روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 620 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 620

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 620

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 620

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪115 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 03‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/25-‬اکتبر ‪ /28-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪620 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫چه تاثیری طرح اصالح الگوی‬ ‫کشت در رونق کشاورزی‬ ‫خراسان شمالی دارد؟‬ ‫ت اصلی دولت‬ ‫اولوی ‬ ‫رفاه کارگران‬ ‫وبازنشستگان‬ ‫است‬ ‫هنرچیق بافی‬ ‫ِ‬ ‫اسارت تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫و شهرنشینی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نظاماستاندارد‪،‬عامل‬ ‫موفقیت و پیشران در‬ ‫تجاری سازیمحصوالتاست‬ ‫‪4‬‬ ‫هر ان چه که درباره‬ ‫لبخندهایهالیوودی‬ ‫‪6‬‬ ‫سازمان هایی که جدیت‬ ‫تهدیدات داخلی را‬ ‫دست کم می گیرند‬ ‫اموزش رایگان‬ ‫صفحه ارائی و صفحه بندی روزنامه‬ ‫اشتغال صدرصد و ارائه گواهینامه پایان دوره (( سقف پذیرش محدود))‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت نام ‪ :‬پایان مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫دوشنبه‬ ‫دوم ابان‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 03‬ابان‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪620‬‬ ‫پژوهشگر امور باغبانی‪:‬‬ ‫مشکل اصلی صنعت‬ ‫انگور نبود صنایع تبدیلی‬ ‫است‬ ‫پژوهشــگر امــور باغبانــی در وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی گفــت‪ :‬انگــور پایــه توســعه برخــی از‬ ‫اســتان های کشــور را تشــکیل می دهــد و نبــود‬ ‫زنجیــره تبدیلــی بزرگتریــن چالــش ایــن صنعــت‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫پرفســور محمدحســن پاپلــی یــزدی در میــز‬ ‫تخصصی انگور در خراســان شــمالی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫کشورهای ایتالیا و فرانسه تنها انگور را به صورت‬ ‫خــام بــه فــروش نمــی رســانند بلکــه از هســته‪،‬‬ ‫تفالــه‪ ،‬اب میــوه‪ ،‬بــرگ تــاک و ســایر محصــوالت‬ ‫جانبــی درامــد کســب مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــی توجهــی بــه زنجیره تولید در بخش‬ ‫کشــاورزی به ورشکســتگی منتهی می شــود و باید‬ ‫بــه ایــن مهم توجه شــود‪.‬‬ ‫این پژوهشــگر امور باغبانی ادامه داد‪ :‬طرحهایی‬ ‫همچــون «فراز»(داربســتی انگــور) بایــد در تمامــی‬ ‫اســتان هــا اجرایــی شــود تــا بــه فراوری مناســبی در‬ ‫ایــن زمینــه دســت یابیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نبایــد تاکــداران را بــرای اجــرای‬ ‫طــرح هــای مختلــف‪ ،‬خریــد امکانــات و تجهیــزات‬ ‫گرفتــار ســختی هــا و مشــکالت کــرد و بایــد دولــت‬ ‫از ایــن قشــر زحمتکــش حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫پاپلــی یــزدی نبــود ســموم اســتاندارد را یکــی دیگــر‬ ‫از چالــش هــای اصلــی تاکــداران عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬تاکــداران نســبت بــه ســموم تقلبــی انتقــاد‬ ‫دارنــد کــه اینگونــه مــوارد نیــز بایــد در دســتور کار‬ ‫مســووالن مرتبــط قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه وضعیــت‬ ‫نامناســب قنــات هــا در کشــور اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬اگــر احیــای ایــن منابــع ابــی بــه طــور جــد‬ ‫و کارشناســی شــده در دســتور قــرار گیــرد بخــش‬ ‫زیــادی از مشــکالت کمبــود اب برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر امــور باغبانــی بــر ایجــاد تشــکل‬ ‫هــا در بخــش هــای مختلــف کشــاورزی تاکیــد کــرد‬ ‫و اظهارداشــت‪ :‬کشــاورزان از جملــه بــاغ داران و‬ ‫تاکــداران بایــد بــرای فــروش محصــوالت خــود و‬ ‫ســایر اقدامــات الزم تشــکل ایجــاد کننــد و بخــش‬ ‫فــروش را خــود بــر عهــده گیرنــد تــا ســوددهی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی از رونــد ســخت گیــری برخــی از اداره هــا در‬ ‫ایجــاد تشــکل هــا نیــز انتقــاد کــرد و افــزود‪ :‬بایــد‬ ‫زمینــه بــرای ایجــاد تشــکل هــا در بخــش هــای‬ ‫کشــاورزی بــه راحتــی فراهــم شــود تــا بهــره بــرداران‬ ‫از ان اســتقبال کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار تاکســتان در ســطح کشــور وجــود دارد‬ ‫کــه ســاالنه بیــش از ســه میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن‬ ‫انــواع انگــور تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫میــز تخصصــی انگــور خراســان شــمالی بــا حضــور‬ ‫شــماری از مســووالن کشــوری‪ ،‬اســتانی کشــاورزان‬ ‫و تاکــداران در ســالن جلســات بانــک ملــی بجنــورد‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,896,۰۰۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 131.965.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 140,989,۰۰۰ ,‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 80,365,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,515,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫چه تاثیری طرح‬ ‫اصالح الگوی کشت‬ ‫در رونق کشاورزی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دارد؟‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی از بحــران منابــع ابــی رنــج می برد‬ ‫و اجــرای طــرح اصــاح الگــوی کشــت راهبــردی هوشــمندانه‬ ‫بــرای افزایــش بهــره وری انــرژی و تعــادل بخشــی بــه بــازار‬ ‫کشــاورزی ایــن خطــه مــی شــود‪.‬‬ ‫خشکســالی های پــی در پــی و کاهــش منابــع ابــی و حتــی‬ ‫تنــش دمایــی موجــب شــد تــا در ایــن ســال هــا برخــی از‬ ‫کشــاورزان بــه شــکل خودجــوش بــه تغییــر الگــوی کشــت‬ ‫اهمیــت دهنــد امــا ایــن اقدامات کافی نبــود‪ ،‬زیرا که همراهی‬ ‫و احســاس مســوولیت کشــاورزان و مدیریــت کارشناســی و‬ ‫علمــی مســووالن الزمــه اجــرای ان اســت‪.‬‬ ‫ســال زراعــی گذشــته در حالــی کشــاورزان خراســان شــمالی‬ ‫زمین هــای خــود را بــرای کشــت امــاده مــی کردنــد کــه محصــوالت‬ ‫ســال گذشــته انــان همچنــان در انبارهــا باقی مانــده بود و مســووالن‬ ‫حــوزه مرتبــط اعــام کردنــد کــه بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار تــن پیــاز بــدون‬ ‫مشــتری مانــده اســت‪.‬‬ ‫ســابقه امــر نشــان مــی دهــد کــه نبــود بــازار‪ ،‬پاییــن بــودن قیمــت‬ ‫و فســاد محصــوالت کشــاورزی طــی ســال هــای متمــادی موجــب‬ ‫ضــرر بــه بخــش کشــاورزی خراســان شــمالی شــده اســت و عــاوه بر‬ ‫ایــن کشــور مــا بــرای تامیــن محصــوالت اســتراتژیک و مهــم از جمله‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬پنبــه و چغندرقنــد بــه واردات وابســته اســت‪.‬‬ ‫نبــود برنامــه ریــزی مناســب بــرای تولیــد محصوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫نبــود الگــوی کشــت و زیرســاخت هــای اســتاندارد بــرای ذخیــره‬ ‫ســازی و حتــی ســردخانه محصــوالت کشــاورزی در خراســان‬ ‫شــمالی موجــب شــد تــا همــه ســاله بخشــی از ایــن مشــکالت‬ ‫در نبــود مشــتری در زمــان برداشــت اولیــه و حتــی پــس از ان‬ ‫ســرباز کنــد و ایــن معضــل نــه تنهــا گریبانگیــر پیــازکاران و ســیب‬ ‫زمینــی کاران اســت بلکــه ســایر محصــوالت صیفــی و ســبزی و‬ ‫حتــی محصــوالت باغــی را نیــز شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫اینگونــه مشــکالت بــه طــور معمــول در ســایر اســتانها نیــز مشــهود‬ ‫اســت و دولــت در تکاپــوی برطــرف کــردن ایــن چالــش هــا از ســند‬ ‫اصــاح الگــوی کشــت رونمایــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫سند اصالح الگوی کشت‬ ‫الگــوی کشــت طرحــی اســت کــه ‪ ۱۸‬مهــر مــاه ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه‬ ‫عنــوان یــک ســند راهبــردی بخش کشــاورزی با حضور مســووالن‬ ‫کشــوری و در دومیــن جلســه شــورای عالــی اب در دولــت‬ ‫ســیزدهم رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد ایــن ســند هنــوز بــه همــه اســتان های کشــور از جملــه‬ ‫خراســان شــمالی ابــاغ نشــده اســت امــا در قالــب ایــن طــرح بــه‬ ‫کشــاورزان گفتــه می شــود چــه محصولــی را بــه چــه میزانــی‪ ،‬در کجــا‬ ‫و چــه زمانــی کشــت کننــد تــا هــم منابــع اب و خــاک حفــظ شــود‬ ‫و هــم درامــد بیشــتری بــرای ایــن قشــر حاصــل و از همــه مهمتــر‬ ‫امنیــت غذایــی کشــور نیــز تامیــن شــود‪.‬‬ ‫الگــوی کشــت عبــارت اســت از تعییــن یــک نظــام کشــاورزی بــا‬ ‫مزیــت اقتصــادی پایــدار مبتنــی بــر سیاســت های کالن کشــور‪،‬‬ ‫دانــش بومــی کشــاورزان و بهره گیــری بهینــه از پتانســیل های‬ ‫منطقــه ای بــا رعایــت اصــول اکوفیزیولوژیــک تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در راســتای حفــظ محیــط زیســت اســت‪.‬‬ ‫اجــرای الگــوی کشــت در کشــور کاهــش ‪ ۶‬درصــدی مصــرف اب‬ ‫معــادل (‪ ۳‬میلیــارد مترمکعــب)‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۸‬درصــدی بهــره وری‬ ‫اب‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۱‬درصــدی تولیــد‪ ،‬صرفه جویــی ‪ ۲.۲‬میلیــارد دالری‬ ‫ارزی‪ ،‬افزایــش ‪ ۴.۵‬میلیــون تنــی تولیــدات دیمزارهــا‪ ،‬افزایــش ‪۱۵۸‬‬ ‫درصــدی تولیــد دانه هــای روغنــی را موجــب می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن طــرح بخشــودگی ‪ ۵۰‬درصــدی اب بهــا‬ ‫بــه ازای افزایــش بهــره وری تخفیــف ‪ ۵۰‬درصــدی بــه کشــاورزان از‬ ‫مشــوق های ایــن طــرح اســت البتــه پرداخــت انــواع تســهیالت در‬ ‫بخــش کشــاورزی از ســال اینــده مشــروط بــه اجــرای الگــوی کشــت‬ ‫بــر اســاس قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬می شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تاکیــد معــاون اول رییس جمهــور و سیاســتهای وزارت‬ ‫متبوع در خصوص موضوع ضرورت عملیاتی شــدن الگوی کشــت‬ ‫در راســتای تامیــن امنیــت غذایــی در کشــور‪ ،‬مقــرر شــده اســت بــا‬ ‫مشــارکت همــه ی دســتگاه های ذیربــط و بــا بهــره گیــری از همــه‬ ‫ظرفیتهای موجود زمینه اجرایی شــدن الگوی کشــت در اســتان نیز‬ ‫بــه زودی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫ارتقای بهره وری اب‬ ‫گرچــه بــر اســاس نظــر دســت انــدرکاران ایــن حــوزه اجــرای کامــل‬ ‫ایــن طــرح در طــی چنــد ســال انجــام مــی شــود‪ ،‬ولــی اجــرای ایــن‬ ‫ســند مزایــای زیــادی بــرای کشــاورزی خراســان شــمالی دارد چــرا کــه‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ایــن اســتان در روســتاها ســکونت دارنــد و‬ ‫‪ ۳۷‬تــا ‪ ۴۲‬درصــد اشــتغال ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫بــا علــم بــه اینکــه ‪ ۹۰‬درصــد اب اســتان توســط بخــش کشــاورزی‬ ‫مصــرف مــی شــود پــس کنتــرل ایــن اب بــه طــور قطــع بایــد در‬ ‫اولویــت سیاســتهای اســتان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی در‬ ‫این بــاره مــی گویــد‪ :‬طــرح اصــاح الگــوی کشــت موجــب ارتقــای‬ ‫بهــره وری اب کشــاورزی و کاهــش مصــرف انــرژی مــی شــود و اجرای‬ ‫ایــن طــرح کمــک زیــادی بــه حــل بحران خشکســالی و کمبــود اب در‬ ‫بخــش کشــاورزی می کنــد‪.‬‬ ‫وحیــد صبــاغ مــی افزایــد‪ :‬در این طرح کاشــت محصول نیازســنجی‬ ‫شــده اســت و محصــوالت اب بــر بــا توجــه بــه نیــاز کشــور تولیــد و بــر‬ ‫اســاس مقــدار نیــاز بــازار کشــت مــی شــود و از طرفــی محصــوالت‬ ‫اســتراتژیک از جملــه غــات‪ ،‬دانــه هــای روغنــی و محصــوالت‬ ‫صنعتــی در ایــن طــرح مــورد تاکیــد اســت و رعایــت الگــوی کشــت‬ ‫بایــد در تمــام ســطح اراضــی کشــور انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬مشــوق هایــی در اجــرای ایــن طــرح بــرای کشــاورزان‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت و ارایــه تســهیالت بــرای خریــد انــواع‬ ‫ماشــین االت بخــش کشــاورزی‪ ،‬اختصــاص یارانــه بــه انــواع کــود و‬ ‫بــذور بــرای کشــاورزانی از جملــه ایــن مشــوق هــا اســت‪.‬‬ ‫صبــاغ یــاداور شــد‪ :‬ســاالنه صیفــی جــات زیادی بیش از نیاز کشــور‬ ‫بــا نــگاه صــادرات تولیــد مــی شــود و ضــرورت دارد تــا غــات و برنــج‬ ‫کــه نیــاز اساســی کشــور اســت جایگزیــن صیفی جــات شــود و کشــور‬ ‫مــا بــه پنبــه و چغنــدر قنــد نیــاز دارد و بایــد تولیــد ایــن محصــوالت در‬ ‫اولویــت قــرار گیرد‪.‬‬ ‫تعادل بخشی به بازار‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی نیــز‬ ‫در مــورد مزایــای ایــن طــرح مــی گویــد‪ :‬یــا رعایــت ایــن الگــو در ســطح‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی‪ ،‬نــه محصولــی کــم کشــت خواهــد شــد و نــه‬ ‫محصولــی بیــش از نیــاز تولیــد مــی شــود و در ایــن صــورت بــازار نیــز‬ ‫بــه خوبــی کنتــرل مــی شــود‪.‬‬ ‫وحیــد صبــاغ مــی افزایــد‪ :‬هــر منطقــه ای بــا توجه به شــرایط‬ ‫اب و هوایــی و منابــع ابــی مســتعد محصــوالت خــاص اســت‬ ‫کــه ایــن مهــم در طــرح الگــوی کشــت رعایــت و جلــوی هــدر‬ ‫رفــت اب گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بــازار بــه انــدازه کافــی بــه محصــوالت مهــم و‬ ‫اســتراتژیک نیــاز دارد و کشــاورزان بایــد بــه ســمت تولیــد ایــن‬ ‫محصــوالت برونــد و دولــت نیــز برنامه ریزی مناســبی در جهــت ارایه‬ ‫مشــوق هــا انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫صبــاغ مــی افزایــد‪ :‬اگــر کشــاورز از درامــد خوبــی برخــوردار باشــد بــه‬ ‫کار خــود رونــق مــی دهــد کــه در نهایــت باعــث تامیــن امنیــت غذایی‬ ‫کشــور مــی شــود امــا اگــر درامــد ناچیــزی داشــته باشــد‪ ،‬توانمنــدی‬ ‫کشــت و کار اصولــی و علمــی را نیــز نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رواج کشاورزی تجاری محور‬ ‫یــک کارشــناس ســازمان کشــاورزی خراســان شــمالی نیــز در ادامــه‬ ‫بــه مزایــای ایــن طــرح بــر بــازار اشــفته محصــوالت کشــاورزی اشــاره‬ ‫کــرد و مــی گویــد‪ :‬اگــر کشــاورزی مــدرن‪ ،‬الگــوی کشــت و کشــت‬ ‫قــراردادی بــه خوبــی ســازماندهی و مدیریــت شــود‪ ،‬خطــر خریــد و‬ ‫فــروش در بــازار کاهــش خواهــد یافت و در نتیجه ســود بهتری عاید‬ ‫کشــاورزان مــی شــود‪.