روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 633 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 633

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 633

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 633

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪128 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 22‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/13-‬نوامبر‪ /18-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪633 :‬‬ ‫چگونه در نوجوانان‬ ‫حس وطن دوستی شکل می گیرد؟‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫چکالکترونیک‬ ‫چیست و چگونه‬ ‫صادر و نقد می شود؟‬ ‫خداحافظی‬ ‫با واسطه گری و سالم‬ ‫زعفرانخراسان شمالی‬ ‫به بورس‬ ‫مولفه های قدرت‬ ‫در نظام های سیاسی‬ ‫‪8‬‬ ‫تمدید برگزاری‬ ‫جشنواره‬ ‫اقوام گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بدافزار جدید ‪Laplas‬‬ ‫‪ Clipper‬که کاربران‬ ‫ارزهای دیجیتال را هدف‬ ‫قرار می دهد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪633‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫پنل های خورشیدی راهی‬ ‫به سوی اشتغالزایی‬ ‫راه انــدازی پنــل هــای خورشــیدی یکــی از راه هــای‬ ‫اشــتغالزایی و خودکفایــی مددجویــان کمیتــه‬ ‫امــداد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬عیســی بابایــی ‪،‬‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان در اییــن‬ ‫بهره بــرداری از فــاز اول ‪ ۵۰۰‬نیــروگاه تولیــد بــرق‬ ‫خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد در روستای‬ ‫قــراول تپــه گنبــد اظهــار داشــت‪ :‬با اجــرای طرح تولید‬ ‫بــرق خورشــیدی توســط مددجویــان کمیتــه امــداد‬ ‫م خمینــی(ره) و فــروش بــرق خورشــیدی ‪،‬‬ ‫امــا ‬ ‫صاحــب درامــد پایــدار می شــوند‪.‬‬ ‫بابایــی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن طــرح در راســتای سیاســت‬ ‫اصلــی کمیتــه امــداد یعنــی توانمندســازی دائمــی‬ ‫محرومــان و ایجــاد خودکفایــی و اســتقالل مالــی‬ ‫بــرای مددجوهــا انجــام می شــود و تاکنــون مــورد‬ ‫اســتقبال خانواده هــای نیازمنــد و وزارت نیــرو قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬چــرا کــه هــم درامــد خوبــی ایجــاد‬ ‫می کنــد و هــم ســبب تولیــد انــرژی پــاک می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اجــرای طــرح نیروگاههــای ‪ ۵‬کیلــو واتــی در‬ ‫قالــب پنــل هــای خورشــیدی بــرای مددجویــان تحــت‬ ‫حمایــت و همچنیــن ‪ ۵‬دهــک اول جامعــه افــزود‪:‬‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان در قالــب تســهیالت‬ ‫قــرض الحســنه بانکــی و مبلــغ ‪۱۵‬میلیــون تومــان‬ ‫توســط کمیتــه امــداد و مبلــغ ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان نیــز‬ ‫بــا مشــارکت خیریــن بصــورت بالعــوض بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح پرداخــت مــی شــود ‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫اســتفاده از پنل های خورشــیدی ‪ ،‬خودکفایی در تولید‬ ‫بــرق را بــه دنبــال دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن طــرح یــک تفاهــم‬ ‫نامــه ‪ ۴‬جانبــه بیــن کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) ‪،‬‬ ‫شــرکت توزیع برق ‪ ،‬بانک و مددجو اســت و برهمین‬ ‫اســاس ‪ ،‬بــرق تولیــدی ایــن نیروگاه هــا بــه صــورت‬ ‫تضمینــی بــه مــدت ‪ ۲۰‬ســال خریــداری می شــود و از‬ ‫محــل درامــد نیروگاه هــای خانگــی‪ ،‬مددجــوی کمیتــه‬ ‫امــداد بــه درامدزایــی می رســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای طــرح نیــروگاه هــای‬ ‫خورشــیدی بــرای هــر خانــوار مددجــوی کمیتــه امــداد‬ ‫بــه طــور میانگیــن ماهانــه بیــش از دو میلیــون تومــان‬ ‫درامدزایــی خواهــد داشــت ‪،‬گفــت‪ :‬پیــش بینــی مــی‬ ‫شــود تــا پایــان ســال تعــداد نیــروگاه پنــج کیلوواتــی‬ ‫خورشــیدی بــرای مددجویــان ایــن اســتان بــه ‪۱۰۰۰‬‬ ‫طــرح افزایــش و وارد مــدار شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ :‬امــروز کمیتــه امداد بــه عنوان یک‬ ‫شــبکه توانمند منشــا اثرات مفید در کشــور اســت‬ ‫علــی محمــد زنگانــه بــه اجــرای طــرح نصــب پنل هــای‬ ‫خورشــیدی ویــژه دهک هــای اول تــا پنجــم جامعــه بــا‬ ‫همــکاری مشــترک نهادهــای حمایتــی کمیتــه امــداد‪،‬‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬بانک هــا و نیکــوکاران در گلســتان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن طــرح نصــب ســه هــزار نیــروگاه‬ ‫خورشــیدی مقیــاس کوچــک برنامه ریــزی شــده‬ ‫کــه ‪ ۲‬هــزار دســتگاه توســط کمیتــه امــداد و هــزار‬ ‫دســتگاه توســط بهزیســتی در اختیــار جامعــه هــدف و‬ ‫دهک هــای اشــاره شــده قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ‪ :‬اینگونــه فعالیــت هــا را ســبب‬ ‫توانمندســازی اقتصــاد روســتا محــور در راســتای رفــع‬ ‫تبعیــض و مغفــول نشــدن از محرومــان بیــان کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن مــدل‪ ،‬مســئولیت اجتماعــی از ســوی‬ ‫موسســه خیریــه امیــد صبــاح ایفــا شــده کــه ســبب‬ ‫تولیــد ثــروت و شــغل می شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن فعالیت هــای اشــتغالزایی کمیتــه‬ ‫امــداد را تحــول بزرگــی بــرای اقتصــاد و معیشــت‬ ‫خانواده هــای مددجــو دانســت و افــزود‪ :‬ایــن ایجــاد‬ ‫اشــتغال‪ ،‬هویــت و عــزت نفــس‪ ،‬نگــ ه داشــتن‬ ‫جمعیــت در روســتاها و جلوگیــری از اســیب های‬ ‫اجتماعــی را بــه همــراه اورده اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه‪ ،‬اســتاندار در مراســم بهــره‬ ‫بــرداری از ایــن پنل هــا بــا اشــاره بــه اینکــه گلســتان از‬ ‫نظــر ســرانه تولیــد جــزء ‪ ۴‬اســتان اخــر کشــور اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪۷۵ :‬درصــد روســتائیان گلســتان جــزء ‪۵‬دهــک‬ ‫کمتــر برخــوردار هســتند کــه بایــد بــا برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫شــاخص های رفــاه اجتماعــی در روســتا ها را افزایــش‬ ‫دهیــم و مانــدگاری جمعیــت مولــد در روســتا ها را‬ ‫ســبب شــویم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬توسعه اقتصاد روستامحور‬ ‫و تعمیــم الگوهــای موفــق تولیــد و اشــتغال در مناطــق‬ ‫روســتایی جــزو برنامه هــای اولویـت دار تحولــی اســتان‬ ‫بــرای جبــران عقب ماندگی هــای درامــدی مردمــان ایــن‬ ‫اســتان شــمالی بــه ویــژه در مناطــق روســتایی اســت‪.‬‬ ‫فاصله جبران ناپذیر‬ ‫از فرهنگ بومی‬ ‫بی توجهــی بــه قومیــت و فرهنــگ قومــی و محلــی و فاصلــه‬ ‫گرفتــن از ان‪ ،‬گاهــی در میــان برخــی خانواده هــا بــه چشــم‬ ‫می خــورد؛ انهــا کــه ارزش قومیــت و فرهنــگ بومی شــان را‬ ‫ندانســتند و عمدتــا بــه واســطه حضــور در پایتخــت و دیگــر‬ ‫شــهرهای بــزرگ‪ ،‬در میــان فرهنــگ غالــب‪ ،‬دچــار اســتحاله‬ ‫شــدند و از اصالت شــان فاصلــه می گیرنــد‪.‬‬ ‫چگونه در نوجوانان‬ ‫حس وطن دوستی‬ ‫شکل می گیرد؟‬ ‫بخــش قابل توجهــی از رفتارهای نوجوانــان‪ ،‬متاثر از اقتضائات‬ ‫دوره ســنی انهاســت کــه تــاش می کننــد متفــاوت ببیننــد‪،‬‬ ‫بیندیشــند و ســخن بگوینــد امــا ارزش قائــل نشــدن بــرای‬ ‫عالیــق و ارزوهــای انهــا در خانــه و مدرســه و جامعــه موجــب‬ ‫عدم شــکل گیری توجــه بــه ارزش هــا‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬وطــن و هویــت‬ ‫در نوجــوان می شــود‪.‬‬ ‫وطــن واژه ارزشــمندی اســت‪ .‬نــه فقــط واژه اش کــه خــودش‬ ‫و هــر انچــه بــه ان تعلــق دارد و تمــام واژه هایــی کــه در پــس‬ ‫ان می اینــد و می نشــینند؛ مثــل وطن دوســتی‪ ،‬وطن خواهــی‪.‬‬ ‫شــکل گیری ایــن حــس ارزشــمند‪ ،‬کار یــک روز و ‪2‬روز و نمایــش‬ ‫یــک فیلــم و پخــش یــک ســرود نیســت‪ ،‬از دوران کودکــی تــا‬ ‫نوجوانــی و بــا انــواع اموزه هــا و رفتارهــا اغــاز می شــود و در‬ ‫دوران جوانــی بــروز و ظهــور می یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان اگــر اتفاقاتــی رخ ندهــد و کنش هــا و‬ ‫واکنش هایــی نادرســت و نابه جــا از جانــب والدیــن و‬ ‫متولیــان تربیتــی و اموزشــی کــودکان و نوجوانــان رخ دهد‪،‬‬ ‫چنــد ســال بعــد بــا فرزندانــی مواجــه خواهیــم شــد کــه‬ ‫وطن دوســتی و وطن گرایی شــان چنگــی بــه دل نمی زنــد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬گاهــی بــا ادبیــات خودتحقیــری و‬ ‫زیرســوال بــردن ارزش هــای فرهنگــی قومیت هــا و جوامــع‬ ‫مختلــف ایــران مواجــه می شــویم‪ ،‬ادبیاتــی کــه خــاص‬ ‫نوجوانــان نیســت و در ســنین باالتــر نیــز دیــده می شــود‪.‬‬ ‫بخــش قابل توجهــی از انچــه در میــان نوجوانــان رواج یافتــه‬ ‫فــارغ از اینکــه براینــد گفتــار و رفتــار والدیــن اســت‪ ،‬متاثــر از‬ ‫اقتضائــات ایــن دوره ســنی اســت کــه تــاش می کنــد متفــاوت‬ ‫ببینــد‪ ،‬بیندیشــد و ســخن بگویــد‪ .‬امــا در همیــن گیــرودار اســت‬ ‫کــه می تــوان متوجــه کم کاری هــا و نقــص رفتارهــای تربیتــی‬ ‫و ارتباط هــا میــان بچه هــا و متولیــان تربیتــی انهــا در خانــه و‬ ‫محیط هــای اموزشــی شــد‪ .‬همــه انچــه در ایــن قالــب ظهــور‬ ‫می کنــد‪ ،‬محصــول رســانه های بیگانــه و معانــد نیســت‪ ،‬انهــا از‬ ‫کم کاری هــا و نقصــان موجــود ســود می برنــد‪.‬‬ ‫رابطه دوسویه احترام به ارزش ها‬ ‫«مــن زمانــی بــه خانــه ابــا و اجــدادی ام علقــه داشــته و ان را‬ ‫حفــظ می کنــم کــه در ان اتفاقــات دوست داشــتنی برایــم رخ‬ ‫داده باشــد‪ ،‬جایــی کــه مــن را می بیننــد‪ ،‬مــن را دوســت دارنــد‬ ‫و مــن در انجــا ارزش پیــدا می کنــم‪ ».‬ایــن را حجت االســام‬ ‫احمدرضــا اعالیــی‪ ،‬کارشــناس تربیتــی بــه همشــهری می گویــد‪.‬‬ ‫او معتقــد اســت نوجوانــان و جوانــان بایــد از دوران کودکــی‬ ‫خــوب دیــده شــوند و برایشــان در خانــه و مدرســه ارزش قائــل‬ ‫بــود امــا گاهــی مواقــع در محیط هــای اموزشــی چنــان بــا انهــا‬ ‫رفتــار می شــود کــه بچه هــای مــا احســاس دوست داشــتنی‬ ‫نبــودن و غیرارزشــمند بــودن می کننــد‪.‬‬ ‫اعالیــی می افزایــد‪« :‬در خانــه و مدرســه بــه واقعیت هــای‬ ‫درونی شــان‪ ،‬بــه دوره هــای رشدشــان و بــه عالیــق و‬ ‫ارزوهایشــان توجــه نمی کنیــم‪ .‬غــرق شــدن در موبایــل و‬ ‫تلویزیون‪ ،‬رســیدگی به ســر و وضعش‪ ،‬شــنیدن موســیقی‬ ‫و حتــی مهــم شــدن ادم هــای عجیــب و غریــب و‪ ...‬را نبایــد‬ ‫بــه چشــم تهدیــد نــگاه کــرد‪ ،‬اینهــا بخشــی از انتخاب هــای‬ ‫دوران نوجوانــی اســت و مــا بایــد بــه ان بهــا دهیــم و برایــش‬ ‫ارزش قائــل باشــیم‪ .‬امــا اگــر اینهــا را بـی ارزش و وقــت تلــف‬ ‫کــردن و مســخره بدانیــم‪ ،‬اصالــت و ریشــه و هویــت و وطــن‬ ‫مــا هــم بــرای بچه هــا ب ـی ارزش می شــود‪».‬‬ ‫به گفتــه ایــن کارشــناس تربیتــی‪ ،‬نخســتین نکتــه کــه موجــب‬ ‫عدم شــکل گیری توجــه بــه ارزش هــا و فرهنــگ و وطــن و‬ ‫هویــت در نوجــوان می شــود‪ ،‬ارزش قائــل نشــدن بــه عالیــق‬ ‫و ارزوهــای انهــا در خانــه و مدرســه و جامعــه و از دیگــر ســو‬ ‫برچس ـب زدن های مــا و مقایســه ذهنــی مــا بــا بچــه مطلــوب‬ ‫ذهنی مــان اســت کــه در نهایــت بچه هــای مــا را نســبت بــه‬ ‫ریشــه ها و داشته هایشــان متنفــر و گریــزان می کنــد‪.‬‬ ‫جای خالی زبان مشترک‬ ‫بــه جــز عدم شــناخت ویژگی هــا‪ ،‬مســئله دیگــری کــه‬ ‫موجــب ایــن فاصلــه و شــکل گیری چنیــن شــرایطی‬ ‫می شــود‪« ،‬عدم شــناخت زبــان نوجــوان» اســت؛ اتفاقی که‬ ‫نتیج ـه اش شــکل نگرفتــن ارتبــاط درســت میــان نوجــوان و‬ ‫والدیــن و متولیــان تربیتــی اســت‪ .‬حجت االســام اعالیــی بــا‬ ‫بیــان اینکــه وطــن به عنــوان اصــل و ریشــه‪ ،‬زمانــی می توانــد‬ ‫بــرای بچه هــا موضــوع باشــد کــه بــا ان ارتبــاط بگیرنــد امــا‬ ‫وقتــی کــه زبــان ارتبــاط بــا ان وجــود نــدارد‪ ،‬طبیعتــا ایــن‬ ‫ارتبــاط نیــز شــکل نخواهــد گرفــت‪ ،‬می گویــد‪« :‬خانواده هــا‪،‬‬ ‫مــدارس و معلمــان قدیمی تــر زبــان ارتباط شــان بــا بچه هــا‬ ‫گــم شــده اســت‪ .‬مســئوالن کشــور کــه فرســنگ ها بــا زبــان‬ ‫نوجــوان فاصلــه دارنــد و دنیــای انهــا را متوجــه نمی شــوند‬ ‫و هیــچ تالشــی بــرای فهمیــدن ایــن زبــان نکردنــد‪ .‬زبــان‬ ‫نوجــوان‪ ،‬زبــان احســاس و هیجــان و ارمان خواهــی اســت‪.‬‬ ‫زبــان تنوع طلبــی و دنیاهــای متفــاوت اســت امــا بــرای‬ ‫بســیاری از بزرگ ترهــا‪ ،‬نوجوانــان افــراد نادانــی هســتند کــه‬ ‫فقــط وقت شــان را تلــف می کننــد‪».‬‬ ‫ایــن کارشــناس تربیتــی بــا طــرح ایــن پرســش کــه مــا‬ ‫چقــدر بــرای فهــم ســلیقه نوجــوان وقــت گذاشــته ایم‪،‬‬ ‫ســریال ها و فیلم هــای موردعالقه شــان را نــگاه‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬مثــا چقــدر مــوج گروه هــای هنــری کشــور‬ ‫کــر ه را شــناخته ایم و چقــدر ســعی کرده ایــم پــای‬ ‫صحبــت نوجوانــان بنشــینیم و بــا انهــا هــم صحبــت‬ ‫شــویم‪ ،‬می گویــد‪ « :‬مــا نمی دانیــم بــا انهــا چگونــه‬ ‫صحبــت کنیــم‪ .‬اینهــا ناشــی از ایــن اســت کــه مــا زبــان‬ ‫ارتبــاط بــا بچه هایمــان را از دســت داده ایــم‪ .‬از کودکــی‬ ‫کــه بایــد بــا انهــا بــازی می کردیــم زمــان نگذاشــته ایم و‬ ‫حــاال دیگــر زبــان انهــا را بلــد نیســتیم؛ چــرا کــه نوجــوان‬ ‫مــا پــای رســانه و گروه هــای دوســتی اش بــزرگ شــده و‬ ‫زبانــش رشــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مــا نیــز دائــم از موضــع بــاال بــا انهــا برخــورد کــرده و از‬ ‫حرف زدن شــان ایــراد گرفته ایــم‪ .‬نفهمیدیــم زبــان بچــه در ایــن‬ ‫ســن‪ ،‬بــا زبــان شســته رفته و اتوکشــیده مــا متفــاوت اســت‪».‬‬ ‫اعالیــی بــه متولیــان رســانه نیــز انتقــاد کــرده و بــا ضعیــف‬ ‫دانســتن شــبکه های تلویزیونــی ویــژه نوجوان هــا خاطرنشــان‬ ‫می کنــد کــه مســئوالن رســانه هــم کــه کارشــان برقــراری ارتبــاط‬ ‫اســت‪ ،‬ارتبــاط بــا نوجــوان را بلــد نیســتند‪.‬‬ ‫فاصله جبران ناپذیر از فرهنگ بومی‬ ‫بی توجهــی بــه قومیــت و فرهنــگ قومــی و محلــی و فاصلــه‬ ‫گرفتــن از ان‪ ،‬گاهــی در میــان برخــی خانواده هــا بــه چشــم‬ ‫می خــورد؛ انهــا کــه ارزش قومیــت و فرهنــگ بومی شــان‬ ‫را ندانســتند و عمدتــا بــه واســطه حضــور در پایتخــت و دیگــر‬ ‫شــهرهای بــزرگ‪ ،‬در میــان فرهنــگ غالــب‪ ،‬دچــار اســتحاله‬ ‫شــدند و از اصالت شــان فاصلــه می گیرنــد‪ .‬فرزنــدان ایــن‬ ‫خانواده هــا نیــز همیــن راه را طــی می کننــد و نســبت به هویت و‬ ‫قومیت شــان بی تفــاوت می شــوند و حتــی لهجــه و زبــان و اداب‬ ‫لباس پوشــیدن و خــوراک قوم شــان هــم موردتمسخرشــان قــرار‬ ‫می گیــرد و تــاش می کننــد از ان فاصلــه بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله ریشــه در چنددهــه قبــل و زمانــی پیــش از‬ ‫انقــاب اســامی دارد و تــا چنــد ســال بعــد از ان نیــز ادامــه‬ ‫یافتــه و برخــی تولیــدات رســانه نیــز در همــان ســال ها بــر‬ ‫شــدت ان افــزود‪ .‬اعالیــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های‬ ‫اخیــر ایــن تدبیــر در پیــش گرفتــه شــده کــه معلمــان در‬ ‫شــهرها و قومیت هــای مختلــف‪ ،‬بــر زبــان محلــی نیز تاکید‬ ‫کننــد نــگاه مثبــت و ارزشــمندی اســت؛ چراکــه کــودک و‬ ‫نوجــوان بایــد داشــته هایش را دوســت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫او می افزایــد‪« :‬دلیــل اینکــه نوجــوان بــه داشــته هایش‬ ‫بی تفــاوت اســت و انهــا را دوســت نــدارد‪ ،‬فضــای عمومــی‬ ‫و فرهنــگ بعضــی خانواده هاســت کــه تالشــی بــرای حفــظ‬ ‫هویــت قومی شــان نمی کننــد و از انهــا فاصلــه می گیرنــد‪».