روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 625 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 625

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 625

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 625

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪120 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 10‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/01-‬نوامبر‪ /06-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪625 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫الوئه ورا؛‬ ‫کم توقع اما پردرامد‬ ‫‪3‬‬ ‫ارز اوری‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون دالری‬ ‫از صادرات میگو‬ ‫در گلستان‬ ‫واکسینه شدن ‪۶۰‬‬ ‫هزار راس دام ‬ ‫عشایرمانه وسملقان‬ ‫همونی باشیم‬ ‫که می خواهیم‬ ‫فرزندمان باشد!‬ ‫‪4‬‬ ‫اقدام مثبت و تاثیرگذار‬ ‫بسته‪۱۰‬بندی حمایت‬ ‫از بازار سرمایه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وب سایت ورد پرس‬ ‫را چگونه می توان‬ ‫از حمالت سایبری‬ ‫ایمن کرد؟‬ ‫رسانه و تاثیرات روانی ان در جامعه‪‎!! ‎‬‬ ‫دکتر«سجاد نامور»‬ ‫طــی چنــد روز گذشــته وقایعــی رخ داد کــه باعــث شــد تــا دشــمنان ملــت ایــران از ایــن اب گل الــود بــه دنبــال ماهــی گیری‬ ‫‏باشن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫دشــمنان ملــت ایــران همــواره و در طــول تاریــخ بــه دنبــال فتنــه انگیــزی و ضربــه زدن بــه پیکــره انقــاب و کشــور اســامی‬ ‫ایــران‏بــوده و هســتند و اتــش ایــن کینــه هــا هیــچ گاه خامــوش نشــده و نخواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫دشــمنان در روزهــای گذشــته بــا ســوء اســتفاده از جوانــان و نوجوانــان کشــور قصــد داشــتند تــا ضمن ضربه زدن بــه اموال‬ ‫‏عمومــی از ایــران اســامی یــک ســوریه و یــا لیبــی بســازند‪ ،‬امــا بــا هوشــیاری مــردم والیــت مــدار و بیــداری اســامی کــه‬ ‫همــواره‏مــد نظــر مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) بــوده‪ ،‬بــه اهدافشــان نرســیدند و هیــچ گاه نیــز نخواهنــد رســید‪.‬‏‬ ‫ایــن اولیــن و اخریــن فتنــه نبــوده و نیســت‪ ،‬مــردم مــا در طــول تاریــخ نشــان دادنــد کــه با جــان و دل در مقابل این فتنه ها‬ ‫‏ایســتادگی کردند و یک بار دیگر مشــت محکمی بر دهان دشــمنان و یاوه گویان اســتکباری زدند‏‪.‬‬ ‫نظــام اســتکباری چنــدی پیــش شــعار ازادی را بــا دســتمال بنفــش‪ ،‬پیراهــن عثمــان قــرار داد و امــروز هم با ســوء اســتفاده‬ ‫از‏مــرگ یــک دختــر‪ ،‬شــعار زن زندگــی ازادی را بــر ســر نیــزه گذاشــت و تــاش کــرد تــا ملــت و کشــور را دچــار گسســتگی و‬ ‫نــا امنــی‏کنــد‪ ،‬امــا دریــغ از اینکــه ایــن کشــور فرزنــدان غیــوری دارد کــه بــرای دفــاع از ارمــان هــای ایــن انقــاب و امنیتــی کــه‬ ‫امــروز موجــب‏حســرت خیلــی از کشــورهای دنیــا اســت‪ ،‬جــان خــود را مــی دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرزنــدان ایــن کشــور از ابتــدای انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی از مــرد و زن گرفتــه تــا کوچــک و بــزرگ‪ ،‬همگــی پــا بــه‬ ‫میــدان‏گذاشــتند و از انقــاب و ایــران اســامی دفــاع کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن کشــور ‪ 43‬ســال اســت کــه خــار چشــم دشــمنان شــده و همیــن موضــوع نیــز باعــث مــی شــود تــا دشــمنان مــا نــه تنها‬ ‫امــروز‏بلکــه هــر روز و هــر ســال بــه دنبــال راهــی بــرای نفــوذ بــه کشــورمان را پیــدا کننــد‏‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی حضــرت ایــت اللــه العظمــی امــام خامنــه ای عزیــز (مد ظله العالی) بــرای هر یــک از ایرانیان قوت‬ ‫قلــب‏اســت و امــروز حضــور بــا برکــت حضــرت اقــا باعــث شــده تــا دشــمنان نتواننــد راهــی را بــرای نفــوذ پیــدا کننــد‪ ،‬گرچــه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دشــمن از‏شــدت عصبانیــت راهــی جــز تحریــم نــدارد امــا بــاز هــم ایــن ملــت نشــان داده کــه در شــرایط تحریم هــم در کنار‬ ‫هــم هســتند و بــا‏وجــود مشــکالت هیــچ گاه دســت از خیمــه والیــت بــر نخواهند داشــت‏‪.‬‬ ‫امــا موضوعــی کــه باعــث مــی شــود تــا ایــن گونــه اغتشاشــات و مــوارد‪ ،‬بــزرگ جلــو کنــد بحــث رســانه اســت‪ ،‬رســانه هــای‬ ‫‏بیگانــه در ایــن وضعیــت بــه وجــود امــده‪ ،‬هجــم اغشاشــات را بــزرگ اعــام مــی کننــد و تمــام تالششــان ایــن اســت کــه‬ ‫ضمــن بــه‏ثمــر رســاندن اهــداف کشــور هــای اســتکباری اقداماتــی را نیــز بــر علیــه حافظــان امنیــت و جان برکفــان انتظامی‬ ‫کشــور رقــم‏بزننــد‪ ،‬امــا وظیفــه مــا بــه عنــوان خبرنــگار و رســانه چیســت‏‪:‬‬ ‫‏‪ -‬انتشــار اخبــار مثبــت و اثــر گــذار رفتــار پلیــس ماننــد امانــت داری‪ ،‬خدمــت گــذاری بــی منــت‪ ،‬رافــت اســامی پلیــس در‬ ‫برخــورد‏بــا مــردم‏‬ ‫‏‪ -‬انتشــار گســترده اخبــار‪ ،‬تصاویــر و کلیــپ هــای مربــوط بــه فعالیــت هــا و ماموریــت هــای جــاری پلیــس بــرای تلطیف جو‬ ‫روانــی‏جامعه‏‬ ‫‏‪ -‬استفاده از مداخالت روانشناختی و ظرفیت افراد خبره و تاثیر گزار جامعه به منظور برانگیختن روحیه دینی مردم‬ ‫‏‪ -‬اســتفاده مثبــت از تصاویــر ضبــط شــده توســط دوربیــن هــای البســه پلیــس کــه در جریــان اغتشاشــات مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار‏گرفتــه انــد‏‬ ‫‏‪ -‬انتشــار اخبــار و تصاویــر مربــوط بــه برخــورد مناســب و قاطــع بــا عوامــل اصلــی اغتشــاش و ضربــه زننــدگان بــه امــوال‬ ‫عمومــی‏کــه خوشــحالی و رضایتمنــدی مــردم را بــه دنبــال دارد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬بــا توجــه بــه اینکــه در جریانــات اغتشاشــات اخیــر‪ ،‬هــدف لیدرهــا هدایــت اغتشاشــگران بــه ســمت درگیــری هــای‬ ‫فیزیکــی‪،‬‏اتــش زدن‪ ،‬تخریــب امــوال عمومی‪،‬غــارت کــردن و از همــه مهمتــر ضــرب و شــتم پلیــس بــود الزم اســت تــا در‬ ‫ایــن رابطــه اقدامــات‏فرهنگــی و اطــاع رســانی درســت و دقیــق بــه مــردم صــورت گیــرد تــا فریــب دشــمنان را نخورنــد‏‪.‬‬ ‫و در نهایــت حضــور میدانــی و مســتمر اصحــاب رســانه در ســطح جامعــه بــه منظــور انعــکاس درســت وقایــع بــه مــردم‬ ‫انقالبــی ‏‪.‬‬ ‫ایــن موضوعــات کــه عنــوان شــد تنهــا گوشــه ای از اقداماتــی اســت کــه مــی شــود توســط خبرگــذاری پلیــس و ســایر‬ ‫رســانه‏های ســطح کشــور انجــام شــود تــا رســانه هــای بیگانــه کــه دروغ گویــی را ســرلوحه کارخــود قــرار داده انــد‪ ،‬بــه اهداف‬ ‫پلیــد‏شــان نرســند‏‪.‬‬ ‫جملــه پایانــی ایــن اســت کــه پلیــس خدمتگــذار‪ ،‬همــواره ثابــت کــرده اســت کــه بــه هیــچ وجــه اجــازه نمــی دهــد تــا امنیت‬ ‫و‏ارامــش شــهروندان جامعــه دچــار اختــال شــود حتــی اگــر ایــن مهــم بــه قیمــت از دســت دادن جانــش تمــام شــود‏‪.‬‬ ‫تهیه و تنظیم ‪ :‬سرهنگ دوم دکتر«سجاد نامور» معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان‏شمالی‏‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪625‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫ملک شاهکویی‪:‬‬ ‫ماموریت انقالب اسالمی‬ ‫پایان پذیر نخواهد بود‬ ‫مراســم تودیــع و معارفــه فرمانــده ســپاه ناحیــه‬ ‫گــرگان در حســینیه عاشــقان ثاراللــه شهرســتان‬ ‫گــرگان برگــزار و ســرهنگ فرامــرز دیلــم بــه عنــوان‬ ‫فرمانــده جدیــد ســپاه ناحیــه گــرگان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫اییــن تودیــع و معارفــه فرمانــده ســپاه ناحیــه‬ ‫گــرگان در حســینیه عاشــقان ثاراللــه شهرســتان‬ ‫گــرگان برگــزار شــد‪ .‬در ایــن مراســم از خدمــات‬ ‫ســرهنگ وحیــد فخرالدیــن تقدیــر و ســرهنگ‬ ‫فرامــرز دیلــم بــه عنــوان فرمانــده جدیــد ســپاه‬ ‫ناحیــه گــرگان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار علــی ملــک شــاهکویی فرمانــده ســپاه نینــوا‬ ‫اســتان گلســتان در مراســم اییــن تودیــع و معارفــه‬ ‫کــه بــا حضــور فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان و‬ ‫جمعــی از مســووالن در حســینیه عاشــقان ثاراللــه‬ ‫شهرســتان گــرگان برگــزار شــد‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫وحیــد فخرالدیــن ســرمایه ای ارزشــمند در ســپاه‬ ‫ناحیــه گــرگان بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬حضــور گســترده مــردم در‬ ‫ایــن حســینیه نشــان از راضــی بــودن انهــا از فرمانــده‬ ‫پرتــاش شــان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ماموریــت انقــاب اســامی تمــام‬ ‫شــدنی نیســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬دشــمن در تــاش اســت‬ ‫بــا ایجــاد فتنــه کشــور را از هــم بپاشــاند کــه قطعــا‬ ‫شکســت خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان در مراســم تودیــع و‬ ‫معارفــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬در فتنــه اخیــری کــه چنــد‬ ‫روزی کشــور درگیــر ان اســت شــاهد هســتیم کــه‬ ‫دشــمن جنــگ ترکیبــی علیــه انقــاب اســامی را اغــاز‬ ‫کــرده و بــه حــول و قــوه الهــی بــا عــزت و اقتــدار از ایــن‬ ‫مرحلــه عبــور خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ملــک شــاهکویی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــروزی از ان‬ ‫ماســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬حــق و باطــل همیشــه وجــود‬ ‫دارد و چــون قطعــا پیــروزی از ان ملــت شــهید پــرور‬ ‫انقــاب اســامی اســت‪.‬‬ ‫وحیــد فخرالدیــن فرمانــده پیشــین ســپاه ناحیــه‬ ‫گــرگان نیــز اظهــار کــرد‪ :‬عمــر فتنــه اخیــر کوتــاه اســت‬ ‫زمانــی کــه روســری هــا توســط برخــی نــادان هــا بــاد‬ ‫خــورد و رفــت چادرهــا در شــاهچراغ خونــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا محکــوم کــردن جنایــات تروریســتی در شــیراز‬ ‫گفــت‪ :‬افــرادی کــه اگاهانــه و یــا نااگاهانــه اب در‬ ‫اســیاب دشــمن ریختنــد در ایــن جنایــات شــریک‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫فخرالدیــن تصریــح کــرد‪ :‬فتنه گــران و اغتشــاش‬ ‫گــران خــس و خاشــاکی بیــش نیســتند و بــه زودی‬ ‫روســیاهی انــان در تاریــخ ایــران ثبــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه عملکــرد ســپاه ناحیــه گــرگان اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬یکــی از مــاک هــای ارزیابــی‪ ،‬اشــراف و‬ ‫فرماندهــی ســپاه اســت کــه خوشــبختانه ناحیــه‬ ‫گــرگان حائــز رتبــه اول و دوم در اســتان گلســتان‬ ‫را بــه خــود اختصــاص دادیــم کــه ایــن موفقیــت‬ ‫جــز بــا تــاش بســیجیان و فرماندهــان پایــگاه هــا و‬ ‫حوزه هــای مقاومــت هســتیم‪.‬‬ ‫ســرهنگ فرامــرز دیلــم فرمانــده جدیــد ســپاه ناحیــه‬ ‫گــرگان نیــز گفــت‪ :‬اعتقــاد دارم با وجود این مجموعه‬ ‫پرتــاش بتوانیــم تمــام ماموریــت هــا را بــه خوبــی‬ ‫پشــت ســر بگذاریــم و افتخاراتــی کــه ســپاه گــرگان‬ ‫تاکنــون کســب کــرد را منســجم نگــه داشــته و بــر‬ ‫افتخاراتــش بیافزاییــم‪.‬‬ ‫فرامــرز دیلــم بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره ‪ ۳۶‬هــزار‬ ‫شــهید دانــش امــوز ابــراز کــرد‪ :‬گرامــی مــی داریــم‬ ‫نــام و یــاد ســه شــهید کــه در اغتشاشــات و حادثــه‬ ‫دلخــراش حضــرت احمدبــن موســی اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫وی از بســیج بــه عنــوان مجموعـه ای خــاق‪ ،‬ایثارگر‪،‬‬ ‫مردمــی و مســوولیت پذیــر یــاد کــرد و افــزود‪ :‬هــدف‬ ‫بســیج امیدافرینــی در جامعــه اســت بســیج بــا‬ ‫تعامــل و هــم افزایــی می توانــد تمــام موانــع را از ســر‬ ‫راه بــردارد و تمــام ماموریــت هــا را بــه نحــو احســنت‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ وحیــد فخرالدیــن فرمانــده پیشــین ســپاه‬ ‫ناحیــه گــرگان بــا کارنام ـه ای چهــار ســاله از خدمــات‬ ‫ارزشــمندی همچــون ســاخت ‪ ۳۱‬خانــه محــروم‪،‬‬ ‫بازســازی ‪ ۸۲‬خانــه محــروم‪ ،‬بازســازی ‪ ۱۱۴‬ســرویس‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬بازســازی ‪ ۹‬خانه عالم‪ ،‬افتتاح ســه جاده‬ ‫بیــن مــزارع‪ ،‬توزیــع ‪ ۱۲۱‬هــزار بســته کمــک معیشــتی‬ ‫بیــن نیازمنــدان و کســانی کــه در حادثــه کرونــا بــا‬ ‫مشــکل مواجــه شــدند‪ ،‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از دیگــر فعالیت هــای ســپاه ناحیــه گــرگان‬ ‫می تــوان بــه بازســازی ‪ ۱۵‬مســجد‪ ،‬بازســازی ‪۱۶‬‬ ‫مدرســه و ‪ ۶‬خانــه بهداشــت‪ ،‬اســفالت ســه روســتا‬ ‫و همچنیــن ابرســانی هشــت روســتای شهرســتان‬ ‫گــرگان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫جوالن ماهی های بی کیفیت‬ ‫در بازار گلستان‬ ‫نظارتــی بــر کیفیــت و قیمــت ماهــی در بــازار وجود نــدارد‪ ،‬برخی‬ ‫از پــرورش دهنــدگان ماهــی در اســتخرهای دومنظــوره فاقد اب‬ ‫اســتاندارد و مجــوز الزم‪ ،‬فعالیــت می کننــد کــه شــرایط بــازار را‬ ‫بــرای پــرورش دهنــدگان واقعــی ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ارز اوری‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون دالری‬ ‫از صادرات میگو‬ ‫در گلستان‬ ‫همیشــه گلســتان بــه عنــوان اســتانی بــا ظرفیــت بــاال در‬ ‫زمینــه پــرورش و تولیــد ابزیــان و ماهیــان گوناگــون مطــرح‬ ‫بــوده اســت‪ .‬برخــورداری از منابــع ابــی مطمئــن و وجــود‬ ‫بســترهای الزم بــرای ابــزی پــروری توانمنــدی هــای ایــن‬ ‫منطقــه را در زمینــه رونــق اقتصــادی و اشــتغالزایی به شــدت‬ ‫بــاال بــرده اســت‪.‬‬ ‫پــرورش میگــو در چندیــن هــزار هکتــار الگــون‪ ،‬ده هــا مزرعه‬ ‫پــرورش ماهیــان قــزل اال در مناطــق باالدســتی و مــزارع‬ ‫پــرورش ماهــی کپــور‪ ،‬فیتوفــاک و امــور در مراتــع شــمال‬ ‫اســتان از جملــه فعالیت هــای حــوزه ابزی پــروری بــوده و‬ ‫پــرورش ماهیــان خاویــاری هــم در یکــی دو ســال اخیــر بــه‬ ‫ان اضافــه شــده اســت عالرغــم فعالیــت هــای انجــام شــده‬ ‫گلســتان نتوانســته از ظرفیت ذخایر شــیالتی خود اســتفاده‬ ‫و تحــول درامــدی بــرای ســاحل نشــینان خــود فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫کیفیــت بــاالی گوشــت و خاویــار اســتحصالی از دریــای خــزر‬ ‫و خلیــج گــرگان بــه ویــژه از نــوع اوزون بــرون و قزلبــاش‬ ‫فرصــت مغتنمــی اســت تــا با تولید و فــراوری خاویــار ارزاوری‬ ‫گلســتان از ایــن برنــد بین المللــی افزایــش یابــد امــا شــرایط‬ ‫نامناســب خلیــج گــرگان مانــع از پیشــرفت شــیالت گلســتان‬ ‫شــده اســت کــه پــرورش ماهــی در قفــس را بــا مشــکل روبــه‬ ‫رو کــرده اســت‬ ‫اســماعیل جبــاری اظهــار کــرد‪ :‬بــه دلیــل نامناســب بــودن‬ ‫شــرایط خلیــج گــرگان و پســروی اب دریــا‪ ،‬بــرای پــرورش‬ ‫ماهیــان در قفــس بــا چالــش روبــه رو بــوده ایــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان افــزود‪ :‬در شــش مــاه ابتدایــی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه دلیــل مســدود بــودن ارتبــاط دریایــی فعالیــت‬ ‫در حــوزه پــرورش ماهیــان در قفــس نداشــته ایــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بازگشــایی مســیر خواجــه نفــس‪ ،‬امســال‬ ‫بــرای اولیــن بــار پــرورش ماهــی قــزل اال و ماهیــان خاویــاری‬ ‫را در قفــس خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫جبــاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬ظرفیــت اســمی پــرورش ماهــی‬ ‫قزل اال در قفس در اســتان ســه هزار تن اســت که امســال‬ ‫‪ ۳۰۰‬تــن برداشــت خواهــم داشــت‪.