روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 631 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 631

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 631

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 631

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪126 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 18‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/09-‬نوامبر‪ /14-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪631 :‬‬ ‫زدودن غبار محرومیت از قامت‬ ‫مرزنشینان خراسان شمالی‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی گلستان‬ ‫بهترین ظرفیت برای جهانی کردن‬ ‫گردشگری گلستان ‪ ،‬دیوار دفاعی‬ ‫گرگان است‬ ‫در پلتفرم های داخلی‬ ‫‪ ۶۰‬درصد از کسب و‬ ‫کارها حضور پیدا کرده اند‬ ‫به شیرین زبانی‬ ‫و لطف خوشی‬ ‫‪3‬‬ ‫خرید و فروش ارز فعالیت‬ ‫اقتصادیمحسوبمی شود‬ ‫و در پایگاه اقتصادی خانوار‬ ‫اطالعات خریداران ثبت می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫گلستان در معرفی‬ ‫موسیقینواحی‬ ‫ظرفیت ویژه ای دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪631‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫زدودن غبار محرومیت از قامت‬ ‫مرزنشینان خراسان شمالی‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در خراســان شــمالی از‬ ‫ظرفیت هــای زیــادی در بخش هــای گردشــگری‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و معدنــی برخــوردار اســت کــه دولــت به خوبــی این اهمیت‬ ‫را درک کــرده و گام هــای بلنــدی را بــرای خــروج ایــن منطقــه‬ ‫مــرزی از ارشــیو شهرســتان هــای محــروم برداشــته اســت‪.‬‬ ‫منطقــه مــرزی رازوجــرگالن کــه همــواره اســب اصیــل‬ ‫ترکمــن‪ ،‬ابریشــم و قالیچــه هــای دورویــش اوازه جهانــی‬ ‫دارد بــا وجــود گذشــت ‪ ۱۰‬ســال از ارتقــای ان بــه شهرســتان‬ ‫هنوز در بســیاری از شــاخص ها عقب اســت و با واژه تلخ‬ ‫محرومیــت دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد‪.‬‬ ‫گرچــه ایــن منطقــه مــرزی پــس از تقســیمات سیاســی‬ ‫جدیــد و تصویــب دولتمــردان وقــت بــه شهرســتان از‬ ‫نعمــت گازرســانی‪ ،‬حــذف مــدارس خشــتی و ایمــن ســازی‬ ‫مســکن های روســتایی بهــره بــرد امــا همچنــان دایــره‬ ‫محرومیــت ایــن منطقــه مــرزی به حدی گســترده اســت که‬ ‫نــام رازوجــرگالن در اســناد ‪ ۳۱‬شهرســتان محــروم و کمتــر‬ ‫توســعه یافتــه وزرات کشــور جــای گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مــردم ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور ســال هاســت کــه با‬ ‫بی امکاناتــی خــو گرفتــه بودنــد و بیمارســتان‪ ،‬راه روســتایی‬ ‫مناســب‪ ،‬اب شــرب و مدرســه از نیازهــای واقعیشــان‬ ‫می دانســتند کــه از نــگاه عدالــت محــور مســووالن اســتانی‬ ‫و دولــت ســیزدهم خــارج نشــد و رســیدگی بــه ایــن منطقــه‬ ‫محــروم و مرزنشــین در اولویــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســابقه امــر نشــان مــی دهــد کــه دولــت در مــدت یکســال‬ ‫گذشــته تحــرکات اقتصــادی خــود را در ایــن منطقــه محروم‬ ‫مــرزی بیشــتر کــرده اســت و بــا اگاهــی از ظرفیــت هــای‬ ‫معدنــی‪ ،‬گردشــگری و کشــاورزی منطقــه ســعی در بالقــوه‬ ‫کــردن ایــن پتانســیل هــا دارد‪.‬‬ ‫تامیــن اب اشــامیدنی پایــدار‪ ،‬تخصیــص ‪ ۱۱۳‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای ســاخت بیمارســتان‪ ،‬بازســازی راه هــای‬ ‫اصلــی و تــاش هــا بــرای فعــال کــردن گــذرگاه مــرزی پرســه‬ ‫ســو در رازوجــرگالن خراســان شــمالی بخشــی از اقدامــات‬ ‫مســووالن ملــی و اســتانی دولــت ســیزدهم بــرای زدودن‬ ‫غبــار محرومیــت از قامــت ایــن شهرســتان مــرزی اســت‪.‬‬ ‫اجرای طرح عظیم ابرسانی‬ ‫اهالــی مرزنشــین رازوجــرگالن از حــدود یــک دهــه گذشــته‬ ‫از خشکســالی رنــج مــی برنــد امــا در ســال هــای اخیــر ایــن‬ ‫مشــکل بیــش از هــر زمــان دیگــری خودنمایــی می کنــد زیرا‬ ‫کــه بنابــر امــار هواشناســی‪ ،‬کاهــش بارندگــی هــا در ایــن‬ ‫منطقــه مــرزی بــه بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫عدم ایجاد شــبکه های ابرســانی‪ ،‬خشکســالی چشــمه ها‪،‬‬ ‫مشــکالت کیفــی اب در رازوجــرگالن موجــب شــده تــا بــه‬ ‫‪ ۱۲‬روســتای ایــن شهرســتان مــرزی بــا تانکر ابرســانی شــود‪،‬‬ ‫روســتاهایی کــه از رودخانــه فصلــی و چشــم ه تامیــن اب‬ ‫می شــدند امــا در ســال هــای اخیــر منابــع ابــی پایــدار خــود‬ ‫را از دســت داده انــد و اکنــون دســت بــه دامــن تانکرهــای‬ ‫ابرســانی شــده انــد‪.‬‬ ‫شــاید ابرســانی بــا تانکــر در حــال حاضــر تنهــا عامــل بــرای‬ ‫تامیــن اب شــرب ایــن مرزنشــینان باشــد‪ ،‬امــا امــور روزانــه‬ ‫روســتاها بــه ویــژه در حــوزه بهداشــت کــه ایــن روزها رعایت‬ ‫ان ضروری تــر از گذشــته شــده‪ ،‬مغفــول مانــده اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه رفــع ایــن مشــکل در بلندمــدت نیــاز بــه‬ ‫اقدامــات زیرســاختی و ایجــاد شــبکه هــای ابرســانی دارد‪،‬‬ ‫اقدامــی کــه از نــگاه محرومیــت زدایــی دولــت دور نمانــد و با‬ ‫شــروع احداث مجتمع ابرســانی در «پرســه ســو» و شــبکه‬ ‫ابرســانی در روســتای «گــز» وارد فــاز اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫پــروژه ابرســانی در قالــب مجتمــع ‪ ۵۵‬روســتایی در منطقــه «پرســه‬ ‫ســو» از طــرح هایــی اســت کــه دولــت در یکســال اخیــر بــا نــگاه‬ ‫محرومیــت زدایــی از ایــن مناطــق و رفــع عطش مرزنشــینان در دســتور‬ ‫کار قــرار داده و اینــک نیــز در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار رازوجــرگالن در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬یکــی از‬ ‫پــروژه ابرســانی کــه در یکســال اخیــر وارد فــاز اجرایــی شــده‪،‬‬ ‫مجتمع ‪ ۵۵‬روســتایی در روســتای «پرســه ســو» با هدف بهره‬ ‫منــدی از ابهــای مــرزی در رفــع عطــش مرزنشــینان اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی حســن زاده مــی افزایــد‪ :‬بــا نــگاه ویــژه دولــت‬ ‫بــرای اجــرای ایــن پــروژه ابرســانی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــا بهــره بــرداری‬ ‫از ان ‪ ۸۰‬درصــد مرزنشــینان از اب شــرب بهداشــتی پایــدار‬ ‫بهره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گلنــگ زنــی مخــزن تعادلــی اب در‬ ‫روســتای «گــز» نیــز مــی گویــد‪ :‬ایــن پــروژه نیــز از اقدامــات‬ ‫اساســی دولــت بــرای رفــع عطــش مرزنشــینان اســت کــه بــا‬ ‫اجــرای ان در ‪ ۱۸۰‬کیلومتــر شــبکه ابرســانی‪ ۳۸ ،‬روســتای‬ ‫مرزنشــین از ان بهــره منــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال برای توزیع اب‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی فرمانــداری رازوجــرگالن نیــز‬ ‫می گویــد‪ ۱۱۰ :‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات تملــک‬ ‫دارایــی در یکســال عملکــرد دولــت ســیزدهم بــرای اصــاح‬ ‫شــبکه توزیــع اب ایــن شهرســتان مــرزی اختصــاص یافــت‪،‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه ســال ‪ ۹۹‬تنهــا ‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار بــرای اصــاح شــبکه های توزیــع اب ایــن شهرســتان‬ ‫اختصــاص یافــت کــه بــا ایــن میــزان اعتبار تنها چهــار درصد‬ ‫از شــبکه هــای ابرســانی بازســازی شــد‪.‬‬ ‫احمــد وحیــدی بــا اشــاره بــه کاهــش بــارش بــاران در‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬بــروز خشکســالی و‬ ‫کاهــش بارندگی هــا در ســال جــاری موجــب شــده اســت تــا‬ ‫مــردم ایــن منطقــه در تامیــن اب بــا چالــش مواجــه باشــند‬ ‫امــا بــا نــگاه دولــت و اجرایــی شــدن پــروژه هــای جدیــد‬ ‫ابرســانی در شهرســتان بســیاری از روســتاییان از اب شــرب‬ ‫پایــدار بهره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫روکش اسفالت ‪ ۲۶‬کیلومتر راه‬ ‫نبــود راه هــای ارتباطــی مناســب و اســتاندارد یکــی دیگــر از‬ ‫دغدغــه هــای اصلــی مــردم راز و جــرگالن اســت کــه همــواره‬ ‫بــا ان دســت و پنجــه نــرم مــی کردنــد و هــر ســاله بــا نزدیــک‬ ‫شــدن فصــل ســرما و بــارش هــا بیشــتر احســاس مــی شــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه برخورداری راه های روســتایی کشــور ‪۹۲.۷‬‬ ‫درصــد اســت‪ ،‬ایــن میــزان برخــورداری از راه هــای روســتایی‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۳‬درصــد و در شهرســتان رازوجــرگالن‬ ‫‪ ۷۳‬درصــد بــود کــه بــا نــگاه جهــادی دولــت‪ ،‬ایــن رقــم در‬ ‫حــال نزدیــک شــدن بــه میانگیــن اســتانی اســت بــه گونـه ای‬ ‫کــه تنهــا در یکســال عملکــرد دولــت حــدود ‪ ۲۶‬کیلوتــر از‬ ‫راه هــای مرزنشــینان بــا ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار روکــش‬ ‫اســفالت شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل راهــداری حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬از ایــن‬ ‫میــزان راه هــای روســتایی‪ ۹ ،‬کیلومتــر مربــوط بــه اســفالت‬ ‫روســتاهای «اشــرفدره»‪« ،‬گرکــز» تــا «دویــدوخ»‪« ،‬تــازه‬ ‫قلعــه» تــا «دربنــد» و هفــت کیلومتــر نیــز مربــوط محــور‬ ‫«باغلــق» تــا جــرگالن اســت‪.‬‬ ‫محمــد مشــتری مــی افزایــد‪ ۱۰ :‬کیلومتــر دیگــر نیــز‬ ‫مربــوط بــه محــور روســتاهای «سوخسوهاشــم» تــا‬ ‫«راســتقان» اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایمــن ســازی چهــار نقطــه حادثــه‬ ‫خیــز در رازوجــرگالن مــی گویــد‪ :‬از ایــن چهــار نقطــه‬ ‫ایمــن شــده‪ ۲ ،‬نقطــه در «تنگــه ترکمــن» یــک نقطــه‬ ‫در نزدیکــی روســتای «کاریــز» و یــک نقطــه نیــز قبــل از‬ ‫روســتای «گــوی نیــک» اســت‪.‬‬ ‫مشــتری یــاداور مــی شــود‪ :‬خــط کشــی‪ ،‬شــیارهای لرزاننــده‬ ‫عرضــی و طولــی محــور بــا اولویــت نقــاط پــر خطــر و برطــرف‬ ‫کــردن معایــب و بازســازی حفــاظ هــا و اصــاح ســه راهــی‬ ‫جــرگالن از دیگــر اقدامــات در حــال انجــام ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی اســت‪.‬‬ ‫مشــتری بــا اشــاره بــه ســاخت پــل بــرای تســهیل رفــت و‬ ‫امــد اهالــی مرزنشــین‪ ،‬مــی گوید‪ :‬در ســالجاری ‪ ۲۶‬میلیارد‬ ‫ریــال بــرای تعمیــرات و دیــوار ســاحلی پل شــهر یکه ســعود‬ ‫در بخــش جــرگالن هزینــه شــد و اینــک رونــد ســاخت پــل‬ ‫بخــش غالمــان بــا ‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال و پــل یوقــان بــرج بــا ‪۲۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫تحقــق رویــای درمانــی مرزنشــینان‪ /‬تخصیــص‬ ‫یکهــزار و ‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫گرچــه خراســان شــمالی دارای ‪ ۹‬بیمارســتان و یکهــزار و‬ ‫‪ ۴۴۴‬تخت بیمارســتانی اســت اما هنوز شهرســتانی در این‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه از نعمــت خدمــات درمانــی محــروم‬ ‫و اهالــی ان بــرای دریافــت ســاده تریــن خدمــات درمانــی‬ ‫مســیر ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری تــا مرکــز اســتان را طــی می کننــد‪.‬‬ ‫براســاس اطالعــات امــاری موجــود؛ اهالــی ایــن خطــه‬ ‫تاکنــون از نعمــت خدمــات درمانــی محــروم بودنــد امــا‬ ‫در بیســت و ششــمین ســفر اســتانی رییــس جمهــور بــا‬ ‫اختصــاص اعتبــار ‪ ۱۱۳‬میلیــارد تومانــی بــه راه انــدازی ایــن‬ ‫مرکــز درمانــی امیــدوار شــدند‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی در ســفر‬ ‫اســتانی رییــس جمهــور بــه خراســان شــمالی ‪ ۱۱۳‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار کــه ‪ ۳۳‬میلیــارد تومــان از محل بودجه ســال‬ ‫جــاری و ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان از محل اعتبارات ســفر اســتانی‬ ‫دولــت بــا تخصیــص ‪ ۱۰۰‬درصدی به ســاخت بیمارســتان ‪۶۴‬‬ ‫تختخوابــی شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن اختصــاص داد‪.‬‬ ‫دکتــر بهــرام عیــن اللهــی بــر لــزوم حــل مشــکالت درمانــی‬ ‫مــردم ایــن خطــه مــرزی در کوتاهتریــن زمــان ممکــن تاکیــد‬ ‫کــرد و دســتور بــه کارگیــری پیمانــکار جهــادی بــرای ســاخت‬ ‫این بیمارســتان و نظارتی همه جانبه و مســتمر نیز باید تا‬ ‫پایــان مرحلــه ســاخت ایــن بیمارســتان را داد‪.‬‬ ‫احیــای صنعــت اســب اصیــل ترکمــن‪ /‬تخصیــص‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫صنعــت پــرورش اســب اصیــل ترکمــن از ظرفیــت‬ ‫هــای ویــژه شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن اســت کــه‬ ‫در ســفر اســتانی از نــگاه دولــت مردمــی دور نمانــد‬ ‫بــه گونــه ای ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای‬ ‫حمایــت از فعــاالن ایــن عرصــه تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه عــزم جــدی دولــت بــرای حمایــت فعــاالن پــرورش اســب‪،‬‬ ‫مــی گویــد‪ :‬فعــاالن پــرورش اســب بــا مشــکالت نقدینگــی‬ ‫و گــردش مالــی مواجــه هســتند کــه در ایــن راســتا بــا ســفر‬ ‫اســتانی دولت به خراســان شــمالی برای حمایت از واحدهای‬ ‫پــرورش اســب ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده بــا بیان اینکه پیــش از این حمایت های‬ ‫مالــی از اســبداران ناچیــز بــوده اســت‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬امیــد‬ ‫مــی رود شــمار زیــادی از تولیــد کننــدگان از ایــن منابــع‬ ‫تســهیالتی بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬همچنیــن ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫اصــاح‪ ،‬مطالعــه و پژوهــش نــژاد اســب اصیــل ترکمــن در‬ ‫ســفر اســتانی دولــت اختصــاص یافــت کــه بــرای تجهیــز و‬ ‫راه انــدازی ازمایشــگاه‪ ،‬انتقــال جنیــن‪ ،‬تلقیــح مصنوعــی و‬ ‫ژنوتاپینــگ اســب ترکمــن هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت اســب مــی توانــد در رونــق‬ ‫اقتصــاد و ایجــاد اشــتغال در اســتان کمــک شــایانی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬عنــوان مــی کنــد‪ :‬اگر هدف گذاری معقول و منطقی‬ ‫در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد مــی تــوان بــه درســتی از‬ ‫ظرفیــت هــای اقتصــادی در تولیــد اســب بهره بــرداری کــرد‪.‬‬ ‫محمــدزاده بــا بیــان اینکــه یکهــزار و ‪ ۷۱۲‬ســر اســب ترکمــن‬ ‫در خراســان شــمالی نگهــداری و پــرورش داده مــی شــود‪ ،‬مــی‬ ‫گویــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۸۵‬ســر اســب اصیــل ترکمــن ایــن اســتان بــه‬ ‫عنــوان قطــب نگهــداری ایــن حیــوان نجیــب در شــمال شــرق‬ ‫کشــور شناســنامه دار شــده اند که عمدتا در شهرســتان بجنورد‪،‬‬ ‫مانــه و ســملقان و رازوجــرگالن پــرورش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۹۴‬درصدی تولید پیله ابریشم‬ ‫نوغــان داری یکــی از صنعــت هــای رایــج در ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی و بزرگتریــن دلخوشــی بیــش از هــزار خانــوار جرگالنــی‬ ‫بــرای کســب درامــد و عاملــی بــرای رفــع محرومیــت از ایــن‬ ‫منطقــه کــم برخــوردار اســت کــه بــا کســب رتبــه اول کشــوری‬ ‫در کیفیــت و میــزان بهــره وری پیلــه ابریشــم‪ ،‬توانمندی خود‬ ‫را در ایــن صنعــت ابــا و اجــدادی بــه اثبــات رســانده اســت‪.