روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 626 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 626

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 626

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 626

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪121 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫نظریه کسوف فرهنگی‬ ‫‪ 11‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/02-‬نوامبر‪ /07-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪626 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫راهکار مقابله با قاچاق چوب در گلستان‬ ‫اقدامات فرهنگی است‬ ‫به زودی مطالبات مراکز‬ ‫طرف قرارداد تامین‬ ‫اجتماعیپرداخت‬ ‫می شود‬ ‫هشدار به والدینی‬ ‫که «نوجوان‬ ‫دبستانی» دارند!‬ ‫‪4‬‬ ‫رفیق شهیدم روی من‬ ‫حساب کن‬ ‫‪6‬‬ ‫کالهبرداری با کارت‬ ‫اعتباری و نحوه‬ ‫جلوگیری از انها‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪626‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫همراهی رسانه ها مهمترین راهکار فرهنگی مقابله با قاچاق چوب‬ ‫الزم اســت تامیــن معیشــت و کاهــش مشــکالت اقتصــادی جوامــع محلــی جنگل نشــین مــورد توجــه قــرار گیــرد چراکــه در‬ ‫مــواردی علــت قاچــاق چــوب ناشــی از نیازهــای معیشــتی جوامــع محلــی اســت‪.‬‬ ‫الیــل متعــددی بــرای پدیــده قاچــاق چــوب در کشــور وجــود دارد کــه از جملــه ان «کاهش واردات چوب به کشــور از یک ســو‬ ‫و افزایــش قیمــت چــوب از ســوی دیگــر‪ ،‬گرایــش مــردم بــه محصــوالت چوبــی و ســاخت ابــزار االت مختلــف چوبــی» اســت‬ ‫کــه بایــد بــرای مقابلــه بــا ان چــاره جویــی شــود‪.‬‬ ‫راهکار مقابله‬ ‫با قاچاق چوب‬ ‫در گلستان اقدامات‬ ‫فرهنگیاست‬ ‫جنگل هــا بــه عنــوان ریه هــای زمیــن و مامــن گونه هــای‬ ‫جانــوری و وحــش اســت کــه بــرای کســب ســود بیشــتر مــورد‬ ‫هجــوم قاچاقچیــان و افــراد فرصت طلــب قــرار می گیــرد‬ ‫کــه جلوگیــری از گســترش تخریــب جنگل هــا در گلســتان‬ ‫نیازمنــد افزایــش اقدامــات فرهنگــی بــرای تشــویق مــردم بــه‬ ‫مشــارکت بیشــتر بــرای حفاظــت از طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫جنگل هــا و مراتــع از منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده ای‬ ‫هســتند کــه خداونــد بــرای گــذران زندگــی و اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای ان در اختیــار انســان ها قــرار داده و همــه‬ ‫مــردم وظیفــه دارنــد بــرای حفــظ و نگهــداری ایــن نعمــت‬ ‫خــدادادی تــاش کننــد‪.‬‬ ‫ایــن عرصه هــای بــاارزش تاثیــر انکارناپذیــری در زندگــی‬ ‫انســان ها‪ ،‬گیاهــان‪ ،‬حیوانــات و حتــی میکروارگانیسـم های‬ ‫خــاک دارنــد و نقــش انها در تعادل گردش اب‪ ،‬زیســت بوم‬ ‫و مامــن گونه هــای جانــوری و وحــش و حفــظ اب و خــاک‪،‬‬ ‫تولیــد چــوب‪ ،‬تفــرج و تفریــح‪ ،‬تعــادل دمــا‪ ،‬کاهــش گــرد‬ ‫و غبــار و الودگی هــای صوتــی بــر کســی پوشــیده نیســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬جامعـه ای کــه ‪ ۲۰‬درصــد مســاحت‬ ‫ان را جنــگل تشــکیل دهــد مســتعد کشــاورزی اســت و‬ ‫بنابرایــن نابــودی جنــگل بــا نابــودی کشــاورزی برابــر خواهــد‬ ‫بــود و بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمی وضعیــت فیزیولوژیکی‬ ‫جنــگل‪ ،‬نــه تنهــا جنگل هــای هیرکانــی بلکه هر نــوع جنگل‪،‬‬ ‫بیشــه و هــر پوشــش گیاهــی ضامــن حفــظ اب و خــاک‬ ‫اســت و بایــد فرهنــگ حفاظــت از ایــن عرصه هــا در همــه‬ ‫ســنین بــه ویــژه کودکــی نهادینــه شــود‪.‬‬ ‫عــده ای از مــردم بــه دلیــل نداشــتن اگاهــی از وضعیــت‬ ‫تخریــب جنگل هــا‪ ،‬فکــر می کننــد کــه درختــان همیشــه‬ ‫باقــی می ماننــد و نیــازی بــه نگهــداری انــان نیســت و هــر‬ ‫زمانــی کــه بــرای تفریــح بــه جنگل هــا برونــد می تواننــد‬ ‫بــا اســتفاده از تبــر اقــدام بــه شکســتن و قطــع انهــا بــرای‬ ‫مصــرف بــه عنــوان زغــال و یــا حتــی روشــن کــردن اتــش‬ ‫محفل هــای چنــد ســاعته حضــور خــود در طبیعــت کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن عــده ای دیگــر که بیشترشــان مردم بومی ســاکن‬ ‫مناطــق جنگلــی هســتند بــه ویــژه در اواخــر پاییــز و زمســتان‬ ‫بــه دلیــل بیشــتر شــدن بیــکاری ناشــی از کاهــش فعالیــت‬ ‫در مــزارع و باغــات باحضــور در ایــن عرصه هــا اقــدام بــه‬ ‫قطــع غیرمجــاز درختــان و قاچــاق چــوب می کنند و براســاس‬ ‫اخریــن اطالعــات هــر کیلــو از ان را بــا قیمــت حــدود ‪۲۵‬‬ ‫هــزار ریــال بــه مراکــز دپــو و کارخانجــات می فروشــند‪.‬‬ ‫‪ ۱۴.۳‬میلیــون هکتــار جنــگل در کشــور وجــود دارد کــه‬ ‫حــدود ‪ ۱.۹‬میلیــون هکتــار ان شــامل جنگل هــای هیرکانــی‬ ‫از اســتارا در شــمال اســتان گیــان تــا «گُلیداغــی» در شــرق‬ ‫گلســتان بــه طــول تقریبــی ‪ ۸۰۰‬کیلومتــر و عــرض ‪ ۲۰‬تــا ‪۷۰‬‬ ‫کیلومتــر پراکنــش می شــود کــه بــه گفتــه نقــی شــعبانیان‬ ‫معــاون امــور جنــگل ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫کشــور‪ ،‬جنگل هــای هیرکانــی باقــی مانــده دوران ســوم‬ ‫زمین شناســی هســتند و بــه دلیــل ژنتیکــی و تنــوع گونــه‬ ‫جــزو جنگل هــای بــاارزش ایــران در دنیــا بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬پراکندگــی ســطح منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫کــم بــودن تعــداد کارکنــان نیروهــای حفاظتــی در مقابــل‬ ‫ســطح منابــع طبیعــی‪ ،‬فقــر مالی و فرهنگی برخی از اقشــار‬ ‫جامعــه‪ ،‬مجهــز بــودن قاچاقچیــان چــوب بــه تجهیــزات‬ ‫مخابراتــی پیشــرفته و امــکان برقــراری ارتبــاط بهتــر بــه‬ ‫صــورت باندهــای وابســته بــه هــم‪ ،‬گرانــی قیمــت چــوب در‬ ‫بــازار مصــرف باعــث شــده تــا برخــی از افــراد ســودجو بــه امــر‬ ‫قاچــاق چــوب از جنگل هــای بپردازنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وحیــد وزیــری عضــو هیــات علمــی دانشــگاه‬ ‫گنبــدکاووس و مدیــر گــروه صنایــع چــوب و کاغــذ‪ ،‬طبــق‬ ‫بــراورد نیــاز چوبــی کشــور حــدود ‪ ۱۳‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫اســت کــه پیــش از اجــرای طــرح تنفــس جنگل هــای شــمال‬ ‫کشــور یعنــی بــا بهره بــرداری از تمــام جنگل هــا‪ ،‬تقریبــا ‪۱۰‬‬ ‫درصــد ان از جنگل هــا و ‪ ۹۰‬درصــد هــم از درختــان داخــل‬ ‫باغ هــا‪ ،‬زراعــت و واردات چــوب تامیــن می شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جنگل هــای شــمال پیــش از طــرح تنفــس‬ ‫جنگل هــا نیــز نمی توانســت نیــاز چــوب کشــور را برطــرف‬ ‫کنــد و بهره بــرداری از جنگل هــای کشــور بنابــر اعــام‬ ‫ســازمان های متولــی پیــش از ایــن طــرح تنهــا ‪ ۱۰‬درصــد از‬ ‫نیــاز چــوب را در ایــران تامیــن می کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تازمانــی کــه نیــاز چوبــی کشــور زیــاد امــا‬ ‫مــواد اولیــه کــم باشــد احتمــال قاچــاق چــوب وجــود خواهــد‬ ‫داشــت بنابــر ایــن الزم اســت از کشــورهایی ماننــد روســیه‬ ‫کــه ‪ ۷۰۰‬میلیــون هکتــار جنــگل دارد چــوب وارد کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه گنبــدکاووس یکــی‬ ‫دیگــر از مشــکالت موثــر بــر قاچــاق چــوب جنگل هــا را‬ ‫نامناســب بــودن کارخانه هــای چــوب احــداث شــده در‬ ‫شــمال بــا طبیعــت کشــور دانســت و گفــت‪ :‬ایــن کارخانه هــا‬ ‫و کارگاه هــا وابســته بــه تولیــدات انبــوه هســتند و اســاس‬ ‫احــداث و دریافــت مجــوز فعالیــت انهــا بــر مبنــای اســتفاده‬ ‫از چــوب وارداتــی بــود‪.‬‬ ‫وزیــری ادامــه داد‪ :‬پــس از مدتــی ایــن کارخانه هــا و‬ ‫کارگاه هــا ســود بیشــتری در اســتفاده از درختــان جنگل های‬ ‫شــمال کشــور دیدنــد کــه هزینــه رایگانــی بــرای انهــا بــه‬ ‫همــراه داشــت و بیشــتر ایــن کارگاه هــا بــه ســمت قطــع و‬ ‫قاچــاق درختــان جنگل هــا هجــوم بردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن شــرایط الزم اســت مســووالن‬ ‫موضــوع واردات چــوب را مــد نظــر قــرار دهنــد و بــر تعهــدات‬ ‫کارخانه هــای چــوب کــه بــر اســاس ان مجــوز فعالیــت‬ ‫دریافــت کردنــد نظــارت کننــد و بــه کارخانه هــای بیشــتر‬ ‫مجــوز فعالیــت داده نشــود و یــک راهــکار دیگــر نیــز زراعــت‬ ‫چــوب اســت کــه بــرای اجرایــی شــدن ان بایــد ســاز و کارهــا و‬ ‫تمهیداتــی در نظــر گرفــت تــا بخشــی از نیــاز کشــور بــه چوب‬ ‫تامیــن شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس افــزود‪ :‬الزم اســت تامیــن معیشــت و‬ ‫کاهــش مشــکالت اقتصــادی جوامــع محلــی جنگل نشــین‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد چراکــه در مــواردی علــت قاچــاق‬ ‫چــوب ناشــی از نیازهــای معیشــتی جوامــع محلــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دالیــل متعــددی بــرای پدیــده قاچــاق چــوب در‬ ‫کشــور وجــود دارد کــه از جملــه ان «کاهــش واردات چــوب‬ ‫بــه کشــور از یــک ســو و افزایــش قیمــت چــوب از ســوی‬ ‫دیگــر‪ ،‬گرایــش مــردم بــه محصــوالت چوبــی و ســاخت ابــزار‬ ‫االت مختلــف چوبــی» اســت کــه بایــد بــرای مقابلــه بــا ان‬ ‫چــاره جویــی شــود‪.‬‬ ‫نابــودی منابــع طبیعــی بـ ه عنــوان ســرمایه ملــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫الودگــی هــوا‪ ،‬وقــوع ســیل‪ ،‬رانــش زمیــن و پدیــده گــرد و‬ ‫غبــار‪ ،‬صدمــه بــه اقتصــاد ملــی و اشــتغال مولــد و از بیــن‬ ‫رفتــن گونه هــای بومــی و ارزشــمند گیاهــی و جانــوری و‬ ‫کاهــش تنــوع زیســتی از مهمتریــن اســیب های قاچــاق‬ ‫چــوب بــر پیکــره طبیعــت اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫دسترسی راحت افراد بومی به عرصه جنگلی‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان یکــی از مهمتریــن دالیــل قاچــاق چــوب در‬ ‫اســتان های شــمالی کشــور از جملــه گلســتان را وضعیــت‬ ‫اقتصــادی مــردم بومــی و دسترســی راحــت افــراد ســاکن در‬ ‫حاشــیه عرصه هــای جنگلــی بــه درختــان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫چــوب قاچــاق دیگــر بــا کامیــون و وانــت حمــل نمی شــود‬ ‫و افــراد بومــی بــا پــر کــردن صنــدوق عقــب خــودرو و یــا‬ ‫خورجیــن موتورســیکلت ‪ ،‬اقــدام بــه جمــع اوری و فــروش‬ ‫چوب هــای جنگلــی بــه عنــوان راحت تریــن راه بــرای رســیدن‬ ‫بــه پــول نقــد می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عیســی گلبینــی افــزود‪ :‬مــردم بــرای گــردش و‬ ‫تفریــح بــا اســتفاده از خودروهــای خــود وارد عرصه هــای‬ ‫جنگلــی می شــوند و امــکان بازدیــد از تمــام ایــن خــودرو در‬ ‫هنــگام خــروج وجــود نــدارد و ایــن بهانــه خوبــی بــرای افــراد‬ ‫فرصــت طلــب اســت کــه بــا اســتفاده از اره هــای کوچــک‬ ‫درختــان را قطــع و بــه قطعــات ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬ســانتیمتری بــرش‬ ‫زده و داخــل خودروهــا جاســاز می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیــش از نیمــی از مراکــز دپــو چــوب بــه صورت‬ ‫غیرقانونــی در گلســتان فعالیــت دارنــد و چوب هــای‬ ‫عرصــه شــده توســط قاچاقچیــان خُــرد را بــه اســم چــوب‬ ‫درختــان باغــی بــا قیمــت هــر کیلــو حــدود ‪ ۲۵‬هــزار ریــال‬ ‫خریــداری و در مســیر حمــل بــه کارگاه هــا و کارخانجــات‬ ‫مرتبــط قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬چنــد ســالی اســت کــه طــرح تنفــس جنگل‬ ‫در حــال اجراســت و ایــن مســاله باعــث افزایــش تعــداد‬ ‫درختان شکســته و افت زده در جنگل ها شــده و مشــاهده‬ ‫این وضعیت باعث وسوســه خیلی از افراد برای جمع اوری‬ ‫انهــا بــرای مصــرف شــخصی و یــا فــروش می شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ گلبینــی بیــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن در زمانــی کــه‬ ‫طــرح بهره بــرداری از جنگل هــا فعــال بــود تعــداد زیــادی از‬ ‫مراکــز دپــو و حمــل چــوب و کارگاه هــای چوب بــری راه اندازی‬ ‫شــد کــه بــا اجــرای طــرح تنفــس جنــگل فکــری بــرای اینــده‬ ‫انهــا صــورت نگرفــت در نتیجــه تقاضــا بــرای خریــد چــوب در‬ ‫بــازار زیــاد امــا عرضــه کــم اســت‪.‬‬ ‫همراهــی رســانه ها مهمتریــن راهــکار فرهنگــی‬ ‫مقابلــه بــا قاچــاق چــوب‬ ‫وزیری عضو هیات علمی دانشــگاه گنبدکاووس همراهی‬ ‫رســانه ها را از جملــه اقدامــات فرهنگــی الزمــه مقابلــه بــا‬ ‫قاچــاق چــوب دانســت و گفــت‪ :‬صــدا و ســیما بایــد بیــش‬ ‫از پیــش در زمینــه ســاخت برنامه هــای اموزشــی و فرهنگــی‬ ‫مناســب بــرای اشــنایی جامعــه بــا اســیب ها و اثــرات منفــی‬ ‫قطــع غیرمجــاز درختــان و قاچــاق چــوب تــاش کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تازمانــی کــه اقدامــات فرهنگــی الزم در ایــن‬ ‫رابطــه انجــام نشــود همچنــان پدیده قاچاق چوب در کشــور‬ ‫وجــود دارد و الزم اســت تــا مــردم بــه ایــن اگاهــی برســند‬ ‫کــه قطــع درختــان و کنــدن شــاخ و بــرگ انهــا یــک فعالیــت‬ ‫تفریحــی نیســت و بــه جــای ان بــه عنــوان همیــار طبیعــت‬ ‫بــرای حفــظ و نگهــداری از جنگل هــا تــاش کننــد‪.‬‬ ‫وزیــری نقــش امــوزش و پرورش را در فرهنگ ســازی مبارزه‬ ‫بــا قطــع درختــان موثــر اعــام و بیان کرد‪ :‬در حــوزه اموزش و‬ ‫پــرورش و دانشــگاه ها بــه انــدازه مســائل پروهشــی بایــد بــه‬ ‫فعالیت هــای اموزشــی اهمیــت داده می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس هــم‬ ‫نارســایی فرهنگ اســتفاده از منابع طبیعی در کشــور‪ ،‬عدم‬ ‫جوابگویــی نیــاز صنایــع کشــور از میــزان برداشــت مجــاز و‬ ‫تــورم‪ ،‬تعطیلــی کارخانجــات و بیــکاری کارگــران و مشــکالت‬ ‫اقتصــادی ناشــی از شــیوع کرونــا در جامعــه و گــران شــدن‬ ‫قیمــت چــوب را از عوامــل تشــدید قاچــاق چــوب دانســت‪.‬‬ ‫فرشــید رحمانــی افــزود‪ :‬الودگــی هــوا‪ ،‬وقــوع ســیل‪ ،‬رانــش‬ ‫زمیــن‪ ،‬از بیــن رفتــن گونه هــای ارزشــمند‪ ،‬اســیب بــه محیــط‬ ‫زیســت جانــوران و انســان ها و تاثیــر مخــرب در امــر تولیــد‪،‬‬ ‫تجــارت قانونــی و ســرمایه گذاری و اشــتغال از اســیب های‬ ‫ناشــی از قاچــاق چــوب اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در گلســتان ‪ ۲‬کارخانــه بــزرگ نئوپــان مســتقر‬ ‫اســت کــه شــاید در هنــگام تاســیس ایــن واحدهــا بــه منابــع‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه ان بــه خوبــی توجــه نشــده بــود کــه در‬ ‫ایــن راســتا راهکارهــای ماننــد «توجــه بــه گســترش زراعــت‬ ‫چوب با گســترش کشــت گونه های ســریع الرشــد‪ ،‬توســعه‬ ‫و گســترش بازیافــت و اســتفاده از مــواد اولیــه جایگزیــن‬ ‫چــوب» می توانــد راهگشــا باشــد‪.