روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 622 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 622

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 622

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 622

‫روزنامه‬ ‫ شنبه‬ ‫شماره ‪117 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫‪ 07‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/29-‬اکتبر ‪ /03-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪622 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫شهیدان زنگانه؛‬ ‫برای حفاظت از ایران و انقالب نماد‬ ‫ایستادگی نسل مبارز و ارمان خواه‬ ‫‪2‬‬ ‫بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطالعات و‬ ‫سازمان اطالعات سپاه پاسداران پیرامون‬ ‫وقایع اخیر‬ ‫دشمن‬ ‫در«پروژه ی‬ ‫ویران سازی‬ ‫ایران» شکست‬ ‫مفتضحانه­ یی‬ ‫خورد‬ ‫‪4‬‬ ‫علمای اهل سنت گلستان‪:‬‬ ‫حرکت وقیحانه شیراز نشان‬ ‫از ضربه زدن به وحدت شیعه‬ ‫و سنی بود‬ ‫جمعی از علما‪ ،‬روحانیون و امامان جمعه اهل ســنت اســتان گلســتان ضمن‬ ‫محکومیت حادثه تروریســتی حرم حضرت شــاهچراغ‪ ،‬وقوع چنین جنایاتی را‬ ‫نماد درماندگی و ضعف اســتکبار و دشــمنان ایران و انقالب دانســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حادثــه تروریســتی روز چهارشــنبه در حــرم‬ ‫حضــرت شــاهچراغ و بــه شــهادت رســیدن تعــدادی از هموطنــان بی گنــاه‪ ،‬قلــب‬ ‫هــر انســان ازاده ای را جریحــه دار کــرد‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام کــور تروریســتی بــار دیگــر نشــان داد کــه دشــمنان و ایــادی انهــا از‬ ‫هیــچ اقدامــی بــرای ضرب ـه زدن بــه انقــاب اســامی ایــران خــودداری نمی کننــد‬ ‫و بــه قیمــت شــهادت ده هــا زن و مــرد و طفــل یکســاله‪ ،‬تــاش خــود بــرای‬ ‫ضرب ـه زدن بــه درخــت تنــاور جمهــوری اســامی را انجــام خواهنــد داد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت بندرترکمــن روز پنجشــنبه با محکوم کــردن این حادثه‬ ‫گفــت‪ :‬حرکــت وقیحانــه شــیراز نشــان داد کــه دشــمن بــه دنبــال ضربــه زدن بــه‬ ‫وحدت شــیعه و ســنی اســت و برای همین‪ ،‬مراکز مذهبی را برای کشــتار مردم‬ ‫بــی دفــاع انتخــاب مــی کنــد‪.‬‬ ‫الحــاج اخونــد عبدالرحمــن کــر ادامــه داد ‪ :‬صالبــت و قــدرت بالمنــازع ایــران در‬ ‫منطقــه خــار چشــم دشــمنان اســت و انهــا تــاش مــی کنند بــه زعم خودشــان به این‬ ‫اقتــدار اســیب وارد کننــد کــه هیچــگاه ایــن ارزوی خیالــی انهــا محقــق نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬مدیــران و مقامــات مســیوول بایــد بــا شــدت و قــدرت بــا عامــان‬ ‫و امــران چنیــن اقدامــات تروریســتی برخــورد کننــد تــا صالبــت کشــور همچنــان‬ ‫مانــا بمانــد‪.‬‬ ‫الحــاج داوود اخونــد بلکفــه از دیگــر علمــای اهــل ســنت گلســتان گفــت ‪ :‬بــروز‬ ‫اتفاقات تروریســتی مانند حادثه شــیراز بیانگر عمق نگرانی دشــمنان از وحدت‬ ‫شــیعه و ســنی در کشــور اســت و انتخــاب مراکــز مذهبــی و اماکــن مقــدس بــا‬ ‫هــدف ایجــاد انشــقاق بیــن شــیعه و ســنی روی مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جنایــت حــرم حــرم شــاهچراغ مایــه شــرم و تاســف اســت و چنیــن‬ ‫حوادثــی قلــب هــر انســان ازاده و بــا وجدانــی را جریحــه دار و اکنــده از غــم و‬ ‫انــدوه می ســازد‪.‬‬ ‫بلکفــه افــزود ‪ :‬امپریالیســم بــه ســرکردگی امریــکا‪ ،‬اســرائیل و همراهــی‬ ‫گروهک هــای تکفیــری از امنیــت بــی نظیــر ایــران بــه ســتوه امده انــد و بــرای‬ ‫درمــان شکســتگی خــود در پروژه هــای اســام هراســی در جهــان اســام دســت‬ ‫بــه چنیــن اقدامــات ناجوانمردانــه و غیــر بشــری می زننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬مــردم ایــران بعــد از پیــروزی انقــاب از ایــن دســت حــرکات کــه هدفــی‬ ‫جــز ایجــاد تفرقــه میــان امــت اســامی نــدارد زیــاد دیدنــد امــا هیـچ گاه تحــت تاثیــر‬ ‫جریانــات شــوم قــرار نگرفتنــد و وحــدت را در هــر شــرایطی حفــظ کردنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت خواجــه نفــس گمیشــان هــم گفــت‪ :‬تــرور و خشــونت‬ ‫هرکجــا اتفــاق بیفتــد بــه شــدت محکــوم بــوده و عملــی ظالمانــه‪ ،‬بی رحمانــه و به‬ ‫دور از شــان اســامی اســت ‪.‬‬ ‫الحــاج اخونــد امانگلــدی حنفــی بــا تســلیت شــهادت مظلومانــه ده هــا نفــر از‬ ‫مــردم بیگنــاه و ارزوی شــفای عاجــل مصدومــان ایــن حادثه اظهارامیــدواری کرد‪:‬‬ ‫ایــن خون هــای پــاک ریختــه شــده مایــه اتحــاد و همبســتگی و تقویــت بــرادری‬ ‫میــان ملــت ایــران و جهــان اســام شــود‪.‬‬ ‫الحــاج یوســف اخونــد ســخندان هــم بــا محکومیت حمله تروریســتی به حرم مطهر‬ ‫شــاهچراغ اظهار کرد‪ :‬دشــمنان با ایجاد اغتشــاش به دنبال اشــوبگری هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن وحــدت مســلمانان را هــدف قــرار گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در قــران تاکیــد شــده جــای کســی کــه فــردی را بــه قتــل برســاند جهنــم‬ ‫اســت حــال چگونــه مــی شــود کســانی در مکانــی مقــدس کشــتن مســلمانان را‬ ‫بــر خــود جایــز مــی داننــد؟‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســاعت ‪ ۱۷:۴۵‬روز چهارشــنبه افــرادی مســلح بــه‬ ‫شــیوه تروریسـت های تکفیــری بــا تیرانــدازی از بیــرون حــرم مطهر شــاهچراغ به‬ ‫مــردم داخــل حــرم حملــه کردند‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه شــاهدان عینــی تروریس ـت ها بــا خــودروی پــژو بــه ســمت حــرم‬ ‫شــاهچراغ رفتــه و از ورودی خیابــان ‪ ۹‬دی وارد حــرم شــدند و در همــان محــل‪،‬‬ ‫خــدا م و زائــران حاضــر در ان ورودی را بــه رگبــار بســتند‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫جمعه‬ ‫ششم ابان‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 07‬ابان‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,896,۰۰۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 131.965.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 140,989,۰۰۰ ,‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 80,365,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,515,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪622‬‬ ‫شهیدان زنگانه؛‬ ‫برای حفاظت از ایران و انقالب نماد‬ ‫ایستادگی نسل مبارز و ارمان خواه‬ ‫پرچــم مبــارزه‪ ،‬حرکــت و نهضــت انقــاب را هــر کســی نمــی توانــد حمــل کنــد مگــر اینکــه اهــل بصیــرت‬ ‫باشــند و در ایــن راه انســان های اندکــی ماننــد شــهید عباســعلی زنگانــه زحمــت فراوانــی کشــیده و گام هــای‬ ‫ارزشــمندی برداشــتند‪.‬‬ ‫قلــب ســربازان وطــن مشــتاقانه بــرای مــام میهــن می تپــد‪ ،‬فرقــی‬ ‫نمی کنــد میــدان کجــا باشــد‪ .‬مبــارزه برای ســرنگونی رژیــم طاغوت‪،‬‬ ‫دفــاع مقــدس و یــا جــدال بــرای ریشـه کنی کرونــا؛ خانــواده زنگانــه‬ ‫در هــر ســه میــدان‪ ،‬دســته گل هایــی را تقدیــم ایــران اســامی‬ ‫کردنــد و بــه همانهــا کــه می توانســتند عصــای روز پیــری پــدر و مادر‬ ‫باشــند افتخــار می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬تاریــخ انقالب اســامی‪ ،‬هشــت‬ ‫ســال دفــاع مقــدس و جبهــه ســامت در زمــان شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا سرشــار از الگوهــای بی نظیــری اســت کــه ثابــت می کنــد‬ ‫مــردم در ســخت تریــن روزهــای کشــور بــا عــزم فداکارانــه بــه‬ ‫دنبــال ایفــای نقــش بــرای حراســت و حفاظــت از ایــن اب و‬ ‫خــاک هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان دلیرمــردان و شــیرزنان گلســتانی ســوار بــر اســب‬ ‫غیــرت لبــاس جهــاد و شــهادت برتــن کردنــد و از اغــاز نهضــت‬ ‫انقــاب تاکنــون یــک گام از ارمــان هــای بلنــد امــام و انقــاب‬ ‫کوتــاه نیامدنــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــه دلیــل پایبنــدی مردمانــش به مبانی دینی همــواره در‬ ‫عرصــه مختلــف مبــارز ه بــه ویــژه در راه انقــاب اســامی‪ ،‬هشــت‬ ‫ســال جنــگ تحمیلــی و جبهــه ســامت پیشــگام بــوده و ایــن تعهد‬ ‫در بــه ثمــر رســیدن مبارزه هــای انقالبــی مــردم در عرصه هــای‬ ‫مختلــف بــه ظهــور رســیده‪.‬‬ ‫پیــدا کــردن ادرس خانــه شــهیدان زنگانــه در شــهر علی ابادکتــول‬ ‫کار ســختی نیســت ‪ .‬از هــر کــس کــه بپرســی بــا شــور و هیجــان راه‬ ‫رســیدن بــه خانــه حــاج ســعدالله را نشــان می دهــد‪ .‬در اخــر هــم‬ ‫یکــی از راننــدگان تاکســی کــه میفــه خبرنــگارام گفــت‪ « :‬خانــم بیــا‬ ‫مــن خــودم میبرمــت»‬ ‫ورود به بهشت‬ ‫وارد حیــاط خانــه کــه می شــوم بــا تماشــای درختــان انــار‪ ،‬انجیــر‬ ‫و گل هــای محمــدی همــراه بــا نســیم صبحگاهــی یــک روز پاییــزی‬ ‫کــه صورتــم را نــوازش می کنــد گویــی پــای بــه بهشــت گذاشــته ام‪.‬‬ ‫حــاج ســعدالله زنگانــه بــا کمــری خمیــده روی ســکو نشســته و‬ ‫بــه گل و گیــاه خانــه اش نــگاه می کنــد ‪ .‬گویــی در عالــم دیگــری‬ ‫ســیر می کنــد کــه متوجــه ورودم نشــده اســت‪ .‬ســام کــه می کنــم‬ ‫بــه خــود می ایــد و بــا وجــود ان کــه انتظــار ورودم را نداشــته بــا‬ ‫گشــاده رویی مــرا بــه درون خانــه دعــوت می کنــد ‪ .‬یــک لحظــه بــه‬ ‫خــودم نهیــب می زنــم کــه « دختر! شــاید در فکر پســران شــهیدش‬ ‫بــود و در خلــوت خــودش بــا انــان درددل می کــرد ‪ .‬چــرا صدایــش‬ ‫کــردی؟» امــا دیگــر دیرشــده و حــاج ســعدالله بــا قــدی خمیــده‬ ‫منتظــر ورودم بــه اتــاق اســت‪.‬‬ ‫درون خانــه حــاج ســعدالله هــم خود حکایت بهشــتی دیگــر دارد‪.‬‬ ‫گوشــه گوشــه اتــاق و جــای جــای دیــوار پــر از عکــس ســه بــرادر‬ ‫شــهید زنگانــه اســت‪ .‬بــا یــادگاری هــای بــه جــای مانــده انــان ماننــد‬ ‫لبــاس و وســایل و دســتخط کــه ایــن بخــش از خانــه را بــه مــوزه ای‬ ‫مانــدگار از ســند افتخارامیــز یــک خانــواده تبدیل کرده اســت‪ .‬انگار‬ ‫ایــن ســه بــرادر در چهــار گوشــه اتــاق کوچــک خانــه دورهــم جمــع‬ ‫شــده اند تــا راوی بخش هــای دیگــری از عشــق بــه وطــن باشــند‪.‬‬ ‫روش تربیتــی و تحصیــل در کــدام مکتــب بــه جــز مکتــب اســام‬ ‫و امــام حســین (ع) می توانــد از یــک خانــه کوچــک در علی ابــاد‬ ‫اینچنیــن ســتار ه‪‎‬هایی را پــرورش دهــد کــه مایــه افتخــار ایــران و‬ ‫اســام باشــند؟‬ ‫پــدر شــهیدان زنگانــه گفــت‪ :‬همســرم (حاجیــه فاطمــه خانــم)‬ ‫اعتقــادات دینــی باالیــی داشــت‪ .‬در دوران طوالنــی زندگــی بــا‬ ‫ایشــان بــه یــاد نــدارم کــه بــدون وضــو باشــد‪ .‬همیشــه بــا وضــو بــه‬ ‫بچه هــا شــیر و غــذا مــی داد‪ .‬همیشــه بــه بچه هــا می گفــت بــا‬ ‫مردم مهربان باشــند و با همه رفتاری احترام امیز داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن دو ویژگــی‪ ،‬اکنــون شــاخصه مهــم فرزندانــم اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســال ‪۱۳۳۵‬خوابــی دیــدم کــه اکنــون‬ ‫جزییــات ان در خاطــرم نمانــده امــا بــه یــاد دارم کــه ان خــواب را‬ ‫بــرای بزرگــی تعریــف کــردم و او برایــم تعبیــر کــرد کــه حکومــت‬ ‫ظلــم از ایــران خــارج خواهــد شــد‪ .‬ســال هــا بعــد کــه انقــاب‬ ‫اســامی ایــران بــه رهبــری امــام (ره) پیــروز شــد بــه حقیقــت ان‬ ‫خــواب و تعبیــر پــی بــردم‪.‬‬ ‫بخــش دیگــر خوابــم هــم جالــب بــود ‪ .‬بــه تعبیــر ان دوســت‬ ‫بزرگــوارم‪ « ،‬یکــی دیگــر از فرزندانــت در زمــان تبلیغــات بــرای‬ ‫پیــروزی انقــاب و دیگــری در راه دفــاع از کشــور کشــته خواهنــد‬ ‫شــد کــه هــر دو ایــن تعبیرهــا بــه وقــوع پیوســت و دو فرزنــدم در‬ ‫دوران پیــش از انقــاب و دفــاع مقــدس بــه شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫شهادت پسر اول‬ ‫پــدر شــهیدان زنگانــه گفــت‪ :‬یکــی از فرزندانــم کــه در دوران پیــروز‬ ‫انقــاب اســامی بــه شــهادت رســید‪ ،‬عباســعلی اســت‪ .‬او زمانــی‬ ‫کــه دانــش امــوز دبیرســتان بــود بــا افــکار امــام خمینــی (ره) اشــنا‬ ‫شــده و مبــادرت بــه پخــش اعالمیــه ایشــان می کــرد‪ .‬پــس از مدتی‬ ‫متوجــه شــدیم او دیگــر بــه مدرســه نمــی رود وقتــی پــرس و جــو‬ ‫کردیــم فهیمدیــم کــه بخاطــر پخــش اعالمیــه هــای حضــرت امــام‬ ‫(ره) او را اخــراج کردنــد و عباســعلی مجبــور شــد بقیــه درســش را‬ ‫غیرحضــوری بخوانــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬زمانــی کــه شــهریور ســال ‪ ۱۳۵۷‬در طبــس‬ ‫زلزلــه امــد عباســعلی گفــت ‪« :‬بابــا امــام خمینــی فراخــوان‬ ‫عمومــی داده کــه هــر کــس می توانــد بــه یــاری زلزله زده هــا‬ ‫بــرود ‪ .‬بــا دوســتانم می خواهیــم بــه طبــس بریــم»‪ .‬مــن پولــی‬ ‫کــه از فــروش گندم هــا داشــتم را بــه او دادم و عباســعلی بــا‬ ‫دوســتانش عــازم ایــن شــهر شــد‪.‬‬ ‫عباســعلی کــه از زمــان دبیرســتان بــا حضــرت امــام (ره) اشــنا‬ ‫شــده بــود‪ ،‬هدفــی جــز معرفــی بیشــتر ارمان هــای نهضــت ایشــان‬ ‫بــه مــردم نداشــت و بــه همــراه دیگــر انقالبیــون علی ابــاد بــرای بــه‬ ‫زیرکشــیدن رژیــم طاغوتــی پهلــوی تــاش مــی کــرد‪.‬‬ ‫پــدر شــهیدان زنگانــه گفــت‪ :‬عباســعلی زمانــی کــه هنــوز ‪ ۲۰‬ســاله‬ ‫نشــده بــود ابــان مــاه ســال ‪ ۵۷‬و چنــد مــاه قبــل از پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی در راه مبــارزه بــا رژیــم طاغوتــی و ستمشــاهی پهلــوی بــه‬ ‫شــهادت رسید‪.‬‬ ‫شهادت یعقوب‬ ‫کمــی بعــد از شــهادت عباســعلی انقــاب پیــروز شــد امــا حملــه‬ ‫صــدام بــه ایــران‪ ،‬فرزنــدان دیگــرم را مشــتاق حضــور در جبهــه برای‬ ‫دفــاع از اب و خــاک کــرد‪.‬‬ ‫«پــس از شــهادت عباســعلی‪ ،‬فرزندانــم متقاضــی اعــزام به جبهه‬ ‫شدند ‪ .‬شرایط کشور به گونه ای نبود که بخوام گوشه ای بنشینم‬ ‫و تماشــا کنــم ‪ .‬بــه همیــن عــاوه بــر موافقــت بــا اعــزام فرزندانــم‪،‬‬ ‫بــه بســیج محلــه رفتــم و بــرای رفتــن بــه جبهــه نام نویســی کــردم‪».‬‬ ‫پــدر شــهیدان زنگانــه افــزود‪ :‬یعقــوب پســر دومــم بــود‪ .‬چنــد بــار‬ ‫عــازم جبهه هــا شــده بــود و مــا دیگــر بــه نبــود طوالنــی مــدت او‬ ‫عــادت کــرده بودیــم‪ .‬در اخریــن اعــزام و بــر خــاف همیشــه‪ ،‬بــا‬ ‫همــه مــا و بعــد بــا فامیــل ها و اشــناها خداحفاظی کــرد و حاللیت‬ ‫خواســت ‪ .‬رفتــارش بــرای مــا عجیــب بــود‪.‬‬ ‫«رفتــارم همســر مرحومــم بــرای اعــزام اخــر یعقــوب عجیــب بــود‬ ‫‪.‬در خانه ســفره پهن کرده بود و به رســم یکی از رســومات ازدواج‪،‬‬ ‫رویــش اب‪ ،‬حنــا و شــیرینی گذاشــته بــود‪ .‬یعقــوب بــا پیراهــن‬ ‫ســفید کنــار ســفره نشســت و بــه مــادرش گفــت‪ :‬میخواهــی مــادر‬ ‫وهــب شــوی؟ ان صحنه هــا را کــه دیــدم برایــم یقیــن شــد که دیگر‬ ‫یعقــوب را نمی بینــم ‪ .‬یعقــوب رفــت و دیگــر برنگشــت‪».‬‬ ‫داغ ایوب‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پســرم شــهید ایــوب دانشــجوی رشــته‬ ‫داروســازی تهــران بــود‪ .‬زمانــی کــه در داروخانــه مشــغول به کار شــد‬ ‫وقتــی می دیــد یــک نیازمنــد و کســی کــه توانایــی مالــی زیــادی ندارد‬ ‫بــرای خریــد دارو مراجعــه می کنــد‪ ،‬بجــای پرداخت پول درخواســت‬ ‫صلــوات مــی کــرد‪ .‬االن هــم بعضی هــا وقتــی بــه داروخانــه اش‬ ‫می رونــد بــا دیــدن عکســش اه حســرت می کشــند‪.‬‬ ‫ســعدالله زنگانــه افــزود‪ :‬ایــوب ســال گذشــته و در مســیر خدمــت‬ ‫بــه مهــار ویــروس کرونــا بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فرزنــدان شــهیدم بــه محرومانــی کــه می شــناختند‬ ‫کمــک مــی کردنــد و بیشــترین دغدغــه انها باز کردن گره مشــکالت‬ ‫مــردم بــود‪ .‬ان هــا احتــرام زیــادی به من و مادرشــان می گذاشــتند‪.‬‬ ‫وقتــی وارد خانــه می شــدند اول دســتان مــا را می بوســیدند و بعــد‬ ‫ســراغ کار و درس خــود می رفتنــد‪.‬‬ ‫پــدر شــهیدان زنگانــه گفــت‪ :‬از ‪ ۱۰‬فرزنــدم کــه همــه انهــا در راه‬ ‫انقــاب اســامی گام برداشــتند ســه فرزنــد را تقدیــم انقــاب کردم‬ ‫و اگــر هفــت فرزنــد دیگــرم در راه پایــداری جمهــوری اســامی بــه‬ ‫شــهادت می رســیدند گالیــه نداشــتم‪.‬‬ ‫تبلیغ نهضت امام در لباس برقکار‬ ‫خواهــر شــهیدان زنگانــه هــم گفــت‪ :‬مــادرم همیشــه مــی گفتنــد‬ ‫خداونــد بــه مــن فرزندانــی صالــح و ســالم داده و مــن هم انهــا را در‬ ‫راه خــدا و بــرای خــدا مــی دهــم و انهــا را انفــاق مــی کنــم‪.‬‬ ‫زهــرا زنگانــه افــزود‪ :‬شــجاعت‪ ،‬خصلــت و ویژگــی بــارز بــرادرم‬ ‫عباســعلی بــود‪ .‬ســال ‪ ۱۳۵۶‬اعالمیــه و اطالعیــه هــای حضــرت‬ ‫امــام (ره) را بــه مــا دادنــد تــا در بخــش زنانــه مســاجد پخــش کنیــم‪.‬‬ ‫مــا بــا هدایــت و راهنمایــی بــرادر شــهیدم در مســیر انقــاب گام‬ ‫برداشــتیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شــهید عباســعلی برقــکار بــود‪ .‬گاهــی وقتهــا‬ ‫میدیدیــم کــه برقکشــی یــک خانــه بیشــتر از حــد معمــول طوالنــی‬ ‫می شــود ‪ .‬بــه بــرادرم می گفتــم‪ :‬نصــب چنــد تــا پریــز و المــپ‬ ‫کــه نبایــد این قــدر طوالنــی شــود‪ .‬گفــت‪ :‬خواهــر مــن البــای کار‬ ‫برقکشــی بــا برخــی صاحبخانه هــا کــه روحیــه خوبــی دارنــد در مــورد‬ ‫نهضــت حضــرت امــام (ره) حــرف می زنــم و همیــن کار باعــث‬ ‫طوالنــی شــدن برقکشــی می شــود‪.‬‬ ‫خواهــر شــهیدان زنگانــه افــزود‪ :‬شــهید عباســعلی بــرای گرفتــن‬ ‫اعالمیــه هــا بــه قــم می رفــت‪ .‬یــک بــار موقــع برگشــت دیــدم در‬ ‫مــدت زمــان کوتاهــی کــه بــه ایــن ســفر رفتــه چــاق شــده ‪.‬وقتــی‬ ‫علت را پرســیدم با خنده گفت‪ :‬اعالمیه ها را در لباســم جاســازی‬ ‫کــردم تــا کســی متوجــه نشــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اخریــن بــاری کــه شــهید یعقــوب می خواســت‬ ‫بــه جبهــه بــرود‪ ،‬مــادرم بــا گالب ســر و صورتــش را شســت و‬ ‫ســرش را بــا دســتان خــودش شــانه کــرد و گفــت‪ :‬دســت علــی بــه‬ ‫همراهــت پســرم‪ .‬خــوش بــه حالــت کــه مــی خواهــی بــه اســام‬ ‫خدمــت کنــی‪ .‬امیدواریــم امــام حســین (ع) پیکــرت را مثــل علــی‬ ‫اکبــرش در اغــوش بگیــرد‪.‬‬ ‫برادران نخبه‬ ‫بــرادر شــهیدان زنگانــه هــم گفــت‪ :‬هرســه بــرادرم عاشــق تحصیل‬ ‫بودنــد‪ .‬نمــاز شــب خواندن‪ ،‬رســیدگی به خانواده فقــرا و محرومان‬ ‫و شناســایی انهــا و رفــع دغدغــه هــای انهــا در این ســه شــهید قابل‬ ‫توجــه بود‪.‬‬ ‫علی اصغــر زنگانــه ادامــه داد‪ :‬شــهید عباســعلی از مبارزیــن‬ ‫راهپیمایــی قبــل از انقــاب علیــه رژیــم پهلــوی در علی ابادکتــول‬ ‫بود که با پخش اعالمیه و انجام ســخنرانی ســعی در اگاهســازی‬ ‫مــردم داشــت‪.