‬‬ ‫مســووالن اســتانی و شهرســتانی نیــز بــا هــدف حفــظ و‬ ‫حمایــت از ایــن ظرفیــت در رازوجــرگالن امســال همزمــان‬ ‫بــا فصــل پــرورش کــرم ابریشــم‪ ،‬بســته هــای تشــویقی‬ ‫همچــون توزیــع رایــگان جعبــه هــای تخــم نوغــان و خریــد‬ ‫تضمینــی را در نظــر گرفتنــد کــه ماحصــل ان افزایــش ‪۹۴‬‬ ‫درصــدی تولیــد پیلــه ابریشــم در ایــن منطقــه مــرزی بــود‪.‬‬ ‫مدیرجهــاد کشــاورزی رازوجــرگالن در ایــن خصــوص‬ ‫می گوید‪ :‬اردیبهشــت ماه امســال ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬جعبه تخم‬ ‫نوغــان بیــن نوغانــداران ایــن شهرســتان مــرزی بــه عنــوان‬ ‫قطــب تولیــد ابریشــم اســتان توزیــع شــد کــه نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه پارســال ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش داشــت‪.‬‬ ‫موســی اهنگــری مــی افزایــد‪ :‬بــا ایــن میــزان توزیع امســال‬ ‫‪ ۹۷‬تــن پیلــه در ایــن شهرســتان مــرزی خراســان شــمالی‬ ‫کــه قطــب پــرورش کــرم ابریشــم محســوب مــی شــود‪،‬‬ ‫تولیــد شــد کــه ‪۹۴‬درصــد نســبت بــه پارســال افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود ‪ ۲‬توتســتان در روســتاهای مــرزی‬ ‫کالتــه ابریشــم و کالتــه بهــار‪ ،‬یــاداور مــی شــود‪ :‬جــدای از‬ ‫ایــن توتســتان هــا‪ ،‬یــک کارگاه پیلــه خشــک کنــی نیــز بــرای‬ ‫ایجــاد اشــتغال و تکمیــل زنجیــره تولیــد در ایــن شهرســتان‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۳۰‬میلیارد ریال تسهیالت ابیاری نوین‬ ‫مدیرجهــاد کشــاورزی رازوجرگالن همچنیــن می گوید‪۳۰ :‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت ابیــاری نویــن نیــز در بــازه زمانــی‬ ‫یکســاله دولــت ســیزدهم بــرای تجهیــز ‪ ۳۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ایــن اراضــی شــامل زمیــن هــای پایــاب‬ ‫ســد‪ ،‬باغــی و زراعــی اســت کــه ‪ ۸۵‬درصــد هزینــه هــای‬ ‫ان را دولــت در قالــب تســهیالت بالعــوض ابیــاری نویــن‬ ‫پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهنگــری مــی گویــد‪ :‬اینــک نیــز متقاضیــان اجــرای‬ ‫طرح هــای ابیــاری نویــن در صــورت ارایــه درخواســت بــه‬ ‫مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان پــس از طــی مراحــل‬ ‫تاییــد طــرح‪ ،‬تامیــن اعتبــار مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دولــت ســیزدهم در راســتای یکپارچــه‬ ‫ســازی اراضــی کشــاورزی در یکســال اخیــر اقدامــات خوبــی‬ ‫انجــام داده اســت‪ ،‬ادامــه مــی دهــد‪ :‬یکــی از اولویت هــای‬ ‫اداره جهــاد کشــاورزی بــا توجــه بــه کمبــود منابــع ابــی‬ ‫توســعه ســامانه های نویــن ابیــاری در اراضــی کشــاورزی‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی اســت‪.‬‬ ‫اهنگــری بــا اشــاره بــه پرداخــت تســهیالت دامــدار کارت‬ ‫بیــان مــی کنــد‪ ۲۲۰ :‬میلیــارد ریــال تســهیالت دامــدار کارت‬ ‫نیــز در ســالجاری بــه ‪ ۴۲۰‬نفــر از فعــاالن امــور دام در ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی خراســان شــمالی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی رازوجــرگالن یــاداور مــی شــود‪:‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه پارســال تنهــا ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت خریــد نهاده هــای دامــی در قالــب دامــدار کارت‬ ‫پرداخــت شــده بــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ایــن تســهیالت بــه دامــداران دارای‬ ‫دام هــای پالک کوبــی شــده بــا هــدف کمــک بــه تامیــن‬ ‫نقدینگــی بــرای تهیــه نهاده هــای دامــی از مراکــز توزیــع‬ ‫معرفــی شــده اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫تالش برای احیای گذرگاه مرزی «پرسه سو»‬ ‫دولــت ســیزدهم برخــاف دولــت هــای گذشــته عــزم‬ ‫سیاســی بیشــتری در ســطح ملــی بــرای توســعه روابــط بــا‬ ‫همســایگان و اســتفاده از ظرفیــت هــای مــرزی برداشــته‬ ‫اســت بــه گونــه ای کــه در یکســال گذشــته راهــی متفــاوت در‬ ‫ارتبــاط بــا جهــان برگزیده و به دنبال گشــایش فصل جدیدی‬ ‫از روابــط بــا کشــورهای منطقــه و بــه ویــژه ترکمنســتان اســت‬ ‫تــا بــا یــک نــگاه کارشناســی از ظرفیــت اســتان هــای مــرزی در‬ ‫راســتای تامیــن منافــع و ســفره مــردم بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۲۸۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان دارد امــا در تمــام طــول ایــن مــرز مشــترک‬ ‫یــک گــذر مــرزی دیــده نمــی شــود تــا بــا تســهیل صــادارت‬ ‫ایــن اســتان بــه ایــن کشــور زمینــه توســعه اقتصــادی مــرز‬ ‫نشــینان نیــز فراهــم شــود‪.‬‬ ‫ایجــاد گــذرگاه «پرســه ســو» در مــرز رازوجــرگالن خراســان‬ ‫شــمالی و ترکمنســتان از ســال ‪ ۱۳۸۳‬بیــن مســووالن ‪۲‬‬ ‫کشــور مصــوب شــد‪ ،‬امــا ایــن طــرح بالتکلیــف مانــده بــود‬ ‫تــا اینکــه بــا رایزنــی هــای دولــت ســیزدهم در ســطح ملــی و‬ ‫اســتانی جانــی دوبــاره گرفــت‪.‬‬ ‫معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه در ســفر ‪۱۱‬‬ ‫تیرمــاه بــه خراســان شــمالی نیــز بــر ایجــاد بازارچه مــرزی در‬ ‫منطقه پرســه ســو راز و جرگالن تاکید کرد و تعمیق روابط‬ ‫بــا همســایگان از اولویــت هــای سیاســت خارجــی جمهوری‬ ‫اســامی دانســت کــه راه انــدازی ایــن گــذر مرزی نیــز در این‬ ‫راســتا حمایت می شــود‪.‬‬ ‫مهــدی صفــری عنــوان کــرد کــه رییــس جمهــور در ســفر‬ ‫اخیــر خــود بــه خراســان شــمالی بــر ایجــاد بازارچــه مــرزی‬ ‫تاکیــد داشــت و بــا توجــه بــه اینکــه پنــج نوبــت بــا رییــس‬ ‫جمهــور ایــن کشــور مالقــات داشــته اســت ایــن موضــوع را‬ ‫هــم پیگیــر بودنــد‪.‬‬ ‫مســووالن خراســان شــمالی نیــز بــا درک ایــن موضــوع در‬ ‫حــال همــوار کــردن ایــن مســیر مهــم در دیــدار چهــره بــه چهــره‬ ‫و رایزنــی هــای اقتصــادی هســتند بــه گونــه ای کــه اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۲۵‬مهرمــاه ســالجاری بــه همــراه فعــاالن‬ ‫اقتصــادی اســتان راهــی عشــق ابــاد شــد ‪/‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 18‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪1401 631‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫دسته بندی سیستم های‬ ‫انژکتوری‬ ‫بهتر است جوانان و نوجوانان‬ ‫ما تاریخ معاصر را بخوانند‬ ‫جوانــان و نوجوانــان مــا بهتــر اســت تاریــخ معاصــر و وقایــع‬ ‫و رویدادهــای کشــورهای خاورمیانــه ای و مصیبت هایــی کــه‬ ‫امریــکا بــر سرشــان اورده و علــت نفــوذ صهیونیســت ها در‬ ‫کشــورهای عربی را بخوانند و پند گیرند‪ .‬هرچند خواســته های‬ ‫قانونــی و مشــروع انهــا می بایــد پاســخ داده شــود‪.‬‬ ‫به شیرین زبانی‬ ‫و لطف خوشی‬ ‫محمدعسلیپورطرقی‪:‬‬ ‫وقتــی در ایــران انقــاب شــد شــرایطی بــر کشــور حاکــم بــود‬ ‫کــه بــه ان ســرعت بخشــید و برخــاف انتظــار بســیاری از‬ ‫تحلیلگــران چنــان اتحــاد و اتفاقــی بیــن اقشــار مــردم ممکن‬ ‫شــد کــه هیــچ نیــروی مخالفــی قــادر نبــود جلــو انقــاب‬ ‫بایســتد زیــرا تمــام یــا اکثریــت قریــب بــه اتفــاق احــزاب‬ ‫مخالــف بــا شــاه و رژیــم ســلطنت اعــم از چــپ و راســت‬ ‫و حتــی گروه هــا و ســازمان های سیاســی مبــارز بــر رهبــری‬ ‫امــام خمینــی صحــه گذاشــتند و وقتــی قــرار بــود مــردم بــرای‬ ‫اســتقبال امــام بــه فــرودگاه برونــد چریک هــای فدایــی خلــق‬ ‫پــاکاردی بــه عــرض ضلــع غربــی مشــرف بــه خیابــان انقالب‬ ‫نصــب کردنــد کــه اعــام شــده بــود‪« :‬بــرای اســتقبال از ضــد‬ ‫امپریالیســم ترین مــرد جهــان بــه فــرودگاه می رویــم‪»...‬‬ ‫بختیــار و ســران ارتــش ســعی کردنــد جمعــی از‬ ‫سلطنت طلبان را به خیابان بیاورند که بیشترشان اوباشان‬ ‫و فریب خوردگانــی بودنــد کــه بــا پــول حاضــر شــدند طــول‬ ‫خیابــان انقــاب را طــی کننــد بــا تصاویــری از قــران و شــاه‬ ‫و فــرح کــه شــعار می دادنــد «خــدا‪ ،‬قــران‪ ،‬محمــد‪ »...‬ان‬ ‫اتحــاد ناباورانــه ای کــه بــه بــاور همــه رســید فقــط بــا یک رهبر‬ ‫و ان هــم رهبــری امــام خمینــی بــود کــه بــه ثمــر نشســت و‬ ‫در ایــران انقالبــی توفنــده را بــه پــا کــرد چنانکــه ســران امریکا‬ ‫و انگلیــس‪ ،‬المــان و فرانســه در کنفرانــس گودالــپ بــه ایــن‬ ‫نتیجه رســیدند که دیگر شــاه قابل حمایت و دفاع نیســت‪.‬‬ ‫و ایــن تصمیــم را در رســانه های خــارج اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫و اما بعد‪:‬‬ ‫اینــک کــه تظاهــرات جمعــی از مــردم بــرای خواســته هایی‬ ‫مشــروع بــه خیابان هــا کشــیده شــده و بعضــا ًادامــه یافتــه‬ ‫اســت کشــورهای امریــکا‪ ،‬انگلیــس‪ ،‬اســرائیل و کانــادا کــه‬ ‫زخم خــورده انقــاب اســامی ایراننــد‪ .‬تمــام رســانه های‬ ‫فارســی زبــان و هــم دیگــر رســانه های بین المللــی خــود را به‬ ‫کار گرفته انــد و گویــی در دنیــا هیــچ خبــر دیگــری نیســت جــز‬ ‫اعتراضــات و اغتشاشــاتی کــه بــه تحریــک و تهییــج همیــن‬ ‫رســانه ها و پول و اســلحه ای که برای گروهک های وابســته‬ ‫و دلبســته بــه غــرب می فرســتند و بــر امــواج ان ســوار‬ ‫شــده اند بــرای جــز برانــدازی نظــام کــه بــه انحــاء مختلــف ‪43‬‬ ‫ســال اســت بــه دنبــال ان بوده انــد‪ .‬مقابلــه با چنیــن بمباران‬ ‫تحریک امیــزی کــه راســت و دروغ را بــه هــم پیونــد زده انــد‬ ‫فقــط بــا مقابلــه نیروهــای انتظامــی میســر نیســت زیــرا اگــر‬ ‫نیــروی انتظامــی فقــط تماشــاگر باشــد خرابــکاران فرصــت‬ ‫می یابنــد تــا همــه چیــز و همــه کــس را بــه اشــوب و تخریــب‬ ‫بکشــند و ادم بکشــند و اتش بزنند و اگر نیروهای انتظامی‬ ‫در برابــر اغتشاشــگرانی کــه بــا اســلحه گــرم و ســرد به میدان‬ ‫امده انــد و بــا کینــه ورزی و خشــم هدفــی جــز کشته ســازی‬ ‫ندارنــد برخــورد قهرامیــز نماینــد انــگاه مظلوم نمایــی بــا‬ ‫تصاویــر ضبــط و بــه رســانه های خــارج ارســال می شــود و‬ ‫افــکار عمومــی را بیشــتر تحــت تاثیــر قــرار داده و چــه بســا‬ ‫افــراد بی گناهــی کــه هــدف برانــدازی هــم ندارنــد و بــا دســت‬ ‫خالی به اعتراضات پیوســته اند کشــته یا مجروح شــوند که‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی چنیــن هدفــی را دنبــال نمی کنــد‪.‬‬ ‫پــس فقــط یــک راه پیــش پــای نظــام بــا چنیــن اعتراضــات‬ ‫و اغتشاشــاتی اســت کــه تفکیــک ان چنــدان هــم ســاده‬ ‫نیســت هرچنــد مــردم فهیــم و شــریف ایــران کــه بنــا ندارنــد‬ ‫امنیــت و اعتبــار کشورشــان بــه خطر بیفتد به چنین وضعی‬ ‫پیــش امــده ای راضــی نیســتند‪.‬‬ ‫بیــم ان مــی رود کــه جامعــه دوقطبــی موافــق و مخالــف‬ ‫مقابــل هــم بایســتند و جنــگ داخلــی راه بیفتــد و بقیــه‬ ‫قضایایــی کــه در کشــورهای دیگــر تجربــه شــده اســت‪.‬‬ ‫راه عاقالنــه و عملــی گفتگوســت‪ .‬گفتگــوی صاحب نظــران‬ ‫دانشــگاهی و حــوزوی در نشســت هــای علمــی کــه از‬ ‫رســانه های داخــل و خــارج پخــش شــود هرچنــد رســانه های‬ ‫خــارج خیابانــی یــک طرفــه در ارائــه نقطه نظــرات و خبرهــا‬ ‫را انتخــاب کرده انــد امــا اگــر رســانه های داخلــی اعــم از‬ ‫دولتــی و خصوصــی مدیریــت جریــان را در اختیــار گذارنــد‬ ‫تــا توطئه هــا و دشــمنی ها از یــک طــرف و از طــرف دیگــر‬ ‫خواســته های مشــروع و قانونــی مــردم تحلیــل و تفســیر‬ ‫شــود مســلما ًمخاطبــان معتــرض و نــه اغتشاشــگران پشــت‬ ‫پــرده جریان هــای برانــداز صــف خــود را از اغتشاشــاگران‬ ‫جــدا می کننــد تــا اســتقالل و امنیــت کشــور کــه دو روی یــک‬ ‫ســکه اند حفــظ شــود‪.‬‬ ‫اســد ا‪ ..‬علــم وزیــر دربــار محمدرضــا شــاه پهلــوی در‬ ‫خاطراتــش اورده کــه وقتــی ســولیوان نتیجــه کنفرانــس‬ ‫گودالــپ را بــه شــاه اعــام کــرد و بــه وی گفــت بایــد بــروی‬ ‫شــاه پرســید چــه زمانــی؟ و بــه ســاعتش نــگاه کــرد یعنــی‬ ‫همیــن االن زیــرا شــاه مجــری و مامــور اجــرای دســتورات‬ ‫امریــکا بــود و قدرتــش وابســته بــه نظــر دولــت امریــکا‬ ‫هرچنــد مــردم تمــام قــد مقابــل شــاه ایســتاده بودنــد و‬ ‫امریکائی هــا ایــن را می دانســتند‪.‬‬ ‫اگــر بنــا بــود جمهــوری اســامی بــه دســتور و یــا خواســت‬ ‫امریــکا تغییــر کنــد بعد از تســخیر النه جاسوســی «ســفارت‬ ‫امریــکا در تهــران» ایــن تغییــر حاصــل شــده بــود‪ .‬اســتقالل‬ ‫مملکــت مــا حاصــل خــون هــزاران شــهید و مجــروح و جانباز‬ ‫و ازاده و میلیونها نفر و هیچگاه ملت ایران حاضر نیستند‬ ‫گلستان در معرفی موسیقی‬ ‫نواحی ظرفیت ویژه ای دارد‬ ‫ـامی گلســتان همچنیــن گفــت‪ :‬ایــن اســتان بــه عنــوان رنگین‬ ‫گ ­و ارشــا ­د اسـ ­­­‬ ‫ل فرهنـ ­‬ ‫مدیــرک ­‬ ‫کمــان اقــوام ظرفیــت ویــژه ای در معرفــی موســیقی نواحــی اقــوام مختلــف ایرانــی ‪ -‬اســامی‬ ‫بــه نســل جــوان دارد‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬چــراغ ایســتگاه پانزدهم جشــنواره موســیقی اصیــل و بومی ایــران ‪ ۲۳‬الی ‪۲۷‬‬ ‫ابان ماه ســال جاری در گلســتان روشــن خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هنرمنــدان ایــن جشــنواره بــه صــورت کامــا رایــگان از ســاعت ‪ ۱۷‬الــی ‪۲۱‬‬ ‫در تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی بــه هنرنمایــی مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬گروه هــای مختلفــی از سراســر کشــور اثارشــان را بــرای شــرکت در ایــن‬ ‫جشــنواره ارســال کردنــد کــه در نهایــت ‪ ۲۰۰‬هنرمنــد در ‪ ۲۰‬گــروه در اســتان حضــور پیــدا‬ ‫دســتاوردهای خــود را کــه بــا خــون دل و اشــک چشــم و‬ ‫شــهادت جوانانشــان ابیــاری کرده انــد دو دســتی تقدیــم‬ ‫امریــکا کننــد‪.‬‬ ‫هرچنــد ایــن ســخن اشــتباهات‪ ،‬جنایت هــا‪ ،‬کم کاری هــای‬ ‫و ندانم کاری های بعضی مســئوالن نظام را نادیده گرفته و‬ ‫نارضایتــی مــردم را در مســایل اقتصــادی و سیاســت داخلــی‬ ‫بــه نظــر مــی اورد و می بایــد پاســخگویی بــرای ایــن نارضــا‬ ‫یتی هــا باشــد لیکــن فرامــوش نکنیــم کــه درد کشــور مــا و‬ ‫ملــت مــا اســام نیســت‪ .‬مــا بــا شــعارهای اســامی مــردم‬ ‫مســلمان را بــه خیابان هــا اوردیــم و نهضــت امــام حســین را‬ ‫الگو قرار دادیم‪ .‬ســلطنت طلبان‪ ،‬کمونیســت ها‪ ،‬لیبرال ها‬ ‫و حتــی پــان ایرانیســت هــا در برابــر اراده مــردم مســلمان مــا‬ ‫زانــو زدنــد تــا ان انقــاب عظیــم اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫جوانــان و نوجوانــان مــا بهتــر اســت تاریــخ معاصــر و وقایــع‬ ‫و رویدادهــای کشــورهای خاورمیانـه ای و مصیبت هایــی کــه‬ ‫امریــکا بــر سرشــان اورده و علــت نفــوذ صهیونیســت ها‬ ‫در کشــورهای عربــی را بخواننــد و پنــد گیرنــد‪ .‬هرچنــد‬ ‫خواســته های قانونــی و مشــروع انهــا می بایــد پاســخ داده‬ ‫شــود‪ .‬اگــر ازادی هــای مدنــی زمــان شــاه ماننــد ترویــج‬ ‫فرهنــگ مبتــذل غربــی کــه نهایتــا بــه نیمــه برهنگــی منجــر‬ ‫شــد و دائــر کــردن مشروب فروشــی ها‪ ،‬دیســکوتک ها‪،‬‬ ‫رقاصخانه هــا‪ ،‬شــهر نوهــا و ورود ازاد گردشــگران تاثیرگــذار‬ ‫در ابتــذال فرهنگــی نجاتبخــش و کارســاز بــود و معیشــت و‬ ‫اقتصــاد مــردم مــا را تامیــن می کــرد و ان همــه فشــارهای‬ ‫سیاســی و عــدم ازادی رســانه های مکتــوب کــه بــرای فــروش‬ ‫بیشــتر تصویــر انچنانــی هنرپیشــگان را چاشــنی روی جلــد‬ ‫و مطالــب می کردنــد دیگــر چــه نیــازی بــه انقــاب بــود ان‬ ‫هــم انقــاب اســامی‪ .