‬‬ ‫وی ضمــن بیــان ایــن موضــوع کــه ســطح زیرکشــت میگو در‬ ‫اســتان هــزارو ‪ ۵۴۰‬هکتــار اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬پیــش بینی می‬ ‫شــود ســه هــزار تــن میگــو از مزارع برداشــت شــود‪.‬‬ ‫جبــاری بیــان کــرد‪ :‬از صادرات میگــو حداقل ‪ ۱۵‬میلیون دالر‬ ‫ارزاوری برای اســتان داشــته ایم‪.‬‬ ‫جوالن ماهی های بی کیفیت در بازار گلستان‬ ‫نظارتــی بــر کیفیــت و قیمــت ماهــی در بــازار وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫برخــی از پــرورش دهنــدگان ماهــی در اســتخرهای دومنظــوره‬ ‫فاقــد اب اســتاندارد و مجــوز الزم‪ ،‬فعالیــت می کننــد که شــرایط‬ ‫بــازار را بــرای پــرورش دهنــدگان واقعــی ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫محمــود فالحــی اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫تولیــد ماهــی در مــزارع بــدون پروانــه و مجــوز پــرورش‬ ‫داده مــی شــوند و هیــچ نظارتــی بــر فعالیــت ایــن واحدهــا‬ ‫نمی شــود و بــه راحتــی ماهــی بــدون کیفیــت و بــا قیمــت‬ ‫پاییــن در بــازار عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن تولیــد کننــده ماهــی افــزود‪ :‬برخــی افــراد در چــاه هــای‬ ‫کشــاورزی مشــغول پــرورش ماهــی هســتند و متاســفانه‬ ‫همیــن ماهــی هــا در بــازار عرضــه مــی شــود کــه بــه دلیــل‬ ‫قیمــت پاییــن‪ ،‬متقاضــی بیشــتری را جــذب مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه اســتانداردهایی ماننــد پاکیزگــی‬ ‫اب الزمــه پــرورش ماهــی اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫درصــد ماهــی کــه در بــازار گلســتان عرضــه مــی شــود تولیــد‬ ‫چــاه هــای دو منظــوره کشــاورزی اســت کــه هیچگونــه‬ ‫اســتانداردی بــرای پــرورش ماهــی را ندارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فالحــی‪ ،‬علــت عمــده ایــن معضــات در پــرورش‬ ‫ماهــی ایــن اســت کــه وزرات جهادکشــاورزی رغبتــی بــه‬ ‫برندســازی و درجــه بنــدی کیفیــت محصــوالت نــدارد‪.‬‬ ‫وی ضمــن بیــان ایــن موضــوع کــه بایــد محصــوالت بــی‬ ‫کیفیــت از ســبد مصــرف کننــده حــذف شــوند‪ ،‬یاداورشــد‪:‬‬ ‫کیفیــت ماهــی اولولیــت تولیــد اســت بــه ایــن ترتیــب بــرای‬ ‫ارتقــا ســطح کیفیــت بایــد قــدم برداشــت‪.‬‬ ‫زیرساخت ؛ دغدغه تولیدکنندگان‬ ‫پــرورش میگــو گمیشــان‪ ،‬هــر چنــد در ســالیان اخیــر بــا‬ ‫فــراز و فرودهایــی روبــرو بــوده امــا اســیب شناســی و ترمیــم‬ ‫زیرســاخت ها می توانــد بخــش زیــادی از دغدغه هــای‬ ‫اقتصــادی مرزنشــینان گلســتان را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫زیرســاخت هایــی نظیــر بــرق‪ ،‬اب و جــاده اگــر بــه درســتی‬ ‫ماسک بهترین صالح برای‬ ‫پیشگیری از شیوع انفوالنزا‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه فــرا رســیدن‬ ‫فصــل ســرما و شــیوع عفونت هــای ویروســی ماننــد کرونــا و انفلوانــزا‪ ،‬اســتفاده از ماســک‬ ‫می توانــد تــا حــد زیــادی از ابتــا بــه ایــن بیماری هــا‪ ،‬پیشــگیری کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬محمدرضا اکبری‪ ،‬معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بــا شــروع فصــل ســرما شــاهد بــروز بیماری هایــی ماننــد انفلونــزا و ســرماخوردگی همــراه‬ ‫بــا کرونــا در کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬انفلوانــزای انســانی در مناطــق معتــدل و معمــوال در ماه هــای ســرد ســال رخ می دهــد‬ ‫و از فــردی بــه فــرد دیگــری از طریــق عطســه‪ ،‬ســرفه یــا تمــاس بــا ســطوح الــوده منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی افزود‪ :‬ویروس انفلوانزای فصلی‬ ‫فراهــم شــود در راندمــان تولیــد نقش بســزایی داشــته باشــد‬ ‫در ایــن خصــوص حســن علــی دیانــی پــرورش دهنــده میگــو‬ ‫در گلســتان بیــان کــرد‪ :‬اســتفاده از بــرق میــزان برداشــت‬ ‫محصــول را تــا چهــار برابــر افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عــدم دسترســی پــرورش دهنــدگان ابــزی‬ ‫بــه بــرق از معضــات ایــن حــوزه اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در شهرســتان‬ ‫گمیشــان چهــار هــزار هکتــار مزرعــه پــرورش ابزیــان دارای‬ ‫چهــار فــاز قــراردارد امــا فقــط یــک فــاز دارای بــرق اســت‪.‬‬ ‫دیانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن مــزارع ســاالنه بیش از ســه‬ ‫هــزار تــن میگــو برداشــت می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــیل ابــزی گلســتان بیــان کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫اینکــه پــرورش دهنــدگان بــا اطمینان بیشــتر فعالیت خــود را‬ ‫ادامــه بدهنــد بایــد زیرســاخت هــا بــا کیفیــت بهتــری فراهــم‬ ‫شــود تــا ســرمایه گــذار بــا اســودگی حضــور پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اســتفاده از بــرق در پــرورش میگــو‬ ‫ضــرورت دارد زیــرا ســبب کاهــش هزینــه هــای تولیــد‬ ‫و هــم چنیــن ســبب افزایــش رفاهــی پرنســل در حــال‬ ‫فعالیــت در مــزارع مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــیل ابــزی گلســتان یــاد اورشــد‪:‬‬ ‫متاســفانه در اســتان بــا توجــه بــه ظرفیت مزارع‪ ،‬بــرق توزیع‬ ‫نمــی شــود ایــن در حالــی اســت کــه اســتفاده از بــرق بهینــه‬ ‫تریــن راه ممکــن در پــرورش ابزیــان اســت‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه یــاداور شــد‪ :‬در همــه جــای جهــان مرســوم‬ ‫اســت کــه حداقــل تغذیــه جمعیــت ذخیــره شــود‪ ،‬بــا پــرورش‬ ‫ابزیــان مــی تــوان در ایــن امــر مهــم نقشــی بســزا داشــت‪.‬‬ ‫پیش بینی ارزاوری ‪ ۱۵‬میلیون دالری میگو‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان هــم بــا اشــاره بــه فصل برداشــت‬ ‫میگــو در اســتان گفــت‪ :‬تاکنــون دو هــزار و ‪ ۴۰۰‬تـُـن میگــو‬ ‫از ســایت پرورشــی گمیشــان برداشــت شــده و عملیــات‬ ‫برداشــت تــا هفتــه دیگــر ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ت ســه هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫اســماعیل جبــاری از پیــش بینــی برداشـ ِ‬ ‫تــن میگــو از ســطح ‪ ۱۰۰‬مزرعــه موجــود خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۷۰‬درصــد محصــول برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از پــاک بــودن مــزارع از بیمــاری و نظــارت کامــل‬ ‫دامپزشــکی خبــرداد و بیــان کــرد‪ :‬میگوهــای برداشــت شــده‬ ‫در هفــت مرکــز بــا ظرفیــت روزانــه ‪ ۱۰۰‬تن‪ ،‬عمــل اوری و برای‬ ‫صــادرات امــاده می شــود‪.‬‬ ‫جبــاری بیــان کــرد‪ :‬امســال برنامه ریــزی شــده تــا دو هــزار ت ُن‬ ‫از میگــوی تولیــدی گلســتان روانــه بازارهــای جهانــی شــود که‬ ‫ایــن میــزان حــدود ‪ ۱۵‬میلیــون دالر ارزاوری خواهد داشــت‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهــار کــرد‪ :‬بــا پیگیــری هــای انجــام شــده‬ ‫مشــکالت زیرســاختی پــرورش ابــزی در گلســتان بــه زودی‬ ‫رفــع خواهــد شــد و همچنیــن شــرایط پــرورش ماهــی بــرای‬ ‫تولیدکننــدگان مســاعد مــی شــود‪.‬‬ ‫می توانــد ســبب بیمــاری خفیــف تــا شــدید و حتــی مــرگ بخصــوص در افــراد پرخطــر شــود‪،‬‬ ‫ایــن افــراد شــامل زنــان بــاردار‪ ،‬افــراد پیــر و کــودک‪ ،‬افــراد دارای نقــص ایمنــی و افــراد دارای‬ ‫بیماری هــای مزمــن زمین ـه ای اســت‪.‬‬ ‫اکبــری عنــوان کــرد‪ :‬ویروس هــای انفلوانــزای فصلــی می تواننــد بطــور مــداوم هرســاله‬ ‫بیمــاری ایجــاد کننــد بدیــن معنــی کــه امــکان دارد مــردم چندیــن بــار بــه ایــن ویــروس الــوده‬ ‫و بیمــار شــوند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص انفلوانــزای فصلــی گفــت‪ :‬بدلیــل انکــه اکثریت جمعیت به ایــن ویروس های‬ ‫جدیــد ایمنــی ندارنــد و بخــش زیــادی از مــردم الــوده می شــوند‪ ،‬بعضــی از پاندمی هــا ممکــن‬ ‫اســت منجــر بــه بیمــاری شــدید شــود در حالیکــه بعضــی دیگــر ممکــن اســت منجــر بــه الودگــی‬ ‫خفیــف جمعیتی شــوند‪.‬‬ ‫اکبــری در ادامــه بــه وضعیــت انفلونــزای فصلــی اشــاره و تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه فرا رســیدن‬ ‫فصــل ســرما و بازگشــایی مــدارس و مراکــز تجمعــی و احتمــال شــیوع بیمــاری انفلونــزا کــه یــک‬ ‫بیمــاری حــاد دســتگاه تنفســی اســت کــه بــا تــب‪ ،‬ســردرد‪ ،‬درد عضالنــی‪ ،‬تعریــق‪ ،‬اب ریــزش‬ ‫بینــی‪ ،‬گلــو درد و ســرفه خــود را نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی افزود‪ :‬از نشــانه های بارز انفوالنزا‬ ‫بــر خــاف بیمــاری ســرماخوردگی و کرونــا‪ ،‬شــروع عالیــم ایــن بیماری به طور ناگهانی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســرعت انتشــار و همه گیــری ویــروس بــاال اســت و عــوارض ان ذات الریــه‬ ‫ویروســی یــا باکتــری اســت‪ ،‬در خصــوص راه هــای پیشــگیری از ابتــا بــه انفلونــزا اظهــار کــرد‪ :‬رعایت‬ ‫بهداشــت فــردی‪ ،‬شســت و شــوی مرتــب دس ـت ها بــا اب و صابــون‪ ،‬رعایــت فاصلــه فیزیکــی‪،‬‬ ‫اســتفاده از ماســک و عــدم مراجعــه بــه مکان هــای تجمعــی از راه هــای پیشــگیری اســت‪.‬‬ ‫اکبــری تاکیــد کــرد‪ :‬فــرد مبتــا بــه انفلونــزا بایــد تــا زمــان بهبــودی در خانــه قرنطینــه شــده و‬ ‫اســتراحت نمایــد تــا بهبــودی ســریعتر حاصــل و از انتشــار ویــروس در جامعــه پیشــگیری شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ایــن مــدت نبایــد بــه هیــچ عنــوان خودســرانه انتــی بیوتیــک مصــرف‬ ‫کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬البتــه راه دیگــر پیشــگیری از ابتــا تزریــق واکســن انفوالنــزا بــوده که توصیه می شــود‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 10‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪625‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫الوئه ورا؛ کم توقع‬ ‫چگونه ایده های نو‬ ‫خلق کنیم؟‬ ‫اما پردرامد‬ ‫الوئــه ورا گیاهــی کــم توقــع اســت کــه نیــاز بــه‬ ‫ابیــاری کمــی دارد و در فصــول مختلــف ســال قابــل‬ ‫رشــد و برداشــت محصــول اســت‪ ،‬همچنیــن عــدم‬ ‫نیــاز بــه کــود و ســموم شــیمیایی از نــکات بــارز ایــن‬ ‫گیــاه اســت‪ .‬از ژل بــرگ الوئــه ورا در صنایــع مختلفــی‬ ‫همچــون ارایشــی و بهداشــتی‪ ،‬نوشــیدنی ها و‪...‬‬ ‫اســتفاده می شــود و مردمــان کشــورهای اروپایــی‬ ‫و اســیای میانــه از طرفــداران پروپاقــرص الوئــه ورا‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬فاطمــه عبــدی‪ :‬الوئــه ورا یــک گیــاه‬ ‫چندســاله از تیــره لیلیاســه و بــه خانــواده سوســن تعلــق‬ ‫داشــته و در لغــت بــه معنــای مــاده تلــخ درخشــان اســت‪.‬‬ ‫گیــاه الوئــه ورا بــا ریشــه های منشــعب بــا تولیــد ســاقه‬ ‫حقیقــی و حســاس و همیشــه ســبز بــا ارتفــاع حــدود ‪ ۶۰‬تــا‬ ‫‪ ۸۰‬ســانتی متــر و شــکلی شــبیه کاکتــوس بــا انــواع مختلــف‬ ‫بــوده و در ایــران بــه صبــر زرد معــروف اســت‪.‬‬ ‫امــروزه یکــی از کاربردتریــن و مفیدتریــن گیاهانــی بــوده کــه‬ ‫در بــرگ هــای ان عصــاره فــراوان وجــود داشــته و در صنایــع‬ ‫دارویــی‪ ،‬غذایــی‪ ،‬ارایشــی و بهداشــتی کاربــرد فــراوان دارد‬ ‫و بــه همیــن ســبب در بیــن کشــاورزان از محبوبیــت خاصــی‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫از ویژگی هــای مثبــت کشــت الوئــه ورا مــی تــوان به بــازار رو‬ ‫بــه رشــد ایــن محصــول‪ ،‬رســیدن بــه تولیــد بــا ســرمایه کــم‪،‬‬ ‫نیــاز بــه ابیــاری کــم‪ ،‬قابلیــت برداشــت محصــول در فصــول‬ ‫مختلــف ســال‪ ،‬عــدم نیــاز بــه اســتفاده از کــود و ســموم‬ ‫شــیمیایی و دارا بــودن مصــارف مختلــف ماننــد پــودر‪ ،‬ژل‪،‬‬ ‫کــرم‪ ،‬لوســیون‪ ،‬کپســول‪ ،‬عصــاره و نوشــیدنی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫گیــاه الوئــه ورا بــه دلیــل دارا بــودن انــواع امینواســیدها و‬ ‫انزیــم هــای ضــروری بــدن‪ ،‬مــواد معدنــی ماننــد کلیســم‪،‬‬ ‫پتاســیم‪ ،‬روی‪ ،‬اهــن‪ ،‬انــواع ویتامیــن ‪ ,c‬ویتامین خانواده ‪B‬‬ ‫ماننــد ‪ E,B1 ,B6,B12‬و غیــره در درمــان بیماریهــای مختلــف‬ ‫کاربــرد داشــته و فــراوری محصــوالت ان در افزایــش ایمنــی‬ ‫بــدن‪ ،‬کاهــش و درمــان التهابــات پوســتی و بهبــود سیســتم‬ ‫گوارشــی و کمــک بــه درمــان دیابــت موثــر اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر کشــت گیــاه الوئــه ورا در کشــور معمــول‬ ‫شــده و این گیاه در اســتان های جنوبی و اســتان گلســتان‬ ‫کشــت می شــود‪ .‬کشــت و پــرورش گیــاه الوئــه ورا بــا شــرایط‬ ‫اب و هوایــی و اقلیــم اســتان گلســتان بســیار ســازگار بــوده‬ ‫و کشــت این محصول در گلســتان به ویژه شــرق گلســتان‬ ‫بســیار مناســب است‪.‬‬ ‫بــه ســراغ اقــای بوجــاری کشــاورز نمونــه گلســتانی در‬ ‫پــرورش گیــاه الوئــه ورا رفتیــم و دربــاره نحــوه کشــت ایــن‬ ‫گیــاه‪ ،‬مزایــا و معایــب‪ ،‬پســتی و بلندی هــای ایــن کار و‬ ‫همچنیــن صنایــع تبدیلــی الوئــه ورا‪ ،‬گفت وگویــی مفصــل‬ ‫ترتیــب دادیــم‪.‬‬ ‫لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد و بفرماییــد کــه چگونــه بــا‬ ‫ایــن گیــاه اشــنا شــدید؟‬ ‫بوجــاری‪ :‬صــادق بوجــاری هســتم‪ ،‬قریــب بــه پنــج ســال‬ ‫در حــوزه کشــت و پــرورش گیــاه الوئــه فعالیــت دارم‬ ‫و بــا گذرانــدن تمــام فــراز و فرودهــا‪ ،‬خوشــبختانه بــه‬ ‫پیشــرفت های خوبــی در ایــن حــوزه رســیدم‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته بــر حســب شــغلی کــه داشــتم بــه‬ ‫کشــورهای اروپایــی ســفر می کــردم و در انجــا متوجــه شــدم‬ ‫محصــوالت مختلــف از فــراوری گیــاه الوئــه ورا بــا برندهــای‬ ‫گوناگــون بــه شــدت رشــد کــرده و مــردم ایــن کشــورها عالقه‬ ‫زیادی به محصوالت ارایشــی و بهداشــتی‪ ،‬نوشــیدنی و ژل‬ ‫ایــن گیــاه دارنــد‪.‬‬ ‫قبل از شروع فعالیت‪ ،‬تحقیقات و مطالعات زیادی در زمینه‬ ‫کشت گیاه الوئه ورا و شرایط اب و هوایی و اقلیم انجام داده‬ ‫و متوجــه شــدم اســتان گلســتان شــرایط بســیار نزدیکــی بــرای‬ ‫رشــد و پــرورش ایــن گیــاه نســبت بــه زادگاهــش دارد‪.‬‬ ‫مزیت کشــت و پرورش گیاه الوئه ورا در اســتان گلســتان‬ ‫نســبت به ســایر اســتان های کشــور چیســت؟