روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 641 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 641

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪136 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 02‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/23-‬نوامبر‪ /28-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪641 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫بسیج و بسیجی‬ ‫در کالم رهبری‬ ‫‪2‬‬ ‫بسیج در اندیشه امام‬ ‫خمینی (س)‬ ‫جوابگویجمعیت‬ ‫‪ ۹۰‬هزار نفر ‪ ۳۱‬تخت‬ ‫بستر در رامیان نیست‬ ‫در سطح کشور ‪۱۱۱‬‬ ‫هزار شغل دانش بنیان‬ ‫ایجاد شده است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نتیجههمراهیعلمای‬ ‫شیعه و سنی‪،‬ارامش‬ ‫حاکم بر گلستان است‬ ‫سیری در موسیقی‬ ‫ترکیه و تاجیکستان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 02‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪641‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫بسیج و بسیجی در کالم رهبری‬ ‫دفــاع از جمهــوری اســامی‪ ،‬مهــم تریــن اهــداف بســیج اســت مردمــی کــردن امنیــت مهــم ترین شــاخص اهداف امنیتی اســت؛‬ ‫بصیــرت مهــم تریــن عامــل در نظــام دفاعــی همــه جانبــه جمهــوری اســامی بــه شــمار مــی رود؛ اگاهــی مســلمانان مهــم تریــن‬ ‫شــاخص نظــام دفاعــی همــه جانبــه اســام اســت؛ نقــش محــوری در دفــاع مقــدس مهم ترین دســتاورد بســیج به شــمار می اید؛‬ ‫روحیــه یــاس مهــم تریــن افــت بــرای بســیج اســت؛ کســب امادگــی مهــم تریــن اصــل از اصــول بســیج اســت‪ .‬در اینجــا بــه تبییــن‬ ‫بســیج در کالم رهبــری مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫بســیج بــه دلیــل فراگیــر و مردمــی بــودن‬ ‫و نقــش حســاس در تعامــات اجتماعــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬نظامــی و امنیتــی ایفا کــردن در کانون‬ ‫توجــه قــرار دارد؛ لــذا ســازمان هــای اجتماعــی‬ ‫و سیاســی و فرهنگــی و نظامــی نیــز کــه در‬ ‫تعامــل بــا بســیج قــرار دارنــد‪ ،‬نیــاز بــه شــناخت‬ ‫کارکــرد بســیج در ابعــاد مختلــف و بــه ویــژه بعــد‬ ‫مربــوط بــه خــود را دارنــد‪ .‬اهــداف فرهنگــی‪،‬‬ ‫تربیتــی بســیج مهــم تریــن اهــداف اســت؛‬ ‫دفــاع از جمهــوری اســامی‪ ،‬مهــم تریــن اهداف‬ ‫بســیج اســت مردمــی کــردن امنیــت مهــم تریــن‬ ‫شــاخص اهــداف امنیتــی اســت؛ بصیــرت مهــم‬ ‫تریــن عامــل در نظــام دفاعــی همــه جانبــه‬ ‫جمهــوری اســامی بــه شــمار مــی رود؛ اگاهــی‬ ‫مســلمانان مهــم تریــن شــاخص نظــام دفاعــی‬ ‫همــه جانبــه اســام اســت؛ نقــش محــوری در‬ ‫دفــاع مقــدس مهــم تریــن دســتاورد بســیج بــه‬ ‫شــمار می ایــد؛ روحیــه یــاس مهــم تریــن افــت‬ ‫بــرای بســیج اســت؛ کســب امادگــی مهــم تریــن‬ ‫اصــل از اصــول بســیج اســت‪ .‬در اینجــا به تبیین‬ ‫بســیج در کالم رهبــری مــی پردازیــم‪ .‬ابتــدا الزم‬ ‫اســت مفهــوم بســیج را از نــگاه رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬بررســی و تبییــن نماییــم‪:‬‬ ‫الف) بسیج‪ ،‬چه هست؟‬ ‫بســیج یعنــی‪ :‬مجموعــه ی بهتریــن عناصــر یــک‬ ‫کشــور‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1386‬ص ‪)158‬‬ ‫بســیج نمــاد حضــور ملــی و مقاومــت ملــی‬ ‫و اگاهــی یــک ملــت اســت؛ ان هــم اگاهــی‬ ‫همــراه بــا تحــرک‪ ،‬همــراه بــا معنویــت و همــراه بــا‬ ‫اخــاص‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1384‬ص ‪)152‬‬ ‫بســیج یعنــی حرکــت عظیــم ملــت ایــران‪ ،‬همراه‬ ‫بــا اگاهــی؛ احســاس امیختــه ی بــا عقالنیــت؛‬ ‫حرکــت و عمــل امیختـه ی بــا مبنــای فکــری؛ عمــل‬ ‫گرایــی همــراه بــا ارمــان گرایــی و دیــدن افــق هــای‬ ‫دوردســت‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1384‬ص ‪)152‬‬ ‫لُــب و لبــاب و مظهــر خالــص و کامــل ایــن‬ ‫حرکــت هــم [حرکتــی کــه از اول انقــاب تــا امــروز‬ ‫در جهــت ایجــاد یــک بنــای رفیــع اجتماعــی مبتنــی‬ ‫بــر هدایــت دیــن و انگشــت اشــاره ی قــران‪ ،‬در‬ ‫کشــور مــا انجــام مــی گیــرد‪ ،‬تــداوم همــان حرکــت‬ ‫الســام) اســت] از اول انقــاب تــا‬ ‫ائمه(علیهــم ّ‬ ‫حــاال‪ ،‬بســیج بــوده اســت‪)1384 /09 /07( .‬‬ ‫انجایــی کــه بســیج بــود‪ ،‬روحیــه و معنویــت هــم‬ ‫بــود؛ طبعــا ًایســتادگی و مقاومــت هــم بــود و بــر‬ ‫اثــر ان همــه‪ ،‬پیــروزی هــم نصیــب مــی شــد‪.‬‬ ‫یعنــی حضــور بســیج؛ یعنــی جوانــان بــا اخــاص‪.‬‬ ‫(بیانــات ســال ‪ -1384‬ص ‪)152‬‬ ‫جوانهــای کــم ســال تــا پیــران کهنســال در ان‬ ‫[بســیج] شــرکت دارنــد‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1384‬ص‬ ‫‪)152‬‬ ‫زن و مــرد‪ ،‬در ان [بســیج] حضــور دارنــد‪( .‬بیانــات‬ ‫ســال ‪ -1384‬ص ‪)152‬‬ ‫همــه اقــوام ایرانــی‪ ،‬همــه اصنــاف گوناگــون‬ ‫ملــی در ســطوح مختلــف فکــری از انســانهای‬ ‫نخب ـه ی برجســته ی ممتــاز در میــان اهــل علــم‬ ‫و دانشــجویان تــا جوانهــای فعــال و پُرشــور‬ ‫صحنه هــای دیگــر‪ ،‬همــه در بســیج جمــع انــد‪.‬‬ ‫(بیانــات ســال ‪ -1384‬ص ‪)152‬‬ ‫هســته هــای علــم و معرفــت و سیاســت‪،‬‬ ‫انجمنهــای گوناگــون [انجمــن هــای اســامی‪،‬‬ ‫جامعــه ی اســامی‪ ،‬جنبــش عدالتخواهــی‪،‬‬ ‫بســیج دانشــجوئی‪ ،‬ده هــا مجموعــه ی جــوان‪،‬‬ ‫کــه بــا نامهــای گوناگــون در دانشــگاه هــا‪ ،‬در‬ ‫دبیرســتان هــا مشــغول فعالیتنــد؛ هــر کــدام از‬ ‫اینهــا یــک بــرگ زریــن برنــده ای هســتند از تــاش‬ ‫ملــت ایــران] ؛ اینهــا را بایــد تقویــت کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫مــی شــود بســیج یــک ملــت‪)1386 /8 /9( .‬‬ ‫بســیج‪ ،‬یعنــی حضــور بهتریــن و بــا نشــاط تریــن‬ ‫و بــا ایمــان تریــن نیروهــای عظیــم ملــت‪ ،‬در‬ ‫میدانهایــی کــه بــرای منافــع ملــی و بــرای اهــداف‬ ‫واال‪ ،‬کشورشــان بــه ان هــا نیــاز دارد‪( .‬بیانــات‬ ‫ســال ‪ -1379‬ص ‪)106‬‬ ‫بســیج‪ ،‬یعنــی نیــروی کارامـد ِ کشــور بــرای همــه‬ ‫میــدان هــا‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1377‬ص ‪)184‬‬ ‫بســیج یعنــی‪ :‬بــه صحنــه امــدن و بــه میــدان‬ ‫امــدن‪ .‬چــه میدانــی؟ میــدان چالش هــای حیاتی‬ ‫و اساســی‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1384‬ص ‪)88‬‬ ‫ان وقتــی هــم کــه هویّــت ملــی و سیاســی‬ ‫یــک ملــت مــورد مناقشــه قــرار مــی گیــرد؛ جای‬ ‫بــه میــدان امــدن اســت‪( .‬بیانــات ســال ‪-1384‬‬ ‫ص ‪)88‬‬ ‫ان وقتــی هــم کــه بــه فرهنــگ و اعتقــادات و‬ ‫باورهــای ریشــه دار یــک ملــت‪ ،‬اهانــت مــی شــود‬ ‫و ان را تحقیــر مــی کننــد؛ جــای بــه میــدان امــدن‬ ‫اســت‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1384‬ص ‪)88‬‬ ‫از بزرگتریــن مســئولیت هــای یــک مجموعــه ی‬ ‫بســیج در کشــور‪ ،‬ایــن اســت کــه از هویـّـت ملی و‬ ‫دینــی پاســداری مــی کنــد؛ و بایــد پاســداری کنــد‪.‬‬ ‫(بیانــات ســال ‪ -1380‬ص ‪)157‬‬ ‫بســیج در یــک کشــور‪ ،‬معنایــش ان زمــره ای‬ ‫اســت کــه حاضرنــد ایــن پرچــم افتخــار را بــر دوش‬ ‫بکشــند و برایش ســرمایه گذاری کنند؛ که اســان‬ ‫هــم نیســت‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1379‬ص ‪)106‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه عناصــر «بســیج »؛ یعنــی‬ ‫م خروشــان و زبــده ملــت‬ ‫همــان نیــروی عظیــ ِ‬ ‫مومــن‪ ،‬در مقابــل دشــمن و ایــادی او می ایســتد‪.‬‬ ‫(بیانــات ســال ‪ -1374‬ص ‪)118‬‬ ‫بســیج‪ ،‬یعنــی متــن ملــت و همــه احــاد مومــن و‬ ‫یــک حقیقــت گســترده در تمــام زوایــای جامعــه‪.‬‬ ‫(بیانــات ســال ‪ -1374‬ص ‪)117‬‬ ‫بســیج یعنــی متــن مــردم؛ ان مردمــی کــه مــی‬ ‫تــوان امیــد دفــاع از انقــاب را از ان هــا داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مــردم‪ ،‬کجــا هســتند؟ ایــن مــردم‪ ،‬در اداره و‬ ‫مدرســه و دانشــگاه و حــوزه و دکان و‪...‬هســتند‪.‬‬ ‫(بیانــات ســال ‪ -1369‬ص ‪)305‬‬ ‫بســیج‪ ،‬یعنــی مجموعــه ی احــاد ملــت؛ انهایــی‬ ‫کــه میتواننــد دفــاع کننــد‪( .‬بیانــات ســال ‪-1369‬‬ ‫ص ‪)337‬‬ ‫بســیج معنایــش ایــن اســت کــه دســتگاه هــای‬ ‫مســئول کشــور بــرای بازکــردن گــره هــای بــزرگ‪،‬‬ ‫بــرای برداشــتن قدمهــای بلنــد و بــرای دفــاع از‬ ‫کشــور‪ ،‬فقــط بــه ســازمانهای رســمی و دولتــی‬ ‫تکیــه نکننــد‪ .‬در جنــگ‪ ،‬مــا ســازمان هــای مســل ّح‬ ‫نیرومنــدی داریــم؛ ارتــش و ســپاه را داریــم؛ امــا‬ ‫ان روزی کــه میــدان دفــاع از مرزهــای کشــور یــا‬ ‫از اســتقالل کشــور یــا از ســربلندی کشــور مطــرح‬ ‫باشــد و بــاز بشــود؛ ایــن فقــط ســازمان هــای‬ ‫رســمی نیســتند کــه وارد میــدان میشــوند؛ بلکــه‬ ‫احــاد ملــت بــه ایــن هــا کمــک مــی کننــد و وارد‬ ‫میــدان مــی شــوند؛ همچنــان کــه در طــول ایــن‬ ‫بیســت ســال در دوران جنــگ و قبــل از جنــگ و‬ ‫بعــد از جنــگ‪ ،‬وارد شــدند‪( .‬بیانــات ســال ‪-1379‬‬ ‫ص ‪)106‬‬ ‫بســیج‪ ،‬ان روز از مرزهــای نظامــی جغرافیایــی‬ ‫کشــور دفــاع کــرد و در میــدان رزم‪ ،‬توانســت خــود‬ ‫را نشــان دهــد؛ امــا مگــر مرزهای دفاعــی انقالب‪،‬‬ ‫فقــط بــه مرزهــای جغرافیایی منحصر می شــود؟‬ ‫(بیانــات ســال ‪ -1380‬ص ‪)157‬‬ ‫بســیج‪ ،‬یعنــی کلّ نیروهــای مومــن و حــزب‬ ‫الل ّهــی کشــور مــا‪ .‬اینکــه امــام گفتنــد «بســیج‬ ‫بیســت میلیونــی»‪ ،‬یعنــی ایــن‪( .‬بیانــات ســال‬ ‫‪ -1369‬ص ‪)314‬‬ ‫بســیج یعنــی همیــن پایــگاه هــای مقاومــت‪.‬‬ ‫(بیانــات ســال ‪ –1369‬ص ‪)313‬‬ ‫ب) بسیج‪ ،‬چه نیست؟!‬ ‫ســنّی نمــی شناســد؛ بســیج مــرز‬ ‫بســیج مــرز ِ‬ ‫جنســی نمــی شناســد؛ بســیج مــرز صنفــی و مــرز‬ ‫جغرافیایــی و قومــی نمــی شناســد‪( .‬بیانات ســال‬ ‫‪ -1384‬ص ‪)152‬‬ ‫بسیج حد ّ و مرز ندارد‪( .‬اذر‪)1382‬‬ ‫بســیج‪ ،‬عبــارت از چنــد هــزار ادم در هــر شــهر‬ ‫نیســت‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1369‬ص ‪)314‬‬ ‫شــما مــردم را بــه چنــد قشــر تقســیم کنیــد‪ .‬در‬ ‫میــان اینهــا‪ ،‬ادم هــای از کار افتــاده هســت‪،‬‬ ‫ان هــا هیــچ؛ ادم هــای الابالــی هســت‪ ،‬انهــا‬ ‫هیــچ؛ادم هــای کــم انگیــزه هســت‪ ،‬انهــا هیــچ؛‬ ‫ک نرســیده بــه حــد انگیــزه‬ ‫بچه هــای کوچــ ِ‬ ‫هســتند‪ ،‬ان هــا هیــچ؛ ســر و تــه قضیــه را کــه‬ ‫ــب مطلــب‪ ،‬بســیج اســت‪( .‬بیانــات‬ ‫زدیــد‪ ،‬ان ل ُ ّ‬ ‫ســال ‪ -1369‬ص ‪)305‬‬ ‫بســیج در واقــع عبــارت اســت از همــه ملــت‪ ،‬اال‬ ‫مــا شـذ ّ و نــدر‪ ،‬یــا اال مــا خــرج‪)1384 /6 /2( .‬‬ ‫همه‪...‬قشرهای مختلف ما [بسیجی هستند]؛‬ ‫مگــر مــن شـذ ّ و نــدری کــه دل بــه زندگیهــای رنــگ‬ ‫و لعابــی دروغیــن غــرب بســته باشــند‪( .‬برداشــت‬ ‫از بیانــات ســال ‪ -1377‬ص ‪)186‬‬ ‫بســیج را نبایــد در نیــروی مقاومــت بســیج‪،‬‬ ‫خالصــه کــرد‪)1380 /8 /21( .‬‬ ‫بســیج‪ ،‬نیــروی خاصــی در قبــال نیروهــای دیگــر‬ ‫نیســت‪ .‬یعنــی ایــن طــور نیســت کــه مــا بگوییــم‬ ‫یــک نیــروی زمینــی داریــم‪ ،‬یــک نیــروی هوایــی‬ ‫داریــم‪ ،‬یــک ســپاه داریــم‪ ،‬یــک ارتــش داریــم‪ ،‬یک‬ ‫بســیج هــم داریــم‪ .‬اگــر ایــن طــور بگوییــم‪ ،‬بســیج‬ ‫را کوچــک کــرده ایــم‪)1369 /9 /1( .‬‬ ‫درســت اســت کــه مــا در ســپاه‪ ،‬اســم ایــن نیــرو‬ ‫را نیــروی مقاومــت گذاشــتیم؛ امــا معنایــش‬ ‫ایــن نیســت کــه ایــن نیــرو‪ ،‬عِــدل نیروهــای دیگــر‬ ‫اســت‪ .‬ایــن‪ ،‬در شــکل ســازمانی اســت‪ .‬حقیقــت‬ ‫قضیــه ی بســیج‪ ،‬بیــش از ایــن هاســت‪( .‬بیانــات‬ ‫ســال ‪ -1369‬ص ‪)305‬‬ ‫وقتــی مــی گوییــم «بســیج»‪ ،‬مــراد مــا فقــط یــک‬ ‫مجموع ـه ی نظامــی و مُلبـّـس بــه لبــاس نظامــی‬ ‫و امــوزش هــای نظامــی نیســت‪( .‬بیانــات ســال‬ ‫‪ -1384‬ص‪)231‬‬ ‫بســیج لزومــا ً یــک ســازمان نظامــی نیســت؛‬ ‫یعنــی حتمــا ً ســازمان نظامــی نیســت‪ .‬بســیج‪،‬‬ ‫یعنــی مــردم‪ .‬مــن هــم ممکن اســت عضو بســیج‬ ‫باشــم؛ امــا نظامی نیســتم‪( .‬بیانــات ســال ‪-1377‬‬ ‫ص ‪)48‬‬ ‫بعضــی کســان خیــال مــی کننــد کــه «بســیج»‬ ‫یــک ســازمان نظامــی‪ ،‬مثــل ســازمانهای نظامــی‬ ‫دیگر یعنی ارتش و ســپاه اســت؛ این خطاســت‪.‬‬ ‫(بیانــات ســال ‪ -1377‬ص ‪)184‬‬ ‫ّص رزمــی‪ -‬مثــل‬ ‫بســیج‪ ،‬یــک‬ ‫ِ‬ ‫ســازمان مشــخ ِ‬ ‫دیگــر ســازمانها‪ -‬نیســت‪( .‬بیانــات ســال ‪-1374‬‬ ‫ص ‪)117‬‬ ‫تبیین مفهوم بسیجی‪:‬‬ ‫مومــن پرانگیــزه ی باشــور ِ بــا‬ ‫همــه نیروهــای‬ ‫ِ‬ ‫تــوان در جامعــه ی اســامی اعــم از زن و مــرد‪،‬‬ ‫عضــو بســیجاند‪ .‬توقــع شــما از بســیج‪ ،‬کمتــر از‬ ‫ایــن اســت؟ (بیانــات ســال ‪ -1369‬ص ‪)305‬‬ ‫کلّ نیروهــای مومــن و حــزب اللهــی کشــور مــا‪،‬‬ ‫بســیج محســوب مــی شــوند؛ تــا چشــم دشــمنان‬ ‫کــور بشــود! (بیانــات ســال ‪ -1369‬ص ‪)314‬‬ ‫ان عنصر دلســوزی که کشــور را متعلق به خود‬ ‫می داند؛ (بیانات ســال ‪ -1386‬ص‪)40‬‬ ‫اینــده را وابســته ی بــه تــاش خــود مــی دانــد؛‬ ‫(بیانــات ســال ‪ -1386‬ص‪)40‬‬ ‫نگــران اســت؛ چــون صاحبخانــه اســت‪( .‬بیانــات‬ ‫ســال ‪ -1386‬ص‪)40‬‬ ‫هــر جوانــی کــه بدانــد و بفهمــد و بخواهــد کــه در‬ ‫راه اســتقالل و ازادی و ابــادی کشــورش تــاش‬ ‫کنــد؛ و نقــش و مســئولیت بــر عهــده بگیــرد‪.‬‬ ‫(برداشــت از بیانــات ســال ‪ -1386‬ص ‪)149‬‬ ‫عنصــر مومــن انقالبــی عالقــه منــد به سرنوشــت‬ ‫میهــن‪ ،‬عالقــه منــد بــه سرنوشــت کشــور و یــک‬ ‫فــرد فــداکار‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1371‬ص ‪)78‬‬ ‫بســیج یعنــی همیــن نیروهــای جــوان و پُرشــور‪.‬‬ ‫(بیانــات ســال ‪ –1369‬ص ‪)313‬‬ ‫همیــن جوانانــی کــه در طــول تاریــخ مــا از اول‬ ‫اســام تــا امــروز‪ ،‬نظیرشــان را بــه ایــن زیــادی‬ ‫در هیــچ دوره یــی نداشــته ایــم‪( .‬بیانــات ســال‬ ‫‪ –1369‬ص ‪)313‬‬ ‫همیــن جوانانــی کــه در عیــن جوانــی و شــور‬ ‫جوانــی‪ ،‬بــه جــای اینکــه مثــل جوانــان بــی درد‬ ‫و جوانــان معمــول همــه مناطــق عالــم‪ ،‬دنبــال‬ ‫عیــش و عشــرت و عیاشــی باشــند؛ دنبــال‬ ‫احســاس تکلیــف و خدمــت بــه خلــق و تــاش و‬ ‫کار بــرای ارمــان هــا و هدفهــا و دفــاع از اســامند‪.‬‬ ‫(بیانــات ســال ‪ –1369‬ص ‪)313‬‬ ‫همیــن جوانانــی کــه بــا قــران مانوســند‪( .‬بیانــات‬ ‫ســال ‪ –1369‬ص ‪)313‬‬ ‫همیــن جوانانــی کــه نمــاز و عبادتشــان‪ ،‬پــدران‬ ‫و مــادران پیــر را بــه شــگفتی و تعجــب وادار مــی‬ ‫کنــد‪ .‬خانــه ی هــر شــهید کــه پــا گذاشــتیم؛ اغلــب‬ ‫پــدران و مــادران ان هــا گفتنــد کــه مــا دیــن را از‬ ‫ایــن جوانمــان یــاد مــی گرفتیــم! (بیانــات ســال‬ ‫‪ –1369‬ص ‪)313‬‬ ‫کســی کــه مقــدورات و امــکان خــود را‪ ،‬در راه‬ ‫هــدف هــای عظیــم ایــن ملــت بــه میــدان مــی‬ ‫اورد‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1384‬ص‪)231‬‬ ‫خــود را ســهیم مــی کنــد‪( .‬بیانــات ســال ‪-1384‬‬ ‫ص‪)231‬‬ ‫خــود را مســئول مــی دانــد‪( .