‬‬ ‫ابوالفضــل پورحاتــم مــی افزایــد‪ :‬حرکت از کشــاورزی تولیدمحور به‬ ‫ســوی کشــاورزی بازارمحور یا تجاری باید به راهبردی برای پیشــران‬ ‫اقتصادی خراســان شــمالی تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در حقیقــت‪ ،‬هــدف کشــاورزی تجاری این اســت که‬ ‫بیــن حلقه هــای مختلــف زنجیــره بخــش کشــاورزی هاهنگــی ایجــاد‬ ‫کــرد تــا چالــش هایــی از جملــه ضایعــات‪ ،‬نوســانات قیمــت و ضــرر‬ ‫تولیــد را در ایــن بخــش از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫پورحاتــم بیشــترین مســایل و چالــش هــای کشــاورزان ایــن اســتان‬ ‫را نبــود بــازار مــی دانــد و مــی افزایــد‪ :‬بــا توجه به اینکه حاشــیه بــازار و‬ ‫یا نوســانات قیمت در کشــور خیلی باالســت‪ ،‬محصولی که در ســر‬ ‫مزرعــه بــه فــروش مــی رســد در نهایــت بــا چندیــن برابــر قیمــت بــه‬ ‫دســت مصــرف کننــده مــی رســد کــه ســود ان بــه جیــب دالالن واریــز‬ ‫مــی شــود و کشــاورز بیشــترین ضــرر را مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬وجــود واســطه هــا‪ ،‬ضایعــات زیــاد بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬نبــود استانداردســازی در تولیــد محصــول و فــروش ان‪،‬‬ ‫بســته بنــدی نامناســب‪ ،‬نبــود انبارهــای فنــی بــرای نگهــداری محصــوالت‬ ‫در زمــان اوج برداشــت از جملــه مشــکالت قشــر کشــاورز اســت کــه بــا‬ ‫اجــرای ایــن طــرح بســیاری از ایــن مشــکالت مدیریــت می شــود‪.‬‬ ‫رونق بازار گیاهان دارویی‬ ‫خراســان شــمالی بهشــت و رویشــگاه گیاهــان دارویــی اســت و ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۸‬هکتــار اســتان بــه کشــت گیاهــان دارویــی اختصــاص‬ ‫دارد و در این مســاحت عالوه بر زعفران و گل محمدی‪ ،‬زیره ســبز‪،‬‬ ‫نعنــا فلفــی‪ ،‬الــو ورا‪ ،‬گل گاو زبــان‪ ،‬ســیاهدانه‪ ،‬بادرنجــه بویــه و بــه‬ ‫لیمــو کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۴۲۵‬گونــه گیــاه دارویــی در رویشــگاه هــای طبیعــی اســتان‬ ‫شناســایی شــده و تاکنــون خــواص مــاده موثــره ‪ ۷۵‬گونــه از انهــا‬ ‫کشــف شــده اســت و میزان برداشــت گیاهان دارویی در اســتان به‬ ‫طــور متوســط ســاالنه چهــار تــن اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار گونــه گیاهــی در دنیــا وجــود دارد کــه از این تعداد‬ ‫هشــت هزار گونه در ایران شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد ‪ ۷۲‬درصــد از گســتره ‪۲‬میلیــون و ‪ ۸۳۲‬هــزار‬ ‫هکتــاری خراســان شــمالی منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده‬ ‫اســت امــا‪ ،‬خشکســالی هــا ایــن منابــع را با مخاطــره مواجه‬ ‫کــرده اســت بــه طــوری کــه اکنــون ‪ ۴۵‬گیــاه دارویــی بــا خطــر‬ ‫انقــراض مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه ازاد اســامی شهرســتان شــیروان در ایــن‬ ‫زمینــه مــی گویــد‪ :‬مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابع‬ ‫طبیعــی اســتان از ســال ‪ ۸۳‬تــا کنــون در زمینــه گیاهــان دارویــی‬ ‫‪ ۲۵‬طــرح تحقیقاتــی را بــه منظــور شناســایی گیاهــان دارویــی‬ ‫اســتان و خــواص انــان‪ ،‬حفــظ و نگهــداری از رویشــگاه هــا و‬ ‫برنامــه ریــزی بــرای تجــاری ســازی انهــا انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫فرشــید ابراهیــم زاده بــا بیــان ایــن کــه خراســان شــمالی از ‪۱۱‬‬ ‫اقلیــم اب و هوایــی‪ ۹ ،‬اقلیــم را در خــود دارد مــی افزایــد‪ :‬ســه‬ ‫اقلیم گرم و خشــک‪ ،‬ســرد و خشــک و معتدل در اســتان بیشــتر‬ ‫از دیگــر اقلیــم هــا دیــده مــی شــود و ایــن شــرایط تهیدیــدی بــرای‬ ‫گیاهــان دارویــی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬کشــاورزان اســتان بایــد بــه ســمت تولیــد‬ ‫گیاهانــی ماننــد زعفــران برونــد کــه بــا کمتریــن مصــرف اب‪،‬‬ ‫بهــره وری باالیــی دارد و اجــرای طــرح الگــوی کشــت نیز در این‬ ‫راســتا اجرایــی مــی شــود و کمــک زیــادی بــه بهــره وری گیاهان‬ ‫دارویــی در ایــن خطــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه از ایــن وســعت یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان‬ ‫و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫کالم اخر‪:‬‬ ‫بر اســاس گزارش رســمی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی‬ ‫حدود ‪ ۵۹‬درصد از پهنه این استان دو میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار هکتاری‬ ‫واقــع در شــمال شــرق کشــور درگیــر خشکســالی و تحــت تاثیــر ایــن‬ ‫پدیــده اســت و چهــار دشــت از ‪ ۱۱‬دشــت خراســان شــمالی ممنوعــه‬ ‫بحرانــی اســت و بــه نظــر مــی رســد کــه اجــرای طــرح الگــوی کشــت‬ ‫بتوانــد تــا حــد زیــادی مشــکالت کشــاورزان ناشــی از خشکســالی را‬ ‫برطــرف کند‪.‬‬ ‫ســابقه امــر نشــان داده اســت کــه خشکســالی تنهــا دغدغــه بخش‬ ‫کشــاورزی این خطه نیســت بلکه سیاســت های نادرســت مدیریتی‬ ‫در گذشــته نیــز توانســته تعــادل ایــن بــازار را بــر هــم زنــد چــرا کــه‬ ‫ســاالنه افــزون بــر یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن انــواع تولیــدات‬ ‫زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی دارد کــه تنهــا بخــش اندکــی از ان در زمــان‬ ‫تولیــد توســط صنایــع و یــا بخــش دولتــی خریــداری می شــود و‬ ‫بخــش عمده تــر ان بــه علــت وضعیــت نابســامان بازار‪ ،‬اســیر دســت‬ ‫دالل بــازی ســودجویان می شــود‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بــا توجــه بــه تکــرار هرســاله‬ ‫ســریال پرماجــرای عرضــه محصــوالت کشــاورزی و ضــرر و زیــان‬ ‫تولیــد کننــدگان‪ ،‬تنهــا راه غلبــه بــر ایــن وضعیــت بــازار محصــوالت‬ ‫کشــاورزی گــذر از شــیوه هــای ســنتی بــه روش هــای جدیــد و بــا‬ ‫برنامــه ریــزی اســت بــه گونــه ای کــه اقتصــاد بــرد ‪ -‬بــرد‪ ،‬منافــع هــر‬ ‫دو ســوی معاملــه‪ ،‬یعنــی هــم کشــاورز و هــم صنایــع و بازرگانــان و‬ ‫دولــت را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫بــه نوعــی اجــرای طــرح الگــوی کشــت کمکــی بــه کشــت قــرار دادی‬ ‫نیــز مــی کنــد چــرا کــه کشــاورزان بیشــتر محصــوالت اســتراتژیک و‬ ‫مهــم از جملــه گنــدم‪ ،‬علوفــه دامــی از جملــه جــو‪ ،‬انــواع دانــه هــای‬ ‫روغنــی از جملــه کلــزا‪ ،‬گلرنــگ‪ ،‬کاملینــا‪ ،‬افتــاب گــردان‪ ،‬کنجد‪ ،‬پنبه‬ ‫و چقندرقنــد را کشــت خواهنــد کــرد کــه بیشــتر ایــن محصــوالت نیــز‬ ‫توســط دولــت و یــا کارخانجــات خریــداری خواهــد شــد و هیــچ گاه بر‬ ‫روی دســت کشــاورز باقــی نخواهــد مانــد‪.‬‬ ‫ســهم بخــش کشــاورزی اســتان ‪ ۱.۱‬درصــد از تولیــد ناخالــص بخش‬ ‫کشــاورزی کشــور اســت که مهمترین بخش تولیدی اســتان بخش‬ ‫کشــاورزی است‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان شــمالی ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اســت‪ ،‬کل اراضــی اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه‬ ‫اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح بــه بخــش کشــاورزی اختصــاص دارد‬ ‫و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضــی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫ســهم خراســان شــمالی ‪ ۶‬دهــم درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫تمامــی بخــش هــای اقتصــادی کشــور اســت کــه ســهم بخــش‬ ‫کشــاورزی این اســتان ‪ ۱.۱‬درصد از تولید ناخالص بخش کشــاورزی‬ ‫را شــامل مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫صدای زنگ خطر خشکسالی در گنبدکاووس‬ ‫بــارش ‪ ۱۲.۵‬میلی متــر بــاران از ابتــدای ســال ابــی و زارعــی جــاری (اول مهرمــاه امســال تاکنــون) در گنبــدکاووس بــا اقلیــم خشــک و نیمــه بیابانــی بــه اعتقــاد‬ ‫ب مهــم تولیــدات کشــاورزی گلســتان را به صــدا دراورده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان بخــش زارعــت‪ ،‬زنــگ خطــر خشکســالی را در ایــن شهرســتان بــه عنــوان قطـ ‬ ‫گنبــدکاووس افــزون بــر ‪ ۱۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی دارد کــه ســاالنه یــک میلیــون تــن (معــادل یــک پنجــم تولیــدات بخــش کشــاورزی گلســتان)‬ ‫انــواع محصــول و فراورده هــای ان در ایــن شهرســتان تولیــد و روانــه بازارهــای مصــرف داخــل و خــارج کشــور می شــود‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫مزایای ریمپ ایسیو خودرو‬ ‫اشتغال پایدار اما بدون‬ ‫سرمایه‬ ‫اشــتغال در حــوزه چیق بافــی ســرمایه زیــادی نمی خواهــد‬ ‫و بــا فراگیــری ایــن هنــر مــی تــوان بــه درامــد روزانــه ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫مــواد اولیــه بــه نســبت رایــگان‪ ،‬عوایــد ناشــی از ایــن هنــر‬ ‫را چنــد برابــر کــرده و احیــای ایــن هنــر بومــی مــی توانــد‬ ‫بخشــی از مشــکل بیــکاری منطقــه را کــم کنــد‪.‬‬ ‫هنر چیق بافی‬ ‫ِ‬ ‫اسارت‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و شهرنشینی‬ ‫چیق بافــی و ســاخت االچیــق بــه عنــوان هنــر بومــی و‬ ‫ریش ـه دار ترکمن صحــرا در ســال های اخیــر بــه ســبب رشــد‬ ‫روزافــزون تکنولــوژی‪ ،‬کنارامــدن بــا مظاهــر زندگــی مــدرن‬ ‫و شــهری و بی میلــی بــرای اســتفاده از ایــن هنــر از ســوی‬ ‫بومیــان در اســتانه فراموشــی قــرار گرفــت و نشــانه های این‬ ‫صنعــت دیرینــه در منطقــه ارام ارام برچیــده شــد‪.‬‬ ‫فــرش دســتباف‪ ،‬نمــد‪ ،‬زیــوراالت و ســوزن دوزی ترکمــن‬ ‫از جملــه صنایــع دســتی ترکمن هــای گلســتان اســت کــه‬ ‫هــر چنــد بــا روزهــای اوج خــود فاصله دارند اما کورســویی‬ ‫از حیــات در بیــن انهــا یافــت مــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی از صنایــع دســتی ترکمن هــا کــه حــال ناخوشــی‬ ‫دارد‪ ،‬هنر تولید و بافت چیق و االچیق اســت که تعداد‬ ‫هنرمنــدان و فعــاالن ایــن بخــش کمتــر از انگشــتان یــک‬ ‫دســت اســت و دیــری نخواهــد پاییــد کــه نــام ایــن هنــر را‬ ‫بایــد در صفحــات تاریــخ جســتجو کــرد‪.‬‬ ‫گلســتان بــه ســبب برخــورداری از تنــوع جمعیتــی‬ ‫گســترده و وجــود اقــوام مختلف از فرهنگ های بســیاری‬ ‫برخــوردار اســت و ایــن امــر دامنــه ســاخت و تولید صنایع‬ ‫دســتی در ایــن اســتان بــه نســبت کوچــک را متنوع تــر از‬ ‫ســایر مناطــق می کنــد ‪.‬‬ ‫ترکمن هــای اهــل ســنت حــدود یــک ســوم جمعیــت‬ ‫گلســتان را تشــکیل می دهنــد کــه بــه فراخــور ســابقه‬ ‫تاریخــی و تمدنــی‪ ،‬صنایــع دســتی و اثــار هنــری بــه‬ ‫نســبت متنوع تــری نســبت بــه ســایر اقــوام دارنــد ‪.‬‬ ‫با پیگیری فراوان باالخره نام و نشان یکی از هنرمندان‬ ‫چیق بافــی را در شــمال غــرب گلســتان شناســایی کــرده و‬ ‫به ســراغش رفتیم‪.‬‬ ‫بــرای دیــدار بــا ایــن هنرمند مســیر منتهی به گمیش تپه‬ ‫را طــی کردیــم ‪ .‬هــر چــه فاصلــه مــا از گــرگان بیشــتر‬ ‫می شــد‪ ،‬رنــگ و بــوی ســنت و تاریــخ بیشــتر بــه چشــم‬ ‫می امــد‪ .‬بــا عبــور از بندرترکمــن و مشــاهده تابلوهــای‬ ‫«گمیشــان» االچیق هــای ترکمنــی یکــی پــس از دیگــری‬ ‫از مقابــل دیــدگان مــا عبــور کــرد‪ .‬خانه هــای ســنتی کــه‬ ‫انــگار در گذشــته کارکردهــای بســیاری داشــت و بــه جــز‬ ‫مامــن ترکمن هــای خســته از یــک روز ســخت کاری‪،‬‬ ‫ردپــای اتفاقــات تاریخــی و حتــی علمــی را می شــد در ان‬ ‫جســتجو کــرد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 03‬ابان‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪620‬‬ ‫یکــی از پیرمردهــای ترکمــن کــه مقابــل االچیــق روی‬ ‫صندلــی نشســته و خودورهــای عبــوری را تماشــا می کنــد‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن االچیــق (بــا دســت بــه ســازه بافتــه از نــی‬ ‫پشــت ســرش اشــاره می کنــد) را بــه تنهایــی بافتــم ‪ .‬پدرم‬ ‫هنرمنــد ایــن کار بــود و بــه مــا بــرادران یــاد داد کــه چگونــه‬ ‫بــا نــی ایــن ســازه را درســت کنیــم‪.‬‬ ‫عبدالرحمــن ایری تومــاج گفــت‪ :‬چیــق‪ ،‬بافــت حصیــر‬ ‫گونــه ای اســت کــه از شــاخه های ورق ورق شــده نــی‬ ‫بافتــه می شــود‪ .‬یــک بافتنــی زمخــت و ســخت کــه در‬ ‫ســال های گذشــته بــه عنــوان عنصــر اصلــی االچیــق‬ ‫ترکمــن مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت‪.‬‬ ‫وی گریــزی بــه شــنیده هایــش از پــدر زد و ادامــه داد‪:‬‬ ‫در کمتــر از یــک قــرن پیــش ترکمن هــای ایــران در‬ ‫دشـت های وســیع ترکمــن صحــرا و بندرترکمــن پراکنــده‬ ‫بودنــد و زندگــی کــوچ رو داشــتند‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد گمیشــانی افــزود‪ :‬دشــت ترکمــن صحــرا‬ ‫مملــو از روســتاهای بــا ســازه االچیــق بــود کــه مردانــی‬ ‫ســرخ پوش بــا کاله ســیاه یــا ســفید ســوار بــر اســب‪،‬‬ ‫هــزاران راس گوســفند را پــرورش می دادنــد و زنانــی‬ ‫بــا پوشــش لبــاس ترکمنــی و زیــوراالت فلــزی مزیــن‬ ‫بــه ســنگ های یاقــوت ســرخ‪ ،‬شــیر گوســفندان را در‬ ‫محوطــه ای محصــور بــا حصارهــای چوبــی می دوشــیدند‪.‬‬ ‫ایــری تومــاج اظهــار داشــت‪ :‬همــه مــردم ایــران فرهنــگ‬ ‫ترکمــن را بــا اســبدوانی و والیبــال و دوتــار می شناســند‬ ‫امــا فرهنــگ ترکمــن سرشــار از اداب و رســوم و میــراث‬ ‫متنوعــی اســت کــه هــر یــک بــه فراخــور خــود هــزاران رمــز‬ ‫و راز را در خــود جــای داده انــد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد ترکمــن افــزود‪ :‬یکــی از مباحــث امیختــه‬ ‫بــا فرهنــگ ترکمــن کــه یــک میــراث ملمــوس محســوب‬ ‫مــی شــود‪ ،‬االچیــق اســت کــه تــا صدهــا ســال بــه عنــوان‬ ‫نخســتین و اصلی تریــن ســرپناه ایــن قــوم کوچنــده در‬ ‫منطقــه ترکســتان محســوب مــی شــد امــا در دهــه اخیــر‬ ‫رو بــه فراموشــی رفــت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص یکــی از دالیــل اصلــی برچیــده شــدن‬ ‫االچیــق هــا از فرهنــگ ترکمــن گفــت ‪ :‬در دهــه ‪ ۲۰‬شمســی‬ ‫پهلــوی اول تصمیــم گرفــت جوانــان ترکمــن را بــه ســربازی‬ ‫اجبــاری بفرســتد امــا بــا مخالفــت ریش ســفیدان ترکمــن‬ ‫مواجــه شــد و توســل چندبــاره بــرای توســل بــه خشــونت و‬ ‫ع انــان بــه ثمــر ننشســت و در نتیجــه رضاشــاه با بســیج‬ ‫اقنــا ‬ ‫چندگــردان ارتشــی‪ ،‬هــزاران روســتای االچیق نشــین ترکمــن‬ ‫را بــه اتــش کشــید کــه زمینــه نابــودی االچیــق و حــذف ایــن‬ ‫ســرپناه ســبک و عایــق را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــری تومــاج در خصــوص ویژگــی االچیــق گفــت ‪:‬‬ ‫االچیــق ترکمــن فقــط ســرپناه خانــواده ترکمــن نیســت‬ ‫بلکــه ایــن ســازه معمــاری به دلیــل چینــش بــا مهــارت‬ ‫چوب هــا قابلیــت اســتفاده بــه عنــوان رصــد ســتارگان در‬ ‫شــب هــای صــاف و ســاعت خورشــیدی را هــم دارد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد ترکمــن ازود‪ :‬االچیــق ترکمــن بــه صــورت‬ ‫دایــره ســاخته می شــود و همیــن خاصیــت موجــب شــده‬ ‫کــه دیگــر بــاال و پایین نداشــته باشــد و بی نیــاز از تعارفات‬ ‫مرســوم در پذیرفتــن مهمــان یــا بزرگ ترهــا باشــد‪.