روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 619 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 619

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 619

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 619

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪114 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 02‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/24-‬اکتبر ‪ /27-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪619‬‬ ‫حاشیه نشینی سایه تاریک شهر‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫اقدام عملی برای‬ ‫بومی سازیاشتغال‬ ‫‪3‬‬ ‫برای سومین ماه متوالی‬ ‫شاهد روند کاهشی‬ ‫تورم خوراکی ها‬ ‫‪5‬‬ ‫در روزهای اینده کمبود‬ ‫دارو به حداقل ممکن‬ ‫خواهد رسید‬ ‫‪4‬‬ ‫ماجراهایناپایان‬ ‫«بامزی» و «شلمان»‬ ‫روش های تربیت‬ ‫پسربچه ها‏‬ ‫‪7‬‬ ‫اموزش رایگان‬ ‫صفحه ارائی و صفحه بندی روزنامه‬ ‫اشتغال صدرصد و ارائه گواهینامه پایان دوره (( سقف پذیرش محدود))‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت نام ‪ :‬پایان مهر‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول ابان‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬ابان‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪619‬‬ ‫در گلستان محصوالت‬ ‫‪ ۵۱‬واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫صادراتی است‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬محصــوالت ‪ ۵۱‬واحــد تولیــدی و‬ ‫صنعتــی در ایــن اســتان بــه وزن ‪ ۱۲۷‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۷۲‬تـُـن محصــول و بــه ارزش ‪ ۷۰‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۶۸۷‬هــزار دالر بــه کشــورهای مقصــد از‬ ‫ابتــدای امســال صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫درویش علــی حســن زاده افــزود‪ :‬کاالهــای‬ ‫صادر شــده از گلســتان از واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی مستقر در شهرستان های اق قال‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬گــرگان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬گمیشــان‪،‬‬ ‫بندرگــز‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬رامیــان‪ ،‬علی ابادکتــول و‬ ‫گالیکــش بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی کاالهــای صادراتــی واحدهــای تولیــدی‬ ‫و صنعتــی اســتان را از جملــه یـُـد‪ ،‬ســیمان‪،‬‬ ‫لبنیــات‪ ،‬رب گوجــه‪ ،‬مــرغ‪ ،‬توتــون‪ ،‬روکــش‬ ‫چــوب‪ ،‬ام دی اف‪ ،‬مفتــول‪ ،‬گــچ‪ ،‬پلــی‬ ‫اســتایرن‪ ،‬روغــن موتــور‪ ،‬ســازه فلــزی‪،‬‬ ‫نئوپــان‪ ،‬باریــت‪ ،‬دیســک ترمــز‪ ،‬پروفیــل‪،‬‬ ‫رنــگ روغــن‪ ،‬رول پالســتیکی‪ ،‬کیســه زبالــه‪،‬‬ ‫پــودر لباسشــویی‪ ،‬انتــی بیوتیــک‪ ،‬قیــر‪،‬‬ ‫ســوله‪ ،‬لولــه‪ ،‬ســس‪ ،‬کابــل مــس‪ ،‬روغــن‬ ‫افتابگــردان و جوجــه یــک روزه برشــمرد‪.‬‬ ‫حسـن زاده اضافــه کــرد‪ :‬در این اســتان هزار‬ ‫و ‪ ۱۶۹‬واحــد صنعتــی در حــوزه هــای مختلــف‬ ‫بــا ســرمایه گذاری ‪ ۶۸‬هــزار و ‪ ۶۴۹‬میلیــارد‬ ‫و ‪۴۵۳‬میلیــون ریــال و ظرفیــت اســمی‬ ‫ایجــاد اشــتغال بــرای ‪ ۲۹‬هــزار و ‪ ۶۲۸‬نفــر‬ ‫وجــود دارد کــه هــزار و ‪ ۵۰‬واحــد ان صنایــع‬ ‫کوچــک و اشــتغال کمتــر از ‪ ۵۰‬نفــر تشــکیل‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ایــن تعــداد ‪ ۶۶۰‬واحد فعال‬ ‫و ‪ ۲۶۳‬واحــد دیگــر بــه صــورت نیمــه فعــال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش ایــن اداره کل‪ ،‬در ‪ ۶‬مــاه‬ ‫نخســت امســال از گمرکات اســتان گلســتان‬ ‫‪ ۱۷۰‬هــزار و ‪ ۸۱۶‬تُــن کاال بــه ارزش ‪۱۰۳‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۶۸‬هــزار دالر بــه ‪ ۳۱‬کشــور دنیــا‬ ‫صــادر شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل از لحــاظ وزن ‪ ۱۹‬درصــد کاهــش‬ ‫داشــته ولــی از لحــاظ ارزش ‪ ۴۱‬درصــد رشــد‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در ایــن بــازه زمانــی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۳‬هــزار و ‪ ۴۶۴‬تُــن کاال بــه ارزش ‪۷۸‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۴۴‬هــزار دالر از کاالهــای صــادر‬ ‫شــده از گمــرکات گلســتان بــه ‪ ۱۵‬کشــور‬ ‫همجــوار ایــن اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫واحدهــای تولیــدی در اســتان گلســتان‬ ‫بیشــتر در بخــش صنعــت و صنایــع تبدیلــی‬ ‫کشــاورزی ایجــاد شــده کــه ‪ ۹۷‬درصــد ان را‬ ‫صنایــعکوچــکومتوســطتشــکیلمی دهــد‪.‬‬ ‫مــرز مشــترک زمینــی بــا کشــور ترکمنســتان‬ ‫و برخــورداری از گمــرک اینچه بــرون‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬ارتبــاط ریلــی بــا ترکمنســتان‬ ‫و اســیای میانــه در ســال های اخیــر‪ ،‬وجــود‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گــرگان‪ ،‬دسترســی بــه‬ ‫بنــادر اســتان مازنــدران و فعالیــت بیــش‬ ‫از ‪ ۸۰۰‬بــازرگان دارای کارت فعالیــت‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت هــای مهــم رونــق تولیــد در گلســتان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت‪ ،‬در همســایگی ســه اســتان‬ ‫مازنــدران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و‬ ‫کشــور ترکمنســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی ســاکنان اســتان یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری گلســتان بــر پایــه‬ ‫کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.635.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,786,۰۰۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,989,۰۰۰ ,‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 80,415,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,258,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫جزیره ای عمل کردن دستگاه ها‬ ‫ایجــاد‪ ،‬توســعه و اصــاح معابــر درون شــهری از دیگــر‬ ‫پروژه هایــی اســت کــه در محــات هــدف بازافرینــی شــهری در‬ ‫دســت پیگیــری اســت و امســال روکــش اســفالت معابــر فرعــی‬ ‫کوچــه شــهید نجفــی اجــرا شــد و بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بایــد در ایــن زمینــه امــوزش الزم بــه اعضــای ســتادهای‬ ‫اســتانی و شهرســتانی داده شــود و نتیجــه هزینــه هــا و انــرژی‬ ‫صرف شــده در بافت ناکارامد شــهری و یا بافت فرســوده برای‬ ‫مــردم محســوس و قابــل لمــس باشــد‪.‬‬ ‫حاشیه نشینی سایه‬ ‫تاریک شهر‬ ‫طبــق امــار رســمی ‪ ۳۰‬درصــد از مــردم بجنــورد در مناطــق‬ ‫حاشــیه ای ســکونت دارنــد و ایــن پدیــده خامــوش کــه‬ ‫محصول مهاجرت روســتاییان و تنگناهای اقتصادی اســت‪،‬‬ ‫چهــره زشــتی بــه مرکــز خراســان شــمالی داده و زنــگ خطــر‬ ‫افزایــش اســیب های تمرکزگرایــی جمعیــت را بیــش از پیــش‬ ‫بــه صــدا دراورده اســت‪.‬‬ ‫طبــق امــار رســمی اداره کل راه و شهرســازی خراســان‬ ‫شــمالی؛ ‪ ۷۱۴‬هکتــار ســکونتگاه غیررســمی و ‪ ۵۹۰‬هکتــار‬ ‫بافت فرســوده شــهری وجود دارد که ســاکنان ان از توســعه‬ ‫ب اوری‬ ‫نامتعــادل و توزیــع نابرابــر خدمــات و پاییــن بــودن تــا ‬ ‫شــهرها در مواجهــه بــا بالیــا و مخاطراتــی از جملــه ســیل و‬ ‫زلزلــه رنــج مــی برنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه نبــود همســویی سیاسـت ها‬ ‫و اقدامــات دســتگاه ها موجــب شــده تــا انجــام کارهــا بــرای‬ ‫اجــرای پــروژه هــای مختلــف در محــات بازافرینــی شــهری‬ ‫در ایــن اســتان بــه خوبــی پیــش نــرود و رشــد قــارچ گونــه ایــن‬ ‫پدیــده در ‪ ۳۶‬محلــه شــامل ســکونتگاه هــای غیــر رســمی و‬ ‫‪ ۴۵‬محلــه شــامل بافــت فرســوده پدیــدار شــود‪.‬‬ ‫بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی در بیــن هشــت شهرســتان‬ ‫اســتان شــرایط بدتری دارد و تمرکز ‪ ۳۰‬درصدی جمعیت در‬ ‫این شــهر در مناطق حاشــیه ای امروزه به معضلی اساســی‬ ‫بــرای ایــن شــهر تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫فــارغ از اســیب هــای اجتماعــی کــه در زیــر پوســت بجنــورد و‬ ‫در مناطــق حاشــیه نشــین نمایــان مــی شــود ایــن شــهروندان‬ ‫بــا بســیاری از شــاخص هــای رفاهــی و فرهنگــی فاصلــه زیــاد‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫کــم عــرض بــودن معابــر‪ ،‬ســکونت در منــازل غیرمقــاوم‪،‬‬ ‫فقــر درامــدی‪ ،‬نبــود زیــر ســاخت هــای بهداشــتی و اموزشــی‬ ‫و خدمــات اجتماعــی تنهــا بخشــی از مشــکالت شــهروندانی‬ ‫اســت کــه در ایــن مناطــق زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫گرچه مســووالن اســتانی در این باره دغدغه مند هســتند و‬ ‫در ایــن مواقــع کمبــود اعتبــارات در نــوک هــرم ایــن مشــکالت‬ ‫قــرار مــی گیــرد ولــی طــرح هــای مختلفــی در قالــب بازافرینی‬ ‫شــهری بجنــورد در دســت اجراســت و نبــود انســجام در میــان‬ ‫مدیــران و جزیــره ای کار شــدن بــه عنــوان مشــکل اصلــی‬ ‫عنــوان مــی شــود‪.‬‬ ‫حاشیه نشینی ‪ ۳۰‬درصد جمعیت بجنورد‬ ‫بــر اســاس اخریــن امــار اداره کل ثبــت احــوال خراســان‬ ‫شــمالی در مجمــوع ‪ ۸۷‬هــزار و ‪ ۳۵۴‬نفــر از جمعیــت حــدود‬ ‫یــک میلیــون نفــری خراســان شــمالی در مناطــق حاشــیه‬ ‫نشــین و کمتــر برخــوردار زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در شــهر بجنــورد‪ ،‬مرکــز خراســان شــمالی ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫شــهروندان در ســکونتگاه هــای غیررســمی و یــا همــان نقــاط‬ ‫حاشــیه ای زندگــی مــی کننــد‪ .‬در ایــن شــهر بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫هــزار نفــر از شــهروندان در ‪ ۲۶‬محلــه ســکونتگاه غیررســمی‬ ‫ســاکن هســتند کــه از کمتریــن ســهم رفــاه شــهری بهره منــد‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بر اســاس مطالعات انجام شــده؛ بجنورد دارای ‪ ۱۵۴‬هکتار‬ ‫بافــت فرســوده و ‪ ۵۲۳.۸‬هکتــار ســکونتگاه های غیررســمی‬ ‫اســت و در مجمــوع از ‪ ۶۷۷.۸‬هکتــار بافــت ناکارامــد‬ ‫شناســایی شــده اســت کــه حــدود ‪ ۱۶‬درصــد از مســاحت ایــن‬ ‫شــهر را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ اجرای ‪ ۵‬طرح بازافرینی شهری در بجنورد‬ ‫رییــس ســازمان عمــران و بازافرینــی فضــای شــهری‬ ‫شــهرداری بجنــورد در ادامــه اظهارداشــت‪ :‬پنــج طــرح‬ ‫بازافرینــی شــهری بــا اعتبــار ‪ ۱۰‬میلیــارد و ‪ ۳۸‬میلیــون تومــان‬ ‫در مرکــز خراســان شــمالی در دســت اجــرا و پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫هــادی حقانــی افــزود‪ :‬ســاخت مجتمــع فرهنگــی ورزشــی‬ ‫در محلــه جوادیــه بــه وســعت ‪ ۶۵۰‬مترمربــع بــا یــک میلیــارد‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان در دســت اجــرا اســت و ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد و حــدود ســه میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫در ســال گذشــته بــرای ایــن پــروژه مصــوب شــد و بــا تکمیــل‬ ‫ان ســاکنان محلــه امــام هــادی(ع) بجنــورد از این پروژه بهره‬ ‫منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خانــه محلــه صادقیــه از جملــه دیگــر‬ ‫طــرح هایــی اســت کــه بــا حدود ســه میلیارد تومان اعتبــار در‬ ‫دســت اجــرا اســت و شــهرداری زمیــن مــورد نیــاز را در محلــه‬ ‫مطهــری تامیــن کــرده اســت و ســاخت ایــن طــرح ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان عمــران و بازافرینــی فضــای شــهری‬ ‫شــهرداری بجنــورد بیــان کــرد‪ :‬ســاخت ایــن طــرح بــه عنــوان‬ ‫نخســتین خانــه محلــه در اســتان در شــهر بجنــورد ســال ‪۹۷‬‬ ‫اغــاز و بــه علــت کمبــود اعتبــار و مســایل فنــی متوقــف شــد‬ ‫کــه اکنــون فعــال اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســرای محلــه باقرخــان ‪ ۲‬هــم بــه عنــوان‬ ‫دومیــن ســرای محلــه مرکــز اســتان در حوالــی بوســتان‬ ‫گلچیــن بــا اعتبــار ســه میلیــارد تومــان و ‪ ۱۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫حقانــی یــاداور شــد‪ :‬ســرای محلــه‪ ،‬مجتمعــی فرهنگــی‪-‬‬ ‫اموزشــی اســت کــه مکانــی بــرای اجــرای فعالیــت هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و اموزشــی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایجــاد‪ ،‬توســعه و اصــاح معابــر درون شــهری از‬ ‫دیگــر پــروژه هایــی اســت کــه در محــات هــدف بازافرینــی‬ ‫شــهری در دســت پیگیری اســت و امســال روکش اســفالت‬ ‫معابــر فرعــی کوچــه شــهید نجفــی اجــرا شــد و بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســید‪.‬‬ ‫حقانــی بیــان کــرد‪ :‬ســالن ورزشــی بانــوان صادقیــه بــا اعتبــار‬ ‫یــک میلیــارد و‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان هــم از دیگــر پــروژه هــا‬ ‫اســت کــه در ایــن زمینــه زمیــن مــورد نیــاز در انتهــای محلــه‬ ‫صادقیــه بــه وســیله شــهرداری تامیــن شــده اســت و راه‬ ‫شهرســازی اعتبــار مــورد نیــاز را بــه صورت نقــد تامین خواهد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۲۵۰‬تن قیر رایگان ‬ ‫حقانــی در بخــش دیگــر ســخنان خود دربــاره اختصاص قیر‬ ‫رایــگان بــرای اجــرای پــروژه هــای بازافرینــی شــهری گفــت‪:‬‬ ‫در ســال جــاری ‪ ۲۵۰‬تــن قیــر رایــگان در ســه پــروژه جــذب‬ ‫و مصــرف شــد‪ ۸۸ ،‬تــن قیــر بــرای محلــه جنــوب فــرودگاه و‬ ‫‪ ۱۶‬متــری بافــت فرســوده جــذب شــد‪ ۶۵ ،‬تــن قیــر هــم بــرای‬ ‫پروژه های اســفالت معابر گلســتان شــهر‪ ،‬مقابل دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان و جــاده لنگــر اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان عمــران و بازافرینــی فضــای شــهری‬ ‫شــهرداری بجنــورد خاطرنشــان کــرد‪ ۱۰۶ :‬تــن از قیــر رایــگان‬ ‫هــم بــرای اســفالت معابــر محلــه حاشــیه نشــین نیــروگاه‬ ‫و ناظرابــاد جــذب شــده اســت و شــهرداری در حــال امــاده‬ ‫ســازی بــرای اســفالت اســت‪.