روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 635 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 635

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 635

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 635

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪130 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 24‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/15-‬نوامبر‪ /20-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪635 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫روی ریل پیشرفت‬ ‫ساخت بزرگترین مجموعه فروالیاژ‬ ‫شمالشرق کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫التهاب گلبرگ های‬ ‫سرخ در جنگل‬ ‫هیرکانی گلستان‬ ‫چهره شهر‬ ‫«دارالمصلین»در‬ ‫انتظارمحرومیت زدایی‬ ‫جبران ناترازی و اصالح‬ ‫الگوی مصرف گاز با تعرفه‬ ‫گذاری پلکانی برای‬ ‫پُرمصرف ها‬ ‫اغاز پانزدهمین‬ ‫جشنواره موسیقی‬ ‫نواحی ایران‬ ‫در گرگان‬ ‫نحوه استفاده از‬ ‫کلیدعبور در گوگل‬ ‫کروم و اندروید‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪635‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫ساخت حدود سه هزار واحد‬ ‫مسکن برای محرومان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۶۲‬واحــد مســکونی‬ ‫بــرای اقشــار محــروم و ضعیــف در روســتاهای‬ ‫اســتان اغــاز شــده کــه در قالــب تفاهم نامه هــای‬ ‫مختلــف در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫علــی روحانــی اظهــار داشــت‪ :‬ســاخت یکهــزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬واحــد مســکونی بــرای قشــر محــروم‬ ‫در روســتاهای اســتان در قالــب تفاهــم نامــه‬ ‫بــا کمیتــه امــداد و بســیج ســازندگی در دســت‬ ‫پیگیــری و انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اجــرای ایــن تعــداد واحــد‬ ‫مســکونی تســهیالت ویــژه طــرح مســکن روســتایی‬ ‫بــه متقاضیــان پرداخــت مــی شــود و کمیتــه امــداد‬ ‫هــم بــه ازای هــر واحــد مســکونی ‪ ۴۰‬میلیــون‬ ‫تومــان تســهیالت بالعــوض پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫روحانــی گفــت‪ :‬در تمامــی ایــن تفاهــم نامه هــا‬ ‫قیــد شــده اســت‪ ،‬در صورتــی کــه متقاضــی‬ ‫مســکن روســتایی نیــاز بــه زمیــن داشــته باشــد‬ ‫بنیــاد مســکن بایــد ان را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫تفاهــم بــا بنیــاد مســتضعفان بــرای ســاخت‬ ‫مســکن مددجویــان‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در تفاهــم بــا کمیتــه امــداد و بنیــاد‬ ‫مســتضعفان هــم ســاخت ‪ ۶۵۱‬واحــد مســکونی‬ ‫بــرای روســتاییان محــروم و مددجــوی ایــن نهــاد‬ ‫در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن طــرح‪ ،‬متقاضیــان از‬ ‫دریافــت ‪ ۷۵‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض‬ ‫بهــره منــد مــی شــوند کــه ‪ ۴۵‬میلیــون تومــان از‬ ‫ایــن رقــم بــه وســیله بنیــاد مســتضفان پرداخــت‬ ‫مــی شــود و کمیتــه امــداد پرداخــت ‪ ۳۵‬میلیــون‬ ‫تومــان کمــک بالعــوض را تعهــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫روحانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن طــرح‪،‬‬ ‫مددجویــان محــروم و متقاضــی مســکن بــه‬ ‫وســیله کمیتــه امــداد اولویــت بنــدی و معرفــی‬ ‫مــی شــوند تــا از مســکن بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫ســاخت مســکن بــرای محرومــان غیرپوشــش‬ ‫نهادهــای حمایتی‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫در تفاهم میان بنیاد مســکن با بنیاد مســتضفان‪،‬‬ ‫‪ ۷۱۱‬واحــد مســکونی بــرای اقشــار ضعیف روســتاها‬ ‫کــه تحــت حمایــت هیــچ نهــادی نیســتند ســاخته‬ ‫مــی شــود کــه ایــن طــرح اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن تفاهــم هــم متقاضیــان‬ ‫مســکن‪ ،‬عــاوه بــر دریافت تســهیالت طــرح ویژه‬ ‫مســکن روســتایی از کمــک بالعــوض ‪ ۵۰‬میلیــون‬ ‫تومانــی بنیــاد مســتضعفان بــرای ســاخت هــر‬ ‫واحــد مســکونی بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫روحانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بنیــاد مســتضعفان‬ ‫تامیــن ‪ ۲‬تــن میلگــرد و ‪ ۱۰‬تــن ســیمان بــرای هــر‬ ‫واحــد مســکونی را متعهــد شــده اســت که بــه صورت‬ ‫رایــگان در اختیــار ایــن روســتاییان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬منازلــی کــه در قالــب تفاهــم‬ ‫نامه هــای مزبــور اجــرا مــی شــود‪ ۶۰ ،‬مترمربــع‬ ‫زیربنــا دارد و مقــرر اســت ایــن تعــداد واحــد‬ ‫مســکونی بــرای محرومــان تــا تابســتان ســال اتــی‬ ‫بــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع‬ ‫اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ایــن اســتان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون‬ ‫نفــری حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی‬ ‫در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر پوشــش خدمــات‬ ‫حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) دارد‪.‬‬ ‫روی ریل پیشرفت‬ ‫ساخت بزرگترین‬ ‫مجموعه فروالیاژ‬ ‫شمالشرق کشور‬ ‫فاطمــه مقدســی ‪ -‬ســاخت بزرگتریــن مجموعــه صنعتــی‬ ‫فروالیــاژ شمالشــرق کشــور (کاربیــد سیلیســیوم) تیرمــاه‬ ‫امســال در شهرســتان شــیروان خراســان شــمالی در سه فاز‬ ‫اغــاز شــد و فــاز نخســت بــرای فــراوری مــاده خــام ســیلیس‬ ‫تــا پایــان امســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫شــیروان در شمالشــرق کشــور شــهری بــا قدمــت تاریخــی و‬ ‫کهــن ایــران زمیــن کــه یــاداور رشــادت هــای شــهدا و رزمنــدگان‬ ‫زیــادی از جنــگ تحمیلــی اســت و همــواره نــام این شهرســتان با‬ ‫تــاش‪ ،‬کشــاورزی و جهــاد عجیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان از ظرفیــت هــای گردشــگری‪ ،‬معدنــی و‬ ‫کشــاورزی زیــادی برخــوردار اســت و از انجایــی کــه در مســیر‬ ‫زائــران ثامــن الحجــج(ع) و ســرزمین خــوش اب و هــوای‬ ‫شــمال کشــور واقــع شــده اســتف ســاالنه گردشــگران و‬ ‫زائــران زیــادی از ایــن مســیر تــردد مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن شهرســتان همــواره در صــف اول مشــارکت هــای‬ ‫اجتماعــی و انقالبــی بــه چشــم مــی خــورد ولــی مــردم ایــن خطــه‬ ‫محرومیــت هــای زیــادی را نیــز تجربــه کــرده انــد و نیــاز بــه توجــه‬ ‫بیشــتر است‪.‬‬ ‫ســابقه امــر نشــان مــی دهــد کــه خراســان شــمالی عــاوه بــر‬ ‫ظرفیــت هــای گردشــگری‪ ،‬بهشــت معــادن نیــز محســوب مــی‬ ‫شــود و از ‪ ۶۸‬ماده معدنی که در کشــور شناســایی شــده اســت‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬مورد ان در خراســان شــمالی نیز یافت می شــود؛ اســتانی‬ ‫کــه بــا توجــه بــه گســتره و جمعیــت کمتــر ان در مقایســه بــا‬ ‫ســایر اســتان های کشــور بایــد از نظــر درصــد بهره منــدی از مــواد‬ ‫معدنــی در جایــگاه باالیــی قــرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه بیشــتر ایــن مــواد معدنــی‬ ‫اســتخراج شــده بــه صــورت خــام از اســتان خــارج مــی شــود و‬ ‫در صــورت اســتفاده صحیــح از ان می تــوان اقتصــاد اســتان را بــا‬ ‫پیشــرفت چشــمگیری مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫مســووالن کنونــی اســتان اهمیــت و نقــش تاثیرگــذار مــواد‬ ‫معدنــی را در توســعه اســتان بــه خوبــی درک کــرده انــد و در‬ ‫اولیــن گام ســعی در فــراوری ســیلیس منطقــه را دارنــد‪ ،‬بــر‬ ‫ایــن اســاس عملیــات اجرایــی فــاز نخســت بزرگتریــن مجموعــه‬ ‫صنعتــی فروالیــاژ شمالشــرق کشــور (سیلیســیم کاربیــد) در‬ ‫دهــم تیرمــاه جــاری بــا حضــور وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و‬ ‫مســووالن محلــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ایــن واحــد صنعتی با ســرمایه گــذاری هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫بــا ظرفیــت ســاالنه ‪ ۶‬هــزار تــن و اشــتغالزایی ‪ ۱۰۰‬نفــر جهــت‬ ‫مصــارف نســوز و ســاینده‪ ،‬تکمیــل زنجیــره تولید ســرامیک های‬ ‫پیشــرفته و غیــره در شهرســتان شــیروان اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫فروالیاژهــا اصطالحــی اســت کــه بــرای شناســایی الیاژهای‬ ‫مختلــف اهــن بــا نســبت زیــاد یــک یــا چنــد عنصــر دیگــر‬ ‫اســتفاده مــی شــود و ایــن نــوع محصــول در ســاخت فــوالد و‬ ‫الیاژهــا بــکار می رونــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح بــزرگ از انجایــی دارای اهمیــت اســت کــه بــرای‬ ‫افــزون بــر ‪ ۲‬هــزار نفــر در اســتان اشــتغالزایی و مــاده خــام‬ ‫ســیلیس را فــراوری مــی کنــد‪.‬‬ ‫از رونــد اجــرای ایــن طــرح حاکــی از ایــن اســت کــه مجموعــه‬ ‫صنعتــی فروالیــاژ بــه خوبــی در حــال اجــرا اســت و مســووالن‬ ‫مصمــم هســتند تــا پایــان امســال فــاز نخســت ان را اجرایــی‬ ‫کننــد‪ ،‬بــرای روشــن شــدن موضــوع اهمیــت ایــن طــرح و کاربــرد‬ ‫ســیلیس در صنعــت را بررســی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫«سیلیسیم کاربید» چیست؟‬ ‫سیلیســیم کاربیــد یــا ســیلیکون کارباید(کاربورانــدم) کــه بــا‬ ‫فرمــول مولکولــی ‪ SiC‬شــناخته مــی شــود از مــواد نیمــه رســانا و‬ ‫دیرگــذار اســت کــه در طبیعــت بــه صــورت خــام موجــود نیســت‪.‬‬ ‫کاربــرد ان بــرای محصــوالت ســاینده ماننــد ســنباده و دیرگــذار‬ ‫اســت و بــا اســتفاده از تــف جوشــی مــی تــوان پودرهــای‬ ‫سیلیســیم کاربیــد را بــه یکدیگــر وصــل کــرده و ســرامیک هــای‬ ‫بســیار مقاومــی را ســاخت و از ان هــا در ترمزهــای اتومبیــل‪،‬‬ ‫کالچ اتومبیــل و جلیقــه هــای ضدگلولــه اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اهمیت این ماده شــیمیایی در ســاخت قطعات اتومبیل‬ ‫بیشــتر نمایــان مــی شــود و از ایــن مــاده بــرای ســاخت‬ ‫دیســک هــای ترمــز ســرامیکی در خودروهــای لوکس مانند‬ ‫پورشــه‪ ،‬فــراری و المبورگینــی اســتفاده مــی شــود کــه جنبه‬ ‫صادراتــی دارد‪.‬‬ ‫سیلیســیم کاربیــد در صنعــت فــوالد ســازی به عنوان اکســیژن‬ ‫قلیایــی بــرای تولیــد فــوالد بــا هــدف تامیــن ســوخت کاربــرد دارد‬ ‫و افزایــش مقــدار ذوب بیشــتر اهــن قراضــه در کــوره‪ ،‬افزایــش‬ ‫دمــای تخلیــه فــوالد‪ ،‬تنظیــم مقــدار سیلیســیم و کربــن و ارزان‬ ‫تــر بــودن نســبت بــه نمونــه هــای مشــابه کاربــردر دارد‪.‬‬ ‫از ایــن مــاده بــه عنــوان گوهــر در جواهــرات مختلــف اســتفاده‬ ‫مــی شــود کــه بــه ان مویســانیت مصنوعــی یــا مویســانیت مــی‬ ‫گوینــد‪ ،‬سیلیســیم کاربیــد بــه عنــوان ســنگی تیزتــر‪ ،‬درخشــنده‬ ‫تــر و انعطــاف پذیرتــر نســبت بــه المــاس اســت‪.‬‬ ‫سیلیســیم کاربیــد یــک عنصــر بــا ارزش برای ذرات ســوخت‬ ‫هســته ای بــا روکــش ‪ TRISO‬مــی باشــد‪ .‬از ایــن مــاده در‬ ‫نوعــی از ســوخت هــای هســته ای کــه در راکتورهــای خنــک‬ ‫کننــده گازی کــه درجــه حــرارات بــاال دارنــد مانند راکتور بســتر‬ ‫گلولــه ای کاربــرد فــراوان دارد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر از کاربیــد سیلیســیم‪ ،‬بــرای تولیــد و ســاخت‬ ‫المنــت هــای گرمایشــی ماننــد تولیــد شیشــه شــناور‪ ،‬قطعــات‬ ‫ســرامیکی و الکترونیکــی‪ ،‬جرقــه زدن پیلــوت هــای بخــاری گازی‬ ‫و فرایندهــای حرارتــی فلــزات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ردپای ایمیدرو در اجرای طرح‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫مــورد جزییــات اجرایــی ایــن طــرح مــی گویــد‪ :‬ایــن طــرح بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ایمیدرو(ســازمان توســعه و نوســازی معــادن‬ ‫و صنایــع معدنــی ایــران) و در ســه فــاز اجــرا مــی شــود کــه‬ ‫تنهــا ســرمایه گــذاری فــاز نخســت ان یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان ریــال اســت کــه بــرای ‪ ۲‬هــزار نفــر به صورت مســتقیم‬ ‫و غیرمســتقیم شــغل ایجــاد مــی کنــد کــه ‪ ۴۳۰‬نفــر ان بــه‬ ‫صــورت مســتقیم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫علــی جــدی مــی افزایــد‪ :‬ظرفیت تولید فاز نخســت ان ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تــن در ســال اســت و محصــول فــاز اول ان فروســیلیکو منگنــز‬ ‫و محصــوالت فــاز دوم و ســوم ان نیــز فــرو منگنــز‪ ،‬فروکــروم‪،‬‬ ‫فروســیلیس و ترکیبــات ان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس‬ ‫شــورای اســامی مــی گویــد‪ :‬در ســفر وزیــر صمــت بــه ایــن‬ ‫شهرســتان همچنیــن عملیــات اجرایــی ســاخت ‪ ۱۵‬ســوله‬ ‫کارگاهــی‪ ،‬تصفیــه خانــه فاضالب شــهرک صنعتی و پســت‬ ‫‪ ۲۲‬مــگاوات بــرق اغــاز شــد‪.‬‬ ‫جــدی مــی افزایــد‪ :‬در ســفر رییــس جمهور بــه این اســتان‪۱۲۰ ،‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال بودجــه عمرانــی و ‪ ۱۴۰‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت بانکــی بــرای کل اســتان مصــوب شــد و همچنیــن‬ ‫در بخــش وزرات نیــرو‪ ۱۴ ،‬هــزار و ‪ ۹۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫مصــوب شــد کــه بــا هزینــه کــرد ایــن میــزان اعتبــار چهــره و غبــار‬ ‫محرومیــت از اســتان کمتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خوراک طرح‬ ‫کشــور ایــران از لحــاظ زمیــن شناســی یکــی از مناطقــی‬ ‫اســت کــه دارای معــادن ســیلیس فراوانــی اســت و ایــن‬ ‫کانــی بــا ‪ ۲۰‬درصــد فراوانــی بــه عنــوان دومیــن عنصــر در‬ ‫پوســته زمیــن اســت کــه از ایــن مــاده در صنایــع فراوانــی‬ ‫اســتفاده مــی شــود و در حــال حاضــر ‪ ۲۸۰‬معــدن ســنگ‬ ‫ســیلیس در ایــران فعالیــت دارد کــه ذخیــره ایــن معــادن‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬میلیــون تــن اســت‪.