روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 632 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 632

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 632

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 632

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‬ ‫شماره ‪127 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 21‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/12-‬نوامبر‪ /17-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪632 :‬‬ ‫سرزمین سیستان تجسم تاریخ چندهزار‬ ‫ساله ایران در ایین های سنتی‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫به یاد مردی با‬ ‫ارزوهای بزرگ‬ ‫رمز پیروزی‬ ‫و غلبه ایرانی طلبان‬ ‫بر ویرانی طلبان‬ ‫دشمن به دنبال تغییر‬ ‫اندیشه جوانان با‬ ‫اخبار دروغ است‬ ‫‪3‬‬ ‫در جهان کشت‬ ‫زعفران کاهش یافته‬ ‫است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ناتوانی گوگل در حذف کند‬ ‫«توسعه دهندهبرنامه»‬ ‫پس زمینهکالهبرداری‬ ‫بد افزار‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه ‪ 21‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪632‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس‪:‬‬ ‫تثبیت اقتدار ایران همراه‬ ‫با موفقیت های موشکی‬ ‫جدید‪ ،‬بر پایه محور‬ ‫مقاومت‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه رونمایــی‬ ‫دســتاوردهای اخیــر موشــکی کشــور تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ایــن موفقیت هــا کــه بــه برکــت مجاهــدت شــهید‬ ‫«حســن طهرانــی مقــدم» پــدر موشــکی ایــران و‬ ‫تالش هــای ســربازان تربیــت شــده در مکتــب او‬ ‫حاصــل شــده‪ ،‬اقتــدار جهانــی جمهــوری اســامی و‬ ‫محــور مقاومــت را تثبیــت کــرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــود ترابــی در خطبه های نماز‬ ‫جمعــه ایــن هفتــه گنبــدکاووس گفــت‪ :‬جمهــوری‬ ‫اســام بــا دســتیابی بــه ایــن موفقیت هــا در فضــا‬ ‫و پرتــاب موشــک های ماهواره بــر و موشــک های‬ ‫بالســتیک و قاره پیمــا خودکفــا شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا دســتیابی جمهــوری اســامی بــه‬ ‫ایــن موفقیت هــای موشــکی‪ ،‬دیگــر اســمان و «گنبــد‬ ‫اهنیــن» کــه رژیــم غاصب صهیونیســتی به داشــتن‬ ‫ان افتخــار می کــرد‪ ،‬معنــا نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حجــت االســام ترابــی بــه ‪ ۲‬بیانیــه اخیــر وزارت‬ ‫اطالعــات مبنــی بــر تروریســتی اعــام کــردن شــبکه‬ ‫ماهــواره ای و معانــد «اینترنشــنال» و مجــرم‬ ‫بــودن افــرادی کــه بــا ایــن شــبکه همــکاری نماینــد‬ ‫و دســتگیری عوامــل اقــدام تروریســتی حــرم‬ ‫شــاهچراغ اضافــه کــرد‪ :‬ایــن بیانیــه و تصمیــم‬ ‫وزارت اطالعــات کامــا صحیــح و مــورد حمایــت‬ ‫ملــت انقالبــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس بــا بیــان اینکــه در بیانیــه‬ ‫وزارت اطالعــات همچنیــن بــه نقــش گزارش هــای‬ ‫مردمــی در دســتگیری عوامــل تروریســتی حادثــه‬ ‫شــاهچراغ و لیدرهــای اغتشاشــات اخیــر در برخــی‬ ‫نقــاط کشــور اشــاره شــده تصریــح کــرد‪ :‬همــه مــردم‬ ‫وظیفــه دارنــد بــا مجموعــه ایــن وزارت خانــه مهــم‬ ‫همــکاری کننــد و هرجــا مــوارد مشــکوک و خرابکارانه‬ ‫مشــاهده کردنــد‪ ،‬بــه اطالعــات گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی اقدامــات و جنایت هــای‬ ‫اغتشاشــگران و داعشـی های وطنی از جمله اتش‬ ‫زدن ســربازان بی گنــاه بســیجی‪ ،‬روی داعشـی های‬ ‫خارجــی را ســفید کــرد و مــردم بایــد افــرادی کــه‬ ‫ایــن کارهــا و اقدامــات خرابکارانــه دیگــر را انجــام‬ ‫می دهنــد‪ ،‬بــه اطالعــات معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ترابــی همچنیــن امنیــت موجــود‬ ‫در ایــران اســامی را بی نظیــر‪ ،‬بی بدیــل و غیرقابــل‬ ‫انــکار دانســت و افــزود‪ :‬دشــمنان انقــاب بــه دنبــال‬ ‫اســیب زدن بــه امنیــت مــا هســتند که بایــد مراقب‬ ‫باشــیم زیــرا همیــن ناامنی هــای اخیــر یکــی از‬ ‫دالئــل اصلــی بــاال رفتــن نــرخ دالر و برخــی گرانی ها‬ ‫در کشــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم از زمانــی کــه‬ ‫روی کار امــده اســت‪ ،‬تــاش زیــادی بــرای کنتــرل‬ ‫هــرج و مــرج بــازار و کاهــش نــرخ تــورم انجــام داده‬ ‫و قصــد دارد ان را بــه نصــف قیمــت فعلــی کاهــش‬ ‫دهــد ضمــن اینکــه هــم اکنــون ایــن دولــت ماهانــه‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد تومــان معــادل (‪ ۶‬میلیــارد دالر‬ ‫بــا قیمــت ‪ ۳۰‬هــزار تومــان) بدهــی دولــت قبــل را‬ ‫پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫خطــب جمعــه گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬دولــت‬ ‫قبــل کــه عامــل وضــع موجــود اســت اکنــون‬ ‫خیرخــواه ملــت شــده و توصیــه بــه امضــای برجــام‬ ‫می کنــد‪ ،‬دولتــی کــه بــا اهمــال خــود و گــره زدن‬ ‫ســامت مــردم بــه برجــام و وارد نکــردن واکســن‬ ‫کرونــا‪ ،‬ســبب جــان باختن تعــدادی زیــادی از مردم‬ ‫مــا شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ترابــی همچنیــن بــا گرامیداشــت‬ ‫هفتــه کتــاب و کتابخوانــی (‪ ۲۱‬تــا ‪ ۲۷‬ابــان)‪،‬‬ ‫خواســتار توجــه بیشــتر مــردم و خانواده هــا بــه‬ ‫مطالعــه و همچنیــن تــاش بیشــتر متولیــان‬ ‫حــوزه کتابخانه هــای عمومــی بــه رفــع کمبودهــای‬ ‫زیرســاختی و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی شــد‪.‬‬ ‫موسیقی سنتی سیستانی‬ ‫یاداور تلخ و شیرین تاریخ‬ ‫ایران‬ ‫یکــی از ســازهایی کــه قدمــت کهــن و نقــش بســزایی در‬ ‫اجــرای موســیقی ســنتی سیســتانی هــا دارد قیچــک بــا‬ ‫سرگذشــتی طوالنــی در تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫دهــل و ســاز نقــش ویــژه ای در زندگــی روزمــره‬ ‫سیســتانی ها دارد حتــی موســیقی کار در بیــن ایــن اقــوام‬ ‫رواج داشــته و بخشــی از موســیقی قــوم سیســتانی بــوده‬ ‫کــه از دیربــاز اجــرای ان در اییــن هــا و مراســم هــای ایــن‬ ‫قــوم مرســوم اســت‪.‬‬ ‫احیــای بــازی هــای قــوم سیســتانی و ترویــج فرهنگ‬ ‫ایرانی و اســامی‬ ‫سرزمینسیستان‬ ‫تجسمتاریخچندهزار‬ ‫ساله ایران در‬ ‫ایین هایسنتی‬ ‫ملــودی کهــن‪ ،‬ســنت های فاخــر‪ ،‬پیشــینه فرهنگــی و تاریخــی‬ ‫غنــی خــرده فرهنگ هــای ایرانــی‪ ،‬گوشــه ای از تاریــخ هــزاران‬ ‫ســاله ســرزمین سیســتان اســت کــه بخش هایــی از ان در‬ ‫پانزدهمیــن جشــنواره اقتصــاد و فرهنــگ اقــوام گلســتان بــه‬ ‫نمایــش درامــد‪.‬‬ ‫اقــوام ســاکن گلســتان‪ ،‬ظرفیــت ویــژه ای بــرای اســتان بــه‬ ‫شــمار می رونــد کــه همیشــه در کنــار هــم بــرای تقویــت‪ ،‬ترویــج‬ ‫و توســعه فرهنــگ ایرانــی ‪ -‬اســامی در تــاش هســتند‪.‬‬ ‫یکــی از فعــاالن فرهنگــی اقــوام ســاکن گلســتان محمــد اذری‬ ‫اســت کــه در راســتای معرفــی و احیــای رســم و رســوم قــوم‬ ‫سیســتانی و نشــر وحــدت و همدلــی اقــوام مختلــف بنیــاد‬ ‫نیمــروز گلســتان را در اواخــر ســال ‪ ۱۳۸۹‬تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫غرفــه بنیــاد نیمــروز سیســتانی هــا در جشــنواره اقتصــاد و‬ ‫فرهنــگ اقــوام گلســتن جنــب و جــوش زیــادی دارد‪.‬ســیاه چــادر‬ ‫را بــه گونـه ای تزئیــن و فضاســازی کــرده انــد کــه بــرای مخاطبــان‬ ‫جــذاب باشــد‪ .‬مــردان سیســتانی جلــوی ســیاه چــادر موســیقی‬ ‫ســنتی خــود را مــی نوازنــد و زنــان داخــل ســیاه چــادر مشــغول‬ ‫سوزن دوزی هستند‪ .‬غذا‪ ،‬شیرینی‪ ،‬عروسک و صنایع دستی‬ ‫سیســتانی هــم در جــای جــای غرفــه بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫محمــد اذری بــا پیراهــن «برچــاک» ســفید و «باســک َت»‬ ‫مشــکی بــا لبخنــد مهربانــی پذیــرای گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وحــدت و راهکارهــای تقویت وحــدت اقوام و نقش‬ ‫تشــکل های اجتماعی و بزرگان اقوام‪ ،‬معرفی پوشــش ســنتی‪،‬‬ ‫اداب و رســوم‪ ،‬پزشــکی ســنتی‪ ،‬ضــرب المثل هــای سیســتانی‪،‬‬ ‫امــوزش بــازی ســنتی خســو و کــودی کــودی‪ ،‬موســیقی ســنتی و‬ ‫غذاهــای محلــی از جملــه اهــداف حضــور بنیــاد نیمــروز در ایــن‬ ‫جشــنواره است‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مــردم بــا شــناخت اداب و رســوم یکدیگــر‬ ‫راحــت تــر بــا هــم تعامــل خواهنــد داشــت و احیــای برخــی‬ ‫فرهنــگ هــا و اییــن هــا نیــاز امــروز نســل جــوان بــرای وحــدت و‬ ‫همدلــی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫اذری افــزود‪ :‬شــاهان اشــکانی و ساســانی شــاهزاده های خــود‬ ‫را بــرای تربیــت و امادگــی ســلطنت بــه سیســتان مــی فرســتادند‬ ‫و فردوســی هــم دربــار سیســتان را بــرای معرفــی پهلوانی رســتم‬ ‫بــه جهانیــان انتخــاب مــی کنــد ایــن نشــان دهنده اهمیــت اقوام‬ ‫سیســتانی در تربیــت ایرانــی افراد اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد نیمــروز گلســتان گفــت‪ :‬اســتفاده بهینــه‬ ‫از ظرفیــت اقــوام در تقویــت وحــدت و همدلــی بیــن جامعــه‬ ‫تاثیــرات ویــژه ای داشــته اســت‪.‬‬ ‫اذری افــزود‪ :‬ترویــج بازی هــای بومــی و محلــی اقــوام‬ ‫مختلفــی از جملــه سیســتانی هــا احیاگــر فرهنــگ ایرانــی‬ ‫و اســامی بــوده کــه بایــد از ایــن ظرفیــت هــا بــه خوبــی‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬خســو‪ ،‬کــودی کــودی‪ ،‬قلعــه پــوده‪،‬‬ ‫کالچــل چــل‪ ،‬چــل مشــکه‪ ،‬چــوب بــازی‪ ،‬دوچوبــه و رقــص‬ ‫شمشــیر از جملــه بــازی هــا و ورزش هــای بومــی و محلــی‬ ‫سیســتانی ها اســت که در راســتای احیای انها اموزشــهایی‬ ‫در بنیــاد نیمــروز داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬باشــگاه خصوصــی «خســو» را بــرای‬ ‫معرفــی بهتــر ایــن بــازی بومــی محلــی راه انــدازی کردیــم و‬ ‫در شــهرهای مختلــف لیــگ خســو برگــزار شــده و عــاوه بــر‬ ‫ان درخواســت تاســیس انجمــن و هیــات ورزشــی خســو بــه‬ ‫وزارت ورزش و جوانــان ارائــه دادیــم‪.‬‬ ‫اذری افــزود‪ :‬خســو بــه معنــای محافظــت خــوب و بهتریــن‬ ‫دفــاع اســت و در ایــن بــازی اعضــای تیــم بایــد از یــک ســردار‬ ‫محافظــت کننــد تــا بتوانــد خانــه حریــف را تســخیر کنــد و‬ ‫چــون ایــن بــازی همــراه ســاز و دهــل اجرا می شــود جذابیت‬ ‫زیــادی بــرای مخاطبــان دارد‪.‬‬ ‫موســیقی ســنتی سیســتانی یــاداور تلــخ و شــیرین‬ ‫تاریــخ ایــران‬ ‫مقــاوم در مقابــل بیمــاری هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن فعــال فرهنگــی افــزود‪ :‬ادویــه اچــار سیســتانی عــاوه‬ ‫بــر طعــم مطبوعــی کــه بــه غذاهــا مــی دهــد خاصیــت انتــی‬ ‫اکســیدانی داشــته و در فصــول ســرد کــه مــوادی همچــون‬ ‫پیــاز یافــت نمی شــد از ایــن ادویــه بــه عنــوان جایگزیــن ان‬ ‫اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫پوشــاک سیســتانی هــا تبلــور فرهنــگ ایرانــی‪-‬‬ ‫اســامی‬ ‫فاطمــه یکتامهــر بانــوی حاضــر در غرفــه سیســتانی هــا‬ ‫گفــت‪ :‬پوشــاک ســنتی اقــوام سیســتانی تبلــوری از تاریــخ و‬ ‫فرهنــگ ایرانــی و اســامی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬لبــاس زنــان سیســتانی بــا خامــه دوزی‪،‬‬ ‫ســیاه دوزی و ســوزن دوزی هــای زیبــا در حاشــیه یقــه و‬ ‫سراســتین لبــاس بــرای گردشــگران قابــل توجــه بــوده و‬ ‫در بیشــتر زمــان هــا دربــاره ســوزن دوزی هــای حاشــیه‬ ‫لباس هایمــان دختــران و زنــان جــوان مشــتاق گفــت و گــو‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســوزن دوزی زنــان و دختــران سیســتانی‬ ‫نمــادی از هویــت تاریخــی ایرانــی بــوده و بایــد از این ظرفیت‬ ‫بــرای نســل امــروز اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫یکتامهــر افــزود‪ :‬در ســالهای اخیــر برخــی لبــاس های جدید‬ ‫جایگزیــن پوشــش ســنتی شــده امــا زنــان‪ ،‬دختــران‪ ،‬پســران‬ ‫و مــردان سیســتانی همچنــان لبــاس هــای محلــی را بــر‬ ‫لبــاس هــای غربــی بــرای حفــظ ســنت هــای اصیــل ایرانــی و‬ ‫اســامی خــود ترجیــح مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬موســیقی ســنتی و مذهبــی سیســتانی‬ ‫یــاداور تلخــی هــا و شــیرینی تاریخــی فرهنــگ اصیــل و‬ ‫عمیــق ایــران و برگرفتــه از حکمــت معنــوی‪ ،‬احساســات پاک‬ ‫و دلنشــین مــردم ایــن قــوم اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تنــوع ملــودی و ریتــم و وجــود ســازهای‬ ‫متفــاوت از جملــه قیچــک‪ ،‬ربــاب‪ ،‬تنبــورک‪ ،‬ســرنا‪ ،‬و دونلــی‬ ‫نشــانه عمــق موســیقی سیســتانی اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد نیمــروز گلســتان گفــت‪ :‬یکی از ســازهایی‬ ‫کــه قدمــت کهــن و نقــش بســزایی در اجــرای موســیقی‬ ‫ســنتی سیســتانی هــا دارد قیچــک بــا سرگذشــتی طوالنی در‬ ‫تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫اذری افــزود‪ :‬دهــل و ســاز نقــش ویــژه ای در زندگــی روزمــره‬ ‫سیســتانی هــا دارد حتــی موســیقی کار در بیــن ایــن اقــوام‬ ‫رواج داشــته و بخشــی از موســیقی قوم سیســتانی بوده که‬ ‫از دیربــاز اجــرای ان در اییــن هــا و مراســم هــای ایــن قــوم‬ ‫مرســوم اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬الوکــه موســیقی دیگــر در اوازهــای مولــودی‬ ‫خوانــی سیســتانی هــا اســت کــه در ان کــه اشــعاری در‬ ‫شــادی هــا بــا مضامیــن مذهبــی و عاشــقانه و بــا نواختــن‬ ‫دف‪ ،‬دایــره و گاهــی هــم دهــل و ســاز اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد نیمــروز گلســتان گفــت‪ :‬موســیقی قــوم‬ ‫سیســتانی بــه شــدت جــای کار بــرای معرفــی بهتــر دارد و در‬ ‫جــذب توریســت و گردشــگر هــم موثــر اســت‪.‬‬ ‫زهــرا گزمــه بانــوی سیســتانی حاضــر در ایــن غرفــه گفــت‪:‬‬ ‫در فصــول مختلــف زنــان سیســتانی غذاهایــی مختــص ان‬ ‫فصــل مــی پزنــد کــه مظهــر و نمــادی از هویــت ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از جملــه غذاهــای معــروف سیســتانی هــا‬ ‫چنــگال‪ ،‬ابگوشــت زابلــی‪ ،‬کشــک زرد‪ ،‬اوجیــزک‪ ،‬تنورچــه‪،‬‬ ‫دوغ پــا‪ ،‬دوغ بــرک‪ ،‬مســکه‪ ،‬گورماســت‪ ،‬شــیرک روگنــی و‬ ‫نــان هــای محلــی بــا ســبزی هــای کوهــی اســت‪.‬‬ ‫گزمــه افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه پیشــینه کهــن فرهنگــی و قومــی‬ ‫سیســتانی هــا در تهیــه و تولیــد بســیاری از خوراکــی هــا از‬ ‫طریــق منابــع زراعــی و دامــی عــاوه بــر عــدم وابســتگی بــه‬ ‫غذاهــای غیرارگانیــک باعــث ترویــج ســامت غــذای مصرفــی‬ ‫خــود هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طــرز تهیــه چلبــک‪ ،‬تجکی‪ ،‬ابگوشــت‪ ،‬غلور‪،‬‬ ‫بــورک‪ ،‬قیمــه‪ ،‬نــان رســتم‪ ،‬خرمالنــدو و بســیاری از غذاهــا را‬ ‫بارهــا بــرای عالقــه منــدان امــوزش داده شــده و متقاضیــان‬ ‫بســیاری داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برگــزاری جشــنواره هــای اقــوام می توانــد‬ ‫عــاوه بــر ترویــج و شــناخت مــردم از ایــن نــوع خوراکی هــای‬ ‫مفیــد‪ ،‬باعــث توســعه اقتصادی شــود‪.