‬‬ ‫ایــن بــرادر شــهید گفــت‪ :‬عباســعلی همیشــه کتــاب میخوانــد و بــا‬ ‫مطالعــه کتاب هــای مختلــف سیاســی و مذهبــی جلوتــر از زمــان و‬ ‫همســن و ســاالن خــود بودنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــهید یعقوب هم مانند شــهید عباســعلی شــجاعت‬ ‫ویژه ای داشــت و در کنار ایشــان به شــعار نویســی‪ ،‬اطالع رســانی‪،‬‬ ‫راهپیمایــی‪ ،‬تنظیــم ســخنرانی هــای مســاجد و پخــش شــعارها‬ ‫کمــک مــی کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر ســه بــرادرم نخبــه بودنــد و بــا نمــره هــای بــاال در‬ ‫مدرســه و دانشــگاه راه خدمت به مردم را انتخاب کردند و در این‬ ‫راه هــم شــهید شــدند‪.‬‬ ‫فعالیت جهادی شهید یعقوب زنگانه قبل از انقالب‬ ‫یکــی از دوســتان شــهید عباســعلی زنگانــه هــم گفــت‪ :‬پرچــم‬ ‫مبــارزه‪ ،‬حرکــت و نهضــت انقــاب را هــر کســی نمــی توانــد حمــل‬ ‫کنــد مگــر اینکــه اهــل بصیــرت باشــند و در ایــن راه انســان های‬ ‫اندکــی ماننــد شــهید عباســعلی زنگانــه زحمــت فراوانــی کشــیده و‬ ‫گام هــای ارزشــمندی برداشــتند‪.‬‬ ‫فتح اللــه نــوری افــزود‪ :‬کتــاب والیــت فقیــه امــام خمینــی (ره)‬ ‫همیشــه همــراه شــهید عباســعلی بــود و تــاش مــی کــرد بــا‬ ‫بهره گیــری از مطالــب ایــن کتــاب بــه خودســازی بپــردازد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای مــا جالــب بــود کــه دانــش امــوزی ماننــد‬ ‫عباســعلی زنگانــه بــه درجــه ای از فهــم و بینــش رســیده کــه‬ ‫کتاب هــای مهــم و شــاخص حوزه هــای گوناگــون را مطالعــه کرده و‬ ‫ان را بــرای مــا کــه از او بزرگ تــر بودیــم تفســیر و تحلیــل می کنــد‪.‬‬ ‫دوســت دیگــر شــهید یعقــوب زنگانــه هــم گفــت‪ :‬قبــل از انقــاب‬ ‫اســامی در ســاعت های خلــوت همــراه شــهید یعقــوب زنگانــه‬ ‫و دیگــر دوســتان در محــات شــهر شــعار مــرگ بــر شــاه ســرمی‬ ‫دادیــم‪ .‬در یکــی از ش ـب ها ســاواک بچه هــا را تعقیــب کــرد و در‬ ‫نتیجــه تعــدادی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫مقــداد احمــدی افــزود‪ :‬شــهید یعقــوب زنگانــه قبــل از انقــاب و‬ ‫اوایــل انقــاب اســامی کارهــای جهــادی فراوانــی ماننــد پیگیــری‬ ‫ســاخت پــل رودخانــه جنگلــده انجــام داد کــه ایــن پــل هنــوز مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شــهید یعقــوب در همــه زمینــه هــا الگــوی مــا بود و‬ ‫در مســائل انقالب‪ ،‬فرهنگ و ایثار بســیار فعالیت داشــت و بزرگ‬ ‫ترهــا شــهید یعقــوب را در جلســات خصوصــی مرتبــط بــا انقــاب‬ ‫دعــوت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬او اهــل هیــچ خصلــت منفــی چــون دروغ‪،‬‬ ‫غیبــت‪ ،‬تهمــت و ریــا نبــود و نمــاز اول وقــت و روزه هایــش هیــچ‬ ‫وقــت تــرک نمی شــد و همیــن خصلت هــا او را بیــن دوســتان بــه‬ ‫الگــو تبدیــل کــرده بــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی اخلــی همــرزم شــهید یعقــوب زنگانــه هــم گفــت‪:‬‬ ‫حالــت معصومیــت و مظلومیــت خاصــی در چهــره و وجــود ایشــان‬ ‫بــود کــه در ذهــن مــا ان چهــره تــا ابــد نقــش بســته اســت‪ .‬از‬ ‫ویژگی هــای شــاخص ایــن شــهید اعتقــاد بــه اصــول‪ ،‬دلســوز و‬ ‫متواضــع بــودن اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در زمانــی کــه بــه جبهــه اعــزام شــدیم بنــا بــه دالیلــی‬ ‫پولــی همراهــم نبــود و بــه هیــچ فــردی هــم دربــاره اینکــه پولــی‬ ‫همــراه نــدارم چیــزی نگفتــم‪ .‬زمانــی کــه شــهید یعقــوب بــا تیزبینی‬ ‫متوجــه ایــن موضــوع شــد بــا ناراحتــی گفــت‪« :‬مــا ادعــا مــی کنیــم‬ ‫ســرباز امــام زمــان هســتیم پــس بایــد کجــا ایــن ادعــا را نشــان‬ ‫دهیــم» و بعــد پولــی کــه همــراه داشــت را نصــف کــرد و نصفــش‬ ‫را بــه مــن داد‪.‬‬ ‫تقدیم جان برای نجات یک رزمنده‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬یــک روز در جبهــه پــس از خوانــدن دعــای‬ ‫ســمات متوجــه گــرد و غبــار غیرمنتظــره ای شــدیم‪ .‬شــهید یعقــوب‬ ‫گفــت عراقــی هــا پاتــک زدند دســتور رســید کــه برگردیــم ولی بعثی‬ ‫هــا بــا تانــک ارایــش گرفتــه و مــا را محاصــره کردنــد‪.‬‬ ‫یعقــوب رو بــه قبلــه نشســت و دســتهایش را بــا گریــه بــه طــرف‬ ‫اســمان گرفتــه و مشــغول دعــا شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ان شــرایط محاصــره یکــی از بچه هــای‬ ‫ارپی چــی زن زیرخاکریــز گرفتــار شــد و بــرای مــا کــه انطــرف تــر‬ ‫بودیــم دســت تــکان داد و طلــب کــم کــرد‪ .‬شــهید یعقــوب بــا دیدن‬ ‫ایــن صحنــه بــه ســمت خاکریــز کــه زیــر بــاران گلولــه بعثــی هــا بــود‬ ‫رفــت تــا بــه ان رزمنــده کمــک کنــد و دیگــر برنگشــت‪.‬‬ ‫دوســت دیگــر شــهیدان زنگانــه هــم گفــت‪ :‬از اوایــل انقــاب بــا‬ ‫بــرادران زنگانــه رفاقــت دارم‪ .‬یکــی ویژگــی شــهیدان زنگانــه‪ ،‬لبخنــد‬ ‫همیشــگی بــر لبانشــان بــوده ان هــا را در ذهــن بیشــتر افــراد بــه‬ ‫یــادگار مانــده اســت‪.‬‬ ‫عــزت اللــه حیــدری افــزود‪ :‬اخــاق بســیار خــوب‪ ،‬تواضــع‪ ،‬فروتنــی‬ ‫و از خودگذشــتگی بــاال ویژگــی بــارز شــهیدان زنگانــه بــود‪.‬‬ ‫کمردرد مصلحتی‬ ‫حیــدری افــزود‪ :‬پــس از قبولــی در دانشــگاه شــهید بهشــتی‬ ‫تهــران بــه دلیــل نداشــتن خوابــگاه دنبــال خانــه می گشــتم ولی‬ ‫در بــه افــراد مجــرد خانــه نمــی دادنــد‪ .‬چنــد شــبی را در دانشــگاه‬ ‫تهــران میهمــان شــهید ایــوب زنگانــه بودم تا خانه مناســبی پیدا‬ ‫کنــم‪ .‬در ان شــب ها و بــه مــن گفتنــد چــون کمــر دارم بایــد‬ ‫روی زمیــن بخوابــم و مــن روی تخــت میخوابیــدم‪ .‬چنــد ماه بعد‬ ‫متوجــه شــدم ایشــان اصــا کمــردرد نــدارد و فقــط می خواســتم‬ ‫مــن روی زمیــن نخوابــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬چنــد ســالی از مــن کوچکتــر بــود ولــی خداونــد‪،‬‬ ‫بزرگــی را بــه ایشــان هدیــه داده بــود و اخــاق‪ ،‬رفتــار و تدیــن‬ ‫واقعــی از چهــره ایشــان نمایــان می شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کوهنــوردی و ورزش‪ ،‬نمــاز اول وقــت‪ ،‬تقیــد بــه‬ ‫تســبیح‪ ،‬حــدود را نگهداشــتن و حــال و حــرام را رعایــت کــردن از‬ ‫ویژگــی هــای شــاخص شــهید ایــوب زنگانــه بــود‪.‬‬ ‫همســر شــهید ایــوب زنگانــه هــم گفــت‪ :‬ایشــان روحیــه خیلــی‬ ‫شــادی داشــت و ســخت تریــن مســائل را بــا روحیــه بــاز حــل مــی‬ ‫کــرد و از ویژگــی هــای شــاخص ایشــان نظــم و انضبــاط بــود‪.‬‬ ‫طاهــری قزلســفلی اظهــار داشــت‪ :‬در ابتــدای زندگــی پشــتوانه‬ ‫مالــی کمــی داشــتیم و تقریبــا و از صفــر شــروع کردیــم‪ .‬همســرم‬ ‫همیشــگه می گفــت‪ :‬خدایــا اگــر بــه مــا مالــی حــال عطــا مــی کنیــد‬ ‫ظرفیــت اســتفاده از ان را هــم بــه مــا بــده‪ .‬بــا اینکــه در شــروع‬ ‫زندگــی دســتانمان خالــی بــود ولــی نســبت بــه دادن خمــس مــال‬ ‫حســاس بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از شــهادت ایشــان بــا افــراد زیــادی روبــرو شــدم و‬ ‫فهیمــدم کــه همســرم همیشــه بــه ان هــا کمــک می کــرد در حالــی‬ ‫کــه مــن بــه عنــوان شــریک زندگــی از ان خبــر نداشــتم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬نمــاز اول وقــت را همیشــه اقامــه می کــرد حتی‬ ‫در زمانــی کــه در محــل کارشــان در داروخانــه هــم بــوده بــه ایــن‬ ‫مهــم توجــه داشــتند‪ .‬همســر شــهید ســامت گفــت‪ ۲۷ :‬مــرداد‬ ‫مــاه ســال گذشــته در ســخت تریــن شــرایط کــه شــمار فوتــی هــای‬ ‫ویــروس کرونــا افزایــش یافتــه بــود در ان روزهــا بــرای خدمــت‬ ‫رســانی بــه مــردم مبتــا بــه دلتــا کرونــا شــد و بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫دکتــر حســین وحیــدی دوســت صمیمــی شــهید ایــوب زنگانــه هــم‬ ‫گفت‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۶۲‬در دانشــکده داروســازی تهران با دکتر ایوب‬ ‫اشــنا شــدم و از همان ترم اول دوســتی ما هم شــکل گرفت و دو‬ ‫مرحلــه هــم بــا ایشــان بــه جبهــه اعزام شــدم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اعــزام بــرای خدمــت رســانی در عملیــات کربــای‬ ‫پنــج افــزود‪ :‬در اولیــن اعــزام بــا هوایپمــای ‪ ۳۳۰‬نیمــه شــب بــه‬ ‫پــادگان اهــواز رســیدیم‪ .‬انجــا حــدود ‪ ۶‬هــزار رزمنــده مجــروح‬ ‫شــیمیایی را اورده بودنــد کــه گویــی صحــرای محشــر بــود‪ .‬ســریع و‬ ‫بــدون تلــف کــردن وقــت تقســیم کار کــرده و شــروع بــه رســیدگی‬ ‫بــه مجروحــان کردیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬نیمــه هــای شــب از لشــکر سیدالشــهدای‬ ‫مشــهد طلــب نیــرو کردنــد کــه مــن به همــراه دکتــر ایــوب ماســک‪،‬‬ ‫ضــد شــیمیایی و تجهیــزات گرفتیــم و همــان شــب بــه ســمت‬ ‫شــلمچه حرکــت کردیــم‪ .‬زمانــی کــه رســیدیم بــاران خمپــاره بــر ســر‬ ‫مــا می باریــد‪.‬‬ ‫مطالعه پزشکی در جبهه‬ ‫وحیــدی گفــت‪ :‬در همــان زمــان و بــا وجــود حضــور در‬ ‫جبهــه‪ ،‬مــن و دکتــر ایــوب جزوه هــای درســی خــود را همــراه‬ ‫بــرده بودیــم تــا بخوانیــم و زمان برگشــت در امتحانات پایان‬ ‫تــرم شــرکت کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اعــزام بــه کرمانشــاه افــزود‪ :‬همــراه شــهید‬ ‫ایــوب پــس از امتحانــات تقاضــای اعــزام بــه جبهــه را داشــته‬ ‫کــه ابتــدا عضــو قــرارگاه رمضــان شــدیم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬وســط کوه و در دل دشــمن بیمار شــدم‪.‬‬ ‫دسترســی بــه هیــچ جــا نداشــتم کــه در ان شــرایط ســخت‬ ‫دکتــر ایــوب هماننــد یــک بــرادر دلســوز‪ ،‬وفــادار و مهربــان بــا‬ ‫پرســتاری شــبانه روزی از مــن نجــات دهنــده ام شــدند‪.‬‬ ‫مردم گلســتان در پیروزی انقالب اســامی و هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس حماسـه افرینی زیــادی داشــته و دســت کــم‬ ‫‪ ۴‬هــزار شــهید‪ ،‬افــزون بــر ایــن ‪ ۱۳‬هــزار جانبــاز و یــک هــزار‬ ‫و ‪ ۱۷۸‬ازاده تقدیم انقالب اســامی کرده اســت و به یقین‬ ‫نوشــتن از ایــن شــهیدان کــه مقــام و منزلــت الهــی داشــته‬ ‫و در پیشــگاه خداونــد متعــال رزق و روزی می خورنــد کاری‬ ‫ســخت و دشــوار بــوده امــا بیــان ویژگی هــای شــخصیتی این‬ ‫حماسه ســازان تاریــخ می توانــد درس و الگویــی بــرای نســل‬ ‫جــوان و اینــده کشــور باشــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫ضربه زدن به انسجام اجتماعی ملت ایران‪ ،‬هدف دشمنان از حادثه شیراز است‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس بــا محکــوم کــردن حادثــه تروریســتی شــیراز و تســلیت شــهادت جمعــی از زائــران حــرم احمدبــن‬ ‫موســی(ع)‪ ،‬تصریــح کــرد کــه هــدف دشــمنان از طراحــی ایــن حادثــه و حمایــت از اغتشاشــات در برخــی نقــاط کشــور ضربـه زدن‬ ‫بــه انســجام اجتماعــی ملــت ایــران اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 07‬ابان‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪622‬‬ ‫کفشک و لنت ترمز‬ ‫جشنواره تئاتر امیدی برای‬ ‫هنرمندان‬ ‫تئاتــر پدیــده اجتماعــی و پیوســت اجتماعــی دارد کــه بــه‬ ‫معضــات اجتماعــی همچــون طــاق و هــر مشــکل دیگــری‬ ‫کــه جامعــه بــا ان درگیــر باشــد می پــردازد و چــون حامــل پیــام‬ ‫بــه مخاطــب اســت و ارتبــاط مســتقیم بــا انهــا دارد تاثیــر گــذار‬ ‫اســت‪ .‬تئاتــر‪ ،‬هنــری اســت کــه هنرمنــد بــا جســارت پیــام‬ ‫خــود را بــه مخاطــب انتقــال مــی دهــد و دردهــا و معضــات‬ ‫اجتماعــی را در قالــب ایــن هنــر نمایشــی بیــان مــی کنــد‬ ‫برگزاری‬ ‫جشنواره های هنری‬ ‫پایان چله نشینی‬ ‫تئاتر خراسان شمالی‬ ‫و تماشــاگر ســه رکــن تئاتــر را تشــکیل مــی دهنــد کــه اگــر‬ ‫ایــن ســه رکــن در کنــار یکدیگــر قــرار نگیرنــد‪ ،‬تئاتــری هــم‬ ‫وجــود نخواهــد داشــت و در مجمــوع تولیــدات ایــن حــوزه‬ ‫در ایــام کرونــا تعطیــل شــد امــا هنرمنــدان بــا عشــق پــای کار‬ ‫بودنــد و بــدون در نظــر گرفتــن هزینــه صرفــا بــرای مخاطبــان‬ ‫از هیــچ تالشــی فروگــذار نبودنــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در شــرایط کنونــی هنرمنــد بــا مشــکالت‬ ‫بســیاری کــه مهــم تریــن ان مالــی اســت‪ ،‬دســت و پنجــه‬ ‫نــرم مــی کنــد و در اســتان هنرمنــدان بســیاری وجــود دارنــد‬ ‫کــه عالقــه منــد ایــن حرفــه هســتند و توانایــی تولیــد اثــاری‬ ‫دارنــد کــه در ســطح ملــی نیــز افتخــار افرینــی مــی کننــد‬ ‫امــا دغدغــه انهــا بــرای تولیــد فاخــر موجــب کنــاره گیــری و‬ ‫یــا ضعــف در تولیــدات هنــری شــده اســت و ایــن نیــاز بــه‬ ‫حمایــت مســووالن دارد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد اضافــه مــی کنــد‪ :‬هنرمنــد اگــر دغدغــه مالــی‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬دل گــرم بــوده و تمامــی انــرژی خــود را در‬ ‫تهیــه یــک اثــر فاخــر مــی گــذارد چــرا کــه هزینــه دکــور‪،‬‬ ‫صحنــه و افزایــش دســتمزدها ان را از ایــن امــر بازمــی دارد‪.‬‬ ‫تسهیالت کرونایی؛ کمک حال بازیگران‬ ‫چــراغ ســالن های تئاتــر خراســان شــمالی پــس از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا خامــوش شــد و هنرمنــدان را چلــه نشــین‬ ‫کــرد و اکنــون برگــزاری جشــنواره هــا بارقه امیــد را در دل این‬ ‫قشــر ایجــاد کــرد و بــا عزمــی راســخ پــای کارامدنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی کــه بــه گنجینــه فرهنــگ هــا و اقــوام ایرانــی‬ ‫شــهره اســت دارای قومیــت هــای گوناگــون از جملــه فــارس‪،‬‬ ‫تــرک‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬کــرد و لــر بــا همــه ویژگــی هــای فرهنگی خاص‬ ‫خــود دارای ظرفیــت باالیــی در عرصــه هنــر تئاتــر دارد‪.‬‬ ‫هنــری کــه بــا مخاطــب و بــدون برداشــت بعــدی و یــا کات‬ ‫بــه طــور مســتقیم بــا مخاطــب حــرف مــی زنــد و همزمــان‬ ‫بازیگــر بــا نقــش افرینــی و انتقــال احساســات خــود بــه‬ ‫مخاطــب پیــام نمایــش را انتقــال مــی دهــد‪.‬‬ ‫هنــری کــه بــوی تازگــی مــی دهــد و بــا کــم و یــا زیــاد شــدن‬ ‫صــدای بازیگــر مخاطــب مجــذوب او مــی شــود‪.‬‬ ‫تئاتــر هنــری اســت کــه تماشــاگران را بــا خــود همــراه می کند‬ ‫هنــری کــه نیــاز متقابــل حضور هنرمنــد و مخاطــب را زیر یک‬ ‫ســقف و روبـه روی یکدیگــر مــی طلبــد تــا بــده و بســتانی بــرای‬ ‫اندیشــه و اشــنایی بــا نگاهــی نــو را بــه وجــود اورند‪.‬‬ ‫هنرمنــد بــه تماشــاگر و مخاطــب بــه هنرمنــد اموزشــی‬ ‫همزمــان مــی دهنــد و بــه همیــن دلیــل نیــاز بــودن در یــک‬ ‫مــکان و یــک زمــان مشــخص در ایــن عرصــه هنــری دیــده مــی‬ ‫شــود و همیــن دلیــل همنفســی در کنــار یکدیگــر کافــی بــود تا‬ ‫وقتــی ویروســی جدیــد و غیــر قابــل کنتــرل در جهــان شــیوع‬ ‫پیــدا کــرد‪ ،‬ســالن هــای اجــرای ایــن هنــر اصیــل نخســتین‬ ‫مــکان شــود کــه بــر روی عالقــه منــدان بســته مــی شــود‪.‬‬ ‫جشنواره تئاتر امیدی برای هنرمندان‬ ‫بهتــر شــدن شــرایط واکسیناســیون‪ ،‬هنردوســتان هرچنــد‬ ‫بــه صــورت محــدود پــا بــه ســالن هــای ســینما و نمایــش‬ ‫گذاشــته و هنرمنــدان نیــز هرچنــد بــا مشــکالت بســیار از‬ ‫جملــه اقتصــادی‪ ،‬دســت بــه کار شــدند و چــراغ تئاتــر را‬ ‫همــواره روشــن گذاشــتند‪.‬‬ ‫در ایــن بحبوحــه تنهــا اتفــاق خوبــی کــه بــرای هنرمندان شــکل‬ ‫گرفت برگزاری جشــنواره ها اســت که از جمله ان هفدهمین‬ ‫جشــنواره تئاتــر اســتان را مــی تــوان نــام بــرد کــه موجب شــده تا‬ ‫امیــدی دیگــر بــرای هنرمنــدان ایــن مــرزو بوم باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از هنرمنــدان تئاتــر خراســان شــمالی در ایــن زمینــه‬ ‫مــی گویــد‪ :‬برگــزاری جشــنواره بــه طــور یقیــن تاثیــر گــذار‬ ‫و ایجــاد انگیــزه در هنرمنــدان مــی کنــد امــا ایــن روش‬ ‫پاســخگوی تمامــی مشــکالت هنرمنــدان بــه ویــژه هنــر‬ ‫نمایــش نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫امیــن فرحــی بــا اشــاره بــه شــرایط کرونایــی و تحــت‬ ‫تاثیــر قــراردادن تمامــی مشــاغل‪ ،‬امــور زندگــی و تعطیلــی‬ ‫ســالنهای نمایــش در ایــام کرونــا مــی افزایــد‪ :‬تئاتــر یــک‬ ‫پدیده اجتماعی وابســته به تماشــاگر اســت‪ ،‬بازیگر‪ ،‬نقش‬ ‫تئاتــر‪ ،‬هنــری اســت کــه هنرمنــد بــا جســارت پیــام خــود‬ ‫را بــه مخاطــب انتقــال مــی دهــد و دردهــا و معضــات‬ ‫اجتماعــی را در قالــب ایــن هنــر نمایشــی بیــان مــی کنــد‬ ‫حــال انکــه خــود بــا معضــل اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم‬ ‫می کنــد چگونــه ایــن موضــوع را بــه نمایش بگــذارد و چگونه‬ ‫دردهایــش را عنــوان کنــد؟‬ ‫یکــی دیگــر از هنرمنــدان تئاتــر خراســان شــمالی نیــز‬ ‫در این بــاره مــی گویــد‪ :‬تئاتــر پدیــده اجتماعــی و پیوســت‬ ‫اجتماعــی دارد کــه بــه معضــات اجتماعــی همچــون طــاق‬ ‫و هــر مشــکل دیگــری کــه جامعــه بــا ان درگیــر باشــد‬ ‫می پــردازد و چــون حامــل پیــام بــه مخاطــب اســت و ارتبــاط‬ ‫مســتقیم بــا انهــا دارد تاثیــر گــذار اســت‪.‬‬ ‫محمــد شــاکریمی افزایــد‪ :‬بنابرایــن بایــد یــک هنرمنــد در ایــن‬ ‫عرصــه تمامــی تــاش خــود را بــه کار بــرد تــا تولیــدش خروجــی‬ ‫خوبــی داشــته باشــد کــه ایــن خروجــی نیازمنــد هزینــه کــرد‪،‬‬ ‫متــن نمایــش نامــه‪ ،‬دکــور خــوب‪ ،‬صحنــه و لبــاس اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬شــرایط اقتصــادی بــه وجــود امده موجب شــد‬ ‫تــا اولویــت هــای روزمــره زندگــی مــردم تغییــر کنــد و جایــی‬ ‫بــرای ســبد فرهنگــی نباشــد و درضمــن بــا هزینــه بســیار کــم‬ ‫ســریال و یــا فیلــم را دانلــود کــرده و اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بازیگــر تئاتــر مــی افزایــد‪ :‬هنرمنــد نیــز با فــروش بلیت‬ ‫و اســتقبال مخاطــب هزینــه کــرد خــود را حاصــل مــی کنــد‬ ‫بنابرایــن جــرات ریســک کــردن را نــدارد و نمــی توانــد بــرای‬ ‫تولیــد خــود بیشــتر هزینــه کنــد کــه در نتیجــه یــا اثــری تولید‬ ‫نمــی شــود و اگــر هــم شــود اثــری قــوی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال بارقــه امیــد دربیــن هنرمندان خراســان شــمالی با‬ ‫ارایــه تســهیالت کرونایــی در ایــن شــرایط ســخت زنــده شــده و‬ ‫هنرمنــدان منتظــر حمایــت هــای بیشــتر در ایــن زمینه هســتند‪.‬‬ ‫حمایت از تئاتر استان‬ ‫نائــب رییــس انجمــن هنرهــای نمایشــی خراســان شــمالی‬ ‫نیــز در مــورد حــال و هــوای ایــن روزهــای تئاتــر اســتان‬ ‫می گویــد‪ :‬هنرمنــدان بــه ویــژه قشــر جــوان بــا تمامــی‬ ‫نامالیمــت هــا و مشــکالتی کــه اکنــون گریبــان گیــر جامعــه‬ ‫اســت پــای کار امــده انــد و در هفدهمیــن جشــنواره تئاتــر‬ ‫اثــاری را ارســال کــرده انــد‪.