‬‬ ‫وی تبلیغــات متناســب و هوشــمندانه و همــه جانبــه‪،‬‬ ‫برخــورد قضایــی و انتظامــی قاطــع و افزایــش نیروهــای‬ ‫حفاظتــی و اجــرای مقــررات بازدارنــده‪ ،‬احیــای کارخانجــات‬ ‫و بکارگیــری کارگــران بیــکار شــده‪ ،‬واردات چــوب بــه میــزان‬ ‫تامیــن صنایــع بــا قیمــت مناســب‪ ،‬تامیــن منابــع الزم چوبی‬ ‫و افزایــش زراعــت چــوب و افزایــش فرصت هــای شــغلی‬ ‫در مناطــق روســتایی را از مهمتریــن راهکارهــای جلوگیــری‬ ‫از قاچــاق چــوب برشــمرد و اظهارداشــت‪ :‬تحقــق تمــام ایــن‬ ‫مــوارد نیازمنــد همراهــی دانشــگاه و مــردم بــا دســتگاه های‬ ‫اجرایــی مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس‬ ‫بــا اشــاره بــه گشــت زنی مــداوم نیروهــای یــگان حفاظــت‬ ‫از عرصه هــا و بازدیــد مکــرر از کارگاه هــای چــوب بــری‪،‬‬ ‫کوره هــای زغــال و مکان هــای خریــد و فــروش چــوب و‬ ‫اســتقرار نیروهــای یــگان در محــل کارخانــه نئوپــان چــوب‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬زراعــت چــوب در ســطح ‪ ۳۰۰‬هکتــار از زمین هــای‬ ‫کشــاورزی و ملــی و هــزار هکتــار از حاشــیه های زمین هــای‬ ‫کشــاورزی ایــن شهرســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫راهکارهای جلوگیری از قاچاق چوب‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬بــا تشــدید مجــازات قاچاقچیــان‬ ‫چــوب و برخــورد جــدی تــر دســتگاه قضــا بــا متخلفــان ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬افزایــش تیم هــای گشــت و بازرســی در مناطــق‬ ‫مســتعد قاچــاق چــوب‪ ،‬جلوگیــری از فعالیــت دالالن و‬ ‫واســطه ها در زمینــه چــوب و عرضــه ســازمان یافتــه و بــا‬ ‫نظــارت چــوب بــه بــازار‪ ،‬برگــزاری دوره هــای اموزشــی بــرای‬ ‫کشاورزان و روستاییان و همچنین بازنگری و اصالح قانون‬ ‫حفــظ و گســترش فضــای ســبز و جلوگیــری از قطــع بی رویــه‬ ‫درختان و اشــاعه و تعمیم جرائم و محکومیت های در نظر‬ ‫گرفتــه شــده در ایــن قانــون بــرای اراضــی باغــی می تــوان تــا‬ ‫حــد زیــادی از پدیــده قاچــاق چــوب جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫تامیــن معیشــت جوامــع محلــی و مشــخص کــردن‬ ‫گلوگاه هــای حمــل زغــال‪ ،‬هیــزم و چــوب بــه تفکیــک‬ ‫شهرســتان ها بــه همــراه ادرس و مختصــات جغرافیایــی از‬ ‫دیگــر راهکارهــای پیشــگیری و مقابلــه بــا قاچــاق چــوب در‬ ‫اســتان گلســتان اســت و از طرف دیگر باید زراعت چوب از‬ ‫جملــه چهــار گونه «صنوبر‪ ،‬گزشــاهی‪ ،‬اکالیپتــوس و پالونیا‬ ‫« بــا قابلیــت رشــد ســریع را در اســتان توســعه داد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان مهمتریــن راهــکار مقابلــه بــا قاچــاق چــوب در‬ ‫شــرایط فعلــی را ثبــت هرگونــه فعالیــت در بحــث خریــد‪،‬‬ ‫حمــل و فــروش درختــان جنگلــی و باغــی در ســامانه چــوب‬ ‫ســازمان منابــع طبیعــی اعــام کــرد و گفــت‪ :‬متاســفانه نبــود‬ ‫تکلیــف قانونــی بــرای ثبــت خریــد‪ ،‬حمــل و فــروش درختــان‬ ‫باغــی در ســامانه شــرایط را بــرای جــوالن ســودجویان فراهم‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گلبینــی قاچــاق چــوب را مهمتریــن اولویــت‬ ‫نشســت های کمیســیون مبــارزه بــا قاچــاق اســتانداری و‬ ‫نشســت بــا پلیــس امنیــت برشــمرد و اظهارداشــت‪ :‬اعضــای‬ ‫کمیســیون قاچــاق کاال اســتانی و شهرســتانی هــر مــاه از‬ ‫کارگاه هــای نجــاری و مراکــز دپــو چــوب بــه صــورت ســرزده‬ ‫بازدیــد دارنــد و بــا متخلفــان برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان گلوگاه هــای جابجایــی چــوب‬ ‫قاچــاق در جنگل هــای هیرکانــی در ســال گذشــته‬ ‫شناســایی و امســال ســطح حفاظــت در ایــن مناطــق‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۳۸‬اصلــه درخــت‬ ‫جنگلــی قطع شــده توســط متخلفــان در اســتان کشــف شــد‬ ‫کــه در مقایســه بــا هــزار و ‪ ۸۹۴‬اصلــه درخت ســال گذشــته‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫لــزوم همراهــی دســتگاه های اجرایــی و مــردم در جلوگیری‬ ‫از گســترش پدیــده قاچاق‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬گســترش پدیــده قاچــاق چــوب‬ ‫و تاثیــر مخــرب ان در امــر تولیــد و تجــارت قانونــی و‬ ‫ســرمایه گذاری و اشــتغال خطــر جــدی و بزرگــی اســت‬ ‫کــه بایــد بــا جدیــت تمــام بــا ان مبــارزه کــرد و بــر همــه‬ ‫دســتگاه های کــه بــه نحــوی می تواننــد در ایــن امــر دخیــل‬ ‫باشــند واجــب اســت ســهم خــود را در ایــن مبــارزه ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫بــرای دســتیابی بــه ارمان هــای بلنــد حفاظــت از منابــع‬ ‫طبیعــی نبایــد تنهــا یــک ارگان را در مواجهــه بــا تهدیــدات و‬ ‫تعارضــات بــه منافــع مســوول دانســت و الزم اســت در ایــن‬ ‫خصــوص یــک عــزم ملــی و فراگیــر همــراه بــا حمایت هــای‬ ‫دولــت خدمتگــزار و همــه ارگان هــا و نیروهــای مربوطــه‬ ‫صورت گرفته و نیروهای نظامی و بســیجی‪ ،‬قوه قضاییه و‬ ‫تشــکل های غیــر دولتــی و مردمــی‪ ،‬اقشــار مختلــف جامعــه‬ ‫اعــم از جوانــان‪ ،‬دانشــجویان و دانــش امــوزان و روســتاییان‬ ‫در ایــن راســتا بــه حفاظــت از منابــع طبیعــی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫زمین هــای زیرپوشــش اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان افــزون بــر یــک میلیــون و ‪۳۹۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۴۴‬هکتــار اســت کــه ‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار‬ ‫ان جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار مرتــع‪ ،‬حــدود ‪۲۰‬‬ ‫هــزار هکتــار ســاحل و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار زمین هــای‬ ‫مســتحدث و مــوات اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 11‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪626‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫دسته بندی سیستم های‬ ‫انژکتوری‬ ‫کسوف فرهنگی در جامعه‬ ‫ایرانی‪:‬‏‬ ‫بعــد از صفویــه ایــن رابطــه در دوره قاجــار تــداوم پیــدا‬ ‫کــرد و کم کــم زمینــه حضــور و نفــوذ جریان هــای‏غربــی‬ ‫و غرب گرایــان در تاریــخ فرهنگــی و اجتماعــی ایــران‬ ‫پیــدا شــد‪.‬‏‬ ‫نظریه کسوف‬ ‫فرهنگی‬ ‫دکتر «سجاد نامور»‬ ‫جامعه شناس و مدرس دانشگاه‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش ســرعت تحــوالت اجتماعــی بعــد‬ ‫از دوران مدرنیتــه‪ ،‬انســان مــدرن توانایــی درک و‏فهــم‬ ‫برخــی از پدیده هــای اجتماعــی جدیــد را نــدارد؛ بــر‬ ‫همیــن اســاس تبییــن واقعیــت اجتماعــی در‏شــرایط‬ ‫حاضــر اهمیــت بســیار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هــدف ایــن مقالــه پرده بــرداری از واقعیــت فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی در دنیــای معاصــر یــا بــه اصطــاح اواخــر‬ ‫‏عصــر مدرنیتــه اســت‪ .‬دوره ای کــه در ان بشــریت‬ ‫بــا پیامدهــای مثبــت و منفــی مدرنیزاســیون در‬ ‫‏عرصه هــای علمــی‪ ،‬تکنولــوژی‪ ،‬زیســت محیطی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و فرهنگــی مواجــه شــده‏اســت‪.‬‏‬ ‫یکــی از ایــن پدیده هــا کــه در اینجــا بــرای اولیــن بــار در‬ ‫تاریــخ علــم اجتماعــی بــه ان پرداختــه می شــود‏پدیــده‬ ‫کســوف فرهنگی اســت‪.‬‏‬ ‫‏((در زمــان بــروز کســوف مــاه از بیــن خورشــید و‬ ‫زمیــن عبــور می کنــد و ایــن حرکــت مانــع رســیدن نــور و‬ ‫‏روشــنایی خورشــید بــه زمیــن می شــود‪ .‬در ایــن هنــگام‬ ‫ســایه مــاه روی زمیــن می افتــد و اســمان ‏تاریــک‬ ‫می شــود‪ ،‬زمیــن تاریــک می شــود و انســان ها توانایــی‬ ‫دیــدن برخــی پدیده هــا را نخواهنــد‏داشــت‪)).‬‏‬ ‫در کســوف فرهنگــی جریــان ازاینجــا اغــاز می شــود‬ ‫کــه در اثــر امپریالیســم رســانه ای غــرب (تفــوق و‬ ‫‏اســتیالی نامشــروع رســانه ای غــرب بــر ســایر ملــل)‬ ‫جوامــع درحال توســعه بــا شــکل جدیــدی از‏اســیب ها‬ ‫و مســائل اجتماعــی و فرهنگــی مواجــه می شــوند‪.‬‏‬ ‫امپریالیســم بــا بهره گیــری از ابزار رســانه ماننــد ماهواره‪،‬‬ ‫اینترنــت‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی و ماننــد‏این هــا جلــوی‬ ‫تابــش خورشــید فرهنــگ بومــی ملت هــا را گرفتــه و بــا‬ ‫تاریــک جلــوه دادن فضــا موجــب‏دیــده نشــدن مصادیــق‬ ‫فرهنــگ بومــی ملت هــا شــده و امــکان جایگزینــی‬ ‫فرهنــگ غربــی را فراهــم‏کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫در اثــر امپریالیســم رسانه ایانســان ها بــه خصــوص‬ ‫نس ـل های نوجــوان و جــوان در جوامــع درحال توســعه‬ ‫‏دچــار اســیب های اجتماعــی نوپدیــدی ماننــد بحــران‬ ‫هویــت‪ ،‬ناامیــدی نســبت بــه اینــده‪ ،‬رواج مصادیــق‬ ‫‏فرهنگــی نامشــروع و نوعــی احســاس بی تفاوتــی‪،‬‬ ‫تشــویش خاطــر و ســرگردانی مــدرن نســبت بــه‏هویــت‬ ‫و ملیــت بومــی خــود می شــوند‪.‬‏‬ ‫در شــرایط کســوف فرهنگــی افــراد دچــار ســطحی‬ ‫از گمراهــی مــدرن می شــوند کــه محصــول تاریــک‬ ‫و ‏تیــره شــدن جهــان زندگــی ان هاســت‪ .‬در اثــر‬ ‫ظلمــات حاصــل از کســوف‪ ،‬افــراد اجتمــاع بــه نظــام‬ ‫‏باورداشــت های قبلــی خــود شــک کــرده و امــاده‬ ‫پذیــرش هــر چیــز دیگــری غیرازانمی شــوند‪.‬‏‬ ‫نکتــه اینجاســت کــه در شــرایط کســوف فرهنگــی‬ ‫عقایــد و باورهــا‪ ،‬دســتگاه ها و نظامــات فرهنگــی‬ ‫‏قبلــی زایــل نشــده اســت بلکــه فضــای تیــره و غبارالــود‬ ‫موجــب می شــود تــا نســل جدیــد ان هــا را نبیننــد‏و بــا‬ ‫ان هامانــوس نشــوند‪.‬‏‬ ‫در ایــن فضــا مصادیــق هنجــاری موجــود در فرهنــگ‬ ‫غربــی بــه نرمــی و بــا مــرور زمــان توســط خــود افــراد‬ ‫‏بــه صــورت ناخــوداگاه و غیــرارادی جایگزیــن مصادیــق‬ ‫فرهنــگ بومــی کشــورها و ملت هاشــده اند و ‏نســل‬ ‫جدیــد را دچــار پدیــده ای تحــت عنــوان مســخ فرهنگــی‬ ‫کرده انــد (مســخ بــه معنــای تغییــر و ‏دگرگونــی در‬ ‫خلقــت از لحــاظ ظاهــری و باطنــی اســت‪ ،‬بــه صورتــی‬ ‫کــه زشــت تر و قبیح تــر و پســت تر از‏حالــت پیشــین‬ ‫خــود می شــود و در اینجــا مســخ فرهنگــی بــه معنــای‬ ‫تغییــر و دگرگونــی مصادیــق‏ظاهــری و باطنــی فرهنــگ‬ ‫بــه ســمت غربــی شــدن اســت) کــه پیش زمینــه اســتیال‬ ‫و چیرگــی فرهنگــی ‏و ســپس اقتصــادی و سیاســی‬ ‫دنیــای غــرب بــر ســایر ملــل اســت‪.‬‏‬ ‫کسوف فرهنگی در جامعه ایرانی‪:‬‏‬ ‫بــه اعتقــاد نویســنده شــرایط حاضــر در جامعــه ایرانــی‬ ‫نشــان از پیدایــش کســوف در عرصــه فرهنــگ را‏دارد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس امپریالیســم از طریــق ابــزار رســانه ای‬ ‫خــود ماننــد لک ـه ای جلــوی نــور و روشــنایی‏حاصــل از‬ ‫خورشــید فرهنگ هــا و معرفت هــای اصیــل ایرانــی و‬ ‫اســامی را گرفتــه و نوعــی پدیــده جدیــد‏بــا نام کســوف‬ ‫یــا خورگرفــت فرهنگــی را موجــب شــده اســت‪.‬‏‬ ‫ســابقه پیدایــش زمینه هــای ایجــاد ایــن کســوف در‬ ‫فرهنــگ ایرانیــان بازمی گــردد بــه اولیــن تجربه هــای‬ ‫‏اشــنایی پادشــاهان ایرانــی بــا مستشــاران غربــی‬ ‫یــا بــه اصطــاح پیــام اوران توســعه از فرنــگ به طــور‬ ‫‏مثــال ســفر بــرادران شــرلی بــه ایــران در دوره صفویــه‪.‬‬ ‫انتونــی و رابــرت شــرلی دو بــرادر انگلیســی ‏بودنــد‬ ‫کــه در فروردیــن ‪ ۹۸۰‬هجــری شمســی بــه دســتور‬ ‫ملکــه الیزابــت بــه ایــران وارد شــدند و روابــط‏ایــران‬ ‫بــا دنیــای غــرب در ســفر بــرادران شــرلی بــه قزویــن‬ ‫به طــور رســمی اغــاز شــد‪ .‬ان هــا در ســفرنامه ‏خــود‬ ‫اطالعــات ارزشــمندی را بــا اوردن تمــام جزئیــات‪،‬‬ ‫ســیمای شــهرها‪ ،‬جاده هــا‪ ،‬مصادیــق ســنت ها‪،‬‏رفتــار‬ ‫مــردم‪ ،‬شــیوه معیشــت‪ ،‬شــیوه حکومـت داری و ســایر‬ ‫ویژگی هــای اجتماعــی و فرهنگــی‏ســاکنان هــر منطقــه‬ ‫را ثبــت کرده انــد‪.‬‏‬ ‫بعــد از صفویــه ایــن رابطــه در دوره قاجــار تــداوم پیــدا‬ ‫کــرد و کم کــم زمینــه حضــور و نفــوذ جریان هــای‏غربــی‬ ‫و غرب گرایــان در تاریــخ فرهنگــی و اجتماعــی ایــران‬ ‫پیــدا شــد‪.‬‏‬ ‫در دوره پهلــوی اول و دوم مدرنیزاســیون اجبــاری کــه‬ ‫در حقیقــت الگوبــرداری کورکورانــه از ظواهــر‏زندگــی‬ ‫غربــی بــود توســط عوامــل غربــی و غرب گرایــان کــه‬ ‫عمدتــا ً بــه واســطه تحصیــل در برخــی‏دانشــگاه های‬ ‫خــاص غربــی یــا ســابقه تجــارت و اشــنایی بــا دنیــای‬ ‫غــرب داشــتند‪ ،‬رواج یافــت و بــه ‏عنــوان نوعــی‬ ‫روشــنفکری در اذهــان عمومــی القــا شــد بــه نحــوی‬ ‫کــه بیشــتر از تفکــر‪ ،‬دیــن داری‪،‬‏اصالــت خانوادگــی‪،‬‬ ‫اگاهــی و ســوابق علمــی و تحقیقاتــی افــراد ظاهــر‬ ‫غربــی ان هــا بــه نمــاد‏روشــنفکری تبدیل شــده بــود‪.‬‏‬ ‫انقــاب اســامی ایــران حرکتــی بود در راســتای مقابله‬ ‫بــا زمینه هــای پیدایــش کســوف فرهنــگ‏فرنگــی کــه‬ ‫در اثــر ان اخالقیــات‪ ،‬ســنت ها و تعالیــم روشــنگر‬ ‫و حیات بخــش اســامی دوبــاره باانــرژی ‏بیشــتر بــر‬ ‫کالبــد شــهروند ایرانــی تابیــد و اثــرات بین المللــی ان‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‏‬ ‫بعــد از انقــاب اســامی ایــران بــا پیدایــش برخــی‬ ‫تفکــرات ماننــد تکنوکراســی (بــه معنــای فــن ســاالری‬ ‫‏اســت و بیشــتر بــه صــورت دیدگاهــی مطــرح می شــود‬ ‫کــه تنهــا راه دســتیابی بــه توســعه و فنــاوری را‪،‬‏انتقــال‬ ‫فنــاوری از غــرب یــا شــراکت از طریــق ســرمایه گذاری‬ ‫مشــترک بــا شــرکت های غربــی می دانــد‏کــه از نــگاه‬ ‫جامعه شــناختی در تــداوم نظریه هــای مکتــب‬ ‫نوســازی و توســعه خطــی قــرار می گیــرد‪ ).‬در‏داخــل‬ ‫کشــور و از طرفــی در اثــر تــداوم نفــوذ رســانه ای غــرب‬ ‫بــر ســایر ملــل و ازجملهان هــا ایــران‏اســامی مراحــل‬ ‫اغازیــن شــکل جدیــدی از هجمــه فرهنگــی تحــت‬ ‫عنــوان کســوف فرهنگــی در حــال‏شــکل گیری بــود‪.‬‏‬ ‫امــروزه تاثیــرات اجتماعــی ایــن کســوف تــا حــدی‬ ‫گســترش یافته اســت کــه بــه واســطه تاریــک و‬ ‫‏غبارالــود بــودن فضــا برخــی از فرزنــدان و شــهروندان‬ ‫ایــن مــرز و بــوم کــه بخشــی کوچکــی از متولدیــن‬ ‫‏دهــه ‪ 80‬را شــامل می شــوند؛ نظــام ارزشــی‪،‬‬ ‫فرهنگ هــا‪ ،‬اقدامــات مثبــت‪ ،‬پیشــرفت ها و‬ ‫توفیقــات ‏علمــی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی‬ ‫بعــد از انقــاب اســامی را نمی بیننــد و تحــت تاثیــر‬ ‫نفــوذ ‏رســانه ای غــرب قــدرت تشــخیص واقعیت هــا‬ ‫را از روایت هایتحریف شدهرســانه های غربــی‬ ‫ندارنــد‪ .