روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 624 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 624

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 624

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 624

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪119 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 09‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/31-‬اکتبر ‪ /05-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪624 :‬‬ ‫تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن‬ ‫روستایی ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان شد‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمتهایکهبیشتر‬ ‫شبیه یک شوخی‬ ‫است تا واقعیت‬ ‫اولویت مهم رسانه های‬ ‫گلستان‪ ،‬باید اخبار‬ ‫امیدافرینباشد‬ ‫قامت میراث‬ ‫اشکانیان بر سایه‬ ‫بلند فراموشی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫واگذاری احداث نخستین‬ ‫رخنه هکرها‬ ‫هتل «دوستدار طبیعت» و مجرمان در محیط‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫متاورس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بامیوه های رنگارنگ به فرزندانت‏هدیه کرده ای و در سخت ترین و تاریک ترین‬ ‫دوره¬های تاریخی اجازه ندادی دست طلب به سوی ناکسان دراز‏کنند ‏‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬تو باصفاترین و مهربان¬ترین مادر دنیا هستی که همه فرزندانت را از اقوام‬ ‫ُ‬ ‫و ادیان مختلف همچون‏صدف در میان گرفتی و همچون در پرورش دادی و هزاران‬ ‫سال ایشان را کنارهم محافظت کردی ‏‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬گیسوان سفیدت‪ ،‬نشان از تاریخ کهن سال توست‪ .‬تو کهن سال ترین و‬ ‫دکتر رضا مقدسی‬ ‫ماندگارترین مادر دنیا هستی‪.‬‏از اول تاریخ بشر‪ ،‬تا کنون‪ .‬هرچند بدخواهان‬ ‫ایران‪ ،‬تو زیباترین مادر دنیا هستی‪ .‬با طبیعت دل انگیز و هوس¬انگیزت‪ ،‬در‬ ‫برگیسوانت رنگ پاشیدند و حرمت گیسوان سفیدت را‏‏(بافیلم‪ )۳۰۰‬نگه‬ ‫برهوت فالت ایران‪.‬‏‬ ‫نداشتند‪ .‬ولی فرزندان فهیم و رشید تو به گیسوان سفیدت همچو برف همچون‬ ‫ن مادر دنیا هستی که فردوسی و سعدی و حافظ و موالنا‬ ‫ایران‪ ،‬تو سرفرازتری ‬ ‫پروانه وار‏خواهند چرخید‪ .‬انها را شانه خواهند زد و حافظ و نگهبان خواهند بود ‏‪.‬‬ ‫وصدها اندیشمند و شاعر و‏نویسنده و دانشمند در دامان پاک تو بالیده شدند و ایران عزیزم تو عزیزترین خدا هستی‪ .‬که در قلب عالم جا گرفته ای‪.‬هرچند بدخواهان‬ ‫دنیارا به زیبایی تو به نظاره دعوت کردند ‏‪.‬‬ ‫و جالدان درطول‏تاریخ بسیار تالش کرده اند تا خوارت کنند و هیبت و شکوه‬ ‫ایران‪ ،‬تو صبورترین مادر دنیا هستی که در چهارراه حوادث تاریخ چند هزارساله ات‬ ‫دماوندت را بشکنند‪ .‬ولی شمشیر رستم و کمان‏ارش همراه نگهبان توست ‏‪.‬‬ ‫که اغشته به خون‏فرزندان دلیرت است‪ ،‬استقامت کردی و خم به ابرو نیاوردی ‏‪.‬‬ ‫مادرم ایران‪ ،‬هیچ مادری را در جهان با جایگاه و مقام تو نیست‪ .‬کاش‬ ‫ایران‪ ،‬تو داراترین و ثروتمندترین مادر دنیا هستی که همواره دامانت را‬ ‫فرزندانت تاریخ عظمت و قدرت تو را‏بدانند و تنهایت نگذارند ‏‪.‬‬ ‫مادرم‪ ... ،‬ایران‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪624‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫افزایش ‪ ۳۸‬درصدی اعتبار‬ ‫مکانیزاسیون کشاورزی‬ ‫گلستان در سالجاری‬ ‫رییــس اداره امــور فناوری هــای مکانیــزه جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت بانکــی بــرای افزایــش ضریــب مکانیزاســیون‬ ‫کشــاورزی اســتان تخصیــص یافــت کــه نســبت بــه ســال‬ ‫قبــل ‪ ۳۸‬درصــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫مریــم برزنونــی افــزود‪ :‬ایــن اعتبــار تخصیصــی در‬ ‫بخشــهای رونــق تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســتان‬ ‫از جملــه زراعــی‪ ،‬باغــی و دام بــه بهــره بــرداران واجــد‬ ‫شــرایط متقاضــی پــس از طــی مراحــل اداری از طریــق‬ ‫بانــک کشــاورزی پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۷۷۰‬میلیــارد ریــال از‬ ‫ایــن اعتبــار از ســوی ‪ ۱۶۰‬بهره بــردار واجــد شــرایط بخــش‬ ‫کشــاورزی اســتان بــرای خریــد تراکتــور‪ ،‬کمبایــن و ادوات‬ ‫دنبالــه بنــد تولیــد داخــل جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫برزنونــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون بهره بــرداران متقاضــی‬ ‫دریافــت تســهیالت بــرای خریــد ماشــین های کشــاورزی‬ ‫و دنبالــه بنــد بایــد تقاضــای خــود را بــه مدیریت هــای‬ ‫جهادکشــاورزی در شهرســتان ها ارائــه داده تــا بــه بانــک‬ ‫معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫ضریــب مکانیزاســیون کشــاورزی گلســتان باالتــر از‬ ‫میانگیــن کشــوری‬ ‫برزنونــی افــزود‪ :‬ضریــب مکانیزاســیون کشــاورزی در‬ ‫گلســتان ‪ ۲.۸۳‬اســب بخــار در هکتــار رســیده در حالــی‬ ‫میانگیــن کشــوری ان ‪ ۱.۸۵‬اســب بخــار در هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتان گلســتان در افزایــش ضریــب‬ ‫مکانیزاســیون کشــاورزی بــا هدفگــذاری کــه انجــام داده‬ ‫طــی ســال های اخیــر رتبــه نخســت کشــوری را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفــت وی در حالــی مطابــق برنامــه هفتــم توســعه‬ ‫همــه جانبــه بــرای ارتقــا ضریــب مکانیزاســیون کشــاورزی‬ ‫پیــش بینــی افزایــش بیــن هفــت تا ‪ ۹‬صدم اســب بخــار در‬ ‫هکتــار تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫پرداخت وام جهش تولید در دیمزارها‬ ‫رییــس اداره امــور فناوری هــای مکانیــزه جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان از پرداخــت وام ارزان قیمــت در قالــب جهــش‬ ‫تولیــد در دیمزارهــای اســتان بــا همــکاری اداره کل ســتاد‬ ‫اجــرای فرمــان حضــرت امــام ( ره ) خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن طــرح بــرای هــر بهره بــردار دیمــکار پرداخــت یــک‬ ‫میلیــارد ریــال وام در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال بــرای اســتان گلســتان جــذب‬ ‫اعتبــار بــرای تهیــه ‪ ۵۰۱‬دســتگاه کشــاورزی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده کــه اولویــت اداره کل پرداخــت وام بــه متقاضیــان‬ ‫تهیــه کارنــده‪ ،‬بازســازی کمبایــن‪ ،‬ســمپاش‪ ،‬هِــد برداشــت‬ ‫دانــه روغنــی کلــزا اســت‪.‬‬ ‫برزنونــی گفــت‪ :‬طــرح پرداخــت وام بازســازی کمبایــن‬ ‫بــرای نخســتین بــار اســت کــه در قالــب جهــش تولیــد در‬ ‫دیمزارهــای اســتان بــه اجــرا در می ایــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تاکنــون ‪ ۵۰۳‬بهــره بــردار دیمــکار در‬ ‫گلســتان پرونــده دریافــت وام را تشــکیل داده اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح جهــش تولیــد توســط ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫حضــرت امــام در گلســتان از ســال زراعــی ‪ ۹۸ - ۹۹‬بــا‬ ‫نظــارت ایــن ســتاد و هماهنگــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫و بــا کشــت ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار کلــزا در دیم زارهــای کم بــازده‬ ‫شــمال گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪،‬‬ ‫ســال زراعــی ‪ ۱۴۰۱ ۰ ۱۴۰۰‬در قالــب طــرح جهــش تولیــد‬ ‫در دیمزارهــا ‪ ۷۱‬هــزار هکتــار از زمیــن زراعــی گلســتان زیــر‬ ‫کشــت غــات و دانه هــای روغنــی رفــت و بهره بــرداران‬ ‫در اســتفاده از ایــن طــرح رتبــه ســوم کشــوری را بعــد از‬ ‫کرمانشــاه و خوزســتان بــه خــود اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫امســال در گلســتان با همکاری اداره کل جهادکشــاورزی‬ ‫و ســتاد اجــرای فرمــان حضــرت امــام ( ره ) اســتان پوشــش‬ ‫اجــرای طــرح مزبــور در ســطح ‪ ۲۱۰‬هــزار هکتــار هدفگــذاری‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی زراعــی گلســتان ‪ ۵۳۹‬هــزار و ‪ ۳۸۶‬هکتــار‬ ‫بــا ‪ ۸۷‬هــزار بهــره بــردار اســت کــه حــدود ‪ ۷۷‬درصــد ان‬ ‫اراضــی دیــم بــوده و بیشــترین فعالیــت بهره بــرداران ایــن‬ ‫خطــه‪ ،‬کشــت گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزا اســت‪.‬‬ ‫طــرح جهــش تولیــد در دیم زارهــای کم بــازده کشــور از‬ ‫جملــه گلســتان توســط ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) در‬ ‫مــدت زمــان پنــج ســاله برنامه ریــزی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هزارنفر جمعیــت دارد‬ ‫و اقتصــاد ان بویــژه در بیــش از هــزار روســتای تابعــه بــر‬ ‫پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫زمین هــای کشــاورزی گلســتان ســاالنه بــه زیــر کشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه غــات همچــون گنــدم و‬ ‫دانه هــای روغنــی م ـی رود کــه حاصــل ان کســب ‪ ۱۵‬رتبــه‬ ‫برتــر کشــوری در تولیــد اقــام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هزارنفر جمعیــت دارد‬ ‫و اقتصــاد ان بویــژه در بیــش از هــزار روســتای تابعــه بــر‬ ‫پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫چرا دژ تاریخی المادوشن‬ ‫اهمیت دارد؟‬ ‫سلســله اشــکانی یــا اشــکانیان (‪ ۲۴۷‬پ‪ .‬م‪ ۲۲۴ .‬م) کــه‬ ‫بــا نــام امپراتــوری پارت هــا نیــز شــناخته می شــود یکــی از‬ ‫قدرت هــای سیاســی و فرهنگــی ایرانــی در ایران زمیــن بــود‬ ‫کــه ‪ ۴۷۱‬ســال بــر قســمت اعظــم غــرب اســیا حکومــت کــرد‪.‬‬ ‫قامت میراث‬ ‫اشکانیان بر سایه‬ ‫بلند فراموشی‬ ‫دژ تاریخــی «المادوشــن» در شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن‬ ‫خراســان شــمالی بــا قدمــت یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬ســاله بــه عنــوان‬ ‫یکی از ارزشــمندترین میراث های تاریخی باقیمانده از دوران‬ ‫اشــکانیان بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت‪.‬‬ ‫روزگاری محــل هیاهــو و امــد و شــد زنــان و مــردان‪ ،‬ارابــه هــای‬ ‫جنگــی و چکاچــک شمشــیرهای ســربازان اشــک بــوده اســت‬ ‫و هــر نمایــی از ان پنجــره ای از تاریــخ گذشــته ایــران را جلــوه‬ ‫مــی دهــد‪ ،‬امــا اکنــون غزیبانــه ای بیش نیســت و در منطقه ای‬ ‫دورافتــاده حســرت دیــدار انــدک گردشــگران را مــی کشــد‪.‬‬ ‫دژ تاریخــی «المادوشــن» یکــی از اثــار تاریخــی مربــوط‬ ‫بــه دوره اشــکانیان در منطقــه غالمــان شهرســتان مــرزی‬ ‫رازوجرگالن اســت که در بلندین قســمت کوهی که به شــکل‬ ‫اســتوانه و مســطح اســت در روستای المادوشن(محل افتادن‬ ‫ســیب) قــرار دارد‪.‬‬ ‫اطــراف ایــن دژ الشــه هــای ســنگی زیــادی دیــده مــی شــود‬ ‫کــه نشــانگر وجــود بناهــای قدیمــی در ایــن مــکان اســت کــه‬ ‫بــه مــرور زمــان ویــران شــده انــد و تنهــا همیــن دژ کــه بعنــوان‬ ‫قســمت اصلــی قلعــه باقی مانــده اســت‪.‬‬ ‫اثــار و بقایــای معمــاری و اوار و تــوده هــای ســنگ در جــای‬ ‫جــای ســطح ایــن کــوه بــه چشــم مــی خــورد‪ ،‬اوارهایــی کــه هــر‬ ‫کــدام بقایــای یــک بنــای عظیــم و در برهــه ای از تاریــخ نیــز‬ ‫محــل تجمــع نظامیــان و تــدارکات ســربازان بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه تنهــا الشــه هــای ســنگی از ایــن دژ باقــی‬ ‫مانــده و بــا گذشــت ‪ ۱۴‬ســال از ثبــت ملــی ان هنــوز‬ ‫مــورد کاووش هــای باســتان شناســی قــرار نگرفتــه اســت‬ ‫در حالــی کــه کاووش ایــن اثــر تاریخــی بــه جامانــده از‬ ‫نیــاکان‪ ،‬جــدای از روشــن شــدن زوایــای تاریــک تاریــخ‪،‬‬ ‫پــای گردشــگران زیــادی را بــه ایــن شهرســتان مــرزی بــاز و‬ ‫مســیر رونــق گردشــگری ایــن شهرســتان محــروم مــرزی را‬ ‫نیــز همــوار مــی کنــد‪.‬‬ ‫قبــل از بررســی اهمیــت ایــن دژ تاریخــی بــد نیســت کــه‬ ‫دربــاره پیشــینه تاریخــی نزدیکتریــن روســتا بــه ان کــه‬ ‫المادوشــن نــام دارد و ایــن دژ کــه بــه همیــن نــام اســت‪،‬‬ ‫بیشــتر بدانیــم‪.‬‬ ‫وجه تسمیه المادوشن از نگاه اهالی مرزنشین‬ ‫بنــا بــه گفتــه یکــی از روســتاییان منطقــه‪ ،‬علــت نامگــذاری‬ ‫منطقــه المادوشــن بــه ایــن داســتان بــر می گــردد که منطقه‬ ‫«ناریــن» غالمــان دارای ‪ ۲‬کــوه باســتانی بــوده کــه بــر روی‬ ‫انهــا ‪ ۲‬شــهر تاریخــی قــرار داشــته اســت کــه در روزگاران‬ ‫قدیــم هــر شــهر پادشــاهی داشــته کــه یکــی دارای فرزنــد‬ ‫دختــر و دیگــری دارای فرزنــد پســر بــوده اســت‪.‬‬ ‫پســر یکــی از ایــن پادشــاهان عاشــق دختــر پادشــاه دیگــر‬ ‫مــی شــود و پــدر دختــر شــرط مــی گــذارد کــه اگــر شــاهزاده‬ ‫پســر بتوانــد ســیبی را از ایــن ســمت کــوه بــه ان ســمت‬ ‫دیگــر پرتــاب نمایــد‪ ،‬دختــر را بــه او خواهــد داد‪.‬‬ ‫شــاهزاده پســر نیــز وقتــی اقــدام بــه ایــن کار مــی کنــد‬ ‫ســیب پرتــاب شــده بــه میانــه ‪ ۲‬کــوه مــی افتــد و در گــذر‬ ‫زمــان و در شــرایط جــوی مناســب‪ ،‬دانــه هــای ســیب رشــد‬ ‫کــرده و منطقــه ای ابــاد در کنــار رودخانــه ایجــاد مــی شــود‬ ‫کــه نــام «المادوشــن» نیــز برگرفتــه از کلمــه ی ترکــی‬ ‫ســیب افتــادن اســت‪.‬‬ ‫داســتانی دیگــر کــه از افــراد محلــی ایــن منطقــه بازگــو‬ ‫مــی شــود‪ ،‬ایــن اســت کــه روزگاران قدیــم‪ ،‬دهقانــی بــا‬ ‫اســبی کــه بــار ســیب داشــته از ان منطقــه مــی گــذرد امــا‬ ‫از ان جایــی کــه خورجیــن او پــاره بــوده‪ ،‬ســیب هــا یکــی‬ ‫یکــی از خورجیــن دهقــان مــی افتــد و باعــث تشــکیل بــاغ‬ ‫ســیب در گــذر زمــان مــی شــود‪.‬‬ ‫چرا دژ تاریخی المادوشن اهمیت دارد؟‬ ‫یکــی از کارشناســان باســتان شناســی خراســان شــمالی‬ ‫در خصــوص اهمیــت ایــن دژ تاریخــی مــی گویــد‪ :‬ارگ‬ ‫المادوشــن جــزو قدیمــی تریــن اثــار تاریخــی رازوجــرگالن‬ ‫اســت کــه تاکنــون مــورد کاووش هــای باســتان شناســی‬ ‫قــرار نگرفتــه اســت در حالــی کــه قدمــت ان بــه دوران‬ ‫اشــکانی تــا قــرون میانــه اســامی یعنــی قــرون ‪ ۶‬و ‪۷‬‬ ‫هجــری قمــری بــر مــی گــردد‪.‬‬ ‫کریــم ده پنــاه مــی افزایــد‪ :‬ایــن اثــر تاریخــی از دوره‬ ‫اشــکانیان تــا قــرن هفتــم هجــری قمــری‪ ،‬قلعــه ای بــا‬ ‫کاربــرد نظامــی بــوده اســت بــه گونــه ای کــه در گذشــته‬ ‫مــردم بــرای دفــاع از حریــم اطــراف محــل زندگــی خــود را‬ ‫دیــوار و دژهــای مســتحکم مــی ســاختند تــا مانــع از نفــوذ‬ ‫دشــمنان شــوند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬اثــار و بقایــای معمــاری و اوار و توده هــای‬ ‫ســنگ در جــای جــای ســطح ایــن بنــا نشــان مــی دهنــد‬ ‫ایــن اثــر تاریــخ دارای ســبک معمــاری و مهندســی رزمــی و‬ ‫دفاعــی ویــژه اســت‪.