روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 629 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 629

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 629

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 629

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪124 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 16‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/07-‬نوامبر‪ /12-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪629 :‬‬ ‫همزمان با برداشت‬ ‫زعفران ‪ ۵۰‬هزار نفر‬ ‫اشتغال ایجاد می شود‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫فعاالن حرفه ای بازار‬ ‫به جای خرید ارز و در‬ ‫حال فروش هستند‬ ‫‪4‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫همه باید دست به دست هم بدهیم تا‬ ‫بیشترین امید را نسبت به اینده ایجاد کنیم‬ ‫‪3‬‬ ‫برای زدودن‬ ‫گرد پیری‬ ‫اقداماتامیدبخش‬ ‫الزم است‬ ‫‪5‬‬ ‫جشنواره اقوام‬ ‫فقط متعلق به یک‬ ‫اداره کل نیست‬ ‫بجنورد‬ ‫و لقب پاریس‬ ‫کوچولویش‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪629‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫اغاز کوچ پاییزه عشایر‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫چتر حمایتی بیمه سالمت‬ ‫بر سر زوج های نابارور‬ ‫خدمــات نابــاروری بــرای اولیــن بــار از طریــق ســازمان بیمــه‬ ‫ســامت ایــران انجــام مــی شــود کــه ضوابــط پوشــش بیم ـه ای‬ ‫خدمــات درمــان نابــاروری از طریــق شــورای عالــی بیمــه‬ ‫ســازمان های بیمــه گــر و اداره هــای کل بیمــه در سراســر کشــور‬ ‫ابــاغ شــد و تــا ‪ ۹۰‬درصــد هزینــه هــای بــر اســاس قوانیــن‬ ‫بیمــه ای بــه بیمــه شــده هــا پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫عشــایر مناطــق ییالقــی شــمال شهرســتانهای‬ ‫شــیروان و بجنــورد کــوچ پاییــزه خــود بــه ســمت‬ ‫مناطــق قشــاقی مــراوه تپه در اســتان گلســتان‬ ‫را اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور اظهــار داشــت‪ :‬پنــج هــزار‬ ‫خانــوار عشــایری اســتان کــوچ رو هســتند کــه‬ ‫یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬تــا یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬خانــوار از ایــن‬ ‫عشــایر بــه مناطــق قشــاقی خــارج اســتان و‬ ‫مابقــی در داخــل اســتان کوچــروی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تمهیــدات الزم بــرای کــوچ‬ ‫ایمــن عشــایر انجــام شــده اســت گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫زمینــه هماهنگــی هــای الزم بــا نیــروی انتظامــی‬ ‫و پلیــس راه انجــام شــده اســت و نیروهــای ایــن‬ ‫اداره کل نیــز در مســیر کــوچ مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬همچنیــن هماهنگــی هــای الزم انجــام‬ ‫شــده تــا نــاوگان مــورد نیــاز بــرای ابرســانی ســیار‬ ‫بــه عشــایر در مســیر کــوچ انجــام و اب مــورد‬ ‫نیــاز عشــایر و دام هــا تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دام عشــایر پیــش از‬ ‫کــوچ علیــه بیمــاری هــای مختلــف مایــه کوبــی‬ ‫مــی شــود افــزود‪ :‬هماهنگــی هــای الزم انجــام‬ ‫شــده اســت تــا ســوخت و ارد مــورد نیــاز عشــایر‬ ‫در مســیر کــوچ تامیــن شــود و شــرکت هــا و‬ ‫تشــکل هــا امادگــی دارنــد تــا نســبت بــه توزیــع‬ ‫ســوخت و توزیــع ارد اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫قلــی پــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا دهیــاری هــا‬ ‫هماهنــگ شــده تــا عشــایر بتواننــد در مســیر‬ ‫کــوچ از خدمــات زیرســاختی حاشــیه روســتاها‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۳۰۰ :‬تــا ‪ ۴۰۰‬خانــوار عشــایر‬ ‫اســتان هــای گلســتان و ســمنان هــم در ایــن‬ ‫فصــل بــه مناطــق قشــاقی خراســان شــمالی‬ ‫کــوچ مــی کننــد‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی ‪ ۷۰۰‬هــزار واحــد‬ ‫دامــی در اختیــار دارنــد و ‪ ۹۰‬درصــد درامــد انــان‬ ‫وابســته بــه دام اســت و مابقــی از از محــل‬ ‫تولیــد صنایــع دســتی‪ ،‬جمــع اوری گیاهــان‬ ‫دارویــی و زراعــت و باغــداری تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫عشــایر ایــن اســتان بــا تولیــد ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫گوشــت اســتان‪ ،‬هشــت درصــد گوشــت قرمــز‬ ‫عشــایر کشــور را تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫مســیرهای کــوچ عشــایر ایــن اســتان شــامل‬ ‫ســه ایلــراه اصلــی شــمالی‪ ،‬جنوبــی و میانــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی بــا جمعیتــی بیــش از‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار نفــر کــه شــامل ســه درصــد جمعیــت‬ ‫اســتان مــی شــود‪ ،‬در قالــب ‪ ۲‬ایــل زعفرانلــو‬ ‫و شــادلو و ‪ ۳۸‬طایفــه بــا شــیوه هــای ســنتی‬ ‫کوچــرو و نیمــه کوچــرو در ایــن اســتان کوچــروی‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫طوایــف مســتقر در خراســان شــمالی شــامل‬ ‫باچوانلــو‪ ،‬قهرمانلــو‪ ،‬ملوانلــو‪ ،‬میالنلــو‪ ،‬توپکانلــو‪،‬‬ ‫ایرانلــو‪ ،‬جیرســتان‪ ،‬ســیفکانلو‪ ،‬بریمانلــو‪،‬‬ ‫پهلوانلــو‪ ،‬جیرســتان انی صــر‪ ،‬ســارخانی‪ ،‬قلیانلو‪،‬‬ ‫کاوانلــو‪ ،‬کیکانلــو‪ ،‬بیچرانلــو‪ ،‬نامانلــو‪ ،‬امیرانلــو‪،‬‬ ‫هشــت مرخی‪ ،‬ایزانلــو‪ ،‬روطانلــو‪ ،‬تبریانــی‪،‬‬ ‫جافکانلــو هســتند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ﺑﺎ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫�‬ ‫�ﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر ﯿ��ﻢ � ا��ﺪهام ���ﻦ ﺑﺎ�ﺪ‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪٠1٧32٦٨٨214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪٠٩11٧٦٧44٩٧ :‬‬ ‫برای زدودن گرد‬ ‫پیری اقدامات‬ ‫امیدبخش الزم است‬ ‫دولــت بــا اجــرای «قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی‬ ‫جمعیــت» بــه دنبــال کاهــش زاداوری اســت و مســووالن‬ ‫ن شــمالی بــه خوبــی اهمیت ایــن موضــوع را درک و‬ ‫خراســا ‬ ‫سیاس ـت های تشــویقی مناســبی را اجــرا کرده انــد‪.‬‬ ‫زنــگ خطــر بحــران جمعیتــی مدتهاســت بــه صــدا درامــده‬ ‫اســت و امارهــای مســووالن و کارشناســان حکایت هــای‬ ‫ناگــواری از ســقوط شــدید نــرخ بــاروری در کشــور دارد بــه‬ ‫گونــه ای کــه اینــده ای ترســناک بــرای جمعیــت کشــور‬ ‫ترســیم مــی کننــد‪.‬‬ ‫اینــده ای کــه در ان نیمــی از جمعیــت کشــور ســالمند‪،‬‬ ‫مــدارس خالــی از کــودکان و دانشــگاه بــدون دانشــجو و‬ ‫خانه هــا خالــی از صفــا و صمیمیــت برگرفتــه از قهقهــه‬ ‫کــودکان اســت‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از تبدیــل ایــن روایــت ترســناک بــه‬ ‫واقعیــت گرچــه ســال هــا اســت کــه موضــوع ترمیــم نــرخ‬ ‫تولــد بــا اجــرای سیاســت هــای تشــویقی بــرای فرزنــداوری‬ ‫از ســوی مســووالن وقــت مطــرح مــی شــد امــا اجــرای‬ ‫ایــن سیاســت هــا بــا تعلل هــای بســیاری همــراه بــوده بــه‬ ‫گون ـه ای کــه اقدامــات قابــل ذکــری بــرای راهبــری بحــران‬ ‫جوانــی جمعیــت انجــام نشــد‪.‬‬ ‫امــا بــا گذشــت تنهــا یکســال از تصویــب قانــون جوانــی‬ ‫جمعیــت‪ ،‬دولــت ســیزدهم سیاســت هــای تشــویقی‬ ‫مقابلــه بــا بحــران جمعیــت و ترمیــم نــرخ تولــد را وارد فــاز‬ ‫اجرایــی کــرده اســت مســووالن خراســان شــمالی بــا انجــام‬ ‫اقداماتــی چــون تجهیــز مرکــز درمــان نابــاروری‪ ،‬تقبــل‬ ‫بخــش عمــده ای از هزینــه هــای درمان زوج هــای نابارور از‬ ‫ســوی بیمه ســامت و پرداخت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۱۱‬میلیارد ریال‬ ‫وام فرزنــداوری بــه زوج هــای اســتان‪ ،‬امیدهــا را همچنــان‬ ‫بــرای رســاندن ایــن خطــه به قطار امنیت جمعیتــی و تداوم‬ ‫نس ـل ها زنــده نگــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫تجهیز تنها مراکز درمان ناباروری‬ ‫بــا وجــود اجــرای سیاســت هــای انگیزشــی بــرای افزایــش‬ ‫جمعیــت و تــاش هــا بــرای توســعه ارایــه خدمــات درمانــی‬ ‫در کشــور‪ ،‬خراســان شــمالی همچنــان از مرکــز درمانــی‬ ‫نابــاروری مجهــز محــروم بــود و زوج هــای جــوان در مســیر‬ ‫درمــان نابــاروری مجبــور بودنــد بــه اســتان هــای دیگــر از‬ ‫جملــه مشــهد‪ ،‬تهــران و اســتان هــای شــمالی ســفر کننــد و‬ ‫جــدا از ســختی هــای ســرگردانی در ایــن اســتانها‪ ،‬متحمــل‬ ‫پرداخــت هزینــه هــای بســیاری نیــز شــوند‪.‬‬ ‫ســاختمان مرکــز درمــان نابــاروری در ســال ‪ ۱۳۹۷‬احــداث‬ ‫و بخشــی از تجهیــزات ایــن مرکــز تهیــه شــده بــود امــا‬ ‫به دلیــل نبــود تجهیــزات‪ ،‬خدمــات ارایــه شــده در ان مرکــز‬ ‫درمانــی بــه روش ابتدایــی و «ای یــو ای» بــود کــه بــا توجــه‬ ‫بــه اهمیــت امــر جوانــی جمعیــت و رویکــرد جهــادی دولــت‬ ‫در تخصیــص اعتبــارت‪ ،‬تجهیــزات ایــن مرکــز درمانــی بعــد‬ ‫از ســال هــا بالتکلیفــی خریــداری شــد تــا دیگــر زوج هــای‬ ‫جــوان بــرای فرزنــداوری اواره اســتان هــای دیگــر و متحمــل‬ ‫هزینــه هــای گــزاف نشــوند‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت درمــان در ایــن خصــوص مــی گویــد‪:‬‬ ‫باالخــره بــا رویکــرد جهــادی دولــت در حــوزه بهداشــت‬ ‫و درمــان تجهیــزات تنهــا مرکــز درمــان نابــاروری اســتان‬ ‫خریــداری شــد و ایــن مرکــز فعالیــت خــود را بــا تســت بــر‬ ‫روی نمونه هــای حیوانــی اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی عفتـی زاده مــی افزایــد‪ :‬ســایر تجهیــزات مــورد‬ ‫نیــاز ایــن مرکــز نیــز بــا تامیــن اعتبــار ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریالــی در‬ ‫حــال خریــد اســت و در روزهــای اینــده تکمیــل می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز در ابتــدا بــا تســت بــر روی‬ ‫نمونه هــای حیوانــی فعالیــت خــود را اغــاز کــرده اســت‪ ،‬می‬ ‫گویــد‪ :‬اواخــر ابــان مــاه ســالجاری نیــز خدمــات تخصصــی‬ ‫درمــان نابــاروری بــرای زوج هــای نابــارور اســتان ارایــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫درمان رایگان ‪۷۰۵‬زوج نابارور‬ ‫سرپرســت معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی در ادامــه مــی گویــد‪۷۰۵ :‬زوج اســتان در‬ ‫ســالجاری از خدمــات رایــگان تنهــا مرکــز درمــان نابــاروری‬ ‫اســتان بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫عفتــی زاده مــی افزایــد‪ ۶۴۳ :‬نفــر در ســالجاری ویزیــت‪،‬‬ ‫‪ ۶۲‬نفــر تشــکیل پرونــده جدیــد‪ ۹۱ ،‬نفــر دارو درمانــی(ای‬ ‫او) و ‪ ۲۲‬نفــر ای یــو ای را بــا همــکاری مامــای ارشــد‬ ‫دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه درمــان نابــاوروی از خدمــات مهــم‬ ‫بیمارســتان بنــت الهــدی شهرســتان بجنــورد اســت‪،‬‬ ‫می گویــد‪ :‬ایــن مرکــز امســال خدمــات جدیــدی همچــون‬ ‫ســونوگرافی هــای تخصصــی (واژینال) را بــه زوجین نابارور‬ ‫ارایــه مــی دهــد و تمــام خدمــات فــوق تخصصــی در ایــن‬ ‫مرکــز تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫چتر حمایتی بیمه سالمت بر سر زوج های نابارور‬ ‫یکــی از سیاســت های مهــم دولــت ســیزدهم از ابتــدای‬ ‫فعالیــت خــود تاکنــون توجــه بــه اقشــار اســیب پذیر و‬ ‫کم درامــد بــود تــا بــا ایــن اقــدام بتوانــد بخشــی از مشــکالت‬ ‫انهــا را حــل کنــد کــه در ایــن مســیر برقراری «بیمــه رایگان»‬ ‫افــراد فاقــد بیمــه از مهمتریــن اقداماتــی بــود کــه بــه اجــرا‬ ‫گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫جدای از گسترش چتر بیمه ای و پوشش بیمه همگانی‬ ‫کــه بــه عنــوان نمونــه در خراســان شــمالی نیــز مــورد توجــه‬ ‫خاصــی گرفــت‪ ،‬دولــت در راســتای افزایــش جمعیــت‬ ‫و فرزنــد اوری خدمــات ویــژه ای همچــون پرداخــت ‪۹۰‬‬ ‫درصــد هزینه هــای درمــان نابــاروری را در دســتورکار خــود‬ ‫قــرار داد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت خراســان شــمالی در این خصوص‬ ‫بــه خبرنــگار مــی گویــد‪ :‬ارایــه خدمــات نابــاروری بــرای اولیــن‬ ‫بــار از طریــق ســازمان بیمــه ســامت ایــران انجام می شــود‬ ‫کــه ضوابــط پوشــش بیمــه ای خدمــات درمــان نابــاروری‬ ‫از طریــق شــورای عالــی بیمــه ســازمان های بیمــه گــر و‬ ‫اداره هــای کل بیمــه در سراســر کشــور ابــاغ شــد و تــا ‪۹۰‬‬ ‫درصــد هزینــه هــای بــر اســاس قوانیــن بیمــه ای بــه بیمــه‬ ‫شــده هــا پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫محســن رعنایی با اشــاره به شناســایی یکهزار و ‪ ۴۴۲‬زوج‬ ‫نابــارور توســط ســازمان هــای بیمه گــر در اســتان‪ ،‬یــاداور‬ ‫مــی شــود‪ :‬ســهم ایــن نهــاد بــرای ارایــه خدمــات بــه ایــن‬ ‫افــراد ‪ ۹۴۲‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ ۵۰۰ :‬نفــر از زوج هــای نابــارور نیــز از ســایر‬ ‫بیمــه هــای پایــه همچــون ســازمان تامیــن اجتماعــی و‬ ‫نیروهــای مســلح خدمــات دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫رعنایــی تصریــح مــی کنــد‪ :‬تمامــی زوج هــای نابــاروری‬ ‫کــه بــه مراکــز درمانــی مراجعــه مــی کننــد در ســامانه های‬ ‫نسخه الکترونیکی توسط پزشکان نشانه دار و از خدمات‬ ‫نابــاروری بیمــه ای بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫رعنایــی ادامــه مــی دهــد‪ :‬همچنین زوج هایی که از ســایر‬ ‫مراکــز درمانــی خدمــات نابــاروی دریافــت کــرده انــد بــا ارایــه‬ ‫مــدارک مــورد نیــاز خدمــات بیمــه ای دریافــت خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تمامــی مراکــز درمانــی نابــاروری‬ ‫مکلــف بــه داشــتن قــرارداد بــا بیمــه هــا هســتند‪،‬‬ ‫می گویــد‪ :‬در غیــر ایــن صــورت پروانــه ایــن مراکــز‬ ‫تمدیــد نخواهــد شــد و بیمــه ســامت بــرای کمــک بــه‬ ‫جوانــی جمعیــت در درمــان نابــاروری بــه زوج هــا‪،‬‬ ‫خســارت متفرقــه پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خراســان شــمالی خاطرنشــان‬ ‫مــی کنــد‪ :‬پرداخــت هزینــه درمــان در رحــم اجــاره ای و‬ ‫جنیــن اهدایــی‪ ،‬افزایــش تعــداد بــار مراجعــه درمانــی‬ ‫در مــدت یــک ســال بــه چهــار نوبــت از دیگــر خدمــات‬ ‫ایــن ســازمان بیمــه گــر در راســتای افزایــش جمعیــت و‬ ‫فرزنــد اوری اســت‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۱۱‬میلیارد ریال وام فرزنداوری‬ ‫یکــی از دیگــر از اقدامــات تشــویقی دولــت بــرای رســیدن‬ ‫بــه قطــار امنیــت جمعیتــی پرداخــت تســهیالت ارزان‬ ‫فرزنــداوری اســت کــه در خراســان شــمالی نیــز همزمــان‬ ‫بــا سراســر کشــور بــه خوبــی ایــن مشــوق فرزنــداوری در‬ ‫حــال اجراســت‪.