‬‬ ‫ایــری تومــاج در خصــوص دیگــر دالیــل برچیــده شــدن‬ ‫االچیــق هــا از زندگــی ترکمــن هــا اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫دختــران و پســران ترکمــن بــه دانشــگاه رفتــه و شــغل‬ ‫دولتــی مــی گیرنــد و زندگــی در کــوچ و چادرنشــینی و‬ ‫مشــاغلی مثــل دامپــروی برایشــان قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چوپانــی و گلــه داری بــه ســبب تغییــرات‬ ‫اقلیمــی و خشکســالی در دشــت های ترکمــن صحــرا‬ ‫ممکــن نیســت و اگــر بــاران هــم ببــارد هزینــه علوفــه‬ ‫دام زیــاد اســت و ایــن شــیوه زندگــی ســخت ترکمنــی و‬ ‫هزینه هــای بــاالی ان مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد‪.‬‬ ‫نیزارهــای حاشــیه رودخانه هــا و ســواحل گلســتان‬ ‫رویشــگاه مناســبی بــرای رشــد و نمــو «نــی» محســوب‬ ‫می شــود و بــه ایــن ترتیــب مــاده اصلــی بافــت چیــق بــه‬ ‫طــور معمــول در دســترس اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از هنرمنــدان بازمانــده االچیق بافــی ترکمــن‬ ‫بــا اشــاره بــه مراحــل ســاخت ایــن ســازه گفــت‪ :‬بــه طــور‬ ‫معمــول بســته های ‪ ۱۰۰‬تایــی نــی را بــه قیمــت ‪ ۱۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۴۰‬هــزار تومــان می خریــم و ان هــا را بــه رشــته هایی بــه‬ ‫عــرض چهــار تــا ‪ ۵‬میلیمتــر بــرش می زنیــم تــا مــواد اولیــه‬ ‫چیــق امــاده شــود‪.‬‬ ‫منصــور کلتــه اظهــار داشــت‪ :‬بافــت چیــق نیــاز بــه ابــزار‬ ‫خاصــی نــدارد و زنــان ترکمــن صحــرا کــه نســل بــه نســل‬ ‫در بافــت رج قالــی‪ ،‬اســتادی متبحــر شــده اند بــه اســانی‬ ‫می تواننــد نی هــا را بــه هــم ببافنــد و چیــق را امــاده کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ادامــه رشــته های نــی بــه خانــه زنانــی‬ ‫کــه در ایــن حرفه مشــغول هســتند بــرده می شــود و انان‬ ‫در ازای بافــت هــر متــر مربــع چیــق بــه قیمــت حــدود ‪۲۰‬‬ ‫هزارتومــان چیق هــا را می بافنــد‪.‬‬ ‫کلتــه گفــت‪ :‬چیق هــای بافتــه شــده بــه عنــوان پــرده‪،‬‬ ‫نورگیــر و ســایه بان اســتفاده می شــود و بخشــی از‬ ‫چیق هــا بــرای ســاخت االچیــق اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســاخت هــر متــر چیــق بــه طــور مســتقیم بــرای‬ ‫‪ ۲‬نفــر ســاعت کار ایجــاد مــی کنــد و بــه طــور معمــول حیــن‬ ‫بافــت ‪ ۱۰۰‬متــر چیــق حــدود ‪ ۲۰‬نفــر روز شــاغل هســتند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬چیق های تولیدی در اســتان های گرمســیری‬ ‫ماننــد ســمنان‪ ،‬یــزد‪ ،‬کرمــان و اصفهــان خریــداران‬ ‫متعــددی دارد و بخشــی از زنــان و مــردان جویــای کار از‬ ‫طریــق فعالیــت در ان کســب روزی می کننــد‪.‬‬ ‫کلتــه اظهــار داشــت‪ :‬اشــتغال در حــوزه چیق بافــی‬ ‫ســرمایه زیــادی نمی خواهــد و بــا فراگیــری ایــن هنــر مــی‬ ‫تــوان بــه درامــد روزانــه ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد ترکمــن گفــت‪ :‬مــواد اولیــه بــه نســبت‬ ‫رایــگان‪ ،‬عوایــد ناشــی از ایــن هنــر را چنــد برابــر کــرده‬ ‫و احیــای ایــن هنــر بومــی مــی توانــد بخشــی از مشــکل‬ ‫بیــکاری منطقــه را کــم کنــد‪.‬‬ ‫ایــران رتبــه دوم تمرکــز ترکمن هــا پــس از کشــور‬ ‫ترکمنســتان را به خــود اختصــاص داده اســت امــا حــاال‬ ‫نشــان بســیار اندکــی از ســبک زندگــی ترکمنــی در بنــدر‬ ‫ترکمــن یــا همــان ترکمــن صحــرا مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫یافتــن راهکارهایــی بــرای رفــع مشــکل بیــکاری‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اشــتغال پایــدار‪ ،‬رونــق اقتصــادی و افزایــش درامــد بــرای‬ ‫مــردم منطقــه نیــز توجــه و حمایــت بیشــتر از صنایع دســتی‬ ‫و تولیــدات ایــن بخــش هــا را ضــروری کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد که کمتر از نیمی از ان ترکمن ها تشکیل می دهند‬ ‫کــه بیشــتر در شــهرهای گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬کاللــه‪،‬‬ ‫بندرترکمن‪ ،‬گمیشــان و اق قال ســکونت دارند‪/.‬ایرنا‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪09117674497 -01732688214‬‬ ‫از دیگر مزایای ریمپ ایسیو خودرو برداشتن کوپ‬ ‫ســرگاز یــا تاخیــر دریچــه گاز مــی باشــد کــه بســیاری‬ ‫از مشــتریان شــکایت دارنــد کــه چــرا وقتــی گاز مــی‬ ‫دهنــد گشــتاور الزم بــه خــودرو وارد نمــی شــود‬ ‫یــا اینکــه بــا تاخیــر وارد مــی شــود و تاخیــر دریچــه‬ ‫گاز در هنــگام ســبقت در جــاده هــای دو طــرف و‬ ‫هنــگام ســر باالیــی نیــز بســیار ازار دهنــده اســت ‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه در جــاده ای دو طــرف هســتید‬ ‫ماننــد جــاده چالــوس و در هنــگام پیــچ وسوســه‬ ‫شــدید و ناگهــان ســبقت گرفتیــد ‪ .‬بــر اثــر تاخیــر‬ ‫دریچــه گاز ‪ ،‬احتمــال تصــادف خــودروی شــما‬ ‫بســیار بــاال مــی باشــد و حتــی مــرگ شــاید‪.‬‬ ‫ برداشــتن تاخیــر دریچــه گاز در ایــن شــرایط بســیار‬‫خــاص‪ ،‬و شــرایط بحرانــی بســیار کار مــورد قبولــی‬ ‫مــی باشــد ‪ .‬در هنــگام ســرباالیی نیــز شــرایط بــه‬ ‫همیــن مقــدار بحرانــی اســت ‪ ،‬اگــر ماشــینی ماننــد‬ ‫ایکــس ‪ 33‬کــه زیــاد قــوی نمــی باشــد و هــم چنیــن‬ ‫کــپ ســر گاز نیــز دارد در هنــگام بــاال رفتــن از‬ ‫ســرباالیی ‪ ،‬ماشــین خامــوش شــود یــا کار نکنــد و‬ ‫اگــر در ایــن حالــت مثــا یــک خانــوم پشــت فرمــان‬ ‫باشــد ممکــن اســت هــول شــود و همیــن باعــث‬ ‫ایجــاد حــوادث خطرناکــی شــود ‪.‬‬ ‫نکات فنی کاربردی‬ ‫ استپ موتور چهار وظیفه مهم دارد ‪:‬‬‫‪ -۱‬روشــن نگــه داشــتن خــودرو در حــال دور‬ ‫ارام‬ ‫‪ -۲‬در هنــگام کولــر روشــن بــا افزایــش مقــداری‬ ‫گاز از افــت قــدرت موتــور جلوگیــری بــه عمــل مــی‬ ‫اورد ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نقش ساسات را در خودرو دارد‬ ‫‪ -۴‬حفــظ تعــادل دور موتــور در صــورت اســتفاده از‬ ‫لــوازم برقــی‬ ‫ اگــر اســتپ موتــور خــراب شــود بــه طــور خالصــه‬‫بــا چهــار حالــت مواجــه مــی شــویم ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دور باالی موتور بعد از روشن شدن‬ ‫‪ -۲‬خامــوش شــدن خــودرو در هنــگام رهــا کــردن‬ ‫ناگهانــی پدال گاز‬ ‫‪ - ۳‬کاهش دور موتور در هنگام کولر روشن‬ ‫‪ -۴‬عدم پایداری دور موتور ‪.‬‬ ‫ در نهایت خرابی ان باید توسط دیاگ تایید شود‪.‬‬‫ استپ موتور روی هوزینگ دریچه هوا قرار دارد‪.‬‬‫ اســتپر موتــور یــک موتــور الکتریکــی اســت‬‫هیــچ گاه ان را بــا حــال هایــی ماننــد بنزیــن‬ ‫تمیــز نکنیــد حتــی اجــازه ایــن کار را بــه مکانیــک‬ ‫ندهیــد‪.‬‬ ‫ از شستشوی بی دلیل استپر موتور پرهیز کنید‪.‬‬‫ توصیه های فنی و ایمنی در کار‬ ‫‪ -۱‬هرگــز در حالتــی کــه موتــور گــرم یــا روشــن‬ ‫اســت درب رادیاتــور خــودرو را بــاز ننمائیــد زیــرا در‬ ‫ایــن حالــت سیســتم خنــک کننــده موتــور برخــی‬ ‫از خودروهــا نیــاز بــه هواگیــری دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬و از همــه مهمتــر خطــر پاشــیدن اب بــا‬ ‫دمــای بــاالی ‪ ۸۰‬درجــه ســانتی گــراد‪ ،‬و ســوختگی‬ ‫شــدید‪ ،‬از ناحیــه دســت و صــورت‬ ‫ هیــچ گاه خودروئــی را کــه جــوش اورده اســت‬‫یکبــاره خامــوش نکنیــد‪(.‬اول خودرو را با اســتفاده از‬ ‫اب خنــک کــرده‪ ،‬و ســپس خامــوش کنیــد و در هــر‬ ‫دو دقیقــه یــک نیــش اســتارت‪ ،‬بصورتیکــه خــودرو‬ ‫روشــن نشــود‪،‬جهت جابجایی پیســتون در سیلندر‪,‬‬ ‫بزنیــد‪ ,‬تــا زمانیکــه موتــور خــودرو خنــک شــود‪) ,‬‬ ‫ هنــگام بازدیــد اســید باطــری هیچــگاه صــورت‬‫خــود را بــه باطــری نزدیــک نکنیــد‪.‬‬ ‫ از عملکــرد قفــل مرکــزی و دزدگیــر اطمینــان داشــته‬‫باشید‪.‬‬ ‫ در هــر فرصتــی تلفــن همــراه خــود را شــارژ نمائیــد تا‬‫در صــورت بــروز مشــکل بتوانیــد بــا نیروهــای امــدادی‬ ‫تمــاس بگیرید‪.‬‬ ‫ هرگــز خــودرو را در محیط هــای سرپوشــیده‬‫بــرای مــدت زیــاد روشــن نگذاریــد‪.‬‬ ‫ انــواع فیوزهــای مــورد اســتفاده در خــودرو را‬‫همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ المــپ یــک کنتاکــت و دو کنتاکــت را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد سیســتم ترمــز و ترمزدســتی‬‫اطمینــان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ زاپـــــاس‪ ،‬اچارچرخ‪ ،‬جک و مثلث خطر را همراه‬‫داشتهباشید‪.‬‬ ‫ از رانندگــی بــا خــودرو کــه صــدای غیــر عــادی از زیر‬‫خودرو و چرخها شنیده شود جدا خوداری فرمائید‪.‬‬ ‫همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده نمائید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه سوم ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 03‬ابان‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪620‬‬ ‫اجرای طرح «فراز»‬ ‫در بیش از ‪ ۲۲‬هزار هکتار‬ ‫از تاکستان های کشور‬ ‫نظام استاندارد‪ ،‬عامل‬ ‫موفقیت و پیشران در‬ ‫تجاری سازی محصوالت است‬ ‫دکتــر احســان ســاده در همایــش گرامیداشــت روز‬ ‫اســتاندارد در گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬تــا زمانــی کــه‬ ‫نظــام اســتاندارد در حقــوق مــردم مماشــات کنــد‪،‬‬ ‫بخــش تولیــد کوششــی بــرای ارتقای کیفیــت نخواهد‬ ‫داشــت و شــرایط بــدون تغییــر باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫معــاون ارزیابــی کیفیــت بــا بیــان اینکــه در قانــون‬ ‫تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد ‪ ،‬کارشناســان‬ ‫ایــن ســازمان بــه عنــوان ضابــط قضایــی هســتند‬ ‫گفــت‪ :‬مــا بــه عنــوان وکیــل مــردم در امــر کیفیــت‬ ‫هســتیم و در احقــاق حقــوق شــهروندان بــا هیــچ‬ ‫کســی تعــارف نداریــم‪.‬‬ ‫دکتــر ســاده همچنیــن بیــان داشــت در راســتای‬ ‫سیاســت های دولــت‪ ،‬نخســتین اصــل در ســازمان‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬مماشــات نکــردن بــا بی کیفیتــی اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬توســعه و نقش افرینــی در بــازار‬ ‫محصــوالت «حــال» یکــی دیگــر از برنامــه هــای ایــن‬ ‫ســازمان اســت‪.‬‬ ‫وی در همیــن زمینــه افــزود‪ :‬عــدم توجــه بــه مقولــه‬ ‫حــال باعــث شــد بــا وجــود جمعیــت یــک میلیــاردی‬ ‫مســلمان در جهــان‪ ،‬ســهم ایــران در بــازار مواد غذایی‬ ‫«حــال» کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد باشــد‪.‬‬ ‫معــاون ارزیابــی کیفیــت‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬کشــورهایی‬ ‫ماننــد مالــزی و ترکیــه ســهم زیــادی از بازار حــال را در‬ ‫اختیــار دارنــد‪ ،‬امــا ایــران نتوانســت بــه جایــگاه خوبــی‬ ‫برســد و حتــی در برخــی موارد تولیدکننــدگان ایرانی با‬ ‫برنــد کشــورهای دیگــر محصــوالت خــود را روانــه ایــن‬ ‫بــازار گســترده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســاده بــا اشــاره بــه اهمیــت استانداردســازی‬ ‫خدمــات در کشــور گفــت‪ :‬اگــر خدماتــی کــه بــه مــردم‬ ‫ارائــه مــی شــود بــا کیفیــت نباشــد‪ ،‬نمی توانــد رضایــت‬ ‫عمومــی جامعــه را جلــب کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه همیــن منظــور در گام اول پنــج‬ ‫حــوزه امــوزش و پــرورش شــامل مــدارس ابتدایــی‪،‬‬ ‫صنایــع گردشــگری بــا رویکــرد اماکــن اقامتــی‪ ،‬مراکــز‬ ‫توانبخشــی بــا رویکــرد خانه هــای ســالمندان‪ ،‬اماکــن‬ ‫ورزشــی و حــوزه پُســت تعریــف شــد تــا خدمــات انهــا‬ ‫براســاس اســتانداردهای مشــخص و تعریــف شــده‬ ‫ارایــه شــود‪.‬‬ ‫ویتصریــح کــرد‪ :‬بــه همیــن منظــور الزم اســت‬ ‫محصــوالت هایتــک و نوظهــور منطبــق بــا‬ ‫اســتانداردهای روز دنیــا وارد بــازار شــود‪.‬‬ ‫معــاون ارزیابــی کیفیــت بــا اشــاره بــه همــکاری‬ ‫ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا موسســه ریســکام‬ ‫(موسســه منطقــه ای استانداردســازی‪ ،‬ارزیابــی‬ ‫انطبــاق‪ ،‬تاییــد صالحیــت و انــدازه شناســی )‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــورهای عضــو اکــو در ایــن‬ ‫موسســه عضــو هســتند و ریاســت و محــل اســتقرار‬ ‫ان در ایــران اســت و بنــا داریــم بــا تشــکیل جلسـه ای‬ ‫عمومــی بــا حضــور متخصصــان کشــورهای عضــو‪ ،‬در‬ ‫ابــان مــاه‪ ،‬ایــن موسســه را احیــا کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر ســاده گفــت‪ :‬مصوبــات ایــن جلســه می توانــد‬ ‫بــرای اســتانی ماننــد گلســتان و تجــار و بازرگانــان ان‬ ‫موثــر باشــد‪ ،‬زیــرا در ایــن موسســه تفاهــم خواهیــم‬ ‫کــرد کــه براســاس کمیتــه ارزیابــی انطبــاق انچــه در‬ ‫کشــور مبــدا مــورد تاییــد ازمایشــگاه های همــکار و‬ ‫شــرکت های تخصصــی اســت‪ ،‬در کشــور مقصــد‬ ‫دیگــر ازمایــش نشــود کــه ایــن کار موجــب تســهیل در‬ ‫تجــارت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون دفتــر میــوه هــای سردســیری وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬طــرح فراز(کاشــت‬ ‫داربســتی انگــور) در ســطح ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار از تاکســتان های کشــور اجــرا شــد کــه در‬ ‫اجــرای افزایــش راندمــان تولیــد بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫داوود حبیبــی در میــز تخصصــی انگــور در خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ :‬تاکســتان هایــی‬ ‫کــه طــرح فــراز در ان ایجــاد شــده اســت‪ ،‬عــاوه بــر افزایــش تولیــد موجــب افزایــش کیفیــت‬ ‫محصــول نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۳۰۰ :‬هــزار هکتــار تاکســتان در ســطح کشــور بــا تولیــد بیش از ســه میلیــون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار تــن انواع انگــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫حبیبــی عنــوان کــرد‪ :‬هفــت میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتار تاکســتان در ســطح جهان وجــود دارد‬ ‫باید تدوین استانداردها از ترجمه‬ ‫محور به پژوهش محور تغییر کند‬ ‫باید بستر صادرات انگور‬ ‫تقویت شود‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه اســتاندارد کشــور نیــز در ایــن نشســت‬ ‫بــا اشــاره بــه وجــه تمایــز پژوهشــگاه اســتاندارد بــا دیگــر‬ ‫پژوهشــگاه هــای کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬پژوهشــگاه اســتاندارد بــه‬ ‫دنبــال ایــن اســت فعالیــت هــای خــود را متناســب بــا نیازهــا و‬ ‫خواســته های کشــور افزایــش و توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫دکتــر علــی اصغــر صبــاغ الوانــی بــا اشــاره بــه مطالعــات‬ ‫پژوهشــگاه اســتاندارد بــرروی انــرژی هــای تجدیــد پذیــر ‪ ،‬اب‬ ‫و خــاک گفــت‪ :‬بایــد تدویــن اســتانداردها از ترجمــه محــور بــه‬ ‫پژوهــش محــور تغییــر کنــد و بــر اســاس نیــاز کشــور اقــدام به‬ ‫تدویــن اســتانداردها تدویــن شــود‪.