‬‬ ‫عزت نفس ملی؛ شاه کلید وطن دوستی‬ ‫حجت االســام اعالیــی تاکیــد می کنــد کــه بــرای احیــای‬ ‫حــس وطن دوســتی بایــد بــه ســراغ «عزت نفــس ملــی»‬ ‫رفــت؛ عــزت نفســی کــه بایــد از دوران کودکــی و نوجوانــی در‬ ‫فرزندان مــان ایجــاد کنیــم تــا در دوران جوانــی و بزرگســالی‬ ‫بــه خوبــی بــه بــار بنشــیند‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه عزت نفــس‬ ‫یعنــی شــناخت از خــود و ارزش قائــل شــدن بــرای ویژگی هــا‬ ‫و پذیرفتــن نقص هــا و کمبودهــا و تــاش تــا حــد امــکان‬ ‫بــرای رفــع انهــا‪ ،‬درخصــوص عزت نفــس ملــی می گویــد‪:‬‬ ‫«بایــد بدانیــم در کشــوری زندگــی می کنیــم که دارایی بســیار‬ ‫زیــادی دارد و از ان ســو‪ ،‬نقص هــای بســیاری هــم دارد‪.‬‬ ‫ تمــام اینهــا را بــا هــم بایــد بپذیریــم و اولویــت قائــل شــویم؛‬ ‫ اینکــه بــا وجــود نقص هــای بســیار‪ ،‬اســتقالل داریــم و نبایــد‬ ‫ان را از دســت بدهیــم»‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا قبــل از هــر چیــز بایــد خودمــان را‬ ‫دوســت داشــته باشــیم و این دوست داشــتن را به فرزندان مان‬ ‫منتقــل کنیــم‪ ،‬بــه برخــی نگاه هــا و رفتارهــای متضــاد بــا ایــن‬ ‫دیــدگاه انتقــاده کــرده و می گویــد‪« :‬وقتــی نــگاه مــا بــه امــوزش‬ ‫دیــن و اداب بــا شــکل و روش نامناســبی اســت‪ ،‬وقتــی در‬ ‫سیســتم اموزشـی مان‪ ،‬اقتــدار پــادگان بــه خــرج داده و بچه هــا‬ ‫را تحقیــر می کنیــم‪ ،‬وقتــی فضــای رســانه منفــی اســت‪ ،‬وقتــی‬ ‫سرزنشــگری مــا زیــاد اســت‪ ،‬همــه اینهــا موجــب از بیــن بــردن‬ ‫عزت نفــس شــده و عزت نفــس ملــی را از بیــن خواهــد بــرد‪ .‬امــا‬ ‫اگــر بــر ایجــاد عزت نفــس ملــی پابرجا بــوده و عوامــل برهم زننده‬ ‫ان را رفــع کــرده و فضــای مثبــت در جامعــه ایجــاد کنیــم در‬ ‫نهایــت همیــن عزت نفــس بــه وطن دوســتی و وطن گرایــی‬ ‫منجــر خواهــد شــد‪».‬‬ ‫اشنایی با ادبیات کهن ایران‬ ‫نازنیــن عطــار‪ ،‬کارشــناس حــوزه ادبیــات‪ ،‬می گویــد ادبیــات‪،‬‬ ‫برخاســته از فرهنــگ و هنــر هــر کشــور اســت‪ .‬حلقــه اتصالــی‬ ‫اســت میــان فرهنــگ نســل دیــروز بــا نســل امــروز‪ .‬ایــن مهــم‬ ‫اســت کــه بچه هــای مــا هویــت و پیشــینه فرهنگــی کشورشــان‬ ‫را بشناســند‪ ،‬در ذهــن و قلب شــان جــا بیفتــد و بــه ان افتخــار‬ ‫کننــد‪ .‬اگــر بچه هــا ایــن حلقــه اتصــال را بــا فرهنــگ و ادبیــات‬ ‫کهــن کشورشــان احســاس کننــد‪ ،‬عشــق و محبــت در دل شــان‬ ‫ایجــاد می شــود و پایــدار می مانــد؛‬ ‫بــر اســاس فرمایــش معصــوم‪ ،‬انچــه در کودکــی یــاد‬ ‫می گیریــم مثــل نقشــی بــر ســنگ حــک می شــود و مانــدگار‬ ‫می مانــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب ایــن علقــه و عِــرق ملــی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬همواره و در دوران مختلف زندگی همراهشــان‬ ‫اســت و می توانــد هویــت انهــا را شــکل دهــد و در اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس و شخصیت شــان موثــر باشــد‪ ،‬به ویــژه بــا ایــن‬ ‫ادبیــات غنــی کــه مــا در ایــران داریــم‪.‬‬ ‫بچه هــای مــا هــر کجــا کــه باشــند بایــد ایــن ســند افتخــار و‬ ‫هویــت را همــراه داشــته و بــه ان مفتخــر باشــند و در جهــت‬ ‫مثبــت اســتفاده کــرده و بــه نسـل های اینــده منتقــل کننــد‪ .‬هــر‬ ‫ایرانــی در هــر ســنی و وقتــی پشــتش گرم اســت و اگاهــی دارد‪،‬‬ ‫ وقتــی هویتــش را بشناســد‪ ،‬جلوه هــای بــا ارزشــی همچــون‬ ‫عــرق ملــی در او شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫جــوان و نوجــوان وقتــی پیشــینه ادبــی کشــورش را‬ ‫بشناســد‪ ،‬وقتــی اگاه باشــد‪ ،‬عالقه منــدی نیــز در او بــروز‬ ‫و ظهــور پیــدا می کنــد‪ .‬ادبیــات مــا دریــای بی کرانــی اســت‬ ‫و اگــر فرزندانمــان ان را شــناخته و بــا ان انــس بگیرنــد و‬ ‫بهره هایــی چشــیده باشــند و لذتــش را حــس کــرده باشــند‪،‬‬ ‫قطعــا عــرق ملــی و وطــن دوســتی در انهــا ایجــاد خواهــد‬ ‫شــد و هــر کجــای دنیــا کــه باشــند بــه هویت ملــی و فرهنگ‬ ‫و ادبیــات کشورشــان افتخــار خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ادبیــات بخــش مهمــی از فرهنــگ یــک کشــور را تشــکیل‬ ‫می دهــد‪ ،‬ادبیــات کهــن مــا نیــز در ایــن زمینــه پیش تــاز‬ ‫اســت‪.‬برای هــر ایرانــی یــک بایــد اســت کــه برای عــرض اندام‬ ‫و ســخن گفتــن‪ ،‬بیتــی از اشــعار شــاعران کشــورش را بدانــد‬ ‫و ان را بخوانــد‪ .‬بخــش مهمــی از انچــه بایدبــه انهــا ببالیــم‪،‬‬ ‫ بــزرگان ادبیــات ایــن مــرز و بــوم هســتند کــه بــا زحمــت‬ ‫بســیار‪ ،‬گنجینه هــای بی نظیــر ادبیــات را بــرای مــا بــه یــادگار‬ ‫گذاشــته اند‪ .‬به طــور قطــع دانســتن ســخن و ابیاتــی از ایــن‬ ‫گنجینــه ارزشــمند و بــر زبــان اوردن ان بــرای هــر جــوان و‬ ‫نوجــوان ایرانــی باعــث افتخــار اســت و در هــر کجــای دنیــا‬ ‫بــه انهــا اعتمــاد بــه نفــس داده و عــرق ملــی در انهــا ایجــاد‬ ‫خواهــد کرد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 22‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪633‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫دسته بندی سیستم های‬ ‫انژکتوری‬ ‫ارامش نسبی و شکست امریکا‬ ‫و دوشمنان با پرهیز‬ ‫از احساسات‬ ‫اگــر از احساســات تحریــک شــده پرهیــز شــود و عاقالنــه و‬ ‫بــا تدبیــر‪ ،‬نظــام و معترضیــن بــه توافقــی برســند کــه حداقــل‬ ‫به بخشــی از خواســته های مردم معترض پاســخ داده شــود‬ ‫ارامشــی نســبی بــه وجــود می ایــد کــه حاصــل ان شکســت‬ ‫امریــکا و دشــمنان منطقــه ای اســت کــه قــدرت انقالبــی و‬ ‫نظامــی ایــران را خــاری در چشــم و اســتخوانی در گلــوی خــود‬ ‫می داننــد طبیعــی اســت تحقــق چنیــن خواســته ای بــه تدبیــر‬ ‫سیاســی و عقالیــی دو طــرف مخاصمــه برمی گــردد‪.‬‬ ‫مولفه های قدرت‬ ‫در نظام های‬ ‫سیاسی‬ ‫محمد عسلی‬ ‫تجربه های تاریخی نشــانه های روشــنی از قدرت در ایجاد‬ ‫تمدن هــای قدیــم و جدیــد را خاطرنشــان مــی کند‪.‬‬ ‫هیــچ کشــوری بــدون مولفه هــای قــدرت قــادر بــه‬ ‫هویت بخشــی نیســت‪.‬‬ ‫تاریــخ گذشــته و حــال ایــران نیــز از مولفه هــای قدرتــی‬ ‫برخــوردار بــوده کــه می تــوان ان را بــه قــدرت نظامــی‪ ،‬قــدرت‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬قــدرت هویــت ملــی‪ ،‬قــدرت سیاســی و نهایتــا ًبــه‬ ‫قــدرت فرهنگــی تقســیم نمــود‪ .‬امــا بعــد از جنــگ جهانــی‬ ‫دوم قدرتــی ظهــور کــرد کــه متاســفانه مــا از ان بهــره چندانی‬ ‫نبرده ایــم و ان قــدرت رســانه ای اســت‪.‬‬ ‫قــدرت رســانه ای هــم یکــی از مهم تریــن و تاثیرگذارتریــن‬ ‫مولفه هایــی اســت کــه ازاد و بــدون مجــوز در هــر زمــان و‬ ‫مــکان و بــه فاصلــه ســرعت امــواج خــود را بــه ذهــن و زبــان‬ ‫و مــکان همــگان کــه توانســته اند از ابزارهــای ارتباطــی نویــن‬ ‫اســتفاده کننــد ورود مــی کنــد‪.‬‬ ‫در شــرایط فعلــی و در جنگ هــای برهــم زننــده نظام هــای‬ ‫حکومتــی بــرد از ان ملتــی اســت کــه بتوانــد در جنگ هــای‬ ‫رســانه ای پیــروز از میــدان مبــارزه و دفــاع بیــرون ایــد‪ .‬اگــر‬ ‫بــه ایــن واقعیــت توجــه کنیــم کــه امریــکا یکــی از کشــورهای‬ ‫بزرگــی اســت کــه عــاوه بــر قــدرت نظامــی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫اقتصــادی از قــدرت رســانه ای برتــر نیــز برخــوردار اســت ‪ ،‬ان‬ ‫گاه متوجــه می شــویم کــه بهره بــرداری از ایــن قــدرت تــا چــه‬ ‫میــزان موفقیت امیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫نمونــه بــارز و قــدرت رســانه ای را می تــوان در پدیــد اوردن‬ ‫انقالب هــای فیس بوکــی و تبلیغاتــی در کشــورهای هــدف‬ ‫مالحظــه کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی مــردم لیبــی‪ ،‬ســوریه‪ ،‬مصــر و تونــس را بــا تهاجــم‬ ‫رســانه ای بــه خیابــان اورده انــد تــا بــر علیــه نظــام حاکــم‬ ‫شــورش کنند و به دنبال ازادی باشــند ابزار تبلیغاتی حقوق‬ ‫بشــر چماقی شــد که بر ســر حاکمیت های اســتبدادی فرود‬ ‫در ایران‪ ،‬گلستان‬ ‫الگوی زندگی‬ ‫مبتنی بر وحدت‬ ‫و انسجام است‬ ‫امــد هرچنــد نتیجــه حاصلــه بــرای مطالبه گــران و انقالبیــون‬ ‫جــز خســارت های مالــی ناشــی از انارشیســم نظامــی و‬ ‫امنیتــی نبــوده و تنهــا فایــده ان ســلطه امریــکا‪ ،‬انگلیــس و‬ ‫صهیونیســت ها بــر کشــورهای شکســت خــورده در حفــظ‬ ‫مولفه هــای قــدرت بــه ویــژه قــدرت نظامــی بــوده اســت‬ ‫و امــروز کــه امریــکا درصــدد تقســیم کشــورهای بــزرگ بــه‬ ‫کشــورهای کوچــک اســت از طریــق جنــگ رســانه ای فرصــت‬ ‫یافتــه قومیت هــای چندگانــه را بــا دامــن زدن بــه اختالفــات‬ ‫مذهبــی و عقیدتــی از یــک ســو و از دیگــر ســوی اختالفــات‬ ‫مــرزی بــا همســایگان مردمــان را بــا وعــده ازادی بــه خیابانهــا‬ ‫بکشــاند و بــر افــکار عمومــی از طریــق جنــگ رســانه ای‬ ‫مدیریــت کنــد‪ .‬کافــی اســت دولت هــا در طــول مــدت‬ ‫حاکمیــت و زمامــداری بــه هــر دلیــل نقطــه ضعف هایــی از‬ ‫خــود نشــان داده باشــند تــا شــرایط تحریــک و تهییــج مــردم‬ ‫بــرای مقابلــه بــا حکومت هــا فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وقتــی کشــوری ماننــد ایــران کــه دارای موقعیت هــای‬ ‫اســتراتژیکی جغرافیایــی و داشــتن معــادن زرخیــز بــه‬ ‫ویــژه نفــت و گاز اســت طعمــه ای چــرب و پرمنفعــت بــه‬ ‫حســاب می ایــد و همــه شــرایط جمــع اســت تــا امپریالیســم‬ ‫ســرمایه داری و ذی نفــوذ بــرای تصاحــب و بهره بــرداری از ان‬ ‫تمــام راه هــای نفــوذ را امتحــان کنــد‪ ...‬امــروز قــدرت نظامــی‬ ‫ایــران خــار در چشــم دشــمنان دور و نزدیــک اســت‪.‬‬ ‫لــذا قــدرت موشــکی‪ ،‬قــدرت پهپــادی‪ ،‬قدرت نیروهــای جان‬ ‫بــر کــف دفاعــی کــه حاصــل تجربــه ‪ 8‬ســال جنــگ تحمیلــی‬ ‫اســت را برنمی تابنــد‪ .‬پــس راه حــل تضعیــف حاکمیــت اگــر‬ ‫از طریــق حملــه نظامــی ســوداور محتمــل نباشــد بهتریــن‬ ‫گزینــه تحریــم و جنــگ رســانه ای اســت زیــرا تحریم هــا‬ ‫توانســته اند قدرت اقتصادی کشــور را در چنگال اختاپوســی‬ ‫خــود دراورنــد و بیــن حاکمیــت و مــردم اختــاف اندازنــد بــه‬ ‫گونــه ای کــه مطالبه گــری و ســواالت بی جــواب در ذهــن‬ ‫و روح مــردم نفــوذ کنــد و اگــر ایــن جنــگ رســانه ای بــرای‬ ‫برانــدازی نظامــی کــه توانســته اســتقالل خــود را حفــظ کنــد‬ ‫و از وابســتگی تمــام عیــار بــه امریــکا و کشــورهای غربــی‬ ‫خــاص شــود نتیجــه ندهــد طبیعــی اســت کــه اســتقالل و‬ ‫تمامیــت ارضــی کشــور حفــظ می شــود و نقشــه امریــکا برای‬ ‫تجزیــه ایــران بــه ‪ 4‬کشــور وابســته نقــش بــر اب می گــردد‪.‬‬ ‫امــا در ایــن مصــاف نمی تــوان اعتراضــات و مطالبــات‬ ‫مشــروع و قانونــی مــردم را ندیــده گرفــت و ان را ســرکوب‬ ‫کــرد هرچنــد اغتشاشــات هدفمنــد افــرادی خودفروختــه و‬ ‫اجیــر کــه توســط گروهک هــا و احــزاب مخالــف فــراری بــر‬ ‫مــوج مطالبــات مردمــی ســوار شــده اند راه اصالحــات را‬ ‫بســته و یــا بــه تاخیــر می انــدازد و حاکمیــت را مجبور می کند‬ ‫کــه بــرای حفــظ تمامیــت ارضــی و اســتقالل خشــونت را‬ ‫بــا خشــونت پاســخ دهــد و ایــن اقــدام بهانــه ای بــه دســت‬ ‫دشــمنان داخلــی و خارجــی و حتــی مطالبه گــران می دهــد‬ ‫تــا حاکمیــت را مــورد ســئوال و تردیــد قــرار دهنــد‪ .‬در چنیــن‬ ‫شــرایطی نتیجــه اعتراضــات و برخــورد نظــام حاکــم بــا ان‬ ‫بــرای هــر دو طــرف باخــت خواهــد بــود زیــرا از یــک طــرف‬ ‫نارضایتــی را تشــدید می کنــد و بهانــه بــه دســت دشــمنان‬ ‫می دهــد و از طرفــی اعتراض کننــدگان هــم بــه خواســته‬ ‫خــود نمی رســند بلکــه امنیــت انهــا هــم خدشــه دار می شــود‬ ‫حــال ایــن ســئوال بــرای جامعــه ای کــه دوقطبــی شــده پیــش‬ ‫می ایــد کــه موافقــان بــا حکومــت و نظــام چــه بکننــد تــا از‬ ‫خســارات احتمالــی پیشــگیری و امنیــت مــردم خدشــه دار‬ ‫نگــردد و امریــکا بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده خــود‬ ‫نرســد و مطالبه گــران خواســته های بــه حــق خــود را چگونــه‬ ‫از خواســته های نامشــروع خودفروختــگان و ســتون پنجــم‬ ‫جــدا نماینــد؟‬ ‫اگــر از احساســات تحریــک شــده پرهیــز شــود و عاقالنــه و‬ ‫بــا تدبیــر‪ ،‬نظــام و معترضیــن بــه توافقــی برســند کــه حداقل‬ ‫به بخشــی از خواســته های مردم معترض پاســخ داده شــود‬ ‫ارامشــی نســبی بــه وجــود می ایــد کــه حاصــل ان شکســت‬ ‫امریــکا و دشــمنان منطقــه ای اســت کــه قــدرت انقالبــی و‬ ‫نظامــی ایــران را خــاری در چشــم و اســتخوانی در گلــوی خود‬ ‫می داننــد طبیعــی اســت تحقــق چنیــن خواســته ای به تدبیر‬ ‫سیاســی و عقالیــی دو طــرف مخاصمــه برمی گــردد‪ .‬زیــرا نــه‬ ‫می تــوان اعتراضــات قانونــی را نادیــده گرفــت و اتــش خشــم‬ ‫را زیــر خاکســتر پنهــان کــرد و یــا بــر دامنــه ان افــزود و نــه‬ ‫می توان به دشــمنی دشــمنان بی توجه ماند و گفت امریکا‬ ‫دوســت ملــت ایــران اســت کــه هیــچ وقــت نبــوده اســت‬ ‫امریــکا از بــدو تاســیس تاکنــون بــرای هیــچ کشــوری امنیــت‬ ‫و ازادی و اســتقالل نیــاورده بلکــه بــا جنگ‪-‬هــای مســتقیم و‬ ‫نیابتــی حضــور اســتعمارگرانه خــود را در کشــورهای منطقــه‬ ‫عملــی کــرده اســت‪ .‬امریــکا بــه مــردم لیبــی‪ ،‬ســوریه‪،‬‬ ‫افغانســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬مصــر و یمــن در ســال های اخیــر وعــده‬ ‫ازادی و تحقــق حقــوق بشــر داد امــا هیــچ یــک از کشــورهای‬ ‫هــدف نــه اینکــه بــه ازادی و اســتقالل نرســیدند بلکــه از‬ ‫امنیتــی هــم کــه برخــوردار بودند محروم شــدند و در بدترین‬ ‫شــرایط از تــرس فقــر و بیــکاری بــه ابهــای خروشــان دریــا‬ ‫پنــاه بردنــد تــا در مدینــه فاضلــه خیالــی به اســارت داوطلبانه‬ ‫رونــد و مفــت و مجانــی خدمــات علمــی و تجربــی خــود را در‬ ‫قبــال نــان بخــور و نمیــری بــه دشــمنان کشورشــان ارزانــی‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫حــال بــا ایــن تجربیــات تاریخــی جــز راه راســت و عقالنیــت‬ ‫برای رســیدن به مطالبات قانونی و مشــروع مســیری پیش‬ ‫روی نیســت‪.‬‬ ‫مــا بایــد مولفه هــای قــدرت کشــور خــود را حفــظ کنیــم و‬ ‫اجــازه تضعیــف ان را بــه هیــچ یــک از دشــمنان داخلــی‬ ‫و خارجــی ندهیــم تــا در ســایه حفــظ تمامیــت ارضــی و‬ ‫اســتقالل بــه ازادی و اعتــای فرهنــگ عمومــی برســیم‪.‬‬ ‫روابــط خــود را بــا همســایگان تقویــت کنیــم و صرفــا بــه‬ ‫تکلیــف نیاندیشــیم بلکــه نتیجــه مطلــوب کار را نیــز لحــاظ‬ ‫کنیــم‪ .‬یــک دیپلماســی قــوی می توانــد مســائل اقتصــادی را‬ ‫حــل کنــد و برگ هــای برنــده را رو نمایــد تــا دســتاوردها حفــظ‬ ‫شــود و ضعف هــا بــه قــوت تبدیــل گــردد‪.