‬‬ ‫ تســهیالت فرزنــداوری بــدون ســپرده گــذاری و تنفــس ‪۶‬‬ ‫ماهــه بــرای بازپرداخــت اقســاط بــا کارمــزد چهــار درصــد‬ ‫و رعایــت دوره زمانــی ابالغــی‪ ،‬طبــق دســتورالعمل بانــک‬ ‫مرکــزی پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانک هــای خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬در راســتای جوانــی‬ ‫جمعیــت و حمایــت از فرزنــداوری ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۱۱‬میلیــارد‬ ‫ریــال وام فرزنــداوری در نیمــه نخســت ســالجاری از‬ ‫ســوی ‪ ۱۸‬بانــک دولتــی و خصوصــی بــه متقاضیــان ایــن‬ ‫اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هدایتــی مــی افزایــد‪ :‬ایــن میــزان وام در‬ ‫قالــب پنــج هــزار و ‪ ۷۷۸‬فقــره پرونــده پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬بیشــترین وام فرزنــداوری از ســوی‬ ‫بانــک ملــت بــا ‪ ۹۵۰‬فقــره‪ ،‬ســپه ‪ ۹۲۶‬فقــره‪ ،‬صــادرات‬ ‫‪ ۸۷۵‬فقــره و ملــی ‪ ۶۷۰‬فقــره پرداخــت شــد و کمتریــن‬ ‫پرداختــی فرزنــداوری نیــز مربــوط بــه بانکهــای ایــران زمیــن‪،‬‬ ‫ســامان‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬پارســیان و موسســه اعتبــاری ملــل‬ ‫بــوده اســت کــه کمتــر از ‪ ۱۰‬فقــره پرداختــی داشــته انــد‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانک هــای خراســان شــمالی‬ ‫یــاداور مــی شــود‪ :‬در ایــن میــان برخــی بانکهــای خصوصــی‬ ‫اســتان در ارایــه تســهیالت از جملــه فرزنــد اوری اســتقبال‬ ‫نمــی کننــد در حالــی کــه ایــن مهــم بــرای بانــک هــای‬ ‫دولتــی و خصوصــی تکلیــف اســت کــه بایــد اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت کــه در‬ ‫جلســه مــورخ ‪ ۲۴‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــه تصویــب رســید‬ ‫خراســان شــمالی در میــزان نابــاروری‪ ،‬جــزو اســتانهای بــا‬ ‫خطــر متوســط قــرار دارد‪ ،‬بــه گونــه ای کــه نــرخ بــاروری در‬ ‫اســتان ‪ ۲.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی حــدود یــک میلیــون نفــر‬ ‫جمعیــت دارد و هــم اکنــون طــرح ســنجش نابــاروری در‬ ‫شــهرهای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬راز و جــرگالن و فــاروج در‬ ‫حــال اجــرا اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫تبلیﻎ ارزان‬ ‫ﭘﻮل ﺗﻮ دور ﻧﺮﯾﺰ‬ ‫��ﮫﺎ ﺑﺎ �دا�ﺖ ﻣﺎ�ﯿﺎ� ‪� ٢٢٩‬ار �ﻮﻣﺎن ‪ ٨‬ﺑﺎر د�ﺪه �ﻮ�ﺪ‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪٠1٧32٦٨٨214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪٠٩11٧٦٧44٩٧ :‬‬ ‫ﻣﮫﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ‪ :‬ﭘﺎﯾﺎن اذر‬ صفحه 2 ‫دو شنبه ‪ 16‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪629‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫دسته بندی سیستم های‬ ‫انژکتوری‬ ‫با همکاری فعاالن اقتصادی‬ ‫تکیه رو به تحول است‬ ‫مگــر می شــود مــردم و جامعــه ایــران را که نه تنها توانســت‬ ‫از تحریم هــای خارجــی ســربلند بیــرون بیاید‪ ،‬مایــوس کرد؛‬ ‫ایــن فهــم‪ ،‬پایــداری‪ ،‬ایســتادگی و بلــوغ مــردم بــود و نه تنهــا‬ ‫ایــن مســائل خارجــی را پشــت ســر گذاشــتیم کــه دیگــران‬ ‫اعتــراف کردنــد کــه نه تنهــا مســیر فشــارهای اقتصــادی بــه‬ ‫نتیجــه نرســید؛ بلکــه نقــاط تحولــی و اصالحــی داخلــی را‬ ‫هــم پشــت ســر گذاشــتیم‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫همه باید دست به‬ ‫دست هم بدهیم تا‬ ‫بیشترین امید را نسبت‬ ‫به اینده ایجاد کنیم‬ ‫تدویــن الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬بــا ایــن نــگاه رو بــه‬ ‫رشــد و پیشــرفت‬ ‫وزیــر اقتصــاد یــاداور شــد‪ :‬بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬بــا ایــن نــگاه رو‬ ‫بــه رشــد و پیشــرفت و نــه صرفــا ًبــرای کنتــرل تــورم و حفظ‬ ‫شــرایط موجــود بلکــه حرکــت کــردن بــه ســمت پروژه هــای‬ ‫پیشــرانی کــه بتوانــد تحــرک در اقتصــاد ایجاد کنــد را دنبال‬ ‫می کنیــم ان هــم در همیــن ایــام کــه بســیاری بــه دنبــال‬ ‫متزلــزل کــردن خاطــر جمعــی نســبت بــه اینــده هســتند‬ ‫و می خواهــد دل فعــاالن اقتصــادی و خانوارهــا را خالــی‬ ‫کننــد کــه نســبت بــه اینــده اقتصــاد شــک و شــبهه وجــود‬ ‫دارد و دعــوت کننــد تــا مــردم در فعالیت هــا‪ ،‬رفتــاری از‬ ‫خــود بــروز بدهنــد کــه تشــدید کننــده فضــای بی ثباتــی و‬ ‫نااطمینانــی در اقتصــاد اســت‪ ،‬البتــه واقعــا ًدر دلســوزی‬ ‫و میهــن دوســتی بســیاری از افــرادی کــه در ایــن ایــام‬ ‫نااگاهانــه موضع هایــی را ابــراز و تصمیمــات و پیام هایــی‬ ‫را منتشــر می کننــد‪ ،‬تردیــد می کنــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مگــر می شــود مــردم و جامعــه ایــران را کــه‬ ‫نه تنهــا توانســت از تحریم هــای خارجــی ســربلند بیــرون‬ ‫بیایــد‪ ،‬مایــوس کــرد؛ ایــن فهــم‪ ،‬پایــداری‪ ،‬ایســتادگی و‬ ‫بلــوغ مــردم بــود و نه تنهــا ایــن مســائل خارجــی را پشــت‬ ‫ســر گذاشــتیم کــه دیگــران اعتــراف کردنــد کــه نه تنهــا‬ ‫مســیر فشــارهای اقتصــادی بــه نتیجــه نرســید؛ بلکه نقاط‬ ‫تحولــی و اصالحــی داخلــی را هــم پشــت ســر گذاشــتیم‪.‬‬ ‫خانــدوزی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد همــه دســت بــه دســت هــم‬ ‫بدهیــم تــا بیشــترین امیــد را نســبت بــه اینــده ایجاد کنیم‬ ‫تــا فعــاالن اقتصــادی نه تنهــا در تســهیل تولیــد و کســب‬ ‫و کار اقتصــادی خــود کــه رو بــه اینــده و رو بــه پیوندهــای‬ ‫اقتصــادی و تجــاری بــا شــرکت های خارجــی و رو بــه‬ ‫توســعه ســازمانی و اقتصــادی در داخــل کشــور حرکــت‬ ‫کننــد؛ امــا متاســفانه نجواهایــی از گوشــه و کنــار شــنیده‬ ‫می شــود کــه تاســف برانگیــز اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همــکاری همــه‬ ‫فعــاالن اقتصــادی و تکیــه بــر حرکتــی کــه رو بــه تحــول‬ ‫ایجــاد شــده بتوانیــم تنگناهــا را پشــت ســر بگذاریــم و‬ ‫گفــت‪ :‬براینــد عملکــرد در صنعــت بیمــه و براینــد همــه‬ ‫کســانی کــه در حوزه هــای صنعتــی و تجــاری اقتصــادی‬ ‫کشــور زحمــت می کشــند ایــن هســت کــه بتوانیــم ایــن‬ ‫امیــد و اعتمــاد را نــه تنهــا زنــده نگــه داریــم بلکــه بــا درجات‬ ‫باالتــری نســبت بــه گذشــته بــه جامعــه منتقــل کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیمــه ایــران بــه عنــوان‬ ‫بیمــه دولتــی و ســمبل بیمه هــای دولتــی کــه متعلــق بــه‬ ‫دولــت نیســت و متعلــق بــه مــردم اســت بایــد بیــش از‬ ‫ایــن اغــوش خــود را بــرای رضایتمنــدی مــردم بــاز کنــد؛‬ ‫ســامانه ای کــه امــروز رونمایــی شــد گام ارزشــمندی اســت‬ ‫کــه می توانــد در افزایــش رضایتمنــدی مــردم در ســهولت‬ ‫برخــورداری از خدمــات بیمـه ای تاثیــر گــذار باشــد و ســایر‬ ‫شــرکت های بیمــه هــم از ایــن دســت ابتکاراتــی کــه بتواند‬ ‫کمــک کنــد حتمــا ًاســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انتظــار مــی رود اگــر جایــی فعــاالن‬ ‫اقتصــادی و مــردم توقــع بیمــه اســان تر و کم هزینه تــر‪،‬‬ ‫بــا رفت وامدهــای کمتــر هســتند ایــن انتظــار بــراورده‬ ‫شــود و همیــن اقدامــات بــه مــردم نشــان می دهــد کــه‬ ‫دس ـت اندرکاران اقتصــاد فقــط نگــران تــراز ســود و زیــان‬ ‫خــود و برگــزاری مجمــع در پایــان ســال مالــی نیســتند و‬ ‫حواسشــان هســت کــه ایــن خدمــت و صنعــت اساســا ً‬ ‫زمانــی می توانــد پایــدار باشــد و توســعه پیــدا کنــد کــه‬ ‫جامعــه خدمــت انها را احســاس کنــد و رضایتمندی مردم‬ ‫را تســهیل کنــد‪.‬‬ ‫دســت رقابت هــای ســالم ســازنده بتوانیــم بــه اهــداف‬ ‫قوانیــن و مقــررات برســیم‪.‬‬ ‫عزیز رضایی اظهار داشــت‪ :‬دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی بــا شــیوع انفلوانــزا ‪ ۵۰۰‬دُز واکســن بــرای ایثارگــران‬ ‫اســتان در نظــر گرفــت کــه تزریــق ان بــا اولویــت جانبــازان‬ ‫بــاالی ‪ ۵۰‬درصــد شــیمیایی شــدید و متوســط انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع ‪ ۳۵۰‬نفــر از ایثارگــران اســتان جانبــازان‬ ‫بــاالی ‪ ۵۰‬درصــد هســتند کــه واکســن انفلوانــزا را تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت و درمــان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مابقــی دُز واکســن انفلوانــزا نیــز بــه‬ ‫ترتیــب بــه جانبــازان بــاالی ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۴۵‬درصــد تزریــق شــد‪.‬‬ ‫رضایــی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن بــرای جانبــازان و ایثارگــران‬ ‫بــاالی ‪ ۲۵‬درصــد کــه در مجمــوع یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬نفر هســتند در‬ ‫هفتــه اینــده ‪ ۵۰۰‬دُز واکســن انفلوانــزا تامیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه نحــوه دریافــت و نوبــت دهــی واکســن‬ ‫انفلوانــزا در مرکــز اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــه تمامــی‬ ‫جانبــازان و ایثارگرانــی کــه مشــمول ایــن طــرح باشــند‪ ،‬تمــاس‬ ‫و روز تزریــق واکســن را مشــخص خواهنــد کــرد و جانبــازان در‬ ‫شهرســتان هــا نیــز بــه مراکــز بهداشــت اســتان مراجعــه و بــا‬ ‫ارایــه کارت ایثارگــری ایــن واکســن را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫رضایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬جانبــازان و ایثارگــران از جــان‬ ‫و ســامت خــود بــرای حراســت از کشــور و ارزش هــا مایــه‬ ‫گذاشــته انــد و اکنــون حفــظ ســامت انــان بیــش از هــر چیــز‬ ‫اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫حضور ‪ ۴‬بازیگر جدید در صنعت بیمه‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه تــاش بــرای تســریع در حرکــت‬ ‫بــه ســمت اهــداف تحولــی صنعــت بیمــه یــاداور شــد‪ :‬در‬ ‫فاصلــه ســال ‪ ۱۳۹۰‬تــا ‪ ۱۴۰۰‬بــه طــور متوســط در هــر ســال‬ ‫یــک مجــوز جدیــد بــرای شــرکت های بیمــه صــادر کردیــم‪،‬‬ ‫امــا در همیــن ماه هــای گذشــته چهــار بازیگــر جدیــد بــه‬ ‫ایــن عرصــه اضافــه شــدند و ان هــم نــه فقــط در عرصــه‬ ‫بیمه هــای جنــرال کــه شــاید رفــع نیــاز کشــور در ان حــوزه‬ ‫به انــدازه کافــی صــورت می گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد ادامــه داد‪ :‬از رییــس کل بیمــه مرکــزی‬ ‫خواســته ام تمرکــز خــود را بــر حوزه هایــی قــرار دهــد کــه‬ ‫نیــاز بــه حضــور بازیگــران جدیــد و تولیــد محصــوالت‬ ‫جــذاب بیمــه ای وجــود دارد و امیدواریــم ایــن فضــا بــا‬ ‫قــدرت و ســرعت بیشــتری ادامــه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫نقشی فراتر از یک رکن نظام مالی برای بیمه‬ ‫وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬در هفته هــای اخیــر به رغــم تمــام‬ ‫تالش هایــی کــه بــرای ایجــاد ابهــام و چالــش دربــاره‬ ‫اینــده اقتصــادی ایــران صــورت گرفــت‪ ،‬نــه تنهــا اصالحــات‬ ‫اقتصــادی کــه موجــب ثبــات در حــوزه اقتصــاد کالن و‬ ‫شــاخص های اقتصــادی شــده ادامــه داشــت‪ ،‬بلکــه‬ ‫برنامه هــای رو بــه اینــده در بخش هــای مختلــف صنعتــی‬ ‫ تجــاری در حــال شــکل گیری اســت‪.‬‬‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت اقتصــاد‪ ،‬ســید‬ ‫احســان خاندوزی در مراســم هشــتاد و هفتمین ســالگرد‬ ‫تاســیس شــرکت بیمه ایران و رونمایی از ســامانه «بیمه‬ ‫ایــران مــن» اظهــار کــرد‪ :‬صنعــت بیمــه کشــور علی رغــم‬ ‫همــه فشــارها و تنگناهایــی کــه بــه لحــاظ تحریم هــای‬ ‫بین المللــی و مشــکالتی کــه در حــوزه اتکایی بــا ان مواجه‬ ‫اســت‪ ،‬امــا توانســته مهم تریــن منبعــی باشــد کــه فعــاالن‬ ‫اقتصــادی کســب و کارهــا تولیدکننــدگان و تجــار مــا با اتکا‬ ‫بــه خدمــات صنعــت بیمــه تجــاری بتواننــد فعالیت هــای‬ ‫اقتصــادی خــود را بــه پیــش برنــد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد بــا اظهــار امیــدواری نســبت بــه رفــع موانــع‬ ‫و همگرایــی بیشــتر در مســیر هدف گذاری هــای صنعــت‬ ‫بیمــه یــاداور شــد‪ :‬بــه جهــت شــاخص معــروف ضریــب‬ ‫نفــوذ وضعیــت قابــل دفاعــی نداریــم و بیشــتر از اینها باید‬ ‫حرکــت می کردیــم؛ از هدف گذاری هــای قانــون برنامــه و‬ ‫ســایر اســناد باالدســتی نیــز عقــب هســتیم و الزم اســت‬ ‫تحــرک بیشــتری و همیــت باالتــری از طــرف مدیــران بیمــه‬ ‫کشــور صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۶۰‬درصدی طرح بیمه تولیدی در ‪ ۷‬ماه‬ ‫وی گفــت‪ :‬رونــد رونــدی پرتــاش اســت‪ ،‬اینکــه در ‪۷‬‬ ‫ماهــه امســال ‪ ۶۰‬درصــد افزایــش طــرح بیمــه تولیــدی در‬ ‫مجموعــه بیمه هــای کشــور شــکل گرفتــه نشــان می دهــد‬ ‫کــه حرکــت و رقابــت وجــود دارد؛ ان هــم نــه رقابــت در‬ ‫گرفتــن ســهم ســایر رقبــا در بــازار بلکــه رقابــت از طریــق‬ ‫توســعه خدمــات و بــاال بــردن ســطح پوشــش و فرهنــگ‬ ‫بیمه گــری و بیمــه خواهــی در کشــور‪ ،‬کیفیــت ارائــه‬ ‫خدمــات متناســب بــا نیــاز فعــاالن اقتصــادی و اجتماعــی‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نیازهــای متفــاوت فعــاالن اقتصــادی‬ ‫و تولیدکننــدگان اظهــار کــرد‪ :‬مــا بــرای بســیاری از ایــن‬ ‫نیازهــا هنــوز محصــوالت و ابتــکارات بیمـه ای قابل اتکایی‬ ‫نداشــته ایم کــه ان نیازهــا را مرتفــع کنــد تــا از طریــق ایــن‬ ‫تزریق باالی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫خراسان شمالی واکسن‬ ‫انفلوانزا توسط جانبازان‬ ‫معــاون بهداشــت و درمــان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تمامــی جانبــازان بــاالی ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫و شــیمیایی شــدید و متوســط ایــن اســتان زیــر پوشــش‬ ‫واکسیناســیون رایــگان انفلوانــزا قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا تاکیــد بــر ضرورت ایفای نقشــی فراتــر از یک‬ ‫رکــن نظــام مالــی کشــور بــرای صنعــت بیمــه بیــان کــرد‪:‬‬ ‫نقــش افرینــی و ســهم شــرکت های بیمــه حتــی در تامیــن‬ ‫مالی هــای اســتراتژیک اقتصــاد ایــران کم رنــگ اســت و‬ ‫خــلا محصوالتــی کــه بتوانیــم با حــوزه بازار ســرمایه مرتبط‬ ‫کنیــم را در ایــن صنعــت داریــم و هنــوز فضــای کار بســیار‬ ‫زیــادی بــرای حرکــت تحولــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬فراتــر از نقشــی کــه خــود بیمــه دارد در‬ ‫زمینــه هــدف نهایــی یعنــی روحــی کــه توســعه بیمــه در‬ ‫یــک کشــور می توانــد تمامــا ً مســتقر کنــد هــم نیازمنــد‬ ‫تــاش و همدلــی زیــادی هســتیم‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد با اشــاره به نیاز اقتصاد ایــران به کارویژه ای‬ ‫کــه بیمه هــا بــرای کســب و کار می تواننــد فراهــم کننــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬صنعــت بیمــه در حــال کمــک بــرای تامیــن اتــی‬ ‫اســت تــا خاطــر جمعــی نســبت بــه اینــده ایجــاد کنیــم و‬ ‫بدانیــم بــرای هــر احتمــال و اتفاقــی محافظی‪ ،‬پوششــی و‬ ‫کمکــی بــرای انکــه کمتریــن اســیب بــه فعــاالن اقتصــادی‬ ‫وارد شــود‪ ،‬وجود دارد؛ همین هســته مرکزی که کار ویژه‬ ‫نهایــی ایــن صنعــت اســت نه تنهــا بــرای کس ـب وکارهای‬ ‫خــرد و نــه بــرای شــرکت های تولیدکننــده و صادرکننــده ای‬ ‫کــه می خواهــد محصــوالت خــود را بیمــه کنــد؛ بلکــه بــرای‬ ‫مجموعــه اقتصــاد ایــران یــک ضــرورت اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نیازمندیــم کــه دســت بــه دســت هــم بدهیــم‬ ‫در همــه بخش هــای اقتصــادی و کمــک کنیــم بــرای اینکــه‬ ‫اگــر در زمانــی تردیــدی دربــاره اتیــه اقتصــاد ایــران ایجــاد‬ ‫می شــود و اخبــار ناامیــد کننــده و تضعیــف کننــده ای‬ ‫می رســد ایــن کارویــژه یعنــی تامیــن اتیــه و خاطرجمعــی‬ ‫نســبت بــه اینــده را بــا کمــک همــه فعــاالن اقتصــادی در‬ ‫ســایر صنایــع‪ ،‬صاحب نظــران‪ ،‬دلســوزان و مدیــران و یــا‬ ‫صاحبــان قلــم و اندیشــه تقویــت کنیــم‪.