‬‏نمونه هایــی از پیامدهــای کســوف فرهنگــی‬ ‫حادث شــده را در شــکل گیری برخــی اســیب های‬ ‫‏اجتماعــی ماننــد‪ :‬بحــران هویــت‪ ،‬شــکاف نســلی‪،‬‬ ‫اغتشــاش و نافرمانــی مدنــی‪ ،‬تخریــب امــوال‏عمومــی‪،‬‬ ‫رواج الگوهــای فرهنگــی نادرســت‪ ،‬غرب گرایــی و‬ ‫ماننــد این هامی تــوان یافــت‪.‬‏‬ ‫بر اساس انچه بیان شد‪:‬‏‬ ‫راهــکار برون رفــت از ســایه تاریــک ایــن کســوف‬ ‫فرهنگــی در دو شــکل تقویــت نــور و روشــنگری‬ ‫فرهنــگ‏بومــی و تضعیــف اثــرات هالـه ای امپریالیســم‬ ‫رســانه ای بــه دو روش نرم افــزاری و ســخت افزاری‬ ‫‏خواهــد بــود کــه هــم از مســیر گفتمــان ســازی فرهنــگ‬ ‫بومــی و گفتمــان برانــدازی فرهنــگ غربــی و هــم ‏از‬ ‫طریــق تقویــت صنعــت و تکنولــوژی رســانه ای داخلــی‬ ‫(بــا ورود نخبــگان علمــی و حــوزوی‪ ،‬اســتارت‏اپ هــا‬ ‫و مراکــز رشــد و هســته های فنــاور در دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫حوزه هــا و پارک هــای علــم و فــن اوری) ‏باهــدف‬ ‫مقابلــه بــا صنعــت رســانه ای غــرب و بــه عقــب رانــدن‬ ‫ان هــا اجرایــی می شــود و بــا اتخــاذ ایــن‏راهبردهــا و‬ ‫اجــرای ایــن برنامه هــا رفــع پدیــده کســوف فرهنگــی‬ ‫ممکــن خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪02191013453 -01732688214‬‬ ‫ بطــور کلــی سیســتم هــای انژکتــوری بــه ســه‬‫دســته تقســیم مــی گردننــد ‪:‬‬ ‫‪.1‬سیســتم انژکتــوری پاشــش تــک نقطـه ای(‪)SPEI‬‬ ‫ماننــد دوو ریســر‬ ‫‪.2‬سیســتم انژکتوربــه پاشــش چنــد نقطــه ای‬ ‫(‪)MPFI‬کــه درتقریبــا در تمــام خودروهــای‬ ‫اســتفاده شــده اســت‬ ‫‪.3‬سیســتم انژکتــوری پاشــش مســتقیم بنزینــی‬ ‫(‪)GDI‬‬ ‫ مدلهای انژکتوری مختلف‪:‬‬‫‪ : A‬دسته غیر ترتیبی ‪:‬‬ ‫ کــه درایــن دســته چهــار انژکتــور باهــم عمــل پاشــش‬‫راانجــام می دهنــد بــه ایــن دســته مگنتــی مارلــی گفتــه‬ ‫می شــود مانند ســری اول پژوپرشــیا وســمند‬ ‫‪:B‬دسته نیمه ترتیبی ‪:‬‬ ‫ در ایــن دســته انژکتورهــا بصــورت جفــت‬‫جفــت پاشــش می کننــد یعنــی انژگتــور ‪1‬و‪ 4‬باهــم‬ ‫وانژکتورهــای ‪2‬و‪ 3‬نیــز باهم عمــل پاشــش را‬ ‫انجــام می دهنــد کــه بــه گروه ‪  SL96‬معــروف‬ ‫اســت ماننــد پــژو ‪ 405‬و پــژو ‪RD‬‬ ‫‪:c‬دسته ترتیبی‬ ‫ ایــن دســته بــا پیشــرفت تکنولــوژی جایگزیــن‬‫جایگزیــن دو گــروه قبلــی شــد وامــروزه در‬ ‫تمــام اتومبیل هــای ســاخته شــده از ایــن‬ ‫گــروه اســتفاده می گــردد درایــن نــوع ترتیــب‬ ‫پاشــش بصــورت ‪ 1.3.4.2‬میباشــد ایــن دســته‬ ‫معرف‪ S2000  ‬وسیســتم بــوش و‪ simens‬اســت‬ ‫ماننــد پــژو پرایــد و‪206‬‬ ‫ امــا در‪  ECU‬بــرای بررســی خطــای پیــش امــده‬‫کــه چــراغ چــک روشــن می گــردد بایــد دســتگاه‬ ‫دیــاگ را به ‪ ECU‬متصل نمــود بــرای ایــن‬ ‫قســمت یــک کابــل رابــط بیــن ‪ ECU‬و دســتگاه‬ ‫دیــاگ قــرارداده می شــود کــه در خودروهــا ایــن‬ ‫محل متفــاوت می باشــد ‪:‬‬ ‫ در ‪ 206‬داری یک ســوکت ‪ 16‬پایه اســت که در‬‫زیــر فرمــان قــرار دارد ‪ .‬در ‪405‬و پــارس و ســمند‬ ‫در کنــار مخــزن روغــن ترمــز قــرار دارد‬ ‫فرمــان‬ ‫زیــر‬ ‫ســمند ‪ LX‬در‬ ‫در‬ ‫‬‫قراردارد ‪ .‬در ‪ RD‬و ‪ ROA‬نیــز در کنــار مخــزن روغــن‬ ‫ترمــز قــرار دارد ‪ .‬در پیــکان داخــل جعبه ‪ ECU‬قــرار دارد‬ ‫ در زانتیا در داخل جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد‬‫ درسســتم مگنتــی مارلــی میــزان ســوخت و اوانس‬‫جرقــه را میتــوان بطــور دســتی تنظیــم نمود‬ ‫ درمدل ‪ SL96‬فقــط میتــوان مقــدار ســوخت را‬‫بصــورت دســتی تنظیــم نمــود‬ ‫امــا در ایــن مبحــث مــا فقــط بــه تشــریح عملگرهــا‬ ‫می پردازیــم‪:‬‬ ‫عملگرهای سیستم انژکتور عبارتند از ‪:‬‬ ‫ رلــه فن‪.2  ‬کوئــل دوبل‪.3  ‬پمــپ بنزیــن‪.4  ‬‬‫اســتپ موتور‪.5   ‬شــیر برقــی کنیســتر‪.6  ‬عقربه‬ ‫دور ســنج موتور‪.7  ‬چــراغ اخطــار عیــب یــاب‪.8   ‬‬ ‫انژکتــور‪ .9  ‬رلــه دوبــل‬ ‫ امــا پــس از ارســال ســیگنال های کــه از طــرف‬‫سنســورها به ‪ ECU‬کــه ایــن ســیگنال ها بصــورت‬ ‫ولتاژ(انالوگ)به ‪ ECU‬ارســال میگــردد بایــد بــه‬ ‫دیجیتــال تبدیــل گردنــد کــه ایــن کار توســت‬ ‫قســمتی بــه نام ‪A/B‬کــه یــک مدار‪  ‬الکترونیکــی‬ ‫اســت انجــام مــی پذیــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪626‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی‬ ‫به زودی مطالبات مراکز طرف قرارداد‬ ‫تامین اجتماعی پرداخت می شود‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫پرداخت ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫مطالبات دامداران‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان معــادل ‪ ۶۵‬درصــد مطالبــات‬ ‫دامــداران ایــن اســتان در خریــد تضمینــی دام بــه‬ ‫صــورت نقــدی و تهاتــر بــا نهــاده پرداخــت شــد و‬ ‫مابقــی نیــز در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫مهــدی شــکاری اظهارداشــت‪ ۲۴ :‬هــزار و ‪۴۲۴‬‬ ‫راس دام سبک و ‪ ۷۴۹‬راس دام سنگین به ارزش‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیــارد تومــان از دامــداران اســتان خریــد‬ ‫حمایتــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۰‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫صــورت تحویــل نهــاده دامی و ‪ ۱۰‬میلیــارد تومان‬ ‫نیــز بــه صــورت نقــدی بــه دامــداران پرداخــت‬ ‫شــده اســت و مابقــی مطالبــات ایــن قشــر بــه‬ ‫زودی پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی‬ ‫ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬دولــت در ایــن طــرح الشــه نــر گوســفند بــا‬ ‫دنبــه را بــا قیمــت هــر یــک کیلوگــرم ‪ ۱۸۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬تومــان و گوســاله نــر ‪ ۱۶۷‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تومــان از‬ ‫دامــدار خریــداری مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گوشــت خریــداری شــده بعــد از‬ ‫قطعــه و بســته بنــدی بــه صــورت فریــز در قالــب‬ ‫بســته هــای پنــج قطعــه ای در کارتــن بــا قیمــت‬ ‫هــر یــک کیلوگــرم ‪ ۲۱۷‬هــزار تومــان بــه شــرکت‬ ‫پشــتیبانی امــور دام تحویــل داده مــی شــود‪.‬‬ ‫شــکاری افــزود‪ :‬همچنیــن قیمت دام زنــده به ازای‬ ‫هــر یــک کیلوگــرم بــرای دامــدار بیــن ‪ ۸۵‬تــا ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫تومان تعیین شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬دامدارانی که بیش از ‪ ۲۰۰‬راس‬ ‫دام بــرای فــروش عرضــه کننــد بــه طــور مســتقیم‬ ‫بــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام قــرار داد مــی‬ ‫بندنــد و دیگــر دامــداران از طریــق مباشــران‪ ،‬دام‬ ‫را تحویــل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬اینــک مشــکلی در تامیــن نهــاده هــای دامــی‬ ‫بــرای تحویــل بــه دامــداران ایــن اســتان نداریــم و‬ ‫بایــد میــزان درخواســت مــورد نیــاز را در ســامانه‬ ‫بــازارگاه ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫قیمــت خریــد حمایتــی در هــر اســتان‬ ‫براســاس دســتور العمــل توســط کمیتــه هــای‬ ‫اســتانی بــه ریاســت اســتاندار هــر اســتان بــه‬ ‫عنــوان رییــس تنظیــم بــازار‪ ،‬اتحادیــه هــا‪،‬‬ ‫تعاونــی هــا و ســایر دســتگاه هــای مرتبــط بــا‬ ‫توجــه بــه نــوع دام‪ ،‬وضعیــت و قیمــت موجــود‬ ‫در اســتان تعییــن مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن بیــش از ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫راس دام ســبک و حــدود ‪ ۸۰‬هــزار راس دام‬ ‫ســنگین قطب دامپروری کشــور اســت و معیشــت‬ ‫بســیاری از مــردم بــه ایــن بخــش گــره خــورده اســت‬ ‫امــا ایــن صنعــت ایــن روزهــا گرفتــار خشکســالی و‬ ‫کاهــش بارندگــی شــده اســت‪.‬‬ ‫دامــداران اســتان بیشــتر بــه صــورت ســنتی فعــال‬ ‫هستند و بخش بیشتر دام سبک استان در اختیار‬ ‫خانوارهای عشــایری اســت که متاثر از خشکسالی‬ ‫بــا کمبــود نهــاده دامی مواجه هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل درمــان غیرمســتقیم ســازمان تامین اجتماعــی گفــت‪ :‬هفتــه گذشــته ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال از مطالبــات داروخانه هــا و مراکــز طــرف قــرارداد ایــن ســازمان پرداخــت شــد و بخــش دیگــری‬ ‫از ایــن مطالبــات نیــز بـه زودی پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســازمان تامین اجتماعــی‪ ،‬شــهرام غفــاری افــزود‪ :‬ســازمان‬ ‫تامین اجتماعــی در اجــرای طــرح دارویــار‪ ،‬همــکاری کامــل داشــته و مطالبــات داروخانه هــا از محــل‬ ‫ایــن طــرح را نیــز تــا شــهریور مــاه پرداخــت کــرده و تنها مطالبــات دو ماه شــهریور و مهر باقی مانده‬ ‫اســت کــه بــه زودی بــا حمایــت مجلــس شــورای اســامی و همــکاری دولــت پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ن اجتماعی‬ ‫ن اجتماعی تاکید کرد‪ :‬بیمه شــدگان تامی ‬ ‫مدیرکل درمان غیرمســتقیم ســازمان تامی ‬ ‫بــدون هیــچ مشــکلی می تواننــد بــا مراجعــه بــه مراکــز طــرف قــرارداد‪ ،‬خدمــات مــورد نیــاز خــود را‬ ‫دریافــت کنند‪.‬‬ ‫وی در بــاره مصاحبــه اخیــر یکــی از اعضــای انجمــن داروســازان مبنــی بــر تخصیــص مســتقیم‬ ‫یارانــه طــرح دارویــار بــه داروخانه هــا نیــز گفــت‪ :‬ســازمان تامین اجتماعــی مخالفتــی بــا ایــن‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ 6061‬پل و ابرو در سطح‬ ‫راههای گلستان وجود دارد‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح برداشــت پــل هــا و ابروهــا در طــول‬ ‫راههــای کشــور‪ ،‬تعــداد پــل هــا و ابروهــای موجــود در ســطح راههــای‬ ‫اســتان ‪ 6061‬فقــره اعــام شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی افــزود‪ :‬طــرح برداشــت پــل هــا و ابروهــا از پاییــز ‪1400‬‬ ‫در ســطح کشــور اغاز شــده تا کمیت و کیفیت و چگونگی و وضعیت‬ ‫پــل هــا و پــروژه هــای مرتبــط بــا انهــا از نظــر نــوع خرابــی شناســایی و‬ ‫ارزیابی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کارشناســان مرتبط پس از برداشــت مشــخصات فنی‬ ‫ابنیــه فنــی محورهــا شــامل طــول و عــرض و ارتفــاع و نــوع خرابــی‬ ‫پــل هــا و ابروهــا؛ انهــا را در ســامانه ‪ BMS‬کــه مربــوط بــه ایــن کار‬ ‫اســت بارگذاری می کنند تا پس از بررســی های کارشناســی ســازمان‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور؛ پــل هــا و ابروهــا رتبه بندی‬ ‫و شناســنامه دار و ســامت انهــا مشــخص شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بیکــی‪ ،‬پــس از اعــام درصــد خرابــی پــل هــا و ابروهــا‪،‬‬ ‫اعتبــارات مــورد نظــر جهــت بازســازی و تعمیــر و نگهــداری انهــا توســط‬ ‫نــرم افــزار مذکــور و از ســوی ســازمان در چارچــوب اعتبــارات و ســهم‬ ‫اســتانی ابــاغ مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا هــدف تقویــت تــوان مالــی پیمانــکاران و مشــاوران‬ ‫طــرف قــرارداد اداره کل و تســریع در جــذب اعتبــارات‬ ‫بخــش هــای مختلــف اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای گلســتان کمیتــه ای کارشناســی بــا حضــور‬ ‫مدیرکل‪،‬ذیحســاب ‪،‬معاونیــن و تعــدادی از روســا و‬ ‫کارشناســان ســتادی تشــکیل و بحــث و بررســی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومی‪،‬نحــوه‬ ‫جــذب اعتبــارات اقدامــات و فعالیــت های انجام شــده طی‬ ‫شــش مــاه گذشــته‪،‬وضعیت پرداخت اســناد مالــی موجود‬ ‫و دیــون و تامیــن اعتبــارات الزم جهــت بخــش هایــی ماننــد‬ ‫اســفالت راههــای روستایی‪،‬ســرویس و تجهیــز و بازســازی‬ ‫ماشــین االت بویــژه بــرای راهــداری زمســتانی و ایمــن‬ ‫ســازی راه هــا در ســال جــاری از مــوارد مهمــی بــود کــه در‬ ‫ایــن جلســه بــه ان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫بهبــود وضعیــت نمازخانــه هــا و ســرویس هــای بهداشــتی بین راهی گلســتان طی نشســت‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای بــا مدیــران ســتاد اقامــه نمــاز و میــراث فرهنگــی و‬ ‫ســایر دســتگاههای متولی بررســی و کارشناســی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‪ ،‬تاکیــد اســتاندار گلســتان مبنــی بــر توجــه‬ ‫بــه پاکیزگــی نمازخانــه هــا و ســرویس هــای بهداشــتی بیــن راهــی اســتان و همچنیــن ارزیابــی‬ ‫اقدامــات انجــام شــده طــی جلســات گذشــته از مهمتریــن اهــداف برگــزاری ایــن نشســت بــود‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ 230 :‬کیلومتــر از کریدورهــای شــریانی و اصلــی اســتان و دیگــر محورهــای مواصالتــی‬ ‫نمازخانــه دارد و متولــی بخشــی از انهــا بویــژه مجتمــع هــای خدماتــی رفاهی‪ ،‬اداره کل اســت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مشترکان برق ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫صرفه جویی کردند‬ ‫وزیــر نیــرو بــا اعــام صرفه جویــی حــدود ‪ ۴۲‬درصــد‬ ‫مشــترکان در مصــرف بــرق‪ ،‬گفــت‪ :‬نزدیــک به یکهــزار و‪۳۷۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان پــاداش صرفــه جویــی بخــش خانگــی شــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر محرابیــان پــس از نشســت مشــترک بــا اعضــای‬ ‫کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی در جمــع‬ ‫خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اجرایــی نشــدن برخــی از احــکام‬ ‫قانــون حمایــت از صنعــت بــرق و برنامــه ششــم توســعه‬ ‫در ســنوات گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬عمــده اقدامــات وزارت نیــرو‬ ‫بــرای رفــع ناتــرازی تولیــد و مصــرف بــرق از ابتــدای دولــت‬ ‫ســیزدهم را می تــوان در دو حــوزه افزایــش ظرفیــت‬ ‫نیروگاهــی کشــور و مدیریــت مصــرف بــا در نظــر گرفتــن‬ ‫منطــق اقتصــادی تقســیم بنــدی کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو دربــاره افزایــش ظرفیــت نیروگاهــی افــزود‪:‬‬ ‫نتیجــه اقدامــات وزارت نیــرو‪ ،‬حاکــی از افزایــش ‪ ۶‬هــزار‬ ‫مگاواتــی ظرفیــت تولیــد نیروگاهــی‪ ،‬شــامل نیروگاه هــای‬ ‫حرارتــی‪ ،‬تجدیدپذیــر و ارتقــای تــوان و بهــره وری‬ ‫نیروگاه هــای موجــود بــود‪.‬‬ ‫کــه توجــه بــه پاکیزگــی و اقدامــات بهداشــتی انهــا بــا هماهنگــی و همــکاری دســتگاههای‬ ‫متولــی دیگــر در حــال اجراســت‬ ‫رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز اســتان نیــز بــا بیــان ایجــاد تغییــرات قابــل توجــه در برخــی از‬ ‫نمازخانه هــا و ســرویس هــای بهداشــتی بیــن راهــی طــی ایــن مــدت از ســال جــاری‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬الزم اســت کــه هــر دســتگاه متولــی نیــز وظایــف مانــده را بــه انجــام برســاند و‬ ‫مشــکالت بیــن دســتگاهی را بــا هماهنگــی دســتگاههای دیگــر رفــع کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه قاســم محمــدی‪ ،‬اولویــت بنــدی اجــرای اقدامــات در برنامــه هــای کوتــاه مــدت‪،‬‬ ‫میــان مــدت و بلنــد مــدت مــا را در رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر بویــژه بــرای ســفرهای‬ ‫نــوروزی محقــق مــی کنــد‪.