‬‬ ‫والسالم‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان رنگین کمــان اقــوام‬ ‫و الگــوی زندگــی مبتنــی بــر وحــدت و انســجام در ایــران‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه شــنبه شــب در روز پایانــی پانزدهمیــن‬ ‫جشــنواره بین المللــی فرهنــگ و اقتصــاد اقــوام ایــران ‬ ‫زمیــن در گــرگان اظهارداشــت‪ :‬ایــن مســاله نشــان دهنده‬ ‫اتحــاد و وحــدت تاریخــی و ریشــه ای ســاکنان اســتان و‬ ‫حــس مســوولیت پذیری مســووالن اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬جشــنواره اقــوام واقــع بــا حضــور‬ ‫حداکثــری مــردم اســتان و مشــارکت اقــوام مختلــف از‬ ‫‪ ۳۰‬اســتان کشــور برگــزار شــده و بــه رضایــت حداکثــری‬ ‫همــه انــان انجامیــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬رویدادهــای مهــم و متاثــر‬ ‫از ایــن جشــنواره در غرفه هــای گوناگــون‪ ،‬گوشــه ای‬ ‫از تاریــخ کهــن ایــران زمیــن را بــه نمایــش گذاشــت و‬ ‫همــگان به خصــوص جوانــان را بــا گذشــته پرافتخــار‬ ‫کشــور اشــنا کــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬ظرفیــت فوق العــاد ه و بی مثــال اقــوام‬ ‫در نقــاط گوناگــون کشــور ثابــت کــرده کــه ایــران جــزو ســه‬ ‫امپراطــوری برتــر دنیــا بــوده و تمدنــی قابــل احتــرام داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گلســتان ســرزمین مملــو از جاذبــه هــای‬ ‫طبیعــی و گردشــگری و قابلیــت هــای خــدادادی فــراوان‬ ‫اســت کــه بــا وجــود ایــن ظرفیــت هــا از ســرانه بــاالی‬ ‫درامــدی برخــوردار نیســت کــه بایــد تــاش کنیــم ایــن‬ ‫ســرانه را تــا افــق ‪ ۱۴۰۴‬بــه میانگیــن کشــوری برســانیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از راه هــای رســیدن بــه‬ ‫ی بــرای اســتفاده از ظرفیــت همــه‬ ‫ایــن هــدف‪ ،‬برنامه ریــز ‬ ‫مناطــق از جملــه روســتاها اســت‪.‬‬ ‫جشــنواره پانزدهمیــن جشــنواره اقتصــاد و فرهنــگ اقــوام‬ ‫ایــران زمیــن از روز سه شــنبه هفتــه گذشــته در محــل‬ ‫دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی گلســتان در گــرگان بــا‬ ‫حضــور وزیــر کشــور بــه مــدت ‪ ۵‬روز کاری اغــاز ب ـه کار کــرد‪.‬‬ ‫پانزدهمیــن دوره ایــن رویــداد فرهنگــی در بخش هــای‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬ســوغات‪ ،‬موســیقی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫بوم گــردی‪ ،‬ســیاه چادر و عشــایر‪ ،‬روســتاهای هــدف‬ ‫گردشــگری‪ ،‬غذاهــای ســنتی و بازی هــای بومــی و محلــی بــا‬ ‫حضــور هنرمنــدان اســتان های مختلــف کشــور برنامه ریزی ‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫ بطــور کلــی سیســتم هــای انژکتــوری بــه ســه‬‫دســته تقســیم مــی گردننــد ‪:‬‬ ‫‪.1‬سیســتم انژکتــوری پاشــش تــک نقطـه ای(‪)SPEI‬‬ ‫ماننــد دوو ریســر‬ ‫‪.2‬سیســتم انژکتوربــه پاشــش چنــد نقطــه ای‬ ‫(‪)MPFI‬کــه درتقریبــا در تمــام خودروهــای‬ ‫اســتفاده شــده اســت‬ ‫‪.3‬سیســتم انژکتــوری پاشــش مســتقیم بنزینــی‬ ‫(‪)GDI‬‬ ‫ مدلهای انژکتوری مختلف‪:‬‬‫‪ : A‬دسته غیر ترتیبی ‪:‬‬ ‫ کــه درایــن دســته چهــار انژکتــور باهــم عمــل پاشــش‬‫راانجــام می دهنــد بــه ایــن دســته مگنتــی مارلــی گفتــه‬ ‫می شــود مانند ســری اول پژوپرشــیا وســمند‬ ‫‪:B‬دسته نیمه ترتیبی ‪:‬‬ ‫ در ایــن دســته انژکتورهــا بصــورت جفــت‬‫جفــت پاشــش می کننــد یعنــی انژگتــور ‪1‬و‪ 4‬باهــم‬ ‫وانژکتورهــای ‪2‬و‪ 3‬نیــز باهم عمــل پاشــش را‬ ‫انجــام می دهنــد کــه بــه گروه ‪  SL96‬معــروف‬ ‫اســت ماننــد پــژو ‪ 405‬و پــژو ‪RD‬‬ ‫‪:c‬دسته ترتیبی‬ ‫ ایــن دســته بــا پیشــرفت تکنولــوژی جایگزیــن‬‫جایگزیــن دو گــروه قبلــی شــد وامــروزه در‬ ‫تمــام اتومبیل هــای ســاخته شــده از ایــن‬ ‫گــروه اســتفاده می گــردد درایــن نــوع ترتیــب‬ ‫پاشــش بصــورت ‪ 1.3.4.2‬میباشــد ایــن دســته‬ ‫معرف‪ S2000  ‬وسیســتم بــوش و‪ simens‬اســت‬ ‫ماننــد پــژو پرایــد و‪206‬‬ ‫ امــا در‪  ECU‬بــرای بررســی خطــای پیــش امــده‬‫کــه چــراغ چــک روشــن می گــردد بایــد دســتگاه‬ ‫دیــاگ را به ‪ ECU‬متصل نمــود بــرای ایــن‬ ‫قســمت یــک کابــل رابــط بیــن ‪ ECU‬و دســتگاه‬ ‫دیــاگ قــرارداده می شــود کــه در خودروهــا ایــن‬ ‫محل متفــاوت می باشــد ‪:‬‬ ‫ در ‪ 206‬داری یک ســوکت ‪ 16‬پایه اســت که در‬‫زیــر فرمــان قــرار دارد ‪ .‬در ‪405‬و پــارس و ســمند‬ ‫در کنــار مخــزن روغــن ترمــز قــرار دارد‬ ‫فرمــان‬ ‫زیــر‬ ‫ســمند ‪ LX‬در‬ ‫در‬ ‫‬‫قراردارد ‪ .‬در ‪ RD‬و ‪ ROA‬نیــز در کنــار مخــزن روغــن‬ ‫ترمــز قــرار دارد ‪ .‬در پیــکان داخــل جعبه ‪ ECU‬قــرار دارد‬ ‫ در زانتیا در داخل جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد‬‫ درسســتم مگنتــی مارلــی میــزان ســوخت و اوانس‬‫جرقــه را میتــوان بطــور دســتی تنظیــم نمود‬ ‫ درمدل ‪ SL96‬فقــط میتــوان مقــدار ســوخت را‬‫بصــورت دســتی تنظیــم نمــود‬ ‫امــا در ایــن مبحــث مــا فقــط بــه تشــریح عملگرهــا‬ ‫می پردازیــم‪:‬‬ ‫عملگرهای سیستم انژکتور عبارتند از ‪:‬‬ ‫ رلــه فن‪.2  ‬کوئــل دوبل‪.3  ‬پمــپ بنزیــن‪.4  ‬‬‫اســتپ موتور‪.5   ‬شــیر برقــی کنیســتر‪.6  ‬عقربه‬ ‫دور ســنج موتور‪.7  ‬چــراغ اخطــار عیــب یــاب‪.8   ‬‬ ‫انژکتــور‪ .9  ‬رلــه دوبــل‬ ‫ امــا پــس از ارســال ســیگنال های کــه از طــرف‬‫سنســورها به ‪ ECU‬کــه ایــن ســیگنال ها بصــورت‬ ‫ولتاژ(انالوگ)به ‪ ECU‬ارســال میگــردد بایــد بــه‬ ‫دیجیتــال تبدیــل گردنــد کــه ایــن کار توســت‬ ‫قســمتی بــه نام ‪A/B‬کــه یــک مدار‪  ‬الکترونیکــی‬ ‫اســت انجــام مــی پذیــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪633‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫جشنواره اقوام گلستان‬ ‫محلی برای نمایش اراده‬ ‫اهنین بانوی معلول گیالنی‬ ‫راهداری ‪ 347‬کیلومتر‬ ‫از راههای علی اباد به صورت‬ ‫ضربتی در حال اجراست‬ ‫رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان علــی ابــاد کتــول اعــام کــرد‪347 :‬‬ ‫کیلومتــر از محورهــای اصلــی‪ ،‬فرعــی و بزرگراهــی حــوزه اســتحفاظی تحــت پوشــش طــرح‬ ‫راهــداری ضربتــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫غالمرضــا ابراهیمــی اظهــار داشــت‪ :‬طــرح راهــداری ضربتــی محورهــای ارتباطــی شهرســتان از‬ ‫اواســط شــهریورماه ســال جــاری در ســه بخــش عملیــات امــور اجرایــی‪ ،‬ایمنــی و حریــم راه هــا و‬ ‫حقوقــی و بخــش حمــل و نقــل اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در بخــش امــور اجرایــی رفیوژمیانــی و کناره نیوجرســی و پــل ها از خاک و نخاله‬ ‫با کمک ‪ 500‬نفرروز پاک ســازی و جاروکشــی شــد ‪ .‬تســطیح حریم و شــانه خاکی راه ‪ ،‬علف‬ ‫تراشــی و نــی زنــی بطــول ‪ ۱۵۰‬کیلومتر انجام شــد‬ ‫فریبــا معصومــی کارافریــن شناخته شــده ای‬ ‫در کشــور اســت؛ بانــوی هنرمنــد فومنــی کــه بــا‬ ‫وجــود معلولیــت ‪ ۹۰‬درصــدی اراده اهنینــی بــرای‬ ‫شناســاندن قابلیــت و توانایی هــای خــود دارد و در‬ ‫پانزدهمیــن جشــنواره اقــوام گلســتان بــه عنــوان‬ ‫نمــادی از اســتقامت بــرای نقش افرینــی در چــرخ‬ ‫تولیــد کشــور معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫معصومــی بــه دلیــل مشــکل جســمانی‪ ،‬امــکان‬ ‫حرکــت نــدارد امــا بــا وجــود یکجانشــینی‪ ،‬کارهــای‬ ‫بزرگــی انجــام داد کــه تربیــت ده هــا کارافریــن‪،‬‬ ‫ســخنرانی انگیزشــی بــرای هنرجویــان و داشــتن‬ ‫ارزوهــای بزرگــی ماننــد تبدیل شــدن بــه هنرمنــد و‬ ‫کارافرینــی جهانــی‪ ،‬بخش هایــی از ایــن رویاهــای‬ ‫ناتمــام اســت‪.‬‬ ‫فریبــا اهــل روســتای صالح ســرا شــولم بخــش‬ ‫ســردار جنــگل شهرســتان فومــن در اســتان گیــان‬ ‫اســت کــه تاکنــون در صدهــا نمایشــگاه شــرکت‬ ‫کــرده و بــا تولیــدات هنــری ماننــد پولــک دوزی‪،‬‬ ‫کاموابافــی‪ ،‬عروســک و گل ســازی‪ ،‬چشـم ها را بــه‬ ‫خــود خیــره کــرد‪.‬‬ ‫برگــزاری پانزدهمیــن جشــنواره اقتصــاد و فرهنگ‬ ‫اقــوام ایــران زمیــن بــه میزبانــی گلســتان یکــی از‬ ‫جلوه هــای نقش افرینــی زنــان موفــق و کارافریــن‬ ‫اقــوام ایرانــی از جملــه فریبــا معصــوی اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن هنرمنــدان کارافریــن حاضــر در‬ ‫ایــن جشــنواره فریبــا معصومــی اســت کــه پــس‬ ‫از ســال ها زندگــی ســخت ناشــی از معلولیــت‬ ‫شــدید‪ ،‬بــا جرقــه ای کوچــک کــه در ذهنــش زده‬ ‫شــد‪ ،‬پــا بــه دنیــای هنــر گذاشــت و بــه جایی رســید‬ ‫کــه حــاال الگــوی بســیاری از هنردوســتان از جملــه‬ ‫زنــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد فومنــی گفــت‪ :‬از بــدو تولــد دچــار‬ ‫بیمــاری راشیتیســم(نرمی اســتخوان ) بــودم و‬ ‫بــه همیــن دلیــل بــه جــز ســر‪ ،‬انگش ـت ها و مــچ‬ ‫دســت‪ ،‬دیگــر اندامــم رشــد نکــرد و مــن بــا همــان‬ ‫شــرایط بــه زندگــی ادامــه دادم‪.‬‬ ‫معصومــی افــزود‪ :‬بــا وجــود زندگــی ســخت‪،‬‬ ‫معلولیــت را تبدیــل بــه توانایــی کــرده و‬ ‫مربــی بســیاری از افــراد در امــوزش صنایــع‬ ‫دســتی شــدم‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی هنرمنــد ادامــه داد‪ :‬تجربیاتــی کــه بــا‬ ‫وجــود معلولیــت بــه دســت اورده ام را بــه عالقــه‬ ‫منــدان منتقــل می کنــم و بــا برخــورداری از فــن‬ ‫بیــان موثــر در راســتای تغییــر ســبک زندگــی افــراد‬ ‫تــاش مــی کنــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از ‪ ۱۲‬ســالگی بــدون امــوزش وارد‬ ‫عرصــه تولیــد صنایــع دســتی شــدم و بــا ‪ ۲۶‬ســال‬ ‫ســابقه فعالیــت هنــری‪ ،‬همچنــان انگیــزه زیــادی‬ ‫بــرای تولیــد صنایــع دســتی دارم‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن گفــت‪ ۱۴ :‬ســال بــه عنــوان‬ ‫کارافریــن برتــر کشــور معرفــی شــدم و در بیــش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬نمایشــگاه در سراســر کشــور شــرکت کردم‪/.‬ایرنــا‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫نمونه کامل حفظ وحدت‬ ‫در ایران‪ ،‬زندگی مسالمت امیز‬ ‫اقوام گلستان است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬زندگی مســالمت امیز و توام با صفا‬ ‫و ارامــش اقــوام گوناگــون در ایــن اســتان‪ ،‬نمونــه کامــل حفــظ‬ ‫انســجام و الگویــی مناســب بــرای ســایر مناطــق کشــور اســت‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه شــامگاه جمعــه در چهارمین شــب برگزاری‬ ‫پانزدهمیــن جشــنواره بین المللــی اقتصــاد و فرهنــگ اقــوام‬ ‫ن زمیــن در گــرگان بــا حضــور وزیــر امــوزش و پــرورش‬ ‫ایــرا ‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ایــن نــوع زندگــی همــراه بــا اتحــاد و انســجام کــه‬ ‫بــه رویــه همیشــگی در گلســتان تبدیل شــده و زمینه ســاز رشــد‬ ‫یکپارچــه همــه اقــوام در مســیر پیشــرفت اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن زندگــی مســالمت امیز تــوام بــا هوشــیاری‬ ‫و بصیــرت مــردم گلســتان باعــث شــد در اغتشاشــات اخیــر‪،‬‬ ‫مــردم بــا درایــت قابــل تحســین خویشــتنداری نشــان دهنــد و‬ ‫عکس العملــی اگاهانــه در برابــر ایــن حــوادث داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬گلســتان ظرفیت هــای بی بدیلــی دارد کــه‬ ‫براســاس ایــن ظرفیت هــا تــاش داریــم تــا در افق ‪ ،۱۴۰۴‬ســرانه‬ ‫تولیــد اســتان را بــه نصــف میانگیــن کشــوری برســانیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه وزارت امــوزش و پــرورش گفــت‪:‬‬ ‫دیپلماســی مهارتــی یکــی از ارکان امــوزش متوســطه اســت و‬ ‫بــا توجــه بــه تاکیــد دولــت بــرای اســتفاده از ظرفیــت کشــورهای‬ ‫همســایه‪ ،‬تقویــت ایــن طــرح می توانــد ظرفیــت خوبــی بــرای‬ ‫توســعه کشــور باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان بــه اخریــن وضعیــت طــرح طبیعــت گــردی و‬ ‫گردشــگری اشــوراده اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــرای اجــرای طــرح‬ ‫گردشــگری اشــوراده هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫محمدجــواد ســاوری افــزود‪ :‬تپــه قلعه خنــدان تاکنــون قلعــه‬ ‫گریان بوده و ‪ ۱۸‬ســال اســت که شــهرداری و شــورای اســامی‬ ‫شــهر گــرگان درگیــر رونــد اجرایــی ایــن پــروژه هســتند‪.‬‬ ‫وی از ســاماندهی تپــه قلعــه خنــدان گــرگان بــا مشــارکت‬ ‫شــهرداری و شــورای اســامی شــهر گــرگان خبــر داد و خاطــر‬ ‫نشــان کــرد ‪ :‬در نشســتی کــه بــا شــورای اســامی شــهر گــرگان‬ ‫داشــتم‪ ،‬اعــام کــردم کــه بعــد از دو جلســه بایــد بــه مرحلــه‬ ‫اجــرا برســیم البتــه در اجــرای پــروژه برخــی ســوء تفاهم ها یین‬ ‫مــا‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬شــورای اســامی شــهر گــرگان وجــود داشــت‬ ‫کــه بــا رایزنی هــای انجــام شــده موضــوع حــل و فصــل شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن اثــر تاریخی ظرفیت این مســئله را دارد‪،‬‬ ‫بــر اســاس برنامه ریــزی انجام شــده قلعــه خنــدان از ایــن حالــت‬ ‫خــارج می شــود و تــا قبــل از نــوروز بایــد اقداماتــی در این منطقه‬ ‫اجرایی شــود تا زمینه جذب گردشــگر در ان فراهم شــود‪.‬‬ ‫مهــدی کاظمــی در نشســت تخصصــی دیپلماســی مهارتــی بــا حضــور‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش و مدیــران کل امــوزش و پــرورش اســتان های‬ ‫مــرزی در گــرگان افــزود‪ :‬می توانیــم زمینه ارتباط با کشــورهای همســایه‬ ‫را از طریــق اســتان های مــرزی و تقویــت طــرح دیپلماســی مهارتــی‬ ‫فراهــم کنیــم کــه نتیجــه ان توســعه اموزشــی و اقتصــادی بــه خصــوص‬ ‫بــرای اســتان های مــرزی اســت‪.‬‬ ‫وی از تــدارک راه انــدازی ‪ ۴۰‬هنرســتان در قالــب دیپلماســی‬ ‫مهارتــی از ســال تحصیلــی اینــده خبــر داد و گفــت‪ :‬در تحقــق‬ ‫ایــن هــدف در کنــار امــوزش و پــرورش‪ ،‬وزارت امــور خارجــه‪،‬‬ ‫اســتانداران و ادارات فنــی و حرفــه ای مشــارکت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان هــم در ایــن نشســت‬ ‫گفت‪ :‬اســتقرار دبیرخانه دیپلماســی مهارتی در گلســتان نشــانه‬ ‫نــگاه ویــژه وزیــر امــوزش و پــرورش بــه ایــن اســتان مــرزی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬بــا تصمیــم‬ ‫کمیتــه برگــزاری و موافقــت اســتاندار‪ ،‬زمــان برگــزاری پانزدهمیــن جشــنواره اقتصــاد و‬ ‫فرهنــگ اقــوام گلســتان یــک روز دیگــر تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫محمدجــواد ســاوری اظهارداشــت‪ :‬ایــن تصمیــم بــه دلیــل اســتقبال فراتــر از انتظــار‬ ‫شــهروندان از ایــن جشــنواره گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــب گذشــته شــاهد اســتقبال بی نظیــر مــردم از ایــن جشــنواره‬ ‫بودیــم بطــوری کــه ســه کیلومتــری منتهــی بــه مــکان برگــزاری جشــنواره زیــر بــار ســنگین‬ ‫ترافیــک خودرویــی رفــت و برخــی شــهروندان مجبــور شــدند بــرای رســیدن بــه مــکان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکی از ارکان اموزش متوسطه‬ ‫دیپلماسی مهارتی است‬ ‫برای اجرای طرح گردشگری‬ ‫اشوراده مشکلی وجود ندارد‬ ‫تمدید برگزاری جشنواره‬ ‫اقوام گلستان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫ابراهیمــی ادامــه داد‪ :‬پــاک ســازی مســیر ابهــای ســطحی و ایجــاد قنــو در بزرگــراه فاضــل ابــاد‪-‬‬ ‫مهــدی ابــاد ‪ ،‬کمربنــدی و محورهــای کوهســتانی‪،‬لکه گیــری بــا اســفالت گــرم و رودمیکــس به‬ ‫میــزان ‪ 200‬تــن‪ ،‬الیروبــی دهانــه پــل هــا و ابروهــا بــه میزان ‪ 50‬دســتگاه و اصالح نقاط رانشــی‬ ‫بــا خاکبــرداری و کــوه بــری در راه روســتایی چلــی ســفلی و علیــا ‪ ،‬لــوکال ‪ ،‬نرسو‪،‬وســیع ســر ‪،‬‬ ‫ریــگ چشــمه ‪ ،‬طاویــر ‪ ،‬خــاک پیرزن‪،‬شــیرین اباد‪،‬افراتختــه بــه میــزان ‪ 3800‬متــر مکعــب و‬ ‫نظافــت تابلــو و عالئــم پــس از هــر بــار بارندگــی در حوزه اســتخفاظی به میــزان ‪ 5‬مرحله بطول‬ ‫‪۲۵۰‬کیلومتــر از اقدامــات دیگــر ایــن بخــش بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ابراهیمــی افــزود‪ :‬کابــل کشــی و برقــراری مجــدد روشــنایی در بزرگــراه بــه طــول ‪ 3‬کیلومتــر‪ ،‬بتــن‬ ‫ریــزی بــر روی کابــل هــای روشــنایی بزرگــراه بــه میــزان ‪ 300‬تــن‪ ،‬خــط کشــی راه هــای اصلــی و‬ ‫فرعــی بــه طــول ‪ 52‬کیلومتــر‪ ،‬ایمــن ســازی مجــدد محــدوده کارگاهــی فاضــل ابــاد و ســنگدوین‬ ‫پــس از هــر بــار ســرقت و یــا تخریــب (‪ 5‬مرحلــه) برخــی از اقدامــات ایمنــی و حریــم راههاســت‪.