‬‬ ‫خانــدوزی تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن هفته هــای اخیــر‬ ‫به رغــم تمــام تالش هایــی کــه بــرای ایجــاد ابهــام و چالــش‬ ‫صــورت گرفــت‪ ،‬نه تنهــا اصالحــات اقتصــادی کــه تــا کنــون‬ ‫طــی شــده منجــر بــه یــک ثبــات در حــوزه اقتصــاد کالن‬ ‫و شــاخص های اقتصــادی شــد؛ بلکــه برنامه هــای رو بــه‬ ‫اینــده در بخش هــای مختلــف صنعتــی ‪ -‬تجــاری در حــال‬ ‫شــکل گیری اســت‪.‬‬ ‫ بطــور کلــی سیســتم هــای انژکتــوری بــه ســه‬‫دســته تقســیم مــی گردننــد ‪:‬‬ ‫‪.1‬سیســتم انژکتــوری پاشــش تــک نقطـه ای(‪)SPEI‬‬ ‫ماننــد دوو ریســر‬ ‫‪.2‬سیســتم انژکتوربــه پاشــش چنــد نقطــه ای‬ ‫(‪)MPFI‬کــه درتقریبــا در تمــام خودروهــای‬ ‫اســتفاده شــده اســت‬ ‫‪.3‬سیســتم انژکتــوری پاشــش مســتقیم بنزینــی‬ ‫(‪)GDI‬‬ ‫ مدلهای انژکتوری مختلف‪:‬‬‫‪ : A‬دسته غیر ترتیبی ‪:‬‬ ‫ کــه درایــن دســته چهــار انژکتــور باهــم عمــل پاشــش‬‫راانجــام می دهنــد بــه ایــن دســته مگنتــی مارلــی گفتــه‬ ‫می شــود مانند ســری اول پژوپرشــیا وســمند‬ ‫‪:B‬دسته نیمه ترتیبی ‪:‬‬ ‫ در ایــن دســته انژکتورهــا بصــورت جفــت‬‫جفــت پاشــش می کننــد یعنــی انژگتــور ‪1‬و‪ 4‬باهــم‬ ‫وانژکتورهــای ‪2‬و‪ 3‬نیــز باهم عمــل پاشــش را‬ ‫انجــام می دهنــد کــه بــه گروه ‪  SL96‬معــروف‬ ‫اســت ماننــد پــژو ‪ 405‬و پــژو ‪RD‬‬ ‫‪:c‬دسته ترتیبی‬ ‫ ایــن دســته بــا پیشــرفت تکنولــوژی جایگزیــن‬‫جایگزیــن دو گــروه قبلــی شــد وامــروزه در‬ ‫تمــام اتومبیل هــای ســاخته شــده از ایــن‬ ‫گــروه اســتفاده می گــردد درایــن نــوع ترتیــب‬ ‫پاشــش بصــورت ‪ 1.3.4.2‬میباشــد ایــن دســته‬ ‫معرف‪ S2000  ‬وسیســتم بــوش و‪ simens‬اســت‬ ‫ماننــد پــژو پرایــد و‪206‬‬ ‫ امــا در‪  ECU‬بــرای بررســی خطــای پیــش امــده‬‫کــه چــراغ چــک روشــن می گــردد بایــد دســتگاه‬ ‫دیــاگ را به ‪ ECU‬متصل نمــود بــرای ایــن‬ ‫قســمت یــک کابــل رابــط بیــن ‪ ECU‬و دســتگاه‬ ‫دیــاگ قــرارداده می شــود کــه در خودروهــا ایــن‬ ‫محل متفــاوت می باشــد ‪:‬‬ ‫ در ‪ 206‬داری یک ســوکت ‪ 16‬پایه اســت که در‬‫زیــر فرمــان قــرار دارد ‪ .‬در ‪405‬و پــارس و ســمند‬ ‫در کنــار مخــزن روغــن ترمــز قــرار دارد‬ ‫فرمــان‬ ‫زیــر‬ ‫ســمند ‪ LX‬در‬ ‫در‬ ‫‬‫قراردارد ‪ .‬در ‪ RD‬و ‪ ROA‬نیــز در کنــار مخــزن روغــن‬ ‫ترمــز قــرار دارد ‪ .‬در پیــکان داخــل جعبه ‪ ECU‬قــرار دارد‬ ‫ در زانتیا در داخل جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد‬‫ درسســتم مگنتــی مارلــی میــزان ســوخت و اوانس‬‫جرقــه را میتــوان بطــور دســتی تنظیــم نمود‬ ‫ درمدل ‪ SL96‬فقــط میتــوان مقــدار ســوخت را‬‫بصــورت دســتی تنظیــم نمــود‬ ‫امــا در ایــن مبحــث مــا فقــط بــه تشــریح عملگرهــا‬ ‫می پردازیــم‪:‬‬ ‫عملگرهای سیستم انژکتور عبارتند از ‪:‬‬ ‫ رلــه فن‪.2  ‬کوئــل دوبل‪.3  ‬پمــپ بنزیــن‪.4  ‬‬‫اســتپ موتور‪.5   ‬شــیر برقــی کنیســتر‪.6  ‬عقربه‬ ‫دور ســنج موتور‪.7  ‬چــراغ اخطــار عیــب یــاب‪.8   ‬‬ ‫انژکتــور‪ .9  ‬رلــه دوبــل‬ ‫ امــا پــس از ارســال ســیگنال های کــه از طــرف‬‫سنســورها به ‪ ECU‬کــه ایــن ســیگنال ها بصــورت‬ ‫ولتاژ(انالوگ)به ‪ ECU‬ارســال میگــردد بایــد بــه‬ ‫دیجیتــال تبدیــل گردنــد کــه ایــن کار توســت‬ ‫قســمتی بــه نام ‪A/B‬کــه یــک مدار‪  ‬الکترونیکــی‬ ‫اســت انجــام مــی پذیــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪629‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫با اجرای طرح راهداری ضربتی‬ ‫محورهای گلستان‪:‬‬ ‫همزمان با برداشت زعفران ‪۵۰‬‬ ‫هزار نفر اشتغال ایجاد می شود‬ ‫ایمنی‪100‬کیلومتر‬ ‫از جاده های ترکمن‬ ‫و گمیشان شدت گرفت‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬برداشــت گل زعفــران از چهــار‬ ‫هــزار هکتــار مــزارع اســتان در حــال انجــام اســت کــه بــرای ‪ ۵۰‬هــزار نفــر از اهالــی ایــن خطــه بــه مــدت‬ ‫‪ ۲‬مــاه شــغل فصلــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫محمــد عفتــی اظهارداشــت‪ :‬بــه ازای هــر یــک هکتــار اراضــی زیــر کشــت زعفــران بــه جــزء کشــاورزان‬ ‫کــه بــه صــورت مســتقیم فعــال هســتند بــرای بیــش از ‪ ۸۰‬نیــروی انســانی نیــز اشــتغالزایی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬برداشــت زعفــران در خراســان شــمالی از اواخــر ابانمــاه اغــاز و تــا ‪ ۲‬مــاه ادامــه دارد و‬ ‫بیشــتر روســتاییان در ایــن مــدت مشــغول جمــع اوری ایــن گیــاه با ارزش هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اشــتغال ایــن بخــش شــامل کارگــران‬ ‫جمــع اوری گل زعفــران‪ ،‬پــاک کننــده هــای گل‪ ،‬خشــک کــن هــا و افراد شــاغل در مجموعه های بســته‬ ‫بنــدی ایــن گیــاه بــا ارزش را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬کشــت و کار زعفــران اشــتغال اور اســت کــه ارزش اقتصــادی ایــن کاالی ارزشــمند در‬ ‫ایــن خطــه بیــش از ‪ ۷۷۰‬میلیــارد تومــان بــراورد شــده کــه بــه نوعــی شــامل ‪ ۱۵‬درصــد ارزش اقتصــادی‬ ‫رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫شهرســتان ترکمن و گمیشــان با اشــاره به اجرای‬ ‫طــرح راهــداری ضربتــی در یکصــد کیلومتــر از‬ ‫محورهــای ارتباطــی حــوزه اســتحفاظی ایــن‬ ‫شهرســتان هــا از دومــاه گذشــته‪ ،‬گفــت کــه‬ ‫ایمنــی راههــای تحــت پوشــش افزایــش قابــل‬ ‫مالحظــه ای داشــته اســت‪.‬‬ ‫بهمن گرگانی اظهار داشــت‪ :‬افزایش روشــنایی‬ ‫محورهــا و دیــد راننــدگان در شــب بــا نصــب و‬ ‫راه انــدازی دو دســتگاه چــراغ ســوالر چشــمک زن‬ ‫در محورهای مهمی مانند تقاطع ســه راهی قره‬ ‫تپه و محورهای بندرترکمن به اق قال و یساقی‬ ‫و اجــرای خــط کشــی‪ ،‬لکــه گیــری‪ ،‬علف تراشــی و‬ ‫تســطیح حریــم راه هــا‪ ،‬رنــگ امیــزی و الیروبــی و‬ ‫تنقیه دهانه پل و اجرای یک دســتگاه ســرعتکاه‬ ‫و جمــع اوری دستفروشــان و فعالیــت هــای غیــر‬ ‫مجــاز در حریــم راههــا بیانگــر افزایــش بخشــی از‬ ‫ضریــب هــای ایمنــی راههاســت کــه در کاهــش‬ ‫تصادفــات جــاده ای نقــش بســزایی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پاکســازی و علــف تراشــی و‬ ‫تســطیح و منظرارایــی حریــم راه هــا در محــور‬ ‫بندرترکمــن یســاقی و جــاده اق قــا و بندرگــز‬ ‫بــه طــول ‪ ۶۰‬کیلومتر‪،‬خــط کشــی محــور بنــدر‬ ‫ترکمــن یســاقی ‪ ۱۰‬کیلومتــر و لکــه گیــری‬ ‫محورهــای حــوزه اســتحفاظی بــا اســفالت ســرد‬ ‫حــدودا ‪ ۸۰‬تــن از فعالیتهــای مهــم دیگــری‬ ‫اســت کــه در ایــن طــرح درحــال اجراســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه گرگانــی‪ ،‬پاکســازی و خاکبــرداری‬ ‫زیــر گارد ریــل در پیــچ قــره تپه‪،‬رنــگ‬ ‫امیــزی ‪ ۱۵‬دســتگاه از ســرعت کاه در محــور‬ ‫کردکــوی یســاقی و اق قال‪،‬رنــگ امیــزی پایــه‬ ‫تابلوهــا و عالئــم در محــور بندرترکمــن بــه‬ ‫یســاقی‪،‬الیروبی و تنقیــه دهانــه پــل هــا در‬ ‫پــل قــره تپــه گامیشــلی نــزار و اســام تپــه و‬ ‫اجــرای یــک دســتگاه ســرعتکاه در محــور بنــدر‬ ‫ترکمــن کردکــوی مقابــل اســب دوانــی نیــز از‬ ‫دیگــر اقدامــات بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد کــه تمــام فعالیــت هــای انجــام‬ ‫شــده بــا دســتگاه و ماشــین االت موجــود اداره‬ ‫و از محــل منابــع داخلــی اقــدام شــده اســت‪.‬‬ ‫طــول راههــای اســتحفاظی شهرســتان هــای‬ ‫ترکمــن و گمیشــان ‪ 335‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان گفــت‪ :‬بــا اســتقرار ســامانه‬ ‫ن در نواحــی‬ ‫بارشــی و ســرد از عصــر روز یکشــنبه‪ ،‬بــارا ‬ ‫کوهپایــه و دشــت و بــرف در ارتفاعــات اســتان می بــارد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســامانه بارشــی‬ ‫ســرد بارشــی تــا ظهــر دوشــنبه بــه صــورت پراکنــده در اســتان‬ ‫فعالیــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬فعالیــت ایــن ســامانه ســرد و بارشــی‬ ‫موجــب کاهــش ‪ ۱۰‬درجــه ای دما در اغلب مناطق گلســتان‬ ‫خواهــد شــد و در مناطــق شــرقی بــا رعــد و بــرق شــدید‬ ‫همــراه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان گفــت‪ :‬در ارتفاعــات و نقــاط‬ ‫سردســیر گلســتان بــارش بــرف‪ ،‬وزش بــاد شــدید موقتــی‪،‬‬ ‫کاهــش دمــا و احتمــال رخــداد مــه مــورد انتظــار اســت‪.‬‬ ‫داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه مــواج شــدن دریــا‬ ‫بــه ســبب ورود ایــن ســامانه بارشــی شــرایط بــرای انجــام‬ ‫فعالیت هــای مرتبــط دریایــی و صیــادی نامناســب اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪ ۷۰۵ :‬زوج اســتان از ابتدای امســال‬ ‫تاکنــون از خدمــات رایــگان تنهــا مرکــز درمــان نابــاروری‬ ‫اســتان بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر علــی عفتــی زاده اظهارداشــت‪ ۶۴۳ :‬نفــر در ســالجاری‬ ‫ویزیــت‪ ۶۲ ،‬نفــر تشــکیل پرونــده جدیــد‪ ۹۱ ،‬نفــر دارو‬ ‫درمانــی(ای او) و ‪ ۲۲‬نفــر ای یــو ای را بــا همــکاری مامــای ارشــد‬ ‫دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن مرکــز امســال خدمــات جدیــدی همچــون‬ ‫ســونوگرافی های تخصصــی (واژینــال) را بــه زوجیــن نابــارور‬ ‫ارایــه مــی دهــد و تمــام خدمــات فــوق تخصصــی در ایــن مرکــز‬ ‫تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عفتــی زاده یــاداور شــد‪ :‬معمــوال زوج هــای نابــارور بــا تحمــل‬ ‫هزینــه هــای ســنگین بــرای انجــام عمــل «ای وی اف» بــه دیگر‬ ‫اســتان هــا ســفر مــی کننــد کــه در ایــن راســتا ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای تجهیــز ایــن مرکــز درمــان نابــاروری هزینــه شــد تــا ای وی‬ ‫اف نیــز بــا تعرفــه دولتــی در ایــن مرکــز انجــام و خدمــات دهــی‬ ‫بــه زوج هــای نابــارور تســهیل شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان از اغــاز کــوچ زمســتانی عشــایر کـُـرد بــه ایــن اســتان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬تمهیــدات الزم بــرای ســکونت چنــد ماهــه انــان در ســه شهرســتان مراوه تپــه‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس و کاللــه اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری اظهارداشــت‪ :‬عشــایر کوچنــده اســتان های خراســان شــمالی و رضــوی و‬ ‫ســمنان هــر ســاله همزمــان بــا ســرد شــدن مناطــق ییالقــی از ‪ ۱۵‬ابــان کــوچ خود را به ســمت‬ ‫مراتــع قشــاقی اســتان گلســتان اغــاز می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همزمــان بــا عشــایر کوچنــده‪ ،‬عشــایر بومــی ترکمــن گلســتان هــم از مناطــق‬ ‫ییالقــی بــه ســمت مراتــع قشــاقی اســتان کــوچ می کننــد و حضــور جامعــه عشــایری در‬ ‫مناطــق قشــاقی تــا ‪ ۱۵‬فروردیــن مــاه ســال اینــده ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫برف و باران پاییزی‬ ‫در راه گلستان‬ ‫از خدمات رایگان درمان ناباروری‬ ‫‪ ۷۰۵‬زوج بهره مند شدند‬ ‫اغاز کوچ زمستانی عشایر‬ ‫گلستان به مراتع‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫کل محصــوالت باغــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫عفتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش ســطح زیر کشــت زعفــران اســتان‪ ،‬در ایــن فصل کمبود‬ ‫نیــروی انســانی وجــود دارد کــه ایــن امــر نیازمنــد مکانیــزه کــردن برداشــت اســت تــا بــه کشــاورزان کمــک‬ ‫قابــل توجهی شــود‪.‬‬ ‫پیش بینی برداشت ‪ ۲۲‬ت ُن زعفران‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود کــه امســال ‪ ۲۲‬تــن زعفــران از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان‬ ‫برداشــت شــود و بیشــترین پیــک برداشــت در اواســط ابــان مــاه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫به گفته عفتی؛ سال زراعی گذشته ‪ ۲۰‬تن زعفران از سطح کشتزارهای استان برداشت شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میانگیــن عملکــرد تولیــد زعفــران در ایــن اســتان بیــن پنج تا ‪ ۶‬کیلوگرم در هکتار اســت‬ ‫کــه ایــن رقــم حــدود ‪ ۲‬برابر میانگین کشــوری ان اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه بیشــترین اراضــی زیــر‬ ‫کشــت ایــن محصــول مربــوط بــه شهرســتان فــاروج در شــرق اســتان اســت گفــت‪ :‬این اســتان از ســطح‬ ‫زیــر کشــت و تولیــد زعفــران رتبــه ســوم را در بیــن اســتان هــای کشــور دارد امــا در بهــره وری رتبــه اول را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫زعفــران در هشــت شهرســتان خراســان شــمالی کشــت و کار مــی شــود کــه فــاروج رتبــه اول را‬ ‫دارد و شــرایط مناســب اقلیمــی‪ ،‬ســازگاری‪ ،‬نیــاز ابــی کــم‪ ،‬عملکــرد و درامــد اقتصــادی مناســب‪،‬‬ ‫ارتقــای دانــش فنــی زعفــران کاران و ســهولت نگهــداری ان از عوامــل مهم توســعه این محصول‬ ‫صادراتــی در اســتان اســت‪.