‬‬ ‫دکتــر صبــاغ بــه پژوهشــگاه هــای تقاضــا محــور نیــز اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیــت خــوب و بــاالی تولیــد‬ ‫لبنیــات‪ ،‬تقاضــای اســتان گلســتان بــرای تمرکــز پژوهــش این‬ ‫فــراورده‪ ،‬موضوعیــت دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه‪ ،‬تولیدکننــدگان اســتان گلســتان بــه‬ ‫ذکــر مســائل و مشــکالت تولیــد و صنعــت در اســتان و موانــع‬ ‫قانونــی پرداختنــد و درخواســت هــای خــود را بــرای بازنگــری در‬ ‫برخــی سیاســتگزاری هــا طــرح موضــوع کردنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بســتر صــادرات انگــور‬ ‫در ایــن اســتان بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه ارزاوری بایــد‬ ‫تقویــت شــود‪.‬‬ ‫محمــد رضــا حســین نــژاد در نشســت تخصصی میــز انگور‬ ‫خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ :‬ســال های گذشــته بخشــی‬ ‫از انگــور تولیــدی اســتان صــادر مــی شــد کــه باعــث رونق کار‬ ‫تاکــداران شــده بود‪.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت ایجــاد زنجیــره صنایــع تکمیلــی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه پتانســیل و‬ ‫ظرفیــت بالقــوه اســتان در حــوزه محصــول انگــور بایــد‬ ‫برگــزاری جلســات توجیهــی در دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اســتفاده از مزیتهــای‬ ‫اســتان بــه ویــژه حــوزه کشــاورزی امــری ضــروری اســت‬ ‫و ســرمایه گذاری در حــوزه کشــاورزی مســیر توســعه را‬ ‫هموارتــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــر خریــد تضمینــی انگور و شناســایی بازارهــای فروش‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بــا ایــن اقدامــات باغــداران بــا اطمینــان‬ ‫بیشــتری نســبت بــه تولیــد حرکــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬فصــل برداشــت از‬ ‫مــزارع مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان بــا برداشــت‬ ‫بیــش از ‪ ۳‬هــزار تــن میگــو و رشــد بیــش از ‪۲‬برابــری‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره‬ ‫کل شــیالت گلســتان‪ ،‬اســماعیل جبــاری بیــان داشــت‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۸۰‬تــن میگــو در هــزار و ‪ ۵۴۲‬هکتــار‬ ‫از مــزارع مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان تولیــد شــد کــه‬ ‫ایــن میــزان نســبت بــه تولیــد هــزار و ‪ ۵۶۵‬تنــی ســال‬ ‫گذشــته حــدود ‪ ۲‬برابــر بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه میــزان تراکــم مــزارع کشــت میگــو‬ ‫افــزود‪ :‬امســال در ‪ ۱۰۰‬مزرعــه بچــه میگــو بــا میانگیــن‬ ‫تراکــم ‪ ۱۷۰‬هــزار قطعــه در هکتــار ذخیره ســازی شــد و‬ ‫زمینــه تولیــد بیشــتر محصــول را در مقایســه بــا ســالهای‬ ‫اخیــر فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫جبــاری پیش بینــی کــرد ســال اینــده بــا افزایــش ســطح‬ ‫زیرکشــت در مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان‪ ،‬برداشــت‬ ‫ایــن ابــزی بــه ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن برســد‪.‬‬ ‫رقم ‪ ۱۸‬میلیون تومان‬ ‫برای خط فقر واقعی نیست‬ ‫اســتاد اقتصــاد دانشــگاه تهــران گفــت‪ :‬نــرخ ‪ ۱۸‬میلیون تومانــی خــط فقــر واقعــی و‬ ‫معقــول نیســت و کســانی کــه در ایــن زمینــه ادعاهایــی داشــته اند‪ ،‬روش محاســبه‬ ‫و تعــداد خانــوار و نحــوه هزینه هــا را اعــام کننــد‪.‬‬ ‫البــرت بغزیــان اظهــار داشــت‪ :‬اینکــه فعــال کارگــری بــا دغدغه منــدی بــه فکــر‬ ‫کارگــران اســت‪ ،‬بســیار ارزشــمند و خــوب اســت‪ ،‬ولــی در اعــام و تعییــن خــط فقــر‬ ‫بایــد محتاطانــه عمــل کــرد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اســتاد اقتصــاد دانشــگاه تهــران افــزود‪ :‬ایــن فعــال کارگــری بــرای چانه زنــی در‬ ‫افزایــش دســتمزد کارگــران بایــد تــاش کنــد و مدافــع حقــوق کارگــران باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫نبایــد عددهــای نامعقولــی اعــام کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد روش محاســبه خــط فقــر ‪ ۱۸‬میلیون تومانــی اعــام‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬هزینه هــای زندگــی در نقــاط مختلــف کشــور به خصــوص تهــران‬ ‫متفــاوت اســت‪ ،‬بــرای محاســبه خــط فقــر و حتــی ســبد معیشــت خانــوار بایــد تعــداد‬ ‫اعضــای خانــواده‪ ،‬نــوع کاالهــا‪ ،‬ســطح رفــاه‪ ،‬هزینه هــای مســکن و اجاره بهــا و ســایر‬ ‫مــوارد به دقــت بررســی شــود‪.‬‬ ‫بغزیــان عنــوان کــرد‪ :‬امــکان دارد هزینــه زندگــی‪ ،‬نــوع خــوراک‪ ،‬پوشــاک و هزینــه‬ ‫اجاره بهــای مســکن بــرای یــک خانــواده س ـه نفری در شــمال تهــران بــا یــک خانــواده‬ ‫دیگــر در مرکــز تهــران و حتــی بــا ســایر نقــاط اســتان ها متفــاوت باشــد؛ ازایـن رو نبایــد‬ ‫یــک نســخه بــرای کل کشــور پیچیــد‪.‬‬ ‫اســتاد اقتصــاد دانشــگاه تهــران بیــان داشــت‪ :‬مســئوالن متولــی از جملــه وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی یــا مرکــز امــار بایــد به صــورت منظــم خــط فقــر و‬ ‫هزینه هــای زندگــی بــرای خانوارهــا را اعــام کننــد و بــه اطــاع عمــوم مــردم برســانند‬ ‫و نبایــد نســبت بــه ارائــه اطالعــات و امــار بی اعتنایــی کــرد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صادرات ساالنه ‪ ۱۷۶‬هزار تن کشمش‬ ‫معــاون دفتــر میــوه هــای سردســیری وزارت جهــاد کشــاورزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ظرفیت ســاالنه‬ ‫صــادرات کشــمش بیــش از ‪ ۲۵۰‬هــزار تــن اســت ولــی در حــدود ‪ ۱۷۶‬هــزار تــن صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه صــادرات انگــور در ســال هــای اخیــر رونــد کاهشــی داشــته اســت گفــت‪:‬‬ ‫صــادرات ایــن محصــول در ‪ ۶‬مــاه نخســت امســال در مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۴۱‬درصــد‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫حبیبی افزود‪ :‬در سال جاری ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۵۹۹‬تن محصول انگور صادر شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قیمــت کشــمش توســط کشــور ترکیــه تعییــن مــی شــود گفــت‪ :‬کیفیــت‬ ‫کشــمش ترکیــه نســبت بــه کشــمش ایــران پاییــن تــر اســت امــا بــا ایــن وجــود کشــمش ایــران‬ ‫توســط برنــد هــای خــاص بــه دنیــا صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫حبیبــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر ایجــاد زنجیــره تولیــد در بخــش هــای مختلــف بــه‬ ‫ویــژه انگــور تاکیــد کــرد و ادامــه داد‪ :‬فــراوری میــوه هــا ســود زیــادی عایــد کشــور می کنــد و باید‬ ‫ایــن برنامــه در اولویــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــر پرداخــت تســهیالت بــرای ایجــاد صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بــه ویــژه در بخــش انگــور‬ ‫تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬در ســال جــاری در ایــن خصــوص محدودیــت نداریم و متقاضیان‬ ‫نســبت بــه ایــن مهــم اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫پایان فصل برداشت میگو با‬ ‫برداشت ‪ ۳‬هزار تن محصول‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کــه کشــورمان در تولیــد کشــمش رتبــه ســوم و در میــزان ســطح زیــر کشــت نیــز رتبــه هشــتم‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رتبــه اول تولیــد انگــور بــا ســطح زیــر کشــت ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار مربــوط بــه اســتان‬ ‫فــارس اســت و قزویــن‪ ،‬همــدان‪ ،‬اذربایجــان غربــی و شــرقی‪ ،‬خراســان رضــوی و شــمالی بــه‬ ‫ترتیــب بیشــترین ســطح زیــر کشــت و تولیــد را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 9‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان در نظر دارد خرید و اجرای دوربین های مداربسته خود‬ ‫را جهت سایت دانشگاه‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به امور اداری دانشگاه مراجعه و یا با شماره‬ ‫‪ 01732132290‬تماس حاصل نمایند‪ .‬دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار بوده و‬ ‫هزینه درج اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 33‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه سوم ابان‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 03‬ابان‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪620‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ستاد دیپلماسی کیفیت‬ ‫در استاندارد‪ ،‬حاصل نگاه‬ ‫تحولی به استاندارد است‬ ‫معــاون ارزیابــی کیفیــت‪ :‬بــر اســاس قانــون تقویــت و توســعه اســتاندارد‪ ،‬ایــن ســازمان مســئول‬ ‫سیاســت گــذاری و نظــارت بــر حســن اجــرای اســتانداردها در حــوزه کاال و خدمــات اســت‪.‬‬ ‫دکتــر احســان ســاده در جمــع فعــاالن اقتصــادی‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬بازرگانــان و صاحبنظران‬ ‫دانشــگاهی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬نظــارت ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران برابــر قانــون بــر‬ ‫تمــام کاالهایــی اســت کــه در کشــور وجــود دارد اعــم از کاالهایــی کــه بــه کشــور وارد و یــا از‬ ‫کشــور صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون ارزیابــی کیفیــت‪ ،‬افــزود‪ :‬در دوره جدیــد و تحولــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪،‬‬ ‫بــه حضــور فرابخشــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و نقــش افرینی در حــوزه های مختلف‬ ‫توجــه ویــژه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اســتاندارد و کیفیــت مــی توانــد زمینــه توســعه صــادرات را فراهــم کنــد‬ ‫و بــا ایــن نــگاه بــوده اســت کــه در دوره تحولــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــه تشــکیل‬ ‫ســتاد دیپلماســی کیفیــت پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســاده افــزود‪ :‬در ســتاد دیپلماســی کیفیــت دســتگاه هــای مختلــف از جملــه وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬وزارت صمــت‪ ،‬عضــو هســتند و انتظــار بــر‬ ‫ایــن اســت بتواننــد بــا بهــره گیــری از هنــر دیپلماســی و رایزنــی در زمینه مشــخصه هــا و ویژگی های‬ ‫محصــول‪ ،‬بــا کشــورهای هــدف تجــاری‪ ،‬زمینــه تســهیل صــادرات را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در ادامــه بــه صــدور پروانــه هــای حــال در دوره‬ ‫تحولــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و دولــت مردمــی ســیزدهم اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تنهــا مرجــع اعطــای نشــان حــال در کشــور اســت و صــدور‬ ‫پروانــه هــای حــال و ایجــاد ســازوکار بــرای ارزیابــی انطبــاق بــا الزامــات حــال مــی تواند زمینه‬ ‫صــدور کاالهــای ایرانــی را بــه بــازار بیــش از یــک میلیــارد نفــری مســلمانان جهــان فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه‪ :‬یکــی از اقدامــات خــوب اســتان گلســتان در صــدور پروانــه های حالل‬ ‫بــوده؛ گفــت‪ :‬در دوره مدیریــت جدیــد ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬بیــش از ‪ 100‬پروانــه‬ ‫حــال صــادر شــده اســت کــه ‪ 10‬درصــد ان بــه اســتان گلســتان مربــوط مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه انتظــار داریــم اســتان گســتان بــا توجــه به ظرفیت هایــش در تولید مــواد غذایی‬ ‫و برخــی محصــوالت مرتبــط بــا نشــان حــال‪ ،‬حضــور فعــال و پررنگــی در زمینــه صــدور پروانــه هــای‬ ‫حــال داشــته باشــد ‪ ،‬گفــت‪ :‬حتــی مــی تــوان در خصــوص پیونــد حــوزه خدمــات بــا حالل در اســتان‬ ‫گلســتان گامهایــی برداشــت و حــوزه گردشــگری حالل را پیگیــری کرد‪.‬‬ ‫دکتــر ســاده تاکیــد کــرد‪ :‬اســتان گلســتان دارای ظرفیــت هایــی اســت کــه مــی تواند در حــوزه تولید‬ ‫کاال و خدمــات‪ ،‬نقــش افریــن توســعه صادرات باشــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کشف ‪ 6‬فقره کالهبرداری‬ ‫به ارزش حدود یک میلیارد‬ ‫در بجنورد‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 6‬فقــره‬ ‫کالهبــردار بــه ارزش ‪ 921‬میلیــارد ریــال در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی»در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی‏بــر اینکــه‬ ‫اشــخاصی خــود را بــا عناویــن مختلــف و بــا جلــب اعتمــاد‬ ‫انــان و بــه بهانــه ســوداوری بســیار بــاال‪ ،‬کاریابــی و برداشــت‬ ‫وجــه از ‏حســاب اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان‬ ‫کرده انــد‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارگاهان‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی و تحقیقــات نامحســوس پلیــس طی هماهنگی‬ ‫مقــام قضایــی در ایــن زمینــه‏اغــاز و بــا بررســی و پاالیــش‬ ‫اخبــار شــش نفــر کالهبــردار شناســایی و دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در تحقیقــات‬ ‫تکمیلــی پلیســی متهمــان بــه ‪ 921‬میلیــارد ریــال کالهبــردار‬ ‫اعتــراف کــه مراتــب‏پــس از تکمیــل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫با ‪ 4‬فقره سرقت در فاروج‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 4‬فقــره ســرقت در ایــن‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در ایــن رابطــه بیــان داشــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت از اماکــن‏خصوصــی‪،‬‬ ‫قبرســتان و ســیم و کابل هــای انتقــال بــرق شهرســتان‬ ‫فــاروج‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کارمامــوران‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار گرفــ ‪‎‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬متهــم بــا هماهنگــی قضایــی‬ ‫جهت انجام تحقیقات بیشــتر به پلیس اگاهی شهرســتان‬ ‫منتقل شــد‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه متهــم در بازجویی هایبه عمل امــده بــه ‪4‬‬ ‫فقــره انــواع ســرقت اماکــن خصوصــی‪ ،‬ســرقت از قبرســتان و‬ ‫‏همچنیــن ســیم و کابل هــای انتقــال بــرق اعتــراف کــرد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در بازرســی از مخفیــگاه ســارق‪ ،‬امــوال مســروقه کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بــا اشــاره بــه شناســایی و تحویــل‬ ‫امــوال مســروقه بــه مالباختــگان‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس در‬ ‫برخــورد بــا مجرمــان و متخلفــان بــدون‏اغماض برخــورد کرده‬ ‫و اجــازه جــوالن بــه انــان نخواهــد داد‏‪.