روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 627 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 627

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 627

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 627

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‬ ‫شماره ‪122 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫ب بین المللی‬ ‫شاید میزبانی سه تاال ‬ ‫از حضور پرندگان مهاجر‬ ‫برای وقتی دیگر‬ ‫‪ 14‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/05-‬نوامبر‪ /10 -2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪627 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫نوجوان و جوان امروز‬ ‫بر خالف نوجوان و جوان‬ ‫قدیم یک عنصر بالغ و عاقل‬ ‫‪ ۱۳‬ابان شروعی دوباره‬ ‫برایخروشاستکبارستیزانه‬ ‫مردمگلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫دشمنان ناامیدتر‬ ‫و پشیمان تر‬ ‫از گذشته‬ ‫مرحله پایانی تعیین‬ ‫تکلیف سهام عدالت‬ ‫متوفیان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪3‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه ‪ 14‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪627‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫پرندگان مهاجری که هر سال به تاالب های‬ ‫گنبدکاووس می ایند‬ ‫ســه تــاالب بیــن المللــی کــه در بخــش «داشــلی بــرون» شهرســتان گنبــدکاووس نزدیــک بــه مــرز‬ ‫ایــران و ترکمنســتان و در فاصلــه نزدیکــی نســبت بــه هــم واقــع شــدند در مجمــوع افــزون بــر ‪ ۳‬هــزار‬ ‫هکتــار مســاحت دارنــد کــه بزرگتریــن انهــا االگل بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار‪،‬ســپس اج ـی گل بــا ‪۳۲۰‬‬ ‫هکتــار و در نهایــت المــاگل بــا ‪ ۲۰۷‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫شاید میزبانی‬ ‫سه تاالب ‬ ‫بین المللی‬ ‫از حضور پرندگان‬ ‫مهاجر برای‬ ‫وقتی دیگر‬ ‫ســه تــاالب بین المللــی نواحــی شــمالی گنبــدکاووس کــه‬ ‫ســالیان درازی از اوائــل فصــل پاییــز تــا ابتــدای بهــار ســال‬ ‫اینــده میزبــان افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬هــزار گونــه پرنــده مهاجــر‬ ‫زمســتان گذران از ســیبری بودنــد بــه ســبب خشــکی شــدید‬ ‫امیــد زیــادی بــه فــرود ایــن میهمانــان پاییــزی ندارنــد‪.‬‬ ‫تماشــای دســته هایی از پرنــدگان مهاجــر در اســمان و یــا‬ ‫بــازی و شــنای انهــا در اب هــا‪ ،‬النــه ســازی و تولیــد مثــل‬ ‫در نیزارهــا و البــه الی درختچه هــای گــز و شــنیدن صــدای‬ ‫پرنــدگان گوناگــون تنهــا بخشــی از مناظــر زیبــای حضــور‬ ‫هرســاله پرندگان مهاجر در ســه تاالب بین المللی «االگل‪،‬‬ ‫المــاگل و اجــی گل» نواحــی شــمالی گنبــدکاووس بــود که به‬ ‫احتمــال زیــاد امســال مردمــان ایــن نواحــی و ســایر شــهرهای‬ ‫اســتان گلســتان که برای تفریح و ســیاحت و بعضا شــکار به‬ ‫منطقــه می امدنــد‪ ،‬انهــا را نخواهنــد دیــد‪.‬‬ ‫تاالب هــای بین المللــی «االگل‪ ،‬اجــی گل و المــاگل»‬ ‫همزمــان بــا برگــزاری نخســتین نشســت پژوهشــگران‬ ‫ســازمان جهانــی حفاظــت از طبیعــت در ســال ‪ ۱۳۵۰‬کــه در‬ ‫«رامســر» و بــا هــدف صیانــت از تاالب هــا و حمایــت بهتــر‬ ‫از زیســتمندانی کــه در ایــن پهنه هــای ابــی طبیعــی زیســت‬ ‫می کننــد‪ ،‬تحــت عنوان «کنوانســیون رامســر» بــه ثبت این‬ ‫ســازمان جهانــی رســیدند‪.‬‬ ‫ایــن ســه تــاالب بیــن المللــی کــه در بخــش «داشــلی‬ ‫بــرون» شهرســتان گنبــدکاووس نزدیــک بــه مــرز ایــران‬ ‫و ترکمنســتان و در فاصلــه نزدیکــی نســبت بــه هــم‬ ‫واقــع شــدند در مجمــوع افــزون بــر ‪ ۳‬هــزار هکتــار‬ ‫مســاحت دارنــد کــه بزرگتریــن انهــا االگل بــا ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتار‪،‬ســپس اج ـی گل بــا ‪ ۳۲۰‬هکتــار و در نهایــت‬ ‫المــاگل بــا ‪ ۲۰۷‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫حداقــل حجــم اب تاالب هــای بیــن المللــی گنبــدکاووس‬ ‫بــا عمــق ‪ ۲‬تــا چهــار متــر و در شــرایط عــادی و بارش هــای‬ ‫مناســب بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۸۵‬میلیــون مترمکعــب اســت امــا‬ ‫بــه ســبب کــم بارشــی و خشکســالی در چنــد ســال اخیــر‬ ‫بــا بحــران کــم ابــی مواجــه شــدند و بــه گفتــه رییــس اداره‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت ایــن شهرســتان هــم اکنــون ‪۲‬‬ ‫تــاالب االگل و اجــی گل خشــک شــدند و تــاالب المــاگل‬ ‫هــم کمتــر از ‪ ۴۰۰‬هــزار مترمکعــب اب دارد‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی افــزود‪ :‬خشــک شــدن ‪ ۲‬تــاالب و کــم ابــی‬ ‫شــدید تــاالب ســوم و درصــورت اســتمرار کــم بارشــی در‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬حضــور پرنــدگان مهاجــر از مناطــق ســیبری به‬ ‫ایــن پهنه هــای ابــی و زمســتان گذرانی انهــا را بــا مشــکل‬ ‫جــدی مواجــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر کاهــش بارش هــای ســاالنه‬ ‫و اســتمرار خشکســالی‪ ،‬دمــا و تبخیــر بــاال در مناطــق‬ ‫شــمالی گنبــدکاووس‪ ،‬سدســازی هــا در مناطــق باالدســت‬ ‫رودخانــه اتــرک بــه عنــوان مهمتریــن منبــع تامیــن اب ســه‬ ‫تــاالب بین المللــی و تخصیــص ناکافــی حق ابــه تاالب هــا و‬ ‫برداشــت اب بــرای ابــزی پــروری و کشــاورزی از مهمتریــن‬ ‫ب بین المللی این‬ ‫دالئــل کــم ابــی و خشــک شــدن ســه تــاال ‬ ‫شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره محیــط زیســت گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫صــورت تغییــر مســیر و عــدم حضــور پرنــدگان مهاجــر در ســه‬ ‫ب بیــن المللــی ایــن شهرســتان‪ ،‬احتمــال خــارج شــدن‬ ‫تــاال ‬ ‫انهــا از لیســت کنوانســیون رامســر وجــود دارد ضمــن اینکــه بــا‬ ‫خشــک شــدن ایــن ســه پهنــه ابــی جوامــع محلی دچار اســیب‬ ‫و بــه احتمــال زیــاد ســبب مهاجــرت انهــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫احمــدی‪ ،‬وقــوع پدیــده ریزگردهــا را از دیگــر پیامدهــای‬ ‫خشــک شــدن ســه تــاالب گنبــدکاووس دانســت و ادامــه‬ ‫داد‪ :‬مطالعــات اختصــاص حــق ابــه جدیــد بــه ایــن تاالب ها‬ ‫توســط مراکــز دانشــگاهی بــرای ارائــه بــه وزارت نیــرو‪ ،‬در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫پرنــدگان مهاجــری کــه هــر ســال بــه تاالب هــای گنبــدکاووس‬ ‫می اینــد‬ ‫هرســاله بــا اغــاز فصــل ســرما در مناطق سردســیر ســیبری‬ ‫مهاجــرت پرنــدگان از ایــن منطقــه بــرای زمســتان گذرانی‬ ‫در تاالب هــای بین المللــی گنبــدکاووس کــه از نخســتین‬ ‫زیســتگاه های ابــی اســتان گلســتان در میزبانــی از ایــن‬ ‫پرنــدگان هســتند‪ ،‬شــروع می شــود و پیش قــراول انهــا نیــز‬ ‫در دســته های کوچــک و بــزرگ گونه هــای «خوتــکا و چنگر»‬ ‫بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫پــس از ایــن ‪ ۲‬نــوع پرنــده مهاجــر‪ ،‬دیگــر گونه هــا ماننــد‬ ‫ک (سرســبز‪ ،‬ســرحنایی‪ ،‬ارده ای‪ ،‬تــاج دار و‬ ‫انــواع ارد ‬ ‫فیلــوش)‪ ،‬پرســتوها‪ ،‬ابچلیک هــا‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬قــو‪ ،‬غــاز‬ ‫خاکســتری‪ ،‬فالمینگــو‪ ،‬حواصیــل و بــاکالن بــه تناســب‬ ‫موقعیــت اب و هوایــی در فصــل پاییــز بــرای زمســتان‬ ‫گذرانــی وارد زیســتگاه های ابــی گنبــدکاووس از جملــه ســه‬ ‫تــاالب بیــن المللــی االگل‪ ،‬المــاگل و اجــی گل می شــوند‪.‬‬ ‫گلستان ‪ ۲۲‬زیستگاه مهم برای زمستان گذرانی پرندگان‬ ‫مهاجــر ابــزی و کنــار ابــزی دارد کــه هشــت مــورد شــامل‬ ‫ســه تــاالب بیــن المللــی‪ ،‬دریاچه شــور‪ ،‬اب بندان هــای اب‬ ‫گشــت و اینچــه بــرون و نیــز ســدهای دانشــمند و گلســتان‬ ‫در گنبــدکاووس هــر ســاله میزبــان حداقــل ‪ ۱۰۰‬هــزار پرنــده‬ ‫مهاجــر و حــدود ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬هــزار پرنــدگان بومــی هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬بــه ســبب کــم بارشــی و خشکســالی‬ ‫در ســال های اخیــر و برداشــت های بــی رویــه از اب‬ ‫تاالب هــای ســه گانــه بــرای مصــارف کشــاورزی و ابــزی‬ ‫پــروری جوامــع محلــی‪ ،‬شــمار پرنــدگان مهاجــر ورودی بــه‬ ‫زیســتگاه های ابــی ایــن شهرســتان طــی یــک دهــه اخیــر‬ ‫رونــد نزولــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود‪ :‬شــمار پرنــدگان مهاجــر ابــزی و کنــار ابــزی‬ ‫مهاجــر کــه هــر ســاله بــه زیســتگاه های ابــی گنبــدکاووس‬ ‫بویــژه ســه تــاالب االگل‪ ،‬اجــی گل و المــاگل می اینــد از‬ ‫افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬هــزار قطعــه در ســال های پرابــی درســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ایــن رقــم بــه ‪ ۴۰‬هــزار قطعــه و در ســال گذشــته بــه‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار قطعــه کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬درســال جــاری نیــز هنــوز خبــری از ورود‬ ‫پردنــدگان مهاجــر نیســت و فقــط چنــد گــروه کوچــک «خوتــکا‬ ‫و چنگــر» بــا جمعیــت کل ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬قطعــه وارد شــدند‪.‬‬ ‫اهمیت تاالب ها‬ ‫تاالب هــا بســترهای ابــی ارزشــمندی هســتند کــه‬ ‫عــاوه بــر تامیــن امنیــت مــواد غذایــی مــورد نیــاز بشــر و‬ ‫ســایر موجــودات‪ ،‬نقــش زیــادی در ذخیــره کربــن مــازاد‬ ‫اتمســفر ایفــا می کننــد و در جهــان مجمــوع تاالب هــا در‬ ‫‪ ۴۲‬تیــپ طبقــه بنــدی شــده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۱‬نــوع ان‬ ‫در ســرزمین ایــران وجــود دارد‪.‬‬ ‫مطابــق داده هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۴۱‬تــاالب دارای ارزش اکولوژیکــی شناســایی‬ ‫شــده در سراســر کشــور بــا وســعت بیــش از ســه میلیــون‬ ‫هکتــار‪ ۲۵ ،‬تــاالب ان کــه در کنوانســیون رامســر نیــز‬ ‫ثبــت شــدند بــا یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مســاحت‬ ‫دارای ارزش جهانــی و چهــار ســایت نیــز ذخیــره گاه‬ ‫زیســتکره هســتند‪.‬‬ ‫ایــن حوضچه هــای ابــی بــه طــور معمــول دی‬ ‫اکســیدکربن را توســط گیاهــان جــذب و ان را تبدیــل بــه‬ ‫مــواد الــی می کننــد و ایــن باعــث می شــود تــا گرمایــش‬ ‫کــره زمیــن کاهــش یابــد‪ ،‬همچنیــن می تواننــد شــرایط‬ ‫اب و هوایــی را در یــک منطقــه متعــادل کننــد و هیــدرو‬ ‫اقلیم هــای خاصــی را بــه وجــود اورنــد کــه موجــب بــاال‬ ‫رفتــن ارزش هــای زیســتگاهی یــک منطقــه می شــود‪.‬‬ ‫اهمیــت حفاظــت از تاالب هــا در جهــان بــه حــدی اســت‬ ‫کــه طبــق معاهده هــای بیــن المللــی از ایــن فضاهــای‬ ‫طبیعــی حفاظــت می شــود و پیمــان نامــه حفاظــت از‬ ‫تاالب هــا بــرای نخســتین بــار بــه میزبانــی شــهر رامســر‬ ‫اســتان مازنــدران و بــا حضــور ‪ ۱۸‬کشــور جهــان در دوم‬ ‫فوریــه ســال ‪ ۱۹۷۱‬بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫راهکارهای حفاظت از تاالب ها در شرایط کم ابی‬ ‫حفاظــت و بهره بــرداری از تاالب هــا بــا مشــارکت جوامــع‬ ‫محلــی از رویکردهــای مدیریــت زیســت بومــی ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت اســت‪ ،‬جوامع محلــی که زندگی‬ ‫و معیشــت انهــا بــه ایــن پهنه هــای ابــی گــره خــورده بایــد‬ ‫پیشــگام صیانــت از ایــن حوضچه هــای طبیعــی و حفــظ‬ ‫حداقــل اب مــورد نیــاز بــرای حیــات انهــا باشــند‪.‬‬ ‫مطابــق نظــر متولیــان محیــط زیســت و کارشناســان ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬رژیــم ابــی ســه تــاالب االگل‪ ،‬المــاگل و اجــی گل‬ ‫گنبــدکاووس ســیالبی اســت و اب مــورد نیــاز ان بایــد از‬ ‫محــل بارش هــا و ســیالب های فصلــی بویــژه در مناطــق‬ ‫باالدســت یعنــی اســتان خراســان شــمالی و ســایر‬ ‫مناطــق محــدوده رودخانــه اتــرک تامیــن شــود‪.‬‬ ‫براســاس اطالعــات امــاری ســازمان هواشناســی‬ ‫متوســط بارندگــی در نواحــی شــمالی گنبــدکاووس کــه‬ ‫اقلیــم خشــک و بیابانــی دارد‪ ،‬ســاالنه بیــن ‪ ۱۵۰‬تــا ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی متــر اســت کــه در برخــی ســال های ترابــی ایــن‬ ‫ش بیشــتر و در ســال های کــم بارشــی‪ ،‬کمتــر‬ ‫حجــم بــار ‬ ‫می شــود‪ ،‬ضمــن اینکــه بــه ســبب شــرایط اقلیمــی منطقه‬ ‫و گرمــای بــاالی ان باالخــص در فصــل تابســتان‪ ،‬ســطح‬ ‫رطوبــت ان بیــن ‪ ۲۶‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد و حجــم تبخیــر ســاالنه‬ ‫ان بیــن هــزار و ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۲‬هــزار میلی متــر می رســد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه «منصــور فرشــاد» رییــس اداره هواشناســی‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬میــزان بــارش بــاران در ســال زراعــی و ابــی‬ ‫جــاری یعنــی از اول مهــر تاکنــون در نواحــی شــمالی ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۶‬میلی متــر بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۳۶‬درصــد کمتــر اســت‪.‬‬ ‫حیــات ســه تــاالب بیــن المللــی االگل‪ ،‬المــاگل و‬ ‫اجــی گل واقــع در نواحــی شــمالی گنبــدکاووس بشــدت‬ ‫وابســته بــه رهــاورد ابــی رودخانــه اتــرک و میــزان بــارش ‬ ‫و ســیالب های احتمالــی در مناطــق باالدســت در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره محیــط زیســت گنبــدکاووس معتقــد‬ ‫اســت کــه رهاســازی بــه موقــع اب ســد شــیرین دره‬ ‫بویــژه در شــرایط فعلــی کــه ســه تــاالب بیــن المللــی‬ ‫ایــن شهرســتان بــا مشــکل مواجــه شــدند و هدایــت‬ ‫ســیالب های فصلــی احتمالــی مناطــق باالدســت بــرای‬ ‫ابگیــری تــاالب هــا در حیــات بخشــیدن دوبــاره بــه ایــن‬ ‫پهنه هــای ابــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫احمــدی گفــت‪ :‬شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫می توانــد بــا تغییــر نــگاه و اولویــت دادن بــه تامیــن اب‬ ‫مــورد نیــاز ســه تــاالب بیــن المللــی گنبــدکاووس بــه جــای‬ ‫ابــزی پــروری‪ ،‬بــه احیــای دوبــاره ایــن تاالب هــا کمــک کنــد‬ ‫ضمــن اینکــه ایــن شــرکت ســال قبــل حــدود ‪ ۱۶‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب اب از تاالب هــای ایــن شهرســتان را بــرای‬ ‫ی پــروری مناطــق پاییــن دســت در حــوزه جغرافیایــی‬ ‫ابــز ‬ ‫شهرســتان اق قــا رهــا کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ســال جــاری هــم ســهمی از ‪۲‬‬ ‫ســیالب ناشــی از بارندگی هــای فصــل بهــار در منطقــه‬ ‫بــه ســه تــاالب گنبــدکاووس اختصــاص نیافــت کــه نتیجــه‬ ‫ان خشــک شــدن ‪ ۲‬تــاالب االگل و اجــی گل و کــم ابــی‬ ‫شــدید تــاالب المــاگل اســت‪.