‬ ‫بوجــاری‪ :‬اســتان گلســتان شــرایط بســیار خوبــی بــرای‬ ‫کشــت و پــرورش ایــن گیــاه داشــته و بــرگ ایــن گیــاه در‬ ‫اســتان گلســتان نســبت بــه دیگــر اســتان هــای دیگــر نــازک‬ ‫بــوده و ژل تولیــدی ان ضخیــم تــر اســت و ایــن بدلیــل‬ ‫کشــت و پــرورش ایــن گیــاه در اســتان بــه صــورت گلخانـه ای‬ ‫اســت در صورتــی کــه در اســتانهای جنوبــی بــرگ ایــن گیــاه‬ ‫ضخیــم و ژل اســتحصالی ان کمتــر و نازکتــر اســت بنابرایــن‬ ‫ژل تولیــد شــده در اســتان گلســتان بــا کیفیــت تــر بــوده و‬ ‫بــرای مصــارف نوشــیدنی مناســبتر بــوده در حالیکــه بــا توجه‬ ‫بــه اینکــه بــرگ ایــن گیــاه در اســتان هــای جنوبــی بــه دلیــل‬ ‫کشــت در فضــای بــاز تغییــر رنــگ داده و بیشــتر در مصــارف‬ ‫بهداشــتی ارایشــی کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫فعالیــت تولیــد گیــاه الوئــه ورا بــا چــه میــزان و چــه‬ ‫ســرمایه ای اغــاز کردیــد؟‬ ‫بوجــاری‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در زمــان شــروع فعالیــت بنــده‬ ‫فــرد یــا افــرادی در اســتان گلســتان بــه کشــت ایــن گیــاه‬ ‫نپرداختــه بودنــد بنابرایــن نتوانســتم از تجربیــات ایــن افــراد‬ ‫اســتفاده کنم‪ .‬در ابتدا فعالیت با مســاحت ‪ ۲‬هزارمترمربع‬ ‫شــروع کــردم و بــا ازمــون و خطاهــای زیــادی مواجــه بــوده‬ ‫و مشــکالت زیــادی را پشــت ســر گذاشــتم و بعــد از چنــد‬ ‫ســال تجربــه ایــن میــزان فعالیت و کشــت را بــه هفت هزار‬ ‫مترمربــع افزایــش دادم و در چنــد مــاه اینــده یــک هکتــار از‬ ‫اراضــی خــود را بــه تولیــد ایــن گیــاه اختصــاص خواهــم داد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در ســال ‪ ۹۷‬ایــن کار را اغــاز کردم میزان‬ ‫ســرمایه گــذاری ان زمــان قابــل قیــاس بــا شــرایط امــروزی‬ ‫نیســت‪ .‬در ان زمــان بــا توجــه بــه اینکــه ملــک و زمیــن‬ ‫موردنظــر را داشــتم حــدود ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان در ســطح‬ ‫دوهــزارو ‪ ۵۰۰‬مترمربــع در ایــن حــوزه ســرمایه گــذاری شــد‬ ‫کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬میلیــون تومــان بــه عنــوان ســهم اورده بنــده‬ ‫بــود و مابقــی ان را از طریــق تســهیالت بانکــی تهیــه کــردم‪.‬‬ ‫فعالیت هایــی در شهرســتان های مختلــف اســتان‬ ‫در حــوزه کشــت و پــرورش ایــن گیــاه داریــد در ایــن‬ ‫مــورد توضیحــات بیشــتری دهیــد؟‬ ‫بوجــاری‪ :‬در حــال حاضــر در ایــن مجموعه که حضور دارید‬ ‫در روســتای مازیــاران از توابــع شهرســتان رامیــان بــوده کــه‬ ‫ســطح زیرکشــت ایــن گیــاه دوهــزارو ‪ ۵۰۰‬مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫در شهرســتان گنبــدکاووس نیــز ســه هزارمترمربــع ســطح‬ ‫زیرکشــت دارم و در حــال احــداث یــک مزرعــه یــک هکتــار‬ ‫از کشــت ایــن گیــاه در حــوزه شهرســتان ازادشــهر هســتم‪.‬‬ ‫در مــورد نحــوه کشــت‪ ،‬میــزان تولیــد و مــدت زمــان بهــره‬ ‫بــرداری محصــوالت ایــن گیــاه توضیحاتــی بــرای خواننــدگان‬ ‫دهیــد؟‬ ‫بوجــاری‪ :‬نحــوه کشــت ایــن گیــاه بــه صــورت پاجــوش بوده‬ ‫و بنــا بــه نــوع پاجــوش کشــت شــده بــه طــور میانگیــن در‬ ‫مــدت یکســال تــا یکســال و نیــم اولیــن بهــره بــرداری از ایــن‬ ‫گیــاه میســر اســت‪.‬‬ ‫هر چه خاک این گیاه فقیرتر‬ ‫باشد تولید این گیاه‬ ‫با کیفیت تر می شود‬ ‫ایــن گیــاه در ایــن مــدت نیــاز بــه تغذیــه دارد و بــا توجــه‬ ‫بــه کــم توقــع بــودن ایــن گیــاه‪ ،‬نیــاز بــه اســتفاده از هرگونــه‬ ‫ســموم کشــاورزی و کــود نبــوده و تولیــد بــا کیفیــت این گیاه‬ ‫منــوط بــه عــدم اســتفاده از ســموم کشــاورزی اســت‪ .‬هــر‬ ‫چــه خــاک این گیــاه فقیرتــر باشــد تولیــد این گیــاه با کیفیت‬ ‫تــر بــوده و در ایــن مــدت بایــد از ســرما و تابــش مســتقیم‬ ‫افتــاب در امــان باشــد‪.‬‬ ‫در بازدیــد از گلخانــه شــما مشــاهده کردیــم کــه‬ ‫بــرای تامیــن اب گیــاه الوئــه ورا از یــک سیســتم‬ ‫ابیــاری ویــژه و در عیــن حــال خالقانــه اســتفاده‬ ‫کردیــد ان را شــرح دهیــد؟‬ ‫بوجــاری‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه میــزان بــارش بــاران در اســتان‬ ‫گلســتان در فصــل ســرما مناســب بــوده در یــک طراحــی‬ ‫خالقانــه و بــا تجهیــز اســتخر‪ ،‬نــادون هــا‪ ،‬لولــه و پمــپ تمــام‬ ‫ابریزهــای بــاران را بــه ایــن مســیر هدایــت کردیــم که عــاوه بر‬ ‫صرفــه جویــی در میــزان مصــرف اب‪ ،‬جمــع اوری و ذخیــره اب‬ ‫بــاران خواصــی نیــز بــرای رشــد و پــرورش گیــاه الوئــه ورا دارد‪.‬‬ ‫وقتــی اب بــاران در یــک محــل در چنــد مــاه ذخیــره مــی شــود‬ ‫خاصیــت اســیدیته پیــدا کــرده کــه ایــن خاصیت برای رشــد این‬ ‫گیــاه موثــر بــوده و عــاوه بــر ان در ایــن اب جمــع اوری شــده‬ ‫جلبــک و ســبزینه رشــد می کننــ د کــه بهتریــن کــود ارگانیــک‬ ‫بــرای خاکــی کــه در ان گیــاه الوئــه ورا کشــت شــده اســت و این‬ ‫بــه افزایــش کیفیــت محصــول بســیار کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر محصــوالت خــود را چگونــه و بــه‬ ‫چــه اســتان هایی بفــروش می رســانید؟‬ ‫بوجــاری‪ :‬همانطــور کــه مــی دانیــد بیشــترین اســتفاده‬ ‫محصــوالت ایــن گیــاه بصــورت فــراوری و در حــوزه صنایــع‬ ‫تبدیلی اســت‪ .‬متاســفانه در اســتان گلســتان هنوز شــرکت‬ ‫فــراوری و صنایــع تبدیلــی بــرای محصــوالت ایــن گیــاه وجــود‬ ‫نداشــته و بــه تبــع محصــوالت مــا بصــورت خــام فروشــی و‬ ‫فــروش بــرگ ایــن گیــاه اســت و تمرکــز اصلــی مــا در حــال‬ ‫حاضــر بــه همیــن شــکل مــی باشــد‪.‬‬ ‫در استان گلستان هنوز شرکت‬ ‫فراوری و صنایع تبدیلی الوئه‬ ‫ورا وجود ندارد‬ ‫بــرگ هــای تولیــد شــده از گیــاه الوئــه ورا معمــوال بــه‬ ‫اســتانهای اراک‪ ،‬قزویــن‪ ،‬اذربایجــان‪ ،‬تهران‪ ،‬مرکزی‪ ،‬ســاوه‬ ‫و غیــره کــه متقاضــی بیشــتری نســبت بــه دیگــر اســتان هــا‬ ‫دارد ارســال مــی شــود ‪.‬البتــه در گذشــته ایــن بــرگ هــا بــه‬ ‫کشــور عــراق و شــهر اربیــل ایــن کشــور ارســال مــی شــد کــه‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت تمــام شــده محصــول الوئــه ورا‬ ‫بــرای ایــن کشــور از ایــران نســبت بــه کشــور هندوســتان‬ ‫بســیار بــاال بــوده در حــال حاضــر عــراق محصــوالت موردنیــاز‬ ‫خــود را از هندوســتان تهیــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن کشــاورزانی کــه ســازه هــای موردنظــر خــود را‬ ‫بــرای کشــت و پــرورش ایــن گیــاه امــاده کــرده و نیــاز بــه‬ ‫پاجــوش داشــته باشــند‪ ،‬پاجــوش هــای موردنیــاز خــود را‬ ‫گاهــا از مــا تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫میــزان اشــتغالزایی خــود و برنامــه هــای اتــی در‬ ‫حــوزه راه انــدازی فــراوری و صنایــع تبدیلــی گیــاه‬ ‫الوئــه ورا را بیــان کنیــد؟‬ ‫بوجــاری‪ :‬در هــر گلخانــه در شهرســتان هــای احــداث شــده‬ ‫ســه نفــر بــه صــورت دائــم مشــغول بــکار شــده و بــه صــورت‬ ‫فصلــی و در زمــان برداشــت محصــول بنــا بــه مقــدار فــروش‬ ‫محصــوالت بــه طــور میانگیــن روزانــه بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬نفــر‬ ‫اشــتغالزایی مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه راه انــدازی شــرکت فــراوری و صنایــع‬ ‫تبدیلــی ارزش افــزوده ایــن محصــول را چندبرابــر افزایــش‬ ‫مــی دهــد و ســبب اشــتغالزایی خوبــی در منطقــه خواهــد‬ ‫شــد و از طــرف دیگــر بــا راه انــدازی صنایــع تبدیلــی صــادرات‬ ‫ایــن محصــول بــه کشــورهای اروپایــی و اســیای میانــه انجام‬ ‫خواهــد شــد و ســبب تولیــد ثــروت در اســتان گلســتان مــی‬ ‫شــود تــاش داریــم تــا ظــرف یــک تــا یکســال و نیــم اینــده‬ ‫شــرکت فــراوری و صنایــع تبدیلــی در حــوزه تولیــد پــودر‬ ‫ســبز بــرای محصــوالت بهداشــتی و ارایشــی‪ ،‬پــودر ســفید بــا‬ ‫قیمــت بســیار بــاال و تقاضــای زیــاد از داخــل کشــور و دیگــر‬ ‫کشــورهای اروپایی‪ ،‬اســایس و تهیه ژل و تهیه نوشــیدنی‬ ‫ایــن محصــول را راه انــدازی کنیــم‪ .‬اســتاندار گلســتان بــا‬ ‫جدیــت کامــل پیگیــر ایــن موضــوع بــوده و در حــال حاضــر‬ ‫مجــوزات الزم اخــذ شــده و پیــش بینــی مــی شــود در مــدت‬ ‫زمــان اعــام شــده ایــن کارخانــه بــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫بــرای راه انــدازی صنایــع تبدیلــی بــه چــه مقدماتــی‬ ‫نیــاز اســت؟‬ ‫بوجــاری‪ :‬در حــوزه راه انــدازی صنایــع تبدیلــی و شــرکت‬ ‫فــراوری ســرمایه گــذاری زیــادی در حــال انجــام بــوده و بــرای‬ ‫اینکــه بتوانیــم خــام فروشــی را بــه تولید محصوالت فــراوری‬ ‫شــده تبدیــل کنیــم بایــد میــزان تولیــد و کشــت گیــاه الوئــه‬ ‫ورا در اســتان افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه بــا توجــه بــه کــم توقــع بــودن ایــن گیــاه در‬ ‫کشــت و پــرورش ان‪ ،‬اگــر بــه کشــاورزان اســتان گلســتان‬ ‫اطــاع رســانی صحیحــی شــود‪ ،‬ســطح زیرکشــت ایــن‬ ‫محصــول افزایــش پیــدا می کند‪/.‬فــارس‬ ‫«بایــد یــه جــور دیگه بهش نگاه کنیم!»‪« ،‬اید ه جدید‬ ‫الزم داریــم»‪« ،‬بایــد یــه کــم خالقیــت به خــرج بدیم!»‬ ‫در مواجهــه بــا چالش هــای تمام نشــدنی و‬ ‫پیچیــده ای کــه مــدام در حــال تغییرنــد‪ ،‬شــرکت ها‬ ‫و ســازمان ها ســرانجام فهمیده انــد کــه اگــر‬ ‫می خواهنــد در رقابــت بــا دیگــران عقــب نماننــد‪،‬‬ ‫ضــروری اســت کــه مــدام در حــال نــواوری باشــند‬ ‫می تــوان بــا تمریــن خالق تــر شــد‪ ،‬امــا بــا ایــن حــال‬ ‫خیلــی وقت هــا بــه اشــتباه فکــر می کنیــم کــه ایــده‬ ‫هــای نــو و خــوب خودبه خــودی بــه ذهن ادم می رســند‬ ‫چطور به ایده های نو برسیم؟‬ ‫تکنیک هــای تولیــد ایــده معمــوال به ترکیب ایــده های‬ ‫قبلی یا تطبیق دادن انها با شرایط جدید توجه دارند‪.‬‬ ‫یقینــا می شــود بــا همیــن تکنیک هــا بــه نتیجــه رســید؛‬ ‫درهم شکستن الگوهای فکری‬ ‫همــه ی مــا می توانیــم در دام الگوهــای فکــری‬ ‫خاصــی بیفتیــم و فقــط بــه تفکــر در چارچــوب انهــا‬ ‫گرایــش داشــته باشــیم‪ .‬درهــم شکســتن ایــن الگوهــا‬ ‫ذهــن شــما را از باتــاق تکــرار نجــات می دهــد‬ ‫پیش فرض هــا را بــه چالــش بکشــید‪ .‬بــرای هــر‬ ‫موقعیتــی کــه در ان قــرار می گیریــد‪ ،‬یــک ســری‬ ‫پیش فرض هــای کلیــدی در ذهــن شــما وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه چالــش کشــیدن ایــن پیش فرض هــا چشــم تان‬ ‫را بــه دنیــای جدیــدی از راه حل هــا بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫شــکل را جــور دیگــری بیــان کنیــد‪ .‬خیلــی وقت هــا‬ ‫اگــر مســئله را بــه شــکل متفاوتــی مطــرح کنیــد‬ ‫ایده هــای متفاوتــی هــم بــه ذهن تــان می رســد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه نحــوه ی بیــان را عــوض کنیــد از زوایــای‬ ‫مختلــف بــه ان بنگریــد‪ .‬از خودتــان ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫برعکس فکر کنید‪.‬‬ ‫اگــر می بینیــد هیــچ چیــز جدیــدی بــه ذهن تــان‬ ‫نمی رســد‪ ،‬قضیــه را وارونــه کنیــد‪ .‬بــه جــای اینکــه‬ ‫دنبــال راهــی بــرای حــل مشــکل‪ ،‬بهبــود پروســه‬ ‫یــا بهتــر کــردن مســئول باشــید‪ ،‬ایــن بــار ببینیــد‬ ‫چطــور می شــود مشــکلی ایجــاد کــرد‪ ،‬پروســه را‬ ‫بدتــر کــرد یــا کیفیــت محصــول را کاهــش داد‪.‬‬ ‫بــا روش دیگــری مفهــوم را بیــان کنیــد‪ .‬هــوش انســان‬ ‫انــواع مختلفــی دارد؛ امــا بــه دلیــل نامعلومــی وقتــی‬ ‫می خواهیم در محیط کار چالش ها را حل کنیم فقط‬ ‫از قــدرت اســتدالل کالمی مــان اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫ارتباط دادن چیزهای بی ربط به هم‬ ‫بعضی از بزرگ ترین ایده ها هستند که انگار شانسی‬ ‫اتفــاق افتاده انــد‪ .‬صدایــی بــه گــوش ادم می رســد‪،‬‬ ‫صحن ـه ای بــه چشــمش می خــورد و بعــد بــدون اینکــه‬ ‫هیچ ارتباطی بین اینها و مســئله وجود داشــته باشــد‪،‬‬ ‫ناگهــان فکــری در ذهــن ادم جرقــه می زنــد‪ .‬ســیب‬ ‫مشــهور نیوتــون و کشــف ارشــمیدس در وان حمــام‬ ‫گوشــه ای از موقعیت هــای فــراوان این چنینی انــد‪.‬‬ ‫از قله ی دیگری به منظره بنگرید‬ ‫هرکــدام از مــا در طــول عمرمــان چش ـم انداز خاصــی‬ ‫بــه دنیــا پیــدا می کنیــم‪ .‬وقتــی همیشــه از منظــر ثابتــی‬ ‫دنیــا را ببینیــم‪ ،‬ایده هایمــان هــم فقــط مختــص ان‬ ‫نــگاه خواهنــد بــود‪ .‬اگــر دنبــال ایــده هــای نــو و متفاوت‬ ‫هســتید‪ ،‬بایــد از منظــر دیگــری بــه قضایــا نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫فعال کننده ها را به کار بگیرید‬ ‫فعال کننده هــا اقدامــات و فعالیت هایــی هســتند کــه‬ ‫مســتقیما بــه فراینــد تولیــد ایــده منجر نمی شــوند؛ اما‬ ‫بــه پیشــبرد ان کمــک می کننــد‪ .‬فعال کننده هــا باعــث‬ ‫می شــوند فضــای مثبتــی بــه وجــود بیایــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪625‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫برای تعطیلی مدارس‬ ‫تصمیمی نداریم‬ ‫جذب هفت هزار و ‪ ۴۱۶‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت تبصره ‪۱۸‬‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــا بیــان‬ ‫اینکــه تــاش دولــت تعطیــل نشــدن مــدارس اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای حفــظ نخبــگان و جلوگیــری از مهاجــرت‬ ‫پزشــکان تــاش کردیــم ســقف کارانــه انهــا را افزایــش‬ ‫دهیــم و همچنیــن ســقف کارانــه پزشــکان در مناطــق‬ ‫محــروم برداشــته شــد‪.‬‬ ‫«بهــرام عین اللهــی» پــس از حضــور در نشســت‬ ‫روز دوشــنبه کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در جمــع خبرنــگاران بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه کمبــود واکســن انفلوانــزا در کشــور نداریــم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه پیــش بینــی انفلوانــزا را‬ ‫می کردیــم بنابرایــن بــه مقــدار کافــی واکســن وارداتــی‬ ‫و تولیــدی تامیــن کردیــم و در داروخانه هــا موجــود‬ ‫اســت و مــردم مــی تواننــد بــرای خریــد مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫نیاز نیست همه واکسن انفلوانزا تزریق کنند‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی افــزود‪:‬‬ ‫البتــه نیــاز نیســت همــه واکســن انفلوانــزا تزریــق‬ ‫کننــد بلکــه می طلبــد گروه هــای پرخطــر و افــرادی کــه‬ ‫مشــکل سیســتم ایمنــی داشــته یــا دیالیــز می شــوند‬ ‫نســبت بــه تزریــق واکســن اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫عیــن اللهــی بــا بیــان اینکــه تزریــق واکســن انفلوانــزا‬ ‫بــرای دانــش امــوزان بــا توجــه بــه سیســتم ایمنــی بــاال‬ ‫توصیــه نمی شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در دوران کرونــا دانــش‬ ‫امــوزان اخریــن گروهــی بودنــد که واکســن زدند البته‬ ‫بهتــر اســت دانــش امــوزان دارای بیمــاری زمینــه ای‬ ‫واکســن بزنند‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی در مــورد‬ ‫مشــکل کمبود انتی بیوتیک و دارو در کشــور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــه طــور معمــول بیمــاری انفلوانــزا در نیمــه ابــان‬ ‫شــروع می شــود امــا امســال زودتــر از موعــد اغــاز شــد‬ ‫البتــه بــا مصــرف بــی رویــه انتــی بیوتیــک هــم مواجــه‬ ‫شــدیم در حالــی کــه درمــان انفلوانــزا تنهــا بــا مصــرف‬ ‫انتــی بیوتیــک انجــام نمی شــود بلکــه بیمــاری بــا‬ ‫اســتراحت و نوشــیدن مایعــات گــرم بهبــود می یابــد؛‬ ‫مصــرف انتــی بیوتیــک در کشــور افزایــش یافــت و بــا‬ ‫کمبــود مواجــه شــدیم کــه بــرای رفــع کمبودها نســبت‬ ‫بــه افزایــش تولیــد داخــل اقــدام و کارکنــان ســه‬ ‫شــیفت در حــال تولیــد و کار هســتند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن از کشــور هنــد هــم ‪۵۰‬‬ ‫تــن وارد کردیــم و در صــورت کمبــود واردات را افزایش‬ ‫خواهیــم داد‪.