‬‬ ‫امــکان حــذف و جایگزینــی بــاغ هــای اب بــر بــا زعفــران‪ ،‬ســهولت در کشــت مکانیــزه و ارزش‬ ‫اقتصــادی بــاال‪ ،‬ســهولت در نگهــداری محصــول‪ ،‬وجــود پنــج واحد فراوری و بســته بندی زعفران‬ ‫بــا ظرفیــت ســاالنه ‪ ۳.۴‬تــن و امــکان صــادرات ان از جملــه مزایــای کشــت ایــن محصــول در‬ ‫خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تولید ساالنه سه هزار تن پشم‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســاالنه ســه هــزار تــن پشــم‬ ‫در اســتان تولیــد می شــود کــه بــه دلیــل نبــود صنایــع تبدیلــی‬ ‫چنــدان مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد‪.‬‬ ‫مهــدی شــکاری اظهارداشــت‪ :‬خراســان شــمالی بــه لحــاظ‬ ‫جمعیــت دام ســبک جــزو ‪ ۱۰‬اســتان نخســت کشــور اســت و‬ ‫نژادهــای گوســفند بــا کیفیــت مغــان‪ ،‬کــردی و افشــار نگهــداری‬ ‫و پــرورش داده می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه علــت نبــود زیرســاخت مناســب بــرای فــراوری‪،‬‬ ‫برداشــت پشــم بــرای دامــداران بــه امــری هزینــه بــر تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی تصریح کرد‪ :‬قیمت پایین پشــم‪،‬‬ ‫اقــدام بــه پشــم چینــی را امــری غیراقتصــادی بــدل کــرده اســت‬ ‫و دامــداران تنهــا بــرای رعایــت مســائل بهداشــتی اقــدام بــه‬ ‫پشــم چینــی می کننــد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬بیشــتر جمعیت گوســفندان اســتان‪ ،‬امیخته‬ ‫هســتند و نــوع پشــمی کــه در اســتان تولیــد می شــود‪ ،‬رنگــی و‬ ‫ضخیم اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬هماهنگــی الزم میــان مدیــران کل امــور عشــایر اســتان های گلســتان‪،‬‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬رضــوی و ســمنان بــا اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان در‬ ‫رابطــه بــا شــرایط حضــور عشــایر کوچنــده انجــام شــده و می تواننــد بــه مــدت ‪ ۶‬مــاه از مراتــع‬ ‫ســه شهرســتان مراوه تپــه‪ ،‬کاللــه و گنبــدکاووس بــرای چــرای دام و ســکونت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان بیــان کــرد‪ :‬امســال از محــل منابــع اعتبــاری ســال گذشــته‬ ‫طــرح تســطیح‪ ،‬رگالژ و بازگشــایی مقاطعــی از راه هــای عشــایری بــه طــول ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر بــا‬ ‫اعتبــار بیــش از پنــج میلیــارد ریــال‪ ،‬اجــرای خــط انتقــال بــه طــول ‪ ۲.۵‬کیلومتــر و عملیــات‬ ‫تکمیــل ســایت ســرچاهی و ایســتگاه پمپــاژ بــرای تامیــن اب شــرب مراوه تپــه بــا اعتبــار ‪۲‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۶۳۰‬میلیــون ریــال و در بحــث احــداث ابنیــه فنــی شــامل پل لوله ای‪ ،‬دیوار ســنگی‬ ‫و ابنمــا بــا اعتبــار ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تیم هــای مراکــز بهداشــت بــا اســتقرار در مراتــع قشــاقی بــر حفــظ ســامت‬ ‫و مراقــب از عشــایر در مقابــل شــیوع بیماری هــا فعــال هســتند و همزمــان نیــز تیم هــای‬ ‫دامپزشــکی بــر حفــظ ســامت دام هــا نظــارت دارد و امنیــت عشــایر هــم توســط نیروهــای‬ ‫مرزبانــی و انتظامــی تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی گلســتان خبــر از افزایــش ســهمیه ‪۱۲۵‬‬ ‫لیتــری ماهانــه هــر خانــوار عشــایری داد و منتظــر تحقــق ان هســتیم و ســهمیه ارد ماهانــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬تــن هــم از بهمــن ســال بــه ‪ ۱۵۵‬تــن افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در رونق اقتصادی گلستان‬ ‫تکمیل طرح های زیرساختی‬ ‫تاثیرگذار است‬ ‫فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا (ص) ســپاه بــا تحســین اهتمــام مســووالن‬ ‫گلســتان بــرای تکمیــل طرح هــای مهــم و محــوری گفــت‪ :‬بهره بــرداری از این گونــه‬ ‫پروژه هــای زیرســاختی ضمــن امیدافرینــی میــان مــردم در رونــق اقتصــادی اســتان‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫ســردار سیدحســین هوشی ســادات در نشســت هماهنگــی اجــرای طرح هــای‬ ‫قــرارگاه خاتم االنبیــا در گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬ســاخت ســد نرمــاب مینودشــت یکــی‬ ‫از اولویت هــای قــرارگاه خاتــم االنبیــا (ص) در اســتان اســت کــه اجــرای ان بــه دلیــل‬ ‫تاثیــر فــراوان در کاهــش تنــش ابــی منطقــه و تامیــن اب اشــامیدنی ســاکنان شــرق‬ ‫گلســتان بایــد بــا ســرعت بیشــتری انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قطــع درختــان واقــع در کاســه ســد و جابجایــی روســتاهای باقی مانــده در‬ ‫حاشــیه ســد نرمــاب‪ ،‬زمــان ابگیــری ایــن زیرســاخت مهــم گلســتان را شــتاب خواهــد بخشــید‪.‬‬ ‫ســاخت نرمــاب چهــل چــای مینودشــت در بخش هــای مختلــف از جملــه تامیــن اب‬ ‫اشــامیدنی پایــدار ‪ ۵۵۰‬هــزار نفــر از اهالــی چهــار شــهر و ‪ ۱۳۰‬روســتای شــرق اســتان‬ ‫گلســتان و مهــار ســیالب نقــش بســزایی دارد‪.‬‬ ‫ایــن ســد ظرفیــت ذخیــره ‪ ۱۲۵‬میلیــون مترمکعــب اب و قابلیــت تنظیم تــا ‪ ۱۹۲‬میلیون‬ ‫مترمکعب را دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا (ص) ســپاه بــه اجــرای طــرح زهکشــی اراضــی‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬پیشــرفت ایــن طــرح بــه عنــوان یکــی از طرح هــای بــزرگ‬ ‫و زیربنایــی قــرارگاه خاتــم االنبیــا ( ص ) رونــدی روبــه رشــد و توســعه دارد و تکمیــل ان‬ ‫می توانــد بــه کشــاورزی گلســتان رونــق بیشــتری دهــد‪.‬‬ ‫زهکشــی ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی گلســتان و طــرح توســعه ســامان ه نویــن‬ ‫ابیــاری در ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار از زمین هــای محــدوده ســد وشــمگیر اق قــا هفتــم دی مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در ســفر ســال ‪ ۱۳۹۳‬رییــس جمهــور بــه گلســتان زهکشــی ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫اســتان بــه تصویــب هیــات دولــت رســید کــه توســط جهادکشــاورزی و شــرکت اب‬ ‫منطق ـه ای اســتان در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪629‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫در خراسان شمالی مجوز راه اندازی‬ ‫انبار بورس زعفران صادر شد‬ ‫مدیــر شــعبه کارگــزاری بانــک صنعــت و معــدن خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مجــوز راه انــدازی انبــار‬ ‫بــورس زعفــران در شهرســتان شــیروان اســتان توســط ســازمان بــورس صــادر شــد‪.‬‬ ‫رضــا هوشــمند اظهــار داشــت‪ :‬کشــاورزان از طریــق ایــن انبــار‪ ،‬محصول خــود را ســپرده گذاری کرده‬ ‫و از ظرفیــت بــورس کاالی کشــور بــرای کشــف قیمــت زعفــران اســتفاده کننــد و احــداث ایــن انبارهــا‬ ‫مــی توانــد بــه عنــوان گامــی عظیــم در بهبــود زیرســاخت های زعفــران منطقه تاثیرگذار باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســازمان بــورس از ایــن انبــار مســتقر در شهرســتان شــیروان بازدیــد خواهــد کــرد‬ ‫و طبــق چــک لیســت هــا و اســتانداردها ایــن فضــا را تاییــد و در صــورت رعایــت اســتانداردها اجــازه‬ ‫فعالیــت داده مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیر شــعبه کارگزاری بانک صنعت و معدن خراســان شــمالی افزود‪ ۱۰ :‬انبار بورس کاالی زعفران‬ ‫در کشــور فعــال اســت کــه بســیاری زعفــران کاران ایــن اســتان در ســال زراعــی گذشــته بخشــی از‬ ‫محصــوالت خــود را بــه انبارهــای خــارج از اســتان تحویــل دادنــد کــه در بــورس فروختــه شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬زعفــران بایــد طبــق اســتاندارد هــای بــورس از نظــر عیــار‪ ،‬رنــگ و طعــم را داشــته باشــد و‬ ‫در ایــن خصــوص مــورد ازمایــش قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫هوشــمند خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه ازای هــر یــک گــرم زعفــران نگیــن یک گواهــی صادر می شــود که در‬ ‫قالــب برگــه هــای ســهام بــه کشــاورزان داده مــی شــود و انــان مــی تواننــد بــه هــر میــزان در بــورس‬ ‫کاال خریــد و فــروش کنند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬قیمــت زعفــران در بــورس از قیمــت ســطح بــازار بیشــتر اســت و در ایــن نــوع‬ ‫معاملــه ســود بیشــتری عایــد کشــاورز مــی شــود‪.‬‬ ‫هوشــمند حــذف واســطه هــا را یکــی دیگــر از فوایــد معاملــه در بورس دانســت و گفت‪ :‬کشــاورزان‬ ‫همچــون ســهام بــه قیمــت روز معاملــه کننــد کــه بــه نوعی چنین بــازاری امنیــت دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینــک قیمــت زعفــران بــه ازای هــر یک کیلوگرم ‪ ۳۵‬میلیون تومان اســت اما پیش بینی‬ ‫می شــود که این میزان افزایش یابد و در ســال گذشــته تا ‪ ۵۶‬میلیون تومان نیز رســید‪.‬‬ ‫مدیــر شــعبه کارگــزاری بانــک صنعــت و معدن خراســان شــمالی به صــادرات زعفــران در بورس نیز‬ ‫اشــاره ای کــرد و گفــت‪ :‬مشــتری خارجــی از بــورس کاالی زعفــران را خریــداری خواهــد کــرد و بعــد از‬ ‫واریــز پــول‪ ،‬کاال را تحویــل خواهــد گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــورس دســت واســطه هــا را از بــازار کوتــاه مــی کنــد و در ایــن معاملــه نیــاز بــه‬ ‫چانه زنــی نــدارد و رد و بــدل پــول نیــز بــدون مشــکل انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫امــکان حــذف و جایگزینــی بــاغ هــای اب بــر بــا زعفــران‪ ،‬ســهولت در کشــت مکانیــزه و ارزش‬ ‫اقتصــادی بــاال‪ ،‬ســهولت در نگهــداری محصــول‪ ،‬وجــود پنــج واحــد فــراوری و بســته بنــدی زعفــران‬ ‫بــا ظرفیــت ســاالنه ‪ ۳.۴‬تــن و امــکان صــادرات ان از جملــه مزایــای کشــت ایــن محصــول در‬ ‫خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود کــه امســال از ســطح بیــش از چهــار هــزار هکتــار ‪ ۲۲‬تــن زعفــران بــه ارزش‬ ‫‪ ۷۷۰‬میلیــارد تومــان از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان برداشــت شــود‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫کشف افزون بر ‪ ۲۱‬تن‬ ‫چوب قاچاق‬ ‫خودروی سرقتی در جاجرم‬ ‫کشف شد‬ ‫رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۱‬تــن و ‪ ۲۲۱‬کیلوگــرم چــوب جنگلــی‬ ‫قاچــاق در اســتان کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تقــی تویــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه ‪ ۶‬نفــر‬ ‫قاچاقچــی چــوب دســتگیر و بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اقدامــات بســیار خوبــی در زمینــه برخــورد بــا‬ ‫قاچاقچیان چوب انجام شــده اســت افزود‪ :‬امســال ‪ ۶‬دســتگاه‬ ‫خــودرو کــه در زمینــه حمــل چــوب قاچــاق مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گرفتــه بــود توقیــف و راهــی پارکینــگ شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تویــی بــا بیــان اینکــه قاچــاق چــوب عامــل مهــم‬ ‫نابــودی محیــط زیســت اســت تصریــح کــرد‪ :‬ارزش چــوب هــای‬ ‫قاچــاق کشــف شــده بیــش از یــک میلیــارد و هفــت میلیــون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی اســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه اجــازه نخواهیــم داد تــا ســودجویان از طریــق‬ ‫قاچاق‪ ،‬به اقتصاد کشــور ضربه وارد کنند گفت‪ :‬از شــهروندان‬ ‫درخواســت مــی شــود در صــورت اطــاع از اینگونه مــوارد مراتب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ ۱۱۰‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫قاتل کمتر از یک ساعت‬ ‫در شیروان دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از کشــف یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی ســرقتی در بخــش شــوقان از توابــع‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ«رضا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال اعــام خبــر ســرقت یــک‬ ‫دســتگاه پرایــد‪ ،‬موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران انتظامــی بخــش شــوقان‬ ‫در حیــن گشــت زنــی هــای هدفمنــد در ســطح حــوزه‬ ‫اســتحفاظی بــه خودرویــی کــه در کنــار خیابــان پــارک شــده‬ ‫بــود مشــکوک مــی شــوند‪ ،‬افــزود‪ :‬در بررســی هــای انجــام‬ ‫شــده مشــخص مــی شــود کــه خــودرو ســرقتی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه مامــوران خــودروی‬ ‫مــورد نظــر را بــرای بررســی بیشــتر بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل مــی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اقدامــات قانونــی و انتظامــی‬ ‫بــا جدیــت بــرای شناســایی و دســتگیری ســارق خــودرو بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی از قتــل یــک‬ ‫مــرد‪ 38‬ســاله در یکــی از محلــه هــای ایــن شــهر و‬ ‫دســتگیری قاتــل کمتــر از یــک ســاعت خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده» فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان در ایــن خصــوص‪ ،‬گفــت‪ :‬حوالــی ســاعت ‪4‬‬ ‫بامــداد ‪ ،‬وقــوع یــک مــورد قتــل در یکــی از محلــه هــای‬ ‫ســطح شــهر بــه ‪ ۱۱۰‬اعــام کــه بــا حضــور مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی در محــل (منــزل مســکونی) مشــخص‬ ‫شــد یــک اقــا حــدود ‪ 38‬ســاله بــا ضربــات چاقــو بــه‬ ‫قتــل رســیده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬در ادامــه بــا‬ ‫پیجویی هــای انجــام شــده‪ ،‬متهــم کمتــر از یــک ســاعت‬ ‫در ســطح شــهر دســتگیر شــد کــه تحقیقــات الزم در‬ ‫خصــوص چرایــی وقــوع ایــن قتــل و علــت و انگیــزه‬ ‫قاتــل در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫فعاالن حرفه ای‬ ‫بازار به جای خرید‬ ‫ارز و در حال‬ ‫فروش هستند‬ ‫ســخنگوی بــازار متشــکل ارزی گفــت‪ :‬مــردم دقــت کننــد‬ ‫در شــرایطی کــه فعــاالن حرفـه ای بــازار حاضــر بــه خریــد ارز‬ ‫نیســتند دچــار هیجــان نشــوند‪.‬‬ ‫«مســعود توکلــی» دربــاره وضعیــت بــازار ارز توضیــح داد‪:‬‬ ‫روز گذشــته نــرخ دالر در بــازار ازاد در کانــال ‪ ۳۶‬هــزار تومــان‬ ‫نوســان داشــت و در بــازار توافقــی نیــز ایــن رقــم بیــن ‪ ۳۴‬تــا‬ ‫‪ ۳۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان معاملــه می شــد‪ .