‬بهتــر اســت همــه واقع بیــن باشــیم‪.‬‬ ‫زندانی سیاســی نه اغتشاشــگر و خرابکار و مخدوش کننده‬ ‫امنیــت چــه در زمــان شــاه و چــه در نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫مطلــوب و مقبــول نیســت‪ .‬طبــق قانــون اساســی قوانیــن‬ ‫مترقــی در بــاب ازادی هــا بــه صراحــت امــده و می بایــد‬ ‫اجرایــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن ازادی هــا فرصــت و مقبولیــت ایجــاد می کننــد نــه‬ ‫محدودیت‪ ،‬محمدرضا شــاه ســعی داشــت فشــارهای ناشی‬ ‫از فقــر و کار ســخت و معضــات اجتماعــی را بــا خواننــدگان‬ ‫عشــوه گر زن و صــرف مشــروبات الکلــی خالــی کنــد مــا‬ ‫در تمــام ایــن مفاســد را بســتیم و یــک خــاء روانــی ایجــاد‬ ‫کردیــم کــه فقــط گریــه کــردن و ماتــم گرفتــن نتوانســتند‬ ‫ایــن فشــارها را تخلیــه کننــد‪ .‬رخصتــی و تدبیــری بایــد کــه‬ ‫جامعــه ای شــاد داشــته باشــیم‪ ،‬نــه اینکــه صرفا بــه موعظه‪،‬‬ ‫پنــد‪ ،‬ســخنرانی و توصیــه بســنده کنیــم‪ .‬اگــر دشــمنان‬ ‫تبلیغــات و گفتشارشــان تاثیرگــذار می شــود ایــن قــدرت انها‬ ‫نیســت بیشــتر ضعف ماســت ما باید ضعف های حکومتی‬ ‫خــود را بشناســیم و از پــس اصــاح ان برائیــم چنــان کــه از‬ ‫قدیــم هــم تجربــه کرده انــد کــه «بــه شــیرین زبانــی و لطــف‬ ‫خوشــی‪ /‬توانــی کــه کوهــی بــه مویــی کشــی»‬ ‫والسالم‬ ‫می کننــد و ایــن جشــنواره بــه دبیــری «محمدعلــی مراتــی» برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫موســیقی نواحــی مجموعــه ای از نغمه هــا‪ ،‬شــعرها‪ ،‬گویه هــا و روایت هــای اقــوام و‬ ‫ســرزمین های مختلــف اســت کــه نســل بــه نســل و ســینه بــه ســینه منتقــل و حفــظ شــده و‬ ‫ریشــه در تاریــخ و فرهنــگ دارد؛ از ایــن رویــداد بــه عنــوان یکــی از پایه هــای اصلــی موســیقی‬ ‫ســنتی کشــور نــام بــرده می شــود‪.‬‬ ‫ـامی گلســتان گفت‪ :‬برگزاری کارگاه های تخصصی و حرفه ای‬ ‫گ ­و ارشــا ­د اسـ ­­­‬ ‫ل فرهن ­‬ ‫مدیرک ­‬ ‫کامال رایگان برای تقویت هنرمندان در حاشــیه این جشــنواره پیش بینی شــده اســت‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬بی شــک جشــنواره موســیقی نواحــی ظرفیــت ویــژه ای بــرای تقویــت نشــاط‬ ‫اجتماعــی اســت کــه بایــد از ایــن ظرفیــت بــه خوبــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫در اشــعار و ملودی هــای گلســتان خصیصه هــای اقلیمــی و طبیعــی منطقــه به وضــوح دیده‬ ‫مــی شــود و عناصــر زنــده و ملمــوس طبیعــت‪ ،‬ناهمــواری هــا‪ ،‬کــو‪ ،‬جنــگل‪ ،‬دریــا‪ ،‬دامپــروری و‬ ‫کشــاورزی در هنرهــای مختلف نمــود دارد‪.‬‬ ‫گلســتان بــه دلیــل همجــواری بــا برخــی اقــوام و طوایــف داخلــی و خارجــی از فرهنگ هــای‬ ‫مختلفــی تاثیــر پذیرفتــه و بــه همیــن خاطــر موســیقی ایــن منطقــه چــه از نظــر ســاختاری و‬ ‫چــه از نظــر ویژگی هــای قومــی پرتعــداد و گوناگــون اســت ‪.‬‬ ‫گســتردگی جغرافیایــی گلســتان‪ ،‬مقامــات و ریزمقامــات را بــا توجــه بــه فرهنــگ و موقعیــت‬ ‫جغرافیایــی منطقــه‪ ،‬مشــخص و مجــزا کــرده و همجــواری و اختــاط بــا قومیت هــای مختلــف‬ ‫در موســیقی هــر ناحیــه تاثیــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫از ان جــا کــه شــعر و موســیقی ایــن اســتان موجــب رشــد و تعالــی یکدیگــر شــده‪ ،‬نــگاه نــو‬ ‫در شــعر می توانــد بــر غنــای موســیقی بومــی بیفزایــد و بــه خلــق اثــار جدیــدی منجــر شــود‪.‬‬ ‫ بطــور کلــی سیســتم هــای انژکتــوری بــه ســه‬‫دســته تقســیم مــی گردننــد ‪:‬‬ ‫‪.1‬سیســتم انژکتــوری پاشــش تــک نقطـه ای(‪)SPEI‬‬ ‫ماننــد دوو ریســر‬ ‫‪.2‬سیســتم انژکتوربــه پاشــش چنــد نقطــه ای‬ ‫(‪)MPFI‬کــه درتقریبــا در تمــام خودروهــای‬ ‫اســتفاده شــده اســت‬ ‫‪.3‬سیســتم انژکتــوری پاشــش مســتقیم بنزینــی‬ ‫(‪)GDI‬‬ ‫ مدلهای انژکتوری مختلف‪:‬‬‫‪ : A‬دسته غیر ترتیبی ‪:‬‬ ‫ کــه درایــن دســته چهــار انژکتــور باهــم عمــل پاشــش‬‫راانجــام می دهنــد بــه ایــن دســته مگنتــی مارلــی گفتــه‬ ‫می شــود مانند ســری اول پژوپرشــیا وســمند‬ ‫‪:B‬دسته نیمه ترتیبی ‪:‬‬ ‫ در ایــن دســته انژکتورهــا بصــورت جفــت‬‫جفــت پاشــش می کننــد یعنــی انژگتــور ‪1‬و‪ 4‬باهــم‬ ‫وانژکتورهــای ‪2‬و‪ 3‬نیــز باهم عمــل پاشــش را‬ ‫انجــام می دهنــد کــه بــه گروه ‪  SL96‬معــروف‬ ‫اســت ماننــد پــژو ‪ 405‬و پــژو ‪RD‬‬ ‫‪:c‬دسته ترتیبی‬ ‫ ایــن دســته بــا پیشــرفت تکنولــوژی جایگزیــن‬‫جایگزیــن دو گــروه قبلــی شــد وامــروزه در‬ ‫تمــام اتومبیل هــای ســاخته شــده از ایــن‬ ‫گــروه اســتفاده می گــردد درایــن نــوع ترتیــب‬ ‫پاشــش بصــورت ‪ 1.3.4.2‬میباشــد ایــن دســته‬ ‫معرف‪ S2000  ‬وسیســتم بــوش و‪ simens‬اســت‬ ‫ماننــد پــژو پرایــد و‪206‬‬ ‫ امــا در‪  ECU‬بــرای بررســی خطــای پیــش امــده‬‫کــه چــراغ چــک روشــن می گــردد بایــد دســتگاه‬ ‫دیــاگ را به ‪ ECU‬متصل نمــود بــرای ایــن‬ ‫قســمت یــک کابــل رابــط بیــن ‪ ECU‬و دســتگاه‬ ‫دیــاگ قــرارداده می شــود کــه در خودروهــا ایــن‬ ‫محل متفــاوت می باشــد ‪:‬‬ ‫ در ‪ 206‬داری یک ســوکت ‪ 16‬پایه اســت که در‬‫زیــر فرمــان قــرار دارد ‪ .‬در ‪405‬و پــارس و ســمند‬ ‫در کنــار مخــزن روغــن ترمــز قــرار دارد‬ ‫فرمــان‬ ‫زیــر‬ ‫ســمند ‪ LX‬در‬ ‫در‬ ‫‬‫قراردارد ‪ .‬در ‪ RD‬و ‪ ROA‬نیــز در کنــار مخــزن روغــن‬ ‫ترمــز قــرار دارد ‪ .‬در پیــکان داخــل جعبه ‪ ECU‬قــرار دارد‬ ‫ در زانتیا در داخل جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد‬‫ درسســتم مگنتــی مارلــی میــزان ســوخت و اوانس‬‫جرقــه را میتــوان بطــور دســتی تنظیــم نمود‬ ‫ درمدل ‪ SL96‬فقــط میتــوان مقــدار ســوخت را‬‫بصــورت دســتی تنظیــم نمــود‬ ‫امــا در ایــن مبحــث مــا فقــط بــه تشــریح عملگرهــا‬ ‫می پردازیــم‪:‬‬ ‫عملگرهای سیستم انژکتور عبارتند از ‪:‬‬ ‫ رلــه فن‪.2  ‬کوئــل دوبل‪.3  ‬پمــپ بنزیــن‪.4  ‬‬‫اســتپ موتور‪.5   ‬شــیر برقــی کنیســتر‪.6  ‬عقربه‬ ‫دور ســنج موتور‪.7  ‬چــراغ اخطــار عیــب یــاب‪.8   ‬‬ ‫انژکتــور‪ .9  ‬رلــه دوبــل‬ ‫ امــا پــس از ارســال ســیگنال های کــه از طــرف‬‫سنســورها به ‪ ECU‬کــه ایــن ســیگنال ها بصــورت‬ ‫ولتاژ(انالوگ)به ‪ ECU‬ارســال میگــردد بایــد بــه‬ ‫دیجیتــال تبدیــل گردنــد کــه ایــن کار توســت‬ ‫قســمتی بــه نام ‪A/B‬کــه یــک مدار‪  ‬الکترونیکــی‬ ‫اســت انجــام مــی پذیــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪631‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫عشق به پرچم ایران توسط‬ ‫اقوام ایران زمین وصف‬ ‫ناپذیر است‬ ‫در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شد‪:‬‬ ‫در پلتفرم های داخلی‬ ‫‪ ۶۰‬درصد از کسب و کارها‬ ‫حضور پیدا کرده اند‬ ‫وزیــر کشــور گفــت‪ :‬همــه اقــوام ســاکن کشــور بــا‬ ‫بصیــرت و همبســتگی و پیوســتگی وصــف ناپذیــر‬ ‫بــه ایــران اســامی عشــق می ورزنــد و بی احترامــی‬ ‫بــه پرچــم و ســرود ملــی نشــانه ضعــف هویــت و‬ ‫اصالــت اســت‪.‬‬ ‫احمــد وحیــدی در اییــن افتتاحیــه پانزدهمیــن‬ ‫جشــنواره فرهنــگ اقــوام ایــران زمیــن در گــرگان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اظهــار داشــت‪ :‬هیــچ کــس در جهــان‬ ‫بیشــتر از ایرانیــان ســاکن جمهــوری اســامی بــرای‬ ‫وطــن دلســوزی نمی کنــد و مــردم باید مانند همیشــه‬ ‫نســبت بــه توطئه هــای دشــمنان هشــیار باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم بداننــد کســانی کــه بــه دنبــال‬ ‫اختالف افکنــی میــان اقــوام ایرانــی هســتند یقینــا‬ ‫وابســتگان بــه کشــورهای اســتکباری هســتند کــه‬ ‫دشــمنی ان هــا بــه کشــور و ملــت ایــران در ‪۴۳‬‬ ‫ســال اخیــر بــر همــگان اشــکار شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه جمهوری اســامی‬ ‫ایــران بــا تکیــه بــر ظرفیــت و توانمنــدی همــه‬ ‫اقــوام در اوج عــزت و عظمــت قــرار دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫قومیت هــای ایرانــی بزرگتریــن مدافعــان کشــور در‬ ‫برابــر دشــمنان اســت‪.‬‬ ‫وحیــدی ادامــه داد‪ :‬یکــی از مهمتریــن‬ ‫شــاخصه های قدرتمنــدی مدیریــت در نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بهره گیــری از ظرفیــت‬ ‫همــه اقــوام در مدیریــت ایــران اســامی اســت کــه‬ ‫نمونــه ان به نــدرت در جهــان دیــده می شــود ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ‪ ۴۳‬ســال پــس از انقــاب دشــمنان‬ ‫ایــران بــه طــور مــداوم تهدیــد بــه تجزیــه کشــور‬ ‫مــا می کردنــد امــا هــم اکنــون ثابــت شــده کــه‬ ‫قومیت هــای ایرانــی بزرگتریــن مدافعــان کشــور در‬ ‫برابــر تهدیــدات هســتند‪.‬‬ ‫وحیــدی گفــت‪ :‬دشــمنان بــا طراحــی اغتشاشــات‬ ‫اخیــر تــاش کردنــد ضمــن اســتفاده از رســانه های‬ ‫خــود اراده اقــوام را بــرای دفــاع از حریــم کشــور‬ ‫سســت کننــد امــا بــا هوشــیاری و بصیــرت مــردم‬ ‫هماننــد همیشــه شکســت خوردنــد‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور ادامــه داد‪ :‬همــه اقــوام ایرانی با تکیه‬ ‫بــر فرهنــگ و اصالــت خــود جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران را در برابــر دشــمن صیانــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وحیــدی اظهــار داشــت‪ :‬دشــمنان در پشــت پــرده‬ ‫طراحــی اشــوب های اخیــر می خواســتند هویــت و‬ ‫اصالــت را اقــوام ایرانــی بگیرنــد و پــس از انکــه انهــا‬ ‫را فرهنــگ و هویــت واقعــی خــود دور کردنــد‪ ،‬انهــا‬ ‫را بــه بازیچــه اجــرای توطئه هــای خــود تبدیــل کننــد‬ ‫امــا اقــوام ایرانــی ایــن نقشــه انــان را خنثــی کردنــد‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور اظهــار داشــت‪ :‬در دهکــده جهانــی‬ ‫زیــر ســایه یکسان ســازی جامعــه جهانــی در پــی‬ ‫لگــد مــال کــردن خــرده فرهنگ هــا هســتند ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در اشــوب های اخیــر کشــور بــه طــور‬ ‫واضــح مشــخص شــده کــه دشــمنان بــه دنبــال‬ ‫ایجــاد کلونــی از انســان های مکانیکــی هســتند کــه‬ ‫بــر مبنــای اندیشــه و تفکــر انــان رفتــار کننــد‪.‬‬ ‫وحیــدی ادامــه داد‪ :‬جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫پرچمــدار حفــظ هویــت فرهنگ هــای مختلــف در‬ ‫جهان اســت که برگزاری جشــنواره اقوام گلســتان‬ ‫ســمبلی از ایــن رویکــرد بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور اظهــار داشــت‪ :‬جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بــا فرهنــگ غنــی خــود چتــر گســترده ای بــر‬ ‫روی خــرده فرهنگ هــا گســترانده کــه در هیــچ‬ ‫جــای جهــان نمونــه ان دیــده نمی شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪ ۶۴۹‬کیلومتر راه روستایی‬ ‫باید ساخته شود‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای دســتیابی ســاکنان تمــام روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار‬ ‫اســتان از راه مناســب بایــد ‪ ۶۴۹‬کیلومتــر راه ســاخته شــود‪.‬‬ ‫محمــد مشــتری اظهارداشــت‪ ۷۲۴ :‬روســتای اســتان بــاالی ‪۲۰‬‬ ‫خانــوار جمعیــت دارد کــه ســاکنان در ‪ ۱۸۸‬روســتا از راه مناســب‬ ‫بــی بهره انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــتر روســتاهای بــدون راه مناســب اســتان در‬ ‫شهرســتان هــای شــیروان‪ ،‬مانــه و ســملقان و اســفراین واقــع‬ ‫هســتند و وضعیــت روســتاها در شهرســتان هــای گرمــه و جاجــرم‬ ‫بهتــر از ســایر شهرســتان هــا اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی افزود‪:‬‬ ‫جمعیــت ســاکن در ایــن ‪ ۱۸۸‬روســتا ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۶۵۹‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســفالت راه هــای روســتاهای پرجمعیــت‬ ‫در اولویــت قــرار دارد و اکنــون ‪ ۷۴‬درصــد از روســتاهای بــاالی ‪۲۰‬‬ ‫خانــوار اســتان دارای راه مناســب اســت‪.‬‬ ‫مشــتری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن اســتان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۴۴‬کیلومتــر‬ ‫راه روســتایی اســتان اســفالته و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۱۹‬کیلومتــر از ایــن‬ ‫محورهــا خاکــی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۸‬بیمار دیالیزی در انتظار‬ ‫پیوند کلیه هستند‬ ‫همه اقوام ایرانی می توانند‬ ‫برای وطن افتخارافرینی کنند‬ ‫مســوول واحــد فراهــم اوری اعضــای معاونــت درمــان‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی گفت‪۱۹۸ :‬بیمار از‬ ‫‪ ۲۸۴‬بیمار دیالیزی زیر پوشــش این دانشــگاه نیازمند پیوند‬ ‫عضــو کلیــه هســتند‪.‬‬ ‫مهــری فرشــاد اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر عمــل هــای پیونــد‬ ‫عضــو بیمــاران نیازمنــد اســتان در بیمارســتان منتصریــه‬ ‫مشــهد انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهدای عضو ‪ ۱۱‬بیمار مرگ مغزی در ســالجاری‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اهــدای عضــو ایــن بیمــاران مــرگ مغــزی شــده بــه‬ ‫‪ ۴۱‬بیمــار نیازمنــد دریافت عضو زندگی دوباره بخشــید‪.‬‬ ‫مســوول واحــد فراهـم اوری اعضــای معاونــت درمــان دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪۶‬‬ ‫بیمــار مــرگ مغــزی در نیمــه نخســت اهــدای عضــو کردنــد کــه‬ ‫از نظــر جنســیت ســه نفــر اقــا و ســه نفــر خانــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن در حالــی اســت پارســال بــا توجــه‬ ‫بــه شــیوع کرونــا تنهــا پنــج مــورد اهــدای عضــو در اســتان ثبــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور گفــت‪ :‬همــه اقــوام ایرانــی می تواننــد زیــر پرچم بلند‬ ‫و برافراشــته جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬در اقصــی نقــاط جهــان‬ ‫بــرای وطــن درخشــیده و افتخارافرینــی کننــد‪.‬‬ ‫احمــد وحیــدی در بــدو ورود بــه گــرگان بــه خبرنــگاران گفــت ‪:‬‬ ‫گلســتان از نمونــه هــای بــارز صمیمیــت و وحــدت بیــن اقــوام در‬ ‫ایــران اســت کــه جایــگاه فاخــری در ایــن خصــوص دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬وحــدت و مــودت بیــن اقــوام ســاکن گلســتان پیــام‬ ‫مســرت بخشــی را بــرای همــگان مخابــره مــی کنــد کــه همــه اقــوام‬ ‫می تواننــد زیرســایه جمهــوری اســامی بــا صفــا و ارامــش در کنــار‬ ‫یکدیگــر زندگــی کــرده و بــرای پیشــرفت کشــور تــاش کننــد‪.