‬‬ ‫احمــدی ادامــه داد‪ :‬درصورتــی کــه ابرســانی مناســب‬ ‫بــه تاالب هــای گنبــدکاووس صــورت نگیــرد‪ ،‬ســامتی‬ ‫انســان ها بــر اثــر بیماری هــای تنفســی و چشــمی ناشــی‬ ‫از ریزگردهــا تهدیــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــدار ویــژه‬ ‫گنبــدکاووس هــم هشــت ابــان مــاه جــاری در کمیتــه‬ ‫زیســت بومــی و میزگــرد علمــی بــا موضــوع احیــای‬ ‫تاالب هــای گلســتان کــه در دانشــگاه دولتــی ایــن‬ ‫شهرســتان برگــزار شــد‪ ،‬گفــت کــه بــه ســبب مدیریــت ‬ ‫و روش هــای ســنتی در گذشــته اکنــون شــاهد خشــک‬ ‫شــدن ایــن پهنه هــای ابــی هســتیم کــه بــرای نجــات‬ ‫دوبــاره انهــا بایــد نگــرش نویــن و علمــی بــه انهــا داشــت‪.‬‬ ‫عبدالحمیــد گوگالنــی‪ ،‬ســه تــاالب بین المللــی واقــع‬ ‫در مناطــق شــمالی گنبــدکاووس را نعمــت الهــی بــه‬ ‫مــردم ایــن منطقــه‪ ،‬شهرســتان و اســتان گلســتان‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬دانشــگاه ها ظرفیــت خوبــی بــرای‬ ‫ارائــه راهکارهــای علمــی و اجرایــی جهــت رفــع مســائل‬ ‫و مشــکالت جامعــه در بخش هــای گوناگــون از جملــه‬ ‫مســائل مرتبــط بــا محیــط زیســت دارنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دانشــگاه ها بایــد بــا نــگاه نویــن و علمــی‬ ‫(تحقیــق و پژوهــش و انجــام پایان نامه هــای مرتبــط)‬ ‫بــه حفاظــت از ایــن پهنه هــای ابــی در حــال مــوت بــه‬ ‫دســتگاه های کمــک کننــد‪.‬‬ ‫گوگالنــی ادامــه داد‪ :‬اصــاح الگــوی کشــت در مناطــق‬ ‫مــرزی و حاشــیه تاالب هــا‪ ،‬پیگیــری حــق ابــه و تخصیــص‬ ‫اعتبــارات مناســب بــرای نگهــداری و حفاظــت از ایــن‬ ‫پهنه هــای ابــی از محــل اعتبــارات اســتانی و ملــی و‬ ‫توجــه بــه امــوزش و فرهنگ ســازی بــه جوامــع محلــی‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیــت تشــکل های مــردم نهــاد حــوزه‬ ‫محیــط زیســت می توانــد بــه احیــای دوبــاره تاالب هــای‬ ‫ســه گانه گنبــدکاووس کمــک کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن عضــو هیــات علمــی گــروه شــیالت دانشــگاه‬ ‫گنبــدکاووس گفــت کــه تاالب هــا بــه عنــوان بخــش‬ ‫اساســی اکوسیســتم جهانــی در پیشــگیری یــا کاهــش‬ ‫شــدت ســیل‪ ،‬تغدیــه ســفره های اب زیرزمینــی و فراهــم‬ ‫کــردن زیســتگاه منحصــر بفــرد بــرای گیاهــان و جانــوران‬ ‫و دیگــر خدمــات و ســودمندی ها از جملــه حفــظ کیفیــت‬ ‫اب هــا و دیگــر خدماتــی چــون ذخیــره ســیالب ها و کنترل‬ ‫فرســایش خــاک نقــش مهمــی داشــته و همچنیــن از‬ ‫عوامــل موثــر در حفــظ تنــوع چشــم اندازهــا و از عناصــر‬ ‫اصلــی بــرای اســتراتژی حفاظــت منطق ـه ای هســتند‪.‬‬ ‫محمــد قلـی زاده افــزود‪ :‬جوامــع محلــی از ایــن تاالب هــا‬ ‫در کشــاورزی‪ ،‬دامــداری‪ ،‬پــرورش ابزیــان و گردشــگری‬ ‫اســتفاده می کننــد و یکــی از عوامــل اصلــی ســکونتگاه‬ ‫ایــن جوامــع در منطقــه وجــود ایــن تاالب هــا اســت‬ ‫بنابرایــن بــه منظــور توســعه پایدار اقتصــادی و اجتماعی‪،‬‬ ‫حفاظــت از ایــن پهنه هــای ابــی امــری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در صــورت خشــک شــدن تاالب هــا از‬ ‫جملــه ســه تــاالب بیــن المللــی واقــع در مناطــق شــمالی‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬تغییــرات جــدی بــر زندگــی اجتماعــی‬ ‫و اقتصــاد و درامــد اهالــی روســتاهای اطــراف ایــن‬ ‫تاالب هــا رخ خواهــد داد‪.‬‬ ‫قلــی زاده ادامــه داد‪ :‬تاالب هــا از طریــق ذخیــره اب در‬ ‫فصــل مرطــوب و رهاســازی ان در فصــل خشــک در‬ ‫معیشــت جوامــع روســتایی نقــش ایفــا می کننــد بدیــن‬ ‫ترتیــب در نواحــی نیمــه خشــک در طول ســال فرصت هایی‬ ‫بــرای پــرورش محصــوالت کشــاورزی و در نتیجــه بهبــود‬ ‫امنیــت غذایــی و درامــد انهــا فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫ایــن عضــو هیــات علمــی گــروه شــیالت دانشــگاه‬ ‫گنبــدکاووس پیشــنهاد داد تــا بــا ایجــاد مناطــق حفاظتــی‬ ‫جدیــد و ارتقــای ســطح حفاظتــی مناطــق موجــود توســط‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان بــه حفــظ‬ ‫تاالب هــا و تنــوع زیســتی انهــا کمــک زیــادی خواهــد شــد‬ ‫ضمــن اینکــه بایــد از برداشــت بــی رویــه اب تاالب هــا‬ ‫بــرای مصــارف کشــاورزی و دامپــروری و نیــز حفــر چــاه‬ ‫در حریــم ایــن پهنه هــای ابــی بــا انجــام فعالیت هــای‬ ‫فرهنگــی و اموزشــی جلوگیــری شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫ شنبه ‪ 14‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪627‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫نوجوان و جوان امروز‬ ‫بر خالف نوجوان و جوان قدیم‬ ‫یک عنصر بالغ و عاقل‬ ‫رهبر معظم انقالب اســامی صبح روز (چهارشــنبه) در اســتانه‬ ‫‪ ۱۳‬ابــان روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی در دیــدار پرشــور‬ ‫صدهــا تــن از دانــش امــوزان‪ ۱۳ ،‬ابــان را تجســم شــرارت های‬ ‫امریــکا و اســیب پذیری و امــکان مغلــوب شــدن ان خواندنــد و‬ ‫بــا اشــاره بــه دروغ وقیحانــه و بی شــرمانه امریکایی هــا در ابــراز‬ ‫دلســوزی بــرای ملــت ایــران گفتنــد‪ :‬در جنــگ ترکیبــی چنــد هفتــه‬ ‫اخیــر‪ ،‬امریــکا‪ ،‬رژیــم صهیونیســتی بعضــی از قدرت هــای مــوذی‬ ‫اروپــا و برخــی گروهک هــا‪ ،‬همــه امکانــات خــود را بــرای ضربه زدن‬ ‫بــه ملــت ایــران بــه میــدان اوردنــد امــا ملــت بــه دهــان بدخواهــان‬ ‫زد و انهــا را نــاکام گذاشــت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب ســیزدهم ابــان را روزی تاریخــی و تجربه امــوز‬ ‫خواندنــد و گفتنــد‪ :‬امریکایی هــا و گرایــش امریکایــی از‬ ‫ایــن روز مهــم و تجمعــات همدالنــه و وحدت بخــش ان‪،‬‬ ‫خشــمگین و اعصابشــان خُــرد می شــود چــرا کــه ایــن روز هــم‬ ‫تجســم شــرارت های امریــکا اســت و هــم تجســم و اثبــات‬ ‫اســیب پذیری و امــکان مغلــوب شــدن امریــکا‪.‬‬ ‫ایشــان در مــروری بــر حــوادث تاریخــی ‪ ۱۳‬ابــان بــه ســخنرانی‬ ‫افشــاگرانه و تبعیــد امــام خمینــی در ‪ ۱۳‬ابــان ‪ ۴۳‬اشــاره کردنــد‬ ‫و افزودنــد‪ :‬امــام قانــون «مصونیــت چنــد ده هــزار امریکایــی‬ ‫مســتقر در ایــران از تبعــات قضایــی جــرم و جنایــت» را کــه بــه‬ ‫ـس ان روز تصویــب شــد‪،‬‬ ‫دســتور محمدرضــا پهلــوی در مجلـ ِ‬ ‫تحمــل نکــرد و بــه همیــن علــت تبعیــد شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای همچنیــن بــا اشــاره بــه کشــتار‬ ‫تعــدادی از دانش امــوزان در مقابــل دانشــگاه تهــران در ‪ ۱۳‬ابــان‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬و هجــوم دانشــجویان بــه ســفارت امریــکا در ‪ ۱۳‬ابــان ‪۵۸‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬در ان هجــوم اســناد فراوانــی از خیانت هــا‪ ،‬دخالت هــا و‬ ‫غــارت منابــع ایــران بــه دســت دولــت امریــکا در رژیم ستم شــاهی‬ ‫و نیــز توطئه هــای مختلــف انهــا علیــه انقــاب اســامی بــه دســت‬ ‫امــد کــه بــا وجــود تاکیــد بــر گنجانــده شــدن مضامیــن انهــا در‬ ‫کتاب هــای درســی‪ ،‬متاســفانه ایــن کار انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اصــرار امریکایی هــا بــر «اغــاز چالــش میــان‬ ‫ملــت ایــران و امریــکا به واســطه هجــوم بــه النــه جاسوســی» را‬ ‫دروغــی بــزرگ برشــمردند و افزودنــد‪ :‬ایــن چالــش در ‪ ۲۸‬مــرداد‬ ‫‪ ۱۳۳۲‬و هنگامــی اغــاز شــد کــه امریــکا بــه کمــک انگلیــس‪،‬‬ ‫حکومــت ملــی مصــدق را بــا کودتایــی ننگیــن ســرنگون کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان دکتــر مصــدق را فــردی خوش بیــن و دارای اعتمــاد بــه‬ ‫امریــکا خواندنــد و گفتنــد‪ :‬او نــه حجت االســام بــود نــه ادعــای‬ ‫اســام خواهی داشــت فقــط جرمــش ایــن بــود کــه می گفــت‬ ‫نفــت ایــران بایــد دســت ملــت ایــران باشــد نــه انگلیس ـی ها‪،‬‬ ‫امــا امریکایی هــا بــه خاطــر منافعشــان حتــی ایــن فــرد را هــم‬ ‫تحمــل نکردنــد و بــر خــاف انتظــار ِمصــدق بــرای کمــک امریکا‪،‬‬ ‫از پشــت بــه او خنجــر زدنــد و بــا خــرج کــردن پــول و کمک برخی‬ ‫خائنیــن و اراذل و اوبــاش ســرنگونش کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای ســخنان این روزهای سیاســتمداران‬ ‫امریکایــی را دربــاره طرفــداری از ملــت ایــران‪ ،‬اوج بی شــرمی‬ ‫و ریــاکاری خواندنــد و بــا طــرح یــک پرســش خطــاب بــه انهــا‬ ‫گفتنــد‪ :‬ایــا کاری علیــه ملــت ایــران هســت کــه شــما در ایــن ‪۴‬‬ ‫دهــه توانایــی انجــام ان را داشــته اید امــا انجــام نــداده باشــید؟‬ ‫اگــر هــم کاری مثــل جنــگ مســتقیم نظامــی انجــام نداده ایــد‪ ،‬یــا‬ ‫نمی توانســتید و یــا از جوانــان ایرانــی ترســیده اید‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در مــرور جنایــات و توطئه هــای امریــکا بعــد از‬ ‫پیــروزی انقــاب‪ ،‬بــه حمایــت واشــنگتن از گروه هــای تجزیه طلــب‬ ‫در اوایــل انقــاب‪ ،‬کودتــای پایــگاه شــهید نــوژه همــدان ‪ ،‬حمایــت‬ ‫از تروریســم کــور منافقیــن کــه منجــر بــه هــزاران شــهید در‬ ‫گوشــه و کنــار کشــور شــد‪ ،‬حمایــت همه جانبــه از صــدام وحشــی‬ ‫در جنــگ تحمیلــی‪ ،‬حملــه موشــکی و ســرنگونی هواپیمــای‬ ‫مســافربری ایــران در اســمان خلیج فــارس و شــهادت حــدود ‪۳۰۰‬‬ ‫ـرال فرمانــده نــاوی کــه بــه ایــن‬ ‫نفــر‪ ،‬بی حیایــی در تجلیــل از ژنـ ِ‬ ‫هواپیمــای مســافربری شــلیک کــرد‪ ،‬تحریــم ملــت ایــران از ســال‬ ‫اول پیــروزی انقــاب‪ ،‬اعمــال شــدید ترین تحریم هــای تاریــخ در‬ ‫ســالهای اخیــر و حمایــت از اشــوب و فتنــه در ایــران اشــاره کردنــد‬ ‫و گفتنــد‪ :‬در ســال ‪ ۸۸‬و در حالی کــه اوبامــا قبلــش بــرای مــا نامــه‬ ‫دوســتی نوشــته بــود‪ ،‬امریکایی هــا بــه صراحــت از فتنــه اعــام‬ ‫حمایــت کردنــد تــا شــاید بتواننــد از ایــن طریــق جمهــوری اســامی‬ ‫را از بیــن ببرنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــه شــهادت رســاندن ســردار و‬ ‫قهرمــان ملــی ایرانیــان و قهرمــان منطقــه حاج قاســم ســلیمانی و‬ ‫افتخــار کــردن بــه ایــن جنایــت را از دیگــر توطئه هــا و پلیدی هــای‬ ‫امریــکا برشــمردند و خطــاب بــه انهــا گفتنــد‪ :‬شــما از قاتــان‬ ‫دانشــمندان هســته ای مــا یعنــی صهیونیسـت ها اعــام حمایــت‬ ‫کردیــد و بــا حبــس میلیاردهــا دالر از امــوال ملــت ایــران در امریــکا‬ ‫و دیگــر کشــورها‪ ،‬ملــت ایــران را از اســتفاده از دارایی هــای خــود‬ ‫بــرای کاهــش مشــکالت محــروم کرده ایــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬در بیشــتر حــوادث ضــد ایرانــی نیــز ردپــای شــما‬ ‫معلــوم اســت ان وقــت بــا وقاحــت تمــام‪ ،‬دروغ محض می گویید‬ ‫و ادعــا می کنیــد دلســوز ملــت ایــران هســتیم؟ البتــه بــه کــوری‬ ‫چشــم شــما ملــت ایــران بســیاری از ایــن دشــمنی ها را خنثــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای گفتنــد‪ :‬البتــه برخــی حــوادث را مــا‬ ‫هرگــز فرامــوش نکــرده و نمی کنیــم و دربــاره شــهادت ســلیمانی‬ ‫پــای حرفــی کــه زده ایــم ایســتاده ایم و در وقــت خــودش بــه ان‬ ‫عمــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬امریــکای امــروز را همــان امریــکای‬ ‫دیــروز و امریــکای ‪ ۲۸‬مــرداد و امریــکای حامــی صــدام دانســتند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬البتــه شــیوه اعمــال دشــمنی انهــا بــا گذشــته دارای‬ ‫تفاوت هایــی اســت و پیچیده تــر شــده اســت ولــی مــا بــه جوانان و‬ ‫دسـت اندرکاران خــود اعتمــاد داریــم و می دانیــم کــه می تواننــد بــر‬ ‫ایــن شــیوه های پیچیــده فائــق بیاینــد و بایــد کامــا ًهوشــیار بــود‪.‬‬ ‫ایشــان یکــی دیگــر از تفــاوت هــای امریــکای دیــروز و امریــکای‬ ‫امــروز را‪ ،‬اتفــاق نظــر بســیاری از تحلیل گــران سیاســی دنیــا مبنــی‬ ‫بــر رونــد رو بــه افــول امریــکا دانســتند و افزودنــد‪ :‬نشــانه های ایــن‬ ‫افــول اشــکار را می تــوان در مشــکالت بی ســابقه داخلــی امریــکا‬ ‫در زمینــه هــای اقتصــادی و اجتماعــی و اخالقــی تا اختالفــات و دو‬ ‫ـی امریــکا مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫دســتگی های خونیــن داخلـ ِ‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی یکــی دیگــر از نشــانه های افــول امریــکا را‬ ‫خطــای محاســباتی امریــکا در مســائل دنیــا برشــمردند و گفتنــد‪:‬‬ ‫یــک نمونــه از ایــن خطــای محاســباتی‪ ،‬حملــه ‪ ۲۰‬ســال قبــل‬ ‫امریــکا بــه افغانســتان بــرای ریشــه کنی طالبــان اســت کــه بــا‬ ‫جنایــات و کشــتار فراوانــی همــراه بــود امــا بعــد از ‪ ۲۰‬ســال بــه‬ ‫دلیــل بدفهمــی مســائل‪ ،‬مجبــور بــه خروج از افغانســتان شــدند و‬ ‫ایــن کشــور را تقدیــم طالبــان کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای حملــه بــه عــراق و ناکامــی در‬ ‫رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر را نمونــه دیگــری از خطــای‬ ‫محاســباتی امریکایی هــا خواندنــد و افزودنــد‪ :‬امریکایی هــا از‬ ‫ابتــدا بــه دنبــال گمــاردن افــراد امریکایــی و یــا وابســتگان بــه‬ ‫خــود بودنــد و شــرایط کنونــی عــراق و حضــور سیاســتمداران‬ ‫عراقــی در راس کار بــا انتخابــات هیچــگاه مــورد نظــر انهــا نبــود‬ ‫امــا در اینجــا هــم شکســت خوردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان شکســت امریکا در ســوریه و در لبنان به ویژه در قضیه‬ ‫ی بــه‬ ‫اخیــر تعییــن خطــوط گازی را نمونه هــای دیگــری از ناکام ـ ‬ ‫دلیــل خطــای محاســباتی برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬یکــی‬ ‫دیگــر از نشــانه های انحطــاط امریــکا‪ ،‬رای مــردم بــه افــرادی‬ ‫همچــون رئیــس جمهــور فعلــی و رئیــس جمهــور قبلــی اســت‪ .‬در‬ ‫دوره قبــل رئیس جمهــوری همچــون ترامــپ انتخاب شــد که همه‬ ‫او را دیوانــه می دانســتند و در دوره فعلــی نیــز رئیس جمهــوری بــر‬ ‫ســر کار می ایــد کــه همــه‪ ،‬وضعیــت او را می داننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی ایــن مــوارد را دلیل انحطــاط یک تمدن‬ ‫دانســتند و بــا تاکیــد بــر اینکــه بســیاری از قدرتهــای غربــی از‬ ‫ایــن جهــات شــبیه امریــکا هســتند گفتنــد‪ :‬انحطــاط اخالقــی و‬ ‫پســتی و جنایــت از ایــن باالتــر کــه غربی هــا در رســانه های خود‬ ‫امــوزش تخریــب و اغتشــاش و امــوزش ســاخت بطری هــای‬ ‫ات ـش زا و بمــب دســتی می دهنــد؟‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا اشــاره بــه نقــش اشــکار امریــکا‬ ‫در اغتشاشــات چنــد هفتــه اخیــر در کشــور‪ ،‬افزودنــد‪ :‬اطالعیــه‬ ‫مشــترک وزارت اطالعــات و ســازمان اطالعــات ســپاه دربــاره‬ ‫اغتشــاش ها حــاوی اطالعــات و کشــفیات مهمــی بــود و نشــان‬ ‫می دهــد دشــمن بــرای تهــران و شــهرهای بــزرگ و کوچــک‬ ‫برنامه ریــزی کــرده بــود و طراحــی داشــت‪.‬‬ ‫ایشــان حضــور برخــی نوجوانــان و جوانــان در کــف میــدان را‬ ‫ظاهــر قضیــه دانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬این هــا بچه هــای‬ ‫خودمــان هســتند و مــا بــا اینهــا بحثــی نداریــم چــون بــه دلیــل‬ ‫برخــی هیجان هــا و احساســات و برخــی بــی دقتی هــا در مســائل‬ ‫وارد میــدان شــدند‪ ،‬امــا مهــم صحنــه گردانــان اصلــی هســتند کــه‬ ‫بــا نقشــه و برنامــه وارد شــدند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬مســئولین بخشــهای مختلــف بــه ویــژه‬ ‫مســئولین سیاســی و اقتصــادی و احــاد مــردم و بــه خصــوص‬ ‫جوانــان را بــه توجــه ویــژه و هوشــیاری در قبــال صحنــه گردانــان‬ ‫اصلــی و طراحی هــا و برنامه هــای انهــا فراخواندنــد و گفتنــد‪ :‬البتــه‬ ‫دســتگاههای اطالعاتــی بــه ایــن موضــوع توجــه دارنــد و هوشــیار‬ ‫هســتند‪ .‬طــرح و برنامــه هــم ایــن اســت کــه شــاید بتواننــد کاری‬ ‫کننــد تــا عقیــده ملــت ایــران هماننــد عقیــده ســران انگلیــس و‬ ‫امریــکا شــود و ملــت را همــراه خــود کننــد امــا ملت ایــران واقعا ًبر‬ ‫دهــان انهــا زد و از ایــن پــس هــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد‪ :‬کســانی هــم‬ ‫بودند که با طراحی و نقشــه وارد میدان شــدند و با دســتگاههای‬ ‫خارجــی مرتبــط بودنــد و مرتکــب جنایــت شــدند ایــن موضــوع‬ ‫بســیار مهمــی اســت کــه بایــد بــه ان توجــه ویــژه شــود‪.‬‬ ‫ایشــان قضیه شــاهچراغ و کشــتار مردم و کودکان را جنایتی‬ ‫بــزرگ خواندنــد و گفتنــد‪ :‬پســربچه های دانش امــوزی کــه در‬ ‫ایــن حادثــه بــه شــهادت رســیدند چــه گناهــی کــرده بودنــد؟‬ ‫پســر بچـه ای کــه در ایــن جنایــت ‪ ،‬پــدر و مــادر و بــرادر خــود را از‬ ‫دســت داد و دچــار چنیــن غــم بزرگــی شــد‪ ،‬چــه گناهــی کــرده‬ ‫اســت؟ ان طلبــه جــوان و متدیــن و حــزب اللهــی‪ ،‬ارمــان عزیز‬ ‫کــه در تهــران زیــر شــکنجه بــه شــهادت رســید و پیکــر او را در‬ ‫خیابــان رهــا کردنــد‪ ،‬چــه گناهــی کــرده بــود؟‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬افــرادی کــه ایــن جنایت هــا‬ ‫را انجــام می دهنــد چــه کســانی هســتند و از کجــا دســتور مــی‬ ‫گیرنــد؟ البتــه این هــا قطعــا ًبچه هــا و جوان هــای مــا نیســتند‪،‬‬ ‫بایــد عامــان ایــن جنایت هــا شناســایی شــوند و هــر کســی که‬ ‫ثابــت شــود در ایــن جنایت هــا همــکاری داشــته اســت‪ ،‬بــدون‬ ‫تردیــد مجــازات خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا اشــاره به ســکوت مدعیــان حقوق‬ ‫بشــر در قبــال ایــن جنایــات ‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬چــرا این مدعیان‬ ‫حادثــه شــیراز را محکــوم نکردنــد و چــرا یــک قضیــه خــاف واقــع و‬ ‫دروغ را هــزاران بــار در ســکوهای خــود در اینترنــت تکــرار می کنند‪،‬‬ ‫امــا نــام «ارشــام» را ممنــوع می کننــد؟ ایــا ایــن مدعیــان واقعــا ً‬ ‫طرفــدار حقوق بشــر هســتند؟‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه نوجوانان و جوانــان را خطاب‬ ‫قــرار دادنــد و گفتنــد‪ :‬نوجــوان و جــوان امــروز بــر خــاف نوجوان‬ ‫و جــوان قدیــم یــک عنصــر بالــغ و عاقــل و خردمنــد و صاحــب‬ ‫فکــر و تحلیــل اســت و ایــن بــه برکــت انقالب اســامی به وجود‬ ‫امــده اســت زیــرا قبــل از انقالب جوانان انقدر ســرگرم مســائل‬ ‫بیهــوده و شــهوت رانی بودنــد کــه امــکان توجــه بــه مســائل‬ ‫اصلــی کشــور وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬ایــن حقیقــت یعنــی ذهــن فعــال نوجــوان‬ ‫ـودن او را دشــمن هــم‬ ‫و جــوان امــروزی و صاحــب تحلیــل و فکــر بـ ِ‬ ‫متوجــه اســت و بــرای مقابلــه بــا ان از طریــق تولیــد و تکــرار حجــم‬ ‫عظیــم محتــوای دروغ در شــبکه های مجــازی اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه انبــوه محتواهــای دروغ‪،‬‬ ‫تهمــت و ســخنان انحرافــی کــه بــرای ذهــن فعــال جوانــان تهیــه‬ ‫مــی شــود ‪ ،‬گفتنــد‪ :‬تاکیــد مکــرر و چندیــن بــاره بــر جهــاد تبییــن‬ ‫بــه همیــن علــت اســت و قبــل از اینکــه دشــمن محتــوای دروغ‬ ‫و انحرافــی تولیــد کنــد بایــد محتواهــای حقیقــی و صحیــح در‬ ‫داخــل تولیــد شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای افزودنــد‪ :‬بــه مســئولین رســانه ها و‬ ‫امــور ارتباطــات می گویــم کــه در زمینــه تولید محتوا و جهاد تبیین‬ ‫و برنامه ریزی برای ان احســاس مســئولیت کنید و درک کنید که‬ ‫چــرا دشــمن بــر روی برخــی کلمــات و اســامی حســاس اســت و‬ ‫جلــوی انهــا را می گیــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬جوانــان را بــه احســاس مســئولیت در مقابــل‬ ‫بمبــاران پرحجــم و پرتکــرار ذهــن جــوان ایرانــی بــا مطالــب‬ ‫دروغ‪ ،‬فراخواندنــد و گفتنــد‪ :‬در مقابــل ایــن برنامـه ی دشــمن‬ ‫احســاس مســئولیت کنید و برای تشــخیص حقیقت و حرف‬ ‫درســت از دروغ تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬افــرادی را هــم کــه معانــد نیســتند امــا بــر اثــر‬ ‫غفلــت یــا بدفهمــی و شــنیدن مطالــب نادرســت در رســانه ها بــا‬ ‫دشــمن هم صدایــی می کننــد‪ ،‬بــدون دعــوا کــردن‪ ،‬و بــا نوشــتن و‬ ‫پیــام دادن و اســتدالل‪ ،‬مراقبــت و ارشــاد کنیــد‪.‬‬ ‫ایشــان اتفاقات چند هفته اخیر را «جنگی ترکیبی» و نه صرفا ً‬ ‫اغتشاشــات خیابانی دانســتند و خاطرنشان کردند‪ :‬دشمن یعنی‬ ‫امریــکا‪ ،‬رژیــم صهیونیســتی‪ ،‬بعضــی از قدرتهــای مــوذی و خبیــث‬ ‫اروپایــی و برخــی از گروهکهــا بــا همــه امکانــات به میــدان امدند و‬ ‫با اســتفاده از دســتگاههای اطالعاتی‪ ،‬رســانه ای و ظرفیت فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬و بهره گیــری از تجربیــات گذشــته در ایــران و بعضــی از‬ ‫کشــورهای دیگــر تــاش کردنــد بــه ملــت ضربــه بزنند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬البتــه ملــت به معنــی‬ ‫واقعــی در دهــان بدخواهــان زد و انهــا را نــاکام کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه نشــانه های تغییــر در نظــم جهانــی و‬ ‫رونــد حاکــم شــدن نظمــی جدیــد در دنیــا‪ ،‬جوانــان را بــه شــناخت‬ ‫نقــش و جایــگاه ایــران و ایرانیــان در نظــم جهانــی اینــده جدیــد‬ ‫توصیــه کردنــد و گفتنــد‪ :‬ابعــاد نظــم جدیــد و چگونگــی ان دقیقــا ً‬ ‫معلــوم نیســت امــا خطــوط اساســی ان قابــل ترســیم اســت‪.‬‬ ‫ایشــان اولیــن خــط اساســی از نظــم جدیــد را «انــزوای امریــکا»‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪ :‬برخــاف گذشــته کــه امریکایی هــا خــود را‬ ‫تنهــا قــدرت مســلط دنیــا می خواندنــد‪ ،‬در نظــم جدیــد‪ ،‬امریــکا‬ ‫جایــگاه مهمــی نــدارد و منــزوی اســت و ناچــار خواهــد شــد دســت‬ ‫و پایــش را از نقــاط مختلــف جهــان جمــع کنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در واکنــش بــه شــعار مــرگ بــر امریــکای دانش امــوزان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬بعضی هــا می گوینــد ایــن شــعار را نگوییــد‬ ‫زیــرا باعــث برانگیختــن دشــمنی امریکایی هــا می شــود‪ ،‬در‬ ‫حالی کــه امریکایی هــا دشــمنی بــا ملــت ایــران را در روز ‪۲۸‬‬ ‫مــرداد ‪ ۱۳۳۲‬و در حالــی اغــاز کردنــد کــه ان زمــان هیچ کــس‬ ‫در ایــران مــرگ بــر امریــکا نمی گفــت‪ ،‬البتــه پــس از ان ضربــه‪،‬‬ ‫دانشــجویان در ‪ ۱۶‬اذر همــان ســال در دانشــگاه تهــران مــرگ بــر‬ ‫امریــکا گفتنــد و ایــن شــعار‪ ،‬یــادگار ‪ ۱۶‬اذر اســت‪.‬‬ ‫خطــوط اساســی دوم و ســوم از نظــم جدیــد جهانــی کــه‬ ‫رهبــر انقــاب بــه انهــا اشــاره کردنــد «انتقــال قــدرت سیاســی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و علمــی از غــرب بــه اســیا» و «گســترش‬ ‫منطــق و جبهــه مقاومــت» بــود‪.‬‬ ‫ایشــان مبتکــر گســترش فکــر و جبهــه مقاومــت در مقابــل‬ ‫زورگویــی قدرتهــای ســلطه گر را جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫ِ‬ ‫خواندنــد و گفتنــد‪ :‬اولیــن کســی کــه گفــت «نــه شــرقی‪ ،‬نــه‬ ‫غربــی» امــام بزرگــوار مــا بــود و ایــن روحیــه و حــرف محکــم‬ ‫امــروز بــه قــدری رواج یافتــه کــه در منطقــه مــا خیلی هــا بــا‬ ‫اعتقــاد و عمــل بــه منطــق مقاومــت‪ ،‬از ان نتیجــه می گیرنــد‪،‬‬ ‫همچــون نتیجــه و بهــره اخیــری کــه لبنانی هــا بــه برکــت‬ ‫حزب اللــه در قضیــه خطــوط گازی گرفتنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا طــرح ایــن ســوال کــه «در‬ ‫دنیــای جدیــد ایــران چــه کاره و در چــه جایگاهــی اســت؟»‬ ‫جوانــان را بــه فکــر کــردن دربــاره ایــن ســوال و اماده ســازی‬ ‫خــود بــرای دنیــای جدیــد فراخواندنــد و گفتنــد‪ :‬ایــران عزیــز بــه‬ ‫علت برخورداری از خصوصیات برجســته ای همچون «نیروی‬ ‫انســانی بــا هــوش و بــا اســتعداد»‪« ،‬منابــع طبیعــی متنــوع و‬ ‫فراوان»‪« ،‬موقعیت جغرافیایی حساس و ممتاز» و از همه‬ ‫مهمتــر «منطــق واالی حکومتــی و تمدنــی» می توانــد جایــگاه‬ ‫برجســته ای در نظــم جدیــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســتفاده از مزیــت جغرافیایــی بی نظیــر ایــران‬ ‫و تبدیــل شــدن بــه معبــر ترانزیتــی بســیار پیشــرفته و خــوب را‬ ‫در گــروی گســترش خطــوط ریلــی دانســتند و افزودنــد‪ :‬بــا وجــود‬ ‫تاکیدهــای مکــرر در ایــن زمینــه‪ ،‬در دولتهــای مختلــف بــه جــز‬ ‫در مقطــع بعــد از رحلــت امــام بزرگــوار کــه کارهایــی انجــام شــد‪،‬‬ ‫کوتاهــی شــده اســت‪ ،‬البتــه در ایــن دولــت قصــد دارنــد کارهایــی‬ ‫انجــام بدهنــد‪.‬‬ ‫ایشــان امتیــاز مهــم جمهــوری اســامی و منطــق حکومتــی و‬ ‫تمدنــی ان را جمــع بیــن حضــور و اراء مــردم بــا معــارف الهــی‬ ‫خواندنــد و گفتنــد‪ :‬ایــن کار‪ ،‬اســان نیســت امــا جمهــوری اســامی‬ ‫موفــق بــه انجــام ان شــد البتــه نقص هایــی وجــود دارد کــه از انهــا‬ ‫اگاه هســتیم امــا ایــن حــرف و منطــق‪ ،‬در دنیــا جدیــد اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه ثمــره هــوش و اســتعداد جوانــان‬ ‫دهــه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬مقابــل چشــم همــگان اســت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬در اینــده‬ ‫بــرکات شــما دهــه هشــتادی ها و متولــدان دهــه ‪ ۹۰‬را نیــز‬ ‫همــه خواهنــد دیــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در بخــش پایانــی سخنانشــان در‬ ‫جمــع پرشــور صدهــا دانــش امــوز در نکتــه مهمــی گفتنــد‪ :‬همــه‬ ‫مســئوالن و احــاد مــردم بایــد مراقــب باشــیم کــه پیامــی کــه بــا هر‬ ‫حرکــت و هــرکار و ســخن خــود بــه خــارج از کشــور می فرســتیم‬ ‫چیســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب تاکیــد کردنــد‪ :‬ملــت و جوانــان و مســئوالن کشــور‬ ‫بایــد «قــدرت مقاومــت و عــزم راســخ خــود را بــرای ایســتادگی در‬ ‫مقابــل زورگویــان» بــه همــه دنیــا و بــه خصــوص دشــمنان منتقل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬دولتمــردان هــم در این زمینه وظایف ســنگینی‬ ‫دارنــد و بایــد کوتاهی هــای گذشــته تکــرار نشــود و دســتگاههای‬ ‫مختلــف از جملــه وزارتخانه هــای امــوزش و پــرورش‪ ،‬علــوم‪،‬‬ ‫بهداشــت‪ ،‬ارشــاد‪ ،‬وزارتخانه هــای اقتصــادی‪ ،‬معاونــت علمــی‬ ‫ریاســت جمهــوری بــه وظایــف خــود بــا جدیــت عمــل کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای افزودنــد‪ :‬اطمینــان داشــته باشــیم‬ ‫اگــر هــر کســی در هــر جــا کــه مشــغول کار یــا مســئولیت اســت‪،‬‬ ‫وظایفــش را بشناســد و بــه ان عمــل کنــد‪ ،‬تمــام مشــکالت حــل‬ ‫می شــود و کشــور و ملــت بــه ارزوی نهایــی خــود خواهنــد رســید‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 14‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪627‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫اشوب گران راه به جایی‬ ‫با حضور مردم در صحنه‬ ‫نمی برند‬ ‫راهپیمایی و حضور با بصیرت‬ ‫مردم در ‪ ۱۳‬ابان موجب‬ ‫خنثی کردن فتنه‪ ‎‬و اشوب‬ ‫دشمنان شد‬ ‫مشــاور فرمانــده کل ســپاه پاســداران گفــت‪:‬‬ ‫اغتشــاش گران بــا حضــور مــردم مومــن و والیتمــدار‬ ‫در صحنــه راه بــه جایــی نمــی برنــد و بــه هــدف خــود‬ ‫نمــی رســد‪.‬‬ ‫ســردار اســماعیل کوثــری روز جمعــه در اییــن‬ ‫راهپیمایــی‪ ۱۳‬ابــان مــاه در بجنــورد مرکــز خراســان‬ ‫شــمالی اظهارداشــت‪ :‬اغتشــاش گران بــا حضــور مــن‬ ‫و شــما در صحنــه و حمایتهــای ملــت از انقــاب راه‬ ‫بــه جایــی نمــی بــرد و بــه فرمــوده امــام خمینــی(ره)؛‬ ‫«دشــمنان هیــچ غلطــی نمــی تواننــد بکننــد»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــه جوانــان توصیــه مــی کنــم‬ ‫کــه در ایــن ناارامــی هــا فریــب برخــی افــراد کــه‬ ‫پــول مــی گیرنــد تــا شــما را تشــویق و ترغیــب بــه‬ ‫اغتشــاش کننــد‪ ،‬نخورنــد زیــرا اینهــا دلســوز ایــران و‬ ‫ملــت مــا نیســتند‪.‬‬ ‫ســردار کوثــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬امریــکا هیــچ موقــع‬ ‫دلســوز مــردم ایــران نبوده اســت چرا کــه تحریم های‬ ‫ظالمانــه نشــان داد کــه ایــن دشــمن مســتکبر تــا چــه‬ ‫حــد بــا مــردم مــا دشــمن اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اگــر امریــکا دلســوز مــردم مــا بــود‪،‬‬ ‫هرگــز ایــن تحریــم هــا را بــر مــا تحمیــل نمــی کــرد‪،‬‬ ‫هیچــگاه مــا را در ایــن شــرایط حســاس بــا مشــکل‬ ‫کمبــود دارو مواجــه نمــی کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫خطــاب بــه مســتکبران گفت‪ :‬جنایتکار شــما هســتید‬ ‫و بــه دروغ دم از حقــوق بشــر مــی زنیــد‪ ،‬امــا جلــوی‬ ‫تامیــن دارو بــرای مــردم را می گیریــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دشــمن بــا دروغ و بــا کمــک رســانه تــاش‬ ‫دارد تــا رعــب و وحشــت ایجــاد کنــد ولــی ملــت ایــران‬ ‫اگاه اســت و از دفــاع از ارمــان هــا کوتــاه نمــی ایــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دشــمنان بایــد بداننــد کــه مــردم‬ ‫ایــران در ان ســال هــای دفــاع مقدس که تجهیزات و‬ ‫امکانــات کنونــی را نداشــت در مقابل دشــمن ایســتاد‬ ‫و دشــمن را از خــاک بیــرون کــرد‪ ،‬امــروز کــه توانمندتر‬ ‫شــده بــه راحتــی در مقابــل زور مــی ایســتد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬مــردم مــا بــا وجــود گرانــی ها و مشــکالت‬ ‫اقتصــادی در صحنــه حضــور دارنــد و از انقــاب‪ ،‬نظــام‬ ‫اســامی و مقــام معظــم رهبــری پشــتیبانی و حمایــت‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دشــمن بــا ضربــه هایــی کــه‬ ‫از ملــت ایــران خــورده‪ ،‬اکنــون تحقیــر شــده اســت‬ ‫افــزود‪ :‬اســتکبار‪ ،‬دشــمنی بــا ایــران رها نکرده اســت و‬ ‫مــا هــم بایــد مقابل دشــمن ایســتادگی کنیم و نشــان‬ ‫دهیــم کــه اســتکبار هیــچ غلطــی نمــی کنــد‪.