روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 623 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 623

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 623

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 623

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪118 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 08‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/30-‬اکتبر ‪ /04-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪623 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫زعفران کاران‬ ‫در نبرد با غرش اسمان‬ ‫‪3‬‬ ‫جوالن مافیا ؛‬ ‫فلوریدا و تهران‬ ‫ارزانتر از گرگان‬ ‫مقصر کیست؟‬ ‫برای تامین سوخت‬ ‫زمستان‪ ،‬صنایع‬ ‫به فکر باشند‬ ‫تداوم افزایش‬ ‫‪ ۱۲‬درصدی کشف‬ ‫قطع درختان جنگلی‬ ‫‪4‬‬ ‫تشدیداضطراب‬ ‫را این عادت های اشتباه‬ ‫را به همراه دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نوجوانی که امام‬ ‫انقالب او را رهبر‬ ‫ایران نامید‬ ‫‪8‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪09117674497 -01732688214‬‬ ‫فقط با پرداخت ماهیانه ‪ 229‬هزار تومان ‪ 8‬نوبت‬ ‫معرف کسب و کار خود شوید ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 08‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪623‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫افزایش ‪ ۳۸‬درصدی اعتبار‬ ‫مکانیزاسیون کشاورزی‬ ‫گلستان در سالجاری‬ ‫رییــس اداره امــور فناوری هــای مکانیــزه جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت بانکــی بــرای افزایــش ضریــب مکانیزاســیون‬ ‫کشــاورزی اســتان تخصیــص یافــت کــه نســبت بــه ســال‬ ‫قبــل ‪ ۳۸‬درصــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫مریــم برزنونــی افــزود‪ :‬ایــن اعتبــار تخصیصــی در‬ ‫بخشــهای رونــق تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســتان‬ ‫از جملــه زراعــی‪ ،‬باغــی و دام بــه بهــره بــرداران واجــد‬ ‫شــرایط متقاضــی پــس از طــی مراحــل اداری از طریــق‬ ‫بانــک کشــاورزی پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۷۷۰‬میلیــارد ریــال از‬ ‫ایــن اعتبــار از ســوی ‪ ۱۶۰‬بهره بــردار واجــد شــرایط بخــش‬ ‫کشــاورزی اســتان بــرای خریــد تراکتــور‪ ،‬کمبایــن و ادوات‬ ‫دنبالــه بنــد تولیــد داخــل جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫برزنونــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون بهره بــرداران متقاضــی‬ ‫دریافــت تســهیالت بــرای خریــد ماشــین های کشــاورزی‬ ‫و دنبالــه بنــد بایــد تقاضــای خــود را بــه مدیریت هــای‬ ‫جهادکشــاورزی در شهرســتان ها ارائــه داده تــا بــه بانــک‬ ‫معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫ضریــب مکانیزاســیون کشــاورزی گلســتان باالتــر از‬ ‫میانگیــن کشــوری‬ ‫برزنونــی افــزود‪ :‬ضریــب مکانیزاســیون کشــاورزی در‬ ‫گلســتان ‪ ۲.۸۳‬اســب بخــار در هکتــار رســیده در حالــی‬ ‫میانگیــن کشــوری ان ‪ ۱.۸۵‬اســب بخــار در هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتان گلســتان در افزایــش ضریــب‬ ‫مکانیزاســیون کشــاورزی بــا هدفگــذاری کــه انجــام داده‬ ‫طــی ســال های اخیــر رتبــه نخســت کشــوری را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفــت وی در حالــی مطابــق برنامــه هفتــم توســعه‬ ‫همــه جانبــه بــرای ارتقــا ضریــب مکانیزاســیون کشــاورزی‬ ‫پیــش بینــی افزایــش بیــن هفــت تا ‪ ۹‬صدم اســب بخــار در‬ ‫هکتــار تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫پرداخت وام جهش تولید در دیمزارها‬ ‫رییــس اداره امــور فناوری هــای مکانیــزه جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان از پرداخــت وام ارزان قیمــت در قالــب جهــش‬ ‫تولیــد در دیمزارهــای اســتان بــا همــکاری اداره کل ســتاد‬ ‫اجــرای فرمــان حضــرت امــام ( ره ) خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن طــرح بــرای هــر بهره بــردار دیمــکار پرداخــت یــک‬ ‫میلیــارد ریــال وام در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال بــرای اســتان گلســتان جــذب‬ ‫اعتبــار بــرای تهیــه ‪ ۵۰۱‬دســتگاه کشــاورزی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده کــه اولویــت اداره کل پرداخــت وام بــه متقاضیــان‬ ‫تهیــه کارنــده‪ ،‬بازســازی کمبایــن‪ ،‬ســمپاش‪ ،‬هِــد برداشــت‬ ‫دانــه روغنــی کلــزا اســت‪.‬‬ ‫برزنونــی گفــت‪ :‬طــرح پرداخــت وام بازســازی کمبایــن‬ ‫بــرای نخســتین بــار اســت کــه در قالــب جهــش تولیــد در‬ ‫دیمزارهــای اســتان بــه اجــرا در می ایــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تاکنــون ‪ ۵۰۳‬بهــره بــردار دیمــکار در‬ ‫گلســتان پرونــده دریافــت وام را تشــکیل داده اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح جهــش تولیــد توســط ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫حضــرت امــام در گلســتان از ســال زراعــی ‪ ۹۸ - ۹۹‬بــا‬ ‫نظــارت ایــن ســتاد و هماهنگــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫و بــا کشــت ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار کلــزا در دیم زارهــای کم بــازده‬ ‫شــمال گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪،‬‬ ‫ســال زراعــی ‪ ۱۴۰۱ ۰ ۱۴۰۰‬در قالــب طــرح جهــش تولیــد‬ ‫در دیمزارهــا ‪ ۷۱‬هــزار هکتــار از زمیــن زراعــی گلســتان زیــر‬ ‫کشــت غــات و دانه هــای روغنــی رفــت و بهره بــرداران‬ ‫در اســتفاده از ایــن طــرح رتبــه ســوم کشــوری را بعــد از‬ ‫کرمانشــاه و خوزســتان بــه خــود اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫امســال در گلســتان با همکاری اداره کل جهادکشــاورزی‬ ‫و ســتاد اجــرای فرمــان حضــرت امــام ( ره ) اســتان پوشــش‬ ‫اجــرای طــرح مزبــور در ســطح ‪ ۲۱۰‬هــزار هکتــار هدفگــذاری‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی زراعــی گلســتان ‪ ۵۳۹‬هــزار و ‪ ۳۸۶‬هکتــار‬ ‫بــا ‪ ۸۷‬هــزار بهــره بــردار اســت کــه حــدود ‪ ۷۷‬درصــد ان‬ ‫اراضــی دیــم بــوده و بیشــترین فعالیــت بهره بــرداران ایــن‬ ‫خطــه‪ ،‬کشــت گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزا اســت‪.‬‬ ‫طــرح جهــش تولیــد در دیم زارهــای کم بــازده کشــور از‬ ‫جملــه گلســتان توســط ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) در‬ ‫مــدت زمــان پنــج ســاله برنامه ریــزی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هزارنفر جمعیــت دارد‬ ‫و اقتصــاد ان بویــژه در بیــش از هــزار روســتای تابعــه بــر‬ ‫پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫زمین هــای کشــاورزی گلســتان ســاالنه بــه زیــر کشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه غــات همچــون گنــدم و‬ ‫دانه هــای روغنــی م ـی رود کــه حاصــل ان کســب ‪ ۱۵‬رتبــه‬ ‫برتــر کشــوری در تولیــد اقــام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هزارنفر جمعیــت دارد‬ ‫و اقتصــاد ان بویــژه در بیــش از هــزار روســتای تابعــه بــر‬ ‫پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫گرگان گران تر یا فلوریدا‬ ‫بــا توجــه بــه این کــه اکثر واحدهای مســکونی در ناهارخوران‬ ‫‪ ۲۵۰‬متــری اســت‪ ،‬قیمــت یــک ملــک بــا نــرخ اعالمــی‪ ،‬معادل‬ ‫‪ ۲۵‬میلیــارد تومــان و برابــر بــا کشــورهایی همچــون ترکیــه‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن پــول مــی توانــد در بهتریــن نقطــه ترکیــه بــا‬ ‫امکانــات و خدمــات بیشــتر خانــه خریــداری کــرد‪.‬‬ ‫جوالن مافیا ؛‬ ‫فلوریدا و تهران‬ ‫ارزانتر از گرگان‬ ‫مقصر کیست؟‬ ‫اعظم محبی‪:‬‬ ‫افزایــش قیمــت واحدهــای مســکونی در گــرگان بــه طــرز‬ ‫سرســام اوری بــاال رفتــه و در منطقــه نارهارخــوران بــا‬ ‫قیمــت برخــی از مناطــق تهــران و امریــکا برابــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫براینــد تحــوالت اقتصــادی کشــور در یکــی دو ســال اخیــر‬ ‫منتهــی بــه تــورم محســوس در اکثــر بخشــهای اقتصــادی‬ ‫شــده اســت و عمــا هیــچ بــازار و صنعتــی از پیامدهــای‬ ‫تورمــی در امــان نبــوده اســت‪.‬‬ ‫م در یــک ســال اخیــر‪ ،‬شــاهد‬ ‫بــازار و صنعــت مســکن هـ ‬ ‫افزایــش قیمــت سرســام اور نهــاده هــای موثــر در تولیــد‬ ‫مســکن ماننــد نــرخ مصالــح‪ ،‬دســتمزد و عــوارض کــه بــه‬ ‫تبــع ان قیمــت فــروش مســکن هــم بــه صــورت تصاعــدی‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در یکــی دو ســال اخیــر ‪ ،‬افزایــش حتــی ‪ ۱۰‬برابــری قیمــت‬ ‫مســکن بــه ویــژه در مناطــق خــوش نشــین و لوکــس‪،‬‬ ‫رخــدادی قابــل کتمــان نیســت و خریــد ســرپناه را بــرای‬ ‫مــردم تبدیــل بــه یــک ارزو کــرده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت برخــی واحدهــای مســکونی در کالن شــهرهایی غیر از‬ ‫تهــران هــم بــه مــرز ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان بــه ازای هــر مترمربــع‬ ‫رســیده اســت؛ قیمتــی کــه شــاید فراتــر از قیمــت مســکن در‬ ‫بســیاری از کشــورهای اروپایــی و یــا امریــکای شــمالی اســت‪.‬‬ ‫مسکن متری ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان!‬ ‫تــا چنــد ســال گذشــته‪ ،‬قیمــت گــذاری صــد میلیــون تومانــی‬ ‫بــرای هــر مترمربــع واحــد مســکونی در گــرگان‪ ،‬بــه شــوخی‬ ‫شــباهت داشــت و حتــی انبــوه ســازان و ســازندگان مســکن‬ ‫هــم چنیــن عــدد و رقمــی را متصــور نبودنــد امــا در هفتــه‬ ‫و مــاه هــای اخیــر قیمــت برخــی اپارتمــان هــا در محــدوده‬ ‫نهارخــوران گــرگان ماننــد اپادانــا‪ ،‬ســروش‪ ،‬ســید مســعود و‬ ‫شــهرک تــاالر بــه عددهــای نجومــی رســیده و برخــی منابــع و‬ ‫کارشناســان مشــاور امــاک از قیمــت گــذاری متــری ‪ ۱۰۰‬الــی‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیــون تومانــی در ایــن نقــاط خبــر مــی دهنــد‪.‬‬ ‫افزایــش قیمتــی کــه هیــچ تناســبی بــا افزایــش قیمــت‬ ‫نهادهــای ســاختمانی و ســایر عوامــل موثــر نداشــته و‬ ‫در ابرشــهرهایی ماننــد تهــران‪ ،‬مشــهد‪ ،‬اصفهــان و هــم‬ ‫چنیــن تورمــی ثبــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس تحقیقــات میدانــی صــورت گرفتــه‪ ،‬هــم اکنــون‬ ‫قیمــت پیــش فــروش واحدهای مســکونی در ناهارخوران‬ ‫بــه ازای هــر مترمربــع ‪ ۱۰۵‬الــی ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان رســیده‪،‬‬ ‫قیمتــی کــه برابــری ان بــا قیطریــه تهــران و حتــی گــران تــر‬ ‫از برخــی نقــاط ایــن محلــه شــده اســت‪.‬‬ ‫با توجه به این که اکثر واحدهای مســکونی در ناهارخوران‬ ‫‪ ۲۵۰‬متــری اســت‪ ،‬قیمــت یــک ملــک با نرخ اعالمــی‪ ،‬معادل‬ ‫‪ ۲۵‬میلیــارد تومــان و برابــر بــا کشــورهایی همچــون ترکیــه‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن پــول مــی توانــد در بهتریــن نقطــه ترکیــه بــا‬ ‫امکانــات و خدمــات بیشــتر خانــه خریــداری کــرد‪.‬‬ ‫گرگان گران تر از فلوریدا‬ ‫و یــک مقایســه ای دیگــر براســاس اگهــی فــروش ملــک‬ ‫مســکونی در امریــکا‪:‬‬ ‫قیمــت اپارتمــان ‪ ۱۱۳‬متــری در فلوریــدا‪ ۲۵۲ ،‬هــزار دالر‬ ‫و معــادل هفــت میلیــارد تومــان اســت و اگــر بخواهیــم‬ ‫چنیــن خانــه ای بــا ایــن مســاحت در ناهارخــوران گــرگان‬ ‫خریــداری کنیــم‪ ،‬بــا در نظــر گرفتــن متــری ‪ ۱۱۰‬میلیــون‬ ‫تومــان بایــد بیــش از ‪ ۱۲‬میلیــارد تومــان پــول پرداخــت‬ ‫کنیــم و ایــن یعنــی قیمــت ایــن واحــد ‪ ۵۰‬درصــد ارزان تــر‬ ‫از گــرگان اســت‪.‬‬ ‫مــورد دوم‪ :‬خانــه ‪ ۱۲۰‬متــری در فلوریــدا بــه قیمــت ‪۳۹۰‬‬ ‫هــزار دالر درج شــده کــه معــادل ‪ ۱۲‬میلیــارد تومــان اســت‬ ‫و بــرای خانــه ای بــا همیــن متــراژ در ناهارخــوران بایــد ‪۱۳‬‬ ‫میلیــارد تومــان پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫البتــه شــرایط در محــات امریــکا بســته بــه نــوع متریــال و‬ ‫چشــم انــداز خانــه گــران تــر از ایــن میــزان هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫افزایش سرسام اور مسکن در گرگان‬ ‫رئیــس اتحادیــه امــاک گــرگان در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫قیمــت ملــک در محــات مختلــف گــرگان بــه شــکل‬ ‫سرســام اوری بــاال رفتــه و قیمــت هــای کاذب ‪ ۱۱۰‬میلیــون‬ ‫تومانــی بــه ازای هــر مترمربــع هــم شــنیده مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا صنعتــی افــزود‪ :‬هــم اکنــون قیمــت هــای‬ ‫اعالمــی در ســروش جنــگل ‪ ۴۵‬الــی ‪ ۶۰‬میلیــون تومــان‬ ‫و یــا در رده ‪ ۹۰‬الــی ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان (بســته بــه چشــم‬ ‫انــداز) اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قیمــت ملــک در مینــاگل بیــن ‪ ۷۰‬الــی ‪۸۰‬‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬گرگانپــارس ‪ ۲۵‬الــی ‪ ۳۵‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫علیمحمــدی ‪ ۲۳‬الــی ‪ ۳۰‬میلیــون تومان‪ ،‬چالــه باغ تا ‪۲۵‬‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬گلهــا تــا ‪ ۲۸‬میلیــون تومــان‪ ،‬ویالشــهر تا‬ ‫‪ ۱۶‬میلیــون تومــان اعالم شــده اســت‪.‬‬ ‫صنعتــی تاکیــد کــرد‪ :‬مافیایــی در مســکن گــرگان وجــود‬ ‫دارد کــه قیمــت غیرواقعــی اعــام کــرده و تاثیــر خــود را بــر‬ ‫ســایر مناطــق هــم زنجیــره وار مــی گــذارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اکنــون رکــود در بــازار حاکــم بــوده و‬ ‫اگــر قیمتــی هــم اعــام مــی شــود‪ ،‬خریــداری بــرای ان‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫جوالن مافیا در بازار مسکن گرگان‬ ‫مدیــر یکــی از مشــاورین امــاک در ایــن خصــوص گفت‪:‬‬ ‫بــرای فــروش و معاملــه واحــد مســکونی قیمت هــای‬ ‫عجیــب و غریبــی در شــهر گــرگان شــنیده می شــود کــه‬ ‫بیشــتر شــایعه اســت‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اصطبــار افــزود‪ :‬در شــهر مافیایــی درســت شــده‬ ‫و تــا زمانــی کــه پــول در جیــب داشــته باشــد ملــک را بــه هــر‬ ‫قیمتــی کــه بخواهــد مــی فروشــد و زمانــی کــه بــه پــول نیــاز‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬ان را پاییــن مـی اورد و قیمــت را مــی شــکند‪.‬‬ ‫زمانــی معتقــد اســت کــه اگــر احســاس نیــاز در مالــک ایجاد‬ ‫شــود در ان زمــان قیمــت بــه حــد متعــارف می رســد و در غیــر‬ ‫ایــن صــورت قیمــت هــا غیرواقعی و کاذب اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬اگــر در اســتان مجــاور مازنــدران قیمت هــا‬ ‫بررســی شــود مشــخص مــی شــود کــه از گــرگان ارزان تــر اســت‬ ‫در اینجــا چــه اتفاقــی افتــاده کک مازندرانــی کــه بــه تهــران‬ ‫نزدیکتــر بــوده قیمــت ان بــه مراتــب پاییــن تــر از گــرگان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بارهــا اصطــاح «مــی خــوام یــک‬ ‫واحــد را فــدا کنــم» را از مالــکان شــنیده ایــم‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫امیدواریــم مســئوالن نظــارت جــدی تــری بــر ایــن مســائل‬ ‫داشــته باشــند تــا قیمــت هــا مهــار شــده و مــردم بتواننــد‬ ‫ســرپناه بــرای خــود تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫یقینــا ً نمــی تــوان بــا فرایندهــای دســتور بــا چنیــن‬ ‫قیمتهایــی در گــرگان مقابلــه کــرد امــا بایــد ســازو کارهــای‬ ‫تســهیل بخــش در امــر تولیــد مســکن طراحــی شــود تــا‬ ‫بتــوان تــورم سرســام اور ایــن بخــش را کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫کاهــش و تعدیــل نــرخ عــوارض ســاختمانی و پیــش بینــی‬ ‫بســته هــای تشــویقی و حمایتــی از جملــه دیگــر راهکارهای‬ ‫کاهنــده ســیر صعــودی قیمــت مســکن در گــرگان اســت کــه‬ ‫گویــا از هیــچ قانــون و قاعــده ای تبعیــت نمــی کند‪/.