‬‬ ‫ده پنــاه یــاداور مــی شــود‪ :‬تاکنــون افســانه هــای زیــادی‬ ‫از ایــن مــکان از زبــان محلــی هــا بازگــو مــی شــود؛‬ ‫همچــون گنجینــه هــا و دفینــه هایــی کــه توســط مارهایــی‬ ‫غــول پیکــر (اژدهــا) محافظــت مــی شــوند و مســیرها و‬ ‫تونل هایــی کــه بــه درون شــهر منتهــی مــی شــود کــه هــم‬ ‫اکنــون مســدود شــده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اگــر کاووش هــای باســتان شناســی‬ ‫ایــن منطقــه انجــام شــود‪ ،‬بــی تردیــد محلــی بــرای‬ ‫گردشــگران خواهــد شــد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬وســعت بســیار بــاال‪،‬‬ ‫قدمــت و معمــاری بی نظیــر ایــن مــکان را بــه گنجین ـه ای‬ ‫از فرهنــگ و هنــر تبدیــل کــرده کــه فراموشــی ان بــرای‬ ‫کاووش هــای باســتان شناســی بــی تردیــد نوعــی بــه تــاراج‬ ‫رفتــن ایــن گنجینــه اســت‪.‬‬ ‫سلســله اشــکانی یــا اشــکانیان (‪ ۲۴۷‬پ‪ .‬م‪ ۲۲۴ .‬م) کــه‬ ‫بــا نــام امپراتــوری پارت هــا نیــز شــناخته می شــود یکــی از‬ ‫تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن‬ ‫روستایی ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان شد‬ ‫بــا اصــاح مصوبــه مربــوط بــه پرداخــت تســهیالت بهســازی و نوســازی مســکن روســتایی از‬ ‫ســوی هیــات وزیــران‪ ،‬ســقف فــردی تســهیالت از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا رعایــت مقــررات ملــی‬ ‫ســاختمان بــرای حداقــل ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد مســکونی در روســتاها و شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر‬ ‫قدرت هــای سیاســی و فرهنگــی ایرانــی در ایران زمیــن بــود‬ ‫کــه ‪ ۴۷۱‬ســال بــر قســمت اعظــم غــرب اســیا حکومــت کــرد‪.‬‬ ‫موســس و بنیانگــذار ایــن دودمــان‪ ،‬اشــک نامیــده شــد و‬ ‫ایــن امپراتــوری در قــرن ســه پیــش از میــاد توســط اشــک‬ ‫رهبــر قبیلــه پرنــی پــس از فتــح ســاتراپ پــارت در شــمال‬ ‫شــرقی ایــران تاســیس شــد کــه بــه گفتــه مورخــان ایــن‬ ‫شــخص در شــهر اســاک تاجگــذاری کــرد‪.‬‬ ‫اصلیــت اشــکانی ها از تیــره ایرانــی پرنــی و شــاخه ای از‬ ‫طوایــف وابســته بــه اتحادیــه داهــه از عشــایر ســکاهای‬ ‫محــدوده شــرق دریــای خــزر بودنــد‪ ،‬انــان از ایالــت پــارت‬ ‫کــه مشــتمل بــر خراســان بــزرگ فعلــی بــود‪ ،‬برخاســتند‪.‬‬ ‫فراموشی المادوشن در سایه محوطه تاریخی ریوی‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‬ ‫رازوجــرگالن نیــز بــا بیان اینکه المادوشــن هنــوز جایگاه خود‬ ‫را در زنجیــره گردشــگری پیــدا نکــرده اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬وجود‬ ‫برخــی از مــکان هــای تاریخــی بــا قدمتــی چهار هزار ســاله در‬ ‫شــهر اشــخانه خراســان شــمالی موجب شــده تا این ارگ در‬ ‫ســایه فراموشــی قــرار گیرد‪.‬‬ ‫عقیــل مجــردی مــی افزایــد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه دژ‬ ‫تاریخــی المادوشــن نیــز قدمتــی یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬ســاله دارد‬ ‫و بایــد مــورد توجــه مســووالن بــرای کاووش هــای باســتان‬ ‫شناســی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬ایــن دژ اگــر در یــک اســتان دیگر قرار داشــت‬ ‫بــی تردیــد بســیار بیشــتر مــورد توجه قــرار می گرفت و مقصد‬ ‫اصلی بســیاری از تورهای گردشــگری می شــد اما متاســفانه‬ ‫در حال حاضر به دلیل عدم کاووش های باســتان شناســی‬ ‫هنوز در حلقه گردشــگری این شهرســتان مرزی ان طور که‬ ‫بایــد و شــاید جایــگاه خــود را پیــدا نکــرده و کمتــر موردتوجــه‬ ‫گردشــگران قــرار می گیرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‬ ‫رازوجــرگالن ادامــه مــی دهــد‪ :‬ایــن شهرســتان مــرزی نســبت‬ ‫بــه وســعت خــود اثار تاریخی گردشــگری زیــادی دارد که باید‬ ‫بــا ایجــاد زیرســاخت های گردشــگری و اقدامــات فرهنگــی‬ ‫گســترده دیــده شــود‪.‬‬ ‫مجــردی بــا بیــان اینکــه بایــد توزیــع متــوازن امکانــات و‬ ‫اعتبارهــای گردشــگری در دســتور کار باشــد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬کل‬ ‫اعتبارات سالجاری در حوزه معرفی و مرمت اماکن تاریخی‬ ‫رازوجــرگالن ســه میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال و اعتبــارات‬ ‫حــوزه مطالعــه‪ ،‬حفاظــت و کاوش باســتان شــناختی چهــار‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اســت کــه تاکنــون هیــچ رقمــی‬ ‫از ان تخصیــص پیــدا نکــرده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬در حالــی کــه بــرای جذب گردشــگری و رونق‬ ‫ایــن حــوزه نیازمنــد اعتبــارات بیشــتر و ایجــاد زیرســاختهایی‬ ‫چــون راه مناســب و مــکان هــای اقامتــی هســتیم‪.‬‬ ‫بقعــه شــاهزاده نبــی غالمــان‪ ،‬مجموعــه تاریخــی راز‪،‬‬ ‫ارگ تاریخــی المادوشــن‪ ،‬تپــه ارگ بــاال‪ ،‬محوطــه تاریخــی‬ ‫راســتقان‪ ،‬بقعــه ســید بــزرگ شــاخص تریــن جاذبه هــای‬ ‫تاریخــی شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن اســت‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۶۴۲‬میراث خراســان شــمالی در فهرســت اثار ملی‬ ‫بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن تعــداد‪ ۵۰۹ ،‬اثــر تاریخــی‪ ۴۴ ،‬اثر‬ ‫طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۱۴‬اثــر منقول تاریخی اســت‪.‬‬ ‫یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬اثــر تاریخــی و طبیعــی در خراســان شــمالی‬ ‫شناســایی شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫جمعیــت‪ ،‬مبلــغ ‪ ۲‬میلیــارد ریــال (در مجمــوع بــه مــدت ‪ ۲۰‬ســال) تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫هیــات وزیــران در جلســه عصــر یکشــنبه بــه ریاســت ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی‬ ‫رئیــس جمهــور بــا هــدف رفــع موانــع ســاخت مســکن روســتایی‪ ،‬پیشــنهاد وزارت راه و‬ ‫شهرســازی در خصــوص اصــاح مصوبــه مربــوط بــه پرداخــت تســهیالت بهســازی و نوســازی‬ ‫مســکن روســتایی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫بــه موجــب اصــاح مصوبــه مذکــور‪ ،‬ســقف فــردی تســهیالت از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا‬ ‫رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان بــرای حداقــل ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد مســکونی در روســتاها و‬ ‫شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ،‬مبلــغ ‪ ۲‬میلیــارد ریــال بــرای دوره مشــارکت مدنــی و‬ ‫فــروش اقســاطی (در مجمــوع بــه مــدت ‪ ۲۰‬ســال) تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی مکلف اســت با همکاری بنیاد مســکن انقالب اســامی بر اســاس‬ ‫معیارهــای شــدت ضریــب محرومیــت‪ ،‬باالتــر بــودن جمعیــت نســبی و نســبت خانواده ­هــای‬ ‫دچــار بدمســکنی‪ ،‬روســتاهای هــدف را انتخــاب و اشــخاص مشــمول بــا اولویــت مددجویــان‬ ‫کمیتــه امــداد و بهزیســتی بــه بانــک عامــل معرفــی شــوند‪ .‬ادامــه صفحــه ‪8‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه ‪ 09‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪624‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫کفشک و لنت ترمز‬ ‫رونق نهضت ملی مسکن اهرمی برای توقف قیمت‬ ‫‪ -‬عملکــرد نامطلــوب ترمزهــا یــا روشــن شــدن‬ ‫گــرگان در یکــی دو ســال اخیــر بــا رشــد چنــد برابــری روبــرو‬ ‫شــده انــد امــا ایــن افزایــش قیمــت در مناطقــی خــوش اب‬ ‫و هــوا در مســیر ناهارخــوران کــه زمین هــای جدیــدی بــرای‬ ‫ســاخت اپارتمــان وجــود نــدارد‪ ،‬بســیار محســوس تر اســت‪.‬‬ ‫قیمتهای که بیشتر‬ ‫شبیه یک شوخی‬ ‫است تا واقعیت‬ ‫اعظم محبی‬ ‫طــی یکــی دو ســال اخیــر افزایــش نــرخ اپارتمــان در کشــور‬ ‫امــری فراگیــر بــوده امــا شــهر گــرگان بــه ســبب ســوداگری‬ ‫دالالن‪ ،‬جهشــی اسانســوری را تجربــه و عنــوان هفتمیــن‬ ‫شــهر گــران مســکن را تصاحــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫شــرایط خــاص کشــور در عرصه هــای بیــن المللــی‬ ‫و اعمــال تحریــم و تنگناهــای مالــی‪ ،‬همــه بازارهــای‬ ‫اقتصــادی از جملــه بــازار مســکن در کشــور را تحــت تاثیــر‬ ‫خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن پارامترهــای موثــر خارجــی‪ ،‬برخــی تصمیمــات‬ ‫نادرســت هــم بــازار مســکن را متالطــم کــرد؛ خلــق شــکاف‬ ‫مشــهود بیــن نیــاز جامعــه و تولیــد و عرضــه مســکن ســبب‬ ‫شــد تــا شــاهد رشــد قیمــت غیرمتعــارف مســکن در یکــی دو‬ ‫ســال اخیــر باشــیم‪.‬‬ ‫ناتــرازی بیــن تولیــد و نیــاز جامعــه در کنــار تــورم عمومــی‬ ‫تحمیلــی بــر اقتصــاد کالن کشــور نــرخ گــذاری در بــازار‬ ‫مســکن را از چارچــوب متعــارف و مشــخص خــارج و‬ ‫قیمت هــای ســلیقه ای و نجومــی را بــه همــراه اورد‪.‬‬ ‫فرایندهــای ســفته بــازی و ســوداگری در بــازار مســکن و‬ ‫تبدیــل مســکن از یــک کاالی ضــروری و مصرفــی بــه یــک‬ ‫کاالی ســرمایه ای ســبب شــد تــا نــرخ اپارتمــان و واحدهــای‬ ‫مســکونی چنــد برابــر افزایــش یابــد؛ تورمــی کــه از هیــچ‬ ‫چارچوبــی تبعیــت نکــرده و صرفــا ًنتیجــه پیشــی گرفتــن نیاز‬ ‫جامعــه از تولیــد مســکن اســت‪.‬‬ ‫در کنــار ســایر عناصــر فــوق الذکــر‪ ،‬برخــی از کارشناســان بــر‬ ‫ایــن بــاور هســتند کــه ســرعت انــدک اجــرای قانــون جهــش‬ ‫تولیــد مســکن و مشــکالت موجــود در بخــش تامیــن زمین‪،‬‬ ‫تخصیــص تســهیالت کافــی و بــه موقــع و همچنیــن ناتوانی‬ ‫برخی متقاضیان در تامین و پرداخت ســهم اورده‪ ،‬موجب‬ ‫شــده تــا برخــی ســفته بــازان بــازار مســکن‪ ،‬حبــاب قیمــت را‬ ‫روز بــه روز افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از مناطقــی کــه رشــد قیمت مســکن در ان بــا ویژگی های‬ ‫شهرشــناختی و منطقـه ای ان هیــچ تناســبی نــدارد‪ .‬شــهر ‪۳۵۰‬‬ ‫هــزار نفــری گــرگان اســت کــه براســاس امارهــای رســمی‬ ‫عنــوان هفتمیــن شــهر گــران مســکن در کشــور را بــا خــود یــدک‬ ‫می کشــد‪ .‬بررســی میدانــی قیمــت اپارتمــان در گــرگان مرکــز‬ ‫اســتان گلســتان بیانگر ان اســت که قیمت اپارتمان در گرگان‬ ‫طــی حداکثــر دو ســال اخیــر بیــش از دو برابــر افزایــش یافتــه و‬ ‫ایــن تــورم در مناطــق منتهــی بــه محــات خــوش اب وهــوا و‬ ‫مرفــه نشــین گــرگان از ســه برابــر هــم فراتــر رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ناترازی بین تولید و نیاز جامعه‬ ‫یکــی از مشــاوران امــاک در گــرگان در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬قیمــت مســکن از قیمــت ســایر کاالهــا و خدمــات‬ ‫بــازار مســتثنی نیســت و همزمــان بــا رشــد تــورم‪ ،‬قیمــت‬ ‫خانــه و اپارتمــان هــم افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا اریانفــر افــزود‪ :‬در یــک دهــه اخیــر رونــد تولیــد‬ ‫و ســاخت مســکن شــیب نزولــی زیــادی داشــته امــا نیــاز‬ ‫جامعــه بــه مســکن افزایشــی بــوده و این ناتــرازی بین تولید‬ ‫و مســکن‪ ،‬قیمــت را بــاال بــرده اســت‪.‬‬ ‫ســوداگران بــا خریــد و احتــکار خانه هــا بــه دنبــال قیمــت‬ ‫گــذاری نجومــی هســتنداریانفر بــه طــور ویــژه در خصــوص‬‫افزایــش قیمــت خانــه در گــرگان گفــت‪ :‬همــه محــات گــرگان‬ ‫در یکــی دو ســال اخیــر بــا رشــد چنــد برابــری روبــرو شــده اند اما‬ ‫ایــن افزایــش قیمــت در مناطقــی خــوش اب و هــوا در مســیر‬ ‫ناهارخــوران کــه زمین هــای جدیــدی بــرای ســاخت اپارتمــان‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬بســیار محســوس تر اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قیمــت اپارتمــان در دو ســال گذشــته در‬ ‫محــور ناهارخــوران متــری ‪ ۳۰‬الــی ‪ ۳۵‬میلیــون تومــان بــوده‬ ‫امــا در روزهــای اخیــر خانه هــای ایــن منطقــه بــه متــری ‪۷۰‬‬ ‫الــی ‪ ۹۰‬میلیــون تومــان هــم افزایــش یافتــه کــه مهم تریــن‬ ‫علــت ایــن افزایــش اسانســوری‪ ،‬کمبــود زمیــن در مناطــق‬ ‫باالشــهر گــرگان اســت‪.‬‬ ‫اریانفــر گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکه برخی از مناطــق گرگان با‬ ‫اســتقبال بیشــتر خریــداران بــه ویــژه خــوش نشــینان مواجه‬ ‫اســت‪ ،‬ســفته بــازان و ســوادگران بــا خریــد و احتــکار ایــن‬ ‫خانه هــا بــه دنبــال قیمــت گــذاری نجومــی در ایــن محــات‬ ‫هســتند کــه تــا حــدودی هــم موفــق می شــوند‪.‬‬ ‫قیمت ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی خانه در گرگان‬ ‫یکــی از کارشناســان حــوزه بــازار مســکن گفــت‪ :‬قیمــت‬ ‫مســکن در محــات خــوش اب و هــوای گــرگان ماننــد‬ ‫النگــدره و ناهارخــوران بــا قیمت بهترین شــهرهای مازندران‬ ‫و نقــاط اعیانــی تهــران برابــری می کنــد کــه هیــچ منطــق و‬ ‫پشــتوانه عقالیــی در ایــن قیمت هــا بــه چشــم نمی خــورد‪.‬‬ ‫دانیــال زهتابیــان گفــت‪ :‬فعالیــت ســفته بــازان و قیمــت‬ ‫گذاری هــای غیرواقعــی بــرای تهیــج خریــداران اصلیترین عنصر‬ ‫ســیر صعــودی اپارتمــان در محــات اعیانــی گــرگان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســال های اخیــر برخــی از افــراد متولــد‬ ‫ســاکن شــهرهای پیرامونــی گــرگان بــا هــدف کســب‬ ‫درامدهــای نجومــی بــا تزریــق منابــع مالــی نجومــی بــه‬ ‫افزایــش قیمــت مســکن در ایــن شــهر دامــن زده انــد‪،‬‬ ‫پول هــای سرســام اور و اطالعــات انــدک ایــن افــراد‬ ‫ســبب می شــود کــه در دام ســفته بــازان گرفتــار و ملکــی‬ ‫را بســیار فراتــر از نــرخ واقعــی ان خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫زهتابیــان گفــت‪ :‬طــرح برخــی قیمت هــا در مناطــق‬ ‫باالشــهر گــرگان بــرای هــر مترمربــع اپارتمــان بیشــتر شــبیه‬ ‫یــک شــوخی اســت تــا واقعیــت‪ ،‬قیمــت گــذاری هــر متــر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان در گــرگان شــبیه افســانه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قیمــت گــذاری ایــن چنینی بیشــتر در واحدهای‬ ‫نوســاز اتفــاق می افتــد امــا ســایر ابنیــه بــا قدمــت هــای بیشــتر‬ ‫هــم بــا تاســی از ایــن قیمــت در پــی فــروش امــاک مســتهلک‬ ‫خــود بــا قیمت هــای نجومــی هســتند‪ ،‬در حالــی کــه بــا ایــن‬ ‫قیمت هــا می تــوان در بهتریــن شــهرهای خــوش اب و هــوای‬ ‫مازنــدران‪ ،‬مشــهد و حتــی تهــران اپارتمــان تهیــه کــرد‪.