‬‬ ‫اذری افــزود‪ :‬قــوم سیســتانی در طــول تاریــخ بــرای درمــان‬ ‫بســیاری از امــراض بــه ســراغ طــب ســنتی و گیاهــی رفتــه و‬ ‫از گیاهــان بــرای درمــان خــود اســتفاده مــی کردنــد و تجربــه‬ ‫زنــان و مــردان در شناســایی و شــناخت خــواص هــر گیــاه‬ ‫نشــان از عالقــه انــان بــه گیاهــان دارویــی و نقــش ان در‬ ‫ســامتی دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه فرهنــگ غنــی قومــی‬ ‫محلــی سیســتانی هــا از ســالهای بســیار دور در تهیــه انــواع‬ ‫محصــوالت طــب ســنتی مفیــد‪ ،‬ارگانیــک‪ ،‬ســالم و مقــوی به‬ ‫ویــژه در ســفرها و جنــگ هــا مهــارت داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬کشــک زرد از جمله غذاهای قوم سیســتانی‬ ‫بــوده کــه تاثیــر مســتقیم در دســتگاه گــوارش و هضــم‬ ‫بــاالی غــذا داشــته و از جملــه خــواص درمانــی ان کاهــش‬ ‫فشــارخون‪ ،‬پــاک کننــده و تصفیــه کننــده قــوی‪ ،‬ســپری‬ ‫هاجــر یکتامهــر کــه مشــغول ســوزن دوزی اســت گفــت‪:‬‬ ‫صنایــع دســتی در بیــن زنــان و دختــران سیســتانی از جایــگاه‬ ‫ویــژه ای برخــوردار بــوده و نقــوش بــه کار رفتــه بــر روی اثــار‬ ‫هنــری از دیربــاز تاکنــون توجــه هــر بیننــده ای را بــه خــود‬ ‫جلــب کــرده و همــواره مــورد توجــه گردشــگران داخلــی و‬ ‫خارجــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســوزن دوزی‪ ،‬خامــه دوزی‪ ،‬ســیاه دوزی‪ ،‬پریــوار‬ ‫دوزی‪ ،‬حصیــر بافــی‪ ،‬ســکه دوزی‪ ،‬ســفالگری‪ ،‬گلیــم بافــی‪،‬‬ ‫منگلیک‪ ،‬قالی بافی و زیوراالت سنتی از جمله صنایع دستی‬ ‫قــوم سیســتانی اســت کــه عالقمنــدان زیــادی در جهــان دارد‪.‬‬ ‫پانزدهمیــن جشــنواره اقتصــاد و فرهنــگ اقوام ایــران زمین‬ ‫‪ ۲۱‬ابــان مــاه در محــل دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی‬ ‫گلســتان در گــرگان دایــر اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫طب ایرانی و اسالمی قوم سیستانی‬ ‫جشنواره اقوام زمینه ساز ایجاد اتحاد ملی در گلستان‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬برگــزاری پانزدهمیــن‬ ‫ن زمیــن در گــرگان ســبب ایجــاد و رونــق نشــاط‬ ‫جشــنواره بین المللــی اقتصــاد و فرهنــگ اقــوام ایــرا ‬ ‫اجتماعــی در اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدجــواد ســاوری در جمــع نمازگــزاران جمعــه گــرگان‪ .‬اظهارداشــت‪ :‬ایــن جشــنواره فرصــت ‬ ‫مناســبی بــرای خانواده هــا اســت کــه ضمــن اشــنایی بــا هنرهــای صنایــع دســتی و اداب و رســوم‬ ‫درخشــش غذاهــای ایرانــی در ســفره هــای رنگیــن‬ ‫قــوم سیســتانی‬ ‫صنایــع دســتی سیســتانی هــا شــناخته شــده در‬ ‫جهــان‬ ‫اقــوام مختلــف ایــران زمیــن‪ ،‬لحظــات شــاد و مسرت بخشــی را ســپری کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن نشــاط و شــادابی اجتماعــی کــه بــه ایجــاد اتحــاد ملــی هــم منجر شــده‪ ،‬فرصتی‬ ‫بــرای بــه رخ کشــیدن وحــدت اقــوام ایرانــی در مقابــل بدخواهان نظام اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬انچــه گلســتان از ان رنــج می بــرد‪ ،‬فقــدان معرفی ظرفیت ها و پتانســیل های‬ ‫اســتان اســت کــه در ایــن نمایشــگاه می توانیــم از ایــن فرصــت بــرای جبــران ان بهره ببریم‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬در ســال هــای گذشــته‬ ‫ظرفیت هــای قابــل شــکوفا شــدن اســتان بــه دلیــل ناهماهنگــی بین بخشــی و دالیــل متعــدد دیگــر‬ ‫ســوزانده شــد و مــردم بایــد کمــک کننــد تــا گلســتان واقعــی بــه مناطــق دیگــر معرفــی شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه ‪ 21‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪632‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫دسته بندی سیستم های‬ ‫انژکتوری‬ ‫همه علیه ایران‬ ‫بازی کــردن رســانه های معانــد در جورچیــن ســرویس های‬ ‫امنیتــی امریــکا و انگلیــس و ســعودی در ایام اغتشاشــات در‬ ‫ایــران‪ ،‬بــار دیگــر ثابــت کــرد کــه ادعــای بی طرفــی رســانه های‬ ‫غربــی تــا چــه انــدازه کــذب اســت‪.‬‬ ‫قیام ملی علیه جنگ ترکیبی‬ ‫رمز پیروزی‬ ‫و غلبه ایرانی طلبان‬ ‫بر ویرانی طلبان‬ ‫چیست؟‬ ‫خردادمــاه ‪ ۱۴۰۱‬بعــد از فروکش کــردن بحــران بیمــاری‬ ‫همه گیــر کرونــا‪ ،‬مــردم در حــرم مطهــر امــام خمینــی جمــع‬ ‫شــده بودنــد تــا بــا حضــور رهبــر انقــاب و در ســالروز رحلــت‬ ‫خمینــی کبیــر‪ ،‬دوبــاره پــای درس و مکتب امام بنشــینند‪ .‬اما‬ ‫بیــن ســطور و در میــان ســخنان حضرت ایت اللــه خامنه ای‪،‬‬ ‫اشــارات روشــنی از طرح هــای در دســتورکار دشــمن وجــود‬ ‫داشــت کــه گویــا بــرای اجرایی کــردن ان‪ ،‬چشــم به یــک زمان‬ ‫مناســب بســته بودنــد‪« :‬امــروز مهم تریــن امیــد دشــمنان‬ ‫بــرای ضربــه زدن بــه کشــور‪ ،‬امیــد بســتن بــه اعتراضــات‬ ‫مردمــی اســت‪ .‬امیدشــان بــه ایــن اســت کــه بلکــه بتواننــد بــا‬ ‫کار روانــی‪ ،‬بــا فعّالیّتهــای اینترنتــی و فضــای مجــازی و انــواع‬ ‫و اقســام اینهــا‪ ،‬بــا پــول‪ ،‬بــا مزدور پــروری‪ ،‬مــردم را در مقابــل‬ ‫نظــام اســامی و جمهــوری اســامی قــرار بدهنــد‪».‬‬ ‫ایشان چهار ماه بعد و در بیاناتی که در جمع دانشجویان‬ ‫دانشــگاه های نیروهــای مســلح در دانشــگاه افســری و‬ ‫تربیــت پلیــس امــام حســن مجتبــی داشــتند‪ ،‬مجــددا ًبــه‬ ‫ایــن موضــوع اشــاره کردنــد کــه دشــمن از مدت هــا قبــل‬ ‫بــرای اشــوب و اغتشــاش و ناامنــی در کشــور‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫کــرده بــود‪« :‬ایــن اغتشــاش برنامه ریــزی داشــت ؛ ایــن‬ ‫اغتشــاش برنامه ریزی شــده بــود‪ .‬اگــر قضیّــه ایــن دختــر‬ ‫جــوان هــم نبــود‪ ،‬یــک بهانــه دیگــری درســت میکردنــد بــرای‬ ‫اینکــه امســال در اوّل مهــر‪ ...‬در کشــور ناامنــی درســت‬ ‫کننــد‪ ،‬اغتشــاش درســت کننــد‪ ۱۴۰۱/۷/11 ».‬براســاس ایــن‬ ‫هشــدارها و نشــانه هایی کــه جامعــه اطالعاتــی کشــور انهــا‬ ‫را گوشــزد کــرده بــوده اســت‪ ،‬دشــمن بــرای ایجــاد اشــوب‬ ‫در پهنــه کشــور برنامه ریــزی کــرده و از مدت هــا قبــل امــاده‬ ‫بــود و انچــه او را بــه طمــع انداخــت‪ ،‬حادث ـه ای بــود کــه در‬ ‫شــهریورماه رخ داد‪.‬‬ ‫گوشه کوچکی از تدارکی بزرگ‬ ‫بیانیــ ه مشــترک وزارت اطالعــات و ســازمان اطالعــات‬ ‫ســپاه پاســداران‪ ،‬در هفته هــای اخیــر‪ ،‬ترســیم بخشــی‬ ‫کوچــک از تــدارک بزرگــی بــود کــه توســط ســرویس های‬ ‫امنیتــی امریکایــی‪ ،‬اســرائیلی و ســعودی‪ ،‬بــرای مختل کردن‬ ‫امنیــت در ایــران برنامه ریــزی شــده بــود‪ .‬امــا دشــمن بــرای‬ ‫دمیــدن بــه شــعله اشــوب و اغتشــاش‪ ،‬برخــاف مــوارد‬ ‫قبلــی تنهــا بــه یــک ابــزار و مجــرا تکیــه نکــرده و همــه‬ ‫اســتعدادها و پتانســیل هایش را بــه میــدان اورده بــود‪.‬‬ ‫اقداماتــی بــرای راه انــدازی یــک غائلــه سراســری در ایــران بــا‬ ‫هــدف جنایــت‪ ،‬علیــه ملــت بــزرگ ایــران و تمامیــت ارضــی‬ ‫کشــور و زمینه ســازی بــرای تشــدید فشــارهای خارجــی کــه‬ ‫بازی گــردان و طــراح اصلــی ان‪ ،‬اژانــس اطالعــات مرکــزی‬ ‫امریــکا (ســیا) بــود و ســرویس اطالعــات خارجــی انگلیــس‪،‬‬ ‫ســرویس اطالعــات خارجــی رژیــم صهیونیســتی (موســاد)‪،‬‬ ‫ســرویس اطالعــات خارجــی ال ســعود و چنــد کشــور دیگــر‬ ‫هــم‪ ،‬در ایــن جریــان مداخلــه کردنــد‪ .‬امــا ایــن اقدامــات چــه‬ ‫بــود و بــه چــه شــکل طراحــی و پیاده ســازی شــد؟‬ ‫انگاره سازی و راهبری جریان تحریف‬ ‫موسســه اعانــه ملــی بــرای دموکراســی و نهادهــای وابســته‬ ‫نظیــر موسســه دموکراتیــک ملــی‪ ،‬موسســه بین المللــی‬ ‫جمهوری خواهــی‪ ،‬مرکــز امریکایــی بــرای همبســتگی‬ ‫کارگــران‪ ،‬بنیــاد جامعــه بــاز‪ ،‬خانــه ازادی و‪ ...‬بخشــی از‬ ‫موسســه ها و اندیشــکده هایی هســتند کــه در بیانیــه‬ ‫مشــترک وزارت اطالعــات و اطالعــات ســپاه پاســداران‬ ‫مــورد اشــاره قــرار گرفتــه انــد‪ .‬موسســاتی کــه به مثابــه مغــز‬ ‫متفکــر جریــان تحریــف‪ ،‬وارد عمــل شــده اند‪ .‬نظریه پــردازی‬ ‫و انگاره ســازی پیرامــون نقــش زنــان در حــوادث پیــش روی‬ ‫ایــران و تئوری پــردازی بــرای اعمــال خشــونت علیــه مــردم و‬ ‫مقدســات انــان و هجمــه بــه نیروهــای امنیتــی‪ ،‬ســاخته و‬ ‫پرداختــه ایــن به اصطــاح اتــاق فکرهایــی اســت کــه نســخه‬ ‫جنــگ خیابانــی و اغتشــاش می پیچنــد‪.‬‬ ‫اموزش به اغتشاشگران و شبکه سازی از انان‬ ‫«کاری که ‪ ۲۵‬ســال قبل ســازمان ســیا به صورت پنهانی و‬ ‫بــا جاسوســی انجــام مـی داد‪ ،‬امــروز ما از طریق موسســات و‬ ‫در بســتر امــوزش انجــام می دهیــم!» ایــن اظهــارات صریــح‬ ‫مدیــر موسســه اعانــ ه ملــی بــرای دموکراســی اســت کــه‬ ‫بیانگــر کارکــرد اصلــی و پشـت پرده کار ان هــا اســت‪.‬‬ ‫ســرویس های جاسوســی‪ ،‬بــرای اجرایی کــردن نقشــه‬ ‫عملیاتــی خــود‪ ،‬سال هاســت کــه بــه برگــزاری دوره هــای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬بــا عناویــن جــذاب و غالبــا ًجعلــی اقــدام می کنند؛‬ ‫کالس هایــی کــه تمامــی هزینه هایش توســط انهــا پرداخته‬ ‫می شــود و در ان‪ ،‬چگونگــی جنگ هــای ترکیبــی و برانــدازی‬ ‫نــرم امــوزش داده می شــود‪ .‬شناســایی عناصــر مســتعد در‬ ‫پوشــش فعالیت هــای حقــوق بشــری و ترویــج دموکراســی‪،‬‬ ‫اختصــاص میلیاردهــا دالر بودجــه بــه ان عناصــر‬ ‫شناسایی شــده به عنــوان پیاده نظــام تغییــرات اجتماعــی و‬ ‫تحریــک عمومــی بــرای ایجــاد نارضایتــی‪ ،‬از اقداماتــی اســت‬ ‫کــه در قالــب ســازمان هایی موســوم بــه هم دســتان‪ ،‬از‬ ‫ســوی ســرویس های اطالعاتــی امریکایــی‪ ،‬علیــه ملــت‬ ‫ایــران ســازمان دهی شــده اســت‪ .‬حتــی بــرای ایــن منظــور‪،‬‬ ‫بــا روش هــای مالــی مختلــف همچــون تهاتــر‪ ،‬سوءاســتفاده‬ ‫از رمزارزهــا‪ ،‬بهره گیــری از صرافی هــای غیرمجــاز و‪ ...‬برخــی‬ ‫افــراد حمایــت مالــی شــده انــد کــه تاکنــون‪ ،‬بســیاری از‬ ‫سرشــبکه های ان هــا شناســایی و بازداشــت شــده اند‪.‬‬ ‫همچنیــن دشــمن دس ـت وپای زیــادی زد تــا دانشــگاه را بــه‬ ‫تعطیلــی یــا بــازار را بــه اعتصاب بکشــاند و یا برخی مطالبات‬ ‫صنفــی کارگــران و معلمــان و‪ ...‬را بــه اغتشــاش پیونــد بزنــد‬ ‫کــه بــا درنظرگرفتــن حجــم برنامه ریــزی و پول پاشــی انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬بایــد گفــت ایــن نقشــه هــم شکســت خــورد‪.‬‬ ‫مزدورپروری در فضای مجازی‬ ‫«چــرا یــک قضیّــه خــاف واقــع را‪ ،‬یــک حادثــه دروغیــن‬ ‫را‪ ،‬در ســک ّوهای اط ّالعاتی شــان در اینترنــت‪ ،‬هــزاران بــار‬ ‫تکــرار میکننــد امّــا اســم ارشــام را در اینترنــت ممنوع میکنند‬ ‫کــه نیایــد در ســک ّوی اینترنتــی؟ چــرا؟ اینهــا طــرف دار حقــوق‬ ‫بشــرند؟» ‪ ۱۴۰۱/۸/11‬اختصــاص بودجـ ه ویــژه فضــای ســایبر‬ ‫در زمــان اشــوب‪ ،‬از ســوی ســازمان ســیا و پرداخــت بودجــه‬ ‫کمکــی معــادل حــدود ‪۵۳‬میلیــون دالری‪ ،‬چــه معنایــی‬ ‫به جــز ســرمایه گذاری گــزاف و پول پاشــی ایــاالت متحــده‬ ‫علیــه افکارعمومــی ایرانیــان دارد؟‬ ‫ایجــاد ده هــا هــزار حســاب کاربــری قالبــی فارســی زبــان‪،‬‬ ‫مصــادره ســوژه های کوچــک و پراکنــده به نفــع اهــداف‬ ‫تردیدافکــن‪ ،‬ســاخت یــا جعــل ســوژه های مــورد نیــاز‬ ‫بــرای باورپذیرکــردن روایت هــای دروغ‪ ،‬ارائــه روایت هــای‬ ‫تخیلــی بــرای تحریــک هیجانــات‪ ،‬مشــارکت تحریک امیــز‬ ‫برخــی ناظــران بــرای ارســال فیلــم و عکــس‪ ،‬به کار گیــری‬ ‫ســخن گویانی از ســلبریتی ها و رســانه چی ها‪ ،‬انتشــار‬ ‫خبرهــای جعلــی و سانســور تکذیبیه هــا‪ ،‬تحریــک‬ ‫دو قطبی هــا و دامــن زدن بــه شــکاف ها‪ ،‬از مــواردی بــود کــه‬ ‫به شــکلی وســیع از ســوی پیــاده نظــام دشــمن‪ ،‬در فضــای‬ ‫مجــازی در اغتشاشــات اخیــر رقــم خــورد‪.‬‬ ‫همه علیه ایران‬ ‫بازی کــردن رســانه های معانــد در جورچیــن ســرویس های‬ ‫امنیتــی امریــکا و انگلیــس و ســعودی در ایــام اغتشاشــات‬ ‫در ایــران‪ ،‬بــار دیگــر ثابــت کــرد کــه ادعــای بی طرفــی‬ ‫رســانه های غربــی تــا چــه انــدازه کــذب اســت‪ .‬ده هــا هــزار‬ ‫حســاب کاربــری کــه توســط ارتــش ســایبری ســرویس های‬ ‫امنیتــی امریکایــی و اســرائیلی و وابســتگان منطقـه ای انهــا‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪ ،‬بــا فعالیــت ‪۲۴‬ســاعت خــود در حــال‬ ‫پمپــاژ دروغ و محتــوای غلــط هســتند تــا تصویــر دیگــری را‬ ‫از واقعیــت‪ ،‬بــه افــکار عمومــی ارائــه کننــد‪ .‬هــدف یــک چیــز‬ ‫اســت‪ :‬دامــن زدن بــه ناامنــی در ذهــن و روان مخاطــب و‬ ‫جــوان ایرانــی‪ .‬حتــی اگــر در خیابــان هــم خبــری نباشــد‪ ،‬امــا‬ ‫بایــد در ذهــن مخاطــب ایرانــی ایــن تصویر ســاخته شــود که‬ ‫اوضــاع «عــادی» نیســت‪ .‬حتــی وقتــی کــه به مــدد تــاش‬ ‫نهادهــای امنیتــی و انتظامــی‪ ،‬اشــوب های خیابانــی مهــار‬ ‫می شــود‪ ،‬بــاز بایــد بــه هــر قیمتــی‪ ،‬رویــداد جدیــد خلــق کنند‬ ‫تــا بتواننــد در رســانه بــه ایــن پــروژه بدمنــد‪ .‬اینجاســت کــه‬ ‫سرشــاخه های میدانــی ســرویس های امنیتــی اجنبــی وارد‬ ‫میــدان شــده و حوادثــی را ماننــد حادثــه اخیــر بزرگــراه کــرج‪،‬‬ ‫حادثه تروریســتی شــاهچراغ در شــیراز یا اصرار بر تعطیلی‬ ‫و ناارامــی دانشــگاه ها‪ ،‬کشته ســازی های دروغیــن‪ ،‬تخریــب‬ ‫امــوال عمومــی و حتــی تهییــج نوجوانــان و دانش امــوزان‬ ‫بــرای حضــور در خیابــان را رقــم می زنــد‪ .‬هــدف ماشــین‬ ‫رســانه ای درغگــوی دشــمن ادامــه پــروژه ناامنــی و اشــوب در‬ ‫ذهــن مخاطــب‪ ،‬بــه هــر قیمتــی اســت‪.‬‬ ‫یک بار دیگر مردم‬ ‫مقابــل پــروژه تمام عیــار ویرانی طلبــان امــا نشــانه های روشــن‬ ‫و دل گرم کننــده ای هــم وجــود دارد‪ .‬حضــور معنــادار مــردم در‬ ‫راهپیمایی هــای ‪۱۳‬ابــان‪ ،‬محکومیــت اغتشاشــگران و تشــییع‬ ‫پیکــر شــهدای حــوادث اخیــر در شــهرهای مختلــف کشــور نشــان‬ ‫از ان دارد کــه ویرانی طلبــان در همراه کــردن بدنــه مــردم نــاکام‬ ‫مانده انــد؛ امــا تــوده عظیــم ملــت ایــران حتــی بــا وجــود برخــی‬ ‫گالیه هــا‪ ،‬همچنــان زیــر پرچــم ســه رنگ ایــران بــه پروژه هــای‬ ‫ضدایرانــی نــه گفته انــد و دســت دشــمن غــدار ایرانــی را خــوب‬ ‫خوانده انــد‪ .‬حــاال شــاید بهتــر بتــوان بیانــات رهبــر انقــاب را در‬ ‫تشــکر از ملــت ایــران فهــم کــرد‪« :‬ایــن محاســبه غلــط اســت کــه‬ ‫خیــال کننــد میتواننــد ملّــت ایــران را در مقابــل نظــام اســامی‬ ‫قــرار بدهنــد‪« ۱۴۰۱/۳/14 ».‬برنامــه هــم ایــن اســت کــه بلکــه‬ ‫بتواننــد ملّــت ایــران را بــا خودشــان همــراه کننــد‪ ،‬کاری کننــد کــه‬ ‫ملّــت ایــران عقیــده اش بشــود عقیــده ســران انگلیــس و امریــکا‬ ‫و امثــال اینهــا؛ نقشــه ایــن اســت‪ ،‬مقصــود ایــن اســت‪ .