روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 634 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 634

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 634

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 634

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪129 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 23‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/14-‬نوامبر‪ /19-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪634 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تاملی بر رواج «بی تی» در بین جوانان بجنوردی؛‬ ‫ارزان است؛‬ ‫اما‪ ...‬شیره جان می ِ کشند‬ ‫‪2‬‬ ‫عطر و بوی غذاهای‬ ‫ایران در جشنواره‬ ‫اقوامگلستان‬ ‫در اشوب های اخیر‬ ‫عملکردرسانه های‬ ‫گلستان اثربخش و‬ ‫هدایتگرانهبود‬ ‫زنبورداری گلستان‬ ‫در سراشیبی سقوط‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تا پایان هفته کمبود‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬قلم دارو‬ ‫رفع می شود‬ ‫در جشنواره اقوام‪،‬‬ ‫رقص ایینی؛ نشان‬ ‫تجلی نشاط ایرانیان‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪634‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫معاون سیاسی امنیتی استاندار‪:‬‬ ‫در اشوب های اخیر عملکرد‬ ‫رسانه های گلستان‬ ‫اثربخش و هدایتگرانه بود‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار گلســتان بــا تقدیــر‬ ‫از عملکــرد مثبــت و هوشــمندانه مــردم اســتان در‬ ‫اغتشاشــات اخیــر گفــت‪ :‬یکــی از پایه هــای اصلــی‬ ‫بصیرت افزایــی مــردم در همراهی نکــردن با اشــوب ها‪،‬‬ ‫فعالیــت اثربخــش‪ ،‬امیدافریــن و هدایتگرانــه‬ ‫رســانه های اســتان بــود‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر روز یکشــنبه در نشســت خبــری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نقــش رســانه های گلســتان در‬ ‫اغتشاشــات اخیــر‪ ،‬خاموش کــردن اتــش فتنــه و‬ ‫اشــوب بــا تکیــه بــر روشــنگری بــود کــه ادامــه ایــن رونــد‬ ‫مــورد انتظــار جامعــه و عالقمنــدان انقــاب اســت‪.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت همراهــی بیشــتر مدیــران گلســتان‬ ‫بــا رســانه ها و اســتفاده از ایــن ظرفیــت بــرای بیــان‬ ‫عملکــرد دولــت و جمهــوری اســامی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار گلســتان بــه‬ ‫برگــزاری پانزدهمیــن جشــنواره اقــوام در اســتان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬فعالیــت چشــمگیر رســانه های اســتان بــا‬ ‫تولیــد محتــوای مطلــوب و تــاش مامــوران انتظامی در‬ ‫تامیــن امنیــت‪ ،‬ایــن جشــنواره را بــه اتفاقــی روب ه‪‎‬جلــو‬ ‫بــرای معرفــی بهتــر و بیشــتر اســتان تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬ایــن جشــنواره کــه بــا اســتقبال‬ ‫گســترده عمومــی همــراه شــد‪ ،‬نشــان داد کــه مــردم‬ ‫بیــش از همیشــه بــه نشــاط و شــادی احتیــاج دارنــد و‬ ‫بایــد بســتر ان را بــا برنامه ریــزی درســت فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر تقویــت ارتبــاط مدیــران بــا خبرنــگاران‬ ‫و رســانه های گلســتان گفــت ‪ :‬در ایــن راســتا روابــط‬ ‫هیــات اندیشــه ورز اســتان بــا خبرنــگاران تقویــت‬ ‫خواهــد شــد تــا ضمــن حــل دغدغــه خبرنــگاران‪ ،‬از ایــن‬ ‫ظرفیــت در راســتای توســعه اســتان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬هیــات اندیش ـه ورز بــا ‪ ۳۸۹‬عضــو نخبــه از اقشــار‬ ‫مختلــف گلســتان در معاونــت سیاســی امنیتــی و‬ ‫اجتماعــی اســتانداری گلســتان تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا گالیــه از سیاســت زدگی زیــاد در گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم اســتان از ایــن شــرایط سیاســت زده‬ ‫خســته شــده اند‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬در دولــت ســیزدهم فامیل بــازی‬ ‫جایــی نــدارد و یکــی از بخش هایــی کــه می توانــد بــه‬ ‫دولــت بــرای پایــان ایــن فضــا کمــک کــرده و مســیر‬ ‫رســیدن بــه توســعه را هموارتــر کنــد‪ ،‬رســانه اســت‪.‬‬ ‫معاون سیاســی امنیتی اســتاندار گلســتان ادامه داد‪:‬‬ ‫خبرنــگاران و رســانه های اســتان می تواننــد بــا ارائــه‬ ‫محتــوای مطلــوب ناشــی از شــناخت دقیــق کمبودها و‬ ‫ظرفیت هــای اســتان بــه مســووالن کمــک کننــد‪.‬‬ ‫بــه تــاش شــبانه روزی مســووالن گلســتان بــرای‬ ‫مهــار اشــوب های اخیــر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از زمــان‬ ‫اغــاز اشــوب ها تاکنــون ‪ ۹۱‬قبضــه اســلحه در اســتان‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬در اشــوب های اخیــر برخــی‬ ‫ســیبلریتی ها لیــدری جریــان را بــه دســت گرفتــه و بــا‬ ‫بی اخالقــی بــه دنبــال اغتشــاش در کشــور بودنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬هــدف ایــن گونــه افــراد از ایجــاد اشــوب در‬ ‫کشــور‪ ،‬رســیدن بــه ازادی و ولنــگاری اســت در حالــی‬ ‫کــه کشــور قانــون دارد و همــگان موظــف بــه رعایــت‬ ‫ان هســتند‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار گلســتان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬عربســتان ســعودی جوانــان معتــرض‬ ‫خــود را گــردن مــی زنــد امــا در شــبکه اینترنشــنال‬ ‫بــه حمایــت از اغتشاشــگران امــده و بــا انتشــار‬ ‫دروغ و تحریــف می خواهــد بــرای نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی مانع تراشــی کنــد‪.‬‬ ‫مهاجــر خطــاب بــه رســانه های گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫شــما نیروهــای موثــر در جنــگ نــرم هســتید و‬ ‫مــا بــرای کمــک بــه حــل مشــکالت اســتان دســت‬ ‫کمــک بــه ســوی شــما دراز می کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از مشــکالت مهــم و زیربنایــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬کمبــود زیرســاخت های ســرمایه گذاری‬ ‫اســت کــه اســتاندار و دیگــر مدیــران مرتبــط‬ ‫اســتان بــا تــاش شــبانه روزی بــه دنبــال حــل ایــن‬ ‫مشــکل هســتند‪.‬‬ ‫بی تی چیست؟‬ ‫بــی تــی یــا پــان پــراگ از مــواد اعتیــاداوری اســت کــه در‬ ‫چنــد ســال گذشــته وارد کشــور شــده و محصــول کشــور‬ ‫هندوســتان و پاکســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــواد اعتیــاداور کــه همــواره در بازارســیاه یکــه تــازی‬ ‫مــی کنــد و نحــوه اســتعمال و اثــرات ان نیــز هماننــد مــاده‬ ‫مخــدر «نــاس» اســت در بســته هایی ســبز رنــگ و با طعم‬ ‫انــواع میوه هــا عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫تاملی بر رواج «بی تی» در بین‬ ‫جوانان بجنوردی؛‬ ‫ارزان است؛اما‪...‬‬ ‫شیره جان می ِ کشند‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫ایــن روزهــا بســیاری از ســوپرمارکتی ها و دکه هــای شــهر‬ ‫بجنــورد در روز روشــن و در ســایه خالء هــای نظارتــی بــه‬ ‫فــروش «بی تــی» مشــغولند و ایــن اعتیــاد خامــوش و بــی‬ ‫دود را بــه قیمــت ســرطان نوجوانــان مــی فروشــند‪.‬‬ ‫اطالعــات چندانــی از «بــی تــی» نداشــتم‪ ،‬گرچــه بــا گشــتی‬ ‫در اینترنــت مطالبــی پراکنــده کســب کــردم‪ ،‬امــا دقیــق نمــی‬ ‫دانســتم کــه فــروش ان ممنــوع اســت یــا ازاد؛ هــر انچــه‬ ‫هســت تفالــه هــای ایــن مرمــوز ســبزرنگ در کوچــه پــس‬ ‫کوچــه هــای شــهر زیبــای بجنــورد هــر رهگــذری را بــه تعجــب‬ ‫وا مــی دارد‪.‬‬ ‫پیاده روهــا و کــف خیابــان هــا پــر از بســته ای کوچــک‬ ‫بندانگشــتی از جنس دســتمال کاغذی اســت که برخی تازه‬ ‫و برخــی هــم کهنــه بــر کــف زمیــن انداختــه انــد‪.‬‬ ‫ایســتگاه تاکســی‪ ،‬محدوده میادین اصلی و کف ســالنهای‬ ‫ورزشــی نیــز از وجــود ایــن بســته هــای ســبزرنگ در امــان‬ ‫نیســتند و معمــوال در ایــن محــدوده هــا پالســتیک هــای‬ ‫خالــی و ســبزرنگ بیــش از جاهــای دیگــر مشــاهده مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه گزارشــی در ایــن خصــوص بعــد از پــرس و جــو‪،‬‬ ‫ســری بــه یکــی از دکــه هــای بجنــورد زدم‪.‬‬ ‫جلــو مــی روم و از دکــه دار کــه پیرمــردی بــا صــورت چیــن و‬ ‫چــروک اســت‪ ،‬مــی پرســم «بــی تــی» داری؟ ابتــدا نشــنیده‬ ‫می گیــرد‪ ،‬دوبــاره مــی پرســم‪ ،‬بــی تــی داریــد اقــا؟ امــا ایــن بار‬ ‫بعــد از چنــد ثانیــه بــا عصبانیــت مــی گویــد‪ :‬نــه اقــای محتــرم‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫انــگار بــا همــه خــوب نیســت‪ ،‬در ایــن میــان دور از چشــم‬ ‫دکــه دار بــه مجلــه هــای خــاک خــورده نگاهــی می انــدازم که‬ ‫ناگهــان نوجوانــی الغــر کــه ‪ ۱۵‬ســال ســن بیشــتر نداشــت‪،‬‬ ‫مقابــل دکــه می ایســتد و اخریــن پـُـک ســیگارش را طوالنـی ‬ ‫مــی کشــد و بــه فروشــنده مــی گویــد‪ :‬عمــو ســام‪ ،‬امانتــی‬ ‫مــن رو میــدی؟ و فروشــنده بــدون اینکــه چیــزی بگویــد‪،‬‬ ‫بســته پالســتیکی ســبز رنگــی را در دســت او مــی فشــارد‪.‬‬ ‫ایــن نوجــوان ‪ ۱۵‬ســاله کــه رخســاری رنگ پریــده دارد‪ ،‬چهار‬ ‫پنــج متــری دور از دکــه کنــار جــوی اب مــی ایســتد و دوبــاره‬ ‫ســیگار جدیــدی روشــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن نوجــوان نزدیــک مــی شــوم و بعــد از معرفــی خــودم‬ ‫بــه عنــوان خبرنــگار خــوش و بشــی مــی کنــم‪ ،‬ســریع بــا‬ ‫همــان لهجــه داش مشــتی اش مــی گویــد‪ ،‬اگــر خبرنــگاری‬ ‫پــس دوربیــن و میکروفونــت کجــاس داش؟‬ ‫انگار شــناختی از خبرگزاری ها ندارد و خبرنگاری را محدود‬ ‫بــه ســیمای ملی مــی داند‪.‬‬ ‫مــن در جــواب او مــی گویــم‪ ،‬همــه خبرنگارهــا کــه دوربین و‬ ‫میکروفــن ندارنــد‪ ،‬بــدون هیــچ مکثی ســریع مــی گوید‪ :‬نمی‬ ‫خــواد توضیــح بــدی‪ ،‬چــی می خــوای داش؟‬ ‫در ایــن حیــن بســته ســبز رنگــش را از جیــب در مــی اورد و‬ ‫یکــی از انهــا در زیرلثــه اش مــی گــذارد‪ ،‬بالفاصلــه از او در‬ ‫خصــوص «بــی تــی» یــا همــان «پــان بــراگ» مــی پرســم؛‬ ‫اینکــه چیســت و چــه خاصیتــی دارد و چنــد نــوع اســت؟‬ ‫مــرام مــی گــذارد و بــا همــان دهــان یــک طــرف پـُـف کــرده‬ ‫مــی گویــد‪ :‬خوبــه مــن رو ســر کیــف میــاره‪ ،‬کال ‪ ۲‬نــوع «بــی‬ ‫تــی» داریــم‪ ،‬یکــی رو بســتش عکــس تراکتــور داره و دیگــری‬ ‫عکــش شــیر داره امــا اونــی کــه شــیر داره گرونتــر و بهتــره‪.‬‬ ‫بســته هــاش ‪ ۱۲‬تایــی اســت و قیمــت شیرنشــان بیــن ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار تومــان در بــازار متغیر اســت‪.‬‬ ‫بــه غیــر از ایــن «نــاس مالعیســی» هــم هســت ولــی مــا‬ ‫جوونــا بیشــتر بــا «بــی تــی» حــال میکنیــم‪ ،‬چــون کــه زیــاد‬ ‫مثــل نــاس بــوی بــدی نــداره‪.‬‬ ‫وقتــی مــی بینــم گــرم صحبــت شــده‪ ،‬مــی پرســم؛ فــروش‬ ‫«بــی تــی» بــرای دکــه دار مشــکلی ایجــاد نمــی کنــد؟ مگــر‬ ‫ی پروایــی و صــدای بلنــد مــی گویــد‪:‬‬ ‫ممنــوع نیســت؟ بــا ب ـ ‬ ‫داش ‪ ۲‬تــا خیابــان باالتــر یکــی از ســوپرمارکت هــا انــواع‬ ‫ی فروشــد‪ ،‬منظــورش‬ ‫متــادون‪ ،‬ترامــادول و ب ‪ ۲‬هــم مــ ‬ ‫دور یکــی از میــدان هــای شــلوغ شــهر اســت امــا صحــت‬ ‫ادعایــش را تاییــد نمــی کنــم‪.‬‬ ‫بی تی چیست؟‬ ‫بــی تــی یــا پــان پــراگ از مــواد اعتیــاداوری اســت کــه در‬ ‫چنــد ســال گذشــته وارد کشــور شــده و محصــول کشــور‬ ‫هندوســتان و پاکســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــواد اعتیــاداور کــه همواره در بازارســیاه یکــه تازی می‬ ‫کنــد و نحــوه اســتعمال و اثــرات ان نیــز هماننــد مــاده مخــدر‬ ‫«نــاس» اســت در بســته هایی ســبز رنــگ و بــا طعــم انــواع‬ ‫میوه هــا عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫تحریک و سرخوشــی‪ ،‬گیجی و احســاس خارج شــدن بخار‬ ‫ســرد از مغــز‪ ،‬از دســت دادن تعــادل روحــی و رفتــاری از‬ ‫عــوارض روانــی ایــن مــاده مخــدر اســت‪.‬‬ ‫نــاس یــا نســوار نیــز یکــی از انــواع مــواد مخــدر ســبز رنــگ‬ ‫اســت کــه در ردیــف مــواد اعتیــاد اور و مخــدر قــرار می گیــرد‬ ‫در حقیقــت نــاس از بــرگ خشــک شــده تنباکــو و مخلــوط‬ ‫اهــک اســت‪.‬‬ ‫نــاس بــه دلیــل بــوی بــد و افزودنی هایــی نظیــر اهــک‪،‬‬ ‫مــواد معدنــی خــاک‪ ،‬طعم دهنده هــا‪ ،‬شــیرین کننده های‬ ‫مصنوعــی و حتــی خاکســتر ســیگار به مخدر کثیــف معروف‬ ‫اســت و نــوع لفــاف دار ان در بســته بندی های بســیار جــذاب‬ ‫عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫عوارض جسمی و روانی بی تی‬ ‫یکــی از کارشناســان ســامت خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه عــوارض جســمی و روانــی بــی تــی مــی گویــد‪ :‬نیکوتیــن‬ ‫موجــود در بــی تــی از طریــق مخــاط دهــان جــذب و باعــث‬ ‫بدرنــگ شــدن دندان هــا شــده و باعــث ســرطان دهــان و‬ ‫حنجــره می شــود‪.‬‬ ‫کریــم بهمــن مــی افزایــد‪ :‬جــدای از ایجــاد بیماری هــای لثــه‪،‬‬ ‫ســاخارین موجــود در ان عامــل بیماری هــای کلیه و ســرطان‬ ‫روده بــزرگ اســت و عــوارض گوارشــی متنوعــی بــرای فــرد‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬همچنین بی تی موجب عارضه در دســتگاه‬ ‫تنفســی‪ ،‬قلــب و عــروق می شــود و از انجایــی کــه بــا مصــرف‬ ‫ایــن مــاده ترشــح بــزاق بیشــتر و فــرد دائــم اب دهانــش را‬ ‫بیــرون مــی ریــزد می توانــد باعــث انتقــال بیماری هــای‬ ‫عفونــی مثــل هپاتیــت شــود‪.‬‬ ‫بهمــن یــاداور مــی شــود‪ :‬فــرد در اثــر مصــرف ان ممکــن‬ ‫اســت تعــادل رفتــاری و حرکتــی خــود را از دســت بدهــد امــا‬ ‫مهم تریــن عارضــه ایــن مــاده ایجــاد وابســتگی و اعتیــاد بــه‬ ‫ان و تمایــل فــرد بــه اســتفاده از موادمخــدر قوی تــر اســت‪.‬‬ ‫بی تی جزو مواد مخدر نیست!‬ ‫یکــی از کارشناســان حقوقــی در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬خــا‬ ‫قانونــی ســدی بــرای برخــورد بــا فــروش و اســتعمال ایــن مــواد‬ ‫اعتیــاداور شــده و ضربــه بزرگتــر ایــن فقــدان قانــون‪ ،‬شــدت‬ ‫گرفتــن شــایعه بــی خطــر بــودن ان اســت زیــرا کــه در بین عموم‬ ‫مــردم ایــن تصــور وجــود دارد کــه اگــر ایــن مــواد‪ ،‬ســرطانزا اســت‬ ‫چــرا خریــد و فــروش ان جــرم محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫حســین ســروری بــا اشــاره بــه اینکــه بــی تــی جــزو مــواد‬ ‫مخــدر نیســت‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬نیــروی انتظامی تنها در مــواردی‬ ‫می توانــد از ورود بــی تــی بــه اســتان جلوگیــری کنــد کــه بــه‬ ‫عنــوان قاچــاق کاال محســوب شــود کــه در ایــن حالــت هــم‬ ‫در صــورت مشــاهده مجرمــان فقــط بــه صــدور حکــم جریمه‬ ‫اکتفــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن زمینــه خــاء قانونــی احســاس‬ ‫می شــود‪ ،‬تصریــح مــی کنــد‪ :‬شــاید در اینــده قانونــی وضــع‬ ‫شــود کــه بــه نیــروی انتظامــی اجــازه برخــورد بــا فروشــندگان‬ ‫ایــن مــاده را بدهــد‪.