‬‬ ‫مخبر‪:‬‬ ‫ت اصلی دولت‬ ‫اولوی ‬ ‫رفاه کارگران و بازنشستگان است‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت ســاماندهی صندوق هــای بازنشســتگی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬رفــاه کارگــران و بازنشســتگان از اولویت هــای اصلــی دولــت اســت و از ایــن‬ ‫وزارتخانــه می خواهــم بــا تمــام تــوان و ظرفیــت بــه انهــا رســیدگی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد مخبــر در اییــن تکریــم و معارفــه وزیــر تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬ایــن وزارتخانــه را از دســتگاههای اجرایــی مهــم کشــور برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۵۳‬درصــد و بــه روایتــی ‪ ۷۰‬درصــد از مــردم کشــور بــا خدمــات و اقدامــات ایــن‬ ‫وزارتخانــه مرتبــط هســتند و امــکان بســیار عظیمــی بــرای ارائــه خدمــات در حوزه هــای‬ ‫اشــتغال‪ ،‬ســامت و امــوزش در ایــن مجموعــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در دولــت ســیزدهم قدم هــای‬ ‫دستگیری ‪ 20‬نفر در طرح‬ ‫پاک سازی نقاط الوده و جرم خیز‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از اجــرای طــرح پاک ســازی‬ ‫نقــاط الــوده و جــرم خیــز‪ ،‬‏دســتگیری ‪ 20‬نفــر خرده فروشــو‬ ‫معتادمتجاهــر و کشــف بیــش از یــک کیلــو و ‪ 73‬گــرم مــواد مخــدر‬ ‫خبــر ‏داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» گفــت‪:‬‏در راســتای مبــارزه همه جانبــه بــا‬ ‫پدیــده شــوم مــواد مخــدر‪ ،‬برخــورد بــا خرده فروشــان و جلــب رضایــت‬ ‫‏شــهروندان‪ ،‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر ایــن فرماندهــی بــا‬ ‫همــکاری پاســگاه های تابعــه‏طــرح پاک ســازی مناطــق الــوده و جــرم‬ ‫خیــز را پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی در ســطح‏شهرســتان طــی‬ ‫‪ 48‬ســاعت گذشــته بــه مرحلــه اجــرا دراوردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام قضایــی افــزود‪ :‬در راســتای اجــرای ایــن طــرح‪9 ،‬‬ ‫خرده فــروش مــواد مخــدر و ‪ 11‬معتــاد‏متجاهــر شناســایی و در چنــد‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کــه در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان‬ ‫‏مقــدار یــک کیلــو و ‪ 46‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک و ‪ 27‬گرم ســایر‬ ‫مــواد مخــدر کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫سرهنگ روهنا در پایان از شهروندان خواست‪ :‬در صورت مشاهده‬ ‫هرگونــه فعالیت هایغیرقانونــی و‏مجرمانــه توســط افــراد فرصت طلــب‬ ‫در اســرع وقــت از طریــق تلفــن فوریت هــای پلیــس ‪ 110‬اطــاع داده‏تــا‬ ‫نســبت به شناســای و دســتگیری مجرمان و متخلفان اقدام شــود‏‪.‬‬ ‫مهــم و بزرگــی در حــوزه تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی برداشــته شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫اســتفاده حداکثــری از خدمــات ایــن دســتگاه اجرایــی الزم اســت کــه تمامــی ظرفیت هــای‬ ‫ان بــه درســتی شــناخته شــود‪.‬‬ ‫مخبــر بــا یــاداوری برخــی مشــکالت پی ـش روی کشــور در زمینــه کاالهــای اساســی‪ ،‬تــورم‪،‬‬ ‫اشــتغال و دیپلماســی منطقــه ای و بیــن المللــی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از اقدامــات انجــام شــده‬ ‫دولــت ســیزدهم ایــن بــود کــه بــدون توجــه بــه مشــکالت بیرونــی‪ ،‬بتوانیــم کشــور را اداره کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون کشــور را بــا اســتفاده از درامدهایــی ماننــد نفــت و مالیــات‬ ‫اداره کــرده ایــم‪ ،‬افــزود‪ :‬دارایی هایــی در کشــور وجــود دارد کــه تنهــا بــا بخــش کوچــک از‬ ‫ان می توانیــم ناترازی هــای مالــی و بدهی هــای دولــت بــه بانــک مرکــزی را مرتفــع کنیــم و‬ ‫دولــت اکنــون در حــال برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا اســت‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه کارهــای خوبــی در بخــش مســکن و‬ ‫اشــتغال در حــال انجــام اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اگــر همــه دســتگاهها و نهادهــا بــه کمــک‬ ‫دولــت بیاینــد شــاهد تحــوالت جــدی در عرصــه توســعه و پیشــرفت خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مخبــر در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از تالش هــا و خدمــات وزیــر ســابق تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی و سرپرســت ســابق ایــن وزارتخانــه در دوره مســئولیت شــان قدردانــی کرد و‬ ‫بــا اشــاره بــه توانمندی هــای وزیــر جدیــد تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬ســید صولــت‬ ‫مرتضــوی از ویژگی هــای خوبــی برخــوردار اســت کــه انضبــاط‪ ،‬دقــت‪ ،‬پیگیــری‪ ،‬شــناخت از‬ ‫کار و تواضــع از جملــه انهــا اســت‪.‬‬ ‫وی مردمی کردن اقتصاد را از اصلی ترین رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫برشــمرد و بــا تاکیــد براینکــه حــوزه تعــاون مــی توانــد بســتر انتقــال اقتصــاد را بــه مــردم فراهــم‬ ‫کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســالهای اخیــر سیاســت و امنیــت را بــه دســت مــردم ســپرده ایم و حتــی جنــگ‬ ‫تحمیلــی را بــا مــردم اداره کردیــم امــا متاســفانه در بخــش اقتصــاد هنــوز نتوانســته ایم امــور را‬ ‫بــه دســت مــردم بســپاریم و ان طــور کــه بایــد مــردم را وارد میــدان اقتصــاد کنیــم‪.‬‬ ‫مخبــر بــا اشــاره بــه لــزوم ایجــاد تحــول اساســی در نظــام اموزشــی و کســب مهــارت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ســازمان فنــی و حرفــه ای مــی توانــد نقــش کلیــدی در زمینــه امــوزش‬ ‫مهارتهــای مــورد نیــاز بــازار کار ایفــا کنــد کــه در ایــن خصــوص از وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی مــی خواهــم ایــن موضــوع را بــا جدیــت پیگیــری کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکه بازنشســتگان در جامعه و در میــان خانواده ها‬ ‫از احتــرام ویــژه ای برخــوردار هســتند‪ ،‬ضــرورت ســاماندهی صنــدوق های بازنشســتگی را مورد‬ ‫تاکید قرار داد و گفت‪ :‬رفاه کارگران و بازنشســتگان از اولویتهای اصلی دولت اســت و از این‬ ‫وزارتخانــه میخواهــم بــا تمــام تــوان و ظرفیــت به انها رســیدگی کند‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم‪ ،‬حجت اللــه عبدالملکــی وزیــر ســابق تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و محمدهــادی‬ ‫زاهدی وفا سرپرســت ســابق این وزارتخانه گزارشــی از اقدامات انجام شــده در دوران مســئولیت‬ ‫خــود ارائــه کردنــد و ســید صولــت مرتضــوی وزیــر جدیــد تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نیز بــا قدردانی‬ ‫از اعتمــاد رییــس جمهــور و رای اعتمــاد مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬بــه تشــریح برنامه هــای خــود‬ ‫بــرای ایــن دســتگاه اجرایــی پرداخت‪.‬‬ ‫مستاجر تخلیه کن‬ ‫و مشاغل جدیدتر!‬ ‫خــدا از عمــر یــک عــده بــردارد و روی عقــل شــان‬ ‫بگــذارد! یعنــی یــک عــده مغزشــان را گریــس خواب‬ ‫و اکبنــد نگــه داشــتند و تنهــا چیــزی کــه در بــدن‬ ‫شــان ســوخت و ســاز نــدارد‪ ،‬فســفر اســت‪ .‬ایــن‬ ‫جماعــت انــگار قــرص نمــی شــود و امــکان نــدارد‬ ‫و میســر نیســت و ‪ ...‬خــورده انــد و ادم را یــاد‬ ‫«گالم» شــخصیت نــا امیــد در پویــا نمایــی گالیــور‬ ‫مــی اندازنــد کــه دائــم از شکســت و عــدم موفقیــت‬ ‫صحبــت مــی کــرد‪ .‬مــن مــی دونــم ‪ ...‬مــا موفــق‬ ‫نمی شیم‪...‬‬ ‫خوب حــاال انهایــی که ایده عملی وزیر مســتعفی‬ ‫را بــه ســخره گرفتــه بودنــد کــه با یک میلیون تومان‬ ‫نمــی شــود شــغل ایجــاد کــرد‪ ،‬بــی زحمــت سرشــان‬ ‫را از زیــر بــرف و لحــاف بیــرون بیاورنــد و ببینند که با‬ ‫کمتــر از یــک میلیــون تومــان هــم مــی شــود شــغل‬ ‫ایجــاد کــرد‪ .‬اتفاقــا ً شــغل پایــدار و غیــر فصلــی؛‬ ‫ان هــم فقــط بــا یــک مشــت ســبیل و یــک شــلوار‬ ‫پلنگــی خالخالــی ‪ ...‬مشــت نمونــه دعــوا ببخشــید‬ ‫مشــت نمونــه خــروار مســتاجر تخلیــه کــن!‬ ‫حقیقــت امــر ایــن روزهــا دعــوای بیــن مســتاجران‬ ‫و موجــران فرمــت جدیــدی پیــدا کــرده اســت‪ .‬از‬ ‫یــک طــرف برخــی مالــکان همچنــان مــی خواهنــد‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ تــورم و قیمــت مســکن‪،‬‬ ‫اجــاره بهــا را بیــش از ان چیــزی کــه تعییــن شــده‬ ‫باالتــر ببرنــد و دو ال پهنــا حســاب کننــد‪ .‬از طرفــی‬ ‫هــم مســتاجران خیالشــان راحــت اســت کــه کســی‬ ‫بــه ایــن اســانی نمــی توانــد حکــم تخلیــه انهــا را‬ ‫صــادر کنــد‪ .‬از ایــن رو برخــی مالــکان تــن بــه تمدیــد‬ ‫اجــاره نامــه نــداده انــد و خیاالتــی در ســر دارنــد کــه‬ ‫یکــی از انهــا مراجعــه بــه افــرادی اســت کــه پیشــه‬ ‫شــریف انهــا «مســتاجر تخلیــه کــن» یــا بــه عبارتــی‬ ‫«تخلیــه خانــه اســتیجاری بــه زبــان خــوش» و بــا‬ ‫هزینــه ای معــادل ‪ 5‬تــا ‪ 10‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫یعنــی بعــد از اینکــه ســامانه هــای بانکــی شــاپرک‬ ‫و جیرجیــرک و کفــش دوزک و ‪ ...‬دســت بــه‬ ‫دســت هــم دادنــد تــا صــدور چــک هــا بــا برگشــتی‬ ‫کمتــری مواجــه باشــد و دوســتان شــر خــر از کار و‬ ‫کاســبی بیفتنــد‪ ،‬بخشــنامه هــای جدیــد حمایــت از‬ ‫مســتاجران کورســوی امیــد را در دل ایــن بزرگــواران‬ ‫روشــن نگــه داشــت و امــروز از پیشــۀ جدیــدی بــه‬ ‫نــام «مســتاجر تخلیــه کــن» رونمایــی شــده اســت!‬ ‫بــاور بفرمائیــد بعــد از اینکــه مشــاغلی چــون عالقه‬ ‫بندی(ســازنده نــوار و قیطــان)‪ ،‬نعلچــی گر(ســازنده‬ ‫نعــل و میــخ کفش)‪ ،‬رزاز(برنجکــوب)‪ ،‬عصار(روغن‬ ‫کــش)‪ ،‬حالج(پنبــه زن)‪ ،‬بــاروت کــوب‪ ،‬مــکاری‬ ‫(اجاره دهنده اســب و قاطر و االغ)‪ ،‬کناس(تخلیه‬ ‫کننــده چــاه فاضــاب)‪ ،‬صابــون پــز‪ ،‬اب حوضــی‪،‬‬ ‫زهتاب(کسی که روده گوسفند را می تابد)‪ ،‬چینی‬ ‫بند زن‪ ،‬سکاک(سازنده گاو اهن)‪ ،‬زرد چوبه کوب‬ ‫و ‪ ...‬بــه طــور کامــل از بیــن رفتنــد و مشــاغلی نظیــر‬ ‫شــال بــاف‪ ،‬چلینگر(قفــل و کلیدســاز)‪ ،‬نمــد مــال‪،‬‬ ‫نعــل بنــد‪ ،‬کاله مــال‪ ،‬مجــری ســاز(مجری بــه کســر‬ ‫میــم بــه صندوقچــه کوچــک فلــزی گفته می شــود)‬ ‫‪ ،‬فــال گــردو فــروش و ‪ ...‬بــه مــرور در حــال خــارج‬ ‫شــدن از مــدار هســتند‪ ،‬مــا همیشــه دغدغــه ایجــاد‬ ‫مشــاغل و کاهــش نــرخ بیــکاری جدیــد داشــتیم که‬ ‫الحمــد اللــه الوافــی و الکافــی مشــاغل جدیــد حتــی‬ ‫بــا هزینــۀ بســیار کمتــر از یــک میلیــون تومــان در‬ ‫حــال رونمایــی هســتند!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا دولــت تنهــا بــه کاهــش‬ ‫نــرخ بیــکاری بــا ایــن رویکــرد بســنده نکنــد و از ایــن‬ ‫شــیوه مرضیــه در جهــت بهبــود اوضــاع نیــز بهــره‬ ‫منــد شــود‪ .‬فــی المثــل بــا مســئوالنی کــه بــا ندانــم‬ ‫کاری و کارشــکنی‪ ،‬چوب الی چرخ معیشــت مردم‬ ‫مــی گذارنــد و بــا عــدم نظــارت و انجام وظیفه باعث‬ ‫ایجــاد گرانــی‪ ،‬تــورم‪ ،‬رانــت‪ ،‬فســاد‪ ،‬اختــاس‪،‬‬ ‫ارتشــاء و ‪ ...‬شــده انــد‪ ،‬بــه روش مســتاجر تخلیــه‬ ‫کــن هــا برخــورد کنــد! جــای دوری نمــی رود‪...‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 03‬ابان‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪620‬‬ ‫خانواده های متعادل و نامتعادل‬ ‫یکــی از عوامــل موثــر در تکویــن شــخصیت و رفتــار‬ ‫فــرد خانــواده اســت و لــذا خانواده هــا از نظــر منــش و‬ ‫شــخصیت روابــط بــرون و درون گروهــی شــیوه های‬ ‫مدیریــت نحــوه ی رفتــار و برخــورد بــا کــودکان و‬ ‫نوجوانــان ایجــاد اختــال در رفتــار کــودکان و یــا‬ ‫کاهــش مشــکالت انــان طبقه بنــدی می شــوند‪.‬‬ ‫خانواده ی متعادل‬ ‫خانــواده متعــادل نیــز خانــواده ای اســت کــه بــر‬ ‫اســاس ضوابــط معقــول و مشــروع تشــکیل گردیــده‬ ‫نظمــی مبتنــی بــر حقــوق و تعاملــی بــر اســاس‬ ‫صمیمیــت و اخــاق و روابطــی اندیشــیده و هــدف دار‬ ‫در ان برقــرار اســت و انــدازه و تــوازن و اعتــدال در ان‬ ‫حاکم اســت‪ .‬هم چنین روشــی عاقالنه و انســانی در‬ ‫اداره ی ایــن خانــواده بــه کار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فواید متعادل بودن خانواده‬ ‫متعادل بودن خانواده موجب می شود که‪:‬‬ ‫ســامت خانــواده امکان پذیــر گــردد ‪ /‬رضایــت و‬ ‫امنیــت و اســایش افــراد ایجــاد شــود‬ ‫مقاومــت و پایــداری خانــواده در مقابــل مشــکالت‬ ‫بیش تــر شــود ‪ /‬رشــد و کمــال اعضــای خانــواده‬ ‫ممکــن شــود و زمینــه بــرای خانــواده ی مطلــوب و‬ ‫بالنــده فراهــم گــردد‬ ‫خصوصیات خانواده ی متعادل‬ ‫خصوصیــات خانــواده متعــادل را می تــوان در دو‬ ‫زمینـه ی ارتبــاط بــا همســر و ارتبــاط بــا فرزنــدان مــورد‬ ‫بررســی قــرار داد‪ .‬ایــن خصیصه هــای متعــدد کــه بــه‬ ‫بعضــی از ان هــا اشــاره می کنیــم‪:‬‬ ‫همــه افــراد خانــواده بــه تناســب موقعیــت شــرایط‬ ‫و امکانــات خویــش بــه اظهارنظــر در امــور خانــه و‬ ‫دخالــت در اداره ی ان می پردازنــد‪.‬‬ ‫بیــن اعضــای خانــواده در امــور خانه مشــورت صورت‬ ‫می گیــرد و هــر یــک از اعضــا ســعی می کننــد بــه‬ ‫ســخنان هــم گــوش دهنــد و حرف هــای یکدیگــر را‬ ‫گــوش دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن خانــواده زن و شــوهر یکدیگــر را دوســت‬ ‫دارنــد و بــرای هــم ارزش قائــل هســتند‪.‬‬ ‫در خانــواده متعــادل پــدر و مــادر از نظــر اخــاق برخــورد‬ ‫و رفتــار بــرای فرزنــدان الگوی مناســبی هســتند‪.‬‬ ‫خانواده نامتعادل‪:‬‬ ‫خانــواده ای اســت کــه از عهــده ی کارکردهــا وظایف و‬ ‫نقش هــای خــود برنمی ایــد و از بیــرون و درون و یــا‬ ‫هــر دو تهدیــد می شــود‪.