‬بیانــات ســال ‪-1384‬‬ ‫ص‪)231‬‬ ‫کســانی کــه اگــر جــان الزم باشــد‪ ،‬مــی دهنــد؛‬ ‫(بیانــات ســال ‪ -1379‬ص ‪)106‬‬ ‫اگــر مــال الزم باشــد‪ ،‬مــی دهنــد؛ (بیانــات ســال‬ ‫‪ -1379‬ص ‪)106‬‬ ‫اگر حضور به تن و جسمشــان الزم باشــد‪ ،‬ان را‬ ‫حاضر می کنند؛ (بیانات ســال ‪ -1379‬ص ‪)106‬‬ ‫اگــر بحــث ســازندگی باشــد‪ ،‬پــا وســط میــدان‬ ‫می گذارنــد؛ (بیانــات ســال ‪ -1379‬ص ‪)106‬‬ ‫اگــر بحــث دفــاع باشــد‪ ،‬در وســط میــدان‬ ‫می اینــد؛ (بیانــات ســال ‪ -1379‬ص ‪)106‬‬ ‫اگــر الزم باشــد بــرای هدفهــای کشــور‪ ،‬خــود را از‬ ‫لحــاظ علمــی امــاده کننــد‪ ،‬ایــن کار را مــی کننــد؛‬ ‫(بیانــات ســال ‪ -1379‬ص ‪)106‬‬ ‫هرچــه هــدف هــای واال از ان هــا بخواهنــد؛‬ ‫حاضرنــد ان را تقدیــم بکننــد‪( .‬بیانــات ســال‬ ‫‪ -1379‬ص ‪)106‬‬ ‫هریــک از احــاد ملــت کــه در هرجایــی کــه بــه‬ ‫حضــور او نیــاز هســت‪ ،‬امــاده باشــد‪( .‬بیانــات‬ ‫ســال ‪ -1380‬ص ‪)157‬‬ ‫هــر جــا و در هــر زمانــی بــه شــما نیــاز هســت‪،‬‬ ‫انجــا حاضــر باشــید‪...‬البته بعضــی هــا صددرصــد‬ ‫بســیجی انــد؛ بعضــی صددرصــد نیســتند‪ :‬نــود‬ ‫درصــد‪ ،‬هشــتاد درصــد‪( .‬بیانــات ســال ‪-1386‬‬ ‫ص ‪)42‬‬ ‫همیشه بهترین و خالص ترین و شرافتمندترین‬ ‫و پُرافتخارتریــن انســان هــا‪ ،‬ایــن خصوصیــات را‬ ‫دارنــد‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1379‬ص ‪)106‬‬ ‫تبیین مفهوم فراگیرشدن بسیج‬ ‫همــت مــا‪ ،‬عشــق مــا‪ ،‬امیــد مــا ایــن اســت‬ ‫کــه ایــن مجموعه(بهتریــن عناصــر یــک کشــور)‬ ‫فراگیــر باشــد؛ همــه افــراد ایــن ملــت بــزرگ را در‬ ‫بــر بگیرد‪(.‬بیانــات ســال ‪ -1386‬ص ‪/9 /5()158‬‬ ‫‪)1386‬‬ ‫بســیج در واقــع عبــارت اســت از همــه ملــت‪ ،‬اال‬ ‫مــا شـذ ّ و نــدر‪ ،‬یــا اال مــا خــرج‪)1384 /6 /2( .‬‬ ‫بســیج‪ ،‬همــه ملــت ایــران اســت اال مــا شــذ وّ‬ ‫نــدر‪)1384 /6 /2(...‬‬ ‫همــه جوانــان مــا‪ ،‬پیــران مــا‪ ،‬دانشــجویان مــا‪،‬‬ ‫روحانیون ما‪ ،‬بزرگان ما‪ ،‬کوچکان ما و قشــرهای‬ ‫مختلــف ما‪...‬کــه فهمیــده انــد سعادتشــان در‬ ‫ایــن اســت کــه اســام را بــا بصیــرت و بــا روشــن‬ ‫بینــی و خردمنــدی بفهمنــد و ان را بــه کار گیرنــد‪.‬‬ ‫(برداشــت از بیانــات ســال ‪ -1377‬ص ‪)186‬‬ ‫بســیج‪ ،‬یعنــی مــردم‪ .‬غیــر از ایــن اســت؟‪...‬ان‬ ‫ـب مطلــب‪ ،‬بســیج اســت‪( .‬بیانــات ســال ‪-1369‬‬ ‫لُـ ّ‬ ‫ص ‪)305‬‬ ‫وقتــی مــی گوییــم «بســیج»‪ ،‬مــراد مــا فقــط یــک‬ ‫مجموعــه ی نظامــی و مُلبــس بــه لبــاس نظامــی‬ ‫و امــوزش هــای نظامــی نیســت؛ بلکــه بســیج‪،‬‬ ‫یعنــی مجموعــه ی انســان هایــی کــه نیــروی‬ ‫خودشــان را بــه میــدان مــی اورنــد تــا در جهــاد‬ ‫عمومــی کشــور و ملتشــان‪ ،‬در جهــت رســیدن بــه‬ ‫قلــه هــا‪ ،‬فعــال باشــند و بــا ان هــا همــکاری کننــد‬ ‫و در کارشــان ســهیم باشند‪( .‬بیانات ســال ‪-1384‬‬ ‫ص‪)231‬‬ ‫بســیج را نبایــد در نیــروی مقاومــت بســیج‪،‬‬ ‫خالصــه کــرد‪ .‬نیــروی مقاومت بســیج‪ ،‬با فعالیت‬ ‫و ابتــکار و حضــور خــود‪ ،‬ماننــد لوکوموتیوی اســت‬ ‫کــه قطــار عظیــم بســیج ملــت ایــران را‪ ،‬بــه پیــش‬ ‫مــی رانــد؛ بنابرایــن دامنــه ی بســیج‪ ،‬خیلــی‬ ‫وســیعتر از نیــرو ی مقاومــت بســیج اســت‪/21( .‬‬ ‫‪)1380 /8‬‬ ‫ما‪...‬یــک بســیج عظیــم ملــی هــم داریــم کــه در‬ ‫تمام بخش ها و قشــرها هســتند؛ ممکن اســت‬ ‫اینهــا داخــل نیــروی مقاومت بســیج هم نباشــند‪.‬‬ ‫(‪)1380 /8 /21‬‬ ‫در میــان جوانــان‪ ،‬هــر کــس کــه ایــن احســاس‬ ‫مســوولیت و ایــن احســاس عالقــه بــه اهــداف را‪،‬‬ ‫همــراه بــا اخــاص در وجــود خــود حــس میکنــد‪،‬‬ ‫او بســیجی اســت؛ چه در نیروی مقاومت باشــد‪،‬‬ ‫چه نباشــد؛ چه رســما ًکارت بســیج گرفته باشــد‪،‬‬ ‫چــه نگرفتــه باشــد‪)1379 /7 /29( .‬‬ ‫الف) ضرورت فراگیرشدن بسیج‬ ‫اگــر در کشــوری نــوای دلنشــین تفکــر بســیجی‬ ‫طنیــن انــداز شــد؛ چشــم طمــع دشــمنان و‬ ‫جهانخــواران از ان دور خواهــد شــد؛ و اال هــر‬ ‫لحظــه بایــد منتظــر حادثــه مانــد‪ .‬حضــرت امــام‬ ‫خمینــی(ره) (صحیفــه نــور‪ -‬جلــد ‪ -21‬صفحــه ‪)53‬‬ ‫هیــچ ملــت باشــرفی‪ ،‬از وجــود مجموعــه ی‬ ‫بســیجی در درون خــود‪ ،‬بــی نیــاز نیســت‪( .‬بیانات‬ ‫ســال ‪ -1384‬ص ‪)89‬‬ ‫بســیج بــا سرنوشــت انقــاب ســروکار دارد‪ .‬اگــر‬ ‫بســیج‪ ،‬قــوی و کارامــد شــد و گســترش پیــدا‬ ‫کــرد و همــان طــور کــه عــرض کردیــم پایــه اش‬ ‫مســتحکم بــود؛ هیــچ قدرتــی در دنیــا‪ ،‬هرچه هم‬ ‫توطئــه کننــد‪ ،‬هرچــه هــم بــا یکدیگــر همدســت‬ ‫بشــوند‪ ،‬قــادر نخواهنــد بود نســبت به این کشــور‬ ‫و ایــن انقــاب‪ ،‬کمتریــن چشــم زخمــی وارد کنند‪.‬‬ ‫(‪)1369 /9 /1‬‬ ‫اگــر نیــروی بســیج یعنــی نیــروی نظامــی مــردم‬ ‫را کــم گرفتیــم؛ ان وقــت جــای نگرانــی و اشــکال‬ ‫اســت‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1369‬ص ‪)306‬‬ ‫مــا مــی گوئیــم بیســت میلیــون‪ ،‬امــا در واقــع‪،‬‬ ‫بســیج‪ ،‬ده هــا میلیــون بیشــتر از ایــن تعدادهــا و‬ ‫مقدارهــا بایــد باشــد‪)1386 /9 /5( .‬‬ ‫اگــر ایــن کار [فراگیــر شــدن بســیج] انجــام شــد؛‬ ‫ایــن انقــاب‪ ،‬بیمــه ی بیمــه اســت‪)1369 /9 /1( .‬‬ ‫ب) تکلیــف مســئوالن ســپاه و بســیج در ایــن‬ ‫راســتا‬ ‫بســیج حـد ّ و مــرز نــدارد؛ و عــرض و طول بســیج‪،‬‬ ‫همــان عــرض و طــول همــه کشــور اســت‪...‬این‪،‬‬ ‫طبعــا ًمســئولیت شــماها را ســنگین مــی کنــد‪.‬‬ ‫(اذر‪)1382‬‬ ‫همه این جوانانی که شما در خیابانها می بینید‬ ‫مشــغول زندگی نــد و دنبــال کار خودشــانند؛ بایــد‬ ‫در دلتان انها را یک بســیجی بالقوه فرض کنید؛‬ ‫و بســیج بشــوید بــرای ایــن کــه انهــا را جذب کنید‪.‬‬ ‫(‪)1369 /9 /1‬‬ ‫‪...‬شــما بایــد کاری کنیــد کــه ان عــده ای کــه‬ ‫میتواننــد تــوی میــدان باشــند؛ بــه داخل مجموعه‬ ‫ی بســیج بیاینــد و ســازماندهی بشــوند‪/6 /2( .‬‬ ‫‪)1384‬‬ ‫تشــکیالت بســیج [یعنــی هیئــت رئیســه و‬ ‫مدیــران و مســئوالن بســیج] ‪ ،‬بایــد ان چنــان‬ ‫ظریــف عمــل کنند کــه بتدریج بتوانند همــه احاد‬ ‫مســتعد کشــور را‪ ،‬داخــل در خیمــه ی بســیج‬ ‫کننــد‪( .‬بیانــات ســال ‪ -1369‬ص ‪)305‬‬ ‫بســیج‪ ،‬در واقــع عبــارت اســت از همــه ملــت‪...‬‬ ‫فکــری بکنیــد کــه ایــن حضــور همگانــی تامیــن‬ ‫بشــود‪)1384 /6 /2( .‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 02‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪641‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫چگونه در روزهای گرم‬ ‫تابستان خنک بمانیم؟‬ ‫وجود ‪ ۳۱‬تخت بستری‬ ‫در رامیان‬ ‫کمبــود پزشــک متخصــص در کل کشــور وجــود‬ ‫دارد و اســتان گلســتان هــم از ایــن نظــر مجــزا‬ ‫نیســت امــا در صــورت افتتــاح بیمارســتان ‪۹۱‬‬ ‫تختخوابــی رامیــان‪ ،‬پزشــکان متخصــص بــه طــور‬ ‫ثابــت در ایــن شهرســتان مســتقر می شــوند و‬ ‫نگرانــی مــردم از خطــرات تــردد بــه ســایر نقــاط‬ ‫و افزایــش هزینه هــا بــرای دریافــت خدمــات‬ ‫درمانــی کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫جوابگوی جمعیت‬ ‫‪ ۹۰‬هزار نفر ‪۳۱‬‬ ‫تخت بستری‬ ‫در رامیان نیست‬ ‫رامیــان بــا حــدود ‪ ۹۰‬هــزار نفــر جمعیــت تنهــا ‪ ۳۱‬تخــت‬ ‫بســتری فعــال بــرای ارائــه بخشــی از خدمــات درمانــی بــه‬ ‫بیماران دارد و به گفته رییس شــبکه بهداشــت و درمان ان‬ ‫مــردم ایــن شهرســتان مجبــور بــه تــردد بــه ســایر شــهرهای‬ ‫شــرق اســتان گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫رامیان‪ ،‬ازادشهر‪ ،‬مینودشت‪ ،‬گالیکش‪ ،‬کالله و مراوه تپه‬ ‫واقــع در شــرق گلســتان بــا برخــورداری از دو ســوم وســعت‬ ‫حــدود ‪ ۲۱‬هــزار کیلومتــر مربعــی اســتان و جــای دادن نیمــی‬ ‫از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری اســتان در خــود‪،‬‬ ‫در حــوزه زیرســاخت ها و فضاهــای بهداشــتی و درمانــی و‬ ‫تجهیــزات پزشــکی بــا مشــکالت عدیــد ه روبــرو اســت‪.‬‬ ‫کمبود زیرساخت های بهداشتی و درمانی و طوالنی شدن‬ ‫فراینــد ســاخت مراکــز درمانــی در ســال های گذشــته از‬ ‫جملــه مشــکالت مــردم هفــت شهرســتان شــرق گلســتان‬ ‫بــوده اســت کــه همــت بلنــد دولــت ســیزدهم و تخصیــص‬ ‫اعتبــارات از محــل منابــع ملــی و اســتانی می توانــد بــه‬ ‫تکمیــل ایــن طرح هــای نیمـه کاره و ســاخت فضاهای جدید‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬شــاخص گلســتان از نظــر تعــداد‬ ‫تخــت‪ ۱.۴ ،‬درصــد اســت کــه نســبت بــه میانگیــن کشــوری‬ ‫پایین تــر بــوده و در ردیــف ‪ ۶‬اســتان اخــر قــرار دارد کــه خــروج‬ ‫از ایــن وضعیــت و بهبــود شــرایط حــوزه بهداشــت و درمــان‬ ‫نــگاه ویــژه دولتمــردان را می طلبــد‪.‬‬ ‫توقف ساخت بیمارستان رامیان‬ ‫رامیــان یکــی از شهرســتان های نیازمنــد توســعه‬ ‫زیرســاخت های درمانــی به حســاب می ایــد کــه عملیــات‬ ‫ســاخت بیمارســتان ‪ ۹۱‬تختخوابــی ان بــه دلیــل نبــود اعتبــار‬ ‫از بیــش از یــک ســال پیــش متوقــف مانــده اســت و مــردم‬ ‫چشــم امیــد بــه نــگاه بلنــد دولــت ســیزدهم و تخصیــص‬ ‫اعتبــار از محــل منابــع ســفر اســفندماه ســال گذشــته رییــس‬ ‫جمهــور بــه اســتان گلســتان بــرای ادامــه ســاخت ایــن‬ ‫بیمارســتان دارنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان رامیــان بــا حــدود ‪ ۹۰‬هــزار نفر جمعیت متشــکل‬ ‫از اقــوام و مذاهــب مختلــف در چهــار نقطــه شــهری شــامل‬ ‫«رامیــان‪ ،‬دلنــد‪ ،‬خان ببیــن و تاتــار علیــا» و ‪ ۶۳‬پارچــه ابــادی‬ ‫در گســتره ‪ ۷۸۰‬کیلومتــر مربــع و در دامنــه رشــته کــوه البــرز‬ ‫شــرقی قــرار دارد و وحــدت و زندگــی مســالمت امیز اقــوام‬ ‫ســاکن ایــن خطــه زبانــزد عــام و خــاص اســت‪.‬‬ ‫مــردم ایــن شهرســتان بــا وجــود اینکــه از مزایــای اقدامــات‬ ‫عمرانی و خدماتی انجام شــده توســط دولت ها در ‪ ۴۴‬ســال‬ ‫گذشــته برخــوردار شــدند امــا همچنــان از برخــی کمبودهــا و‬ ‫مشــکالت زیرســاختی و رفاهی رنج می برد و چشــم امید به‬ ‫نــگاه ویــژه دولــت ســیزدهم بــرای رفــع انهــا دارنــد‪.‬‬ ‫عملیــات ســاخت بیمارســتان ‪ ۹۱‬تختخوابــی شــهدای‬ ‫ســامت رامیــان در چهــار طبقــه شــامل زیــر زمیــن‪،‬‬ ‫همکــف و ‪ ۲‬طبقــه فوقانــی بــا زیربنــای بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫مترمربــع و بخش هــای جراحــی‪ ،‬داخلــی‪ ،‬ازمایشــگاه و‬ ‫رادیولــوژی و دیگــر بخش هــای تخصصــی از فروردیــن‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬اغــاز شــد و تاکنــون بــا هزینــه ‪ ۱۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال هفــت درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســن ســعیدی مدیــر شــبکه بهداشــت و درمان‬ ‫رامیــان‪ ،‬ســاخت ایــن بیمارســتان از بیــش از یــک ســال‬ ‫قبــل بــه دلیــل نبــود اعتبــار متوقــف شــد و امســال هــم از‬ ‫محــل منابــع ملــی ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای ادامــه ســاخت‬ ‫ان مصــوب شــد و نماینــده مــردم رامیــان و ازادشــهر در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی پیگیــر جــذب ان اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تکمیل ســاختمان و تجهیز این بیمارســتان‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۳‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبار نیاز اســت و با توجه‬ ‫بــه اعتبــارات محــدود همچنــان بایــد چشــم انتظــار تکمیــل و‬ ‫پایان عملیات ســاخت ان باشــیم‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۳۱‬تخت بستری در رامیان‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان رامیــان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫هــم اینــک بخشــی از خدمــات درمانــی بــا حضــور چرخشــی‬ ‫پزشــکان متخصــص در بیمارســتان ‪ ۴۰‬تختخوابــی‬ ‫خان ببیــن کــه فعــا ‪ ۳۱‬تخــت بســتری فعــال دارد بــه‬ ‫بیمــاران ارائــه می شــود کــه ایــن تعــداد تخــت جوابگــوی‬ ‫نیــاز مــردم شهرســتان نیســت لــذا درخواســت ارتقــای ایــن‬ ‫مرکــز درمانــی بــه ‪ ۶۴‬تختخــواب در نشســت کمیســیون‬ ‫مــاده ‪ ۲۰‬وزارت بهداشــت مصــوب شــد و در انتظــار تامیــن‬ ‫منابــع اعتبــاری در ایــن رابطــه هســتیم‪.‬‬ ‫دکتر سعیدی افزود‪ :‬در این بیمارستان با حضور چرخشی‬ ‫پزشــکان متخصــص زنــان و زایمــان‪ ،‬اعصــاب و روان‪ ،‬جــراح‬ ‫عمومــی و جــراح ســوختگی‪ ،‬ســونوگرافی‪ ،‬داخلــی و کــودکان‬ ‫خدمــات ارائــه می شــود امــا بــه غیــر از ‪ ۱۹‬پزشــک عمومــی‬ ‫فعــال‪ ،‬هیــچ پزشــک متخصصــی در شــهرهای «رامیــان‪،‬‬ ‫خان بییــن‪ ،‬دلنــد و تاتــار علیــا» مطــب نــدارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هــم اکنون فقط در بیمارســتان «خان ببین»‬ ‫اقدامــات اورژانــس و پذیــرش غیرجراحــی انجــام می شــود‬ ‫و در صــورت نیــاز بــه جراحــی بیمــار بــه بیمارســتان های‬ ‫گنبــدکاووس و علی ابادکتــول اعــزام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان رامیــان گفــت‪ :‬کمبــود‬ ‫پزشــک متخصــص در کل کشــور وجــود دارد و اســتان‬ ‫گلســتان هــم از ایــن نظــر مجــزا نیســت امــا در صــورت‬ ‫افتتــاح بیمارســتان ‪ ۹۱‬تختخوابــی رامیــان‪ ،‬پزشــکان‬ ‫متخصــص بــه طــور ثابــت در ایــن شهرســتان مســتقر‬ ‫می شــوند و نگرانــی مــردم از خطــرات تــردد بــه ســایر نقــاط‬ ‫و افزایــش هزینه هــا بــرای دریافــت خدمــات درمانــی‬ ‫کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫ســعیدی از فعالیــت ‪ ۳۹‬خانــه بهداشــت و هشــت مرکــز‬ ‫جامــع ســامت در رامیــان خبــر داد و اظهارکــرد‪ :‬عملیــات‬ ‫ســاخت مرکــز جامــع ســامت «دارکالتــه» اغــاز شــده و‬ ‫ســاخت مراکــز جامــع ســامت شــهری «خان ببیــن» و‬ ‫«تاتارعلیــا» هــم بعــد از اخــذ پروانــه شــروع می شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری ‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫الزام زن به به پوشش و ارایش خاص توسط شوهر‬ ‫س ‪ :241‬مــرد تــا چــه انــدازه اختیــار دارد همســر خــود را ملــزم بــه پوشــش و ارایــش خاصــی نمایــد؟ و زن تــا چــه حــد بایــد‬ ‫بــه حــرف شــوهرش در ایــن بــاره گــوش دهــد و رعایــت حجــاب یــا رعایــت نکــردن ان را الزامــی بدانــد؟‬ ‫ج‪ :‬مسئله پوشش و ارایش ربطی به دستور یا نهی شوهر ندارد بلکه حکم خدا است و خانمها باید در جاهایی که حجاب واجب‬ ‫است یعنی در نگاه نامحرم مراعات کنند حتی اگر شوهر مخالفت کند‪.‬‬ ‫* برعکس در جاهایی که حجاب واجب نیست‪ ،‬اطاعت از امر شوهر به حجاب باز هم واجب نیست؛ مگر اینکه موردی باشد که اگر‬ ‫خانم اطاعت نکند‪ ،‬اختالف یا مشاجره به وجود می اید و خدای ناکرده منجر به جدایی خواهد شد یا ترس از این باشد‪ ،‬در اینجا‬ ‫چون امر مهمی در میان است اطاعت الزم میباشد‪.‬‬ ‫روزهــای گــرم تابســتان بــرای بســیاری از مــا ســخت و‬ ‫طاقت فرســا هســتند‪ .‬بــا ادامــه رونــد گرم شــدن کــره‬ ‫زمیــن‪ ،‬تابســتان ها گرم تــر و طاقت فرســاتر نیــز می شــوند‪.‬‬ ‫می دانیــد چگونــه می توانیــم از ایــن گرمــا در امــان بمانیــم‬ ‫و از خــود در برابــر گرمازدگــی و عــوارض ناشــی از گرمــا‬ ‫محافظــت کنیــم؟ در ادامــه‪ ،‬راهکارهایــی ســاد ه بــرای‬ ‫خنک مانــدن در روزهــای گــرم تابســتان ارائــه می کنیــم‪،‬‬ ‫راهکارهایــی کــه در عیــن ســادگی بســیار مؤثرنــد‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید احتمــال مــرگ و بیمــاری ناشــی از گرمازدگی‬ ‫و کم ابــی بــدن را افزایــش می دهــد‪ .