‬نویــاب‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار در خصــوص‬ ‫ایــن گــزارش کــه توســط پایــگاه خبــری نویــاب شــاید بــه ان‬ ‫بــه دالیلــی کمتــر پرداختــه شــده اســت ایــن اســت کــه در‬ ‫خصــوص عامــل اصلــی کــه همان مافیاســت و به ان صرفا‬ ‫بعنــوان یــک اشــاره کوچــک از زبــان ریاســت اتحادیه امالک‬ ‫کــه خــود مســئول رســیدگی وکنتــرل قیمــت ملــک اســت و‬ ‫دیگــری مشــاور امالکــی کــه خــود بعنــوان یکــی از هــزاران‬ ‫مشــاور امالکــی اســت کــه در تعییــن نــرخ قیمــت مســکن‬ ‫دســت دارد ‪.‬‬ ‫حــال بــر اســاس ایــن گــزارش انتظــار مــی رود کــه‬ ‫مســئولین ذیربــط بــا ورود بــه ایــن مســئله و قیمــت‬ ‫گــذاری ملــک براســاس چندیــن پارامتــر مختصــر همچون‬ ‫نــوع ســازه ‪ ،‬مصالــح بــکار رفتــه ‪ ،‬موقعیــت مکانــی‪ ،‬عمــر‬ ‫ســاختمان و چندیــن پارامتــر دیگــر کــه جــز حیطــه وظایف‬ ‫کارشناســان مرتبــط اســت نســبت بــه قیمت گــذاری ملک‬ ‫بــرای مردمــی کــه بــرای پیــدا کــردن ســرپناه بــه دنبــال ان‬ ‫هســتند اقــدام کنــد‬ ‫هــر چنــد کــه دولــت یازدهــم و دوازدهــم در زمــان خــود‬ ‫نســبت بــه احــداث مســکن بــرای اقشــار کم درامــد همچون‬ ‫دولــت نهــم و دهــم قدمــی بــر نداشــت کــه هیــچ حتــی‬ ‫پروژه هــای بــه زمیــن مانــده دولــت نهــم و دهــم را نیــز‬ ‫مســکوت کــرد امــا پــس از ان بــا روی کار امــدن دولــت‬ ‫ســیزدهم قــرار شــد کــه ســالیانه بیــش از یــک میلیــون‬ ‫مســکن در کنــار احیــای پروژه هــای رو زمیــن مانــده بــرای‬ ‫افــراد کــم درامــد ســاخته شــود کــه انتظــار مـی رود ایــن رونــد‬ ‫حرکــت ســریعتری بــه خــود گیــرد چــرا کــه خبرهــای بــه‬ ‫ـت از ان دارد کــه بودجــه ایــن کار صرف‬ ‫گــوش رســیده حکایـ ‬ ‫توســعه و تولیــد بســتنی و امثالهــم شــده کــه انتظــار می رود‬ ‫ایــن خبــر هــم هماننــد اخبــار کــذب شــبکه های معانــد و‬ ‫فیــک دورغــی بیــش نباشــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه تازگــی نیــز در ایــن‬ ‫خصــوص متوجــه شــدیم کــه دولــت بــرای ســاخت مســکن‬ ‫ویالیــی بــه افــراد واجــد شــرایط در برخــی از نقــاط کشــور کــه‬ ‫امــکان واگــذاری زمیــن وجــود دارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫حال با وجود تمام این موارد باید به دنبال حل این مشکل‬ ‫بود‪ ،‬مشــکلی که به گفته کارشناســان سرچشــمه اش را می‬ ‫تــوان در خــود مشــاورین امــاک دانســت چــرا کــه عــده ای بــا‬ ‫گرفتــن جــواز کســب و دادن وجــه قانونــی اقــدام بــه خریــد و‬ ‫فروش هــای ســوری و بــاال و پائیــن اوردن قیمــت مســکن چــه‬ ‫در خریــد و فــروش و چــه در رهــن و اجــاره کرده انــد و لزومــا‬ ‫نیــاز اســت کــه ابتــدا هیــات مدیــره اتحادیــه امــاک گــرگان که‬ ‫خــود مجــری نخســت در کنتــرل و مقابلــه بــا مافیــای مســکن‬ ‫اســت بــا شناســایی ایــن گونــه افــراد و معرفــی انهــا بــه‬ ‫مراجعــه ذیربــط مانــع از ســو اســتفاده این گونه اشــخاص که‬ ‫شــاید دســت نشــانده های دشــمن بــرای دلســرد کــردن مــردم‬ ‫و از ســوی دیگــر موجبــات نارضایتــی را در بیــن شــهروندان‬ ‫ایجــاد مــی کننــد شــوند‪.‬‬ ‫حــال جهــت پیــکان اتهــام ابتــدا بــه ســوی اتحادیــه امــاک‬ ‫اســت کــه صرفــا بــا ارائه جــواز و دریافــت حق عضویت دیگر‬ ‫کاری بــه عضــو خــود تــا زمــان اعــام شــکایت نــدارد و اتهــام‬ ‫دوم را می توان به ســمت مســئولین ذیربط که می بایســت‬ ‫بــا کنتــرل هــای میدانــی خــود و بــه طــور نامحســوس مانــع از‬ ‫جــوالن مافیــای بــازار و خــروج ارز از کشــور و ایجــاد ســاخت‬ ‫وســاز و توســعه شــهری در کشــوری ثالــث همچــون ترکیــه‬ ‫و بــا قیمت هــای بــه مراتــب پائین تــر و امکانــات بــه مراتــب‬ ‫باالتــر از گــرگان و کشــور را بــه مخاطبیــن خــود پیشــنهاد‬ ‫دهنــد لــذا مــی طلبــد کــه مســئولین هــر چه بیشــتر به این‬ ‫موضــوع ورود پیــدا کننــد ‪.‬‬ صفحه 2 ‫یکشنبه ‪ 08‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪623‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫کفشک و لنت ترمز‬ ‫زعفران کاران‬ ‫‪ -‬عملکــرد نامطلــوب ترمزهــا یــا روشــن شــدن‬ ‫در نبرد با غرش‬ ‫اسمان‬ ‫دســت بــه اســمان از خداونــد می خواهنــد کــه بــاران نبــارد تــا‬ ‫نکنــد کــه گل هــای نــازک و بــا طــراوت طــای ســرخ پژمــرده شــود‬ ‫و محصــول چندمــاه کار ســخت بــر بــاد رود‪.‬‬ ‫پاییــز کــه از راه مــی رســد‪ ،‬دشــت هــای پوشــیده از علفــزار در‬ ‫خراســان شــمالی بــا رنــگ هــای بــی بدیلــش عشــوه گــری مــی‬ ‫کنــد و امــا مــزارع ارغوانــی پهــن دشــت فــاروج حکایتــی دیگــر از‬ ‫افرینــش الهــی دارد و خداونــد فرشــی ارغوانــی از طــای ســرخ‬ ‫بــر ایــن دشــت هــای زیبــا مــی گســتراند و دل هــر رهگــذری را‬ ‫مــی ربایــد‪.‬‬ ‫ســرمای ایــن فصــل از ســال در ایــن خطــه چهــره اش را یــواش‬ ‫یــواش نمایــان مــی کنــد و مــردان و زنــان فاروجی شــال به ســر و‬ ‫چــادر بــه کمــر بســته در دشــت هــا بــه صــورت خمیــده مشــغول‬ ‫جمــع اوری گل زعفرانــی مــی شــوند کــه چندســالی اســت در‬ ‫ایــن منطقــه طرفــداران زیــادی پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــا در پشــت تمامــی زیبایــی های زعفــران‪ ،‬دلهره بــارش باران‬ ‫در ورای چهره کشــاورزان منطقه نمایان می شــود و اینجاســت‬ ‫کــه دســت خشــن روزگار برکــت انهــا را بــر بــاد مــی دهــد و غرش‬ ‫اســمان و بــاران رحمــت الهــی را تبدیــل بــه زحمــت مــی شــود و‬ ‫تمامــی محصــول انهــا را خــراب مــی کند‪.‬‬ ‫زعفــران کاران خراســان شــمالی در ایــن روزهــا خــواب و‬ ‫اســتراحت ندارند چرا که در جمع اوری این محصول ارزشــمند‬ ‫و حســاس نبایــد غفلــت کــرد‪ ،‬زیــرا گل ایــن ارغوانــی زیبــا بعــد‬ ‫از یــک روز پژمــرده مــی شــود و دیگــر قابــل برداشــت نیســت‪.‬‬ ‫کشــاورزان در ایــن فصــل از ســال یــک نــگاه بــه اســمان دارنــد تــا بــاران‬ ‫محصــول انهــا را خــراب نکنــد‪ ،‬نگاهــی هــم بــه جمــع اوری ســریع گل‬ ‫دارنــد‪ ،‬ســپس محصــول را بــه شــهر و روســتاهای مجــاور مــی رســانند‬ ‫و کاللــه هــای ســرخ و بــا ارزش را از داخــل گل بیــرون مــی کشــانند و‬ ‫بــه ازای پــاک کــردن هــر کیلوگــرم گل ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬هــزار تومــان بــه پــاک‬ ‫کننده هــا دســتمزد پراخــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫گل زعفــران در ایــن فصــل از ســال بــا اب و هــوا جنگــی متقابــل دارد و‬ ‫ایــن محصــول مهــم زمانــی برداشــت می شــود کــه هــوا افتابــی باشــد و‬ ‫گل چهــره خــود را نشــان دهــد تــا پرچــم های ان به راحتــی از درون گل‬ ‫بیرون کشــیده شــود و چنانچه بارانی ببارد گل ها چســبیده می شــود‬ ‫و محصــول کشــاورز بــر بــاد مــی رود‪.‬‬ ‫بــاران تنهــا دغدغــه اصلــی کشــاورزان ایــن خطــه نیســت‪،‬‬ ‫وقتــی بــا ایــن کشــاورزان بــه گفــت و گــو مــی پــردازی‪ ،‬پــرده‬ ‫از دغدغه هــای دیگــری مــی گشــایند کــه هــر کــدام کوهــی از‬ ‫مشــکالت را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫هزینه زیاد کارگر‬ ‫مرضیــه کریمــی از زعفــران کاران فاروجــی در ایــن خصــوص‬ ‫مــی گویــد‪ :‬فصــل برداشــت گل زعفــران در ایــن منطقــه اغــاز‬ ‫شــده اســت و قیمــت گل ایــن محصــول در رونــد عــادی ‪۴۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان بــه فــروش مــی رســد و بــارش بــاران ایــن‬ ‫قیمــت را بــه ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان کاهــش مــی دهــد و ایــن کاهش‬ ‫قیمــت موجــب نگرانــی بهره بــردان مــی شــود چــرا کــه قیمــت‬ ‫هزینــه هــای کشــت و کار ایــن محصــول بســیار گــران تمــام می‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بــاال بــودن قیمــت پــاک کــردن گل از دیگــر‬ ‫دغدغــه هــای زعفــران کاران منطقــه اســت و اینــک گل پــاک‬ ‫کن هــا بــرای پــاک کــردن هــر یــک کیلوگــرم ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫تومــان دســتمزد دریافــت مــی کننــد در حالــی کــه اگــر گل هــا‬ ‫بــاران زده و خیــس باشــند و قیمــت پــاک کــردن هــر کیلــو بــه ‪۵۰‬‬ ‫هــزار تومــان نیــز افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬اینــک فصــل پیــک برداشــت گل زعفران اســت‪،‬‬ ‫کشــاورزان بــه ســختی گل چیــن پیــدا مــی کننــد ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه قیمــت نیــروی انســانی بــرای چیــدن گل بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۲۵۰‬هــزار تومــان اســت در حالــی کــه در ســال گذشــته کمتــر از‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار تومــان بــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از زعفــران کاران اســتان مــی افزایــد‪ :‬بــارش بــاران‬ ‫قبــل از مرحلــه گل دهــی زعفــران در رشــد ان بســیار تاثیــر گذار‬ ‫اســت امــا اگــر غنچــه بــاز شــد بــارش بــاران بــه ان خســارت‬ ‫هنگفتــی وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫علیرضــا مــرادی نیــز کمبــود نیــروی کارگــری را مهمتریــن‬ ‫دغدغــه زعفــران کاران دانســت و مــی افزایــد‪ :‬وجــود واســطه ها‬ ‫و دالالن بــرای تعییــن نــرخ گل زعفــران و گل خشــک نیــز از‬ ‫دیگــر مشــکالت کشــاورزان اســت کــه بیشــترین ســود عایــد‬ ‫انــان خواهــد شــد در حالــی کــه بیشــترین زحمت را قشــر تولید‬ ‫کننــده متحمــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫خام فروشی بالی جان زغفران کاران‬ ‫یکــی دیگــر از کشــاورزان زعفــران کار مــی گویــد‪ :‬ایجــاد بازارچــه‬ ‫زعفــران در شــهر فــاروج فضایــی مناســب بــرای داد و ســتد ایــن‬ ‫محصــول مهــم اســت امــا بیشــتر غرفــه داران واســطه هــا و‬ ‫دالالنــی هســتند کــه ســعی در خریــد پاییــن زعفــران دارنــد و‬ ‫برخــی از کشــاورزان بــه دلیــل افزایــش دســتمزد کارگــر محصول‬ ‫خــود را توافقــی پیــش فــروش می کننــد و ایــن امــر باعــث‬ ‫می شــود کــه ســود محصــول بــه جیــب واســطه بــرود‪.‬‬ ‫علــی محمــدی مــی افزایــد‪ :‬کشــاورزان بیشــتر خــرده مالــک‬ ‫هســتند و توانمندی فروش محصول خود در ســایر اســتان ها‬ ‫ندارنــد و بشــتر دالالن در ایــن فصــل از ســال در کمیــن زعفــران‬ ‫کاران و همزمــان بــا بــارش بــاران در مــزارع پیــدا مــی شــوند و‬ ‫مایــه دســترنج انهــا را بــا قیمــت پایینتــر مــی خرنــد‪.‬‬ ‫وی کمبــود صنایــع تبدیلــی و بســته بنــدی را از دیگــر مشــکالت‬ ‫کشــاورزان دانســت و مــی گویــد‪ :‬تکمیــل زنجیــره زعفــران ارزش‬ ‫افــزوده بیشــتری عایــد اســتان خواهــد کــرد کــه بــا راه انــدازی‬ ‫کارخانــه بســته بندی و فــراوری زعفــران عــاوه بــر ایجاد اشــتغال‬ ‫بــرای شــهروندان ســود و منفعــت بــرای اســتان بــه همــراه دارد‬ ‫ضمــن اینکــه بایــد برنــدی خــاص بــرای اســتان در حــوزه زعفــران‬ ‫تهیــه شــود‪.‬‬ ‫زمان سنجی نامناسب در برداشت‬ ‫یکــی دیگــر از زعفــران کاران مــی گویــد‪ :‬هــر هکتــار زعفــران‬ ‫بــرای ‪ ۱۸۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬نفــر ایجــاد شــغل می کنــد و مهــر و ابــان کــه از‬ ‫راه مــی رســد‪ ،‬برداشــت گل زعفــران و پــاک کــردن ان در مقابــل‬ ‫ســایر کارهــا بــرای زنــان خانــه دار ســود بیشــتری دارد و امســال‬ ‫هــم دســتمزد پــاک کــردن هــر کیلــو گــرم گل زعفــران حــدود ‪۳۰‬‬ ‫هــزار تومــان اســت کــه هــر نفــر در ســه ســاعت یــک کیلوگــرم‬ ‫گل را پــاک مــی کنــد‪.‬‬ ‫علــی محمــدی مــی افزایــد‪ :‬مرحلــه برداشــت زعفــران؛ پــر‬ ‫زحمت تریــن بخــش کشــاورزی در حــوزه زعفــران اســت و‬ ‫حساســیت باالیــی را می طلبــد و بــرای انجــام کامــل ایــن مرحله‬ ‫در حــدود ‪ ۱۵‬الــی ‪ ۲۰‬روز زمــان نیــاز اســت و الزم بــه ذکــر اســت‬ ‫کــه گل هــا یــک روز عمــر می کننــد و اگــر در طــی ایــن یــک روز‬ ‫برداشــت نشــوند‪ ،‬کیفیــت خــود را از دســت خواهنــد داد‪.‬‬ ‫وی یکــی از مهمتریــن چالــش هــای برداشــت گل زعفــران‬ ‫را رعایــت نکــردن زمــان برداشــت ایــن محصــول دانســت و‬ ‫می افزایــد‪ :‬بــا وجــود اینکــه گل زعفــران را در اســتان هــای دیگــر‬ ‫قبــل از طلــوع افتــاب جمــع می کننــد اما در ایــن خطه نیروهای‬ ‫کارگــری زودتــر از ‪ ۹‬صبــح در ســر کار حاضــر نمــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز مــی گویــد‪ :‬زمان برداشــت گل زعفران در کیفیت‬ ‫ایــن محصــول تاثیــر گــذار اســت و در ایــن خطــه عــاوه بــر‬ ‫نبــود نیــروی انســانی بــرای برداشــت زودهنــگام‪ ،‬وجــود شــبنم‬ ‫صبحگاهــی نیــز مانــع جمــع اوری قبــل از طلــوع افتــاب خواهــد‬ ‫شــد چــرا کــه ایــن امــر نیــز موجــب کاهــش کیفیــت مــی شــود‬ ‫و همچنیــن پــاک کــردن گل خیــس نیــز مشــکل ســاز اســت‪.‬‬ ‫کشت زعفران اولویت اصلی کشاورزی‬ ‫زعفــران یــا همــان طــای ســرخ بــرای خراســان شــمالی در‬ ‫بخــش کشــاورزی یــک محصــول اقتصــادی و نوپاســت کــه‬ ‫فرصتــی طالیــی بــرای درامــد زایــی کشــاورزان اســت امــا زعفــران‬ ‫کاران ایــن اســتان بــا مشــکالتی از جملــه باال بــودن هزینه های‬ ‫تولیــد مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه دلیــل کــم ابــی و تابــش نــور خورشــید و‬ ‫اراضــی مناســب ظرفیــت مطلوبــی بــرای توســعه کشــاورزی در‬ ‫برخــی از محصــوالت از جملــه کشــت زعفــران را دارد‪.‬‬ ‫ســوددهی بــاالی ایــن محصــول و کم اب بــر بــودن ان موجــب‬ ‫شــده اســت تــا گرایــش زارعــان بــه ســمت کشــت زعفــران در‬ ‫ســال هــای اخیــر افزایــش یابــد کــه حتی برخی از تاکســتانها که‬ ‫ارزش اقتصــادی کمتــری داشــته انــد تبدیــل بــه اراضــی زعفــران‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه نوعــی در طــی ســال هــای اخیــر الگــوی کشــت کشــاورزان‬ ‫ایــن اســتان از جملــه فــاروج تغییــر کــرده اســت و بــه ســمت‬ ‫محصــوالت کــم اب طلــب گیاهــان دارویــی از جملــه زعفــران‬ ‫رفتــه اســت‪.‬‬ ‫در این میان برخی مشــکالت کشــاورزان از جمله شــرایط اب‬ ‫و هوایــی و بــارش بــاران در فصــل پاییــز‪ ،‬باال بودن دســتمزد گل‬ ‫چیــن هــا و گل پــاک کــن هــا‪ ،‬نبــود برداشــت مکانیــزه زعفــران‪،‬‬ ‫نبــود صنایــع تبدیلــی و یــا بِرنــد خــاص در اســتان و مشــکالت‬ ‫صــادرات باعــث شــده اســت کــه ســود بیشــتر ایــن محصــول بــه‬ ‫جیــب دالالن و واســطه ها بــرود‪.‬‬ ‫طــای ســرخ خراســان شــمالی کــه توســعه کشــت ان فرصتــی‬ ‫برای درامدزایی کشــاورزان اســت تا در این شــرایط خشکســالی‬ ‫گــذران کننــد امــا شــرایط اب و هوایــی پاییــز و بــارش بــاران بــه‬ ‫دغدغــه ای بــرای زعفــران کاران تبدیــل شــده اســت کــه برکــت‬ ‫بــاران برکــت ایــن قشــر را تحــت تاثیــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫در هفتــه جــاری بــارش بــاران در ســطح اســتان خراســان شــمالی‬ ‫خســارت هایــی را بــه زعفــران کاران بــه ویــژه فــاروج وارد کــرد کــه اینــک‬ ‫پیــک برداشــت ایــن طــای قرمــز اغــاز نشــده اســت‪.