روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 630 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 630

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 630

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 630

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪125 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 17‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/08-‬نوامبر‪ /13-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪630 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫نشریات زرد و نشانه رفتن‬ ‫شعور مخاطب!‬ ‫‪3‬‬ ‫قوانین سازمانی مقدم تر از قوانین مجلس‬ ‫گره گشایی دولت‬ ‫از صنعت فرش‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫از مهر ماه مابه التفاوت‬ ‫افزایشحقوق هامحاسبه‬ ‫و در ابان پرداخت‬ ‫می شود‬ ‫گلوگاه هایفساد‬ ‫را سازمان اداری‬ ‫واستخدامیشناسایی‬ ‫و برطرف کند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫برای حفظ متخصصان‬ ‫امنیت سایبری‪ ،‬کار از‬ ‫راه دور را به عنوان یک‬ ‫گزینه در نظر بگیرید‬ ‫دو وظیفه امروز امت اسالمی‬ ‫‪7‬‬ ‫« ادای حق جامعیت‬ ‫اسالم » « اتحادمسلمین»‬ ‫است‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪630‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫قوانین سازمانی مقدم تر از قوانین مجلس‬ ‫گره گشایی دولت از صنعت‬ ‫فرش خراسان شمالی‬ ‫زینب جوان‬ ‫نکتــه اینجاســت کــه مملکــت مــا قوانیــن خوبــی دارد که همواره در جهت حمایــت از تولید وضع‬ ‫شــده امــا متاســفانه هیچــگاه از ایــن قوانیــن بــه درســتی اســتفاده نشــده و قوانیــن پایین دســتی‬ ‫داخلــی دســتگاه ها و ســازمانها مقــدم تــر بــر قوانیــن مجلس اســت‪...‬‬ ‫صنعــت فــرش خراســان شــمالی کــه چنــد ســالی اســت‬ ‫اســیر دســت دالالن شــده و بــا مشــکالت زیــادی مواجــه‬ ‫اســت‪ ،‬توانســته بــا سیاســت هــای حمایتــی دولــت جــان‬ ‫دوبــاره گیــرد و مرهمــی بــر دســت های تــرک خــورده‬ ‫قالی بافــان باشــد‪.‬‬ ‫گره هــای ریــز و درشــتی کــه بــا تــرک هــای دســت‪ ،‬هــزاران‬ ‫نقــش را بــر قالــی مــی گســتراند و بــر پیکر دارها می نشــیند‬ ‫و انجایــی کــه گــر ه هنــر و خالقیــت در تــار و پــود فــرش‬ ‫دوروی ترکمــن بیــداد مــی کنــد‪ ،‬تــو را بــه تماشــای ایــن اثــر‬ ‫جاویــدان فــرا مــی خوانــد‪.‬‬ ‫دختــران ترکمــن بــا رواندازهــای هفــت رنگشــان همزمــان بــا‬ ‫طلــوع خورشــید بــه امیــد اینکــه امــروز یک رج بیشــتر از دیروز‬ ‫ببافنــد کار خــود را اغــاز مــی کننــد و بــا هنرنمایــی دســت هــای‬ ‫خــود فرشــی مــی بافنــد کــه هــر گوشــه ان حرفــی بــرای گفتــن‬ ‫دارد و بــه رویــت لبخنــد مــی زنــد‪ ،‬گویــی نفــس مــی کشــد و بــا‬ ‫بافنــدگان ایــن مــرزو بــوم هم نفــس می شــود‪.‬‬ ‫هنرمندانــی کــه بیشــترین وقــت خــود را بــا بافــت فــرش‬ ‫مــی گذراننــد و بــا اوازهــای محلــی نقشــی بــر قالــی مــی زنند‬ ‫و بــا ایــن امیــد کــه بــا تمــام شــدن گــره هایــی کــه بــر فــرش‬ ‫مــی زننــد‪ ،‬گــره ای از مشــکالت انهــا بــاز شــود‪.‬‬ ‫بــی تردیــد زنــان قالی بــاف ترکمــن اثرهــای بــا ارزشــی‬ ‫بــا اســتفاده از ابــزار ســاده‪ ،‬مــواد و رنــگ طبیعــی نوعــی‬ ‫شــاهکار هنــری خلــق مــی کننــد کــه نمایــش ایــن فرش هــا‬ ‫در موزه هــای معتبــر جهــان ایــن موضــوع را ثابــت می کنــد‪.‬‬ ‫هنــر قالــی بافــی در مناطــق مــرزی خراســان شــمالی یکــی‬ ‫از هنرهــای اصیــل و جذابــی بــوده کــه از دیربــاز بــا دســتان‬ ‫هنرمند مردمان این ســرزمین در هم تنیده شــده اســت و‬ ‫این هنر به صورت ســنتی و ســینه به ســینه به نسـل های‬ ‫امــروزی انتقال یافتــه اســت‪.‬‬ ‫قالــی در ابتــدا بــا نقــش و نگارهــای ســاده در ذهــن بافنــدگان‬ ‫شــکل گرفته و بافتــه می شــد امــا امــروزه قالی بافــی بــه یکــی از‬ ‫ل شــده اســت‪.‬‬ ‫صنایــع پردرامــد و پرمخاطــب در ایــن خطــه تبدیـ ‬ ‫بــرای بافــت فــرش دســتباف‪ ،‬تنهــا دســتگاه ســاده ای‬ ‫بــه نــام دار و ابزارهــای ســاده ای از جملــه چاقــو‪ ،‬شــانه و‬ ‫قــاب الزم اســت و صــدای «دفتیــن» کــه می تــوان ان را از‬ ‫ویژگی هــای ایــن هنــر بــه حســاب اورد‪.‬‬ ‫امــا صــدای ایــن «دفتیــن هــا» از دور خــوش اســت و‬ ‫گاهــی رج هــا یکــی پــس از دیگــری در پــس مشــکالت‬ ‫ایــن هنرمنــدان پنهــان مــی شــود و اینجاســت کــه بایــد پــای‬ ‫صحبــت هــا و درد و دل هــای ایــن هنرمنــدان نشســت‪.‬‬ ‫پرسه دالالن در بازار فرش‬ ‫هنــر فــرش بافــی در ایــن خطــه بیشــتر در روســتاهای‬ ‫مناطــق مــرزی شهرســتان راز و جــرگالن انجــام مــی شــود‬ ‫و بدلیــل دوری از شــهر‪ ،‬دالالن وارد عرصــه مــی شــوند و بــا‬ ‫هــر ترفنــدی ایــن هنر بــا ارزش را از چنگ روســتاییان خارج‬ ‫و بــا قیمــت باالتــر در بــازار عرضــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫از طرفــی نبــود شــبکه تهیــه و توزیــع مــواد اولیــه باعث تجدید‬ ‫دالل بــازی در بــازار فــرش دســتباف ایــن خطــه شــده و این امر‬ ‫بــه مــرور زمــان کاهــش کیفیــت تولیــدات فــرش و از دســت‬ ‫دادن بازارهــای خارجــی و داخلــی را بــه دنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫یکــی از هنرمنــدان فــرش دســتباف خراســان شــمالی در‬ ‫بــاره مشــکالت ایــن حــوزه مــی گویــد‪ :‬بیــش از ســه دهــه‬ ‫قالــی مــی بافــم و در ایــن دوران بیــش از ‪ ۱۰۰‬تختــه قالــی‬ ‫و قالیچــه بافتــه ام‪ ،‬ولــی دالالن و واســطه گــران بیشــترین‬ ‫بهــره را از دســترنج مــن بــرده انــد چــرا کــه مکانــی بــرای‬ ‫فــروش ایــن محصــول نیســت‪.‬‬ ‫صاحــب جمــال رحیمــی می افزایــد‪ :‬امــروز دیگــر خریــدار‬ ‫انچنانــی بــرای محصــوالت مــا نیســت و کســانی کــه در ایــن‬ ‫رشــته فعالیــت مــی کننــد بــا مشــکل نبــود بــازار فــروش‬ ‫دســت و پنجــه نــرم می کننــد‪.‬‬ ‫وی می گویــد‪ :‬هــر روز کــه پیــش مــی رود بــا افزایــش‬ ‫قیمــت مــواد اولیــه مواجــه مــی شــویم و ایــن رونــد بــرای‬ ‫تولیدکننــدگان عمــده بــه صرفــه اســت و هنرمندانــی کــه‬ ‫تــک فــرش تولیــد مــی کننــد متضــرر مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن بافنــده فــرش خراســان شــمالی بیمــه را از دیگــر‬ ‫مشــکالت ایــن عرصــه عنــوان کــرد و مــی افزایــد‪ :‬تامیــن‬ ‫اجتماعــی در رابطــه بــا بیمــه عرصــه را بــرای بافنــدگان تنــگ‬ ‫کــرده اســت چــرا کــه در برخــی مــوارد بافنــده بــا هفــت یــا‬ ‫هشــت ســال ســابقه مــدت کوتاهــی را اســتراحت و یــا‬ ‫مســافرت مــی رود و کارشناســان بــر ایــن اصــل کــه فــرد‬ ‫دیگــر بافندگــی نمــی کنــد‪ ،‬بیمــه وی را قطــع مــی کننــد‪.‬‬ ‫رحیمــی از مســووالن خواســت تــا بــا برنامــه ریــزی اصولــی‬ ‫و بــا تامیــن نیازهــای اساســی بافنــدگان فــرش دســتباف‬ ‫تــاش کننــد و بــر دغدغه هــای انــان بکاهنــد و ایــن هنــر‬ ‫دســتی بمانــد‪.‬‬ ‫خالء اموزش قال بافی‬ ‫ایــات کــرد خراســان از نــگاره هــا و نقشــمایه هــای همچــون‬ ‫اس (‪ ،)S‬انــواع چنــد ضلعــی‪ ،‬تصاویــر انســان و حیوانــی و‬ ‫باالخــص نــگاره هــای نباتــی در تولیــد فــرش اســتفاده مــی‬ ‫کننــد و ایــن طــرح هــا و نقــوش بــرروی دســتبافته هــای‬ ‫مختلفــی همچون قالیچه‪ ،‬گلیم‪ ،‬ســفره‪ ،‬خورجیــن‪ ،‬کجاوه‪،‬‬ ‫توبــره پشــتی‪ ،‬چنتــه‪ ،‬نمکــدان‪ ،‬تــوه و جــوال بافتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫طــرح پرچمــی‪ ،‬طــرف فیــل پــا‪ ،‬طــرح ترکمنــی‪ ،‬طــرح‬ ‫معلــم و طــرح قفقــازی از مهمتریــن طرح هایــی اســت کــه‬ ‫بیشــتر در بیــن قالیچــه هــا و قالــی های بافته شــده توســط‬ ‫مــردم ایــن منطقــه دیــده مــی شــود و نیــاز اســت تــا ایــن‬ ‫طــرح هــا بــه روز و ســلیقه هــای جدیــد طراحــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از بافنــدگان فــرش دســتباف خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬فــرش هــای ســنتی کــه‬ ‫توســط بافنــدگان ایــن اســتان تهیــه مــی شــود برگرفتــه از‬ ‫نقشـه های قدیمی اســت که نســل به نســل و یا ســینه به‬ ‫ســینه انتقــال یافتــه و ایــن خــود نیازمنــد بــروز شــدن اســت‬ ‫و ایــن هنرمنــدان نیازمنــد امــوزش بــرای طــرح و نقشـه های‬ ‫روز هســتند تــا فــرش مخاطــب پســند تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫«اُغل تاج پارســا» از زنان بافنده ترکمن می افزاید‪ :‬افزایش‬ ‫‪ ۷۰‬درصــدی قیمــت مــواد اولیــه مشــکالتی را بــرای بافنــدگان‬ ‫ایجــاد کــرده اســت و هیــچ نظارتــی بــر قیمت هــا وجــود نــدارد‬ ‫و از انجایــی کــه بیشــتر بافنــدگان از اقشــار ضعیــف جامعــه‬ ‫هســتند تهیــه مــواد اولیــه بســیار ســخت شــده اســت‪.‬‬ ‫سرابی به نام بیمه‬ ‫بــر اســاس امــار رســمی اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی؛ ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر بافنــده در خراســان شــمالی دارای کارت‬ ‫قالی بافــی هســتند و ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۲۶۰‬نفــر معــادل ‪ ۸۷‬درصــد از ایــن‬ ‫تعــداد زیــر پوشــش بیمــه قــرار ندارنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بیمــه شــدن تنهــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۴۰‬بافنــده در‬ ‫اســتان رقــم بســیار ناچیــزی اســت و زیبنــده قطــب تولیــد‬ ‫فــرش دورو و ترکمــن نیســت‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۵۰‬هــزار نفــر در ایــن‬ ‫اســتان بــا انــواع مختلفــی در صنعــت فــرش اشــتغال دارند که‬ ‫از ایــن تعــداد؛ ‪ ۶۰‬درصــد در روســتاها و ‪ ۴۰‬درصــد در شــهرها‬ ‫ســکونت دارند و بیشــتر افراد کم درامد جامعه را شــامل می‬ ‫شــوند کــه ایــن افــراد بیــش از هــر قشــری نیــاز بــه بیمــه دارنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه مســووالن صمــت خراســان شــمالی بــر ایــن باورنــد‬ ‫که ســازمان تامین اجتماعی در این زمینه همکاری الزم را‬ ‫نــدارد و ســهمیه جدیــدی را بــه قالی بافــان اختصــاص نــداده‬ ‫اســت ولــی در تالشــند تــا ایــن مهــم محقــق شــود‪.‬‬ ‫یکی از فرشبافان منطقه رازو جرگالن مهم ترین مشکل‬ ‫خــود را نبــود بیمــه عنــوان کرد و می گوید‪ :‬ســالهای گذشــته‬ ‫زیــر پوشــش بیمــه قالی بافــان فعالیــت مــی کــردم کــه بــه‬ ‫علــت بیمــاری چنــد ســالی را از ایــن صحنــه دور بــودم کــه‬ ‫متاســفانه بیم ـه ام قطــع شــد و بــه دلیــل وقفــه ‪ ۲‬ســال از‬ ‫خدمــات بیمــه محــروم شــدم‪.‬‬ ‫«گُل جــرن روزبــه» از دیگــر بافنــدگان هنرمنــد ترکمــن در‬ ‫ایــن خصــوص مــی افزایــد‪ :‬بــا وجــود اینکــه اکنــون دار قالی در‬ ‫منــزل دایــر اســت و بــه همــراه ‪ ۲‬دختــر جوانــم در ایــن حــوزه‬ ‫فعالیــت مــی کنیــم امــا از بیمــه بافنــدگان محــروم هســتیم‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬اگــر زمینــه فــروش بــدون واســطه فــرش‬ ‫و افزایــش چتــر بیمــه و تامیــن مــواد اولیــه حمایــت شــویم‬ ‫بســیاری از مشــکالت هنرمنــدان فعــال در بخــش قالــی‬ ‫برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۳‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫انچــه کــه مســلم اســت حــوزه فــرش در ایــن خطــه هنرپــرور حــال‬ ‫و روز خوشــی را ســپری نمــی کنــد و مســووالن خراســان شــمالی بــه‬ ‫خوبــی بــه اهمیــت و اشــتغالزایی ایــن حوزه و تاثیر ان بــر زندگی مردم‬ ‫منطقــه اگاه هســتند و توانســتند حمایــت هــای زیــادی را در مــدت‬ ‫یکســاله گذشــته بــه ایــن قشــر انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه از پرداخــت ‪ ۱۳‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫بانکــی در قالــب مشــاغل خانگــی بــه قالی بافــان اســتان‬ ‫خبــر داد و مــی گویــد‪ :‬ایــن میــزان تســهیالت به حــدود ‪۲۵۰‬‬ ‫نفــر از متاقضیــان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬پرداخــت شــده اســت و‬ ‫پرداخــت ایــن تســهیالت در ســالجاری نیــز ادامــه دارد ولــی‬ ‫رقــم پرداختــی امســال بــراورد نشــده اســت‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بیگلــو مــی افزایــد‪ :‬اعتبــارات اشــتغال در‬ ‫حــوزه فــرش اســتان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه ‪ ۱۳‬میلیــارد تومــان‬ ‫رســید در حالــی کــه ســال قبــل از ان ‪ ۲‬میلیــارد تومــان بــود‪.‬‬ ‫نهــاد حمایتــی کمیته امداد امام خمینی خراســان شــمالی‬ ‫بــا تمــام کمبودهــای اعتبــاری دســت بــه کار شــده و بــا ارایــه‬ ‫تســهیالت بــه ایــن قشــر بســیاری از مشــکالت مددجویــان‬ ‫بافنــده را برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬ایــن نهــاد حمایتــی یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۸۶۱‬میلیــون تومــان تســهیالت بــه ‪ ۶۵‬بافنــده‬ ‫فــرش پرداخــت کــرد بــا ایــن حســاب ‪ ۴۰۰‬بافنــده فــرش زیــر‬ ‫پوشــش ایــن نهــاد حمایتــی قــرار دارنــد و از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون بــه ‪ ۶۵‬بافنــده تســهیالت پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد مــی افزایــد‪ :‬بافنــدگان فــرش زیــر پوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد در ایــن مــدت ‪ ۶۰۰‬متــر مربــع فــرش بافتــه اند‬ ‫و ایــن فــرش هــا بــه تهــران ارســال و فروختــه می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان‬ ‫شــمالی مــی گویــد‪ :‬ایــن نهــاد حمایتــی ‪ ۹۱۰‬میلیــون تومــان‬ ‫تســهیالت نیز در نیمه نخســت ســال گذشــته به ‪ ۶۹‬بافنده‬ ‫فــرش پرداخــت کــرد چــرا کــه معتقدیــم؛ بافنــدگان فــرش‬ ‫اســتان در شــرایط مناســبی قــرار ندارنــد و حمایــت بیشــتر‬ ‫مســووالن را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫پیگیری بیمه قالی بافان‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی پیشــتر در کارگــروه فــرش‬ ‫اســتان بــر حــل مشــکل بیمــه قالی بافــان تاکیــد کــرد و‬ ‫می گویــد‪ :‬ایــن مشــکل در ســطح ملــی پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد بیمــه قالی بافــان را از موضوعــات‬ ‫مهــم حــوزه فــرش اســتان عنــوان کــرد و مــی افزایــد‪ :‬بــا‬ ‫بهره منــدی از ظرفیــت شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش‬ ‫خصوصــی و اجــرای قانــون امیدواریــم در ســال جــاری‬ ‫شــاهد تحــول در ایــن بخــش باشــیم زیــرا ایــن مشــکل بــا‬ ‫مکاتبــه هــای عــادی قابــل حــل نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در اســتان کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد از بافنــدگان‬ ‫فــرش دســتباف از مزایــای بیمــه اجتماعــی بهــره مندنــد و‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه تمامــی ایــن فعــاالن اقتصــادی در‬ ‫انتظــار دریافــت ایــن امکان هســتند‪ ،‬اکنون بیمه اجتماعی‬ ‫مشــکل اصلــی قالی بافــان ایــن خطــه از کشــور اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی مــی افزایــد‪ :‬پیگیــری هــای‬ ‫بســیار انجــام شــد تــا ســهمیه جدیــد بــرای بیمــه بافنــدگان‬ ‫فــرش دســتباف ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫راه اندازی هنرستان فرش‬ ‫معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت خراســان شــمالی در ادامــه مــی گویــد‪:‬‬ ‫رشــته فــرش در ســال تحصیلــی (‪ )۱۴۰۰ -۱۴۰۱‬بــه منظــور‬ ‫رونــق و اعتــای صنعــت فــرش در هنرســتان هــای اســتان‬ ‫هنرجــو پذیــرش کــرد‪.