روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 621 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 621

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 621

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 621

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪116 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 04‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/26-‬اکتبر ‪ /29-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪621 :‬‬ ‫چهره زشت زباله‬ ‫بر سیمای زیبای شهر‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫اینجا حکایت از اد امه‬ ‫تخریب جنگل ها برای به‬ ‫د ست اورد ن گران ترین‬ ‫قارچ جهان د ارد‬ ‫‪2‬‬ ‫تا پایان شهریور اطالعات‬ ‫بد هکاران کالن بانکی‬ ‫منتشرشد‬ ‫به گرانی مسکن‬ ‫شهرد اری ها د امن نزنند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تربیتفرزند انی‬ ‫حرمت شکن توسط این‬ ‫گروه از والد ین‬ ‫‪6‬‬ ‫تازیانه تاریخ بر پیکر تنها‬ ‫کاروانسراید رون شهری‬ ‫عهد قاجاری‬ ‫اموزش رایگان‬ ‫صفحه ارائی و صفحه بندی روزنامه‬ ‫اشتغال صدرصد و ارائه گواهینامه پایان دوره (( سقف پذیرش محدود))‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت نام ‪ :‬پایان مهر‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫سه شنبه‬ ‫سوم ابان‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 04‬ابان‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪621‬‬ ‫مدیرکل گمرکات گلستان‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫صادرات گلستان‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان اعــام کــرد کــه از اول‬ ‫فروردیــن تــا پایــان مهر امســال افزون بــر ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تــن انــواع کاالهــای غیرنفتــی از مبــادی گمرکی این‬ ‫اســتان شــمالی بــه ارزش ‪ ۱۲۱‬میلیــون و ‪ ۹۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۲‬دالر صــادر شــد کــه نســبت به مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل از نظــر وزنــی ‪ ۱۴‬درصــد کاهــش و از نظر‬ ‫ارزش دالری ‪ ۳۵‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی بــا ارســال گزارشــی‬ ‫اظهارداشــت‪« :‬پلــی اســتایرن‪ ،‬پنیــر‪ ،‬یـُـد‪ ،‬انــواع لولــه‬ ‫اهنــی و پروفیلــی‪ ،‬خرمــا‪ ،‬تختــه فشــرده‪ ،‬مفتــول‬ ‫مســی‪ ،‬ســازه فلــزی و رب گوجــه فرنگــی» بــه ترتیــب‬ ‫‪ ۱۰‬کاالهــای عمــده صادراتــی گلســتان طی هفت ماه‬ ‫امســال بــود کــه بــه ‪ ۳۲‬کشــور جهــان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬قزاقســتان‪،‬‬ ‫افغانســتان‪ ،‬رومانــی‪ ،‬بلغارســتان‪ ،‬ارمنســتان‪،‬‬ ‫ازبکســتان‪ ،‬روســیه و لهســتان بــه ترتیــب ‪ ۱۰‬کشــور‬ ‫نخســتمقصــدکاالهــایصارداتــیایــناســتانبــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حجــم واردات گمرکات گلســتان در‬ ‫هفــت مــاه گذشــته‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن مــدت افــزون بــر‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۸۴۱‬تــن انــواع کاال بــه ارزش ‪ ۲۳‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۶۹۴‬هــزار و ‪ ۹۷۹‬دالر از طریــق گمــرک مــرزی‬ ‫اینچه بــرون وارد اســتان شــد کــه بــه لحــاظ وزنــی ‪۱۸‬‬ ‫درصــد بیشــتر و بــه لحــاظ ارزش دالری ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫کمتــر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫حســینی‪ ،‬روغــن خــام ســویا‪ ،‬انــواع پارچــه جیــن‬ ‫و متقــال‪ ،‬دیــزل ژنراتــور‪ ،‬فوتــس اویــل و لنتــر‬ ‫پنبــه را از عمــده کاالهــای وارداتــی بــه گلســتان از‬ ‫اول فروردیــن تــا پایــان مهرمــاه امســال برشــمرد و‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ایــن کاالهــا بــه ترتیــب از ‪ ۱۵‬کشــور‬ ‫«ترکمنســتان‪ ،‬چیــن‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬هنــد‪،‬‬ ‫امــارات‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬ویتنــام‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫دانمــارک‪ ،‬المــان‪ ،‬ازبکســتان‪ ،‬عــراق و اســپانیا»‬ ‫وارد کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرکات گلســتان همچنین حجم کاالی‬ ‫ترانزیــت خارجــی از گمــرکات اســتان در هفــت مــاه‬ ‫گذشــته را افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۲۵۸‬تــن بــه ارزش‬ ‫تقریبــی ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۳۸۶‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ترانزیــت ایــن مقــدار کاال بــه لحــاظ وزنــی‬ ‫‪ ۴۶۷‬درصــد و بــه لحــاظ ارزش ریالــی ‪ ۶‬هــزار و ‪۴۲۱‬‬ ‫درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بیشــتر‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫حســینی‪ ،‬درامــد وصولــی گمــرکات گلســتان از‬ ‫ابتــدای فروردیــن تــا پایــان مهرماه امســال را افزون‬ ‫بــر ‪ ۹۱۷‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد کــه ‪ ۱۲۴‬درصــد‬ ‫بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی اســتان‬ ‫گلســتان در بخــش داشــلی بــرون از توابــع‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری گنبــدکاووس در مــرز‬ ‫ایــران و ترکمنســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون مرکــز گمــرکات گلســتان بــوده و‬ ‫زیرمجموعــه ان پایانه هــای صادراتــی در گــرگان‬ ‫و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی گــرگان‪،‬‬ ‫گمــرک بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه بیــن المللــی‬ ‫گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــا بهره بــرداری از راه اهــن‬ ‫بیــن المللــی قزاقســتان ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬ایــران و‬ ‫گــذر ان از اینچــه بــرون‪ ،‬خدمــات گمــرک ریلــی نیــز‬ ‫بــه فعالیــت معمــول در مجموعــه گمــرکات اســتان‬ ‫اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,896,۰۰۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 131.965.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 140,989,۰۰۰ ,‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 80,365,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,515,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برداشت نادرست قارچ ترافل‬ ‫به ریشه درختان اسیب می زند‬ ‫رویشــگاه اصلــی قــارچ ترافــل جنگل هــای شــمال از گیــان‬ ‫تــا گلســتان اســت و برداشــت ان از اســفندماه اغــاز شــده‬ ‫و تــا شــهریور ادامــه می یابــد و برخــی از ارقــام ان کــه‬ ‫کمیاب تــر هســتند را می تــوان در ماه هــای مهــر و ابــان هــم‬ ‫ل پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫در دل جنــگ ‬ ‫اینجا حکایت از‬ ‫ادامه تخریب‬ ‫جنگل ها برای‬ ‫به دست اوردن‬ ‫گران ترین قارچ‬ ‫جهان دارد‬ ‫خیلی هــا فکــر می کننــد برداشــت غیرمجــاز و بی رویــه‬ ‫قــارچ «ترافــل» از جنگل هــا و مراتــع گلســتان فقــط‬ ‫مربــوط بــه فصــل بهــار و تابســتان اســت امــا حضــور بومیان‬ ‫موتورســوار بــه همــراه سگ هایشــان در دل طبیعــت حتــی‬ ‫بــا ســرد شــدن هــوا نشــان از ادام ـه دار بــودن تــاراج منابــع‬ ‫طبیعــی جنگل هــای «هیرکانــی» دارد‪.‬‬ ‫نخســتین تصویــر شــکل گرفتــه در ذهــن مــردم بــا شــنیدن‬ ‫اســم اســتان های شــمالی کشــور‪ ،‬جنگل هــا و طبیعــت‬ ‫زیباســت کــه چنــد ســالی اســت مــورد حــرص و طمــع‬ ‫عــده ای بــرای کســب ثــروت بــا نیت هــای ســودجویانه از‬ ‫قاچــاق چــوب تــا جســتجوی قــارچ ترافــل بــه عنــوان یکــی از‬ ‫خوراکی هــای گــران قیمــت بــرای مشــتریان خــارج از کشــور‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫قــارچ زیرخاکــی ترافــل کــه بــه ان «دنبــان» نیــز گفتــه‬ ‫می شــود و بــه رنگ هــای خاکســتری‪ ،‬ســفید‪ ،‬قهــوه ای‪،‬‬ ‫قرمــز تیــره‪ ،‬بنفــش و ســیاه در طبیعــت وجــود دارد با برخی‬ ‫از گونه هــای جنگلــی از جملــه بلــوط هــم زیســت بــوده و در‬ ‫عمــق حــدود ‪ ۳۰‬ســانتیمتری از ســطح خــاک و در مجــاورت‬ ‫ریشــه ایــن درختــان رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از خواســتگاه های اصلــی قــارچ ترافــل ســیاه در‬ ‫کشــور ایــران‪ ،‬جنگل هــای گلســتان به ویــژه مناطــق شــرقی‬ ‫ایــن اســتان اســت کــه بــا توجــه بــه هجــوم ســودجویان‬ ‫بــرای برداشــت ایــن قــارچ‪ ،‬اســیبی زیــادی بــه طبیعــت وارد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫محــدوده زیســتگاهی اصلــی «ترافــل» در حــوزه شــرق‬ ‫گلســتان شهرســتان گالیکش اســت هر چند در مناطقی از‬ ‫مینودشــت‪ ،‬علی ابادکتــول و گــرگان هــم رویــش ایــن قــارچ‬ ‫گــزارش شــده و از ایــن قــارچ در صنایــع داروســازی‪ ،‬تولیــد‬ ‫روغن هــای معطــر‪ ،‬صنایــع غذایــی و رســتوران ها اســتفاده‬ ‫می شــود و عالقــه منــدان و طرفــداران بســیاری دارد‪.‬‬ ‫برداشــت قــارچ ترافــل از خــاک جنــگل عــاوه بــر انکــه‬ ‫موجــب تخریــب بافــت خــاک‪ ،‬افزایــش فرســایش و‬ ‫رواناب هــا و اســیب دیدگــی جــدی بــه ریشــه درختــان و‬ ‫اختــال در زاداوری طبیعــی درختــان مــی شــود در حــوزه‬ ‫محیــط زیســت و حیــات وحــش هــم مشــکالتی را بــه‬ ‫همــراه مــی اورد‪.‬‬ ‫مشــاهدات کوهنــوردان از تــاش بومیــان بــرای جمـع اوری‬ ‫دنبالن‬ ‫بــا افزایــش بی ســابقه قیمــت قــارچ ترافــل در کشــورهای‬ ‫اروپایــی و اطــاع مــردم ســاکن در اســتان های شــمالی از ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬مــوج هجــوم بــه جنگل هــای هیرکانــی برای به دســت‬ ‫اوردن ایــن خوراکــی ارزشــمند افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫عــده ای بــه صــورت تکــی و یــا گروهــی بــدون توجــه بــه‬ ‫اخطارهــای نیروهــای حفاظتــی از طریــق راه هــای فرعــی بــا‬ ‫حضــور در دل جنگل هــای و مناطــق حفاظــت شــده اقــدام‬ ‫بــه کنــدن اطــراف درختــان بلــوط و فنــدوق و درختچــه ولیک‬ ‫بــا اســتفاده از هــر ابــزاری بــرای رســیدن بــه قــارچ ترافــل‬ ‫می کننــد و بیشــترین زمــان حضورشــان در فصــل بهــار و‬ ‫تابســتان اســت‪.‬‬ ‫مشــاهدات کوهنــوردان از مناطــق کوهســتانی جنگل های‬ ‫«لــوه» در چنــد روز اخیــر حکایــت از ادامــه دار بــودن‬ ‫تخریــب جنگل هــا بــرای رســیدن بــه ایــن مــاده خوراکــی‬ ‫گــران قیمــت دارد و پــرس و جوهــا نشــان می دهــد قیمــت‬ ‫هــر کیلــو ان در ایــن روزهــا بــه هفــت تــا هشــت میلیــون‬ ‫تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن کوهنــوردان گفــت‪ :‬بــه همــراه تیــم در حــال‬ ‫عبــور از مســیرهای جنگلــی ارتفاعــات لــوه شهرســتان‬ ‫گالیکــش بودیــم کــه تــردد موتورســیکلت ســوارهایی‬ ‫بــا صورت هــای پوشــیده و تیشــه بــه دســت بــه همــراه‬ ‫خورجیــن و ســگ های تــرک نشــین توجــ ه مــا را جلــب کــرد‪.‬‬ ‫علــی حســینی افــزود‪ :‬ایــن موتورســواران هــر چنــد دقیقــه‬ ‫یــک بــار از کنــار تیــم کوهنــوردی مــا عبــور کــرده و بــه دل‬ ‫ل می رفتنــد و ایجــاد جــاده خاکــی بــا ســطح ســفت در‬ ‫جنــگ ‬ ‫میــان درختــان جنگلــی در ایــن ارتفــاع کــه افراد عــادی امکان‬ ‫حضــور ندارنــد نشــان دهنــده تــردد زیــاد انــان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬از تعــدادی از کوهنــوردان بــا تجربــه‬ ‫حاضــر در تیــم علــت را جویــا شــدیم کــه در پاســخ گفتنــد‬ ‫ایــن افــراد کــه همگــی ســاکنان بومــی روســتاهای منطقــه‬ ‫هســتند بــا اطــاع از وجــود قــارچ ترافــل در همزیســتی بــا‬ ‫درختــان بلــوط موجــود در جنگل هــای «لــوه» بــرای جمــع‬ ‫اوری ایــن خوراکــی بــه دل کــوه می زننــد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت قارچ ترافل و ادامه طمع سودجویان‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬رویشــگاه اصلــی این قــارچ خوراکی‬ ‫جنگل هــای شــمال از گیــان تــا گلســتان اســت و برداشــت‬ ‫ان از اســفندماه اغــاز شــده و تــا شــهریور ادامــه می یابــد‬ ‫و برخــی از ارقــام ان کــه کمیاب تــر هســتند را می تــوان در‬ ‫ل پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫ماه هــای مهــر و ابــان هــم در دل جنــگ ‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گالیکــش هــم‬ ‫بــا تاییــد حضــور عــده از بومیــان منطقــه بــا پــای پیــاده و‬ ‫موتورســیکلت بــه ویــژه در منطقــه جنگلــی لــوه بــرای پیــدا‬ ‫کــردن قــارچ ترافــل‪ ،‬گفــت‪ :‬مــردم محلــی بــا توجــه بــه قیمت‬ ‫بــاالی ترافــل بــرای کســب درامــد بــا تخریــب ریشــه درختــان‬ ‫اقــدام بــه برداشــت غیرقانونــی ایــن مــاده خوراکــی می کننــد‪.‬‬ ‫ساســان فرامــرزی افــزود‪ :‬ایــن افــراد بــا امــوزش دادن‬ ‫بــه ســگ ها بــا حضــور در جنگل هــای هیرکانــی بــه ویــژه‬ ‫محــدوده پوششــی درختــان بلــوط کــه همزیســتی مناســبی‬ ‫بــرای رشــد قــارچ ترافــل دارنــد‪ ،‬فصــل بهــار و تابســتان و‬ ‫حتــی همیــن االن هــم اقــدام بــه ردیابــی و جمــع اوری‬ ‫ایــن مــاده خوراکــی کــه بــا توجــه بــه کمیابــی بــر حســب‬ ‫بررس ـی ها قیمــت فعلــی ان در داخــل ایــران بــه کیلویــی‬ ‫‪ ۶‬تــا هفــت میلیــون تومــان نیــز رســیده اســت‪ ،‬می کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬هرچــه از غــرب اســتان گلســتان بــه‬ ‫طــرف شــرق حرکــت می کنیــم بــر تراکــم درختــان بلــوط بــه‬ ‫ویــژه در شهرســتان های گالیکــش و مینودشــت افــزوده‬ ‫می شــود و ســودجویان بــا اطــاع از ایــن موضــوع بــه‬ ‫صــورت تــک نفــره و یــا گروهــی بــا اســتفاده از س ـگ های‬ ‫تعلیم دیــده ایــن قــارچ را ردیابــی و بــا تیشــه اطــراف درخــت‬ ‫بلــوط را می کننــد کــه در بیشــتر مواقــع باعــث اســیب بــه‬ ‫ریشــه می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه منابــع طبیعــی گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی از گذشــته زیســتگاه قــارچ ترافــل بــود‬ ‫امــا مــردم بــه ایــن مــاده خوراکــی توجهــی نداشــتند تــا اینکــه‬ ‫ل ‪ ۱۳۹۷‬بــه بعــد بــا تبلــغ گســترده از ارزش غذایــی و‬ ‫از ســا ‬ ‫قیمت باالی ان در کشــورهای اروپایی‪ ،‬دالالن فرصت طلب‬ ‫بــرای کســب درامــد بیشــتر اهالــی بومــی را تشــویق بــه‬ ‫حضــور در جنگل هــا و جم ـع اوری ایــن قارچ هــا کردنــد‪.