روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 640 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 640

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 640

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 640

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪135 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 01‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/22-‬نوامبر‪ /27-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪640 :‬‬ ‫طرح های کوچک اما بزرگ مقیاس‪،‬‬ ‫گامی در توسعه روستاها‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫گرانی دارو؛‬ ‫قصهپرغصه‬ ‫بیمارانکلیوی‬ ‫اسیب شناسی ِ‬ ‫الزمه‬ ‫قبل از تخریب تاسیسات‬ ‫عشایر گلستان است‬ ‫‪4‬‬ ‫گذران زمستان‬ ‫با گیاهان‬ ‫اپارتمانی‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال شرق ‪(۲‬گلستان)‪:‬‬ ‫تخلیه و بارگیری روزانه‬ ‫‪ ۴۰‬واگن در راه اهن‬ ‫اینچه برون‬ ‫‪5‬‬ ‫استارلینک هک شد‬ ‫‪6‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪640‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫‪ ۱۰‬طرح بهداشتی در‬ ‫مانه وسملقان‬ ‫عملیــات اجرایــی ‪ ۱۰‬پــروژه درمانــی و بهداشــتی بــا ‪۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار محرومیــت زدایــی روز(دوشــنبه)‬ ‫بــا حضــور شــماری از مســووالن خراســان شــمالی در‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در‬ ‫حاشــیه کلنــگ زنــی ایــن طــرح هــا گفــت‪ :‬ایــن طرحهــا‬ ‫شــامل پــروژه بهداشــتی و درمانــی در قالــب پایــگاه‬ ‫ســامت شــماره ‪ ۲‬مانــه و ســملقان بــا متــراژ ‪ ۲۲۰‬متــر‬ ‫مربــع و ‪ ۹‬خانــه بهداشــت ‪ ۷۵‬متــری در روســتاهای‬ ‫«کــوه قلعــه»‪« ،‬اللــه قلــی»‪ « ،‬شورســو»‪« ،‬بــرج‬ ‫زنگانلــو»‪« ،‬زو علیــا»‪ « ،‬گرمــاب»‪ « ،‬کشــانک»‪« ،‬‬ ‫چشــمه قربــان شــادی»و « کاریــز» اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســید جــواد پورنقــی افــزود‪ :‬اینــک چهــار مرکــز‬ ‫بهداشــتی و درمانــی شــهری‪ ۱۲ ،‬مرکــز بهداشــتی و‬ ‫درمانــی روســتایی و ‪ ۶۰‬خانــه بهداشــت روســتایی در‬ ‫حــال ارایــه خدمــات بــه مــردم ایــن شهرســتان ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫نفــری اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فــردا نیــز عملیــات اجرایــی پنــج پــروژه‬ ‫بهداشــتی در شهرســتان شــیروان و عملیــات‬ ‫بهســازی بیمارســتان امــام خمینــی (ره) بــا اعتبــار ‪۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل مــاده ‪ ۳۷‬ارزش افــزوده نیــز‬ ‫اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬مرکــز جامــع ســامت شــهری شــیروان‬ ‫بــه همــراه پایــگاه ضمیمــه در بنایــی بــه مســاحت‬ ‫‪ ۶۰۰‬متــر مربــع‪ ،‬مرکــز جامــع ســامت روســتای‬ ‫«گلیــان» در بنایــی بــه مســاحت ‪ ۶۰۰‬متــر مربــع از‬ ‫مهمتریــن طرحهــای اســت کــه در شــیروان کلنــگ‬ ‫زنــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬همچنیــن پایــگاه ســامت «ینگــی‬ ‫قلعــه» در بنایــی بــه مســاحت ‪ ۲۲۰‬متــر مربــع‪ ،‬خانــه‬ ‫بهداشــت «توپکانلــو» در بنایــی بــه مســاحت ‪ ۷۵‬متــر‬ ‫مربع و خانه بهداشــت «رباط» در بنایی به مســاحت‬ ‫‪ ۷۵‬مترمربــع از دیگــر طــرح هــای محرومیــت زدا در‬ ‫ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫پورنقــی یــاداور شــد‪ :‬پیــش از ایــن نیــز ســه پایــگاه‬ ‫اورژانــس بــا ‪ ۳۲‬میلیــارد ریــال اعتبــار محرومیــت‬ ‫زدایــی در فــاروج افتتــاح و کلنــگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫اشــخانه مرکــز شهرســتان ‪ ۱۱۰‬هــزار نفــری مانه‬ ‫و ســملقان در ‪ ۴۵‬کیلومتــری غــرب بجنــورد‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار‬ ‫و ‪ ۴۴۴‬تخــت بیمارســتانی اســت و هــم اکنــون‬ ‫پنــج هــزار نفــر در حــوزه ســامت ایــن اســتان‬ ‫خدمت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫اغاز به کار دوره اموزشی‬ ‫منطقه ای «دادرس‬ ‫پیشرفته» در گلستان‬ ‫ســومین دوره اموزشــی منطقــه ای دادرس‬ ‫پیشــرفته (داوطلــب امــاده در روزهــای ســخت)‬ ‫بــا هــدف خودامــدادی‪ ،‬دگرامــدادی‪ ،‬ترویــج‬ ‫فرهنــگ نوع دوســتی‪ ،‬کمــک بــه دیگــران و‬ ‫نهادینه ســازی ایــن فرهنــگ از امــروز دوشــنبه‬ ‫(‪ ۳۰‬ابــان مــاه) بــه مــدت ســه روز در اردوگاه‬ ‫مرحــوم امیرمحمــد قاســمی شــهر دلنــد از توابــع‬ ‫شهرســتان رامیــان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در ایــن دوره اموزشــی‪ ۱۶۰ ،‬نفــر از دبیــران‬ ‫کانون هــای جوانــان و ســرتیم های طــرح ملــی‬ ‫یــاس جمعیــت هــال احمــر از اســتان های‬ ‫گلســتان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قــم و‬ ‫خراســان های رضــوی و شــمالی حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان در‬ ‫مراســم افتتاحیــه ایــن دوره اموزشــی گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از رســالت های خطیــر و اصلــی هــال‬ ‫احمــر‪ ،‬ترویــج و نشــر فرهنــگ امــدادی در بیــن‬ ‫اقشــار جامعــه اســت‪.‬‬ ‫قاســم غریب ابــادی بــا بیــان ایــن کــه ســازمان‬ ‫جوانــان بــه عنــوان رکــن اصلــی جــذب مخاطــب‬ ‫در جمعیــت هــال احمــر محســوب می شــود‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬طــرح دادرس پیشــرفته (داوطلــب‬ ‫امــاده در روزهــای ســخت) بــا همــکاری ســازمان‬ ‫امــداد و نجــات و معاونــت امــوزش‪ ،‬پژوهــش و‬ ‫فنــاوری بــا محوریــت ســازمان جوانــان جمعیــت‬ ‫هــال احمــر بــا در نظــر گرفتــن راهبــرد ســازمانی‬ ‫و برنامــه پنــج ســاله جمعیــت هــال احمــر‬ ‫تدویــن و بــه مرحلــه اجــرا در امــده اســت‪.‬‬ ‫مزایای طرح های مقیاس‬ ‫کوچک‬ ‫نــرخ جمعیــت روســتایی اســتان نســبت بــه میانگیــن‬ ‫کشــوری باالتر و ســهم روســتا در اقتصاد در حال کاهش‬ ‫اســت و ایــن مســائل موجــب افزایــش حاشیه نشــینی‬ ‫شــهرها و مهاجرت روســتاییان به شــهر می شــود و اجرای‬ ‫پروژه هــای اقتصــادی کوچــک مقیــاس دانــش بنیــان در‬ ‫محیــط هــای روســتایی موجــب جلوگیــری از مهاجــرت‬ ‫روســتاییان بــه شــهرها می شــود‪.‬‬ ‫طرح های کوچک اما‬ ‫بزرگ مقیاس‪ ،‬گامی‬ ‫در توسعه روستاها‬ ‫اجــرای طرح هــای اقتصــادی دانــش بنیــان کوچــک مقیــاس‬ ‫بســتری برای افزایش درامد روســتاییان محســوب می شــود‬ ‫و مســووالن خراســان شــمالی مصمــم هســتند تــا از ایــن‬ ‫پروژه هــا بــرای رونــق روســتاها اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصد از جمعیت یک میلیون نفری خراســان شــمالی‬ ‫در روســتاها ســاکن هســتند و نــرخ مشــارکت اقتصــادی در‬ ‫ایــن اســتان بــه واســطه کشــاورزی بــودن باالتــر از میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت امــا اشــتغال ناقــص در ایــن اســتان زیــاد و‬ ‫ســرانه درامــد خانوارهــا پاییــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن خطــه از کشــور همــواره از اســتان هــای برتــر در نــرخ‬ ‫مشــارکت اقتصادی اســت و این امر نشــاندهنده این اســت‬ ‫کــه جمعیــت امــاده به کار و فعال در اســتان وجــود دارد‪ ،‬اما‬ ‫مــردم ایــن اســتان از اشــتغال ناقــص رنــج مــی برنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی؛‬ ‫بخــش کشــاورزی ‪ ۳۳.۸‬درصــد‪ ،‬خدمــات ‪ ۳۸.۶‬درصــد و‬ ‫صنعــت ‪ ۲۷.۶‬درصــد از ســهم اشــتغال اســتان را تشــکیل مــی‬ ‫دهــد و در ســال هــای اخیــر ســهم کشــاورزی از اشــتغال در ایــن‬ ‫ســه بخــش‪ ،‬کاهــش یافتــه اســت امــا هنــوز هــم امــار گــواه‬ ‫تمرکــز بــر کشــاورزی و افزایــش بهــره وری در ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫ســابقه امــر نشــان مــی دهــد که نبــود توجــه الزم به اقتصاد‬ ‫روســتاها ســبب شــده تــا اهالــی ایــن مناطــق در اشــتغال و‬ ‫کســب و کار بــا مشــکل جــدی روبــه رو شــوند و بــه ناچــار بــه‬ ‫شــهرها مهاجــرت کننــد‪ ،‬البتــه ایــن مهاجــرت هــا هــم ســبب‬ ‫شــده تــا حاشــیه نشــینی بــه ویــژه در شــهر بجنــورد مرکــز‬ ‫اســتان گســترش یابــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از جملــه اســتان هــا بــا جمعیــت بــاالی‬ ‫روســتایی اســت از ایــن رو توجــه بــه رونــق اقتصــاد و‬ ‫اشــتغالزایی در ایــن مناطــق از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬البتــه ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای فراوانــی بــرای‬ ‫تحقــق ایــن اهــداف در روســتاهای اســتان وجــود دارد امــا‬ ‫روســتاییان نتوانســته انــد بــه خوبــی از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه اجــرای پروژه هــای اقتصــادی دانــش بنیــان‬ ‫کوچــک مقیــاس در برخــی از اســتان هــا در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬پــروژه هایــی کــه بــا هزینــه کم می توانــد مزایا‬ ‫و بهــره وری زیــاد بــرای روســتاییان داشــته باشــد و ســبب‬ ‫افزایــش درامــد خانوارهــا شــده و از مهاجــرت روســتاییان بــه‬ ‫شــهر جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫اجرای سه طرح کوچک مقیاس در خراسان شمالی‬ ‫پروژه هــای کوچــک مقیــاس مــی توانــد در کنــار زراعــت و‬ ‫باغبانــی و در وســعت کــم حتــی در حیــاط منزل اجرایی شــود‪.‬‬ ‫طــرح هــای کوچــک مقیــاس بــا حداقــل ســرمایه گــذاری قابــل‬ ‫اجــرا و بــا اســتفاده از فنــاوری هایــی کــه بــه کار رفتــه اســت‪،‬‬ ‫میــزان تولیــد و درامدزایــی قابــل توجهــی دارد‪.‬‬ ‫اکنــون ســه پــروژه کوچــک مقیــاس شــامل طــرح ســاخت‬ ‫اســتخر پیــش ســاخته کوچــک مقیــاس پــرورش ماهــی‪،‬‬ ‫طــرح ســاخت گلخانــه هــای کوچــک مقیــاس بــا سیســتم‬ ‫هوشــمند پایــش اقلیــم و طرح توســعه کشــت کاکتــوس در‬ ‫اســتان معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتخرها در وســعت کــم قابــل اجــرا اســت و کشــاورز از‬ ‫اب ایــن اســتخرها در ابیــاری کشــتزارها هــم اســتفاده می کند‬ ‫و بهــره وری را بــه طــور قابــل توجــه افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫گلخانــه هــای کوچــک مقیــاس هــم در وســعت ‪ ۲۰۰‬و‬ ‫‪ ۳۰۰‬مترمربعــی قابــل اجــرا اســت‪ ،‬روســتاییان ان را حتــی‬ ‫در حیــاط منــازل خــود راه انــدازی مــی کننــد و بــا برخــورداری‬ ‫از حمایــت هــای علمــی بــه ســود مناســب دســت یافتــه و‬ ‫اقتصــاد را رونــق مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــرای اجــرای ایــن گلخانــه هــا و یــا اســتخرها ‪ ۲۷۰‬تــا ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان ســرمایه گــذاری مــی شــود و بازگشــت ســرمایه‬ ‫ان در ســال هــای اول محقــق مــی شــود‪.‬‬ ‫طــرح هــای فناورانــه کوچــک مقیــاس زیــر چتــر‬ ‫حمایــت دولــت‬ ‫مســوول تجــاری ســازی فنــاوری ســتاد فنــاوری‪ ،‬اب و‬ ‫خشکســالی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‬ ‫کــه بــه بــرای حضــور در رویــداد «تانــا» ســامت بــه خراســان‬ ‫شــمالی ســفر کــرده بــود در ایــن زمینــه مــی گویــد‪ :‬دولــت از‬ ‫اجــرای پروژه هــای کوچــک مقیــاس فناورانــه در بخش هــای‬ ‫مختلــف حمایــت می کنــد و تســهیالت مناســبی در ایــن‬ ‫زمینــه پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫پرویز گرشاســبی با بیان اینکه خراســان شــمالی مســتعد اجرای‬ ‫طــرح هــای کوچــک مقیــاس فناورانــه اســت و در ایــن زمینــه ســه‬ ‫طــرح در ایــن اســتان اجــرا مــی شــود مــی افزایــد‪ :‬پــروژه هــای‬ ‫کوچــک مقیــاس کشــاورزی بــا هزینه انــدک و در فضایی کم اجرا‬ ‫مــی شــود کــه اقتصــادی و بــه صرفــه اســت و همــه مــی تواننــد در‬ ‫ایــن طــرح هــا مشــارکت کننــد و ایــن طــرح هــا کمــک شــایانی بــه‬ ‫درامدزایــی مــردم ایــن خطــه از کشــور مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بــرای هــر طــرح ‪ ۲۷۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫ســرمایه گــذاری مــی شــود کــه البتــه ســرمایه گذار این طــرح در‬ ‫بازاریابــی و فــروش محصــول مــورد پشــتیبانی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مســوول تجــاری ســازی ســتاد فنــاوری معاونــت علمــی‬ ‫رییــس جمهــور در ادامــه مــی افزایــد‪ :‬ســاخت گلخانه هــای‬ ‫کوچــک مقیــاس بــا سیســتم هوشــمند پایــش اقلیــم‪،‬‬ ‫اســتخرهای معمولــی پــرورش ماهــی و کشــت کاکتــوس که‬ ‫در ســال های اخیــر در ســبد غذایــی و محصــوالت کشــاورزی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت و مصــرف بــرگ و یــا گل ان مزایــای خــاص‬ ‫دارد در اولویــت اجــرای ایــن طــرح هــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫کشت کاکتوس «اپونتیا» در صدر حمایت‬ ‫مســوول پروژه هــای کوچــک مقیــاس ســتاد توســعه‬ ‫فناوری هــای اب‪ ،‬خشکســالی‪ ،‬فرســایش و محیط زیســت‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور هــم کــه در ایــن‬ ‫اییــن حضــور داشــت دربــاره اهمیــت ایــن طــرح هــا مــی‬ ‫گویــد‪ :‬کشــت کاکتوس«اپونتیــا» نســبت بــه ســایر طــرح هــا‬ ‫از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت و ایــن ســتاد ‪ ۱۰‬پــروژه‬ ‫توســعه کشــت ایــن نــوع از کاکتــوس را بــه عنــوان گونــه کــم‬ ‫اب بــر تعریــف کــرده کــه در مرحلــه اجــرای طــرح اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا جوانمــردی مــی افزایــد‪ :‬طــرح پایلــوت کشــت‬ ‫کاکتــوس «اپونتیــا» بــه عنــوان یکــی از طــرح هــای کوچــک‬ ‫مقیــاس بــرای نخســتین بــار در کشــور بــا حمایــت ایــن ســتاد‬ ‫در اســتان سیســتان و بلوچســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬کشــت کاکتــوس ظرفیــت خوبــی بــرای‬ ‫توســعه کشــاورزی اســت و اخیــرا بــرگ و میــوه کاکتــوس در‬ ‫ســبد مصــرف کشــاورزی وارد شــده و ایــن گیــاه کــم اب بر در‬ ‫زمیــن هــای درجــه ‪ ۲‬و ‪ ۳‬قابــل کشــت اســت‪.‬‬ ‫افزایش کمک هزینه مسکن ‪ ۲۷۸‬هزار کارگر در گلستان‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ ۲۷۸ :‬هزار کارگر مشــمول قانــون کار در‬ ‫ایــن اســتان براســاس مصوبــه اخیــر کمیســیون موضــوع اصــل ‪ ۱۳۸‬قانــون اساســی‪ ،‬از مزایــای‬ ‫افزایــش کمــک هزینــه مســکن برخــوردار شــده و از ابتــدای فروردیــن مــاه ســال جــاری هــم بایــد‬ ‫ایــن مصوبــه از ســوی کارفرمایــان اجــرا شــود‪.