‬‬ ‫نظــارت هــای مســتمر فــردی و تیمــی‪ ،‬قانونمنــد کــردن هزینــه خدمــات رســانی‪ ،‬مســاعدت‬ ‫مالــی و افزایــش بودجــه هــای اســتانی‪ ،‬بازنگــری تعرفــه هــای مصــرف اب و بــرق و غیــره و‬ ‫برون ســپاری خدمات در نمازخانه ها و ســرویس های بهداشــتی از مهمترین پیشــنهاداتی‬ ‫بــود کــه اعضــای دیگــر بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫اســتانداری‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬فرمانــداری‪ ،‬تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬شــرکت پخــش فــراورده هــای‬ ‫نفتــی‪ ،‬اوقــاف و امــور خیریــه‪ ،‬ســازمان تبلیغــات‪ ،‬میــراث فرهنگــی و راهــداری و حمل و نقل‬ ‫جــاده ای از جملــه اعضــای کمیتــه کارشناســی ســاماندهی نمازخانــه هــا و ســرویس هــای‬ ‫بهداشــتی هســتند‪.‬‬ ‫هدف تیم شهرداری گرگان‬ ‫در لیگ برتر بسکتبال زنان ؛‬ ‫قهرمانی است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بررسی چگونگی جذب اعتبارات‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان‬ ‫وضعیت نمازخانه ها و سرویس های‬ ‫بهداشتی بین راهی گلستان بررسی شد‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫پیشــنهاد نــدارد؛ هرچنــد ایــن مســاله تصمیمــی اســت کــه در ســطوح مدیریتــی باالتــر و توســط‬ ‫سیاســتگذاران بایــد گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫جمیــل حق پرســت‪ ،‬معــاون برنامه ریــزی‪ ،‬مالــی و پشــتیبانی ســازمان تامین اجتماعــی نیــز‬ ‫پیــش از ایــن (سه شــنبه ‪ ۳‬ابــان ‪ )۱۴۰۱‬گفتــه بــود‪ :‬پرداخــت به موقــع مطالبــات مراکــز طــرف‬ ‫قــرارداد همــواره از اولویت هــای ســازمان تامین اجتماعــی اســت و بــا وجــود افزایــش قابل توجــه‬ ‫هزینه هــای ســازمان کــه فقــط پــس از اجــرای افزایــش ‪ ۳۸‬درصــدی حقــوق بازنشســتگان ســایر‬ ‫ســطوح‪ ،‬ماهانــه ‪ ۲۶۰۰‬میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت در هفتــه جــاری پرداخــت بخــش‬ ‫دیگــری از مطالبــات مراکــز درمانــی اعــم از دولتــی و خصوصــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اعــام کــرده بــود‪ :‬در نخســتین مرحلــه از پرداختی هــا‪( ،‬ســوم و چهــارم ابــان)‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد ریــال از مطالبــات داروخانه هــا و مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد پرداخــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طــرح ملــی دارویــار از ‪ ٢٣‬تیــر مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در راســتای سیاسـت های کلــی نظــام ســامت مبنــی بــر‬ ‫مدیریــت منابــع از طریــق نظــام بیمـه ای اغــاز شــد‪.‬‬ ‫اصــاح سیاسـت های ارزی دارو‪ ،‬توزیــع یارانــه (دارو) متناســب بــا نیــاز بیمــاران‪ ،‬بهره منــدی همه‬ ‫دهک هــای جامعــه از یارانــه‪ ،‬ثبــات در پرداخــت از جیــب بیمــاران و اجــرای بیمــه همگانــی بــرای‬ ‫احــاد مــردم از اهــداف اصلــی ایــن طــرح به شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫در راســتای اجــرای ایــن طــرح ‪ ۶‬هــزار میلیــارد تومــان برای پوشــش گروه هــای فاقد بیمه در قانون‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬تصویــب شــده اســت؛ ســه دهــک اول جامعــه (حــدود ‪ ۶‬میلیــون نفــر) بــدون مراجعه‬ ‫حضوری و به صورت رایگان توســط ســازمان بیمه ســامت تحت پوشــش قرار گرفتند‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی ناصحــی رئیــس ســازمان بیمــه ســامت ایــران نیــز ‪ ۳‬ابــان مــاه ‪ ۱۴۰۱‬اعــام کــرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۷‬قلــم داروی پــر مصــرف و دیابتیــک بــه زودی در طــرح دارویــار تحــت پوشــش قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم بســکتبال بانــوان شــهرداری گــرگان گفــت‪ :‬کســب عنــوان قهرمانــی در‬ ‫لیــگ برتــر‪ ،‬امیــد اول تنهــا نماینــده گلســتان در ایــن رقابت هــا بــه شــمار م ـی رود کــه‬ ‫رســیدن بــه ایــن هــدف بــا اتحــاد بازیکنــان باتجربــه و جوانــان تیــم دس ـت یافتنی اســت‪.‬‬ ‫نیــکا بیک لیک لــی اظهارداشــت‪ :‬ملی پــوش تیــم شــهرداری در کنــار بازیکنــان بــا‬ ‫تجربــه بومــی و جوانــان اینــده دار گرگانــی انگیــزه خوبــی را بــه تیــم تزریــق کردنــد کــه‬ ‫اتحــاد ان هــا می توانــد پایانــی شــگفت انگیز بــرای بســکتبال بانــوان گلســتان رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫وی بــه پیــروزی هفتــه اول تیمــش مقابــل نیــکان تهــران اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اختــاف‬ ‫‪ ۴۳‬امتیــازی بــا تیــم حریــف در ایــن دیــدار‪ ،‬روحیه بازیکنان شــهرداری گــرگان را باال برد‬ ‫و انــان را امــاده مصــاف و کســب برتــری در هفتــه دوم لیــگ برتــر کــرد‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم بســکتبال بانــوان شــهرداری گــرگان گفــت‪ :‬برگــزاری هفتــه ســوم لیــگ‬ ‫برتــر در خانــه‪ ،‬امتیــاز مهمــی بــرای بازیکنــان گــرگان بــه شــمار مــی رود تــا از امتیــاز‬ ‫میزبانــی بــرای کســب نتیجــه برابــر تیــم قدرتمنــد گاز تهــران اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بیک لیک لــی ادامــه داد‪ :‬اگــر چــه در ســالن بــدون تماشــاگر بــه میــدان می رویــم امــا‬ ‫اشــنایی بازیکنــان تیــم شــهرداری بــا ســالن محــل برگــزاری مســابقه‪ ،‬روحیــه انــان را در‬ ‫مقابــل تیــم حریــف بــاال خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بازیکــن مصــدوم و محرومــی بــرای بــازی امــروز نداریــم ادامــه داد‪:‬‬ ‫بازیکنــان و کادر فنــی هم قســم شــدند امتیــاز کامــل هفته دوم را نیز کســب کــرده و به‬ ‫مســیر خــود بــرای رســیدن بــه قهرمانــی ادامــه دهند‪.‬‬ ‫هفتــه دوم رقابت هــای لیــگ برتــر بســکتبال بانــوان باشــگاه های کشــور روز سه شــنبه‬ ‫بــا انجــام پنــج بــازی در تهــران (‪ ۲‬مســابقه)‪ ،‬گــرگان‪ ،‬اصفهــان و ابــادان پیگیــری خواهد‬ ‫شــد و طبــق برنامــه در خانــه بســکتبال گــرگان‪ ،‬تیم شــهرداری گرگان میزبــان گاز تهران‬ ‫خواهــد بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪626‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫اغاز خرید حمایتی زعفران‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬خریــد حمایتــی زعفران از ســطح کشــتزارهای این‬ ‫اســتان از روز ســه شــنبه اغاز شــد‪.‬‬ ‫جلیــل رمضانــی اظهارداشــت‪ :‬خریــد حمایتــی زعفــران بــا هــدف کنتــرل قیمــت‪ ،‬تنظیــم بــازار و‬ ‫متضــرر نشــدن کشــاورز انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق دســتورالعمل ابالغــی‪ ،‬قیمــت خریــد حمایتــی هــر یــک کیلوگــرم زعفــران نگین ‪۴۱‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار تومــان‪ ،‬شــبه نگیــن ‪ ۳۳‬میلیــون تومــان و پوشــال مرغــوب ‪ ۳۲‬میلیون تومان‬ ‫از کشــاورزان خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیر تعاون روســتایی خراســان شــمالی عنوان کرد‪ :‬ســال ‪ ۱۳۹۸‬در حدود ‪ ۷۶۱‬تن زعفران نگین‪،‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬نیــز ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تــن زعفــران نگیــن از کشــاورزان خریــد حمایتــی شــد و ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هیچگونــه خریــد حمایتــی انجــام نشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از اغــاز بــه کار بازارچــه خریــد و فــروش گل زعفــران در شهرســتان فــاروج خبــر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن بازارچــه توســط بخــش خصوصــی و اتحادیــه تعــاون روســتایی ایــن شهرســتان در هفته‬ ‫گذشــته فعالیــت خــود را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫رمضانــی ادامــه داد‪ :‬ایــن بازارچــه دارای ‪ ۳۵‬غرفــه اســت کــه تعــداد ‪ ۲۵‬غرفــه بــه صــورت مســتمر‬ ‫فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫برداشــت زعفــران از ســطح بیــش از چهــار هــزار هکتــار از کشــتزارهای خراســان شــمالی اغــاز شــده اســت و‬ ‫بیشــترین پیــک برداشــت در اواســط ابــان مــاه خواهــد بــود و پیــش بینــی مــی شــود کــه امســال ‪ ۲۲‬تــن زعفــران‬ ‫بــه ارزش ‪ ۷۷۰‬میلیــارد تومــان از ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان برداشــت شــود‪.‬‬ ‫در یــک دهــه اخیــر ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول کــم اب طلــب و اقتصــادی در مجمــوع اســتان‬ ‫کــه بــا تنــش اب نیــز مواجــه اســت افزایــش و بــه بیــش از چهــار هــزار هکتــار رســیده اســت کــه‬ ‫شهرســتان فــاروج بخــش اعظــم ایــن کشــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار وزارت جهــاد کشــاورزی؛ ســطح زیــر کشــت زعفــران در ‪ ۲۸‬اســتان کشــور در بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه میانگیــن عملکــرد تولیــد زعفــران در خراســان شــمالی بیــش از ‪۶.۲‬‬ ‫کیلوگــرم در هکتــار اســت کــه ایــن رقــم حــدود ‪ ۲‬برابــر میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســرانه مصــرف زعفــران کشــور هفــت دهــم گــرم در ســال اســت و ایــران بــا مصــرف‬ ‫ســاالنه ‪ ۶۰‬تــن زعفــران‪ ،‬رتبــه نخســت جهــان را در مصــرف طــای ســرخ دارد و از انجایــی کــه زعفران‬ ‫گیاهــی کــم توقــع و پربــازده اقتصــادی اســت کــه بــرای کشــت در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک‬ ‫مناســب اســت از ایــن جهــت اراضــی کشــاورزی کــم اب ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور بهشــت‬ ‫کشــت زعفــران تلقــی مــی شــود و ایــن اســتان از ســطح زیــر کشــت و تولیــد زعفــران رتبــه ســوم را در‬ ‫بیــن اســتان هــای کشــور دارد امــا در بهــره وری رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ســطح زیــر کشــت گیاهــان دارویــی در ایــن اســتان کــه شــامل کشــت زعفــران‪ ،‬گل محمــدی‪ ،‬زیــره‬ ‫ســبز‪ ،‬نعناع فلفلی‪ ،‬الوورا‪ ،‬گل گاوزبان‪ ،‬موســیر‪ ،‬اویشــن‪ ،‬ســیاه دانه‪ ،‬بادرنجبویه و به لیمو اســت‬ ‫بــه هفــت هــزار هکتار رســیده اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫واژگونی ‪ 405‬در بجنورد ‪ 4‬نفر‬ ‫را راهی بیمارستان کرد‬ ‫کشف ‪ 15‬فقره سرقت‬ ‫کابل های برق در بندرترکمن‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از واژگونــی یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی ‪ 405‬نرســیده بــه دوراهــی بیــدک‪،‬‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬برابــر اعــام‏مرکــز فوریت هــای پلیــس‬ ‫‪ 110‬مبنــی بــر اینکــه یــک دســتگاه خــودروی ‪ 405‬در محــور‬ ‫«جــاده امین اللــه بــه ســمت بجنــورد» دچــار‏واژگونــی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران گشــت انتظامــی کالنتــری ‪14‬‬ ‫والیــت بــه محــل موردنظــر اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه راننــده خــودرو بــه‬ ‫همــراه ‪ 3‬نفــر سرنشــین به شــدت مجــروح شــدند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫هــر ‪ 4‬نفــر‏مجــروح توســط عوامــل اورژانــس مســتقر در‬ ‫محــل بــرای مــداوا بــه بیمارســتان منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه علــت وقــوع ایــن حادثــه‬ ‫در دســت بررســی اســت‪ ،‬از راننــدگان خواســت تــا حتمــا ً‬ ‫قوانیــن و‏مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کنند تا از‬ ‫وقــوع حــوادث تلــخ و دل خــراش پیشــگیری شــود‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد علــی کریمــی» گفــت‪ :‬در پــی وقوع‬ ‫چنــد فقــره ســرقت کابــل بــرق در ســطح شهرســتان‬ ‫ترکمــن‪ ،‬پیگیــری موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی پــس از انجــام‬ ‫تحقیقــات اولیــه و بررســی شــواهد موجــود‪ ،‬موفــق‬ ‫شــدند متهم را شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه‬ ‫وی را بــا هماهنگــی مرجــع قضائــی دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن اظهــار داشــت‪ :‬متهــم‬ ‫در تحقیقــات فنــی پلیــس بــه‪ 15‬فقــره ســرقت کابــل‬ ‫بــرق در ســطح شهرســتان ترکمــن اعتــراف و پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــه منظــور ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد‪.‬‬ ‫جنگ شناختی‬ ‫نوع دیگری از جنگ است‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد گفت‪ :‬صدمه به بیت المال‬ ‫جریمه سنگینی دارد و اغتشاشگران باید پاسخگوی خسارت های خود باشند‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری روز ســه شــنبه در اییــن افتتــاح طــرح «اللــه هــای روشــن» در‬ ‫دبیرســتان فرزانــگان بجنــورد اظهارداشــت‪ :‬اغتشاشــگران تنهــا در یــک شــب بیــش از ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان ضــرر بــه امــوال عمومــی اســتان وارد کردنــد و ترمیــم ایــن خســارت هــا از‬ ‫بودجــه دولــت تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم کشــور مــا انقــاب اســامی را از مســاجد اغــاز کردنــد ولــی اغتشاشــگران‬ ‫متاســفانه مســاجد را اتــش مــی زنند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه انــواع جنــگ هــا در سیســتم بیــن الملــل اظهارداشــت‪:‬‬ ‫جنــگ تحمیلــی نمون ـه ای از جنــگ نظامــی اســت کــه بســیاری از کشــورهای منطقــه بــا‬ ‫دشــمنان همــکاری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬دشــمنان ســعی داشــتند تــا بــا توطئــه‪ ،‬ایــران اســامی را تکــه تکــه کننــد‬ ‫ولــی بــا جانفشــانی و از خودگذشــتی رزمنــدگان وجبــی از خــاک را از دســت ندادنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امــروزه دشــمنان بــا جنــگ اقتصــادی ســعی در فروپاشــی نظــام دارنــد و‬ ‫مــی خواهنــد اقتصــاد کشــوری را بــر زمیــن بزننــد کــه راه توســعه را در پیــش گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه جنــگ فرهنگــی نیــز اشــاره ای کــرد و اظهارداشــت‪ :‬در ایــن جنــگ دشــمن‬ ‫مــی خواهــد تــا فرهنــگ را از مــا بگیــرد و بــه جــای ان فرهنــگ خــودش را جایگزیــن کنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد ادامــه داد‪ :‬دشــمن بــا تــاش خــود ســعی مــی کنــد تــا فرهنــگ‪،‬‬ ‫دیــن‪ ،‬محبــت‪ ،‬عشــق و را از مــا بگیــرد و بــه جــای ان فرهنــگ جنــگ طلبــی خودشــان‬ ‫را جایگزیــن کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتکبار جنــگ جهانــی اول و دوم را راه انداخــت و ســاح هــای شــیمایی را در‬ ‫کشــورهای جهــان ســوم بــه کار بردنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬دشــمن تــاش مــی کنــد تــا فرهنــگ بــی عفتــی‪ ،‬خشــونت‪ ،‬ناســزا گفتــن‬ ‫و نابــود کــردن را در جامعــه ترویــج کنــد کــه در اغتشاشــات اخیــر اینگونــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی جنــگ شــناختی را نیــز نــوع دیگــری از جنــگ هــا‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬دشــمنان در ایــن نــوع جنــگ تــاش مــی کننــد تــا فهــم مــا را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫طــرح ملــی اللــه هــای روشــن یکــی از برنامــه هــای مهــم امــوزش و پــرورش در مــدارس‬ ‫بــرای اشــنا کــردن دانــش امــوزان بــا ایثــار و شــهادت در جامعــه اســت‪.