‬بعضــی از افــراد‬ ‫بیــش از دیگــران در برابــر گرمــا اســیب پذیرند‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫ســالمندان؛افراد تنها؛زنــان باردار؛افــراد دچــار معلولیــت یــا‬ ‫مشــکالت مزمــن پزشکی؛ورزشــکاران؛افرادی کــه در فضای‬ ‫بــاز کار می کنند؛کــودکان‪.‬‬ ‫مــوج گرمــا دوره ای اســت کــه هــوا بســیار گرم تــر یــا‬ ‫مرطوب تــر از حــد معمــول می شــود‪ .‬دانشــمندان‬ ‫پیش بینــی می کننــد کــه بــا گرم شــدن کــره زمیــن‪ ،‬موج های‬ ‫گرمــا شــدیدتر و بیشــتر شــوند‪.‬‬ ‫گرمازدگــی‪ :‬هرچــه هــوا گرم تــر باشــد‪ ،‬خطــر گرمازدگی نیز‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬گرمازدگــی جدی تریــن بیمــاری مرتبــط‬ ‫بــا گرماســت کــه تنظیــم دمــای بــدن را مختــل می کنــد و‬ ‫بــدن دیگــر نمی توانــد دمــای خــود را تنظیــم کنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫دمــای بــدن به ســرعت افزایــش می یابــد‪ ،‬مکانیســم تعریــق‬ ‫از کار می افتــد و بــدن نمی توانــد خنــک شــود‪ .‬تشــخیص‬ ‫عالئــم گرمازدگــی همیشــه اســان نیســت‪ ،‬به ویــژه در افــراد‬ ‫مســن کــه معمــوال کمتر می توانند مشــکالت عملکــرد بدن‬ ‫خــود را تشــخیص دهنــد‪ .‬البته چند عالمت هشــداردهنده‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد مراقــب انهــا باشــید‪:‬تب؛قرمزی‬ ‫پوست؛ضعف؛ســرگیجه؛افزایش ضربــان قلــب و‬ ‫تنفس؛تشــنگی شــدید؛گفتار نامفهــوم یــا گیجی؛حالــت‬ ‫تهوع؛ناراحتــی معده؛گرفتگــی عضــات‪.‬‬ ‫معمــوال گرمایــی کــه از محیــط دریافــت می کنیــم از‬ ‫طریــق تعریــق از بــدن خــارج می شــود و این طــوری دمــای‬ ‫مرکــزی بــدن تنظیــم می شــود‪ .‬وقتــی بــدن گرمــا را از محیط‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬بایــد بــرای خنک مانــدن ســخت تر کار‬ ‫کنــد تــا بیشــتر عــرق کنــد‪ ،‬ولــی در محیط هــای مرطــوب‬ ‫شــرایط متفــاوت اســت‪ .‬در ایــن محیط هــا عــرق روی‬ ‫پوســت می مانــد و تبخیــر نمی شــود کــه از خنک شــدن فــرد‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫چگونــه بــرای گرمــای شــدید امــاده شــویم‪ :‬گرمــای شــدید‬ ‫می توانــد کشــنده باشــد‪ ،‬ولــی می توانیــد بــا رعایــت نکاتــی‬ ‫خطــرات و عــوارض ان را کاهــش دهیــد‪ .‬به طــور کلــی اگــر‬ ‫دمــای هــوا از ‪ ۹۰‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۲‬درجــه ســانتی گراد)‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬بایــد فعالیت هــای خــارج از منــزل را محــدود‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا خطــر گرمازدگــی افزایــش می یابــد‪ .‬البتــه همــه‬ ‫ایــن امــکان را ندارنــد کــه در طــول مــوج گرمــا در خانــه‬ ‫بماننــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬رعایــت نــکات زیــر می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تعویــض مرتــب فیلتــر تهویــه مطبــوع‪ :‬به طــور کلــی‬ ‫می توانیــد هــر ‪ ۲‬یــا ‪ ۳‬مــاه ‪ ۱‬بــار فیلتــر تهویــه مطبــوع خــود‬ ‫را عــوض کنیــد‪ ،‬ولــی در صورتــی کــه مرتب از تهویه مطبوع‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬تعویــض زودبـه زود فیلتــر یــا تعویــض‬ ‫فیلتــر پــس از هــر طوفــان گردوخــاک موجــب می شــود کــه‬ ‫خانــه شــما بهتــر خنــک شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کشــیدن پرده هــا در طــول روز و اســتفاده از پــرده‬ ‫شــید‪ :‬بهتــر اســت پرده هــا را در ســاعات اوج گرمــا بســته‬ ‫نگــه داریــد‪ ،‬زیــرا ورود کمتــر نــور خورشــید بــه خانــه موجــب‬ ‫کاهــش دمــا و کاهــش مبلــغ قبــض برقتــان می شــود‪ .‬پــرده‬ ‫شــید نیــز بــرای جلوگیــری از ورود نــور از پنجره هــا طراحــی‬ ‫شــده اســت و می توانــد بســیار مفیــد باشــد‪ .‬پــرده شــید در‬ ‫ســاعات اوج گرمــا از ورود نــور افتــاب بــه خانــه جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬به ویــژه در ضلــع جنوبــی خانــه کــه بیشــترین‬ ‫افتــاب را دارد‪ .‬این طــوری می توانیــد پنجره هــای مناســب‬ ‫بــرای عبــور جریــان هــوا در خانــه را هــم بــاز بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اســتفاده مناســب از پنکــه‪ :‬گرچــه در صــورت نبــود‬ ‫تهویــه مطبــوع ناچاریــم از پنکــه اســتفاده کنیــم‪ ،‬در دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۵‬درجــه ســانتی گراد) پنکه در‬ ‫جلوگیــری از افزایــش دمــای مرکــزی بــدن تأثیــری نخواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬پنکــه در گرمــای شــدید بــرای افــراد اســیب پذیری‬ ‫ماننــد ســالمندان کاری انجــام نمی دهــد و نقــش کمــی در‬ ‫تهویــه هــوا دارد‪ ،‬ولــی گزینــه خوبــی در هــوای نســبتا گــرم‬ ‫اســت‪ .‬چرخــش پنکــه ســقفی در خالف جهــت عقربه های‬ ‫ســاعت‪ ،‬جریانــی از هــوا را به ســمت پاییــن ایجــاد‬ ‫می کنــد و بــرای پایین نگه داشــتن دمــا مؤثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بازکــردن پنجره هــا در شــب‪ :‬اگــر محــل زندگی تــان‬ ‫شـب های خنکــی دارد‪ ،‬بازکــردن پنجره هــا در شــب موجــب‬ ‫خنک شــدن هــوای خانــه می شــود‪ .‬نصــب تــوری‪ ،‬حفــاظ و‬ ‫قفــل پنجــره نیــز فکــر خوبــی اســت‪ ،‬زیــرا در زمــان بازکــردن‬ ‫پنجره هــا امنیــت خانه تــان را حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نوشــیدن اب فراوان‪ :‬در گرمای شــدید‪ ،‬بدن به ســرعت‬ ‫مایعــات از دســت می دهــد و ایــن منجــر بــه کم ابــی بــدن‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی در معــرض گرمــای شــدید قــرار می گیریــد‪،‬‬ ‫قلــب بایــد ســخت کار کنــد و خــون بیشــتری را پمپــاژ کنــد تا‬ ‫تبخیــر مــداوم از طریــق پوســت ادامــه پیــدا کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اهســته تر حرکت کــردن‪ :‬در گرمــای شــدید‪ ،‬بایــد‬ ‫اهســته تر از حــد معمــول حرکــت کنیــد‪ .‬راه رفتــن موجــب‬ ‫می شــود کــه بــدن گرمــای بیشــتری تولیــد کنــد‪ ،‬گرمایــی کــه‬ ‫بایــد از طریــق تعریــق و تنفــس خــارج شــود‪ /.‬چطــور‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون استاندار گلستان‪:‬‬ ‫گوشه ای از نمایش وحدت‬ ‫همایش نغمه سرایان‬ ‫اهل سنت گلستان است‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار‬ ‫گلســتان همایــش نغمه ســرایان اهــل ســنت‬ ‫اســتان را صحنــه کوچکــی از نمایش وحدت حاکم‬ ‫بــر ایــن خطه دانســت و بــر ادامه دار بــودن برگزاری‬ ‫برنامه هــای ایــن چنینــی بــا هــدف تقویــت اتحــاد‬ ‫و بــرادری و نشــان دادن ارادت اقــوام و مذاهــب‬ ‫منطقــه بــه اهــل بیــت (ع) تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در همایــش اســتانی‬ ‫نغمه ســرایان اهل ســنت به میزبانی گنبدکاووس‬ ‫بــا تبریــک هفتــه بســیج اظهارداشــت‪ :‬همایــش‬ ‫امــروز برنامــه فاخــری اســت کــه عاشــقان اهــل‬ ‫بیــت بــا اجراهــای هنــری در قالــب نغمه ســرایی‬ ‫گوشـه ای از اموزه هــای اعتقــادی و وحــدت بخــش‬ ‫خــود را عرضــه کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد هــر گامــی کــه بــر می داریــم‪،‬‬ ‫قلمــی کــه می زنیــم و حرکتــی کــه انجــام می دهیــم‬ ‫در راســتای اعتــای دیــن و حفــظ اقتــدار نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی باشــد‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬مومنــان‬ ‫واقعــی بایــد رویکــرد خــود را اعتــا بخشــیدن بــه‬ ‫پرچــم و ســرود جمهــوری اســامی قــرار دهنــد و‬ ‫بــا هوشــمندی و بصیــرت رفتــار کننــد تــا دل مــردم‬ ‫بــه عنــوان ولــی نعمتــان انقــاب بــه درد نیاینــد و‬ ‫مدیــون خانــواده شــهدا نشــویم‪.‬‬ ‫مهاجــر بــا اشــاره بــه جنــگ ترکیبــی همــه جانبــه‬ ‫دشــمن علیــه نظــام جمهــوری اســامی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫قــدرت و اقتــدار امــروز ایــران اســامی کــه بــه برکت‬ ‫خــون شــهدا بــه دســت امــده اســت‪ ،‬باعــث شــده‬ ‫تــا دشــمن بــا تمــام ابزارهــای خــود بــرای خدشــه‬ ‫وارد کــردن بــه وحــدت و امنیــت حاکــم بــر ایــران‬ ‫اســامی تــاش کنــد‪.‬‬ ‫مســوول ســازمان بســیج مداحــان و هیات هــای‬ ‫مذهبــی گلســتان هــم بیــان کــرد‪ :‬دشــمن بــرای‬ ‫خدشــه وارد کــردن بــه وحــدت حاکــم بــر ایــران‬ ‫اســامی نقشــه کشــیده اســت و از دســتگاه‬ ‫دروغ پراکنــی خــود در ایــن مســیر اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫محمــد زنگویــی گفــت‪ :‬ســازمان بســیج مداحــان‬ ‫اســتان توفیــق اجــرای برنامه هایــی بــا محوریــت‬ ‫تحکیــم وحــدت را دارد کــه از جملــه ان برگــزاری‬ ‫«همایــش ملــی نغمه ســرایان اهــل ســنت» ســال‬ ‫گذشــته در گــرگان اســت و امــروز هــم شــاهد‬ ‫برگــزاری همایــش نغمه ســرایان اهــل ســنت بــه‬ ‫صــورت اســتانی در گنبــدکاووس بودیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۱۰ :‬گــروه نغمه ســرایان اهــل‬ ‫ســنت ترکمــن و بلــوچ از شهرســتان های کاللــه‪،‬‬ ‫مراوه تپــه‪ ،‬اق قــا و گنبــدکاووس در همایــش‬ ‫امــروز برنامــه اجــرا کردنــد‪.‬‬ ‫مســوول ســازمان بســیج مداحــان و هیات هــای‬ ‫مذهبــی گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن طبــق‬ ‫ســهمیه ابالغــی پنــج تــا ‪ ۶‬نفــر از مداحــان اهــل‬ ‫ســنت اســتان عیــد مبعــث در همایــش کشــوری‬ ‫نغمه ســرایان اهــل ســنت بــه میزبانــی بندرعبــاس‬ ‫شــرکت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫یک سوم جمعیت حدود ‪ ۲‬میلیون نفری گلستان‬ ‫را ترکمن های اهل ســنت تشــکیل می دهند‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهارشنبه ‪ 02‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪641‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۲۸/۰۸/۱۴۰۱.‬‬ ‫اجرا ‪ ۷۸‬ویژه برنامه پیشگیری‬ ‫از اعتیاد و اسیب های‬ ‫اجتماعی در مدارس‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫رییــس اداره امــور تربیتــی و مراقبــت در برابــر اســیب های اجتماعــی اداره کل امــوزش‬ ‫و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ ۷۸ :‬برنامــه فرهنگــی در هفتــه پیشــگیری از اعتیــاد و‬ ‫اســیبهای اجتماعــی( ‪ ۲۲‬تــا ‪ ۲۸‬ابــان مــاه) در مــدارس ایــن اســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫طلعــت علی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬برگــزاری ایســتگاه نشــاط اجتماعــی و محیطــی‪ ،‬تولیــد‬ ‫محتــوای الکترونیکــی در راســتای کاهــش اســیب های اجتماعــی‪ ،‬برگزاری کارگاه اموزشــی و‬ ‫معاون فناوری وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫در سطح کشور ‪ ۱۱۱‬هزار شغل‬ ‫دانش بنیان ایجاد شده است‬ ‫معــاون فنــاوری وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪ ۱۱۱ :‬هــزار شــغل در حــوزه‬ ‫دانش بنیــان در کشــور فعــال اســت کــه از ایــن مجمــوع ســال گذشــته ‪ ۳۵‬هــزار شــغل‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی خیرالدیــن در جلســه ســتاد دانــش بنیــان بیــان کــرد‪ ۵۳ :‬پــارک علــم و فنــاوری‪۲۶۵ ،‬‬ ‫مرکــز رشــد و هفــت هــزار و ‪ ۷۵۰‬شــرکت دانــش بنیــان در ســطح کشــور وجــود دارد کــه از‬ ‫مجمــوع شــرکت هــای دانــش بنیــان ‪ ۹۰۰‬شــرکت دانــش بنیــان نــوع ‪ ۳‬هســتند کــه توســط‬ ‫پــارک هــای علــم و فنــاوری ارزیابــی شــدند و توســط معاونــت علــم و فنــاوری مجــوز انهــا‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــرکت هــای دانــش بنیــان نــوع ‪ ۳‬هــم مــی تواننــد از تســهیالت و‬ ‫امتیــازات شــرکت هــای نــوع یــک و ‪ ۲‬اســتفاده کننــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ ۱۱ :‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬واحــد‬ ‫فنــاور در پــارک هــای علــم و فنــاوری مســتقر هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مــورد شــرکت دانــش بنیــان هســتند و از مجمــوع هفــت هــزار و ‪ ۷۵۰‬شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫کشــور‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬شــرکت در پــارک هــای علــم و فنــاوری و ذیــل وزارت علــوم هســتند‪.‬‬ ‫خیرالدیــن بــا اشــاره بــه ائین نامــه حمایــت وزارت علــوم گفــت‪ :‬رشــد اشــتغالزایی در‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان حــدود ‪ ۵۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری اظهــار داشــت‪ :‬حمایــت هــای معاونــت‬ ‫فنــاوری وزارت علــوم بیشــتر حمایــت هــای برنامــه ای اســت و برنامــه هــای خیلــی خــوب‬ ‫دســتیار فنــاوری‪ ،‬طــرح ترویــج کارافرینــی و یارانــه تجــاری ســازی تانــا اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫مســابقات ورزشــی‪ ،‬فرهنگــی و هنــری از مهمتریــن ایــن برنامــه هــا بــود‪.‬‬ ‫وی؛ رونمایــی از دســتاوردها و محصــوالت حــوزه پیشــگیری از اســیب ها‪ ،‬غبارروبــی گلــزار‬ ‫شــهدا و دیــدار بــا خانــواده شــهدای مبــارزه بــا مــواد مخــدر‪ ،‬اکــران فیلــم های اموزشــی مرتبط‬ ‫بــا مبــارزه بــا مــواد مخــدر‪ ،‬ارائــه خدمــات روانشناســی و مشــاوره ای رایــگان و امــوزش هــای‬ ‫ارتقایــی یاریگــران زندگــی و اجــرای برنامــه هــای تــاب اوری دانــش امــوزان در معــرض خطــر‬ ‫از دیگــر برنامــه هــا عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور تربیتــی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫دانش امــوزان بهتریــن ســفیران بــرای اطــاع رســانی بــه خانــواده هــای خــود در زمینــه‬ ‫پیامدهــای منفــی اعتیــاد و اســیبهای اجتماعــی هســتند و بایــد در تربیــت ایــن قشــر‬ ‫کوشــا باشــیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هــدف از اجــرای ایــن برنامــه هــا کاهــش اســیب هــای اجتماعــی و کمــک‬ ‫بــه دانــش اموزانــی کــه در معــرض خطــر قــرار دارنــد و شناســایی ایــن افــراد و پیشــگیری از‬ ‫اســیب اســت‪.‬‬ ‫علــی نــژاد عنــوان کــرد‪ :‬همچنیــن اجــرای طــرح یاریگــران زندگــی بــا هــدف کســب‬ ‫مهارتهــای زندگــی کمــک شــایانی در کاهــش اســیب هــای اجتماعــی درســطح مــدارس‬ ‫اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۹‬هــزار و ‪ ۸۳۶‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان‬ ‫زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۸‬هــزار دانــش امــوز در‬ ‫مقطــع ابتدایــی و مابقی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان را دختــران تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۶‬درصــد‬ ‫دانــش امــوزان در مناطــق روســتایی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫نماینده مجلس‪ :‬اولویت توسعه‬ ‫خدمات حوزه سالمت کشور است‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬توســعه خدمــات حــوزه‬ ‫ســامت و تکمیــل زیــر ســاخت هــای بهداشــت‪ ،‬درمــان و ســامت مــردم مناطــق محــروم در‬ ‫اولویــت رســیدگی دولــت و مجلــس قــرار دارد‪.