‬‬ ‫ســروری ادامــه مــی دهــد‪ :‬بــا گــران شــدن ســیگار و‬ ‫مخدرهــای دیگــر اســتقبال بــه مصــرف بــی تــی و نــاس در‬ ‫اســتان مــا بیشــتر شــده و ایــن مــاده بــه دلیــل ارزانــی بیــن‬ ‫جوانــان مشــتریان تــازه ای پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫قبح زدایی اصلی ترین دلیل شیوع بی تی‬ ‫دبیــر شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان شــمالی نیــز‬ ‫در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬گرچــه گــروه هــای بازرســی‬ ‫متشــکل از اداره کل صمــت و نیروهــای انتظامــی بــا هــدف‬ ‫جلوگیــری از شــیوع مــاده اعتیــاد اور بــی تــی‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫مرتــب از ســوپرمارکت هــا و دکــه هــا بازرســی مــی کننــد امــا‬ ‫دالیــل فرهنگــی یــا بــه زبانــی ســاده تــر قبــح زدایــی ایــن مواد‬ ‫در جامعــه دلیــل اصلــی شــیوع اســت‪.‬‬ ‫ابوالحســن نجفــی مــی افزایــد‪ :‬در واقــع گرچــه مقابلــه بــا‬ ‫فــروش و عرضــه انــواع مــواد قاچــاق و اعتیــاداور بی تاثیــر‬ ‫نیســت امــا ایــن مقابلــه بــدون پیگیــری روش هــای دیگــر‬ ‫ناکارامــد اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬در وضعیــت فعلــی اســیبی کــه‬ ‫فــروش ازادانــه بــی تــی یــا هــر نــوع مــاده مخــدر و اعتیــاد اور‬ ‫بــه همــراه دارد قبح زدایــی از ان و بــی تفاوتــی بســیاری از‬ ‫خانــواده نســبت بــه ان اســت کــه ایــن امــر فــرد الــوده را خود‬ ‫بــه خــود بــه ســوی مصــرف مــواد قــوی تــر ســوق مــی دهــد‪.‬‬ ‫نجفــی بــا تاکیــد بــر انجــام اقدامــات فرهنگــی بــرای‬ ‫جلوگیــری از شــیوع مصــرف ایــن مــواد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬در حــوزه‬ ‫اقدامــات فرهنگــی مــی تــوان بــا بهــره گیــری از رســانه هــا و‬ ‫فضــای مجــازی و تولیــد محتواهایــی هدفمنــد خانــواده ها و‬ ‫نوجوانــان را نســبت بــه عــوارض جســمی و روانــی ایــن مــاده‬ ‫اگاه کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار‬ ‫اینجاســت کــه برخــی از ایــن مــواد مخــدر از‬ ‫طریــق مراکــزی توزیــع و عرضــه مــی شــود‬ ‫کــه وظیفـه اش انتشــار روزنامه و نشــریاتی‬ ‫اســت کــه بــا زحمــات بســیاری توســط‬ ‫عــده ای از افــراد زیــادی از خبرنــگاران و مراکــز‬ ‫تولیــد اخبــار تهیه و در منتشــر می شــود و در‬ ‫اختیــار دکه هــای روزنامــه فروشــی قــرار مــی‬ ‫گیــرد امــا گویــا ایــن متصدیــان ایــن اماکن‬ ‫بیشــتر بــه جــای توزیــع و عرضــه روزنامــه‬ ‫ســود و منفعــت خــود را در جــای دیگــر مــی‬ ‫ً‬ ‫بیننــد کــه بعضــا برخــی از فعالیــت ایــن‬ ‫مراکــز شــده بــای جــان دیگــران کــه هــر‬ ‫چنــد هزینــه ان پائیــن اســت امــا مخاطــب‬ ‫و مشــتری فراوانــی دارد و چــه بهتــر کــه‬ ‫مرکــز توزیــع ان مراکــزی همچــون دکه هــای‬ ‫روزنامــه فروشــی مرکــز دنیــای اخبــار و‬ ‫اطالعــات اســت مرکــزی کــه متاســفانه‬ ‫توســط دســتگاه های متولــی یــا هیچگونــه‬ ‫نظارتــی بــر ان نیســت و یــا اگــر هــم هســت‬ ‫بســیار ناچیــز ‪.‬‬ ‫حــال می طلبــد که مســئولین مربوطــه برای‬ ‫کنتــرل و پایــش ایــن مراکــز کمــر همــت‬ ‫بســته و کمــی در دادن نظــم و امــوزش‬ ‫اینکــه وظیفه شــان توزیــع و فــروش اخبــار‬ ‫مطبوعاتــی اســت کــه موجــب اگاهــی و‬ ‫بیــداری مــردم مــی شــود نــه باعــث خــواب‬ ‫و نئشــگی و خمــاری و گاهــا مــرگ و خــون را‬ ‫بــه شیشــه کــردن ‪.‬‬ صفحه 2 ‫دو شنبه ‪ 23‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪634‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫دسته بندی سیستم های‬ ‫انژکتوری‬ ‫غذاهای سنتی گرگان‬ ‫نیاز به معرفی دارد‬ ‫برندســازی غذاهــای ســنتی و محلــی یکــی از دغدغــه هــای‬ ‫فعاالن بخش گردشــگری اســت و تالش می کنم اش ماش‬ ‫را بــه عنــوان غــذای محلــی و ســنتی گــرگان بــه کشــور معرفــی‬ ‫کنم‪.‬گــرگان بــا وجــود غذاهــای ســنتی بســیار در گردشــگری‬ ‫غــذا ضعیــف عمــل کــرده کــه نیازمنــد تدابیــر ویــژه ای اســت‪.‬‬ ‫عطر و بوی غذاهای‬ ‫ایران در جشنواره‬ ‫اقوام گلستان‬ ‫غذاهــای متنــوع و پرجاذبــه بومــی و محلــی فرهنگ هــای‬ ‫مختلــف در هــر گوشــه از رنگیــن کمــان اقــوام ایــران زمیــن‬ ‫عطــر بی نظیــر ســفر بــه تاریــخ و تمــدن کهــن ایــن ســرزمین‬ ‫را بــه مشــام گردشــگران داخلــی و خارجــی زنــده می رســاند‬ ‫کــه معرفــی و شناســاندن ایــن ظرفیــت ارزشــمند و کم نظیــر‬ ‫بایــد در اولویــت کار متولیــان امــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫گردشــگری غــذا بــا وجــود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نــوع غــذای ســنتی‬ ‫و صدهــا خوراکــی در کشــور بــه عنــوان یــک صنعــت مغفــول‬ ‫مطــرح بــوده و از ظرفیت هــای موثــر در رونــق صنعــت‬ ‫گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫معروف تریــن غذاهــای ایــران شــامل چلوکبــاب‪ ،‬قورمــه‬ ‫ســبزی‪ ،‬فســنجان‪ ،‬دیــزی ســنگی‪ ،‬زرشــک پلــو‪ ،‬لوبیــا پلــو‪،‬‬ ‫خورشــت قیمــه‪ ،‬اش رشــته و شیشــلیک اســت‪.‬‬ ‫در پانزدهمیــن جشــنواره اقتصــاد و فرهنــگ اقــوام ایــران‬ ‫زمین دســتان در گلســتان‪ ،‬هنرمندان مرد و زن کشــور‪ ،‬انواع‬ ‫غــذا را در میــان انبوهــی از صنایــع دســتی و ســوغات تــدارک‬ ‫دیــده و ان را بــا عشــق بــر دســتان گردشــگران مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫قو‬ ‫عطــر خــوراک مختلــف و دود هیــزم در گوشــه االچی ـ ‬ ‫ســیاه چادرهای جشــنواره‪ ،‬ســرما را از تن و جان گردشــگران‬ ‫بیــرون می بــرد و ان هــا را بــه خــوردن غذاهــای مختلف اقوام‬ ‫دعــوت مــی کنــد تــا ان جایــی کــه صــدای ظرف هــای ســفالی‬ ‫بــزرگ در ســرمای پاییــزی جشــنواره بــه گــوش می رســد‪.‬‬ ‫ضرورت برندسازی از غذای اقوام‬ ‫علــی رفیعــی از اســتان فــارس کــه در کنــار ســیاه چــادر‬ ‫عشــایر مشــغول عرضــه غذاهــای ســنتی بــه گردشــگران‬ ‫اســت گفــت‪ :‬بــا برندســازی غذاهــای اقــوام مــی تــوان‬ ‫خوراکی هــای خــاص بومــی و محلــی را بــه گردشــگران ســایر‬ ‫مناطــق معرفــی کــرد و از ایــن طریــق اقتصــاد گردشــگری‬ ‫اســتان را ارتقــا داد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برندســازی غذاهــای بومــی و محلــی اقــوام‬ ‫مختلــف عــاوه بــر ظرفیــت ویــژه اقتصــادی بــرای اســتان ها در‬ ‫اشــنایی گردشــگران داخلــی و خارجــی بــا غذاهــای اصیــل ایرانی‬ ‫موثــر بــوده و منجــر بــه جــذب گردشــگر و توریســت می شــود‪.‬‬ ‫رفیعــی افــزود‪ :‬کلم پلــو‪ ،‬شــکر پلــو‪ ،‬پلــو اســفندی‪ ،‬ســاالد‬ ‫شــیرازی‪ ،‬کوفتــه گشــنیز‪ ،‬مســقطی‪ ،‬فالــوده شــیرازی‪،‬‬ ‫هلیــم بادمجــان‪ ،‬اش انــار شــیراز‪ ،‬دو پیــازه الــو‪ ،‬قنبــر پلــو‪،‬‬ ‫شــیرازی پلــو‪ ،‬قورمــه بــه‪ ،‬هویــج پلــو‪ ،‬یخنــی نخــود‪ ،‬لوبیــا‬ ‫پلــو‪ ،‬دمپختــک و کوفتــه ســبزی شــیرازی از معروفتریــن و‬ ‫خوشــمزه ترین غذاهــا و دســرهای ســنتی اســتان فــارس‬ ‫اســت کــه هــر کــدام بــه تنهایــی ظرفیتــی بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر و توســعه اقتصــادی دارد‪.‬‬ ‫تجلی عطر کوهستان در غذاهای سنتی ایالم‬ ‫یکــی از بانــوان ایالمــی کــه مشــغول درســت کــردن نــان‬ ‫شــیرینی محلــی اســت گفت‪ :‬پخــت غذاهــای بومی‪ ،‬محلی‬ ‫و ســنتی در ایــام همچــون ســایر نقــاط کشــور از جایــگاه‬ ‫خاصــی برخــوردار اســت و بانــوان خوراک هــا و دســرهای‬ ‫گوناگــون را متناســب بــا فصــول می پزنــد‪.‬‬ ‫گلســتان امامــی افــزود‪ :‬ویژگــی مهــم غذاهــای ســنتی و‬ ‫محلــی ایــام‪ ،‬اســتفاده از مــواد غذایــی ســالم و طبیعــی‬ ‫اســت کــه بــه ســادگی می تــوان طبــخ ان را میــان گردشــگران‬ ‫واج داد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ترخینــه‪ ،‬شــله کینــه‪ ،‬ســه ختی‪ ،‬قلــه‬ ‫ماســوا‪ ،‬گنمــه شــیره‪ ،‬تــره کوهــی یــا مــاس بلبلــه‪ ،‬شــله‬ ‫امیــری‪ ،‬دنــده پلــو‪ ،‬مکــش‪ ،‬بابایــاری‪ ،‬برســاق‪ ،‬شــلکینه‪،‬‬ ‫کوفتــه ســیرابی‪ ،‬کلــه کنجــی‪ ،‬حلــوای بــگل‪ ،‬ابگوشــت بامیه‬ ‫و پرشــکه از جملــه غذاهــا‪ ،‬خــوراک هــا و شــیرینی هــای‬ ‫محلــی ایــام اســت کــه مــورد توجــه گردشــگران داخلــی و‬ ‫خارجــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن غذاهــای ســنتی بــرای گردشــگران بــه‬ ‫دلیــل اســتفاده از ســبزی کوهــی عطــر کوهســتان را تجلــی‬ ‫می کنــد و در رونــق گردشــگری غــذا موثــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی هنرمنــد ایالمــی گفــت‪ :‬غذاهــای محلــی اقــوام‬ ‫مختلــف بایــد بــه ثبــت ملــی و جهانــی برســد تــا نســل اینــده‬ ‫بــا ایــن غذاهــای ســالم و اصیــل اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫جشــنواره هــای گردشــگری ظرفیــت ویــژه معرفــی غذاهــای‬ ‫محلــی‬ ‫یکــی از بانــوان چهارمحــال و بختیــاری کــه مشــغول تهیــه‬ ‫نــان عســلی محلــی بــوده گفــت‪ :‬نمایشــگاه و جشــنواره های‬ ‫مختلــف ملــی و بین المللــی ظرفیــت ویــژه ای بــرای‬ ‫برندســازی غذاهــای بومــی‪ ،‬محلــی و ســنتی اقــوام مختلــف‬ ‫اســت و مــورد اســتقبال ویــژه گردشــگران داخلــی و خارجــی‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫مریــم یارمحمــدی افــزود‪ :‬اش انــار‪ ،‬اُو ترشــی‪ ،‬کاچــی شــیر‪،‬‬ ‫گــردو پلــو‪ ،‬کبــاب بختیــاری‪ ،‬شــله بریــان‪ ،‬شــوربای قیمــه‬ ‫ریــزه‪ ،‬ماســت میــش و شــکر‪ ،‬رکــو‪ ،‬امــاج‪ ،‬اوگنــدی‪ ،‬اب دیــز‪،‬‬ ‫نوچیــزی‪ ،‬اگـِـردَگ‪ ،‬اش شــنگ و موچــه‪ ،‬کوفتــه بختیــاری‪،‬‬ ‫تــاس کبــاب‪ ،‬پــرود دوغ و اش دوغ بختیــاری از جملــه‬ ‫شــیرینی هــا و غذاهــای محلی و ســنتی اســتان چهــار محال‬ ‫و بختیــاری اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر مــواد غذایــی مــورد نیــاز ایــن‬ ‫غذاهای ســنتی و محلی از دل طبیعت برداشــت شــده و به‬ ‫دلیــل مغــذی و ارگانیــک بــودن همــواره ارزش مهمــی بــرای‬ ‫گردشــگران دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بخشــی از غذاهــا فــارغ از تغذیــه‪،‬‬ ‫کارکردهایــی ایینــی و اعتقــادی هــم دارد و بایــد بــرای حفــظ‬ ‫ایــن میــراث فرهنگــی تدابیــر ویــژه اندیشــید‪.‬‬ ‫عطــر خــوش غذاهــای ســنتی دشــت و صحــرای لرســتان در‬ ‫جشــنواره اقوام‬ ‫بانــوی دیگــری کــه در ســیاه چــادر عشــایری مشــغول عرضه‬ ‫چزنــک رغــو بــه گردشــگران اســت بــه ایرنــا گفــت‪ :‬لرســتان‬ ‫بهره منــد از مواهــب و تاریــخ و تمــدن چنــد هزارســاله اســت‬ ‫کــه جاذبه هــای غذایــی بســیاری بــرای گردشــگری غــذا دارد‬ ‫امــا ظرفیــت خوراکی هــای ســنتی و محلــی ایــن اســتان‬ ‫تاکنــون مغفــول مانــده اســت‪.‬‬ ‫خیربانــو شــالوند افــزود‪ :‬چزنــک رغــو‪ ،‬جگــروز‪ ،‬اش ورکــواز‪،‬‬ ‫اش ترخینــه‪ ،‬اش برتلــه‪ ،‬ابگوشــت دوگولــه دودار‪ ،‬دنــورو‪،‬‬ ‫ســغدو‪ ،‬گولــه ریــزه‪ ،‬زیربرنجــی‪ ،‬دنــده کبــاب لرســتان‪ ،‬کباب‬ ‫ســنتی‪ ،‬خورشــت کــدو حلوایــی‪ ،‬خــوراک زرشــک‪ ،‬شــامی‬ ‫کبــاب‪ ،‬قلیــه لــری و شــیر و نــان بلــوط از جملــه غذاهــای‬ ‫محلــی و ســنتی لرســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬غذاهــای محلــی و ســنتی عطــر خــوش‬ ‫ماندگار دشــت و صحراهای لرســتان را در ذهن گردشــگران‬ ‫برجــای مــی گــذارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬غذاهــای بومــی همــواره در جشــنواره‬ ‫هــای مختلــف دارای جایــگاه و عالقه منــدان فراوانــی بــوده کــه‬ ‫امیدواریــم در تمــام نمایشــگاه ها یکــی از اولویت های معرفی‬ ‫هرچــه بیشــتر غذاهــای بومــی و نحــوه طبــخ انهــا باشــد‪.‬‬ ‫حفــظ فرهنــگ اصیــل غذاهــای ســنتی شــور و نشــاط‬ ‫اجتماعــی را ارمغــان دارد‬ ‫یکــی از بانــوان خراســان رضــوی بــا لبــاس زیبــای قوچانــی‬ ‫گفــت‪ :‬احیــای غذاهــای بومــی و محلــی گرایــش بــه ســوی‬ ‫غذاهــای ســالم را بــرای نســل اینــده ارمغــان مـی اورد و حفظ‬ ‫فرهنگ اصیل غذاهای ســنتی موجب ترویج ســنت و شــور‬ ‫و نشــاط اجتماعــی می شــود‪.‬‬ ‫شــهربانو رضوانــی افــزود‪ :‬یکــی از پرجاذبه تریــن و‬ ‫شــیرین ترین نــوع گردشــگری در جشــنواره اقــوام‪ ،‬بخــش‬ ‫غذاهــای محلــی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬غذاهــای ســنتی و محلــی قوچــان‬ ‫طرفــداران بســیاری در خــارج کشــور دارد کــه در بیــن انهــا‬ ‫عــرب هــا توجــه خاصــی بــه غذاهــای بومــی مــا دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬انــواع نــان هــای ســنتی خراســان رضــوی‬ ‫قابلیــت صــادرات بــه کشــورهای مختلــف جهــان را دارد کــه‬ ‫ســرمایه گذاری و حمایــت ویــژه در ایــن حــوزه انتظــار اســت‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی قوچانــی گفــت‪ :‬شــله مشــهدی‪ ،‬شیشــلیک‪،‬‬ ‫اش ماســت‪ ،‬دیگچــه مشــهدی‪ ،‬چنگالــی‪ ،‬خــورش ریــواس‪،‬‬ ‫نوجــوش و رشــته پلــو از خوشــمزه تریــن جاذبــه هــای‬ ‫گردشــگری در خراســان اســت‪.‬‬ ‫اش تــرش زنجــان مخاطبــان زیــادی در جشــنواره‬ ‫اقــوام گلســتان داشــت‬ ‫یکــی از بانــوان زنجانــی گفــت‪ :‬غــذا یکــی از ارکان مهــم‬ ‫گردشــگری محســوب می شــود و مخاطبــان جشــنواره‬ ‫اقــوام غذاهــای بومــی و محلــی اســتان های مختلــف را بــا‬ ‫کمتریــن هزینــه میــل کــرده و بــا اداب و رســوم اقــوام اشــنا‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫رویا حســنی افزود‪ :‬گردشــگری غذا پیشــرو اجرای رویدادهای‬ ‫گردشــگری اســت و برگــزاری جشــنواره هــا و نمایشــگاه هــای‬ ‫مختلــف در جــذب گردشــگران اثــر زیــادی دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از جملــه غذاهــای محلــی و ســنتی‬ ‫پرمخاطــب بــرای گردشــگران زنجانــی اش تــرش‪ ،‬جغــور‬ ‫بغــور‪ ،‬شــش انــداز‪ ،‬کلــه جــوش ‪ ،‬پیــازو‪ ،‬علم ســات‪ ،‬بوغدا‬ ‫اشــی‪ ،‬قیقانــاق و نــان ا َردَک اســت‪.‬‬ ‫غذاهای سنتی گرگان نیاز به معرفی دارد‬ ‫یکــی از بانــوان گرگانــی کــه در غرفــه ســنتی اش باجــاش‬ ‫گردشــگران زیــادی را جــذب کــرده گفت‪ :‬برندســازی غذاهای‬ ‫ســنتی و محلــی یکــی از دغدغــه هــای فعــاالن بخــش‬ ‫گردشــگری اســت و تــاش می کنــم اش مــاش را بــه عنــوان‬ ‫غــذای محلــی و ســنتی گــرگان بــه کشــور معرفــی کنــم‪.‬‬ ‫عاطفــه کتولــی افــزود‪ :‬گــرگان بــا وجــود غذاهــای ســنتی‬ ‫بســیار در گردشــگری غــذا ضعیــف عمــل کــرده کــه نیازمنــد‬ ‫تدابیــر ویــژه ای اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬خــورش ســاک‪ ،‬اش مــاش‪ ،‬مــاش پتــی‬ ‫خــورش‪ ،‬باســترمه‪ ،‬اش گزنــه‪ ،‬کپــور کلــه‪ ،‬بارماق و نخودپلو‬ ‫گرگانــی از جملــه غذاهــای ســنتی گرگانــی هــا اســت‪.