روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 628 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 628

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 628

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 628

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪123 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 15‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/06-‬نوامبر‪ /11-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪628 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫باید صادرات از بنادر‬ ‫تسهیلشود‬ ‫‪4‬‬ ‫باید اولویت اصلی‬ ‫دستگاه هایگلستانایجاد‬ ‫فرصت هایجدید‬ ‫شغلی باشد‬ ‫‪5‬‬ ‫ایستاده ایم برای‬ ‫جهانی شدن‬ ‫دیوار بزرگ گرگان‬ ‫اقداماتی که‬ ‫در هنگام فروش‬ ‫و یا تعویض تجهیزات‬ ‫هوشمند بایستی انجام داد‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫تاریخ کهن شهر اسفراین‬ ‫در انتظار بودجه‬ ‫‪3‬‬ ‫تامینمنابع‬ ‫افزایش حقوق‬ ‫کارکنان‬ ‫وبازنشستگان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪628‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫دولت به دل مشکالت می رود‬ ‫عــده ای معتقــد بودنــد درمــان درد مــردم ممکــن اســت بــرای دولــت هزینــه ایجــاد کنــد؛ اگــر اصــاح اقتصــادی انجــام‬ ‫نمی شــد شــاهد تــورم بیــش از ‪ ۸۰‬درصــدی در کشــور بودیــم‪ .‬اگــر بــه دنبــال ارزیابــی هســتیم بایــد بگوییــم اگــر ان مســیر‬ ‫پیــش می رفــت‪ ،‬درد و مشــکالت مــردم چگونــه بــود‪.‬‬ ‫دولت اقدامات گســترده ای در این راســتا انجام داده و در نتیجه ثبات نســبی در بازار ارز واقع شــده اســت‪ .‬نرخ دالر در‬ ‫کشــورهای مختلــف متفــاوت شــده و ارزیابــی نــرخ ارز در کشــور بایــد بــا درنظــر گرفتن این مورد باشــد‪.‬‬ ‫تامین منابع افزایش‬ ‫حقوق کارکنان‬ ‫و بازنشستگان‬ ‫ســخنگوی دولــت از افزایــش ‪ ۲۵‬درصــدی پروانــه‬ ‫تولیــد تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬خودکفایــی در تولیــد ‪۵۰۰‬‬ ‫محصــول پزشــکی و رشــد ‪ ۶.۲‬درصــدی تولیــد محصــوالت‬ ‫پتروشــیمی از ابتــدای امســال خبــر داد و گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫اول دولــت ســیزدهم ‪ ۶‬هــزار مــگاوات ظرفیــت تولیــد برق‬ ‫جدیــد داشــتیم کــه بهتریــن رکــورد پــس از انقــاب اســت‪.‬‬ ‫علی بهادری جهرمی در نشســت خبری با ارایه اخرین‬ ‫وضعیــت شــاخص های تولیــد اظهــار داشــت‪ :‬در تولیــد‬ ‫‪ ۵۰۰‬محصول پزشــکی خودکفا شــدیم و در صدور پروانه‬ ‫تولیــد تجهیــزات پزشــکی ‪ ۲۵‬درصــد افزایــش داشــته ایم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ‪ ۵‬مــاه نخســت امســال صنعــت فــوالد‬ ‫‪۹.۹‬درصــد‪ ،‬محصــوالت پتروشــیمی ‪ ۶.۲‬درصــد و تولیــد‬ ‫کاغــذ ‪ ۶.۸‬درصــد رشــد داشــته اســت ضمــن انکــه تولیــد‬ ‫گنــدم ‪ ۳۷‬درصــد‪ ،‬برنــج ‪ ۲۵‬درصــد و جــو ‪ ۳۰‬درصــد در‬ ‫ســال زراعــی جــاری بــا رشــد همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ســال نخســت فعالیــت دولــت‬ ‫ســیزدهم ظرفیــت تولیــد بــرق ‪ ۶‬هــزار مــگاوات افزایــش‬ ‫یافــت کــه بهتریــن رکــورد پــس از انقــاب اســت‪.‬‬ ‫بازگشت ‪ ۲۷۰۰‬نخبه به کشور در ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه در ‪ ۵‬ســال اخیــر ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬نخبــه بــه کشــور بازگشــتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬نخبــه‬ ‫شــهید ســید فریــد معصومــی کــه در حملــه تروریســتی‬ ‫حــرم مطهــر شــاهچراغ شــهید شــد‪ ،‬یکــی از انهــا بــود کــه‬ ‫در حــوزه بــرق و انــرژی فعالیــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی بــا اعــام اینکــه بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار نفــر‬ ‫از نخبــگان امــروز بــا شــرکت های دانــش بنیــان همــکاری‬ ‫دارنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫بــا افزایــش چشــمگیر در یــک ســال گذشــته بــه بیــش از‬ ‫هفــت هــزار شــرکت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از بورســیه تحصیلــی ‪ ۴۳‬نفــر از رتبه هــای‬ ‫برتــر المپیــادی در رشــته هــای علــوم پایــه دانشــگاه هــای‬ ‫تهــران‪ ،‬اختصــاص ‪۲۰‬درصــد ســهیمه جــذب اعضــای‬ ‫هیــات علمــی دانشــگاه هــا بــه نخبــگان خبــر داد‪.‬‬ ‫امریــکا بــه دنبــال مانــع تراشــی در مســیر رشــد ایــران‬ ‫اســت‬ ‫بهــادری جهرمــی بــا تســلیت شــهادت تعــدادی از‬ ‫هموطنــان در حادثــه تروریســتی حــرم شــاهچراغ و‬ ‫درگذشــت برخــی دیگــر از هموطنــان در اغتشاشــات‬ ‫اخیــر‪ ،‬گفــت‪ :‬اجتمــاع پرشــور مــردم در تشــییع حــوادث‬ ‫تروریســتی و شــهدای امنیت و مخالفت با اشــوب نشــان‬ ‫مــی دهــد مــردم بــه تــاش هــای همــه جانبــه دشــمنان‬ ‫علیــه ایــن ملــت بــا وجــود همــه ظرفیت هــای اطالعاتــی‪،‬‬ ‫امنیتــی و جاسوســی شــان دســت رد و پشــت پــا زدنــد و‬ ‫اجــازه سوءاســتفاده را بــه دشــمنان نخواهنــد داد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت بــا تبریــک فرارســیدن ‪ ۱۳‬ابــان روز‬ ‫دانــش امــوز‪ ،‬افــزود‪ :‬امیدواریــم ایــن روزهــا بهانـه ای برای‬ ‫بازگویــی جنایــت امریــکا علیــه ایــران باشــد کــه ایــن روزها‬ ‫نیــز بــا تحریــم هــای ظالمانــه و دروغ پراکنــی ســعی دارد‬ ‫در مســیر رشــد مــردم مانــع ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی در ادامــه از انتصــاب محســن منصــوری‬ ‫بــه عنــوان معــاون اجرایــی رییــس جمهــور خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــه ایــن ترتیــب یــک جــوان دیگــر به ترکیــب هیات‬ ‫دولــت اضافــه شــد؛ اقــای منصــوری اســتاندار تهــران بوده‬ ‫و دارای ســابقه کار مدیریتــی موفــق اســت کــه بــا حکــم‬ ‫رئیــس جمهــور بــه عنــوان معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور‬ ‫انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه معاونــت اجرایــی رییــس‬ ‫جمهــوری در دوره جدیــد در مســیر خوبــی کــه اقــای‬ ‫صولــت مرتضــوی ایجــاد کــرده بــود‪ ،‬بــا ســرعت بیشــتری‬ ‫حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫تولید کامل خودرو به مرز ‪ ۱۰۰‬درصد رسید‬ ‫ســخنگوی دولــت همچنیــن از رشــد تولیــد در بخشــهای‬ ‫مختلــف خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬تولیــد ناخالــص ملــی‬ ‫در ســه ماهــه نخســت امســال در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۳.۱‬درصــد رشــد داشــت کــه ایــن‬ ‫میــزان در بخــش صنعــت ‪ ۵.۱‬درصــد رشــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه خودروســازی شــاهد رشــد تولیــد‬ ‫کامــل خــودرو بودیــم و خــاف ســالهای گذشــته از وجــود‬ ‫خودروهــای ناقــص در انبارهــای خودروســازان‪ ،‬امــروز‬ ‫تولیــد کامــل خــودرو بــه مــرز ‪ ۱۰۰‬درصــدی رســیده اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــورای اطــاع رســانی دولــت تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫هفــت ماهــه امســال در تولیــد ون ‪ ۴۵۴‬درصــد‪ ،‬وانــت‬ ‫‪ ۴۷‬درصــد‪ ،‬صنعــت کاغــذ ‪ ۶.۸‬درصــد‪ ،‬محصــوالت‬ ‫پتروشــیمی ‪ ۶.۲‬درصــد‪ ،‬تلویزیــون ‪ ۲۱‬درصــد رشــد تولیــد‬ ‫را شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی بــا اشــاره بــه اصــاح دوبــاره اساســنامه‬ ‫صنــدوق ملــی مســکن در دولــت بــرای رفــع ایــرادات‬ ‫شــورای نگهبــان گفــت‪ :‬منتظــر نظــر نهایــی ایــن شــورا‬ ‫دربــاره اساســنامه صنــدوق ملــی مســکن هســتیم‪.‬‬ ‫منابــع افزایــش حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان تامیــن‬ ‫شــده است‬ ‫ســخنگوی دولــت در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت‬ ‫بــرای افزایــش حقــوق کارکنــان و بازنشســتگان لشــکری و‬ ‫کشــوری گفــت‪ :‬بــه محــض نهایــی شــدن قانــون افزایــش‬ ‫حقــوق کارکنــان دولــت و بازنشســتگان‪ ،‬دولــت امــاده‬ ‫اجــرای ان از لحظــه تصویــب اســت؛ منابــع الزم بــرای‬ ‫قانــون افزایــش حقــوق کارکنــان دولــت و بازنشســتگان‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫با اقدامات خرابکارانه مماشاتی نمی کنیم‬ ‫بهــادری جهرمــی دربــاره برنامــه دولت بــرای حفظ امنیت‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬یکــی از راهبردهای دائمی دشــمنان کشــور‬ ‫به ویژه هنگام ناامیدی از پیشــرفت های کشــور‪ ،‬حمایت‬ ‫از تروریسـت ها و گروه هــای تکفیــری بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمنان همیشــه بــه اقدامــات اشــوب‬ ‫افکنانــه و تروریســتی و شــبه تروریســتی روی می اورنــد‬ ‫امــا مــردم ایــران نشــان دادنــد بــا ایــن اقدامــات متحدتــر‬ ‫و یکپارچه تــر و در مســیر حقانیــت مصمم تــر می شــوند‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت اظهــار داشــت‪ :‬بارهــا اعــام کردیــم بــا‬ ‫ایــن اقدامــات خرابکارانــه هیــچ گونــه مماشــاتی نکــرده و‬ ‫بــا همــه مســببان و بانیــان برخــورد قاطــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مصوبه حمایت از اقتصاد دیجیتال نهایی شــد و درحال‬ ‫ابالغ است‬ ‫ســخنگوی دولــت در خصــوص وعــده اخیــر وزیــر اقتصــاد‬ ‫بــرای حمایــت از کســب و کار دیجیتال بیان کــرد‪ :‬کارگروه‬ ‫اقتصــاد دیجیتــال کــه پیش از این برای حمایت از کســب‬ ‫و کارهــای فعــال در فضــای مجــازی ایجــاد شــده بــود قبــا ً‬ ‫هــم مصوباتــی داشــته و پیــرو حــوادث اخیر نیز مصوباتی‬ ‫داشــته کــه اجــازه دهیــد خــود وزیــر اقتصــاد یــا ارتباطــات‬ ‫جزییــات را اطــاع رســانی کننــد؛ مصوبــه نهایــی شــد و‬ ‫احتمــاال ًدر مرحلــه ابــاغ اســت‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی بــا اشــاره بــه الودگــی کالن شــهرها و‬ ‫برنامــه جامــع دولــت در ایــن بــاره‪ ،‬گفــت‪ :‬بیــش از ‪۶۰‬‬ ‫حکــم در قانــون هــوای پــاک بــرای حــل بحــران الودگــی‬ ‫هــوا اجــرا شــده و دولــت بــرای ســرعت بخشــیدن بــه‬ ‫اجــرای قوانیــن روی زمیــن مانــده در ایــن زمینــه اهتمــام‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای نخســتین بــار ردیــف بودجــه‬ ‫مســتقل برای کاهش الودگی درنظر گرفته شــده اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ ۳ :‬بخشــنامه هــم از ســوی وزارت کشــور صــادر‬ ‫شــده و برنامه هایــی ماننــد لــزوم اســتاندارد ســوخت در‬ ‫کشــور و توســعه نیروگاه هــای تجدیــد پذیــر و از رده خارج‬ ‫کــردن خودروهــای فرســوده هــم از ســوی دولــت و وزارت‬ ‫صنعــت و ســایر نهادهــا صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اسیب ‪ ۵۰‬اتوبوس در اشوب های اخیر‬ ‫رئیــس شــورای اطــاع رســانی دولــت اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫اشــوب های اخیــر بیــش از ‪ ۵۰‬اتوبــوس اســیب دیــد‬ ‫طــوری کــه ایــن اتوبوس هــا دیگــر قابــل اســتفاده نیســت‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی همچنیــن دربــاره جلوگیــری از انتشــار‬ ‫گازهــای الــوده در مناطــق نفــت خیــز اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫قــرارداد جمــع اوری گازهــای فلــر در حــال بهــره بــرداری‬ ‫اســت و تمــام اقدامــات دولــت بــه گونــه ای اســت کــه‬ ‫امیدواریــم منجــر بــه کاهــش ایــن مشــکالت شــود‪.‬‬ ‫اقدام دولت برای ساماندهی بازار دارو‬ ‫ســخنگوی دولــت ســپس در پاســخ بــه اینکــه بــا علــت‬ ‫کمبــود دارو و تدبیــر دولــت بــرای کنتــرل ایــن موضــوع‬ ‫چیســت‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه در ادوار مختلف شــاهد ســوء‬ ‫مدیریــت بودیــم و در ایــام اخیــر هــم کوتاهی هایی انجام‬ ‫و گزارشــی از مجموعه هــای سیاســت گــذار و برنامــه ریــز‬ ‫دریافــت شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی مدعــی بودنــد بــه دلیــل شــیوع‬ ‫انفلوانــزای زودرس و ترویــج بیماری هایــی از ایــن دســت‪،‬‬ ‫شــاهد کمبــود برخــی اقــام دارویــی بودیــم کــه بــا دســتور‬ ‫رئیــس جمهــور محمولــه جدیــد وارد کشــور و در بــازار‬ ‫توزیــع شــد و شــرکت های تولیــد کننــده هــم ســه شــیفت‬ ‫اقــدام بــه تولیــد دارو کردنــد‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن رئیس جمهور‬ ‫دســتور داد گزارشــی تهیــه شــود و جزییــات امــور در‬ ‫مجموعه هــای سیاســت گــذار و تولیــدی در حــوزه دارو‬ ‫مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا تعــارض منافــع یــا کوتاهی هــا‬ ‫شناســایی شــود‪.‬‬ ‫برنامه دولت برای حضور در جمع دانشجویان‬ ‫رئیــس شــورای اطــاع رســانی دولــت همچنیــن دربــاره‬ ‫اقدامــات دولــت نســبت بــه دخالــت برخــی کشــورها در امــور‬ ‫داخلــی ایــران گفــت‪ :‬وزارت امــور خارجه ســفرای کشــورهای‬ ‫مداخلــه کننــده را احضــار کــرد و از ســوی دیگــر بــرای برخــی‬ ‫اظهــار نظرهــای خــاف قانــون‪ ،‬اقدامــات حقوقــی و قانونــی‬ ‫انجــام داد؛ همچنیــن لیســت تحریمــی از ســوی دســتگاه‬ ‫دیپلماســی اعــام شــده اســت و دولــت تمــام ایــن مــوارد را‬ ‫از مراجــع ذی صــاح پیگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا برنامــه‬ ‫دولــت بــرای حضــور در دانشــگاه و در جمع دانشــجویان و‬ ‫تعامــل بــا انــان ادامــه دارد یــا نــه‪ ،‬گفــت‪ :‬رئیــس جمهــور‬ ‫اغازگــر حضــور در دانشــگاه ها بــود طــوری کــه تاکنــون ‪۶‬‬ ‫بــار شــخصا بــه دانشــگاه هــای کشــور رفتــه و عــاوه بــر‬ ‫ایــن در جلســات متعــددی میزبــان اســاتید و اعضــای‬ ‫هیــات علمــی و دانشــجویان بــوده اســت‪ .‬رئیــس جمهــور‬ ‫همیشــه به حضور همه ســطوح برای بازنگری و شــنیدن‬ ‫صــدای اعتراض هــا تاکیــد داشــتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور در‬ ‫خوابــگاه دانشــگاه شــریف اضافــه کــرد‪ :‬دولــت بــا جدیــت‬ ‫همیــن مســیر را ادامــه خواهــد داد؛ دانشــگاه ها هــم‬ ‫اســتقبال خوبــی داشــتند و از مســئوالن و شــخصیت های‬ ‫مختلــف بــرای حضــور دعــوت کردنــد‪ .‬برخــی از نماینــدگان‬ ‫مجلــس بــرای حضــور در دانشــگاه ها اعــام امادگــی کردنــد‪.‬‬ ‫خانــه هــای گفــت و گــوی ازاد در دانشــگاهها فعــال‬ ‫مــی شــود‬ ‫رئیــس شــورای اطــاع رســانی دولــت ادامــه داد‪ :‬دشــمن‬ ‫روی دانشــگاه تمرکــز کــرده چــون دانشــگاه محــل اصلــی‬ ‫تولیــد قــدرت کشــور اســت و بــه همیــن دلیل دولــت برای‬ ‫حضــور در ان برنامه ریــزی و تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی همچنیــن اعــام کــرد‪ :‬خانه هــای‬ ‫گفتگــوی ازاد در دانشــگاه ها یــک بــه یــک فعــال و محلــی‬ ‫بــرای برگــزاری ایــن جلســات در سراســر کشــور می شــود‪.