‬البتـّـه‬ ‫ملّــت ایــران زد تــوی دهنشــان؛ بعــد از ایــن هــم تــوی دهنشــان‬ ‫خواهــد زد‪۱۴۰۱/۸/11».‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی گــرگان در نظــر دارد انتشــارات دانشــگاه را از طریــق مناقصــه بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نمایــد‪ .‬متقاضیــان جهــت دریافــت اســناد‬ ‫مناقصــه بــه امــور اداری مراجعــه و یــا بــا شــماره ‪ 01732132290‬تمــاس حاصــل نماینــد‪ .‬دانشــگاه در رد یــا قبــول پیشــنهادها مختــار بــوده و هزینــه درج اگهــی بــر‬ ‫عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ بطــور کلــی سیســتم هــای انژکتــوری بــه ســه‬‫دســته تقســیم مــی گردننــد ‪:‬‬ ‫‪.1‬سیســتم انژکتــوری پاشــش تــک نقطـه ای(‪)SPEI‬‬ ‫ماننــد دوو ریســر‬ ‫‪.2‬سیســتم انژکتوربــه پاشــش چنــد نقطــه ای‬ ‫(‪)MPFI‬کــه درتقریبــا در تمــام خودروهــای‬ ‫اســتفاده شــده اســت‬ ‫‪.3‬سیســتم انژکتــوری پاشــش مســتقیم بنزینــی‬ ‫(‪)GDI‬‬ ‫ مدلهای انژکتوری مختلف‪:‬‬‫‪ : A‬دسته غیر ترتیبی ‪:‬‬ ‫ کــه درایــن دســته چهــار انژکتــور باهــم عمــل پاشــش‬‫راانجــام می دهنــد بــه ایــن دســته مگنتــی مارلــی گفتــه‬ ‫می شــود مانند ســری اول پژوپرشــیا وســمند‬ ‫‪:B‬دسته نیمه ترتیبی ‪:‬‬ ‫ در ایــن دســته انژکتورهــا بصــورت جفــت‬‫جفــت پاشــش می کننــد یعنــی انژگتــور ‪1‬و‪ 4‬باهــم‬ ‫وانژکتورهــای ‪2‬و‪ 3‬نیــز باهم عمــل پاشــش را‬ ‫انجــام می دهنــد کــه بــه گروه ‪  SL96‬معــروف‬ ‫اســت ماننــد پــژو ‪ 405‬و پــژو ‪RD‬‬ ‫‪:c‬دسته ترتیبی‬ ‫ ایــن دســته بــا پیشــرفت تکنولــوژی جایگزیــن‬‫جایگزیــن دو گــروه قبلــی شــد وامــروزه در‬ ‫تمــام اتومبیل هــای ســاخته شــده از ایــن‬ ‫گــروه اســتفاده می گــردد درایــن نــوع ترتیــب‬ ‫پاشــش بصــورت ‪ 1.3.4.2‬میباشــد ایــن دســته‬ ‫معرف‪ S2000  ‬وسیســتم بــوش و‪ simens‬اســت‬ ‫ماننــد پــژو پرایــد و‪206‬‬ ‫ امــا در‪  ECU‬بــرای بررســی خطــای پیــش امــده‬‫کــه چــراغ چــک روشــن می گــردد بایــد دســتگاه‬ ‫دیــاگ را به ‪ ECU‬متصل نمــود بــرای ایــن‬ ‫قســمت یــک کابــل رابــط بیــن ‪ ECU‬و دســتگاه‬ ‫دیــاگ قــرارداده می شــود کــه در خودروهــا ایــن‬ ‫محل متفــاوت می باشــد ‪:‬‬ ‫ در ‪ 206‬داری یک ســوکت ‪ 16‬پایه اســت که در‬‫زیــر فرمــان قــرار دارد ‪ .‬در ‪405‬و پــارس و ســمند‬ ‫در کنــار مخــزن روغــن ترمــز قــرار دارد‬ ‫فرمــان‬ ‫زیــر‬ ‫ســمند ‪ LX‬در‬ ‫در‬ ‫‬‫قراردارد ‪ .‬در ‪ RD‬و ‪ ROA‬نیــز در کنــار مخــزن روغــن‬ ‫ترمــز قــرار دارد ‪ .‬در پیــکان داخــل جعبه ‪ ECU‬قــرار دارد‬ ‫ در زانتیا در داخل جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد‬‫ درسســتم مگنتــی مارلــی میــزان ســوخت و اوانس‬‫جرقــه را میتــوان بطــور دســتی تنظیــم نمود‬ ‫ درمدل ‪ SL96‬فقــط میتــوان مقــدار ســوخت را‬‫بصــورت دســتی تنظیــم نمــود‬ ‫امــا در ایــن مبحــث مــا فقــط بــه تشــریح عملگرهــا‬ ‫می پردازیــم‪:‬‬ ‫عملگرهای سیستم انژکتور عبارتند از ‪:‬‬ ‫ رلــه فن‪.2  ‬کوئــل دوبل‪.3  ‬پمــپ بنزیــن‪.4  ‬‬‫اســتپ موتور‪.5   ‬شــیر برقــی کنیســتر‪.6  ‬عقربه‬ ‫دور ســنج موتور‪.7  ‬چــراغ اخطــار عیــب یــاب‪.8   ‬‬ ‫انژکتــور‪ .9  ‬رلــه دوبــل‬ ‫ امــا پــس از ارســال ســیگنال های کــه از طــرف‬‫سنســورها به ‪ ECU‬کــه ایــن ســیگنال ها بصــورت‬ ‫ولتاژ(انالوگ)به ‪ ECU‬ارســال میگــردد بایــد بــه‬ ‫دیجیتــال تبدیــل گردنــد کــه ایــن کار توســت‬ ‫قســمتی بــه نام ‪A/B‬کــه یــک مدار‪  ‬الکترونیکــی‬ ‫اســت انجــام مــی پذیــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 21‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪632‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابری‬ ‫امانت گیری کتاب‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫امام جمعه بجنورد‪:‬‬ ‫دشمن به دنبال تغییر اندیشه‬ ‫جوانان با اخبار دروغ است‬ ‫مدیــر کل کتابخانه هــای عمومی خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬شــهروندان اســتان از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تاکنــون ‪ ۳۸۵‬هــزار جلــد کتــاب از کتابخانه هــا بــه‬ ‫امانــت گرفتنــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه‬ ‫پارســال بیــش از ‪ ۲‬برابــر رشــد یافــت‪.‬‬ ‫مهــدی اریــان داشــت‪ :‬در مــدت مشــابه پارســال‬ ‫شــهروندان ایــن اســتان ‪ ۱۱۳‬هــزار و ‪ ۶۹۲‬جلــد‬ ‫کتــاب بــه امانــت بردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر جمعیــت ‪۴۳‬‬ ‫جلــد کتــاب از کتابخانــه هــای ایــن اســتان بــه‬ ‫امانــت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫اریــان در ادامــه از رشــد ‪ ۲‬برابــری نــرخ عضویــت‬ ‫در کتابخانــه هــای عمومــی خراســان شــمالی خبــر‬ ‫داد و تصریــح کــرد‪ :‬ایــن فضاهــای فرهنگــی در حــال‬ ‫حاضــر ‪ ۵۷‬هــزار نفــر عضــو دارنــد در حالــی کــه تعداد‬ ‫اعضــای ســال گذشــته ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۱۶۱‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اینــک در ســطح اســتان ‪ ۷۷‬بــاب‬ ‫کتابخانــه عمومــی وجــود دارد کــه در ایــن شــاخص‬ ‫نیــز نســبت بــه پارســال هشــت درصــد رشــد‬ ‫مشــاهده مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل کتابخانه هــای عمومی خراسان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬اینــک بــه ازای هــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر در ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۲.۱۹‬بــاب کتابخانــه وجــود دارد‪ ،‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه ســال گذشــته در ایــن اســتان ‪۷۱‬‬ ‫بــاب کتابخانــه عمومــی وجــود داشــت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۳‬درصدی زیربنای کتابخانه‬ ‫اریــان زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومــی ایــن‬ ‫اســتان در ســال جــاری ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۱۶۷‬متــر‬ ‫مربــع عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬زیــر بنــای‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی در ســال گذشــته ‪ ۱۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۶۷‬متــر مربــع بــوده اســت کــه امســال ایــن‬ ‫شــاخص ‪ ۳۳‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر جمعیــت اینــک‬ ‫حــدود ســه متــر مربــع زیــر بنــای کتابخانــه هــای‬ ‫عمومــی در ایــن اســتان اســت در حالــی کــه ایــن‬ ‫شــاخص در ســال گذشــته ‪ ۲.۲۴‬متــر مربــع بــود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۹‬درصدی سرانه کتاب در کتابخانه‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســرانه کتــاب در کتابخانــه هــای‬ ‫عمومــی ایــن اســتان نیــز نســبت بــه پارســال ‪۹‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته اســت و اینــک بــه ازای هــر ‪۱۰۰‬‬ ‫نفــر جمعیــت ‪ ۱۰۶‬جلــد کتــاب وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اریــان؛ ایــن شــاخص پارســال ‪ ۹۷‬جلــد‬ ‫کتــاب بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی خراسان شــمالی‬ ‫گفت‪ :‬کتاب در کتابخانه های عمومی این استان‬ ‫بــه صــورت مــداوم هــر مــاه بــه روزرســانی مــی شــود‬ ‫و اگــر از نظــر محتوایــی دچــار مشــکل و یــا کتاب ها‬ ‫فرســوده باشــند از رده خارج خواهند شــد‪.‬‬ ‫اریــان افــزود‪ :‬بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر حــدود هفــت‬ ‫نفــر عضــو کتابخانــه هــای عمومــی اســتان هســتند‬ ‫کــه در ایــن شــخاص نیــز از میانگیــن کشــوری باالتــر‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬دشــمن هــدف جدیــدی را در پیــش گرفتــه اســت و بــا اخبــار‬ ‫دروغ و جریــان ســازی رســانه ای بــه دنبــال تغییــر اندیشــه و افــکار جوانــان اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در خطبــه هــای اییــن عبــادی و سیاســی نمــاز جمعــه بجنــورد‬ ‫بــا اشــاره بــه ناامنــی هــای اخیــر و خســارت هــای کــه برخــی از افــراد در ســطح کشــور ایجــاد‬ ‫کردنــد اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی ایــن تخریــب هــا بــا برنامــه ریزی دشــمن و به صــورت هدفمند‬ ‫شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جــوان مطالبــه گــر بــه دنبــال تقویــت و رشــد جامعــه اســت و کســانی کــه دســت‬ ‫بــه تخریــب و اســیب زدن بــه مــردم هســتند‪ ،‬ســعی در از هــم گسســتگی نظــام جمهــوری‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫از کابوس دشمنان ایران بزودی‬ ‫در اینده نزدیک رونمایی می شود‬ ‫تولید زعفران در خراسان شمالی‬ ‫بیش از میانگین کشور‬ ‫امادگی گلستان در حمایت‬ ‫از طرح دیپلماسی مهارتی‬ ‫فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه از رونمایــی موشــک‬ ‫بالســتیک هایپرســونیک ایــن نیــرو در اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار امیرعلــی حاجـی زاده فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی دربــاره موشــک هایپرســونیک ایــن‬ ‫نیــرو کــه خبــر ان روز گذشــته اعــام شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ازمایش هــای ایــن موشــک انجــام شــده اســت‪.‬در اینــده و‬ ‫در یــک فرصــت مناســب ایــن موشــک هایپرســونیک رونمایــی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بر این اســاس ســردار حاجی زاده در حاشــیه مراســم ســالگرد‬ ‫شــهادت ســردار طهرانی مقــدم در ســتاد نیــروی هوافضــای‬ ‫ســپاه از ســاخت یک موشــک بالســتیک هایپرســونیک خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن موشــک ســرعت باالیــی دارد و در جــو و خــارج از‬ ‫جــو می توانــد مانــور دهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن موشــک جدیــد از همــه ســامانه‬ ‫هــای ســپر موشــکی عبــور می کنــد و فکــر نمی کنــم تــا دههــا‬ ‫ســال بعــد هــم فنــاوری پیــدا شــود کــه بتــوان بــا ان مقابلــه کند‪.‬‬ ‫ایــن موشــک ســامانه هــای ضــد موشــکی دشــمن را هــدف قــرار‬ ‫مــی دهــد و یــک جهــش بــزرگ نســلی در حــوزه موشــکی اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫عملکــرد تولیــد زعفــران از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان بــا‬ ‫‪ ۵.۵‬کیلوگــرم در هــر هکتــار بیــش از میانگیــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫محمد محمد زاده اظهار داشــت‪ :‬میانگین برداشــت زعفران‬ ‫در کشــور بیــش از چهــار کیلوگــرم در هــر یــک هکتار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خراســان شــمالی بــا چهــار هــزار و ‪ ۶۳‬هکتــار‬ ‫ســطح زیــر کشــت زعفــران بعــد از اســتان هــای خراســان‬ ‫رضــوی و جنوبــی مقــام ســوم در کشــور دارد کــه از ایــن میــزان‬ ‫‪ ۶۱‬هکتــار غیــر بــارور اســت‪.‬‬ ‫محمــد زاده تصریــح کــرد‪ :‬بیشــترین میــزان زعفــران در‬ ‫شهرســتان فــاروج بــا ســطح زیرکشــت حــدود ســه هــزار ‪۱۸‬‬ ‫هکتــار اســت کــه بعــد از ان شهرســتان هــای شــیروان و‬ ‫اســفراین در مقــام دوم و ســوم قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫اســتان دارای ‪ ۱۲‬واحــد صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بــا ظرفیــت‬ ‫ســالیانه ‪ ۹.۲‬تــن اســت کــه هفــت واحــد به صــورت تخصصی‬ ‫بــر روی زعفــران فعــال اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تشــریح ویژگی هــای ممتــاز و‬ ‫موقعیــت ویــژه ایــن اســتان در برقــراری ارتبــاط بــا اســیای‬ ‫میانــه گفــت‪ :‬گلســتان امــاده حمایــت و پشــتیبانی کامل از‬ ‫اجرایــی شــدن طــرح دیپلماســی مهارتــی اســت‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه عصــر جمعــه در نشســت تخصصــی‬ ‫دیپلماســی مهارتــی بــا حضــور وزیــر امــوزش و پــرورش در‬ ‫گــرگان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تفاهمنامــه روســای جمهــور‬ ‫ایــران و ترکمنســتان و ســفر هیــات چنــدی قبــل مدیــران‬ ‫گلســتان بــه بلــکان ابــاد ترکمنســتان‪ ،‬اجــرای ایــن طــرح بــه‬ ‫طــور ویــژه در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بســتر اجــرای ایــن طــرح بــه طــور کامــل در‬ ‫گلســتان فراهم شــده و گلســتان از هر اقدامی برای برگزاری‬ ‫کامــل و فاخــر دیپلماســی مهارتــی اســتقبال می کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان با اشــاره به اماده شــدن ازمایشــی طرح‬ ‫پــرورش اوان کودکــی پیشــنهادی اســتان گفــت‪ :‬در صــورت‬ ‫تحقــق ایــن هــدف‪ ،‬خدمتــی بــزرگ بــه اینده ســازان کشــور‬ ‫شــده و ســامت اندیشــه و تفکــر انــان بیمــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۸.۴۹‬درصد ضریب نفوذ‬ ‫اینترنت در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه دارا بــودن ی ـ ‬ ‫ک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۱۴‬هــزار مشــترک اینترنــت پهــن بانــد ثابــت و ســیار در اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬ضریب‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اســامی دارنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد تصریــح کــرد‪ :‬دشــمنان در ایــن ناارامــی هــا از احساســات دانــش‬ ‫امــوزان و جوانــان ســوء اســتفاده و بســیاری از انهــا را بــا خــود همــراه کــرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری بیــان کــرد‪ :‬دشــمنان مــدت هــا در اتــاق هــای فکــر خــود و بــا برنامــه‬ ‫ریــزی وارد میــدان شــدند و حــوادث ناگــواری را رقــم زدنــد و افــرادی کــه در داخــل کشــور انهــا‬ ‫را همراهــی مــی کننــد در حقیقــت خیانتــکار هســتند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬تخریــب امــوال عمومــی و اتــش زدن وســایل نقلیــه کــه بــا پرداخــت مالیات‬ ‫مــردم بــه شــهرداری هــا همــراه اســت بــه هــر دلیلــی محکوم اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد در ادامــه ســخنانش بــه شــهادت «ارمــان علـی وردی» طلبــه بســیجی‬ ‫کــه چهــارم ابــان در جریــان نــا ارامــی هــای اخیــر در شــهرک اکباتــان تهــران زخمــی و بعــد‬ ‫از ان درگذشــت‪ ،‬اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬وی را بــا کدامیــن گنــاه در چنــد دقیقــه بــه شــهادت‬ ‫رســاندند و ایــن بســیجی بــه جــرم ســرباز دیــن بــودن و لبــاس روحانــی بــر تــن داشــتن بــه‬ ‫شــهادت رســید‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تخریــب مســاجد و مراکــز فرهنگی و حمله‬ ‫بــه نمازگــزاران بیانگــر وقــوع حــوادث توســط افــراد بــی دیــن اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری بیــان کــرد‪ :‬دشــمن همــه تــوان خــود را بــرای از بیــن بردن ایــران به کار‬ ‫مــی بــرد کــه از جملــه ان تحریــم هــای ظالمانه و شــهادت مظلومانه ســردار ســلیمانی اســت‬ ‫امــا کشــور اســامی ایــران در برابــر تمامــی توطئــه هــای انها مقاومــت می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬دشــمن هــدف جدیــدی را پیــش گرفتــه اســت و بــا اخبــار دروغ و رســانه بــه دنبــال‬ ‫تغییــر اندیشــه و افــکار جوانــان مــا اســت و در همیــن رابطــه بایــد فعــاالن فرهنگــی و اســاتید‬ ‫جوانان را نســبت به نقشــه دشــمن اگاه باشــند‪.