‬‬ ‫وی از تعمیــر گاردریــل هــا در ‪ 7‬نقطــه شــامل ‪ 40‬عــدد صفحــه گارد و ‪ 20‬عــدد پایــه و‬ ‫بشــکه های ایمنــی بــه تعــداد ‪ 5‬عــدد و میلــه هــای ترافیکــی معیــوب و اســیب دیــده بــه تعــداد‬ ‫‪ 100‬عــدد در حــوزه اســتحفاظی و نصــب چــراغ هــا و فلــش هــای مســیرنمای ســوالر در محــل‬ ‫دوربرگــردان هــای فاضــل ابــاد و زریــن گل بــه تعــداد ‪ 16‬عــدد بعنــوان بخشــی دیگــر از اقدامات‬ ‫ایــن بخــش نــام بــرد‪.‬‬ ‫جمــع اوری ‪ 50‬مــورد از دستفروشــان حریــم راه و جلوگیــری از ‪ 5‬مــورد ســاخت و ســاز غیــر‬ ‫مجــاز ‪ ،‬اصــاح‪ 2‬مــورد از تابلوهــای محدودیــت ســرعت قبــل از دوربیــن هــای کنتــرل ســرعت‬ ‫و انســداد یکصــد مــورد از محــل هــای عبــور غیرمجــاز ادوات کشــاورزی در جزیــره کمربنــدی نیــز‬ ‫بخشــی دیگــر از فعالیــت هــای اجراشــده در طــرح اســت‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد کــه ‪ 30‬مــورد بازدیــد نیــز از مجتمــع هــای خدماتــی و رفاهــی و شــرکت هــای‬ ‫حمــل کاال و مســافر در قالــب ایــن طــرح بعمــل امــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جشــنواره مســیر طوالنــی را پیــاده طــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه علــت تکمیــل ظرفیــت پارکینــگ نمایشــگاه‪ ،‬بســیاری از خانواده هــا از‬ ‫حضــور در جشــنواره منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســاوری شــب گذشــته بیــش از ‪ ۲۵‬هــزار نفــر و در مجمــوع چهــار شــب‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۷۰‬هــزار نفــر از ایــن جشــنواره دیــدن کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫براســاس تصمیــم جدیــد‪ ،‬پانزدهمیــن جشــنواره فرهنــگ و اقتصــاد اقــوام ایــران‬ ‫زمیــن کــه قــرار عصــر امــروز شــنبه بــه پایــان برســد‪ ،‬فــردا یکشــنبه بــه کار خــود پایــان‬ ‫خواهــد داد‪.‬‬ ‫پانزدهمیــن جشــنواره اقــوام ایــران زمیــن در بخش هــای صنایع دســتی‪ ،‬ســوغات‪،‬‬ ‫موســیقی‪ ،‬گردشــگری و بوم گــردی‪ ،‬ســیاه چادر و عشــایر‪ ،‬روســتاهای هــدف‬ ‫گردشــگری‪ ،‬غذاهــای ســنتی و بازی هــای بومــی و محلــی بــا حضــور هنرمنــدان‬ ‫اســتان های مختلــف کشــور در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫هنرمنــدان صنایع دســتی ‪ ۳۱‬اســتان کشــور و همچنیــن ‪ ۲۱‬گــروه موســیقی ســنتی و‬ ‫ایینــی از ‪ ۹‬اســتان در ایــن جشــنواره هنــر خــود را عرضــه می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه ‪ ۱۰‬غرفــه بومگــردی و گردشــگری‪ ۱۵۰ ،‬غرفــه صنایــع دســتی و ‪۳۸‬‬ ‫غرفــه ســیاه چــادر و عشــایر ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫اغاز کشت پاییزه گندم در بزرگترین‬ ‫شهرستانتولیدکنندهکشور‬ ‫همزمــان بــا اغــاز فصــل کشــت محصــول اســتراتژیک گنــدم در منطقــه گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫کشــاورزان ایــن شهرســتان مــرزی بــا اقلیــم خشــک و نیمــه بیابانــی مقدمــات کشــت ایــن‬ ‫محصــول را در بزرگتریــن شهرســتان تولیدکننــده ایــن محصــول در کشــور فراهــم کردنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت مدیریــت جهادکشــاورزی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬در ســال زراعــی جــاری ســهمیه‬ ‫ابالغــی ایــن شهرســتان از ســوی وزارت خانــه‪ ،‬کشــت گنــدم ‪ ۱۰۲‬هــزار و ‪ ۳۹‬هکتــار تعییــن‬ ‫شــده کــه ‪ ۴۰‬درصــد ان در اراضــی ابــی و بقیــه بــه در زمین هــای دیــم کشــت می شــود‪.‬‬ ‫عبدالملــک ارخــی افــزود‪ :‬در صــورت مســاعد بــودن شــرایط جــوی و بارش هــای کافــی‬ ‫هرســاله بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬هزار هکتار از اراضی نواحی شــمالی گنبدکاووس که بارش ســاالنه‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۰۰‬میلی متــر دارنــد‪ ،‬مــازاد بــر ســهمیه ابالغــی بــه زیــر کشــت گنــدم مـی رود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬گنبــدکاووس هرســاله بویــژه در ســال هایی کــه شــرایط اقلیمــی و بارش هــا بــرای‬ ‫زراعــت گنــدم مناســب بــوده و بــا تولیــد افــزون بــر ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن محصــول‪ ،‬عنــوان برتریــن تولیــد کننــده‬ ‫شهرســتانی ایــن محصــول اســتراتژیک در کشــور را از ان خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫ارخــی ادامــه داد‪ :‬در ســال های اخیــر بــه ســبب خشکســالی میــزان تولیــد گنــدم در‬ ‫گنبــدکاووس بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬هــزار تــن متغییــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت مدیریت جهادکشــاورزی گنبدکاووس همچنین ســهمیه ابالغی این شهرســتان‬ ‫بــرای کشــت «جــو» در ســال زراعــی جــاری را ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫مســاعد بودن شــرایط کشــت این ‪ ۲‬محصول (رطوبت و دما) کشــاورزان شهرســتان درحال‬ ‫فراهــم کــردن مقدمــات الزم (زمیــن) بــرای کاشــت محصــول هســتند و طــی چنــد روز اخیــر‬ ‫هــم ‪ ۱۱۶‬هــزار هکتــار گنــدم و ‪ ۲۲۸‬هکتــار جــو کشــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای کشــت ‪ ۲‬محصــول گنــدم و جــو‪ ،‬مدیریــت جهادکشــاورزی گنبــدکاووس بــا‬ ‫همــکاری مراکــز خدمــات خــود مقــدار هفــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬تــن بــذر اصــاح و گواهــی شــده‬ ‫گنــدم و ‪ ۳۵۰‬تــن بــذر جــو از ارقــام گوناگــون متناســب بــا شــرایط اقلیمــی منطقــه تامیــن و تا‬ ‫االن هــزار و ‪ ۱۳۷‬تــن انــرا توزیــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫ارخــی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر تــدارک بــذر مــورد نیــاز ایــن ‪ ۲‬محصــول و نیــز ‪ ۲۶‬تــن بــذر دانــه‬ ‫روغنــی کلــزا کــه از دیگــر محصــوالت اســتراتژیک کشــت پاییــزه به شــمار مـی رود‪ ،‬برای ســال‬ ‫زراعــی جــاری تــا کنــون هفــت هــزار و ‪ ۲۶۰‬تــن انــواع کود شــیمیایی (اوره‪ ،‬پتاســه و فســفاته)‬ ‫تامیــن شــده کــه تــا االن پنــج هــزار و ‪ ۱۶۴‬تــن ان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت مدیریــت جهادکشــاوروزی گنبــدکاووس همچنیــن ســهمیه ابالغــی ایــن‬ ‫شهرســتان بــرای کشــت دانــه روغنــی کلــز در ســال زراعــی پیــش رو را ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‬ ‫اعــام کــرد و بیــان داشــت‪ :‬تــا کنــون کشــاورزان گنبــدی در ســطح چهــار هــزار و ‪ ۶۶۵‬هکتــار‬ ‫اقــدام بــه کشــت ایــن محصــول کردنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪633‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۳‬درصدی زیربنای‬ ‫کتابخانه های خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراسان شــمالی گفــت‪ :‬زیربنــای کتابخانه هــای ایــن‬ ‫اســتان بــا ‪ ۳۳‬درصــد افزایــش بــه ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۱۶۷‬متــر مربــع رســید‪.‬‬ ‫مهــدی اریــان در دیــدار بــا امــام جمعــه بجنــورد بــه مناســبت هفتــه کتاب اظهارداشــت‪:‬‬ ‫زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومــی ایــن اســتان در ســال قبــل ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۶۶۷‬متــر مربــع‬ ‫بوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینــک ســرانه زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومــی اســتان بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر‬ ‫‪ ۲.۹۸‬متــر مربــع اســت در حالــی کــه ســال گذشــته ‪ ۲.۲۴‬متــر مربــع بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراسان شــمالی ادامــه داد‪ :‬تکمیــل کتابخانــه مرکــزی‬ ‫شــیروان و اســفراین هــر کــدام جداگانــه بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر مربــع‪ ،‬کتابخانــه قلعــه‬ ‫خــان و تمیــزی در بــام و صفــی ابــاد و گلســتان شــهر بجنــورد از جملــه فضاهایــی اســت‬ ‫کــه امســال بهره بــرداری شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اینــک در ایــن اســتان ‪ ۷۷‬بــاب کتابخانــه عمومــی فعــال اســت کــه‬ ‫بیــش از ‪ ۹۳۴‬هــزار جلــد کتــاب نیــز در مخــازن ایــن مراکــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫اریــان اضافــه کــرد‪ ۳۸۴ :‬هــزار جلــد کتــاب از ابتــدای امســال تاکنــون در کتابخانــه هــای‬ ‫اســتان بــه امانــت رفــت کــه در ایــن شــاخص نیــز حــدود ســه برابــر رشــد داشــته ایــم‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫«خودروی مفهومی»‬ ‫یا خودروی نفهم!‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان اعتبار سفر رییس جمهور‬ ‫رشد ‪ ۲‬برابری نرخ عضویت‬ ‫اریــان در ادامــه از رشــد ‪ ۲‬برابــری نــرخ عضویــت در کتابخانــه هــای عمومــی خراســان‬ ‫شــمالی خبــر داد و تصریــح کــرد‪ :‬ایــن فضاهــای فرهنگــی در حــال حاضــر ‪ ۵۷‬هــزار نفــر‬ ‫عضــو دارنــد در حالــی کــه تعــداد اعضــای ســال گذشــته ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۱۶۱‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اینــک بــه ازای هــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر در ایــن اســتان ‪ ۲.۱۹‬بــاب کتابخانــه وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته در ایــن اســتان ‪ ۷۱‬بــاب کتابخانــه عمومــی‬ ‫وجــود داشــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراسان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬ســرانه کتــاب در‬ ‫کتابخانــه هــای عمومــی ایــن اســتان نیــز نســبت بــه پارســال ‪ ۹‬درصــد رشــد داشــته اســت‬ ‫و اینــک بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر جمعیــت ‪ ۱۰۶‬جلــد کتــاب وجــود دارد‪.‬‬ ‫دستگیری قاچاقچیان درختان‬ ‫ممنوع القطع «گز» در اق قال‬ ‫کشف موتورسیکلت های سرقتی‬ ‫از مشهد در «سه گنبد» فاروج‬ ‫کشف ‪ 2‬کیلوگرم مواد مخدر‬ ‫در بجنورد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اق قــا گفــت‪ ۲ :‬قاچاقچــی‬ ‫چــوب کــه اقــدام بــه قطــع درختــان در معــرض انقــراض «‬ ‫گــز » در معابــر شــهر انبارالــوم ایــن شهرســتان کــرده بودنــد‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ اکبرســجادی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن متخلفــان‬ ‫ســه تــن چــوب قطع شــده گــز و یــک تــن چــوب کاج کشــف‬ ‫و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫به گفتــه وی قطــع ایــن درختچه هــا ممنــوع اســت و اگــر در‬ ‫اراضــی منابــع ملــی باشــد متخلــف بــه پرداخــت جــزای نقــدی‬ ‫محکــوم می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس شــنیده هــا‪ ،‬متخلفــان با ســوزاندن چوب هــا‪ ،‬زغال‬ ‫بــه دســت امــده را کیلویــی ‪ ۱۰۰‬هــزار ریــال و تنــه و سرشــاخه‬ ‫درختچــه گــز را کیلویــی ‪ ۵۰‬هــزار ریــال بــه فــروش می رســانند‪.‬‬ ‫گَــز یــا گـِـز بــه علــت رســیدن ریشـه اش به اب ســطحی از عمر‬ ‫طوالنی برخوردار اســت‪.‬‬ ‫اق قــا در ‪ ۱۵‬کیلومتــری شــمال گــرگان واقــع اســت کــه بــه‬ ‫ســبب بــاال بــودن ســطح اب هــای زیــر زمینــی و وجــود اب های‬ ‫لــب شــور از رویشــگاه هــای درختچــه گــز محســوب می شــود‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فاروج از دســتگیری یک ســارق و‬ ‫کشــف ‪ 2‬دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی از مشــهد در روســتای‬ ‫«ســه گنبــد» خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در ایــن رابطــه افــزود‪ :‬مامــوران‬ ‫انتظامــی پاســگاه مایــوان حیــن گشــت زنــی‏هدفمنــد در ســطح‬ ‫حــوزه اســتحفاظی‪ ،‬در روســتای ســه گنبــد بــه یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت فاقــد پــاک مشــکوک و ان را متوقــف می کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در اســتعالم به عمل امــده‬ ‫مشــخص شــد شــماره موتور و شاســی موتورســیکلت با یکدیگر‬ ‫همخوانــی نــدارد‪ ،‬بیــان‏داشــت‪ :‬در بررســی بیشــتر مشــخص‬ ‫شــد کــه تنــه متعلــق بــه یــک دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی‬ ‫و همچنیــن موتــور متعلــق بــه یــک دســتگاه‏موتورســیکلت‬ ‫ســرقتی دیگــر بــوده کــه از مشــهد مقــدس بــه ســرقت رفته انــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فــاروج در ادامه خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫برابــر هماهنگــی قضایــی به عمل امــده‪ ،‬راکــب موتورســیکلت‬ ‫بــه پاســگاه احضــار و طــی‏تحقیــق به عمل امــده از نامبــرده‬ ‫مشــخص شــد کــه وی موتورســیکلت را از فــردی اهــل و ســاکن‬ ‫روســتای ســه گنبــد خریــداری کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف ‪ 2‬کیلــو و‬ ‫‪ 25‬گــرم انــواع مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه‬ ‫فــردی اقــدام بــه تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر در ســطح‬ ‫شهرســتان می کنــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫‏دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا شناســایی محــل‬ ‫اختفــای متهــم بــه ان مــکان اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫بازرســی از ایــن‏مــکان مقــدار ‪ 2‬کیلــو و ‪ 25‬گــرم انــواع‬ ‫مــواد مخــدر ازجملــه تریــاک‪ ،‬شــیره و ســوخته تریــاک‬ ‫کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه یــک نفــر متهــم نیــز‬ ‫در ایــن رابطــه دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی‏شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا‬ ‫بــه جهــت پاک ســازی نقــاط الــوده بــه مــواد مخــدر‪ ،‬در‬ ‫صــورت اطــاع از این گونــه مــوارد بالفاصلــه‏مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫چکالکترونیکچیست‬ ‫و چگونه صادر و نقد‬ ‫می شود؟‬ ‫جهــت ثبــت امضــای الکترونیکــی و همچنین داشــتن یک حســاب جاری‬ ‫بــا امــکان صــدور دســته چــک پیش نیازهای اســتفاده از خدمات ســامانه‬ ‫چــکاد بــه منظــور دریافــت و صــدور چــک دیجیتــال اســت‪.