‬‬ ‫انتخاب سردار دادگر به عنوان‬ ‫فرمانده نمونه سال ‪1400‬‬ ‫انتظامی کشور‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس ‪ ،‬برابــر اعــام‬ ‫بازرســی کل فراجــا‪ ،‬در راســتای اجــرای دســتورالعمل‬ ‫انتخــاب فرماندهــان و مدیــران نمونــه انتظامــی کشــور‪،‬‬ ‫پــس از طــی فرایندهــای الزم و تصویــب ســردار فرمانــده‬ ‫کل انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران؛ ســردار ســرتیپ‬ ‫دوم «محمــد ســعید فاضــل دادگــر»‪ ،‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان گلســتان بــه عنــوان مدیــر نمونــه در ســال ‪1400‬‬ ‫انتخــاب و معرفــی شــد‪.‬‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس گلســتان‪ ،‬ایــن موفقیــت بــزرگ را بــه‬ ‫کلیــه همــکاران انتظامــی اســتان گلســتان تبریــک گفتــه و‬ ‫از خداونــد متعــال‪ ،‬ارزوی توفیــق روز افــزون بــرای ســردار‬ ‫فرماندهــی محتــرم‪ ،‬کارکنــان خــدوم انتظامــی اســتان و‬ ‫خانــواده هــای گرامیشــان‪ ،‬تحــت زعامــت و رهبــری حضــرت‬ ‫ایــت اللــه العظمــی امــام خامنــه ای (مدظلــه العالــی) را‬ ‫خواســتار اســت ‪.‬‬ ‫جانشین نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج‪:‬‬ ‫در جنگ ترکیبی و شناختی دشمن‬ ‫از تمام امکانات استفاده می کند‬ ‫جانشــین نمایندگــی ولــی فقیــه در ســازمان بســیج مســتضعفان گفــت‪ :‬دشــمن از تمــام‬ ‫امکانــات‪ ،‬ادوات و ابــزار خــود در جنــگ ترکیبــی و شــناختی اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام محمــود محمــدی شــاهرودی روز ســه شــنبه در جمــع بســیجیان خراســان‬ ‫شــمالی در بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬دشــمن بــا تمــام قــوت ســعی در ضربــه بــه نظــام داشــت‬ ‫ولــی گــروه هــای مختلــف از مــردم و نیروهــای مســلح بــه میــدان امدنــد و در مقابــل تهاجــم‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و امنیتــی ایســتادگی کردنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بســیج در تمامی صحنه های ایران اســامی حضور فعال داشــته اســت و در این‬ ‫مقطــع کنونــی نیز بــه طور واقعی درخشــید‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــدی شــاهرودی‪ ،‬بســیج را رکــن بســیار مهــم بــرای مانــدگاری و پیشــرفت‬ ‫نظــام اســامی دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬هجمــه هــای زیــادی از ســوی مخالفــان و معانــدان بــر‬ ‫ایــن نیــروی همیشــه در صحنــه وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بســیج بُعد مردمی انقالب اســت و در جریان اغتشاشــات اخیر نشــان داد که‬ ‫در برابــر هجمــه هــا ایســتادگی مــی کننــد و در این راه حتی شــهید نیز تقدیــم انقالب کردند‪.‬‬ ‫جانشــین نمایندگی ولی فقیه در ســازمان بســیج ادامه داد‪ :‬بســیج با دســت خالی از امنیت‬ ‫کشــور مظلومانــه دفــاع کــرد و ثمــره ان عمیــق تــر شــدن ریشــه های انقالب اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بخشــی از بســیج شــامل اقشــار مختلــف و متخصصــان اســت کــه در‬ ‫زمینه هــای مختلــف کارکردهــای علمــی گســترده ای دارنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــدی شــاهرودی افــزود‪ :‬ماموریــت بســیج فقــط بــا بحــث امنیتــی گــره‬ ‫نخــورده اســت چــرا کــه در حــوزه ســازندگی کارهــای بزرگــی انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫وی بــر رفــع محرومیــت در جامعــه تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه بســیج نقــش بــی بدیلــی‬ ‫دارد و در دوران شــیوع کرونــا اولیــن مجموعــه ای بــود کــه بــه فرمــان رهبــر انقــاب در خصوص‬ ‫کمــک مومنانه لبیــک گفت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بســیج همچنیــن در بخــش هــای مختلــف علمــی‪ ،‬تعلیــم و تربیــت‪ ،‬امــوزش و در‬ ‫ســایر بخــش هــا خدمــات ارایــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تیر خالص شبکه های اجتماعی‬ ‫به پیکر نحیف یار مهربان‬ ‫ما فاتحه کتاب خواندیم!‬ ‫هویــت و تاریــخ همــه تمــدن هــای پیشــرفته و غنــی‬ ‫وابســته بــه کتــاب و نــگارش بــوده اســت‪ .‬کتابخوانــی‬ ‫زمینــه ســاز فرهنــگ اســت و بــا کتــاب تمــدن ها ریشــه‬ ‫مــی دواننــد‪ .‬دیــن اســام نیــز بــا نــدای «خوانــدن»‬ ‫از ســوی خداونــد بــه پیامبــر وحــی شــد و در همیــن‬ ‫فرهنــگ مقــدس اســت کــه خداونــد بــه قلــم ســوگند‬ ‫یــاد میکنــد و معجــزه اخریــن فرســتادهاش را یــک‬ ‫کتــاب قــرار داده اســت‪ .‬امــا بــا وجــود نقــش و جایــگاه‬ ‫مســتحکم کتــاب و کتابخوانــی در گســترش دانــش‬ ‫و فرهنــگ‪ ،‬امــروزه شــاهد بــی مهــری و بــی توجهــی‬ ‫عمیقــی نســبت بــه کتــاب هســتیم تا جایی کــه تیراژ‬ ‫برخــی کتابهــا بــه ســیصد جلــد و کمتــر نــزول پیــدا کرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کتابخوانــی نیــز بــه تبــع ایــن بــی مهــر مهــری بــه یــار‬ ‫مهربــان‪ ،‬بــه کمتریــن میــزان خــود رســیده اســت و بــا‬ ‫ایــن وجــود کــه ســرانه واقعــی مطالعــه هــم در کشــور‬ ‫چنــدان مشــخص نیســت و نحــوه محاســبه ان نیــز‬ ‫در هالــه ای از ابهــام اســت‪ ،‬می تــوان حــدس زد کــه‬ ‫ســرانه واقعــی مطالعــه کتــاب در کشــور عــددی جزئــی‬ ‫و ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد عــده ای ســیر افــاق و انفــس در فضا مجازی‬ ‫یــا حتــی قرائــت قــران و کتــب ادعیــه را در زمره مطالعه‬ ‫محســوب مــی کننــد ولــی بایــد بپذیریــم ایــن مــدل‬ ‫نگــرش تنهــا پــاک کــردن صــورت مســاله اســت و بــدون‬ ‫تعــارف بپذیریــم امــار نشــر‪ ،‬تیــراژ و کتابخوان هــای‬ ‫مملکــت بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده و دچــار رکــود‬ ‫بــی ســابقه ای شــده اســت‪ .‬دالیــل متعــددی نظیــر‬ ‫افزایــش قیمــت کاغــذ و ملزومــات چــاپ و نشــر‪ ،‬عــدم‬ ‫تمایل ناشــران به عقد قرارداد با نویســندگان‪ ،‬انتشــار‬ ‫کتابهــای بــی محتــوا‪ ،‬کپی پیســت بــودن برخــی کتابها‪،‬‬ ‫ورود برخــی بی تجربه هــا و ســلبریتی ها بــه عرصــه‬ ‫نویســندگی‪ ،‬بــی انگیزگــی نویســندگان بــه نوشــتن بــه‬ ‫دلیــل فقــدان منافــع مــادی و معنــوی‪ ،‬رکــود فــروش‬ ‫کتــاب‪ ،‬شــتاب ناشــی از صنعتــی شــدن جوامــع‪،‬‬ ‫کاهــش درامــد مــردم و ‪ ...‬در بــروز ایــن رونــد شــماره‬ ‫می شــوند ولــی بــی تردیــد افزایــش قیمــت کتــاب‪،‬‬ ‫همزمــان بــا گســترش شــبکه های مجــازی را مــی توان‬ ‫از مهم تریــن و اصلــی تریــن دلیــل بــی مهــری بــه یــار‬ ‫مهربــان در عصــر دهکــده جهانــی قلمــداد کــرد‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی بــه ســبب جذابیــت در اســتفاده از‬ ‫جلــوه هــای بصــری و امــکان ارجــاع دادن افــراد بــه‬ ‫صفحــات مشــابه از جذابیــت هــای منحصــر بــه فــردی‬ ‫برخــوردار اســت تیــر خــاص را بــه پیکــر نحیــف یــار‬ ‫مهربــان شــلیک کــرد ولــی همیــن امــکان ارجــاع بــه‬ ‫صفحــات مشــابه از عوامــل تشــتت فکــری محســوب‬ ‫مــی شــوند و تمرکــز خواننــده را بــه شــدت کاهــش‬ ‫می دهــد‪ .‬از ســویی تحمیــل مطالــب بــه خواننــده‬ ‫باعــث می شــود فــرد در یــک حبــاب اطالعاتــی‬ ‫گســترده قــرار بگیــرد کــه ماحصــل گشــت و گــذار در‬ ‫ایــن مزرعــه اطالعاتــی تنهــا ‪20‬درصــد برداشــت اســت‬ ‫و مابقــی هــدر رفــت زمــان و انــرژی اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود فضــای مجــازی و شــبکه هــای مجــازی جــای‬ ‫کتــاب و کتابخانه هــا را اشــغال کرده انــد و گســترش‬ ‫و محبوبیــت شــبکه های اجتماعــی در ســالهای اخیــر‬ ‫باعــث شــده اســت کــه بســیاری از مــردم اوقــات زیــادی‬ ‫از شــبانه روز را در ایــن شــبکه ها بگذراننــد تــا جایــی‬ ‫کــه کتابخــوان هــا در متــرو و اتوبــوس و مطــب پزشــک‬ ‫بــا تــرس و لــرز و احتیــاط کتــاب از جیــب شــان خــارج‬ ‫می ســازند و مطالعــه می کننــد!‬ ‫بپذیریــم بنیــان هــای ترویــج کتــاب و کتابخوانــی از پای‬ ‫بســت دچار سســتی ناگواری شــده و نیازمند باز تعریف‬ ‫و مرمــت دوبــاره و چنــد بــاره دارنــد‪ .‬هــر چنــد اقدامــات‬ ‫کوتــاه مــدت و میــان مدتــی نظیــر برگــزرای جشــن هــای‬ ‫امضــاء‪ ،‬برنامــه کتاب باز‪ ،‬مســابقات کتابخوانــی و ‪ ...‬در‬ ‫ســطح کشــور اجرایــی شــده انــد ولــی باید اذعان داشــت‬ ‫یــاری بــه یــار مهربــان نیازمنــد عــزم جــدی و ملی اســت و‬ ‫رقابــت بــا رقبایــی چــون شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬بازیهــای‬ ‫رایانــه ای و ســایت های اطالعاتــی و ‪ ...‬بســیار ســخت‬ ‫و زمــان بــر بــوده و نیازمنــد برنامــه ریــزی جــدی و غیــر‬ ‫نمایشــی است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪626‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫عالیه کاظمی‬ ‫هشدار به والدینی‬ ‫که «نوجوان دبستانی» دارند!‬ ‫«ابر یادگیری شخصی»‬ ‫‪PLC‬‬ ‫(‪)Personal Learning Cloud‬‬ ‫در خصــوص اینــده امــوزش و یادگیــری در‬ ‫کانــال هــاروارد بیزینــس ریویــو بنقــل از هــادی‬ ‫موقعــی امــده اســت تعامــل دانشــگاه بــا خانه‪،‬‬ ‫دانشــجو شــدن همــه افــراد در هــر ســطح و‬ ‫طبقــه‪ ،‬از بیــن رفتــن فضیلــت هایــی همچــون‬ ‫مــدرک و ســواد و محفوظــات تئوریــک‪ ،‬بــه‬ ‫خدمــت گرفتــن اینســتاگرام‪ ،‬تلگــرام و فیــس‬ ‫بــوک‪ ،‬بــه خدمــت گرفتــن پلــت فــرم هایــی‬ ‫همچــون لینکدیــن‪ ،‬نتفلیکــس‪ ،‬کورســرا و ای‬ ‫دی ایکــس‪ ،‬بــه خدمــت گرفتــن دانشــگاه هــا و‬ ‫مراکــز اموزشــی و موسســات یادگیــری و نهایتــا‬ ‫پذیــرش بیــش از میلیــون هــا داوطلــب دوره‬ ‫هــای اموزشــی از دســتاوردهای ‪ PLC‬در قــرن‬ ‫بیســت و یکــم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ یادگیــری شــخصی ابــری یــا همــان ‪PLC‬‬‫‪ )(Personal Learning Cloud‬یــک پدیــده‬ ‫یادگیــری معجــزه اســای در حــال ظهــور کــه‬ ‫در یــک دهــه اخیــر مقدمــات ظهــور ان شــکل‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬یکــی از اجــزای ‪ ،PLC‬اعجوبــه‬ ‫ای بــه نــام ‪ MOOC‬اســت‪ .‬دوره هــای بــاز‬ ‫و ان الیــن انبــوه ‪Massive Open Online‬‬ ‫‪Courses‬در کمــال نابــاوری شــاهد ظهــور یــک‬ ‫اکوسیســتم یادگیــری خواهیــم بــود کــه بــرای‬ ‫صاحبــان خــود درامدهــای افســانه ای خلــق‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬ســریع‪ ،‬ارزان و نافــذ ولــی بــا‬ ‫تضمیــن انتقــال مهــارت هــای مــورد نیــاز؛ کاری‬ ‫کــه فقــط از ‪ PLC‬برخواهــد امــد‪.‬‬ ‫سیســتم ابری یادگیری شــخصی یک سیستم‬ ‫ســریع‪ ،‬انعطــاف پذیــر‪ ،‬در دســترس‪ ،‬ارزان‪،‬‬ ‫منســجم و قابــل اســتفاده در همــه ســطوح‬ ‫متنــوع فــردی و بنگاهــی اســت کــه امــوزش هــا‬ ‫و یادگیــری هــای کار محــور‪ ،‬مهــارت محــور و‬ ‫ضمــن خدمــت را در هــر نقطــه مکانــی و هــر‬ ‫مقطــع زمانــی بــه فــرد مــورد نظــر ارائــه و دارای‬ ‫بهتریــن بازخــورد و نظــام ازمایــش و امتحــان‬ ‫یادگیــری اســت‪.‬‬ ‫️مزیــت هــای رقابتــی سیســتم ابــری یادگیــری‪:‬‬ ‫‪ -1‬کاهــش چشــمگیر هزینــه هــای امــوزش و‬ ‫یادگیــری بــرای مشــتریان‬ ‫‪ -2‬کاهــش چشــگیر قیمــت تمــام شــده‬ ‫خدمــات ارائــه شــده بــرای کارافرینــان و‬ ‫صاحبــان ‪PLC‬‬ ‫‪ -3‬حــذف محدودیــت هایــی بــه نــام زمــان‪،‬‬ ‫مــکان‪ ،‬موضــوع‪ ،‬دوره‪ ،‬پیــش نیــاز‪ ،‬انتخــاب‬ ‫اســتاد‪ ،‬انتخــاب واحــد‪ ،‬فقــدان محتــوا و‪...‬‬ ‫‪ -4‬توانمنــدی جداســازی عناصــر کــم هزینــه از‬ ‫پــر هزینــه در سیســتم امــوزش و یادگیــری‬ ‫‪ -5‬توانمنــدی اختصــاص ســخنرانی‪ ،‬مباحــث‬ ‫تمرینــی‪ ،Case ،‬ویدیــو اموزشــی بــه یــک دوره‬ ‫مهارتــی حســب نیــاز مشــخص متقاضــی‬ ‫‪ -6‬طراحی بســته های اماده برای اموزشــهای‬ ‫انبوه‬ ‫‪ -7‬دیجیتــال ســازی و دیجیتــال محــوری‬ ‫سیســتم‬ ‫‪ -8‬گســتره خدمت رســانی سیســتم به تعداد‬ ‫بــی شــماری از متقاضیان‬ ‫‪ -9‬حــذف واســطه هــا و ارتبــاط مســتقیم بــا‬ ‫یادگیرنــده‬ ‫‪ -10‬ارتبــاط کارفرمایــان یادگیرنــدگان بــا اســاتید‬ ‫ومشــاوران یادگیری‬ ‫‪ -11‬امــکان پرداخــت هــای بیشــتر بــه اســاتید و‬ ‫مربیــان در مقایســه بــا دانشــگاه هــا‬ ‫‪ -12‬تــوان ایجــاد تصمیــم ســازی بــرای رهبران‪،‬‬ ‫کارافرینان و کارفرمایان در انتخاب و استخدام‬ ‫افــراد و کارکنان‬ ‫چهار مشــخصه اصلی سیســتم ابری یادگیری‬ ‫شــخصی‪ -1 :‬یادگیری را شــخصی می کند‪.‬‬ ‫‪Learning is personalized‬‬ ‫‪ -2‬یادگیری را اجتماعی می کند‪.‬‬ ‫‪Learning is socialized‬‬ ‫‪ -3‬یادگیری را محتوایی می کند‪.‬‬ ‫‪Learning is contextualized‬‬ ‫‪ -4‬نتایــج یادگیــری را قابــل ردیابــی‪ ،‬شــفاف‬ ‫وقابــل تائیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫هدی ســادات پاک نهــاد ‪ -‬در دنیــای امــروز‪ ،‬مــا بــا تحــوالت‬ ‫زیــادی مواجــه هســتیم؛ تغییراتــی کــه بــه عقیــده پزشــکان‬ ‫زمینه ســاز بلــوغ زودرس در کــودکان شــده اند؛ مســئله ای‬ ‫کــه ایــن روزهــا بــه دغدغــه جــدی بــرای والدیــن تبدیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬ســوال اساســی بســیاری از ان هــا هــم ایــن اســت کــه‬ ‫چگونــه بایــد تشــخیص دهیــم فرزندمــان بــه بلــوغ زودرس‬ ‫رســیده و در صــورت ابتــای کودکمــان بــه بلــوغ زودرس چــه‬ ‫اقداماتــی بایــد انجــام دهیــم؟‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه میانگیــن ســن بلــوغ در‬ ‫سراســر جهــان کاهش یافتــه اســت و ازای ـن رو‪ ،‬هــر کودکــی‬ ‫می توانــد بــه بلــوغ زودرس مبتــا شــود‪ .‬در حــال حاضــر بــا‬ ‫بلــوغ زودرس در دانــش امــوزان کالس هــای چهــارم‪ ،‬پنجــم‬ ‫و ششــم ابتدایــی‪ ،‬تعــداد نوجوانــان نســبت بــه چنــد دهــه‬ ‫گذشــته افزایــش قابل توجهــی داشــته اســت‪ .