‬‬ ‫نفــوذ اینترنــت در خراســان شــمالی طــی یکســال گذشــته بــه ‪۱۳۸.۴۹‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫ســیدعلی مرتضــوی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن ضریــب نفــوذ‬ ‫اینترنــت در خراســان شــمالی ‪۱۰۷.۶۴‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینــک اســتان بــا داران بــودن یک میلیــون و ‪ ۲۱۴‬هــزار مشــترک اینترنــت پهــن‬ ‫بانــد ثابــت و ســیار رتبــه ‪ ۹‬کشــور را دارد‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا اشــاره بــه توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی در مناطــق روســتایی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬گفــت‪ :‬توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی پایــدار‪ ،‬پرســرعت و امــن در مناطــق‬ ‫روســتایی از اولویــت هــای دولــت ســیزدهم اســت و در همیــن راســتا ‪ ۱۵‬ســایت جدیــد‬ ‫احــداث و ‪ ۲۹‬ســایت موجــود در مناطــق روســتایی اســتان ارتقــاء یافــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬احــداث ســایت‬ ‫جدیــد و ارتقــای ســایت هــای موجــود موجــب دسترســی ‪ ۷۰‬روســتای اســتان بــا جمعیتــی‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۴۱‬هــزار نفــر بــه اینترنــت پرســرعت و پایــدار تلفــن همــراه شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه برنامه هــای وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬توســعه‬ ‫ارتباطــات در ســطح روســتاها از محــل اعتبــارات ایــن وزارتخانــه موســوم بــه طرح خدمات‬ ‫عمومــی اجبــاری در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫ضریــب نفــوذ اینترنــت ثابــت و ســیار در خراســان شــمالی‪ ۱۳۸.۴۹‬درصــد اســت و یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۱۴‬هــزار مشــترک اینترنــت ثابــت و ســیار دارد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1401/001103‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای عبدالــرازق‬ ‫‏محمــدی فرزنــد بــای محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 5310137661‬صــادره از در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‏بــه مســاحت ‪ 124.31‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزا شــده ازپــاک ‪ 268‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬شهرســتان‬ ‫کاللــه‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای عــراز محمــد امانجانــی محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته‏باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‏ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت در‏صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏ م‪-‬الــف‪9751 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/08/21 :‬‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1401/001055‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای صالــح‬ ‫‏طغانــی فرزنــد محمــد قربــان بشــماره شناســنامه ‪ 653‬صــادره از در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 164.07‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده‬ ‫ازپــاک ‪ 34‬فرعــی از ‪-212‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه‏خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی خانــم بــی بــی تــاج امریــان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫‏مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‏مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫در صــورت‏انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏ م‪-‬الــف‪9753 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/08/21 :‬‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 21‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪632‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫در جهان کشت زعفران کاهش‬ ‫یافته است‬ ‫مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬ســطح زیــر کشــت زعفران‬ ‫بدلیــل شــرایط اقلیمــی‪ ،‬افزایــش هزینــه کارگــری و ســختی برداشــت نســبت بــه کشــت‬ ‫ســایر گیاهــان دارویــی در جهــان کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫حســن زینلــی در اولیــن میــز علمــی‪ ،‬تخصصــی و اقتصــادی زعفــران در فــاروج خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬کشــورهایی کــه ســاالنه ‪ ۴۷‬تــن زعفــران در ســال تولیــد مــی‬ ‫کردنــد‪ ،‬عملکردشــان بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬میــزان زعفــران تولیــدی در جهــان رو بــه اتمــام اســت از طرفــی‬ ‫کشــورهای تولیــد کننــده رغبتــی بــه کشــت ایــن محصــول بــا ارزش ندارنــد و ایــن شــرایط‬ ‫فرصــت تولیــد زعفــران را در کشــور را فراهــم کــرده بایــد از ایــن فرصــت بــرای تولیــد‬ ‫بیشــتر اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد کشــاورزی افــزود‪ :‬اگــر کشــاورزان بتواننــد‬ ‫تحــت شــرایطی محصــول خــود را ذخیــره کننــد بــه طــور قابــل مالحظه ای قیمــت زعفران‬ ‫در جهــان افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬میــزان تولیــد گیاهــان دارویــی کشــور در حــال حاضــر ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اســت کــه از ایــن میــزان ‪ ۱۲۲‬هــزار هکتــار مربــوط بــه زعفــران اســت‪.‬‬ ‫زینلــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــت زعفــران بدلیــل شــرایط اقلیمــی‪ ،‬افزایــش هزینــه‬ ‫کارگــری و ســختی برداشــت نســبت بــه کشــت ســایر گیاهــان دارویــی مــورد اســتقبال‬ ‫کشــورهای تولیــد کننــده نیســت و ایــن شــرایط فرصــت خوبــی بــرای توســعه بــازار‬ ‫زعفــران‪ ،‬جلوگیــری از خــام فروشــی و تولیــد بهتــر محصــول را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته در گیــاه ســیاه دانــه بــه خودکفایــی رســیده ایــم و امســال هــم‬ ‫در زمینــه تخــم شــربتی و برخــی گیاهــان بــه خودکفایــی مــی رســیم‪.‬‬ ‫مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه داد‪ :‬در بســیاری از‬ ‫گیاهــان دارویــی رتبــه اول تــا پنجــم را در جهــان داریــم و در زمینــه برخــی گیاهــان از‬ ‫جملــه زنجبیــل‪ ،‬هــل و دارچیــن کــه وارداتــی هســتند بــه زودی نیــاز کشــور را تامیــن‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬کشــت ‪ ۱۳‬گیــاه دارویــی بــا ارزش از جملــه زعفــران‪ ،‬زیــره‪ ،‬گل‬ ‫محمــدی‪ ،‬زرشــک‪ ،‬عنــاب‪ ،‬گشــنیز‪ ،‬اویشــن شــیرازی‪ ،‬چــای تــرش‪ ،‬حنــا و الوئــه ورا در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری سارق موتورسیکلت‬ ‫در شیروان‬ ‫دستبند پلیس شیروان بر‬ ‫دستان سارق ادوات کشاورزی‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫موتورســیکلت خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬در پی وقوع‬ ‫چنــد‏مــورد ســرقت موتورســیکلت در شــیروان‪ ،‬موضــوع بــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرف ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی‬ ‫(ع) بــا انجــام اقدامــات پلیســی یــک ســارق حرفــه ای را‬ ‫شناســایی و او‏را دســتگیر کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬از ایــن فــرد یــک‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی هوندا ‪ 125‬کشــف که برابر‬ ‫بررســی های انجام شــده ‏ارزش ایــن موتورســیکلت ‪200‬‬ ‫میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن فــرد‏درنتیجــه بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان ‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬هنــگام‬ ‫تــرک وســیله نقلیــه‪ ،‬حتمــا ًان را بــه تجهیــزات ایمنــی ضــد‬ ‫‏ســرقتازجمله قفــل و زنجیــر مجهــز کــرده و ان را در نقــاط‬ ‫خلــوت رهــا نکننــد و در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک‏بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری فــردی‬ ‫که ادوات کشــاورزی را در ســطح شهرســتان ســرقت می کرد‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت‏تعــدادی از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام بــه ســرقت ادوات کشــاورزی ان ها‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در کمتریــن زمــان‏ممکــن در‬ ‫دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی (ع) قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش بی وقفــه و‏مســتمری کــه در همیــن‬ ‫رابطــه صــورت گرفــت‪ ،‬فــرد ســارق شناســایی و در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫سرهنگ یگانه پور ادامه داد‪ :‬متهم در بازجویی هایانجام شده‬ ‫به ‪5‬‏فقره ســرقت ادوات کشــاورزی به ارزش ‪ 100‬میلیون ریال‬ ‫اعتــراف کرد‏‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ایــن رابطــه پرونــده ای نیــز تشــکیل کــه‬ ‫درنهایــت متهــم بــه همــراه پرونده متشــکله بــرای انجــام‏مراحل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫دستگیری سارق کابل‬ ‫در مانه و سملقان‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و ســملقان از دستگیری‬ ‫ســارق ســابقه دار و کشــف ‪ 300‬متــر کابــل ســرقتی در‏ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام چنــد مــورد ســرقت کابــل در‬ ‫ســطح شهرســتان بالفاصلــه موضــوع بــا توجــه بــه اهمیتــی‬ ‫کــه داشــت بــا جدیــت در‏دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا تــاش بی وقفـه ای کــه‬ ‫در ایــن رابطــه داشــتند موفــق شــدند ســارق را شناســایی و‬ ‫در‏یــک عملیــات غافلگیرانــه او را در مخفیگاهــش دســتگیر‬ ‫کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجویی هایانجام شــده بــه ســرقت‬ ‫‪ 300‬‏متــر کابــل مخابراتــی در ســطح شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا ضمــن‬ ‫توجــه ویــژه بــه هشــدارها و توصیه هــای پلیــس در رابطــه بــا‬ ‫پیشــگیری از وقــوع‏ســرقت‪ ،‬در صــورت وقــوع هرگونــه مورد‬ ‫مشــابه بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫اجرای طرح «یاریگران زندگی» در پرداخت حدود ‪ ۳۹۰‬میلیارد ریال‬ ‫هزار و ‪ ۹۲‬مدرسه خراسان شمالی تسهیالت اشتغالزایی در شیروان‬ ‫رییــس اداره امورتربیتــی‪ ،‬مشــاوره و مراقبــت در برابــر اســیب های اجتماعــی اداره کل امــوزش‬ ‫و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــرح یاریگــران زندگــی بــا هدف کســب مهارت هــای زندگی‬ ‫از ابتدای ســال تحصیلی(‪ )۱۴۰۲ _۱۴۰۱‬در هزار و ‪ ۹۲‬مدرســه اســتان اجرا شــد‪.‬‬ ‫طلعــت علی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح بــا اولویــت مــدارس حاشــیه و پرخطــر اجــرا‬ ‫می شــود و تاکنــون پنــج هــزار و ‪ ۵۰۰‬دانــش امــوز را پوشــش داده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن طــرح تــا پایــان ســال تحصیلــی ادامــه دارد و بــا برنامه ریزی هــای‬ ‫انجــام شــده در تــاش هســتیم تــا دانــش امــوزان مــدارس بیشــتری زیــر پوشــش ایــن طــرح‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امورتربیتــی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی افــزود‪ :‬طــرح‬ ‫یاریگــران زندگــی بــر اجتماعــی شــدن و ارتقــای مهارت هایــی نظیــر مهــارت حــل مســاله‪،‬‬ ‫نــه گفتــن بــه تعــارف مــواد مخــدر‪ ،‬جــرات ورزی‪ ،‬برقــراری ارتبــاط‪ ،‬شناســایی قابلیت هــای‬ ‫امــوزش و پــرورش و معرفــی الگوهــای مختلــف پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی تاکیــد‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در هــر مدســه یــک کانــون وجــود دارد کــه ‪ ۵۰‬دانــش اموز در ان عضو هســتند‬ ‫و بــه گروه هــای ‪ ۲‬تــا ســه نفــره تقســیم و بــا همــکاری مدیــر و مشــاوره مدرســه در راســتای‬ ‫پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی جلســاتی را برگــزار مــی کننــد‪.‬‬ ‫علی نــژاد تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن طــرح کارگاه هــا بــا رویکــرد پیشــگیری از‬ ‫اســیب های اجتماعــی بــرای اولیــا و مربیــان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۲۰۰‬نفــر مشــاور در ایــن طــرح همــکاری مــی کننــد کــه‬ ‫در صــورت نیــاز از دیگــر دســتگاه هــای مربوطــه از جملــه علــوم پزشــکی و ســتاد مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر اســتان نیــز همــکاری خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۹‬هــزار و ‪ ۸۳۶‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه‬ ‫اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۸‬هــزار دانــش‬ ‫امــوز در مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان را دختــران تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۶‬درصــد‬ ‫دانــش امــوزان در مناطــق روســتایی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق کارافرینــی امیــد شهرســتان شــیروان در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫صنــدوق ‪ ۳۸۹‬میلیــارد و ‪ ۸۵۱‬میلیــون ریــال تســهیالت اشــتغالزایی از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون در ایــن شهرســتان پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫حشــمت الــه فرهــادی پــور اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان از تســهیالت در قالــب ‪ ۱۶۰‬پرونــده‬ ‫پرداخــت و بــرای ‪ ۳۵۴‬نفــر در حــوزه هــای مختلــف اشــتغالزایی ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تســهیالت اشــتغالزایی در ســه بخــش خویــش فرمایــی‪ ،‬مشــاغل‬ ‫خانگــی و کارافرینــی پرداخــت شــد افــزود‪ :‬در حــوزه خویــش فرمایــی بــرای بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬خدماتــی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬دامــداری و طــرح هــای توزیعــی ‪ ۶۳‬میلیــارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال تســهیالت پرداخــت و بــرای ‪ ۷۴‬نفــر اشــتغالزایی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫فرهــادی پــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن در بخــش مشــاغل خانگــی بــا پرداخــت پنــج‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۵۱‬میلیــون ریــال بــرای ‪ ۴۸‬نفــر و در حــوزه کارفرمایــی بــا اعتبــارات تبصــره‬ ‫‪ ۱۸‬و پرداخــت ‪ ۱۶۹‬میلیــارد ریــال بــرای ‪ ۱۳۱‬نفــر اشــتغال ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق کارافرینــی امیــد شــیروان گفــت‪ :‬امســال از محــل اعتبــارات صنــدوق‬ ‫توســعه ملی(اشــتغال روســتایی و عشــایر) ‪ ۱۵۲‬میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخــت‬ ‫شــد کــه بــرای ‪ ۱۰۱‬نفــر شــغل ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کارمــزد مشــاغل خانگــی بــه صــورت چهــار درصــد بــا بازپرداخــت ‪۳۶‬‬ ‫تــا ‪ ۲۴‬ماهــه‪ ،‬خوداشــتغالی ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬درصــد بــا بازپرداخــت ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۴۸‬ماهــه و مشــاغل‬ ‫کارافرینــی تبصــره ‪ ۱۸‬بــا کارمــزد ‪ ۱۰‬درصــد ‪ ۶۰‬ماهــه و صنــدوق توســعه ملــی چهــار‬ ‫درصــد کارمــزد بــا بازپرداخــت ‪ ۷۸‬ماهــه پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه صنــدوق کارافرینــی امیــد بعنــوان نهــاد مالــی و حمایتــی در زمینــه‬ ‫تامیــن مالــی و حمایــت از کســب و کارهــای خُــرد فعالیــت می کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ماموریــت‬ ‫ایــن نهــاد تجمیــع ســپرده های خُــرد مــردم و تلفیــق ان بــا اعتبــارات دولــت‪ ،‬شناســایی‬ ‫جوانــان واجــد شــرایط‪ ،‬توانمندســازی انــان و کمــک بــرای ایجــاد کســب و کارهــای‬ ‫خُــرد کــم ســرمایه و کســب و کارهــای متوســط بــا محوریــت فعالیــت هــای کارافرینانــه‬ ‫و نیازهــای منطقـه ای اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کیش یک جزیره پر از خاطره‬ ‫در ابهــای نیلگــون خلیــج همیشــه فــارس‪ ،‬امیــزه ای‬ ‫از زیبایــی هــای طبیعــی و هنــر معمــاری ســنتی‬ ‫ایرانــی‪ ،‬در کنــار تجهیــزات و بناهــای بــه روز و‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬نــگاه هــای هــای گردشــگران داخلــی و‬ ‫خارجــی را بــه خــود جلــب مــی کنــد و ایــن نگیــن‬ ‫چشــم نــواز همــه ســاله پذیــرای هــزاران هــزار‬ ‫گردشــگر از اقصــی نقــاط ایــران و جهــان اســت‪.