‬‬ ‫طبــق تعریــف فــوق خانواده هایــی کــه از تعــادل‬ ‫خــارج می شــوند در زمــره خانواده هــای نامتعــادل‬ ‫هســتند ماننــد‪:‬‬ ‫خانواده ی گسیخته‬ ‫خانواده گسسته‬ ‫خانواده گسیخته‪:‬‬ ‫در ایــن خانــواده روابــط اعضــا از هــم پاشــیده و در‬ ‫مــواردی بــه کلــی قطع شــده اســت‪.‬‬ ‫از مصادیــق خانــواده گســیخته خانــواده ی طــاق‬ ‫اســت کــه زن و شــوهر بــه لحــاظ حقوقــی از هــم‬ ‫جداشــده اند‪.‬‬ ‫یکــی از مصادیــق خانــواده ی گســیخته خانــواده ی‬ ‫ناپیوســته اســت یعنــی خانــواده ای کــه بــدون‬ ‫صــدور حکــم حقوقــی یکــی از همســران بــه دلیــل‬ ‫ناســازگاری از هــم جــدا زندگــی می کننــد و بــه دلیــل‬ ‫بالتکلیفــی تعــادل خانــواده از بین رفتــه و زمینه برای‬ ‫اســیب پذیری های متعــدد فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫خانواده گسسته‬ ‫بــه خانــواده ای گفتــه می شــود کــه اعضــای خانــواده‬ ‫در یــک خانــه در کنــار یکدیگــر زندگــی می کننــد ولــی‬ ‫از نظــر تعــادل و ارتبــاط مناســب بــا همدیگــر بــا‬ ‫مشــکالت مختلفــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬احمد صافی‬ ‫گرداورنــده‪ :‬مهنــوش عیــن بیگــی کارشــناس دایــره‬ ‫اجتماعــی کالنتــری راز‬ ‫هر ان چه که‬ ‫درباره لبخندهای‬ ‫هالیوودی باید‬ ‫بدانیم؟‬ ‫خدمــات دندانپزشــکی از ان دســت مقوله هایــی اســت کــه‬ ‫هــم بــه ســامت ارتبــاط دارد و هــم بــه زیبایــی‪ .‬دندان هــای‬ ‫زیبــا و ســفید جذابیــت چهــره را بیشــتر می کنــد و برخــی‬ ‫اعتقــاد دارنــد همیــن باعــث افزایــش اعتمــاد بــه نفــس افــراد‬ ‫نیــز می شــود‪ .‬تــب ترمیــم زیبایــی دندان هــا کــه بــرای تبلیــغ‬ ‫ان از اصطــاح داشــتن لبخنــد هالیــوودی اســتفاده می کننــد‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه بــاال گرفتــه اســت‪ ،‬امــا ایــا همــه‬ ‫افــراد می تواننــد از روکش هــای ونیــر‪ ،‬کامپوزیــت و لمینــت‬ ‫اســتفاده کننــد؟‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه زیبایــی دنــدان بــه شــدت مــورد توجــه‬ ‫افــراد قــرار گرفتــه اســت‪ .‬از چهره هــای مشــهور تــا افــراد عــادی‬ ‫اجتمــاع بــا دندان هایــی ســفید و یــک دســت لبخنــد خــود را‬ ‫زیباتــر کرده انــد‪ .‬حتمــا شــما هــم اســامی روکــش‪ ،‬کامپوزیــت‬ ‫و لمینــت را کــه مختــص دندانپزشــکی اســت شــنیده اید‪ .‬امــا ایــا‬ ‫ایــن نــوع از خدمــات دندانپزشــکی بــرای همــه ضــرورت دارد؟ ایــا‬ ‫محدودیــت ســنی و شــرایط خاصــی بــرای هــر کــدام از ایــن ســه‬ ‫مــورد وجــود دارد؟ ضمــن ایــن کــه ایــن مــوارد‪ ،‬کاربردهــا و مزایــا‬ ‫و معایــب متفاوتــی دارنــد کــه دانســتن ان هــا در تصمیم گیــری‬ ‫بهتــر مــی توانــد تعییــن کننــده باشــد‪.‬برای پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســواالت گفت وگویــی بــا دکتــر همایــون فراســت‪ ،‬دندانپزشــک‬ ‫و عضــو هیئــت مدیــره جامعــه دندانپزشــکی ایــران انجــام داده‬ ‫اســت کــه در ادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫کاندیــد مناســبی بــرای درمــان روکــش یــا لمینــت یــا کامپوزیــت‬ ‫اســت یــا خیــر‪ .‬ایــن مــوارد بایــد توســط دندانپزشــک بررســی‬ ‫شــود‪ .‬اگــر هرکــدام از ایــن خدمــات دندانپزشــکی در جــای خــود‬ ‫اســتفاده نشــود می توانــد مشــکالتی را بــرای بیمــار ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫کامپوزیت را بیمار انجام می دهد‬ ‫یا رنگ ثابتی وجود دارد؟‬ ‫جنس هر کدام از این موارد چیست؟‬ ‫ایا در البراتوار ها از موادی با کیفیت‬ ‫استاندارد استفاده می شود؟‬ ‫رنــگ تمــام ایــن مــوارد انتخابــی اســت و توســط خــود بیمــار انتخــاب‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه بــرای روکــش معمــوال دندان هــای کنــاری را در نظــر‬ ‫می گیرنــد کــه همرنــگ انهــا انتخــاب و یکنواخــت شــود امــا بــرای لمینــت‬ ‫و کامپوزیــت چــون تمــام دندان هایــی کــه در دیــد و در خــط لبخند بیمار‬ ‫اســت‪ ،‬بــه انتخــاب خــود بیمــار اســت‪ .‬البتــه مــا رنــگ مناسـب تر را بــه‬ ‫بیمــار توصیــه می کنیــم امــا در نهایــت ایــن انتخــاب بیمــار اســت کــه‬ ‫تعییــن می کنــد چــه رنگــی باشــد‪.‬‬ ‫روکــش دو نــوع اســت‪ .‬روکش هــای ‪ PFM‬بــا بیــس فلــز کــه‬ ‫روی ان ســرامیک قــرار گرفتــه اســت‪ .‬روکش هــای زیرکونیــا‬ ‫که به جای فلز از ماده زیرکونیا اســتفاده شــده اســت و روی‬ ‫ان ســرامیک قــرار می گیــرد‪ .‬در مــورد روکش هــای‪ PFM‬کــه‬ ‫بیــس فلــز دارد ممکــن اســت یــک الیــه فلــزی از کناره هــای‬ ‫لثــه مشــخص باشــد‪ .‬در روکش هــای زیرکونیــا دیگــر فلــز‬ ‫نداریــم کــه از نظــر زیبایــی بهتــر اســت‪ .‬سالهاســت کــه‬ ‫زیرکونیــا بــه بــازار معرفــی شــده امــا نســبت بــه سیســتم های‬ ‫قبلــی جدیدتــر اســت‪.‬‬ ‫جنــس لمینــت انــواع ســرامیک های مختلــف اســت کــه‬ ‫می شــود ایــن لمینت هــا را بــا ایــن نوع هــای مختلــف در‬ ‫البراتــوار ســاخت‪.‬‬ ‫کامپوزیــت در اصــل نوعــی رزیــن اســت کــه هــم بــرای کار‬ ‫ترمیــم و هــم زیبایــی اســتفاده می شــود‪ .‬البتــه تفاوت هایــی‬ ‫بــه لحــاظ نــوع انهــا‪ ،‬فیلرهایــی کــه داخــل ان اســت دارد کــه‬ ‫ایــن تفاوت هــا باعــث می شــود مــا تصمیــم بگیریــم از چــه‬ ‫کامپوزیت هایــی بــرای کار زیبایــی و از کــدام بــرای کارهــای‬ ‫ترمیمــی اســتفاده کنیــم‪.‬در ســال هــای گذشــته پیشــرفت‬ ‫هــای زیــادی در ایــن مــورد حاصــل شــده اســت و در بیشــتر‬ ‫البراتــوار هــا از مــواد اســتاندارد اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایا برای انجام روکش‪ ،‬لمینت و‬ ‫کامپوزیت محدودیت سنی وجود دارد؟‬ ‫معمــوال بــرای افــراد زیــر ‪ ۱۸‬ســال نبایــد ایــن ســه کار انجــام‬ ‫شــود‪ .‬بــه ایــن دلیــل کــه ممکــن اســت تغییراتی کــه در بافت‬ ‫اســتخوان و لثــه ایجــاد می شــود‪ ،‬این هــا را دچــار تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫اگــر ان فــرد کاندیــد انجــام ایــن درمان هــا اســت‪ ،‬بعــد از ‪۱۸‬‬ ‫ســالگی بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫اقای دکتر روکش‪ ،‬لمینت‪،‬‬ ‫طول عمر کدام یک از این خدمات‬ ‫کامپوزیت چه تفاوتهایی با هم دارند‬ ‫زیبایی در دندانپزشکی بیشتر است؟‬ ‫و ایا استفاده از انها برای مراجعه‬ ‫طــول عمــر روکــش و لمینــت بیشــتر از کامپوزیــت اســت‪.‬در‬ ‫کننده نتیجه یکسانی دارد؟‬ ‫واقــع طــول عمــر روکــش بیشــتر از بقیــه اســت‪ .‬لمینــت هــم‬ ‫روکــش تمــام ابعــاد دنــدان را در بــر می گیــرد‪ .‬یعنــی کاور‬ ‫یــا روکشــی اســت کــه روی تمــام ابعــاد دنــدان قــرار می گیــرد‬ ‫و معمــوال بــرای دندان هایــی اســتفاده می شــود کــه درمــان‬ ‫ریشــه یــا روت کانــال شــده اند‪ .‬درمــان ریشــه در واقــع‬ ‫اصطــاح درســت همــان عصــب کشــی اســت کــه در بیــن‬ ‫مــردم رواج بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫لمینــت یــک کار زیبایــی اســت کــه فقــط روی ســطوح بیرونــی‬ ‫دندان هایــی کــه در دیــد هســتند‪ ،‬گذاشــته می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫مــورد یــک تــراش خیلــی جزئــی روی دندان هــا داده می شــود‪.‬‬ ‫لمینــت صرفــا یــک کار زیبایــی اســت کــه می تــوان بــرای زیبایــی‬ ‫دنــدان‪ ،‬بدرنگی هــا و بدشــکلی های دنــدان ‪ ،‬فاصله هــای بیــن‬ ‫دندانــی‪ ،‬مشــکالت اناتومیــک دنــدان( فــرم و شــکل صحیــح‬ ‫اناتومــی نباشــد) انجــام داد‪ .‬همیــن طور بــرای دندان های خیلی‬ ‫ریــز هــم می تــوان لمینــت انجــام داد و بــه صــورت اســتاندارد یــا‬ ‫طبیعــی ان شــرایط خــاص را بــرای ان دنــدان ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫کامپوزیــت هــم یــک کار زیبایــی اســت‪ .‬دقیقا مثــل کاری که در‬ ‫لمینــت انجــام می شــود‪ .‬یعنــی فقــط روی ســطحی کــه در دیــد‬ ‫اســت گذاشــته می شــود و تفــاوت ان بــا لمینــت ایــن اســت کــه‬ ‫در مــورد لمینــت یــک تــراش جزئــی روی دنــدان داده می شــود‪،‬‬ ‫قالــب گرفتــه می شــود و توســط البراتــوار ســاخته می شــود‪ .‬ولــی‬ ‫کامپوزیــت در مطــب توســط دندانپزشــک انجــام می شــود‪.‬‬ ‫کامپوزیت هــا بــه دو صــورت هســتند‪ :‬کامپوزیت هایــی کــه‬ ‫بــرای ترمیــم دندان هــا ایجــاد می شــود و کامپوزیت هایــی کــه‬ ‫بــرای کار زیبایــی انجــام می شــود‪ .‬ایــن کامپوزیت هــا روی‬ ‫دنــدان گذاشــته و فــرم داده می شــود‪.‬‬ ‫در اصــل بــه کاری مثــل لمینــت و کامپوزیــت‪ ،‬ونیــر گفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬ونیرهــا دو نــوع هســتند‪« :‬کامپوزیت ونیــر» کــه‬ ‫اصطالحــا بــه همــان نــام کامپوزیــت بیــن مــردم معــروف‬ ‫اســت کــه «فیســینگ» هــم گفتــه می شــود‪ .‬و «پرســلین‬ ‫ونیــر» کــه همــان لمینــت اســت کــه تــراش جزئــی داده‬ ‫می شــود و توســط البراتــوار ســاخته می شــود‪ .‬البتــه یــک نــوع‬ ‫لمینــت هــم اســت بــه نام«لومینیرزهــا» کــه بــدون ایــن کــه‬ ‫تراشــی روی دنــدان داده شــود‪ ،‬قالب گیــری شــده و توســط‬ ‫البراتــوار ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫بایــد دقــت داشــت کــه بــرای هرکــدام از ایــن مــوارد بایــد انتخاب‬ ‫بیمــار یــا کیــس خیلــی بــا دقــت صــورت بگیــرد کــه ایــا بیمــار‪،‬‬ ‫می توانــد طــول عمــر زیــادی داشــته باشــد‪ .‬دوام و طــول عمــر‬ ‫هریــک از ایــن مــوارد بســتگی بــه شــرایط بیمــار‪ ،‬بهداشــت‬ ‫دهــان و دنــدان بیمــار دارد‪ .‬مثــا بیماری هایــی کــه ممکــن‬ ‫اســت منجــر بــه تحلیــل لثــه شــود می توانــد در طــول عمــر‬ ‫ایــن خدمــات دندانپزشــکی تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫چه افرادی نباید لمینت یا‬ ‫کامپوزیت برای زیبایی انجام دهند؟‬ ‫افــرادی کــه فــرم و رنــگ دندان هــای انهــا طبیعــی اســت و از‬ ‫لحــاظ اناتومــی دنــدان مشــکلی ندارنــد کیــس مناســبی بــرای‬ ‫ایــن کار نیســتند‪.‬‬ ‫اشــخاصی کــه دندان هــای فــک بــاالی انهــا جلــوزده اســت‬ ‫بــرای ایــن کارهــا مناســب نیســتند‪ .‬زیــرا زیبایــی خــاص را‬ ‫نخواهــد داد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه بهداشــت دهــان و دنــدان ضعیفــی دارنــد قطعــا‬ ‫مناســب انجــام ایــن کارهــا نیســتند‪.‬‬ ‫اشــخاصی کــه دندان هــای فــک بــاال و پاییــن دقیقــا روی هــم‬ ‫قــرار می گیــرد کیــس مناســبی بــرای ایــن کار نیســتند‪ .‬زیــرا‬ ‫باعــث شکســتن این هــا می شــود‪.‬‬ ‫افــرادی کــه مصــرف زیــاد قهــوه‪ ،‬چــای‪ ،‬دخانیــات‪ ،‬مــواد‬ ‫خیلــی رنگــی را دارنــد هــم مناســب ایــن کار نیســتند‪.‬‬ ‫ایا احتمال پوسیدگی دندان بعد‬ ‫از انجام روکش‪ ،‬لمینت‬ ‫و کامپوزیت وجود دارد؟‬ ‫بــرای روکــش‪ ،‬احتمــال پوســیدگی دنــدان زیــر روکــش وجــود‬ ‫دارد‪ .‬امــا بــرای کامپوزیــت و لمینــت چــون فقــط ســطح رویــی‬ ‫دنــدان اســت اگــر پوســیدگی از پشــت دنــدان و فضــای دنــدان‬ ‫ایجــاد شــود‪ ،‬قابــل مشــاهده و برطــرف شــدن اســت‪.‬‬ ‫ایا انتخاب رنگ روکش‪ ،‬لمینت و‬ ‫ترمیم مجدد روکش‪ ،‬لمینت‬ ‫و کامپوزیت امکان پذیر است؟‬ ‫در مــورد روکــش و لمینــت اگــر بــه مشــکلی بخــورد بایــد‬ ‫تعویــض شــود و قابــل ترمیــم نیســت‪ .‬بــرای کامپوزیــت هــم‬ ‫اصطالحــا ترمیــم داریــم ولــی بایــد اکثــرش برداشــته شــود و‬ ‫دوبــاره گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫به عنوان یک دندانپزشک ‪،‬‬ ‫به نظر شما کدام یک از این موارد‬ ‫بر دیگری مزیت دارد؟‬ ‫هرکــدام از ایــن مــوارد بســتگی بــه بیمــار و بررســی ها و‬ ‫شــرایط بیمــار دارد‪ .‬بررســی کــه روی بیمــار انجــام می شــود و‬ ‫ایــن کــه بیمــار کاندیــد کــدام یــک از ایــن مــوارد اســت‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت بــرای یــک بیمــار روکــش بهترین گزینه باشــد بــرای یک‬ ‫بیمــار کامپوزیــت و یــا لمینــت‪.‬‬ ‫ایا این سه مورد از خدمات‬ ‫دندانپزشکی معایبی هم دارند؟‬ ‫وقتــی دندانــی کامــا از بیــن رفتــه و مجبــور می شــویم کــه‬ ‫روکــش کنیــم‪ ،‬اگــر حتــی روکــش‪ ،‬معایبــی هم داشــته باشــد‬ ‫بــرای حفــظ و نگهــداری ان دنــدان الزم اســت کــه روکــش‬ ‫انجــام شــود‪ .‬در واقــع معایــب ان زمانــی اســت کــه بــدون در‬ ‫نظــر گرفتــن ایــن کــه ان دنــدان کاندیــد درمان روکش باشــد‪،‬‬ ‫روکــش شــود‪ .‬در همــه ایــن مــوارد بایــد بهداشــت دهــان و‬ ‫دنــدان رعایــت شــود‪ .‬مســواک‪ ،‬نــخ دنــدان و تمیــز کــردن‬ ‫کامــل اطــراف لثه هــا بســیار اهمیــت دارد کــه شــرایط التهــاب‬ ‫لثــه و بیماری هــای لثــه ایجــاد نشــود‪ .‬پوســیدگی هایی از کنار‬ ‫این هــا انجــام نشــود کــه دنــدان اصلــی را دچــار مشــکل کنــد‪.‬‬ ‫هزینه کدام یک از این موارد‬ ‫بیشتر است؟‬ ‫هزینــه هــر کــدام از ایــن ســه خدمــت دندانپزشــکی‪ ،‬بســتگی‬ ‫دارد بــه ایــن کــه بــا چــه مــواد و شــرایطی ســاخته شــود‪.‬‬ ‫البراتوارهــا‪ ،‬مــواد و وســایل مختلــف در هزینــه تاثیرگذار اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی بــه ترتیــب لمینــت می توانــد هزینــه بیشــتری‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بعــد روکــش و بعــد کامپوزیــت‪.‬‬ ‫ایا خدماتی مانند روکش‪ ،‬لمینت و‬ ‫کامپوزیت تعرفه مشخصی دارند؟‬ ‫هرســاله توســط وزارت بهداشــت و ســازمان بیمه ها با همکاری‬ ‫نظــام پزشــکی‪ ،‬تعرفه گــذاری انجــام می شــود‪ .‬تعرفه هایــی کــه‬ ‫تنظیــم می کننــد بــا توجــه بــه شــرایط زمانــی و مکانــی‪ ،‬نــرخ تورم‬ ‫و افزایــش قیمت هــا‪ ،‬بازنگــری و اصــاح می شــوند‪.‬‬ ‫ایــا انجــام ایــن نــوع از خدمــات زیبایــی عوارضــی‬ ‫هــم دارد؟‬ ‫اگــر بهداشــت دهــان و دنــدان رعایــت نشــود بیماری هــای لثــه‬ ‫و پوســیدگی دنــدان در هــر ســه مــورد پیــش می ایــد کــه ان هــم‬ ‫بســتگی بــه رعایــت بهداشــت توســط بیمــار دارد‪.‬‬ ‫مهــم تریــن توصیــه هــای دندانپزشــکی بــه کســانی‬ ‫کــه عالقــه منــد بــه اســتفاده از ایــن نــوع روکــش هــا‬ ‫هســتند شــامل چــه مــواردی مــی شــود ؟‬ ‫رعایــت بهداشــت خــوب در هــر ســه مــورد جــزء شــرایط ضــروری‬ ‫نگهــداری اســت و در مــورد لمینــت و کامپوزیــت مصــرف کمتــر‬ ‫مــواد رنگــی هــم بســیار اهمیــت دارد‪.‬اســتفاده از دهــان شــویه‬ ‫‪،‬نــخ دنــدان و مســواک در طــول شــبانه روز و بعــد از مصــرف غــذا‬ ‫بــرای بهداشــت دهــان و دنــدان ایــن افــراد ضــروری تــر اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫چگونه پیشنهاد خودکار رمز عبور را در ایفون غیر فعال کنیم؟