‬‬ ‫دولــت تاخیــری در تدویــن لوایــح بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬و‬ ‫برنامــه هفتــم توســعه نداشــته اســت‬ ‫ســخنگوی دولت با بیان اینکه دولت تاخیری در تدوین‬ ‫الیحــه بودجــه و الیحــه برنامــه توســعه نداشــته اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬الیحــه برنامــه بایــد بــر اســاس سیاســت های‬ ‫کلــی تدویــن و ابــاغ شــود و بالفاصلــه بعــد از اعــام‬ ‫سیاســت ها تدویــن ان انجــام شــده و تاخیــری وجــود‬ ‫نداشــته اســت‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی اظهــار داشــت‪ :‬البتــه الیحــه بودجــه و‬ ‫الیحــه توســعه همزمــان در حــال تنظیــم اســت و پــس از‬ ‫نهایــی شــدن هــر کــدام در مهلــت قانونی تقدیم مجلس‬ ‫شــورای اســامی مــی شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت بــا تشــکر از نماینــدگان مجلــس بــرای‬ ‫دادن رای اعتمــاد بــه وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و رد‬ ‫اســتیضاح ایــن وزیــر ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫حمایــت اخیــر مجلــس‪ ،‬وزیــر مربوطــه بــا همــت بیشــتر‬ ‫در راســتای ســرعت بخشــیدن بــه اقدامــات گام بــردارد‪.‬‬ ‫ثبات نسبی در بازار ارز‬ ‫بهــادری جهرمــی دربــاره بــازار ارز هــم چنیــن گفــت‪:‬‬ ‫دولــت اقدامــات گســترده ای در ایــن راســتا انجــام داده و‬ ‫در نتیجه ثبات نســبی در بازار ارز واقع شــده اســت‪ .‬نرخ‬ ‫دالر در کشــورهای مختلف متفاوت شــده و ارزیابی نرخ‬ ‫ارز در کشــور بایــد بــا درنظــر گرفتــن ایــن مــورد باشــد‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی اظهــار داشــت‪ :‬عرضــه ارز در بــازار نیمــا‬ ‫بیــش از تقاضــا بــوده و ‪ ۲۵‬میلیــارد دالر عرضه ارز نیمایی‬ ‫صورت گرفته و نمادهای روبل و ریال و متناســب ســازی‬ ‫ســند ارزی اتخــاذ شــده و همــه انهــا بــا جدیــت ادامــه دارد‬ ‫و خوشــبختانه در وضعیــت منابــع ارزی قابــل قبولــی قــرار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫دولت به دل مشکالت می رود‬ ‫ســخنگوی دولــت دربــاره میــزان تاثیرگــذاری جراحــی‬ ‫اقتصــادی دولــت و مشــکل معیشــتی در اعتــراض اخیــر‬ ‫مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬همــه کارشناســان اقتصــادی بــر مخــرب‬ ‫بــودن سیســتم ارزی ســابق اتفــاق نظــر داشــتند‪ .‬مــا‬ ‫دو رویکــرد داشــتیم کــه وقتــی دردی مشــاهده می شــد‬ ‫درمــان ان بــه اینــده موکــول می شــد و از بــار مســئولیت‬ ‫شــانه خالــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن دولــت نشــان داد بــه دل مشــکالت‬ ‫مــی رود و کار امــروز را بــه فــردا واگــذار نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــده ای معتقــد بودنــد درمــان درد مــردم‬ ‫ممکــن اســت بــرای دولــت هزینــه ایجــاد کنــد؛ اگــر اصالح‬ ‫اقتصــادی انجــام نمی شــد شــاهد تــورم بیــش از ‪۸۰‬‬ ‫درصــدی در کشــور بودیــم‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی تصریــح کــرد‪ :‬اگــر بــه دنبــال ارزیابــی‬ ‫هســتیم بایــد بگوییــم اگــر ان مســیر پیــش می رفــت‪ ،‬درد‬ ‫و مشــکالت مــردم چگونــه بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مســیر حــل مشــکالت و خنثــی ســازی‬ ‫تحریم هــا باعــث شــده کــه دشــمن بــه دنبــال ایجــاد‬ ‫فرصــت تنفــس مصنوعــی باشــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت ســپس بــه ســاماندهی اســتخدام‬ ‫نیروهــای انســانی و اخریــن وضعیــت اســتخدام نیروهــای‬ ‫شــرکتی و قــراردادی اشــاره و اظهــار کــرد‪ :‬ســازمان اداری‬ ‫اســتخدامی متولــی ایــن امــر اســت و اقداماتــی در ایــن‬ ‫حــوزه داشــته و دارد و همــه بایــد کمــک کننــد تــا مســیرهای‬ ‫مخرب گذشــته کنار گذاشــته شــود و به جای پیگیری تکرار‬ ‫اشــتباهات گذشــته‪ ،‬اشــتباهات را جبــران و اصــاح کنیــم‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی دربــاره پیــام دولــت بــه مناســبت روز‬ ‫‪ ۱۳‬ابــان نیــز گفــت‪ :‬دشــمنان وقتــی می بیننــد قــدرت‬ ‫و پیشــرفت کشــور بــه پشــتوانه علــم و دانــش جوانــان‬ ‫ایرانــی اســت‪ ،‬ســرمایه اصلــی را روی ایــن نســل متمرکــز‬ ‫می کننــد چــون دوســت نــدارد علــم و اگاهــی دانــش‬ ‫امــوزان را ببینــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬دشــمن از شــجاعت نســل جــوان‬ ‫مــی ترســد‪ .‬پویــش خودجــوش پــس از حادثــه شــاهچراغ‬ ‫بــه انــدام دشــمن لــرزه انداختــه اســت و دولــت بــرای‬ ‫حمایــت از دانــش امــوزان و مدیــران اینــده ســرزمین‬ ‫اقدامــات الزم را انجــام خواهــد داد‪.‬‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 15‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪628‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫دسته بندی سیستم های‬ ‫انژکتوری‬ ‫روند الک پشتی اجرای طرح‬ ‫بعــد از گذشــته ســال هــا بــه تازگــی ‪ ۳۷‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال از محــل منابــع ملــی و اســتانی بــرای‬ ‫تکمیــل مــوزه باســتان شناســی ایــن شهرســتان ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار نفــری خراســان شــمالی اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫تاریخ کهن شهر‬ ‫اسفراین در انتظار‬ ‫بودجه‬ ‫ســاخت مــوزه اســفراین در خراسان شــمالی کــه قــرار بــود‬ ‫ویترینــی بــرای نمایــش یافته هــای دومیــن بنــای خشــتی‬ ‫ایران و مقصدی برای گردشــگران باشــد‪ ،‬سالهاســت که در‬ ‫ارشــیو طرح هــای نیمه تمــام جــای گرفتــه اســت و خبــری از‬ ‫تکمیــل ان نیســت‪.‬‬ ‫شهرســتان اســفراین دارای ســابقه تاریخی کهن و قدمتی‬ ‫بیــش از هــزاره ششــم و پنجــم قبــل از میــاد را دارد و اثــار‬ ‫برجــای مانــده در ایــن شــهر باســتانی همچــون «جیــران‬ ‫تپــه»‪ « ،‬انجرلــی» و «چهــل دختــران» بــه دوره پیــش از‬ ‫تاریــخ تعلــق دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر کهــن در دوره هــای تاریخــی اشــکانیان و‬ ‫ساســانیان نیــز همــواره جــزو والیــات مهــم بــه شــمار مــی‬ ‫رفتــه و بارهــا در متــون تاریخــی و جغرافیایــی از ان نــام برده‬ ‫شــده اســت و ارگ بلقیــس بعنــوان دومیــن بنــای بــزرگ‬ ‫خشــتی و گلــی ایــران در تــارک ایــن شــهر مــی درخشــد‪.‬‬ ‫وجــود ایــن قدمــت تاریخــی بــه همــراه ثبــت بیــش از ‪۱۵۰‬‬ ‫میــراث تاریخــی در اثــار ملــی‪ ،‬مدیــران وقت را بر ان داشــت‬ ‫تــا مــوزه ای را در ایــن شهرســتان بــرای یافتــه هــای باســتان‬ ‫شــناختی و نمایــش فرهنــگ ایــن دیــار احــداث کننــد‪.‬‬ ‫کلنــگ ســاخت مــوزه باســتان شناســی و مــردم شناســی‬ ‫اســفراین نیــز بــا هــدف بــه تصویــر کشــیدن تاریــخ‪ ،‬تمــدن‬ ‫و فرهنــگ ایــن کهــن دیــار در ســال ‪ ۱۳۸۷‬بــر زمیــن زده‬ ‫شــد تــا بــا نمایــش مجموعــه ای بــی بدیــل از اثــار و اشــیاء‬ ‫تاریخی مســیر رونق گردشــگری این شــهر تاریخی را بیش‬ ‫از گذشــته همــوار کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود مــوزه باســتان شناســی کــه مصوبــه بنــای ان‬ ‫در اســفراین ‪ ۱۴‬ســاله شــده‪ ،‬در ایــن بــازه زمانــی تنهــا ‪۴۰‬‬ ‫درصــد رشــد فیزیکــی دارد بــه گونــه ای کــه هــر کــس از کنــار‬ ‫بنــای در حــال احــداث ایــن مکان بگذرد‪ ،‬فقط با ســاختمانی‬ ‫نیمــه کاره بــا تیراهــن هایــی برافراشــته و دیوارهایــی بتنــی‬ ‫رهــا شــده مواجــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ســاخت ایــن مجموعــه فرهنگــی کــه در حاشــیه پــارک قائم‬ ‫اســفراین و در زمینــی بــه گســتره ســه هــزار و ‪ ۴۰۰‬متــر اغــاز‬ ‫شــد‪ ،‬جــدای از اینکــه تاکنــون نتوانســته نمایشــی زیبــا از‬ ‫هنــر‪ ،‬فرهنــگ و تاریــخ ایــن مــرز و بــوم ارایــه دهــد خــود‬ ‫نیــز در ویتریــن انتظــار تکمیــل و بهــره بــرداری قــرار گرفتــه‬ ‫ابالغ بالغ بر‬ ‫‪۷۵۸‬میلیاردتومان‬ ‫برای راهداری وحمل‬ ‫و نقل جاده ای گلستان‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خالــی از لطــف نیســت تــا از رونــد اغــاز و اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫بیشــتر بدانیم؛ اینکه چگونه بعد از گذشــت ســال ها هنوز‬ ‫ضرورتــی بــرای تکمیــل و بهــره بــرداری از ایــن مــوزه دیــده‬ ‫نمــی شــود‪.‬‬ ‫روند الک پشتی اجرای طرح‬ ‫ســاخت مــوزه باســتان شناســی و مــردم شناســی‬ ‫اســفراین براســاس ســفر هیــات دولــت نهــم بــه‬ ‫خراســان شــمالی در ســال ‪ ۱۳۸۷‬مصوب و نقشــه این‬ ‫طــرح نیــز همــان زمــان در ‪ ۲‬طبقــه بــا زیربنــای ‪۸۵۰‬‬ ‫متــر تهیــه شــد‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه در زمینــی بــه مســاحت ســه هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫متــر مربــع از ســال ‪ ۱۳۸۷‬اغــاز شــده اســت امــا بــه‬ ‫دلیــل تزریــق قطــره چکانــی اعتبــارات در دولــت بعــدی‬ ‫نیــز پیشــرفتی نداشــت بــه گونــه ای بــا گذشــت ســالها‬ ‫همچنــان شــاهد ســاختمانی نیمــه کاره بــا مصالــح‬ ‫ســاختمانی رهــا شــده در اطــراف ان هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن طــرح فرهنگــی وارد فهرســت تکمیــل پــروژه هــای‬ ‫نیمــه تمــام دولــت ســیزدهم شــده اســت تــا شــاید بــا‬ ‫عــزم و ارادی مســووالن جهــادی ایــن مــوزه خــود را از‬ ‫ویتریــن انتظــار خــارج و ویترینــی بــرای نمایــش تاریــخ‬ ‫و فرهنــگ ایــن کهــن دیــار باشــد‪.‬‬ ‫ضرورت وجود موزه در اسفراین‬ ‫یکی از کارشناســان باســتان شناســی در این خصوص‬ ‫مــی گویــد‪ :‬زنــده نگــه داشــتن میــراث فرهنگــی نیازمنــد‬ ‫شناســاندن ان بــه اعضــای جامعــه بــا سیاســتگذاری‬ ‫و برنامــه ریــزی صحیــح در جــذب گردشــگر همچــون‬ ‫ایجــاد مــوزه در شــهرهای تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫محمــد شاهســوندی مــی افزایــد‪ :‬مــوزه هــا هــزاران‬ ‫نــوع از اثــار و اســناد تاریخــی را در دل خــود جــای مــی‬ ‫دهنــد کــه همگــی باقی مانــده از دوران کهــن هســتند‬ ‫و ایــن اثــار گرانبهــا در فضایــی بــه مراتــب محــدود‬ ‫نســبت بــه بناهــای تاریخــی در یــک منطقــه قــرار دارنــد‬ ‫کــه همیــن امــر مــورد توجــه گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ضرورت موزه در اســفراین‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫اســفراین از معــدود شــهرهایی اســت کــه نســبت بــه‬ ‫وســعت و جمعیــت خــود ‪ ۱۵۰‬اثــر ثبــت شــده در اثــار‬ ‫ملــی دارد و از حیــث اســتعدادهای گوناگــون در حــوزه‬ ‫میــراث فرهنگــی غنــی اســت در حالــی کــه از یــک مــوزه‬ ‫باســتان شناســی و مــردم شناســی محــروم اســت‪.‬‬ ‫شاهســوندی تصریــح مــی کنــد‪ :‬تاســیس مــوزه‬ ‫باســتانی شناســی بــا توجــه کاووش هــای متعــدد‬ ‫باســتان شناســی بــه ویــژه در شــهر تاریخــی بلقیــس‬ ‫در ایــن منطقــه بیــش از پیــش احســاس مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش مــوزه هــا در توســعه‬ ‫گردشــگری فرهنگــی‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬مــوزه هــا نشــان‬ ‫دهنــده تاریــخ‪ ،‬فرهنــگ و اداب هــر ملــت بــه شــمار‬ ‫مــی رود و اهمیــت بســزایی در چشــم انــداز توســعه‬ ‫بالــغ بــر ‪۷۵۸‬میلیــارد تومــان اعتبــار عمرانــی برای پــروژه های‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی افــزود‪ :‬ایــن اعتبــار بناســت در پــروژه هــای‬ ‫عمرانــی شــامل مبلــغ ‪ ۳۲۲‬میلیــارد تومــان در بخش روکش‬ ‫اســفالت راههای ســطح اســتان‪ ،‬مبلغ‪ ۹۳‬میلیارد تومان در‬ ‫بخــش احــداث راههــای روســتایی و مبلــغ ‪۷۶‬میلیــارد تومــان‬ ‫در بخــش محرومیــت زداییهزینه شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬مبلــغ ‪۴۳‬میلیــارد تومــان در بخــش نگهــداری‬ ‫راههــای اســتان جهــت عملیــات هــای مســتمر راهــداری‬ ‫و مبلــغ ‪۷۵‬میلیــارد تومــان در بخــش ایمــن ســازی مســتمر‬ ‫راههای ســطح اســتان از جمله خط کشــی ‪ ،‬اجرای روشنایی‬ ‫و رفــع نواقــص روشــنایی محورهــا بویــژه در نقــاط مســکونی‬ ‫و مــه گیــر ‪ ،‬نصــب گاردیــل و بلــوک مفصلــی ‪ ،‬نصــب تابلــو‬ ‫و عالیــم ایمنــی و ‪ ..‬و مبلــغ ‪۵۲‬میلیــارد تومــان بابــت حــذف‬ ‫و اصــاح نقــاط حادثــه خیــز در راههــای اســتان و احــداث و‬ ‫ایمــن ســازی دوربرگردانهــا از دیگــر بخــش هایــی اســت کــه‬ ‫بناســت بــرای انهــا از محــل ایــن اعتبــار هزینــه شــود‪.‬‬ ‫مصدقــی افــزود‪ :‬مبلــغ ‪ ۵/۲۰‬میلیــارد تومــان در بخــش‬ ‫گردشــگری فرهنگــی دارنــد بــه گونــه ای کــه میتــوان‬ ‫بــا نمایــش فرهنــگ و هنــر ســاکنین اصلــی ایــن‬ ‫شهرســتان همچــون کــرد‪ ،‬تــرک و تــات در ایــن مــوزه‬ ‫مــردم شناســی‪ ،‬ضریــب جــذب و مانــدگاری را در ایــن‬ ‫شــهر مســتحق گردشــگری‪ ،‬افزایــش داد‪.‬‬ ‫تکمیل طرح نیازمند ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫سرپرســت اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی اســفراین نیــز مــی گوید‪ :‬بعد از گذشــته‬ ‫ســال هــا بــه تازگــی ‪ ۳۷‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫از محــل منابــع ملــی و اســتانی بــرای تکمیــل مــوزه‬ ‫باســتان شناســی ایــن شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری‬ ‫خراســان شــمالی اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫حامــد وظیفــه شــناس مــی افزایــد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫عملیــات اجرایــی ایــن طــرح مربــوط بــه ســال‪۱۳۹۱‬‬ ‫اســت‪ ،‬در ســالجاری بــرای بازنگــری در مطالعــات و‬ ‫اصــاح نقشــه مــوزه ‪ ۲‬میلیــارد ریــال هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن قــرارداد احــداث فضاهــای‬ ‫جــدای از ســاختمان مــوزه شــامل نمازخانــه‪ ،‬ســرویس‬ ‫بهداشــتی و موتورخانــه مــوزه بــا اعتبــار ‪ ۳۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال منعقــد و عملیــات اجرایــی ان اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وظیفــه شــناس بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬تکمیــل ایــن طــرح‬ ‫نیازمنــد ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار اســت کــه ‪ ۶۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای تکمیــل ســاختمان و الباقــی نیــز بــرای‬ ‫تجهیــز ایــن مــوزه باســتان شناســی نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ظرفیــت هــای موجــود میــراث‬ ‫فرهنگــی در ایــن شهرســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫راســتای مانــدگاری گردشــگران و برداشــتن گام هــای‬ ‫عملــی بــرای شناســاندن اثــار تاریخــی اســفراین وجــود‬ ‫مــوزه باســتان شناســی و مــردم شناســی در ایــن‬ ‫منطقــه امــری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ویتریــن تاریــخ کهن شــهر اســفراین در انتظــار‬ ‫اعتبــار‬ ‫عملیــات ســاخت مــوزه اســفراین در حاشــیه پــارک‬ ‫قائــم ایــن شهرســتان و در زمینــی بــه گســتره ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬متــر و زیربنــای بیــش از ‪ ۹۰۰‬مترمربــع از ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرستان اسفراین در جنوب شرقی استان خراسان‬ ‫شــمالی واقــع اســت و از شــمال بــه شهرســتان های‬ ‫بجنــورد و شــیروان‪ ،‬از شــمال شــرقی بــه شهرســتان‬ ‫فــاروج‪ ،‬از غــرب بــه شهرســتان جاجــرم و از جنــوب‬ ‫و جنــوب شــرقی بــه اســتان خراســان رضــوی محــدود‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ‪ ۱۵۶‬اثــر تاریخــی‪ ،‬مذهبــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و طبیعــی ثبــت در فهرســت ملــی اثــار‬ ‫تاریخــی کشــور دارد کــه از نظــر میــزان اثــار ثبــت ملــی‬ ‫شــده رتبــه نخســت خراســان شــمالی را داراســت‪.