‬‬ ‫میــراث مانــدگار غذاهــای ســنتی در ســفره هــای‬ ‫رنگیــن اقــوام ترکمــن‬ ‫معصومــه گرگانــی دوجــی یکــی از بانــوان ترکمــن حاضــر در‬ ‫جشــنواره اقــوام گفــت‪ :‬چکدرمــه‪ ،‬اکمــک‪ ،‬بوالمــه‪ ،‬قــاوور‬ ‫تماچلــی چــوروک‪ ،‬پتیــر چــوروک‪ ،‬کلچــه چــوروک‪ ،‬بیشــمه‪،‬‬ ‫باســترمه‪ ،‬قاتالمــا‪ ،‬بــوروک‪ ،‬قایــش‪ ،‬اونــاش‪ ،‬چــای قورمــه‪،‬‬ ‫قتلمــه از جملــه شــیرینی هــا و خوراک هــای مشــهور‬ ‫ترکمن هاســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توانســته ایــم در برابــر نفــوذ فرهنــگ بیگانــه‬ ‫هــا غذاهــای ســنتی خــود را حفــظ کنیــم و ســنت هــا و‬ ‫فرهنــگ بومــی غذایــی خــود را همچنــان بــه نســل هــای‬ ‫بعــدی انتقــال دهیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ترکمن هــا بــرای غــذا خــوردن اغلــب بــر‬ ‫روی زمیــن و بــر دور ســفره ای در کنــار بزرگترهــا مــی نشــینند‬ ‫کــه بــا غذاهــای محلــی و بی نظیــر ترکمنــی رنگیــن شــده و در‬ ‫خیــر و برکــت ســفره هــا تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی مــراوه تپــه ای افــزود‪ :‬گردشــگران بســیاری بــا‬ ‫غذاهــای ســنتی مــا اشــنا بــوده و بیشــتر مــا ترکمــن هــا را بــا‬ ‫غذاهــای رنگیــن و خوشــمزه مــی شناســند‪.‬‬ ‫پانزدهمیــن جشــنواره اقتصــاد و فرهنــگ اقــوام ایــران‬ ‫زمیــن تــا شــامگاه امــروز ‪ ۲۱‬ابــان مــاه در محــل دائمــی‬ ‫نمایشــگاه های بیــن المللــی گلســتان در گــرگان دایــر اســت‪.‬‬ ‫هنرمنــدان صنایع دســتی ‪ ۳۱‬اســتان کشــور و همچنیــن ‪۲۱‬‬ ‫گروه موســیقی ســنتی و ایینی از ‪ ۹‬اســتان در این جشــنواره‬ ‫حضــور دارند‪/.‬ایرنا‬ ‫ بطــور کلــی سیســتم هــای انژکتــوری بــه ســه‬‫دســته تقســیم مــی گردننــد ‪:‬‬ ‫‪.1‬سیســتم انژکتــوری پاشــش تــک نقطـه ای(‪)SPEI‬‬ ‫ماننــد دوو ریســر‬ ‫‪.2‬سیســتم انژکتوربــه پاشــش چنــد نقطــه ای‬ ‫(‪)MPFI‬کــه درتقریبــا در تمــام خودروهــای‬ ‫اســتفاده شــده اســت‬ ‫‪.3‬سیســتم انژکتــوری پاشــش مســتقیم بنزینــی‬ ‫(‪)GDI‬‬ ‫ مدلهای انژکتوری مختلف‪:‬‬‫‪ : A‬دسته غیر ترتیبی ‪:‬‬ ‫ کــه درایــن دســته چهــار انژکتــور باهــم عمــل پاشــش‬‫راانجــام می دهنــد بــه ایــن دســته مگنتــی مارلــی گفتــه‬ ‫می شــود مانند ســری اول پژوپرشــیا وســمند‬ ‫‪:B‬دسته نیمه ترتیبی ‪:‬‬ ‫ در ایــن دســته انژکتورهــا بصــورت جفــت‬‫جفــت پاشــش می کننــد یعنــی انژگتــور ‪1‬و‪ 4‬باهــم‬ ‫وانژکتورهــای ‪2‬و‪ 3‬نیــز باهم عمــل پاشــش را‬ ‫انجــام می دهنــد کــه بــه گروه ‪  SL96‬معــروف‬ ‫اســت ماننــد پــژو ‪ 405‬و پــژو ‪RD‬‬ ‫‪:c‬دسته ترتیبی‬ ‫ ایــن دســته بــا پیشــرفت تکنولــوژی جایگزیــن‬‫جایگزیــن دو گــروه قبلــی شــد وامــروزه در‬ ‫تمــام اتومبیل هــای ســاخته شــده از ایــن‬ ‫گــروه اســتفاده می گــردد درایــن نــوع ترتیــب‬ ‫پاشــش بصــورت ‪ 1.3.4.2‬میباشــد ایــن دســته‬ ‫معرف‪ S2000  ‬وسیســتم بــوش و‪ simens‬اســت‬ ‫ماننــد پــژو پرایــد و‪206‬‬ ‫ امــا در‪  ECU‬بــرای بررســی خطــای پیــش امــده‬‫کــه چــراغ چــک روشــن می گــردد بایــد دســتگاه‬ ‫دیــاگ را به ‪ ECU‬متصل نمــود بــرای ایــن‬ ‫قســمت یــک کابــل رابــط بیــن ‪ ECU‬و دســتگاه‬ ‫دیــاگ قــرارداده می شــود کــه در خودروهــا ایــن‬ ‫محل متفــاوت می باشــد ‪:‬‬ ‫ در ‪ 206‬داری یک ســوکت ‪ 16‬پایه اســت که در‬‫زیــر فرمــان قــرار دارد ‪ .‬در ‪405‬و پــارس و ســمند‬ ‫در کنــار مخــزن روغــن ترمــز قــرار دارد‬ ‫فرمــان‬ ‫زیــر‬ ‫ســمند ‪ LX‬در‬ ‫در‬ ‫‬‫قراردارد ‪ .‬در ‪ RD‬و ‪ ROA‬نیــز در کنــار مخــزن روغــن‬ ‫ترمــز قــرار دارد ‪ .‬در پیــکان داخــل جعبه ‪ ECU‬قــرار دارد‬ ‫ در زانتیا در داخل جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد‬‫ درسســتم مگنتــی مارلــی میــزان ســوخت و اوانس‬‫جرقــه را میتــوان بطــور دســتی تنظیــم نمود‬ ‫ درمدل ‪ SL96‬فقــط میتــوان مقــدار ســوخت را‬‫بصــورت دســتی تنظیــم نمــود‬ ‫امــا در ایــن مبحــث مــا فقــط بــه تشــریح عملگرهــا‬ ‫می پردازیــم‪:‬‬ ‫عملگرهای سیستم انژکتور عبارتند از ‪:‬‬ ‫ رلــه فن‪.2  ‬کوئــل دوبل‪.3  ‬پمــپ بنزیــن‪.4  ‬‬‫اســتپ موتور‪.5   ‬شــیر برقــی کنیســتر‪.6  ‬عقربه‬ ‫دور ســنج موتور‪.7  ‬چــراغ اخطــار عیــب یــاب‪.8   ‬‬ ‫انژکتــور‪ .9  ‬رلــه دوبــل‬ ‫ امــا پــس از ارســال ســیگنال های کــه از طــرف‬‫سنســورها به ‪ ECU‬کــه ایــن ســیگنال ها بصــورت‬ ‫ولتاژ(انالوگ)به ‪ ECU‬ارســال میگــردد بایــد بــه‬ ‫دیجیتــال تبدیــل گردنــد کــه ایــن کار توســت‬ ‫قســمتی بــه نام ‪A/B‬کــه یــک مدار‪  ‬الکترونیکــی‬ ‫اســت انجــام مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫اموزش رایگان برای افرادی که جویای‬ ‫کار در منزل هستند‬ ‫‪017‬‬ ‫ویژه جوانان ‪ 21‬الی ‪ 35‬سال گرگانی‬ ‫‪32688214‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪634‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫کانون بحران گردوغبار‬ ‫حدود ‪ ۱۱۲‬هزار هکتار‬ ‫مساحت خراسان شمالی‬ ‫است‬ ‫مشاور رسانه ای سازمان غذا و دارو‪:‬‬ ‫تا پایان هفته کمبود ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫قلم دارو رفع می شود‬ ‫مشــاور رســانه ای ســازمان غــذا و دارو گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اولویــت ایــن ســازمان بــرای‬ ‫تامیــن دارو در شــرایط فعلــی‪ ،‬تــا پایــان هفتــه حداقــل بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۷۰‬قلــم کمبــود‬ ‫دارویــی در کشــور رفــع می شــود و ســازمان غــذا و دارو برنامــه پایــدار یــک تــا دو ماهــه‬ ‫بــرای تامیــن ســایر داروهــا را در نظــر دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســازمان غــذا و دارو‪ ،‬ســجاد اســماعیلی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــه منظــور جبــران برخــی کمبودهــای شــایع بــه ویــژه بــرای داروهــای انتــی بیوتیــک‪،‬‬ ‫اســتامینوفن‪ ،‬ســرم ودیگــر داروهــای موردنیــاز مــردم بــا تولیدکننــدگان ایــن اقــام‬ ‫دارویــی جلســاتی برگــزار شــده تــا براســاس اعــام زمان بنــدی و تعهــد بــرای تولیــد ایــن‬ ‫اقــام‪ ،‬داروهــای اساســی موردنیــاز مــردم را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۱۱ :‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۲۲‬هکتــار از مســاحت اســتان کانــون بحــران‬ ‫فرســایش بــادی بــا شــدت کــم و متوســط اســت‪.‬‬ ‫حســن امامــی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن وســعت؛‬ ‫‪ ۹۸‬هــزار هکتــار ان شــدت کــم و حــدود ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫هکتــار شــدت متوســط اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۱۸۳ :‬هــزار و ‪ ۶۳۶‬هکتــار‬ ‫معــادل ‪ ۹‬درصــد وســعت منابــع طبیعی خراســان‬ ‫شــمالی را بیابــان تشــکیل مــی دهــد کــه ‪ ۱۱۲‬هــزار‬ ‫هکتــار در شهرســتان جاجــرم‪ ۳۹ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫در اســفراین و ‪ ۳۱‬هــزار هکتــار در گرمــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫‪ ۳۹‬هکتــار از مســاحت بیابــان ایــن اســتان‬ ‫حســاس و فاقــد پوشــش اســت کــه جاجــرم‬ ‫بیشــترین ایــن وســعت را دارد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اجــرای عملیــات بیولوژیــک‪ ،‬نهــال‬ ‫کاری‪ ،‬مدیریــت روان اب‪ ،‬اجــرای عملیات مراقبت‬ ‫ابیــاری‪ ،‬حفاظــت قــرق‪ ،‬مدیریــت جنگل هــا‬ ‫و احــداث بادشــکن هــا از جملــه برنامه هــای‬ ‫پیشــنهادی در حــوزه بیابــان زدایــی اســت‪.‬‬ ‫تصویب ‪ ۹۶‬میلیارد ریال برای بیابان زدایی‬ ‫امامــی گفــت‪ :‬امســال بــرای حــوزه بیابــان زدایــی‬ ‫اســتان ‪ ۱۶‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات‬ ‫اســتانی و حــدود ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال از محــل منابــع‬ ‫ملــی مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بیابــان زدایــی از اولویــت اصلــی‬ ‫اداره کل منابــع طبیعــی اســتان محســوب مــی‬ ‫شــود و بــا ایــن اعتبــارات پهنــه خشــک اســتان تــا‬ ‫حــد زیــادی بیابــان زدایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪۳۶‬‬ ‫مســاحت هکتــار اســت کــه از ایــن وســعت یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪۱۸۳‬‬ ‫هــزار هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار‬ ‫جنــگل اســت‪.‬‬ ‫عمــده اراضــی بیابانــی اســتان در حــوزه کال شــور‬ ‫در ســه شهرســتان جاجــرم‪ ،‬گرمــه و اســفراین‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫شــور شــدن اب هــای ســطحی‪ ،‬کمبــود بارش هــا‬ ‫و ضعــف در پوشــش گیاهــی از علــل طبیعــی در‬ ‫تشــکیل نــوار بیابانــی خراســان شــمالی اســت‬ ‫و عوامــل دیگــری همچــون چــرای بــی رویــه و‬ ‫مســتمر دام هــا‪ ،‬کشــاورزی غیــر اصولــی و کشــت‬ ‫بــی رویــه نیــز بــر تشــدید وضعیــت ایــن مناطــق‬ ‫اثــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت کمبــود دارو در کشــور بــه عنــوان یکــی از اولویت هــای جــدی‬ ‫م پایــش‬ ‫مدیریــت جدیــد ســازمان غــذا و دارو اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در جلســات بــا تی ـ ‬ ‫اداره کل دارو بــرای بررســی کمبودهــا و دالیــل بــه وجــود امــدن ایــن مشــکالت‪ ،‬تمــام‬ ‫مســائل مربــوط بــه کمبــود دارویــی مــورد ارزیابــی و ســنجش قــرار گرفتــه شــد و اکنــون‬ ‫برنامه هــای عملیاتــی بــرای مدیریــت کمبودهــا و جلوگیــری از رخــداد کمبودهــا در اینــده‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫محموله جدید انتی بیوتیک اخر هفته وارد کشور خواهد شد‬ ‫مشــاور رســانه ای ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــه اینکــه در کنــار برنامه هــای پیش بینــی‬ ‫شــده بــرای تولیــدات داخلــی‪ ،‬واردات دارو مــورد نیــاز کشــور در دســتور کار قــرار دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬محمولــه جدیــد انتــی بیوتیــک اخــر هفتــه وارد کشــور خواهــد شــد و در مــورد‬ ‫ســایر محموله هایــی کــه نیــاز بــه واردات دارد‪ ،‬برنامه ریزی هــای الزم در حــال انجــام‬ ‫اســت تــا بتــوان نیــاز کشــور را تامیــن کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی داروهــا همچــون اســپری تنفســی ســالبوتامول کــه طــی هفته هــای‬ ‫گذشــته بــه شــکل مقطعــی دچــار کمبــود شــده بــود‪ ،‬هفتــه گذشــته ‪ ۵۰۰‬هــزار مــورد از‬ ‫ایــن اســپری وارد کشــور شــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن در بخــش تولیــدات داخلــی‪ ،‬شــرکت های تولیدکننــده‬ ‫دارو در کشــوربه صــورت ســه شــیفت در حــال کار هســتند و ماهانــه ‪ ۶۰۰‬تــا ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار اســپری کــه بیــش از نیــاز کشــور اســت را تولیــد خواهنــد کــرد تــا در فصــول ســرد‬ ‫جوابگــوی نیــاز کشــور باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن ایــن مقــدار اســپری موردنیــاز مــردم در ابــان مــاه بــه حــدود‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار عــدد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫افزایش هزینه دارویی مردم‬ ‫خط قرمز وزارت بهداشت‬ ‫و دولت‬ ‫در مینودشت گلستان زیتون‬ ‫مقاوم به سرما و کم ابی‬ ‫کشت شد‬ ‫مشــاور رســانه ای ســازمان غــذا و دارو اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫اجــرای طــرح دارویــار مــردم هیچگونــه هزینــه اضافــه ای را‬ ‫نســبت بــه قبــل از شــروع ایــن طــرح پرداخــت نخواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫اســماعیلی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه سیاس ـت های اعمــال‬ ‫شــده در طــرح دارویــار حتــی در برخــی اقــام دارویــی ماننــد‬ ‫تعــدادی از داروهــای ســرطانی شــاهد کاهــش قیمت ها بودیم‬ ‫و در صــورت هرگونــه اصــاح قیمــت در محصــوالت دارویــی‪،‬‬ ‫ایــن هزینــه توســط دولــت و بیمه هــا پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مشــاور رســانه ای ســازمان غذا و دارو تصریح کرد‪ :‬ســازمان‬ ‫غــذا و دارو بــه صــورت شــبانه روزی در حــال تــاش اســت‬ ‫تــا کمبودهــای فعلــی برطــرف شــود و در کنــار ان از رخــداد‬ ‫کمبودهــای اینــده جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬براســاس پیش بینی هــای انجــام شــده‪،‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم در فصول مختلف ســال برنامه مدون و‬ ‫پایــداری بــرای تامین دارو داشــته باشــیم تا مــردم با ارامش‬ ‫خاطــر داروهــای مــورد نیــاز خــود را تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیسـت فناوری‬ ‫از کشــت ارقــام مختلــف زیتــون حتــی نمونــه هــای مقــاوم به‬ ‫ســرما و تنش هــای محیطــی ماننــد کــم ابــی در مینودشــت‬ ‫اســتان گلســتان بــه همــت ایــن پژوهشــگاه خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پژوهشــگاه ملــی‬ ‫مهندســی ژنتیــک و زیس ـت فناوری‪ ،‬ایــن پژوهشــگاه طــی‬ ‫نشســتی بــا پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران‬ ‫تفاهم نامــه ای امضــا کردنــد‪ .‬جــواد محمــدی رئیــس‬ ‫پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فناوری در‬ ‫ایــن نشســت بــا اشــاره بــه برنامــه هــای مشــترک بــا ســایر‬ ‫مراکــز علمــی گفــت‪ :‬در شــرایط کنونــی تشــدید کــم ابــی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی را بایــد بــا مقــاوم کــردن محصــوالت‬ ‫بــه کــم ابــی حــل کــرد‪ .