‬‬ ‫احســان کمالــی مــی افزایــد‪ :‬دســتگاه هایــی همچــون‬ ‫شــهرداری‪ ،‬فرمانــداری و اســتانداری بــا حمایــت و‬ ‫تبلیغــات فراگیــر از ایــن حــوزه هماننــد ســال هــای‬ ‫گذشــته و برگــزاری دیگــر جشــنواره هــا روح ایــن هنــر‬ ‫را در اســتان زنــده کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬تئاتــر در خراســان شــمالی بــا توجــه‬ ‫بــه موقعیــت جغرافیایــی و وجــود اقــوام مختلــف جــزو‬ ‫اســتان هــای پــر مخاطــب در ایــن حــوزه اســت و ایــن‬ ‫خــود ظرفیتــی مهــم کــه بایــد مدنظــر مســووالن باشــد‪.‬‬ ‫دبیــر اجرایــی هفدهمیــن جشــنواره تئاتــر خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه بــا اشــاره بــه داوری ایــن جشــنواره‬ ‫مــی گویــد‪ :‬هرچنــد کــه در اســتان داوران و هنرمنــدان‬ ‫پیشکســوتی در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد امــا‬ ‫دعــوت از هنرمنــدان دیگــر اســتان هــا موجــب‬ ‫پیشــرفت و اشــنایی هنرمنــدان بــا دیــدگاه هــای‬ ‫متفــاوت را در برخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کمالــی بــه ارســال اثــار بــه ایــن جشــنواره اشــاره کــرد و‬ ‫مــی افزایــد‪ :‬اثارهــای ارســال شــده بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫کنونــی نســبت بــه جشــنواره هــای گذشــته افزایــش‬ ‫داشــته و ایــن خــود نویــد خوبــی بــرای جشــنواره اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬برگــزای جشــنواره هــا فرصتــی اســت‬ ‫بــرای حضــور هنرمنــدان و نمایــش گذاشــتن هنــر خــود‬ ‫و بررســی ان توســط داوران موجــب مــی شــود تــا انهــا‬ ‫نقــاط قــوت و ضعــف خــود را بشناســند و ســکویی بــرای‬ ‫ارایــه هنرهــای فاخــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جشنواره تئاتر بارقه امید‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی‬ ‫در ادامــه برگــزاری هفدهمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان‬ ‫را بارقــه امیــد هنرمنــدان دانســت و مــی گویــد‪ :‬ایــن‬ ‫جشــنواره مهــم در نیمــه اول اذرمــاه ســالجاری در‬ ‫بجنــورد برگــزار مــی شــود و بــا پایــان مــدت زمــان‬ ‫فراخــوان ان ‪ ۲۶‬اثــر نمایشــی بــه دبیرخانــه ایــن‬ ‫رویــداد ارســال شــد‪.‬‬ ‫تقــی صادقــی مــی افزایــد‪ :‬فراخــوان ارســال اثــار ایــن‬ ‫جشــنواره از ‪ ۳۱‬شــهریورماه داده شــد و هنرمنــدان‬ ‫فرصــت داشــتند تــا اثــار خــود را تــا ‪ ۱۰‬مهرمــاه به دبیرخانه‬ ‫جشــنواره ارســال کننــد و در نهایــت ‪ ۱۷‬اثــر از شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ۶ ،‬اثــر از شهرســتان اســفراین و شهرســتان هــای‬ ‫گرمــه‪ ،‬جاجــرم و فــاروج هــر کــدام یــک اثر را بــه دبیرخانه‬ ‫ایــن جشــنواره ارســال کرده انــد کــه بازبینــی اثــار ‪ ۱۷‬ابــان‬ ‫مــاه ســال جــاری انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬ایــن جشــنواره بــا همــکاری اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی و انجمــن هنرهــای نمایشــی‬ ‫اســتان بــه منظــور تــداوم و تثبیــت جایــگاه هنــر‬ ‫نمایــش‪ ،‬ارتقــای تولیــدات ســاالنه هنرمنــدان تئاتــر‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۴۰‬گــروه نمایشــی بــا ‪ ۴۰۰‬هنرمنــد اســتان در‬ ‫ایــن عرصــه مشــغول فعالیــت هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫بیانیه روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫اقــدام وقیحانــه دشــمن در شــیراز و کشــتار مــردم‬ ‫بیگانــه و یتــم شــدن فرزنــدان ایــران چیــزی جــز ناتوانــی‬ ‫او در مقابــل پیشــرفتهای هــر روز ایــران نیســت و قطعــا ً‬ ‫بــزودی پاســخ ایــن اقــدام وحشــیانه خــود را بــه طــرق‬ ‫مختلــف خواهــد دید و مطمئن باشــد ایــن درخت انقدر‬ ‫تنــاور قدرتمنــد شــده اســت کــه بــا تمام مشــکالت پیش‬ ‫رو اجــازه دخالــت را بــرای تصاحــب ان ندهــد‬ ‫لــذا منتظــر انتقــام ســختی باشــد کــه ان روز دیــر‬ ‫نیســت‬ ‫بنابراین روزنامه بازار کســب و کار این اقدام وحشــیانه‬ ‫را اپرالیســم را شــدیدا محکــوم مــی کنــد چــرا کــه ایــران‬ ‫مملــو از شــهیدان اســت از جنــس باکــری‪ ،‬حججــی‪،‬‬ ‫کاظمی‪،‬جهــان ارا‪ ،‬لنــدی‪ ،‬ســلیمانی‪ ،‬ســتاری‪ ،‬بابایــی‪،‬‬ ‫زیــن الدیــن‪ ،‬صیاد‪،‬فهمیــده و ‪ ...‬بــا وجــود ایــن همــه‬ ‫قهرمــان و پهلــوان غلــط میکنــد کــه بــه فکــر برانــدازی‬ ‫ایــن کشــور باشــد‪.‬‬ ‫روابط عمومی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫ عملکــرد نامطلــوب ترمزهــا یــا روشــن شــدن‬‫چــراغ اخطــار امپــر مــی توانــد نشــان دهنــده‬ ‫زمان تعویض کفشــک ترمز در ترمزهای کاســه‬ ‫ای و لنــت در ترمــز هــای دیســکی باشــد اگــر‬ ‫ضخامــت کفشــک یــا لنــت کمتــر از ‪ 1/5‬میلیمتر‬ ‫بــوده یــا ســطحش روغنــی شــده باشــد ‪ ،‬ان را‬ ‫تعویــض کنیــد بعــد از تعویــض لنــت هــا بهتــر‬ ‫اســت مــدار ترمــز هواگیــری شــود چــون در غیــر‬ ‫ایــن صــورت ممکــن اســت پــدال ترمــز ســفت تر‬ ‫یــا نــرم تــر از حــد معــول عمــل کنــد کــه امــری‬ ‫خطرنــاک می باشــد ‪.‬‬ ‫ بــه یــاد داشــته باشــید اگــر لنت هــا اســتاندارد‬‫نباشــند‪ ،‬احتمــال اســیب رســیدن بــه دیســک یــا‬ ‫کاســه ترمــز نیــز وجــود دارد ‪ .‬خرابــی در دیســک‬ ‫کــه مــواد ســخت تــری نســبت بــه لنــت ســاخته‬ ‫شــده انــد در ترمــز هــای شــدید مــی توانــد باعــث‬ ‫لــرزش در پــدال ترمــز و غربیلــک فرمــان شــود و‬ ‫جلــوی کنتــرل مناســب خــودرو را بگیــرد ترمزهــا‬ ‫معمــوال ًگــرد و خــاک محیــط را بــه ســوی خــود‬ ‫جــذب می کننــد ؛ بهتریــن راه بــرای تمیــز کــردن‬ ‫انهــا اب ســرد اســت ‪ .‬پــس از شســت و شــوی‬ ‫خــودرو یــا هنــگام رانندگــی در جاده هــای خیــس‬ ‫کــه دیســک یــا لنــت ترمز خیــس می شــود‪ ،‬برای‬ ‫مدت مشــخصی پا را به ارامی روی پدال فشــار‬ ‫دهیــد تــا ســطح خارجــی ان خشــک گــردد ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همچنین در کارواش قبل از شســت و شــو حتما صبر‬ ‫کنیــد تــا ترمــز خنــک شــود چــون در غیــر ایــن صــورت‬ ‫ممکــن اســت دیســک ترمــز شــما اســیب بینــد ‪.‬‬ ‫ مزایا خودرو های دیفرانسیل‬ ‫عقب‬ ‫ در خودرو هــای دیفرانســیل عقــب تقســیم وزن‬‫بهتــری صــورت می گیــرد در نتیجــه وزن حیــن‬ ‫شــتاب گیری بــه محــور عقــب کــه بــه عنــوان محــور‬ ‫محــرک اســت‪ ،‬منتقــل می شــود و بــا بــاال رفتــن‬ ‫چســبندگی تایر هــای عقــب‪ ،‬شــتاب گیری بهتــری‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ خودرو هــای دیفرانســیل عقــب زاویــه‬‫فرمان گیــری بیشــتری دارنــد و بــه همیــن‬ ‫خاطــر نیــز در محیــط کوچک تــری می تواننــد‬ ‫دور بزننــد و همچنیــن بــه خاطــر تقســیم وزن‬ ‫بهتــر وفرمان پذیــری بیشــتر‪ ،‬دارای هندلینــگ و‬ ‫خوشدســتی باالتــری نیــز خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ در ترمز گیری هــا نیــز از قفــل شــدن ســریع تایرهــا‬‫جلوگیــری می کنــد و در صــورت وجــود سیســتم‬ ‫ترمــز قــوی در محــور عقــب‪ ،‬کمــک شــایانی بــه‬ ‫توقــف ســریع تر خــودرو خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ تعمیــر ایــن خودرو هــا خصوصــا در قســمت‬‫سیســتم فنربنــدی جلــو و فرمــان‪ ،‬راحت تــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ ضمــن اینکــه در ایــن خودرو هــا دردســر اتصــاالت‬‫مختلــف در چرخ هــای جلــو نیــز حــذف شــده اســت‬ ‫و اســتهالک جلوبنــدی بــه واســطه کم شــدن وزن‬ ‫در ایــن قســمت و انتقــال بخشــی از ان بــه عقــب‬ ‫خــودرو‪ ،‬کمتــر می شــود‪.‬‬ ‫ امــا یکــی از مزایــای مهــم قــرار گرفتــن‬‫دیفرانســیل در محــور عقــب‪ ،‬امــکان بهره گیــری‬ ‫از پیشــرانه های قوی تــر در ایــن خودرو هاســت‪.‬‬ ‫در خودرو هــای دیفرانســیل جلــو چــون تایر هــا‬ ‫و سیســتم فرمــان تحــت فشــار وزن و دیگــر‬ ‫قطعــات قــرار گرفتــه در دماغــه خودرو هســتند‪،‬‬ ‫اطالعــات چنــدان دقیقــی از ســطح مســیر‬ ‫حرکــت بــه راننــده منتقــل نمی کننــد و ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه در خودرو هــای دیفرانســیل‬ ‫عقــب ایــن ارســال اطالعــات در وضعیــت بهتری‬ ‫قــرار دارد‪÷.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه هفتم ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 07‬ابان‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪622‬‬ ‫بیانیه تبیینی مشترک وزارت‬ ‫اطالعات و سازمان اطالعات سپاه‬ ‫پاسداران پیرامون وقایع اخیر‬ ‫دشمن در«پروژه ی ویران‬ ‫سازی ایران» شکست‬ ‫مفتضحانه­ ییخورد‬ ‫بیانیــه تبیینــی مشــترک وزارت اطالعــات و ســازمان اطالعــات‬ ‫ســپاه پاســداران پیرامــون حــوادث اخیــر در کشــور منتشــر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش حــوزه امنیتــی دفاعــی بــازار کســب و کار‪ ،‬در بیانیه‬ ‫تبیینــی مشــترک وزارت اطالعــات و ســازمان اطالعــات ســپاه‬ ‫پاســداران پیرامــون «مداخــات رژیــم امریــکا در اغتشاشــات‬ ‫اخیــر کشــور امــده اســت ‪ :‬بــا عــرض تســلیت شــهادت جمعــی‬ ‫از هموطنــان در حــرم حضــرت احمــد بــن موســی (علیــه­‬ ‫الســام) و شــهدای امنیــت کشــور و دعــای متضرعانــه در‬ ‫محضــر خــدای ســبحان بــرای علّــو درجــات ان شــهدا و صبــر‬ ‫و اجــر صبــر بــرای بازمانــدگان داغــدار ان­هــا و شــفای کامــل و‬ ‫ب دیــدگان واقعــه ­ی تروریســتی ان‬ ‫عاجــل مجروحیــن و اســی ­‬ ‫حــرم مطهــر‪ ،‬همــراه بــا عهــدی از ســوِیدای وجود با ان شــهدا و‬ ‫بــا خــدای عزوجّــل بــر پی گیــری اطالعاتــی همـ ­ه جانبــه‪ ،‬دقیــق‬ ‫و بــا تمــام تــوان تــا کشــف و مجــازات کلیّــه­ ی عوامــل ایــن‬ ‫جنایــت وحشــیانه و حامیــان ان­هــا‪ ،‬در هــر زمان و هر مکان که‬ ‫باشــند‪ ،‬بــه اســتحضار ملّــت شــریف ایــران می­رســاند‪ :‬در مــورد‬ ‫ابعــادی از اغتشاشــات اخیــر‪ ،‬پیــش از ایــن و طــی بیانیــه ­ی‬ ‫تبیینــی مــورخ ‪ ۸‬مهرماه گذشــته‪ ،‬اطالعــات و توضیحاتی ارائه‬ ‫شــد‪ .‬اینــک بــا حصــول اطالعــات متقــن و جدیــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫بــا رفــع محذورهــای حفاظتــی و امنیتــی از بخــش دیگــری از‬ ‫اطالعــات موجــود‪ ،‬توضیحــات بیشــتری را بــه اگاهــی مــردم‬ ‫ســربلند ایران اســامی می­ رســاند و در این راســتا‪ ،‬پیشــاپیش‬ ‫توضیــح ســه نکتــه را ضــروری می­ دانــد‪:‬‬ ‫نخســت) در بیانی ـ ­ه حاضــر‪ ،‬اتقــان داد ­ه هــا و مســتند بــودن‬ ‫ان­هــا مــورد تاکیــد ویژ ها­یــی بــوده اســت‪ .‬بنابرایــن نهایــت‬ ‫شــهای مختلــف‬ ‫ت حاصلــه از رو ­‬ ‫تــاش بـ ­ه کار رفتــه تــا اطالعــا ِ‬ ‫اطالعاتــی در این­جــا عرضــه شــوند‪.‬‬ ‫دوم) بــر اســاس اطالعــات موجــود‪ ،‬محــرز شــده اســت کــه‬ ‫زمینـ ­ه ســازی‪ ،‬مقدمـ ­ه چینــی و نیــز بخــش مهمــی از عمل ّیــات‬ ‫اجرایــی اشــوب­ های اخیــر توســط ســرویس­ های جاسوســی‬ ‫بیگانــه در قالــب بســته یی طراحــی و بــه­واســطه برخــی گــروه‬ ‫شــهای مختلــف درون‬ ‫­هــا و شــبکه هــای مرتبــط بــا ان­هــا بــه رو ­‬ ‫کشــور پیاده­ســازی شــده اســت؛ از ســوی دیگر واقعیت مهم‬ ‫س هــا‬ ‫دیگــری نیــز وجــود دارد مبنــی بــر این­کــه ایــن ســروی ­‬ ‫در عمل ّیــات اخیــر خــود تــاش کــرده­انــد از بســترها و زمینــه‬ ‫­هــای برخــی نارضایتی هــای موجــود در جامعــه ســوء اســتفاده‬ ‫کــرده و حتی­ المقــدور پروژه­ هــای اطالعاتــی خــود را بــر ســوء‬ ‫اســتفاده از ایــن بســترها و زمینه ­هــا اســتوار ســازند‪.‬‬ ‫ســوم) رصدهای دقیق و مســتمر اطالعاتی در بیش از یک­ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬همچنیــن مســتندات موجــود از مقطــع اغتشاشــات‬ ‫اخیــر و نیــز اطالعــات ب ـ ­ه دســت امــده از ســناریوهای دشــمن‬ ‫بــرای مقطــع پســا بحــران‪ ،‬مصادیق فراوان و اســتنادات غیرقابل‬ ‫ش افرینــی همــه جانبــه­ ی رژیم تروریســتی امریکا‬ ‫انــکاری از نقـ ­‬ ‫در طراحــی‪ ،‬اجــرا و اســتمرار غائلــه­ ی مذکــور دارد‪ .‬بنابراین تمرکز‬ ‫مبنایــی بیانیـ ­ه ی حاضــر بــر نقــش رژیــم مافیایــی امریــکا‪ ،‬هــم­‬ ‫پیمانــان و پیــاده نظام­شــان در اغتشاشــات اخیــر کشــور‪ ،‬در ســه‬ ‫مقطــعِ پیــش‪ ،‬حیــن و پســا اشــوب­هــای کشــورمان می­ باشــد‪.‬‬ ‫بخش اول) مرحله­ پیش از اشوب‬ ‫رژیــم ســفاک امریــکا در وقایع اخیر با مستمســک قــرار دادن‬ ‫ماجرایی دردناک و پیش از اعالم نتایج تحقیقات (درگذشت‬ ‫مرحومه امینی)‪ ،‬با نوعی شــعف و خرســندی ِ پنهان ناشــدنی‬ ‫ی هــای مقامــات ان‬ ‫کــه در کلیــ ­ه ی ســخنان و موضــ ­ع گیــر ­‬ ‫رژیــم مــوج م ­یــزد‪ ،‬یــک پــروژه ­ی از پیــش طراحــی و اماده شــده‬ ‫(و حتــی چنــد نوبــت بــه تعویــق افتــاده) را اغــاز کــرد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت کــه رژیــم امریــکا اساســا ًنســبت بــه رویدادهــای جهــان‬ ‫نگاهــی ابــزاری و سوء­اســتفاده­گــر دارد‪ .‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه ان رژیــم در خصــوص رویــدادی عمــدی‪ ،‬قطعــی‪ ،‬دردناک‪،‬‬ ‫ق بشــری همچون قتل فجیع و مُثل ­ه کردن‬ ‫اشــکار و ضدحقو ­‬ ‫وحشــتناک جمــال خاشــقچی کــه بــه اذعــان خودشــان اقدامی‬ ‫تعمــدی از ســوی رژیــم بـَدَوی ال ســعود بــود و بــه وحشــیانه­‬ ‫ تریــن شــکل ممکــن روی داد‪ ،‬بســیار اســان و ســریع از کنــار‬ ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 73‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫بــاران مالیــم اخــر وقــت‪ .‬بیشــینه ‪ 18‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال شــرق از ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫در ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪80‬درصــد‬ ‫ان گــذر کــرد‪ .‬همچنیــن اســت موضــع ان رژیــم در قبــال قتــل‬ ‫عمــد (و نــه فــوت ناگهانــی) خانــم شــیرین ابوعاقلــه توســط‬ ‫ت هــای خون­خــوار‪ ،‬کــه بــا بــی­تفاوتــی کامــل دولــت‬ ‫صهیونیسـ ­‬ ‫تروریســت­ پَرور امریــکا مواجــه شــد‪ .‬از همیــن قبیــل اســت‬ ‫قتــل­هــای وحشــیانیه رنگیــن پوســتان امریــکا توســط پلیــس‬ ‫نژادپرســت ان رژیــم کــه روزانــه بــه چندیــن جنایــت منجــر‬ ‫می شــود و تنهــا تعــدادی از ان­هــا کــه تصویربــرداری شــده­انــد‪،‬‬ ‫بــه اطــاع عمــوم می ­رســند‪.‬‬ ‫مســتندات اطالعاتــی موجــود نشــان مــی­دهنــد ســرویس‬ ‫جاسوســی ســیا (‪ )C.I.A‬با همکاری ســرویس­ های جاسوســی‬ ‫هــم پیمــان و نیابتــی­هــای مُرتجــع‪ ،‬پیــش از اغــاز اشــوب­ ها‪،‬‬ ‫بــه شــیوه هایی کــه اشــاره خواهــد شــد بــرای را ­ه انــدازی یــک‬ ‫غائلــه­ی سراســری در ایــران بــا هــدف ارتــکاب جنایــت علیــه‬ ‫ملّــت بــزرگ ایــران و تمامیــت ارضــی کشــور و نیــز زمینه­ســازی‬ ‫بــرای تشــدید فشــارهای خارجــی‪ ،‬طراحــی مبســوطی به عمــل‬ ‫اورده بــود‪ .‬طبــق اطالعــات موجــود نقــش اصلــی را در ایــن‬ ‫میــان اژانــس اطالعــات مرکــزی امریــکا (‪ )C.I.A‬بــه عهــده‬ ‫داشــت و از همــکاری نزدیــک ســرویس اطالعــات خارجــی‬ ‫انگلیــس خبیــث‪ ،‬ســرویس اطالعــات خارجــی رژیــم کــودک­‬ ‫کــش صهیونیســتی (موســاد) و ســرویس اطالعــات خارجــی‬ ‫ا َشــرافیت بـَدَوی ال ســعود و چنــد کشــور دیگــر برخــوردار بــود‪.‬‬ ‫اطالعــات معتبــری در اختیــار اســت کــه برنامــه­ریــزی و اجــرای‬ ‫عمل ّیاتــی بخــش عمــده­ی اشــوب­ ها توســط ســرویس موســاد‬ ‫ک هــای تروریســتی صــورت‬ ‫ی تریــن گروه ـ ­‬ ‫بــا همــکاری شــق ­‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬شــایان ذکــر اســت کــه پیــش از حادثـه ی اخیــر‬ ‫و از ســال گذشــته‪ ،‬ائتــاف مذکــور‪ ،‬موضوعــات و مناســبت­‬ ‫ب هــا طراحــی کــرده بودنــد‬ ‫هــای دیگــری را بــرای اغــاز اشــو ­‬ ‫کــه بــا الطــاف حضــرت احدیــت و تــاش­هــای ســربازان گمنــام‬ ‫امــام زمــان (عــج) و جامعــ ­ه ی اطالعاتــی پرافتخــار کشــور‬ ‫خنثــی شــده بودنــد؛ مقاطعــی همچــون ســالگرد برخــی وقایــع‬ ‫ســال های گذشــته‪ ،‬مقطــع اجــرای طــرح بــزرگ و ملّــی مردمــی‬ ‫­ســازی یارانه­ هــا در اوایــل ســال جــاری‪ ،‬و پروژه­ــی امریکایــی‬ ‫کشــف حجــاب در ‪ ۲۱‬تیرمــاه گذشــته و ‪...‬‬ ‫امــا برخــی اقدامــات سرویس­ــهای جاسوســی فــوق االشــاره‬ ‫بــرای زمینــه­ســازی اشــوب­ها بــه شــرح ذیــل بــوده اســت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تاسیس شبکه­ی «سازمان­ های همدستان»‬ ‫دولــت تروریســتی امریــکا پــس از ناامیــدی از مقابلــه با مل ّت‬ ‫م هــای ظالمانــه‬ ‫بــزرگ ایــران در عرصــه­هــای نظامــی و تحریـ ­‬ ‫و غیــر انســانی‪ ،‬در ســال­های اخیــر بــا بکارگیــری شــبکه ا­یــی‬ ‫ن های موســوم به همدســتان(‪ )۱‬برای شــبکه­‬ ‫خبیث از ســازما ­‬ ‫ســازی و نفــوذ در بخــش­هــای اجتماعــی ســرمای ­ه گــذاری‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬ســازمان­هــای اطالعاتــی و امنیتــی امریــکا در‬ ‫ت هــای حقــوق بشــری و ترویــج دموکراســی‪،‬‬ ‫پوشــش فعالیـ ­‬ ‫بــا اختصــاص میلیاردهــا دالر بودجــه در ســال تــاش کردنــد‬ ‫عناصــر مســتعد را شناســایی و بــه شــبکه­هــای همســو و‬ ‫غربگــرا متصــل نماینــد‪ .‬ایــن شــبکه ی نفــوذی بــه عنــوان پیــاده‬ ‫نظــام تغییــرات اجتماعــی‪ ،‬وظیفــه ایجــاد مطالبــات کاذب‪،‬‬ ‫انحــراف در مطالبــات مردمــی و تحریــک عمومــی بــرای ایجــاد‬ ‫نارضایتــی را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫ش هایــی از ایــن شــبکه در ســطوح و‬ ‫در ســال­ های اخیــر بخ ـ ­‬ ‫اصنــاف مختلــف شناســایی و بــا همــکاری جامعــه اطالعاتــی‬ ‫کشــور مــورد برخــورد قــرار گرفتنــد‪ .‬بــا ضربــه بــه زنجیــره تامیــن‬ ‫مالــی و شناســایی عناصــر ایــن شــبکه ­ی نفــوذی در رســان ­ه هــا و‬ ‫ســایر بخش ­هــا‪ ،‬پــروژه محــوری دولــت دژخیــم امریــکا در دولــت‬ ‫ترامــپ بــرای ایجــاد اعتراضــات گســترده بــا شکســت روبــرو شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال دشــمن طــی ماه ­هــای اخیــر بــا صــرف بودجه­ــی‬ ‫مضاعــف و بــه­کارگیــری روش­ هــای متنــوع تــاش نمــود تــا‬ ‫مجــددا ًزمینــه شــکل­گیــری اغتشــاش­هــا را فراهــم نمایــد‪.‬‬ ‫ل گیــری و‬ ‫‪ –۲‬مصادیــق تــاش امریکایــی­هــا بــرای شــک ­‬ ‫ن ســازی در حــوز ­ه هــای فرهنگــی و اجتماعــی‪:‬‬ ‫بحــرا ­‬ ‫‪ -۲/۱‬برگزاری نشست حقوق بشر اسلو‬ ‫ایــن نشســت ســوم تــا پنجــم خــرداد مــاه ســال جاری بــا حمایت‬ ‫دولــت امریــکا و موسســات صهیونیســتی در اســلو نــروژ برگــزار‬ ‫گردیــد‪ .‬مهمتریــن هــدف ایــن نشســت‪ ،‬گســتراندن پوشــش‬ ‫بــه اصطــاح پشــتیبانی از کمپین­ هــای موســوم بــه «حمایــت از‬ ‫حقــوق زنــان و اقلیت ­هــا در ایــران» و ایجــاد همگرایــی بیــن ایــن‬ ‫قبیــل عناصــر در ایــران و افغانســتان بــوده اســت‪ .