‬ ‫بیشــتر کاربــران بــه دلیــل فراموشــی رمزهــای جدیــد ترجیــح می دهنــد رمــز را خــود انتخــاب کننــد بــه همیــن دلیــل عالقــه ای بــه‬ ‫پیشــنهاد رمــز توســط گوشــی ندارنــد لــذا بــه راحتــی می توانیــد ایــن امــکان را در گوشــی ایفــون غیرفعــال کنیــد بــرای ایــن کار کافــی‬ ‫اســت ابتــدا وارد ‪ Settings‬شــده و بــر روی ‪ Passwords‬ضربــه بزنیــد ســپس در صفحــه ای کــه بــاز می شــود بــر روی ‪Password‬‬ ‫‪ Options‬کلیــک کــرده و ‪ AutoFill Passwords‬را غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 03‬ابان‬ ‫هکرها در حال پخش بدافزار‬ ‫از طریق ویدیوهای مخصوص‬ ‫بازی در یوتیوب هستند‬ ‫سازمان هایی که‬ ‫جدیت تهدیدات‬ ‫داخلی را دست کم‬ ‫می گیرند‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫‪ Imperva‬داده هایــی را منتشــر می کنــد کــه نشــان‬ ‫می دهــد ســازمان ها در رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫تهدیــدات داخلــی در زمانــی کــه خطــر در باالتریــن حــد‬ ‫خــود اســت‪ ،‬شکســت می خورنــد‪.‬‬ ‫تحقیقات جدیدی که توســط ‪ Forrester‬انجام شــد‪،‬‬ ‫نشــان داد کــه ‪ 59‬درصــد از حــوادث در ســازمان های‬ ‫‪ EMEA‬کــه تاثیــر منفــی بــر داده هــای حســاس در ‪12‬‬ ‫مــاه گذشــته داشــته اســت‪ ،‬ناشــی از تهدیــدات داخلــی‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬و بــا ایــن حــال‪ 59 ،‬درصــد تهدیــدات‬ ‫داخلــی را بــه همــان صورتــی کــه تهدیــدات خارجــی را‬ ‫در اولویــت قــرار می دهنــد‪ ،‬اولویت بنــدی نمی کننــد‪.‬‬ ‫علیرغــم ایــن واقعیــت کــه رویدادهــای داخلــی‬ ‫بیشــتر از رویدادهــای خارجــی رخ می دهنــد‪ ،‬ســطوح‬ ‫پایین تــری از ســرمایه گــذاری دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن رویکــرد در تضــاد بــا چش ـم انداز تهدیــد امــروزی‬ ‫اســت‪ ،‬جایــی کــه خطــر نفــوذ افــراد مخــرب هرگــز‬ ‫باالتــر نبــوده اســت‪ .‬تغییــر ســریع بــه کار از راه دور‬ ‫بــه ایــن معنــی اســت کــه بســیاری از کارکنــان اکنــون‬ ‫خــارج از کنترل هــای امنیتــی معمولــی هســتند‬ ‫کــه ســازمان ها اســتفاده می کننــد و شناســایی و‬ ‫جلوگیــری از تهدیــدات داخلــی را دشــوارتر می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اســتعفای بــزرگ محیطــی را ایجــاد‬ ‫می کنــد کــه در ان خطــر ســرقت داده هــا توســط‬ ‫کارمنــدان بیشــتر باشــد‪ .‬ایــن داده هــا می توانــد‬ ‫عمــدا ً توســط افــرادی کــه بــه دنبــال کمــک بــه خــود در‬ ‫اســتخدام های اینــده هســتند‪ ،‬دزدیــده شــود‪ ،‬زیــرا‬ ‫انهــا ناراضــی هســتند و می خواهنــد انتقــام بگیرنــد‪،‬‬ ‫یــا زمانــی کــه یــک کارمنــد بی دقــت کســب وکار را بــا‬ ‫اطالعــات مهــم تــرک می کنــد‪ ،‬می توانــد ناخواســته‬ ‫تهدیــدی بــرای اطالعــات باشــد‪.‬‬ ‫چــرا ســازمان ها تهدیــدات داخلــی را در اولویــت‬ ‫قــرار نمی دهنــد؟‬ ‫اکثــر پاســخ دهنــدگان کمبــود بودجــه (‪ )٪39‬و‬ ‫تخصــص داخلــی (‪ )٪38‬را مقصــر می داننــد‪،‬‬ ‫امــا مشــکالت دیگــر فــراوان اســت‪ 29 .‬درصــد از‬ ‫شــرکت ها‪ ،‬خودی هــا را به عنــوان یــک تهدیــد اساســی‬ ‫درک نمی کننــد و ‪ 33‬درصــد می گوینــد کــه بی تفاوتــی‬ ‫ســازمانی ان هــا نســبت بــه تهدیــدات داخلــی بــه‬ ‫دلیــل مســدودکننده های داخلــی ماننــد عــدم حمایــت‬ ‫اجرایــی اســت‪ .‬در واقــع‪ 70 ،‬درصــد از ســازمان ها‬ ‫اســتراتژی یــا خــط مشــی مدیریــت ریســک خــودی‬ ‫ندارنــد و اکثریــت (‪ 58‬درصــد) تیــم تهدیــد داخلــی‬ ‫اختصاصــی ندارنــد‪.‬‬ ‫اخاذی اینترنتی‬ ‫با وعده ازدواج‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی‬ ‫و کشــف پرونــده بــا موضــوع اخــاذی بــا وعــده ازدواج در‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬خانــم‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪620‬‬ ‫یافته هــا نشــان می دهــد کــه ســازمان ها بــه طــرز‬ ‫تاســف باری جدیــت تهدیــدات داخلــی را دســت کــم‬ ‫می گیرنــد‪ .‬تجزیــه و تحلیــل قبلی توســط ‪ Imperva‬در‬ ‫مــورد بزرگتریــن نقــض اطالعــات در پنــج ســال گذشــته‬ ‫نشــان داد کــه ‪ ٪24‬از ایــن مــوارد بــه دلیــل خطــای‬ ‫انســانی (تعریــف شــده بــه عنــوان اســتفاده تصادفــی‬ ‫یــا مخــرب از اعتبارنامه هــا بــرای کالهبــرداری‪ ،‬ســرقت‪،‬‬ ‫بــاج یــا از دســت دادن داده هــا) یــا اعتبارنامه هــای بــه‬ ‫خطــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫کریس وینفورث‪ AVP ،‬اروپای شــمالی در ‪Imperva‬‬ ‫می گویــد‪« :‬علیرغــم افزایــش ســرمایه گذاری در‬ ‫امنیــت ســایبری‪ ،‬ســازمان ها بیشــتر بــر روی محافظــت‬ ‫از خــود در برابــر تهدیــدات خارجــی متمرکــز هســتند‬ ‫تــا توجــه بــه خطراتــی کــه ممکــن اســت در کمیــن‬ ‫شبکه شــان باشــد‪.‬‬ ‫تهدیدهــای داخلــی بــه ســختی قابــل شناســایی‬ ‫هســتند‪ ،‬زیــرا کاربــران داخلــی دسترســی قانونــی بــه‬ ‫سیســتم های حیاتــی دارنــد و انهــا را بــرای راه حل هــای‬ ‫امنیتــی ســنتی ماننــد فایروال هــا و سیســتم های‬ ‫تشــخیص نفــوذ نامرئــی می کنــد‪ .‬عــدم مشــاهده‬ ‫تهدیــدات داخلــی خطــر قابــل توجهــی را بــرای امنیــت‬ ‫داده هــای ســازمان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫اســتراتژی های اصلــی کــه در حــال حاضــر توســط‬ ‫ســازمان ها در ‪ EMEA‬بــرای محافظــت در برابــر تهدیدات‬ ‫داخلی و اســتفاده غیرمجاز از اعتبار اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫نظارت‪/‬حسابرســی دســتی دوره ای فعالیــت کارکنــان‬ ‫(‪ )%50‬و رمزگــذاری (‪ )%47‬اســت‪ .‬همچنیــن بســیاری‬ ‫از انهــا در حــال امــوزش کارمنــدان هســتند تــا اطمینــان‬ ‫حاصــل کننــد کــه بــا سیاســت های حفاظــت از داده‪/‬‬ ‫جلوگیــری از دســت دادن داده (‪ )%65‬مطابقــت دارنــد‪.‬‬ ‫علی رغــم ایــن تالش هــا‪ ،‬نقض هــا و ســایر حــوادث‬ ‫امنیــت داده هــا همچنــان رخ می دهــد و ‪ 56‬درصــد از‬ ‫پاسـخ دهندگان گفتنــد کــه کاربــران نهایــی راه هایــی برای‬ ‫دور زدن سیاسـت های حفاظــت از داده هــای خــود ابــداع‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫ضــروری اســت کــه ســازمان ها خطــرات داخلــی را بــه‬ ‫اســتراتژی کلــی حفاظــت از داده هــای خــود اضافــه‬ ‫کننــد‪ .‬یــک سیســتم تشــخیص تهدیــد داخلــی موثــر‬ ‫بایــد متنــوع باشــد و چندیــن ابــزار را ترکیــب کنــد تــا نــه‬ ‫تنهــا بــر رفتــار خــودی نظــارت کنــد‪ ،‬بلکــه تعــداد زیــادی‬ ‫هشــدار را فیلتــر کــرده و مــوارد مثبــت کاذب را حــذف‬ ‫کنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬همانطــور کــه حفاظــت از مالکیــت‬ ‫معنــوی یــک شــرکت از الیــه داده اغــاز می شــود‪ ،‬یــک‬ ‫طــرح جامــع حفاظــت از داده بایــد شــامل یــک ابــزار‬ ‫امنیتــی باشــد کــه از الیــه داده محافظــت می کنــد‪.‬‬ ‫گام هایــی بــرای محافظــت بهتــر در برابــر تهدیــدات‬ ‫جوانــی بــه پلیــس فتــا پایتخــت مراجعــه و مدعــی شــد‬ ‫فــردی ناشــناس در فضــای مجــازی بــا وعــده ازدواج‬ ‫اقــدام بــه اخــاذی از ایشــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان نمــود‪ :‬شــاکی در ادامــه‬ ‫اظهاراتــش عنــوان داشــت در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام بــا شــخصی اشــنا شــدم و روز بــه روز‬ ‫ارتبــاط مــا بــا یکدیگــر نزدیکتــر شــد تــا جایــی کــه ایــن‬ ‫فــرد بــه مــن وعــده ازدواج داد و بــا ایــن بهانــه تصاویــری‬ ‫از مــن گرفــت و بعــد از گذشــت مدتــی درخواســت هــای‬ ‫غیراخالقــی و نامتعــارف داشــت و تهدیــد میکــرد اگــر‬ ‫بــه او پــول ندهــم ابــروی مــن را مــی بــرد و تصاویــرم را‬ ‫پخــش مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان متخصــص پلیــس فتــا‬ ‫اقدامــات خــود را اغــاز کردنــد و پــس از بررســی همــه‬ ‫جوانــب پرونــده و بهــره گیــری از روش هــای علمــی و‬ ‫تخصصــی ســایبری موفــق شــدند مجــرم را در فضــای‬ ‫مجــازی شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا پایتخــت توضیــح داد‪ :‬کارشناســان‬ ‫داخلــی‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاری در یــک برنامــه ریســک داخلــی‪،‬‬ ‫خریــد ســهامداران را بــه دســت اوریــد‬ ‫ریســک درونــی یــک مشــکل انســانی اســت‪ ،‬نــه یــک‬ ‫موضــوع فنــاوری‪ ،‬و بایــد بــه ایــن صــورت بــا ان برخــورد‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن خطــری اســت کــه تمــام بخش هــای‬ ‫کســب وکار را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫مهــم اســت کــه مدیــران ارشــد از سراســر شــرکت‪،‬‬ ‫برنامــه ریســک خــودی را بــرای موفقیــت ان تاییــد‬ ‫و حمایــت کننــد‪ .‬بــرای بــه دســت اوردن خریــد و‬ ‫حمایــت مالــی از بــاال شــروع کنیــد‪ ،‬ســپس بــا رهبــران‬ ‫منابــع انســانی‪ ،‬حقوقــی‪ ،‬فنــاوری اطالعــات و ســایر‬ ‫بخش هــای ســازمان هماهنــگ شــوید‪.‬‬ ‫اصــول اعتمــاد صفــر را بــرای رســیدگی بــه ریســک‬ ‫داخلــی دنبــال کنیــد‬ ‫پیــروی از رویکــرد اعتمــاد صفــر بــه محافظــت از‬ ‫داده هــا و کاربــران کمــک می کنــد و در عیــن حــال‬ ‫توانایــی خودی هــا را بــرای اســتفاده از منابــع حساســی‬ ‫کــه بــرای عملکردشــان الزم نیســت‪ ،‬محــدود می کنــد‪.‬‬ ‫یــک تابــع اختصاصــی بــرای رســیدگی بــه ریســک‬ ‫داخلــی بســازید‬ ‫از انجایــی کــه ریســک داخلــی یــک مشــکل انســانی و‬ ‫ماهیــت بســیار حســاس اســت‪ ،‬بــه منابــع اختصاصــی‬ ‫نیــاز دارد‪ .‬اینهــا ممکــن اســت بخشــی از تیــم امنیتــی‬ ‫یــا‪ ،‬بهتــر از ان‪ ،‬یــک عملکــرد اختصاصــی جداگانــه‬ ‫باشــند‪ .‬در هــر صــورت‪ ،‬ایــن تیــم بــرای شناســایی و‬ ‫پاســخگویی بــه تهدیــدات خــودی بــه یــک دســتر خــاص‬ ‫بــرای ریســک و امــوزش خــودی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫فرایندهایــی را بــرای برنامــه ریســک داخلــی خــود‬ ‫ایجــاد کنیــد و انهــا را دنبــال کنیــد‬ ‫حساســیت ریســک داخلــی و نگرانی هــای مربــوط بــه‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی‪ ،‬مســتلزم اجــرای و پیــروی از‬ ‫سیاســت های ســخت گیرانه اســت‪ .‬بــا هــر تحقیقــی‬ ‫طــوری رفتــار کنیــد کــه انــگار بــه دادگاه ختــم می شــود‬ ‫و سیاس ـت ها را بــه طــور مــداوم اعمــال کنیــد‪.‬‬ ‫پیاده سازی یک راه حل جامع امنیت داده ها‬ ‫یــک راه حــل کامــل فراتــر از ‪ DLP‬اســت و شــامل‬ ‫نظــارت‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل پیشــرفته‪ ،‬و پاســخ خــودکار‬ ‫بــرای جلوگیــری از دسترســی غیرمجــاز‪ ،‬تصادفــی یــا‬ ‫مخــرب بــه داده هــا می شــود‪ .‬فن اوری هایــی کــه بــه‬ ‫کار می گیریــد بایــد از فرایندهایــی کــه ایجــاد کرده ایــد‬ ‫و دســتور عملکــرد ریســک داخلــی شــما را پشــتیبانی‬ ‫کنــد‪ .‬ســازمان شــما شــاهد صرفــه جویــی در هزینــه و‬ ‫کاهــش ریســک ناشــی از تاثیــر تجــارت بــر رویدادهــای‬ ‫امنیتــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فنــی ایــن پلیــس بــا تحقیقــات گســترده در فضــای‬ ‫مجــازی ضمــن بــه دســت اوردن اطالعــات هویتــی‬ ‫متهــم پــس از تشــریفات قضایــی مجــرم را در یکــی از‬ ‫مناطــق جنوبــی تهــران بــزرگ دســتگیر و بــه همــراه ادلــه‬ ‫دیجیتــال بــه پلیــس فتــا منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس از حضــور‬ ‫در پلیــس فتــا هرگونــه جرمــی را رد مــی کــرد امــا پــس‬ ‫از روبــه رویــی بــا شــاکی لــب بــه اعتــراف گشــود و اظهــار‬ ‫داشــت صرفــا بــا انگیــزه کســب مــال دســت بــه ایــن‬ ‫اقــدام زدم و از عمــل خــود پشــیمان هســتم‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬فضــای مجــازی مــکان‬ ‫مناســبی برای حل کردن اختالفات خانوادگی و همچنین‬ ‫انتقــام جویــی نیســت‪ ،‬بــا مرتکبــان ایــن جرائــم در فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه های اجتماعــی طبــق قانــون برخــورد‬ ‫خواهــد شــد‪،‬همچنین شــهروندان مــی تواننــد مــوارد‬ ‫مشــکوک را از طریــق تمــاس تلفنــی بــا ‪ 110‬یــا مراجعــه بــه‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫بدافــزار ‪ RedLine‬کــه درون لینک هــای توضیحــات‬ ‫ویدیوهــا قــرار گرفتــه‪ ،‬می توانــد اطالعــات زیــادی را از‬ ‫سیســتم گیمرهــا بــه ســرقت ببــرد‪.‬‬ ‫در یوتیــوب ویدیوهــای زیــادی دربــاره کرک هــا و‬ ‫کدهــای تقلــب بازی هــا وجــود دارنــد و گیمرهــای‬ ‫زیــادی جــذب ان هــا می شــوند‪ .‬حــاال هکرهــا در حــال‬ ‫نفــوذ بــه ایــن کانال هــا و سوءاســتفاده از ان هــا بــرای‬ ‫پخــش بدافــزار درون سیســتم گیمرهــا هســتند‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش جدیــدی کــه از ســوی شــرکت امنیتــی‬ ‫«کسپرســکی» منتشــر شــده‪ ،‬یــک کمپیــن بدافــزار‬ ‫گیمرهــا را از طریــق یوتیــوب هــدف قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بدافــزار یــا تروجــان کــه «‪ »RedLine‬نــام دارد‪،‬‬ ‫می توانــد اطالعــات مختلفــی را از سیســتم کاربــران‬ ‫ســرقت کنــد و بــا اســتفاده از همیــن اطالعــات‪،‬‬ ‫کاربــران دیگــر را فریــب دهــد‪.‬‬ ‫نشر بدافزار از طریق یوتیوب‬ ‫در مــارس ‪ 2020‬شــرکت کسپرســکی ایــن تروجــان‬ ‫را درون چندیــن برنامــه پیــدا کــرد؛ برنامه هایــی کــه‬ ‫هکرهــا از روش هــای مختلــف ماننــد ایمیــل پخــش‬ ‫می کردنــد‪ .‬زمانــی کــه ایــن بدافــزار فعــال شــود‪،‬‬ ‫می توانــد اطالعــات کاربــران را از کــروم‪ ،‬فایرفاکــس‬ ‫و مرورگرهــای مبتنــی بــر کرومیــوم بــه ســرقت ببرنــد‬ ‫کــه شــامل مــواردی ماننــد یوزرنیم هــا‪ ،‬پســوردها‪،‬‬ ‫کوکی هــا و اطالعــات بانکــی می شــود‪.‬‬ ‫البتــه ایــن بدافــزار تنها به مرورگرها بســنده نمی کند‬ ‫و می توانــد اطالعــات کیــف پول هــای کریپتــو‬ ‫یــا همــان والت هــا‪ ،‬نــرم افزارهــای پیام رســان و‬ ‫ابزارهــای تغییــر ای پــی را هــم بــه ســرقت ببــرد‪ .‬عالوه‬ ‫بــر ایــن‪ RedLine ،‬می توانــد درون مرورگــر پیــش‬ ‫فــرض سیســتم لینک هــای مدنظــرش را بــاز کنــد و‬ ‫ســپس دســت بــه دانلــود و بــاز کــردن برنامه هــای‬ ‫مخــرب بزنــد‪.‬‬ ‫بــا نصــب ایــن برنامه هــا‪ ،‬دســت بدافــزار بازتــر‬ ‫هــم می شــود و می توانــد بــرای مثــال ویدیوهــای‬ ‫مدنظــرش را از طریــق سیســتم قربانــی درون‬ ‫کانال هــای یوتیــوب اپلــود کنــد‪ .‬در ادامــه درون‬ ‫توضیحــات ویدیوهــا‪ ،‬لینکــی قــرار می گیــرد کــه‬ ‫اگرچــه گفتــه می شــود حــاوی تقلــب و کــرک اســت‪،‬‬ ‫امــا کاربــران را بــه ســمت تروجــان هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه یوتیــوب کانال هــای مــورد حملــه را بســته‬ ‫اســت‪ ،‬امــا کاربــران همچنــان بایــد مراقــب باشــند‬ ‫و هــر لینکــی کــه زیــر ویدیوهــای مربــوط بــه کــرک‬ ‫و تقلــب بازی هــا در ایــن پلتفــرم وجــود دارنــد را بــاز‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫در نهایــت بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کنیــم کــه‬ ‫در برخــی لینک هــا‪ ،‬نــرم افــزار اســتخراج رمــزارز‬ ‫هــم وجــود دارد و بــا توجــه بــه اینکــه گیمرهــا از‬ ‫گرافیک هــای قدرتمنــد اســتفاده می کننــد‪ ،‬امــکان‬ ‫سوءاســتفاده از ان هــا وجــود دارد‪ .