‬زیتــون یکــی از ایــن محصــوالت‬ ‫اســت کــه در مینودشــت ارقــام زیتــون مقــاوم بــه ســرما‬ ‫حتــی بــه خشــکی و تنــش هــای محیطــی و قــارچ از طــرف‬ ‫پژوهشــگاه ژنتیــک کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫کوتاه شدن دست زمین‬ ‫خواران از حدود ‪ 23‬هکتار از‬ ‫جنگلهای هیرکانی در گلستان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خرید ارز با نزول قیمت ها‬ ‫با کاهش شدید روبرو شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن گفــت‪ :‬بــا‬ ‫برگــزاری عملیــات مشــترک نیــروی انتظامــی و محیط بانــان ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ۲ ،‬شــکارچی غیرمجــاز در پهنــه ابــی خلیــج گــرگان‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫علــی بیانــی افــزود‪ :‬از ایــن شــکارچیان عــاوه بر کشــف ســاح شــکاری‬ ‫و ده هــا قطعــه فشــنگ‪ ،‬چنــد قطعه مرغابی کشــف شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی شــکارچیان متخلــف بــر اســاس مصوبــه شــورای‬ ‫عالــی حفاظــت محیــط زیســت بــه ‪ ۶‬میلیون ریــال جریمه بابت‬ ‫ضــرر و زیــان ناشــی از شــکار ایــن پرنــدگان محکــوم شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس قانــون‪ ،‬شــکارچیان غیرمجــاز حســب‬ ‫مــورد بــه حبــس و جــزای نقــدی محکــوم مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خلیــج گــرگان بــه دلیــل حضــور گونه هــای متعــدد‬ ‫پرنــدگان مهاجــر بــه ارامــش بیشــتر احتیــاج دارد کــه همــکاری‬ ‫نهادهایــی چــون مرزبانــی و نیــروی انتظامــی در تامیــن ایــن‬ ‫ارامــش و مقابلــه با شــکارچیان غیرمجاز دســتاوردهای زیســت‬ ‫محیطــی همچــون افزایــش زاد و ولــد گونه هــای ســاکن ایــن‬ ‫پهنــه ابــی بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــا رای دادگاه هــای گلســتان ؛ نزدیــک بــه ‪ 23‬هکتــار از جنگلهــای اســتان امســال‬ ‫بــه منابــع طبیعــی بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬رای خلــع یــد ایــن زمیــن های جنگلی در ‪71‬‬ ‫فقــره پرونــده در دادگاه هــای اســتان در کاللــه ‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬ازادشــهر‪،‬‬ ‫رامیــان‪ ،‬علــی ابادکتــول‪ ،‬گــرگان‪ ،‬مــراوه تپــه و بندرگــز صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬کارشناســان منابــع طبیعــی‪ ،‬ارزش ایــن عرصــه هــا را بیــش از‬ ‫‪ 52‬میلیــارد تومــان بــراورد کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن امســال حــدود ‪ 320‬هکتــار از مراتــع اســتان بــه ارزش بیــش‬ ‫از ‪ 18‬میلیــارد تومــان خلــع یــد و بــه بیــت المــال بازگردانــده شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان دربــاره حدنــگاری اراضــی ملــی هــم گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه بــا همــت شــبانه روزی دســتگاه هــای متولــی بــه ویــژه اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک‪ ،‬کار حدنــگاری یــک میلیــون و ‪ 291‬هــزار هکتــار از اراضــی ملــی و‬ ‫منابــع طبیعــی اســتان ســال گذشــته بــه پایــان رســید و ایــن اراضــی ســند دار شــد ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بــا ســنددار شــدن ایــن عرصــه ‪ ،‬تجــاوز و دســت انــدازی بــه منابــع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬بــه حداقــل مــی رســد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫دستگیری شکارچیان غیرمجاز‬ ‫در خلیج گرگان‬ ‫عضــو شــورای عالی کانــون صرافــان بــا بیــان اینکه تقاضا بــرای خرید ارز در بازار نیســت‬ ‫و افزایش قیمت ها کاذب اســت‪ ،‬گفت‪ :‬خریدار ارز مثل هفته گذشــته در بازار وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بــازار ارز طــی دو هفتــه گذشــته ملتهــب و بــا افزایــش قیمــت همــراه بــود البتــه‬ ‫کارشناســان و فعــاالن بــازار افزایــش نــرخ ارز تنهــا بــه دلیــل هیجانــات و بازارســازی های‬ ‫برخــی دالالن عنــوان می کردنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود رشــد نــرخ ارز تقاضــا نیــز افزایــش یافــت و صف هــای خریــد مقابــل‬ ‫صرافی هــای مجــاز شــکل گرفــت؛ البتــه ایــن وضعیــت‪ ،‬دوام نداشــت و بــا ورود بانــک‬ ‫مرکــزی بــرای کنتــرل بــازار‪ ،‬شــرایط ارام شــد و ســیر صعــودی نــرخ ارز متوقــف شــد‪.‬‬ ‫اقدامــات بانــک مرکــزی در جهــت کنتــرل بــازار ارز نتیجه بخــش بــوده و موجــب کاهش‬ ‫نــرخ دالر شــده و ایــن ارز در بــازار توافقــی در کانــال ‪ ۳۲‬هــزار تومــان معاملــه می شــود‪.‬‬ ‫نــرخ دالر در بــازار ازاد (غیررســمی) هــم از کانــال ‪ ۳۶‬هــزار تومــان بــه کانــال ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫تومــان عقبگــرد داشــت و امــروز بــه نیمــه پاییــن ایــن کانــال نــزول کــرده اســت‪.‬‬ ‫«کامــران ســلطان زاده» عضــو شــورای عالی کانــون صرافــان ایــران درباره وضعیــت بازار‬ ‫ارز‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت دالر در صرافی هــای بانکــی کاهشــی اســت و خریــدار هــم‬ ‫مثــل هفتــه گذشــته در بــازار وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هفتــه گذشــته روزانــه ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬نفــر بــرای خریــد انالیــن ارز ثبت نــام‬ ‫می کردنــد؛ امــا هــم اکنــون ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬نفــر متقاضــی در ســامانه ثبــت نــام می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال بــازار ارز گفــت‪ :‬نــرخ ارز در بــازار غیررســمی افزایــش یافتــه‪ ،‬امــا قیمــت‬ ‫کاذب و روانــی اســت زیــرا تقاضایــی بــرای خریــد ارز در بــازار نیســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪634‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مسوول طرح های کوچک مقیاس ستاد فناوری ‬ ‫معاونت علمی رییس جمهور‪:‬‬ ‫اجرای ‪ ۱۰‬طرح فناورانه کشت‬ ‫کاکتوس کم اب در استان‬ ‫مســوول پروژه هــای کوچــک مقیــاس ســتاد توســعه فناوری هــای اب‪ ،‬خشکســالی‪ ،‬فرســایش و‬ ‫محیط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور گفــت‪ :‬ایــن ســتاد ‪ ۱۰‬پــروژه توســعه کشــت‬ ‫کاکتوس«اپونتیــا» بــه عنــوان گونــه کــم اب بــر تعریــف کــرده کــه در مرحلــه اجــرای طــرح اســت‪.‬‬ ‫علیرضا جوانمردی در حاشــیه نشســت کارگروه اقتصاد و اشــتغال خراســان شــمالی اظهار داشت‪:‬‬ ‫طــرح پایلــوت کشــت کاکتــوس «اپونتیــا» بــه عنــوان یکــی از طــرح هــای کوچــک مقیــاس بــرای‬ ‫نخســتین بــار در کشــور بــا حمایــت ایــن ســتاد در اســتان سیســتان و بلوچســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــت کاکتــوس ظرفیــت خوبــی بــرای توســعه کشــاورزی اســت و اخیــرا بــرگ و‬ ‫میــوه کاکتــوس در ســبد مصــرف کشــاورزی وارد شــده و ایــن گیــاه کــم اب بــر در زمیــن هــای‬ ‫درجــه ‪ ۲‬و ‪ ۳‬قابــل کشــت اســت‪.‬‬ ‫مســوول طــرح هــای کوچــک مقیــاس ســتاد توســعه معاونــت علمــی رییــس جمهــور ادامــه داد‪:‬‬ ‫طرح های کوچک مقیاس که با حمایت این ســتاد در دســت پیگیری اســت شــامل طرح ســاخت‬ ‫اســتخر پیش ســاخته کوچک مقیاس پرورش ماهی‪ ،‬طرح ســاخت گلخانه های کوچک مقیاس‬ ‫بــا سیســتم هوشــمند پایــش اقلیــم و طــرح توســعه کشــت کاکتوس اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــه صــورت پایلــوت در برخــی از اســتان هــا انجــام شــد و امیــد مــی رود در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی هــم مــورد اســتقبال قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــرح هــای کوچــک مقیــاس بــا حداقــل ســرمایه گــذاری قابــل اجــرا اســت و بــا‬ ‫اســتفاده از فنــاوری هایــی کــه بــه کار رفتــه‪ ،‬میــزان تولیــد و درامــد زایــی قابــل توجهــی دارد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬تاکنــون هفــت واحــد گلخانــه کوچــک مقیــاس بــا سیســتم هوشــمند پایــش اقلیم‬ ‫در سیســتان و بلوچســتان اجــرا شــده همچنیــن ‪ ۱۶‬اســتخر پیــش ســاخته کوچــک مقیــاس پــرورش‬ ‫ماهــی در اســتان هــای کرمــان‪ ،‬مازنــدران و سیســتان و بلوچســتان اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫مســوول طــرح هــای کوچــک مقیاس ســتاد توســعه معاونت علمی رییس جمهــور افزود‪:‬‬ ‫باتوجــه بــه راندمــان بــاال در اســتخرهای کوچــک مقیاس‪،‬تقاضــا بــرای اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن طــرح هــا بــا ســرمایه گــذاری کــم قابــل اجــرا اســت و توجیه اقتصــادی باال‬ ‫دارد بــرای هــر طــرح ‪ ۲۷۰‬میلیــون تــا ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان ســرمایه گذاری می شــود‪.‬‬ ‫جوانمــردی افــزود‪ ۶۰ :‬درصــد از تســهیالت مــورد نیــاز بــرای ســرمایه گــذاری به وســیله اســتان تامین‬ ‫شــود و ‪ ۴۰‬درصــد باقــی مانــده هــم اورده متقاضــی و یــا بــا کمــک معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری تامین شــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری قاچاقچیان درختان‬ ‫ممنوع القطع «گز» در اق قال‬ ‫کشف موتورسیکلت های سرقتی‬ ‫از مشهد در «سه گنبد» فاروج‬ ‫کشف ‪ 2‬کیلوگرم مواد مخدر‬ ‫در بجنورد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اق قــا گفــت‪ ۲ :‬قاچاقچــی‬ ‫چــوب کــه اقــدام بــه قطــع درختــان در معــرض انقــراض «‬ ‫گــز » در معابــر شــهر انبارالــوم ایــن شهرســتان کــرده بودنــد‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ اکبرســجادی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن متخلفــان‬ ‫ســه تــن چــوب قطع شــده گــز و یــک تــن چــوب کاج کشــف‬ ‫و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫به گفتــه وی قطــع ایــن درختچه هــا ممنــوع اســت و اگــر در‬ ‫اراضــی منابــع ملــی باشــد متخلــف بــه پرداخــت جــزای نقــدی‬ ‫محکــوم می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس شــنیده هــا‪ ،‬متخلفــان با ســوزاندن چوب هــا‪ ،‬زغال‬ ‫بــه دســت امــده را کیلویــی ‪ ۱۰۰‬هــزار ریــال و تنــه و سرشــاخه‬ ‫درختچــه گــز را کیلویــی ‪ ۵۰‬هــزار ریــال بــه فــروش می رســانند‪.‬‬ ‫گَــز یــا گـِـز بــه علــت رســیدن ریشـه اش به اب ســطحی از عمر‬ ‫طوالنی برخوردار اســت‪.‬‬ ‫اق قــا در ‪ ۱۵‬کیلومتــری شــمال گــرگان واقــع اســت کــه بــه‬ ‫ســبب بــاال بــودن ســطح اب هــای زیــر زمینــی و وجــود اب های‬ ‫لــب شــور از رویشــگاه هــای درختچــه گــز محســوب می شــود‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فاروج از دســتگیری یک ســارق و‬ ‫کشــف ‪ 2‬دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی از مشــهد در روســتای‬ ‫«ســه گنبــد» خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در ایــن رابطــه افــزود‪ :‬مامــوران‬ ‫انتظامــی پاســگاه مایــوان حیــن گشــت زنــی‏هدفمنــد در ســطح‬ ‫حــوزه اســتحفاظی‪ ،‬در روســتای ســه گنبــد بــه یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت فاقــد پــاک مشــکوک و ان را متوقــف می کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در اســتعالم به عمل امــده‬ ‫مشــخص شــد شــماره موتور و شاســی موتورســیکلت با یکدیگر‬ ‫همخوانــی نــدارد‪ ،‬بیــان‏داشــت‪ :‬در بررســی بیشــتر مشــخص‬ ‫شــد کــه تنــه متعلــق بــه یــک دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی‬ ‫و همچنیــن موتــور متعلــق بــه یــک دســتگاه‏موتورســیکلت‬ ‫ســرقتی دیگــر بــوده کــه از مشــهد مقــدس بــه ســرقت رفته انــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فــاروج در ادامه خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫برابــر هماهنگــی قضایــی به عمل امــده‪ ،‬راکــب موتورســیکلت‬ ‫بــه پاســگاه احضــار و طــی‏تحقیــق به عمل امــده از نامبــرده‬ ‫مشــخص شــد کــه وی موتورســیکلت را از فــردی اهــل و ســاکن‬ ‫روســتای ســه گنبــد خریــداری کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف ‪ 2‬کیلــو و‬ ‫‪ 25‬گــرم انــواع مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه‬ ‫فــردی اقــدام بــه تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر در ســطح‬ ‫شهرســتان می کنــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫‏دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا شناســایی محــل‬ ‫اختفــای متهــم بــه ان مــکان اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫بازرســی از ایــن‏مــکان مقــدار ‪ 2‬کیلــو و ‪ 25‬گــرم انــواع‬ ‫مــواد مخــدر ازجملــه تریــاک‪ ،‬شــیره و ســوخته تریــاک‬ ‫کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه یــک نفــر متهــم نیــز‬ ‫در ایــن رابطــه دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی‏شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا‬ ‫بــه جهــت پاک ســازی نقــاط الــوده بــه مــواد مخــدر‪ ،‬در‬ ‫صــورت اطــاع از این گونــه مــوارد بالفاصلــه‏مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫زنبورداری گلستان‬ ‫در سراشیبی سقوط‬ ‫کــه نخســتین فــراورده زنبــور اســت بــا مشــکل مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫حســن موحــدی ضمــن بیــان ایــن نکتــه کــه در ایــن صنعــت‬ ‫مــی تــوان از ســایر محصــوالت زنبــور بهره منــد شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تک محصولــی بــودن صنعــت زنبــورداری موجــب شــده تــا فعــاالن‬ ‫ایــن حــوزه در معیشــت خــود دچــار مشــکل شــوند همچنیــن شــهد‬ ‫رویــال‪ ،‬زهــر زنبــور‪ ،‬بره مــوم از دیگــر محصــوالت اســتحصالی‬ ‫زنبورعســل اســت امــا بایــد تاکیــد کــرد کــه در بخــش کشــاورزی‬ ‫زنبورعســل به عنــوان یــک نهــاده زنــده منجــر بــه افزایــش بهــره وری‬ ‫باغــات و مــزارع کشــاورزی از جملــه کلــزا می شــود‪.‬‬ ‫فقــط تک محصولــی بــودن صنعت زنبورداری مشــکل فعــاالن این‬ ‫حــوزه در گلســتان نیســت؛ بلکــه مــواردی چــون عســل تقلبــی و‬ ‫نبــود نظــارت بــر عرضــه بــازار ایــن محصــول‪ ،‬عــدم نظــارت کافــی بــر‬ ‫قیمت گــذاری عســل‪ ،‬نبــود کارخانه هــای فــراوری و بســته بندی و‬ ‫ازمایشــگاه مجهــز بــرای تشــخیص بیماری هــا و افــات زنبورعســل‪،‬‬ ‫نبــود بــازار فــروش مناســب و نبــود ازمایشــگاه های پیشــرفته بــرای‬ ‫تشــخیص عســل طبیعــی از تقلبی از دیگــر دغدغه های زنبــورداران‬ ‫گلســتانی اســت‪ .‬یــک زنبــوردار علی ابــادی دراین رابطــه گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه در بازار عده ای ســودجو عســل تقلبی را با قیمتی گزاف‬ ‫عرضــه می کننــد و کســی هــم بــر ایــن موضــوع نظارتــی نــدارد‪.‬‬ ‫کمیــل بهرامــی افــزود‪ :‬به رغــم تــاش و زحمــات شــبانه روزی مــا‬ ‫در ایــن حــوزه‪ ،‬چــون در قســمت بســته بندی و برندســازی بــه‬ ‫دلیــل مشــکالت مالــی موفــق ظاهــر نشــدیم معمــوالن دالالن‬ ‫ایــن محصــول را بــا رقمــی ناچیــز از مــا می خرنــد و بســیار گــران بــه‬ ‫مصرف کننــده عرضــه می کننــد‪.‬‬ ‫وی از نبــود ازمایشــگاه مجهــز بــرای تشــخیص بیماری هــا و افــات‬ ‫زنبورعســل در اســتان انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬در صــورت بــروز مشــکل‬ ‫بــه دلیــل نبــود امکانــات الزم بســیاری مواقــع زنبــورداران متضــرر‬ ‫مــی شــوند همچنیــن نبــود بــازار فــروش عســل و ازمایشــگاه های‬ ‫پیشــرفته برای تشــخیص عســل تشخیص عسل طبیعی از تقلبی‬ ‫یکــی دیگــر از مشــکالت ایــن حــوزه اســت لیکــن نیــاز اســت تــا‬ ‫مدیــران اســتانی در ایــن بخــش بــه مــدد صنعــت زنبــورداری بیاینــد‪.‬‬ ‫محمــد بابایــی یکــی دیگــر از فعــاالن حــوزه زنبــورداری هــم از‬ ‫گرانــی خــوراک زنبــور انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬قیمــت فعلــی شــکر بــرای‬ ‫زنبــورداران به صرفــه نیســت‪ .‬بــا اینکــه تامیــن نهــاده شــکر بــرای‬ ‫زنبــوردار بســیار حائــز اهمیــت اســت و عــدم تــوان مالــی زنبــور بــرای‬ ‫تهیــه شــکر بــا قیمــت بــاال ســبب کاهــش فعالیــت در ایــن صنعــت‬ ‫پرســود شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد برخــی از کارشناســان ایــن صنعــت‪ ،‬زنبــورداری نیازمنــد‬ ‫نرگــس حســین زاده ‪ -‬گلســتان بــه علــت داشــتن شــرایط‬ ‫اب وهوایــی و پوشــش گیاهــی خــاص و منحصربه فــرد می توانــد‬ ‫یکــی از قطب هــای تولیــد عســل در کشــور باشــد بااین حــال‬ ‫تولیدکننــدگان اســتان بــه علــت مســائل و مشــکالتی از قبیل تهیه‬ ‫و تامیــن نهــاده‪ ،‬بیمــه نبــودن زنبــوردار‪ ،‬ورود عسـل های تقلبــی بــه‬ ‫بــازار دچــار رکــود و ورشکســتگی شــده اند‪.