‬‬ ‫وحیــدی گفــت‪ :‬برگــزاری ایــن رویــداد بزرگ فرهنگی اقــدام خوبی‬ ‫از ســوی اســتاندار و مدیران میراث فرهنگی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور ادامــه داد عدالــت از مهمتریــن برنامه هــای ایت اللــه‬ ‫رییســی در دولت ســیزدهم اســت که در همین راســتا ســفرهای‬ ‫اســتانی شــکل گرفــت و ایشــان بــا حضــور در اســتان ها و شــنیدن‬ ‫بــدون واســطه مشــکالت از زبــان مــردم اقــدام بــه شناســایی‬ ‫کمبودهــا می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســفر اســفند پارســال هیــات دولــت بــه گلســتان بــا‬ ‫تصویــب طــرح هــای مهــم وزیربنایــی همــراه بــود کــه اجــرا و تکمیــل‬ ‫انهــا مــی توانــد بخــش زیــادی از مشــکالت ایــن اســتان را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‬ ‫در راستای محرومیت زدایی‬ ‫پرداخت تسهیالت تسریع شود‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پرداخــت تســهیالت محرومیــت زدایــی بــا هــم افزایــی‬ ‫تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی بایــد تســریع شــود و ایــن مهــم در اولویــت کاری تمــام‬ ‫مســووالن قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در نشســت بــا بخشــداران خراســان شــمالی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫گرچــه در یکســال اخیــر اقدامــات شــاخصی بــرای محرومیــت زدایــی از مناطــق محــروم‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫براســاس گــزارش ارائــه شــده از ســوی مرکــز ملــی فضــای مجــازی در حــوزه اقتصــاد‬ ‫دیجیتــال؛ حضــور کســب و کارهــا بــر روی ‪ ۱۰‬پلتفــرم داخلــی افزایــش داشــته و بیــش از‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد از کســب و کارهــا در پلتفرم هــای ایرانــی حضــور پیــدا کرده انــد‪.‬‬ ‫در جلســه شــورای عالی فضــای مجــازی کــه عصــر سه شــنبه بــه ریاســت ایت اللــه ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی برگــزار شــد‪ ،‬گزارشــی از اخریــن وضعیــت شــبکه ملــی اطالعــات ارائــه و‬ ‫همچنیــن وضعیــت اقتصــاد دیجیتــال و چالش هــای موجــود در ایــن حــوزه مــورد بحــث‬ ‫و تبــادل نظــر اعضــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫صیانــت از حریــم خصوصــی و امنیــت اطالعــات کاربــران در پلتفرم هــای ایرانــی نیــز‬ ‫از دســتورات جلســه امــروز شــورای عالی فضــای مجــازی بــود کــه اعضــا پــس از بحــث و‬ ‫بررســی دربــاره ان مقــرر کردنــد قــوه قضائیــه بخشــنامه ای در ایــن رابطــه به دســتگاه های‬ ‫مربوطــه ابــاغ کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن بــر اســتفاده بیشــتر از پلتفرم هــای داخلــی و تقویــت ثبــات‬ ‫شــبکه بــه خصــوص ســرعت و کیفیــت اینترنــت تاکیــد و مقــرر شــد وزارت ارتباطــات بــرای‬ ‫بهبــود وضعیــت خدمــات شــبکه اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش ارائــه شــده از ســوی مرکــز ملــی فضــای مجــازی در ایــن جلســه‪ ،‬در‬ ‫حــوزه اقتصــاد دیجیتــال‪ ،‬حضــور کســب و کارهــا بــر روی ‪ ۱۰‬پلتفــرم داخلــی افزایــش‬ ‫داشــته و بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد از کســب و کارهــا در پلتفرم هــای ایرانــی حضــور پیــدا‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش همچنیــن میــزان تحویــل بســته های پســتی نســبت بــه‬ ‫شــهریورماه افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت کــه نشــان از رونــق اقتصــاد دیجیتــال‬ ‫در حــوزه کســب و کارهــای خــرد در فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی انجــام شــده اســت امــا بایــد ایــن رونــد بــا ســرعت بیشــتری ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خدمت رســانی بــه محرومــان وظایــف همــه مســووالن اســت کــه دولــت‬ ‫ســیزدهم نیــز اهتمــام جــدی بــه ایــن امــر و فراهــم کــردن رفــاه مناطــق محــروم دارد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬پرداخــت تســهیالت محرومیــت زدایــی و فرهنــگ ســازی‬ ‫چگونگــی اســتفاده از ان مــی توانــد بــه رونــد کاهــش فقــر ســرعت دهــد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه نقــش مســووالن در جهــاد تبیین‬ ‫گفــت‪ :‬در حالــی کــه جهــاد تبییــن ضــرورت امــروز جامعــه مــا اســت امــا بــه خوبــی در ایــن‬ ‫حــوزه عمــل نکــرده ایــم بــه گونــه ای کــه بخشــداران بــه عنــوان یکــی از ارکان اجرایــی بایــد‬ ‫از طریــق رســانه هــا و فضــای مجــازی بــه دنبــال بیــان واقعیــت هــا و تبییــن موضوعــات‬ ‫گوناگــون جامعــه باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در واقــع بایــد بخشــداران بــا اســتفاده از ظرفیــت شــوراها در بیــن‬ ‫مــردم روشــنگری کننــد و بــه دشــمنان اجــازه ندهنــد تــا حقایــق را وارونــه جلــوه دهنــد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد گفــت‪ :‬مهمتریــن اقــدام بخشــداران در ایــن خصــوص ارتبــاط درســت بــا‬ ‫مــردم و بیــان عملکــرد واقعــی اســت‪.‬‬ ‫وی پاســخگویی بخشــداران بــه دهیــاران و شــوراهای اســامی روســتاها‪ ،‬توجــه بــه حــوزه‬ ‫صنایــع تبدیلــی‪ ،‬ارتبــاط بــا مــردم و ائمــه جمعــه‪ ،‬تســلط بــه قوانیــن و مقــررات و توجــه‬ ‫بــه بافــت روســتاها و محــات کــم برخــوردار را نیــز از دیگــر وظایــف بخشــداران دانســت‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت صمت‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۹‬میلیارد دالر اندازه بازار‬ ‫پوشاک کشور است‬ ‫ســخنگوی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه انــدازه ‪ ۹‬میلیــارد‬ ‫دالری بــازار پوشــاک کشــور‪ ،‬از برنامه ریــزی بــرای صــادرات ‪ ۸۴‬میلیــون‬ ‫دالری ایــن محصــوالت تــا پایــان امســال خبــر داد‪.‬‬ ‫«امیــد قالیبــاف» افــزود‪ :‬در هفــت ماهــه امســال تولیــد پوشــاک در کشــور‬ ‫ســه درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬براوردهــای مختلفــی از میــزان قاچــاق پوشــاک ارائــه‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا بــر اســاس اعــام اتحادیــه پوشــاک از ابتــدای امســال تــا‬ ‫پایــان مهرمــاه ‪ ۱.۵‬میلیــارد دالر پوشــاک قاچــاق وارد کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫قالیبــاف‪ ،‬الــزام پوشــاک بــه اخــذ شناســه کاال را راهــکار اصلــی مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق دانســت و ادامـه داد‪ :‬در مجمــوع تاکنــون ‪ ۳۵۷‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬شناســه‬ ‫بــرای گــروه پوشــاک صــادر شــده اســت کــه بــا پیوســتن ســایر تولیدکننــدگان‬ ‫بــرای دریافــت شناســه مســیر برخــورد بــا پوشــاک قاچــاق هموارتــر می شــود‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر صمــت‪ ،‬ارزش صــادرات هفــت ماهــه پوشــاک را ‪ ۳۷‬میلیــون‬ ‫دالر ذکــر کــرد و خاطرنشــان کرد‪ :‬هدف گــذاری صادراتــی پوشــاک بــرای‬ ‫ســال جــاری ‪ ۸۴‬میلیــون دالر اســت کــه در نیمــه دوم ســال بایــد صــادرات‬ ‫شــتاب بیشــتری بگیــرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بیان داشــت‪ :‬اکنــون ‪۷۵۸‬‬ ‫واحــد تولیــد پوشــاک پروانــه بهــره بــرداری دارنــد و ‪ ۱۳‬طــرح بــزرگ تولیــد‬ ‫پوشــاک بــا پیشــرفت بــاالی ‪ ۸۰‬درصــد نیــز در حــال تکمیــل اســت کــه‬ ‫بــه زودی افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬صنعــت پوشــاک را دارای مزیــت اقتصــادی ارزیابــی کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫در واحــد هــای صنفــی‪ -‬توزیعــی بیــش از ‪ ۲۵۱‬هــزار نفــر و در واحــد هــای‬ ‫صنفــی‪ -‬تولیــدی ‪ ۹۳‬هــزار نفــر در حــوزه پوشــاک اشــتغال دارنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪1401 631‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫به مناطق کم برخوردار گلستان‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬جلد کتاب اهدا شد‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان بــا اشــاره بــه ضــرورت ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی در همــه‬ ‫مناطق از جمله روســتاهای کم برخوردار اســتان گفت‪ :‬از ابتدای امســال تاکنون بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫جلــد کتــاب بــه مناطــق کم برخــوردار و روســتاهای محــروم گلســتان اهدا شــد‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت در نشســت خبــری ســی و ســومین جشــنواره تئاتــر اســتان‪ ،‬جشــنواره ملــی موســیقی‬ ‫نواحــی ایــران و برنامه هــای هفتــه کتــاب و کتابخوانــی افــزود‪ :‬افزایــش ضریــب مطالعــه منجــر بــه‬ ‫گســترش فرهنــگ دانایــی و هوشــیاری افــراد شــده کــه توجــه بــه ایــن امــوزه مهــم فرهنــگ ایرانــی‪-‬‬ ‫اســامی در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای رســیدن بــه ایــن هــدف‪ ،‬اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان بــه‬ ‫شهرســتان های مراوه تپــه و کاللــه بیشــترین میــزان اهــدای کتــاب را بــرای برقــراری عدالــت فرهنگــی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان گفــت‪ ۸۲ :‬عنــوان کتــاب در راســتای حمایــت از‬ ‫نویســندگان بومــی از ناشــران و نویســندگان اســتان در ســال جــاری خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬در ســال گذشــته یــک میلیــارد و ‪ ۶۰‬میلیــون ریــال مبلــغ حمایتــی در حــوزه اهــدای کتــاب‬ ‫در راســتای کتــاب و کتابخوانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت توســعه و ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی بیــش از ‪ ۱۷۰‬برنامــه‬ ‫فرهنگــی بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی در راســتای تشــویق و ترغیــب جامعــه بــه‬ ‫فرهنــگ مطالعــه بــرای عالقه منــدان گلســتانی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برگــزاری قصه گویــی‪ ،‬مســابقه کتابخوانــی‪ ،‬نشســت های تخصصــی حــوزه کتــاب و کتابخوانــی‪،‬‬ ‫نشســت های مطالعاتــی‪ ،‬نقــد و بررســی کتــاب‪ ،‬برگــزاری مســابقات نقاشــی و تجلیــل از جوانــان‪،‬‬ ‫نوجوانــان و خردســاالن نخبــه و فعــال کتابخوانــی از جملــه برنامه هــای هفتــه کتــاب و کتابخوانــی در‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تجلیــل از ناشــران و انجمن هــای فعــال در حــوزه نشــر‪ ،‬ارتقــای کتابخوانــی‪ ،‬تقویــت‬ ‫فرهنــگ مطالعــه‪ ،‬اهــدای کتــاب بــه مراکــز عمومــی پرتــردد بــرای مطالعــه ازاد عالقه منــدان‪ ،‬معرفــی‬ ‫کتاب هــای مفاخــر و مشــاهیر اســتان از جملــه «قابوســنامه» و «ویــس و رامیــن»‪ ،‬نشســت نقــد و‬ ‫بررســی کتــاب در خانــه جوانــان گــرگان و افتتــاح کتابخانــه مراوه تپه از جمله دیگــر محورهای برنامه های‬ ‫ایــن هفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬برگــزاری کارگاه امــوزش تولیــد کتــاب بــا حضــور اســاتید برجســته در شهرســتان کردکوی‪،‬‬ ‫محافــل مختلــف ادبــی در شهرســتان ها‪ ،‬مســابقات ورکشــاپی هنــری بــا موضــوع کتــاب و برگــزاری‬ ‫«شـب های دانایــی» بــا محوریــت رونمایــی و معرفــی کتــاب هــر شــب در فضــای مجــازی در ایــن هفتــه‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان بــا اشــاره بــه شــعار «مــا هم انیــم کــه می خوانیــم» بــه‬ ‫عنــوان شــعار سـی امین دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســامی ایــران گفــت‪ :‬کتــاب‪ ،‬دانش امــوز‪ ،‬اینــده؛‬ ‫کتــاب‪ ،‬خانــواده‪ ،‬زندگــی اگاهانــه؛ کتاب‪ ،‬دانشــجو‪ ،‬پیشــرفت دانش بنیان؛ کتاب‪ ،‬کتابخوانــی و کتابدار؛‬ ‫کتــاب‪ ،‬رســانه و زبان فارســی؛ ناشــران‪ ،‬کتابفروشــان و ارکان صنعــت نشــر و کتــاب‪ ،‬ورزش و جوانمــردی‬ ‫بــه ترتیــب عناویــن محــوری روزهــای شــنبه ‪ ۲۱‬ابــان مــاه تــا ‪ ۲۷‬ابــان مــاه ســال جــاری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پایان کار دالل مواد مخدر‬ ‫سنتی در فاروج‬ ‫سارق موتورسیکلت به مراجع‬ ‫قضائی معرفی شد‬ ‫سارق منزل در جاجرم‬ ‫دستگیر شد‬ ‫جانشین فرماندهی انتظامی فاروج از شناسایی و دستگیری‬ ‫عامــل خریــد و فــروش موادمخــدر ســنتی و کشــف ‪ 600‬گــرم‬ ‫موادمخــدر از نــوع تریــاک در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرگرد «علــی اکبــر برهانــی» در ایــن رابطــه افــزود‪ :‬در پــی‬ ‫فعالیــت فــردی بــه هویــت معلــوم در زمینــه خریــد و فــروش‬ ‫موادمخــدر ســنتی در یکــی از روســتاهای شهرســتان فــاروج‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مراتــب در دســتورکار مامــوران پاســگاه انتظامــی‬ ‫شــیرقان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مامــوران انتظامــی بــا انجــام یکســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی موفق شــدند منزل فرد موردنظــر را در یکی‬ ‫از روســتاهای شهرســتان فاروج شناســایی و بعد از هماهنگی‬ ‫قضایــی بــا رعایــت حقــوق شــهروندی وارد منــزل شــوند‪.‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فــاروج خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در بررســی از منــزل متهــم از داخــل انبــاری مقــدار ‪600‬‬ ‫گــرم موادمخــدر ســنتی از نــوع موادمخــدر کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرگرد برهانــی در پایــان بــا بیــان اینکــه متهــم بعد از تشــکیل‬ ‫پرونــده قضایــی بــه دادســرا معرفــی شــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس‬ ‫تحــت هیــچ شــرایطی اجــازه جوالن بــه توزیع کننــدگان و خرده‬ ‫فروشــان موادمخــدر را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫ســارق ســابقه دار و کشــف یــک دســتگاه موتورســیکلت‬ ‫ســرقتی در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ«مهدی مهــران فــر» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران کالنتــری ایــن فرماندهــی در حیــن‬ ‫گشــت زنــی هــای هدفمنــد در ســطح حــوزه اســتحفاظی بــه‬ ‫یک دســتگاه موتورســیکلت مشــکوک می شوند و بالفاصله‬ ‫موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا بررســی ایــن مــورد دریافتنــد کــه‬ ‫موتورســیکلت مــورد نظــر بــا اســتفاده از یــک عــدد پــاک‬ ‫جعلــی در حــال تــردد در ســطح شــهر بــوده کــه بالفاصلــه بــا‬ ‫ســرعت عمــل کارکنــان‪ ،‬موتورســیکلت مــورد نظــر متوقــف و‬ ‫بــرای بررســی یشــتر بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در نتیجــه راکــب‬ ‫موتورســیکلت کــه ســارق بــود بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی و‬ ‫موتورســیکلت نیــز بــا هماهنگــی هــای انجــام شــده بــه‬ ‫پارکینــگ منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری یــک نفــر‬ ‫ســارق منزل و کشــف یک مورد ســرقت به ارزش ‪ 500‬میلیون‬ ‫ریــال از منــزل یکــی از شــهروندان جاجرمــی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه دنبــال اعــام یــک مــورد ســرقت منــزل در ســطح‬ ‫شــهر جاجــرم بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران در همیــن رابطــه بــا انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند فــرد مــورد نظــر را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن فــرد در حاشــیه شــهر جاجــرم‬ ‫و در مخفیگاهــش دســتگیر و بــرای بررســی بیشــهر بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویی هــای‬ ‫انجــام شــده بــه یــک مــورد ســرقت منــزل بــه ارزش ‪500‬‬ ‫میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور‬ ‫شــد‪ :‬در بازرســی از مخفیــگاه ایــن فــرد تعــداد زیــادی امــوال‬ ‫مســروقه از جملــه تلویزیــون‪ ،‬جاروبرقــی‪ ،‬شــیراالت‪،‬فرش‬ ‫و ‪ ...