‬‬ ‫لزوم نظارت بر فرایند قیمت گذاری‬ ‫رئیــس اتحادیــه امــاک گــرگان هــم معتقــد اســت‪ :‬برخــی‬ ‫پارامترهای تاثیرگذار بر نرخ مســکن در یکی دو ســال اخیر‬ ‫افزایــش یافتــه اســت کــه از ان جملــه می تــوان بــه افزایــش‬ ‫سرســام اور قیمــت نــرخ مصالــح‪ ،‬دســتمزد و عــوارض‬ ‫شــهرداری اشــاره کــرد کــه بــه تبــع ان قیمت فروش مســکن‬ ‫هــم بــه صــورت تصاعــدی افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا صنعتــی گفــت‪ :‬اگــر بــه دنبــال ایجــاد تعــادل‬ ‫قیمــت در بــازار مســکن هســتیم بایــد عــاوه بــر نظــارت بــر‬ ‫فراینــد قیمــت گــذاری‪ ،‬قوانیــن مربــوط بــه بخــش مســکن‬ ‫را بــه درســتی اجــرا کنیــم کــه از موثرتریــن قوانیــن اعمــال‬ ‫مالیــات بــر واحدهــای خالــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای مقابلــه بــا ســفته بــازی اپارتمــان در‬ ‫گــرگان بایــد رونــد احــداث واحدهــای طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن شــتاب بیشــتری بگیــرد تــا تولیــد بــه حــد نرمالــی‬ ‫برســد و بخشــی از نیــاز جامعــه را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫صنعتــی گفــت‪ :‬برخــی قیمــت گــذاری هــا در گــرگان بــا‬ ‫واقعیــت بــازار هیــچ تناســبی نــدارد و بیشــترین بخــش‬ ‫قیمــت‪ ،‬حبــاب اســت کــه بــرای افــراد نــااگاه خســارت های‬ ‫ســنگینی رادر پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رونق نهضت ملی مسکن اهرمی برای توقف قیمت‬ ‫ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬در دولــت یازدهــم و دوازدهــم توجهــی بــه ســاخت‬ ‫مســکن نشــد و بــا وجــود شــعارهای مختلــف عمــا ًتولیــد‬ ‫مســکن در کشــور قابــل قبــول نبــود‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری ادامــه داد‪ :‬افزایــش قیمــت مســکن هماننــد ســایر‬ ‫کاالهــا نشــات گرفتــه از تــورم عمومــی بــوده امــا این افزایــش قیمت در‬ ‫برخــی محــات و شــهرهای کشــور مشــهودتر اســت‪.‬‬ ‫نماینــده حــوزه انتخابیــه غــرب گلســتان ادامــه داد‪ :‬هــر‬ ‫چنــد رونــد فعلــی تولیــد مســکن در طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن بــا انتظــارات و امارهــای اولیــه فاصلــه زیــادی دارد‬ ‫امــا بــا حــل مشــکالت تامیــن زمیــن و تخصیــص بــه موقــع‬ ‫منابــع بانکــی در ســال دوم قانــون جهــش مســکن تولیــد‬ ‫اپارتمــان و خانــه ویالیــی شــتاب می گیــرد کــه ایــن امــر‬ ‫قیمــت افسارگســیخته مســکن را مهــار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــری گفــت‪ :‬بــا فرایندهــای دســتوری و حکومتــی امــکان‬ ‫مهــار قیمــت بــازار خریــد و فــروش و یــا اجــاره مســکن‬ ‫ممکــن نیســت لــذا بایــد بــا افزایــش تولیــد بــه تقابــل‬ ‫فعالیت هــای ســفته بــازی برویــم‪.‬‬ ‫افزایــش قیمــت اپارتمــان هــر چنــد امری فراگیر و منحصر‬ ‫بــه گــرگان نیســت امــا برخــی ضعف هــای ســاختاری و نبــود‬ ‫نظــارت کافــی از ســوی متولیــان بخــش نظارتی در این شــهر‬ ‫رونــد قیمــت گــذاری نجومــی و بــی ضابطــه بــر واحدهــای‬ ‫مســکونی را نمایان تــر از ســایر نقــاط کشــور کــرده اســت کــه‬ ‫بخشــی از ایــن تــورم بــی ضابطــه در قیمــت گــذاری ناشــی از‬ ‫سیاس ـت های غلــط منطق ـه ای در نهادهــای پاییــن دســتی‬ ‫بخــش مســکن ماننــد شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫کاهــش و تعدیــل نــرخ عــوارض ســاختمانی و پیــش بینــی‬ ‫بســته های تشــویقی و حمایتــی از جملــه دیگــر راهکارهــای‬ ‫کاهنــده ســیر صعــودی قیمــت مســکن در گــرگان اســت کــه‬ ‫گویــا از هیــچ قانــون و قاعــده ای تبعیــت نمی کنــد‪ /.‬نویــاب‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری ‪ -‬نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب‬ ‫و کار در ایــن گــزارش را مــی تــوان در چنــد عامــل دیــد ‪:‬‬ ‫یــک جــوالن دالالنــی کــه در لبــاس و ظاهــر مشــاورین‬ ‫امــاک اقــدام بــه خریــد و فروشــهای ســوری مــی کننــد کــه‬ ‫خــود عامــل اصلی در افزایش افســار گســیخته قیمتهــا دارد‬ ‫کــه در ایــن خصــوص الزم اســت اتحادیــه مشــاورین امالک‬ ‫بــه عنــوان بخــش نظارتــی ورود پیــدا کنــد و بــا ایــن افــراد‬ ‫برخــی و انــان را بــه مراکــز قضایــی معرفــی کنــد کــه ایــن‬ ‫اتفــاق قطعــا صــورت نگرفتــه و اگرهــم گرفتــه باشــد جنبــه‬ ‫بازدارندگــی نداشــته و بیشــتر جنبــه تذکــری بــوده‪.‬‬ ‫دوم اینکــه دســتگاه های نظارتــی نیــز بایــد نظــارت و کنتــرل‬ ‫خــود را بــر قیمت گذاری هــای مســکن بیشــتر کننــد و تنها بر‬ ‫روی کاغذ و شــعار بســنده نداشــته باشــند که متاســفانه در‬ ‫چنــد ســال اخیــر شــواهد بــر ایــن بــوده کــه نظارت هــا بیشــتر‬ ‫شــعاری و بــر روی کاغــذ بــوده تــا عملیاتــی و برخــوردی ‪.‬‬ ‫ســوم اینکــه بایــد بــرای کنتــرل قیمت هــا پایگاهــی طراحــی‬ ‫شــود و بــر اســاس پارامترهــای الزمــی کــه یــک واحــد‬ ‫مســکونی مــی توانــد داشــته باشــد قیمت گــذاری بــر روی‬ ‫ان صــورت گیــرد کــه ایــن پارامترهــا می توانــد شــامل نــوع‬ ‫مصالــح بــه کار رفتــه ‪ ،‬ســال ســاخت‪ ،‬منطقــه ســاخت و‬ ‫متــراژ و ‪ ...‬باشــد‪.‬‬ ‫چهــارم اینکــه بــا توجــه بــه هشــدارهای مکــرر دولــت چــه‬ ‫در دولــت دوازدهــم و چــه ســیزدهم بــر کنتــرل قیمت هــا‬ ‫چــه اجــاره و چــه خریــد وفروش که متاســفانه دســتگاه های‬ ‫متولــی هیچ گونــه اقدامــی در این خصوص انجــام نداده اند‬ ‫و بیشــتر اقدامــات بــر روی کاغــذ بــوده تــا در عمــل و ایــن‬ ‫باعــث شــده کــه در شــرایط کنونــی کــه کشــور در بحــران‬ ‫اقتصــادی بــه ســر می بــرد و مــردم در ایــن فشــار بیشــترین‬ ‫صدمــه را مــی بینــد نتواننــد ایــن افزایش قیمت هــا را تحمل‬ ‫کننــد و در نهایــت بــه حاشــیه نشــینی رو بیاورنــد ‪.‬‬ ‫پنجــم اینکــه هــر چنــد افزایــش قیمــت مصالــح مزیــدی‬ ‫اســت بــر بــاال رفتــن قیمــت مســکن امــا نــه در ایــن حــد و‬ ‫عامــل اصلــی افزایــش قیمت هــا را مــی تــوان در برخــی‬ ‫مشــاورین امــاک دانســت کــه بایــد بــا اینگونــه افــراد طبــق‬ ‫قانــون برخــورد کــرد‪.‬‬ ‫ششــم اینکــه مجلــس دیگــر نبایــد بــه دنبــال وضــع قوانیــن‬ ‫جدیــدی باشــد کــه هیــچ ضمانتــی بــر اجــرای ان نیســت بلکــه‬ ‫بایــد بــه دنبــال اجــرا و اصالح قوانینی باشــد کــه در حال حاضر‬ ‫در قفســهای بایگانــی در حــال خــاک خــوردن هســتندکه ایــن‬ ‫از مهمتریــن بخش هــای نظارتــی اســت و ایــن از مهمتریــن‬ ‫وظایــف نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت اســت‪.‬‬ ‫چــراغ اخطــار امپــر مــی توانــد نشــان دهنــده‬ ‫زمان تعویض کفشــک ترمز در ترمزهای کاســه‬ ‫ای و لنــت در ترمــز هــای دیســکی باشــد اگــر‬ ‫ضخامــت کفشــک یــا لنــت کمتــر از ‪ 1/5‬میلیمتر‬ ‫بــوده یــا ســطحش روغنــی شــده باشــد ‪ ،‬ان را‬ ‫تعویــض کنیــد بعــد از تعویــض لنــت هــا بهتــر‬ ‫اســت مــدار ترمــز هواگیــری شــود چــون در غیــر‬ ‫ایــن صــورت ممکــن اســت پــدال ترمــز ســفت تــر‬ ‫یــا نــرم تــر از حــد معــول عمــل کنــد کــه امــری‬ ‫خطرنــاک می باشــد ‪.‬‬ ‫ بــه یــاد داشــته باشــید اگــر لنت هــا اســتاندارد‬‫نباشــند‪ ،‬احتمــال اســیب رســیدن بــه دیســک یــا‬ ‫کاســه ترمــز نیــز وجــود دارد ‪ .‬خرابــی در دیســک‬ ‫کــه مــواد ســخت تــری نســبت بــه لنــت ســاخته‬ ‫شــده انــد در ترمــز هــای شــدید مــی توانــد باعــث‬ ‫لــرزش در پــدال ترمــز و غربیلــک فرمــان شــود و‬ ‫جلــوی کنتــرل مناســب خــودرو را بگیــرد ترمزهــا‬ ‫معمــوال ًگــرد و خــاک محیــط را بــه ســوی خــود‬ ‫جــذب می کننــد ؛ بهتریــن راه بــرای تمیــز کــردن‬ ‫انهــا اب ســرد اســت ‪ .‬پــس از شســت و شــوی‬ ‫خــودرو یــا هنــگام رانندگــی در جاده هــای خیــس‬ ‫کــه دیســک یــا لنــت ترمــز خیــس می شــود‪ ،‬برای‬ ‫مــدت مشــخصی پــا را بــه ارامی روی پدال فشــار‬ ‫دهیــد تــا ســطح خارجــی ان خشــک گــردد ‪.‬‬ ‫همچنین در کارواش قبل از شســت و شــو حتما ًصبر‬ ‫کنیــد تــا ترمــز خنــک شــود چــون در غیــر ایــن صــورت‬ ‫ممکــن اســت دیســک ترمــز شــما اســیب بینــد ‪.‬‬ ‫ مزایا خودرو های دیفرانسیل‬ ‫عقب‬ ‫ در خودرو هــای دیفرانســیل عقــب تقســیم وزن‬‫بهتــری صــورت می گیــرد در نتیجــه وزن حیــن‬ ‫شــتاب گیری بــه محــور عقــب کــه بــه عنــوان محــور‬ ‫محــرک اســت‪ ،‬منتقــل می شــود و بــا بــاال رفتــن‬ ‫چســبندگی تایر هــای عقــب‪ ،‬شــتاب گیری بهتــری‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ خودرو هــای دیفرانســیل عقــب زاویــه‬‫فرمان گیــری بیشــتری دارنــد و بــه همیــن‬ ‫خاطــر نیــز در محیــط کوچک تــری می تواننــد‬ ‫دور بزننــد و همچنیــن بــه خاطــر تقســیم وزن‬ ‫بهتــر وفرمان پذیــری بیشــتر‪ ،‬دارای هندلینــگ و‬ ‫خوشدســتی باالتــری نیــز خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ در ترمز گیری هــا نیــز از قفــل شــدن ســریع تایرهــا‬‫جلوگیــری می کنــد و در صــورت وجود سیســتم ترمز‬ ‫قــوی در محــور عقــب‪ ،‬کمــک شــایانی بــه توقــف‬ ‫ســریع تر خــودرو خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ تعمیــر ایــن خودرو هــا خصوصــا در قســمت‬‫سیســتم فنربنــدی جلــو و فرمــان‪ ،‬راحت تــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ ضمــن اینکــه در ایــن خودرو هــا دردســر اتصــاالت‬‫مختلــف در چرخ هــای جلــو نیــز حــذف شــده اســت‬ ‫و اســتهالک جلوبنــدی بــه واســطه کم شــدن وزن‬ ‫در ایــن قســمت و انتقــال بخشــی از ان بــه عقــب‬ ‫خــودرو‪ ،‬کمتــر می شــود‪.‬‬ ‫ امــا یکــی از مزایــای مهــم قــرار گرفتــن‬‫دیفرانســیل در محــور عقــب‪ ،‬امــکان بهره گیــری‬ ‫از پیشــرانه های قوی تــر در ایــن خودرو هاســت‪.‬‬ ‫در خودرو هــای دیفرانســیل جلــو چــون تایر هــا‬ ‫و سیســتم فرمــان تحــت فشــار وزن و دیگــر‬ ‫قطعــات قــرار گرفتــه در دماغــه خــودرو هســتند‪،‬‬ ‫اطالعــات چنــدان دقیقــی از ســطح مســیر‬ ‫حرکــت بــه راننــده منتقــل نمی کننــد و ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه در خودرو هــای دیفرانســیل‬ ‫عقــب ایــن ارســال اطالعــات در وضعیــت بهتــری‬ ‫قــرار دارد‪÷.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪624‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫به ظرفیت درمانی استان‬ ‫‪ ۱۹‬تخت مراقبت ویژه‬ ‫افزوده شد‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫اولویت مهم رسانه های گلستان‪،‬‬ ‫باید اخبار امیدافرین باشد‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬گســترش ناامیــدی ســودی بــرای جامعــه نخواهــد داشــت و‬ ‫پیشــرفت و شــکوفایی در جامعـ ه سراســر ناامیــد شــکل نمی گیــرد و در ایــن شــرایط انتشــار‬ ‫اخبــار امیدافریــن‪ ،‬بایــد هــدف و اولویــت مهــم رســانه های اســتان باشــد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه از رســانه های اســتان خواســت در انعــکاس و انتشــار اخبــار صحیــح و‬ ‫قابــل اســتناد بکوشــند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در شــرایطی کــه معاندیــن تــاش می کننــد باورهــا و اعتقــادات مــردم را دچــار‬ ‫خدشــه کننــد‪ ،‬تقویــت امیــد و نشــاط در جامعــه بســیار ضــروری و اثرگذار اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬رســانه های وابســته بــه اســتکبار جهانــی بــا هــر بهانـه ای ســعی‬ ‫می کننــد بــذر ناامیــدی را در جامعــه بــه خصــوص نســل جــوان بکارنــد کــه ایرنــا بــه عنــوان‬ ‫خبرگــزاری رســمی حاکمیــت و دولــت بایــد بــا انتشــار اخبــار شــفاف و درســت ایــن توطئه هــا‬ ‫سرپرســت معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۹ :‬تخــت‬ ‫مراقبــت ویــژه بــا تجهیــزات کمــک تنفســی در‬ ‫مــدت فعالیــت دولــت ســیزدهم بــه ظرفیــت‬ ‫بیمارســتان های اســتان افــزوده شــد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی عفتــی زاده اظهارداشــت‪ :‬ایــن‬ ‫تختهــا بــه ظرفیــت درمانــی بیمارســتان هــای‬ ‫امــام رضــا(ع)‪ ،‬امــام علــی(ع) و امــام حســن(ع)‬ ‫بجنــورد و بیمارســتان ایــت اللــه هاشــمی‬ ‫رفســجانی شــیروان افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خراســان شــمالی پیــش‬ ‫از ایــن در مجمــوع یکهــزار و ‪ ۴۴۴‬تخــت‬ ‫بیمارســتانی داشــت‪.‬‬ ‫عفتــی زاده اضافــه کــرد‪ :‬ســالجاری یــک‬ ‫دســتگاه ســل کانتــر مدونیــک و میکروســکوپ‬ ‫بــرای بیمارســتان ایــت اللــه هاشــمی رفســجانی‬ ‫شــیروان‪ ،‬شــیکر پالکــت انکوبــه دار و روتاتــور‬ ‫بــرای بیمارســتان امــام رضــا(ع)‪ ،‬دســتگاه‬ ‫ســانتریفیوژ بــرای فــاروج‪ ،‬یخچــال ویترینــی و‬ ‫فــور ازمایشــگاه بــرای بیمارســتان امــام علــی(ع)‬ ‫بجنــورد‪ ،‬دســتگاه بــاد گاز و ســانتریفییوژ بــرای‬ ‫ازمایشــگاه مرکــز درمانــی جاجــرم‪ ،‬دســتگاه‬ ‫اتواناالیــزر بیوشــیمی بــرای بیمارســتان امــام‬ ‫حســن(ع) خریــداری شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ســه دســتگاه ســی پــی‬ ‫ار‪ ۲ ،‬دســتگاه ام ار ای و یــک دســتگاه ســی‬ ‫اتــی اســکن بــرای بیمارســتان امــام حســن(ع)‬ ‫بجنــورد‪ ،‬بیمارســتان امــام علــی(ع) بجنــورد و‬ ‫بیمارســتان و ایــت اللــه هاشــمی رفســنجانی‬ ‫شــیروان از محــل وام بانــک جهانــی تهیــه شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جذب ‪ ۲۸۲‬نیروی درمانی‬ ‫سرپرســت معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در یکســال‬ ‫عملکــرد دولــت‪ ۲۸۲ ،‬نیــرو بــه کادر درمانــی بــا‬ ‫هــدف ارایــه خدمــات بهتــر بــه بیمارســتان هــای‬ ‫زیــر پوشــش ایــن دانشــگاه افــزوده شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۵۱‬نفــر پزشــک‬ ‫عمومــی و ‪ ۲۳۱‬نفــر نیــز پرســتار بــوده اســت کــه‬ ‫دربیمارســتانهــایاســتانبــهکارگیــریشــدند‪.