‬منجملــه در‬ ‫مذاکــرات پنهــان مقامــات ســیا در حاشــیه ایــن اجــاس بــا یکــی‬ ‫از زنــان مــزدور (کــه از ســخنرانان ایــن نشســت بــود)‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫موضــوع زنــان‪ ،‬بــه لــزوم بهــر ­ه بــرداری از هــر حادثـ ­ه ایی من­جمله‬ ‫حادثــه متروپــل ابــادان بــرای شــکل گیری اعتراضــات گســترده‬ ‫تاکیــد می­ نماینــد! و البتــه ان عنصــر ضدانقالب پــس از دریافت‬ ‫دســتور از مقامــات ســازمان ســیا در ایــن زمینــه بســیار تــاش‬ ‫کــرد و تــا مدت­ هــا سوءاســتفاده از حادثـ ­ه ی غمبــار بــرج متروپل‬ ‫ابــادان را در دســتور کار خــود داشــت‪.‬‬ ‫‪ -۲/۲‬القای بحران کارامدی‬ ‫عوامــل امریکایــی پــس از حادثــه ناگــوار هواپیمــای اوکراینــی‬ ‫و نیــز پــس از واقعــه متروپــل ابــادان‪ ،‬بــه عوامــل رســانه ا­یــی‬ ‫خــود تاکیــد داشــتند از هــر چالــش و مشــکلی بــرای القــای‬ ‫بحــران کارامــدی و اســتنتاج عــدم مشــروعیت نظــام در‬ ‫عرصــه ­ی داخلــی و بیــن­المللــی اســتفاده نماینــد‪ .‬ایــن خــط‬ ‫ابالغــی عینــاً‪ ،‬هــم در نارســانه های امریکایــی‪ -‬انگلیســی‪-‬‬ ‫ســعودی و نظایــر ان­هــا و هــم در اشــوب ­های اخیــر از دنبال ـه­‬ ‫روان ان بلندگوهــا بــه کــرات تکــرار شــد‪.‬‬ ‫‪ -۲/۳‬مطالبــه ســازی کاذب؛ بــا هــدف پنهــان کــردن‬ ‫تاثیــر تحریـم­ هــای ظالمانه‬ ‫ی هــا بــا اســتفاده از شــبکه نفــوذی خــود کــه بعضــا ً‬ ‫امریکای ـ ­‬ ‫از عناصــر تاثیرگــذار اجتماعــی بودنــد؛ تــاش کردنــد بــا مطالبه‬ ‫­ســازی کاذب در حــوزه ­هــای فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬تاثیــر‬ ‫تحریــم ­هــا بــر زندگــی مــردم و کمبودهــای موجــود را بــه‬ ‫ناکارامــدی نظــام جمهــوری اســامی ایــران منتســب نماینــد‪.‬‬ ‫اطالعــات پنهــان موجــود نشــان از طراحــی مــوازی توســط‬ ‫مافیــای رســمی امریکایــی دارد‪ .‬از یــک ســو اعمال شــدیدترین‬ ‫تحریــم­هــای وحشــیانه علیــه ملّــت ایــران‪ ،‬و از ســوی دیگــر‬ ‫ت‬ ‫ابــاغ بــه رســانه­هــای وابســته کــه بــرای کمبودهــا و مشــکال ِ‬ ‫مــردم اشــک تمســاح بریزنــد و هــر مشــکل و کاســتی پدیــد‬ ‫امــده را بــه کارگــزاران نظــام نســبت دهنــد و البتــه‪ ،‬هــر جــا‬ ‫صحبــت از تعدیــل تحریــم­هــا کننــد‪ ،‬ان­ــرا صرفــا ًدر تقویــت‬ ‫دسترســی بــه شــبک ­ه هــای اجتماعــی امریکایــی در فضــای‬ ‫مجــازی تعریــف نماینــد!‬ ‫‪ -۲/۴‬تمرکز بر اقشار به اصطالح به حاشیه رانده شده‬ ‫ی هــا بــر ایجــاد نارضایتی‬ ‫پــس از اعتراضــات ســال ‪ ،۹۸‬امریکایـ ­‬ ‫و تحریــک اقشــاری کــه «بــه حاشــیه رانــده شــده» می­ خواننــد‪،‬‬ ‫تمرکــز بیشــتری کردنــد‪ .‬عوامــل امریکایــی ده ها پروژه که اســناد‬ ‫محرمانـ ­ه ان کشــف شــده اســت در ایــن زمینــه طراحــی نمودنــد‬ ‫ب پذیــر را بــرای مقابلــه بــا‬ ‫تــا بــه نوعــی ظرفیــت اقشــار اســی ­‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بکارگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬دوره­های اموزش جنگ­های ترکیبی و براندازی نرم‬ ‫در بیانیــ ­ه تبیینــی مــورخ ‪ ۸‬مهرمــاه گذشــته اشــاره شــد کــه‬ ‫ســرویس­هــای جاسوســی غربــی و صهیونیســتی دوره­هــای‬ ‫گ هــای ترکیبــی» بــرای تعــداد قابــل‬ ‫«امــوزش مربیــان جنــ ­‬ ‫توجهــی از عناصــر مرتبــط و از پیــش نشــان شــده برگــزار و بــه‬ ‫ان­هــا ماموریــت داده­انــد کــه اموختـ ­ه هــا را بــه دیگــران منتقــل‬ ‫و بــر مبنــای ان­هــا ب ـ ­ه صــورت تشــکیالتی عمــل نماینــد‪ .‬اکنــون‬ ‫اضافــه می­شــود کــه رصــد دقیــق اطالعاتــی تحــرکات موسســات‬ ‫همــکار ســتاد نفــوذ حریــف در فضــای حقیقــی و مجــازی نشــان‬ ‫ف تاثیرگــذاری در الیـه­‬ ‫از برنامـ ­ه ریــزی جــدی و مســتمر بــا هــد ِ‬ ‫هــای مختلــف اجتماعــی بــ ­ه ویــژه در حــوز ­ه هــای مربــوط بــه‬ ‫زنــان می باشــد‪ .‬ماموریــن رژیــم دژخیــم امریــکا بــا برنامـ ­ه هــای‬ ‫بــه­اصطــاح «توســعه دمکراســی و ازادی» تحــت پروژه­ هــای‬ ‫گوناگونــی نظیــر (‪ POMED)۲‬و (‪ NERD)۳‬و نظایــر ان­هــا‪ ،‬پیــاده‬ ‫نظــام اجــار ­ه ای خــود را تامیــن مالــی مــی­کننــد‪ ،‬امــوزش اقســام‬ ‫جنــگ شــهری و تکنیــک­هــای شــورش اجتماعــی می دهنــد‪،‬‬ ‫اراذل و اوبــاش را شناســایی و ســازماندهی کــرده و بــه جــان‬ ‫مــردم و امــوال ان­هــا مــی­اندازنــد؛ و از ســوی دیگــر توســط عوامل‬ ‫ق الذکــر را‬ ‫خــود یــا افــراد ِ غافــل‪ ،‬هــر ان­کــس کــه ســناریوی فــو ­‬ ‫کشــف کنــد و اشــکار نمایــد یــا حتــی مــورد اشــاره قــرار دهــد‪،‬‬ ‫ی ســازند‪ .‬تــا ان­جــا‬ ‫بالفاصلــه بــه «توهــم توطئــه» منتســب م ـ ­‬ ‫کــه شــوربختانه‪ ،‬برخــی خــواص نیــز ب ـ ­ه صــورت اگاه یــا نــااگاه‬ ‫م نــوا مــی­‬ ‫گرفتــار ایــن دام شــده و بــا جماعــت پیش گفتــه ه ـ ­‬ ‫شــوند! شــایان ذکــر اســت مرکــز فرماندهــی و هدایــت اقدامــات‬ ‫امریکا در عرص ­ه نفوذ و جریان­ســازی‪ ،‬ضمن اســتقرار در وزارت‬ ‫امــور خارجـه ی ان کشــور‪ ،‬از اطالعــات و ظرفیــت ســایر دســتگاه­‬ ‫هــای دولتــی و اطالعاتــی جهــت اقــدام علیــه جمهوری اســامی‬ ‫ایــران بهــره­بــرداری می­نمایــد‪ .‬امریکایــی­هــا بــه منظــور جــذب‬ ‫افــراد مــورد نظــر خــود‪ ،‬شــبک ­ه ســازی از ان­هــا و انتقــال ایــده‬ ‫­هــای مبتنــی بــر ایجــاد تغییــرات اجتماعــی در چارچــوب اهــداف‬ ‫پیشــگفته‪ ،‬دور ­ه هــای اموزشــی متعــددی را در کشــورهای‬ ‫ثالــث و بعضــا ً بــه­صــورت برخــط برگــزار نموده انــد‪ .‬موضــوع‬ ‫حائــز اهمیــت ان اســت کــه غالبــا ًهماهنگــی­هــای مربــوط بــه‬ ‫حضــور عناصــر تحــت امــوزش در کشــورهای ثالــث توســط افراد‬ ‫و ســازمان های مُجــری‪ ،‬از طریــق دفاتر و نمایندگی­هــای وزارت‬ ‫ت‬ ‫امــور خارجــه رژیــم مافیایــی امریــکا صــورت می­گیــرد‪ .‬اطالعــا ِ‬ ‫معتبــر موجــود پیرامــون برخــی دیگــر از ابعــاد ایــن دور ­ه هــا‬ ‫به شــرح ذیــل اســت‪:‬‬ ‫‪ -۳/۱‬متولــی دور ­ه هــای مذکــور وزارت خارجــه امریکا می­باشــد‬ ‫کــه از حمایــت کامــل ســرویس جاسوســی ‪ C.I.A‬و تعــداد‬ ‫معتنابـه ی از موسســات‪ ،‬بنیادهــا‪ ،‬دانشــگاه­هــا و اندیشــکده‬ ‫ی نمایــد‪ .‬اطالعــات‬ ‫­هــای بــه اصطــاح غیردولتــی اســتفاده مـ ­‬ ‫موثــق حاکــی اســت کــه رژیــم غاصب صهیونیســتی و تعدادی‬ ‫از کشــورهای اروپایــی‪ ،‬جملگــی ذیــل هدایــت ســیا بــا ایــن‬ ‫ی نماینــد‪.‬‬ ‫پــروژه همــکاری مـ ­‬ ‫‪ -۳/۲‬مفــاد دوره­هــا در فشــرده تریــن تعبیــر در چارچــوب‬ ‫مولفــ ­ه هــای «جنــگ ترکیبــی و برانــدازی نــرم» تعریــف مــی­‬ ‫ل هایــی بــا اســامی و عناویــن‬ ‫شــود‪ .‬ذیــل ایــن راهبــرد‪ ،‬ســرفص ­‬ ‫ی جوی راهبردها و‬ ‫ن دوستانه اما در عمل پ ­‬ ‫موجه و غالبا ًانسا ­‬ ‫طــم شــی دولــت و دســتگاه­هــای اطالعاتــی امریکا می­باشــند؛‬ ‫خ­‬ ‫همچون‪ :‬شبکه ســازی و کمپین­ســازی در موضوعات گوناگون‬ ‫و از عناصــر مختلــف‪ ،‬توانمندســازی زنــان‪ ،‬تولیــد بهانه هــای‬ ‫حقــوق بشــری علیــه ایــران و گــزارش بــه مبــادی تعییــن شــده‪،‬‬ ‫توانمندســازی ســندیکاهای تحــت امــر‪ ،‬امــوزش وجــوه مختلف‬ ‫جــوان گــوش بــه فرمــان‪،‬‬ ‫نافرمانــی مدنــی‪ ،‬پــرورش رهبــران‬ ‫ِ‬ ‫کنشــگری به اصطــاح مدنــی‪ ،‬خبرنــگاری و خبرســازی در دوره‬ ‫بحــران‪ ،‬کنشــگری در توســعه اجتماعــی و مدنــی‪ ،‬امــوزش‬ ‫ش هــای انالیــن‪ ،‬امــوزش امنیــت ارتباطــات در فضــای‬ ‫جنبــ ­‬ ‫مجــازی‪ ،‬دور ­ه هــای امــوزش وکالــت رایــگان بــرای حمایــت از‬ ‫همــکاران پــروژ ­ه هــای امریکایــی‪ ،‬دوره اموزشــهای حمایتــی از‬ ‫حقــوق گــروه­هــای منحــرف جنســی‪ ،‬امــوزش رونــد مدیریــت‬ ‫فراینــد مطالبــه بــرای تغییــر قوانیــن‪ ،‬راه­انــدازی کلینیــک­هــای‬ ‫حقوقــی بــا هــدف القــای ناکارامــدی دســتگاه قضایــی‪ ،‬تعریــف‬ ‫اقشــار و نقــش­هــا بــرای فعالین مدنــی در چارچــوب کودتاهای‬ ‫رنگیــن و پشــتیبانی از اغتشاشــگران خیابانــی‪ ،‬ترویــج شــهروند‬ ‫خبرنــگاری مــورد نیــاز امریــکا‪ ،‬شــبک ­ه ســازی از عناصــر مشــهور‪،‬‬ ‫همســو و تاثیرگــذار اجتماعــی و‪...‬‬ ‫‪ -۳/۳‬محل برگزاری دوره­های اموزشــی تاکنون کشــورهایی‬ ‫همچــون ترکیــه‪ ،‬امــارات‪ ،‬هلنــد‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬گرجســتان‪،‬‬ ‫مالــزی‪ ،‬اندونــزی‪ ،‬تایلنــد‪ ،‬جمهــوری چــک‪ ،‬افریقــای جنوبــی‪،‬‬ ‫ایتالیــا‪ ،‬جزیــره سیشــل (در اقیانــوس هنــد) بــوده کــه بــا‬ ‫اگاهــی یــا بــدون اگاهــی دولت­هــای مذکــور تشــکیل داده­انــد‪.‬‬ ‫ن کــه مالحظــه مــی­شــود محــل برگــزاری دوره­هــا‬ ‫همچنــا ­‬ ‫غالبــا ًکشــورهایی اســت کــه بــرای ســفر اتبــاع ایرانــی نیازمنــد‬ ‫ویــزا نباشــند و در مــواردی کــه ویــزا الزم باشــد‪ ،‬بــا حمایــت‬ ‫نمایندگی هــای امریــکا و تحــت پوشــش ویزاهــای توریســتی‬ ‫یــا علمــی اقــدام می­شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳/۴‬تعــدادی از ســازمان­های برگــزار کننــد ­ه دوره­هــا تحــت‬ ‫عناویــن واقعــی یــا جعلــی همچــون اتحــاد بــرای ایــران‪،‬‬ ‫عدالــت بــرای ایــران‪ ،‬ایرکــس‪ ،‬خانــه ازادی‪ ،‬اِســمال مدیــا‪،‬‬ ‫بنیــاد ســیامک پورزنــد‪ ،‬ائتــاف ایمپکــت ایــران‪ ،‬توانــا تــک‪،‬‬ ‫بنیــاد عبدالرحمــن برومنــد‪ ،‬کانــون مدافعــان حقــوق بشــر (بــه‬ ‫ســرکردگی شــیرین عبــادی)‪ ،‬موسســ ­ه یلــدا و افــراد ایرانــی‬ ‫خودفروختـ ­ه شناســایی شــده و عناصــر امریکایــی اطالعاتــی‪،‬‬ ‫نظامــی و سیاســی بوده انــد‪ .‬موسســات و افــراد پیــش گفتــه‬ ‫هــر کــدام بــر یــک قشــر و صنــف و جنســیّت تمرکــز دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -۳/۵‬هزینـ ­ه دوره­هــا اعــم از بلیــط رفت و برگشــت به کشــور‬ ‫هــدف‪ ،‬هزینــه هتــل محــل اقامــت‪ ،‬غــذا و برنامـ ­ه های تفریح‬ ‫و ســرگرمی و هدایــا توســط برگزارکننــدگان دوره­هــا پرداخــت‬ ‫می­شــود‪ .‬مثـ ً‬ ‫هــی اموزشــی چنــد روز ­ه برگــزار شــده‬ ‫ـا هزینـ ­ه دور ­‬ ‫در کشــور گرجســتان توســط عنصــر اواره و عضــو فراکســیون‬ ‫اصالحــات در مجلــس ششــم‪ ،‬فاطمــه حقیقــت جــو پرداخــت‬ ‫شــده اســت! (بــه عبــارت دقیق تــر او صرفــا ًمامــور پرداخــت از‬ ‫طــرف کارفرمــای امریکایــی بــوده اســت)‬ ‫‪ -۳/۶‬گرچــه ایــن دوره­هــا بیــش از هــر کشــوری علیــه نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی ایــران برگــزار می شــوند امــا طبــق‬ ‫اطالعــات موجــود‪ ،‬حســب ضــرورت (از نظــر رژیــم امریــکا) و‬ ‫در مــواردی کــه قصــد مُجاب­ســازی کشــورهای دیگــر را داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬از روش­ــهای مشــابه علیــه ان­هــا اســتفاده مــی­نماینــد‬ ‫کــه تعــدادی از مصادیــق‪ ،‬در تبــادالت اطالعاتــی بــا برخــی از‬ ‫کشــورها‪ ،‬بــه اطــاع ان­هــا رســیده و از ایــن پــس نیــز حســب‬ ‫مــورد بــه اطــاع ان­هــا خواهــد رســید‪.‬‬ ‫‪ -۳/۷‬بــا توجــه بــه حضــور منابــع اطالعاتــی مــا در تعــدادی‬ ‫ق االشــاره لــذا مفــاد اموزشــی دور ­ه هــای‬ ‫از دور ­ه هــای فــو ­‬ ‫مذکــور و عناصــر شــرکت کننــده در ان­هــا در اختیــار بــوده‪ ،‬و بنــا‬ ‫بــه ضــرورت تعــدادی از شــرکت کننــدگان بازداشــت‪ ،‬تعــدادی‬ ‫از ان­هــا جلــب همــکاری و عــد ­ه ای دیگــر تحــت نظــر ســربازان‬ ‫گمنــام امــام زمــان (عــج) می­باشــند و از ارتباطــات ان­هــا بــا مراکــز‬ ‫موردنظــر بــرای حفــظ اشــراف اطالعاتــی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳/۸‬رد ّ اطالعاتــی و عمل ّیاتــی تعــدادی از عناصــر مذکــور‬ ‫در اغتشاشــات اخیــر و پیــش از ان نیــز مشــاهده و حســب‬ ‫مــورد اقــدام مقتضــی بــه­عمــل امــده اســت‪ .‬بـ ­ه عنــوان مثــال‬ ‫انتشــار اولین عکس از مرحومه امینی روی تخت بیمارســتان‬ ‫توســط «ن‪ .‬ح» صــورت گرفــت کــه از امــوزش­دیــدگان همین‬ ‫دوره­هــا در خــارج از کشــور بــود‪ .‬او بــا اســتفاده از پوشــش‬ ‫خبرنــگاری از اولیــن افــرادی بــود کــه در بیمارســتان حضــور و‬ ‫اســتقرار یافتــه‪ ،‬بــه تحریــک بســتگان متوفــی و ارســال اخبــار‬ ‫ت دار پرداخــت‪ .‬همچنیــن اســت اقدامــات «الــف‪.‬‬ ‫جهــ ­‬ ‫م» کــه بــا اســتفاده از همــان پوشــش بــا حضــور فــوری در‬ ‫شهرســتان ســقز‪ ،‬بــه تحریــک اطرافیــان مرحومــه‪ ،‬کارگردانــی‬ ‫ت دار از‬ ‫برخــی صحنــه­هــا و انعــکاس اخبــار و تصاویــر جهــ ­‬ ‫ل گرفته در ان شــهر‬ ‫ت شــک ­‬ ‫مراســم تشــییع‪ ،‬تدفین و تجمعا ِ‬ ‫بــه ایفــای ماموریــت پرداخــت‪ .‬ایــن فــرد نیــز امــوزش­دیــده­‬ ‫دوره هــای رژیــم مافیایــی امریکا در کشــورهای خارجی اســت؛‬ ‫ضمــن ان­کــه هــر دو نفــر نقــش منابــع اولیــه خبرســازی بــرای‬ ‫رســان ­ه هــای بیگانــه را ایفــا کــرده­انــد‪.‬‬ ‫در این­جــا و بــه­عنــوان نمونــ ­ه ای از کارکــرد ایــن موسســات‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 90‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫بــاران عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪ 19‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‬ ‫احتمــال بــارش بــاران ‪ 90‬درصــد‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه هفتم ابان‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫و دوره­هــای اموزشــی‪ ،‬اشــاره ای­بــه اظهــارات صریــح مدیــر‬ ‫ی شــود کــه بیانگــر‬ ‫موسس ـ ­ه اعان ـ ­ه ملّــی بــرای دموکراســی م ـ ­‬ ‫کارکــرد اصلــی و پشــت پــرد ­ه ان­هــا مــی­باشــد‪ .‬وی مــی­گویــد ‪:‬‬ ‫«کاری کــه ‪ ۲۵‬ســال قبــل ســازمان ‪ C.I.A‬بــه­صــورت پنهانــی و‬ ‫بــا جاسوســی انجــام می­ــداد‪ ،‬امــروز مــا از طریــق موسســات و‬ ‫در بســتر امــوزش انجــام می ­دهیــم!»‪.‬‬ ‫‪ – ۴‬نقش اندیشکد ­ه ها و موسسات امریکایی و غربی‬ ‫طی ماه ­های گذشــته‪ ،‬اندیشــکده­ ها و موسســات امریکایی‪-‬‬ ‫صهیونیســتی و غربــی بــه نظریه­پــردازی و انــگار ­ه ســازی‬ ‫پیرامــون نقــش زنــان در حــوادث پیــش روی ایــران پرداخته­انــد‬ ‫و ایــن مبانــی در محتویــات محصــوالت انــان گفتمــان ســازی‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن اندیشــکده­ها بــه مثابــه مغــز متفکــر جریــان‬ ‫ک نمایــی هد ­فــدار وقایــع در‬ ‫تحریــف‪ ،‬بــا بزرگ­نمایــی یــا کوچ ـ ­‬ ‫قالــب توصیه­ نامه ­هایــی کــه بــه دســتور کار فرمایــان خــود‬ ‫ارائــه­می­دهنــد‪ ،‬بــر حجــم توهمــات مقامــات رســمی امریــکا‬ ‫نســبت بــه ماهیــت وقایــع می افزاینــد‪ .‬بــه­عنــوان نمونــه بــه‬ ‫یکــی از القائــات اندیشــکده­ی میــدل ایســت (‪ )MEI()۴‬اشــاره‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن اندیشــکده در تاریــخ ‪ ۱۷‬اســفند ‪ ۱۴۰۰‬اورده‬ ‫اســت‪« :‬در شــرایط کنونی ایران‪ ،‬جریانات مختلف سیاســی‪،‬‬ ‫ت طلب ها‬ ‫از سوسیالیســت­ ها گرفتــه تــا لیبرال­ هــا و از ســلطن ­‬ ‫ی کننــد‬ ‫تــا جمهــوری خواهــان‪ ،‬همگــی بــا یکدیگــر همــکاری مـ ­‬ ‫تــا جایگزینــی جــدی بــرای جمهــوری اســامی ایجــاد نماینــد و‬ ‫زنــان نقــش اصلــی را در ایــن تــاش ایفــا می کننــد‪».‬‬ ‫امــا غالبــا ًماموریــت ایــن اندیشــکده ­ها بــا گــذر از پوشــش‬ ‫ن ســازی و ارائــه ­ی توصیه­ نامــه‪ ،‬بــا یــک یــا چنــد‬ ‫گفتمــا ­‬ ‫واســطه وارد حوزه ­هــای جنــگ خیابانــی می­شــوند‪ .‬نمونــه ­ی ان‬ ‫بنیــاد ملّــی بــرای دفــاع از دموکراســی ها (‪ )FDD()۵‬اســت؛‬ ‫تشــکیالتی بــا وابســتگی بــه دولت هــای صهیونیســتی و‬ ‫ایــاالت متحــده کــه دارای ارتبــاط گســترده بــا افســران ســازمان‬ ‫اطالعات مرکزی امریکا و ســرویس ­های رژیم غاصب اســت‪.‬‬ ‫ایــن تشــکیالت کامـ ً‬ ‫ـا اطالعاتــی عمــل می­کنــد و تمرکــز ویــژه­ ای‬ ‫بــر جمهــوری اســامی تحــت عنــوان «پروژه­ــی ایــران» دارد‪.‬‬ ‫اطالعــات کامــا ًمعتبــری کــه اخیــرا ًبدســت امــده حاکــی اســت‬ ‫کــه ایــن تشــکیالت ماه­ هــا پیــش از اغتشاشــات اخیــر‪ ،‬در حــال‬ ‫فراهــم اوردن تمهیداتــی بــرای ان بــوده اســت‪ .‬از نــگاه طراحــان‬ ‫امریکایی‪-‬صهیونیســتی ایــن پــروژه‪ ،‬اوال ً جنبش هــا موفــق‬ ‫نخواهنــد بــود مگــر این­کــه بــا خشــونت همــراه باشــند‪ .‬ثانیــا ًبــه‬ ‫پیــاده نظامــی نیــاز اســت کــه هیــچ خط قرمــزی نداشــته و حاضر‬ ‫باشــند دســت بــه هــر کاری بزننــد‪ .‬من­جملــه اقداماتــی کــه بــه‬ ‫عوامــل مرتبــط ابــاغ کرده­انــد‪ ،‬توهیــن بــه ائمــه معصومیــن‬ ‫(علیهم­الســام) و اتــش زدن مســجد و قــران‪ ،‬قتــل ماموریــن‬ ‫نظامــی امنیتــی و انتظامــی‪ ،‬حملــه بــه پاســگاه­ ها و مقرهــای‬ ‫نظامــی و انتظامــی‪ ،‬حملــه به روحانیت و‪ ...‬می ­باشــد‪ .‬اما عالوه‬ ‫بــر تشــکیالت ‪ ،FDD‬ده هــا موسســه ی پوششــی امریکایــی‬ ‫و پروژه ­هــای متعــدد دیگــر تحــت عناویــن مختلــف در حــال‬ ‫فعالیــت علیــه ایــران اســامی می­ باشــند‪ .‬از قبیــل‪:‬‬ ‫‪ -۱‬موسســه اعانــه ملّــی بــرای دموکراســی و نهادهــای وابســته‬ ‫نظیــر موسســه دموکراتیــک ملّــی و موسســه بیــن­المللــی‬ ‫جمهــوری خواهــی‬ ‫‪ -۲‬مرکز امریکایی برای همبستگی کارگران‬ ‫‪ -۳‬بنیاد جامعه باز‬ ‫‪ -۴‬خانه ازادی‬ ‫‪ -۵‬صندوق ژرمن مارشال امریکا‬ ‫‪ -۶‬بنیاد دموکراسی در ایران‬ ‫ن المللی برای انتقال دموکراسی‬ ‫‪ -۷‬مرکز بی ­‬ ‫‪ –۵‬زنجیــر ­ه هــای ارتبــاط مالــی سرشــبکه­ های خارجــی بــا‬ ‫مــزدوران داخلــی‬ ‫انتقــال و توزیــع پــول بیگانــگان بیــن عوامــل مزدبگیــر داخلــی‬ ‫کــه متولــی پــروژ ­ه هــای نفوذ هســتند به روش هــای مختلف و‬ ‫متنوعی صورت می­گیرد‪ .‬تاکنون شــیوه­های گوناگونی کشــف‬ ‫و عوامــل متعــددی بازداشــت شــده­انــد‪ .‬بـ ­ه عنــوان مثــال اخیرا ً‬ ‫شــبکه­ یی شناســایی و بازداشــت شــد کــه از «روش تهاتــر» بــا‬ ‫افــراد ایرانــی متــردد بــه خــارج از کشــور‪ ،‬همچــون دانشــجویان‬ ‫و فعالیــن حــوزه ­ی ســاخت و ســاز مســکن ســوء اســتفاده مـی­‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن شــیوه‪ ،‬عامــل اصلــی یــا کارگــزار وی در یکــی از‬ ‫کشــورهای همســایه‪ ،‬افــراد نیازمنــد ارز خارجــی در کشــور‬ ‫مقصــد را شناســایی کــرده‪ ،‬مبلــغ مــورد نیــاز ان­هــا بــه­همــراه‬ ‫ی خواســتند‬ ‫پورســانت همــکاری را تامیــن نمــوده و از انــان مـ ­‬ ‫وجــه را پــس از بازگشــت بــه کشــور بــه حســاب تعییــن شــده‬ ‫(حســاب پیــاده نظــام امریــکا) واریــز کننــد‪.‬‬ ‫در شــیو ­ه دیگــر‪ ،‬انباشــت یــا ســود برخــی از وجــوه‬ ‫ســرمایه گذاری شــده در بســترهایی همچــون کارگاه ­هــای‬ ‫خــرد‪ ،‬مجموعه هــای مرتبــط بــا بازاریابــی شــبکه یی داخلــی‪،‬‬ ‫سوءاســتفاده از رمزارزهــا‪ ،‬بهره ­گیــری از صرافی­های غیرمجاز‬ ‫و ‪ ...‬را بــه پــروژ ­ه هــای امریکایی­هــا در داخــل کشــور تزریــق‬ ‫می­ نمودنــد‪ .‬بــا ایــن شــیوه­ ها عمــا ً مبــدا و مقصــد وجــوه‬ ‫پروژه های نفوذ‪ ،‬مخفی شــده و کار شناســایی ان دشــوار می­‬ ‫شــد‪ .