‬‬ ‫در میــان منابــع و معــادن سیلیســم در ایــران مــی تــوان معــدن‬ ‫ســیلیس خــوی را بــه عنــوان خالــص تریــن و مرغــوب تریــن‬ ‫معــدن بــا ‪ ۹۹‬درصــد کیفیــت دانســت ولــی بــه دلیــل نبــود‬ ‫امکانــات کافــی امــکان فــراوری ایــن محصــول وجــود نــدارد و بــه‬ ‫صــورت خــام بــه کشــورهای دیگــر صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫معــادن ســیلیس واقــع در منطقــه بجنــورد و شــیروان‬ ‫خراســان شــمالی بــا ذخیــره بیــش از ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن بســیار‬ ‫مناســب بــرای اســتفاده در بتــن ســبک و ســیمان و دارای‬ ‫تســت کاربــردی مثبــت اســت و درجــه خلــوص معــدن بیــن‬ ‫‪ ۷۵‬الــی ‪ ۸۰‬درصــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شــیروان در مجلس شــورای اســامی در این‬ ‫بــاره مــی افزایــد‪ :‬اکتشــاف پهنـ ه معدنــی شــیروان ‪ -‬فــاروج بــا‬ ‫همــکاری ســازمان زمین شناســی و اکتشــاف مــواد معدنــی‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد و بــر ایــن اســاس پهنــه های معدنی‬ ‫شمالشــرق کشــور با روش اســکن کردن مطالعه شــده ولی‬ ‫اکتشــاف عملیاتــی توســط ســازمان زمیــن شناســی انجــام‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫علی جدی می گوید‪ :‬بخشــی از پهنه شــیروان به ویژه شــمال‬ ‫ایــن شهرســتان معــادن اهکی‪ ،‬منیزیم و ســیلیس فــراوان دارد‬ ‫کــه بایــد ایــن ظرفیــت در ایــن منطقه فراوری شــود‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای‬ ‫اســامی مــی افزایــد‪ :‬ســرب‪ ،‬روی‪ ،‬بوکســیت و معــادن‬ ‫اهکــی در پهنــه جنوبــی ایــن شهرســتان وجــود دارد کــه‬ ‫ضرورت دارد تا توســط ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات‬ ‫معدنــی مطالعــه مجــزا و جداگانــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن خراســان‬ ‫شــمالی پهنــه هــای اکتشــافی معدنــی اســتان کــه از ســالها‬ ‫پیــش بلوکــه بــود‪ ،‬بــا هماهنگــی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت ازاد شــده اســت و امــاده بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشور‪ ،‬ژئوفیزیک‬ ‫هوایــی خراســان شــمالی را بــا اســتفاده از بالگــرد بــر روی هفــت‬ ‫هــزار کیلومتــر مربــع از پهنه هــای اکتشــافی ایــن اســتان بــه‬ ‫انجــام رســانده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬مــاده معدنــی از ‪ ۶۸‬مــاده معدنــی موجــود در کشــور در‬ ‫خراســان شــمالی وجــود دارد و میــزان ذخیــره قطعــی معــادن‬ ‫ایــن اســتان یــک میلیــارد و ‪ ۵۸‬میلیــون تــن و میــزان اســتخراج‬ ‫اســمی معــادن ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه پنــج میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تــن مــاده معدنــی در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اســتخراج مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی سرشــار از مواد معدنی ســیلیس‪ ،‬بوکسیت‪،‬‬ ‫باریــت‪ ،‬مرمــر‪ ،‬کلســیت‪ ،‬هماتیــت‪ ،‬روی و ســرب اســت کــه بــه‬ ‫صــورت خــام در ســایر اســتان ها بــه فــروش مــی رســد و معــادن‬ ‫کلســیت و هماتیــت اســتان نیــز غیرفعــال و هشــت معــدن‬ ‫باریــت در شهرســتان راز و جــرگالن بــه صــورت نیمــه فعــال مواد‬ ‫اولیــه صنعــت رنگســازی و حفــاری نفــت را تولیــد مــی کنــد و در‬ ‫عمــل هیــچ ســودی از ان عایــد اســتان نمــی شــود‪.‬‬ ‫سرانجام طرح‬ ‫اگرچــه کلنــگ ایــن طــرح در دهــم تیرمــاه بــه زمیــن زده‬ ‫شــد و از انجایــی کــه ایــن طــرح عظیــم در منطقــه ای مــرزی‬ ‫واقــع شــده اســت گمــان مــی رفــت کــه همچــون بســیاری از‬ ‫طــرح هــا بــه صــورت الکپشــتی اجرایــی شــود ولــی واقعیــت‬ ‫امــر ایــن اســت کــه مســووالن اســتانی در اجــرای ایــن طــرح‬ ‫تمامــی تــاش را کــرده انــد و ســعی دارنــد تــا فــاز اول ایــن‬ ‫طــرح بــه زودی اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫مجــری ایــن طــرح عظیــم صنعتــی در مــورد مراحــل اجــرا مــی‬ ‫گویــد‪ :‬عملیــات اجــرای ایــن طــرح در پنــج هکتــار و ســه فــاز اجــرا‬ ‫مــی شــود کــه فــاز اول در یــک و نیــم هکتــار‪ ،‬فــاز دوم در ‪ ۲‬و‬ ‫نیــم هکتــار و مابقــی نیــز بعنــوان فــاز ســوم اجرایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی کاظمــی مــی افزایــد‪ :‬فــاز اول ایــن طــرح شــامل ‪۶‬‬ ‫هــزار متــر ســوله و فضایــی متشــکل از کــوره هــای ذوب‬ ‫اســت و پنــج هــزار تــن پــودر ســیلیس را بــه صــورت خــام‬ ‫تولیــد مــی کنــد و فــاز دوم نیــز متشــکل از ‪ ۱۴‬هــزار متــر‬ ‫مربــع ســوله ضمــن تولیــد پــودر سیلیســیم محصــوالت‬ ‫پاییــن دســتی را نیــز شــامل مــی شــود و فــاز ســوم ایــن‬ ‫طــرح نیــز مــواد اولیــه ‪ ۲‬فــاز نخســت را تولیــد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ایــن واحــد صنعتــی بــزرگ ســاالنه ‪۱۰‬‬ ‫هــزار تــن ســنگ ســیلیس مصــرف مــی کنــد و پنــج هــزار‬ ‫تــن پــودر ایــن مــاده شــیمیایی مهــم را تولیــد مــی کنــد و‬ ‫معــادن ســیلیس شهرســتان شــیروان به خوبــی جوابگوی‬ ‫ایــن کارخانــه اســت‪.‬‬ ‫مجــری طــرح کاربیــد سیلیســیم در ادامــه مــی افزایــد‪ :‬تمامــی‬ ‫دســتگاه هــای ایــن واحــد صنعتــی از داخــل و کشــور چیــن‬ ‫خریــداری شــده اســت و بســیار امیدواریــم تــا فــاز اول ان تــا‬ ‫پایــان امســال بــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬کار تســطیح زمیــن فــاز اول ایــن طــرح‬ ‫و دیــوار جانبــی ان اجــرا شــده اســت و اکنــون در مرحلــه‬ ‫تاســیس ســوله اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه‬ ‫عنــوان دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان شــمالی‬ ‫در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد کــه کارخانــه‬ ‫قنــد و الیــاف شــیروان از بزرگتریــن واحدهــای صنعتــی در‬ ‫خرســان بــزرگ بــود‪.‬‬ ‫شــهرک صنعتــی ایــن شهرســتان بــا بیــش از ‪ ۳۵۰‬هکتــار‬ ‫مســاحت بــه عنــوان بزرگتریــن شــهرک صنعتــی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ۶۷ ،‬واحــد صنعتــی دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۳۷‬واحــد‬ ‫صنعتــی بــا اشــتغالزایی ‪ ۹۳۰‬نفــر فعــال‪ ۲۴ ،‬واحــد غیرفعــال‬ ‫و راکــد و ‪ ۶‬واحــد نیمــه فعــال اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان دارای ‪ ۲۵‬واحــد تولیــدی غیرفلــزی‪ ،‬ســه‬ ‫واحــد تولیــدی فلــزی و ‪ ۱۸‬واحــد معدنــی اســت کــه بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط فعلــی کنونــی اینــک ‪ ۳۰۰‬نفــر در ناحیــه صنعتــی‬ ‫امیرابــاد و شــهرک صنعتــی مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪635‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫توسعه زیرساخت های صنعتی‬ ‫ایجــاد زیرســاخت هــای مــورد نیــاز شــهرک صنعتی(پســت فــوق توزیــع‪ ،‬اســفالت راه‬ ‫دسترســی‪ ،‬احــداث تصفیــه خانــه‪ ،‬ایجــاد ســردرب‪ ،‬روشــنایی و غیــره)‪ ،‬کلنــگ زنــی‬ ‫پــروژه کاربیــد سلســیوم در شــهرک صنعتــی‪ ،‬کلنــگ زنــی مجتمــع فروالیــاژ‪ ،‬کارخانــه‬ ‫ریســندگی کتان(نســاجی)‪ ،‬ایجــاد ‪ ۱۵‬واحــد کارگاهــی کوچــک بــه جهــت واگــذاری و‬ ‫راه انــدازی کارخانــه الیــه ســبحان از جملــه طــرح هــای مهــم در دســت اجــرا صنعــت‬ ‫شهرســتان اســت کــه تیرمــاه امســال عملیــات اجرایــی ان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫چهره شهر‬ ‫«دارالمصلین»‬ ‫در انتظار‬ ‫محرومیت زدایی‬ ‫شهرســتان شــیروان در خراسان شــمالی بــا وجــود‬ ‫ظرفیت هــای بــاالی اقتصــادی دارای محرومیت هــای‬ ‫زیــادی اســت و دولــت توانســته بــا ســرمایه گذاری در بخش‬ ‫صنعــت و کشــاورزی بــه اقتصــاد ایــن شــهر تحــرک دهــد‪.‬‬ ‫نــام شــیروان در شــمال خراســان بــا شــهدای شــاخصی‬ ‫همچــون «مرتضــی زرهــرن»‪« ،‬رحیــم برزگــر»‪« ،‬بهمــن‬ ‫پارســا» و «رضایــی فاضــل» شــهره اســت و رشــادت هــای‬ ‫ایــن مــردم در تاریــخ انقــاب و دفــاع از ارزش هــای دینــی‬ ‫زبانــزد اســت و نــام «دارالمصلیــن» بــه خوبــی گــواه ایــن‬ ‫مدعاســت‪.‬‬ ‫مردمــان ایــن خطــه شــمالی بــا دســت هــای پینــه بســته و‬ ‫هیاهــوی چوپانــان غریبــه نیســتند و زندگــی هــر کســی بــه‬ ‫فراخــور حــال بــا کشــاورزی و دامــداری عجیــن شــده اســت و‬ ‫ایــن تولیدکننــدگان جهــادی و تالشــگر لحظــه ای از تکاپــوی‬ ‫روزگار عقــب نمــی کشــند‪.‬‬ ‫مهمــان نــوازی مــردم ایــن خطــه کــه در مســیر زائــران ثامن‬ ‫الحجــج واقــع هســتند شــنیدنی و بــس مانــدگار اســت و‬ ‫ســاالنه هــزاران گردشــگر و زائــر مشــهد مقــدس خاطــرات‬ ‫شــنیدنی از ایــن خطــه کوهســتانی بــه یــادگار مــی برنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن شهرســتان دارای ظرفیــت هــای اقتصــادی‬ ‫مهمــی اســت ولــی بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫ایــن خطــه بــا توســعه همــراه نبــوده و در ‪ ۲‬ســال اخیــر‬ ‫پیشــران های اقتصــادی شــهر دارالمصلیــن توســعه یافتــه‬ ‫و تحــرک اقتصــادی جایگزیــن رکــود اقتصــادی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای رونــق اقتصــادی ایــن شهرســتان طــرح هــای بزرگــی‬ ‫در دولــت ســیزدهم کلنــگ زنــی و اجــرا شــده اســت کــه بــه‬ ‫تعــدادی از ایــن پــروژه هــای مهــم کــه هــر یــک مــی توانــد‬ ‫بخشــی از غبــار محرومیــت را در ایــن خطــه بزدایــد‪ ،‬اشــاره‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫گلخانه ‪ ۱۰۰‬هکتاری دوین‬ ‫عملیــات اجرایــی بزرگتریــن گلخانــه شــرق کشــور در‬ ‫شــیروان در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۱۰۰‬هکتــار واقــع در‬ ‫روســتای دویــن از توابــع بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان ‪۶‬‬ ‫خردادمــاه ســال گذشــته اغــاز شــد کــه بــا افتتــاح ایــن پــروژه‬ ‫شــاخص کشــت گلخانــه ای در اســتان رشــد ‪ ۲۰۰‬درصــدی‬ ‫خواهــد داشــت کــه مــی توانــد جهــش و رشــد اقتصــادی‬ ‫بزرگــی را در اســتان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫ســرمایه گــذار ایــن طــرح گــروه اقتصــاد ملــل اســت کــه‬ ‫میــزان کل ســرمایه گــذاری هشــت هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫بــا اشــتغالزایی هــزار نفــر پیــش بینــی شــده اســت کــه بــا‬ ‫پیگیــری هــای انجــام شــده جهــت ایجــاد زیرســاخت هــای‬ ‫ان تاکنــون ‪ ۲۵‬کیلومتــر خــط انتقــال اجــرا شــده و عملیــات‬ ‫تســطیح و خاکبــرداری‪ ،‬تجهیــز کارگاه و اخــذ انشــعاب بــرق‬ ‫و گاز صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان شــمالی ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار هکتــار اســت و حــدود ‪ ۸۲‬هــزار بهــره بــردار بخــش‬ ‫کشــاورزی در ایــن اســتان مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۳۳۹‬واحــد تولیــدی گلخانــه در ایــن اســتان فعــال اســت‬ ‫کــه تولیــد کننــدگان ایــن بخــش ســال گذشــته ‪ ۲۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان درامــد کســب کردنــد‪.‬‬ ‫مجتمع تفریحی‪ ،‬توریستی و گردشگری بیگان‬ ‫مجتمــع تفریحــی‪ ،‬تجــاری و گردشــگری بیــگان شــیروان از‬ ‫طــرح هایــی بــود کــه در ســفر اســتانی دوم تیرمــاه جــاری‬ ‫رییــس جمهــور بــه خراســان شــمالی مصــوب شــد‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی ایــن مجتمــع ‪ ۵۰‬هکتــاری واقــع در‬ ‫روســتای بیــگان از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان امســال‬ ‫اغــاز شــد کــه زمیــن ان واگــذار شــده و ســرمایه گــذار ان‬ ‫گــروه اقتصــاد ملــل اســت‪.‬‬ ‫میــزان کل ســرمایه گــذاری پنــج هــزار میلیــارد ریــال بــا‬ ‫اشــتغالزایی ‪ ۱۳۰‬نفــر اســت کــه اکنــون در مرحلــه تهیــه‬ ‫ســایت پــان توســط مشــاور طــرح اســت و پیــش بینــی مــی‬ ‫شــود کــه تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۳‬بــه اتمــام برســد‪.‬‬ ‫ایــن مجتمــع عــاوه بــر رونــق و توســعه گردشــگری در ایــن‬ ‫منطقه سبب اشتغالزایی مستقیم برای ‪ ۲۵‬نفر خواهد شد‪،‬‬ ‫غرفه هــای تجــاری‪ ،‬رســتوران ســنتی‪ ،‬کافی شــاپ‪ ،‬واحدهــای‬ ‫اقامتــی‪ ،‬شــهربازی کــودکان و غیــره از جملــه بخش هــای ایــن‬ ‫مجتمــع توریســتی‪ ،‬تفریحــی و خدماتــی اســت‪.‬‬ ‫روســتای بیــگان در ‪ ۱۵‬کیلومتــری غــرب شــیروان و در‬ ‫مجــاورت محــور اصلــی مشــهدالرضا (ع) بــه شــمال کشــور‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در حــد فاصــل اســتان هــای شــمالی بــه‬ ‫مشــهد مقــدس واقــع شــده کــه ســاالنه ‪ ۲۰‬میلیون مســافر‬ ‫و زائــر از ایــن مســیر تــردد مــی کننــد‪.‬‬ ‫طبیعتــی بکــر و دســت نخــورده ایــن اســتان همیشــه مورد‬ ‫توجه گردشــگران و طبیعت دوســتان اســت‪.‬‬ ‫هفــت هتــل‪ ،‬یــک متــل‪ ۱۱ ،‬مهمان پذیــر‪ ۳۸ ،‬خانه مســافر‬ ‫و ‪ ۳۵‬اقامتــگاه بوم گــردی در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫مســافران را پذیــرش مــی کننــد‪.‬‬ ‫اســتان یــک میلیــون نفــری خراســان شــمالی بیــش از ‪۱۱۵‬‬ ‫جاذبــه گردشــگری‪ ۲ ،‬منطقــه نمونــه ملــی و ‪ ۲۲‬منطقــه‬ ‫نمونــه گردشــگری اســتانی دارد‪.‬‬ ‫گاوداری ‪ ۱۰‬هزار راسی روستای خرم اباد‬ ‫عملیات اجرایی ســاخت گاوداری ‪ ۱۰‬هزار راســی شــیروان‪،‬‬ ‫بزرگتریــن پــروژه گاوداری شــرق کشــور ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه‬ ‫‪ ۹۸‬در زمینی به مساحت ‪ ۱۰۷‬هکتار در روستای خرم اباد‬ ‫این شهرســتان اغاز شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح یکــی از هفــت پــروژه گاوداری اســت کــه توســط‬ ‫شســتا در دســت اجــرا اســت و هــدف از اجــرای ایــن طرحهــا‬ ‫افزایــش ســهم شــیر تولیــدی ایــن شــرکت از ســاالنه ‪۱۸۰‬‬ ‫هــزار تــن بــه یــک تــا ‪ ۱.۵‬میلیــون تــن اســت کــه ظرفیــت‬ ‫تولیــد ســاالنه ‪ ۶۵‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬تــن شــیر و هــزار تــن گوشــت‬ ‫را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح هــا در راســتای ایجــاد عدالت اجتماعی و‬ ‫فقرزدایــی از مناطــق روســتایی اســت کــه بــا ســرمایه گذاری‬ ‫شســتا در طــرح دامــداری شــیروان‪ ۳۰ ،‬هــزار راس دام‬ ‫مولــد جدیــد بــه مجموعــه دام منطقــه افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬تحــول بزرگــی را در اقتصــاد شــیروان و‬ ‫اســتان خراســان شــمالی رقــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان یــک درصــد وســعت و جمعیــت کشــور را دارا‬ ‫اســت و ایــن در حالــی اســت کــه خراســان شــمالی چهــار‬ ‫درصــد از جمعیــت دامــی کشــور را دارد و بــا ‪ ۸۰‬هــزار راس‬ ‫دام ســنگین و ‪ ۲‬میلیــون راس دام ســبک‪ ،‬روزانــه ‪ ۴۱۹‬تــن‬ ‫و ســاالنه ‪ ۱۵۳‬هــزار تــن شــیر تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫اکنــون ایــن طــرح ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه‬ ‫ســرمایه گذار ان شــرکت گلدشــت نمونه اصفهان(وابســته‬ ‫بــه شســتا) بــا میــزان کل ســرمایه گــذاری پنــج هــزار میلیارد‬ ‫ریــال پیــش بینــی شــده و تســهیالت مــورد نیــاز ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫ریــال اســت و بــا اتمــام طــرح بــرای ‪ ۲۵۰‬نفــر بــه صــورت‬ ‫مســتقیم و غیرمســتقیم اشــتغالزایی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زدودن غبــار محرومیــت از راه هــای شــهری و‬ ‫روســتایی‬ ‫شــیروان کــه در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل واقــع شــدن در مســیر اصلــی اســتان های شــمالی‬ ‫بــه مشــهد یکــی از مســیرهای پرتــردد کشــور اســت‪۶۵۰ ،‬‬ ‫کیلومتــر راه روســتایی دارد کــه ‪ ۷۰‬درصــد ان در مناطــق‬ ‫کوهســتانی واقــع اســت‪.