‬‬ ‫عضویــت در همــراه بانــک‪ ،‬نصــب و فعال ســازی برنامــه «هامــون»‬ ‫‪5‬‬ ‫وی در ادامــه یــاداور شــد‪ ۱۵ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل ســفر رییــس جمهــور بــه‬ ‫اســتان اختصــاص یافــت کــه بــرای تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراسان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کتابخانــه عمومــی‬ ‫شــوقان‪ ،‬سنخواســت‪ ،‬طبــر‪ ،‬ایــور‪ ،‬تیتکانلــو‪ ،‬اشــخانه‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج و اســفراین‬ ‫از جملــه پــروژه هــای نیمــه تمــام اســتان هســتند کــه بــا ایــن میــزان اعتبــار تکمیــل و‬ ‫تجهیــز مــی شــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫بانــک مرکــزی در مراســمی بــا حضــور رییــس کل ایــن بانــک و وزرای‬ ‫اقتصــاد و صمــت از خدمــت نویــن «چــک الکترونیــک» رونمایــی کرد‬ ‫کــه نــوع جدیــدی از چــک اســت که ســرعت‪ ،‬دقت و امنیت بیشــتری‬ ‫در عملکــرد و نقدشــوندگی نســبت بــه چک های کاغــذی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از بانــک مرکــزی‪ ،‬چــک الکترونیــک‬ ‫نــوع جدیــدی از چــک اســت کــه ســرعت‪ ،‬دقــت و امنیــت بیشــتری‬ ‫در عملکرد و نقدشــوندگی نســبت به چک های کاغذی دارد و تمام‬ ‫قوانیــن چــک کاغــذی بــرای ان قابــل اجراســت و بــا یــک امضــای‬ ‫الکترونیکــی اعتبــار پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور‪ ،‬ســامانه چــکاد بــا هــدف ایجــاد بســتری بــرای‬ ‫ارائــه چــک امــن دیجیتــال و رفــع مخاطــرات احتمالــی چک هــای‬ ‫کاغــذی راه انــدازی شــده اســت کــه امــکان مدیریــت و نظــارت انالین‬ ‫مبادلــه چــک را بــرای شــبکه بانکــی و بانــک مرکــزی فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫از مزایــای چــک الکترونیــک می تــوان بــه ســرعت زیــاد در ثبــت و‬ ‫پــردازش چک هــای الکترونیکــی‪ ،‬عدم نیاز به ارســال نســخه فیزیکی‬ ‫چــک‪ ،‬حــذف نگرانــی افــراد در خصــوص ثبــت چــک در ســامانه و‬ ‫امنیــت بــاال و عــدم امــکان ســرقت یــا تحریــف چــک اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چک الکترونیکی چیســت؟چک دیجیتال موجودیتی مشــابه چک‬ ‫کاغــذی دارد و تمامــی مقــررات چــک کاغــذی در مــورد ان صــدق‬ ‫می کنــد‪ .‬در چــک دیجیتــال کاغــذی از موجودیــت چــک حــذف و بــا‬ ‫اســتفاده از امضــای دیجیتــال چــک معتبــر می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص ســامانه چــکاد بــا هــدف ایجــاد بســتر امــن بیــن‬ ‫بانکــی جهــت ارایــه چــک دیجیتــال و برطــرف نمــودن مشــکالت چک‬ ‫فیزیکــی ایجــاد شــده و بانک هــا بــا بهره گیــری از ســرویس های ارایــه‬ ‫شــده توســط ایــن ســامانه می تواننــد ســرویس های چــک دیجیتــال‬ ‫را بــرای مشــتریان خــود عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫پــس از فعال ســازی خدمــت چــک دیجیتــال در منــوی مربوطــه در‬ ‫همــراه بانــک خدمــات مربــوط بــه چــک دیجیتــال اعــم از درخواســت‬ ‫صــدور دســته چــک‪ ،‬صــدور چــک‪ ،‬امــکان وصــول درون بانکی و بین‬ ‫بانکــی چــک‪ ،‬بانکــی مشــاهده دســته چــک صــادر شــده و برگه هــای‬ ‫چــک دیجیتــال‪ ،‬مشــاهده چک هــای دریافتــی‪ ،‬انتقــال چــک‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬ضمانــت چــک‪ ،‬مسدودســازی چــک‪ ،‬ابطــال چــک و نقــد‬ ‫کــردن چــک بــدون مراجعــه بــه شــعبه قابــل انجــام خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نقــد کــردن چــک الکترونیکی‪:‬ماننــد چک هــای کاغــذی‪ ،‬کســی‬ ‫کــه چــک را می نویســد (یعنــی همــان صادرکننــده) بایــد اطالعــات‬ ‫خواســته شــده را وارد ســامانه کنــد و درخواســت خــود را بــه صــورت‬ ‫دیجیتــال در قســمت تعییــن شــده در ســامانه چــک الکترونیکــی‬ ‫ثبــت کنــد تــا ترمینـــال های دســتگاه‪ ،‬ان را بــه بانــک انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫دریافت کننــده هــم بایــد اطالعــات چــک الکترونیکــی را بــه دقــت‬ ‫مطالعــه کــرده و ثبــت ان را تاییــد کنــد تــا چــک در قالــب ســپرده‬ ‫در اختیــار بانــک پرداخت کننــده قــرار بگیــرد‪ .‬زمانــی کــه گیرنــده‬ ‫درخواســت نقــد شــدن چــک را کنــد‪ ،‬بانــک عامــل بعــد از تاییــد چــک‬ ‫دیجیتــال ثبــت شــده در سیســتم‪ ،‬حســابی کــه مربــوط بــه ان اســت‬ ‫را شــارژ می کنــد تــا پرداخــت در زمــان مقــرر صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫امنیــت چــک دیجیتــال ‪:‬بــدون شــک چــک الکترونیکــی خیلــی‬ ‫امن تــر از چــک کاغــذی اســت‪ ،‬چراکــه نمی تــوان ان را تغییــر داد‬ ‫یــا بــه طــور کلــی منکــر صــدورش شــد‪ .‬از ان گذشــته بانــک مرکــزی‬ ‫زیرســاختی ایجــاد کــرده تــا صادرکننــدگان یــا انتقال دهنــدگان چــک‬ ‫از طریــق امضــای دیجیتــال‪ ،‬احــراز هویــت و اعتبارســنجی شــوند و‬ ‫همیــن امــر بــر امنیــت چک هــای دیجیتــال اضافــه می کنــد‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه در چک هــای کاغــذی ســنتی احتمــال خــط‬ ‫خوردگــی یــا اشــتباه نوشــتن همیشــه وجــود دارد و اگــر ایــن اتفــاق‬ ‫بیفتــد‪ ،‬راهــی نداریــد جــز اینکــه برگــه چــک را پشت نویســی یــا‬ ‫ابطــال کنیــد کــه البتــه پشت نویســی هــم در قانــون جدیــد چــک بــا‬ ‫محدودیت هایــی روب ـه رو اســت‪ .‬امــا در خصــوص صــدور ایــن نــوع‬ ‫چــک‪ ،‬دیگــر بــا چنیــن دردســرهایی مواجــه نخواهیــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ســامانه چــکاد و کــد نهاب امنیت چک هــای الکترونیکی‬ ‫را بیــش از پیــش تضمیــن می کننــد‪ .‬چــکاد (چــک امــن دیجیتــال)‬ ‫ســامانه مرکــزی چــک الکترونیــک اســت و نهــاب هــم ســامانه ای‬ ‫حــاوی اطالعــات هویتــی مشــتریان بانکــی اســت کــه بــا اختصــاص‬ ‫دادن شــماره شناســایی ویــژه بــرای هــر کاربــر بانکــی‪ ،‬امــکان احــراز‬ ‫هویــت اســان و ســریع افــراد در شــبکه بانکــی را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫مزایــای چــک الکترونیکی‪:‬بی هیــچ تردیــد یکی از مهم تریــن مزایای‬ ‫چــک الکترونیکــی امنیــت بــاالی ان اســت‪ .‬چراکــه بــا اعتبارســنجی‬ ‫وضعیــت اعتبــار بانکــی فــردی کــه چــک می کشــد مشــخص‬ ‫می شــود‪ ،‬امــکان ســرقت یــا تحریــف ان وجــود نــدارد و شــما‬ ‫می توانیــد در صــورت مشــاهده اولیــن تخلــف‪ ،‬چــک را به راحتــی‬ ‫مســدود کنیــد‪ .‬از دیگــر مزایــا مهــم ایــن چک هــا بــه ایــن مــوارد‬ ‫می تــوان اشــاره کــرد؛‬ ‫• عدم محدودیت تعداد برگ چک‬ ‫• عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی‬ ‫• صرفه جویی در مصرف کاغذ‬ ‫• اطالع رسانی از وضعیت نقل وانتقاالت چک‬ ‫• حــذف مراحــل زمان گیــر مثــل جابه جایــی‪ ،‬دســته بندی و‬ ‫حســابداری چک هــا • کارمــزد و هزینــه عملیاتــی پایین تــر‬ ‫• مدیریــت ریســک بهتــر • ســرعت بــاال فرایندهــای صــدور و‬ ‫پرداخــت چــک‬ ‫• امــکان اگاهــی از گــردش حســاب و مدیریــت موجــودی حســاب‬ ‫بــرای جلوگیــری از برگشــت خــوردن چــک بــه کمــک ابزارهــای مــدرن‬ ‫همچــون تلفــن همــراه‪ ،‬ای تی ام هــا و اینترنــت‬ ‫• امکان جایگزینی در تمامی معامالت‬ ‫• مطلع شدن صاحب چک بعد از پرداخت وجه‬ ‫از ایــن موضــوع نیــز نمی تــوان غافــل شــد کــه قانــون جدیــد چــک‬ ‫و چک هــای دیجیتــال تــا حــد زیــادی جرایــم بانکــی را کاهــش داده‬ ‫اســت‪ .‬از انجــا کــه بــا ثبــت اطالعــات در ســامانه های الکترونیکــی‪،‬‬ ‫امــکان صــدور چــک بــه وعــده و بی محــل وجــود نــدارد‪ ،‬احتمــال‬ ‫برگشــت خــوردن و کالهبــرداری نیــز کمتــر می شــود‪.‬‬ ‫خدمــات ســامانه چــک دیجیتال‪:‬ســامانه چــک الکترونیکــی زیــر‬ ‫نظــر بانــک مرکــزی بســتری امــن برای صــدور و پرداخــت چک فراهم‬ ‫می کنــد‪ .‬یکــی از مهم تریــن خدمــات ســامانه چــک دیجیتــال ایــن‬ ‫اســت کــه بــه کاربــر اجــازه می دهــد بــا فعال ســازی خدمــت چــک‬ ‫الکترونیکــی و بــا معرفــی گواهــی امضــای الکترونیکــی درخواســت‬ ‫دســته چــک دیجیتــال بدهــد‪.‬‬ ‫درگاه هــای الکترونیکــی امــن بانک هــا ماننــد اینترنــت بانــک و موبایــل‬ ‫بانــک یــا نرم افزارهــای مخصــوص شــعب از جملــه راه هــای دسترســی‬ ‫و اســتفاده از ایــن ســامانه هســتند‪ .‬بــه واســطه ایــن درگاه هــا ارتبــاط‬ ‫مطمئــن میــان سیســتم متمرکــز بانک هــا و ســامانه چک هــای‬ ‫الکترونیکــی شــکل می گیــرد تــا بــه واســطه ان‪ ،‬این خدمــت از مجموعه‬ ‫خدمــات بانکــداری الکترونیــک بــه مــردم ارائــه شــود‪.‬‬ ‫حقیقــت امــر چنــد روز قبــل یــک ســایت اقتصــادی مقالــه‬ ‫ای بــا ایــن مضمــون کــه «ایــا ایــران می توانــد خــودروی‬ ‫مفهومــی تولیــد کنــد؟» منتشــر ســاخت‪ .‬هــر چنــد ایــن‬ ‫ســوال بســیار ســطحی و پیــش پــا افتــاده مطــرح شــده و دو‬ ‫غــول خودروســازی ایرانــی قــادر بــه تولیــد هــر نــوع خودرویــی‬ ‫هســتند؛ بــا ایــن حــال اگــر صــاح بدانیــد مختصــر توضیحــی‬ ‫در خصــوص «خــودروی مفهومــی» ارائــه کنیــم‪.‬‬ ‫صنعــت خودروســازی در جهــان‪ ،‬دهه هاســت بــا ســاخت‬ ‫«خــودروی مفهومــی» (‪ ،)Concept car‬بــه دنبــال بــاز کــردن‬ ‫افق هــای جدیــد پیــش روی این صنعت اســت‪« .‬خودروهای‬ ‫مفهومــی»‪ ،‬در واقــع بــرای ســاخته شــدن و عبــور و مــرور‬ ‫در خیابانهــا طراحــی نمی شــوند‪ ،‬بلکــه نمونه هایــی از ایــن‬ ‫خودروهــا در نمایشــگاه های خــودرو بــه نمایــش در می اینــد‬ ‫تــا تصویــری باشــند از اینکــه تخیــات و البتــه توانایــی فنــی‬ ‫شــرکت های خودروســاز تا کجا ممکن اســت جلو بروند‪ .‬از‬ ‫ســویی هــر کــدام از خودروســازان بــزرگ دنیــا تــاش می کنند‬ ‫تــا بــا ســاخت یک ماشــین کانســپت‪ ،‬هــم قــدرت و تکنولوژی‬ ‫خــود را بــه رخ حریفــان بکشــانند و هــم اولین هــا را به نــام‬ ‫خــود ثبــت کننــد‪ .‬طراحــی هــای خالقانــه و حیرت انگیــز‪،‬‬ ‫اســتفاده از الیــاژ منحصــر بــه فــرد‪ ،‬دارا بــودن موتورهــای‬ ‫قــوی یــا برقــی‪ ،‬ســرعت بیــش از حــد و ‪ ...‬برخــی از مختصات‬ ‫خودروهــای مفهومــی هســتند‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬همیــن اواخــر‪ ،‬شــرکت «‪ ،»BMW‬خودرویــی‬ ‫مفهومــی را بــه نمایــش گذاشــته که قابلیت تغییر رنگ بدنه‬ ‫توســط کاربــر بــا فشــار یــک دکمــه را دارد‪ .‬نکته اما اینجاســت‬ ‫کــه بســیاری از خودروهایــی کــه همیــن امــروز ســاخته‬ ‫می شــوند‪ ،‬در دو دهــه گذشــته در دســته خودروهــای‬ ‫مفهومــی قــرار داشــته اند‪ .‬بــرای مثــال در اوایــل شــکل گرفتن‬ ‫صنعــت خودروســازی بــه دلیــل طراحــی نشــدن کاربراتــور‬ ‫در موتورخودروهــای بنزینــی‪ ،‬خودروهــا مجبــور بودنــد در‬ ‫ســراباالیی هــا بــه صــورت دنــده عقــب حرکــت کننــد تــا بنزین‬ ‫بتوانــد از بــاک وارد موتــور خــودرو شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال صنعــت خودروســازی دنیــا نیــاز بــه ســالها‬ ‫زمــان دارد کــه بتوانــد بــه بخشــی از افتخــارات و توانمندیهــای‬ ‫خودروســازی مــا دســت پیــدا کنــد چــرا کــه دوســتان در‬ ‫ایــن صنعــت تمــام اولیــن هــا را بــه نــام خودشــان ثبــت‬ ‫کــرده انــد! در واقــع ایــن روزهــا اگــر در دنیــا کلماتــی نظیــر‬ ‫«نــواوری» یــا «بهــره وری» نشــانه پیشــرفت و توســعه در‬ ‫صنعــت خودروســازی محســوب مــی شــوند‪ ،‬ایــن کلمــات‬ ‫در شــرکت هــای مفخــم خودروســازی «ایــران خــودرو» و‬ ‫«ســایپا» فحــش و توهیــن محســوب مــی شــوند! چــرا کــه‬ ‫در دنیــا خودروهــای مفهومــی قابــل خریــد و فــروش نیســتند‬ ‫و معمــوال ًتنهــا یــک نســخه از انهــا تولیــد می شــود‪ .‬امــا ایــن‬ ‫شــرکت هــا بــه مراتبــی از پیشــرفت و توســعه دســت پیــدا‬ ‫کــرده انــد کــه میلیــون هــا نفــر در مقاطعــی بــرای پیش خرید‬ ‫خودرویــی در التــاری ثبــت نــام مــی کننــد کــه اساســا ًهیــچ‬ ‫مفهومــی از خــودرو در ذهــن متبــادر نمــی ســازد و نــوع و‬ ‫مــدل خــودرو‪ ،‬رنــگ‪ ،‬قیمــت و حتــی تاریــخ تحویــل ان‬ ‫مشــخص نیســت!‬ ‫بمانــد کــه در بحــث فنــی نیــز خودروهایــی تولیــد مــی شــوند‬ ‫کــه از بیــخ زبــان نفهــم هســتند و در تصادفــات‪ ،‬راننــده بایــد‬ ‫بــه صــورت هوشــمندانه ای زاویــه مناســب و شــدت ضربــه‬ ‫را تنظیــم کنــد کــه احتمــال بــاز شــدن کیســه هــوا افزایــش‬ ‫پیــدا کنــد!‬ ‫در بحــث صرفــه جویــی هــم شــرکت هــای خودروســازی‬ ‫جهــان بعــد از ســال هــا بــه ایــن نتیجه رســیده اند در ســاخت‬ ‫برخــی قســمت های ایــن خــودرو (همچــون کفپــوش هــای‬ ‫پالســتیکی قســمت سرنشــین یا دســتگیره ها) از زباله های‬ ‫پالســتیکی بازیافــت شــده در اقیانوس هــا اســتفاده کننــد یــا‬ ‫شیشــه جلــوی خــودرو کوچکتــر مــی ســازند تــا هــم هزینــه‬ ‫تولیــد کمتــر شــود و هــم نــور کمتــری بــه داخــل خــودرو بتابــد‬ ‫و ســرمایش خــودرو در تابســتان ســاده تر شــود‪.‬‬ ‫غافــل از اینکــه شــرکت هــای خودروســازی مــا سالهاســت‬ ‫بهینــه ســازی اقتصــادی خــودرو را اغــاز کــرده انــد و بــا کاســتن‬ ‫ضخامــت بدنــه خــودرو تــا انــدازه ای کــه بــا فشــار انگشــت فــرو‬ ‫رفتگــی ایجــاد مــی شــود‪ ،‬افــق هــای نوینــی در بحــث طراحــی‬ ‫بدنــه خــودرو پدیــدار شــده اســت‪ .‬بمانــد کــه عزیــزان بــا حذف‬ ‫زه ضربــه گیــر‪ ،‬ترمــز دیســکی عقــب‪ ،‬کیســه هــوای عقــب‪،‬‬ ‫ضبــط صــوت‪ ،‬سیســتم ســخنگوی عیب یــاب‪ ،‬سنســور دنــده‬ ‫عقــب‪ ،‬اچــار چــرخ‪ ،‬مثلــث شــب نمــا‪ ،‬انتــن‪ ،‬فنــدک‪ ،‬پشــت‬ ‫ســری راننــده و کــف پــوش و ســایر ملزومــات جــا گیــر و‬ ‫غیــر ضــروری‪ ،‬انقالبــی در تولیــد خودروهــای بــه صرفــه‬ ‫و اقتصــادی بــه راه انداختــه انــد‪ .‬فقــط کــم مانــده جهــت‬ ‫پیشــواز رفتــن در تولیــد نســخه هــای خــودران (بــدون‬ ‫راننــده) صندلــی راننــده و اینــه هــا را هــم حــذف کننــد!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪633‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫سمیهنیستانی‬ ‫زندگی شور یا بی نمک همراه‬ ‫با اضطراب‬ ‫استانه تحمل تان‬ ‫را با این داروها‬ ‫خواهید ُکشد!‬ ‫رابطــه اضطــراب بــا ســامتی وکارایــی فــرد یــک‬ ‫رابطــه خطــی نیســت یعنــی افــراد باید یک حــدی از‬ ‫اضطــراب را داشــته باشــند تــا کارایــی خوبی داشــته‬ ‫باشــند وزندگــی شــان روی روال منظــم باشــد امــا‬ ‫اگــر ایــن میــزان بیشــتر از یــک حــدی شــود کارایــی‬ ‫فــرد را بــه کل مختــل مــی کنــد وبــاز دهــی او را‬ ‫پاییــن مــی اورد‪.‬‬ ‫اضطــراب هماننــد نمــک غذاســت یعنــی مقــداری‬ ‫از ان بــرای بهتــر شــدن در غــذا الزم اســت امــا زیــاد‬ ‫شــدن ان مــی توانــد غــذا را خــراب وطعــم ان را شــور‬ ‫کنــد‪ .‬اضطــراب مفیــد اســت زیــرا افــرادی کــه هیــچ‬ ‫گونــه اضطرابــی ندارنــد راحــت در خانــه مــی خوابنــد‬ ‫وهیــچ کاری انجــام نمی دهنــد امــا افــرادی در زندگــی‬ ‫فعــال هســتند واحســاس مســئولیت ووظیفــه‬ ‫شناســی مــی کننــد کــه مقــداری اضطــراب دارنــد و در‬ ‫واقــع همیــن اضطــراب مثبــت افــراد را بــه فعالیــت‬ ‫وکار وادار مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای روشــن تــر شــدن رابطه بین اضطــراب وکارایی‬ ‫وخطــی نبــودن ایــن رابطــه بایــد گفــت تــا یــک جایــی‬ ‫اگــر اضطــراب زیــاد شــود کارایــی هــم بــاال مــی رود‬ ‫ولــی از یــک جایــی بــه بعــد اگــر اضطراب زیادتر شــود‬ ‫در کارایــی فــرد اختــال بــه وجــود مــی ایــد وبــه مــرور‬ ‫کارایــی او کاهــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫اضطراب مفید را چگونه بشناسیم ؟‬ ‫تشــخیص اینکــه اضطــراب مــا در چــه حــدی اســت‬ ‫واینکــه ایــا ایــن اضطــراب مفیــد اســت یــا اثــار منفــی‬ ‫روی کار گاهــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫بــرای تشــخیص بیــن ایــن دو حالــت بهتریــن کار‬ ‫ایــن اســت کــه دقــت کنیــم ببینیــم بــه واســطه‬ ‫اضطرابــی کــه داریم کار ومســئولیتی را کــه در حال‬ ‫انجــام ان هســتیم را خــوب اثــار منفــی روی کار‬ ‫گاهــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫بــرای تشــخیص بیــن ایــن دو حالت بهترین کار این‬ ‫اســت کــه دقــت کنیــم ببینیــم بــه واســطه اضطرابــی‬ ‫کــه داریــم کار ومســئولیتی را کــه در حــال انجــام ان‬ ‫هســتیم را خــوب انجــام مــی دهیــم یا نــه؟ اگر خوب‬ ‫انجــام دهیــم ‪،‬اضطــراب مــا مفید اســت‪.