‬‬ ‫مهــرداد داودزاده مــی افزایــد‪ :‬هــم زمان با اغاز ســال تحصیلی‬ ‫گذشــته رشــته فرش در هنرســتان ســیرجانیان بجنورد‪ ،‬زیارت‬ ‫شــیروان‪ ،‬هنرســتان روســتای بدرانلــوی بجنــورد و هنرســتان‬ ‫روســتای گرگــز شهرســتان راز و جــرگالن تدریــس شــد‪.‬‬ ‫وی می گویــد‪ :‬دانــش امــوزان بــه غیــر از دروس عمومــی‬ ‫بــا طرح هــای فــرش اصیــل ایــران‪ ،‬مــواد اولیــه‪ ،‬نــوع بافــت‪،‬‬ ‫قالیشــوئی و ســایر امــور مربــوط بــه فــرش اشــنا مــی شــوند‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه صنعــت فــرش این اســتان وضعیت‬ ‫مناســبی نــدارد‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬بــرای رونــق بخشــیدن ایــن‬ ‫بخــش‪ ،‬ســند توســعه صنعــت فــرش و جایــگاه ان بــه‬ ‫صــورت واقعــی بایــد تدویــن شــود‪.‬‬ ‫رونمایی از فرش دستباف ارگانیک‬ ‫فــرش دســتباف ارگانیــک کــه تمامــی مراحــل ان ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد طبیعــی اســت در خردادمــاه امســال در قالــب طــرح‬ ‫بین المللــی ترســیب کربــن توســط اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫خراســان شــمالی رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫طــرح تعمیــم ترســیب کربــن در تعــداد زیــادی از روســتاهای‬ ‫شهرســتان های اســتان در حــال اجــرا اســت و یکــی از اهــداف‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه در روســتاها توانمندســازی روســتاییان یــا‬ ‫ایجاد مشــارکت های اجتماعی اقتصادی اســت و روســتاییان‬ ‫بــا قــرار گرفتــن در متــن طــرح هایــی کــه بــرای ان هــا ایجــاد‬ ‫مــی شــود و مشــارکت در اجــرای ایــن طــرح هــا از طریق منابع‬ ‫مالــی خــردی کــه در صنــدوق های روســتایی جمع اوری شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اجــرای اشــتغال هــای جدیــد مثــل فرش بافــی و انــواع‬ ‫صنایــع دســتی را انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫تمامــی مراحــل بافــت ایــن فــرش بــه صــورت ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫طبیعــی بــوده اســت و فــرش دســتباف ارگانیــک هنــر‬ ‫صنعتگــران خراســان شــمالی اینــک اســتقبال خوبــی دارد کــه‬ ‫بــرای بحــث صــادرات ان نیــز اقداماتــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بافت ماهانه چهار هزار و ‪ ۴۰۰‬مترمربع فرش‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان ســیمایی از حــوزه فــرش اســتان در ادامــه‬ ‫مــی افزایــد‪ :‬رســیدگی بــه قالــی بافــان اســتان در دولــت‬ ‫ســیزدهم شــدت گرفــت و بــا حمایــت هایــی کــه انجــام شــد‬ ‫منجــر بــه بافــت ماهانــه چهــار هــزار و ‪ ۴۰۰‬متــر مربــع فــرش‬ ‫توســط ‪ ۲۷‬هــزار بافنــده در اســتان شــد‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو مــی گویــد‪ :‬در مجمــوع هشــت‬ ‫اتحادیــه صنفــی‪ ۱۱ ،‬شــرکت تعاونــی فعــال فــرش دســتباف و‬ ‫یــک تشــکل مــردم نهــاد بــه عنــوان کانــون فــرش دســتباف در‬ ‫اســتان فعالیــت مــی کننــد و در مجمــوع ماهانــه در اســتان‪،‬‬ ‫فــرش تمــام ابریشــم ‪ ۲۰۰‬متــر مربــع‪ ،‬ظریــف کرک و ابریشــم‬ ‫‪ ۳۰۰‬متــر مربــع‪ ،‬فــرش تجــاری(‪ ۲۵‬تــا ‪ ۴۰‬رج) یکهــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫متــر مربــع‪ ،‬درشــت بافــت ‪ ۲‬هــزار متــر مربــع‪ ،‬گبــه ‪ ۳۰۰‬متــر‬ ‫مربــع و تابلــو فــرش ‪ ۱۰۰‬متــر مربــع بافتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۸۵‬واحــد تولیــدی در هنــر‬ ‫صنعــت فــرش دســتباف اســتان فعــال اســت کــه از ایــن‬ ‫تعــداد؛ ‪ ۶‬واحــد رنگــرزی‪ ۱۰ ،‬واحــد ابــزار فــرش دســتباف‪۱۰ ،‬‬ ‫واحــد مرمــت و تکمیــل فــرش‪ ۱۸ ،‬واحــد فــروش مــواد اولیه‬ ‫فــرش‪ ۲ ،‬واحــد قالیشــویی فــرش دســتباف‪ ،‬چهــار واحــد‬ ‫طراحــی فــرش و ‪ ۱۵‬کارگاه متمرکــز قالیبافــی و ‪ ۲۰‬واحــد‬ ‫فــروش فــرش دســتباف را عهــده دار هســتند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی مــی گویــد‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۷۰۲‬نفــر از ‪۲۷‬‬ ‫هــزار بافنــده فعــال اســتان دارای کارت صالحیــت فنــی و‬ ‫حرفــ ه ای هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی به لحاظ تنوع قومیت ها و فرهنگ ها‪،‬‬ ‫ظرفیــت هــای بســیار بــاال در تولیــد فــرش دســتباف دارد و‬ ‫شــاهد تنــوع در ایــن زمینــه از جملــه فــرش کــردی‪ ،‬ترکــی و‬ ‫ترکمــن هســتیم و فــرش ابریشــم دو رو کــه در منطقــه راز‬ ‫و جــرگالن ایــن اســتان تولیــد مــی شــود هــم ظرفیت بســیار‬ ‫باالیــی بــرای ایــن منطقــه محســوب مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار ایــن که این همه‬ ‫دانــش وهنــر و تجربــه ذوق و خالقیــت در اســتان‬ ‫وجــود دارد امــا مــا همچنــان بــرای بدســت اوردن ان‬ ‫گــرد خــود مــی چرخیــم تــا بــه یــک نقطــه برســیم ان‬ ‫هــم نقطــه ســر خــط نــه پایــان خــط نکتـه ای کــه اینجــا‬ ‫نمایــان اســت و بایــد مســئولین همــواره ان را اویــزه‬ ‫گــوش خــود کننــد اســتفاده از پتانســیل های موجــود‬ ‫اســتان اســت تــا هــر چیــز دیگــری کــه متاســفانه هیچ‬ ‫وقــت توجهــی بــه داشــته هایمان نداریــم و همیشــه‬ ‫در شــعار و امــار دادن و روی کاغــذ اوردن حــرف‬ ‫نخســت را همیشــه دارنــد امــا بــاور اینکــه می توانیــم‬ ‫همچــون بــاور ‪ 373‬خــود را بــاور کنیــم ‪....‬‬ ‫نکتــه اینجاســت کــه مملکــت مــا قوانیــن خوبــی دارد‬ ‫کــه همــواره در جهــت حمایــت از تولیــد وضــع شــده امــا‬ ‫متاســفانه هیچــگاه از ایــن قوانیــن بــه درســتی اســتفاده‬ ‫نشــده و قوانیــن پاییــن دســتی داخلــی دســتگاه ها و‬ ‫ســازمانها مقــدم تــر بــر قوانیــن مجلــس اســت کــه توســط‬ ‫نماینــدگان ملــت وضــع و بــرای توســعه و رونــق کشــور‬ ‫وضــع میشــود و نماینــدگان هــم هیچــگاه پیگیــر اجــرای‬ ‫قوانیــن صــادره خــود نبــوده و صرفــا بســنده بــه وضــع‬ ‫قوانیــن جدیــد مــی کننــد بــه طــور مثــال مــی تــوان اشــاره‬ ‫بــه قانــون تســهیل ازدواج مصوبــه ســال ‪ 84‬و یــا اخریــن‬ ‫مصوبــه ســال ‪ 88‬مجلــس ائیــن نامــه حمایتــی از نشــر‬ ‫و مطبوعــات کــرد کــه وزارتخانه هــای مرتبــط تنهــا کاری رو‬ ‫انجــام مــی دهنــد کــه خــود مــی خواهنــد و ان را قانــون‬ ‫مــی داننــد نــه ان چــه کــه توســط مجلــس تبدیــل بــه‬ ‫قانــون شــده و اینجاســت کــه موجــب نارضایتــی میشــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 17‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪630‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫دسته بندی سیستم های‬ ‫انژکتوری‬ ‫جریان سازی معکوس‬ ‫در مطبوعات‬ ‫بــدون شــک مطبوعــات بــه عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی یکــی‬ ‫از ارکان اساســی یــک جامعــه مدنــی و پویــا محســوب میشــوند‪.‬‬ ‫نقــش بــی بدیــل مطبوعــات در جریــان ســازی‪ ،‬تحلیــل مســائل‬ ‫روز‪ ،‬اطــاع رســانی شــفاف و بــه موقــع و توجــه بــه همــه حوزه هــا‬ ‫و ســائق از ویژگــی هــای مطبوعــات ســالم و اخــاق مدار به شــمار‬ ‫مــی رونــد‪.‬‬ ‫سونامی مجالت زرد‬ ‫در دکه های مطبوعاتی؛‬ ‫هیجان و عوام گرایی بر تفکر‬ ‫و اندیشیدن غلبه کرده است‬ ‫نشریات زرد و نشانه‬ ‫رفتن شعور مخاطب!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫«فتــح اللــه زاده گفــت بیــا بــا هــم البالــو پلــو بزنیــم!»‪« ،‬ســالی‬ ‫‪ 100‬میلیــون پــول لبــاس مــی دهــم!»‪« ،‬دوســت دارم کیک تولدم‬ ‫را اقــا فیــروز ببــرد!»‪ ،‬جاســم کــرار‪ «:‬دیگــر بــه فوتبــال مســخره‬ ‫ایــران بــر نمــی گــردم!»‪« ،‬پــول نداریــم قبــل از بــازی بیســکوئیت‬ ‫مــی خوریــم!»‪ « ،‬فرهــاد چغولــی ژنــرال را پیــش حاجــی بــرد!»‪،‬‬ ‫« حســاب بانکــی عقــاب را توقیــف کردنــد!»‪ « ،‬خســرو قــرار داد‬ ‫نبنــدد‪ ،‬پوســتش را مــی کنــم!»‪« ،‬هنــر پیشــه هــای معــروف چــه‬ ‫عطــری مــی زننــد؟»‪ « ،‬منتظــر تولــد دختــرم هســتم‪ ،‬بــه زودی‬ ‫مــادر می شــوم!»‪ « ،‬حاجــی بــه زنــدان مــی رود!»‬ ‫ایــن عبــارات و تیتــر هایــی از ایــن دســت جمالتــی هســتند کــه‬ ‫همــه روزه بــر روی صفحــات اول برخــی مجــات زرد خــود نمایــی‬ ‫می کنند‪ .‬مجالت زرد مجالتی هستند که اندیشیدن مخاطب را‬ ‫بــر نمــی تابنــد و تنهــا رویکــرد ایــن قبیل مجالت «فروش بیشــتر»‬ ‫و «کســب در امــد» مــی باشــد‪ .‬در ایــن گونــه مجــات همــه رقــم‬ ‫اخبــار و عکــس پیــدا مــی شــود‪ .‬از رنــگ پــادری منــزل هنــر پیشــه‬ ‫معــروف و یــا تصویــر حیــوان دســت امــوز فــان خواننــده گرفتــه تا‬ ‫غــذای مــورد عالقــه مجــری تلویزیونــی و یا جزئیــات فریم به فریم‬ ‫دعــوای کودکانــه دو مربــی فوتبــال! در واقــع ایــن مجــات به نوعی‬ ‫اوانــگارد یــا گــروه پیشــرو در ترویــج پوپولیســم و عــوام گرایــی‬ ‫محســوب مــی شــوند و در ایــن راه نیــز اســتفاده از هــر حربــه یــا‬ ‫ابــزار غیــر اخالقــی را روا مــی داننــد‪ .‬اســتفاده از تیتــر هــای بــی‬ ‫محتــوی و اغــوا کننــده‪ ،‬تحریــف یــا تغییــر اخبــار‪ ،‬جنجــال افرینــی‬ ‫خبــری‪ ،‬فوریــت بخشــیدن ســاختگی بــه خبــر‪ ،‬ســرک کشــیدن‬ ‫در زندگــی خصوصــی افــراد و انتشــار اخبــار و تصاویــر مربــوط بــه‬ ‫ان‪ ،‬بزرگنمایــی و نشــر اخبــار غیــر واقعــی یــا تائیــد نشــده‪ ،‬گمانــه‬ ‫زنــی در خصــوص اتهامــات بــه اثبــات نرســیده‪ ،‬پخــش شــایعات و‬ ‫پرداختــن افراطــی و بیــش از حــد بــه یــک موضوع ســاده و پیش پا‬ ‫افتــاده نظیــر مصدومیت‪ ،‬بیمــاری‪ ،‬تولد فرزند‪ ،‬تصــادف‪ ،‬درگیری‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬ازدواج‪ ،‬طــاق و ‪ ...‬از نــکات بــارز ایــن گونــه نشــریات‬ ‫مــی باشــند‪ .‬تبعــات گســترش ایــن قبیــل روزنامــه نــگاری و زرد‬ ‫نویســی نیــز چیــزی جــز ایجــاد جــو بــی اعتمــادی نســبت بــه رســانه‬ ‫و بــی اعتبــار کــردن کارکــرد رســانه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫جریان سازی معکوس در مطبوعات‬ ‫بــدون شــک مطبوعــات بــه عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی یکــی‬ ‫از ارکان اساســی یــک جامعــه مدنــی و پویــا محســوب میشــوند‪.‬‬ ‫نقــش بــی بدیــل مطبوعــات در جریــان ســازی‪ ،‬تحلیــل مســائل‬ ‫روز‪ ،‬اطــاع رســانی شــفاف و بــه موقــع و توجــه بــه همــه حوزه هــا‬ ‫و ســائق از ویژگــی هــای مطبوعــات ســالم و اخــاق مــدار بــه‬ ‫شــمار مــی رونــد‪ .‬البتــه انتظــار از جرایــد و مطبوعــات تنهــا بــه‬ ‫مــوارد فــوق محــدود نمــی شــود و فرهنــگ ســازی را مــی تــوان‬ ‫یکــی از جــدی تریــن مطالبــات از مطبوعــات قلمــداد کــرد‪ .‬امــا از‬ ‫انجایــی کــه در یکــی دو دهــه اخیــر‪ ،‬تغییــرات اساســی در اکثــر‬ ‫حــوزه هــای علــوم اجتماعــی رخ داده اســت‪ ،‬مطبوعــات نیــز از‬ ‫ایــن قاعــده کلــی مســتثنی نبــوده انــد و کارکــرد هــای رســانه هــا‬ ‫نیــز دســتخوش تغییــرات ماهــوی فراوانــی شــده انــد‪.‬‬ ‫نمونــه واضــح ان را مــی تــوان در بخــش طنــز مکتــوب دیــد کــه‬ ‫توهیــن علنــی بــه افــراد‪ ،‬اســتفاده از ادبیــات مختــص گاراژ و‬ ‫چالــه میــدان و بــه ســخره گرفتــن دیــدگاه هــا و نظــرات افــراد‪،‬‬ ‫بــه اســم طنــز در برخــی جرایــد چــاپ و منتشــر مــی شــود! در‬ ‫واقــع اســتفاده ابــزاری از رســانه مهلــک تریــن خطــری اســت کــه‬ ‫رســانه ها را تهدیــد مــی کنــد‪ .‬رویکــردی کــه دردمندانــه در طــول‬ ‫ســال هــای اخیــر رونــد رو بــه رشــدی نیــز داشــته اســت و خطــرات‬ ‫ان نیــز کمتــر از تهاجــم فرهنگــی دشــمن نیســت‪ .‬در واقــع ایــن‬ ‫قبیل نشــریات جریان منفی و ســاختار شــکنانه ای را که دشــمن‬ ‫قصــد دارد بــا صــرف هزینــه هــای هنگفــت در جامعــه راه انــدازی‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه راحتــی و بــدون هیچگونــه مانعــی رواج مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه رســانه هــا مــی تواننــد بــه عنــوان یــک دانشــگاه‬ ‫بــزرگ در اشــاعه فرهنگ هــای مناســب‪ ،‬کاهــش ناهنجاری هــا‬ ‫و اســیب های اجتماعــی موثــر باشــند‪ .‬دردمندانــه اینکــه گاهــی‬ ‫اوقــات نشــریات قدیمــی و دارای ســابقه و قدمــت نیــز در دام‬ ‫پوپولیســم گرفتــار مــی اینــد و بــا انجــام مصاحبههــای کــم ارزش‬ ‫و اختصــاص یــک صفحــه کامــل بــه ایــن موضوعــات‪ ،‬اب در‬ ‫اســیاب بــی ثمــر ایــن رویــداد مــی ریزنــد‪.‬‬ ‫چنــدی قبــل یکــی از روزنامــه هــای دولتــی مطــرح بعــد از بــه ثمــر‬ ‫رســیدن یــک گل از ســوی یکــی از مدافعــان تیــم هــای ســرخابی‪،‬‬ ‫بــه انجــام یــک مصاحبــه تفصیلــی در یــک صفحــه کامــل بــا ایــن‬ ‫بازیکــن اقــدام نمــود کــه جــای تعجــب داشــت‪ .‬هــر چنــد روزنامــه‬ ‫هــای مطــرح کشــوری تــا حد ممکن ســعی می کننــد از این جریان‬ ‫فاصلــه بگیرنــد و بــه نظرات مخاطبــان احترام بگذارنــد‪ ،‬ولی گاهی‬ ‫اوقــات نشــر یــک مطلــب زرد غنــای روزنامــه و رســانه را زیــر ســوال‬ ‫مــی بــرد و منجــر بــه تغییــر نگــرش خواننــدگان مــی شــود‪.‬‬ ‫ارزش های خبری‬ ‫کســانی که اندکی از علم رســانه اگاهی دارند با واژه «ارزشــهای‬ ‫خبــری» اشــنا هســتند‪ .‬ارزش هــای خبــری معیارهایــی هســتند‬ ‫کــه مخاطــب را مجــاب بــه پیگیــری یــک رویــداد یا واقعــه از طریق‬ ‫رســانه هــای صوتــی‪ ،‬تصویــری‪ ،‬مکتــوب و مجــازی می کننــد‪.‬‬ ‫در واقــع ارزش هــای خبــری باعــث مــی شــوند تــا یــک رویــداد ]‬ ‫در مطبوعــات[ تحــت عنــوان خبــر‪ ،‬گــزارش‪ ،‬مقالــه‪ ،‬یادداشــت‪،‬‬ ‫کاریکاتــور و ‪ ...‬مــورد توجــه مخاطبــان قــرار گیــرد‪ .‬دربرگیــری‪،‬‬ ‫شــهرت‪ ،‬برخوردهــا‪ ،‬اختالفــات‪ ،‬تضادهــای فکــری و جســمانی‪،‬‬ ‫اســتثناها و شــگفتی هــا‪ ،‬بزرگــی و فراوانــی‪ ،‬تعــداد و مقــدار‪،‬‬ ‫مجــاورت (جغرافیایــی و معنــوی)‪ ،‬تازگــی و زمــان رویــداد از‬ ‫مهمتریــن ارزش هــای خبــری محســوب مــی شــوند کــه مــاک‬ ‫انتخاب بیشــتر مطالب خبری بر همین اســاس می باشــد‪ .‬تهیه‬ ‫کنندگان بخشــهای خبری رســانه ها و ســر دبیران جراید مکتوب‬ ‫و مجــازی بــا توجــه بــه نــوع رســانه و نیــاز مخاطبــان بــر اســاس‬ ‫حیطــه هــای فــوق‪ ،‬اقــدام بــه نشــر اخبــار و مطالــب مختلــف مــی‬ ‫کننــد‪ .