‬‬ ‫جزیره ای عمل کردن دستگاه ها‬ ‫چنــد وقــت پیــش بــود کــه سرپرســت معاونــت هماهنگــی‬ ‫امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی از نبــود هــم افزایــی‬ ‫درســت بــرای اجــرای طــرح هــای بازافرینــی شــهری انتقــاد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬متاســفانه هنوز فهم مشــترک میان مســووالن‬ ‫و نهادهــای مختلــف بــرای اجــرای بازافرینــی شــهری ایجــاد‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی رشــیدی اظهــار داشــت‪ :‬البتــه نبــود فهــم مشــترک و‬ ‫اشــنایی الزم برای تحقق اهداف بازافرینی شــهری مختص‬ ‫ایــن اســتان نیســت و در کشــور مشــاهده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ارایــه امــوزش را الزمــه ســرعت دادن بــه کارهــای مربــوط‬ ‫بــه بازافرینــی شــهری عنــوان کــرد و افزود‪ :‬بایــد در این زمینه‬ ‫امــوزش الزم بــه اعضــای ســتادهای اســتانی و شهرســتانی‬ ‫داده شــود و نتیجــه هزینــه هــا و انــرژی صرف شــده در بافت‬ ‫ناکارامــد شــهری و یــا بافــت فرســوده بــرای مــردم محســوس‬ ‫و قابــل لمــس باشــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬نشســت هــای ســتاد بازافرینــی‬ ‫شــهری در اســتان و شهرســتان هــا بــه خوبــی برگــزار نشــده و‬ ‫برخــی کارگــروه هــا در ایــن زمینــه کوتاهــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫مشارکت مردم در احیای بافت فرسوده‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد هــم در ایــن بــاره بــر‬ ‫ضــرورت همــکاری میان بخشــی بــرای ســرعت دادن بــه‬ ‫اجــرای پــروژه هــای مختلــف در محــات هــدف بازافرینــی‬ ‫شــهری تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بــرای بهبــود محیــط زندگــی در‬ ‫شــهر و توســعه متــوازن اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی و‬ ‫احیــای بافت هــای فرســوده و نامناســب شــهری و اســتحکام‬ ‫بخشــی بــه ســاخت و ســازها بایــد توجــه ویــژه مبــذول شــود‪.‬‬ ‫یوســف مغــروری اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن بــاره بایــد موضــوع‬ ‫مشــارکت مردمــی مــورد توجــه باشــد و زمینــه بــرای ورود‬ ‫مــردم بــه مقــاوم ســازی و نوســازی ســازه هــا و منــازل فراهــم‬ ‫شــود تــا کارهــا بــا ســرعت بیشــتر پیــش رود‪.‬‬ ‫رییس کمیســیون خدمات و محیط زیســت شــهری شــورای‬ ‫اســامی شــهر بجنــورد افــزود‪ :‬بــرای مدیریــت بهتــر و کارامــد‬ ‫احیــای بافــت فرســوده بایــد مجموعــه مشــخص ورود پیــدا‬ ‫کنــد کــه اطالعــات دقیــق داشــته باشــد تــا از انجام جزیــره ای‬ ‫و پراکنــده کارهــا جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کــم عــرض بــودن معابــر در بافــت فرســوده شــهری‬ ‫را چالشــی بــرای خدمــات رســانی دســتگاه هــای بــه هنــگام‬ ‫حادثــه در ایــن مناطــق عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اســیب پذیــری‬ ‫بناهــا و منــازل در ایــن مناطــق زیــاد اســت و بــا توجــه بــه‬ ‫کاســه ای بــودن و زلزلــه خیــز بــودن بجنــورد بایــد در این مورد‬ ‫چــاره اندیشــی کــرد‪.‬‬ ‫مغــروری تصریــح کــرد‪ :‬اعتبــارات پــروژه هــای بازافرینــی کــه‬ ‫از طــرف وزات کشــور و وزارت راه و شهرســازی و تســهیالت‬ ‫احیــای بافــت فرســوده بــه اســتان هــا اختصــاص مــی یابــد‬ ‫ظرفیتــی بــرای بازســازی محســوب مــی شــودو بایــد بــه‬ ‫درســتی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی پیشــنهاد کــرد کــه شــهرداری بــا همــکاری اســتانداری‬ ‫و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‪ ،‬بســته هــای تشــویقی‬ ‫بــرای مالــکان بافــت فرســوده و ناکارامــد شــهری در نظــر‬ ‫بگیرنــد تــا مــردم ترغیــب بــه نوســازی واحدهــای مســکونی و‬ ‫ســاخت و ســاز شــوند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل طــرح هــای‬ ‫بازافرینــی‬ ‫مدیرکل راه شهرســازی خراســان شــمالی در این باره گفت‪:‬‬ ‫تکمیــل طــرح هــای بازافرینــی شــهری در ســه شــهر بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان و اســفراین ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان اعتبار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهارداشــت‪ :‬پــروژه هــای در دســت اجــرا در‬ ‫ایــن ســه شــهر در صــورت تامیــن اعتبــار تــا کمتــر از ‪ ۲‬ســال‬ ‫دیگــر بــه بهــره بــردای مــی رســد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــرای اجــرای ‪ ۲۱‬پــروژه در‬ ‫محــات هــدف بازافرینــی شــهری اســتان ‪ ۲۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫قاســمی ادامــه داد‪ :‬امســال چهــار پــروژه در محــات‬ ‫بازافرینــی بــه بهــره بــرداری رســید و مابقــی طــرح هــا نیــز در‬ ‫حــال اجــرا اســت کــه از صفــر تــا ‪ ۱۰۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫دارنــد و اجــرای ایــن طــرح هــا بــا کمبــود اعتبــار مواجــه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طرح هــای بازافرینــی شــهری خراســان‬ ‫شــمالی بــه کنــدی پیــش مــی رود و تخصیــص قطــره چکانــی‬ ‫اعتبــارات از مشــکالت ایــن بخــش محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‪ ،‬نبــود همــکاری‬ ‫مناســب از طــرف دســتگاه هــای دخیــل بــه ویــژه شــهرداری‬ ‫بجنــورد را یکــی دیگــر از مشــکالت در اجــرای پــروژه هــای‬ ‫بازافرینــی شــهری دانســت و گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۲۰‬دســتگاه‬ ‫در اجــرای طــرح هــای بازافرینــی شــهری همــکاری مــی‬ ‫کننــد و همیــن تعــدد و جزیــره ای کار کــردن در کنــد بــودن‬ ‫رونــد اجــرای کار موثــر بــوده اســت‪ ،‬ضمــن اینکــه برخــی از‬ ‫دســتگاه ها در ایــن زمینــه تخصــص الزم را ندارنــد‪.‬‬ ‫قاســمی ادامــه داد‪ :‬هفــت طــرح بازافرینــی در شــهر‬ ‫بجنــورد‪ ،‬شــیروان و اســفراین هــر کــدام بــا ‪ ۶‬پــروژه در حــال‬ ‫اجــرا اســت و بــرای هــر کــدام از شــهرها بــه ترتیــب حــدود ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال‪ ۶۳ ،‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال و ‪ ۵۱‬میلیــارد‬ ‫ریــال مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪،۱۳۹۵‬‬ ‫شهرســتان بجنــورد بــه عنــوان مرکــز اســتان ‪ ۳۲۴‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه ‪ ۲۳۰‬هــزار ان در شــهر بجنــورد ســاکن‬ ‫هســتند‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫درگیری قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی با اشرار و قاچاقچیان‬ ‫فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش از درگیری با اشرار و دستگیری قاچاقچیان در نوار مرزی تایباد خبر داد‪.‬‬ ‫امیــر ســرتیپ رضــا اذریــان دربــاره درگیــری بــا اشــرار و دســتگیری قاچاقچیــان گفــت‪ :‬دالورمــردان ارتــش عصــر جمعــه بــا انجــام گشــت و کمیــن در منطقــه‬ ‫تپــه ســنجدی در نــوار مــرزی تایبــاد مانــع از ورود متجــاوزان مــرزی و اتبــاع غیرمجــاز بــه کشــور شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده قــرارگاه منطقـه ای شــمال شــرق نیــروی زمینــی ارتــش افــزود‪ :‬در هنــگام انتقــال ایــن افــراد‪ ،‬گروهی از اشــرار و قاچاقچیان بــه روی نیروهای ارتش‬ ‫اتــش گشــودند کــه منجــر بــه شــهادت یکــی از ســربازان جــان برکــف ارتش جمهوری اســامی ایران شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شناسایی افت شپشک‬ ‫اردالود پنبه برای‬ ‫نخستین بار در کشور‬ ‫کمبود نیروی کار دغدغه‬ ‫عطاابادی ها‬ ‫رشــد اقتصــادی و بهبــود معیشــت مردم منطقــه همراه با‬ ‫کاهــش بیــکاری و نزولــی شــدن دغدغه هــا و چالش هــای‬ ‫اجتماعــی از جملــه ثمــرات توســعه کارافرینــی صنعــت‬ ‫مبــل در روســتای عطاابــاد اســت کــه می توانــد در دیگــر‬ ‫مناطــق گلســتان نیــز گســترش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۶‬هزار نیروی شاغل در صنعت مبل عطااباد‬ ‫مشــغول فعالیــت هســتند و یکــی از دغدغه هــای مهــم‬ ‫فعــاالن ایــن بخــش‪ ،‬تامیــن نیروی انســانی اســت‪.‬‬ ‫اقدام عملی برای‬ ‫بومی سازی اشتغال‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی شــهرک صنعتــی مبــل‬ ‫روســتای عطاابــاد اق قــا بــه عنــوان اولیــن ناحیــه‬ ‫صنعتــی روســتایی کشــور‪ ،‬نمونــه عملــی و بــارز‬ ‫عــزم جــدی دولــت ســیزدهم بــرای حمایــت از تولیــد‬ ‫داخلــی و اشــتغال افرینی بــا تکیــه بــر توانمنــدی‬ ‫بومــی اســتان ها اســت‪.‬‬ ‫روســتای عطاابــاد بــا افــزون بــر ‪ ۱۵۰‬کارگاه‬ ‫مبل ســازی و ‪ ۴۰۰‬فروشــگاه ســاخته های چوبــی‪ ،‬از‬ ‫معــدود روســتاهای بــدون بیــکار کشــور و الگــوی قابــل‬ ‫توســعه بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای بومــی بــرای رونــق‬ ‫تولیــد و اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای اول دهــه هفتــاد‪ ،‬چنــد جــوان‬ ‫عطاابــادی کــه در جســتجوی اینــده ای بهتــر بــرای خود‬ ‫راهــی تهــران شــده بودنــد در بــازار مبــل یافت ابــاد‬ ‫در یــک تولیــدی مشــغول بــه کار شــدند و پــس از‬ ‫چنــد ســال و جمع کــردن اندوختــه‪ ،‬کارگاه کوچکــی‬ ‫راه انــدازی کــرده و بــه تولیــد مبــل پرداختنــد‪.‬‬ ‫زندگــی بــرای ایــن جوانــان ان گونــه کــه انتظــارش را‬ ‫داشــتند پیــش نرفــت و مدتــی بعــد بــا از دسـت دادن‬ ‫ســرمایه خــود ورشکســته شــده و راهــی جــز بازگشــت‬ ‫بــه عطاابــاد پیــدا نکردنــد‪.‬‬ ‫جرقــه راه انــدازی کارگاه مبــل عطاابــاد در ذهــن یکی‬ ‫از همیــن جوانــان زده شــد و او بــا وجــود مخالفــت‬ ‫خانــواده‪ ،‬گوشــه ای از حیــاط خانــه را بــه ســاخت و‬ ‫تعمیــر مبــل اختصــاص داد‪.‬‬ ‫در ابتــدا مشــتری ایــن کارگاه خانگــی محــدود بــه‬ ‫عطاابــاد و روســتاهای اطــراف بــود امــا ارام ارام‬ ‫اوازه کیفیــت خــوب و قیمــت پاییــن مبــل ایــن کارگاه‬ ‫کوچــک فراگیــر شــد و بــا بازشــدن پــای مشــتری های‬ ‫بیشــتر‪ ،‬یکــی یکــی بــر تعــداد کارگاه هــای تولیــد مبــل‬ ‫ایــن روســتا افــزوده گردیــد‪.‬‬ ‫پــس از چنــد ســال از ان روزهــا‪ ،‬در روســتای عطااباد‬ ‫بــا حــدود ‪ ۵‬هــزار جمعیــت‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۵۰‬کارگاه و‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬فروشــگاه مبــل مشــغول فعالیــت اســت‬ ‫کــه جنــب و جــوش عجیبــی بــه منطقــه داده و ایــن‬ ‫روســتا را بــه یکــی از مراکــز اصلــی تولیــد مبــل کشــور‬ ‫تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫فایــده دیگــر فعالیــت انبــوه کارگاه هــای مبــل‪،‬‬ ‫بازگشــت جوانــان مهاجــر اســت‪ .‬جوانــان عطاابــادی‬ ‫کــه ســال هــا قبــل بــه نیــت کســب درامــد بیشــتر‬ ‫راهــی دیــار غربــت شــده بودنــد بــا رونــق کســب و کار‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬ابان‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪619‬‬ ‫در زادگاه خــود بــه ایــن روســتا بازگشــته و در کنــار‬ ‫اعضــای خانــواده بــه کار و زندگــی مشــغول شــدند‪.‬‬ ‫راه انــدازی ناحیــه صنعتــی مبــل یکــی از اقدامــات‬ ‫پیش بینــی شــده بــرای حمایــت از ایــن صنعــت بــود‬ ‫کــه پــس از ســال ها در دولــت ســیزدهم عملیاتــی‬ ‫شــد و ســاخت ان بــا حضــور معــاون وزیــر صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت و رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران‬ ‫اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫ســاخت ناحیــه صنعتــی مبــل بــرای هــزاران فعــال‬ ‫ایــن صنعــت در روســتای عطاابــاد در ‪ ۱۴‬هکتــار‬ ‫ســاخته می شــود تــا ضمــن تحقــق یکــی از ارزوهــای‬ ‫دیریــن مــردم منطقــه‪ ،‬ســراغاز یــک تحــول بنیادیــن‬ ‫در حمایــت از کســب و کارهــای خــرد و مبتنــی بــر‬ ‫ظرفیتهــای بومــی در کشــور باشــد‪.‬‬ ‫کمبود نیروی کار دغدغه عطاابادی ها‬ ‫مدیرعامــل توســعه خوشــه مبلمــان عطاابــاد‬ ‫گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۶‬هــزار نیــروی شــاغل در صنعــت‬ ‫مبــل عطاابــاد مشــغول فعالیــت هســتند و یکــی از‬ ‫دغدغه هــای مهــم فعــاالن ایــن بخــش‪ ،‬تامیــن نیــروی‬ ‫انســانی اســت‪.‬‬ ‫زلیخــا عادلــی بــا تاکیــد بــر رشــد فزاینــده بخش هــای‬ ‫تخصصــی مبلمــان در منطقــه‪ ،‬گفــت‪ :‬طــی ســال های‬ ‫اخیــر روســتاهای همجــوار عطاابــاد بــه تاســی از رشــد‬ ‫و توســعه این روســتا‪ ،‬فعالیت گســترده ای را در ســایر‬ ‫بخش هــای تخصصــی صنعــت مبلمــان همچــون‬ ‫رنگــرزی‪ ،‬طراحــی‪ ،‬دوخــت‪ ،‬اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــه ایرنــا گفــت‪ :‬بــرای تخصیــص تســهیالت و‬ ‫تامیــن ســرمایه در گــردش و ایجــاد کارگاه هــای جدیــد‬ ‫مبــل در عطاابــاد و افزایــش تولیــد‪ ،‬اعتبــارات مناســبی‬ ‫از ســوی اســتانداری و از طریــق منابــع ملــی پیش بینــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫گســترش چشــمگیر روســتای عطاابــاد ناشــی از‬ ‫فعالیــت اقتصــادی رو بــه رشــد‪ ،‬در نظــر داریــم تــا‬ ‫زمینــه ارتقــای ایــن روســتا را بــه شــهر فراهــم کنیــم‬ ‫و در ایــن خصــوص مصوبــات اســتانی گرفتــه شــده و‬ ‫موضــوع در ســطح ملــی در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی ادامــه داد‪ :‬رشــد اقتصــادی و بهبــود معیشــت‬ ‫مــردم منطقــه همــراه بــا کاهــش بیــکاری و نزولــی‬ ‫شــدن دغدغه هــا و چالش هــای اجتماعــی از جملــه‬ ‫ثمــرات توســعه کارافرینــی صنعــت مبــل در روســتای‬ ‫عطاابــاد اســت کــه می توانــد در دیگــر مناطــق گلســتان‬ ‫نیــز گســترش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫پیشرفت روستا محور‪ ،‬راهبرد اساسی گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم در خصــوص ضــرورت حمایت‬ ‫از واحدهــای تولیــدی مبــل در روســتای عطاابــاد اق‬ ‫قــا گفــت‪ :‬پیشــرفت روســتا محــور‪ ،‬راهبــرد اساســی‬ ‫گلســتان اســت و در یکســال گذشــته تــاش کردیــم‬ ‫ایــن هــدف را در دســتور کار جــدی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه افــزود‪ :‬روســتاهایی ماننــد‬ ‫عطاابــاد اق قــا در حــوزه صنعــت مبلمان ســازی‪،‬‬ ‫وامنــان ازادشــهر در حــوزه تولیــد زعفــران و محمدابــاد‬ ‫گــرگان در اســتفاده بهینــه از اب بنــدان در راســتای‬ ‫توســعه روســتایی‪ ،‬جــزو الگوهــای موفقــی هســتند‬ ‫کــه می تــوان کارکــرد مثبــت ان هــا را بــه روســتاهای‬ ‫مشــابه تعمیــم داد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ابــراز کــرد‪ :‬در افــق ‪ ۱۴۰۴‬بایــد‬ ‫سندبخشــی روســتاها و شــاخص روســتایی مشــخص‬ ‫شــده و بــا برنامه ریــزی انجــام شــده بدانیــم در چنــد‬ ‫ســال اینــده شــاخص روســتایی مــا بــه چــه عــددی مــی‬ ‫رســد و چــه پــروژه هایــی در دســتور کار قــرار دارد تــا‬ ‫از ایــن طریــق بتوانیــم ضمــن جــذب منابــع ملــی و‬ ‫اســتانی ان هــا را در مســیر درســت هدایــت کنیــم‪.‬‬ ‫رسالت دولت سیزدهم‪ ،‬مردمی کردن اقتصاد‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در مراســم‬ ‫اغــاز ســاخت ناحیــه صنعتــی روســتای عطاابــاد اق قــا‬ ‫بــه عنــوان نخســتین ناحیــه صنعتــی تخصصــی مبــل‬ ‫روســتایی کشــور گفــت‪ :‬رســالت دولــت ســیزدهم‪،‬‬ ‫مردمــی کــردن اقتصــاد اســت و بــر مبنــای ان می تــوان‬ ‫بــه سیاســت گذاری درســت در مســیر تولیــد و رونــق‬ ‫اقتصــاد رســید‪.