‬‬ ‫زعفــران کاران نگــران بــارش بــاران و از دســت رفتــن دســترنج خــود در‬ ‫روزهــای اینــده هســتند در حالــی کــه ســایر کشــاورزان در فصــل کشــت‬ ‫پاییــزه نیــاز بــه بــارش ایــن نعمــت خــدادادی دارنــد‪.‬‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۲۶‬هزار نفر‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫نیــز در مــورد شــرایط حاکــم در کشــت ایــن محصــول بــا ارزش‬ ‫در اســتان مــی گویــد‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود کــه امســال ‪۲۲‬‬ ‫تن زعفران به ارزش ‪ ۷۷۰‬میلیارد تومان از ســطح کشــتزارهای‬ ‫این اســتان برداشــت شــود و برداشــت زعفران از ســطح بیش از‬ ‫چهــار هــزار هکتــار از کشــتزارهای ایــن اســتان اغــاز شــده اســت‬ ‫و بیشــترین پیــک برداشــت در اواســط ابــان مــاه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫محمــد عفتــی مــی افزایــد‪ :‬میانگیــن عملکــرد تولید زعفــران در‬ ‫ایــن اســتان بیــن پنــج تــا ‪ ۶‬کیلوگــرم در هکتــار اســت کــه ایــن‬ ‫رقــم حــدود ‪ ۲‬برابــر میانگیــن کشــوری ان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برداشــت زعفــران بــرای بیــش از ‪ ۲۶‬هــزار‬ ‫نفــر از روســتاییان ایــن خطــه بــه مــدت ‪ ۴۵‬روز شــغل ایجــاد‬ ‫کــرده اســت مــی گویــد‪ :‬امــکان حذف و جایگزینی بــاغ های اب‬ ‫بــر بــا زعفــران‪ ،‬ســهولت در کشــت مکانیــزه و ارزش اقتصــادی‬ ‫بــاال‪ ،‬ســهولت در نگهــداری محصــول‪ ،‬وجــود پنــج واحد فــراوری‬ ‫و بســته بنــدی زعفــران بــا ظرفیــت ســاالنه ‪ ۳.۴‬تــن و امــکان‬ ‫صــادرات ان از جملــه مزایــای کشــت ایــن محصول در خراســان‬ ‫شــمالی اســت‪.‬‬ ‫مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫مــی گویــد‪ :‬بــه ازای هــر یــک هکتــار اراضــی زیــر کشــت زعفــران‬ ‫بــه جــز کشــاورزان کــه بــرای انــان شــغل مســتقیم ایجــاد مــی‬ ‫شــود بیــن ‪ ۱۸۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬نفــر نیــروی انســانی نیــز شــغل ایجــاد‬ ‫شــده اســت کــه شــامل کارگــران جمــع اوری گل زعفــران‪،‬‬ ‫پــاک کننــده هــای گل‪ ،‬خشــک کن ها و افــراد شــاغل در‬ ‫مجموعه هــای بســته بنــدی ایــن گیــاه بــا ارزش مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــر حمایــت هــای دولــت در راســتای بــاال بــردن ارزش‬ ‫اقتصــادی ایــن محصــول و ایجــاد زنجیــره تولیــد تاکیــد کــرد و‬ ‫می افزایــد‪ :‬در ایــن زمینــه دولــت بایــد کشــاورزان را حمایــت کند‬ ‫تــا ایــن تولیــد کننــده هــا نیــز در زمینــه کشــت و کار زعفــران‬ ‫ســودی معقــول داشــته باشــند و تنهــا عایــد واســطه ها‪،‬‬ ‫بازرگانــان و تجــار نشــود‪.‬‬ ‫در یــک دهــه اخیــر ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول کــم اب‬ ‫طلــب و اقتصــادی در مجمــوع اســتان کــه بــا تنــش اب نیــز‬ ‫مواجــه اســت افزایــش و بــه بیــش از چهــار هــزار هکتــار رســیده‬ ‫اســت کــه شهرســتان فــاروج بخــش اعظــم ایــن کشــت را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار وزارت جهــاد کشــاورزی؛ ســطح زیــر کشــت‬ ‫زعفران در ‪ ۲۸‬اســتان کشــور در بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار اســت‬ ‫کــه میانگیــن عملکــرد تولیــد زعفران در خراســان شــمالی بیش‬ ‫از ‪ ۶.۲‬کیلوگــرم در هکتــار اســت کــه ایــن رقــم حــدود ‪ ۲‬برابــر‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســرانه مصــرف زعفــران کشــور هفــت دهــم گــرم در‬ ‫ســال اســت و ایــران بــا مصــرف ســاالنه ‪ ۶۰‬تــن زعفــران‪ ،‬رتبــه‬ ‫نخســت جهــان را در مصــرف طــای ســرخ دارد و از انجایــی کــه‬ ‫زعفــران گیاهــی کــم توقــع و پربــازده اقتصــادی اســت کــه بــرای‬ ‫کشــت در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک مناســب اســت از‬ ‫ایــن جهــت اراضــی کشــاورزی کــم اب ایــن خطــه از شمالشــرق‬ ‫کشــور بهشــت کشــت زعفــران تلقــی مــی شــود و ایــن اســتان‬ ‫از ســطح زیــر کشــت و تولیــد زعفــران رتبــه ســوم را در بیــن‬ ‫اســتان هــای کشــور دارد امــا در بهــره وری رتبــه اول را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ســطح زیــر کشــت گیاهــان دارویــی در ایــن اســتان کــه شــامل‬ ‫کشــت زعفــران‪ ،‬گل محمــدی‪ ،‬زیــره ســبز‪ ،‬نعنــاع فلفلــی‪،‬‬ ‫الــوورا‪ ،‬گل گاوزبــان‪ ،‬موســیر‪ ،‬اویشــن‪ ،‬ســیاه دانــه‪ ،‬بادرنجبویه‬ ‫و به لیمــو اســت بــه هفــت هــزار هکتــار رســیده اســت‪.‬‬ ‫چــراغ اخطــار امپــر مــی توانــد نشــان دهنــده‬ ‫زمان تعویض کفشــک ترمز در ترمزهای کاســه‬ ‫ای و لنــت در ترمــز هــای دیســکی باشــد اگــر‬ ‫ضخامــت کفشــک یــا لنــت کمتــر از ‪ 1/5‬میلیمتر‬ ‫بــوده یــا ســطحش روغنــی شــده باشــد ‪ ،‬ان را‬ ‫تعویــض کنیــد بعــد از تعویــض لنــت هــا بهتــر‬ ‫اســت مــدار ترمــز هواگیــری شــود چــون در غیــر‬ ‫ایــن صــورت ممکــن اســت پــدال ترمــز ســفت تــر‬ ‫یــا نــرم تــر از حــد معــول عمــل کنــد کــه امــری‬ ‫خطرنــاک می باشــد ‪.‬‬ ‫ بــه یــاد داشــته باشــید اگــر لنت هــا اســتاندارد‬‫نباشــند‪ ،‬احتمــال اســیب رســیدن بــه دیســک یــا‬ ‫کاســه ترمــز نیــز وجــود دارد ‪ .‬خرابــی در دیســک‬ ‫کــه مــواد ســخت تــری نســبت بــه لنــت ســاخته‬ ‫شــده انــد در ترمــز هــای شــدید مــی توانــد باعــث‬ ‫لــرزش در پــدال ترمــز و غربیلــک فرمــان شــود و‬ ‫جلــوی کنتــرل مناســب خــودرو را بگیــرد ترمزهــا‬ ‫معمــوال ًگــرد و خــاک محیــط را بــه ســوی خــود‬ ‫جــذب می کننــد ؛ بهتریــن راه بــرای تمیــز کــردن‬ ‫انهــا اب ســرد اســت ‪ .‬پــس از شســت و شــوی‬ ‫خــودرو یــا هنــگام رانندگــی در جاده هــای خیــس‬ ‫کــه دیســک یــا لنــت ترمــز خیــس می شــود‪ ،‬برای‬ ‫مــدت مشــخصی پــا را بــه ارامی روی پدال فشــار‬ ‫دهیــد تــا ســطح خارجــی ان خشــک گــردد ‪.‬‬ ‫همچنین در کارواش قبل از شســت و شــو حتما ًصبر‬ ‫کنیــد تــا ترمــز خنــک شــود چــون در غیــر ایــن صــورت‬ ‫ممکــن اســت دیســک ترمــز شــما اســیب بینــد ‪.‬‬ ‫ مزایا خودرو های دیفرانسیل‬ ‫عقب‬ ‫ در خودرو هــای دیفرانســیل عقــب تقســیم وزن‬‫بهتــری صــورت می گیــرد در نتیجــه وزن حیــن‬ ‫شــتاب گیری بــه محــور عقــب کــه بــه عنــوان محــور‬ ‫محــرک اســت‪ ،‬منتقــل می شــود و بــا بــاال رفتــن‬ ‫چســبندگی تایر هــای عقــب‪ ،‬شــتاب گیری بهتــری‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ خودرو هــای دیفرانســیل عقــب زاویــه‬‫فرمان گیــری بیشــتری دارنــد و بــه همیــن‬ ‫خاطــر نیــز در محیــط کوچک تــری می تواننــد‬ ‫دور بزننــد و همچنیــن بــه خاطــر تقســیم وزن‬ ‫بهتــر وفرمان پذیــری بیشــتر‪ ،‬دارای هندلینــگ و‬ ‫خوشدســتی باالتــری نیــز خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ در ترمز گیری هــا نیــز از قفــل شــدن ســریع تایرهــا‬‫جلوگیــری می کنــد و در صــورت وجود سیســتم ترمز‬ ‫قــوی در محــور عقــب‪ ،‬کمــک شــایانی بــه توقــف‬ ‫ســریع تر خــودرو خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ تعمیــر ایــن خودرو هــا خصوصــا در قســمت‬‫سیســتم فنربنــدی جلــو و فرمــان‪ ،‬راحت تــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ ضمــن اینکــه در ایــن خودرو هــا دردســر اتصــاالت‬‫مختلــف در چرخ هــای جلــو نیــز حــذف شــده اســت‬ ‫و اســتهالک جلوبنــدی بــه واســطه کم شــدن وزن‬ ‫در ایــن قســمت و انتقــال بخشــی از ان بــه عقــب‬ ‫خــودرو‪ ،‬کمتــر می شــود‪.‬‬ ‫ امــا یکــی از مزایــای مهــم قــرار گرفتــن‬‫دیفرانســیل در محــور عقــب‪ ،‬امــکان بهره گیــری‬ ‫از پیشــرانه های قوی تــر در ایــن خودرو هاســت‪.‬‬ ‫در خودرو هــای دیفرانســیل جلــو چــون تایر هــا‬ ‫و سیســتم فرمــان تحــت فشــار وزن و دیگــر‬ ‫قطعــات قــرار گرفتــه در دماغــه خــودرو هســتند‪،‬‬ ‫اطالعــات چنــدان دقیقــی از ســطح مســیر‬ ‫حرکــت بــه راننــده منتقــل نمی کننــد و ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه در خودرو هــای دیفرانســیل‬ ‫عقــب ایــن ارســال اطالعــات در وضعیــت بهتــری‬ ‫قــرار دارد‪÷.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 08‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪623‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی‬ ‫توانمندی کارافرینان را بخش‬ ‫دولتی مورد استفاده قرار دهد‬ ‫دشمن به دنبال ایجاد‬ ‫ناارامی ها است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کارافرینــان بــه عنــوان حلقه اتصــال مردم و دولت محســوب‬ ‫مــی شــوند و دســتگاه هــای اجرایــی بایــد از توانمنــدی ایــن قشــر فعال اســتفاده کند‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در جلســه تشــکیل کانــون کارافرینــان خراســان شــمالی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬کار یکــی از اساســی تریــن بخــش هــای زندگــی هر بشــری را تشــکیل می دهد‬ ‫و کانــون هــای کارافرینــی در ایجــاد اشــتغال نقــش بســزایی دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬دولــت نیــز بایــد نقــش حمایتــی خــود را در رونــق تشــکل هــا و فراهــم‬ ‫کــردن بســتر کارافرینــی بــه خوبــی ایفــا کنــد کــه ایــن مهــم نیازمنــد هماهنگــی و مشــارکت‬ ‫دوســویه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی همچنیــن بــر نظــارت بیشــتر کانــون هــای کارافرینــی تاکیــد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــرای ایجــاد اشــتغال در بخــش خصوصــی بیشــتر تــاش و بســترهای الزم در ایــن‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام‬ ‫جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬دشــمن تــاش مــی کنــد‬ ‫تــا اتــش اغتشــاش در کشــور خامــوش نشــود و‬ ‫فضــای نــاارام جامعــه تــداوم یابــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در جلســه شــورای‬ ‫اداری خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ :‬دشــمنان‬ ‫نظــام دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا کشــور را‬ ‫بــا چالــش و دســت انــداز مواجــه کننــد و مســووالن‬ ‫و مدیــران را تخریــب کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کشــورمان بــا ســایر جوامــع‬ ‫متفــاوت اســت چــرا کــه دشــمنان بــر روی توســعه‬ ‫ایــن کشــور زوم کــرده انــد و بــه هــر عنوانــی ســعی‬ ‫در ایجــاد فتنــه دارنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنانش افــزود‪ :‬مســووالن بایــد تکالیــف خــود را‬ ‫به خوبی مشــخص کنند و در این زمینه پاســخگو‬ ‫باشــند تــا گــره هــای مشــکالت مــردم بــاز شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مســووالن و مدیــران همچــون‬ ‫کارمنــدان نبایــد تنها در وقت اداری فعالیت کنند‪،‬‬ ‫بلکه ‪ ۲۴‬ســاعته در راســتای فعالیت و مســوولیت‬ ‫اداره مربــوط خــود انجــام وظیفــه کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬مســووالن تــاش کننــد تــا خطــرات احتمالــی‬ ‫حــوزه کاری خــود را بــه خوبــی شناســایی و برطــرف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حمله تروریستی شیراز بیانگر ضعف دشمنان‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پیدا شدن الشه یک قالده پلنگ‬ ‫در چناران شهر بجنورد‬ ‫غریب و دورافتاده‬ ‫در منطقه مرزی‬ ‫مادر شهید «حسن اکبرنژاد»‬ ‫اسمانی شد‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬الشــه یــک قــاده پلنــگ بــه وســیله یکــی از اهالــی‬ ‫چنــاران شــهر بجنــورد مشــاهده شــد و علــت مــرگ در‬ ‫دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫رضا شــکاریان اظهارداشــت‪ :‬مدیر حفاظت محیط زیســت‬ ‫شهرســتان بجنــورد و کارشناســان بــا حضــور در محــل‬ ‫موضــوع را بررســی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هنــوز علــت مــرگ ایــن پلنــگ و ســایر‬ ‫جزئیــات ان بــرای مــا مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بیشــتر کــوه هــای اســتان زیســتگاه‬ ‫پلنــگ اســت امــا پــارک ملــی ســاریگل در اســفراین از‬ ‫پرتراکم تریــن زیســتگاه های ایــن گونــه ارزشــمند در‬ ‫جهــان محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫چنــاران‪ ،‬شــهری بــا ‪ ۸۵۶‬خانــوار و جمعیــت در حــدود‬ ‫چهــار هــزار نفــر از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫دژ تاریخــی «المادوشــن» در شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن‬ ‫بــا قدمــت یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬ســاله بــه عنــوان یکــی از بــا ارزش تریــن‬ ‫میراث هــای باقیمانــده از دوران اشــکانیان اســت کــه با گذشــت‬ ‫زمــان تنهــا ارگــی بــا الشــه هــای ســنگ از ان باقی مانــده اســت‪.‬‬ ‫دژ تاریخی «المادوشــن» یکی از اثار تاریخی مربوط به دوره‬ ‫اشــکانیان در منطقــه غالمــان شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن‬ ‫خراســان شــمالی واقــع شــده اســت کــه در بلندتریــن قســمت‬ ‫کوهــی کــه بــه شــکل اســتوانه و مســطح اســت در روســتای‬ ‫المادوشــن(محل افتــادن ســیب) قــرار دارد‪.‬‬ ‫اطــراف ایــن دژ الشــه هــای ســنگ زیــادی دیــده مــی شــود‬ ‫کــه نشــانگر وجــود بناهــای قدیمــی در ایــن مــکان اســت کــه‬ ‫بــه مــرور زمــان ویــران شــده انــد و تنهــا همیــن ارگ کــه بــه نظــر‬ ‫قســمت اصلــی قلعــه مــی باشــد‪ ،‬باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫بقعــه شــاهزاده نبــی غالمــان‪ ،‬مجموعــه تاریخــی راز‪ ،‬ارگ‬ ‫تاریخی المادوشــن‪ ،‬تپه ارگ باال‪ ،‬محوطه تاریخی راســتقان‪،‬‬ ‫بقعــه ســید بــزرگ شــاخص تریــن جاذبه هــای تاریخــی‬ ‫شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن اســت‪.‬‬ ‫حاجیــه خانــم بی بی زهــرا موقــری مــادر شــهید حســن اکبرنژاد‬ ‫از شــهدای گلســتان پــس از ســال ها صبــر و اســتقامت در راه‬ ‫دفــاع از ارزش هــای اســام و انقــاب دعــوت حــق را لبیــک‬ ‫گفــت و بــه فرزنــد شــهیدش پیوســت‪.‬‬ ‫شــهید حســن اکبرنــژاد بــه عنــوان ســرباز ارتــش در جبهــه‬ ‫حضــور یافــت و ‪ ۱۹‬اردیبهشــت ‪ ۱۳۶۵‬در زبیــدات عــراق بــر اثــر‬ ‫اصابــت گلولــه بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل شــد‪.‬‬ ‫مــزار ایــن شــهید در گلــزار شــهدای امامــزاده عبداللــه گــرگان‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســند هویــت انقالبــی مــردم شهرســتان گــرگان‪ ،‬پرونــده هــزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬شــهید‪ ۴ ،‬هــزار و ‪ ۴۱۵‬جانبــاز و ‪ ۲۹۸‬ازاده اســت کــه‬ ‫بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران عــزت بخشــیدند‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان در دوران پیــروزی انقــاب اســامی و‬ ‫هشــت ســال دفــاع مقــدس دســت کــم ‪ ۴‬هــزار شــهید‪،‬‬ ‫افــزون بــر ایــن ‪ ۱۳‬هــزار جانبــاز و هــزار و ‪ ۱۷۸‬ازاده تقدیــم‬ ‫انقــاب اســامی کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی نیــز در ادامــه جلســه‬ ‫بــر شکســت دشــمنان در جریــان ناارامــی هــای‬ ‫اخیــر تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬دشــمن از تحــرکات نــرم‬ ‫بــه ســمت مســلحانه پیــش رفتــه و ایــن بیانگــر‬ ‫ضعــف و شکســت اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد افــزود‪ :‬دشــمنان‬ ‫در اغتشاشــات اخیــر بــا حربــه هــای مختلــف‬ ‫در کشــورمان فتنــه ایجــاد کردنــد کــه حملــه‬ ‫مســلحانه در شــاهچراغ شــیراز نشــان دهنــده‬ ‫ناامیــدی انــان اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــر حضــور پرشــور دانــش امــوزان و‬ ‫دانشــجویان در راهپیمایــی ‪ ۱۳‬ابــان تاکیــد کــرد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــار دیگــر بــا شــهدا‪ ،‬امــام شــهدا و‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب تجدیــد میثــاق خواهیــم کــرد‬ ‫کــه بــا حضــور خــود دســت اســتکبار را از کشــورمان‬ ‫کوتــاه کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در خصوص دســتاورد‬ ‫هــای ســفر اخیــر خــود بــه کشــور ترکمنســتان نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن ســفر بــرای گــذرگاه و بازارچــه مــرزی‬ ‫پیگیــری هــای الزم انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در پــی همــکاری هــای بیشــتر‬ ‫بــا تجــار ترکمنســتانی و تســهیل روابــط بیــن ‪۲‬‬ ‫کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫برای تامین سوخت زمستان‪،‬‬ ‫صنایع به فکر باشند‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬گرمــه و جاجــرم در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬صنایــع اســتان از اکنــون بــه فکــر تامیــن ســوخت زمســتان باشــند تــا بــا مشــکل‬ ‫مواجــه نشــوند‪.