‬مطالعــات‬ ‫نشــان می دهــد کــه بلــوغ زودرس در دختــران بیشــتر از‬ ‫پســران اتفــاق می افتــد؛ به گونـه ای کــه از هــر ‪ 500‬تــا ‪100000‬‬ ‫دختــر‪ ،‬یــک نفــر دچــار بلــوغ زودرس می شــود‪.‬‬ ‫دالیــل متعــددی بــرای علــت بلــوغ زودرس مطرح شــده‬ ‫اســت‪ .‬افزایــش اگاهــی کــودکان و دسترســی اســان ان هــا‬ ‫بــه انبــوه اطالعــات در اینترنــت به عنــوان یکــی از عوامــل‬ ‫تاثیرگــذار در بلــوغ زودرس مطــرح می شــود امــا هنــوز ایــن‬ ‫موضــوع به صــورت علمــی ثابــت نشــده اســت‪ .‬دکتــر ســپیده‬ ‫شــبان‪ ،‬روان درمانگــر کــودک و نوجــوان چاقــی و مشــکالت‬ ‫هورمونــی را موجــب شــروع بلــوغ زودرس می دانــد‪ .‬ایــن‬ ‫روانشــناس کــودک و نوجــوان در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫زندگــی بــا اشــاره بــه نقــش والدیــن در خطرافرینــی بلــوغ‬ ‫زودرس‪ ،‬بــه بررســی راه هــای شناســایی و نحــوه برخــورد‬ ‫ان هــا بــا ایــن مســئله می پــردازد‪.‬‬ ‫بلوغ زودرس چه زمانی اتفاق می افتد؟‬ ‫بلــوغ از زمانــی شــروع می شــود کــه غــده هیپوفیــز‪،‬‬ ‫هورمون هایــی را ازاد می کنــد کــه بــه بــدن ســیگنال می دهنــد‬ ‫تــا تولیــد هورمون هــای جنســی اســتروژن و پروژســترون (در‬ ‫دختــران) یــا تستوســترون (در پســران) را افزایــش دهــد و‬ ‫باعــث ایجــاد ویژگی هــای جنســی ثانویــه شــود‪ .‬دکتــر شــبان بــا‬ ‫اشــاره بــه ســن طبیعــی بلــوغ می گویــد‪« :‬ســن طبیعــی بلــوغ‬ ‫در دختــران و پســران بیــن ‪ 12‬تــا ‪ 14‬ســالگی اســت کــه در ایــن‬ ‫ســن کم کــم عالئــم بلــوغ ظاهــر می شــود‪ .‬بلــوغ زودرس زمانی‬ ‫اتفــاق می افتــد کــه عالئــم قبــل از ســن ‪ 8‬یــا ‪ 9‬ســالگی شــروع‬ ‫شــود و کــودک در ســن ‪ 11-10‬ســالگی کامــا ًبــه بلــوغ برســد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس کــودک و نوجــوان ادامــه می دهــد‪« :‬عالئــم‬ ‫بلــوغ زودرس‪ ،‬هــم در ظاهــر و هــم در رفتــار اتفــاق می افتد‪.‬‬ ‫عالئــم ظاهــری عبــارت از رشــد غیرطبیعــی اســتخوان و‬ ‫اندام هــای جنســی‪ ،‬رشــد موهــای زائــد بــدن و حاالتــی از‬ ‫عــدم تمرکــز اســت و عالئــم رفتــاری به صــورت بی قــراری‪،‬‬ ‫حســاس شــدن و برانگیخته شــدن ظاهر می شــود‪ .‬مجموع‬ ‫ایــن عالئــم (چــه به صــورت ظاهــری و چــه به صــورت رفتــاری)‬ ‫بــه والدیــن هشــدار می دهــد کــه کــودک در معــرض بلــوغ‬ ‫زودرس قــرار دارد‪».‬‬ ‫بلوغ زودرس تصادفی نیست‬ ‫شــروع بلــوغ معمــوال ًتوســط هیپوتاالمــوس اغاز می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ناحیــه از مغــز بــه غــده هیپوفیــز (غــده ای به انــدازه نخود‬ ‫در نزدیکــی قاعــده مغــز) ســیگنال می دهــد تــا هورمون هایی‬ ‫ترشــح کنــد کــه تخمدان هــا (در دختــران) یــا بیضه هــا (در‬ ‫پســران) را تحریــک می کنــد‪.‬‬ ‫به طورمعمــول‪ ،‬به خصــوص در دختــران‪ ،‬بلــوغ زودرس‬ ‫بــه ایــن دلیــل اســت کــه مغــز ســیگنال ها را زودتــر ازانچــه‬ ‫بایــد ارســال می کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬هیــچ مشــکل پزشــکی یــا‬ ‫محــرک دیگــری وجــود نــدارد؛ بااین وجــود برخی معتقدند که‬ ‫بســیاری از عوامــل اجتماعــی کــه می تواننــد باعــث مشــکالت‬ ‫ســامت روان شــوند‪ ،‬خود با شــروع زودهنگام بلوغ مرتبط‬ ‫هســتند؛ ایــن عوامــل عبارت انــد از اســترس‪ ،‬عــدم حضــور‬ ‫یکــی از والدیــن در خانــه‪ ،‬درگیری هــای خانوادگــی زیــاد و‬ ‫مشــکالت اقتصــادی‪ .‬اگرچــه دالیــل ایــن ارتبــاط مشــخص‬ ‫نیســت امــا دانشــمندان معتقدنــد کــه بلــوغ‪ ،‬تصادفــی‬ ‫اتفــاق نمی افتــد بلکــه یــک محیــط ناپایــدار می توانــد بــه بــدن‬ ‫ســیگنال دهــد کــه در ســنین پایین تــر بالــغ شــود‪.‬‬ ‫فــارغ از ایــن مســائل‪ ،‬برخــی ســعی دارنــد برخــی عوامــل‬ ‫همچــون رابطــه صمیمــی والدیــن بــا یکدیگــر و طــرز لبــاس‬ ‫پوشــیدن ان هــا در خانــه‪ ،‬تک فرزنــدی‪ ،‬تماشــای تلویزیــون‬ ‫و اســتفاده مــداوم از تلفــن همــراه را بــه بلــوغ زودرس‬ ‫نســبت دهنــد؛ دکتــر شــبان در ایــن خصــوص معتقد اســت‪:‬‬ ‫«هیچ کــدام از ایــن عوامــل باعــث بلــوغ زودرس نمی شــوند‬ ‫امــا زمانــی کــه بچه هــا دچــار بلــوغ زودرس می شــوند‪ ،‬ایــن‬ ‫عوامــل و محیطــی کــه کــودک در ان قــرار می گیــرد بســیار در‬ ‫پذیــرش بلــوغ زودرس تاثیرگــذار اســت‪».‬‬ ‫این روانشــناس بابیان اینکه مشــکالت هورمونی از عوامل‬ ‫اصلــی ایجــاد بلــوغ زودرس اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬دو نــوع بلــوغ‬ ‫زودرس وجــود دارد؛ یــک نــوع بلــوغ زودرس‪ ،‬به نــدرت در‬ ‫اثــر مشــکالتی در مغــز‪ ،‬غــدد یــا تومــور در بچه هــا اتفــاق‬ ‫می افتــد و یــک نــوع دیگــر از بلــوغ زودرس کــه رایــج اســت‬ ‫در اثــر مشــکالت هورمونــی در بخش هایــی مثــل تخمــدان‪،‬‬ ‫بیضه هــا و غــدد هیپوفیــز رخ می دهــد‪».‬‬ ‫راه های شناسایی بلوغ زودرس در کودکان‬ ‫شــبان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه والدیــن از کجــا‬ ‫می تواننــد متوجــه شــوند کــه فرزندشــان بــه بلــوغ جنســی‬ ‫زودرس رســیده اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬چنانچــه والدیــن عالئمی‬ ‫همچــون رشــد ســینه‪ ،‬رشــد ســریع قــد‪ ،‬اکن ـه ‪ ،‬قاعدگــی و‬ ‫موهــای زائــد را در کودکشــان مشــاهده کردنــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫بــه پزشــک متخصــص غــدد کــودکان مراجعــه کــرده و بــا‬ ‫انجــام ازمایــش خــون مطمئــن شــوند کــه بلــوغ زودرس در‬ ‫فرزندشــان اتفــاق افتــاده یــا خیــر‪».‬‬ ‫بلوغ زودرس در رشد جسمی تاثیرگذار است‬ ‫شــبان معتقــد اســت کــه بلــوغ زودرس جلــوی رشــد را‬ ‫می گیــرد‪« :‬وقتــی بلــوغ بــه پایــان می رســد‪ ،‬رشــد قــد متوقف‬ ‫می شــود‪ .‬کــودکان مبتــا بــه بلــوغ زودرس معمــوال ً بــه‬ ‫پتانســیل کامــل قــد بزرگســاالن نمی رســند‪ .‬درواقــع‪ ،‬جهــش‬ ‫رشــد اولیــه ان هــا ممکــن اســت در ابتــدا ان ها را در مقایســه‬ ‫بــا همســاالن خــود قــد بلنــد نشــان دهــد امــا پــس از رســیدن‬ ‫بــه بلــوغ رشــد ان هــا خیلــی زود متوقــف می شــود‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس بابیــان اینکــه بلــوغ زودرس می توانــد از نظــر‬ ‫عاطفــی و اجتماعــی بــرای کــودکان اســیب زا باشــد‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«کودکانــی کــه دچــار بلــوغ زودرس می شــوند‪ ،‬گاهــی بــه دلیــل‬ ‫تفــاوت ظاهــری بــا گــروه همســاالن دچــار مشــکالتی مثــل‬ ‫افســردگی یــا پاییــن امــدن اعتمادبه نفــس می شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫کــودکان گاهــی از تفــاوت بــا همســاالن احســاس خجالــت‬ ‫می کننــد و گاهــی حتــی دچــار مشــکالت عاطفــی و برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا دیگــران می شــوند امــا در چنیــن شــرایطی‪ ،‬مداخالت‬ ‫روان پزشــکی می توانــد کمــک کنــد تــا کــودک بــا ایــن مســئله‬ ‫کنــار بیاییــد و تغییــرات پیش امــده را بپذیــرد‪».‬‬ ‫نقش والدین در خطرافرینی بلوغ زودرس‬ ‫برخــی تصــور مــی کننــد کــه بلــوغ زودرس مــی توانــد منجــر‬ ‫بــه انحرافــات جنســی و اخالقــی در کــودکان شــود و ایــن‬ ‫مســئله باعــث نگرانــی مضاعــف والدیــن نیــز مــی شــود؛‬ ‫شــبان دراین بــاره می گویــد‪« :‬کــودکان هنگامی کــه در ســنین‬ ‫پاییــن بــه بلــوغ می رســند‪ ،‬متوجــه تغییــرات بــدن می شــوند‬ ‫و طبیعتــا ً ترشــح هورمون هــا در بــدن باعــث می شــود تــا‬ ‫کنجــکاوی و میــل بــه دانســتن در ایــن بچه هــا بیشــتر شــود‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس‪ ،‬بلــوغ زودرس را زمانــی خطرنــاک می دانــد‬ ‫کــه خانــواده اگاهــی الزم را در اختیــار کــودک قــرار ندهــد‪:‬‬ ‫«اگــر اطالعــات درســتی در اختیــار کــودک قــرار داده نشــود‬ ‫و محیــط مناســبی بــرای کنــار امــدن بــا ایــن تغییــرات وجــود‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬بلــوغ زودرس ممکــن اســت باعــث بــروز‬ ‫مشــکالتی شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬خانواده هــا بایــد بــا اگاهــی دادن‬ ‫و فراهــم کــردن شــرایط مناســب بــرای نوجوانشــان مانــع از‬ ‫بــروز انحرافــات اخالقــی و جنســی در ان هــا شــوند‪».‬‬ ‫شــبان بــا اشــاره بــه اهمیــت نظــارت خانواده ها بر کــودکان و‬ ‫نوجوانــان می گویــد‪« :‬والدیــن بایــد توجــه داشــته باشــند کــه‬ ‫دادن تلفــن همــراه بــه کــودک و نوجــوان بــدون هیچ گونــه‬ ‫نظارتــی‪ ،‬در کنــار تمــام ضررهایــی کــه دارد‪ ،‬می توانــد زمینــه‬ ‫انحرافــات جنســی و اخالقــی را در افــرادی کــه دچــار بلــوغ‬ ‫زودرس شــده اند نیــز فراهــم کنــد‪».‬‬ ‫والدین با اگاهی دادن‪ ،‬به کودک کمک کنند‬ ‫این روانشــناس اگاهی دادن و شــرایط مناســب فراهم کردن‬ ‫بــرای کودکانــی کــه دچــار بلــوغ زودرس شــده اند را بهتــر راه‬ ‫بــرای کمــک بــه ان هــا می دانــد‪« :‬والدیــن قبــل از ســن بلــوغ‬ ‫یــا در صــورت مشــاهده عالئــم در کودکشــان بایــد توضیحــات‬ ‫کاملــی را در رابطــه بــا تغییراتــی کــه بــا بلــوغ در بــدن اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ ،‬بــرای او توضیــح دهنــد‪ .‬ایــن مســئله باید بــرای کودک‬ ‫جــا انداختــه شــود کــه بــزرگ شــدن انــدام جنســی یــا تغییــرات‬ ‫دیگــر در بــدن نشــانه مشــکل خاصــی نیســت‪».‬‬ ‫شــبان در رابطــه بــا نحــوه توضیــح بلــوغ بــه کــودک می گوید‪:‬‬ ‫«والدیــن هم جنــس کــودک‪ ،‬بایــد بــرای او توضیــح دهــد کــه‬ ‫بخشــی از بــدن کــه مربــوط بــه تخمــدان و پروســتات اســت‬ ‫مثــل قلــب و مغــز کارکردهایــی دارد و از ســن بلــوغ فعالیــت‬ ‫ایــن بخــش از بــدن اغــاز می شــود‪ .‬همچنیــن تغییــرات‬ ‫ظاهــری و رفتــاری کــه بــا شــروع ســن بلــوغ در بــدن رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬بایــد بــه کــودک توضیــح داده شــود‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس بــا اشــاره بــه تاثیر نحــوه واکنــش والدین بر‬ ‫میــزان رفتــار کــودکان تاکیــد می کنــد‪« :‬والدیــن بــرای ترویــج‬ ‫تصویــر بدنــی ســالم و عزت نفــس قــوی در کــودک ســعی‬ ‫کننــد از اظهارنظــر در مــورد ظاهــر کــودک خــودداری کننــد‪،‬‬ ‫بــرای موفقیــت در درس و ورزش او را ســتایش کننــد و بــه‬ ‫عالئــق فرزندشــان احتــرام بگذارنــد‪».‬‬ ‫راه های پیشگیری و درمان از بلوغ زودرس‬ ‫شــبان تناســب وزن را یکــی از مهم تریــن راه هــا بــرای‬ ‫پیشــگیری از بلــوغ زودرس می دانــد و می گویــد‪« :‬معمــوال ً‬ ‫یکــی از مــواردی کــه منجــر بــه بلــوغ زودرس مــی شــود‪ ،‬وزن‬ ‫بــاال در کــودکان اســت کــه بــا ایجــاد تناســب در وزن می تــوان‬ ‫از بلــوغ زودرس در کــودک پیشــگیری کــرد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس به منظــور درمــان بلــوغ زودرس‪ ،‬مراجعــه‬ ‫بــه پزشــک را ضــروری می دانــد و می گویــد‪« :‬اگــر کــودک‬ ‫هیــچ بیمــاری زمینـه ای بــرای ابتــا بــه بلــوغ زودرس نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬بلــوغ زودرس بــا دارو قابل کنتــرل و درمــان خواهــد‬ ‫بــود کــه بــا توجــه بــه میــزان و ســرعت رشــد بلــوغ‪ ،‬پزشــک‬ ‫نحــوه تعییــن دارو را تعییــن خواهــد کــرد امــا اگــر بیمــاری‬ ‫زمینـه ای در کــودک وجــود دارد‪ ،‬ابتــدا بایــد ان بیمــاری درمان‬ ‫شــود و ســپس در کنــار ان بــه مســئله درمــان و کنتــرل بلــوغ‬ ‫زودرس پرداختــه شــود‪».‬‬ ‫برای ارزان دیده شدن با ما تماس بگیرید‬ ‫‪017 - 32688214‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 11‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪626‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫کالهبرداری با کارت‬ ‫اعتباری و نحوه‬ ‫جلوگیری از انها‬ ‫کالهبــرداری از کارت هــای اعتبــاری در حــال افزایش اســت‬ ‫و براســاس تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬شــهروندان امریکایــی‬ ‫و کانادایــی بیــش از هــر کشــور دیگــری در جهــان قربانــی‬ ‫ایــن جــرم مــی شــوند و ســاالنه میلیاردهــا دالر کالهبــرداری‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫هــم افــراد و هــم کســب و کارهــا مــی تواننــد در معــرض‬ ‫خطــر کالهبــرداری از کارت اعتبــاری باشــند‪ ،‬کــه در حــال‬ ‫حاضــر بــه عنــوان رایــج تریــن شــکل کاله بــرداری هویــت‬ ‫شــناخته می شــود‪ -‬تنها در ســال گذشــته نیم میلیون مورد‬ ‫در ایــاالت متحــده وجــود داشــت‪ .‬خوشــبختانه‪ ،‬می توانیــد‬ ‫چندین گام ســاده را برای جلوگیری از گرفتار شــدن در یک‬ ‫کالهبــرداری انجــام دهیــد ‪.‬‬ ‫تنها از سایت های معتبر خرید کنید‬ ‫یکــی از رایج تریــن راه هایــی کــه کالهبــرداران بــه اطالعــات‬ ‫کارت اعتبــاری قربانیــان دســت پیــدا می کننــد‪ ،‬از طریــق‬ ‫وب ســایت های شبیه ســازی شــده یــا جعلــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ســایت ها ممکــن اســت کامــا ًقانونــی بــه نظــر برســند و‬ ‫حتــی می تواننــد خــود را بــه عنــوان وب ســایت یــک برنــد‬ ‫معــروف نشــان دهنــد‪ ،‬امــا در واقــع‪ ،‬توســط کالهبــرداران و‬ ‫صرفــا ًبــرای جمع اوری اطالعــات کارت بازدیدکنندگان نااگاه‬ ‫راه انــدازی شــده اند‪.‬‬ ‫فقــط بــا خریــد از ســایت هــای معتبــر از ایــن کار جلوگیــری‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای انجــام ایــن کار کافــی اســت بــه نــوار ادرس وب‬ ‫ســایت هــا مراجعــه کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه این ســایت‬ ‫همــان کس ـب وکار مــورد نظــر شــما اســت‪ .‬کالهبــرداران از‬ ‫ترفندهایــی ماننــد جایگزینــی حــروف بــا یــک کاراکتــر خــاص‬ ‫(ماننــد ‪ $‬بــرای ‪ )S‬اســتفاده مــی کننــد تــا در نــگاه اول ادرس‬ ‫وب ســایت قانونــی بــه نظــر برســد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه ادرس بــا ‪ HTTPS‬شــروع‬ ‫می شــود و نــه فقــط بــا ‪ HTTP‬ایــن نشــان می دهــد کــه‬ ‫ایــن ادرس امــن اســت و مکانیسـم هایی بــرای محافظــت از‬ ‫پرداخــت و جزئیــات شــخصی شــما وجــود دارد‪.‬‬ ‫از سیستم های پردازش پرداخت امن استفاده کنید‬ ‫نحــوه پــردازش تراکنــش های کارت مشــتریان برای کســب‬ ‫وکارهــا بســیار مهــم اســت تــا از قــرار گرفتــن اطالعــات‬ ‫مشــتریان بــه دســت افــراد غیــر جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ارائه دهنــده خدمــات تجــاری‬ ‫شــما باالتریــن ســطوح امنیتــی ممکــن را ارائــه می دهــد‬ ‫– برخــی از انهــا بــه طــور خــاص بــرای صنایعــی طراحــی‬ ‫شــده اند کــه «پرخطــر» در نظــر گرفتــه می شــوند‪ .