‬‬ ‫مجمــوع کل راه هــای روســتایی ایــن شهرســتان ‪۶۵۰‬‬ ‫کیلومتــر اســت کــه بیــش از ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر ان اســفالت‬ ‫اســت و ‪ ۸۶‬کیلومتــر بزرگــراه در ‪ ۲‬بانــد شــمالی و‬ ‫جنوبــی دارد‪.‬‬ ‫مســیر ‪ ۵۰‬روســتای شهرســتان بــه طــول ‪ ۱۵۰‬کیلومتــر‬ ‫بیشــتر خاکــی اســت و امســال ‪ ۵۰‬کیلومتــر راه روســتایی‬ ‫دیگر در ســه بخش مرکزی‪ ،‬ســرحد و قوشــخانه شهرستان‬ ‫از محــل اعتبــارات ملــی اســفالت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن امســال ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای اســفالت و‬ ‫زیرســازی ‪ ۲۴‬کیلومتــر از راه هــای روســتایی در ســه بخــش‬ ‫مرکزی‪ ،‬ســرحد و قوشــخانه این شهرســتان هزینه شــد که‬ ‫بــا اتمــام ان یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬خانــوار روســتایی در قالب هفت‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر از روســتاییان شــیروان از راه ارتباطــی‬ ‫مناســب برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫زیرســازی و امــاده ســازی ‪ ۲۱‬کیلومتــر راه روســتایی جهــت‬ ‫اجــرای اســفالت‪ ،‬اجــرای ‪ ۱۷‬کیلومتــر روکــش اســفالت راه‬ ‫بیــن روســتایی از جملــه اقدامــات دیگــر ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫رفع عطش تشنگی با اتمام طرح های ابرسانی‬ ‫اکنــون ‪ ۱۳۱‬روســتا و چهــار شــهر زیــر پوشــش اداره اب و‬ ‫فاضــاب شــیروان از اب لولــه کشــی برخــوردار اســت کــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد شــهرها و ‪ ۹۴.۷‬درصــد مناطــق روســتایی ایــن‬ ‫شهرســتان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫امســال بــرای مقابلــه بــا بحــران کــم ابــی در شــیروان‪۴۰ ،‬‬ ‫میلیــارد ریــال نیــز از محــل اعتبــارات اســتانی در ســالجاری‬ ‫بــرای تجهیــز و راه انــدازی چاه هــای اب شــرب ایــن‬ ‫شهرســتان هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫امســال ‪ ۷۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای حفــر‪ ،‬تجهیــز و‬ ‫اجــرای خــط انتقــال چــاه هــای اهکــی جنــوب شــهر ایــن‬ ‫شهرســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫طــرح چــاه هــای اهکــی شــیروان در ‪ ۲‬فــاز اجرایــی و بــه‬ ‫بهــره بــرداری مــی رســد کــه مرحلــه نخســت ان شــامل حفر‬ ‫هفــت حلقــه چــاه و اجــرای هفــت کیلومتــر از خــط انتقــال‬ ‫بــا ‪ ۲۲۰‬میلیــاد ریــال اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫تجهیــز ســه حلقــه چــاه‪ ،‬اجــرای ‪ ۱۲‬کیلومتــر خــط انتقــال‪،‬‬ ‫احــداث ســه بــاب اتاقــک ســرچاه و تکمیــل مخــزن ‪۱۰‬هــزار‬ ‫متــر مکعبــی نیــز فــاز دوم ایــن طــرح بــا ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن تکمیــل مخزن نیمه تمــام ‪ ۱۰‬هزار مترمکعبی‬ ‫شــیروان از مهــم تریــن بخــش هــای تکمیــل ایــن طــرح‬ ‫اســت کــه اینــک دارای ‪ ۱۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی اســت و‬ ‫بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح ‪ ۸۲‬هــزار و ‪ ۶۸۹‬نفــر جمعیــت‬ ‫از خدمــات ان برخــوردار مــی شــوند‪.‬‬ ‫ابرســانی بــه روســتای حســین ابــاد از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫بــا پوشــش جمعیــت حــدود چهــار هــزار نفــر کــه عملیــات‬ ‫ان بــه اتمــام رســیده‪ ،‬اغــاز پــروژه ابرســانی بــه روســتای‬ ‫بــی بهــره از توابــع بخــش مرکــزی‪ ،‬اغــاز پــروژه مجتمــع‬ ‫ابرســانی خطاب و عبداباد و پروژه ابرســانی به روســتاهای‬ ‫بخــش قوشــخانه توســط قــرارگاه محرومیــت زدایــی ســپاه‬ ‫جواداالئمــه از دیگــر اقدامــات در دســت اجــرا بــرای مقابلــه‬ ‫بــا بحــران کــم ابــی در ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫راه اندازی کشتارگاه صنعتی‬ ‫عملیــات اجرایــی کشــتارگاه صنعتــی دام و صنایــع جانبــی‬ ‫شــیروان با هدف تکمیل زنجیره تولید گوشــت شهرســتان‬ ‫‪ ۲‬خردادمــاه امســال اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مجــری ایــن پــروژه شــرکت «سرودشــت محمدیــه» اســت‬ ‫کــه طــرح در روســتای خطــاب دهســتان زیــارت بــا پنــج هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال ســرمایه و بــا اشــتغالزایی هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفــر غیــر مســتقیم و ‪ ۳۵۰‬نفــر مســتقیم اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫ســاالنه بیــش از پنــج هــزار تُــن گوشــت قرمــز در ایــن‬ ‫شهرســتان خراســان شــمالی تولیــد و روانــه بــازار مــی شــود‬ ‫کــه ایــن شهرســتان بــا داشــتن بیــش از ‪ ۵۰۰‬هــزار راس دام‬ ‫ســبک و ســنگین رتبــه نخســت را در تولیــد گوشــت قرمــز‬ ‫اســتان دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان ‪ ۵۰‬واحــد مــرغ گوشــتی بــا ظرفیــت‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۳۸۳‬هــزار و ‪ ۸۴۰‬قطعــه بــا جوجــه ریزی‪۶ ،‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۶۴‬هــزار و ‪ ۱۴۳‬قطعــه در ســال اســت و قطــب‬ ‫تولیــد مــرغ در اســتان خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت دامــی بیــش از ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫راس دام ســبک بیــش از ‪ ۳.۵‬درصــد جمعیــت دام ســبک‬ ‫کشــور را دارد و از جمله اســتان های صادر کننده دام زنده‬ ‫بــه ســایر اســتان هــا اســت‪.‬‬ ‫پیگیــری جهــت احــداث مجتمــع پرتودهــی بــا هــدف‬ ‫افزایــش مانــدگاری محصــوالت کشــاورزی و باغــی از جملــه‬ ‫طــرح هایــی اســت کــه توســعه و تحــول شهرســتان را رقــم‬ ‫خواهــد زد‪.‬‬ ‫توسعه زیرساخت های صنعتی‬ ‫ایــن شهرســتان ‪ ۶۷‬واحــد صنعتــی دارد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۳۷‬واحــد صنعتــی بــا اشــتغالزایی ‪ ۹۳۰‬نفــر فعــال‪۲۴ ،‬‬ ‫واحــد غیرفعــال و راکــد و ‪ ۶‬واحــد نیمــه فعــال اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن شهرســتان دارای ‪ ۲۵‬واحــد تولیــدی‬ ‫غیرفلــزی‪ ،‬ســه واحــد تولیــدی فلــزی و ‪ ۱۸‬واحــد معدنــی‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط فعلی کنونــی اینــک ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫در ناحیــه صنعتــی امیرابــاد و شــهرک صنعتــی مشــغول بــه‬ ‫کار هســتند‪.‬‬ ‫ایجــاد زیرســاخت هــای مــورد نیــاز شــهرک صنعتی(پســت‬ ‫فــوق توزیــع‪ ،‬اســفالت راه دسترســی‪ ،‬احــداث تصفیــه‬ ‫خانــه‪ ،‬ایجــاد ســردرب‪ ،‬روشــنایی و غیره)‪ ،‬کلنــگ زنی پروژه‬ ‫کاربیــد سلســیوم در شــهرک صنعتــی‪ ،‬کلنــگ زنــی مجتمــع‬ ‫فروالیــاژ‪ ،‬کارخانــه ریســندگی کتان(نســاجی)‪ ،‬ایجــاد ‪۱۵‬‬ ‫واحــد کارگاهــی کوچــک بــه جهــت واگــذاری و راه انــدازی‬ ‫کارخانــه الیــه ســبحان از جملــه طــرح هــای مهــم در دســت‬ ‫اجــرا صنعــت شهرســتان اســت کــه تیرماه امســال عملیات‬ ‫اجرایــی ان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســاخت بزرگتریــن مجموعــه فروالیــاژ شمالشــرق‬ ‫کشــور‬ ‫ســاخت بزرگتریــن مجموعــه صنعتــی فروالیاژ شمالشــرق‬ ‫کشــور (کاربیــد سیلیســیوم) تیرمــاه امســال در شهرســتان‬ ‫شــیروان خراســان شــمالی در ســه فــاز اغــاز شــد و فــاز‬ ‫نخســت بــرای فــراوری مــاده خــام ســیلیس تا پایان امســال‬ ‫بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح بــا ســرمایه گــذاری ایمیدرو(ســازمان توســعه و‬ ‫نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران) و در ســه فاز اجرا‬ ‫مــی شــود کــه تنهــا ســرمایه گــذاری فــاز نخســت ان یکهــزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان ریــال اســت کــه بــرای ‪ ۲‬هــزار نفــر بــه‬ ‫صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم شــغل ایجــاد مــی کنــد که‬ ‫‪ ۴۳۰‬نفــر ان بــه صــورت مســتقیم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فــاز اول در یــک و نیــم هکتــار‪ ،‬فــاز دوم در ‪ ۲‬و نیم هکتار و‬ ‫مابقی نیز بعنوان فاز ســوم اجرایی می شــود‪.‬‬ ‫فــاز اول ایــن طــرح شــامل ‪ ۶‬هــزار متــر ســوله و فضایــی‬ ‫متشــکل از کــوره هــای ذوب اســت و پنــج هــزار تــن پــودر‬ ‫ســیلیس را بــه صــورت خــام تولیــد مــی کنــد و فــاز دوم نیــز‬ ‫متشــکل از ‪ ۱۴‬هــزار متــر مربــع ســوله ضمــن تولیــد پــودر‬ ‫سیلیســیم محصــوالت پاییــن دســتی را نیــز شــامل مــی‬ ‫شــود و فــاز ســوم ایــن طــرح نیــز مــواد اولیــه ‪ ۲‬فــاز نخســت‬ ‫را تولیــد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن واحــد صنعتــی بــزرگ ســاالنه ‪ ۱۰‬هــزار تــن ســنگ‬ ‫ســیلیس مصــرف و پنــج هــزار تــن پودر این ماده شــیمیایی‬ ‫مهــم را تولیــد مــی کنــد و معــادن ســیلیس شهرســتان‬ ‫شــیروان بــه خوبــی جوابگــوی ایــن کارخانــه اســت‪.‬‬ ‫تمامــی دســتگاه هــای ایــن واحــد صنعتــی از داخــل و‬ ‫کشــور چیــن خریــداری شــده اســت و فــاز اول ان تــا پایــان‬ ‫امســال بــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫کار تســطیح زمیــن فــاز اول ایــن طــرح و دیــوار جانبــی‬ ‫ان اجــرا شــده اســت و اکنــون در مرحلــه تاســیس‬ ‫ســوله اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه‬ ‫عنــوان دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان شــمالی‬ ‫در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد کــه کارخانــه‬ ‫قنــد و الیــاف شــیروان از بزرگتریــن واحدهــای صنعتــی در‬ ‫خرســان بــزرگ بــود‪.‬‬ ‫شــهرک صنعتــی ایــن شهرســتان بــا بیــش از ‪ ۳۵۰‬هکتــار‬ ‫مســاحت بــه عنــوان بزرگتریــن شــهرک صنعتــی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ۶۷ ،‬واحــد صنعتــی دارد کــه از ایــن تعــداد ‪۳۷‬‬ ‫واحــد صنعتــی بــا اشــتغالزایی ‪ ۹۳۰‬نفــر فعــال‪ ۲۴ ،‬واحــد‬ ‫غیرفعــال و راکــد و ‪ ۶‬واحــد نیمــه فعــال اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪635‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫امام جمعه بجنورد‬ ‫نماینده سازمان امور اجتماعی کشور‪:‬‬ ‫هتک حرمت به طلبه ها‬ ‫قابل پذیرش نیست‬ ‫در کشور افزون بر چهار هزار محله‬ ‫کم برخوردار روستایی شناسایی شد‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام‬ ‫جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬متاســفانه ایــن روزهــا در‬ ‫برخــی از نقــاط کشــور شــاهد هتــک حرمــت بــه‬ ‫طلبه هــا هســتیم کــه ایــن بــی اخالقــی قابــل‬ ‫پذیــرش نیســت‪.‬‬ ‫نماینــده ســازمان امــور اجتماعــی کشــور گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح «توانمنــد ســازی‬ ‫اجتمــاع محــور محلــه هــای کــم برخــوردار» جــدای از شناســایی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰‬محلــه شــهری‪،‬‬ ‫چهــار و ‪ ۴۰‬محلــه کــم برخــوردار روســتایی نیــز در ‪ ۳۱‬اســتان کشــور شناســایی شــد‪.‬‬ ‫منوچهــر صادقــی در جلســه طــرح «توانمنــد ســازی اجتمــاع محــور محلــه هــای کــم‬ ‫برخــوردار» در خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬طــرح توانمندســازی اجتمــاع محــور محــات‬ ‫کــم برخــوردار از طــرح هــای جامعــی اســت کــه برخــاف دیگــر رویکردهــای اجــرا شــده بــر‬ ‫ظرفیــت محلــی بــرای ایجــاد تحــول در مناطــق کــم برخــوردار تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دســتگاه هــای متولــی ایــن طــرح کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‪ ،‬ســازمان‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬هــال احمــر و ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) هســتند کــه بایــد بــا تکیــه‬ ‫بــر ظرفیــت هــای مردمــی مشــکالت هــر منطقــه کــم برخــوردار را احصــا و در راســتای رفــع ان‬ ‫اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫صادقــی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه بررســی هــای انجــام شــده هــر منطقــه کــم برخــودار بــا‬ ‫مشــکالت خــاص خــود دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد امــا بیشــترین نیازهــای ایــن مناطــق‬ ‫مربــوط بــه اشــتغال‪ ،‬مســکن و بهداشــت و ســامت اســت‪.‬‬ ‫انتخاب محله «صادقیه بجنورد» به عنوان پایلوت اجرای طرح‬ ‫نماینــده ســازمان امــور اجتماعــی کشــور گفــت‪ :‬مطــرح شــدن ســبک زندگــی اســامی‬ ‫بــرای نخســتین بــار در ایــن اســتان از ســوی مقــام معظــم رهبــری و پیگیــری هــای اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی از دالیــل انتخــاب محله»صادقیــه بجنــورد» بــه عنــوان پایلوت بــرای اجرای‬ ‫ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهــم نامــه هــا بــا دســتگاه هــای اجرایــی در اجــرای ایــن طــرح‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬از انجایــی کــه مســکن یکــی از نیازهــای اصلــی مناطــق کــم برخوردار اســت‪ ،‬پیرو‬ ‫توافقاتــی کــه بــا وزارت راه و شهرســازی انجــام شــد‪ ،‬حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار مســکن در مناطــق کم‬ ‫برخــوردار کشــور ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۳۶‬محله کم برخوردار در خراسان شمالی‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار خراســان شــمالی نیــز در ایــن جلســه گفــت‪ :‬در‬ ‫راســتای اجــرای ایــن طــرح تاکنــون ‪ ۳۶‬محلــه کــم برخــوردار در اســتان شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن ناهیــدی افــزود‪ :‬ســاکنان ایــن محــات کــم برخــوردار مشــکالت متعــددی در حــوزه‬ ‫اعتیــاد‪ ،‬طــاق‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬بهداشــت کــه بایــد همــکاری دســتگاه هــای متولــی رفــع شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر بهــره گیــری از ظرفیــت هــای مردمــی در اجــرای طــرح «توانمنــد ســازی‬ ‫اجتمــاع محــور محلــه هــای کــم برخــوردار» خاطرنشــان کــرد‪ :‬همــان طــور کــه در ایــن طــرح‬ ‫تاکیــد شــده بایــد نیازهــای محــات کــم برخــوردار از طریــق مشــارکت هــای مردمــی رفع شــود‬ ‫و بــه هیــچ عنــوان کار یــک ســویه دســتگاه هــای اجرایــی مدنظــر نیســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫افزون بر ‪ ۲۸‬هزار جلد کتاب‬ ‫کودکان خراسان شمالی‬ ‫به امانت گرفتند‬ ‫حجــت االســام والمســلمین رضــا نــوری در‬ ‫اییــن معارفــه مدیــر مرکــز خدمــات حــوزه هــای‬ ‫علمیــه خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫بــی حرمتیهــا توســط عــده ای نــااگاه تحت تاثیــر‬ ‫ت دشــمنان بــرای تضعیــف ارزش هــای‬ ‫تبلیغــا ‬ ‫اســامی در جامعــه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه جوانــان نبایــد فریــب‬ ‫دشــمنان را بخورنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬دشــمن در قالــب‬ ‫جنــگ نــرم‪ ،‬نظــام و نســل جــوان مــا را نشــانه‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫دشــمنان بــا بهره گیــری از رســانه ها و فضــای‬ ‫مجــازی در تولیــد محتواهــای دروغ بــه دنبــال‬ ‫تضعیــف اعتقــادات دینــی مــردم بــه ویــژه نســل‬ ‫نوجــوان و جــوان هســتند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬طلبــه هــا‪ ،‬مبلغــان دینــی‬ ‫هســتند کــه همــواره پیگیــر ترویــج فرهنــگ و‬ ‫مکتــب اهــل بیــت(ع) در جامعــه بــوده انــد و در‬ ‫ایــن مســیر از هیــچ تالشــی فروگــذار نکــرده انــد‪.