‬‬ ‫ســید محمــد پاکمهــر در جلســه شــورای اداری خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ :‬صنایــع اســتان‬ ‫نقــش مهمــی در اشــتغالزایی دارنــد و نبایــد بــه خاطــر کمبــود گاز زمســتان تعطیــل شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گازرســانی بــه بخــش خانگــی در اولویــت اســت و بخــش صنعتــی بایــد از اکنــون بــه‬ ‫فکــر تامیــن منابــع گازی خــود باشــند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد در مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد‪ :‬مســووالن دســتگاه هــای‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مربوطــه بایــد در ایــن زمینــه چــاره اندیشــی کننــد و ایــن شــرایط را ســامان دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬صنایــع اســتان بــر ایــن باورنــد کــه کرایــه حمل و نقل تامین ســوخت مــازوت برای‬ ‫انــان صرفــه اقتصــادی نــدارد کــه در مــوارد زیــادی واحــد تولیــدی خــود را بــه اجبــار تعطیــل مــی‬ ‫کننــد و بایــد ایــن مشــکل قبــل از فصــل ســرما برطــرف شــود‪.‬‬ ‫پاکمهــر یــاداور شــد‪ :‬برخــی از ســاکنان مناطــق حاشــیه ای بجنــورد از جملــه صنــدل ابــاد و بــاغ‬ ‫نجاتــی نیــز از گاز طبیعــی برخــوردار نیســتند کــه در ایــن زمینــه بایــد تــاش جــدی شــود تــا ایــن‬ ‫خانــوار هــا از نعمــت گاز بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫در فصــل ســرد ســال بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد گاز اســتان را مشــترکان بخــش خانگــی می ســوزانند کــه‬ ‫مصــرف در ‪ ۲۴‬ســاعت تــا بیــش از ‪ ۶‬میلیــون مترمکعــب گاز نیــز می رســد‪.‬‬ ‫ســهم گاز اســتان بیــش از هشــت میلیــون متــر مکعــب اســت کــه مصــرف گاز خانگــی در پاییــز و‬ ‫زمســتان بــاال مــی رود و بــه همیــن دلیــل محدودیــت هایــی بــرای بخــش صنعــت اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫در تابســتان مصــرف بخــش خانگــی اســتان از گاز یــک میلیــون متــر مکعــب اســت کــه مابقــی‬ ‫در اختیــار صنایــع قــرار مــی گیــرد امــا بــا ســرد شــدن هــوا بخــش خانگــی ســهم گاز صنایــع را نیــز‬ ‫مــی ســوزاند‪.‬‬ ‫اینــک گاز صنایــع عمــده اســتان از جملــه نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬کارخانــه ســیمان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬مجتمــع پتروشــیمی‪ ،‬قنــد شــیروان و ریختــه گــری و لولــه گســتر اســفراین اســت کــه در‬ ‫فصــل ســرد بــا قطعــی گاز مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬درصد رشد تراکنش های‬ ‫خرید کاال در شهریورماه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زمینــه فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بو‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تشــکیل کانــون کارافرینــان اســتان موجــب می شــود تــا فضــای کسـ ‬ ‫کار بیشــتری در جامعــه ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی نیــز در ادامــه ایــن جلســه‬ ‫ب و کار‪ ،‬توســعه فرهنــگ کارافرینــی‪،‬‬ ‫ن کارافرینــی بــا هــدف رونــق کسـ ‬ ‫گفــت‪ :‬راه انــدازی کانــو ‬ ‫افزایــش مشــارکت کارافرینــان در تصمیمــات مدیــران اســتانی و ایجــاد اشــتغال انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ناصــر فخــر موحــد عنــوان کــرد‪ :‬ایــن کانــون بــه عنوان کلید حل مشــکالت اشــتغال می تواند‬ ‫ســبب افزایــش تــوان مدیریتــی‪ ،‬شناســایی فرصت هــای جدیــد و اســیب شناســی حوزه هــای‬ ‫ب و کار شــود‪.‬‬ ‫مختلف کسـ ‬ ‫وی ارایــه خدمــات مشــاوره ای‪ ،‬اســیب شناســی و شناســایی مشــکالت مربــوط بــه حــوزه‬ ‫کارافرینــی در اســتان و حمایــت مــادی و معنــوی از کارافرینــان را از برنامه هــای پیــش روی‬ ‫ایــن کانــون اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بخشــی از پیگیــری مشــکالت متقاضــان در کارگــروه رفــع و تســهیل موانــع تولیــد بــه‬ ‫کانــون کارافرینــان واگــذار مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی نیــز در ادامــه اظهارداشــت‪ :‬ایجــاد‬ ‫کانــون کارافرینــان اســتان بســتر و ظرفیــت کســب و کار را رونــق مــی دهــد‪.‬‬ ‫مهــدی اســام خــواه بیــان کــرد‪ :‬کانــون هــا از توانمنــدی افــراد خــاق بهــره مــی برنــد و بــه‬ ‫بخــش تصمیــم ســاز و مدیریتــی نیــز کمــک هــای مشــاوره ای مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شناســایی اســیب هــای حــوزه کســب و کار و کارافرینــی‪ ،‬تقویــت حــوزه های‬ ‫مختلــف کارافرینــی‪ ،‬شناســایی قوانیــن مرتبــط بــا این حوزه از جمله وظایف اعضای تشــکل‬ ‫کارافرینی در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وزارت اقتصــاد اعــام کــرد‪ :‬ادعــای بالتکلیفــی بــازار در حالــی مطــرح می شــود کــه رونــق‬ ‫نســبی بــازار کاالهــا و خدمــات در شــهریورماه در امــار تراکنش هــای بانکــی ان قابــل‬ ‫مشــاهده اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه تعــداد تراکنش هــای خریــد در شــاپرک در ایــن مــاه‬ ‫نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل ‪ ۱۳‬درصــد و نســبت بــه مــاه قبــل ‪ ۴.۲‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مرکــز روابــط عمومــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در‬ ‫پاســخ بــه گــزارش روزنامــه شــرق بــا عنــوان «بــازار در بالتکلیفــی» تاکیــد کــرد‪ :‬اتخــاذ‬ ‫سیاسـت های اصــاح اقتصــادی‪ ،‬پرهیــز از تصمیمــات شــتاب زده و غیــر قابل پیش بینی‬ ‫و پایبنــدی بــه نقشــه راه رشــد غیــر تورمــی و فقــرزدا از رویکردهــای اصولــی دولــت‬ ‫ســیزدهم اســت کــه به مــرور نتایــج ان در بخش هــای مختلــف اقتصــادی مشــهود‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رشــد تولیــد در صنایــع بورســی کــه در ماه هــای تیــر‪ ،‬مــرداد و شــهریور بــه ترتیــب ‪۵.۸‬‬ ‫درصــد‪ ۶.۷ ،‬درصــد و ‪ ۶.۲‬درصــد رشــد نســبت بــه مشــابه ســال قبــل داشــته اســت‪.‬‬ ‫کاهــش تــورم تولیدکننــده از نزدیــک بــه ‪ ۸۱‬درصــد در شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬بــه ‪ ۴۲‬درصــد در‬ ‫شــهریور ‪ ۱۴۰۱‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫اســتناد بــه کاهــش امــار ســرمایه گذاری خارجــی بــرای انکــه نتیجــه گرفتــه شــود کــه‬ ‫بــازار بالتکلیــف اســت و اقتصــاد ناپایــدار‪ ،‬اســتناد درســتی نیســت چــرا کــه کاهــش امــار‬ ‫ســرمایه گذاری خارجــی در دولــت ســیزدهم نســبت بــه یــک ســال پیــش از ان بــه دلیــل‬ ‫اصالحــی اســت کــه در نظــام اطالعــات ســرمایه گــذاری و حــذف امارهــای غیــر واقعــی در‬ ‫دولــت ســیزدهم انجــام شــده اســت‪ .‬بــا نظــام امــاری جدیــد در یــک ســال اغــاز دولــت‬ ‫ســیزدهم میــزان ‪۴.۸‬میلیــارد دالر ســرمایه خارجــی بــا مجــوز ســرمایه گذاری معتبر جلب‬ ‫شــد و اگــر قــرار بــود نظــام امــاری گذشــته و بــا لحــاظ مجمــوع مجوزهــای معتبــر و باطــل‬ ‫شــده در نظــر گرفتــه شــود‪ ،‬ایــن رقــم بایــد ‪ ۸.۹‬میلیــارد دالر اعــام می شــد‪.‬‬ ‫در نظــام امــاری ســابق کــه تــا قبــل از یــک ســال اخیــر مــورد اســتفاده بــود؛ مبالــغ تمامــی‬ ‫مجوزهــای صــادره توســط هیــات ســرمایه گذاری خارجــی کشــور بــه عنــوان امــار جلــب‬ ‫ســرمایه خارجــی معرفــی می شــد؛ امــا در نظــام امــاری جدیــد و بــا اصــاح صــورت گرفتــه‬ ‫صرف ـا ً در هــر بــازه زمانــی مجوزهــای معتبــر بــه عنــوان امــار جلــب ســرمایه خارجــی در‬ ‫طــول یــک ســال بــا مبــدا شــروع کار دولــت اعــام شــده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 08‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪623‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫دهمین سینمای پرمخاطب‬ ‫کشور‪ ،‬گلستان است‬ ‫مدیرعامل موسســه ســینما شــهر ســازمان امور ســینمایی و ســمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی گفــت کــه گلســتان باجــذب قریــب بــه ‪ ۱۰۴‬هــزار نفــر به ســالن های ســینما طــی هفت ماه‬ ‫قبل‪ ،‬دهمین اســتان کشــور در جذب مخاطب بوده اســت‪.‬‬ ‫هاشــم میرزاخانــی در حاشــیه بازدیــد از پردیــس ســینمایی «مهــر» و ســالن در حــال ســاخت‬ ‫ســینما «وارنــا» گنبــدکاووس بــه خبرنــگاران اظهارداشــت‪ :‬گلســتان هــم اکنــون دارای ‪ ۱۲‬ســالن‬ ‫فعــال و چهــار ســالن غیرفعــال یــا نیمه فعــال ســینمایی اســت کــه بــا توجــه بــه جمعیــت حــدود‬ ‫‪ ۲‬میلیــون نفــری ان‪ ،‬قابلیــت توســعه ســالن های ســینمایی در برخــی شــهرهای ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال تــا پایــان مهرمــاه ســالن ها و پردیس هــای ســینمایی کشــور در‬ ‫مجمــوع حــدود ‪ ۹‬میلیــون نفــر مخاطــب بــا فــروش تقریبــی ‪ ۲۸۰‬میلیــارد تومــان داشــتند‪.‬‬ ‫میرزاخانــی بــه اهــداف ســفر مدیــران ســازمان امــور ســینمایی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫بــه اســتان های کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن ســفرها در راســتای سیاســت توســعه فضاهــای‬ ‫فرهنگــی و عدالــت فرهنگــی دولــت ســیزدهم انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مدیــران ســازمان امــور ســینمایی هــر هفتــه بــه یــک اســتان ســفر می کننــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ســفر امــروز مــا بــه گلســتان پانزدهمیــن ســفر اســت و بحمداللــه اتفاقــات ســینمایی خوبــی‬ ‫در ایــن اســتان شــمالی رخ داده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن موسســه در کنــار حــوزه هنــری حمایت هــای الزم را بــرای توســعه‪ ،‬تجهیــز و‬ ‫رونــق ســالن های ســینما در اســتان ها انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن حمایــت مالــی و تجهیزاتــی از دفاتــر انجمن ســینما جوان سراســر کشــور برای تولید‬ ‫فیلــم کوتــاه در موضوعــات مختلــف را از دیگــر راهبردهــای ســازمان امــور ســینمایی ذکــر کــرد و‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در حــوزه تولیــد فیلــم مســتند دربــاره شــخصیت های فاخــر اســتان ها نیــز در صــورت‬ ‫امضــای تفاهم نامــه بــا اســتانداری ها‪ ،‬مســاعدت های الزم صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد کــه مدیــرکل دفتــر حقوقــی‪ ،‬عملکــرد و امــور اســتان ها و مجلــس ســازمان‬ ‫ســینمایی و ســمعی و بصری کشــور‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی گلســتان و نماینده مردم‬ ‫گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی نیــز حضــور داشــتند‪ ،‬عضــو هیــات مدیــره مجتمــع چنــد‬ ‫منظــوره «تجــاری‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬پذیرایــی‪ ،‬تفریحــی و فرهنگــی «وارنــا» کــه ‪ ۲‬ســالن ســینمایی بــا‬ ‫ظرفیــت ‪ ۳۵۰‬و ‪ ۱۰۰‬نفــر در حــال ســاخت دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای ایــن مجموعــه بالــغ بــر ‪ ۴۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان هزینــه شــده کــه تکمیــل ان بــه ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان دیگــر نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در صــورت تخصیــص تســهیالت مــورد نیــاز جهــت تکمیــل ایــن مجموعــه چنــد منظــوره‬ ‫بخــش خصوصــی کــه از بزرگتریــن مجموعه هــای تجــاری‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬تفریحــی و فرهنگــی شــمال‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬از جملــه ‪ ۲‬ســالن ســینمایی ان‪ ،‬بــرای ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم ایجــاد‬ ‫اشــتغال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عامل فروش مال غیر در سایت‬ ‫دیوار شناسایی و دستگیر شد‬ ‫فوت عابر در نتیجه برخورد‬ ‫با قطار مسافربری در جاجرم‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیر عامــل فــروش مــال‬ ‫غیــر در ســایت دیــوار خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وصــول یــک فقــره شــکوائیه قضایــی مبنــی‬ ‫بــر اینکــه شــخصی ناشــناس اقــدام بــه درج اگهــی بــرای‬ ‫فــروش قطعــه زمینــی متعلــق بــه وی در ســایت دیــوار‬ ‫نمــوده بــه نحــوی کــه و ایــن موضــوع باعــث ایجــاد اختــاف‬ ‫خانوادگــی شــده اســت‪ ،‬لــذا مراتــب بررســی موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران ضمــن هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی و‬ ‫بــا تــاش شــبانه روزی و اقدامــات فنــی تخصصــی‪ ،‬متهــم را‬ ‫کــه در ســایت دیــوار کــه اقــدام بــه فــروش زمیــن و مــال غیر‬ ‫نمــوده و صرفــا ًاز طریــق چــت پاســخگو بــوده را شناســایی و‬ ‫طــی یــک عملیــات دســتگیر کنند‪.‬‬ ‫شــاکری تصریــح کــرد‪ :‬هرگونــه جعــل ســند و سندســازی و‬ ‫فــروش مــال غیــر برابــر قانــون جــرم تلقــی می شــود کــه نیــاز‬ ‫اســت شــهروندان هنگام انجام هرگونه معامله تا اطمینان‬ ‫کامــل از مالکیــت طــرف مقابل پیــدا نکردند از تنظیم هرگونه‬ ‫قــرارداد و پرداخــت وجــه اکیــدا ًخــودداری کننــد‪.