‬بــازار توافقــی‪ ،‬بازار‬ ‫بنکــداری بیــن صرافــان اســت و بــر بــازار ازاد تاثیــر می گــذارد‬ ‫و صرافــان بــه عنــوان بازیگــران اصلــی بــازار ارز بــرای انجــام‬ ‫معامــات بــا یکدیگــر ایــن رقــم را مبنــای معاملــه قــرار‬ ‫می دهنــد امــا ایــن مبلــغ بــرای فــروش دالر بــه مــردم عــادی‬ ‫مدنظــر قــرار نمی گیــرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی بــازار متشــکل ارزی بــا اشــاره بــه تشــکیل‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫باز تعریف حماسه ‪ 13‬ابان‬ ‫و مردم اگاه ایران‬ ‫صادرات زعفران در بورس‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫سخنگوی بازار متشکل ارزی‪:‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫صف هــای خریــد ارز‬ ‫بــا نــرخ توافقــی در‬ ‫مقابــل صرافی هــا‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن صف هــا‬ ‫بــار روانــی بــه وجــود‬ ‫اورده کــه تقاضــا‬ ‫زیــاد اســت و افــراد‬ ‫بایــد بــا هــر قیمتــی‬ ‫خریــداری‬ ‫دالر‬ ‫علــت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫صف هــای طوالنــی‬ ‫ایــن بــود کــه مــردم‬ ‫اگاهــی‬ ‫معمــوال‬ ‫صرافی هــای‬ ‫از‬ ‫مختلــف در ســطح‬ ‫شــهر ندارنــد بنابرایــن‬ ‫چنــد صرافــی در‬ ‫موقعیــت مکانــی در شــهر تهــران شــناخته شــده تر هســتند‬ ‫و مراجعــه افــراد بــه ایــن صرافی هــا زیــاد اســت و صف هــای‬ ‫طوالنــی ایــن شــائبه را بــه وجــود م ـی اورد کــه هجــوم بــرای‬ ‫خریــد دالر در بــازار ارز وجــود دارد‪.‬‬ ‫توکلــی گفــت‪ :‬راه انــدازی ســامانه برخــط خریــد و فــروش‬ ‫ارز و اطــاع رســانی بــه مــردم دربــاره خریــد از ایــن ســامانه‬ ‫و تســری یافتــن ان بیــن فعــاالن بــازار باعــث می شــود کــه‬ ‫تمــام صرافی هــای مجــاز وارد معاملــه شــود و ایــن توزیــع‬ ‫تقاضــا بیــن صرافی هــا بــار روانــی را کاهــش می دهــد و‬ ‫صف هــا را از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫ت صرافی هــای‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬عــدم اطــاع افــراد از ظرفیـ ‬ ‫مختلــف بــرای عرضــه ارز توافقــی موجــب ازدحــام در برخــی‬ ‫صرافی هــا می شــود و ســامانه برخــط اطالع رســانی و توزیــع‬ ‫متقاضــی می کنــد و بــار روانــی را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی بــازار متشــکل ارزی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن گمانــه که‬ ‫تقاضا در بازار ارز زیاد شــده و ارز کم اســت درســت نیســت‬ ‫و شــرایط عــادی اســت و اخبــاری از ایــن دســت بــار روانــی را‬ ‫بــه جامعــه تحمیــل می کند‪.‬‬ ‫وی دربــاره عــدم اگاهــی برخــی افــراد از وضعیــت بــازار ارز‬ ‫و ســرمایه گذاری در ایــن بــازار در شــرایط موجــود گفــت‪:‬‬ ‫نکتــه ای کــه مــردم بایــد بــه ان توجــه کننــد ایــن اســت‬ ‫صراف هــا کــه تجربــه چنــد ســاله دارنــد حاضــر نیســتند در‬ ‫نرخ هایــی کــه در بــازار ازاد وجــود دارد دالر خریــداری کننــد و‬ ‫بــا یــک اختــاف زیــادی دالر خــود را می فروشــند ‪.‬‬ ‫توکلــی بیــان کــرد‪ :‬بخــش قابــل توجهــی از فروشــندگان ارز‬ ‫در بــازار توافقــی صرافی هــا هســتند‪ ،‬یعنــی معاملــه بیــن‬ ‫صرافی هــا در نرخ هــای پاییــن انجــام می شــود و صرافی هــا‬ ‫حاضــر هســتند دالر خــود را قیمت هــای کمتــر از دو تــا ســه‬ ‫هــزار تومــان پایین تــر از بــازار ازاد بفروشــند و تمایلــی بــه‬ ‫خریــد دالر بــا نرخ هــای بــاال ندارنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬فعــال حرفـه ای بــازار در نرخ هــای بــاال نــه‬ ‫تنهــا خریــد نمی کنــد بلکــه فروشــنده اســت بنابرایــن چگونــه‬ ‫اســت کــه افــراد در بــازار غیررســمی دالر بــا قیمــت بــاال‬ ‫خریــداری می کننــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی بــازار متشــکل ارزی دربــاره فعالیــت فــروش ارز در‬ ‫ســامانه برخــط گفــت‪ :‬ایــن ســامانه از روز گذشــته فعالیــت‬ ‫خــود را شــروع کــرد امــا چــون بــار ترافیکــی زیاد بــود و تقاضای‬ ‫غیرواقعــی در بــازار وجــود داشــت ســامانه دچــار اختــال شــد‬ ‫امــا هــم اکنــون ایــن اختــال برطــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیزدهم ابــان امســال بــر خــاف تصــورات پــوچ و باطــل‬ ‫عــده ای بــا شــکوه و ابهــت مثــال زدنــی برگــزار شــد و مــردم‬ ‫نشــان دادنــد بــا وجــود همــه مشــکالت و نامالیمــات هــای‬ ‫اقتصــادی و غیــر اقتصــادی همچنــان پــای نظــام‪ ،‬مملکــت‪،‬‬ ‫ارمــان هــای انقــاب ایســتاده انــد و از همــه مهــم تــر اینکــه‬ ‫فرمــان رهبــری را همچنــان فصــل الخطــاب مــی داننــد و بــا‬ ‫اشــارتی‪ ،‬ضــرورت حضــور را درک کردنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد تاویــل و تفســیر کامــل ایــن حضــور میلیونــی در‬ ‫ایــن مقــال نمــی گنجــد ولــی پیــام جهانــی و اینترنشــنال ایــن‬ ‫حضــور‪ ،‬بــه گــوش همــه بدخواهــان و دشــمنان نظــام رســید‬ ‫و بــه فراســت دریافتنــد ایــران کشــور انقالبهــای مخملــی و‬ ‫نارنجــی نیســت و ســوریه شــدن ایــران محــال اســت‪ .‬مــردم‬ ‫نیــز ایــران بــا ایــن حضــور یکصــدا و یــک پارچــه فریــاد زدنــد و‬ ‫نشــان دادنــد بــه اینــده کشــور امیدوارنــد و اگــر نامالیمــت ها‬ ‫و گــره هایــی در مملکــت وجــود دارد‪ ،‬بــا دخالــت بیگانــگان‪،‬‬ ‫غربــزدگان‪ ،‬تجزیــه طلبــان و ‪ ...‬حــل نخواهــد شــد و‬ ‫اســماعیلیون هــا ‪ ،‬علینژادهــا و شــاهزاده پهلــوی هــا در حال‬ ‫بادگــره زدن هســتند!‬ ‫امــا ایــن حضــور پیــام هایــی نیــز بــرای برخــی خــواص و‬ ‫مســئوالن نظــام داشــت کــه قــدر ایــن مــردم نجیــب و دلســوز‬ ‫را بیشــتربدانند کــه در تمــام برهــه هــای حســاس پــای در‬ ‫رکاب بــوده و نقشــه هــای دشــمن را نقــش بــر اب کردنــد‪.‬‬ ‫خــواص و مســئوالنی کــه برخــی از انهــا در طــول هفتــه هــای‬ ‫بحرانــی اخیــر‪ ،‬نــه تنهــا موضعــی نگرفتنــد بلکــه مهــر ســکوت‬ ‫بــر لــب زدنــد و حتــی تعــدادی از انهــا نیــم نگاهــی بــه جــاده‬ ‫تهــران – قــم نیــز داشــتند! جلســات و ســخنرانی هــای پی در‬ ‫پــی و مکــرر مقــام معظــم رهبــری در طــول روزهــای اخیــر بــا‬ ‫اقشــار مختلــف و روشــنگری در خصــوص حــوادث اخیــر و‬ ‫تذکــر در بــاب ضــرورت جهــاد تبییــن‪ ،‬حجــت گفتــار فــوق و‬ ‫ماحصــل کــم کاری و بی تفاوتــی برخــی خــواص و مدیــران‬ ‫تاریــخ مصــرف گذشــته بــود‪.‬‬ ‫بــدون تردیــد و تعــارف بایــد اذعــان داشــت ریشــه برخــی‬ ‫از اعتراضــات و انتقــادات مــردم‪ ،‬بــی تفاوتــی تعــدادی از‬ ‫مســئوالن بــی کفایــت در جهــاد تببیــن و حتی انجــام وظایف‬ ‫محولــه اســت کــه عامدانــه یــا غیــر عامدانــه‪ ،‬اگاهانــه یــا نــا‬ ‫اگاهانــه بــا تصمیمــات غیــر کارشناســانه و غیــر منطقــی اب‬ ‫در اســیاب دشــمن مــی ریزنــد و زمینــه نارضایتــی مــردم را‬ ‫فراهــم مــی کننــد تــا جایــی کــه امــروز دل نگرانــی از افزایــش‬ ‫قیمت خودرو و مســکن جای خود را به دل نگرانی از کمبود‬ ‫دیفــن هیدرامیــن و ســرم قنــدی – نمکــی در داروخانــه هــا‬ ‫داده اســت! درحالــی کــه قیمــت خــودرو در کشــور بــه قیمــت‬ ‫هواپیمــای ســبک نزدیــک شــده اســت‪ ،‬رئیــس انجمــن قطعه‬ ‫ســازان کشــور از ضــرورت افزایــش ‪ 25‬برابــری خــودرو ســخن‬ ‫مــی رانــد! رتبــه بنــدی فرهنگیــان‪ ،‬تعرفــه گــذاری خدمــات‬ ‫پرســتاری‪ ،‬اجــرای کامــل اصــل ‪ ،44‬حتــی اتصــال بــه ســامانه‬ ‫صــدور مجوزهــای کســب و کار و ‪ ...‬بــا هــزاران ان قلــت و امــا‬ ‫و اگــر در حــال پیگیــری اســت و نارضایتــی هــای گســترده ای‬ ‫را ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــروز اگــر ملــت یکصــدا و بحــق خواهــان پایــان مماشــات با‬ ‫اغتشاشــگران و اراذل و اوباش هســتند‪ ،‬همزمان مماشــات‬ ‫و برخــورد بــا مســئوالن بــی کفایــت هــم امضــاء شــود و کوپــن‬ ‫مماشــات و رافــت اســامی را بــرای دانــش امــوز دختــر دواره‬ ‫ســیزده ســاله ای خــرج کنیــم کــه هنــوز انــدام هــای جنســی‬ ‫اش شــکل نگرفتــه و فــرق بیــن جهــاد نکاح و جهاد ســازندگی‬ ‫را نمــی دانــد ولــی ایــن روزهــا روســری اش را از ســر برداشــته‬ ‫بــود و شــعار «زن‪ ،‬زندگــی و ازادی» ســر مــی داد!‬ ‫بــی هیــچ تردیــد چــاره اساســی مشــکالت امــروز کشــور تنهــا‬ ‫و تنهــا مدیریــت صحیــح منابــع خــدادای و ظرفیــت نیــروی‬ ‫انســانی‪ ،‬گردش نخبگان و ایجاد ســونامی کارامدی و تحول‬ ‫بــا رهبــری مدیــران جــوان و پــر انــرژی و مبــارزه بــا مدیــران‬ ‫فاســد و ناکارامــد اســت‪ .‬موضوعــی کــه رهبر انقالب ســال ها‬ ‫پیــش نســبت بــه ایــن امــر متذکــر شــده بود‪ .‬ایشــان در ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬در دیــداری دربــاره موضــوع کارامــدی‪ ،‬نکتــه مهمــی را‬ ‫بیــان نمودنــد بــا ایــن مضمــون کــه‪« :‬مشــروعیت همـه ی مــا‬ ‫بســته بــه انجــام وظیفــه و کارایــی در انجــام وظیفــه اســت‪.‬‬ ‫هــر جــا کارامــدی نباشــد‪ ،‬مشــروعیت از بیــن خواهــد رفــت»؛‬ ‫پــر واضــح اســت کــه اگــر تمــام شــبکه هــای بیگانــه همزمــان‬ ‫یک شــبکه فارســی معاند راه اندازی کنند و شــبانه روز علیه‬ ‫جمهــوری اســامی برنامــه ســازی کننــد‪ ،‬قــادر نخواهنــد بــود‬ ‫جمعیتــی بــه انــدازه راهپیمایــی یکــی از شــهرهای متوســط‬ ‫ایــران بــه خیابــان بکشــند و بپذیریــم بخــش اعظمــی از‬ ‫جماعتــی را کــه ایــن روزهــا در خیابــان بــه اعتراض برخواســته‬ ‫بودنــد‪ ،‬خودمــان بــا ســوء مدیریــت و حتــی کوتاهــی در اعالم‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در طــول ایــن ســال هــا( جهــاد تبییــن)‬ ‫بــه خیابــان هــا کشــاندیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪629‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫«حمید علی اکبری»‬ ‫طالق عاطفی‬ ‫همــه ازدواج هــا بــا چالش هــا و شــرایط بــاال و‬ ‫پاییــن زیــادی روبه رومی شــوند؛ مهــم نیســت چقــدر‬ ‫‏همدیگــر را دوســت داریــد؛ بــه هــر حــال زندگــی با یک‬ ‫شــخص دیگــر و تقســیم کــردن زندگــی شــما‏باهم کار‬ ‫اســانی نیســت؛ مخصوصــا ًوقتــی بچ ـه دار شــوی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طــاق عاطفــی چیســت؟ طــاق عاطفــی زمانــی‬ ‫اتفــاق می افتــد کــه زن‪ ،‬مــرد یــا هــر دو نفــر‪ ،‬از‬ ‫زندگــی مشــترک خســته شــوند و به ســادگی ارتبــاط‬ ‫خــود‏را باهــم قطــع کننــد؛ در ایــن مرحله فرد نســبت‬ ‫بــه شــریک زندگــی خــود و همچنین نســبت به رابطه‬ ‫عاطفــی و جنســی بــا‏همســر خــود بی تفــاوت اســت‏‪.‬‬ ‫درواقــع ایــن افــراد از نظر عاطفی از هم جداشــده اند؛‬ ‫امــا ممکــن اســت بــه دلیــل مختلفــی همچــون حضــور‬ ‫فرزنــدان و‪ ...‬بــرای‏طــاق اقــدام نکنند‏‪.‬‬ ‫نشانه های طالق عاطفی‬ ‫یکی از راه های که برای پیشگیری از طالق عاطفی‬ ‫وجــود دارد ایــن اســت؛ بــه عالئــم و هشــدارهای‬ ‫توجــه داشــته باشــید‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬شــما تغییــر کرده ایــد‪:‬‏ یکــی از نشــانه های‬ ‫طــاق عاطفــی کــه به مرورزمــان اتفــاق می افتــد ایــن‬ ‫اســت کــه زن و مــرد بــه تدریــج تغییــر می کننــد؛ ایــن‬ ‫‏تغییــر گاهــی ممکــن اســت کــه باهم رشــد می کنید؛‬ ‫امــا گاهــی تغییــرات در جهتــی اســت کــه فاصلــه‬ ‫بیــن شــما دو نفــر را زیــاد‏می کنــد‪ .‬در طــاق عاطفــی‬ ‫عالیــق هــر دو شــما تغییــر کــرده و دیگــر حرفــی‬ ‫زیــادی بــرای گفتگــو نداریــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬خیانــت‪:‬‏ اگرچــه خیانــت بــه همســر‪ ،‬اغلــب‬ ‫فیزیکی و جســمی اســت و می تواند با مجموعه ای از‬ ‫مشــکالت‪ ،‬مثــا ًفاصلــه یــا‏ناســازگاری جنســی مرتبــط‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا ایــن امــر در حــوزه مشــکالت عاطفــی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬وقتــی همســرتان بــه شــما خیانــت‏می کنــد‬ ‫ایــن خیانــت می تواندبه طورکلــی احســاس شــما را‬ ‫نســبت بــه او تغییــر دهــد؛ حتــی اگــر مایــل باشــید‬ ‫فرصــت دیگــری بــه‏او بدهیــد‪ ،‬اســیب روحــی کــه بــه‬ ‫شــما واردشــدهجبران ناپذیر اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬عــدم صمیمــت‪:‬از دیگــر عالئــم طــاق عاطفــی‬ ‫کــه بایــد بــه ان توجــه کــرد ایــن اســت کــه صمیمــت‬ ‫بیــن شــما از بیــن مـی رود؛ شــریک زندگی‏شــما دیگر‬ ‫هرگــز در مــورد روز خــود بــا شــما صحبــت نمی کنــد؛‬ ‫معمــوال ً بــرای هــر چیــزی غــر می زنــد او دیگــر‬ ‫نمی خواهــد شــما را‏نــوازش کنــد‪ .‬همچنیــن امیدها‪،‬‬ ‫ارزوهــا و رویاهــای کــه زمانــی باهممی ســاختید‬ ‫اهمیــت خــود را از دســت داده انــد؛ ایــن عــدم‬ ‫‏صمیمــت می توانــد روی رابطــه جنســی شــما هــم‬ ‫تاثیــر بگــذارد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬مشــاجره دائمــی‪ :‬داشــتن خانــه ای ارام و‬ ‫امــن‪ ،‬بــا یــک شــریک دلســوز‪ ،‬خواســته هــر زن و‬ ‫مــردی اســت‪ ،‬امــا اگــر شــما و شــریک زندگی تــان بــر‬ ‫ســر‏همــه چیزهــا کلنجــار می رویــد و دائماًباهــم بحث‬ ‫می کنیــد ان محیــط ارام هرگــز بــه وجــود نمی ایــد‏‪.‬‬ ‫دالیل طالق عاطفی‬ ‫بــروز نشــانه های طــاق عاطفــی در یــک ازدواج‬ ‫می توانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬عدم صمیمیت‬ ‫‏‪ -2‬ارتباطات ضعیف‬ ‫‏‪ -3‬مشکالت مالی و از دست دادن شغل‬ ‫‏‪-4‬عدم وجود اهداف مشترک‬ ‫‏‪ -5‬ازدواج اجباری‬ ‫راه های پیشگیری و درمان طالق عاطفی‬ ‫‏‪ -1‬تالش هــای همســرتان را بشناســید و از او‬ ‫قدردانــی کنیــد‬ ‫‏‪ -2‬بــه خواســته های کوچکــی کــه بــه زبــان م ـی اورد‬ ‫توجــه کنیــد‬ ‫‏‪ -3‬صمیمت فیزیکی را فراهم کنید‬ ‫‏‪ -4‬بپرسید‪ ،‬گوش دهید و همدلی کنید‬ ‫‏‪ -5‬مشاوره خانواده و ازدواج‬ ‫جــان گاتمــن‪ :‬زمانــی کــه مردهــا در ازدواج تاثیــر‬ ‫مثبــت همســر خــود در زندگــی را بــه رســمیت‬ ‫می شناســد زندگــی‏زناشــویی شــیرین تری را تجربــه‬ ‫می کننــد و از طــاق عاطفــی دور می شــوند‏‪.‬‬ ‫برگرفته از مهارت های زندگی زناشویی‬ ‫(( میتو مک کی؛کیم پالک)) ترجمه شمس الدین‬ ‫حسینی‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬ســتوان دوم «حمیــد علی اکبــری»‬ ‫کارشــناس اداره مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی‬ ‫این شماره را جدی‬ ‫بگیرید‬ ‫لیال اصالنی‬ ‫بســیاری از افــرادی کــه رفتــار ناهنجــار از خــود بــروز‬ ‫می دهنــد از نظــر قانــون مجــرم تلقــی نمی شــوند‪ ،‬یــا ایــن‬ ‫کــه در مواقــع اورژانســی کــه ایــن ناهنجــاری در حــال وقــوع‬ ‫اســت بــه ســرعت نمی تــوان حکمــی صــادر کــرد و اعمــال‬ ‫قانون کرد‪ .‬در چنین شــرایطی اســت که خدمات اورژانس‬ ‫اجتماعــی در اولویــت رســیدگی بــه ایــن نــوع اتفاقــات قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬تــا چــه انــدازه بــا خدمــات ایــن ســامانه مــددکاری‬ ‫شــبانه روزی اشــنایی داریــد؟