‬البتــه پــس از‬ ‫اپدیــت مــرج اتریــوم‪ ،‬هکرهــا احتمــاال دیگــر در‬ ‫چنیــن مســیری گام برنمی دارنــد‪.‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ -620‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-620‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/28‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/28 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/25 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫سه شنبه ‪08//03‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫بی توجهی برخی ها باعث زحمت عده ای مظلوم است‬ ‫روستای شموشک علیا‬ ‫روستای وامنان‬ ‫روستای چجا‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه‬ ‫شهرســتان کردکــوی محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و‬ ‫بخشــی در دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫ســاختمان های تاریخــی وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود‬ ‫مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی و بــا ارزش و دارای‬ ‫ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان ‪:‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی‬ ‫ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی‬ ‫ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار‬ ‫(اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیت روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفر ( تعداد خانوار ‪(5۰۸‬‬ ‫اســت‪.‬از نظــر وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای نیمــه‬ ‫خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن در‬ ‫کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی برخــوردار بــوده وایــن‬ ‫روســتا جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان گرگان اســت که‬ ‫بــا داشــتن رودخانـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت‬ ‫گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه می گــذرد‪.‬‬ ‫همینطــوردر امتــداد ایــن مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن‬ ‫ابــاد می گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده بــه امامــزاده طیــب قــرن‬ ‫ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد احاطــه شــده اســت‪.‬‬ ‫از همیــن رو ایــن امامــزاده در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان‬ ‫گلســتان منحصــر بــه فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای‬ ‫عــده کثیــری از مســافران وزائــران میباشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫روســتا نیــز پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر دامــداری انهــا هــم گاوداری اســت کــه از نظر تولید در بخش‬ ‫خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی باغ گل بن گرگان‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪7‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر ابــاد از جنــوب بــه روســتای‬ ‫زیــارت از شــرق بــه روســتای نومــل واز غــرب بــه نهارخــوران متصــل‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون توجــه قــرار گرفــت یکبــار در ســال‪۱۹۱۲‬‬ ‫میــادی زمانــی کــه قنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه مســابقات‬ ‫اســب دوانــی بــا مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم در ســال ‪۱۳۸۱‬‬ ‫کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده دانشــجویان شــمال‬ ‫کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای‬ ‫فراوانــی وجــود داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده مــی کنیم‪.‬روســها‬ ‫زمانی که روســها از مرزهای شــمالی وارد شــهر گرگان شــدند روســتای‬ ‫باغ گلبــن را بــه خاطــر فضــای ســبز و زیبــا جنــگل انبــوه و اب و هــوای‬ ‫دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و سرکنســول انهــا در ایــن محــل امــدو‬ ‫نقــل قــول اســت کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی ماننــد‬ ‫اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬ایشــان در محلــی بنــام‬ ‫شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج مــی گفتنــد ســکونت گزیــد کــه ایــن‬ ‫بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس‬ ‫وارد ان می شــد بــه او می گفــت ایــن بــاغ گل مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا‬ ‫بــه مــرور زمــان و تغییــر و تحــول در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪.‬‬ ‫یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن روســتا کشــت می شــد توتــون بــود کــه‬ ‫اغــاز کشــت ان ســال ‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایی بــرای خشــک کــردن‬ ‫توتون هــا در روســتا ســاخته شــد ‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت هــای موجــوددر روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت هــا‬ ‫تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪ :‬ایــن روســتا در تمــام فصــول ســال‬ ‫قابلیــت جــذب گردشــگران رادارد‪.‬‬ ‫روســتای شموشــک علیــا ‪ ،‬روســتایی از توابــع بخش‬ ‫مرکزی شهرســتان گرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫این روســتا در دهســتان روشــن اباد و در فاصله ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتری شــهر گرگان قرار دارد‪.‬‬ ‫در روســتای شموشــک علیــا محصوالت کشــاورزی‬ ‫همچــون شــالی‪ ،‬گنــدم‪ ،‬لوبیــا‪ ،‬پنبــه‪ ،‬گلــزار کشــت‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫اب و هــوای ایــن روســتا بســیار عالــی و پــاک‬ ‫مــی باشــد و ســاالنه هــزاران نفــر بــه ایــن روســتا‬ ‫ســفر مــی کننــد‪.‬‬ ‫از جاذبــه هــای گردشــگری ایــن روســتا مــی تــوان‬ ‫بــه اســیاب خیلــی قدیمــی و تخــت میــرزا و شــاه‬ ‫نشــین تپــه و اب بنــدان ان کــه در مجــاورت ان‬ ‫بــوم کلبــه روســتای کــه دارای تعــداد ســه عــدد‬ ‫کلبــه بــا ســبک خانــه هــای قدیمــی و طبــخ غذاهــای‬ ‫محلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن روســتا دو راه بــرای رفتــن بــه جهــان نمــا وجود‬ ‫دارد البتــه ایــن راههــا بــرای پیــاده روی انســان بــوده و‬ ‫نــه بــرای وســیله نقلیه‪.‬‬ ‫شموشــک در دهانــه جهــان نمــا قــرار دارد و ارتفــاع‬ ‫ان از ســطح دریــا نســبتا ً زیــاد اســت ‪ .‬در اطــراف‬ ‫روســتا درخــت هــای راش‪ ،‬انجیلــی‪ ،‬افــرا و ســرخ دار‬ ‫وجــود دارد کــه در جنــگل شموشــک مــی رویــد‪.‬‬ ‫بهتریــن فصــول گردشــگری روســتا ‪ :‬ایــن روســتا در‬ ‫تمــام فصــول ســال قابلیــت جــذب گردشــگران را دارد‪.‬‬ ‫روســتای وامنــان یکــی از روســتاهای بخــش‬ ‫چشمه­ســاران از توابــع شهرســتان ازادشــهر واقــع‬ ‫در اســتان گلســتان می­باشــد‪ .‬روســتای وامنــان بــا‬ ‫چش ـم انداز زیبــا در قســمت شــمال شــرق اســتان‬ ‫گلســتان شهرســتان ازادشــهر واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫چشمه وامنان ازادشهر‬ ‫در شــمال ایــن روســتا در دامنــۀ جنــگل چشــمه ه­ایــی‬ ‫وجــود دارد کــه دارای ابــی بســیار ســرد می­باشــد کــه‬ ‫کمتــر کســی پیــدا می­شــود کــه بتوانــد دســت خــود را بــه‬ ‫مــدت ‪ ۱‬دقیقــه در ان نگــه دارد‪.‬اب ایــن چشــمه بســیار‬ ‫خنــک و گواراســت و بــه شــدت ســرد مــی باشــد‪.‬‬ ‫ابشار وامنان ازادشهر‬ ‫مســیر چشــمه را حــدود ‪ 2‬دقیقــه بــه ســمت جنــگل‬ ‫ادامــه بدهیــد بــه ابشــار کوچکــی می رســید که جایی‬ ‫دنــج و خنــک اســت و حــاال بایــد بســاط چایی اتیشــی‬ ‫رو بــا اب چشــمه زالل بــه راه کنــی و از خــوردن ان‬ ‫لــذت ببــری‪.‬‬ ‫اببندان وامنان ازادشهر‬ ‫بــرای دسترســی بــه ایــن اببنــدان بایــد بــه میانــه روســتا‬ ‫بیاییــد و از اهالــی روســتا ســواال کنیــد مســیر را بهتــون‬ ‫نشــون میــده چــرا کــه اصــا تابلــو نــدارد‪ .‬مســیر رســیدن‬ ‫بــه اببنــدان خاکیــه امــا قابــل تــردد مــی باشــد و شــما‬ ‫کمتــر از ‪ 20‬دقیقــه بــا ماشــین بــه اببندان می رســید که‬ ‫بســیار زیبــا و رویایــی اســت و البتــه مــی توانیــد اطــراف‬ ‫اببنــدان وامنــان کمــپ بزنیــد‪.‬‬ ‫زیبای های رامیان‬ ‫را باید از نزدیک دید‬ ‫جنــگل دره مــا ( بــاغ تاشــته) تفرجگاهــی بســیار زیبــا در مســیر جــاده رامیــان بــه‬ ‫شــاهرود بــا چشــم انــدازی بســیار زیبــا بــه شــهر رامیــان قــرار دارد‪ .‬این تفرجــگاه دارای‬ ‫امکانــات رفاهــی نمازخانــه‪ ،‬ســرویس بهداشــتی اســت‪ .‬در ایــن محوطــه گردشــگری‬ ‫االچیــق‪ ،‬صندلــی و مســیری بــرای پیــاده روی بــا حوضچــه اب تعبیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫درختــان مــازو و انجیلــو پیرامــون تفرجــگاه قــرار دارنــد بــا چشــمه ای طبیعــی کــه‬ ‫گردشــگران می تواننــد از ان اســتفاده کننــد اهالــی منطقــه و شــهرهای مجــاور در‬ ‫شــبهای گــرم تابســتان بــرای تفریــح و صــرف شــام بــه بــاغ تاشــته می اینــد‪.‬‬ ‫ابشار زیبای«سرخه کمر» رامیان‬ ‫مجموعــه ابشــارهای ســرخه کمــر واقــع در ســه کیلومتــری جنــوب شــرق شــهر‬ ‫رامیان واقع و ارتفاع بلندترین ابشــار ان ‪ 28‬متر اســت‪ .‬محیط ابشــارها در دل‬ ‫جنگل های انبوه شرق رامیان قرار دارد و طبیعت بسیار زیبایی را رقم زده است‪.‬‬ ‫ســرخه کمر نام اولین ابشــار از مجموعه ابشــارهایی به همین نام اســت ‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ 8‬ابشار در مسیر سرخه کمر وجود دارد که ارتفاع اولین ابشار حدود ‪ 23‬متر‬ ‫مــی باشــد‪ .‬بــه فاصلــه ی کمتــر از نیــم ســاعت ‪ 3‬ابشــار دیگــر نیز دیده می شــود‪.‬‬ ‫ابشار خزه ایی «پشمکی »‬ ‫پشــمکی در منطقـه ای ییالقــی در جنــوب غربــی رامیــان اســت کــه ‪ 3‬کیلومتــر بــا‬ ‫روســتای پاقلعــه فاصلــه دارد اب و هــوای خنــک ایــن منطقــه در فصــل گرمــا و‬ ‫برفــش در فصــل ســرما پذیــرای طبیعــت دوســتان اســت‪.‬‬ ‫روســتای چجــا (چــه جــا)‪ ،‬منطقــه ای ســیاحتی و‬ ‫ییالقــی در خطــه سرســبز اســتان گلســتان و نزدیــک‬ ‫شهرســتان علی اباد کتول اســت‪ .‬شهرســتان علی اباد‬ ‫کتــول‪ ،‬حــد فاصــل شــهر هــای گرگان و مینو دشــت قرار‬ ‫گرفتــه اســت و جاذبــه هــای طبیعــی و جاهــای دیدنــی‬ ‫متنوعــی شــامل جنــگل‪ ،‬کوهســتان‪ ،‬چشــمه و ابشــار‬ ‫دارد‪ .‬همچنیــن بنــا هــای قدیمــی متعــددی نیــز در ایــن‬ ‫منطقــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از جاهــای دیدنــی علــی ابــاد کتــول اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر یکــی از خــوش اب و هــوا تریــن شــهر هــا‬ ‫در میــان تمامــی شــهرهای اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن علــی ابــاد از بهتریــن مناطــق شــمال شــرق‬ ‫ایــران بــرای بومگــردی و اقامــت در خانــه هــای محلــی‬ ‫روســتا هــا اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های طبیعی چجا‬ ‫ابشــار چجــا (چــه جــا) در نهایت زیبایــی در نزدیکی این‬ ‫روســتا خودنمایــی مــی کنــد و پذیــرای بازدیدکننــدگان‬ ‫خویــش اســت‪ .‬روســتای چجــا عــاوه بــر ابشــار و‬ ‫چشــمه های جوشــان بســیار زیبــا‪ ،‬دارای مراتــع سرســبز‬ ‫و چشــم انــداز هایــی خــوش منظــره در ســمت جنــوب و‬ ‫غــرب روســتا اســت‪ .‬جنــگل شــیراباد و جنــگل کبــودوال‬ ‫از زیبــا تریــن و مهــم تریــن جاذبــه هــای طبیعــی و‬ ‫مقاصــد اصلــی اکوتوریســتی ایــن منطقــه هســتند‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه روســتای چجــا‪ ،‬از جــاده گــرگان‬ ‫بــه ســمت علــی ابــاد کتــول اســت‪ .‬ایــن روســتا یکــی از‬ ‫روســتا هــای ییالقــی دهنــه محمــد اباد اســت کــه حدود‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتــر بــا علــی ابــاد کتــول فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه کــه درســت زیــر قلــه ی قلعــه میــران قــرار دارد دارای چشــمه ها‬ ‫و ابشــارهای فــراوان اســت کــه بزرگتریــن ابشــار ان در کنــار جــاده قــرار دارد‪.‬‬ ‫غار پشمکی نیز در این منطقه واقع شده است‪.‬‬ ‫مسیر دسترسی به پشمکی از رامیان جاده ای با طول ‪ 16‬کیلومتر اسفالت است‪.‬‬ ‫قلعه میران‬ ‫بــر فــراز کــوه ای بــه همیــن نــام بــا ارتفــاع قلــه ‪ 2430‬متــری قــرار دارد‪ .‬قلعــه‬ ‫میــران در زمــان سلســله اشــکانیان در دوران تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و بــه‬ ‫عنــوان پایتخــت ییــاق نشــین اشــکانیان مــورد اســتفاده بــوده اســت‪ .‬پژوهش هــای‬ ‫جدیــد باستان شناســان از وجــود اثــار دوره ساســانی نیــز خبــر می دهــد ‪ .‬موقیعــت‬ ‫جغرافیایی بســیار مناســب و اســتراتژیک این منطقه حاکمان بســیاری از سلســله ها‬ ‫و قبایــل مختلــف ایــن مــکان را بــرای حکمرانــی خــود در طــول تاریــخ انتخــاب کرده انــد‬ ‫‪.‬کــه مــا شــاهد بقایایــی از یــک زنــدان باســتانی و یــک انبــار غلــه (گنــدم ســوخته ) در‬ ‫اطــراف قلــه هســتیم ‪ .‬نــام قدیــم قلعــه میــران دژ تاکــی می بــوده کــه طبــق گفتــه‬ ‫کارشناســان در دوره تیموریــان تغییــر نــام داده اســت گویــا هنگامــی کــه تیمــور لنــگ‬ ‫و فرزنــدش میرانشــاه وارد منطقــه می شــوند در قلعــه میــران دو دژ دیگــر احــداث‬ ‫می کننــد کــه یکــی از قلعه هــا بــه نــام فرزنــدش میرانشــاه نــام گــذاری می شــود و از‬ ‫ان بــه بعــد بــه کل ایــن منطقــه قلعــه میــران می گوینــد ‪.‬‬ ‫منطقه گردشگری اولنگ شهرستان رامیان‬ ‫تختــه النــگ یــا بــادو بــه منطقــه ای گفتــه مــی شــود کــه مابین اســتان گلســتان و‬ ‫اســتان ســمنان قــرار گرفتــه اســت ایــن منطقــه کــم درخــت با گونه درختان ســیب‬ ‫خودرو و درختان ســرد ســیر چشـم انداز بســیار خوبی دارد‪.‬‬ ‫در تابســتان بــا وجــود چشــمه های خنــک و محــل ارام گله هــای گوســفندی کــه‬ ‫از گذشــته بــرای چــرا از دشــت بــه ایــن منطقــه کــوچ داده می شــود مســافرین‬ ‫زیــادی را بــرای تفریــح بــه دل خــود کشــیده اســت و در زمســتان بــه علــت بــارش‬ ‫بــرف فــراوان در منطقــه و جشــنواره بــرف بــازی کــه هر ســاله برگزار می شــود ســیر‬ ‫عظیمــی از عالقه منــدان را بــه خــود می کشــاند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!