‬‬ ‫عفتــی زاده یــاداور شــد‪ :‬اینــک ‪ ۲۸۰‬نفر پزشــک‬ ‫متخصــص‪ ۷۳ ،‬نفــر پزشــک عمومــی‪ ،‬یکهــزار‬ ‫و ‪ ۱۳۸‬نفــر پرســتار‪ ۱۱۱ ،‬کارشــناس اتــاق عمــل‪،‬‬ ‫‪ ۹۶‬کارشــناس هوشــبری و ‪ ۱۵۰‬نفــر کارشــناس‬ ‫علــوم ازمایشــگاهی در بیمارســتان هــای‬ ‫زیرپوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار‬ ‫و ‪ ۴۶۳‬تخــت بیمارســتانی اســت و هــم اکنــون‬ ‫پنــج هــزار نفــر در حــوزه ســامت ایــن اســتان‬ ‫خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫دست تولیدکنندگان را ‪ ،‬در فرایند‬ ‫قیمت گذاری نباید ببندیم‬ ‫خسارت ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫با دستور استاندار چهارقلوهای‬ ‫بندرترکمن صاحب زمین شدند اتش سوزی کارخانه پنبه اشخانه‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر حمایــت حداکثــری از‬ ‫تولیدکنندگان به خصوص فعاالن بخش گوشــت ســفید و‬ ‫دیگــر کاالهــای اساســی و پرمصــرف گفــت‪ :‬نبایــد در فراینــد‬ ‫قیمت گــذاری دســت و بــال تولیدکننــدگان را ببندیــم‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار گلســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نبایــد هزینــه ســوءمدیریت در یــک محصــول‬ ‫پرمصــرف ماننــد گوشــت مــرغ را تولیدکننــدگان بپردازنــد‬ ‫بلکــه می تــوان بــا اتخــاذ تصمیمــات درســت از بــروز ایــن‬ ‫گونــه خســارت ها جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تقدیــر از نقــش موثــر تولیدکننــدگان گلســتان در‬ ‫تامیــن گوشــت مــرغ تهــران و دیگــر مناطــق کشــور گفــت‪:‬‬ ‫بــازار ایــن محصــول بایــد بــه ســمت رقابتی شــدن پیــش برود‬ ‫و پــس از ان تولیدکننــدگان اســتان ضمــن تامیــن کامل نیاز‬ ‫داخلــی‪ ،‬تســخیر بــازار مصــرف کشــورهای دیگر را در دســتور‬ ‫کار خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬گلســتان ظرفیــت تولیــد ایــن‬ ‫حجــم قابــل انتظــار گوشــت قرمــز را دارد و مشــکلی در ایــن‬ ‫مســیر وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬اتــش ســوزی کارخانــه پنبــه شــهر اشــخانه ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان خســارت بــر جــای گذشــت و بررســی در مورد‬ ‫علــت ایــن حادثــه در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو اظهارداشــت‪ :‬براســاس بــراورد‬ ‫اولیــه؛ اتــش ســوزی بیــش از ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫ماشــین االت و تجهیــزات کارخانــه پنبــه در اشــخانه‬ ‫خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ ۱۰۰ :‬نفــر در ایــن واحــد تولیــدی مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت هســتند کــه تعطیلــی کارخانــه ســبب نگرانــی‬ ‫کارگــران شــده اســت‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراســان شــمالی؛‬ ‫علت حادثه مشــخص نیســت و در دســت بررســی است‪.‬‬ ‫کارخانــه پنبــه شــهر اشــخانه صبــح روز(شــنبه) دچــار اتــش‬ ‫ســوزی شــد و مهــار ان ســه ســاعت بــه طــول انجامیــد و یــک‬ ‫ســوله بــه وســعت ســه هــزار مترمربــع بــه طــور کامــل طعمه‬ ‫حریق شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ :‬حجم مخزن ســدهای اســتان‬ ‫‪ ۲۳۴‬میلیــون مترمکعــب مــی باشــد کــه در حــال حاضــر ‪ ۸۰‬درصــد ایــن ظرفیــت خالی اســت‪.‬‬ ‫مهــدی رشــیدی اظهارداشــت‪ :‬ورودی اب بــه مخــازن ســدهای ایــن اســتان از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون ‪ ۴۷.۶‬میلیــون مترمکعــب اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۷‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ میانگیــن بارندگــی در ‪ ۶‬ماهــه دوم ســال زراعــی گذشــته(ابتدای فروردین‬ ‫مــاه تــا پایــان شــهریورماه جــاری) بــه نســبت مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۲۱‬درصــد‬ ‫کاهــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ :‬رعایت الگوی بهینه مصرف با‬ ‫توجــه بــه بحــران کــم ابــی از ســوی همــه اقشــار جامعــه ضروری اســت و باید مســووالن مربوطه در‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ایــن خصــوص اقدامــات الزم را انجــام دهند‪.‬‬ ‫رشــیدی بــر اســتفاده بهینــه از منابــع ابــی شــرب و کشــاورزی تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬حفــر ‪۱۳‬‬ ‫حلقــه چــاه در شهرســتان هــای اســتان از اقدامــات الزم در ایــن زمینــه اســت کــه انجــام و‬ ‫برخــی از ایــن چــاه هــا وارد مــدار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬تغییــر الگــوی کشــت از دیگــر راهکارهــای الزم برای اســتفاده درســت از منابع ابی‬ ‫اســت کــه طــرح هــای زیــادی در ایــن زمینــه در حال اجراســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ایــن اســتان‬ ‫در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی تاکنــون هشــت ســد و ‪ ۱۱‬بنــد انحرافــی ســاخته شــده اســت و‬ ‫تــوان ذخایــر ابــی ســدهای اســتان را بیــش از ‪ ۲۳۴‬میلیــون مترمکعــب اســت ضمــن اینکــه‬ ‫‪ ۳۲‬تشــکل در پایــاب ایــن ســدها فعــال هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحلیــل شــاخص «اســتاندارد بــارش‪ ،‬تبخیــر و تعــرق» (‪ )SPEI‬در بــازه ‪ ۱۰‬ســاله‪۷۴.۲ ،‬‬ ‫درصد از مســاحت اســتان درگیر خشکســالی اســت‪.‬‬ ‫پهنــه بنــدی شــاخص خشکســالی ‪ SPEI‬کــه توســط مرکــز ملــی پایــش و هشــدار خشکســالی‬ ‫ارایه می شــود و اکنون مناطق مختلف اســتان با درجات مختلف درگیر تبعات خشکســالی‬ ‫اســت که در شهرســتان های بجنورد‪ ،‬اســفراین و راز جرگالن این درصد درگیری خشکســالی‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰‬درصد اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005001927‬مــورخ ‪1401.05.30‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقردرواحد‬ ‫ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بصــورت سلســله ایــادی از مالــک رســمی اقــای اصغــر زرگرانــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000542‬تقاضــای خانــم‬ ‫ســکینه لطفــی بــه شمارشناســنامه ‪ 2376‬کدملــی‪ 2268843696‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد عبــاس در ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه اســتثناه‬ ‫‪ 21.20‬ســهم مشــاع از ‪ 960‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه موقوفــه مــی باشــد بــه مســاحت ‪ 216‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -2‬اصلــی واقــع در علــی ابادکتــول – تقــی‬ ‫ابــاد – روبــروی پاســگاه – کوچــه مــدرس – انتهــای کوچــه ســمت چــپ ‪ -‬بخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول به اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 1506522‬مــورخ ‪ 1401.04.12‬اداره اوقاف و‬ ‫امــور خیریــه ناحیــه ‪ 1‬گــرگان و نامــه شــماره ‪ 8437‬مــورخ ‪ 1401.03.27‬بنیادمســکن گــرگان تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب در دو نوبــت به فاصله پانزده روز در روزنامه محلی و کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی‬ ‫تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪ 131 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401.07.23:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401.08.09:‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قــرارداد واگــذاری یــک قطعــه زمیــن ‪ ۱۵۰‬متــری بــا دســتور‬ ‫اســتاندار گلســتان بــه «روح اللــه ریاحــی» پــدر چهارقلوهــای‬ ‫بندرترکمنــی اهــدا شــد‪.‬‬ ‫در جلســه شــورای مســکن گلســتان اعــام شــد کــه ایــن‬ ‫واگــذاری بــا دســتور علی محمــد زنگانــه اســتاندار گلســتان‬ ‫و در راســتای اجــرای قانــون جوانــی جمعیــت بــرای ســاخت‬ ‫مســکن انجــام شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن قــرارداد واگــذاری زمیــن بــرای‬ ‫ســاخت مســکن بــه ‪ ۱۵۰‬ایثارگــر‪ ،‬جانبــاز و خانــواده شــهدای‬ ‫بندرترکمــن اعطــا شــد‪.‬‬ ‫در جلســه شــورای مســکن گلســتان اعــام شــد کــه‬ ‫همچنیــن زمینــی بــه مســاحت پنــج هکتــار در گــرگان بــرای‬ ‫واگــذاری بــه ایثارگــران‪ ،‬جانبــازان و خانــواده شــهدای ایــن‬ ‫شهرســتان تفکیــک و ســپس بــرای ســاخت مســکن در‬ ‫اختیــار انــان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫تنها ‪ 20‬درصد سدهای استان پر است‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫را نقــش بــر اب کنــد‪.‬‬ ‫زنگنه تاکید کرد‪ :‬روایت درســت‪ ،‬به موقع و دســت اول در تولید محتوا بســیار مهم اســت‬ ‫م خــود بــه دنبــال خــراب‬ ‫چراکــه دشــمنان انقــاب اســامی بــرای رســیدن بــه اهــداف شــو ‬ ‫کــردن ذهــن افــراد جامعــه از طریــق تصویرســازی نادرســت و روایــت مجهــول هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر جهــاد تبییــن و جنگ نرم به واســطه فعالیت‬ ‫پیــدا و پنهــان دشــمن در فضــای مجــازی اســت و ان هــا می خواهنــد از ایــن طریــق اگاهــی و‬ ‫شــناخت جامعه از انقالب اســامی را تغییر دهند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬اهمیــت نقــش رســانه در طــرح مشــکالت مــردم اهمیــت فــراوان‬ ‫دارد و گاهــی رســانه ای از بطــن جامعــه مــواردی را طــرح می کنــد یــا راهــکاری ارائــه می دهــد‬ ‫کــه از دیــد مســووالن خــارج اســت و ایــن اقــدام رســانه ها مصــداق بــارز مطالبه گــری بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات بهتــر و صادقانــه بــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار در ایــن خصــوص اقــای اســتاندار اول اینکــه رســانه های‬ ‫اســتان تنهــا چنــد خبرگــزاری نیســتند و ‪ 175‬رســانه دارای مجــوز در اســتان بــا مجــوز از ســوی‬ ‫هیــات نظــارت بــر مطبوعــات در حــال فعالیــت هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ 2‬مجــوز روزنامــه‬ ‫‪ 32‬هفتــه نامــه ‪ 69‬پایــگاه خبــری و مابقــی نیــز ماهنامــه فصلنامــه و ســالنامه رســانه هــای‬ ‫الکترونیــک غیــر بــر خط هســتند‬ ‫دوم اینکــه اقــای اســتاندار رســانه های اســتان همچــون چنــد خبرگــزاری دارای بودجــه‬ ‫مصــوب بعنــوان نمونــه ایرنــا نیســتند کــه قــادر باشــند تولیــد محتــوی کننــد و الزم اســت کــه‬ ‫مســئولین در ایــن رابطــه تــا حــد تــوان خــود از رســانه ها حمایــت داشــته باشــند چــرا کــه ایــن‬ ‫مســیر دو طرفــه اســت و رســانه ها بــرای فعالیــت نیــاز بــه منابــع مالــی دارنــد کــه بتواننــد در‬ ‫مقابــل هجمه هــا دشــمن قدرتمنــد قلــم بزننــد ‪.‬‬ ‫برای ارزان دیده شدن با ما تماس بگیرید‬ ‫‪017 - 32688214‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪624‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫واگذاری احداث نخستین هتل‬ ‫«دوستدار طبیعت» به بخش خصوصی‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬احــداث طرح‬ ‫نخســتین هتــل دوســتدار طبیعــت اســتان در محــدوده روســتای «اســپاخو» شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد‪.‬‬ ‫ناصرفخــر موحــدی در ســتاد ســرمایه گــذاری خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ :‬هتــل دوســتدار‬ ‫طبیعــت در شهرســتان مانــه و ســملقان و در محــدوده روســتای «اســپاخو» ایجــاد مــی شــود و در‬ ‫ایــن زمینــه ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پــروژه بــا رعایــت مالحظــات مســائل زیســت محیطــی‪ ،‬جمــع اوری پســماند و‬ ‫موضــوع فاضــاب اجــرا مــی شــود و در ســه ســال بــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫فخرموحــدی افــزود‪ :‬بــرای ایجــاد نخســتین هتــل دوســتدار طبیعــت اســیا‪ ۱۰ ،‬هکتــار زمیــن در‬ ‫شهرســتان مانــه وســملقان در اختیــار قــرار مــی گیــرد و بــا تحویــل زمیــن‪ ،‬ســرمایه گــذار نســبت بــه‬ ‫تجهیــز کارگاه اقــدام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن پــروژه جــزو طــرح هــای ســرمایه گــذاری بــی نــام خراســان شــمالی اســت کــه بــه‬ ‫متقاضــی ســرمایه گــذار معرفــی شــد و فراینــد اجــرای ان در کمتریــن زمــان ممکــن طــی مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ایــن اســتان‬ ‫ظرفیــت و پتانســیل هــای فراوانــی در زمینــه توســعه گردشــگری بــه ویــژه در روســتاها و طبیعــت‬ ‫گــردی دارد از ایــن رو تــاش مــی شــود تــا از ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی حمایــت هــای الزم‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در حدفاصــل دو قطــب ســیاحتی و زیارتــی کشــور واقــع اســت و ســاالنه ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون نفــر زائــر از ایــن اســتان گــذر مــی کننــد‪.‬‬ ‫اکنــون هشــت هتــل‪ ،‬یــک متــل‪ ،‬دو واحــد هتل اپارتمــان‪ ۱۱ ،‬مهمان پذیــر‪ ۲۱ ،‬خانه مســافر و ‪۳۸‬‬ ‫واحــد بوم گــردی در خراســان شــمالی فعــال اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۹‬مرکــز اقامتــی‪ ،‬رفاهــی و پذیرایــی در خراســان شــمالی وجــود دارد کــه ظرفیــت پذیــرش انهــا‬ ‫هــزار نفــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا دارا بــودن ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر دارای ‪ ۱۱۵‬جاذبــه گردشــگری‪ ۲۴ ،‬منطقــه نمونــه ملــی و‬ ‫اســتانی و هشــت روســتای هــدف گردشــگری مقصــدی بکــر بــرای طبیعــت دوســتان و عالقه منــدان‬ ‫بــه فرهنــگ و ایین هــای اقــوام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫عامل تبلیغ سایت قمار و‬ ‫شرط بندی در بجنورد دستگیر شد‬ ‫دستگیری سارق منزل با ‪40‬‬ ‫فقره سرقت در بجنورد‏‬ ‫توقیف یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلت قاچاق در جاجرم‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری عامــل تبلیــغ ســایت‬ ‫قمــار و شــرط بندی در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫و همچنیــن ‏رصــد فضــای ســایبری توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬فــردی کــه اقــدام بــه تبلیــغ وب ســایت قمــار و‬ ‫شــرط بندیمی کند‪ ،‬مــورد ‏شناســایی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بی وقفه کارشناســان پلیس‬ ‫فتــاو طــی هماهنگــی قضایــی ایــن فــرد در یــک عملیــات‬ ‫‏غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در تحقیقــات تکمیلــی بــه بــزه‬ ‫انتصابــی‏معتــرف کــه مراتــب پــس از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه پلیــس بــه هیچ وجــه اجــازه نخواهــد داد‬ ‫تــا امنیــت و ارامــش شــهروندان در فضــای ســایبری‏مختــل‬ ‫شــود‪ ،‬از شــهروندان عزیــز نیــز خوانــد تــا در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫‏ارتباطــی ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق منــزل بــا ‪40‬‬ ‫فقــره ســرقت در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام چندیــن فقــره ســرقت منــزل‬ ‫‏در ســطح شهرســتان بجنــورد و ایجــاد جــو نارضایتــی در بیــن‬ ‫شــهروندان موضــوع بالفاصلــه بــه صــورت ویــژه در‏دســتور‬ ‫کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاراگاهــان در حیــن گشــت زنــی و انجــام‬ ‫اقدامــات بــی وقفــه موفــق شــدند فــرد‏مــورد نظــر را در یکــی‬ ‫از محــات حاشــیه ای شــهر بجنــورد شناســایی کننــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه‬ ‫‪ 40‬فقــره ســرقت منــزل در ســطح شــهر بجنــورد اعتــراف‏کــرد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 2‬نفــر مالخــر‬ ‫نیــز دســتگیر کــه در نهایــت بعــد‏از تشــکیل پرونــده هــر‬ ‫‪ 3‬متهــم بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه هشــدار هــای‬ ‫پلیــس‪ ،‬در صــورت اطــاع از هرگونــه موارد‏مشــکوک بالفاصله‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از توقیــف یــک‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت ‪ 250‬سی ســی به ارزش یک میلیارد‬ ‫و ســیصد میلیــون ریــال خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان در اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پــس از‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی از وجــود یــک دســتگاه موتورســیکلت قاچــاق‬ ‫در ســطح شهرســتان مطلــع شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران طــی هماهنگی قضایی در بازرســی‬ ‫از یــک بــاب منــزل‪ ،‬یــک دســتگاه موتورســیکلت «‪CRM250‬‬ ‫‪ »cc‬قاچــاق را شناســایی کــه فاقــد هرگونــه اســناد و مــدارک‬ ‫گمرکــی و قانونــی بــوده لــذا موتورســیکلت توقیــف و در ایــن‬ ‫راســتا یــک نفــر دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی داللــت شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی بابیــان اینکــه برابــر اعــام کارشناســان‪،‬‬ ‫ارزش ایــن موتورســیکلت یــک میلیــارد و ســیصد میلیــون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت در صــورت‬ ‫اطــاع از این گونــه مــوارد کــه ضربــه ســنگینی بــه اقتصــاد‬ ‫کشــور وارد می کنــد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫مانع حضور پرندگان‬ ‫مهاجر‪،‬کم ابی و خشک شدن‬ ‫سه تاالب گنبدکاووس می شود‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه خشــک شــدن ‪ ۲‬تــاالب‬ ‫بین المللــی «اج ـی گل» و »االگل» و کم ابــی تــاالب «المــاگل» واقــع در مناطــق شــمالی ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬ادامــه ایــن رونــد امســال مانعی بــزرگ برای حضور پرنــدگان مهاجر از مناطق‬ ‫ســیبری بــه ایــن پهنه هــای ابــی و زمســتان گذرانی انهــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی در کمیتــه زیســت بومــی و میزگــرد علمــی بــا موضــوع احیــای تاالب هــای‬ ‫گلســتان کــه در دانشــگاه گنبــدکاووس برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬کاهــش بارش هــای ســاالنه و‬ ‫اســتمرار خشکســالی بــه همــراه دمــا و تبخیــر بــاال در مناطــق شــمالی شهرســتان‪ ،‬سدســازی هــا‬ ‫در مناطــق باالدســت رودخانــه اتــرک و تخصیــص ناکافــی حق ابــه تاالب هــا و برداشــت اب بــرای‬ ‫ب بین المللــی‬ ‫ابــزی پــروری و کشــاورزی از مهمتریــن دالئــل کــم ابــی و خشــک شــدن ســه تــاال ‬ ‫گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫ب بیــن‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در صــورت تغییــر مســیر و عــدم حضــور پرنــدگان مهاجــر در ســه تــاال ‬ ‫المللــی گنبــدکاووس‪ ،‬احتمــال خارج شــدن انها از لیســت کنوانســیون رامســر وجــود دارد ضمن‬ ‫اینکــه بــا خشــک شــدن ایــن ســه پهنــه ابــی جوامــع محلــی دچار اســیب و بــه احتمال زیاد ســبب‬ ‫مهاجــرت انهــا خواهد شــد‪.‬‬ ‫احمــدی‪ ،‬وقــوع پدیــده ریزگردهــا را از دیگــر پیامدهــای خشــک شــدن ســه تــاالب گنبــدکاووس‬ ‫دانســت و ادامــه داد‪ :‬مطالعــات اختصــاص حــق ابــه جدیــد بــه ایــن تاالب هــا توســط مراکــز‬ ‫دانشــگاهی بــرای ارائــه بــه وزارت نیــرو‪ ،‬در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه حفاظــت و بهره بــرداری از تاالب هــا بــا مشــارکت جوامــع محلــی رویکــرد‬ ‫مدیریــت زیســت بومــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت‪ ،‬از مراکــز دانشــگاهی‬ ‫گنبــدکاووس خواســت تــا بــا راهکارهــای علمــی و اجرایــی بــه احیــای ســه تــاالب بیــن المللی این‬ ‫شهرســتان کمــک کننــد‪.‬‬ ‫تاالب هــای بین المللــی «االگل‪ ،‬اجـی گل و المــاگل» همزمــان بــا برگــزاری نخســتین نشســت‬ ‫پژوهشــگران ســازمان جهانــی حفاظــت در ســال ‪ ۱۳۵۰‬بــا هــدف حفاظــت از تاالب هــای مهــم در‬ ‫رامســر کــه تحــت عنــوان «کنوانســیون رامســر» در مجامــع بیــن المللــی از ان یــاد می شــود بــه‬ ‫همــراه تاالب هــای مهــم دیگــر ایــران بــه منظــور حمایــت بهتــر از انهــا و زیســتمندانی کــه در ان‬ ‫می زیســتند بــه ثبــت ایــن کنوانســیون رســید‪.‬‬ ‫ب «اجـی گل» بــا ‪ ۳۲۰‬هکتــار و تــاالب «المــاگل»‬ ‫تــاالب «االگل» بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬تــاال ‬ ‫بــا مســاحت ‪ ۲۰۷‬هکتــار در نزدیکــی مــرز ایــران و ترکمنســتان در فاصلــه نزدیکــی نســبت بــه هــم‬ ‫در بخــش داشــلی برون گنبــدکاووس واقــع شــدند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه گنبــدکاووس هــم در ایــن نشســت بــا مهــم دانســتن مســائل زیســت‬ ‫محیطــی‪ ،‬ســه تــاالب بین المللــی ایــن شهرســتان در مناطــق شــمالی را دارای ارزش‬ ‫بــاال دانســت و گفــت‪ :‬حفاظــت از ایــن پهنه هــای ابــی بــا توجــه بــه اثــرات انهــا بــر حیــات‬ ‫بشــری‪ ،‬یــک رســالت همگانــی بویــژه بــرای دانشــگاهیان اســت‪.‬‬ ‫ابوالفضــل طهماســبی افــزود‪ :‬دانشــگاه گنبــدکاووس و گــروه شــیالت ان‪ ،‬امادگــی‬ ‫کامــل بــرای ارائــه راهکارهــای علمــی و کمــک بــه احیــای ســه تــاالب مناطــق شــمالی ایــن‬ ‫شهرســتان دارد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس نیــز در ایــن نشســت‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها را ظرفیــت خوبــی بــرای ارائــه راهکارهــای علمــی و اجرایــی جهــت رفــع‬ ‫مســائل و مشــکالت جامعــه در بخش هــای گوناگــون از جملــه مســائل مرتبــط بــا‬ ‫محیــط زیســت دانســت‪.‬‬ ‫عبدالحمیــد گوگالنــی‪ ،‬ســه تــاالب بین المللــی واقــع در مناطــق شــمالی گنبــدکاووس‬ ‫را نعمــت الهــی بــه مــردم ایــن منطقــه‪ ،‬شهرســتان و اســتان گلســتان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه بــه ســبب مدیریـت و روش هــای ســنتی در گذشــته اکنــون شــاهد خشــک شــدن‬ ‫ایــن پهنه هــای ابــی هســتیم کــه بــرای نجــات دوبــاره انهــا بایــد نگــرش نویــن و علمــی بــه‬ ‫انهــا داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دانشــگاه ها کــه خودشــان هــم از ذینفعــان تاالب هــا هســتند بایــد بــا نــگاه‬ ‫نویــن و علمــی (تحقیــق و پژوهــش و انجــام پایان نامه هــای مرتبــط) بــه حفاظــت از ایــن‬ ‫پهنه هــای ابــی در حــال مــوت بــه دســتگاه های کمــک کننــد‪.‬‬ ‫گوگالنــی اضافــه کــرد‪ :‬اصــاح الگــوی کشــت در مناطــق مرزی و حاشــیه تاالب ها‪ ،‬پیگیری‬ ‫حــق ابــه و تخصیــص اعتبــارات مناســب بــرای نگهــداری و حفاظــت از ایــن پهنه هــای ابــی‬ ‫از محــل اعتبــارات اســتانی و ملــی و توجــه بــه امــوزش و فرهنگ ســازی بــه جوامــع محلــی‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیــت تشــکل های مــردم نهــاد حــوزه محیــط زیســت می توانــد بــه احیــای‬ ‫دوبــاره تاالب هــای سـه گانه گنبــدکاووس کمــک کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن میزگــرد علمــی «محمــد قلــی زاده» و «هــادی رییســی» ‪ ۲‬تــن از‬ ‫اســتادان گــروه شــیالت دانشــگاه گنبــدکاووس نیــز بــه تشــریح مطالعــات انجــام شــده‬ ‫پیرامــون ســه تــاالب بین المللــی گنبــدکاووس و خلیــج گــرگان پرداختنــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫سعدی علیه الرحمه و حلوای‬ ‫مجانی خودروسازان!‬ ‫از شــما دوســتان جــان چــه پنهــان هر از گاهــی اوقات‬ ‫برخــی از متولیــان امــر بــه ویــژه عزیــزان حــوزه صنعــت‬ ‫مفخــم خودروســازی اظهــارات و نظراتــی از خودشــان‬ ‫ســاطع مــی کننــد کــه در دکان هیــچ عطــاری پیــدا نمــی‬ ‫شــود و بــا منطــق هیچکــدام از علمای متقــدم و متاخر‬ ‫و دانشــمندان معاصر همپوشــانی نــدارد‪.‬‬ ‫یعنــی اینطــور در ذهــن متبــادر مــی شــود یــک عــده‬ ‫اصــا ًدر ایــن مملکــت زندگــی نمــی کننــد! بــازار نمــی‬ ‫رونــد و خریــد نمــی کننــد! از قیمــت هــا و درامــد مــردم‬ ‫خبــر ندارنــد! اصــا ًبــاور نمــی کننــد کــه یــک معلــم بــا‬ ‫‪ 29‬ســال ســابقه هنــوز حکمــش بــه ده میلیــون تومان‬ ‫نرســیده اســت و باید بــرای خریــد یــک پرایــد دســته‬ ‫دوم ‪ 20‬مــاه تمــام حقوقــش را پــس انــداز کنــد! اصــا ً‬ ‫شــاید مثــل پراهــاد جانــی‪ ،‬مرتاض هنــدی زندگی می‬ ‫کننــد کــه ادعــا می کنــد هفتــاد ســال اســت نــه چیــزی‬ ‫خــورده و نــه چیــزی اشــامیده اســت و فقــط از شــهد‬ ‫اســمانی تغذیــه می کنــد!‬ ‫مشــت نمونــه خــروار فرمایشــات عزیــز دل‬ ‫خودروســازان و فخــر عالــم قطعــه ســازی‪ ،‬جنــاب‬ ‫حــاج محمدرضــا نجفی منــش بزرگــوار‪ ،‬رییــس‬ ‫انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی کشــور کــه‬ ‫خیلــی جــدی و بــدون اینکــه حتــی لبخنــد بزننــد‬ ‫افاضــات فرمــوده انــد قیمــت خــودرو بایــد ‪ 25‬برابــر‬ ‫شــود‪ ،‬خودروســازان حلــوای مجانــی توزیــع مــی‬ ‫کننــد و ایــن قیمــت خــودرو بــه معنــای قــرار دادن‬ ‫بیســت ســی میلیون تومان پول در داخل داشــبورد‬ ‫خــودرو اســت و قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫حقیقــت امــر مــا وقتــی تیتر مطلــب را خواندیــم اول‬ ‫فکــر کردیــم عزیــزی پــای در پــای افــزار طنزنویســی‬ ‫کــرده و خواســته در ایــن ایــام گرانــی و تــورم بــا‬ ‫خلــق اللــه مطایبــه کنــد! بعــد کــه مطلــب را کامــل‬ ‫خواندیــم و متوجــه شــدیم کامــا ً جــدی نوشــته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گمــان بردیــم جوانکــی کــم تجربــه‪،‬‬ ‫خامدســتانه و از روی نــا اگاهــی نکاتــی را در بــاب‬ ‫صنعــت خودروســازی کشــور بیــان نمــوده اســت‪ .‬امــا‬ ‫بــا دیــدن تمثــال مبــارک حــاج محمــد رضــا دریافتیــم‬ ‫خــدا را شــکر‪ ،‬مــوی ســفید بــر ســر مبارکشــان دویــده‬ ‫و ســرد و گــرم روزگار چشــیده انــد و قطعــا ًبــا دو دو تــا‬ ‫چهارتــای اقتصــاد بیشــتر از مــن و شــمایی که حقوق‬ ‫مــان زیــر ده میلیــون اســت‪ ،‬اشــنایی دارنــد!‬ ‫اقــا و خانــم محترمــی کــه شــما باشــید مــا چیــزی‬ ‫بــرای پنهــان کــردن از شــما نداریــم‪ .‬ســعدی کــه نــور‬ ‫چشــم و تــاج ســر همــه مــا فارســی زبانــان اســت ولی‬ ‫امــروز عجالتــا ًکاری بــه فرمایشــات شــیخ اجــل در‬ ‫خصوص ســنجیده ســخن گفتــن نداریم کــه فرموده‬ ‫انــد‪« :‬ســخن دان پــرورده پیــر کهن بیندیشــد‪ ،‬ان گه‬ ‫بگویــد ســخن» ولــی مومــن ایــن را هــم بگــو ایــران‬ ‫خــودرو و ســایپا ‪ 25‬هــزار نیــروی سفارشــی مــازاد‬ ‫دارنــد و تعــداد شــاغالن ایــران خــودرو و ســایپا ‪ 5‬برابر‬ ‫کــره ای و ژاپنــی هــا اســت! بفرمائیــد ایــا مســئوالن‬ ‫ایــن دو شــرکت بــا کلمــه بهــره وری اشــنایی دارنــد؟‬ ‫اصــا ًبــه مقولــه ســوء مدیریــت اعتقــاد دارنــد؟‬ ‫شــما کــه صحبــت از ضــرورت رقابــت و اقتصــاد ازاد‬ ‫و خــارج کــردن قیمــت از دســت دولــت مــی کنیــد‬ ‫بفرمائیــد در کجــای دنیــا زه بغــل در خــودرو اپشــن‬ ‫محســوب مــی شــود؟ کــدام خــودرو بعــد از تصــادف‬ ‫بــا یــک گاری بــه دو قســمت نامســاوی تقســیم مــی‬ ‫شــود و کشــته شــدگان را باید با کاردک از روی زمین‬ ‫جمــع کــرد؟ اکثــر مــواد اولیــه خــودرو بــه ویــژه فــوالد‬ ‫داخــل کشــور تولیــد مــی شــود‪ ،‬چــرا همــه چیــز را بــا‬ ‫دالر ‪ 30‬هزار تومانی مقایسه و محاسبه می کنید؟‬ ‫ایــا از میــزان دالرهــای دولتــی و وام هــای چنــد هــزار‬ ‫میلیــاردی کــم بهــره ایــن شــرکت هــا خبــر داریــد؟ بــا‬ ‫ایــن همــه حمایــت و جبــران خســارت از جیــب مــردم‬ ‫ایــن دو شــرکت بعــد از چهــل هنــوز راه نیفتــاده انــد‬ ‫و تاتــی تاتــی مــی کننــد! مهنــدس جــان دنیــا را بــا‬ ‫مــا و مــا را بــا دنیــا قیــاس نکنیــد‪ .‬اگــر همیــن امــروز‬ ‫دالر بــه هــزار تومــان برســد بــاز هــم خودروســازان‬ ‫قیمتهــا افزایــش مــی دهنــد‪ ،‬چــون بــه جبــران زیــان‬ ‫از جیــب مــردم عــادت کــرده انــد! خودتــان هــم خــوب‬ ‫می دانیــد‪...‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪624‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫مدیریت اضطراب‬ ‫ندا نودهی کارشناس ارشد مشاوره‬ ‫همــه مــا در زندگــی مشــکل داریم‪ .‬اگــر مشــکالت‬ ‫عملــی (اتفاقــات بــد) و واکنــش هیجانــی مــا بــه ایــن‬ ‫مشــکالت‪ ،‬خیلــی شــدید باشــد‪ ،‬دچــار اختــال خواهیم‬ ‫شــد‪ .‬اختــال بــودن یــا نبــودن‪ ،‬به شــدت واکنــش مــا در‬ ‫برابــر مشــکالت بســتگی دارد‪.‬‬ ‫اختــال وقتــی پیــش می ایــد کــه شــخص در روابطــش‬ ‫بــا دیگــران‪ ،‬ناراحتــی یــا اســیب شــدید و قابل توجهــی‬ ‫حــس کنــد یــا بــه عنــوان حقوق بگیــر‪ ،‬خانــه دار یــا‬ ‫دانشــجو و دانش امــوز‪ ،‬دچــار اختــال شــدیدی شــود‪.‬‬ ‫یک کــم اضطــراب‪ ،‬باعــث تمرکــز می شــود ولــی‬ ‫اضطــراب خیلــی زیــاد‪ ،‬ذهــن را فلــج می کنــد‪.‬‬ ‫مــا انســان های جایزالخطــا گهــگاه مشــکالت اضطرابــی‬ ‫پیــدا می کنیــم‪ .‬اگــر اضطــراب شــدید باشــد و باعــث‬ ‫ناراحتــی و مختــل شــدن زندگــی شــخص شــود‪ ،‬انــگاه‬ ‫بــه اختــال اضطرابــی تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫اینکــه ادم هــای دچــار اختــال اضطرابــی را ادم هــای‬ ‫«شــکاک» یــا «پارانویایــی» فــرض کنیــم اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه ان هــا به طورکلــی ترســو و مضطــرب هســتند‬ ‫ولــی نمی گوینــد‬ ‫دیگــران می خواهنــد بــه ان هــا صدمــه بزننــد یــا‬ ‫بــرای ان هــا مشــکل درســت کننــد‪ .‬ایــن اشــخاص‬ ‫در معرض خطر ســوءمصرف دارو و الکل هســتند‬ ‫چــون گاهــی اوقــات بــرای کــم کــردن اضطــراب‬ ‫عــذاب اور خــود بــه ایــن چیزهــا پنــاه می برنــد‪.‬‬ ‫گفتگوهــای درونــی ان هــا بــا خودشــان از ایــن‬ ‫قــرار اســت «اســایش جســمی و روانــی مــن نبایــد‬ ‫بــه خطــر بیفتــد‪ ،‬اگــر بیفتــد‪ ،‬افتضــاح می شــود و‬ ‫نمی توانــم تحملــش کنــم»‪.‬‬ ‫خطرات خود درمانی‬ ‫برای اختالل خواب‬ ‫دو بــاور نامعقولــی کــه در اختــال اضطــراب‬ ‫تعمیم یافتــه نقــش دارنــد‪:‬‬ ‫وقتــی چیــزی خطرنــاک و ترســناک اســت بایــد‬ ‫به شــدت و پیوســته از ان ناراحــت شــده و در ایــن‬ ‫فکــر کــه ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد‪ ،‬غــرق شــوند‪.‬‬ ‫دنیــا بایــد ســرای راحتــی باشــد‪ .‬وقتــی کارهــا طبــق‬ ‫میــل مــن پیــش نمی رونــد‪ ،‬افتضــاح و وحشــتناک‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫هــر وقــت احســاس نگرانــی‪ ،‬عصبــی بــودن یــا‬ ‫اضطــراب کردیــد‪ ،‬بــرای ایجــاد اختــال در رونــد‬ ‫اضطــراب و نشــانه های بدنــی و روان شــناختی ان‬ ‫و اداره کــردن ان از اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد‪:‬‬ ‫‪-1‬هیجانــات ســالم را جایگزیــن هیجانــات ناســالم‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫‪-2‬با خودتان با زبان سرد حرف بزنید‪.