‬امــا بــه رغــم اقدامــات عوامــل ‪ CIA‬بــرای پیچیــده ســازی‬ ‫ابعــاد انتقــال وجــه بــه داخــل‪ ،‬ردیابــی اطالعاتــی – مالــی چنــد‬ ‫الیــه در مــورد واریزکننــدگان و دریافت­کننــدگان وجوه مربوط به‬ ‫پروژه هــا انجــام و نهایتــا ًتبــادالت مالی و اطالعاتی شــبکه های‬ ‫یــاد شــده شناســایی و عوامــل ان بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬شناسایی و سازمان­دهی شبکه­ اراذل و اوباش‬ ‫شنبه ‪ 07‬ابان‬ ‫ان­هــا‪ ،‬تــا حضــور بلنــد پایــگان رژیــم مافیایــی در اجالســیه های‬ ‫نمایشــی منافقیــن! مِنجملــه حضــور افــرادی همچــون جــان‬ ‫بولتــون‪ ،‬پمپئــو و مایــک پنــس (مشــاور امنیــت ملّــی اســبق‬ ‫رژیــم‪ ،‬رئیــس ســازمان ســیا و وزیــر خارجــه ســابق و معــاون‬ ‫اول رئیــس جمهــور ســابق رژیــم دژخیــم امریــکا) و تعــداد‬ ‫فراوانــی نماینــده کنگــره و ســناتور امریکایــی در مقــر گروهــک‬ ‫تروریســتی منافقیــن در ســال­ های گذشــته‪ .‬بــرای ســال جــاری‬ ‫نیز از رئیس جمهور ســابق و قاتل ســردار بزرگ جهان اســام‬ ‫شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــرای حضــور در جمــع کفتارهای‬ ‫ان گروهــک دعــوت شــده بــود کــه بنــا بــه گفتــه­ ی اعضــای‬ ‫ث روی داده در اســتانه­ ی‬ ‫گروهــک منافقیــن‪ ،‬برخــی حــواد ِ‬ ‫مراســم ان­هــا در کشــور البانــی و احتمــال وجــود تهدیــد جــدی‬ ‫بــه جــان ان قاتــل‪ ،‬حضــور وی (ترامــپ) در ان مراســم منتفــی‬ ‫و اصـ ً‬ ‫ـوال برگــزاری مراســم مــورد نظــر ان­هــا لغــو گردیــد!‬ ‫از همیــن ســنخ اســت تمــاس امریکایــی هــا بــا گروهــک‬ ‫جنایت پیشــه و شــخص عبدالمالک ریگی معدوم در گذشــته‬ ‫تــا ارتباطــات ایــن روزهــا بــا گروهــک هــای مختلف تروریســتی‬ ‫ـی کـُـرد‪ ،‬تـُـرک‪ ،‬عــرب و بلــوچ را بــر‬ ‫کــه نــام اقــوام شــریف ایرانـ ِ‬ ‫ی نهنــد امــا جملگــی ان گروهــک هــا‪ ،‬دشــمنان ان‬ ‫خــود م ـ ­‬ ‫م عزیــز ِ غیــور ِ گرامــی بــوده و تجزیه­ طلبانــی هســتند کــه‬ ‫اقــوا ِ‬ ‫ی کننــد‪.‬‬ ‫ماموریــت امریــکا و اذنابــش را دنبــال م ـ ­‬ ‫ســرویس­ های اطالعاتــی امریــکا و رژیــم صهیونیســتی در‬ ‫ســال­های گذشــته از طریق شناســایی اراذل و اوباش متردد به‬ ‫خارج از کشــور در مراکز قمار و فســاد و فحشــاء و ارتباط گیری‬ ‫بعــدی بــا ان­هــا در داخــل کشــور‪ ،‬تالش­ــهای گســترده یی بــرای‬ ‫تزریــق پــول و امکانــات‪ ،‬مســلح کــردن ان­هــا بــه ســاح گــرم‬ ‫و انــواع دیگــر تجهیــزات‪ ،‬ارائــه امــوزش بــه طــرق مختلــف بــه‬ ‫منظــور توانمنــد کــردن انــان بــرای عمل ّیــات خرابکارانــه علیــه‬ ‫مراکز و تاسیســات مهم‪ ،‬راه­اندازی اشــوب و تولید خشــونت‬ ‫علیــه مــردم عــادی و همچنیــن نیروهــای انتظامــی و بســیج‬ ‫بخش دوم) مرحله­ حین اشوب­ ها‬ ‫بــه عمــل اورده­انــد‪ .‬متاســفانه حضــور پرحجــم و اقدامــات‬ ‫مجرمانــه اراذل و اوبــاش و نــو پدیدهــا دراشــوب­های اخیــر کامال ً‬ ‫ت ائتــاف‬ ‫مشــهود و حکایــت از ســازماندهی قبلــی داشــت‪ .‬امــا پیــش از‬ ‫در بخــش اول بــه اختصــار بخشــی از تمهیــدا ِ‬ ‫ب اخیــر‪ ،‬حضــور اراذل و اوبــاش در چندیــن طــرح تــرور‪ ،‬شــیطان بــزرگ بــرای اماده­ســازی قبلــی و زدن جرقه­ــی‬ ‫اشــو ­‬ ‫عمل ّیــات ایذایــی‪ ،‬خرابــکاری‪ ،‬تهدیــد و ایجــاد وحشــت‪ ،‬احــراز اشــوب­ ها مــورد اشــاره قــرار گرفــت‪ .‬در ایــن بخــش نیــز صرفــا ً‬ ‫شــده بــود کــه در جملگــی مــوارد بــه اســتخدام صهیونیسـت­ها‪ ،‬بــه گوشــه­ یی دیگــر از خباثت ­هــای ان ائتــاف و البتــه در‬ ‫ی دهنــد‪ ،‬اشــاره مــی‬ ‫امریکایی­هــا یــا گروهــک منافقیــن درامــده بودند و تعــداد قابل ح ـدّی کــه مالحظــات امنیتــی اجــازه م ـ ­‬ ‫توجهــی از ان­هــا بازداشــت و بعضــا ًاعترافــات ان­هــا از صــدا و ­شــود‪ .‬شــاید در اینــده بــا کاهــش محذورهــای مذکــور تشــریح‬ ‫ســیما پخش گردید‪( .‬همچون مســتندهای وفا و الت مجازی مبســوطی از برنامه­هــای حریــف بــه­عمــل ایــد‪:‬‬ ‫کــه از ســیمای جمهــوری اســامی ایــران پخــش گردیــد)‪.‬‬ ‫‪ – ۷‬سندیکا سازی و پیوند ان­ها به یکدیگر‬ ‫یکــی از محورهــای اصلــی تحــرکات زمینه ­ســاز ســرویس­ های‬ ‫اطالعاتــی دشــمن بــرای وقــوع اشــوب در کشــور‪ ،‬تــاش بــرای‬ ‫تاثیرگــذاری بــر اقشــار شــریفی همچــون معلمــان‪ ،‬کارگــران و‬ ‫دانشــجویان از طریــق ایجــاد گروه­هــای جعلــی و الــوده و رهبــر‬ ‫ســازی بــرای سوءاســتفاده ایــن طبقــات بــوده کــه هوشــیاری‪،‬‬ ‫میهــن دوســتی و احســاس مســئولیت مثــال­زدنــی ایــن اقشــار‬ ‫ارجمنــد موجــب خنثی ­ســازی توطئه­ هــای بیگانــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ماموران اطالعاتی و امنیّتی کشــور بر بســیاری از ابعاد ان قبیل‬ ‫تحــرکات اشــراف داشــته و در مــواردی مشــارکت مســتقیم اتبــاع‬ ‫بیگانــه و مرتبــط بــا سرویس­ــهای اطالعاتــی کشــورهای اروپایــی‬ ‫را در ایــن بــاره مــورد ضربــه قــرار داده و نتیجــه را بــه اســتحضار‬ ‫مــردم شــریف ایــران رســانده ­اند (منجملــه مســتند «داســتان یک‬ ‫ماموریــت» مربــوط بــه اقدامــات مجرمانــه ­ی دو مامــور فرانســوی‬ ‫کــه اخیــرا ًاز ســیمای جمهــوری اســامی پخــش شــد)‪.‬‬ ‫‪ – ۸‬تشــدید و ترکیــب سیاســت فشــار حداکثــری‬ ‫ترامــپ توســط بایــدن‬ ‫دولــت کنونــی امریــکا علیرغــم ادعــای تغییــر راهبــرد نســبت‬ ‫بــه دولــت قبلــی‪ ،‬عمــا ً در ادامــه مســیر فشــار حداکثــری‬ ‫ترامــپ و بــا توجــه بــه شکســت ان خــط مشــی‪ ،‬بــه تصریــح‬ ‫خــود مقامــات امریکایــی‪ ،‬حوزه هــای نوینــی بــه ان افــزوده‬ ‫اســت؛ منجملــه بــا حفظ سیاســت فشــار حداکثــری تحریمی‪،‬‬ ‫حــوزه تاثیرگــذاری در درون کشــور‪ ،‬قطبی­ســازی و تــاش بــرای‬ ‫از بیــن بــردن بافــت اجتماعــی قدرتمنــد مــردم ایــران را هــدف‬ ‫قــرار داده اســت‪ .‬در ایــن راســتا دولــت امریــکا کــه ســابقه‬ ‫کودتاهــای ننگیــن نظامــی در ایــران را دارد‪ ،‬منابــع برنامه هایی‬ ‫را کــه در لف ّافــه ­ی عناویــن پــرزرق و برقــی چــون توســعه‬ ‫دموکراســی و مقابله با تروریســم پیچیده شــده افزایش داده‬ ‫و درخواســت ارتقــای ان را بــرای ســال مالــی ‪ ۲۰۲۳‬در موضــوع‬ ‫ایــران دارد‪ .‬ایــن برنامــه اساســا ًمعطــوف بــه بی­ ثبــات ســازی‬ ‫محیــط امنیتــی داخــل کشــور‪ ،‬توســعه نفــرت و خشــونت و‬ ‫ایجــاد ناامنــی روانــی در جامعــه ایــران اســت‪ .‬در ایــن راســتا‬ ‫عــاوه بــر تقویــت و توســعه ســاختاری و مالــی بخــش ویــژه در‬ ‫واحــد (‪ NCS)۶‬در ســازمان اطالعــات مرکــزی امریــکا‪ ،‬بودجــه‬ ‫و منابــع انســانی حوزه­ هــای شــبه مدنــی در وزارت خارجــه در‬ ‫موضــوع ایــران ماننــد دفتــر اطالعــات و تحقیــق‪ ،‬دفتــر امنیــت‬ ‫بیــن الملــل‪ ،‬دفتــر مبــارزه بــا تروریســم و دفتــر امــور خــاور‬ ‫نزدیــک را افزایــش داده اســت کــه در واقــع منابــع مالــی الیــه‬ ‫میانــی مذکــور را تامیــن کرده­انــد کــه در ادامــه بــه برخــی از‬ ‫ایــن بودجه ­هــا اشــاره خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬حمایــت از گروهک­هــای تروریســتی و تــاش بــرای‬ ‫ائتــاف ان­ها!‬ ‫دولــت تروریســت ایــاالت متحــده در ادوار و دولت­هــای‬ ‫مختلــف خــود ســابقه­ ی رســوای حمایــت از خون­خوارتریــن‬ ‫گروهک­ هــای تروریســتی را داشــته و دارد‪ .‬از ان جملــه اســت‬ ‫جانیان‬ ‫تضــاد رفتــاری شــگفت­ انگیز از مرحلــه­ ی قــرار دادن نام‬ ‫ِ‬ ‫البانی­نشــین در لیســت ســیاه تروریســتی تا خارج کردن اســم‬ ‫جنایتــکاران منافــق از ان لیســت‪ ،‬حمایــت مــادی و معنــوی از‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪622‬‬ ‫توییتــر‪ ،‬بــه ســود دشــمنان ایــران همــوار کــرد تــا پیــاده نظــام‬ ‫ســهای‬ ‫اجاره­یــی و ضدانقــاب خــارج نشــین بــه هدایــت سروی ­‬ ‫اطالعاتــی‪ ،‬و بــا ســاختن هــزاران کاربر جعلی (ربات) و انتشــار‬ ‫اخبــار هدفمنــد و دروغ‪ ،‬افــکار عمومــی را در ایــران و جهــان‬ ‫فریــب دهنــد‪ .‬بــر اســاس پایــش توییتــر فقــط در بــازه زمانــی‬ ‫‪ ۲۰‬شــهریور ‪ ۱۴۰۱‬تــا ‪ ۲۰‬مهــر ‪ ۱۴۰۱‬بیــش از پنجــاه هــزار کاربــر‬ ‫جدیــد فارســی زبــان بــا هویت­هــای جعلــی در توییتــر ســاخته‬ ‫شــده اســت تــا بــر علیــه جمهــوری اســامی ایــران فعالیــت‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ان ماهانــه حداکثــر‬ ‫در حــدود چهــار هــزار کاربــر فارســی زبــان در توییتــر ایجــاد‬ ‫می­شــده اســت‪ .‬همچنیــن توییتــر بــا حداقــل ده برابــر کــردن‬ ‫ظرفیت انتشــار پیام برای هر کاربر در ســاعت و لغو بســیاری‬ ‫محدودیــت­هــای دیگــر‪ ،‬نهایــت ســعی خــود در کمک بــه بزرگ‬ ‫­نمایی و برجســت ­ه ســازی اخبار جعلی و تشــدید جنگ ترکیبی‬ ‫علیــه جامعــه فارســی زبــان در سراســر جهــان را اعمــال کــرد‪.‬‬ ‫فراوانــی ایــن اقدامــات موجــب شــد برخــی جناح­هــای‬ ‫سیاســی امریــکا نســبت بــه ایــن موضــوع احســاس خطــر‬ ‫کــرده و در گزارش هــای متعــدد ماننــد گــزارش ‪ CNN‬بــا‬ ‫عنــوان «کمپیــن دســتکاری هماهنــگ» بــه تخلفــات توییتــر‬ ‫از قوانیــن اعتــراض نماینــد!‬ ‫‪ -۲/۲‬اینستاگرام‬ ‫در پــرد ­ه یــی دیگــر شــرکت متــا‪ ،‬مالــک اینســتاگرام و واتســاپ‬ ‫نیــز مشــابه توییتــر‪ ،‬تمــام قوانیــن بین المللــی و قوانیــن‬ ‫رســمی خــود را در مقطــع اغتشاشــات ایــران زیــر پــا گذاشــت‬ ‫و بــا اقداماتــی از قبیــل دســتکاری عمــدی الگوریتــم­هــای‬ ‫هــوش مصنوعــی باعــث شــد اخبــار جعلــی‪ ،‬مــوارد نفــرت‬ ‫ت امیــز بــا شــدت بســیار زیــاد بــرای‬ ‫افکنــی و اقدامــات خشــون ­‬ ‫جامعــه ایرانــی بــه صــورت هدفمنــد منتشــر شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫ایــن شــرکت هماننــد توییتــر بــه دســتور ســرویس اطالعاتــی‬ ‫امریــکا‪ ،‬بــا حمایــت همــه جانبــه از صفحــه­هــای دروغ پراکــن‬ ‫‪ -۱‬بودجه­ ویژه­ فضای سایبر در زمان اشوب­‬ ‫ضدانقــاب خــارج نشــین و مــزدوران ســعودی و بــا پــر تعــداد‬ ‫طبــق اطالعــات کامــا ًموثــق‪ ،‬ســازمان ‪ CIA‬عــاوه بــر نشــان دادن مخاطبیــن اخبــار و اطالعــات ایــن صفحــات مانند‬ ‫بودجــه ســالیانه ­ی اختصــاص داده شــده بــرای ســازمانهای صفح ـ ­ه رســمی نارســان ­ه ی سفارشــی کار موســوم بــه ایــران‬ ‫سابق­االشــاره­‪ ،‬اخیــرا ً و پــس از اغــاز اشــوب­ها در ایــران‪ ،‬اینترنشــنال‪ ،‬ســعی در ایجــاد خطــای محاســباتی در ذهــن‬ ‫بودجــه کمکــی معــادل حــدود ‪ ۵۳‬میلیــون دالر دیگــر‪ ،‬بــا مخاطــب ایرانــی نمــود‪ .‬اینســتاگرام بــا برانگیختــن احساســات‬ ‫تــرک تشــریفات اداری‪ -‬مالــی در دو مرحلــه بــه ان ســازمانها جامعه ی ایرانی خصوصا ًجوانان و نوجوانان ســعی در ایجاد‬ ‫اختصــاص داده و توصیــه کــرده اســت کــه ایــن بودجــه در ناامیدی‪ ،‬باال بردن ســطح خشــونت و ایجاد شــکاف اجتماعی‬ ‫درجــه اول بــرای امــور به­اصطــاح رســانه­یی و تقویــت ابزارهای در الیه­ هــای مختلــف جامعــه داشــت و بــا اجــرای عمل ّیــات‬ ‫اینترنتــی به­منظــور حفــظ ارتبــاط بــا اشــوبگران هزینــه شــود! تاثیرگــذاری ســایبری بــر افــکار عمومــی‪ ،‬کاربــران ایرانــی ایــن‬ ‫فضــا را مــورد حمــات شــناختی قرار داد‪ .‬یکــی از معروف­ ترین‬ ‫‪ -۲‬اقدامــات امریــکا علیــه جمهــوری اســامی ایــران شــگردهای ایــن جنــگ شــناختی‪« ،‬اجــاره انســان رســانه ها»‬ ‫نــام دارد‪ .‬در ایــن روش‪ ،‬دشــمن برخــی از حســابهای کاربــری‬ ‫در حوزه­هــای فنــاوری و رســانه‬ ‫معــروف در اینســتاگرام و دیگــر شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ت هــای گســترده علیــه امریکایــی مربــوط بــه چهره­ هــای معــروف (ســلبریتیها) کــه‬ ‫در ماه­هــای گذشــته اجــرای عمل ّیــا ­‬ ‫امنیــت روانــی مــردم ایــران در قالــب کمپین هــای گســترده دارای دنبال­کننــدگان میلیونــی هســتند را بــرای مدتــی اجــاره‬ ‫سیاســی و اجتماعــی‪ ،‬حوزه ایــی از تالش­ــهای ســرویس می­کنــد و بــا انتشــار اطالعــات جعلــی یــا جه ـت دار‪ ،‬از هویــت‬ ‫اطالعاتــی امریــکا بــرای فشــار بــر مــردم ایــران بــود‪ .‬راه­انــدازی ان چهره ­هــا بــرای باورپذیــری مخاطــب ســوء اســتفاده مــی‬ ‫جنــگ اطالعاتــی و شــناختی بــا عامل ّیــت نهادهــای اطالعاتــی و ­کنــد‪ .‬بــر اســاس اطالعــات موثــق در اغتشاشــات ایــران برخــی‬ ‫ن رســانه های مقیــم المــان و امــارات حســاب­های‬ ‫نظامی مانند ســیا‪ ،‬ســایبرکام و ســنتکام‪ ،‬امروز در خود امریکا از انســا ­‬ ‫نیــز هیاهــو بــه راه انداختــه اســت‪ .‬به­طوری­کــه افشــای بخــش کاربــری خــود را ب ـ ­ه طــور کامــل بــه عوامــل شــناخته شــده ی‬ ‫کوچکــی از عمل ّیــات فریــب ســایبری گســترده امریــکا علیــه ســرویس اطالعاتــی امریــکا اجــاره دادنــد!‬ ‫جامعــه فهیــم ایرانــی سانســور تصاویــر ســردار رشــید اســام‬ ‫افــکار عمومــی ملّــت ایــران‪ ،‬باعــث شــد تا واکنش هــای مقامات‬ ‫امریکایــی را برانگیــزد و حتــی پــس از ان برخــی رســانه­ های حــاج قاســم ســلیمانی را در ایــن شــبکه ­هــای اجتماعــی‬ ‫امریکایــی تــاش کردنــد تــا بــرای درز گیــری از رســوایی بوجــود امریکایــی فرامــوش نکــرده اســت و جــای ایــن ســوال وجــود‬ ‫امــده بــرای دولــت امریــکا از ســطح و گســتره عمل ّیات هــای دارد کــه ابالغیــه ی مربــوط بــه سانســور‪ ،‬محدودســازی و‬ ‫ننگیــن انجــام شــده بکاهنــد‪ ،‬البتــه خــود میداننــد کــه پرداختــن اجــرای ان­ــرا کــدام تشــکیالت اطالعاتــی بــه ایــن شــرکت هــا‬ ‫بیشــتر بــه ایــن موضــوع و افشــای ابعــاد بیشــتر ان و نهایتــا ً داده اســت و انهــا چــه دلیــل قانــع کننده­ــای بــرای ایــن رفتــار‬ ‫اعتــراف بــه شکســت­ های تحمیــل شــده‪ ،‬هزینه هــای ایــن دوگانــه و حمایــت همه­جانبــه از اغتشاشــگران بــرای افــکار‬ ‫عمومــی جامعــه ایرانــی دارنــد؟‬ ‫ســرویس ­ها را بــه شــدت افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫ردیابــی‪ ،‬شناســایی‪ ،‬ضربــه و افشــای چنــد صــد هــزار حســاب‬ ‫کاربــری قالبــی فارســی زبــان‪ ،‬کــه بــا توســل بــه اخبــار جعلــی‬ ‫و بزرگ­نمایــی مشــکالت و کوچک­نمایــی دســتاوردها‪ ،‬به­طــور‬ ‫ناشــیانه ­یی اقــدام بــه تولیــد میلیــون­هــا پیــام و محتــوای گمــراه‬ ‫کننده برای فریب مخاطبین فارســی زبان می کردند‪ ،‬ناکارامدی‬ ‫تــوان عمل ّیاتــی دســت انــدرکاران ایــن پروژه ­هــا را بــه کارفرمایــان‬ ‫امریکایــی خــود اثبــات کــرد‪ .‬هــدف پنهانــی ایــن کمپین ­هــا ترویج‬ ‫تنفــر در جامعــه ایرانــی و ایجــاد رفتارهــای خشــن قطبــی بــود‪.‬‬ ‫افــزون برایــن‪ ،‬تامیــن مالــی و شــبکه­ســازی کنش­ــگران اجــاره ای‬ ‫ضدانقــاب بــرای اجــرای جنــگ شــناختی علیــه مــردم ایــران از‬ ‫طریــق ان­چــه کــه «مرکــز تعامــل جهانــی» (‪ )GEC()۷‬نامیــده­‬ ‫نه­ــای از فعالیتهــای ضربــه خــورده دیگــر امریــکا در این‬ ‫انــد‪ ،‬نمو ‬ ‫حــوزه بــوده کــه تحــت اشــراف قــرار گرفتــه اســت‪ .‬امریکایی­ هــا در‬ ‫عرصــه فنــاوری و فعالیت هــای رســانه ای بــا عنایــت بــه افزایــش‬ ‫اثرگــذاری شــبکه ­هــای اجتماعــی و مرجعیــت خبــری انهــا‪،‬‬ ‫عمل ّیات­ هــای تاثیرگــذاری و جنــگ ترکیبــی بزرگــی علیــه مــردم‬ ‫مظلــوم ایــران در فضــای ســایبر بــه راه انداختنــد کــه ذیــا ًمــواردی‬ ‫بــه اختصــار مــورد اشــاره قــرار می­گیرنــد‪:‬‬ ‫‪ -۲/۱‬توییتر‬ ‫توییتــر بــه دســتور رژیــم امریــکا‪ ،‬میــدان نبــرد و جنــگ‬ ‫رســانه ­یی علیــه جمهــوری اســامی ایــران را بــا نادیــده گرفتــن‬ ‫همــه قوانیــن بین­ المللــی و دســتورالعمل های فنـّـی و حقوقی‬ ‫‪ -۲/۳‬استارلینک‬ ‫اگــر چــه ازادی دسترســی بــه اینترنــت یکــی از شــعارهای‬ ‫دروغیــن لیبــرال دمکراســی غــرب اســت و ان هــا مدعــی‬ ‫هســتند کــه اینترنــت ازاد بایــد در دســترس همــگان باشــد‬ ‫امــا بســیاری از خدمــات اینترنتــی و نرم ­افزارهــای مفیــد‬ ‫بــرای جامعــه­ ی جهانــی و مــردم ایــران توســط دولــت امریــکا‬ ‫مســدود شــده اســت‪ .‬ایــن مدعیــان دروغیــن ازادی بــا ارائــه‬ ‫ت هــای خــارج از حاکمیــت کشــورها مثــل اســتارلینک‬ ‫اینترن ـ ­‬ ‫کــه طبــق قوانیــن بین ­المللــی بایــد بــا نظــارت و رضایــت کشــور‬ ‫میزبــان ارائــه شــود‪ ،‬ســعی در گســترش دیکتاتــوری اینترنتــی‬ ‫امریــکا را دارنــد‪ .‬مصــداق روشــن ایــن تضــاد رفتــاری عــاوه بــر‬ ‫ق الذکــر‪ ،‬اقــدام دولــت امریــکا مبنــی بــر انســداد و‬ ‫مــوارد فــو ­‬ ‫محدودیــت خدمات­ رســانی ابزارهــا و فناوری­ هــای ارتباطــی و‬ ‫اینترنتــی غیرامریکایــی در امریــکا می­باشــد‪.‬‬ ‫کارگــزاران دولــت مافیایــی امریــکا در اقدامــی مداخله ­جویانه‬ ‫بــه شــرکت اســتارلینک دســتور دادنــد بــدون رعایــت ضوابــط‬ ‫ن المللــی و بــدون دریافــت مجوزهــای الزم در‬ ‫و مقــررات بی ـ ­‬ ‫ایــران‪ ،‬بــرای دسترســی اغتشاشــگران‪ ،‬اینترنــت غیرقانونــی‬ ‫س هــای اطالعاتــی دشــمن نیــز‬ ‫ارائــه دهــد‪ .‬همزمــان ســروی ­‬ ‫ت هــای مختلف خــود برای قاچاق تجهیــزات غیرقانونی‬ ‫ظرفیـ ­‬ ‫ایــن شــبکه بــه داخــل کشــور را فعــال کردنــد‪.‬‬ ‫ادامه صفحه ‪8‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 07‬ابان‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪622‬‬ ‫خانواده های متعادل و نامتعادل‬ ‫یکــی از عوامــل موثــر در تکویــن شــخصیت و رفتــار‬ ‫فــرد خانــواده اســت و لــذا خانواده هــا از نظــر منــش و‬ ‫شــخصیت روابــط بــرون و درون گروهــی شــیوه های‬ ‫مدیریــت نحــوه ی رفتــار و برخــورد بــا کــودکان و‬ ‫نوجوانــان ایجــاد اختــال در رفتــار کــودکان و یــا‬ ‫کاهــش مشــکالت انــان طبقه بنــدی می شــوند‪.‬‬ ‫این کارنامه ها‬ ‫را لطفا جدی‬ ‫نگیرید!‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫خانواده ی متعادل‬ ‫خانــواده متعــادل نیــز خانــواده ای اســت کــه بــر‬ ‫اســاس ضوابــط معقــول و مشــروع تشــکیل گردیــده‬ ‫نظمــی مبتنــی بــر حقــوق و تعاملــی بــر اســاس‬ ‫صمیمیــت و اخــاق و روابطــی اندیشــیده و هــدف دار‬ ‫در ان برقــرار اســت و انــدازه و تــوازن و اعتــدال در ان‬ ‫حاکم اســت‪ .‬هم چنین روشــی عاقالنه و انســانی در‬ ‫اداره ی ایــن خانــواده بــه کار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فواید متعادل بودن خانواده‬ ‫متعادل بودن خانواده موجب می شود که‪:‬‬ ‫ســامت خانــواده امکان پذیــر گــردد ‪ /‬رضایــت و‬ ‫امنیــت و اســایش افــراد ایجــاد شــود‬ ‫مقاومــت و پایــداری خانــواده در مقابــل مشــکالت‬ ‫بیش تــر شــود ‪ /‬رشــد و کمــال اعضــای خانــواده‬ ‫ممکــن شــود و زمینــه بــرای خانــواده ی مطلــوب و‬ ‫بالنــده فراهــم گــردد‬ ‫خصوصیات خانواده ی متعادل‬ ‫خصوصیــات خانــواده متعــادل را می تــوان در دو‬ ‫زمینـه ی ارتبــاط بــا همســر و ارتبــاط بــا فرزنــدان مــورد‬ ‫بررســی قــرار داد‪ .‬ایــن خصیصه هــای متعــدد کــه بــه‬ ‫بعضــی از ان هــا اشــاره می کنیــم‪:‬‬ ‫همــه افــراد خانــواده بــه تناســب موقعیــت شــرایط‬ ‫و امکانــات خویــش بــه اظهارنظــر در امــور خانــه و‬ ‫دخالــت در اداره ی ان می پردازنــد‪.