‬همچنیــن‬ ‫بســیار مهم اســت که اطمینان حاصل شــود که هر نســخه‬ ‫کپــی فیزیکــی از رســیدهایی کســب و کار شــما بــه صــورت‬ ‫امــن نگهــداری مــی شــوند‪ .‬ایــن بــدان معنــی اســت کــه انهــا‬ ‫را دور نگــه داریــد‪ ،‬در حالــت ایــده ال در یــک گاوصنــدوق‪،‬‬ ‫برای انتخاب افراد تنبل‬ ‫رمز عبور گذرواژه های‬ ‫اسانی را انتخاب می کنند‬ ‫جایــی کــه نمــی تــوان بــه راحتــی بــه انهــا دسترســی داشــت‪.‬‬ ‫اظهارات خود را به طور منظم بررسی کنید‬ ‫یــک راه کــم هزینــه امــا بســیار موثــر بــرای محافظــت در‬ ‫برابــر کالهبــرداری هــای کارت اعتبــاری ایــن اســت کــه‬ ‫صــورت هــای کارت خــود را بــه طــور منظــم بررســی کنیــد‪ :‬در‬ ‫حالــت ایــده ال‪ ،‬یــک یــا دو بــار در هــر دو هفتــه‪.‬‬ ‫بســیاری از کالهبــرداران‪ ،‬بــا بــه دســت اوردن اطالعــات‬ ‫کارت شــما‪ ،‬در ابتــدا مقادیــر بســیار کمــی از پــول را خــارج‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬بنابرایــن بعیــد اســت کــه متوجــه شــوید‪ .‬پــس‬ ‫از مدتــی‪ ،‬انهــا ممکــن اســت از جزئیــات کارت شــما بــرای‬ ‫خریدهــای گــران قیمــت اســتفاده کننــد وحســاب شــما را‬ ‫خالــی کننــد‪.‬‬ ‫اگــر مــورد مشــکوکی را مشــاهده کردیــد‪ ،‬ســریعا بــا بانک یا‬ ‫صادرکننــده کارت خــود تمــاس بگیریــد تــا بــه ان هــا اطــاع‬ ‫دهیــد چــه اتفاقــی افتــاده اســت‪.‬‬ ‫محافظت از کارت‬ ‫کالهبــرداران فقــط در دنیــای دیجیتــال فعالیــت نمی کنند‪:‬‬ ‫مهــم اســت کــه اقداماتــی را بــرای اطمینــان از ایمنــی کارت‬ ‫فیزیکــی خــود انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر کالهبــرداران بــه دســتگاه هایی دسترســی‬ ‫دارنــد کــه بــه طــور بالقــوه می تواننــد اطالعــات کارت شــما را‬ ‫حتــی زمانــی کــه بــه طــور ایمــن در کیــف پــول یــا جیــب شــما‬ ‫گذاشــته شــده اســت‪ ،‬جمع اوری کنند – کالهبرداران فقط‬ ‫بایــد از نظــر فیزیکــی بــه شــما نزدیــک باشــند – کــه می تواند‬ ‫به طــور مخفیانــه در حالــی کــه در صــف انتظــار پرداخــت‬ ‫اســت یــا بــه عنــوان مثــال قدم زدن در یک فروشــگاه شــلوغ‬ ‫‪ ،‬انجــام شــود‪.‬‬ ‫درحــال حاضــر کاردهولــدر هــا در بــازار از تــاش بــرای‬ ‫خوانــدن ایــن جزئیــات جلوگیــری مــی کننــد ‪ -‬راهــی اســان‬ ‫و مقــرون بــه صرفــه بــرای محافظــت در برابــر کالهبــرداران‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر‪ ،‬اگرچــه تاییــد نشــده اســت‪ ،‬برخــی پیشــنهاد‬ ‫مــی کننــد کــه بســته بنــدی یــک کارت در فویــل الومینیومــی‬ ‫نیــز همــان اثــر محافظتــی را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫دستگاه های خود را ایمن نگه دارید‬ ‫در متاورس چگونه از خود‬ ‫محافظت کنیم؟‬ ‫متــاورس یــک تحــول چشــمگیر از تجربــه انالیــن یــا یــک ترفنــد بازاریابــی ضعیــف اســت و‬ ‫حداقــل در حــال حاضــر‪ ،‬فقــط یــک متــاورس وجــود نــدارد‪ ،‬کــه پیامدهــای زیــادی بــرای‬ ‫محافظــت از خــود در برابــر ان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ایــا اگــر بتوانیــم بــرای هویــت دیجیتــال و امنیــت در متــاورس برنامــه ریزی کنیــم‪ ،‬حتی زمانی‬ ‫کــه متــاورس هنــوز در حــال کشــف شــدن اســت‪ ،‬فــوق العاده نیســت؟‬ ‫مالکیت امنیت خود در متاورژن‬ ‫در متــاورس‪ ،‬هیچ کــس نمی دانــد کــه «فــردی» کــه بــا او در تعامــل اســت واقعــا ًیــک شــخص‬ ‫اســت یــا یــک شبیه ســازی رایانـه ای‪ .‬ایجــاد حســاب های دیجیتــال واقعــا ًبســیار اســان اســت‪.‬‬ ‫واقــع بینانــه ســاختن انهــا بــه همیــن ســادگی اســت‪ ،‬زیــرا انســان ها کارهــای درســتی بــرای‬ ‫محافظــت از اطالعــات شــخصی خــود انجــام نمی دهنــد‪ .‬تاریــخ تولــد‪ ،‬داده هــای موقعیــت‬ ‫مکانــی در عکس هــا‪ ،‬پاســخ بــه میم هــای اینترنتــی ‪ -‬همــه اینهــا در خــارج از کشــور منتظــر‬ ‫هســتند تــا از انهــا بــرای هــک کــردن حســاب های موجــود یــا ایجــاد حســاب های جدیــد کــه‬ ‫شــبیه یــک شــخص واقعــی بــرای اهــداف کالهبــرداری یــا ازار و اذیــت هســتند اســتفاده شــوند‪.‬‬ ‫بســیاری از شــرکت هایی کــه روی نســخه ی متــاورس خــود کار می کننــد امیدوارنــد با اســتفاده‬ ‫از فناوری هــای ‪ Web3‬ماننــد زنجیره هــای بلوکــی کــه منحصربه فــرد بــودن و مالکیــت بخشــی‬ ‫از اطالعــات انالیــن را تضمیــن می کننــد‪ ،‬هویــت و امنیــت را در بــر گیرنــد‪ .‬کــه تا انجا که پیش‬ ‫مــی رود خــوب اســت‪ ،‬امــا بــه انــدازه کافــی (هنــوز) پیــش نمــی رود‪NFT .‬هــا کــه بــر اســاس‬ ‫فناوری هــای وب ‪ 3‬و بــاک چیــن ظاهــرا ًایمــن ســاخته شــده اند‪ ،‬علی رغــم ایــن فنــاوری‪ ،‬قبــا ً‬ ‫ســهم تقلبــی خــود را دیده انــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬مــا در روزهــای اولیــه کشــف چگونگــی ســاخت‬ ‫راه دیگــری کــه کالهبــرداران مــی تواننــد بــه کارت اعتبــاری‬ ‫شــما دسترســی پیــدا کننــد‪ ،‬از طریــق دســتگاه هایــی اســت‬ ‫کــه از ان اســتفاده مــی کنیــد‪ .‬بــرای جلوگیــری از هــک‬ ‫شــدن‪ ،‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نــه تنهــا از انتــی ویــروس‬ ‫هــا و بدافزارهــا بــا کیفیــت بــاال اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬بلکــه به‬ ‫طــور منظــم ان را بــه روز مــی کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن از اســتفاده از اتصــاالت ‪ Wifi‬عمومــی‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫بــرای خریــد خــودداری کنیــد‪ .‬دسترســی بــه ایــن اتصــاالت‬ ‫بــرای هکرهــا و جاسوســان نســبتا ًاســان اســت و بــه انهــا‬ ‫امــکان مــی دهــد کارت و اطالعــات شــخصی شــما را در‬ ‫دســت بگیرنــد‪.‬‬ ‫از حمالت فیشینگ در امان بمانید‬ ‫حمــات فیشــینگ در حــال افزایــش اســت و روشــی رایــج‬ ‫بــرای کالهبــرداری از کارت هــای اعتبــاری هســتند‪ .‬بــه طــور‬ ‫معمــول‪ ،‬ایمیلــی بــرای یــک گیرنــده نــااگاه ارســال می شــود‬ ‫کــه اغلــب بــه نظــر می رســد از یــک کســب و کار یــا برنــد‬ ‫قانونــی یــا احتمــاال ًاز بانک ارســال شــده باشــد‪ .‬بــا این حال‪،‬‬ ‫زمانــی کــه قربانــی روی لینــک کلیــک مــی کنــد و جزئیــات‬ ‫درخواســتی را وارد مــی کنــد‪ ،‬در واقــع اطالعــات خــود را بــه‬ ‫یــک کالهبــردار مــی دهــد‪.‬‬ ‫همیشــه مراقــب ایمیل هــای فیشــینگ باشــید‪ :‬هرگــز روی‬ ‫لینــک کلیــک نکنیــد‪ ،‬مگــر اینکــه کامــا مطمئن باشــید پیام‬ ‫از طــرف چــه کســی اســت‪ .‬غلــط امالیــی‪ ،‬دســتور زبــان یــا‬ ‫چیدمــان ضعیــف و ادرس فرســتنده نادرســت‪ ،‬از نشــانه‬ ‫هــای اصلــی یــک کالهبــرداری فیشــینگ اســت‪ .‬بــرای‬ ‫بررســی ادرس فرســتنده ایمیــل‪ ،‬بــه ســادگی مــاوس را روی‬ ‫نــام فرســتنده قــرار دهیــد و ببینیــد ایــا ایــن بــا شــرکتی کــه‬ ‫پیــام بــه نظــر مــی رســد از ان اســت مطابقــت دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫ایمن ماندن از کالهبرداری‬ ‫ســاالنه حــدود ‪ ٪10‬از جمعیــت بزرگســال در ایــاالت متحده‬ ‫قربانــی کالهبــرداری هــای کارت اعتبــاری مــی شــوند ‪ -‬بــا‬ ‫انجــام اقدامــات مربوطــه ذکــر شــده کــه بــه ان اشــاره شــد‬ ‫از قــرار گرفتــن در ایــن امــار اجتنــاب کنیــد تــا از دســت‬ ‫کالهبــرداران در امــان بمانیــد‪.‬‬ ‫‪ NFT‬و ‪ Web3‬ایده هــای مفیــد بلندمــدت هســتیم‪ ،‬بنابرایــن ممکــن اســت چیــزی وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬یــا نــه‪ .‬خواهیــم دیــد‪.‬‬ ‫شــما بــه عنــوان یــک انســان در واقــع کارهــای زیــادی مــی توانیــد انجــام دهیــد تــا تجربــه خــود‬ ‫را ایمــن تــر کنیــد‪ .‬خبــر خــوب ایــن اســت کــه کارهایــی کــه مــی توانیــد بــرای ایمــن ســازی خــود‬ ‫در متــاورس انجــام دهیــد‪ ،‬همــان کارهایــی اســت کــه امــروز بایــد بــرای محافظــت از خــود بــه‬ ‫صــورت انالیــن انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫اطالعاتی را که به صورت انالین به اشتراک می گذارید کنترل کنید ‪.‬‬ ‫از رمزهای عبور خوب استفاده کنید‪.‬‬ ‫هرگــز تصــور نکنیــد کــه فــرد جدیــدی کــه بــا او صحبــت مــی کنیــد همــان کســی اســت کــه (یــا‬ ‫چــه چیــزی) مــی گویــد‪.‬‬ ‫از رمز ارزهای مطمعن استفاده کنید‬ ‫امنیت کیف های دیجیتالی خود را باال ببرید‬ ‫مراقب کالهبرداری های فیشینگی در ان محیط باشید‬ ‫همواره بر روی دستگاه ‪ vr‬خود رمز عبور مطمعن قرار دهید‬ ‫احراز هویت زمانی که از قبل انجا هستید‬ ‫بیاییــد ببینیــم کــه فراجهــان کجــا بــه واقعیــت نزدیکتــر اســت‪ :‬واقعیــت مجــازی! ان‬ ‫شــرکت هایی کــه قبــا ًبــه محصــوالت متــاورس‪ ،‬ماننــد جلســات ‪ VR‬یــا بازی هــای همه جانبــه‬ ‫منشــعب شــده اند‪ ،‬اکنــون بایــد نحــوه احــراز هویــت کاربــران در ‪ VR‬را بیابنــد (بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬از رمزهــای عبــور خــوب اســتفاده کنیــد!)‪ .‬انهــا مــی تواننــد امتحــان کننــد و بــه مدرســه‬ ‫قدیمــی برونــد و از شــخصی بخواهنــد کــه روی صفحــه کلیــد مجــازی تایــپ کنــد‬ ‫بیاییــد خــود دســتگاه ‪ VR‬را رمــز عبــور شــما قــرار دهیــم! ایــن در واقــع نویدبخــش اســت و‬ ‫منطقــه ای اســت کــه قبــا ًدر حــال بررســی اســت‪ ،‬امــا هنــوز مشــکالتی در مــورد نحــوه کار بــا‬ ‫دســتگاه هــای مشــترک وجــود دارد‬ ‫نتیجه‬ ‫انتظــار مــی رود متــاورس تجربــه انالیــن اینــده باشــد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬بــه نظــر می رســد کــه‬ ‫نــه تنهــا نقص هــای امنیتــی اینترنــت را بــه ارث بــرده اســت‪ ،‬بلکــه بــه تنهایــی دارای نقص های‬ ‫جدیــدی اســت‪ CNBC .‬یــک مقالــه عالــی در مــورد نــوع خطراتــی دارد کــه ترســناک اســت‪ ،‬امــا‬ ‫یــک فرصــت نیــز هســت‪ .‬مــا خطــرات را مــی دانیــم (حداقــل برخــی از انهــا را مــی دانیــم) بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه مــی توانیــم بــرای انهــا برنامــه ریــزی کنیــم‪.‬‬ ‫یــک نظرســنجی نشــان می دهــد کــه افــراد تنبــل‬ ‫گذرواژه هــای ســخت انتخــاب نمی کننــد‬ ‫نتایــج یــک نظرســنجی نشــان می دهــد مــردم‬ ‫تمایلــی بــه اســتفاده از رمزهــای عبــور متفــاوت‬ ‫بــرای ســرویس های انالیــن مختلــف ندارنــد کــه‬ ‫هکرهــا نیــز از ایــن موضــوع اســتقبال می کننــد‪.‬‬ ‫طبــق گزارشــی کــه از یــک نظرســنجی جدیــد‬ ‫امــده نشــان می دهــد بــا وجــود تالش هــای‬ ‫مــداوم محققــان امنیتــی و غول هــای اینترنــت‬ ‫بــرای تشــویق مــا بــه اســتفاده از رمزهــای عبــور‬ ‫قوی تــر و احــراز هویــت دو مرحلــه ای بــرای ایمــن‬ ‫کــردن حســاب های انالیــن‪ ،‬مــردم تنبــل هســتند‬ ‫و همچنــان مرتکــب اشــتباهات جــدی می شــوند‬ ‫کــه حریــم خصوصــی و امنیــت انهــا را بــه خطــر‬ ‫می انــدازد‪.‬‬ ‫یــک نظرســنجی جدیــد کــه بــه انتخــاب رمــز عبــور‬ ‫می پــردازد‪ ،‬نشــان می دهــد تعــداد بســیار زیــاد و‬ ‫ن کننــده ای از مــردم از رمزهــای عبــور یکســان‬ ‫نگــرا ‬ ‫در چندیــن حســاب اســتفاده می کننــد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫نیــز چنیــن کاری را انجــام می دهیــد بایــد بدانیــد‬ ‫کــه تنهــا بــه یــک نقــض امنیتــی نیــاز اســت تــا همــه‬ ‫حســاب های شــما در معــرض خطــر قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫هکرهــا می داننــد کــه ایــن یــک روش معمــول‬ ‫اســت و بــه امیــد دسترســی اســان‪ ،‬رمزهــای عبــور‬ ‫ســرقت شــده مشــابه را در هــر ســرویس انالیــن‬ ‫محبــوب امتحــان می کننــد‪.‬‬ ‫یــک گــزارش جدیــد از ‪ Tech Radar‬نشــان‬ ‫می دهــد کــه ‪ 60‬درصــد از پاســخ دهندگان‬ ‫نظرســنجی بــه اســتفاده مجــدد از رمــز عبــور در‬ ‫چندیــن حســاب اعتــراف کرده انــد‪ .‬حــدود ‪40‬‬ ‫درصــد از ایــن گــروه توضیــح دادنــد کــه بــه خاطــر‬ ‫ســپردن چنــد رمــز عبــور بــرای ان هــا ســخت اســت‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه اکثــر حســاب ها بــه رمزهــای عبــور‬ ‫پیچیــده بــا حــروف‪ ،‬حــروف بــزرگ‪ ،‬اعــداد و نمادهــا‬ ‫نیــاز دارنــد‪ ،‬انتخــاب رمــز عبــور امــن و بــه یــاد‬ ‫ماندنــی می توانــد بســیار دشــوار باشــد‪ 27 .‬درصــد‬ ‫دیگــر ادعــا کردنــد کــه احتمــال هــک شــدن انهــا‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬اینکــه ایــا ان را بایــد بــه عنــوان افــراد‬ ‫بیخیــال یــا بی دقــت طبقه بنــدی کــرد بحــث ان‬ ‫جداســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از جزئیــات جالــب ایــن نظرســنجی‪،‬‬ ‫بی اعتمــادی کاربــران در خصــوص مولدهــای رمــز‬ ‫عبــور اســت کــه بــه طــور خــودکار رمزهــای عبــور‬ ‫قــوی ایجــاد کــرده و انهــا را بــرای شــما ذخیــره‬ ‫می کننــد‪ .‬اپــل‪ ،‬گــوگل‪ ،‬مایکروســافت و اکثــر‬ ‫توســعه دهنــدگان مرورگرهــای دیگــر این ســرویس‬ ‫را بــه صــورت رایــگان ارائــه می دهنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫راه حل هــای شــخص ثالــث ماننــد ‪،LastPass‬‬ ‫‪ 1Password‬و ‪ Dashlane‬وجــود دارد کــه در‬ ‫دســتگاه هــای مختلــف کار می کننــد‪.‬‬ ‫اپــل‪ ،‬گــوگل و مایکروســافت تشــخیص می دهنــد‬ ‫کــه حتــی بــا راه حل هــای احــراز هویــت دو مرحلـه ای‪،‬‬ ‫همچنــان امنیــت انالیــن بایــد بهبــود یابــد‪ .‬اتحــاد‬ ‫‪ FIDO‬و کنسرســیوم وب جهانــی قصــد دارنــد بــا‬ ‫رهبــران فنــاوری همــکاری کننــد تــا بــه طــور کامــل‬ ‫از شــر رمــز عبــور خــاص شــوند‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬بــا‬ ‫یــک لمــس یــا یــک نــگاه‪ ،‬بــا اســتفاده از شناســایی‬ ‫چهــره یــا تاییــد اثــر انگشــت وارد سیســتم می شــوید‪.‬‬ ‫به هرحــال امیدواریــم ویژگی هایــی مثــل ‪Passkeys‬‬ ‫اپــل در ‪ 16 iOS‬و ‪ macOS Ventura‬بــه پیشــبرد ایــن‬ ‫هــدف کمــک کنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪121‬‬ ‫یازدهم ابان سالروز شهادت‬ ‫سید مصطفی خمینی‬ ‫‪ -626‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-626‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/07‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/07 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/02 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫چهار شنبه ‪08//11‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫رهبر فرزانه انقالب‪ ،‬حضرت‬ ‫ایت الله خامنه ای درباره‬ ‫شهید مصطفی خمینی‬ ‫می گویند‪ :‬ایشان طوری‬ ‫رفتار می کرد که با هیچ یک‬ ‫از مراجعین فرقی نداشت و‬ ‫هرگز انتساب به امام (ره) و‬ ‫با نام ایشان برای او وسیله ای‬ ‫محسوب نمی شد‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫پشینه تاریخی ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت در ســال ‪ 1369‬از شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس جــدا و بصــورت یــک شهرســتان مســتقل در امــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر مینودشت‪:‬مینودشــت مرکز شهرســتان مینودشت می باشدکه یکی‬ ‫از کهن ترین شــهرهای اســتان گلســتان است‪.