‬‬ ‫توقیف یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلت قاچاق در جاجرم‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «جاجــرم»از جــان باختــن‬ ‫عابــر پیــاده در اثــر برخــورد بــا قطــار مســافربری خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی تمــاس‬ ‫تلفنــی بــا مرکــز پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر برخــورد قطــار‬ ‫مســافربری با عابر پیاده در محدوده شهرســتان»جاجرم»‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ 11‬رســالت بــه محــل‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از حضــور مامــوران در محــل حادثــه و‬ ‫بررســی های به عمل امــده مشــخص شــد‪ ،‬عابــر پیــاده بــا‬ ‫قطار مســافربری برخورد و متاســفانه در اثر شــدت جراحات‬ ‫وارده در دم فــوت کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی جاجــرم بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان‬ ‫علــت بــروز حادثــه را ورود غیرمجــاز عابــر بــه حریــم ریلــی‬ ‫راه اهــن اعــام کرده انــد‪ ،‬از تمــام ســاکنان اطــراف ریــل اهــن‬ ‫خواســت‪ :‬از تــردد در مســیر ریلــی راه اهــن خــودداری کننــد‬ ‫تــا شــاهد حــوادث تلــخ این چنینــی نباشــیم‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از توقیــف یــک‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت ‪ 250‬سی ســی به ارزش یک میلیارد‬ ‫و ســیصد میلیــون ریــال خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان در اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پــس از‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی از وجــود یــک دســتگاه موتورســیکلت قاچــاق‬ ‫در ســطح شهرســتان مطلــع شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران طــی هماهنگی قضایی در بازرســی‬ ‫از یــک بــاب منــزل‪ ،‬یــک دســتگاه موتورســیکلت «‪CRM250‬‬ ‫‪ »cc‬قاچــاق را شناســایی کــه فاقــد هرگونــه اســناد و مــدارک‬ ‫گمرکــی و قانونــی بــوده لــذا موتورســیکلت توقیــف و در ایــن‬ ‫راســتا یــک نفــر دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی داللــت شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی بابیــان اینکــه برابــر اعــام کارشناســان‪،‬‬ ‫ارزش ایــن موتورســیکلت یــک میلیــارد و ســیصد میلیــون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت در صــورت‬ ‫اطــاع از این گونــه مــوارد کــه ضربــه ســنگینی بــه اقتصــاد‬ ‫کشــور وارد می کنــد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫دسترسی راحت افراد بومی به عرصه جنگلی‬ ‫تداوم افزایش ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫کشف قطع درختان جنگلی‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬توســط متخلفــان در اســتان‬ ‫امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۳۸‬اصلــه درخــت جنگلــی قطع شــده کشــف شــد کــه نســبت بــه مقایســه بــا هزار‬ ‫و ‪ ۸۹۴‬اصلــه درخــت ســال گذشــته‪ ۱۲ ،‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عیســی گلبینی اظهار داشــت‪ :‬در مجموع امســال کشــف درختان قطع شــده جنگلی در‬ ‫گلســتان ‪ ۳۳۸‬فقــره پرونــده کشــف چــوب قاچــاق و ‪ ۳۳۴‬پرونــده تشــکیل شــد کــه در مقایســه بــا‬ ‫ســال گذشــته بــه ترتیــب ‪ ۲۳‬درصــد و ‪ ۱۹‬درصــد کاهــش را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬امســال هــم هــزار و ‪ ۲۹‬اصلــه میــزان چــوب قاچــاق کشــف شــده بــود کــه ‪۶۵‬‬ ‫درصــد کاهــش در مقایســه بــا ســال گذشــته داشــت امــا در بحــث میــزان حجــم درختــان قطــع شــده‬ ‫امــار اســتان گلســتان بــا ‪ ۱۲‬درصــد افزایــش روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن در ایــن مــدت از‬ ‫متخلفــان در اســتان ‪ ۲۸‬هکتــار عرصــه جنگلــی‪ ۲۷ ،‬هــزار متــر مربــع عرصــه ســاحلی و ‪ ۳۴‬هکتــار‬ ‫مرتــع پــس گرفتــه و بــه منابــع ملــی بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گلبینی ادامه داد و گفت‪ :‬امســال افزایشــی در تعداد نیروهای یگان حفاظتی گلســتان‬ ‫نداشــته و بــرای مقابلــه بــا تعــرض افــراد ســودجو بــه عرصــه ملــی و ارائــه اقدامات حفاظتــی و کنترل‬ ‫و پیشــگیری از حریــق ‪ ۵۰۰‬نفــر بــه طــور شــیفتی و شــبانه روز در حــال تــاش هســتند بــا ایــن وجــود‬ ‫از مســیرهای انحرافــی و فرعــی راه هــای ورود بــه عرصه هــای طبیعــی زیــاد اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫گردش نخبگان و سونامی‬ ‫کارامدی و تحول‬ ‫میرزاخانــی گفــت‪ :‬پــس از بازدیدهــای امــروز در جلســه بــا اســتاندار گلســتان و طــی تفاهم نام ـه ای تــاش‬ ‫داریــم بخشــی از اعتبــارات اســتانی در حــوزه ســینمای ایــن اســتان هزینــه شــود ضمــن اینکــه حــوزه ســینمایی‬ ‫وزارت ارشــاد هــم اعتباراتــی را در قالــب همیــن ســفر بــه گلســتان اختصــاص خواهــد داد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری گلستان خبر داد‬ ‫‪1401‬‬ ‫وی وضعیــت اقتصــادی افــراد بومــی و دسترســی راحــت ســاکنان حاشــیه عرصه هــای جنگلــی بــه‬ ‫درختــان را یکــی از مهمتریــن دالیــل قاچــاق چــوب در اســتان های شــمالی کشــور منجملــه گلســتان‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬ایــن روزهــا دیگــر چــوب قاچــاق بــا کامیــون و وانــت جابجــا نمی شــود و افــراد بومــی‬ ‫بــا پــر کــردن صنــدوق عقــب خــودرو و یــا خورجیــن موتورســیکلت ‪ ،‬اقــدام بــه جمــع اوری و فــروش‬ ‫چوب هــای جنگلــی بــه عنــوان راحت تریــن راه بــرای رســیدن بــه پــول نقــد می کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان افــزود‪ :‬مــردم بــرای گــردش و تفریــح‬ ‫بــا اســتفاده از خودروهــای خــود وارد عرصه هــای جنگلــی می شــوند و امــکان بازدیــد از تمــام ایــن‬ ‫خــودرو در هنــگام خــروج وجــود نــدارد و ایــن بهانــه خوبــی بــرای افــراد فرصــت طلــب اســت کــه بــا‬ ‫اســتفاده از اره هــای کوچــک درختــان را قطــع و بــه قطعــات ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬ســانتی متــری بــرش زده و‬ ‫داخــل خودروهــا جاســاز می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گلبینــی بــدون ذکــر تعــداد مراکــز دپــو چــوب‪ ،‬گفــت‪ :‬بیش از نیمــی از مراکز دپــو چوب به‬ ‫صــورت غیــر قانونــی در گلســتان فعالیــت دارند و چوب های عرصه شــده توســط قاچاقچیــان خُرد را‬ ‫بــه اســم چــوب درختــان باغــی بــا قیمــت هــر کیلــو حــدود ‪ ۲۵‬هــزار ریــال خریــداری و در مســیر حمل‬ ‫بــه کارگاه هــا و کارخانجــات مرتبط قــرار می دهند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چنــد ســالی اســت کــه طــرح تنفــس جنــگل در حــال اجراســت و ایــن مســاله باعــث‬ ‫افزایــش تعــداد درختــان شکســته و افــت زده در جنگل هــا شــده و مشــاهده ایــن وضعیــت باعــث‬ ‫وسوســه خیلــی از افــراد بــرای جم ـع اوری انهــا بــرای مصــرف شــخصی و یــا فــروش می شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیزداری گلســتان بیان کــرد‪ :‬عالوه بر ایــن در زمانی که‬ ‫طــرح بهــره بــرداری از جنگل هــا فعــال بــود تعــداد زیــادی از مراکــز دپــو و حمــل چــوب و کارگاه هــای‬ ‫چــوب بــری راه انــدازی شــد کــه بــا اجــرای طــرح تنفــس جنــگل فکری بــرای اینده انها صــورت نگرفت‬ ‫در نتیجــه تقاضــا بــرای خریــد چــوب در بــازار زیــاد امــا عرضــه کم اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گلبینــی مهمتریــن راهــکار مقابلــه بــا قاچــاق چــوب در شــرایط فعلــی را ثبــت هرگونــه‬ ‫فعالیــت در بحــث خریــد‪ ،‬حمــل و فــروش درختــان جنگلــی و باغــی در ســامانه چوب ســازمان منابع‬ ‫طبیعــی اعــام کــرد و گفــت‪ :‬متاســفانه نبــود تکلیــف قانونــی بــرای ثبــت خریــد‪ ،‬حمــل و فــروش‬ ‫درختــان باغــی در ســامانه شــرایط را بــرای جــوالن ســودجویان فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی قاچــاق چــوب را مهمتریــن اولویــت نشســت های کمیســیون مبــارزه بــا قاچــاق اســتانداری‬ ‫و نشســت بــا پلیــس امنیــت برشــمرد و اظهارداشــت‪ :‬اعضــای کمیســیون قاچــاق کاال اســتانی و‬ ‫شهرســتانی هــر مــاه از کارگاه هــای نجــاری و مراکــز دپــو چــوب بــه صــورت ســرزده بازدیــد دارنــد و بــا‬ ‫متخلفــان برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان گلوگاه هــای جابجایــی چــوب قاچــاق در جنگل هــای هیرکانــی در ســال‬ ‫گذشــته شناســایی و امســال ســطح حفاظــت در ایــن مناطــق افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫زمین هــای زیرپوشــش اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان افــزون بــر یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۳۹۷‬هــزار و ‪ ۲۴۴‬هکتــار اســت کــه ‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار ان جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار و ‪۸۲۵‬‬ ‫هکتــار مرتــع‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار ســاحل و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار زمین هــای مســتحدث و‬ ‫مــوات اســت‪.‬‬ ‫بــدون تعــارف و مقدمــه بایــد پذیرفــت صــرف نظــر از‬ ‫برنامــه ریــزی هــای خصمانــه و چهــل ســاله دشــمنان‬ ‫نظــام در تضعیــف جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ریشــه‬ ‫برخــی از اعتراضــات روزهــای اخیــر و نارضایتــی هــای‬ ‫تلتبــار شــده در ســال هــا ی اخیــر‪ ،‬در بســتر ســوء‬ ‫مدیریــت‪ ،‬مدیریــت تکــراری و ناکارامــدی برخــی‬ ‫مدیــران نهفتــه اســت کــه بــا وجــود ادلــه و بینــه‬ ‫قــوی در خصــوص ناکارامــدی ایــن افــراد و انجــام‬ ‫ازمــون و خطاهــای متعــدد از جانــب شــان‪ ،‬کمــاکان‬ ‫در بزنــگاه هــای مدیریتــی در ســطوح خــرد و کالن‬ ‫بــه زعــم خودشــان مشــغول مدیریــت بــر امــور و بــه‬ ‫زعــم مشــاهدات میدانــی در حــال اســیب زایــی و‬ ‫ایجــاد بحــران در درجــات مختلــف هســتند‪ .‬هــر چنــد‬ ‫در ایــن مقــال فرصتــی بــرای شــمارش ایــن دســت‬ ‫مدیریــت هــای اســیب زا نیســت ولــی نمونــه بــارز ایــن‬ ‫ناکارامــدی هــا در اقتصــاد‪ ،‬اظهــر مــن الشــمس اســت‬ ‫کــه بــا وجــود منابــع طبیعــی خــدادای فــراوان و نیــروی‬ ‫انســانی حاضــر بــه یــراق‪ ،‬همچنــان کمیــت اقتصــاد‬ ‫مملکــت لنــگ اســت تــا جایــی کــه در ســال ‪ 96‬رئیــس‬ ‫اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح کــرد ‪ ۷۰‬درصــد اقتصــاد‬ ‫در اختیــار کســانی اســت کــه جــز ضــرر چیــزی بــرای‬ ‫اقتصــاد نداشــته اند!‬ ‫در حقیقــت ایــن مدیــران ناکارامــد کــه در قامــوس‬ ‫شــان عمدتــا ًبازنشســتگی هــم معنــی خاصــی نــدارد‬ ‫و پــس از بازنشســتگی هــم بــا عناوینــی چــون مشــاور‪،‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره‪ ،‬عضــو هیــات علمــی و ‪ ...‬بــه‬ ‫جایــگاه هــای تصمیــم ســازی بــاز مــی گردند ‪ ،‬خواســته‬ ‫یــا نــا خواســته‪ ،‬عمــدی یــا ســهوی‪ ،‬برنامــه ریــزی شــده‬ ‫یــا بــدون برنامــه‪ ،‬ســنگ بنــای بحــران چالــش هایــی‬ ‫را تــدارک مــی بیننــد کــه حقیقتــا ً دفــع و مدیریــت‬ ‫شــان زمــان بــر‪ ،‬هزینــه زا و در مقاطعــی بــا تبعــات و‬ ‫گرفتاریهــای عدیــده همــراه اســت‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی هیجــان‪ ،‬نگــرش از روی‬ ‫احساســات و عــدم توجــه کافــی و صادقانــه بــه‬ ‫موضــوع «کارامــدی مســئوالن پاکدســت » و‬ ‫تحــوالت و پیشــرفت هــای حاصــل شــده در بســیاری‬ ‫از امــور‪ ،‬باعــث شــده تــا تصــور افــراد جامعــه نســبت‬ ‫بــه تمــام کارکرد های حاکمیتی غیــر کامل‪ ،‬مخدوش‬ ‫و کمرنــگ باشــد و بــه نوعــی ســایر خدمــات دولــت و‬ ‫پیشــرفت هــای حاصلــه زیــر ســوال بــرود‪.‬‬ ‫دردمندانــه در حــل مشــکالت بــه وجــود امــده نیــز‬ ‫کمــاکان برخــی مدیــران «ناکارامــد» و «فرســوده»‪،‬‬ ‫در جــای مدیــران «کارامــد» و «بــروز» تصمیــم گیری‬ ‫کــرده کــه گاهــی اوقــات بــا ارائــه طریــق نســنجیده و‬ ‫دور از منطــق بــر اتــش بحــران نیــز مــی دمنــد‪.‬‬ ‫بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان بحــران نــا‬ ‫کارامــدی از جملــه بحران هــای پیشــران و اوانــگارد در‬ ‫شــکل گیری ناارامــی هــای اجتماعــی اســت‪.‬چرا کــه‬ ‫ایــن بحــران باعــث ایجــاد نوعــی بحــران مشــروعیت‬ ‫می گــردد و خــود بــه خــود زمینــه ســاز مشــکالت‬ ‫بعــدی مــی شــود در حالــی کــه بســیاری از مشــکالت‬ ‫کشــور را مــی تــوان بــا طــرح هــای و نقشــه هــای بــروز‬ ‫و نویــن بــر طــرف ســاخت و کارامــدی را در امــورات‬ ‫مختلــف عیــان ســاخت‪.‬‬ ‫بــی هیــچ تردیــد چــاره اساســی مشــکالت امــروز‬ ‫کشــور تنهــا و تنهــا گــردش نخبــگان و ایجاد ســونامی‬ ‫کارامــدی و تحــول بــا رهبــری مدیــران جــوان و پــر‬ ‫انــرژی اســت‪ .‬موضوعــی کــه رهبــر انقــاب ســال ها‬ ‫پیــش نســبت بــه ایــن امــر متذکــر شــده بــود‪ .‬ایشــان‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۳‬در دیــداری دربــاره موضــوع کارامدی‪،‬‬ ‫نکتــه مهمــی را بیــان نمودنــد بــا ایــن مضمــون کــه‪:‬‬ ‫«مشــروعیت هم ـه ی مــا بســته بــه انجــام وظیفــه و‬ ‫کارایــی در انجــام وظیفــه اســت‪ .‬هــر جــا کارامــدی‬ ‫نباشــد‪ ،‬مشــروعیت از بیــن خواهــد رفــت»؛ بــدون‬ ‫شــک در کنــار ارائــه راهکارهــای حــل بحــران هــای‬ ‫پیــش رو در ســطوح مختلــف‪ ،‬باید به امــر «کارامدی‬ ‫و روزامــدی» نــگاه ویــژه و اختصاصــی داشــت و بــا‬ ‫ســاختار شــکنی در ادراه امــور جــاری مملکــت‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر حــل مشــکالت جاری در کشــور‪ ،‬از بــروز بحرانهای‬ ‫جدیــد نیــز پیشــگیری کــرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 08‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪623‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫مدیریت اضطراب‬ ‫ندا نودهی کارشناس ارشد مشاوره‬ ‫همــه مــا در زندگــی مشــکل داریم‪ .‬اگــر مشــکالت‬ ‫عملــی (اتفاقــات بــد) و واکنــش هیجانــی مــا بــه ایــن‬ ‫مشــکالت‪ ،‬خیلــی شــدید باشــد‪ ،‬دچــار اختــال خواهیم‬ ‫شــد‪ .‬اختــال بــودن یــا نبــودن‪ ،‬به شــدت واکنــش مــا در‬ ‫برابــر مشــکالت بســتگی دارد‪.‬‬ ‫اختــال وقتــی پیــش می ایــد کــه شــخص در روابطــش‬ ‫بــا دیگــران‪ ،‬ناراحتــی یــا اســیب شــدید و قابل توجهــی‬ ‫تشدیداضطراب‬ ‫را این عادت های‬ ‫اشتباه را به همراه‬ ‫دارد‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫حــس کنــد یــا بــه عنــوان حقوق بگیــر‪ ،‬خانــه دار یــا‬ ‫دانشــجو و دانش امــوز‪ ،‬دچــار اختــال شــدیدی شــود‪.‬‬ ‫یک کــم اضطــراب‪ ،‬باعــث تمرکــز می شــود ولــی‬ ‫اضطــراب خیلــی زیــاد‪ ،‬ذهــن را فلــج می کنــد‪.‬‬ ‫مــا انســان های جایزالخطــا گهــگاه مشــکالت اضطرابــی‬ ‫پیــدا می کنیــم‪ .‬اگــر اضطــراب شــدید باشــد و باعــث‬ ‫ناراحتــی و مختــل شــدن زندگــی شــخص شــود‪ ،‬انــگاه‬ ‫بــه اختــال اضطرابــی تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫اینکــه ادم هــای دچــار اختــال اضطرابــی را ادم هــای‬ ‫«شــکاک» یــا «پارانویایــی» فــرض کنیــم اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه ان هــا به طورکلــی ترســو و مضطــرب هســتند‬ ‫ولــی نمی گوینــد‬ ‫دیگــران می خواهنــد بــه ان هــا صدمــه بزننــد یــا‬ ‫بــرای ان هــا مشــکل درســت کننــد‪ .‬ایــن اشــخاص‬ ‫در معرض خطر ســوءمصرف دارو و الکل هســتند‬ ‫چــون گاهــی اوقــات بــرای کــم کــردن اضطــراب‬ ‫عــذاب اور خــود بــه ایــن چیزهــا پنــاه می برنــد‪.‬‬ ‫گفتگوهــای درونــی ان هــا بــا خودشــان از ایــن‬ ‫قــرار اســت «اســایش جســمی و روانــی مــن نبایــد‬ ‫بــه خطــر بیفتــد‪ ،‬اگــر بیفتــد‪ ،‬افتضــاح می شــود و‬ ‫نمی توانــم تحملــش کنــم»‪.‬‬ ‫دو بــاور نامعقولــی کــه در اختــال اضطــراب‬ ‫تعمیم یافتــه نقــش دارنــد‪:‬‬ ‫وقتــی چیــزی خطرنــاک و ترســناک اســت بایــد‬ ‫به شــدت و پیوســته از ان ناراحــت شــده و در ایــن‬ ‫فکــر کــه ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد‪ ،‬غــرق شــوند‪.‬‬ ‫دنیــا بایــد ســرای راحتــی باشــد‪ .‬وقتــی کارهــا طبــق‬ ‫میــل مــن پیــش نمی رونــد‪ ،‬افتضــاح و وحشــتناک‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫هــر وقــت احســاس نگرانــی‪ ،‬عصبــی بــودن یــا‬ ‫اضطــراب کردیــد‪ ،‬بــرای ایجــاد اختــال در رونــد‬ ‫اضطــراب و نشــانه های بدنــی و روان شــناختی ان‬ ‫و اداره کــردن ان از اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد‪:‬‬ ‫‪-1‬هیجانــات ســالم را جایگزیــن هیجانــات ناســالم‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫‪-2‬با خودتان با زبان سرد حرف بزنید‪.