‬‬ ‫تالش دولت تعطیل نشدن مدارس است‬ ‫عیــن اللهــی در مــورد احتمــال تعطیلــی مــدارس بــا‬ ‫توجــه بــه شــیوع انفلوانــزا‪ ،‬افــزود‪ :‬تــاش دولــت بــر‬ ‫عــدم تعطیلــی مــدارس اســت زیــرا در کرونــا صدمــات‬ ‫و اســیب های زیــادی بــه سیســتم اموزش کشــور وارد‬ ‫و منجــر بــه افــت تحصیلــی شــد البتــه اگــر شــرایط‬ ‫ســخت شــود نســبت بــه تعطیلــی مــدارس اقــدام‬ ‫مــی شــود و در حــال حاضــر تصمیمــی بــرای تعطیلــی‬ ‫مــدارس نداریــم‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی در پاســخ‬ ‫بــه ســوالی مبنــی بــر حفــظ نخبــگان و جلوگیــری از‬ ‫مهاجــرت پزشــکان‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش کردیــم کــه شــرایط‬ ‫خوبــی را در دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــرای‬ ‫نخبــگان ایجــاد کنیــم و ســقف کارانــه انهــا را افزایــش‬ ‫دادیــم و همچنیــن ســقف کارانــه پزشــکان در مناطــق‬ ‫محــروم برداشــته شــد همچنیــن امکانــات مــورد نیــاز‬ ‫نخبــگان ماننــد شــهرک های علــم و فنــاوری و دانــش‬ ‫بنیــان را راه انــدازی کردیــم و بــه طــور قطــع اقدامــات‬ ‫انجام شده برای حفظ و ماندگاری نخبگان در کشور‬ ‫اســت؛ در رشــته های تخصصــی هــم ‪ ۴‬هــزار نفــر را‬ ‫پذیــرش کردیــم تــا بتواننــد در اینــده نزدیک در مناطق‬ ‫کشــور بــه ویــژه مناطــق محــروم فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هشــت هــزار و ‪ ۳۵۳‬میلیــارد ریــال‬ ‫ســهم ایــن اســتان از تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬اســت کــه تاکنــون هفــت هــزار و ‪ ۴۱۶‬میلیــارد ریــال‬ ‫معــادل ‪ ۸۹‬درصــد ان جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد رحمانــی اظهارداشــت‪ :‬هفــت هــزار و ‪ ۴۱۶‬میلیــارد ریــال تســهیالت از محــل منابــع تبصــره‬ ‫‪ ۱۸‬بــه متقاضیــان خراســان شــمالی پرداخــت شــده اســت کــه امیــد مــی رود تا پایــان اذرمــاه جاری‬ ‫مابقــی ســهم ایــن منابــع نیــز جذب شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خراســان شــمالی رتبــه ســوم کشــوری را بــه لحــاظ درصــد پرداخــت تســهیالت تبصــره‬ ‫‪ ۱۸‬را در بیــن ســایر اســتان هــا دارد‪.‬‬ ‫رحمانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن تســهیالت‪ ،‬منابعــی نیــز توســط بانک هــا بــه صــورت‬ ‫مجتمع لوله گستر اسفراین‬ ‫ایمن سازی شده است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت لولــه گســتر اســفراین گفــت‪ :‬ایمنــی الزم در ایــن‬ ‫مجموعــه تولیــدی بــه لحــاظ پدافنــد غیرعامــل تامیــن شــده اســت و‬ ‫هیــچ دغدغــه و مشــکلی در ایــن بــاره وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مازیــار زنــد اظهارداشــت‪ :‬نظــارت مســتمر و بررســی تجهیــزات یکــی از‬ ‫مــوارد بــرای تامیــن و ارتقــای ایمنــی کارکنــان در ایــن مجموعــه تولیدی‬ ‫اســت که در این زمینه بررســی های الزم انجام می شــود و بازســازی‬ ‫اساســی تجهیــزات هــم انجام شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تامیــن روشــنایی محوطــه‪ ،‬تقویــت سیســتم بازرســی‬ ‫درب ورودی‪ ،‬اتــاق مانیتورینــگ بــرای کنتــرل‪ ،‬نصــب و راه انــدازی‬ ‫دوربین هــای کنترلــی و احــداث برجــک از جملــه اقدامــات در حــوزه‬ ‫پدافنــد غیرعامــل در ایــن شــرکت اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــر اقــدام غیرمســلحانه ای کــه موجــب کاهش‬ ‫اســیب پذیری نیــروی انســانی‪ ،‬ســاختمان ها‪ ،‬تاسیســات‪ ،‬تجهیــزات‪،‬‬ ‫اســناد و شــریان های مجتمــع صنعتــی در مقابــل عملیــات خصمانه و‬ ‫مخــرب دشــمن گــردد‪ ،‬پدافنــد غیرعامل اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاهــش تولیــدات در ســال ‪ ۹۸‬هزینه هــای بســیاری بــر‬ ‫دوش کارخانــه گذاشــت کــه در ‪ ۲‬ســال اخیــر بــا اســتفاده بهینــه از‬ ‫تجهیــزات در اثــر فراینــد نوســازی دســتگاه ها شــاهد افزایــش چنــد‬ ‫برابــری تولیــد بودیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون یکهــزار و ‪ ۹۲۴‬طــرح‬ ‫بــرای دریافــت تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬بــه بانــک هــای عامــل اســتان معرفــی و ‪ ۹۲۰‬طــرح موفــق بــه‬ ‫دریافــت تســهیالت شــده انــد‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ این میزان از تسهیالت برای یکهزار و ‪ ۴۲۵‬نفر اشتغالزایی می کند‪.‬‬ ‫رحمانــی یــاداور شــد‪ :‬نــرخ تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬در بخــش هــای مختلــف و همچنیــن نــوع‬ ‫تســهیالت بــر مبنــای ســرمایه ثابــت و ســرمایه در گــردش متفــاوت اســت بــه طــوری کــه این منابع‬ ‫تســهیالتی در بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا نــرخ ‪ ۱۰‬درصــد‪ ،‬تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ ۶‬تــا ‪ ۱۲‬درصــد‪ ،‬کشــاورزی ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬درصــد‪ ،‬راه وشهرســازی ‪ ۹.۵‬درصــد‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫‪ ۹‬تــا ‪ ۱۴.۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫کشاورزی بیشترین سهم دریافتی تسهیالت‬ ‫وی گفــت‪ :‬بخــش کشــاورزی بــا ‪ ۳۰۸‬طــرح معــادل یــک ســوم از مجمــوع تعــداد طــرح هــای‬ ‫معرفــی شــده بــه بانــک بــرای دریافــت تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراســان شــمالی ادامه داد‪ :‬بیشــترین میزان تســهیالت تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬بــه لحــاظ ریالــی بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۵۷‬میلیــارد ریــال در بخــش صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬خراســان شــمالی محــور کشــاورزی و دامپــروری اســت و ایــن بخــش هــا در‬ ‫اولویــت دریافــت تســهیالت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫در کمیته ملی پرونده ‪ ۲‬شهید‬ ‫سالمت به تایید رسید‬ ‫باند ‪ ۵‬نفره کارچاق کن ها‬ ‫در گلستان به دام افتادند‬ ‫مشــاور امــور ایثارگــران دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بــر اســاس اخریــن پیگیری هــای صــورت‬ ‫گرفتــه بــا تاییــد‪ ۲‬پرونــده جدیــد‪ ،‬تعــداد شــهدای ســامت‬ ‫اســتان بــه چهــار نفــر رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬تقــی کمالــی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫پــس از برگــزاری جلســات و بررســی مســتندات پرونــده هــای‬ ‫جانباختــگان ســامت خراســان شــمالی‪ ،‬هــم اکنــون پرونــده‬ ‫چهــار نفــر بــه عنــوان شــهید خدمــت تاییــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مرحــوم دکتــر عبدالجلیــل غیــادی (پزشــک‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن) و مرحــوم مرتضــی زهرایــی ‪۲‬‬ ‫شــهیدی هســتند کــه کــه اخیــرا پرونــده انهــا در کمیتــه ملــی‬ ‫بررســی و بــه عنــوان شــهدای مدافــع ســامت تاییــد شــدند‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان از دســتگیری اعضــای‬ ‫یــک بانــد کارچاق کــن در یکــی از حوزه هــای قضایــی اســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن گــروه پنــج نفــره براســاس گــزارش ‬ ‫پیامکــی مــردم تحــت تعقیــب و شناســایی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫کمالــی یــاداور شــد‪ :‬پیــش از ایــن پرونــده ‪ ۲‬شــهید ســامت‪ ،‬دکتــر‬ ‫وحیــد یحیــوی پزشــک فــوق تخصــص خــون شناســی بیمارســتان‬ ‫امــام حســن (ع) بجنــورد و علــی رســتمی راننــده امبوالنــس شــبکه‬ ‫بهداشــت و درمــان شهرســتان شــیروان کــه جــان خــود را در جبهــه‬ ‫ســامت نثــار کردنــد در کمیتــه ملــی بــه تاییــد رســیده بــود‪.‬‬ ‫معــاون ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پنــج هــزار و ‪ ۷۳۴‬نفــر‬ ‫از بانــوان اســتان طــی یکســال اخیــر در رشــته هــای ورزشــی گوناگــون ســاماندهی و بیمــه شــدند‪.‬‬ ‫محبوبــه مرحمتــی اظهــار داشــت‪ :‬تــا پیــش از ایــن حــدود ‪ ۲‬هــزار بانــوی ورزشــکار‬ ‫ســاماندهی و بیمــه شــده در خراســان شــمالی وجــود داشــت کــه ایــن رقــم اینــک بــه‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۷۳۴‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رشــته هــای تنیــس روی میــز‪ ،‬شــطرنج‪ ،‬هندبــال‪ ،‬راگبــی‪ ،‬فوتبــال‪ ،‬فوتســال‪ ،‬کــوراش‪،‬‬ ‫الیــش و کوهنــوردی از ورزش هــای پرطرفــدار در بیــن بانــوان اســتان اســت‪.‬‬ ‫مرحمتــی بــا بیــان اینکــه در ســالجاری ‪ ۱۷‬بانوی ورزشــکار اســتان بــه اردوی تیم ملی دعوت‬ ‫مرحمتی با اشــاره به تخصیص ‪ ۲۷۰‬میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ســفر رییس جمهور‬ ‫بــرای ورزش خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪ :‬از ایــن میــزان ‪ ۴۰‬میلیــارد تومــان اعتبار برای تکمیل مجتمع‬ ‫ســالن چنــد منظــوره ورزشــی بانــوان و چمن های مصنوعــی اختصاص یافت‪.‬‬ ‫معــاون ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــی تردیــد جــذب‬ ‫ایــن اعتبــار نقــش ویــژه ای در افزایــش انگیــزه بانــوان اســتان و افتخــار افرینــی انهــا در‬ ‫میادیــن ملــی و بیــن المللــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۲۷‬هــزار ورزشــکار بیمــه شــده دارای ‪ ۴۹‬هیــات ورزشــی فعــال اســت کــه ‪۱۹۷‬‬ ‫فضــای ورزشــی بــرای ورزشــکاران در ایــن اســتان شــمال شــرق کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫تحت پوشش بیمه قرار گرفتند‬ ‫تخصیص ‪ ۴۰‬میلیارد تومان برای ورزش بانوان‬ ‫واکسینه شدن ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫راس دام عشایر مانه وسملقان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن افــراد فقــط در یــک پرونــده در‬ ‫ازای کمــک بــه یــک محکــوم بــا اســتفاده از ارزش گــذاری‬ ‫غیرواقعــی امــاک‪ ،‬پنــج ســکه طــا و یــک میلیــارد ریــال‬ ‫وجــه نقــد دریافــت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬مــردم اســتان بــا‬ ‫ارســال گزارش هــای خــود بــه ســامانه پیامکــی دیده بــان‬ ‫حفاظت و اطالعات به شماره ‪ ،۰۹۱۱۱۷۵۸۳۶۷‬دادگستری‬ ‫اســتان را همراهــی می کننــد‪.‬‬ ‫پنج هزار و ‪ ۷۳۴‬نفر از بانوان ورزشکار‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬اعضــای ایــن بانــد بــا همدســتی کارشناســی کــه عضــو‬ ‫ایــن گــروه بــود در ازای دریافــت ســکه‪ ،‬در پرونده هایــی کــه نیــاز بــه‬ ‫ارزیابــی امــاک بــود‪ ،‬ارزش زمین هــا و امــاک را چندیــن برابر بیشــتر از‬ ‫قیمــت واقعــی ارزش گــذاری و بــه ایــن ترتیــب بــه مجرمیــن بــرای ازادی‬ ‫از زنــدان کمــک می کردنــد‪.‬‬ ‫شــدند‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال بــا تــاش هیــات ورزشــی خراســان شــمالی ‪ ۳۱‬بانــو در مســابقات‬ ‫کشــوری بــه نشــانهای طــا‪ ،‬نقــره و برنــز دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫معــاون ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬در میادیــن جهانــی‬ ‫و اســیایی نیــز بانــوان اســتان بــه نشــان نقــره در رشــته کــوارش دســت یافتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن شــاهد درخشــش بانــوان در رشــته کوهنــوردی نیــز بودیــم بــه گونــه‬ ‫ای کــه فتــح قلــه اورســت توســط خانــم «افســانه حســامی فــر»‪ ،‬فتــح قلــه خــان تانگــری‬ ‫توســط خانــم «ملــکان ولــی زاده» و فتــح قلــه لنیــن توســط «نــگار یزدانــی» حکــم کســب‬ ‫نشــان طــا جهانــی و یــا اســیایی را دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پرداخت تسهیالت به ‪ ۹۲۰‬طرح‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫ملــی و متمرکــز بــه بخــش صنعــت پرداخــت مــی شــود و متقاضیــان مــی تواننــد از ایــن ظرفیــت در‬ ‫راســتای رونــق تولیــد اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مهلــت پرداخــت تســهیالت از محــل منابــع تبصــره ‪ ۱۸‬دســت کــم تــا یــک مــاه‬ ‫دیگــر تمدیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت شــبکه دامپزشــکی شهرســتان مانــه و ســملقان در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار راس دام عشــایر ایــن شهرســتان پیــش از کــوچ پاییــزه بــه اســتان گلســتان علیه‬ ‫بیماری هــای مختلــف واکســینه شــدند‪.‬‬ ‫محمدرضــا ســروناز اظهارداشــت‪ :‬عشــایر شهرســتان خــود را بــرای کــوچ پاییــزه امــاده‬ ‫مــی کننــد و واکسیناســیون دام را در اولویــت قــرار مــی دهنــد و تمامــی ایــن خدمــات بــه‬ ‫صــورت رایــگان توســط اداره کل دامپزشــکی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۶۰ :‬هــزار راس دام عشــایر ایــن شهرســتان کــه اواســط ابــان مــاه بــه اســتان‬ ‫گلســتان کــوچ مــی کننــد علیــه بیمــاری هایــی از قبیــل شــاربن‪ ،‬تب برفکی‪ ،‬بروســلوز‬ ‫و پــی‪ .‬پــی‪ .‬ار مایــه کوبــی شــدند‪.‬‬ ‫سرپرســت شــبکه دامپزشــکی شهرســتان مانه و ســملقان ادامه داد‪ :‬واکسیناســیون دام‬ ‫عشــایر در ســال طــی ‪ ۲‬نوبــت و پیــش از کــوچ بهــاره و پاییــزه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫توزیع رایگان مکمل دامی‬ ‫ســروناز بــا بیــان اینکــه تمامــی خدمــات دامپزشــکی بــرای عشــایر رایــگان اســت گفــت‪:‬‬ ‫سمپاشــی دام های عشــایر از دیگر خدمات رایگان اســت که در این زمینه امســال ‪۲۰۰‬‬ ‫لیتــر َســم میــان ایــن دامــداران توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اثــرات خشکســالی در وضعیــت جســمانی دام عشــایر گفــت‪ :‬توزیــع یــک‬ ‫تــن مکمــل دامــی میــان دامــداران عشــایر در دســتور کار قــرار دارد کــه تاکنــون ‪ ۷۰‬پاکــت ‪۱۰‬‬ ‫کیلوگرمــی توزیــع شــده اســت و ‪ ۳۰‬پاکــت هــم بــه نوبــت در اختیــار عشــایر قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــبکه دامپزشــکی مانــه و ســملقان گفت‪:‬خوشــبختانه امســال هیــچ کانــون‬ ‫بیمــاری هــای دارای اولویــت و حســاس در دام عشــایر شهرســتان مشــاهده و گــزارش‬ ‫نشــده اســت کــه ایــن امــر در نتیجــه انجام بــه موقع واکسیناســیون و مراقبت ها حاصل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬واکسیناســیون بیــش از ‪ ۲۰۰‬قــاده ســگ گلــه عشــایری شهرســتان‬ ‫علیــه بیمــاری هــاری هــم از دیگــر اقدامــات بــرای ایــن دامــداران اســت‪.