‬‬ ‫علــی رســولیان افــزود‪ :‬نــگاه رهبــر معظــم انقــاب و‬ ‫رییــس جمهــور توجــه بــه تولیــد اســت و بــر همیــن‬ ‫اســاس بایــد در ایــن مســیر بــه درســتی ســرمایه گذاری‬ ‫و حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تولیــد بایــد بــا محوریــت بخــش‬ ‫خصوصــی و مشــارکت گرفتــن از ظرفیــت مــردم باشــد‬ ‫چــون رســیدن بــه ایــن اهــداف بــا اتــکا بــه بودجــه‬ ‫دولتــی امکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا تاکیــد بــر‬ ‫این کــه رونــق کســب و کارهــای کوچــک نقــش بســزایی‬ ‫در رفــاه و اقتصــاد مــردم دارد و گفــت‪ :‬بایــد تــاش‬ ‫شــود نقــش کارگاه هــای بومــی در اشــتغال و تولیــد‬ ‫بیــش از گذشــته افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫رســولیان ادامــه داد‪ ۹۳ :‬درصــد شــهرک و نواحــی‬ ‫صنعتــی کشــور را کســب و کارهــای کوچــک تشــکیل‬ ‫می دهنــد و توانســته اند بــرای بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫شــغل ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫وی از شناســایی ‪ ۵۰۵‬خوشــه صنعتــی در کشــور‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬مطالعــه راه انــدازی ‪ ۱۴۰‬خوشــه‬ ‫کامــل شــده و دولــت از راه انــدازی ان هــا حمایــت‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬راه انــدازی ناحیــه صنعتــی تخصصــی‬ ‫مبلمــان عطاابــاد بــه همــراه ایجــاد ‪ ۲‬ناحیــه صنعتــی‬ ‫در خراســان رضــوی و اذربایجــان غربــی بــه تصویــب‬ ‫ت شــهرک های صنعتــی‬ ‫مجمــع عمومــی شــرک ‬ ‫اســتان ها رســید‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی افــزود‪ :‬ناحیــه صنعتــی تخصصــی‬ ‫مبلمــان عطــا ابــاد در ‪۱۵‬هکتــار ســاخته مــی شــود و‬ ‫راه انــدازی ان اواخــر ســال گذشــته در کمیســیون امــور‬ ‫زیــر بنایــی اســتان مصــوب شــده بــود‪.‬‬ ‫وی پیش بینــی کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۱۷۰‬واحــد تولیــد مبــل ‪،‬‬ ‫ایجــاد واحدهــای صنفــی و ایجــاد فضــای نمایشــگاهی‬ ‫در ایــن ناحیــه صنعتــی فعالیــت کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪09117674497 -01732688214‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــرای نخســتین بــار در کشــور‬ ‫افــت شپشــک اردالــود پنبــه بــه شــکل محــدود در‬ ‫شهرســتان های گــرگان و رامیــان شناســایی شــد‪.‬‬ ‫کیانــوش حق نمــا اظهارداشــت‪ :‬نمونــه ایــن افـت ‬ ‫کــه پیــش از ایــن در مــزارع پنبــه کشــورهای‬ ‫پاکســتان و هندوســتان باعــث بــروز خســارت‬ ‫شــد‪ ،‬در اســتان گلســتان جمــع اوری و توســط‬ ‫موسســه تحقیقــات گیــاه پزشــکی کشــور مــورد‬ ‫تاییــد قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن افــت کــه بــه شــکل خیلــی‬ ‫محــدود در حاشــیه زمین هــای کشــاورزی‬ ‫اختصــاص یافتــه بــه کشــت پنبــه در گــرگان‬ ‫و رامیــان قبــل از گســترش در ســطح مــزارع‬ ‫مشــاهده شــد‪ ،‬تاکنــون خســارتی بــه کشــاورزان‬ ‫گلســتان وارد نکــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ ۲۰۴ :‬گونــه گیاهــی از جملــه‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ ،‬کنجــد‪ ،‬افتــاب گــردان‪ ،‬هندوانــه‪،‬‬ ‫خربــزه‪ ،‬خیــار‪ ،‬ذرت‪ ،‬انــار‪ ،‬انجیــر و مرکبــات‬ ‫میزبــان افــت شپشــک اردالــود هســتند و بــرای‬ ‫نخســتین بــار در کشــور ایــن افــت بــر روی پنبــه‬ ‫در ایــن اســتان مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫حق نمــا ادامــه داد‪ :‬ایــن افــت کــه بــه صــورت‬ ‫نقاط ســفید و پودری اســت قابلیت خســارت زایی‬ ‫‪ ۳۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــدی بــر روی گیــاه میزبــان دارد‬ ‫و شــیره گیــاه را مکیــده و باعــث از بیــن رفتــن‬ ‫بوتــه‪ ،‬کاهــش عملکــرد و کوچک شــدن میــوه ان‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬شپشــک اردالــود یکــی از‬ ‫افت هــای خطرنــاک گیاهــان بــه حســاب می ایــد‬ ‫کــه بــه صــورت گروهــی بــه گیــاه حملــه کــرده و بــا‬ ‫ایجــاد زخــم و مکیــدن شــیره گیــاه باعــث نابــودی‬ ‫ان می شــود و از شــیره قســمت های مختلــف‬ ‫گیاهــان تغذیــه می کنــد و در مــدت فعالیــت ‪،‬‬ ‫خــود را بــه گیــاه چســبانده و الیــه ای از پوشــش‬ ‫پــودری بــه دور خــود ترشــح می کننــد کــه نقــش‬ ‫حفاظــت از ان را بــه عهــده دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای مبــارزه بــا ایــن افــات بایــد‬ ‫برگ هــا و شــاخه های الــوده گیــاه را قطــع و در‬ ‫زیــر خــاک مدفــون کــرد و یــک نــوع کفشــدوزک‬ ‫کــه در اســتان گلســتان هــم زیســت می کنــد را‬ ‫می تــوان در مبــارزه بیولوژیــک علیــه ایــن افــت‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار داد‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان اظهارداشــت‪ :‬همچنیــن بهتریــن راه‬ ‫مبــارزه شــیمیایی اســتفاده از ســمومی اســت‬ ‫کــه وارد جریــان شــیره گیاهــی شــده و بــه دلیــل‬ ‫اســتفاده حشــره از شــیره گیــاه در نهایــت وارد‬ ‫بــدن حشــره می شــود‪ ،‬چنیــن ســمومی را ســموم‬ ‫سیســتمیک می نامنــد‪.‬‬ ‫کشــت پنبــه در گلســتان کــه بــه ســرزمین طــای‬ ‫ســفید معــروف اســت‪ ،‬هــر ســاله بــا مســاعد‬ ‫بــودن شــرایط اب و هوایــی از اواســط فروردیــن‬ ‫مــاه بــا ریختــن بــذر در زمیــن اغــاز و بــا برداشــت‬ ‫محصــول در شــهریور و مهــر بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت و جــای دادن هفــت اقلیــم از‬ ‫‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی ســه اســتان‬ ‫مازندران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور‬ ‫ترکمنســتان قــرار دارد و در تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی در کشــور‬ ‫برخــوردار اســت بــه طوریکــه بخــش کشــاورزی‬ ‫ایــن اســتان بــا ‪ ۲۲۰‬هــزار خانــوار بهــره بــردار‬ ‫معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال خالــص را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا ایــن جمعیــت بهــره‬ ‫بــرداران کشــاورزی‪ ،‬در تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول‬ ‫راهبــردی کشــور شــامل دانه هــای روغنــی‬ ‫کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و‬ ‫گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و‬ ‫خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک(برنج)‪ ،‬پیلــه تــر‬ ‫ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان‬ ‫پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و‬ ‫زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه دوم ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬ابان‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 18‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪619‬‬ ‫معاون سازمان غذا و دارو‬ ‫لزوم رونق گردشگری‪،‬‬ ‫بازسازی اسکله های‬ ‫بندرگز و بندر ترکمن‬ ‫در روزهای اینده کمبود دارو‬ ‫به حداقل ممکن خواهد رسید‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان غــذا و داروی کشــور گفــت‪ :‬کمبــود دارو در روزهــای‬ ‫ی وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو‪ ،‬بــه حداقــل ممکــن خواهــد رســید و‬ ‫اینــده بــا برنامه ریــز ‬ ‫مــردم در کوتاه تریــن زمــان بــه دارو دسترســی پیــدا خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر محمــود بیگلــر در ســی وهفتمین نشســت معاونت هــای غــذا و داروی دانشــگاه ها و‬ ‫دانشــکده های علوم پزشــکی منطقه جنوب غرب کشــور که در ســالن جلســات هتل فجر اهواز‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در تقســیم بنــدی کشــوری همیشــه قطب چهــار پیش قراول نقطــه نظرات‬ ‫خالقانــه بــوده و حضــور و عملکــرد کارگروه هــای تخصصــی در ایــن حــوزه منجــر بــه تصمیماتــی‬ ‫شــده که به مردم در تامین کاالهای ســامت محور از جمله دارو‪ ،‬تجهیزات پزشــکی و ترخیص‬ ‫کاال در گمــرکات تخصصــی منطقــه کمــک قابــل توجهــی می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬قطــب چهــار در ســطح کشــور اهمیــت خاصــی داشــته و بایــد گفــت کــه مشــارکت ‬ ‫سرپرســت بنــادر و دریانــوردی گلســتان از‬ ‫بازســازی اســکله های بندرگــز و بندرترکمــن بــرای‬ ‫توســعه و رونــق گردشــگری اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫نورالله عباسی افزود‪ :‬با توجه به ماموریت های‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانــوردی در زمینــه تامین عبور‬ ‫و مرور شــناورها و توســعه زیرســاخت های بنادر‬ ‫تجــاری و نظــر بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت دریــا و ســواحل و‬ ‫پیگیــری هــای مســئوالن ملــی و اســتانی انتظــار‬ ‫داریــم بنــادر کوچــک بــه عنــوان تکالیف اجتماعی‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانــوردی در ایــن زمینــه نقــش‬ ‫مضاعفــی را ایفــا کنند‪.‬‬ ‫عباســی بــا بیــان اینکــه طــی ‪ ۶‬ماهــه نخســت‬ ‫ســال جــاری ســازمان بنــادر و دریانــوردی اقدام‬ ‫بــه تامیــن و نوســازی اســکله بندرترکمــن کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن در بخــش‬ ‫بعــدی الیروبــی اســکله هــای بندرترکمــن در‬ ‫فــاز نخســت انجــام گرفــت تــا تســهیل و تــردد‬ ‫ســواحل و پیــاده شــدن مســافران در بخــش‬ ‫اســکله تفریحــی بــه راحتــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت بنــادر و دریانــوردی گلســتان از‬ ‫اختصــاص اعتبــار یــک میلیــارد تومانــی بــرای‬ ‫بازســازی و اطالــه اســکله بندرگــز خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر تشــریفات مناقصــه‬ ‫ایــن طــرح برگــزار شــده و در حــال اجــرا اســت‬ ‫و براســاس ان ‪ ۴۰۰‬الــی ‪ ۵۰۰‬متــر بــه طــول‬ ‫اســکله هــای بندرگــز اضافــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عباســی بــه اخریــن وضعیــت الیروبــی خلیــج‬ ‫گــرگان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در اســفند مــاه‬ ‫ســال ‪،۱۴۰۰‬بــا توجــه بــه شــرایط اضطــراری‬ ‫خلیــج گــرگان بــا دســتور ریاســت محتــرم‬ ‫جمهــور الیروبــی خلیــج در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت و متولــی ان نیــز ســازمان بنــادر و‬ ‫دریانــوردی شــد و از طریــق مناقصــه مبــادرت‬ ‫بــه انتخــاب پیمانــکار کــرده کــه قــرارگاه‬ ‫ســازندگی خاتــم االنبیــاء بــه عنــوان متولــی‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬از فرودیــن مــاه امســال‬ ‫اقدامــات مربــوط بــه قراردادهــا‪ ،‬تجهیــز کارگاه و‬ ‫تامیــن تجهیــزات الیروبــی فراهــم شــده و از یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۶۰‬هــزار مترمکعــب الیروبــی‪۳۷۳ ،‬‬ ‫هــزار مترمکعــب ان محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت بنــادر و دریانــوردی گلســتان از‬ ‫ســاخت بنــدر خواجــه نفــس توســط بخــش‬ ‫خصوصــی خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن بنــدر هنــوز بــه‬ ‫مرحله ســاخت اســکله نرســیده و پس از تحقق‬ ‫ایــن مهــم گزارشــات الزم ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫احداث کوله های پل چای‬ ‫قوشان کوچک در گنبد اغاز شد‬ ‫معــاون فنــی و راههــای روســتایی اداره کل راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای گلســتان از اغــاز احــداث کولــه هــای محــور‬ ‫روســتایی چای قوشــان کوچک در شهرســتان گنبدکاووس با‬ ‫اعتبــار ‪ ۲۷‬میلیــارد ریــال خبــرداد‪.‬‬ ‫قاســم دبــوری فریمانــی گفــت‪ :‬ایــن پــروژه از مصوبــات‬ ‫ســفر اعضــای کمیســیون عمــران و ریاســت ســازمان‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای در ســال جــاری بــه‬ ‫اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫دبــوری بــا بیــان اینکــه اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده بــرای‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه از محــل منابــع ملــی و اســتانی تامیــن مــی‬ ‫شــود‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬بناســت طــی مــدت شــش مــاه بــه بهــره‬ ‫بــرداری برســد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬ایــن پــل بــر روی محــور چای قوشــان به مجاور‬ ‫کالله ســاخته می شــود و تردد روســتاییان و مردم کالله را از‬ ‫ســمت اق اباد به شهرســتان گنبد تســهیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دبــوری‪ ،‬طــول عرشــه خرپایــی پــل ‪ ۲۱‬متــر و‬ ‫عــرض ان ‪ 5/5‬متــر اســت‪.‬‬ ‫در جهاد تبیین فعاالن حوزه‬ ‫فرهنگی نقش افرینی کنند‬ ‫راه های روستایی نیازمند‬ ‫توجه بیشتری است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬فعــاالن حــوزه فرهنگــی در جهــاد تبیین نقش‬ ‫افرینــی کننــد زیــرا کــه دشــمنان بــا ابــزار فرهنــگ ســعی در‬ ‫تضعیــف باورهــای دینــی جوانــان دارنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در مراســم عمامــه گــذاری طــاب‬ ‫حــوزه علمیــه امــام موســی کاظــم (ع) شهرســتان جاجــرم‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی فعــاالن حــوزه فرهنــگ همچــون‬ ‫روحانیــون‪ ،‬معلمــان و اســاتید دانشــگاه هــا بایــد بــا احســاس‬ ‫مســوولیت در جنــگ شــناختی کــه دشــمنان بــه راه انداختــه‬ ‫اســت‪ ،‬نقــش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمنان نظــام و انقــاب اســامی ایــن روزهــا‬ ‫ســعی در پررنــگ کــردن کاســتی هــا دارنــد تــا مســووالن را‬ ‫ناموفــق جلــوه دهنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه نابــودی ارزش هــای‬ ‫دینــی کشــور هــدف اصلــی دشــمنان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــدف‬ ‫انهــا برهــم زدن ارامــش و امنیتــی اســت کــه بعــد از انقــاب‬ ‫اســامی بــا وحــدت اقــوام و پیــروی از رهبــری در کشــور شــکل‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬مانه و ســملقان‪ ،‬گرمه‬ ‫و جاجــرم در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬زیرســاخت های‬ ‫راه روســتایی در خراســان شــمالی ضعیــف اســت و نیــاز بــه‬ ‫توجــه بیشــتر دارد‪.‬‬ ‫محمــد وحیــدی در اییــن تکریم و معارفه مدیرکل راهداری‬ ‫و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫راه محــور توســعه و عامــل اصلــی پیشــرفت هــر جامعــه‬ ‫محســوب مــی شــود کــه بایــد رســیدگی بــه ایــن بخــش در‬ ‫اولویــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیت خراســان‬ ‫شــمالی در روســتاها ســکونت دارنــد و بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫از جمعیــت اســتان وابســته بــه محورهــای روســتایی‬ ‫هســتند و ایــن حــوزه نیازمنــد توجــه ویــژه اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد در مجلــس شــورای اســامی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬روســتاییان این اســتان در شــاخص راه مناســب ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از میانگیــن کشــوری عقــب هســتند و ایــن عقــب ماندگــی در‬ ‫برخــی شهرســتان هــا بســیار بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫دستور سریع رئیس جمهور‬ ‫برای رفع کمبود برخی اقالم‬ ‫دارویی و برخورد‬ ‫با اهمال کاران‬ ‫رئیــس جمهــور دربــاره گزارش هــای دریافتــی از کمبــود برخــی اقــام دارویــی‪ ،‬مســئوالن‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دانشــگاه ها و دانشــکده های علــوم پزشــکی کشــور در تصمیم گیری هــای منطقــه و کشــوری‬ ‫اثرگــذار اســت‪.