‬‬ ‫شــاید یکــی از دالیــل رکــود ایــن صنعــت پول ســاز و ارزاور در‬ ‫کشــورمان بی توجهــی بــه ســایر مزایــای زنبــور باشــد؛ چراکــه‬ ‫اغلــب ایــن موجــود مفیــد را صرفــا ًبــه تولیــد عســل می شناســند‬ ‫درحالی کــه تاثیــر زنبورعســل بــر افزایــش میــزان محصــوالت‬ ‫زراعــی و باغــی بــه دلیــل فعالیــت گرده افشــانی زنبورهــا کمتــر بــه‬ ‫ان توجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه بــاور کارشناســان‪ ،‬زنبورعســل به اســتثنای ارزش افرینــی‬ ‫اســتحصال عســل و ســایر فراورده هــا از شــهد گیاهــان‪ ،‬نقــش‬ ‫حائــز اهمیــت تــری در گرده افشــانی دارد و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه در کشــور مــا برخــاف تمــام کشــورهای توســعه یافته و حتــی‬ ‫درحال توســعه‪ ،‬دســت کم تــا امــروز هیــچ بهــای عملیاتــی بــرای‬ ‫نقــش گرده افشــانی زنبورهــای عســل و حتــی حفاظــت از ســایر‬ ‫گرده افشــان ها قائــل نشــده اســت‪ .‬ضمــن اینکــه وجــود زنبورعســل‬ ‫بــه دلیــل خاصیــت گرده افشــانی کویرزدایــی اســت؛ چراکــه باعــث‬ ‫تولیــد بــذر در گیاهــان مختلــف از جملــه گیاهان وحشــی‪ ،‬دشــتی‪،‬‬ ‫کوهــی و مرتعــی می شــود‪.‬‬ ‫برخــی فعــاالن حــوزه زنبــورداری علــت بی توجهــی بــه ســایر مزایــای‬ ‫ایــن صنعــت را نــگاه ســنتی تولیدکننــدگان بــه ایــن کســب وکار‬ ‫می داننــد بــه اعتقــاد ایــن افــراد ســنتی بودن زنبــورداری در گلســتان‬ ‫عامــل برداشــت محــدود عســل اســت دراین رابطــه یــک کارشــناس‬ ‫حــوزه زنبــورداری گفــت‪ :‬ســنتی بــودن زنبــورداری در گلســتان عامــل‬ ‫پایین بــودن تولیــد عســل اســت؛ چراکــه بســیاری از زنبــورداران‬ ‫ســنتی اســتان به علت عدم تخصص دانشــگاهی در تولید عســل‬ ‫تســهیالت و ســرمایه در گــردش اســت و بایــد مــورد حمایــت قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬بایــد زنبــورداران از ایــن تســهیالت بهره منــد شــوند تــا بتــوان‬ ‫صنعــت زنبــورداری اســتان را تقویــت کــرد و توســعه داد‪.‬‬ ‫مهــدی ســلطانی یکــی دیگــر از زنبــورداران گلســتانی هــم نبــود‬ ‫بیمــه زنبــورداران را چالــش ایــن حــوزه دانســت و گفــت‪ :‬زنبــورداری‬ ‫متاســفانه هنــوز هــم بیمــه تامیــن اجتماعــی نیســتند و از طــرف‬ ‫دیگــر بیمـه ای کــه بابــت خســارات بخــش کشــاورزی و کلونی هــای‬ ‫زنبورعســل وجــود دارد‪ ،‬بیمــه تولیــدات زنبــورداری را در برنمی گیــرد‪.‬‬ ‫بارهــا مشــکل بیمــه زنبــورداران مــورد بررســی قــرار گرفتــه؛ امــا هنوز‬ ‫زنبــوردار بــا ایــن مشــکالت دســت وپنجه نــرم می کنــد بــه نظــر‬ ‫می رســد ایــن موضــوع بایــد به صــورت ملــی حل وفصــل شــود‪.‬‬ ‫مریــم مزیــدی رئیــس اتحادیــه زنبــورداران گلســتان بــه بیــان‬ ‫اینکــه عســلی کــه توســط زنبــورداران اســتان تولیــد می شــود از‬ ‫نظــر کیفیــت‪ ،‬ظرفیــت مناســبی بــرای صــادرات بــه خــارج اســتان‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای ایــن کــه بتوانیــم عســل گلســتان‬ ‫را صــادر کنیــم ابتــدا بایــد اســتانداردهای الزم را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫استانداردســازی عســل بــرای صــادرات کار ســختی اســت کــه الزمــه‬ ‫ان اتحــاد همــه زنبــورداران و نهادهــای مربوطــه نظیــر ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســت‪.‬برای پیگیــری نیــاز و مشــکالت زنبــورداران‬ ‫بــا مســئوالن ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تمــاس گرفتیــم کــه‬ ‫متاســفانه حاضــر بــه پاســخگویی نشــدند امــا درگذشــته مدیــران‬ ‫ســازمان در پاســخ بــه مطالبــات زنبــورداران تنهــا بــه ایــن جملــه کــه‬ ‫«مباحــث را بــه تهــران انعــکاس خواهیــم داد» بســنده کردنــد‪.‬‬ ‫ازانجایی کــه زنبــورداری یکــی از رســته های اولوی ـت دار در راســتای‬ ‫طرح توســعه کسـب وکار پایدار اســت و باتوجه به اهمیت صنعت‬ ‫زنبــورداری بــرای اســتانی ماننــد گلســتان کــه قطــب کشــاورزی و‬ ‫دارای تنــوع اب وهوایــی اســت‪ ،‬بــه نظــر می رســد توجــه بــه ایــن‬ ‫صنعــت یــک ظرفیــت جــدی اقتصــادی بــرای اســتان باشــد بنابرایــن‬ ‫نیــاز اســت تــا مدیــران و مســئوالن متولــی به جــای نارضایتــی از‬ ‫انتقادهــا یــا صــرف انعــکاس مشــکالت بــه پایتخــت‪ ،‬بــرای حمایــت‬ ‫بیشــتر از زنبــورداران بایــد راهــکاری بیشــتر از انعــکاس مشــکالت‬ ‫ایــن بخــش بــه دولــت در نظــر بگیرند؛ چراکــه راه اورد اقتصــادی ان‬ ‫بــرای منطق ـه ای کــه ســرانه درامــد مردم ان پائین تــر از میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت‪ ،‬بســیار موثــر واقــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از طرفی تغییر رویکرد متولیان سیاست گذار در بخش کشاورزی‬ ‫بــه زنبورعســل به عنــوان یــک نهــاده زنــده در بخــش کشــاورزی کــه‬ ‫منجــر بــه افزایــش بهــره وری باغــات و مزارع کشــاورزی از جمله کلزا‬ ‫می شــود‪ ،‬بســیار حیاتی و حتی اســتراتژیک اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مدیران ناکارامد کی برکنار‬ ‫می شوند؟‬ ‫چنــد روز قبــل اوضــاع نابســامان دارو در کشــور‬ ‫باعــث شــد رئیــس جمهــور از وزیــر بهداشــت‬ ‫بخواهــد مســئولین و مســببین وضعیــت موجــود را‬ ‫برکنــار کنــد‪ .‬امــا در کمــال نابــاوری شــاهد بودیــم نــه‬ ‫تنهــا بــا مســبین وضــع موجــود برخــورد نشــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫ارتقــاء پســت نیــز شــامل حــال شــان شــد! رئیــس‬ ‫ســازمان غــذا و دارو برکنــار و روز بعــد بــه ســمت دبیر‬ ‫شــورای امــوزش داروســازی منصــوب شــد! در ادامــه‬ ‫حیــدر محمــدی کــه دبیــر فعلــی قــرارگاه اصــاح‬ ‫سیاســت های ارزی دارو‪ ،‬مشــاور رئیــس ســابق‬ ‫ســازمان غــذا و دارو یکــی از طراحــان طــرح دارویــار‬ ‫بــود نــه تنهــا برکنــار نشــد بلکــه ارتقــا گرفــت و معــاون‬ ‫وزیــر و رئیــس ســازمان غــذا و دارو شــد‪.‬‬ ‫البتــه برخوردهــای ســختگیرانه و خشــن بــا‬ ‫مســئوالن متخلــف بــه همیــن جــا ختــم نشــد و در‬ ‫ادامــه قانــون بقــای مســئولین در ایــن ســازمان و بــی‬ ‫اعتنایــی بــه دســتور رئیــس جمهــور‪ ،‬معــاون وزیــر و‬ ‫رئیــس ســازمان غــذا و دارو طــی حکمــی دکتــر محمــد‬ ‫پیکانپــور را کــه از ایده پــردازان طــرح دارویــار اســت‬ ‫بــه عنــوان مدیــرکل امــور دارو و مــواد تحــت کنتــرل‬ ‫منصــوب کــرد!‬ ‫حقیقــت امــر چنــد ســال قبــل در محلــه مــا شــاگرد‬ ‫یــک خیاطــی هنــگام اطــو کشــیدن یــک دســت کــت‬ ‫و شــلوار‪ ،‬کمــی بــی دقتــی بــه خــرج داد و ان را بــه‬ ‫اصطــاح خیــاط هــا بــرق انداخــت‪ .‬صاحــب خیاطــی‬ ‫بــا مشــاهده وضــع موجــود در صــدد جریمــه‪ ،‬اخــراج‬ ‫شــاگرد و پرداخــت هزینــه یــک دســت کــت و شــلوار‬ ‫بابــت خســارت وارده بــود کــه بــا وســاطت اهالــی‬ ‫محــل و گــرو گذاشــتن ســیصد چهارصــد گــرم ریــش‬ ‫ســپید‪ ،‬صاحــب مغــازه از خــر شــیطان پیــاده شــد‬ ‫کــه بنــده خــدا را شــب عیــدی اخــراج نکنــد‪ .‬ولــی‬ ‫از جریمــه و دریافــت خســارت کوتــاه نیامــد و بــه‬ ‫احتــرام ریــش ســفید هــای مقــرر شــد خســارت را بــه‬ ‫صــورت قســطی هــر مــاه از حقوقــش کســر کنــد!‬ ‫امــا امــروز بــا جماعتــی کــه در بــی کفایتــی شــان‬ ‫شــکی نیســت و طــرح هــای مــن اوردی و ناکارامــد‬ ‫ایشــان ســامت و روح و روان مــردم را نشــانه‬ ‫رفتــه اســت و میلیاردهــا تومــان از ســرمایه مــادی و‬ ‫معنــوی مــردم را بــه فنــا مــی دهنــد نــه تنهــا برخــورد‬ ‫نمــی شــود بلکــه بــا بــی اعتنایــی تمــام بــه دســتور‬ ‫رئیــس جمهــور‪ ،‬ارتقــاء درجــه و مقــام هــم شــامل‬ ‫حــال شــان مــی شــود‪.‬‬ ‫ناعدالتــی و بــی کفایتــی برخــی مســئولین ایــن‬ ‫روزهــا مــردم را انچنــان نگــران و نــا امیــد کــرده اســت‬ ‫کــه هــر ســخنی از زبــان مقامــی رانــده می شــود انــرا‬ ‫کــذب و وعــده پــوچ می داننــد‪ .‬شایســته و زیبنــده‬ ‫اســت‪ ،‬بــا تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب بــر گام دوم‬ ‫انقــاب‪ ،‬قانــون گــذاران بــا نظــارت حســنه بــر امــور‬ ‫اجرایــی ‪ ،‬بــر ناعدالتــی و تبعیــض در سیســتم اداری‬ ‫کشــور بــا حمایــت از شایســته ســاالری‪ ،‬نخبــه پروری‬ ‫و مدیــران پاکدســت و فرهیختــه و پایــان مماشــات‬ ‫بــا مدیــران فاســد پایــان دهنــد‪.‬‬ ‫برقــراری عدالــت و حقــوق عامــه در کشــور‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫پاالیشــی بــزرگ اســت و ایــن مهــم تنهــا بــا نظــارت‬ ‫هدفمنــد و دقیــق قانونگــذاران بــه دور از نــگاه هــای‬ ‫حزبــی‪ ،‬سیاســی و قومیتــی پدیــد خواهــد امــد تــا بــا‬ ‫فصــل جدیــدی از بــه کارامــدن مســئوالن برجســته‬ ‫و خــدوم بــر ناعدالتــی هــا و ناحقــی هــای برخــی‬ ‫مســئولین ســودجو و تاریــخ مصــرف گذشــته پایــان‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫ای کاش اقــای قالیبــاف کــه ایــن روزهــا در مجلــس‬ ‫پرچــم «لــزوم اغــاز اصالحــات در نظــام حکمرانــی»‬ ‫را برافراختــه اســت و اجــرای ان را بــه گــذر از نــا‬ ‫ارامــی هــا مشــروط ســاخته‪ ،‬در قامــت نماینــده‬ ‫همــه نماینــدگان مــردم همزمــان نیــم نگاهــی هــم‬ ‫بــه عملکــرد ضعیــف و ناکارامــد برخــی مدیــران‬ ‫داشــته باشــد کــه عامــل اصلــی برخــی از ایــن نــا‬ ‫ارامــی هــا هســتند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪634‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫سمیهنیستانی‬ ‫بررسی روایت های متناقض از یک‬ ‫بیماری فصلی؛‬ ‫زندگی شور یا بی نمک همراه‬ ‫با اضطراب‬ ‫انفلوانزا؛چقدرخطرناک‬ ‫و نگران کننده است؟‬ ‫رابطــه اضطــراب بــا ســامتی وکارایــی فــرد یــک‬ ‫رابطــه خطــی نیســت یعنــی افــراد باید یک حــدی از‬ ‫اضطــراب را داشــته باشــند تــا کارایــی خوبی داشــته‬ ‫باشــند وزندگــی شــان روی روال منظــم باشــد امــا‬ ‫اگــر ایــن میــزان بیشــتر از یــک حــدی شــود کارایــی‬ ‫فــرد را بــه کل مختــل مــی کنــد وبــاز دهــی او را‬ ‫پاییــن مــی اورد‪.‬‬ ‫اضطــراب هماننــد نمــک غذاســت یعنــی مقــداری‬ ‫از ان بــرای بهتــر شــدن در غــذا الزم اســت امــا زیــاد‬ ‫شــدن ان مــی توانــد غــذا را خــراب وطعــم ان را شــور‬ ‫کنــد‪ .‬اضطــراب مفیــد اســت زیــرا افــرادی کــه هیــچ‬ ‫گونــه اضطرابــی ندارنــد راحــت در خانــه مــی خوابنــد‬ ‫وهیــچ کاری انجــام نمی دهنــد امــا افــرادی در زندگــی‬ ‫فعــال هســتند واحســاس مســئولیت ووظیفــه‬ ‫شناســی مــی کننــد کــه مقــداری اضطــراب دارنــد و در‬ ‫واقــع همیــن اضطــراب مثبــت افــراد را بــه فعالیــت‬ ‫وکار وادار مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای روشــن تــر شــدن رابطه بین اضطــراب وکارایی‬ ‫وخطــی نبــودن ایــن رابطــه بایــد گفــت تــا یــک جایــی‬ ‫اگــر اضطــراب زیــاد شــود کارایــی هــم بــاال مــی رود‬ ‫ولــی از یــک جایــی بــه بعــد اگــر اضطراب زیادتر شــود‬ ‫در کارایــی فــرد اختــال بــه وجــود مــی ایــد وبــه مــرور‬ ‫کارایــی او کاهــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫اضطراب مفید را چگونه بشناسیم ؟‬ ‫تشــخیص اینکــه اضطــراب مــا در چــه حــدی اســت‬ ‫واینکــه ایــا ایــن اضطــراب مفیــد اســت یــا اثــار منفــی‬ ‫روی کار گاهــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫بــرای تشــخیص بیــن ایــن دو حالــت بهتریــن کار‬ ‫ایــن اســت کــه دقــت کنیــم ببینیــم بــه واســطه‬ ‫اضطرابــی کــه داریم کار ومســئولیتی را کــه در حال‬ ‫انجــام ان هســتیم را خــوب اثــار منفــی روی کار‬ ‫گاهــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫بــرای تشــخیص بیــن ایــن دو حالت بهترین کار این‬ ‫اســت کــه دقــت کنیــم ببینیــم بــه واســطه اضطرابــی‬ ‫کــه داریــم کار ومســئولیتی را کــه در حــال انجــام ان‬ ‫هســتیم را خــوب انجــام مــی دهیــم یا نــه؟ اگر خوب‬ ‫انجــام دهیــم ‪،‬اضطــراب مــا مفید اســت‪.‬‬ ‫مثــا بــرای درس خوانــدن مقــداری اضطــراب داریــم‬ ‫همــان باعــث مــی شــود بهتــر درس بخوانیــم ونمــره‬ ‫بهتــری بگیریــم‪ ،‬امــا اگــر ان اضطراب انقدر مشــغله‬ ‫ذهنــی ایجــاد کنــد کــه مــدام درگیــری فکــری وحتــی‬ ‫دچــار تپــش قلــب شــویم تمرکز مــان را از دســت می‬ ‫دهیــم و‪...‬یعنــی اضطرابمــان بیــش از انــدازه شــده‬ ‫ودیگــر مفیــد نیســت‪.‬‬ ‫یــا زمانــی کــه ایــن اضطــراب باعــث ایجــاد ناراحتــی‬ ‫زیاد وســلب اســایش دایمی ما شــود هم مشــخص‬ ‫مــی شــود کــه از میــزان طبیعــی فراتــر رفتــه اســت‪.‬‬ ‫با اضطراب مقابله کنیم یا از ان فرار کنیم؟‬ ‫هــر کســی بــا اضطــراب هایــش بــه روشــی‬ ‫برخــورد مــی کنــد ‪،‬بعضــی ترجیــح مــی دهنــد از‬ ‫کنــار ان رد شــوند ‪.‬برخــی ســعی مــی کننــد از‬ ‫ان دوری یــا بــه عبارتــی فــرار کننــد وبرخــی هــم‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد بــا اضطرابهایشــان رو دررو‬ ‫شــوند وبــا انهــا مقابلــه کننــد‪.‬‬ ‫فــرار و اجتنــاب از موقعیــت هــای اضطــراب زا‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا اضطــراب را بهتــر نمــی کنــد بلکــه ان را تشــدید‬ ‫هــم مــی کنــد ‪.‬انســان از هرچــه فــرار کنــد ترســش‬ ‫از ان بیشــتر مــی شــود و بــه قــول معــروف ((در بــا‬ ‫بــودن بــه از بیــم بالســت‪)).‬‬ ‫یعنــی وقتــی بــا تــرس هــا واضطــراب هــا مواجــه‬ ‫شــویم ‪،‬مــی بینیــم انقــدر هــم کــه گمــان میکردیم‬ ‫ترســناک نبــوده وهمیــن اضطــراب هــا را کــم‬ ‫میکنــد‪.‬‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬ســمیه نیســتانی کارشــناس دایــره‬ ‫مشــاوره کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫افشین شاعری‬ ‫همزمــان بــا فروکــش کرونــا از اواخــر تابســتان‪ ،‬انفلوانــزا‬ ‫روی مــوج همه گیــری قــرار گرفــت و در پــی ان هشــدارها‬ ‫و توصیه هــای مســتمر پزشــکی ارائــه می شــود‪ .‬در اذهــان‬ ‫عمومــی کــه هنــوز شــیوع شــدید کرونــا از یــاد نرفتــه‪ ،‬ایــن‬ ‫پرســش مطــرح شــده کــه ایــن بیمــاری فصلــی تاچــه حــد‬ ‫خطرنــاک و نگران کننــده اســت؟‬ ‫انفلوانــزا یــک بیمــاری واگیــر اســت کــه ویــروس ان باعــث‬ ‫عفونــت دســتگاه تنفســی می شــود‪ .‬ســردرد‪ ،‬تــب‪ ،‬بی حالی‪،‬‬ ‫ضعــف‪ ،‬گرفتگــی بینــی و ســرفه از جملــه عالئــم شــایع ان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بیمــاری میــان انســان و حیــوان مشــترک اســت و‬ ‫بــه طــور معمــول دوره ان ‪ ۳‬تــا ‪ ۴‬روز طــول می کشــد امــا در‬ ‫مــوارد شــدید طوالنی تــر می شــود و ممکــن اســت بــه بســتری‬ ‫فــرد بیمــار منجــر شــود‪ .‬در مــواردی نیــز شــدت ایــن بیمــاری‬ ‫بــه مــرگ فــرد منتهــی می شــود‪.‬‬ ‫بیمــاری انفلوانــزا در ایــران یــک بیمــاری بومــی و اندمیــک‬ ‫اســت و هــر ســال مــواردی از ابتــا و مــرگ ایــن بیمــاری در‬ ‫کشــور ثبــت می شــود‪ .‬مــوارد ســرپایی نیــز ثبــت نمی شــود‬ ‫امــا پــس از دو ســال پاندمــی نفس گیــر کرونــا‪ ،‬توجــه‬ ‫بیشــتری بــه ایــن بیمــاری در جامعــه بــه چشــم می خــورد‪،‬‬ ‫هشــدارهایی کــه از ســوی کارشناســان و مســئوالن مختلــف‬ ‫بــا روایت هــای مختلــف منتشــر می شــود‪ ،‬روایت هایــی‬ ‫نگــران کننــده و گاه ارامــش بخــش‪.