‬‬ ‫عشــایر شهرســتان مانــه و ســملقان ‪ ۱۰۰‬هــزار راس دام دارنــد کــه ‪ ۶۰‬هــزار راس امــاده کوچ‬ ‫به اســتان گلســتان هســتند و ‪ ۴۰‬هزار راس دام هم در داخل اســتان کوچ روی دارند‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪625‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫به سرمایه گذاران ‪ ۲۳‬هکتار‬ ‫زمین صنعتی واگذار شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۳ :‬هکتــار زمیــن بــرای ســاخت‬ ‫واحدهــای تولیــدی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان بــه ســرمایه گذاران واگــذار شــد کــه بیشــترین‬ ‫انهــا مربــوط بــه بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫محمدعلی نوایی اظهارداشــت‪ :‬از ابتدای امســال تاکنون ‪ ۵۰‬فقره قرارداد به ارزش ‪ ۵۳۶‬میلیارد ریال‬ ‫بــرای راه انــدازی واحدهــای تولیــدی در شــهرک هــای صنعتــی اســتان بســته شــد و بــا بهــره بــرداری از ایــن‬ ‫واحدهــا بــرای یکهــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر اشــتغال ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن واحدهــای تولیــدی در زمینه هــای مختلــف از جملــه صنعــت دانــش بنیان کاربید‬ ‫سیلیســیم‪ ،‬انــواع صنایــع غذایــی و لبنــی‪ ،‬انــواع صنایــع شــیمیایی و پالســتیک‪ ،‬صنایــع دســتی‪ ،‬فــوالد و‬ ‫الومینــا ایجــاد می شــوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان شــمالی عنــوان کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۲۸۷‬واحــد صنعتــی در‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی اســتان فعــال و مابقــی راکــد کــه پیگیــری بــرای راه انــدازی واحدهــای راکــد در حــال‬ ‫انجام اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۱۱‬واحــد صنعتــی بــه مرحلــه بهــره بــرداری رســید و ‪۳۰‬‬ ‫طــرح دیگــر نیــز تــا پایــان ســال طبــق برنامــه بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫بازگشت ‪ ۶‬واحد صنعتی به چرخه تولید‬ ‫وی گفت‪ :‬نیمه نخســت امســال ‪ ۶‬واحد صنعتی مســتقر در شــهرکهای صنعتی اســتان که به علتهای‬ ‫مختلــف راکــد بــود به چرخه تولید بازگشــت‪.‬‬ ‫نوایــی اظهارداشــت‪ :‬یکــی از رویکردهــای دولــت ســیزدهم‪ ،‬کمــک بــه رونــق تولیــد و فعالیــت واحدهــای‬ ‫صنعتــی اســت و در این بــاره حمایــت هــای مناســبی از تولیدکننــدگان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی واحدهــای صنعتــی بــه علــت هــای مختلــف قــادر بــه ادامــه فعالیــت نبــوده و تولیــد‬ ‫در ان متوقــف شــد کــه در ایــن زمینــه بــرای حــل مشــکل تولیــد‪ ،‬پرداخــت تســهیالت در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت و برخــی از واحدهــای صنعتــی هــم بــا واگــذاری بــه ســرمایه گــذار جدیــد بــه صــورت اجــاره و یــا‬ ‫انتقــال دائــم و قطعــی بــه چرخــه تولیــد بازگشــتند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای احیــا و بازگشــت ایــن ‪ ۶‬واحــد‬ ‫صنعتــی بــه تولیــد‪ ،‬هفــت میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫نوایی خاطرنشــان کرد‪ :‬امســال احیای ‪ ۱۳‬واحد صنعتی راکد در دســتور کار اســت و در این باره برنامه‬ ‫ریزی های الزم انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از واحدهــای صنعتــی کمتــر از ظرفیت تولید دارند گفت‪ :‬دولــت در تالش‬ ‫اســت تــا تولیــد در ایــن واحدهــا بــه ظرفیــت اســمی برســد و بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده ظرفیــت‬ ‫‪ ۱۲‬واحــد صنعتــی بــه بــاالی ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫نوایــی افــزود‪ :‬برنامــه امســال کمــک بــه ‪ ۱۵‬واحــد نیمــه تعطیــل و ارتقــای میــزان تولیــد بــه بــاالی ‪۵۰‬‬ ‫درصــد ظرفیــت تولیــدی اســت کــه بــر ایــن اســاس ایــن هــدف در ‪ ۱۲‬واحــد تولیــدی محقــق شــد و تنهــا‬ ‫ســه مــورد از برنامــه باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫عامل تبلیغ سایت قمار و‬ ‫شرط بندی در بجنورد دستگیر شد‬ ‫دستگیری سارق منزل با ‪40‬‬ ‫فقره سرقت در بجنورد‏‬ ‫توقیف یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلت قاچاق در جاجرم‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری عامــل تبلیــغ ســایت‬ ‫قمــار و شــرط بندی در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫و همچنیــن ‏رصــد فضــای ســایبری توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬فــردی کــه اقــدام بــه تبلیــغ وب ســایت قمــار و‬ ‫شــرط بندیمی کند‪ ،‬مــورد ‏شناســایی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بی وقفه کارشناســان پلیس‬ ‫فتــاو طــی هماهنگــی قضایــی ایــن فــرد در یــک عملیــات‬ ‫‏غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در تحقیقــات تکمیلــی بــه بــزه‬ ‫انتصابــی‏معتــرف کــه مراتــب پــس از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه پلیــس بــه هیچ وجــه اجــازه نخواهــد داد‬ ‫تــا امنیــت و ارامــش شــهروندان در فضــای ســایبری‏مختــل‬ ‫شــود‪ ،‬از شــهروندان عزیــز نیــز خوانــد تــا در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫‏ارتباطــی ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق منــزل بــا ‪40‬‬ ‫فقــره ســرقت در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام چندیــن فقــره ســرقت منــزل‬ ‫‏در ســطح شهرســتان بجنــورد و ایجــاد جــو نارضایتــی در بیــن‬ ‫شــهروندان موضــوع بالفاصلــه بــه صــورت ویــژه در‏دســتور‬ ‫کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاراگاهــان در حیــن گشــت زنــی و انجــام‬ ‫اقدامــات بــی وقفــه موفــق شــدند فــرد‏مــورد نظــر را در یکــی‬ ‫از محــات حاشــیه ای شــهر بجنــورد شناســایی کننــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه‬ ‫‪ 40‬فقــره ســرقت منــزل در ســطح شــهر بجنــورد اعتــراف‏کــرد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 2‬نفــر مالخــر‬ ‫نیــز دســتگیر کــه در نهایــت بعــد‏از تشــکیل پرونــده هــر‬ ‫‪ 3‬متهــم بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه هشــدار هــای‬ ‫پلیــس‪ ،‬در صــورت اطــاع از هرگونــه موارد‏مشــکوک بالفاصله‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از توقیــف یــک‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت ‪ 250‬سی ســی به ارزش یک میلیارد‬ ‫و ســیصد میلیــون ریــال خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان در اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پــس از‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی از وجــود یــک دســتگاه موتورســیکلت قاچــاق‬ ‫در ســطح شهرســتان مطلــع شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران طــی هماهنگی قضایی در بازرســی‬ ‫از یــک بــاب منــزل‪ ،‬یــک دســتگاه موتورســیکلت «‪CRM250‬‬ ‫‪ »cc‬قاچــاق را شناســایی کــه فاقــد هرگونــه اســناد و مــدارک‬ ‫گمرکــی و قانونــی بــوده لــذا موتورســیکلت توقیــف و در ایــن‬ ‫راســتا یــک نفــر دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی داللــت شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی بابیــان اینکــه برابــر اعــام کارشناســان‪،‬‬ ‫ارزش ایــن موتورســیکلت یــک میلیــارد و ســیصد میلیــون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت در صــورت‬ ‫اطــاع از این گونــه مــوارد کــه ضربــه ســنگینی بــه اقتصــاد‬ ‫کشــور وارد می کنــد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد‪:‬‬ ‫اقدام مثبت و تاثیرگذار بسته‬ ‫‪۱۰‬بندی حمایت از بازار سرمایه‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت‪ :‬ابــاغ بســته ‪۱۰‬بنــدی حمایــت فــوری از بــازار‬ ‫ســرمایه و بیمــه اصــل و ســود ســهام مــردم اقدامــی تاثیرگــذار در جهــت خــروج ریســک از‬ ‫بــازار ســرمایه بــوده و حتمــا مــی توانــد کمــک کننــده باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری بــورس کاال‪« ،‬محمدرضــا پورابراهیمــی»‬ ‫اقــدام دولــت و شــورای عالــی بــورس در ابــاغ بســته ‪ ۱۰‬بنــدی حمایــت فــوری از بــازار‬ ‫ســرمایه و بیمــه اصــل و ســود ســهام مــردم را اقدامــی تاثیــر گــذار دانســت و افــزود‪ :‬هــر‬ ‫اقدامــی کــه منجــر بــه خــروج ریســک از بــازار ســرمایه شــود و اســاس ان را بــه ســمت یــک‬ ‫بــازار مبتنــی بــر مکانیزم هــای واقعــی ســوق دهــد‪ ،‬حتمــا ً موثــر اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اقدامــات اخیــر خــوب بــود امــا نیازمنــد تکمیــل اســت؛ انتشــار اوراق تبعــی‬ ‫بــه عنــوان یــک پوشــش ریســک کــه ســهام را بیمــه می کنــد‪ ،‬حتمــا ً می توانــد کمــک کننــده‬ ‫باشــد‪ ،‬البتــه ایــن اقدامــات بــه صــورت موقــت و در حــد و انــدازه خودشــان اثــر مثبــت‬ ‫خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه دولــت بــه حاشــیه ســود شــرکت های بورســی در‬ ‫اســتانه تدویــن الیحــه بودجــه ‪ ،۱۴۰۲‬گفــت‪ :‬بــه واســطه اقدامــات و مصوباتــی کــه ســال‬ ‫گذشــته از ســوی دولــت و بــا همــکاری مجلــس رقــم خــورد؛ اســاس رویکــرد ســوداوری‬ ‫بنگاه هــا در حــوزه بــازار ســرمایه دچــار اختــال شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح کــرد‪ :‬طبــق گزارشــات مســتند کمیســیون‬ ‫اقتصــادی؛ میــزان مجمــوع فــروش شــرکت های بورســی کــه بخــش عملیاتــی بــازار ســرمایه‬ ‫را انجــام می دهنــد‪ ،‬بــه جــز شــرکت هایی کــه کار واســطه ای می کننــد‪ ،‬ســال گذشــته‬ ‫حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه امســال بــا افزایــش ‪ ۴۷‬درصــدی مواجــه بــوده‬ ‫اســت و پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال بــه ‪ ۵۰‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مقایســه افزایــش ‪ ۵۰‬درصــدی فــروش در مقابــل ســوداوری نشــان‬ ‫دهنــده ایــن اســت؛ علیرغــم اینکــه ســود فــروش شــرکت ها از حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان بــه ‪ ۷۵۰‬همــت افزایــش یافتــه‪ ،‬امــا حاشــیه ســود شــرکت ها از ســال گذشــته‬ ‫تاکنــون از ‪ ۲۵‬درصــد بــه ‪ ۱۵‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫پــور ابراهیمــی یــاداور شــد‪ :‬ایــن بــدان معناســت کــه رویکــرد و هدف گــذاری منابــع بــه‬ ‫ســمت تولیــد بــا ایــن عالمــت دهــی بــه اقتصــاد کشــور حتمــا دچــار صدمــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دلیــل ایــن اتفــاق؛ اتخــاذ تصمیمــات و اجــرای مصوباتــی اســت کــه در بخــش افزایــش‬ ‫قیمــت خــوراک‪ ،‬ســوخت‪ ،‬حقــوق و دســتمزد‪ ،‬عــوارض صادراتــی و مجموعه هــای مختلــف‬ ‫در الیحــه دولــت و یــا مصوبــات مجلــس انجــام گرفتــه و در نتیجــه ان حاشــیه ســود‬ ‫شــرکت هــا کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود‪ :‬اگــر ایــن رونــد را اصــاح نکنیــم‪ ،‬موضــوع‬ ‫اوراق تبعــی و نوســانات بــازار‪ ،‬نمی تواننــد بــازار ســرمایه را بــه موقعیــت مطلــوب برســانند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ضمــن اســتقبال از بســته حمایتــی از بــازار بــورس کــه بــه انــدازه خــود تاثیرگــذار‬ ‫اســت بــه دولــت تاکیــد می کنیــم؛ اصلی تریــن و مهم تریــن عامــل رویکــرد افزایــش‬ ‫ظرفیــت بــازار‪ ،‬رشــد شــاخص‪ ،‬اعتمــاد مــردم و افزایــش ســوداوری شــرکت ها اســت کــه‬ ‫در صــورت اجتنــاب دولــت از قیمت گــذاری دســتوری در حــوزه هزینـه ای و فــروش میســر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی گفــت‪ :‬امیدواریــم ایــن مهــم مبنــای کار دولــت قــرار گیــرد و مــا هــم در‬ ‫مجلــس تمــام تالشــمان را خواهیــم کــرد‪ ،‬تــا انجــا اقدامــات ایجابــی را بــا هماهنگــی دولــت‬ ‫جلــو ببریــم‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس همچنیــن در مــورد وضعیــت بررســی قانــون‬ ‫مالیــات بــر عایــدی ســرمایه در کمیســیون اقتصــادی نیــز تصریــح کــرد‪ :‬گــزارش و مصوبــات‬ ‫کمیســیون دربــاره ایــن طــرح چنــد مــاه اســت کــه نهایــی شــده و در نوبــت رســیدگی در‬ ‫جلســه علنــی مجلــس قــرار دارد‪ ،‬در عیــن حــال تقاضــای بررســی اولوی ـت دار ایــن طــرح‬ ‫نیــز مطــرح شــده کــه در صــورت همــکاری هیــات رییســه طــی ‪ ۲‬هفتــه اینــده در دســتور‬ ‫کار صحــن قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قانــون جدیــد مالیــات بــر عایــدی ســرمایه بخش زیادی از جریانهای ســوداگری‬ ‫در اقتصــاد کشــور را کــه بــا ایجــاد مشــکالت فــراوان‪ ،‬ســمت و ســوی منابــع کشــور را بــه‬ ‫ســمت دارایی هــای غیــر مولــد ســوق می دهــد‪ ،‬رفــع خواهــد کــرد و یــک پایــه مالیاتــی مهــم‬ ‫در اقتصــاد محســوب می شــود‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی ادامــه داد‪ :‬بررســی طــرح اصــاح قانــون بــازار ســرمایه هــم در کمیســیون‬ ‫اقتصــادی بــه اتمــام رســیده و امــاده ارســال بــه نشســت علنــی مجلــس اســت و امیدواریــم‬ ‫یــا قبــل از بررســی بودجــه و یــا پــس از ان در دســتور کار جلســه علنــی مجلــس قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫سعدی علیه الرحمه و حلوای‬ ‫مجانی خودروسازان!‬ ‫از شــما دوســتان جــان چــه پنهــان هر از گاهــی اوقات‬ ‫برخــی از متولیــان امــر بــه ویــژه عزیــزان حــوزه صنعــت‬ ‫مفخــم خودروســازی اظهــارات و نظراتــی از خودشــان‬ ‫ســاطع مــی کننــد کــه در دکان هیــچ عطــاری پیــدا نمــی‬ ‫شــود و بــا منطــق هیچکــدام از علمای متقــدم و متاخر‬ ‫و دانشــمندان معاصر همپوشــانی نــدارد‪.‬‬ ‫یعنــی اینطــور در ذهــن متبــادر مــی شــود یــک عــده‬ ‫اصــا ًدر ایــن مملکــت زندگــی نمــی کننــد! بــازار نمــی‬ ‫رونــد و خریــد نمــی کننــد! از قیمــت هــا و درامــد مــردم‬ ‫خبــر ندارنــد! اصــا ًبــاور نمــی کننــد کــه یــک معلــم بــا‬ ‫‪ 29‬ســال ســابقه هنــوز حکمــش بــه ده میلیــون تومان‬ ‫نرســیده اســت و باید بــرای خریــد یــک پرایــد دســته‬ ‫دوم ‪ 20‬مــاه تمــام حقوقــش را پــس انــداز کنــد! اصــا ً‬ ‫شــاید مثــل پراهــاد جانــی‪ ،‬مرتاض هنــدی زندگی می‬ ‫کننــد کــه ادعــا می کنــد هفتــاد ســال اســت نــه چیــزی‬ ‫خــورده و نــه چیــزی اشــامیده اســت و فقــط از شــهد‬ ‫اســمانی تغذیــه می کنــد!‬ ‫مشــت نمونــه خــروار فرمایشــات عزیــز دل‬ ‫خودروســازان و فخــر عالــم قطعــه ســازی‪ ،‬جنــاب‬ ‫حــاج محمدرضــا نجفی منــش بزرگــوار‪ ،‬رییــس‬ ‫انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی کشــور کــه‬ ‫خیلــی جــدی و بــدون اینکــه حتــی لبخنــد بزننــد‬ ‫افاضــات فرمــوده انــد قیمــت خــودرو بایــد ‪ 25‬برابــر‬ ‫شــود‪ ،‬خودروســازان حلــوای مجانــی توزیــع مــی‬ ‫کننــد و ایــن قیمــت خــودرو بــه معنــای قــرار دادن‬ ‫بیســت ســی میلیون تومان پول در داخل داشــبورد‬ ‫خــودرو اســت و قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫حقیقــت امــر مــا وقتــی تیتر مطلــب را خواندیــم اول‬ ‫فکــر کردیــم عزیــزی پــای در پــای افــزار طنزنویســی‬ ‫کــرده و خواســته در ایــن ایــام گرانــی و تــورم بــا‬ ‫خلــق اللــه مطایبــه کنــد! بعــد کــه مطلــب را کامــل‬ ‫خواندیــم و متوجــه شــدیم کامــا ً جــدی نوشــته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گمــان بردیــم جوانکــی کــم تجربــه‪،‬‬ ‫خامدســتانه و از روی نــا اگاهــی نکاتــی را در بــاب‬ ‫صنعــت خودروســازی کشــور بیــان نمــوده اســت‪ .