‬‬ ‫بیــن اعضــای خانــواده در امــور خانه مشــورت صورت‬ ‫می گیــرد و هــر یــک از اعضــا ســعی می کننــد بــه‬ ‫ســخنان هــم گــوش دهنــد و حرف هــای یکدیگــر را‬ ‫گــوش دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن خانــواده زن و شــوهر یکدیگــر را دوســت‬ ‫دارنــد و بــرای هــم ارزش قائــل هســتند‪.‬‬ ‫در خانــواده متعــادل پــدر و مــادر از نظــر اخــاق برخــورد‬ ‫و رفتــار بــرای فرزنــدان الگوی مناســبی هســتند‪.‬‬ ‫خانواده نامتعادل‪:‬‬ ‫خانــواده ای اســت کــه از عهــده ی کارکردهــا وظایف و‬ ‫نقش هــای خــود برنمی ایــد و از بیــرون و درون و یــا‬ ‫هــر دو تهدیــد می شــود‪.‬‬ ‫طبــق تعریــف فــوق خانواده هایــی کــه از تعــادل‬ ‫خــارج می شــوند در زمــره خانواده هــای نامتعــادل‬ ‫هســتند ماننــد‪:‬‬ ‫خانواده ی گسیخته‬ ‫خانواده گسسته‬ ‫خانواده گسیخته‪:‬‬ ‫در ایــن خانــواده روابــط اعضــا از هــم پاشــیده و در‬ ‫مــواردی بــه کلــی قطع شــده اســت‪.‬‬ ‫از مصادیــق خانــواده گســیخته خانــواده ی طــاق‬ ‫اســت کــه زن و شــوهر بــه لحــاظ حقوقــی از هــم‬ ‫جداشــده اند‪.‬‬ ‫یکــی از مصادیــق خانــواده ی گســیخته خانــواده ی‬ ‫ناپیوســته اســت یعنــی خانــواده ای کــه بــدون‬ ‫صــدور حکــم حقوقــی یکــی از همســران بــه دلیــل‬ ‫ناســازگاری از هــم جــدا زندگــی می کننــد و بــه دلیــل‬ ‫بالتکلیفــی تعــادل خانــواده از بین رفتــه و زمینه برای‬ ‫اســیب پذیری های متعــدد فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫خانواده گسسته‬ ‫بــه خانــواده ای گفتــه می شــود کــه اعضــای خانــواده‬ ‫در یــک خانــه در کنــار یکدیگــر زندگــی می کننــد ولــی‬ ‫از نظــر تعــادل و ارتبــاط مناســب بــا همدیگــر بــا‬ ‫مشــکالت مختلفــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬احمد صافی‬ ‫گرداورنــده‪ :‬مهنــوش عیــن بیگــی کارشــناس دایــره‬ ‫اجتماعــی کالنتــری راز‬ ‫ســال ها قبــل مــدارس غیردولتــی وجــود نداشــتند‪ ،‬تمــام‬ ‫بچه هــا کنــار هــم در مــدارس دولتــی مشــغول بــه تحصیل‬ ‫شــده و همــه در یــک ســطح تحصیلــی در کنکــور با یکدیگر‬ ‫بــه رقابــت می پرداختنــد امــا در ســال ‪ ۱۳۶۷‬طــرح تشــکیل‬ ‫مــدارس غیرانتفاعــی «بــا اســتدالل عــدم توانایــی دولت در‬ ‫جــذب دانش امــوزان بــرای تحصیــل رایــگان» بــه تصویــب‬ ‫رســید و از ســال ‪ ۱۳۶۸‬اولیــن مــدارس غیرانتفاعــی‬ ‫فعالیــت خودشــان را اغــاز کردنــد‪ .‬تصــور تدریــس بهتــر‬ ‫در ایــن مــدارس از همــان ســال هــای ابتدایــی در افــکار‬ ‫عمومــی جــا افتــاد‪ .‬امــا واقعــا ایــن طــور اســت و در مــدارس‬ ‫دولتــی خبــری از پیگیــری درســی و پــرورش نخبــه هــا و دانــش‬ ‫امــوزان مســتعد نیســت؟‬ ‫در ابتــدای تاســیس مــدارس غیرانتفاعــی‪ ،‬تنهــا قشــر مرفــه‬ ‫جامعــه فرزندانشــان را در ایــن مــدارس ثبت نــام می کردنــد امــا‬ ‫مهاجــرت فرزنــدان خانواده هــای متمکــن بــه مــدارس غیردولتــی‬ ‫منجــر بــه کاهــش بــار مالــی اموزش وپــرورش شــد؛ از طــرف‬ ‫دیگــر‪ ،‬روزبـه روز تعــداد مــدارس غیرانتفاعــی در شــهرهای بــزرگ‬ ‫بیشــتر شــد تــا جایــی کــه ایــن روزهــا نه تنهــا قشــر مرفــه بلکــه‬ ‫قشــر متوســط هــم اصــرار بــه ثبت نــام فرزندشــان در مــدارس‬ ‫غیرانتفاعــی دارنــد‪ .‬باوجــود تمایــل خانواده هــا بــه مــدارس‬ ‫غیردولتــی امــا محمدرضــا نیــک نــژاد‪ ،‬کارشــناس حــوزه امــوزش‪،‬‬ ‫پژوهشــگر و مترجــم بــه بررســی عملکــرد مــدارس غیرانتفاعــی‬ ‫می پــردازد و حقایقــی را دربــاره ایــن مــدارس برمــا می کنــد‪.‬‬ ‫دلیــل اصــرار اولیــا بــه ثبت نــام فرزندشــان در مــدارس‬ ‫غیردولتــی‬ ‫نیــک نــژاد بابیــان اینکــه تــداوم ســرمایه گذاری ضعیــف دولــت‬ ‫در مــدارس دولتــی باعــث کیفیــت پاییــن امــوزش در ایــن‬ ‫مــدارس شــده اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬دریکــی‪ -‬دو دهــه اخیــر‪،‬‬ ‫درزمینــه اموزش وپــرورش و‬ ‫صرفه جویی هــای مســئولین‬ ‫ٔ‬ ‫تعــارض منافــع برخــی از مســئولین‪ ،‬باعــث شــده اقدامــات‬ ‫و مصوبــات حتــی در باالتریــن ســطح تصمیم گیــری در‬ ‫اموزش وپــرورش و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تحــت تاثیــر‬ ‫منافــع ثانویــه قــرار گیــرد یــا بــه عبارتــی‪ ،‬وظایــف و اهــداف ایــن‬ ‫ســازمان ها در یــک جایــگاه مشــخص دولتــی بــا ســایر منافــع‬ ‫ان هــا در تعــارض قــرار گیرنــد‪».‬‬ ‫وی ادامــه می دهــد‪« :‬گاهــی به عمــد مــدارس دولتــی ضعیــف‬ ‫نگه داشــته می شــود و رســانه ها بــا تبلیغــات گســترده ایــن‬ ‫مــدارس را ناکارامــد نشــان می دهنــد‪ .‬بــه هــر ترتیــب‪ ،‬ایــن از‬ ‫عواملــی اســت کــه متاســفانه باعــث گمراهــی خانواده هــا شــده‬ ‫و خانواده هایــی کــه از وضــع مالــی خوبــی برخوردارنــد ترجیــح‬ ‫می دهنــد فرزندشــان را در مــدارس غیردولتــی ثبت نــام کننــد‪».‬‬ ‫بــه گفتــه نیــک نــژاد‪ ،‬ســرمایه گذاری ضعیــف دولــت‪ ،‬تعــارض‬ ‫منافــع و ضعیــف نشــان دادن مــدارس دولتــی از عوامــل مهمــی‬ ‫اســت کــه باعــث شــده مــدارس دولتــی در ســطح جامعــه‬ ‫ضعیــف دانســته شــود و مــدارس غیردولتــی برخــاف ان چیــزی‬ ‫کــه واقعــا ًوجــود دارد‪ ،‬قــوی نشــان داده شــود تــا خانواده هــا را‬ ‫جــذب ایــن مــدارس کننــد‪.‬‬ ‫تعطیلی ‪ ۷۳۸‬مدرسه غیردولتی به دلیل تخلف‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه امــوزش می گویــد‪« :‬در ســال تحصیلــی‬ ‫جدیــد حــدود ‪ ۷۳۸‬مدرســه غیردولتــی بــه دلیــل تخلــف و‬ ‫اســتاندارد نبــودن فضــای اموزشــی تعطیــل شــدند‪ ».‬او به عنوان‬ ‫کســی کــه ســابقه تدریــس در مــدارس غیردولتــی را دارد‪،‬‬ ‫می گویــد‪« :‬مــدارس غیردولتــی «برنــد» کــه ازنظــر اموزشــی‬ ‫و قبولــی کنکــور شــاخص هســتند‪ ،‬شــاید کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد را‬ ‫تشــکیل دهنــد؛ ‪ ۹۰‬درصــد مــدارس غیردولتــی ازلحــاظ اموزشــی‬ ‫گاهــی حتــی از مــدارس دولتــی هــم ضعیف تــر هســتند‪».‬‬ ‫م دانش اموزان‬ ‫جذابیت مدارس غیردولتی به دلیل تعداد ک ‬ ‫نیــک نــژاد می گویــد یکــی از مزایــای مــدارس غیردولتــی تعــداد‬ ‫کم دانــش امــوزان کالس اســت‪« :‬اگرچــه کیفیــت امــوزش‬ ‫در بســیاری از مــدارس غیردولتــی جــای تامــل دارد امــا زمانــی‬ ‫کــه تعــداد دانــش امــوزان کالس از حــد اســتاندارد (‪ )۲۰‬فراتــر‬ ‫مــی رود‪ ،‬خانواده هایــی کــه از تمکــن مالــی برخوردارنــد بــرای‬ ‫دســتیابی بــه حداقــل کیفیــت امــوزش ترجیــح می دهنــد‬ ‫فرزندشــان را در مــدارس غیردولتــی ثبت نــام کننــد چون مســلما ً‬ ‫هرچقــدر تراکــم کالس کمتــر باشــد‪ ،‬میــزان رســیدگی و پایــش‬ ‫اموزشــی و پرورشــی افزایــش پیــدا می کنــد امــا ایــن مســئله در‬ ‫مــدارس دولتــی برعکــس اســت و گاهــی در ایــن مــدارس تعــداد‬ ‫دانــش امــوزان بــه ‪ ۴۵‬نفــر هــم می رســد و ایــن بــه کیفیــت‬ ‫اموزشــی لطمــه وارد می کنــد‪».‬‬ ‫ایــن کارشــناس امــوزش ادامــه می دهــد‪« :‬برخــی از مــدارس‬ ‫غیردولتــی بــا رســیدگی‪ ،‬گــزارش‪ ،‬پایــش دانــش امــوزان و‬ ‫مشــارکت خانواده هــا در ظاهــر ســعی می کننــد خانواده هــا را‬ ‫راضــی نگه دارنــد امــا در عمــل ایــن اتفــاق نمی افتــد‪».‬‬ ‫در مدارس غیردولتی به کارنامه ها اعتماد نکنید‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس امــوزش ‪ ،‬بســیاری از مــدارس‬ ‫غیردولتــی غیــر برنــد بــرای جــذب خانــواده و دانش امــوزان‬ ‫کارنامه هایــی می ســازند کــه بــا واقعیــت متفــاوت اســت و‬ ‫خانواده هــا نبایــد بــه ایــن کارنامه هــا اعتمــاد کننــد‪ .‬چنــد ســال‬ ‫پیــش رئیــس ارزشــیابی وزارتخانــه اموزش وپــرورش در دولــت‬ ‫دوازدهــم اظهــار کــرد کــه میانگیــن معــدل نمره امتحانــات نهایی‬ ‫مــدارس غیردولتــی از دولتی هــا هــم پایین تــر اســت‪ .‬ایــن‬ ‫پژوهشــگر می گویــد‪« :‬مــن در چنــد مدرســه غیردولتــی شــاهد‬ ‫بــودم کــه بــرای دانش امــوزان دو کارنامــه صــادر می کننــد؛ یــک‬ ‫کارنامــه واقعــی کــه بــرای خط ونشــان کشــیدن بــرای دانش امــوز‬ ‫اســتفاده می کننــد و یــک کارنامــه غیرواقعــی را هم تحویــل اداره‬ ‫می دهنــد تــا در ظاهــر برنــد خودشــان را حفــظ کننــد‪».‬‬ ‫مدارس دولتی به واقعیت جامعه نزدیک تر است‬ ‫نیــک نــژاد می گویــد مــدارس غیردولتــی بــه لحــاظ اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگی و فردی نشــانگر گســتردگی واقعی در جامعه نیســتند‪:‬‬ ‫«واقعیــت جامعــه مــا ان چیــزی اســت کــه در مــدارس دولتــی‬ ‫شــاهد ان هســتیم یعنــی بچه هــا در اقشــار مختلــف بــه لحــاظ‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و اعتقــادی در کنــار هــم قــرار می گیرنــد و‬ ‫ایــن دســته از دانــش امــوزان امادگــی بیشــتری بــرای حضــور‬ ‫در جامعــه پیــدا می کننــد چــون در فضــای واقعی تــری درس‬ ‫می خواننــد امــا در مــدارس غیردولتــی چــون بچه هــا در ســطح‬ ‫طبقاتــی و اغلــب اعتقــادی مشــابهی قــرار دارنــد‪ ،‬تصورشــان این‬ ‫اســت کــه در فضــای جامعــه هــم ماننــد فضــای مدرســه همــه‬ ‫طــرز فکــر یکســانی دارنــد و ایــن مــی توانــد انهــا را در تعامــل‬ ‫اجتماعــی بــا افــراد مختلــف دچــار مشــکل کنــد‪».‬‬ ‫تحصیل در مدرسه غیردولتی مالک قبولی کنکور نیست‬ ‫طبــق روال ســال های گذشــته‪ ،‬امســال هــم ســهم ناچیــز‬ ‫مــدارس دولتــی در بیــن نفــرات برتــر کنکــور قابــل پیش بینــی‬ ‫بــود؛ چنانچــه بــر اســاس فهرســت منتشرشــده تنهــا یــک نفــر‬ ‫از رتبه هــای برتــر کنکــور از مدرســه دولتــی بــود امــا ایــن بــه‬ ‫معنــای ان نیســت کــه عمــده قبول شــدگان در کنکــور سراســری‬ ‫از مــدارس غیردولتــی هســتند‪ .‬نیــک نــژاد دراین بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫«در کنکــور ‪ ،۱۴۰۰‬از بیــن ‪ ۳۰‬نفــر رتبــه برتــر گروه هــای تجربــی‪،‬‬ ‫ریاضــی و انســانی‪ ۲۰ ،‬نفــر دانــش امــوزان مــدارس ســمپاد‪۵ ،‬‬ ‫دانش امــوز از مــدارس غیردولتــی و ســه دانش امــوز از مــدارس‬ ‫نمونــه دولتــی بودنــد امــا نتیجــه قبولــی کنکــور در ایــن مــدارس‬ ‫نســبت بــه دولتــی طبیعــی اســت چــون مــدارس تیزهوشــان‬ ‫و ســمپاد و مــدارس غیردولتــی برنــد‪ ،‬بــا گزینــش ســنگ بنــای‬ ‫قبولــی در کنکــور را رقــم می زننــد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬ایــن مــدارس بــا گزینــش به نوعــی دانــش‬ ‫امــوزان کشــور را گلچیــن کــرده و بــا گرفتــن ازمون هــای متعــدد‬ ‫قبولــی ان هــا در کنکــور را تضمیــن می کننــد امــا مــدارس دولتــی‬ ‫مجبورنــد بنــا بــر منطقــه اموزشــی تحــت پوشــش مدرســه‪،‬‬ ‫دانــش امــوزان را ثبت نــام کننــد و ایــن دانــش امــوزان بــا‬ ‫پیش زمینه هــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬خانوادگــی واقتصــادی‬ ‫مختلــف در کنــار هــم قــرار می گیرنــد‪».‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــا اشــاره بــه ناکارامــدی دولت هــا در سیســتم‬ ‫اموزشــی می گویــد‪« :‬طبــق اصــل ‪ ۳۰‬قانــون اساســی‪ ،‬دولــت‬ ‫موظــف اســت وســایل اموزش وپــرورش رایــگان را بــرای همــه‬ ‫ملــت تــا پایــان دوره متوســطه فراهــم ســازد؛ ایــن درحالی اســت‬ ‫کــه نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬درصــد مــدارس دولتــی‪ ،‬جــزو ناکارامدتریــن‬ ‫بخــش اموزشــی کشــور هســتند کــه ایــن امــر در تناقــض بــا‬ ‫اصــل ‪ ۳۰‬قانــون اساســی و وظیفــه دولــت در عرصــه مهــم‬ ‫امــوزش اســت‪».‬‬ ‫مهم ترین راهکار برای برقراری عدالت اموزشی در کشور‬ ‫سیاســت گذاری های نادرســت اموزشــی و تمرکــز امکانــات و‬ ‫کیفیــت اموزشــی در مــدارس خــاص و غیردولتــی باعــث شــده تا‬ ‫ایــن روزهــا افــکار عمومــی جامعــه از مســئوالن و قانون گــذاران‬ ‫«عدالــت اموزشــی» را مطالبــه کننــد‪ .‬نیــک نــژاد بهتریــن راهــکار‬ ‫عدالــت اموزشــی در ایــران را الگــو قــرار دادن کشــورهای موفــق‬ ‫در ایــن مســیر دانســت و افــزود‪« :‬ژاپــن بــه عنــوان کشــوری کــه‬ ‫تاکیــد بــر عدالــت اموزشــی دارد‪ ،‬توانســت بــا بهره بــرداری از‬ ‫تجربــه کشــورهای مختلــف در بیــن ‪ ۳۵‬کشــور ثروتمنــد جهــان‬ ‫در مقــام نخســت برقــراری عدالــت اموزشــی قــرار گیــرد‪ .‬در ایــن‬ ‫کشــور تقریبــا ًنزدیــک بــه ‪ ۳.۵‬درصــد مــدارس خصوصــی وجــود‬ ‫دارد و تــا ‪ ۹‬ســال اول تمــام دانــش امــوزان در مــدارس دولتــی‬ ‫تحصیــل می کننــد‪».‬‬ ‫او ادامــه مــی دهــد‪ ۳.۵ «:‬درصــدی کــه در مــدارس خصوصــی‬ ‫ژاپــن درس می خواننــد‪ ،‬دانش اموزانــی هســتند کــه یــا‬ ‫گرایش هــای مذهبــی متفــاوت یــا نیازمندی هــای خاصــی دارنــد‬ ‫کــه البتــه هزینــه تحصیــل در ایــن مــدارس خصوصــی هــم‬ ‫توســط خانواده هــا تامیــن نمی شــود بلکــه از طریــق دولــت‬ ‫پرداخــت می شــود‪».‬‬ ‫نیــک نــژاد بابیــان اینکــه یکــی از مهم تریــن پایه هــای برقــراری‬ ‫عدالــت اموزشــی در کشــور توجــه دولــت بــه مــدارس دولتــی‬ ‫اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬دولــت بایــد پــای بخــش خصوصــی را از‬ ‫مقطــع تحصیلــی دبســتان یــا مثــل ژاپــن تــا ‪ ۹‬ســال اول یــا مثــل‬ ‫فنالنــد در کل دوره اموزشــی قطــع کنــد و کیفیــت اموزشــی را‬ ‫افزایــش دهــد‪».‬‬ ‫ایــن کارشــناس امــوزش تاکیــد می کنــد‪« :‬اصــل ‪ ۳۰‬قانــون‬ ‫اساســی‪ ،‬قانــون بســیار پیشــرویی اســت و در کشــورهای‬ ‫مختلــف بــا رایــگان کــردن سیســتم اموزشــی در تالش انــد تــا‬ ‫اجــازه ندهنــد تفاوت هــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫مذهبــی مانــع رشــد دانــش امــوزان شــود‪».‬‬ ‫نیــک نــژاد می گویــد‪« :‬برخــی معتقدنــد کــه حــذف مــدارس‬ ‫غیردولتــی بــه ازادی هــای شــهروندی اســیب می رســاند امــا‬ ‫مســئوالن بایــد بــه ایــن امــر توجــه کننــد کــه بیــن اینکــه بــه‬ ‫خانواده هــا حــق انتخــاب داده شــود و اینکــه خانواده هــا را‬ ‫مجبــور کننــد تــا بنــا بــر شــرایط موجــود در مــدارس دولتــی بــه‬ ‫ســمت مــدارس غیردولتــی جــذب شــوند‪ ،‬تفــاوت وجــود دارد‪».‬‬ ‫ظاهربیننباشید‬ ‫بــه گفتــه نیــک نــژاد‪ ،‬غیرانتفاعــی بــودن یــک مدرســه دلیلــی‬ ‫بر موفقیت سیستم اموزشی و پرورشی ان مدرسه نیست؛‬ ‫همچنیــن تعــداد زیــاد دانــش امــوزان دلیلــی بــر ضعــف‬ ‫سیســتم اموزشــی یــک مدرســه دولتــی به حســاب نمی ایــد‪.‬‬ ‫والدیــن توجــه کننــد کــه مــدارس دولتــی و غیردولتــی ازنظــر‬ ‫سیســتم پرورشــی (رشــد فــردی و مهــارت افزایــی) چنــدان‬ ‫باهــم تفــاوت ندارنــد چــون مــدارس غیردولتــی و تیزهوشــان‬ ‫تمــام انــرژی را صــرف کامیابی هــای اموزشــی می کننــد و‬ ‫مــدارس دولتــی هــم کــه بــرای تقویــت سیســتم پرورشــی‬ ‫بودجــه کافــی را ندارنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬تمــام دانــش امــوزان ازنظــر‬ ‫پرورشــی دارای کاســتی هایی هســتند‪.‬‬ ‫نیــک نــژاد می گویــد عمومــا ً تمرکــز خانواده هــا بــر بخــش‬ ‫اموزشــی مــدارس اســت کــه مــدارس چــه دولتــی و چــه‬ ‫غیردولتــی بایــد شناخته شــده باشــند‪« :‬خانواده هــا بایــد بــرون‬ ‫داده هــای واقعــی مــدارس به خصــوص مــدارس غیردولتــی را‬ ‫مــورد بررســی قــرار دهنــد و نبایــد بــه کارنامه هــا و گفته هــای‬ ‫مدیــران مدرســه توجــه کننــد چــون اغلــب مدیــران مــدارس‬ ‫غیردولتــی از قــدرت باالیــی در اقنــاع خانواده هــا بــرای ثبت نــام‬ ‫فرزندشــان برخوردارند‪/».‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫چگونه پیشنهاد خودکار رمز عبور را در ایفون غیر فعال کنیم؟‬ ‫بیشــتر کاربــران بــه دلیــل فراموشــی رمزهــای جدیــد ترجیــح می دهنــد رمــز را خــود انتخــاب کننــد بــه همیــن دلیــل عالقــه ای بــه‬ ‫پیشــنهاد رمــز توســط گوشــی ندارنــد لــذا بــه راحتــی می توانیــد ایــن امــکان را در گوشــی ایفــون غیرفعــال کنیــد بــرای ایــن کار کافــی‬ ‫اســت ابتــدا وارد ‪ Settings‬شــده و بــر روی ‪ Passwords‬ضربــه بزنیــد ســپس در صفحــه ای کــه بــاز می شــود بــر روی ‪Password‬‬ ‫‪ Options‬کلیــک کــرده و ‪ AutoFill Passwords‬را غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 07‬ابان‬ ‫امنیتچگونه‬ ‫اپلیکیشنموبایل‬ ‫را تضمین کنیم؟‬ ‫امــروزه ایجــاد یــک اپلیکیشــن بــه معنــای صــرف زمــان بــرای‬ ‫امنیت اپلیکیشن موبایل است‪ .‬یک حمله موفقیت امیز هکر‬ ‫مــی توانــد هزینــه‪ ،‬شــهرت و مهمتــر از همــه‪ ،‬اعتمــاد مشــتری‬ ‫را کــه بــه ســختی بــه دســت اورده ایــد‪ ،‬بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشــنهای موبایل راهی اســان برای هکرها و دسترســی به‬ ‫اطالعــات شــخصی میلیون هــا کاربــر اســت‪ .‬برنامه هــای مرتبــط‬ ‫بــا مشــاغل و برندهــا حتــی بــرای مجرمــان جــذاب تــر هســتند‬ ‫زیــرا مــی تواننــد به اطالعات کارمندان دسترســی داشــته باشــند‬ ‫وامنیــت شــرکت هــا را بــه خطــر بیندازنــد‪.‬‬ ‫بیاییــد خطــرات امنیتــی برنامــه تلفــن همــراه و نحــوه‬ ‫انتقــال انهــا را مــرور کنیــم‪.‬‬ ‫وای فای ناامن‬ ‫بســیاری از مــردم بــدون اینکــه متوجــه باشــند تهدیــدی‬ ‫مانند ســرورهای تایید نشــده و شــبکه های وای فای ناامن‬ ‫بــرای راه حــل هــای خــود از وای فــای ناامــن اســتفاده مــی‬ ‫کننــد‪ .‬هنگامــی کــه کاربــران دســتگاه هــای خــود را به چنین‬ ‫نقــاط ناامنــی متصــل مــی کننــد‪ ،‬حتــی متوجــه تهدیــدی کــه‬ ‫اطالعــات شــخصی خــود را افشــا مــی کننــد‪ ،‬نیســتند‪ .‬از وای‬ ‫فــای ناامــن مــی تــوان بــرای ســرقت اطالعــات کســب و کار‬ ‫کارگــران بــی خبــر اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫برنامه های دارای کد مخرب‬ ‫اپ اســتور و گوگل پلی اســتانداردهای کاملی برای تســت‬ ‫امنیــت اپلیکیشــن موبایــل دارنــد کــه همــه برنامه هــا بایــد‬ ‫رعایــت کننــد‪ .‬بــا ایــن حال‪ ،‬این تنها مکان هایی نیســتند که‬ ‫کاربــران می تواننــد اپلیکیشـن ها را دانلــود کننــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫بازارهــای اپلیکیشــن و پورتالهــای دیگــری وجــود دارنــد کــه‬ ‫اپلیکیشــن هــای موبایــل را بــدون گذرانــدن گواهینامــه‬ ‫امنیتــی اپلیکیشــن موبایــل توزیــع مــی کننــد‪ .‬پــس از‬ ‫نصــب چنیــن برنامه هایــی‪ ،‬هکرهــا بــه داده هــای کاربــران‬ ‫دسترســی پیــدا مــی کننــد‪ .‬بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از‬ ‫ورود چنیــن برنامــه هایــی به گوشــی شــما‪ ،‬دانلــود برنامه ها‬ ‫فقــط از فروشــگاههای برنامــه رســمی اســت‪.