‬‬ ‫علی جدی در ایین کلنگ زنی پنج طرح بهداشــتی و درمانی شهرســتان شــیروان در خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬نقــش وزارت بهداشــت در تدویــن برنامــه هفتــم توســعه حــوزه ســامت‬ ‫حــول ســامت همــه احــاد ملــت ایــران اســت و انتظــار م ـی رود ســازمان های ذیربــط نقــش و‬ ‫اهمیــت ان را در نظــر گرفتــه و در خصــوص تامیــن منابــع ان از هیــچ کمکــی دریــغ نکننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬حــوزه بهداشــت بــه عنــوان مجموعــه دانــش و هنــر ارتقــای ســامتی‬ ‫و پیشــگیری از بــروز بیمــاری‪ ،‬دامنــه فعالیــت وســیعی دارد کــه سیاســتگذاری درســت و‬ ‫ســرمایه گذاری مناســب در ایــن حــوزه بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبار برای نوسازی بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی در ادامــه از تخصیــص ‪ ۶۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار بــرای تعمیــرات و نوســازی بیمارســتان امــام خمینــی(ع) شــیروان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬برچیــده شــدن ایــن بیمارســتان در ســال هــای گذشــته مطــرح بــود ولــی اعتبــار الزم‬ ‫بــرای بازســازی ایــن مرکــز بهداشــتی فراهــم شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ضریــب اشــغال ‪ ۲‬بیمارســتان شــیروان بــاال اســت و ایــن نشــان از تعــداد‬ ‫زیــاد مراجعیــن دارد کــه بــه همیــن میــزان بایــد اعتبــارات خوبــی بــرای ان جــذب شــود‪.‬‬ ‫جــدی عنــوان کــرد‪ :‬در بحــث بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان طــرح هــای خوبــی در‬ ‫دســت اجــرا اســت و ســال گذشــته ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال بــرای دیتــگاه «ام ار ای» شهرســتان‬ ‫جــذب شــد و تــا ســه مــاه اینــده تحویــل داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬تکمیــل دانشــکده پرســتاری‬ ‫شــیروان در اولویــت طــرح هاســت و زمیــن جهــت احــداث خوابــگاه تامیــن شــد و بــه زودی‬ ‫کلنــگ زنــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پنــج طــرح بهداشــتی و درمانــی بــا ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار محرومیــت زدایــی بــا حضــور‬ ‫شــماری از مســووالن خراســان شــمالی در شهرســتان شــیروان کلنــگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫شــیروان بــه عنــوان دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری‬ ‫شــرق بجنــورد قــرار دارد کــه ‪ ۶۸‬هــزار نفــر ان در قالــب ‪ ۱۸‬هــزار خانــوار در ‪۱۵۷‬روســتای‬ ‫شــیروان ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫طرح بهداشتی سه هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد اغاز افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۱۱‬طرح سارقان سابقه دار ناکام ماند‬ ‫ریالی خراسان شمالی در حال اجرا است عمرانی هفته بسیج در گرمه‬ ‫دستگیری سارق مغازه‬ ‫با ‪ 4‬فقره سرقت در جاجرم‬ ‫بخشــدار مرکزی شهرســتان گرمه در خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۱۱‬طرح عمرانی به مناســبت هفته بســیج‬ ‫بــا حــدود ‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال اعتبــار با حضور مســووالن محلی در‬ ‫بخــش مرکــزی این شهرســتان اغاز شــد‪.‬‬ ‫علــی مقیمــی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع طرحهــای عمرانــی‬ ‫هفته بســیج در بخش مرکزی این شهرســتان ‪ ۱۰‬طرح مربوط‬ ‫بــه کلنــگ زنــی و یــک پــروژه نیــز مربــوط بــه بهــره بــرداری از‬ ‫بهســازی معابــر روســتای « اصغرابــاد» اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح هــای کلنــگ زنــی در حــوزه احــداث پــارک‪،‬‬ ‫خانــه مســافر‪ ،‬حصارکشــی ارامســتان و بهســازی معابــر در‬ ‫روســتاهای «ارمادلــو»‪ « ،‬بیــدک»‪ « ،‬دشــت»‪ « ،‬چشــمه‬ ‫خــان»‪« ،‬برزنــه»‪ « ،‬کرکــی «‪ « ،‬قزلحصــار علیــا « و «‬ ‫قزالحصــار ســفلی» اســت‪.‬‬ ‫مقیمــی ادامــه داد‪ :‬ایــن طــرح هــای عمرانــی بــا اعتبــارات‬ ‫دهیــاری تامیــن و تــا پایــان ســال مــورد بهــره بــرداری قــرار‬ ‫خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکــزی شهرســتان گرمــه گفــت‪ :‬تکمیــل و بهــره‬ ‫بــرداری از ایــن طــرح زمینــه اشــتغال بــرای شــماری از افــراد‬ ‫جویــای کار منطقــه نیــز فراهــم میکنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی جاجــرم از دســتگیری ســارق مغــازه و‬ ‫دونفرمالخــر و کشــف ‪ 4‬فقــره ســرقت خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» در تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫خبرگفت‪:‬بــه دنبــال وقــوع چنــد فقــره ســرقت مغــازه‬ ‫در شهرســتان جاجــرم ‪ ،‬مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان شناســایی و دســتگیری ســارقان را در‬ ‫دســتور کار قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش شــبانه روزی مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی و طــی هماهنگــی قضایــی‪ ،‬یــک نفــر متهــم‬ ‫شناســایی‪ ،‬در یــک عملیــات غفلگیرانــه دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی داللــت کــه در تحقیقــات تکمیلــی‬ ‫پلیســی‪ ،‬بــه ‪ 4‬فقــره ســرقت اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی جاجــرم بــا اشــاره بــه اینکــه درایــن‬ ‫رابطــه دو نفــر مالخــر نیــز دســتگر شــدند خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬متهمــان پــس از تکمیــل پرونــده بــه مرجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی گفت‪ :‬ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال طــرح درمانــی‪ ،‬اموزشــی و بهداشــتی‬ ‫در هشــت شهرســتان اســتان در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫ســید جــواد پورنقــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح هــا تمامــی‬ ‫حــوزه هــای امــوزش‪ ،‬ســامت‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه پایــگاه فوریــت هــای پزشــکی‪،‬‬ ‫اورژانــس پیــش بیمارســتان‪ ،‬امــوزش‪ ،‬ارتقــای تخــت هــای‬ ‫بیمارســتان و خریــد امبوالنــس مصوبــات بســیار خوبــی در‬ ‫خراســان شــمالی تصویــب شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫هشــت هــزار میلیــارد ریــال در حــوزه ســامت در ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان مصــوب شــد کــه بــه صــورت‬ ‫متــوازن و عدالــت محــور در ســطح مختلــف در حــال‬ ‫تخصیــص و اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬هــزار میلیــارد ریــال از ایــن اعتبــار مربــوط‬ ‫بــه تامیــن تجهیــزات پزشــکی اســت و بــا ایــن اعتبــار نــاوگان‬ ‫تجهیــزات پزشــکی در ســطح اســتان تامیــن و ارتقــا مــی یابــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی فــاروج از دســتگیری ‪2‬‬ ‫ســارق ســابقه دار حیــن ســرقت از خانــه باغــی در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرگرد «علــی اکبــر برهانــی» افــزود‪ :‬مامــوران گشــت‬ ‫کالنتــری ‪ 11‬ایــن فرماندهــی حیــن گشــت زنــی در دوراهــی‬ ‫داغیــان مشــاهده مــی کننــد کــه ‪ 2‬نفر مشــغول ســرقت فنس‬ ‫و ایرانیــت یــک خانــه بــاغ هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬ســارقان بــا مشــاهده مامــوران‪،‬‬ ‫بالفاصلــه از محــل متــواری شــده کــه بــا امادگــی و‬ ‫هوشــیاری مامــوران در نهایــت هــر ‪ 2‬نفــر دســتگیر و بــه‬ ‫کالنتــری منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فــاروج با بیان‬ ‫اینکــه متهمــان در بازجویــی هــای بعمــل امــده بــه جــرم‬ ‫خــود اعتــراف کردنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســارقان کــه هــر‬ ‫دو از ســارقان ســابقه دار بــوده بعــد از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرگرد برهانی تصریح کرد‪ :‬کارکنان فرماندهی انتظامی‬ ‫شــبانه روزی اماده خدمت رســانی به شــهروندان و برخورد‬ ‫قاطعانه با مجرمان و متخلفان هســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪641‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫لزوم‪ ۵۰‬درصد ماشین االت‬ ‫راهداری گلستان به نوسازی‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان از نیــاز به نوســازی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ماشــین االت ســنگین‪ ،‬نیمه ســنگین و ســبک برای انجام ماموریت ها بویژه در راهداری زمســتانه‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬نوســازی ایــن ماشــین االت حداقــل ‪ ۳‬هــزار میلیــارد ریال اعتبــار می خواهد‪.‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی بیــان داشــت‪ :‬اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان ‪ ۱۵۶‬دســتگاه‬ ‫انــواع خــودرو ســنگین‪ ،‬نیمــه ســنگین و ســبک دارد کــه متوســط عمــر انهــا بــاالی ‪ ۲۶‬ســال اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت تخصیــص اعتبــارات ویــژه بــرای نوســازی ماشــین االت حــوزه‬ ‫راهــداری گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــی ماشــین االت ســنگین راهــداری ایــن اســتان ماننــد «لودر‬ ‫و گریــدر» ‪ ۳۵‬و ‪ ۳۸‬ســال عمــر دارنــد‪.‬‬ ‫بیکــی بــه ســفر ســال قبــل رییــس جمهــور بــه گلســتان اشــاره کــرد و بیــان داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫ســفر و بــرای نوســازی ماشــین االت راهــداری اســتان ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال مصــوب شــد‪.‬‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان همچنیــن از‬ ‫امادگــی ‪ ۲۶‬گــروه و گشــت راهــداری بــرای اجــرای طــرح راهــداری زمســتانه در ‪ ۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬کلیومتــر از جاده هــای شــریانی‪ ،‬کوهســتانی و برفگیــر ایــن اســتان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۷۰‬نیــروی راهــدار بــا ‪ ۱۶۶‬دســتگاه خــودرو ســنگین‪ ،‬نیمــه ســنگین و ســبک امــاده ارائــه‬ ‫خدمــات بــه هموطنــان و هــم اســتانی ها هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نیــاز ســاالنه ‪ ۲‬هــزار تــن نمــک و ‪ ۸‬هــزار تــن شــن بــرای اجــرای طــرح‬ ‫راهــداری زمســتانه در گلســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬تمــام ایــن اقــام خریــداری شــده و تاکنــون ‪۷۰‬‬ ‫درصــد ان نیــز در راهدارخانه هــا ذخیــره و انبــار شــدند‪.‬‬ ‫بیکــی همچنیــن از تخصیــص ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از منابع ملی برای تعمیر و بازســازی‬ ‫ماشــین االت راهــداری گلســتان درســال جــاری خبــر داد و افــزود‪ :‬بــا ایــن اعتبــارات بخــش‬ ‫قابل توجهی از ماشــین االت تعمیر شــدند و مشــکلی برای ارائه خدمات در طرح راهداری‬ ‫زمســتانه نیست‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬طــرح راهــداری زمســتانه در گلســتان بــا اعــام پلیــس راه از ‪ ۱۵‬اذر شــروع‬ ‫ســده و تــا ‪ ۱۵‬فروردیــن ســال اینــده ادامــه خواهــد داشــت ضمــن اینکــه درصورت بــارش برف‬ ‫زودتــر از موعــد شــروع طــرح زمســتانه‪ ،‬نیروهــای راهــداری امــاده ارائــه خدمــات هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان بیــش از ‪ ۵‬هــزار کیلومتــر راه ارتباطــی شــامل بزرگــراه‪ ،‬راه اصلــی و فرعی درجه یــک‪ ۲ ،‬و‬ ‫ســه دارد که حدود هزار و ‪ ۵۲۱‬کیلومتر ان کوهســتانی و یا ســخت گذر اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی بــا حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت کــه در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و بیــش از‬ ‫یــک هــزار روســتا و ابــادی ســکونت دارنــد‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران‪ ،‬از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از شــرق‬ ‫بــا خراســان شــمالی و از شــمال بــا ترکمنســتان همســایه بــوده و بیشــترین مبــادی ورودی و‬ ‫خروجــی ان هــم بــا اســتان های ســمنان‪ ،‬مازنــدران و خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫برای احیای گردشگری پارک جنگلی‬ ‫«گوی نیک» خراسان شمالی‪۹.۵‬‬ ‫میلیارد ریال جذب شد‬ ‫فرمانده سپاه نینوا گلستان‪:‬‬ ‫نتیجه همراهی علمای شیعه و‬ ‫سنی‪،‬ارامش حاکم بر گلستان است‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری رازوجــرگالن گفــت‪۹.۵ :‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای احیــای گردشــگری پــارک جنگلــی «گوی نیــک» بــه عنــوان ذخیــره گاه‬ ‫گونــه هــای جنگلــی خــاص در شمالشــرق کشــور جــذب شــد‪.‬‬ ‫عقیــل مجــردی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار بــرای فضــا ســازی و برخــی تعمیــرات‬ ‫مجتمــع رفاهــی ایــن پــارک جنگلــی هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن منطقــه بکــر گردشــگری تــا چنــد ســال پیــش پــس از احیــا بــه اداره کل‬ ‫منابــع طبیعــی خراســان شــمالی واگــذار شــده بــود‪.‬‬ ‫مجردی یاداور شــد‪ :‬پارک جنگلی «گوی نیک» واقع در حاشــیه جاده منطقه مرزی راز‬ ‫و جــرگالن بــا انــواع گونــه هــای گیاهــی همچــون افــرا‪ ،‬کرکــو‪ ،‬داغداغــان و زبــان گنجشــک‬ ‫یکــی از مناطــق بکــر و منحصــر بــه فــرد برای اکوتوریســت ها محســوب می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری رازوجــرگالن اضافــه کــرد‪ :‬این‬ ‫منطقــه گردشــگری بــا هــدف اســتفاده از مواهــب خــدادادی در جهــت جــذب گردشــگر‪،‬‬ ‫اســتفاده عمومــی از مناطــق و عرصه هــای طبیعــی دفــع الودگــی و االینده هــای زیســت‬ ‫محیطــی و حفــظ گونه هــای جنگلــی خــاص دارای اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫پــارک جنگلــی گوینــک در دامنه هــای جنوبــی ارتفاعــات غالمــان در حاشــیه جــاده‬ ‫شهرســتان مرزی راز و جرگالن واقع شــده و به لحاظ شــرایط زیســت محیطی و اقلیمی‬ ‫جــزو مناطــق تفرجگاهــی خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫پوشــش جنگلــی ایــن بوســتان ‪ ۶۰۰‬هکتــاری اغلــب ارس اســت و بــا توجــه بــه امکاناتــی‬ ‫از قبیــل اب شــرب‪ ،‬مجتمــع خدماتــی بهداشــتی‪ ،‬االچیــق و شــرایط توقــف و اســتراحت‬ ‫مســافران و گردشــگران را فراهــم کــرده اســت ‪...‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه‬ ‫بیشــترین ان در شهرســتان راز و جــرگالن واقــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان دارد و ‪ ۷۵‬درصــد جمعیــت ایــن منطقــه‬ ‫روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫راز‪ ،‬مرکــز شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری مرکــز خراســان شــمالی‬ ‫قــرار دارد و بیشــترین تمرکــز جمعیتــی قــوم ترکمــن ایــن اســتان در راز و جــرگالن اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوای گلســتان بــا قدردانــی از حضــور علمــای شــیعه و اهــل ســنت در‬ ‫جهــاد تبییــن گفــت‪ :‬ارامــش و امنیــت حاکــم در اســتان نتیجــه همراهــی علمــا در کنــار‬ ‫اســاتید‪ ،‬معلمــان و مســووالن دلســوز در راســتای روشــنگری جامعــه اســت‪.‬‬ ‫ســردار علی ملک شــاهکویی در همایش اســتانی نغمه ســرایان اهل ســنت به میزبانی‬ ‫گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬نیروهــای انتظامــی‪ ،‬ســپاه و بســیج و ســربازان گمنــام امــام‬ ‫زمــان (عــج) بــر مبنــای وظیفــه خــود در ‪ ۲‬مــاه اخیــر بــرای حفــظ ارامــش کشــور تــاش‬ ‫کردنــد امــا بــدون همــکاری علمــا‪ ،‬بــزرگان‪ ،‬اســاتید و مســووالن در روشــنگری جوانــان‬ ‫موفقیــت هــای امــروز حاصــل نمی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تبریــک هفتــه بســیج (‪ ۲۹‬ابــان تــا ‪ ۵‬اذر)‪ ،‬گفــت‪ :‬ســپاه از جملــه بــرکات تشــکیل بســیج‬ ‫مســتضعفان در ‪ ۴۳‬ســال قبــل بــه فرمــان امــام خمینــی (ره) بــود کــه اثار ان همچنان در کشــور‬ ‫محســوس اســت و امــروز بــا اقتــدار در مقابــل تهدیــدات داخلــی و خارجــی ایســتادگی می کننــد‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه نینوا گلســتان افزود‪ :‬بســیج در چهار دهه گذشــته در دوران دفاع مقدس‬ ‫و بعــد از ان بــرای حفــظ اب و خــاک ایــران اســامی از هیــچ تالشــی کوتاهــی نکــرد‪.