‬‬ ‫مثــا بــرای درس خوانــدن مقــداری اضطــراب داریــم‬ ‫همــان باعــث مــی شــود بهتــر درس بخوانیــم ونمــره‬ ‫بهتــری بگیریــم‪ ،‬امــا اگــر ان اضطراب انقدر مشــغله‬ ‫ذهنــی ایجــاد کنــد کــه مــدام درگیــری فکــری وحتــی‬ ‫دچــار تپــش قلــب شــویم تمرکز مــان را از دســت می‬ ‫دهیــم و‪...‬یعنــی اضطرابمــان بیــش از انــدازه شــده‬ ‫ودیگــر مفیــد نیســت‪.‬‬ ‫یــا زمانــی کــه ایــن اضطــراب باعــث ایجــاد ناراحتــی‬ ‫زیاد وســلب اســایش دایمی ما شــود هم مشــخص‬ ‫مــی شــود کــه از میــزان طبیعــی فراتــر رفتــه اســت‪.‬‬ ‫با اضطراب مقابله کنیم یا از ان فرار کنیم؟‬ ‫هــر کســی بــا اضطــراب هایــش بــه روشــی‬ ‫برخــورد مــی کنــد ‪،‬بعضــی ترجیــح مــی دهنــد از‬ ‫کنــار ان رد شــوند ‪.‬برخــی ســعی مــی کننــد از‬ ‫ان دوری یــا بــه عبارتــی فــرار کننــد وبرخــی هــم‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد بــا اضطرابهایشــان رو دررو‬ ‫شــوند وبــا انهــا مقابلــه کننــد‪.‬‬ ‫فــرار و اجتنــاب از موقعیــت هــای اضطــراب زا‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا اضطــراب را بهتــر نمــی کنــد بلکــه ان را تشــدید‬ ‫هــم مــی کنــد ‪.‬انســان از هرچــه فــرار کنــد ترســش‬ ‫از ان بیشــتر مــی شــود و بــه قــول معــروف ((در بــا‬ ‫بــودن بــه از بیــم بالســت‪)).‬‬ ‫یعنــی وقتــی بــا تــرس هــا واضطــراب هــا مواجــه‬ ‫شــویم ‪،‬مــی بینیــم انقــدر هــم کــه گمــان میکردیم‬ ‫ترســناک نبــوده وهمیــن اضطــراب هــا را کــم‬ ‫میکنــد‪.‬‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬ســمیه نیســتانی کارشــناس دایــره‬ ‫مشــاوره کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫راضیــه باللــی ‪ -‬معمــوال درد بــه دنبــال بیماری های مختلف‪،‬‬ ‫اســیب دیدگی یــا انجــام فعالیت هــای شــدید فیزیکــی ظهــور‬ ‫می کنــد‪ .‬میــزان تحمــل فــرد در برابــر درد بــا اصطالحــی بــه‬ ‫نــام اســتانه تحمــل درد شــناخته می شــود‪ .‬متخصصــان مــی‬ ‫گوینــد شــیوع اســتفاده از داروهــای مســکن قــوی اســتانه‬ ‫تحمــل در بیمــاران را بــه شــدت کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫حتمــا نــام داروهــای ‪ OTC‬بــه گوشــتان خــورده اســت‪.‬‬ ‫داروهایــی کــه از داروخانــه بــدون نســخه پزشــک می تــوان‬ ‫تهیــه کــرد‪ .‬بیشــتر مســکن ها(ضد دردهــا) جــزو ایــن دســته‬ ‫داروهــا هســتند‪ .‬بیشــترین فــروش در بخــش ‪OTC‬‬ ‫داروخانه هــا مربــوط بــه مســکن ها اســت‪ .‬وقتــی درد بــه‬ ‫ســراغ افــراد می ایــد بــه دنبــال راهــی بــرای تســکین ان‬ ‫هســتند‪ .‬بــا توجــه به شــواهد می تــوان گفت در ایــران اولین‬ ‫گزینــه مــورد نظــر بــرای تســکین و کنتــرل درد‪ ،‬پنــاه بــردن بــه‬ ‫مســکن ها اســت‪ .‬ایرانی هــا معمــوال در منــزل حداقــل یــک‬ ‫نــوع مســکن دارنــد‪ .‬انــواع مختلــف داروهــای مســکن مثــل‬ ‫اســتامینوفن‪ ،‬ایبوپروفــن‪ ،‬مفنامیــک اســید و دیکلوفنــاک‬ ‫دارای کاربردهــای مختلــف هســتند کــه تشــخیص ان هــا بــه‬ ‫عهــده پزشــک می باشــد‪ .‬وقتــی یــک داروی ضــد درد را بــدون‬ ‫تجویــز پزشــک مصــرف کنیــم‪ ،‬بــدن خــود را مقــاوم می کنیــم‬ ‫و اســتانه تحمــل را کاهــش می دهیــم‪ .‬بســته بــه نــوع و‬ ‫شــدت درد بایــد مســکن های متناســب تجویــز شــود در غیــر‬ ‫اینصــورت مصــرف داروهــای غیــر متناســب قطعــا بــرای بــدن‬ ‫مشکل ســاز خواهــد شــد‪ .‬دکتــر ایــرج خســرونیا رئیس جامع‬ ‫پزشــکی متخصصــان داخلــی ایــران از اســتانه تحمــل درد و‬ ‫ارتبــاط ان بــا شــیوع مصــرف مســکن های قــوی می گویــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد در ارتبــاط بــا اســتانه تحمــل درد و عوامــل‬ ‫موثــر بــر ان بیشــتر بدانیــد در ادامــه مطلــب‪ ،‬ایــن گفت وگــو‬ ‫را بخوانیــد‪.‬‬ ‫اقای دکتر بدن انسان چگونه با درد مقابله می کند؟‬ ‫مراکــزی در مغــز انســان‪ ،‬وجــود دارد کــه تــا یــک میزانــی‬ ‫شــروع درد را تحمــل می کنــد و بعــد بــا قرص هــای مســکن‬ ‫خیلــی ضعیــف هــم می تــوان ان را تســکین داد‪ .‬ایــن مراکــز‬ ‫بیشــتر در نخــاع و بصل النخــاع هســتند‪ .‬اگــر درد کــم کــم‪،‬‬ ‫قــوی و ادامــه دار باشــد و مزمــن شــود ممکــن اســت بــه‬ ‫ایــن داروهــای ضعیــف‪ ،‬جــواب ندهــد و مجبــور هســتیم از‬ ‫داروهــای مخــدر یــا قوی تــر اســتفاده کنیــم کــه ایــن مراکــز‬ ‫درد را از بیــن ببــرد یــا بــه اصطــاح ســاکت کنــد و مــا بتوانیــم‬ ‫درد را تحمــل کنیــم و در واقــع درد را احســاس نکنیــم‪.‬‬ ‫ایــا شــیوع مصــرف مســکن های قــوی باعــث ضعیــف‬ ‫شــدن اســتانه تحمــل درد می شــود؟ شــایع ترین عــوارض‬ ‫مصــرف خودســرانه مســکن چیســت؟‬ ‫افــرادی کــه بــدون تجویز پزشــک برای ارام کــردن درد خود از‬ ‫مســکن های قــوی اســتفاده می کننــد‪ ،‬اعتیاد پیــدا می کنند و‬ ‫کــم کــم دیگــر مراکــز احســاس درد بــه ان مقــدار دارو جــواب‬ ‫نمی دهــد‪ .‬مثــل افــراد معتــاد کــه اوایــل بــا مقــدار بســیار کــم‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬حالــت شــادی بــه ان هــا دســت می دهــد و‬ ‫کــم کــم بایــد مقــدار ان را اضافــه کننــد‪ ،‬ارتبــاط مســکن ها‬ ‫بــا اســتانه تحمــل درد هــم همیــن طور اســت‪ .‬ابتدا بــا مقدار‬ ‫بســیار کــم مســکن (دُز پاییــن) جــواب می دهــد ولــی کــم‬ ‫کــم بــدن عــادت می کنــد و بایــد مقــدار بیشــتری مصــرف‬ ‫کنــد‪ .‬قطعــا مصــرف خودســرانه داروهــای مســکن عوارضــی‬ ‫بــرای قســمت های مختلــف بــدن نیــز دارد کــه شــایع ترین‬ ‫عــوارض‪ ،‬خونریــزی دســتگاه گــوارش اســت (از معــده و اثنی‬ ‫عشــر خونریــزی پیــدا می کننــد) و حتــی اگــر تکرار شــود منجر‬ ‫بــه بســتری شــدن در بیمارســتان و فــوت فــرد هــم شــود‪ .‬این‬ ‫اســت کــه بایــد ســعی کنیــم کمــی در مقابــل درد مقاومــت‬ ‫کنیــم و بــدون تجویــز پزشــک مســکن مصــرف نکنیــم‪.‬‬ ‫چه مواردی باعث کاهش استانه تحمل درد می شود؟‬ ‫فــردی کــه بتوانــد در مقابــل درد تحمل کند‪ ،‬با مقــدار داروی‬ ‫کــم می توانــد تســکین پیــدا کنــد امــا گاهــی افــراد‪ ،‬ضعیــف‬ ‫هســتند و بــه محــض داشــتن کوچکتریــن دردی از مســکن‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬خــود ایــن کار باعــث کاهــش اســتانه‬ ‫تحمــل درد می شــود‪ .‬از طرفــی درســت اســت کــه داروی‬ ‫مســکن ان درد را ارام می کنــد امــا ممکــن اســت عارضــه‬ ‫بــرای قســمت های دیگــر بــدن ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫ایا تغییرات دمایی تاثیری در استانه تحمل درد دارند؟‬ ‫بلــه‪ ،‬ســرما و گرمــا بــه میزانــی در اســتانه تحمــل درد تاثیــر‬ ‫دارنــد‪ .‬مثــا اگــر شــخصی ارتــروز گــردن دارد و بــاد ســرد بــه‬ ‫گــردن بزنــد یــا در یــک مــکان ســرد باشــد‪ ،‬درد شــدت پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬همیــن طــور ســردرد و ســینوزیت بــه محــض ایــن‬ ‫کــه بــاد ســرد بــه ســر بخــورد ایــن درد بدتــر می شــود‪.‬‬ ‫استرس چه تاثیری در استانه تحمل درد دارد؟‬ ‫اســترس باعــث می شــود کــه اســتانه تحمــل درد کاهــش‬ ‫پیــدا کنــد و فــرد نتوانــد درد را تحمــل کنــد‪ .‬چــون تصــوری‬ ‫بــه فــرد می دهــد کــه فکــر می کنــد درد شــدت پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن باعــث می شــود در ایــن حالــت‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از مســکن بــرای کنتــرل درد بیشــتر شــود و عارضــه هــای‬ ‫متعــدد ایــن مســکن هــا در اســتفاده بــدون تجویــز پزشــک‬ ‫اجتنــاب ناپذیــر اســت‪ .‬انــواع و اقســام مســکن هــا در بــازار‬ ‫وجــود دارد کــه بــدون نســخه در دســترس افــراد اســت‪.‬‬ ‫بعضــی از افــراد بعــد از اســتفاده از انــواع مســکن های‬ ‫قــوی کــه دیگــر جــواب نمی گیرنــد بــه مــواد مخــدر پنــاه‬ ‫می برنــد و متاســفانه معتــاد می شــوند‪.‬‬ ‫مرمت‬ ‫‪ ۳۴‬اثر تاریخی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫برای مرمت و کاوش های باســتان شناســی اســتان در بودجه‬ ‫امســال مصــوب شــد کــه بــا ایــن میــزان اعتبــار بســیاری از‬ ‫بناهــای تاریخــی اســتان مرمــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن بــا ایــن هزینــه کــرد برخــی اثــار‬ ‫تاریخــی تعییــن حریــم و اقدامــات الزم بــرای نصــب تابلــوی‬ ‫معرفــی‪ ،‬مطالعــه و کاوش باســتان شناســی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اولویــت مرمــت اثــار تاریخــی بــه صــورت‬ ‫مســتمر و براســاس خواســته هــای مــردم انجــام مــی شــود‬ ‫کــه مرمــت اثــاری همچــون عمــارت مفخــم‪ ،‬شــهر بلقیــس‪،‬‬ ‫مقبــره شــهدا‪ ،‬ربــاط قلــی‪ ،‬ربــاط عشــق و حمــام قلعــه خــان در‬ ‫اولویــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســاالنه ‪ ۴۰‬درصــد اثــار تاریخــی خراســان‬ ‫شــمالی مرمــت مــی شــود عنــوان کــرد‪ :‬طبــق تفاهــم نامــه‬ ‫اوقــاف بــا ایــن اداره کل؛ امســال بخشــی از مرمــت بقــاع‬ ‫متبرکــه و امامــزاده هــای اســتان نیــز در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۷۱۳‬اثــر تاریخــی خراســان شــمالی در فهرســت اثــار‬ ‫معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۴ :‬اثــر تاریخــی‬ ‫اســتان بــا ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از ابتــدای ســالجاری تاکنــون‬ ‫مرمــت شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قهرمانیــان اظهارداشــت‪ ۸۰:‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫همچنین اســترس با تاثیری که روی بی خوابی شــبانه دارد‬ ‫هــم باعــث کاهــش اســتانه تحمــل درد می شــود‪ .‬در واقــع‬ ‫اگــر اســترس نداشــته باشــیم‪ ،‬خــواب شــبانه خوبــی خواهیم‬ ‫داشــت و تحمــل درد بــرای انســان راحت تــر می شــود‪.‬‬ ‫ایا استانه تحمل درد افراد با یکدیگر متفاوت است؟‬ ‫بلــه صــد در صــد متفــاوت اســت‪ .‬تحمــل درد‪ ،‬بســتگی‬ ‫بــه ژنتیــک دارد‪ .‬بعضــی افــراد بــدون مصــرف دارو درد‬ ‫را تحمــل می کننــد‪ .‬مثــا می بینیــم کــه برخــی افــراد در‬ ‫طــول عمــر خــود هیــچ دارویــی مصــرف نکــرده انــد‪ .‬اســتانه‬ ‫تحمــل درد ایــن افــراد بــا افــرادی کــه مــدام دارو مصــرف‬ ‫می کننــد قطعــا متفــاوت اســت‪ .‬پــس در واقــع اســتانه درد‬ ‫بــه سیســتم اعصــاب فــرد بســتگی داشــته و خــود افــراد‬ ‫نقــش چندانــی در ان ایفــا نمی کننــد‪.‬‬ ‫می توان استانه تحمل درد را در مردان و زنان مقایسه کرد؟‬ ‫ایــن موضــوع بســتگی بــه خــود فــرد دارد‪ .‬نمی تــوان گفــت‬ ‫زنــان یــا مــردان اســتانه تحمــل درد باالتــری دارنــد‪ .‬البتــه‬ ‫معمــوال زنــان اســتانه تحمــل دردشــان پایین تــر اســت یعنــی‬ ‫ســریعتر بــه درد تحریــک می شــوند امــا گاهــی برخــی زنان هم‬ ‫تحمــل درد باالیــی دارنــد‪ .‬پــس بــه طور کلی بســته به شــخص‬ ‫دارد‪ .‬مثــا کســی ممکــن اســت دســتش هــم بشــکند و هیــچ‬ ‫دارویــی مصــرف نکنــد ولــی یــک شــخص حتی تحمــل درد یک‬ ‫ضربــه را هــم نــدارد و شــروع بــه خــوردن مســکن می کنــد‪.‬‬ ‫ایــا راهــکار کاربــردی بــرای تقویــت اســتانه تحمــل درد‬ ‫وجــود دارد؟‬ ‫معمــوال بایــد شــخص را از نظــر روحــی تقویــت کــرد‪.‬‬ ‫البتــه کــه قبــا هــم اشــاره کردیــم کــه بیشــتر ژنتیــک‬ ‫اســت‪ .‬برخــی خانواده هــا تحمــل دردشــان نســبت بــه‬ ‫خانواده هــای دیگــر متفــاوت اســت‪ .‬بــه عــادت از زمــان‬ ‫طفولیــت هــم بســتگی دارد‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه موســیقی و فعالیــت هــای‬ ‫ارامبخــش مــی توانــد تحمــل را در افــراد بــاال ببــرد‪.‬‬ ‫متخصصــان ایــن موضــوع را تاییــد مــی کننــد؟‬ ‫موســیقی حتــی روی گیاهــان و حیوانــات نیــز تاثیــرات مثبت‬ ‫دارد‪ .‬در مــورد تحمــل درد‪ ،‬فقــط ممکــن اســت بــه واســطه‬ ‫ایجــاد حــواس پرتــی از درد‪ ،‬کمــی کمــک کنــد امــا نمی تــوان‬ ‫گفــت اســتانه تحمــل درد را خیلــی تغییــر می دهــد‪.‬‬ ‫استانه تحمل درد در طول شبانه روز متفاوت است؟‬ ‫اســتانه تحمــل درد در شــب بــا روز متفــاوت اســت‪ .‬اکثــر‬ ‫دردهــا شــب بیشــتر احســاس می شــود پــس می توانیــم‬ ‫بگوییــم کــه در ســاعات شــب اســتانه تحمــل درد افــراد‬ ‫پایین تــر اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫ملــی بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۲۵‬اثــر تاریخــی‪۵۳ ،‬‬ ‫اثــر طبیعــی‪ ۱۰۹ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۶‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن هــزار و ‪ ۲۰۰‬اثــر تاریخــی‬ ‫شناســایی شــده در شــمال شــرق کشــور قــرار دارد و ســاالنه‬ ‫پذیــرای میلیــون هــا مســافر‪ ،‬گردشــگر و زائــر امام هشــتم (ع)‬ ‫اســت کــه از ایــن خطــه گــذر مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 22‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪633‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫بدافزار جدید‬ ‫‪Laplas Clipper‬‬ ‫که کاربران ارزهای‬ ‫دیجیتال را هدف‬ ‫قرار می دهد‬ ‫کاربــران ارزهــای رمزنــگاری شــده بــا اســتفاده از بدافــزار‬ ‫دیگــری بــه نــام ‪ SmokeLoader‬هــدف یــک نــوع بدافــزار‬ ‫جدیــد ‪ Clipper‬بــه نــام ‪ Laplas‬هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل ‪،Cyble، SmokeLoader‬‬ ‫کــه بــا اســتفاده از اســناد تســلیحاتی ارســال شــده از طریــق‬ ‫ایمیل هــای فیشــینگ ارســال می شــود‪ ،‬بــه عنــوان مجــرای‬ ‫دیگــر تروجان هــای کاالیــی ماننــد ‪ SystemBC‬و ‪Raccoon‬‬ ‫‪ 2.0 Stealer‬عمــل می کنــد‪ SmokeLoader .‬کــه از حــدود‬ ‫ســال ‪ 2013‬در طبیعــت مشــاهده شــده اســت‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫یــک لــودر عمومــی عمــل می کنــد کــه قــادر اســت بارهــای‬ ‫اضافــی را روی سیســتم های در معــرض خطــر‪ ،‬ماننــد‬ ‫بدافزارهــای ســرقت اطالعــات و ســایر ایمپلنت هــا توزیــع‬ ‫کنــد‪ .‬در جــوالی ‪ ،2022‬مشــخص شــد کــه یــک درب پشــتی‬ ‫بــه نــام ‪ Amadey‬را مســتقر کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ Cyble‬گفــت کــه بیــش از ‪ 180‬نمونــه از الپــاس را از ‪ 24‬اکتبر‬ ‫‪ 2022‬کشــف کرده اســت که نشــان دهنده اســتقرار گســترده‬ ‫اســت‪ Clippers.‬کــه ‪ ClipBankers‬نیــز نامیــده می شــود‪ ،‬در‬ ‫دســته ای از بدافزارهــا قــرار می گیرنــد کــه مایکروســافت ان هــا‬ ‫کالهبرداری ‪ 300‬میلیون ریالی با‬ ‫ترفند فروش مصالح ساختمانی‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬فــردی کــه از طریــق ســایت دیــوار بــا درج اگهــی‬ ‫جعلــی فــروش مصالــح ســاختمانی شــهروندان را فریــب داده‬ ‫و بیــش از ‪ 300‬میلیــون ریــال کالهبــرداری کــرده بــود بــا تــاش‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بخوانید‪ ،‬بدانید تا مرتکب‬ ‫جرایم رایانه ای نشوید‬ ‫را ‪ cryware‬می نامــد‪ ،‬کــه بــرای ســرقت کریپتــو بــا نگه داشــتن‬ ‫زبانه هــای نزدیــک در فعالیت هــای کلیپ بــورد قربانــی و‬ ‫تعویــض ادرس کیــف پــول اصلــی‪ ،‬در صــورت وجود‪ ،‬بــا ادرس‬ ‫کنترل شــده توســط مهاجــم طراحــی شــده اند‪.‬‬ ‫هــدف بدافزارهــای ‪ Clipper‬ماننــد ‪ Laplas‬ربــودن یــک‬ ‫تراکنــش ارز مجــازی اســت کــه بــرای گیرنــده قانونــی ان‬ ‫متعلــق بــه عامــل تهدیــد اســت‪ .‬محققــان خاطرنشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬الپــاس بدافــزار جدیــد گیــره ای اســت کــه ادرس‬ ‫کیــف پولــی مشــابه ادرس کیــف پــول قربانــی ایجــاد‬ ‫می کنــد‪« .