‬امــا در ســال هــای اخیــر بیشــترین توجــه نشــریات ( بــه‬ ‫ویــژه نشــریات ورزشــی و عمومــی) بــه حیطــه شــهرت بــوده اســت‬ ‫و ســایر مــوارد کمتــر مــورد توجــه تهیــه کننــدکان اخبار قــرار گرفته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دگر دیسی در مفهوم شهرت‬ ‫همانگونــه کــه در بــاال اشــاره شــد «شــهرت» نیــز یکــی از‬ ‫حیطه هــای ارزش هــای خبــری اســت کــه بــدون شــک طرفــداران‬ ‫زیــادی نیــز دارد‪ .‬البتــه تعریــف واژه «شــهرت» نیــز در طــول ایــن‬ ‫ســال ها دســتخوش دگردیســی و تغییرات اساســی شــده اســت‬ ‫و در جامعــه کنونــی افــراد مشــهور غالبــا ًدر ســه گــروه خواننــده‪،‬‬ ‫هنــر پیشــه و فوتبالیســت دســته بنــدی می شــوند و بیشــتر‬ ‫مطالــب نشــریات ( در قالــب حیطــه شــهرت) مربــوط بــه ایــن‬ ‫افــراد مــی باشــد‪ .‬ســوگمندانه اینکــه اخبــاری نیــز کــه در خصــوص‬ ‫ایــن افــراد منتشــر مــی شــود عمومــا ًدر خصــوص ازدواج‪ ،‬طــاق‪،‬‬ ‫جشــن تولــد‪ ،‬درگیری هــای صنفــی‪ ،‬اوضــاع مالــی‪ ،‬نــوع خــودرو‪،‬‬ ‫پوشــش و تغذیه و مســائلی از این دســت می باشــد که اگاهی‬ ‫نداشــتن از انهــا در هیــچ زندگــی تنابنــده ای خللی ایجاد نمی کند‬ ‫و دانســتن انهــا نیــز گــره از کار کســی نخواهــد گشــود!‬ ‫متاســفانه در ایــن رویکــرد جدیــد نشــریات افــرادی از قاطبــه‬ ‫علمــا‪ ،‬روحانیــون‪ ،‬دانشــمندان‪ ،‬شــعرا‪ ،‬نویســندگان‪ ،‬مخترعیــن‪،‬‬ ‫محققیــن‪ ،‬ورزشــکاران ســایر رشــته هــا‪ ،‬بــزرگان عرصــه تئاتــر‪،‬‬ ‫موســقیدانان و ســایر هنرمنــدان حــوزه هــای مختلــف که ســال ها‬ ‫در عرصــه فعالیــت خــود نــام اور بــوده و افتخــارات زیــادی بــرای‬ ‫مملکــت کســب نمــوده انــد‪ ،‬به عنوان مشــاهیر مملکت شــناخته‬ ‫نمــی شــوند و کمتــر کســی از شــرح زحمــات‪ ،‬تالیفــات‪ ،‬اقدامــات و‬ ‫اثــار انــان مطلــع اســت‪ .‬در عــوض نشــریات مختلــف بــا اســتفاده‬ ‫از منابــع مالــی بیــت المــال و کاغــذ یارانــه ای بــه انتشــار مطالــب‬ ‫ســخیف و کــم ارزشــی در خصــوص زندگــی شــخصی چهــره هایــی‬ ‫مــی پردازنــد کــه عمدتــا ًبــر اســاس معیارهــای عــوام گرایانــه بــه‬ ‫شــهرت هــای مقطعــی دســت یافتــه انــد‪.‬‬ ‫دالیل گسترش توجه به حیطه شهرت در نشریات‬ ‫هــر چنــد در همــه کشــور هــای دنیــا پرداختــن بــه مســائل و‬ ‫موضوعاتــی کــه مربــوط بــه افــراد مشــهور اســت امــری طبیعــی‬ ‫و رایــج اســت ولــی انچــه کــه باعــث شــده تــا ایــن ارزش خبــری‬ ‫( شــهرت) بــه شــدت زرد و بــی اعتبــار شــود‪ ،‬نــگاه پوپولیســتی و‬ ‫عــوام گرایانــه بــه ایــن حیطــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫البتــه گرداننــدگان و طراحــان ایــن برنامــه هــا و اخبــار نیــز طبیعتا ً‬ ‫از بــی ارزش بــودن محتــوی ایــن رویکــرد مطلــع هســتند ولــی‬ ‫کســب درامــد هــای سرشــار و برخــی اهــداف پشــت پــرده باعــث‬ ‫مــی شــود تــا هــدف توجیــه شــود‪.‬‬ ‫از دیگــر دالیــل بــروز ایــن پدیــده مــی تــوان بــه تعــداد بــاالی‬ ‫نشــریات در کشــور اشــاره کرد‪ .‬چرا که در بســیاری موارد کمیت‪،‬‬ ‫عاملــی بــرای کاهــش کیفیــت نیــز محســوب مــی شــود‪ .‬تعــدد‬ ‫بــاالی نشــریات‪ ،‬بــه ویــژه نشــریات ورزشــی ( کــه نــود درصــد‬ ‫مطالبشــان فوتبالــی اســت) باعــث شــده تــا گرداننــدگان ایــن‬ ‫نشــریات از ترفنــد هــای غیــر اخالقــی در جهــت کســب منافــع و‬ ‫درامــد بیشــتر دریــغ نورزنــد‪.‬‬ ‫در این میان گاهی مدیران این نشــریات برای جذب مخاطبان‬ ‫بیش تــر‪ ،‬مطالبــی را پــردازش می کننــد کــه عنصــر واقعیــت در‬ ‫انهــا کمرنــگ اســت‪ .‬گاهــی اوقــات نیــز مســائل و دغدغــه هــای‬ ‫مالــی و تامیــن هزینــه باعــث مــی شــود‪ ،‬چنین رویکردی از ســوی‬ ‫نشــریه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫توهین به شعور مخاطب‬ ‫در بســیاری مــوارد عکــس هــا‪ ،‬تیتــر هــا و مطالــب کار شــده بــه‬ ‫خصوص در صفحه اول این نشریات از نظر محتوی و ساختار‪،‬‬ ‫بــه انــدازه ای ســخیف و بــی ارزش هســتند کــه بــه نظــر مــی رســد‬ ‫صاحبــان و گرداننــدگان ایــن ســناریو هــا‪ ،‬بــه جــز کســب درامــد و‬ ‫فــروش بیشــتر‪ ،‬شــعور عمومــی مخاطبــان را نیــز هدف قــرار داده‬ ‫انــد و اهــداف خائنانــه دیگــری را نیــز در پــس پــرده دنبــال مــی‬ ‫کننــد‪ .‬انتشــار توهیــن هــا و جمــات رد و بــدل شــده در دعــوای‬ ‫کودکانــه دو فوتبالــی‪ ،‬اظهــار نظــر بــی ارزش بازیکنــان خارجــی که‬ ‫جــز در فوتبــال ایــران در ســایر کشــور هــا صالحیــت شــرکت در‬ ‫بــازی هــای محــات هــم ندارنــد‪ ،‬اســتفاده از ادبیــات لمپنیســم‪،‬‬ ‫درج شــعار هــای غیــر اخالقــی‪ ،‬پیگیــری فریــم بــه فریــم برخــی‬ ‫منکر ها و پلشــتی ها در که زمین فوتبال رخ داده و ‪ ...‬بخشــی‬ ‫از پــازل مخــرب رســانه هــای زرد هســتند کــه به جز ملتهب کردن‬ ‫جــو روانــی جامعــه و اشــائه بــی فرهنگــی‪ ،‬هــدف دیگــری را نمــی‬ ‫تــوان متصــور شــد‪ .‬از ســوی دیگــر در حالــی کــه مــی تــوان از‬ ‫پتانســیل و شــهرت برخــی از چهــره هایــی ]کــه بنــا به هــر علت در‬ ‫نــزد جوانــان محبــوب هســتند‪ [،‬اســتفاده بهینــه کــرد و بــه ریشــه‬ ‫کــن کــردن یــا کمرنــگ کــردن برخــی اســیب هــای اجتماعــی کمک‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن نشــریات خــود بــه مَحملــی بــرای ترویــج بــی اخالقــی و‬ ‫ناهنجــاری در جامعــه بــدل شــده انــد‪.‬‬ ‫اثار و تبعات زرد نویسی‬ ‫بدون شــک بی توجهی و بی اعتنایی به این رویکرد‪ ،‬پیامدهای‬ ‫ناگواری برای جامعه در پی خواهد داشــت‪ .‬شکســته شــدن قبح‬ ‫برخــی الفــاظ و جمــات ناشایســت و مبــاح نشــان دادن اســتفاده‬ ‫از ادبیــات لمپنیســم‪ ،‬اولیــن و دم دســت تریــن ثمــره منفــی ایــن‬ ‫گونــه زرد نویســی اســت‪ .‬تشــنج در وزشــگاه ها و مســموم شــدن‬ ‫فضــای اجتماعــی برخــی ورزشــگاه هــا بــه ویــژه در زمــان برگــزاری‬ ‫بــازی هــای حســاس ماحصــل همیــن تیترهــای جنجالــی برخــی‬ ‫نشــریات ورزشــی اســت کــه تاثیــر زیــادی در دامــن زدن بــه جــو‬ ‫هیجانــی طرفــداران تیم هــا دارد‪.‬‬ ‫بر اســاس تحقیقات انجام شــده بیشــترین خریداران نشــریات‬ ‫ورزشــی از کیوســک های روزنامه فروشــی‪ ،‬جوانــان ‪ 21‬تــا ‪30‬‬ ‫ســاله هســتند و ‪ 98‬درصــد خواننــدگان ایــن قبیــل نشــریات‬ ‫مــردان هســتند‪ .‬در واقــع افــرادی کــه بــه ایــن نشــریات عالقــه‬ ‫نشــان مــی دهنــد جوانانــی هســتند کــه بیشــتر تابــع احساســات‬ ‫هســتند و بــا هــر تیتــر یــا تصویــر جنجالــی از خــود عکــس العمــل‬ ‫نشــان مــی دهنــد‪ .‬همچنیــن در تحقیقــی که مرکــز ملی مطالعه‬ ‫و ســنجش افــکار عمومــی صــورت گرفــت بــه مقایســه تطبیقــی‬ ‫کارکردهــای نشــریات ورزشــی بــه فرهنگ ســازی رفتــار ورزشــی‬ ‫پرداختــه شــد کــه بــر اســاس ایــن تحقیــق انتشــار مســائل‬ ‫حاشــیه ای بــا ‪ 955‬مــورد در جایــگاه نخســت و عــدم اهتمــام بــه‬ ‫تقویــت اموزش هــای اخالقــی‪ ،‬عــدم توجــه بــه امــوزش رفتارهای‬ ‫مناســب در محیــط ورزشــگاه و دامــن زدن بــه فضــای هیجانــی‬ ‫طرفــداران تیم هــا در رتبه هــای بعــدی قــرار داشــتند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر در حالــی کــه اکثریــت افــراد جامعــه تحــت‬ ‫شــدید تریــن فشــار هــای مالــی هســتند و برخــی از انهــا در‬ ‫تهیــه حداقــل هــای یــک زندگــی در مانــده اند‪ ،‬انتشــار تصاویر‬ ‫منــازل مســکونی و ماشــین هــای میلیــاردی بازیکنــان فوتبــال‬ ‫و هنر پیشــگان‪ ،‬پرداختن به حواشــی جشــن تولد و مهمانی‬ ‫خصوصــی انــان منجــر بــه بــروز نوعــی احســاس حقــارت و‬ ‫حســادت در بیــن برخــی افــراد مــی شــود کــه خــود باعــث بــروز‬ ‫مفســده هــای دیگــری در جامعــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ بطــور کلــی سیســتم هــای انژکتــوری بــه ســه‬‫دســته تقســیم مــی گردننــد ‪:‬‬ ‫‪.1‬سیســتم انژکتــوری پاشــش تــک نقطـه ای(‪)SPEI‬‬ ‫ماننــد دوو ریســر‬ ‫‪.2‬سیســتم انژکتوربــه پاشــش چنــد نقطــه ای‬ ‫(‪)MPFI‬کــه درتقریبــا در تمــام خودروهــای‬ ‫اســتفاده شــده اســت‬ ‫‪.3‬سیســتم انژکتــوری پاشــش مســتقیم بنزینــی‬ ‫(‪)GDI‬‬ ‫ مدلهای انژکتوری مختلف‪:‬‬‫‪ : A‬دسته غیر ترتیبی ‪:‬‬ ‫ کــه درایــن دســته چهــار انژکتــور باهــم عمــل پاشــش‬‫راانجــام می دهنــد بــه ایــن دســته مگنتــی مارلــی گفتــه‬ ‫می شــود مانند ســری اول پژوپرشــیا وســمند‬ ‫‪:B‬دسته نیمه ترتیبی ‪:‬‬ ‫ در ایــن دســته انژکتورهــا بصــورت جفــت‬‫جفــت پاشــش می کننــد یعنــی انژگتــور ‪1‬و‪ 4‬باهــم‬ ‫وانژکتورهــای ‪2‬و‪ 3‬نیــز باهم عمــل پاشــش را‬ ‫انجــام می دهنــد کــه بــه گروه ‪  SL96‬معــروف‬ ‫اســت ماننــد پــژو ‪ 405‬و پــژو ‪RD‬‬ ‫‪:c‬دسته ترتیبی‬ ‫ ایــن دســته بــا پیشــرفت تکنولــوژی جایگزیــن‬‫جایگزیــن دو گــروه قبلــی شــد وامــروزه در‬ ‫تمــام اتومبیل هــای ســاخته شــده از ایــن‬ ‫گــروه اســتفاده می گــردد درایــن نــوع ترتیــب‬ ‫پاشــش بصــورت ‪ 1.3.4.2‬میباشــد ایــن دســته‬ ‫معرف‪ S2000  ‬وسیســتم بــوش و‪ simens‬اســت‬ ‫ماننــد پــژو پرایــد و‪206‬‬ ‫ امــا در‪  ECU‬بــرای بررســی خطــای پیــش امــده‬‫کــه چــراغ چــک روشــن می گــردد بایــد دســتگاه‬ ‫دیــاگ را به ‪ ECU‬متصل نمــود بــرای ایــن‬ ‫قســمت یــک کابــل رابــط بیــن ‪ ECU‬و دســتگاه‬ ‫دیــاگ قــرارداده می شــود کــه در خودروهــا ایــن‬ ‫محل متفــاوت می باشــد ‪:‬‬ ‫ در ‪ 206‬داری یک ســوکت ‪ 16‬پایه اســت که در‬‫زیــر فرمــان قــرار دارد ‪ .‬در ‪405‬و پــارس و ســمند‬ ‫در کنــار مخــزن روغــن ترمــز قــرار دارد‬ ‫فرمــان‬ ‫زیــر‬ ‫ســمند ‪ LX‬در‬ ‫در‬ ‫‬‫قراردارد ‪ .‬در ‪ RD‬و ‪ ROA‬نیــز در کنــار مخــزن روغــن‬ ‫ترمــز قــرار دارد ‪ .‬در پیــکان داخــل جعبه ‪ ECU‬قــرار دارد‬ ‫ در زانتیا در داخل جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد‬‫ درسســتم مگنتــی مارلــی میــزان ســوخت و اوانس‬‫جرقــه را میتــوان بطــور دســتی تنظیــم نمود‬ ‫ درمدل ‪ SL96‬فقــط میتــوان مقــدار ســوخت را‬‫بصــورت دســتی تنظیــم نمــود‬ ‫امــا در ایــن مبحــث مــا فقــط بــه تشــریح عملگرهــا‬ ‫می پردازیــم‪:‬‬ ‫عملگرهای سیستم انژکتور عبارتند از ‪:‬‬ ‫ رلــه فن‪.2  ‬کوئــل دوبل‪.3  ‬پمــپ بنزیــن‪.4  ‬‬‫اســتپ موتور‪.5   ‬شــیر برقــی کنیســتر‪.6  ‬عقربه‬ ‫دور ســنج موتور‪.7  ‬چــراغ اخطــار عیــب یــاب‪.8   ‬‬ ‫انژکتــور‪ .9  ‬رلــه دوبــل‬ ‫ امــا پــس از ارســال ســیگنال های کــه از طــرف‬‫سنســورها به ‪ ECU‬کــه ایــن ســیگنال ها بصــورت‬ ‫ولتاژ(انالوگ)به ‪ ECU‬ارســال میگــردد بایــد بــه‬ ‫دیجیتــال تبدیــل گردنــد کــه ایــن کار توســت‬ ‫قســمتی بــه نام ‪A/B‬کــه یــک مدار‪  ‬الکترونیکــی‬ ‫اســت انجــام مــی پذیــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪630‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫با اجرای طرح راهداری ضربتی‬ ‫محورهای گلستان‪:‬‬ ‫ایمنی ‪100‬کیلومتر‬ ‫از جاده های ترکمن‬ ‫و گمیشان شدت گرفت‬ ‫مســعود میرکاظمــی پــس از حضــور در نشســت کمیســیون صنایــع و معــادن‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫جلســه امــروز منابــع و مصــارف کشــور در ‪ ۷‬ماهــه اخیــر بررســی شــد‪ ،‬همچنیــن میــزان‬ ‫دریافــت حقــوق مالکانــه معــادن و اشــکاالتی کــه در جــدول ابالغــی بــوده‪ ،‬مــورد بررســی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه افــزود‪ :‬در نشســت امــروز ‪ ۲‬راهــکار برای حل این مشــکل‬ ‫کــه در ماههــای اتــی درامدهــا بیشــتر می شــود‪ ،‬تدبیــر شــد تــا پرداخت هــای مربــوط بــه ایــن‬ ‫موضــوع بــه اســتان ها انجام شــود‪.‬‬ ‫میرکاظمــی همچنیــن دربــاره ترمیــم حقــوق کارکنــان و بازنشســتگان لشــکری و کشــوری‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬مجلــس اصالحاتــی در الیحــه دولــت در ایــن زمینــه انجــام داد کــه دولــت نیــز‬ ‫بــا ان موافــق بــود‪ ،‬مابــه التفــاوت ایــن افزایــش حقــوق از مهرمــاه محاســبه و در ابــان مــاه‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره کســری بودجــه در ســال جــاری‪ ،‬گفــت‪ :‬می تــوان گفت امســال نخســتین ســالی‬ ‫اســت کــه طــی چنــد ســال گذشــته ‪ ۴۰‬درصــد درامــد نفتــی وارد صنــدوق توســعه ملــی‬ ‫می شــود‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه در ســنوات قبــل اجــازه گرفتــه می شــد و ‪ ۲۰‬درصــد بــه‬ ‫صنــدوق توســعه واریــز می شــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت‪ :‬الحمداللــه امــروز در هزینه هــای جــاری و‬ ‫اجتناب ناپذیــر کســری نداشــتیم حتــی از ابتــدای ســال و در شــش مــاه ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان بــه حــوزه عمرانــی پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫میرکاظمــی تصریــح کــرد‪ :‬قاعدتــا درامدهــای دولــت در نیمــه دوم ســال بهتــر می شــود و‬ ‫ان شــاء اللــه در نیمــه دوم حتــی پرداخت هــای عمرانــی نیــز بیشــتر خواهــد شــد و وضعیــت‬ ‫پروژه هــا بهتــر می شــود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫از مهر ماه مابه التفاوت افزایش‬ ‫حقوق ها محاسبه و در ابان‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت‪ :‬بــا اصــاح الیحــه ترمیــم حقــوق کارکنــان و‬ ‫بازنشســتگان لشــکری و کشــوری از ســوی مجلــس‪ ،‬مابــه التفــاوت افزایــش حقوق هــا از‬ ‫مهرمــاه محاســبه و در ابــان مــاه پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫شهرســتان ترکمن و گمیشــان با اشــاره به اجرای‬ ‫طــرح راهــداری ضربتــی در یکصــد کیلومتــر از‬ ‫محورهــای ارتباطــی حــوزه اســتحفاظی ایــن‬ ‫شهرســتان ها از دومــاه گذشــته‪ ،‬گفــت کــه‬ ‫ایمنــی راه هــای تحــت پوشــش افزایــش قابــل‬ ‫مالحظــه ای داشــته اســت‪.‬‬ ‫بهمــن گرگانــی روز یکشــنبه بــه پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی اداره کل توضیح داد‪ :‬افزایش روشــنایی‬ ‫محورهــا و دیــد راننــدگان در شــب بــا نصــب و راه‬ ‫انــدازی دو دســتگاه چــراغ ســوالر چشــمک زن‬ ‫در محورهــای مهمــی ماننــد تقاطــع ســه راهــی‬ ‫قــره تپــه و محورهــای بندرترکمــن بــه اق قــا و‬ ‫یســاقی و اجــرای خــط کشــی‪ ،‬لکــه گیــری‪ ،‬علــف‬ ‫تراشــی و تســطیح حریــم راه هــا‪ ،‬رنــگ امیــزی‬ ‫و الیروبــی و تنقیــه دهانــه پــل و اجــرای یــک‬ ‫دســتگاه ســرعتکاه و جمــع اوری دستفروشــان‬ ‫و فعالیت هــای غیــر مجــاز در حریــم راههــا‬ ‫بیانگــر افزایــش بخشــی از ضریب هــای ایمنــی‬ ‫راههاســت کــه در کاهــش تصادفــات جــاده ای‬ ‫نقــش بســزایی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پاکســازی و علف تراشــی و تســطیح‬ ‫و منظرارایــی حریــم راه هــا در محــور بندرترکمــن‬ ‫یســاقی و جــاده اق قــا و بندرگــز بــه طــول ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتر‪،‬خــط کشــی محــور بنــدر ترکمــن یســاقی‬ ‫‪ ۱۰‬کیلومتــر و لکــه گیــری محورهــای حــوزه‬ ‫اســتحفاظی بــا اســفالت ســرد حــدودا ‪ ۸۰‬تــن از‬ ‫فعالیــت هــای مهــم دیگــری اســت کــه در ایــن‬ ‫طــرح درحــال اجراســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه گرگانــی‪ ،‬پاکســازی و خاکبــرداری‬ ‫زیــر گارد ریــل در پیــچ قــره تپه‪،‬رنــگ امیــزی ‪۱۵‬‬ ‫دستگاه از سرعت کاه در محور کردکوی یساقی‬ ‫و اق قال‪،‬رنــگ امیــزی پایــه تابلوهــا و عالئــم در‬ ‫محــور بندرترکمــن بــه یســاقی‪،‬الیروبی و تنقیــه‬ ‫دهانــه پــل هــا در پــل قــره تپــه گامیشــلی نــزار‬ ‫و اســام تپــه و اجــرای یــک دســتگاه ســرعتکاه‬ ‫در محــور بنــدر ترکمــن کردکــوی مقابــل اســب‬ ‫دوانــی نیــز از دیگــر اقدامــات بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد کــه تمــام فعالیــت هــای انجــام‬ ‫شــده بــا دســتگاه و ماشــین االت موجــود اداره‬ ‫و از محــل منابــع داخلــی اقــدام شــده اســت‪.