‬‬ ‫تعمیــرات اساســی و نگهــداری پــل هــای بــزرگ و ابنیــه فنــی‬ ‫راههــای اســتان و تنقیــه و الیروبــی ابنیــه فنــی و ‪۲۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان بابــت بازســازی و نوســازی نــاوگان ماشــین االت‬ ‫راهــداری اســتان ‪ ،‬مبلــغ ‪۱۱‬میلیــارد تومــان در بخــش تکمیــل‬ ‫و بهســازی راهدارخانــه هــا ‪ ،‬پاســگاه ها و پلیــس راههــا‬ ‫و راههــای دسترســی مجتمــع هــای خدمــات رفاهــی در‬ ‫ســطح اســتان و مبلــغ ‪۲/۱‬میلیــارد تومــان بابــت احــداث پــل‬ ‫عابرپیــاده از دیگــر بخــش هاســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مبلــغ ‪۵/۴۴‬میلیــارد تومــان در بخــش‬ ‫فنــاوری و اجــرای تجهیــزات و تاسیســات ایمنــی جهــت‬ ‫هوشمندســازی جــاده هــا هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ابــاغ اعتبــارات ذکــر شــده‪ ،‬بالــغ بــر مبلــغ ‪۲۴‬‬ ‫میلیــارد تومــان ســهمیه قیر(بنــد ز) جهــت روکــش اســفالت‬ ‫راههــای اســتان بــرای ایــن اداره کل ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بــا صــرف ایــن اعتبارات شــاهد ارتقای ضریب‬ ‫ایمنــی راههــای اصلــی‪ ،‬فرعــی و روســتایی اســتان و افزایــش‬ ‫رضایــت منــدی کاربــران جــاده ای خواهیــم بود‪.‬‬ ‫استان گلستان بالغ بر ‪ 5200‬کیلومتر انواع راه دارد‪.‬‬ ‫ بطــور کلــی سیســتم هــای انژکتــوری بــه ســه‬‫دســته تقســیم مــی گردننــد ‪:‬‬ ‫‪.1‬سیســتم انژکتــوری پاشــش تــک نقطـه ای(‪)SPEI‬‬ ‫ماننــد دوو ریســر‬ ‫‪.2‬سیســتم انژکتوربــه پاشــش چنــد نقطــه ای‬ ‫(‪)MPFI‬کــه درتقریبــا در تمــام خودروهــای‬ ‫اســتفاده شــده اســت‬ ‫‪.3‬سیســتم انژکتــوری پاشــش مســتقیم بنزینــی‬ ‫(‪)GDI‬‬ ‫ مدلهای انژکتوری مختلف‪:‬‬‫‪ : A‬دسته غیر ترتیبی ‪:‬‬ ‫ کــه درایــن دســته چهــار انژکتــور باهــم عمــل پاشــش‬‫راانجــام می دهنــد بــه ایــن دســته مگنتــی مارلــی گفتــه‬ ‫می شــود مانند ســری اول پژوپرشــیا وســمند‬ ‫‪:B‬دسته نیمه ترتیبی ‪:‬‬ ‫ در ایــن دســته انژکتورهــا بصــورت جفــت‬‫جفــت پاشــش می کننــد یعنــی انژگتــور ‪1‬و‪ 4‬باهــم‬ ‫وانژکتورهــای ‪2‬و‪ 3‬نیــز باهم عمــل پاشــش را‬ ‫انجــام می دهنــد کــه بــه گروه ‪  SL96‬معــروف‬ ‫اســت ماننــد پــژو ‪ 405‬و پــژو ‪RD‬‬ ‫‪:c‬دسته ترتیبی‬ ‫ ایــن دســته بــا پیشــرفت تکنولــوژی جایگزیــن‬‫جایگزیــن دو گــروه قبلــی شــد وامــروزه در‬ ‫تمــام اتومبیل هــای ســاخته شــده از ایــن‬ ‫گــروه اســتفاده می گــردد درایــن نــوع ترتیــب‬ ‫پاشــش بصــورت ‪ 1.3.4.2‬میباشــد ایــن دســته‬ ‫معرف‪ S2000  ‬وسیســتم بــوش و‪ simens‬اســت‬ ‫ماننــد پــژو پرایــد و‪206‬‬ ‫ امــا در‪  ECU‬بــرای بررســی خطــای پیــش امــده‬‫کــه چــراغ چــک روشــن می گــردد بایــد دســتگاه‬ ‫دیــاگ را به ‪ ECU‬متصل نمــود بــرای ایــن‬ ‫قســمت یــک کابــل رابــط بیــن ‪ ECU‬و دســتگاه‬ ‫دیــاگ قــرارداده می شــود کــه در خودروهــا ایــن‬ ‫محل متفــاوت می باشــد ‪:‬‬ ‫ در ‪ 206‬داری یک ســوکت ‪ 16‬پایه اســت که در‬‫زیــر فرمــان قــرار دارد ‪ .‬در ‪405‬و پــارس و ســمند‬ ‫در کنــار مخــزن روغــن ترمــز قــرار دارد‬ ‫فرمــان‬ ‫زیــر‬ ‫ســمند ‪ LX‬در‬ ‫در‬ ‫‬‫قراردارد ‪ .‬در ‪ RD‬و ‪ ROA‬نیــز در کنــار مخــزن روغــن‬ ‫ترمــز قــرار دارد ‪ .‬در پیــکان داخــل جعبه ‪ ECU‬قــرار دارد‬ ‫ در زانتیا در داخل جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد‬‫ درسســتم مگنتــی مارلــی میــزان ســوخت و اوانس‬‫جرقــه را میتــوان بطــور دســتی تنظیــم نمود‬ ‫ درمدل ‪ SL96‬فقــط میتــوان مقــدار ســوخت را‬‫بصــورت دســتی تنظیــم نمــود‬ ‫امــا در ایــن مبحــث مــا فقــط بــه تشــریح عملگرهــا‬ ‫می پردازیــم‪:‬‬ ‫عملگرهای سیستم انژکتور عبارتند از ‪:‬‬ ‫ رلــه فن‪.2  ‬کوئــل دوبل‪.3  ‬پمــپ بنزیــن‪.4  ‬‬‫اســتپ موتور‪.5   ‬شــیر برقــی کنیســتر‪.6  ‬عقربه‬ ‫دور ســنج موتور‪.7  ‬چــراغ اخطــار عیــب یــاب‪.8   ‬‬ ‫انژکتــور‪ .9  ‬رلــه دوبــل‬ ‫ امــا پــس از ارســال ســیگنال های کــه از طــرف‬‫سنســورها به ‪ ECU‬کــه ایــن ســیگنال ها بصــورت‬ ‫ولتاژ(انالوگ)به ‪ ECU‬ارســال میگــردد بایــد بــه‬ ‫دیجیتــال تبدیــل گردنــد کــه ایــن کار توســت‬ ‫قســمتی بــه نام ‪A/B‬کــه یــک مدار‪  ‬الکترونیکــی‬ ‫اســت انجــام مــی پذیــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪628‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫تشکیل نخستین انجمن میراث‬ ‫فرهنگی خراسان شمالی‬ ‫باید صادرات از بنادر تسهیل شود‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان های بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬گرمه و جاجرم‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬صادرکننــدگان ایــن اســتان بــا مشــکالت زیــادی در‬ ‫بنــادر مواجــه هســتند کــه بایــد ایــن چالــش هــا تســهیل شــود‪.‬‬ ‫محمد وحیدی در مراســم تقدیر و تجلیل از صادرکنندگان نمونه اســتان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫صادرکننــدگان خراســان شــمالی چنــد هــزار تــن کاال در بنــدر امیرابــاد مازنــدران دارنــد کــه‬ ‫بــا بهانــه هــای مختلــف حمــل نمــی شــود و ایــن امــر موجــب ضــرر صادرکننــدگان اســتان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خراســان شــمالی به دریا راه ندارد و فاقد حمل و نقل ریلی و هوایی اســت‬ ‫و ضــرورت دارد تــا ســهمی در خصــوص ایــن گونــه حمــل و نقــل بــه اســتان اختصــاص‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫نخســتین انجمــن میــراث فرهنگــی اســتان‬ ‫بــا همــکاری یــگان حفاظــت ایــن ســازمان بــا‬ ‫هــدف پاســداری از اثــار ارزشــمند تاریخــی و‬ ‫محوطه هــای باســتانی تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان اظهارداشــت‪ :‬هــزار و ‪۵۰۲‬‬ ‫اثــر تاریخــی در اســتان شناســایی شــده کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۷۱۳‬اثــر در فهرســت اثــار ملی‬ ‫کشــور بــه ثبــت رســیده و ایــن وظیفــه مــا‬ ‫را در حفاظــت از گســتردگی اثــار تاریخــی‬ ‫منطقــه بیشــتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا شــکل گیری ایــن‬ ‫انجمن هــا میــراث ارزشــمند اســتان حراســت‬ ‫و جامعه در مســیر اگاهی بخشــی و ترغیب‬ ‫بــه حفــظ ارزش هــای تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫حرکــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی خراســان شــمالی اضافــه کرد‪:‬‬ ‫ایــن تصمیــم بــه اســتناد بنــد ‪ ۲۱‬مــاده ســه‬ ‫قانــون اساســنامه ســازمان میــراث فرهنگــی‬ ‫کشــور گرفتــه شــد و ایــن انجمــن در در مرکــز‬ ‫اســتان‪ ،‬شهرســتان‪ ،‬روســتاها‪ ،‬بخــش و‬ ‫دهســتان هــا نیــز تشــکیل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن انجمــن نهــادی ملــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و غیرانتفاعــی اســت کــه ‪ ۲۰‬نفــر‬ ‫از مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی اســتان‪،‬‬ ‫ســمن هــا و صاحــب نظــران و خبــرگان‬ ‫میــراث فرهنگــی اســتان عضــو هســتند و‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی طــی حکمــی از‬ ‫ســوی وزیــر میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی بعنــوان رییــس منصــوب‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫کلیــه دســتگاه هــای اجرایــی‪ ،‬نهادهــای‬ ‫عمومــی غیردولتــی‪ ،‬ســازمان هــای مــردم‬ ‫نهــاد و دیگــر افــراد جامعــه بــا ایــن انجمــن‬ ‫بــه منظــور حمایــت‪ ،‬حفاظــت و صیانــت از‬ ‫اثــار میــراث فرهنگــی و معرفــی امــوزش‬ ‫و فرهنــگ ســازی عمومــی و کمــک بــه‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جرائــم علیــه میــراث‬ ‫فرهنگــی مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۴۵‬اثــر از اســتان خراســان شــمالی در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده کــه ایــن‬ ‫تعــداد اثــار شــامل ‪ ۵۲۵‬اثــر تاریخــی‪۵۳ ،‬‬ ‫اثــر طبیعــی و ‪ ۱۴۱‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۶‬اثــر‬ ‫منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی اســتاندار گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه اجــرای جزیــره ای فرایندهــای محرومیت زدایــی توســط‬ ‫ارگان هــای مختلــف در محالت حاشیه نشــین و کــم برخوردار‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬همگرایــی فرادســتگاهی الزمــه تحقق عدالت‬ ‫در ایــن سکونت گاه هاســت‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجر اظهار داشــت‪ :‬منابع اعتباری و طرح های‬ ‫متعــددی در راســتای کاهــش اختــاف در دسترســی بــه‬ ‫خدمــات در محــات مختلــف گلســتان در حــال اجــرا اســت‬ ‫امــا ایــن اقدامــات بــرای مــردم ملمــوس نیســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد در طــرح بازافرینــی اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی محــات ‪ ۲۰۲۰‬گانــه محــات فقیرنشــین‪ ،‬محــروم‪،‬‬ ‫پرخطــر و اســیب خیز حاشیه نشــین‪ ،‬تــاش منســجم تری‬ ‫بــرای دســتیابی بــه عدالــت جامــع شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬در ایــن ســاختار جدیــد‪ ،‬نظــام مســائل‬ ‫محــات مختلــف گــرداوری شــده و اولویــت بــر اســاس‬ ‫ظرفیــت دســتگاه های خدمات رســان ترســیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ترویــج شــعائر الهــی و انجــام‬ ‫اقدامــات تبلیغــی یکــی از اجــزای مهــم مدیریــت شــهری اســت‬ ‫و نمایــش اشــعار و تبلیغــات دینــی در مبلمــان شــهری بایــد در‬ ‫منظــر عمومــی اســتان مشــخص تر باشــد‪.‬‬ ‫علی محمد زنگانه افزود‪ :‬باید در راســتای ترویج شــعائر دینی‬ ‫و الهــی بــه نســل جــوان هماننــد ســال های اوایــل انقــاب‪،‬‬ ‫نمادهــای اســامی در مبلمــان شــهری بــروز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســرمایه گــذاری در تفکــر نســل جدیــد بــه‬ ‫برنامه ریــزی ویــژه و مســتمر دســتگاه های فرهنگــی‪ ،‬مدیــران و‬ ‫مســووالن و به خصــوص خانواده هــا نیــاز دارد و واگــذاری همــه‬ ‫ایــن مســوولیت ها بــه امــوزش و پــرورش‪ ،‬نادرســت اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬خانــواد ه بــه عنــوان اصلی تریــن‬ ‫مرجــع بازتولیــد ســبک زندگــی ایرانــی ‪ -‬اســامی در انجــام‬ ‫وظایــف خــود کوتاهــی کــرده و ایــن مســوولیت مهــم را بــه‬ ‫امــوزش و پــرورش محــول کردنــد‪.‬‬ ‫ســربازان گمنــام امــام زمــان عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف بــا اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی خــود ضمــن شناســایی فعــاالن غیرمجــاز بــازار ارز‪ ،‬حســاب بانکــی بیــش‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الزمه تحقق عدالت در محالت‬ ‫کم برخوردار همگرایی فرا‬ ‫دستگاهی است‬ ‫در مبلمان شهری باید‬ ‫نمایش تبلیغات دینی‬ ‫گلستان مشخص تر باشد‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬حساب بانکی فعاالن‬ ‫غیرمجاز ارزی شناسایی‬ ‫و مسدودسازی شد‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد در مجلــس عنــوان کــرد‪ :‬مشــکالت بانکــی از دیگــر چالــش هــای‬ ‫تولیــد کننــدگان اســتان اســت و بانــک هــا در ایــن زمینــه حمایــت ضعیفــی دارنــد‪.‬‬ ‫اختصاص بیشترین تسهیالت به مسکن‬ ‫وحیدی اظهارداشــت‪ :‬با وجود اینکه حوزه کشــاورزی اســتان مزیت اقتصادی محســوب‬ ‫می شــود ولی در ارایه تســهیالت بانکی در رده چهارم قرار داریم و بیشــترین تســهیالت‬ ‫به حوزه مســکن و کســب و کارهای خرد اختصاص یافته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خراســان شــمالی در شــاخص درامــد خانــوار هــا در بیــن ســایر اســتان هــا‬ ‫پایین تریــن رده را دارد امــا در شــاخص کســب و کار رتبــه ‪ ۱۹‬را بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫اســت و بایــد بــا کمــک بــه بخــش تولیــد ایــن شــاخص هــا را ارتقــاء داد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد در مجلــس شــورای اســامی عنــوان کــرد‪ :‬بایــد اســیایه میانــه را‬ ‫محــور اساســی صــادرات قلمــداد کنیــم کــه در ایــن خصــوص بایــد مزیــت هــای کاالهــای‬ ‫مــورد نیــاز را شناســایی کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ صنعتــی در‬ ‫بیــن ‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در ســه بخــش کشــاورزی بــا ‪ ۳۹.۶‬درصــد‪ ،‬صنعــت بــا‬ ‫‪ ۲۴.۳‬درصــد و خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ســهم ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی بیــش از میانگیــن کشــور اســت امــا در حــوزه‬ ‫صنعــت و خدمــات پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫در راســتای بررســی وضعیــت حمــل و نقــل گلســتان و‬ ‫اســتماع مســائل فعــاالن بخــش حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫کاالی اســتان عــادل مصدقــی مدیــر کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای اســتان در نشســت تعاملــی و هــم افرایــی بــا‬ ‫مدیــران عامــل شــرکتهای تعاونــی حمــل و نقــل بــار اســتان‬ ‫دیــدار و گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫در این جلســه ایوب میرشــاهی معاونت حمل و نقل و محســن‬ ‫یازرلو رئیس اداره حمل و نقل کاالی اســتان و مدیران ‪ ۱۷‬شــرکت‬ ‫تعاونــی حمــل و نقــل حضــور داشــتند کــه اعضــای حا َضــر در‬ ‫خصــوص مســائل و دغدغــه هــای دســت انــدرکاران بخــش حمــل و‬ ‫نقــل بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد‪.‬‬ ‫در پایــان‪ ،‬مصدقــی پــس از احصــا نقطــه نظــرات بخــش‬ ‫حمــل و نقــل‪ ،‬در رابطــه بــا مســائلی نظیــر بیمــه تکمیلــی‬ ‫رانندگان‪،‬بارنامــه هــای غیرواقعــی‪ ،‬ســوخت و اقــام‬ ‫مصرفــی‪ ،‬اهتمــام در تکمیــل مندرجــات بارنامــه و ســایر‬ ‫مــوارد مطروحــه بــه گفتگــو پرداخــت‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۳۰۰‬نفــر از ایــن افــراد را مســدود و پیگیــری قضایــی اعمــال مجرمانــه انهــا را در‬ ‫دســتور کار قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت اطالعــات‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬همزمــان بــا افزایــش اقدامــات ســودجویانه برخــی شــبکه های داللــی در‬ ‫افزایــش کاذب تقاضــا در بــازار ارز و ایجــاد جــو ملتهــب اقتصــادی در چنــد روز‬ ‫گذشــته‪ ،‬ســربازان گمنــام امــام زمــان عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف بــا اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی خــود ضمــن شناســایی فعــاالن غیرمجــاز بــازار ارز‪ ،‬حســاب بانکــی بیــش‬ ‫از ‪ ۲۳۰۰‬نفــر از ایــن افــراد را مســدود و پیگیــری قضایــی اعمــال مجرمانــه انهــا را در‬ ‫دســتور کار قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫بررسـی ها نشــان می دهــد‪ ،‬ایــن افــراد برخــاف مقــررات و ضوابــط اعالمــی‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه خریــد و فــروش غیرمجــاز ارز در بــازار غیررســمی و یــا معامــات فردایــی نمــوده و‬ ‫از ایــن طریــق موجــب اخــال در نظــام ارزی کشــور شــده اند‪.