‬‬ ‫حجــت الســام نــوری اضافــه کــرد‪ :‬طلبــه هــا‬ ‫و روحانیــون همــواره در خــط مقــدم دفــاع از‬ ‫ارزشــهای اســامی و انقــاب قــرار دارنــد و در ایــن‬ ‫مســیر متحمــل ســختی هــای زیــادی شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن قشــر دلســوز همــراه ولــی فقیــه‬ ‫در جامعــه بســیاری از توطئــه هــا را علیــه نظــام‬ ‫اســامی خنثــی و مــردم را نســبت بــه برنامــه های‬ ‫شــوم دشــمن اگاه کــرده انــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬طلبــه هــا در‬ ‫واقــع بــه عنــوان یــک ســرباز رهنمودهــای ولــی‬ ‫فقیــه را در جامعــه تبییــن مــی کننــد تــا دشــمنان‬ ‫را در رســیدن بــه اهدافشــان نــاکام گذارنــد‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن کــه بــا حضــور معــاون سیاســی‪،‬‬ ‫امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی برگــزار شــد از زحمــات حجــت االســام‬ ‫محمــد توســلی نــژاد تقدیــر و حجــت االســام‬ ‫مســعود انصــاری بــه عنــوان مدیــر مرکــز خدمــات‬ ‫حوزه هــای علمیــه خراســان شــمالی معرفــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مســوول فرهنگــی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و‬ ‫نوجوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کــودکان و نوجوانــان‬ ‫اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۴۸۳‬جلــد‬ ‫کتــاب بــه امانــت گرفتنــد‪.‬‬ ‫نرگــس برهمنــد اظهارداشــت‪ ۲۰ :‬مرکــز کانــون پــرورش‬ ‫فکــری کــودکان و نوجوانــان متشــکل ‪ ۱۰‬مرکــز ثابــت و ‪۱۰‬‬ ‫مرکــز ســیار در اســتان فعــال اســت کــه در مجمــوع ‪ ۱۱۰‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۲۶‬جلــد کتــاب در ایــن مراکــز موجــود اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬پنــج هــزار و ‪ ۷۵۳‬کــودک و نوجــوان در‬ ‫کتابخانه هــای کانــون هــای پــرورش فکــری اســتان عضــو‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫مســوول فرهنگــی‪ ،‬هنــری کانــون پــرورش فکــری کــودکان‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مراکــز کانــون در ‪ ۲‬نوبــت بــه‬ ‫کــودکان و نوجوانــان خدمــات ارایــه مــی دهــد و والدیــن از‬ ‫ایــن فرصــت بــرای رشــد فرزنــدان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بجنــورد گفــت‪ :‬محــل اجــرای‬ ‫اســتخرهای تصفیــه فاضــاب (الگــون ) در روســتای قارلــق ایــن شهرســتان از ابتــدا مــورد‬ ‫تاییــد مــا نبــود و بایــد بــه مــکان دیگــری منتقــل شــود‪.‬‬ ‫محمــد خالقــی اظهــار داشــت‪ :‬الگــون هــای فاضــاب در روســتای قارلــق در اواســط دهــه‬ ‫‪ ۷۰‬بــه صــورت موقتــی ایجــاد شــد و قــرار بــود کــه مکانــی بــرای انتقــال فاضــاب هــای‬ ‫انســانی باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اداره حفاظــت محیــط زیســت بجنــورد از همــان ابتــدا ایــن مــکان را‬ ‫تاییــد نکــرد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه اداره کل امــوزش و پــرورش‬ ‫ن شــمالی گفت‪ ۲ :‬دانش اموز از هنرســتان شــریعتی‬ ‫خراســا ‬ ‫شهرســتان اســفراین در «بیســت و چهارمین جشــنواره جوان‬ ‫خوارزمــی» مقــام دوم را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫ســید خلیــل احمــدی موســوی اظهــار داشــت‪ :‬دانش امــوزان‬ ‫«مجتبــی تقی پــور» و «حســین اقایــی» بــا ارائــه طــرح‬ ‫اسانســور اموزشــی در گــروه علمــی بــرق و الکترونیــک موفــق‬ ‫بــه کســب مقــام دوم کشــور شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جشــنواره جــوان خوارزمــی هــر ســال در مراحــل‬ ‫مدرسـه ای‪ ،‬منطقـه ای‪ ،‬ناحیـه ای و اســتانی برگــزار می شــود و‬ ‫دانش امــوزان برگزیــده بــه مرحلــه کشــوری راه می یابنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه اداره کل امــوزش و پــرورش‬ ‫ن شــمالی گفــت‪ ۴۴ :‬طــرح از اســتان در ســامانه ایــن‬ ‫خراســا ‬ ‫جشــنواره ثبــت شــد کــه پــس از بررســی اولیــه ‪ ۳۱‬طــرح دارای‬ ‫مســتندات کامــل تاییــد و در مرحلــه کشــوری بررســی شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع از ‪ ۳۱‬طــرح‪ ،‬تنهــا یــک طــرح از‬ ‫خراســان شــمالی به مرحله مصاحبه کشــوری دعوت شــد که‬ ‫درنهایــت موفــق بــه کســب مقــام دوم کشــور شــد‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۵ :‬ایــده فناورانــه ســامت توســط‬ ‫ایــن دانشــگاه بــه ســرمایه گــذاران معرفــی شــد در نهایــت‬ ‫بــرای ‪ ۱۰‬طــرح اعــام حمایــت شــد‪.‬‬ ‫دکتــر امیرعلــی قهرمانــی اظهــار داشــت‪ :‬رویــداد ملــی‬ ‫«تانــا» ســامت از ‪ ۲۴‬ابــان مــاه ســالجاری بــه مــدت ‪ ۲‬روز‬ ‫بــا هــدف حمایــت از کســب و کارهــای نواورانــه و فناورانــه‬ ‫حــوزه ســامت و جــذب ســرمایه گذار بــه میزبانــی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــده هــا و محصــوالت فناورانــه ســامت کــه به‬ ‫حمایــت هــای مالــی نیــاز دارند بــا اعالم فراخوان شناســایی‬ ‫و ‪ ۵۰‬ایــده و محصــول فنــاور از سراســر کشــور بــه دبیرخانــه‬ ‫ایــن رویــداد در خراســان شــمالی معرفی شــدند‪.‬‬ ‫قهرمانــی ادامــه داد‪ ۲۵ :‬ایــده از ایــن تعــداد بعــد از داوری‬ ‫انتخــاب و از طریــق شــرکت شــتاب دهنده دانشــگاه بــه‬ ‫تمــام ســرمایه گــذاران فعــال در حــوزه فنــاوری ســامت‪،‬‬ ‫صنــدوق هــای نــواوری و شــرکت های تجــاری بــزرگ معرفــی‬ ‫شــدند و تاکنــون ســرمایه گــذار بــرای ‪ ۱۰‬طــرح جــذب شــد‪.‬‬ ‫باید استخرهای فاضالب‬ ‫روستای «قارلق» جابه جا شود‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫درخشش ‪ ۲‬دانش اموز اسفراینی‬ ‫در جشنواره جوان خوارزمی‬ ‫برای ‪ ۱۰‬طرح فناورانه سالمت‬ ‫سرمایه گذار جذب شد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بجنــورد افــزود‪ :‬ایــن الگــون هــا از ‪ ۱۱‬اســتخر‬ ‫تشــکیل و در حریــم رودخانــه اتــرک بــه عنــوان پنجمیــن رودخانــه بلنــد کشــور ایجــاد‬ ‫شــده اســت و خطــر نفــوذ فاضــاب بــه رودخانــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پیگیــری هــا بــرای انتقــال ایــن الگــون هــا بــه مــکان دیگــر هنــوز بــه‬ ‫نتیجــه نرســیده اســت‪.‬‬ ‫خالقــی اظهــار داشــت‪ :‬اوایــل امســال الگــون هــای فاضــاب اطــراف تونــل باباامــان‬ ‫اســیب دیــد و تــرک خــورد کــه بازســازی و ترمیــم شــد و اکنــون نگرانــی مجــدد شکســتن‬ ‫دیــواره هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه الگــون هــا متولی و مدیر مشــخص‬ ‫نــدارد گفــت‪ :‬در برهــه ای از زمــان بخــش خصوصــی خواســتار واگــذاری مدیریــت ایــن‬ ‫بخــش شــد امــا ایــن امــر بــه نتیجــه نرســید‪.‬‬ ‫طــرح فاضــاب در نیمــی از شــهر بجنــورد اجرایــی نشــده اســت و فاضــاب انســانی بــه‬ ‫وســیله تانکرهــا بــه منطقــه «قارلــق» منتقــل و در الگــون هــا تخلیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی اعــام کــرده اســت کــه تصفیــه خانــه فاضــاب‬ ‫بجنــورد اکنــون دیگــر پاســخگوی خدمــات بیشــتر نیســت‪.‬‬ ‫شهرســتان بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و در شــهر‬ ‫بجنــورد ‪ ۱۰۲‬هــزار انشــعاب اب وجــود دارد‪.‬‬ ‫اغاز پانزدهمین جشنواره‬ ‫موسیقی نواحی ایران‬ ‫در گرگان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پانزدهمیــن جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران دوشــنبه شــب بــا حضــور هنرمنــدان‬ ‫موســیقی اســتان های کشــور بــه میزبانــی گلســتان در تــاالر فخرالدیــن اســعد‬ ‫گرگانــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جشــنواره بــه دبیــری محمدعلــی مراتــی بــا حمایت دفتر موســیقی معاونت‬ ‫امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬توســط انجمــن موســیقی ایــران و‬ ‫همــکاری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان ‪ ۲۹‬گــروه موســیقی‬ ‫نواحــی کشــور بــه مــدت پنــج شــب بــه اجــرای برنامــه می پردازنــد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن قــرار بــود پانزدهمیــن جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران بــه صــورت‬ ‫غیررقابتــی از ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬ابــان مــاه در شــهر کرمــان برگــزار شــود کــه براســاس‬ ‫برنامه ریــزی هــای صــورت گرفتــه ایــن دوره از جشــنواره بــا توجــه بــه مهیانشــدن‬ ‫زیرســاخت فنــی تــاالر مرکــزی بــه عنــوان مــکان برگــزاری جشــنواره در موعــد مقــرر‬ ‫در اســتان کرمــان‪ ،‬ایــن رویــداد در شــهر گــرگان پذیــرای هنرمنــدان شــرکت کننده و‬ ‫عالقه منــدان ایــن گونــه موســیقایی اســت‪.‬‬ ‫پانزدهمیــن جشــنواره موســیقی نواحــی در دو بخــش «اجــرای صحنــه ای» و‬ ‫«فعالیت هــای پژوهشــی» برگــزار خواهــد شــد و در ایــن دوره از جشــنواره منتخبــی‬ ‫از هنرمنــدان موســیقی نواحــی ایــران بــا هــدف پرداختن به «اشــتراکات موســیقایی‬ ‫جوامــع مســلمان در حــوزه ایــران فرهنگــی کهــن» و «چیدمــان ایــن رنگیــن کمــان‬ ‫فرهنگــی در یــک میــدان هنــری» بــه هنرنمایــی خواهنــد پرداخــت‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی ایــن جشــنواره‪ ،‬بــدون برتری طلبــی یــک فرهنــگ موســیقایی بــر‬ ‫دیگــری‪ ،‬پرداختــن بــه اشــتراکات موســیقایی جوامــع مســلمان در حــوزه ایــران‬ ‫فرهنگــی کهــن و چیدمــان ایــن رنگیــن کمــان فرهنگــی‪ ،‬در یــک میــدان هنــری بــرای‬ ‫نشــان دادن وحــدت بــزرگ اســامی اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪635‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیارد ریال اعتباربرای تکمیل‬ ‫کتابخانه های نیمه تمام نیاز دارد‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراسان شــمالی گفــت‪ :‬تکمیــل هشــت بــاب کتابخان ـ ه عمومــی‬ ‫نیمــه تمــام ایــن اســتان ‪ ۱۲۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مهــدی اریــان از ایــن اداره کل بــه مناســبت هفتــه کتــاب اظهارداشــت‪ :‬بیــش از نیمــی از ایــن‬ ‫کتابخانــه هــا بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۸۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کتابخانــه عمومــی شــهر ایــور در شهرســتان گرمــه بــا زیر بنای ‪ ۴۲۰‬متر مربع و پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی بــاالی ‪ ۸۵‬درصــد در مرحلــه نــازک کاری قــرار دارد و تاکنــون ‪ ۹‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫اعتبــار بــرای ان هزینــه شــده اســت و بــرای تکمیــل بــه هفــت میلیــارد ریــال اعتبار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫اریــان تصریــح کــرد‪ :‬کتابخانــه شــهر سنخواســت در جاجــرم نیــز بــا زیــر بنــای ‪ ۴۲۰‬متــر مربــع و ‪۵۰‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی در مرحلــه ســفتکاری قــرار دارد و تاکنــون ســه میلیــارد و ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫اعتبــار بــرای ان هزینــه شــده و بــرای تکمیــل ان ‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن کتابخانــه شــوقان نیــز بــا زیــر بنــای ‪ ۴۲۰‬متــر مربــع و ‪ ۴۰‬درصد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارد کــه تاکنــون یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار بــرای ســاخت ان هزینــه شــده و‬ ‫بــرای تکمیــل بــه ‪ ۲۱‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراسان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬کتابخانــه تیتکانلــو در فــاروج نیــر بــا‬ ‫پیشــرفت بــاالی ‪ ۳۰‬درصــد بــرای تکمیــل بــه ‪ ۲۴‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن چهــار بــاب کتابخانــه عمومــی اینــک در ســاختمان هــای قدیمــی‪ ،‬فرســوده و‬ ‫اســتیجاری دایــر اســت کــه نیــاز بــه بازســازی و تجهیــز دارنــد‪.‬‬ ‫اریــان گفــت‪ :‬ســاخت کتابخانــه روســتای روییــن در اســفراین و طبــر در جاجــرم نیــز بــا پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ‪ ۱۰‬و ‪ ۲۰‬درصــد بــه ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امفــی تئاتــر کابخانــه مرکــزی شــیروان نیــز بــا زیــر بنــای ‪ ۶۰۰‬متــر مربــع تاکنون‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه بــرای تکمیــل ان بــه ‪ ۲۶‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫دستبند پلیس فتا گرمه‬ ‫بر دستان مزاحمان مجازی‬ ‫فقره سرقت دوچرخه در پرونده‬ ‫سارق سابقه دار‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری ‪ 2‬نفــر‬ ‫مزاحــم مجــازی کــه اقــدام بــه تهدید یکی از شــهروندان از‬ ‫طریــق‏انتشــار تصاویــر خصوصــی وی می کردنــد در گرمــه‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضاقائمی نــژاد» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫‏اعــام شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا‬ ‫انتشــار تصاویــر خصوصــی وی اقــدام بــه تهدیــد او کرده انــد‪،‬‬ ‫‏بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان پلیــس فتــا شهرســتان بــا‬ ‫رصــد اطالعاتــی در فضــای مجــازی و انجــام اقدامــات پلیســی‬ ‫‏موفــق شــدند ‪ 2‬نفــر متهــم را در ایــن زمینــه شناســایی کننــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬هــر دو متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه توســط‬ ‫پلیــس‏دســتگیر و بــرای بررســی بیشــتر بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه در بررســی ســوابق ایــن افــراد مشــخص شــد‬ ‫کــه هــر ‪ 2‬متهــم همکالسـی های فــرد شــاکی‏بودنــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬درنتیجــه ایــن افــراد بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 4‬فقــره ســرقت دوچرخــه‏در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد مــورد ســرقت دوچرخــه‬ ‫در ســطح شــهر شــیروان بالفاصلــه موضــوع‏بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪ 11‬شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مســتمر و بی وقفهماموران‬ ‫و همچنیــن انجــام اقدامــات اطالعاتــی کــه‏در ایــن رابطــه‬ ‫صــورت گرفــت‪ ،‬محــل اختفــای ایــن فــرد شناســایی شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیات‏غافلگیرانه دســتگیر و به مقر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در بازرســی به عمل امــده‬ ‫از محــل اختفــای ایــن فرد ‪ 4‬دســتگاه‏دوچرخه بــه ارزش ‪400‬‬ ‫میلیــون ریــال کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم درنهایــت‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده‏بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫جبران ناترازی‬ ‫و اصالح الگوی‬ ‫مصرف گاز با تعرفه‬ ‫گذاری پلکانی برای‬ ‫پُرمصرف ها‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بیمه خودرو به نیت ثواب!