‬‬ ‫مشــاور فرمانــده کل ســپاه پاســداران گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫مــا همــواره پشــتیبان نظــام بــوده انــد و در ســر‬ ‫بزنگاه هــا حضــور یافتــه و پاســخ دشــمن را محکــم‬ ‫و کوبنــده مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پــس از پیــروزی انقالب اســامی‬ ‫دشــمنان مــا توطئه هایشــان را یکــی پــس از‬ ‫دیگــری طراحــی کردنــد تــا بتواننــد ایــن نظــام را‬ ‫از بیــن ببرنــد و نمونــه ان را در کودتــای نافرجــام‬ ‫عقــاب در مــرداد ســال ‪ ۱۳۵۹‬قبــل از اغــاز جنــگ‬ ‫تحمیلــی شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬شــهدای گرانقــدر مــا در زمــان انقــاب و‬ ‫دوران دفــاع مقــدس نــه تنهــا بــرای خودشــان چیــزی‬ ‫نخواســتند بلکــه جــان خــود را فــدای دیــن مقــدس‬ ‫اســام و میهــن اســامی کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬انچــه ســبب ناامیــدی دشــمنان‬ ‫شــد‪ ،‬حضــور شــهدا و رزمندگانــی بــود کــه امام خــود را‬ ‫خالصانــه و بــرای خــدا یــاری کردنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬حضــور باشــور و شــعور مــردم در مناســبت های مختلــف بــه ویــژه‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ۱۳‬ابان نمایش تبعیت عملی‬ ‫گلستانی ها از رهبر معظم انقالب‬ ‫دانش اموزان ‪ ۱۳‬ابان را یاداور‬ ‫حماسه استکبارستیزی می دانند‬ ‫فتنه های دشمن را مردم اگاه‬ ‫ایران خنثی خواهند کرد‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت بندرترکمــن بــا اشــاره به ضــرورت‬ ‫مشــارکت حداکثــری همــه اقــوام و مذاهــب در راهپیمایــی‬ ‫‪ ۱۳‬ابــان گفــت‪ :‬گلســتانی ها بــا نقش افرینــی باشــکوه‬ ‫در ایــن رویــداد الهــی‪ -‬سیاســی‪ ،‬تبعیــت عملــی خــود را از‬ ‫فرامیــن مقــام معظــم رهبــری نمایــان خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫حــاج اخونــد عبدالرحمــن کــر اظهــار داشــت‪ :‬شــرایط اخیــر‬ ‫کشــور و برخــی حــوادث ناشــی از دسیســه و توطئه هــای‬ ‫دشــمن‪ ،‬ضرورت نقش افرینی بیشــتر مردم در راهپیمایی‬ ‫‪ ۱۳‬ابــان را دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتاد حــوزه علمیــه اهل ســنت قبــا در بندرترکمن افــزود ‪:‬‬ ‫شــرکت در راهپیمایــی ‪ ۱۳‬ابــان جلــوه ای از اتحــاد و همدلــی‬ ‫ملــت ایــران بــرای مقابلــه بــا امپریالیســم جهانــی و ایــاالت‬ ‫متحــده امریکا اســت‪.‬‬ ‫اخوندکــر‪ ،‬ابــراز امیدافرینــی کــرد کــه روز ‪ ۱۳/‬ابانمــاه‪/‬‬ ‫شــاهد حضــور همــه اقــوام گلســتان از فــارس‪ ،‬ترکمــن‬ ‫و بلــوچ در راهپیمایــی باشــیم؛ حضــوری کــه بــه معنــای‬ ‫تجدیــد بیعــت دوبــاره مــردم بــا ارمــان هــای مقــدس نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬یــوم اللــه ‪۱۳‬‬ ‫ابــان یــاداور حماســه دانش امــوزان انقالبــی و مومــن ایــران‬ ‫در مقابل استکبارســتیزی دشــمنان توطئه گر اســت‪.‬‬ ‫ســیدرضا نظــری در اییــن اختتامیــه بیســت و هفتمیــن‬ ‫کنگــره سراســری قــران کریــم در گــرگان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫روز بــزرگ‪ ،‬دانــش امــوزان مباحثــی را مطــرح کردنــد کــه‬ ‫از طریــق ان دنیــا صــدای انقــاب را بلندتــر و محکم تــر‬ ‫از همیشــه شــنید‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــهدای حادثــه تروریســتی‬ ‫شــاهچراغ مســیر را بــرای جامعــه و بــه خصــوص دانــش‬ ‫امــوزان مشــخص کردنــد و دســت توطئــه گــران را از‬ ‫اندیشــه هــای شــوم خــود کوتــاه کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬گلســتان خواســتگاه مباحــث تربیتــی و‬ ‫قرانــی اســت و بزرگانــی همچــون حکیــم میرفندرســکی‬ ‫قــاری و مفســر قــران در ایــن اســتان زندگــی کــرده و‬ ‫مفاخــری چــون فخرالدیــن اســعد گرگانــی و مختومقلــی‬ ‫فراغــی در ان بــه تولیــد اثــار فاخــر پرداختنــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬مــردم ایــران ایــن بــار نیــز فتنــه هــای دشــمن‬ ‫را خنثــی و انهــا را در رســیدن بــه اهــداف پلیدشــان بــرای‬ ‫تضعیــف اســام نــاکام خواهنــد گذاشــت‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در اییــن عبــادی و سیاســی‬ ‫ایــن هفتــه نمازجمعــه اظهــار داشــت‪ :‬فتنــه هــای اخیــر‬ ‫دشــمن عیلــه نظــام و ارزش هــای اســامی چهــره واقعــی‬ ‫اســتکبار بــار دیگــر بــرای مــردم به نمایش گذاشــت و خشــم‬ ‫ملــت ایــران را نســبت بــه دشــمنان بیشــتر کــرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اســتکبار ســرمایه گذاری ســنگینی برای نابودی‬ ‫ارزش هــای اســام انجــام داده بــه گونــه ای کــه بــا پــول‪،‬‬ ‫ســاح‪ ،‬رســانه و تحریــم هــا وارد دسیســه شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن وجــود مــردم‬ ‫اگاه تــر از گذشــته دشــمنان خــود را شــناختند و نفــرت انهــا‬ ‫نســبت بــه اســتکبار بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه ســخنان رهبر انقــاب در‬ ‫جمــع دانــش امــوزان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن اغتشاشــات کــه دشــمن‬ ‫بــرای مــا ایجــاد کــرد‪ ،‬برنامــه ریــزی شــده بــود‪.‬‬ ‫مستکبران با حضور دانش اموزان‬ ‫ ناامیدتر از گذشته‬ ‫رییــس ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان گفــت‪ :‬دانش امــوزان بــه عنــوان‬ ‫اینده ســازان ایــران در برهه هــای حســاس و سرنوشت ســاز کشــور تصمیمــات تاریخــی گرفتــه و‬ ‫در شــرایط فعلــی هــم اســتکبارگران و دشــمنان را ناامیــد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫الهــام یــاوری در بیســت و هفتمیــن کنگــره سراســری قــران کریــم در گــرگان افــزود‪:‬‬ ‫نهادینه شــدن فرهنــگ قرانــی در زندگــی روزمــره‪ ،‬مســیر نجــات نوجوانان و جوانان اســت و این‬ ‫مشــعل نورانــی زمینــه نجــات بشــر از گــرداب اشــوب هــا و غفلت هــا را فراهــم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای بهره منــدی از هدایــت اصیــل قرانــی بایــد روح‪ ،‬اندیشــه و تفکــر را بــه قوام‬ ‫برســانیم و در مقابل نامالیمات مقاومت کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــدف اصلــی نســل جــوان مــا بایــد انــس و توجــه دایمــی بــه قــران کریــم‬ ‫باشــد تــا در ســایه ان و تقویــت اســتحکام و طهــارت بــه شایســتگی برســیم‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان هــم در ایــن مراســم گفــت‪ :‬جوانــان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و نوجوانــان عزتمندانــه در مقابــل اســتکبار ایســتاده و دانــش امــوزان انقالبــی و والیتمــدار بــا‬ ‫تحصیــل‪ ،‬تهذیــب و ورزش از راه قرانــی پیــروی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر اظهــار داشــت‪ :‬در جنــگ ترکیبــی طراحی شــده دشــمنان‪ ،‬دانش امــوزان‬ ‫ایــران اســامی و بــه خصــوص گلســتان مشــتهای محکــم خــود را بــر دهــان اســتکبارگران و‬ ‫توطئــه هــای انــان خواهنــد زد‪.‬‬ ‫وی یکــی از ویژگی هــای دانش امــوزان انقالبــی را تاســی انــان از ســیرده شــهدا دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫اولیــن ویژگــی شــهدا تــوکل و اعتمــاد بــه وعــده هــای الهــی‪ ،‬توســل بــه قــران و ائمــه اسـت ‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس هــم در ایــن مراســم گفــت‪ :‬قــران کریــم دســتور‬ ‫العمــل ویــژه چگونــه زیســتن‪ ،‬شایســته زیســتن و بهتریــن زیســتن اســت‪.‬‬ ‫منتظری اندیشه پویا و همت بلند دانش اموزان نقش ویژه ای در کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قــران دســتور العمــل چگونــه زیســتن و شایســته زیســتن اســت و بایــد بتوانیم‬ ‫خــوب بخوانیــم‪ ،‬خــوب بفهمیــم و خــوب عمــل کنیم‪.‬‬ ‫منتظــری افــزود‪ :‬چنانچــه بهتریــن قــاری قــران باشــیم امــا مســیرمان بــا ان فاصلــه داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬ســودی در تربیــت و زندگــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬دشــمنان تــاش داشــته بیــن مــا و قــران فاصلــه ایجــاد کننــد و ان را در‬ ‫حاشــیه قــرار دهنــد ولــی بــه برکــت انقــاب شــاهد اســتعدادهای قرانــی درسراســر کشــور‬ ‫هســتیم و رخدادهــای اینچنیــن بشــارت دهنــده اینــده درخشــان کشــور اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬ابان شروعی برای خروش‬ ‫استکبارستیزانهمردمگلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫راهپیمایــی ‪ ۱۳‬ابــان‪ ،‬بســیاری از اشــوب و فتنــ ه دشــمنان را خنثــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه روز جمعــه در حاشــیه راهپیمایــی ‪ ۱۳‬ابــان اظهارداشــت‪ :‬حوادث اخیر کشــور‬ ‫از جملــه اغتشاشــات و تــرور مــردم بی گنــاه در حــرم شــاهچراغ‪ ،‬باعــث شــد تــا امســال شــاهد ‪۱۳‬‬ ‫ت و باشــکوه تر بــه نســبت ســال های قبــل باشــیم‪.‬‬ ‫ابــان متفــاو ‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن حضــور پرشــور مــردم‪ ،‬دانشــجویان و دانش امــوزان حامــل ایــن پیــام اســت‬ ‫کــه مــردم‪ ،‬جوانــان و اقشــار مختلــف جامعــه ایــران اســامی هوشــیار هســتند و حضورشــان تمام‬ ‫نقشـه های دشــمنان را نقــش بــر اب می کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نقشـه های امــروز دشــمنان بــه مشــابه جنــگ هشــت ســاله علیــه ایــران اســت‬ ‫کــه همــه ســلطنت طلب ها‪ ،‬منافقیــن‪ ،‬کوملــه‪ ،‬حــزب دموکــرات و حتــی کشــورهای حامــی‬ ‫ایــن رفتارهــای مذبوحانــه دور هــم جمــع می شــوند و علیــه ایــران اســامی و مــردم و جوانــان‬ ‫توطئه ریــزی می کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬انان حتی از طریق ســفارتخانه ها از اغتشاشــاگران حمایت کردند که‬ ‫ایــن مســاله برخــاف عرف دیپلماتیک اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬بهانــه اصلــی انهــا بــرای دور هــم نشســتن ایــن اســت کــه دشــمان نمی خواهنــد‬ ‫پیشــرفت های خیــره کننــده کشــور مــا و ارائــه یــک الگــوی جدیــد دینــی در مقابــل کمونیســت و‬ ‫لیبرالیســم را ببینــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دشــمنان بدانندکــه مــردم مــا‪ ،‬جوانــان‪ ،‬دانشــجویان و دانش امــوزان ایــران‬ ‫اســامی بصیــر هســتند و ایــن فتنــه نیــز می گــذرد و روســیاهی بــرای ذغــال می مانــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬مــردم مــا مدافــع نظــام اســامی هســتند و در مقاطــع مختلــف که‬ ‫نظــام نیــاز داشــت‪ ،‬ثابــت کردنــد کــه از نظــام مقــدس اســامی کــه ثمــره خــون شــهدا و تالش های‬ ‫امــام راحــل و رهبــری دلســوزانه و پدرانــه رهبــر معظــم انقــاب اســت‪ ،‬حمایــت می کننــد‪.‬‬ ‫مراســم راهپیمایــی ‪ ۱۳‬ابــان روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی و اعــام انزجــار از‬ ‫امریــکا‪ ،‬روز جمعــه همزمــان بــا سراســر کشــور بــا حضور اقشــار مختلف مــردم‪ ،‬دانش‬ ‫امــوزان و دانشــجویان در شــهرها و مناطــق مختلــف اســتان گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫راهپیمایی یوم الله ‪ ۱۳‬ابان‪ ،‬روز دانش اموز‪ ،‬تســخیر النه جاسوســی امریکا‪ ،‬تبعید‬ ‫حضــرت امام خمین ـی (ره) بــه ترکیــه و روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی بــا حضــور‬ ‫اقشــار مختلــف مــردم‪ ،‬مســئوالن‪ ،‬دانشــجویان و دانــش امــوزان در شــهرهای مختلف‬ ‫گلســتان در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان در راهپیمایــی عــاوه بــر ســر دادن شــعارهای مــرگ بــر امریــکا‪ ،‬مــرگ‬ ‫بــر اســرائیل‪ ،‬عامــل اغتشاشــات امریکاســت امریکاســت‪ ،‬مــرگ بــر اشــوب گر و حمــل‬ ‫پارچــه نوشــته ها و پالکاردهایــی بــا مضامیــن ضداســتکباری‪ ،‬خشــم و انزجــار خــود را از‬ ‫اســتکبار جهانــی ابراز داشــتند‪.‬‬ ‫مــردم شــهرها و بخش هــای مختلــف اســتان گلســتان متحــد و یکپارچــه بــا ســر دادن‬ ‫شــعارهای مــرگ بــر امریــکا و مــرگ بــر اســراییل بــار دیگــر نفــرت خــود را از اســتکبار بــه‬ ‫نمایــش گذاشــتند و بــر پایبنــدی بــه ارمان هــای نظــام و انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان گلســتانی نیــز همــگام بــا ســایر اقشــار مــردم‪ ،‬بــار دیگــر بــا حضــور‬ ‫پرشــور و انقالبــی خــود در راهپیمایــی ‪ ۱۳‬ابــان لــرزه بر هیمنه پوشــالی اســتکبار جهانی‬ ‫انداختنــد و بــه دشــمنان ایــن مــرز و بــوم نشــان دادنــد همچنــان حامــی نظــام اســامی‬ ‫و رهبــری هســتند‪.‬‬ ‫در گــرگان راهپیمایــی روز دانش امــوزان بــا تجمــع و حرکــت شــرکت کننــدگان از میدان‬ ‫شــهرداری اغــاز شــد و شــرکت کننــدگان در طــول مســیر تــا مصلــی نمــاز جمعــه بــا عبــور‬ ‫از خیابان شــهدا‪ ،‬چهارراه شــهدا و خیابان ‪ ۳۰‬متری رســالت شــعارهای مناســبتی این‬ ‫روز را ســر دادنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬ابــان کــه بــه عنــوان روز مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی نام گــذاری شــده‪ ،‬یــاداور ســه‬ ‫واقعــه مهــم در تاریــخ معاصــر ایــران اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬ابــان ســالروز تســخیر النــه جاسوســی امریــکا بــه دســت دانشــجویان پیــرو خــط‬ ‫امــام در ســال ‪ ،۱۳۵۸‬تبعیــد رهبــر کبیــر انقــاب اســامی حضــرت امــام خمینــی(ره)‬ ‫بــه دســت رژیــم پهلــوی در ســال ‪ ۱۳۴۳‬بــه ترکیــه و بزرگداشــت شــهادت دانش امــوزان‬ ‫معتــرض بــه ظلــم و ســتم ستمشــاهی و اســتعمار و دخالــت هــای امریــکا در امــور‬ ‫داخلــی ایــران در ســال ‪ ۱۳۵۷‬اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 14‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪627‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫خشکسالی موجب کاهش تولید‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی علوفه مرتعی شد‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــروز خشکســالی موجــب کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی میــزان تولیــد علوفــه در مراتــع اســتان‬ ‫شــده اســت و بایــد در ایــن زمینــه بــه دامــداران کمــک کــرد‪.