‬‬ ‫ســردار ملک شــاهکویی چاره حل مشــکالت کشــور را اســتفاده از تفکر بســیجی دانســت‬ ‫و اضافــه کــرد‪ :‬تمــام افــرادی کــه بــا قلــم‪ ،‬کار و تولیــد خــود در مقابــل اســتکبار جهانــی‬ ‫ایســتادگی می کننــد‪ ،‬بســیجی هســتند‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکویی بــا تاکیــد بــر روشــن بــودن موتــور دشــمن بــرای فتنــه افرینــی در ایــران‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬منکــر وجــود مشــکالت و اشــکاالت در کشــور نمی شــویم امــا بــه جــای طــرح ایــن‬ ‫مشــکالت بــرای دشــمن بایــد خودمــان بــرای وحــدت و همدلــی بــرای حــل انهــا تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫وی از خانــواده و معلمــان خواســت بــا اگاه ســازی فرزنــدان ایــران اســامی مانــع حضــور‬ ‫انــان در خیابان هــا و ســردادن شــعارهای ضــد انقــاب شــوند چــرا کــه ‪ ۹۰‬درصــد جوانــان و‬ ‫نوجوانــان دســتگیر و یــا ارشــاد شــده در جریــان اغتشاشــات اخیــر اصــا از واقعیت هــا مطلع‬ ‫نبودنــد و فقــط بــا تحریــک فضــای مجــازی و شــبکه های معانــد بــه خیابان هــا امدنــد‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکویی تاکیــد کــرد‪ :‬تمــام افــرادی کــه دســت همراهــی بــه دشــمن‬ ‫در جریانــات اغتشاشــات اخیــر در کشــور و اســتان داده بودنــد شناســایی شــدند و بایــد‬ ‫پاســخگوی اعمــال خــود باشــند‪.‬‬ ‫نزدیک بر سه هزار نفر در خراسان شمالی‬ ‫درگیر حیوان گزیدگی شدند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشــناس مبــارزه بــا بیمــاری هــای واگیــر دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی‬ ‫و درمانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال بیــش از ســه هــزار نفــر در اســتان دچــار‬ ‫حیوان گزیدگــی شــدند کــه بیشــتر ان مربــوط بــه گــزش ســگ های دارای صاحــب اســت‪.‬‬ ‫هــادی نیســتانی اظهــار داشــت‪ ۸۰ :‬درصــد از حیــوان گزیدگی هــا در ســال جــاری مربــوط‬ ‫بــه گــزش ســگ اســت و عمــده ان سـگ های صاحــب دار را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کمتــر از پنــج درصــد از حیــوان گزیدگــی هــا در اســتان مربــوط بــه‬ ‫گــزش وحــوش گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس مبــارزه بــا بیمــاری هــای واگیــر دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی افزود‪:‬‬ ‫بیمــاری هــاری از ســگ‪ ،‬گربــه‪ ،‬االغ و یــا وحــوش قابــل ســرایت و کشــندگی ایــن بیمــاری‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد اســت از ایــن رو شــهروندان در صــورت گــزش حیــوان‪ ،‬هــر چنــد خــراش کوچــک‬ ‫بــه ســرعت بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بیشترین حیوان گزیدگی در استان از شهرستان فاروج و شیروان‬ ‫گــزارش شــده اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع بیمــاری هــاری‪،‬‬ ‫مراکــز بهداشــتی در اســتان در هــر روز هفتــه بــه صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته امــاده خدمات رســانی‬ ‫بــه افراد هســتند‪.‬‬ ‫نیســتانی بــا اشــاره بــه اینکــه حیــوان گزیدگــی در اســتان رونــد افزایشــی دارد گفــت‪:‬‬ ‫افزایــش حیوانــات ولگــرد در شــهر و روســتاها علــت ایــن رویــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال هــای اخیــر گزارشــی از مــرگ افــراد بــر اثــر بیمــاری هــاری‬ ‫در اســتان ثبــت نشــده اســت امــا در ســال گذشــته یــک مــورد مــرگ ناشــی از هــاری در‬ ‫شهرســتان اســفراین گــزارش شــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ایران مردمی و شجاعت‬ ‫در پذیرش مطالبات مردم‬ ‫وقایــع و حــوادث اخیــر بــه ویــژه بعــد از نــا ارامــی چنــد‬ ‫روز گذشــته به بهانه ســالگرد اعتراض به کشــته شــدگان‬ ‫ابــان ‪ 98‬و بــه شــهادت رســاندن جمعــی از مــردم بیگنــاه‪،‬‬ ‫اهــداف صحنــه گردانــان اصلــی وقایــع و چهــره واقعــی‬ ‫مخالفــان نظــام را کامــا ً اشــکار ســاخت‪ .‬تحــرکات و‬ ‫اشــوب هــای جدیــد کــه عمــا ًرنــگ و بــوی جنــگ داخلــی‬ ‫و خیابانــی بــه خــود گرفتــه انــد‪ ،‬بــه وضــوح عیــان ســاخت‬ ‫حتــی کشــتن مردمــی کــه بــه انهــا وعــده «ازادی و‬ ‫رقصیــدن در کوچــه» داده شــده‪ ،‬در دکتریــن مخالفــان‬ ‫جمهــوری اســامی امــری قابــل دفــاع و توجیــه اســت و در‬ ‫راه رســیدن بــه هــدف‪ ،‬ریختــن خــون بیگنــاه و کــودک و‬ ‫نوجــوان چنــدان عــذاب اور نیســت!‬ ‫بــا گســترش دامنــه اعتراضــات پــس از بهانــه قــرار دادن‬ ‫فــوت مهســا امینــی و بــه اشــوب کشــیدن فضــای داخــل‬ ‫کشــور‪ ،‬همــان طــور کــه پیــش بینــی مــی شــد عمــا ً‬ ‫خواســته هــای مــردم کــه عمدتــا ً اعتــراض بــه نحــوه‬ ‫برخــورد گشــت ارشــاد‪ ،‬مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی‪،‬‬ ‫تبعیــض هــای حاکــم بــر جامعــه و ســوء اســتفاده مدیــران‬ ‫فاســد و مفســدان اقتصــادی و ‪ ...‬بــود‪ ،‬رنــگ باخــت‪.‬‬ ‫هــر چنــد در برخــی مواقــع اساســا ًاعتراضــات مردمــی و‬ ‫کارمنــدی و کارگــری بــا اهــداف و ســناریوهای خــاص‬ ‫سیاســی طراحــی مــی شــوند‪ .‬امــا ایــن بــار بدخواهــان‬ ‫نظــام بــا هماهنگــی کــم نظیــر رســانه ای و درس گرفتــن از‬ ‫تجربیــات قبلــی کــه کمــی دیر ماهیت و چهره کریه شــان‬ ‫را اشــکار می کردند‪ ،‬خیلی زود از اصل خواســته و هدف‬ ‫شــان کــه همــان «برانــدازی نظــام و تجزیــه ایــران بــزرگ»‬ ‫اســت‪ ،‬رونمایــی کردنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد پیگیــری مطالبــات بحــق و تلنبــار شــده مــردم‬ ‫در ســالیان اخیــر امــری بدیهــی و بالذاتــه مشــروع و قابــل‬ ‫دفــاع اســت‪ ،‬امــا اولویــت در چنیــن شــرایط حساســی‪،‬‬ ‫حفــظ تمامیــت ارضــی‪ ،‬امنیــت و اقتــدار کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــدون شــک ایــران دوســتان واقعــی بــا هــر دیــن‪ ،‬قومیــت‪،‬‬ ‫ســلیقه‪ ،‬تفکــر و جنــاح و وفــاداران واقعــی نظــام جمهوری‬ ‫اســامی‪ ،‬حمایــت از ایــران قــوی و مقتــدر را یــک وظیفــه‬ ‫ملــی و همگانــی قلمــداد مــی کننــد و در انجــام ایــن‬ ‫رســالت بــزرگ میهنــی‪ ،‬یــک پارچــه و متحــد بــرای ناامیــد‬ ‫کــردن کســانی کــه بــه خــاک و مــال و نامــوس ایــران قــوی‬ ‫چشــم طمــع دوخته انــد ‪ ،‬از هیــچ کوششــی فروگــذار‬ ‫نخواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫از ســویی بایــد اذعــان داشــت ایــن اتحــاد و همدلــی‬ ‫کــه بارهــا در راه پیمایــی هــای گســترده و مردمــی مهــر‬ ‫تائیــد بــر ان زده شــده اســت و یــک بــار دیگــر نقشـه های‬ ‫شــوم بدخواهــان را نقــش بــر اب خواهــد کــرد بــه معنــای‬ ‫فراموشــی و انحــراف از اصــل پیگیــری خواســته های‬ ‫مردمــی در اینــده نیســت‪.‬‬ ‫پر واضح است شاکله حاکمیت با مردم و خواسته های‬ ‫انهــا مفهــوم و عینیــت پیــدا مــی کنــد و تــاش در جهــت‬ ‫مرتفــع ســاختن نیازهــای اصلــی مــردم نبایــد با امــا و اگر و‬ ‫شــرط و شــروط همــراه باشــد‪ .‬شایســته اســت حکمرانــان‬ ‫نظــام در شــنیدن خواســته های مــردم کــه چیــزی غیــر‬ ‫از حقــوق مشروعشــان نمــی خواهنــد‪ ،‬غفلــت نورزنــد و‬ ‫بــراورده ســاختن انهــا را بــه اینــده موکــول نکننــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه مــردم قاطعانــه خواســتار برخــورد جــدی‬ ‫بــا اغتشاشــگران و مــزدوران اجــاره ای دشــمن هســتند‪،‬‬ ‫برخــورد غیــر کلیشــه ای بــا مدیــران ناکارامــد‪ ،‬مفســدان‬ ‫اقتصادی و عامالن تحقق نیافتن وعده های اقتصادی و‬ ‫معیشــتی و زمینه ســازان اصلی نارضایتی مردم هم باید‬ ‫همزمــان در دســتور کار قــرار گیرد‪.‬بــی تردیــد یــاری گرفتن‬ ‫از صاحبــان تجربــه و خــرد در حــل مشــکالت اقتصــادی‪،‬‬ ‫بســتن چاکراه هــای رانــت و فســاد‪ ،‬بازتعریــف و تجدیــد‬ ‫نظــر در سیاســتهای خارجــی‪ ،‬نظــارت بیشــتر بــر دســتگاه‬ ‫قضــا‪ ،‬پایــان شــوخی بــا مالیــات ثروتمنــدان‪ ،‬حــذف یارانــه‬ ‫هــای پنهــان‪ ،‬برخــورد جــدی و غیــر نمایشــی بــا مفســدان‬ ‫م ســازی های اثرگــذار‬ ‫اقتصــادی و مدیــران نــا الیــق‪ ،‬تصمیـ ‬ ‫و منطقی در تقویت و احیای رســانه واقعی‪ ،‬ســاماندهی‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬کوتــاه ســاختن دســت افــرادی کــه منافــع‬ ‫فــردی و حزبــی را فــدای معیشــت مــردم مــی کننــد‪ ،‬از‬ ‫تصمیــم گیری هــا و سیاسـت گذاری های کالن‪ ،‬برخــورد‬ ‫عبــرت امــوز بــا اوباش‪ ،‬اغتشــاش گران و جیــره خواران‬ ‫داخلــی و خارجــی و همزمــان رافــت بــا معترضیــن و ‪...‬‬ ‫در ســاختن ایرانــی ابــاد و قــوی بــا پشــتوانه مردمــی‬ ‫کــه همــواره بــرای خــاک شــان فــداکاری و جانفشــانی‬ ‫کرده انــد‪ ،‬در اولویــت هســتند‪.‬ایمان داشــته باشــیم کــه‬ ‫پذیــرش شــجاعانه مطالبــات و خواســته های بحــق مــردم‬ ‫از ویژگی هــای یــک حکومــت شایســته و مدیریــت کارامــد‬ ‫و تواناســت‪ .‬ان را بــه فــردا موکــول نکنیــم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 02‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪641‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫ندا نودهی‬ ‫اسیب های فضای مجازی‬ ‫بر خانواده چیست؟‬ ‫فضــای مجــازی نقــش مهمــی را در زندگی انســان ایفا‬ ‫می کنــد‪ .‬گــر چــه ایــن فضــا تاثیــرات مثبتــی بــر عملکرد‬ ‫افــراد گذاشــته امــا‏اســیب های نوظهــوری را هــم ایجاد‬ ‫کــرده کــه کارکــرد خانــواده را مختــل می کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن روزهــا خانواده هــا روابــط گــرم و صمیمانه ایباهــم‬ ‫ندارنــد ایــن یعنــی عنصــر مهــم گفت وگــو و تعامــل در‬ ‫خانــواده از بیــن رفتــه‪،‬‏فرزنــدان بــه خصــوص نوجوانان‬ ‫بیــش از پیــش از فضــای خانــواده فاصلــه گرفتــه و‬ ‫درگیــر اســیب های اینترنتــی می شــوند‪ ،‬‏زوج هــای‬ ‫جــوان نیــز از اسیب هایشــبکه های اجتماعــی مصــون‬ ‫نمانده انــد‏‪.‬‬ ‫ایا ممکن است‬ ‫مبتال به تروما شویم؟‬ ‫مهم ترین اسیب های فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬عــدم نظــارت والدیــن و دوری اعضــای خانــواده از‬ ‫یکدیگــر‬ ‫چــرخ زدن در فضــای مجــازی با ازادی غیرقابل کنترلی‬ ‫همــراه اســت‪ .‬ایــن ازادی در ســنین کودکــی نوجوانــی‬ ‫‏می توانداســیب زننده باشــد‪ .‬نااگاهــی و نابلــدی‬ ‫والدیــن در اســتفاده از فضــای مجــازی باعــث شــده‬ ‫بچه هــا بــدون ناظــر بیرونــی‏در ایــن فضا گشــت و گذار‬ ‫کننــد‪ .‬همیــن امر ممکن اســت باعــث کنجکاوی بیش‬ ‫از حــد و ورود بــه بخش هــای ممنوعــه در‏اینترنــت‬ ‫شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬جذب شدن به ارزش های بیگانه و عدم بلوغ‬ ‫ازانجایی کــه فنــاوری اینترنــت از غــرب بــه کشــورهای‬ ‫شــرقی ورود یافتــه اســت‪ ،‬ارزش هــای غربــی نیــز‬ ‫بدیــن وســیله وارد‏جوامــع اســامی و شــرقی شــده اند‪.‬‬ ‫ارزش هایــی ماننــد مصرف گرایــی‪ ،‬روابــط ازاد‪،‬‬ ‫خودخواهــی‪ ،‬تنوع طلبــی و‪ ...‬کــه عمدتــا ً‏باارزش هــای‬ ‫ایرانــی اســامی در تقابــل هســتند‪ .‬ایــن ارزش هــا‬ ‫بیشــتر از همــه گــروه نوجــوان را بــه جــذب می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬اسیب های جسمانی‬ ‫یکجــا نشســتن و اســتفاده مــداوم از تلفــن همــراه‬ ‫یــا لــب تــاب باعــث اســیب جســمانی و بیماری هــای‬ ‫جســمی می شــود‏‪.‬‬ ‫بیماری هــای ســتون فقــرات‪ ،‬مشــکالت بینایــی‪،‬‬ ‫چاقــی‪ ،‬بیماری هــای دســت‪ ،‬نشســتن طوالنــی مــدت‬ ‫‏‪ -4‬اسیب روانی‬ ‫اســتفاده طوالنــی مــدت از اینترنــت و فضــای مجــازی‬ ‫باعــث اســیب بــه روان افــراد می شــود‪ .‬بیماری هــای‬ ‫روانــی شــامل‏‪:‬‬ ‫افســردگی‪ :‬انــزوای اجتماعــی‪ ،‬نارضایتــی از خــود‪،‬‬ ‫مقایســه خــود بــا دیگــران و درنهایــت دریافــت‬ ‫پیام هــای منفــی در فضــای‏مجــازی از مهم تریــن علــل‬ ‫بــروز افســردگی در کاربــران اینترنــت می باشــد‏‪.‬‬ ‫اســترس‪ :‬فشــار روانــی دلیــل اصلــی اســترس اســت‪.‬‬ ‫اســترس یــا اضطــراب واژه ای اســت کــه احتمــاال ًایــن‬ ‫روزهــا بــه شــکل‏مــداوم بــا ان برخــورد داشــته اید‪ .‬یکــی‬ ‫از دالیــل اضطــراب در زندگــی امــروز حضــور بیــش از‬ ‫حــد در فضــای مجــازی می باشــد‏‪.‬‬ ‫مشــکالت رفتــاری‪ :‬کــودکان و نوجوانانــی کــه درگیــر‬ ‫اعتیاد اینترنتی هســتند مشــکالت رفتاری‪ ،‬ناســازگاری‬ ‫و قلدری‏بیشــتری نســبت به ســایر بچه های همســال‬ ‫از خــود نشــان می دهنــد‏‪.‬‬ ‫خودشــیفتگی‪ :‬افــرادی کــه در فضــای مجــازی مــدام‬ ‫بــا اســتقبال مخاطبــان روبه رومی شــوند پــس از مدتــی‬ ‫ممکــن اســت دچــار‏خودشــیفتگی و اعتمادبه نفــس‬ ‫کاذب شــوند‏‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای کاهش اسیب فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬الگو دهی مثبت و ارائه جایگزین‬ ‫‏‪ -2‬اســیب های فضــای مجــازی بــر خانــواده‪ /‬گفت وگو‬ ‫و برنامه ریــزی‬ ‫‏‪ -3‬اســتفاده موثــر از اینترنــت و افزایــش ســواد‬ ‫رســانه ای‬ ‫‏‪ -4‬اسیب های فضای مجازی بر خانواده‬ ‫گرداورنــده‪ :‬نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد مشــاوره‬ ‫دایــره کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع) بجنــورد‬ ‫زهــرا اردشــیری ‪ -‬افــرادی کــه بــه ایــن عارضــه مبتــا‬ ‫مــی شــوند دچــار تعارضــات خودشــان هســتند‪ .‬طبــق‬ ‫دیدگاههــای روان کاوی احتمــال دارد علــت هــای خــاص‬ ‫و متفاوتــی هــم برایشــان وجــود داشــته باشــد امــا در مــورد‬ ‫کســانی کــه برایشــان نــورز جنــگ بــه کار بــرده می شــد عمدتا‬ ‫کســانی بودنــد کــه واکنشــهای روانــی غیر عــادی را در هنگام‬ ‫نبــرد یــا میــدان جنــگ از خودشــان نشــان می دادنــد‪.‬‬ ‫حقیقــت ایــن اســت کــه عمــر زیــادی از تشــخیص بیمــاری‬ ‫ترومــا نمــی گــذرد امــا ایــن روزهــا روانشناســان مــی گوینــد‬ ‫ترومــا پیشــینه ای بــه انــدازه عمــر انســان دارد‪ .‬بیشــتر‬ ‫انســان ها در دوره ای از زندگــی خــود بــا نوعــی از ترومــا درگیــر‬ ‫می شــوند و برخــی از ان هــا بــه ســادگی از ان عبــور می کننــد و‬ ‫تعــدادی دیگــر کــه ایــن روزهــا بــه شمارشــان افــزوده می شــود‬ ‫در ایســتگاه ان متوقــف می شــوند و بــا افــکار ازار دهنــده ای‬ ‫دســت و پنجــه نــرم می کننــد‪ .‬دکتــر حســین ابراهیمــی‬ ‫روانشــناس و اســتادیار دانشــگاه در این گفتگو از این بیماری‬ ‫و شــیوه های نویــن درمــان ان می گویــد‪.‬‬ ‫اقــای دکتــر تعریــف ترومــا در روانشناســی چیســت و چــه‬ ‫کســانی در معــرض ابتــا بــه ان قــرار مــی گیرنــد؟‬ ‫ترومــا هــر چیــزی مــی توانــد باشــد ایــن را متخصصــان علــم‬ ‫روان مطــرح می کننــد و معتقدنــد ترومــا می توانــد اثــرات‬ ‫ناشــی از یــک حادثــه یــا اتفــاق باشــد کــه فــرد را از وضعیــت‬ ‫عــادی خــارج می کنــد‪ .‬ترومــا معمــوال ناخوشــایند اســت و پس‬ ‫از حوادثــی مثــل ســیل و زلزلــه یــا دیــدن صحنــه قتل و جنایت‬ ‫بــروز می کنــد‪ .‬فــردی کــه در معــرض ان قــرار می گیــرد دچــار‬ ‫اختــال اســترس پــس از ترومــا می شــود کــه ممکــن اســت‬ ‫خیلــی ســریع واکنــش نشــان دهــد یا خیلی کند و نشــانه های‬ ‫ان پــس از چنــد مــاه خــودش را نشــان دهــد‪.