‬‬ ‫حســین خواجــه مظفــری افــزود‪ :‬کارگــران مشــمول قانــون کار ماهانــه ‪ ۴‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫مســوول پروژه هــای کوچــک مقیــاس ســتاد توســعه‬ ‫فناوری هــای محیط زیســت معاونــت علمــی رییــس‬ ‫جمهــور مــی گویــد‪ :‬تاکنــون هفــت واحــد گلخانــه کوچــک‬ ‫مقیــاس بــا سیســتم هوشــمند پایــش اقلیــم در سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و همچنیــن ‪ ۱۶‬اســتخر پیــش ســاخته کوچــک‬ ‫مقیــاس پــرورش ماهــی در اســتان هــای کرمان‪ ،‬مازنــدران و‬ ‫سیســتان و بلوچســتان اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬باتوجــه بــه راندمــان بــاال در اســتخرهای‬ ‫کوچــک مقیاس‪،‬تقاضــا بــرای اجــرای ایــن پــروژه افزایــش‬ ‫یافتــه اســت و ‪ ۶۰‬درصــد از تســهیالت مــورد نیــاز بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاری بــه وســیله اســتان تامیــن و ‪ ۴۰‬درصــد باقــی‬ ‫مانــده هــم اورده متقاضــی و یــا بــا کمــک معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــوری تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫مزایای طرح های مقیاس کوچک‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان شــمالی‬ ‫دربــاره مزایــای اجــرای طــرح هــای کوچــک مقیــاس در‬ ‫اســتان مــی گویــد‪ :‬نــرخ جمعیــت روســتایی اســتان نســبت‬ ‫بــه میانگیــن کشــوری باالتــر و ســهم روســتا در اقتصــاد‬ ‫در حــال کاهــش اســت و ایــن مســائل موجــب افزایــش‬ ‫حاشیه نشــینی شــهرها و مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر‬ ‫می شــود و اجــرای پروژه هــای اقتصــادی کوچــک مقیــاس‬ ‫دانــش بنیــان در محیــط هــای روســتایی موجــب جلوگیــری‬ ‫از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها می شــود‪.‬‬ ‫مرتضــی بهزادفــر مــی افزایــد‪ :‬تعریــف پروژه های اقتصادی‬ ‫کوچــک مقیــاس در مناطــق روســتایی اهمیــت بســیاری‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن پروژه هــا‪ ،‬ســرمایه گذاری کمتــری نیــاز دارد و بایــد‬ ‫بسترســازی مناســب بــرای ایــن حــوزه فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬ســرمایه گذاری در روســتاهای اســتان‬ ‫ضعیــف اســت و ایجــاد گلخانــه هــای ســبک‪ ،‬اســتخرهای‬ ‫پــرورش ماهــی قابــل حمــل‪ ،‬پــرورش گیــاه کاکتــوس اپونتیــا‬ ‫بــا ســرمایه گذاری حداکثــر ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان از جملــه‬ ‫پروژه هایــی اســت کــه در ایــن همــکاری بــرای جامعــه هــدف‬ ‫در مناطــق روســتایی پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان شــمالی‬ ‫مــی گویــد‪ :‬بازگشــت ســرمایه در ایــن پروژه هــا یــک تــا چهــار‬ ‫ســال پیــش بینــی شــده اســت و بــرای اجــرای ان تســهیالتی‬ ‫پرداخــت می شــود کــه ‪ ۷۰‬درصــد منابــع بانکــی و ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫تســهیالت بالعــوض اســت‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫خراســان شــمالی جــزو چنــد اســتان بــا نســبت بــاالی‬ ‫جمعیــت روســتایی در کشــور اســت از ایــن رو بایــد بــه‬ ‫ظرفیــت روســتاها و پتانســیل هــای بخــش کشــاورزی توجــه‬ ‫شــود‪ ،‬باوجــود ظرفیــت هــای موجــود‪ ،‬خطــر کاهــش تولیــد‬ ‫در روســتاها احســاس می شــود‪ ،‬ســهم روســتاها از تولید و‬ ‫درامــد در حــال کاهــش و کمرنــگ شــدن اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره بایــد بــه اجــرای پــروژه هــای کوچــک مقیــاس‬ ‫در روســتاها و حمایــت از اجــرای ان در ایــن مناطــق‬ ‫توجــه شــود‪ ،‬اســتان ظرفیــت باالیــی در زمینــه طــرح هــای‬ ‫کوچــک مقیــاس مزبــور داشــته و البتــه منابــع اعتبــاری‬ ‫مختلــف هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫براســاس نظــر دســت انــدرکاران ایــن حــوزه؛ پــروژه هــای‬ ‫کوچــک مقیــاس در تمــام شهرســتان های اســتان قابــل اجرا‬ ‫اســت و امیــد دارنــد تــا بــا کمــک حــوزه فنــاوری از حاشــیه‬ ‫نشــینی و مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫اولویــت حمایــت هــا بــرای اجــرای ایــن طــرح هــا مناطــق‬ ‫محــروم و درامدزایــی بــرای مددجویــان نهادهــای حمایتــی‬ ‫اســت و بایــد از ایــن فرصــت در رشــد اقتصــادی مناطــق‬ ‫محــروم اســتان همچــون راز و جــرگالن و گرمــه و جاجــرم‬ ‫اســتفاده کــرد‪/ .‬ایرنــا‬ ‫ریــال بابــت کمــک هزینــه مســکن دریافــت می کردنــد کــه بــا ابــاغ مصوبــه جدیــد ایــن رقــم بــه‬ ‫‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اجرای افزایش کمک هزینه مســکن از ســوی کارفرمایان کارگاه های مشــمول‬ ‫قانــون کارگــری مطابــق مصوبه ابالغ شــده‪ ،‬الزامی اســت‪.‬‬ ‫خواجه مظفری همچنین از تشــکیل و راه اندازی مجمع خیرین کارافرین در اســتان گلســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح بــا اهدافــی از جملــه توســعه و ترویــج فرهنــگ مشــارکت مردمــی‪،‬‬ ‫کاهــش پایــداری فقــر و افزایــش ثــروت از طریــق کارافرینی و تنوع بخشــیدن به منابع درامدی‬ ‫احاد مردم منطقه طبق اصل ‪ ۴۴‬قانون اساســی و ترویج فرهنگ کارافرینی و اشــتغالزایی و‬ ‫رفــع موانــع کارافرینــان عملیاتی می شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪640‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫عوامل خرابی کاتالیزور خودرو‬ ‫عالئم بیماری نارسایی‬ ‫کلیه‬ ‫بیشــتر بیمــاران کلیــوی بــه علــت نااشــنایی‬ ‫بــا عالئــم و نشــانه های بیمــاری کلیــه و عــدم‬ ‫درمــان بــه موقــع‪ ،‬متحمــل رنــج و بــه وجــود امــدن‬ ‫عــوارض روانــی و اجتماعــی می شــوند‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه کنتــرل بــه موقــع فشــار خــون‪ ،‬متعــادل نگــه‬ ‫داشــتن وزن بــدن‪ ،‬پرهیــز از خــوردن غذاهــای‬ ‫مانــده‪ ،‬پُرچــرب و پُرنمــک و خــودداری کــردن از‬ ‫مصــرف هرگونــه دارو بــدون تجویــز پزشــک‪،‬‬ ‫باعــث جلوگیــری و پیشــگیری از بیمــاری نارســایی‬ ‫کلیــه می شــود‪.‬‬ ‫گرانی دارو؛‬ ‫قصه پرغصه‬ ‫بیماران کلیوی‬ ‫گرانی دارو‪ ،‬فرســودگی دســتگاه های دیالیز‪ ،‬کمبود پزشــک‪،‬‬ ‫نداشــتن شــغل و هزینه هــای بــاالی زندگــی و معیشــت از‬ ‫جملــه کمبودهــا و مشــکالتی حــدود هــزار و ‪ ۱۰۰‬بیمــار کلیــوی‬ ‫گلســتان اســت کــه عــاوه بــر تحمــل رنــج بیمــاری‪ ،‬غصــه‬ ‫ن نحیــف خــود می کشــند‪.‬‬ ‫ان هــا را هــم بــر دوش بــد ‬ ‫حضــور بیمــار مبتــا بــه «نارســایی کلیــه» در یــک خانــواده‬ ‫بــا درامــد متوســط کــه بایــد بــه طــور میانگیــن و مســتمر هــر‬ ‫هفتــه ســه نوبــت و هــر نوبــت چهــار تــا پنــج ســاعت بیمــار‬ ‫خــود را زیــر دســتگاه تصفیــه خــون (دیالیــز) قــرار دهنــد بــه‬ ‫انــدازه کافــی ســخت و مــال اور اســت چــه رســد بــه اینکــه‬ ‫چنیــن بیمــاری در خانــواده ای بــا درامــد پاییــن باشــد‪.‬‬ ‫دیــدن ســیمای رنجــور‪ ،‬ضعــف‪ ،‬الغــر و رنــگ پریــده‬ ‫بیمارانــی کــه روی تحــت بخــش دیالیــز بیمارســتان دراز‬ ‫کشــیده یــا نشســته اند و بــا چنــد لولــه پالســتکی از ناحیــه‬ ‫قفســه ســینه بــه دســتگاه دیالیــز وصــل شــدند روایتــی غــم‬ ‫انگیــز اســت و وقتــی پــای صحبــت انهــا می نشــینی‪ ،‬غــم‬ ‫انگیزتــر هــم می شــود‪.‬‬ ‫قصــه زندگــی هــر کــدام از بیمــاران کلیوی اســتان گلســتان‬ ‫ماجــرای غــم انگیــزی اســت ‪ .‬برخــی از ان هــا کــه جــزو‬ ‫دهک هــای درامــدی پاییــن جامعــه هســتند امــکان‬ ‫پرداخــت ماهانــه ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان هزینــه دارو و‬ ‫‪ ۱.۵‬تــا ‪ ۲‬میلیــون تومــان هزینــه ایــاب و ذهــاب از منــزل تــا‬ ‫مرکــز درمانــی را ندارنــد و برخــی بیمــاران کــه از تمکــن مالــی‬ ‫مناســب برخوردارنــد بــه دلیــل کمبودهایــی ماننــد قدیمــی‬ ‫و فرســوده بــودن دســتگاه های دیالیــز‪ ،‬کمبــود فضــای‬ ‫درمانــی و نبــود مکانــی بــرای اســتراحت همراهــان بیمــار‬ ‫روزهــای ســختی را مــی گذراننــد‪.‬‬ ‫بیماران کلیوی گلستان چه گفتند؟‬ ‫بــرای مصاحبــه بــا تعــدادی از بیمــاران کلیــوی شــرق‬ ‫گلســتان به بیمارســتان شــهید مطهری گنبدکاووس رفتم‪،‬‬ ‫در بخــش دیالیــز ایــن مرکــز درمانــی ‪ ۲۸‬دســتگاه و تخــت‬ ‫دیالیــز فعــال اســت و ‪ ۱۷۰‬بیمــار کلیــوی منطقــه در ســه‬ ‫نوبــت «صبــح‪ ،‬عصــر و شــب» و بــه تنــاوب هفت ـه ای ســه‬ ‫جلســه چهــار تــا پنــج ســاعته از دســتگاه های تصفیــه خــون‬ ‫ایــن بیمارســتان بــه صــورت رایــگان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫دســتگاه هایی کــه همگــی ظاهــری تمیــز دارنــد و در حــال‬ ‫تصفیــه خــون بیمارانــی هســتند کــه رنــج بیمــاری از یــک‬ ‫طــرف و هزینه هــای جانبــی ان ماننــد خریــد دارو بــا چنــد‬ ‫برابــر قیمــت ســال های قبــل‪ ،‬ایــاب و ذهــاب و مخــارج‬ ‫زندگــی از ســویی دیگــر‪ ،‬رنــگ از رخســاره انهــا بــرده و جســم‬ ‫و روان بیشترشــان را ضعیــف و نحیــف و خالــی از شــور و‬ ‫حــال یــک زندگــی معمولــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وقتــی متوجــه ورودم می شــوند‪ ،‬گویــا از روزهــا‪ ،‬ماه هــا‬ ‫و حتــی ســال ها قبــل منتظــرم هســتند تــا ســنگ صبــوری‬ ‫بــرای شــنیدن دردهــا و رنــج هایشــان باشــم و انــرا بــه‬ ‫مســووالن و نیکــوکاران برســانم تــا بــا کمک هــای انهــا‬ ‫اندکــی از االم انهــا کاســته شــود و جــز غــم و درد بیمــاری‪،‬‬ ‫غصــه گرانــی دارو‪ ،‬بی پولــی و ســختی زندگــی را نخورنــد‪.‬‬ ‫در مصاحبــه بــا بیمــاران کلیــوی درحــال دیالیــز بیمارســتان‬ ‫شــهید مطهــری گنبــدکاووس کــه در بیــن ان هــا جــوان ‪۲۹‬‬ ‫ســاله تــا پیرمــرد ‪ ۷۳‬ســاله و از بانــوان جــوان و میانســال‬ ‫خانــه دار و سرپرســت خانــواده تــا بانــوی متاهلــی کــه بــه‬ ‫ســبب بیمــاری‪ ،‬از نعمــت داشــتن فرزنــد محــروم بــود‪،‬‬ ‫وجــود داشــت‪ ،‬یــک وجــه اشــتراک وجــود داشــت‪ :‬گالیــه‬ ‫از «گرانــی دارو و ناتوانــی در پرداخــت هزینه هــای ایــاب و‬ ‫ذهــاب و پیونــد کلیــه» ‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاران خواســتار توجــه بیشــتر دولــت و نیکــوکاران‬ ‫بــه بیمــاران کلیــوی و کمــک بــه انهــا بــرای تهیــه اقــام‬ ‫دارویــی مــورد نیــاز‪ ،‬تامیــن هزینه هــای ایــاب و ذهــاب و‬ ‫پیونــد کلیــه و توســعه فضــای درمانــی‪ ،‬پیــش بینــی مکانــی‬ ‫بــرای همراهــان بیمــار و اســتقرار دســتگاه های جدیــد در‬ ‫ایــن مرکــز درمانــی شــدند‪.‬‬ ‫به گفته این عده‪ ،‬نبود پزشک فوق تخصص»نفرولوژی»‬ ‫(بیماری هــای مربــوط بــه کلیــه و مجــاری ادراری و درمــان)‬ ‫در گنبــدکاوس از دیگــر مشــکالت بیمــاران کلیــوی شــرق‬ ‫گلســتان بــرای تشــخیص بــه موقــع بیمــاری و درمــان ان‬ ‫اســت و افــراد مجبورنــد بــه گــرگان و یــا مراکــز درمانــی‬ ‫تهــران و مشــهد مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫رییــس بیمارســتان شــهید مطهــری گنبــدکاووس در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬بخــش دیالیــز این مرکز درمانی ‪ ۲۸‬دســتگاه‬ ‫فعــال دارد کــه همگــی جدیــد هســتند و توســط کادر پزشــکی‬ ‫و مجــرب بــه ‪ ۱۷۰‬بیمــار کلیــوی منطقه شــرق گلســتان در ســه‬ ‫نوبــت صبــح‪ ،‬عصــر و شــب ارائــه خدمــات می دهنــد‪.‬‬ ‫رســول صالحــی افــزود‪ :‬بــه طــور میانگیــن بخــش دیالیــز‬ ‫ایــن بیمارســتان هــر مــاه هــزار و ‪ ۹۰۰‬بــار عمــل تصفیــه خــون‬ ‫(دیالیــز) را بــا کیفــت مطلــوب انجــام می دهــد و هــر بیمــار در‬ ‫هفتــه حداقــل ســه نوبــت و هــر جلســه بیــن ســه تــا چهــار‬ ‫ســاعت‪ ،‬بــه صــورت کامــا رایــگان دیالیــز می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ارائــه رایــگان خدمــات پزشــکی‪ ،‬پرســتاری‬ ‫و ازمایشــگاهی‪ ،‬دادن میــان وعــده رایــگان بــه بیمــاران‬ ‫در زمــان دیالیــز و اهــدای ســبد کاال و تغذیــه بــا همــکاری‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان و نیکــوکاران منطقــه و‬ ‫اســتان بــه انهــا بخشــی از خدمــات ایــن بیمارســتان اســت‪.‬‬ ‫عالئم بیماری نارسایی کلیه‬ ‫به گفته پزشــکان‪ ،‬تورم اطراف چشـم ها‪ ،‬درد در قســمت‬ ‫پهلوهــا و زیــر دنده هــا‪ ،‬بــاال بــودن فشــار خــون و تکــرر ادرار‬ ‫بــه خصــوص در شــب از نشــانه های بیمــاری کلیــه اســت‬ ‫ضمــن اینکــه ارثــی بــودن ایــن بیمــاری نیــز نقــش مهمــی در‬ ‫ابتــای افــراد دارد‪.‬‬ ‫بیشــتر بیمــاران کلیــوی بــه علــت نااشــنایی بــا عالئــم‬ ‫و نشــانه های بیمــاری کلیــه و عــدم درمــان بــه موقــع‪،‬‬ ‫متحمــل رنــج و بــه وجــود امــدن عــوارض روانــی و اجتماعــی‬ ‫می شــوند‪ ،‬در حالــی کــه کنتــرل بــه موقــع فشــار خــون‪،‬‬ ‫متعــادل نگــه داشــتن وزن بــدن‪ ،‬پرهیــز از خــوردن غذاهای‬ ‫مانــده‪ ،‬پُرچــرب و پُرنمــک و خــودداری کــردن از مصــرف‬ ‫هرگونــه دارو بــدون تجویــز پزشــک‪ ،‬باعــث جلوگیــری و‬ ‫پیشــگیری از بیمــاری نارســایی کلیــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬نارســایی کلیــه از جملــه‬ ‫بیماری هایــی اســت کــه افــزون بــر جســم و روح‪ ،‬کیفیــت‬ ‫زندگــی بیمــار و خانــواده او را تحــت تاثیــر قــرار می دهد و در‬ ‫صــورت انجــام نــدادن عمــل پیونــد کلیــه‪ ،‬رنــج و مشــکالت‬ ‫ان تــا پایــان عمــر همــراه بیمــار باقــی می مانــد‪.‬‬ ‫مسووالن گلستان چه پاسخی دادند؟