‬‬ ‫مهــدی شــکاری اظهــار داشــت‪ :‬دام هــای ایــن اســتان ســاالنه یکهــزار و ‪ ۳۶‬تــن علوفــه دامــی‬ ‫نیــاز دارنــد کــه از مجمــوع ایــن میــزان ‪ ۴۹۳‬هــزار تــن خــوراک دام بــه صــورت تغذیــه دســتی و‬ ‫‪ ۵۴۳‬هــزار تــن ان مربــوط بــه علوفــه مرتعــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخــش هایــی از علوفــه مــورد نیــاز دام نیــز از جمله ذرت‪ ،‬کنجاله ســویا و بخشــی‬ ‫از جــو بــه صــورت وارداتــی تامیــن مــی شــود کــه بــه صــورت متراکــم کنســانتره در اختیــار دام‬ ‫بــرای تعلیــف قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شــکاری اضافــه کــرد‪ ۴۰ :‬درصــد جــو مــورد نیــز اســتان نیــز شــامل بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن در‬ ‫ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان تولیــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۴۲ :‬هــزار و ‪ ۳۸۱‬بهــره بــردار اســتان در بخــش دام فعالیــت دارنــد کــه بیشــتر دامــداران‬ ‫اســتان ســنتی هســتند و همــراه نگهــداری دام‪ ،‬کشــاورزی خــرده مالکــی نیــز دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــر اشــتغال پایــدار دامــداران تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬دامــداران اســتان بیشــتر بــه صــورت‬ ‫ســنتی فعــال هســتند و بخــش بیشــتر دام ســبک اســتان در اختیــار خانوارهــای عشــایری‬ ‫اســت کــه خشکســالی بــه مراتــع اســیب زده اســت و بایــد بــرای تغذیــه دامــی بــه ایــن بهــره‬ ‫بــرداران کمــک کــرد‪.‬‬ ‫شــکاری ادامــه داد‪ :‬در ســال هــای عــادی تنهــا در فصــل کــوچ عشــایر در فروردیــن مــاه و در‬ ‫زمســتان نیــز در ســه تــا چهــار مــاه بعضــا علوفــه دســتی بــه دامــداران اختصــاص مــی یافــت‬ ‫امــا در ســال جــاری حتــی در فصــل بهــار نیــز بهــره بــرداران‪ ،‬بخــش بیشــتری از نیــاز خــوراک‬ ‫دام را بــا تعذیــه دســتی جبــران کردنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن بیــش از ‪ ۲‬میلیــون راس دام ســبک و حــدود ‪ ۸۰‬هــزار راس‬ ‫دام ســنگین قطــب دامپــروری کشــور اســت و معیشــت بســیاری از مــردم بــه ایــن بخــش گــره‬ ‫خــورده اســت امــا ایــن صنعــت ایــن روزهــا گرفتــار خشکســالی و کاهــش بارندگــی شــده اســت‪.‬‬ ‫دامــداران اســتان بیشــتر بــه صــورت ســنتی فعــال هســتند و بخــش بیشــتر دام ســبک‬ ‫اســتان در اختیــار خانوارهــای عشــایری اســت کــه متاثــر از خشکســالی بــا کمبــود نهــاده‬ ‫دامــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫واژگونی ‪ 405‬در بجنورد ‪ 4‬نفر‬ ‫را راهی بیمارستان کرد‬ ‫کشف ‪ 15‬فقره سرقت‬ ‫کابل های برق در بندرترکمن‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از واژگونــی یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی ‪ 405‬نرســیده بــه دوراهــی بیــدک‪،‬‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬برابــر اعــام‏مرکــز فوریت هــای پلیــس‬ ‫‪ 110‬مبنــی بــر اینکــه یــک دســتگاه خــودروی ‪ 405‬در محــور‬ ‫«جــاده امین اللــه بــه ســمت بجنــورد» دچــار‏واژگونــی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران گشــت انتظامــی کالنتــری ‪14‬‬ ‫والیــت بــه محــل موردنظــر اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه راننــده خــودرو بــه‬ ‫همــراه ‪ 3‬نفــر سرنشــین به شــدت مجــروح شــدند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫هــر ‪ 4‬نفــر‏مجــروح توســط عوامــل اورژانــس مســتقر در‬ ‫محــل بــرای مــداوا بــه بیمارســتان منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه علــت وقــوع ایــن حادثــه‬ ‫در دســت بررســی اســت‪ ،‬از راننــدگان خواســت تــا حتمــا ً‬ ‫قوانیــن و‏مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کنند تا از‬ ‫وقــوع حــوادث تلــخ و دل خــراش پیشــگیری شــود‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد علــی کریمــی» گفــت‪ :‬در پــی وقوع‬ ‫چنــد فقــره ســرقت کابــل بــرق در ســطح شهرســتان‬ ‫ترکمــن‪ ،‬پیگیــری موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی پــس از انجــام‬ ‫تحقیقــات اولیــه و بررســی شــواهد موجــود‪ ،‬موفــق‬ ‫شــدند متهم را شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه‬ ‫وی را بــا هماهنگــی مرجــع قضائــی دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن اظهــار داشــت‪ :‬متهــم‬ ‫در تحقیقــات فنــی پلیــس بــه‪ 15‬فقــره ســرقت کابــل‬ ‫بــرق در ســطح شهرســتان ترکمــن اعتــراف و پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــه منظــور ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد‪.‬‬ ‫با حضور دهه ‪90‬ی ها‬ ‫دشمنان ناامیدتر و پشیمان تر‬ ‫از گذشته‬ ‫جوانــان و نوجوانــان همیشــه بیــدار گلســتانی بــا حضــور پرشــور در راهپیمایــی یــوم اللــه ‪ ۱۳‬ابــان‪،‬‬ ‫حماس ـه ای دیگــر افریــده و میثــاق نامــه والیــت را بــا طنیــن فریادهــای کوبنــده بــر ســر اســتکبار‬ ‫جهانــی امضــا کردنــد‪.‬‬ ‫بــا دمیــدن افتــاب ‪ ۱۳‬ابــان ‪ ،۱۴۰۱‬چهــره گلســتان بــا حضــور جوانــان و نوجوانــان در مســیر اغــاز‬ ‫راهپیمایــی اســتکباری روز دانش امــوز هــوای دیگــری پیــدا کــرد و نســل دهه هشــتادی و نــودی برای‬ ‫خلــق حماســه ای دیگــر لحظــه شــماری کردنــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای صبــح روز جمعــه ‪ 13‬ابــان ‪ ،‬دســته های مختلــف جوانــان و نوجوانــان گــروه گــروه بــه‬ ‫ســمت مســیرهای راهپیمایــی در حــال حرکــت بودنــد و شــور‪ ،‬شــوق و امیــد در چهــره هــای انــان‬ ‫اشــکار بــود‪.‬‬ ‫بــا نزدیــک شــدن بــه ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح مســیرهای منتهــی بــه راهپیمایــی شــلوغتر می شــد‬ ‫و دانش امــوزان بــا پــاکارد نوشــته های ‹لبیــک یــا خامنــه ای›‪‹ ،‬مــرگ بــر امریــکا و مــرگ بــر‬ ‫اسراییل› و پرچم مقدس جمهوری اسالمی روی دوش در حال حرکت به سمت مسیرهای‬ ‫راهپیمایــی بودنــد‪.‬‬ ‫گلســتانی هــا بــا حضــور گســترده جوانــان و نوجوانــان والیــی و انقالبــی در انزجــار از اســتکبار‬ ‫جهانــی بــه ســرکردگی امریــکای جنایتــکار بــا ســر دادن شــعارهای ضــد اســتکباری نفــرت خــود را از‬ ‫توطئه هــای دشــمنان در مقابــل جهانیــان بــه تصویــر کشــاندند‪.‬‬ ‫شــرکت کننــدگان در ایــن تجمــع بــه ویــژه دانــش امــوزان بــا حضــوری پرشــور و ســردادن شــعارهای‬ ‫«مــرگ برامریــکا» و «مــرگ بــر اســرائیل» بــار دیگــر بــر ارمان هــای انقــاب تاکیــد و پیــام انقالبــی‬ ‫خود در تســلیم نشــدن و ســازش در برابر زورگویان و مســتکبران عالم را فریاد زدند و توطئه های‬ ‫دشــمنان را محکــوم کردند‪.‬‬ ‫انتخاب سردار دادگر به عنوان‬ ‫فرمانده نمونه سال ‪1400‬‬ ‫انتظامی کشور‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس ‪ ،‬برابــر اعــام‬ ‫بازرســی کل فراجــا‪ ،‬در راســتای اجــرای دســتورالعمل‬ ‫انتخــاب فرماندهــان و مدیــران نمونــه انتظامــی کشــور‪،‬‬ ‫پــس از طــی فرایندهــای الزم و تصویــب ســردار فرمانــده‬ ‫کل انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران؛ ســردار ســرتیپ‬ ‫دوم «محمــد ســعید فاضــل دادگــر»‪ ،‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان گلســتان بــه عنــوان مدیــر نمونــه در ســال ‪1400‬‬ ‫انتخــاب و معرفــی شــد‪.‬‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس گلســتان‪ ،‬ایــن موفقیــت بــزرگ را بــه‬ ‫کلیــه همــکاران انتظامــی اســتان گلســتان تبریــک گفتــه و‬ ‫از خداونــد متعــال‪ ،‬ارزوی توفیــق روز افــزون بــرای ســردار‬ ‫فرماندهــی محتــرم‪ ،‬کارکنــان خــدوم انتظامــی اســتان و‬ ‫خانــواده هــای گرامیشــان‪ ،‬تحــت زعامــت و رهبــری حضــرت‬ ‫ایــت اللــه العظمــی امــام خامنــه ای (مدظلــه العالــی) را‬ ‫خواســتار اســت ‪.‬‬ ‫فــرزان حســن پــور دانــش امــوز پایــه نهــم دبیرســتان مدرســه هاشــمیه گــرگان بــه ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫نســل مــن بــه عنــوان دانــش امــوزان انقالبــی بــا پیــروی از رهبــر معظــم انقــاب اســامی در مقابــل‬ ‫اغتشاشــگران نقــش بصیرتــی بــرای بیــداری داریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا نوجوانــان و جوانــان گلســتانی در عــدم همراهــی بــا اشــوبگران توطئــه اســتکبارگران‬ ‫جهانــی را خنثــی کردیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۱۳ :‬ابــان روز یــاداوری بصیــرت و تبییــن گــری دانــش امــوزان بــوده کــه بــا پیــروی‬ ‫از والیــت هیمنــه توطئــه هــای اســتکبار و قــدرت پوشــالی رســانه ای انهــا را در هــم شکســتند‪.‬‬ ‫مریــم ســادات میراحمــدی دانــش امــوز کالس هفتم دبیرســتان ابن ســینا گفت‪ :‬با حضــور در این‬ ‫راهپیمایی نشــان دادیم دانش اموزان یاور رهبر و پشــتیبان انقالب هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دانش امــوزان بایــد دشــمن شــناس خوبــی باشــند و از رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫بــرای ایــن مهــم پیــروی کننــد‪.‬‬ ‫فاطمــه الزهــرا عباســی دختــر دانــش امــوز کالس اولــی گــرگان بــا دســت داشــتن پرچــم ایــران‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن راهپیمایــی بــرای پیــروی از خــط شــهدای همســن خــودم در حادثــه تروریســتی‬ ‫شــاهچراغ شــرکت کــردم تــا دیگــر هیــچ کودکــی هماننــد مــن از حوادثــی اینگونــه نترســد‪.‬‬ ‫کمیــل منتظــری دانــش امــوز کالس دوم دبســتان پیشــگامان هــم بــا ســربند یامهــدی (ع)بــر ســر‪،‬‬ ‫دســتبند ســفید یــا حســین (ع) بــر دســت و پرچــم ســه رنــگ ایــران بــر دوش گفــت‪ :‬امــروز بــا پــدرم‬ ‫در ایــن راهپیمایــی بــرای دفــاع از اســام و انقــاب امــدم و مــن افتخــار مــی کنــم ســرباز انقــاب‬ ‫اســامی هســتم‪.‬‬ ‫فاطمــه عــرب انصــاری دانــش امــوز کالس دهــم دبیرســتان شــاهد دختــران هــم بیــان کــرد‪ :‬حضور‬ ‫بــا شــکوه نوجوانــان و جوانــان دبیرســتانی در راهپیمایــی امــروز بــه دشــمنان فهمانــد کــه دانــش‬ ‫امــوزان ایرانــی بــا اشــوبگری دشــمنان در همــه زمــان هــا مقابلــه می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۱۳ :‬ابــان روز اعــام برائــت دانــش امــوزان از اســتکبار جهانــی و روز تجدیــد عهــد پیمــان‬ ‫دوبــار ه نوجوانــان و جوانــان بــا والیــت اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۱۳ :‬ابــان نشــان دهنــده نابــودی هیمنــه پوشــالی اســتکبار جهانــی و نمــاد قــدرت‬ ‫و بصیــرت جوانــان ایــن مــرز و بــوم اســت‪.‬‬ ‫ایــن دانش امــوز گرگانــی بیــان کــرد‪ :‬دانــش امــوزان تحــت هیــچ شــرایطی بــه ســلطه پذیــری و زیــر‬ ‫بــار خفــت مداخلــه و نفــوذ بیگانــگان در امــور سرزمینشــان نخواهنــد رفــت‪.‬‬ ‫فاطمــه ریاحــی دانــش امــوز کالس چهــارم مدرســه شــاهد دختــران بــا پرچــم ســه رنــگ ایــران بــر‬ ‫دســت گفــت‪ :‬دوســت داشــتم در راهپیمایــی امــروز صدایــم را بــه گــوش جهانیــان برســانم کــه حــق‬ ‫ندارنــد ظلــم و ســتم داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من کشورم ایران را دوست دارم و هیچکسی نباید به وطنم اسیبی برساند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬ابــان در ســه مقطــع تاریخــی ســال های ‪( ۱۳۴۳‬تبعیــد حضــرت امــام خمینــی (ره) بــه ترکیــه)‪،‬‬ ‫‪( ۱۳۵۷‬کشــتار وحشــیانه دانش امــوزان) و ‪( ۱۳۵۸‬تســخیر النــه جاسوســی) بــه نمــاد عــزت‪،‬‬ ‫مقاومت‪ ،‬دشمن شــکنی و استکبارســتیزی ملت ایران و سرشکســتگی و خفت و خواری دشــمنان‬ ‫ایــن مــرز و بــوم تبدیــل شــده اســت و روزی اســت کــه باطــن مداخلــه گــر و جاســوس مســلک‬ ‫شــیطان بــزرگ برمــا شــد و تجربیــات و درس هــای گرانبهایــی از ایــن روز عزیــز در نــزد ایرانیــان و‬ ‫ازادیخواهــان جهــان بــه یــادگار ماند‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫دوستان وقت عصیر است‬ ‫و کتاب!‬ ‫ایــن روزهــا مســئوالن حســابی از دســت مــا معمولی هــا شــاکی‬ ‫هســتند کــه چــرا ایــن قــدر کــم مطالعــه مــی کنیــم و دائــم کتــاب‬ ‫خوانــدن قدیمــی هــا را بــه رخ مــا می کشــند‪ .‬غافــل از اینکــه‬ ‫قدیم تــر هــا کــه کتــاب هنــوز جایــگاه و منزلتــی داشــت بــاز‬ ‫دوســتان کتــاب را همــراه بــا عصیــر تــورق مــی کردنــد و شــاعر‬ ‫در ایــن بــاب فرمــوده « دوســتان وقــت عصیــر اســت و کتــاب!»‬ ‫حــاال عصــاره چــه چیــزی را هنــگام مطالعــه کتــاب بــه بــدن مــی‬ ‫زدنــد بایــد از شــاعر پرســید‪ ...‬ولــی چیــزی کــه هســت یارانــه‬ ‫مشــوق های قــوی بــرای خوانــدن کتــاب پرداخــت مــی شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بایــد بپذیریــم مقولــه کتــاب بــا ســرانه مطالعــه‬ ‫تفاوت هــای اساســی دارد چراکــه ســابق بــر ایــن‪ ،‬یــک نفــر کــه‬ ‫همه چیــز را می دانســت و بــه قــول معــروف گوشــی دســتش بــود‬ ‫کتــاب می نوشــت و بقیــه می خواننــد؛ امــا االن کــه « همه چیــز‬ ‫را همــگان داننــد»‪ ،‬خلق اللــه همــه دســت بــه صفحه کلیــد‬ ‫شــده اند و کتــاب می نویســند؛ و هیچ کــس هــم نمی خوانــد!‬ ‫حــق هــم دارنــد‪ .‬به هرحــال عمــر ِ گرانــی کــه بنــا بــه مشــاهدات‬ ‫شــخصی حافــظ‪ ،‬از اب روان تندتــر می گــذرد‪ ،‬ارزشــی به مراتــب‬ ‫بیشــتر از طــا و جواهــر دارد کــه ادم وقتــش را بــرای خوانــدن‬ ‫کتــاب هــدر بدهــد! ( بلــه … چــی شــده؟ شــعر مــال حافــظ‬ ‫نیســت‪ .‬مگــه حافــظ صبــح تــا شــب کنــار جــوی اب نمی نشســت‬ ‫و گــذر عمــر رو اچارکشــی نمی کــرد ؟! نــه اقــا ایــن شــعر «تندتــر‬ ‫از اب روان‪ ،‬عمــر گــران می گــذرد»‪ ،‬مــال ســهرابه!)‬ ‫حــاال هــر کــی … به هرحــال در ایــن شــرایط خــاص کــه «در‬ ‫چشــم خــرده بینــان هــر نقطــه صــد کتــاب اســت»‪ ،‬مردم بیشــتر‬ ‫ترجیــح می دهنــد کتــاب بنویســند تــا اینکه کتــاب بخواننــد‪ .