‬‬ ‫وی بــه برگــزاری نشسـت های تخصصــی فصلــی در هــر قطــب اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در هــر‬ ‫فصــل موضوعــات اساســی و مختلفــی از طــرف ســازمان غــذا و داروی کشــور بــه قطب هــای‬ ‫مختلــف کشــور منتقــل شــده و کارگروه هــای تخصصــی در ایــن خصــوص تشــکیل می شــود‬ ‫که به دنبال ان نتایج حاصله به ســازمان غذا و داروی کشــور ارایه شــده و از تجمیع نقطه‬ ‫نظــرات مختلــف در قطب هــای ‪ ۱۰‬گانــه کشــور‪ ،‬تصمیمــی اساســی بــا کمتریــن نقــص جهــت‬ ‫رفــع مشــکالت گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫ی برای رفع کمبود انتی بیوتیک ها در کشور‬ ‫رایزن ‬ ‫معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز نیــز گفــت‪ :‬بــرای رفــع مشــکل کمبودهــای‬ ‫دارویــی بــه ویــژه در بخــش انتــی بیوتیک هــا‪ ،‬رایزنــی الزم در سراســر کشــور در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫ی معاونت هــای غــذا و داروی قطــب چهــار کشــور‪،‬‬ ‫دکتــر رضــا گنجــی افــزود‪ :‬در نشســت ها ‬ ‫اهــداف و چشــم اندازهــای معاونت هــای غــذا و دارو مطــرح می شــود و معاونــان متعهد می شــوند‬ ‫بــه صــورت یکپارچــه در جهــت دســتیابی بــه ان اهــداف‪ ،‬گام بردارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اتفاقــات خوبــی در حــوزه مالــی و بازســازی برخــی از اماکــن در منطقــه جنوب غرب‬ ‫کشــور زخ داده کــه دســتاورد حضــور معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان غــذا و داروی‬ ‫ی و هفتمیــن نشســت معاونت هــای غــذا و داروی دانشــگاه ها و دانشــکده های‬ ‫کشــور در ســ ‬ ‫علــوم پزشــکی منطقــه جنــوب غــرب کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــروع فصــل ســرما و در مــواردی کمبــود دارویــی در بخــش انتــی‬ ‫ی الزم بــرای برطــرف کــردن مشــکل انجــام‬ ‫بیوتیک هــا در سراســر کشــور‪ ،‬بــه طــور ویــژه رایزنـ ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ب خسارت‬ ‫بارندگی های اخیر سب ‬ ‫شدید به تجهیزات برق گلستان شد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مربوطــه را مکلــف کــرد ضمــن تامیــن ســریع اقــام دارویــی مذکــور و رفــع نیــاز مــردم‪ ،‬دلیــل‬ ‫قصــور احتمالــی را بــه طــور دقیــق پیگیــری کــرده و بــا هــر فــرد یــا مجموعـه ای کــه در این زمینه‬ ‫کوتاهــی داشــته بــه شــکل مناســب برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه هیــات دولــت‪ ،‬بــر پیگیــری اجــرای مصوبــات‬ ‫ســفرهای اســتانی‪ ،‬بــه عنــوان اولویــت کاری دســتگاه های اجرایــی تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬در‬ ‫اجــرای ایــن مصوبــات‪ ،‬اولویت هایــی چــون اهمیــت و ضــرورت اجــرای طــرح‪ ،‬میزان پیشــرفت‬ ‫و نحــوه تامیــن منابــع ان‪ ،‬در نظــر گرفتــه شــود تــا نتایــج ســفرهای اســتانی بــرای مــردم‬ ‫ملمــوس و عینــی باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه گزارش هــای دریافتــی از کمبــود‬ ‫برخــی اقــام دارویــی‪ ،‬مســئوالن مربوطــه را مکلــف کــرد ضمــن تامیــن ســریع اقــام داوریــی‬ ‫مذکــور و رفــع نیــاز مــردم‪ ،‬دلیــل قصــور احتمالــی را بــه طــور دقیــق پیگیــری کــرده و بــا هــر فــرد‬ ‫یــا مجموعـه ای کــه در ایــن زمینــه کوتاهــی داشــته بــه شــکل مناســب برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی در ادامــه بــا قدردانــی از حضــور برخــی مســئوالن دولتــی در جمــع مــردم و‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬حضور ســایر مســئوالن در جمع های مردمی و دانشــجویی را نیز اقدامی موثر‬ ‫در رفــع ابهامــات انــان دانســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور همچنیــن بــر ضــرورت تــاش بیشــتر دســتگاه های اجرایــی بــرای تکمیــل هــر‬ ‫چــه ســریع تر دولــت هوشــمند تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت ‪ :‬بارندگــی شــدید‬ ‫و اصابــت صاعقــه بــه تجهیــزات و تاسیســات برقــی خســارت هایــی بــه‬ ‫شــبکه های بــرق اســتان وارد نمودنــد کــه خوشــبختانه خاموشــی هــای‬ ‫ناشــی از ایــن خســارت بــا تــاش بــی وفقــه همــکاران رفــع گردیــد‪.‬‬ ‫ســید احمــد موســوی افــزود ‪ :‬در پــی طوفــان و بــارش بــاران شــدید و رعــد‬ ‫و بــرق در ســطح اســتان ‪ ،‬اکیــپ هــای عملیاتــی ایــن شــرکت در سرتاســر‬ ‫اســتان از اولیــن دقایــق طوفــان شــروع بــه خدمــت رســانی و رفــع‬ ‫خاموشــی های پیــش امــده نمودنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان اظهــار کــرد ‪ :‬در ایــن‬ ‫بارندگــی شــدید تعــداد ‪ ۳۲‬فیــدر ‪ 20‬کیلوولــت مــورد خســارت و قطــع گردید‬ ‫کــه تالشــگران شــرکت توزیــع اســتان گلســتان در قالــب ‪ ۲۴‬اکیــپ بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۲۵۰‬نفــر ســاعت تــاش توانســتند نســبت بــه رفــع خاموشــی هــای‬ ‫ناشــی از قطعــی فیدرهــای بــرق اقــدام نماینــد کــه بــه دنبــال تالشــهای‬ ‫مســتمر همــکاران در ســاعت اعــام شــده کلیــه فیدرهــا برقــدار و نقــاط‬ ‫دچارخاموشــی همگــی برقــدار شــدند‪.‬‬ ‫موســوی خاطرنشــان کــرد ‪:‬ایــن خاموشــی هــا ‪ ۴۵‬مــگاوات –ســاعت انــرژی‬ ‫توزیــع نشــده بــه شــرکت تحمیــل نمــود و عمــده مــوارد خســارت دیــده شــده‬ ‫دررفتگــی جمپــر ‪،‬پارگــی ســیم ناشــی از ســقوط درختــان بــر روی شــبکه های‬ ‫بــرق‪ ،‬رانــش زمیــن و اشــکال در ســلول فیــدر در پســت ‪ kv ۲۰/۶۳‬بودنــد‪.‬‬ ‫موســوی اضافــه کــرد در کمتریــن زمــان پــس از شــروع بارندگــی هــا‬ ‫کلیــه خطــوط شــبکه هــای توزیــع حالــت پایــدار داشــته و در هیــج جــای‬ ‫اســتان خاموشــی ناشــی از بــاران و طوفــان نداریــم و همچنــان کلیــه‬ ‫همــکاران عملیاتــی در سراســر اســتان جهــت خدمــت رســانی بهتــر بــه هــم‬ ‫اســتانی های گرامــی در امــاده بــاش کامــل هســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 41‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه دوم ابان‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬ابان‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪619‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بخش اعظم زمین مورد نیاز‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫در گنبد کاووس تامین شد‬ ‫معــاون مدیــرکل و سرپرســت اداره راه و شهرســازی شهرســتان گنبــد کاووس گفــت‪ :‬در مــاه هــای‬ ‫اخیــر ‪ 56‬هکتــار از اراضــی مــورد نیــاز طــرح نهضــت ملــی مســکن در گنبــد کاووس تامیــن شــده کــه‬ ‫بخــش اعظــم نیــاز مــا را در ایــن حــوزه تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫قاســم شــادکام افــزود ‪ :‬تــا کنــون در شهرســتان گنبــد کاووس ‪ 12‬هــزار و ‪ 234‬متقاضــی در طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن ثبــت نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫معــاون مدیــرکل و سرپرســت اداره راه و شهرســازی شهرســتان گنبــد کاووس بــا بیــان اینکــه بیــش‬ ‫از ‪ 8‬هــزار نفــر از ثبــت نــام کننــدگان واجــد شــرایط اســتفاده از طــرح هســتند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بر اســاس‬ ‫اخریــن امــار‪ ،‬تعهــد شهرســتان گنبــد بــرای ســاخت واحدهــای مســکونی نهضــت ملــی مســکن‬ ‫ســاالنه ‪ 2‬هــزار و ‪ 354‬واحــد اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد ‪ :‬این تعداد با احتســاب واحدهای دولتی و خودمالکی برای این شهرســتان‬ ‫در نظر گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس شــادکام همچنیــن تصریــح کــرد‪ :‬بــرای بیــش از یــک هــزار واحــد مســکونی در گنبــد از‬ ‫تســهیالت خودمالکــی اســتفاده شــده کــه بــا توجــه بــه کمبــود زمیــن در اســتان مــا‪ ،‬ایــن موضــوع‬ ‫موجــب پیشــروی احــداث مســکن در گلســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫معــاون مدیــرکل و سرپرســت اداره راه و شهرســازی شهرســتان گنبــد کاووس ادامــه داد‪ :‬در یــک‬ ‫مــاه اخیــر ســند ‪ 56‬هکتــار زمیــن از مرکــز تحقیقــات کشــاورزی بــه وزارت راه و شهرســازی منتقــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا واگــذاری ایــن زمیــن بخــش زیــادی از اراضــی موردنیــاز مــا بــرای دوســال اینــده‬ ‫تامیــن شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬طــی چهارســال در گنبــد کاووس بــه ‪ 150‬هکتــار زمیــن نیــاز داریــم کــه تحقــق‬ ‫ایــن امــر نیــاز بــه همــکاری ســایر دســتگاه هــای اجرایــی دارد‪.‬‬ ‫مهنــدس شــادکام افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه مــاده ‪ 10‬قانــون جهــش تولیــد مســکن‪ ،‬ادارات دولتــی‬ ‫موظــف بــه واگــذاری اراضــی مــازاد خــود بــه طــرح نهضــت ملــی مســکن هســتند امــا ایــن همــکاری‬ ‫انجــام نمــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون مدیــرکل و سرپرســت اداره راه و شهرســازی شهرســتان گنبــد کاووس در ادامــه اظهــار کرد‪:‬‬ ‫بــر ایــن اســاس پــس از شناســایی زمیــن هــای مــورد نیــاز توســط اداره کل و ادارات شهرســتانی راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور‪ ،‬ســند ایــن اراضــی را بــه نــام ســازمان ملــی زمیــن‬ ‫و مســکن منتقــل مــی کند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رونــد ســاخت واحدهــای نهضــت ملــی مســکن در گنبــد کاووس رو بــه رشــد‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر یــک پــروژه فعــال ‪ 96‬واحــدی در شهرســتان وجــود دارد کــه ‪ 32‬واحــد‬ ‫ان تــا پایــان ســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری سارقان اماکن‬ ‫خصوصی در «رزمغان»‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫بــا دســتگیری دو نفــر ســارق اماکــن خصوصــی در‬ ‫روســتای «رزمغــان» شهرســتان شــیروان ‪ 4‬فقــره‬ ‫ســرقت کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی در‬ ‫روســتای رزمغــان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫کار مامــوران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران بــا انجــام کارهــای اطالعاتــی‬ ‫موفــق بــه شناســایی دو ســارق حرفــه ای شــده و در‬ ‫عملیاتــی غافلگیرانــه هــر دو نفــر را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اعتــراف متهمــان‬ ‫دستگیرشــده بــه ارتــکاب ‪ 4‬فقــره ســرقت اماکــن‬ ‫خصوصــی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان بــرای رســیدگی و‬ ‫صــدور حکــم الزم بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 9‬کیلوگرم انواع دستگیری عامل انتشار تصاویر‬ ‫مواد مخدر در گرمه‬ ‫غیراخالقی در اسفراین‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از اجــرای طــرح تشــدید‬ ‫برخــورد بــا خرده فروشــان مــواد مخــدر و دســتگیری ‪ 7‬نفــر معتــاد‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضــا قائمــی نــژاد» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫باهــدف ارتقــاء امنیــت اجتماعــی‪ ،‬طــرح تشــدید برخــورد بــا‬ ‫خرده فروشــان مــواد مخــدر بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی توســط‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان گرمــه بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫در امــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر پــس از‬ ‫شناســایی پاتــوق و محل هــای توزیــع مــواد مخــدر در چنــد‬ ‫عملیــات جداگانــه مقادیــر مختلفــی از مــواد مخــدر شــامل‪ 1 :‬گــرم‬ ‫هروئیــن‪ 2,‬گــرم شیشــه‪ 9,‬کیلوگــرم گــراس‪ 9,‬گــرم شــیره تریــاک‪4,‬‬ ‫گــرم ســوخته تریــاک کشــف و ضبــط نمودنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قائمــی نــژاد بابیــان اینکــه در بازرسـی های انجام شــده‬ ‫بیــش از ‪ 9‬کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف شــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه ‪ 7‬خرده فــروش و معتــاد مــواد مخــدر دســتگیر‬ ‫کــه پــس از تکمیــل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫برای سومین ماه متوالی شاهد‬ ‫روند کاهشی تورم خوراکی ها‬ ‫تــورم نقطــه بــه نقطــه مــواد خوراکــی در مهرمــاه بــرای ســومین مــاه متوالــی کاهشــی بــود‬ ‫و نســبت بــه شــهریورماه ‪ ۴.۷‬واحــد درصــد کمتــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب‬ ‫و کار‪ ،‬مرکــز امــار اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬نــرخ تــورم ســاالنه‬ ‫مهــر مــاه ‪ ١٤٠١‬بــرای‬ ‫خانوارهای کشــور بــه ‪٤٢,٩‬‬ ‫درصــد رســیده کــه نســبت‬ ‫بــه همیــن اطــاع در مــاه‬ ‫قبــل‪ ٠.٨ ،‬واحــد درصــد‬ ‫افزایــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫کاهــش نــرخ تــورم‬ ‫نقطــه ای خانوارهــای‬ ‫کشــو ر‬ ‫منظــور از نــرخ تــورم‬ ‫نقطــه ای‪ ،‬درصــد تغییــر‬ ‫عــدد شــاخص قیمــت‪ ،‬نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل می باشــد‪ .‬نــرخ تــورم نقطـه ای‬ ‫در مهــر مــاه ‪ ١٤٠١‬بــه عــدد ‪ ٤٨,٦‬درصــد رســیده اســت؛ یعنــی خانوارهــای کشــور بــه طــور‬ ‫میانگیــن ‪ ٤٨.٦‬درصــد بیشــتر از مهــر ‪ ١٤٠٠‬بــرای خریــد یــک «مجموعــه کاالهــا و خدمــات‬ ‫یکســان» هزینــه کــرده­انــد‪.‬‬ ‫نــرخ تــورم نقط ـه ای مهــر مــاه ‪ ١٤٠١‬در مقایســه بــا مــاه قبــل ‪ ١,١‬واحــد درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬نــرخ تــورم نقطـه ای گــروه عمــده «خوراکی هــا‪ ،‬اشــامیدنی هــا و دخانیــات»‬ ‫بــا کاهــش ‪ ٤.٧‬واحــد درصــدی بــه ‪ ٧٠.٧‬درصــد رســیده و گــروه «کاالهــای غیرخوراکــی و‬ ‫خدمــات» بــا افزایــش ‪ ٠.٧‬واحــد درصــدی بــه ‪ ٣٦.١‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از شناســایی و دســتگیری‬ ‫عامــل انتشــار تصاویــر و فایل هــای غیراخالقــی در‬ ‫اســفراین خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬در پــی رصــد کارشناســان و‬ ‫انتشــار تصاویــر و فایل هــای غیراخالقــی در صفحــات‬ ‫شــبکه های اجتماعــی موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و فنــی‬ ‫کارشناســان متهــم شناســایی و در یــک عملیــات دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا اشــاره بــه این کــه متهــم پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد‬ ‫بــه کاربــران و مخاطبــان کانال هــا و گروه هــا در‬ ‫شــبکه های مجــازی توصیــه کــرد‪ :‬هرگونــه محتــوا و‬ ‫برنامــه مشــکوک را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬بــا پلیــس فتــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫نــرخ تــورم خوراکی هــا در مهرمــاه بــرای ســومین مــاه متوالــی کاهشــی شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫نــرخ در تیرمــاه ‪ ۸۶‬درصــد بــود کــه در ماه هــای مــرداد‪ ،‬شــهریور و مهــر به ترتیب بــه ‪،۸۰.۴‬‬ ‫‪ ۷۵.۴‬و ‪ ۷۰.۷‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ تــورم نقطــه ای بــرای خانوارهــای شــهری ‪ ٤٧,٧‬درصــد‬ ‫می باشــد کــه نســبت بــه مــاه قبــل ‪ ٠.٧‬واحــد درصــد کاهــش داشــته اســت‪ .‬هم چنیــن‬ ‫ایــن نــرخ بــرای خانوارهــای روســتایی ‪ ٥٣.٢‬درصــد بــوده کــه نســبت بــه ماه قبــل ‪ ٣.١‬واحد‬ ‫درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور‬ ‫منظــور از نــرخ تــورم ماهانــه‪ ،‬درصــد تغییــر عــدد شــاخص قیمــت‪ ،‬نســبت بــه مــاه قبــل‬ ‫می باشــد‪ .‬نــرخ تــورم ماهانــه مهــر ‪ ١٤٠١‬بــه ‪ ٣,٠‬درصــد رســیده کــه در مقایســه بــا همیــن‬ ‫اطــاع در مــاه قبــل‪ ٠.٨ ،‬واحــد درصد افزایش داشــته اســت‪ .‬تــورم ماهانه برای گروه های‬ ‫عمــده «خوراکی هــا‪ ،‬اشــامیدنی ها و دخانیــات» و «کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات» بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ٢.٢‬درصــد و ‪ ٣.٥‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ تــورم ماهانــه بــرای خانوارهــای شــهری ‪ ٣,٢‬درصد می باشــد‬ ‫کــه نســبت بــه مــاه قبــل ‪ ١.٠‬واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت‪ .‬هم چنیــن این نــرخ برای‬ ‫خانوارهــای روســتایی ‪ ٢.٠‬درصــد بــوده کــه نســبت بــه مــاه قبــل ‪ ٠.٢‬واحــد درصــد کاهــش‬ ‫داشــته است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور‬ ‫منظــور از نــرخ تــورم ســاالنه‪ ،‬درصــد تغییــر میانگیــن اعــداد شــاخص قیمــت در یک ســال‬ ‫منتهــی بــه مــاه جــاری‪ ،‬نســبت بــه دوره مشــابه قبــل از ان می باشــد‪ .‬نــرخ تــورم ســاالنه‬ ‫مهــر مــاه ‪ ١٤٠١‬بــرای خانوارهــای کشــور بــه ‪ ٤٢,٩‬درصــد رســیده که نســبت به همین اطالع‬ ‫در مــاه قبــل‪ ٠,٨ ،‬واحــد درصــد افزایــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫هم چنیــن نــرخ تــورم ســاالنه بــرای خانوارهــای شــهری و روســتایی به ترتیــب ‪ ٤٢,٣‬درصد‬ ‫و ‪ ٤٦.٢‬درصــد می باشــد کــه بــرای خانوارهــای شــهری ‪ ٠.٨‬واحــد درصــد افزایــش و بــرای‬ ‫خانوارهــای روســتایی ‪ ٠.٩‬واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫تغییرات قیمت­ ها در ماه جاری‬ ‫در گــروه عمــده «خوراکی هــا‪ ،‬اشــامیدنی ها و دخانیــات» بیشــترین افزایــش قیمــت‬ ‫نســبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشــکبار» و گروه «گوشــت قرمز و گوشــت‬ ‫ماکیــان» (مــرغ ماشــینی) می باشــد‪ .‬در گــروه عمــده «کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات»‪،‬‬ ‫گــروه «امــوزش» (شــهریه مــدارس و دانشــگاه ها) و اجــاره بهــا بیشــترین افزایــش قیمــت‬ ‫را نســبت بــه مــاه قبــل داشــته اند‪.‬‬ ‫هم­چنیــن در مــاه جــاری گــروه «روغن­هــا و چربی­هــا» (روغــن نباتــی جامــد و روغــن مایــع)‬ ‫نســبت بــه مــاه قبــل کاهــش قیمــت داشــت ­ه اســت‪.‬‬ ‫دامنــه تغییــرات نــرخ تــورم ســاالنه در مهــر مــاه ‪ ١٤٠١‬بــرای دهک هــای مختلــف هزینـه ای‬ ‫از ‪ ٤٠,٨‬درصــد بــرای دهــک دهــم تــا ‪ ٤٨.٧‬درصــد بــرای دهــک اول اســت‪.‬‬ ‫فیفا‪ ،‬تاج و ظرفیت های‬ ‫اقتصادی پیش رو!‬ ‫بــر چشــم بــد بیــن و بــد پســند لعنــت‪ ...‬بــر حســود‬ ‫و بخیــل لعنــت ‪ ...‬خــدا وکیلــی یــک عــده دیگــر‬ ‫شــورش را در اورده انــد و تــا کــی قــرار اســت بــا‬ ‫عینــک بدبینــی و ســیاه نمایــی بــه موضوعــات نــگاه‬ ‫کننــد واللــه اعلــم‪...‬‬ ‫دوســت مــن ‪...‬عزیــز مــن ‪ ...‬هموطــن‪ ...‬بــه‬ ‫نیمــه پــر افتابــه هــم نــگاه کــن‪ ...‬بــه قــول ملــک‬ ‫الشــعرای بهــار «نگرجزخــوب صــد درصــد نبینــی‪/‬‬ ‫کــه گــر بدبیــن شــوی جــز بــد نبینــی»‬ ‫حــاال تــاج و شــرکا یــک قــراردادی هــم بــا‬ ‫یــک بنــده خدایــی امضــا کردنــد و دو ریــال‬ ‫پــول مملکــت بــه فنــا رفــت‪ .‬قــرار نیســت‬ ‫هــر کــس کــه بــه مملکــت خســارت وارد مــی‬ ‫کنــد ســین جیــن شــود و جــواب پــس بدهــد!‬ ‫علــی ای حــال بایــد انتخابــات فدراســیون را بــه‬ ‫فــال نیــک گرفــت چــرا کــه بــا وجــود ســنگ انــدازی‬ ‫هــا و کارشــکنی هــای عــده ای فوتبــال نشــناس‪،‬‬ ‫تــاج ســر فوتبــال ایــران کــه وجــود و قلــب نازنینش‬ ‫بــرای اعتــای فوتبــال ایــن مملکــت ســاخته شــده‬ ‫اســت و بــی مهــری هــای عــده ای‪ ،‬قلــب پــر از‬ ‫عاطفــه ایشــان را مدتــی بــه درد اورده بــود ‪ ،‬یــک‬ ‫بــار دیگــر بــه مــام فوتبــال بازگشــت و ایــن نویــد‬ ‫بخــش روزهایــی یورویــی و دالری بــرای مربیــان‬ ‫کارکشــته دنیــا اســت!‬ ‫امــا پــا روی حــق نگذاریــم ایــن کــه یــک نفــر بــه‬ ‫تنهایــی بتوانــد گنــد بزنــد ببخشــید بتوانــد چنیــن‬ ‫خســارت عظیمــی بــه مملکــت وارد کنــد ( البتــه‬ ‫از نظــر مــا معمولــی هــا وگرنــه خطــای مدیریتــی‬ ‫و ازمــون و خطــا بخشــی از مدیریــت اســت) و‬ ‫دوبــاره بــه راس هــرم فوتبــال برگــردد نویــد بخــش‬ ‫روزهــای طالیــی اقتصــاد کشــور اســت! بــه قــول‬ ‫شــاعر فوتبــال شــناس ‪« :‬بــه مدیران تــان اجــازه‬ ‫تجربــه بدهیــد‪ .‬بگذاریــد اشــتباه کننــد؛ شــاید‬ ‫‪ ۲/۲‬میلیــون یــورو قــرارداد ببندنــد و کمرتــان را‬ ‫بشــکنند‪ .‬شــاید از قــرارداد کمرشکنشــان دفــاع‬ ‫کننــد‪.‬و شــاید بعــد از شکســتن کمرتــان‪ ،‬بــا چنــد‬ ‫تــا اخ قلبــم اخ قلبــم خانــه نشــین شــوند‪.‬اما در‬ ‫نهایــت بــه اغــوش گــرم خودتــان بــاز خواهنــد‬ ‫گشــت!»‬ ‫شــما عنایــت داشــته باشــید همیــن چنــد روز‬ ‫قبــل اعــام شــد کــه هــر کــس ‪ 100‬هــزار دالر ارز‬ ‫وارد کشــور کنــد‪ ،‬مــی توانــد اقامــت بگیــرد‪ .‬بــه‬ ‫نظــر شــما ‪ 100‬هــزار دالر بیشــتر اســت یــا ‪3000‬‬ ‫میلیــارد تومــان ؟! یعنــی اگــر خــاوری هــا و شــیخ‬ ‫االســامی هــا و امثــال انهــا کــه بــی مهــری های ما‬ ‫بــه خطاهــای راهبــردی و مدیریتــی ایشــان باعــث‬ ‫شــد تــرک وطــن کننــد‪ ،‬یــک بازگشــت رویایــی بــه‬ ‫وطــن داشــته باشــند و بــا اورده خویــش اینجــا‬ ‫ســرمایه گــذاری کننــد‪ ،‬مــا نیــاز بــه مذاکــره بــا هــر‬ ‫کشــوری داریــم؟! بعــد هــم اعــام کنیــم فرانســه‬ ‫بیشــترین فضولــی و مــوش دوانــی را در مذاکــرات‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫ناگفتــه نماندایــن ســوی داســتان اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫رویکــرد نویــن و سوفســطایی در قبــال مدیــران ‪،‬‬ ‫قطعــا ًدوســتانی کــه در ماجــرای فــوالد مبارکــه هــم‬ ‫دچــار خطــای اســتراتژیک مدیریتــی شــدند و یــک‬ ‫مختصــری بریــز و بپــاش داشــتند‪ ،‬دیگــر نیــازی بــه‬ ‫تــرک وطــن و االخــون واالخــون شــدن در بــاد غربت‬ ‫ندارنــد و اگــر قــرار اســت ســرمایه گــذاری کننــد‪ ،‬پول‬ ‫شــان را در وطن خودشــان هزینه می کنند! ســخن‬ ‫در ایــن بــاره بســیار اســت و از مزایــای ایــن انتخــاب‬ ‫بــاز هــم خواهیــم نوشــت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬ابان‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪619‬‬ ‫خانواده های متعادل و نامتعادل‬ ‫یکــی از عوامــل موثــر در تکویــن شــخصیت و رفتــار‬ ‫فــرد خانــواده اســت و لــذا خانواده هــا از نظــر منــش و‬ ‫شــخصیت روابــط بــرون و درون گروهــی شــیوه های‬ ‫مدیریــت نحــوه ی رفتــار و برخــورد بــا کــودکان و‬ ‫نوجوانــان ایجــاد اختــال در رفتــار کــودکان و یــا‬ ‫کاهــش مشــکالت انــان طبقه بنــدی می شــوند‪.‬‬ ‫خانواده ی متعادل‬ ‫خانــواده متعــادل نیــز خانــواده ای اســت کــه بــر‬ ‫اســاس ضوابــط معقــول و مشــروع تشــکیل گردیــده‬ ‫نظمــی مبتنــی بــر حقــوق و تعاملــی بــر اســاس‬ ‫صمیمیــت و اخــاق و روابطــی اندیشــیده و هــدف دار‬ ‫در ان برقــرار اســت و انــدازه و تــوازن و اعتــدال در ان‬ ‫حاکم اســت‪ .‬هم چنین روشــی عاقالنه و انســانی در‬ ‫اداره ی ایــن خانــواده بــه کار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فواید متعادل بودن خانواده‬ ‫متعادل بودن خانواده موجب می شود که‪:‬‬ ‫ســامت خانــواده امکان پذیــر گــردد ‪ /‬رضایــت و‬ ‫امنیــت و اســایش افــراد ایجــاد شــود‬ ‫مقاومــت و پایــداری خانــواده در مقابــل مشــکالت‬ ‫بیش تــر شــود ‪ /‬رشــد و کمــال اعضــای خانــواده‬ ‫ممکــن شــود و زمینــه بــرای خانــواده ی مطلــوب و‬ ‫بالنــده فراهــم گــردد‬ ‫خصوصیات خانواده ی متعادل‬ ‫خصوصیــات خانــواده متعــادل را می تــوان در دو‬ ‫زمینـه ی ارتبــاط بــا همســر و ارتبــاط بــا فرزنــدان مــورد‬ ‫بررســی قــرار داد‪ .‬ایــن خصیصه هــای متعــدد کــه بــه‬ ‫بعضــی از ان هــا اشــاره می کنیــم‪:‬‬ ‫همــه افــراد خانــواده بــه تناســب موقعیــت شــرایط‬ ‫و امکانــات خویــش بــه اظهارنظــر در امــور خانــه و‬ ‫دخالــت در اداره ی ان می پردازنــد‪.‬‬ ‫بیــن اعضــای خانــواده در امــور خانه مشــورت صورت‬ ‫می گیــرد و هــر یــک از اعضــا ســعی می کننــد بــه‬ ‫ســخنان هــم گــوش دهنــد و حرف هــای یکدیگــر را‬ ‫گــوش دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن خانــواده زن و شــوهر یکدیگــر را دوســت‬ ‫دارنــد و بــرای هــم ارزش قائــل هســتند‪.‬‬ ‫در خانــواده متعــادل پــدر و مــادر از نظــر اخــاق برخــورد‬ ‫و رفتــار بــرای فرزنــدان الگوی مناســبی هســتند‪.‬‬ ‫خانواده نامتعادل‪:‬‬ ‫خانــواده ای اســت کــه از عهــده ی کارکردهــا وظایف و‬ ‫نقش هــای خــود برنمی ایــد و از بیــرون و درون و یــا‬ ‫هــر دو تهدیــد می شــود‪.‬‬ ‫طبــق تعریــف فــوق خانواده هایــی کــه از تعــادل‬ ‫خــارج می شــوند در زمــره خانواده هــای نامتعــادل‬ ‫هســتند ماننــد‪:‬‬ ‫خانواده ی گسیخته‬ ‫خانواده گسسته‬ ‫خانواده گسیخته‪:‬‬ ‫در ایــن خانــواده روابــط اعضــا از هــم پاشــیده و در‬ ‫مــواردی بــه کلــی قطع شــده اســت‪.‬‬ ‫از مصادیــق خانــواده گســیخته خانــواده ی طــاق‬ ‫اســت کــه زن و شــوهر بــه لحــاظ حقوقــی از هــم‬ ‫جداشــده اند‪.‬‬ ‫یکــی از مصادیــق خانــواده ی گســیخته خانــواده ی‬ ‫ناپیوســته اســت یعنــی خانــواده ای کــه بــدون‬ ‫صــدور حکــم حقوقــی یکــی از همســران بــه دلیــل‬ ‫ناســازگاری از هــم جــدا زندگــی می کننــد و بــه دلیــل‬ ‫بالتکلیفــی تعــادل خانــواده از بین رفتــه و زمینه برای‬ ‫اســیب پذیری های متعــدد فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫خانواده گسسته‬ ‫بــه خانــواده ای گفتــه می شــود کــه اعضــای خانــواده‬ ‫در یــک خانــه در کنــار یکدیگــر زندگــی می کننــد ولــی‬ ‫از نظــر تعــادل و ارتبــاط مناســب بــا همدیگــر بــا‬ ‫مشــکالت مختلفــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬احمد صافی‬ ‫گرداورنــده‪ :‬مهنــوش عیــن بیگــی کارشــناس دایــره‬ ‫اجتماعــی کالنتــری راز‬ ‫چه تاثیری اخبار‬ ‫منفی و دروغ بر‬ ‫روح و روان جامعه‬ ‫می گذارد؟‬ ‫بــا ایــن کــه در روزگاری هســتیم کــه امکانــات و تجهیــزات‬ ‫زندگــی نســبت بــه قبــل خیلــی بیشــتر شــده اســت‪ ،‬حــال‬ ‫خــوب گوهــر نایابــی اســت کــه همــگان در جســتجوی ان‬ ‫هســتند‪ .‬همــه بــه دنبــال راه حلــی بــرای خــوب کــردن حــال‬ ‫خــود هســتند‪ .‬برخــی حــال خــوب را در داشــتن ثــروت و‬ ‫جایــگاه اجتماعــی می بیننــد و برخــی دیگــر ان را در روابــط‬ ‫بــا دیگــران‪ .‬امــا ایــا واقعــا ایــن مــوارد بــا داشــتن حــال خــوب‬ ‫ارتباطــی دارد؟ ایــا حــال خــوب داشــتن بــه معنــای نبــودن غم‬ ‫و ســختی در زندگــی اســت؟‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه موضــوع حــال خــوب بیشــتر مــورد‬ ‫توجــه افــراد قــرار گرفتــه اســت‪ .‬در هفته هــای اخیــر بــا توجــه‬ ‫بــه اتفاقاتــی کــه در کشــور مــا رخ داد حــال خــوب نایاب تــر‬ ‫از همیشــه شــد‪ .‬ایــن روزهــا شــاهد پمپــاژ اخبــار منفــی از‬ ‫ســمت رســانه های بیگانه همراه با تبلیغ خشــونت هســتیم‬ ‫و شــایعاتی کــه هــر روز در فضــای مجــازی منتشــر می شــود‬ ‫بــه فضــای التهــاب امیــز جامعــه دامــن می زنــد‪ .‬بــه نظــر‬ ‫می رســد در ایــن اعتراض هــا بــه خصــوص خشــونت های‬ ‫خیابانــی ان چــه از دیــد رســانه های داخلــی مغفــول مانــده‬ ‫اســت همــان بحــث روانشناســانه قضیــه اســت‪ .‬در همیــن‬ ‫ارتبــاط گفت وگویــی بــا دکتــر مهــدی اســماعیل تبار انجــام‬ ‫داده کــه در ادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫*حال خوب به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟‬ ‫حــال خــوب مفهومــی اســت کــه برگرفتــه از فلســفه زندگــی‬ ‫و جهــان بینــی یــک فــرد یــا یــک جامعــه اســت‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال حــال خــوب در جامعــه امریکایــی و اروپایــی شــاید یک‬ ‫تعریفــی داشــته باشــد و در جامعــه مــا دارای معنایــی دیگــر‬ ‫باشــد‪ .‬حــال خــوب در واقــع یــک جــور «خوشــی روانــی»‬ ‫اســت‪ .‬تعبیــری کــه قــران بــه ان ســعادت و ارســطو بــه ان‬ ‫یودایمونیــا می گویــد‪ .‬یودایمونیــا یعنــی غــم و شــادی بــا هم‪،‬‬ ‫لــذت و درد بــا هــم‪.‬‬ ‫ایا حال خوب به معنای بی غمی است؟‬ ‫اشــتباهی کــه بعضــی افــراد دارنــد ایــن اســت کــه تصــور‬ ‫می کننــد حــال خــوب فقــط بــی غمــی اســت‪ .‬در حالــی کــه ایــن‬ ‫معنــا درســت نیســت‪ .‬مثــا دوره دفــاع مقــدس در ایــران کــه‬ ‫مــردم شــرایط خــاص جنــگ را تحمــل می کردنــد و ‪ 85‬کشــور‬ ‫و پایتخت هایــی کــه در ایــن روزهــا بــرای ایــران تولیــد نفــرت و‬ ‫خشــونت می کننــد‪ ،‬در ان زمــان از صــدام دفــاع می کردنــد‪.‬‬ ‫علی رغــم شــرایط دشــوار جنــگ و موشــک بــاران‪ ،‬حــال خوبــی در‬ ‫کشــور جریــان داشــت‪ .‬پــس مفهــوم حــال خوب مثل نــوار قلبی‬ ‫اســت کــه در دل خــودش غــم و شــادی و لــذت و درد دارد‪.‬‬ ‫و امــا «ایکیــگای» کــه در فرهنــگ ژاپنــی بــه معنــای بهانــه‬ ‫زندگــی اســت‪ .‬اگــر هــر شــخصی بــرای زندگــی و بــرای فــردا‬ ‫صبــح خــود‪ ،‬یــک انگیــزه برخاســتن داشــته باشــد معنــای‬ ‫زندگــی را در زندگــی خــود کشــف کــرده و زندگـی ای کــه معنــا‬ ‫داشــته باشــد بــن بســت و درماندگــی نــدارد‪ .