‬‬ ‫اسیب پذیری های سیستم عامل‬ ‫کشــف اینهــا دشــوارتر اســت‪ ،‬امــا هنــوز وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫اســیب پذیری ها در سیســتم عامل ها می توانــد تهدیــدی‬ ‫بــرای امنیــت اپلیکیشــن های موبایــل باشــد‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫ســازندگان گوشــی هــای هوشــمند سیســتم عامــل را بــرای‬ ‫مقابلــه بــا تهدیــدات جدید برنامه های امنیتی تلفن همراه‬ ‫ارتقــا دهنــد‪ ،‬برخــی از کاربــران ممکــن اســت تصمیم بگیرند‬ ‫گوشــی هــای هوشــمند خــود را بــه روز نکننــد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫به روزرســانی نرم افــزار بــه محــض انتشــار به روزرســانی ها از‬ ‫اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫نشت داده ها‬ ‫امــروزه اکثریــت قریــب بــه اتفاق برنامه هــا از فناوریهای ابری‬ ‫بــرای ذخیــره ســازی داده هــا اســتفاده مــی کننــد‪ .‬پــس از اینکه‬ ‫کاربــران اطالعــات شــخصی خــود را وارد کردنــد‪ ،‬بــه ســرورهای‬ ‫راه دور مــی رســد‪ .‬اگــر شــرکت پشــت برنامــه پیش بینــی الزم‬ ‫را انجــام ندهــد هکرهــا مــی تواننــد بــه راحتــی بــه ســرورها و‬ ‫داده هــای محرمانــه دسترســی پیــدا کننــد‪ .‬حافظــه پنهــان‪،‬‬ ‫ذخیره ســازی ناامــن و کوکی هــای مرورگــر همگــی می تواننــد‬ ‫بــه هــدف مجرمــان ســایبری تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫مسائل رمزنگاری‬ ‫رمزنــگاری موبایــل بخــش مهمی از امنیــت برنامه های تلفن‬ ‫همــراه اســت زیــرا بــه اطمینــان از یکپارچگــی داده هــا کمــک‬ ‫مــی کنــد‪ .‬گاهــی اوقــات‪ ،‬توســعه دهنــدگان ممکــن اســت‬ ‫بــه طــور ناخواســته از پروتکلهــای رمزگــذاری دارای اســیب‬ ‫پذیــری اســتفاده کننــد یــا اصــا ًاز انهــا اســتفاده نکننــد‪ .‬چنیــن‬ ‫اســیب پذیری هایی را می تــوان بــرای ســرقت داده هایــی کــه از‬ ‫طریــق یــک برنامــه عبــور می کنــد‪ ،‬در معــرض دیــد قــرار داد‪.‬‬ ‫به امنیت ‪ App Store‬اعتماد کنید‬ ‫حتــی اگــر فروشــگاه های برنامــه دارای پروتکل هــای امنیتــی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪622‬‬ ‫مرد جوان را پیشنهاد اغوا‬ ‫کننده فریفت‬ ‫هســتند‪ ،‬کاربــران اغلــب تصــور می کننــد کــه فروشــگاه های‬ ‫برنامــه تمــام ازمایش هــا و بررسـی های الزم را انجــام داده اند‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬فروشــگاه های برنامــه همیشــه نمی تواننــد همــه‬ ‫برنامه هــای ارسال شــده را به طــور کامــل بررســی کننــد‪ ،‬و‬ ‫بــه کاربــران اجــازه می دهنــد اســیب پذیری های برنامه هــا را‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ذخیره سازی ناامن داده‬ ‫برخــی از برنامــه هــا اطالعــات را در ســمت مشــتری ذخیــره‬ ‫مــی کننــد‪ .‬فضــای ذخیره ســازی مشــتری می توانــد هــک‬ ‫شــود یــا شــخص اشــتباهی می توانــد بــه دســتگاه های خــود‬ ‫دسترســی پیــدا کنــد‪ .‬همــه اینهــا می توانــد منجر بــه کاوش‪،‬‬ ‫دســتکاری و اســتفاده از داده هــا شــود‪.‬‬ ‫مجوز و احراز هویت اسان‬ ‫اجــازه دادن بــه کاربــران بــرای اســتفاده از رمزهــای عبــور‬ ‫چهــار رقمــی‪ ،‬امنیــت یــک برنامــه را در معــرض خطــر باالیــی‬ ‫قــرار مــی دهــد زیــرا هــک کــردن چنیــن رمزهــای عبــور بســیار‬ ‫اســان اســت‪ .‬از انجایــی کــه برنامــه هــا مــی تواننــد بــه صــورت‬ ‫افالیــن کار کننــد‪ ،‬در مقایســه بــا راه حــل هــای وب‪ ،‬ســطح‬ ‫امنیتــی یکســانی را بــرای اتصــاالت انالیــن فراهــم نمــی کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬حفره هــا و تهدیدهــای اســیب پذیری ایجــاد می کنــد‬ ‫کــه مجرمــان ســایبری می تواننــد ان هــا را کشــف کننــد‪.‬‬ ‫بهترین روش های امنیت‬ ‫برنامه های تلفن همراه‬ ‫چگونه می توانید برنامه موبایل خود را ایمن کنید؟‬ ‫چندیــن راه وجــود دارد کــه مــی توانــد بــه شــما کمــک کند تا‬ ‫مطمئــن شــوید کــه برنامــه شــما برای اســتفاده ایمن اســت‪.‬‬ ‫بیاییــد رویکردهــای امنیتــی اصلــی در برنامــه هــای تلفــن‬ ‫همــراه را مــرور کنیــم‪.‬‬ ‫شامل احراز هویت قوی‬ ‫احــراز هویــت چنــد عاملــی بهتریــن راه بــرای اطمینــان‬ ‫از محافظــت در برابــر حــدس زدن رمــز عبــور و دسترســی‬ ‫غیرمجــاز بــه داده هــای کاربــران اســت‪ .‬احــراز هویــت چنــد‬ ‫عاملــی مــی توانــد انــواع مختلفــی از جملــه ورود بــا رمز عبور‪،‬‬ ‫اثــر انگشــت‪ ،‬رســانه هــای اجتماعــی و غیــره را ترکیــب کنــد‪.‬‬ ‫از رمزگذاری ارتباطات موبایلی اطمینان حاصل کنید‬ ‫تمــام ارتباطــات بیــن ســرورها و برنامــه هــای تلفــن همــراه‬ ‫بایــد رمزگــذاری شــوند‪ .‬کلیدهــای ‪ 4096‬بیتــی ‪ SSL‬و تبــادل‬ ‫کلیدهــای مبتنــی بــر جلســه مــی تواننــد بــرای جلوگیــری‬ ‫از نشــت داده هــا بــه لطــف ارتباطــات رمزگشــایی شــده‬ ‫اســتفاده شــوند‪ .‬داده هــای ذخیــره شــده در دســتگاه هــا بــه‬ ‫صــورت محلــی نیــز بایــد رمزگــذاری شــوند‪.‬‬ ‫از سرقت برنامه ایمن باشید‬ ‫ذخیــره ســازی داده هــا بــه صــورت محلــی یــک خطــر جــدی‬ ‫اســت زیــرا دســتگاه هــای تلفــن همــراه مــی تواننــد در دســت‬ ‫افــراد اشــتباه قــرار بگیرنــد‪ .‬هنگامــی کــه دســتگاه ها گــم یــا‬ ‫دزدیــده می شــوند‪ ،‬برنامه هــا بایــد توانایــی پاک کــردن داده های‬ ‫حســاس را از راه دور و بازیابــی ســریع ان هــا ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫اسکن برنامه های موبایل برای بدافزار‬ ‫‪ API‬ها و ســرویس های شــخص ثالث می توانند شــامل‬ ‫بدافــزار و کدهــای مخربــی باشــند کــه بعــدا ًامنیــت برنامــه‬ ‫شــما را تضعیــف مــی کنــد‪ .‬پــس از ســاخت اپلیکیشــن‬ ‫خــود‪ ،‬بایــد از ازمایــش کامــل ان بــرای شناســایی چنیــن‬ ‫تهدیــدات امنیتــی اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫جلوگیری از نشت داده ها‬ ‫هنــگام ســاخت یــک برنامــه‪ ،‬پیشــگیری از از دســت دادن‬ ‫داده هــا بایــد در نظــر گرفتــه شــود تــا از موقعیــت هایــی کــه‬ ‫کاربران به طور ناخواســته اطالعات حســاس را به اشــتراک‬ ‫مــی گذارنــد‪ ،‬جلوگیــری شــود‪ .‬مــی توانیــد سیاســت هــای‬ ‫امنیتــی را بــا ابزارهــای امنیتــی ترکیــب کنیــد کــه از چنیــن‬ ‫موقعیــت هایــی جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫بهینه سازی ذخیره داده ها‬ ‫عملکــرد برنامــه هــای تلفــن همــراه بــه شــدت بــه ذخیــره‬ ‫ســازی داده هــا بســتگی دارد‪ .‬داده هــای ذخیــره شــده یــک‬ ‫هــدف جــذاب بــرای هکرهــا اســت زیــرا ســرقت ان نســبتا ً‬ ‫اســان اســت‪ .‬ایــن خطــر را مــی تــوان بــا تنظیم محافظــت از‬ ‫رمــز عبــور و پــاک کــردن خــودکار داده هــای حافظــه پنهــان‬ ‫تحــت شــرایط خــاص کاهــش داد‪.‬‬ ‫دانلود از منابع مورد اعتماد‬ ‫برای دانلود یک اپلیکیشــن باید فهرســتی از فروشگاه های‬ ‫اپلیکیشــن‪ ،‬بازارهــا و ســایر منابــع در اختیــار کاربــران قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬هشــدار دادن بــه کاربــران در مــورد دانلــود یــک برنامــه‬ ‫از یــک مــکان تاییــد نشــده توصیــه نمــی شــود و مــی توانــد‬ ‫امنیــت انهــا را تضعیــف کنــد‪.‬‬ ‫از ذخیره رمز عبور خودداری کنید‬ ‫ذخیــره ســازی محلــی رمزهــای عبــور بســیار خطرناک اســت‬ ‫زیــرا داده هــای ارزشــمند را در معــرض خطــر ســرقت قــرار‬ ‫مــی دهــد‪ .‬ورود بــه سیســتم اجتماعــی مــی توانــد راه حلــی‬ ‫عالــی باشــد کــه کاربــران را ملــزم بــه به خاطر ســپردن تعداد‬ ‫زیــادی رمــز عبــور و ذخیــره انهــا در جایــی نمــی کنــد‪.‬‬ ‫پایان جلسه کاربر اجباری‬ ‫هنگامــی کــه کاربــران برنامــه شــما را مــی بندنــد‪ ،‬جلســه‬ ‫کاربــر بایــد پایــان یابــد‪ .‬بــا فعــال کــردن ان پــس از خــروج‬ ‫از برنامــه‪ ،‬انهــا را در معــرض خطــر فــرود دســتگاه خــود در‬ ‫دســتان اشــتباه قــرار مــی دهیــد‪ .‬شــما همچنیــن می توانیــد‬ ‫راه حــل هایــی ماننــد خــروج خــودکار را پــس از مدتــی‬ ‫غیرفعــال بــودن پیــاده ســازی کنیــد‪ .‬ورود مجــدد پــس از‬ ‫مدتــی غیرفعــال‪ ،‬امنیــت بیشــتری را تضمیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫فراتر از ضد بدافزار بروید‬ ‫اســکن نــرم افــزار بــا یــک راه حــل ضــد بدافــزار کافی نیســت‬ ‫زیــرا چنیــن راه حــل هایــی اغلــب تنهــا محبــوب تریــن انــواع‬ ‫اســیب پذیــری هــا را شناســایی مــی کننــد‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫انهــا بــه عنــوان ابــزار احتیاطــی خــوب هســتند‪ ،‬نمــی تواننــد‬ ‫امنیــت صــد در صــد را تضمیــن کننــد‪ .‬پیاده ســازی روال های‬ ‫رمزگــذاری‪ ،‬ابزارهــای تحلیــل رفتــاری و راه حل هــای نظــارت‬ ‫بــر ترافیــک بــه شــما در انجــام کار کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫در خدمــات امنیتــی اپلیکیشــن موبایــل ســرمایه‬ ‫گــذاری کنیــد‬ ‫تعــدادی ابــزار امنیتــی اپلیکیشــن موبایــل وجــود دارد‬ ‫کــه مــی تــوان از انهــا بــرای جلوگیــری از رســیدن اســیب‬ ‫پذیریهــا بــه کاربــران نهایــی اســتفاده کرد‪ .‬لیســت چنیــن راه‬ ‫حل هایــی شــامل نــام هــای زیــر اســت‪:‬‬ ‫مواظب اندروید‬ ‫‪Avast Free Mobile Security‬‬ ‫انتی ویروس رایگان ‪AVG‬‬ ‫امنیت موبایل نورتون‬ ‫همــه ایــن ابزارهــا مــی تواننــد بــرای بررســی برنامــه ها قبــل از‬ ‫نصــب بــر روی دســتگاه هــای کاربــران نهایی اســتفاده شــوند‪.‬‬ ‫پلیس فتا از شناسایی و کشف پرونده کالهبرداری‬ ‫اینترنتی با موضوع فروش ارز دیجیتال خبر داد‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح خبــر گفــت‪:‬در‬ ‫پی مراجعه یکی از شــهروندان ســاکن در شــهر مشــهد‬ ‫مقــدس تحــت عنــوان شــاکی که با خود دســتور قضایی‬ ‫مبنــی بــر رســیدگی بــه شــکایت در خصــوص شناســایی‬ ‫عامــل کالهبــرداری در حــوزه رمــز ارز بــه همــراه داشــت ‪،‬‬ ‫رســیدگی به موضوع در دســتور کار کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬شــاکی کــه مبلــغ‬ ‫‪ 200‬میلیــون ریــال را بــه صــورت ســرمایه گــذاری‬ ‫در حــوزه رمــز ارز از دســت داده بــود در توضیــح بــه‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا گفــت ؛ در رســتورانی بــا‬ ‫فردی غریبه اشــنا شــده و به پیشــنهاد وی و به امید‬ ‫کســب ثــروت شــگفت انگیــز در مــدت بــازه زمانی یک‬ ‫تــا یــک ســال و نیــم دیگــر‪ ،‬ارز رمــز خریــده و بــا ایجــاد‬ ‫کیــف پــول دیجیتالــی روی گوشــی خــود‪ ،‬بــه اصطالح‬ ‫هولــدر رمــز ارز مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــارات شــاکی به کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا گفــت‪ :‬در نهایــت شــاکی پــس از تــرک رســتوران‬ ‫و مراجعــه مجــدد بــه کیــف پــول مربوطــه در گوشــی‬ ‫خــود در کمــال نابــاوری متوجــه مــی شــود موجــودی‬ ‫حســابش صفــر شــده اســت کــه کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا بــا بررســی مســتندات الزم نســبت بــه شناســایی‬ ‫متهــم اقدامــات الزم را اغــاز نمودنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا بــا بهره گیــری از روش هــای نویــن کشــف جرائــم‬ ‫ســایبری‪ ،‬متهــم را در محــل ســکونتش شناســایی‬ ‫کــرده و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی وی را دســتگیر و‬ ‫بــه مــکان پلیــس فتــا منتقــل نمودنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم دســتگیر شــده پــس از‬ ‫مواجهــه بــا ادلــه فنــی ‪ ،‬جــرم خــود را پذیرفــت و‬ ‫اعتــراف کــرد؛ در رســتوران و کافــی شــاپ هــای برنــد‬ ‫بــا نزدیــک شــدن بــه افــراد و طــرح دوســتی نســبت بــه‬ ‫ایجــاد کیــف پــول دیجیتــال و کســب ثــروت شــگفت‬ ‫انگیــزز بــه افــراد پیشــنهاد داده و نســبت بــه برداشــت‬ ‫غیــر مجــاز رمــز ارز شــاکی اقــدام مــی کنــد و در نهایت‬ ‫خــودش نیــز وجــوه را بــا زدن اهــرم یــا پیــش بینــی‬ ‫بــازار از دســت داده اســت ‪.‬‬ ‫جهانشــیری بــا بیــان اینکــه تحقیقــات در خصوص‬ ‫تعــداد قربانیــان و مبلــغ کالهبــرداری شــده بــا‬ ‫شــگرد موصــوف ادامــه دارد توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران‬ ‫فضای ســایبری مراقب پیشــنهادات دریافت شــده‬ ‫در حــوزه رمــزارز باشــند چراکــه بــدون اگاهــی و‬ ‫تخصــص الزم ‪،‬صرفــا زمــان و موجــودی مالــی خــود‬ ‫را از دســت خواهنــد داد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬ســایت پلیــس فتــا اســتان بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬جهــت دســتیابی بــه اخریــن‬ ‫اطالعــات و اخبــار در اختیــار شــهروندان مــی باشــد و‬ ‫همچنیــن کاربــران گرامــی مــی تواننــد نقطــه نظــرات‬ ‫خــود بــه همــراه هرگونه انتقاد و پیشــنهادی را در بخش‬ ‫گزارشــانت مردمــی منعکــس نماینــد و شــماره تمــاس‬ ‫‪ 096380‬مربــوط بــه بخــش فوریت هــای ســایبری بــوده‬ ‫کــه در تمــام شــبانه روز امــاده پاســخگویی به مشــکالت‬ ‫و ســواالت شــهروندان مــی باشــد‪.‬‬ ‫امنیت برنامه های موبایل‬ ‫ایمــن کــردن یــک اپلیکیشــن کار اســانی نیســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬ایــن یــک موضــوع مهــم اســت‬ ‫مرحلــه ای کــه بایــد در طــول توســعه برنامــه در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬حتــی کوچکتریــن اســیب پذیری بعــدا ًمی تواند باعث‬ ‫ضررهــای مالــی چنــد میلیونــی‪ ،‬ســرقت داده ها و اســیب به‬ ‫شــهرت شــود‪ .‬امنیــت برنامــه هــای تلفــن همــراه نــه تنهــا بر‬ ‫روی ارائــه دهنــدگان نــرم افــزار‪ .‬کاربــران نهایــی همچنیــن‬ ‫بایــد تمــام اقدامــات احتیاطــی الزم را انجــام دهنــد‪ ،‬ماننــد‬ ‫اســتفاده از رمزهــای عبــور قــوی و منحصــر بــه فــرد‪ ،‬نصــب‬ ‫برنامــه هــا فقــط از منابــع قابــل اعتمــاد‪.‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 7 ‫اعالم انزجار مردم استان گلستان از اقدام تروریستی وقیحانه امریکا‪ ،‬اسرائیل‪ ،‬انگلیس و ال سعود‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ -622‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-622‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/03‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/03 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/29 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫ شنبه ‪08//07‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ادامه صفحه ‪4‬و‪5‬‬ ‫‪ -۲/۴‬حمالت سایبری‬ ‫حمــات ســایبری رژیــم مافیایــی امریــکا و دســت پــروردگان و‬ ‫مزدبگیــران ان مقول ­هــی مبســوطی اســت کــه بــه بحثــی جداگانــه‬ ‫نیــاز دارد‪ .‬امــا صرفــا ًبــه­عنــوان نمونــه‪ ،‬بــه ده­هــا گــرو ­ه هکــری‬ ‫کــه وابســتگی انــان بــه امریــکا محــرز اســت مــی­تــوان اشــاره کــرد‬ ‫ت هدفمنــد چــه بـ ­ه صــورت حمــات منــع ســرویس‬ ‫کــه بــا حمــا ِ‬ ‫(‪ )DDOS‬و چــه نفــوذ و از کار انداختــن خدمــات و روش­ــهای دیگــر‬ ‫تــاش داشــتند تــا ضرباتــی بــر رونــد عــادی کشــور وارد نماینــد کــه‬ ‫ت های ان­‬ ‫با تدابیر اتخاذ شــده‪ ،‬در بســیاری حمالت‪ ،‬از شــیطن ­‬ ‫ها پیشــگیری ب ­ه عمل امد‪ .‬حمله به ســامان ­ه هایی که خدمات‬ ‫عمومــی و مردمــی ارائــه می­دهنــد‪ ،‬هــدف مشــخص و تعریــف‬ ‫شــده­ی ان­هاســت؛ چنان­کــه در حملــه بــه ســامان ­ه ســوخت کشــور‬ ‫در ســال گذشــته‪ ،‬حملــه بــه ســامانه­هــای شــهرداری تهــران و‬ ‫حملــه بــه ســامانه های ســرویس مــدارس نشــان دادند کــه ایجاد‬ ‫مزاحمــت بــرای مــردم هــدف اصلــی ان­هــا بــوده اســت‪ .‬در مقطــع‬ ‫اغتشاشــات نیــز ده­هــا حمل ـ ­ه هکــری بــه ســازمانهای خدمــات­‬ ‫دهنــده بــه مــردم بــه­عمــل امــد کــه بــا تدابیــر دســتگاه ­های ذی­‬ ‫ربــط‪ ،‬خنثــی شــدند‪.‬‬ ‫اقدامــات رژیــم دژخیــم امریــکا در عرصــه ی فن­ــاوری و رســانه بــه‬ ‫ایــن چهــار محــور خالصــه نمی­شــود و خباثت­هــا و مزاحم هــای ان‬ ‫ـترده ای اســت کــه در فرصــت مناســب بــه ان‬ ‫رژیــم مقولــه گسـ ­­‬ ‫پرداختــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬حضــور تیــم ســازمان ســیا در مقــر گروهک ­هــای ضــد‬ ‫انقــاب‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹‬تیمــی از ‪ C.I.A‬بــا پوشــش وزارت خارجـه­‬ ‫امریــکا‪ ،‬بــا حضــور در مقــر گروهــک تجزیــه­طلــب موســوم «بــه‬ ‫حــزب دمکــرات کردســتان ایــران» در شــهر اربیل کردســتان عراق‬ ‫بــا ســرکرده­ی ان گروهــک بنــام مصطفی هجــری دیدار و گفتگو‬ ‫کــرد‪ .‬تیــم ســازمان جاسوســی امریــکا ضمــن تقدیــر از ادغــام دو‬ ‫ی خواهنــد کــه در اغتشاشــات رخ‬ ‫جنــاح گروهــک‪ ،‬از ان­هــا مــ ­‬ ‫داده در برخــی شــهرهای کردســتان ایــران‪ ،‬بیــش از ایــن ایفــای‬ ‫نقش نمایند‪ .‬در این نشســت‪ ،‬طاهر محمودی‪ ،‬کمال کریمی‪،‬‬ ‫محمــد نظیــف قــادری و محمــد صالــح قــادری‪ ،‬ســرکرده گروهــک‬ ‫را همراهــی می­کردنــد‪ .‬شــایان ذکــر اســت کــه در گذشــته نیــز‬ ‫ســازمان ســیا‪ ،‬مصطفــی هجــری و عبداللــه مهتــدی (ســرکرده­ی‬ ‫گروهــک کوملــه) را بــه امریــکا فراخوانــده و بــه ان­هــا ابــاغ نمــوده‬ ‫بــود کــه بایــد بــا یکدیگــر ادغــام شــوند و الّ کمــک­هــای مالــی‬ ‫و تســلیحاتی رژیــم مافیایــی امریــکا بــه هــر دو گروهــک قطــع‬ ‫خواهد شــد! در اجرای ان دســتور و ب ­ه عنوان گام اول‪ ،‬دو جناح‬ ‫انشــعابی حزب منحل ­ه موســوم به دموکرات کردســتان ایران در‬ ‫تابستان گذشته با یکدیگر ادغام شدند و در حال فراهم اوردن‬ ‫زمین ـ ­ه بــرای ادغــام بــا گروهــک کوملــه بودنــد کــه بــا افشــاگری‬ ‫رســوا کننده­ــی وزارت اطالعــات پیرامــون وابســتگی کوملــه بــه‬ ‫رژیــم کــودک­ک ش صهیونیســتی مواجــه شــدند (اطالعیـ ­ه پنجــم‬ ‫مــرداد مــاه روابــط عمومــی وزارت اطالعــات و مســتند «عمل ّیــات‬ ‫بــزرگ» کــه اخیــرا ًاز صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫پخــش شــد) و لــذا مجبــور بــه تعویــق برنامـ ­ه دســتوری ادغــام دو‬ ‫گروهــک خائــن و وابســته بــه بیگانــگان شــدند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬دیدار تیم امریکایی از مقر گروهک موسوم به پاک‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۴۰۱/۷/۱۵‬هیئــت ســازمان جاسوســی امریــکا‬ ‫به صــورت پنهــان و در هتــل دیــوان اربیــل بــا ســرکرده­ی‬ ‫گروهــک پــاک به­نــام حســین یزدان­پنــاه مالقــات و بــه بررســی‬ ‫اخریــن وضعیــت گروهــک پــس از موشــکباران مقــر ان توســط‬ ‫دالورمــردان ســپاه پاســداران انقــاب اســامی پرداختنــد‪ .‬انهــا‬ ‫بــه وی قــول کمــک­هــای بیشــتر و امیــد دادنــد تــا زودتــر اوضــاع‬ ‫گروهــک را ترمیــم و بــه صحنــه­ی مبــارزه بــا نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران برگرداند‪ .‬ســپس تیم ‪ C.I.A‬بــرای دادن‬ ‫ک درهــم پاشــیده‪ ،‬بــه همــراه حســین یزدان­پنــاه‬ ‫روحیــه بــه گروهـ ِ‬ ‫ق االشــاره‬ ‫ی هــای موشــکباران فــو ­‬ ‫و همســرش (هامِنــو) از زخمـ ­‬ ‫در بیمارســتانی در اربیــل عیــادت کردنــد‪ .