‬‬ ‫وزارت اطالعــات در مســیر مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و حراســت از امنیــت‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اجــازه هرگونــه ســودجویی از ناارامی هــای اجتماعــی و اغتشاشــات‬ ‫صــورت گرفتــه اخیــر را نــداده و بــا هــر اقدامــی کــه موجــب ضربــه بــه معیشــت مــردم‬ ‫شــریف ایــران گــردد‪ ،‬قاطعانــه برخــورد خواهــد کــرد‪» .‬‬ ‫خسارت ‪ ۱۶۲‬میلیارد ریالی‬ ‫حوادث طبیعی به کشاورزی شیروان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نشست تعاملی با مدیران‬ ‫شرکتهای حمل و نقل بار‬ ‫استان‬ ‫رییــس جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیروان در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حــوادث‬ ‫طبیعــی از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۱۶۲‬میلیــارد ریــال بــه اراضــی کشــاورزی‪ ،‬دامــی‪،‬‬ ‫تاسیســات ابیــاری و راه بیــن مــزارع ایــن شهرســتان خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫علــی باقــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین خســارت بــه ‪ ۱۵۱‬هکتــار از بــاغ هــای ســیب و‬ ‫انگــور شهرســتان بــه مبلــغ ‪ ۸۸‬میلیــارد و ‪ ۱۹۹‬میلیــون ریــال و ‪ ۴۰۱‬هکتــار اراضــی زراعــی‬ ‫گنــدم و جــو بــه مبلــغ ‪ ۶۷‬میلیــارد و ‪ ۸۴۶‬میلیــون ریــال وارد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن مــدت کمتریــن خســارت بــه ســه هــزار متــر راه‬ ‫بیــن مــزارع و تاسیســات ابیــاری بــه مبلــغ یــک میلیــارد و ‪ ۸۵۰‬میلیــون ریــال بــراورد‬ ‫شــده اســت و ســیل و بارندگی شــدید به ســه باب دامداری و مرغداری با چهار میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریــال خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس جهــاد کشــاورزی شــیروان تصریــح کــرد‪ :‬این شهرســتان ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتار عرصه‬ ‫کشــاورزی و باغــی دارد کــه هفــت هــزار و ‪ ۲۰۱‬هکتــار از اراضــی و هــزار و ‪ ۸۸‬هکتــار باغی‬ ‫اســتان بیمــه اســت و بایــد ایــن پوشــش بیمــه ای افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بیمــه محصــوالت کشــاورزی بــه واســطه تاثیــر ان در تقویــت اقتصــاد‬ ‫ملــی‪ ،‬افزایــش انگیــزه دهقانــان‪ ،‬کاهــش خطرپذیــری شــغل کشــاورزی و تضمیــن‬ ‫ســرمایه کشــاورزان در زمــان بــروز حــوادث غیرمترقبــه و از بیــن رفتــن محصولشــان‬ ‫اهمیــت و تاثیــر بــه ســزایی دارد‪.‬‬ ‫باقــرزاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬منابــع ابــی ضعیــف و نــزوالت جــوی کــم‪ ،‬وقــوع پرشــمار‬ ‫حــوادث غیرمترقبــه از جملــه ســیل و زلزلــه‪ ،‬ســرمازدگی‪ ،‬حمله افات مختلف و نوســان‬ ‫قیمــت محصــوالت کشــاورزی از جملــه عواملــی اســت کــه ضــرورت بیمــه کشــاورزی و‬ ‫اگاهــی بخشــی بــه زارعــان را بیــش از پیــش در خراســان شــمالی نمایــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان در ســال هــای اخیــر دوران خشکســالی و کم ابــی‬ ‫ســختی را بــه خــود دیــده اســت ضمــن اینکــه ســرما و ســیل نیــز بدلیل تغییــرات اقلیمی‬ ‫بــه کشــاورزان ایــن منطقــه خســارت زیــادی وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و باغــی دارد کــه ‪ ۱۲‬هــزار بهــره بــردار‬ ‫از ایــن بخــش ارتــزاق مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪628‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫باید اولویت اصلی دستگاه های‬ ‫گلستان ایجاد فرصت های‬ ‫جدید شغلی باشد‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ایجــاد فرصــت شــغلی‪ ،‬اولویت‬ ‫مهم و مورد تاکید دولت ســیزدهم اســت و در این راســتا مســووالن دســتگاه های اســتان باید‬ ‫بــرای تحقــق ایــن هــدف مهــم تــاش خــود را مضاعــف کنند‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی در کارگــروه اشــتغال گلســتان اظهــار امیــدواری کــرد کــه مدیــران‬ ‫دســتگاه های اســتان مســیر تغییــر و تحــول در حــوزه اشــتغال را در پیــش بگیرنــد و دغدغــه‬ ‫جوانــان را در ایــن حــوزه برطــرف ســازند‪.‬‬ ‫وی از مدیــران دســتگاه ها خواســت بــرای ایجــاد فرصــت شــغلی بیــش از گذشــته تــاش کنند‬ ‫تــا برنامــه پیش بینــی شــده اســتان در مســیر کاهــش بیــکاری زودتــر از موعــد محقق شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر ایجــاد قــرارگاه عملیاتــی‬ ‫اشــتغال اســتان گفــت‪ :‬ایــن قــرارگاه می توانــد موانــع فــراوری شــتاب در ایجــاد فرصت هــای‬ ‫شــغلی را از میــان بــردارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬امســال بــا ثبت ‪۲۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۷‬فرصــت شــغلی توســط دســتگاه های مرتبــط در ســامانه کارا‪ ۶۴ ،‬درصــد تعهــد ‪۳۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۱۰‬نفــری گلســتان در ایجــاد شــغل محقــق شــد‪.‬‬ ‫حســین خواجه مظفــری در خصــوص راســتی ازمایــی اشــتغال گفــت‪ :‬راســتی ازمایــی صــورت‬ ‫گرفتــه اشــتغال گلســتان امســال بــا هــزار و ‪ ۸۶۴‬مــورد معــادل ‪ ۷۴‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی در حــوزه میــزان نــرخ مشــارکت اقتصــادی و بیــکاری گلســتان گفــت‪ :‬نــرخ مشــارکت‬ ‫اقتصــادی و بیــکاری اســتان بــه ترتیــب ‪ ۳۷.۳‬و ‪ ۷.۶‬درصــد و میانگیــن کشــوری ایــن رقــم ‪۴۱‬‬ ‫و ‪ ۸.۹‬درصــد اســت کــه تــاش دســتگاه ها بــرای توســعه اشــتغال گلســتان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی گزارشــی از عملکرد دســتگاه ها و بانک های عامل گلســتان در بخش پرداخت تســهیالت‬ ‫اشــتغال در قالب طرح های مشــاغل خانگی‪ ،‬روســتایی و عشــایری‪ ،‬کارورزی و مهارت اموزی‬ ‫ارائــه داد و گفــت‪ :‬افزایــش اثــرات اجــرای ایــن طرح هــا بــه همراهــی و همــکاری مســووالن در‬ ‫برداشــتن موانع نیــاز دارد‪.‬‬ ‫خواجــه مظفــری همچنیــن بــر همــکاری دســتگاه ها در جــذب ســهمیه ‪ ۵۵۰‬نفــری طــرح‬ ‫کارورزی بــرای دانــش اموختــگان دانشــگاهی تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬تاکنــون فقــط ‪ ۱۱‬درصــد از‬ ‫ســهمیه ابــاغ شــده محقــق شــده اســت‪..‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫عامل نشر اکاذیب و تشویش اذهان‬ ‫عمومی شیروانی در فضای مجازی‬ ‫دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از شناســایی و‬ ‫دســتگیری فــردی کــه بــا نشــر اکاذیــب در فضای مجازی‏ســعی‬ ‫در تشــویش اذهــان عمومــی و ایجــاد اشــوب و ناامنــی در ان‬ ‫شهرســتان را داشــت‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پی‏رصــد فضــای مجــازی توســط کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا شهرســتان شــیروان یــک نفــر خانــم کــه بــا انتشــار مطالــب‬ ‫‏کــذب در فضــای مجــازی قصــد تشــویش اذهــان عمومــی‬ ‫و ناامنــی و ایجــاد اشــوب در ان شهرســتان را داشــت‏تحــت‬ ‫تعقیــب پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پرونــده پــس از اقــرار بــه فعالیــت‏مجرمانــه‬ ‫خــود در فضــای مجــازی بــا تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫یگانــه پــور تصریــح کــرد‪ :‬برابــر مــاده ‪ 18‬قانــون جرائــم رایان ـه ای‬ ‫هرکــس بــه قصــد اضــرار بــه غیــر یــا‏تشــویش اذهــان عمومــی یــا‬ ‫مقامات رســمی به وســیله ســامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیب‬ ‫را منتشــر‏کنــد افــزون بــر اعــاده حیثیــت بــه حبــس از نودویــک‬ ‫روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج میلیــون ریــال تــا چهــل‬ ‫‏میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫سارق سابقه دار با ‪ 9‬فقره‬ ‫سرقت در شیروان دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری یــک‬ ‫ســارق ســابقه دار و کشــف ‪ 9‬فقــره ســرقت خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬‏در پــی اعــام چنــد مــورد ســرقت‬ ‫در ســطح ایــن شهرســتان‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران‏تجســس کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی (ع)‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ایــن شهرســتان قــرار گرفــ ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تیم هــای گشــتی در ســطح‬ ‫شهرســتان در ایــن رابطــه فعــال و بــا رصــد اطالعاتــی‬ ‫موفــق‏بــه شناســایی و دســتگیری یــک نفــر ســارق شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ســارق در بازجویی هــای انجام شــده بــه ‪ 9‬فقــره‬ ‫‏ســرقت اعتــراف کــرد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهــم بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی‬ ‫‏معرفــی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع‬ ‫از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‏طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫همکاری و تعامل پلیس‬ ‫و دستگاه قضا امنیت جامعه‬ ‫را تضمین خواهد کرد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه تعامــل و همــکاری‬ ‫مســتمر و مثبــت پلیــس بــا دســتگاه قضایــی را عاملــی‬ ‫بــرای تضمیــن‏امنیــت در جامعــه برشــمر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضــا قائمی نــژاد» بــه همــراه جمعــی‬ ‫از کارکنــان انتظامــی شهرســتان‏گرمــه بــا «مظفــری»‬ ‫دادســتان شهرســتان دیــدار کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه در ایــن دیــدار بــا‬ ‫تقدیــر از حمایــت و همــکاری بــا پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫یقینــاً‪ ،‬امنیــت پایــدار‏در جامعــه درگــرو تعامــل مثبــت‬ ‫و ســازنده‪ ،‬همدلــی و همســویی دســتگاه قضایــی و‬ ‫نهادهــای تاثیرگــذار در امنیــت بــا پلیــس‏اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش تعامــات قضایــی و‬ ‫انتظامــی امنیــت جامعــه را تضمیــن می کنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫پلیــس مصمــم اســت بــا‏افــرادی کــه درصــدد بــه رهــم‬ ‫زدن ارامش خانواده ها و گســترش بســترهای ناامنی در‬ ‫ســطح شهرســتان باشــند‪ ،‬برخــورد‏قاطــع کنــد‏‪.‬‬ ‫مسیر دسترسی به ابشار‬ ‫شیراباد رامیان ایمن سازی شد‬ ‫هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل‬ ‫طرح ابرسانی کالله نیاز است‬ ‫دادســتان مرکــز گلســتان گفــت‪ :‬بــا هــدف احقــاق حقــوق عامــه‪ ،‬محــدوده‬ ‫دسترســی بــه ابشــار شــیراباد شــهر خان ببیــن شهرســتان رامیــان بــا پیگیــری‬ ‫دادســتانی ایمن ســازی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از دادگســتری گلســتان‪ ،‬محمــود اســپانلو‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬در پــی جــان باختــن ‪ ۲‬کــودک بــر اثــر ســقوط ســنگ در ابشــار‬ ‫شــیراباد خــان ببیــن‪ ،‬دادســتان مرکــز اســتان پیگیــر رفــع خطــر ایــن منطقــه‬ ‫گردشــگری شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا پیگیری هــای انجــام شــده بــه مــوازات دیــوار ِ ابشــار کــه ســنگ از ان‬ ‫ســقوط کــرده اســت بــه فاصلــه پنــج متــر‪ ،‬ســتون فلــزی و فنـس نصــب شــد و در‬ ‫مســیر منتهــی بــه ابشــار هــم یــک پــل چوبــی‪ ،‬ایمن ســازی گردیــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان از تشــکیل یــک تیــم از کارشناســان منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫حــوادث و زمیــن شناســی بــرای ایمــن ســازی بلندمــدت ایــن مــکان گردشــگری خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بررســی اقدامــات فعلــی انجــام شــده در رفــع خطــر و تدویــن دیگــر‬ ‫اقدامــات ضــروری بــرای ایمــن ســازی منطقــه از ماموریت هــای ایــن تیــم اســت‪.‬‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬دســتگاه قضایــی اجرایــی شــدن نظــرات ایــن تیــم کارشناســی‬ ‫بــرای ایمن ســازی منطقــه گردشــگری ابشــار شــیراباد را از دســتگاه های متولــی‪،‬‬ ‫پیگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬شــهریورماه امســال در حادثــه ســقوط ســنگ بــه دلیــل فرســایش خــاک در‬ ‫ارتفــاع اول ابشــار شــیراباد شــهر خان ببیــن شهرســتان رامیــان ‪ ۲‬کــودک ســه و ‪۹‬‬ ‫ســاله کشــته و چهــار نفــر مجــروح شــدند‪.‬‬ ‫ابشــار شــیراباد از جملــه ابشــارهای طبیعــی رامیــان اســت کــه در بوســتان جنگلــی‬ ‫زیبایــی بــه همیــن نــام واقــع اســت‪ ،‬ایــن ابشــار و بوســتان ان در فاصلــه ‪ ۶‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب جــاده بیــن المللــی شــمال ‪ -‬مشــهد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه گفــت ‪ :‬تکمیــل طــرح ملــی ابرســانی بــه شــهر کاللــه و چنــد روســتای حومــه ان بــه‬ ‫عنــوان یکــی از مطالبــات اصلــی مــردم منطقــه بــه حداقــل هــزار میلیــارد اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫فرهــاد شــیبک اظهارداســت‪ :‬کاللــه جــزو شــهرهایی اســت کــه طــرح ابرســانی ان از ســال ‪ ۱۳۹۳‬بــا‬ ‫هــدف تامیــن اب اشــامیدنی شــهر کاللــه و روســتاهای اقمــاری ان شــامل «ای درویــش‪ ،‬کوســه‪،‬‬ ‫قوجمــز و اجن یلــی» در افــق ‪ ۱۴۱۵‬بــا جمعیــت تحــت پوشــش بیــش از ‪ ۷۸‬هــزار نفــر اغــاز شــد امــا‬ ‫بعــد از گذشــت هشــت ســال فقــط حــدود ‪ ۴۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر کاهــش حجــم اب هــای ســطحی‪ ،‬مهمتریــن دلیل قطعی بخشــی از اب شــهر‬ ‫کاللــه نبــود پیشــرفت مناســت در عملیــات فیزیکــی ایــن طــرح شــامل حفــر ‪ ۶‬حلقــه چــاه و ایجــاد ‪۹‬‬ ‫هــزار مترمکعــب مخــزن بــا مدیریــت شــرکت اب منطقـه ای اســتان گلســتان اســت و در ســال های‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تــا ‪ ۱۳۹۸‬و اواســط ‪ ۱۳۹۹‬کمتریــن میــزان تخصیصــی را داشــت‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنــون فقــط ‪ ۲۶‬میلیــارد تومــان بــرای طــرح ابرســانی شــهر‬ ‫کاللــه تخصیــص یافــت و بــا پیگیــری نماینــده مــردم شــرق گلســتان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫وزارت نیــرو قــول داد از محــل اعتبــارات ملــی و اســتانی رونــد اجــرای ایــن طــرح تســریع شــود‪.‬‬ ‫شــیبک با بیان اینکه اب اشــامیدنی کالله از طریق هفت حلقه چاه و چشــمه اق ســو با دبی ‪۱۴۵‬‬ ‫لیتــر بــر ثانیــه تامیــن می شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬طبــق اعــام کارشناســان بــا تــداوم خشکســالی ها‪،‬‬ ‫دبــی اب چشــمه اق ســو در ســال های اخیــر کاهــش یافتــه و ســطح اب چاه هــا نیــز پاییــن امــده و در‬ ‫ایــن شــرایط بایــد هرچــه زودتــر طــرح ملــی ابرســانی بــه شــهر کاللــه به ســرانجام برســد‪.‬‬ ‫وی مجمــوع نیــاز اب اشــامیدنی مــردم شــهر کاللــه را ‪ ۱۸۰‬تــا ‪ ۱۹۰‬لیتــر برثانیــه اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون بــا کاهــش میــزان اب هــای ســطحی و حجــم ابدهــی چاه هــا مــردم ایــن شــهر بــا کمبــود‬ ‫‪ ۹۰‬لیتــر برثانیــه اب اشــامیدنی درگیــر هســتند‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه گفــت‪ :‬ایــن وضعیــت باعــث فشــار مضاعــف بــه مــردم شــهر کاللــه بــه ویژه ســاکنان‬ ‫مناطق با ارتفاع بیشــتر در دسترســی به شــبکه ابرســانی و در نتیجه قطعی چندین ســاعته و جیره‬ ‫بندی اب شــده اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫سایه نویسی در دنیای‬ ‫رسانه‬ ‫بســیاری از مــردم گمــان مــی کننــد جمــات‪ ،‬توئیتهــا‪،‬‬ ‫متــن هــا‪ ،‬پســت هــا و کپشــن هایــی کــه ســلبریتیها‬ ‫و برخــی افــرادی کــه بــه مــدد فضــای مجــازی چهــره‬ ‫شــده اند‪ ،‬در ســایتها و صفحــات شــخصی شــان‬ ‫منتشــر مــی ســازند و از انهــا بــا عنــوان پســت معنــادار‬ ‫فــان بازیکــن‪ ،‬فــان خواننــده‪ ،‬فــان مجــری و ‪...