‬‬ ‫کیــش تنهــا یــک جزیــره نیســت‪ ...‬کیــش ذره ای‬ ‫تاریــخ کهــن ایــران زمیــن اســت کــه امــروز یــاداور‬ ‫هنــر شــکوه معمــاری و هنــر ایرانــی بــه گردشــگران‬ ‫اســت‪ .‬بــی تردیــد بــا قــدم زدن در محــات تاریخــی‬ ‫کیــش و ســر زدن بــه شــهر تاریخــی حریــره ‪ ،‬پایــاب‬ ‫و کاریــز ‪ ،‬عمــارت اعیانــی‪ ،‬و بنــدرگاه حریــره‪ ،‬بــدون‬ ‫ورق زدن کتابهــای دســت نویــس تاریخــی و قرائــت‬ ‫ســفرنامه هــای بــزرگان‪ ،‬مــی تــوان گذشــته را قــدم‬ ‫زد و لــذت پرســه در تاریــخ را بــا تمــام وجــود حــس‬ ‫کــرد‪ .‬پلــه هــا‪ ،‬گــچ بــری هــا‪ ،‬منــاره هــا‪ ،‬در مســجد‪،‬‬ ‫بنــدر‪ ،‬حمــام و خانــه هــای قدیمــی کــه بــوی قدمــت و‬ ‫جاودانگــی مــی دهنــد و هــر بخــش از ایــن خانه هــا‪،‬‬ ‫هنرنمایــی مردانــی را یــاداور مــی شــود کــه لــزوم‬ ‫دقــت در ســاخت ایــن بنــا هــا را کمتــر از عبــادت‬ ‫نمــی دانســتند‪ .‬صــدای کوبــه درهــای چوبــی‪ ،‬ادمــی‬ ‫را بــی واســطه بــه صدهــا ســال قبــل تــر یعنــی‬ ‫ســحرگاه شــکفتن هــا و رســتن هــای ابــدی رهنمــون‬ ‫مــی شــود‪ .‬اینجــا گویــی تاریــخ تــو را مــی خوانــد و‬ ‫ماشــین زمــان دیگــر یــک رویــا نیســت! گردشــگرانی‬ ‫کــه بناهــای تاریــخ را مــی پرســتند‪ ،‬از تماشــای‬ ‫خانه هــا و اثــار تاریخــی کیــش ســیر نمــی شــوند و‬ ‫بــا تمــام وجــود ذره ذره تاریــخ شــان را مــی کاونــد و‬ ‫چــه خــوش گفــت شــفیعی کدکنــی‪ :‬تــا کجــا مــی بــرد‬ ‫ایــن نقــش بــه دیــوار مــرا ‪ /‬تــا بــدان جــا کــه فــرو مانــد‬ ‫چشــم از دیــدن و لــب نیــز زگفتــار مــرا!‬ ‫امــا زیبایــی در کیــش بــه بناهــای تاریخی و تماشــای‬ ‫غــروب در پــس کشــتی یونانــی در گل نشســته‬ ‫محــدود نمــی شــود‪ .‬پــارک هــا‪ ،‬بوســتان هــا‪ ،‬هتلهــا‪،‬‬ ‫رســتوران هــا‪ ،‬مراکــز خریــد و تفریحــی و مراکــز‬ ‫اقامتــی و تجــاری مــدرن و پیشــرفته در کیــش ‪ ،‬در‬ ‫کنــار فرهنــگ بــاال و مهمــان نــوازی دوســت داشــتنی‬ ‫ســاکنین جزیــره و قوانینــی کــه جزیــره را پــاک تــر‬ ‫و ارام تــر از ســایر نقــاط کشــور کــرده اســت‪ ،‬ان‬ ‫را بــه یــک مقصــد گردشــگری بــا اســتانداردهای‬ ‫بین المللــی بــدل ســاخته کــه همــه ســاله بیــش از‬ ‫یــک میلیــون گردشــگر پذیراســت‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت هــا و امکانــات مــدرن و پیشــرفته ایــن‬ ‫جزیــره را مــی تــوان را ‪ ،‬زیــر بنــای توســعه ی پایداری‬ ‫نامیــد کــه دولتمــردان سالهاســت بــرای رســیدن بــه‬ ‫دورنمــای ان تــاش مــی کننــد‪ .‬امــا ایــن دورنمــا در‬ ‫کیــش یــک واقعیــت عیــان اســت و بســتر گردشــگری‬ ‫در کیــش‪ ،‬بــه عنــوان اوانــگارد و پیشــقراول صنعــت‬ ‫گردشــگری در کشــور‪ ،‬حرف هــای زیــادی بــرای‬ ‫گفتــن دارد‪ .‬در شــرایطی کــه دولــت ســال هاســت‬ ‫بــرای لغــو تحریــم هــای ظالمانــه و فــروش نفــت و‬ ‫برقــراری مبادلــه اقتصــادی بــا دنیــا‪ ،‬در تــاش اســت‪،‬‬ ‫بســتر قابــل اتــکال کیــش و ســایر جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری در کشــور مــی تواننــد‪ ،‬نقشــه هــای‬ ‫خائنیــن بــه کشــور و ملــت را خنثــی ســازند‪.‬‬ ‫امیــد اســت بــا تــاش هــای مســئوالن بومــی و‬ ‫نگاه هــای ملــی مســئوالن نظــام‪ ،‬جزیــره کیــش‬ ‫همانگونــه در طــول ایــن ســال هــا ‪ ،‬در تمــام فصــول‬ ‫ســال افتخــار میزبانــی از گردشــگران داخلــی و خارجــی‬ ‫را داشــته‪ ،‬روزی بــه قطــب گردشــگری در خــاور میانــه‬ ‫تبدیــل شــود و بــه عنــوان یــک هــدف گردشــگری ویــژه‬ ‫در لیســت « ده نقطــه ای کــه حتمــا ً در اســیا بایــد‬ ‫ببینیــد» گردشــگرگان خارجــی ثبــت شــود‪.‬‬ ‫پایگاه خبری بازار کسب کار انالین‬ ‫‪http://bazarkasbkaronline.ir‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه ‪ 21‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪632‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫سمیهنیستانی‬ ‫زندگی شور یا بی نمک همراه‬ ‫با اضطراب‬ ‫رابطــه اضطــراب بــا ســامتی وکارایــی فــرد یــک‬ ‫رابطــه خطــی نیســت یعنــی افــراد باید یک حــدی از‬ ‫اضطــراب را داشــته باشــند تــا کارایــی خوبی داشــته‬ ‫باشــند وزندگــی شــان روی روال منظــم باشــد امــا‬ ‫اگــر ایــن میــزان بیشــتر از یــک حــدی شــود کارایــی‬ ‫فــرد را بــه کل مختــل مــی کنــد وبــاز دهــی او را‬ ‫پاییــن مــی اورد‪.‬‬ ‫اضطــراب هماننــد نمــک غذاســت یعنــی مقــداری‬ ‫از ان بــرای بهتــر شــدن در غــذا الزم اســت امــا زیــاد‬ ‫شــدن ان مــی توانــد غــذا را خــراب وطعــم ان را شــور‬ ‫کنــد‪ .‬اضطــراب مفیــد اســت زیــرا افــرادی کــه هیــچ‬ ‫گونــه اضطرابــی ندارنــد راحــت در خانــه مــی خوابنــد‬ ‫وهیــچ کاری انجــام نمی دهنــد امــا افــرادی در زندگــی‬ ‫فعــال هســتند واحســاس مســئولیت ووظیفــه‬ ‫شناســی مــی کننــد کــه مقــداری اضطــراب دارنــد و در‬ ‫واقــع همیــن اضطــراب مثبــت افــراد را بــه فعالیــت‬ ‫وکار وادار مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای روشــن تــر شــدن رابطه بین اضطــراب وکارایی‬ ‫وخطــی نبــودن ایــن رابطــه بایــد گفــت تــا یــک جایــی‬ ‫اگــر اضطــراب زیــاد شــود کارایــی هــم بــاال مــی رود‬ ‫ولــی از یــک جایــی بــه بعــد اگــر اضطراب زیادتر شــود‬ ‫در کارایــی فــرد اختــال بــه وجــود مــی ایــد وبــه مــرور‬ ‫کارایــی او کاهــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫اضطراب مفید را چگونه بشناسیم ؟‬ ‫تشــخیص اینکــه اضطــراب مــا در چــه حــدی اســت‬ ‫واینکــه ایــا ایــن اضطــراب مفیــد اســت یــا اثــار منفــی‬ ‫روی کار گاهــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫بــرای تشــخیص بیــن ایــن دو حالــت بهتریــن کار‬ ‫ایــن اســت کــه دقــت کنیــم ببینیــم بــه واســطه‬ ‫اضطرابــی کــه داریم کار ومســئولیتی را کــه در حال‬ ‫انجــام ان هســتیم را خــوب اثــار منفــی روی کار‬ ‫گاهــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫بــرای تشــخیص بیــن ایــن دو حالت بهترین کار این‬ ‫اســت کــه دقــت کنیــم ببینیــم بــه واســطه اضطرابــی‬ ‫کــه داریــم کار ومســئولیتی را کــه در حــال انجــام ان‬ ‫هســتیم را خــوب انجــام مــی دهیــم یا نــه؟ اگر خوب‬ ‫انجــام دهیــم ‪،‬اضطــراب مــا مفید اســت‪.‬‬ ‫مثــا بــرای درس خوانــدن مقــداری اضطــراب داریــم‬ ‫همــان باعــث مــی شــود بهتــر درس بخوانیــم ونمــره‬ ‫بهتــری بگیریــم‪ ،‬امــا اگــر ان اضطراب انقدر مشــغله‬ ‫ذهنــی ایجــاد کنــد کــه مــدام درگیــری فکــری وحتــی‬ ‫دچــار تپــش قلــب شــویم تمرکز مــان را از دســت می‬ ‫دهیــم و‪...‬یعنــی اضطرابمــان بیــش از انــدازه شــده‬ ‫ودیگــر مفیــد نیســت‪.‬‬ ‫یــا زمانــی کــه ایــن اضطــراب باعــث ایجــاد ناراحتــی‬ ‫زیاد وســلب اســایش دایمی ما شــود هم مشــخص‬ ‫مــی شــود کــه از میــزان طبیعــی فراتــر رفتــه اســت‪.‬‬ ‫با اضطراب مقابله کنیم یا از ان فرار کنیم؟‬ ‫هــر کســی بــا اضطــراب هایــش بــه روشــی‬ ‫برخــورد مــی کنــد ‪،‬بعضــی ترجیــح مــی دهنــد از‬ ‫کنــار ان رد شــوند ‪.‬برخــی ســعی مــی کننــد از‬ ‫ان دوری یــا بــه عبارتــی فــرار کننــد وبرخــی هــم‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد بــا اضطرابهایشــان رو دررو‬ ‫شــوند وبــا انهــا مقابلــه کننــد‪.‬‬ ‫فــرار و اجتنــاب از موقعیــت هــای اضطــراب زا‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا اضطــراب را بهتــر نمــی کنــد بلکــه ان را تشــدید‬ ‫هــم مــی کنــد ‪.‬انســان از هرچــه فــرار کنــد ترســش‬ ‫از ان بیشــتر مــی شــود و بــه قــول معــروف ((در بــا‬ ‫بــودن بــه از بیــم بالســت‪)).‬‬ ‫یعنــی وقتــی بــا تــرس هــا واضطــراب هــا مواجــه‬ ‫شــویم ‪،‬مــی بینیــم انقــدر هــم کــه گمــان میکردیم‬ ‫ترســناک نبــوده وهمیــن اضطــراب هــا را کــم‬ ‫میکنــد‪.‬‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬ســمیه نیســتانی کارشــناس دایــره‬ ‫مشــاوره کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫زیاده روی در جراحی زیبایی‬ ‫نشانه اختالل روانی است؟‬ ‫هدی ســادات پاک نهــاد ‪ -‬نایب رئیــس و دبیــر انجمــن‬ ‫روانشناســی ســامت ایــران می گویــد‪« :‬افــرادی کــه در انجــام‬ ‫عمل هــای زیبایــی افــراط دارنــد‪ ،‬حتمــا ًبایــد از نظــر ســامت‬ ‫روان مــورد بررســی قــرار بگیرنــد زیرا احتمــال ابتال به اختالالت‬ ‫روان شــناختی‪ ،‬کمبــود عزت نفــس و وســواس های فکــری‪،‬‬ ‫مشــکالت تصویــر بدنــی و نارضایتــی بدنــی وجــود دارد‪».‬‬ ‫ایــن موضــوع غیرقابل انــکار اســت کــه جراحی هــای زیبایــی‬ ‫و ترمیمــی بــرای بهبــود ِ عملکــرد ِ بهنجــار جســمانی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اعتمادبه نفــس و عزت نفــس اجتماعــی‪ ،‬رفــع نقایــص‬ ‫جســمانی و اصــاح کیفیــت زندگــی اجتماعــی افــراد می توانــد‬ ‫نقــش موثــری داشــته باشــد ‪،‬امــا مشــکل اینجاســت کــه‬ ‫اغلــب جراحی هــای زیبایــی کــه ایــن روزهــا انجــام می شــود‬ ‫ناشــی از نارضایتــی افــراد از نقص هــای جزئــی و در اصــل‬ ‫تخیلــی در ظاهرشــان اســت‪ .‬امــروزه جراحی هــای زیبایــی بــه‬ ‫دغدغ ـه ای تبدیل شــده کــه نه تنهــا جوانــان بلکــه نوجوانــان را‬ ‫بــه خــود درگیــر کــرده اســت‪ .‬دکتــر زیبــا ایرانــی‪ ،‬روانشــناس‬ ‫و نایب رئیــس و دبیــر انجمــن روانشناســی ســامت ایــران‬ ‫زندگــی ریشــه تمایــل بــه جراحی هــای زیبایــی را اختــاالت‬ ‫روان شــناختی دانســته و در ایــن رابطــه توضیحاتــی داده انــد‬ ‫کــه در ادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫خانــم دکتــر بــه نظــر شــما افزایــش تمایــل بــه جراحی هــای‬ ‫زیبایــی چقــدر نگران کننــده اســت؟‬ ‫امارهــا و تحقیقــات نشــان می دهــد کــه ایــران جــزو‬ ‫ســه کشــور اول جهــان در خصــوص جراحی هــای زیبایــی‬ ‫محســوب می شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه در معیارهــای‬ ‫زیبایی شناســی کلــی‪ ،‬ایرانیــان نــژاد زیبایــی هســتند‪ .‬امارهــا‬ ‫نشــان داده اســت کــه در ســال حــدود ‪ ۲۵,۰۰۰۰‬تــا ‪۳۰,۰۰۰‬‬ ‫جراحــی زیبایــی ثبت شــده در ایــران انجــام می شــود کــه‬ ‫خیلــی از جراحی هــا ممکــن اســت در گزارش هــا اعــام‬ ‫نشــود؛ ‪ ۶۰‬درصــد از ایــن مــوارد مربــوط بــه جراحــی بینــی‬ ‫اســت و بقیــه هــم بــه ســایر جراحی هــا مثــل جراحــی پلــک‪،‬‬ ‫ســینه و شــکم اختصــاص پیــدا می کنــد‪ .‬ایــران حتــی ازنظــر‬ ‫جراحــی لیپوساکشــن‪ ،‬ســینه و شــکم پــس از امریــکا در رده‬ ‫دوم در جهــان قــرار دارد کــه ایــن مقــدار فاجعه امیــز اســت‪.‬‬ ‫چــرا امــار جراحی هــای زیبایــی روزب ـه روز در حــال افزایــش‬ ‫اســت؟‬ ‫عمــده ی علــل افزایــش تقاضــا بــرای جراحی هــای پالســتیک‬ ‫و زیبایــی بــه دو عامــل بســتگی دارد؛ عامــل اول‪ ،‬عوامــل‬ ‫روان شــناختی‪ ،‬اجتماعــی و الگوگیری هــای اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫عوامــل روان شــناختی مثــل نارضایتــی از ظاهــر و تصویــر‬ ‫ذهنــی منفــی از جســم‪ ،‬اختــال بدشــکلی یــا بدریخــت‬ ‫انــگاری؛ عوامــل اجتماعــی و بیــن فــردی مثل اینکــه فــرد‬ ‫ظاهــر خــودش را ازنظــر دیگــران ازاردهنــده فــرض می کنــد و‬ ‫الگوگیری هــای اجتماعــی مثــل ســابقه ی جراحــی در خانواده‬ ‫و دوســتان و تاثیــرات تبلیغــات رســانه ای در تلویزیــون‪،‬‬ ‫ماهــواره‪ ،‬مجــات‪ ،‬سوپراســتارها یــا همــان افــراد معــروف‬ ‫ســینمایی‪.‬‬ ‫عامــل دوم‪ ،‬نظــام پزشــکی و همــان مافیــای پزشــکی‬ ‫اســت؛ متاســفانه مشــاوره هایی کــه اغلــب توســط جراحــان‬ ‫پالســتیک‪ ،‬پوســت‪ ،‬گــوش و حلــق و بینــی و حتــی جراحــان‬ ‫عمومــی انجــام می شــود‪ ،‬بیشــتر از انکــه جنبــه مشــاوره و‬ ‫راهنمایــی داشــته باشــد‪ ،‬اغواکننــده و تبلیغاتــی اســت‪.‬‬ ‫به طــور خالصــه بایــد بگویــم کــه علــت اصلــی گرایــش بــه‬ ‫جراحی هــای زیبایــی عوامــل روان شــناختی اســت کــه بــه‬ ‫دلیــل عزت نفــس پاییــن‪ ،‬فقــدان تصــورات مثبــت از خــود‪،‬‬ ‫بدریختــی بدنــی و کســب توجــه عمومــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما افــرادی کــه مکــرر اقــدام بــه انجــام عمل هــای‬ ‫زیبایــی می کننــد ازنظــر روانــی بــا افــراد عــادی متفاوت انــد؟‬ ‫بلــه‪ .‬پژوهش هــا نشــان داده کــه نیــم رخ روانــی افــرادی‬ ‫کــه اقــدام بــه جراحی هــای زیبایــی مکــرر می کننــد بــا افــراد‬ ‫عــادی متفــاوت اســت‪ .‬اغلــب افراد متقاضــی جراحی زیبایی‬ ‫ازلحــاظ اختــاالت اضطرابــی و افســردگی بــا افــراد عــادی‬ ‫تفــاوت معنــادار دارنــد و الگوهــای شــخصیتی خودشــیفته‪،‬‬ ‫وابســته و نمایشــی در متقاضیــان جراحــی زیبایــی به طــور‬ ‫معنــاداری نســبت بــه ســایر افــراد برافراشــته تر اســت‪.