‬‬ ‫گــر چــه هنــوز پاندمــی کرونــا بــه پایــان نرســیده اســت‬ ‫امــا کاهــش و افــول ایــن بیمــاری بــه خصــوص در دو مــاه‬ ‫گذشــته جامعــه را بــه ســمت زندگــی عــادی بــدون تــرس‬ ‫از ایــن بیمــاری ســوق داده اســت‪ .‬مــدارس و دانشــگاه ها‬ ‫بــاز شــده اند امــا هــر روز خبــری از گســترش انفلوانــزا در‬ ‫رســانه ها منتشــر می شــود‪ .‬روایت هایــی کــه گاه از ســوی‬ ‫برخــی کارشناســان بــا عنــوان ســونامی مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫کارشناســان و متخصصــان دیگــری نیــز ایــن نــوع تحلیــل‬ ‫را بزرگنمایــی و غیــر واقعــی می داننــد و از رونــد معمــول‬ ‫انفلوانــزا در کشــور ماننــد ســالهای گذشــته یــاد می کننــد و‬ ‫البتــه از مــردم می خواهنــد بــا رعایــت اصــول بهداشــتی از‬ ‫ابتــا بــه ایــن بیمــاری پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫بزرگنمایی و عادی سازی انفلوانزا‬ ‫بزرگنمایــی و عــادی ســازی همه گیــری انفلوانــزا در‬ ‫کشــور دالیــل مختلفــی دارد‪ .‬توزیــع واکســن انفلوانــزا در‬ ‫داروخانه هــا‪ ،‬کمبــود دارو از جملــه انتــی بیوتیک هــا‪ ،‬ســرم‬ ‫و داروهــای اختصاصــی انفلوانــزا و دیدگاه هــای مختلــف‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬درمانــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی کارشناســان و‬ ‫مســئوالن در این اظهار نظرها تاثیرگذار اســت‪ .‬دیدگاه های‬ ‫متفاوتــی کــه گاه حتــی در بیــن مســئوالن وزارت بهداشــت‬ ‫هــم دیــده می شــود‪.‬‬ ‫میزان شــیوع انفلوانزا در ســال جاری با ســال های گذشــته‬ ‫تفــاوت معنــاداری نــدارد امــا حساســیت کاذبــی در جامعه به‬ ‫وجــود امــده کــه بی دلیــل اســت‪ .‬میــزان مرگ و میــر انفلوانزا‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬از برخــی پیــش کمتــر هم هســت‬ ‫«بهــرام عین اللهــی» وزیــر بهداشــت ‪ ۲۹‬مهــر و بــا گذشــت‬ ‫حــدود یــک مــاه از بازگشــایی مــدارس در دیــدار بــا علمــا در‬ ‫قــم اعــام کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اغــاز فصــل ســرما و کاهــش‬ ‫رعایــت توصیه هــای بهداشــتی ابتــا بــه بیمــاری انفلوانــزا در‬ ‫کشــور روند صعودی دارد‪ .‬اما ‪ ۱۴‬روز بعد در حاشــیه جلســه‬ ‫شــورای عالی ســامت و امنیــت غذایــی گفــت‪ :‬بیمــاری‬ ‫انفلوانــزا یــک هفت ـه ای اســت کــه فروکــش کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال در دو مــاه گذشــته اخبــار متفــاوت بســیاری از‬ ‫رســانه های مختلــف دربــاره خطــر بــاال و مــرگ اور انفلوانــزا‬ ‫از زبــان افــراد مختلــف منتشــر شــده اســت کــه بــا روایــت‬ ‫مســئوالن وزارت بهداشــت تفــاوت دارد‪ .‬مطالبــی کــه در‬ ‫بســیاری از انهــا بــر لــزوم تزریــق واکســن انفلوانــزا بــرای‬ ‫پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن بیمــاری تاکیــد می شــود‪.‬‬ ‫واکســن انفلوانــزا حــدود شــهریور هــر ســال پــس از اعــام‬ ‫ویروس هــای شــایع ایــن بیمــاری از ســوی ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی در معــدودی از شــرکت های بــزرگ واکســن ســاز دنیــا‬ ‫بــه صــورت انبــوه تولیــد و در همــه کشــورها توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫امــا امســال بــرای اولیــن بــار ایران نیز بــه جمع تولیدکنندگان‬ ‫این واکســن پیوســته اســت‪.‬‬ ‫«بهــرام دارایــی» رئیــس ســابق ســازمان غــذا و دارو اوایــل‬ ‫شــهریور اعــام کــرد‪ :‬امســال تامیــن ‪ ۲.۵‬میلیون دُز واکســن‬ ‫انفلوانــزا پیــش بینــی شــده کــه حــدود یــک میلیــون دز ان از‬ ‫محــل واکس ـن های تولیــد داخلــی و بقیــه از طریــق واردات‬ ‫تامیــن شــده اســت‪ .‬بهتریــن زمــان تزریــق واکســن انفلوانــزا‬ ‫اواســط شــهریور و اوایــل مهرمــاه اســت‪ .‬تزریــق واکســن‬ ‫انفلوانــزا اجبــاری نیســت‪ .‬امــا کارشناســان بیماری هــای‬ ‫عفونــی توصیــه می کننــد‪ .‬بیمــاران خــاص و صعــب العــاج و‬ ‫افــرادی کــه ضعــف ایمنــی دارنــد‪ .‬هــر ســال در شــهریور مــاه‬ ‫ایــن واکســن را تزریــق کننــد‪.‬‬ ‫افزایــش شــیوع انفلوانــزا در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا فعالیــت مدارس‬ ‫و دانشــگاه ها نیــز گــره خــورده اســت‪ .‬موضوعــی کــه رئیــس‬ ‫مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت ان را‬ ‫رد می کنــد‪ ،‬او ‪ ۹‬ابــان امســال اعــام کــرد‪ :‬تعطیــل شــدن‬ ‫مــدارس بــه علــت شــیوع انفلوانــزا در دســتورکار نیســت‪.‬‬ ‫وضعیت انفلوانزا مانند هر سال‬ ‫اظهــار نظــری کــه داده هــای امــاری هــم ان را تاییــد‬ ‫می کننــد‪« .‬دکتــر ابراهیــم قــادری»‪ ،‬رئیــس اداره مراقبــت‬ ‫از بیماری هــای مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی تاکیــد می کنــد‪ :‬میــزان‬ ‫شــیوع انفلوانزا در ســال جاری با ســال های گذشــته تفاوت‬ ‫معنــاداری نــدارد امــا حساســیت کاذبــی در جامعــه بــه وجــود‬ ‫امــده کــه بی دلیــل اســت‪ .‬میــزان مــرگ و میــر انفلوانــزا در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬از برخــی ســال های قبــل هــم کمتــر اســت‪.‬‬ ‫او بــا اعــام امــار مــوارد مــرگ انفلوانــزا در ســال های اخیــر‬ ‫می گویــد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۵‬تعــداد ‪ ۸۳‬مــورد مــرگ بــر انفلوانــزا‬ ‫در کشــور ثبــت شــد‪ ،‬ایــن میــزان در ســال ‪ ۱۳۹۶‬بــه ‪ ۱۷۶‬نفــر‬ ‫رســید‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۷‬نیــز ‪ ۸۰‬مــورد مــرگ ناشــی از انفلوانــزا‬ ‫در کشــور داشــتیم‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۹‬تعــداد مــوارد مــرگ ثبــت‬ ‫شــده انفلوانــزا در کشــور ‪ ۶۳‬نفــر بــود‪ ،‬کاهشــی بــه رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی کرونــا هــم مربــوط می شــود‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز ‪ ۱۰۲‬مــورد مــرگ انفلوانــزا در ایــران ثبــت شــد‪.‬‬ ‫امــار مــوارد مــرگ انفلوانــزا در ســال ‪ ۹۸‬در بین ســالهای اخیر‬ ‫بیشــتر اســت امــا چــون ایــن امــار بــا امــار کرونــا در دو مــاه‬ ‫پایــان ایــن ســال مخلــوط شــده نمی توانیــم امــار دقیــق مــرگ‬ ‫انفلوانــزا در ایــن ســال را اعــام کنیــم‪.‬‬ ‫قــادری می افزایــد‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نیــز هنــوز امــار دقیــق‬ ‫مــوارد مــرگ انفلوانــزا را نداریــم چــون برخــی امارهای موجود‬ ‫ممکــن اســت مربــوط بــه اســفند ‪ ۱۴۰۰‬باشــد و بایــد بررســی‬ ‫و تفکیــک شــود امــا میــزان مــوارد مــرگ قطعــی انفلوانــزا از‬ ‫ابتــدای ســال ‪ ۴۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مراقبــت از بیماری هــای مرکــز مدیریــت‬ ‫بیماری هــای وزارت بهداشــت می گویــد‪ ۹۲ :‬درصــد مــوارد‬ ‫ابتــا بــه انفلوانــزا در ایــران از ابتــدای ســال انفلوانــزای‬ ‫نــوع ‪ A‬و ‪ ۸‬درصــد از نــوع ‪ B‬اســت‪ .‬از بیــن مــوارد ابتــا بــه‬ ‫انفلوانــزای نــوع ‪ A‬نیــز ‪ ۸۰‬درصــد انفلوانــزای ‪ H۳N۲‬و ‪۲۰‬‬ ‫درصــد انفلوانــزای ‪ H۱N۱‬اســت‪ .‬میــزان مــرگ و میــر ایــن‬ ‫بیمــاری معلــوم نیســت زیــرا تعداد کل مبتالیــان به انفلوانزا‬ ‫بــه خصــوص مــوارد ســرپایی و مخــرج کشــور مشــخص‬ ‫نیســت‪ .‬تعییــن میــزان مــرگ اوری ایــن بیمــاری نیازمنــد‬ ‫بررســی خانــه بــه خانــه و شناســایی همــه مبتالیــان اســت‬ ‫کــه تقریبــا در هیــچ کشــوری انجــام نمی شــود‪ .‬البتــه در بیــن‬ ‫انــواع بیماری هــای تنفســی شــایع در جامعه انفلوانــزا حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد مــوارد اســت‪.‬‬ ‫دکتــر «شــهنام عرشــی» رئیــس مرکز مدیریــت بیماری های‬ ‫واگیــر وزارت بهداشــت‪ ،‬هــم دربــاره تعــداد مــرگ کــودکان‬ ‫مبتــا بــه انفلوانــزا گفــت‪ :‬ســال ‪ ۱۳۹۶‬تعــداد ‪ ۲۱‬نفــر‪،‬‬ ‫ســال‪ ۱۳۹۷‬تعــداد ‪ ۱۰‬نفــر‪ ،‬ســال ‪۱۳۹۸‬تعــداد ‪ ۵۰‬نفــر‪ ،‬ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تعــداد یــک نفــر‪ ،‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬یــک مــرگ و امســال هــم‬ ‫تاکنــون یــک مــورد مــرگ کمتــر از ‪۵‬ســال داشــته ایم‪ .‬ایــن‬ ‫مــوارد تــک تــک بررســی دقیــق شــده اســت و بــه مجامــع‬ ‫بین المللــی گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫تفاوت سرماخوردگی‪ ،‬انفلوانزا و کرونا‬ ‫«مینــو محــرز» عضــو کمیتــه کشــوری مبــارزه بــا انفلوانــزا‬ ‫بــه پژوهشــگر ایرنــا می گویــد‪ :‬بیمــاری انفلوانــزا هــر ســال بــا‬ ‫ســرد شــدن هــوا در پاییــز شــایع می شــود امــا امســال بــه‬ ‫علــت ســفر گروهــی از مــردم بــه عــراق زودتــر از ســال های‬ ‫قبــل شــیوع ایــن بیمــاری را در جامعــه شــاهد بودیــم‪ .‬رونــد‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری تــا اذر مــاه بــه اوج می رســد و در بیــن‬ ‫بیماری هــای تنفســی شــایع در جامعــه بیشــترین مــوارد‬ ‫مربــوط بــه انفلوانزاســت‪ .‬ابتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬هنوز وجــود دارد‬ ‫امــا خیلــی کمتــر شــده اســت‪ .‬احتمــال همراهــی کوویــد و‬ ‫انفلوانــزا هــم وجــود دارد‪ .‬در ایــن صــورت فــرد مبتــا عالئــم‬ ‫شــدیدتری را تجربــه می کنــد‪.‬‬ ‫بیمــاری انفلوانــزا بــر خــاف کرونــا داروی موثــر دارد‪.‬‬ ‫«اســلتامیویر یــا برنــد تامیفلــو» داروی درمــان ایــن بیمــاری‬ ‫اســت و در صــورت تشــخیص ســریع و شــروع درمــان‬ ‫دارویــی‪ ،‬بیمــار بــه ســرعت بهبــود می یابــد امــا متاســفانه‬ ‫ایــن دارو در داروخانه هــا کمیــاب اســت و بــه ســختی پیــدا‬ ‫می شــوداو می افزایــد‪ :‬کــودکان ممکــن اســت در مدرســه بــه‬ ‫ایــن بیماری هــا مبتــا شــوند و بعــد ویــروس را به خانــه اورده‬ ‫و بزرگســاالن را هــم مبتــا می کننــد بــه همیــن علــت تعــداد‬ ‫زیــادی مــوارد ابتــا بــه ایــن بیماری هــای تنفســی در بیــن‬ ‫کــودکان و بزرگســاالن هســتیم‪.‬‬ ‫محرز درباره عالئم افتراقی و تفاوت عالئم ســرماخوردگی‪،‬‬ ‫انفلوانــزا و کرونــا می گویــد‪ :‬عالئــم ان هــا خیلــی شــبیه هــم‬ ‫اســت بــه خصــوص عالئــم انفلوانــزا و کرونــا خیلــی بــه هــم‬ ‫شــبیه هســتند‪ ،‬گلــودرد‪ ،‬درد بــدن و ســرفه شــدید در هــر دو‬ ‫بیماری هــا دیــده می شــود بنابرایــن تشــخیص نوع بیمــاری از‬ ‫روی عالئــم کار اســانی نیســت البتــه در نــوع امیکــرون کرونــا‬ ‫کــه اکنــون شــایع اســت‪ ،‬عالئــم خفیف تــر اســت‪ .‬ابریــزش‬ ‫بینــی و گلــودرد بیشــتر دیــده می شــود و ســرفه کمتــر اســت‪.‬‬ ‫انفلوانــزا بــدن درد‪ ،‬تــب شــدید و ســرفه های خیلــی شــدید‬ ‫دارد‪ .‬این عالئم در بیماری های تنفســی شــبیه هم هســتند‬ ‫و فقــط بــا ازمایــش می تــوان بــه طــور دقیــق مطمئــن شــد که‬ ‫فــرد بــه کــدام از ایــن بیماری هــا مبتالســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬مهمتریــن عالمــت ســرماخوردگی‬ ‫معمولــی ابریــزش بینــی اســت‪ .‬تــب شــدید و بــدن درد‬ ‫شــدید نــدارد و ماننــد انفلوانــزا افــراد را زمیــن گیــر نمی کند‪.‬‬ ‫افــرادی کــه بــه انفلوانــزا مبتال می شــوند در مراحلــی از این‬ ‫بیمــاری حتــی نمی تواننــد از جایشــان تــکان بخورنــد امــا در‬ ‫مــورد ســرماخوردگی عالئــم خفیف تــر اســت‪ .‬طــول دوره‬ ‫بیمــاری هــم در ســرماخوردگی کمتــر اســت‪ .‬افــراد مبتــا‬ ‫بــه هــر نــوع از بیماری هــای تنفســی بایــد در خانــه بماننــد‬ ‫تــا هــم زودتــر بهبــود پیــدا کننــد و هــم ایــن بیمــاری را بــه‬ ‫دیگــران منتقــل نکننــد‪.‬‬ ‫فــوق تخصــص بیماری هــای عفونــی می افزایــد‪ :‬بیمــاری‬ ‫انفلوانــزا بــر خــاف کرونــا داروی موثــر دارد‪« .‬اســلتامیویر‬ ‫یــا برنــد تامیفلــو» داروی درمــان ایــن بیمــاری اســت و در‬ ‫صــورت تشــخیص ســریع و شــروع درمــان دارویــی فــرد‬ ‫بیمــار بــه ســرعت بهبــود می یابــد امــا متاســفانه ایــن دارو‬ ‫در داروخانه هــا کمیــاب اســت و بــه ســختی پیــدا می شــود‪.‬‬ ‫انفلوانــزا واکســن موثــری هــم دارد و بــه خصــوص بــه زنــان‬ ‫بــاردار توصیــه می شــود ایــن واکســن را تزریــق کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬میــزان شــیوع انفلوانــزا در جامعــه بــا‬ ‫ســال های دیگــر تفــاوت محسوســی نــدارد‪ ،‬اکنــون هــم‬ ‫ســرماخوردگی‪ ،‬هــم انفلوانــزا و هــم کرونــا در جامعــه وجــود‬ ‫دارد‪ .‬تنهــا تشــخیص دقیــق انفلونــزا تســت ‪ PCR‬اســت کــه‬ ‫گران اســت و همه جا در دســترس نیســت بنابراین بهترین‬ ‫کار رعایــت اصــول بهداشــتی‪ ،‬زدن ماســک‪ ،‬شســت و شــوی‬ ‫دســت ها و مانــدن در خانــه هنــگام بیمــاری اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 6 ‫دو شنبه ‪ 23‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪634‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫یک لینک مشکوک‬ ‫را چگونه قبل‬ ‫از کلیک بر روی‬ ‫ان تست کنیم‬ ‫همــه مــا پیام هــای عجیبــی را چــه در ایمیل هــا یــا از طریــق‬ ‫برنامه هــای چــت دریافــت کرده ایــم کــه ادعــا می کردنــد از‬ ‫طــرف دوســتان‪ ،‬خانــواده یــا کسـب وکارهای اشــنا هســتند‬ ‫و از مــا می خواهنــد روی یــک پیونــد کلیــک کنیــم‪ .‬ایــا راهــی‬ ‫بــرای بررســی ایــن پیوندهــا بــدون کلیــک کــردن روی ان هــا‬ ‫وجــود دارد تــا بتوانیــد بفهمیــد چــه خبــر اســت؟‬ ‫چندیــن ازمایــش وجــود دارد کــه می توانیــد انجــام دهیــد‬ ‫و در زیــر بــه ســاده ترین ان هــا می پردازیــم‪ .‬ماقبــل از‬ ‫رفتــن بــه برخــی از ســایت هایی کــه می تواننــد پیوندهــا را‬ ‫بــرای شــما بررســی کننــد‪ ،‬بــا چنــد نکتــه کــه خودتــان هــم‬ ‫می توانیــد انجــام دهیــد شــروع می کنیــم‪.‬‬ ‫خودتان یک پیوند را بررسی کنید‬ ‫هنگامی کــه بــا یــک پیونــد در مرورگــر شــما ارائــه می شــود‪،‬‬ ‫ی ـک راه ســاده بــرای بررســی اینکــه ایــا ایــن لینــک درســت‬ ‫اســت یــا نــه وجــود دارد‪ .‬در یــک رایانــه رومیــزی‪ ،‬به ســادگی‬ ‫مــاوس را روی پیونــد قــرار دهیــد‪ ،‬بــه ایــن معنی که نشــانگر‬ ‫خــود را بــدون کلیــک روی ان نگه داریــد در اکثــر مرورگرهــا‬ ‫متنی را در گوشــه پایین در ســمت چپ مشــاهده خواهید‬ ‫کــرد‪ .‬در دســتگاه تلفــن همــراه‪ ،‬فشــار دادن و نگه داشــتن‬ ‫یــک پیونــد نیــز ایــن متــن را در کادر محــاوره ای نمایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬بــا ایــن لینک هــا امتحــان کنیــد‪:‬‬ ‫می توانیــد ببینیــد بــا کلیــک بــر روی هــر یــک از ایــن دو‬ ‫پیونــد شــما بــه صفحــه اصلــی ‪www.howtogeek.com‬‬ ‫هدایــت می شــوید‪ ،‬فقــط لینــک دوم دارای یــک «‪anchor‬‬ ‫‪ »text‬متفــاوت اســت‪ ،‬متنــی کــه در صفحه نمایــش داده‬ ‫می شــود‪ .