‬‬ ‫از گفتگوهــای درونــی مقابلـه ای‪ ،‬مثل «دوســتش‬ ‫نــدارم‪ ،‬خیلــی خــب‪ ،‬امــا می توانــم تحملــش‬ ‫کنــم» اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫موقــع ناراحتــی‪ ،‬تنفــس عمیــق و ارمیدگــی‬ ‫عضالنــی پیش رونــده را تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای بهتــر فهمیــدن هیجانــات‪ ،‬برگــه ثبــت روزانــه‬ ‫خلــق را پرکنیــد‪.‬‬ ‫گرداورنــده‪ :‬نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد‬ ‫مشــاوره دایــره کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع)‬ ‫بجنــو رد‬ ‫برگرفتــه از‪ :‬کتــاب درمانــگاه احساســات ‪/‬‬ ‫راهنمــای مدیریــت اضطــراب‪ ،‬عصبانیــت و‬ ‫افســردگی مترجــم‪ :‬مهــرداد فیــروز بخــت‬ ‫راضیه باللی‬ ‫خــواب مناســب یکــی از اصلی تریــن ارکان ســامت‬ ‫اســت کــه نقــش زیــادی در کیفیــت زندگــی‪ ،‬ارامــش و‬ ‫تمرکــز روزانــه افــراد دارد‪ .‬حتمــا دقــت کرده ایــد کــه هــرگاه‬ ‫خــواب خوبــی را در شــب تجربــه کنیــم‪ ،‬در ادامــه روز پــر‬ ‫نشــاط تــری خواهیــم داشــت‪ .‬البتــه جــدا از نقــش خــواب‬ ‫خــوب در کیفیــت کارهــای روزانــه‪ ،‬نمی توانیــم از عــوارض‬ ‫اختــال خــواب در درازمــدت نیــز غافــل شــویم‪.‬چقدر با این‬ ‫اختــاالت ویرانگــر زندگــی روزمــره اشــنایی داریــد؟‬ ‫خــواب عــاوه بــر رفــع خســتگی ناشــی از فعالیــت روزانــه‪،‬‬ ‫برتمرکــز و کیفیــت کارهــای روزانــه هــم تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫یــک خــواب راحــت شــبانه‪ ،‬انــرژی دوبــاره بــرای شــروع یــک‬ ‫روز جدیــد را تامیــن می کنــد‪ .‬نداشــتن خــواب کافــی و‬ ‫خوب اثرات منفی روی ســامتی را به دنبال دارد‪ .‬اختالل‬ ‫خــواب ایــن روزهــا بســیار شــایع اســت‪ .‬چنانچــه افــراد‬ ‫بســیاری از اختــال خــواب به شــکل های مختلف شــکایت‬ ‫دارنــد‪ .‬اختــال خــواب از چــه ســنی شــروع می شــود و بــا‬ ‫ن دســت ســئوال ها‬ ‫ســبک زندگــی چــه ارتباطــی دارد؟ از ایـ ‬ ‫بــرای بســیاری از افــرادی کــه درگیــر ایــن مشــکل هســتند‪،‬‬ ‫پیــش می ایــد‪ .‬در همیــن ارتبــاط گفت وگویــی بــا دکتــر‬ ‫خســرو صادق نیــت‪ ،‬فلوشــیپ طــب خــواب و متخصــص‬ ‫طــب کار و بیماری هــای شــغلی‪ ،‬انجــام داده کــه در ادامــه‬ ‫می خوانیــد‪.‬‬ ‫اقــای دکتــر لطفــا در ابتــدا بفرماییــد اختــال خــواب‬ ‫چیســت و معمــوال از چــه ســنی شــروع می شــود؟‬ ‫اختــاالت خــواب طیفــی از بیماری هایی هســتند کــه روی‬ ‫کیفیــت یــا کمیــت خــواب تاثیــر منفــی می گذارنــد‪ .‬شــروع‬ ‫ایــن اختــاالت محــدود بــه ســن خاصــی نیســت و در واقــع‬ ‫از نــوزادی تــا کهنســالی را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫اختــاالت خــواب تــا چــه میــزان بــه تغذیــه و ســبک‬ ‫زندگــی وابســته اســت؟‬ ‫بعضــی از انــواع اختــاالت خــواب‪ ،‬بــه خصــوص روی‬ ‫کیفیــت خــواب و بی خوابــی خیلــی موثــر اســت‪ .‬نحــوه‬ ‫زندگــی می توانــد روی کیفیــت خــواب تاثیــر مســتقیم‬ ‫بگــذارد‪ .‬عــدم رعایــت اصــول بهداشــت خــواب کــه به نوعی‬ ‫همــان نحــوه و ســبک زندگــی اســت روی کیفیــت خــواب و‬ ‫بــروز بیمــاری ای بــه نــام بی خوابــی تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫یکــی از مــوارد اصــول بهداشــت خــواب‪ ،‬رعایــت نکاتــی در‬ ‫مــورد مــواد غذایــی اســت‪ .‬بعضــی از مــواد غذایــی هســتند‬ ‫کــه بهتــر اســت قبــل از خــواب اســتفاده شــوند و از مصــرف‬ ‫برخــی مــواد غذایــی قبــل از خــواب بایــد پرهیــز کــرد‪.‬‬ ‫مــواردی کــه ســه الــی چهارســاعت قبــل از خواب بایــد از ان‬ ‫پرهیــز شــود شــامل قهــوه‪ ،‬چــای‪ ،‬کاکائو و ترکیبات ســیگار‬ ‫و تنباکــو اســت کــه در صــورت مصــرف قبــل از خــواب‬ ‫می توانــد روی کیفیــت خــواب تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫اگــر اختــال خــواب درمــان نشــود چــه اتفاقــی در‬ ‫درازمــدت بــرای شــخص می افتــد؟‬ ‫مشــکل پیــش امــده بــرای افــراد‪ ،‬بســتگی بــه نــوع اختــال‬ ‫خــواب دارد‪ .‬یکــی از مهمتریــن عــوارض اختــال خــواب‬ ‫تاثیــر روی کیفیــت بیــداری و هوشــیاری طــی روز اســت‬ ‫کــه ایــن تاثیــر بــه صــورت مســتقیم اســت‪ .‬امــا بســته بــه‬ ‫نــوع اختــال خــواب می توانــد عــوارض متفاوتــی بــرای‬ ‫شــخص بــه وجــود بیایــد‪ .‬بیــش از ‪ 80‬نــوع اختــال خــواب‬ ‫در طبقــه بنــدی ایــن اختــاالت داریــم کــه هــر کــدام از‬ ‫ان هــا می تواننــد عــوارض خــاص خــود را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مهمتریــن مشــکلی کــه می شــود گفــت ایــن اســت کــه‬ ‫همــه ایــن اختــاالت روی کیفیــت بیــداری و بهــره وری طــی‬ ‫بیــداری و تمرکــز طــی روز‪ ،‬موثــر خواهنــد بــود امــا هرکــدام‬ ‫از ان اختــاالت‪ ،‬عــوارض خــاص خودشــان را هــم دارنــد‪.‬‬ ‫بــرای اطرافیــان افــرادی کــه دچــار اختــال خــواب‬ ‫هســتند چــه مشــکالتی ممکــن اســت پیــش بیایــد؟‬ ‫ایــن مــورد هــم بســتگی بــه نــوع اختــال دارد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال در مــورد شــخصی کــه بی خوابــی دارد می توانــد روی‬ ‫خــواب همســر یــا هــم اتاقــی خــود تاثیــر بگــذارد و عمــا‬ ‫خــواب ان شــخص را هــم مختــل کنــد‪ .‬همچنیــن کســی‬ ‫کــه خروپــف دارد‪ ،‬بــه جــز پیــش امــدن مشــکالت جــدی‬ ‫بــرای خــودش می توانــد باعــث بی خوابــی همســر یــا هــم‬ ‫اتاقــی او نیــز شــود یــا کســی کــه اختــاالت حرکتــی خــواب‬ ‫دارد حتــی ممکــن اســت باعــث صدمــه جدی بــه هم اتاقی‬ ‫خــود شــود‪.‬‬ ‫ایا اپنه هم جزو اختالالت خواب است؟‬ ‫اپنــه یــا وقفــه تنفســی انســدادی جــزو اختــاالت خــواب اســت‬ ‫کــه مهمتریــن عالمت ان خروپف اســت‪ .‬این اختــال در اقایان‬ ‫چــاق و ســن بــاالی ‪ 40‬ســال شــیوع بیشــتری دارد و عــوارض ان‬ ‫هــم خیلــی زیــاد اســت‪ .‬ایــن عــوارض از احساســات خســتگی و‬ ‫خــواب الودگــی طــی روز شــروع می شــود تــا مشــکالتی نظیــر‬ ‫فشــار خــون‪ ،‬افزایــش وزن‪ ،‬کاهــش توانایــی جنســی‪ ،‬افزایــش‬ ‫تحریــک پذیــری و کاهــش تمرکــز کــه بــرای بیمــار پیــش می ایــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن اختــال درمــان نشــود حتــی در درازمدت نوع شــدید ان‬ ‫می توانــد باعــث ســکته قلبــی و مغــزی شــود‪.‬‬ ‫معمــوال افــراد چــه داروهایــی را بــرای اختــال خــواب‬ ‫بــدون نســخه پزشــک مصــرف می کننــد؟‬ ‫بیشــتر اختــاالت خــواب دارو ندارنــد‪ .‬مثــا اپنــه تنفســی بــا‬ ‫دارو درمــان نمی شــود‪ .‬بعضــی از اختــاالت هســتند کــه نیــاز بــه‬ ‫دارو دارنــد ولــی بــرای هیــچ اختــال خوابــی بــدون تجویــز پزشــک‬ ‫اصــا توصیــه بــه اســتفاده از هیــچ دارویــی نمی شــود و حتــی اگر‬ ‫پزشــک دارویــی تجویــز کــرد بعــد از پایــان یافتــن دوره مشــخص‬ ‫شــده توســط پزشــک‪ ،‬بــه هیــچ وجــه توصیــه نمی شــود بــدون‬ ‫دســتور پزشــک‪ ،‬دارو تمدیــد شــود و تمدیــد دارو هــم بایــد حتمــا‬ ‫تحــت نظــر پزشــک معالــج باشــد‪.‬‬ ‫مصــرف داروی بــدون نســخه پزشــک بــرای اختــال‬ ‫خــواب‪ ،‬چــه خطراتــی را بــرای افــراد بــه دنبــال دارد؟‬ ‫یکــی از خطراتــی کــه اســتفاده بــدون نســخه از ایــن داروهــا‬ ‫دارد‪ ،‬وابســتگی اســت‪ .‬مــن بیمــاری داشــتم کــه بــه ســمتی‬ ‫رفتــه اســت کــه روزی ‪ 50‬قــرص زولپیــدم یــا ‪ 10‬قــرص کلونازپــام‬ ‫مصــرف کــرده اســت؛ بــا ایــن حــال مشــکل اختــال خوابــش‬ ‫برطــرف نشــده و فقــط وابســتگی بــه دارو پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫بعضــی از ایــن داروهــا می توانــد بیمــار را حتــی بــه ســمت اعتیــاد‬ ‫نیــز ســوق بدهــد‪ .‬یعنــی وابســتگی ان هــا جنبــه اعتیــاد پیــدا کند‬ ‫و بــرای تــرک ان حتمــا بایــد مســیر مشــخصی مثــل تــرک اعتیــاد‬ ‫طــی شــود‪.‬‬ ‫افــراد بــرای مشــکل اختــال خــواب بهتــر اســت بــه‬ ‫چــه متخصصــی مراجعــه کننــد؟‬ ‫مــا حــدود ‪ 10‬ســال اســت کــه در دانشــگاه های کشــور‬ ‫فلوشــیپ های رشــته اختــال خــواب تربیــت می کنیــم‪ .‬اکنــون‬ ‫ده هــا فــارغ التحصیــل در شــهرهای مختلــف از جملــه تهــران‬ ‫حضــور دارنــد‪ .‬بیمــاران می تواننــد بــه کلینیک هــای خــواب یــا‬ ‫پ طــب خــواب بــرای رفــع مشــکالت‬ ‫متخصصیــن دارای فلوشــی ‬ ‫خــواب خــود‪ ،‬مراجعــه کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫برای ارزان دیده شدن با ما تماس بگیرید‬ ‫‪017 - 32688214‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه ‪ 09‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪624‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دشمن زودتر از انچه که فکر میکند باید منتظر انتقام سخت از شیر بچه های ایران باشد‬ ‫رخنه هکرها‬ ‫و مجرمان در محیط‬ ‫متاورس‬ ‫ســازمان بین المللــی پلیــس جنایــی‪ ،‬بــا نــام مســتعار‬ ‫اینترپــل‪« ،‬متــاورز پلیــس جهانــی» خــود را بــه عنــوان‬ ‫بخشــی از تالشــی بــرای امــوزش اعضــای پلیــس در‬ ‫دنیــای مجــازی راه انــدازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته‪ ،‬اینترپــل از انچــه کــه می گویــد‬ ‫«اولیــن متــاورس» اســت کــه بــه طــور خــاص بــرای‬ ‫اجــرای قانــون در سراســر جهــان طراحــی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬رونمایــی کــرد‪ .‬در ایــن بیانیــه امــده اســت‬ ‫کــه «‪ »Interpol Metaverse‬بــه افســران سراســر‬ ‫جهــان ابزارهایــی را بــرای بــه اشــتراک گــذاری دانــش‬ ‫بــرون مــرزی از طریــق اواتارهــا و امــوزش جامــع در‬ ‫تحقیقــات پزشــکی قانونــی و ســایر فعالیت هــای‬ ‫پلیســی ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫اینترپــل همچنیــن یــک گــروه متخصــص در متــاورس‬ ‫ایجــاد کــرده اســت تــا نگرانی هــای اجــرای قانــون در‬ ‫مــورد دنیــای مجــازی جدیــد را نشــان دهــد‪ .‬اینترپــل‬ ‫هشــدار داد‪« :‬جنایتــکاران در حــال حاضــر شــروع بــه‬ ‫بهــره بــرداری از ‪ Metaverse‬کــرده انــد‪».‬‬ ‫بــا افزایــش تعــداد کاربــران ‪ Metaverse‬و توســعه‬ ‫بیشــتر فنــاوری‪ ،‬فهرســت جرایــم احتمالــی تنهــا بــه طــور‬ ‫بالقــوه شــامل جرایــم علیــه کــودکان‪ ،‬ســرقت داده هــا‪،‬‬ ‫پولشــویی‪ ،‬کالهبــرداری مالــی‪ ،‬جعــل‪ ،‬باج افــزار‪،‬‬ ‫فیشــینگ‪ ،‬و تجــاوز جنســی و ازار و اذیــت می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســازمان هشــدار داد‪« :‬بــرای اجــرای قانــون‪ ،‬برخــی‬ ‫از ایــن تهدیدهــا احتمــاال ً چالش هــای مهمــی را بــه‬ ‫همــراه خواهنــد داشــت‪ ،‬زیــرا همــه اعمالــی کــه در دنیای‬ ‫دستگیری عامل اغفال‬ ‫دختران به بهانه کاریابی‬ ‫فیزیکــی جــرم انــگاری می شــوند‪ ،‬در صــورت ارتــکاب در‬ ‫دنیــای مجــازی جــرم محســوب نمی شــوند‪».‬‬ ‫متــاورس در مراحــل اولیــه خــود اســت‪ ،‬امــا شــرکت های‬ ‫بــزرگ فنــاوری اکنــون بــا هدسـت های واقعیــت مجــازی‪،‬‬ ‫نرم افــزار‪ ،‬محتــوا و محیط هــا‪ ،‬بخشــی از ســاختار ان‬ ‫هســتند‪ .‬فراتــر از بــازی و شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬نویــد‬ ‫کنفرانــس مجــازی در تجــارت‪ ،‬فرایندهــای طراحــی و‬ ‫ازمایــش‪ ،‬خــرده فروشــی و ماننــد اینترنــت گســترده تــر‪،‬‬ ‫جــرم و جنایــت را دارد‪.‬‬ ‫گارتنــر پیش بینــی می کنــد کــه تــا ســال ‪40 ،2027‬‬ ‫درصــد از شــرکت های بــزرگ از ترکیــب ‪ web3‬و ‪ AR‬در‬ ‫پروژه هایــی کــه در متــاورس انجــام می شــوند اســتفاده‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬مــدان اوبــروی‪ ،‬مدیــر اجرایــی فنــاوری و‬ ‫نــواوری اینترپــل‪ ،‬گفــت‪« :‬متــاورس این پتانســیل را دارد‬ ‫کــه همــه جنبه هــای زندگــی روزمــره مــا را بــا پیامدهــای‬ ‫عظیمــی بــرای اجــرای قانــون متحــول کنــد»‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اینترپــل‪ ،‬مجرمــان نیــز شــروع بــه اســتفاده‬ ‫از متــاورس کــرده انــد‪ .‬ایــن ســازمان هفتــه گذشــته‬ ‫خرید نوشابه بیش از ‪ 6‬میلیارد ریال اب خورد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری بانــد کالهبــرداران حرفــه ای کــه بــا شــگرد کپی بــرداری از کارت هــای‬ ‫بانکــی‪ ،‬بیــش از ‪ 6‬میلیــارد و ‪ 400‬میلیــون ریــال از شــهروندان کالهبــرداری کــرده بودنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی کســانی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا بــا در دســت داشــتن مرجوعـ ه قضایــی مبنــی بر برداشــت غیرمجــاز ‪ 480‬میلیــون ریال‬ ‫از حســاب بانکــی وی‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکی ایــن پرونــده و بررســی‬ ‫تراکنش هــای انجام شــده مشــخص گردیــد برداشــت غیرمجــاز از حســاب شــاکی اینترنتــی نبــوده‬ ‫و به صــورت خریــد از ‪ pos‬فروشــگاهی در چنــد اســتان متفــاوت انجام گرفتــه اســت کــه ایــن‬ ‫موضــوع بیانگــر احتمــال کپــی شــدن کارت هــای بانکــی توســط دســتگاه اســکیمر بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ کســانی افــزود‪ :‬در خــال رســیدگی بــه پرونــده تشکیل شــده‪ ،‬بیــش از ‪ 30‬پرونــده دیگر‬ ‫بــا عنــوان مشــابه در پلیــس فتــا تشــکیل گردیــد؛ در همیــن راســتا تیمــی فنــی از کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس تحقیقــات خــود را در ایــن زمینــه اغــاز کردنــد و متوجــه شــدند مالباختــگان چنــدی پیش از‬ ‫اقــدام بــه خریــد نوشــابه از یــک فروشــنده دور ه گــرد کرده انــد‪.‬‬ ‫با انتخاب رمز عبور‬ ‫مشابه خطر جدی‬ ‫در امنیت و حریم‬ ‫خصوصی برای چندین‬ ‫ب کاربری‬ ‫حسا ‬ ‫گــزارش جدیــد نشــان می دهــد بــا وجــود تالش هــای‬ ‫مــداوم محققــان امنیتــی و غول هــای اینترنــت بــرای‬ ‫اســتفاده از رمزهــای عبــور قوی تــر و احــراز هویــت دو‬ ‫مرحلـه ای بــرای ایمــن کــردن حســاب های انالیــن ‪ ،‬عــده ای‬ ‫از کاربــران همچنــان مرتکــب اشــتباهات جــدی می شــوند‬ ‫کــه حریــم خصوصــی و امنیــت انهــا را بــه خطــر می انــدازد‪.‬‬ ‫یــک نظرســنجی جدیــد کــه بــه انتخــاب رمز عبــور می پــردازد‪،‬‬ ‫گــزارش رونــد جهانــی جــرم و جنایــت خــود را منتشــر‬ ‫کــرد کــه نشــان می دهــد ‪ 70‬درصــد از افســران مجــری‬ ‫قانــون از ‪ 195‬کشــور عضــو ان انتظــار دارنــد حمــات‬ ‫بــاج افــزار و فیشــینگ طــی ســه تــا پنــج ســال اینــده‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫مجریــان قانــون همچنیــن در مــورد «جــرم بــه عنــوان‬ ‫خدمــات» مالــی ماننــد ابزارهــای پولشــویی دیجیتــال‪،‬‬ ‫امــا همچنیــن بــه خطــر افتــادن ایمیل هــای تجــاری‪،‬‬ ‫کالهبــرداری جعــل هویــت مدیــر عامــل‪ ،‬کالهبــرداری‬ ‫هــای تجــارت الکترونیــک و کالهبــرداری ســرمایه‬ ‫گــذاری نگــران هســتند‪ .