‬‬ ‫حتــی پژوهش هــا نشــان داده کــه افــرادی کــه اختــاالت‬ ‫روانــی مثــل افســردگی‪ ،‬اضطــراب و روان پریشــی دارنــد و از‬ ‫اختــاالت روانــی مزمــن رنــج می برنــد‪ ،‬کاندیــد مناســبی بــرای‬ ‫جراحــی زیبایــی نیســتند و حتــی پــس از انجــام عمل زیبایی‪،‬‬ ‫اختــاالت‪ ،‬شــدت بیشــتری پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫متاســفانه برخــی افــراد در انجــام عمل هــای زیبایــی افراطــی‬ ‫عمــل می کننــد و گاهــی فــرد در انجــام عمل هــای زیبایــی تــا‬ ‫جایــی پیــش مـی رود کــه چهــره اش بــه یــک چهــره مصنوعــی‬ ‫تبدیــل می شــود؛ بفرماییــد ایا جراحی های زیبایــی اعتیاداور‬ ‫اســت؟ چــرا برخــی افــراد دچــار چنیــن حالتــی می شــوند؟‬ ‫انجــام عمل هــای زیبایــی بعضــا ًبــه عــادت و اعتیــاد تبدیــل‬ ‫می شــود‪ .‬بــا انجــام جراحــی زیبایــی‪ ،‬تقــارن و تناســب‬ ‫طبیعــی چهــره و انــدام بــه هــم می ریــزد و جراحی هــا‬ ‫هرکــدام عوارضــی را ایجــاد می کننــد کــه ایــن باعــث می شــود‬ ‫تــا فــرد بــه ایــن فکــر بیفتــد کــه بــا جراحــی بینــی‪ ،‬گونـه اش را‬ ‫متقــارن بــا بینـی اش کنــد یــا حتــی چهــره اش را متناســب بــا‬ ‫فــردی کــه از او الگــو گرفتــه‪ ،‬تغییــر دهیــد و شــبیه ان فــرد‬ ‫معــروف در ذهنــش شــود و ایــن عوامــل باعــث می شــود تــا‬ ‫فــرد دســت بــه جراحی هــای بعــدی بزنــد‪.‬‬ ‫جراحی هــای زیبایــی در بیــن برخــی زوجیــن هــم بــه‬ ‫معضــل تبدیل شــده اســت؛ خانمــی کــه احســاس می کنــد‬ ‫بــرای جــذب همســرش بایــد عمــل زیبایــی انجــام دهــد یــا‬ ‫مــردی کــه همســرش را وادار می کنــد تــا بــا عمل هــای زیبایی‬ ‫خــودش را مــدرن و ب ـه روز کنــد؛ فکــر می کنیــد چــه چیــزی‬ ‫باعــث شــده تــا ظاهــر و زیبایــی انقــدر در جــذب زوجیــن‬ ‫نســبت بــه هــم تاثیرگــذار باشــد؟‬ ‫در بعضــی از مــوارد اســت کــه زوجیــن عشــق و عالقــه ی‬ ‫کافــی را بــه شــریک زندگی شــان ندارنــد و در انتخــاب شــریک‬ ‫زندگی شــان به جــای این کــه فــرد را به صــورت تمــام و کمــال‬ ‫بپذیرنــد‪ ،‬تــاش می کننــد شــریک زندگی شــان را بــا ‪-‬تغییــر‬ ‫رنــگ و مــدل مــو‪ ،‬تغییــر مــدل ابرو‪ ،‬تغییر ســایز بدن و تغییر‬ ‫چهــره‪ -‬نزدیــک و شــبیه بــه فــرد واقعــی یــا باانــدام فرضــی‬ ‫کــه در ذهنشــان نقــش بســته‪ ،‬تغییــر دهنــد؛ ایــن موضــوع‬ ‫نشــانگر عــدم پســند و پذیــرش کامــل شــریک زندگــی اســت‬ ‫و درواقــع اگــر فــرد هرکــدام از ایــن عمل هــای زیبایــی را هــم‬ ‫انجــام دهــد درنهایــت نمی توانــد جایــگاه شــخص فرضــی و‬ ‫خیالــی همســرش را پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫فــارغ از ایــن مســئله‪ ،‬بعضــی از زوجیــن هــم بــه علــت‬ ‫تنوع طلبــی دوســت دارنــد کــه شــریک زندگی شــان تغییراتــی‬ ‫در فــرم بدنــش ایجــاد کنــد و در بعضــی از مــوارد هــم زوجیــن‬ ‫بــه خاطــر مــد و چشم وهم چشــمی تمایــل دارنــد کــه همســر‬ ‫زیباتــری داشــته باشــند و به نوعــی بــا داشــتن همســر زیباتــر‬ ‫و به روزتــر‪ ،‬اعتمادبه نفــس خودشــان را در جامعــه باالتــر‬ ‫ببرنــد؛ تمــام ایــن مــوارد مجموعـه ای از باورهــای غلــط اســت‬ ‫کــه در ذهــن برخــی زوجیــن نقــش بســته اســت‪.‬‬ ‫ایــا اعتمادبه نفــس از طریــق جراحی هــای زیبایــی بــه دســت‬ ‫می ایــد؟‬ ‫افــرادی کــه اعتمادبه نفــس و عزت نفــس پایینــی دارنــد‬ ‫گرایــش بــه انجــام عمل هــای زیبایــی در ان هــا خیلــی بیشــتر‬ ‫اســت ولــی مشــکل ایــن اســت کــه وقتــی نقیصــ ه اصلــی‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬انجــام اعمــال زیبایــی نه تنهــا باعــث‬ ‫افزایــش اعتمادبه نفــس نمی شــود بلکــه فــرد حساســیت‬ ‫بیشــتری پیــدا می کنــد و دچــار مشــکالت روان شــناختی‬ ‫بیشــتر می شــود امــا در شــرایطی کــه در فــرد نقص هــای‬ ‫مهــم وجــود داشــته باشــد مثــل شــرایط نافــرم فــک یــا‬ ‫شــرایط نافــرم بینــی یــا مشــکالت عمــده در چهــره یــا انــدام‪،‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی جراحــی زیبایــی می توانــد باعــث بهبــود‬ ‫اعتمادبه نفــس و کیفیــت زندگــی شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما ایــا افــراط در انجــام عمل هــای زیبایــی‬ ‫می توانــد نشــانه ای از اختــال روانــی باشــد؟‬ ‫بلــه‪ .‬اختــاالت تصویــر بدنــی‪ ،‬وســواس فکــری در خصوص‬ ‫تصویر بدنی‪ ،‬اختالالت او سی دی و وسواس بعضا ًممکن‬ ‫اســت کــه افــکار بیمارگونــه در خصــوص ترتیب و تقــارن بدن‬ ‫ایجاد کند که الزم اســت حتما ًتوســط روانشــناس‪ ،‬ســامت‬ ‫روان فرد بررســی شــود‪.‬‬ ‫در خصــوص جراحی هــای پــر ریســک مثــل جراحی هــای‬ ‫تغییــر جنســیت و جراحی هایــی کــه در خصــوص سیســتم‬ ‫گوارشــی انجــام می شــود دریافــت گواهــی ســامت روان و‬ ‫بررســی اختــاالت روان شــناختی الزامــی اســت ولــی بــه نظــر‬ ‫مــن الزم اســت کــه دریافــت گواهــی ســامت روان بــرای‬ ‫ســایر عمل هــای زیبایــی هــم الزامــی شــود و به خصــوص‬ ‫افــرادی کــه بیــش از یــک جراحــی زیبایــی دارنــد‪ ،‬ازنظــر‬ ‫ســامت روان و اختالالتــی کــه عــرض کــردم موردبررســی‬ ‫ویژه تــری قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــا الزم اســت افــراد قبــل از انجــام عمل هــای زیبایــی بــه‬ ‫روان پزشــک و روانشــناس مراجعــه کننــد تــا ازنظــر ســامت‬ ‫روان مــورد ارزیابــی قــرار بگیرنــد؟‬ ‫ببینیــد در جراحی هــای زیبایــی مراجعیــن بــه ســه دســته‬ ‫تقســیم می شــوند‪ :‬مراجعین گروه اول‪ ،‬مراجعینی هســتند‬ ‫کــه واقعــا ًاشــکاالت ســاختاری‪ -‬عضــوی وجــود دارد و نیــاز بــه‬ ‫چنیــن جراحــی اســت مثــا ًاســیب جــدی را در تصادفــات یــا‬ ‫در حــوادث دیگــر مثــل ســوختگی ها دیدنــد کــه الزم اســت‬ ‫جراحــی زیبایــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫مراجعیــن گــروم دوم‪ ،‬مراجعینــی هســتند کــه بــه دلیــل‬ ‫بهبــود عملکــرد عضــوی و ســامتی الزم اســت جراحــی‬ ‫زیبایــی انجــام دهنــد؛ ایــن گــروه اغلــب بــا مشــاوره ای کــه از‬ ‫متخصــص می گیرنــد بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه اگــر ایــن‬ ‫جراحــی را انجــام دهنــد در کیفیــت زندگــی و سالمتشــان‬ ‫موثــر خواهــد بــود؛ مثــل افــرادی کــه اضافـه وزن شــدید دارنــد‬ ‫و بــا درمان هــای دارویــی و ورزش امــکان کاهــش وزن وجــود‬ ‫نــدارد یــا به طــور مثــال فــردی کــه بــه خاطــر نداشــتن مــوی‬ ‫ســر‪ ،‬بافــت پوســتی ســرش اســیب می بینــد یــا بــه خاطــر‬ ‫انحــراف بینــی مشــکالت مهمــی در تنفــس دارد؛ ایــن افــراد‬ ‫بــا جراحی هــای زیبایــی می تواننــد کیفیــت زندگــی بهتــری‬ ‫داشــته باشــند و حتمــا ًالزم اســت کــه فایــده ایــن جراحی هــا‬ ‫تحــت نظــر پزشــک متخصــص بررســی شــود کــه ایــا فــرد از‬ ‫روش هــای درمانــی اســتفاده کنــد‪ ،‬بهتــر اســت یــا اینکــه تــن‬ ‫بــه جراحــی زیبایــی دهــد‪.‬‬ ‫گــروه ســوم‪ ،‬افــرادی هســتند کــه افــراط در جراحــی دارنــد‬ ‫و دغدغــه ذهنی شــان جراحی هــای زیبایــی و تغییــر در‬ ‫چهره شــان یــا ســایر نقــاط بدنشــان اســت؛ درحالی کــه هیــچ‬ ‫اشــکال ســاختاری جــدی وجــود نــدارد یــا بــا جراحــی‪ ،‬تغییــر‬ ‫خاصــی در کیفیــت زندگــی ایــن افــراد اتفــاق نمی افتد و فقط‬ ‫بــرای تقــارن بیشــتر یــا شــباهت بــه سوپراســتارها یــا اینکــه‬ ‫سنشــان کمتــر نشــان داده شــود‪ ،‬دســت بــه عمــل جراحــی‬ ‫زیبایــی می زننــد؛ ایــن افــراد حتمــا ًبایــد از نظر ســامت روان‬ ‫مــورد بررســی قــرار بگیرنــد زیــرا احتمــال ابتــا بــه اختــاالت‬ ‫روان شــناختی‪ ،‬کمبــود عزت نفــس و وســواس های‬ ‫فکــری‪ ،‬مشــکالت تصویــر بدنــی و نارضایتــی بدنــی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بــا توجــه بــه انگیزه هــای متفــاوت و مخــرب‬ ‫جراحی هــای زیبایــی ایــن دســته افــراد نه تنهــا خودشــان بایــد‬ ‫بــه روان پزشــک و روانشــناس مراجعــه کننــد بلکــه پزشــکان‬ ‫و متخصصــان جراحــی‪ ،‬حتمــا ًبایــد بــه انگیــزه ی افــراد جهــت‬ ‫جراحــی و نرمــال بــودن انگیــزه توجــه کننــد و بــا تشــخیص‬ ‫غیرطبیعــی بــودن انگیــزه افــراد‪ ،‬ان هــا را بــه روانشــناس‬ ‫ارجــاع دهنــد تــا از ســامت روانشــان مطمئــن شــوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه ‪ 21‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪632‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫ناتوانیگوگل‬ ‫در حذف کند‬ ‫«توسعه دهنده‬ ‫برنامه»پس زمینه‬ ‫کالهبرداریبد افزار‬ ‫برنامه هــای گزارش شــده توســط ‪ Malwarebytes‬حــاوی‬ ‫تروجــان اندرویــد هســتند امــا توســعه دهنده هنــوز در ‪Google‬‬ ‫‪ Play‬فعــال اســت و بــه کالهبــرداری خــود ادامــه می دهــد‪.‬‬ ‫هیچ وقــت نمی تــوان در مــورد قانونی بــودن یــک برنامــه‬ ‫مطمئــن بــود‪ ،‬حتــی اگــر در فروشــگاه ‪Google Play‬‬ ‫رتبه بندی هــای تایید کننــده داشــته باشــد‪ ،‬در ‪ 1‬نوامبــر ‪،2022‬‬ ‫ناتــان کولیــر‪ ،‬تحلیلگــر ‪ Malwarebytes Labs‬در مــورد‬ ‫خانــواده ای از برنامه هــای مخــرب توســعه یافته توســط ‪Mobile‬‬ ‫‪ Apps Group‬گزارش داد که در حال حاضر هنوز در فروشــگاه‬ ‫برنامــه ‪ Google‬در دســترس هســتند‪.‬‬ ‫قبــل از شــروع بــه بحــث در مــورد جزئیــات عملکــرد بد افــزار‪ ،‬به‬ ‫خواننــدگان خــود توصیــه می کنیــم کــه مراقــب برنامه هــای زیــر‬ ‫باشــند و فــورا ًان هــا را از دســتگاه خــود حــذف کننــد‪:‬‬ ‫• اتصال خودکار بلوتوث‬ ‫• فرستنده برنامه بلوتوث‬ ‫• درایور‪ :‬بلوتوث‪ ،‬وای فای‪USB ،‬‬ ‫• انتقال موبایل‪ :‬سوئیچ هوشمند‬ ‫هــر چهــار برنامــه بــه تروجــان تبلیغــات مخفــی الــوده شــده اند‬ ‫و به نظــر می رســد توســعه دهنده بــا تاکتیک هــای رایجــی کــه‬ ‫بــرای فــرار از شناســایی بدافزار هــا اســتفاده می شــود‪ ،‬اشــنایی‬ ‫دارد‪ ،‬زیــرا برنامـه ای خــود تاخیــر ‪،‬بــرای نمایــش ایــن تبلیغــات‬ ‫ایجــاد کرده انــد‪.‬‬ ‫اگــر هر یــک از ایــن برنامه هــا را در دســتگاه اندرویــد خــود‬ ‫داریــد‪ ،‬اکنــون ان هــا را حــذف کنیــد‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬برنامــه ‪ Bluetooth Auto Connect‬تقریبــا ً‬ ‫در حوزه فناوری در محل‬ ‫کار بسیاری از زنان شاغل‬ ‫اروپا و امریکا با ازار و‬ ‫نابرابریمواجههستند‬ ‫بــر اســاس گــزارش جدیــد ارائه دهنــده خدمــات‪ ،‬تعــداد‬ ‫قابل توجهــی از زنــان شــاغل در فنــاوری‪ ،‬ازار و اذیــت فیزیکــی و‬ ‫کالمــی را در شــغل خــود تجربــه می کننــد و تقریبــا ًنیمــی از انهــا‬ ‫(‪ ۴۴‬درصــد) در ایــاالت متحــده شــاهد افزایــش ازار جنســی در‬ ‫محــل کار در طــول پنــج ســال گذشــته بوده انــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت امســال از ‪ 1500‬زن کــه بــه طــور مســاوی در ایــاالت‬ ‫متحــده‪ ،‬بریتانیــا و هنــد تقســیم شــده بودنــد‪ ،‬نظرســنجی کــرد‬ ‫تــا تجربیــات زنــان شــاغل در صنعــت فنــاوری را بهتــر درک کنــد‪،‬‬ ‫موضوعاتــی ماننــد یادگیــری و توســعه شــغلی‪ ،‬ازار و اذیــت در‬ ‫محــل کار و برابــری جنســیتی را بررســی کــرد‪.‬‬ ‫ســومین نظرســنجی ســاالنه ‪ Speak Up‬کــه روز پنجشــنبه‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬نشــان داد که از هر پنج زن (‪ 22‬درصد) یک زن از‬ ‫ایــاالت متحــده و هنــد گــزارش مــی دهنــد کــه در محــل کار خــود‬ ‫ازار کالمــی را تجربــه کــرده انــد‪ ،‬و بریتانیــا بــا ‪ 21‬درصــد از ان هــا‪،‬‬ ‫بــا نزدیــک بــه ‪ 21‬درصــد پــس از ان قــرار دارد‪ .‬در بریتانیــا‪ ،‬زنــان‬ ‫اشــکال ظریــف تــری از تبعیــض‪ ،‬ماننــد تجــاوزات خــرد (‪ )%23‬یــا‬ ‫اخــراج شــدن در محیــط هــای گروهــی (‪ )%25‬را گــزارش کردنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ 91 ،‬درصــد از زنــان التیــن و ‪ 72‬درصــد از‬ ‫زنــان سیاه پوســت اظهــار داشــتند کــه در شــغل خــود دچــار‬ ‫دلســردی یــا شکســت شــده اند‪ ،‬در مقایســه بــا ‪ 64‬درصــد از‬ ‫زنــان سفیدپوســت‪.‬‬ ‫مردیــث گراهــام‪ ،‬مدیــر ارشــد شــرکت انســونو در بیانی ـه ای‬ ‫توضیــح داد‪« :‬بــرای ابتــکار امســال‪ ،‬مــا تصمیــم گرفتیــم بــر‬ ‫روی انچــه در حــال تغییــر بــرای زنانــی کــه بــه دنبــال مشــاغل‬ ‫متالشی شدن ‪ 2‬باند فروش‬ ‫داروهای قاچاق ‪ ،‬تقلبی و‬ ‫کمیاب در فضای مجازی‬ ‫چهــار روز از زمــان نصــب ان طــول می کشــد تــا اولیــن تبلیــغ‬ ‫خــود را در ‪ Chrome‬نمایــش دهــد‪ ،‬به دنبــال ان تاخیر هــای‬ ‫زمان بندی شــده بیشــتری دنبــال می شــود کــه همیشــه بــا‬ ‫دنبالـه ای از تبلیغــات جدیــد همــراه می شــوند‪.‬‬ ‫ســایت های فیشــینگ باز شــده در ‪ Chrome‬متفــاوت‬ ‫هســتند و از ســایت های بی ضررکــه بــرای تولیــد پرداخــت‬ ‫بــه ازای کلیــک اســتفاده می شــوند تــا ســایت های‬ ‫خطرناک تــری کــه ســعی در فریــب کاربــران بی احتیاطــی‬ ‫با بیــان اینکــه دستگاه شــان الــوده شده اســت و بایــد‬ ‫به روزرســانی شــود‪ ،‬را در بر می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن فعالیــت در پس زمینــه ادامــه می یابــد حتــی زمانــی‬ ‫کــه دســتگاه تلفــن همــراه قفــل اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه‬ ‫کاربــران پــس از باز کــردن قفــل تلفــن خــود‪ ،‬بــا تب هــای‬ ‫وب ســایت فیشــینگ متعــددی در کــروم مواجــه می شــوند‬ ‫کــه هــر بــار بایــد ان هــا را ببندنــد‪.‬‬ ‫تحلیلگــران ‪ Malwarebytes‬فهرســتی تهیــه کرده انــد‬ ‫کــه تاریخچــه طوالنــی انــواع ‪ HiddenAds‬را نشــان‬ ‫می دهــد کــه ایــن برنامــه خــاص را الــوده کرده انــد‪ ،‬به نظــر‬ ‫می رســد ایــن رفتــار بــرای ســایر برنامه هــای گــروه موبایــل‬ ‫نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫انچــه تکان دهنــده اســت این اســت کــه نســخه های قبلــی‬ ‫ایــن برنامه هــا حــاوی نســخه های مختلفــی از ‪Android/‬‬ ‫‪ Trojan‬هســتند‪ ،‬توســعه دهنده ‪ HiddenAds‬هنــوز‬ ‫در ‪ Google Play‬فعــال اســت و بد افــزار ‪HiddenAds‬‬ ‫بیشــتری را توزیــع می کنــد‪.‬‬ ‫اگر چــه مشــخص نیســت کــه چــرا برنامــه دفاعــی بد افــزار‬ ‫داخلــی ایــن شــرکت‪ ،Google Play Protect ،‬قــادر بــه‬ ‫شناســایی ایــن برنامه هــا نیســت‪ ،‬امــا مشــخص می شــود کــه‬ ‫ایــن اولیــن بــار نیســت کــه چنیــن مشــکلی اشــکار می شــود‪.‬‬ ‫گــزارش اخیــر شــرکت امنیــت ســایبری ‪Bitdefender‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه حداکثــر ‪ 35‬برنامه مخرب در فروشــگاه‬ ‫‪ Play‬لیســت شده اســت کــه در مجمــوع بیــش از ‪ 2‬میلیون‬ ‫دانلــود شــده اند‪،‬این گــزارش همچنیــن بیــان می کنــد کــه‬ ‫ایــن برنامه هــا نــام خــود را تغییــر داده و پــس از نصــب نیــز‬ ‫نمــاد برنامــه خــود را تغییــر می دهنــد تــا کاربــران را سـر درگم‬ ‫کــرده و شناســایی نشــوند‪.‬‬ ‫در مواقعــی ماننــد ایــن کــه کاربــران حتــی نمی تواننــد‬ ‫بــه رتبه بندی هــای خوبــی کــه احتمــاال ًیــک برنامــه بــرای‬ ‫تاییــد صحــت ان دارد ‪،‬اعتمــاد کنند (ســه تــا از برنامه های‬ ‫مخــرب ذکر شــده در بــاال رتبه بنــدی مطلوبــی دارنــد)‪،‬‬ ‫نتیجه گیــری اینکــه چقــدر می تــوان از دســتگاه خــود در‬ ‫برابــر تهدیــدات محافظــت کــرد‪ ،‬دشــوار اســت‪ .