‬قربانــی متوجــه تفــاوت در ادرس نمی شــود‪،‬‬ ‫کــه بــه طــور قابــل توجهــی شــانس فعالیــت موفــق قیچــی‬ ‫را افزایــش می دهــد‪».‬‬ ‫جدیدتریــن بدافــزار کلیپــر از انــواع کیف پول هــا ماننــد‬ ‫بیت کویــن‪ ،‬اتریــوم‪ ،‬بیت کویــن کــش‪ ،‬الیت کویــن‪،‬‬ ‫دوج کویــن‪ ،‬مونــرو‪ ،‬ریپــل‪ ،‬زی کــش‪ ،‬دش‪ ،‬رونیــن‪ ،‬تــرون‪،‬‬ ‫کاردانــو‪ ،‬کاســموس‪ ،‬تــزوس‪ ،‬کوتــوم‪ ،‬و ادرس اینترنتــی‬ ‫‪ Steam Trade‬پشــتیبانی می کنــد‪ .‬قیمــت ان از ‪ 59‬دالر‬ ‫در مــاه تــا ‪ 549‬دالر در ســال اســت‪.‬همچنین دارای پنــل‬ ‫وب خــود اســت کــه خریــداران خــود را قــادر می ســازد تــا‬ ‫اطالعاتــی در مــورد تعــداد رایانه هــای الــوده و ادرس هــای‬ ‫کیــف پــول فعالــی کــه توســط حریــف اداره می شــوند را‬ ‫دریافــت کننــد‪ ،‬عــاوه بــر ایــن امــکان افــزودن ادرس هــای‬ ‫کیــف پــول جدیــد را نیــز فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫محققــان نتیجــه گرفتنــد‪ SmokeLoader :‬یــک بدافــزار‬ ‫معــروف‪ ،‬بســیار قابــل تنظیــم و موثــر اســت کــه ‪TA‬‬ ‫(بازیگــران تهدید)بــه طــور فعــال در حــال بازســازی ان‬ ‫هســتند‪».‬این یــک بدافــزار مــدوالر اســت‪ ،‬کــه نشــان‬ ‫می دهــد می توانــد دســتورالعمل های اجرایــی جدیــدی را از‬ ‫ســرورهای (فرمــان و کنتــرل) دریافــت کنــد و بدافــزار اضافی‬ ‫را بــرای عملکــرد گســترده دانلــود کنــد‪ .‬در ایــن مــورد‪TA ،‬هــا‬ ‫از ســه خانــواده بدافــزار مختلــف بــرای منافــع مالــی و ســایر‬ ‫اهــداف مخــرب اســتفاده می کننــد‪».‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬در پــی شــکایت چنــد نفــر از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی در ســایت دیــوار بــا دریافــت بیعانــه از انــان‬ ‫کالهبــرداری کــرده اســت رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات صــورت گرفتــه مشــخص شــد شــاکیان‬ ‫قصــد خریــد مصالــح ســاختمانی از ســایت دیوار داشــته کــه با اگهی‬ ‫فــروش زیــر قیمــت مواجــه مــی شــوند و هنگامــی کــه بــا اگهــی‬ ‫دهنــده تمــاس حاصــل مــی کننــد از انهــا مــی خواهــد تــا مبلغــی را‬ ‫بــه عنــوان بیعانــه واریــز کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬پــس از واریز وجه توســط خریــداران نه‬ ‫تنهــا کاالیــی بــرای انهــا ارســال نمــی شــود حتــی هنگامــی که با فروشــنده‬ ‫تمــاس مــی گیرنــد وی پاســخگوی تماس مشــتریان نبوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای خریــد یــا پیــش خرید کاالی مورد نظرخود از ســایتهای‬ ‫متفرقــه و فاقــد مجــوز یــا شــبکه هــای اجتماعــی خــودداری کنیــد‪،‬‬ ‫همچنیــن تبلیغــات کــه در ســایت هــای واســطه گــر بــا عناوینــی از‬ ‫جملــه فــروش فــوری‪ ،‬بــدون واســطه‪ ،‬زیــر قیمــت و ‪ ...‬منتشــر می شــود‬ ‫به منظــور کالهبــرداری بــوده و بایــد حتــی االمــکان بصــورت حضــوری‬ ‫پــس از تاییــد هویــت و رویــت فروشــنده اقــدام بــه واریــز وجــه کنیــد و از‬ ‫پرداخــت بیعانــه حتــی مبالــغ کــم خــودداری نماییــد‪.‬‬ ‫برنامه های افزودنی‬ ‫کروم حاوی بدافزار‬ ‫‪Dormant Colors‬‬ ‫است‬ ‫محققــان امنیتــی ‪ Guardio Labs‬پســوندهای مخــرب کــروم‬ ‫را کــه حــاوی بدافــزار افزونــه مرورگــر بودنــد شناســایی کردنــد‪.‬‬ ‫افزونه هــای مخــرب می تواننــد نتایــج جســتجو را ربــوده و‬ ‫تبلیغــات را بــه صفحــات امــن دیگــری تزریــق کننــد‪ .‬برنامه هــای‬ ‫افزودنــی کــروم حــاوی بدافــزار ‪ Dormant Colors‬بیــش از یــک‬ ‫میلیــون رایانــه شــخصی را الــوده می کنــد‪.‬‬ ‫ابــزار تبلیغاتــی رنگ هــای خفتــه در برنامه هــای‬ ‫افزودنــی کــروم شناســایی شــد‬ ‫‪ Dormant Colors‬یــک بدافــزار گســترده افزونــه مرورگــر‬ ‫اســت کــه طبــق گــزارش ‪ ،Guardio Labs‬در اخریــن دســته از‬ ‫افزونه هــای کــروم کشــف شــده اســت‪ .‬ایــن اساســا ًیــک ابــزار‬ ‫تبلیغاتــی مزاحــم اســت کــه در ‪ 30‬افزونــه مختلــف در مخــزن‬ ‫افزونه هــای اج مایکروســافت و فروشــگاه وب کــروم پخــش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن افزونه هــای مخــرب در وب ســایت های بارگیــری‬ ‫ویدئــوی اســپم نیــز مشــاهده شــدند‪ .‬محققــان گمــان‬ ‫می کننــد کــه ایــن برنامه هــای افزودنــی می تواننــد کاربــران‬ ‫را بــه ســایت های فیشــینگ کــه اعتبــار ورود بــه سیســتم را‬ ‫ســرقت می کننــد‪ ،‬بفرســتند‪.‬‬ ‫تجزیه وتحلیل قابلیت های ابزارهای تبلیغاتی مزاحم‬ ‫‪ Dormant Colors‬می توانــد تبلیغــات را بــه صفحــات‬ ‫اســتاندارد تزریــق کنــد و پیوندهــای وابســته را بــه‬ ‫وب ســایت های معــروف تجــارت الکترونیــک اضافــه کنــد‬ ‫تــا همــان درامــد وابســته را بــرای توســعه دهنده بــه دســت‬ ‫اورد کــه ســایت های قانونــی از پیونــد دادن ان محصــوالت‬ ‫بــه دســت می اورنــد‪ .‬بــه گفتــه محققــان‪ ،‬ایــن ابــزار تبلیغاتــی‬ ‫‪ Dormant Colors‬نامیــده می شــود‪ ،‬زیــرا روی تم هــای‬ ‫ســبک و رنگــی از رنگ هــای فوق العــاده گرفتــه تــا رنگ هــای‬ ‫اکشــن‪ ،‬رنگ هــای قدرتمنــد و غیــره تمرکــز می کند‪ .‬شــامل ‪30‬‬ ‫افزونــه مختلــف بــا بیــش از یــک میلیــون دانلــود می شــود‪.‬‬ ‫زنجیــره الودگــی زمانــی شــروع می شــود کــه بــا ظاهــری بی گنــاه‬ ‫بــه بــازار کمــک می کنــد‪ ،‬زیــرا اصالح کننده هــای صفحــه وب‬ ‫بــه کاربــران اجــازه می دهنــد ســبک های فونــت و رنگ هــای‬ ‫پس زمینــه را در ســایت هایی کــه بازدیــد می کننــد تغییــر‬ ‫دهنــد‪ .‬در پس زمینــه‪ ،‬ابزارهــای تبلیغاتــی مزاحــم ســابقه مــرور‬ ‫یــا جســتجوی کاربــر را ربــوده‪ ،‬تبلیغــات را در صفحــات وب‬ ‫قابل دسترســی قــرار می دهنــد و کدهــای مخــرب را بارگــذاری‬ ‫می کننــد درحالی کــه بــا موفقیــت از شناســایی فــرار می کننــد‪ .‬در‬ ‫مجمــوع ‪ 30‬افزونــه مخــرب کشــف شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس یــک پســت وبالگــی توســط ‪ Nati Tal‬از ‪،Guardio‬‬ ‫مهاجمــان می تواننــد دامنه هــا و کاربــران فــردی را از طریــق نتایج‬ ‫جعلــی‪ ،‬ربــودن وب ســایت یــا نیــزه فیشــینگ پــس از ســرقت‬ ‫داده هــای مرورگــر کاربــر و انتقــال ان بــه ســرور ‪ C2‬مــورد هــدف‬ ‫قــرار دهنــد‪ .‬ایــن داده هــا بــرای به روزرســانی برنامــه افزودنــی‬ ‫بــا بردارهــای حملــه پیشــرفته تر از طریــق تزریــق کــد بی صــدا‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬مایکروســافت و گــوگل هــر دو افزونه هــای‬ ‫مخــرب را حــذف کرده انــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬توســعه دهندگان‬ ‫همچنــان می تواننــد انهــا را دوبــاره اپلــود کننــد‪ .‬قبــل از نصــب‬ ‫بایــد منبــع افزونــه مرورگــر را دوبــاره بررســی کنیــد‪ .‬عــاوه بــر این‪،‬‬ ‫همیشــه از نرم افزارهــای ضدویــروس معتبــر اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫محافظت در برابر برنامه افزودنی کروم مخرب‬ ‫برنامــه افزودنــی مخــرب کــروم نوعــی بدافــزار اســت کــه‬ ‫می توانــد رایانــه شــما را از طریــق مرورگــر وب کــروم الــوده‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن افزونه هــا اغلــب بــرای ردیابــی فعالیــت مــرور شــما و‬ ‫ســرقت اطالعات شــخصی شــما اســتفاده می شــوند‪ .‬چند کار‬ ‫وجــود دارد کــه می توانیــد بــرای محافظــت از خــود در برابــر ایــن‬ ‫افزونه هــا انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫ابتــدا برنامه هــای افزودنــی را فقــط از منابــع قابل اعتمــاد‬ ‫نصــب کنیــد‪ .‬فروشــگاه وب کــروم ‪ Google‬مــکان خوبی برای‬ ‫شــروع اســت‪ ،‬امــا قبــل از نصــب هــر چیــزی باید نظــرات را نیز‬ ‫بررســی کنیــد‪ .‬اگــر یــک پســوند خیلــی خــوب بــه نظــر می رســد‬ ‫کــه درســت باشــد‪ ،‬احتمــاال ً درســت اســت‪ .‬دوم‪ ،‬مرورگــر‬ ‫و افزونه هــای خــود را بــه روز نگــه داریــد‪ .‬هــم ‪Chrome‬‬ ‫و هــم برنامه هــای افزودنــی کــه نصــب کرده ایــد مرتبــا ً‬ ‫به روزرســانی ها را دریافــت می کننــد‪ .‬ایــن به روزرســانی ها‬ ‫معمــوال ًشــامل اصالحــات امنیتــی هســتند کــه می تواننــد بــه‬ ‫محافظــت از شــما در برابــر تهدیــدات جدیــد کمــک کننــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬در مــورد مجوزهایــی کــه بــه برنامه هــای‬ ‫افزودنــی می دهیــد محتــاط باشــید‪ .‬بســیاری از برنامه های‬ ‫افزودنــی مخــرب مجوزهــای بیشــتری از انچــه نیــاز دارنــد‬ ‫درخواســت می کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه وقــوع جرایــم مرتبــط‬ ‫بــا انتشــار محتــوای مجرمانــه در فضــای مجــازی‬ ‫عنــوان کــرد ‪ »:‬ندانســتن و جهــل بــه قانــون ‪ ،‬رافــع‬ ‫مســئولیت نمــی باشــد»‪.‬‬ ‫ســرگرد « محســن بابایــی» در خصــوص ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از اصــول مســلم حقوقــی در‬ ‫نظــام قضایــی مــا ایــن بــوده کــه «جهــل بــه قانــون‬ ‫رافــع مســئولیت نیســت» مضمــون ایــن قاعــده‬ ‫ایــن اســت کــه چنیــن فــرض می شــود تمــام افــراد‬ ‫جامعــه از همــه احــکام و قوانیــن اگاهــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دلیــل اینکــه برخــی از کاربــران‬ ‫فضــای مجــازی خیلــی راحت تــر از فضــای حقیقــی‬ ‫اخالقیــات را زیــر پــا می گذارنــد‪ ،‬پنهــان شــدن‬ ‫در قالــب هویت هــای مجــازی اســت‪ ،‬ایــن افــراد‬ ‫معمــوال گمــان مــی کننــد در صــورت شکســتن‬ ‫خطــوط قرمــز اخالقــی و اجتماعــی مــورد پیگــرد و‬ ‫مواخــذه قــرار نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫ســرگرد بابایــی بــا اشــاره بــه مــاده ‪ 745‬بخــش‬ ‫جرایــم رایانــه ای قانــون مجــازات اســامی توضیــح‬ ‫داد ‪ :‬طبــق مــاده قانونــی یــاد شــده هرکســی کــه‬ ‫بــه وســیله سیســتم های رایانــه ای یــا مخابراتــی‪،‬‬ ‫صــوت‪ ،‬تصویــر یــا فیلــم خصوصــی و خانوادگــی‬ ‫یــا اســرار دیگــری را بــدون رضایتــش منتشــر کنــد‬ ‫یــا در دســترس دیگــران قــرار دهــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه‬ ‫منجــر بــه ضــرر یــا هتــک حیثیــت شــود بــه حبــس‬ ‫از ‪ ۹۱‬روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج تــا‬ ‫چهــل میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫هشــدار داد‪ :‬انجــام اعمالــی هماننــد انتشــار فیلــم‬ ‫و تصاویــر خصوصــی دیگــران ‪ ،‬تهدیــد ‪ ،‬هتــک‬ ‫حیثیــت ‪ ،‬مزاحمــت ســایبری ‪ ،‬انتشــار شــایعه و‬ ‫مطالــب کــذب و دیگــر مواردیکــه برابــر قوانیــن بــرای‬ ‫انهــا مجــازات تعییــن شــده اســت از نظــر قانــون‬ ‫جــرم اســت و بــا مرتکبــان جرایــم در فضــای مجــازی‬ ‫یــا شــبکه های اجتماعــی برابــر قانــون برخــورد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان جهــل بــه قانــون را مهمتریــن معضــل‬ ‫افــرادی کــه در ایــن فضــا گرفتــار می شــوند دانســت‬ ‫و توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران بایــد بــا مطالعــه قوانیــن‬ ‫مرتبــط بــا فعالیــت در فضــای مجــازی اطالعــات‬ ‫خــود را در ایــن زمینــه افزایــش داده و بــا رعایــت‬ ‫قوانیــن مربوطــه از هرگونــه اقــدام غیــر قانونــی‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان درخواســت نمــود‪ :‬شــهروندان‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد مجرمانــه‬ ‫مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫الکترونیکــی ‪http:‎//www.cyberpolice.ir‬‏ و‬ ‫یــا تمــاس بــا شــماره ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای‬ ‫ع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا اطــا ‬ ‫بخش بازرگانی روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار‬ ‫می شود‬ ‫متقاضیان درخواست خود‬ ‫را از طریق ایمیل ذیل‬ ‫ارسال کنند‬ ‫‪bkkgir@gmail.com‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪ -633‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-633‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/18‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/18 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/13 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫یکشنبه ‪08//22‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫خداحافظی‬ ‫با واسطه گری‬ ‫و سالم زعفران‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫به بورس‬ ‫ربابه صانعی‬ ‫زعفــران کاران خراسان شــمالی هرســاله در فصــل برداشــت‬ ‫بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی و نبــود بــازار شــفاف حاصــل‬ ‫دســترنج خــود را بــه واســطه ها مــی فروشــند امــا عرضــه‬ ‫طــای ســرخ در بــورس بارقــه امیــدی بــرای مدیریــت بــازار‬ ‫محصــول و حــذف دالالن اســت‪.‬‬ ‫دســت بــر روی تولیــد بــاارزش و پــا در بــازار مــکاره ای کــه‬ ‫عاقبتــش مشــخص نیســت؛ گذاشــته انــد‪ ،‬هــر چنــد کــه‬ ‫خــوب مــی داننــد کمتــر کشــاورزی در ایــن جهــان خاکــی‬ ‫شــرایط تولیــد ایــن ارغوانــی هــای گرانبهــا را دارد‪.‬‬ ‫فصــل برگ ریــزان کــه از راه مــی رســد‪ ،‬ســرزمین هــای‬ ‫شــمالی خراســان پوشــیده از گل هــای ارغوانــی مــی شــود و‬ ‫تکاپــوی جمــع اوری ایــن طــای ســرخ وجــود همــه را فرا می‬ ‫گیــرد و هــر روســتایی بــه نوعــی در بــازار ایــن کاالی ارزشــی‬ ‫غوطــه ور مــی شــود‪.‬‬ ‫مردمانــی کــه چشــم بــه اســمان و گاهــی هــم چشــم بــه‬ ‫خریــد حمایتــی دولــت دارنــد و اگــر خداونــد یــاری کنــد و‬ ‫بــاران نبــارد و هــوا افتابــی شــود‪ ،‬محصــول بــا زحمتــی جمــع‬ ‫اوری مــی کننــد‪.‬‬ ‫حــال ایــن روزهــای زعفرانــکاران ایــن خطــه بــی ربــط بــه این‬ ‫شــعر شــاعر نیســت کــه مــی گوید‪:‬‬ ‫ارغوان شاخه همخون جدا مانده من‬ ‫اسمان تو چه رنگ است امروز؟‬ ‫افتابی ست هوا؟‬ ‫یا گرفته است هنوز؟‬ ‫اگرچــه منظــور شــاعر از ارغــوان «درخــت تنومنــد» گوشــه‬ ‫حیــاط اســت ولــی برداشــت زعفــران در ایــن خطــه بــی‬ ‫شــباهت بــه درخــت گوشــه حیــاط شــاعر مــا نیســت‪.‬‬ ‫بایــد دیــد کــه ایــن ارغوانــی هــای زیبــا در چــه حالــی ســیر‬ ‫مــی کننــد و اسمانشــان چــه رنگــی اســت و حــال و روز گل‬ ‫چینــان چگونــه و مدیریــت بــازار ایــن کاالی ارزشــی بــه کــدام‬ ‫ســمت مــی رود‪.‬‬ ‫بــا نیــم نگاهــی بــه بــازار ایــن روزهــای کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی متوجــه خواهیــم شــد کــه زعفــران شــاخصه‬ ‫کشــاورزی ایــن روزهــای منطقــه اســت‪ ،‬وقتــی کــه چهــار‬ ‫هــزار هکتــار از کشــتزارهای ایــن اســتان زیــر کشــت طــای‬ ‫ســرخ مــی رود‪ ،‬بنابرایــن برداشــت ‪ ۲۲‬تــن زعفــران از ایــن‬ ‫ســطح از مزارع در راس مدیریت و برنامه ریزی مســووالن‬ ‫اســتان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫همچنــان کــه کاشــت ایــن گیــاه بــه دلیــل خشکســالی رو‬ ‫بــه فزونــی و مــورد اســتقبال اســت ولــی ایــن مهمــان تــازه‬ ‫وارد در ســال هــای اخیــر روزهــای ســردرگمی را در بــازار‬ ‫ســپری مــی کنــد و کشــاورزان عــاوه بــر خریــد حمایتــی نیــاز‬ ‫بیشــتری بــه حمایــت هــای دیگــر دارنــد‪.‬‬ ‫بورســی شــدن زعفــران اتفــاق بســیار مهمــی بــود کــه‬ ‫امســال در ایــن خطــه رقــم خــورد و ایــن مهــم ایــن روزهــا‬ ‫زبانــزد کشــاورزان منطقــه اســت و بورســی شــدن طــای‬ ‫ســرخ هجمــه ای جدیــد در بیــن کشــاورزان ایجــاد کــرده‬ ‫اســت و بــا هــر کســی کــه صحبــت مــی کنــی بــدون درک از‬ ‫مزایــای بــورس تنهــا مــی گوینــد «احتمــاال خــوب باشــد‪».