‬کشــف شــد‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان هدفمندی‪:‬‬ ‫خرید و فروش ارز‬ ‫فعالیتاقتصادی‬ ‫محسوب میشود و در‬ ‫پایگاه اقتصادی خانوار‬ ‫اطالعات خریداران‬ ‫ثبت می شود‬ ‫ســخنگوی ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا گفــت‪ :‬خریــد و‬ ‫فروش ارز فعالیت اقتصادی است و اطالعات افراد در این‬ ‫زمینــه در پایــگاه اقتصــادی خانــوار ثبــت می شــود و بــه عنوان‬ ‫شــاخصی در دهک بنــدی درامــد خانــوار لحــاظ می شــود‪.‬‬ ‫هم زمــان بــا نوســان نــرخ ارز در بــازار‪ ،‬تقاضــا بــرای دریافــت‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬یــورو یــا معــادل ان بــه دالر ارز بــا کارت ملــی و نــرخ‬ ‫توافقــی افزایــش یافــت‪ ،‬البتــه بایــد توجه داشــت که بیشــتر‬ ‫ایــن افــراد متقاضیــان اصلــی نیســتند و بــرای بهره منــدی از‬ ‫ســود چنــد میلیونــی ایــن معاملــه بــه بــازار مراجعــه می کننــد‪.‬‬ ‫برخــی افــراد ســودجو بــا پرداخــت‬ ‫پــول بــه ســایرین کارت ملــی انهــا‬ ‫را گرفتــه و بــا ان و بــه نــام انهــا ارز‬ ‫خریــداری می کننــد تــا در بــازار ازاد‬ ‫بفروشــند و ســود کســب کننــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع بــر میــزان تقاضــای‬ ‫کاذب در بــازار ارز می افزایــد و در‬ ‫مقابــل نامــی از خریدار و فروشــند‬ ‫ارز واقعــی ارز باقــی نمی مانــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع واکنــش بانــک‬ ‫مرکــزی و دســتگاه قضایــی را بــه‬ ‫دنبــال داشــت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس معاونــت‬ ‫اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع‬ ‫جــرم قــوه قضاییــه در پیامکــی بــه‬ ‫افــراد اعــام کــرد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫مشــاهده مواردی از سوءاســتفاده دالالن از کارت ملی افراد‬ ‫بــرای خریــد ارز بــا هــدف ســودجویی و تبعــات ایــن اقــدام‬ ‫غیرقانونی برای دارنده کارت‪ ،‬دقت داشــته باشــید خرید ارز‬ ‫صرفــا بــرای مصــارف شــخصی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت اطالعــات هویتــی خریــداران بــرای ســازمان‬ ‫هدفمنــدی یارانه هــا و ســازمان امــور مالیاتــی ارســال خواهــد‬ ‫شــد و تبعــات عــدم رعایــت ضوابــط مقــرر در قانــون مبــارزه‬ ‫بــا پولشــویی و قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــر عهــده‬ ‫دارنــده کارت ملــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ارســال اطالعــات خریــداران ارز بــه وزارت رفــاه بــرای‬ ‫دهــک بندی‬ ‫«ســیده طیبــه حســینی» ســخنگوی ســازمان هدفمنــدی‬ ‫یارانه هــا در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬بــر اســاس قانــون بودجــه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬دهک بنــدی و شناســایی خانوارهــای پردرامــد برعهــده‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی نیــز‬ ‫بــا اســتفاده از بانــک اطالعاتــی پایــگاه رفــاه ایرانیــان و‬ ‫شــاخص های تعییــن شــده افــراد بــا درامــد بــاال را شناســایی‬ ‫کــرد و از اردیبهشــت مــاه دهک هــای پردرامــد حــذف شــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا اظهارداشــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون اطالعــات هویتــی کــه معاونــت اجتماعــی و‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضاییــه مقــرر کــرده بــه‬ ‫ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا ارائــه و ایــن اطالعــات در پایگاه‬ ‫اقتصــادی خانــوار ســازمان هدفمنــدی و پایــگاه رفــاه ایرانیــان‬ ‫ثبــت می شــود‪.‬‬ ‫حســینی تصریــح کــرد‪ :‬همانطور که تراکنش مالــی و درامد‬ ‫جــزو فعالیــت اقتصــادی اســت‪ ،‬خریــد ارز نیــز نیــز در ایــن‬ ‫زمــره قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متولــی دهک بنــدی خانوارهــا وزارت رفــاه‬ ‫اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دهک بندی از اردیبهشــت ماه و براســاس‬ ‫قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬انجــام شــد و چنانچــه بــه طــور قانونــی‬ ‫ایــن ســازمان ملــزم باشــد مجــددا ایــن کار را انجــام دهــد؛‬ ‫تکالیــف بــرای ایــن وزارتخانــه مقــرر و براســاس ان انجــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا بیــان کــرد‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون اطالعــات افــرادی کــه ثبــت نامــی جدیــد هســتند‪ ،‬بــه‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ارســال و ازمــون وســع و‬ ‫دهک بنــدی خانوارهــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســینی‪ ،‬عــاوه بــر ثبــت نامــی جدیــد افــرادی کــه‬ ‫تغییــر بُعــد خانــوار داشــته باشــند‪ ،‬جــزو ازمــون وســع قــرار‬ ‫می گیرنــد و دهــک بنــدی جدیــد بــرای انهــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫باز تعریف حماسه ‪ 13‬ابان‬ ‫و مردم اگاه ایران‬ ‫ســیزدهم ابــان امســال بــر خــاف تصــورات پــوچ و‬ ‫باطــل عــده ای بــا شــکوه و ابهــت مثــال زدنــی برگــزار‬ ‫شــد و مــردم نشــان دادنــد بــا وجــود همــه مشــکالت و‬ ‫نامالیمــات هــای اقتصــادی و غیــر اقتصــادی همچنــان‬ ‫پــای نظــام‪ ،‬مملکــت‪ ،‬ارمان هــای انقــاب ایســتاده انــد‬ ‫و از همــه مهمتــر اینکــه فرمــان رهبــری را همچنــان‬ ‫فصــل الخطــاب مــی داننــد و بــا اشــارتی‪ ،‬ضــرورت‬ ‫حضــور را درک کردنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد تاویــل و تفســیر کامــل ایــن حضــور میلیونی‬ ‫در ایــن مقــال نمــی گنجــد ولــی پیــام جهانــی و‬ ‫اینترنشــنال ایــن حضــور‪ ،‬بــه گــوش همــه بدخواهــان‬ ‫و دشــمنان نظــام رســید و بــه فراســت دریافتنــد ایــران‬ ‫کشور انقالب های مخملی و نارنجی نیست و سوریه‬ ‫شــدن ایــران محــال اســت‪ .‬مــردم نیــز ایــران بــا ایــن‬ ‫حضــور یکصــدا و یــک پارچــه فریــاد زدند و نشــان دادند‬ ‫بــه اینــده کشــور امیدوارنــد و اگــر نامالیمــت هــا و گــره‬ ‫هایــی در مملکــت وجــود دارد‪ ،‬بــا دخالــت بیگانــگان‪،‬‬ ‫غربــزدگان‪ ،‬تجزیــه طلبــان و ‪ ...‬حــل نخواهــد شــد و‬ ‫اســماعیلیون هــا ‪ ،‬علینژادهــا و شــاهزاده پهلویهــا در‬ ‫حــال بادگــره زدن هســتند!‬ ‫امــا ایــن حضــور پیــام هایــی نیــز بــرای برخــی خــواص‬ ‫و مســئوالن نظــام داشــت کــه قــدر ایــن مــردم نجیــب‬ ‫و دلســوز را بیشــتربدانند کــه در تمــام برهــه هــای‬ ‫حســاس پــای در رکاب بــوده و نقشــه هــای دشــمن را‬ ‫نقــش بــر اب کردنــد‪ .‬خــواص و مســئوالنی کــه برخــی‬ ‫از انهــا در طــول هفتــه هــای بحرانــی اخیــر‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫موضعــی نگرفتنــد بلکــه مهــر ســکوت بــر لــب زدنــد و‬ ‫حتــی تعــدادی از انهــا نیــم نگاهــی بــه جــاده تهــران –‬ ‫قم نیز داشــتند! جلســات و ســخنرانی های پی در پی‬ ‫و مکــرر مقــام معظــم رهبــری در طــول روزهــای اخیــر‬ ‫بــا اقشــار مختلــف و روشــنگری در خصــوص حــوادث‬ ‫اخیــر و تذکــر در بــاب ضــرورت جهــاد تبییــن‪ ،‬حجــت‬ ‫گفتــار فــوق و ماحصــل کــم کاری و بــی تفاوتــی برخــی‬ ‫خــواص و مدیــران تاریــخ مصــرف گذشــته بــود‪.‬‬ ‫بــدون تردیــد و تعــارف بایــد اذعــان داشــت ریشــه برخــی‬ ‫از اعتراضــات و انتقــادات مــردم‪ ،‬بــی تفاوتــی تعــدادی‬ ‫از مســئوالن بــی کفایــت در جهــاد تببیــن و حتــی انجــام‬ ‫وظایــف محولــه اســت کــه عامدانــه یــا غیــر عامدانــه‪،‬‬ ‫اگاهانــه یــا نــا اگاهانــه بــا تصمیمــات غیــر کارشناســانه و‬ ‫غیــر منطقــی اب در اســیاب دشــمن مــی ریزنــد و زمینــه‬ ‫نارضایتــی مــردم را فراهــم مــی کننــد تــا جایــی کــه امــروز‬ ‫دل نگرانــی از افزایــش قیمــت خــودرو و مســکن جــای‬ ‫خــود را بــه دل نگرانــی از کمبــود دیفــن هیدرامین و ســرم‬ ‫قنــدی – نمکــی در داروخانــه هــا داده اســت! درحالــی‬ ‫کــه قیمــت خــودرو در کشــور بــه قیمــت هواپیمــای ســبک‬ ‫نزدیــک شــده اســت‪ ،‬رئیــس انجمــن قطعه ســازان کشــور‬ ‫از ضــرورت افزایــش ‪ 25‬برابــری خــودرو ســخن مــی رانــد!‬ ‫رتبــه بنــدی فرهنگیــان‪ ،‬تعرفه گــذاری خدمات پرســتاری‪،‬‬ ‫اجــرای کامــل اصــل ‪ ،44‬حتــی اتصــال بــه ســامانه صــدور‬ ‫مجوزهــای کســب و کار و ‪ ...‬بــا هــزاران ان قلــت و امــا و‬ ‫اگــر در حــال پیگیــری اســت و نارضایتی های گســترده ای‬ ‫را ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــروز اگــر ملــت یکصــدا و بحــق خواهــان پایــان‬ ‫مماشــات بــا اغتشاشــگران و اراذل و اوبــاش هســتند‪،‬‬ ‫همزمــان مماشــات و برخــورد بــا مســئوالن بــی کفایــت‬ ‫هــم امضــاء شــود و کوپــن مماشــات و رافــت اســامی‬ ‫را بــرای دانــش امــوز دختر دواره ســیزده ســاله ای خرج‬ ‫کنیــم کــه هنــوز انــدام های جنســی اش شــکل نگرفته‬ ‫و فــرق بیــن جهــاد نــکاح و جهــاد ســازندگی را نمــی داند‬ ‫ولــی ایــن روزهــا روســری اش را از ســر برداشــته بــود و‬ ‫شــعار «زن‪ ،‬زندگــی و ازادی» ســر مــی داد!‬ ‫بــی هیــچ تردیــد چــاره اساســی مشــکالت امــروز‬ ‫کشــور تنهــا و تنهــا مدیریــت صحیــح منابــع خــدادای‬ ‫و ظرفیــت نیــروی انســانی‪ ،‬گــردش نخبــگان و ایجــاد‬ ‫ســونامی کارامــدی و تحــول بــا رهبری مدیــران جوان‬ ‫و پــر انــرژی و مبــارزه بــا مدیــران فاســد و ناکارامــد‬ ‫اســت‪ .‬موضوعــی کــه رهبــر انقــاب ســال ها پیــش‬ ‫نســبت بــه ایــن امــر متذکــر شــده بــود‪ .‬ایشــان در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۳‬در دیــداری دربــاره موضــوع کارامــدی‪،‬‬ ‫نکتــه مهمــی را بیــان نمودنــد بــا ایــن مضمــون کــه‪:‬‬ ‫«مشــروعیت هم ـه ی مــا بســته بــه انجــام وظیفــه و‬ ‫کارایــی در انجــام وظیفــه اســت‪ .‬هــر جــا کارامــدی‬ ‫نباشــد‪ ،‬مشــروعیت از بیــن خواهــد رفــت»؛‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪631‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫سمیهنیستانی‬ ‫زندگی شور یا بی نمک همراه‬ ‫با اضطراب‬ ‫متهم ردیف اول خودکشی؛‬ ‫کمال گرایی افراطی‬ ‫رابطــه اضطــراب بــا ســامتی وکارایــی فــرد یــک‬ ‫رابطــه خطــی نیســت یعنــی افــراد باید یک حــدی از‬ ‫اضطــراب را داشــته باشــند تــا کارایــی خوبی داشــته‬ ‫باشــند وزندگــی شــان روی روال منظــم باشــد امــا‬ ‫اگــر ایــن میــزان بیشــتر از یــک حــدی شــود کارایــی‬ ‫فــرد را بــه کل مختــل مــی کنــد وبــاز دهــی او را‬ ‫پاییــن مــی اورد‪.‬‬ ‫اضطــراب هماننــد نمــک غذاســت یعنــی مقــداری‬ ‫از ان بــرای بهتــر شــدن در غــذا الزم اســت امــا زیــاد‬ ‫شــدن ان مــی توانــد غــذا را خــراب وطعــم ان را شــور‬ ‫کنــد‪ .‬اضطــراب مفیــد اســت زیــرا افــرادی کــه هیــچ‬ ‫گونــه اضطرابــی ندارنــد راحــت در خانــه مــی خوابنــد‬ ‫وهیــچ کاری انجــام نمی دهنــد امــا افــرادی در زندگــی‬ ‫فعــال هســتند واحســاس مســئولیت ووظیفــه‬ ‫شناســی مــی کننــد کــه مقــداری اضطــراب دارنــد و در‬ ‫واقــع همیــن اضطــراب مثبــت افــراد را بــه فعالیــت‬ ‫وکار وادار مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای روشــن تــر شــدن رابطه بین اضطــراب وکارایی‬ ‫وخطــی نبــودن ایــن رابطــه بایــد گفــت تــا یــک جایــی‬ ‫اگــر اضطــراب زیــاد شــود کارایــی هــم بــاال مــی رود‬ ‫ولــی از یــک جایــی بــه بعــد اگــر اضطراب زیادتر شــود‬ ‫در کارایــی فــرد اختــال بــه وجــود مــی ایــد وبــه مــرور‬ ‫کارایــی او کاهــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫اضطراب مفید را چگونه بشناسیم ؟‬ ‫تشــخیص اینکــه اضطــراب مــا در چــه حــدی اســت‬ ‫واینکــه ایــا ایــن اضطــراب مفیــد اســت یــا اثــار منفــی‬ ‫روی کار گاهــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫بــرای تشــخیص بیــن ایــن دو حالــت بهتریــن کار‬ ‫ایــن اســت کــه دقــت کنیــم ببینیــم بــه واســطه‬ ‫اضطرابــی کــه داریم کار ومســئولیتی را کــه در حال‬ ‫انجــام ان هســتیم را خــوب اثــار منفــی روی کار‬ ‫گاهــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫بــرای تشــخیص بیــن ایــن دو حالت بهترین کار این‬ ‫اســت کــه دقــت کنیــم ببینیــم بــه واســطه اضطرابــی‬ ‫کــه داریــم کار ومســئولیتی را کــه در حــال انجــام ان‬ ‫هســتیم را خــوب انجــام مــی دهیــم یا نــه؟ اگر خوب‬ ‫انجــام دهیــم ‪،‬اضطــراب مــا مفید اســت‪.‬‬ ‫مثــا بــرای درس خوانــدن مقــداری اضطــراب داریــم‬ ‫همــان باعــث مــی شــود بهتــر درس بخوانیــم ونمــره‬ ‫بهتــری بگیریــم‪ ،‬امــا اگــر ان اضطراب انقدر مشــغله‬ ‫ذهنــی ایجــاد کنــد کــه مــدام درگیــری فکــری وحتــی‬ ‫دچــار تپــش قلــب شــویم تمرکز مــان را از دســت می‬ ‫دهیــم و‪...‬یعنــی اضطرابمــان بیــش از انــدازه شــده‬ ‫ودیگــر مفیــد نیســت‪.‬‬ ‫یــا زمانــی کــه ایــن اضطــراب باعــث ایجــاد ناراحتــی‬ ‫زیاد وســلب اســایش دایمی ما شــود هم مشــخص‬ ‫مــی شــود کــه از میــزان طبیعــی فراتــر رفتــه اســت‪.‬‬ ‫با اضطراب مقابله کنیم یا از ان فرار کنیم؟‬ ‫هــر کســی بــا اضطــراب هایــش بــه روشــی‬ ‫برخــورد مــی کنــد ‪،‬بعضــی ترجیــح مــی دهنــد از‬ ‫کنــار ان رد شــوند ‪.‬برخــی ســعی مــی کننــد از‬ ‫ان دوری یــا بــه عبارتــی فــرار کننــد وبرخــی هــم‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد بــا اضطرابهایشــان رو دررو‬ ‫شــوند وبــا انهــا مقابلــه کننــد‪.‬‬ ‫فــرار و اجتنــاب از موقعیــت هــای اضطــراب زا‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا اضطــراب را بهتــر نمــی کنــد بلکــه ان را تشــدید‬ ‫هــم مــی کنــد ‪.‬انســان از هرچــه فــرار کنــد ترســش‬ ‫از ان بیشــتر مــی شــود و بــه قــول معــروف ((در بــا‬ ‫بــودن بــه از بیــم بالســت‪)).‬‬ ‫یعنــی وقتــی بــا تــرس هــا واضطــراب هــا مواجــه‬ ‫شــویم ‪،‬مــی بینیــم انقــدر هــم کــه گمــان مــی‬ ‫کردیــم ترســناک نبــوده وهمیــن اضطــراب هــا را‬ ‫کــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬ســمیه نیســتانی کارشــناس دایــره‬ ‫مشــاوره کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫هدی ســادات پاک نهــاد ‪ -‬دکتــر مونــا عباســی‪ ،‬روان درمانگر‬ ‫و روانــکاو می گویــد‪« :‬بیــش از ‪ ۲۵‬درصــد از نوجوانــان و‬ ‫جوانــان جامعــه دچــار الگــوی منفــی افراطــی کمال گرایــی‬ ‫هســتند‪ .‬بررســی ها نشــان می دهــد کــه متاســفانه ســطح‬ ‫کمال گرایــی در نوجوانــان تــا حــدی بــاال اســت کــه ان هــا بــه‬ ‫دالیلــی مثــل کمال گرایــی و انتظاراتــی نظیــر کســب نمــره بــاال‪،‬‬ ‫رتبــه برتــر در کنکــور یــا یک شــبه ثروتمنــد شــدن دســت بــه‬ ‫خودکشــی می زننــد‪».‬‬ ‫ایــن روزهــا کمال گرایــی‪ ،‬بی عیــب و نقــص بــودن در تمــام‬ ‫ـی جوانــان تجلــی کــرده اســت‪ .‬ان هــا نه تنهــا‬ ‫زمینه هــای زندگـ ِ‬ ‫می خواهنــد ازنظــر وضــع مالــی در باالتریــن ســطح قــرار‬ ‫بگیرنــد بلکــه تــاش می کننــد تــا ازنظــر ظاهــری کامــل باشــند‪.‬‬ ‫دوروبرمــان کــم نیســتند جوانانــی بــه خاطر جســتجوی کمال و‬ ‫بی عیــب و نقصــی‪ ،‬اینــده را بــرای خودشــان تیره و تــار کرده اند‬ ‫چراکــه ایده ال گــرا هســتند و جــز بــه کمــال و بهتریــن بــودن‬ ‫رضایــت نمی دهنــد‪ .‬نســل جدیــد انتظــارات باالیــی از دیگــران‬ ‫دارنــد و نســبت بــه نســل های قبلــی انتظــارات بیشــتری از‬ ‫خــود دارنــد؛ امــا یــک ســوال مهــم‪« :‬ایــا انتظــار بهتریــن بــودن‬ ‫از خودمــان نگران کننــده اســت؟»