‬ ‫افزایش ‪ ۳۳‬درصدی فضای کتابخانه‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراسان شــمالی گفــت‪ :‬زیربنــای کتابخانه هــای ایــن اســتان در‬ ‫ســال جــاری بــا ‪ ۳۳‬درصــد افزایــش بــه ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۱۶۷‬متــر مربــع رســید‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومــی ایــن اســتان در ســال قبــل ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۶۶۷‬متــر‬ ‫مربــع بوده اســت‪.‬‬ ‫اریــان افــزود‪ :‬اینــک ســرانه زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومی اســتان بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر ‪ ۲.۹۸‬متر‬ ‫مربــع اســت در حالــی کــه ســال گذشــته ‪ ۲.۲۴‬متــر مربــع بود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اینــک در ایــن اســتان ‪ ۷۷‬بــاب کتابخانــه عمومــی فعــال اســت کــه بیــش از ‪۹۳۴‬‬ ‫هــزار جلــد کتــاب نیــز در مخــازن ایــن مراکــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســرانه تعــداد کتابخانــه هــای کشــور نیــز بــه ازای هــر ‪ ۲۵‬نفــر ســنجیده مــی شــود کــه میانگیــن ایــن‬ ‫ســرانه در کشــور ‪ ۱.۸۶‬و اســتان ‪ ۲.۲۰‬کتابخانه اســت‪.‬‬ ‫نرخ عضویت به ازای هر ‪ ۱۰۰‬نفر از جمعیت محاســبه می شــود که براســاس امارها در شــاخص‬ ‫عضویــت جــزو اســتان هــای برتــر کشــور هســتیم و ایــن اســتان هم اکنــون جایــگاه نخســت ســرانه‬ ‫فضــای کتابخوانــی را بــه نســبت جمعیــت در کشــور داراســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس اعالم کرد؛‬ ‫‪1401‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس بــا اشــاره بــه اصــاح‬ ‫الگــوی مصــرف و جبــران ناتــرازی گاز بــا تعرفه گــذاری پلکانی‬ ‫پرمصرف هــا‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از روش هــا اصــاح نظــام توزیــع‬ ‫یارانـه ای اســت تــا افــرادی کــه مصــرف بهینــه انــرژی ندارنــد‪،‬‬ ‫نتواننــد از یارانــه اســتفاده کننــد و یارانــه را بــه کســانی بدهیم‬ ‫کــه انــرژی را بــر اســاس الگــوی مصــرف می کننــد‪.‬‬ ‫هفتــه انتهایــی مهرمــاه گــزارش کمیســیون انــرژی مجلــس‬ ‫پیرامون ناترازی گاز در فصول ســرد ســال در جلســه نظارتی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در صحــن خوانــده شــد‪ .‬ایــن‬ ‫گــزارش بــه بیــان مشــکالت مختلــف ایجــاد شــده در بخــش‬ ‫تولیــد گاز و همچنیــن عــدم بهینه ســازی مصــرف گاز طــی‬ ‫ســال های اخیــر اشــاره داشــته اســت‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش البتــه اشــاره شــد کــه تولیــد گاز از پــارس‬ ‫جنوبــی طــی یــک ســال اخیــر افزایــش جــدی داشــته اســت‪،‬‬ ‫امــا نکتــه بســیار مهــم در بخــش مصــرف گاز بــوده کــه بــه‬ ‫شــکل بســیار ناامیدکننــده ای مصــرف رشــد داشــته و‬ ‫همیــن موضــوع نیــز ســبب شــده اســت کــه ایــران یکــی از‬ ‫پرمصرف ترین کشــورها در زمینه اســتفاده از گاز طبیعی به‬ ‫شــکل مســرفانه باشــد‪.‬‬ ‫شــدت مصــرف انــرژی در ایــران ‪ ۱۵‬برابــر ژاپــن‪ ،‬دو برابر‬ ‫چین و ‪ ۲.۵‬برابر متوســط جهانی اســت‬ ‫طبــق گفتــه ســخنگوی صنعــت بــرق‪ ،‬ایــران بــر اســاس‬ ‫اطالعــات اژانــس بین المللــی انــرژی‪ ،‬در رتبــه اول شــدت‬ ‫مصــرف انــرژی جهــان قــرار دارد‪ .‬در ایــران بیــش از دو برابــر‬ ‫متوســط جهانــی بــرای کاال و خدمــات انرژی مصرف می کنیم‬ ‫و رونــد مصــرف ســاالنه بــر خــاف تجربــه ســایر کشــورهای‬ ‫دنیــا کــه کاهشــی هســتند‪ ،‬صعــودی اســت؛ همچنیــن طبق‬ ‫ایــن گــزارش‪ ،‬در ســال ‪ ،۲۰۲۱‬شــدت مصــرف انرژی در کشــور‬ ‫مــا تقریبــا ً‪ ۱۵‬برابــر ژاپــن‪ ،‬بیــش از دو برابــر چیــن و ‪ ۲.۵‬برابــر‬ ‫متوســط جهانــی اســت‪.‬‬ ‫رجبــی مشــهدی در ادامــه بــا اشــاره بــه قیمــت پاییــن‬ ‫انــرژی در کشــور اشــاره دارد کــه مهم تریــن دلیــل افزایــش‬ ‫مصــرف انــرژی در ایــران مربــوط به پایین بــودن نرخ انرژی‬ ‫ســوخت اســت کــه مجلــس در بخــش اصــاح یارانه هــای‬ ‫انــرژی مصوبه هــای مهمــی در بودجــه ســال های ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۱‬بــرای رفــع ایــن موضــوع تصویــب کــرده اســت؛‬ ‫کشف ‪ 6‬کیلوگرم تریاک‬ ‫در عملیات پلیس گرمه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از کشــف ‪6‬کیلوگــرم‬ ‫مــواد مخــدر تریــاک در بازرســی از یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫‪ 405‬خبــر‏دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضاقائمی نــژاد» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏دریافــت یکســری اطالعــات‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی بــه وســیله یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫ســواری اقــدام بــه حمــل و جابجایــی مــواد ‏مخــدر در‬ ‫ســطح شهرســتان می کنــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت‬ ‫در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش‏مامــوران‪ ،‬خــودروی حامــل مــواد‬ ‫مخــدر شناســایی و متوقــف شــد‪.‬‏‬ ‫وی بابیــان اینکــه در بازرســی از خــودروی موردنظر مقدار‬ ‫‪ 6‬کیلوگــرم تریــاک کــه بــه طــرز‏ماهرانه ایجاسازی شــده‬ ‫بــود کشــف و ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه‬ ‫یــک نفــر متهــم نیــز دســتگیر شــد کــه بعــد از‏تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی و خــودروی وی نیــز راهــی پارکینــگ شــد‪.‬‏‬ ‫امــا ایــن مصوبه هــای مهــم کــه در بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬و ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بــه ان اشــاره شــد‪ ،‬موضــوع ایجــاد نظــام تعرفــه گــذاری‬ ‫پلکانــی مشــترکان پرمصــرف اســت کــه بــه پیشــنهاد مراکز‬ ‫اندیشــگاهی و بــا محوریــت کمیســیون انــرژی مجلــس در‬ ‫قانــون بودجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح تعرفــه گــذاری پلکانــی بــرای مشــتریان‬ ‫پرمصــرف‬ ‫«مالــک شــریعتی نیاســر» ســخنگوی کمیســیون انــرژی‬ ‫مجلــس‪ ،‬بــا اشــاره بــه بهینــه ســازی مصــرف گاز‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از روش هــای بهینه ســازی مصــرف انــرژی ایــن‬ ‫اســت کــه نظــام توزیــع یارانــه را بــه صورتــی تعییــن کنیم تا‬ ‫افــرادی کــه مصــرف بهینــه ندارنــد نتواننــد از یارانه اســتفاده‬ ‫کننــد و یارانــه را بــه کســانی دهیــم کــه مطابــق الگو مصرف‬ ‫عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح تعرفــه گــذاری پلکانــی بــرای‬ ‫مشــتریان پرمصــرف‪ ،‬گفــت‪ :‬در تعرفــه گــذاری پلکانــی ایــن‬ ‫هــدف را دنبــال می کنیــم تــا بــه افــرادی کــه بیشــتر از الگــوی‬ ‫مصــرف‪ ،‬انــرژی مصــرف می کننــد‪ ،‬یارانــه ندهیــم و هزینــه‬ ‫واقعــی را بپردازنــد‪.‬‬ ‫شــریعتی افــزود‪ :‬در بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬بــه دولــت‬ ‫تکلیــف شــد‪ ،‬در حــوزه بــرق و گاز نظــام تعرفه ‍گــذاری‬ ‫موثــر پرمصرف هــا را اعمــال کنــد تــا بتوانیــم ســطح‬ ‫مصــرف را در حوزه هــای خانگــی و صنایــع بــا اجــرای ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬اصــاح کنیــم‪.‬‬ ‫ســال های اینده با مشــکل کمبود گاز مواجه خواهیم‬ ‫شد‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس تصریــح کــرد‪ :‬در بحــث دیگــر‬ ‫کمیســیون انرژی این مســئله را دنبال می کند که تجهیزات‬ ‫کم مصــرف در اختیــار مــردم قــرار گیــرد تــا تمرکــزی در بحــث‬ ‫مدیریــت مصــرف دنبــال شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس با اشــاره به مخاطرات‬ ‫ناترازی گاز در کشور خاطرنشان کرد‪ :‬ناترازی در زمان پیک‬ ‫مصــرف چیــز جدیــدی نیســت و هرســاله بــوده‪ ،‬امــا اگــر برای‬ ‫ســال های اینــده تدبیــر بهینــه نشــود بــه مشــکل خواهیــم‬ ‫شــد‪ .‬فعــا ً در کوتاه مــدت مشــکلی نداریــم و ناتــرازی‬ ‫می توانــد در ســال های اینــده مشــکل افریــن باشــد‪.‬‬ ‫ریــا نباشــد چنــد شــب قبــل کــه بــرای خریــد پیتــزا‬ ‫بــه رســتوران رفتــم یکــی از همــکاران فرهنگــی را‬ ‫دیــدم کــه خیلــی ســرحال و شــادمان بــود‪ .‬ســام‬ ‫علیــک کردیــم و بــه او گفتــم‪ :‬خــدا رو شــکر تــو‬ ‫ایــن اوضــاع گرانــی‪ ،‬تــورم‪ ،‬رکــود‪ ،‬بیــکاری و‪...‬‬ ‫خیلــی ســرحالی؛ نــور بــاال مــی زنــی!؟ نکنــه رتبــه‬ ‫بنــدی فرهنگیــان اجرایــی شــده و مــا خبــر نداریــم؟!‬ ‫خندیــد و گفــت‪ :‬مگــه خبــر نــداری؟ ماشــینم اتیــش‬ ‫گرفــت و کامــل ســوخت! بــا تعجــب پرســیدم‪ :‬مــرد‬ ‫حســابی از کی تابحال ســوختن ماشــین خوشحالی‬ ‫داره؟ گفــت‪ :‬از ایــن خوشــحالم کــه موقــع ســوختن‬ ‫ماشــین‪ ،‬خــودم و زن بچــه ام داخلــش نبودیــم! از‬ ‫ایــن همــه مثبــت اندیشــی و نگــرش ایــده ال لــذت‬ ‫بــردم و پرســیدم‪ :‬از بیمــه خســارت هــم گرفتــی یــا‬ ‫نــه؟ گفــت‪ :‬نــه اقــا خســارت چیــه‪ ...‬مــن ماشــین‬ ‫رو بــرای خســارت گرفتــن بیمــه نمــی کنــم؛ بــرای‬ ‫ثوابــش بیمــه مــی کنــم! باالخــره مدیــران خــاق و‬ ‫نجومــی بگیــری کــه در تهــران تشــریف دارنــد به اب‬ ‫باریکــه نجومــی بســنده نمــی کننــد و بــرای تحصیــل‬ ‫فرزنــدان شــان در خــارج از کشــور‪ ،‬مســافرت هــای‬ ‫بــرون مــرزی‪ ،‬هزینــه اوقــات فراغــت فرزنــدان‪،‬‬ ‫اعطــای وام هــای کــم بهــره بــه خودشــان‪ ،‬خریــد‬ ‫کارخانــه و تاســیس شــرکت و عضویــت عــروس و‬ ‫دامــاد و نــور چشــمی هــای شــان در هیــات مدیــره‬ ‫ایــن شــرکت هــا و کارخانجــات‪ ،‬بایــد دستشــان‬ ‫بــاز باشــد! از نــوع نــگاه انتولوژیــک و خوشــبینانه‬ ‫ایــن دوســتمان بــه قضیــه خیلــی خوشــم امــد و بــا‬ ‫خــودم گفتــم‪ :‬اگــر همــه مــردم مثــل ایــن دوســت‬ ‫مــا بــه نیمــه پــر افتابــه نــگاه کننــد‪ ،‬بســیاری از‬ ‫مشــکالت دولــت و بیمــه هــا حــل مــی شــود!‬ ‫در راه همیــن طــور کــه بــه دوســتم و نــگاه‬ ‫ارزشــمندش فکــر مــی کــردم یــاد یکــی از دانــش‬ ‫امــوزان قدیمــی افتــادم کــه پــدرش عــاوه بــر‬ ‫ســاخت و ســاز‪ ،‬پیمانــکاری‪ ،‬مقاطعــه کاری‪،‬‬ ‫خیاطــی‪ ،‬نجــاری‪ ،‬نجــات غریــق‪ ،‬دنــدان ســازی‬ ‫تجربــی‪ ،‬مسافرکشــی‪ ،‬ســیم کشــی‪ ،‬صافــکاری‪،‬‬ ‫باطــری ســازی و ‪ ...‬دســتی هــم در خریــد و فــروش‬ ‫خودروهــای دســته دوم و تصادفــی داشــت‪ .‬یــک‬ ‫روز بــه شــوخی از او خواســتم اگــر یــک ماشــین‬ ‫شاســی بلنــد تصادفــی بــا قیمــت مناســب پیــدا شــد‪،‬‬ ‫مــرا مطلــع ســازد‪ .‬هفتــه بعــد صبــح اول وقــت بــه‬ ‫دفتــر مدرســه امــد و گفــت‪ :‬اقــای ســعیدی شاســی‬ ‫بلنــد تصادفــی پیــدا کردیــم‪ .‬گفتــم‪ :‬خیلــی کــه‬ ‫درب و داغــون نیســت؟ گفــت‪ :‬واللــه چــی بگــم‪.‬‬ ‫هــم تصــادف کــرده هــم پشــتک زده! گفــت‪ :‬فقــط‬ ‫همیــن ؟! گفــت ‪ :‬نــه‪ ...‬بعــد هــم اتیــش گرفتــه و‬ ‫چــون اتــش نشــانی دیــر رســید موتــور‪ ،‬صندلــی هــا و‬ ‫الســتیکا هــم ســوختن! گفتــم ســند و کارت ســوخت‬ ‫چطــور؟ گفــت‪ :‬ســند کــه نــداره ولــی کارت ســوخت‬ ‫داره کــه اونــم مــال موتــور بــرادر صاحــب ماشــینه!‬ ‫بــا تیپــا از دفتــر بیرونــش کــردم و گفتــم‪ :‬پســر‬ ‫جــان؛ مــن ماشــینی کــه تصــادف کــرده‪ ،‬معلــق زده‪،‬‬ ‫همــه جــاش اتیــش گرفتــه‪ ،‬ســند و کارت ســوخت‬ ‫هــم نــداره مــی خــوام چــکار کنــم؟ گفــت‪ :‬اقــا شــما‬ ‫گفتیــن واســه مــا شاســی بلنــد تصادفــی پیــدا کــن مــا‬ ‫هــم پیــدا کردیــم!‬ ‫بگذریــم‪ .‬فقــط در خاتمــه ایــن نکتــه را یــاد اوری‬ ‫کنــم کــه در حــال حاضــر برخــی شــرکت هــای معتبــر‬ ‫خودروســازی مثــل بــی او دبلیــو بــه منظــور نشــان‬ ‫دادن کیفیــت خودروهــای تولیــدی‪ ،‬انهــا را بــه مــدت‬ ‫یــک مــاه در اکواریــم پــر از اب قــرار مــی دهنــد و‬ ‫اتفاقــی بــرای خــودرو نمــی افتــد‪ .‬شــرکت بنــز کیفیــت‬ ‫خودروهایــش را در دمــای زیــر چهــل درجــه ازمایــش‬ ‫مــی کنــد و اتفاقــی بــرای خــودرو رخ نمــی دهــد‪ .‬در‬ ‫ایــران هــم ماشــین هــای تولیــدی مــا خــود بــه خــود‬ ‫اتــش مــی گیرنــد و هیــچ اتفاقــی نمــی افتــد‪ .‬فقــط‬ ‫تــا تــه مــی ســوزند و دســت شــما هــم بــه هیــچ جــا‬ ‫بنــد نیســت و از ایــن کــه موقــع ســوختن خــودرو‬ ‫داخــل ان نبودیــد‪ ،‬بایــد خوشــحال باشــید و خــدا را‬ ‫شــکر کنیــد!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪635‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫ندا نودهی‬ ‫اسیب های فضای مجازی‬ ‫بر خانواده چیست؟‬ ‫فضــای مجــازی نقــش مهمــی را در زندگی انســان ایفا‬ ‫می کنــد‪ .‬گــر چــه ایــن فضــا تاثیــرات مثبتــی بــر عملکرد‬ ‫افــراد گذاشــته امــا‏اســیب های نوظهــوری را هــم ایجاد‬ ‫کــرده کــه کارکــرد خانــواده را مختــل می کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن روزهــا خانواده هــا روابــط گــرم و صمیمانه ایباهــم‬ ‫ندارنــد ایــن یعنــی عنصــر مهــم گفت وگــو و تعامــل در‬ ‫خانــواده از بیــن رفتــه‪،‬‏فرزنــدان بــه خصــوص نوجوانان‬ ‫بیــش از پیــش از فضــای خانــواده فاصلــه گرفتــه و‬ ‫درگیــر اســیب های اینترنتــی می شــوند‪ ،‬‏زوج هــای‬ ‫جــوان نیــز از اسیب هایشــبکه های اجتماعــی مصــون‬ ‫نمانده انــد‏‪.