‬اصال ً‬ ‫چــه معنــا دارد کســی کــه گوشــت ویــل کیلویــی یــک میلیــون‬ ‫تومانــی و هویــچ امریکایــی کیلویــی ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان می خــورد‪،‬‬ ‫کتــاب بخوانــد؟! کســی کــه کاشــانه اش متــری ‪ ۷۰‬میلیــون‬ ‫م ـی ارزد‪ ،‬قیمــت ماشــینش برابــر بــا حقــوق یــک ســال ‪ ۲۰۰‬تــا‬ ‫کارگــر ایران خــودرو اســت و بــرای عمــل خــال گوشــتی پشــت‬ ‫کمــرش یــک تُک پــا تــا المــان مــی رود و برمی گــردد‪ ،‬یــا بایــد‬ ‫کتــاب اوریجنــال بخــرد بــرای دکوراســیون کتابخانــه الکچــری اش‬ ‫یــا بــرای نسـل های بعــدی از تجاربــش کتاب بنویســد! در جریان‬ ‫هســتید کــه ایــن روزهــا نوشــتن کتــاب مثــل داشــتن شــماره‬ ‫رونــد‪ ،‬ژن خــوب‪ ،‬ویــای شــمال‪ ،‬ماشــین میلیــاردی‪ ،‬مــدرک‬ ‫دکتــری‪ ،‬پوشــاک برنــد و … حســابی کالس دارد‪ .‬شــاهد مثــال‬ ‫حضــور گســترده ســلبریتی هــای کاربراتــوری و پیژامــه پــوش‬ ‫در ایــن عرصــه اســت کــه بعــد از فتــح تمــام تپه هــای فرهنگــی‬ ‫مملکــت از اوازخوانــی‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬شــاعری‪ ،‬مجری گــری گرفتــه‬ ‫تــا اظهارنظــر در خصــوص عرق ســوز شــدن راننــدگان کامیــون‪،‬‬ ‫واردات کــود انســانی و … اخیــرا ً بــه گل کاری روی تپه هــای‬ ‫فرهنــگ و نــگارش کتــاب روی اورده انــد و بــدون اطــاع قبلــی‬ ‫یــا اهــن گفتــن و ســرفه کــردن‪ ،‬یهویــی نویســنده مــی شــوند!‬ ‫تازه برای کتابشــان‪ ،‬جشــن تولد‪ ،‬جشــن شــابک‪ ،‬جشــن امحاء‬ ‫ببخشــید جشــن امضــاء و … هــم می گیرنــد!‬ ‫از ســویی قــرار نیســت هــر شــاخص یــا امــاری کــه اروپایی هــا و‬ ‫غربی هــا بــه ان اســتناد می کننــد‪ ،‬مــا هــم ســریع ان را حلوا حلوا‬ ‫کنیــم و ســاعت مــان را بــر اســاس مــدل امــاری انهــا کــوک کنیــم!‬ ‫خــدا همــه رفتــگان شــما بیامــرزد‪ ،‬خدابیامــرز پــدر عموســیفی‬ ‫(ســرایدار مفخــم مدرســه مــا)‪ ،‬مرده شــور بــود‪ .‬امــا در بحــث‬ ‫دســتمزد خداوکیلــی انصــاف را رعایــت می کــرد‪ .‬مثــا ًاگــر مــرده‬ ‫چــاق بــود‪ ،‬کیلویــی حســاب می کــرد یــا اگــر مــرده دراز بــود‪ ،‬متری‬ ‫دســتمزد می گرفــت! اگــر هــم میــت نــوزاد بــود یــا چنــد میــت‬ ‫بــه صــورت فل ـه ای یــا تصــادف کــرده می اوردنــد‪ ،‬انهــا را عــددی‬ ‫می شســت!‬ ‫در مــورد کتــاب هــم می توانیــم شــاخص کتاب خوانــی را‬ ‫مختصری اچارکشــی کنیم و باکمی تغییر مثال ًبه جای «ســرانه‬ ‫مطالعــه کتــاب»‪« ،‬ســرانه نــگارش کتــاب» را مــورد اســتناد قــرار‬ ‫بدهیــم! تــازه االن یارانــه ای بابــت نوشــتن کتــاب پرداخــت‬ ‫نمی شــود‪ .‬کافــی اســت رســانه میلــی اعــام کنــد بابــت نوشــتن‬ ‫کتــاب دو ریــال یارانــه پرداخــت می شــود‪ ،‬اگــر صــف جلــوی‬ ‫وزارت ارشــاد از صــف جلــوی دفاتــر پیشــخوان بابــت دریافــت‬ ‫ســیم کارت یارانــه معیشــتی شــلوغ تر نشــد‪ ،‬گــردن نــازک حقیــر!‬ ‫یــا حتــی می توانیــم به جــای اعــام «دقایــق مطالعــه در روز»‪،‬‬ ‫«تعــداد کتاب هــا یــا صفحــات مطالعــه شــده» در روز را معیــار‬ ‫قــرار بدهیــم‪ .‬در جریــان هســتید کــه قدیــم دوســتان کتــاب‬ ‫می نوشــتند ایــن هــوا کــه اگــر کســی از امادگــی بدنــی کافــی‬ ‫برخــوردار نبــود‪ ،‬هنــگام جابجایــی کتــاب‪ ،‬ربــاط صلیبــی پــاره‬ ‫می کــرد! این طــوری بــود کــه قدمــا از کتــاب بــرای گــرو گذاشــتن‬ ‫هــم اســتفاده می کردنــد و شــاعر می گفــت‪« :‬از بــس کتــاب در‬ ‫گــرو بــاده کرده ایــم ‪ /‬امــروز خشــت میکده هــا از کتــاب ماســت»!‬ ‫امــا االن کتــاب درامــده به انــدازه قوطــی کبریــت کــه بــه درد‬ ‫بــاد زدن مَنقــل هــم نمی خــورد چــه رســد بــه گــرو گذاشــتن در‬ ‫میکــده؟! یــا کتــاب چاپ شــده کــه ‪ ۴‬تــا هــم نویســنده دارد و بــا‬ ‫احتســاب جلــد گالینگــور‪ ،‬قطــر ان بــه ‪ ۸‬ســانتی متر می رســد‬ ‫ولــی خــود کتــاب کال ًبیســت صفحــه اســت کــه دوســوم ان هــم‬ ‫فهرســت و تقدیــم بــه همســر و فرزنــد و در و دیــوار و همســایه و‬ ‫… اســت! بــا ایــن حــال وقتــی صحبــت از افزایــش امــار می شــود‪،‬‬ ‫مســئوالن مــا قنــد شکســته فریمــان در دلشــان اب می شــود‬ ‫چراکــه بــا خوانــدن ده پانــزده تــا از ایــن کتاب هــا در روز‪ ،‬هر ایرانی‬ ‫می توانــد به تنهایــی ســرانه مطالعــه کشــور را کیلومترهــا جابجــا‬ ‫کنــد تــا جایــی فنالندی هــا‪ ،‬دیگــر ‪ ۴۴‬دقیقــه مطالعه شــان در روز‬ ‫را بــه رخ مــا نکشــند و مجبــور شــوند جلــوی مــا لنــگ بیندازنــد!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه ‪ 14‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪627‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫عالیه کاظمی‬ ‫«ابر یادگیری شخصی»‬ ‫‪PLC‬‬ ‫(‪)Personal Learning Cloud‬‬ ‫در خصــوص اینــده امــوزش و یادگیــری در‬ ‫کانــال هــاروارد بیزینــس ریویــو بنقــل از هــادی‬ ‫موقعــی امــده اســت تعامــل دانشــگاه بــا خانه‪،‬‬ ‫دانشــجو شــدن همــه افــراد در هــر ســطح و‬ ‫طبقــه‪ ،‬از بیــن رفتــن فضیلــت هایــی همچــون‬ ‫مــدرک و ســواد و محفوظــات تئوریــک‪ ،‬بــه‬ ‫خدمــت گرفتــن اینســتاگرام‪ ،‬تلگــرام و فیــس‬ ‫بــوک‪ ،‬بــه خدمــت گرفتــن پلــت فــرم هایــی‬ ‫همچــون لینکدیــن‪ ،‬نتفلیکــس‪ ،‬کورســرا و ای‬ ‫دی ایکــس‪ ،‬بــه خدمــت گرفتــن دانشــگاه هــا و‬ ‫مراکــز اموزشــی و موسســات یادگیــری و نهایتــا‬ ‫پذیــرش بیــش از میلیــون هــا داوطلــب دوره‬ ‫هــای اموزشــی از دســتاوردهای ‪ PLC‬در قــرن‬ ‫بیســت و یکــم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ یادگیــری شــخصی ابــری یــا همــان ‪PLC‬‬‫‪ )(Personal Learning Cloud‬یــک پدیــده‬ ‫یادگیــری معجــزه اســای در حــال ظهــور کــه‬ ‫در یــک دهــه اخیــر مقدمــات ظهــور ان شــکل‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬یکــی از اجــزای ‪ ،PLC‬اعجوبــه‬ ‫ای بــه نــام ‪ MOOC‬اســت‪ .‬دوره هــای بــاز‬ ‫و ان الیــن انبــوه ‪Massive Open Online‬‬ ‫‪Courses‬در کمــال نابــاوری شــاهد ظهــور یــک‬ ‫اکوسیســتم یادگیــری خواهیــم بــود کــه بــرای‬ ‫صاحبــان خــود درامدهــای افســانه ای خلــق‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬ســریع‪ ،‬ارزان و نافــذ ولــی بــا‬ ‫تضمیــن انتقــال مهــارت هــای مــورد نیــاز؛ کاری‬ ‫کــه فقــط از ‪ PLC‬برخواهــد امــد‪.‬‬ ‫سیســتم ابری یادگیری شــخصی یک سیستم‬ ‫ســریع‪ ،‬انعطــاف پذیــر‪ ،‬در دســترس‪ ،‬ارزان‪،‬‬ ‫منســجم و قابــل اســتفاده در همــه ســطوح‬ ‫متنــوع فــردی و بنگاهــی اســت کــه امــوزش هــا‬ ‫و یادگیــری هــای کار محــور‪ ،‬مهــارت محــور و‬ ‫ضمــن خدمــت را در هــر نقطــه مکانــی و هــر‬ ‫مقطــع زمانــی بــه فــرد مــورد نظــر ارائــه و دارای‬ ‫بهتریــن بازخــورد و نظــام ازمایــش و امتحــان‬ ‫یادگیــری اســت‪.‬‬ ‫️مزیــت هــای رقابتــی سیســتم ابــری یادگیــری‪:‬‬ ‫‪ -1‬کاهــش چشــمگیر هزینــه هــای امــوزش و‬ ‫یادگیــری بــرای مشــتریان‬ ‫‪ -2‬کاهــش چشــگیر قیمــت تمــام شــده‬ ‫خدمــات ارائــه شــده بــرای کارافرینــان و‬ ‫صاحبــان ‪PLC‬‬ ‫‪ -3‬حــذف محدودیــت هایــی بــه نــام زمــان‪،‬‬ ‫مــکان‪ ،‬موضــوع‪ ،‬دوره‪ ،‬پیــش نیــاز‪ ،‬انتخــاب‬ ‫اســتاد‪ ،‬انتخــاب واحــد‪ ،‬فقــدان محتــوا و‪...‬‬ ‫‪ -4‬توانمنــدی جداســازی عناصــر کــم هزینــه از‬ ‫پــر هزینــه در سیســتم امــوزش و یادگیــری‬ ‫‪ -5‬توانمنــدی اختصــاص ســخنرانی‪ ،‬مباحــث‬ ‫تمرینــی‪ ،Case ،‬ویدیــو اموزشــی بــه یــک دوره‬ ‫مهارتــی حســب نیــاز مشــخص متقاضــی‬ ‫‪ -6‬طراحی بســته های اماده برای اموزشــهای‬ ‫انبوه‬ ‫‪ -7‬دیجیتــال ســازی و دیجیتــال محــوری‬ ‫سیســتم‬ ‫‪ -8‬گســتره خدمت رســانی سیســتم به تعداد‬ ‫بــی شــماری از متقاضیان‬ ‫‪ -9‬حــذف واســطه هــا و ارتبــاط مســتقیم بــا‬ ‫یادگیرنــده‬ ‫‪ -10‬ارتبــاط کارفرمایــان یادگیرنــدگان بــا اســاتید‬ ‫ومشــاوران یادگیری‬ ‫‪ -11‬امــکان پرداخــت هــای بیشــتر بــه اســاتید و‬ ‫مربیــان در مقایســه بــا دانشــگاه هــا‬ ‫‪ -12‬تــوان ایجــاد تصمیــم ســازی بــرای رهبران‪،‬‬ ‫کارافرینان و کارفرمایان در انتخاب و استخدام‬ ‫افــراد و کارکنان‬ ‫چهار مشــخصه اصلی سیســتم ابری یادگیری‬ ‫شــخصی‪ -1 :‬یادگیری را شــخصی می کند‪.‬‬ ‫‪Learning is personalized‬‬ ‫‪ -2‬یادگیری را اجتماعی می کند‪.‬‬ ‫‪Learning is socialized‬‬ ‫‪ -3‬یادگیری را محتوایی می کند‪.‬‬ ‫‪Learning is contextualized‬‬ ‫‪ -4‬نتایــج یادگیــری را قابــل ردیابــی‪ ،‬شــفاف‬ ‫وقابــل تائیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫چه زمانی دندان شیری‬ ‫در می اید و می افتد؟‬ ‫اغلــب والدیــن بــه علــت دائمــی نبــودن دنــدان هــای‬ ‫شــیری کــودک اهمیــت زیــادی بــه بهداشــت ان هــا‬ ‫نمی دهنــد‪ ،‬در حالــی کــه دنــدان هــای شــیری روی‬ ‫دندان هــای دائمــی تاثیرگــذار هســتند‪.‬‬ ‫مراقبــت از کــودک مراحــل زیــادی دارد کــه یکــی از انهــا‬ ‫مرحلــه مربــوط بــه دنــدان دراوردن کــودک اســت‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه کــودک شــما لبخنــد مــی زنــد و متوجــه مــی شــوید‬ ‫کــه دنــدان هایــش بیــرون زده انــد‪ ،‬یعنــی بایــد بهداشــت‬ ‫دهانــی را شــروع کنیــد‪ .‬دنــدان کــودک بــه او کمــک‬ ‫می کنــد کــه رشــد بهتــری داشــته باشــد‪ .‬اگــر چــه ایــن‬ ‫دندانهــا شــیری هســتند و در نهایــت مــی افتنــد امــا بســیار‬ ‫مهــم اســت کــه از ان هــا مراقبــت کنیــد‪.‬‬ ‫دنــدان شــیری کــودکان تاثیــر مســتقیمی روی دنــدان‬ ‫هــای دائمــی او دارد‪ .‬هــر دنــدان شــیری کــودک نقــش‬ ‫مهمــی را بــرای بــاز کــردن فضــا بــرای دنــدان اصلــی انجــام‬ ‫مــی دهــد‪ .‬اگــر دنــدان شــیری تصادفــا ًضربــه بخــورد یــا‬ ‫زودتــر از حــد موعــد بیفتــد و دچــار پوســیدگی شــود‪ ،‬نمــی‬ ‫توانــد فضــای کافــی را بــرای دنــدان بزرگســالی ایجــاد کنــد‬ ‫و در نتیجــه شــکل دنــدان هــا تغییــر مــی کنــد و باعــث بــه‬ ‫هــم ریختگــی ان هــا در ســن بزرگســالی مــی شــود‪ .‬پــس‬ ‫مراقبــت صحیــح از دنــدان هــای شــیری و مراجعــه منظــم‬ ‫بــه دندانپزشــک‪ ،‬بــه جلوگیــری از ایــن مشــکالت در اینــده‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫دندان شیری کودک چه اهمیت و نقشی دارد ؟‬ ‫مقایسه دندان شیری با دندان دائمی‬ ‫دنــدان کــودک یــا همــان دنــدان هــای شــیری نقــش بســیار‬ ‫حائــز اهمیتــی در رشــد کــودک از جملــه مــوارد زیــر دارنــد‪:‬‬ ‫دنــدان شــیری و دائمــی هــر دو اهــداف یکســان و‬ ‫مشــابهی دارنــد امــا تفاوتــی بیــن ان هــا وجــود دارد کــه‬ ‫ایــن تفــاوت هــا شــامل مــوارد زیــر هســتند‪:‬‬ ‫ تعــداد ‪ :‬تعــداد مجموعــه دنــدان هــای شــیری ‪20‬‬‫دنــدان‪ ،‬تعــداد مجموعــه دنــدان هــای دائمــی ‪ 32‬دنــدان‬ ‫اســت و در نتیجــه همیــن افزایــش تعداد باعث می شــود‬ ‫کــه دندانهــای دائمــی فضــای بیشــتری را اشــغال کننــد‪.‬‬ ‫ مینــای دنــدان ‪ :‬الیــه نازکــی از مینــا روی دنــدان هــای‬‫شــیری در مقایســه بــا دنــدان دائمــی قــرار دارد‪ .‬ایــن مینــا‬ ‫کمــک مــی کنــد کــه دنــدان از پوســیدگی دور بمانــد‪ .‬الیــه‬ ‫نازک مینا روی دندان شــیری قطعا ًان را برای پوســیدگی‬ ‫مســتعدتر مــی کنــد‪.‬‬ ‫ ســفتی ‪ :‬دنــدان شــیری نــرم تــر از دنــدان دائمی اســت‪.‬‬‫در نتیجــه بیشــتر در معــرض دنــدان قروچــه قرار می گیرد‬ ‫یا غذاهای اســیدی بیشــتر به ان اســیب وارد می کند‪.‬‬ ‫ رنــگ ‪ :‬دنــدان شــیری طبیعتــا ًســفیدتر از دنــدان دائمی‬‫اســت‪ .‬ایــن اتفــاق کامــا ًنرمــال و طبیعــی اســت و زمانــی‬ ‫متوجــه مــی شــوید کــه کــودک هــم دنــدان دائمــی و هــم‬ ‫دنــدان شــیری داخــل دهانــش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل همیــن تفــاوت هــای موجــود‪ ،‬حتمــا ًبایــد یــک‬ ‫خمیردنــدان مناســب بــا ســن کــودک تــان انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫مســواک او را نیــز مناســب بــا دنــدان هــای شــیری تهیــه‬ ‫کنیــد تــا بتوانــد متناســب بــا دنــدان ان هــا عمــل کنــد‪.‬‬ ‫کمــک بــه کــودک بــرای جویــدن‪ ،‬لبخنــد زدن یــا صحبــت‬ ‫کــردن‬ ‫نگــه داشــتن فضــای مناســب در فــک کــودک بــرای قــرار‬ ‫گرفتــن دنــدان هــای دائمــی کــه از زیــر لثــه بیــرون مــی زننــد‬ ‫راحــت تــر کــردن عــادات ســالم جویدن کــه باعث تقویت‬ ‫ماهیچــه هــای فــک و صــورت کودک می شــود‬ ‫دندانــی شــیری در رشــد کــودک بســیار موثــر اســت و‬ ‫عــادات غذایــی او را بهبــود مــی بخشــد و باعــث مــی شــود‬ ‫تــا بتوانــد کلمــات را بــه راحتــی بیان کند و در نتیجه ســالم‬ ‫نگــه داشــتن دنــدان‪ ،‬باعــث مــی شــود کــه کــودک رشــد و‬ ‫یادگیــری بهتــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایا دندان شیری چقدر مهم است ؟‬ ‫دنــدان شــیری نقــش ضــروری و منحصــر بــه فــردی را در‬ ‫رشــد کــودک ایفــا مــی کنــد زیــرا دهــان کــودک شــما بــه‬ ‫انــدازه کافــی بــزرگ نیســت کــه بتوانــد دنــدان هــای اصلــی‬ ‫را در خــودش جــای دهــد‪ .‬از ان جایــی کــه دنــدان شــیری‬ ‫هــم بســیار ریــز اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل بــه راحتــی در‬ ‫داخــل فضــای دهــان کــودک جــای مــی گیــرد‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد بــا بــاال رفتــن ســن‪ ،‬همیــن دنــدان هــای‬ ‫شــیری داخــل دهــان مــا باقــی مــی مانــد‪ ،‬بنظرتــان چــه‬ ‫اتفاقــی می افتــاد؟ ایــن دنــدان هــا بســیار کوچک هســتند‬ ‫و فضــای خالــی زیــادی بیــن ان هــا قــرار مــی گرفت و نمی‬ ‫توانســتند عملکــرد صحیحــی داشــته باشــند‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل داشــتن دو مجموعــه دنــدان بســیار حائــز اهمیــت‬ ‫اســت کــه کــودک از دنــدان شــیری اســتفاده کنــد تــا‬ ‫خــوردن و صحبــت کــردن را اغــاز کنــد و بتوانــد بــرای تغییــر‬ ‫و تنظیــم دنــدان هایــش در اینــده امــاده شــود‪.‬‬ ‫بیرون زدن دندان شیری‬ ‫تاثیر دندان های شیری روی دندان های دائمی‬ ‫کــودکان مجموعــه ای بــرای فضــای دنــدان های شــیری را‬ ‫دندان شیری چه زمانی در می اید و می افتد؟‬ ‫کــودک شــما بــه طــور مــداوم در حــال رشــد اســت و همیــن‬ ‫موضــوع بــرای دنــدان هایــش هــم صــدق می کنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫تغییراتــی در دهــان او مشــاهده مــی شــود و ممکــن اســت‬ ‫کــه یــک دنــدان را از دســت بدهــد امــا درامــدن دندان شــیری‬ ‫و افتــادن ان چــه زمانــی اتفــاق مــی افتــد؟‬ ‫در هــر دو فــک خــود هنــگام تولــد دارنــد کــه بــا بــاال رفتــن‬ ‫ســن کــم کــم بیــرون مــی زننــد‪ .‬اولیــن زمانــی کــه یکــی‬ ‫از ایــن دنــدان هــا را داخــل لثــه هــای کــودک مــی بینیــد‪،‬‬ ‫احتمــاال ً در ســن ‪ 6‬ماهگــی تــا یــک ســالگی باشــد‪ .