‬به طورکلــی‪ ،‬اگــر بــه نظــر می رســد ‪anchor text‬‬ ‫و کلمــات موجــود در متــن (‪ )URL‬باهــم مطابقــت ندارنــد‪،‬‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه لینــک الــوده باشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر عــدم تطابــق ســایت ها‪ ،‬ممکــن اســت در حیــن‬ ‫حرکــت مــاوس روی پیونــد‪ ،‬چیزهــای عجیــب دیگــری نیــز‬ ‫مشــاهده کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات ایــن فقــط یــک نــام ســایت‬ ‫عجیب وغریــب اســت‪ ،‬امــا اغلــب کاله بــرداران از لینک هــای‬ ‫به اصطــاح کوتــاه شــده بــرای جذب افراد اســتفاده می کنند‬ ‫و معمــوال ً دیگــر کلمــه یــا عبارتــی را تشــکیل نمی دهــد‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه همــه پیوندهــای کوتــاه شــده‬ ‫مبهــم نیســتند‪ .‬بســیاری از ان هــا شــمارا بــه ســایت های‬ ‫قابل اعتمــاد هدایــت می کننــد‪ .‬ظاهــرا ًهــدف ان هــا ایــن‬ ‫اســت کــه ‪ URL‬هــای طوالنــی را کاربردی تــر کننــد‪ .‬هیــچ راه‬ ‫خوبــی بــرای دیــدن اینکــه ان هــا در یــک نــگاه بــه کجــا منجــر‬ ‫چقدر یک کی الگر‬ ‫می تواند خطرناک باشد؟‬ ‫قطعــا اکنــون ذهــن شــما را مشــغول کــرده ایــن اســت کــه‬ ‫کــی الگر چیســت؟‬ ‫الگر ‪ Keylogger‬چیست؟‬ ‫کــی الگــر نوعــی نــرم افــزار جاسوســی مــوذی اســت‪ .‬از‬ ‫ان جایــی کــه هیــچ کــس نظاره گــر عملکــرد ایــن بدافــزار‬ ‫نیســت‪ ،‬می توانــد بــه راحتــی انــواع اطالعــات مهــم از قبیل‬ ‫رمزهــای عبــور‪ ،‬چت هــای شــخصی و … شــما را ســرقت‬ ‫کنــد‪ .‬بــه عبارتــی دیگــر‪ ،‬یــک کــی الگــر می توانــد تمامــی‬ ‫اطالعاتــی کــه توســط صفحــه کلیــد دســتگاه خــود وارد‬ ‫می کنیــد را ســرقت کنــد‪.‬‬ ‫کی الگر سخت افزاری‬ ‫کی الگــر ســخت افزاری معمــوال یــک چیــپ و یــا ســیم‬ ‫اســت کــه بــه کامپیوتــر و یــا لپتــاپ فــرد مــورد نظــر وصــل‬ ‫می شــود؛ امــا بــه راحتــی نیــز قابــل برداشــتن اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــوع کی الگــر اغلــب توســط کمپانی هایــی کــه‬ ‫می خواهنــد بــر روی کار کارمندانشــان نظــارت داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬بــر خــاف‬ ‫کی الگرهــای نرم افــزاری‪ ،‬ایــن نــوع کی الگــر بــه بایــوس‬ ‫سیســتم متصــل شــده و از زمــان روشــن شــدن کامپیوتــر‪،‬‬ ‫اطالعــات را ثبــت می کنــد‪.‬‬ ‫کی الگر نرم افزاری‬ ‫متاســفانه تشــخیص یــک کی الگــر نرم افــزاری بســیار‬ ‫بخوانید‪ ،‬بدانید تا مرتکب‬ ‫جرایم رایانه ای نشوید‬ ‫می شــوند وجــود نــدارد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه ان هــا ابــزاری‬ ‫عالــی بــرای کالهبــرداران هســتند‪.‬‬ ‫ادرس را برای تست کپی کنید‬ ‫اگــر در مــورد یــک ادرس وب مطمئــن نیســتید‪ ،‬خــواه یــک‬ ‫پیوند کوتاه شــده باشــد یا فقط نام ســایتی که نمی شناســید‪،‬‬ ‫تعــدادی ابــزار انالیــن وجــود دارد کــه می توانید بــدون بازدید از‬ ‫ان‪ ،‬بررســی کنیــد کــه بــه کجــا منتهــی می شــود‪ .‬قبــل از اینکــه‬ ‫بتوانیــم از ان هــا اســتفاده کنیــم‪ ،‬بایــد ادرســی را کــه پیونــد بــه‬ ‫ان مـی رود‪ ،‬دریافــت کنید‪.‬‬ ‫بــرای دریافــت ان‪ ،‬روی پیونــدی کــه می خواهیــد بررســی‬ ‫کنیــد‪ ،‬به جــای کلیــک چــپ‪ ،‬روی ان کلیــک راســت کنیــد‬ ‫(یــا در تلفــن همــراه‪ ،‬ضربــه بزنیــد و نگه داریــد) و در منــوی‬ ‫زمینــه روی گزینـه ای کــه در کروم می گوید «رونوشــت ‪Link‬‬ ‫‪ »Address‬کلیــک کنیــد؛ و در مایکروســافت اج به ســادگی‬ ‫می گویــد «‪ ».Copy Link‬مرورگرهــای مختلــف ایــن تابــع‬ ‫را متفــاوت می نامنــد‪ ،‬امــا همیشــه چیــزی در همیــن راســتا‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــا انجــام ایــن کار‪ ،‬پیونــد را در کلیــپ بــورد شــما کپــی‬ ‫می کنیــم‪ ،‬ازانجــا می توانیــم ان را در ابزارهایــی قــرار دهیــم‬ ‫کــه ان را بــرای مــا بررســی می کننــد‪ .‬بیاییــد برویــم ببینیــم‬ ‫چگونــه کار می کنــد‪.‬‬ ‫تست لینک‬ ‫ازمایــش پیونــد به ســادگی برداشــتن پیونــد کپــی شــده و‬ ‫ســپس چســباندن ان در یــک موتــور جســتجوی تخصصــی‬ ‫اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بیشــتر ایــن مــوارد بــا ‪ URL‬هــای کوتــاه‬ ‫شــده کار نمی کننــد‪ ،‬بنابرایــن اجــازه دهیــد ابتــدا ان مشــکل‬ ‫را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫کوتاه کردن یک ‪URL‬‬ ‫بــرای طوالنــی کــردن یــا کوتــاه کــردن یــک ‪ URL‬کوتــاه‬ ‫شــده‪ ،‬بایــد ســایتی را پیــدا کنیــد کــه بتوانــد ایــن کار را انجام‬ ‫دهــد‪ .‬چنــد مــورد در اطــراف وجــود دارد‪ ،‬مــوارد موردعالقــه‬ ‫مــا ‪ CheckShortURL.com‬و ‪ Unshorten.it‬هســتند‪ .‬در‬ ‫هــر دو مــورد‪ ،‬تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت‬ ‫کــه پیونــد کوتــاه شــده را در نــوار بــاالی صفحــه کپــی کنیــد‪،‬‬ ‫دکمــه «‪ »Expand‬یــا «‪ »Unshorten It‬را بزنیــد‪.‬‬ ‫ســخت تر اســت‪ .‬بــرای اســتفاده از کی الگــر نرم افــزاری‬ ‫روش هــای متنوعــی وجــود دارد؛ امــا در ادامــه رایج تریــن‬ ‫ان هــا را مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد‪:‬‬ ‫کی الگــر معمــوال یــک نرم افــزار پنهــان اســت کــه توســط‬ ‫هکــر بــر روی کامپیوتــر شــما نصــب شــده اســت کــه‬ ‫مســتقیما توســط کامپیوتــر میزبــان و یا به صــورت ریموت‬ ‫قابــل دانلــود اســت‪.‬‬ ‫کی الگر هــای معمــول فقــط فعالیــت کیبــرد کامیپوتــر‬ ‫را ضبــط می کننــد؛ امــا برخــی نســخه های تغییــر یافتــه‬ ‫و بروزرســانی شــده‪ ،‬قابلیــت ثبــت اسکرین شــات ها و‬ ‫عبــارات کپی شــده را نیــز ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫از دیگــر انــواع کمتــر رایــج کی الگرهــای نرم افــزاری؛‬ ‫می توان به جاوا اســکریپت( نصب شــده در وبســایت های‬ ‫خــاص) ‪ (API‬کار کــردن درون یــک نرم افــزار مســتقل) و‬ ‫حالــت وب اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫یــک نمونــه اســیب پذیری در خصــوص کی الگرهــای‬ ‫نرم افــزاری؛‬ ‫بعنــوان مثــال شــما خبــر نداریــد کــه یــک کی الگــر‬ ‫مخفــی بــر روی تلفــن هوشــمند شــما فعــال اســت و‬ ‫شــما میخواهیــد وارد کیــف پــول دیجیتالــی خــود شــوید‬ ‫و رمــز ورود بــه ان را وارد می کنیــد تمامــی تایپ هایــی‬ ‫کــه از طریــق کی بــورد تلفــن همــراه خــود انجــام شــده‬ ‫در دســترس هکــر می باشــد و براحتــی می توانــد حســاب‬ ‫قربانــی را خالــی کنــد‪.‬‬ ‫چگونه کی الگر پنهان را از اندروید خود حذف کنید؟‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد کــی الگرهــا را از دســتگاه اندرویــدی‬ ‫خــود پــاک کنیــد‪ ،‬بهتریــن راه اســتفاده از نــرم افزارهــای‬ ‫انتــی ویــروس قدرتمنــد اســت‪ .‬هم چنیــن می توانیــد‬ ‫پوشــه دانلودهــای خــود را بــه صــورت مــداوم بررســی کــرده‬ ‫و برنامه هــای ناشــناس را حــذف نماییــد‪.‬‬ ‫بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از ‪ ،keylogging‬تمریــن عــادات‬ ‫ایــن ابــزار کمــی صبــر می کنــد و شــما یــک گــزارش کوچــک‬ ‫در پاییــن صفحــه دریافــت خواهیــد کــرد‪ .‬هــر دو سرویســی‬ ‫کــه ذکــر کردیــم همچنیــن شــمارا بــه ســایت هایی مرتبــط‬ ‫می کننــد کــه گــزارش می دهنــد ایــا صفحــه قابل اعتمــاد‬ ‫اســت یــا خیــر‪ ،‬کاری کــه مــا خودمــان می توانیــم در مرحلــه‬ ‫بعــد انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫بررسی یک ادرس‬ ‫بــرای بررســی یــک ‪ ،URL‬چنــد ابــزار وجــود دارد کــه‬ ‫می توانیــم اســتفاده کنیــم‪ .‬احتمــاال ًشناخته شــده ترین‬ ‫گــزارش شــفافیت گــوگل اســت‪ ،‬امــا ایــن بهتریــن منبــع‬ ‫بــرای افــراد نااشــنا نیســت‪ .‬ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه‬ ‫فقــط در صفحــات خــاص کار می کنــد‪ ،‬نــه کل ســایت ها‬ ‫ معمــوال ًحداقــل‪.‬‬‫در عــوض‪ ،‬بــرای ســایت های مخــرب‪ ،‬ســایت هایی‬ ‫کــه بدافــزار منتشــر می کننــد‪ ،‬ممکــن اســت بخواهیــد‬ ‫‪ URLVoid‬را امتحــان کنیــد‪ .‬تنهــا کاری کــه بــرای اســتفاده‬ ‫از ان بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه ادرس وب ســایتی‬ ‫را کــه می خواهیــد بازدیــد کنیــد وارد کنیــد و مجموع ـه ای از‬ ‫گزارش هــا را بــرای شــما جمــع اوری می کنــد کــه بــه شــما‬ ‫می گویــد ایــا مشــکلی بــا یــک ســایت یــا صفحــه وجــود دارد‬ ‫یــا خیــر‪ .‬همان طــور کــه در زیــر می بینیــد‪How-to Geek ،‬‬ ‫بارنگ هــای پررنــگ عبــور می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر کمتــر نگــران بدافــزار هســتید و بیشــتر در مــورد‬ ‫کاله برداری هــای فیشــینگ نگــران هســتید‪ ،‬جایــی کــه‬ ‫کالهبــرداران ســعی می کننــد اطالعــات شــخصی شــمارا‬ ‫بــه دســت بیاورنــد‪ PhishTank ،‬را بررســی کنیــد‪ ،‬ســایتی‬ ‫کــه فهرســتی از ســایت های فیشــینگ شناخته شــده را‬ ‫جمـع اوری می کنــد‪ .‬حتــی اگــر ســایت در پایــگاه داده ان هــا‬ ‫نباشــد‪ ،‬می توانیــد ان را اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫ســایت های بیشــتری وجــود دارنــد کــه می تواننــد ایــن‬ ‫کار را بــرای شــما انجــام دهنــد‪ ،‬این هــا ســاده ترین ان هــا‬ ‫هســتند‪ .‬به طورکلــی‪ ،‬اگــر نمی دانیــد چــه کســی یــک پیونــد‬ ‫را برای شــما ارســال کرده اســت‪ ،‬ممکن اســت بخواهید ان‬ ‫را ایمن بازکنید و اصال ًبا ان مشــکلی نداشــته باشــید‪ .‬فقط‬ ‫پیــام را حــذف کنیــد و ان را فرامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫هوشــمند دیجیتال اســت‪ .‬عملی کردن این نکات از کیالگرها‬ ‫بــه همــراه ویروس هــا‪ ،‬باج افزارهــا‪ ،‬ابزارهــای تبلیغاتــی مزاحم‬ ‫و انــواع دیگــر بدافزارهــا جلوگیــری مــی کند‪.‬‬ ‫ یــک مســدودکننده تبلیغــات دریافــت کنیــد و از کلیــک‬‫کــردن روی پنجره هــای بازشــو اجتنــاب کنیــد‪ .‬اگرچــه نــادر‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ممکــن اســت تبلیغات بــا بدافزار همراه باشــد‪،‬‬ ‫و بــه هــر حــال اســتفاده از ‪ adblocker‬ایــده خوبــی اســت‪.‬‬ ‫ مراقــب لینک هــا باشــید‪ .‬اگــر لینکــی بــه هــر طریــق بــرای‬‫شــما ارســال گردیــد کــه انتظــار ان را نداشــتید‪ ،‬قبــل از کلیک‬ ‫کــردن مراقــب باشــید‪ .‬ممکــن اســت هــک شــده باشــد و ان‬ ‫لینــک ممکــن اســت بدافــزار را بــا کلیــک کــردن اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫ هرگــز اطالعــات شــخصی خــود را از طریــق ایمیــل ارائــه‬‫ندهیــد‪ .‬شــرکت های قانونــی بــا شــما تمــاس نمی گیرنــد و‬ ‫رمــز عبــور یــا ســایر اطالعــات شــخصی شــما را نمی خواهنــد‪.‬‬ ‫ش بــرای فیشــینگ‬ ‫چنیــن درخواســت هایی احتمــاال ً تــا ‬ ‫هســتند هکرهــا ســعی می کننــد از روش هــای مهندســی‬ ‫اجتماعــی بــرای دسترســی بــه داده هــای شــما اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ همیشــه به روزرســانی ها را زمانــی کــه در دســترس‬‫هســتند نصــب کنیــد‪ .‬به روزرســانی ها شــامل رفــع اشــکال‬ ‫و وصله هــای امنیتــی هســتند کــه از سوءاســتفاده ها در‬ ‫میــان مــوارد دیگــر جلوگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫ نــرم افــزار را فقــط از منابــع معتبــر دانلود کنید‪ .‬ســایت های‬‫دانلــود شــخص ثالــث ممکــن اســت نرم افــزار قانونــی را بــا‬ ‫نرم افزارهــای ‪ bloatware‬یــا مخــرب همــراه کننــد‪.‬‬ ‫ دســتگاه هــای خــود را در مــکان هــای عمومــی بــدون‬‫مراقبــت رهــا نکنیــد‪ .‬یــک هکر ممکــن اســت در کمین یک‬ ‫کافــه باشــد و امــاده نصــب یــک کــی الگــر نرم افــزاری یــا‬ ‫ســخت افزاری باشــد‪.‬‬ ‫ از انتــی ویــروس قــوی اســتفاده کنیــد‪ .‬نصــب یــک‬‫برنامــه انتــی ویــروس قــوی بهتریــن محافظــت در برابــر‬ ‫انــواع نــرم افزارهــای مخــرب اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه وقــوع جرایــم مرتبــط‬ ‫بــا انتشــار محتــوای مجرمانــه در فضــای مجــازی‬ ‫عنــوان کــرد ‪ »:‬ندانســتن و جهــل بــه قانــون ‪ ،‬رافــع‬ ‫مســئولیت نمــی باشــد»‪.‬‬ ‫ســرگرد « محســن بابایــی» در خصــوص ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از اصــول مســلم حقوقــی در‬ ‫نظــام قضایــی مــا ایــن بــوده کــه «جهــل بــه قانــون‬ ‫رافــع مســئولیت نیســت» مضمــون ایــن قاعــده‬ ‫ایــن اســت کــه چنیــن فــرض می شــود تمــام افــراد‬ ‫جامعــه از همــه احــکام و قوانیــن اگاهــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دلیــل اینکــه برخــی از کاربــران‬ ‫فضــای مجــازی خیلــی راحت تــر از فضــای حقیقــی‬ ‫اخالقیــات را زیــر پــا می گذارنــد‪ ،‬پنهــان شــدن‬ ‫در قالــب هویت هــای مجــازی اســت‪ ،‬ایــن افــراد‬ ‫معمــوال گمــان مــی کننــد در صــورت شکســتن‬ ‫خطــوط قرمــز اخالقــی و اجتماعــی مــورد پیگــرد و‬ ‫مواخــذه قــرار نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫ســرگرد بابایــی بــا اشــاره بــه مــاده ‪ 745‬بخــش‬ ‫جرایــم رایانــه ای قانــون مجــازات اســامی توضیــح‬ ‫داد ‪ :‬طبــق مــاده قانونــی یــاد شــده هرکســی کــه‬ ‫بــه وســیله سیســتم های رایانــه ای یــا مخابراتــی‪،‬‬ ‫صــوت‪ ،‬تصویــر یــا فیلــم خصوصــی و خانوادگــی‬ ‫یــا اســرار دیگــری را بــدون رضایتــش منتشــر کنــد‬ ‫یــا در دســترس دیگــران قــرار دهــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه‬ ‫منجــر بــه ضــرر یــا هتــک حیثیــت شــود بــه حبــس‬ ‫از ‪ ۹۱‬روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج تــا‬ ‫چهــل میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫هشــدار داد‪ :‬انجــام اعمالــی هماننــد انتشــار فیلــم‬ ‫و تصاویــر خصوصــی دیگــران ‪ ،‬تهدیــد ‪ ،‬هتــک‬ ‫حیثیــت ‪ ،‬مزاحمــت ســایبری ‪ ،‬انتشــار شــایعه و‬ ‫مطالــب کــذب و دیگــر مواردیکــه برابــر قوانیــن بــرای‬ ‫انهــا مجــازات تعییــن شــده اســت از نظــر قانــون‬ ‫جــرم اســت و بــا مرتکبــان جرایــم در فضــای مجــازی‬ ‫یــا شــبکه های اجتماعــی برابــر قانــون برخــورد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان جهــل بــه قانــون را مهمتریــن معضــل‬ ‫افــرادی کــه در ایــن فضــا گرفتــار می شــوند دانســت‬ ‫و توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران بایــد بــا مطالعــه قوانیــن‬ ‫مرتبــط بــا فعالیــت در فضــای مجــازی اطالعــات‬ ‫خــود را در ایــن زمینــه افزایــش داده و بــا رعایــت‬ ‫قوانیــن مربوطــه از هرگونــه اقــدام غیــر قانونــی‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان درخواســت نمــود‪ :‬شــهروندان‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد مجرمانــه‬ ‫مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫الکترونیکــی ‪http:‎//www.cyberpolice.ir‬‏ و‬ ‫یــا تمــاس بــا شــماره ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای‬ ‫ع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا اطــا ‬ ‫بخش بازرگانی روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار‬ ‫می شود‬ ‫متقاضیان درخواست خود‬ ‫را از طریق ایمیل ذیل‬ ‫ارسال کنند‬ ‫‪bkkgir@gmail.com‬‬ صفحه 7 ‫برداشت زعفران‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪ -634‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-634‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/19‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/19 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/14 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫دوشنبه ‪08//23‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ماموستا کریمی‪:‬‬ ‫ایران قوی و مقتدر را اقوام‬ ‫همانند پازل در کنار هم‬ ‫تشکیل می دهند‬ ‫همــه ایــن اقــوام در واقــع نشــانی از نشــانه های الهــی اســت و بایــد بــه ایــن نشــانه ها‬ ‫احتــرام بگذاریــم و اهانــت بــه هیــچ کــس روا نیســت‪.