‬‬ ‫یــاد می شــود‪ ،‬زائیــده ذهــن خــود انهاســت و توســط‬ ‫خودشــان تولیــد و منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ایــن چنیــن نیســت و اکثــر ایــن‬ ‫نوشــته توســط افــرادی بــه نــام «ســایه نویــس»‬ ‫خلــق می شــود و تنهــا توســط ســلبریتی هــا و افــراد‬ ‫مشــهور منتشــر می شــوند!‬ ‫در حقیقت بیشتر اشخاص مشهور پست های وبالگ‪،‬‬ ‫توئیت هــا و کپشــن های اینستاگرام شــان را خودشــان‬ ‫نمی نویســند‪ ،‬بلکــه بســیاری از ان هــا ســایه نویس هایــی‬ ‫را اســتخدام کرده انــد کــه برایشــان تولیــد محتــوی مــی‬ ‫کننــد و ایــن نوشــته ها را‪ ،‬بــه اســم خودشــان‪ ،‬در فضــای‬ ‫مجــازی یــا نشــریات و ســایت هــا منتشــر می کننــد‪.‬‬ ‫حتــی جمــات بــه ظاهــر ســاده ای کــه شــاید در نــگاه‬ ‫اول خیلــی معمولــی و عــادی بــه نظــر برســند‪ ،‬دارای یــک‬ ‫پشــتوانه فکــری هســتند و اکثــر ایــن افــراد خودشــان‬ ‫قــادر بــه نوشــتن چنیــن جمالتــی نیســتند‪ .‬اینکــه محســن‬ ‫تنابنده متنی منتشــر می ســازد و در ان «ارزوی مردن از‬ ‫خوشــی می کند» یا در مســابقات مقدماتی جام جهانی‬ ‫فوتبــال بعــد از همگــروه شــدن مــا بــا عــراق و ســوریه و‬ ‫لبنــان‪« ،‬تیــم ایــران را مــادر خــرج» مــی نامــد یــا علــی‬ ‫کریمــی کــه یــک روز صحبــت رهــا کــردن و رفتــن مــی کنــد‬ ‫تــا بدانیــم «اگــر مانــده‪ ،‬رفتــن را بلــد بــوده» و روزی «خانه‬ ‫بــدون خــاک» را نمــی پســندد و‪ ...‬عمدتــا ًتوســط همیــن‬ ‫ســایه نویــس هــا خلــق مــی شــوند‪ .‬ایــن دســت عبــارات و‬ ‫جمــات بــا اهــداف خــاص سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬ورزشــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و ‪ ...‬بــه منظــور بهــره بــرداری هــای شــخصی یــا‬ ‫اجتماعــی منتشــر مــی شــوند کــه در خوشــبینانه تریــن‬ ‫حالــت هــدف جــذب مخاطــب یــا دنبــال کننــده بیشــتر و‬ ‫بــه تبــع ان بیشــتر دیــده شــدن اســت‪.‬‬ ‫بایــد اشــاره کــرد ســایه نویســی تنهــا مختــص کشــور مــا‬ ‫نیســت و اکثــر افــراد مشــهور دنیــا بــرای نوشــتن حتــی‬ ‫زندگــی نامــه‪ ،‬کتــاب و مقــاالت شــان در قبــال پرداخــت‬ ‫دســتمزد از ســایه نویــس هــا کمــک مــی گیرنــد و اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت فکــری دیگــران فــی نفســه ایــرادی نــدارد‪ ،‬امــا‬ ‫انتشــار برخــی پســت هــا و توئیــت ها در هفتــه های اخیر‬ ‫توســط ســلبریتی ها و افراد مشــهور کشــور ما نشــان داد‪،‬‬ ‫جهــت گیــری هــا و اهــداف تعــدادی از انهــا فراتــر از جــذب‬ ‫فالوئــر و یــا دیــده شــدن بیشــتر اســت تــا جایــی کــه حتــی‬ ‫عــده ای معتقدنــد برخــی ســلبریتی هــا در تــور نیروهــای‬ ‫معانــد و ســازمان هــای امنیتــی خــاص افتــاده اند و مجبور‬ ‫بــه انتشــار پســت هــای براندازانــه هســتند‪.‬‬ ‫بــه هــر روی انچــه مســلم اینکــه در دنیــا ســلبریتی هــا‬ ‫و افــراد مشــهور بــه ســبب داشــتن جایــگاه اجتماعــی و‬ ‫تاثیرگــذاری مســتقیم بــر روی افــکار عمومــی جامعــه‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه جوانــان و نوجوانــان‪ ،‬دارای محدودیــت هــای خاصــی‬ ‫هســتند و حــق اظهــار نظــر خــارج از حــوزه فعالیــت خــود‬ ‫ندارنــد و در غیــر ایــن صــورت بــا برخــورد نهادهــای امنیتــی‬ ‫مواجــه مــی شــوند‪ .‬امــا در کشــور ما ســلبریتی هــا به خود‬ ‫اجــازه مــی دهنــد بــدون در نظــر گرفتــن عواقــب و تبعــات‬ ‫انتشــار مطالــب‪ ،‬هــر محتویــی را کــه ســایه نویســان‬ ‫برایشــان خلــق مــی کننــد‪ ،‬منتشــر ســازند‪.‬‬ ‫اینکــه عنــان اراده و نگــرش خــود را عامدانــه دســت‬ ‫یــک ســایه نویــس بســپاریم و در حالــی کــه بــه شــخصه‬ ‫دارای جایــگاه اجتماعــی و اقتصــادی هســتیم‪ ،‬بــه طعنــه‬ ‫ارزوی مــردن از خوشــی کنیــم و یــا از زیــر لحــاف و روی‬ ‫مبــل مــردم را بــه مبــارزه دعــوت کنیــم ( اسلکتویســم)‪،‬‬ ‫تنهــا دمیــدن در اتــش بــی ثباتــی و نــا ارامــی اســت و‬ ‫دود ان بــه چشــم همــه خواهــد رفــت‪ .‬انتقــاد از شــرایط‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬وجــود برخــی نابســمانی هــا‪ ،‬بــی توجهــی هــا‪،‬‬ ‫ســوءمدیریت هــا در اداره بخــش هایــی از حکومــت غیــر‬ ‫قابــل انــکار اســت ولــی ای کاش هــر کــس از ظرفیتــی کــه‬ ‫دارد بــه شــیوه صحیــح بــرای اصــاح امــور اســتفاده کنــد و‬ ‫دســتکم از ســایه نویــس هــا بخواهیــم هــر از گاهی نکات‬ ‫مثبــت را هــم قلمــی کننــد!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 15‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪628‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫«حمید علی اکبری»‬ ‫طالق عاطفی‬ ‫همــه ازدواج هــا بــا چالش هــا و شــرایط بــاال و‬ ‫پاییــن زیــادی روبه رومی شــوند؛ مهــم نیســت چقــدر‬ ‫‏همدیگــر را دوســت داریــد؛ بــه هــر حــال زندگــی با یک‬ ‫شــخص دیگــر و تقســیم کــردن زندگــی شــما‏باهم کار‬ ‫اســانی نیســت؛ مخصوصــا ًوقتــی بچ ـه دار شــوی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طــاق عاطفــی چیســت؟ طــاق عاطفــی زمانــی‬ ‫اتفــاق می افتــد کــه زن‪ ،‬مــرد یــا هــر دو نفــر‪ ،‬از‬ ‫زندگــی مشــترک خســته شــوند و به ســادگی ارتبــاط‬ ‫خــود‏را باهــم قطــع کننــد؛ در ایــن مرحله فرد نســبت‬ ‫بــه شــریک زندگــی خــود و همچنین نســبت به رابطه‬ ‫عاطفــی و جنســی بــا‏همســر خــود بی تفــاوت اســت‏‪.‬‬ ‫درواقــع ایــن افــراد از نظر عاطفی از هم جداشــده اند؛‬ ‫امــا ممکــن اســت بــه دلیــل مختلفــی همچــون حضــور‬ ‫فرزنــدان و‪ ...‬بــرای‏طــاق اقــدام نکنند‏‪.‬‬ ‫برای چی کودکان خالق تبدیل‬ ‫به دانش اموزان بی استعداد‬ ‫می شوند؟‬ ‫نشانه های طالق عاطفی‬ ‫یکی از راه های که برای پیشگیری از طالق عاطفی‬ ‫وجــود دارد ایــن اســت؛ بــه عالئــم و هشــدارهای‬ ‫توجــه داشــته باشــید‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬شــما تغییــر کرده ایــد‪:‬‏ یکــی از نشــانه های‬ ‫طــاق عاطفــی کــه به مرورزمــان اتفــاق می افتــد ایــن‬ ‫اســت کــه زن و مــرد بــه تدریــج تغییــر می کننــد؛ ایــن‬ ‫‏تغییــر گاهــی ممکــن اســت کــه باهم رشــد می کنید؛‬ ‫امــا گاهــی تغییــرات در جهتــی اســت کــه فاصلــه‬ ‫بیــن شــما دو نفــر را زیــاد‏می کنــد‪ .‬در طــاق عاطفــی‬ ‫عالیــق هــر دو شــما تغییــر کــرده و دیگــر حرفــی‬ ‫زیــادی بــرای گفتگــو نداریــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬خیانــت‪:‬‏ اگرچــه خیانــت بــه همســر‪ ،‬اغلــب‬ ‫فیزیکی و جســمی اســت و می تواند با مجموعه ای از‬ ‫مشــکالت‪ ،‬مثــا ًفاصلــه یــا‏ناســازگاری جنســی مرتبــط‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا ایــن امــر در حــوزه مشــکالت عاطفــی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬وقتــی همســرتان بــه شــما خیانــت‏می کنــد‬ ‫ایــن خیانــت می تواندبه طورکلــی احســاس شــما را‬ ‫نســبت بــه او تغییــر دهــد؛ حتــی اگــر مایــل باشــید‬ ‫فرصــت دیگــری بــه‏او بدهیــد‪ ،‬اســیب روحــی کــه بــه‬ ‫شــما واردشــدهجبران ناپذیر اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬عــدم صمیمــت‪:‬از دیگــر عالئــم طــاق عاطفــی‬ ‫کــه بایــد بــه ان توجــه کــرد ایــن اســت کــه صمیمــت‬ ‫بیــن شــما از بیــن مـی رود؛ شــریک زندگی‏شــما دیگر‬ ‫هرگــز در مــورد روز خــود بــا شــما صحبــت نمی کنــد؛‬ ‫معمــوال ً بــرای هــر چیــزی غــر می زنــد او دیگــر‬ ‫نمی خواهــد شــما را‏نــوازش کنــد‪ .‬همچنیــن امیدها‪،‬‬ ‫ارزوهــا و رویاهــای کــه زمانــی باهممی ســاختید‬ ‫اهمیــت خــود را از دســت داده انــد؛ ایــن عــدم‬ ‫‏صمیمــت می توانــد روی رابطــه جنســی شــما هــم‬ ‫تاثیــر بگــذارد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬مشــاجره دائمــی‪ :‬داشــتن خانــه ای ارام و‬ ‫امــن‪ ،‬بــا یــک شــریک دلســوز‪ ،‬خواســته هــر زن و‬ ‫مــردی اســت‪ ،‬امــا اگــر شــما و شــریک زندگی تــان بــر‬ ‫ســر‏همــه چیزهــا کلنجــار می رویــد و دائماًباهــم بحث‬ ‫می کنیــد ان محیــط ارام هرگــز بــه وجــود نمی ایــد‏‪.‬‬ ‫دالیل طالق عاطفی‬ ‫بــروز نشــانه های طــاق عاطفــی در یــک ازدواج‬ ‫می توانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬عدم صمیمیت‬ ‫‏‪ -2‬ارتباطات ضعیف‬ ‫‏‪ -3‬مشکالت مالی و از دست دادن شغل‬ ‫‏‪-4‬عدم وجود اهداف مشترک‬ ‫‏‪ -5‬ازدواج اجباری‬ ‫راه های پیشگیری و درمان طالق عاطفی‬ ‫‏‪ -1‬تالش هــای همســرتان را بشناســید و از او‬ ‫قدردانــی کنیــد‬ ‫‏‪ -2‬بــه خواســته های کوچکــی کــه بــه زبــان م ـی اورد‬ ‫توجــه کنیــد‬ ‫‏‪ -3‬صمیمت فیزیکی را فراهم کنید‬ ‫‏‪ -4‬بپرسید‪ ،‬گوش دهید و همدلی کنید‬ ‫‏‪ -5‬مشاوره خانواده و ازدواج‬ ‫جــان گاتمــن‪ :‬زمانــی کــه مردهــا در ازدواج تاثیــر‬ ‫مثبــت همســر خــود در زندگــی را بــه رســمیت‬ ‫می شناســد زندگــی‏زناشــویی شــیرین تری را تجربــه‬ ‫می کننــد و از طــاق عاطفــی دور می شــوند‏‪.‬‬ ‫برگرفته از مهارت های زندگی زناشویی‬ ‫(( میتو مک کی؛کیم پالک)) ترجمه شمس الدین‬ ‫حسینی‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬ســتوان دوم «حمیــد علی اکبــری»‬ ‫کارشــناس اداره مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی‬ ‫هدی ســادات پاک نهــاد ‪ -‬خالقیــت‪ ،‬از ســن دوســالگی‬ ‫در کــودکان ظاهــر می شــود و در ســن ‪ 10‬ســالگی بــه اوج‬ ‫خــود می رســد امــا بــا ورود کــودکان بــه مدرســه‪ ،‬به تدریــج‬ ‫خالقیــت در ان هــا کاهــش می یابــد امــا ســوال اساســی‬ ‫ایــن اســت کــه چــرا ایــن کــودکان بااســتعداد و خــاق بــه‬ ‫دانش اموزانــی تبدیــل می شــوند کــه از به کارگیــری تفکــر‬ ‫هوشــمند و خالقیــت خــود لــذت نمی برنــد؟ معلمــان در‬ ‫رشــد خالقیــت در کــودکان چــه نقشــی دارنــد؟‬ ‫موضــوع تقویــت خالقیــت در دانــش امــوزان از موضوعات‬ ‫بســیار مهمــی اســت کــه بــدون شــک در اینــده و سرنوشــت‬ ‫دانــش امــوزان تاثیــر مثبتــی خواهــد داشــت‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫اهمیــت ایــن مســئله‪ ،‬اگــر نگوییــم همــه‪ ،‬اکثــر مــدارس مــا‬ ‫همچنــان به صــورت صنعتــی‪ ،‬یــا ماننــد یــک کارخانــه اداره‬ ‫می شــوند؛ کــودکان بــر اســاس ســن و توانایی هایشــان‬ ‫ماننــد یــک خــط تولیــد در کالس هــا قــرار داده می شــوند و‬ ‫روزانــه به صــورت ســازمان یافته و منظــم‪ ،‬مطالــب درســی را‬ ‫امــوزش می بیننــد کــه بعیــد اســت خیلــی از ان مطالــب‪ ،‬در‬ ‫زندگــی اینــده چنــدان بــه کار بیاییــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه انکــه «پــرورش اســتعدادها و کمــک بــه‬ ‫تقویــت خالقیــت» یکــی از اهــداف امــوزش و پــرورش‬ ‫محســوب می شــود امــا در اکثــر مــوارد‪ ،‬مــدارس بــه‬ ‫صــورت خــوداگاه یــا ناخــوداگاه موجــب تضعیــف و حتــی‬ ‫تضییــع خالقیــت می شــوند‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫خالقیــت در اموزش وپــرورش به انــدازه ســواد اهمیــت‬ ‫دارد و بایــد بــه ان‪ ،‬بــه همــان انــدازه توجــه داشــت زیــرا‬ ‫هــر کودکــی دارای پتانســیل ذاتــی خالقیــت اســت امــا‬ ‫ایــن مســئله خودبه خــود اتفــاق نمی افتــد بلکــه نیــاز بــه‬ ‫امــوزش و جهت گیــری مناســب دارد‪ .‬بــا توجــه بــه شــروعِ‬ ‫پــرورش خالقیــت از کالس درس‪ ،‬معلمــان نقــش بســیار‬ ‫مهمــی در ایجــاد و تقویــت ایــن فراینــد ایفــا می کننــد‪.‬‬ ‫نبوغ خالقیت در چه گروه سنی بیشتر است؟‬ ‫دکتــر جــورج لنــد و بــث ژرمــن (پژوهشــگر حــوزه خالقیــت)‬ ‫در ســال ‪ ،1968‬بــه مــدت دو دهــه‪ ،‬بــرای ازمایــش خالقیت‬ ‫بــر روی ‪ 1600‬کــودک تحقیقاتــی انجــام دادنــد‪ .‬در ابتــدای‬ ‫ـودکان پنــج ســال‪ ،‬مــورد ازمایــش قــرار گرفتنــد‬ ‫مطالعــه‪ ،‬کـ‬ ‫ِ‬ ‫و در مرحلــه بعــد‪ ،‬همــان ســطح خالقیــت‪ ،‬در کــودکان ‪ 10‬و‬ ‫‪ 15‬ســال مــورد ازمایــش گرفــت‪.‬‬ ‫نتایــج ســطح نبــوغ خالقیــت در ایــن دانــش امــوزان‬ ‫به تناســب ســن نشــان داد که خالقیت در میان کودکان‬ ‫‪ 5‬ســاله ‪ 98‬درصــد‪ ،‬در بیــن ‪ 10‬ســاله ها ‪ 30‬درصــد و‬ ‫در میــان نوجوانــان ‪ 15‬ســاله ‪ 12‬درصــد اســت‪ .‬دکتــر‬ ‫لنــد‪ ،‬ازمایــش مشــابهی را بــرای ‪ 280000‬بزرگ ســال بــا‬ ‫میانگیــن ســنی ‪ 31‬ســال انجــام داد امــا ســطح خالقیــت‬ ‫ان هــا بــه ‪ 2‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫خالقیت را در دانش اموزان توسعه دهید‬ ‫کــودکان در ســنین مدرســه معمــوال ً بــه فعالیت هــای‬ ‫خالقانــه عالقــه زیــادی نشــان می دهنــد‪ .‬فعالیت هــای‬ ‫خالقانــه ماننــد نقاشــی‪ ،‬اواز‪ ،‬نمایــش‪ ،‬هنــر و‬ ‫صنایع دســتی باعــث توســعه خالقیــت و تخیــل‪،‬‬ ‫افزایــش اعتمادبه نفــس‪ ،‬بیــان احساســات‪ -‬افــکار و‬ ‫عقایــد به صــورت کالمــی و غیرکالمــی‪ ،‬تمریــن و بهبــود‬ ‫مهارت هــای اجتماعــی‪ ،‬تمریــن حــل مســئله و تفکــر‬ ‫انتقــادی و توســعه مهارت هــای فیزیکــی و حرکتــی‬ ‫در دانــش امــوزان می شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬دیــدن‬ ‫امــوزان در حــال انجــام کارهــای خالقانــه‬ ‫ســایر دانــش‬ ‫ِ‬ ‫می توانــد انگیــزه دانش امــوزان را بــرای خالقیــت بیشــتر‬ ‫افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫معلمــان می تواننــد خالقیــت را در دانــش امــوزان‬ ‫پــرورش دهنــد؟‬ ‫خالقیــت تعاریــف زیــادی دارد و بســته بــه دیــدگاه‬ ‫فــرد‪ ،‬بــرای هرکســی می توانــد معانــی مختلفــی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬یکــی از تعریف هــای خــاق‪ ،‬داشــتن توانایــی‬ ‫تبدیــل ایده هــای تخیلــی جدیــد بــه واقعیــت اســت‪.‬‬ ‫وقتــی دانش امــوز جایــی بــرای شــکوفایی کنجــکاوی و‬ ‫تفکــرات تخیلــی خــود نداشــته باشــد‪ ،‬اســتعداد بالقــوه‬ ‫خــود را از دســت می دهــد امــا بــرای شــکوفایی اســتعداد‬ ‫و خالقیــت در دانــش امــوزان‪ ،‬معلمــان نقــش بســیار‬ ‫مهمــی را ایفــا می کننــد‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان به طــور ناخواســته بــه کوچک تریــن جزئیات‬ ‫ماننــد واکنــش معلــم در هنــگام ارتــکاب اشــتباه یــا بازخــورد‬ ‫معلــم هنــگام طــرح یــک ایــده یــا انجــام یــک وظیفــه توجــه‬ ‫می کننــد‪ .‬یــک برخــورد اشــتباه از طــرف معلــم مثــل نادیــده‬ ‫گرفتــن‪ ،‬داد زدن‪ ،‬تحقیــر و‪ ...‬می توانــد حــس خالقیــت و‬ ‫اســتعداد در دانش امــوز را نابــود کنــد‪ .