‬ ‫اســتان ‪ ۲‬میلیــون نفــری گلســتان حــدود هــزار و ‪ ۱۰۰‬بیمــار‬ ‫نارســایی کلیــه دارد کــه یــک از انهــا بــه طــور متوســط در‬ ‫هفتــه ســه بــار بایــد زیــر دســتگاه تصفیــه خــون یــا همــان‬ ‫دیالیــز قــرار گیــرد تــا بتوانــد بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫محمدمهدی زرگران معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬گلســتان ‪ ۱۴‬مرکــز دیالیــز در بیمارســتان ها‬ ‫و مراکــز درمانــی ایــن اســتان دارد کــه در مجمــوع بــا ‪۱۷۶‬‬ ‫دســتگاه بــه مبتالیــان خدمــات ارائــه می کننــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه وجــود ایــن تعــداد دســتگاه دیالیــز‪،‬‬ ‫پاســخگوی نیــاز درمانــی بیمــاران کلیــوی گلســتان نیســت‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬کمبــود دســتگاه دیالیــز در ایــن اســتان ســبب‬ ‫اســتفاده چنــد شــیفتی از انهــا شــده کــه همیــن امــر‬ ‫باعــث در معــرض فرســودگی قــرار گرفتــن ‪ ۳۰‬درصــد از‬ ‫دســتگاه ها اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه زرگــران‪ ،‬گلســتان بــرای پوشــش کامــل جمعیــت‬ ‫بیمــاران کلیــوی خــود بــه ‪ ۹۲‬دســتگاه دیالیــز جدیــد و تخــت‬ ‫مرتبــط ان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬تــاش بــرای راه انــدازی مراکــز خصوصــی دیالیــز در ایــن‬ ‫اســتان بــا همــکاری بیمه هــا بــرای پوشــش هزینــ ه بــدون‬ ‫دریافــت تعرفــه از بیمــاران از ســال گذشــته اغــاز شــده و‬ ‫نخســتین مرکــز خصوصــی دیالیز با ظرفیــت اولیه ‪ ۲۵‬تخت‬ ‫تــا یــک مــاه اینــده در گــرگان بــه بهره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی از اخــذ موافقــت اولیــه بــرای راه انــدازی مرکــز دیالیــز‬ ‫بیمارســتان حکیــم جرجانــی گــرگان نیــز خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫جمعیــت بیمــاران دیالیــزی گلســتان رو بــه افزایــش اســت‬ ‫و بایــد بــا ارائــه برنامه هــای اموزشــی مناســب‪ ،‬جامعــه را بــه‬ ‫ســمت تغییــر شــیوه زندگــی و نحــوه درســت تغذیــه بــرای‬ ‫کنتــرل فشــار خــون و دیابــت ســوق داد‪.‬‬ ‫زرگــران‪ ،‬فشــار خــون و دیابــت را ‪ ۲‬عامــل اصلــی ابتــا‬ ‫بــه نارســایی کلیــه دانســت و افــزود‪ :‬بــا اینکــه دولــت‬ ‫هزینه هــای درمــان و اســتفاده از دســتگاه دیالیــز را رایــگان‬ ‫کــرده امــا ســهم فرانشــیز بــرای داروهــای گــران قیمــت و‬ ‫کمیــاب از بیمــاران دریافــت می شــود‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد رییــس انجمــن بیمــاران کلیــوی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬گرانــی دارو کــه از چنــد ســال پیــش شــروع شــد‬ ‫و ادامــه دارد‪ ،‬مســاله کشــوری اســت و بــه ســبب اینکــه‬ ‫بیمه هــا انــرا تحــت پوشــش قــرار نمی دهنــد‪ ،‬فشــار‬ ‫مضاعفــی بــر بیمــاران کلیــوی وارد می کنــد‪.‬‬ ‫حســین بــزی افــزود‪ :‬بــه عنــوان نمونــه پارســال قیمــت‬ ‫یکــی از امپول هــای مــورد نیــاز بیمــاران کلیــوی هــر عــدد ‪۵۰‬‬ ‫هــزار تومــان بــود امــا اکنــون بــه ‪ ۱۶۰‬هــزار تومــان افزایــش‬ ‫یافتــه و بیمه هــا نیــز انــرا تحــت پوشــش قــرار نمی دهنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر حــدود هــزار و ‪ ۱۰۰‬بیمــار کلیــوی‬ ‫گلســتان‪ ،‬ایــن اســتان ‪ ۵۷۰‬بیمــار پیونــد کلیه هــم دارد که نیاز‬ ‫بــه دیالیــز دارنــد ضمــن اینکــه حــدود ‪ ۸۰‬بیمــار نارســایی کلیــه‬ ‫ایــن اســتان شــمالی هــم در نوبــت پیونــد کلیــه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــزی ادامــه داد‪ :‬دســتگاه های دیالیــز گلســتان نــه تنهــا‬ ‫کافــی نیســت بلکــه بــه ســبب اســتفاده مکــرر از انهــا‪،‬‬ ‫افــزون بــر ‪ ۳۰‬درصــد انهــا فرســوده شــدند کــه نیــاز بــه‬ ‫دســتگاه های دیالیــز جدیــد وجــود دارد‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن بیمــاران کلیــوی گلســتان‪ ،‬قیمــت هــر‬ ‫دســتگاه دیالیــز را بیــن ‪ ۷۰۰‬میلیــون تــا یــک میلیــارد تومــان‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ســال ‪ ۱۳۹۹‬و بــا کمــک نیکــوکاران ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۷۰‬دســتگاه دیالیــز خریــداری شــد و در اختیــار‬ ‫مراکــز درمانــی گلســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ضــرورت خریــد دســتگاه های دیالیــز‪،‬‬ ‫از دولــت و نیکــوکاران تقاضــا داریــم بــرای رایــگان کــردن‬ ‫داروهــای مــورد نیــاز بیمــاران کلیــوی و کمــک بــه تامیــن‬ ‫مخــارج زندگــی و ایــاب و ذهــاب ایــن بیمــاران در گلســتان‬ ‫کــه بســیاری از انهــا از اقشــار اســیب پذیــر و جــرو دهک هــای‬ ‫درامــدی پاییــن جامعــه هســتند‪ ،‬مســاعدت کننــد‪.‬‬ ‫بــزی ادامــه داد‪ :‬بســیاری از بیمــاران کلیوی گلســتان بویژه‬ ‫انهایــی کــه سرپرســت خانــواده هســتند‪ ،‬بــه ســبب نــوع‬ ‫بیمــاری و اینکــه مجبورنــد هفتـه ای ســه نوبــت و هر جلســه‬ ‫چهــار تــا پنــج ســاعت دیالیــز شــوند‪ ،‬شــغل و منبــع درامــد‬ ‫خاصــی ندارنــد و بایــد مــورد توجــه دولــت و نیکــوکاران قــرار‬ ‫گیرنــد ضمــن اینکــه رژیــم غذایــی ایــن بیمــاران نیــز خــاص‬ ‫اســت و هــر غذایــی را نمی تواننــد مصــرف کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعــال نبــودن انجمــن حمایــت از بیمــاران‬ ‫کلیــوی درشــرق گلســتان‪ ،‬از فعــال شــدن ان در اینــده ای‬ ‫نزدیــک خبــر داد و ابــراز امیــدواری کــرد بــا فعــال شــدن ایــن‬ ‫انجمــن و بــا حمایــت نیکــوکاران بخشــی از نیازهــای بیماران‬ ‫کلیــوی ایــن خطــه از ایــران اســامی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه ارائــه خدمــات تصفیــه خــون (دیالیــز) در مراکــز‬ ‫درمانــی کشــور و گلســتان بــرای بیمــاران کلیــوی رایــگان‬ ‫اســت امــا توجــه بیشــتر بــه ایــن بیمــاران باالخــص اندســته‬ ‫از مبتالیانــی کــه جــزو دهک هــای پاییــن جامعــه هســتند‬ ‫و در تامیــن هزینه هــای زندگــی‪ ،‬دارو و ایــاب و ذهــاب بــا‬ ‫مشــکل مواجه انــد‪ ،‬توســط دولــت و یــا همراهــی دوســویه‬ ‫دولــت و نیکــوکاران امــری ضــروری اســت مضــاف بــر اینکــه‬ ‫امــوزش و پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن بیمــاری بایــد مــورد‬ ‫اهتمــام جــدی متولیــان بهداشــت و درمــان بــا همراهــی‬ ‫رســانه ها قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ کاتالیــزور بخشــی از سیســتم کنتــرل االیندگــی‬‫خــودرو اســت کــه گازهــای خطرناکــی نظیــر منوکســید‬ ‫کربــن و هیدروکربن هــای نســوخته را بــه بخــار اب و‬ ‫دی اکســید کربــن کــه نســبتا کم خطرتــر اســت تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬عمــر ایــن قطعه معموال به بیش از ده ســال‬ ‫می رســد امــا در مــوارد خرابــی ان بایــد فــورا عیب یابــی‬ ‫و تعویــض شــود‪ .‬در خیلــی از کشــورها رانندگــی بدون‬ ‫کاتالیــزور بــه خاطــر ضررهــای محیط زیســتی ان جــرم‬ ‫ســنگینی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ عالئم خرابی کاتالیزور‬‫درســت کار نکــردن یــا از کار افتــادن کاتالیزور عالئمی‬ ‫دارد کــه راننــده یــا تکنیســین ماهر می تواند با بررســی‬ ‫ان هــا بــه عیــب ایجــاد شــده پــی ببــرد‪ .‬در ادامــه بــه ‪9‬‬ ‫مــورد از ایــن عالئــم اشــاره کرده ایــم‪:‬‬ ‫ افزایش ناگهانی مصرف سوخت‬‫ افت شتاب گیری‬‫ روشــن نشــدن یــا اســتارت خــوردن نامناســب‬‫خــودرو‬ ‫ مــردور شــدن خــودرو در تســت های االیندگــی‬‫(بــه دلیــل انتشــار بیــش از انــدازه ی هیدروکربــن و‬ ‫منوکســیدکربن)‬ ‫ روشن شدن چراغ چک خودرو‬‫ بــد کار کــردن خــودرو و لــرزش در ســرعت های‬‫پایین‬ ‫ حــس شــدن بویــی شــبیه بــه تخــم مــرغ گندیــده در‬‫داخــل کابیــن‪ .‬ایــن یکــی از شــایع ترین عالئــم خرابــی‬ ‫کاتالیروز اســت‪.‬‬ ‫در هنــگام خامــوش بــودن و ســرد بــودن خــودرو‪ ،‬اگــر‬ ‫کاتالیــروز را بــا دســت تــکان دهیــد و صــدای تق تقــی‬ ‫شــبیه به تکان خوردن ســنگریزه از ان شــنیده شــود‪،‬‬ ‫علــت ان فروپاشــی و تخریــب شــبکه های داخــل‬ ‫کاتالیــزور اســت‪.‬‬ ‫دمــای کاتالیــزور پــس از مدتــی رانندگــی بایــد بــه‬ ‫‪ 700‬یــا ‪ 800‬درجـه ی ســانتی گراد برســد‪ .‬اگــر ایــن دمــا‬ ‫بــا حرات‪-‬ســنج مــادون قرمــز بررســی شــود و کمتــر‬ ‫از میــزان اســتاندارد باشــد‪ ،‬کاتالیــزور درســت کار‬ ‫نمی کنــد‪.‬‬ ‫ در خودروهــای قدیمی تــر‪ ،‬رایج تریــن علــت خرابــی‬‫کاتالیــزور گرفتگــی ان اســت‪ .‬اگــر خــروج دود حاصــل‬ ‫از احتــراق موتــور بــه علــت گرفتگــی شــبکه های‬ ‫کاتالیــزور دچــار مشــکل شــود‪ ،‬ورود هــوا بــه موتــور‬ ‫هــم دچــار اختــال شــده و افــت شــدیدی در عملکــرد‬ ‫موتــور دیــده می شــود‪.‬‬ ‫کاتالیــزور نســبت بــه تغییــرات دمــا و ترکیبــات‬ ‫گازهــای خروجــی حســاس اســت‪ ،‬بــرای مثــال‬ ‫خرابــی واشــر سرســیلندر باعــث ورود اب و روغــن بــه‬ ‫محفظـه ی احتــراق شــده و در نتیجــه گازهای خروجی‬ ‫ایجــاد شــده بــه کاتالیــزور اســیب می رســانند‪.‬‬ ‫اگــر سیســتم جرقـه ی خــودرو معیــوب باشــد ناقــص‬ ‫ســوختن مخلــوط ســوخت و هــوا بــه کاتالیزور اســیب‬ ‫خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫گــرم شــدن بیــش از حــد موتــور می توانــد باعــث‬ ‫خرابــی کاتالیــزور شــود‪.‬‬ ‫مکمل هــای انژکتورشــور و اکتــان بوســترها می تواننــد بــه‬ ‫کاتالیزور اســیب برســانند‪ .‬استفاده از مواد غیراستاندارد‬ ‫در خــودرو بــه هیچ وجــه پیشــنهاد نمی شــود‪.‬‬ ‫ ضربـه ی شــدید و صدمــات فیزیکــی هــم می تواننــد‬‫از علــل خرابــی کاتالیــزور باشــند‪.‬‬ ‫ بایــد توجــه داشــت کــه برطــرف کــردن ایــن عیــوب‬‫قبــل از اقــدام بــه تعویــض کاتالیــزور الزامــی اســت‪،‬‬ ‫چــرا کــه در صــورت رفــع نشــدن مشــکل‪ ،‬دوبــاره‬ ‫بــه کاتالیــزور اســیب خواهــد رســید‪ .‬مکانیک هــا و‬ ‫تکنیســین ها می تواننــد بــا اســتفاده از دســتگاه دیــاگ‬ ‫و بررســی پارامترهــای مربــوط بــه کاتالیــزور‪ ،‬ماننــد‬ ‫راندمــان حجمــی موتــور یــا کارکــرد سنســور اکســیژن‪،‬‬ ‫عیــب ایجادشــده را تشــخیص داده و بعــد کاتالیــزور‬ ‫خــراب را تعویــض کننــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪640‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫تعیین دادگاه ویژه‬ ‫برای رسیدگی به پرونده‬ ‫موج های ابی گنبدکاووس‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه بــا پیشــنهاد رییــس کل‬ ‫دادگســتری اســتان بــرای تعییــن دادگاه ویــژه بــه‬ ‫منظــور رســیدگی فــوری بــه پرونــده کثیرالشــاکی‬ ‫مــوج هــای ابــی گنبــد کاووس‪ ،‬موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا اعــام‬ ‫موافقــت رئیــس قــوه قضاییــه‪ ،‬شــعبه ‪ ۱۰۳‬دادگاه‬ ‫کیفــری دو گنبــدکاووس بــه عنــوان شــعبه ویــژه‬ ‫رســیدگی بــه ایــن پرونــده تعییــن شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬طبــق ابــاغ صــادره ‪،‬‬ ‫کلیــه پرونــده هــای مربــوط بــه موجهــای ابــی‬ ‫گنبــدکاووس بــه ایــن شــعبه ارجــاع و عــاوه بــر‬ ‫جنبــه کیفــری نســبت بــه جنبــه حقوقــی نیــز بــه‬ ‫صــورت همزمــان در شــعبه تعییــن شــده ‪ ،‬مــورد‬ ‫رســیدگی قــرار خواهدگرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا اختیــارات ویــژه ای کــه رئیــس قــوه قضاییــه در‬ ‫ســفر اذرمــاه خــود بــه اســتان داده بــود ‪ ،‬پــس از‬ ‫بررســی پرونــده و بــا درخواســت شــاکیان بــه متهــم‬ ‫پرونــده مــوج هــای ابــی‪ ،‬یکســال بــرای تکمیــل‬ ‫پــروژه و تحویــل ان بــه شــاکیان فرصــت داده شــد‬ ‫امــا بــا گذشــت چنــد مــاه ‪ ،‬هیــچ پیشــرفتی در‬ ‫اجــرای پــروژه‪ ،‬مشــاهده نشــد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬بــا تعلــل مجــری پــروژه‬ ‫بــرای تکمیــل ایــن طــرح‪ ،‬در نامــه ای از رئیــس‬ ‫قــوه قضاییــه درخواســت تشــکیل دادگاه ویــژه‬ ‫بــرای رســیدگی زودتــر بــه ایــن پرونــده را خواســتار‬ ‫شــدیم کــه خوشــبختانه موافقــت شــد‪.‬‬ ‫پرونــده مــوج هــای ابــی گنبــدکاووس بــا نزدیــک‬ ‫بــه ‪ 300‬شــاکی یکــی از پرونــده هــای کثیرالشــاکی‬ ‫اســتان اســت کــه رئیــس قــوه قضاییــه در ســفر اذر‬ ‫مــاه پارســال خــود بــه اســتان‪ ،‬اختیــارات ویــژه‬ ‫بــه رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــرای تعییــن‬ ‫تکلیــف ایــن پرونــده اعطــا کــرد ‪.‬‬ ‫شــاکیان در ایــن پرونــده‪ ،‬بــه امیــد تحویــل‬ ‫مغــازه در ایــن طــرح تفریحــی ‪ ،‬گردشــگری ســهام‬ ‫خریدنــد امــا پــس از گذشــت نزدیــک بــه ‪ 9‬ســال‬ ‫ایــن طــرح همچنــان نیمــه کاره مانــده اســت‪.‬‬ ‫دی مــاه پارســال بــا توافــق مالباختــگان بــه‬ ‫ســرمایه گــذار یکســال بــرای تکمیــل ایــن طــرح‬ ‫فرصــت داده شــده بــود ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫الزمه قبل از تخریب‬ ‫اسیب شناسی‬ ‫تاسیسات عشایر گلستان است‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اســتاندار گلســتان با گالیه از تخریب تاسیســات عشــایر‬ ‫مراوه تپه از ســوی عوامل ناشــناس و ضرورت اسیب شناســی ان‪ ،‬از دســتگاه قضایی خواســت‬ ‫بــرای جلوگیــری از تکــرار این گونــه اتفاقــات بــرای متخلفین مجازات ســنگین درنظر بگیرد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در نشســت مشــترک امــور عشــایری اســتان گلســتان‪ ،‬خراســان رضــوی و‬ ‫خراســان شــمالی در گــرگان افــزود‪ :‬کم توجهــی بــه ایــن گونــه تخریب هــا ممکــن اســت موجــب‬ ‫ن دلیــل نبایــد بــا عوامــل ایــن گونــه تخریب هــا بــا‬ ‫تحــرکات قومیتــی در منطقــه شــود و بــه همیـ ‬ ‫اغمــاض رفتــار کــرد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬فرمانــداران وظیفــه حفــظ‬ ‫تخصیص یافتن اعتبار‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫تومانی سفر ریاست جمهوری‬ ‫به دانشگاه بجنورد‬ ‫سرپرســت دانشــگاه بجنــورد گفــت‪ ۱۳ :‬میلیــارد تومــان از اعتبــارات ملــی مربــوط‬ ‫بــه ســفر رییــس جمهــور بــرای تکمیــل ‪ ۶‬طــرح اموزشــی و پرورشــی در ایــن‬ ‫دانشــگاه تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫محمــد شــیخ زاده اظهــار داشــت‪ ۱۴۰ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه خراســان شــمالی در دوم تیرمــاه ســالجاری مصــوب شــد کــه‬ ‫اینــک ‪ ۱۳‬میلیــارد تومــان ان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار اختصــاص یافتــه بــرای تکمیــل دانشــکده‬ ‫فنــی و مهندســی‪ ،‬علــوم پایــه و دانشــکده پتروشــیمی‪ ،‬ازمایشــگاه‪ ،‬اســتخر و‬ ‫تکمیــل ســایر طرح هــای نیمــه تمــام هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه بجنــورد افــزود‪ :‬بــرای تکمیــل دانشــکده پتروشــیمی و علــوم‬ ‫پایــه ‪ ۷۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت کــه اینــک در مرحلــه اول ‪ ۶‬میلیــارد‬ ‫تومــان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــرای تکمیــل اســتخر ایــن دانشــگاه نیــز ‪ ۳۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار نیــاز اســت و بــرای اجــرای فــاز اول ان پنــج میلیــارد تومــان از ایــن اعتبــار‬ ‫هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــیخ زاده؛ ‪ ۲‬میلیــارد تومــان از ایــن اعتبــار نیز برای تکمیل ازمایشــگاه‬ ‫هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫در ســفر دوم تیرمــاه ســالجاری هیــات دولــت بــه خراســان شــمالی ‪ ۱۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــه اســتان اختصــاص داده شــد کــه از ایــن میــزان‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان بــه مراکــز امــوزش عالــی ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه بجنــورد‪ ،‬یکســال پــس از تاســیس اســتان خراســان شــمالی در ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬بــا پذیــرش دانشــجو در ‪ ۲‬رشــته کارشناســی پــا گرفــت کــه اکنــون شــمار‬ ‫رشــته هــای ان بــه ‪ ۵۳‬رشــته در مقاطــع مختلــف رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬هــزار دانشــجو دختــر و پســر در ‪ ۳۳‬مرکــز شــامل دانشــگاه های دولتــی‪،‬‬ ‫ازاد‪ ،‬غیــر انتفاعــی‪ ،‬پیــام نــور‪ ،‬فنــی و حرفــه ای‪ ،‬جامــع علمــی و کاربــردی و‬ ‫فرهنگیــان خراســان شــمالی تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫امنیت شهرســتان خود را بر عهده دارند و برای تامین مجموعه شهرســتان از جمله روســتاها‬ ‫تــاش کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عشــایر ذخیره هــای انقــاب اســامی هســتند و بایــد در توجــه و تکریــم انها‬ ‫اهتمام بیشــتری داشــته باشیم‪.