‬ ‫ایــن روزهــا زندگــی در اپارتمــان هایــی کــه مثــل قــارچ‬ ‫در جــای پــای خانه هــای قدیمــی رشــد کرده انــد جــزو‬ ‫بدیهیــات زندگی مــان شده اســت‪ .‬نکتــه مهــم زندگــی در‬ ‫ایــن محله هــای عمــودی ایــن اســت کــه مــا نمی توانیــم‬ ‫همســایه های مــان را انتخــاب کنیــم‪ .‬حکایــت همســایه‬ ‫خوب و بد داشــتن مثل همان هندوانه سربســته ای شــده‬ ‫کــه کســی از درون ان خبــر نــدارد‪ .‬ایــن روزها همســایه های‬ ‫بــی حاشــیه و بــی ســر و صــدا بــا رفتــار هــا ی عــادی و‬ ‫هنجــار پذیــر بهتریــن نــوع همنشــین ها در ســاختمان های‬ ‫بلنــد هســتند‪ .‬اگــر کســی کنــار واحــدی زندگــی کنــد کــه‬ ‫همیشــه ســرو صــدای نــزاع و درگیــری از ان بلنــد می شــود‬ ‫بــه دردســر بــدی دچــار شــده اســت‪ .‬تنش هــای زیــاد در‬ ‫برخــی خانواده هــا می توانــد در دراز مــدت روی ســامت‬ ‫همســایه های انان نیز تاثیر بد بگذارد‪ .‬این میان همیشــه‬ ‫دســت بــه دامــن متولیــان کالنتــری شــدن هــم راه بــه جایی‬ ‫نمی بــرد‪ .‬نزاعــی کــه دائمــی باشــد بایــد بــه شــکلی ریشـه ای‬ ‫حــل شــود‪ .‬ایــن میــان هــم راه چــاره تنهــا در ســه شــماره‬ ‫‪ ۱۲۳‬تعبیــه شــده اســت‪ .‬شــاید خیلــی از شــما هنــوز تــا بــه‬ ‫حــال بــا کاربــرد این شــماره اورژانس اجتماعی اشــنایی پیدا‬ ‫نکــرده باشــید‪ .‬اگــر می خواهیــد بدانیــد کــه کارشناســان این‬ ‫ســامانه خدماتــی در چــه مــواردی می تواننــد بــه شــما کمــک‬ ‫کننــد خوانــدن ایــن گــزارش بــه کارتــان خواهــد امــد‪.‬‬ ‫خشونت های خانگی‬ ‫اگــر همســایه ای داریــد کــه بــه طــور دائمــی بیــن‬ ‫اعضــای ان خشــونت جریــان دارد می توانیــد ایــن مــورد‬ ‫را بــه اورژانــس ‪ ۱۲۳‬اطــاع دهیــد‪ .‬کارشناســان ایــن‬ ‫مرکــز از ســابقه درگیــری در بیــن اعضــای ان خانــواده‬ ‫از شــما ســوال می کننــد و بعــد از گرفتــن نشــانی و نــام‬ ‫و شــماره تمــاس شــما بــه محــل مــورد نظــر مراجعــه‬ ‫می کننــد‪ .‬شــما می توانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد‬ ‫کــه اطالعــات شــما بــرای همیشــه بــه طــور محرمانــه‬ ‫باقــی می مانــد و همســایه تان از شــکایت شــما باخبــر‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫کودک ازاری‬ ‫ایــن پدیــده ناهنجــار اجتماعــی تنهــا مربــوط بــه مــکان‬ ‫یــا زمــان خاصــی نیســت‪ .‬ایــن معضــل و اســیب‬ ‫اجتماعــی در بســیاری از جوامــع حتــی شــهرهای‬ ‫پیشــرفته دیــده می شــود‪ .‬خــوب اســت بدانیــد کــه‬ ‫کارشناســان اورژانــس اجتماعــی ‪ ۱۲۳‬بیــش از هــر‬ ‫ماموریــت دیگــر نســبت بــه کــودک ازاری حساســیت‬ ‫بیشــتری دارنــد‪ .‬رســیدگی بــه وضعیــت کودکانــی کــه از‬ ‫ســوی والدیــن یــا سرپرســت بــد مــورد اذیــت و ازار قــرار‬ ‫مــی گیرنــد از اولویــت برنامــه هــای ایــن نهــاد خدماتــی‬ ‫اســت‪ .‬بــه محــض ایــن کــه گــزارش کــودک ازاری بــه‬ ‫ایــن مرکــز برســد کارشناســان بــرای پیگیــری موضــوع‬ ‫بــه مــکان مــورد نظــر اعــزام می شــوند‪ .‬ایــن کارشناســان‬ ‫دارای حکــم بازرســی از منــزل هســتند‪ .‬در صــورت‬ ‫اثبــات کــودک ازاری والدیــن مجــرم شــناخته شــده و بــه‬ ‫مراجــع قانونــی تحویــل داده می شــوند‪.‬‬ ‫همسر ازاری‬ ‫خشــونت علیــه زنــان هــم از ان پدیده هــای ناهنجــار‬ ‫اجتماعــی اســت کــه بــاز هــم ممکــن اســت در هــر‬ ‫شــهر و مکانــی اتفــاق بیفتــد‪ .‬ضــرب و شــتم و زندانــی‬ ‫کــردن همســر جــرم محســوب می شــود و اگــر در ایــن‬ ‫مــورد گزارشــی بــه ســامانه ‪ ۱۲۳‬برســد کارشناســان بــا‬ ‫انجــام تحقیــق میدانــی در ایــن نــوع پرونده هــا مداخلــه‬ ‫می کننــد‪ .‬مراحــل اولیــه ایــن مداخلــه معمــوال بــه شــکل‬ ‫شــرکت در جلســه هــای مشــاوره اســت‪ .‬در ســامانه‬ ‫‪ ۱۲۳‬ورود بــه رســیدگی در پرونده هــای ســالمند و‬ ‫معلــول ازاری هــم رونــدی مشــابه همســر ازاری دارد‪.‬‬ ‫رانده شدن از منزل‬ ‫اگــر همســر یــا والدینــی زوجــه یــا فرزنــد خــود را از‬ ‫خانــه بیــرون راندنــد‪ ،‬کارشناســان مجــرب اورژانــس‬ ‫اجتماعــی می تواننــد در ایــن زمینــه و ایجــاد شــرایطی‬ ‫بــرای کاهــش تنــش در خانــواده وارد عمــل شــود‪.‬‬ ‫ممکــن اســت ایــن مشــکل در همــان ســاعت ها و‬ ‫روزهــای اولیــه بعــد از درگیــری حــل نشــود‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت اورژانــس اجتماعــی فــرد رانــده شــده از خانــواده‬ ‫را بــه مراکــز ورود بــه بحــران یــا مرکــز مداخلــه در امــور‬ ‫خانواده هــای در معــرض بحــران معرفــی می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫مراکــز ماننــد اسایشــگاه هــای موقــت طراحــی شــده اند‬ ‫و فــرد تــا روشــن شــدن وضعیــت می توانــد چنــد روزی‬ ‫را در ان هــا ســپری کنــد‪.‬‬ ‫اقدام به خود کشی‬ ‫ورود بــه محلــی کــه در ان فردی انگیزه خودکشــی پیدا‬ ‫کــرده و تهدیــد بــه اجــرای ان می کنــد هــم از وظایــف‬ ‫ابتدایــی کارشناســان و مشــاوران مرکــز اورژانــس ‪۱۲۳‬‬ ‫اســت‪ .‬بــه محــض دیــدن فــردی کــه قصــد خودکشــی‬ ‫دارد می توانیــد بــدون هیــچ پیــش شــماره ای بــا ســامانه‬ ‫‪ ۱۲۳‬تمــاس گرفتــه و ایــن مــورد را گــزارش دهیــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه قصــد خودکشــی دارنــد معمــوال دقایقــی‬ ‫طوالنــی در تردیــد بــه ســر می برنــد و اگــر شــهروندان در‬ ‫ایــن زمینــه بــه ســرعت بــا ایــن ســامانه تمــاس بگیرنــد بــا‬ ‫ورود روانشناســان مجــرب کــه در ایــن مــورد دوره هایــی‬ ‫حرفـه ای دیده انــد می تــوان بــه بازگشــت ایــن افــراد بــه‬ ‫زندگــی امیــدوار بــود‪.‬‬ ‫کاهش اسیب های اجتماعی با ‪ ۳‬شماره‬ ‫فهمیــه نامجــو از بــا ســابقه ترین کارشناســان مرکــز‬ ‫مشــاوره بالینــی جــدی گرفتــن اورژانــس اجتماعــی را‬ ‫باعــث کاهــش اســیب های جــدی در جامعــه می دانــد‪.‬‬ ‫او می گویــد متاســفانه بســیاری از شــهروندان هنــوز‬ ‫بــا کارکــرد ســامانه اورژانــس اجتماعــی ‪ ۱۲۳‬اشــنایی‬ ‫ندارنــد و رســانه ها و متولیــان مــدارس بایــد در ایــن‬ ‫زمینــه فعالیتــی جــدی را اغــاز کننــد‪« :‬اگــر شــهروندان‬ ‫بــا کارکــرد هــای موثــر ســامانه ‪ ۱۲۳‬اشــنا شــوند‬ ‫می تواننــد کمــک زیــادی بــه حــذف برخــی اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی ماننــد کــودک ازاری‪ ،‬همســر ازاری و نــزاع و‬ ‫خشــونت های خانگــی کننــد‪».‬‬ ‫ایــن مــددکار می گویــد نگرانــی دربــاره فــاش شــدن‬ ‫اطالعــات گــزارش دهنــده بی مــورد اســت‪« :‬اطالعــات‬ ‫شــخص گــزارش دهنــده بــه ســامانه ‪ ۱۲۳‬بــرای همیشــه‬ ‫محرمانــه باقــی می مانــد‪ .‬اگــر نگــران ایــن هســتید‬ ‫کــه همســایه تان کــه فــردی ناهنجــار اســت برای تــان‬ ‫دردســری ایجــاد کنــد می توانیــد بــا اســم مســتعار بــه‬ ‫ایــن ســامانه گــزارش بدهیــد‪ .‬بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه‬ ‫داشــته باشــید گزارش هایــی بایــد بــه ایــن ســامانه‬ ‫برســد کــه رســیدگی بــه انهــا جــزو وظایــف کارشناســان‬ ‫ان اســت‪ .‬مــورد بعــدی هــم ایــن کــه در مواقــع بحــران‬ ‫طــوری نشــانی بــه ایــن مراکــز بدهیــد کــه کارشناســان‬ ‫ایــن مرکــز بتواننــد محــل رخــداد جــرم را بــه ســادگی‬ ‫پیــدا کننــد‪».‬‬ ‫نامجــو می گویــد متاســفانه ایــن روزهــا پدیــده ســالمند‬ ‫ازاری نیزبیــش از گذشــته بــه ایــن ســامانه گــزارش‬ ‫می شــوند‪« :‬برخــی از ایــن جــرم هــا در خفــا صــورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬شــهروندان بایــد بــه هــوش باشــند کــه بــرای‬ ‫کمــک بــه ایــن افــراد می تواننــد بــه ان هــا اطمینــان‬ ‫بدهنــد کــه اتفــاق بــدی رخ نمی دهــد‪ .‬ســالمندان از‬ ‫گروه هــای ســنی هســتند کــه کمتــر دربــاره ازارهایــی‬ ‫کــه در خانــواده می بیننــد صحبــت می کننــد و در‬ ‫بســیاری از مــوارد تــرس از ابــروی خانــواده و فرزنــدان‬ ‫خــود را دارنــد‪ .‬امــا اقــوام ایــن افــراد و کســانی کــه از‬ ‫وضعیــت ان هــا بــا خبــر هســتند می تواننــد در ایــن‬ ‫زمینــه بــه شــماره ‪ ۱۲۳‬گــزارش بدهنــد‪».‬‬ ‫برای ارزان دیده شدن با ما تماس بگیرید‬ ‫‪017 - 32688214‬‬ صفحه 6 ‫دو شنبه ‪ 16‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪629‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫کیف پول‬ ‫الکترونیکی چقدر‬ ‫امن است؟‬ ‫کیــف پــول الکترونیکــی کــه بــه عنــوان کیــف پــول دیجیتــال‬ ‫نیــز شــناخته مــی شــود‪ ،‬روشــی اســت بــرای راحتــی مصــرف‬ ‫کنندگانــی کــه بــه دنبــال گزینــه هــای پرداخــت اســان تــر و‬ ‫ســریعتر هســتند‪.‬‬ ‫کیف پول هــای الکترونیکــی سال هاســت کــه مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ ،‬به ویــژه در اروپــا کــه کیــف پول هــای دیجیتــال‬ ‫رایــج هســتند‪ .‬در ایــاالت متحــده‪ ،‬محبوبیــت کیــف پــول‬ ‫الکترونیکــی در طــول همه گیــری ‪ ،19-COVID‬زمانــی کــه‬ ‫مصرف کننــدگان می خواســتند بــدون تمــاس فیزیکــی بــا‬ ‫کارت هــا و پایانه هــای پرداخــت‪ ،‬خریــد کننــد‪ ،‬بــه طــور تصاعدی‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه کیف های الکترونیکی راحتی اســتفاده کنندگان‬ ‫را ارائــه می دهنــد‪ ،‬فرصــت دیگــری نیــز بــرای هکرهــای باهــوش‬ ‫و مجرمــان ســایبری فراهــم می کننــد تــا اطالعــات مالــی شــما‬ ‫را ســرقت کننــد‪ .‬بنابرایــن ســوال ایــن اســت کــه ایــا اســتفاده‬ ‫از کیــف پــول الکترونیکــی ایمــن اســت یــا ارزش ریســک کــردن‬ ‫را نــدارد؟ پاســخ بــه نحــوه اســتفاده و محافظــت از کیــف پــول‬ ‫الکترونیکــی خــود بســتگی دارد‪.‬‬ ‫چندیــن روش وجــود دارد کــه مــی توانیــد بــرای بهبــود ایمنــی‬ ‫و امنیــت کیــف پــول الکترونیکــی خــود انجــام دهیــد‪ ،‬از مراحــل‬ ‫عقل ســلیم گرفته تا اســتفاده از نرم افزارهای امنیتی انالین‪.‬‬ ‫مزایــای زیــر را در اســتفاده از کیــف پــول الکترونیکــی در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ ،‬بــه دنبــال ان مراحــل توصیــه شــده بــرای محافظــت‬ ‫از ان را در نظــر بگیریــد‪ ،‬تــا بتوانیــد اگاهانــه تصمیــم بگیریــد‪.‬‬ ‫کیف پول الکترونیکی چیست؟ مزایای ان چیست؟‬ ‫کیــف پــول الکترونیکــی را بــه عنــوان نســخه الکترونیکــی کیــف‬ ‫پــول فیزیکــی در نظــر بگیریــد‪ .‬بــه جــای حمــل یــک کیــف پــول‬ ‫مملــو از کارت هــای اعتبــاری و نقــدی‪ ،‬در عــوض کیــف پــول‬ ‫الکترونیکی خود را در گوشــی هوشــمند خود ذخیره می کنید‪.‬‬ ‫کیــف پــول الکترونیکــی‪ ،‬ماننــد یــک کیــف پــول فیزیکــی‪ ،‬قــادر‬ ‫اســت تعــدادی کارت نقــدی یــا اعتبــاری مختلــف را ذخیــره کنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بــرای خریــد امــاده هســتید‪ ،‬بــه ســادگی تلفــن‬ ‫خــود را روی پایانــه پرداخــت تــکان مــی دهیــد و خریــد انجام می‬ ‫شــود‪ .‬نیــازی بــه تحویــل کارت بــه کارمنــد یــا قــرار دادن کارت در‬ ‫اصول خودمراقبتی‬ ‫در کار با فضای‬ ‫مجازی‬ ‫دکتر محمد کیاساالر‬ ‫فضــای مجــازی نــه تنهــا یــک ابــزار ارتباطــی اســت بلکــه‬ ‫ماهیتــی اجتماعــی دارد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی تکنولوژی هــای جدیــد ارتباطــی ماننــد‪ :‬گوشــیهای‬ ‫همــراه‪ ،‬بازی هــای اینترنتــی؛ شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬روش‬ ‫زندگــی مــا را تغییــر داده انــد و شــرایط جدیــدی بــرای ارتبــاط بــا‬ ‫یکدیگــر و فعالیت هــای اجتماعــی فراهــم کرده انــد ماننــد‪ :‬هــر‬ ‫فرهنــگ دیگــری فضاهــای مجــازی قوانیــن و قواعــد اخالقــی‬ ‫خــودش را دارد‪.‬‬ ‫احتــرام بــه فضــای خصوصــی دیگــران یکــی از قواعــد‬ ‫اصلــی تلقــی مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی رغــم تمــام امکانــات و مزایایــی کــه تکنولــوژی جدیــد‬ ‫ارتباطــی فراهــم کــرده اســت اســتفاده نادرســت از ان بــا‬ ‫تبعاتــی همــراه اســت بــه همیــن دلیــل توصیــه مــی شــود کــه‬ ‫قبــل از اســتفاده از روش هــای ارتباطــی ماهیــت انهــا بهتــر‬ ‫شــناخته شــود و امــوزش الزم را در بــاره مزایــا‪ ،‬معایــب ان‬ ‫گذرانــده شــود و از خطــرات بلقــوه ایــن فضــا مــی تــوان بــه‬ ‫مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫مــورد تهدیــد و بــاج گیــری قــرار گرفتــن‪ ،‬دزدی‪ ،‬مواجهــه بــا‬ ‫محتــوای نامناســب( پورنوگرافــی‪ ،‬اســیب به خود؛ خشــونت؛‬ ‫تبعیــض نــژادی‪ ،‬اعتیــاد بــه اینترنــت و بازیهــای کامپیوتــری‪.‬‬ ‫ترمینــال نیســت‪.‬بدین ترتیــب پرداخت ســریع تر‪ ،‬بــدون تماس‬ ‫و راحــت تــر صــورت مــی پذیــرد‪ .‬اگــر تصمیــم داریــد بیــش از یک‬ ‫کارت را در کیــف پــول الکترونیکــی خــود ذخیره کنید‪ ،‬می توانید‬ ‫یکــی از ان هــا را بــه عنــوان اصلــی انتخــاب کنیــد و یــا ان را بــه‬ ‫راحتــی بــا کارت دیگــری تغییــر دهید‪.‬‬ ‫جــدای از امــکان پرداخــت ســریع و راحــت‪ ،‬یکــی دیگــر از‬ ‫مزایــای اســتفاده از کیــف پــول الکترونیکــی ایــن اســت کــه بــه‬ ‫شــما امــکان مــی دهــد اطالعــات چندیــن کارت را ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار نیــاز بــه حمــل بســیاری از کارت هــای مختلــف ماننــد‬ ‫کارتهــای را از بیــن مــی بــرد‪ .‬برخــی از سیســتم هــای کیــف پــول‬ ‫الکترونیکــی حتــی بــه شــما امــکان ذخیــره کوپــن را مــی دهنــد‪.‬‬ ‫کیف پول هــای الکترونیکــی نیــز میزانــی از امنیــت را ارائــه‬ ‫می دهنــد ‪ ،‬نیــازی بــه حمــل پــول نقــد نیســت و نیــازی نیســت‬ ‫کیــف پولــی همــراه داشــته باشــید کــه ممکــن اســت گــم یــا‬ ‫دزدیــده شــود‪ .‬حتــی اگــر تلفــن خــود را گــم کنیــد‪ ،‬همچنــان‬ ‫می توانیــد بــا ورود بــه کیــف پــول الکترونیکــی خــود در دســتگاه‬ ‫جدیــد بــه ان دسترســی داشــته باشــید‪ .‬همچنیــن در هنــگام‬ ‫خریــد‪ ،‬بایــد قبــل از تکمیــل خریــد‪ ،‬نوعــی مجــوز ماننــد پیــن‬ ‫یــا اســکن بیومتریــک اثــر انگشــت خــود را ارائــه دهیــد‪ .‬ایــن بــه‬ ‫جلوگیــری از خریدهــای غیرمجــاز کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه کیــف پول هــای الکترونیکــی محبوبیــت زیــادی‬ ‫پیــدا کرده انــد‪ ،‬بســیاری از خــرده فروش هــا اکنــون ایــن گزینه را‬ ‫بــه مصرف کننــدگان ارائــه می دهنــد کــه بــه ایــن روش پرداخــت‬ ‫کننــد‪ .‬اگــر هنــوز برخی از کســب و کارها هســتند کــه به فناوری‬ ‫جدیــد ارتقــاء نیافتــه انــد‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد در اینــده نزدیک این‬ ‫کار را انجــام خواهنــد داد‪.