‬در مقابــل‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫صحیــح بیــن معلــم و دانش امــوز می توانــد زمینــه بــروز و‬ ‫رشــد خالقیــت در دانش امــوز را تقویــت کنــد امــا ایــن امــر‬ ‫مســتلزم رعایــت نکاتــی اســت کــه معلمــان بــا توجــه بــه‬ ‫ان هــا می تواننــد یــک دانش امــوز بااســتعداد و خــاق را‬ ‫تحویــل جامعــه داده و او را بــرای زندگــی اینــده امــاده کننــد‪.‬‬ ‫به دانش اموزان حس استقالل دهید‬ ‫دادن حــس اســتقالل بــه دانش امــوز در فرایند یادگیری‬ ‫باعــث می شــود تــا او در قبــال وظایــف خــود احســاس‬ ‫مســئولیت کنــد و ایــن امــر به نوبــه خــود‪ ،‬میــل بــه‬ ‫موفقیــت در دانش امــوز را ایجــاد می نماینــد‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫حــس اســتقالل دادن بــه دانش امــوز باعــث می شــود‬ ‫تــا او مصمــم و متمرکــز شــود تــا از تمــام پتانســیل های‬ ‫خــود اســتفاده کنــد و در ایــن صــورت دانش امــوز انگیــزه‬ ‫پیــدا می کنــد تــا بهتریــن کارهــا را انجــام دهــد؛ در ایــن‬ ‫زمــان اســت کــه خالقانه تریــن ایده هــای او بــه منصــه‬ ‫ظهــور می رســد‪.‬‬ ‫از قضاوت عجوالنه اجتناب کنید‬ ‫معلــم ایــن قــدرت را دارد کــه خالقیــت را در کــودک‬ ‫ایجــاد یــا نابــود کنــد‪ .‬به منظــور تقویــت خالقیــت در‬ ‫دانش امــوز‪ ،‬معلمــان بایــد از قضــاوت در مــورد کاری‬ ‫کــه دانش امــوز انجــام داده‪ ،‬خــودداری کننــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫معلــم بایــد مراقــب کلماتــی باشــد کــه بــه کار می بــرد ‪،‬‬ ‫انتقــاد ســازنده را فقــط در مــوارد ضــروری انجــام دهــد و‬ ‫زمانــی کــه دانش امــوز کار خوبــی انجــام می دهــد از او‬ ‫قدردانــی کنــد‪.‬‬ ‫ریسک پذیری را در دانش اموزان تقویت کنید‬ ‫دانــش امــوزان بــرای خــاق بــودن‪ ،‬بایــد شــهامت‬ ‫امتحــان کــردن چیزهــای جدیــد و ازمایــش ایده هــای‬ ‫مختلــف را داشــته باشــند‪ .‬خالقیــت‪ ،‬نیــاز بــه تحقیــق‪،‬‬ ‫شــجاعت‪ ،‬ریسـک پذیری و پشــتکار دارد‪ .‬دانــش امــوزان‬ ‫نبایــد از اشــتباهات یــا انتقــاد بترســند‪ ،‬بلکــه بایــد ان هــا‬ ‫را فرصتــی بــرای رشــد بداننــد‪ .‬معلمــان بایــد بــا دادن‬ ‫زمــان کافــی بــه دانــش امــوزان بــرای کشــف افکارشــان و‬ ‫ارائــه راه حل هــای نواورانــه در مــورد طیــف گســترده ای از‬ ‫امــور‪ ،‬ان هــا را تشــویق کننــد تــا بــرای بــه ظهــور رســاندن‬ ‫خالقیتشــان‪ ،‬ریســک کننــد‪.‬‬ ‫دانش اموزان را تشویق کنید تا ایده دهند‬ ‫خالقیــت بایــد به گون ـه ای تقویــت شــود کــه بــه دانــش‬ ‫امــوزان اجــازه دهــد تــا بتواننــد ایده هــای خــود را بــدون‬ ‫تــرس از قضــاوت یــا تمســخر کشــف کننــد لــذا ان هــا را‬ ‫تشــویق کنیــد تــا ایده هــای جدیــدی ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫معلمــان بــرای ایجــاد جرقــه ایــده پــردازی و ارائــه‬ ‫راه حل هــای خالقانــه در ذهــن دانــش امــوزان‪ ،‬بایــد‬ ‫ان هــا را هــرروز بــا پرســیدن ســواالتی بــه چالــش‬ ‫بکشــند؛ به عنوان مثــال‪ ،‬از ان هــا بپرســید کــه امــروز‬ ‫بــرای داشــتن کالســی فعــال و پویــا چطــور می توانیــم‬ ‫رونــد تدریــس و پرســش و پاســخ را تغییــر دهیــم؟ چــه‬ ‫اتفاقــی ممکــن اســت بیفتــد اگــر‪...‬؟ ایــن تمرین هــا بــا‬ ‫بــه چالــش کشــیدن خالقیــت روزانــه‪ ،‬فرصت هایــی را‬ ‫بــرای دیدگاه هــای تــاز ه فراهــم می کنــد و بــه پــرورش‬ ‫مهارت هــای حــل مســئله خــاق کمــک می نمایــد‪.‬‬ ‫در مورد هر ایده بازخورد نشان دهید‬ ‫دانــش امــوزان بــرای رشــد و بهبــود فرایندهــای خالقانــه‬ ‫خــود بــه بازخــورد نیــاز دارنــد‪ .‬کیفیت خالقیت فــرد‪ ،‬اغلب با‬ ‫توانایی او برای یادگیری از اشــتباهات یا انتقاد و اســتفاده‬ ‫از ان هــا به عنــوان راهــی بــرای توســعه ایده هــای قوی تــر در‬ ‫اینــده مشــخص می شــود‪ .‬ارائــه بازخــورد مســتقیم در مــورد‬ ‫هــر ایــده ارائه شــده‪ ،‬بــه دانش امــوزان کمــک می کنــد تــا‬ ‫تشــخیص دهنــد کــه کــدام بخــش از کارشــان را به خوبــی‬ ‫انجــام داده انــد تــا توجــه بیشــتری را روی ان متمرکــز‬ ‫کننــد‪ .‬همچنیــن انتقــادات ســازنده در صــورت نیــاز‪ ،‬بــه‬ ‫دانش امــوزان کمــک می کنــد تــا زمینــه بهبــود در ان زمینــه‬ ‫را فراهــم اورنــد‪.‬‬ ‫به عنــوان مربــی‪ ،‬مــا بایــد بــدون توجــه بــه اینکــه‬ ‫نظراتمــان چقــدر چالش برانگیــز بــه نظــر می رســند‪،‬‬ ‫مایــل بــه ارائــه بازخوردهــای مثبــت و منفــی باشــیم‪،‬‬ ‫زیــرا بازخوردهــا‪ ،‬نه تنهــا باعــث تقویــت خالقیــت در‬ ‫دانــش امــوزان می شــود بلکــه در طــول زمــان بــه ان هــا‬ ‫می امــوزد کــه چگونــه متفکــران انتقــادی و حل کننــده‬ ‫مســائل باشــند تــا بتواننــد رشــد کننــد‪.‬‬ ‫ایده همه دانش اموزان را موردبررسی قرار دهید‬ ‫بــه اشــتراک گذاری و موردبررســی قــرار دادن ایده هــای‬ ‫خالقانــه بــا کل کالس می توانــد مفیــد باشــد زیــرا‬ ‫دیدگاه هــای مختلــف را در مــورد یــک موضــوع افزایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬ایــن روش همچنیــن می توانــد بــه بهبــود‬ ‫بهــره وری کل کالس به طــور هم زمــان کمــک کنــد؛ وقتــی‬ ‫یــک معلــم رویکردهــا و ایده هــای همــه دانــش امــوزان‬ ‫را توضیــح می دهــد‪ ،‬هــر دانش امــوز منتظــر نوبــت خــود‬ ‫می مانــد کــه ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد حــس رقابــت در بیــن‬ ‫دانــش امــوزان شــده و باعــث می شــود ان هــا مشــتاق تر‬ ‫و کنجکاوتــر شــوند‪ .‬درنهایــت‪ ،‬ایــن روش منجــر بــه رشــد‬ ‫خالقیــت در دانــش امــوزان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معلمــان توجــه داشــته باشــند کــه دانــش امــوزان‬ ‫امــروز‪ ،‬اینــده ملــت هســتند و ایــن در کنتــرل یــک‬ ‫معلــم خــوب اســت کــه بــه ان هــا کمــک کنــد تــا بهتریــن‬ ‫نســخه از خــود شــوند‪ .‬معلمــان ایــن قــدرت را دارنــد کــه‬ ‫نه تنهــا به تنهایــی سرنوشــت هــر دانش امــوز را تغییــر‬ ‫دهنــد‪ ،‬بلکــه سرنوشــت کل کشــور را نیــز تغییــر دهنــد؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بســیار حیاتــی اســت کــه معلمــان تمــام تــاش‬ ‫خــود را به کارگیرنــد و بــه دانــش امــوزان خــود کمــک کننــد‬ ‫تــا بــه بهتریــن نســخه از خودشــان تبدیــل شــوند‪/.‬ایرنا‬ ‫برای ارزان دیده شدن با ما تماس بگیرید‬ ‫‪017 - 32688214‬‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 15‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪628‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫اقداماتی که‬ ‫در هنگام فروش‬ ‫و یا تعویض‬ ‫تجهیزات هوشمند‬ ‫بایستی انجام داد‬ ‫یکــی از دغدغه هــای کاربــران بــرای فــروش یــا تعویض‬ ‫لپ تــاپ‪ ،‬گوشــی یــا تبلــت‪ ،‬نگرانــی از اطالعــات‬ ‫داخــل حافظــه ان هاســت‪ .‬قبــل از تحویــل این گونــه‬ ‫دســتگاه ها بــه خریــدار اقداماتــی را بایــد انجــام داد‪.‬‬ ‫اقــدام اول‪ :‬اطالعــات مهــم دســتگاهتان را بــه یــک‬ ‫هــارد اکســترنال منتقــل کنیــد؛‬ ‫توصیــه می شــود ایــن هــارد را بــه دســت افــراد‬ ‫مــورد اعتمادتــان دهیــد و یــا ان را در جــای مطمئــن‬ ‫نگهــداری و رمزگــذاری کنیــد‪ .‬بــرای رمزگــذاری فایل هــا‬ ‫و اطالعاتتــان از اپلیکیشــن ‪ AES Crypt‬اســتفاده‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫اقــدام دوم‪ :‬از تمــام حســاب های کاربــری خــارج و‬ ‫شهروندان از ارسال مدارک‬ ‫هویتی به سایرین خودداری‬ ‫کنند‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا تبلیغــات کاریابــی و‬ ‫اســتخدام افــراد در پــی دســتیابی بــه اطالعــات هویتــی انهــا بــوده‬ ‫و بــا انگیــزه اســتفاده از ایــن مــدارک در ارتــکاب جرایــم‪ ،‬ســعی در‬ ‫فریــب کاربــران دارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری تصریــح کــرد‪ :‬سوءاســتفاده از مــدارک‬ ‫هویتــی افــراد توســط مجرمیــن ســایبری پدیــده ای اســت کــه‬ ‫لباس های نسل اینده‬ ‫همراه با فناوری های‬ ‫جدید هوش مصنوعی‬ ‫سرویس فناوری‬ ‫کشــف کنیــد کــه چگونــه لبــاس شــما می توانــد زندگــی‬ ‫شــما را بهبــود بخشــد؟‬ ‫لباس هــای هوشــمند کــه اغلــب بــه عنــوان لباس هــای‬ ‫بــا فنــاوری پیشــرفته‪ ،‬لباس هــای هوشــمند‪ ،‬منســوجات‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬نســوجات هوشــمند‪ ،‬لباس هــای مانیتــور‬ ‫یــا پارچه هــای هوشــمند نیــز شــناخته می شــوند‪ ،‬اقالمــی‬ ‫از لباس هایــی هســتند کــه بــا فنــاوری بهبــود یافته انــد تــا‬ ‫کارایی هایــی فراتــر از ان هــا اضافــه کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از لباس هــای هوشــمند از منســوجات پیشــرفته‬ ‫بــا مدارهــای در هــم تنیــده اســتفاده می کننــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه برخــی دیگــر از سنســورها و ســخت افزارهای اضافــی‬ ‫بــرای عملکــرد هوشــمند ازان اســتفاده می کننــد‪ .‬بســیاری‬ ‫از لباس هــای هوشــمند می تواننــد بــا اســتفاده از بلوتــوث‬ ‫یــا ‪ Wi-Fi‬بــه یــک برنامــه یــا برنامــه در دســتگاه ثانویــه‬ ‫متصــل شــوند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن اتصــال بــی ســیم‬ ‫بــرای طبقه بنــدی یــک لبــاس بــه عنــوان یــک نــوع لبــاس‬ ‫هوشــمند ضــروری نیســت‪.‬‬ ‫چند نمونه از لباس های هوشمند‬ ‫بســیاری از شــرکت های کوچــک و بــزرگ شــروع بــه ادغــام‬ ‫فنــاوری در لباس هــای خــود کرده انــد کــه منجــر بــه ظاهــر‬ ‫شــدن لباس هــای هوشــمند تقریبــا ًدر هــر دســته بندی‬ ‫مــد شــده اســت‪ .‬نمونه هایــی از انــواع مختلــف لباس های‬ ‫شــوید‬ ‫مطمئــن‬ ‫یوزرنیــم و پســورد‬ ‫ان هــا بــه صــورت‬ ‫ا تو ما تیــک‬ ‫نشــده‬ ‫ذخیــره‬ ‫چــون‬ ‫باشــند‪،‬‬ ‫در ایــن صــورت‬ ‫افــراد ناشــناس‬ ‫می تواننــد فقــط‬ ‫بــا کلیــک روی ان‬ ‫گزینــه ‪ Login‬و‬ ‫حســابتان‬ ‫وارد‬ ‫شــو ند ‪.‬‬ ‫اقــدام ســوم‪ :‬حتمــا ً‬ ‫ایمیلتــان را چــک و‬ ‫پیام هــای حســاس‬ ‫و مهــم را پاک کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی ایمیل هــا را‬ ‫از قســمت ‪ Inbox‬پــاک کردیــد حتمــا ًبــه بخــش ‪Trash‬‬ ‫برویــد و انجــا را هــم خالــی کنیــد تا مطمئن شــوید امکان‬ ‫بازگردانــدن ان هــا بــه ‪ Inbox‬وجــود نــدارد‪ .‬همچنیــن‬ ‫فایل هــای مهمــی کــه در ضمیمــه ایمیلتــان داریــد حتمــا ً‬ ‫دانلــود‪ ،‬رمزگــذاری و در فضاهــای امــن ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫اقــدام چهــارم‪ :‬بــه شــبکه های اجتماعــی کــه در ان هــا‬ ‫فعالیــت داشــته اید مراجعــه و اطالعــات مهمــی کــه‬ ‫در انجــا داریــد را ذخیــره کنیــد و اگــر می خواهیــد‬ ‫امنیتتــان کامــا ً حفــظ شــود توصیــه می شــود حســاب‬ ‫کاربری تــان را بــرای همیشــه پاک کنیــد‪ ،‬تاکیــد‬ ‫می شــود حــذف دائــم نــه غیرفعــال کــردن موقــت‪،‬‬ ‫چراکــه اگــر حســابتان را موقتــا ً غیرفعــال کنیــد ممکــن‬ ‫اســت کســانی کــه بــه دســتگاه های شــما دسترســی‬ ‫دارنــد بتواننــد بــا انجــام شــیوه هایی ایــن حســاب ها را‬ ‫مهارت های مورد توجه‬ ‫در استخدام مدیران‬ ‫فناوری اطالعات و ‪CISO‬‬ ‫فعــال کننــد‪ .‬درحالی کــه بــا حــذف دائــم اکانــت‪ ،‬امــکان‬ ‫دسترســی به حســاب شــما وجــود نخواهــد داشــت‪ .‬اگــر‬ ‫بــه هــر دلیلــی نخواســتید حســاب های کاربری تــان را‬ ‫در شــبکه های مجــازی پاک کنیــد‪ ،‬تنظیمــات امنیتــی‬ ‫را بــرای ان هــا حتمــا ً اعمــال کنیــد و فرامــوش نکنیــد بــا‬ ‫پــاک نکــردن دائمــی حســابتان حواســتان بــه اطالعــات‬ ‫موجــود در ان هــا باشــد‪.‬‬ ‫اقــدام پنجــم‪ :‬پــس از پاک ســازی حســاب هایتان‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬ایمیــل و فضاهــای‬ ‫ذخیره ســازی‪ ،‬فایل هــای مهــم روی سیســتم تــان را‬ ‫بــه روش درســت و دائمــی حــذف کنیــد‪ .‬شــما کاربــران‬ ‫می توانیــد بــرای ایــن کار از برنامه ‪ CCleaner‬اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬در اخــر وینــدوز سیســتم تــان را عــوض کنیــد و‬ ‫پــس از نصــب وینــدوز جدیــد تمــام درایورهــای هــارد را‬ ‫فرمــت کنیــد‪.‬‬ ‫متاســفانه در بســیاری از پرونده هــا بــا ان مواجــه هســتیم کــه‬ ‫افــراد زیــادی‪ ،‬قربانــی ایــن نــوع کالهبــرداری شــده و بــه عنــوان‬ ‫متهــم از ســوی مراجــع قضایــی مــورد پیگــرد قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــکالت اقتصــادی و شــرایط کرونــا در کشــور‪،‬‬ ‫باعــث افزایــش تمایــل افــراد بــه کار در منــزل شــده و ایــن همــان‬ ‫فرصتــی اســت کــه مجرمیــن ســایبری دنبــال ان هســتند‪.‬‬ ‫تجــری ادامــه داد‪ :‬مجرمــان ســایبری با قــرار دادن اگهی کاریابی‬ ‫در ســایت هــای واســط و یــا انجــام تبلیغــات در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــا عنــوان کار در منــزل‪ ،‬افــراد را فریــب داده و از انــان‬ ‫درخواســت ارســال مــدارک هویتــی مــی کننــد و پــس از دریافــت‬ ‫مــدارک کاربــر‪ ،‬ارتبــاط خــود را بــا وی قطــع کــرده و از مــدارک کاربــر‬ ‫در ارتــکاب جرایــم اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ‬ ‫عنــوان قبــل از اطمینــان از صحــت اگهی هــا و تبلیغــات‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان می تواننــد درصــورت مواجهــه بــا مــوارد مشــابه‬ ‫مراتــب را از طریــق شــماره تمــاس ‪ 096380‬بــا کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫بــا تکنولــوژی بــاال عبارتنــد از‪:‬‬ ‫جوراب هــای هوشــمند‪ :‬جوراب هــای هوشــمند‬ ‫‪ Sensoria‬می تواننــد تشــخیص دهنــد کــه کــدام قســمت‬ ‫از پــای شــما بیشــترین فشــار را در حیــن دویــدن دریافــت‬ ‫می کنــد و می توانــد ایــن داده هــا را بــه یــک برنامــه تلفــن‬ ‫هوشــمند ارســال کنــد‪.‬‬ ‫‪ • .‬لباس کار هوشــمند‪ :‬سامســونگ کت و شــلوار تجاری‬ ‫هوشــمندی ســاخته اســت کــه می توانــد کارت ویزیــت‬ ‫دیجیتالــی را مبادلــه کنــد‪ ،‬قفــل گوشــی را بــاز کنــد و بــا‬ ‫دســتگاه هــای دیگــر تعامــل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ • .‬لباس خواب هوشــمند‪ :‬لباس خواب ‪Under Armour›s‬‬ ‫‪ Athlete Recovery‬گرمــا را از بــدن فــرد پوشــنده جــذب مــی‬ ‫کنــد و در عیــن حــال نــور مــادون قرمــز را بــرای افزایــش کیفیت‬ ‫خــواب و بهبــود ریــکاوری عضــات ازاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ • .‬لباس هــای فعــال هوشــمند‪ :‬تی شــرت های‬ ‫‪ PoloTech‬رالــف لــورن بــه یــک برنامــه تلفــن هوشــمند‬ ‫متصل می شــوند تا فعالیت تناســب اندام را ثبت کنند و‬ ‫تمرین هــای جدیــد را بــه پوشــنده توصیــه کننــد‬ ‫‪ • .‬لباس هــای غیررســمی هوشــمند‪ :‬تامــی هیلفیگــر‬ ‫فنــاوری را در برخــی از لباس هــا تعبیــه کــرده اســت تــا‬ ‫اســتفاده از محصــول را ردیابــی کنــد و بــه مشــتریان بــرای‬ ‫زمــان صــرف شــده بــرای پوشــیدن انهــا پــاداش دهــد‪.‬‬ ‫کــدام شــرکت هــا فناوری لباس هوشــمند تولید می کنند؟‬ ‫تعــداد فزاینــده ای از شــرکت های فنــاوری و برندهــای مــد‬ ‫پــای خــود را وارد بــازار لباس هــای هوشــمند کرده انــد و‬ ‫انتظــار مــی رود در صــورت محبوبیــت مفهــوم لباس هــای‬ ‫هوشــمند‪ ،‬تعــداد بیشــتری بــه انهــا بپیوندنــد‪.