‬ژنــرال یورگــن اســتاک‪ ،‬دبیــر‬ ‫اینترپــل گفــت‪« :‬بــرای بســیاری‪ ،‬متــاورس بــه نظــر‬ ‫مــی رســد کــه اینــده ای انتزاعــی را بشــارت می دهــد‪،‬‬ ‫امــا مســائلی کــه مطــرح می کنــد مــواردی هســتند‬ ‫کــه همیشــه اینترپــل را برانگیختــه انــد ‪ -‬حمایــت از‬ ‫کشــورهای عضــو مــا بــرای مبــارزه بــا جــرم و جنایــت و‬ ‫ایمــن تــر کــردن جهــان‪ ،‬مجــازی یــا غیــر مجــازی‪ ،‬بــرای‬ ‫کســانی کــه در ان زندگــی مــی کننــد‪».‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا تحقیقــات انجام شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس صاحــب وانــت‬ ‫فروشنده شناسایی به پلیس فتا احضار و مشخص شد در قبال دریافت روزانه ‪ 300‬هزارتومان‬ ‫وانــت خــود را در اختیــار افــراد ناشــناس قــرار داده اســت بــا بررسـی های تکمیلــی و همه جانبــه و‬ ‫بهره گیــری از روش هــای فنــی و علمــی موفــق شــدند اعضــای بانــد کــه اســتان خارج شــده بودنــد‬ ‫را شناســایی و پــس از تشــریفات قضایــی‪ ،‬ان هــا را در محــل اختفــای خــود دریکــی از اســتان های‬ ‫مرکــزی دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات اســکیمر بــه پلیــس فتــا منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهمیــن در پلیــس فتــا مــورد بازجویــی قــرار گرفتنــد و بــا مشــاهده مســتندات‬ ‫غیرقابل انــکار پلیــس‪ ،‬چــاره ای جــز اعتــراف نداشــتند کــه درنهایــت متهمیــن پــس از تکمیــل‬ ‫تحقیقــات بــه همــراه تجهیــزات مکشــوفه تحویــل مراجــع قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی توصیــه کــرد‪ :‬هم وطنــان بهتــر اســت هنــگام اســتفاده از دســتگاه های پــوز‬ ‫یــا کارت خــوان در هــر مکانــی حتی االمــکان از ارائــه کارت و رمــز ان بــه فروشــنده خــودداری کــرده‬ ‫بــرای کشــیدن کارت شــخصا ًاقــدام نماینــد و در صــورت اعــام رمــز در اســرع وقــت نســبت بــه‬ ‫تغییــر رمــز عبــور اقــدام کننــد چراکــه حتــی در صــورت اســتفاده از اســکیمر و کپــی کارت بانکــی‪،‬‬ ‫بــدون اطــاع از رمــز عبــور‪ ،‬امــکان برداشــت از حســاب شــهروندان امکان پذیــر نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان اعــام کــرد‪ :‬هم وطنــان جهــت ارائــه هرگونــه گــزارش مشــکوک می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه قســمت مرکــز امــداد و فوریت هــای ســایبری در ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی‬ ‫اینترنتــی ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا شــماره گیری ‪ 096380‬بــا ایــن مرکــز در ارتبــاط باشــند‪.‬‬ ‫نشــان مــی دهــد تعــداد بســیار نگــران‬ ‫کننــده ای از مــردم از رمزهــای عبــور در‬ ‫چندیــن حســاب کاربــری مجــدد اســتفاده‬ ‫مــی کننــد‪ .‬اگــر ایــن کار را انجــام می دهید‪،‬‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــید کــه تنهــا بــه‬ ‫یــک نقــض امنیتــی نیــاز اســت تــا همــه‬ ‫حســاب های شــما در معــرض خطــر قــرار‬ ‫گیرنــد‪ .‬هکرهــا مــی داننــد کــه ایــن یــک‬ ‫روش معمــول اســت و بــه امیــد دسترســی‬ ‫اســان‪ ،‬رمزهــای عبــور ســرقت شــده‬ ‫مشــابه را در هــر ســرویس انالیــن محبوب‬ ‫امتحــان مــی کننــد‪.‬‬ ‫یــک گــزارش جدیــد از ‪Tech Radar‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه ‪ 60‬درصــد از‬ ‫پاس ـخ دهندگان نظرســنجی بــه اســتفاده‬ ‫مجــدد از رمــز عبــور در چندیــن حســاب‬ ‫اعتــراف کرده انــد‪ .‬حــدود ‪ 40‬درصــد از ایــن گــروه توضیــح‬ ‫دادنــد کــه بــه خاطــر ســپردن چنــد رمــز عبــور ســخت اســت‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه اکثــر حســاب هــا بــه رمزهــای عبــور پیچیــده‬ ‫بــا حــروف‪ ،‬حــروف بــزرگ‪ ،‬اعــداد و نمادهــا نیــاز دارنــد‪،‬‬ ‫انتخــاب رمــز عبــور امــن و بــه یــاد ماندنــی مــی توانــد بســیار‬ ‫دشــوار باشــد‪ 27 .‬درصــد دیگــر ادعــا کردنــد کــه احتمــال‬ ‫هــک شــدن انهــا وجــود نــدارد‪ .‬اینکــه ایــا ان را بایــد بــه‬ ‫عنــوان بــی خیالــی یــا بــی دقتــی طبقــه بنــدی کــرد‪ ،‬یــک‬ ‫موضــوع نظــر اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از جزئیــات جالــب‪ ،‬تردیــد در اســتفاده از‬ ‫مولدهــای رمــز عبــور اســت کــه بــه طــور خــودکار رمزهــای‬ ‫عبــور فــوق قــوی ایجــاد کــرده و انهــا را بــرای شــما ذخیــره‬ ‫مــی کننــد‪ .‬اپــل‪ ،‬گــوگل‪ ،‬مایکروســافت و اکثــر توســعه‬ ‫دهنــدگان مرورگرهــای دیگــر ایــن ســرویس را بــه صــورت‬ ‫رایــگان ارائــه مــی دهنــد‪ .‬همچنیــن راه حــل هــای شــخص‬ ‫ثالــث ماننــد ‪ 1Password ،LastPass‬و ‪Dashlane‬‬ ‫وجــود دارد کــه در دســتگاه هــای مختلــف کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت هــای بــزرگ فنــاوری مــی داننــد کــه در حــال حاضــر‬ ‫بــا ‪ 79.5‬میلیــون حملــه بــه رمزهــای عبــور در روز مواجــه‬ ‫هســتند و در حــال کار بــر روی راه حلــی هســتند‪.‬اپل‪،‬‬ ‫گــوگل و مایکروســافت تشــخیص مــی دهنــد کــه حتــی بــا‬ ‫راه حــل هــای احــراز هویــت دو مرحلــه ای‪ ،‬امنیــت انالیــن‬ ‫بایــد بهبــود یابــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬فــردی کــه‬ ‫بــا وعــده اســتخدام دختــران در ادارات دولتــی و‬ ‫شــرکت های معتبــر‪ ،‬ان هــا را اغفــال و کالهبــرداری‬ ‫می کــرد؛ دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــد رضــا فدائیــان در ایــن باره گفت‪ :‬یکی‬ ‫از شــهروندان بــا مراجعــه بــه پلیــس فتا بیان داشــت در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬بــا اگهی کاریابی و اســتخدام در ادارات‬ ‫دولتــی مواجــه شــده و پــس از تمــاس بــا شــخص اگهــی‬ ‫دهنــده‪ ،‬وی خــود را بــه عنــوان مســئول هســته گزینش‬ ‫یکــی از ادارات دولتــی معرفــی کرده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت ‪ :‬شــاکی در ادامه اظهاراتش‬ ‫بیــان داشــت درصــورت تکمیــل مدارک امکان اســتخدام‬ ‫رســمی بــرای متقاضــی وجــود دارد؛ ایــن شــخص پس از‬ ‫جلــب اعتمــاد بنــده‪ ،‬بــه بهانه هــای مختلــف درخواســت‬ ‫واریــز مبالغــی بــه حســاب خــود را مطــرح کــرد و در‬ ‫مجمــوع مبلــغ یــک میلیــارد و ششــصد میلیــون ریــال‬ ‫از بنــده کالهبــرداری کــرده و دیگــر پاســخگو نیســت‪.‬‬ ‫لــذا باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬پرونــده ای در ایــن‬ ‫خصــوص تشــکیل و پیگیــری ان به صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی دقیــق مســتندات ارائــه شــده‬ ‫از ســوی شــاکی‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا در کمتریــن‬ ‫زمــان ممکــن موفــق بــه شناســایی ایــن مجــرم ســایبری‬ ‫شــدند و مشــخص شــد کــه ایــن فــرد حداقــل بــه مــدت‬ ‫‪ ۳‬ســال در پلتفرم هــای فضــای مجــازی اگهــی کاریابــی‬ ‫منتشــر کــرده و بــا وعــده اســتخدام دختــران جــوان در‬ ‫شــرکت های معتبــر و جلــب اعتمــاد خانواده هــای ان هــا‬ ‫مــدارک را دریافــت و فرزندانشــان را بــه ســفر های بــه‬ ‫ظاهــر اموزشــی می بــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان ادامــه داد‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫ایجــاد شــده‪ ،‬ایــن کالهبردار ســایبری زمانی کــه در حال‬ ‫تــردد در یکــی از محورهــای مواصالتــی اســتان ســمنان‬ ‫بــود‪ ،‬توســط کاراگاهــان خبــره پلیــس فتــا دســتگیر و‬ ‫جهــت اخــذ اظهــارات و ادامــه ســیر مراحــل قانونــی بــه‬ ‫پلیــس فتــا اســتان ســمنان منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫انکــه بــا مســتندات و ادلــه غیرقابــل انــکار روبــرو گردیــد‪،‬‬ ‫لــب بــه اعتــراف گشــود و بــه ‪ ۱۵‬فقــره اغفــال دختــران‬ ‫در شــهر های مختلــف و کالهبــرداری بیــش از ســیزده‬ ‫میلیــارد ریالــی از ان هــا اعتــراف نمــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان از عمــوم مــردم خواســت در صــورت‬ ‫مواجــه شــدن بــا مــوارد مشــکوک و مجرمانــه مراتــب‬ ‫را از طریــق ســامانه فوریت هــای ســایبری بــه شــماره‬ ‫‪ 096380‬و یــا ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس اینترنتــی‬ ‫‪ WWW.CYBERPOLICE.IR‬گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫جرائم سایبری بزرگ ترین‬ ‫نگرانی پلیس است‬ ‫بــر اســاس اولیــن گــزارش اینترپــل از رونــد جــرم و جنایــت‬ ‫جهانــی‪ ،‬جرائــم ســایبری ماننــد پول شــویی‪ ،‬بــاج افــزار و‬ ‫فیشــینگ بزرگ تریــن تهدیــد بــرای جامعــه هســتند‪.‬‬ ‫مطالعــه اولیــه از داده هــای دریافتــی از ‪ 195‬کشــور عضــو‬ ‫ســازمان پلیــس و همچنیــن اطالعــات و تجزیه وتحلیــل از‬ ‫منابــع خارجــی گرداوری شــده اســت‪ .‬پول شــویی در رتبــه اول‬ ‫قــرار گرفــت و ‪ 67‬درصــد از پاسـخ دهندگان ادعــا کردنــد کــه‬ ‫خطــر بــاال یــا بســیار بــاال اســت‪ .‬بــاج افــزار در رتبــه دوم قــرار‬ ‫گرفــت (‪ ،)%66‬امــا نــوع جرمــی بود که بیشــتر (‪ )%72‬انتظار‬ ‫داشــتند در ‪ 3‬تــا ‪ 5‬ســال اینــده افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫از ‪ 9‬گرایــش اصلــی جــرم و جنایــت کــه در ایــن گــزارش‬ ‫شناسایی شــده اســت‪ ،‬شــش مــورد ازجملــه پول شــویی‪،‬‬ ‫بــاج افــزار‪ ،‬فیشــینگ‪ ،‬کالهبــرداری مالــی‪ ،‬نفــوذ رایان ـه ای و‬ ‫بهره کشــی جنســی از کودکان مســتقیما ًدر فضای ســایبری‬ ‫فعــال هســتند‪.‬‬ ‫اینترپــل هشــدار داد کــه ایــن همه گیــری پیشــنهاد های‬ ‫زیرزمینــی جدیــدی ماننــد جرائــم مالــی به عنــوان‬ ‫خدمــات‪ ،‬ازجملــه ابزارهــای پول شــویی دیجیتالــی کــه بــه‬ ‫کاهــش موانــع ورود باندهــای جنایتــکار کمــک می کنــد‪،‬‬ ‫دامــن زده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ادعــا کــرد کــه تقاضــا بــرای محتــوای اســتثمار‬ ‫و سوءاســتفاده جنســی از کــودکان (‪ )OCSEA‬در طــول‬ ‫همه گیــری افزایش یافتــه اســت‪ .‬حــدود ‪ 62‬درصــد از‬ ‫پاســخ دهندگان انتظــار دارنــد کــه در ســال های اینــده‬ ‫افزایــش یــا افزایــش قابل توجهــی داشــته باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫یافته هــا نشــان دهنده تغییــری از دوران پیــش از همه گیــری‬ ‫اســت‪ ،‬زمانی که قاچاق مواد مخدر مرتبا ًدر صدر فهرســت‬ ‫نگرانی هــای پلیــس قــرار داشــت‪.‬‬ ‫اینترپــل ادعــا کــرد کــه بــه لطــف افزایــش دیجیتالــی شــدن‬ ‫شــرکت ها‪ ،‬مشــاغل خانگــی و خریــد انالیــن‪ ،‬اکنــون‬ ‫می تــوان از هــدف قــرار دادن مشــتریان و کاربــران تجــاری بــا‬ ‫کالهبــرداری و حمــات ســایبری اســتفاده کــرد‪ .‬بیــن مــارس‬ ‫و مــی ســال جــاری‪ ،‬عملیــات ‪ 2022 First Light‬شــاهد‬ ‫دســتگیری هــزاران مظنــون و ره گیــری ده هــا میلیــون دالر‬ ‫به عنــوان بخشــی از ســرکوب کالهبــرداری مبتنــی بــر ایمیــل‬ ‫و تلفــن بــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫عملیات تروریستی شیراز‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪ -624‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-624‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/05‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/05 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/31 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫دوشنبه ‪08//09‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روستای هدف گردشگری‬ ‫قلعه قافه پایین‬ ‫قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت ســنتی ومتراکم اســت‪ .‬و‬ ‫از جملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان «روســتای هــدف گردشــگری»‬ ‫شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪-1‬وجــه تســمیه روســتا هــدف گردشــگری‪« :‬قلعه قافــه پایین» از روســتاهای‬ ‫توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان مینودشــت و در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫واژه در اصــل قلعــه قــاف بــوده ولــی بعــدا ًبــه دالیلــی قلعــه قافــه تغییــر پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ .‬زیــرا ایــن روســتا در منطق ـه ای مرتفــع قــرار داشــته و بــه دلیــل‬ ‫ارامــش حاکــم بــر ان بــه قٌلــه قــاف کــه النــه ســیمرغ بــوده شــباهت داشــته‬ ‫اســت ‪.‬روســتائیان معتقدنــد قلعــه قافــه نــام قلع ـه ای بــوده در قلعــه قافــه‬ ‫پاییــن کــه از ‪ 3‬طــرف بــه بریدگی هــای عمیــق و از یــک طــرف بــه ارتفاعــات‬ ‫بلنــد ختــم مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــازی هــای محلــی دوزیــن ‪:‬از بــازی هــای ایــن منطقــه مــی تــوان بــه هفــت‬ ‫ســنگ ‪ ،‬یــه قولــدو قــل ‪ ،‬یــه لنگــه بــازی ‪ ،‬طنــاب کشــی ‪،‬بــا جیســتانک‪ ،‬گرگــم‬ ‫و گلــه مــی بــرم ‪ ،‬بــازی گلــه چــران‬ ‫بــازی گلــه چــران ‪ :‬بــازی گلــه چــران کــه فصــل بهــار و پاییــز و در زمــان پشــم‬ ‫پینــی انجــام مــی شــد‪ .‬در ایــن فصــول پــدر مادرهــا بــه پشــم چینــی مــی‬ ‫رفتنــد و بچــه هــا بــا هــم جمــع مــی شــدند و یــک دایــره تشــکیل میدادنــد‪.‬‬ ‫مثــا ‪ 10‬دختــر دســت هــم را مــی گرفتنــد و یــک دایــره تشــکیل مــی دادنــد‬ ‫و یــک مــادر بــزرگ یــا همــان ننــه وســط دایــره قــرار مــی گرفــت و چوپــان دور‬ ‫دایــره در حالــی کــه دســتمالی در دســت داشــت و شــعر گلــه چرانــم رو‬ ‫مــی خوانــد دور میــزد‪ .‬چوپــان مــی خوانــد ‪ ،‬گلــه چرانــم گلــه رو – مــن مــی‬ ‫چرانــم گلــه رو گلــه از راه امــده چریــده و چــاق امــده ‪ ،‬اهــای ننــه ‪ ،‬اهــای ننــه‬ ‫در ایــن جــا ننــه مــی گویــد جــان ننــه ‪ ،‬چوپــان مــی گویــد یــک گوســفند چــاق و‬ ‫چلــه مــی خــوام ‪ ،‬ننــه مــی گویــد یکــی از همیــن گوســفندها را ببــر‪ .‬هــر کجــا‬ ‫کــه شــعر تمــام شــود همــان گوســفند را بــا دســتمال مــی زنــد و دنبــال خــودش‬ ‫مــی بــرد‪ .‬همیــن شــعر را دوبــاره مــی خواننــد و تکــرار مــی کننــد تــا گلــه ننــه‬ ‫تمــام شــود‪.‬‬ ‫چوب پا یا ( لَل َکانو ) ‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ :‬به تعداد دلخواه‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬تمرکــز ‪،‬تعــادل و مهــارت در راه رفتــن بــا چــوب ‪،‬قــدرت‬ ‫عضالنــی پــا‬ ‫چــون در زمــان قدیــم کوچــه هــا اســفالت نبــود و مــردم هــم مجبــور‬ ‫بودنــد از گل و الی داخــل کوچــه هــا عبــور نماینــد بــه فکــر ســاختن وســیله‬ ‫ای بــه نــام «چولنــگ» افتادنــد‪ .‬ایــن وســیله بــه ارتفــاع ‪ 2‬متــر مــی باشــد و‬ ‫پاهــای افــراد بــر روی جــای پــای مشــخص شــده قــرار مــی گیــرد‪ .