‬‬ ‫فرامــرزی افــزود‪ :‬دالالن هــر کیلــو قــارچ ترافــل را کــه در‬ ‫فصل هــای و بهــار و تابســتان بیشــتر در جنگل هــا قابــل‬ ‫مشــاهده اســت به قیمت کیلویی ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۲‬میلیون تومان‬ ‫می خرنــد و بــا قیمت هــای چنــد برابــری بــه واســطه ها در‬ ‫کشــورهای دیگــر می فروشــند‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫کشــور از نیمــه دوم ســال ‪ ۹۸‬برداشــت قــارچ ترافــل از‬ ‫جنگل هــا ممنــوع اعــام شــد امــا بــا مجرمــان ان برخــوردی‬ ‫صــورت نمی گرفــت تــا اینکــه در اواخــر ســال گذشــته‬ ‫بــا پیگیــری اداره حقوقــی ایــن ســازمان و قــوه قضایــه‬ ‫راهکارهــای قانونــی بــه دادگســتری اســتان ها ابــاغ شــد‬ ‫کــه طبــق ان بــرای جمــع اوری کننــدگان ایــن قــارچ قــرار‬ ‫مجرمیــت اعمــال می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نیروهــای یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی‬ ‫همــواره در تــاش بــرای جلوگیــری از دســت درازی‬ ‫ســودجویان بــه عرصه هــای ملــی هســتند امــا هرچقــدر هــم‬ ‫کــه ورودی مناطــق جنگلــی بــرای حضــور مــردم بســته شــود‬ ‫امــا بــاز هــم ســودجویان از هــزاران راه انحرافــی موجــود در‬ ‫دل کوه هــا راه ورود جدیــدی بــرای خــود پیــدا می کننــد‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گالیکــش افــزود‪:‬‬ ‫بــا ایــن وجــود نیروهــای یــگان حفاظتــی ایــن شهرســتان‬ ‫امســال توانســتند ‪ ۸۳‬کیلوگــرم قــارچ ترافــل قاچــاق را از‬ ‫ســودجویان کشــف کننــد و در ایــن رابطــه ‪ ۱۱‬پرونــده تخلــف‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫برداشــت نادرســت قــارچ ترافــل بــه ریشــه درختــان اســیب‬ ‫می زنــد‬ ‫به گفته کارشناســان‪ ،‬در کشــورهای اروپایی برای برداشــت‬ ‫ایــن قــارچ از سـگ های پــرورش داده شــده کمــک می گیرند و‬ ‫برداشــت قــارچ بــا کمتریــن اســیب بــه درخت انجام می شــود‬ ‫امــا در ایــران مــردم بــا اســتفاده از تیشــه‪ ،‬چندیــن ســانتیمتر‬ ‫از ســطح خــاک در اطــراف درخــت را می کننــد و قــارچ را‬ ‫برداشــت می کننــد و ایــن نــوع برداشــت به درخت اســیب زده‬ ‫و در فراینــد رشــد ان تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫وســعت زیــاد اســیب بــه طبیعــت موجــب شــده مســووالن‬ ‫تدابیــری را بــرای محــدود کــردن برداشــت ایــن قــارچ اتخــاذ‬ ‫کننــد کــه یکــی از ایــن اقدامــات ممنوعیــت صــادرات قــارچ‬ ‫ترافــل بــود کــه شــواهد نشــان می دهــد ایــن کار موثــر‬ ‫نبــوده و صــادرات ایــن قــارچ بــا توجــه بــه قیمــت جــذاب ان‬ ‫به صــورت قاچــاق انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش تصاعــدی رغبــت بــه برداشــت ایــن‬ ‫قــارچ در بیــن مــردم و کارســاز نبــودن محدودیــت صادراتــی‬ ‫بایــد بــرای مدیریــت و حفــظ طبیعــت ارزشــمند جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی اقدامــات دیگــری را در دســتور کار قــرار داد‪.‬‬ ‫حمیــد ســامتی افــزود‪ :‬راهــی کــه کشــورهای اروپایــی‬ ‫دنبــال کردنــد پــرورش نهال هــای بــارور شــده «ترافــل»‬ ‫بــود کــه ان را در ســطح عرصه هــای جنگلــی و باغــی انجــام‬ ‫داده انــد و به تازگــی محققــان یکــی از شــرکت های فنــاور در‬ ‫مرکز تحقیقات کشــاورزی اســتان گلســتان برای نخســتین‬ ‫بــار در کشــور موفــق بــه تولیــد نهــال بــارور شــده «ترافــل»‬ ‫در برخــی از گونه هــای درختــان شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا مصــرف ایــن قــارچ ســلول های جوانــی‬ ‫بیشــتر تکثیــر شــده و جلــوی پیــر شــدن ســلول ها گرفتــه‬ ‫می شــود و همچنیــن تاثیرگــذاری ان در جلوگیــری از رشــد‬ ‫تومورهــای ســرطانی بــه اثبــات رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‪ ،‬احیــا و‬ ‫توســعه جنگل هــای کشــور‪ ،‬ایجــاد جنگل هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫درامدزایــی روســتاییان و جوامــع محلــی‪ ،‬ارزاوری بــرای‬ ‫کشــور‪ ،‬ترســیب کربــن‪ ،‬حفــظ ایــن گونــه ارزشــمند و‬ ‫پایــداری اکوسیســتم را از جملــه اهــداف توســعه نهال هــای‬ ‫بــارور شــده ترافــل برشــمرد‪.‬‬ ‫ســامتی‪ ،‬ترافــل را یکــی از گران تریــن قارچ هــای جهــان‬ ‫و به عنــوان المــاس اشــپزخانه ها دانســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ترافــل‬ ‫بــا توجــه بــه عطــر و بــوی خــاص خــود در اشــپزخانه ها و‬ ‫رســتوران های گران قیمــت به عنــوان طعم دهنــده مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می گیــرد و عــاوه بــر ایــن از ان در صنایــع‬ ‫غذایــی و دارویــی نیــز اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امســال نیروهــای یــگان حفاظــت منابــع‬ ‫طبیعــی گلســتان موفــق بــه کشــف هــزار و ‪ ۵۶۲‬کیلوگــرم‬ ‫«قــارچ ترافــل» قاچــاق از ســودجویان شــدند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحتی در حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۹۲‬هــزار و ‪۱۳۰‬‬ ‫هکتار از شــمال با ترکمنســتان‪ ،‬از شــرق با خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫از غــرب بــا مازنــدران و جنــوب بــا ســمنان همســایه اســت‪.‬‬ ‫اراضــی زیــر پوشــش اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان افــزون بــر یــک میلیــون و ‪ ۳۹۷‬هــزار و ‪۲۴۴‬‬ ‫هکتــار بــوده کــه شــامل ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار جنــگل‪۸۶۲ ،‬‬ ‫هــزار هکتــار مرتــع (شــمال اســتان)‪ ۲۰ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی ســاحلی و اراضــی مســتثنیات و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪۴۲۰‬‬ ‫هکتــار اراضــی مــوات اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫صدای زنگ خطر خشکسالی در گنبدکاووس‬ ‫بــارش ‪ ۱۲.۵‬میلی متــر بــاران از ابتــدای ســال ابــی و زارعــی جــاری (اول مهرمــاه امســال تاکنــون) در گنبــدکاووس بــا اقلیــم خشــک و نیمــه بیابانــی بــه اعتقــاد‬ ‫ب مهــم تولیــدات کشــاورزی گلســتان را به صــدا دراورده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان بخــش زارعــت‪ ،‬زنــگ خطــر خشکســالی را در ایــن شهرســتان بــه عنــوان قطـ ‬ ‫گنبــدکاووس افــزون بــر ‪ ۱۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی دارد کــه ســاالنه یــک میلیــون تــن (معــادل یــک پنجــم تولیــدات بخــش کشــاورزی گلســتان)‬ ‫انــواع محصــول و فراورده هــای ان در ایــن شهرســتان تولیــد و روانــه بازارهــای مصــرف داخــل و خــارج کشــور می شــود‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 04‬ابان‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪621‬‬ ‫کفشک و لنت ترمز‬ ‫شهروندان عاصی از خدمات‬ ‫ضعیف‬ ‫شــهروندان از ضعــف خدمــات رســانی شــهرداری در زمینــه‬ ‫زبالــه بــرداری گالیــه منــد هســتند و یکــی از دالیــل اصلــی ان‬ ‫فرســودگی نــاوگان حمــل و نقــل زبالــه اســت و ایــن نــاوگان‬ ‫بایــد تقویــت شــود و تجهیــزات مســتهلک نیــاز بــه بهســازی‬ ‫و نوســازی دارد‪.‬‬ ‫چهره زشت زباله‬ ‫بر سیمای زیبای‬ ‫شهر‬ ‫شــهر زیبــای بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی از کمبــود‬ ‫زیرســاخت هــای الزم در جمــع اوری زبالــه و رفــت و روب رنــج‬ ‫مــی بــرد و ایــن امــر موجــب گالیــه شــهروندان شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از معضــات بهداشــتی و زیســت محیطــی کــه ایــن‬ ‫روزهــا شــهروندان بجنــوردی بــا ان دســت و پنجــه نــرم مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬جمــع اوری نشــدن مســتمر زبالــه در برخــی مناطــق و‬ ‫یــا نبــود ســاعتی مقــرر بــرای جمــع اوری ان اســت‪.‬‬ ‫در بســیاری از مــوارد اگــر از گوشــه و کنــار شــهر بجنــورد یــا‬ ‫بــه تعبیــری از مناطــق مســکونی ایــن شــهر ‪ ۲۱۰‬هــزار نفــری‬ ‫گــذر کنیــد بــه وضــوح پراکندگــی زبالــه در حاشــیه کوچــه هــا‬ ‫و شــرایط نامناســب رفــت و روب را خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫جــدای از ایــن امــر نحــوه جمــع اوری زبالــه از برخــی مناطــق‬ ‫ایــن شــهر نیــز بــا اعتــراض شــهروندان همــراه شــده اســت‬ ‫کــه نشــان از عــدم نظــارت مســووالن شــهرداری بــر شــیوه‬ ‫جمــع اوری زبالــه دارد و باعــث بــه هــم ریختگــی وضعیــت‬ ‫ســیمای شــهری و محیــط زیســت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مدیریــت شــهری بجنــورد؛ مســتهلک بــودن‬ ‫نــاوگان خدمــات شــهری و تجهیــزات و کمبــود پاکبــان را دلیل‬ ‫ایــن ناهماهنگــی هــای جمــع اوری زبالــه و رفــت و روب‬ ‫نامناســب مــی دانــد و در ایــن زمینــه نیــز در حــال ســاماندهی‬ ‫نیروهــای پاکبــان و بازســازی نــاوگان فرســوده هســتند‪.‬‬ ‫شهروندان عاصی از خدمات ضعیف‬ ‫یکــی از شــهروندان بجنــوردی بــا گالیــه از اینکــه انباشــت و‬ ‫پراکنــده شــدن زبالــه در معابــر شــهر زیبنــده مرکــز اســتان‬ ‫نیســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــه نظــر مــن شــهرداری در انجام وظیفه‬ ‫ابتدایــی خــود کوتاهــی و ســهل انــگاری مــی کنــد‪.‬‬ ‫علــی روحانــی مــی افزایــد‪ :‬ســطل هایــی کــه در خیابانهــا‬ ‫بــرای جمــع اوری پســماند گذاشــته شــده‪ ،‬همــواره لبریــز از‬ ‫زبالــه و اطــراف ان مملــو از پالســتیکهای حــاوی زبالــه اســت‬ ‫و ایــن وضعیــت نشــان مــی دهــد کــه جمــع اوری و برداشــت‬ ‫زبالــه هــا بــه خوبــی انجــام نمــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند کــه ســاکن شــهرک شــاهد بجنــورد اســت‪،‬‬ ‫می گویــد‪ :‬انباشــت زبالــه بــه ویــژه در روبــه روی مدرســه‬ ‫حافظیه چهره ای زشــت ایجاد کرده اســت که بوی نامطبوع‬ ‫زبالــه هــا ســبب گالیــه دانــش امــوزان و ســایر رهگــذران‬ ‫می شــود‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه شــهروندان بــرای زندگــی‬ ‫در شــهر عــوارض و مالیــات پرداخــت مــی کننــد و انتظــار دارند‬ ‫تــا از رفــاه شــهری کــه کمتریــن مولفــه ان نظافــت اســت‪،‬‬ ‫بهره منــد شــوند و شــهرداری بــه عنــوان متولــی شــهر مکلــف‬ ‫اســت در ایــن بــاره خدمــات مناســب ارایــه دهــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان بجنــوردی کــه ســاکن مجموعــه‬ ‫مســکونی الغدیــر اســت نیــز مــی گویــد‪ :‬متاســفانه خدمــات‬ ‫شــهری در ایــن مجموعــه مســکونی بســیار ضعیــف اســت‬ ‫و گویــا ایــن نقطــه از بجنــورد فرزنــد ناتنــی شــهر اســت‪ ،‬نــه‬ ‫خیابــان هــا و معابــر رفــت و روب مــی شــود و نــه زبالــه ها به‬ ‫طــور مناســب برداشــت و جمــع اوری مــی شــود‪.‬‬ ‫جــواد جاجرمــی مــی افزایــد‪ :‬جمعیــت زیــادی در مجموعــه‬ ‫الغدیــر ســاکن هســتند‪ ،‬امــا گویــا شــهرداری هنــوز قبــول‬ ‫نــدارد کــه بایــد خدمــات رســانی خــود را در این نقطه از شــهر‬ ‫هــم ارایــه دهــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان هــم از ناهماهنگــی زمــان جمــع‬ ‫اوری زبالــه از کوچــه هــای شــهر گالیــه کــرده اســت و بــه‬ ‫می گویــد‪ :‬شــهرداری در ســاعت هــای مقــرر زبالــه هــا را‬ ‫جمــع اوری نمــی کنــد و زبالــه هــا تــا چندیــن ســاعت ســر‬ ‫کوجــه هــا انبــار مــی شــود و موجــب انتشــار بــوی بــد و جمــع‬ ‫شــدن حشــرات مــی شــود‪.‬‬ ‫مریــم روحانــی کــه ســاکن محلــه فردوســی اســت بیــان می‬ ‫کنــد‪ :‬فردوســی محلــه ای باالنشــین در بجنــورد محســوب‬ ‫مــی شــود ولــی متاســفانه جانمایــی ســطل زبالــه در ایــن‬ ‫محلــه بــه خوبــی انجام نشــده اســت و بیشــتر مــردم زباله را‬ ‫در ســر کوچــه هــا انبــار مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬خودروهــای حمــل زبالــه بــرای ایــن کار‬ ‫مناســب نیســت و هنــگام عبــور ایــن خودروهــا‪ ،‬زبالــه یــا‬ ‫شــیرابه ان بــر زمیــن مــی ریــزد‪ ،‬مســووالن بایــد چــاره ای‬ ‫جــدی بــرای حــل مشــکالت بهداشــتی شــهر کننــد‪.‬‬ ‫فرسودگی ناوگان‬ ‫براســاس اعــام مســووالن مدیریــت شــهری‪ ۱۳ ،‬دســتگاه‬ ‫خــودروی برداشــت زبالــه در بجنــورد وجــود دارد کــه ‪۱۱‬‬ ‫دســتگاه فعــال اســت و ایــن تعــداد پاســخگوی نیــاز نیســت‪.‬‬ ‫در وضعیــت مناســب بــه ازای هــر خــودروی حمــل زبالــه‪،‬‬ ‫ســه تــا چهــار نفــر زبالــه بــردار بــه کار گرفتــه مــی شــود و بــر‬ ‫ایــن اســاس ایــن شــهر ‪ ۲۱۰‬هــزار نفــری بــا کمبــود نیــروی‬ ‫زبالــه بــردار نیــز مواجــه اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد نیــز در این بــاره بــه‬ ‫خبرنــگار مــی گویــد‪ :‬اکنــون ‪ ۱۳‬دســتگاه ناوگان زباله بــرداری‬ ‫در مرکــز اســتان وجــود دارد کــه بخــش زیــادی از ان بــه‬ ‫ســن فرســودگی رســیده و خدمــات رســانی را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫یوســف مغــروری مــی افزایــد‪ :‬شــهروندان مرکــز اســتان از‬ ‫ضعــف خدمــات رســانی شــهرداری در زمینــه زبالــه بــرداری‬ ‫گالیــه منــد هســتند و یکــی از دالیــل اصلــی ان فرســودگی‬ ‫نــاوگان حمــل و نقــل زبالــه اســت و ایــن نــاوگان بایــد تقویــت‬ ‫شــود و تجهیــزات مســتهلک نیــاز بــه بهســازی و نوســازی دارد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص گالیه هــای شــهروندان از وضعیــت رفــت‬ ‫و روب معابــر شــهر نیــز مــی گویــد‪ :‬حــدود هشــت میلیــون‬ ‫متــر مربــع از ســطح معابــر شــهر بجنــورد بایــد در طــول روز‬ ‫رفــت و روب شــود کــه در ایــن زمینــه بایــد ‪ ۴۰۰‬نفــر نیــروی‬ ‫پاکبــان نیــاز اســت‪ ،‬امــا اکنــون شــمار ایــن نیروهــا کمتــر از‬ ‫‪ ۹۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد تصریــح می کنــد‪ :‬در‬ ‫وضعیــت اســتاندارد هــر پاکبــان بایــد ‪ ۱۲‬هــزار متــر مربــع‬ ‫ســطح شــهر را نظافــت کنــد امــا در شــهر بجنــورد بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن ‪ ۲۰‬هــزار متــر مربــع بــرای هــر پاکبــان ‪ ۴۰۰‬نفــر نیــرو‬ ‫نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬مناطــق تحــت پوشــش خدمات رفت‬ ‫و روب در چهــار درجــه تقســیم می شــوند کــه بر این اســاس‬ ‫برخــی معابــر روزانــه ‪ ۲‬بــار‪ ،‬برخــی روزانــه یکبــار و نظافــت‬ ‫محــات هــم بــه صــورت هفتگــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد مــی کنــد‪ :‬شــهر بجنــورد بــا کمبــود نیــروی پاکبــان‬ ‫روبــه رو اســت امــا امیــد مــی رود بــا واگــذاری خدمــات رفــت‬ ‫و روب بــه بخــش خصوصــی‪ ،‬بخــش زیــادی از مشــکالت‬ ‫و دغدغــه هــای شــهروندان کاســته شــود و بــا واگــذاری‬ ‫خدمــات نظافــت منطقــه ‪ ۲‬شــهر بجنــورد بــه بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ۱۰۰ ،‬نفــر پاکبــان در ایــن منطقــه بــه کار گرفتــه‬ ‫مــی شــود و نیروهــای امانــی ایــن منطقــه بــه منطقــه یــک‬ ‫ســوق داده مــی شــود‪.