‬‬ ‫تهدیدات رایج مرتبط با کیف پول الکترونیکی‬ ‫بازیگــران مخــرب متوجــه افزایــش محبوبیــت کیــف پول هــای‬ ‫دیجیتــال شــده اند کــه بــه معنــای افزایــش تعــداد اهــداف بــرای‬ ‫انهاســت‪ .‬تهدیــدات علیــه کیــف پــول الکترونیکــی در حــال‬ ‫افزایــش اســت و مصــرف کننــدگان بایــد از خطــرات اســتفاده‬ ‫از کیــف پــول دیجیتــال و چگونگــی بهبــود امنیــت کیــف پــول‬ ‫الکترونیکــی خــود اگاه باشــند‪.‬‬ ‫بزرگتریــن تهدیــد در انتقــال داده هــا از طریــق شــبکه های‬ ‫تلفــن همــراه اســت کــه ممکــن اســت فاقــد امنیــت باشــد‪.‬‬ ‫اگــر امنیــت مناســب وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬هکرهــا مــی تواننــد‬ ‫اطالعــات پرداختــی را کــه منتقــل مــی شــود را بــه ســرقت‬ ‫ببرنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اکثــر کیــف پول هــای الکترونیکــی از نوعــی‬ ‫رمزگــذاری اســتفاده می کننــد کــه در نتیجــه ایــن تهدیــدات را‬ ‫اغلــب بــه حداقــل مــی رســاند‪ .‬لطفــا ًاز ‪ Wi-Fi‬عمومی اســتفاده‬ ‫نکنیــد تــا داده هایتــان در معــرض دیــد قــرار نگیــرد‪.‬‬ ‫بزرگتریــن تهدیــد در واقــع مــی توانــد گــم شــدن یــا بــه ســرقت‬ ‫رفتــن تلفــن همــراه شــما باشــد‪ .‬اگــر تلفــن یــا کیــف پــول‬ ‫دیجیتــال خــود را قفــل نکــرده ایــد‪ ،‬دزد مــی توانــد بــه راحتــی‬ ‫بــه اطالعــات دسترســی پیــدا کنــد و تعــدادی خریــد انجــام دهــد‬ ‫یــا حتــی قبــل از اینکــه زمــان الزم بــرای اقــدام داشــته باشــید‪ ،‬از‬ ‫حســاب بانکــی شــما پــول برداشــت کنــد‪.‬‬ ‫چگونــه از کیــف پــول الکترونیکــی خــود محافظــت کنیــد و از‬ ‫ایــن مشــکالت جلوگیــری کنیــد‬ ‫گوشی خود را قفل کنید‬ ‫همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد‪ ،‬بزرگتریــن خطــر در اســتفاده‬ ‫از کیــف پــول الکترونیکــی بــه ســادگی محافظــت نکــردن از داده‬ ‫هــای تلفــن همــراه شــما اســت‪ .‬تلفــن خــود را بــا گزینــه هــای‬ ‫امنیتــی کــه ارائــه مــی دهــد قفــل کنیــد و همیــن کار را بــرای‬ ‫کیــف پــول الکترونیکــی و ســایر برنامــه هــای مهمــی کــه حــاوی‬ ‫داده هــای خصوصــی هســتند انجــام دهیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪،‬‬ ‫دزد نمــی توانــد بــه تلفــن یــا کیــف پــول الکترونیکــی شــما‬ ‫دسترســی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نظارت بر فعالیت کارت اعتباری و حساب بانکی‬ ‫همیشــه بــر فعالیــت هــای مالــی خــود نظارت داشــته باشــید و‬ ‫از هزینــه هــای خــود مطلــع شــوید‪ .‬در صــورت مشــاهده هزینه‬ ‫مشــکوک‪ ،‬بایــد فــورا ًبــا بانــک خــود تمــاس بگیریــد و حســاب‬ ‫هــای مالــی خــود را قفــل کنیــد‪.‬‬ ‫برنامه های امنیتی را نصب کنید‬ ‫اگــر اطالعــات مالــی حساســی ماننــد کیــف پــول الکترونیکــی‬ ‫را در اختیــار داریــد‪ ،‬بایــد تــا حــد امــکان از ان محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای امنیتــی را نصــب کنیــد کــه بیشــتر از داده هــای‬ ‫تلفــن شــما محافظــت می کننــد و همچنیــن در صــورت گــم‬ ‫شــدن یــا دزدیــده شــدن تلفــن‪ ،‬خدمــات مــکان یابــی را در‬ ‫اختیــار شــما قــرار می دهنــد‪ .‬داشــتن گزینــه ای بــرای حــذف از‬ ‫راه دور اطالعــات در تلفــن خــود در صورتــی کــه نمــی توانیــد ان‬ ‫را بازیابــی کنیــد نیــز مفیــد اســت‪.‬‬ ‫در نتیجه‬ ‫کیف های الکترونیکی عمدتا ًایمن هســتند‪ ،‬اما اســیب ناپذیر‬ ‫نیستند‪ .‬مطمئن شوید که برای کاهش خطرات و اطمینان از‬ ‫اینکــه اطالعــات مالــی شــما به دســت افــراد نادرســت نمی افتد‪،‬‬ ‫از اقدامــات امنیتــی بیشــتری اســتفاده کنیــد‪ .‬قبــل از اینکــه‬ ‫فیشــینگ شــوید‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه قربانــی حملــه فیشــینگ‬ ‫نمــی شــوید‪ .‬در اینجــا برخــی از اقدامــات احتیاطــی وجــود دارد‬ ‫کــه همیشــه بایــد بــرای جلوگیــری از فیشــینگ انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫یاد بگیرید که حمالت فیشــینگ را بشناســید‪ :‬مطمئن شــوید‬ ‫کــه همــه انــواع حمــات فیشــینگ چگونــه بــه نظــر مــی رســند‪.‬‬ ‫وقتــی انهــا را دریافــت کردیــد‪ ،‬بالفاصلــه انهــا را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫گــزارش حمــات فیشــینگ‪ :‬هنگامــی کــه از حملــه فیشــینگ‬ ‫اجتنــاب کردیــد‪ ،‬حملــه را گــزارش دهیــد‪ .‬ایــن بــه شــرکت ها‬ ‫اجــازه می دهــد تــا امنیــت را افزایــش داده و اطمینــان حاصــل‬ ‫کننــد کــه حســاب های مشــتریان را ایمــن نگــه می دارنــد‪.‬‬ ‫انتــی ویــروس و نــرم افــزار ضــد فیشــینگ دریافــت کنیــد‪ :‬اکثــر‬ ‫شــرکت هــای امنیــت دیجیتــال نــرم افزارهایــی دارنــد کــه دارای‬ ‫اجــزای داخلــی ضــد فیشــینگ هســتند‪ .‬بســیاری بــه شــما اجــازه‬ ‫مــی دهنــد پیــام هــای فیشــینگ را بــه عنــوان هرزنامــه فیلتــر‬ ‫کنیــد‪ ،‬بنابرایــن حتــی انهــا را نمــی بینیــد‪ .‬مطمئــن شــوید کــه از‬ ‫یــک برنامــه انتــی ویــروس اســتفاده مــی کنیــد که مــی تواند هر‬ ‫ویروســی را در رایانــه شــما نیــز حــذف کنــد و در صــورت نصــب‬ ‫بدافــزار بــر روی دســتگاه هــای شــما‪ ،‬اســیب وارد شــده بــه ان‬ ‫را التیــام دهــد‪.‬‬ ‫نشانه های استفاده زیاد‬ ‫مــوارد زیــر مــی توانــد نشــان دهنــده‬ ‫اســتفاده زیــاد از کامپیوتــر و اینترنــت‬ ‫باشــد‪:‬‬ ‫* اشــتغال ذهنــی بــا اینترنــت طــوری‬ ‫کــه مهــم تریــن منبــع رضایــت فــرد از‬ ‫زندگــی باشــد‪.‬‬ ‫* پرداخــت کمتــر بــه روابــط دوســتی و‬ ‫قطــع روابــط اجتماعــی‪.‬‬ ‫* احســاس پوچــی‪ ،‬افســردگی و‬ ‫تحریــک پذیــری وقتــی کامپیوتــر در‬ ‫دســترس نباشــد‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی نــه تنهــا یــک ابــزار‬ ‫ارتباطــی اســت بلکــه ماهیتــی‬ ‫اجتماعــی دارد‪.‬‬ ‫* عالیــم تــرک‪ ،‬هنــگام عــدم‬ ‫دسترســی بــه اینترنــت و کاهــش اســتفاده از ان شــامل‬ ‫بــی قــراری‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬افســردگی و لــرزش دســت‪.‬‬ ‫* میل افزایش یابنده به استفاده از کامپیوتر‪.‬‬ ‫* دروغ گفتن در مورد مدت زمان انالین بودن‪.‬‬ ‫* انکار جدی بودن مشکل استفاده از اینترنت‪ ،‬کامپیوتر‪.‬‬ ‫* بی خوابی و خستگی زیاد‪.‬‬ ‫* افت تحصیلی‪.‬‬ ‫* عدم شرکت در فعالیت های اجتماعی‬ ‫نشانه های استفاده سالم از اینترنت و کامپیوتر‬ ‫‪ -1‬کار بــا اینترنــت و کامپیوتــر از ســاعت مشــخص‬ ‫برنامه ریــزی شــده بیشــتر نمــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬خانــواده اســتفاده بیــش از حــد از اینترنــت و کامپیوتــر‬ ‫را گــزارش نکننــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬بودجــه مالــی مشــخصی بــرای اســتفاده اینترنتــی‬ ‫تعییــن شــده باشــد و از ان میــزان بیشــتر نشــود‪.‬‬ ‫‪ -4‬فــرد بــه زمــان تعییــن شــده بــرای تکالیــف کاری و‬ ‫تحصیلــی مــی رســد‪.‬‬ ‫‪ -5‬لــذت بــردن از فعالیــت هایــی غیــر از کار بــا اینترنــت‬ ‫و کامپیوتــر‪.‬‬ ‫‪ -6‬اختصــاص دادن انــرژی بیشــتر بــرای برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫افــراد دنیــای واقعــی تــا غریبــه هــای اینترنتــی‪.‬‬ ‫‪ -7‬دانســتن ایــن کــه افــرادی کــه بــه اینترنــت و کامپیوتــر‬ ‫اعتیــاد دارنــد دچــار مشــکالتی مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ -8‬استفاده از اینترنت و کامپیوتر برای یک دلیل موجه‪.‬‬ ‫‪ -9‬میــل بیشــتری بــرای بیــرون رفتــن با خانواده و دوســتان‬ ‫داشــته باشــد تا اســتفاده از اینترنت و کامپیوتر‪.‬‬ ‫راهنمای استفاده از کامپیوتر و اینترنت برای والدین‬ ‫* امــوزش‪ :‬قبــل از کار بــا اینترنــت امــوزش خطــرات؛ و‬ ‫راه هــای بــاال بــردن امنیــت ضــروری اســت‪.‬‬ ‫* تشــویق‪ :‬تشــویق مثبــت والدیــن بــه کــودک و نوجــوان‬ ‫بــرای اســتفاده موثــر از کامپیوتــر و اینترنــت‪.‬‬ ‫* نظــارت‪ :‬قــرار دادن کامپیوتــر در فضــای بیــرون از اتــاق‬ ‫شــخصی کــودک مــی توانــد بــه نظــارت بهتــر کمــک کنــد‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬برگرفتــه از کتــاب راهنمــای خــود مراقبتــی خانــواده‬ ‫(ســبک زندگــی ســالم)‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬مریــم مــرادی ‪ -‬کارشــناس مشــاوره دایــره‬ ‫اجتماعــی کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی (ع) بجنــورد‬ ‫امادگی باج افزار‪:‬‬ ‫چه کاری را اشتباه انجام‬ ‫می دهید؟‬ ‫‪ Axio‬گــزارش تحقیقاتــی وضعیــت امادگــی باج افــزار‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۲‬خــود را منتشــر کــرد و نشــان داد کــه‬ ‫اگرچــه پیشــرفت های قابــل توجهــی از زمــان گــزارش‬ ‫‪ Axio ۲۰۲۱‬حاصــل شــده اســت‪ ،‬امــا امادگــی بــاج افزار‬ ‫ســازمانی همچنــان بــرای همــگام شــدن بــا بردارهــای‬ ‫حملــه جدیــد کافــی نیســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه فقــدان اقدامــات‬ ‫و کنترل هــای اساســی امنیــت ســایبری‪ ،‬از جملــه‬ ‫پــچ کــردن اســیب پذیــری بحرانــی و اموزش هــای‬ ‫امنیــت ســایبری کارمنــدان‪ ،‬همچنــان تالش هــای‬ ‫ســازمانی بــرای بهبــود دفاع هــای بــاج افــزاری را‬ ‫تضعیــف می کنــد‪.‬‬ ‫دیویــد وایــت‪ ،‬یکــی از نویســندگان ایــن گــزارش‪،‬‬ ‫رئیــس اکســیو‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬باج افزارهــا بــدون در‬ ‫نظــر گرفتــن انــدازه یــا صنعــت‪ ،‬ســازمان های جهانــی را‬ ‫بــه ویرانــی می رســانند‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه تعــداد حمــات بــه احتمــال زیــاد در‬ ‫مســیری تصاعــدی ادامــه خواهــد داشــت‪ ،‬مهمتــر‬ ‫از هــر زمــان دیگــری ایــن اســت کــه شــرکت ها‬ ‫شــیوه های امنیــت ســایبری خــود را مجــددا ارزیابــی‬ ‫کننــد و بهبودهــای الزم را بــرای کمــک بــه مبــارزه بــا این‬ ‫حمــات انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫چــه چیــزی مانــع از امادگــی بــاج افــزار ســازمانی مــی‬ ‫شــود؟‬ ‫ایــن گــزارش چندیــن الگــوی نوظهــور را شناســایی‬ ‫می کنــد کــه بینش هایــی را در مــورد اینکــه چــرا‬ ‫ســازمان ها بــه طــور فزاینــده ای در معــرض حمــات‬ ‫باج افــزار قــرار می گیرنــد‪ ،‬شناســایی می کنــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،2021‬هفــت حــوزه کلیــدی کــه در ان ســازمان ها‬ ‫در پیــاده ســازی و حفــظ شــیوه های اساســی امنیــت‬ ‫ســایبری دچــار کمبــود بودنــد‪ ،‬شناســایی شــدند و‬ ‫ایــن الگوهــا بــر نتایــج مطالعــه ســال ‪ 2022‬نیــز غالــب‬ ‫بودنــد‪:‬‬ ‫• مدیریت دسترسی های ممتاز‬ ‫• بهبود بهداشت سایبری پایه‬ ‫• کاهــش مواجهــه بــا زنجیــره تامیــن و خطــر ســوم‬ ‫شــخص‬ ‫• نظارت و دفاع از شبکه ها‬ ‫• مدیریت حوادث باج افزار‬ ‫• شناســایی و رســیدگی بــه موقــع بــه اســیب‬ ‫پذ یر ی هــا‬ ‫• بهبود اموزش و اگاهی از امنیت سایبری‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬بیشــتر ســازمان های مــورد بررســی‬ ‫امادگــی کافــی بــرای مدیریــت خطــرات مرتبــط بــا‬ ‫حملــه باج افــزار را ندارنــد‪.‬‬ ‫یافته های داده های کلیدی عبارتند از‪:‬‬ ‫• تعــداد ســازمان هایی کــه یــک راه حــل مدیریــت‬ ‫دسترســی ممتــاز کارکــردی در جــای خــود دارنــد ‪10%‬‬ ‫افزایــش یافتــه اســت امــا در کل ‪ 33%‬باقــی مانــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫محدودیت هــا در اســتفاده از خدمــات و‬ ‫•‬ ‫حســاب های مدیــران محلــی در کل متوســط باقــی‬ ‫می ماننــد و نزدیــک بــه ‪ 50%‬ســازمان ها اجــرای ایــن‬ ‫شــیوه ها را گــزارش می کننــد‪.‬‬ ‫• تقریبــا ‪ ۴۰‬درصــد از ســازمان ها بــر دسترســی‬ ‫بــه شــبکه ثالــث نظــارت می کننــد‪ ،‬وضعیــت امنیــت‬ ‫ســایبری ثالــث را ارزیابــی می کننــد و اســتفاده از نــرم‬ ‫افزارهــای ثالــث را محــدود می کننــد‪.‬‬ ‫• کــم تــر از ‪ ۵۰‬درصــد پاســخ دهنــدگان تقســیم‬ ‫بنــدی اولیــه شــبکه را اجــرا می کننــد و تنهــا ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫بــرای اتصــاالت غیرعــادی نظــارت می کننــد‪.‬‬ ‫• پــچ اســیب پذیــری بحرانــی در عــرض ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫تنهــا توســط ‪ ۲۴‬درصــد از ســازمان ها گــزارش شــد‪.‬‬ ‫• یــک بــاج افــزار مخصــوص مدیریــت حادثــه تنهــا‬ ‫بــرای ‪ ۳۰‬درصــد از ســازمان ها وجــود دارد‪.‬‬ ‫• امــوزش فیشــینگ فعــال بهبــود یافتــه امــا هنــوز‬ ‫توســط ‪ ۴۰‬درصــد ســازمان ها انجــام نمی شــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪ -629‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-629‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/12‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/12 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/07 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫دو شنبه ‪08//16‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اینجا خطر در کمین‬ ‫است مراقب باشید‬ ‫نبود امنیت جانی برای‬ ‫دانش اموزان خیابان کوی ویال‬ ‫گرگان‬ ‫جای خالی دستگاه های نظارتی‬ ‫برای کنترل‬ ‫فرهنگی‬ ‫دبیر جشنواره بین المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام ایران زمین‬ ‫جشنواره اقوام فقط متعلق‬ ‫به یک اداره کل نیست‬ ‫دبیــر جشــنواره بین المللــی فرهنــگ و اقتصــاد اقــوام ایران زمیــن و مدیــرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان خبر از برگزاری‬ ‫پانزدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی فرهنــگ و اقتصــاد اقــوام ایران زمیــن‬ ‫از ‪ ۱۷‬لغایــت ‪ ۲۱‬ابان مــاه ســال جــاری بــه میزبانــی اســتان گلســتان داد‪.