‬‬ ‫تروما و تالش برای درمان ان چه پیشینه ای دارد؟‬ ‫قبــل از توضیــح ترومــا بایــد گفــت ایــن واژه هــا از زمانــی وارد‬ ‫بحــث روان شناســی شــد کــه بحــث ضایعــات روانــی دوران‬ ‫جنــگ در بســیاری از محافــل مطــرح شــد‪ .‬ابتــد‪ ،‬جنگهــای‬ ‫جهانــی و بــه دنبــال ان جنــگ هــای منطقــه ای از جملــه‬ ‫مــواردی بــود کــه ســبب شــد بررســی در ایــن خصــوص اغــاز‬ ‫شــود؛ زیــرا دیــده مــی شــد کــه افــراد کــه در جنــگ شــرکت‬ ‫داشــتند‪ ،‬دچــار مشــکالت زیــادی مــی شــدند‪ .‬بــه طــور مثــال‬ ‫فــرد بــه طــور ناخــودگاه از خــود بــی خــود مــی شــد یــا حتــی‬ ‫فــرد بــرای مــدت زمــان زیــادی هویــت خــود را از دســت مـی داد‬ ‫و یــا اینکــه فــردی کــه در ایــن شــرایط قــرار داشــت‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه رفتارهــا‪ ،‬اطرافیــان و دوســتان خــودش دچــار نااگاهــی‬ ‫می شــد‪ .‬در پــاره ای از مــوارد هــم افــرادی کــه در جنــگ‬ ‫مصــدوم شــده بودنــد‪ ،‬اطرافیــان و خانــواده خــود را بازشناســی‬ ‫نمــی کردنــد و بســیار پیــش مــی امــد که بــا داد و فریــاد و ترس‬ ‫و وحشــت زندگــی خــود را ادامــه مــی دادنــد ‪ .‬افــرادی بــا ایــن‬ ‫شــرایط ممکــن اســت ویژگــی هــای دیگــری هم داشــته باشــند‬ ‫چــه بســا از خــواب بیــدار مــی شــدند وحالــت بهــت و گیجــی و‬ ‫نااگاهــی نســبت بــه اطــراف خود داشــته باشــند‪ .‬اینها مــواردی‬ ‫بــود کــه کــم کــم اصطالحــی بــه نــام نــورز جنــگ مطــرح شــود‪.‬‬ ‫افراد دارای نورز چه ویژگی هایی دارند؟‬ ‫نــورز در روان شناســی اختــال روانــی اســت کــه عملکردهــای‬ ‫اصلــی شــخصیت فــرد را در بــر نمی گیــرد و فــرد نســبت بــه ان‬ ‫اگاهــی دارد مثــا در مــورد اضطــراب‪ ،‬وســواس و غیــره نــورزو‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬فــردی کــه احســاس ناراحتــی می کنــد و‬ ‫فکــر می کنــد نقــش اجتماعی اش دچار مشــکل شــده اســت و‬ ‫پرخاشــگری مــی کنــد نشــان مــی دهــد کــه علــی رغــم ســامت‬ ‫بدنــی کــه دارد اصطالحــا نــورو تیکــی دارد‪ .‬انســان نوروتیــک‬ ‫ماننــد اســب ســواری اســت کــه گمــان مــی کنــد هدایــت اســب‬ ‫را بــر عهــده دارد غافــل از اینکــه عنــان خــود او هــم در اختیــار‬ ‫اســب اســت و هــر طرفــی کــه بخواهــد او را مــی بــرد‪.‬‬ ‫ایــن افــراد در زندگــی روزمــره و در ارتبــاط بــا دیگــران بــا چــه‬ ‫مشــکالتی روبــرو هســتند؟‬ ‫افــرادی کــه بــه ایــن عارضــه مبتــا می شــوند دچــار تعارضات‬ ‫خودشــان هســتند طبــق دیدگاههــای روان کاوی احتمــال دارد‬ ‫علــت هــای خــاص و متفاوتــی هــم برایشــان وجــود داشــته‬ ‫باشــد امــا در مــورد کســانی کــه برایشــان نــورز جنــگ بــه کار‬ ‫بــرده می شــد عمدتــا کســانی بودنــد کــه واکنــش هــای روانــی‬ ‫غیــر عــادی را در هنــگام نبــرد یــا میــدان جنــگ از خودشــان‬ ‫نشــان می دادنــد‪.‬‬ ‫تروما فقط در جنگ تعریف می شد؟‬ ‫واکنــش هایــی ماننــد نوروتیــک بیشــتر شــبیه واکنشــهای‬ ‫اضطرابــی اســت‪ .‬امــا در کنــار ایــن بایــد بــه اختــاالت‬ ‫تروماتیــک هــم توجــه کــرد‪ .‬بهتــر اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره‬ ‫کــرد کــه در دیــدگاه روان شناســی هــر چــه بــه عنــوان ضربــه‬ ‫محســوب مــی شــود کــه مــی توانــد ضربــه روحی هم باشــد‪،‬‬ ‫مــی توانــد بــه عنــوان ترومــا محســوب شــود‪ .‬مثــا همــان‬ ‫جنــگ یــا دیــدن صحنــه دلخــراش یــا تصــادف وحشــتناک‬ ‫یــا دیــدن صحنه هایــی ماننــد زلزلــه یــا ســونامی و طوفــان‬ ‫یــا غیــره میتواننــد بــه عنــوان یــک ترومــا بــه شــمار برونــد‪.‬‬ ‫عمدتــا افــرادی کــه دچــار ایــن ضربــه هــای روانــی مــی شــوند‬ ‫اختالالتــی را تجربــه مــی کننــد بــه انهــا اختــال اســترس یــا‬ ‫اختــال اســترس پــس از ترومــا مــی گوییــم‪.‬‬ ‫ایا این اختالل روانی به راحتی تشخیص داده می شود؟‬ ‫ایــن اختــال روانــی شــدید مزمــن و ناتــوان کننــده اســت‬ ‫کــه پــس از مواجهــه بــا اتفاقــی اســیب زا رخ مــی دهــد‬ ‫معمــوال فــرد تجربــه مجــدد ســانحه را در ذهــن خــودش‬ ‫مــرور مــی کنــد ســعی مــی کنــد از محــرک هایــی کــه بــا ان‬ ‫ترومــا ارتبــاط دارد خــودش را دور کنــد در پاســخ عمومــی کــه‬ ‫مــی خواهــد بــه دنیــای اطــراف بدهــد حالــت کرخــی دیــده‬ ‫مــی شــود و خیلــی هــم برانگیختگــی باالیــی در انهــا دیــده‬ ‫مــی شــود‪ .‬تجربــه جنــگ شــکنجه‪ ،‬بالیــای طبیعــی‪ ،‬حملــه‪،‬‬ ‫تجــاوز‪ ،‬ســوانح جــدی‪ ،‬تصــادف واتــش ســوزی و مــواردی از‬ ‫ایــن دســت مــی تواننــد ســبب شــوند که فــرد واکنــش زیادی‬ ‫و خاصــی نشــان دهــد کــه منجــر بــه ایــن مــی شــود کــه فــرد‬ ‫حــال بدتــری نســبت بــه ان چیــزی کــه هســت باشــد‪ .‬در‬ ‫برخــی از مــوارد ممکــن اســت فــرد مــادام العمــر حالــش بــه‬ ‫همیــن بــدی باشــد و در زنــان ‪ 5‬تــا ‪ 10‬درصــد و در مــردان ‪ 5‬تــا‬ ‫‪ 6‬درصــد شــیوعش دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایا تروما تاثیرات جسمی هم دارد؟‬ ‫در جاهــای متفــاوت ایــن ترومــا دیــده مــی شــود کــه تاثیــر بــر‬ ‫روی جنبــه هــای زیســتی‪ ،‬روانــی و اجتماعــی هــم می گــذارد‬ ‫پیگیــری هایــی کــه صــورت گرفتــه اســت نشــان مــی دهــد تــا‬ ‫مــدت هــا مــی توانــد ایــن حــال بــد باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫اگــر کســی دچــار ایــن اختــال شــود چــه عــوارض و رفتــاری از‬ ‫خــود بــروز مــی دهــد؟‬ ‫بــر اســاس کتــاب تشــخیص و امارهــای اختــاالت روانــی‪،‬‬ ‫عــوارض ترومــا چنــد دســته هســتند‪ .‬ایــن عــوارض شــامل‬ ‫تجربــه اســیب واقعــی‪ ،‬یــا تهدیــد بــه اســیب جســمی و‬ ‫عاطفــی‪ ،‬یــا عــوارض تحمیلــی می شــود‪ .‬بازگشــت به گذشــته‬ ‫‪ ،‬کابــوس‪ ،‬خاطــرات بــد‪ ،‬تغییــرات منفــی در ادارک ‪ ،‬اجتنــاب‬ ‫از عوامــل محــرک مرتبــط بــا رخــداد و تغییــر ســطح انگیختگــی‬ ‫را در بــر مــی گیــرد کــه بایــد یــک مــدت زمانــی نیــز فــرد درگیــر‬ ‫ایــن داســتان باشــد‪ .‬بــه طــور مثــال بایــد فــرد بــه مدت یــک ماه‬ ‫ایــن نشــانه هــا را از خــودش نشــان دهــد‪.‬‬ ‫ایــا ترومــا هــم دارای جهــش اســت یعنــی از وضعیتــی بــه‬ ‫وضعیــت دیگــر قابــل تغییــر اســت؟‬ ‫دو نــوع ترومــا وجــود دارد؛ نــوع حــاد‪ ،‬نوعــی اســت کــه وقتــی‬ ‫فــرد درگیــر چنیــن حاالتــی می شــود و عالئــم زیــادی نشــان می‬ ‫دهــد و حالــت دوم ترومــای مزمــن اســت در چنیــن مــواردی‬ ‫ممکــن اســت ماههــا نیــز بگــذرد امــا فــرد حالــت خاصــی از‬ ‫خــودش نشــان نمــی دهــد امــا یکبــاره بــروز حــاالت اســترس و‬ ‫اضطــراب در ایــن افــراد شــروع مــی شــود‪ ،‬حاالتــی کــه در واقع‬ ‫ترومــا معرفــی مــی شــود امــا ایــن نــوع ترومــا کمــی بدتر اســت‬ ‫زیــرا ریشــه یابــی ان بســیار ســخت تــر اســت یعنی پیــدا کردن‬ ‫علــت ان بــرای درمانگرســخت تــر می شــود و اینکه تشــخیص‬ ‫دهیــم ایــن حــاالت مربــوط بــه کــدام اتفاقــی اســت کــه بــرای‬ ‫فــرد رخ داده بســیار دشــوار اســت‪.‬‬ ‫در هــر حــال ناراحتــی هــا شــدید روان شــناختی در ایــن افــراد‬ ‫دیــده مــی شــود و مــی بینیــم کــه ایــن افــراد در تالش هســتند‬ ‫تــا از یــاداوری ان رویــداد اجتنــاب کننــد یــا اینکــه ســعی مــی‬ ‫کننــد بــا افــرادی کــه ان حادثــه را یــاداوری مــی کننــد مــراوده‬ ‫نداشــته و از انهــا دوری کننــد‪ .‬ایــن افراد مــدام در گریز از افراد‬ ‫مــکان هــا و اشــیائی هســتند کــه ان خاطــره و یا رویــداد تلخ را‬ ‫برایشــان یــاداوری مــی کنــد‪.‬‬ ‫از طرفــی هــم یــک ســری عقایــد منفــی اغــراق امیــز را در‬ ‫خودشــان در مــورد دنیــا و اطرافیانشــان دارنــد‪ .‬مثــا اینکــه‬ ‫مــن بــد هســتم؛ در واقــع افــراد بــا ایــن شــرایط بــه هیــچ‬ ‫کــس نمــی تواننــد اعتمــاد کننــد ‪ .‬انهــا معتقدنــد دنیــا جــای‬ ‫خطرناکــی اســت ایــن هــا چیزهایــی اســت کــه مثــل تــرس و‬ ‫وحشــت و اضطــراب و تــرس مــدام همراهشــان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫حــاالت هیجانــی منفــی را مــدام بــا خــود دارنــد خیلــی هــم‬ ‫عالقــه ای ندارنــد کــه در جمــع حاضــر شــوند و روابــط خــود را‬ ‫بــا دیگــران ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫مــدام خودشــان را کنــار مــی کشــند و همیشــه منتظــر یــک‬ ‫خبــر بــد هســتند‪ .‬همیشــه اختــال خــواب و تمرکــز دارنــد و در‬ ‫کل حالشــان خــوب نیســت در خیلــی از مــوارد مــا شــاهد ایــن‬ ‫هســتیم کــه انــگار شخصیتشــان مشــکل پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫شــاید بهتــر اســت بگوییــم انــگار بدنشــان از جســم و روانشــان‬ ‫جــدا شــده اســت انــگار ایــن ادم در عالــم واقعیــت نیســت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل ایــن عالئــم نشــان دهنــده ایــن اســت کــه حــال‬ ‫فــرد خــوب نیســت و نشــان دهنــده این اســت که احتمــاال فرد‬ ‫بــا مشــکل روبــرو شــده اســت‪.‬‬ ‫چــه زمانــی نیــاز بــه مراجعــه بــه روان پزشــک بــرای ایــن‬ ‫گــروه از افــراد وجــود دارد؟‬ ‫اگــر نشــانه هــا شــدید باشــد و حتــی بــرای فــرد یــا دیگــران‬ ‫اســیب رســان باشــد بایــد درمــان جــدی شــروع شــود‪ .‬حتــی‬ ‫امــکان دارد پیــش روان پزشــک بــرود امــا در غیــر ایــن صــورت‬ ‫روان شــناس مــی توانــد درمــان وی را شــروع و از روش هــای‬ ‫درمانــی مختلــف بــرای بهبــود حــال او اســتفاده کنــد‪ .‬مثــا از‬ ‫روش شــناخت رفتــاری می تــوان اســتفاده کــرد‪ .‬البتــه جــدا از‬ ‫افســردگی هــای عمــده ای کــه ایــن فــرد دچــارش می شــود‪،‬‬ ‫ممکــن اســت فــرد دچــار افــکار خودکشــی هــم بشــود کــه‬ ‫در اینجــا هــم نیازبــه مراجعــه بــه روان پزشــک دارد و اگــر‬ ‫بخواهیــم امیدوارانــه پیــش برویــم و درمــان اساســی انجــام‬ ‫ندهیــم ممکــن اســت اتفاقــات ناخوشــایندی رخ دهــد‪.‬‬ ‫درمــان ترومــا بــا چــه روش هایــی انجــام می شــود و چه‬ ‫مواردی در درمان کامل ان تاثیرگذار اســت؟‬ ‫نــه‪ ،‬امــا اصــول درمانــی ترومــا بــر روی چنــد پایــه اســت؛‬ ‫اولیــن پایــه ایــن اســت کــه هــر چــه ســریع تــر درمــان صــورت‬ ‫بگیــرد ‪ .‬دوم ایــن کــه هــر چــه ســریعتر فــرد را بــه حالــت عــادی‬ ‫اش برگردانیــم و ســومین مــورد اینکــه در نزدیکتریــن جایــی‬ ‫کــه هســت بــرای درمــان اقــدام کنــد زیــرا برخــی مــوارد رفــت و‬ ‫امدهــا ســبب مــی شــود‪ ،‬فــرداز درمــان فــرار کنــد کــه ایــن مــی‬ ‫توانــد مشــکالت زیــادی ایجــاد کنــد‪ ،‬لــذا وقتــی نشــانه هــای‬ ‫بیمــاری شــدید شــد و بیمــار از لحــاظ فیزیولوژیکــی و روان‬ ‫بایــد تحــت نظــر روان پزشــک قــرار بگیــرد‪ .‬امــا اگــر تنهــا چنــد‬ ‫مــورد ماننــد خــواب‪ ،‬اســترس‪ ،‬فکــر کــردن‪ ،‬نشــخوار ذهنــی‬ ‫دارد مراجعــه بــه روان شــناس کفایــت مــی کنــد و ادامــه دادن‬ ‫جلســات مشــاوره در درمــان تاثیرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 02‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪641‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫انسداد ‪ 500‬صفحه مجازی‬ ‫مرتبط با اوباش گری‬ ‫و فروش سالح‬ ‫افزایش ‪ 203‬درصدی‬ ‫حمالت ‪DDoS‬‬ ‫سرویس امنیت‬ ‫‪ Radware‬گزارشــی منتشــر کــرد کــه نشــان می دهــد‬ ‫تعــداد حمــات مخــرب ‪ DDoS‬در مقایســه بــا شــش مــاه‬ ‫اول ســال ‪ ۲۰۲۱‬میــادی ‪ 203‬درصــد افزایش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش همچنیــن تاکیــد می کنــد کــه چگونــه تهاجــم‬ ‫روســیه بــه اوکرایــن‪ ،‬تمرکــز چشـم انداز تهدید را تغییــر داده‬ ‫اســت ‪ -‬و ان را از پیامدهــای همه گیــری بــه ســمت موجــی‬ ‫از فعالیت هــای ‪ DDoS‬کــه توســط هکــر هــای میهن پرســت‬ ‫راه انــدازی شــده اســت‪ ،‬تغییــر داده اســت‪ .‬پاســکال گیننــز‪،‬‬ ‫مدیــر اطالعــات ‪ Radware‬گفــت‪ :‬چشــم انداز تهدیــد در‬ ‫نیمــه اول ســال ‪ 2022‬شــاهد تغییــر قابل توجهــی بــود‪ .‬بــا‬ ‫حملــه روســیه بــه اوکرایــن‪ ،‬تمرکــز ســایبری تغییــر کــرد‪ .‬از‬ ‫پیامدهــای همه گیــری ویــروس کرونــا و ازجملــه افزایــش‬ ‫ســطوح حمله ناشــی از کار از خانه و افزایش فعالیت های‬ ‫جنایــی زیرزمینــی‪ ،‬بــه موجــی از فعالیت هــای ‪ DDoS‬کــه‬ ‫توســط هکرهــای میهن پرســت و لشــکر جدیــد بازیگــران‬ ‫تهدیــد راه انــدازی شــد‪ ،‬تغییــر یافــت‪.‬‬ ‫حمالت ‪ DDoS‬به طور چشمگیری افزایش می یابد‬ ‫شــش مــاه اول ســال ‪ 2022‬بــا افزایــش قابل توجهــی در‬ ‫فعالیــت ‪ DDoS‬در سراســر جهــان روبــه رو شــد‪ .‬حمــات‬ ‫از مــوارد حمــات ترابیــت در اســیا و ایاالت متحــده متغیــر‬ ‫بــود‪ .‬تعــداد حمــات مخــرب ‪ DDoS‬نســبت بــه شــش مــاه‬ ‫اول ســال ‪ 2021‬میــادی ‪ 203‬درصــد افزایش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رویدادهــای مخــرب ‪ DDoS‬در شــش مــاه اول ســال ‪2022‬‬ ‫میــادی ‪ 60‬درصــد بیشــتر از کل ســال ‪ 2021‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫در مــی ‪ Radware ،2022‬یــک حملــه بمبــاران فــرش‬ ‫حجمــی را کاهــش داد کــه حجــم کل ‪ PB 2.9‬را نشــان‬ ‫مــی داد‪ .‬ایــن حملــه ‪ 36‬ســاعت بــه طــول انجامیــد و بــا‬ ‫ســرعت ‪ 1.5‬ترابیــت بــر ثانیــه بــا نــرخ حملــه پایــدار بیــش از‬ ‫‪ 700‬گیگابایــت در ثانیــه بــرای بیــش از هشــت ســاعت بــه‬ ‫اوج خــود رســید‪ .‬ترکیبــی از مدت زمــان‪ ،‬حجــم و نــرخ حملــه‬ ‫متوســط‪/‬پایدار ایــن حملــه را بــه یکــی از مهم تریــن حمــات‬ ‫‪ DDoS‬در تاریــخ تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫هک میهن پرستانه افزایش می یابد‬ ‫در نیمــه اول ســال ‪ ،2022‬هــک میهن پرســتانه به طــور‬ ‫بروز رسانی حریم‬ ‫خصوصیواتساپ‪-‬مخفی‬ ‫شدن در حالت انالین‬ ‫اطالعیه هــای اخیــر واتــس اپ در مــورد بــروز رســانی حریــم‬ ‫خصوصــی ســر و صــدای زیــادی بــه پــا کــرده اســت‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫جدیــدی بــه واتــس اپ اضافــه شــده اســت کــه بــه کاربــران ایــن‬ ‫امــکان را می دهــد تــا بتواننــد پیام هــای خــود را بــدون ایــن کــه‬ ‫دیگــران از ان اطــاع داشــته باشــند‪ ،‬بررســی و کنتــرل بیشــتری‬ ‫بــر مکالمه هایــی کــه بــا افــراد دیگــر دارنــد بکننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر تعــداد کاربــران جهانی بیش از ‪ 2‬میلیــارد‪ ،‬واتس اپ‬ ‫متعلــق به متاشــرکت مادر فیس بوک اســت‪.‬‬ ‫مــارک زاکربــرگ مدیرعامــل فیــس بــوک بیــان کــرد‪:‬‬ ‫انتقام به روش‬ ‫سایبری‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی شــرکت نقشــه بــرداری را بــه قصــد انتقام جویــی‬ ‫از دســترس خــارج کــرد ‪ ،‬خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در پــی شــکایت نماینــده حقوقــی شــرکت ســاختمانی‬ ‫مبنــی بــر اینکــه صفحــه اینســتاگرامی شــرکت موصــوف وی بــه‬ ‫صورت ناگهانی از دســترس خارج شــده وموجب وارد ســاختن‬ ‫خســارت زیــادی بــه شــرکت شــده ‪ ،‬موضــوع پرونــده در دســتور‬ ‫کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از انجــام اقدامــات پلیســی در خصــوص‬ ‫چشــمگیری افزایــش یافــت‪ .