‬‬ ‫مشــاور رییــس جمهــور در امــور فــرق و مذاهــب اســامی گفــت‪ :‬مــردان مظهر صفات‬ ‫جــال و بانــوان مظهــر صفــات جمــال و زیبایــی هســتند و ایــن نشــان می دهــد کــه مــرد‬ ‫و زن در کنــار هــم خــوب و زیبــا هســتند و بــرای زیباتــر شــدن ایــن زیبایــی بایــد همــه‬ ‫دســت در دســت هــم دهیــم بــه مهــر‪ ،‬میهــن خویــش را ابــاد کنیــم‪.‬‬ ‫ماموســتا کریمــی اضافــه کــرد‪ :‬اگــر ایــن جشــنواره تــا دیــروز ضــروری و الزم بــود‪ ،‬امــروز‬ ‫بخاطر مســائل وشــرایط کشــور بســیار الزم تر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر شــروع ایــن جشــنواره گلســتان اســت‪ ،‬نبایــد پایــان و اختتامیـه اش در‬ ‫گلســتان باشــد‪ ،‬بلکــه از وزیــر میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی انتظــار‬ ‫داریــم کــه ایــن جشــنواره بــا همیــن کیفیــت عالــی و ممتاز در اســتان های دیگــر از غرب‬ ‫تــا شــرق و از شــمال تــا جنــوب ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه بــا فرهنــگ‪ ،‬اداب‪ ،‬رســوم و فولکلورمــان و فرهنــگ‬ ‫غنــی ایرانــی و اســامی‪ ،‬کشــوری ســاختیم کــه در دنیــا اوازه خاصــی دارد‪ ،‬بایــد بــا‬ ‫اختراعــات‪ ،‬تولیــدات و دســتاوردها بــه ویــژه در حــوزه صنایــع دســتی‪ ،‬بــه اقتصــاد کمک‬ ‫کنیــم و شــرایطی ایجــاد کنیــم کــه بتوانیــم از ایــن نظــام و انقــاب و کشــور دفــاع کنیــم‬ ‫و کشــوری در همــه ابعــاد الگــو و نمونــه بــرای دنیــا باشــیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار بازدیدکننده‬ ‫همچنیــن مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان نیــز در‬ ‫ایــن مراســم گفــت‪ :‬پانزدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی فرهنــگ و اقتصــاد اقــوام‬ ‫ن زمین در این اســتان توانســت شــور و نشــاط اجتماعی را در بین مردم گلســتان‬ ‫ایرا ‬ ‫تزریــق‪ ،‬جــاری و ســاری کنــد‪.‬‬ ‫محمدجــواد ســاوری اظهارداشــت‪ :‬البتــه ایــن نشــاط اجتماعــی باعــث شــد‪ ،‬تــا براســاس‬ ‫امارهــا و شــواهد موجــود در کنــار هنرمنــدان میهمــان از ‪ ۳۰‬اســتان کشــور و همچنیــن‬ ‫هنرمنــدان گلســتانی‪ ،‬بازدیدکنندگانــی از اســتان های همجــوار داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬حضور وزیر کشــور در مراســم افتتاحیه جشــنواره نشــان از اهمیت واال‬ ‫و باالی ان و نقش موثرش در ایجاد نشــاط اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هنرمنــدان اســتان های شــرکت کننــده بنــا بــه اظهارتشــان ایــن‬ ‫دوره را پررونق تــر و غنی تــر از دوره هــای گذشــته ارزیابــی کردنــد کــه مــا تــاش داریــم‬ ‫دوره هــای اتــی‪ ،‬شــرایط بهتــر فراهــم و ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬تفــاوت ایــن‬ ‫دوره نســبت بــه دوره هــای پیشــین‪ ،‬ماهیــت اســمی ان و اضافــه شــدن واژه اقتصــاد در‬ ‫کنــار فرهنــگ بــود و رویکــرد ایــن جشــنواره توجــه بیشــتر بــه بحث اقتصــادی هنرمندان‬ ‫صنایــع دســتی و توســعه و ترویــج فرهنــگ صنایــع دســتی بــود‪.‬‬ ‫ســاوری یــاداور شــد‪ :‬در چهــار شــب قبــل در مجمــوع ‪ ۸۰‬هــزار نفــر از ایــن جشــنواره‬ ‫بازدیــد کردنــد و بــا امــار ‪ ۳۰‬هــزار نفــری بازدیدکنندگان امشــب‪ ،‬در مجموع بیــش از ‪۱۱۰‬‬ ‫هــزار بازدیدکننده داشــتیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬گلســتان ظرفیت و پتانســیل بســیاری در هر ســه حوزه کاری این اداره کل‬ ‫دارد کــه متاســفانه بــه علــت غفلت هــای پیشــین نتوانســتیم از ان بهــره الزم را در جهــت‬ ‫معرفــی اســتان بــرای جــذب گردشــگر و در نتیجــه توســعه اقتصــادی را ببریم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از ایــن ظرفیت هــا دیــوار تاریخــی و بــزرگ گــرگان بــه طــول ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتــر بــا قدمــت بیــش از ‪ ۱۶۰۰‬ســاله اســت کــه در دوره ساســانی بنــا شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن دیــوار به‬ ‫عنــوان یکــی از ســه دیــوار قدیمــی و بــزرگ جهــان‪ ،‬می توانســت شــرایط خوبــی بــرای‬ ‫جــذب گردشــگران داخلــی و حتــی توریس ـت های خارجــی داشــته باشــد کــه بــاز هــم‬ ‫مــورد غفلــت واقــع شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در ایــن دوره ســعی داریــم ایــن دیــوار را بــه ثبــت جهانــی برســانیم کــه شــعار‬ ‫جشــنواره امســال‪ ،‬گام بــه گام تــا ثبــت جهانــی دیــوار بــزرگ و تاریخــی گــرگان انتخــاب‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫یکپارچگی ایران اسالمی‬ ‫همچنیــن رجبعلــی شــیخ زاده معــاون ســازمان اجتماعــی وزارت کشــور شــنبه شــب در‬ ‫ن زمین‬ ‫اییــن اختتامیــه پانزدهمیــن جشــنواره بین المللی فرهنــگ و اقتصاد اقــوام ایرا ‬ ‫در گــرگان اظهارداشــت‪ :‬البتـ ه در ایــن مســیر نیازمنــد همراهــی و همــکاری مســووالن‬ ‫امــر بــا برگــزاری چنیــن جشــنواره هایی هســتیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امروزه دشــمن و دشــمنان ایران اســامی بیش از گذشــته شــده و انان‬ ‫در واقــع بــه یکپارچگــی رســیده اند و بــرای مقاومــت و ایســتادگی در برابــر انهــا بایــد در‬ ‫درون امــت اســامی و بــه ویــژه ملــت ایــران اتحــاد و یکپارچگــی بیــش از گذشــته باشــد‪.‬‬ ‫در جشنواره اقوام‪،‬‬ ‫رقص ایینی؛‬ ‫نشان تجلی نشاط‬ ‫ایرانیان‬ ‫موســیقی و رقــص ســنتی کــه گوش ـه ای از ان در‬ ‫جشــنواره اقــوام گلســتان بــه نمایــش درامــد‪ ،‬از‬ ‫مهمتریــن ایین هــای فرهنگــی و ســنتی اقــوام‬ ‫ایرانــی اســت کــه در مناســبت های مختلــف در‬ ‫قالب قطعات موســیقی اجرا شــده و زمین ه شــور و‬ ‫شــادی و همبســتگی اجتماعــی را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫رقص هــای ایینــی ریشــه در زندگــی و کار روزانــه‬ ‫ماننــد کشــاورزی‪ ،‬اعتقــادات دینــی‪ ،‬مراســم و‬ ‫جشــن های بــزرگ‪ ،‬بازی هــای محلــی‪ ،‬جنــگ‪،‬‬ ‫دفــاع‪ ،‬حــاالت روحــی و درونــی افــراد دارد کــه بــه‬ ‫فراخــور موقعیــت بــا مضامیــن حماســی‪ ،‬ادبــی‪،‬‬ ‫عرفانــی و شــاد بــه اجــرا در می امــد‪.‬‬ ‫رقص هــای ایینــی اقــوام ایرانــی از ظرفیــت‬ ‫تبدیل شــدن بــه یکــی از مقاصــد گردشــگری‬ ‫برخــوردار اســت کــه معرفــی بهتــر و صحیــح ان در‬ ‫کنــار دیگــر جاذبه هــای اقــوام می توانــد‪ ،‬بــه بهبــود‬ ‫معیشــت و درامــد قویمت هــا و در نهایــت رونــق‬ ‫گردشــگری ایــران منجــر شــود‪.‬‬ ‫رقص ایینی چوبیه نماد دفاع از سرزمین‬ ‫سرپرســت گروه میســان خوزســتان بگفت‪ :‬یکی‬ ‫از مراسـم های ایینــی و موســیقی محلــی هوســه‬ ‫یــا یزلــه اســت کــه رقــص و پایکوبــی گروهــی در‬ ‫جشــن‪ ،‬عروســی‪ ،‬شــادی و یــا عزاداری هــا اســت‪.‬‬ ‫باســم حمــادی بیــان کــرد‪ :‬هوســه یــا یزنــه یکــی از‬ ‫ایین هــای ثبــت ملــی قــوم عــرب اســت کــه وزن‬ ‫شــعری ان از صــدای پــای اســب گرفتــه شــده و در‬ ‫بیــن مــردم عــرب اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در موســیقی ســنتی و رقــص ایینــی‬ ‫هوســه افــراد بــا گرفتــن کمــر فــرد کنــاری بــا ضــرب‬ ‫اهنــگ شــعر یزلــه بــه نرمــی قــدم برداشــته و بــه‬ ‫جلــو می رونــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســبک شــعرهای یزلــه بــرای‬ ‫اســتقبال از مهمــان‪ ،‬شــادی‪ ،‬عــزاداری و جنــگ‬ ‫متفــاوت بــوده و گاهــی افــرادی کــه هوســه مــی‬ ‫کننــد فی البداهــه شــعر می گوینــد و گاهــی هــم‬ ‫شــعرهایی را از حفــظ می خواننــد‪.‬‬ ‫حمــادی ادامــه داد‪ :‬رقص ایینی هوســه خوزســتان‬ ‫ثبت ملی شــده و هم اکنون در بســیاری از شــهرها‬ ‫و اســتان ها شــناخته شــده است‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬گــروه میســان در چنــد ســبک‬ ‫موســیقی عربی از جمله روســتایی و رقص ایینی‬ ‫ن‪‎‬المللــی بــرای اشــنایی بیشــتر‬ ‫در حــوزه ملــی و بی ‬ ‫فرهنگ دوســتان فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت گــروه میســان خوزســتان افــزود‪ :‬یکــی‬ ‫دیگــر از رســوم مــردم عــرب‪ ،‬رقــص محلــی چوبیــه‬ ‫یــا بــازی چوبــی اســت کــه افــراد در کنــار هــم‬ ‫می ایســتند و دســت روی کتــف گذاشــته و به هــم‬ ‫نزدیــک می شــوند کــه نمــادی از همبســتگی بــرای‬ ‫دفــاع از ســرزمین اســت کــه نفــر اول بــه عنــوان‬ ‫پرچمــدار گــروه‪ ،‬تســبیح بــه دســت دارد و همــراه‬ ‫بــا ریتــم ســاز محلــی پــا بــه زمیــن می کوبنــد کــه‬ ‫نمــادی از اســب ســواری در وطــن اســت‪.‬‬ ‫رقــص ایینــی و تاریخــی گیــان پیــام اور شــور و‬ ‫نشــاط‬ ‫بهــاره عابدینــی هنرمنــد گیالنــی بــا اشــاره بــه رقــص‬ ‫ایینــی در ایــن اســتان گفــت‪ :‬رقــص محلــی برنــج‪،‬‬ ‫یکــی از رســوم زمــان کاشــت و برداشــت شــالی در‬ ‫گیــان اســت کــه در جهــان نیــز شناخته شــده و‬ ‫معــروف اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن جشــنواره رقــص ایینــی‬ ‫«عروس بــران» همــراه ایینــه‪ ،‬قــران و اســپند و‬ ‫بــا ســازهای ســنتی اجــرا شــد کــه مــورد اســتقبال‬ ‫مخاطبــان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برگــزاری اییــن دیرپــای رقــص‬ ‫ایینی»عروس بــران» ماننــد بســیاری از ایین های‬ ‫گیــان پیــام اور تازگــی‪ ،‬شــادی و ســرزندگی اســت‬ ‫و شــور و نشــاط را بــه مخاطبــان هدیــه می دهــد‪.‬‬ ‫رقص ایینی «حسین کرد» نماد وفاداری و تدبیر‬ ‫نوید حمیدی سرپرســت گروه هلپرکی ســماژین‬ ‫کرمانشــاه هــم گفــت‪ :‬رقــص ایینــی «حســین کرد‬ ‫شبســتری» یکــی از گنجینه های هنــری و تاریخی‬ ‫مــورد توجه گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حســین کــرد یکــی از رهبــران جنگجــو‬ ‫ایرانــی بــود کــه در یکــی از پیکارهــا در مصــاف‬ ‫رودر رو بــا دشــمن دچــار جراحــت عمیــق شــد کــه‬ ‫ســربازانش جلــوی دشــمن ایســتادگی کردنــد و تــا‬ ‫چنــد فرســخ بیــن حســین کــرد و دشــمن فاصلــه‬ ‫ایجــاد شد‪.‬حســین کــرد وارد یــک روســتا شــد کــه‬ ‫در ان مجلــس عروســی برپــا بــود ‪ .‬خــان روســتا او‬ ‫را شــناخت و از زن هــا خواســت پارچه هــای قرمــز‬ ‫ســر زانوهــای خــود ببندنــد‪ .‬ســپس حســین را در‬ ‫بیــن رقصنده هــا قــرار داد و همیــن امــر باعــث‬ ‫نجــات ایــن فرمانــده از دســت دشــمنان شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن رقــص ایینــی وفــاداری‬ ‫ســربازان و تدبیــر خــان بــر مبنــای عقــل و هــوش‬ ‫بــه نمایــش گذاشــته می شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت گــروه هلپرکی ســماژین گفــت‪ :‬رقص‬ ‫ایینــی عروســی هــم بــا ایینــه‪ ،‬تخــم مرغ‪ ،‬خــاک و‬ ‫مشــعل اجــرا مــی شــود کــه مشــعل دســت دامــاد‬ ‫بــه نشــانه روشــنی راه‪ ،‬تخــم مــرغ نمــاد زاد و ولــد‪،‬‬ ‫خــاک ارث از طــرف خانــواده دامــاد‪ ،‬اب روشــنایی‬ ‫و ایینــه بدرقــه راه را نمایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعضــای گــروه هلپرکــی ســماژین از‬ ‫‪ ۹‬شهرســتان کرمانشــاه در ایــن جشــنواره حضــور‬ ‫داشــته و پــس از ان بــرای اجــرای نمایــش در جــام‬ ‫جهانــی فوتبــال حضــور خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫رقص ایینی گلشن نیاز به حمایت دارد‬ ‫علیرضــا غفارنــژاد سرپرســت رقــص ایینــی‬ ‫اذربایجانی تبریز گفت‪ :‬نمایش حماســی گلشــن‬ ‫رقــص ایینــی اذربایجانی اســت که در پانزدهمین‬ ‫جشــنواره اقتصــاد و فرهنــگ اقــوام ایــران زمیــن‬ ‫اجــرا شــد کــه امیدواریــم مقدمــه ای بــرای روزهــای‬ ‫خــوب و خــوش بــرای مــردم کشــور باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نمایــش حماســی گلشــن یکــی از‬ ‫رقص هــای ایینــی بــا قدمــت چندیــن هــزار ســاله‬ ‫اســت کــه نیــاز بــه ثبــت ملــی و معرفــی بیشــتر دارد‪.‬‬ ‫قدمت تاریخی رقص ایینی چوب بازی‬ ‫افســانه پوراســماعیل از گــروه محلــی گلشــن‬ ‫خراســان رضــوی هــم بــه ایرنــا گفــت‪ :‬رقــص ایینــی‬ ‫چوب بــازی کاشــمر از قدمــت و ارزش ویــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت بــه نحــوی کــه مردم این شهرســتان‬ ‫در مناســبت های گوناگــون هماننــد اعیــاد‪ ،‬جشــن و‬ ‫عروســی بــه اجــرای ان می پردازنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن رقــص ایینــی بــا اســتفاده‬ ‫از ســازهای ســنتی و محلــی نظیــر دهــل‪ ،‬ســرنا‪،‬‬ ‫دوتــار و دایــره اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫پوراســماعیل بیــان کــرد‪ :‬در مراســم های کاشــمر‬ ‫زنــان و مــردان بــا لبــاس ســنتی بــه اجــرای چوب بــازی‬ ‫می پردازند و این ایین نقش ویژه ای در همبســتگی‬ ‫مــردم منطقــه دارد‪.‬‬ ‫ص و ایین هــا مــورد توجــه گردشــگران‬ ‫بازنمایــی رق ـ ‬ ‫اســت‬ ‫فریدون ســپهوند سرپرســت گــروه افتاب طالیی‬ ‫لرســتان هــم بــه ایرنــا گفــت‪ :‬رقــص ایینــی از‬ ‫کهن تریــن ســنت هــای لرســتان اســت کــه در‬ ‫عروســی‪ ،‬ســوگواری و فعالیت هــای روزمــره‬ ‫زندگــی عشــایر و روســتائیان بــه صــورت بــا کالم و‬ ‫بــی کالم اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در گذشــته زنــان و مــردان‬ ‫روســتایی و عشــایر بــه هنــگام کار روزانــه از جملــه‬ ‫خرمن کوبــی‪ ،‬شیردوشــی‪ ،‬مشــکه زنی و برنج کوبــی‬ ‫بــرای کاهــش خســتگی ناشــی کار و بیــان امــال و‬ ‫ارزوهــای خــود از موســیقی اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســال های اخیــر در رویدادهــا و‬ ‫جشــنواره های مختلــف‪ ،‬شــکلی ترکیبــی از اجــرای‬ ‫موســیقی و بازنمایــی رقص هــا و ایین هــا را ارائــه‬ ‫کردیــم کــه مــورد توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پانزدهمیــن جشــنواره اقتصــاد و فرهنــگ اقــوام‬ ‫ایــران زمیــن کــه بــه مــدت پنــج شــب جریــان‬ ‫داشــت‪ ،‬شــامگاه دیشــب ‪ ۲۱‬ابــان مــاه در گــرگان‬ ‫بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫هنرمنــدان صنایع دســتی ‪ ۳۱‬اســتان کشــور و‬ ‫همچنیــن ‪ ۲۱‬گــروه موســیقی ســنتی و ایینــی از‬ ‫‪ ۹‬اســتان در ایــن جشــنواره حضــور داشــتند‪/.‬ایرنا‬ ‫بخش بازرگانی روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار‬ ‫می شود‬ ‫متقاضیان درخواست‬ ‫خود را از طریق ایمیل‬ ‫ذیل ارسال کنند‬ ‫‪bkkgir@gmail.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!