‬امــا‬ ‫بــا دیــدن تمثــال مبــارک حــاج محمــد رضــا دریافتیــم‬ ‫خــدا را شــکر‪ ،‬مــوی ســفید بــر ســر مبارکشــان دویــده‬ ‫و ســرد و گــرم روزگار چشــیده انــد و قطعــا ًبــا دو دو تــا‬ ‫چهارتــای اقتصــاد بیشــتر از مــن و شــمایی که حقوق‬ ‫مــان زیــر ده میلیــون اســت‪ ،‬اشــنایی دارنــد!‬ ‫اقــا و خانــم محترمــی کــه شــما باشــید مــا چیــزی‬ ‫بــرای پنهــان کــردن از شــما نداریــم‪ .‬ســعدی کــه نــور‬ ‫چشــم و تــاج ســر همــه مــا فارســی زبانــان اســت ولی‬ ‫امــروز عجالتــا ًکاری بــه فرمایشــات شــیخ اجــل در‬ ‫خصوص ســنجیده ســخن گفتــن نداریم کــه فرموده‬ ‫انــد‪« :‬ســخن دان پــرورده پیــر کهن بیندیشــد‪ ،‬ان گه‬ ‫بگویــد ســخن» ولــی مومــن ایــن را هــم بگــو ایــران‬ ‫خــودرو و ســایپا ‪ 25‬هــزار نیــروی سفارشــی مــازاد‬ ‫دارنــد و تعــداد شــاغالن ایــران خــودرو و ســایپا ‪ 5‬برابر‬ ‫کــره ای و ژاپنــی هــا اســت! بفرمائیــد ایــا مســئوالن‬ ‫ایــن دو شــرکت بــا کلمــه بهــره وری اشــنایی دارنــد؟‬ ‫اصــا ًبــه مقولــه ســوء مدیریــت اعتقــاد دارنــد؟‬ ‫شــما کــه صحبــت از ضــرورت رقابــت و اقتصــاد ازاد‬ ‫و خــارج کــردن قیمــت از دســت دولــت مــی کنیــد‬ ‫بفرمائیــد در کجــای دنیــا زه بغــل در خــودرو اپشــن‬ ‫محســوب مــی شــود؟ کــدام خــودرو بعــد از تصــادف‬ ‫بــا یــک گاری بــه دو قســمت نامســاوی تقســیم مــی‬ ‫شــود و کشــته شــدگان را باید با کاردک از روی زمین‬ ‫جمــع کــرد؟ اکثــر مــواد اولیــه خــودرو بــه ویــژه فــوالد‬ ‫داخــل کشــور تولیــد مــی شــود‪ ،‬چــرا همــه چیــز را بــا‬ ‫دالر ‪ 30‬هزار تومانی مقایسه و محاسبه می کنید؟‬ ‫ایــا از میــزان دالرهــای دولتــی و وام هــای چنــد هــزار‬ ‫میلیــاردی کــم بهــره ایــن شــرکت هــا خبــر داریــد؟ بــا‬ ‫ایــن همــه حمایــت و جبــران خســارت از جیــب مــردم‬ ‫ایــن دو شــرکت بعــد از چهــل هنــوز راه نیفتــاده انــد‬ ‫و تاتــی تاتــی مــی کننــد! مهنــدس جــان دنیــا را بــا‬ ‫مــا و مــا را بــا دنیــا قیــاس نکنیــد‪ .‬اگــر همیــن امــروز‬ ‫دالر بــه هــزار تومــان برســد بــاز هــم خودروســازان‬ ‫قیمتهــا افزایــش مــی دهنــد‪ ،‬چــون بــه جبــران زیــان‬ ‫از جیــب مــردم عــادت کــرده انــد! خودتــان هــم خــوب‬ ‫می دانیــد‪...‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪625‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫بیماری پوستی‬ ‫پسوریازیس را بیشتر‬ ‫بشناسید‬ ‫بیمــاری پوســتی پســوریازیس چنــدان شــایع‬ ‫نیســت ولــی افــرادی کــه بــا ان درگیــر هســتند‬ ‫مشــکالت عدیــده ای را‏پیــش رو دارنــد‪ .‬بیمــاری‬ ‫پســوریازیس کــه بــا نام هــای بیمــاری صــدف‬ ‫پوســتی یــا صدفــک هــم شــناخته می شــود‪،‬‏یــک‬ ‫بیمــاری پوســتی خودایمنــی اســت‪ .‬یعنــی بــدن‬ ‫علیــه خــودش عمــل می کنــد‪ .‬پســوریازیس یــک‬ ‫بیمــاری مزمــن ‏اســت کــه در حــال رفت و امــد‬ ‫اســت یعنــی گاهــی هســت و گاهــی نیســت‪.‬‏‬ ‫ســلول های مرده و اســیب دیده پوســت انســان‬ ‫دائــم در حــال ریــزش هســتند و ســلول های‬ ‫ســالم و جدیــد ‏جایگزیــن ان هــا می شــوند‬ ‫ولــی در ایــن بیمــاری بــه دلیــل ســیگنال ها و‬ ‫دســتورات اشــتباهی کــه بــه ســلول های‏پوســتی‬ ‫می رســد‪ ،‬ســلول ها بــا ســرعتی بســیار بیشــتر از‬ ‫ریــزش ســلول ها‪ ،‬تولیــد می شــوند‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب ‏پســوریازیس ســبب‬ ‫پوسته پوســته شــدن پوســت می شــود و‬ ‫ظاهــری نامناســب بــه پوســت فــرد می دهــد‪.‬‏‬ ‫ایــن بیمــاری یــک بیمــاری ژنتیکــی بــوده و بــه‬ ‫هیــچ عنــوان مســری و واگیــردار نیســت‪ .‬دلیــل‬ ‫اصلــی بیمــاری ‏پســوریازیس بــه وراثــت بــاز‬ ‫می گــردد‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه از بــدو تولــد در ژن‬ ‫فــرد وجــود دارد‪ ،‬ولــی بــروز ان‏قطعــی نیســت‪.‬‬ ‫برخــی از عوامــل ماننــد عفونــت‪ ،‬تحریــکات‬ ‫موضعــی‪ ،‬داروهــای خــاص‪ ،‬اســیب پوســت‪،‬‬ ‫اب و‏هــوا‪ ،‬ســیگار‪ ،‬الــکل و اســترس می توانــد‬ ‫ایــن بیمــاری را نمایــان کنــد‪ .‬هــدف اصلــی‬ ‫درمــان ایــن اســت کــه‏ســرعت رشــد ســلول های‬ ‫پوســت را کاهــش دهــد‪.‬‏‬ ‫انواع پسوریازیس‬ ‫پسوریازیس پالکی‬ ‫ایــن نــوع بیمــاری‪ ،‬شــایع ترین نــوع‬ ‫پســوریازیس بــه شــمار مـی رود‪ .‬در ایــن بیمــاری‬ ‫لکه هــای قرمــز و خشــک ‏روی پوســت دیــده‬ ‫می شــود کــه بــا بزرگ تــر شــدن بــه مــرور تبدیــل‬ ‫بــه یــک ضایعــه فلســی نقــره ای می گردنــد‪.‬‬ ‫‏گاهــی بعــد از بهبــود خشــکی‪ ،‬لکه هــای خــون‬ ‫در زیــر الیه هــای ســلولی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ضایعــات پوســتی ممکــن ‏اســت درداور یــا بــا‬ ‫خــارش همــراه باشــند‪.‬‏‬ ‫پسوریازیس ناخن‬ ‫ایــن دســته از بیمــاری در بخــش کوچکــی از‬ ‫ناخــن دســت یــا ناخــن پــا ظاهــر می گــردد‪ .‬در‬ ‫ایــن شــرایط‪ ،‬رشــد‏ناخــن غیــر عــادی شــده و‬ ‫ناخــن تغییــر رنــگ می دهــد و در مواقــع حــاد‬ ‫ناخــن ضخیــم شــده و فــرم ان از بیــن‏مــی رود‪.‬‏‬ ‫پسوریازیس قطره ای‬ ‫ایــن بیمــاری در کــودکان و نوجوانــان ظاهــر‬ ‫می شــود و دلیــل اصلــی ان عفونــت باکتریایــی‬ ‫ماننــد «عفونــت‏اســترپتوکوکی گلــو» اســت‪ .‬در‬ ‫اثــر ایــن عفونــت تکه هــای خشــک پوســت در‬ ‫سراســر بــدن تشــکیل می شــود و‏اغلــب بعــد از‬ ‫مدتــی از بیــن م ـی رود‪.‬‏‬ ‫پسوریازیس معکوس (صدف پوستی)‏‬ ‫ایــن بیمــاری در بخش هایــی از پوســت بــدن‬ ‫بــه وجــود می ایــد کــه پــر چیــن و چــروک‬ ‫باشــد‪ .‬پالک هــای قرمــز‪ ،‬‏صــاف و خــارش اور‬ ‫در ناحیه هایــی ماننــد زیــر بغــل‪ ،‬کشــاله ران‪،‬‬ ‫باســن‪ ،‬زیــر ســینه و نواحــی اطــراف دســتگاه‬ ‫‏تناســلی ظاهــر می شــوند‪ .‬پوســت ملتهــب‬ ‫ایــن قســمت بــا تعریــق و اصطحــکاک وضعیــت‬ ‫وخیم تــری پیــدا ‏می کنــد‪ .‬‏‬ ‫پسوریازیس پوست سر‬ ‫اگــر پســوریازیس در پوســت ســر بــه وجــود‬ ‫ایــد‪ ،‬ممکــن اســت منجــر بــه ضایعــات روی‬ ‫صــورت‪ ،‬گــوش و خــط‏رویــش مــو هــم بشــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل در ایــن حالــت عواقبــی ماننــد‬ ‫گســترش پســوریازیس و ریــزش مــو دور ‏از‬ ‫ذهــن نیســت‪.‬‏‬ ‫همونی باشیم‬ ‫که می خواهیم‬ ‫فرزندمان باشد!‬ ‫نرگس خانعلی زاده‬ ‫ایــن پدیــده عجیــب و تــازه ای نیســت کــه کتــاب خوانــدن‬ ‫در رقابــت بــا بازی هــای رایانــه ای و برنامه هــای متنــوع و‬ ‫ســرگرم کننده تلفــن همــراه‪ ،‬بازنــده ماجــرا باشــد‪ .‬امــا گاهــی‬ ‫خالفــش هــم ثابــت شــده اســت؛ هنــوز والدیــن زیــادی هســتند‬ ‫کــه فرزندان شــان کتــاب را بــه هــر انتخــاب دیگــری ترجیــح‬ ‫می دهنــد‪ .‬امــا چطــور می توانیــم بــه چنیــن موفقیتــی برســیم؟‬ ‫قــرار نیســت کتابخــوان شــویم تــا فقــط قصــه بخوانیــم و از‬ ‫سرنوشــت شــخصیت های داســتان‪ ،‬درس عبــرت بگیریــم‪.‬‬ ‫کتاب خوانــی یــک مهــارت اســت کــه تقریبــا نیــازش در زندگــی‬ ‫همــه افــراد جامعــه احســاس می شــود؛ مهارتــی کــه می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد کــه در هــر راهــی کــه قــدم برمی داریــد‪،‬‬ ‫دربــاره اش اطالعــات کســب کنــد‪ .‬چــه بســا افــراد زیادی هســتند‬ ‫کــه قــرار اســت حرفــه و فعالیتــی تــازه را شــروع کننــد امــا توانایی‬ ‫پیــدا کــردن و خوانــدن کتابــی (خواه کاغــذی و خواه الکترونیکی)‬ ‫دربــاره ان حرفــه را ندارنــد‪ .‬ان هــا نمی تواننــد ذهن شــان را‬ ‫دســته بندی کننــد و و داده هــای بدست امده شــان را مدیریــت‬ ‫کننــد‪ .‬ان هــا بلــد نیســتند کــه بــرای بدســت اوردن یــک اطالعات‬ ‫مفیــد دربــاره انچــه کــه نیــاز دارنــد‪ ،‬چطــور بایــد فهرســت کتــاب‬ ‫را جســتجو کننــد‪ .‬حتــی ان هــا توانایــی ایــن را ندارنــد کــه از‬ ‫عنــوان‪ ،‬مقدمــه و چکیــده کتــاب‪ ،‬تشــخیص بدهنــد کــه ایا این‬ ‫اطالعــات بــه کارشــان می ایــد یــا نــه! ایــن همان چیــزی اســت‬ ‫کــه کتابخــوان بــودن را بــا اهمیــت کــرده اســت؛ اینکــه بتوانیــم‬ ‫ی و نوجوانی مــان را بــا شــخصیت های متفاوتــی‬ ‫روزهــای کودک ـ ‬ ‫بگذرانیــم و دنیای مــان را بــزرگ کنیــم و در روزهــای جوانــی و‬ ‫بزرگســالی‪ ،‬هرانچــه کــه بــه ان نیــاز داریــم را در البــه الی‬ ‫نوشــته ها پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫شما الگوی رفتاری کودک تان هستید‬ ‫ایــن تجربــه ثابت شــده ای اســت؛ اینکــه بچه هــا‬ ‫ان چیــزی را تکــرار می کننــد کــه بــه دفعــات دیــده‬ ‫و شــنیده باشــند‪ .‬پــس اگــر والدیــن زرنگــی باشــید‪،‬‬ ‫ســعی می کنیــد همــه ان تربیــت دلخواهتــان را بیشــتر‬ ‫از دیگــر منابعــی کــه کــودک بــه ان دسترســی دارد‪،‬‬ ‫ماننــد دوســتانش‪ ،‬فامیــل و تلویزیــون بــه او نشــان‬ ‫بدهیــد‪ .‬درســت چیــزی شــبیه بــه اســتفاده از تبلــت‬ ‫و یــا تلفــن همــراه کــه تقریبــا کمتــر بچ ـه ای اســت کــه‬ ‫نســبت بــه اســتفاده از ان تمایــل نشــان ندهــد؛ چــرا؟‬ ‫چــون همیشــه دیــده اســت کــه پــدر و مــادرش همیشــه‬ ‫سرشــان بــا ان گــرم اســت و نســبت بــه ان واکنــش‬ ‫نشــان می دهنــد‪ .‬برخــی مواقــع بــا دیــدن ان می خندنــد‬ ‫و گاهــی هــم هرانچــه کــه بــه نظرشــان جالــب امــده‬ ‫اســت را بــه طــرف دیگــر نشــان می دهنــد و برایــش‬ ‫تعریــف می کننــد‪ .‬ان وقــت چــه اتفاقــی می افتــد؟‬ ‫کــودک هــم نســبت بــه ان وســیله هیجان انگیــز‬ ‫کــه هــم صــدا دارد‪ ،‬هــم تصویــر؛ هــم باعــث خنــده‬ ‫می شــود و هــم ســرمان را گــرم می کنــد‪ ،‬احســاس نیــاز‬ ‫می کنــد و خــدا نکنــد کــه او بفهمــد کــه بــا چــه ابــزاری‬ ‫مواجــه اســت! دیگــر جــدا کــردن کــودک و تلفن همــراه‪،‬‬ ‫ســخت ترین کار ممکــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاثیرگذار باشید‬ ‫حــاال بایــد بتوانیــم کتــاب را ماننــد تلفن همــراه بــرای‬ ‫بچه هــا هیجــان انگیــز نشــان بدهیــم؛ البتــه کــه‬ ‫هیجان انگیــز هــم هســت! کــدام تلفــن همــراه و تبلتــی‬ ‫می توانــد مــا را بــه دنیایــی متفــاوت و شــخصیت های‬ ‫جدیــدی ببــرد؟ فــارغ از اینکــه بازی هــای موبایلــی‪ ،‬تنهــا‬ ‫یک داســتان تکراری را با تصاویر رنگی به کودک نشــان‬ ‫می دهنــد‪ ،‬امــا هــر کتــاب می توانــد یــک داســتان جدیــد‬ ‫برایمــان داشــته باشــد‪ .‬امــا ایــن همان چیــزی اســت کــه‬ ‫اگــر خودمــان بــه ان بــاور داشــته باشــیم‪ ،‬می توانیــم‬ ‫ایــن احســاس را بــه فرزندمــان هــم منتقــل کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن را مریــم افضلــی‪ ،‬روانشــناس می گویــد و معتقــد‬ ‫اســت کــه پیــش از هرچیــز‪ ،‬بایــد بتوانیــم صادقانه تریــن‬ ‫احســاس مان را بــه کــودک انتقــال بدهیــم؛ پــس اگــر‬ ‫خودمــان واقعــا کتــاب را دوســت نداشــته باشــیم و تنهــا‬ ‫بخواهیــم بــرای کتابخــوان شــدن فرزندمــان‪ ،‬ادایــش‬ ‫را در بیاوریــم‪ ،‬شــک نکنیــد کــه بــه نتیجــه دلخواهتــان‬ ‫نخواهــد رســید و فرزنــدی کتابخــوان نخواهیــد داشــت‪:‬‬ ‫«البتــه کــه هســتند افــراد زیــادی کــه پــدر و مــادری‬ ‫کتابخــوان نداشــته اند امــا ان هــا کتابخــوان شــده اند؛‬ ‫احتمــاال از دیگــر دسترسی هایشــان ماننــد مدرســه و‬ ‫تلویزیــون و دوســتان و ‪ ...‬بــه ایــن موضــوع عالقه منــد‬ ‫شــده اند امــا اگــر بخواهیــم بــر روی روشــی منطقــی‬ ‫پیــش برویــم‪ ،‬والدیــن اولین کســانی هســتند کــه کودک‬ ‫بــا ان هــا مواجــه می شــود و اولیــن تاثیرپذیری هــا را از‬ ‫ان هــا دارنــد؛ پــس بــه تاثیرگــذاری تــان بــر شــخصیت‬ ‫و زندگــی بــاور داشــته باشــید تــا کودکتــان هــم شــما را‬ ‫بــاور کنــد‪».‬‬ ‫مزیتی به نام همدلی‬ ‫تــا دلتــان بخواهــد‪ ،‬فوایــد نوشــته شــده اســت دربــاره‬ ‫کتــاب خوانــدن کــودکان؛ از امــوزش و رشــد اجتماعــی‬ ‫و شــناختی کــودک تــا ارتقــا رفــاه و ســامت روان ان هــا‪.‬‬ ‫در واقــع کارشناســان و محققــان معتقدنــد کــه کتــاب‬ ‫خوانــدن می توانــد بچه هــا را بــه هرجایــی از ایــن دنیــا‬ ‫ببــرد‪ .‬انقــدر کــه می توانــد ان هــا را وارد دنیــای بزرگتــری‬ ‫کنــد و کــودک خــودش را جــای شــخصیت های کتــاب‬ ‫بگــذارد؛ ان وقــت اســت کــه احســاس همدلــی بــا‬ ‫ان شــخصیت ها‪ ،‬بهتریــن تجربــه ای اســت کــه او از‬ ‫خوانــدن کتاب هــای کــودک و نوجــوان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫امــا چطــور می توانیــم از مزیت هــای احســاس‬ ‫همدلــی کــه در نتیجــه کتــاب خوانــدن برایــش ایجــاد‬ ‫می شــود بگوییــم؟ افضلــی می گویــد کــه قصــه‬ ‫خوانــدن بــرای کــودک در روزهایــی کــه او هنــوز‬ ‫توانایــی خوانــدن و نوشــتن نــدارد‪ ،‬کمــی او را بــه‬ ‫کتاب خوانــی نزدیــک می کنــد‪ :‬زمانــی کــه مــادر و‬ ‫پــدر بــرای فرزندشــان قصــه می گوینــد‪ ،‬غــم و شــادی‬ ‫موجــود در قصــه را بــا لحــن مخصــوص ان موقعیــت‬ ‫بیــا می کننــد و کــودک هــم خــودش را بــا ان هــا همــراه‬ ‫می کنــد؛ یعنــی از شــادی های شــخصیت ها می خنــدد‬ ‫و بــرای غم هایشــان‪ ،‬غصــه می خــورد‪ .‬حــاال اگــر بــه‬ ‫دســت همیــن کــودک کــه خــودش در خوانــدن‪ ،‬توانــا‬ ‫شــده اســت‪ ،‬کتــاب بدهیــم و بگوییــم بخــوان‪ ،‬بــرای‬ ‫همدلی هــای دلنشــینی کــه تجربــه کــرده اســت‪ ،‬کتــاب‬ ‫را امتحــان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫درباره کتاب خوانده شده گفتگو کنید‬ ‫«نمایشــگاه کتابــی نیامــد و نرفــت کــه مــن و پســرم‬ ‫نرفتــه باشــیم‪ ».‬ایــن را مــادری می گویــد کــه حــاال‬ ‫پســرش بــرای خــودش مــردی شــده و چندیــن چنــد‬ ‫کتــاب نوشــته اســت؛ مــادری کــه معتقــد اســت او از‬ ‫همــان کودکــی البــه الی کتــاب بــزرگ شــد‪ «:‬پســرم‬ ‫همیشــه عاشــق مــاه اردیبهشــت بــود؛ می دانســت‬ ‫کــه در ایــن مــاه‪ ،‬نمایشــگاه کتــاب برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫نمایشــگاهی کــه در ان بــازی می کنــد‪ ،‬کتاب هــای‬ ‫مــورد عالقــه اش را می خــرد‪ ،‬دوســتانش را می بینــد‬ ‫و در مســابقات مختلفــی کــه برگــزار می شــد‪ ،‬شــرکت‬ ‫می کنــد‪ ».‬او می خواهــد بگویــد کــه کتــاب و کتابخوانــی‬ ‫بایــد برایــش جــذاب و شــیرین باشــد؛ نــه صرفــا یــک کار‬ ‫حوصله ســر بــر و خســته کننده کــه الزم اســت همــه‬ ‫انجامــش بدهنــد! ایــن را قریــب بــه اتفــاق والدینــی‬ ‫می گوینــد کــه حــاال فرزندانــی کتابخــوان دارنــد؛‬ ‫فرزندانــی کــه زمانــی کــه بــه قســمت جــذاب داســتان‬ ‫می رســند‪،‬می توانند ان را بــرای پــدر و مشــتاق و‬ ‫همراهشــان بخواننــد‪ «:‬اینکــه بخش هایــی از کتــاب را‬ ‫بــا هــم بخوانیــد یــا اینکــه بعــداز تمــام شــدنش‪ ،‬دربــاره‬ ‫ان کتــاب‪ ،‬دربــاره شــخصیت ها و هرانچــه کــه در ان‬ ‫گذشــته اســت حــرف بزنیــم‪ ،‬یکــی از ان دالیلــی اســت‬ ‫کــه شــوق کتــاب خوانــدن بــه بچه هــا می دهــد‪ ».‬ایــن‬ ‫را خانــم افضلــی می گویــد کــه معتقــد اســت نمی شــود‬ ‫از بچه هــا توقــع کتــاب خوانــدن داشــت در حالــی کــه‬ ‫خودمــان حوصلــه نداشــته باشــیم بــرای دقایقــی‪ ،‬دل‬ ‫بــه دل کــودک بدهیــم و احساســش دربــاره انچــه کــه‬ ‫برای ارزان دیده شدن با ما تماس بگیرید‬ ‫‪017 - 32688214‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 10‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪625‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫وب سایت ورد پرس‬ ‫را چگونه می توان‬ ‫از حمالت سایبری‬ ‫ایمن کرد؟