‬‬ ‫به گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدجــواد ســاوری بــا اعــام این خبر در جمع‬ ‫خبرنــگاران گفــت‪ :‬جشــنواره فرهنــگ اقــوام ایران زمیــن کــه به صــورت ســاالنه‬ ‫تاکنــون در چهــارده دوره برگــزار شــده اســت طــی دو ســال گذشــته بــا شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا شــاهد عــدم برگــزاری ان به صــورت حضــوری بودیــم‪ ،‬امــا در‬ ‫ســالجاری بــا رویکــردی متفاوت تــر از دوره هــای گذشــته برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫دبیــر جشــنواره بین المللــی فرهنــگ و اقتصــاد اقــوام ایران زمیــن بــا اشــاره‬ ‫بــه تغییــر نــام جشــنواره اقــوام بــه جشــنواره فرهنــگ و اقتصــاد اقــوام‬ ‫ایران زمیــن خاطرنشــان کــرد‪ :‬در کنــار تــاش بــرای گســترش فرهنــگ و‬ ‫خــرده فرهنگ هــای اقــوام‪ ،‬جشــنواره پانزدهــم بــه دنبــال رونــق اقتصــاد اقوام‬ ‫به ویــژه در بخــش صنایع دســتی اســت کــه تحقــق ایــن هــدف می توانــد گــره‬ ‫مشــکالت اقتصــادی بیــش از ‪ ۳۷‬هــزار هنرمنــد صنایع دســتی گلســتان را‬ ‫بــاز کنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سنوات گذشته جشنواره‪ ،‬بهره مندی از ظرفیت دستگاه های‬ ‫اجرایــی اســتان مغفــول بــود امــا امســال بــرای برگــزاری هرچــه باشــکوه تر این‬ ‫رویــداد و باهــدف هم افزایــی و همــکاری بیــن بخشــی‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی‬ ‫کمیته هــای تخصصــی جشــنواره را بــر عهــده می گیرنــد تــا بــا اقدامــات و‬ ‫برنامه ریــزی تخصصــی شــاهد برگــزاری مطلــوب و معرفــی بهتــر ایــن رویــداد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ســاوری تصریــح کــرد‪ :‬ایــن جشــنواره در ‪ ۱۴‬دوره گذشــته فقــط بــه ظاهــر‬ ‫بــا عنــوان بین المللــی برگــزار می شــد امــا هیــچ عایــدی برگــزاری ان بــرای‬ ‫گلســتان نداشــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬هــر روز در جشــنواره ایــن دوره میزبــان یــک وزیــر بــه‬ ‫عنــوان میهمــان در گلســتان خواهیــم بــود کــه امیدواریــم بتوانیــم بــا جــذب‬ ‫اعتبــارات از ایــن ظرفیــت موجــب رشــد و رونــق اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫از ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی بــرای حضــور در ایــن جشــنواره در کنــار‬ ‫حضــور میهمانــان ملــی و وزرا‪ ،‬دعــوت شــده تــا از ظرفیــت حضــور انــان بــرای‬ ‫ایجــاد زیرســاخت های پایــدار بــه ویــژه در حــوزه صنایع دســتی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬پانزدهمیــن دوره ایــن رویــداد فرهنگــی در‬ ‫بخش هــای صنایع دســتی‪ ،‬ســوغات‪ ،‬موســیقی‪ ،‬گردشــگری و بوم گــردی‪،‬‬ ‫ســیاه چادر و عشــایر‪ ،‬روســتاهای هــدف گردشــگری‪ ،‬غذاهــای ســنتی‪،‬‬ ‫بازی هــای بومــی و محلــی و… بــا حضــور هنرمنــدان اســتان های مختلــف‬ ‫کشــور برنامه ریزی شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاوری یاداور شــد‪ :‬هنرمندان صنایع دســتی ‪ ۳۱‬اســتان کشــور و همچنین‬ ‫‪ ۲۱‬گــروه موســیقی ســنتی و ایینــی از ‪ ۹‬اســتان در ایــن جشــنواره هنــر خــود‬ ‫را عرضــه می کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا همــکاری خــوب صداوســیمای اســتان‪ ،‬برنامه هــای‬ ‫جشــنواره از ‪ ۱۵‬شــبکه اســتانی و پنــج شــبکه ملــی به صــورت زنــده پخــش‬ ‫خواهــد شــد و همچنیــن دو شــبکه برون مــرزی نیــز از ایــن رویــداد برنامه های‬ ‫زنــده و ضبــط شــده بــه روی انتــن خواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫دبیــر جشــنواره بین المللــی فرهنــگ و اقتصــاد اقــوام ایران زمیــن همچنیــن‬ ‫گفــت‪ :‬دیــوار بــزرگ گــرگان به عنــوان برند تمدنی اســتان گلســتان کــه بعنوان‬ ‫اولویــت ایــن اداره کل قرارگرفتــه اســت و در راســتای تبلیــغ و برندســازی ایــن‬ ‫اثــر فاخــر تاریخــی‪ ،‬از نمــاد دیــوار بــزرگ گــرگان در طراحی پوســتر پانزدهمین‬ ‫جشــنواره فرهنگ و اقتصاد اقوام اســتفاده شــده اســت و همچنین به عنوان‬ ‫شــعار پانزدهمیــن جشــنواره اقــوام ایــران زمیــن‪ ،‬شــعار «ایســتاده ایم بــرای‬ ‫جهانی شــدن دیــوار بــزرگ گــرگان» اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫پانزدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی فرهنــگ و اقتصــاد اقــوام ایران زمین‬ ‫بــه مــدت پنــج روز از ‪ ۱۷‬لغایــت ‪ ۲۱‬ابان مــاه در محــل نمایشــگاه بین المللــی‬ ‫گــرگان میزبــان عالقــه منــدان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جشــنواره بین المللــی فرهنــگ اقوام ایران زمین به عنوان یکــی از بزرگ ترین‬ ‫رویدادهــا و رخدادهــای فرهنگــی و هنــری بــزرگ کشــور در چهــارده دوره‬ ‫باهــدف معرفــی اداب و رســوم و فرهنــگ اقــوام ســاکن در اســتان گلســتان‬ ‫و سراســر ایــران اســامی‪ ،‬ارائــه توانمندی هــای هنرمنــدان صنایع دســتی و‬ ‫موســیقی ایینــی اســتان های کشــور‪ ،‬معرفــی فعــاالن عرصــه گردشــگری و‬ ‫رونــق صنعــت گردشــگری‪ ،‬معرفــی روســتاهای هــدف گردشــگری‪ ،‬ارائــه‬ ‫ســوغات اصیــل ایرانــی‪ ،‬بازی هــای بومــی و محلــی و… بــه میزبانــی اســتان‬ ‫گلســتان برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫گویشهای منطقه بجنورد‪:‬‬ ‫بجنورد‬ ‫و لقب پاریس‬ ‫کوچولویش‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫معمــوال ً برخــی از شــهرها ماننــد اشــخاص بــه دلیــل‬ ‫برخــورداری از یــک یــا چنــد ویژگــی ممتــاز و منحصــر بــه‬ ‫فــرد القــاب خاصــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد‬ ‫و مــردم نیــز اغلــب انهــا را بــا همــان صفــات و ویژگیهــا‬ ‫مــی شناســند ؛ ماننــد ‪ :‬نیشــابور دمشــق کوچــک‪،‬‬ ‫رامســر عــروس شــهرهای ایــران‪ ،‬مشــهد پایتخــت‬ ‫معنــوی ایــران‪ ،‬شــهر کـُـرد بــام ایــران‪ ،‬لواســان ســویس‬ ‫ایــران ‪ ،‬ســبزوار دیــار ســربداران‪ ،‬اصفهــان نصــف‬ ‫جهــان و ‪...‬‬ ‫بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی هــم علیرغــم‬ ‫اینکــه امــروزه بــه گنجینــه فرهنگهــا و رنگیــن کمــان‬ ‫اقــوام شــهرت دارد ‪ ،‬از گذشــته هــای دور « بــه پاریــس‬ ‫کوچولو» معروف بوده اســت‪ .‬اگرچه اکنون شــهرهای‬ ‫ابــادان و ارومیــه و شــاهین شــهر و بروجــرد هــم ملقــب‬ ‫بــه پاریــس کوچولــو هســتند ولــی هــر یــک بــه دلیلــی‬ ‫متفــاوت ایــن لقــب را بــا خــود حمــل مــی کننــد؛ مثــا ً‬ ‫بــه بروجــرد یکــی از شــهرهای اســتان لرســتان بــه ایــن‬ ‫دلیــل پاریــس کوچولــو گفته انــد کــه اطــراف ان از نظــر‬ ‫توپوگرافــی شــباهت زیــادی بــه پاریــس دارد‪ .‬بــه طــوری‬ ‫کــه اگــر از بــام بروجــرد بــه ســمت غــرب بنگریــد‪ ،‬دهکده‬ ‫هایــی را مشــاهده مــی کنیــد کــه شــما را بــه یــاد چشــم‬ ‫اندازهــای اروپــا مــی انــدازد‪ .‬البتــه ایــن شــهر بــا القــاب‬ ‫دیگــر ماننــد دارالســرور و شــهر فرزانــگان نیــز شــناخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا وجــه لقــب گــذاری بجنــورد بــه عنــوان پاریــس‬ ‫کوچولــو از نوعــی دیگــر اســت ‪ .‬بــر اســاس اســناد‬ ‫و تصاویــر موجــود کــه در اختیــار خانــدان شــادلو‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن لقــب بــرای شــهر بجنــورد بــه دنبــال‬ ‫ســفر یارمحمدخــان شــادلو (ســردار مفخــم) بــه‬ ‫فرنگســتان و بازدیــد وی از کشــورهای اروپایــی بــه ویژه‬ ‫پاریــس مطــرح گردیــد کــه از ان شــهر بــرای ســاخت‬ ‫دارالحکومــه خــود الگوبــرداری نمــود‪ .‬وی با به کارگیری‬ ‫مهندســین و معماران فرانســوی در طراحی و ســاخت‬ ‫ایــن عمــارت و خیابــان کشــی هــای محوطــه‪ ،‬ایجــاد‬ ‫باغــات و نهرهــا در اطــراف ان و تعبیــه تجهیــزات و‬ ‫امکانــات تفریحــی و رفاهــی در جــای جــای مجموعــه‪،‬‬ ‫از ســبک معمــاری بناهــای مــدرن و مظاهــر طبیعــی‬ ‫پاریــس اســتفاده نمــود و مهندســان نیــز ان طــور‬ ‫کــه مــورد انتظــار ســردار بــود از شــهر بجنــورد الحــق‬ ‫پاریســی کوچــک تحویــل وی دادنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫اســت کــه وقتــی ناصرالدیــن شــاه در ســفر دوم خــود‬ ‫بــه خراســان وارد بجنــورد و دارالحکومــه ســردار مفخم‬ ‫شــد تمــام ان مجموعــه شــبیه ســلطنت ابــاد تهــران‬ ‫در نظــر او جلــوه کــرد ( ســفرنامه خراســان ‪ ،‬ص‪.)116‬‬ ‫ایــن نــواوری در بجنــورد و تبدیــل ان بــه نوع کوچکی‬ ‫از شــهر پاریــس در منابــع تاریخــی از نظــر ســیاحان و‬ ‫جهانگــردان خارجــی دور نمانــده اســت ‪ .‬مثــا ًمیــرزا‬ ‫ســراج الدیــن حــاج عبدالرئــوف یکــی از تجــار بخــارا کــه‬ ‫در اواخر عمر خود میل ســفر به کشــورهای اروپایی‬ ‫و اســیایی و از جملــه ایــران مــی کنــد در ســفر نامــه‬ ‫خــود تحــت عنــوان « ســفرنامه تحــف اهــل بخــارا»‬ ‫در مــورد شــهر بجنــورد بــا لهجــه فارســی بخارایــی‬ ‫مــی نویســد ‪ « :‬شــهر مذکــور یکــی از شــهرهای بــزرگ‬ ‫قدیمــی خراســان مــی باشــد بــه قــدر ‪ 30‬هزار جمعیت‬ ‫را داراســت »‪.‬‬ ‫او مــی گویــد « هنگامــی کــه بنــده در انجــا بــودم‬ ‫حکومــت بجنــورد و توابــع ان بــا یارمحمد خــان ک ُرد بود‬ ‫‪ ...‬مشــارٌالیه در بجنــورد جهــت اســتقامت خــودش‬ ‫بســیار عمارت های خوب و عالیجنابی ســاخته اســت‬ ‫کــه بســیار تعریــف دارد ‪ .‬خانــه هــا و منظــره هــا بــه‬ ‫طــرح اروپــا بنــا نمــوده ؛ کارخانــه چــراغ بــرق هــم اورده‬ ‫اســت‪ .‬خــود او یــک ســفر بــه فرنگســتان هــم رفتــه‬ ‫اســت‪ .‬عمــارت مذکــور را از روی پــان عمارتهــای اروپــا‬ ‫ســاخته اســت ‪ .‬میپــل و اســبابخانه هــم خیلــی دارد ‪.‬‬ ‫گلخانــه هــای قشــنگ ‪ ،‬باغچــه‪ ،‬حوضخانــه ‪ ،‬حمــام‬ ‫نمــره دار و اعلــی در ایــن عمــارت ســاخته اســت‪.‬‬ ‫مســود اوراق عمــارت مذکــور را تمامــا ًرفتــه و تماشــا‬ ‫کــرده ام( ســفرنامه تحــف بخــارا‪ ،‬ص ‪.)181‬‬ ‫میــرزا ســراج در شــرایطی ایــن مطالــب را مــی گویــد‬ ‫کــه قبــل از ســفر بــه بجنــورد بــه فرنگســتان رفتــه و‬ ‫از نزدیــک از پاریــس دیــدن کــرده اســت‪ .‬او در همیــن‬ ‫ســفرنامه‪ ،‬پاریــس را اینگونــه وصــف مــی کنــد‪:‬‬ ‫« ادم تــا رفتــه فرنگســتان را بــه چشــم نبینــد‬ ‫امــکان بــاور کــردن نــدارد‪ .‬بعــد از نــه روز از ســیاحت‪،‬‬ ‫روانــه پاریــس شــدم‪ .‬یــک شــب بــه راه بــوده صبــح‬ ‫وقــت چاشــت داخــل شــهر پاریــس شــدم کــه ایــن‬ ‫شــهر دارالســرور شــهرهای فرنگســتان اســت»(‬ ‫همــان‪،‬ص‪.)131‬‬ ‫او ضمــن توصیــف بناهــای باشــکوه و مظاهــر‬ ‫تکنولــوژی مــدرن ان ســامان مــی افزایــد ‪ « :‬هرکســی‬ ‫کــه در دنیــا امــده باشــد و پاریــس را ندیــده باشــد‬ ‫مثــل ایــن اســت کــه هیــچ در دنیــا از عــدم بــه وجــود‬ ‫نیامــده اســت‪ .‬مــی تــوان بهشــت روی زمیــن گفــت»‪.‬‬ ‫(همــان)‬ ‫وی در ادامــه ایــن ســفر طوالنــی مــدت هشــت روز‬ ‫کــه در بجنــورد اقامــت مــی گزینــد انچــه را کــه در ایــن‬ ‫شــهر مــی بینــد بــه ســادگی و بــی هیــچ پیرایــه ای‬ ‫بازمــی نمایــد و از جملــه دارالحکومــه ســردار مفخــم را‬ ‫پاریــس گونــه و مجهــز بــه امکانــات مدرنیتــه توصیــف‬ ‫مــی کنــد‪ .‬امــا هرگــز از اصطــاح « پاریــس کوچولــو»‬ ‫اســتفاده نمــی کنــد چــون لفــظ « کوچولــو » از تعابیــر‬ ‫متاخــر اســت و در تــداول عامــه بــه کار مــی رود(‬ ‫لغتنامــه دهخــدا ) و در متــون تاریخــی و ســفرنامه ها‬ ‫اساســا ً کاربــرد نــدارد‪ .‬چــرا کــه در ان زمــان بــرای‬ ‫شــهرهای بــزرگ اغلب اصطالحاتی ماننــد دارالخالفه‪،‬‬ ‫دارالعلــم‪ ،‬دارالشــکوه و دارالعبــاده بــه کار مــی رفــت؛‬ ‫القابــی کــه بــه ترتیــب بــه شــهرهای تهــران ‪ ،‬شــیراز ‪،‬‬ ‫کرمانشــاه و یــزد اطــاق مــی شــد ( رســتم التواریــخ )‪.‬‬ ‫البتــه بــر اســاس مشــاهدات میــرزا ســراج ‪ ،‬ایــن‬ ‫پاریــس گونگــی در مــورد خــارج از دارالحکومــه شــهر‬ ‫بجنــورد مصــداق نداشــت‪ .‬چــون ان طــور کــه در‬ ‫ســفرنامه می نویســد‪ « :‬وضع شــهریّت ان به طرح‬ ‫قدیــم اســت و رســته و بــازار و کاروانســرا هــای زیادی‬ ‫دارد »(ص‪ .) 181‬امــا بعدهــا کــه خیابــان کشــی‬ ‫سرتاســر شــهر و ســنگ فــرش شــدن پیــاده روهــا‬ ‫گســترش یافــت ‪ ،‬ان بافــت قدیمــی شــهر از بیــن‬ ‫رفــت و شــهر تمامــا ًهیــات یــک پاریــس کوچــک را‬ ‫بــه خــود گرفــت‪.‬‬ ‫امــا مصــداق دیگــری را مــی تــوان دال بــر پاریــس‬ ‫گونگــی بجنــورد تلقــی کــرد و ان اینکــه بــر اســاس‬ ‫تاریــخ صنعــت بــرق در ایــران ســهام الدولــه ســردار‬ ‫مفخــم در ســال ‪ 1281‬هجــری شمســی بــرق را وارد‬ ‫بجنــورد کــرد و مجموعــه عمــارت و خیابانهــای ان‬ ‫را چراغانــی نمــود ‪ .‬در حالــی کــه امیــن الضــرب بــه‬ ‫دســتور ناصرالدیــن شــاه در ســال ‪ 1284‬نخســتین‬ ‫نیــروگاه خصوصــی بــرق شــهری را بــه قــدرت ‪400‬‬ ‫کیلــو وات از نــوع بخــار پیســتونی در شــهر تهــران‬ ‫راه انــدازی کــرد‪ .‬یعنــی بجنــورد ســه ســال پیــش تــر از‬ ‫شــهر تهــران‪ ،‬در حقیقــت بــه عنــوان اولیــن شــهر در‬ ‫ایــران از نعمــت بــرق و روشــنایی المــپ الکتریکــی‬ ‫برخــوردار گردیــد‪ .‬بدیــن ترتیــب‪ ،‬پاریس که همیشــه‬ ‫بــه شــهر نــور مشــهور بــوده در ان روزگار در شــهر‬ ‫بجنــورد متجلــی گردیــد ‪.‬‬ ‫امــا تشــبّه بــه پاریــس در بجنــورد صرفــا ً محــدود‬ ‫بــه الگوپذبــری از ســبک زندگــی و تکنولــوژی و تمــدن‬ ‫فرانســویان باقــی نمانــد ‪ ،‬بلکــه مــردم ان بــه تاســی‬ ‫از خانــدان شــادلو و قراچورلــو کــه برخــاف ســایر‬ ‫خوانیــن منطقــه اغلــب تحصیــل کــرده و دنیــا دیــده‬ ‫بودنــد بــا مســافرت بــه کشــورهای اروپایــی بــه فرهنــگ‬ ‫تجــدد طلبــی روی اوردنــد‪ .‬بــه تعبیــر دیگــر پاریــس‬ ‫بــه عنــوان« پایتخــت مُــد» ســبک پوشــش و ســر‬ ‫و وضــع مــردم بجنــورد را تحــت تاثیــر قــرار داد و‬ ‫جوانــان بــه زیبایــی و اراســتگی ظاهــر خــود اهمیــت‬ ‫بیشــتری دادنــد ‪ .‬بــه همیــن دلیــل در ان روزگار تعــداد‬ ‫خیاطی هــای زنانــه و مردانــه بیــش از ســایر مشــاغل‬ ‫بــه چشــم مــی خــورد‪ .‬هــر چنــد بجنــورد اساســا ًدر‬ ‫زمینــه طراحــی لبــاس و تنــوع در مُــد در دنیــا مطــرح‬ ‫نبــود ولــی مــردم اغلــب بــا هیاتــی مــوزون و پاکیــزه بــا‬ ‫لباســهایی نیکــو و خــوش نمــا ظاهــر مــی شــدند ؛ بــه‬ ‫طــوری کــه کمتــر مــردی بدون کت و شــلوار اتوکشــیده‬ ‫( بــه ســبک هــای مختلــف ســنتی) در ســطح شــهر‬ ‫دیــده مــی شــد ‪ .‬ایــن گرایــش تداعی کننــده یک ضرب‬ ‫المثــل خــاص بجنــوردی اســت کــه« شــلوارش چنــان‬ ‫اتــو کشــیده اســت کــه بــا ان مــی تــوان هندوانــه قــاچ‬ ‫کــرد»‪ .‬و همیــن شــیک پوشــی و توجــه بــه طرحهــای‬ ‫جدیــد لبــاس بــود کــه از جوانــان مــا شــخصیت جــذاب‬ ‫و باوقــار ســاخته و انهــا را ســرامد اقــران کــرده بــود ‪.‬‬ ‫البتــه بعدهــا بــا مهاجــرت هــای بــی رویــه و تحــوالت‬ ‫فرهنگی در بجنورد این گرایش بســیار کمرنگ شــده‬ ‫و تعبیــر پاریــس کوچولــو نیــز تقریبــا ًاز ذهنهــا محــو‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬بلکــه اکنــون ایــن لقــب بیشــتر بــه‬ ‫بروجــرد اطــاق مــی شــود؛ چنانکــه در ســال ‪( 1398‬‬ ‫ســه ســال پیش) در مســابقه ای به نام برنده شــو که‬ ‫از شــبکه ‪ 3‬تلویزیــون پخــش گردیــد یکــی از ســواالت‬ ‫مســابقه ایــن بــود‪ « :‬پاریــس کوچولــو لقــب کــدام‬ ‫شــهر ایــران اســت؟ » کــه پاســخ ان بروجــرد بــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!