‬همچنیــن کارشناســان‬ ‫نظامــی همــراه هیــات امریکایــی از محــل اصابــت موشــک­های‬ ‫رزمندگان اســام در مقرهای مختلف ضدانقالب بازدید نمودند‬ ‫تــا تــوان و دقــت تخریــب موشــک­های ســپاه ِ مقتــدر اســام را‬ ‫ارزیابــی نماینــد‪.‬‬ ‫ی کار‬ ‫‪ -۵‬شبکه­ های ماهوار ها­یی سفارش ­‬ ‫جنــگ رســانه­ ایی و تبلیغاتــی کــه از قدیــم یکــی از مهم­تریــن‬ ‫ابزارهــای اســتکبار جهانــی بــرای اســتعمار و غارتگــری و جنــگ‬ ‫ت هــای جهــان بــه نفــع غارتگــران و‬ ‫روانــی و تحریــف واقعیــ ­‬ ‫علیــه ملــل ســتمدیده بــود‪ ،‬از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫و بــا پیوســتن بازمانــدگان رژیــم ســاقط شــده ­ی پهلــوی و فراریــان‬ ‫ک هــای تروریســتی چــپ و راســت و منافــق و فرقه­ هــای‬ ‫گروه ـ ­‬ ‫منحرف و ســایر فراریان ســابق ­ه دار به جریان مســل ّط رســان ­ه یی‬ ‫صهیونیســتی‪ ،‬صــورت و ســیرتی دیگــر پیــدا کــرد‪ .‬جریــان ســلطه‬ ‫ضمــن فراهــم اوردن به روزتریــن امکانــات و تکنولــوژی رســانه یی‬ ‫(البتــه بــ ­ه هزینه­ــی گاو شــیرده ســعودی و امثالهــم) و اِعمــال‬ ‫ط دهی امرانــه و بهره‬ ‫فرماندهــی واحــد رســان ­ه یــی بــر ان­هــا‪ ،‬به خـ ­‬ ‫­بــرداری اســتعمارگرانه از ایــن نارســان ­ه هــا پرداخــت‪.‬‬ ‫اگرچــه جمهــوری اســامی ایــران در طــول تاریــخ پرافتخــار خــود‬ ‫و بــه­ویــژه در مقاطــع بــروز برخــی رویدادهــای ســال­های گذشــته‬ ‫همیشــه بــا اوازه­گــری­هــای مزوّرانـ ­ه ایــن نارســانه­هــا مواجــه و‬ ‫بــا شــیوه­هــای ان­هــا اشــنا بــوده اســت؛ امــا بی­شــک در جریــان‬ ‫اغتشاشــات اخیــر‪« ،‬بزرگتریــن عمل ّیــات تاثیرگــذاری» و بــه‬ ‫عبــارت دیگــر «جنــگ جهانــی رســانه­یــی» علیــه ملّــت ســرافراز‬ ‫ایــران طراحــی و اجــرا شــد‪ .‬عــاوه بــر ســوژه ­ســازی از هــر‬ ‫هــی طبیعــی و مصنوعــی و اوازه­گــری هم­نــوای شــبکه های‬ ‫پدید ­‬ ‫مُــزدور فارســی زبــان‪ ،‬مــوج ســواری بــر روی نارضایتــی و خلــق‬ ‫نارضایتی­هــای سفارشــی بــا جعــل و روایت­ســازی دروغیــن از‬ ‫رویدادهــا‪ ،‬تبدیــل نارضایتــی بــه اعتراضــات اجتماعــی‪ ،‬دیگرگــون‬ ‫نمــودن اعتراضــات اجتماعــی بــه سیاســی‪ ،‬تغییــر جهــت انهــا‬ ‫بــه اعتراضــات ســاختاری‪ ،‬و در نهایــت تبدیــل جملگــی انهــا‬ ‫بــه اغتشــاش و شــورش و جنــگ خیابانــی و‪ ...‬ایــن همــان‬ ‫دســتورالعمل ّی اســت کــه شــبکه­هــای مذکــور در اغتشاشــات‬ ‫اخیــر دنبــال کردنــد‪ .‬طرفــه ان­کــه شــبکه ایی همچــون بی­ بی­ ســی‬ ‫کــه از قدمتــی دیرینــه برخــوردار اســت و قاعدتــا ًپیرامــون شــوون‬ ‫حرفه­یــی خویــش بایــد حســاس باشــد‪ ،‬بــا چرخشــی گســترده و‬ ‫تغییــر کامــل برنام ـ ­ه هــای عــادی و روزانه­ــی خــود و گذشــتن از‬ ‫دیگــر اخبــار مهــم جهانــی‪ ،‬عمـ ً‬ ‫ـا بــه مرتب ­هــی «صحنــه گردانــی‬ ‫عمل ّیاتــی اغتشاشــگران خیابانــی» تبدیــل شــد‪ .‬همچنیــن اســت‬ ‫رســوایی شــبکه­ی همتــای ان‪ ،‬اینترنشــنال ســعودی کــه عــاوه‬ ‫بــر موضــوع پیشــگفته‪ ،‬رســما ًبــه خــط تجزی ­هــی ایــران مقتــدر‬ ‫ت صراحــت‪ ،‬از تجزیه­ طلبــی و‬ ‫و یکپارچــه روی اورد و در نهایــ ِ‬ ‫تجزیه­ طلبــان حمایــت نمــود‪.‬‬ ‫چنیــن چرخشــی در شــبکه­هــای مــزدور و چنیــن هزین ­هــی‬ ‫حیثیّتی باالیی نمی­تواند صرفا ًناشــی از یک ارزیابی اشــتباه‬ ‫از موقعیــت توســط ان شــبکه ­ها باشــد‪ ،‬بلکــه قطعــا ًمبتنــی‬ ‫بــر «یــک راهبــرد تــازه‪ ،‬یــک طــرح بــزرگ و یــک بســته­ی‬ ‫اطالعاتــی‪ -‬عمل ّیاتــی» اســت که در ســطوح بــاالی رژیم ­های‬ ‫ـران سفارشــی­‬ ‫امریــکا و انگلیــس اتخــاذ شــده و بــه ایــن نوکـ ِ‬ ‫کار ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫در وقایع اخیر ســناریوهای نخ نمای «کشــته­ســازی» و ادبیات‬ ‫تکــراری اعتــراف اجبــاری و خشــونت سیســتماتیک و نیــز عــوض‬ ‫کردن جای جلّ د و شــهید و ده ­ها شــگرد شــناخته شــده ی دیگر‪،‬‬ ‫بــا شــیوه­یــی یکســان امــا بــا حجمــی صدهــا برابــر بیــش از وقایــع‬ ‫ت نداشــت ­ه ی شــیپورهای انگلیســی‪،‬‬ ‫گذشــته‪ ،‬نــه تنهــا حیثیــ ِ‬ ‫امریکایــی و گاوان شــیرده ان­هــا را بــر بــاد داد‪ ،‬بلکــه کلیه­ــی‬ ‫موازیــن حرفه ­یــی و بین ­المللــی را نیــز درنوردیــد و ســابقه ­ی‬ ‫مبتذلــی بــر ســوابق ســیاه ان­هــا افــزوده شــد؛ کــه پی­گــرد حقوقــی‬ ‫ان­هــا و پیــاده نظــام فــراری نارســانه­هــای یادشــده در دســتور کار‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫بخش سوم) مرحل ­ه پسا اشوب‬ ‫در یــک مــاه و نیــم گذشــته‪ ،‬دشــمن امریکایــی و هم­پیمانــان‬ ‫خبیــث و پیــاده نظــام مــزدور و نارســان ­ه هــای سفارشــی­کار انهــا‪،‬‬ ‫عرصهــی جنــگ ترکیبــی تمــام‬ ‫­­‬ ‫یقینــا ًبــا کلّ تــوان خویــش وارد‬ ‫عیــار و بزرگتریــن عمل ّیــات تاثیرگــذاری با نظــام مقدس جمهوری‬ ‫اســامی شــدند‪ .‬بــرای جامعــه ­ی اطالعاتــی پرافتخــار کشــور کــه‬ ‫شــبانه­روزی و لحظــه بــه لحظــه تحــرکات ائتــاف شــیطان بــزرگ‬ ‫را تعقیــب می­کردنــد‪ ،‬کمتریــن تردیــدی وجــود نــدارد کــه حریــف‬ ‫کلّ ســناریوهای جنــگ نــرم و ترکیبــی و عمل ّیــات تاثیرگــذاری‬ ‫خویــش را بــا هم ­هــی توانمندی­هــای قشــون خــود و هم­پیمانــان‪،‬‬ ‫وارد صحنــه­ ی نبــرد بــا ملّــت مقاوم و ســرافراز ایران اســامی کرد‪.‬‬ ‫اذعــان داریــم کــه دشــمن مزاحمــت ایجــاد نمــود‪ ،‬خســارت وارد‬ ‫کــرد‪ ،‬تعــدادی از جوانــان ایــن مــرز و بــوم را بــه خــاک و خــون‬ ‫کشــید‪ ،‬امــا بــا اتقــان کامــل می­گوییــم او نتوانســت به هیچ­یــک از‬ ‫ـی از پیــش تعییــن شــده­ی خــود دســت یابــد‪ .‬ایــن‬ ‫اهــداف اصلـ ِ‬ ‫ارزیابــی مســتدل و قطعــی ماســت کــه از قضــای روزگار‪ ،‬دشــمن‬ ‫امریکایــی و انگلیــس خبیــث نیــز بــدان اذعــان دارنــد امــا جــرات‬ ‫و جســارت اعتــراف اشــکار بــه ان­ــرا ندارنــد‪ .‬جامعــ ­ه اطالعاتــی‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا الطــاف الهــی و عنایــات اهــل بیــت عصمــت و طهــارت‬ ‫ن هــای جاسوســی‬ ‫(علیهــم الســام) بــه ارزیابــی داخلــی ســازما ­‬ ‫امریــکا و انگلیــس دسترســی یافته اســت کــه صریحــا ًدربردارنده­‬ ‫ان اعترافــات‪ ،‬هــم در پیرامــون شکســت ســناریوهای مجمــع‬ ‫شــیاطین و هــم در بــاب اذعــان بــه ریشــه ­دار بــودن «درخــت‬ ‫تنــاور ایــران اســامی» و در قبــول اقتــدار غیرقابــل انــکار «ایــران‬ ‫قــوی» می ­باشــند‪ .‬امــروز مصالــح اطالعاتــی و امنیتــی بــه مــا‬ ‫اجــازه نمی دهنــد کــه عیــن ارزیابــی­هــای اردوگاه ســلطه را افشــاء‬ ‫کنیــم‪ .‬امــا شــاید در اینــده‪ ،‬محذورهــای کنونــی رفــع و امــکان بــر‬ ‫مالکــردن ان گزارشــات فراهــم گــردد؛ کــه در ان صــورت طبــل‬ ‫رســوایی دشــمنان امریکایــی‪ ،‬انگلیســی‪ ،‬صهیونیســتی از بــام‬ ‫فلــک بــر زمیــن خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر دشــمنی های گذشــته و جــاری‪ ،‬رژیــم امریــکا در‬ ‫تــاش اســت تــا سیاســت فشــار حداکثــری ترکیبــی را علیــه‬ ‫ملّــت شــریف ایــران در ســال اتــی میــادی نیــز اعمــال کنــد‬ ‫و بودجه هــای متعــددی را بــر پایــه توهمــات خــود بــرای ایــن‬ ‫منظــور در نظــر گرفتــه اســت‪ .‬وزارت خزانه­ــداری امریــکا بــه اتفاق‬ ‫بخشــهای مختلــف در جامعــه اطالعاتــی و وزارت امــور خارجــه‬ ‫ی ســابقه ای را بــرای ایجــاد‬ ‫ان رژیــم‪ ،‬ظرفیــت انســانی و مالــی بـ ­‬ ‫فشــار بــر ایــران اســامی در قالــب بســته­هــای تحریمــی بــه­‬ ‫کار گرفتــه اســت‪ .‬عــاوه بــر سیاســت فشــار حداکثــری‪ ،‬ده هــا‬ ‫ی ثبــات­ســازی محیــط داخلــی ایــران در‬ ‫پــروژه بــه­منظــور بــ ­‬ ‫ـون مذکــور در نظــر گرفتــه و صرفــا ًبــرای یکــی از‬ ‫قالب­هــای گوناگـ ِ‬ ‫پروژه هــای مذکــور کــه در ایــن راســتا طراحــی شــده ‪ ۵۵‬میلیــون‬ ‫دالر تخصیــص داده شــده اســت‪ .‬اژانــس رســان ­ه هــای جهانــی‬ ‫امریــکا کــه یکــی از شکســت­خــورد ­ه تریــن بخش­ــهای سیاســت‬ ‫نفــوذ امریــکا در پوشــش دیپلماســی عمومــی اســت و بودجــه‬ ‫‪ ۸۴۰‬میلیــون دالری دارد صرفــا ًبــرای مقابلــه رســانه­ یی و عمل ّیات‬ ‫روانــی علیــه مــردم ایران مبلغ ‪ ۱۳۱/۳‬میلیــون دالر در نظر گرفته‬ ‫اســت‪ .‬ایــن پروژه­ هــا صرفــا ًمعطــوف بــه عمل ّیــات روانــی علیــه‬ ‫مــردم داخــل کشــور نیســت؛ یکــی از برنامــه­هــای اتــی رژیــم‬ ‫امریــکا تخریــب وجهــه ملّــت ایــران در میــان ملّت­هــای دوســت و‬ ‫همســایه و در نتیجــه تضعیــف سیاسـت های ثبات­ســاز جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در منطقــه و انتقــال ناامنــی­های پیرامونی کشــور‬ ‫بــه داخــل اســت‪ ،‬بــه­طوری­کــه در جهــت تحقــق ان‪ ،‬بودجــه‬ ‫اختصاصــی تعریــف کــرده و بــرای دفتــر متولــی ایــن امــور ‪۳۵۳‬‬ ‫میلیــون دالر در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫جالــب توجــه اســت کــه دفتــر تحقیــق و اطالعــات وزارت امــور‬ ‫خارجــه امریــکا بــرای مقابلــه بــا نفــوذ قدرت­هــای خارجــی در داخــل‬ ‫امریــکا ‪ ۸۷‬میلیــون دالر بودجــه و ‪ ۳۹۴‬نفــر نیــروی کارشــناس‬ ‫اختصــاص داده اســت‪ .‬ایــن دفتــر کــه یکــی از اعضــای جامعــه‬ ‫اطالعاتی امریکا محســوب می ­شــود‪ ،‬با سوءبرداشــت نســبت به‬ ‫وضعیــت حاکــم بــر جامعــه قطبــی شــده امریــکا و تبعیض ­هــای‬ ‫سیســتماتیک در ان‪ ،‬ریشـه ی این مشــکالت را در نفوذ ســایرین‬ ‫در محیط سیاســت داخلی خود جســتجو می­کند و برای موضوع‬ ‫ایــران بودجــه و پــروژه مســتقل تعریــف کــرده اســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن مــوارد دولــت جنایتــکار امریــکا کــه تنهــا اســتفاده کننــده از‬ ‫ته­ای در طــول تاریــخ بــوده و هــم‬ ‫ســاح کشــتار جمعــی هس ـ ‬ ‫ته­ای‬ ‫اکنون نیز از رژیم صهیونیســتی (دارنده تســلیحات هسـ ‬ ‫بــدون نظــارت هیــچ نهــاد بین­ المللــی) حمایــت مــی­کنــد‪ ،‬بــرای‬ ‫به­اصطــاح مقابلــه و از بیــن بــردن ظرفیــت هس ـت های صلــح‬ ‫امیز ایران و فشــار بر برخی دیگر از کشــورها مبلغ ‪ ۲۹۵‬میلیون‬ ‫دالر در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــوارد صرفــا ًبخشــی از بودجــه­هــا و امکاناتــی اســت کــه‬ ‫رژیــم تروریســت امریــکا بــرای تضییــع حقــوق ملّــت بــزرگ ایــران‬ ‫تحت عناوین مختلف وضع کرده اســت و ظرفیت­ های مختلف‬ ‫دیگــری را نیــز در قالب ­هــای پنهــان و غیررســمی اختصــاص داده‬ ‫کــه هــدف اصلــی ان حمایــت پنهــان از عناصــر تولیــد ناامنــی‬ ‫و اشــوب در داخــل کشــور و زنــده نگه­داشــتن کورســوی اتــش‬ ‫اغتشاشــات اســت‪.‬‬ ‫طبــق اطالعــات معتبــر‪ ،‬پــس از ســیر نزولــی­یافتــن پروژه­ــی‬ ‫اغتشاشــات‪ ،‬کانال­هــای منتهــی بــه ائتــاف شــیطانی‪ ،‬بــه پیــاده‬ ‫نظــام خــود ابــاغ کــرده­انــد تــا امادگــی خویــش را حفــظ و‬ ‫ل الذکــر را به عنــوان خطــوط اصلــی اقدامــات مــورد‬ ‫محورهــای ذیـ ­‬ ‫تاکیــد قــرار داده­انــد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تقویــت ابزارهــای مخــرّب تاثیرگــذاری از طریــق فضــای ســایبر‬ ‫بـ ­ه هــر شــکل ممکــن و از هــر طریقــی‪( .‬شــبک ­ه هــای اجتماعــی‬ ‫امریکایــی بــه­مثابــه ســاح اســتراتژیک)‪.‬‬ ‫‪ -۲‬عالوه بر مقامات امریکایی و انگلیســی‪ ،‬با دولتمردان ســایر‬ ‫کشــورهای اروپایــی نیــز ارتبــاط برقــرار کــرده و تالش نمایند ان­ها را‬ ‫در ایــن پــروژه دخیل نمایند‪.‬‬ ‫ـان عمدتــا ً‬ ‫‪ -۳‬حفــظ اهنــگ تخریبــی نارســانه­هــای فارســی زبـ ِ‬ ‫لندنــی‪ -‬ســعودی علیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تحریــک بــه اعتصــاب در صنایــع مختلــف بــه­ویــژه در صنایــع‬ ‫نفــت و گاز بــا هــدف قطــع درامدهــای نفتــی و نیــز فلــج کــردن‬ ‫حمــل و نقــل کشــور‪.‬‬ ‫‪ -۵‬دامــن زدن بــه اعتصــاب مغازه ­هــا و بســتن بازارهــای کشــور‬ ‫بــا هــدف فشــار بــر مــردم و افزایــش نارضایتــی و نهایتــا ًپیونــد‬ ‫اعتصابــات مختلــف بــه یکدیگــر‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تاکیــد ویــژه بــر کشــته­ســازی از طریــق انتســاب هــر قتــل و‬ ‫حادثــه ای بــه نیروهــای امنیتــی و انتظامــی‪ ،‬یــا هــدف قــرار دادن‬ ‫اغتشاشگران در صحنه توسط تروریست­های اجار ­ه ای و انتساب‬ ‫انهــا بــه نیروهــای نظــام یــا بهــره­گیــری از ســایر روش­هــا‪.‬‬ ‫‪ -۷‬هــر اتفــاق طبیعــی و مصنوعــی بایــد بــه ســمت یــک‬ ‫اغتشــاش ســیر کنــد و نیــز هــر اعتــراض مدنــی بــه شورشــی‬ ‫خونیــن تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫‪ -۸‬به تعطیل کشاندن مدارس و دانشگاه ها‪.‬‬ ‫رژیــم دژخیــم امریــکا نــه پیشــینه­ ی درخشــانی دارد کــه به اعتبار‬ ‫تاریخــش اکنــون صالحیــت دخالــت در عرصــ ­ه هــای جهانــی‬ ‫را دارا باشــد و نــه اینــد ­ه ای کــه بــه امیــد ان‪ ،‬در اندیشــ ­ه ی‬ ‫حکمرانــی جهانــی در اینــده باشــد‪ .‬در بــاب گذشــته­ی امریــکا‪،‬‬ ‫شــالوده مافیایــی ان رژیــم بــر غصــب ســرزمین بومیــان و قتــل و‬ ‫نابودســازی حرث و نســل صاحبان ان مُلک شــکل گرفته و پس‬ ‫از ان بــا ربایــش و اســارت سیاه­پوســتان افریقایــی و اســتثمار‬ ‫شــیره­ی جــان ان­هــا و اعمــال بزرگتریــن‪ ،‬عمیق­تریــن و بی ســابقه‬ ‫­تریــن تبعیــض نــژادی در طــول تاریــخ و پهنه­ــی جغرافیــا‪،‬‬ ‫گــرد امــدن قســی­ترین و حرفه­یی­تریــن جانیــان جهــان در ان‬ ‫ـان‬ ‫جغرافیــا‪ ،‬تشــکیل گســترده­ترین دول ـ ِ‬ ‫ت متشــکل از حرامیـ ِ‬ ‫ســرگردنه های جهــان‪ ،‬تنهــا بــکار برنــده ی ســاح­های هســته­یی‬ ‫در دنیــا‪ ،‬عامــل کودتاهــای متعــدد و خونیــن در پهنــه ­ی گیتــی‪،‬‬ ‫عامل مســتقیم و غیرمســتقیم خونبارترین جنگ­های روی زمین‪،‬‬ ‫ن المللی‬ ‫بانیان اشــکار تروریســم رســمی و دولتی در عرصه­ی بی ­‬ ‫ِ‬ ‫ان هــم بنــا بــه شــهادت ســردار بــزرگ جهــان اســام حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬بزرگ­ترین ســازنده و دالّل تســلیحات کشــتار جمعی‪،‬‬ ‫خالــق جنایت­کارتریــن تروریس ـت­های ادم خــوار همچــون داعــش‬ ‫و گروهک­هــای تکفیــری هم­ســنخ ان‪ ،‬حامــی پرســابقه­تریــن و‬ ‫ن تریــن تروریســت­هــای جهانــی از نــوع تروریســت های‬ ‫خائــ ­‬ ‫البانــی نشــین بــا حداقــل ‪ ۱۲۰۰۰‬قربانــی‪ ،‬پشــتیبان خون­ریزتریــن‬ ‫و بَدَوی­تریــن رژیم­هــای روی زمیــن همچــون رژیــم ال ســعود‪،‬‬ ‫بزرگ­تریــن و صریح­تریــن اســتعمارگر جهــان کــه در روزگار کنونــی‬ ‫ت فرومایـ ­ه ی تحــت‬ ‫هــم صریــح و اشــکار و بــا صــدای بلنــد‪ ،‬دولـ ِ‬ ‫ـش به­ــروز‬ ‫ـ‬ ‫توح‬ ‫د‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫نم‬ ‫اســتعمار خــود را «گاو شــیرده» می­خوانــد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت مُــدرن‪ ،‬و باالخــره رژیــم ایــاالت متحــده بــه­‬ ‫شــده و جاهلی ـ ِ‬ ‫عنــوان عصــاره­ی همـ ­ه ی پلیدی­هــای اهریمنــی کــه بــه درســتی و‬ ‫دقت و حکمت توسط حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار فقید‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــه صفــت «شــیطان بــزرگ» متصــف‬ ‫شــد؛ اکنــون ایــن جُرثوم ­هــی همــه زشــت خویــی­هــا بــرای ملّــت‬ ‫ســربلند ایــران ابــراز نگرانــی می­کنــد‪ ،‬در عیــن حــال تنهــا ارزویــی‬ ‫کــه بــرای ایــن ملّــت مســتغنی می­نمایــد‪ ،‬اســتفاده از شــبکه­های‬ ‫اجتماعــی امریکایــی اســت و بــس!‬ ‫و امــا در پیرامــون اینــده‪ ،‬ســردمداران رژیــم امریــکا خــوب مــی­‬ ‫داننــد کــه «ان ســبو بشکســت و ان پیمانــه ریخــت»‪ .‬مطلــع‬ ‫ل گیــری‬ ‫هســتند کــه از ســال­ها پیــش نظــم نوینــی در حــال شــک ­‬ ‫اســت کــه ســردمداری ان رژیــم در ایــن نظــام تنهــا در حــد وهــم‬ ‫و خیــال و در عوالــم مجــاز امکان­پذیــر اســت‪ ،‬در همــان فضایــی‬ ‫کــه اخیــرا ًخــود و پیــاده نظام­شــان‪ ،‬بــه کــرات نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی را در ان ســاقط کردنــد؛ در فضــای مجــازی! همچنان­کــه‬ ‫پیشــینیان ان­هــا در ‪ ۴۳‬ســال گذشــته و در فواصــل شــش ماهـه­‪،‬‬ ‫‪ ۸۶‬بــار حاکمیــت ایــران را جاب ـ ­ه جــا کردنــد! جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران همــان درخــت تنومنــدی اســت کــه رهبــر حکیــم انقــاب‬ ‫اســامی (مدظلــه العالــی) اخیــرا ًتوصیــف کردنــد‪ .‬درختــی کــه‬ ‫حــوادث زمانــه نــه تنهــا گزنــدی متوجــه ان نکــرده اســت بلکــه هــر‬ ‫ق تر‪ ،‬تن ­ه اش را نیرومندتر و ســایه­‬ ‫رویدادی‪ ،‬ریشـ ­ه ی ان­را عمی ­‬ ‫اش را گســترده­تر کــرده و «ایــران قــوی» را افریــده اســت کــه بــه‬ ‫اذن الهــی‪ ،‬روز بــه روز در حــال قوی­تــر شــدن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حــوادث اخیــر کشــور نیــز بیــش از همــه‪ ،‬عنایــات خداونــدی بــه‬ ‫ایــن اب و خــاک را نشــان داد؛ «پــروژه ی ویــران ســازی ایــران»‬ ‫شکســت مفتضحانه­یــی خــورد‪ .‬همــان پروژه­یــی کــه قبــا ًدر‬ ‫افغانســتان و عــراق و ســوریه و یمــن و لیبــی پیــاده کردنــد‪ ،‬امــا‬ ‫ـران قــوی شکســت ســختی خــورد‪ .‬طبیعــی اســت کــه بــه‬ ‫در ایـ ِ‬ ‫انتقام­گیــری از ملّــت ســرافراز و مقــاوم ایــران روی اورنــد و بدیهی‬ ‫ت پــروردگان داعشــی و تروریسـت­های‬ ‫اســت کــه بالفاصلــه‪ ،‬دسـ ­‬ ‫تجزیـ ­ه طلــب را وارد میــدان نماینــد؛ امــا با عنایات صاحب اصلی‬ ‫ل اللــه‬ ‫ایــن ملــک و ملّــت‪ ،‬حضــرت ولیعصــر ارواحنــا فــداه و عجـ ­‬ ‫تعالــی فرجــه­الشــریف‪ ،‬کل توطئــه­هــا بــه­ســوی ان­هــا برخواهنــد‬ ‫گشــت اِن­شــاءالله‪ .‬همچنین ان اغتشاشــات رشــد و درک و فهم‬ ‫و بصیــرت مل ّتــی فرهیختــه را یک­بــار دیگــر بــه نمایــش گذاشــت‬ ‫کــه بایــد قــدردان ایــن ملّــت عظیم­الشــان بــود و ســربازان گمنــام‬ ‫امــام زمــان (عــج) بــه نوبـه ی خویــش در برابــر ایــن ملّــت تعظیــم‬ ‫ی هــای داهیانــه­ی فرمانده­ــی معظّــم کل‬ ‫ی نماینــد‪ .‬رهبــر ­‬ ‫مــ ­‬ ‫قــوا (مدّظلّــه العالــی) را یک­بــار دیگــر بــه پیــش چش ـ ِم دوســت‬ ‫و دشــمن اورد‪ .‬انســجام درونــی هــر چــه بیشــتر جامعــه­ی‬ ‫اطالعاتــی کشــور و همراهــی و همدلــی و همــکاری ان­هــا را بــرای‬ ‫اینــده بیشــتر و نزدیکتــر کــرد‪.‬‬ ‫ک هــا و پیاده نظام شــیطان و اغتشاشــگران‪،‬‬ ‫امــا در بــاب گروهـ ­‬ ‫قصــد بــر ادامــه­ی شناســایی و تعقیــب ان­هــا تــا اخرین نفر اســت‬ ‫کــه ایــن رونــد هــم اکنــون جریــان دارد و البتــه راهــی هــم بــرای‬ ‫ب خــورده و نــادم بــاز گذاشــته شــده تــا خــود را معرفــی‬ ‫افــراد فریـ ­‬ ‫و شــامل تخفیــف در مجــازات شــوند‪.‬‬ ‫و نهایتــا ًدر پیرامــون دشــمنان اصلــی‪ ،‬جنایــات ان­هــا در وقایــع‬ ‫اخیــر فرامــوش یــا بخشــوده نخواهــد شــد و ایــن وعده­ــی قــران‬ ‫ن مُنتَقِمُــون» (‪.)۹‬‬ ‫ن المُجرِمی ـ َ‬ ‫کریــم اســت کــه ‪« :‬اِنـ ّـا م ِـ َ‬ ‫والسالم علی من اتّبع الهدی‬ ‫وزارت اطالعــات و ســازمان اطالعــات ســپاه پاســداران انقــاب‬ ‫اســامی جمعــه ‪۱۴۰۱/۰۸/۰۶‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!