‬‬ ‫طــول راههــای اســتحفاظی شهرســتان هــای‬ ‫ترکمــن و گمیشــان ‪ 335‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫از امروز عرضه اولیه اوراق سکه‬ ‫بانک مرکزی انجام می شود‬ ‫بانــک مرکــزی از عرضــه اولیــه اوراق ســکه بهــار ازادی از امــروز‬ ‫سه شــنبه‪ ۱۷ ،‬ابــان در بــورس کاالی ایــران خبــر داد‪.‬‬ ‫اوراق ســکه بانــک مرکــزی معــاف از مالیــات بــوده و کلیـــه‬ ‫اشخاص حقیقی می توانند حداکثـــر معادل ‪ ۱۰۰‬سکه تمام بهـــار‬ ‫ازادی طــرح جدیــد و همچنیــن صندوق هــای ســرمایه گــذاری طــا‬ ‫بــدون محدودیــت‪ ،‬نســبت بــه خریــد ایــن اوراق اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬سررســید اوراق ســکه بانــک مرکــزی‪۶ ،‬‬ ‫مــاه پــس از عرضــه اولیــه‪ ،‬بــا تســویه نقــدی در سررســید بــوده‬ ‫و قیمــت تســویه نقــدی اوراق نیــز معــادل میانگیــن مــوزون‬ ‫قیمت هــای پایانــی تمامــی گواهی هــای ســپرده ســکه بانک هــا و‬ ‫اوراق ســکه بانک مرکزی در بورس کاالی ایران در اخرین جلســه‬ ‫معامالتــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫معامــات ثانویــه اوراق ســکه مرکــزی‪ ،‬در بــورس کاالی ایــران‬ ‫انجــام می شــود و دارنــدگان اوراق در صــورت تمایــل بــه فــروش‬ ‫اوراق زودتــر از سررســید‪ ،‬می تواننــد اوراق ســکه خــود را در بــورس‬ ‫کاالی ایــران‪ ،‬بــه قیمــت روز بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی ج‪.‬ا‪.‬ا تســویه نقــدی اوراق در سررســید و همچنیــن‬ ‫نقدشــوندگی ایــن اوراق در بــازار ثانویــه بــورس کاالی ایــران بــه‬ ‫قیمــت روز را متعهــد می شــود‪.‬‬ ‫روندکاهشی قیمت گوشت مرغ‬ ‫رییــس اتحادیــه لبنیــات‪ ،‬قصابــان و مــرغ فروشــان بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬قیمــت گوشــت مــرغ در ایــن اســتان بــه دلیــل تقاضــای‬ ‫کــم‪ ،‬کاهشــی و بــه ‪ ۶۲‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫حســین قاســم زاده اظهارداشــت‪ :‬قیمت هر کیلوگرم گوشــت‬ ‫مــرغ کشــتار روز اســتان در هفتــه گذشــته بــه ‪ ۶۵‬هــزار تومــان‬ ‫افزایــش یافــت امــا اخیــرا بــا کاهــش میــزان تقاضا‪ ،‬قیمــت این‬ ‫محصــول کاهــش یافت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود بــا رونــد کاهــش میــزان‬ ‫تقاضــا بــرای گوشــت مــرغ کشــتار روز در اســتان قیمــت ایــن‬ ‫محصــول بــه نــرخ مصــوب یعنــی ‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان در هر‬ ‫کیلوگــرم برســد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه لبنیــات‪ ،‬قصابــان و مــرغ فروشــان بجنــورد‬ ‫بــا بیــان اینکــه اکنــون روزانــه ‪ ۲۰‬تـُـن گوشــت مــرغ کشــتار روز‬ ‫در بجنــورد توزیــع و عرضــه مــی شــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان‬ ‫فــروش ایــن محصــول در بــازار مرکــز اســتان نســبت بــه ابتــدای‬ ‫پاییــز تــا ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون هیــچ مشــکلی بــرای تامیــن گوشــت‬ ‫مــرغ کشــتار در اســتان وجــود نــدارد و ایــن محصول با همکاری‬ ‫مرغــداران در دســترس اســت‪.‬‬ ‫از طرح رایگان انرژی‬ ‫‪ ۷۴‬درصد خانوارهای کمیته امداد‬ ‫خراسان شمالیبهره مندشدند‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۹ :‬هــزار و ‪۹۷۵‬‬ ‫خانــوار تحــت پوشــش ایــن نهــاد حمایتــی هســتند کــه ‪ ۷۴‬درصــد انهــا از خدمــات رایــگان‬ ‫اب‪ ،‬بــرق و گاز بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی مددجویــان بــرای اســتفاده از ایــن طــرح بایــد‬ ‫در ســامانه «امــداد هوشــمند» کمیتــه امــداد ثبــت نــام کننــد کــه تاکنــون ‪ ۸۲‬درصــد از‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بهره بــرداری از فــاز نخســت شــهربازی مــدرن گــرگان کــه طبــق‬ ‫زمان بنــدی قــرار بــود تــا پایــان امســال بــه بهره بــرداری برســد بــه‬ ‫دلیــل کمبــود نقدینگــی و وجــود برخــی معارضــات حقوقــی بــه‬ ‫تاخیــر افتــاد‪.‬‬ ‫حجــت اللــه مقســم عضــو شــورای شــهر گــرگان بــا تاییــد وجــود‬ ‫ایــن مشــکل گفــت‪ :‬حداقــل اعتبــار مــورد نیــاز بــرای عملیــات‬ ‫اجرایــی و رفــع معارضــات ایــن پــروژه بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال اســت‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان هــم گفــت‪ :‬مرحلــه نخســت شــهربازی گــرگان‬ ‫اواخــر ســال اینــده بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا ســیدالنگی افــزود ‪ :‬ایــن طــرح تاکنــون ‪ ۵۶‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی داشــته و تکمیــل ایــن فــاز بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای شــهر گــرگان شــهریور امســال از بهــره بــرداری‬ ‫ســورتمه مــدرن و شــهر بــازی مســقف ایــن پــروژه تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری خبــر داده بــود‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی ســاخت شــهربازی مــدرن گــرگان بهمــن مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬در زمینــی بــه مســاحت تقریبــی ‪ ۱۵‬هکتــار در منطقــه‬ ‫هــزار پیــچ اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مددجویــان اســتان در ایــن ســامانه ثبــت نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۳۶ :‬هــزار و ‪ ۹۸۱‬خانــوار از متقاضیــان ایــن طــرح مشــمول اســتفاده‬ ‫رایــگان از انــرژی شــدند و مابقــی نیــز بــه دلیــل مصــرف زیــاد انــرژی پذیــرش نشــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی‪ ،‬فعــال بــودن قــرارگاه‬ ‫عملیاتــی ســامانه امــداد هوشــمند و کارامــد را بــه دلیــل حساســیت و اهمیــت موضــوع‬ ‫از اولویت هــای کاری دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬پاالیــش اطالعــات باقی مانــده مدجویــان‬ ‫زیــر پوشــش ایــن نهــاد نیــز در حــال امــاده ســازی و ارســال اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســامانه امــداد هوشــمند (ســها) بــا هــدف چابک ســازی فراینــد ارائــه خدمــات‬ ‫مطلــوب بــه نیازمنــدان در مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن طــرح دیگــر نیــاز بــه مراجعــه حضــوری نیســت و افراد بــا مراجعه‬ ‫بــه نشــانی ‪ soha.emdad.ir‬یــا ‪ smart.emdad.ir‬بــا گوشــی همــراه یــا مراجعــه بــه‬ ‫دفترهــای پیشــخوان دولــت نســبت بــه ثبــت اطالعــات اولیــه خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫الهــی راد تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ایــن ســامانه موجــب هم افزایی و شــناخت موسســات‬ ‫مراکــز نیکــوکاری و هدفمنــد کــردن ارائــه خدمــات به نیازمندان اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری حــدود ‪ ۴۹‬هــزار و ‪ ۹۷۵‬خانــوار‬ ‫بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۰۱‬هــزار و ‪ ۲۶۹‬نفــر زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) دارد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫بهره برداری از شهربازی‬ ‫شاید وقتی دیگر‬ ‫فراهم شدن دسترسی‬ ‫‪ ۷۰‬روستای خراسان شمالی‬ ‫به اینترنت پرسرعت‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراسان شــمالی گفت‪ :‬دسترســی ‪ ۷۰‬روســتای‬ ‫اســتان بــا جمعیتــی بالــغ بــر ‪ ۴۱‬هــزار نفــر بــه اینترنــت پرســرعت و پایــدار تلفــن همــراه‬ ‫در یکســال گذشــته فراهم شــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مرتضــوی اظهــار داشــت‪ :‬شتاب بخشــی بــه رونــد اجــرای شــبکه ملــی‬ ‫اطالعــات و توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی پایــدار‪ ،‬پرســرعت و امــن در مناطــق‬ ‫روســتایی از اولویــت هــای دولــت ســیزدهم اســت و در همیــن راســتا ‪ ۱۵‬ســایت جدیــد‬ ‫احــداث و ‪ ۲۹‬ســایت موجــود در مناطــق روســتایی اســتان ارتقــاء یافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تخصیــص ســهم قابــل توجهــی از اعتبــارات ملــی و اجــرای پــروژه هــای‬ ‫‪ USO‬در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان از محــل اعتبــارات ملــی تــا بــه‬ ‫امــروز تمــام شــهرهای خراســان شــمالی از پوشــش نســل هــای ســوم و چهــارم تلفــن‬ ‫همــراه برخــوردار و حــدود ‪ ۹۰‬درصــد روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانوار به شــبکه تلفن همراه‬ ‫و شــبکه ملــی اطالعــات متصــل شــده انــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی تصریــح کــرد‪ :‬هــدف از اجــرای ایــن اقدامــات‪ ،‬توســعه ارتباطــات پرســرعت‪،‬‬ ‫اســتقرار دولــت هوشــمند و اســتفاده حداکثــری از فنــاوری اطالعــات بــرای رفــاه بیشــتر‬ ‫جامعــه و ارتقــای نظــام اداری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراســان شــمالی یاداور شــد‪ :‬اینــک با توجه به‬ ‫برنامه هــای وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬توســعه ارتباطات در ســطح روســتاها‬ ‫از محــل اعتبــارات ایــن وزارتخانــه موســوم بــه طــرح خدمــات عمومــی اجبــاری در حــال‬ ‫انجام اســت‪.‬‬ ‫ضریــب نفــوذ اینترنــت ثابــت و ســیار در خراســان شــمالی‪ ۱۲۱.۶‬درصــد اســت و بــا دارا‬ ‫بــودن یــک میلیــون و ‪ ۱۰۱‬هــزار مشــترک اینترنــت ثابــت و ســیار رتبــه ‪ ۹‬کشــور را دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪630‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫باید از پژوهشگران حمایت شود‬ ‫تا زمینه علم به ثروت فراهم شود‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ :‬دســتگاه های اجرایی اســتان از پژوهشــگران حمایت کنند‬ ‫تــا زمینــه علــم بــه ثــروت فراهم شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در جلســه شــورای سیاسـت گذاری هفتــه «پژوهــش و فنــاوری» در‬ ‫خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ :‬دســتگاه هــای اجرایــی از اعتبــار بخــش پژوهــش خــود بــرای‬ ‫تقدیر از پژوهشــگران اســتفاده کنند و در برگزاری نمایشــگاه هفته پژوهش مشــارکت جدی‬ ‫داشــته باشند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــعار ســال مبنــی بــر « تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان و اشــتغال افریــن « افــزود‪:‬‬ ‫موضــوع پژوهــش و فنــاوری از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت کــه بایــد بــا توجــه بــه شــعار‬ ‫ســال بــه ایــن مهــم بیشــتر پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی عنــوان کــرد‪ :‬عــاوه بــر تقدیــر از پژوهشــگران در زمینه هــای‬ ‫مختلــف بایــد از افــراد نــو اور مســتقل نیــز در ایــن هفتــه تقدیــر شــود تــا بــا اراده بیشــتری‬ ‫فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در ‪ 2‬ســال اخیــر شــرایط کرونــا هفتــه پژوهــش را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار داد اینــک ایــن برنامــه هــا بــرای نهادینــه کــردن ایــن فرهنــگ به صــورت حضــوری و پررنگ‬ ‫برگزار شــود‪.‬‬ ‫تولید ثروت در گرو تجاری سازی ایده ها‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬کشــورمان بــا یــک درصــد‬ ‫جمعیــت جهــان ‪ ۲‬درصــد تولیــد علــم را بــر عهــده دارد کــه از ایــن نظــر در دنیــا رتبــه ‪ ۱۵‬را‬ ‫داراســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا قربانــی افــزود‪ :‬کشــورمان در شــاخص تولیــد پژوهــش بــه ثــروت رتبــه ‪ ۷۱‬جهــان‬ ‫را دارد و بــا وجــود تــاش هــای اخیــر در ســال جــاری رتبــه تولیــد نــواوری و فنــاوری بــه ‪۵۳‬‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه در ایــن شــاخص رشــد خوبــی داشــته ایــم ولــی خالءهــای‬ ‫زیــادی وجــود دارد چــرا کــه بیشــتر پژوهــش هــا در کتابخانــه هــا خــاک می خورنــد و تبدیــل بــه‬ ‫علــم و ثــروت نمــی شــوند‪.