‬‬ ‫از گفتگوهــای درونــی مقابلـه ای‪ ،‬مثل «دوســتش‬ ‫نــدارم‪ ،‬خیلــی خــب‪ ،‬امــا می توانــم تحملــش‬ ‫کنــم» اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫موقــع ناراحتــی‪ ،‬تنفــس عمیــق و ارمیدگــی‬ ‫عضالنــی پیش رونــده را تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای بهتــر فهمیــدن هیجانــات‪ ،‬برگــه ثبــت روزانــه‬ ‫خلــق را پرکنیــد‪.‬‬ ‫گرداورنــده‪ :‬نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد‬ ‫مشــاوره دایــره کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع)‬ ‫بجنــو رد‬ ‫برگرفتــه از‪ :‬کتــاب درمانــگاه احساســات ‪/‬‬ ‫راهنمــای مدیریــت اضطــراب‪ ،‬عصبانیــت و‬ ‫افســردگی مترجــم‪ :‬مهــرداد فیــروز بخــت‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد که اضطراب و افســردگی‬ ‫ارتبــاط نزدیکــی بــا هــم دارنــد‪ ،‬به طوری کــه ‪ ۶۱.۲‬درصد‬ ‫از افــرادی کــه در طــول زندگــی خــود یــک اختــال‬ ‫اضطــراب فراگیــر را تجربــه می کننــد‪ ،‬یــک اختــال‬ ‫افســردگی اساســی را نیــز تجربــه خواهنــد کــرد؛ امــا‬ ‫بســیاری از کســانی کــه از شــرایط اضطرابــی رنــج می برنــد‪،‬‬ ‫گاهــی بــدون انکــه حتــی دلیــل ان را بداننــد بــا برخــی‬ ‫عــادات اشــتباه منجــر بــه تشــدید ایــن اختــال می شــوند‪.‬‬ ‫طبــق تحقیقات انجام شــده جمعیــت زیادی از مــردم دنیا‬ ‫بــا اضطــراب ناشــناخته ای درگیــر هســتند‪ .‬تقریبــا ًحــدود ‪۵‬‬ ‫درصــد در سراســر جهــان بــه اختــاالت اضطرابــی دچــار‬ ‫هســتند‪ .‬جمعیت شناســی اضطــراب نشــان می دهــد کــه‬ ‫اختــاالت اضطرابــی در زنــان بیشــتر از مــردان اســت؛ بــه‬ ‫طــوری کــه حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از بیمــاران مبتــا بــه اضطــراب‬ ‫زنــان هســتند‪.‬‬ ‫ممکــن اســت اضطــراب در برهه هــای مختلفــی از‬ ‫زندگــی ماننــد هنــگام امتحانــات‪ ،‬اولیــن بــار رانندگــی‬ ‫کــردن‪ ،‬صحبــت کــردن در جمــع و‪ ...‬اتفــاق بیفتــد؛ ایــن‬ ‫اضطراب هــا تــا حــدی طبیعــی اســت امــا اختــال اضطرابــی‬ ‫در برخــی افــراد در حــدی اســت کــه زندگــی عــادی روزمــره‬ ‫را مختــل می کنــد‪.‬‬ ‫اضطــراب مزمــن می توانــد ناشــی از مجموعــ ه عوامــل‬ ‫خارجــی باشــد‪ ،‬ماننــد مــرگ یکــی از عزیــزان‪ ،‬بیمــاری‬ ‫مزمن‪ ،‬از دســت دادن شــغل‪ ،‬حوادث طبیعی و‪...‬؛ اغلب‬ ‫ایــن موقعیت هــا خــارج از کنتــرل مــا هســتند امــا گاهــی‬ ‫برخــی افــراد بــدون انکــه دلیــل خاصی بــرای اضطــراب خود‬ ‫پیــدا کننــد‪ ،‬دائــم احســاس اضطــراب و پریشــانی می کنند؛‬ ‫دلیــل ایــن نــوع اضطراب هــا عمدتــا ًعادت هــای اشــتباهی‬ ‫اســت کــه خوشــبختانه قابل کنتــرل هســتند‪.‬‬ ‫کم خوابی‪ ،‬رایج ترین علت اضطراب است‬ ‫مشــکالت خــواب یکــی از عالئــم شــایع اختــاالت‬ ‫اضطرابــی اســت‪ .‬طبــق تحقیقــات‪ ،‬کم خوابــی بــا اضطــراب‬ ‫و همچنیــن تنــش‪ ،‬عصبــی بــودن و تحریک پذیــری ارتبــاط‬ ‫مثبــت دارد‪ .‬یــک مطالعــه اخیــر نشــان داد کــه خــواب‬ ‫کمتــر از هشــت ســاعت می توانــد افــکار منفــی تکــراری‬ ‫را افزایــش دهــد و رهــا کــردن چیزهــای منفــی را دشــوارتر‬ ‫کنــد ‪ -‬عالئمــی کــه مشــخصه اضطــراب هســتند؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد هــر شــب ‪ ۸‬ســاعت بخوابیــد‪ ،‬حوالــی ســاعت‬ ‫‪ ۱۰‬شــب و حداکثــر تــا نیمه شــب بــه رختخــواب برویــد‪ ،‬اتاق‬ ‫خــود را در شــب تاریــک کنیــد و تلفــن همــراه را از خودتــان‬ ‫دورنگــه داریــد و از خــوردن غــذا‪ ،‬ســه ســاعت قبــل از خواب‬ ‫خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫کافئین‪ ،‬محرک اصلی اضطراب‬ ‫مصــرف نوشــیدنی های کافئیــن دار در اواخــر شــب نیــز‬ ‫می توانــد باعــث اختــال خــواب شــده و درنتیجــه اضطــراب‬ ‫در طــول روز را بیشــتر کنــد‪ .‬مطالعــات نشــان می دهــد کــه‬ ‫کاهــش کافئیــن در رفــع اختــاالت اضطرابــی مفیــد اســت‪.‬‬ ‫دقــت کنیــد کــه منظــور از کافئیــن فقــط قهــوه نیســت‬ ‫بلکــه در چــای ســیاه‪ ،‬چــای ســبز‪ ،‬نوشــابه و نوشــیدنی های‬ ‫انــرژی زا نیــز کافئیــن وجــود دارد‪ .‬اگــر بــا قطــع کافئیــن‬ ‫دچــار ســردرد می شــوید یــا بنــا بــه هــر دلیلــی نمی توانیــد‬ ‫بــرای همیشــه کافئیــن را کنــار بگذاریــد‪ ،‬حداقــل ســعی‬ ‫کنیــد ان را بــه مــدت ‪ ۳۰‬روز حــذف کنیــد و به جــای ان از‬ ‫انــواع دمنوش هــای گیاهــی ضــد اضطــراب ماننــد بابونــه‪،‬‬ ‫ســنبل الطیب و جــو دوســر اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا ایــن روش‬ ‫متوجــه خواهیــد شــد کــه اضطــراب شــما نســبت بــه قبــل‬ ‫چقــدر کاهــش پیداکــرده اســت‪.‬‬ ‫هیچ وعده های غذایی را حذف نکنید‬ ‫در زندگــی پــر از اضطــراب مــا حــذف وعده هــای غذایــی‬ ‫بســیار رایــج اســت‪ .‬یــا ذهــن مــا درگیــر نگرانــی و تــرس‬ ‫مفــرط اســت یــا اشــتها و میــل بــه خــوردن نداریــم امــا‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه حــذف وعده هــای غذایــی باعــث‬ ‫هیپوگلیســمی (افــت قنــد خــون بــه زیــر ســطح طبیعــی)‬ ‫می شــود کــه ایــن امــر می توانــد منجــر بــه عالئــم رایــج‬ ‫اضطــراب ماننــد تحریک پذیــری‪ ،‬عصبــی بــودن‪ ،‬ســرگیجه‪،‬‬ ‫ســردرد و ضعــف شــود‪.‬‬ ‫طبــق تحقیقــات‪ ،‬هیپوگلیســمی مکــرر باعــث افزایــش‬ ‫اضطــراب می شــود‪ .‬رژیــم غذایــی همچنیــن می توانــد‬ ‫عالئمــی شــبیه بــه اضطــراب ایجــاد کنــد‪ ،‬به خصــوص‬ ‫اگــر یکــی از مــواد مغــذی اصلــی (کربوهیــدرات‪ ،‬چربــی یــا‬ ‫پروتئیــن) از وعده هــای غذایــی حــذف شــود‪.‬‬ ‫توصیــه می شــود به منظــور رفــع اضطــراب‪ ،‬هیــچ وعــده‬ ‫غذایــی را حــذف نکنیــد و هرچنــد بــه مقــدار کــم امــا پنج بار‬ ‫در روز غــذا بخوریــد (‪ .۱‬صبحانــه‪ .۲ ،‬میــان وعــده ســالم‪،‬‬ ‫‪ .۳‬ناهــار‪ .۴ ،‬میــان وعــده ســالم‪ .۵ ،‬شــام)‪ .‬همچنیــن‬ ‫انــواع غذاهــای کامــل طبیعــی و غنــی از کربوهیدرات هــا‪،‬‬ ‫اســیدهای چــرب ضــروری‪ ،‬پروتئین هــا‪ ،‬ویتامین هــا و‬ ‫مــواد معدنــی مثــل ســبزیجات‪ ،‬غــات‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬اجیــل‪،‬‬ ‫گوشــت تــازه و ماهــی را در وعده هــای غذایــی خــود جــای‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫از خوردن غذاهای فراوری شده اجتناب کنید‬ ‫مصــرف غذاهــای فــراوری شــده می توانــد بــر اضطــراب و‬ ‫ســامت شــما تاثیــر منفــی بگــذارد‪ .‬نمونه هــای متــداول‬ ‫غذاهــای فراوری شــده عبارت انــد از‪ :‬غذاهــای تهیــه شــده‬ ‫در ماکروویــو‪ ،‬غذاهــای شــیرین‪ ،‬کربوهیدرات هــای‬ ‫تصفیه شــده مثــل نــان ســاندویچی‪ ،‬شــیرینی و دســرهای‬ ‫پخته شــده و ســس ها‪.‬‬ ‫غذاهــای فــراوری شــده حــاوی مــواد شــیمیایی و‬ ‫افزودنی هــا هســتند و طبــق تحقیقــات ایــن مــواد‬ ‫افزوده شــده بــه غذاهــا بیشــتر بــه دلیل شــیرین کننده های‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬رنگ هــای خوراکــی و طعم دهنــده بــه غذاهــا‬ ‫می تواننــد اضطــراب را افزایــش دهنــد و درعین حــال‬ ‫خلق وخــو و رفتــار اجتماعــی را کاهــش دهنــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫به منظــور حفــظ ســامت جســم و روان به جــای اســتفاده‬ ‫از غذاهــای بسته بندی شــده‪ ،‬فــراوری شــده و تصفیه شــده‬ ‫از غذاهــای ارگانیــک و طبیعــی اســتفاده کنیــد‪ .‬ســعی کنید‬ ‫بــا ســبزیجات و غــات کامــل مثــل نــان ســنگک‪ ،‬ذرت‪،‬‬ ‫بیســکویت های حــاوی غالت کامــل و‪ ...‬کالــری روزانه خود‬ ‫را دریافــت کنیــد‪ .‬ایــن غذاهــا منبــع خوبــی از کربوهیــدرات‬ ‫هســتند کــه باعــث ازاد شــدن انــرژی می شــوند‪ ،‬قنــد خــون‬ ‫را ثابــت نگــه می دارنــد و میــل بــه غذاهــای ناســالم را‬ ‫کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫کم ابی‪ ،‬بدن را تحت فشار قرار می دهد‬ ‫مطالعــات نشــان می دهــد کــه کم ابــی بــدن می توانــد‬ ‫باعــث کاهــش خلق وخــو‪ ،‬ایجــاد احســاس خشــم‪ ،‬تنش و‬ ‫خســتگی شــود‪ .‬به همین دلیل اســت که هیدراته ماندن‬ ‫در مواقعــی کــه مســتعد اضطــراب هســتید مهــم و بــرای‬ ‫ســامت کلــی شــما نیــز ضــروری اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫اب دارای خــواص ارام بخــش طبیعــی اســت؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫اطمینــان از اینکــه روزانــه هیدراتــه می شــوید‪ ،‬نه تنهــا بــه‬ ‫شــما کمــک می کنــد تــا از اضطــراب غیرضــروری مرتبــط‬ ‫بــا کم ابــی جلوگیــری کنیــد‪ ،‬بلکــه طبــق گفتــه دانشــکده‬ ‫پزشــکی هــاروارد‪ ،‬نوشــیدن اب کافــی می توانــد به شــما در‬ ‫تســکین اضطــراب کمــک کنــد‪.‬‬ ‫طبــق اکادمــی ملــی علــوم‪ ،‬مهندســی و پزشــکی‬ ‫ایاالت متحــده‪ ،‬زنــان بایــد روزانــه حــدود ‪ ۱۱.۵‬فنجــان (‪۲.۷‬‬ ‫لیتــر) مایعــات مصــرف کننــد‪ ،‬درحالی کــه مــردان بــه ‪۱۵.۵‬‬ ‫فنجــان (‪ ۳.۷‬لیتــر) مایعــات در روز نیــاز دارنــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫اب‪ ،‬میــوه‪ ،‬ســبزیجات و دمنوش هــای گیاهــی ارگانیــک‬ ‫نیــز می توانــد بــه جبــران کم ابــی بــدن کمــک کننــد‪.‬‬ ‫افزایش خطر اضطراب و افسردگی با ورزش نکردن‬ ‫نداشــتن فعالیــت بدنــی عــادت دیگــری اســت کــه‬ ‫می توانــد باعــث اضطــراب شــود‪ .‬اگــر تمــام روز بنشــینید‬ ‫و هرگــز ورزش نکنیــد‪ ،‬ســامت جســمی و روانــی شــما‬ ‫دچــار اســیب خواهــد شــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه بــدن‬ ‫به گونـه ای طراحی شــده کــه نیــاز بــه حرکــت دارد و برخــی از‬ ‫عملکردهــای بــدن بــه حرکــت فیزیولوژیکــی بســتگی دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال‪ ،‬سیســتم لنفــاوی بــرای کمــک بــه حرکــت‬ ‫مایعــات و حــذف مــواد زائــد از بــدن‪ ،‬نیــاز بــه تنفــس و‬ ‫حرکــت عضــات دارد‪ .‬اگــر عــادت نداریــد بــدن خــود را‬ ‫به انــدازه کافــی حرکــت دهیــد‪ ،‬ســموم بیش ازحــد در بــدن‬ ‫شــما می توانــد باعــث اضطــراب شــود‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان داده انــد کــه کم تحرکــی بیشــتر از‬ ‫‪ ۸‬ســاعت‪ ،‬احتمــال اضطــراب و افســردگی را افزایــش‬ ‫می دهــد و فعالیــت بدنــی متوســط ​​ تــا زیــاد احتمــال‬ ‫اضطــراب و افســردگی را کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫کم تحرکــی همچنیــن خطــر ابتــا بــه دیابــت‪ ،‬چاقــی‪،‬‬ ‫بیماری هــای قلبــی عروقــی‪ ،‬ســرطان روده بــزرگ‪ ،‬پوکــی‬ ‫اســتخوان‪ ،‬اختــاالت چربــی و فشــارخون را افزایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬ســازمان بهداشــت جهانــی (‪ )WHO‬ادعــا‬ ‫می کنــد کــه عــدم تحــرک بدنــی چهارمیــن علــت مرگ ومیــر‬ ‫در جهــان اســت کــه منجــر بــه مــرگ ‪ ۳.۲‬میلیــون نفــر در‬ ‫سراســر جهــان می شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه هرگونــه فعالیــت بدنــی می توانــد بــه شــما در‬ ‫کاهــش عالئــم اضطــراب کمــک کنــد امــا یکــی از بهتریــن‬ ‫تمرینــات بــرای کاهــش اضطــراب‪ ،‬پیــاده روی و یــوگا اســت‬ ‫لــذا اگــر بــه دلیــل ضعــف‪ ،‬انــرژی کــم یــا بی انگیزگــی‬ ‫امــکان ورزش کــردن نداریــد‪ ،‬بــا پیــاده روی کوتــاه در اطراف‬ ‫ســاختمان یــا داخــل خانــه بی تحرکــی بــدن را جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال‪ ،‬پیــاده روی ‪ ۱۰۰۰۰‬قــدم در طــول روز راه‬ ‫خوبــی بــرای اطمینــان از حرکــت مــداوم اســت‪ .‬اگــر در ابتدا‬ ‫نمی توانیــد این قــدر راه برویــد‪ ،‬انچــه را کــه می توانیــد‬ ‫انجــام دهیــد و تــا رســیدن بــه ان تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫اضطراب اخبار ِ بد را جدی بگیرید‬ ‫ِ‬ ‫یــک مطالعــه نشــان داد کــه دنبــال کــردن اخبــار در‬ ‫تلویزیــون باعــث ایجــاد احساســات منفــی روان شــناختی‬ ‫می شــود‪ .‬شــرکت کنندگان به عنــوان بخشــی از ان‬ ‫مطالعــه‪ ،‬تنهــا ‪ ۱۵‬دقیقــه پــس از تماشــای اخبــار‪ ،‬افزایــش‬ ‫اضطــراب و اختــال خلقــی کل (‪ )TMD‬را تجربــه کردنــد‪.‬‬ ‫درحالی کــه مهــم اســت ازانچــه در جهــان می گــذرد باخبــر‬ ‫باشــیم امــا دنبــال کــردن اخبــار در ابتــدای روز می توانــد‬ ‫باعــث ایجــاد اضطــراب روزانــه شــود و مشــاهده تصاویــر‬ ‫و کلمــات منفــی خبرهــا در شــب نیــز می توانــد بــر کیفیــت‬ ‫خــواب تاثیــر بگــذارد‪ .‬اکنون کــه می دانیــد اخبــار چنیــن‬ ‫تاثیــری بــر اضطــراب دارنــد‪ ،‬پــس در اول و اخــر روز از هــر‬ ‫چیــزی کــه مربــوط بــه اخبــار اســت‪ ،‬اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫دست از مقایسه خود با دیگران بردارید‬ ‫در دنیــای امــروزی و بــا توســعه رســانه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫دسترســی بــه تصاویــر زندگــی مــردم اســان شــده اســت؛‬ ‫تصاویــری کــه باعــث می شــود تــا بــدون درک واقعــی یــا‬ ‫غیرواقعــی بــودن انهــا‪ ،‬ضعیف تریــن جنبه هــای خــود را‬ ‫بــا بهتریــن جنبه هــای زندگــی دیگــران مقایســه کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫مقایســه کردن هــا و تماشــای مــداوم زندگــی دیگــران از‬ ‫پشــت ویتریــن مجــازی می توانــد باعــث اضطــراب‪ ،‬ناراحتــی‪،‬‬ ‫افــکار منفــی و تغییــر خلق وخــو شــود‪ .‬بــرای رفــع ایــن‬ ‫مشــکل توصیــه می شــود هــر چــه بیشــتر بــر توانایی هــا و‬ ‫دســتاوردهای خــود تمرکــز کنیــد‪ .‬وقتــی یــاد بگیریــد خودتــان‬ ‫را بیشــتر دوســت داشــته باشــید‪ ،‬مقایســه و درنتیجــه‬ ‫اضطــراب در زندگــی شــما کمرنــگ خواهــد شــد‪/.‬ایرنا‬ صفحه 6 ‫یکشنبه ‪ 08‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪623‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دشمن زودتر از انچه که فکر میکند باید منتظر انتقام سخت از شیر بچه های ایران باشد‬ ‫وقت تغییر دادن‬ ‫رمزهای امنیتی‬ ‫کی فرا می رسد‬ ‫محققــان ‪ Rapid7‬امنیــت رمزهــای عبــور مدیریــت‬ ‫مــورد اســتفاده بــرای محافظــت از دو پروتــکل اصلــی‬ ‫بــرای دسترســی از راه دور بــه شــبکه های شــرکتی را‬ ‫بررســی کرده انــد و بــه نتایــج خوبــی نرســیدند‪.‬‬ ‫دو پروتــکل ‪ -‬پروتــکل دســکتاپ از راه دور (‪)RDP‬‬ ‫و پوســته امــن (‪ - )SSH‬بــه طــور گســترده ای بــرای‬ ‫مدیریــت ماشــین هــای مجــازی در فضــای ابــری‬ ‫اســتفاده مــی شــوند‪ .‬بــا محبوبیــت روزافــزون اســتقرار‬ ‫ابــری و کار از راه دور‪ ،‬محققــان گفتنــد کــه مهــم‬ ‫اســت بدانیــم مهاجمــان فرصــت طلــب چگونــه ایــن‬ ‫سیســتمها را هــدف قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش تحقیقــی رمــز عبــور‪ ،‬ســه نــام کاربــری‬ ‫محبــوب بــرای ‪ SSH‬عبارتنــد از «‪root‬‏»‪ »admin« ،‬و‬ ‫«‪ .»nproc‬دیگــر رمزهــای عبــور محبــوب بــرای ‪SSH‬‬ ‫و ‪ RDP‬عبارتنــد از «‪ »admin»، «password‬و‬ ‫«‪ Rapid7 .»123456‬بــرای انجــام مطالعــه خــود بــه‬ ‫اعتبــار مــورد اســتفاده مهاجمــان انالیــن بــرای بــه خطــر‬ ‫انداختــن شــبکه ‪ RDP‬و ‪ SSH Honeypot‬هــای خــود‬ ‫در ســال منتهــی بــه ‪ 9‬ســپتامبر ‪ 2022‬نــگاه کــرد‪.‬‬ ‫ایــن هانی پات هــا بخشــی از پــروژه ‪Heisenberg‬‬ ‫ایــن شــرکت هســتند کــه بــه مهاجمــان ربــات و انســان‬ ‫اجــازه می دهــد تــا بــا شــبکه ان ارتبــاط برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫در ان زمــان‪ ،‬ده هــا میلیــون تــاش بــرای اتصــال بــه‬ ‫هانی پات هــا و نیــم میلیــون رمــز عبــور منحصربه فــرد‬ ‫را مشــاهده کــرد‪ .‬ســپس ایــن شــرکت مجموعــه داده‬ ‫‪ honeypot‬خــود را بــا لیســت رمــز عبــور «‪»rockyou‬‬ ‫از هشــت میلیــارد نــام کاربــری و رمــز عبــور مــورد‬ ‫اســتفاده توســط ازمایش کننــدگان قلــم و مهاجمــان‬ ‫مقایســه کــرد‪ .