‬‬ ‫داروی که مصرفش ورود‬ ‫به دروازه اعتیاد است‬ ‫مهم ترین اسیب های فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬عــدم نظــارت والدیــن و دوری اعضــای خانــواده از‬ ‫یکدیگــر‬ ‫چــرخ زدن در فضــای مجــازی با ازادی غیرقابل کنترلی‬ ‫همــراه اســت‪ .‬ایــن ازادی در ســنین کودکــی نوجوانــی‬ ‫‏می توانداســیب زننده باشــد‪ .‬نااگاهــی و نابلــدی‬ ‫والدیــن در اســتفاده از فضــای مجــازی باعــث شــده‬ ‫بچه هــا بــدون ناظــر بیرونــی‏در ایــن فضا گشــت و گذار‬ ‫کننــد‪ .‬همیــن امر ممکن اســت باعــث کنجکاوی بیش‬ ‫از حــد و ورود بــه بخش هــای ممنوعــه در‏اینترنــت‬ ‫شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬جذب شدن به ارزش های بیگانه و عدم بلوغ‬ ‫ازانجایی کــه فنــاوری اینترنــت از غــرب بــه کشــورهای‬ ‫شــرقی ورود یافتــه اســت‪ ،‬ارزش هــای غربــی نیــز‬ ‫بدیــن وســیله وارد‏جوامــع اســامی و شــرقی شــده اند‪.‬‬ ‫ارزش هایــی ماننــد مصرف گرایــی‪ ،‬روابــط ازاد‪،‬‬ ‫خودخواهــی‪ ،‬تنوع طلبــی و‪ ...‬کــه عمدتــا ً‏باارزش هــای‬ ‫ایرانــی اســامی در تقابــل هســتند‪ .‬ایــن ارزش هــا‬ ‫بیشــتر از همــه گــروه نوجــوان را بــه جــذب می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬اسیب های جسمانی‬ ‫یکجــا نشســتن و اســتفاده مــداوم از تلفــن همــراه‬ ‫یــا لــب تــاب باعــث اســیب جســمانی و بیماری هــای‬ ‫جســمی می شــود‏‪.‬‬ ‫بیماری هــای ســتون فقــرات‪ ،‬مشــکالت بینایــی‪،‬‬ ‫چاقــی‪ ،‬بیماری هــای دســت‪ ،‬نشســتن طوالنــی مــدت‬ ‫‏‪ -4‬اسیب روانی‬ ‫اســتفاده طوالنــی مــدت از اینترنــت و فضــای مجــازی‬ ‫باعــث اســیب بــه روان افــراد می شــود‪ .‬بیماری هــای‬ ‫روانــی شــامل‏‪:‬‬ ‫افســردگی‪ :‬انــزوای اجتماعــی‪ ،‬نارضایتــی از خــود‪،‬‬ ‫مقایســه خــود بــا دیگــران و درنهایــت دریافــت‬ ‫پیام هــای منفــی در فضــای‏مجــازی از مهم تریــن علــل‬ ‫بــروز افســردگی در کاربــران اینترنــت می باشــد‏‪.‬‬ ‫اســترس‪ :‬فشــار روانــی دلیــل اصلــی اســترس اســت‪.‬‬ ‫اســترس یــا اضطــراب واژه ای اســت کــه احتمــاال ًایــن‬ ‫روزهــا بــه شــکل‏مــداوم بــا ان برخــورد داشــته اید‪ .‬یکــی‬ ‫از دالیــل اضطــراب در زندگــی امــروز حضــور بیــش از‬ ‫حــد در فضــای مجــازی می باشــد‏‪.‬‬ ‫مشــکالت رفتــاری‪ :‬کــودکان و نوجوانانــی کــه درگیــر‬ ‫اعتیاد اینترنتی هســتند مشــکالت رفتاری‪ ،‬ناســازگاری‬ ‫و قلدری‏بیشــتری نســبت به ســایر بچه های همســال‬ ‫از خــود نشــان می دهنــد‏‪.‬‬ ‫خودشــیفتگی‪ :‬افــرادی کــه در فضــای مجــازی مــدام‬ ‫بــا اســتقبال مخاطبــان روبه رومی شــوند پــس از مدتــی‬ ‫ممکــن اســت دچــار‏خودشــیفتگی و اعتمادبه نفــس‬ ‫کاذب شــوند‏‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای کاهش اسیب فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬الگو دهی مثبت و ارائه جایگزین‬ ‫‏‪ -2‬اســیب های فضــای مجــازی بــر خانــواده‪ /‬گفت وگو‬ ‫و برنامه ریــزی‬ ‫‏‪ -3‬اســتفاده موثــر از اینترنــت و افزایــش ســواد‬ ‫رســانه ای‬ ‫‏‪ -4‬اسیب های فضای مجازی بر خانواده‬ ‫گرداورنــده‪ :‬نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد مشــاوره‬ ‫دایــره کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع) بجنــورد‬ ‫نرگــس خانعلــی زاده ‪ -‬هشــدار وزارت بهداشــت دربــاره‬ ‫افزایــش مصــرف ترامــادول در بیــن جوانــان بیــش از قبــل‬ ‫شــده اســت؛ دارویــی کــه پیــش از ایــن بــرای التیــام عــوارض‬ ‫ســوءمصرف مخــدر بــا شــدت بــاال تجویــز مــی شــد حــاال یکــی‬ ‫از متهمــان ردیــف اول وارد کــردن نوجوانــان و جوانــان کــم‬ ‫ســن و ســال بــه دنیــای اعتیــاد اســت‪.‬مصرف کننــدگان از‬ ‫ارامــش و خلســه چنــد ســاعته بعــد از مصــرف ترامــادول می‬ ‫گوینــد و متخصصــان از پیامــد هــای جبــران ناپذیــری کــه این‬ ‫دارو از خــود بــه جــا مــی گــذارد‪.‬‬ ‫وقتــی درد داری‪ ،‬دکتــر برایــت مورفیــن تجویــز مــی کنــد‪،‬‬ ‫چقــدر ارامــش می گیــری؟ حــاال تصــور کــن کــه ترامــادول‪،‬‬ ‫همیــن ارامــش چهاربرابــر مــی کنــد‪ ».‬این هــا را حســام‬ ‫می گویــد کــه تجربــه خــوردن قــرص ترامــادول را دارد‪:‬‬ ‫«همــان روز اول فهمیــدم کــه اگــر ادامــه بدهــم‪ ،‬در مــدت‬ ‫کوتاهــی بــه ان وابســته می شــوم بــرای همیــن بــه ســختی‬ ‫خــودم را از ان جــدا کــردم» و بــرای همیــن هــم دیگر مصرف‬ ‫نمی کنــد؛ می گویــد خــودم را از اعتیــاد نجــات دادم‪ .‬حســام‬ ‫برایمــان تعریــف می کنــد کــه در بیــن دوســتان و رفقایــش‪،‬‬ ‫ترامــادول بــه قــرص مهربانــی معــروف بــوده اســت؛ از ان‬ ‫مهربانی هایــی کــه باعــث می شــود غم و دردشــان را یادشــان‬ ‫بــرود و مــدام بخوابنــد‪« :‬بــرای همیــن اســت کــه همــه‬ ‫وابســته اش می شــوند؛ خیلــی فرقــی بــا اعتیــاد بــا دیگــر مــواد‬ ‫مخــدر نــدارد‪ .‬اعتیــاد‪ ،‬همیــن اســت دیگــر؛ چیــزی کــه نتوانی‬ ‫از ان دل بکنــی!» و ان هــا هــم نمی تواننــد‪».‬‬ ‫مصرف های خارج از دز‬ ‫ترامــادول داروی جدیــدی نیســت امــا ایــن روزهــا بــه واژه‬ ‫پرتکــراری در بیــن جوانــان تبدیــل شــده اســت‪« :‬ترامــادول‬ ‫یــک مســکن بــا ریشــه مــواد مخــدر اســت کــه در داروخانه هــا‬ ‫موجود اســت و تنها در شــرایطی ضروری تجویز می شــود‪».‬‬ ‫ایــن را دکتــر محمــد جمالــو‪ ،‬کارشــناس اعتیــاد می گویــد کــه‬ ‫معتقد اســت ترامادول دسـت کمی از تریاک و هروئین و‪...‬‬ ‫نــدارد‪ «:‬در حقیقــت ما با مســکنی روبرو هســتیم کــه داروی‬ ‫بســیار خطرناکــی اســت و مصــرف خــارج از دز ان باعــث‬ ‫می شــود اســیب های متعــددی بــه بــدن فــرد مصرف کننــده‬ ‫وارد شــود‪ ».‬جریانــی کــه می توانــد در نهایــت فــرد را تبدیــل‬ ‫بــه یــک فــرد معتــاد کنــد؛ ان هــم از نــوع شــدید! ترکــش‬ ‫ســخت اســت؛ خیلــی ســخت‪ .‬ایــن تجربــه قریــب بــه اتفــاق‬ ‫کســانی اســت کــه ترامــادول مصــرف کرده انــد‪ «:‬تــرک اعتیــاد‬ ‫بــه مــواد مخــدر چطــور اســت؟ ایــن هــم همــان اســت‪.‬‬ ‫اعصابــت بــه هــم می ریــزد‪ ،‬کالف ـه ای و تــوان انجــام خیلــی‬ ‫از کارهــا را نــداری‪ ».‬انــگار کــه گــول زدنــی وجــود نــدارد؛ تــو‬ ‫معتــاد شــده ای‪.‬‬ ‫یک ارامش پوشالی‬ ‫از همــان اولیــن ماه هــای فراگیــری کرونــا‪ ،‬کارشناســان بــه‬ ‫میدان امدند و از دوران خطرناک پساکرونا گفتند؛ از دورانی‬ ‫کــه کرونــا ارام تــر شــده‪ ،‬تعــداد مبتالیــان و فوتی هــای ناشــی‬ ‫از ایــن ویــروس‪ ،‬رونــدی نزولــی بــه خــودش گرفتــه‪ ،‬دیگــه‬ ‫خبــری از خانه نشــینی‪ ،‬دورکاری و قرنطینه هــای سراســری‬ ‫نیســت‪ .‬امــا ایــن ادم هــا کــه روزهــای ســختی را گذرانده انــد‪،‬‬ ‫دیگــر همــان ادم هــای ســابق ایــن پاندمــی نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ان هــا هشــدار دادنــد کــه مراقــب ســامت روح و ذهــن‬ ‫خودمــان و اطرافیان مــان باشــیم و اجــازه ندهیم این شــرایط‬ ‫ســخت و طاقت فرســا‪ ،‬ســامت روان مــان را نشــانه بگیــرد‪.‬‬ ‫بــا وجــود همــه ایــن هشــدارها‪ ،‬امــا همــان شــد کــه از ان‬ ‫می ترســیدیم‪ .‬افزایــش میــزان مراجعــه بــه روانشناســان و‬ ‫روانپزشــکان در ماه هــای اخیــر‪ ،‬نشــان دهنده فــرا رســیدن‬ ‫همــان اشــفتگی جامعــه در دوران پســا کرونــا اســت‪ .‬امــا‬ ‫افزایــش میــزان مصــرف قــرص ترامــادول و هشــدار وزارت‬ ‫بهداشــت دربــاره قشــر جــوان هــم یکــی دیگــر از همیــن‬ ‫نشــانه ها اســت؛ جریانــی کــه نشــان می دهــد‪ ،‬ارامــش بــه‬ ‫یکــی از دســت نیافتنی ترین عناصــر در دوران پســا کرونــا‬ ‫تبدیــل شــده اســت؛ انقــدر کــه بــرای دسـت یابی بــه ارامــش‪،‬‬ ‫جوان هــای زیــادی بــه ترامــادول روی می اورنــد‪.‬‬ ‫این قرص را از دسترس خارج کنید‬ ‫قانونـی اش ایــن اســت کــه بــدون تجویــز پزشــک‪ ،‬دسترســی‬ ‫بــه ایــن دارو نداشــته باشــیم‪ .‬در واقــع فــروش بــدون نســخه‬ ‫ترامــادول در داروخانــه ممنــوع اســت امــا هســتند کســانی‬ ‫کــه می گوینــد برخــی داروخانه هــا‪ ،‬بــه صــورت غیرقانونــی‪،‬‬ ‫بــه واســطه ایــن قــرص بــرای خودشــان درامدزایــی می کننــد‪:‬‬ ‫«عطاری هــا هــم کــه جــای خــود دارنــد؛ برخــی از ان هــا نــه‬ ‫ترامــادول بــه صــورت خشــابی بلکــه بــه صورت دست ســازش‬ ‫را تهیــه می کننــد و بــه عنــوان مــاده ای ارام بخــش و خــواب اور‬ ‫می فروشــند‪ ».‬ایــن را یکــی از کســانی کــه می گویــد کــه‬ ‫مدت هــا ترامــادول مصــرف می کــرده اســت و هــر زمــان کــه‬ ‫دســتش خالــی می شــده‪ ،‬بــه ســراغ برخــی از ایــن عطاری هــا‬ ‫می رفتــه اســت‪ .‬امــا دکتــر محمــد جمالــو‪ ،‬از مــوارد مصــرف‬ ‫ترامــادول‪ ،‬بــا تجویــز پزشــک می گویــد‪ «:‬بــرای رســیدن بــه‬ ‫ارامــش یــا رفــع مشــکالت زناشــویی؛ برای هرچــه که مصرف‬ ‫شــود‪ ،‬بایــد تحــت نظــر و نظــارت پزشــک صــورت بگیــرد‪ .‬در‬ ‫غیــر ایــن صــورت‪ ،‬اســیب زننده و دروازه ای بــرای ورود بــه‬ ‫پرتــگاه اعتیــاد اســت‪ ».‬او می گویــد ترامادول‬ ‫نه تنهــا خطــر اعتیــاد بــه همــراه دارد بلکــه‬ ‫گاهــی ممکــن اســت ســامت جســمانی‬ ‫مصرف کننــده را هــم خطــر بینــدازد‪ «:‬در‬ ‫صورتــی کــه فــردی بیــش از ‪ 6‬قــرص صــد‬ ‫میلی گرمــی اســتفاده کنــد‪ ،‬دچــار تشــنج‬ ‫خواهــد شــد‪ ».‬این هــا را می گویــد کــه‬ ‫حواس هــا را بــه تبعــات مصــرف ترامــادول‬ ‫بــدون مراجعــه و تجویــز پزشــک جمــع کنــد‪.‬‬ ‫اغازی برای انتخاب های خطرناک تر‬ ‫ایــن خاصیــت ترامــادول اســت؛ اینکــه‬ ‫درد را تســکین می دهــد‪« :‬ترامــادول بــر‬ ‫پایــه تریــاک اســت و همیــن هــم منجــر بــه‬ ‫تســکین درد فــرد مصرف کننــده می شــود‪».‬‬ ‫امــا بــه چــه قیمتــی؟ واقعیــت ایــن اســت‬ ‫کــه ترامــادول انقــدر اثــرات ســو نســبت بــه‬ ‫فوایــدش دارد کــه جوان هــا اگــر می خواهنــد‬ ‫ســالم بماننــد‪ ،‬بــه ان حتــی نزدیــک هــم‬ ‫نبایــد بشــوند‪ .‬ایــن واقعیتــی اســت کــه دکتــر‬ ‫جمالــو بــا اشــاره بــه تعــداد جوان هایــی کــه‬ ‫در کمپ هــای تــرک اعتیــاد هســتند و بــه ترامــادول معتــاد‬ ‫شــده اند می گویــد‪« :‬حتــی بعضــی از ان هــا‪ ،‬بــا مصــرف‬ ‫ترامــادول شــروع کرده انــد؛ اقنــاع نشــد ه و درگیــر مــواد‬ ‫مخــدری دیگــری شــده اند‪».‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬امــا افــراد زیــادی هســتند کــه ترامــادول‬ ‫مصــرف کــرد ه و تغییــر خاصــی در ســبک زندگــی و وضعیــت‬ ‫سالمت شــان احســاس نمی کننــد‪« :‬خــوب اســت بدانیــم‬ ‫کــه اعتیــاد و درگیــر شــدن بــه مــواد مخــدر بــه صــورت جــدی‪،‬‬ ‫یــک زمــان معیــن دارد کــه وقتــی فــرا برســد‪ ،‬فــرد را بــا خــود‬ ‫خواهــد بــرد‪ .‬پــس اگــر کســی معتقــد اســت کــه ترامــادول‬ ‫خــورده و اتفاقــی برایــش نیفتــاده‪ ،‬هنــوز بــه ان زمــان‬ ‫نرســیده‪ ».‬ان وقــت اســت کــه به محض اینکه زمانــش از راه‬ ‫برســد‪ ،‬از شــرایط عــادی خــارج می شــود و همه چیــز برایــش‬ ‫تاریــک و خطرنــاک خواهــد شــد‪ .‬ان وقــت اســت کــه دیگــر‬ ‫ترامادول پاســخگوی نیازهای فرد نیســت و او به این شــیوه‬ ‫بــه ســمت مــواد مخــدر ســنگین تر م ـی رود‪ .‬دکتــر جمال لــو‬ ‫می گویــد تنهــا ورزش و مراجعــه بــه روانشــناس و تراپیســت‬ ‫مــی توانــد جایگزیــن ترامــادول و دیگــر ارامبخــش هــای‬ ‫اعتیــاد اور در دنیــای مــدرن باشــند‪« :‬ایــن روزهــا همــه مــا‬ ‫بــه تحــرک بیشــتر نیــاز داریــم‪ .‬خداونــد بــرای رهایــی از غــم و‬ ‫افســردگی هورمــون هایــی را در بــدن قــرار داده اســت کــه بــا‬ ‫ورزش منظــم و ایجــاد روحیــه بخشــی و بکاربــردن راه هــای‬ ‫تــرک اســترس ایــن هورمــون هــا در بــدن ازاد مــی شــوند‬ ‫و دیگــر نیــاز بــه رفتــن بــه ســمت ایــن داروهــای خطرنــاک‬ ‫نیســت‪ .‬والدیــن بایــد شــرایطی را فراهــم کننــد تــا ورزش و‬ ‫داشــتن یــک روانشــناس حــادق و مراجعه بــه ان جزو روتین‬ ‫زندگــی نوجــوان و جوانان شــان بشــود‪ .‬بــا کمــک گرفتــن از‬ ‫ایــن دو راهــکار تــا حــدود زیــادی افســردگی را می تــوان در‬ ‫ایــن گــروه ســنی مهــار کرد‪/».‬ایرنــا‬ ‫بخش بازرگانی روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار‬ ‫می شود‬ ‫متقاضیان درخواست خود را از طریق‬ ‫ایمیل ذیل ارسال کنند‬ ‫‪bkkgir@gmail.com‬‬ ‫‪09117674497 *021-91013453‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪635‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫به منوی سیستم‬ ‫خود چگونه‬ ‫‪AppImages‬‬ ‫را در لینوکس‬ ‫اضافه کنید‬ ‫اگر می خواهید ایکون ‪ AppImage‬را به منوی سیســتم‬ ‫لینوکــس خــود اضافــه کنیــد‪AppImageLauncher ،‬‬ ‫را نصــب کنیــد‪ ،‬تــا بــه شــما در مدیریــت ‪AppImages‬‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ .‬تعــداد زیــادی توزیــع لینوکــس موجــود‬ ‫اســت‪ ،‬جــای تعجــب نیســت کــه توســعه دهندگان اغلــب‬ ‫برنامه هــای خــود را در قالبــی ماننــد ‪ AppImage‬توزیــع‬ ‫می کننــد کــه می توانــد توســط هــر سیســتم لینوکــس‬ ‫اجــرا شــود‪ .‬امــا مدیریــت ‪ AppImages‬ســخت اســت‬ ‫و بــه راحتــی بــا منــوی سیســتم شــما ادغــام نمــی شــود‪.‬‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬راه حلــی وجــود دارد کــه مــی توانــد بــه شــما‬ ‫کمــک کنــد از ‪ AppImages‬اســتفاده نماییــد‪.‬‬ ‫‪ AppImages‬چیست و چرا وجود دارد؟‬ ‫بــر کســی پوشــیده نیســت کــه لینوکــس یک پلتفــرم توزیع‬ ‫شــده اســت‪ ،‬شــاید بــرای شــما نصــب نــرم افــزاری کــه بــه‬ ‫صــورت باینــری بــرای توزیعی غیر از توزیع خودتان کامپایل‬ ‫شــده اســت ســخت باشــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ DEB‬بــرای‬ ‫توزیع هــای مبتنــی بــر دبیــان‪ RPM ،‬بــرای ‪Red Hat، PKG.‬‬ ‫‪ TAR.XZ‬بــرای مدیریــت بســته های ‪ Arch›s Pacman‬و‬ ‫مــوارد دیگــر از جملــه توزیع های کامپایل شــده ای هســتند‬ ‫کــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایجــاد و نگهــداری فایــل هــای باینــری بــرای توزیع هــای‬ ‫مختلــف زمان بــر اســت و اغلــب‪ ،‬توســعه دهندگان ترجیــح‬ ‫می دهنــد یــک بســته را منتشــر کننــد کــه روی همــه‬ ‫سیســتم های لینوکــس کار کنــد و می تــوان ان را بــا یــک‬ ‫کلیــک یــا یــک فرمــان ترمینــال شــروع کــرد‪.‬‬ ‫‪ AppImage‬فرمتــی اســت کــه مــی توانیــد ان را دانلــود‬ ‫و اجــرا کنیــد‪ .‬ایــن برنامــه هــا دارای تمــام نــرم افــزار هــای‬ ‫جانبــی الزم هســتند کــه شــما نیــازی بــه دریافت نصب انها‬ ‫نداریــد‪ .‬بــرای راه انــدازی ‪ ،AppImage‬ابتــدا بایــد بــا کــد زیــر‬ ‫ان را قابــل اجــرا کنیــد‪:‬‬ ‫‪sudo chmod +x someapp.AppImage‬‬ ‫‪ ...