‬ماننــد‬ ‫ابزار هــای تبلیغاتــی مزاحــم‪.‬‬ ‫فنــاوری هســتند و نیازهــا و تجربیــات منحصــر بــه فرد زنــان در‬ ‫سراســر جهــان تمرکــز کنیــم‪ .‬واضــح اســت کــه هنــوز کارهــای‬ ‫زیــادی بــرای ترویــج و اعمــال تغییــرات واقعــی بــرای زنــان در‬ ‫محیــط کار‪ ،‬بــه ویــژه در فنــاوری‪ ،‬کــه یــک صنعــت عمدتــا ً‬ ‫مردانــه اســت‪ ،‬بایــد انجــام شــود‪».‬‬ ‫تقاضــا بــرای ابتــکارات یادگیــری و امــوزش فرصتــی را بــرای‬ ‫کارفرمایــان بــه نمایــش مــی گــذارد تــا در توســعه شــغلی کارگران‬ ‫زن فنــاوری ســرمایه گــذاری کننــد‪.‬‬ ‫فرصــت هــای شــغلی و چالــش هــای پیشــرفت بــرای‬ ‫زنــان در فنــاوری‬ ‫این مطالعه نشــان داد که زنان احســاس می کنند از دنبال‬ ‫کــردن مشــاغل دلســرد مــی شــوند‪ .‬شــصت و هفــت درصــد از‬ ‫پاســخ دهندگان گفتند که در حین پیگیری حرفه ای در کار‪،‬‬ ‫دلســردی یا شکســت را تجربه کرده اند‪ .‬این عقب نشــینی ها‬ ‫از دلســردی در دنبال کردن شــغل در دبیرســتان یا قبل از ان‬ ‫(‪ ،)%45‬احســاس می شــود کــه مســیر شــغلی تحــت ســلطه‬ ‫مــردان اســت (‪ )%44‬و بــه انهــا گفتــه می شــود کــه مســیر‬ ‫شــغلی بــرای زنــان بســیار چالــش برانگیــز اســت ‪.‬‬ ‫زنــان در فنــاوری بــه یادگیــری و توســعه عالقــه منــد هســتند‪،‬‬ ‫امــا در ایــاالت متحــده و بریتانیــا‪ ،‬تنهــا یــک ســوم زنــان گفتنــد که‬ ‫شــرکت انهــا برنامــه هــای اموزشــی یــا اکادمــی ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫در همیــن حــال‪ 60 ،‬درصــد از زنــان گفتنــد کــه از کارفرمایــان‬ ‫شــنیده اند کــه فقــدان مهــارت مانــع انهــا می شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از یافته هــای مهــم ایــن بــود کــه در همــه مکان هــا‪،‬‬ ‫زنان به اشــتراک گذاشــتند که شــرکت های انها باعث می شــود‬ ‫نامزدهــای زن احســاس کننــد کــه بیشــتر از کاندیداهــای مــرد‬ ‫بایــد خــود را «اثبــات» کننــد‪ .‬بیــش از یــک چهــارم زنــان از همــه‬ ‫کشــورهای مــورد بررســی نیــز گفتنــد کــه شــرکت هــای انهــا‬ ‫بیشــتر از زنــان بــا مــردان مصاحبــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫از هر ‪ 10‬زن امریکایی یک نفر گفت که نامزدهای زن در طول‬ ‫مصاحبــه در معــرض ازار و اذیــت قــرار می گیرنــد‪ ،‬بــا نرخ هــای‬ ‫حتــی باالتــری از وقــوع در هنــد و بریتانیــا‪ .‬نگران کننــده اســت‬ ‫کــه یــک چهــارم زنــان کارمنــد فنــاوری در هنــد گــزارش دادنــد کــه‬ ‫معتقدنــد شــرکت انهــا بــا زنــان مصاحبــه می کنــد‪ .‬بر اســاس این‬ ‫گــزارش‪ ،‬زنــان در هنــد نیــز بیشــتر از زنــان در ایــاالت متحــده یــا‬ ‫بریتانیــا در مــورد زندگــی خانوادگــی خــود ســوال می پرســند‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ‪ 24‬درصــد از کارمنــدان ســطوح پاییــن و ‪19‬‬ ‫درصــد از کارمنــدان ســطح متوســط تــا حــدودی یــا بــه شــدت‬ ‫مخالــف ایــن هســتند کــه شــرکت انهــا بــا کارمنــدان زن و مــرد‬ ‫بــه طــور مســاوی رفتــار مــی کنــد‪ ،‬ایــن تعــداد به تنهــا ‪ 12‬درصد‬ ‫از مدیــران ســطوح ارشــد و تنهــا ‪ 7‬درصــد از انهایــی کــه در‬ ‫ســازمان هســتند کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده اســت کــه بــا ‪ 20‬درصــد از پاســخ دهندگان‬ ‫زن کــه در ســال اینــده بــه دنبــال شــغل جدیــدی خواهنــد بــود‪،‬‬ ‫عالوه بر ایــن‪ ،‬بــا ایــن نمونــه بد افــزار کــه هنــوز حــذف‬ ‫نشده اســت‪ ،‬تنهــا می توانیــم تهدیــدات دیگــری را‬ ‫تصور کنیم که در فروشــگاه ‪ Google Play‬شناســایی‬ ‫نشــده و همچنــان دســتگاه های کســانی کــه ان هــا را‬ ‫نصــب می کننــد‪ ،‬الــوده می کننــد‪.‬‬ ‫نابرابری پرداخت برای زنان در فناوری‬ ‫در بریتانیــا‪ ،‬بیــش از یــک چهــارم زنان پاسـخ دهندگان گفتند‬ ‫کــه بــا مــردان و زنــان در محــل کار بــه یک نحو رفتار نمی شــود‪،‬‬ ‫و نزدیــک بــه یــک ســوم زنــان معتقدنــد که شرکت هایشــان به‬ ‫مــردان و زنــان بــه طــور نابرابــر حقــوق پرداخــت می کننــد ‪-‬‬ ‫باالتــر از پاسـخ دهندگان امریکایــی‪ .‬ایــن گــزارش خاطرنشــان‬ ‫کــرد کــه تجــارب متفــاوت زنــان در مناطــق مختلــف یــک تمایــز‬ ‫مهــم بــرای ســازمان های فنــاوری جهانــی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس داده هــای گــزارش‪ ،‬بــا برابــری حقــوق جنســیتی‬ ‫ارتباطــی نــدارد‪ .‬وقتــی صحبــت از حقــوق و دســتمزد بــه میــان‬ ‫می ایــد‪ 29 ،‬درصــد از کارمنــدان ســطح پاییــن‪ 23 ،‬درصــد از‬ ‫کارکنــان ســطح متوســط و ‪ 25‬درصــد از کارکنــان ســطوح ارشــد‬ ‫تــا حــدودی یــا بــه شــدت مخالــف ایــن هســتند که شــرکت انها‬ ‫بــه مــردان و زنــان حقــوق مســاوی پرداخــت می کنــد‪ .‬ایــن فقــط‬ ‫بــرای ‪ 6‬درصــد از افــراد صــادق اســت‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا فراجــا از‬ ‫متالشــی شــدن دو بانــد توزیــع دارو کــه مبــادرت بــه‬ ‫فــروش داروهــای قاچــاق ‪،‬تقلبــی و کمیــاب می کردنــد‪،‬‬ ‫توســط پلیــس فتــا خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ « رامیــن پاشــایی » در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح عملیاتــی‬ ‫پلیــس فتــا علیــه توزیــع کننــدگان داروهــای غیــر مجــاز‬ ‫در فضــای مجــازی اعضــای دو بانــد فــروش دارو در ایــن‬ ‫فضــا مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و جهت ســیر مراحل‬ ‫قانونــی بــه محاکــم قضائــی معرفــی شــدند ‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در ادامه از اجرای این طرح توســط‬ ‫کارگــروه ویــژه پلیــس فتــا خبــر داد و گفــت ‪ :‬بــر اســاس‬ ‫قوانیــن موجــود‪ ،‬خریــد و فــروش محصــوالت دارویی در‬ ‫فضــای مجــازی عملــی مجرمانــه اســت و برای تهیــه دارو‬ ‫بایــد بــه مراکــز مجــاز یعنــی داروخانه هــا مراجعــه شــود‪،‬‬ ‫زیــرا افــراد ســودجو بــا تبلیــغ و فــروش محصــوالت‬ ‫دارویــی در فضــای مجــازی اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان مــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا فراجــا افــزود‬ ‫‪ :‬در روزهــای گذشــته مقــدار زیــادی اقــام دارویــی‬ ‫شــامل داروهــای کمیــاب ‪ ،‬بــه خصــوص انتــی بیوتیک‬ ‫ها از فروشــندگان غیر مجاز دارو کشــف و ضبط شــد‬ ‫و ایــن اقــام جهــت تعییــن تکلیــف در اختیار ســازمان‬ ‫غــذا و دارو وزارت بهداشــت و درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬برابــر بررســی هــای کارشناســی‬ ‫صــورت گرفتــه مشــخص شــد تعــدادی از داروهــای‬ ‫کشــف شــده تاریخ مصرف گذشــته ‪ ،‬غیرمجاز و تقلبی‬ ‫بــوده اســت و نیــز بــه دلیــل عــدم نگهــداری در شــرایط‬ ‫الزم فاســد شــده انــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه فــروش‬ ‫هرگونــه داروی مجــاز و غیرمجــاز در فضــای مجــازی‬ ‫بــه علــت مقولــه مهــم دارو و ســامت افــراد ممنــوع و‬ ‫غیرقانونــی می باشــد‪ ،‬بــه عمــوم مــردم توصیــه کــرد ‪:‬‬ ‫بــه منظــور حفــظ ســامت و تندرســتی خــود و خانــواده‬ ‫بــرای دریافــت هرگونــه دارو و مشــاوره هرگــز متوســل به‬ ‫فضــای ســایبری و شــبکه هــای اجتماعــی نگردنــد ‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت ‪ :‬در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک در فضــای مجــازی ‪،‬موضــوع‬ ‫را ســریعا ً از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی و یــا‬ ‫مرکــز فوریــت هــای ســایبر بــه شــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫کــه بــه صــورت شــبانه روزی و در ایــام تعطیــل امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان در حــوزه جرایــم‬ ‫ســایبری مــی باشــند‪ ،‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫فرصــت هــای کاری دورتــر و ترکیبــی بیشــتر بــرای‬ ‫کارگــران زن فنــاوری‬ ‫کالهبرداری میلیاردی با‬ ‫شگرد دعانویسی و رمالی‬ ‫گراهــام در بیانی ـه ای گفــت‪ ،‬بــرای رهبــران شــرکت مهــم اســت‬ ‫کــه نــه تنهــا بــه زنــان در مــورد تجربیاتشــان گــوش دهنــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫فرهنــگ ارتبــاط و حمایــت را بــرای کمــک بــه کاهــش موانعــی کــه‬ ‫زنــان هــر روز بــا ان روبــرو هســتند ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫بــه عــاوه‪ ،‬شــرکت انســونو در پســت وبالگــی دربــاره ایــن‬ ‫نظرســنجی توصیــه کــرد‪ ،‬ســازمان ها بایــد «بــه چالــش کشــیدن‬ ‫خــود بــرای کاهــش تعصــب‪ ،‬جلوگیــری از ازار و اذیــت و ایجــاد‬ ‫محیطــی فراگیرتــر بــرای افــراد از هــر جنســیت ادامــه دهنــد»‪.‬‬ ‫«انهــا بایــد فرصــت هــای اموزشــی و توســعه را بــا نگاهــی بــه‬ ‫جــذب‪ ،‬حفــظ و توســعه رهبــران زن فنــاوری ارائــه دهنــد‪».‬‬ ‫انســونو خاطرنشــان کــرد‪ :‬برابــری جنســیتی همیشــه در حــال‬ ‫پیشــرفت اســت‪ .‬شــرکت هــا مــی تواننــد بــا توجه به این مســائل‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد کــه در لبــه پیشــرفت باقــی مــی ماننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری خانمــی خبــر‬ ‫داد کــه بــا تبلیغــات گســترده در فضــای مجــازی بــا‬ ‫شــگرد دعانویســی و رمالــی مبالغــی هنگفــت بــه‬ ‫دســت اورده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــد رضــا رضایــی در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی وصــول پرونــده ای از یــک خانــم‬ ‫‪ 38‬ســاله پیرامــون کالهبــرداری در قالــب دعــا‬ ‫نویســی‪ ،‬رمالــی ‪ ،‬ســحر و جــادو در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن پرونــده‪ ،‬شــخصی در فضــای‬ ‫مجــازی بــا شــگرد بارگــذاری پســت هــا و مطالبــی بــا‬ ‫مضمــون فالگیــری‪ ،‬دعانویســی‪ ،‬فــروش مهــره مــار‬ ‫و ‪ ...‬در قبــال دریافــت مبلــغ یــک میلیــارد و ‪200‬‬ ‫میلیــون ریــال اقــدام بــه تجویــز دعــا و مــواردی از ایــن‬ ‫قبیــل کــرده کــه پــس از دریافــت وجــه‪ ،‬ارتبــاط خــود را‬ ‫بــا شــاکی قطــع مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و‬ ‫تحقیقــات خــاص پلیســی متهــم خانمــی ‪ 30‬ســاله‬ ‫در یکــی از اســتان هــای غربــی مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و تحویــل مقــام قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫در یــک نکتــه روشــن تــر‪ 85 ،‬درصــد از زنــان در فناوری احســاس‬ ‫مــی کننــد کــه بــه دلیــل دورکاری و دورکاری از فرصــت هــای‬ ‫شــغلی بیشــتری برخــوردار هســتند‪ ،‬و ‪ 82‬درصــد از زنــان در‬ ‫فنــاوری گــزارش دادنــد کــه کار از راه دور و ترکیبــی انهــا را شــادتر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در ایــن گــزارش امــده اســت کــه ایــن نشــان مــی‬ ‫دهــد کــه انعطــاف پذیــری کار از راه دور تاثیــر مثبتــی بــر زنــان و‬ ‫مشــاغل انهــا بویــژه در منطقــه داشــته اســت ‪.‬‬ ‫چگونه موانع را برای زنان در فناوری کاهش دهیم؟‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪ -632‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-632‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/17‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/17 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/12 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫شنبه ‪08//21‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت این‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه‬ ‫شهرســتان کردکــوی محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و‬ ‫بخشــی در دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫ســاختمان های تاریخــی وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود‬ ‫مســاحت ‪ 150‬هکتار از بافت های تاریخی و با ارزش و دارای ســبک‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان ‪:‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان‬ ‫در اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی‬ ‫ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان‬ ‫در اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی‬ ‫ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار‬ ‫(اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیــت روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفــر ( تعــداد خانــوار ‪(5۰۸‬‬ ‫اســت‪.‬از نظــر وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای نیمــه‬ ‫خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن در‬ ‫کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی برخــوردار بــوده وایــن‬ ‫روســتا جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت که‬ ‫بــا داشــتن رودخان ـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت‬ ‫گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه می گــذرد‪.‬‬ ‫همینطــوردر امتــداد ایــن مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن‬ ‫ابــاد می گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده بــه امامــزاده طیــب قــرن‬ ‫ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد احاطــه شــده اســت‪.‬‬ ‫از همیــن رو ایــن امامــزاده در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان‬ ‫گلســتان منحصــر بــه فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای‬ ‫عــده کثیــری از مســافران وزائــران میباشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫روســتا نیــز پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر دامــداری انهــا هــم گاوداری اســت کــه از نظر تولیــد در بخش‬ ‫خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی باغ گل بن گرگان‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪7‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪7‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر ابــاد از جنــوب بــه‬ ‫روســتای زیــارت از شــرق بــه روســتای نومــل واز غرب بــه نهارخوران‬ ‫متصــل اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون توجــه قــرار گرفــت یکبــار‬ ‫در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی کــه قنســول روســی انجــا را خریــد‬ ‫وگهگاه مســابقات اســب دوانی با مقامات اســتراباد برگزار میشــد‬ ‫و دوم در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده‬ ‫دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن‬ ‫روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی وجــود داردکــه بــه نقل یکــی از انها‬ ‫بســنده می کنیم‪.