‬گروه هــای هکــری طرفــدار‬ ‫اوکرایــن و روســیه تــازه تاسیس شــده باهــدف برهــم زدن‬ ‫و ایجــاد هرج ومــرج از طریــق دزدی و افشــای اطالعــات‪،‬‬ ‫تخریــب چهــره و دســت بــه ایــن حمــات زدنــد‪.‬‬ ‫‪ ،DragonForce Malaysia‬یــک عملیــات هکــری‬ ‫میهن پرســتانه کــه ســازمان های خاورمیانــه را در ســال‬ ‫‪ 2021‬هــدف قــرار داده بــود‪ ،‬در ســال ‪ 2022‬بازگشــت‪.‬‬ ‫حمــات اخیــر ان واکنش هــای سیاســی بــه رویدادهــای‬ ‫ملــی بــود ‪ OpsPatuk‬در واکنــش بــه اظهــارات عمومــی یــک‬ ‫شــخصیت سیاســی برجســته در هنــد راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫شــبکه های اطالعاتــی و ارتباطــی عمــده فیلیپیــن‪ ،‬ازجملــه‬ ‫‪ ،CNN‬شــبکه خبــری ‪ ABS-CBN، Rappler‬و ‪VERA‬‬ ‫‪ ،Files‬در ارتبــاط بــا انتخابــات عمومــی ایــن کشــور در ســال‬ ‫‪ 2022‬هــدف حمــات ‪ DDoS‬قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫‪ Geenens‬هشــدار می دهــد‪« :‬هیــچ ســازمانی در جهــان‬ ‫در حــال حاضــر از حمــات ســایبری در امــان نیســت‪».‬‬ ‫هکرهــا و هکرهــای انالیــن می تواننــد تالش هــای امنیتــی‬ ‫گســترده تری را کــه توســط کشــورها و مقامــات هدایــت‬ ‫می شــود مختــل کننــد‪ .‬گروه هــای جدیــد هکــری می تواننــد‬ ‫غیرقابل پیش بینــی بــودن شــدید را بــرای ســرویس های‬ ‫اطالعاتــی ایجــاد کننــد و پتانســیلی بــرای ســرریز و نســبت‬ ‫دادن نادرســت ایجــاد کننــد کــه درنهایــت می توانــد منجــر به‬ ‫تشــدید درگیری هــای ســایبری شــود‪.‬‬ ‫دریافت باج‪ ،‬جایگاه خود را حفظ می کند‬ ‫خــارج از قلمــرو جنــگ‪ ،‬دیگــر گروه هــای جرائــم ســایبری‬ ‫دوبــاره ظهــور کردنــد و بــه تجــارت ادامــه می دهنــد‪ .‬در‬ ‫نیمــه اول ســال ‪ ،2022‬یــک کمپیــن جدیــد از حمــات‬ ‫‪ RDoS‬توســط گروهــی کــه ادعــا می کردنــد ‪ REvil‬هســتند‪،‬‬ ‫ظاهــر شــد‪ .‬ایــن بــار ایــن گــروه نه تنهــا یادداشــت های‬ ‫هشــداردهنده را قبــل از شــروع حملــه ارســال می کــرد‪،‬‬ ‫بلکــه یادداشــت باج خواهــی و مطالبــات را نیــز در محمولــه‬ ‫جاســازی می کــرد‪ .‬در مــی ‪ Radware ،2022‬چندیــن‬ ‫نامــه باج خواهــی از گروهــی کــه خــود را به عنــوان گــروه‬ ‫‪ Phantom‬معرفــی می کردنــد‪ ،‬کشــف کــرد‪.‬‬ ‫خرده فروشــی و صنایــع برتــر بــا فنــاوری پیشــرفته هــدف‬ ‫اکثــر حمــات وب‬ ‫طــی شــش مــاه اول ســال ‪ ،2022‬حمــات مخربــی کــه‬ ‫برنامه هــای کاربــردی انالیــن را هــدف قــرار می دهنــد‬ ‫افزایش یافتــه اســت کــه تحــت ســلطه مــکان قابــل‬ ‫پیش بینــی منابــع و حمــات تزریقــی اســت‪ .‬تعــداد‬ ‫حمــات برنامه هــای وب مخــرب ‪ 38‬درصــد در مقایســه بــا‬ ‫شــش ماهه اول ســال ‪ 2021‬رشــد داشــته اســت و از‬ ‫تعــداد کل حمــات مخــرب ثبت شــده در ســال ‪2020‬‬ ‫پیشــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫«انتظــارات شــما از شــرکت ایجــاد روش هــای جدیــدی‬ ‫بــرای محافظــت از پیام هــا و اطمینــان از حفــظ امنیــت‬ ‫انهــا ماننــد مکالمــات چهــره بــه چهــره اســت‪».‬‬ ‫حفاظــت از حریــم خصوصــی بیــش از محافظــت‬ ‫از اطالعــات شــخصی شــما اهمیــت دارد و بــا تکامــل‬ ‫واتــس اپ‪ ،‬ویژگی هــای حفاظــت از حریــم خصوصــی‬ ‫بیشــتر شــده اســت‪ ،‬از جملــه‪ :‬ناپدیــد شــدن پیام هــا‪،‬‬ ‫پشــتیبان گیری هــای رمزگــذاری شــده سراســری‪ ،‬تاییــد‬ ‫دو مرحلـه ای‪ ،‬قابلیــت بــاک کــردن‪ ،‬گــزارش چت هــای‬ ‫ناخواســته اســت‪ ،‬در ســال های گذشــته بــه علــت‬ ‫تغییــرات ایجــاد شــده در شــرایط خدمــات ارائــه شــده‪،‬‬ ‫وات ـس اپ مــورد انتقــاد زیــادی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ویژگی های امنیتی جدید‬ ‫تعــدادی الیــه ی جدیــد امنیتــی توســط ایــن ویژگی هــای‬ ‫جدیــد ارائــه خواهــد شــد‪ ،‬ویژگی هــای زیــر بــه عنــوان بخشــی‬ ‫از پیشــرفت های جدیــد حریــم خصوصــی اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬تــرک گــروه در حالــت ســکوت‪ :‬اکنــون زمانــی کــه تصمیــم‬ ‫بــه تــرک گروهــی می گیریــد بــه جــای اطــاع رســانی بــه کل‬ ‫گــروه‪ ،‬تنهــا بــه مدیــر گــروه اطــاع داده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬می توانیــد انتخــاب کنیــد زمانــی کــه انالیــن هســتید‬ ‫چــه کســانی شــما را ببیننــد‪ :‬اگــر بــرای شــما مهم اســت که‬ ‫پرونده‪ ،‬فردی که مرتکب این عمل شــده بود مورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و در بررســی بــه عمــل امــده مشــخص شــد کــه‬ ‫مدیــر قبلــی صفحــه اینســتاگرامی شــاکی بــود و طبــق دســتور‬ ‫مقــام قضایــی بــه ایــن پلیــس فراخوانــده شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات غیــر‬ ‫قابــل انــکار ضمــن اقــرار بــه جــرم ‪ ،‬انگیــزه خــود را از ایــن کار‬ ‫انتقام جویــی بــه علــت اختــاف قبلــب بــا مدیــر عامــل و بــه‬ ‫کارگیــری ادمیــن جدیــد توســط مدیرشــرکت عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری با بیان اینکه انتشــار اطالعات شــخصی‬ ‫و کاری دیگــران در فضــای مجــازی جــرم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬افــراد‬ ‫زیــادی از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد؛ مدیریــت‬ ‫ایــن فضاهــا نیــاز بــه افــراد دارای صالحیت هــای الزم بــوده زیــرا‬ ‫ســوء اســتفاده از اطالعــات افــرادی کــه دارای صفحــه کاری بــا‬ ‫دنبــال کننــده هــای فــراوان هســتند مطابــق قانــون ‪ ،‬جــرم بــوده‬ ‫و دارای مجــازات می باشــد‪ .‬بنابرایــن بــا توجــه نــوع اطالعــات‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬مجــازات ان نیــز متفــاوت اســت و در صــورت‬ ‫ت کــردن توســط شــاکی ‪ ،‬پیگیــری قضایــی ان امکان پذیر‬ ‫شــکای ‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول یــاداور شــد‪ :‬حفــظ اطالعــات شــخصی‬ ‫و کاری افــراد در فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه های‬ ‫حضــور انالیــن خــود را خصوصــی نگــه داریــد؛ وات ـس اپ‬ ‫دارای ویژگــی جدیــدی اســت کــه بــه شــما امــکان می دهــد‬ ‫انتخــاب کنیــد گــه چــه کســی می توانــد وضعیــت انالیــن‬ ‫شــما را ببینــد و چــه کســی نمی توانــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مســدود کــردن اسکرین شــات بــرای مشــاهده ی‬ ‫م‪‎‬هــای ‪View Once‬‬ ‫پیام هــای یک بــاره‪ :‬اکنــون می توانیــد پیا ‬ ‫را از گرفتــن اسکرین شــات بــرای یــک الیــه امنیتــی بیشــتر‬ ‫مســدود کنیــد‪.‬‬ ‫اجتماعــی یکــی از ضروریــات اســت کــه مدیــران بایــد بــه ان‬ ‫پایبنــد باشــند‪ ،‬چــرا کــه عــدم رعایــت قانــون در ایــن فضــا باعــث‬ ‫ناهنجاری هــای فــراوان می شــود کــه ایــن ناهنجاری هــا حتــی‬ ‫می توانــد در روابــط حقیقــی افــراد در فضــای واقعــی‬ ‫تاثیــر گــذار باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا فراجــا از اقــدام عملیاتــی‪ ،‬مســدود و‬ ‫پاکســازی ‪ ۲۶۰‬صفحــه مرتبــط بــا فــروش ســاح و مهمــات‬ ‫و همچنیــن ‪ ۲۴۱‬صفحــه مرتبــط بــا اوبــاش گــری در فضــای‬ ‫مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا ‪ :‬ســردار وحیــد مجیــد رییــس پلیــس فتــا فراجــا در حاشــیه‬ ‫دوازدهمیــن گردهمایــی روســای پلیــس فتــا سراســر کشــور در‬ ‫جمــع خبرنــگاران بــه اهــم ماموریت هــای پلیــس فتــا اشــاره و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کالهبــرداری و برداشـت های غیرمجــاز‪ ،‬هتــک‬ ‫ت و همچنیــن جرایمــی همچــون فــروش‬ ‫حیثیــت‪ ،‬مزاحمــ ‬ ‫ســاح و مهمــات و بحــث اراذل و اوبــاش از جملــه مهمتریــن‬ ‫مــوارد مــورد پیگیــری در فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا فراجــا تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس فتا در راســتای‬ ‫تامیــن امنیــت در حــوزه ســایبر در بحــث ســاح و مهمــات بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۲۶۰‬صفحــه را مــورد اقــدام عملیاتــی‪ ،‬انســداد و پاکســازی‬ ‫قــرار داد؛ همچنیــن ‪ ۲۴۱‬صفحــه مرتبــط بــا موضــوع اراذل و‬ ‫اوبــاش را نیــز پیگیــری عملیاتــی و مســدود کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس ســایبری کشــور تصریــح کــرد‪ :‬بحــث دیگــری‬ ‫کــه در ایــن همایــش مــد نظــر بــود بحــث مسدودســازی‬ ‫حســاب هایی اســت کــه دربــاره انهــا شــکایت وجــود داشــت؛‬ ‫زمانــی کــه پرونــده کالهبــرداری نــزد پلیــس فتــا تشــکیل‬ ‫می شــود پلیــس ان حســاب را مســدود می کنــد و بعــد از ارائــه‬ ‫ادلــه الزم ایــن حســاب از انســداد خــارج می شــود کــه فراینــد‬ ‫رفــع انســداد کمــی طوالنــی بــود و برخــی از افــراد دچــار مشــکل‬ ‫می شــدند کــه در ایــن همایــش بررســی کردیــم از چــه طریــق‬ ‫می توانیــم ایــن زمــان را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد بــه تخلفاتی که در ســایت های خریــد و فروش‬ ‫لــوازم و کاالی دســت دوم رخ مــی دهــد اشــاره و بیــان داشــت‪:‬‬ ‫جلســات بســیاری بــا ایــن ســایت ها برگــزار و بــه مدیــران انهــا‬ ‫اعــام کردیــم در ایــن حــوزه بــا احــدی تعــارف نداریــم‪ ،‬تراکنش‬ ‫در حــوزه بانکــداری کــه مربــوط بــه ایــن ســایت ها می شــود بــاال‬ ‫اســت و بایــد ایــن ســایت ها بــر احــراز هویــت افــراد نظــارت‬ ‫داشــته باشند‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد اعــام کــرد‪ :‬برداشـت های اینترنتی و همچنین‬ ‫کالهبرداری هــای غیرمجــاز از مهم تریــن جرایمــی اســت کــه‬ ‫افســران پلیــس فتــا بــا ان درگیــر هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتا فراجا به عملیاتی شــدن رمــز دوم پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬با اجرای رمز دوم در یک ســاله اخیر شــاهد انتشــار و‬ ‫اســتمرار یکســری از جرایــم در حــوزه داخــل کشــور و اپراتورهــا‬ ‫هســتیم بــه ایــن صــورت کــه پیامک هایــی حــاوی لینک هــای‬ ‫الــوده بــرای افــراد ارســال شــده کــه بــا بــاز کــردن ان تلفــن‬ ‫همــراه افــراد الــوده می شــود‪.‬‬ ‫ســردار مجید خاطرنشــان کرد‪ :‬در این نوع کالهبرداری ها در‬ ‫واقــع مدیریــت تلفــن همــراه افــراد در اختیــار هکــر قــرار گرفته‬ ‫و بــا دسترســی بــه مخاطبیــن قربانــی بــه انهــا پیامــک ارســال‬ ‫کــرده و اهــداف مجرمانــه خــود را دنبــال می کننــد کــه در ایــن‬ ‫زمینــه بــا وزارت ارتباطــات و یکی از اپراتورها جلســات بســیاری‬ ‫برگــزار شــده کــه امیدواریــم بــه نتیجــه مطلــوب برســیم‪.‬‬ ‫گل فروش میلیاردر بهشت‬ ‫زهرا بازداشت شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری کالهبــرداری کــه بــا روش‬ ‫اســکیمر در پوشــش گل فــروش ســیار بهشــت زهــرا«س» بیــش‬ ‫از ده میلیــارد ریــال از شــهروندان کالهبــرداری کــرده بــود‪ ،‬خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا‪:‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد زیــادی‬ ‫از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مراجعــه و مدعــی شــدند مبالغــی‬ ‫بصــورت غیرمجــاز از حســاب انــان برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات مالباختــگان ایــن‬ ‫پرونــده موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت و کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا پایتخــت تحقیقــات خــود را در ایــن زمینــه اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات اولیــه کارشناســان پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫مشــخص شــد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید گل از یک‬ ‫دســتفروش نزدیــک بهشــت زهــرا«س» تهــران حسابشــان خالــی‬ ‫شــده و بــه روش اســکیمر مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬افســران پلیــس فتا تهــران بزرگ‬ ‫در مرحلــه تحقیقــات پرونــده متوجــه شــدند مجــرم تحــت پوشــش‬ ‫یک گل فروش روزهای پنجشــنبه و جمعه در بهشــت زهرا«س»‬ ‫تهــران مشــغول کار شــده و پــس از کپــی بــرداری کارت هــای بانکــی‬ ‫مالباختــگان بــه وســیله دســتگاه اســکیمر اقــدام بــه برداشــت‬ ‫غیرمجــاز از حســاب بانکــی انــان کــرده انــد کــه بــا بررســی هــای‬ ‫تکمیلــی و همــه جانبــه و بهــره گیــری از روش هــای فنــی و علمــی‬ ‫موفــق شــدند ایــن فــرد را شناســایی و پــس از تشــریفات قضایــی‪،‬‬ ‫مجــرم را در حیــن ارتــکاب جــرم دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات‬ ‫اســکیمر بــه پلیــس فتــا منتقــل کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪ -641‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-641‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/28‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/28 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/23 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫چهارشنبه ‪09//02‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اخرین نشست پژوهشی جشنواره‬ ‫موسیقی نواحی ایران برگزار شد‬ ‫سیری در موسیقی‬ ‫ترکیه و تاجیکستان‬ ‫پنجمیــن و اخریــن نشســت پژوهشــی جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران بــا‬ ‫محوریت موســیقی تاجیکســتان و همچنین ســبک باغالمانوازی ترکیه صبح ‪۲۷‬‬ ‫ابان مــاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســتاد خبــری پانزدهمیــن جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران‪ ،‬دولــت‬ ‫نظریــف (هنرمنــد موســیقی تاجیکســتان) در ابتــدای ایــن نشســت پژوهشــی بــا‬ ‫ارائــه توضیحاتــی از گونه هــای مختلــف موســیقایی کشــور تاجیکســتان‪ ،‬تفاوت هــا‬ ‫و شــباهت هایی کــه بــا گونه هــای موســیقایی مشــابه در ایــران و کشــورهای دیگــر‬ ‫وجود دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اشــکال مختلفی که در موســیقی تاجیکســتان وجود دارد با‬ ‫ت دارد‪ .‬شــاید‬ ‫بســیاری از گونه های موســیقایی ایران و کشــورهایی نظیر ترکیه شــباه ‬ ‫بتــوان گفــت برخــی از تفاوت هــای ایــن موســیقی بــا کشــورهای دیگــر نشــات گرفتــه از‬ ‫تلفــظ واژه هایــی باشــد کــه می توانــد وجــه تمایــز ایــن گونه های موســیقایی به نســبت‬ ‫ســایر موســیقیها بــه حســاب ایــد‪.‬‬ ‫وی بــا همراهــی گروهــی از نوازنــدگان تاجیکســتانی ضمــن اجــرای نمونه هــای‬ ‫موســیقایی کشــور تاجیکســتان گفت‪ :‬انچه در ســال های اخیر توســط نوازندگان‬ ‫موســیقی تاجیکســتان پیــش روی شــنوندگان قــرار می گیرنــد دربرگیرنــده‬ ‫بدعت هایــی هــم هســت امــا بــه طــور حتــم توجــه بــه اصــل و خاســتگاه تولیــد این‬ ‫موســیقی ها مهم تریــن نکتـه ای اســت کــه هنرمنــدان ایــن عرصــه تــاش می کننــد‬ ‫بــه ان وفــادار بماننــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت دیگــر نوازنــدگان تاجیــک حاضــر در ایــن نشســت‬ ‫پژوهشــی بــا اجــرای نمونه هــای موســیقایی بــه معرفی ســازهای خــود پرداخته و‬ ‫بــه ســئواالت حاضــران در نشســت پیرامــون عملکردی ســازی هرکــدام این االت‬ ‫موســیقی پاســخ دادنــد‪.‬‬ ‫شــاهده حکی ـم اوا از دیگــر هنرمنــدان تاجیــک در ایــن برنامــه‪ ،‬ضمــن معرفــی خــود‬ ‫در ســخنان کوتاهــی گفــت‪ :‬بنــده موســیقی را از پــدر و عمویــم یــاد گرفتــم و موســیقی‬ ‫فولــک بدخشــان و خجنــد را هــم اجــرا می کنــم‪ .‬پــدرم در مکتب هــای میانــه معلــم‬ ‫موســیقی بــود و بنــده موســیقی را عــاوه بــر نت نــگاری بــه صــورت ســینه بــه ســینه‬ ‫نیــز فــرا گرفتــم‪.