‬ایــن بــازی‬ ‫در مســافت معینــی انجــام مــی گیــرد‪ .‬بازیکنــان پشــت خــط قــرار گرفتــه و بــا‬ ‫ســوت داور شــروع بــه راه رفتــن می کننــد هــر بازیکنــی کــه توانســت زودتــر‬ ‫مســافت را طــی کنــد برنــده اعــام می شــود ‪ .‬در حیــن بــازی اگــر هــر کــدام‬ ‫از بازیکنــان تعــادل خــود را از دســت بدهنــد از دور بــازی خــارج می شــوند‬ ‫(چــوب پــا) چــوب بلنــد باریــک کــه ضمائــم چوبــی بــا میــخ بــر ان کوفتــه شــده‬ ‫و ایــن ضمائــم محــل اتــکائ پاهاســت و اطفــال بــر ان بــر شــوند و بــراه رونــد‪.‬‬ ‫چلیک ‪،‬چلیک‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ 2 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 11‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬تقویــت عضــات دســت ‪،‬ســرعت عمــل و هماهنگــی و‬ ‫همــکاری شــرح بــازی ‪ :‬ابتــدا بازیکنــان بــه دو گــروه تقســیم مــی شــوند و هــر‬ ‫گــروه بــرای خــود ســر گــروه انتخــاب می کنــد و دو اجــر را بــه فاصلــه معیــن‬ ‫مقابــل هــم مــی گذارنــد و چــوب کوتاهــی بــه انــدازه ‪ 20‬ســانتی متــر روی اجــر‬ ‫می گذارنــد و بعــد بــا چــوب دیگــر کــه تقریبــا ‪ 50‬تــا ‪ 70‬ســانتی متــر اســت بــه‬ ‫چــوب ضربــه می زننــد و ســعی می کننــد بــا همــان ضربــه ‪،‬چــوب کوچــک را بــه‬ ‫طــرف بــاال و جلــو هدایــت نماینــد‪ .‬بعــد از هــر پرتاب مســافت طی شــده چوب‬ ‫کوچــک‪ ،‬توســط چــوب بلنــد اندازه گیــری می شــود ‪.‬وقتــی همــه بازیکنان‪،‬ایــن‬ ‫عمــل را تکــرار نمودنــد گروهــی کــه امتیــازش بیشــتر باشــد برنــده می شــود ‪.‬‬ ‫بازی گیلدارک‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ 4 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 10‬تا ‪ 13‬سال‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬هماهنگــی بیــن چشــم و دســت ‪ ،‬ســرعت عمــل و چابکــی ‪،‬‬ ‫تقویــت عضــات دســت ‪،‬همــکاری و همیــاری‬ ‫شــرح بــازی ‪:‬بازیکنــان بــه دو گــروه مســاوی تقســیم مــی شــوند کــه بــه قیــد‬ ‫قرعــه یــک گــروه دارنــده تــوپ و گــروه دیگــر دارنــده چــوب مــی شــوند ‪ .‬گروهــی‬ ‫کــه تــوپ در دســت دارنــد ان را بــه طــرف گــروه مقابــل پرتــاب مــی کنــد و یکــی‬ ‫از افــراد ایــن گــروه کــه چــوب در دســت دارد بــا چــوب ضربــه زده و ان را بــه‬ ‫طــرف گــروه دارنــده تــوپ بــاز مــی گردانــد و ان گــروه بایــد ســعی کنــد قبــل از‬ ‫برخــورد تــوپ بــه زمیــن ان را در هــوا بگیــرد اگــر موفــق بــه انجــام ان شــدند‬ ‫برنــده هســتند و در دور بعــدی جــای گــروه هــا بــا هــم عــوض مــی شــود امــا‬ ‫اگــر نتوانســتند و تــوپ بــه زمیــن برخــورد نمــود فــردی کــه بــا چــوب بــه تــوب‬ ‫ضربــه زده بــود بایــد چــوب را بــه زمیــن انداختــه و خــود را بــه منطقــه ای کــه‬ ‫قبــا مشــخص شــده اســت برســاند ‪ .‬گــروه دارنــده تــوپ بایــد تــوپ را ســریع از‬ ‫زمیــن برداشــته و قبــل از اینکــه ان فــرد خــود را بــه منطقه مشــخص برســاند با‬ ‫تــوپ بــه او ضربــه بزنــد اگــر موفــق بــه انجــام ایــن کار شــدند برنــده انــد امــا اگــر‬ ‫موفــق نشــدند گــروه دیگــر چــوب را بــه دســت مــی گیرنــد و بــا بــازی ادامــه‬ ‫مــی یابــد‪ .‬ایــن بــازی را همســایگان تــرک انهــا تــوپ اقاجــه مــی نامنــد‪.‬‬ ‫دهم ابان؛ سالروز‬ ‫اغاز عملیات محرم‬ ‫عملیــات محــرم از نــوع عملیات هــای محــدود دفــاع‬ ‫مقــدس اســت کــه ابــان ســال ‪ ۶۱‬در منطقــه عمومــی‬ ‫موســیان بــر روی ارتفاعــات جبــال حمریــن اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ویژگی هــای مهــم ایــن عملیــات دســتاوردهای ان بــود‬ ‫کــه منجــر بــه ازادســازی ‪ ۷۰۰‬کیلومترمربــع از خــاک ایــران‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر از خــاک عــراق شــد و باعــث شکســتن‬ ‫جــو حاصــل از عــدم پیــروزی عملیــات رمضــان شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا پیدایش دورنمای شــهر العماره عــراق از روی‬ ‫بلندی هــای جبــال حمریــن در ایــن عملیــات باعــث شــد‬ ‫اســتراتژی جدید برای عملیات گســترده در منطقه جنوب‬ ‫کــه هدفــش تعییــن سرنوشــت جنــگ بــود حاصــل گــردد‪.‬‬ ‫از دیگــر ویژگی هــای ایــن عملیــات‪ ،‬اســتفاده دشــمن از‬ ‫گازهــای شــیمیایی در منطقــه عملیاتــی بود که باعث شــد‬ ‫مســئولین جنــگ بــه طــور جــدی بــرای مقابله با این ســاح‬ ‫در عملیات هــای بعــدی تدابیــر الزم را اتحــاذ کننــد‪.‬‬ ‫منطقه عملیاتی محرم منطقه ای اســت کوهســتانی که‬ ‫در جنــوب شــرقی دهلــران و در غــرب عین خــوش قــرار‬ ‫دارد‪ .‬دشــمن بــا در اختیــار داشــتن ارتفاعــات اســتراتژیک‬ ‫ان کــه متعلــق بــه جمهــوری اســامی ایــران اســت‪،‬‬ ‫امتیازاتــی متعــدد را بــرای خــود محفــوظ نــگاه داشــته بــود‬ ‫از جملــه‪ :‬از نظــر پدافنــدی در مواضعــی مطمئــن قــرار‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫جــاده دهلــران عین خــوش را در زیــر دیــد و تیــر خــود‬ ‫داشــت و بدیــن ترتیــب ان را بــدون اســتفاده کــرده بــود‪.‬‬ ‫می توانســت به اشــغال چندین حوزه نفتی و تاسیســات‬ ‫ان در منطقــه بیــات‪ ،‬در دو طــرف مــرز بین المللــی و در‬ ‫داخــل خــاک عــراق ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫قــادر بــه دفــاع از شــهرک صنعتــی طیــب‪ ،‬زبیــدات و‬ ‫چاه هــای نفــت ان‪ ،‬چندیــن روســتا و پاســگاه مهــم در‬ ‫خــاک عــراق بــود‪.‬‬ ‫مشــخصه مهــم ایــن منطقــه وجــود ارتفاعــات جبــال‬ ‫حمریــن اســت کــه خــط مــرزی قــراردادی ایــران و عــراق‬ ‫قبــل از تجــاوز ایــن کشــور بــه ایــران بــوده و بلندتریــن‬ ‫ی اســامی‬ ‫قلــه ان بــه ارتفــاع ‪ ۴۰۰‬متــر در خــاک جمهــور ‬ ‫قــرار داشــته اســت‪ .‬گذشــته از تپــه ‪ ۲۹۸‬کــه در داخــل‬ ‫خــاک مــا قــرار دارد‪ ،‬تپــه ‪ ۱۷۵‬در داخــل خــاک عــراق واقــع‬ ‫شــده اســت کــه مشــرف بــر محــور وصولــی و بــا اهمیــت‬ ‫عین خــوش‪ -‬چم ســری‪ -‬شــرهانی زبیــدات می باشــد‪ .‬از‬ ‫دیگــر عــوارض طبیعــی منطقــه‪ ،‬رودخانه هــای چیخــواب‪،‬‬ ‫دویــرج و میمــه اســت کــه فصلــی و وحشــی بــوده‪ ،‬بــه‬ ‫هنــگام طغیــان‪ ،‬ارتفــاع اب ان بعضــا ًبــه ‪ ۱۰‬برابــر معمــول‬ ‫(کــه حــدود ‪ ۳۰‬ســانتیمتر اســت) می رســد‪.‬‬ ‫چهــار تیــپ پیــاده از ســپا ه پاســداران انقــاب اســامی و‬ ‫یــک تیــپ از نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی در‬ ‫عملیــات شــرکت داشــتند و یــک تیــپ از ســپاه پاســداران‬ ‫نیــز در احتیــاط قــرار داشــت‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت کــه ســپاه پاســداران در ایــن عملیــات‬ ‫توانســت از تانک هــا و توپخانــه غنیمتــی خــود اســتفاده‬ ‫مناســبی بعمــل اورد‪.‬‬ ‫عملیــات محــرم در چنــد محــور و طی چند مرحله طراحی‬ ‫شــد که مرحله اول ان دوشــنبه ‪ ۱۰/۸/۶۱‬در ســاعت ‪۲۲:۸‬‬ ‫دقیقــه بــا رمــز «یــا زینــب(س)» بــا فرماندهــی قــرارگاه‬ ‫عملیاتــی کربــا و ســرعت و غافلگیــری قابــل مالحظه اغاز‬ ‫شــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه کمتــر از نیــم ســاعت پــس از شــروع‬ ‫عملیــات قــوای اســام توانســتند در یــک محــور تعــدادی‬ ‫از نیروهــای عراقــی را بــه اســارت دراورنــد و در محــور دیگــر‬ ‫نیروهایــی از دشــمن بــه اســتعداد بیــش از یــک تیــپ‬ ‫در محاصــره نیروهــای خــودی قــرار گرفتنــد و غالبــا ًاســیر‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫در ســاعت ‪ ۶‬صبــح ‪ ۱۱‬ابــان بــه اســتثنای جنــاح چــپ‬ ‫منطقــه عملیــات‪ ،‬کلیــه یگان هــا اهــداف تعییــن شــده‬ ‫را تصــرف کردنــد و پــس از یکــی دو ســاعت‪ ،‬بیــن کلیــه‬ ‫نیروهــا الحــاق حاصــل شــد‪.‬‬ ‫از چهــار قــرارگاه فرعــی شــرکت کننده در عملیــات‪،‬‬ ‫نیروهــای ســه قــرارگاه اهــداف خــود را حتــی بیــش از انچــه‬ ‫کــه پیش بینــی شــده بــود‪ ،‬تصــرف کردنــد‪ .‬ولــی یگان هــای‬ ‫قــرارگاه چهــارم بــه علــت طغیــان رودخانــه «دویــرج» و‬ ‫پاره ای مشــکالت در پشــتیبانی یگان های مانوری نیروها‪،‬‬ ‫نتوانســتند اهــداف خــود را در حوالــی منطقــه چم هندی و‬ ‫ربــوط بطــور کامــل تصــرف کننــد‪.‬‬ ‫نتایج مرحله اول عملیات‬ ‫ازاد شــدن ‪ ۵۵۰‬کیلومترمربــع از خــاک میهــن اســامی‬ ‫از جملــه ارتفاعــات ‪ ، ۴۰۰‬ارتفاعــات ‪ ،۲۹۸‬پــل چــم‬ ‫ ســری‪،‬حوزه نفتــی بیــات نهــر عنبــر ‪ ،‬چشــم ســری و‬ ‫موســیان و خــارج شــدن جــاده عین خــوش دهلــران از زیــر‬ ‫دیــد و تیــر دشــمن و همچنیــن زیــر دیــد تیــر قــرار گرفتــن‬ ‫شــهرک طیــب عــراق ‪.‬‬ ‫تلفــات و ضایعــات وارده بــه دشــمن طــی ایــن مرحلــه‬ ‫عبــارت بــود از انهــدام ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۲‬یــگان ســازمانی دشــمن‬ ‫بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۷۰‬درصد‪،‬انهــدام ‪ ۹۰‬دســتگاه تانــک و نفربــر و‬ ‫‪ ۱۳۰‬دســت خــودرو‪ ،‬ســقوط ‪ ۷‬فرونــد هواپیمــای دشــمن‪،‬‬ ‫بــه غنیمــت گرفتــن ‪ ۴۵‬دســتگاه تانــک و نفربــر‪۱۰۰ ،‬‬ ‫دســتگاه خودرو و مقادیر معتنابهی ســاح ســبک از انواع‬ ‫مختلف‪.‬ضمنــا ًدر ایــن مرحلــه از نیروهــای دشــمن ‪۲۶۰۰،‬‬ ‫نفــر کشــته و زخمــی و ‪ ۱۹۷۰‬نفــر اســیر شــدند‪.‬‬ ‫مرحله دوم عملیات‬ ‫علیرغــم موفقیت هــای حاصلــه از مرحلــه اول و درهــم‬ ‫ پاشــیدگی وضعــف روحیــه دشــمن ‪ ،‬بــه لحــاظ عــدم‬ ‫موفقیــت قــرارگاه چهــارم در مرحلــه اول و خالــی مانــدن‬ ‫ادامه صفحه ‪2‬‬ ‫تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان شد‬ ‫شــرایط اســتفاده از تســهیالت موضــوع ایــن تصویب­ نامــه در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫الــف) عــدم اســتفاده متقاضــی از تســهیالت بانکــی طــرح ویــژه نوســازی و بهســازی در‬ ‫روســتاها و شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت در ســنوات گذشــته‬ ‫ب) عــدم اســتفاده متقاضــی از امکانــات دولتــی مربــوط بــه تامیــن مســکن شــامل زمیــن‪،‬‬ ‫واحــد مســکونی و یــا تســهیالت یاران ـه ای خریــد و یــا ســاخت واحــد مســکونی در مناطــق‬ ‫شــهری (اســتعالم ســبز بــودن فــرم «ج» از ســامانه وزارت راه و شهرســازی)‬ ‫جنــاح چــپ قــوای اسالم‪،‬اساســا ًموفقیتهــای مرحلــه اول‬ ‫در معــرض تهدیــد بــود؛ لــذا مهمتریــن هــدف مرحلــه دوم‬ ‫‪ ،‬ترمیــم رخنــه موصوف‪،‬بــا حداکثــر ســرعت ممکــن بــود‪.‬‬ ‫بدیــن منظــور مرحلــه دوم عملیــات اغــاز شــد و نیروهــای‬ ‫مــا در ســاعت ‪ ۵‬صبــح بــه جــاده اســفالته شــرهانی‬ ‫دسترســی پیــدا کردنــد و در ســاعت ‪ ۷‬صبــح بــا الحاقــی که‬ ‫صــورت گرفــت‪ ،‬محاصــره دشــمن کامــل گردیــد‪.‬‬ ‫در این مرحله ‪ ۱۵۰‬کیلومترمربع زمین ازاد شــد و مجددا ً‬ ‫‪ ۶‬یــگان ســازمانی دشــمن‪ ،‬بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۶۵‬درصــد منهــدم‬ ‫شــدند‪ .‬همچنیــن ‪ ۱۵۰‬نفــر دیگــر از نیروهــای دشــمن بــه‬ ‫اســارت قــوای اســام درامدنــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم و نتایج ان‬ ‫هــدف مرحلــه ســوم عملیــات‪ ،‬تصــرف کلیــه ارتفاعــات‬ ‫و دامنه هــای غربــی حمریــن و جاده هــا و مراکــز مهــم‬ ‫عملیاتــی و ایجــاد تامیــن الزم بــرای جــاده اســفالته چــم‬ ‫ ســری‪ ،‬شــرهانی‪ ،‬زبیدات و همچنین جاده شــنی زبیدات‬ ‫طیــب بــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور در روز دوشــنبه ‪ ۱۵‬ابــان‪ ،‬ســاعت ‪۱۰‬‬ ‫شــب عملیــات مرحلــه ســوم اغــاز شــد و پــس از یــک نبــرد‬ ‫نســبتا ًگســترده به علت مقاومت پراکنده دشــمن و عدم‬ ‫پاکســازی منطقــه‪ ،‬در ســاعت ‪ ۸‬صبــح فــردای ان‪ ،‬پایــان‬ ‫گرفــت‪ .‬وارد ســاختن ضربــات پی درپــی در عملیــات محرم‬ ‫و موفقیت هــای حاصلــه‪ ،‬دشــمن را هراســناک ســاخت‬ ‫چنانچــه از تــرس محاصــره و انهدام بیشــتر‪ ،‬از محور ربوط‬ ‫و چــم هنــدی پــا بـ ه فــرار گذاشــت و مقادیــر بســیار دیگــری‬ ‫از خــاک جمهــوری اســامی ازاد شــد‪.‬‬ ‫ازاد شــدن ‪ ۳۰۰‬کیلومترمربــع از خــاک عــراق از جملــه‬ ‫پاســگاه های زبیدات‪،‬شــرهانی‪ ،‬ابوغریــب و ‪ . . .‬و‬ ‫تاسیســات نفتــی منطقــه ( ‪ ۳۰‬الــی ‪ ۳۵‬حلقــه چــاه نفت)‬ ‫از نتایــج ایــن مرحلــه از عملیــات بــود‪.‬‬ ‫ضمنا ًدر پایان مرحله ســوم عملیات محرم‪ ،‬در مجموع‬ ‫‪ ۱۴‬تیــپ عــراق بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد منهدم شــد‪.‬‬ ‫تجهیــزات دشــمن کــه طــی ایــن مرحلــه از عملیــات‬ ‫منهــدم شــد عبــارت بــود از‪ ۱۷۰ :‬دســتگاه تانــک و نفربــر‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬دســتگاه خــودرو ‪ ۱۵ ،‬قبضــه تفنــگ ‪ ۱۰۶‬و ‪ ۳‬فرونــد‬ ‫هواپیمــا‪.‬‬ ‫غنائــم بــه دســت امــده در مقایســه بــا مرحلــه دوم‪،‬‬ ‫چشــمگیرتر بــود و ‪ ۹۴‬دســتگاه تانــک و نفربــر‪۱۵۰ ،‬‬ ‫دســتگاه خــودرو و ‪ ۵۱‬قبضــه تفنــگ ‪ ۱۰۶‬و‪ . . .‬در میــان‬ ‫غنائــم مشــاهده می شــد‪.‬‬ ‫ج) متقاضیــان شــهری در طرح هــای حمایتــی مســکن‪ ،‬درصــورت اســتفاده از تســهیالت‬ ‫مســکن در روســتاها و شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت از ســال ‪ ،۱۳۸۴‬امــکان‬ ‫بهره منــدی از طرح هــای حمایتــی مســکن در شــهرها را ندارنــد‪.‬‬ ‫د‪ -‬استفاده از ظرفیت این ایین ­نامه برای مردان مجرد با اولویت متاهلین‪ ،‬بالاشکال است‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه موجــب مصوبــه دولــت‪ ،‬بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایران مکلف اســت‬ ‫نســبت بــه تعییــن بانک هــای عامــل و ســهمیه انهــا بــرای پرداخــت تســهیالت طــرح ویــژه‬ ‫بهســازی و نوســازی مســکن روســتایی در روســتاها و شــهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر جمعیت‬ ‫بــا ضمانــت ســفته زنجیــره ای اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫در صــورت درخواســت متقاضــی‪ ،‬بانــک عامــل ســند مالکیــت واحــد روســتایی در حــال‬ ‫بهســازی و نوســازی را بــه عنــوان وثیقــه و ضمانــت دریافــت تســهیالت دریافــت می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬متقاضیانــی کــه از تاریــخ تصویــب تســهیالت مذکــور در شــورای عالــی مســکن ‪۲۵‬‬ ‫ابــان ‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه انعقــاد قــراداد بــا بانــک عامــل اقــدام کرده انــد‪ ،‬می تواننــد از تســهیالت متمــم تــا‬ ‫ســقف فــردی تســهیالت (‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان) از محــل ســهمیه ســال ‪ ۱۴۰۱‬و در چارچــوب تضمیــن‬ ‫نامــه صــادره ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور اســتفاده کننــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!