‬‬ ‫شهرداری‪ :‬گالیه به جا و حل مشکل تا یک ماه اتی‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد نیــز در این بــاره‬ ‫مــی گویــد‪ :‬شــمار پاکبان هــای ایــن شــهر بــه زودی بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۲‬برابــر افزایــش مــی یابــد و بخــش زیــادی از مشــکالت‬ ‫رفــت و روب در مرکــز اســتان برچیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫مجیــد شــادکام تصریــح مــی کنــد‪ :‬اکنــون در مرکــز اســتان‬ ‫‪ ۸۰‬نفــر پاکبــان کار رفــت و روب و نظافــت شــهر را انجــام‬ ‫مــی دهنــد کــه البتــه شــمار انــان بســیار کــم اســت‪ ،‬امــا بــا‬ ‫موافقــت شــورای اســامی شــهر‪ ،‬بخــش خصوصــی وارد‬ ‫عرصــه مــی شــود و شــمار ایــن نیروهــا بــه بیــش از ‪ ۲‬برابــر‬ ‫مــی رســد بــه گونــه ای کــه تــا یــک مــاه اینــده مشــکالت در‬ ‫ایــن زمینــه بــه طــور محسوســی کاســته مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬شــورای اســامی شــهر بجنــورد بــا واگــذاری کار‬ ‫رفــت و روب شــهر بــه بخــش خصوصــی موافقــت کــرده و برنــده‬ ‫مناقصــه هــم مشــخص شــده اســت و در صــورت موافقــت‬ ‫فرمانــداری‪ ،‬پیمانــکار نســبت بــه جــذب نیــرو اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون کار رفــت و روب در منطقــه ‪۲‬‬ ‫شــهر بجنــورد تنهــا بــا ‪ ۳۵‬نفــر نیــروی پاکبــان انجــام مــی‬ ‫شــود‪ ،‬می افزایــد‪ :‬بخــش خصوصــی بــرای رفــت و روب‬ ‫منطقــه ‪ ۲‬شــهر بجنــورد ‪ ۱۰۰‬نفــر نیــرو بــه کار مــی گیــرد و‬ ‫نیروهــای امانــی ایــن بخــش از شــهر بــه منطقــه یــک ســوق‬ ‫داده خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد مــی افزایــد‪ :‬در‬ ‫وضعیــت اســتاندار ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۳۵۰‬نفــر پاکبــان برای شــهر بجنورد‬ ‫نیــاز اســت امــا اکنــون ایــن خدمــت تنهــا بــا ‪ ۸۰‬نفــر نیــرو ارایــه‬ ‫می شــود که البته خدمات مناســب و در خور نیســت و ســبب‬ ‫گالیــه شــهروندان در برخــی محــات شــده اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره گالیــه ســاکنان مجموعــه مســکونی الغدیــر از‬ ‫نبــود و یــا ضعــف خدمــات رفــت و روب نیــز مــی گویــد‪:‬‬ ‫گالیــه ســاکنان ایــن مجموعــه مســکونی بــه جــا اســت امــا‬ ‫بــه لحــاظ قانــون‪ ،‬شــهرداری تکلیفــی بــرای ارایــه خدمــات در‬ ‫ایــن مجموعــه مســکونی نــدارد‪.‬‬ ‫شــادکام یــاداور مــی شــود‪ :‬شــهرداری در حــد تــوان نســبت‬ ‫بــه رفــت و روب در مجموعــه هــای مســکونی اقــدام مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا ایــن خدمــت در تکلیــف شــهرداری نیســت‪.‬‬ ‫نیاز به همکاری شهروندان‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد امــا بــا بیــان‬ ‫اینکــه مشــکلی در جمــع اوری زبالــه هــای شــهر وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬مشــکلی اصلــی را رعایــت نشــدن ضوابــط بــه وســیله‬ ‫شــهروندان عنــوان مــی کنــد و مــی گویــد‪ :‬شــهروندان بایــد‬ ‫زبالــه هــا را در ســاعت مقــرر بیــرون بگذارنــد امــا ایــن اقــدام‬ ‫بــه درســتی انجــام نمــی شــود و همیــن امر ســبب بی نظمی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد شــادکام مــی افزایــد‪ :‬اگــر شــهروندان زبالــه هــا را در‬ ‫ســاعت مقــرر بیــرون بگذارنــد شــهرداری نســبت بــه جمــع‬ ‫اوری زبالــه اقــدام مــی کنــد و مشــکلی ایجــاد نخواهــد شــد‬ ‫بــه گونــه ای کــه پراکندگــی زبالــه هــا بــه دلیل رعایت نشــدن‬ ‫ایــن مــوارد اســت‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند ‏رسمی ‏‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 1401/001051‬هیات اول‪/‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‏فاقد ســند رســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالله تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای نجــم الدیــن‏ممــی زاده فرزنــد عبدالــه بشــماره شناســنامه ‪ 220‬صــادره از در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‏‏‪ 187.90‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده ازپــاک ‪ 22‬فرعــی از ‪-212‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه خریــداری از‏مالــک رســمی اقــای عبدالــه ممــی زاده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬‏روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‏ازتاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‏مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏ م‪-‬الــف‪9755 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/08/21 :‬‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫ عملکــرد نامطلــوب ترمزهــا یــا روشــن شــدن‬‫چــراغ اخطــار امپــر مــی توانــد نشــان دهنــده‬ ‫زمان تعویض کفشــک ترمز در ترمزهای کاســه‬ ‫ای و لنــت در ترمــز هــای دیســکی باشــد اگــر‬ ‫ضخامــت کفشــک یــا لنــت کمتــر از ‪ 1/5‬میلیمتر‬ ‫بــوده یــا ســطحش روغنــی شــده باشــد ‪ ،‬ان را‬ ‫تعویــض کنیــد بعــد از تعویــض لنــت هــا بهتــر‬ ‫اســت مــدار ترمــز هواگیــری شــود چــون در غیــر‬ ‫ایــن صــورت ممکــن اســت پــدال ترمــز ســفت تر‬ ‫یــا نــرم تــر از حــد معــول عمــل کنــد کــه امــری‬ ‫خطرنــاک می باشــد ‪.‬‬ ‫ بــه یــاد داشــته باشــید اگــر لنت هــا اســتاندارد‬‫نباشــند‪ ،‬احتمــال اســیب رســیدن بــه دیســک یــا‬ ‫کاســه ترمــز نیــز وجــود دارد ‪ .‬خرابــی در دیســک‬ ‫کــه مــواد ســخت تــری نســبت بــه لنــت ســاخته‬ ‫شــده انــد در ترمــز هــای شــدید مــی توانــد باعــث‬ ‫لــرزش در پــدال ترمــز و غربیلــک فرمــان شــود و‬ ‫جلــوی کنتــرل مناســب خــودرو را بگیــرد ترمزهــا‬ ‫معمــوال ًگــرد و خــاک محیــط را بــه ســوی خــود‬ ‫جــذب می کننــد ؛ بهتریــن راه بــرای تمیــز کــردن‬ ‫انهــا اب ســرد اســت ‪ .‬پــس از شســت و شــوی‬ ‫خــودرو یــا هنــگام رانندگــی در جاده هــای خیــس‬ ‫کــه دیســک یــا لنــت ترمز خیــس می شــود‪ ،‬برای‬ ‫مدت مشــخصی پا را به ارامی روی پدال فشــار‬ ‫دهیــد تــا ســطح خارجــی ان خشــک گــردد ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همچنین در کارواش قبل از شســت و شــو حتما صبر‬ ‫کنیــد تــا ترمــز خنــک شــود چــون در غیــر ایــن صــورت‬ ‫ممکــن اســت دیســک ترمــز شــما اســیب بینــد ‪.‬‬ ‫ مزایا خودرو های دیفرانسیل‬ ‫عقب‬ ‫ در خودرو هــای دیفرانســیل عقــب تقســیم وزن‬‫بهتــری صــورت می گیــرد در نتیجــه وزن حیــن‬ ‫شــتاب گیری بــه محــور عقــب کــه بــه عنــوان محــور‬ ‫محــرک اســت‪ ،‬منتقــل می شــود و بــا بــاال رفتــن‬ ‫چســبندگی تایر هــای عقــب‪ ،‬شــتاب گیری بهتــری‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ خودرو هــای دیفرانســیل عقــب زاویــه‬‫فرمان گیــری بیشــتری دارنــد و بــه همیــن‬ ‫خاطــر نیــز در محیــط کوچک تــری می تواننــد‬ ‫دور بزننــد و همچنیــن بــه خاطــر تقســیم وزن‬ ‫بهتــر وفرمان پذیــری بیشــتر‪ ،‬دارای هندلینــگ و‬ ‫خوشدســتی باالتــری نیــز خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ در ترمز گیری هــا نیــز از قفــل شــدن ســریع تایرهــا‬‫جلوگیــری می کنــد و در صــورت وجــود سیســتم‬ ‫ترمــز قــوی در محــور عقــب‪ ،‬کمــک شــایانی بــه‬ ‫توقــف ســریع تر خــودرو خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ تعمیــر ایــن خودرو هــا خصوصــا در قســمت‬‫سیســتم فنربنــدی جلــو و فرمــان‪ ،‬راحت تــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ ضمــن اینکــه در ایــن خودرو هــا دردســر اتصــاالت‬‫مختلــف در چرخ هــای جلــو نیــز حــذف شــده اســت‬ ‫و اســتهالک جلوبنــدی بــه واســطه کم شــدن وزن‬ ‫در ایــن قســمت و انتقــال بخشــی از ان بــه عقــب‬ ‫خــودرو‪ ،‬کمتــر می شــود‪.‬‬ ‫ امــا یکــی از مزایــای مهــم قــرار گرفتــن‬‫دیفرانســیل در محــور عقــب‪ ،‬امــکان بهره گیــری‬ ‫از پیشــرانه های قوی تــر در ایــن خودرو هاســت‪.‬‬ ‫در خودرو هــای دیفرانســیل جلــو چــون تایر هــا‬ ‫و سیســتم فرمــان تحــت فشــار وزن و دیگــر‬ ‫قطعــات قــرار گرفتــه در دماغــه خودرو هســتند‪،‬‬ ‫اطالعــات چنــدان دقیقــی از ســطح مســیر‬ ‫حرکــت بــه راننــده منتقــل نمی کننــد و ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه در خودرو هــای دیفرانســیل‬ ‫عقــب ایــن ارســال اطالعــات در وضعیــت بهتری‬ ‫قــرار دارد‪÷.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه چهارم ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 04‬ابان‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪621‬‬ ‫تا پایان شهریور اطالعات‬ ‫بدهکاران کالن بانکی منتشر شد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫‪ ۳۸۰‬پروژه ناتمام‪ ،‬شرکت‬ ‫بازافرینی شهری دارد‬ ‫بانــک مرکــزی فهرســت اطالعــات تســهیالت و تعهــدات کالن جاری و غیر جــاری بانک ها در‬ ‫پایان شــهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬که مورد بررســی نهایی قرار گرفته اســت را منتشــر کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی بانــک مرکــزی‪ ،‬بــا اشــاره بــه بخــش ‪ ۱‬از بنــد‬ ‫د تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬کل کشــور درخصــوص انتشــار مانــده تســهیالت و تعهــدات‬ ‫کالن و اشــخاص مرتبــط شــبکه بانکــی در تارنمــای بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و‬ ‫بــا عنایــت بــه مصوبــه اخیــر شــورای پــول و اعتبــار کــه تســهیالت و تعهــدات بیشــتر از یــک‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت و تعهــدات کالن و اشــخاص مرتبــط محســوب می گــردد‪،‬‬ ‫فهرســت اطالعــات «تســهیالت و تعهــدات کالن» ‪ ۱۸‬و «اشــخاص مرتبــط» ‪ ۲۲‬بانــک‬ ‫و موسســه اعتبــاری در پایــان شــهریور مــاه ‪ ۱۴۰۱‬کــه مــورد بررســی نهایــی قــرار گرفتــه بــه‬ ‫انضمــام اطالعــات «تســهیالت کالن غیرجــاری» بــه تفکیــک هــر بانــک منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل‬ ‫شــرکت بازافرینــی شــهری ایــران گفــت‪ ۳۸۰ :‬پــروژه‬ ‫نیمه تمــام بازافرینــی شــهری در کشــور وجــود دارد‬ ‫کــه بایــد ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫محمد ایینی در نسشــت ســتاد بازافرینی خراســان‬ ‫شــمالی اظهارداشــت‪ :‬ادبیــات بازافرینــی شــهری در‬ ‫دولــت ســیزدهم تغییــر کــرده و بــه ســمت محرومیت‬ ‫زدایــی ســوق یافتــه اســت و اعتبــارات هــم بــا هــدف‬ ‫محرومیــت زدایــی اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اجــرای بازافرینــی شــهری از‬ ‫تــوان دولــت و شــهرداری بــه تنهایــی خــارج اســت‬ ‫افــزود‪ :‬رویکــرد دولــت ســیزدهم بــر ایــن اســت کــه‬ ‫مــردم در بازافرینــی شــهری وارد عرصــه شــوند و‬ ‫مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫ایینــی گفــت‪ :‬ســاکنان محــات هــدف بازافرینــی‬ ‫شــهری محــروم هســتند و از خدمــات کافــی بهــره‬ ‫منــد نیســتند‪ ،‬بــا محرومیــت هــای اموزشــی‪،‬‬ ‫ورزشــی و بهداشــتی مواجــه هســتند و معابــر‬ ‫خاکــی جلــوه مهــم محرومیــت ایــن مناطــق اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت کمــک بــه مقــاوم ســازی‬ ‫مســکن در بافــت ناکارامــد شــهری اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫مســکن در بازافرینــی مــورد غفلــت واقــع شــده اســت‬ ‫و ســاکنان ایــن مناطــق بــه لحــاظ مالــی تــوان اجــرای‬ ‫پــروژه را ندارنــد و از ایــن رو نیــاز بــه حمایــت اســت‪.‬‬ ‫معاون فنی و راههای روستایی گلستان‪:‬‬ ‫ترافیک عبوری در منطقه‬ ‫خوش ییالق برقرار است‬ ‫معــاون فنــی و راههــای روســتایی اداره کل راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــا توجــه بــه بارشــهای‬ ‫شــدید از شــب گذشــته در منطقه خوش ییالق گفت‪:‬‬ ‫دو مرحلــه رگبــار تــوام بــا بــاد شــدید در ایــن منطقــه‬ ‫بوقــوع پیوســت و ترافیــک عبــوری نیــز بــا حضــور و‬ ‫تــاش راهــداران در جریــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫قاســم دبوری فریمانی گفت‪ :‬براثر شــدت بارندگیهای‬ ‫رگبــاری‪ ،‬اورد مصالــح رودخانــه ایــی و ریــزش ســنگ‬ ‫بــر روی ســطح جــاده پخــش شــد کــه توســط عوامــل و‬ ‫ماشــین االت راهــداری حاضــر در طــول محــور به موقع‬ ‫پاکســازی و از انســداد راه جلوگیــری شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬هــم اینــک شــرایط محورهــای فرعــی‬ ‫و اصلــی منطقــه خــوش ییــاق عــادی اســت امــا بــه‬ ‫دلیــل بارندگــی و لغزندگــی ســطح جــاده الزم اســت کــه‬ ‫جوانــب احتیــاط عبــور و مــرور رعایــت شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬هزار بنای نامقاوم در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــا توجــه بــه هشــدارهای‬ ‫هواشناســی مبنــی بــر وقــوع بــارش هــای رگبــاری و ســیالب از هــم اســتانی هــا خواســت‬ ‫کــه بــه جهــت جلوگیــری از هرگونــه حــوادث جــاده ای‪ ،‬ســفرهای غیــر ضــروری خــود را‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬پــرورش ماهــی در‬ ‫قفــس بــا مشــکل ابگیــری در خلیــج گــرگان مواجــه اســت‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری افــزود‪ :‬به دلیل نامناســب بودن شــرایط‬ ‫خلیــج گــرگان و پســروی اب دریــا‪ ،‬امســال بــرای پــرورش‬ ‫ماهیــان در قفــس بــا چالــش روبــه رو بــوده ایــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در شــش مــاه ابتدایــی ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بــه دلیــل مســدود بــودن ارتبــاط دریایــی فعالیــت در حــوزه‬ ‫پــرورش ماهیــان در قفــس نداشــته ایــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بازگشــایی مســیر خواجــه نفــس‪ ،‬امســال‬ ‫بــرای اولیــن بــار پــرورش ماهــی قــزل اال و ماهیــان خاویــاری‬ ‫را در قفــس خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫جبــاری اظهــار کــرد‪ :‬ظرفیــت اســمی پرورش ماهی قــزل اال‬ ‫در قفــس در اســتان ســه هــزار تــن اســت کــه امســال ‪۳۰۰‬‬ ‫تــن برداشــت خواهیم داشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود ســه هــزار تــن میگــو‬ ‫از مــزارع برداشــت شــود‪.‬‬ ‫جبــاری در پایــان افــزود ‪ :‬از صــادرات میگــو حداقــل ‪۱۵‬‬ ‫میلیــون دالر ارزاوری بــرای اســتان داشــته ایــم‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نداشــتن ســند یکــی از‬ ‫مشــکالت ســاخت و ســاز در ســکونتگاه های غیر رســمی اســت‬ ‫و دولــت حمایــت هــای ویــژه ای در ایــن زمینــه انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در حاشــیه نشســت ســتاد بازافرینــی‬ ‫شــهری اظهارداشــت‪ :‬ســنددار کردن سکونتگاه های غیررسمی‬ ‫از خدمــات دولــت ســیزدهم اســت کــه مــی توانــد در توســعه و‬ ‫بهره منــدی ســاکنان ایــن مناطــق تاثیــر گــذار باشــد‪.‬‬ ‫هم استانی ها از سفرهای‬ ‫غیرضروری خودداری کنند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ارزاوری حداقل ‪ ۱۵‬میلیون دالری‬ ‫صادرات میگو برای استان‬ ‫زمین های مناطق غیررسمی‬ ‫سنددار خواهند شد‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫گلستان‪:‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫شــایان ذکر اســت اطالعات تســهیالت و تعهدات کالن مرتبط ســایر بانک ها و موسســات‬ ‫اعتباری پس از دریافت و بررســی نهایی منتشــر خواهد شــد‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی همچنیــن اعــام کــرد فهرســت اطالعــات تســهیالت و تعهــدات کالن بانــک‬ ‫هایــی کــه در پایــان ســه مــاه اول ســال جــاری مــورد بررســی نهایــی قــرار گرفتــه انــد بــه همــراه‬ ‫اطالعات تســهیالت کالن غیرجاری و تســهیالت و تعهدات اشــخاص مرتبط به تفکیک هر‬ ‫بانــک بــه روزرســانی و منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی‪ ،‬پیــش از ایــن ریــز تســهیالت و تعهــدات کالن‬ ‫‪ ۲۴‬بانــک و اشــخاص مرتبــط ‪ ۲۵‬بانــک در بــازه زمانــی ســه مــاه اول ســال جــاری اعــام شــده‬ ‫بــود کــه بــا احتســاب اطالعــات جدیــد‪ ،‬تاکنــون فهرســت تســهیالت و تعهــدات کالن ‪۲۶‬و‬ ‫اشــخاص مرتبــط ‪ ۲۷‬بانــک منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬تعییــن مصادیــق انتشــار اطالعــات تســهیالت و تعهــدات کالن‪ ،‬تســهیالت‬ ‫کالن غیرجــاری و اشــخاص مرتبــط بــا توجــه بــه مصوبه جلســه مــورخ ‪ ۱۴۰۱.