‬ایــن لیس ـت ها بــرای حمــات پاشــش‬ ‫رمــز عبــور مفیــد هســتند‪ ،‬جایــی کــه مهاجــم از لیســت‬ ‫در برابــر بســیاری از حســاب هایی کــه نــام کاربــری‬ ‫ان هــا شــناخته شــده اســت و همچنیــن ســایر حمــات‬ ‫‪ brute-force‬اســتفاده می کنــد‪ Rapid7 .‬دریافــت‬ ‫کــه گذرواژه هــای مــورد اســتفاده بــرای دسترســی بــه‬ ‫هانی پات هــای ان تقریبــا ً بــا مجموعــه ‪ Rocky‬شــما‬ ‫مطابقــت دارد‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت‪ ،‬مــا دریافتیــم کــه از نزدیــک بــه‬ ‫‪ 500000‬رمــز عبــور منحصــر بــه فــرد مشــاهده شــده‬ ‫در هانــی پات هــای مــا‪ ،‬ایــن «راکیــو مجموعــه» عمــا ً‬ ‫شــامل همه انها (‪ )٪99.997‬اســت‪ .‬از این مشــاهده‬ ‫نتیجــه می گیریــم کــه مهاجمــان اعتبــار انالیــن‬ ‫گذرواژه هــای واقعــا تصادفــی تولیــد نمی کننــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫در عــوض بــه طــور کامــل از لیســت رمزهــای عبــور‬ ‫قابــل حــدس زدن خــارج می شــود‪».‬‬ ‫در مورد امنیت‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫مدیرعامل‬ ‫‪ NCSC‬خواستار‬ ‫استانداردهای‬ ‫بین المللی شد‬ ‫لینــدی کامــرون‪ ،‬مدیرعامــل ‪ NCSC‬در ســخنرانی در‬ ‫‪ 20‬اکتبــر ‪ 2022‬گفــت کــه دســتگاه های متصــل بایــد بــا‬ ‫طراحــی ایمــن شــوند تــا بــه پتانســیل عظیــم شــهرهای‬ ‫از طریق دو بدافزار ‪PoS‬‬ ‫سرقت اطالعات بیش‬ ‫از ‪ 167000‬کارت بانکی‬ ‫داده هــای ‪ honeypot‬همچنیــن نشــان می دهــد کــه‬ ‫رمزهــای عبــور استفاده شــده توســط مهاجمــان بــه‬ ‫طــور کلــی محبوب تریــن رمزهــای عبــور هســتند‪ ،‬ماننــد‬ ‫«‪ »admin»، «password‬و «‪Rapid7 .»123456‬‬ ‫معتقــد اســت کــه مهاجمــان فرصــت طلبانــه تعــداد‬ ‫کمــی از نــام هــای کاربــری و رمــز عبــور را امتحــان مــی‬ ‫کننــد و ســپس ادامــه مــی دهنــد‪ .‬همچنیــن اغلــب یــک‬ ‫ادرس ‪ IP‬واحــد را می بینــد کــه یــک نــام کاربــری و‬ ‫رمــز عبــور را امتحــان می کنــد‪ ،‬ماننــد «‪»root:root‬‬ ‫یــا «‪ »admin:admin‬کــه نشــان می دهــد ایــن یــک‬ ‫فراینــد خــودکار و احتمــاال ً یــک بات نــت اســت‪.‬‬ ‫‪ Rapid7‬دریافــت کــه توزیــع نام هــای کاربــری و‬ ‫رمزهــای عبــور «تقریبــا ً تصاعــدی» اســت‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫معنــی کــه رمزهــای عبــوری کــه بیشــتر مشــاهده‬ ‫می شــوند بــه صــورت تصاعــدی بیشــتر از رمزهــای‬ ‫عبــور کمتــر رایــج دیــده می شــوند‪ .‬متداول تریــن‬ ‫نام هــای کاربــری کــه مهاجمــان بــرای ‪ RDP‬امتحــان‬ ‫می کننــد‪ »Administrator« ،‬و «‪»administrator‬‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن احتمــاال ً بــه دلیــل ‪ RDP‬اســت کــه‬ ‫معمــوال ً در وینــدوز اجــرا مــی شــود و حســاب پیــش‬ ‫فــرض مدیریــت «‪ »administrator‬نامیــده میشــود‪.‬‬ ‫بــرای ‪ ،SSH‬دو نــام کاربــری برجســته «‪ »root‬و‬ ‫«‪ »admin‬هســتند کــه مهاجمــان انهــا را انتخــاب‬ ‫مــی کننــد زیــرا اکثــر توزیــع هــای لینوکــس بــا کاربــری‬ ‫بــه نــام «‪ »root‬ارســال مــی شــوند در حالــی کــه‬ ‫«‪ »admin‬یــک نــام کاربــری پیــش فــرض رایــج‬ ‫در روترهــا و دســتگاه هــای اینترنــت اشــیا اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بدافــزار اینترنــت اشــیا چــرا ماننــد ‪Mirai‬‬ ‫ســعی می کنــد بــا اســتفاده از اعتبــار پیش فــرض‬ ‫دســتگاه احــراز هویــت کند‪.‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه‬ ‫هوشــمند پــی ببرنــد‪.‬‬ ‫در هــر ســطحی‪ ،‬خانواده هــا‪ ،‬مشــاغل‪ ،‬شــهرها و‬ ‫دولت هــای محلــی مایل انــد از مزایــای دســتگاه های‬ ‫هوشــمند بهــره ببرنــد‪ .‬مزایــا بدیهــی اســت کــه قانع کننــده‬ ‫هســتند‪ .‬ان هــا طیــف وســیعی از عملکردهــا و خدمــات‬ ‫حیاتــی را بــه همــه مــا ارائــه می دهنــد‪ .‬کامــرون گفــت‪:‬‬ ‫ایــن بایــد یــک فرصــت باشــد‪ ،‬نــه تهدیــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬او خاطرنشــان کــرد کــه ازانجایی کــه ایــن‬ ‫فناوری هــا به طــور فزاینــده ای بــرای تبــادل‪ ،‬پــردازش و‬ ‫ذخیــره داده هــای حســاس و همچنیــن کنتــرل فنــاوری‬ ‫عملیاتــی حیاتــی مورداســتفاده قــرار می گیرنــد‪ ،‬ان هــا‬ ‫بــه هدفــی جــذاب بــرای طیــف وســیعی از بازیگــران‬ ‫تهدیــد تبدیــل می شــوند‪ .‬وی افــزود‪« :‬تهدیــد ناشــی از‬ ‫دولت هــای ملــی به ویــژه شــدید اســت»‪.‬‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ایــن خطــر‪ ،‬دســتگاه های ‪ IoT‬بایــد بــا‬ ‫امنیــت ساخته شــده از مرحلــه طراحــی ســاخته شــوند‪.‬‬ ‫کامــرون تعــدادی از اســتانداردها و قوانیــن اخیــر‬ ‫اتخاذشــده در بریتانیــا را برجســته کــرد تــا اطمینــان حاصــل‬ ‫شــود کــه ســازندگان دســتگاه های هوشــمند اصــول امنیتی‬ ‫را در محصــوالت خــود پیــاده می کننــد‪ .‬ایــن کار بــا یــک کــد‬ ‫عمــل ‪ 13‬نقطــه ای اغــاز شــد کــه ‪ NCSC‬در ســال ‪2018‬‬ ‫بــرای صنعــت ‪ IoT‬تهیــه کــرد و در مــی ‪ 2022‬بــه روز شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2020‬یــک اســتاندارد ‪ ETSI‬در مــورد امنیــت‬ ‫محصــول متصــل‪ ،645 303 EN ،‬ایجــاد و توســط‬ ‫دولــت بریتانیــا تصویــب شــد‪ .‬ایــن اســتانداردها در حــال‬ ‫حاضــر در قانــون در بریتانیــا گنجانده شــده اند و الیحــه‬ ‫امنیــت محصــول و زیرســاخت های مخابراتــی (‪ )PSTI‬در‬ ‫‪ NSA‬بــه مدیــران توصیــه می کنــد اعتبــار پیش فــرض‬ ‫دســتگاه های شــبکه را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫هانــی پــات هــای ‪ 497848 SSH Rapid7‬رمــز‬ ‫عبــور را انتخــاب کردنــد‪ .‬دو مــورد از متداول تریــن‬ ‫تالش هــا «‪ »123456‬و «گــذرواژه» بودنــد‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه ‪ Rapid7‬مجموعــه داده ‪ rockyou‬را از لیســت‬ ‫رمزهــای عبــور مشــاهده شــده در هانــی پــات هــای‬ ‫خــود حــذف کــرد‪ ،‬تنهــا ‪ 14‬مــورد از کل ان باقــی مانــد‪.‬‬ ‫توصیــه اصلــی ‪ Rapid7‬تغییــر اعتبــار پیــش فــرض و‬ ‫غیرفعــال کــردن حســاب هــای مدیــر محلــی و مهمــان‬ ‫در صــورت امــکان اســت‪ .‬ایــن حمــات هدفمنــد را‬ ‫متوقــف نمی کنــد‪ ،‬امــا حمــات فرصت طلبانــه را‬ ‫برطــرف می کنــد‪ .‬همچنیــن از یــک پســورد منیجــر‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای محافظــت از ‪ RDP‬و ‪ ،SSH‬ســازمان ها بایــد‬ ‫از ‪ VPN‬شــرکتی اســتفاده کننــد و اتصــاالت راه دور‬ ‫را محــدود کننــد تــا فقــط از طریــق میزبان هــای تاییــد‬ ‫شــده بــا ‪ VPN‬کار کننــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از بیشــتر حمــات ‪ ،brute-force‬می توانــد ارزش‬ ‫تغییــر پورت هــا را داشــته باشــد‪ ،‬اگرچــه ایــن شــرکت‬ ‫خاطرنشــان می کنــد کــه ایــن فعالیــت تحــت «امنیــت‬ ‫از طریــق مبهــم» قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫«بــرای ‪ ،RDP‬بهتریــن محافظــت محــدود کــردن‬ ‫دسترســی از طریــق فایروال هــا و گروه هــای امنیتــی‬ ‫شــبکه اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه نمونه هایــی کــه ‪RDP‬‬ ‫در معــرض ان قــرار دارنــد‪ ،‬فقــط از ادرس هــای ‪IP‬‬ ‫قابــل اعتمــاد قابــل دسترســی هســتند‪ .‬اســتفاده از‬ ‫یــک میزبــان پــرش یــا یــک میزبــان مســتحکم بــرای‬ ‫اســتقرار ابــر نیــز یــک عمــل خــوب بــه جــای ان اســت‪.‬‬ ‫قــرار دادن مســتقیم ‪ RDP‬در اینترنــت‪».‬‬ ‫حــال حاضــر در پارلمــان تصویب شــده اســت‪ .‬ایــن امــر‬ ‫الزاماتــی را بــرای ســازندگان دســتگاه های هوشــمند ماننــد‬ ‫ممنــوع کــردن رمزهــای عبــور پیش فــرض جهانــی ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ ،‬شــرکت ها را مجبــور می کنــد در مــورد اقداماتــی‬ ‫کــه بــرای رفــع نقص هــای امنیتــی در محصــوالت خــود‬ ‫انجــام می دهنــد شــفاف باشــند و سیســتم گــزارش دهــی‬ ‫عمومــی بهتــری بــرای هرگونــه اســیب پذیری کشف شــده‬ ‫ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫کامــرون همچنیــن بــر ابتــکار طــرح امنیــت دیجیتــال بــا‬ ‫طراحــی (‪ )DSbD‬تحــت حمایــت دولــت بریتانیــا تاکیــد کــرد‬ ‫کــه در تــاش بــرای ایمن ســازی ســخت افزار رایانــه زیریــن‬ ‫و جلوگیــری از بــروز بیشــتر اســیب پذیری ها اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه کشــورهای سراســر جهــان بایــد بــرای اجــرای‬ ‫ایــن رویکردهــا بــا یکدیگــر همــکاری کننــد تــا موثــر واقــع‬ ‫شــوند‪ .‬او گفــت‪ :‬اگــر قــرار اســت ان هــا تاثیــر بگذارنــد‪،‬‬ ‫مــا بــه تعهــد دولت هــا و تولیدکننــدگان در سراســر جهــان‬ ‫بــرای اجــرای ایــن اســتانداردها نیــاز داریــم و افــزود‪« :‬مــا‬ ‫معتقدیــم ایــن رویکــرد بــرای امنیــت اینترنــت اشــیاء اینــده‬ ‫بنیــادی اســت‪».‬‬ ‫در جمع بنــدی‪ ،‬کامــرون خواســتار معرفــی اســتانداردهای‬ ‫بین المللــی قابل اجــرا و شــفافی شــد کــه فنــاوری را‬ ‫به ســوی اینــده ای امن تــر و مطمئن تــر هدایــت می کنــد‬ ‫تــا بتوانیــم مزایــای باورنکردنــی را کــه ایــن فناوری هــای‬ ‫نوظهــور وعــده می دهنــد‪ ،‬کامــا ً درک کنیــم‪ .‬او اســتدالل‬ ‫کــرد کــه اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد‪ ،‬شــهرهای هوشــمند ســطح‬ ‫حملــه روزافــزون و گســترش اســیب پذیری ها را بــرای‬ ‫جنایتــکاران بــرای بهره بــرداری ارائــه می کننــد‪.‬‬ ‫محققــان گــزارش دادنــد کــه مهاجمــان از ‪ 2‬نــوع‬ ‫بدافــزار ‪ PoS‬بــرای ســرقت اطالعات بیــش از ‪167000‬‬ ‫کارت اعتبــاری اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫یــک شــرکت امنیــت ســایبری دو بدافــزار ســرقت‬ ‫اطالعــات از کارت هــای بانکــی خریــد از پایانــه هــای‬ ‫پرداخــت فــروش ‪ PoS‬کشــف کــرد‪ .‬محققــان ســرور‬ ‫کنتــرل بدافــزار ‪ POS‬بــه نام ‪ MajikPOS‬را شناســایی‬ ‫کردنــد‪ .‬پیکربنــدی ضعیــف ســرور بــه کارشناســان‬ ‫اجــازه داد تــا فعالیــت ان را بررســی کننــد و کشــف‬ ‫کردنــد کــه از ایــن بدافــزار بــه عنــوان ســرور کنتــرل‬ ‫بــرای ســایر بدافزارهــای ‪ POS‬بــه نــام ‪Treasure‬‬ ‫‪ Hunter‬نیــز اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بدافــزار ‪ MajikPOS PoS‬اولیــن بــار توســط ‪Trend‬‬ ‫‪ Micro‬در اوایــل ســال ‪ 2017‬شناســایی شــد‪،‬‬ ‫زمانــی کــه از ان بــرای هــدف قــرار دادن مشــاغل در‬ ‫امریــکای شــمالی و کانــادا اســتفاده شــد‪ .‬ایــن بدافزار‬ ‫بــا اســتفاده از «فریــم ورک دات نــت» نوشــته شــده‬ ‫اســت و از کانــال ارتباطــی رمزگــذاری شــده بــرای‬ ‫جلوگیــری از شناســایی اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫کالهبــرداران از تکنیــک هــای پیچیــده بــرای بــه خطــر‬ ‫انداختــن اهــداف اســتفاده نکردنــد‪ ،‬انهــا توانســتند‬ ‫از طریــق حمــات ‪ brute-force‬بــه سرویســهای‬ ‫محاســبات شــبکه مجــازی (‪ )VNC‬و پروتــکل‬ ‫دســکتاپ از راه دور (‪ )RDP‬بــه سیســتمهای ‪PoS‬‬ ‫بــا گذرواژه هایــی کــه بــه راحتــی قابــل حــدس زدن‬ ‫هســتند دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫در برخــی مــوارد‪ ،‬مجرمــان ســایبری از طریــق خــط‬ ‫فرمــان پروتــکل ‪( FTP‬انتقــال فایــل) یــا نســخه‬ ‫اصــاح شــده ‪ Ammyy Admin‬بــرای نصــب بدافــزار‬ ‫‪ MajikPOS‬اســتفاده کردنــد‪ .‬در ‪ 18‬جــوالی ‪،2019‬‬ ‫ســورس ‪( MajikPOS‬معــروف بــه ‪)MagicPOS‬‬ ‫بــرای فــروش در یــک انجمــن جرایــم ســایبری در‬ ‫فضــای مجازی بفروش گذاشــته شــده بــود‪ .‬اطالعات‬ ‫کشــف شــده توســط کارشناســان امنیــت ســایبری در‬ ‫زیرســاخت ‪ C2‬نشــان مــی دهــد کــه مهاجمــان در‬ ‫ابتــدا از گونــه ای بدافــزار بنــام ‪Treasure Hunter‬‬ ‫اســتفاده کــرده بودنــد‪ ،‬امــا بعــدا ًبدافــزار پیشــرفته‬ ‫‪ MajikPOS‬را انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫شــرکت امنیتــی گــروپ ای بــی گــزارش داد کــه‬ ‫کــد منبــع ‪ Treasure Hunter‬نیــز در یــک فــروم‬ ‫زیرزمینی روســی زبان ســطح باال فاش شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت امنیتــی تخمیــن زد کــه درامــد بالقــوه از‬ ‫فــروش داده هــای کارت اعتبــاری ســرقت شــده در‬ ‫بازارهــای زیرزمینــی بــه ‪ 3340‬هــزار دالر مــی رســد‪.‬‬ ‫پــس از تجزیــه و تحلیــل زیرســاخت هــای مخــرب‪،‬‬ ‫محققــان اطالعاتــی کــه از دســتگاه هــای الــوده و‬ ‫کارت هــای اعتبــاری بــه خطــر افتــاده بــود را بازیابــی‬ ‫کردنــد‪ .‬حداقــل از فوریــه ‪ ،2021‬اپراتورهــا بیــش از‬ ‫‪ 167000‬ســوابق پرداخــت (تــا ‪ 8‬ســپتامبر ‪،)2022‬‬ ‫عمدتــا ًاز ایــاالت متحــده را بــه ســرقت بــرده انــد‪.‬‬ ‫محققــان خاطرنشــان کردنــد کــه ایــن بدافــزار از‬ ‫ســپتامبر ‪ 2022‬همچنــان فعــال اســت‪ .‬تحقیقــات‬ ‫نشــان داد کــه پنــل ‪ MajikPOS‬حــاوی داده هــای‬ ‫تخلیــه حــدود ‪ 77400‬کارت و پنــل ‪Treasure‬‬ ‫‪ Hunter‬حــاوی حــدود ‪ 90000‬خالــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر کارت هــای ســرقت شــده از پنــل بدافــزار‬ ‫‪ MajikPOS PoS‬توســط بانک هــای ایــاالت متحــده‬ ‫صــادر شــده اند‪ ،‬زیــرا بیشــتر پایانه هــای ‪ POS‬الــوده‬ ‫در ایــاالت متحــده واقــع شــده اند‪.‬‬ ‫بدافــزار ‪ POS‬در ســال های اخیــر بــه دلیــل برخــی‬ ‫محدودیت هــا و اقدامــات امنیتــی اعمال شــده در‬ ‫صنعــت پرداخــت کارت‪ ،‬جذابیــت کمتــری بــرای‬ ‫مهاجمــان پیــدا کــرده اســت‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬همانطــور‬ ‫کــه تحقیقــات مــا نشــان می دهــد‪ ،‬همچنــان یــک تهدید‬ ‫مهــم بــرای صنعــت پرداخــت و کس ـب وکارهای اســت‬ ‫کــه هنــوز اخریــن شــیوه های امنیتــی را اجــرا نکرده انــد‪.‬‬ ‫اگرچــه از خــود اطالعــات ســرقت شــده را نمــی‬ ‫تــوان بــرای خریدهــای انالیــن اســتفاده کــرد ولــی‬ ‫کالهبردارانــی کــه چنیــن داده هایــی را خریــداری مــی‬ ‫کننــد مــی تواننــد یــک کپــی از کارت ایجــاد کننــد و‬ ‫اطالعــات را در کارت هــای شبیه ســازی شــده وارد کننــد‬ ‫و از دســتگاه های خودپــرداز پــول برداشــت کننــد یــا از‬ ‫کارت خــوان فروشــگاه هــا خریــد حضــوری داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 8‬ابان سالروز عملیات نامنظم فتح ‪2‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪ -623‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-623‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/04‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/04 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/30 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫یک شنبه ‪08//08‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫صنایع دستی‬ ‫و هنرهای سنتی استان گلستان‬ ‫نســاجی ســنتی ‪ :‬ابریشــم بافــی‪ :‬بافــت پارچــه هــای ابریشــم الــوان بــا طرح‬ ‫هــای ســاده راه راه‪ ،‬چهارخانــه را ابریشــم بافــی مــی گوینــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬الیاف ابریشمی الوان‪،‬سیم های طالیی و نقره ای‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه ابریشــم بافــی (نورد‪،‬قرقره‪،‬گــورد و شــانه) ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره‬ ‫کوچــک و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ نــخ ریســی و چرخجــه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس ‪،‬روســری ‪ ،‬شــال گردن ‪ ،‬چادرشــب ‪ ،‬نوار ابریشــمی ‪ ،‬حوله‬ ‫‪،‬سفره و ‪...‬‬ ‫مناطــق تولیــد ‪ :‬رامیــان ‪ ،‬مینودشــت ‪ ،‬کردکــوی ‪ ،‬کاللــه و روســتاهای‬ ‫کوهپایه ای اســتان مناطق تولید ابریشــم بافی ترکمن ‪ ،‬روســتاهای کالله‬ ‫‪ ،‬پیــش کمــر ‪ ،‬قــازان قایــه ‪ ،‬شــارلق و ‪....