‬‬ ‫مهاجــر بیــان کــرد‪ :‬جامعــه عشــایری بــا وجــود شــرایط ســخت خــود پرمنفعت تریــن افــراد بــرای‬ ‫کشــور و نظام هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کــد روســتایی‪ ،‬بهداشــت و درمــان‪ ،‬تشــکیل کمیتــه تنظیــم زمــان کــوچ‪ ،‬ســهمیه‬ ‫ســوخت روســتایی و تامیــن اب شــرب از جملــه موضوعــات مرتبــط بــا عشــایر منطقــه اســت که‬ ‫بایــد هرچــه ســریع تر بــرای تامیــن ان برنامه ریــزی کــرد‪.‬‬ ‫حســن ناهیــدی معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار خراســان شــمالی هــم در‬ ‫ایــن نشســت گفــت‪ :‬عشــایر تولیدکننــدگان کــم هزینــه و مســتمر جامعــه هســتند کــه بایــد‬ ‫کمبودهــای ایــن جامعــه بــزرگ برطــرف شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل امــور عشــایر اســتان خراســان رضــوی هــم در ایــن نشســت گفــت‪ :‬بایــد از‬ ‫ظرفیت هــای بومــی و محلــی مراوه تپــه بــرای حــل مشــکالت عشــایر اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫محمدحســین جعفــری افــزود‪ :‬بــا اتفاقــات اخیــر باید اقدامات پیشــگیرانه برای عدم احســاس‬ ‫ناامنی عشــایر اندیشــیده شود‪.‬‬ ‫جمعیــت عشــایری گلســتان چهــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــوار بــا بیــش از ‪ ۲۳‬هــزار نفــر ســکنه اســت‬ ‫کــه ‪ ۵۰‬درصــد ایــن خانوارهــا عشــایر بومــی ترکمــن و بقیــه عشــایر اســتان های خراســان رضوی‪،‬‬ ‫شــمالی و ســمنان هستند‪.‬‬ ‫عشــایر گلســتان اعــم از بومــی و کوچنــده بــا دام هــای خــود در ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از مراتــع‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه در شــرق اســتان مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫یک بهله عقاب توسط نیروهای‬ ‫منابعطبیعیگنبدکاووس‬ ‫تحویل محیط زیست شد‬ ‫مامــوران یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی گنبــدکاووس یک بهله عقاب را بعــد از نجات‬ ‫از چنــگال شــکارچیان غیرمجــاز و بــرای رهاســازی در دامــن طبیعــت‪ ،‬تحویــل محیــط‬ ‫زیســت دادند‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران یــگان‬ ‫حفاظــت ایــن شهرســتان روز گذشــته در حیــن گشـت زنی در عرصه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫داشــلی برون چنــد شــکارچی را حیــن حمــل عقــاب مشــاهده کردنــد‪.‬‬ ‫فرشــید رحمانــی افــزود ‪ :‬شــکارچیان در حیــن حرکــت بــا مشــاهده مامــوران از تــرس‬ ‫دســتگیری‪ ،‬ایــن پرنــده را رهــا کــرده و از محــل متــواری شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســیب دیدگــی جزیــی ایــن پرنــده توســط مامــوران یــگان حفاظــت درمان‬ ‫و بــرای اطمینــان از ســامت بــه محیــط زیســت تحویل داده شــد‪.‬‬ ‫صیــد غیرقانونــی پرنــدگان شــکاری به ویژه شــاهین‪ ،‬بحــری و باالبان و تــا حدودی دلیجه‬ ‫در مناطق دشــت و بیابانی شــمال گلســتان که یکی از زیســتگاه های مهم این پرندگان‬ ‫اغلــب مهاجــر بــه شــمار مـی رود‪ ،‬باهــدف فــروش انهــا بــه ثروتمنــدان برخــی کشــورهای‬ ‫حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس درســال هــای اخیــر رونــد افزایشــی بــه خــود گرفته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه احمــد احمــدی رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس‪ ،‬شــکار‬ ‫پرنــدگان مهاجــر بــرای جلوگیــری از شــیوع انفلوانــزای فوق حــاد پرنــدگان‪ ،‬بــرای ســومین‬ ‫ســال متوالــی در زیســتگاه های ابــی شهرســتان از جمله تاالب هــای بین المللی الماگل‪،‬‬ ‫االگل و اجـی گل ممنــوع شــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۲۲‬زیســتگاه مهــم بــرای زمســتان گذرانــی پرنــدگان مهاجــر ابــزی و کنــار ابــزی‬ ‫دارد کــه هشــت مــورد شــامل ســه تــاالب بیــن المللــی‪ ،‬دریاچــه شــور‪ ،‬اب بندان هــای‬ ‫اب گشــت و اینچه برون و نیز ســدهای دانشــمند و گلســتان در گنبدکاووس هر ســاله‬ ‫میزبــان حداقــل ‪ ۱۰۰‬هــزار پرنــده مهاجــر و حــدود ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬هــزار پرنــدگان بومــی هســتند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫از کابوس دشمنان ایران بزودی از کابوس دشمنان ایران بزودی تولید زعفران در خراسان شمالی‬ ‫در اینده نزدیک رونمایی می شود در اینده نزدیک رونمایی می شود‬ ‫بیش از میانگین کشور‬ ‫فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه از رونمایــی موشــک‬ ‫بالســتیک هایپرســونیک ایــن نیــرو در اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار امیرعلــی حاجـی زاده فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی دربــاره موشــک هایپرســونیک ایــن‬ ‫نیــرو کــه خبــر ان روز گذشــته اعــام شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ازمایش هــای ایــن موشــک انجــام شــده اســت‪.‬در اینــده و‬ ‫در یــک فرصــت مناســب ایــن موشــک هایپرســونیک رونمایــی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بر این اســاس ســردار حاجی زاده در حاشــیه مراســم ســالگرد‬ ‫شــهادت ســردار طهرانی مقــدم در ســتاد نیــروی هوافضــای‬ ‫ســپاه از ســاخت یک موشــک بالســتیک هایپرســونیک خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن موشــک ســرعت باالیــی دارد و در جــو و خــارج از‬ ‫جــو می توانــد مانــور دهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن موشــک جدیــد از همــه ســامانه‬ ‫هــای ســپر موشــکی عبــور می کنــد و فکــر نمی کنــم تــا دههــا‬ ‫ســال بعــد هــم فنــاوری پیــدا شــود کــه بتــوان بــا ان مقابلــه کند‪.‬‬ ‫ایــن موشــک ســامانه هــای ضــد موشــکی دشــمن را هــدف قــرار‬ ‫مــی دهــد و یــک جهــش بــزرگ نســلی در حــوزه موشــکی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه از رونمایــی موشــک‬ ‫بالســتیک هایپرســونیک ایــن نیــرو در اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار امیرعلــی حاجـی زاده فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی دربــاره موشــک هایپرســونیک ایــن‬ ‫نیــرو کــه خبــر ان روز گذشــته اعــام شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ازمایش هــای ایــن موشــک انجــام شــده اســت‪.‬در اینــده و‬ ‫در یــک فرصــت مناســب ایــن موشــک هایپرســونیک رونمایــی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بر این اســاس ســردار حاجی زاده در حاشــیه مراســم ســالگرد‬ ‫شــهادت ســردار طهرانی مقــدم در ســتاد نیــروی هوافضــای‬ ‫ســپاه از ســاخت یک موشــک بالســتیک هایپرســونیک خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن موشــک ســرعت باالیــی دارد و در جــو و خــارج از‬ ‫جــو می توانــد مانــور دهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن موشــک جدیــد از همــه ســامانه‬ ‫هــای ســپر موشــکی عبــور می کنــد و فکــر نمی کنــم تــا دههــا‬ ‫ســال بعــد هــم فنــاوری پیــدا شــود کــه بتــوان بــا ان مقابلــه کند‪.‬‬ ‫ایــن موشــک ســامانه هــای ضــد موشــکی دشــمن را هــدف قــرار‬ ‫مــی دهــد و یــک جهــش بــزرگ نســلی در حــوزه موشــکی اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫عملکــرد تولیــد زعفــران از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان بــا‬ ‫‪ ۵.۵‬کیلوگــرم در هــر هکتــار بیــش از میانگیــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫محمد محمد زاده اظهار داشــت‪ :‬میانگین برداشــت زعفران‬ ‫در کشــور بیــش از چهــار کیلوگــرم در هــر یــک هکتار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خراســان شــمالی بــا چهــار هــزار و ‪ ۶۳‬هکتــار‬ ‫ســطح زیــر کشــت زعفــران بعــد از اســتان هــای خراســان‬ ‫رضــوی و جنوبــی مقــام ســوم در کشــور دارد کــه از ایــن میــزان‬ ‫‪ ۶۱‬هکتــار غیــر بــارور اســت‪.‬‬ ‫محمــد زاده تصریــح کــرد‪ :‬بیشــترین میــزان زعفــران در‬ ‫شهرســتان فــاروج بــا ســطح زیرکشــت حــدود ســه هــزار ‪۱۸‬‬ ‫هکتــار اســت کــه بعــد از ان شهرســتان هــای شــیروان و‬ ‫اســفراین در مقــام دوم و ســوم قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫اســتان دارای ‪ ۱۲‬واحــد صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بــا ظرفیــت‬ ‫ســالیانه ‪ ۹.۲‬تــن اســت کــه هفــت واحــد به صــورت تخصصی‬ ‫بــر روی زعفــران فعــال اســت‪.‬‬ ‫امادگی گلستان در حمایت‬ ‫از طرح دیپلماسی مهارتی‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تشــریح ویژگی هــای ممتــاز و‬ ‫موقعیــت ویــژه ایــن اســتان در برقــراری ارتبــاط بــا اســیای‬ ‫میانــه گفــت‪ :‬گلســتان امــاده حمایت و پشــتیبانی کامل از‬ ‫اجرایــی شــدن طــرح دیپلماســی مهارتــی اســت‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه عصــر جمعــه در نشســت تخصصــی‬ ‫دیپلماســی مهارتــی بــا حضــور وزیــر امــوزش و پــرورش در‬ ‫گــرگان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تفاهمنامــه روســای جمهــور‬ ‫ایــران و ترکمنســتان و ســفر هیــات چنــدی قبــل مدیــران‬ ‫گلســتان بــه بلــکان ابــاد ترکمنســتان‪ ،‬اجــرای ایــن طــرح بــه‬ ‫طــور ویــژه در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بســتر اجــرای ایــن طــرح بــه طــور کامــل در‬ ‫گلستان فراهم شده و گلستان از هر اقدامی برای برگزاری‬ ‫کامــل و فاخــر دیپلماســی مهارتــی اســتقبال می کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان با اشــاره به اماده شــدن ازمایشــی طرح‬ ‫پــرورش اوان کودکــی پیشــنهادی اســتان گفــت‪ :‬در صــورت‬ ‫تحقــق ایــن هــدف‪ ،‬خدمتــی بــزرگ بــه اینده ســازان کشــور‬ ‫شــده و ســامت اندیشــه و تفکــر انــان بیمــه خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪640‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال شرق ‪(۲‬گلستان)‪:‬‬ ‫تخلیه و بارگیری‬ ‫روزانه ‪ ۴۰‬واگن در‬ ‫راه اهناینچه برون‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪( ۲‬گلســتان) گفــت‪ :‬بــه‬ ‫طــور متوســط روزانــه ‪ ۴۰‬واگــن ‪ ۶۵‬تنــی‪ ،‬از طــرق خطــوط‬ ‫عریــض و نرمــال راه اهــن بین المللــی «اینچه بــرون ‪-‬‬ ‫ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان» بارگیــری و تخلیــه می شــود کــه‬ ‫ایــن رقــم طــی ســال های اخیــر کــم ســابقه اســت‪.‬‬ ‫محســن اعتمــاد اظهــار داشــت‪ :‬راه اهــن بین المللــی‬ ‫اینچه بــرون ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان از خطــوط ریلــی‬ ‫بــا اهمیــت کشــور اســت کــه نقــش مهمــی در توســعه‬ ‫مبــادالت ریلــی و تجــاری ایــران و گلســتان بــا کشــورهای‬ ‫اســیای میانــه و همچنیــن رشــد و توســعه اقتصــادی و‬ ‫ایجــاد اشــتغال در نواحــی مــرزی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا روی کارامــدن دولــت ســیزدهم و نــگاه‬ ‫ویــژه بــه تکمیــل زیرســاخت های راه اهــن اینچــه بــرون از‬ ‫جمله مرکز لجســتیک و محوطه ســازی های ان‪ ،‬اقدامات‬ ‫خوبــی طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر بــا اختصاص ‪ ۲۵۰‬میلیــارد تومان‬ ‫منابــع ملــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫اعتمــاد اضافــه کــرد‪ :‬تــا قبــل از ســال ‪ ۹۹‬فقــط ‪ ۳‬هــزار‬ ‫مترمربــع محوطــه ســازی بــرای تخلیــه بــار در راه اهــن‬ ‫اینچــه بــرون ایجــاد شــده بــود امــا طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر ‪۶‬‬ ‫محوطــه جدیــد بــا مســاحت ‪ ۵۰‬هــزار مترمربــع انجام شــد‬ ‫و ‪ ۶‬محوطــه دیگــر نیــز بــا مســاحت ‪ ۱۵۰‬هــزار مترمربــع‬ ‫بــا هزینــه پیــش بینــی شــده ‪ ۵۲‬میلیــارد تومــان درحــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪( ۲‬گلســتان)‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬صــرف هزینــه ‪ ۲۵۰‬میلیــارد تومانــی بــرای ایجــاد‬ ‫زیرســاخت های راه اهــن بیــن المللــی اینچــه بــرون طــی‬ ‫‪ ۲‬ســال اخیــر درحالــی اســت کــه از زمــان افتتــاح ایــن راه‬ ‫اهــن تــا ســال قبــل از ســال ‪ ۹۹‬در مجمــوع فقــط ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای زیرســاخت های ایــن خــط ریلــی‬ ‫هزینــه شــده بــود‪.