‬‬ ‫در میــان برخــی از برندهــای معروفــی کــه بــا لباس هــای‬ ‫هوشــمند ازمایش می کنند می توان به ‪Under Armour،‬‬ ‫‪Levi›s، Tommy Hilfiger، Samsung، Ralph Lauren‬‬ ‫و ‪ Google‬اشــاره کــرد‪ .‬شــرکت های کوچک تــری کــه در‬ ‫بــازار جــا افتــاده هســتند عبارتنــد از ‪Sensora، Loomia،‬‬ ‫‪ Komodo Technologies‬و ‪.Hexoskin‬‬ ‫در حالــی کــه سامســونگ و گــوگل بــه راحتــی بزرگ تریــن‬ ‫شــرکت های فنــاوری هســتند کــه بــر روی لباس هــای‬ ‫هوشــمند ســرمایه گذاری می کننــد‪ ،‬شــرکت های‬ ‫کوچک تــری ماننــد ‪ OmSignal، BioMan‬و ‪Awear‬‬ ‫‪ Solutions‬نیــز بــا انتشــار خطــوط لباس هــای خــود یــا‬ ‫همــکاری بــا برچســب های مــد بزرگ تــر‪ ،‬نشــان خــود را‬ ‫ایجــاد می کننــد‪ .‬ایــا لبــاس هــای هوشــمند گــران هســتند؟‬ ‫بــا توجــه بــه هزینه هــای اضافــی فنــاوری مــورد اســتفاده‬ ‫در لباس هــای هوشــمند‪ ،‬انهــا بــه طــور کلــی گــران تــر از‬ ‫لباس هــای ســنتی هســتند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬یــک ژاکــت معمولــی ممکــن اســت حــدود‬ ‫‪ 100‬دالر به فروش برســد‪ ،‬اما یک ژاکت هوشــمند بســته به‬ ‫برنــد مــی توانــد بیــن ‪ 200‬تــا ‪ 500‬دالر قیمــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫لویــس و گــوگل ماننــد بســیاری از محصــوالت فنــاوری و‬ ‫اقــام مــد‪ ،‬مدل هــای لباس هــای هوشــمند قدیمی تــر بــا‬ ‫عرضــه مدل هــای جدیدتــر قیمتشــان کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫تقلیــد ارزان تــر از محصــوالت محبــوب نیــز بیشــتر و بیشــتر‬ ‫در بازارهــای انالیــن ماننــد ‪ Wish App‬و ‪AliExpress‬‬ ‫ظاهــر می شــود‪ .‬از کجــا می توانــم لبــاس هوشــمند بخــرم؟‬ ‫اکثــر لباس هــای هوشــمند بــرای خریــد از وب ســایت یــک‬ ‫برنــد در دســترس هســتند‪ ،‬اگرچــه برخــی فروشــگاه های‬ ‫خرده فروشــی فیزیکــی و فروشــگاه های انالیــن شــخص‬ ‫ثالــث ماننــد امــازون نیــز بــه عرضــه ان هــا معــروف هســتند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬برخــی از فروشــگاه های بــزرگ کاالهــای‬ ‫ورزشــی‪ ،‬لباس های هوشــمند ‪ Under Armour‬را می فروشــند‪،‬‬ ‫در حالــی کــه ویترین هــای رســمی ‪ Levi›s‬لباس هــای هوشــمند‬ ‫برنــد خــود را بــه فــروش می رســانند‪ 7 .‬بهتریــن لبــاس هوشــمند‬ ‫ســال ‪ 2022‬ایــا پوشــیدنی هــا نوعــی لبــاس هوشــمند هســتند؟‬ ‫«پوشــیدنی ها» معمــوال ًبــه ردیاب هــای تناســب انــدام ماننــد‬ ‫‪ 3 Fitbit Ace‬یــا ‪ Apple Watch‬اشــاره می کنــد‪ ،‬امــا اغلــب بــه‬ ‫جــای لباس هــای هوشــمند توســط مصرف کننــدگان و شــرکت ها‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتفاده لزومــا ًنادرســت نیســت‪ ،‬زیــرا ایــن اصطالح به‬ ‫معنــای فنــاوری اســت کــه مــی توانیــد بپوشــید‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫معمــوال ًهنــگام صحبــت در مــورد لــوازم جانبــی بــا فنــاوری‬ ‫پیشــرفته ماننــد ســاعت هوشــمند از ایــن نــام اســتفاده‬ ‫مــی شــود‪ ،‬در حالــی کــه لبــاس هــای هوشــمند بایــد بــه‬ ‫لباس هــای پیشــرفته ماننــد مایــو‪ ،‬شــورت‪ ،‬تــی شــرت یــا کاله‬ ‫(ماننــد بلوتــوث ‪ )beanies‬اشــاره کننــد‪.‬‬ ‫موجــود در فضــای مجــازی‪ ،‬مــدارک شــخصی خــود را بــرای‬ ‫کســی ارســال نکنیــد‪ ،‬زیــرا ممکــن اســت شــما بــه عنــوان متهــم‬ ‫بــه پرونده هــای ســایبری شناســایی شــوید‪.‬‬ ‫اســتخدام و اخــراج می توانــد یکــی از وقت گیرتریــن‬ ‫و پرهزینه تریــن تالش هایــی باشــد کــه بســیاری از‬ ‫شــرکت ها انجــام می دهنــد‪ ،‬اگــر اشــتباه عمــل کنیــد‬ ‫طولــی نمی کشــد کــه مشــکالتی در تیــم شــما ایجــاد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه نیــاز بــه اســتخدام بــرای نقش هــای فنــی‬ ‫داریــد کــه ممکــن اســت خــارج از حــوزه دانــش شــما‬ ‫باشــد؛ کار پیچیده تــر می شــود‪ ،‬برخــی از چالــش‬ ‫برانگیزتریــن موقعیت هــا بــرای اســتخدام‪ ،‬کســانی‬ ‫هســتند که با کدنویســی‪ ،‬امنیت و ســایر نقش های‬ ‫فنــی ســرو کار دارنــد‪ ،‬امــا بایــد بدانیم امنیت ســایبری‬ ‫بــرای هــر شــرکتی کــه هــرکاری را بــه صــورت انالیــن‬ ‫انجــام می دهــد حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان صاحــب یــک کســب و کار بایــد مطمئــن‬ ‫شــوید کــه فــرد مجــرب و واجــد شــرایط مســلط بــه‬ ‫امنیــت ســایبری را در تیــم خــود داریــد‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال پریمتــر ‪ 81‬یــک راه حــل امنیتــی ‪ SASE‬را ارائــه‬ ‫می دهــد کــه می توانیــد ان را بــا یــک تیــم ترکیــب‬ ‫کنیــد تــا یــک چارچــوب امنیتــی مناســب بــرای کار‬ ‫ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫چــرا کســب و کار شــما بــه امنیــت ســایبری نیــاز‬ ‫دارد‬ ‫در چنــد ســال گذشــته افزایــش قابــل توجهــی در‬ ‫مشــاغلی وجود داشــته اســت که از روش ترکیبی کار‬ ‫یــا اســتخدام کامــا از راه دور اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫بــدان معناســت کــه افــراد بیشــتری بــه شــبکه کســب‬ ‫و کار شــما دسترســی دارنــدو برخــی از انهــا ممکــن‬ ‫اســت امــوزش مناســبی بــرای اطمینــان از ایمن بودن‬ ‫کاری کــه انجــام می دهنــد نداشــته باشــند‪ ،‬داشــتن‬ ‫یــک تیــم امنیــت ســایبری بــه ایــن معنــی اســت‬ ‫اطالعــات حســاس‪ ،‬سیســتم ها و تمــام داده هــای‬ ‫ارزشــمند شــما ایمــن نگــه داشــته می شــوند‪ ،‬وقتــی‬ ‫یــک شــرکت راهبــرد امنیــت ســایبری قــوی نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬اگــر مــورد حملــه ســایبری قــرار گیــرد‪ ،‬قــادر بــه‬ ‫دفــاع از خــود نخواهــد بــود‬ ‫جهــان بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــه هــم متصــل‬ ‫شــده اســت و بــا همــه پیشــرفت ها خطــر حملــه‬ ‫ســایبری افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬بــه همــان ســرعتی‬ ‫کــه یــک کســب و کار فنــاوری جدیــدی اتخــاذ می کند‪،‬‬ ‫مجرمــان ســایبری راهــی بــرای نفــوذ بــه سیســتم ها‬ ‫پیــدا می کننــد‪ ،‬داشــتن یــک تیــم از جملــه مدیــران‬ ‫ماهــر تنهــا خــط دفاعــی اســت کــه مجرمــان ســایبری‬ ‫احتمالــی را در مســیر متوقــف می کنــد‪.‬‬ ‫مزایای اســتخدام مدیر ‪ CISO‬و مدیر فناوری اطالعات‬ ‫چیست؟‬ ‫یکــی از پیچیده تریــن و چالــش برانگیزتریــن‬ ‫جنبه هــای هــر کســب و کار ســرعت تکامــل امنیــت‬ ‫اســت‪ ،‬مهــم نیســت کــه شــرکت شــما چــه قــدر بــزرگ‬ ‫یــا کوچــک اســت‪ ،‬شــما در معــرض خطــر نقــض‬ ‫امنیــت هســتید و متاســفانه ایــن یک واقعیت اســت‬ ‫کــه ایــن نقض هــا در حــال رایــج شــدن هســتند‪ ،‬یــک‬ ‫افســر ارشــد امنیــت اطالعــات دیگــر عضــوی نیســت‬ ‫کــه داشــتن ان خــوب باشــد؛ بلکــه ایــن یــک امــر‬ ‫ضــروری اســت‪ ،‬ایــن می توانــد بــه صــورت یــک نقــش‬ ‫از راه دور‪ ،‬داخلــی‪ ،‬موقــت یــا از طریــق یــک شــرکت‬ ‫متخصــص باشــد‪ ،‬مهــم ایــن اســت کــه شــما فــردی‬ ‫را داریــد کــه امنیــت کســب و کار شــما را همیشــه در‬ ‫ذهــن دارد‪.‬‬ ‫انهــا اولیــن کســانی هســتند کــه خواســتار امــوزش‬ ‫در مــورد خطــرات و مدیریــت انهــا خواهنــد بــود‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا ایــن بلکــه یــک ‪ CISO‬حــرف اخــر را در مــورد‬ ‫همه موارد امنیت ســایبری خواهد زد و پیشــنهادات‬ ‫مبتنــی بــر اطالعــات را ارائــه خواهــد کــرد‪ ،‬یــک مدیــر‬ ‫فنــاوری اطالعــات بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه‬ ‫راهبــرد موجــود بــرای شــرکت بهتریــن اســت‪ ،‬مدیــر‬ ‫فنــاوری اطالعــات شــما اهــداف تجــاری شــما را درک‬ ‫می کنــد و می توانــد شــما وگــروه را بــرای اینــده امــاده‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫کاهش هزینه ها‬ ‫در حالــی کــه برخــی از مهارت هــا بــر اســاس نقشــی‬ ‫کــه دارنــد متفــاوت خواهنــد بــود امــا مهارت هــا و‬ ‫ویژگی هایــی وجــود دارد کــه در هــر دو بــه دنبــال ان‬ ‫خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫ارزیابی و مدیریت خطر‬ ‫مدیــران ‪ IT‬و مدیــران ‪ CISO‬بایــد یــک ارزیابــی‬ ‫و تجربــه مدیریتــی بــا ریســک پذیــری بــاال داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬هنــگام بررســی ســوابق و در طــول مصاحبــه‬ ‫ایــن مــوارد بایــد مــورد ســوال قــرار گیــرد‪ ،‬اکثــرا هیئــت‬ ‫مدیــره و ذینفعــان بــه دنبــال مدیریــت ریس ـک پذیر‬ ‫هســتند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪ -628‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-628‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/11‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/11 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/06 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫یک شنبه ‪08//15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫ایستاده ایم برای جهانی شدن‬ ‫دیوار بزرگ گرگان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی و گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان گفت‪:‬‬ ‫ســو مدیریــت داشــته هــا موضوعــی کــه از گذشــته تــا کنــون اتفــاق افتــاده بــا‬ ‫وجــود بلوغــی کــه داشــتیم و جــز ده اســتان برتــر کشــور در داشــته ها داشــتیم‬ ‫امــا در مدیریــت ضعــف داشــتیم و در کنــار اســتان های فاقــد داشــته های مــا‬ ‫قــرار گرفتیــم کــه ایــن وضعیــت بایــد تغییــر کنــد و بایــد ایــن ورق برگردانده شــود‬ ‫و ایــن یکــی از کلیــد واژه داشته هاســت بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه کاخ مــوزه‬ ‫اســتان را تبدیــل بــه کاخ تشــریفات اســتان کنیــم‪ .‬و ایــن از زمانــی رخ داد کــه‬ ‫مهمــان خارجــی داشــتیم و بعنــوان مدیــر تشــریفات عاجــز در اجــرای مراســم‬ ‫بودیــم و بــرای تهیــه فــرش و مبــل بــه دنبــال تجهیــزات بودیــم حــال اینکــه ایــن‬ ‫داشــته را در اختیــار داشــتیم و ایــن ضعــف در مدیریــت داشته هاســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کسـب وکار محمدجــواد ســاوری در جمــع خبرنــگاران‬ ‫اظهــار داشــت ‪:‬در سیاســت کاری تمرکــز زدایــی و همــه امکانــات نباید در یک جا‬ ‫متمرکــز شــود و بایــد تمرکــز زدایــی کنیــم و همه منابع باید در ایجاد زیر ســاخت‬ ‫در کل اســتان دیده شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ایــن چالــش اینجاســت کــه یا نتوانســتند یا نخواســتند و‬ ‫ایــن نتوانســتند هــم به معنی نخواســتن اســت‬ ‫ســاوری در ادامــه بــا اشــاره بــه ورود بــه گام دوم انقــاب گفــت‪ :‬مــا چلــه اول‬ ‫انقــاب را ســپری کردیــم و االن در گام دوم انقــاب هســتیم و بایــد ایــن گل‬ ‫ســتان را تبدیــل بــه گلســتان کنیــم و سیاســت کلــی در ایــن اســت کــه چهــار‬ ‫پــروژه کلــی را در دســت بگیریــم و انــرا بــه اجــرا برســانیم‪.‬‬ ‫مدیر ارشــد میراث فرهنگی و گردشــگری و صنایع دســتی اســتان در ارتباط با‬ ‫وضعیــت و مزیــت جزیــره اشــوراده گفــت‪ :‬یــک مزیــت نســبی و یونیــک اســتان‬ ‫در کشــور و حتــی بیــن الملــل در پهنــه دریایــی خــزر اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســاوری بافــت تاریخــی گــرگان مشــکالت فــراوان دارد کــه داریــم با ان‬ ‫بــه چالــش مــی خوریم‬ ‫وی در ادامــه بــه حفــظ حریــم بافــت تاریخــی گــرگان اظهــار داشــت ‪ :‬تاریخــی‬ ‫گــرگان بافــت اســت و دارای حریــم اســت و ایــن حریــم بایــد حفــظ شــود کــه‬ ‫مدیــران وقــت قــدرت نــه گفتــن را نداشــتن بــه طــور مثــال بــه یــک شــخص در‬ ‫ایــن حریــم اجــازه ســاخت یــک اپارتمــان ‪ ۴‬طبقــه داده شــده امــا اجــازه مرمــت و‬ ‫بازســازی دیــواره و درب یــک منــزل داده نشــده اســت‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بافــت قدیــم گــرگان گفــت‪ :‬بنابرایــن در اینجــا شــاهد‬ ‫ایجــاد یــک چالــش اجتماعــی هســتیم کــه بــرای بافــت قدیــم گــرگان در حــال رخ‬ ‫دادن بودیــم امــا بــا قــدرت جلــوی ان خواهــم ایســتاد و اجــازه نخواهــم داد و از‬ ‫مــردم و گذشــتگان بابــت ایــن بــی توجهــی عذرخواهــی میکنیــم کــه ایــن اتفــاق‬ ‫افتــاد‪ .‬در بافــت چالــش برندینــگ رو داریــم کــه یــک فضــای ‪ ۱۰۰‬هکتــاری رو‬ ‫داریــم امــا نتونســتیم از ان درســت اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص قلعــه خنــدان گفــت‪ :‬قلعــه خنــدان تــا االن قلعــه گریــان بوده‬ ‫اســت و ‪ ۱۸‬ســال اســت شــورای شــهر و شــهرداری در حــال اجــرای پلــن اجرایــی‬ ‫ایــن منطقه هســتند‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن قلعــه بایــد بشــود نگیــن انگشــتر گردشــگری گــرگان چــرا‬ ‫کــه ظرفیتــش را ایــن منطقــه دارد‪ .‬شــهرداری و شــورای شــهر نــگاه هاشــون ایــن‬ ‫اســت کــه در کنــار قلعــه خنــدان منطقـه ای رو بابــت ترویــج و عرضــه محصوالت‬ ‫ســنتی ایجــاد کنند‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬اخریــن وضعیــت محیــط زیســتی جزیــره اشــوراده چــه می شــود‪ :‬مدیــر‬ ‫کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان در پاســخ بــه ایــن ســوال گفــت ‪ :‬اجــرا‬ ‫می شــود و ســرمایه گذار می توانــد در اولیــن فرصــت کار خــود را شــروع کنــد امــا‬ ‫علی الرغــم تاکیــد بســیار ســوال خبرنــگار از زمــان و ســاعت اجــرای ان اطالعاتــی‬ ‫دقیقــی ندادند‪.‬‬ ‫مدیــر کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری گلســتان ادامــه داد‪ :‬منابــع بــا توجــه‬ ‫بــه وســعت کفــاف نمــی دهــد و ایــن در هــر ســه حــوزه ســازمانی اســت چــرا کــه‬ ‫منابــع محــدود و پروژه هــا نامحــدود اســت‬ ‫وی در خصــوص تخصیــص منابــع و نــوع اختصــاص ان گفــت‪ :‬گلســتان را در‬ ‫تخصیــص منابــع بایــد از کل کشــور جــدا کننــد چــرا که مــا رو نمی تواننــد در زمره‬ ‫اســتان های سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبــی ببینــد و منابــع مــا بایــد‬ ‫جــدای از منابــع اســتان های دیگــر باشــد‬ ‫جــواد ســاوری در ادامــه افــزود‪ :‬چــرا در هیــچ جای کشــور نمی توانــی در کمتر از‬ ‫یکســاعت از شــمال بــه جنــوب و از شــرق بــه غــرب بــه منابــع بی بدیل خــدادادی‬ ‫دسترســی داشته باشی‬ ‫مدیــر کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان گفــت ‪ :‬اگــر تمــام کارهــای‬ ‫اســتان تعطیــل شــود و زمــان و هزینه هــای ان صــرف بازســازی و مرمــت دیــوار‬ ‫تاریخــی گــرگان کنیــم قطعــا بــا اطمینــان میگــم کــه بازگشــت ســرمایه اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۱۷ :‬تــا ‪ ۱۸‬ســال اســت کــه هیــچ مدیــری ســراغ دیــوار تاریخــی را‬ ‫نگرفتــه اســت شــما نــگاه کنیــد اگــر شــیراز بــا تخــت جمشــیدش شــده برنــد‬ ‫اســتان چــرا مــا نمی توانیــم بــا فاصلــه اندکی کــه در ســاخت دیوار دفاعــی گرگان‬ ‫بــا قدمــت ‪ ۲۹۰‬ســال ســاخته شــده شــیراز شــویم‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن متصــدی ش میــراث نیســت و همــه دســتگاه ها بایــد بــرای‬ ‫اینــکار پــای کار بیایینــد چــون بــا یــک قــران دو قــران بودجــه اعتبــار اســتانی نمــی‬ ‫شــود پــای کار رفــت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد یــک شــعار داریــم ایســتاده ایم بــرای جهانــی شــدن دیــوار بــزرگ‬ ‫گــرگان و بــرای ایــن کار از هیــچ اقدامــی کوتاهــی نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫نسیم خوش‬ ‫خدمت بر فراز‬ ‫روستاهای‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون نفــری خراســان‬ ‫شــمالی در روســتاها ســکونت دارنــد و دولــت در یــک‬ ‫ســال اخیــر توانســته طــرح هــای بســیار خوبــی را در حــوزه‬ ‫زیرســاختی راه‪ ،‬تامیــن انــرژی‪ ،‬مســکن و اشــتغالزایی در‬ ‫ایــن مناطــق عملیاتــی کنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از لحاظ بافت جمعیتی شــرایط ویژه ای‬ ‫دارد و ‪ ۴۴‬درصــد از اقــوام کــرد‪ ،‬تــرک‪ ،‬لــر و ترکمــن در ایــن‬ ‫خطــه از شمالشــرق کشــور در نواحــی روســتایی ســکونت‬ ‫دارنــد و ایــن نکتــه بیانگــر اهمیــت و نقــش روســتا در‬ ‫اقتصــاد اســتان دارد‪.