‬معنــای زندگــی‬ ‫در جوامــع غربــی و مترقــی و پیشــرفته‪ ،‬ان گونــه کــه رفــاه‬ ‫اجتماعــی رشــد کــرده اســت دیــده نمی شــود‪ .‬به عنــوان مثال‬ ‫از یــک میلیــون خودکشــی کــه در دنیــا داریــم‪ 100 ،‬هــزار نفــر‬ ‫ان مربــوط بــه جامعــه امریــکا اســت و ‪ 5‬هــزار نفــر مربــوط به‬ ‫کشــور مــا اســت‪( .‬کــه بــه نســبت مقایســه جمعیــت‪ ،‬میــزان‬ ‫خودکشــی در ایــران خیلــی پایینتــر از امریــکا اســت) پــس مــا‬ ‫بایــد دنبــال معنــای زندگــی باشــیم‪.‬‬ ‫ایا جایگاه اجتماعی افراد تاثیری در حال خوب انها دارد؟‬ ‫هــر فــردی یــک شــخصیت فــردی و یــک هویــت اجتماعــی‬ ‫دارد‪ .‬قطعــا شــرایط هــر شــخص بــا دیگــران حتــی بــا‬ ‫نزدیکتریــن اعضــای خانــواده خــود فــرق دارد‪ .‬ان چنــان کــه‬ ‫خــدا هــم در قــران می فرمایــد نفــس شــما مثــل اثــر انگشــت‬ ‫بــا هــم فــرق دارد‪ .‬جایــگاه اجتماعــی و هویــت فــردی بــا هــم‬ ‫در ارتبــاط هســتند امــا تمایزهایــی هــم دارنــد‪ .‬باید به نســخه‬ ‫خودمــان دقــت کنیــم‪ .‬مثــل کارت ملــی کــه هویت اجتماعی‬ ‫و خانوادگــی مــا را مشــخص می کنــد یــا حســاب بانکــی کــه‬ ‫هویــت مالــی مــا را مشــخص می کنــد‪ ،‬کــد اقتصــادی کــه‬ ‫وضعیــت مالیــات مــا را معلــوم می کنــد‪ ،‬مــدرک دانشــگاهی‬ ‫کــه تحصیــات را معیــن می کنــد‪ .‬بــرای تفهیــم روان و‬ ‫ســامت روان هــم نیــاز بــه درک درســتی از رابطــه جایــگاه‬ ‫اجتماعــی و هویــت فــردی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫شــخصیت ‪ ،‬هویــت دنیــای تنهایــی مــا را می ســازد‪ .‬دنیــای‬ ‫تنهایــی و جامعــه یکــی نیســت‪ .‬ایــن تفــاوت بیــن جایــگاه‬ ‫اجتماعــی و هویــت فــردی بــه خصــوص بــه قــول یونــگ‬ ‫یــک ســایه ها و زخم هــای کودکــی و نقاب هایــی داریــم‬ ‫کــه انســان را از ان علنــی شــدن هویــت درونــی فــردی‬ ‫دور می کنــد‪ .‬بایــد اول مثــل جملــه ســقراط بــزرگ خــود را‬ ‫بشناســیم‪ .‬اگــر خودشناســی تقویــت شــود بــه ســمت ایــن‬ ‫می رویــم کــه خداشناســی‪ ،‬خانــواده شناســی‪ ،‬خودبــاوری‬ ‫‪ ،‬عــزت نفــس و هدفگــذاری در زندگــی بیشــتر شــود‪ .‬هــر‬ ‫فــردی منحصــر بــه فــرد اســت و نمی شــود گفــت کــه جایــگاه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬حــال افــراد را بهتــر یــا بدتــر می کنــد‪ .‬شــاید تامیــن‬ ‫حــال خــوب بــرای کســی کــه جایــگاه اجتماعــی باالتــری دارد‬ ‫ســخت تــر هــم باشــد‪.‬‬ ‫ســواد ســامت روان در جامعــه چــه تاثیــری در کنتــرل‬ ‫بحــران دارد؟ ایــا در شــرایط کنونــی بــه ســامت روان جامعــه‬ ‫توجــه می شــود؟‬ ‫یــک اســیبی کــه در جامعــه ایرانــی داریــم ایــن اســت کــه‬ ‫سواد سالمت روان ما کم است‪ .‬در حال حاضر برنامه های‬ ‫روانشناســی تلویزیــون‪ ،‬تهیــه کننــده متخصــص نــدارد‪.‬‬ ‫قوی تریــن ســازمان روانشناســی کــه در دنیــا می شناســم‬ ‫انجمــن روانشناســی امریــکا(‪ )APA‬اســت‪ .‬انهــا ‪ 115‬میلیــون‬ ‫دالر بودجــه دارنــد و همــکاری نزدیکــی بــا ‪ ،FBI‬ارتــش‪ ،‬وزارت‬ ‫دفــاع امریــکا دارنــد و در شــرایطی کــه یــک حادثــه و بحــران‬ ‫پیــش بیایــد بــرای ایــن کــه حادثــه بــه فاجعــه تبدیــل نشــود‬ ‫روح کلــی جامعــه را مثبــت نگــه می دارند‪ .‬یعنی مثال خانمی‬ ‫بــه نــام اشــلی بــا گلولــه مســتقیم پلیــس در حملــه مــردم بــه‬ ‫کنگــره کشــته شــد و بعــد چــون هــدف انجمــن روانشناســی‬ ‫امریکایــی مثبــت نگــه داشــتن روح کلــی جامعــه امریــکا‬ ‫اســت‪ ،‬رســانه های شــبکه های اجتماعــی بــرای ایــن کــه حــال‬ ‫خــوب جامعــه را تامیــن کننــد‪(PTSD ،‬اختــال اســترس بعــد‬ ‫از یــک حادثــه) را مدیریــت کردنــد‪.‬‬ ‫وقتــی حادثــه تلخــی بــرای یــک شــخص پیــش مــی ایــد قــرار‬ ‫نیســت تلخــی را همیشــه بــا خــود نگــه دارد‪ .‬قــرار نیســت‬ ‫هــر روز بــا خبــر بــد بیــدار شــود و یــک زخــم کهنــه را بــا خــود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬انســان به روانش زنده اســت و ســامت روان‬ ‫مــا زمانــی تامیــن می شــود کــه حــال خــوب داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫درک ما از بهداشــت روان و ســواد ســامت روان ما کم اســت‪.‬‬ ‫ســازمان نظــام روانشناســی مــا بودجــه دولتــی نــدارد‪ .‬تقویــت‬ ‫مهــارت زندگــی وجــود نــدارد‪ .‬در خانــه‪ ،‬مدرســه‪ ،‬فرهنگســرا و‬ ‫تمــام ســازمان های متولــی کــه دانش امــوز و دانشــجو دارنــد‬ ‫و بخشــی از جامعــه را در برمی گیرنــد بایــد بــر ســواد ســامت‬ ‫روان متمرکــز شــوند‪ .‬مدرســه و والدیــن فقــط بــرای امــور مــادی‬ ‫فرزنــدان و خانــواده هزینــه و ســرمایه گــذاری دارنــد نــه بــرای‬ ‫امــور روان و ایــن اســیب اســت‪ .‬در حــال حاضــر نزدیــک ‪14‬‬ ‫میلیــون دانــش امــوز داریــم‪ .‬اتفاقــات اخیــر در کشــور بــه نظــر‬ ‫مــن فرصــت اســت تــا تهدیــد‪ .‬زیــرا همــه خانواده هــای ایرانــی‬ ‫نیــاز دارنــد بــه مفهــوم ســواد ســامت روان توجــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه بــرای بــی توجهــی به ســامت روان در کشــور‪،‬‬ ‫می توانــم برنامــه حــال خــوب شــبکه ســامت را مثــال بزنــم‪ .‬در‬ ‫طــی چهــار هفتــه گذشــته کــه در ایــران ایــن قــدر مســئله داریم‪،‬‬ ‫ایــا برنامــه ســاز حــال خــوب ســامت می توانــد توجهــی بــه ان‬ ‫چــه در جامعــه می گــذرد نکنــد؟ ایــن روزهــا ورودی اطالعــات‬ ‫منفــی بــرای همــه اشــخاص جامعــه زیــاد اســت‪ .‬به این مســئله‬ ‫پرداختــه نمی شــود چــون تهیــه کننــده حــال خــوب‪ ،‬یک شــخص‬ ‫حرفـه ای و متخصــص حــوزه روانشناســی نیســت‪.‬‬ ‫خطایــی کــه در برنامــه ســازی رادیــو و تلویزیــون و مدرســه داریم‬ ‫ایــن اســت کــه مفهــوم حــال خــوب‪ ،‬بهداشــت روان‪ ،‬ســواد‬ ‫ســامت نفــس و‪ ...‬لقلقــه زبــان‪ ،‬حاشــیه و زینــت المجالــس‬ ‫مــا اســت‪ .‬ایــن مســئله بــه مــا اســیب می زنــد زیــرا افــراد جامعــه‬ ‫اگــر بــه اینــده نگــرش منفی داشــته باشــند دیگــر نمی توانندکاری‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬کســی کــه دندانــش درد می کند ســرش را که قطع‬ ‫نمیکنــد‪ ،‬دندانــش را درمــان می کنــد‪ .‬وقتــی یــک اتفــاق تلــخ و‬ ‫حادثــه ای پیــش می ایــد‪ ،‬نبایــد کــه تــا اخــر عمــر ســیاه پوشــید‪.‬‬ ‫رســانه های معانــد بــرای مشــکالت خودشــان بــه ســراغ ترمیــم‬ ‫زخــم می رونــد و بــه مفهــوم ‪(PTSD‬اختــال اســترس بعــد از‬ ‫یــک حادثــه) می پردازنــد‪ .‬بــرای مــا بــه ســمت حــال بــد مانــدگار‬ ‫می رونــد‪ .‬صفحه هــای بــی بــی ســی فارســی و بــی بــی ســی‬ ‫ســرویس جهانــی را بــا هــم مقایســه کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫دختــری در ایــران جانــش را از دســت می دهد(مهســا امینــی)‬ ‫و یــک دختــری در امریکا(اشــلی)‪ .‬در ایــران تولیــد نفــرت و‬ ‫خشــونت و زنــده نگــه داشــتن زخــم خانــم مهســا امینــی را‬ ‫هدفگــذاری کردنــد‪.‬‬ ‫‪ 10‬ســال پیــش ‪ 5‬درصــد مــردم بزرگســال امریــکا از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اســتفاده می کردنــد‪ .‬االن در جامعــه امریــکا بیــش‬ ‫از ‪ 80‬درصــد از شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫یــک ســوال مهــم ایــن اســت کــه حــال خــوب مجــازی و واقعــی‬ ‫چــه رابطــه ای بــا هــم دارنــد؟ مثــل انقــاب مجــازی و واقعــی‪،‬‬ ‫اعتراض مجازی و واقعی‪ .‬این به روانشناسی فناوری و زندگی‬ ‫شــبکه ای برمی گــردد و بــاز اهمیــت پرداختــن روانشناســانه بــه‬ ‫موضــوع اعتــراض در ایــن روزهــا را روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کــه مدیــر کل ســامت روان در وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫عالی تریــن مقــام اجرایــی مــا در حــوزه ســامت روان اســت‬ ‫بــه نظــر مــن یــک اســیب اســت‪ .‬مــا نیــاز داریــم مثــل انجمــن‬ ‫روانشناســی امریــکا بــرای ســازمان روانشناســی مشــاوره‬ ‫ایــران‪ ،‬بودجــه تعریــف کنیــم‪ .‬زیــرا در طــی نیــم قرن گذشــته‬ ‫انقــاب‪ ،‬تحریــم‪ ،‬تــرور و کلــی اســیب های خارجــی‪ ،‬ســوء‬ ‫مدیریــت‪ ،‬دزدی و اختــاس برخــی از مســئولین را داشــتیم‪.‬‬ ‫از نظــر روانــی تمــام ایــن مســائل بــه ســامت روان مــا‬ ‫اســیب می زنــد‪ .‬مــا بایــد بــرای مدیریــت روان در موبایــل و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه یــک بازنگــری روانشــناختی برســیم‬ ‫تــا بتوانیــم ســرمایه گــذاری کنیــم‪.‬‬ ‫انتشــار اخبــار دروغ‪ ،‬منفــی و خشــونت امیــز کــه ایــن روزهــا‬ ‫بــا ان مواجــه هســتیم‪ ،‬چــه تاثیــری بــر روح و روان جامعــه‬ ‫دارد؟ چگونــه بایــد در جامعــه ایــن اخبــار را مدیریــت کــرد؟‬ ‫اخبــار منفــی مثــل غــذای الــوده اســت‪ .‬همــان طــور کــه‬ ‫غــذای ســمی بــه معــده اســیب می زنــد و منجــر بــه تهــوع و‬ ‫بــاالاوردن می شــود‪ ،‬در مــورد روان و خبــر منفــی هــم ایــن‬ ‫اســیب وجــود دارد امــا بــه صــورت پنهــان کــه تخریــب ان‬ ‫بســیار بیشــتر اســت‪ .‬ایــن جاســت کــه روانشناســی اخبــار‬ ‫منفــی اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫رســانه های معانــد می داننــد ایــن اخبــار تاثیــر منفــی دارد‬ ‫و روان جامعــه را بــه هــم می ریــزد امــا چــون اینجــا هــدف‬ ‫سیاســی وجــود دارد کــه حــال مــردم بــد شــود‪ ،‬ایــن زخــم را‬ ‫زنــده نگــه می دارنــد‪ .‬خیلــی عجیــب اســت کــه کــودک کار‪،‬‬ ‫کــودک همســری را رد می کننــد ولــی کــودک سیاســی را بــا‬ ‫رفتــار سیاســی ترویــج می کننــد‪.‬‬ ‫شــاید بعضی هــا شــعر ســام فرمانــده را کــه قبــل از ان‬ ‫در مدرســه هــا اجــرا شــده بــود مثــال بزننــد امــا ترانــه ســام‬ ‫فرمانــده بــا ادم کشــی یــا رفتارهــای خشــونت امیــز فــرق‬ ‫دارد‪ .‬اگــر نوجــوان تــا ‪ 18‬ســالگی نبایــد رابطــه جنســی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬نبایــد کار انجــام دهــد و درگیــر خیلــی از فعالیت هــای‬ ‫بزرگســالی شــود‪ ،‬در رفتارهــای مدنــی و اعتــراض و انقــاب و‬ ‫هــر نامــی ایــن ســوء اســتفاده از نوجــوان یــک کشــور اســت‬ ‫کــه ایــن کار را رســانه های معانــد انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫اشــکال کار ان جــا بیشــتر می شــود کــه مــا بــه رویکــرد‬ ‫روانشــناختی توجــه نمی کنیــم‪ .‬مثــا بــه ‪ PTSD‬کــه اختــال‬ ‫اســترس بعــد از یــک حادثه اســت اصال نمی پردازیــم‪ .‬کودک‬ ‫و نوجــوان و دانــش امــوز مثــل یــک گلــی اســت که بــه راحتی‬ ‫پژمــرده می شــود‪ .‬البتــه کــه هــدف رســانه های معانــد ایــن‬ ‫اســت کــه نوجــوان را در مقابــل خانــواده و اعضــای جامعــه را‬ ‫مقابــل هــم قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه خــود خانوادهــا بــا داشــتن‬ ‫روانشــناس خانــواده‪ ،‬بتواننــد ایــن شــرایط را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن روزهــا‪ ،‬هدفــی کــه رســانه هــای بیگانــه در فقــدان فهــم‬ ‫ســواد ســامت روان در جامعــه مــا بــه ان می پردازنــد پمپــاژ‬ ‫اخبــار منفــی اســت‪ .‬در ایــن چهــار هفتــه اخیــر حتــی یــک‬ ‫روانشــناس هــم در تلویزیــون در مــورد روانشناســی اعتراضــی‬ ‫صحبــت نکــرد‪ .‬روایــت اول را رســانه هــای معانــد می گوینــد مــا‬ ‫فقــط داریــم دفــاع می کنیم (تکذیب شــایعه های منتشــر شــده‬ ‫هــم یــک مکانیــزم دفــاع اســت‪ ).‬ایــن واقعــا کفایــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫ده هــا برنامــه تلویزیونــی بــرای ایــن منظــور تــدارک دیــده شــده‬ ‫اســت امــا حتــی در یــک برنامــه بــه بخش روانشــناختی اعتراض‬ ‫و شــرایط پیــش امــده پرداختــه نشــد‪ .‬در حالــی کــه مســئله‬ ‫اصلــی ایــن روزهــا خشــم و خشــونت خیابانــی اســت‪.‬‬ ‫پــس اشــکال کار مــا اول ایــن اســت کــه حــال خــوب و بــد‬ ‫را نمی فهمیــم و دوم ایــن کــه ســه گانــه جســم‪ ،‬فکــر و روان‬ ‫را درک نمی کنیــم‪ .‬ســوم وقتــی بــه عنــوان مثــال برنامــه حــال‬ ‫خــوب را در شــبکه ســامت می ســازیم تهیــه کننــده حرفـه ای‬ ‫بــرای ان نمی گذاریــم‪.‬‬ ‫بــرای حفــظ حــال خــوب در ایــن شــرایط‪ ،‬چــه‬ ‫راه هــای کاربــردی را بــه خواننــدگان مــا بــرای کنتــرل‬ ‫تاثیــر روانــی اخبــار منفــی توصیــه می کنیــد؟‬ ‫زندگی ما در یک شــبانه روز شــامل ‪ 48‬تا نیم ســاعت اســت‬ ‫کــه بایــد هــر ‪ 48‬تــا نیــم ســاعت مــا بــا فکــر و بــرای خوشــی‬ ‫روانــی باشــد‪ .‬بایــد در ایــن ســاعات‪ ،‬زمانــی برای تربیت شــادی‬ ‫درونــی‪ ،‬طبیعت گــردی‪ ،‬پیــاده روی‪ ،‬ورزش‪ ،‬حــرکات مــوزون‬ ‫و نامــوزون‪ ،‬تفریــح و ســرگرمی وقــت بگذاریــم‪ ،‬مهمتریــن‬ ‫بخــش زندگــی مــا ان احســاس خوشــی اســت‪.‬‬ ‫در زندگــی مــا شــرایط دشــواری وجــود دارد مثــل از دســت‬ ‫دادن عزیز که نمی توان شــرایط را تغییر داد‪ .‬اوضاع دســت‬ ‫ما نیســت اما احوال ما دســت خودمان اســت‪ .‬ســعی کنیم‬ ‫هــر طــوری کــه خودمــان حالمان بهتــر می شــود ورودی اخبار‬ ‫منفــی خــود را کنتــرل کنیــم‪ .‬افرادی که همیشــه ســاز ناکوک‬ ‫می زننــد و مــروج منفــی گرایــی هســتند را حــذف کنیــم و بــه‬ ‫انــرژی مثبــت درونــی خــود توجه بیشــتری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اگر کســی قرار اســت از ســونامی اخبار منفی دور باشــد اول‬ ‫بایــد از بــودن بــه شــدن‪ ،‬نقشــه راه خــود را درک کنــد‪ .‬دقیقــا‬ ‫مثــل غــذا کــه یــک مثــال بســیار خوبی اســت بایــد دقت کنیم‬ ‫کــه ارتباطــات مــا تعیین کننــده احوال ما هســتند‪.‬‬ ‫نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه نقطــه ضعــف انســان موبایلــی‬ ‫کــه باعــث اســترس‪ ،‬افســردگی‪ ،‬وســواس‪ ،‬تــرس و حتــی‬ ‫خشــم خیابانــی می شــود جنبــه روانــی داســتان اســت‪ .‬اگــر‬ ‫قــرار اســت مفهــوم حــال خــوب را درک کنیــم بایــد ان بخــش‬ ‫نفســانی خــود را درک کنیــم‪ .‬گاهــی حــال مــا بــد اســت گاهی‬ ‫خــوب‪ .‬ایــن خوبــی و بــدی طبیعــی اســت امــا نوســانات‬ ‫خلقــی بایــد در مســیر رشــد مــا باشــد‪.‬‬ ‫در پایــان بایــد عنــوان کنــم کــه حــال خــوب اتفاقــی و‬ ‫حادثــه نیســت‪ .‬حــال خــوب یــک انتخــاب اســت‪ .‬اگــر‬ ‫دنبــال فرمولــی بــرای حــال خــوب هســتید‪ ،‬ابوعلــی‬ ‫ســینا ‪ 1100‬ســال پیــش بــرای زندگــی ســالم پیشــنهاد‬ ‫داد‪ .‬ایــن کــه تغذیــه‪ ،‬خــواب و ورزش چگونــه باشــد‪.‬‬ ‫زندگــی ســالم ابوعلــی ســینا انســان را بــه ســمت حــال‬ ‫خــوب نزدیــک می کند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫چگونه پیشنهاد خودکار رمز عبور را در ایفون غیر فعال کنیم؟