‬‬ ‫وی بــه ســفر ‪ ۱۳‬اســفند ســال قبــل رییــس جمهــور و‬ ‫برخــی اعضــای هیــات دولــت بــه گلســتان و بازدیــد ایــت‬ ‫اللــه رییســی از ایســتگاه راه اهــن اینچــه بــرون اشــاره‬ ‫کــرد و بیــان داشــت‪ :‬در جریــان ایــن ســفر ‪ ۸۰۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل زیرســاخت های راه اهــن‬ ‫اینچــه بــرون و احــداث خــط دوم راه اهن ســبز دشــت به‬ ‫بندرگــز پیش بینــی شــد کــه ظــرف ســه ســال تخصیــص‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫اعتمــاد گفــت‪ :‬هــم اکنون عقد قراردادهــای الزم با قرارگاه‬ ‫ســازندگی خاتــم االنبیــا بــرای انجــام برخــی زیرســاخت های‬ ‫باقــی مانــده راه اهــن اینچــه بــرون از محــل اعتبــارات ســفر‬ ‫رییــس جمهــور درحــال پیگیــری و انجام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر اعتبــارات پیــش بینــی شــده ســفر‬ ‫رییــس جمهــور‪ ،‬در همــان ســفر کــه وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫و مدیرعامــل راه اهــن جمهــوری اســامی نیــز حضــور‬ ‫داشــتند‪ 50 ،‬میلیــارد تومــان اعتبــار از منابع راه اهن جهت‬ ‫انجــام فعالیت هــای عمرانــی در راه اهــن اینچــه بــرون‬ ‫تخصیــص یافــت کــه در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪( ۲‬گلســتان) بــا اشــاره‬ ‫بــه اهمیــت راه اهــن بیــن المللــی اینچــه بــرون در توســعه‬ ‫اقتصــادی و اشــتغال مناطــق مــرزی و گلســتان اضافه کرد‪:‬‬ ‫درحــال حاضــر ‪ ۲۵۰‬نفــر از جوانــان مناطــق مــرزی اســتان‬ ‫در امــر تخلیــه و بارگیــری محموله هــای ریلــی مشــغول‬ ‫بــه کار هســتند کــه بــا افزایــش بارهــای صادراتــی تعــداد‬ ‫بیشــتری مشــغول بــکار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫اعتمــاد ادامــه داد‪ :‬راه اهــن بیــن المللــی اینچــه بــرون‬ ‫درکنــار نقــش افرینــی بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی‬ ‫گلســتان‪ ،‬توانســته بــا ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان ایــن‬ ‫اســتان بویــژه مناطــق مــرزی‪ ،‬امیدافریــن نیــز باشــد‪.‬‬ ‫اتصــال خــط ریلــی اینچــه بــرون بــه اســیای میانــه در‬ ‫اذرمــاه ســال ‪ ۹۳‬بــا حضــور روســای جمهــوری ســه کشــور‬ ‫ایــران‪ ،‬ترکمنســتان و قزاقســتان طــی مراســمی ویــژه در‬ ‫گمــرک اینچــه بــرون گنبــدکاووس انجــام شــد‬ ‫مزایده امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه‬ ‫‏(نوبت دوم)‏‬ ‫بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود واقع دراستان گلستان را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری فرایند‏مزایده با جزئیات مندرج در اسناد مربوطه وبهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‪ ‎‬نشانی‏الکترونیکی‪www.setadiran.ir‬به صورت الکترونیکی به‪‎‬فروش برساند‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 8‬صبح روزدوشنبه به تاریخ‪.1401/08/23‬‏ ‪ -‬اخرین مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬ساعت ‪19:00‬روز پنجشنبه به تاریخ ‪.1401/09/03‬‏ ‪ -‬اخرین مهلت ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪19:00‬روزیکشنبه به تاریخ‪.1401/09/13‬‏‬ ‫‬‫تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی‪ :‬ساعت ‪08:00‬صبح روز سه شنبه به تاریخ‪ .1401/09/15‬‏ ‪ -‬تاریخ بازدید‪ :‬از ساعت ‪8‬صبح روز دوشنبه به تاریخ‪ 1401/08/23‬لغایت ساعت ‪14:00‬روز یکشنبه به‏تاریخ‪( 1401/09/13‬بازدید همه روزه به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل مقدور می باشد)‪.‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫نحوه فروش‪ :‬نقد‬ ‫توجه ‪ :‬لطفا ًبه اصالحات احتمالی مزایده که در سایت بانک سپه به نشانی الکترونیکی‪www.banksepah.ir/ta‬‏ مندرج می‏گردد و تا پایان اخرین مهلت ارائه پیشنهادات مالک عمل می باشد‪ ،‬توجه فرمایید‏‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توضیحات و شرایط‪:‬‏‬ ‫‏‪ .2‬شــرکت در مزایــده صرفــا ً از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت «ســتاد» مــی باشــد و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت‏اســناد‬ ‫متقاضیان جهت کسب اطالع از جزئیات امالک و با توجه به توضیحات مندرج در شرایط مزایده می توانند هماهنگی های الزم را به عمل‏اورند‏‪ .‬‏ ‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مزایــده‪ ،‬پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده (ودیعــه)‪ ،‬ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن‏طریــق امکان پذیــر مــی باشــد‏‪ .‬‏‪3‬‏‪ .‬‏ عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده می بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی (توکــن) بــا دفتــر ثبــت نــام ســامانه ســتاد بــه‏شــماره‬ ‫تلفــن‪ 1456‬تمــاس و یــا بــه ادرس اینترنتــی‏‪ www. setadiran.ir‬مراجعــه نماینــد‪ .‬کلیــه اطالعــات امــاک و مســتغالت شــامل مشــخصات‪،‬‏شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده‪ ،‬بررســی و انتخــاب مــی باشد‪.‬‏شناســه اگهــی‪13543 :‬‬ ‫‏«لیست امالک مورد مزایده ‏»‬ ‫ردیف‬ ‫ادرس‬ ‫هماهنگی‬ ‫‏جهت‏بازدید‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعبمنطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫‪1‬‬ ‫گنبد کاووس بلوار دانشجو‏خیابان‬ ‫کوشش مجتمع‏کوشش‬ ‫‪2‬‬ ‫گنبد کاووس خیابان‏ولیعصر‬ ‫شمالی (سیاوش)‏بعد از اموزشگاه‬ ‫بهداشت‏عمومی قبل از میدان‬ ‫‏فرودگاه پالک ‪416‬‏‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعبمنطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫رامیان‪-‬کوچه امام ‪-52‬‏دست‬ ‫راست اولین بن‏بست کوچه‬ ‫نصیبه ‪1‬‏‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعبمنطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‏«لیست امالک مورد مزایده ‏»‬ ‫ردیف‬ ‫ادرس‬ ‫گرگان خیابان امام خمینی‬ ‫(ره)‏نبش چهارراه میدان پاساژ‬ ‫الماس‏شمال طبقه سوم‬ ‫واحد ‪114‬‏‬ ‫بانک سپه –مدیریت شعب منطقه گلستان‬ ‫لیست امالک مازاد برنیاز شماره مزایده مرجع ‪ – 743/1401/5‬شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)‪2001092340000003 :‬‏‬ ‫شمارهپالک ثبتی‬ ‫نوع‏ملک‬ ‫نوع‏کاربری‬ ‫عرصه‬ ‫اعیان‬ ‫قیمت پایه‏کارشناسی‬ ‫‏‪1/35192/50026‬‏‬ ‫اپارتمان‬ ‫قدرالسهم‬ ‫مسکونی‬ ‫‏از مشاعات‬ ‫‏‪/48‬‏‏‪86‬‏‬ ‫‏‪11/000/000/000‬‏‬ ‫‏‪1/28396/39528‬‏‬ ‫اپارتمان‬ ‫قدرالسهم‬ ‫مسکونی‬ ‫‏از مشاعات‬ ‫‏‪/79‬‏‏‪48‬‏‬ ‫‏‪3/500/000/000‬‏‬ ‫‏‪5439‬‬ ‫فرعی از ‪1‬‏اصلی‬ ‫ساختمان‬ ‫‏‪423/2‬‏‬ ‫‏‪35/000/000/000‬‏‬ ‫مسکونی‬ ‫‏‪211/44‬‏‬ ‫سهم‏بانک‬ ‫نحوه فروش‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫نقدی‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫نقدی‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫نقد ‪،‬نقد و‏اقساط‬ ‫(‪ 30‬درصد‏نقد الباقی‬ ‫اقساط‏‏‪ 60‬ماهه‏)‬ ‫وضعیت‬ ‫‏ملک‬ ‫توضیحات‬ ‫عدم‬ ‫‏تخلیه‬ ‫ملک یک دستگاه اپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم مجتمع مسکونی ‪ 5‬طبقه‏‏(چهارطبقه روی‬ ‫پارکینگ جمعا ‪ 8‬واحد مسکونی) دارای دو خواب‪ ،‬کابینت‪ ،MDF‬درب‏ضد سرقت‪ ،‬پنجره های‪،UPVC‬‬ ‫نمای ساختمان ترکیبی از سنگ و کنیتکس‪ ،‬دارای‏اسانسور و پارکینگ و قدمت بنا حدود ‪ 10‬سال می‬ ‫باشد‪ .‬واحد به مساحت ‪86/48‬‏مترمربع به انضمام انباری به مساحت ‪ 2/36‬مترمربع و پارکینگ به‬ ‫مساحت ‪11/04‬‏مترمربع واقع در همکف می باشد‪ .‬ملک با وضع موجود به فروش می رسد‏‪.‬‬ ‫عدم‬ ‫‏تخلیه‬ ‫ملک یکدستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت ‪ 48/79‬مترمربع واقع در سمت شرقی‏نیم طبقه‪ ،‬فاقد‬ ‫پارکینگ‪ ،‬داراییک خواب‪ ،‬کابینت اشپزخانه فلزی‪ ،‬نمای مجتمع سنگ‏می باشد‪ .‬ملک با وضع موجود‬ ‫به فروش می رسد‏‪.‬‬ ‫عدم‬ ‫‏تخلیه‬ ‫ملک به صورت اعیانی در ‪ 2‬طبقه روی پارکینگ (‪3‬طبقه)‪ ،‬دارای پایان کار می باشد‪ .‬نمای‏شمال و جنوب‬ ‫از سنگ‪ ،‬پنجره ها از پروفیل اهنی مرغوب‪ ،‬طبقات ‪ 1‬و ‪ 2‬دارای ‪ 2‬اتاق‏خواب‪ ،‬سوئیت اختصاصی در‬ ‫همکف‪ ،‬ایفون تصویری‪ ،‬اشپزخانه اوپن و کابینت‪MDF‬‏‏مرغوب‪ ،‬دارای دید جنوبی مشرف به کوههای‬ ‫جنوبی رامیان می باشد‪ .‬ملک با وضع‏موجود به فروش می رسد‏‪.‬‬ ‫لیست امالک مازاد برنیاز شماره مزایده مرجع ‪ – 743/1401/6‬شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)‪2001092340000004 :‬‏‬ ‫هماهنگی‬ ‫‏جهت‏بازدید‬ ‫شماره پالک ثبتی‬ ‫نوع‏ملک‬ ‫نوع‏کاربری‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعب منطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫عرصه‬ ‫اعیان‬ ‫قیمت پایه‏کارشناسی‬ ‫سهم‏بانک‬ ‫نحوه فروش‬ ‫وضعیت‬ ‫‏ملک‬ ‫توضیحات‬ ‫‏‪ 114‬فرعی از‏‏‪95‬‬ ‫اصلی ‏قطعه ‪114‬‏‬ ‫اپارتمان‬ ‫خدماتی‬ ‫قدر السهم‬ ‫‏از عرصه و‬ ‫‏مشاعات‬ ‫‏‪120/65‬‏‬ ‫‏‪15/600/000/000‬‏‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫نقدی‬ ‫‏تخلیه‬ ‫ملک شش دانگ عرصه و اعیانیک دستگاه اپارتمان خدماتی است به مساحت ‪120/65‬‏مترمربع‪،‬‬ ‫واقع در طبقه سوم مجتمع الماس شمال‪ ،‬فاقد پارکینگ و انباری‪ ،‬دارای امتیاز‏برق مستقل‬ ‫است‪ .‬کف سرامیک و پنجره ها از جنس الومینیوم است‪ .‬مجتمع دارای اب‏و برق مشترک است‪.‬‬ ‫مجتمع دارای اسانسور و پله برقی است‪ .‬ملک با وضع موجود به‏فروش می رسد‏‪.‬‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعب منطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫‏‪ 115‬فرعی‬ ‫از‏‏‪ 95‬اصلی‬ ‫‏قطعه ‪115‬‏‬ ‫اپارتمان‬ ‫خدماتی‬ ‫قدر السهم‬ ‫‏از عرصه و‬ ‫‏مشاعات‬ ‫‏‪94/13‬‏‬ ‫‏‪13/100/000/000‬‏‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫نقدی‬ ‫‏تخلیه‬ ‫ملک شش دانگ عرصه و اعیانیک دستگاه اپارتمان خدماتی است به مساحت ‪94/13‬‏مترمربع‪ ،‬واقع‬ ‫در طبقه سوم مجتمع الماس شمال‪ ،‬فاقد پارکینگ و انباری‪ ،‬دارای امتیاز‏برق مستقل است‪ .‬کف‬ ‫سرامیک و پنجره ها از جنس الومینیوم است‪ .‬مجتمع دارای اب‏و برق مشترک است‪ .‬مجتمع دارای‬ ‫اسانسور و پله برقی است‪ .‬ملک با وضع موجود به‏فروش می رسد‏‪.‬‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعب منطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫‏‪ 4485‬فرعی‏از‬ ‫‪ 1‬اصلی‏مفروز و‬ ‫مغازه‬ ‫تجاری‬ ‫‏‪125/5‬‏‬ ‫‪110‬‬ ‫‏‪/750/000/000‬‏‏‪62‬‏‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫نقد ‪،‬نقد و‬ ‫‏اقساط(‪30‬‬ ‫درصد‏نقدالباقی‬ ‫اقساط‏‏‪ 60‬ماهه‏)‬ ‫‏تخلیه‬ ‫‪4‬‬ ‫علی اباد –بلوارامامرضا(ع)‪-‬‬ ‫‏جنب تراکتورسازی یوسفی‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعب منطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫‏‪ 78‬فرعی‬ ‫از‏‏‪ 28‬اصلی‬ ‫زمین‬ ‫تجاری‬ ‫‏مسکونی‬ ‫‏‪724/6‬‏‬ ‫‪68‬‬ ‫‏‪/355/000/000‬‏‏‪46‬‏‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫‪5‬‬ ‫گنبد خیابان امام خمینی‬ ‫‏شمالی–خیابان وحدت شرقی‪-‬‬ ‫‏مجتمع تجاری اخوندی‬ ‫‏طبقه اول قطعه ‪34‬‏‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعب منطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫‏‪ 48305‬فرعی‬ ‫‏از ‪ 358‬اصلی‬ ‫مغازه‬ ‫قدرالسهم‬ ‫‏از عرصه و‬ ‫‏مشاعات‬ ‫‏‪23/5‬‏‬ ‫‪6‬‬ ‫گنبد خیابان امام خمینی‬ ‫‏شمالی–خیابان وحدت شرقی‪-‬‬ ‫‏مجتمع تجاری اخوندی‬ ‫‏طبقه اول قطعه‪35‬‏‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعب منطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫‏‪ 48306‬فرعی‬ ‫‏از ‪ 358‬اصلی‬ ‫مغازه‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعب منطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫‏‪ 48309‬فرعی‬ ‫‏از ‪ 358‬اصلی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گرگان خیابان امام خمینی (ره )‬ ‫‏نبش چهارراه میدان پاساژ الماس‬ ‫‏شمال طبقه سوم واحد ‪115‬‏‬ ‫‪3‬‬ ‫بندرگز‪-‬خیابان شهید اسدی‬ ‫‏عرب‪-‬بین انقالب ‪43‬و‪45‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫گنبد خیابان امام خمینی‬ ‫‏شمالی–خیابان وحدت شرقی‪-‬‬ ‫‏مجتمع تجاری اخوندی–‏طبقه‬ ‫اول–قطعه‪38‬‏‬ ‫‪8‬‬ ‫گنبد خیابان امام خمینی‬ ‫‏شمالی–خیابان وحدت شرقی‪-‬‬ ‫‏مجتمع تجاری اخوندی–‏طبقه‬ ‫اول–قطعه‪45‬‏‬ ‫‪9‬‬ ‫گنبد خیابان امام خمینی‬ ‫‏شمالی–خیابان وحدت شرقی‪-‬‬ ‫‏مجتمع تجاری اخوندی–‏طبقه‬ ‫اول–قطعه‪46‬‏‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعب منطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫مدیریت‬ ‫‏شعب منطقه‬ ‫‏گلستان‬ ‫‏‪ 48316‬فرعی‬ ‫‏از ‪ 358‬اصلی‬ ‫‏‪48317‬‬ ‫فرعی‏از ‪ 358‬اصلی‬ ‫تجاری‬ ‫تجاری‬ ‫قدرالسهم‬ ‫‏از عرصه و‬ ‫‏مشاعات‬ ‫‏‪10/31‬‏‬ ‫مغازه‬ ‫تجاری‬ ‫قدرالسهم‬ ‫‏از عرصه و‬ ‫‏مشاعات‬ ‫‏‪11/72‬‏‬ ‫مغازه‬ ‫تجاری‬ ‫قدرالسهم‬ ‫‏از عرصه و‬ ‫‏مشاعات‬ ‫‏‪10/2‬‏‬ ‫قدرالسهم‬ ‫‏از عرصه و‬ ‫‏مشاعات‬ ‫‏‪10/76‬‏‬ ‫مغازه‬ ‫تجاری‬ ‫‏‪2/500/000/000‬‏‬ ‫‏‪1/031/000/000‬‏‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫‏‪1/172/000/000‬‏‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫‏‪1/020/000/000‬‏‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫‏‪1/076/000/000‬‏‬ ‫شش‏دانگ‬ ‫نقد ‪،‬نقد و‬ ‫‏اقساط(‪ 30‬درصد‬ ‫‏نقد الباقی اقساط‬ ‫‏‏‪ 60‬ماهه‏)‬ ‫نقدی‬ ‫‏تخلیه‬ ‫‏تخلیه‬ ‫نقدی‬ ‫‏تخلیه‬ ‫نقدی‬ ‫‏تخلیه‬ ‫نقدی‬ ‫نقدی‬ ‫‏تخلیه‬ ‫‏تخلیه‬ ‫متراژ ملک به میزان‪ 125/5‬مترمربع شامل ‪ 110‬مترمربع تجاری و ‪ 15/5‬مترمربع حیاط‏خلوت ک‬ ‫مساحت خالص تجاری ‪ 85‬مترمربع و سرویس بهداشتی و ابدارخانه ‪25‬‏مترمربع در همکف و‬ ‫میزان ‪ 15‬مترمربع بالکن روی سرویس بهداشتی با ارتفاع ‪ 1/6‬متر‏اجرا گردیده است‪ .‬ملک با وضع‬ ‫موجود به فروش می رسد‏‪.‬‬ ‫در ملک مذکور یک باب تجاری به مساحت حدود ‪ 28‬مترمربع دارای اسکلت فلزی‪،‬‏سقف خرپا‬ ‫فلزی با پوشش ایرانیت‪ ،‬کف موزاییک و ‪ 40‬متر مربع انباری می باشد‪ .‬و‏دارای احداثیه دیگری نمی‬ ‫باشد‪ .‬ملک با وضع موجود به فروش می رسد‪.‬‏‪.‬‬ ‫ملک یک واحد تجاری به مساحت ‪ 23/5‬مترمربع واقع در طبقه اول بنای شش طبقه‬ ‫‏‏(زیرزمین تجاری‪ ،‬طبقه همکف و چهار طبقه فوقانی)‪ ،‬کف سرامیک بدنه سفید کاری‪،‬‏قسمتی‬ ‫کاغذ دیواری و قسمتی پوشش الیاف مصنوعی درب فلزی شیشه خور می باشد‪.‬‏ملک با وضع‬ ‫موجود به فروش می رسد‏‪.‬‬ ‫ملک یک واحد تجاری به مساحت ‪ 10/31‬مترمربع واقع در طبقه اول بنای شش طبقه‏‏(زیرزمین تجاری‪،‬‬ ‫طبقه همکف و چهار طبقه فوقانی)‪ ،‬کف سرامیک بدنه سفید کاری‪،‬‏قسمتی کاغذ دیواری و قسمتی‬ ‫پوشش الیاف مصنوعی درب فلزی شیشه خور می باشد‪.‬‏ملک با وضع موجود به فروش می رسد‏‪.‬‬ ‫ملک یک واحد تجاری به مساحت ‪ 11/72‬مترمربع واقع در طبقه اول بنای شش طبقه‏‏(زیرزمین‬ ‫تجاری‪ ،‬طبقه همکف و چهار طبقه فوقانی)‪ ،‬کف سرامیک بدنه سفید کاری‪،‬‏قسمتی کاغذ دیواری‬ ‫و قسمتی پوشش الیاف مصنوعی درب فلزی شیشه خور می باشد‪.‬‏ملک با وضع موجود به فروش‬ ‫می رسد‏‪.