‬ ‫دکتــر مونــا عباســی‪ ،‬متخصــص روانشناســی ســامت‪،‬‬ ‫روان درمانگــر و روانــکاو می گویــد برخــاف انچــه افــراد تصــور‬ ‫می کننــد کــه کمال گرایــی یــک محــرک ســالم اســت امــا‬ ‫این طــور نیســت؛ کمال گرایــی نه تنهــا می توانــد شــما را از‬ ‫زندگــی ناراضــی کنــد بلکــه می توانــد ســامت روان افــراد را نیــز‬ ‫بــه خطــر بینــدازد‪.‬‬ ‫کمال گرایی سمی را با کمال گرایی سالم اشتباه نگیرید‬ ‫هم ـه ی مــا انســان ها در زندگــی بــه دنبــال تــاش هســتیم‬ ‫تــا رشــد کنیــم و اســتعدادهای بالقوه مــان را پــرورش دهیــم‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬همــه مــا انســان ها پتانســیل هایی داریــم و ســعی‬ ‫می کنیــم تــا ایــن پتانســیل ها را بالفعــل کنیــم تــا بتوانیــم‬ ‫بــه کمــال مطلــوب دســت پیــدا کنیــم امــا دســتیابی بــه کمــال‬ ‫همیشــه مثبت نیســت‪ .‬دکتر عباســی با تقســیم کمال گرایی‬ ‫بــه ســالم و ناســالم می گویــد‪« :‬فــردی کــه دارای ویژگــی‬ ‫کمال گرایــی مطلــوب یــا ســالم اســت‪ ،‬در مســیر زندگــی بــه‬ ‫دنبــال اهدافــی اســت کــه بــرای ان هــا تــاش می کنــد و ایــن‬ ‫تالش هــا بــه او احســاس لــذت بخشــی می دهــد»‬ ‫عباســی در خصــوص کمال گرایــی ناســالم می گویــد‪:‬‬ ‫«فــردی کــه دارای ویژگی هــای کمال گرایــی نامطلــوب یــا‬ ‫ناســالم اســت‪ ،‬معموال ًاهداف دسـت نیافتنی‪ ،‬غیرمنطقی‬ ‫یــا غیرمعقــول را دنبــال می کنــد‪ .‬ایــن افــراد معمــوال ًفقــط‬ ‫بــه نتیجــه و رســیدن بــه هــدف فکــر می کننــد و همیشــه‬ ‫ـول مســیر ِ رســیدن بــه اهــداف احســاس بی قــراری‪،‬‬ ‫در طـ ِ‬ ‫اضطــراب و ناامیــدی دارنــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس ادامــه می دهــد‪« :‬افــراد دارای کمال گرایــی‬ ‫ناســالم‪ ،‬بــه دلیــل انکــه ایــده ال و اســتانداردهای زندگی شــان‬ ‫بســیار باالســت‪ ،‬درنهایــت حالت هایــی مثــل افســردگی و‬ ‫احســاس عزت نفــس پاییــن را تجربــه می کننــد‪».‬‬ ‫کمال گرایی افراطی‪ ،‬نوعی اختالل شخصیت است‬ ‫عباســی بــا اشــاره بــه عالئــم ســندروم پرفکشنیســم یــا‬ ‫کمال گرایــی افراطــی می گویــد‪« :‬در ایــن ســندرم‪ ،‬فــرد حتــی‬ ‫بــا رســیدن بــه اهــداف‪ ،‬ارزوهــا و انتظــارات‪ ،‬احســاس رضایــت‬ ‫نــدارد و حــال خوبــی را احســاس نمی کنــد؛ درواقــع ایــن فــرد‬ ‫همیشــه احســاس بی قراری دارد و همیشــه احســاس می کند‬ ‫کار نیمه تمــام دیگــری وجــود دارد؛ درســت مثــل کوهنــوردی‬ ‫کــه یــک قلــه را فتــح می کنــد و احســاس می کنــد یــک قلــه‬ ‫دیگــری وجــود دارد کــه بایــد فتــح کنــد و بــه همیــن ترتیــب‬ ‫همیشــه در پــی جســتجوی فتــح کــردن قله هایــی اســت کــه‬ ‫تمامــی هــم نــدارد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس‪ ،‬کمال گرایــی افراطــی را نوعــی اختــال‬ ‫شــخصیت می دانــد و می گویــد‪« :‬کمال گرایــی افراطــی‬ ‫می توانــد جــزو زیرمجموعــه اختالل هــای شــخصیت وســواس‬ ‫و اجبــار بــه انجــام یــک کار قــرار بگیــرد؛ چــون ایــن افــراد‬ ‫هیــچ حــد متوســطی در زندگی شــان بــرای انجــام کارهــا قائــل‬ ‫نیســتند و همیشــه احســاس می کننــد کــه بایــد کارهــا را بــه‬ ‫نحــو احســن انجــام دهنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬شکســت و انجــام ندادن‬ ‫درســت کارهــا بــرای ان هــا احســاس اضطــراب و هراس هــای‬ ‫زیــادی را ایجــاد می کنــد‪».‬‬ ‫هــراس‬ ‫و‬ ‫«اضطــراب‬ ‫ دهــد‪:‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ایــن روانشــناس ادامــه‬ ‫ِ‬ ‫نگران کننــده در ایــن افــراد باعــث می شــود ان هــا از انجــام‬ ‫دادن کارهــا ســر بــاز زننــد و یــک الگــوی اجتنابــی در انجــام‬ ‫کارهــا داشــته باشــند؛ به عبارتی دیگــر‪ ،‬فــرد بــا ایــن ذهنــت‬ ‫منفــی کــه مبــادا کار را خــراب کنــد یــا شکســتی در هدفــش‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬وارد مقولــه کاری نمی شــود و غالبــا ًاز تــاش‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهدافــش دســت برمــی دارد‪».‬‬ ‫خانواده ها مقصر اصلی ظهور این سندروم هستند‬ ‫عباسی سرمنشا ظهور سندروم پرفکشنیسم در نوجوانان و‬ ‫جوانــان را خانواده هــا می دانــد و می گویــد‪« :‬معمــوال ًوالدیــن‬ ‫کمال گــرا‪ ،‬فرزنــدان کمال گرایــی را تربیــت می کننــد؛ ایــن پــدر‬ ‫و مادرهــا بــدون در نظــر گرفتــن توانایی هــا و اســتعدادهای‬ ‫فرزندشــان‪ ،‬از همــان کودکــی از او انتظــارات باالیــی دارنــد و‬ ‫حتــی گاهــی والدیــن تمایــل دارنــد تــا فرزندشــان ادامه دهنــده‬ ‫ارزوهــای ناتمــام خودشــان باشــند‪ .‬ایــن دســته والدیــن‪ ،‬ایــن‬ ‫ذهنیــت را در فرزندشــان ایجــاد می کننــد کــه تــو بایــد تنهــا‬ ‫برحســب معیارهایــی کــه مــا تعییــن می کنیــم فــان کار یــا‬ ‫رفتــار را انجــام دهــی‪».‬‬ ‫مقابــل والدیــن ســخت گیر‪ ،‬بــه‬ ‫نقطــه‬ ‫ایــن روانشــناس در‬ ‫ِ‬ ‫والدینی اشــاره می کند که فرزندشــان را بیش ازاندازه تشــویق‬ ‫می کننــد‪« :‬والدینــی کــه فرزندشــان را بیش ازانــدازه تشــویق‬ ‫می کنند نیز می توانند باعث ایجاد ســندروم پرفکشنیســم در‬ ‫فرزندشــان شــوند‪ .‬درواقع‪ ،‬این دوســت داشــتن های شــرطی‬ ‫و تشــویق ها بــه کــودک ایــن پیغــام را می دهــد کــه مــا خــودت‬ ‫را دوســت نداریــم بلکــه ان رفتــار‪ ،‬دســتاورد و موفقیتــت بــرای‬ ‫مــا لذت بخــش اســت و این هــا باعــث می شــود تــا تــو را‬ ‫دوســت داشــته باشــیم‪».‬‬ ‫عباســی ایــن دوســت داشــتن های شــرطی را عامــل ایجــاد‬ ‫اضطــراب در کــودکان می دانــد‪« :‬بچه هــا بــا این گونــه دوســت‬ ‫داشــتن ها از طــرف والدیــن‪ ،‬تصــور می کننــد همیشــه بایــد‬ ‫بــه دنبــال راضــی کــردن والدینشــان باشــند و وقتــی احســاس‬ ‫می کننــد نمی تواننــد انتظــارات پــدر و مادرشــان را بــراورده‬ ‫کننــد‪ ،‬دچــار ناتوانــی‪ ،‬ناامیــدی و افســردگی می شــوند‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس ادامــه می دهــد‪« :‬عــاوه بــر اینکــه ســبک‬ ‫فرزندپــروری والدیــن در ابتــای فرزنــدان بــه ایــن ســندروم‬ ‫تاثیــر دارد امــا نــوع سرشــت یــا خلق وخــوی بچه هــا هــم‬ ‫می توانــد تاثیرگــذار باشــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬بعضــی بچه هــا بــه دلیــل‬ ‫مســائل سرشــتی یــا ژنتیکــی‪ ،‬ســختگیری های زیــادی نســبت‬ ‫بــه خودشــان دارنــد‪».‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۵‬درصــد نوجوانــان دچــار کمال گرایی افراطی‬ ‫هستند‬ ‫بــه گفتــه عباســی‪ ،‬ســن نوجوانــی زنــگ خطــری بــرای ابتــا‬ ‫بــه ایــن ســندروم اســت‪« :‬بچه هــا در دوران کودکــی شــاید‬ ‫خیلــی متوجــه انتظــارات باالی والدین و کمال گرایی نشــوند‬ ‫امــا بــا ورود بــه ســن بلــوغ‪ ،‬نوجــوان احســاس می کنــد کــه‬ ‫بایــد یــک مقــدار بــه سرنوشــتش جدی تــر نــگاه کند و از ســن‬ ‫نوجوانــی بــه بعــد‪ ،‬بــه دلیــل مواجــه بــا چالش هایــی مثــل‬ ‫انتخــاب رشــته و شــغل‪ ،‬کمال گرایــی افراطــی در نوجوانــان‬ ‫پررنگ تــر می شــود‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس می گویــد بیــش از ‪ ۲۵‬درصــد از نوجوانــان‬ ‫و جوانــان جامعــه دچــار الگــوی منفــی افراطــی کمال گرایــی‬ ‫هســتند‪« :‬متاســفانه ســطح کمال گرایی در نوجوانان تا حدی‬ ‫بــاال اســت کــه بررسـی ها نشــان می دهــد نوجوانــان و جوانــان‬ ‫بــه دالیلــی مثــل کمال گرایــی و انتظاراتــی نظیــر کســب نمــره‬ ‫بــاال‪ ،‬رتبــه برتــر در کنکــور یــا یک شــبه ثروتمنــد شــدن دســت‬ ‫بــه خودکشــی می زننــد‪».‬‬ ‫راه های شناسایی سندروم پرفکشنیسم‬ ‫عباســی دربــاره ســنجش میــزان کمال گــرا بودن افــراد توضیح‬ ‫می دهــد‪« :‬یکــی از روش هــای اطمینان بخــش برای دســتیابی‬ ‫بــه تشــخیص میــزان کمال گرایــی‪ ،‬مراجعــه بــه متخصــص و‬ ‫روانــکاو اســت کــه در ایــن روش بــا اســتفاده از پرسشــنامه‪،‬‬ ‫میــزان کمال گرایــی مثبــت و منفــی فــرد نمره گــذاری و ارزیابــی‬ ‫می شــود‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس یکــی دیگــر از روش هــای ســنجش‬ ‫کمال گرایــی را خودارزیابــی دانســت و افــزود‪« :‬افــراد‬ ‫می تواننــد بــا خــودکاوی و ارزیابــی خــود بررســی کننــد کــه ایــا‬ ‫بعــد از رســیدن بــه هدفشــان احســاس لــذت می کننــد یــا‬ ‫همچنــان احســاس نگرانــی و اضطــراب دارنــد؟‪ ،‬ایا فرجام یک‬ ‫کار برایشــان مهــم اســت یــا کیفیــت کار؟‪ ،‬ایــا از تــرس اینکــه‬ ‫نتواننــد کاری را به طــور کامــل انجــام دهند‪ ،‬مرتــب ان را عقب‬ ‫می اندازنــد؟؛ این گونــه خودارزیابی هــا می توانــد در تشــخیص‬ ‫میــزان کمال گرایــی موثــر باشــد‪».‬‬ ‫سندروم پرفکشنیسم می تواند خطرناک باشد‬ ‫عباســی دربــاره خطــرات کمال گرایــی افراطــی می گویــد‪:‬‬ ‫«هنگامی کــه فــرد‪ ،‬هــدف و احســاس مثبــت بــودن خــودش‬ ‫را بــا دســتاوردها و اســتاندارهای باالیــی می ســنجد‪ ،‬زمانــی‬ ‫کــه نتوانــد بــه نتیجــه دلخواهــش برســد‪ ،‬خــودش را ســرزنش‬ ‫کــرده و احســاس به دردنخــور بــودن می کنــد‪ .‬ایــن احســاس‬ ‫درنهایــت منجــر بــه کمبــود اعتمادبه نفــس‪ ،‬احســاس شــرم‪،‬‬ ‫احســاس گنــاه‪ ،‬احســاس خجالــت در ارتبــاط بــا دیگــران و‬ ‫خودکم بینــی می شــود‪».‬‬ ‫عباســی می گویــد افــرادی کــه دچــار ســندروم پرفکشنیســم‬ ‫هســتند غالبــا ًاشــتباهات خودشــان را خیلــی زود فرامــوش‬ ‫نمی کننــد و مرتــب نشــخوار ذهنــی دارنــد‪« :‬احساســات‬ ‫منفــی در ایــن افــراد گاهــی در حــدی اســت کــه نســبت بــه‬ ‫خودشــان تصویــر منفــی پیــدا می کننــد؛ همچنیــن چــون خــود‬ ‫ایــده ال ایــن افــراد بــا خــود واقعی شــان خیلــی فاصلــه دارد‬ ‫و اغلــب احســاس می کننــد کــه هیچ وقــت نمی تواننــد بــه‬ ‫ان اســتانداردهای خودشــان برســند‪ ،‬متاســفانه دســت بــه‬ ‫خودکشــی می زدنــد‪».‬‬ ‫با این سندروم مقابله کنید‬ ‫عباســی به منظــور پیشــگیری از ســندروم کمال گرایــی‬ ‫افراطــی می گویــد‪« :‬خانواده هــا بایــد دســت از مقایســه‬ ‫فرزندشــان بــا دیگــران بردارنــد و در دوران مدرســه ســعی‬ ‫کننــد نمــرات فرزندشــان را بــا خــودش مقایســه کننــد نــه بــا‬ ‫همکالســی هایش؛ همچنیــن والدیــن بایــد اســتعدادهای‬ ‫منحصربه فــرد فرزندشــان را شناســایی و ان هــا را تقویــت‬ ‫کننــد؛ والدیــن نبایــد بنــا بــه خواســته خــود‪ ،‬فرزندشــان را‬ ‫در مســیری هدایــت کننــد کــه اســتعداد و پتانســیلی در ان‬ ‫زمینــه نــدارد‪ .‬ایــن رفتارهــا باعــث رشــد هویــت و شــخصیت در‬ ‫کــودکان می شــود‪».‬‬ ‫ایــن روان درمانگــر ادامــه می دهد‪«:‬والدیــن از همــان کودکــی‬ ‫بایــد ایــن حــس را در فرزندشــان ایجــاد کننــد کــه ارزشــمند‬ ‫بــودن فقــط رســیدن بــه هدف نیســت بلکه تــاش کردن مهم‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن اگــر کــودک اقدامــات کوچکــی بــرای رســیدن‬ ‫بــه اهدافــش انجــام می دهــد‪ ،‬والدیــن می توانند او را تشــویق‬ ‫کننــد؛ حتــی بــه بزرگ ســاالن پیشــنهاد می کنــم کــه اگــر بــرای‬ ‫رســیدن بــه هدفــی کارهایــی انجــام می دهنــد‪ ،‬بــه خــود جایــزه‬ ‫بدهنــد و خودشــان را تشــویق کننــد‪».‬‬ ‫عباســی در پایــان تاکیــد می کنــد‪« :‬اگــر احســاس می کنیــد‬ ‫کــه کمال گرایــی در توانایــی شــما بــرای داشــتن یــک زندگــی‬ ‫شــاد اختــال ایجــاد کــرده یــا باعــث شــده تــا بــه دنبــال‬ ‫اســیب رســاندن بــه خــود یــا دیگــران باشــید‪ ،‬حتمــا ً بــه‬ ‫روانپزشــک یــا متخصــص ســامت روان مراجعــه کنیــد‬ ‫چراکــه درمــان‪ ،‬به ویــژه درمــان شــناختی‪-‬رفتاری بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد روش هــای جدیــدی بــرای تفکــر در مــورد‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 18‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪1401 631‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫بیش از یک میلیون‬ ‫رایانه شخصی را‬ ‫افزونه های الوده‬ ‫کروم ‪،‬الوده می کنند‬ ‫بدافزار ناشناخته اندروید‬ ‫از طریق برنامه ‪VPN‬‬ ‫به کاربران حمله می کند‬ ‫در اخریــن بررســی بعمــل امــده ‪ 30‬برنامــه افزودنی مخرب‬ ‫در مرورگرهای ‪ Chrome‬و ‪ microsoft edge‬منتشر شده‬ ‫اســت کــه تعــدادی در ایــن بخش معرفی شــده اســت‬ ‫می دانیــد کــه بایــد مراقــب انچــه کــه روی رایانــه خــود‬ ‫نصــب می کنیــد باشــید‪ ،‬امــا مرورگرهــای وب انقــدر پیچیــده‬ ‫و قدرتمنــد شــده انــد کــه اساســا ً ماشــین هــای مجــازی‬ ‫کوچکــی هســتند کــه حتــی مــی تواننــد کارهایــی ماننــد‬ ‫پخــش ویدیوهــای ‪ YouTube‬را نیــز انجــام دهنــد‬ ‫پــس بهتــر اســت تــا فرصــت دیگــری را بــرای یــاداوری‬ ‫بــه خودمــان در نظــر بگیریــم‪ ،‬هنــگام نصــب برنامه هــای‬ ‫افزودنــی مرورگــر‪ ،‬حتــی از منابــع ظاهــرا ًایمــن‪ ،‬بــه همــان‬ ‫انــدازه بــه مراقبــت و احتیــاط نیــاز داریــم کــه از منابــع نــا‬ ‫معتبــران هــا را دانلــود کنیــم‪ ،‬بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬اخریــن‬ ‫بدافــزار افزونــه مرورگــر تــا بــه حــال بیــش از یــک میلیــون بار‬ ‫دانلــود و نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬محقــق امنیتــی ‪ Guardio Labs‬گــزارش‬ ‫می دهــد کــه اخریــن دســته از برنامــه هــای افزودنــی را در‬ ‫حالــی مشــاهده کــرده اســت کــه نتایــج جســتجوی کاربــر را‬ ‫ربــوده و مــی توانــد تبلیغــات را بــه صفحــات دیگــر نیزتزریق‬ ‫کنــد‪ .‬بدافــزار تبلیغاتــی موســوم بــه « ‪»Dormant Colors‬‬ ‫در بیــن ‪ 30‬برنامــه افزودنــی مختلــف در هــر دو فروشــگاه‬ ‫وب ‪ Chrome‬و افزونه هــای مایکروســافت اج پخــش شــده‬ ‫اســت‪( .‬اخریــن نســخه ‪ Edge‬بــر اســاس کرومیــوم اســت‬ ‫و می توانــد برنامه هــای افزودنــی مبتنــی بــر کــروم را بــدون‬ ‫تغییــر اجــرا کنــد‪).‬‬ ‫کاربــران اندرویــد بوســیله نــرم افزارهــای جاسوســی‬ ‫موســوم بــه ‪ SandStrike‬کــه از طریــق برنامــه هــای ‪VPN‬‬ ‫الــوده بــه بدافــزار مــی شــوند‪ ،‬مــورد هــدف مهاجمــان‬ ‫اینترنتــی قــرار مــی گیرنــد‪ .‬بــه طــور خالصــه‪ ،‬مهاجمــان‬ ‫نرم افزارهای جاسوســی بشــدت مخفیانه و پیچیده را در‬ ‫داخــل یــک برنامــه ‪ VPN‬بــه گــردش در مــی اورنــد‪.‬‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری در ازمایشــگاه کسپرســکی‬ ‫گــزارش دادنــد کــه یــک کمپیــن جاسوســی توســط‬ ‫مهاجمــان بــا اســتفاده از‪ SandStrike‬ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن برنامــه مخــرب ‪ VPN‬توســط مهاجمــان بــه‬ ‫عنــوان روشــی ســاده بــرای فــرار از سانســور مطالــب در‬ ‫برخــی نقــاط خــاص جهــان بــه بــازار عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫کرومیــوم ‪ :‬پــروژه ای بــرای ســاخت یــک مرورگــر وب متــن‬ ‫بــاز اســت کــه گــوگل کــروم و چنــد مرورگــر دیگــر از جملــه‬ ‫مرورگر اپرا و مایکروســافت اج بر پایه ان ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫در زمــان نــگارش ایــن مقالــه‪ ،‬افزونــه هــای شناســایی شــده‬ ‫از فروشــگاه هــای مختلــف حــذف شــده انــد‪ .