‬‬ ‫قدیمی تریــن نامــی کــه بــه شــهر مینودشــت نســبت داده شــده «کبــود‬ ‫جامه» اســت‬ ‫مــردم کبــود جامــه پــس از اســتیالی مغــوالن بــر خوارزم بــه این منطقه‬ ‫امــده و مســتقر می شــوند‪ .‬پــس از انحطــاط دولــت و تمــدن جرجــان‬ ‫کــه توســط حمــات مغــول صــورت گرفــت‪ ،‬منطقــه جرجــان زیر ســیطره‬ ‫حکومــت کبــود جامه هــا قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫که به بررسی و معرفی مختصرین مهمترین انها پرداخته می شود ‪:‬‬ ‫ه) ابشار حسینا ‪ :‬حســینا نــام روســتای کوچکــی در مینودشــت‬ ‫اســت‪،‬که بــا ایــن شــهر حــدود ‪ 21‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫حســینا ‪ ،‬نام روســتایی اســت که در مجاورت ان چشــمه ای وجود دارد‬ ‫کــه در مســیر خــود بــا ایــن ابشــارهایی کوتــاه و بلنــد تــا ارتفــاع ‪20‬متــرو‬ ‫غارهــای اهکی‪،‬مناظــری بســیار جــذاب و دیدنــی خلــق کــرده اســت‪.‬‬ ‫ر) ابشــار ساســنگ ‪ :‬ابشــار زیبای ساســنگ در جنوب شــرق مینودشــت‬ ‫و در حــدود ‪ 27‬کیلومتــری مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬در ایــن محــل‬ ‫‪ 8‬ابشــار دیگــر وجــود دارد کــه هــر کــدام بــا فاصلــه کمــی از یکدیگــر قــرار‬ ‫گرفتــه انــد ‪ .‬از روســتای ساســنگ تــا ابشــار در حــدود ‪ 1/5‬کیلومتــر فاصله‬ ‫اســت و تقریبــا ً‪ 1‬ســاعت پیــاده روی در مســیر بــا شــیب مالیــم دارد‪.‬‬ ‫و) چشمه ابگرم دوزین ‪:‬‬ ‫چشــمه ابگــرم دوزیــن کــه مجموعــه ای دیدنــی طبیعــی‬ ‫اســت‪،‬که در ‪ 8‬کیلومتــری بعــد از دوزیــن قــرار دارد‪.‬‬ ‫ح) ماران کوه ( مرکوه ) ‪:‬‬ ‫مــاران کــوه منطقــه ای اســت وســیع و مســطح در باالتریــن‬ ‫نقطــه ارتفاعــی دهســتان قلعــه قافــه مینودشــت کــه در طــول پاییــز و‬ ‫زمســتان پوشــیده از بــرف و در بهــار و تابســتان از سرســبزی وطــراوت‬ ‫ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬ایــن منطقــه بــا چشــمه هــای پــر اب وجــاری‬ ‫ویخچالهــای طبیعــی ‪ ،‬بعنــوان ییــاق دامــداران و مکانــی مناســب بــرای‬ ‫گــردش و اتــراق گروههــای فراوانــی اســت‪،‬که در فصــل گرمــا ‪ ،‬از هــوای‬ ‫مطبــوع و سرســبزی یکدســت ان خــط وافــری مــی برنــد‪.‬‬ ‫د) باقراباد ‪:‬‬ ‫باقــر ابــاد ‪ ،‬منطقــه ای اســت جنگلــی و مرتعــی روســتایی اســت که ســاالنه‬ ‫هــزاران نفــر از اهالــی منطقــه وشــهرهای مجــاور به تفرج دران مــی پردازند‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه از توابــع بخــش مرکــزی و در حــدود ‪ 14‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫مینودشــت و در جــاده ارتباطــی ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫ت) قلعــه قافــه ‪ :‬قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت‬ ‫ســنتی ومتراکــم اســت‪ .‬و ازجملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان‬ ‫« روســتای هــدف گردشــگری» شــناخته شــده اســت‪.‬بافت ســنتی و‬ ‫پیچیــده ان بــه لحــاظ میــراث فرهنگی یکی از بافت های روســتایی ممتاز‬ ‫دراســتان گلســتان اســت‪،‬که دارای قدمت چند صدســاله اســت‪،‬که مورد‬ ‫بازدیــد ایرانگــردان قرارمــی گیرد‪.‬ایــن روســتا دارای جاذبه های گردشــگری‬ ‫متعــدد و متنــوع شــامل غار‪،‬ابشار‪،‬چشــمه و جنگل هــای زیبــا و بدیــع‬ ‫ویــک زیارتــگاه بنــام « ســکینه خاتــون» اســت‪.‬قلعه قافــه از توابــع‬ ‫دهســتان قلعــه قافــه بخــش مرکــزی شهرســتان مینودشــت ‪،‬که با شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫ک) چــراغ تپــه ‪:‬چــراغ تپــه یــک تپــه و عارضــه طبیعــی مــی باشــد ‪ ،‬کــه در‬ ‫حــدود ‪ 3‬کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر مینودشــت واقــع شــده اســت ‪،‬‬ ‫و دارای یــک محیــط تقریبــا جنگلــی مــی باشــد‪ .‬مســیر دسترســی بــه ان‬ ‫از محلــه پســرک امــکان پذیــر اســت‪ .‬از ایــن محوطه اســتفاده گردشــگری‬ ‫می شــود ‪ ،‬و مــردم شــهر مینودشــت در فصــل تابســتان بــه ان عزیمــت‬ ‫می نماینــد ‪ ،‬و از زیبائی هــای ان بهره منــد می شــوند‪ .‬بــرای بهــره منــدی‬ ‫بیشــتر مــردم از مواهــب و زیبائی هــای چــراغ تپــه ‪ ،‬توســط ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی بــرق کشــی و محوطــه ســازی شــده اســت‪ .‬چــراغ تپــه‬ ‫امــکان مناســب بــرای انجــام برخــی ورزش هــای کوهســتانی ‪ ،‬پیــاده روی‬ ‫و بویــژه یــک ســایت مناســب پــرواز بــا پاداگالیــر را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫گ) سایت پروازی پاراگالیدر روستای ترسه ‪:‬‬ ‫روستای ترسه از توابع بخش کوهسارات شهرستان مینودشت می‬ ‫باشد ‪ .‬این روستا تا مرکز شهرستان ‪ 30‬کیلومتر فاصله دارد ‪.‬وجود‬ ‫ســایت پــروازی پاراگالیــدر و منابــع طبیعــی بکــر و دســت نخــورده ایــن‬ ‫روســتا نیز در جذب گردشــگر و توریســت کمک شــایانی نموده است‪.‬‬ ‫ســایت بیــن المللــی پاراگالیــدر از جاذبــه هــای مهــم ایــن روســتا بــه‬ ‫شــمار می ایــد کــه ســاالنه چندیــن مســابقه در غالــب فســتیوال هــای‬ ‫بهــاره و تابســتانه ‪ ،‬مســابقات کشــوری ‪ ،‬انتخابــی تیــم ملــی و هــدف‬ ‫زنــی و ارتفــاع در ایــن ســایت برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫پیمان دوباره‬ ‫دانش اموزان گرگانی‬ ‫با شهدا؛‬ ‫رفیق شهیدم روی‬ ‫من حساب کن‬ ‫همزمانــی هفتــه دانش امــوز بــا شــهادت چنــد‬ ‫نوجــوان در حادثــه تروریســتی شــاهچراغ‪ ،‬بــار‬ ‫دیگــر ذهن هــا را متوجــه ضــرورت بصیرت افزایــی‬ ‫نســل اینده ســاز ایــران اســامی کــرد تــا در مواجهــه‬ ‫بــا اتفاقــات حســاس تاریــخ ایــران بهتریــن تصمیــم را‬ ‫گرفته و در مســیر حفظ قدرت ایران اســامی همانند‬ ‫همیشــه توطئه هــای اســتکبار را نقــش بــر اب کننــد‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان ایــران اســامی از زمــان اغــاز‬ ‫نهضــت امــام خمینــی (ره) تاکنــون در برهه هــای‬ ‫سرنوشت ســاز کشــور‪ ،‬همــگام بــا ارمان هــای امــام‬ ‫و رهبــری در صحنــه حاضــر شــده و قدمــی از مســیر‬ ‫اصلــی جمهــوری اســامی منحــرف نشــدند کــه ایــن‬ ‫بصریــت قابــل تحســین در اشــوب های اخیــر کامــا‬ ‫مشــهود و ملمــوس بــود‪.‬‬ ‫همراهــی نکــردن قاطبــه دانــش امــوزان ایــران‬ ‫اســامی از جملــه گلســتانی ها بــرگ زریــن دیگــری‬ ‫بــر تاریــخ پرافتخــار دانش امــوزان کشــور اســت کــه‬ ‫بــا وجــود ســن کــم‪ ،‬اراده بــزرگ و ارمانــی خــود را بــه‬ ‫نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫تعــدادی از ایــن دانــش امــوزان در گــرگان ضمــن‬ ‫اعــام انزجــار از اقــدام تروریســتی حــرم شــاهچراغ‬ ‫و بــه شــهادت رســاندن کــودکان و دانــش امــوزان بــا‬ ‫فریــاد «رفیــق شــهیدم‪ ،‬روی مــن حســاب کن» بر ســر‬ ‫دشــمنان اســتکبارگر و عمله هــای تکفیــری‪ ،‬ســلفی و‬ ‫داعشــی انــان فریــاد کشــیدند و ایــن حادثــه را چــراغ‬ ‫بیــداری راه اینده ســازان کشــور دانســتند‪.‬‬ ‫ی نســل‬ ‫​شــهدای دانــش امــوز عامــل اصــاح کـج رو ‬ ‫جدیــد‬ ‫دانــش امــوز پایــه نهــم دبیرســتان هیــات امنایــی‬ ‫معلــم یــک گــرگان گفــت‪ :‬رفیق هــای شــهید دانــش‬ ‫امــوزم در حادثــه تروریســتی حــرم شــاهچراغ (ع)‬ ‫ناجیــان و چــراغ راه نســل جدیــد خواهنــد بــود و باعــث‬ ‫اصــاح کج روی هــا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫محمدحســین رجایــی افــزود‪ :‬بــا دوســتان و رفیقــان‬ ‫شــهید دانــش امــوز عهــد می بندیــم تــا اخریــن قطــره‬ ‫خــون راه انهــا را ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهید فهیمــده و دیگــر شــهدای‬ ‫دانش امــوز الگوهــای شایســته دانش اموزان هســتند‬ ‫کــه بایــد بیــش از گذشــته در مــدارس معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــهدای دانــش امــوز در حــوزه‬ ‫والیتمــداری‪ ،‬دشمن شناســی و نحــوه مقابلــه بــا‬ ‫دشــمنان یــک الگــو و اســطور ه مانــدگار در تاریــخ‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن دانــش امــوز دبیرســتانی گفــت‪ :‬از زمــان‬ ‫حادثــه تروریســتی شــیراز پویش هــای مختلفــی در‬ ‫فضــای مجــازی توســط دانش امــوزان ایجــاد شــده تــا‬ ‫مظلومیــت شــهدای دانــش امــوز بــه گــوش جهانیــان‬ ‫برســد‪.‬‬ ‫رجایــی افــزود‪ :‬راه شــهدای دانــش امــوز بــا فعالیــت‬ ‫در عرصــه جهــاد تولیــد و تبییــن ادامه یافتــه و جاودانه‬ ‫خواهد شــد و نوجوانان و جوانان باید در جهاد تبیین‬ ‫بــا تــاش بیشــتر نقــش خــود را در فضــای مجــازی و‬ ‫حقیقــی بــه خوبــی ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫با اغوش باز به استقبال شهادت می رویم‬ ‫علی کریمی دانش اموز پایه هشــتم یک دبیرســتان‬ ‫در گــرگان هــم گفــت‪ :‬زمانــی کــه مشــغول پژوهــش و‬ ‫تحقیــق بــودم بــا شــنیدن خبــر این حادثــه از تلویزیون‬ ‫متاثــر شــده و بــرای شــیراز و وطنــم اندوهگیــن شــدم‬ ‫و اطمینــان دارم ایــن حملــه تروریســتی بــرای همــه‬ ‫دانــش امــوزان و مــردم ایــران اتفاقــی غم انگیــز بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عامــل حادثــه تروریســتی حــرم شــاهچراغ‬ ‫بــا دســتور داعــش بــه عنــوان زیردســتان امریــکا اقــدام‬ ‫بــه ایــن جنایــت کــرد امــا نوجــوان و جوانــان ایــران‬ ‫اســامی اجــازه اجــرای توطئه هــای اســتکبارگران را‬ ‫نخواهنــد داد و بــا اغــوش بــاز بــه اســتقبال شــهادت‬ ‫می رویــم‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نوجوانــان مســیر والیتمــداری و حــق‬ ‫طلبــی ســه شــهید دانــش امــوز حــرم شــاهچراغ را‬ ‫ادامــه مــی دهیــم و معتقدیــم انــان شــهیدانه زندگــی‬ ‫کــرده تــا بــه درجــه شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫ایــن دانــش امــوز دبیرســتانی گفــت‪ :‬ارمــان و راه‬ ‫انقــاب اســامی ایــران در ســال های اینــده بــه دســت‬ ‫مــن و دوســتانم ادامــه خواهــد‪.‬‬ ‫کریمــی افــزود‪ :‬ویژگــی شــاخص از خودگذشــتگی‬ ‫در ســن کــم را شــهیدان در خــود پــرورش داده و مــا‬ ‫بــه دوســتان و رفیقــان شــهیدمان قــول می دهیــم‬ ‫راهشــان ادامــه پیــد کنــد‪.‬‬ ‫دشمنان هنوز ایرانی ها را نشناختند‬ ‫حســین تیمــوری دانــش امــوز پایــه نهــم ایــن‬ ‫دبیرســتان هــم گفــت‪ :‬شــهادی واقعــه تروریســتی‬ ‫حــرم شــاهچراغ (ع) پیــرو خــط رهبری بودنــد و ما باید‬ ‫بکوشــیم ایــن مســیر را ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫ایــن دانــش امــوز دبیرســتانی گفت‪ :‬دشــمنان اســام‬ ‫می خواهنــد بــا مــردم مســلمان ایــران مبــارزه کننــد‬ ‫امــا مــا ثابــت می کنیــم بــه فرمــوده حضــرت امــام (ره)‬ ‫امریــکا هیــچ غلطــی نمــی توانــد بکنــد‪.‬‬ ‫تیمــوری افــزود‪ :‬دشــمنان اســتکبارگر در خیــال خــود‬ ‫مــی خواهنــد ایــران را هماننــد ســوریه ناامــن کننــد‬ ‫ولــی بایــد بداننــد همانطــور کــه در هشــت ســال دفــاع‬ ‫مقــدس بــا تحریــم هایــی روبــرو شــده و حتــی رژیــم‬ ‫بعــث هــم در ان شــرایط حملــه کــرده بــود توانســتیم‬ ‫دشــمنان را شکســت دهیــم‪ ،‬امــروز هــم بــا همراهــی‬ ‫و همدلــی هــم توطئــه هــای دشــمنان را ســرکوب‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬عملیات تروریســتی در شــاهچراغ‬ ‫را داعــش برعهــده گرفتــه کــه خــود زیرمجموعــه‬ ‫امریکاســت‪.‬‬ ‫محمــد بیانــی یکــی دیگــر از دانــش امــوزان دبیرســتان‬ ‫معلــم گــرگان هــم گفــت‪ :‬مــا دانــش امــوزان بــا‬ ‫داشــتن باورهــای قلبــی‪ ،‬ایمــان بــه خــدا‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬از‬ ‫خودگذشــتگی و ایثــار در راه رفیقــان شــهیدمان گام‬ ‫برمی داریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای مــا نوجوانــان پذیرفتنــی نیســت‬ ‫کــه کســی بخواهــد بــه یــک حــرم مطهــر و مقــدس‬ ‫در کشــور جســارت کنــد و یقیــن داریــم کــه بــا تقویــت‬ ‫راه شــهدا‪ ،‬پاســخ محکمــی بــه ایــن اهانت هــا داده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا کشــوری کــه نقــش بســیاری‬ ‫در تروریســتی کشــورهای دنیــا از جملــه حادثــه شــیراز‬ ‫دارد‪ ،‬امریکاســت کــه بــا برنامــه ریــزی دقیــق توانســت‬ ‫ایــن حادثــه را رقــم بزنــد و بی رحمانــه کــودک‪ ،‬نوجــوان‬ ‫و زن و مــرد را مــورد هــدف قــرار دهــد‪.‬‬ ‫ایــن دانــش امــوز دبیرســتانی گفــت‪ :‬دشــمنان بــا‬ ‫تحریــم اقتصــادی از جملــه تحریــم دارو بــه خیال خام‬ ‫خــود می خواهــد مــردم را از نظــام ناامیــد کنــد امــا ان‬ ‫هــا هنــوز ایرانــی هــا را بــه طــور کامــل نشــناختند‪.‬‬ ‫بیانــی افــزود‪ :‬بــا شــعار زن‪ ،‬زندگــی و ازادی برخی هــا‬ ‫را فریــب دادنــد ولــی نوجوانــان اجــازه ادامــه ایــن ‬ ‫اشــوب ها راه ان هــا نــداده و دســت در دســت یکدیگــر‬ ‫توطئــه انهــا را خنثــی می کنیــم‪.‬‬ ‫دانش اموزان فریب توطئه دشمنان را نمی خورند‬ ‫محمدعــارف پــروار دانــش امــوز پایــه دهــم ایــن‬ ‫دبیرســتان هــم گفــت‪ :‬دانــش امــوزان‪ ،‬اینــده ســازان‬ ‫کشــور هســتند و بــا افزایــش علــم‪ ،‬اگاهــی و بینــش‬ ‫سیاســی راه شــهیدان دانــش امــوز را ادامــه داده و‬ ‫فریــب توطئــه دشــمنان را نخواهنــد خــورد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمنان اســام بداننــد مــا بایــاری خــدا‬ ‫همیشــه ســربلند و پیــروز بــوده و بــه راحتــی بــا انــان‬ ‫اســام مبــارزه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســناریوی اغتشاشــات اخیــر را‬ ‫دشــمنان برنامــه ریــزی هــای کردنــد و در ان برخــی‬ ‫افــراد بــا تحریــک و هیجانــات فریــب خــورده و‬ ‫زمینه ســاز حادثــه تروریســتی اخیــر شــدند‪.‬‬ ‫پــروار افــزود‪ :‬هموطنــان در جنــگ تحمیلــی از خــاک‬ ‫وطــن دفــاع کردنــد کــه از جملــه انهــا ‪ ۳۶‬هــزار دانــش‬ ‫اموز بودند که با معرفت و غیرت نگذاشــتند دشــمن‬ ‫پــا درخــاک ایــران بگــذارد و از هــر اتفــاق بدی جلوگیری‬ ‫کردنــد کــه مــا نوجوانــان هــم راه ان هــا را ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬دانــش امــوزان بــا افزایــش علــم و‬ ‫اگاهــی می تواننــد کشــور را بــه اوج پیشــرفت برســانند‬ ‫و بــا تحــوالت چشــمگیر بــه رســالت خــود در مقابــل‬ ‫خــون شــهیدان شــاهچراغ‪ ،‬هشــت ســال دفــاع‬ ‫مقــدس و انقــاب عمــل کننــد‪.‬‬ ‫دانش امــوزان گرگانــی‪ :‬راه همکالســی های شــهید‬ ‫حادثــه شــاه چراغ را ادامــه می دهیم‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!