۰۳.۳۱‬شــورای پول‬ ‫و اعتبــار در ایــن خصــوص مبنــی بــر اینکــه؛ مجمــوع خالــص تســهیالت و تعهــدات مربــوط بــه‬ ‫هــر ذینفــع واحــد و یــا اشــخاص مرتبــط کــه میــزان ان حداقــل معــادل یــک هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اســت و بــه عنــوان مصادیــق مشــمول حکــم مقــرر در جز نخســت از بنــد «د» ذیل تبصــره (‪)۱۶‬‬ ‫قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشــور محســوب مــی شــود‪ ،‬صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬اطالعــات تســهیالت و تعهــدات کالن و اشــخاص مرتبــط بانــک ملــی‬ ‫ایــران مــورد بررســی اولیــه قــرار گرفتــه اســت و احتمــال تغییــر در داده هــا‪ ،‬پــس از ارزیابــی و‬ ‫بررســی نهایــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت اطالعات تســهیالت و تعهدات کالن مرتبط ســایر بانک ها و موسســات‬ ‫اعتباری پس از دریافت و بررســی نهایی منتشــر خواهد شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫ایینــی افــزود‪ ۲۳ :‬هــزار بنــای ناپایــدار در شــهرهای‬ ‫خراســان شــمالی وجــود دارد کــه جــان ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫نفــر ســاکن ان در معــرض تهدیــد اســت و نوســازی‬ ‫مســکن در ایــن مناطــق بایــد شــتاب بگیــرد‪.‬‬ ‫وی دربــاره سیاســت تشــویقی بــرای ســاخت و‬ ‫ســاز در بافــت فرســوده و نــاکار امــد شــهری بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬بســته هــای تشــویقی در چنــد بخــش در‬ ‫دســت پیگیــری اســت کــه در ایــن زمینــه شــهرداران‬ ‫بایــد دســت کــم بــه میــزان ‪ ۵۰‬درصــد در عــوارض‬ ‫ســاخت و ســاز تخفیــف دهنــد و البتــه در خراســان‬ ‫شــمالی تمامــی شــهرداری هــا ســقف تخفیــف را بــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد برســانند‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی افــزود‪ :‬دولــت‬ ‫مکلــف بــه جبــران ایــن تخفیــف هــا برای شــهرداران‬ ‫اســت و عــاوه بــر ان انشــعابات جدیــد در ایــن‬ ‫مناطــق خــارج از نوبــت داده شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره حمایــت مالــی از ســاخت و ســاز در‬ ‫بافــت فرســوده خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی تســهیالت‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن در بافــت فرســوده‬ ‫قابــل اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بازافرینی شــهری ایــران افزود‪:‬‬ ‫بــرای کاهــش محرومیــت هــا بایــد دســت کــم ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از اعتبــارات تملــک دارایــی دســتگاه ها بــه‬ ‫ایــن مناطــق اختصــاص یابــد و هــر دســتگاه بایــد‬ ‫تکلیــف خــود را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 9‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگرچــه منــازل مســکونی در مناطــق حاشــیه ای غیــر‬ ‫اصولــی ســاخته شــده اســت ولــی همیــن ســاکنان بــه دلیــل نبود ســند‬ ‫مالکیــت‪ ،‬امــکان ســاخت و ســاز در ایــن زمیــن هــا را ندارنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دولــت در تــاش اســت تــا‬ ‫بــرای زمیــن هــای واقــع در ســکونتگاه هــای غیــر رســمی کــه‬ ‫پیــش از ســال ‪ ۹۴‬تصــرف شــده انــد‪ ،‬ســند صــادر کنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بازگشــایی معابر در بافت فرســوده شــهری و ســاماندهی‬ ‫ســکونت گاه هــای غیررســمی را ضــروری دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫دولــت توجــه خــاص در ایــن بــاره داشــته و امیــد اســت بــا‬ ‫اختصــاص قیــر رایــگان بــرای اجــرای طــرح هــای بازافرینــی‬ ‫شــهری بــه اجــرای ایــن طــرح هــا ســرعت دهــد‪.‬‬ ‫بــه تعویــق بیاندازنــد‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی روز ســه شــنبه درمصاحبــه بــا پایــگاه اطــاع رســانی اداره کل گفــت‪:‬‬ ‫براثــر بــارش هــای رگبــاری شــب گذشــته‪ ،‬تمهیــدات الزم بــرای مقابلــه بــا بحــران هــای‬ ‫طبیعــی صــورت گرفتــه امــا پرهیــز از ســفرهای غیــر ضــروری بویــژه مناطــق کوهســتانی‬ ‫تاثیــر بســزایی در روان ســازی هــای ترافیکــی و کاهــش حــوادث جــاده ای دارد‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬بــارش هــای شــب گذشــته نیــز خطــرات جــاده ای خاصــی پیــش نیــاورده‬ ‫و بــه دلیــل انجــام راهــداری ضربتــی و حضــور و تــاش مســتمر راهــداران و گشــت هــای‬ ‫راهــداری بســیاری از قنوهــا‪ ،‬پــل هــا و ابروهــا توانســتند روان ابهــا را هدایــت و از‬ ‫انباشــت انهــا جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫مصدقــی بــه هــم اســتانی هــا توصیــه کــرد‪ :‬در صورتــی کــه بــرای انهــا ســفر ضــروری‬ ‫پیــش امــد‪ ،‬قبــل از ســفر حتمــا از وضعیــت جــاده هــا بــا شــماره تلفــن گویــای ‪ 141‬و مرکــز‬ ‫مدیریــت راههــای اداره کل بــه شــماره ‪ 01732480019‬تمــاس داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت کــه هــم اســتانی هــا حتمــا خودروهــای خــود را قبــل از حرکــت معاینــه‬ ‫کــرده و تجهیــزات ایمنــی اعــم از لبــاس گــرم‪ ،‬اذوقــه و ســوخت کافــی و غیــره هــم بــه‬ ‫همــراه ببرنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بالــغ بــر ‪ 5200‬کیلومتــر انــواع راه دارد کــه ‪ 1700‬کیلومتــر ان برفگیــر و‬ ‫کوهســتانی اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1401/001103‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای عبدالــرازق‏محمــدی‬ ‫فرزنــد بــای محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 5310137661‬صــادره از در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‏بــه مســاحت ‪ 124.31‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده‬ ‫ازپــاک ‪ 268‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه‏خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی اقــای عــراز محمــد امانجانــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب دردو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد ازتاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‏ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در‏صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏م‪-‬الــف‪9751 :‬‏‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1401/001055‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای صالــح‏طغانــی فرزنــد‬ ‫محمــد قربــان بشــماره شناســنامه ‪ 653‬صــادره از در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا‬ ‫بنــای احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 164.07‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده ازپــاک ‪ 34‬فرعــی‬ ‫از ‪-212‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه‏خریــداری از مالــک رســمی خانــم بــی‬ ‫بــی تــاج امریــان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت‬ ‫بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‏مــی تواننــد ازتاریخ انتشــار اولیــن اگهی به‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‏مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‏انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏م‪-‬الــف‪9753 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/08/21 :‬‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/08/21 :‬‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 33‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه چهارم ابان‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهارشنبه ‪ 04‬ابان‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪621‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت‬ ‫ساختمان‪:‬‬ ‫به گرانی مسکن شهرداری ها‬ ‫دامن نزنند‬ ‫بــازرس انجمــن صنفــی مهندســان صنعــت ســاختمان بــا بیــان اینکــه مســکن مســاله اولویـت دار‬ ‫در کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬انتظــار مـی رود شــهرداری نقــش نظارتــی خــود را ایفــا کننــد نــه اینکــه بــه‬ ‫ایــن مســاله دامــن زده و ســبب افزایــش قیمت هــا در بخش هایــی از جملــه مســکن بــه عنــوان یــک‬ ‫موضــوع اولویـت دار شــوند‪.‬‬ ‫علیرضــا ســرحدی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر نقــش شــهرداری ها در افزایــش قیمــت مســکن‬ ‫گفــت‪ :‬شــهرداری ها بــه بهانه هــای مختلــف هزینه هــای اضافــی را بابــت مســکن دریافــت می کنند‪.‬‬ ‫در واقــع از ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬ســال گذشــته تاکنــون دیگــر مســکن بــه عنــوان نیــاز ضــروری مــردم نیســت و‬ ‫یــک عــده بــه عنــوان کاال بــه ان نــگاه می کننــد کــه همیــن مســاله ســبب شــده تــا بــه عنــوان مثــال‬ ‫شــهرداری نیــز بــه دنبــال ایــن باشــند کــه حــاال کــه بــازار خوبــی اســت چــرا مــا اســتفاده نکنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینکــه پــول بزرگــی در ایــن بخــش جابه جــا می شــود و هــر کســی بــه دنبال گرفتن ســهم‬ ‫خــودش اســت کــه ایــن مســاله ســبب شــده تــا بخــش مســکن تبدیــل بــه یــک تجــارت شــود البتــه‬ ‫تجــاری شــدن بــه نوبــه خــود ایــرادی نــدارد‪ ،‬امــا زمانــی کــه از شــکل منطقــی خــود خــارج شــود تبدیل‬ ‫بــه وضعیتــی می شــود کــه امــروز شــاهد ان هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری ها نبایــد بــه ایــن وضعیــت دامــن بزننــد تصریــح کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر‬ ‫شــاهد هســتیم کــه شــهرداری کــه اقــدام بــه ســاخت و ســاز و ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش‬ ‫می کنــد کــه ایــن نیــز کار غلطــی اســت در واقــع شــهرداری ها بــه عنــوان مدیریــت شــهری بایــد بــر‬ ‫رعایــت شــدن ضوابــط و مقــررات نظــارت داشــته باشــد نــه اینکــه خــودش نیــز اقــدام بــه دخــل و‬ ‫تصــرف کنــد‪.‬‬ ‫ســرحدی بــا بیــان اینکــه مســکن مســاله اولویـت دار در کشــور اســت تصریــح کــرد‪ :‬انتظــار مـی رود‬ ‫شــهرداری نقــش نظارتــی خــود را ایفــا کننــد نــه اینکــه بــه ایــن مســاله دامــن زده و ســبب افزایــش‬ ‫قیمت هــا در بخش هایــی از جملــه مســکن بــه عنــوان یــک موضــوع اولویـت دار شــوند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کشف ‪ 6‬فقره کالهبرداری‬ ‫به ارزش حدود یک میلیارد‬ ‫در بجنورد‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 6‬فقــره‬ ‫کالهبــردار بــه ارزش ‪ 921‬میلیــارد ریــال در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی»در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی‏بــر اینکــه‬ ‫اشــخاصی خــود را بــا عناویــن مختلــف و بــا جلــب اعتمــاد‬ ‫انــان و بــه بهانــه ســوداوری بســیار بــاال‪ ،‬کاریابــی و برداشــت‬ ‫وجــه از ‏حســاب اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان‬ ‫کرده انــد‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارگاهان‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی و تحقیقــات نامحســوس پلیــس طی هماهنگی‬ ‫مقــام قضایــی در ایــن زمینــه‏اغــاز و بــا بررســی و پاالیــش‬ ‫اخبــار شــش نفــر کالهبــردار شناســایی و دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در تحقیقــات‬ ‫تکمیلــی پلیســی متهمــان بــه ‪ 921‬میلیــارد ریــال کالهبــردار‬ ‫اعتــراف کــه مراتــب‏پــس از تکمیــل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫با ‪ 4‬فقره سرقت در فاروج‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 4‬فقــره ســرقت در ایــن‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در ایــن رابطــه بیــان داشــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت از اماکــن‏خصوصــی‪،‬‬ ‫قبرســتان و ســیم و کابل هــای انتقــال بــرق شهرســتان‬ ‫فــاروج‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کارمامــوران‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار گرفــ ‪‎‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬متهــم بــا هماهنگــی قضایــی‬ ‫جهت انجام تحقیقات بیشــتر به پلیس اگاهی شهرســتان‬ ‫منتقل شــد‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه متهــم در بازجویی هایبه عمل امــده بــه ‪4‬‬ ‫فقــره انــواع ســرقت اماکــن خصوصــی‪ ،‬ســرقت از قبرســتان و‬ ‫‏همچنیــن ســیم و کابل هــای انتقــال بــرق اعتــراف کــرد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در بازرســی از مخفیــگاه ســارق‪ ،‬امــوال مســروقه کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بــا اشــاره بــه شناســایی و تحویــل‬ ‫امــوال مســروقه بــه مالباختــگان‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس در‬ ‫برخــورد بــا مجرمــان و متخلفــان بــدون‏اغماض برخــورد کرده‬ ‫و اجــازه جــوالن بــه انــان نخواهــد داد‏‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬هزار تُن انگور ساالنه‬ ‫در خراسان شمالی خام فروشی‬ ‫می شود‬ ‫سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســاالنه در ایــن اســتان‬ ‫بیــش از ‪ ۱۶۴‬هــزار تــن انــواع انگــور تولیــد می شــود کــه ‪ ۹۰‬هــزار تــن ان مــازاد و بــه صــورت‬ ‫خــام بــه فــروش مــی رود‪.‬‬ ‫محمد محمد زاده اظهارداشــت‪ :‬انگور مازاد خراســان شــمالی در انبارها و ســردخانه های‬ ‫فنــی ســایر اســتان هــا ذخیــره ســازی و خــارج از فصــل عرضــه مــی شــود کــه ایــن محصول‬ ‫بیشــتر بــه نــام ســایر مناطــق به فــروش می رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســطح باغــات ایــن اســتان بیــش از ‪ ۴۸‬هــزار هکتــار اســت کــه ‪ ۱۶‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتــار ان را تاکســتان هــا تشــکیل مــی دهند‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬میانگیــن کشــوری‬ ‫تولیــد انگــور در هــر هکتــار پنــج تــن و ایــن شــاخص در اســتان ‪ ۱۰‬تــن اســت کــه نشــان از‬ ‫مزیت هــای اقلیمــی خــاص و خــاک بســیار مرغــوب دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خراســان شــمالی در تولیــد انگــور در بــاغ هــای دیــم رتبــه اول کشــوری‬ ‫ن دیــم ایــن اســتان ‪ ۷.