‬‬ ‫‪ ۸۴۰‬روســتای ایــن اســتان از جمعیتــی بالــغ ‪ ۴۴۰‬هــزار‬ ‫نفــر تشــکیل شــده اســت که همیــن جمعیت زیــاد اقتصاد‬ ‫اســتان را بــه ســمت کشــاورزی و دامپــروری ســوق داده‬ ‫اســت و رســیدگی بــه ایــن جوامــع چــرخ اســتان را هــم‬ ‫خواهــد چرخانــد‪.‬‬ ‫ســابقه امــر نشــان مــی دهــد کــه در گذشــته ای نــه چندان‬ ‫دور بســیاری از شــاخص های زیرســاختی نواحی روســتایی‬ ‫ایــن خطــه تکمیــل نبــود و موجــب شــد تــا روســتاییان بــرای‬ ‫زندگــی بهتــر بــه حاشــیه شــهرها مهاجــرت کننــد و ایــن امــر‬ ‫حاشــیه نشــینی را در شهرســتان هــای اســتان رواج داد‬ ‫بــه طــوری کــه ‪ ۳۰‬درصــد جمعیــت کنونــی بجنــورد مرکــز‬ ‫خراســان شــمالی حاشــیه نشــین هســتند‪.‬‬ ‫مطالعات اماری ســند امایش ســرزمین نشــان می دهند‬ ‫نســبت روســتاهای خالی از ســکنه اســتان از ‪ ۲۷‬درصد در‬ ‫ســال ‪ ۸۵‬بــه حــدود ‪ ۳۶‬درصــد در ســال ‪ ۹۵‬افزایــش یافتــه‬ ‫اســت کــه ایــن بــه معنــای رشــد ســرعت در رونــد تخلیــه‬ ‫ابادی هــای کوچــک اســتان اســت‪.‬‬ ‫گرچــه بــه برکــت نظــام جمهــوری اســامی روز بــه روز‬ ‫شــرایط رفاهــی و زیرســاختی روســتاها در ایــن منطقــه‬ ‫بهبــود یافــت ولــی در مــدت کوتاه فعالیت دولت ســیزدهم‬ ‫ایــن شــاخص هــا رشــد روزافزونــی را نشــان مــی دهــد و‬ ‫بازنگــری طــرح هــادی ‪ ۱۳۰‬روســتا‪ ،‬اختصاص ‪ ۲‬هزار هکتار‬ ‫زمیــن بــه توســعه روســتایی‪ ،‬صــدور ســند بــرای ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫واحدهای روســتایی‪ ،‬اســفالت معابر ‪ ۸۰‬روســتا‪ ،‬ابرســانی‬ ‫بــه ‪ ۱۰۷‬روســتا‪ ،‬ســاخت ‪ ۹۲۰‬واحــد مســکونی و پرداخــت‬ ‫‪ ۴۹۰‬میلیــارد تومــان وام اشــتغالزایی از عمــده تریــن ایــن‬ ‫فعالیتهــای زیرســاختی دولــت اســت کــه در مــدت کوتــاه‬ ‫یکســاله در ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور انجــام شــد‪.‬‬ ‫بازنگری طرح هادی ‪ ۱۳۰‬روستا‬ ‫طــرح هــادی روســتایی طرحــی اســت کــه در ســال ‪۱۳۷۸‬‬ ‫بــه تصویــب هیــات دولــت رســید و ضمــن ســاماندهی و‬ ‫اصــاح بافــت موجــود‪ ،‬میــزان و مــکان گســترش اتــی و‬ ‫نحــوه اســتفاده از زمیــن بــرای عملکــرد هــای مختلــف از‬ ‫قبیل مســکونی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬تجاری و کشــاورزی را بر حســب‬ ‫مــورد در قالــب مصوبــات طرح هــای ســاماندهی فضــا و‬ ‫ســکونتگاه های روســتایی یــا طرح هــای جامــع ناحیــه ای‬ ‫تعییــن مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح در خراســان شــمالی بــه خوبــی اجرایــی و بــا‬ ‫گذشــت ‪ ۱۰‬ســال در حــال بازنگــری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن زمینــه عنــوان کــرد‪ :‬طــرح هــادی در ‪ ۴۳۳‬روســتا‬ ‫معــادل ‪ ۶۰‬درصــد از ایــن مناطــق اســتان اجــرا شــد کــه ایــن‬ ‫رقــم هفــت درصــد از میانگیــن کشــوری باالتــر اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ ۷۲۲ :‬روســتا از ‪ ۸۴۰‬روســتای اســتان‬ ‫بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار جمعیــت دارد کــه بــرای تمامــی ایــن‬ ‫روســتاها طــرح هــادی تهیــه شــده اســت و ایــن طــرح در‬ ‫‪ ۴۳۳‬روســتا معــادل ‪ ۶۰‬درصــد از روســتاهای بــاالی ‪۲۰‬‬ ‫خانــوار اســتان اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫زارعــی یــاداور شــد‪ :‬بازنگــری طــرح هــادی در ‪ ۱۳۰‬روســتای‬ ‫اســتان انجــام شــده اســت و ایــن اقــدام در ســایر روســتاها‬ ‫پیگیــری مــی شــود و اکنــون ایــن طــرح در ‪ ۲۶۷‬روســتای‬ ‫اســتان نیازمنــد بازنگــری اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۷۵‬درصــد از جمعیــت روســتاهای‬ ‫ایــن اســتان از مزایــای طــرح هــادی بهــره منــد هســتند چــرا که‬ ‫ایــن طــرح از روســتاهای پرجمعیــت اغــاز شــد و شــمار زیــادی‬ ‫از ایــن قشــر زیــر پوشــش قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن خراســان شــمالی افــزود‪ :‬امســال‬ ‫اجــرای طــرح هــای هــادی در اســتان ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار دارد و اکنــون ایــن پــروژه هــا در ‪ ۲۰۰‬روســتا‬ ‫بــا حجمــی معــادل یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار متــر مربــع در‬ ‫دســت اجراســت‪.‬‬ ‫اسفالت معابر ‪ ۸۰‬روستا‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫در ادامــه بــه طــرح نهضــت اســفالت اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫نیمــه نخســت امســال ‪ ۲۰۰‬هــزار مترمربــع از معابــر ‪۸۰‬‬ ‫روســتای اســتان اســفالت و بــرای اســفالت ایــن میــزان از‬ ‫معابــر روســتایی اســتان عــاوه بــر اســتفاده از قیــر رایــگان‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار هزینــه شــد‪.‬‬ ‫هــادی زارعــی افــزود‪ :‬رویکــرد مــا افزایــش خدمــات رســانی‬ ‫در روســتاها و کمــک بــه مانــدگاری ایــن قشــر تولیدکننــده‬ ‫در ایــن مناطــق اســت و در ایــن زمینــه اجــرای طــرح هــادی‬ ‫یکــی از رســالت هــای ایــن بنیــاد محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســال مالــی جــاری بــا عملیاتــی شــدن‬ ‫پــروژه هــای عمــران روســتایی‪ ،‬تحولــی بــزرگ در توســعه‬ ‫و عمــران روســتایی اســتان شــکل خواهــد گرفــت و امســال‬ ‫در ‪ ۲۶۳‬روســتای اســتان عملیــات زیرســازی و اســفالت از‬ ‫محــل اعتبــارات ملــی‪ ،‬قیــر رایــگان و مشــارکت دهیاریهــا‪،‬‬ ‫ریاســت جمهــوری و محرومیــت زدایــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۲‬هزار هکتار زمین به توسعه روستایی‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫خراســان شــمالی نیــز در مــورد عملکــرد توســعه روســتایی‬ ‫دولــت ســیزدهم عنــوان کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۲‬هــزار هکتــار زمیــن‬ ‫بــا همــکاری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان‬ ‫بــرای توســعه روســتاها اختصــاص یافتــه و در محــدوده‬ ‫طــرح هــادی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر صابــری اظهارداشــت‪ :‬ایــن زمیــن هــا بــرای‬ ‫ســاخت و ســاز در ‪ ۳۰۰‬روســتاهای اســتان تامین شده است‬ ‫و خوشــبختانه مشــکلی در زمینه تامین زمین برای توســعه‬ ‫روســتا و الحــاق بــه طــرح هــادی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تقاضــای مــردم روســتاها بــرای تامیــن‬ ‫زمیــن مــورد نیــاز ســاخت مســکن بــدون پاســخ نمانــده‬ ‫اســت گفــت‪ :‬بعضــا زمیــن بــه صــورت منفصل در مجــاورت‬ ‫روســتاها تامیــن و شــهرک ایجــاد شــده اســت کــه دســتگاه‬ ‫هــای خدمــات رســان بایــد زیرســاخت هــای الزم را در ایــن‬ ‫شــهرک هــا تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫صابــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬زمیــن هایــی کــه از طــرف منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری در محــدوده طــرح هــادی روســتاها‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪ ،‬بــا قیمــت مناســب بــه روســتاییان واگــذار‬ ‫مــی شــود و ایــن بنیــاد بــدون صــرف اعتبــار عمرانــی و از‬ ‫محــل ایــن منابــع‪ ،‬بــرای زیرســازی و خیابــان کشــی ایــن‬ ‫مناطــق اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫صدور سند برای ‪ ۸۰‬درصد واحدهای روستایی‬ ‫صابــری در بخــش دیگــر ســخنان خــود صــدور ســند‬ ‫مالکیت را از دیگر اقدامات بنیاد مســکن انقالب اســامی‬ ‫در روســتاها عنــوان کــرد و گفــت‪ ۸۱ :‬هــزار جلــد ســند‬ ‫مالکیــت واحدهــای مســکونی معــادل ‪ ۸۰‬درصــد از اماکــن‬ ‫روســتایی اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این بنیاد صدور ســند برای روســتاییان‬ ‫و شــهروندان ســاکن در شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت را بــر عهــده دارد و در ایــن زمینــه تســهیالت و‬ ‫شــرایط بســیار مناســب در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن خراســان شمالی با‬ ‫بیــان اینکــه اســتان در صدور ســند مالکیت بــرای واحدهای‬ ‫مســکونی در جایــگاه مناســبی میــان اســتان هــای کشــور‬ ‫قــرار دارد افــزود‪ :‬روســتاییان و شــهروندان ســاکن در ‪۲۲‬‬ ‫نقطــه شــهری اســتان مــی تواننــد بــا قیمــت بســیار کــم از‬ ‫مزایــای ســنددار شــدن خانــه بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــرح ســنددار کــردن واحدهــای مســکونی‬ ‫روســتایی از اقدامــات حمایتــی اســت کــه ایــن قشــر‬ ‫می توانــد در دریافــت تســهیالت از ســند مالکیــت به عنوان‬ ‫وثیقــه اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫صابــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای طــرح کاداســتر و‬ ‫حدنــگاری بایــد بــه ســرعت انجــام شــود تــا ســند تــک بــرگ‬ ‫در اختیــار روســتاییان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۹۲۰‬واحد مسکونی‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬همزمــان بــا هفتــه دولــت امســال‬ ‫‪ ۹۲۰‬واحــد مســکن روســتایی بــه ارزش ‪ ۸۲۸‬میلیــارد ریــال‬ ‫در روســتاهای اســتان افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫هــادی زارعــی اظهارداشــت‪ :‬ایــن واحدهــای روســتایی در‬ ‫ســال های اخیر با اســتفاده از تســهیالت طرح ویژه مســکن‬ ‫روســتایی ســاخته و مقــاوم ســازی شــدند و ‪ ۲‬هــزار و ‪۷۶۰‬‬ ‫نفــر از مزایــای داشــتن خانــه مســتحکم بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در اســتان ‪ ۶۳‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫معــادل ‪ ۶۳‬درصــد از منــازل روســتاییان اســتان مقــاوم‬ ‫ســازی شــده اســت و در ایــن شــاخص هفــت درصــد از‬ ‫میانگیــن کشــوری باالتــر هســتیم‪.‬‬ ‫سرپرســت بنیاد مســکن انقالب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســاالنه پنــج هــزار واحــد در روســتاهای‬ ‫اســتان با اســتفاده از تســهیالت طرح ویژه مســکن روســتایی‬ ‫مقــاوم ســازی مــی شــود کــه اکنــون بایــد ‪ ۳۷‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی در ایــن مناطــق احــداث شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس برنامــه ریــزی انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬تــا ســال ‪ ۱۴۱۰‬تمامــی واحدهــای مســکونی روســتایی‬ ‫مقــاوم ســازی مــی شــود‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۴۹۰‬میلیارد تومان وام اشتغالزایی‬ ‫سرپرســت اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫خراســان شــمالی نیــز در ادامــه گفــت‪ ۴۹۰ :‬میلیــارد‬ ‫تومــان وام اشــتغالزایی بــه متقاضیــان روســتایی و‬ ‫عشــایری ایــن اســتان در ‪ ۲‬ســال گذشــته پرداخــت شــد‬ ‫کــه نقــش مهمــی در اشــتغال ایــن اقشــار داشــت‪.‬‬ ‫مهــدی اســام خــواه اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای‬ ‫سیاســت هــای وزارت متبــوع در توســعه اشــتغال بخــش‬ ‫کشــاورزی و مهاجــرت معکــوس از شــهر بــه روســتا طــی‬ ‫ســال هــای گذشــته بــا وجــود بیمــاری کرونــا و برخــی‬ ‫مشــکالت اعتبــاری ایــن میــزان تســهیالت بــا هــدف‬ ‫اشــتغال روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی پرداخت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اشــتغال روســتایی در بخشــهای‬ ‫کشــاورزی و دامپــروری ســهم باالیــی در نــرخ اشــتغال‬ ‫خراســان شــمالی را بــه خــود اختصــاص داده اســت‬ ‫افــزود‪ :‬حمایــت از ایــن بخــش همیشــه وجــود داشــته‬ ‫اســت امــا عــدم ایجــاد اشــتغال پایــدار در بخــش هــای‬ ‫مزبــور بــا توجــه بــه تخصیــص اعتبــار مطلوبــی کــه در‬ ‫ســال هــای گذشــته بــه ایــن بخــش صــورت گرفــت کمبود‬ ‫نظــارت دســتگاه هــای متولــی ایــن بخشــها اســت‪.‬‬ ‫اســام خواه با بیان اینکه موضوع اشــتغال روســتاییان‬ ‫و عشــایر بایــد بــه صــورت ریشــه ای حــل و فصــل شــود‬ ‫گفــت‪ :‬شــورای هماهنگــی دســتگاه های زیــر مجموعــه‬ ‫وزارت متبــوع در خراســان شــمالی بــا تشــکیل کارگــروه‬ ‫مشــورتی بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی موانــع‬ ‫موجــود را مطــرح و از ظرفیــت نماینــدگان اســتفاده‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ابرسانی به ‪ ۱۰۷‬روستا‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه(ع)‬ ‫خراســان شــمالی نیــز در ادامــه گفــت‪ :‬ابرســانی بــه ‪۱۰۷‬‬ ‫روســتای اســتان بــا اعتبــار ‪ ۵۵۰‬میلیــارد تومــان در حــال‬ ‫انجــام اســت و تــا ســه ســال اینــده بــه پایــان مــی رســد‪.‬‬ ‫علــی دارابــی اظهارداشــت‪ :‬ابرســانی بــه این روســتاها در‬ ‫قالــب چهــار مجتمــع ابرســانی زیــدر و ســرانی شهرســتان‬ ‫شــیروان‪ ،‬شــیرین دره شهرســتان بجنــورد‪ ،‬پرســه ســو و‬ ‫کهنــه جلگــه شهرســتان راز و جــرگالن مناطــق محــروم‬ ‫خراســان شــمالی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬برنامــه ریــزی شــده اســت تــا بــا اجــرای‬ ‫ایــن چهــار مجتمــع بــه ‪ ۱۰۷‬روســتا ابرســانی شــود کــه در‬ ‫مرحلــه اول هشــت روســتای شهرســتان بجنــورد بــا ‪۹۸‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار از اب پایــدار برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه(ع)‬ ‫خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫طرحهــای روســتایی تــا حــدود ‪ ۱۵‬درصــد اســت و بــا تزریق‬ ‫اعتبــار ادامــه اجــرای ایــن طــرح هــا شــدت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن پــروژه هــا بــا همــکاری قــرارگاه امام‬ ‫حســن(ع)‪ ،‬وزارت نیــرو و ســپاه خراســان شــمالی انجــام‬ ‫مــی شــود تــا گام هــای موثــری در راســتای رفــع مشــکالت‬ ‫مــردم مناطــق محــروم برداشــته شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۸۴۰‬روســتا اســت و ‪۲۸۳‬‬ ‫روســتای دارای تنــش ابــی و ‪ ۲۷‬روســتا دارای تنــش حــاد‬ ‫ابــی هســتند‪.‬‬ ‫منابــع تامیــن اب خراســان شــمالی شــامل ‪ ۳۷۶‬حلقــه‬ ‫چــاه‪ ۱۷۸ ،‬دهنــه چشــمه‪ ۱۱ ،‬رشــته قنــات‪ ،‬ســه واحــد‬ ‫تصفیــه خانــه اب سطحی(ســد) اســت و همچنیــن‬ ‫مخــازن ذخایــر اب بــا ‪ ۸۱۶‬مخــزن و ظرفیــت ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫متــر مکعــب اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!