‬هــر کســی کــه‬ ‫پســوندهای زیــر را در مرورگــر خــود نصــب کــرده باشــد بایــد‬ ‫فــورا ًانهــا را حــذف کنــد‪:‬‬ ‫• ‪Action Colors‬‬ ‫• ‪Background Colors‬‬ ‫• ‪Border Colors‬‬ ‫• ‪Change Color‬‬ ‫• ‪Colors Mode‬‬ ‫• ‪Colors Scale‬‬ ‫• ‪Dood Colors‬‬ ‫• ‪Get Colors‬‬ ‫• ‪Hex Colors‬‬ ‫• ‪Imginfo‬‬ ‫• ‪Mega Colors‬‬ ‫• ‪Mix Colors‬‬ ‫• ‪More Styles‬‬ ‫• ‪Nino Colors‬‬ ‫• ‪Power Colors‬‬ ‫• ‬]‪Refrech Color ‪[sic‬‬ ‫• ‪Single Color‬‬ ‫• ‪Soft View‬‬ ‫• ‪Style Flex‬‬ ‫• ‪Super Colors‬‬ ‫• ‪WebPage Colors‬‬ ‫• ‪What Color‬‬ ‫• ‪Xer Colors‬‬ ‫ایــن بدافزارهــا عــاوه بــر تزریــق تبلیغــات بــه صفحــات‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬ظاهــرا ً می توانــد لینک هــای وابســته را بــه‬ ‫وب ســایت های خریــدی کــه دارای محبوبیــت هســتند‬ ‫اضافــه کنــد کــه در نتیجــه توســعه دهنده افزونــه مــی توانــد‬ ‫درامــدی از پیونــد دادن کاربــران بــرای خریــد محصــوالت بــه‬ ‫دســت مــی اورنــد‪ ،‬دقیقــا بــه ماننــد درامــدی کــه ســایت های‬ ‫وابســته از لینــک دادن کاربــران بــه ســایت هــای محبــوب‬ ‫اینترنتــی بــه دســت مــی اورنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه امــکان دارد برنامه هــای افزودنــی‬ ‫همچنیــن بتواننــد کاربــران را به صفحات فیشــینگ که برای‬ ‫ســرقت اطالعــات ورودی کاربــر تنظیــم شــده اند هدایــت‬ ‫کننــد‪ ،‬البتــه ایــن مــورد تــا کنــون مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بــه نظــر می رســد گــوگل و مایکروســافت‬ ‫افزونه هایــی را کــه بــه خطــر افتاده انــد حــذف کرده انــد‪،‬‬ ‫امــا هیــچ مانعــی بــرای توســعه دهندگان ایــن افزونــه هــا‬ ‫دیــده نمی شــود و انهــا بــه ســادگی مــی تواننــد حســاب های‬ ‫بیشــتری را بســازند و دوبــاره ان هــا را اپلــود کننــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد که دیگر نیازی نیســت که از نســخه های‬ ‫موســوم بــه وحشــی یــا رام نشــده (نســخه هایــی کــه هیــچ‬ ‫نظــارت بــر انهــا نیســت) بارگذاری شــده در وب ســایت های‬ ‫هرزنامــه چیــزی بگوییــم‪ ،‬چــرا کــه تــا کنــون از هیــچ فیلتــر‬ ‫امنیتــی عبــور نکــرده انــد‪ .‬بهتــر اســت کــه بــرای محافظــت از‬ ‫خــود‪ ،‬ســعی کنیــد کــه همیشــه قبــل از نصــب منبــع افزونــه‬ ‫مرورگــر را بررســی و یــک انتــی ویــروس فعــال را در حــال‬ ‫اجــرا نگــه داریــد ‪.‬‬ ‫کانال های توزیع بدافزار‬ ‫مهاجمــان بــرای توزیــع ایــن بدافــزار بــه طــور فعــال‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی فیــس بــوک و اینســتاگرام‪،‬‬ ‫حســاب هــای جعلــی بــا ‪ 1000‬دنبــال کننــده را ایجــاد‬ ‫مــی کردنــد و بــا ایــن حســاب های جعلــی‪ ،‬قربانیــان‬ ‫را بــه کانــال تلگرامــی کــه توســط انهــا اداره می شــود‬ ‫هدایــت می کننــد‪ .‬در کانــال تلگرامــی چندیــن لینــک‬ ‫مخــرب بــرای دانلــود و نصــب اپلیکیشــن مخــرب ‪VPN‬‬ ‫ارائــه شــده اســت‪ .‬اگرچــه ایــن برنامــه مخــرب اســت‪،‬‬ ‫اما از زیرســاخت ‪ VPN‬خود اســتفاده می کند ونشــان‬ ‫مــی دهــد ‪ VPN‬کامــا ً کاربــردی و عملیاتــی اســت‪.‬‬ ‫بــا نصــب ‪ VPN، SandStrike‬بــر روی دســتگاه هــای‬ ‫مــورد نظــر مســتقر مــی شــود کــه توانایــی ســرقت طیــف‬ ‫گســترده ای از داده هــای حســاس را از دســتگاه های‬ ‫قربانیــان دارد‪.‬‬ ‫داده هایی شامل‪:‬‬ ‫ گزارش تماس‬‫ لیست های تماس‬‫‪ -‬جاسوسی از فعالیت های قربانیان‬ ‫روندهای ‪APT‬‬ ‫بازیابیامنیتسایبری‬ ‫فرایندی است که مدت ها‬ ‫قبل از وقوع یک حمله‬ ‫سایبری اغاز می شود‬ ‫درحالی کــه بیشــتر ســازمان ها در صــورت حمــات ســایبری‬ ‫بیمــه دارنــد‪ ،‬حــق بیمـه ای کــه می پردازنــد بســتگی بــه نحــوه‬ ‫شناســایی‪ ،‬شناســایی و واکنــش کسـب وکار بــه ایــن حمــات‬ ‫و ســرعت بهبــودی ان هــا دارد‪.‬‬ ‫ســازمان هایی کــه می تواننــد انعطاف پذیــری و انطباق پذیــری‬ ‫خود را با دستورالعمل های ‪ NIS‬ثابت کنند‪ ،‬در صورت حمله‬ ‫می تواننــد به ســرعت بهبــود یابنــد و می تواننــد خطــرات و حــق‬ ‫بیمــه خــود را کاهــش دهنــد‪ .‬یــک برنامــه عالــی بازیابــی امنیت‬ ‫ســایبری می توانــد کســب وکارها را از اســیب طوالنی مــدت‬ ‫نجــات دهــد و در هزینــه ان هــا صرفه جویــی کنــد‪.‬‬ ‫یک تهدید همیشه در حال تکامل‬ ‫ســازمان ها بــرای ســبقت از مجرمــان ســایبری رقابــت‬ ‫می کننــد و درنتیجــه‪ ،‬مــا شــاهد ســرمایه گذاری بســیاری‬ ‫از کســب وکارها بــرای شناســایی و شناســایی حمــات‪،‬‬ ‫پیشــگیری از حمــات در وهلــه اول و پاســخ بــه حمــات زنده‬ ‫هســتیم؛ امــا ان هــا همــان مبالــغ را بــرای بازیابــی حمــات‬ ‫خــرج نمی کننــد‪ .‬ان ها ممکن اســت تمام دســتورالعمل های‬ ‫مربوطــه را دنبــال کــرده باشــند و حتــی اســتاندارد ‪27000 ISO‬‬ ‫را پیاده ســازی کــرده باشــند‪ ،‬امــا هیچ کــدام از این هــا بــه‬ ‫ان هــا کمــک نمی کنــد تــا بفهمنــد چگونــه می تواننــد پــس از‬ ‫یــک حملــه ســایبری جــدی‪ ،‬کس ـب وکار خــود را بازگرداننــد‪.‬‬ ‫تــا ســال های اخیــر‪ ،‬ایــن ســرمایه گذاری بــر روی بازیابــی امنیت‬ ‫ســایبری صرفــا ًیــک تمریــن ســاالنه روی میز یــا ازمایش بازیابی‬ ‫و یــا ممیــزی برنامه هــای بازیابــی می شــد‪ .‬درحالی کــه ایــن بایــد‬ ‫انجــام شــود و به تنهایــی کافــی نیســت‪.‬‬ ‫بیمــه امنیــت ســایبری نیــز البتــه حیاتــی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا فقــط بخشــی از ضررهــا را‬ ‫پوشــش می دهــد‪ .‬ضررهــای اینــده را‬ ‫پوشــش نمی دهــد‪ .‬واقعیــت ایــن اســت که‬ ‫اکثــر ســازمان ها بازیابــی کامــل پــس از یــک‬ ‫حملــه را بســیار دشــوار می داننــد‪ .‬ان هایــی‬ ‫کــه بیشــتر روی بازیابــی بالیــا و تــداوم‬ ‫کس ـب وکار ســرمایه گذاری می کننــد خیلــی‬ ‫ســریع تر از رقبــای کــم امادگــی خــود از ایــن‬ ‫حمــات نجــات پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫چهــار مولفــه اصلــی یــک برنامــه‬ ‫موثــر بازیابــی امنیــت ســایبری‬ ‫‪ .1‬اقدام پیشگیرانه‬ ‫یــک طــرح بازیابــی امنیــت ســایبری خــوب برنام ـه ای اســت‬ ‫کــه هرگــز موردنیــاز نباشــد‪.‬‬ ‫بهبــودی قبــل از وقــوع فاجعــه‪ ،‬در مرحلــه پیــش از اختــال‬ ‫شــروع می شــود‪ .‬مرکز عملیات امنیتی ســازمان باید توانایی‬ ‫شناســایی ســریع هرگونــه نفــوذ و فعال کــردن فرایند بازیابی‬ ‫فاجعــه (کــه تیــم مدیریــت حادثــه اصلــی را در برمی گیــرد) را‬ ‫قبــل از اینکــه تاثیــر حملــه احســاس شــود را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬مسئولیت ها و مسئولیت پذیری‬ ‫مــردم بایــد نقــش خــود را در صــورت وقــوع یــک حادثــه‬ ‫امنیتــی ســایبری و نحــوه واکنــش ان هــا بــه ایــن رویــداد‬ ‫بداننــد‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه بــه ان هــا دسترســی فــوری‬ ‫بــه تمــام داده هایــی کــه بــرای تصمیم گیــری ســریع و برقــراری‬ ‫ارتبــاط موثــر بــا بقیــه کسـب وکار نیــاز دارنــد‪ ،‬می دهنــد‪( .‬ایــن‬ ‫زمینه هــا معمــوال ًهنگام انجــام ازمایش های ســاالنه بازیابی‬ ‫فاجعــه نادیــده گرفتــه می شــوند ‪ -‬فشــار بــر زمــان و ارتباطــات‬ ‫وجــود نــدارد و شــرکت کنندگان می داننــد کــه تمریــن بــرای‬ ‫اهــداف ممیــزی انجــام می شــود‪).‬‬ ‫تعــداد کمــی از ســازمان ها واقعــا ً روی تجزیه وتحلیــل و‬ ‫بهبــود نحــوه ایفــای نقــش افــراد و ارتبــاط بــا چالش هــای خود‬ ‫در ایــن موقعیت هــا کار می کننــد‪ ،‬امــا این هــا زمینه هــای‬ ‫بســیار مهمــی بــرای انجــام کار درســت هســتند‪.‬‬ ‫‪ .3‬داشــتن معمــاری‪ ،‬امنیــت و فراینــد بازیابــی مناســب‬ ‫فنــاوری اطالعــات‬ ‫ســازمان هایی بــا معمــاری ‪ IT‬مناســب‪ ،‬زمــان بازیابــی و‬ ‫اهــداف نقطــه و سیاسـت های امنیتــی از مزیــت قابل توجهــی‬ ‫در فرایند بازیابی هســتند‪ .‬البته‪ ،‬سیســتم ها و فرایندها تنها‬ ‫در صورتــی کار می کننــد کــه به درســتی پیاده ســازی شــوند‬ ‫و نیازهــای کس ـب وکار را برطــرف کننــد‪ .‬یــک معمــاری خــوب‬ ‫تعریف شــده‪ ،‬به درســتی اجراشــده و هماهنــگ بــا پشــتیبان‬ ‫گیــری ایمــن می توانــد میلیون هــا نفــر را ازنظــر از دســت دادن‬ ‫داده هــا و هزینه هــای باج افــزار صرفه جویــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬درس اموزی و اعمال تغییرات‬ ‫پــس از هــر حادثــه امنیــت ســایبری‪ ،‬ســازمان ها بایــد انچــه‬ ‫را کــه از ایــن تجربــه اموخته انــد تجزیه وتحلیــل کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫فراینــدی اســت کــه بایــد اشــکارا‪ ،‬صادقانــه و بــدون ســرزنش‬ ‫انجــام شــود‪ .‬کسـب وکار چگونــه عمــل کــرد؟ ایــا هرکســی بــرای‬ ‫ایفــای نقش هــای خــود بــه ان نیــاز دارد؟ ایــا ان هــا ارتبــاط‬ ‫موثــری برقــرار کردنــد؟ سیســتم ها و فرایندهــای موجود چگونه‬ ‫عمــل کردنــد؟ یــک بررســی کامــل انجــام دهیــد تــا بفهمیــد چــه‬ ‫چیــزی موثــر بــوده و چــه چیــزی بایــد تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫پس از درک این عوامل و شناســایی نقاط ضعف‪ ،‬ســازمان‬ ‫می تــوان بــر طراحــی مجــدد یــا به روزرســانی معمــاری و‬ ‫رویه هــا و بــر امــوزش مجــدد کارکنــان تمرکــز کــرد (چیــزی‬ ‫کــه بایــد به طــور منظــم اتفــاق بیفتــد)‪ .‬می تــوان نتیجه گیــری‬ ‫کــرد بازیابــی فراینــدی اســت کــه مدت هــا قبــل از وقــوع یــک‬ ‫حملــه ســایبری اغــاز می شــود نــه زمانــی کــه داده هــا ایمــن‬ ‫می شــوند‪ ،‬بلکــه زمانــی کــه ســازمان می توانــد بگویــد کــه‬ ‫همه چیــز را از رویــداد یــاد گرفتــه اســت و تغییــرات الزم را‬ ‫بــرای جلوگیــری از تکــرار ان انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫تغییــرات قابــل توجهــی در تاکتیــک هــا‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابزارهــا و تکنیــک هــای مــورد اســتفاده مهاجمــان ‪APT‬‬ ‫در ســه ماهــه ســوم ســال ‪ 2022‬وجــود داشــته کــه بــه‬ ‫چنــد مــورد جدیــد از انهــا اشــاره کــرده ایــم‪:‬‬ ‫ پلتفــرم بدافــزار پیشــرفته جدیــد کــه شــرکت های‬‫مخابراتــی‪ ،‬ارائــه دهنــدگان خدمــات اینترنتــی و‬ ‫دانشــگاه هــا را هــدف قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫ ارتقــاء بــه ابزارهــای پیشــرفته و پیچیــده در حــال‬‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫ کمپین های ‪ APT‬همچنان بر جاسوســی ســایبری‬‫بــه عنــوان یکــی از اهــداف اصلی خود متمرکز هســتند‪.‬‬ ‫در اوایــل ســپتامبر‪ ،‬صنایــع مخابراتــی‪ ،‬بخش هــای‬ ‫اموزشــی و ‪ISP‬هــا در افریقــا و خاورمیانــه بــا یــک‬ ‫پلتفــرم بدافــزار جدیــد بــه نــام متاتــرون مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫توصیه‬ ‫تحلیلگــران امنیتــی توصیــه های زیر را بــه عنوان راهی‬ ‫بــرای جلوگیــری از حمله مهاجمــان ارائه کرده اند‪:‬‬ ‫ ارتقاء تیم امنیت سایبری خود‬‫ دسترســی بــه اطالعــات اخریــن تهدیدهــا یکــی از‬‫حیاتــی تریــن کارهایــی اســت کــه مــی توانیــد بــرای تیم‬ ‫‪ SOC‬خــود انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫ راه حــل هــای ‪ EDR‬کــه در ســطح ســازمانی‬‫هســتند توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ حفاظــت از نقطــه پایانــی بخــش ضــروری از‬‫اســتراتژی فنــاوری اطالعــات شــما اســت‪.‬‬ ‫ ارائــه امــوزش هــا و اطــاع رســانی هــای امنیــت‬‫ســایبری‬ ‫دعوت به همﮑاری‬ ‫ﺑﺎ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫�‬ ‫�ﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر ﯿ��ﻢ � ا��ﺪهام ���ﻦ ﺑﺎ�ﺪ‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪٠1٧326٨٨214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪٠٩11٧6٧44٩٧ :‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪ -631‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-631‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/14‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/14 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/09 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫چهار شنبه ‪08//18‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری رهبر ما ان طفل ‪13‬‬ ‫و صنایع دستی گلستان‬ ‫ساله است که با قلبی‬ ‫بهترین ظرفیت برای‬ ‫کوچکنارنجک‬ ‫جهانی کردن گردشگری‬ ‫به کمر بست‬ ‫گلستان ‪ ،‬دیوار دفاعی‬ ‫گرگان است‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬دیــوار دفاعــی و چنــد هزارســاله گــرگان بهتریــن ظرفیــت بــرای‬ ‫جهانی کــردن صنعــت گردشــگری گلســتان و رفــع محرومیــت از چهــره‬ ‫ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫محمــد جــواد ســاوری شــامگاه ســه شــنبه در مراســم افتتــاح‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی اقــوام ایــران در گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬یکــی‬ ‫از دالیلــی کــه تاکنــون از ظرفیــت ایــن اثــر مهــم تاریخــی بــرای رونــق‬ ‫گردشــگری گلســتان اســتفاده نشــده اســت‪ ،‬معرفــی کــم و همچنیــن‬ ‫فراهم نبــودن زیرســاخت های الزم اســت کــه تــاش می کنیــم ایــن‬ ‫کمبودهــا را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه همــان انــدازه کــه تخــت جمشــید نمــاد اصالــت و تاریــخ‬ ‫ایــران زمیــن اســت‪ ،‬دیــوار ‪ ۲۰۰‬کیلومتــری گــرگان هــم دارای اهمیــت و‬ ‫ارزش تاریخــی اســت کــه بایــد بیــش از گذشــته بــه ان پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان‬ ‫رونــق گردشــگری ایــن اســتان را نیازمنــد توجــه بیشــتر دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی ایــن اســتان در صــورت فراهــم کــردن‬ ‫زیرســاخت هــا و معرفــی صحیــح مــی توانــد موجــب تحــول گســترده در‬ ‫اقتصــاد و معیشــت گلســتان شــود‪.‬‬ ‫دیــوار دفاعــی‪ ،‬دیــوار بــزرگ گــرگان یــا دیــوار ســرخ کــه در برخــی متــون‬ ‫قدیمــی بــا عنــوان «مــار ســرخ» مطــرح شــده یکــی از ســه دیــوار تاریخــی‬ ‫جهــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن دیــوار بــا طــول حــدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر و عــرض بیــن ‪ ۲‬متر تــا ‪ ۱۰‬متر‪ ،‬با‬ ‫نام هــای ســد اســکندر‪ ،‬ســد انوشــیروان‪ ،‬ســد فیــروز‪ ،‬دیــوار دفاعــی‪ ،‬قــزل‬ ‫ییــان‪ ،‬قــزل االنــگ و االن (بــه زبــان ترکمنــی) هــم در منابــع جغرافیــای‬ ‫تاریخــی و ســفرنامه ها نــگارش شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه بقایــای دیــوار تاریخــی از کرانه هــای شــرقی دریــای خــزر تــا‬ ‫ارتفاعــات و دره هــای البــرز شــرقی در دامنــه بیلــی کــوه (پــارک ملــی‬ ‫گلســتان نزدیــک روســتای «زاو» در شــمال شــرقی شهرســتان کاللــه)‬ ‫قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫پیشــتر تاریــخ ســاخت دیــوار گــرگان را به دوره اشــکانی نســبت می دادند‬ ‫امــا مطالعــات پژوهشــی و ازمایشــگاهی انجــام شــده در ســال های اخیــر‬ ‫نشــان داد کــه ایــن دیــوار در دوره ساســانی و بــه منظــور جلوگیــری از‬ ‫هجــوم اقــوام شــمالی احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاوری همچنیــن گفــت‪ :‬جزیــره اشــوراده دیگــر جاذبــه مهم گردشــگری‬ ‫گلســتان اســت کــه امیدواریــم بــا حمایــت بیشــتر دولــت‪ ،‬مشــکالت‬ ‫مربــوط بــه تکمیــل زیرســاخت هــای گردشــگری در ان برطــرف شــده و‬ ‫شــاهد حضــور گردشــگران در تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر باشــیم‪.