۵‬تــن انگــور برداشــت می شــود‪.‬‬ ‫را دارد و از هــر هکتــار تاکســتا ‬ ‫محمــدزاده تــاش باغــداران ســختکوش و مجــرب اســتان را موجــب افزایــش میــزان‬ ‫عملکــرد تاکســتان هــای دیــم خراســان شــمالی دانســت و گفــت‪ :‬کیفیــت بــاالی خــاک‬ ‫اراضــی دیــم اســتان‪ ،‬بــه ویــژه در منطقــه انگورخیــز بدرانلوی بجنورد نیــز در افزایش میزان‬ ‫تولیــد و عملکــرد تاثیــر چشــمگیری دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬پــرورش انگــور از قدیــم‬ ‫در ایــن خطــه معمــول بــوده اســت کــه ســازگاری خوبــی بــا اقلیــم منطقــه دارد و تاکــداران‬ ‫دستگیری ‪ 20‬نفر در طرح‬ ‫پاک سازی نقاط الوده و جرم خیز‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از اجــرای طــرح پاک ســازی‬ ‫نقــاط الــوده و جــرم خیــز‪ ،‬‏دســتگیری ‪ 20‬نفــر خرده فروشــو‬ ‫معتادمتجاهــر و کشــف بیــش از یــک کیلــو و ‪ 73‬گــرم مــواد مخــدر‬ ‫خبــر ‏داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» گفــت‪:‬‏در راســتای مبــارزه همه جانبــه بــا‬ ‫پدیــده شــوم مــواد مخــدر‪ ،‬برخــورد بــا خرده فروشــان و جلــب رضایــت‬ ‫‏شــهروندان‪ ،‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر ایــن فرماندهــی بــا‬ ‫همــکاری پاســگاه های تابعــه‏طــرح پاک ســازی مناطــق الــوده و جــرم‬ ‫خیــز را پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی در ســطح‏شهرســتان طــی‬ ‫‪ 48‬ســاعت گذشــته بــه مرحلــه اجــرا دراوردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام قضایــی افــزود‪ :‬در راســتای اجــرای ایــن طــرح‪9 ،‬‬ ‫خرده فــروش مــواد مخــدر و ‪ 11‬معتــاد‏متجاهــر شناســایی و در چنــد‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کــه در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان‬ ‫‏مقــدار یــک کیلــو و ‪ 46‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک و ‪ 27‬گرم ســایر‬ ‫مــواد مخــدر کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫سرهنگ روهنا در پایان از شهروندان خواست‪ :‬در صورت مشاهده‬ ‫هرگونــه فعالیت هایغیرقانونــی و‏مجرمانــه توســط افــراد فرصت طلــب‬ ‫در اســرع وقــت از طریــق تلفــن فوریت هــای پلیــس ‪ 110‬اطــاع داده‏تــا‬ ‫نســبت به شناســای و دســتگیری مجرمان و متخلفان اقدام شــود‏‪.‬‬ ‫اســتان فــراورده هــای متنوعــی از ایــن محصــول تولیــد مــی کننــد کــه بســیار بازارپســند‬ ‫اســت و کشــمش‪ ،‬ســرکه و شــیره از ان جملــه اســت‪.‬‬ ‫وی تعــداد ارقــام انگــور در اســتان را ‪ ۱۵‬نــوع عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬انگــور ســلطانی‪،‬‬ ‫کالهــداری‪ ،‬یاقوتــی‪ ،‬عســگری‪ ،‬خلیــل‪ ،‬رعشــه و ترکــم چــای از مهــم تریــن انــان اســت‪.‬‬ ‫ســه کارخانــه تصفیــه و بســته بنــدی کشــمش بــا ظرفیــت ســاالنه ســه هــزار تــن جــذب‬ ‫و جــذب مــواد خــام ‪ ۱۵‬هــزار تــن و ‪ ۶‬ســردخانه فعــال بــا ظرفیــت نگهــداری ‪ ۲۴‬هــزار تــن‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫اولویت صنایع تبدیلی انگور‬ ‫سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای توســعه صنایــع‬ ‫تبدیلــی فــراوری انگــور شــامل شــیره‪ ،‬روغــن کشــی از هســته انگــور‪ ،‬کشــمش‪ ،‬ســرکه و‬ ‫ابغــوره اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ظرفیــت موجــود در منطقــه و ســرمایه گــذاری الزم‬ ‫می تواند تحول شــگرفی در مباحث اشــتغالزایی‪ ،‬صادرات و ارزاوری ایجاد کند‪ ،‬مباحث‬ ‫صنایــع تبدیلــی و صــادرات انگــور و کشــمش‪ ،‬توســعه بخــش کشــاورزی را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫محمــدزاده گفــت‪ :‬صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بخــش کشــاورزی در توســعه پایــدار بخــش‬ ‫کشــاورزی و ایجــاد اشــتغال‪ ،‬بــاال بــردن کیفیــت محصــول‪ ،‬کاهــش ضایعــات و فراهــم‬ ‫کــردن بازارهــای صــادرات غیرنفتــی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬خراســان شــمالی بــا داشــتن پتانســیل بــاالی تولیــد محصــوالت باغــی‪،‬‬ ‫زراعــی‪ ،‬دامــی و شــیالتی بــه منظــور افزایــش کمــی و کیفــی محصــول بــه توســعه صنایــع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی اســتان ‪ ۱۴۸‬هــزار و ‪ ۶۶۹‬هکتــار اراضــی‬ ‫زراعــی و باغــی ابــی و ‪ ۱۲۷‬هــزار و ‪ ۱۱۱‬هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی دیــم اســت‪ ،‬از مجمــوع‬ ‫بــاغ هــای اســتان ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار دیــم و ‪ ۳۵‬هــزار و ‪ ۴۹۶‬هکتــار ابــی اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از نظــر تولیــد انگــور در ســطح کشــور جایــگاه ششــم را دارد‪،‬‬ ‫پــرورش انگــور از قدیــم در ایــن خطــه معمــول بــوده اســت کــه ســازگاری خوبــی بــا اقلیــم‬ ‫منطقــه دارد و تاکــداران اســتان فــراورده هــای متنوعــی از ایــن محصــول تولیــد مــی کننــد‬ ‫کــه بســیار بازارپســند اســت و کشــمش‪ ،‬ســرکه و شــیره از ان جملــه اســت‪.‬‬ ‫انگور تولیدی اســتان از کیفیت بســیار مطلوبی برخوردار اســت و اقبال به این محصول‬ ‫در بازارهــای جهانــی نیــز بــاال اســت کــه بایــد بــا ایجــاد زمینــه هــای مناســب شــرایط فــروش‬ ‫ان فراهم شــود‪.‬‬ ‫ن دیــم ایــن اســتان ‪ ۷.۵‬تــن انگــور برداشــت می شــود کــه ایــن‬ ‫از هــر هکتــار تاکســتا ‬ ‫رقــم حــدود ‪ ۲‬برابــر میانگیــن کشــوری ان اســت و عملکــرد انگــور ابــی در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی نیــز ‪ ۱۲.۵‬تــن در هکتــار و برابــر بــا میانگیــن کشــوری ان اســت‪.‬‬ ‫اداره دارایی و لبخند به‬ ‫تراکنش های بانکی!‬ ‫حقیقــت امــر مــا هــر وقــت نوشــتن ســتون طنــز‬ ‫را اغــاز مــی کنیــم انــواع و اقســام احساســات و‬ ‫حالــت هــای مختلــف بــه ســراغ مــان مــی اینــد و‬ ‫بعــد از احوالپرســی مــی رونــد پــی کارشــان! امــا‬ ‫علــی رغــم اینکــه کار مــا پــی رنــگ طنــز و شــوخی‬ ‫دارد و علــی االصــول بیشــتر بــا بایــد شــادی و‬ ‫لبخنــد کار کنیــم‪ ،‬بیشــتر هــراس داریــم! عمــده‬ ‫هــراس مــان هــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه نکنــد‬ ‫دو روز دیگــر مســئوالن از طــرح هــای فلــک فســا‬ ‫سوفســطایی الگوبــرداری و انهــا را بــه نــام‬ ‫و‬ ‫خودشــان ثبــت کننــد و فحــش و بــد بیراهــش‬ ‫بــرای مــا بمانــد! نمونــه اش همیــن طــرح گرفتــن‬ ‫مالیــات کــه مــا اســتارت زدیــم و پیشــنهاد دادیــم‬ ‫کــه دولــت هــا اخــذ مالیــات را جــدی بگیرنــد؛‬ ‫حــاال هــم دولــت عزمــش را جــزم کــرده اســت تــا‬ ‫خرتنــاق از مــردم مالیــات دریافــت کنــد‪ .‬نقــدا ًهم‬ ‫مــاک دســتگاه کارت خــوان اســت‪ .‬انهایــی کــه‬ ‫زورشــان مــی رســد دســتگاه کارت خــوان شــان را‬ ‫جمــع کردنــد و یــا اصــا ً نصــب نکردنــد و بــرای‬ ‫ویزیــت در خواســت پــول نقــد مــی کننــد! خلــق‬ ‫اللــه هــم فقــط همــان مقــدار پــول نقــد بــرای‬ ‫مطــب در جیــب شــان مــی گذارنــد و جاهــای‬ ‫دیگــر کارت مــی کشــند‪ .‬جالبتــر اینکــه بانــک هــا‬ ‫هــم ایــن البــا کــف تراکنــش ‪ 2‬میلیــون تومانــی‬ ‫را تــا ‪ 15‬میلیــون تومــان بــاال بردنــد! یعنــی اگــر‬ ‫شــما فروشــنده رب محلــی یــا ســمنوی خانگــی‬ ‫باشــید و در مــاه دو میلیــون تومــان درامد داشــته‬ ‫باشــید بایــد ‪ 13‬میلیــون دیگــر کارت بکشــید تــا‬ ‫بانــک دســتگاه پــوز شــما را در لیســت ســیاه جمــع‬ ‫اوری قــرار ندهــد! اخــر ســال هــم اداره دارایــی‬ ‫بــه مجمــوع تراکنــش هــای حســاب بانکــی شــما‬ ‫لبخنــد مــی زنــد و بــه بلــک لیســت بانــک و جمــع‬ ‫اوری دســتگاه پــوز و ‪ ...‬کاری نــدارد!‬ ‫مثــل رئیــس اتحادیــه دامــداران کــه گفتــه بــا‬ ‫صــادرات دام‪ ،‬قطعــا ً قیمــت گوشــت بــاال مــی‬ ‫رود و مــا کاری بــه ایــن داســتان نداریــم‪ ،‬اینجــا‬ ‫هــم اداره دارایــی کاری بــه ماهیــت و محتــوی‬ ‫تراکنــش هــا نــدارد و فقــط مبلــغ نهایــی را عشــق‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن یــک طــرف داســتان اســت و وقتــی‬ ‫مــردم مــی بیننــد اراده ای بــرای دریافــت مالیــات‬ ‫از خانــه هــای خالــی‪ ،‬خانــه هــای الکچــری‪،‬‬ ‫ماشــین هــای انچنانــی و ســکه و طالهــای چنــد‬ ‫صــد میلیــاردی نیســت بــه لطایــف الحیــل ســعی‬ ‫مــی کننــد از زیــر بــار مالیــات شــانه خالــی کننــد!‬ ‫یکــی دســتگاه پــوزش را جمــع مــی کنــد! یکــی‬ ‫شــماره حســاب همســر و فرزنــدش را مــی دهــد!‬ ‫یکــی فقــط پــول نقــد مــی گیــرد! یــک عــده هــم‬ ‫ایــن البــا بــه دالر کاســبی مــی کننــد و قــس علــی‬ ‫هــذا ‪...‬‬ ‫بــه قــول مالنصرالدیــن خــدا بیامــرز کــه مــی‬ ‫گفــت‪ :‬همــه از مــرگ مــی گریزنــد حتــی بهائــم‬ ‫‪ ...‬حــاال اینجــا هــم همــه از مالیــات مــی گریزنــد‬ ‫حتــی ‪ 4‬درصــدی هــا ‪...‬‬ ‫فقــط در ایــن مقولــه ســر کارکنــان دولــت بــی‬ ‫کاله مانــده اســت کــه قبــل از اینکــه حقــوق شــان‬ ‫را دریافــت کننــد‪ ،‬مالیاتــش کســر مــی شــود و‬ ‫قانــون مالیــات هــا کامــا ً در ایــن خصــوص بــه‬ ‫احســن وجــه اجــرا مــی شــود! بــر مــا ببخشــائید‪...‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 04‬ابان‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪621‬‬ ‫خانواده های متعادل و نامتعادل‬ ‫یکــی از عوامــل موثــر در تکویــن شــخصیت و رفتــار‬ ‫فــرد خانــواده اســت و لــذا خانواده هــا از نظــر منــش و‬ ‫شــخصیت روابــط بــرون و درون گروهــی شــیوه های‬ ‫مدیریــت نحــوه ی رفتــار و برخــورد بــا کــودکان و‬ ‫نوجوانــان ایجــاد اختــال در رفتــار کــودکان و یــا‬ ‫کاهــش مشــکالت انــان طبقه بنــدی می شــوند‪.‬‬ ‫خانواده ی متعادل‬ ‫خانــواده متعــادل نیــز خانــواده ای اســت کــه بــر‬ ‫اســاس ضوابــط معقــول و مشــروع تشــکیل گردیــده‬ ‫نظمــی مبتنــی بــر حقــوق و تعاملــی بــر اســاس‬ ‫صمیمیــت و اخــاق و روابطــی اندیشــیده و هــدف دار‬ ‫در ان برقــرار اســت و انــدازه و تــوازن و اعتــدال در ان‬ ‫حاکم اســت‪ .‬هم چنین روشــی عاقالنه و انســانی در‬ ‫اداره ی ایــن خانــواده بــه کار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فواید متعادل بودن خانواده‬ ‫متعادل بودن خانواده موجب می شود که‪:‬‬ ‫ســامت خانــواده امکان پذیــر گــردد ‪ /‬رضایــت و‬ ‫امنیــت و اســایش افــراد ایجــاد شــود‬ ‫مقاومــت و پایــداری خانــواده در مقابــل مشــکالت‬ ‫بیش تــر شــود ‪ /‬رشــد و کمــال اعضــای خانــواده‬ ‫ممکــن شــود و زمینــه بــرای خانــواده ی مطلــوب و‬ ‫بالنــده فراهــم گــردد‬ ‫خصوصیات خانواده ی متعادل‬ ‫خصوصیــات خانــواده متعــادل را می تــوان در دو‬ ‫زمینـه ی ارتبــاط بــا همســر و ارتبــاط بــا فرزنــدان مــورد‬ ‫بررســی قــرار داد‪ .‬ایــن خصیصه هــای متعــدد کــه بــه‬ ‫بعضــی از ان هــا اشــاره می کنیــم‪:‬‬ ‫همــه افــراد خانــواده بــه تناســب موقعیــت شــرایط‬ ‫و امکانــات خویــش بــه اظهارنظــر در امــور خانــه و‬ ‫دخالــت در اداره ی ان می پردازنــد‪.‬‬ ‫بیــن اعضــای خانــواده در امــور خانه مشــورت صورت‬ ‫می گیــرد و هــر یــک از اعضــا ســعی می کننــد بــه‬ ‫ســخنان هــم گــوش دهنــد و حرف هــای یکدیگــر را‬ ‫گــوش دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن خانــواده زن و شــوهر یکدیگــر را دوســت‬ ‫دارنــد و بــرای هــم ارزش قائــل هســتند‪.‬‬ ‫در خانــواده متعــادل پــدر و مــادر از نظــر اخــاق برخــورد‬ ‫و رفتــار بــرای فرزنــدان الگوی مناســبی هســتند‪.‬‬ ‫خانواده نامتعادل‪:‬‬ ‫خانــواده ای اســت کــه از عهــده ی کارکردهــا وظایف و‬ ‫نقش هــای خــود برنمی ایــد و از بیــرون و درون و یــا‬ ‫هــر دو تهدیــد می شــود‪.‬‬ ‫طبــق تعریــف فــوق خانواده هایــی کــه از تعــادل‬ ‫خــارج می شــوند در زمــره خانواده هــای نامتعــادل‬ ‫هســتند ماننــد‪:‬‬ ‫خانواده ی گسیخته‬ ‫خانواده گسسته‬ ‫خانواده گسیخته‪:‬‬ ‫در ایــن خانــواده روابــط اعضــا از هــم پاشــیده و در‬ ‫مــواردی بــه کلــی قطع شــده اســت‪.‬‬ ‫از مصادیــق خانــواده گســیخته خانــواده ی طــاق‬ ‫اســت کــه زن و شــوهر بــه لحــاظ حقوقــی از هــم‬ ‫جداشــده اند‪.‬‬ ‫یکــی از مصادیــق خانــواده ی گســیخته خانــواده ی‬ ‫ناپیوســته اســت یعنــی خانــواده ای کــه بــدون‬ ‫صــدور حکــم حقوقــی یکــی از همســران بــه دلیــل‬ ‫ناســازگاری از هــم جــدا زندگــی می کننــد و بــه دلیــل‬ ‫بالتکلیفــی تعــادل خانــواده از بین رفتــه و زمینه برای‬ ‫اســیب پذیری های متعــدد فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫خانواده گسسته‬ ‫بــه خانــواده ای گفتــه می شــود کــه اعضــای خانــواده‬ ‫در یــک خانــه در کنــار یکدیگــر زندگــی می کننــد ولــی‬ ‫از نظــر تعــادل و ارتبــاط مناســب بــا همدیگــر بــا‬ ‫مشــکالت مختلفــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬احمد صافی‬ ‫گرداورنــده‪ :‬مهنــوش عیــن بیگــی کارشــناس دایــره‬ ‫اجتماعــی کالنتــری راز‬ ‫تربیت فرزندانی‬ ‫حرمت شکن توسط‬ ‫این گروه از‬ ‫والدین‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫پــای ســفره دل پــا بــه ســن گذاشــته ها کــه بنشــینی‬ ‫بیشترشــان بــی بــرو برگــرد از حرمت شــکنی کوچک ترهــای‬ ‫خانــواده یــک دو جیــن خاطــره ســر دل مانــده دارنــد‪.‬‬ ‫بعضی هــای شــان ایــن برخــورد هــا را بــا بغــض و اشــک‬ ‫برای تــان روی دایــره می ریزنــد و بعضی هــای دیگر وامانده اند‬ ‫کــه چــه چیــزی باعــث شــده بچه هــای امــروزی کمتــر احتــرام‬ ‫بزرگ تــر هــا را داشــته باشــند و تــا مــرز بی مالحظــه بــودن‬ ‫نســبت بــه همــه چیــز پیــش برونــد‪ .‬شــاید کمــی تلــخ باشــد‬ ‫امــا دکتــر فرحنــاز کیــان ارثــی متخصــص روانشناســی کــودک‬ ‫و نوجــوان معتقــد اســت متهــم ردیــف اول ایــن ماجــرا در‬ ‫بیشــتر مــوارد برخوردهــای نــا بــه جــای والدیــن در دراز مــدت‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا اطرافمــان کــودکان و نوجوانانــی را می بینیــم‬ ‫کــه احتــرام کمــی بــرای بزرگ تــر از خودشــان قائل انــد یــا‬ ‫م معنــای احتــرام گذاشــتن از دیــد ان هــا بــا‬ ‫شــاید هــ ‬ ‫مــا متفــاوت اســت‪ .‬بچه هایــی کــه دراز کــردن پایشــان‬ ‫جلــوی بزرگ تــر را عــادی می داننــد یــا زمانــی کــه بــه‬ ‫ان هــا اعتــراض می کنیــد کــه تلفــن همراهشــان را کنــار‬ ‫بگذارنــد‪ ،‬بی توجــه بــه حــرف شــما بــه کارشــان ادامــه‬ ‫می دهنــد؛ این هــا طیف هــای خفیــف بی احترامــی‬ ‫اســت‪ .‬در انتهــای جدی تــر ایــن طیــف‪ ،‬رفتارهایــی ماننــد‬ ‫پرخاشــگری کالمــی و حتــی فیزیکــی‪ ،‬نادیــده گرفتــن‬ ‫قوانیــن و فریــاد زدن و پرخاشــگری قــرار دارد‪ .‬ایــن‬ ‫رفتارهــا باعــث شــده تــا ایــن روزهــا والدیــن بســیاری‬ ‫گالیــه کننــد کــه چــرا زمــان مــا حرمــت بزرگ ترهــا حفــظ‬ ‫می شــد امــا اکنــون حدومرزهــا برداشته شــده و احتــرام‬ ‫بــه بزرگ تــر کمرنگ تــر شــده اســت؟