‬‬ ‫ملک یک واحد تجاری به مساحت ‪ 10/2‬مترمربع واقع در طبقه اول بنای شش طبقه‏‏(زیرزمین‬ ‫تجاری‪ ،‬طبقه همکف و چهار طبقه فوقانی)‪ ،‬کف سرامیک بدنه سفید کاری‪،‬‏قسمتی کاغذ‬ ‫دیواری و قسمتی پوشش الیاف مصنوعی درب فلزی شیشه خور می باشد‪.‬‏ملک با وضع موجود‬ ‫به فروش می رسد‏‪.‬‬ ‫ملک یک واحد تجاری به مساحت ‪ 10/76‬مترمربع واقع در طبقه اول بنای شش طبقه‏‏(زیرزمین تجاری‪،‬‬ ‫طبقه همکف و چهار طبقه فوقانی)‪ ،‬کف سرامیک بدنه سفید کاری‪،‬‏قسمتی کاغذ دیواری و قسمتی‬ ‫پوشش الیاف مصنوعی درب فلزی شیشه خور می باشد‪.‬‏ملک با وضع موجود به فروش می رسد‏‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪640‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫ندا نودهی‬ ‫اسیب های فضای مجازی‬ ‫بر خانواده چیست؟‬ ‫گذران زمستان‬ ‫با گیاهان اپارتمانی‬ ‫فضــای مجــازی نقــش مهمــی را در زندگی انســان ایفا‬ ‫می کنــد‪ .‬گــر چــه ایــن فضــا تاثیــرات مثبتــی بــر عملکرد‬ ‫افــراد گذاشــته امــا‏اســیب های نوظهــوری را هــم ایجاد‬ ‫کــرده کــه کارکــرد خانــواده را مختــل می کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن روزهــا خانواده هــا روابــط گــرم و صمیمانه ایباهــم‬ ‫ندارنــد ایــن یعنــی عنصــر مهــم گفت وگــو و تعامــل در‬ ‫خانــواده از بیــن رفتــه‪،‬‏فرزنــدان بــه خصــوص نوجوانان‬ ‫بیــش از پیــش از فضــای خانــواده فاصلــه گرفتــه و‬ ‫درگیــر اســیب های اینترنتــی می شــوند‪ ،‬‏زوج هــای‬ ‫جــوان نیــز از اسیب هایشــبکه های اجتماعــی مصــون‬ ‫نمانده انــد‏‪.‬‬ ‫مهم ترین اسیب های فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬عــدم نظــارت والدیــن و دوری اعضــای خانــواده از‬ ‫یکدیگــر‬ ‫چــرخ زدن در فضــای مجــازی با ازادی غیرقابل کنترلی‬ ‫همــراه اســت‪ .‬ایــن ازادی در ســنین کودکــی نوجوانــی‬ ‫‏می توانداســیب زننده باشــد‪ .‬نااگاهــی و نابلــدی‬ ‫والدیــن در اســتفاده از فضــای مجــازی باعــث شــده‬ ‫بچه هــا بــدون ناظــر بیرونــی‏در ایــن فضا گشــت و گذار‬ ‫کننــد‪ .‬همیــن امر ممکن اســت باعــث کنجکاوی بیش‬ ‫از حــد و ورود بــه بخش هــای ممنوعــه در‏اینترنــت‬ ‫شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬جذب شدن به ارزش های بیگانه و عدم بلوغ‬ ‫ازانجایی کــه فنــاوری اینترنــت از غــرب بــه کشــورهای‬ ‫شــرقی ورود یافتــه اســت‪ ،‬ارزش هــای غربــی نیــز‬ ‫بدیــن وســیله وارد‏جوامــع اســامی و شــرقی شــده اند‪.‬‬ ‫ارزش هایــی ماننــد مصرف گرایــی‪ ،‬روابــط ازاد‪،‬‬ ‫خودخواهــی‪ ،‬تنوع طلبــی و‪ ...‬کــه عمدتــا ً‏باارزش هــای‬ ‫ایرانــی اســامی در تقابــل هســتند‪ .‬ایــن ارزش هــا‬ ‫بیشــتر از همــه گــروه نوجــوان را بــه جــذب می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬اسیب های جسمانی‬ ‫یکجــا نشســتن و اســتفاده مــداوم از تلفــن همــراه‬ ‫یــا لــب تــاب باعــث اســیب جســمانی و بیماری هــای‬ ‫جســمی می شــود‏‪.‬‬ ‫بیماری هــای ســتون فقــرات‪ ،‬مشــکالت بینایــی‪،‬‬ ‫چاقــی‪ ،‬بیماری هــای دســت‪ ،‬نشســتن طوالنــی مــدت‬ ‫‏‪ -4‬اسیب روانی‬ ‫اســتفاده طوالنــی مــدت از اینترنــت و فضــای مجــازی‬ ‫باعــث اســیب بــه روان افــراد می شــود‪ .‬بیماری هــای‬ ‫روانــی شــامل‏‪:‬‬ ‫افســردگی‪ :‬انــزوای اجتماعــی‪ ،‬نارضایتــی از خــود‪،‬‬ ‫مقایســه خــود بــا دیگــران و درنهایــت دریافــت‬ ‫پیام هــای منفــی در فضــای‏مجــازی از مهم تریــن علــل‬ ‫بــروز افســردگی در کاربــران اینترنــت می باشــد‏‪.‬‬ ‫اســترس‪ :‬فشــار روانــی دلیــل اصلــی اســترس اســت‪.‬‬ ‫اســترس یــا اضطــراب واژه ای اســت کــه احتمــاال ًایــن‬ ‫روزهــا بــه شــکل‏مــداوم بــا ان برخــورد داشــته اید‪ .‬یکــی‬ ‫از دالیــل اضطــراب در زندگــی امــروز حضــور بیــش از‬ ‫حــد در فضــای مجــازی می باشــد‏‪.‬‬ ‫مشــکالت رفتــاری‪ :‬کــودکان و نوجوانانــی کــه درگیــر‬ ‫اعتیاد اینترنتی هســتند مشــکالت رفتاری‪ ،‬ناســازگاری‬ ‫و قلدری‏بیشــتری نســبت به ســایر بچه های همســال‬ ‫از خــود نشــان می دهنــد‏‪.‬‬ ‫خودشــیفتگی‪ :‬افــرادی کــه در فضــای مجــازی مــدام‬ ‫بــا اســتقبال مخاطبــان روبه رومی شــوند پــس از مدتــی‬ ‫ممکــن اســت دچــار‏خودشــیفتگی و اعتمادبه نفــس‬ ‫کاذب شــوند‏‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای کاهش اسیب فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬الگو دهی مثبت و ارائه جایگزین‬ ‫‏‪ -2‬اســیب های فضــای مجــازی بــر خانــواده‪ /‬گفت وگو‬ ‫و برنامه ریــزی‬ ‫‏‪ -3‬اســتفاده موثــر از اینترنــت و افزایــش ســواد‬ ‫رســانه ای‬ ‫‏‪ -4‬اسیب های فضای مجازی بر خانواده‬ ‫گرداورنــده‪ :‬نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد مشــاوره‬ ‫دایــره کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع) بجنــورد‬ ‫لیــا اصالنــی‪ -‬در فصــل هــای ســرد ســال تــب نگهــداری از‬ ‫گیاهــان اپارتمانــی بــاال مــی گیــرد ‪.‬ایــن روزهــا در محلــه هــای‬ ‫عمــودی مــان کمتــر مــی توانیــم رســیدگی بــه گل و گیــاه‬ ‫و درختــان در باغچــه هــا را تجربــه کنیــم امــا بــا اوردن چنــد‬ ‫گلــدان مناســب بــه خانــه همیشــه فضــای کوچــک ســبز و‬ ‫فرحبخشــی دم دســت مــان خواهیــم داشــت‪.‬کلینیک هــای‬ ‫گل و گیــاه بــا برنامــه هــای پــر و پیمان شــان مــی توانند همیار‬ ‫شــما در پــرورش و نگهــداری از ایــن نــوع گل هــا باشــند‪.‬‬ ‫حیــاط خانه هــای قدیمــی را بــه یــاد می اوریــد؟ همان هایــی‬ ‫کــه وســط شــان یــک حــوض فیــروزه ای بــا ماهــی هــای‬ ‫قرمــز داشــت‪ .‬تــوی باغچه هــای شــان شــاخه های درهــم‬ ‫درخت هــای خرمالــو و ســیب و نارنــج و تــاک پیــدا بــود‪.‬‬ ‫عصــر کــه از راه می رســید اهــل خانــه باغچه هــا و حیــاط را‬ ‫اب می دادنــد‪ .‬ان وقــت بــود کــه بــوی محبوبــه شــب ها و‬ ‫اطلســی ها و بته هــای پیــچ و تــاب دار یــاس امین الدولــه‬ ‫یــک محلــه را پــر می کــرد‪.‬‬ ‫حــاال دیگــر خبــری از ان حیــاط هــای بــا صفــا نیســت‪.‬‬ ‫بیشــترمان در اپارتمــان هایــی زندگــی می کنیــم کــه دســت‬ ‫بــاال تنهــا یــک تــراس و بالکــن یــک در دو متــر دارنــد‪ .‬خیلــی‬ ‫از مــا ایــن روزهــا بــه یــاد ان همــه دارو درخــت و حیــاط‬ ‫هــای باغچ ـه دار اکتفــا کرده ایــم بــه چنــد گلــدان اپارتمانــی‪.‬‬ ‫ایــن دســته از گل هــا در فصل هــای ســرد ســال نیــاز بــه‬ ‫مراقبــت و نگهــداری بیشــتری دارنــد‪ .‬کارشناســان بهداشــت‬ ‫روانــی می گوینــد بــودن ایــن گلدان هــا و نگهــداری از انهــا در‬ ‫اپارتمــان هــا نقــش زیــادی در ارامــش افــراد خانــواده دارنــد‪.‬‬ ‫اگــر تــا بــه حــال نگهــداری از گیاهــان اپارتمانــی را تجربــه‬ ‫نکرده ایــد یــا قصــد نگهــداری از گیــاه خــاص و جدیــدی را‬ ‫در خانه تــان داریــد کارشناســان کلینیــک هــای گل و گیــاه‬ ‫می تواننــد در ایــن مســیر همیــار شــما باشــند‪.‬‬ ‫شرکت در این دوره ها رایگان است‬ ‫در کلینیک هــای گل و گیــاه دوره هــای اموزشــی رایگانــی‬ ‫بــرای شــهروندان برگــزار می شــوند‪ .‬متولیــان ایــن کلینیــک از‬ ‫همــه شــهروندانی کــه عالقه منــد بــه شــرکت در ایــن دوره هــا‬ ‫هســتند خواســته اند تــا بــا حضــور در ایــن کلینیــک بــرای‬ ‫شــرکت در ایــن دوره هــا ثبت نــام کننــد‪ .‬ایــن کالس هــای‬ ‫اموزشــی بــا هــدف شــناخت و نگهــداری از گلهــای اپارتمانــی‬ ‫و پــرورش گیاهــان خوراکــی و دارویــی در منــزل برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬اســاتید ایــن دوره هــای اموزشــی از اســاتید‬ ‫دانشــگاه و کارشناســان رشــته هــای گیــاه پزشــکی هســتند‪.‬‬ ‫شــهروندان بــا مشــاوره گرفتــن از ایــن اســاتید می تواننــد‬ ‫بهتریــن گیاهــان را در اپارتمان هــای خــود پــرورش دهنــد‪.‬‬ ‫افت گل ها وگیاهان تان را بشناسید‬ ‫همــه کلینیک هــای گل و گیــاه مجهــز بــه ازمایشــگاه های‬ ‫فــوق حرفــه ای در زمینــه شــناخت بیماری هــا و افت هــای‬ ‫گیاهی هســتند‪ .‬در این ازمایشــگاه ها ابزارهای پیشرفته ای‬ ‫بــرای تشــخیص نــوع اســیب هــای گیاهــی وجــود دارد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال اوازه ازمایشــگاه های مجهــز کلینیک هــای گل و گیــاه‬ ‫پــارک شــهر و شــهید زابلــی تــا دانشــگاه هــای تخصصــی ایــن‬ ‫رشــته ها پیــش رفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه طــوری کــه برخــی از اســاتید ایــن دانشــگاه ها کالس هــای‬ ‫کارگاهــی خــود را در ایــن ازمایشــگاه هــا برگــزار می کننــد‪.‬‬ ‫کارشناســانی کــه در رشــته های گیــاه پزشــکی تحصیــل کرده انــد‬ ‫از متصدیــان ایــن ازمایشــگاه ها هســتند‪ .‬انهــا تعامــل خوبــی بــا‬ ‫مــدارس مقطــع ایجــاد کرده انــد و گاهــی اوقــات کالس هــای مــر‬ ‫بــوط بــه بخــش گیاه شناســی درس حرفــه و فــن ایــن مــدارس در‬ ‫ازمایشــگاه هــای ایــن کلینیکهــا برگــزار می شــود و دانش امــوزان‬ ‫بــه شــکل عملــی و کارگاهــی بــا مفاهیــم گیــاه شناســی اشــنا‬ ‫می شــوند‪ .‬متصدیــان ایــن ازمایشــگاه طــی فراخوانــی از‬ ‫شــهروندان خواســته اند بــرای شــناخت افــت هــا و بیماری هــای‬ ‫گیاهــان و درخت های شــان بــه ایــن مرکــز مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫انهــا می تواننــد بــا همــراه داشــتن نمونــه ای از افت هــا و‬ ‫اســیب های گیاهــان و درختــان خــود بــه ایــن ازمایشــگاه‬ ‫مراجعــه کــرده و بعــد از گذشــت ‪ 24‬ســاعت پاســخ ازمایــش را‬ ‫بــه طــور رایــگان دریافــت کننــد‪ .‬کارشناســان بــا شــناخت ایــن‬ ‫افــت هــا داروی مــورد نظــر را بــرای گیاه تــان تجویــز مــی کننــد‬ ‫و بــه شــما در نگهــداری بهینــه از گیاه تــان امــوزش می دهنــد‪.‬‬ ‫به کتابخانه تخصصی گل و گیاه سر بزنید‬ ‫کتابخانــه تخصصــی فضــای ســبز و نگهــداری از گیاهــان‬ ‫مختلــف در کلینیــک گل و گیــاه پــارک شــهر قــرار دارد‪ .‬در‬ ‫مخــزن ایــن کتابخانــه بیــش از ‪ 5‬هــزار کتــاب تخصصــی بــه‬ ‫زبــان هــای فارســی و التیــن در زمینــه افــت شناســی گیاهان‬ ‫مختلــف‪ ،‬نگهــداری و پــرورش گیاهــان‪ ،‬شــیوه های هــرس‬ ‫و تکثیــر گیاهــان‪ ،‬اشــنایی بــا گیاهــان دارویــی و تاثیــرات‬ ‫انهــا در متابولیســم بــدن و ســامتی و طــول عمــر‪ ،‬شــناخت‬ ‫بیمــاری هــای گیاهــان و نحــوه پیشــگیری از انهــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن کتابخانــه مجهــز نیــز ماننــد شــرکت در‬ ‫دوره هــای اموزشــی کلینیــک گل و گیــاه بــرای عمــوم ازاد‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کتابخانــه همچنیــن دارای قرائت خانــه نیز اســت‬ ‫و بســیاری از دانشــجویان و پشــت کنکوری ها به طور رایگان‬ ‫از ایــن ســالن مطالعــه اســتفاده می کننــد‪ .‬شــما می توانیــد با‬ ‫ارائــه کارت شناســایی کتاب هــای مــورد نظــر خــود را دربــاره‬ ‫نگهــداری از گل هــا و گیاهــان مختلــف بــه امانــت بگیریــد و‬ ‫بــرای اســتفاده از کتــاب هــای مرجــع ایــن مرکز نیــز می توانید‬ ‫از ســالن مطالعــه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بخش بازرگانی روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار می شود‬ ‫متقاضیان درخواست خود را از طریق ایمیل ذیل ارسال کنند‬ ‫‪bkkgir@gmail.com‬‬ ‫‪09117674497 *021-91013453‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪640‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫بخوانید‪ ،‬بدانید تا مرتکب‬ ‫جرایم رایانه ای نشوید‬ ‫امنیت‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫در هاله ای از ابهام‬ ‫سرویس امنیت فناوری‬ ‫یکــی از تاثیــر گذارتریــن ســرویس هــای ارائــه در اینترنــت‪،‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی هســتند کــه بــه نوبــه خــود تحــول‬ ‫شــگرفی را در نظــام اجتماعــی دنیــا ایجــاد کــرده اســت ‪.‬‬ ‫گرایش به شــبکه های اجتماعی و برنامه های پیام رســان‬ ‫در سراســر دنیــا رو بــه رشــد اســت بــه طــوری کــه هــر روز‬ ‫تعــداد کاربــران شــبکه های اجتماعــی بیشــتر می شــود و‬ ‫شــبکه های ارســال پیــام بیــش از پیــش جــای خــود را در بین‬ ‫اپلیکیش ـن های تلفن هــای هوشــمند بــاز می کننــد ‪.‬‬ ‫زندگــی در عصــر ارتباطــات و حضــور همـ ه جانبــه در فضــای‬ ‫مجــازی بــا اتصــال ســریع بــه شــبکه های اجتماعــی موجــب‬ ‫شــده تــا برخــی افــراد فرصــت طلــب بــا ســوء اســتفاده از این‬ ‫بســتر و نااشــنایی برخــی کاربــران‪ ،‬ایــن فرصــت را تبدیــل بــه‬ ‫تهدیــد بــزرگ نمایند‪.‬‬ ‫امــا چقــدر می تــوان اطمینــان داشــت کــه مکالمــات‬ ‫شــما از طریــق یــک شــخص ســوم قابــل دسترســی‬ ‫نیســت؟‬ ‫یــا عکس هــای خصوصــی کــه رد و بــدل می شــوند تنهــا در‬ ‫دســتگاه تلفــن شــما و شــخص گیرنــده ذخیــره خواهــد شــد؟‬ ‫طبــق گفتــه ســازنده هــای ایــن نــرم افزارهــا‪ ،‬خــود بــه تمــام‬ ‫اطالعــات افــراد از جملــه ادرس ایمیــل‪ ،‬تماس هــای کاربــران‬ ‫(در محیــط نــرم افــزار ) و ‪ ...‬دسترســی دارنــد کــه ایــن امــر‬ ‫موجــب کــم رنــگ شــدن مفهومــی بــه نــام حریــم خصوصــی‬ ‫در فضــای مجــازی شــده اســت‪.‬‬ ‫بایــد بدانیــد کــه وقتــی ایــن برنامــه هــا را در تلفن خود نصب‬ ‫و اجــرا مــی کنیــم اطالعــات شــما روی یــک ســرور ذخیــره‬ ‫نمی شــود و برخــی شــرکت هــای اینترنتــی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــزرگ مجبورنــد بــرای ارائــه خدمات بهتــر‪ ،‬اطالعات‬ ‫شــما را در چنــد ســرور نگهــداری کننــد ‪ .‬فــرض کنیــد زمانــی‬ ‫کــه بــا شــخصی از طریــق یــک برنام ـه ی پیام رســان صحبــت‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت شــخص ســومی از محتــوای ان‬ ‫بــا خبــر شــود‪ ،‬درســت ماننــد ایــن کــه البــوم عکــس هــای‬ ‫شــخصی و خانوادگی شــما جایی افتاده اســت مســلما خطر‬ ‫ایــن کــه شــخص ســومی ان را بــردارد و عکس هــای ان را بــه‬ ‫دســت اورد در باالتریــن حــد مــی باشــد ‪.‬‬ ‫پــس هــر چــه اطالعــات مــا بیشــتر در جهــان منتشــر شــود‪،‬‬ ‫میــزان اســیب پذیــری انهــا افزایــش مــی یابــد‪ .