‬دو‬ ‫دنــدان جلویــی کــودک در قســمت پاییــن‪ ،‬معمــوال ًاولیــن‬ ‫دنــدان هایــی هســتند کــه بیــرون مــی زننــد و بعــد نوبــت‬ ‫بــه دنــدان هــای جلویــی در فــک بــاال مــی شــود‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن کــه چهــار دنــدان در بــاال و چهــار دنــدان در‬ ‫پاییــن از لثــه بیــرون زد‪ ،‬مــی توانیــد منتظــر مجموعــه‬ ‫بعــدی دنــدان هــای شــیری اش باشــید تــا ایــن کــه تعــداد‬ ‫ان هــا بــه عــدد ‪ 20‬برســد‪.‬‬ ‫افتادن دندان شیری‬ ‫زمانــی کــه دنــدان هــای دائمــی از داخــل لثــه بیــرون مــی‬ ‫زننــد و رشــد مــی کننــد‪ ،‬احتمــاال ًبــه دنــدان هــای شــیری‬ ‫فشــار وارد مــی کننــد و باعــث لــق شــدن دندانهــا می شــود‬ ‫کــه در نهایــت مــی افتنــد‪ .‬احتمــاال ًکــودک تقریبــا ًدر ســن‬ ‫پنــج یــا شــش ســالگی دندانهــای شــیری خــود را از دســت‬ ‫بدهــد ممکــن اســت ایــن پروســه تــا ســن ‪ 12‬ســالگی‬ ‫ادامــه داشــته باشــد‪ .‬همزمــان بــا رشــد کــودک‪ ،‬پروســه‬ ‫افتــادن دنــدان هــای او نیــز ادامــه پیــدا مــی کنــد و احتمــاال‬ ‫اول دنــدان هــای جلویــی و بعــد دنــدان هــای عقبــی مــی‬ ‫افتنــد؛ تقریبــا بــه همــان ترتیبــی کــه بیــرون زده بودنــد‪.‬‬ ‫بیرون زدن دندان های دائمی‬ ‫بعــد از ایــن کــه دنــدان هــای شــیری افتادنــد‪ ،‬دندانهــای‬ ‫دائمــی شــروع بــه رشــد مــی کننــد و وارد فضــای خــود‬ ‫می شــوند کــه معمــوال ًدر ســن ‪ 6‬الــی ‪ 7‬ســالگی ظاهــر‬ ‫می گردنــد و ایــن پروســه تــا ســن ‪ 13‬ســالگی هــم ادامــه‬ ‫دارد‪ .‬تقریبــا ً در ســن ‪ 13‬ســالگی‪ ،‬اکثــر دنــدان هــای‬ ‫دائمــی کــودک داخــل دهانــش قــرار گرفته انــد‪ .‬احتمــاال ً‬ ‫تنهــا دندانــی کــه باقــی مــی مانــد‪ ،‬همــان دنــدان عقــل‬ ‫اســت کــه معمــوال ًدر ســنین بــاال بیــرون مــی زنــد‪.‬‬ ‫چه زمانی باید کودک خود را نزد دندانپزشک ببرم؟‬ ‫معمــوال ًمتخصصــان توصیــه مــی کننــد که بعــد از بیرون‬ ‫زدن اولیــن دنــدان و قبــل از تولــد یــک ســالگی کــودک‪،‬‬ ‫یعنــی قبــل از یــک ســالگی‪ ،‬او را نــزد دندانپزشــک ببریــد‪.‬‬ ‫متخصــص در چنیــن زمانــی مــی توانــد اقدامــات زیــر را‬ ‫انجــام دهــد‪:‬‬ ‫مشــاهده هــر گونــه پوســیدگی یــا هرگونــه مشــکلی در‬ ‫دنــدان‬ ‫توضیح چگونگی تمیز کردن دندان کودک‬ ‫ارائــه پیشــنهادات بــرای رعایــت عادات بهداشــتی که روی‬ ‫بهبود وضعیت دندان و میک زدن انگشــت شســت موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای ارزان دیده شدن با ما تماس بگیرید‬ ‫‪017 - 32688214‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه ‪ 14‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪627‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫محققان‪ ،‬سیگنال‬ ‫ماهواره استارلینک‬ ‫ازشرکت ‪SpaceX‬‬ ‫را برای جایگزینی‬ ‫‪ GPS‬هک کردند‬ ‫مقال ـه ای کــه توســط دانشــگاه تگــزاس اســتین منتشــر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬توصیــف کاملــی از ســیگنال های ماهــواره‬ ‫اســتارلینک ارائــه می کنــد کــه ادعــا می کنــد اولیــن گام را‬ ‫بــرای ایجــاد یــک فنــاوری موقعیــت یــاب جهانــی کامــا ً‬ ‫جدیــد برداشــته اســت‪.‬‬ ‫محققــان دانشــگاه تگــزاس اســتین ‪ ،‬ســیگنال ماهــواره‬ ‫اســتارلینک شــرکت ‪ SpaceX‬را هــک کردنــد تــا از ان‬ ‫بــه عنــوان جایگزیــن ‪ GPS‬بــدون کمــک یــا پشــتیبانی‬ ‫شــرکت ایــان ماســک اســتفاده کننــد ‪ .‬بــرای اطــاع شــما‪،‬‬ ‫‪(GPS‬سیســتم موقعیــت یــاب جهانــی) گروهــی از ‪31‬‬ ‫ماهــواره ای اســت کــه توســط دولــت ایــاالت متحــده نظــارت‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن ماهــواره هــا ســیگنال هــای رادیویــی را از‬ ‫ارتفــاع ‪ 12500‬مایلــی مخابــره مــی کنند‪ .‬ســیگنال ها توســط‬ ‫گیرنــده هــای ‪ GPS‬نصــب شــده در گوشــی هــا‪ ،‬وســایل‬ ‫نقلیــه و غیــره دریافــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫چگونه همه چیز شروع شد؟‬ ‫در ســال ‪ ،2020‬محققــی بــه نــام ‪ Todd Humphreys‬کــه‬ ‫بودجــه اش را از ارتــش ایــاالت متحــده دریافــت مــی کــرد در‬ ‫دانشــگاه تگزاس روشــی نواورانه به شــرکت ‪ SpaceX‬ارائه‬ ‫کــرد تــا بــه صــورت فلکــی بــه اســتارلینک کــه بــه طــور مــداوم‬ ‫در حــال تکامــل اســت کمــک کنــد تــا مــکان یابــی‪ ،‬موقعیــت‬ ‫و زمــان دقیــق را ارائــه دهــد ایــن امــر را مــی توان با اســتفاده‬ ‫از چنــد ترفنــد نــرم افــزاری بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫انتقام خواستگار سابق‬ ‫درفضای مجازی دردسر ساز شد‬ ‫در ابتــدا شــرکت ‪ SpaceX‬از ایــن ایــده هیجــان زده‬ ‫شــد امــا بعــدا ً موســس شــرکت اقــای ماســک تصمیــم‬ ‫گرفــت کــه ایــن پیشــنهاد را دنبــال نکنــد‪ .‬بــه گفتــه ‪Todd‬‬ ‫‪ ، Humphreys‬ماســک گفــت‪« :‬هــر شــبکه ارتباطــی ‪LEO‬‬ ‫دیگــر ورشکســت شــده اســت و بنابرایــن مــا بایــد کامــا ًروی‬ ‫دور مانــدن از ورشکســتگی تمرکــز کنیــم‪ .‬مــا نمــی توانیــم‬ ‫هیــچ مزاحمتــی را تحمــل کنیــم‪.‬‬ ‫از این رو‪ Humphreys ،‬در این کار به تنهایی عمل کرد‪.‬‬ ‫در طول دو ســال گذشــته تیم ‪ Humphreys‬در ازمایشــگاه‬ ‫ناوبــری رادیویــی دانشــگاه ‪ ،‬روی ســیگنال های مهندســی‬ ‫معکــوس کــه توســط ماهواره هــای اینترنتــی اســتارلینک‬ ‫در ‪( LOE‬مــدار پاییــن زمین)بــه گیرنده هــای زمینــی ارســال‬ ‫می شــوند کار تحقیقاتــی انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫جزئیات پژوهش‬ ‫پــس از پیشــرفت در ایــن تحقیــق‪ ،‬اقــای هامفریــس‬ ‫مقالـه ای منتشــر کــرد و در ان توضیــح داد که ســیگنال های‬ ‫رادیویــی منظــم کــه بــه گیرنده هــا کمــک می کنــد تــا بــا‬ ‫ماهواره هــا ارتبــاط برقــرار کننــد‪ ،‬می تواننــد بــه عنــوان یــک‬ ‫سیســتم موقعیــت یــاب قــوی عمــل کننــد‪ .‬همه ایــن کارها‬ ‫بــدون هیــچ دخالتــی از ســوی ‪ SpaceX‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫در مقالــه‪ ،‬هامفریــس توصیــف کاملــی از ســیگنال های‬ ‫‪ Starlink‬تــا کنــون ارائــه کــرده و ادعــا می کنــد کــه اولیــن‬ ‫گام را بــرای ایجــاد یــک فنــاوری موقعیــت یــاب جهانــی کامال ً‬ ‫جدیــد برداشــته اســت کــه عملکــرد مســتقل ‪ ، GPS‬یــا‬ ‫همتایــان روســی‪ ،‬اروپایــی و چینــی ان را تشــویق می کنــد‪.‬‬ ‫او همچنیــن اظهــار داشــت کــه ســاختار ســیگنال های‬ ‫سیســتم ‪ Starlink‬بــه شــدت محافظــت می شــد و حتــی‬ ‫زمانــی کــه ‪ SpaceX‬روی ایــن ایــده در ســال ‪ 2020‬همــکاری‬ ‫کــرد‪ ،‬فــاش نشــد‪ .‬بنابرایــن ایــن تیــم ‪ ،‬تحقیقــات را از ابتــدا‬ ‫اغــاز کردنــد و یــک تلســکوپ رادیویــی بــرای نظــارت بــر‬ ‫ســیگنال های خــود توســعه دادنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه یــک ترمینــال ‪ Starlink‬را بدســت اورد و‬ ‫ویدئوهــای تنیــس بــا وضــوح بــاال را از ‪ YouTube‬پخــش‬ ‫کــرد تــا منبــع ثابتــی از ســیگنال های اســتارلینک کــه‬ ‫می توانســت از انتــن نزدیــک اســتراق ســمع شــود ایجــاد‬ ‫کنــد انهــا بــه تدریــج دریافتنــد کــه ‪ Starlink‬از فنــاوری‬ ‫مالتــی پلکســی تقســیم فرکانــس بــرای رمزگــذاری‬ ‫تراکنشــهای دیجیتــال اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫محققــان رمزگــذاری ‪ Starlink‬را نشکســتند یــا بــه‬ ‫داده هــای کاربــر در ماهــواره هــا دسترســی پیــدا نکردنــد‪.‬‬ ‫انهــا بــرای تقویــت هماهنگــی گیرنــده هــا بــر همــگام ســازی‬ ‫توالــی هــا تکیــه کردنــد‪ .‬هــر توالــی حــاوی ســرنخ هایــی از‬ ‫ســرعت و فاصلــه ماهــواره بــود‪ .‬ماهواره هــای ‪ Starlink‬در‬ ‫هــر میلی ثانیــه چهــار توالــی را مخابــره می کننــد کــه بــرای‬ ‫اســتفاده دوگانــه از سیســتم انهــا فوق العــاده بــود‪ .‬بــا تکــرار‬ ‫ایــن فراینــد بــرای ماهــواره هــای مختلــف‪ ،‬یــک گیرنــده‬ ‫می توانــد خــود را در فاصلــه ســی متــری قــرار دهــد‪.‬‬ ‫هکرها به قیمت ‪ 4‬میلیون دالر‬ ‫دسترسی به ‪ 576‬شبکه شرکتی‬ ‫را می فروشند‬ ‫یــک گــزارش جدیــد نشــان مــی دهــد کــه هکرهــا دسترســی بــه ‪ 576‬شــبکه شــرکتی را‬ ‫در سراســر جهــان بــه قیمــت مجمــوع ‪ 4,000,000‬دالر مــی فروشــند و بــه حمــات علیــه‬ ‫شــرکت دامــن مــی زننــد‪.‬‬ ‫ایــن تحقیــق از ســوی شــرکت اطالعــات ســایبری اســرائیل موســوم بــه ‪ KELA‬انجــام‬ ‫شــده اســت و گــزارش بــاج افــزار ســه ماهــه ســوم ســال ‪ 2022‬خــود را کــه نشــان دهنــده‬ ‫فعالیــت پایــدار در بخــش فــروش دسترســی اولیــه اســت را منتشــر کــرد امــا افزایــش‬ ‫شــدید ارزش پیشــنهادات را نشــان مــی دهــد‪ .‬اگرچــه تعــداد فــروش بــرای دسترســی بــه‬ ‫شــبکه تقریبــا ًمشــابه دو ســه ماهــه قبلــی باقــی مانــده اســت‪ ،‬قیمــت تجمعی درخواســتی‬ ‫اکنــون بــه ‪ 4,000,000‬دالر رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــرای مقایســه‪ ،‬ارزش کل فهرســت های دسترســی اولیــه در ســه ماهــه دوم ‪،2022‬‬ ‫‪ 660000‬دالر بــود کــه افــت ارزش را ثبــت کــرد و بــا وقفــه تابســتانی باج افزارهــا و اســیب‬ ‫در حــوزه تقاضــا همزمــان شــد‪.‬‬ ‫راه رسیدن به باج افزار‬ ‫کارگــزاران دسترســی اولیــه (‪ )IABs‬هکرهایــی هســتند کــه دسترســی بــه شــبکه های‬ ‫شــرکتی را می فروشــند کــه معمــوال ً از طریــق ســرقت اعتبــار‪ ،‬پوســته های وب یــا ســوء‬ ‫اســتفاده از اســیب پذیری ها در ســخت افزار در معــرض عمــوم بــه دســت می اینــد‪ .‬پــس‬ ‫از ایجــاد یــک ردپــا در شــبکه‪ ،‬عوامــل تهدیــد ایــن دسترســی شــرکتی را بــه ســایر هکرهــا‬ ‫مــی فروشــند کــه از ان بــرای ســرقت داده هــای ارزشــمند‪ ،‬اســتقرار بــاج افــزار یــا انجــام‬ ‫ســایر فعالیــت هــای مخــرب اســتفاده مــی کننــد‪ .‬دالیلــی کــه ‪ IAB‬هــا ترجیــح مــی دهنــد از‬ ‫دسترســی بــه شــبکه اســتفاده نکننــد‪ ،‬متفــاوت اســت‪ ،‬از فقــدان مهارتهــای مختلــف نفــوذ‬ ‫تــا خطــر نکــردن بــه ســبب افزایــش دردســرهای قانونــی‪.‬‬ ‫‪ IAB‬هــا هنــوز نقــش مهمــی در زنجیــره گســترش بــاج افــزار ایفــا مــی کننــد‪ ،‬حتــی اگــر‬ ‫در ســال گذشــته شــدند زمانــی کــه باندهــای بــزرگ بــاج افــزار بــه عنــوان ســندیکای جنایــی‬ ‫فعالیــت مــی کردنــد کنــار گذاشــته مــی شــدند ‪ ،‬بخــش هــای ‪ IAB‬خــود را اداره مــی کردنــد‬ ‫اعداد ‪22‹ Q3‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فردی کــه اقدام‬ ‫به انتشــار تصاویر خصوصی فرزند یکی از شــهروندان‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی کــرده بود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «حســن کیخــا» در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫در پــی شــکایت ولــی دختــر نوجوانــی مبنــی بــر اینکــه‬ ‫تصاویر خصوصی و خانوادگی شــان در شــبکه اجتماعی‬ ‫اینســتاگرام منتشــر شــده اســت‪ ،‬پرونــده ای تشــکیل ‬ ‫گردیــد کــه بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع بصــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از تکمیــل و اخــذ اظهــارات شــاکی و‬ ‫بــا توجــه و بــا پیگیــری مســتمر و پی جویی هــای فنــی و‬ ‫پلیســی انجام شــده عامــل انتشــار تصاویــر شناســایی و‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متهم که خواســتگار ســابق شــاکی بود‬ ‫پــس از انجــام بازجویی هــای فنــی و ارائــه مســتندات‬ ‫متهــم بــه بــزه خــود اعتــراف نمــود و انگیــزه خــود را‬ ‫انتقــام جویــی و رد درخواســت ازدواج وی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ضمــن اشــاره بــه اینکــه متهــم‬ ‫پس از تکیمل تحقیقات جهت ســیر مراحل قانونی‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شــد‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان از ارســال تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی‬ ‫خــود در فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه های‬ ‫اجتماعــی جــدا ًخــودداری کنند تا مورد ســوء اســتفاده‬ ‫افــراد ســودجو و فرصــت طلــب قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا هشــدار بــه افــرادی کــه دســت بــه‬ ‫چنیــن جرایمــی می زننــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬برابــر مــاده‬ ‫‪ ۱۷‬قانــون جرایــم رایانــه ای هرکــس بــه وســیله‬ ‫سیســتم‪‎‬های رایان ـه‪‎‬ای یــا مخابراتــی صــوت یــا تصویــر‬ ‫یــا فیلــم خصوصــی یــا خانوادگــی یــا اســرار دیگــری را‬ ‫بــدون رضایــت او منتشــر کنــد یــا در دســترس دیگــران‬ ‫قــرار دهــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه منجــر به ضــرر یا عرفــا ًموجب‬ ‫هتــک حیثیــت او شــود‪ ،‬بــه حبــس از نــود و یــک روز تــا‬ ‫دو ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج تــا چهــل میلیــون ریــال‬ ‫یــا هــر دو مجــازات محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برداشت غیر مجاز‬ ‫‪ 70‬میلیون ریالی با خرید‬ ‫شارژ ‪ 10‬هزار تومانی‬ ‫در ســه مــاه ســوم ســال ‪ ،2022‬تحلیلگــران ‪ 110 KELA‬عامــل خطــر را کــه ‪ 576‬پیشــنهاد‬ ‫دسترســی اولیــه را ارســال کــرده بودنــد مشــاهده کردنــد کــه مجموعــا ً ارزش ان ‪4،000،000‬‬ ‫دالر بــود‪ .‬میانگیــن قیمــت فــروش ایــن لیســت هــا ‪ 2800‬دالر بــود‪ ،‬در حالــی کــه میانگیــن‬ ‫قیمــت فــروش بــه رکــورد تــا ‪ 1350‬دالر مــی رســد‪.‬‬ ‫‪ KELA‬شــرکت اطالعــات ســایبری اســرائیل ‪،‬همچنیــن شــاهد یــک مــورد دسترســی‬ ‫واحــد بــرای خریــد بــا قیمــت نجومــی ‪ 3,000,000‬دالر بــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن فهرســت‬ ‫بــه دلیــل تردیــد در مــورد صحــت ان‪ ،‬در امــار و مجمــوع ســه ماهــه ســوم ســال ‪2022‬‬ ‫گنجانــده نشــده اســت‪ .‬ســه ‪ IAB‬برتــر‪ ،‬یــک تجــارت در مقیــاس بــزرگ را اداره مــی کردنــد‬ ‫و بیــن ‪ 40‬تــا ‪ 100‬دسترســی را بــرای فــروش در ســه ماهــه ســوم ‪ 2022‬ارائــه مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس بحث هــای انجمــن هــک و رویدادهــای حــذف لیســت بــازار‪ ،‬میانگیــن زمــان‬ ‫فــروش دسترســی شــرکتی فقــط ‪ 1.6‬روز بــود‪ ،‬در حالــی کــه اکثــر انهــا از انــواع ‪ RDP‬و‬ ‫‪ VPN‬بودنــد‪.‬‬ ‫هدفمندتریــن کشــور در ایــن ســه ماهــه‪ ،‬ایــاالت متحــده بــود کــه ‪ 30.4‬درصــد از کل‬ ‫پیشــنهادات ‪ IAB‬را بــه خــود اختصــاص داد‪ .‬ایــن امــار نزدیــک بــه ‪ 39.1‬درصــد از حمــات‬ ‫بــاج افــزار در ســه ماهــه ســوم اســت کــه شــرکت هــای امریکایــی را هــدف قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫بــا نگاهــی بــه بخــش هــای هــدف‪ ،‬خدمــات حرفــه ای‪ ،‬تولیــد و فنــاوری بــه ترتیــب بــا ‪،٪13.4‬‬ ‫‪ ٪10.8‬و ‪ ٪9.4‬در صــدر فهرســت قــرار گرفتنــد‪ .