‬ ‫دکتــر فرحنــاز کیــان ارثــی‪ ،‬روانشــناس کــودک و نوجــوان‬ ‫و عضــو هیئت علمــی دانشــگاه در گفت وگــو بــا ایرنــا‪،‬‬ ‫چرایــی ایــن مســئله را گســتردگی معنــای احتــرام می دانــد‬ ‫و معتقــد اســت کــه ســخت گیری والدیــن بــرای احتــرام بــه‬ ‫بزرگ ترهــا در ایــن دوره و زمانــه نه تنهــا دیگــر نتیجه بخــش‬ ‫نیســت بلکــه نتیجــه معکوســی خواهــد داشــت؛ ایــن‬ ‫روانشــناس کــودک و نوجــوان در ادامــه بــه بررســی نقــش‬ ‫والدیــن در فرزنــد پــروری و ارائــه راهکارهایــی بــرای حفــظ‬ ‫حرمــت والدیــن توســط فرزنــدان می پــردازد‪.‬‬ ‫بچه ها از بدو تولد احترام به بزرگ تر را یاد می گیرند‬ ‫کیــان ارثــی می گویــد بچه هــا از زمانــی کــه بــه دنیــا می اینــد‬ ‫خیلــی از مفاهیــم ازجملــه احتــرام را یــاد می گیرنــد‪:‬‬ ‫«خانــواده‪ ،‬اولیــن محیــط اجتماعــی اســت کــه کــودک بــا ان‬ ‫روبـه رو می شــود‪ .‬او از همــان بــدو تولــد کــه معیار مشــخصی‬ ‫از بــد و خــوب نــدارد‪ ،‬کم کــم بــا رفتارهــای خانــواده و نحــوه‬ ‫برخــورد ان هــا بــا یکدیگــر اشــنا می شــود‪ .‬اگــر کــودک از‬ ‫همــان ابتــدا احتــرام بزرگ تــر بــه کوچک تــر و کوچک تــر بــه‬ ‫بزرگ تــر را درک کنــد‪ ،‬خودبه خــود احتــرام بــه اطرافیــان در او‬ ‫نهادینــه می شــود‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬اگرچــه یادگیــری احتــرام از همــان‬ ‫بــدو تولــد مطــرح اســت امــا برخــی از بچه هــا در برخــی از‬ ‫دوره هــای ســنی نســبت بــه والدیــن بی حرمتــی می کننــد؛‬ ‫مثــاً‪ ،‬در دوران نوجوانــی بی احترامــی بــه والدیــن رایج تــر‬ ‫اســت چــون بچه هــا در ایــن ســن درگیــر تفــرد یــا فردیــت‬ ‫یافتگــی هســتند و تــاش می کننــد کــه از والدیــن خــود‬ ‫فاصلــه گرفتــه و مســتقل شــوند‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس کــودک و نوجــوان تاکیــد می کنــد‪:‬‬ ‫«بی احترامــی یــا احتــرام یــک جــاده یک طرفــه نیســت کــه‬ ‫الزم باشــد بچه هــا حتمــا ً بــه والدینشــان احتــرام بگذارنــد‪،‬‬ ‫ایــن جــاده کامــا ً دوســویه و برابــر اســت و والدیــن بــرای‬ ‫دریافــت احتــرام از طــرف فرزندانشــان الزم اســت در ابتــدا‬ ‫خودشــان بــه ان هــا احتــرام بگذارنــد تــا احتــرام متقابــل را‬ ‫دریافــت کننــد‪».‬‬ ‫معنای احترام در فرزندپروری‬ ‫در گذشــته‪ ،‬احتــرام بــه بزرگ تــر بیشــتر در تعابیــر‬ ‫جزئی تــر خالصــه می شــد؛ مثــل دراز نکــردن پــا جلــوی‬ ‫بزرگ تــر‪ ،‬ازدواج نکــردن زودتــر از خواهــر یــا بــرادر‬ ‫بزرگ تــر‪ ،‬قبــل از بزرگترهــا حاضــر نشــدن ســر ســفره غــذا‬ ‫و‪ ...‬امــا از دیــد نســل امــروزی‪ ،‬معنــای احتــرام بــه بزرگ تــر‬ ‫تغییــر کــرده اســت؛ دکتــر کیــان ارثــی دراین بــاره توضیــح‬ ‫می دهــد‪« :‬والدیــن ابتــدا بایــد در مــورد کلمــه احتــرام‬ ‫اگاهــی داشــته باشــند و بداننــد کــه احتــرام چــه معنایــی‬ ‫دارد؛ خیلــی از افــراد تصــور می کننــد کــه احتــرام بــه‬ ‫معنــای دراز نکــردن پــا جلــوی بزرگ تــر و اســتفاده نکــردن‬ ‫از کلمــات نامناســب در حضــور بزرگ ترهــا اســت؛ ایــن‬ ‫نمونه هــا اگرچــه ســمبل و شــاخصه های احتــرام بچه هــا‬ ‫بــه والدیــن از قدیم الایــام بــوده امــا مســئله اینجاســت کــه‬ ‫احتــرام دامنــه بســیار گســترده ای دارد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬یکــی از تعاریــف احتــرام ایــن‬ ‫اســت کــه شــما نگــرش و باورتــان بــر ایــن باشــد کــه بــه‬ ‫یــک انســان دیگــر اســیب نزنیــد و باخشــم بــا او برخــورد‬ ‫نکنیــد؛ البتــه ایــن تعریــف می توانــد گســترده تر باشــد‬ ‫یعنــی عــاوه بــر اســیب رســاندن و پرخاشــگری کــردن‪،‬‬ ‫نادیــده گرفتــه شــدن حقــوق بچه هــا یــا حقــوق والدیــن‬ ‫نیــز می توانــد مصــداق بی احترامــی باشــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس می گویــد‪« :‬در تعریــف دیگــری از‬ ‫احتــرام‪ ،‬بــه ارزش قائــل شــدن ویژگی هــا‪ ،‬دانــش و‬ ‫مهارت هــای یــک فــرد اشاره شــده اســت امــا تعریــف‬ ‫مدنظــر مــا از احتــرام در فرزنــد پــروری ایــن اســت کــه‬ ‫حقــوق طــرف مقابــل نادیــده گرفتــه نشــود‪ ،‬بــه او اســیب‬ ‫نزنیــم و صرفــا ً از منظــر ادب نــگاه نکنیــم‪».‬‬ ‫کیــان ارثــی توصیــه می کنــد‪« :‬بــرای احتــرام مصــداق‬ ‫تعریــف کنیــد؛ یعنــی از خودتــان ســوال کنیــد کــه اگــر قــرار‬ ‫باشــد یــک نفــر بــه شــما احتــرام بگــذارد‪ ،‬انتظــار داریــد‬ ‫چــه رفتارهایــی نســبت بــه شــما داشــته باشــد؟! انجــام‬ ‫ایــن کار و مشــخص کــردن رفتارهــای مشــخص‪ ،‬یکــی از‬ ‫دقیق تریــن حالت هــای ممکــن بــرای مصــداق احتــرام‬ ‫اســت امــا در متــون فرزنــد پــروری‪ ،‬احتــرام بــه معنــای‬ ‫رعایــت حقــوق فــردی بــدون قضــاوت و ســوءگیری اســت؛‬ ‫قضــاوت یعنــی بــرای تفاوت هــای فــردی احتــرام قائــل‬ ‫شــویم‪ .‬مثــا ً اگــر زمــان خواب وبیــداری‪ ،‬عالیــق و نــگاه‬ ‫فرزنــد مــن بــه دنیــا متفــاوت اســت‪ ،‬مــن بتوانــم بــرای ایــن‬ ‫تفاوت هــا در ابعــاد و چارچوبــی کــه ارزش هــای خانــواده‬ ‫حفــظ شــود‪ ،‬احتــرام قائــل شــوم‪».‬‬ ‫روش های اموزش احترام به بزرگ تر توسط والدین‬ ‫بــه عقیــده کیــان ارثــی‪ ،‬تعامــل والدیــن بــا یکدیگــر‬ ‫مهم تریــن الگــوی احتــرام بــرای بچه هــا اســت‪:‬‬ ‫«الگوپذیــری در ذات کــودکان نهفتــه اســت؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن مســئولیت والدیــن ایــن اســت کــه‬ ‫الگــوی خوبــی بــرای فرزندانشــان باشــند و رفتــار درســت و‬ ‫ســازنده ای را در برابــر دیــدگان کــودک بــه نمایــش بگذارنــد‬ ‫زیــرا کــودکان به خصــوص در ‪ 5‬ســال اول زندگــی‪ ،‬هــر‬ ‫چیــزی را کــه در بزرگ ســاالن به خصــوص والدینشــان‬ ‫می بیننــد‪ ،‬تقلیــد می کننــد‪».‬‬ ‫کیــان ارثــی بابیــان اینکــه یکــی دیگــر از مولفه هــای‬ ‫احتــرام‪ ،‬درســت شــنیده شــدن اســت‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«بچه هایــی کــه احســاس می کننــد در خانــواده‬ ‫حرف هایشــان شــنیده می شــود‪ ،‬کســی بــا ان هــا صحبــت‬ ‫می کنــد و بــه ان هــا در موضوعــات مختلــف حــق انتخــاب‬ ‫داده می شــود‪ ،‬ایــن بچه هــا احســاس مورداحتــرام‬ ‫واقع شــدن رادارنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬اگــر والدیــن بــه بچه هــا‬ ‫یــاد دهنــد و بــا ان هــا بــه ایــن شــیوه برخــورد کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫اصــول رفتــاری باعــث یادگیــری احتــرام از ســوی کــودکان و‬ ‫نوجوانــان می شــود‪».‬‬ ‫چــه رفتارهایــی از جانــب والدیــن باعــث حرمت شــکنی‬ ‫فرزنــدان می شــود؟‬ ‫برخــی والدیــن گالیــه می کننــد کــه فرزندشــان‬ ‫پرخاشــگری می کنــد‪ ،‬حرمــت ان هــا را حفــظ نمی کنــد و‬ ‫بــا صــدای بلنــد بــا ان هــا صحبــت می کنــد؛ دکتــر کیــان‬ ‫ارثــی ریشــه ایــن بی ادبــی و حرمت شــکنی فرزنــدان را‬ ‫ســبک فرزنــد پــروری نادرســت و رایــج از طــرف والدیــن‬ ‫می دانــد و توضیــح می دهــد‪« :‬یــک دســته والدیــن‪،‬‬ ‫والدیــن اســان گیر هســتند یعنــی والدینــی کــه از ابتــدا‬ ‫کــودک را در مقــام باالتــری قــرار می دهنــد و معتقدنــد‬ ‫کــه همه چیــز بایــد بــه نفــع فرزنــد باشــد؛ ایــن دســته از‬ ‫والدیــن محدودیــت گــذاری و امــوزش اصــول تربیتــی و‬ ‫رفتــاری را در خصــوص فرزندشــان اعمــال نمی کننــد و‬ ‫اعتقادشــان بــر ایــن اســت کــه بچــه بایــد راحــت باشــد!؛‬ ‫ایــن بچه هــا‪ ،‬بــا ورود بــه دوران نوجوانــی اگــر والدیــن‬ ‫مثــل قبــل در مقــام خدمت رســانی نباشــند‪ ،‬شــروع بــه‬ ‫بی احترامــی می کننــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس ادامــه می دهــد‪« :‬یــک دســته دیگــر‬ ‫از والدیــن‪ ،‬والدیــن ســخت گیر هســتند؛ والدینــی کــه‬ ‫تاکیددارنــد در جایــگاه باالتــری قــرار دارنــد و احتــرام را‬ ‫جــاده یک طرفــه می داننــد‪ .‬ایــن والدیــن اغلــب بــه دالیــل‬ ‫مختلــف فرزندشــان را ســرزنش‪ ،‬تحقیــر و مقایســه‬ ‫می کننــد؛ فرزنــدان ایــن دســته از والدیــن هــم به محــض‬ ‫ورود بــه گروه هــای ســنی باالتــر‪ ،‬خشــمی کــه بــا مقایســه‪،‬‬ ‫تحقیــر و نادیــده گرفتــه شــدن تجربــه کردنــد را نســبت بــه‬ ‫والدینشــان نشــان می دهنــد‪».‬‬ ‫کیــان ارثــی تاکیــد می کنــد‪« :‬ســخت گیری والدیــن شــاید‬ ‫در دهه هــای قبــل نتیجه بخــش بــود امــا بــه تمــام دالیــل‬ ‫مختلــف بافتــی و فرهنگــی در چنــد دهــه اخیــر فرزنــد‬ ‫پــروری‪ ،‬ایــن روش دیگــر تاثیرگــذار نیســت و برخــاف‬ ‫گذشــته مــا امــروزه شــاهدیم کــه در خانواده هــای‬ ‫ســخت گیر‪ ،‬بچه هــا اگــر هــم به صــورت مســتقیم‬ ‫بی احترامــی نکننــد‪ ،‬بــه شــیوه های غیرمســتقیم مثــل‬ ‫درس نخوانــدن‪ ،‬عــدم رســیدگی بــه کارهــای شــخصی‪،‬‬ ‫عــدم مســئولیت پذیری و‪ ...‬نارضایتــی خودشــان را از‬ ‫احترامــی کــه ندیده انــد‪ ،‬نشــان خواهنــد داد‪».‬‬ ‫راهکارهایــی بــرای حفــظ حرمــت والدیــن توســط کــودکان‬ ‫و نوجوانــان‬ ‫کیــان ارثــی می گویــد بهتریــن راهــکار بــرای حفــظ حرمــت‬ ‫والدیــن توســط فرزنــدان ایــن اســت کــه احتــرام را بــه‬ ‫شــکل افقــی ببینیــم نــه عمــودی‪« :‬به جــای انکــه یــک‬ ‫نفــر به عنــوان والــد بــاال قــرار بگیــرد و فرزنــدان بــه ان هــا‬ ‫احتــرام بگذارنــد‪ ،‬والــد و فرزنــد بایــد در یــک خــط افقــی‬ ‫قــرار بگیرنــد؛ اگرچــه ســن ایــن دو متفــاوت اســت امــا‬ ‫هرکــدام حقوقــی دارنــد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬بــرای انکــه خانــواده بــه شــیوه‬ ‫ســالمی پیــش رود به جــای انکــه این گونــه نــگاه کنیــم کــه‬ ‫بچه هــا چطــور بــه والدیــن احتــرام بگذارنــد‪ ،‬بایــد بگوییــم‬ ‫کــه افــراد چطــور بــه یکدیگــر احتــرام متقابــل بگذارنــد؛ لــذا‬ ‫ایــن مســئله را بایــد در نظــر داشــت کــه اگــر مــن و فرزنــدم‬ ‫بخواهیــم نســبت بــه هــم احتــرام بگذاریــم‪ ،‬هــر دو چــه‬ ‫انتظاراتــی از هــم داریــم‪».‬‬ ‫کیــان ارثــی در پایــان تاکیــد می کنــد‪« :‬زمانــی احتــرام‬ ‫بیــن والــد و فرزنــد حاکــم می شــود کــه مــا یــک‬ ‫درک بازنویســی شــده ای از احتــرام ارائــه کنیــم و بــه‬ ‫خانواده هــا بگوییــم کــه احتــرام یعنــی درســت گفت وگــو‬ ‫کــردن‪ ،‬حــق انتخــاب دادن‪ ،‬قضــاوت نکــردن‪ ،‬درســت‬ ‫شــنیده شــدن و‪...‬؛ زمانــی کــه درک مــا نســبت بــه‬ ‫کلمــه احتــرام تغییــر کنــد‪ ،‬در ایــن صــورت می توانیــم‬ ‫از رســانه ها‪ ،‬مدرســه و والدیــن بــرای جــا انداختــن و‬ ‫امــوزش مقولــه احتــرام اســتفاده کنیــم‪».‬‬ صفحه 6 ‫چگونه پیشنهاد خودکار رمز عبور را در ایفون غیر فعال کنیم؟‬ ‫بیشــتر کاربــران بــه دلیــل فراموشــی رمزهــای جدیــد ترجیــح می دهنــد رمــز را خــود انتخــاب کننــد بــه همیــن دلیــل عالقــه ای بــه‬ ‫پیشــنهاد رمــز توســط گوشــی ندارنــد لــذا بــه راحتــی می توانیــد ایــن امــکان را در گوشــی ایفــون غیرفعــال کنیــد بــرای ایــن کار کافــی‬ ‫اســت ابتــدا وارد ‪ Settings‬شــده و بــر روی ‪ Passwords‬ضربــه بزنیــد ســپس در صفحــه ای کــه بــاز می شــود بــر روی ‪Password‬‬ ‫‪ Options‬کلیــک کــرده و ‪ AutoFill Passwords‬را غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 04‬ابان‬ ‫پنج نشانه هک شدن‬ ‫سایت وردپرس شما‬ ‫و نحوه رفع ان‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬بیــش از ‪ 455‬میلیــون وب ســایت بــا‬ ‫وردپــرس طراحی شــده اند کــه ایــن واقعیــت را نشــان‬ ‫می دهــد کــه ایــن سیســتم مدیریــت محتــوای منبــع بــاز‬ ‫یــک هــدف ســوداور بــرای مجرمــان ســایبری اســت و چــرا‬ ‫امنیــت بایــد اولویــت اصلــی کاربــران ‪ WordPress‬باشــد‪.‬‬ ‫نشــانه هایی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد وردپــرس یــا‬ ‫هــر وب ســایت شــما هــک شــده اســت و راه هایــی بــرای‬ ‫رفــع ان وجــود دارد‪ .‬ایــن مقالــه پنــج راه را ارائــه می دهــد‬ ‫کــه می توانیــد متوجــه شــوید کــه وب ســایت شــما هــک‬ ‫شــده اســت یــا خیــر‪ ،‬و ســپس چنــدراه بــرای حــل هــک‬ ‫ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه یــک مهاجــم مخــرب راه هــای‬ ‫مختلفــی بــرای دسترســی دارد‪ .‬ممکــن اســت یــک بدافــزار‬ ‫یــا یــک پالگیــن شــرور باشــد‪ ،‬امــا ممکــن اســت چیــز‬ ‫شــوم تری باشــد‪ ،‬مثــا ً ایمیــل شــما هــک شــده اســت‬ ‫یــا گوشــی هوشــمند‪/‬رایانه شــما دارای نرم افزارهــای‬ ‫جاسوســی اســت‪ .‬در اینجــا چنــد نشــانه وجــود دارد کــه‬ ‫نشــان می دهــد وب ســایت شــما هــک شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ - 1‬شما نمی توانید وارد حساب کاربری خود شوید‬ ‫اگــر نمی توانیــد وارد حســاب کاربــری خــود شــوید‪،‬‬ ‫این یــک نشــانه کالســیک اســت کــه نشــان می دهــد شــما‬ ‫هــک شــده اید‪ .‬بااین حــال‪ ،‬علیرغــم اینکــه یــک نشــانه‬ ‫کالســیک اســت‪ ،‬یکــی از کمتریــن مــوارد رایــج اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از هکرهــا نمی خواهنــد شــما متوجــه شــوید کــه‬ ‫هــک شــده اید‪ .‬ایــن بــه ان هــا اجــازه می دهــد اطالعــات‬ ‫مشــتری شــما را جمــع اوری کننــد و یــا شــما را در‬ ‫وب ســایت خــود نگــه می دارنــد تــا بتواننــد بــه بهره بــرداری‬ ‫از ان ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫چنــد هــک عالــی وردپــرس وجــود دارد کــه بایــد دو یــا ســه‬ ‫بــار وارد ان شــوید‪ .‬می گویــد کــه رمــز عبــور شــما یکــی دو‬ ‫بــار اول اشــتباه اســت و بــار ســوم بــه شــما اجــازه ورود‬ ‫می دهــد‪ .‬ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه هــک وردپــرس‬ ‫درواقــع درخواســت شــما را پــردازش می کنــد‪ .‬بــا ســومین‬ ‫تــاش بــرای رمــز عبــور واقعــی خــود‪ ،‬بــه شــما اجــازه‬ ‫دسترســی داده می شــود و هــر اثــری از هکــر ناپدیــد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فایل ها و اسکریپت های ناشناخته‬ ‫بــرای کســانی از شــما کــه در مــورد برنامه نویســی اطالعاتــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬ممکــن اســت بتواننــد وب ســایت خــود را از هرگونــه‬ ‫بدافــزار و خطــرات امنیتــی پاک کنیــد‪ .‬اگــر مهــارت داریــد‪،‬‬ ‫می توانیــد کــد وردپــرس خــود را بررســی کنیــد‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫متوجــه اســکریپت های ناشــناخته و احتمــاال ً فایل هــای‬ ‫ناشــناخته در وردپــرس خــود شــوید‪ .