‬ســپس در فایــل منیجــر خــود روی ان دوبــار کلیک کنید‬ ‫یــا اگــر هنــوز در ترمینال هســتید‪ ،‬کــد زیــر را وارد کنید‪:‬‬ ‫‪‎./someapp.AppImage‬‬ ‫بــرای کاربــران لینوکس رابط کاربری می تواند دلســردکننده‬ ‫باشــد‪ ،‬و اگرچــه برنامه هایــی وجــود دارنــد کــه ‪AppImages‬‬ ‫شــما را بــرای شــما مدیریــت و راه انــدازی می کننــد‪ ،‬امــا بــه‬ ‫ایــن ســادگی نیســت کــه منــوی خــود را بــاز کنیــد و روی‬ ‫‪ AppImage‬کــه می خواهیــد راه انــدازی کنیــد کلیــک کنیــد‪،‬‬ ‫تــا اجــرا شــود‪.‬‬ ‫‪ AppImageLauncher‬یــک برنامــه منبــع بــاز اســت کــه‬ ‫مــی توانــد رویــای شــما را بــرای راه انــدازی ‪ AppImages‬از‬ ‫منــوی سیســتم شــما بــه واقعیــت تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫بخوانید‪ ،‬بدانید تا مرتکب‬ ‫جرایم رایانه ای نشوید‬ ‫‪ AppImageLauncher‬چیست؟‬ ‫‪ AppImageLauncher‬بیــش از انچــه نامــش نشــان‬ ‫می دهــد انجــام می دهــد و پــس از نصــب بــر روی سیســتم‬ ‫شــما‪ ،‬تمــام تالش هــا بــرای بــاز کــردن ‪ AppImage‬را متوقف‬ ‫می کنــد و بــه شــما یــک دیالــوگ بــا گزینــه انتخــاب نحــوه‬ ‫برخــورد بــا ‪ AppImages‬ارائــه می دهــد‪ .‬مــی توانیــد انتخــاب‬ ‫کنیــد کــه ‪ AppImage‬را یــک بــار اجــرا کنیــد یــا ان را بــا منــوی‬ ‫سیســتم ادغــام کنیــد تــا اگــر مــی خواهیــد برنامــه را در اینــده‬ ‫راه انــدازی کنیــد‪ ،‬فقــط بایــد ان را از منــو انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫برنامــه هــای معمولــی نصــب شــده از طریــق مدیریــت‬ ‫بســته همــراه بــا سیســتم شــما بــه روز مــی شــوند‪ ،‬امــا‬ ‫‪ ،AppImages‬بــه عنــوان فایــل هایــی کــه یــک بــار دانلــود‬ ‫مــی کنیــد و معمــوال ًبــا کلیــک بــر روی نمــاد اجــرا می شــوند‪،‬‬ ‫بــه روز نمــی شــوند‪ AppImageLauncher .‬ایــن مــورد را بــا‬ ‫افــزودن یــک ورودی بــه ورودی برنامــه در منــوی سیســتم‬ ‫تغییــر می دهــد‪ ،‬کــه به روزرســانی ها را بررســی می کنــد و‬ ‫جدیدتریــن نســخه را دانلــود می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر از یــک ‪ AppImage‬خــاص خســته شــده ایــد‬ ‫و مــی خواهیــد ان را از سیســتم خــود حــذف کنیــد‪،‬‬ ‫‪ AppImageLauncher‬نیــز مــی توانــد از عهــده ان برایــد‪.‬‬ ‫نحوه نصب ‪ AppImageLauncher‬در لینوکس‬ ‫‪ AppImageLauncher‬از قبــل روی سیســتم های‬ ‫‪ Manjaro‬نصــب شــده اســت و نســخه های رســمی بــرای‬ ‫دبیــان‪ ،‬اوبونتــو و فــدورا در دســترس هســتند‪ .‬همچنیــن‬ ‫یــک نســخه ‪ AppImageLauncher‬پشــتیبانی شــده‬ ‫توســط لینوکــس بــرای ‪ Arch Linux‬وجــود دارد کــه در‬ ‫سیســتم عامــل هــای ابتدایــی در حــال حاضــر پشــتیبانی‬ ‫نمــی شــود‪ AppImageLaucher .‬را روی دبیــان یــا اوبونتــو‬ ‫نصــب کنیــد‪ AppImageLauncher PPA .‬را اضافــه کنید‪،‬‬ ‫ســپس سیســتم خــود را بــه روز کنیــد‪:‬‬ ‫‪sudo add-apt-repository‬‬ ‫‪ppa:appimagelauncher-team/stable‬‬ ‫‪sudo apt update‬‬ ‫اکنون ‪ AppImageLauncher‬را نصب کنید‪:‬‬ ‫‪sudo apt install appimagelauncher‬‬ ‫‪ AppImageLauncher‬را روی سیســتم های مبتنــی بــر‬ ‫‪ Arch‬نصــب کنیــد‬ ‫‪ AppImageLauncher‬در مخــزن کاربــر ‪ Arch‬موجــود‬ ‫اســت و مــی توانیــد ان را بــا اســتفاده از ‪ yay‬نصــب کنیــد‪:‬‬ ‫‪sudo yay -S appimagelauncher‬‬ ‫در فدورا و سایر توزیع های ‪RPM‬‬ ‫اخریــن نســخه ‪ RPM‬را از صفحــه انتشــارات‬ ‫‪ AppImageLauncher GitHub‬دانلــود کنیــد‪.‬‬ ‫دانلود‪AppImageLauncher :‬‬ ‫نحوه استفاده از کلیدعبور‬ ‫در گوگل کروم و اندروید‬ ‫گــوگل می خواهــد در اکوسیســتم خــود زندگــی دیجیتالــی شــما را بــه هر طریقی‬ ‫بــدون رمــز عبــور‪ ،‬ایمن تــر کنــد‪.‬‬ ‫گــوگل اخیــرا اعــام کــرده اســت کــه پشــتیبانی از کلیــد عبــور بــرای سیســتم‬ ‫عامــل اندرویــد و هــم بــرای مرورگــر وب گــوگل کــروم ارائــه می شــود‪ ،‬کلیدهــای‬ ‫عبــور اساســا جایگزینــی بــرای رمزهــای عبــور هســتند و بــرای امنیــت بیشــتر‬ ‫طراحــی شــده اند‪ ،‬کلیدهــای عبــور جایگزیــن گذرواژه هــای ســنتی بــرای ورود بــه‬ ‫حســاب های دیجیتالــی مختلــف اســت؛ خــواه گــوگل‪ ،‬توئیتــر‪ ،‬دراپ باکــس یــا‬ ‫هــر چیــز دیگــری‪.‬‬ ‫شــمایک کلیــد واقعــی دریافــت نمی کنیــد‪ ،‬در عــوض نوعــی مکانیســم بــاز کــردن‬ ‫قفــل– معمــوال تشــخیص چهــره یــا تشــخیص اثــر انگشــت یــا فقــط کدپیــن –‬ ‫بــرای اثبــات هویــت شــما بــرای ورود بــه سیســتم اســت‪ ،‬بــا این حــال این موضوع‬ ‫فقــط فشــار دادن یــک دگمــه یــا جابه جایی نیســت‪ ،‬توســعه دهنــدگان همچنین‬ ‫بایــد پشــتیبانی از کلیدعبــور را در برنامه‪‎‬هــا و وب ســایت های خــود کدگــذاری‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه گــوگل در وبــاگ توســعه دهنــدگان اندرویــد‬ ‫خــود ایــن خبــر را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ســپس بــا اســتفاده از دســتور ‪ cd‬بــه دایرکتــوری‬ ‫‪ Downloads‬برویــد و تایــپ کنیــد‪:‬‬ ‫‪sudo rpm -i appimagelauncher-x.x.rpm‬‬ ‫نحــوه اســتفاده از ‪ AppImageLauncher‬بــرای ایجــاد‬ ‫ورودی هــای منــو‬ ‫هنگامــی کــه ‪ AppImageLauncher‬را نصــب کردیــد‪ ،‬در‬ ‫اینجــا نحــوه اســتفاده از ان بــرای افــزودن ‪ AppImage‬بــه‬ ‫منــوی سیســتم اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫یــک ‪ AppImage‬را کــه مــی خواهیــد اســتفاده کنید دانلود‬ ‫کنیــد‪ AppImage .‬را در فایــل منیجــر خــود پیــدا کنیــد و ان‬ ‫را اجــرا کنید‪.‬‬ ‫‪ AppImageLauncher‬بــه جــای ‪ AppImage‬راه‬ ‫انــدازی مــی شــود‪ .‬اگــر ایــن اولیــن بــاری اســت کــه‬ ‫از ‪ AppImageLauncher‬اســتفاده می کنیــد‪ ،‬روی‬ ‫‪ Customize‬کلیــک کنیــد تــا فهرســتی را کــه می خواهیــد‬ ‫‪ AppImages‬شــما در ان ذخیــره شــود انتخــاب کنیــد‪،‬‬ ‫ســپس ‪ Ok‬را کلیــک کنیــد ‪.‬‬ ‫یــک گفتگــوی جدیــد ظاهــر مــی شــود کــه بــه شــما ایــن‬ ‫امــکان را مــی دهــد کــه یــک بــار اجــرا کنید یا یکپارچه ســازی‬ ‫و اجــرا کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای انتقــال ‪ AppImage‬بــه مــکان مشــخص شــده و‬ ‫ادغــام بــا منــوی سیســتم خــود‪ ،‬یکپارچــه ســازی را انتخــاب‬ ‫کــرده و اجــرا کنیــد‪.‬‬ ‫برنامــه راه انــدازی خواهــد شــد‪ .‬دفعــه بعد که می خواهید‬ ‫برنامــه را اجــرا کنیــد‪ ،‬بــه ســادگی منــوی سیســتم خــود را بــاز‬ ‫کــرده و روی نمــاد برنامــه کلیــک کنید‪.‬‬ ‫ادغــام برنامــه بــا منــوی سیســتم عالــی اســت ‪ -‬تــا زمانی که‬ ‫دیگــر ان را نخواهیــد‪ .‬برای حــذف ‪:AppImage‬‬ ‫منــوی سیســتم خــود را بــاز کنیــد و نمــاد ‪ AppImage‬را‬ ‫پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫روی نماد ‪ AppImage‬راست کلیک کنید‪.‬‬ ‫حذف ‪ AppImage‬از سیستم را انتخاب کنید ‪.‬‬ ‫اگــر نســخه های به روزرســانی شــده ‪AppImages‬‬ ‫موجــود باشــد‪ ،‬می توانیــد انهــا را از همــان منــوی زمینــه‬ ‫به روزرســانی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ AppImageLauncher‬مدیریــت ‪ AppImages‬را ســاده‬ ‫مــی کنــد‬ ‫اکنــون مــی توانیــد از ‪ AppImageLauncher‬بــرای ادغــام‬ ‫اســان ‪ AppImages‬بــا منــوی سیســتم خــود اســتفاده‬ ‫کنیــد و دیگــر دلیلــی بــرای اجتنــاب از اســتفاده از انهــا وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬به جــای جســتجو در مخــازن پیش فــرض نرم افــزاری‬ ‫کــه به طــور خــاص بــرای توزیــع شــما ســاخته شــده اســت‪،‬‬ ‫کتابخانه هــای وســیع ‪ AppImages‬موجــود بــرای همــه‬ ‫پلتفرم هــای لینوکــس را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن حرکــت بخشــی از یــک فشــار صنعتــی گســترده تر بــه ســمت اینــده بــدون‬ ‫رمزعبــور اســت‪ ،‬شــاید متوجــه شــده باشــید کــه مایکروســافت در حــال انجــام‬ ‫کاری مشــابه اســت‪ ،‬کاربــران مجبــور نیســتند رمزهــای عبــور را به خاطر بســپارندو‬ ‫هیــچ رمزعبــوری بــرای ســرقت توســط هکرهــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫کلیدهای عبور چگونه کار می کنند؟‬ ‫همان طــور کــه گــوگل می گویــد کلیــد عبــور «یــک حســاب کاربــری خــاص را در برخــی‬ ‫خدمــات انالیــن شناســایی می کنــد‪ »،‬در مرکــز ان یــک کلیــد خصوصــی رمزنــگاری‬ ‫وجــود دارد کــه در دســتگاه هایی کــه اســتفاده می کنیــد ذخیــره می شــود‪ ،‬ســپس‬ ‫بــا کلیــد عمومــی کــه توســط ســرویس های دیجیتالــی کــه بــرای تاییــد هویــت خــود‬ ‫وارد ان می شــوید مطابقــت داده می شــود‪ ،‬بــرای اطمینــان از اینکــه واقعــا ایــن شــما‬ ‫هســتید بایــد قفــل تلفــن یــا رایانــه خــود را بــاز کنیــد کــه در تلفــن معمــوال بــه معنــای‬ ‫وارد کــردن کدپیــن یــا اجــازه اســکن چهــره یــا اثــر انگشــت شــما اســت‪ ،‬در رایانه هــا‬ ‫رمزهــای عبــور ممکــن اســت همچنــان بــرای تاییــد هویــت شــما اســتفاده شــوند‪ ،‬امــا‬ ‫صنعــت همیشــه بــه ســمت احــراز هویــت بیومتریــک در حــال حرکــت اســت‪.‬‬ ‫شــما در واقــع خــود رمــز عبــور را نمی بینیــد یــا نیــازی بــه دانســتن ان نداریــد‪ -‬فقــط‬ ‫بایــد خودتــان باشــید‪ ،‬صــورت یا اثر انگشــت شــما جایگزین لیســت طوالنــی رمزهای‬ ‫عبــور شــما اســت‪ ،‬بنابرایــن بســیار ســاده و راحت تــر اســت‪ ،‬ایــن کلیدهــای عبــور از‬ ‫رمزنــگاری کلیــد عمومــی اســتفاده می کننــد‪ ،‬بنابــران اگــر در نقــض داده هــا دخیــل‬ ‫باشــند‪ ،‬بــدون چهــره یــا اثرانگشــت شــما کاری نمی تواننــد بکننــد‪ ،‬بــه همیــن ترتیــب‬ ‫اگــر لپ تــاپ یــا تلفــن شــما بــه ســرقت بــرود بــه حســاب های شــما نمی تــوان‬ ‫دسترســی پیــدا کــرد‪ ،‬زیــرا بــرای احــراز هویــت شــما در انجــا حضــور نداریــد‪.‬‬ ‫ایــن ابتــکار فقــط بــرای گــوگل نیســت‪ ،‬ســازمان هایی ماننــد ‪ FIDO‬و گــروه احــراز‬ ‫هویــت وب ‪ W3C‬نیــز مشــغول کار بــه ســمت اینــده ای بــدون رمز عبور هســتند‪،‬‬ ‫بناربرایــن شــما از ایــن سیســتم ها در هــر دســتگاهی می توانیــد اســتفاده کنیــد‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه وقــوع جرایــم مرتبــط بــا انتشــار‬ ‫محتــوای مجرمانــه در فضــای مجــازی عنــوان کــرد ‪»:‬‬ ‫ندانســتن و جهــل بــه قانــون ‪ ،‬رافــع مســئولیت نمــی‬ ‫باشــد»‪.‬‬ ‫ســرگرد « محســن بابایــی» در خصــوص ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از اصــول مســلم حقوقــی در‬ ‫نظــام قضایــی مــا ایــن بــوده کــه «جهــل بــه قانــون رافــع‬ ‫مســئولیت نیســت» مضمــون ایــن قاعــده ایــن اســت‬ ‫کــه چنیــن فــرض می شــود تمــام افــراد جامعــه از همــه‬ ‫احــکام و قوانیــن اگاهــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دلیــل اینکــه برخــی از کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی خیلــی راحت تــر از فضــای حقیقــی اخالقیــات را‬ ‫زیــر پــا می گذارنــد‪ ،‬پنهــان شــدن در قالــب هویت هــای‬ ‫مجــازی اســت‪ ،‬ایــن افــراد معمــوال گمــان مــی کننــد در‬ ‫صــورت شکســتن خطــوط قرمــز اخالقــی و اجتماعــی‬ ‫مــورد پیگــرد و مواخــذ ه قــرار نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫ســرگرد بابایــی بــا اشــاره بــه مــاده ‪ 745‬بخــش جرایــم‬ ‫رایانــه ای قانــون مجــازات اســامی توضیــح داد ‪:‬‬ ‫طبــق مــاده قانونــی یــاد شــده هرکســی کــه بــه وســیله‬ ‫سیســتم های رایانـه ای یــا مخابراتــی‪ ،‬صــوت‪ ،‬تصویــر یــا‬ ‫فیلــم خصوصــی و خانوادگــی یــا اســرار دیگــری را بــدون‬ ‫رضایتــش منتشــر کنــد یــا در دســترس دیگــران قــرار‬ ‫دهــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه منجــر بــه ضــرر یــا هتــک حیثیــت‬ ‫شــود بــه حبــس از ‪ ۹۱‬روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از‬ ‫پنــج تــا چهــل میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه کاربــران فضــای مجازی هشــدار‬ ‫داد‪ :‬انجــام اعمالــی هماننــد انتشــار فیلــم و تصاویــر‬ ‫خصوصــی دیگــران ‪ ،‬تهدیــد ‪ ،‬هتــک حیثیــت ‪ ،‬مزاحمت‬ ‫ســایبری ‪ ،‬انتشــار شــایعه و مطالــب کــذب و دیگــر‬ ‫مواردیکــه برابــر قوانیــن بــرای انهــا مجــازات تعیین شــده‬ ‫اســت از نظــر قانــون جــرم اســت و بــا مرتکبــان جرایــم‬ ‫در فضــای مجــازی یــا شــبکه های اجتماعــی برابــر قانــون‬ ‫برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان جهــل بــه قانــون را مهمتریــن معضــل‬ ‫افــرادی کــه در ایــن فضــا گرفتــار مــی شــوند دانســت و‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران بایــد بــا مطالعــه قوانیــن مرتبــط‬ ‫بــا فعالیــت در فضــای مجــازی اطالعــات خــود را در ایــن‬ ‫زمینــه افزایــش داده و بــا رعایــت قوانیــن مربوطــه از‬ ‫هرگونــه اقــدام غیــر قانونــی خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان درخواســت نمــود‪ :‬شــهروندان در‬ ‫صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد مجرمانــه مراتــب را‬ ‫از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس الکترونیکــی‬ ‫‪http:‎//www.cyberpolice.ir‬‏ و یــا تمــاس بــا شــماره‬ ‫‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا اطــاع ‬ ‫رســانی کننــد‪.‬‬ ‫چــه ســاخت گــوگل‪ ،‬اپــل‪ ،‬مایکروســافت یــا هــر ســازنده ی ســخت افــزار دیگــری‪.‬‬ ‫راه اندازی و استفاده از کلید عبور‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه اســتفاده از کلیدهــای عبــور بــه اســانی باز کــردن قفل‬ ‫تلفــن شــما اســت‪ ،‬بــرای شــروع می توانیــد بــه سیســتم رمــز عبــور برویــد‪ ،‬ولــی‬ ‫سیســتم و رمزعبــور شــما بایــد ارتقــا یافتــه باشــد‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد گــوگل دیگــر از رمــز عبــور بــرای اندروید پشــتیبانی نمی کند‪ ،‬شــما در حال‬ ‫ورود بــه برنامـه ای هســتید کــه بــرای اســتفاده از کلیدهــای عبــور بــه روز شــده اســت‪،‬‬ ‫ســپس از شــما خواســته می شــود یــک کلمــه عبــور ایجــاد کنیــد کــه شــامل همــان‬ ‫اقدامــی می شــود کــه بــرای بــاز کــردن قفــل گوشــی خــود انجــام می دهیــد ‪ -‬چهــره ی‬ ‫خــود را نشــان دهیــد‪ ،‬اثــر انگشــت خــود را فشــار دهیــد یــا یــک پیــن وارد کنیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫رمــز عبــور را ایجــاد می کنــدو پیونــد بیــن برنامــه مــورد نظــر و دســتگاهی کــه در دســت‬ ‫شــما اســت را تاییــد می کنــد‪ ،‬هــر زمــان در اینــده نیــاز بــه ورود بــه ان برنامــه را داشــته‬ ‫باشــید؛ بایــد همــان فراینــد بــاز کــردن قفــل را طــی کنیــد‪ ،‬ماننــد گذرواژه هــا؛ مــدت‬ ‫زمانــی کــه ایــن احــراز هویــت طــول می کشــد متفــاوت خواهــد بــود‪ :‬بــرای برنامه بانکی‬ ‫معمــوال بایــد هــر بــار وارد سیســتم شــوید‪ ،‬در حالــی کــه برای حســاب های رســانه های‬ ‫اجتماعــی یــک ورود بــه سیســتم بــرای هــر دســتگاه اغلــب کافــی اســت‪.