‬ ‫بیشــتر کاربــران بــه دلیــل فراموشــی رمزهــای جدیــد ترجیــح می دهنــد رمــز را خــود انتخــاب کننــد بــه همیــن دلیــل عالقــه ای بــه‬ ‫پیشــنهاد رمــز توســط گوشــی ندارنــد لــذا بــه راحتــی می توانیــد ایــن امــکان را در گوشــی ایفــون غیرفعــال کنیــد بــرای ایــن کار کافــی‬ ‫اســت ابتــدا وارد ‪ Settings‬شــده و بــر روی ‪ Passwords‬ضربــه بزنیــد ســپس در صفحــه ای کــه بــاز می شــود بــر روی ‪Password‬‬ ‫‪ Options‬کلیــک کــرده و ‪ AutoFill Passwords‬را غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬ابان‬ ‫روش های تربیت‬ ‫پسربچه ها‏‬ ‫سرویس خانواده‬ ‫از انجــا کــه پســرها شــیطنت بیشــتری دارنــد و کارهــای‬ ‫خطرنــاک بیشــتری هــم نســبت بــه دخترهــا انجــام مــی‬ ‫دهنــد‪ ،‬بایــد‏برخــی مــوارد را در رونــد تربیــت انهــا بدانیــد‬ ‫تــا در اینــده‪ ،‬پســری موفــق و بــا اعتمــاد بــه نفــس تحویل‬ ‫جامعــه بدهنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بگذارید پسر باشد‏‬ ‫پســرها شــیطنت بســیاری دارنــد انهــا وســایل خانــه را‬ ‫خــراب می کننــد‪ ،‬کارهــای خطرنــاک مــی کننــد‪ ،‬جــوک‬ ‫هــای بــی مــزه می‏گوینــد و ‪ ...‬ایــن فرصــت هــا را از‬ ‫انهــا نگیریــد‪ .‬اجــازه بدهیــد بچگــی کنــد‪ ،‬بگذاریــد دنیــای‬ ‫اطــراف خــود را کشــف کنــد و از انهــا لــذت‏ببــرد‏‪.‬‬ ‫تواضع و فروتنی را به او بیاموزید‬ ‫هرگــز پســر خــود را خیلــی مغــرور و از خودراضــی بــار‬ ‫نیاوریــد‪ .‬خیلــی هــم اعتمــاد بــه نفــس را از او نگیریــد‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد بــا‏مطالعــه و کمــک گرفتــن از مشــاوران‬ ‫پســری تربیــت کنیــد کــه در عیــن ادب و تواضــع‪،‬‬ ‫شــخصیت و غــرور خــود را نیــز حفــظ کنــد‏‪.‬‬ ‫هدایای او را دوست داشته باشید‏‬ ‫هــر هدیــه ای کــه پســرتان بــه شــما مــی دهــد را بــا‬ ‫همــه وجــود قبــول کنیــد و عشــق و خوشــحالی خــود را‬ ‫بــه او نشــان دهیــد‪.‬‏ایــن هدیــه می توانــد یــک بیســکویت‬ ‫ســاده یــا کاردســتی زیبایــی باشــد کــه خــودش بــرای شــما‬ ‫ســاخته اســت‪ .‬بــا ایــن کار‪،‬‏خــود را در دل او جــا مــی کنید‬ ‫و همیشــه دوســتتان خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫به پدر او احترام بگذارید‬ ‫اگــر بــا پــدر پســرتان در یــک خانــه زندگــی مــی کنیــد‪ ،‬بــا‬ ‫عشــق و احتــرام بــا او رفتــار کنیــد‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلــی از‬ ‫هــم جــدا شــده‏ایــد‪ ،‬بــاز همچنــان بــا احتــرام در مــورد او‬ ‫صحبــت کنیــد و وقتــی پســرتان ایــن محبــت و احتــرام را‬ ‫از طــرف شــما مــی بینــد‪ ،‬ان را‏مــی اموزنــد و در اینــده‬ ‫روحیــه و اخــاق بهتــری خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫از همــان ســن پاییــن درســت غــذا خــوردن را بــه او‬ ‫بیاموزیــد‏‬ ‫بایــد اداب تشــکر‪ ،‬شــروع غــذا بــا نــام خــدا‪ ،‬درخواســت‬ ‫غذا و بلند شــدن از ســفره و شســتن دســتها قبل و بعد‬ ‫از غذا را به او‏بیاموزید این کار بســیار دشــوار اســت زیرا‬ ‫پســرها سرســخت هســتند‪ ،‬امــا بــا تکــرار و گذشــت زمــان‬ ‫بدافزار جدید اندروید در‬ ‫فروشگاه ‪ Google Play‬با‬ ‫بیش از ‪ 3‬میلیون دانلود‬ ‫بدافــزار جدیــد اندرویــدی بــه نــام ‪ Autolycos‬کــه بیــش از ‪ 3‬میلیــون‬ ‫بــار از طریــق گــوگل پلــی دانلــود و نصــب شــده اســت‪ ،‬بــا اشــتراک‬ ‫مخفیانــه کاربــران در ســرویس های پرمیــوم خــود‪ ،‬در فروشــگاه‬ ‫‪ Google Play‬در حــال فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫یــک محقــق امنیتــی بــه نــام ‪ ،Maxime Ingrao‬ایــن بدافــزار‬ ‫اندرویــدی جدیــد را در حالــی کــه کمــاکان در فروشــگاه ‪Goole‬‬ ‫‪ Play‬فعــال بــوده اســت‪ ،‬پیــدا کــرد‪ .‬همچنیــن دو برنامــه دیگــر‪ ،‬بــه‬ ‫نام هــای « ‪ »Funny Camera‬بــا بیــش از ‪ 500000‬نصــب و «‪Razer‬‬ ‫‪ »Keyboard & Theme‬بــا بیــش از ‪ 50000‬نصــب‪ ،‬نیــز بــه عنــوان‬ ‫بدافــزار شناســایی شــدند کــه در بروزرســانی جدیــد‪ ،‬گــوگل ایــن دو‬ ‫برنامــه را از فروشــگاه ‪ Google Play‬حــذف کــرد‪.‬‬ ‫عملکرد بدافزار ‪Autolycos‬‬ ‫مــی توانیــد از عهــده ایــن‏کار بربیاییــد‪ .‬ایــن بــرای اینــده‬ ‫فرزندتــان بســیار مهــم اســت‏‪.‬‬ ‫او را با زنان قوی احاطه کنید‬ ‫پســر خــود را بــا حضــور زنــان قــوی و باهــوش همچــون‬ ‫مادربــزرگ‪ ،‬عمــه‪ ،‬خالــه و حتــی معلــم هــا احاطــه کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی پســرتان در‏طــول رشــد خــود شــاهد ایــن باشــد کــه‬ ‫زنــان مــی تواننــد کارهــای بزرگــی را در زندگــی انجــام دهنــد و‬ ‫مهــارت هــا و اســتعدادهای‏بیشــماری دارنــد‪ ،‬بــه تدریــج در‬ ‫ناخــوداگاه خــود بــرای زنــان ارزش و احتــرام بســیاری قائــل‬ ‫خواهــد شــد و زن را موجــودی ضعیــف‏نخواهــد دانســت‏‪.‬‬ ‫رفتار با زنان را به او بیاموزید‏‬ ‫احتــرام بــه زنــان و نحــوه برخــورد صحیــح و درک درســت‬ ‫از نیازهــای زن داشــتن را از ســن پاییــن و بــه طــور مرتــب‬ ‫بــه پســر خــود‏بیاموزیــد تــا هنــگام بزرگســالی بهتریــن‬ ‫رفتــار را بــا همســر یــا نامــزد خــود داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫اجازه دهید گریه کند‏‬ ‫چــه کســی گفتــه اســت‪ ،‬مــرد گریــه نمــی کنــد؟ به پســر خود‬ ‫اجــازه دهیــد هــر زمــان احســاس ناراحتــی یا غمگینی داشــت‬ ‫بــه‏راحتــی گریــه کنــد و از ایــن کار خجالــت نکشــد‪ ،‬پســرها‬ ‫هــم انســان هســتند و بایــد بغــض خــود را اشــک کننــد‏‪.‬‬ ‫کارهای خانه را به او بیاموزید‏‬ ‫پسرها هم باید مراقبت از خود را بیاموزند‪ ،‬باید بدانند‬ ‫وقتی در خانه تنها هســتند‪ ،‬چطور از عهده کارهایشــان‬ ‫بــر بیاینــد‪،‬‏بایــد بــه او تمیــز کــردن خانــه‪ ،‬پختــن غــذا و‬ ‫انجــام کارهــای شــخصی و بهداشــتی را بیاموزنــد‏‪.‬‬ ‫به او اجازه دهید شما را شیفته خود کند‏‬ ‫پســرها برخــی از کارهــا همچــون شــانه کــردن موهــای‬ ‫مــادر خــود را دوســت دارنــد‪ ،‬شــاید پســر کوچــک شــما‬ ‫خیلی ســفت‏موهایتان را شــانه کند و ســرتان درد بگیرد‬ ‫یــا موهــای زیــادی الی شــانه باقــی بمانــد امــا بــه او اجــازه‬ ‫دهیــد بــه ایــن ترتیــب‏عشــق زیــاد خــود را بــه شــما نشــان‬ ‫دهــد و مــادر را شــیفته خــود کنــد‏‪.‬‬ ‫غذای خوب به او بدهید‏‬ ‫پســرها رشــد ســریعی دارنــد و بایــد تغذیــه درســتی‬ ‫داشــته باشــند تــا بــدن ســالم و قــوی پیــدا کننــد تــا حــد‬ ‫امــکان بــرای پســر ‏خــود غذاهــا مقــوی و سرشــار از‬ ‫ویتامیــن و پروتئیــن تهیــه کنید(البتــه ایــن بــرای فرزنــدان‬ ‫دختــر هــم صــدق مــی کنــد‏)‬ ‫از او تعریف کنید‏‬ ‫بــا تعریــف کــردن از شــخصیت پســرتان بــه او اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس بدهیــد‪ .‬البتــه ایــن تعریــف هــا نبایــد بیهــوده‬ ‫باشــند هــر زمــان‏شــجاعت‪ ،‬از خود گذشــتگی‪ ،‬مهربانی‪،‬‬ ‫ادب‪ ،‬صداقــت یــا ســخت کوشــی از او مــی بینیــد‪ ،‬حتمــا‬ ‫از او تعریــف کنیــد تــا ایــن‏صفــات را از پیــش در خــود‬ ‫تقویــت و تکــرار کنــد‏‪.‬‬ ‫نقش پدر را در تربیت او پررنگ کنید‬ ‫بــرای اینکــه پســرتان بــا همــه موقعیــت هــا و مســایل‬ ‫مردانــه اشــنا بشــود‪ ،‬بخشــی از بــار تربیــت او را بــه پدرش‬ ‫بســپارید‪ .‬پدرهــا‏درســهای مهمــی مــی تواننــد بــه پســران‬ ‫خــود بیاموزنــد‏‪.‬‬ ‫با او صادق باشید‏‬ ‫گاهــی در زندگــی مشــکالتی وجــود دارد کــه نمــی تــوان از‬ ‫دیگران مخفی کرد‪ .‬پســر شــما نیز از این قاعده مســتثناء‬ ‫نیســت‪.‬‏بــا فرزنــد خــود صــادق باشــید و اگــر مشــکلی‬ ‫هســت او را نیــز در انــدازه درکــش در جریــان بگذاریــد‏‪.‬‬ ‫از همــه مهــم تــر از همــان دوران طفولیــت‪ ،‬نقــش خــدا‬ ‫را بــه عنــوان خالــق‪ ،‬بهتریــن تکیــه گاه‪ ،‬معبود‪ ،‬معشــوق‬ ‫‪ ...‬بــرای مــردان‏اینــده ایــن مرزبــوم روشــن نماییــد‏‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه بــا درج اگهــی فــروش موبایــل در یکــی از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروند شــیرازی نمــوده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ امیــر حســین ســلیمانی در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت مــردی‬ ‫جــوان مبنــی بــر مشــاهده « اگهــی فــروش یــک دســتگاه موبایــل زیــر قیمــت بــازار « از وی‬ ‫کالهبــرداری شــده اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬شــاکی بیــان داشــت کــه در یکــی از شــبکه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫یــک اگهــی تحــت عنــوان «فــروش موبایــل بــه قیمــت عمــده» برخــورد کــرد ه و ضمــن برقــراری‬ ‫تمــاس بــا فــرد تبلیــغ کننــده‪ ،‬مجــرم مبلــغ ‪ 45‬میلیــون ریــال وجــه بعنــوان پیــش پرداخــت از‬ ‫شــاکی درخواســت می کنــد و پــس از دریافــت وجــه؛ دیگــر جوابگــو پیام هــا و تماس هــای‬ ‫تلفنــی متقاضــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫این مقام ســایبری گفت‪ :‬باتوجه به حساســیت پرونده‪ ،‬موضوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت کــه بــا اقدامــات فنــی‪ ،‬فــرد مــورد نظــر مــورد شناســایی قــرار گرفــت و به‬ ‫ایــن پلیــس احضار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬متهــم در اظهــارات خــود هــدف از ایــن کار را کســب درامــد بیــان‬ ‫داشــت و در ادامــه صحبت هــای خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــن فــرد به واســطه قیمت‬ ‫پاییــن و بــه دلیــل طمــع ورزی و از روی اعتمــاد نابجــا‪ ،‬اقــدام بــه واریــز وجــه بعنــوان پیــش‬ ‫پرداخــت نمــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کاربــران هرگــز فریــب اینگونه اگهی هــا را نخورند و خریدهای اینترنتی‬ ‫خــود را از طریــق ســایت های دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی یا همــان ای نماد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت‪ :‬در خصــوص خریــد از ســایت های خریــد و فــروش دقــت کافــی‬ ‫را داشــته باشــند و در صــورت برخــورد بــا هرگونــه مــورد مشــکوک ان را از طریــق وب ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی اینترنتــی ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬بــا‬ ‫کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫توســط مجرمــان ســایبری شــده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی از‬ ‫شــهروندان بــه پلیــس فتــا اســتان و بــا ارائــه‬ ‫شــکوائیه خــود بــا بیــان اینکــه از حســاب‬ ‫بانکــی اش برداشــت اینترنتــی غیرمجــاز‬ ‫صــورت گرفتــه اســت از پلیــس فتــا درخواســت‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی هــای اولیــه مشــخص‬ ‫گردیــد فرزنــد ایــن شــهروند بــزه دیــده در‬ ‫هنــگام اســتفاده از گوشــی وی بــرروی یــک‬ ‫لینــک جعلــی بــا عنــوان دانلــود بــازی کلیــک‬ ‫مــی کنــد و بــرای دریافــت بــازی اقــدام بــه‬ ‫پرداخــت هزینــه بــا اســتفاده از کارت بانکــی‬ ‫مــادر مــی نمایــد کــه بــا وارد کــردن اطالعــات‬ ‫کارت بانکــی بالفاصلــه از حســاب بانکــی وی‬ ‫مبلــغ یــک میلیــارد و ‪ 200‬میلیــون ریــال ریــال‬ ‫برداشــت غیرمجــاز صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مجــازی کــه از معتبــر بــودن منبــع ان اطمینــان‬ ‫ندارنــد بــه جهــت پیشــگیری از اســیب های‬ ‫احتمالــی خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی به مجرمان ســایبری هشــدار داد و گفت‪:‬‬ ‫هــر شــخصی کــه بخواهــد در فضــای مجــازی‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی از اعتمــاد شــهروندان‬ ‫سوءاســتفاده کــرده و انــان را مــورد بــزه قــرار‬ ‫دهنــد پلیــس در چهارچــوب قانــون بــا ایــن‬ ‫افــراد برخــورد قاطــع خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان و کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫توصیــه کــرد ‪ :‬بــر روی پیامــک هــا و لینــک هــای‬ ‫جعلــی ارســال شــده تحــت هیــچ شــرایطی‬ ‫کلیــک نکــرده و در صورتــی کــه بــا مــوارد‬ ‫مجرمانــه و مشــکوک مواجهــه شــدید مراتــب‬ ‫را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ WWW.Cyberpolice.ir‬و یــا تمــاس بــا‬ ‫مرکــز فوریتهــای ســایبری بــه شــماره ‪096380‬‬ ‫گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫موبایلی که هرگز به دست صاحبش نرسید‬ ‫کلیک کودک‬ ‫‪ 1‬میلیارد و ‪200‬‬ ‫میلیون ریال برای‬ ‫مادرش اب خورد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و کشــف پرونــده ای‬ ‫خبــر داد کــه کودکــی در هنــگام اســتفاده از‬ ‫گوشــی مــادرش بــا کلیــک کــردن بــرروی لینــک‬ ‫جعلــی موجــب خالــی شــدن حســاب وی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪619‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫بــه محــض دریافــت شــکوائیه ‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‬ ‫کــه بــا بررســی هــای فنــی و تخصصــی موفــق‬ ‫بــه شناســایی فــرد کالهبــردار شــده و پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضائــی اقدامــات الزم‬ ‫پیرامــون موضــوع صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی بیان داشت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫بــا تــاش و پیگیــری هــای دقیــق و همچنیــن‬ ‫اقــدام بــه موقــع و ســریع کارشناســان پلیــس‬ ‫فتا اســتان مبلغ برداشــتی به حســاب شهروند‬ ‫بــزه دیــده بازگردانــده شــد و پرونــده جهت ســیر‬ ‫مراحــل قانونــی بــه دادســرا ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫هموطنــان بایــد بــه فرزنــدان خــود بیاموزنــد کــه‬ ‫مراقــب شــگردهای مجرمــان ســایبری باشــند و‬ ‫از ارائــه اطالعــات هویتــی بــه افــراد غیــر یــا وارد‬ ‫شــدن بــه لینک هــای تبلیغ شــده در فضــای‬ ‫ایــن بدافــزار جدیــد بــه جــای اســتفاده از ‪ ،Android Webview‬کــه‬ ‫روش استاندارد فراخوانی صفحات اینترنتی می باشد‪ URL،‬ها را در‬ ‫مرورگــر راه دور اجــرا مــی کنــد کــه ایــن مــورد شــامل درخواسـت های‬ ‫‪ HTTP‬نیــز می شــود‪ .‬کارشناســان مــی گوینــد ایــن موضــوع باعــث‬ ‫می شــود کــه فعالیت هــای مشــکوک ایــن بدافــزار توســط کاربــر و‬ ‫انتــی ویروس هــا مــورد شناســایی قــرار نگیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن شــش اپلیکیشــن دیگــر کــه اســم ان هــا در ادامــه امــده‬ ‫اســت نیــز از فروشــگاه گــوگل پلــی حــذف شــدند‪:‬‬ ‫اپلیکیشن ‪ Vlog Star Video Editor‬با بیش از ‪ 1‬میلیون دانلود‬ ‫اپلیکیشن ‪ 3D Launcher Creative‬با بیش از ‪ 1‬میلیون دانلود‬ ‫اپلیکیشن ‪ Wow Beauty Camera‬با بیش از ‪ 100‬هزار دانلود‬ ‫اپلیکیشن ‪ Gif Emoji Keyboard‬با بیش از ‪ 100‬هزار دانلود‬ ‫اپلیکیشن ‪ Freeglow Camera‬با بیش از ‪ 5‬هزار دانلود‬ ‫اپلیکیشن ‪ Coco Camera‬با بیش از هزار دانلود‬ ‫کارشناســان هشــدار می دهنــد کــه دســتگاه هوشــمند کاربرانــی کــه‬ ‫ایــن برنامه هــا را بــر روی تلفــن همــراه خــود نصــب کرده انــد در‬ ‫معــرض خطــر الودگــی هســتند لــذا از کاربــران خواســته مــی شــود تــا‬ ‫بــا اســتفاده از نــرم افــزار انتــی ویــروس یــا ســایر راه حــل هــای حــذف‬ ‫بدافــزار‪ ،‬انهــا را از دســتگاه خــود حــذف کننــد‪.