‬ایــن اغلــب بــه ایــن‬ ‫دلیــل اســت کــه افزونه هــای شــرور‪ ،‬فایل هــای خــود را‬ ‫پشــت ســر می گذارنــد کــه ممکــن اســت بعــدا ً توســط‬ ‫هکرهــا یــا ســایر بدافزارهــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وب سایت شما به کندی شروع به کار می کند‬ ‫تبلیغ با طعم باخت‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و‬ ‫دســتگیری ســه نفر در خصوص تبلیغ ســایت های شــرط‬ ‫بنــدی در فضــای مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت ‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال دریافــت گزارشــاتی مبنــی بــر دعــوت کاربــران بــه‬ ‫ســایت های قمــار و شــرط بندی توســط چنــد کانــال و گــروه‬ ‫تلگرامی با بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده‪،‬پیگیری‬ ‫موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از بررســی‬ ‫گزارشــات ارســالی کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات‬ ‫ســایبری خــود را اغــاز کردنــد و متوجــه شــدند تعــداد‬ ‫‪ 4‬کانــال و گــروه تلگرامــی کــه در مجمــوع بیــش از یــک‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪621‬‬ ‫هکرها در حال پخش بدافزار‬ ‫از طریق ویدیوهای مخصوص‬ ‫بازی در یوتیوب هستند‬ ‫ایــن ســیگنالی اســت کــه نشــان می دهــد شــخصی بــه‬ ‫دالیــل ناپســند از وب ســایت شــما اســتفاده می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫می توانــد هــر چیــزی باشــد‪ ،‬از افــرادی کــه از تصاویــر‬ ‫شــما لینــک می دهنــد و از پهنــای بانــد شــما اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬تــا افــراد اســپم کــه از وب ســایت امــن ‪Google‬‬ ‫شــما بــه یکــی از وب ســایت های شــرور خــود هدایــت‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫دلیل دیگری که ممکن اســت بارگذاری وب ســایت شــما‬ ‫بســیار بیشــتر از حــد معمــول طــول بکشــد ایــن اســت کــه‬ ‫ممکــن اســت بــه خطــر بیفتــد و به عنــوان بخشــی از یــک‬ ‫بــات نــت در مقیــاس بزرگ تــر اســتفاده شــود‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،2018‬محققــان ‪ 20000‬وب ســایت وردپــرس در معــرض‬ ‫خطــر را شناســایی کردنــد کــه به عنــوان یــک بــات نــت‬ ‫بــرای انجــام حمــات ســایبری کار می کردنــد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬موارد اضافه شده به وب سایت شما‬ ‫یــک ترفنــد اشــتباه ایــن اســت کــه پنجره هــای بازشــو‬ ‫بــه وب ســایت خــود اضافــه کنیــد‪ .‬اشــتباه اســت زیــرا‬ ‫شــما را در مــورد هــک هشــدار می دهــد و باعــث‬ ‫واکنــش شــما می شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬ان هــا لینک هایــی را‬ ‫بــه وب ســایت های هرزنامــه اضافــه می کننــد کــه در ان‬ ‫بیننــدگان بی گنــاه شــما از بیــن می رونــد‪ .‬پــس از مدتــی‬ ‫بــه دلیــل مشــکوک بــودن ســایت توســط موتورهــای‬ ‫جســتجو تحریــم می شــوید‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ترافیــک یــا درامــد وابســته شــما کاهش یافتــه‬ ‫اســت‬ ‫این یکــی دیگــر از نشــانه های کالســیک اســت کــه نشــان‬ ‫می دهــد وب ســایت شــما هــک شــده اســت‪ .‬مهاجــم‬ ‫از ترافیــک شــما و شــاید حتــی پــول وابســته شــما بــرای‬ ‫اهــداف خــود اســتفاده می کنــد‪ .‬اغلــب‪ ،‬ایــن رفتارهــای‬ ‫عجیب وغریــب در تجزیه وتحلیــل شــما اســت کــه بــه‬ ‫شــما در مــورد هــک وردپــرس هشــدار می دهــد‪.‬‬ ‫چگونه می توان با این حمالت مقابله کرد؟‬ ‫اول ازهمــه‪ ،‬شــما بایــد منبــع حملــه را شناســایی کنیــد‪.‬‬ ‫میلیــون نفــر دنبــال کننــده دارنــد برخــی‬ ‫از کاربــران فضــای مجــازی را بــا تبلیغــات‬ ‫فریبنــده بــه ســمت و ســوی ســایت های‬ ‫شــرط بندی هدایــت کــرده و در ازای ایــن کار‬ ‫مبالــغ زیــادی دریافــت میکننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افســران ســایبری پلیــس فتــا‬ ‫پــس از تحلیــل مســتندات جمـع اوری شــده‬ ‫و بررسی های اطالعاتی و تخصصی‪،‬موفق‬ ‫شــدند ‪ 3‬نفــر از افــراد اصلــی گرداننــده ایــن‬ ‫کانالهــا و گــروه هــای تلگرامــی را شناســایی‬ ‫و پــس از تشــریفات قضایــی مجرمیــن را‬ ‫دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬مجرمیــن‬ ‫پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا هرگونــه‬ ‫اقــدام مجرمانــه ای را رد کردنــد‪ ،‬امــا پــس‬ ‫از مشــاهده ادلــه جمــع اوری شــده توســط پلیس‪،‬ضمــن‬ ‫پذیــرش بــزه انتســابی انگیــزه خــود از ایــن اقــدام مجرمانــه‬ ‫را منفعــت مالــی عنــوان کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــیوه و شــگرد در‬ ‫ایــن اقــدام مجرمانــه بــه ایــن گونه اســت که افراد ســودجو‬ ‫بــا دادن وعــده هایــی فربینــده نظیــر دریافــت ســودهای‬ ‫کالن بــه مخاطبــان ‪ ،‬لینک هــای اختصاصــی را تحــت‬ ‫عناویــن انفجــار‪ ،‬بت زنــی‪ ،‬پیش بینــی و ‪ ...‬در ســایت های‬ ‫اگرنــه‪ ،‬می توانیــد گزارش هــای دسترســی ســرور خــود را‬ ‫بررســی کنیــد‪ .‬هنگامی کــه می دانیــد حملــه از کجــا امــده‬ ‫اســت‪ ،‬می توانیــد اقداماتــی را بــرای مســدود کــردن ان‬ ‫ادرس ‪ IP‬انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫ســپس بایــد شــروع بــه تغییــر رمزهــای عبــور خــود کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای حســاب وردپــرس خــود‪ ،‬و همچنیــن هــر حســاب‬ ‫‪ FTP‬یــا میزبانــی مرتبــط بــا ســایت شــما حتمــا ً از رمزهــای‬ ‫عبــور قــوی اســتفاده کنیــد کــه حــدس زدن ان هــا دشــوار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬می توانیــد ایمیــل اصلی وردپــرس را فقط‬ ‫در صــورت بــروز مشــکل تغییــر دهیــد‪ .‬بایــد افزونه هــای‬ ‫خــود را مــرور کنیــد تــا متوجــه شــوید کــه ایــا یکــی از ان هــا‬ ‫باعــث ایجــاد مشــکل شــده اســت یــا خیــر‪ .‬اگــر افزونــه‬ ‫امنیتــی نصب کرده ایــد‪ ،‬الگ هــای ان را بررســی کنیــد تــا‬ ‫ببینیــد ایــا ســرنخ هایی وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫شــما بایــد از طریــق افــرادی کــه بــه ان هــا مجــوز داده ایــد‬ ‫برویــد‪ ،‬زیــرا ممکــن اســت بــه کالهبــرداری وردپــرس یــا‬ ‫یــک وب ســایت جعلــی دچــار شــده باشــند و نااگاهانــه‬ ‫اطالعــات خــود را ازدس ـت داده باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن ممکــن اســت الزم باشــد بــه میزبــان وب خــود‬ ‫نیــز مشــکوک شــوید زیــرا ان هــا اغلــب هــک می شــوند یــا‬ ‫اطالعــات مشــتری را به صــورت انالیــن بــدون هیچ گونــه‬ ‫احــراز هویــت امنیتــی افشــا می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر هنــوز مطمئــن نیســتید بــا یــک شــرکت امنیــت‬ ‫وب ســایت ماننــد ‪ Sucuri‬یــا سرویســی ماننــد ‪WP-‬‬ ‫‪ Masters‬تمــاس بگیریــد تــا بــه ان هــا اجــازه دهیــد از‬ ‫طریــق وب ســایت شــما اجــرا شــوند‪ ،‬ان را تعمیــر کننــد‪،‬‬ ‫هکرهــا را حــذف کننــد‪ ،‬بدافــزار را حــذف کننــد و کنتــرل‬ ‫کامــل وب ســایت خــود را دوبــاره بــه دســت اورنــد‪ .‬ایــن‬ ‫اغلــب تنهــا راه قطعــی بــرای بازگردانــدن کنتــرل کامــل‬ ‫وب ســایت شــما اســت‪ .‬درنهایــت‪ ،‬بایــد هــر کــد مخربــی‬ ‫کــه ممکــن اســت بــه ســایت شــما تزریق شــده باشــد را‬ ‫پا ک کنیــد‪.‬‬ ‫شــرط بندی و قمــار طراحــی کــرده و ســعی بــه جــذب افــراد‬ ‫نــااگاه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان گفــت‪ :‬از کاربــران به خصوص‬ ‫قشــر نوجــوان و جــوان انتظــار داریــم بــه تبلیغــات دروغیــن‬ ‫افــراد ســودجو در فضــای مجــازی توجــه نکننــد و از فعالیــت‬ ‫در چنین ســایت هایی خود داری کنند‪،‬شــهروندان همچنین‬ ‫می تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص‬ ‫تهدیــدات و اســیب های فضــای ســایبری بــه ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫بدافــزار ‪ RedLine‬کــه درون لینک هــای توضیحــات‬ ‫ویدیوهــا قــرار گرفتــه‪ ،‬می توانــد اطالعــات زیــادی را از‬ ‫سیســتم گیمرهــا بــه ســرقت ببــرد‪.‬‬ ‫در یوتیــوب ویدیوهــای زیــادی دربــاره کرک هــا و‬ ‫کدهــای تقلــب بازی هــا وجــود دارنــد و گیمرهــای‬ ‫زیــادی جــذب ان هــا می شــوند‪ .‬حــاال هکرهــا در حــال‬ ‫نفــوذ بــه ایــن کانال هــا و سوءاســتفاده از ان هــا بــرای‬ ‫پخــش بدافــزار درون سیســتم گیمرهــا هســتند‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش جدیــدی کــه از ســوی شــرکت امنیتــی‬ ‫«کسپرســکی» منتشــر شــده‪ ،‬یــک کمپیــن بدافــزار‬ ‫گیمرهــا را از طریــق یوتیــوب هــدف قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بدافــزار یــا تروجــان کــه «‪ »RedLine‬نــام دارد‪،‬‬ ‫می توانــد اطالعــات مختلفــی را از سیســتم کاربــران‬ ‫ســرقت کنــد و بــا اســتفاده از همیــن اطالعــات‪،‬‬ ‫کاربــران دیگــر را فریــب دهــد‪.‬‬ ‫نشر بدافزار از طریق یوتیوب‬ ‫در مــارس ‪ 2020‬شــرکت کسپرســکی ایــن تروجــان‬ ‫را درون چندیــن برنامــه پیــدا کــرد؛ برنامه هایــی کــه‬ ‫هکرهــا از روش هــای مختلــف ماننــد ایمیــل پخــش‬ ‫می کردنــد‪ .‬زمانــی کــه ایــن بدافــزار فعــال شــود‪،‬‬ ‫می توانــد اطالعــات کاربــران را از کــروم‪ ،‬فایرفاکــس‬ ‫و مرورگرهــای مبتنــی بــر کرومیــوم بــه ســرقت ببرنــد‬ ‫کــه شــامل مــواردی ماننــد یوزرنیم هــا‪ ،‬پســوردها‪،‬‬ ‫کوکی هــا و اطالعــات بانکــی می شــود‪.‬‬ ‫البتــه ایــن بدافــزار تنها به مرورگرها بســنده نمی کند‬ ‫و می توانــد اطالعــات کیــف پول هــای کریپتــو‬ ‫یــا همــان والت هــا‪ ،‬نــرم افزارهــای پیام رســان و‬ ‫ابزارهــای تغییــر ای پــی را هــم بــه ســرقت ببــرد‪ .‬عالوه‬ ‫بــر ایــن‪ RedLine ،‬می توانــد درون مرورگــر پیــش‬ ‫فــرض سیســتم لینک هــای مدنظــرش را بــاز کنــد و‬ ‫ســپس دســت بــه دانلــود و بــاز کــردن برنامه هــای‬ ‫مخــرب بزنــد‪.‬‬ ‫بــا نصــب ایــن برنامه هــا‪ ،‬دســت بدافــزار بازتــر‬ ‫هــم می شــود و می توانــد بــرای مثــال ویدیوهــای‬ ‫مدنظــرش را از طریــق سیســتم قربانــی درون‬ ‫کانال هــای یوتیــوب اپلــود کنــد‪ .‬در ادامــه درون‬ ‫توضیحــات ویدیوهــا‪ ،‬لینکــی قــرار می گیــرد کــه‬ ‫اگرچــه گفتــه می شــود حــاوی تقلــب و کــرک اســت‪،‬‬ ‫امــا کاربــران را بــه ســمت تروجــان هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه یوتیــوب کانال هــای مــورد حملــه را بســته‬ ‫اســت‪ ،‬امــا کاربــران همچنــان بایــد مراقــب باشــند‬ ‫و هــر لینکــی کــه زیــر ویدیوهــای مربــوط بــه کــرک‬ ‫و تقلــب بازی هــا در ایــن پلتفــرم وجــود دارنــد را بــاز‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫در نهایــت بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کنیــم کــه‬ ‫در برخــی لینک هــا‪ ،‬نــرم افــزار اســتخراج رمــزارز‬ ‫هــم وجــود دارد و بــا توجــه بــه اینکــه گیمرهــا از‬ ‫گرافیک هــای قدرتمنــد اســتفاده می کننــد‪ ،‬امــکان‬ ‫سوءاســتفاده از ان هــا وجــود دارد‪ .‬البتــه پــس از‬ ‫اپدیــت مــرج اتریــوم‪ ،‬هکرهــا احتمــاال دیگــر در‬ ‫چنیــن مســیری گام برنمی دارنــد‪.‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪ -621‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-621‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/29‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/29 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/26 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫چهار شنبه ‪08//04‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه‬ ‫شهرســتان کردکــوی محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و‬ ‫بخشــی در دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫ســاختمان های تاریخــی وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود‬ ‫مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی و بــا ارزش و دارای‬ ‫ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان ‪:‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی‬ ‫ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی‬ ‫ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار‬ ‫(اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیت روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفر ( تعداد خانوار ‪(5۰۸‬‬ ‫اســت‪.‬از نظــر وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای نیمــه‬ ‫خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن در‬ ‫کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی برخــوردار بــوده وایــن‬ ‫روســتا جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان گرگان اســت که‬ ‫بــا داشــتن رودخانـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت‬ ‫گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه می گــذرد‪.‬‬ ‫همینطــوردر امتــداد ایــن مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن‬ ‫ابــاد می گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده بــه امامــزاده طیــب قــرن‬ ‫ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد احاطــه شــده اســت‪.‬‬ ‫از همیــن رو ایــن امامــزاده در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان‬ ‫گلســتان منحصــر بــه فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای‬ ‫عــده کثیــری از مســافران وزائــران میباشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫روســتا نیــز پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر دامــداری انهــا هــم گاوداری اســت کــه از نظر تولید در بخش‬ ‫خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی باغ گل بن گرگان‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪7‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر ابــاد از جنــوب بــه روســتای‬ ‫زیــارت از شــرق بــه روســتای نومــل واز غــرب بــه نهارخــوران متصــل‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون توجــه قــرار گرفــت یکبــار در ســال‪۱۹۱۲‬‬ ‫میــادی زمانــی کــه قنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه مســابقات‬ ‫اســب دوانــی بــا مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم در ســال ‪۱۳۸۱‬‬ ‫کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده دانشــجویان شــمال‬ ‫کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای‬ ‫فراوانــی وجــود داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده مــی کنیم‪.‬روســها‬ ‫زمانی که روســها از مرزهای شــمالی وارد شــهر گرگان شــدند روســتای‬ ‫باغ گلبــن را بــه خاطــر فضــای ســبز و زیبــا جنــگل انبــوه و اب و هــوای‬ ‫دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و سرکنســول انهــا در ایــن محــل امــدو‬ ‫نقــل قــول اســت کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی ماننــد‬ ‫اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬ایشــان در محلــی بنــام‬ ‫شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج مــی گفتنــد ســکونت گزیــد کــه ایــن‬ ‫بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس‬ ‫وارد ان می شــد بــه او می گفــت ایــن بــاغ گل مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا‬ ‫بــه مــرور زمــان و تغییــر و تحــول در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪.‬‬ ‫یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن روســتا کشــت می شــد توتــون بــود کــه‬ ‫اغــاز کشــت ان ســال ‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایی بــرای خشــک کــردن‬ ‫توتون هــا در روســتا ســاخته شــد ‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت هــای موجــوددر روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت هــا‬ ‫تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪ :‬ایــن روســتا در تمــام فصــول ســال‬ ‫قابلیــت جــذب گردشــگران رادارد‪.‬‬ ‫تازیانه تاریخ بر پیکر تنها‬ ‫کاروانسرایدرون شهری‬ ‫عهد قاجاری‬ ‫پشــت خط عابر پیاده در یک چهارراه شــلوغ ایســتاده ام‬ ‫کــه چشــمم بــه یــک ســاختمان مخروبــه می افتــد‪ .‬از‬ ‫گوشــه و کنــار شــنیده ام کــه در ایــن منطقــه‪ ،‬یــک اثــر‬ ‫تاریخــی چنــد صدســاله قــرار دارد امــا گمــان نمی کــردم‪،‬‬ ‫یــک در بــزرگ چوبــی‪ ،‬تنهــا بازمانــده بنــای عهــد قاجــاری و‬ ‫بــه روایتــی تنهــا کاروانســرای درون شــهری گــرگان باشــد‪.‬‬ ‫کاروانســرای عباســعلی‪ ،‬ســاختمانی متروکــه و مخروبــه‬ ‫اســت کــه از شــکوه و جــال تاریخ ـی اش‪ ،‬فقــط یــک در‬ ‫بــزرگ و چنــد دیــوار باقــی مانــده و ســربه فلــک کشــیدن‬ ‫درختــان انجیــر در حیــاط ایــن بنــای تاریخــی‪ ،‬خبــر از‬ ‫اتفاقــی تلــخ می دهــد‪.‬‬ ‫سیمای عمومی‬ ‫کاروانســرای عباســعلی در یــک زمیــن همــوار ســاخته‬ ‫شــده و دارای یــک حیــاط مرکــزی اســت‪ .‬ســاختمان‬ ‫کاروانســرا دورتــادور حیــاط قــرار گرفتــه بودنــد‪.‬‬ ‫طبقــه اول بنــا دارای چنــد اتــاق و مصالــح طبقــه دوم از‬ ‫چــوب و دارای یــک ایوانچــه بــا تختــه کوبی هــای چوبــی‬ ‫و پلــکان بــا دسترســی اجــری و پیشــانی چوبــی بــود کــه‬ ‫امــکان ارتبــاط دو طبقــه را میســر می کــرد‪.‬‬ ‫اتاق هــای ضلــع غربــی بنــا دارای دیوارهــای ضخیمــی بــود که در‬ ‫داخــل ایــن دیوارهــا‪ ،‬طاقچــه هــا‪ ،‬طــاق هایــی بــه تناســب بــرای‬ ‫قــرار دادن وســایل مســافران تعبیــه شــده بــود‪.‬‬ ‫شــاید تنهــا بخشــی از کاروانســرا تقریبــا ســالم مانــده‪،‬‬ ‫ورودی اصلــی اســت کــه در ضلــع شــمالی ســاختمان‬ ‫قــرار گرفتــه و دارای یــک در چوبــی اســت کــه در ســمت‬ ‫راســت بــازار میــدان قــرار دارد و از طریــق یــک راه رو ســنگ‬ ‫فرش شــده و قلــوه ســنگ های رودخانــه ای بــه حیــاط‬ ‫مرکــزی منتهــی می شــد‪.‬‬ ‫صــرف نظــر از ورودی ســاختمان کــه از ایســتایی خوبــی‬ ‫برخوردار اســت‪ ،‬ســایر بخش های کاروانســرا مثل شــمال‬ ‫شــرقی و غربــی بــه دلیــل متروکه ماندن و استفاده نشــدن‬ ‫چندیــن دهــه ای و کهولــت مصالــح خشــتی اســتحکام‬ ‫خــود را از دســت داده و قســمتی از ان تقریبــا تخریــب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کارکرد‬ ‫کاروانســراها در ایــران بــه ‪ ۲‬دســته برون شــهری و‬ ‫درون شــهری تقســیم می شــد کــه نــوع درون شــهری ان‬ ‫فقــط در گــرگان عصــر قاجــار ســاخته شــد‪.‬‬ ‫کاروانســراهای درون شــهری جزیــی از معمــاری و بافــت‬ ‫بــازار بــود کــه کارکــردی مشــابه پاســاژ و مراکــز خریــد‬ ‫امــروزی داشــت‪.‬‬ ‫چنیــن کاروانســراهایی در بازارهــای اســتراباد در پشــت‬ ‫راســته های اصلــی و فعــال شــهر احــداث می شــد کــه‬ ‫ورودی ان بــه ســوی راســته و معمــاری ان بــه صــورت‬ ‫حیــاط مرکــزی بــود‪.‬‬ ‫سفر به تاریخ‬ ‫روبــروی در چوبــی و بــزرگ کاروانســرای عباســعلی ایســتاده ام ‪.‬‬ ‫نگاهــم کــه بــه در چوبــی می افتــد ناخــوداگاه بــه گذشــته ســفر‬ ‫می کنــم‪ .‬صــدای زنگولــه کاروان بــه گــوش می رســد‪ .‬ســر کــه‬ ‫برمی گردانــم چنــد اســب ســوار و پشــت ســر ان هــا تعــدادی‬ ‫مســافر پیــاده کــه اســترهای پــر از بــار را همراهــی می کردنــد بــه‬ ‫ســمتم در حــال حرکــت هســتند‪.‬‬ ‫اثــار خســتگی در چهــره ان هــا اشــکار اســت ‪ .‬چنــد کارگر‬ ‫کاروانســرا بــه اســتقبال ان هــا مــی اینــد و کاروانیــان را‬ ‫بــه داخــل هدایــت می کننــد و پــس از عبــور اخریــن عضــو‬ ‫کاروان در حالــی کــه خورشــید زمــان زیــادی تــا پنهــان‬ ‫شــدن پشــت کــوه و فرارســیدن شــب نمانــده‪ ،‬در بــزرگ‬ ‫کاروانســرا بســته می شــود‪.‬‬ ‫در کاروانســرا کــه بســته می شــود‪ ،‬شــنیدن صــدای ممتــد‬ ‫بــوق ماشــین ها‪ ،‬مــرا بــه خــود م ـی اورد ‪ .‬هنــوز روبــروی‬ ‫در ایســتاده ام و مــی خواهــم راهــی بــرای ورود پیــدا کنــم‪.‬‬ ‫امتــداد دیــوار کاروانســرا را طــی می کنــم تــا ببینــم می توان‬ ‫راهــی بــه درون ایــن اثــر تاریخــی پیــدا کــرد یــا نــه؟‬ ‫اشنایی با معصومه خانم‬ ‫در حیــن جســتجو هســتم کــه پیرزنــی از روی پنجــره بــا خنــده‬ ‫مــرا خطــاب می کنــد‪ « :‬خانــم ! دنبــال چیــزی میگــردی؟»‬ ‫«خبرنــگارم ‪ .‬دنبــال راهــی بــرای رفتــن بــه کاروانســرا‬ ‫می گــردم ‪ .‬میتونیــد کمکــم کنیــد؟»‬ ‫در حالــی کــه خنــده از لبانــش محو نمی شــود گفــت‪« :‬در‬ ‫بــاز اســت بیــا بــاال ‪ .‬داخــل کــه اومــدی در اتاق ســمت چپ‬ ‫رو بــاز کــن ‪ .‬من اینجا نشســته ام‪».‬‬ ‫بــا شــنیدن ایــن دعــوت انــگار راهــی بــه گذشــته پیــدا‬ ‫کــرده ام‪ .‬بــا ســرعت خــودم را بــه داخــل خانــه می رســانم‬ ‫و در کنــار پنجــره بــه ســراغ بخــش فراموش شــده تاریــخ‬ ‫گــرگان مــی گــردم‪.‬‬ ‫نامــش معصومــه اســت‪ ۵۵ .‬ســال قبــل عــروس یــک‬ ‫خانــواده گرگانــی شــده و از ان زمــان تاکنــون همســایه‬ ‫کاروانســرای عباســعلی اســت‪.‬‬ ‫« انــگار دیــروز بــود کــه عــروس ایــن محــل شــدم‪ .‬ان‬ ‫زمــان کاروانســرا هنــوز فعــال بــود البتــه نــه بــه عنــوان‬ ‫کاروانســرا بلکــه تبدیــل بــه بــازار پاالن دوزهــا و بعــد انبــار‬ ‫شــد و ارام ارام بــا بسته شــدن درهــا رو بــه تخریــب رفــت‪.‬‬ ‫بــا معصومــه خانــم در ســفری کوتــاه بــه گذشــته مــی روم‪.‬‬ ‫کاســه اش نــذری را در دســت گرفتــه و از در بــزرگ کاروانســرا‬ ‫وارد می شــویم ‪« .‬علی خــان» روی ســکوی ســاختمان غربــی‬ ‫کاروانســرا نشســته و مشــغول دوختــن یــک پــاالن اســت‪ .‬نــام او‬ ‫بــه عنــوان یکــی از اخریــن اســتادان پــاالن دوزی در تاریــخ گــرگان‬ ‫بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬‬ ‫در کشــویی و ارســی اتــاق‪ ،‬چشــمانم را خیــره می کنــد ‪ .‬بــا‬ ‫معصومــه خانــم از وارد یکــی از اتاق ها می شــویم و کاســه‬ ‫اش را بــه کربالیــی محمــد کــه بــه همــراه دختــر کوچکــش‬ ‫مشــغول تعمیــر پــاالن اســت می دهیم‪.‬‬ ‫در همــه مدتــی کــه در ایــن اتــاق بودیــم‪ ،‬یــک لحظــه‬ ‫چشــمانم را از در و پنجــره ارســی برنداشــتم امــا ســفر‬ ‫کوتــاه بــود و مــن بــا صدای معصومه خانــم از داالن تاریخ‬ ‫خــارج می شــوم‪.‬‬ ‫از بــاالی پنجــره اتــاق معصومــه خانــم و در حالــی کــه‬ ‫درختــان انجیــر‪ ،‬جلــوی ســاختمان کاروانســرا را گرفتــه‬ ‫بــه ســختی گوشــه یــک پنجــره را می تــوان دیــد‪ .‬از خــودم‬ ‫می پرســم چــرا ســهم مــن از تماشــای یــک بنــای تاریخــی‬ ‫فقــط بایــد چنــد تکــه از در و پنجــره ان هــم از بــاالی خانــه‬ ‫همســایه باشــد؟‬ ‫بخشــی از دیــوار کاروانســرا از کوچــه منتهــی بــه خانــه‬ ‫معصومــه خانــم بــا مصالــح جدیــد چیــده شــده اســت‬ ‫‪ .‬وقتــی علــت را جویــا شــدم‪ ،‬گفــت‪ « :‬بخاطــر تــردد‬ ‫معتــادان بــه داخــل کاروانســرا مجبــور شــدیم قســمتی که‬ ‫ریــزش کــرده را بــا اجــر بپوشــانیم تا دیگر راهی بــرای ورود‬ ‫انهــا بــه ایــن مــکان تاریخــی نباشــد‪.‬‬ ‫معصــوم خانــم ادامــه داد‪ « :‬یــادش بخیــر‪ ،‬ســاختمان‬ ‫زیبایــی بــود طبقــه پاییــن کاروانســرا حالــت اتــاق اتــاق‬ ‫بــا درهــای چوبــی دو لــب زنجیــری داشــت‪ ».‬از ان همــه‬ ‫زیبایــی چیــزی نمانــده و تنهــا درختــان انجیــر داخــل خانــه‬ ‫قابــل دیــدن اســت‪.‬‬ ‫بــا او کــه هنــوز نگاهــی حســرت امیز بــه ســاختمان‬ ‫مخروبــه کاروانســرا دارد خداحافظــی می کنــم بــه دنبــال‬ ‫زوایــای دیگــری از ایــن بنــا می گــردم‪.‬‬ ‫گفتگو با حاج احمد‬ ‫حــاج احمــد ‪ ۶‬دهــه در مجــاورت ایــن کاروانســرا بــه‬ ‫کاســبی مشــغول اســت‪ .‬او از معــدود کســانی اســت کــه‬ ‫مــی توانــد مــرا بــا گوشـه هایی نادیــده از اخریــن ســالهای‬ ‫شــکوه و فعالیــت ایــن بنــای عصــر قاجــاری اشــنا کنــد‪.‬‬ ‫« تــا جایــی کــه بــه خاطــر دارم‪ ،‬اینجــا اســفالت نبــود و‬ ‫مســافرانی کــه از شــهرها و روســتاهای اطــراف بــه گــرگان‬ ‫می امدنــد در ایــن کاروانســرا اســب های خــود را نعــل‬ ‫کــرده‪ ،‬پاالن هــا را تعمیــر میکردنــد و پــس از انبارکــردن‬ ‫کاالهــای خــود در اتاق هــای کاروانســرا اندکــی بــه‬ ‫اســتراحت می پرداختنــد‪.‬‬ ‫احمــد همادالدیــن ادامــه داد‪ :‬یکــی دیگــر از کارکردهــای‬ ‫ایــن کاروانســرا‪ ،‬امانـت داری امــوال بازرگانــان بــود‪ .‬در ایــن‬ ‫کاروانســرا کاالهــای بســیار زیــاد و بــه تبــع ان پــول فــراوان‬ ‫رد و بــدل می شــد‪ .‬برخــی از مســافران امــوال و پول هــای‬ ‫خــود را نــزد افــراد امیــن و معتمــد ایــن مــکان بــه امانــت‬ ‫گذاشــته و بــه دنبــال کار و تجــارت خــود می رفتنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬زمانــی کــه کاســبی را در ایــن خیابــان شــروع‬ ‫کــردم‪ ،‬اتاق هــای ایــن کاروانســرا هنــوز مــورد اســتفاده مســافران‬ ‫قــرار می گرفــت امــا حــاال اثــری از ان همــه رونــق و شــکوه باقــی‬ ‫نمانــده و بــه جــز یــک بنــای مخروبــه‪ ،‬نشــانی از ان بنــای تاریخــی‬ ‫نمیتــوان مشــاهده کرد‪.‬‬ ‫حــاج احمــد بــرای قدمــت وراثــت ایــن بنــای تاریخــی در‬ ‫دســت یــک خانــواده از اصطــاح « چهــل پــدره» اســتفاده‬ ‫کــرد و ادامــه داد‪ :‬بــه نظــرم یکــی از دالیــل رو بــه تخریــب‬ ‫رفتــن ایــن ســاختمان‪ ،‬اختــاف مالــکان اســت‪.‬‬ ‫حجــت محمــدی خشــکبار فروشــی کــه از کودکــی در ایــن محــل‬ ‫بــزرگ شــده گفــت‪ :‬در دهه هــای قبــل کــه کاروانســرا فعالیــت‬ ‫می کــرد‪ ،‬از قوچــان‪ ،‬شــاهرود‪ ،‬بجنــورد‪ ،‬ســبزوار و کاشــمر‬ ‫مســافر بــه ایــن ســاختمان می امــد و از اتاق هــای کاروانســرا بــه‬ ‫عنــوان اســتراحتگاه و خوابــگاه اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گذشــته کــه هنــوز در این کاروانســرا بســته‬ ‫نشــده بــود‪ ،‬بارهــا گردشــگران خارجــی را دیــدم کــه بــرای‬ ‫دیــدن ایــن بنــای تاریخــی از کاســبان پــرس و جــو مــی‬ ‫کردنــد و بــه دنبــال ان می گشــتند امــا ارام ارام کــه ایــن‬ ‫مــکان از رونــق افتــاد و درهــای ان بســته شــد‪ ،‬بــه جــز‬ ‫گردشــگران انگشت شــمار‪ ،‬دیگــر کســی ســراغ ایــن بنــای‬ ‫تاریخــی را نمی گیــرد‪.‬‬ ‫نواختن تازیانه های بی توجهی‬ ‫کاروانســرای میــدان عباســعلی بــه دلیــل بی توجهــی‬ ‫مفــرط‪ ،‬شــاهد نواختــن تازیانه هــای بی توجهــی بــر پیکــر‬ ‫خــود بــوده و ایــن گنجینــه و میــراث فرهنگــی ارزشــمند‬ ‫چشــم انتظــار تدبیــر ویــژه بــرای احیاســت‪.‬‬ ‫بــه دلیــل تــردد مســافران از منطقــه اســتراباد و دشــت‬ ‫گــرگان بــرای رفتــن بــه شــاهکوه‪ ،‬شــاهرود‪ ،‬شــهرری و‬ ‫قزویــن‪ ،‬ایــن منطقــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر مســافران‪ ،‬بســیاری از کشــاورزان بــه دلیــل‬ ‫نبــود وســایل حمــل و نقــل و دشــواری در تــردد‪ ،‬هنگامــی‬ ‫کــه بــرای خریــد و یــا فــروش محصــوالت خــود وارد گــرگان‬ ‫می شــدند نیــز در ایــن کاروانســراها اتــراق می کردنــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه کارشناســان‪ ،‬اخرین کاربــری این کاروانســرا‪،‬‬ ‫پــاالن دوزی بــوده کــه ایــن شــغل نیــز مدت هاســت بــه‬ ‫تاریــخ پیوســته و بعــد از ان نیــز کارونســرای عباســعلی‬ ‫ابتــدا بــه فضــای نیمــه مخروبــه بــا کاربــری انبــار و ســپس‬ ‫بــرای همیشــه تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫فاطمــه شــفیعی نیــا یکــی از فعــاالن فرهنگی مــی گوید‪:‬‬ ‫این کاروانســرا از جمله کاروانســراهای شــاه عباســی بوده‬ ‫کــه بخــش از ان ارســی قشــنگی داشــته و بخشــی هــم‬ ‫بــرای پذیرایــی از مهمانــان و بــزرگان بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه دلیــل ســهل انــگاری چندیــن ســاله‪ ،‬ایــن‬ ‫کاروانســرا بــه انبــاری بــرای مــوش هــا تبدیــل شــده کــه‬ ‫امیدواریــم بــرای احیــای ان چاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫در جستجوی مالکان و ورثه‬ ‫از کاســبان اطــراف کاروانســرای عباســعلی شــنیدم کــه‬ ‫ایــن مــکان متعلــق بــه یــک خانــواده اســت‪ .‬نــام و نشــان‬ ‫مالــک را گرفتــم و بــه ســختی و پــس از مدت هــا دوندگــی‪،‬‬ ‫بــا «قــدرت مخیــری» یکــی از ورثــه ایــن کاروانســرا کــه‬ ‫پیرمــردی زنــده دل اســت گفت وگــو کــردم‪.‬‬ ‫میخواســتم بدانــم چــرا فکــری بــرای احیــای ایــن اثــر ثبــت‬ ‫ملــی و چندیــن ســاله نمی کننــد و ایــراد کار از کجاســت‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬کاروانســراها در گذشــته دارای کارکــرد بــود امــا‬ ‫با غلبه زندگی ماشــینی بر زندگی ســنتی‪ ،‬از ان اســتقبال‬ ‫نشــد و بــا کــم شــدن اســتفاده‪ ،‬از ‪ ۳۰‬ســال قبــل درهــای‬ ‫ان قفــل شــده و تــا االن نیــز بســته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه همــراه دیگــر وراث‪ ،‬بارهــا بــه میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان و‬ ‫شــهرداری گــرگان مراجعــه کردیــم و از انــان خواســتیم‬ ‫حــاال کــه مــا قصــدی بــرای اســتفاده از ان نداشــته و از‬ ‫طــرف دیگــر بــه ارزش معنــوی و تاریخــی ان اگاهیــم‪ ،‬این‬ ‫ســاختمان را از مــا خریــداری کننــد امــا ان هــا اعالم کردند‬ ‫پولــی بــرای خریــد ندارنــد‪.‬‬ ‫مالــک کاروانســرای عباســعلی گــرگان گفــت‪ :‬ان هــا‬ ‫می خواهنــد ایــن بنــا را رایــگان از مــا تحویــل بگیرنــد کــه‬ ‫غیرعقالنــی و ناممکــن اســت و ورثــه کــه حــدود ‪ ۲۰‬نفــر‬ ‫هســتند‪ ،‬ایــن درخواســت را نخواهنــد پذیرفــت‪.‬‬ ‫بــرای شــنیدن حرف هــای مســووالن میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان چنــد مرتبــه بــا انــان‬ ‫تمــاس گرفتیــم امــا موفــق بــه گفــت و گــو نشــدیم‪.‬‬ ‫نشــنیدن توضیحــات مســووالن مرتبــط تریــن دســتگاه با‬ ‫بنای تاریخی‪ ،‬گره حل مشــکل کاروانســرای عباســعلی را‬ ‫حداقــل بــرای مــن کورتــر کــرد‪.‬‬ ‫پشــت چــراغ قرمــز میــدان عباســعلی ایســتاده ام و‬ ‫چشــمانم بــه در بــزرگ ایــن بنــای چندصدســاله گــره‬ ‫خــورده اســت‪ .‬بــه یــاداوردن روزهــای پررونــق تنهــا‬ ‫کاوانســرای درون شــهری منطقه اســتراباد مرا با غصه ای‬ ‫بــزرگ مواجــه می کنــد ‪ .‬یــک ظرفیــت مهــم گردشــگری‬ ‫کــه می توانســت حداقــل چنــد جــوان را صاحــب شــغل‬ ‫کنــد‪ ،‬در حــال فروپاشــی و نابــودی اســت‪ .‬کاش نگذارنــد‬ ‫کاروانســرای عباســعلی تخریــب شــود‪ /.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!