‬‬ ‫پانزدهمیــن جشــنواره اقتصــاد و فرهنــگ اقــوام ایــران زمیــن شــامگاه‬ ‫‪/‬ســه شــنبه‪ /‬بــا حضــور احمــد وحیــدی وزیــر کشــور در محــل دائمــی‬ ‫نمایشــگاه های بیــن المللــی گلســتان در گــرگان اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره بــا تــا ‪ ۲۱‬ابــان مــاه بــه مــدت پنــج روز‪ ،‬عصرهــا در کیلومتــر‬ ‫‪ ۵‬جــاده گــرگان ‪ -‬اق قــا دایــر اســت‪.‬‬ ‫پانزدهمیــن دوره ایــن رویــداد فرهنگــی در بخش هــای صنایع دســتی‪،‬‬ ‫ســوغات‪ ،‬موســیقی‪ ،‬گردشــگری و بوم گــردی‪ ،‬ســیاه چادر و عشــایر‪،‬‬ ‫روســتاهای هــدف گردشــگری‪ ،‬غذاهــای ســنتی و بازی هــای‬ ‫بومــی و محلــی بــا حضــور هنرمنــدان اســتان های مختلــف کشــور‬ ‫برنامه ریزی شــده اســت‪.‬‬ ‫هنرمنــدان صنایع دســتی ‪ ۳۱‬اســتان کشــور و همچنیــن ‪ ۲۱‬گــروه‬ ‫موســیقی ســنتی و ایینــی از ‪ ۹‬اســتان در ایــن جشــنواره هنــر خــود را‬ ‫عرضــه می کننــد‪.‬‬ ‫ت قرانــی در کنــار ترویــج اموزه هــای‬ ‫تقویــت فعالیــ ‬ ‫دینــی‪ ،‬معرفــی ارزش هــای اســامی و روایتگــری‬ ‫از دسیســ ه دشــمنان در اتفاقاتــی ماننــد حادثــه‬ ‫تروریســتی شــاهچراغ و دنبال کــردن منظومــه فکــری‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب بــه اعتقــاد کارشناســان می تواند‬ ‫باعــث تربیــت دانش اموزانــی مومــن و انقالبــی و اگاه‬ ‫بــه مســائل روز شــود‪.‬‬ ‫مســلمان از کودکــی بــا قــران و اهــل بیــت(ع) اشــنا‬ ‫می شــود و عــاوه بــر تاثیرگــذاری خانــواده در ترویــج‬ ‫معــارف قرانــی‪ ،‬معلمــان پرورشــی هــم در مــدارس‬ ‫می تواننــد بــرای گســترش اموزه هــای ایــن کتــاب اســمانی‬ ‫بــا معرفــی کتاب هــای متناســب در ایــن رابطــه ماننــد‬ ‫«طــرح کلــی اندیشــه اســامی در قــران» اثر رهبر معظم‬ ‫انقــاب موثــر باشــند‪.‬‬ ‫ایــران اســامی ‪ ۳۶‬هــزار دانــش امــوز شــهید تقدیــم‬ ‫کــرده کــه محمدحســین فهمیــده از جملــه ان هاســت کــه‬ ‫بــا روحیــه قرانــی و والیــت پذیــری بــرای دفــاع از خــاک و‬ ‫ن خــود را فــدا کــرد و بــه فرمــوده امــام‬ ‫نامــوس کشــور جــا ‬ ‫خمینــی (ره) «رهبــر مــا ان طفــل ‪ ۱۳‬ســاله ای اســت که با‬ ‫قلــب کوچــک خــود بــا نارنجــک خــود را زیــر تانــک دشــمن‬ ‫انداخــت و ان را منهــدم کــرد»‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬ارائــه اموزه هــای دینــی و‬ ‫اســامی برگرفتــه از کتــاب قــران و بیانــات رهبــری در‬ ‫محیط هــای اموزشــی همــراه بــا اگاهــی دانــش امــوزان‬ ‫از توطئه هــای دشــمنان از جملــه عوامــل موثــر در تقویت‬ ‫روحیــه ظلم ســتیزی و مبــارزه بــا اســتکبار در جامعــه‬ ‫محســوب می شــود کــه نتیجــه ان تربیــت نوجوانانــی‬ ‫ماننــد شــهید محمدحســین فهمیــده اســت‪.‬‬ ‫بصیــرت و اگاهــی دانــش امــوزان ایــران در ســایه تعالیم‬ ‫اســامی و مفاهیــم قرانــی رو بــه افزایــش اســت و در‬ ‫طــول دوران تحصیــل ایــات کالم اللــه مجیــد بــه انــان‬ ‫تدریــس و در کنــار ان فعالیت هــای فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی و‬ ‫عقیدتــی متنوعــی در قالــب تشــکل های دانــش امــوزی و‬ ‫پایگاه هــای بســیج ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫تــاش دشــمنان بــرای نفــوذ بــر فکــر و اندیشــه‬ ‫کــودکان و نوجوانــان‬ ‫دشــمنان کــه توطئه هایشــان برای خدشــه وارد کــردن به‬ ‫ارمان هــا و ارزش هــای انقــاب اســامی بــا شــکل دهی‬ ‫جنــگ تحمیلــی و اعمــال تحریم هــا شکســت خــورد بــه‬ ‫فکــر نفــوذ بــر تفکــر و اندیشــه کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و‬ ‫جوانــان ایرانــی بــا اســتفاده از هــر ابــزاری از برنامه هــای‬ ‫ماهــواره ای گرفتــه تــا شــبکه های مجــازی افتادنــد و هــر‬ ‫روز فعالیت هــای خــود را توســعه می دهنــد‪.‬‬ ‫لیــا عنایــت ســرخوش مدیــر دبیرســتان دخترانــه‬ ‫شــاهد گنبــدکاووس معتقــد اســت‪ ،‬دشــمنان مــدارس‬ ‫و دانشــگاه ها را تحــت نظــر گرفتنــد و تــاش دارنــد‬ ‫بــر ذهــن نوجوانــان و جوانــان رختــه کننــد و بــا تغییــر‬ ‫باورهــای انــان بتواننــد خمپاره هــای فکــری خــود را بــر‬ ‫روی انــان پیــاده ســازند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش دسترســی بــه اینترنــت‬ ‫و فضاهــای مجــازی بــه ویــژه در جریــان درگیــری بــا کرونــا‬ ‫و لــزوم توســعه فعالیت هــای غیرحضــوری‪ ،‬قدرت هــای‬ ‫اســتکباری از ایــن وضعیــت بــرای تبلیــغ تفکــرات ضــد‬ ‫دینــی خــود بهــره جســتند لــذا می طلبــد مســووالن فعــال‬ ‫در حوزه هــای فرهنگــی و اموزشــی بیــش از گذشــته‬ ‫نســبت بــه مســائل روز دنیــا هوشــیار باشــند‪.‬‬ ‫ایــن مدیــر مدرســه‪ ،‬کودکــی و نوجوانــی را جــزو‬ ‫حســاس ترین دوران زندگی انســان دانســت و گفت‪ :‬الزم‬ ‫اســت با تولید محتواهای کارشناســی مناســب با شــرایط‬ ‫روز جامعــه و تنــوع بخشــی در فعالیت هــای فرهنگــی در‬ ‫کنــار توســعه اموزه هــای قرانــی جلــو پــروژه نفــوذ دشــمن‬ ‫گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫یادگیــری منظومــه فکــری رهبــر معظــم انقــاب رشــد‬ ‫دهنــده روحیــه والیت پذیــری دانــش امــوزان‬ ‫کارشــناس حــوزه پرورشــی در امــوزش و پــرورش معتقــد‬ ‫اســت‪ :‬در حــوزه مســائل پرورشــی ارائــه مطالــب داغ و‬ ‫احساســی بــا تاثیرگــذاری کوتــاه مــدت فایــده ای نــدارد‬ ‫و بایــد بــر روی بحــث والیت پذیــری دانــش امــوزان بــا‬ ‫یاددهــی منظومــه فکــری رهبــر معظــم انقــاب کار شــود‪.‬‬ ‫فاطمــه شــیردل افــزود‪ :‬شــرایط جامعــه ایجــاب می کنــد‬ ‫تــا در بحــث پرورشــی‪ ،‬بــرای رشــد بــار فکــری و اعتقــادی‬ ‫دانــش امــوزان بــه ویــژه در مقطــع دبیرســتان کتاب هــای‬ ‫متناســب ماننــد «طــرح کلــی اندیشــه اســامی در قــران»‬ ‫بــا محوریــت مباحــث دینــی و اعتقــادی و کتــاب «دکل»‬ ‫بــا محوریــت بیانیــه گام دوم انقــاب امــوزش داده شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬الزم اســت معلمــان پرورشــی بــه ویــژه‬ ‫انــان کــه بــا دانــش امــوزان مقطــع دبیرســتان ســروکار‬ ‫دارنــد حتمــا یــک دور ایــن کتاب هــا را خوانــده و بــه زبــان‬ ‫ســاده توضیحات الزم را در کالس های درس ارائه دهند‬ ‫تــا نوجوانــان بــا شــور و اشــتباق بــه خوانــدن ایــن کتاب هــا‬ ‫تمایــل پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫معاون پرورشــی دبیرســتان دخترانه شاهد گنبدکاووس‬ ‫افــزود‪ :‬دانــش امــوزان بــا اگاهــی نســبت بــه منظومــه‬ ‫فکــری رهبــری بــا مطالعه کتاب های پیشــنهادی از همان‬ ‫دوران مدرســه بــا بحــث والیت مــداری اشــنا شــده و بــه ان‬ ‫اعتقــاد قلبــی پیــدا می کننــد و دیگــر بــه راحتــی مســائل‬ ‫انحرافــی مــورد نظــر دشــمنان بــر روی فکــر و اندیشـ ه انان‬ ‫تاثیــر نمی گــذارد‪.‬‬ ‫رسیدن دانش اموزان به ارامش با توسل به شهدا‬ ‫وی حرمــت گذاشــتن بــه پــدر و مــادر‪ ،‬معلمــان و رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب در کنــار احتــرام بــه شــهدا را از مهمتریــن‬ ‫اموزش هــای در حــال ارائــه در مدرســه برشــمرد و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬در کنــار برنامه هــای اموزشــی بــا رویکــرد دشــمن‬ ‫شناســی و ترویــج مفاهیــم قرانــی‪ ،‬بــه دختــران محصــل‬ ‫توصیــه می کنــم همــواره در ابتــدای ورود بــه مدرســه بــرای‬ ‫ارامــش دل خــود و شــادی روح شــهدا صلــوات بفرســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در برخــی مواقــع دانــش امــوزان بــا حضور‬ ‫در دفتــر پرورشــی از ســختی درس هــا گالیــه دارنــد کــه‬ ‫مهمتریــن توصیـه ام بــه انــان وضو گرفتن و نمــاز خواندن‬ ‫و بعــد هــم توســل بــه شهداســت و هــر کــدام از انــان بعد‬ ‫از گذشــت مدتــی بــا حضــور دوبــاره در دفتــرم از رســیدن‬ ‫بــه ارامــش ابــراز خوشــحالی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس پرورشــی گفــت‪ :‬امســال در دبیرســتان‬ ‫دخترانــه شــاهد گنبــدکاووس اتاقــی را تبدیــل بــه بیــت‬ ‫الشــهدای کوچکــی کردیــم تــا هــر دانش امــوزی که دلش‬ ‫هــوای خلــوت کــردن داشــت بــرای راز و نیــاز بــا شــهدا از‬ ‫ایــن محــل اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫شــیردل بــا محکومیــت حادثــه تروریســتی شــاهچراغ که‬ ‫باعــث شــهادت ســه نفــر از دانــش امــوزان شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مراســم یادبــود همــراه بــا کرســی تــاوت قــران و تشــییع‬ ‫نمادیــن ایــن شــهدا در مدرســه برگــزار و یــک نفــر هــم‬ ‫نحــوه شــکل گیری ایــن حادثــه را روایتگــری کــرد که بســیار‬ ‫تاثیرگــذار بــر روی دانــش امــوز بــود‪.‬‬ ‫تدریس اموزه های قرانی در تمام مدارس‬ ‫مدیــر یکــی از مراکــز دارالقــران گنبــدکاووس هــم بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬کتــاب قــران سراســر معرفــت و روشــنایی اســت و‬ ‫اموزه هــای ان بــرای یــک فــرد مســلمان بــا ذات قرانــی و‬ ‫عالقــه بــه اهــل بیــت(ع) می توانــد در زندگــی تاثیــر زیادی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫منصــور صالحــی افــزود‪ :‬بکارگیــری نــکات اخالقــی‬ ‫موجــود در قــران و احادیــث‪ ،‬تاثیــر مســتقیمی بــر رفتــار‬ ‫دانــش امــوزان در کانــون خانــواده‪ ،‬محیــط اجتماعــی و‬ ‫همکالسی هایشــان دارد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬امــروزه اموزه هــای قرانــی در تمــام‬ ‫مقاطــع تحصیلــی بــه صــورت کتبــی‪ ،‬فایــل صوتــی و‬ ‫لوح هــای فشــرده در اختیــار دانــش امــوز قــرار می گیــرد‬ ‫کــه بــا همراهــی بیشــتر خانــواده نســبت بــه اگاه ســازی‬ ‫فرزندانشــان از اهمیــت و جایــگاه کالم اللــه مجیــد در‬ ‫تمــام ابعــاد زندگــی انســان ها‪ ،‬اینده ســازانی معتقــد و بــا‬ ‫ایمــان تربیــت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫تاثیر تولید محتوا بر افزایش اگاهی دانش اموزان‬ ‫یکــی از دانــش امــوزان دبیرســتان دخترانــه شــاهد‬ ‫گنبــدکاووس گفــت‪ :‬نســل امــروز مــا بــرای بــاال بــردن‬ ‫اگاهــی خــود از مســائل جامعــه و گرفتن تصمیم درســت‬ ‫نیازمنــد ارائــه محتواهــای مناســب از طریــق رســانه ها و‬ ‫شــبکه های مجــازی اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه جعفــرزاده کــه مســوولیت پایگاه بســیج مدرســه‬ ‫خــود را نیــز بــر عهــده دارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اخیــرا بــرای افزایش‬ ‫اگاهــی خــود شــروع بــه خوانــدن کتــاب و دنبــال کــردن‬ ‫ســخنان رهبــر معظــم انقــاب کــردم کــه روشــنی بخــش‬ ‫راه تمــام مــردم ایــران اســامی و بشــریت اســت‪.‬‬ ‫وی از مســووالن حــوزه فرهنگــی کشــور خواســت در‬ ‫بحــث تولیــد محتواهایــی بــا مضمون هــای متنــوع و‬ ‫جــذاب تاریخــی و دینــی بــرای افزایــش اگاهــی نســل‬ ‫کــودک و نوجوانــان نســبت بــه گذشــته ایــران اســامی و‬ ‫انتخــاب مســیر درســت در زندگــی تــاش مضاعف تــری‬ ‫داشــته باشــند چراکــه تاثیــر فیلــم و ســریال از خوانــدن‬ ‫کتــاب در ایــن نســل خیلــی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫تاثیــر مســتقیم فضــای مجــازی بــرای نســل دهــه‬ ‫هشــتا د ی‬ ‫زهــرا اشــکانی از دیگــر دانــش امــوزان ایــن مدرســه‬ ‫هــم گفــت‪ :‬دسترســی بــه اینترنــت و فضــای مجــازی‬ ‫بــرای دانــش امــوزان دهــه هشــتادی خیلــی راحت تــر از‬ ‫دهه هــای قبل تــر اســت و دشــمن بــا ســوء اســتفاده از‬ ‫ایــن ظرفیــت تــاش دارد بــر فکــر و اندیشــه ایــن قشــر‬ ‫بــرایرســیدنبــهاهــدافســودجویانهخــودتاثیــربگــذارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حجــاب هیــچ محدودیتــی بــرای زنــان ایجــاد‬ ‫نکــرده اســت و خیلــی از بانــوان ایرانــی در رده هــای بــاالی‬ ‫علمــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اقتصــادی و سیاســی بــا حجــاب کامــل‬ ‫در ســطح بیــن الملــل مشــغول فعالیــت هســتند چــرا کــه‬ ‫داشــتن پوشــش را بــرای خــود محدودیــت نمی داننــد‪.‬‬ ‫ایــن دانــش امــوز اظهارداشــت‪ :‬بــرای مــن و دیگــر دانــش‬ ‫امــوزان حفــظ ارزش هــا و ارمان هــای انقــاب اســامی‬ ‫کــه افــراد زیــادی در ایــن راه شــهید شــدند مهــم اســت‬ ‫و بــا افزایــش ســطح اگاهــی خــود در مســائل دینــی و‬ ‫اعتقــادی و فراگیــری اموزه هــای قرانی و حرکت در مســیر‬ ‫خــط فکــری رهبــری بــه دشــمن اجــازه نفــوذ بــر تفکــر و‬ ‫اندیشــه مان را نمی دهیــم‪.‬‬ ‫تاکیــد مســووالن بــر اقناع ســازی اعتقــادی‬ ‫نســل جــوان‬ ‫همچنیــن ایــت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی نماینــده‬ ‫ولی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان از امــوزش‬ ‫و پــرورش خواســت در جهــت اقناع ســازی اعتقادی نســل‬ ‫نوجــوان و پاســخ بــه ســواالت ایــن قشــر بیشــتر تــاش‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان هــم بیــان کــرد‪:‬‬ ‫پویش هــای مختلفــی بــرای پیــاده ســازی منویــات رهبــری‬ ‫در بحــث تحصیــل و تهذیــب در کنــار توجــه بیشــتر بــه‬ ‫رویکردهــای قرانــی در حــوزه امــوزش و پــرورش اســتان‬ ‫شــکل گرفتــه چــرا کــه ایجــاد نشــاط و شــادابی و تشــویق‬ ‫بــرای رســیدن بــه موفقیــت در میــان دانــش امــوزان‬ ‫نیازمنــد همدلــی در ســایه ترویــج معــارف قرانــی و‬ ‫ارزش هــای اســامی اســت‪.‬‬ ‫ســید رضــا نظــری ادامــه داد‪ :‬اگــر قــرار اســت کار بزرگــی‬ ‫در امــوزش و پــرورش اســتان انجــام شــود بایــد از کالس‬ ‫اول شــروع کــرد لــذا تمــام معلمــان این پایــه در دوره های‬ ‫توانمندســازی بــا رویکــرد قرانــی شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫نظــری افــزود‪ :‬بــا ایجــاد قــرارگاه قرانــی در تمــام‬ ‫شهرســتان ها تاکنــون ‪ ۱۴‬هــزار دانــش امــوز تحــت‬ ‫پوشــش در امدنــد و تــاش داریــم ســال اینــده با ســبک و‬ ‫ســیاق جدیــد تعــداد انــان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی انجــام کار خــوب در حــوزه دانــش امــوزی را نیازمنــد‬ ‫همراهــی افــرادی اشــنا بــه زبــان دانــش امــوزی بــرای‬ ‫جهــاد تبییــن دانســت و گفــت‪ :‬روی معلمــان انقالبــی و‬ ‫جــوان کار شــده کــه بــا حضــور در مــدارس جهــاد تبییــن‬ ‫را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫همچنیــن از دانــش امــوزان توانمنــد دعــوت کردیــم کــه‬ ‫خودشــان در مــدارس بحــث جهــاد تبییــن را پیگیــری کنند‬ ‫بــه عنــوان مثــال تعــدادی از دختــران مــا در دبیرســتان‬ ‫نمونــه فرهنــگ گــرگان کتاب صعــود ‪ ۴۰‬ســاله را برای هم‬ ‫کالسـی های خــود تدریــس و تبییــن می کننــد و ایــن رونــد‬ ‫در سراســر اســتان هــم پیگیــری می شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 942

روزنامه بازار کسب و کار پارس 942

شماره : 942
تاریخ : 1402/11/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 941

روزنامه بازار کسب و کار پارس 941

شماره : 941
تاریخ : 1402/11/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 940

روزنامه بازار کسب و کار پارس 940

شماره : 940
تاریخ : 1402/11/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 939

روزنامه بازار کسب و کار پارس 939

شماره : 939
تاریخ : 1402/11/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!