‬همیــن‬ ‫مســئله موجب شــده کارشناســان امنیتی هشدار دهند که‬ ‫هنگام انتشــار اطالعات شــخصی در شــبکه های اجتماعی‬ ‫دقــت بیشــتری خــرج دهیــد و توجــه بیشــتر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫تمامــی ایــن نقایــص ایــن نکتــه را بــه وضــوح نشــان‬ ‫می دهــد کــه برنامه هــای پیــام رســان اینترنتــی انقدرهــا کــه‬ ‫شــما فکــرش را می کنیــد امــن نیســتند‪.‬‬ ‫بعــاوه هرگونــه اطالعاتــی هرقــدر بی اهمیــت و زودگــذر نیــز‬ ‫به نظر برســد‪ ،‬برای همیشــه در شــبکه اینترنت ذخیره خواهد‬ ‫شــد و حذف نمی شــوند و می توانند مورد اســتفاده اژانســهای‬ ‫اطالعاتــی کشــور هــای بیگانــه و یــا هکرهــا قــرار گیرنــد‬ ‫ارتباط مجازی عامل هتک‬ ‫حیثیت دختر جوان‬ ‫استارلینک هک شد‬ ‫مقالـه ای کــه توســط دانشــگاه تگــزاس اســتین منتشــر شــده اســت‪ ،‬توصیــف‬ ‫کاملــی از ســیگنال های ماهــواره اســتارلینک ارائــه می کنــد کــه ادعــا می کنــد‬ ‫اولیــن گام را بــرای ایجــاد یــک فنــاوری موقعیــت یــاب جهانــی کامــا ً جدیــد‬ ‫برداشــته اســت‪.‬‬ ‫محققــان دانشــگاه تگــزاس اســتین ‪ ،‬ســیگنال ماهــواره اســتارلینک شــرکت‬ ‫‪ SpaceX‬را هــک کردنــد تــا از ان بــه عنــوان جایگزیــن ‪ GPS‬بــدون کمــک‬ ‫یــا پشــتیبانی شــرکت ایــان ماســک اســتفاده کننــد ‪ .‬بــرای اطــاع شــما‪،‬‬ ‫بــا در نظــر داشــتن ایــن نــکات‪ ،‬کاربــران برنامه هــای پیــام‬ ‫رســان موبایلــی می تواننــد بــا انجــام کارهــای ذیــل از لــو‬ ‫رفتــن اطالعــات و مکالمــات شخصی شــان و در دســترس‬ ‫قــرار دادن اطالعــات بــه هکرهــا در امــان باشــند ‪:‬‬ ‫ از موبایل هایتــان بــا برنامه هــای امنیتــی و رمــز هــای عبور‬‫پیچیده محفاظت کنید ‪.‬‬ ‫اگــر چــه هکرهــا بــه ســختی می تواننــد بــه برخــی از اطالعــات‬ ‫تلفــن همــراه شــما دسترســی پیــدا کننــد امــا اگــر بــرای‬ ‫تلفن هــای هوشــمند یــا ســایر وســایلتان ارتباطی تــان رمــز‬ ‫عبــور نگذاریــد‪ ،‬هــر فــرد عــادی بــه ســرعت می توانــد تمــام‬ ‫اطالعــات شــما را بــه دســت بیــاورد‪.‬‬ ‫ از فرســتادن اطالعــات حســاس و مهــم از طریــق نــرم‬‫افزارهــای پیــام رســان پرهیــز کنیــد ‪.‬‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــی و هرگونــه عکــس شــخصی از‬ ‫جملــه اطالعاتــی اســت کــه بایــد از ارســال انهــا از طریــق‬ ‫ایــن برنامــه هــا خــودداری کنیــد و در تلفــن همراه نگــه داری‬ ‫نکنیــد ‪ ،‬چــون ممکــن اســت گوشــی شــما بــه ســرقت و یــا‬ ‫مفقــود شــود ‪.‬‬ ‫ از اتصــال بــه اینترنــت وای فــای (‪ )WiFi‬عمومــی و ارســال‬‫پیام هــای شــخصی از طریــق ان خــودداری کنیــد ‪.‬‬ ‫هکرهــا از طریــق کاربرانــی کــه بــه شــبکه اینترنــت عمومــی‬ ‫متصــل شــده اند بــه راحتــی می تواننــد بــه اطالعــات شــما‬ ‫دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه با پیشــنهاد ازدواج‪ ،‬عکس هــای خصوصی دختر جوان‬ ‫را دریافــت نمــوده و ســپس اقــدام بــه تهدیــد وی در خصــوص انتشــار این تصاویر کــرده بود ‪.‬‬ ‫ســرهنگ الوانــی در خصــوص ایــن خبــر اظهار داشــت‪:‬خانمی جــوان بــه پلیس فتا شهرســتان‬ ‫بشــرویه مراجعــه نمــود و بــا ارائــه شــکوائیه اعــام داشــت حــدود ســه مــاه قبــل از طریــق‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــا فــردی اشــنا شــدم کــه وی پــس از مدتــی بــا پیشــنهاد ازدواج اعتمــاد‬ ‫مــن را جلــب نمــود و از مــن تعــدادی عکــس شــخصی گرفــت ‪،‬امــا پــس از مدتــی وی بــه قــول‬ ‫خــود عمــل نکــرد و مــن را تهدیــد نمــود کــه عکس هــای خصوصــی ام را در فضــای مجــازی‬ ‫انتشــار خواهــد داد و ابــروی مــرا خواهــد برد‪،‬لــذا مــن از ایــن موضــوع ناراضــی بــوده و تقاضــای‬ ‫رســیدگی دارم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری افــزود‪ :‬بــا تــاش کارشناســان پلیــس فتــا متهــم مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی بــه پلیــس فتــا احضــار شــد‪،‬متهم در ابتــدا منکــر بــزه‬ ‫ارتکابــی شــد‪،‬ولی پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده توســط کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس به ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود و بــزه انتســابی را پذیرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کــرد ‪:‬کاربــران فضــای مجــازی می بایســت به ایــن نکته توجه‬ ‫نماینــد کــه بــه هیــچ عنــوان بــه افــراد ناشــناس در فضــای مجــازی اعتمــاد نکننــد و مهمتــر از ان‬ ‫بــه هیــچ عنــوان عکس هــای شــخصی خودشــان را در تلفــن همــراه خودشــان ذخیــره ننمــوده‬ ‫و ان بــرای افــراد در فضــای مجــازی ارســال نکننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس الکترونیکــی ‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت‬ ‫گزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار ‪،‬حــوادث و‬ ‫رویداد هــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫همچنیــن شــماره تمــاس‪ 096380‬مربــوط بــه مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا بــه‬ ‫صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان در سراســر اســتان می باشــد‪.‬‬ ‫‪(GPS‬سیســتم موقعیــت یــاب جهانــی) گروهــی از ‪ 31‬ماهــواره ای اســت کــه‬ ‫توســط دولــت ایــاالت متحــده نظــارت مــی شــود‪ .‬ایــن ماهــواره هــا ســیگنالهای‬ ‫رادیویــی را از ارتفــاع ‪ 12500‬مایلــی مخابــره مــی کننــد‪ .‬ســیگنال هــا توســط‬ ‫گیرنــده هــای ‪ GPS‬نصــب شــده در گوشــی هــا‪ ،‬وســایل نقلیــه و غیــره‬ ‫دریافــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫چگونه همه چیز شروع شد؟‬ ‫در ســال ‪ ،2020‬محققــی بــه نــام ‪ Todd Humphreys‬کــه بودجــه اش را از‬ ‫ارتــش ایــاالت متحــده دریافــت مــی کــرد در دانشــگاه تگــزاس روشــی نواورانــه‬ ‫بــه شــرکت ‪ SpaceX‬ارائــه کــرد تــا بــه صــورت فلکــی بــه اســتارلینک کــه بــه‬ ‫طــور مــداوم در حــال تکامــل اســت کمــک کنــد تــا مــکان یابــی‪ ،‬موقعیــت و‬ ‫زمــان دقیــق را ارائــه دهــد ایــن امــر را مــی تــوان بــا اســتفاده از چنــد ترفنــد‬ ‫نــرم افــزاری بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫در ابتــدا شــرکت ‪ SpaceX‬از ایــن ایــده هیجــان زده شــد امــا بعــدا ً موســس‬ ‫شــرکت اقــای ماســک تصمیــم گرفــت کــه ایــن پیشــنهاد را دنبــال نکنــد‪ .‬بــه‬ ‫گفتــه ‪ ، Todd Humphreys‬ماســک گفــت‪« :‬هــر شــبکه ارتباطــی ‪LEO‬‬ ‫دیگــر ورشکســت شــده اســت و بنابرایــن مــا بایــد کامــا ً روی دور مانــدن از‬ ‫ورشکســتگی تمرکــز کنیــم‪ .‬مــا نمــی توانیــم هیــچ مزاحمتــی را تحمــل کنیــم‪.‬‬ ‫از ایــن رو‪ Humphreys ،‬در ایــن کار بــه تنهایــی عمــل کــرد‪ .‬در طــول دو‬ ‫ســال گذشــته تیــم ‪ Humphreys‬در ازمایشــگاه ناوبــری رادیویــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫روی ســیگنال های مهندســی معکــوس کــه توســط ماهواره هــای اینترنتــی‬ ‫اســتارلینک در ‪( LOE‬مــدار پاییــن زمین)بــه گیرنده هــای زمینــی ارســال مــی‬ ‫شــوند کار تحقیقاتــی انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫جزئیات پژوهش‬ ‫پــس از پیشــرفت در ایــن تحقیــق‪ ،‬اقــای هامفریــس مقال ـه ای منتشــر کــرد‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه وقــوع جرایــم مرتبــط بــا انتشــار‬ ‫محتــوای مجرمانــه در فضــای مجــازی عنــوان کــرد ‪»:‬‬ ‫ندانســتن و جهــل بــه قانــون ‪ ،‬رافــع مســئولیت نمــی‬ ‫باشــد»‪.‬‬ ‫ســرگرد « محســن بابایــی» در خصــوص ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از اصــول مســلم حقوقــی در‬ ‫نظــام قضایــی مــا ایــن بــوده کــه «جهــل بــه قانــون رافــع‬ ‫مســئولیت نیســت» مضمــون ایــن قاعــده ایــن اســت‬ ‫کــه چنیــن فــرض می شــود تمــام افــراد جامعــه از همــه‬ ‫احــکام و قوانیــن اگاهــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دلیــل اینکــه برخــی از کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی خیلــی راحت تــر از فضــای حقیقــی اخالقیــات را‬ ‫زیــر پــا می گذارنــد‪ ،‬پنهــان شــدن در قالــب هویت هــای‬ ‫مجــازی اســت‪ ،‬ایــن افــراد معمــوال گمــان مــی کننــد در‬ ‫صــورت شکســتن خطــوط قرمــز اخالقــی و اجتماعــی‬ ‫مــورد پیگــرد و مواخــذ ه قــرار نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫ســرگرد بابایــی بــا اشــاره بــه مــاده ‪ 745‬بخــش جرایــم‬ ‫رایانــه ای قانــون مجــازات اســامی توضیــح داد ‪:‬‬ ‫طبــق مــاده قانونــی یــاد شــده هرکســی کــه بــه وســیله‬ ‫سیســتم های رایانـه ای یــا مخابراتــی‪ ،‬صــوت‪ ،‬تصویــر یــا‬ ‫فیلــم خصوصــی و خانوادگــی یــا اســرار دیگــری را بــدون‬ ‫رضایتــش منتشــر کنــد یــا در دســترس دیگــران قــرار‬ ‫دهــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه منجــر بــه ضــرر یــا هتــک حیثیــت‬ ‫شــود بــه حبــس از ‪ ۹۱‬روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از‬ ‫پنــج تــا چهــل میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه کاربــران فضــای مجازی هشــدار‬ ‫داد‪ :‬انجــام اعمالــی هماننــد انتشــار فیلــم و تصاویــر‬ ‫خصوصــی دیگــران ‪ ،‬تهدیــد ‪ ،‬هتــک حیثیــت ‪ ،‬مزاحمت‬ ‫ســایبری ‪ ،‬انتشــار شــایعه و مطالــب کــذب و دیگــر‬ ‫مواردیکــه برابــر قوانیــن بــرای انهــا مجــازات تعیین شــده‬ ‫اســت از نظــر قانــون جــرم اســت و بــا مرتکبــان جرایــم‬ ‫در فضــای مجــازی یــا شــبکه های اجتماعــی برابــر قانــون‬ ‫برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان جهــل بــه قانــون را مهمتریــن معضــل‬ ‫افــرادی کــه در ایــن فضــا گرفتــار مــی شــوند دانســت و‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران بایــد بــا مطالعــه قوانیــن مرتبــط‬ ‫بــا فعالیــت در فضــای مجــازی اطالعــات خــود را در ایــن‬ ‫زمینــه افزایــش داده و بــا رعایــت قوانیــن مربوطــه از‬ ‫هرگونــه اقــدام غیــر قانونــی خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان از شــهروندان درخواســت نمــود‪:‬‬ ‫شــهروندان در صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد‬ ‫مجرمانــه مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس الکترونیکــی ‪http:‎//www.cyberpolice.ir‬‏ و یــا‬ ‫تمــاس بــا شــماره ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا اطالع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫و در ان توضیــح داد کــه ســیگنال های رادیویــی منظــم کــه بــه گیرنده هــا‬ ‫کمــک می کنــد تــا بــا ماهواره هــا ارتبــاط برقــرار کننــد‪ ،‬می تواننــد بــه عنــوان‬ ‫یــک سیســتم موقعیــت یــاب قــوی عمــل کننــد‪ .‬همــه ایــن کارهــا بــدون هیــچ‬ ‫دخالتــی از ســوی ‪ SpaceX‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫در مقالــه‪ ،‬هامفریــس توصیــف کاملــی از ســیگنال های ‪ Starlink‬تــا کنــون‬ ‫ارائــه کــرده و ادعــا می کنــد کــه اولیــن گام را بــرای ایجــاد یــک فنــاوری موقعیــت‬ ‫یــاب جهانــی کامــا ً جدیــد برداشــته اســت کــه عملکــرد مســتقل ‪ ، GPS‬یــا‬ ‫همتایــان روســی‪ ،‬اروپایــی و چینــی ان را تشــویق می کنــد‪ .‬او همچنیــن اظهــار‬ ‫داشــت کــه ســاختار ســیگنال های سیســتم ‪ Starlink‬بــه شــدت محافظــت‬ ‫می شــد و حتــی زمانــی کــه ‪ SpaceX‬روی ایــن ایــده در ســال ‪ 2020‬همــکاری‬ ‫کــرد‪ ،‬فــاش نشــد‪ .‬بنابرایــن ایــن تیــم ‪ ،‬تحقیقــات را از ابتــدا اغــاز کردنــد و‬ ‫یــک تلســکوپ رادیویــی بــرای نظــارت بــر ســیگنال های خــود توســعه دادنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه یــک ترمینــال ‪ Starlink‬را بدســت اورد و ویدئوهــای تنیــس بــا‬ ‫وضــوح بــاال را از ‪ YouTube‬پخــش کــرد تــا منبــع ثابتــی از ســیگنال های‬ ‫اســتارلینک کــه می توانســت از انتــن نزدیــک اســتراق ســمع شــود ایجــاد کنــد‬ ‫انهــا بــه تدریــج دریافتنــد کــه ‪ Starlink‬از فنــاوری مالتــی پلکســی تقســیم‬ ‫فرکانــس بــرای رمزگــذاری تراکنــش هــای دیجیتــال اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫محققــان رمزگــذاری ‪ Starlink‬را نشکســتند یــا بــه داده هــای کاربــر در‬ ‫ماهواره هــا دسترســی پیــدا نکردنــد‪ .‬انهــا بــرای تقویــت هماهنگــی گیرنــده هــا بــر‬ ‫همــگام ســازی توالــی هــا تکیــه کردنــد‪ .‬هــر توالــی حــاوی ســرنخ هایــی از ســرعت‬ ‫و فاصلــه ماهــواره بــود‪ .‬ماهواره هــای ‪ Starlink‬در هــر میلی ثانیــه چهــار توالــی را‬ ‫مخابــره می کننــد کــه بــرای اســتفاده دوگانــه از سیســتم انهــا فوق العــاده بــود‪ .‬بــا‬ ‫تکــرار ایــن فراینــد بــرای ماهــواره هــای مختلــف‪ ،‬یــک گیرنــده مــی تواند خــود را در‬ ‫فاصلــه ســی متــری قــرار دهــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫اینجا برق با کسی‬ ‫تعارف ندارد‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪ -640‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-640‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/27‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/27 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/22 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫سه شنبه ‪09//01‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫مینودشت و زیبای هایش‬ ‫قلعه میران نشانی از تاریخ گلستان‬ ‫قلعه میران ‪:‬‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 12‬کیلومتــری جنــوب رامیــان‬ ‫و بیــن شــهرهای رامیــان و علــی ابــاد کتــول قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن قلعــه دارای چشــم اندازهــای جالــب و‬ ‫زیبــا مــی باشــد‪ .‬در بــاالی ان چشــمه ابــی وجــود‬ ‫دارد ‪ .‬قلعــه میــران پیــش از اســام یکــی از دژهــای‬ ‫اســتراتژیک اشــکانیان بوده اســت‪ .‬در گذشــته این‬ ‫قلعــه بــه دلیــل موقعیــت مناســب ‪ ،‬دژی محکــم‬ ‫بــرای پنــاه گرفتــن بــود‪ .‬چنانچــه در زمــان قاجاریــه ‪،‬‬ ‫محمــد زمــان خــان حاکــم ایالــت بــر علیــه فتحعلــی‬ ‫شــاه طغیــان کــرد ‪ ،‬بــرادر خــود ( امیــر خــان ســردار‬ ‫بــا امــوال و لــوازم کافــی بــه قلعــه میــران فرســتاد‪،‬‬ ‫کــه در صــورت شکســت بــه ان جــا پنــاه بــرد‪ .‬از‬ ‫جملــه اثــار ان زمــان انبــار غلــه اســت ‪ ،‬کــه اکنــون‬ ‫بــه صــورت زغــال در امــده اســت‪.