‬روســها زمانی که روســها از مرزهای شــمالی وارد‬ ‫شــهر گــرگان شــدند روســتای باغ گلبــن را بــه خاطــر فضــای ســبز و‬ ‫زیبــا جنــگل انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و‬ ‫سرکنســول انهــا در ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت کــه یــک خط‬ ‫تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی ماننــد اهــو هــم بــا خــود اورد نــام‬ ‫ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬ایشــان در محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه بــه ان‬ ‫بــاغ نارنــج مــی گفتنــد ســکونت گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه‬ ‫و ســبزه بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان می شــد به‬ ‫او می گفــت ایــن بــاغ گل مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان‬ ‫و تغییــر و تحــول در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪ .‬یکــی از‬ ‫محصوالتــی کــه در ایــن روســتا کشــت می شــد توتــون بود کــه اغاز‬ ‫کشــت ان ســال ‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایی بــرای خشــک کــردن‬ ‫توتون هــا در روســتا ســاخته شــد‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت هــای موجــوددر روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت هــا تامیــن‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪ :‬ایــن روســتا در تمــام فصــول ســال‬ ‫قابلیــت جــذب گردشــگران رادارد‪.‬‬ ‫به یادی مردی با‬ ‫ارزوهای بزرگ‬ ‫رضــا رضایــی مجــد ‪ -‬حســن طهرانــی مقــدم ‪ ۶‬ابــان‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۳۸‬در محلــه سرچشــمه تهــران متولــد شــد‪.‬‬ ‫بــه علــت شــغل پــدرش (محمــود طهرانــی مقــدم)‪ ،‬که‬ ‫بــه پیشــه خیاطــی مشــغول بــود‪ ،‬بــه محلــه شــکوفه و‬ ‫ســپس بــه محلــه بهارســتان نقــل مــکان کــرد و مقاطع‬ ‫ابتدایــی و دبیرســتان را در همیــن مناطــق گذرانــد‪.‬‬ ‫ورود بــه فعالیت هــای مســجدی در مســجد‬ ‫زینــب کبــری(س)؛ ‪۱۳۴۸‬‬ ‫در مســجد زینــب کبــرای سرچشــمه‪ ،‬زیــر نظــر‬ ‫ایت اللــه ســیدعلی لواســانی امــام جماعــت و مدیــر‬ ‫مســجد‪ ،‬تعلیمــات دینــی و مقدمــات اشــنایی بــا‬ ‫اســام را فــرا گرفــت و بــه همــراه برادرانــش در گــروه‬ ‫ســرود مســجد شــروع بــه فعالیــت کــرد‪ .‬ایــن گــروه‬ ‫ســرود‪ ،‬هســت ه اصلی گروه ســرودی بود که در روز ‪۱۲‬‬ ‫بهمــن ‪ ۵۷‬در فــرودگاه مهرابــاد و در مراســم اســتقبال‬ ‫از امــام(ره) بــه اجــرای برنامــه پرداخــت‪.‬‬ ‫تصویری متفاوت از پدر موشکی ایران‬ ‫روایــت ایت اللــه لواســانی از ان دوران‪« :‬محــل مــا‬ ‫خیابــان امیرکبیــر‪ ،‬کوچــه امیــز محمــود وزیــر اســت‪.‬‬ ‫انجــا یــک مســجد و یــک حــوزه علمیه داریــم و خانه ما‬ ‫هــم کنــار مســجد اســت‪ .‬وقتــی می رفتیــم بــرای نمــاز‪،‬‬ ‫کارهــای دیگــری هــم می کردیــم‪ .‬مثــا بــا نوجوانــان‬ ‫کارمی کردیــم و برایشــان نامــه داشــتیم‪ .‬یــک گــروه‬ ‫ســرود هــم درســت کــرده بودیــم کــه در روزهــای‬ ‫انقــاب بــرای خــودش‪ ،‬بــرو بیایــی داشــت»‪.‬‬ ‫قبولی در دانشگاه در مقطع کاردانی؛ ‪۱۳۵۶‬‬ ‫شــهید بزرگــوار حــاج حســن طهرانی مقــدم پــس از‬ ‫پایان دوره تحصیالت متوسطه در رشته صنایع(برش‬ ‫قطعــات صنعتــی) در مقطــع فــوق دیپلــم مدرســه‬ ‫عالــی تکنیکیــوم نفیســی پذیرفتــه شــد‪.‬‬ ‫همراهی در مبارزات انقالبی؛ ‪۱۳۵۷‬‬ ‫همزمــان بــا اوج گیــری فعالیــت انقالبــی‪ ،‬تحــت تاثیــر‬ ‫بــرادرش (محمــد) بــه صــف انقالبیــون پیوســت‪.‬‬ ‫او در روزهــای منجــر بــه پیــروزی انقــاب بــه اتفــاق‬ ‫دوســتانش در فعالیت هــای زیرزمینــی‪ ،‬نارنجک هــای‬ ‫دســتی می ســاخت کــه بــا اســتفاده از ســه راهــی لولــه‬ ‫اب تولیــد می شــد‪ .‬شــب ‪ ۲۲‬بهمــن در میــدان امــام‬ ‫حســین(فوزیه ســابق) بــا پرتــاب نارنجــک دســتی یــک‬ ‫خــودروی نظامــی ارتــش را مصــادره و ســرهنگ ســوار‬ ‫بــر خــودرو را بــه اســارت دراورد‪.‬‬ ‫اخذ مهندسی صنایع؛ ‪۱۳۵۸‬‬ ‫حســن طهرانــی مقــدم در ســال ‪ ،۱۳۵۸‬در مقطــع‬ ‫لیســانس رشــته مهندســی صنایــع پذیرفتــه و بــه اخــذ‬ ‫مــدرک مهندســی در ایــن رشــته موفــق شــد‪.‬‬ ‫عضویت در سپاه پاسدران؛ تیرماه ‪۱۳۵۹‬‬ ‫طهرانــی مقــدم در ‪ ۲۱‬ســالگی و در ابتــدای شــکل گیری‬ ‫رســمی ســپاه پاســداران‪ ،‬بــه عنــوان مســئول اطالعــات‬ ‫منطقـه ی ‪ ۳‬ســپاه شــمال‪ ،‬مشــغول بــه فعالیــت شــد و‬ ‫تــا ‪ ۳۱/۷/۵۹‬در ایــن ســمت باقــی مانــد‪ .‬در زمــان بــروز‬ ‫ناارامی هــا در نقــاط مــرزی کــه مهم تریــن انهــا حــوادث‬ ‫تجزیه طلبانــه در کردســتان بــود‪ ،‬ســپاه را در ‪ ۱۵‬مــاه اول‬ ‫عمــر خــود متوجــه ضــرورت تقویــت صبغــه نظامــی کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن رویکــرد تــا شــهریور ‪ ۱۳۵۹‬کــه کشــور در اســتانه‬ ‫هجــوم رژیــم بعــث عــراق قــرار گرفــت‪ ،‬حداکثــر تــوان‬ ‫رزمــی ســپاه‪ ،‬تعــداد معــدودی گردان هــای رزمــی بــود کــه‬ ‫بــا روش هــای چریکــی و غیــر کالســیک‪ ،‬درگیــر مبــارزه بــا‬ ‫اشــرار وضــد انقالبیــون مســلح در کردســتان شــدند‪.‬‬ ‫شــاید امــار کل ســاح های ســپاه در ان مقطــع از چنــد‬ ‫هــزار تفنــگ ‪ ،G۳‬کلــت‪ ،‬ار پی جــی و ده هــا قبضــه‬ ‫خمپاره انــداز تجــاوز نمی کــرد‪.‬‬ ‫ســنگین ترین ســاحی کــه در ان دوران در اختیــار‬ ‫ســپاه بــود‪ ،‬تعــدادی خمپاره انــداز و ارپی جــی و تیربــار‬ ‫بــود‪ ،‬در حالــی کــه در همین وضعیــت‪ ،‬ضد انقالبیون‬ ‫در کردســتان‪ ،‬حتــی بــه توپخانــه نیــز مجهــز بودنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده موشــکی ســپاه را همــه می شــناختند ‪ ،‬تنهــا‬ ‫اعتمــاد فرمانــده کل قــوای نیروهــای مســلح کافی بود تا‬ ‫شــهید حــاج حســن تهرانــی مقــدم بتوانــد طرح هایــش‬ ‫را بــه مرحلــه تولیــد و پیشــرفت برســاند و امــروز ایــران‬ ‫اســامی بســیار مقتــدر و بــا دارا بــودن قــدرت دفاعــی و‬ ‫نظامــی‪ ،‬تــن اســتکبار و صهیونیســتها را بلرزانــد‪.‬‬ ‫اعــام رســمی قصــد تــرور شــهید تهرانی مقــدم‬ ‫در رادیــوی منافقیــن‬ ‫محمــد طهرانی مقــدم (بــرادر شــهید) دربــاره تهدیــد‬ ‫کــردن شــهید حــاج حســن طهرانی مقــدم از ســوی‬ ‫منافقیــن می گویــد‪« :‬بــردارم چنــد بــار از جانــب‬ ‫گروهــک تروریســتی منافقیــن تهدیــد شــد بــه دلیــل‬ ‫ان کــه موشــکی بــه مقــر منافقیــن در داخــل خــاک‬ ‫عــراق زد‪ .‬همــان شــب رادیــو منافقیــن اعــام کــرد ایــن‬ ‫مقــدم را مــا می زنیــم‪ .‬زمانــی کــه تــرور شــهید صیــاد‬ ‫شــیرازی را طراحــی کردنــد‪ ،‬همزمــان طــرح تــرور حــاج‬ ‫حســن اقــای مقــدم را نیــز در دســتور کار داشــتند و‬ ‫می خواســتند هــر دوی انهــا را تــرور کننــد کــه یک گروه‬ ‫از انهــا دســتگیر شــدند»‪.‬‬ ‫شــهید تهرانــی مقــدم جــان بــر کــف و نســتوه بــا عــزم‬ ‫راســخ همواره به پیشــواز خطر شــتافت و در دوران دفاع‬ ‫مقــدس و پــس از ان‪ ،‬هرگــز احســاس خســتگی بــه خود‬ ‫راه نــداد‪ ،‬شــهادت بــی شــک برتریــن ارزوی او بــود‪.‬‬ ‫ســردار شــهید حســن تهرانــی مقــدم پــدر صنعــت‬ ‫موشــکی ایــران در ســال ‪ ۱۳۳۸‬در محلــه سرچشــمه‬ ‫تهــران بــه دنیــا امــد‪ .‬وی در دوران نوجوانــی در مســجد‬ ‫حضــرت زینــب کبــری(س) فعالیــت می کــرد‪.‬‬ ‫تهرانــی مقــدم بــا اوج گیــری فعالیت هــای انقالبــی بــه‬ ‫صــف انقالبیــون پیوســت‪ .‬گفتــه می شــود او در شــب‬ ‫‪ ۲۲‬بهمــن ســال ‪ ۵۷‬بــا پرتــاب یــک نارنجــک دســتی‬ ‫خــودروی متعلــق بــه ارتــش را مصادره کرد و ســرهنگ‬ ‫ارتــش شاهنشــاهی را بــه اســارت دراورد‪.‬‬ ‫مدال سرخ حسینی بر سینه تهرانی مقدم‬ ‫شــهید تهرانــی مقــدم بــه همــراه تعــدادی از‬ ‫همکارانش در روز ‪ ۲۱‬ابان سال ‪ ۹۰‬در پادگان حضرت‬ ‫امیرالمومنیــن(ع ) مــارد و در حــال اماده ســازی‬ ‫ازمایــش موشــکی بــر اثــر انفجــار زاغــه مهمــات‪ ،‬بــه‬ ‫یــاران شــهید خــود همچــون احمــد کاظمــی‪ ،‬حســن‬ ‫شــفیع زاده‪ ،‬حســن غــازی ‪ ،‬غالمرضــا یزدانــی‪ ،‬علیرضــا‬ ‫ناهیــدی و مصطفــی تقــی خــواه پیوســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای فرمانــده معظــم کل‬ ‫قــوا یــک روز بعــد بــا حضــور در حســینیه عاشــقان‬ ‫ثاراللــه(ع) ســتاد فرماندهــی کل ســپاه‪ ،‬ضمــن قرائــت‬ ‫فاتحه برای ســردار سرلشــکر «حســن تهرانی مقدم»‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد خودکفایــی و تحقیقــات ســپاه‬ ‫و جمعــی از شــهدای حادثــه انفجــار در پــادگان ســپاه‬ ‫در حومــه مــارد اســتان البــرز‪ ،‬بــرای ایــن شــهدای‬ ‫گرانقــدر‪ ،‬علــو درجــات مســئلت کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن در ‪ ۲۵‬ابــان مــاه بــا صــدور پیامــی‬ ‫تاکیــد کردنــد‪ :‬حادثــه خونیــن در یکــی از مراکــز‬ ‫پشــتیبانی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی کــه بــه‬ ‫شــهادت جمعــی از عناصــر ممتــاز ان ســازمان و در‬ ‫پیشــاپیش انان ســردار عالی قدر‪ ،‬دانشــمند برجســته‬ ‫و پارســای بــی ادعــا‪ ،‬ســردار حســن تهرانــی مقــدم‬ ‫انجامیــد‪ ،‬واقعیتــی تلــخ و اندوهبــار بــود‪.‬‬ ‫از خمپاره ‪ ۶۰‬تا موشک شهاب ‪۳‬‬ ‫حــاج حســن بعــد از شــهادت بــرادر خــود علــی در‬ ‫سوســنگرد کــه از کودکــی انــس زیــادی با هم داشــتند‪،‬‬ ‫عزمــش بیــش از پیــش جــزم شــد و بــا نبــوغ بــی حــد و‬ ‫حصــرش‪ ،‬کاری را شــروع کــرد کــه از ســاخت خمپــاره‬ ‫‪ ۶۰‬اغــاز شــد و تــا موشــک شــهاب ‪ ۳‬ادامــه پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫شــاید کمتــر کســی تصــور مــی کــرد جوانــی کــه‬ ‫در اخریــن روزهــای منتهــی بــه پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی بــا ســاخت نارنجــک هــای دســت ســاز بــه‬ ‫مقابلــه بــا نظامیــان رژیــم طاغــوت مشــغول بــود‪،‬‬ ‫روزی پــدر موشــکی ایــران و باعــث ســربلندی و‬ ‫افتخــار کشــور شــود‪.‬‬ ‫تحول در صنعت موشکی‬ ‫شــهید در ســال ‪ ۵۸‬در رشــته مهندســی صنایــع‬ ‫پذیرفته شــد و در همین رشــته نیز مدرک کارشناســی‬ ‫خــود را اخــذ کــرد‪ .‬وی ســپس بــه عضویــت ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی درامــد و بــرای مدتــی بــه‬ ‫عنــوان فرمانــده اطالعــات منطقــه ‪ ۳‬ســپاه شــمال‬ ‫فعالیــت می کــرد‪.‬‬ ‫حــاج حســن در ســال ‪ ۶۴‬و پــس از تشــکیل نیروهــای‬ ‫ســه گانــه ســپاه بــه عنــوان فرمانــده موشــکی نیــروی‬ ‫هوایــی ســپاه منصــوب شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ســال ‪ ۸۵‬بــه عنــوان رییــس ســازمان‬ ‫جهــاد خودکفایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی‬ ‫منصــوب شــد‪ .‬وی توانســت در دوران فرماندهــی‬ ‫خــود در صنعــت موشــکی بــا همــکاری ســایر رفقــای‬ ‫پاســدارش تحــول عظیمــی در ایــن عرصــه ایجــاد کند به‬ ‫گونـه ای کــه اکنــون جمهــوری اســامی جــزو قدرت هــای‬ ‫اول موشــکی در جهــان بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫ساخت موشک نازعات؛ اولین موشک بومی‬ ‫ازانجایی کــه موش ـک های «اســکاد» در زمــان دوران‬ ‫دفــاع مقــدس از هزینه هــای باالیــی بــرای کشــورمان‬ ‫برخــوردار بودنــد و معمــوال بــرای هــدف قــراردادن‬ ‫اهــداف مهــم و کاربــردی اســتفاده می شــدند‪ ،‬تهرانــی‬ ‫مقــدم بــر ان شــد کــه بــا اســتفاده از ظرفیت هــای‬ ‫علمــی داخلــی بــه ســمت ســاخت موشــکی بــا‬ ‫هزینه هــای پایین تــر کــه بتوانــد اهــداف نزدیــک و کــم‬ ‫اهمیت تــر را هــدف قــرار دهــد‪ ،‬حرکــت کند‪ .‬ســرانجام‬ ‫وی موفــق شــد در ســال ‪ ۱۳۶۶‬راکــت «نازعــات» را کــه‬ ‫بــرد ان بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬کیلومتــر بــود تولیدکنــد‪.‬‬ ‫در واقــع انچــه کــه موجــب موفقیــت ســردار شــهید‬ ‫تهرانــی مقــدم در انجــام اهــداف و ماموریــت هــای‬ ‫خویــش بــود‪ ،‬بــاور برتوانایــی بــر اســاس تکیه بــر دانش‬ ‫بومــی و ظرفیت هــای علمــی‪ ،‬صنعتــی داخلــی بــود‪.‬‬ ‫بــا ســاخت ایــن موشــک بومــی فصــل نوینــی در‬ ‫پیشــرفت صنعــت و تکنولــوژی نظامــی ایران اغاز شــد‬ ‫که تداوم ان را بعد از جنگ در ســاخت و تولید انواع‬ ‫موشــک های پیشــرفته تر بومــی همچــون «شــهاب‬ ‫‪ »۳‬بــا بــرد بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬کیلومتــر شــاهد بودیــم کــه‬ ‫بدیــن ترتیــب زمینــه بــرای افزایــش قــدرت بازدارندگــی‬ ‫نظامــی ایــران در ســطح منطقــه و بین الملــل و بالطبع‬ ‫افزایــش قــدرت و امنیــت ملــی ایــران اســامی ایجــاد‬ ‫شــد کــه همــه ایــن هــا مرهــون تــاش هــا و ابتــکارات‬ ‫علمــی و دانــش بنیــان امثــال ســردار شــهید حســن‬ ‫تهرانــی مقــدم هاســت‪.‬‬ ‫صاحب ایده های بزرگ‬ ‫در ابــان ‪ ۱۳۶۲‬بــه حســن تهرانــی مقــدم کــه صاحــب‬ ‫ایده هــای بزرگــی در زمینــه موشــک بــود ‪ ،‬ماموریــت‬ ‫راه انــدازی و ســازماندهی «فرماندهــی موشــکی زمیــن‬ ‫بــه زمیــن ســپاه» محــول شــد‪.‬‬ ‫در اواخــر ســال ‪ ۱۳۶۲‬کــه حضــرت امــام خمینــی‬ ‫(ره) بــا مقابلــه بــه مثــل حمــات موشــکی عــراق‬ ‫موافقــت کردنــد‪ ،‬ســردار تهرانــی مقــدم مســوول‬ ‫حملــه توپخان ـه ای بــه شــهر بصــره بــا تــوپ هــای ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیمتــری شــد کــه حداکثــر بـ ُـرد انهــا بیــن ‪ ۲۸‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتــر بــود‪ .‬ولــی یــک ســال بعــد نخســتین موشــک‬ ‫ایرانــی بــه ســمت عــراق و شــهر کرکــوک شــلیک شــد‪.‬‬ ‫حضور در جبهه مقاومت‬ ‫در اواخــر جنــگ شــهید تهرانــی مقــدم و همکارانــش‬ ‫بــا حضــور در لبنــان‪ ،‬زمینه هــای راه انــدازی و تجهیــز‬ ‫یــگان موشــکی حــزب اللــه را فراهــم اورده کــه‬ ‫نقــش بســیاری در پیشــرفت نظامــی حــزب اللــه و‬ ‫قــدرت گیــری ان داشــته و ایــن اقــدام پایــه ای انــان‬ ‫بعدهــا زمینــه موفقیــت حــزب اللــه و فلســطینیان در‬ ‫جنگهــای ‪ ۲۲‬روزه و ‪ ۳۳‬روزه را فراهــم کــرد‪ .‬بدیــن‬ ‫ترتیــب نقــش شــهید تهرانــی مقــدم در موفقیت هــای‬ ‫محــور مقاومــت در برابــر اســرائیلی ها نیــز اساســی و‬ ‫تاثیرگــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫محصــول تالشــهای تهرانــی مقــدم و یارانــش‪ ،‬اکنــون در‬ ‫اختیار مردان جهاد اســت و تربیت شــدگان ان مجموعه‬ ‫از کفایــت الزم بــرای ادامــه ان خــط نورانــی برخوردارند‪ .‬در‬ ‫واقــع بــه نظــر می رســد خــود ایــن شــهیدان تهرانــی مقــدم‬ ‫و ســلیمانی هــا دوســت ندارنــد کســی زیــاد از انهــا بداننــد‪.‬‬ ‫قطعــا پــاداش ایــن افــراد را خداونــد خواهــد داد‪.‬‬ ‫شــهید حســن تهرانــی مقــدم‪ ،‬جوانــی ســر بــه زیــر و‬ ‫بــا ایمــان کــه ماننــد بســیاری از جوانــان نســل انقــاب‪،‬‬ ‫پاســداری از نهضــت را تکلیــف خــود دانســت و بــه صــف‬ ‫ســپاهیان روح اللــه پیوســت و ســرباز فرمانــده کل قــوا‬ ‫شــد و در نهایــت اتــش موشــک هــا و توپخانــه اش بــای‬ ‫اســمانی بعثی هــا‪ ،‬منافقیــن و صهیونیســتها شــد‪.‬‬ ‫لیکــن فقــدان مــردان بــزرگ در هــر کشــور و جامعــه‬ ‫ای بــرای ان مــردم و ان کشــور خســارت و تاســف بــار‬ ‫اســت‪.‬یادش گرامــی بــاد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!