‬‬ ‫قربانــی افــزود‪ :‬در کنــار تقدیــر از پژوهشــگران از افــراد نخبــه و فنــاور مســتقل در زمینه هــای‬ ‫مختلــف نیــز تقدیــر شــود تــا ایــن افــراد در ایــن زمینــه بیشــتر تشــویق شــوند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اینــک نیــاز جامعــه تبدیــل پژوهــش و ایــده بــه تولیــد ثــروت و درامــد اســت‬ ‫کــه فعالیــت هــا در ایــن راســتا را بایــد بیشــتر افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫مقــرر شــد کــه از ‪ ۱۹‬نفــر از پژروهشــگران و فنــاوران دانشــگاه هــا و مراکــز امــوزش عالــی‪،‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬پــارک علــم و فنــاوری و فنــاور مســتقل خراســان شــمالی تجلیــل و‬ ‫تقدیــر شــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ُ‬ ‫کشف افزون بر ‪ ۲۱‬تن‬ ‫چوب قاچاق‬ ‫خودروی سرقتی در جاجرم‬ ‫کشف شد‬ ‫رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۱‬تــن و ‪ ۲۲۱‬کیلوگــرم چــوب جنگلــی‬ ‫قاچــاق در اســتان کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تقــی تویــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه ‪ ۶‬نفــر‬ ‫قاچاقچــی چــوب دســتگیر و بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اقدامــات بســیار خوبــی در زمینــه برخــورد بــا‬ ‫قاچاقچیان چوب انجام شــده اســت افزود‪ :‬امســال ‪ ۶‬دســتگاه‬ ‫خــودرو کــه در زمینــه حمــل چــوب قاچــاق مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گرفتــه بــود توقیــف و راهــی پارکینــگ شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تویــی بــا بیــان اینکــه قاچــاق چــوب عامــل مهــم‬ ‫نابــودی محیــط زیســت اســت تصریــح کــرد‪ :‬ارزش چــوب هــای‬ ‫قاچــاق کشــف شــده بیــش از یــک میلیــارد و هفــت میلیــون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی اســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه اجــازه نخواهیــم داد تــا ســودجویان از طریــق‬ ‫قاچاق‪ ،‬به اقتصاد کشــور ضربه وارد کنند گفت‪ :‬از شــهروندان‬ ‫درخواســت مــی شــود در صــورت اطــاع از اینگونه مــوارد مراتب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ ۱۱۰‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫قاتل کمتر از یک ساعت‬ ‫در شیروان دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از کشــف یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی ســرقتی در بخــش شــوقان از توابــع‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ«رضا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال اعــام خبــر ســرقت یــک‬ ‫دســتگاه پرایــد‪ ،‬موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران انتظامــی بخــش شــوقان‬ ‫در حیــن گشــت زنــی هــای هدفمنــد در ســطح حــوزه‬ ‫اســتحفاظی بــه خودرویــی کــه در کنــار خیابــان پــارک شــده‬ ‫بــود مشــکوک مــی شــوند‪ ،‬افــزود‪ :‬در بررســی هــای انجــام‬ ‫شــده مشــخص مــی شــود کــه خــودرو ســرقتی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه مامــوران خــودروی‬ ‫مــورد نظــر را بــرای بررســی بیشــتر بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل مــی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اقدامــات قانونــی و انتظامــی‬ ‫بــا جدیــت بــرای شناســایی و دســتگیری ســارق خــودرو بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی از قتــل یــک‬ ‫مــرد‪ 38‬ســاله در یکــی از محلــه هــای ایــن شــهر و‬ ‫دســتگیری قاتــل کمتــر از یــک ســاعت خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده» فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان در ایــن خصــوص‪ ،‬گفــت‪ :‬حوالــی ســاعت ‪4‬‬ ‫بامــداد ‪ ،‬وقــوع یــک مــورد قتــل در یکــی از محلــه هــای‬ ‫ســطح شــهر بــه ‪ ۱۱۰‬اعــام کــه بــا حضــور مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی در محــل (منــزل مســکونی) مشــخص‬ ‫شــد یــک اقــا حــدود ‪ 38‬ســاله بــا ضربــات چاقــو بــه‬ ‫قتــل رســیده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬در ادامــه بــا‬ ‫پیجویی هــای انجــام شــده‪ ،‬متهــم کمتــر از یــک ســاعت‬ ‫در ســطح شــهر دســتگیر شــد کــه تحقیقــات الزم در‬ ‫خصــوص چرایــی وقــوع ایــن قتــل و علــت و انگیــزه‬ ‫قاتــل در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫گلوگاه هایفساد‬ ‫را سازمان اداری‬ ‫واستخدامیشناسایی‬ ‫و برطرف کند‬ ‫رئیــس جمهــور تحقــق کامــل نظــام اداری در تــراز جمهــوری‬ ‫اســامی را نیازمنــد نــگاه و نگــرش تحول گرایانــه دانســت و از‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور خواســت تــا بــا همــکاری‬ ‫بــا وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬گلوگاه هــای فســاد را‬ ‫شناســایی و بــرای از بیــن بــردن انهــا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در ادامــه فراینــد نظــارت‬ ‫ســتادی بــر دســتگاه های اجرایــی صبــح روز دوشــنبه بــه‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور رفــت و در جمــع مدیــران‬ ‫ایــن ســازمان بــه عنــوان ششــمین مقصــد نظارت هــای‬ ‫ســتادی‪ ،‬ضمــن اســتماع گــزارش عملکــرد یک ســاله ایــن‬ ‫مجموعــه راهکارهــا و پیشــنهادات مهمی بــرای ارتقای کمی و‬ ‫کیفــی عملکــرد ایــن ســازمان ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور تحقــق کامــل نظــام اداری در تــراز جمهــوری‬ ‫اســامی را نیازمنــد نــگاه و نگــرش تحول گرایانــه دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز همــه صاحب نظــران حــوزه مدیریــت کشــور‪ ،‬بــا‬ ‫هــر ســلیقه سیاســی معتقدنــد کــه نظــام اداری مــا نیازمنــد‬ ‫تحــول اســت و در دولتــی کــه پرچــم تحول خواهــی را‬ ‫برافراشــته‪ ،‬ضــرورت دارد نظــام اداری و ســاختار حکمرانــی‬ ‫متحــول و متناسب ســازی شــود‪.‬‬ ‫مبانــی غنــی و قطعــی علمــی و عــزم عملــی الزمــه‬ ‫تحــول در نظــام اداری‬ ‫ایت اللــه رئیســی بازنگــری در فرایندهــا را الزمــه تحــول در‬ ‫نظــام اداری کشــور دانســت و تاکیــد کــرد‪ :‬تمــام مراحل تحول‬ ‫اداری بایــد دو ویژگــی مهــم داشــته باشــند‪ ،‬اول اینکــه مبانــی‬ ‫ان از غنــا و قطعیــت علمــی برخــوردار و قابــل دفــاع باشــند و‬ ‫دوم اینکــه عــزم عملــی بــرای اجــرای ان وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور را به ارائه‬ ‫بهتریــن و بــا کیفیت تریــن خدمــات اداری به مردم با کمترین‬ ‫هزینــه‪ ،‬سالم ســازی نظــام اداری‪ ،‬تســریع در نظم دهــی بــه‬ ‫ســازمان اداری کشــور و نیــز در نظــر گرفتــن دیدگاه هــای‬ ‫مردمــی در نظــام ارزیابی هــا بــرای کارامدتــر شــدن شــیوه‬ ‫ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های اجرایــی مکلــف کــرد‪.‬‬ ‫پیگیــری و حــل و فصــل تراکــم نیــروی انســانی در برخی از دســتگاه ها‪،‬‬ ‫جــذب نخبــگان در دســتگاه های اجرایی‪ ،‬اجرای عدالــت در پرداخت ها‪،‬‬ ‫واقعــی کــردن عنــوان پرداخــت اضافه کاری‪ ،‬جلوگیری از ایجاد ســازمان‬ ‫بــرای اشــخاص بــا ابــزار ِ کارســنجی و اتصــال نظــام پــاداش و جبــران‬ ‫خدمــت بــه عملکردهــا از دیگــر ماموریت هایــی بــود کــه رئیــس جمهــور‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور را مکلــف بــه اجــرای انهــا کــرد‪.‬‬ ‫فعال تــر شــدن بخــش اداری ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی موجــب افزایــش بهــره وری خواهــد شــد‬ ‫رئیــس جمهــور همچنیــن بــه اهمیــت جایــگاه هیئــت نظارت‬ ‫بــر تخلفــات اداری اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪ :‬قانــون رســیدگی‬ ‫بــه تخلفــات اداری یکــی از کارامدتریــن قوانیــن موجــود در‬ ‫کشــور اســت و اعضــای هیئــت عالــی نظــارت بــر تخلفــات‬ ‫اداری موظفنــد بــدون تعــارف نــص صریــح ایــن قانــون را اجــرا‬ ‫و بــا هرگونــه تخلــف اداری بدون مســامحه برخــورد کنند تا در‬ ‫دســتگاه های اجرایــی تخلــف بــه جــرم تبدیــل نشــود‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی همچنیــن قانــون ارتقــای ســامت نظــام‬ ‫اداری را از قوانیــن کاربــردی دانســت و بــر اجــرای کامــل ان‬ ‫از طــرف تمامــی دســتگاه ها و ســازمان ها و پیگیــری ایــن‬ ‫موضــوع از ســوی ســازمان اداری و اســتخدامی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنین از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست‬ ‫تــا بــا همــکاری بــا وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪،‬‬ ‫گلوگاه هــای فســاد را شناســایی و بــرای از بیــن بــردن انهــا‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه در ســازمان اداری و اســتخدامی‬ ‫هــم بخــش اداری و هــم اســتخدامی بایــد توامان مــورد توجه‬ ‫قــرار گیرنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬فعال تــر شــدن بخــش اداری‬ ‫ایــن ســازمان قطعــا موجــب افزایــش بهــره وری خواهــد شــد‬ ‫و بســیاری از گره هــای کشــور را بــاز و مشــکالت را مرتفــع‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ضــرورت افزایــش اگاهــی نســبت بــه مســائل روز‬ ‫جامعــه ضمــن امــوزش کارکنــان در دســتگاه های اداری‬ ‫ایت اللــه رئیســی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت وظایــف و‬ ‫عملکــرد مرکــز امــوزش مدیریــت دولتــی در ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی کشــور گفــت‪ :‬امــوزش در دســتگاه های اداری‬ ‫یکــی از ضرورت هــا اســت و کارکنــان اداری و همــه ســطوح‬ ‫مدیریتــی بایــد بــه صــورت مســتمر در معــرض امــوزش‬ ‫ایین نامه هــا‪ ،‬دســتورالعمل ها‪ ،‬قوانیــن‪ ،‬مصادیــق تخلفــات‬ ‫و همچنیــن افزایــش اگاهــی و دریافــت تحلیــل درســت‬ ‫نســبت بــه مســائل روز جامعــه در قالــب جهــاد تبییــن و‬ ‫بصیرت افزایــی قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رئیــس جمهــور برخــی از مدیــران ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی کشــور گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده‬ ‫در حــوزه ماموریت هــای اصلــی ایــن ســازمان از جملــه اصــاح‬ ‫ســاختار و معماری کالن دولت‪ ،‬ســرمایه انســانی و حکمرانی‬ ‫الکترونیک و هوشمندســازی با ســه راهبرد عدالت‪ ،‬بهره وری‬ ‫و مردم پایــه شــدن‪ ،‬ارائــه کردنــد‪.‬‬ ‫عدالــت در پرداخت هــا‪ ،‬تدویــن الیحــه دوفوریتــی‬ ‫متناسب ســازی جبــران خدمــت‪ ،‬تدویــن الیحــه ســاماندهی‬ ‫جبــران خدمــت کارکنــان‪ ،‬ایجــاد پســت دســتیاران‬ ‫مردمی ســازی‪ ،‬ســامانه دولت ســنج‪ ،‬طــرح دولت ســرا‪،‬‬ ‫نظــارت بــر نظــام شــورایی‪ ،‬فرهنــگ ســالم اداری و امــوزش‬ ‫کارکنــان از دیگــر بخش هایــی بــود کــه در گــزارش مدیــران این‬ ‫ســازمان بــه رئیــس جمهــور بــه انهــا اشــاره شــد‪.‬‬ ‫لطیفــی رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور نیــز در‬ ‫ایــن دیــدار گفــت کــه ایــن اولیــن حضــور و دیــدار یــک رئیــس‬ ‫جمهــور از ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور بــود‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫باز تعریف حماسه ‪ 13‬ابان‬ ‫و مردم اگاه ایران‬ ‫ســیزدهم ابــان امســال بــر خــاف تصــورات پــوچ و باطــل‬ ‫عــده ای بــا شــکوه و ابهــت مثــال زدنــی برگــزار شــد و مــردم‬ ‫نشــان دادنــد بــا وجــود همــه مشــکالت و نامالیمــات هــای‬ ‫اقتصــادی و غیــر اقتصــادی همچنــان پــای نظــام‪ ،‬مملکــت‪،‬‬ ‫ارمــان هــای انقــاب ایســتاده انــد و از همــه مهــم تــر اینکــه‬ ‫فرمــان رهبــری را همچنــان فصــل الخطــاب مــی داننــد و بــا‬ ‫اشــارتی‪ ،‬ضــرورت حضــور را درک کردنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد تاویــل و تفســیر کامــل ایــن حضــور میلیونــی در‬ ‫ایــن مقــال نمــی گنجــد ولــی پیــام جهانــی و اینترنشــنال ایــن‬ ‫حضــور‪ ،‬بــه گــوش همــه بدخواهــان و دشــمنان نظــام رســید‬ ‫و بــه فراســت دریافتنــد ایــران کشــور انقالبهــای مخملــی و‬ ‫نارنجــی نیســت و ســوریه شــدن ایــران محــال اســت‪ .‬مــردم‬ ‫نیــز ایــران بــا ایــن حضــور یکصــدا و یــک پارچــه فریــاد زدنــد و‬ ‫نشــان دادنــد بــه اینــده کشــور امیدوارنــد و اگــر نامالیمــت ها‬ ‫و گــره هایــی در مملکــت وجــود دارد‪ ،‬بــا دخالــت بیگانــگان‪،‬‬ ‫غربــزدگان‪ ،‬تجزیــه طلبــان و ‪ ...‬حــل نخواهــد شــد و‬ ‫اســماعیلیون هــا ‪ ،‬علینژادهــا و شــاهزاده پهلــوی هــا در حال‬ ‫بادگــره زدن هســتند!‬ ‫امــا ایــن حضــور پیــام هایــی نیــز بــرای برخــی خــواص و‬ ‫مســئوالن نظــام داشــت کــه قــدر ایــن مــردم نجیــب و دلســوز‬ ‫را بیشــتربدانند کــه در تمــام برهــه هــای حســاس پــای در‬ ‫رکاب بــوده و نقشــه هــای دشــمن را نقــش بــر اب کردنــد‪.‬‬ ‫خــواص و مســئوالنی کــه برخــی از انهــا در طــول هفتــه هــای‬ ‫بحرانــی اخیــر‪ ،‬نــه تنهــا موضعــی نگرفتنــد بلکــه مهــر ســکوت‬ ‫بــر لــب زدنــد و حتــی تعــدادی از انهــا نیــم نگاهــی بــه جــاده‬ ‫تهــران – قــم نیــز داشــتند! جلســات و ســخنرانی هــای پی در‬ ‫پــی و مکــرر مقــام معظــم رهبــری در طــول روزهــای اخیــر بــا‬ ‫اقشــار مختلــف و روشــنگری در خصــوص حــوادث اخیــر و‬ ‫تذکــر در بــاب ضــرورت جهــاد تبییــن‪ ،‬حجــت گفتــار فــوق و‬ ‫ماحصــل کــم کاری و بی تفاوتــی برخــی خــواص و مدیــران‬ ‫تاریــخ مصــرف گذشــته بــود‪.‬‬ ‫بــدون تردیــد و تعــارف بایــد اذعــان داشــت ریشــه برخــی‬ ‫از اعتراضــات و انتقــادات مــردم‪ ،‬بــی تفاوتــی تعــدادی از‬ ‫مســئوالن بــی کفایــت در جهــاد تببیــن و حتی انجــام وظایف‬ ‫محولــه اســت کــه عامدانــه یــا غیــر عامدانــه‪ ،‬اگاهانــه یــا نــا‬ ‫اگاهانــه بــا تصمیمــات غیــر کارشناســانه و غیــر منطقــی اب‬ ‫در اســیاب دشــمن مــی ریزنــد و زمینــه نارضایتــی مــردم را‬ ‫فراهــم مــی کننــد تــا جایــی کــه امــروز دل نگرانــی از افزایــش‬ ‫قیمت خودرو و مســکن جای خود را به دل نگرانی از کمبود‬ ‫دیفــن هیدرامیــن و ســرم قنــدی – نمکــی در داروخانــه هــا‬ ‫داده اســت! درحالــی کــه قیمــت خــودرو در کشــور بــه قیمــت‬ ‫هواپیمــای ســبک نزدیــک شــده اســت‪ ،‬رئیــس انجمــن قطعه‬ ‫ســازان کشــور از ضــرورت افزایــش ‪ 25‬برابــری خــودرو ســخن‬ ‫مــی رانــد! رتبــه بنــدی فرهنگیــان‪ ،‬تعرفــه گــذاری خدمــات‬ ‫پرســتاری‪ ،‬اجــرای کامــل اصــل ‪ ،44‬حتــی اتصــال بــه ســامانه‬ ‫صــدور مجوزهــای کســب و کار و ‪ ...‬بــا هــزاران ان قلــت و امــا‬ ‫و اگــر در حــال پیگیــری اســت و نارضایتــی هــای گســترده ای‬ ‫را ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــروز اگــر ملــت یکصــدا و بحــق خواهــان پایــان مماشــات با‬ ‫اغتشاشــگران و اراذل و اوباش هســتند‪ ،‬همزمان مماشــات‬ ‫و برخــورد بــا مســئوالن بــی کفایــت هــم امضــاء شــود و کوپــن‬ ‫مماشــات و رافــت اســامی را بــرای دانــش امــوز دختــر دواره‬ ‫ســیزده ســاله ای خــرج کنیــم کــه هنــوز انــدام هــای جنســی‬ ‫اش شــکل نگرفتــه و فــرق بیــن جهــاد نکاح و جهاد ســازندگی‬ ‫را نمــی دانــد ولــی ایــن روزهــا روســری اش را از ســر برداشــته‬ ‫بــود و شــعار «زن‪ ،‬زندگــی و ازادی» ســر مــی داد!‬ ‫بــی هیــچ تردیــد چــاره اساســی مشــکالت امــروز کشــور تنهــا‬ ‫و تنهــا مدیریــت صحیــح منابــع خــدادای و ظرفیــت نیــروی‬ ‫انســانی‪ ،‬گردش نخبگان و ایجاد ســونامی کارامدی و تحول‬ ‫بــا رهبــری مدیــران جــوان و پــر انــرژی و مبــارزه بــا مدیــران‬ ‫فاســد و ناکارامــد اســت‪ .‬موضوعــی کــه رهبر انقالب ســال ها‬ ‫پیــش نســبت بــه ایــن امــر متذکــر شــده بود‪ .‬ایشــان در ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬در دیــداری دربــاره موضــوع کارامــدی‪ ،‬نکتــه مهمــی را‬ ‫بیــان نمودنــد بــا ایــن مضمــون کــه‪« :‬مشــروعیت همـه ی مــا‬ ‫بســته بــه انجــام وظیفــه و کارایــی در انجــام وظیفــه اســت‪.‬‬ ‫هــر جــا کارامــدی نباشــد‪ ،‬مشــروعیت از بیــن خواهــد رفــت»؛‬ ‫پــر واضــح اســت کــه اگــر تمــام شــبکه هــای بیگانــه همزمــان‬ ‫یک شــبکه فارســی معاند راه اندازی کنند و شــبانه روز علیه‬ ‫جمهــوری اســامی برنامــه ســازی کننــد‪ ،‬قــادر نخواهنــد بــود‬ ‫جمعیتــی بــه انــدازه راهپیمایــی یکــی از شــهرهای متوســط‬ ‫ایــران بــه خیابــان بکشــند و بپذیریــم بخــش اعظمــی از‬ ‫جماعتــی را کــه ایــن روزهــا در خیابــان بــه اعتراض برخواســته‬ ‫بودنــد‪ ،‬خودمــان بــا ســوء مدیریــت و حتــی کوتاهــی در اعالم‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در طــول ایــن ســال هــا( جهــاد تبییــن)‬ ‫بــه خیابــان هــا کشــاندیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪630‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫«حمید علی اکبری»‬ ‫طالق عاطفی‬ ‫همــه ازدواج هــا بــا چالش هــا و شــرایط بــاال و‬ ‫پاییــن زیــادی روبه رومی شــوند؛ مهــم نیســت چقــدر‬ ‫‏همدیگــر را دوســت داریــد؛ بــه هــر حــال زندگــی با یک‬ ‫شــخص دیگــر و تقســیم کــردن زندگــی شــما‏باهم کار‬ ‫اســانی نیســت؛ مخصوصــا ًوقتــی بچ ـه دار شــوی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طــاق عاطفــی چیســت؟ طــاق عاطفــی زمانــی‬ ‫اتفــاق می افتــد کــه زن‪ ،‬مــرد یــا هــر دو نفــر‪ ،‬از‬ ‫زندگــی مشــترک خســته شــوند و به ســادگی ارتبــاط‬ ‫خــود‏را باهــم قطــع کننــد؛ در ایــن مرحله فرد نســبت‬ ‫بــه شــریک زندگــی خــود و همچنین نســبت به رابطه‬ ‫عاطفــی و جنســی بــا‏همســر خــود بی تفــاوت اســت‏‪.‬‬ ‫درواقــع ایــن افــراد از نظر عاطفی از هم جداشــده اند؛‬ ‫امــا ممکــن اســت بــه دلیــل مختلفــی همچــون حضــور‬ ‫فرزنــدان و‪ ...‬بــرای‏طــاق اقــدام نکنند‏‪.‬‬ ‫نشانه های طالق عاطفی‬ ‫یکی از راه های که برای پیشگیری از طالق عاطفی‬ ‫وجــود دارد ایــن اســت؛ بــه عالئــم و هشــدارهای‬ ‫توجــه داشــته باشــید‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬شــما تغییــر کرده ایــد‪:‬‏ یکــی از نشــانه های‬ ‫طــاق عاطفــی کــه به مرورزمــان اتفــاق می افتــد ایــن‬ ‫اســت کــه زن و مــرد بــه تدریــج تغییــر می کننــد؛ ایــن‬ ‫‏تغییــر گاهــی ممکــن اســت کــه باهم رشــد می کنید؛‬ ‫امــا گاهــی تغییــرات در جهتــی اســت کــه فاصلــه‬ ‫بیــن شــما دو نفــر را زیــاد‏می کنــد‪ .‬در طــاق عاطفــی‬ ‫عالیــق هــر دو شــما تغییــر کــرده و دیگــر حرفــی‬ ‫زیــادی بــرای گفتگــو نداریــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬خیانــت‪:‬‏ اگرچــه خیانــت بــه همســر‪ ،‬اغلــب‬ ‫فیزیکی و جســمی اســت و می تواند با مجموعه ای از‬ ‫مشــکالت‪ ،‬مثــا ًفاصلــه یــا‏ناســازگاری جنســی مرتبــط‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا ایــن امــر در حــوزه مشــکالت عاطفــی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬وقتــی همســرتان بــه شــما خیانــت‏می کنــد‬ ‫ایــن خیانــت می تواندبه طورکلــی احســاس شــما را‬ ‫نســبت بــه او تغییــر دهــد؛ حتــی اگــر مایــل باشــید‬ ‫فرصــت دیگــری بــه‏او بدهیــد‪ ،‬اســیب روحــی کــه بــه‬ ‫شــما واردشــدهجبران ناپذیر اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬عــدم صمیمــت‪:‬از دیگــر عالئــم طــاق عاطفــی‬ ‫کــه بایــد بــه ان توجــه کــرد ایــن اســت کــه صمیمــت‬ ‫بیــن شــما از بیــن مـی رود؛ شــریک زندگی‏شــما دیگر‬ ‫هرگــز در مــورد روز خــود بــا شــما صحبــت نمی کنــد؛‬ ‫معمــوال ً بــرای هــر چیــزی غــر می زنــد او دیگــر‬ ‫نمی خواهــد شــما را‏نــوازش کنــد‪ .‬همچنیــن امیدها‪،‬‬ ‫ارزوهــا و رویاهــای کــه زمانــی باهممی ســاختید‬ ‫اهمیــت خــود را از دســت داده انــد؛ ایــن عــدم‬ ‫‏صمیمــت می توانــد روی رابطــه جنســی شــما هــم‬ ‫تاثیــر بگــذارد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬مشــاجره دائمــی‪ :‬داشــتن خانــه ای ارام و‬ ‫امــن‪ ،‬بــا یــک شــریک دلســوز‪ ،‬خواســته هــر زن و‬ ‫مــردی اســت‪ ،‬امــا اگــر شــما و شــریک زندگی تــان بــر‬ ‫ســر‏همــه چیزهــا کلنجــار می رویــد و دائماًباهــم بحث‬ ‫می کنیــد ان محیــط ارام هرگــز بــه وجــود نمی ایــد‏‪.‬‬ ‫دالیل طالق عاطفی‬ ‫بــروز نشــانه های طــاق عاطفــی در یــک ازدواج‬ ‫می توانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬عدم صمیمیت‬ ‫‏‪ -2‬ارتباطات ضعیف‬ ‫‏‪ -3‬مشکالت مالی و از دست دادن شغل‬ ‫‏‪-4‬عدم وجود اهداف مشترک‬ ‫‏‪ -5‬ازدواج اجباری‬ ‫راه های پیشگیری و درمان طالق عاطفی‬ ‫‏‪ -1‬تالش هــای همســرتان را بشناســید و از او‬ ‫قدردانــی کنیــد‬ ‫‏‪ -2‬بــه خواســته های کوچکــی کــه بــه زبــان م ـی اورد‬ ‫توجــه کنیــد‬ ‫‏‪ -3‬صمیمت فیزیکی را فراهم کنید‬ ‫‏‪ -4‬بپرسید‪ ،‬گوش دهید و همدلی کنید‬ ‫‏‪ -5‬مشاوره خانواده و ازدواج‬ ‫جــان گاتمــن‪ :‬زمانــی کــه مردهــا در ازدواج تاثیــر‬ ‫مثبــت همســر خــود در زندگــی را بــه رســمیت‬ ‫می شناســد زندگــی‏زناشــویی شــیرین تری را تجربــه‬ ‫می کننــد و از طــاق عاطفــی دور می شــوند‏‪.‬‬ ‫برگرفته از مهارت های زندگی زناشویی‬ ‫(( میتو مک کی؛کیم پالک)) ترجمه شمس الدین‬ ‫حسینی‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬ســتوان دوم «حمیــد علی اکبــری»‬ ‫کارشــناس اداره مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی‬ ‫امــاده ســازی غذاهــای ســالم مانــع از بــروز مشــکالت بــرای‬ ‫فرزندانتــان شــوید‪.‬‬ ‫از فاسد شدن‬ ‫غذاها با این راهکار‬ ‫پیشگیری کنید‬ ‫معصومه مهدیانی‬ ‫بــرای بســیاری از والدیــن انتخــاب غــذای مناســب بــرای‬ ‫تغذیــه کــودکان در مدرســه یــک چالــش اســت‪ .‬چالشــی‬ ‫کــه تــا پایــان ســال تحصیلــی هــر روز بــا ان مواجــه‬ ‫هســتند‪ .‬از یــک طــرف احتمــال فاســد شــدن غذاهــا و‬ ‫از ســوی دیگــر مقــوی و متنــوع بــودن انهــا موجــب مــی‬ ‫شــود تــا برخــی از والدیــن در انتخــاب غــذا دچــار مشــکل‬ ‫شــوند‪.‬متخصص علــوم تغذیــه در گفتگــو بــا ایرنــا زندگــی‬ ‫مــی گویــد والدیــن دانــش امــوزان بــه ایــن دالیــل بایــد دور‬ ‫فســت فــود هــا را خــط بکشــند‪.‬‬ ‫در میــان مــواد غذایــی محصوالتــی وجــود دارنــد کــه‬ ‫ســریعتر از بقیــه غذاهــا فاســد مــی شــوند‪ .‬پــس بهتــر‬ ‫اســت انهــا را از لیســت غذاهــای انتخابــی بــرای تغذیــه‬ ‫فرزندانتــان در مدســه حــذف کنیــد‪ .‬همچنیــن برخــی کارها‬ ‫نیــز موجــب مــی شــود تــا یــک غــذا ســریعتر از مــدت زمــان‬ ‫مشــخص فاســد شــود‪ ،‬بــه همیــن دالیــل بایــد اصــول‬ ‫نگهــداری از مــواد غذایــی را بــه درســتی بشناســید تــا بــا‬ ‫چالشی به نام نگهداری غذا در مدرسه‬ ‫ســعید حســینی متخصــص علــوم تغذیــه در خصــوص‬ ‫بهتریــن مــواد غذایــی بــرای تغذیــه کــودکان در مدرســه‬ ‫می گویــد‪« :‬از انجایــی کــه کــودکان مــدت زمــان طوالنــی‬ ‫را در مدرســه ســپری مــی کننــد‪ ،‬نیــاز اســت کــه میــان‬ ‫وعــده و یــا غــذای اصلــی مناســب و مقــوی بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬در مرحلــه اول بســیار اهمیــت دارد کــه‬ ‫والدیــن از مــواد غذایــی اســتفاده کننــد کــه نیازهــای اصلــی‬ ‫فرزندشــان را در زمــان حضــور و فعالیــت در مدرســه‬ ‫تامیــن کنــد‪ .‬در مرحلــه دوم بایــد بــه ســرعت فاســد شــدن‬ ‫ان مــاده غذایــی توجــه کننــد‪».‬‬ ‫ایــن متخصــص ادامــه مــی دهــد‪ «:‬اگــر مدرســه ای‬ ‫امکانــات نگهــداری و گــرم کــردن غــذا را داشــت‪ ،‬دیگــر‬ ‫مشــکلی از حیــث فاســد شــدن غــذا نداریــم امــا اگــر چنیــن‬ ‫امکانــی در مدرســه وجــود نداشــت کــه اغلــب مــدارس‬ ‫ایــن وضعیــت را دارنــد‪ ،‬بایــد غذاهایــی را بــرای فرزندانتــان‬ ‫بگذاریــد کــه حداقــل تــا ‪ 4-3‬ســاعت ســالم بماننــد‪ .‬زیــرا‬ ‫وجــود کوچکتریــن عالیــم فاســد شــدن مــی توانــد منجــر‬ ‫بــه مســمومیت و بیمــاری هــای جــدی در فرزنــدان شــود‪».‬‬ ‫از مصرف غذاهای نیم پز شده پرهیز کنید‬ ‫حســینی پختــه شــدن کامــل غذاهــا را اولیــن مرحلــه‬ ‫در جلوگیــری از فاســد شدنشــان مــی دانــد‪ «:‬غذاهــا‬ ‫بایــد بــه طــور کامــل پختــه شــوند و اصــا حالــت نیــم‬ ‫پــز نداشــته باشــند‪ .‬بــه طــور مثــل تخــم مــرغ بــه عنــوان‬ ‫بهتریــن گزینــه بــرای تغذیــه کــودکان در مدرســه کــه‬ ‫انــرژی و مــواد غذایــی بســیار باالیــی دارد ‪ ،‬بایــد حتمــا‬ ‫کامــل اب پــز شــود و اصــا نبایــد ان را بــه حالــت‬ ‫عســلی و نیــم پــز بــه دانــش امــوزان داد تــا در مدرســه‬ ‫بخورنــد‪ .‬گزینــه بعــدی کــه از بهتریــن مــواد غذایــی بــرای‬ ‫تغذیــه دانــش امــوزان اســت‪ ،‬انــواع لبنیــات اســت؛از‬ ‫شــیر گرفتــه تــا پنیــر‪ .‬لبنیــات نیــز جــزء مــواد غذایــی‬ ‫هســتند کــه دیرتــر خــراب مــی شــوند‪».‬‬ ‫این فوق تخصص تغذیه فاســدپذیری برخی از غذاها‬ ‫را بیشــتر از بقیــه مــی دانــد ‪« :‬یکــی از فاســدپذیرترین‬ ‫غذاهایــی کــه اغلــب والدیــن بــرای فرزندانشــان تهیــه‬ ‫می کننــد انــواع فســت فودهــا و غذاهــای امــاده شــده‬ ‫بــا سوســیس و کالبــاس اســت‪ .‬ســرعت فاســد شــدن‬ ‫ایــن غذاهــا بســیار باالتــر از مابقــی غذاهــا اســت‪ .‬در‬ ‫مرحلــه دوم غذاهــای گوشــتی ســرعت باالیــی در فاســد‬ ‫شــدن دارنــد‪ .‬از همیــن رو بهتــر اســت از دادن ایــن‬ ‫غذاهــا بــه عنــوان تغذیــه مدرســه فرزندانتــان خــودداری‬ ‫کنیــد‪ .‬البتــه اگــر بــه دلیــل طوالنــی بــودن ســاعت‬ ‫حضــور دانــش امــوزان در مدرســه ناگزیــر بــه دادن‬ ‫غــذای اصلــی بــه انهــا هســتید‪ ،‬بهتــر اســت کــه برخــی‬ ‫نــکات را بــرای امــاده ســازی غذاهــا رعایــت کنیــد‪».‬‬ ‫این غذاها را از هم جدا کنید‬ ‫دکتــر حســینی راهــکار دیگــری بــرای جلوگیری از فاســد‬ ‫شــدن زودهنــگام غذاهــا معرفــی مــی کنــد‪« :‬بــه طــور‬ ‫مثــل برنــج و خورشــت اگــر بــه صــورت جداگانــه در ظرف‬ ‫ریختــه شــوند‪ ،‬دیرتــر فاســد مــی شــوند تــا زمانــی کــه بــا‬ ‫هــم مخلــوط شــده باشــند‪ .‬زیــرا برخــی از میکــروب هــا‬ ‫در فضایــی مرطــوب تــر رشــد مــی کننــد‪ .‬اگــر قــرار اســت‬ ‫ســاالد بــرای فرزندتــان بگذاریــد بهتــر اســت ســس‬ ‫روی ان نزنیــد و از ماســت و روغــن زیتــون بــرای طعــم‬ ‫دار کــردن ان اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر ســاندویچ مــرغ و‬ ‫گوشــت تهیــه مــی کنیــد بایــد مطمــن شــوید کــه ان را‬ ‫در کمتــر از ‪ 2‬ســاعت مصــرف مــی کننــد‪».‬‬ ‫ایــن متخصــص تغذیــه بــا اشــاره بــه چنــد راهــکار بــرای‬ ‫جلوگیــری از فاســد شــدن مــواد غذایــی گوشــتی ادامــه‬ ‫مــی دهــد‪ «:‬همیشــه در یخچــال ‪ ۲‬بخــش متفــاوت را‬ ‫بــه غذاهــای خــام و غذاهــای پختــه اختصــاص دهیــد و‬ ‫از قــرار دادن ایــن ‪ ۲‬نــوع غــذا در کنــار هــم بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار مانــع از فســاد غــذای پختــه شــده مــی شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن هرگــز ســبزی هــا را کنــار انــواع گوشــت‬ ‫هــا قــرار ندهیــد‪ .‬گاهــی ممکــن اســت الودگــی هــا و‬ ‫باکتــری هــای موجــود در ســبزی موجــب فاســد شــدن‬ ‫گوشــت شــود‪ .‬در خصــوص حبوبــات نیــز بــرای اینکــه‬ ‫دیرتــر خــراب شــوند و مــی توانیــد انهــا را بــه مــدت یــک‬ ‫روز در فریــزر بگذاریــد و بعــد تــا حداکثــر یــک ســال بــا‬ ‫خیــال راحــت از انهــا اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن کار مانــع از‬ ‫حشــره زدگــی و خرابــی انهــا می شــود‪».‬‬ ‫تبلیﻎ ارزان‬ ‫ﭘﻮل ﺗﻮ دور ﻧﺮﯾﺰ‬ ‫��ﮫﺎ ﺑﺎ �دا�ﺖ ﻣﺎ�ﯿﺎ� ‪� ٢٢٩‬ار �ﻮﻣﺎن ‪ ٨‬ﺑﺎر‬ ‫موسسه مﻄبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732٦88214 :‬‬ ‫‪0٩117٦744٩7‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪:‬‬ ‫ﻣﮫﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ‪ :‬ﭘﺎﯾﺎن اذر‬ ‫د�ﺪه �ﻮ�ﺪ‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 17‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪630‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫کرم فعال‬ ‫‪Raspberry‬‬ ‫‪Robin‬‬ ‫برای هک کردن کل‬ ‫شبکه ها با استفاده‬ ‫از « کیبورد»‬ ‫اســت‪ .‬مــواردی وجــود‬ ‫داشــته اســت کــه کــرم‬ ‫‪Raspberry‬‬ ‫‪Robin‬‬ ‫بــا بدافــزاری بــه نــام‬ ‫‪ FakeUpdates‬بــر روی‬ ‫سیســتم قربانیــان نصــب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ Raspberry Worm‬بــه‬ ‫عنــوان کــرم ‪ QNAP‬نیــز‬ ‫شــناخته مــی شــود‪ ،‬زیــرا‬ ‫بــرای فرمــان و کنتــرل‪ ،‬از‬ ‫ســرورهای ذخیــره ســازی‬ ‫‪ QNAP‬بــه خطــر افتــاده‬ ‫اســتفاده می کند‪ .‬از طریق‬ ‫درایوهــای ‪ USB‬الــوده‬ ‫حــاوی مــوارد مخــرب‪ .‬فایــل‬ ‫هــای ‪LNK، Raspberry‬‬ ‫‪ Robin‬بــه دســتگاه هــای‬ ‫دیگــر پخــش مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه محــض اتصــال یــک دســتگاه ‪ ،USB‬کــرم یــک فراینــد‬ ‫‪ msiexec‬را بــا اســتفاده از ‪ cmd[.]‎exe‬ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫بدافــزار بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ســرورهای ‪ C2‬خــود‪ ،‬بــا‬ ‫دســتگاه های وینــدوزی در معــرض خطــر ارتبــاط برقــرار می کنــد‪.‬‬ ‫‪Raspberry Robin›s Connection‬‬ ‫مرکــز اطالعــات تهدیــد امنیتــی مایکروســافت (‪MSTIC‬‏)‬ ‫‪ Raspberry Robin‬را در اکتبــر ‪ 2022‬مشــاهده کــرد‬ ‫و توســط ‪ 0950-DEV‬کــه بازیگــر دیگــری اســت کــه در‬ ‫فعالیــت هــای پــس از ســازش نیــز شــرکت داشــت‪ ،‬از‬ ‫ان اســتفاده مــی کنــد‪ .‬در نتیجــه فعالیــت ‪،0950-DEV‬‬ ‫‪ Cobalt Strike‬از طریــق فعالیــت صفحــه کلیــد دســتی‬ ‫بــه خطــر افتــاد‪ .‬اکثــر قربانیــان ‪ 0950-DEV‬بــه طور ســنتی‬ ‫از طریــق کالهبرداریهــای فیشــینگ بــه دســت مــی اینــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اپراتورهــای ‪ 0950-DEV‬بــه جــای اســتفاده‬ ‫از روش ســنتی‪ ،‬از ‪ Raspberry Robin‬اســتفاده‬ ‫کردنــد‪ .‬مزیــت ایــن رویکــرد ایــن اســت کــه محموله هــا‬ ‫را می تــوان بــه عفونــت هــای موجــود تحویــل داد و‬ ‫کمپین هــا مــی تواننــد ســریعتر بــه مرحلــه بــاج افــزار‬ ‫منتقــل شــوند‪ .‬ســایر محموله هــای مرحلــه دوم نیــز بــا‬ ‫اســتفاده از ‪ Raspberry Robin‬روی دســتگاه هــای در‬ ‫معــرض خطــر انداختــه شــده اند‪ ،‬از جملــه مــوارد زیــر‪:‬‬ ‫‪IcedID‬‬ ‫زنبور عسل‬ ‫‪Truebot‬‬ ‫کلوپ باج افزار‬ ‫عــاوه بــر کاشــت ‪ ،Raspberry Robin‬خانواده هــای‬ ‫بدافــزار دیگــری نیــز در جریــان کمپیــن توزیــع بدافــزار‬ ‫توزیــع شــده اند و در اقتصــاد جرایــم ســایبری بســیار رایــج‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان بخشــی از فعالیــت هــای خــود‪-DEV ،‬‬ ‫برای حفظ متخصصان‬ ‫امنیت سایبری‪ ،‬کار از‬ ‫راه دور را به عنوان‬ ‫یک گزینه در نظر‬ ‫بگیرید‬ ‫چرخشــی‪ ،‬برنامه هــای مربــی گــری و تشــویق‬ ‫کارمنــدان خــارج از ‪ IT‬یــا تیــم امنیتــی بــرای‬ ‫پیوســتن بــه ایــن حــوزه موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫در عیــن حــال‪ ،‬ایــن گــزارش نشــان‬ ‫می دهــد کــه ‪ ۷۲‬درصــد از پاســخ‬ ‫دهنــدگان انتظــار دارنــد کــه کارکنــان‬ ‫امنیــت ســایبری ان هــا در ‪ ۱۲‬مــاه اینــده‬ ‫تــا حــدودی یــا بــه طــور قابــل توجهــی‬ ‫افزایــش یابــد؛ ایــن باالتریــن نــرخ رشــد‬ ‫پیــش بینــی شــده در مقایســه بــا دو ســال‬ ‫گذشــته (‪ ۵۳‬درصــد در ســال ‪ ۲۰۲۱‬و ‪۴۱‬‬ ‫درصــد در ســال ‪)۲۰۲۰‬اســت‪.‬‬ ‫در نتیجــه تنش هــای ژئوپلیتیکــی و بــی‬ ‫ثباتــی اقتصــاد کالن‪ ،‬در کنــار رخنه هــای‬ ‫بــاالی داده و افزایــش چالش هــای امنیــت فیزیکــی‪،‬‬ ‫تمرکــز بیشــتری بــر امنیــت ســایبری و افزایــش تقاضــا بــرای‬ ‫متخصصــان ایــن حــوزه وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن مطالعــه بــه مــا نشــان می دهــد کــه حفــظ و جــذب‬ ‫اســتعدادهای قــوی مهــم تــر از همیشــه اســت‪ .