‬‬ ‫حمــام قدیمــی عــروج ‪:‬این حمــام در محل قدیمی‬ ‫کهنــه بــازار واقــع شــده اســت‪ .‬پــان بنــا بــه شــکل‬ ‫مربع و مصالح بکار رفته در ان اجر ‪ ،‬الشــه ســنگ‬ ‫در بدنــه و مــات ســاروج اســت‪.‬‬ ‫حمــام عــروج در اوایــل حکومــت مظفرا لدین شــاه‬ ‫بوســیله حاکــم اســتر ابــاد «میــر ســعد اللــه خــان‬ ‫میــر فندرســکی «احــداث شــده کــه از ســه ســالن ‪،‬‬ ‫رختکــن ‪ ،‬ســالن اســتحمام و خزینــه تشــکیل شــده‬ ‫و دارای ‪ 12‬اطــاق جناقــی و ســقف گنبــدی (‪8‬گنبــد‬ ‫نــور گیــر ) ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنین بنای مذکور دارای دو خزینه اب سرد‬ ‫و گرم ‪ ،‬حوض و پاشــور و گرمخانه اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر اثــار تاریخــی – فرهنگــی مــی تــوان بــه‬ ‫قلعــه کافــر ‪ ،‬قلعــه محمــود ‪ ،‬قلعــه نــور ‪ ،‬قلعــه‬ ‫امیــر خــان ‪ ،‬غــار شــیر ابــاد ‪ ،‬محوطــه دره بیهــان و‬ ‫تپــه هــای تاریخــی نقــاره خانــه ‪ ،‬انجیلو ‪ ،‬ســنجران‪،‬‬ ‫باقــر ابــاد ‪ ،‬تــوران فارســی‪ ،‬تقــری تپــه ‪ ،‬اق تپــه ‪،‬‬ ‫شــغال تپه و‪ ...‬و مســجد ســادات ‪ ،‬مدرســه علمیه‬ ‫ســعدیه ‪ ،‬دبســتان ایــرج ‪ ،‬قصــر شــاه نــام بــرد‪.‬‬ ‫گردشــگری ‪:‬از جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫شهرســتان رامیــان می تــوان بــه قلــه ‪ ۲۴۰۰‬متــری‬ ‫قلعــه میــران‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان بــا‬ ‫عمــق نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬متــر ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای‬ ‫ســرخه کمــر بــه تعــداد ‪ ۸‬ابشــار ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای جــوزک ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای ســید‬ ‫کالتــه (سرســتر) ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای چفــت‬ ‫کــه تعــداد انهــا بــه ‪ ۱۲‬ابشــار می رســد کــه‬ ‫کوتاهترین ان ‪ ۸‬و بلندترین ان ‪ ۳۲‬متر ارتفاع‬ ‫دارد ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای پشــمکی ‪ ،‬چشــمه‬ ‫نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســید کالتــه ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪،‬‬ ‫منطقــه کوهســتانی و بــرف گیــر النــگ‪ ،‬چشــمه‬ ‫پیــر کــرم ‪ ،‬دهکــده توریســتی پاقلعــه ‪ ،‬جنــگل‬ ‫دره مــا و بــاغ تاشــته‪ ،‬پــارک جنگلــی زیبــای‬ ‫دلنــد‪ ،‬ذخیــره گاه بین المللــی ســرو زربیــن‪،‬‬ ‫جنــگل پنهــان خانــه‪ ،‬گــرم چشــمه‪ ،‬دیــو چشــمه‪،‬‬ ‫روســتای تاریخــی کشــکک‪ ،‬تپــه تاریخــی نقــاره‬ ‫خانــه‪ ،‬بقعــه متبرکــه امامــزاده بــی بــی حلیمــه‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اش یارمه‬ ‫اش یارمــه یکــی از اش هــای محلــی بجنــورد در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه عمدتــا بــا نوعــی ســبزی کوهــی بــه نــام چریــش کــه در فصــل بهــار در‬ ‫دل کوه هــای ایــن اســتان می رویــد‪ ،‬طبــخ می شــود‪ .‬البتــه ایــن اش را می تــوان‬ ‫بــا اســفناج هــم تهیــه کــرد و مــواد اولیــه تشــکیل دهنده ان بلغــور گنــدم‪ ،‬دوغ‪،‬‬ ‫نخــود‪ ،‬پیــاز و نعنــاع خشــک هســتند‪.‬‬ ‫مواد الزم‪ :‬اسفناج یا سبزی چریش‪ ۵۰۰:‬گرم؛ بلغور گندم‪ ۱ :‬لیوان؛‬ ‫نخود‪:‬نصف لیوان؛ لوبیا سفید‪:‬نصف لیوان؛ پیاز درشت‪ ۲ :‬عدد‬ ‫سیر‪:‬یک بوته ؛ نمک و فلفل و زرد چوبه‪:‬به مقدار الزم‬ ‫نعنا خشک‪ ۲:‬قاشق غذا خوری ؛ دوغ ترش محلی به مقدار الزم‬ ‫ارد‪ ۱ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بلغــور گنــدم رو بشــورین و بزاریــن حداقــل ‪ ۱۰‬ســاعت خیــس بخــوره‪ .‬بعــد‬ ‫تــو قابلم ـه ای کــه میخوایــن اش تــون رو تــوش بپزیــن اب بریزیــن و بزاریــن‬ ‫بلغور هــا حداقــل ‪ ۵‬یــا ‪ ۶‬ســاعت بــا شــعله کــم حســابی بپــزه و لعــاب بنــدازه و‬ ‫بــاز بشــن‪.‬بعد نخــودو لوبیــا هــارو هــم از شــب قبل خیس کنیــن و چندبار ابش‬ ‫رو عــوض کنیــن تــا نفخــش گرفتــه بشــه و بزاریــن لوبیــا نخــود هــم جداگونــه‬ ‫چندســاعت بپــزه اواخــر پختــه نخــود لوبیــا کــه دیگــه حــس کردین لوبیــا نخود ها‬ ‫روکمــی پختــه شــدن بریزیــن تــو قابلمـه ای کــه بلغــور هــارو ریختیــن و بزاریــن‬ ‫حبوبات هــا و بلغورمــون حســابی بپــزن و لعــاب بنــدازن‪.‬‬ ‫وقتــی کــه حبوبــات و بلغور هــا پختــن ســبزی هایی کــه ازقبــل شســتیم و خــورد‬ ‫کردیــم رو بــه اش اضافــه میکنیــم و میزاریــم کــه ســبزی هــم پختــه بشــن‪ .‬اگــر‬ ‫اب اشــمون کــم شــده بهــش اب جــوش اضافــه کنیــن و تنطیم کنیــن ابش رو‪.‬‬ ‫فقــط زیــاد اب نریزیــن‪ .‬درحــد یــک لیــوان‪.‬‬ ‫بعــد پیــاز هــارو خاللــی خــورد کنیــن و سرخشــون کنیــن بعــد بهــش زردچوبــه‬ ‫نمــک و فلفــل اضافــه کنیــن و کمــی دیگــر تفــت بدیــد تــا زردچوبــه خامیــش‬ ‫گرفتــه بشــه‪ .‬بعــد نصــف بیشــتر پیــاز هــارو بریزیــن داخــل اش و اش رو هــم‬ ‫بزنیــن؛ و بقیــه پیــاز هــارو هــم واســه تزئیــن روی اش نگــه داریــن‪.‬‬ ‫ســیر داغ هم درس کنین نصفی از ســیرهارو بریزین داخل اش و بقیه ســیر‬ ‫داغ هــارو هــم واســه تزئیــن نگــه داریــن یــک قاشــق ارد هــم بــا نصــف لیــوان‬ ‫اب قاطــی کنیــن و داخــل اش بریزیــن‪ .‬مــن خــودم نریختــم‪ ،‬چون بنظرم اشــم‬ ‫مــدت زمــان زیــادی پختــه بــود و حســابی لعــاب داده بــود و احتیاجــی نبــود کــه‬ ‫ارد اضافــه کنــم‪.‬‬ ‫حــاال بزاریــن اش حســابی بپــزه و جابیوفتــه‪ .‬وقتــی کــه اش پخــت و جــا افتــاد‬ ‫تــو ظــرف مــورد نظرتــون اش رو بکشــین و بــا ســیر داغ و نعنــا داغ و پیــاز داغ‬ ‫تزئیــن میکنیــم و موقــع ســرو بــا دوغ تــرش محلــی اش رو ســرو می کنیــم‪.‬‬ ‫چادر شب بافی؛ میراث کهن سرپنجه زنان گلستان‬ ‫روستای ساسنگ شهرستان مینودشت‬ ‫ساســنگ‪ ،‬روســتایی در قســمتی از بلنــدای جنگل هــای هیرکانــی (ارتفــاع‬ ‫‪۹۰۰‬متــری از ســطح دریــا) اســت‪.‬‬ ‫ساســنگ روســتایی بــا قدمتــی چنــد صــد ســاله کــه اهالــی ان اصالــت‪،‬‬ ‫ســادگی و مهربانــی خویــش را همچنــان حفــظ کرده انــد‪ .‬اثــاری از قزلباش هــا‬ ‫کــه در دوران صفویــه زندگــی می کردنــد در ایــن روســتا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساســنگی ها از دو طایفــه مصطفی لــو و قــول هســتند‪.‬این روســتای ییالقــی در‬ ‫‪ ۲۲‬کیلومتــری شهرســتان مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬بافــت روســتا ســنتی‬ ‫اســت کــه باعــث گردیــد جذابیتــش را بــرای شهرنشــینان دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ساســنگ بــه شــغل دامپــروری‪ ،‬تولیــد محصــوالت دامــی‪ ،‬زعفــران‪،‬‬ ‫عســل و صنایــع دســتی مختلــف از جملــه پــرورش پیلــه ابریشــم و ابریشـم بافی‬ ‫مشــغولند‪.‬‬ ‫روســتای ساســنگ بــه دلیــل موقعیــت خــاص ان دارای ســه اقامتــگاه بــوم‬ ‫گردی(ساســنگ‪-‬بام ساســنگ ‪ -‬نارســیس)در حــال فعالیــت مــی باشــد کــه‬ ‫گردشــگران زیــادی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های دینی ( زیارتگاهها و امامزاده ها ) ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ان کــه یــک شهرســتان تاریخــی و کهــن مــی‬ ‫باشــد ‪ ،‬یــک ســرزمین مذهبــی بــا مردمانــی بســیار متدیــن و مومــن اســت‪ ،‬کــه دارای‬ ‫امامــزاده هــا و زیارتگاههــای بســیاری مــی باشــد‪ ،‬کــه همگــی انهــا مــورد احتــرام و تکریم‬ ‫عمــوم مــردم منطقــه و محــل رجــوع و زیــارت شــیفتگان اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امامزاده جعفر ‪:‬‬ ‫این زیارتگاه در داخل شــهر مینودشــت و در محله پســرک قرار دارد ‪ ،‬و بارگاه‬ ‫شــهیدان انقــاب اســامی نیــز در محوطــه ان قــرار دارد‪ .‬اهالــی محــل و مســافران امــام‬ ‫رضــا ( ع ) همــه روزه بــه زیــارت ان بزرگــوار می اینــد ‪ ،‬محوطــه زیارتــگاه جــدول بنــدی‬ ‫و باغ هــای مشــجر ان را احاطــه کــرده اســت ‪ .‬ایــن زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب کرامــات و‬ ‫مورد توجه علما و بزرگان دین منطقه می باشــد‪ .‬دارای مســجد و شبســتان و گازکشــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امام عبداله روستای ده عبداله ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال غربــی مینودشــت و در روســتای‬ ‫ده عبدالــه از توابــع بخــش مرکــزی قــرار دارد‪ .‬مقبــره ان در کنــار قبــور مســلمین‬ ‫و شــهیدان انقــاب اســامی واقــع اســت‪ .‬اهالــی منطقــه بعلــت داشــتن کرمــات و‬ ‫معجــزات فــراوان بــه زیــارت می اینــد‪.‬‬ ‫امامزاده اسحاق روستای قلمی ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 7‬کیلومتــری شــهر مینودشــت و در روســتای قلمــی از‬ ‫توابــع بخــش مرکــزی قــرار دارد‪ .‬ایــن امامــزاده در کنــار جــاده ترانزیــت تهــران –‬ ‫مشــهد قــرار دارد‪ .‬نســبت ایشــان بــا ‪ 6‬واســطه بــه امــام جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫امامزاده موسی روستای بازگیر ‪:‬‬ ‫زیارتــگاه امامــزاده موســی در جنــوب غربــی روســتای بازگیــر و در ‪3‬‬ ‫کیلومتــری شــمال غربــی مینودشــت واقــع اســت ایشــان یکــی از پانصــد نفــر از‬ ‫ســادات و یــاران امامــزاده یحیــی بــن زیــد بــوده اســت‪ ،‬کــه پــس از شــهادت وی‬ ‫توســط دشــمنان دیــن بــه شــهدت رســیدند‪ .‬نســبت ایشــان بــا چنــد واســطه بــه‬ ‫حضــرت موســی بــن جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه سکینه خاتون ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در روســتای قلعــه قافــه از توابــع بخــش مرکــزی مینودشــت قــرار‬ ‫گرفتــه اســت ‪ ،‬و بــا شــهر مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه ســکینه خاتــون‬ ‫فاقــد شــجره نامــه بــوده و برابــر بــا اظهــارات بزرگان و معتمدین ‪ ،‬نســبت ایشــان به امام‬ ‫حســین (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫خاتــون الهــادی و همچنیــن مــوزه مردم شناســی‬ ‫شــهر رامیان و مدرســه و کاخ رضاشــاهی و بقعه‬ ‫الهــادی و ابشــارهای شــیراباد خــان ببیــن و غــار‬ ‫ســپید چشــمه و پــارک جنگلــی دلنــد و امامــزاده‬ ‫قاســم (ع) دلنــد و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چشــمه گل رامیان ‪:‬علت نامگذاری این چشــمه‬ ‫بــه گل‪ ،‬ان اســت کــه در زبــان ترکــی گل را بــه‬ ‫منطقــه ای میگوینــد کــه بســیار عمیــق ‪ ،‬گــود‬ ‫و فــرو رفتــه باشــد و داخــل ان اب جمــع شــود‬ ‫‪ .‬همچنیــن واژه گل از واژگان ارامــی محســوب‬ ‫می شــود کــه معنــی ان چشــمه جوشــان نیــز‬ ‫اســت ‪ 720 .‬متــر مربــع مســاحت چشــمه‬ ‫می باشــد ‪.‬کــه در کتابهــای تاریخــی دربــار ه عمــق‬ ‫گل رامیــان نوشــته انــد کــه ‪ 44‬متــر مــی بــوده‬ ‫ولــی در حــال حاضــر تــا ‪ 80‬متــر هــم عمــق ان را‬ ‫بــراورد می کننــد و بــه عنــوان عمیــق ترین چشــمه‬ ‫اب ســرد جهــان شــناخته می شــود‪ .‬در روایتــی‬ ‫امــده در زمــان ال زیــار و در قــرن پنچــم هجــری‬ ‫گل رامیــان بــه دســتور قابــوس بــن وشــمگیر و بــا‬ ‫طراحــی دانشــمند نامــی ایــران ابونصــر فارابــی و‬ ‫بــا پنــج هــزار کارگــر حفــر شــده اســت ‪.‬کــه مدتــی‬ ‫اســتراحتگاه قابــوس بــن وشــمگیر بــوده اســت‪.‬‬ ‫چشــمه گل در کتــب و نوشــته های دوره صفویــه‬ ‫و قاجــار بــه نــام کبــود اســتخر امــده و در روایتهای‬ ‫تاریخــی نــام ان داالن بهشــت و پلنــگ ســره ذکــر‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫چــادر شــب بافــی یکــی از صنایــع دســتی ســنتی‬ ‫ایــران اســت‪ .‬چــادر شــب‪ ،‬پارچ ـه ای زیبــا و رنگارنــگ‬ ‫اســت کــه بــه عنــوان نوعــی کمرپیــچ بــرای زنان محلی‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫تولیــد کننــدگان اصلــی چادر شــب زنان روســتایی اند‬ ‫کــه بــا اســتفاده از نخهــای ابریشــمی رنگارنــگ چــادر‬ ‫شــبهایی بــا رنگهــای زنــده و شــاد می بافنــد‪ .‬چــون در‬ ‫قدیــم از ان در شــب بــرای روانــداز اســتفاده می شــد‬ ‫ان را چادرشــب نامیده انــد‪.‬‬ ‫بافــت ان هــم اکنــون در برخــی روســتاهای اســتان‬ ‫گلســتان ماننــد روســتاهای شهرســتان علــی ابــاد‬ ‫کتــول رواج دارد‪.‬‬ ‫چادرشــب دارای نقش هــای هندســی چهارخانــه و‬ ‫گاهــی بصــورت تــک رنــگ و اکثــر بــا رنــگ زمینــه قرمــز‬ ‫بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫چادرشــب در اصطــاح محلــی ان در روســتای‬ ‫باالجــاده شهرســتان کردکــوی « کارچالــه « گفته می‬ ‫شــود کــه بــا دســتگاه های پارچــه بافــی ســاخته شــده‬ ‫توســط نجارهــای محلــی بافتــه می شــود ‪.‬‬ ‫چــادر شــب بافــی معمــوال از دو جنــس پشــمی و‬ ‫ابریشمی در ابعاد مختلف برای کاربردهای گوناگون‬ ‫بافتــه مــی شــود‪.‬ابعاد کوچک تــر ایــن صنعــت دســتی‬ ‫بــرای تزییــن جهیزیــه عــروس اســتفاده می گــردد و‬ ‫ایــن پارچــه هــا معمــوال بــدون اســتفاده از نقشــه یــا‬ ‫طــرح در رنگ هــای متنــوع بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫در ســال هــای گذشــته چادرشــب بافــی در اســتان‬ ‫گلســتان در حال فراموشــی بود اما اکنون با افزایش‬ ‫توجــه بــه صنایــع دســتی و افزایــش درامــد حاصــل از‬ ‫تولیــد ان و تاثیــر در اقتصــاد خانــوار توانســته دوبــاره‬ ‫رونــق نســبی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫مکانی در مرکز شهر گرگان که محل تردد‬ ‫دختران دانش اموز است که در ساعاتی‬ ‫از روز را همه روزه در ان تردد می کنند‬ ‫بماند شوخی های دخترانه و کودکانه شان‬ ‫که خدای نکرده اگر با این تجهیزات باشد‬ ‫و بماند خسارت مالی که اگر شیطنتی در‬ ‫ان خیابان صورت گیرد و در نهایت جدای‬ ‫ان ‪ ،‬خدای نکرده بماند شوخی با جان‬ ‫ان نوجوان که خانواده اش با هزار و یک‬ ‫ارزو او را بزرگ کرده است و با یک سهل‬ ‫انگاری کوچک توسط متولی که برایش‬ ‫نه مال مردم مهم است و نه جان مردم‬ ‫و صرفا اینجا برایش گرفتن بودجه برای‬ ‫جاهای نامعلوم و قرارداد از بیمه ای که با‬ ‫شعور و فهم مردم بازی می کند است و‬ ‫از سوی بیخیالی دستگاه های نظارتی که‬ ‫باید ناظر باشند تا ‪....‬‬ ‫اینجا ‪...‬‬ ‫اینجا برق با کسی تعارف ندارد ‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

شماره : 693
تاریخ : 1401/11/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!