‬بــاز هــم‪ ،‬حمــات باج افــزاری دارای رتبه بنــدی‬ ‫مشــابهی هســتند کــه بــر ارتبــاط بیــن ایــن دو تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه کارگــزاران دسترســی اولیــه بــه بخشــی جدایــی ناپذیــر از زنجیــره حملــه‬ ‫باج افــزار تبدیــل شــده انــد‪ ،‬ایمــن ســازی صحیــح شــبکه شــما از نفــوذ بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــامل قــرار دادن ســرورهای دسترســی از راه دور در پشــت ‪ VPN‬هــا‪ ،‬محــدود کــردن‬ ‫دسترســی بــه دســتگاه هــای در معــرض عمــوم‪ ،‬فعــال کــردن ‪ ،MFA‬و انجــام اموزشــهای‬ ‫فیشــینگ بــرای جلوگیــری از ســرقت اعتبــار شــرکت هــا اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه با ترفند‬ ‫فــروش شــارژهای ‪ 10‬هــزار تومانــی اقدام به برداشــت‬ ‫غیــر مجــاز از حســاب شــهروندان می کرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی در خصــوص ایــن پرونــده گفــت‪:‬‬ ‫بــه دنبــال مراجعــه و ارائــه مرجوعــه قضایی توســط یکی‬ ‫از شــهروندان به پلیس فتا مبنی بر برداشــت غیرمجاز‬ ‫‪ 70‬میلیــون ریــال از حســاب وی‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬شــاکی اظهــار داشــت جهــت خریــد‬ ‫شــارژ تلفــن همــراه مشــغول جســتجو بــودم کــه بــا‬ ‫یــک اگهــی مواجــه شــدم کــه مدعــی بــود شــارژ را بــا‬ ‫تخفیــف ویــژه عرضــه مــی کنــد‪ ،‬بــا نصــب اپلیکیشــن‬ ‫معرفــی شــده و پــس از درج اطالعــات کارت بانکــی‬ ‫بــا تراکنــش ناموفــق مواجــه و پــس از مدتــی تمــام‬ ‫موجــودی حســابم را از دســت دادم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات‬ ‫شــاکی و بررســی هــای تخصصــی مشــخص شــد فــردی‬ ‫بــه بهانــه فــروش شــارژ ارزان قیمــت بــا ایجاد یــک درگاه‬ ‫جعلــی پرداخــت و ســپس هدایــت شــهروندان به لینک‬ ‫دانلــود اپلیکیشــن از کاربــران کالهبــرداری مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی و‬ ‫فنــی کارشناســان موفــق بــه شناســایی فــرد کالهبــردار‬ ‫شــدند و متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل‬ ‫مقــام محتــرم قضایــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــرای انجــام یک خرید‬ ‫اینترنتــی امــن بررســی ادرس دقیــق در قســمت نــوار‬ ‫ادرس امــری ضــروری اســت‪ ،‬همچنیــن اســتفاده از‬ ‫افزونه هــای ضــد فیشــینگ درگاه بانکــی نیــز توصیه می‬ ‫شــود‪ ،‬حتــی االمــکان در هنــگام عملیــات پرداخت یکبار‬ ‫رمــز خــود را در ثانیه هــای پایانــی باقیمانــده از اعتبــار ان‬ ‫وارد نماییــد تــا بــا ایــن کار فرصــت ارتــکاب جــرم را از‬ ‫مجرمیــن ســلب و گرفتــار فیشــینگ نشــوید‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 13‬هم ابان ماه روز تسخیر النه جاسوسی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪ -627‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-627‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/10‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/10 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/05 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫ شنبه ‪08//14‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫مرحله پایانی تعیین تکلیف‬ ‫سهام عدالت متوفیان‬ ‫عضــو شــورای عالــی بــورس بــا بیــان اینکــه وراث بایــد درخواســت‬ ‫خــود را اعــام و برگــه انحصــار بــه وراثــت را در اختیــار داشــته باشــند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اقدامــات مربــوط بــه تعییــن تکلیــف ســهام عدالــت متوفیــان‬ ‫بــه ســرعت در حــال انجــام اســت امــا تعییــن دقیــق زمــان اجرایــی‬ ‫شــدن طــرح مدنظــر اصــا ً کار ســاده ای نیســت‪.‬‬ ‫«حمیدرضــا دانــش کاظمــی» بــه اخریــن وضعیــت تعییــن تکلیــف‬ ‫وراث ســهام عدالــت اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در اخریــن جلســه شــورای‬ ‫عالــی بــورس کــه در نخســتین روزهــای مهرمــاه برگــزار شــد‪ ،‬مصوبــه‬ ‫تعییــن تکلیــف متوفیــان ســهام عدالــت صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی بــه وجــود مــوارد متعــدد در زمینــه تعییــن تکلیــف ســهام عدالــت‬ ‫متوفیــان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬وراث بایــد درخواســت خــود را اعــام و‬ ‫برگــه انحصــار بــه وراثــت را در اختیــار داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دانــش کاظمــی بــه معضــل موجــود در زمینــه ســهام عدالــت‬ ‫متوفیــان تاکیــد کــرد و ادامــه داد‪ :‬فراینــد ســهام عدالــت متوفیــان از‬ ‫ســال ها قبــل بالتکلیــف مانــده و مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه حتــی‬ ‫شــاید وراث هــم فــوت کــرده باشــند‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی بــورس بــه دیگــر مشــکل حاکــم در مســیر ســهام‬ ‫عدالــت متوفیــان اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬در ایــران بــا ادیــان و‬ ‫مذاهــب مختلفــی روبــرو هســتیم و این گونــه نیســت رفتــار وراثتــی‬ ‫کشــور در خصــوص مذهــب شــیعه بــا فــرد مســیحی و زرتشــتی‬ ‫یکســان باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اینکــه چگونــه بتــوان ســهام عدالــت و ســود ایــن‬ ‫ســهام را بــه دســت وارث اصلــی برســانیم‪ ،‬خــود دارای یــک فراینــد‬ ‫حقوقــی اســت کــه بایــد انهــا را طــی کنیــم‪.‬‬ ‫دانــش کاظمــی افــزود‪ :‬از ســوی دیگــر طبــق دســتور رهبــر معظــم‬ ‫بــه قــوه قضاییــه‪ ،‬نبایــد هزینــه ویــژه ای بــرای امــور ســهام عدالــت از‬ ‫ســوی ســهامداران پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی بــورس تاکیــد کــرد‪ :‬پــس از تصمیمــات اتخــاذ شــده‬ ‫از ســوی شــورای عالــی بــورس در نهایــت مصــوب شــد تــا دفاتــر خدمــات‬ ‫الکترونیــک قضایــی امکانــی را فراهــم کنــد کــه ســهامداران بتواننــد‬ ‫از طریــق برگــه انحصــار وراثــت‪ ،‬فرمــی را بــه صــورت رایــگان از طریــق‬ ‫ســامانه ای کــه بــه شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی متصــل اســت‪ ،‬پــر کننــد‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد کــه بــا توجــه بــه چنیــن اقدامــی‪ ،‬وراث متوفیــان ســهام‬ ‫عدالــت و نیــز ســهامی کــه بایــد بــه انهــا اختصــاص یابــد؛ مشــخص اســت‪.‬‬ ‫دانــش کاظمــی اظهــار داشــت‪ :‬دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایی باید‬ ‫بــه گونــه ای ایــن امــر را پیاده ســازی کننــد کــه شــرکت ســپرده گذاری‬ ‫مرکــزی بتوانــد ان را بررســی و اقدامــات الزم را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ایــن عضــو شــورای عالــی بــورس ادامــه داد‪ :‬از ســود ســهام ســال های‬ ‫گذشــته فــرد متوفــی کــه در شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی قــرار دارد‪،‬‬ ‫هزینــه انتقــال بــه مبلــغ کمتــر از ‪ ۶٠‬هــزار تومــان کســر می شــود و باقی‬ ‫منابــع بــه همــراه ســهام و ســودها بــه وراث منتقــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن مصوبــه در شــورای عالــی بــورس تصویــب و در‬ ‫اختیــار قــوه قضاییــه و شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی داده شــد تــا‬ ‫ایــن فضــا عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫دانــش کاظمــی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه ایــن مصوبــه‬ ‫از چــه زمانــی بــه مرحلــه اجــرا می رســد‪ ،‬گفــت‪ :‬اقدامــات مربــوط بــه‬ ‫ایــن طــرح بــه ســرعت در حــال انجــام اســت امــا تعییــن دقیــق زمــان‬ ‫اجــرای ان اصــا ً کار ســاده ای نیســت‪.‬‬ ‫ایــن عضــو شــورای عالــی بــورس تاکیــد کــرد‪ :‬وراث بایــد بــه دفاتــر‬ ‫خدمــات الکترونیــک قضایــی مراجعــه کننــد و در انجــا تقاضــای دریافت‬ ‫ســهام داشــته باشــند‪ ،‬پــس از ان شــرکت ســپرده گذاری بــه صــورت‬ ‫خــودکار ســود و اصــل ســهام را در اختیــار وراث قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن موضــوع بایــد قابــل توجــه باشــد کــه تعییــن‬ ‫تکلیــف ســهام عدالــت متوفیــان‪ ،‬نیازمنــد انحصــار وراثــت از طریــق‬ ‫قــوه قضاییــه اســت زیــرا نــوع احــکام مذهبــی نســبت بــه ســهام و‬ ‫مایملــک بایــد متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫چرا ‪ 13‬ابان‬ ‫را ‪ 13‬ابان‬ ‫نامیدند‬ ‫ســیزده ابان یاداور قیام و مبارزه دانش اموزان‬ ‫بیــدار و متعهــد علیــه رژیــم شــاه و اســتکبار‬ ‫جهانــی اســت‪ .‬حــوادث ایــن روز نشــان می دهــد‬ ‫کــه قشــر دانش امــوز جامعــه بــا اگاهــی بــاال در‬ ‫راه رســیدن بــه اهــداف واال و عظیــم انقــاب‬ ‫اســامی تــاش بســیار کردنــد و در ایــن راه از‬ ‫جــان خــود نیــز گذشــتند‪ .‬در روز ســیزده ابــان‬ ‫‪ ،۱۳۵۷‬مــردم ایــران ‪ ۵۶‬شــهید در راه امــام و انقــاب‬ ‫دادنــد و صدهــا نفــر نیــز مجــروح شــدند‪.‬‬ ‫تاریخ روز دانش اموز ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تاریــخ دقیــق روز دانش امــوز در تقویــم شمســی برابر‬ ‫بــا روز جمعــه ‪ ۱۳‬ابــان ســال ‪ ۱۴۰۱‬اســت‪.‬‬ ‫تاریــخ دقیــق روز دانش امــوز در تقویــم قمــری‬ ‫مصــادف بــا روز جمعــه ‪ ۹‬ربیع الثانــی ســال ‪۱۴۴۴‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تاریــخ دقیــق روز دانش امــوز در تقویــم میــادی هــم‬ ‫زمــان بــا روز جمعــه ‪ ۴‬نوامبــر ســال ‪ ۲۰۲۲‬اســت‪.‬‬ ‫روز ســیزدهم ابــان را بــه نــام روز دانش امــوز‬ ‫اعــام کــرده و قصــد داریــم از ایــن پــس هــر‬ ‫ســاله بــه یــاد شــهیدان دانش امــوز در ایــن روز‬ ‫بــر وحــدت و یکپارچگــی خــود بیفزاییــم‪ .‬بعــد‬ ‫از ایــن ســال بــه منظــور گرامــی داشــت مقــام‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬روز ‪ ۱۳‬ابــان در تقویــم جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــه عنــوان روز دانش امــوز‬ ‫نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫روز جهانی دانش اموز‬ ‫روز جهانــی دانــش امــوزان (دانشــجویان) هــر‬ ‫افتــاده و نقــش مهمــی در شــکل گیری انقــاب‬ ‫اســامی داشــته اســت‪ .‬در روز ‪ ۱۳‬ابــان ‪۱۳۴۳‬‬ ‫بــه دســتور امریــکا‪ ،‬مامــوران شــاه‪ ،‬امــام خمینــی‬ ‫(ره) را در قــم دســتگیر کــرده و بــه دســتور امریــکا‬ ‫بــه ترکیــه تبعیــد کردنــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۵۷‬نیــز بــه‬ ‫دنبــال اعتراضــات دانــش امــوزان‪ ،‬مامــوران رژیــم‬ ‫شــاه بــه انــان حملــه کــرده و تعــدادی از دانــش‬ ‫امــوزان را بــه شــهادت رســاندند‪ .‬همچنیــن در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۸‬نیــز دانشــجویان مســلمان پیــرو‬ ‫پیام هــای امــام‪ ،‬النــه ی جاسوســی امریــکا در‬ ‫تهــران را تســخیر کــرده و جاسوســان امریکایــی را‬ ‫روز ‪ ۱۳‬ابان چه اتفاقی افتاد‬ ‫در روز ‪ ۱۳‬ابــان ‪ ۱۳۵۷‬دانــش امــوزان معتــرض‬ ‫تهرانــی در حالــی کــه مــدارس را تعطیــل کــرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــه ســمت دانشــگاه تهــران حرکــت کــرده‬ ‫و بــه نشــانه اعتــراض در محوطــه دانشــگاه‬ ‫تهــران تجمــع کردنــد‪ .‬ایــن دانــش امــوزان پرشــور‬ ‫و خداجــو کــه بــه همــراه برخــی دانشــجویان‬ ‫و گروه هایــی از مــردم تجمــع اعتراضــی بــه راه‬ ‫انداختــه بودنــد‪ ،‬هــدف تیرانــدازی مامــوران‬ ‫دولــت جعفــر شــریف امامــی قــرار گرفتــه و‬ ‫کشــته شــدند‪ .‬ایــن اعتــراض بــا همراهــی دیگــر‬ ‫قشــرهای جامعــه نیــز همــراه بــود و بــا شــلیک‬ ‫گاز اشــک اور و ســپس گلولــه توســط مامــوران‬ ‫حکومتــی بــه مجروحیــت و شــهادت تعــدادی از‬ ‫افــراد معتــرض منجــر شــد‪.‬‬ ‫روز دانش اموز چه روزی است‬ ‫در تقویــم جمهــوری اســامی ایــران روز ‪ ۱۳‬ابــان‬ ‫بــه منظــور گرامــی داشــت شــهدای ایــن روز در‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۵۷‬هــر ســال بــه نــام روز دانش امــوز‬ ‫نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫علت نامگذاری روز دانش اموز‬ ‫در صبــح روز ‪ ۱۳‬ابــان ‪ ۱۳۵۷‬تعــدادی از دانــش‬ ‫امــوزان تهرانــی در محوطــه دانشــگاه تهــران جمــع‬ ‫شــدند تــا اعتــراض خــود را بــه حکومــت پهلــوی‬ ‫اعــام کننــد‪ .‬کشــته شــدن تعــدادی از ایــن دانــش‬ ‫امــوزان در ان روز باعــث شــد تــا بــه منظــور گرامی‬ ‫داشــت شــهادت ایــن دانــش امــوزان روز ‪ ۱۳‬ابــان‬ ‫بــه نــام روز دانش امــوز نامگــذاری شــود‪.‬‬ ‫تاریخچه نامگذاری روز دانش اموز‬ ‫بــه دنبــال حادثــه روز ســیزدهم ابــان ‪،۱۳۵۷‬‬ ‫تعــدادی از دانــش امــوزان مــدارس تهــران در‬ ‫روز دوشــنبه شــانزدهم بهمــن ‪ ۱۳۵۷‬در بیانیـه ای‬ ‫اعــام کردنــد کــه همــه مــا دانــش امــوزان ایرانــی‬ ‫ســاله در روز هفدهــم نوامبــر گرامــی داشــته‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن رویــداد بین المللــی کــه بــه جامعــه‬ ‫دانــش امــوزان مرتبــط اســت بــا هــدف یــاداوری‬ ‫واقعــه هولنــاک حملــه نازی هــا بــه دانشــگاه های‬ ‫چکســلواکی کــه در ســال ‪ ۱۹۳۹‬اتفــاق افتــاد‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬ایــن واقعــه باعــث کشــته شــدن‬ ‫و زندانــی کــردن تعــداد زیــادی از دانشــجویان در‬ ‫کمپ هــا شــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت در برخــی از‬ ‫کشــورها ماننــد ایــران روز دیگــری بــه نــام روز‬ ‫دانش امــوز وجــود دارد‪.‬‬ ‫نام دیگر روز دانش اموز چیست‬ ‫روز ‪ ۱۳‬ابــان عــاوه بــر روز دانش امــوز‪ ،‬روز‬ ‫مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی نیــز نامگــذاری شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن نامگــذاری بــه دلیــل ایــن اســت کــه در‬ ‫طــول انقــاب حــوادث مهمــی در ایــن روز اتفــاق‬ ‫بــه گــروگان گرفتنــد‪ .‬بدیــن ترتیــب مبــارزه مــردم‬ ‫ایــران ابعــاد جدیــدی پیــدا کــرد و بــه همیــن علــت‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ایــن روز را‬ ‫عــاو‪ i‬بــر روز دانش امــوز بــه روز ملــی مبــارزه بــا‬ ‫اســتکبار نیــز نــام گــذاری کردنــد‪.‬‬ ‫پیــام امــام خمینــی (ره) در مــورد واقعــه ‪۱۳‬‬ ‫ابــان ‪۱۳۵۷‬‬ ‫امــام خمینــی (ره)‪ ،‬رهبــر انقــاب اســامی‬ ‫ایــران‪ ،‬پــس از واقعــه ‪ ۱۳‬ابــان در پیامــی‬ ‫فرمودنــد‪ :‬عزیــزان مــن صبــور باشــید‪ ،‬کــه پیــروزی‬ ‫نهایــی نزدیــک اســت و خــدا بــا صابــران اســت‪.‬‬ ‫ایــران امــروز جایــگاه ازادگان اســت‪ .‬مــن از ایــن‬ ‫راه دور‪ ،‬چشــم امیــد بــه شــما دوخت ـه ام‪ .‬صــدای‬ ‫ازادی خواهــی و اســتقالل طلبــی شــما را بــه‬ ‫گــوش جهانیــان می رســانم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!