‬متخصصــان با‬ ‫صــدای بلنــد و واضــح می گوینــد کــه فرهنگ ســازمانی‪ ،‬تجربه‪،‬‬ ‫امــوزش و ســرمایه گــذاری اموزشــی و مربیگــری بــرای حفــظ‬ ‫انگیــزه‪ ،‬تعامــل و اثربخشــی تیــم شــما بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫دالیل افزایش کمبود متخصصان امنیت سایبری‬ ‫فرهنگ سازمانی‬ ‫• ‪ ۷۵‬درصــد از پاســخ دهنــدگان رضایــت شــغلی قــوی‬ ‫و همیــن درصــد نســبت بــه کار در زمینــه امنیــت ســایبری‬ ‫احســاس اشــتیاق می کننــد‪ ،‬بــا ایــن حــال ‪ ۷۰‬درصــد از‬ ‫پاســخ دهنــدگان هنــوز هــم احســاس می کننــد کــه بیــش‬ ‫از حــد کار می کننــد‪.‬‬ ‫• ‪ ۶۸‬درصــد از کارمنــدان بــا رتبــه بنــدی پاییــن تجربــه‬ ‫کارمنــدان نشــان می دهنــد فرهنــگ محیــط کار بــر اثربخشــی‬ ‫ان هــا در واکنــش بــه حــوادث امنیتــی تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫• بیــش از نیمــی از کارگــران می گوینــد اگــر دیگــر اجــازه‬ ‫کار از راه دور را نداشــته باشــند‪ ،‬تغییــر شــغل را در نظــر‬ ‫خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫• تنهــا ‪ ۲۸‬درصــد از شــرکت کننــدگان در مطالعــه گــزارش‬ ‫می دهنــد کــه ســازمان ان هــا فعاالنــه بــه ورودی همــه‬ ‫کارکنــان گــوش می دهــد و بــرای ان هــا ارزش قائــل اســت‪.‬‬ ‫طــی تحقیقــات اخیــر‪ ،‬مایکروســافت شــواهدی از یــک‬ ‫اکوسیســتم بدافــزار بــه هــم پیوســته پیچیــده کشــف کــرده‬ ‫اســت کــه بــا کــرم ‪ Raspberry Robin‬مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫بــا خانــواده بدافزارهــای دیگــر‪ ،‬چندیــن پیونــد ریشــه بــه کــرم‬ ‫‪ Raspberry Robin‬شناســایی شــد‪ .‬حتی کارشناســان امنیتی‬ ‫تشــخیص داده انــد کــه از تاکتیــک هــای عفونــت جایگزیــن نیــز‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫عفونت هایــی از ایــن دســت منجــر بــه عــوارض مختلفــی‬ ‫می شــوند کــه در زیــر انهــا را فهرســت کرده ایــم‪:‬‬ ‫حمــات دســت روی صفحــه کلیــد‪ :‬زمانــی کــه مهاجمــان‬ ‫بــه دنبــال یــک رخنــه از قبــل در محیــط شــما هســتند‪،‬‬ ‫یــک حملــه دســت روی صفحــه کلیــد رخ مــی دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫یــک عملیــات دو طرفــه اســت‪ .‬از یــک طــرف ایــن مجــرم‬ ‫ســایبری اســت کــه پشــت صفحــه کلیــد مــی نشــیند‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه از طــرف دیگــر ایــن شــبکه در معرض خطر شــما‬ ‫اســت کــه در حــال دسترســی اســت‪.‬‬ ‫فعالیــت باج افــزاری کــه توســط انســان اداره می شــود‪ :‬زمانــی‬ ‫اتفــاق می افتــد کــه مجرمــان ســایبری در یــک حملــه فعــال بــه‬ ‫قربانــی شــرکت کننــد‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن رویکــرد‪ ،‬زیرســاخت‬ ‫داخلــی ســازمان نفــوذ می کنــد‪ ،‬امتیــازات افزایــش می یابــد و‬ ‫باج افــزار توســط عوامــل تهدیــد مســتقر می شــود‪.‬‬ ‫‪ 1000‬سازمان را به خطر انداخت‬ ‫در ‪ 30‬روز گذشــته‪ ،‬در ‪ 3000‬دســتگاه بیــش از ‪ 1000‬ســازمان‪،‬‬ ‫کــرم ‪ Raspberry Robin‬هشــدارهای بارگیــری را اغــاز کــرده‬ ‫بدافزار ناشناخته اندروید‬ ‫از طریق برنامه ‪VPN‬‬ ‫به کاربران حمله می کند‬ ‫‪ 0950‬بــا فعالیــت هــای گــروه هــای ‪ FIN11‬و ‪ TA505‬کــه‬ ‫بــه صــورت عمومــی نظــارت مــی شــوند‪ ،‬همپوشــانی دارد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بیــن اصطالحــات ‪ FIN11‬و ‪ TA505‬قابــل‬ ‫تعویــض بــوده اســت کــه غیرعــادی نیســت‪ .‬بــرای تحویــل‬ ‫محمولــه‪ ،‬عوامــل تهدیــد کــه پشــت ایــن کمپیــن هــا‬ ‫هســتند‪ ،‬بــه اپراتورهــای کــرم پــول مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن نشــانه هایــی وجــود دارد مبنی بــر اینکه مصنوع‬ ‫دیگــری بــه نــام ‪ Fauppod‬توســط یــک بازیگــر مجــرم‬ ‫ســایبری بــه نــام ‪ 0651-DEV‬توزیــع شــده اســت‪ .‬بســیاری‬ ‫از ســرویس هــای ابــری قانونــی وجــود دارد کــه بــرای توزیــع‬ ‫ایــن بدافــزار مــورد ســوء اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫بــرای کاهــش تاثیــر ایــن تهدیــد‪ ،‬مدافعــان نیــز‬ ‫می تواننــد اقدامــات کاهشــی زیــر را اعمــال کننــد‪:‬‬ ‫هنــگام نصــب درایــو‪ ،‬از اجــرای اتــوران و اجــرای کــد‬ ‫جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تنظیمــات حفاظــت از‬ ‫دســتکاری فعــال اســت تــا از انتــی ویــروس ‪Microsoft‬‬ ‫‪ Defender‬در برابــر حمــات جلوگیــری شــود‪ .‬بســیار‬ ‫مهــم اســت کــه در صــورت پشــتیبانی از ایــن ویژگــی‪،‬‬ ‫محافظــت ارائــه شــده در ابــر را بــرای انتــی ویــروس‬ ‫‪ Microsoft Defender‬یــا همتــای نــرم افــزار انتــی‬ ‫ویــروس خــود روشــن کنیــد‪.‬‬ ‫درگاه ‪ USB‬بایــد از اجــرای فرایندهــای غیرقابــل اعتمــاد یــا‬ ‫بــدون امضــا جلوگیــری شــود‪ .‬اســکریپت هایــی کــه ممکــن‬ ‫اســت مبهــم باشــند بایــد از اجــرای انهــا جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫جلوگیــری از اجــرای فایــل هــای اجرایــی ضــروری اســت‬ ‫مگــر اینکــه تمــام معیارهــای مــورد اعتمــاد را بــراورده کننــد‪.‬‬ ‫زیرسیســتم امنیتــی محلــی وینــدوز بایــد در برابــر ســرقت‬ ‫اعتبــار محافظــت شــود‪.‬‬ ‫کاربــران اندرویــد بوســیله نــرم افزارهــای جاسوســی‬ ‫موســوم بــه ‪ SandStrike‬کــه از طریــق برنامــه هــای ‪VPN‬‬ ‫الــوده بــه بدافــزار مــی شــوند‪ ،‬مــورد هــدف مهاجمــان‬ ‫اینترنتــی قــرار مــی گیرنــد‪ .‬بــه طــور خالصــه‪ ،‬مهاجمــان‬ ‫نرم افزارهای جاسوســی بشــدت مخفیانه و پیچیده را در‬ ‫داخــل یــک برنامــه ‪ VPN‬بــه گــردش در مــی اورنــد‪.‬‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری در ازمایشــگاه کسپرســکی‬ ‫گــزارش دادنــد کــه یــک کمپیــن جاسوســی توســط‬ ‫مهاجمــان بــا اســتفاده از‪ SandStrike‬ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن برنامــه مخــرب ‪ VPN‬توســط مهاجمــان بــه‬ ‫عنــوان روشــی ســاده بــرای فــرار از سانســور مطالــب در‬ ‫برخــی نقــاط خــاص جهــان بــه بــازار عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫کانال های توزیع بدافزار‬ ‫مهاجمــان بــرای توزیــع ایــن بدافــزار بــه طــور فعــال‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی فیــس بــوک و اینســتاگرام‪،‬‬ ‫حســاب هــای جعلــی بــا ‪ 1000‬دنبــال کننــده را ایجــاد‬ ‫مــی کردنــد و بــا ایــن حســاب های جعلــی‪ ،‬قربانیــان‬ ‫را بــه کانــال تلگرامــی کــه توســط انهــا اداره می شــود‬ ‫هدایــت می کننــد‪ .‬در کانــال تلگرامــی چندیــن لینــک‬ ‫مخــرب بــرای دانلــود و نصــب اپلیکیشــن مخــرب ‪VPN‬‬ ‫ارائــه شــده اســت‪ .‬اگرچــه ایــن برنامــه مخــرب اســت‪،‬‬ ‫اما از زیرســاخت ‪ VPN‬خود اســتفاده می کند ونشــان‬ ‫مــی دهــد ‪ VPN‬کامــا ً کاربــردی و عملیاتــی اســت‪.‬‬ ‫بــا نصــب ‪ VPN، SandStrike‬بــر روی دســتگاه هــای‬ ‫مــورد نظــر مســتقر مــی شــود کــه توانایــی ســرقت طیــف‬ ‫گســترده ای از داده هــای حســاس را از دســتگاه های‬ ‫قربانیــان دارد‪.‬‬ ‫داده هایی شامل‪:‬‬ ‫ گزارش تماس‬‫ لیست های تماس‬‫‪ -‬جاسوسی از فعالیت های قربانیان‬ ‫روندهای ‪APT‬‬ ‫ســازمان امنیــت بــا اعــام یافته هــای مطالعــه نیــروی کار‬ ‫امنیــت ســایبری ‪ ۲۰۲۲‬خــود‪ ،‬بــر افزایــش شــدید کمبــود‬ ‫متخصصــان امنیــت ســایبری تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مطالعــه نشــان می دهــد که نیــروی کار امنیت ســایبری‬ ‫جهانــی بــا حــدود ‪ ۴.۷‬میلیــون متخصــص در باالترین ســطح‬ ‫قــرار دارد‪.‬علــی رغــم اضافــه شــدن ‪ ۴۶۴،۰۰۰‬متخصــص‬ ‫امنیــت ســایبری دیگــر در ســال جــاری‪ ،‬داده هــا نشــان داد‬ ‫کــه ‪ ۳.۴‬میلیــون کارمنــدان امنیــت ســایبری دیگر بــرای ایمن‬ ‫ســازی موثــر دارایی هــا مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد از پاســخ دهنــدگان گــزارش می دهنــد کــه‬ ‫ســازمان ان هــا کارمنــدان امنیــت ســایبری کافــی نــدارد و‬ ‫بیــش از نیمــی از پاســخ دهنــدگان بــا کمبــود نیــروی کار‬ ‫احســاس می کننــد کــه کمبــود پرســنل‪ ،‬ســازمان ان هــا را‬ ‫در معــرض خطــر حملــه ســایبری قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بــرای ســازمان هایی کــه بــه دنبــال کاهــش کمبــود کارکنــان‬ ‫هســتند‪ ،‬ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه ابتکاراتــی بــرای‬ ‫امــوزش اســتعدادهای داخلــی‪ ،‬ماموریت هــای شــغلی‬ ‫تغییــرات قابــل توجهــی در تاکتیــک هــا‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابزارهــا و تکنیــک هــای مــورد اســتفاده مهاجمــان ‪APT‬‬ ‫در ســه ماهــه ســوم ســال ‪ 2022‬وجــود داشــته کــه بــه‬ ‫چنــد مــورد جدیــد از انهــا اشــاره کــرده ایــم‪:‬‬ ‫ پلتفــرم بدافــزار پیشــرفته جدیــد کــه شــرکت های‬‫مخابراتــی‪ ،‬ارائــه دهنــدگان خدمــات اینترنتــی و‬ ‫دانشــگاه هــا را هــدف قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫ ارتقــاء بــه ابزارهــای پیشــرفته و پیچیــده در حــال‬‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫ کمپین های ‪ APT‬همچنان بر جاسوســی ســایبری‬‫بــه عنــوان یکــی از اهــداف اصلی خود متمرکز هســتند‪.‬‬ ‫در اوایــل ســپتامبر‪ ،‬صنایــع مخابراتــی‪ ،‬بخش هــای‬ ‫اموزشــی و ‪ISP‬هــا در افریقــا و خاورمیانــه بــا یــک‬ ‫پلتفــرم بدافــزار جدیــد بــه نــام متاتــرون مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫تنوع‪ ،‬عدالت و فراگیری‬ ‫• ‪ ۵۵‬درصــد کارمنــدان معتقدنــد کــه تنــوع در بیــن‬ ‫تیم هــای ان هــا تــا دو ســال اینــده افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫• نزدیــک بــه ‪ ۲۵‬از پاســخ دهنــدگان زیــر ‪ ۳۰‬ســال‪،‬‬ ‫دروازه بانــی و تنش هــای نســلی را بــه عنــوان چالش هــای‬ ‫برتــر بــرای دو ســال اینــده در نظــر می گیرنــد‪.‬‬ ‫• ‪ ۳۰‬درصــد از کارمنــدان زن و ‪ ۱۸‬درصــد از کارمنــدان‬ ‫غیــر سفیدپوســت در محــل کار احســاس تبعیــض‬ ‫می کننــد‪ ،‬و تنهــا ‪ ۴۰‬درصــد از پاســخ دهنــدگان بیــان‬ ‫می کننــد کــه ســازمان ان هــا امــوزش هــای ‪ DEI‬کارمنــدان‬ ‫را ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫تغییر برداشت ها و رویداده ای جاری‬ ‫• ‪ ۶۴‬درصــد از پاســخ دهنــدگان بــه دنبــال دریافــت‬ ‫گواهــی نامه هــای جدیــد بــرای رشــد مهارت هــا و همــگام‬ ‫مانــدن بــا رونــده ای امنیتــی هســتند (‪ ۵۳‬درصــد)‪.‬‬ ‫• ‪ ۲۰‬درصــد از کارمنــدان بیــان می کننــد کــه ســازمان‬ ‫ان هــا بودجــه امنیتــی خــود را در نتیجــه یــک تخلــف‬ ‫افزایــش خواهــد داد‪ ،‬بــا ایــن حــال تنهــا ‪ ۱۶‬درصــد بیــان‬ ‫می کننــد کــه ســازمان ان هــا کارکنــان ‪ IT‬بیشــتری را‬ ‫اســتخدام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫• ‪ ۶۱‬درصــد از متخصصــان امنیــت ســایبری در درجــه‬ ‫اول نگــران خطــرات بالقــوه فــن اوری نوظهــور هســتند‪.‬‬ ‫ماننــد‪ :‬بــاک چیــن‪ ،‬هــوش مصنوعــی‪ ،‬واقعیــت‬ ‫مجــازی‪ ،‬رایانــش کوانتومــی و‪...‬‬ ‫توصیه‬ ‫تحلیلگــران امنیتــی توصیــه های زیر را بــه عنوان راهی‬ ‫بــرای جلوگیــری از حمله مهاجمــان ارائه کرده اند‪:‬‬ ‫ ارتقاء تیم امنیت سایبری خود‬‫ دسترســی بــه اطالعــات اخریــن تهدیدهــا یکــی از‬‫حیاتــی تریــن کارهایــی اســت کــه مــی توانیــد بــرای تیم‬ ‫‪ SOC‬خــود انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫ راه حــل هــای ‪ EDR‬کــه در ســطح ســازمانی‬‫هســتند توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ حفاظــت از نقطــه پایانــی بخــش ضــروری از‬‫اســتراتژی فنــاوری اطالعــات شــما اســت‪.‬‬ ‫ ارائــه امــوزش هــا و اطــاع رســانی هــای امنیــت‬‫ســایبری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ﺑﺎ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫�‬ ‫�ﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر ﯿ��ﻢ � ا��ﺪهام ���ﻦ ﺑﺎ�ﺪ‬ ‫موسسه مﻄبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732٦88214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪0٩117٦744٩7 :‬‬ صفحه 7 ‫طبیعت بکر پارک جنگلی روستای جعفراباد گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪ -630‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-630‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/13‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/13 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/08 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫سه شنبه ‪08//17‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫مثبت گرایی سمی چیست؟‬ ‫مثبــت گرایــی ســمی؟! ایــن عبــارت متناقــض نیســت؟ مگــر مثبت گرایــی یــا‬ ‫مثبت اندیشــی هــم می توانــد ســمی و مضــر باشــد؟ بلــه! هــر چیــزی اگــر‬ ‫بیــش از حــد اســتفاده شــود و از حــد تعادلــش خــارج شــود‪ ،‬اسیب رســان‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مثبــت گرایــی ســمی به معنــای حفــظ خوش بینــی و نگــرش مثبــت در هــر‬ ‫شــرایطی اســت‪ .‬گرچــه مثبت اندیشــی امــری توصیه شــده و پســندیده‬ ‫اســت امــا هرچیــزی اگــر بیــش از حــد شــود‪ ،‬مضــر و اســیب زننده خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬مثبــت گرایــی ســمی به جــای انکــه روی مثبت اندیشــی تمرکــز کنــد‪،‬‬ ‫تــاش می کنــد تــا ذهــن را از واقعیت هــای تلــخ و ناراحت کننــده کــه نیــاز‬ ‫بــه درک و رســیدگی دارنــد‪ ،‬منحــرف کــرده و جایــش را بــا افــکار مثبــت امــا‬ ‫خیالــی پــر کنــد‪.‬‬ ‫مثال هایــی از مثبــت گرایــی ســمی‪ :‬ایــن نوع مضر از مثبت اندیشــی‬ ‫بــه شــکل های گوناگونــی قابل مشــاهده اســت‪ .‬شــاید شــما هــم بــا برخــی از‬ ‫اشــکالش در طــول زندگــی مواجــه شــده باشــید‪ .‬بــرای درک بهتــر موضــوع بــه‬ ‫مثال هــای زیــر توجــه کنیــد‪ :‬وقتــی اتفــاق ناخوشــایندی رخ می دهــد‪ ،‬مثــا‬ ‫بیــکار می شــوید‪ ،‬دیگــران ممکــن اســت بــه شــما توصیــه کننــد کــه خوش بین‬ ‫باشــید و بــه جنبه هــای مثبــت ایــن مســئله فکــر کنیــد‪ .‬گرچــه ایــن توصیه هــا‬ ‫خیرخواهانــه اســت امــا ممکــن اســت شــما را از درددل کــردن و رنجــی کــه‬ ‫تحمــل می کنیــد‪ ،‬بــاز دارد‪.‬‬ ‫گاهــی کــه شــخص یــا چیــز ارزشــمندی را از دســت می دهیــد‪ ،‬دیگــران شــاید‬ ‫بگوینــد کــه ایــن مســئله حتمــا حکمتــی داشــته اســت‪ .‬گرچــه چنیــن نظراتــی‬ ‫اغلــب بــا هــدف ارامش بخشــیدن بــه شــما گفتــه می شــوند امــا ممکــن اســت‬ ‫روشــی بــرای دور نگه داشــتن خودشــان از ناراحتــی شــما باشــد‪.‬‬ ‫وقتــی می گوییــد کــه ناراحــت و غمگیــن هســتید‪ ،‬کســی شــاید در پاســخ بــه‬ ‫ایــن حــس شــما بگویــد خوشــحالی یــک انتخــاب اســت‪ .‬ایــن بــدان معناســت‬ ‫کــه فــرد شــما را به خاطــر ناراحت بــودن ســرزنش می کنــد و معتقــد اســت‬ ‫اینکــه شــما خوشــحال نیســتید‪ ،‬به خاطــر ایــن اســت کــه نمی خواســته اید‬ ‫خوشــحال باشــید‪.‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه اغلــب ایــن اظهارنظرهــای اشــتباه نــه به خاطــر بدجنســی‬ ‫افــراد‪ ،‬بلکــه به خاطــر نادانــی یــا نااگاهــی بیــان می شــوند‪ .