‬‬ ‫شــما همچنیــن می توانیــد از طریــق تلفــن خــود از طریــق جــادوی یــک کــد ‪ QR‬بــه‬ ‫ســایت های رایانــه خــود وارد شــوید‪ ،‬ســایت یــک کــد ‪ QR‬را نمایــش می دهــد کــه بــا‬ ‫تلفــن خــود اســکن می کنید‪-‬زمانــی کــه فراینــد بازکــردن قفــل را در دســتگاه تلفــن‬ ‫همــراه خــود انجــام دادیــد‪ ،‬هویــت شــما تاییــد می شــودو بــه ســایت وارد می شــوید‪،‬‬ ‫همــگام ســازی رمزگــذاری شــده بیــن دســتگاه ها نیــز انجــام می شــود‪ -‬مدیرگــذرواژه‬ ‫گــوگل در حــال اضافــه کــردن پ شــتیبانی از کلیدهــای عبــور اســت‪ ،‬یعنــی اگــر‬ ‫دسترســی بــه یــک دســتگاه را از دســت بدهیــد می توانیــد بــه حســاب های خــود از‬ ‫دســتگاه دیگــر یــا از ابــر دسترســی پیــدا کنیــد تــا احــراز هویــت الزم را ارائــه دهیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ -635‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-635‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/20‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/20 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/15 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫سه شنبه ‪08//24‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫پاییز هزار رنگ‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫ِلباس بومی و محلی اقوام ایرانی‬ ‫س بومــی و محلــی اقــوام‪ ،‬جلــوه ای از میــراث تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی ‪ -‬اســامی‬ ‫لبــا ‬ ‫و تبلــور هویــت و اصالــت هنــر نــاب پیشــینیان ایــن ســرزمین کهــن اســت کــه می تــوان از‬ ‫ایــن ظرفیــت بــرای توســعه گردشــگری و رونــق اقتصــادی کشــور اســتفاده کرد‪.‬‬ ‫ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه بــه علــت تنــوع قومیتــی لباس هــای بومــی و محلــی‬ ‫زیــادی در ان وجــود دارد کــه هــر کــدام معــرف محــل و فرهنــگ قــوم خاصــی اســت‪.‬‬ ‫پوش ـش هایی بــا رنگ هــای شــاد کــه امیــد و نشــاط را بــه خانه هــا اورده و ظرفیــت‬ ‫جــذاب و مــورد توجــه گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫ظرفیتی برای جذب گردشگر‬ ‫التهاب‬ ‫گلبرگ های‬ ‫سرخ در جنگل‬ ‫هیرکانی‬ ‫گلستان‬ ‫لباس محلی قاسم ابادی جذاب برای گردشگران‬ ‫یکــی از بانــوان کــه لبــاس قــو م قاس ـم ابادی در جشــنواره اقتصــاد و فرهنــگ اقــوام‬ ‫گلســتان شــرکت کــرده بــود گفــت‪ :‬جنگل هــای ســبز‪ ،‬اســمان کبــود و گل هــای رنگارنگ‬ ‫گیــان در پوشــش محلــی گیلــک هــا نمــود زیــادی دارد رنگ هــای شــاد و متنــوع ان‬ ‫جلــوه ای از شــادی و نشــاط زندگــی و طبیعــت ســبز اســت‪.‬‬ ‫امنــه رحیمــی افــزود‪ :‬لبــاس بومــی گیــان نماد‪،‬زیبایــی‪ ،‬اصالت‪،‬هویــت و فرهنــگ‬ ‫اســت کــه گردشــگران بــا تماشــای ان اشــتیاق بــه پوشــیدن ان دارنــد ‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬لبــاس هــای محلــی قاســم ابــادی شــامل لچــک ‪ ،‬چارقــد‪ ،‬جلیقــه‪،‬‬ ‫یــل‪ ،‬کــت ‪ ،‬تنبــان یــا شــلیته‪ ،‬جــوراب‪ ،‬چــاروق‪ ،‬چــادر کمــر و عرقچین اســت که اصالت‬ ‫رنــگ و قدمتــش پــای گردشــگران خارجــی را هــم بــه ایــن دهکــده بــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی هنرمنــد گفــت‪ :‬ترویــج و معرفــی بیشــتر لبــاس قاسـم ابادی در حفــظ ایــن‬ ‫پوشــاک محلــی تاثیرگذار اســت‪.‬‬ ‫رحیمــی افــزود‪ :‬لباس هــای محلــی بــه عنــوان صنایــع دســتی قابلیــت ویــژه ای در‬ ‫رونــق مشــاغل خانگــی داشــت و بــه رونــق اشــتغال پایــدار زنــان قاســم ابــادی و بهبــود‬ ‫وضعیــت اقتصــادی انــان انجامیــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تولیــد عروســک قاســم ابــادی بــا لباســهای محلــی و ســنتی در‬ ‫معرفــی لبــاس ایــن قــوم تاثیرگــذار بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هــزاران نفــر در قاســم ابــاد مشــغول پارچــه بافــی هســتند و ترکیبــی از‬ ‫مــدرن و ســنت را در لباس هــا و زیــوراالت خلــق می کننــد‪.‬‬ ‫نشاط اجتماعی با لباس های محلی ترکمنی‬ ‫بانویــی بــا لبــاس ترکمنــی هــم گفــت‪ :‬فرهنــگ غنــی و دیرپــای ترکمــن در لبــاس ســنتی‬ ‫ایــن قــوم تجلــی پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ن و پنبـه ‬ ‫عاشــور تاج یولــی افــزود‪ :‬پوشــاک ســنتی ترکمن هــا از ابریشـم ‪ ،‬پوسـت ‪ ،‬کتــا ‬ ‫تهیــه می شــود و شــامل تن پــوش ‪ ،‬پاپــوش‪ ،‬ســربند و اجــزای متنــوع دیگــر اســت و زیور‬ ‫االت مختلــف بــه زیبایــی پوشــاک محلــی و ســنتی انــان می افزاید‪.‬‬ ‫ق یا شــلوار و چارقد‬ ‫ی و ســنتی‪ ،‬باال ‬ ‫ک پیراهن های ابریشــم ‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬قیرمیز کوین ‬ ‫از جملــه پوشــاک زنــان ترکمــن اســت کــه بــا ســوزن دوزی‪ ،‬زیبایی لبــاس دوچندان می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ترکمن هــا در طــول تاریــخ لبــاس ســنتی و محلــی خــود را حفــظ کــرده و‬ ‫همچنــان از ایــن پوشــش اســتفاده می کننــد کــه در شــهرهای ترکمن نشــین تنــوع رنگ‬ ‫و لبــاس باعــث جــذب گردشــگران می شــود‪.‬‬ ‫پوشاک سنتی مینودشت‪ ،‬یادگاری از دشت بهشت‬ ‫یکــی از بانــوان مینودشــتی کــه در غرفــه فــروش لباس هــای ســنتی جشــنواره‬ ‫اقــوام گلســتان شــرکت کــرده بــود گفــت‪ :‬لبــاس ســنتی و محلــی زنــان مینودشــتی‬ ‫از پیراهنــی بــه اســم جامــه‪ ،‬دامنــی چیــن دار بــه نــام تنبــان‪ ،‬روســری ســنتی بــا‬ ‫ریشــه منجــوق دار بــا نــام دوتختــه‪ ،‬رودلــی ســکه دوزی شــده‪ ،‬پیشــانی بندی بــه‬ ‫اســم پیش مندلــی بــرای زنــان متاهــل‪ ،‬کالهــی بــه اســم کلتــه بــرای دختــران مجــرد‬ ‫همــراه ســکه دوزی اطــراف ان‪ ،‬جلیقــه و کلیجــه یــا کــت اســتین دار بــا نقــوش‬ ‫ســنتی از پارچــه ابریشــمی قرمــز تشــکیل می شــود‪.‬‬ ‫فاطمــه تیمــوری افــزود‪ :‬ایــن لبــاس کــه در قدیــم از ابریشــم خالــص بافتــه‬ ‫می شــد از ســوی بازرگانــان مســیر جــاده ابریشــم بــه ســایر نقــاط جهــان می رفــت و‬ ‫طرفــداران زیــادی هــم در ان مناطــق داشــت‪.‬‬ ‫لباس سنتی هرمزگان یادگار دوران صفویه‬ ‫بانــوی کارافریــن هرمزگانــی کــه در تولیــد پوشــاک ســنتی فعالیــت دارد گفــت‪:‬‬ ‫تولیــدی پوشــاک ســنتی بــرای حمایــت از بانــوان روســتایی را بــا عنــوان «گنــو‬ ‫گالبتــون» راه انــدازی کــردم کــه ابتــدای نــام ان برگرفتــه از نــام گنــو یکــی از‬ ‫بلندتریــن کوه هــای هرمــزگان اســت‪.‬‬ ‫زینــب خوشــبخت افــزود‪ :‬شــلوار بنــدری‪ ،‬گالبتــون دوزی‪ ،‬خــوس دوزی‪ ،‬برقــه‪،‬‬ ‫جلبیــل خوســی‪ ،‬کاله لچــک و ک َندوره(پیراهــن) از جملــه لباس هــای رنگــی و ســنتی‬ ‫ِ‬ ‫هرمــزگان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســوزن دوزی ســنتی یکــی از روش هــای تزییــن پوشــاک در‬ ‫هرمــزگان بــود کــه اوج درخشــش ان مربــوط بــه دوران صفویــه اســت کــه هنــر‬ ‫گالبتــون دوزی یــا زر دوزی لبــاس هرمــزگان یــادگار ان دوران بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کاله لچــک کــه بانــوان هرمزگانــی در طــول تاریــخ اســتفاده مــی‬ ‫کردنــد یــادگار اب اوردن زنــان و دختــران از چشــمه ها بــود و بــرای اینکــه سرشــان بــا‬ ‫ســنگینی دبه هــای اب اســیب نبیــد از ان اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫پاییز شاید در نظر اهالی ادبیات و شعر نماد‬ ‫پژمردگــی و یــاداور رهگــذر عمــر از جوانــی بــه میان ســالی باشــد امــا بــرای‬ ‫مــردم گلســتان ایــن فصــل بــا برخــورداری جنگل هــای منطقــه از درختــان‬ ‫انجیلــی بــا شــاخه های کــج و لولیــده درهــم و رنگ بندی متفــاوت و منحصر‬ ‫به فــرد ســراغاز گردشــگری و نشســتن بــر ســفره احســاس طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫دامنه هــای جنوبــی گلســتان زیــر چتــر گســترده جنگل هــای هیرکانــی قــرار‬ ‫دارد کــه در ایــن فصــل هــر قدمــش از بــرگ درختــان توســکا‪ ،‬راش‪ ،‬افــرا‪،‬‬ ‫ممــرز‪ ،‬لــرگ و ده هــا گونــه دیگــر لبریــز اســت‪.‬‬ ‫درختــان متعــدد جنــگل هیرکانــی با وجود زیبایی و ســیمای دل فریبشــان‬ ‫در ماه هــای نخســت نیمــه دوم ســال‪ ،‬اســیر بــادی پاییــزی می شــوند و‬ ‫ان وقــت ثانیه هــا در لحظــه فــرو افتــادن برگ هــا بــه هــم می خورنــد و در‬ ‫التهــاب گلبرگ هــای گل ســرخ بــه پایــان می رســند امــا در ایــن بیــن درخــت‬ ‫انجیلــی بــا ســاز کوکــش‪ ،‬داســتان دیگــری دارد‪.‬‬ ‫بــرگ ســبز درخــت انجیلــی ناشــی از تحــوالت زیســتی بــه رنگ هــای متنــوع‬ ‫زرد‪ ،‬حنایــی‪ ،‬ســرخ‪ ،‬ارغوانــی‪ ،‬جگــری و نظایــر ان در می ایــد و همچــون‬ ‫عروســی زیبــا در جنگل هــای رو بــه خــزان هیرکانــی بــه ویــژه النگــدره گرگان‬ ‫بــه رقــص و دلفریبــی مشــغول می شــود ‪.‬‬ ‫پــارک جنگلــی النگــدره بــه عنــوان بخشــی از جنــگل هــای هیرکانــی‪ ،‬بــا‬ ‫مســاحت ‪ ۱۸۵‬هکتــار در پنــج کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر گــرگان در‬ ‫مسیر جاده ناهارخوران قرار دارد و در روزهای تعطیل پذیرای گردشگران‬ ‫و شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫حــدود نیمــی از گونه هــای درختــی ایــن پــارک را درختــان انجیلــی تشــکیل‬ ‫می دهــد کــه ســبب می شــود الگنــدره بــه عــروس پاییــزی جنــگل هــای‬ ‫شــمال کشــور مشــهور باشــد‪.‬‬ ‫رزمایــش برگ هــای بنفــش مایــل بــه قرمــز ‪ ،‬زرد‪ ،‬نارنجــی‪ ،‬صورتــی‪،‬‬ ‫ســرخابی و قرمــز‪ ،‬فضایــی هــزار رنــگ بــه درختــان النگــدره داده و هــر‬ ‫رگــذری را افســون خــود مــی کنــد‪.‬‬ ‫هرچنــد همــه ســاله شــهرداری گــرگان بــا برپایــی جشــنواره پاییــزه هــزار‬ ‫رنــگ تــاش می کنــد ایــن جاذبــه منحصــر بفــرد را معرفــی کنــد امــا بــه دلیل‬ ‫نبــودن راهبــردی مشــخص و بلنــد مــدت‪ ،‬ایــن جشــنواره هــای یــک روزه ره‬ ‫بــه جایــی نبــرده و فقــط زمینــه گردهمایــی یـک روزه را بــرای اهالــی منطقــه‬ ‫بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫خدیجــه شــریف پور یکــی از شــهروندان دوســتدار طبیعــت گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫هــزاران هکتــار انجیلســتان (جامعــه درختــان انجیلــی) در جنــوب گــرگان‬ ‫چشــم اندازهــای بی نظیــر و بدیعــی را خلــق کــرده کــه می توانــد عامــل‬ ‫مهمــی در جــذب گردشــگر در فصــل پاییــز باشــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬انــدازه‪ ،‬شــکل و رنگ بنــدی درختــان انجیلــی هــر رهگــذری را‬ ‫افســون می کنــد و اگــر زیــر ســاخت های الزم مهیــا باشــد بــا همیــن جاذبــه‬ ‫می تــوان درامدهــای سرشــاری را بــرای شــهر ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫شــریف پور افــزود ‪ :‬دســتیابی بــه ارامــش روحــی و روانــی یکــی از‬ ‫نیازهــای شــهروندان در جامعــه شــهری شــلوغ امــروز محســوب می شــود‬ ‫کــه پارک هــای جنگلــی ماننــد النگــدره عــاوه بــر اینکــه ایجــاد لحظاتــی‬ ‫مفــرح و ارامش بخــش می توانــد بــه اقتصــاد مدیریــت شــهری هــم کمک‬ ‫شــایانی کنــد‪.‬‬ ‫حســن ســام دلیری از محققــان جنــگل شناســی در خصــوص ویژگی هــای‬ ‫درخــت انجیلــی گفــت‪ :‬برگ هــای طیــف گســترده ای از درختــان پهــن بــرگ‬ ‫واقــع در مناطــق رویشــگاهی جنگل هــای هیرکانــی در هنــگام پاییــز‪،‬‬ ‫متمایــل بــه زرد یــا قهــوه ای کم رنــگ می شــود کــه ایــن موضــوع بــه ســاعات‬ ‫دسترســی بــه نــور و تغییــر طیــف رنگ هــای موجــود در نــور خورشــید‬ ‫بســتگی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬تغییــرات ناشــی از نوســانات موجــود در ســاعت نورگیــری‪،‬‬ ‫دمــا محیــط ‪ ،‬رطوبــت و همچنیــن وجــود رنگدانه هــای متعــدد درختــان‬ ‫انجیلــی ســبب می شــود کــه رنــگ برگ هــا بســیار متنــوع شــود و حتــی در‬ ‫یــک درخــت می تــوان هم زمــان چنــد رنــگ را دیــد‪.‬‬ ‫ســام دلیــری گفــت ‪ :‬در حالــت عامیانــه مــی تــوان گفــت کــه درختــان‬ ‫انجیلــی تعلــق خاطــر بیشــتری بــه برگ هــای خــود دارنــد و تــا اخریــن لحظه‬ ‫موجــود انتقــال شــیره اونــدی بــه بــرگ را قطــع نمی کننــد و ایــن موضــوع‬ ‫ســبب مانایــی بــرگ درختــان انجیلــی می شــود‪.‬‬ ‫حجــت مقســم عضــو شــورای اســامی شــهر گــرگان هــم گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫معرفــی جاذبه هــای گردشــگری گــرگان تاکنــون طــرح جامعــی ترســیم‬ ‫نشــده کــه بایــد بــه عنــوان نخســتین اولویــت مدیریــت شــهری در دســتور‬ ‫کار قــرار بگیــرد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬هنگامــی کــه مباحــث گردشــگری به دغدغه نخســت مدیریت‬ ‫شــهری تبدیل می شــود و صدها میلیارد تومان پروژه در بخش شــهربازی‬ ‫و بــازار هفــت مــوزه و تلــه کابیــن پیش بینــی مــی شــود بایــد بــه جاذبــه های‬ ‫طبیعــی شــهر هم توجــه کرد‪.‬‬ ‫مقســم افــزود ‪ :‬گلســتان ده هــا پــارک جنگلــی بــا هــزاران هکتــار وســعت‬ ‫دارد کــه هرکــدام از ایــن پارک هــا مــی توانــد بــه ســبب جذابیت هــای بصــری‬ ‫خــاص و چشــم انداز بی نظیــر میزبــان هــزاران گردشــگر در فصــل پاییــز‬ ‫باشــد امــا تاکنــون زیرســاخت های اقامتــی الزم پیش بینــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫عضو شــورای اســامی شــهر گرگان گفت ‪ :‬دسترســی راحت به پارک های‬ ‫جنگلــی و تفرجگاهــی و وجــود زیرســاخت های اولیــه ماننــد اب‪ ،‬جــاده و‬ ‫ســرویس بهداشــتی‪ ،‬امــکان بهره گیــری مســافران از ایــن جاذبه هــای‬ ‫بی نظیــر را تســهیل می کنــد ‪.‬‬ ‫پاییــز در گــرگان و گلســتان غنی تــر از رنگارنگــی جنــگل و پــرواز بی انتهــای‬ ‫پرنــدگان مهاجــر در اســمان اســت‪.‬‬ ‫وجــود اقــوام مختلــف و رســوم و ایین هــای گوناگــون در کنــار البســه‬ ‫مختلــف انهــا از دیگــر جاذبه هــای گردشــگری پاییــزی در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫همــه اینهــا تنهــا بخشــی از جاذبــه هــای گردشــگری گلســتان اســت کــه در‬ ‫صــورت برنامه ریــزی می تــوان از ان بــرای رونــق گردشــگری بهــره برد‪/‬ایرنــا‬ ‫بخش بازرگانی روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار‬ ‫می شود‬ ‫متقاضیان درخواست خود را از طریق‬ ‫ایمیل ذیل ارسال کنند‬ ‫‪bkkgir@gmail.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!