‬‬ ‫بخــش دوم ایــن نشســت پژوهشــی نیــز بــه کارگاه باغالمــا احمــد جمــال کایهــان‬ ‫هنرمنــد مطــرح کشــور ترکیــه اختصــاص داشــت‪.‬‬ ‫جمــال کایهــان بــا اجــرای قطع ـه ای بــرای ‪ ۱۲‬امــام شــیعیان کار خــود را اغــاز کــرد و‬ ‫در ســخنانی گفــت‪ :‬بنــده از جمهــوری ترکیــه بــه اینجــا امــده ام و باغالیــم هدی ـه ای‬ ‫بــرای شماســت‪ .‬موســیقی را وقتــی خیلــی کوچــک بــودم‪ ،‬شــروع کــردم‪ .‬بــرادرم در‬ ‫خانــه باغالمــا می نواخــت و مــن همیشــه بــه دسـت هایش در زمــان نوازندگــی خیــره‬ ‫می شــدم؛ بعــد هــر وقــت او از خانــه بیــرون می رفــت‪ ،‬شــروع می کــردم و انچــه دیده و‬ ‫بــه ذهنــم ســپرده بــودم را بــا ســازش اجــرا می کــردم‪ .‬یک وقت هایــی بــه خانــه می امــد‬ ‫و می دیــد کــه کــوک ســازش بهــم ریختــه و وقتــی دلیلــش را جســتجو می کــرد‪ ،‬بــه او‬ ‫می گفتــم کــه مــن بــا ســازت نواختــم‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد بــا ســابقه ادامــه داد‪ :‬معروف تریــن ســازهای ترکیــه باغالمــای دســته‬ ‫بلنــد و دســته کوتــاه هســتند‪ .‬مــن اول کارم را بــا ســاز دســته بلنــد شــروع کــردم و‬ ‫بعــد ســراغ امــوزش اکادمیــک رفتــم‪ .‬در نهایــت توانســتم بــا تمریــن مســتمر تمــام‬ ‫تکنیک هــا را اجــرا کنــم‪ .‬از طرفــی بــرای یادگیــری نت هــا هــم کتــاب تهیــه کــردم و‬ ‫توانســتم بــدون اســتاد نــت هــم یــاد بگیــرم‪ .‬ســپس خــودم شــروع بــه شــعر گفتــن‬ ‫کــردم و ان را بــا ســاز زدن همــراه کــردم‪.‬‬ ‫جمــال کایهــان همچنیــن توضیــح داد‪ :‬بنــده در ترکیــه چــه بــرای نوازندگــی و چــه بــرای‬ ‫ســاخت ســاز هنرجــو دارم‪ .‬حتــی برایــم مهــم اســت کــه کیــف ســاز را هــم خــودم تولید‬ ‫کنــم‪ .‬انچــه کــه اســاس کار مــن محســوب می شــود‪ ،‬عشــق اســت و کارم را بــر اســاس‬ ‫معرفــت و عرفــان انجــام می دهــم‪ .‬اینکــه مــا امــروز از کشــورهای مختلــف اینجــا‬ ‫جمــع شــده ایم‪ ،‬دلیلــش همیــن عرفــان موســیقی اســت کــه مــا در یــک جــا جمــع و‬ ‫دل هایمــان را بــه هــم نزدیــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫او خطــاب بــه پژوهشــگران جــوان حاضــر در جلســه نیــز گفــت‪ :‬شــما غنچه هــای‬ ‫نوشــکفته هســتید و بایــد تــا جــوان هســتید‪ ،‬بــرای تقویــت پایه هــای اکادمیــک خــود‬ ‫کار کنیــد‪.‬‬ ‫در حاشــیه ایــن نشســت نیــز دولــت نظریــف و احمدجمــال کایهــان بــا یکدیگــر بــه‬ ‫گفتگو و تبادل در زمینه موســیقی نشســتند و محمد نعیمی که از هنرمندان رامیان‬ ‫اســتان گلســتان اســت و در جشــنواره نیــز اجــرای موفقــی را پشــت ســر گذاشــته بــود‪،‬‬ ‫کمــی دربــاره ســاز و ســبک موســیقی اش توضیــح داد‪.‬‬ ‫بسیج در اندیشه‬ ‫امام خمینی (س)‬ ‫بســیج شــجره طیبــه و درخــت تنــاور و پــر ثمــری‬ ‫اســت که شــکوف ‏ه های ان بوی بهار وصل و طراوت‬ ‫یقیــن و حدیــث عشــق مــی‏دهــد‪ .‬بســیج مدرســه‬ ‫عشــق و مکتب شــاهدان و شــهیدان گمنامی اســت‬ ‫کــه پیروانــش بــر گلدســته ‏هــای رفیــع ان‪ ،‬اذان‬ ‫شــهادت و رشــادت ســر داده‏انــد‪ .‬بســیج میقــات‬ ‫پابرهنگان و معراج اندیشــه پاک اســامی اســت که‬ ‫ت یافتــگان ان‪ ،‬نــام و نشــان در گمنامــی و بــی‬ ‫تربیـ ‏‬ ‫‏نشــانی گرفتـ ‏ه انــد‪ .‬بســیج لشــکر مخلــص خداســت‬ ‫کــه دفتــر تشــکل ان را همــه مجاهــدان از اولیــن تــا‬ ‫اخریــن امضــا نمــوده‏انــد‪.‬‬ ‫مــن همــواره بــه خلــوص و صفــای بســیجیان‬ ‫ی خواهــم تــا بــا‬ ‫ی خــورم و از خــدا مــ ‏‬ ‫غبطــه مــ ‏‬ ‫بســیجیانم محشــور گردانــد‪ ،‬چــرا کــه در ایــن دنیــا‬ ‫افتخــارم ایــن اســت کــه خــود بســیجی‏ام‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی کــه همیشــه بــر نقــش‬ ‫مــردم و اهمیــت حیاتــی ان در تامیــن ســامت‬ ‫و موفقیــت نظــام تاکیــد مــی کردنــد‪ ،‬بــا درایــت‬ ‫خاصــی در اذرمــاه ‪ ،1358‬طــی بیاناتــی ضــرورت‬ ‫تشــکیل مدرســه عشــق یــا همــان بســیج‬ ‫مســتضعفان را اعــام فرمودنــد‪ .‬بــرکات ایــن‬ ‫شــجره و عطــر دالویــز شــکوفه هــای ان‪ ،‬در طــی‬ ‫بحرانهای ســالهای اولیه انقالب و جنگ تحمیلی‬ ‫و بعــد از ان بــه سراســر مملکــت اســامی مــا‬ ‫رســید‪ ،‬و فضــای ان را معطــر ســاخت و انقــاب‬ ‫و جنــگ را بــه نفــع اســام و مســلمانان بــه پایــان‬ ‫رســانید؛ و ایــن همــه جــز در پرتــو جهــان بینــی و‬ ‫تدبیــر ان پیــر فرزانــه و حضــور نیروهــای مردمی و‬ ‫پیونــد الهــی انــان بــا والیــت حاصــل نشــد‪.‬‬ ‫در ســخنان امــام‪ -‬ق ـدّس ســره‪ -‬ســابقه بســیج بــه‬ ‫بیــداری قــوم بنــی اســرائیل [‪ ]1‬و قیــام ان قــوم بــر‬ ‫ضــد ظلــم فرعونــی‪ ،‬بــه فرمان حضرت موســی‪ -‬علیه‬ ‫الســام‪ -‬و بســیج اصحــاب پابرهنــه و فقیر ُصفّــه [‪]2‬‬ ‫در برابــر ظلــم و غــارت اشــراف بــت پرســت مکــه‪ ،‬بــه‬ ‫دعــوت رســول اکــرم‪ -‬صلــی اللَّــه علیــه و الــه و ســلم‪-‬‬ ‫و نیــز اهتمــام ائمــه اطهــار‪ -‬علیهــم الســام‪ -‬کــه‬ ‫نگرشــی الهــی داشــتند‪ ،‬و بــه تشــویق مــردم [‪ ]3‬بــه‬ ‫هــم پیمانــی بــرای حــل مســائل سیاســی و کاهــش‬ ‫گرفتــاری مســلمین بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫در عصــر حاضــر هــم‪ ،‬بســیج مــردم [‪ ]4‬در جریان‬ ‫نهضــت تحریــم تنباکــو و مبــارزه بــر ضــد اســتعمار‬ ‫دولــت انگلیــس بــه فتــوای مرحــوم میــرزای‬ ‫شــیرازی‪ ،‬و قیــام عــده زیــادی از مــردم قــم و‬ ‫ورامیــن [‪ ]5‬و شــهرهای دیگــر کشــور در حــوادث‬ ‫پانزدهــم خــرداد ســال ‪ 1342‬در برابــر ظلــم و‬ ‫خیانــت رژیــم پهلــوی‪ ،‬و اســتمرار مبــارزه انــان تــا‬ ‫ســرنگونی حکومــت شاهنشــاهی در ‪ 22‬بهمــن‬ ‫‪ 1357‬ماهیــت بســیجی دارد‪.‬‬ ‫ایــن بســیج شــدنها و قیامهــای معنــوی مردمــی‪،‬‬ ‫همــواره خــواب راحــت ســتمگران قدرتمنــد را‬ ‫اشــفته ســاخته اســت‪ .‬مبــارزه حــق بــا باطــل بــر‬ ‫شــدت کینــه توزیهــای دشــمنان اســام بویــژه‬ ‫دشــمنان انقــاب اســامی و دســتاوردهای ان‬ ‫در عصــر حاضــر افــزوده اســت‪ .‬انقــاب اســامی‬ ‫ایــران‪ ،‬مســتکبران جهــان را ســخت بــه وحشــت‬ ‫افکنــده‪ ،‬و انــان را بــه تکاپــو واداشــته‪ ،‬تــا چندیــن‬ ‫نوبــت کودتــا و حملــه نظامــی مســتقیم و انــواع‬ ‫محاصــره هــا و در نهایــت تحمیــل جنگ به دســت‬ ‫رژیــم عــراق بــرای برانــدازی نظــام نوپــای ایــران را‬ ‫بیازماینــد؛ ولــی بــه یمــن عنایــت همیشــگی‬ ‫حضــرت حــق و بیــداری و هدایــت امــام راحــل‪،‬‬ ‫بســیج ملــت همیشــه زنــده‪ ،‬بــا اســتفاده از‬ ‫امکانــات کشــور‪ ،‬توانســت مســتکبران جهانــی‬ ‫را‪ -‬کــه بــا تمــام قــوا بــرای حمایــت از رژیــم عــراق‬ ‫متحــد شــده بودنــد‪ -‬بــه زانــو دراورد‪ ،‬و ملــت را‬ ‫ماننــد اولیــای خــدا ابــرو بخشــد‪.‬‬ ‫مــراد حضــرت امــام (س) از بســیج‪ ،‬فراتــر و‬ ‫جامعتــر از معانــی مذکــور در لغتنامــه هاســت‪ ،‬و‬ ‫حتــی بــا درک اغلــب مــردم از بســیج بــه عنــوان‬ ‫نهــادی رزمــی متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫در اندیشــه حضــرت امــام (س) بســیج یــک‬ ‫نهــادی اســت اجتماعــی بــا ابعــاد متعــدد‪ .‬در ایــن‬ ‫نگــرش‪ ،‬بســیج دیگــر صرفــا ً ســازمانی نظامــی‬ ‫نیســت کــه فقــط در زمــان جنــگ و بــرای دفــاع در‬ ‫مقابــل دشــمن شــکل گرفتــه باشــد‪ ،‬بلکــه نهــادی‬ ‫اســت وســیع و پاســخگوی نیازهــای اساســی و‬ ‫حیاتــی جامعــه؛ و بــا اجــزای دیگــر نظــام‪ ،‬چنــان‬ ‫هماهنگــی و پیونــدی دارد کــه انفصــال ان جــز بــا‬ ‫انحــال جامعــه اســامی متصــور نیســت‪.‬‬ ‫اگر بســیج را نهادی منســجم محســوب کنیم که‬ ‫در مقطــع زمانــی معینــی‪ ،‬بــه ضرورتــی اجتماعــی‬ ‫پــا بــه عرصــه وجــود نهــاده اســت‪ ،‬طبیعــی اســت‬ ‫کــه بــا رفــع ضــرورت‪ ،‬جایــی بــرای دوام و بقــای ان‬ ‫باقــی نمــی مانــد‪ ،‬حتــی اگــر مشــکل و مســاله ای‬ ‫کــه بســیج بــرای پاســخگویی به ان تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ ،‬مســاله ای اقتصــادی یــا فرهنگــی باشــد‪.‬‬ ‫بســیج‪ ،‬در صورتــی مــی توانــد نهــادی جامــع و‬ ‫شــامل جهــات متعــدد و پایــدار شــناخته شــود کــه‬ ‫نیازهــای دائمــی و باورهــا و ارزشــهای فرهنگــی‬ ‫پدیداورنــده ان بــه روشــنی تعریــف شــوند؛‬ ‫ایــن نیازهــا ممکــن اســت اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و یــا نظامــی باشــند‪ .‬همچنــان کــه هــر‬ ‫فــرد‪ ،‬خانــواده یــا گروهــی همزمــان بــه نیازهــای‬ ‫متعــدد زیســتی‪ ،‬تربیتــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬اخالقــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬دفاعــی پاســخ مــی گویــد‪،‬‬ ‫نهــاد بســیج نیــز کارکردهــای گوناگــون دارد و بــه‬ ‫نیازهــای متعــدد پاســخ مــی دهــد؛ چنانکــه در‬ ‫تثبیــت ابعــاد سیاســی‪ -‬اجتماعی نظــام و در دفاع‬ ‫هشــت ســاله‪ ،‬در برابــر دشــمنان نقــش موثــر‬ ‫خــود را ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫حیثیــت امــروز نظــام‪ ،‬تــا حـد ّ زیادی مدیون بســیج‬ ‫و حضــور همــه جانبــه مــردم در ان بــوده اســت‪.‬‬ ‫حتــی تصاحــب قــدرت جهانــی اســامی با بســیج‬ ‫همــه جانبــه و فراگیــر در جهــان میســر خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بــه گفتــه امــام راحــل‪ ،‬ایــن امر شــدنی اســت‬ ‫و بایــد بــه دنبــال تحقــق ان بــود‪.‬‬ ‫ســابقه بســیج در منظــر امــام گویــای ایــن مطلب‬ ‫اســت کــه ملتهــا در قــرون و اعصــار بــه دعــوت‬ ‫رهبــران الهــی‪ ،‬بســیج [‪ ]6‬شــده انــد تا دیــن خدا را‬ ‫زنده نگه دارند‪ .‬بســیج ملتها‪ ،‬اعتقادی‪ ،‬سیاســی‬ ‫یــا نظامــی یــا اجتماعــی‪ -‬اقتصــادی یــا جامــع همــه‬ ‫ایــن صفــات بــوده اســت‪ .‬وجــه مشــترک همــه‬ ‫اینهــا ســرنگونی ظلــم و ســلطه طاغــوت و برقراری‬ ‫خداپرســتی و عدالت در بین انســانها بوده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــوری کــه در یــک صــف‪ ،‬بســیج و انســجام‬ ‫مــردم و تجهیــز امکانــات انــان و هدایــت بســیج‬ ‫کننــده قــرار داشــت و در صــف دیگــر ظلم ظالمان‬ ‫و قــدرت طاغوتهــا‪ .‬اولیــای خــدا همــواره بســیج‬ ‫امتهــا را بــه ســمت معرفــت و نورانیــت هدایــت‬ ‫کــرده انــد و اثــار ان‪ ،‬رشــد معنوی و مادی انســانها‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در حالــی کــه طاغوتهــا و زورمــداران‬ ‫هــر عصــر کوشــیده انــد ملتهــا را بــا ارعــاب و‬ ‫تطمیــع بســیج کننــد و وســیله نیــل بــه اهــداف‬ ‫شــیطانی خــود ســازند؛ بــا توجــه بــه انچــه بیــان‬ ‫شــد‪ ،‬مفهوم بســیج در کالم امام در حیطه های‬ ‫ســه گانــه ذیــل قابــل طــرح اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬در قلمرو اجتماعی‬ ‫مفهــوم بســیج در ایــن قلمــرو‪ ،‬همــان هدایــت‬ ‫مــردم و امکانــات انــان در جهــت اجــرای احــکام‬ ‫اســت‪ .‬البتــه در ایــن میــان‪ ،‬تحــول مــردم نقــش‬ ‫موثــری دارد‪ .‬بســیج اجتماعــی در جریــان ایــن‬ ‫تحــول‪ ،‬زمینــه ســاز بســیج همــه جانبــه بــرای‬ ‫ســقوط رژیــم شــاه‪ ،‬حمایــت از کشــاورزان در‬ ‫ابتــدای انقــاب‪ ،‬رویارویــی در مقابــل تجــاوز‬ ‫گســترده رژیــم عــراق در جنــگ تحمیلــی‪ ،‬و‬ ‫حمایــت از اصــول و مبانــی جمهــوری اســامی‪-‬‬ ‫بویژه از طریق راهپیماییها‪ -‬شــده اســت‪ .‬حضرت‬ ‫امــام حتــی ضــرورت تشــکیل بســیج بیســت‬ ‫میلیونــی را بــرای دفــاع از کشــور‪ ،‬و بســیج صــد‬ ‫میلیونــی جهانــی را بــرای دفــاع از اســام گوشــزد‬ ‫کــرده انــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگر بســیج را با امت اســام و‬ ‫متــن مــردم یکی محســوب کنیم‪ ،‬از حقیقــت دور‬ ‫نشــده ایــم‪ .‬حضــرت امــام مــی فرماینــد‪:‬‬ ‫«شــما اگــر مــردم نبودنــد‪ ،‬نمــی توانســتید ایــن‬ ‫جنــگ را اداره بکنیــد‪ ،‬ایــن شــک نــدارد‪ .‬مــردم‬ ‫اداره کردنــد؛ یعنــی ایــن ســپاه‪ ،‬مردمنــد؛ ایــن‬ ‫بســیجیها‪ ،‬مردمنــد؛ ارتــش هــم امــروز‪ ،‬مــردم‬ ‫اســت»‪]7[.‬‬ ‫‪ .2‬در قلمرو عبادی‪ -‬سیاسی‬ ‫امــام راحــل از نشســتها و اجتماعهــای عبــادی‪-‬‬ ‫سیاســی مــردم ســخن گفتــه‪ ،‬و نمــاز جماعــات و‬ ‫جمعه را اولین انسجام و بسیج مردمی دانسته‪،‬‬ ‫و اوج ان را در حج‪ ،‬کنگره عظیم عبادی‪ -‬سیاسی‬ ‫مســلمانان معرفــی نمــوده و حتــی با اعــام برائت‬ ‫از مشــرکین‪ ،‬بــه دنبــال ازادســازی انــرژی متراکــم‬ ‫جهــان اســام بــوده اســت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬انســجام عبادی مســلمانان در مســاجد‬ ‫و نمــاز جمعــه هــا و کنگــره بــزرگ حــج را مفهــوم‬ ‫دیگــر قلمــرو کارکــردی بســیج مــی داننــد‪:‬‬ ‫«مســاجد‪ ،‬بهتریــن ســنگرها و جمعــه و‬ ‫جماعــات‪ ،‬مناســب تریــن میــدان تشــکل و بیــان‬ ‫مصالــح مســلمین مــی باشــند»‪]8[.‬‬ ‫‪ .3‬در قلمرو عشق و عرفان‬ ‫امــام راحــل بســیج را در قلمــرو عشــق و عرفــان‬ ‫توصیــف کــرده‪ ،‬و ویژگیهــای فطــری نابــی بــرای‬ ‫ان قائــل شــده انــد‪ .‬دارنــدگان ایــن نــوع نگــرش‪،‬‬ ‫بــرای کســب رضایــت معبــود‪ ،‬اغــوش خــود را برای‬ ‫هــر خطــری بــاز مــی کننــد و بــه پیشــواز شــهادت‬ ‫مــی رونــد‪ .‬ایــن دیــدگاه‪ ،‬مــا را بــه حقیقــت‬ ‫حقّــه‪ ،‬بســیار نزدیــک مــی ســازد‪ .‬اثــار خجســته‬ ‫ان در جبهــه هــای دفــاع مقــدس عیــان گردیــد‬ ‫و بســیجیان لبریــز از عشــق‪ ،‬یــک شــبه ره صــد‬ ‫ســاله پیمودند؛ و در وصایای مانده از خودشــان‪،‬‬ ‫بــرادران و خواهــران دینــی خــود را بــه پیوســتن بــه‬ ‫ایــن قافلــه فراخواندنــد‪.‬‬ ‫« بســیج شــجره طیبــه و درخــت تنــاور و پــر ثمــری‬ ‫اســت کــه شــکوف ‏ه هــای ان بــوی بهــار وصــل و‬ ‫طــراوت یقیــن و حدیــث عشــق مــی‏دهــد‪ .‬بســیج‬ ‫مدرســه عشــق و مکتــب شــاهدان و شــهیدان‬ ‫گمنامــی اســت کــه پیروانــش بــر گلدســته‏هــای‬ ‫رفیــع ان‪ ،‬اذان شــهادت و رشــادت ســر داده‏انــد‪.‬‬ ‫بســیج میقــات پابرهنــگان و معــراج اندیشــه پــاک‬ ‫ت یافتگان ان‪ ،‬نام و نشــان‬ ‫اســامی اســت که تربی ‏‬ ‫در گمنامــی و بــی‏نشــانی گرفتـ ‏ه انــد‪ .‬بســیج لشــکر‬ ‫مخلــص خداســت کــه دفتــر تشــکل ان را همــه‬ ‫مجاهــدان از اولیــن تــا اخریــن امضــا نمــوده‏انــد‪.‬‬ ‫مــن همــواره بــه خلــوص و صفــای بســیجیان‬ ‫ی خواهــم تــا بــا‬ ‫ی خــورم و از خــدا مــ ‏‬ ‫غبطــه مــ ‏‬ ‫بســیجیانم محشــور گردانــد‪ ،‬چــرا کــه در ایــن‬ ‫دنیــا افتخــارم ایــن اســت کــه خــود بســیجی‏ام»‪.‬‬ ‫(صحیفــه امــام؛ ج ‪ ،21‬ص ‪).194‬‬ ‫منبــع‪ :‬مقدمــه تبیــان بســیج در اندیشــه امــام‬ ‫خمینــی (س)؛ ایــن کتــاب‪‎‬‏دفتــر بیســت و نهــم از‬ ‫اثــار موضوعــی تبیانهــا اســت که توســط موسســه‬ ‫تنظیــم و نشــر اثــار امــام خمینــی (س) اســتخراج‬ ‫و تنظیــم شــده و توســط موسســه چــاپ و نشــر‬ ‫عــروج بــه چــاپ رســیده اســت‪ .‬در نظــر حضــرت‬ ‫امــام نــام بســیج همــواره بــا شــجرۀ طیبــه‪،‬‬ ‫مدرســۀ عشــق‪ ،‬میقــات پابرهنــگان و لشــکر‬ ‫مخلــص خــدا قریــن اســت و در ایــن مجموعــه نیز‬ ‫مفهــوم بســیج در ســه قلمــرو اجتماعــی‪ ،‬عبــادی ـ‬ ‫سیاســی‪ ،‬عشــق و عرفــان مطــرح شــده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

شماره : 950
تاریخ : 1402/12/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!