‬ ‫اگــر صاحــب یــک وب ســایت ورد پرســی هســتید‪ ،‬ایــن‬ ‫مقالــه بــرای شــما مناســب اســت زیرا بــه امنیــت ورد پرس و‬ ‫محافظــت در برابــر حمــات ســایبری می پــردازد‪.‬‬ ‫ورد پــرس یــک ‪( CMS‬سیســتم مدیریــت محتــوا) پرکاربــرد‬ ‫اســت کــه بخــش قابل توجهــی از تمــام وب ســایت های‬ ‫موجــود را تامیــن می کنــد‪ .‬متاســفانه‪ ،‬مجرمــان ســایبری را‬ ‫نیــز جــذب می کنــد کــه از نقایــص امنیتــی ایــن پلــت فــرم‬ ‫سوءاســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بــدان معنــا نیســت کــه مکانیســم امنیتــی ورد پــرس‬ ‫بی اثــر اســت‪ .‬مشــکالت امنیتــی همچنیــن می توانــد بــه‬ ‫دلیــل عــدم وجــود اقدامــات امنیتــی از طــرف کاربــران ماننــد‬ ‫افزونه هــای قدیمــی یــا الــوده بــه بدافــزار رخ دهــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫انجــام اقدامــات امنیتــی قبــل از اینکــه وب ســایت ورد پــرس‬ ‫شــما هــدف یــک حملــه مخــرب قــرار گیــرد بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه می توانیــد بــا درک مقایســه ‪ TCP‬و ‪ UDP‬و انتخــاب‬ ‫بهتریــن مــورد بــرای امنیــت وب‪ ،‬امنیــت شــبکه را در حیــن‬ ‫انتقــال فایل هــا حفــظ کنیــد‪ ،‬برخــی از جزئیــات ارزشــمند و‬ ‫درعین حــال کوچــک ممکــن اســت بــه شــما در درازمــدت‬ ‫امــن کــردن وب ســایتتان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫اهمیت امنیت وب سایت ورد پرس چیست؟‬ ‫یــک ســایت ورد پــرس هــک شــده می توانــد بــه میــزان‬ ‫قابل توجهــی بــه درامــد و اعتبــار شــرکت شــما اســیب‬ ‫برســاند‪ .‬مجرمــان ســایبری می تواننــد بــه گذرواژه هــا و‬ ‫اطالعــات کاربــر دسترســی داشــته باشــند و حتــی از ســایت‬ ‫بــرای انتشــار بدافــزار یــا جمـع اوری اعتبــار ورود بــه سیســتم‬ ‫و اطالعــات کارت بانکــی سوءاســتفاده کننــد؛ بنابرایــن‪ ،‬ارائــه‬ ‫یــک پلــت فــرم امن برای کاربران‪/‬بازدیدکنندگان وب ســایت‬ ‫شــما ضــروری اســت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬حفظ یک وب ســایت ســطح باال مســتلزم حفظ‬ ‫ایمنــی وب ســایت ورد پــرس شــما اســت‪ .‬امنیــت وب ســایت‬ ‫تاثیــر مســتقیمی بــر دیــده شــدن موتورهــای جســتجو دارد؛‬ ‫و ســاده ترین اســتراتژی بــرای بهبــود رتبــه جســتجو‪ ،‬بهبــود‬ ‫امنیــت اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬اهمیــت امنیــت وب ســایت ورد‬ ‫پــرس را نمی تــوان به هیچ وجــه انــکار کــرد‪.‬‬ ‫ایا ورد پرس یک پلتفرم امن است؟‬ ‫اگــر ایــن ســوال همیشــه در ذهــن شــما خطــور می کنــد‪،‬‬ ‫شــما تنها نیســتید‪ .‬یکی از ســواالت متداول اســت؛ و پاسخ‬ ‫بــه ایــن ســوال ایــن اســت کــه «بلــه ایمــن اســت‪ ».‬تــا زمانی‬ ‫کــه تمــام اقدامــات احتیاطــی الزم را جــدی بگیریــد تــا حــد‬ ‫زیــادی ایمــن اســت‪.‬‬ ‫از نام کاربری «‪ »Admin‬اجتناب کنید‬ ‫افشــای نــام کاربــری ممکــن اســت بــه نظــر مضــر نباشــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬ممکــن اســت یــک واکنــش زنجیــره ای از‬ ‫نقص هــای امنیتــی ایجــاد کنــد کــه می توانــد منجــر بــه ســرقت‬ ‫هویــت حســاب‪ ،‬ســرقت هواپیمــا یــا اســیب مالــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر مدیــر ســایت را به عنــوان مدیــر نام گــذاری کرده ایــد‪،‬‬ ‫توصیــه می شــود ان را تغییــر دهیــد زیــرا مجرمــان ســایبری‬ ‫در سوءاســتفاده از پلتفرم هــای بــا تنظیمــات پیش فــرض‬ ‫خــوب هســتند‪ .‬ان هــا می داننــد کــه «‪ »admin‬اغلــب‬ ‫به عنوان یــک حســاب مدیــر اســتفاده می شــود‪ .‬ان هــا‬ ‫ممکــن اســت از ان نــام کاربــری در یــک حملــه «‪Brute‬‬ ‫‪ »Force‬سوءاســتفاده کننــد‪ .‬از نــام کاربــری «‪»Admin‬‬ ‫اجتنــاب کنیــد و وب ســایت ورد پــرس خــود را از چنیــن‬ ‫حمالتــی نجــات دهیــد‪.‬‬ ‫یک باند اخاذی با دو نام‪:‬‬ ‫دو طرف یک باند باج افزار‬ ‫ورد پرس باید به طور مرتب به روز شود‬ ‫ورد پــرس به روزرســانی های نرم افــزاری را به طــور مرتــب‬ ‫منتشــر می کنــد تــا امنیــت و ســرعت را افزایــش دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫ارتقــاء همچنیــن بــه محافظــت از ســایت شــما در برابــر‬ ‫حمــات ســایبری کمــک می کنــد‪ .‬ســاده ترین روش بــرای‬ ‫بهبــود امنیــت وب ســایت ورد پــرس خــود‪ ،‬به روزرســانی‬ ‫نســخه ورد پــرس اســت‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه ببینیــد ایــا اخریــن نســخه ورد پــرس را داریــد‪،‬‬ ‫بــه داشــبورد برویــد‪ ،‬ســپس روی ‪ Updates‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫در تاریــخ انتشــار بــرای ارتقاهــای جدیــد بــه روز باشــید‬ ‫تــا تضمیــن کنیــد کــه ســایت شــما نســخه قدیمــی ورد‬ ‫پــرس را اجــرا نمی کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ســعی کنیــد‬ ‫افزونه هــا و تم هــای ســایت ورد پــرس خــود را بـه روز کنیــد‪.‬‬ ‫افزونه هــا و تم هــای قدیمی تــر ممکــن اســت بــا نرم افــزار‬ ‫به روزرسانی شــده ورد پــرس تداخــل داشــته باشــند کــه‬ ‫منجــر بــه مشــکالت و اســیب پذیری های امنیتــی شــود‪.‬‬ ‫تعداد دفعات ورود را محدود کنید‬ ‫مجرمــان ســایبری ممکــن اســت ســعی کننــد رمــز عبــور‬ ‫مدیریــت شــما را از طریــق یــک حملــه ‪ brute force‬حــدس‬ ‫بزننــد یــا از اعتبارنامه هــای لــو رفتــه بــرای ورود بــه ســایت‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬می توانیــد بــا محــدود کــردن تعــداد دفعاتــی‬ ‫کــه می تواننــد وارد سیســتم شــوند‪ ،‬شــانس برنــده شــدن‬ ‫او را کاهــش دهیــد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬اگــر شــخصی رمــز عبــور‬ ‫نادرســت را به طــور مــداوم وارد کنــد‪ ،‬بســته بــه گزینه هایــی‬ ‫کــه انتخــاب می کنیــد ســاعت ها‪ ،‬ماه هــا یــا حتــی ســال ها‬ ‫مســدود می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ Limit Login Attempts ،‬افزونــه ای اســت کــه‬ ‫می توانیــد از ان بــرای ایمن ســازی وب ســایت خــود اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما امــکان می دهــد تعــداد قابل توجهی‬ ‫از رمزهــای عبــور اشــتباه را تنظیــم کنیــد کــه ممکــن اســت‬ ‫قبل از قفل شــدن ادرس ‪ IP‬شــخصی که رمز عبور اشــتباه‬ ‫را وارد کــرده اســت وارد کنیــد‪.‬‬ ‫همه ‪ Hotlinking‬باید غیرفعال شود‬ ‫به جــای دانلــود فایــل‪ ،‬قــرار دادن ان در ســرور خــود و ارائــه‬ ‫یــک نقل قــول صحیــح‪ Hotlinking .‬یــا ‪Inline linking‬‬ ‫تکنیکــی بــرای پیونــد دادن بــه فایلــی اســت کــه در ســایت‬ ‫دیگــری ذخیره شــده اســت‪ .‬بیشــتر بــرای تصاویــر اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا ممکــن اســت بــرای فیلم هــا‪ ،‬فایل هــای‬ ‫موســیقی‪ ،‬انیمیشـن های فلــش و ســایر محتــوای دیجیتال‬ ‫نیــز اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد وب ســایت ورد پــرس خــود را ایمــن‬ ‫نگه داریــد‪ Hotlinking ،‬بایــد غیرفعــال شــود‪ .‬در غیــر ایــن‬ ‫صــورت‪ ،‬زمــان بارگــذاری کندتــر‪ ،‬احتمــال هزینه هــای بیشــتر‬ ‫ســرور و افزایــش خطــر هــک شــدن را مشــاهده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫اگرچــه چندیــن روش دســتی بــرای جلوگیــری از هــات‬ ‫لینــک وجــود دارد‪ ،‬ســاده ترین راه حــل اســتفاده از افزونــه‬ ‫امنیتــی ورد پــرس اســت‪ .‬به عنوان مثــال‪ ،‬افزونــه ‪All-in-‬‬ ‫کالهبرداری با ترفند فروش‬ ‫کارت گرافیک‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل کالهبــرداری درج اگهــی جعلــی‏فــروش‬ ‫کارت گرافیکــی در شــبکه هــای اجتماعــی‪‎‬خبــر داد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ بهمنــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬در پــی‏شــکایت فــردی مبنــی‬ ‫‪ One WP Security‬و ‪ Firewall‬دارای راه حل هــای داخلــی‬ ‫بــرای جلوگیــری از همــه اتصــاالت هــات اســت‪.‬‬ ‫از احراز هویت دومرحله ای استفاده کنید‬ ‫احــراز هویــت دومرحلــه ای کــه اغلــب به عنــوان ‪،2FA‬‬ ‫احــراز هویــت دومرحل ـه ای‪ ،‬یــا تائیــد دومرحل ـه ای شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬یــک روش امنیتــی اســت کــه در ان کاربــران‬ ‫هویــت خــود را بــا اســتفاده از دو عامــل احــراز هویــت‬ ‫مســتقل تائیــد می کننــد‪ .‬ایــن گام هوشــمندانه دیگــری‬ ‫اســت کــه بایــد در اســتراتژی های امنیتــی خــود گنجانیــد‪.‬‬ ‫احــراز هویــت می توانــد یــک رمــز عبــور معمولــی و بــه دنبال‬ ‫ان یــک ســوال امنیتــی‪ ،‬ترکیبــی از حــروف‪ ،‬یــک کــد مخفــی‬ ‫یــا برنامــه ‪ Google Authenticator‬باشــد کــه یــک کــد‬ ‫مخفــی را بــه تلفــن شــما تحویــل می دهــد‪ .‬شــخصی کــه‬ ‫گوشــی شــما را در اختیار دارد ممکن اســت وارد وب ســایت‬ ‫شــما شــود‪ .‬بــرای محافظــت از اعتبــار کاربــر و اطالعاتــی کــه‬ ‫بــه ان هــا دسترســی دارنــد اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫از یک هاست امن ورد پرس استفاده کنید‬ ‫گزینه هــای میزبانــی ورد پــرس زیــادی در دســترس اســت‬ ‫و تشــخیص اینکــه کدام یــک بــرای وب ســایت شــما بهتریــن‬ ‫اســت دشــوار اســت‪ .‬در اینجــا مــواردی وجــود دارد کــه بایــد در‬ ‫ارائه دهنــده هاســت ورد پــرس ایمــن بــه دنبــال ان هــا باشــید‪:‬‬ ‫ارائه دهنــده ای کــه امنیــت را جــدی می گیــرد‪ :‬امنیــت بایــد‬ ‫اولویــت اصلــی هــر ارائه دهنــده میزبانــی ورد پــرس باشــد‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ان هــا یــک تیــم اختصــاص‬ ‫داده شــده بــرای ایمــن نگه داشــتن ســایت شــما از هکرهــا و‬ ‫ســایر تهدیدهــا دارنــد‪.‬‬ ‫ارائه دهنــده باتجربــه‪ :‬ورد پــرس یــک پلتفرم پیچیده اســت‬ ‫و بــرای میزبانــی ایمــن ان بــه تجربــه زیــادی نیــاز اســت‪ .‬بــه‬ ‫دنبــال ارائه دهنــده ای باشــید کــه مدتــی در این تجــارت بوده‬ ‫و شــهرت خوبی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ارائه دهنــده ای بــا پشــتیبانی خــوب از مشــتری‪ :‬اگــر ســوال‬ ‫یــا مشــکلی بــا ســایت ورد پــرس خــود داریــد‪ ،‬بایــد بتوانیــد‬ ‫به ســرعت از ارائه دهنــده هاســت خــود کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫پشــتیبانی خــوب مشــتری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫بازیگــران مخــرب به طــور مــداوم راه هــای جدیــدی را بــرای‬ ‫اســتفاده از حضــور انالیــن یــک شــرکت علیــه ان هــا ارائــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬درحالی کــه متخصصــان امنیــت ســایبری همیشــه‬ ‫راه هــای جدیــدی بــرای مقاومــت در برابــر ان هــا ارائــه می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن چرخــه بی پایــان امنیــت ســایبری اســت و همــه مــا‬ ‫در مرکــز ان گرفتارشــده ایم‪ .‬ســایت ورد پــرس شــما دقیقــا ً‬ ‫ماننــد هــر وب ســایت دیگــری در اینترنــت در مــورد حمــات‬ ‫ســایبری اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بــا رعایــت نــکات و هک هــای‬ ‫توصیه شــده فــوق‪ ،‬می توانیــد وب ســایت ورد پــرس خــود‬ ‫را در برابــر مجرمــان ســایبری ایمــن کنیــد یــا حداقــل خطــر‬ ‫حملــه را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫بــر مشــاهده اگهــی فــروش «کارت گرافیکــی «در شــبکه های اجتماعــی کــه از وی‬ ‫کالهبــرداری شــده بــود ‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان‏پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد ‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکی در بررس ـی های اولیــه‬ ‫مشــخص شــد شــاکی بــا مشــاهده اگهــی کارت گرافیکــی در شــبکه های اجتماعــی اقدام‬ ‫بــه برقــراری ارتبــاط بــا درج کننــده اگهــی نمــوده‪ ،‬کــه پــس از توافــق بــا وی اقــدام بــه اخــذ‬ ‫بیعانــه از شــاکی‏کــرده و بعــد از ان فــرد دیگــر پاســخگوی وی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی‬ ‫و بررســی مســتندات جمــع اوری شــده متهــم را شناســایی کردنــد و در تحقیقــات‬ ‫انجــام شــده مشــخص گردیــد کــه فــرد کالهبــردار دارای شــکایتهای متعــدد بــا ایــن‬ ‫عنــوان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــبکه هــای اجتماعــی مجــاز بــه تبلیغــات کاال و فــروش ان از طریــق‬ ‫اعــام در ســایت بــا نمــاد اعتمــاد الکترونیــک هســتند در غیــر اینصــورت خریــد از‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی ریســک باالیــی بــرای خریــدار در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬کاربــران هرگــز فریــب اینگونــه اگهی هــا را نخورنــد و خریدهــای‬ ‫اینترنتــی خــود را از طریــق ســایت های دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی یــا همــان ای‬ ‫نمــاد اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫در مــاه اکتبــر‪ MalwareHunterTeam ،‬یــک بانــد‬ ‫اخــاذی جدیــد بــه نــام ‪ SchoolBoys‬را کشــف کــرد کــه‬ ‫ادعــا می کنــد داده هــا را مــی دزدد‪.‬‬ ‫دو بانــد اخــاذی جدیــد بــه نام هــای «‪»TommyLeaks‬‬ ‫و «‪ »SchoolBoys‬شــرکت هایی را در سراســر جهــان‬ ‫هــدف قــرار می دهنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬یــک مشــکل وجــود‬ ‫دارد ‪ -‬انهــا هــر دو یــک گــروه بــاج افــزار هســتند‪.‬‬ ‫ماه گذشــته‪ ،‬محقــق امنیتــی ‪MalwareHunterTeam‬‬ ‫در توییتــی دربــاره یــک بانــد اخــاذی جدیــد بــه نــام‬ ‫‪ TommyLeaks‬منتشــر کــرد‪ .‬ایــن گــروه هکــری ادعــا‬ ‫می کنــد کــه شــبکه های شــرکتی را نقــض می کنــد‪،‬‬ ‫داده هــا را ســرقت می کنــد و بــرای نشــت اطالعــات بــاج‬ ‫می خواهــد‪ .‬تقاضاهــای بــاج از ‪ 400000‬تــا ‪ 700000‬دالر‬ ‫متغیــر اســت‪.‬‬ ‫در مــاه اکتبــر‪ MalwareHunterTeam ،‬یــک بانــد‬ ‫اخــاذی جدیــد بــه نــام ‪ SchoolBoys‬را کشــف کــرد کــه‬ ‫ادعــا می کنــد داده هــا را می دزدد و دســتگاه های قربانیان‬ ‫را بــه عنــوان بخشــی از حمــات خــود رمزگــذاری می کنــد‪.‬‬ ‫بعــدا ً نمونــه ای از رمزگــذار باج افــزار ‪SchoolBoys‬‬ ‫‬]‪ ‪[VirusTotal‬پیــدا شــد و تاییــد کــرد کــه بــا اســتفاده از‬ ‫ســازنده ‪ 3.0 LockBit‬ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫عامــان تهدیــد در طــول حمــات خــود داده هــا را مــی‬ ‫دزدنــد امــا در حــال حاضــر ســایت نشــت داده هــای‬ ‫عمومــی شــناخته شــده ای ندارنــد‪ .‬در حالــی کــه در ان‬ ‫زمــان هیــچ چیــز ارتباطــی بیــن گــروه هــا وجــود نداشــت‪،‬‬ ‫هــر دو از یــک سیســتم چــت بــرای ســایت هــای مذاکــره‬ ‫خــود اســتفاده کردنــد‪ .‬جالب تــر اینکــه همیــن سیســتم‬ ‫چــت قبــا ًفقط توســط گروه اخــاذی ‪ Karakurt‬اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫دو طرف یک سکه‬ ‫ایــن هفتــه‪ ،‬تاییــد شــد کــه ‪ TommyLeaks‬و‬ ‫‪ SchoolBoys‬در واقــع یــک گــروه اخــاذی هســتند‪.