‬‬ ‫واقعیــت امــر ایــن اســت کــه عرضــه محصــوالت کشــاورزی‬ ‫در بــورس کاال‪ ،‬زمینــه مناســبی بــرای کاهــش هزینه هــای‬ ‫دولــت در خریــد تضمینــی و حمایتــی از ســوی کشــاورزان و‬ ‫تعییــن مناســب قیمت هــا و کاهــش نقش داللــی را فراهم‬ ‫کــرده اســت امــا بــه دلیــل کمبــود زیــر ســاخت هــا در ایــن‬ ‫خصــوص و نبــود اگاهــی کشــاورزان از ایــن روش کمتــر‬ ‫اســتقبال مــی کننــد‪.‬‬ ‫حــال و روز ارغوانــی گــزارش مــا بــا وجــود افتابی بودن هوا ســیر‬ ‫بــازار را نیــز خــوب طــی خواهــد کــرد بــا بورســی شــدن بســیاری از‬ ‫دغدغــه هــای کشــاورزان منطقــه نیــز برطرف می شــود‪.‬‬ ‫سیمای طالی سرخ در استان‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه کشــاورزان ایــن خطــه بــا خشکســالی‬ ‫دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و ورود زعفــران بــه ایــن منطقــه‬ ‫نیــز ســبقه بســیار طوالنــی نــدارد ولــی هــر ســال کــه مــی گــذرد‬ ‫اســتقبال بیشــتری از ایــن محصــول بــا ارزش می شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از ســطح زیر کشــت و تولید زعفران رتبه‬ ‫ســوم را در بیــن اســتان هــای کشــور دارد امــا در بهــره وری‬ ‫رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده اســت و بیشــترین‬ ‫اراضــی زیــر کشــت ایــن محصــول مربــوط بــه شهرســتان‬ ‫فــاروج در شــرق اســتان اســت‪.‬‬ ‫برداشــت گل زعفــران از چهــار هــزار هکتــار مــزارع اســتان در‬ ‫حــال انجــام اســت کــه بــرای ‪ ۵۰‬هــزار نفــر از اهالــی ایــن خطــه‬ ‫بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه شــغل فصلــی ایجــاد مــی کنــد و پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود کــه امســال ‪ ۲۲‬تــن زعفــران از ســطح بیــش از چهــار‬ ‫هــزار هکتــار بــه ارزش ‪ ۷۷۰‬میلیــارد تومــان برداشــت شــود‪.‬‬ ‫میانگیــن عملکــرد تولیــد زعفــران در ایــن اســتان بیــن پنــج‬ ‫تــا ‪ ۶‬کیلوگــرم در هکتــار اســت کــه ایــن رقــم حــدود ‪ ۲‬برابــر‬ ‫میانگیــن کشــوری ان اســت‪.‬‬ ‫همزمــان بــا برداشــت زعفران خریــد حمایتی این محصول‬ ‫از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان اغــاز مــی شــود و طبــق‬ ‫دســتورالعمل ابالغــی‪ ،‬امســال قیمــت خریــد حمایتــی هــر‬ ‫یــک کیلوگــرم زعفــران نگیــن ‪ ۴۱‬میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار‬ ‫تومــان‪ ،‬شــبه نگیــن ‪ ۳۳‬میلیــون تومــان و پوشــال مرغــوب‬ ‫‪ ۳۲‬میلیــون تومــان از کشــاورزان خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫تمامــی ایــن ظرفیــت ها گــواه تولید محصولی اســتراتژیک‬ ‫بــا اشــتغالزایی فــراوان را در ایــن خطــه نیمــه خشــک مــی‬ ‫دهــد‪ ،‬ولــی واقعیــت امــر بــه غیــر از ایــن بــوده زیــرا دســترنج‬ ‫زعفــران کاران چنــد ســالی اســت کــه دســتاویز سیاســت‬ ‫هــای بــازار قــرار گرفتــه و پرســه دالالن‪ ،‬خــاء برنــد و فــروش‬ ‫منطقــی موجــب ضربــه بــه ایــن بخــش هماننــد محصــول‬ ‫انگــور شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن نبــود واحدهــای فــراوری و دغدغــه کشــاورز بــرای‬ ‫یافتــن بــازار باعــث شــده کــه در ایــن ســال ها گل زعفــران از‬ ‫شهرســتان فــاروج بــه عنــوان قطــب ایــن محصــول بــاارزش‬ ‫خــارج و بــه سرنوشــت نامعلومــی از ســوی دالالن گرفتــار‬ ‫شــود و در عرضــه ان نامــی از فــاروج بــرده نشــود‪.‬‬ ‫ایــن مشــکالت موجــب شــد تــا مســووالن بــه فکــر چــاره ای‬ ‫در این زمینه باشــند و با ســاخت انبار و ورود این محصول‬ ‫اقتصــادی در بــورس گام هایــی برداشــته شــد و نویــد ایــن‬ ‫داده مــی شــود کــه در اینــده ای نزدیــک بــه دغدغــه چندیــن‬ ‫ســاله کشــاورزان ایــن خطــه پاســخ داده شــود‪.‬‬ ‫سالم بورس به زعفران‬ ‫مدیــر شــعبه کارگــزاری بانــک صنعــت و معــدن خراســان‬ ‫شــمالی در این باره می گوید‪ :‬مجوز راه اندازی انبار بورس‬ ‫زعفــران در شهرســتان شــیروان توســط ســازمان بــورس‬ ‫صــادر شــد و کشــاورزان از طریــق ایــن انبــار‪ ،‬محصــول خــود‬ ‫را ســپرده گذاری کرده و از ظرفیت بورس کاالی کشــور برای‬ ‫کشــف قیمــت زعفــران اســتفاده کننــد و ســاخت ایــن فضــا‬ ‫مــی توانــد بــه عنــوان گامی عظیــم در بهبود زیرســاخت های‬ ‫زعفــران منطقــه تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫رضا هوشــمند که خود از فعاالن سیاســتگذاری بورس و مترجم‬ ‫کتــاب هــای مالــی و ســرمایه گــذاری اســت مــی افزایــد‪ :‬ســازمان‬ ‫بــورس از ایــن انبــار مســتقر در شهرســتان شــیروان بازدیــد خواهــد‬ ‫کــرد و طبــق چــک لیســت هــا و اســتانداردها ایــن فضــا را تاییــد و‬ ‫اجــازه فعالیــت داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ ۱۰ :‬انبــار بــورس کاالی زعفران در کشــور فعال‬ ‫اســت کــه بســیاری از زعفــران کاران ایــن اســتان در ســال‬ ‫زراعــی گذشــته بخشــی از محصــوالت خــود را بــه انبارهــای‬ ‫خــارج از اســتان تحویــل دادنــد کــه در بــورس فروختــه شــد‪.‬‬ ‫ایــن صاحبنظــر حــوزه اقتصــادی و ســرمایه گــذاری می گویــد‪:‬‬ ‫زعفــران بایــد طبــق اســتاندارد هــای بــورس از نظــر عیــار‪ ،‬رنــگ‬ ‫و طعــم را داشــته باشــد و در ایــن خصــوص مــورد ازمایــش قــرار‬ ‫مــی گیــرد و بــه ازای هــر یــک گــرم زعفــران نگیــن یــک گواهــی‬ ‫صــادر و در قالــب برگــه هــای ســهام به کشــاورزان داده می شــود‬ ‫تــا انــان بــه هــر میــزان در بــورس کاال خریــد و فــروش کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬قیمــت زعفــران در بــورس از قیمــت‬ ‫ســطح بــازار بیشــتر اســت و در ایــن نــوع معاملــه ســود‬ ‫بیشــتری عایــد کشــاورز مــی شــود‪.‬‬ ‫هوشــمند مــی افزایــد‪ :‬اینــک قیمــت زعفــران بــه ازای هــر‬ ‫یــک کیلوگــرم ‪ ۳۵‬میلیــون تومــان اســت امــا پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود کــه ایــن میــزان افزایــش یابــد و در ســال گذشــته‬ ‫تــا ‪ ۵۶‬میلیــون تومــان نیــز رســید‪.‬‬ ‫تسهیل صادرات زعفران‬ ‫مدیــر شــعبه کارگــزاری بانــک صنعــت و معــدن خراســان‬ ‫شــمالی بــه صــادرات زعفــران در بــورس نیــز اشــاره ای کــرد و می‬ ‫گویــد‪ :‬مشــتری خارجــی از بــورس کاالی زعفــران را خریــداری‬ ‫خواهــد کــرد و بعــد از واریــز پــول‪ ،‬کاال را تحویــل خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬بــورس دســت واســطه هــا را از بــازار‬ ‫کوتــاه مــی کنــد و در ایــن معاملــه نیــاز بــه چانه زنــی نــدارد و‬ ‫رد و بــدل پــول نیــز بــدون مشــکل انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫هوشــمند مــی گویــد‪ :‬ایــن بســتر شــفاف نیــاز بــه‬ ‫ســرمایه گذاری زیــادی دارد و بایــد کشــاورزان از ایــن حــوزه‬ ‫و مزیتهــای بــورس مطلــع شــوند و وارد بــازار ســرمایه گــذاری‬ ‫شــوند در ایــن صــورت اســت بســیاری از سیاســت هــای این‬ ‫حــوزه بــه درســتی اجرایــی و دغدغــه هــا و چالــش هــای‬ ‫کنونــی کشــاورزان برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫رهایی دولت از مشکالت خرید حمایتی‬ ‫یکــی از کارشناســان حــوزه کشــاورزی در خصــوص مزیــت‬ ‫عرضــه زعفــران در بــورس مــی گویــد‪ :‬سیاســت خریــد تضمینــی‬ ‫و حمایتــی فوایــدی بــرای کشــاورز و دولــت دارد امــا در ایــن میــان‬ ‫مشــکالتی نیــز بــه دنبــال دارد کــه بــورس ایــن مشــکالت را نــدارد‪.‬‬ ‫محمــد پهلــوان می افزایــد‪ :‬در خرید تضمینی مزیت هایی‬ ‫نظیــر کاهــش هزینه هــا‪ ،‬تعییــن قیمت مناســب با کیفیت‬ ‫محصــول‪ ،‬کاهــش نقــش داللــی در خریــد از کشــاورزان و‬ ‫بعضــا پرداخــت بــه موقــع مطالبــات در زمینــه حمایــت‬ ‫هدفمنــد از کشــاورزی وجــود دارد ولــی بهتریــن راهــکار‬ ‫اســتفاده دولــت از ظرفیت هــای بــورس کاال اســت‪.‬‬ ‫وی کــه خــود نیــز کشــاورز اســت مــی گویــد‪ :‬تامیــن انبــار‪،‬‬ ‫هزینــه حمــل و نقــل و اعتبــار بــرای پرداخــت خریــد حمایتی‬ ‫از جملــه عمــده تریــن دردســرهایی اســت کــه دولــت در‬ ‫ایــن روش از خریــد متحمــل مــی شــود و بــا بورســی شــدن‬ ‫بســیاری از ایــن دردســرها از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه کشــاورزی مــی افزایــد‪ :‬بخــش‬ ‫کشــاورزی در هــر کشــوری نیازمنــد حمایــت دولــت اســت و‬ ‫در ایــن حــوزه بایــد ان دســته از کشــاورزانی کــه محصــوالت‬ ‫خــود را در بــورس کاال عرضــه مــی کننــد‪ ،‬حمایــت و تشــویق‬ ‫شــوند تــا ســایر کشــاورزان از مزایــای بــورس مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫فراهم شدن بستر داد و ستد‬ ‫پهلــوان در ادامــه مــی گویــد‪ :‬بــرای رهایــی از گرفتــاری بــازار‬ ‫نابســامان امــروز بایــد بهــره بــردار و مشــتریان در بســتری‬ ‫شــفاف بــه معاملــه بپردازنــد کــه بــورس زمین ـ ه تســریع و‬ ‫شــفافیت عرضــه محصــوالت کشــاورزی را فراهــم مــی کنــد‬ ‫و عــاوه بــر ان مشــتریان خارجــی در بــورس کاال بــه راحتــی‬ ‫داد و ســتد مــی کننــد و زمینــه صــادرات محصــوالت بخــش‬ ‫کشــاورزی بــدون مشــکل فراهــم اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بخــش کشــاورزی مــی گویــد‪ :‬بایــد بــه مرور‬ ‫همــه کشــاورزان از مزایــای ورود بــه بــورس کاالی شــفاف و‬ ‫قانونمنــد مطلــع شــوند تــا بســتر ایــن مهــم فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ایــن نــوع معاملــه نیازمنــد اگاه ســازی اســت‬ ‫کــه دســتگاه هــای مســوول و مربــوط بایــد در ایــن زمینــه اقدام‬ ‫کننــد تــا حاصل دســترنج کشــاورزان بــه جیب دالالن نــرود چرا‬ ‫کــه هــر ســاله ایــن قشــر از ناحیــه فــروش محصــول متضــرر‬ ‫مــی شــوند و حتــی در برخــی از ســال هــا در پیــک برداشــت‬ ‫محصــول خــود را از روی زمیــن جمــع نخواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫شفاف سازی بازار‬ ‫پهلــوان مــی گویــد‪ :‬نوســانات کاذب قیمــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬نبــود مدیریــت ریســک و محافظــت از نوســانات‬ ‫اتــی قیمــت‪ ،‬فقــدان یــک نظــام قیمــت گــذاری شــفاف و نبــود‬ ‫یــک سیســتم اجرایــی و ناظــر بر حســن انجام تعهــدات طرفین‬ ‫معاملــه از جملــه مشــکالت بخــش بــازار ســنتی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی اســت کــه بــورس ایــن شــرایط را شــفاف مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬نیــاز بــه ایجــاد بــازاری شــفاف بــرای‬ ‫عرضــه و تقاضــا دولــت را بــر ان داشــت تــا بســتر قانونــی‬ ‫الزم جهــت راه انــدازی بــورس هــای کاالیی در کشــور فراهم‬ ‫ســازد کــه ســازمان کارگــزاران بــورس کاالی کشــاورزی ایجــاد‬ ‫شــد و بایــد از ایــن بســتر اســتفاده بهینــه شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه کشــاورزی در خصــوص مزایــای‬ ‫ســاختاری در بــورس خاطــر نشــان مــی کنــد‪ :‬معامــات‬ ‫در بــورس کاال ســازمان یافتــه‪ ،‬قانونمنــد‪ ،‬قابــل نظــارت‪،‬‬ ‫شــفاف‪ ،‬عادالنــه‪ ،‬رقابتــی و کــم هزینــه اســت و همچنیــن‬ ‫در بــورس کاال‪ ،‬کیفیــت‪ ،‬کمیــت کاال‪ ،‬مبلــغ و مدت معامله‬ ‫تضمیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه مــی افزایــد‪ :‬حــذف رانــت از بــازار معامــات‪،‬‬ ‫ارایــه کاالهــای اســتاندارد‪ ،‬اطمینــان از مبــداء کاال‪ ،‬امنیــت‬ ‫در معامــات‪ ،‬رســیدگی مراجعــه اختصاصــی در صــورت‬ ‫بــروز اختــاف میــان طرفیــن معاملــه‪ ،‬انــواع ابزارهــای مالــی و‬ ‫قراردادهــای مختلــف‪ ،‬حــذف بخشــی از هزینه هــای فــروش‬ ‫و بازاریابــی در بــورس کاال از دیگــر مزایــای ایــن بــازار اســت‪.‬‬ ‫حذف واسطه گران‬ ‫کارشناســان معتقدنــد بــا عرضــه محصــوالت کشــاورزی‬ ‫در بــورس کاال‪ ،‬هــم رونــد پرداخــت پــول بــه کشــاورزان‬ ‫تســریع پیــدا مــی کنــد و هــم از افزایــش قیمــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی جلوگیری می شــود و در نهایت فشــار به ســفره‬ ‫مــردم کمتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس دیگــر در بخــش کشــاورزی مــی گویــد ‪ :‬عرضــه‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در بــورس کاال بــه نفــع کشــاورزان‬ ‫خواهــد بــود و ایــن اقــدام دولت گامی مثبت برای ســاماندهی‬ ‫بــازار اقتصــادی ایــن محصــوالت تلقــی مــی شــود و در عرضــه‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در بــورس کاال مــی تــوان امیــدوار بــود‬ ‫کــه کیفیــت محصــول و راندمــان تولیــد افزایــش پیــدا کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب محصــول تولید شــده در بــازاری رقابتــی به فروش‬ ‫مــی رســد و از ایــن طریــق کشــاورزان بــه ارتقــای کیفیــت ایــن‬ ‫محصــول تشــویق مــی شــوند‪.‬‬ ‫نقــی ایزانلــو مــی افزایــد‪ :‬عرضــه انــواع کاالهــا در بــورس یکــی‬ ‫از شــاخص هــای اقتصــادی کشــورهای توســعه یافتــه اســت‬ ‫کــه موجــب مــی شــود محصــوالت کشــاورز بــا نــرخ واقعــی بــه‬ ‫دســت مصــرف کننــدگان برســد و زمانــی ک ه کشــاورز محصوالت‬ ‫در مــکان مطمئنــی همچــون بــورس کاال را بــه فــروش برســاند‪،‬‬ ‫سیســتم های داللــی در صنعــت کشــاورزی حــذف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬بیشــتر کشــاورزان این اســتان خرده‬ ‫مالــک هســتند و بــه همیــن دلیــل به اجبار محصــول خود را‬ ‫بــه واســطه هــا مــی فروشــند اما در بــورس هیچ محدودیتی‬ ‫وجــود نــدارد و بــه ازای هــر گــرم زعفــران یــک گواهــی بــرای‬ ‫ان صــادر مــی شــود کــه قابــل معامله اســت‪.‬‬ ‫در یــک دهــه اخیــر ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول کــم‬ ‫اب طلــب و اقتصــادی در مجمــوع اســتان کــه بــا تنــش اب‬ ‫نیــز مواجــه اســت افزایــش و بــه بیــش از چهــار هــزار هکتــار‬ ‫رســیده اســت کــه شهرســتان فــاروج بخــش اعظــم ایــن‬ ‫کشــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار وزارت جهــاد کشــاورزی؛ ســطح زیــر کشــت‬ ‫زعفــران در ‪ ۲۸‬اســتان کشــور در بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اســت کــه میانگیــن عملکــرد تولیــد زعفــران در خراســان‬ ‫شــمالی بیــش از ‪ ۶.۲‬کیلوگــرم در هکتــار اســت کــه ایــن‬ ‫رقــم حــدود ‪ ۲‬برابــر میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســرانه مصــرف زعفــران کشــور هفــت دهــم‬ ‫گــرم در ســال اســت و ایــران بــا مصــرف ســاالنه ‪۶۰‬‬ ‫تــن زعفــران‪ ،‬رتبــه نخســت جهــان را در مصــرف طــای‬ ‫ســرخ دارد و از انجایــی کــه زعفــران گیاهــی کــم توقــع‬ ‫و پربــازده اقتصــادی اســت کــه بــرای کشــت در مناطــق‬ ‫خشــک و نیمــه خشــک مناســب اســت از ایــن جهــت‬ ‫اراضی کشــاورزی کم اب این خطه از شمالشــرق کشــور‬ ‫بهشــت کشــت زعفــران تلقــی مــی شــود و ایــن اســتان از‬ ‫ســطح زیــر کشــت و تولیــد زعفــران رتبــه ســوم را در بیــن‬ ‫اســتان هــای کشــور دارد امــا در بهــره وری رتبــه اول را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ســطح زیــر کشــت گیاهــان دارویــی در ایــن اســتان کــه‬ ‫شــامل کشــت زعفــران‪ ،‬گل محمــدی‪ ،‬زیــره ســبز‪ ،‬نعنــاع‬ ‫فلفلی‪ ،‬الوورا‪ ،‬گل گاوزبان‪ ،‬موســیر‪ ،‬اویشــن‪ ،‬ســیاه دانه‪،‬‬ ‫بادرنجبویــه و به لیمــو اســت بــه هفــت هــزار هکتــار رســیده‬ ‫اســت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫بخش بازرگانی روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار‬ ‫می شود‬ ‫متقاضیان درخواست خود‬ ‫را از طریق ایمیل ذیل‬ ‫ارسال کنند‬ ‫‪bkkgir@gmail.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!