‬افــراد نمی داننــد‬ ‫کــه چگونــه همدلــی کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال بایــد دانســت کــه ایــن اظهارنظرهــا‬ ‫اسیب رســان اســت‪ .‬گاهــی ســکوت کــردن و شــنیدن بهتــر از به کاربــردن‬ ‫کلمــات اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫چند جمله از نمونه های مثبت گرایی سمی‬ ‫مثبت فکر کن!‬ ‫فقط به افکار مثبت توجه کن!‬ ‫می تونست بدتر از این اتفاق بیفته!‬ ‫هر چیزی یه حکمتی داره!‬ ‫شکست یه گزینه نیست! حق نداری شکست بخوری!‬ ‫خوشحالی و خوشبختی یه انتخابه!‬ ‫چرا می گوییم مثبت گرایی سمی اسیب رسان است؟‬ ‫ایــن شــیوه از مثبت اندیشــی بــه افــرادی کــه در حــال تجربه دورانی ســخت‬ ‫و ناراحت کننده در زندگی هســتند‪ ،‬اســیب می رســاند‪ .‬مثبت گرایی ســمی‬ ‫به جــای انکــه امــکان همدلــی و درک کــردن را فراهــم کند‪ ،‬ناخواســته افکار‪،‬‬ ‫احساســات و هیجانــات منفــی افــراد را زیــر ســوال بــرده و نادیــده می گیــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬برخــی از اثــار زیان بــار ایــن طــرز فکــر را مــرور می کنیــم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حــس شــرم ایجــاد می کنــد‪ :‬وقتــی کســی در حــال رنــج کشــیدن اســت‪،‬‬ ‫می خواهــد احساســش بــه رســمیت شــناخته شــود و عزیــزان و خانــواده اش‬ ‫حمایتــش کننــد؛ امــا مثبــت گرایــی ســمی ایــن احســاس رنــج را زیــر ســوال می بــرد‬ ‫و ان را نفــی می کنــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬فــرد از اینکــه رنــج می کشــد‪ ،‬شــرمنده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬باعــث ایجــاد احســاس گنــاه می شــود‪ :‬مثبــت گرایــی ســمی کاری می کنــد‬ ‫کــه فــرد خــودش را به خاطــر احساســات منفــی یــا ناراحت کننــده ســرزنش کنــد‪،‬‬ ‫مقصــر بدانــد و احســاس گنــاه پیــدا کند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اجــازه ابــراز احساســات واقعــی را بــه فــرد نمی دهــد‪ :‬مثبــت گرایــی‬ ‫ســمی نوعــی ســازوکار پرهیــز اســت‪ .‬وقتــی دیگــران چنیــن رفتارهایــی‬ ‫نشــان می دهنــد‪ ،‬فــرد از ابــراز احساســات و مواجهــه صحیــح بــا مشــکالت‬ ‫عاطفـی اش بــاز داشــته می شــود‪ .‬گاهــی اوقــات مــا ایــن افکار مثبت ســمی را‬ ‫در رفتــار بــا خودمــان نیــز بــه کار می بریــم و انهــا را درونــی می کنیــم‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب‪ ،‬هنــگام مواجهــه بــا ســختی های عاطفــی‪ ،‬انهــا را نادیــده می گیریــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مانــع رشــد فــردی می شــود ‪ :‬مثبت اندیشــی ســمی بــا خفــه کــردن‬ ‫احساســات ناراحت کننــده و چالش برانگیــز مانــع از ان می شــود کــه مــا بــه‬ ‫رویارویــی بــا انهــا برویــم؛ درحالی کــه ایــن رویارویــی می توانســت مــا را رشــد‬ ‫دهــد و نگرش مــان را عمیق تــر کنــد‪ .‬مثبت اندیشــی ســمی انگیــزه مــا بــرای‬ ‫تغییــر شــرایط را از بیــن می بــرد‪ ،‬چراکــه از اســاس‪ ،‬وجــود هــر مشــکلی را‬ ‫منکــر می شــویم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مــا را بی رحــم نشــان می دهــد‪ :‬نشــانه های مثبــت گرایــی ســمی‬ ‫چیســت؟ مثبــت گرایــی ســمی اغلــب می توانــد شــکلی نامحســوس‬ ‫داشــته باشــد امــا بــا شــناخت نشــانه های ان راحت تــر می تــوان‬ ‫شناســایی اش کــرد‪ ،‬نشــانه هایی ماننــد‪:‬‬ ‫ماست مالی کردن مشکل به جای مواجهه با مشکالت؛‬ ‫احساس گناه درباره ناراحت بودن‪ ،‬عصبانیت‪ ،‬ناامید بودن و… ؛‬ ‫دو وظیفه امروز امت‬ ‫اسالمی‬ ‫«ادای حق‬ ‫جامعیت اسالم »‬ ‫«اتحادمسلمین»‬ ‫است‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا ســران قــوا‪ ،‬جمعــی‬ ‫از مســووالن نظــام و میهمانــان کنفرانــس بین المللــی‬ ‫وحــدت اســامی‪ ،‬اقــدام بعضــی دولت هــای منطقــه برای‬ ‫عادی ســازی روابــط بــا رژیــم غاصــب صهیونیســتی را گنــاه‬ ‫و خطایــی بــزرگ خواندنــد و افزودنــد‪ :‬ایــن دولت هــا بایــد‬ ‫از ایــن حرکــت و راه ضــد وحــدت اســامی برگردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی در دیــدار جمعــی از مســئوالن نظــام و‬ ‫مهمانــان شــرکت کننده در کنفرانــس بین المللــی وحــدت‬ ‫اســامی‪ ،‬دو وظیفــه مهــم بــرای امــت اســامی را «تبییــن‬ ‫و ترویــج جامعیــت اســام در همــه شــئون زندگــی بشــر»‬ ‫و «تقویــت اتحــاد مســلمانان» خواندنــد و خاطرنشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬وحــدت اســامی یــک امــر اصولــی و فریضــه‬ ‫قرانــی اســت و تحقــق هــدف واالی ایجــاد تمــدن نویــن‬ ‫اســامی بــدون اتحــاد شــیعه و ســنّی ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا تبریــک ایــن دو میــاد‬ ‫مسعود به ملت ایران و به همه امت اسالمی و ازادگان‬ ‫جهــان‪ ،‬والدت حضــرت ختمــی مرتبت را حادثه ای بســیار‬ ‫عظیــم و ســراغاز دوره ای جدیــد از تفضــات الهــی در‬ ‫زندگــی بشــر خواندنــد و افزودنــد‪ :‬خداونــد بــا ابــاغ برنامــه‬ ‫کامــل ســعادت بشــر بــه پیامبــر‪ ،‬او را مامــور بــه اجــرا و‬ ‫مطالبــه ایــن برنامــه از پیــروان خــود کــرد بنابراین مومنین‬ ‫در هــر دوره ای از زمــان بایــد وظایــف خــود را بشناســند و‬ ‫بــه ان عمــل کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان‪« ،‬ادای حــق جامعیــت اســام» و «اتحــاد‬ ‫مســلمین» را دو مــورد از مهمتریــن وظایــف امــروز‬ ‫امــت اســامی دانســتند و در تبییــن مــورد اول گفتنــد‪:‬‬ ‫قدرتهــای سیاســی و مــادی از گذشــته اصــرار دارنــد کــه‬ ‫اســام را نــه یــک دیــن جامــع و دارای برنامــه بــرای همــه‬ ‫شــئون زندگــی بشــر‪ ،‬بلکــه منحصــر در عمــل فــردی‬ ‫و عقیــده قلبــی معرفــی‪ ،‬و بــا تئوریــزه کــردن ان از‬ ‫زبــان نویســندگان و روشــنفکران‪ ،‬اینگونــه القــاء کننــد‬ ‫کــه اســام در مســائل مهمــی ماننــد «تمدن ســازی‬ ‫و مدیریــت جامعــه»‪« ،‬اقتصــاد و تقســیم قــدرت‬ ‫و ثــروت»‪« ،‬جنــگ و صلــح»‪« ،‬سیاســت داخلــی و‬ ‫خارجــی»‪« ،‬اقامــه عــدل و مقابلــه بــا ظلــم و اشــرار» نــه‬ ‫مرجــع فکــری اســت و نــه راهنمــای عملــی‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر اینکــه متــون اســامی صریحــا ً‬ ‫چنیــن برداشــتی از اســام را نفــی می کنــد‪ ،‬ادای حــق‬ ‫اســام را در گــرو تبییــن و ترویــج ایــن واقعیــت مهــم‬ ‫برشــمردند و افزودنــد‪ :‬عرصــه فعالیــت و دخالــت‬ ‫اســام‪ ،‬همــه گســتره و شــئون زندگــی بشــر از اعمــاق‬ ‫قلــب و مســائل عبــادی تــا مســائل سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬امنیتــی و بین المللــی اســت و کســی کــه ایــن‬ ‫معنــا را انــکار کنــد‪ ،‬قطعــا ًبــه بیّنــات و ایــات متعــدد قــران‬ ‫کریــم توجــه نکــرده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای تاکیــد اســام بــه مســائل‬ ‫اجتماعــی و وظیفــه مهــم تمدن ســازی را نشــان دهنده‬ ‫اهتمــام ان بــه حاکمیــت دانســتند و گفتنــد‪ :‬مطالبه نظم‬ ‫اجتماعــی در اســام بــدون توجــه بــه مســئله حاکمیــت و‬ ‫تعییــن امــام ممکــن نیســت و در قــران نیــز از پیامبــران‬ ‫به عنــوان امــام یعنــی رهبــران و فرماندهــان جامعــه یــاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان تبییــن جامعیــت اســام در همــه شــئون را‬ ‫وظیفــه علمــا‪ ،‬روشــنفکران‪ ،‬محققــان و اســتادان جهــان‬ ‫اســام خواندنــد و افزودنــد‪ :‬البتــه جمهــوری اســامی در‬ ‫ایــن زمینــه وظیفــه ســنگین تری برعهــده دارد و مســئوالن‬ ‫کشــور بویــژه مســئوالن فرهنگــی بایــد بــه وظیفــه خــود‬ ‫عمــل کننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در بخــش دیگــری از سخنانشــان بــا تاکیــد‬ ‫بــر مســئله مهــم «اتحــاد مســلمین»‪ ،‬از چنــد چهــره پــر‬ ‫تــاش در عرصــه اتحــاد اســامی همچــون مرحــوم اقــای‬ ‫تســخیری‪ ،‬مرحــوم اقــای واعـظ زاده‪ ،‬شــهید شــیخ محمــد‬ ‫رمضــان البوطــی‪ ،‬شــهید ســیدمحمد باقر حکیــم‪ ،‬مرحوم‬ ‫شــیخ احمــد الزّیــن و مرحــوم شــیخ ســعید شــعبان‬ ‫تجلیــل کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان اتحــاد مســلمانان را فریضـه ای قطعــی و دســتور‬ ‫قرانــی خواندنــد و افزودنــد‪ :‬وحــدت اســامی یــک امــر‬ ‫مخصــوص شــرایط‬ ‫اصولــی اســت نــه امــر تاکتیکــی و‬ ‫ِ‬ ‫خــاص‪ ،‬و ایــن هم افزایــی موجــب قــوی شــدن مســلمانان‬ ‫می شــود تــا در ارتباطــات بــا کشــورهای غیــر اســامی نیــز‬ ‫بــا دســت پـُـر وارد تعامــل شــوند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬علــت تاکیدهــای مکــرر‬ ‫بــر مســئله وحــدت را فاصلــه زیــاد بیــن مذاهــب و‬ ‫تالش هــای جــدی دشــمنان بــرای افزایــش فاصله هــا‬ ‫خواندنــد و گفتنــد‪ :‬امــروز کلمــه شــیعه و ســنّی در ادبیات‬ ‫سیاســی امریکایی هــا هــم وارد شــده در حالی کــه انهــا بــا‬ ‫اصــل اســام مخالــف و دشــمن هســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه تالش هــای امریــکا و عوامــل‬ ‫دســت اموز ان بــرای ایجــاد فتنــه در هــر جــای دنیــای‬ ‫اســامی‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬انفجارهــای تاســف بار‬ ‫و گریــه اور اخیــر در مســاجد افغانســتان علیــه مــردم‬ ‫مســلمان و نمازگــزار از جملــه همیــن حــوادث اســت کــه‬ ‫بــه دســت داعــش انجــام شــد و امریکایی هــا صراحتــا ً‬ ‫بیــان کــرده بودنــد مــا داعــش را ایجــاد کردیــم‪.‬‬ ‫ایشــان گردهمایــی و اجتماعــات ســاالنه در موضــوع‬ ‫وحــدت را کافــی ندانســتند و افزودنــد‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫بایــد بحــث‪ ،‬تبییــن‪ ،‬تشــویق‪ ،‬برنامه ریــزی و تقســیم کار‬ ‫دائمــی انجــام شــود و به عنــوان نمونــه در همیــن قضیــه‬ ‫افغانســتان‪ ،‬یکــی از راههــای جلوگیــری از حــوادث‪،‬‬ ‫حضــور مســئوالن محتــرم کنونــی ایــن کشــور در مراکــز و‬ ‫مســاجد و یــا تشــویق بــرادران اهــل ســنت بــه حضــور در‬ ‫اجتماعــات مشــترک اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای تامیــن هــدف مهــم ایجــاد‬ ‫تمــدن نویــن اســامی را جــز بــا اتحــاد شــیعه و ســنّی‬ ‫ممکــن ندانســتند و گفتنــد‪ :‬شــاخص اصلــی بــرای اتحــاد‬ ‫مســلمانان قضیــه فلســطین اســت و هــر چــه جدیــت‬ ‫بیشــتری بــرای احیــاء حقــوق فلســطینیان بــه خــرج داده‬ ‫شــود‪ ،‬اتحــاد اســامی تقویــت می شــود‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬اقــدام بعضــی دولت هــای منطقــه بــرای‬ ‫عادی ســازی روابــط بــا رژیــم غاصــب صهیونیســتی را‬ ‫گنــاه و خطایــی بــزرگ خواندنــد و افزودنــد‪ :‬ایــن دولت هــا‬ ‫بایــد از ایــن حرکــت و راه ضــد وحــدت اســامی برگردنــد و‬ ‫خطــای بــزرگ خــود را جبــران کننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در بخــش پایانــی سخنان شــان خطــاب‬ ‫بــه ملــت ایــران‪ ،‬پیــروی از پیامبــر عظیم الشــان اســام را‬ ‫در گــرو تبعیــت و الگــو قــرار دادن از ان حضــرت بویــژه‬ ‫درســه موضــوع «صبــر»‪« ،‬عــدل» و «اخــاق» دانســتند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬صبــر یعنــی پایــداری و مقاومــت در مقابــل گناه‬ ‫و سســتی در انجــام وظیفــه‪ ،‬و همچنیــن مقاومــت در‬ ‫مقابــل دشــمن و مصائــب گوناگــون‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز بیــش از هــر چیــز بــه‬ ‫پایــداری نیــاز داریــم‪ ،‬خطــاب بــه مســئوالن افزودنــد‪ :‬بــا‬ ‫پایداری و مقاومت‪ ،‬و تحمل فشــارها و مشــکالت‪ ،‬راه را‬ ‫ادامــه دهیــد و متوقــف نشــوید‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای‪ ،‬عــدل را مهمتریــن هــدف‬ ‫میانــی بعثــت پیامبران برشــمردند و افزودنــد‪ :‬قران کریم‬ ‫حتــی عدالــت را دربــاره دشــمنان الزم می دانــد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در مقولــه عدالــت نیــز‬ ‫مســئوالن مخاطــب اول هســتند‪ .‬در همــه تصمیمــات‬ ‫و مقــررات بایــد مســئله عدالــت مــورد توجــه باشــد و در‬ ‫مــواردی کــه الزم اســت پیوســت عدالــت بــرای تدویــن و‬ ‫اجــرای انهــا در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر رفتــار عادالنــه در همــه‬ ‫شــئون و محــدود نکــردن ان بــه تقســیم امــوال و‬ ‫ثروت هــا‪ ،‬به عنــوان نمونــه بــه فضــای مجــازی اشــاره‬ ‫و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬گاهــی در فضــای مجــازی بــا‬ ‫خالف گویــی‪ ،‬تهمــت و قــول بغیــر علــم‪ ،‬بــر خــاف‬ ‫عدالــت رفتــار می شــود کــه هــم افــرادی کــه بــا این فضا‬ ‫ســر و کار دارنــد و هــم کســانی کــه مســئولیت ان را در‬ ‫اختیــار دارنــد بایــد مراقبــت کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬بایــد یــاد بگیریــم عادالنــه رفتــار کنیــم‬ ‫و حتــی در موقعیتــی کــه حــرف کســی را قبــول نداریــم‪،‬‬ ‫مخالفــت خــود را بــا تهمــت‪ ،‬دروغ و اهانــت الــوده نکنیــم‪.‬‬ ‫«پیــروی از اخــاق نبــوی» اخریــن نکتــه ای کــه رهبــر‬ ‫انقــاب بــه ان اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬اخــاق اســامی‬ ‫یعنــی تواضــع‪ ،‬گذشــت‪ ،‬ســهل گیری در مســائل‬ ‫شــخصی‪ ،‬احســان‪ ،‬و پرهیــز از دروغ‪ ،‬تهمــت و ســوءظن‬ ‫بــه مومنیــن بایــد به عنــوان یــک دســتورالعمل دائمــی‬ ‫مــورد توجــه قــرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای تاکیــد کردنــد‪ :‬اینکــه مــا‬ ‫ادعــا می کنیــم مســلمان و جمهــوری اســامی هســتیم‬ ‫بایــد بــا اقــدام همــراه باشــد و در عمــل پیــرو پیامبــر‬ ‫عظیم الشــان باشــیم‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬رئیس جمهــور‬ ‫وجــود پیامبــر اکــرم(ص) را بزرگتریــن نعمــت و قله تحول‬ ‫بــرای بشــریت خوانــد و گفتــت‪ :‬امــام تحول خــواه مــا نیــز‬ ‫بــه تبعیــت از رســول اکــرم(ص) و بــا تــوکل به خــدا و اتکاء‬ ‫بــه مــردم قیــام کــرد و امــروز نیــز ســند گام دوم انقــاب‬ ‫راهنمــای تحــول در همــه بخش هــای کشــور و پاســخ بــه‬ ‫نیــاز مــردم اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان خود مســئله‬ ‫کرونــا و تامیــن کاالهــای اساســی را دو دغدغــه اصلــی در‬ ‫اغــاز کار دولــت برشــمرد و گفــت‪ :‬امــروز با واکسیناســیون‬ ‫گســترده گام بزرگــی در صیانــت از ســامت مــردم‬ ‫برداشــته شــده و بــا تامیــن کاالهــای اساســی نگرانی هــا‬ ‫در ایــن زمینــه رفــع شــده اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین رئیســی‪ ،‬سیاســت خارجــی‬ ‫کشــور را تعامــل گســترده بــا دنیــا به ویــژه همســایگان‬ ‫بیــان کــرد و بــا تاکیــد بــر اینکه اقتصاد کشــور را بــه مذاکره‬ ‫و ماننــد ان گــره نمی زنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا بــه انچــه تعهــد‬ ‫کردیــم پایبنــد هســتیم امــا امریــکا و اروپایی هــا دچــار‬ ‫بحــران در تصمیم گیــری هســتند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!