‬‬ ‫در یــک چــت مذاکــره کــه ‪ SchoolBoys‬بــا‬ ‫‪ BleepingComputer‬بــه اشــتراک گذاشــته بــود‪،‬‬ ‫تهدیــد کننــدگان بــا عنــوان «‪ »TommyLeaks‬در تالش‬ ‫هســتند تــا قربانــی هــای خــود را مجبــور بــه پرداخــت بــاج‬ ‫کننــد ‪.‬‬ ‫در حالــی کــه مشــخص نیســت چــرا انهــا از دو نــام‬ ‫مختلــف بــه عنــوان بخشــی از عملیــات خــود اســتفاده‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬ممکــن اســت رویکــرد مشــابهی را بــا رویکــرد‬ ‫‪ Conti‬و ‪ Karakurt‬داشــته باشــند ‪ .‬اوایــل ســال جــاری‪،‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت ویتالــی کرمــز (‪)Vitali Kremez‬‬ ‫گفــت کــه ‪ Karakurt‬بخشــی از ســندیکای جنایــات‬ ‫ســایبری ‪ Conti‬اســت‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه رمزگــذار باج افــزار ‪ Conti‬در حمــات‬ ‫مســدود شــد‪ ،‬هکرهــا بــا اســتفاده از داده هــای دزدیــده‬ ‫شــده تحــت نــام ‪ Karakurt‬بــه جــای نام تجــاری ‪ Conti‬از‬ ‫قربانــی اخــاذی کردنــد ‪ .‬بــرای برداشــتن یــک قــدم جلوتر‪،‬‬ ‫از انجایــی کــه گــروه ‪ TommyLeaks/SchoolBoys‬از‬ ‫سیســتم چــت ‪ Karakurt‬اســتفاده مــی کنــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت شــاهد تغییــر نــام تجــاری ‪ Conti‬بــه ایــن برندهای‬ ‫جدیدتــر باشــیم‪.‬‬ ‫در حالــی کــه هنــوز خیلــی زود اســت کــه بگوییــم ایــن‬ ‫چیــزی اســت کــه در حــال رخ دادن اســت یــا خیــر‪،‬‬ ‫امــا بایــد متوجــه ان باشــیم کــه گــروه اخــاذی گروهــی‬ ‫اســت کــه شــرکت هــا بایــد مراقــب ان باشــند‪ ،‬زیــرا انهــا‬ ‫نهادهایــی در هــر انــدازه را هــدف قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دهم ابان سالروز عملیات محرم‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ -625‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-625‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/06‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/06 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/01 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫سه شنبه ‪08//10‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫بهشتی از گلشتان‬ ‫بزنیم بریم ابشار الشو‬ ‫چگونه برنامه ریزی کنیم؟‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫کمه جوش‬ ‫کمه جوش ســبزواری از غذاهای محلی و لذیذ اســتان خراســان اســت‬ ‫کــه اگــر بــا نــان و ســبزی خوردن ســرو‏شــود طعــم دلچسـب تری خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬کمــه نوعــی ماســت چکیــده محلــی چــرب و ســفت اســت کــه‬ ‫بــرای ایــن‏غــذا اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــرای درســت کــردن کمــه جــوش بــه کمــه یــا ماســت چکیــده‪ ،‬ســبزی (‬ ‫تــره‪ ،‬نعنــای تــازه و خشــک) کشــک‪ ،‬پــودر‏گــردو‪ ،‬تخم مــرغ‪ ،‬کــره‪ ،‬پیــاز و‬ ‫روغــن حیوانــی نیــاز داریـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کمه جوش‪(‎‬ماست جوش) خراسانی‬ ‫مواد الزم برا ‪‎‬‬ ‫کمــ ‪‎‬ه ‪‎250:‬گــرم (در صــورت نبــودن کمــه ا ‪‎‬ز ‪‎‬ماســت چکیــد ‪‎‬ه‬ ‫•‬ ‫‪‎‬اســتفاده می کنیــم)‬ ‫ک ‪‎2:‬قاشق سوپخوری‬ ‫نعنا خش ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫ی ‪‎3:‬عددمتوسط‬ ‫گوجه فرنگ ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫غ ‪‎2:‬عدد‬ ‫تخم مر ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫پیاز‪‎1:‎‬عدد متوسط‬ ‫•‬ ‫ن ‪‎3:‬قاشق غذا خوری‬ ‫روغ ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫طرز تهیه کمه جوش (ماست جوش) خراسانی‬ ‫ک ‪‎‬بــه ان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬نمـ ‪‎‬‬ ‫کمــه را بــا چنــگال خــوب هــم بزنیــد و کمـ ‪‎‬‬ ‫ســپس دو عــدد تخــم مــرغ داخــل ان‏بریزیــد و ‪ 5‬دقیقــه بــا چنــگال هــم‬ ‫بزنیــد تــا تخــم مــرغ کامــا بــا کمــه یکدســت شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پــس از ان اب را کــم کــم بــه مخلــوط کمــه و تخــم مــرغ اضافــه کنیــد و‬ ‫هــم بزنیــد تــا رقیــق شــود و دوغ غلیظــی‏بدســت بیایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قابلمــه ای را روی حــرارت قــرار دهیــد و مقــداری روغــن داخلــش بریزید‬ ‫تــا داغ شــود‪ .‬بعـ ‪‎‬د ‪‎‬پیــا ‪‎‬ز ‪‎‬را داخلــش‏ســرخ کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پوســت گوجــه هــا را بگیریــد و گوجــه هــا را ریــز خــرد کنیــد و یــا رنــده‬ ‫کنید‪.‬بعــد بــه پیــاز تفــت داده شــده اضافــه‏کنیــد و بــا حــرارت کــم بــه‬ ‫مــدت ‪ 10‬دقیقــه تفــت دهیــد تــا اب گوجــه هــا کشــیده و پختــه شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زرد چوبـ ‪‎‬ه ‪‎‬را هــم بــه همــراه نعنــا بــه گوجــه اضافــه کنید‬ ‫نمــک ‪‎ ،‎‬فلفـ ‪‎‬‬ ‫و کمــی ســرخ کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه مایــه ماســت را اضافــه کنیــد و تنــد تنــد هــم بزنیــد تــا‬ ‫ت ‪‎‬نبــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مایــع بــه جــوش بیایــد ‪‎‬و ‪‎‬ماس ـ ‪‎‬‬ ‫وقتــی مایــه ماســت بــه جــوش امــد ‪ ،‬بعــد از یکــی دو جــوش ان را از‬ ‫روی حــرارت برداریــد‪ .‬غلظــت ان بایــد‏شــبیه بــه یــک دوغ غلیــظ باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــرای ســرو ‪ ،‬نــان کاک را داخــل کاســه ای خــرد کنیــد و مقــداری از کمــه‬ ‫را روی نــان هــا بریزیــد و بــه اصطــاح‏تلیــت کنیــد و در کنــار پیــاز و ســبزی‬ ‫میــل کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬جز ‪‎‬و ‪‎‬ابگوشت و اشکن ‪‎‬ه ‪‎‬میباش ‪‎‬د‬ ‫کمه جو ‪‎‬‬ ‫زمان اماده سازی مواد اولیه و مایحتاج ان حدود‪‎‬ا‪15‎‬دقیق ‪‎‬ه‬ ‫چادرشب‪‎‬‬ ‫برخــاف بســیاری از تبلیغــات شــعارگونه ی معلمــان موفقیــت‪،‬‬ ‫برنامــه ریــزی بــه خــودی خــود نمی توانــد بــرای مــا موفقیــت و‬ ‫نتایــج مثبــت بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫همچنانکــه کتــاب خوانــدن‪ ،‬بــه خــودی خــود‪ ،‬نمی توانــد از مــا‬ ‫دانشــمند بســازد و مســافرت های متعــدد‪ ،‬نمی توانــد از مــا یــک‬ ‫فــرد جهاندیــده بســازد و ســالها مدیریــت‪ ،‬نمی توانــد از مــا یــک‬ ‫مدیــر توانمنــد بســازد‪.‬‬ ‫چرا برنامه ریزی را دوست نداریم؟‬ ‫عالقــه بــه یــک فعالیــت و دوســت داشــتن ان فعالیــت می توانــد‬ ‫نقــش مهمــی در اثربخشــی نهایــی ان داشــته باشــد‪ .‬چــون‬ ‫ایــن عالقــه داشــتن و رابطــه عاطفــی خــوب بــا یــک موضــوع‪،‬‬ ‫نحــوه ی رفتــار و تعامــل مــا را بــا ان موضــوع تغییــر می دهــد‪.‬‬ ‫تعریف برنامه ریزی چیست؟‬ ‫یکی از گالیه هایی که معموال ً مطرح می شود و میل و رغبت به‬ ‫برنامــه ریــزی را کاهــش می دهــد ایــن اســت کــه چندان مشــخص‬ ‫نیســت دربــاره چــه چیــزی حــرف می زنیــم‪ .‬همــه ی مــا دوســت‬ ‫داریــم یــک برنامه ریــزی خــوب بــرای زندگــی انجــام دهیــم؛ امــا‬ ‫ابتــدا بایــد مشــخص شــود «برنامــه ریــزی چیســت؟» کــه بتوانیــم‬ ‫در ادامــه ‪ ،‬بــه برنامــه ریــزی خــوب و برنامه ریــزی بــد بپردازیــم‪.‬‬ ‫برنامه ریزی روزانه‬ ‫یکــی از مهم تریــن برنامه ریزی هایــی کــه مــا بایــد انجــام دهیــم‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی روزانــه اســت‪ .‬چــرا کــه همیــن برنامه هــای کوچــک‬ ‫و روزمــره زندگــی هســتند کــه در نهایــت موفقیت هــای بــزرگ مــا‬ ‫را شــکل می دهنــد‪ .‬اگــر مــا چندیــن مــاه و حتــی چندیــن ســال‬ ‫بتوانیــم برنامه ریــزی روزانــه درســتی داشــته باشــیم و خیلــی‬ ‫منظــم و درســت پیــش برویــم‪ ،‬قطعــا ً نتیجــه بســیار خوبــی‬ ‫خواهیــم گرفــت و ماننــد تصویــر زیــر کــه نت هــای موســیقی‬ ‫کوچــک بــه هــم پیوســته شــدند تــا در نهایــت یــک نــت درســت‬ ‫را بســازند‪ ،‬مــا هــم روز بــه روز کامل تــر خواهیــم شــد و نهایتــا ً‬ ‫می توانیــم موفقیــت بزرگــی را از ان خــود کنیــم‪.‬‬ ‫اهمیت برنامه ریزی‬ ‫مدیریت زمان‬ ‫•‬ ‫منظم شدن‬ ‫•‬ ‫انجام دادن تمام کارها‬ ‫•‬ ‫افزایش قدرت اراده و سرسختی‬ ‫•‬ ‫غلبه بر تنبلی‬ ‫•‬ ‫و کلــی فایــده دیگــر کــه حتــی نــام بردنشــان هــم از‬ ‫•‬ ‫حوصلــه متــن خــارج اســت…‬ ‫چرا برنامه ریزی نمی کنیم ؟‬ ‫‪ .1‬ترس از محدود شدن‬ ‫اولیــن دلیــل عــدم برنامــه نریختــن‪ ،‬ایــن اســت کــه می ترســیم‬ ‫وقت هــای ازاد و تفریحمــان از بیــن بــرود‪ ،‬محــدود بشــویم‪ ،‬نتوانیــم‬ ‫ی‪‎‬خواهــد انجــام بدهیــم و…‬ ‫مثــل قبــل هــر کاری کــه دلمــان م ‬ ‫ی‪‎‬دهیــم!‬ ‫‪ .2‬وقتــی از برنامــه عقــب می اُفتیــم دیگــر ادامــه نم ‬ ‫دومیــن دلیــل‪ ،‬ایــن اســت کــه وقتــی مــا فقــط و فقــط یــک کار را نمی توانیــم‬ ‫انجــام بدهیــم‪ ،‬کال ً بی خیــال ادامــه برنامه مــان می شــویم و ان را رهــا‬ ‫می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن کار مــا‪ ،‬درســت مثــل ایــن می مانــد کــه وقتــی یــک ســوال‬ ‫را در برگــه امتحانــی بلــد نیســتیم‪ ،‬بقیــه ســواالت را هــم جــواب‬ ‫ندهیــم و قیــد کل ان امتحــان را بزنیــم!‬ ‫‪ .3‬کارهایــی کــه در برنامه مــان هســت را دوســت نداریــم دلیــل‬ ‫ســوم‪ ،‬از یکــی از اشــتباهات مــا در برنامه ریــزی در زندگــی‬ ‫شــخصی سرچشــمه می گیــرد‪ .‬مــا معمــوال ً کارهایــی را در برنامــه‬ ‫قــرار می دهیــم کــه از انهــا خوشــمان نمی ایــد‪.‬‬ ‫ابشــار الشــو در اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫ابشــار الشــو در فاصلــه ‪ ۴‬کیلومتــری جنــوب شــرقی‬ ‫روســتای‏فاضــل ابــاد از توابــع شهرســتان ازاد شــهر‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ابشــاربه صــورت دوپلــه ای بــوده‬ ‫و ارتفــاع ان بــه ‏‏‪ ۲۵‬می رســد‪.‬وجه تســمیه ایــن‬ ‫ابشــار ( الشــو ) برگرفته شــده ازنام روســتائی اســت‬ ‫کــه در نزدیکــی ایــن ابشــار‏بــوده ودرحــال حاضــر‬ ‫ازبیــن رفتــه و فقــط اثــار ان برجای مانده اســت‪ .‬اب‬ ‫ایــن ابشــار کــه ازچهــار چشــمه‏دائمــی دامنه هــای‬ ‫شــمالی البــرز سرچشــمه مــی گیــرد مــورد اســتفاده‬ ‫کشــاورزی روســتای فاضــل ابــاد و‏همچنیــن بــرای‬ ‫مصــرف شــرب روســتائیان قــرار می گیــرد‪.‎‬‬ ‫بــرای دسترســی بــه ابشــار الشــو‪ ،‬در مســیر جــاده‬ ‫شــاهرود‪ ،‬بعد از دانشــگاه ازاد شهرســتان ازادشــهر‬ ‫وار جــاده‏فرعــی روســتای فاضــل ابــاد شــوید‪ ،‬پــس‬ ‫از روســتای فاضــل ابــاد‪ ،‬حــدودا ‪ ۲۰۰‬متــر ســمت‬ ‫چــپ بــه ســمت جنــگل‏با فاصلـه ای در حــدود ‪۲۵۰۰‬‬ ‫متــر یــک فضــای جنگلــی وســیع قــرار دارد کــه مــورد‬ ‫اســتفاده بازدیدکننــدگان‏جنــگل قــرار می گیــرد‪ ،‬از‬ ‫ایــن نقطــه تــا ابشــار حــدود ‪ ۱۵۰۰‬متــر فاصلــه اســت‬ ‫کــه نیازمنــد پیــادروی ســبکی اسـت‪.‎‬‬ ‫فاضــل ابــاد‪ ،‬روســتایی اســت از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان ازادشــهر در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا ‏در دهســتان‬ ‫خرمــارود شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫ازادشــهر بــا وجــود واقــع شــدن‬ ‫در مســیر یکــی از قدیمــی‬ ‫تریــن راه ‏هــای کهــن ایــران و‬ ‫برخــی اثــار بدســت امــده در‬ ‫اطــراف شــهر کــه جکایــت از‬ ‫قدمــت بســیار منطقــه دارد‪،‬‬ ‫شــهر ‏چنــدان پرســابقه ای‬ ‫نبــوده و اطالعــات ما از ســابقه‬ ‫شــهر ازادشــهر به دوره پهلوی‬ ‫بــر می گــردد‪.‬‬ ‫بنــا بــر ‏اطالعــات بدســت‬ ‫امــده از موقعیــت و قدمــت‬ ‫تپه هــا و ویرانه هــای اثــار بــه‬ ‫ثبــت رســیده اســتان گلســتان‬ ‫تپه ‏هــای زوزه در دوازده‬ ‫کیلومتــری و ســیخوان در‬ ‫ســیزده کیلومتــری و نرگــس‬ ‫تپــه و یــاس تپــه در نزدیکــی‬ ‫شــهر‏ازادشــهر قــرار دارنــد کــه‬ ‫مربــوط بــه هزاره هــای اول و‬ ‫دوم قبــل از میــاد هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چادرشــب‪ ،‬دســت بافتــه دســتگاهی اســت کــه در گذشــته از نخ هــای‬ ‫ابریشــمین جهــت بافــت انهــا اســتفاده می ‏شــد ولــی در حــال حاضــر‬ ‫جهــت بافــت چادرشــب از نخهــای پشــمی و پنبــه ای اســتفاده می شــود‬ ‫کــه مصــارف‏گوناگونــی دارد‪ .‬از ابعــاد بــزرگ ان بــرای پیچیــدن رختخــواب‬ ‫و ابعــاد کوچــک ان بــه عنــوان رومیــزی‪ ،‬حولــه‪ ،‬دســتمال و‏‏… اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬پارچــه بافــی در منطقــه جــرگالن بجنــورد نیــز رواج دارد گکــه‬ ‫جنــس ان از ابریشــم مرغــوب ‏می باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دلیل نامگذاری چادرشب‪:‬‏‬ ‫چــون در قدیــم اکثــرا از ان در شــب بــرای روانــداز اســتفاده می شــد ان‬ ‫را چادرشــب نامیده انــد‪.‬‏‬ ‫کارگاه های تولید چادرشب در امروز و گذشته‪:‬‏‬ ‫در محله هــای قدیمــی بعضــی شــهرها کــه وارد می شــوی ‪ ،‬هنــوز هــم‬ ‫صــدای دســتگاه هــای نســاجی‏بــه گــوش مــی رســد‪ .‬کارگاه هــای مختصــر و‬ ‫نیمــه تاریــک ‪ ،‬زحمت کش تریــن کارگــران را بــه درون‏خــود کشــیده اســت‪،‬‬ ‫درایــن کارگاه هــا‪ ،‬کارگــران پیــر و جــوان بــا وســایل بســیار ســاده و ابتدایــی‪،‬‬ ‫‏پــای دســتگاههای ســنتی‪ ،‬جهــت احیــاء میــراث نیــاکان خــود بــه بافندگــی‬ ‫فراورده هــای دســتی‏مشــغولند‪ .‬بافته هــای انهــا اگرچــه ســاده بــه نظــر‬ ‫می رســد‪ ،‬اماتالش هــای ســتودنی انهــا در ‏نقش هــا نمایــان اســت‪.‬در‬ ‫میــان ایــن همــه نقــش رنگارنــگ‪ ،‬چــادر شــب بــا ان نقــوش منحصــر بــه‬ ‫‏فــرد خــود نمایــی می کنــد‪ .‬هــر چنــد کــه گــذر ایــام گــرد و غبــار را بــر چهــره‬ ‫اش نشــانده اســت امــا‏قدیمی تر هــا از شــمال تــا جنــوب کشــور ان را بــه‬ ‫خوبــی می شناســند‪.‬‏‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت امــروزه رفتــه رفتــه کارگاه هــا و دســتگاه های ســنتی‬ ‫جــای خــود را بــه دســتگاه ها‏و کارگاه هــای مــدرن داده و بیشــتر تولیــدات‬ ‫چادرشــب از ایــن قبیــل هســتند‪.‬‏‬ ‫‏ چادر شب بافی ؛ هنری تاریخی‪:‬‏‬ ‫در مناطــق شــمالی ایــران حــدود ‪ ۱۵‬قــرن اســت کــه چــادر شــب‬ ‫بافتــه می شــود‪ .‬ایــن فکــر از ابتــدا بــه‏صورتــی بســیار ســاده و بــا تهیــه‬ ‫دســتگاه های خیلــی مختصــر انجــام پذیرفــت دســتگاه های بافندگــی‏اولیــه‬ ‫را اکثــرا زن هــا بــه عنــوان تنــوع شــغلی خانــه داری اعمــال می نمودنــد‪ .‬بــر‬ ‫اثــر رونــق روزافــزون ‪،‬‏بــه تدریــج بعــد اقتصــادی ان مــورد توجــه نــه تنهــا‬ ‫زنــان خانــواده‪ ،‬بلکــه مــردان نیــز واقــع شــد ‪.‬‏‬ ‫تولیــد در خانــه موجــب شــده بــود کــه تجربیــات و اطالعــات بــه ســادگی‬ ‫از نســلی بــه نســلی دیگــر‏انتقــال یافتــه و اشــتغال بــه صنایــع دســتی‬ ‫بــه صــورت یکــی از ارکان اقتصــاد خانــواده در ایــد‪ .‬هــر‏چنــد کــه امــروزه‬ ‫در نتیجــه تغییــر شــیوه زندگــی کمتــر صــدای دســتگاه های بافندگــی در‬ ‫خانه هــا بــه‏گــوش مــی رســد‪.‬‏‬ ‫ایــن صنعــت عــاوه بــر تاریخچه طوالنی ‪ ،‬پیشــرفت بســیار شــایان توجهی‬ ‫نمــوده و یکــی از علــل ایــن‏پیشــرفت را مــی تــوان وجــود راه ابریشــم کــه‬ ‫یکــی از رگ هــای اصــی اقتصــادی مملکــت بــوده‏اســت‪ ،‬دانســت‪.‬‏‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!