‬‬ ‫چوغــا ‪« :‬چوقــا» یــا «چقــا» یــا «چوغــا» در منطقــه گلســتان بــه کــت کوتاه‬ ‫پشــمی گفتــه می شــود کــه در بعضــی مناطــق دارای اســتین و در بخشــی‬ ‫دیگــر بــدون اســتین و بــه شــکل جلیقــه می باشــد که مــردان روســتایی روی‬ ‫لبــاس خــود مــی پوشــند ‪ .‬ایــن کــت دارای شــلوار از همــان جنــس می باشــد‬ ‫و در فصــل زمســتان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم ‪ ،‬پنبه‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه بافــت ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره کوچــک و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ و چرخجــه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس مردان مناطق تولید ‪ :‬روستاهای استان‬ ‫جاجیم ‪:‬جاجیم یا جاجم دستبافته ای‪ ،‬ضخیم و بدون پرز از جنس پشم‬ ‫و پنبه دارای چله کشی بلند بوده و بصورت راه راه و رنگین بافته می شود‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم و پنبه‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه بافــت (شــانه ‪ ،‬گــورد ‪ ،‬نــورد و قرقــره ) ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره‬ ‫کوچــک و بــزرگ کاربــرد ‪ :‬زیرانــداز ‪،‬پــادری و کیــف‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستای زیارت گرگان ‪ ،‬روستاهای کردکوی‬ ‫ساخت ساز‬ ‫ســاخت ســاز دو تــار ‪ :‬ســاز مخصــوص ترکمــن هــا دارای دو ســیم و ‪ 11‬پــرده‬ ‫اســت کــه بــا چــوب و اســتخوان و ســیم ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫ســاز ســازی در اســتان گلســتان بیــن ترکمــن هــا و کتولــی هــا رواج دارد‪.‬‬ ‫نــی و کمانچــه از دیگــر ســازهای مرســوم در بیــن مــردم ایــن دو قــوم اســت‪.‬‬ ‫مــواد اولیــه ‪ :‬چــوب تــوت و گــردو ‪ ،‬چســب ‪ ،‬ســیم ‪ ،‬اســتخوان یــا شــاخ بــز‬ ‫ابزار ‪ :‬اره ‪ ،‬سوهان ‪ ،‬سمباده ‪ ،‬مغارهای قاشقی ‪ ،‬چکش‬ ‫کاربرد ‪ :‬ساز‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬کالله ‪ ،‬بندرترکمن ‪ ،‬اق قال و ‪....‬‬ ‫نــوار بافــی کتــول‪ :‬نــوار دســتبافی اســت کــه جهــت تزییــن در لبــه‬ ‫لبــاس ‪ ،‬ســر اســتین ‪ ،‬دور یقــه ‪ ،‬دور پیــش جامــه ‪ ،‬حاشــیه دامــن‬ ‫‪ ،‬دور قــاب ایینــه ‪ ،‬قــاب قیچــی ‪ ،‬قــاب شــانه و غیــره بــکار رفتــه و‬ ‫عمدتــا از کامــوای ســیاه و ســفید ‪ ،‬ســیم گالبتــون نقــره ای و طالیــی‬ ‫ابزار ‪ :‬کارگاه نواربافی ‪ ،‬نی تراش خورده‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزییین لباس محلی ‪ ،‬رومیزی ‪ ،‬کوسن و ‪....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬علی اباد کتول‬ ‫نــوار بافــی ترکمــن‪ :‬نوارهــای دســتبافی اســت کــه جهــت تزییــن البســه‬ ‫محلــی‪ ،‬تزییــن فضــای زندگی(االچیــق ترکمــن ‪،‬بــه عنــوان چشــم زخــم)‬ ‫کاربــرد دارد و عمدتــا از نــخ هــای پنبــه ای و ابریشــم رنگــی بافتــه مــی شــود‬ ‫کــه بــه نامهــای ســچک ‪ ،‬جهــک ‪ ،‬بــاالق یــوپ و االجــه معــروف اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پنبه ‪ ،‬نخ ابریشمی رنگین (یوفک)‬ ‫ابزار ‪ :‬قیچی (مراحل بافت صرفا توسط دست انجام میشود‪).‬‬ ‫کاربــرد ‪ :‬تزییــن لبــاس ترکمــن ‪ ،‬دور کیــف ‪ ،‬به عنوان چشــم زخــم در باالی‬ ‫پنجره ‪ ،‬در و ‪ .....‬مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫صنایــع فلــزی ‪ :‬زیــوراالت ترکمــن ‪:‬زیــوراالت ترکمــن شــامل زیــور زنــان‬ ‫‪ ،‬مــردان ‪ ،‬کــودکان و حیوانــات مــی باشــد کــه توســط تعــداد معــدودی از‬ ‫صنعتگــران ترکمــن تولیــد مــی شــود ‪ .‬ایــن زیورهــا اغلــب از نقــره ســاخته‬ ‫شــده بدیــن خاطــر بــدان نقــره کاری نیــز مــی گوینــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از زیــوراالت نــزد ترکمنــان در درجــه اول جنبــه تزیینــی و‬ ‫خودارایی‪،‬مذهبی‪،‬ایینــی و بــه عنوانســرمایه زنــان کاربــرد داشــته اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نقره ‪ ،‬طال ‪ ،‬عقیق و‪....‬‬ ‫ابزار ‪ :‬کوره ‪ ،‬نورد ‪ ،‬حدیده ‪ ،‬چکش ‪ ،‬انواع انبر و ‪.....‬‬ ‫کاربرد‪:‬النگو ‪،‬انگشتر ‪ ،،‬تزئینات مو‪ ،‬الحاقات‬ ‫پوشاک سنتی‪ ،‬زیور کودکان‪ ،‬حیوانات (اسب) و‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬اق قال و گمیشان‬ ‫رودوزیهــای ســنتی ‪ :‬ســوزندوزی ترکمــن‪ :‬ســوزندوزی ترکمــن کــه بــدان‬ ‫ســیاهدوزی نیــز اطــاق مــی شــود ‪ ،‬در جامعــه ســنتی ترکمــن بــرای‬ ‫تزییــن لبــاس هــای مــردان ‪ ،‬زنــان و کــودکان و همچنیــن پــرده هــا نیــز‬ ‫اســتفاده مــی شــد امــا امــروز عمداتــا در لبــاس زنــان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫نــوع دوخــت ان زنجیــره فشــرده و بســیار ریــز مــی باشــد کــه در‬ ‫ترکمنی به ان « ســانجیم » می گویند و بیشــتر از نقوش هندســی‬ ‫و قرینــه بصــورت ذهنــی بهــره مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫نوجوانی که امام‬ ‫انقالب او را رهبر‬ ‫ایران نامید‬ ‫محمدحســین فهمیــده به عنــوان دانش امــوزی رزمنــده‬ ‫و بســیجی بــا ســرمایه عظیمــی از فهــم و درک و درایــت‬ ‫انقالبــی و اســامی خویــش و بــه دنبــال طوفــان حــوادث‬ ‫انقــاب‪ ،‬وارد جنــگ تحمیلــی شــد و بــا وجود کمی ســن‪،‬‬ ‫خود را به خرمشــهر قهرمان رســاند و با اقدامی اگاهانه‬ ‫و شــجاعانه‪ ،‬نــام خــود را در دفتــر شــهیدان همــواره زنــده‬ ‫تاریــخ‪ ،‬ثبــت کرد‪.‬‬ ‫حســین فهمیــده یکــی از هــزاران نونهــال فهمیــده و‬ ‫دانش امــوز بســیجی کشــور ماســت کــه بــا نثــار خــون‬ ‫پــاک خویــش بــر طــراوت و ســرخی خــون شــهدای‬ ‫انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی افــزود‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫ایــن دانش امــوز رزمنــده بســیجی‪ ،‬بــا ایمــان و و بینــش‬ ‫عمیــق و اســتوار در جنــگ بــا دشــمن پیــش قــدم و بــا‬ ‫نیــل بــه شــهادت‪ ،‬درس شــجاعت‪ ،‬فــداکاری و مقاومــت‬ ‫را بــه همــه بســیجیان و امــت حزب اللــه اموخــت‪ ،‬امــام‬ ‫خمینــی(ره) ایــن نوجــوان ‪ ۱۲‬ســاله را رهبــر قلمــداد‬ ‫فرمودنــد زیــرا نــام و یــاد او منشــا حماس ـه های ســترگ‬ ‫شــد و تحولــی شــگرف در شــیوه دفــاع مقــدس و نبــرد‬ ‫رزمنــدگان اســام بــا کفــر فراهــم کــرد و راه پیــروزی و‬ ‫ســرافرازی را یکــی پــس از دیگــری‪ ،‬همــوار ســاخت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب در ایــن‬ ‫زمینــه فرمودنــد‪ :‬زنــده نگــه داشــتن یــاد حادثــه شــهادت‬ ‫دانــش امــوز بســیجی‪ ،‬شــهید فهمیــده‪ ،‬از اصالت هــای‬ ‫دفــاع مقــدس اســت‪ .‬از ای ـن رو‪ ،‬هشــتم ابــان‪ ،‬ســالروز‬ ‫شــهادت ایــن فرزنــد انقــاب‪ ،‬به عنــوان «روز نوجــوان‬ ‫و جــوان و بســیج دانش امــوزی» نــام گرفتــه اســت تــا‬ ‫ضمــن یــاداوری حماســه ایــن قهرمــان کوچــک‪ ،‬به عنوان‬ ‫سرمشــقی مناســب بــه هم ســاالنش مطــرح شــده و‬ ‫راهــش همچــون الگویــی مانــدگار بــر تــارک تاریــخ پــر‬ ‫افتخــار ایــران بدرخشــد‪.‬‬ ‫تولد و خانواده‬ ‫محمدحســین فهمیــده در ‪ ۱۳۴۶‬خورشــیدی در قــم و‬ ‫در خانــه ای محقــر و کوچــک در محلــه پامنــار بــه دنیــا‬ ‫امــد و در محیطــی مذهبــی و خانــواده ای متدین پرورش‬ ‫یافــت‪ .‬پــدرش محمدتقــی و مــادرش فاطمــه کریمــی‬ ‫نــام داشــتند‪ .‬فرشــته فهمیــده خواهــر محمــد حســین‬ ‫فهمیــده روایــت می کنــد‪ :‬بــرادرم اردیبهشــت مــاه ســال‬ ‫‪ ۱۳۴۶‬و همزمــان بــا مــاه محــرم بــه دنیــا امــد و پــدرم بــه‬ ‫دلیــل ارادتــی کــه بــه امــام حســین(ع) داشــت‪ ،‬تصمیــم‬ ‫گرفــت تــا نــام پســرش را حســین انتخــاب کنــد تــا ادامــه‬ ‫دهنــده راه شــهدای کربــا باشــد‪.‬‬ ‫وی در دوره نوجوانــی شــجاع‪ ،‬فعــال‪ ،‬کوشــا و خــوش‬ ‫برخــورد بــود و بــه مطالعــه عالقــه زیــادی داشــت و‬ ‫بــا وجــود انکــه بــه ســن تکلیــف نرســیده بــود‪ ،‬نمــاز‬ ‫می خوانــد و همچنیــن بــرای والدیــن خــود احتــرام‬ ‫خاصــی قائــل بــود‪ .‬وی دوران کودکــی و نوجوانــی‬ ‫خــود را بــه صورتــی ســپری کــرد کــه همــواره ابســتن‬ ‫حادثـه ای بــود؛ حوادثــی کــه در شــکل گیری شــخصیت‬ ‫او موثــر واقــع شــد‪.‬‬ ‫تحصیالت‬ ‫حســین فهمیــده در ‪ ۱۳۵۲‬خورشــیدی در «دبســتان‬ ‫روحانــی» قــم مشــغول بــه تحصیــل شــد و کالس‬ ‫اول تــا چهــارم ابتدایــی را در محضــر معلمــی روحانــی‬ ‫گذرانــد‪ .‬ســال پنجــم ابتدایــی و اول و دوم راهنمایــی را‬ ‫بــه دلیــل انتقــال خانــواده اش بــه کــرج در ‪ ۲‬مدرســه از‬ ‫ایــن شــهر ســپری کــرد‪.‬‬ ‫مبارزه سیاسی‬ ‫در ســال های ‪ ۱۳۵۶‬و ‪ ۱۳۵۷‬خورشــیدی بــه پخــش‬ ‫اعالمیه هــای رهبــر کبیــر انقــاب مبــادرت می ورزیــد و‬ ‫حتــی چنــد بــار از طــرف نیروهــای رژیــم کتــک خــورد تــا‬ ‫دســت از ایــن کارهــا بــر دارد امــا او منصرف نشــده بود‪.‬‬ ‫در زمســتان ســال ‪ ۱۳۵۷‬خورشــیدی نیــز در تظاهــرات‬ ‫انقــاب اســامی شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫حضور در کردستان‬ ‫شــهید فهمیــده ‪ ۱۲‬ســاله بــود کــه حــوادث کردســتان‬ ‫اتفــاق افتــاد‪ .‬او کــه عاشــق امام(ره) و انقالب اســامی‬ ‫بــود‪ ،‬خــود را بــه کردســتان رســاند امــا بــه دلیــل کمــی‬ ‫ســن و کوتاهــی قــد او را بازگرداندنــد‪ .‬خواهــر حســین‬ ‫فهمیــده در خصــوص همیــن ماجــرا مــی گویــد‪ :‬زمــان‬ ‫درگیــری کردســتان او یــک هفتــه به خانه نیامــده بود و‬ ‫روزی نیروهــای کمیتــه کردســتان او را بــه منــزل اوردند‬ ‫و خواســتند از مــادرم تعهــد بگیرنــد کــه دیگــر اجــازه‬ ‫ندهــد‪ ،‬محمدحســین بــا ایــن ســن کــم بــه کردســتان‬ ‫بــرود‪ ،‬ولــی او در جوابشــان گفــت‪ :‬مــادرم ســواد نــدارد‪،‬‬ ‫برگــه تعهــد امضــا کنــد‪ .‬مــن خــودم برگــه را امضــاء‬ ‫می کنــم بــا ایــن شــرط کــه هــر کجــا کــه امــام دســتور‬ ‫بدهنــد‪ ،‬مــن مـی روم‪.‬‬ ‫حضور در جبهه های جنگ‬ ‫بــا شــروع جنــگ تحمیلــی‪ ،‬حســین فهمیــده‪ ،‬تصمیم‬ ‫می گیــرد بــه جبهــه بــرود‪ .‬زمزمــه رفتــن را در خانــواده‬ ‫و بیــن دوســتانش می افکنــد‪ .‬در یکــی از بیمارســتان‬ ‫هــای کــرج خــود را بــه یکــی از دوســتانش کــه بســتری‬ ‫بــود‪ ،‬می رســاند و بــا او خداحافظــی مــی کنــد و از جبهه‬ ‫و جنــگ بــرای او مــی گویــد و تکلیــف الهــی خــود را‬ ‫گوشــزد مــی کنــد‪ .‬یــک روز کــه بــه بهانــه خریــد نــان‬ ‫از منــزل خــارج شــده بــود‪ ،‬مبلــغ ‪ ۵۰‬تومــان را بــه‬ ‫دوســتش می دهــد و از او می خواهــد کــه نــان را بخــرد‬ ‫و بــه منــزل ان هــا ببــرد و تصمیــم خــود را بــرای رفتــن‬ ‫بــه خوزســتان بــه او می گویــد و از وی می خواهــد کــه‬ ‫تــا ســه روز بــه خانــواده اش خبــر ندهــد تا مانــع رفتن او‬ ‫نشــوند و ســپس ان هــا را مطلــع کنــد‪ .‬در تهــران یکــی‬ ‫از پاســداران کمیتــه متوجــه تصمیــم او شــده و بــا وی‬ ‫صحبــت و ســعی می کنــد‪ ،‬او را از تصمیــم خویــش‬ ‫منصــرف نمایــد‪ ،‬امــا موفــق نمــی شــود‪.‬‬ ‫خط مقدم جبهه و زخمی شدن‬ ‫در همــان روزهــای نخســت حضــور در جبهــه هــای‬ ‫جنــگ بــا وجــود ســن و ســال کــم بــه فرماندهــان ثابــت‬ ‫می کنــد کــه لیاقــت و شــهامت حضــور در جبهــه را‬ ‫دارد‪ .‬او در همــان مــدت کوتــاه رشــادت های فراوانــی از‬ ‫خــود نشــان داد‪ .‬مدتــی بعــد او و دوســتش محمدرضــا‬ ‫شــمس زخمی شــدند و انها را به بیمارســتان ماهشهر‬ ‫بردنــد‪ .‬حســین و محمدرضــا تــا حالشــان خــوب شــد‪،‬‬ ‫دوبــاره بــه جبهــه برگشــتند امــا ایــن بــار فرمانــده اجــازه‬ ‫نمـی داد‪ ،‬حســین بــه «خــط مقــدم» بــرود امــا چنــد روز‬ ‫بعــد بــه دلیلــی لیاقتــی کــه از خــود نشــان داد‪ ،‬نظــر‬ ‫فرمانــده را جلــب کــرد؛ ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه‬ ‫حســین بــا مقــدار زیــادی لبــاس و اســلحه عراقی هــا‬ ‫پیــش فرمانده شــان امــد‪ .‬فرمانــده بــا کمــال تعجــب‬ ‫فهمیــد کــه او اینهــا را بــا دســت خالــی از عراقی هــا‬ ‫غنیمــت گرفتــه اســت‪ .‬همیــن شــد کــه بــه حســین‬ ‫اجــازه داد تــا دوبــاره بــه خــط مقــدم برگــردد‪.‬‬ ‫شهادت‬ ‫روز هشــتم ابــان ‪ ،۱۳۵۹‬شــهید حســین فهمیــده‬ ‫بــه اتفــاق دوســت شــهیدش محمدرضــا شــمس کــه‬ ‫در یــک ســنگر بودنــد در هجــوم عراقی هــا‪ ،‬محاصــره‬ ‫می شــوند‪ .‬محمدرضــا شــمس‪ ،‬زخمــی می شــود و‬ ‫حســین بــا ســختی و زحمــت زیــاد او را بــه پشــت خــط‬ ‫می رســاند‪ ،‬وقتــی بــه ســنگر بــر می گــردد‪ ،‬می بینــد کــه‬ ‫پنــج تانــک عراقــی بــه طــرف رزمنــدگان اســام هجــوم‬ ‫اورده و در صــدد محاصــره و قتــل عــام انهــا هســتند‪.‬‬ ‫حســین در حالیکــه تعــدادی نارنجــک بــه کمــر خــود‬ ‫بســته بــود بــه طــرف تانک هــا حرکــت می کنــد‪ .‬تیــری‬ ‫بــه پــای او می خــورد امــا در اراده پوالدیــن او خللــی‬ ‫وارد نمی شــود و در همــان حــال موفــق می شــود کــه‬ ‫خــود را بــه تانــک پیــش رو برســاند و خــود را بــه زیــر‬ ‫تانــک می انــدازد و تانــک منفجــر می شــود‪ .‬دشــمنان‬ ‫متجــاوز در ایــن حــال تصــور می کننــد کــه حملــه ای‬ ‫صــورت گرفتــه و بــا ســرعت تانک هــا را رهــا کــرده و‬ ‫فــرار می کننــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬حلقــه محاصــره شکســته‬ ‫می شــود و پــس از مدتــی نیروهــای کمکــی می رســند و‬ ‫ان قســمت را از وجــود متجــاوزان پاکســازی می کننــد‪.‬‬ ‫صــدای جمهــوری اســامی ایــران بــا قطــع برنامه هــای‬ ‫خــود اعــام می کنــد کــه نوجوانــی ‪۱۳‬ســاله بــا فــداکاری‬ ‫زیــر تانــک عراقــی رفتــه ان را منفجــر کــرده و خــود نیــز‬ ‫بــه شــهادت رســیده اســت‪ .‬پــس از شــهادت بقایــای‬ ‫پیکــر شــهید حســین فهمیــده در بهشــت زهــرا‪ ،‬قطعــه‬ ‫‪ ،۲۴‬ردیــف ‪ ،۴۴‬شــماره ‪ ۱۱‬بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫امــام خمینــی(ره) در پیامــی کــه بــه مناســبت دومیــن‬ ‫ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی صــادر کردنــد‪،‬‬ ‫جمــات معــروف خــود را پیرامــون حســین فهمیــده‬ ‫می فرماینــد‪ :‬رهبــر مــا ان طفــل ‪ ۱۳‬ســاله ای اســت کــه‬ ‫بــا قلــب کوچــک خــود کــه ارزشــش از صدهــا زبــان و‬ ‫قلــم بزرگ تــر اســت‪ ،‬بــا نارنجــک‪ ،‬خــود را زیــر تانــک‬ ‫دشــمن انداخــت و ان را منهــدم نمــود و خــود نیــز‬ ‫شــربت شــهادت نوشــید‪.‬‬ ‫شــهید مرتضــی اوینــی در قســمتی از برنامــه پنجــم‬ ‫روایــت فتــح بــا نــام «شــهری در اســمان» شــهادت‬ ‫محمدحســین فهمیــده را این گونــه ترســیم می کنــد‪:‬‬ ‫خرمشــهر‪ ،‬از همــان اغــاز خونیــن شــهر شــده بــود‪.‬‬ ‫خرمشــهر‪ ،‬خونیــن شــهر شــده بــود‪ .‬ایــا طلعــت را‬ ‫جــز از منظــر ایــن افــاق می تــوان نگریســت؟ انــان در‬ ‫غربــت جنگیدنــد و بــا مظلومیــت بــه شــهادت رســیدند‬ ‫و پیکرهای شــان زیــر تانک هــای شــیطان تکــه تکــه‬ ‫شــد و بــه اب و بــاد و خــاک و اتــش پیوســت امــا‪ ...‬راز‬ ‫خــون اشــکار شــد‪ .‬راز خــون را جــز شــهدا در نمی یابنــد‪.‬‬ ‫گــردش خــون در رگ هــای زندگــی شــیرین اســت امــا‬ ‫ریختــن ان در پــای محبــوب‪ ،‬شــیرین تر‪ ...‬شایســتگان‬ ‫اناننــد کــه قلبشــان را عشــق تــا ان جــا انباشــته‬ ‫اســت کــه تــرس از مــرگ جایــی بــرای مانــدن نــدارد‪.‬‬ ‫شایســتگان جاوداناننــد‪ .‬حکمرانــان جزایــر سرســبز‬ ‫اقیانــوس بی انتهــای نــور‪ ،‬کــه پرتــوی ان از همــه‬ ‫کهکشــان اســمان دوم را روشــنی بخشــیده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!