‬‬ ‫گزارش هــا حاکــی از ان اســت کــه گــروه ســازنده ایــن بدافزارهــا‪،‬‬ ‫برنامه هــای خــود را بــرای هــک کــردن کاربــران جدیــد بــا چندیــن‬ ‫کمپیــن رســانه های اجتماعــی تبلیــغ کــرده اســت‪ .‬ایــن گــروه‬ ‫همچنیــن ربات هــای مختلفــی را ایجــاد کــرد کــه بــرای کاربــران جدیــد‬ ‫یــا کاربرانــی کــه از فعالیــت ‪ Autolycos‬بی اطــاع هســتند‪ ،‬مشــروع‬ ‫بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬برنامه هــای مخــرب پــس از نصــب بــر روی دســتگاه‪،‬‬ ‫اجــازه خوانــدن محتــوای ‪ SMS‬را درخواســت می کننــد و بــه برنامه هــا‬ ‫اجــازه می دادنــد بــه پیام هــای متنــی قربانــی دسترســی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬کارشناســان بــه کاربــران توصیــه مــی کننــد نــرم‬ ‫افزارهــا را از منابــع تاییــد شــده دانلــود کننــد‪ ،‬امــا ‪ App Store‬و ‪Play‬‬ ‫‪ Store‬در برابــر حمــات محافظــت نمــی شــوند‪.‬‬ ‫کاربــران اندرویــد بایــد بــر روی داده هــای اینترنــت و مصــرف باتــری‬ ‫پس زمینــه نظــارت کافــی داشــته باشــند‪ ،‬همچنیــن ‪Play Protect‬‬ ‫را فعــال نگــه دارنــد و ســعی کننــد تعــداد برنامه هایــی را کــه بــر روی‬ ‫گوشـی های هوشــمند خــود نصــب می کننــد کاهــش دهنــد‪ .‬کاربران‬ ‫بایــد دائمــا ً مراقــب دســتگاه های خــود بــوده و انهــا را بــه روز نگــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬یــک راه حــل مناســب‪ ،‬نصــب انتــی ویــروس و فایــروال بــرای‬ ‫نظــارت بــر داده هــای ورودی و خروجــی اســت کــه کاربــران می تواننــد‬ ‫از ایــن راهــکار اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫شوهر سابق عامل انتشار‬ ‫مستندات پرونده اختالف‬ ‫خانوادگی در واتساپ‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــه دلیــل کینــه‬ ‫قبلــی‪ ،‬مســتندات پرونــده اختــاف خانوادگــی بــا‬ ‫همســر ســابقش را در شــبکه اجتماعــی واتســاپ‬ ‫انتشــار داده بــود ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «قــدرت الوانــی» ر در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬خانمــی جــوان بــه پلیــس فتــا مراجعــه و بــا‬ ‫ارائــه شــکوائیه اعــام داشــت مســتندات پرونــده‬ ‫اختــاف خانوادگــی مــن در شــبکه اجتماعی واتســاپ‬ ‫منتشــر شــده و باعــث تضعیــف ابــرو و حیثیــت مــن‬ ‫در میــان فامیــل و همشــهریان گردیــده اســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ «قــدرت الوانــی» افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اقدامــات تخصصــی صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا متهــم کــه شــوهر ســابق‬ ‫وی بــود ‪،‬شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی‬ ‫بــه ایــن پلیــس احضارشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در ابتــدا منکــر بــزه ارتکابــی شــد‪،‬ولی‬ ‫پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده‬ ‫توســط کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب بــه‬ ‫اعتــراف گشــود و بــزه انتســابی را پذیرفــت‪.‬‬ ‫متهــم در پاســخ عنــوان داشــت‪:‬به دلیــل‬ ‫کینــه قبلــی قصــد ازار و اذیــت همســر ســابق و‬ ‫خانــواده اش را داشــتم ‪،‬بــه همین دلیل مســتندات‬ ‫پرونــده اختــاف خانوادگــی را در شــبکه اجتماعــی‬ ‫واتســاپ انتشــار دادم تــا از ایــن طریــق نامبــرده را‬ ‫اذیــت نمــوده و از وی انتقــام بگیــرم‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪ -619‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-619‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/27‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/27 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/24 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫دو شنبه ‪08//02‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ماجراهای ناپایان‬ ‫«بامزی» و «شلمان»‬ ‫کــودکان دهــه شــصت کارتــون «بامــزی» قوی تریــن خــرس جهــان را‬ ‫بــه یــاد دارنــد‪ .‬ایــن خــرس مهربــان دوســتانی از دل جنــگل داشــت و بــا‬ ‫مادربزرگــش زندگــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫دهــه شــصت دوران بــی تکــراری اســت‪ .‬پــای جعبــه جــادو تــازه بــه خانه هــا‬ ‫بــاز شــده بــود و پخــش برنامــه هــای کــودک بــرای کــودکان جایــگاه ویــژه‬ ‫ای داشــت‪ .‬هرچنــد کــه بیشــتر تلویزیون هــا ســیاه و ســفید بودنــد و زمــان‬ ‫برنامــه هــای کــودک کــم امــا هنــوز طعــم و مــزه لــذت بخــش ایــن کارتون ها‬ ‫زیــر دنــدان کــودکان دهــه شــصتی هســت‪.‬‬ ‫از جملــه ایــن کارتــون هــا کــه هنــوز هــم گاهــی اوقــات از تلویزیــون پخــش‬ ‫مــی شــود‪« ،‬بامــزی» (بــه ســوئدی بــه معنــی بامســه – قــوی تریــن خــرس‬ ‫جهــان) یــک کارتــون ســوئدی اســت کــه ابتــدا بــه عنــوان مجموعــه ای از فیلــم‬ ‫هــای کوتــاه تلویزیونــی و همچنیــن یــک نــوار هفتگــی نیــم صفحــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۶۶‬ظاهــر شــد‪.‬‬ ‫قبــل از اینکــه ایــن مجموعــه از ســال ‪ ۱۹۷۳‬بــه صــورت دوره ای در مجلــه‬ ‫طنــز منتشــر شــود‪ ،‬فیلــم هــا و کتــاب هایــی نیــز در مــورد ان وجــود داشــت‪.‬‬ ‫قهرمــان داســتان یــک خــرس قهــوه ای بــه نــام بامســه اســت کــه البتــه مــا‬ ‫او را بــه نــام بامــزی مــی شــناختیم‪ .‬وقتــی او نوعــی عســل بــه نــام عســل‬ ‫خروشــان را کــه مادربزرگــش بــرای او درســت مــی کــرد‪ ،‬مــی خــورد‪ ،‬قــوی‬ ‫تریــن خــرس جهــان مــی شــد و مــی توانســت همــه مشــکالت را حــل کنــد‪.‬‬ ‫رونــه اندرســون نویســنده کتــاب کــودک قبــل از اختــراع بامــزی‪ ،‬تجربــه‬ ‫زیــادی در نوشــتن کمیــک خــرس داشــت‪ .‬بــه خصــوص یــک کمیــک‪ ،‬تــدی‬ ‫کــه بــه عنــوان یــک شــخصیت بســیار شــبیه بامــزی بــود‪ .‬تــدی همچنیــن‬ ‫قوی تریــن خــرس جهــان بــود‪ ،‬امــا بــرای قــوی بــودن نیــاز بــه عســل خاصــی‬ ‫نداشــت‪ ،‬بنابرایــن اندرســون بــرای ماجراجویی هــای هیجان انگیــز کار‬ ‫ســختی داشــت‪ .‬بــرای هیجــان انگیزتــر کــردن کمیــک‪ ،‬او ســپس بامســه را‬ ‫طراحــی کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن حضــور بامســه در یــک ســریال تلویزیونــی ســیاه و ســفید بــود کــه‬ ‫در ‪ ۲۹‬اکتبــر ‪ ۱۹۶۶‬بــه نمایــش درامــد‪ .‬یــک هفتــه بعــد‪ ،‬اولیــن کمیــک ان‬ ‫در مجلــه الــرز منتشــر شــد‪ .‬بامســه تــا ســال ‪ ۱۹۷۰‬هــر هفتــه در ایــن مجلــه‬ ‫منتشــر مــی شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۷۲‬بامســه بــه تلویزیــون بازگشــت‪ .‬یــک مجموعــه تلویزیونــی‬ ‫هفــت قســمتی جدیــد ایــن بــار رنگــی ضبــط شــد کــه در زمســتان ‪-۱۹۷۲‬‬ ‫‪ ۱۹۷۳‬پخش شــد‪ .‬از ژانویه ‪ ،۱۹۷۳‬بامســه نیز انتشــارات خود را داشــت و‬ ‫از ان زمــان تاکنــون بیــش از ‪ ۵۳۰‬بــار منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫بامســه کــه مــا او را بــا نــام بامــزی مــی شناســیم‪ ،‬شــخصیت اصلــی کارتــون و‬ ‫یــک خــرس قهــوه ای اســت کــه بــا خــوردن نوعــی عســل کــه مخصوصــا ًتوســط‬ ‫مادربزرگــش بــرای او تهیــه شــده بــود‪ ،‬تبدیــل بــه قوی تریــن خــرس جهــان‬ ‫می شــود و هــر کــس دیگــری کــه ان را بخــورد‪ ،‬بــه غیــر از زنبــور خانگــی بامــزی‬ ‫و دختــرش برومــا‪ ،‬در نهایــت بــا ســه روز معــده درد مواجــه مــی شــود‪ .‬او‬ ‫همچنیــن مهربــان تریــن خــرس جهــان اســت (طبــق کمیــک) و اغلــب در حال‬ ‫کمــک بــه نیازمنــدان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫در داســتان هــای بامــزی کــه مــا هیــچ وقــت ندیدیــم!‪ ،‬بروملیســا دختــر‬ ‫یــک جنگلبــان اســت کــه همیشــه مــی توانســت بــه کمــک هــای بامــزی‬ ‫تکیــه کنــد‪ .‬بــه زودی انهــا عاشــق هــم شــدند و پــس از ازدواج پــدر و مــادر‬ ‫صاحــب ســه قلــو شــدند‪ :‬بــروم‪ ،‬تــدی و ماجــا‪ .‬بــروم اســتعداد هنــری دارد‬ ‫امــا تــا حــدودی خجالتــی اســت‪ .‬تــدی زمان زیــادی را به تنهایــی می گذراند و‬ ‫عاشــق خواندن و یادگیری اســت و ماجا برونگراترین بچه اســت و عاشــق‬ ‫ورزش و فعالیــت اســت‪ .‬پــس از مدتــی انهــا صاحــب چهارمیــن فرزنــد خــود‬ ‫نیــز شــدند کــه از بیمــاری رنــج مــی بــرد‪.‬‬ ‫قســمت هایــی از ایــن کارتــون در ایــران نیــز بــه صــورت دوبلــه ســال ها از‬ ‫تلویزیــون پخــش شــد‪.‬البته ایــن قســمت هــا بســیار محــدود بــود و همان هــا بــه‬ ‫صــورت مرتــب بــرای کــودکان تکــرار مــی شــد‪ .‬امــا از جملــه دیگــر شــخصیتهای‬ ‫معروف کارتون شــلمان اســت‪ .‬او یک الک پشــت اســت که در هیچ شــرایطی‬ ‫از اصــول اولیــه زندگــی خــود تخطــی نمــی کنــد و از ویژگیهــای مهمــی که داشــت‬ ‫ت خــوردن و خوابیدنــش اشــاره کــرد‪ .‬ایــن قانــون منــدی‬ ‫مــی تــوان بــه ســاع ِ‬ ‫شــلمان تــا جایــی بــود کــه در بســیاری مواقــع و ســر بزنــگاه‪ ،‬درســت جایــی کــه‬ ‫بامــزی بــه او نیــاز داشــت‪ ،‬بــروز و ظهــور مــی کــرد و حســابی حــرص مخاطبانــش‬ ‫را در مــی اورد‪.‬‬ ‫مدیــر دوبــاژ ایــن اثــر ژالــه علــو و راوی ان شمســی فضــل الهــی بــود‪.‬‬ ‫گویندگــی نقــش بامــزی را ناهیــد امیریــان شــمس ابــادی برعهــده داشــت‬ ‫و بــه جــای جامپــی کوچولــو کــه یــک خرگــوش ســفید بــود‪ ،‬نوشــابه امیــری‬ ‫حــرف مــی زد‪ .‬همچنیــن گوینــده شــلمان اصغــر افضلــی بــود و نقــش اقــا‬ ‫گرگــه را کنعــان کیانــی مــی گفــت‪ .‬مادربــزرگ بامــزی‪ ،‬جانســون‪ ،‬اقــا موشــه‬ ‫و گوینــدگان نقــش هــای فرعــی (خانــواده اقــا روباهــه‪ ،‬ماهــی‪ ،‬عنکبــوت‪،‬‬ ‫فیــل‪ ،‬صاحــب االغ‪ ،‬داور مســابقه و…) نیــز عــاوه بــر افــراد نامبــرده‪ ،‬کنعــان‬ ‫کیانــی‪ ،‬مهــدی ارین نــژاد‪ ،‬شــهروز ملک ارایــی و ‪ ...‬بودند‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪ 2‬ابان ‪ 1313‬اولین پرواز مسافری خارج از کشور با خلبانان ایرانی‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه پیش قلعه‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سرویس گردشگری ‪ -‬دکتر حسن ستایش‬ ‫پیــش قلعــه شــهری اســت از توابــع شهرســتان‬ ‫مانه و سملقان که با مختصات طول جغرافیایی‬ ‫ٰ‪ 57ْ .00‬و عــرض جغرافیایــی ٰ‪ 37ْ .65‬و ارتفــاع‬ ‫‪ 598‬متــر از ســطح دریــا در ‪ 18‬کیلومتــری‬ ‫شــمال اشــخانه و ‪ 46‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫در مــورد ریشــه شناســی واژه پیــش قلعــه برخــی‬ ‫بــدون توجــه بــه ایــن اصــل کــه نــام هــر ابــادی از‬ ‫نظــر جاینــام شناســی ماننــد خــود ان ابــادی تاریــخ‬ ‫و گذشــته ای دارد کــه طــی ان تحــوالت اوایــی و‬ ‫گاه معنایــی در نــام ان رخ داده اســت دســت بــه‬ ‫ریشــه شناســی از دیــدگاه زبانشناســی همزمانــی‬ ‫مــی زننــد ‪ .‬یعنــی مثــا ًواژه «پیــش قلعه» را فقط‬ ‫در ســاختار اشــتقاقی ان مــورد بررســی و تحلیــل‬ ‫قــرار مــی دهنــد ‪.‬‬ ‫بــا ایــن دیــدگاه ایــن واژه مرکــب از دو تکــواژ ( پیــش‬ ‫‪ +‬قلعــه) دانســته مــی شــود کــه بــا توجــه بــه دوگانگــی‬ ‫معنــای واژه « پیــش» دو گونــه وجــه تســمیه بــرای ان‬ ‫ارئــه شــده اســت ‪ :‬اول ‪ ،‬پیــش بــه معنــای قیــد زمــان ‪:‬‬ ‫طبــق اظهــارات برخــی از اهالــی‪ ،‬ایــن روســتا بــه دلیــل‬ ‫اینکــه قدیمــی تریــن ابــادی در بخــش مانــه و ســملقان‬ ‫بــوده اســت بــه پیــش قلعــه معــروف اســت‪( .‬فرهنــگ‬ ‫جغرافیــای ابــادی های کشــور اســتان خراســان شــمالی‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان ص ‪.)56‬‬ ‫حقیقــت ایــن اســت کــه بــا شــنیدن لفــظ «پیــش»‬ ‫هیچــگاه معنــای قدیــم تــر بــه ذهــن متبــادر نمی شــود‪.‬‬ ‫زیــرا تکــواژ پیــش ماننــد واژگان پشــت و پــا و میــان و‬ ‫پســین در جاینامهــای پشــت بــام‪ ،‬پاکتــل ‪ ،‬پاقلعــه‪،‬‬ ‫میــان دشــت و پســین دره قیــد مــکان هســتند و‬ ‫قطعــا ًپیشــوند « پیــش» در جاینامهایــی نظیــر پیــش‬ ‫اســیاب ( همــدان) ‪ ،‬پیــش ربــاط (تایبــاد) ‪ ،‬پیــش کمــر‬ ‫( مینودشــت) و پیشــکوه (لرســتان) همگــی در معنــای‬ ‫قیــد مــکان بــه کار رفتــه انــد نــه قیــد زمــان‪ .‬بنابرایــن‬ ‫پیشــوند « پیــش » در پیــش قلعــه نمی توانــد ماننــد‬ ‫تعبیــر « پیــش ســاخته» قیــد زمــان باشــد و حکایــت از‬ ‫قلعــه ای بکنــد کــه از لحــاظ زمانــی پیشــتر از قلعه های‬ ‫دیگــر ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫دوم ‪ ،‬پیــش بــه معنــای قیــد مــکان‪ :‬برخی از این لفظ‬ ‫معنــای قلعــه ای را کــه اراده مــی کننــد کــه پیــش تــر و‬ ‫جلوتــر از قلعــه هــای مجــاور هــم قــرار دارد‪ .‬امــا چنیــن‬ ‫سلســه قلعــه هایــی در جلگــه مانــه کــه ابــادی پیــش‬ ‫قلعــه در مدخــل و ورودی ان باشــد وجــود نداشــته‬ ‫اســت تــا بــه عنــوان اولیــن قلعه در کنــار ان قلعه جات‬ ‫محســوب گــردد و بدیــن ترتیــب اســم بــا مســمایی برای‬ ‫ان فراهــم شــود ‪.‬‬ ‫وانگهــی چنیــن موقعیتــی را روســتای کالنتــر هــم دارد‬ ‫کــه در ‪ ۷/۶‬کیلومتــری جنــوب شــرقی پیــش قلعه واقع‬ ‫اســت ولــی نــام ان را پیــش قلعــه ننهــاده انــد‪ .‬لــذا‬ ‫ایــن دلیــل بــرای نامگــذاری ابــادی پیــش قلعــه چنــدان‬ ‫وجهــی نــدارد‪.‬‬ ‫البتــه بــا وجــود تپــه هــای باســتانی در این منطقــه ‪ ،‬این‬ ‫ابــادی قدمــت چندانــی نــدارد تــا بتــوان ریشــه ایــن واژه‬ ‫را از نظــر زبانشناســی در زمانــی مــورد بررســی قــرار داد و‬ ‫یــا ســرنخی از ان در کتــب جغرافیــای قدیمــی بــه دســت‬ ‫اورد؛ امــا در منابــع تاریخــی متاخــر در دو کتــاب از ایــن‬ ‫ابــادی بــه عنــوان« بــاش قلعــه» یــاد شــده اســت ؛ یکــی‬ ‫تحقیقــات جغرافیایــی راجــع بــه ایــران (نوشــته الفونس‬ ‫گابریــل) اســت کــه در صفحــه ‪ ۲۹۰‬از ان بــه صــورت‬ ‫پیــش ( بــاش ) قلعــه یــاد شــده اســت و دیگــری کتابــی‬ ‫از امیــن اللــه گلــی بــا عنــوان ســیری در تاریــخ سیاســی‬ ‫اجتماعــی ترکمــن هاســت کــه در صفحــه ‪ ۲۲‬ان امــده‬ ‫اســت ‪ « :‬شــیرین چــای از ربــاط و گیفــان سرچشــمه‬ ‫گرفتــه و در شــرق بــاش قلعــه وارد اتــرک مــی شــود » ‪.‬‬ ‫خواننــدگان اشــنا بــه منطقــه مــی داننــد کــه بــا توجــه‬ ‫تبدیل بنای لهاک خان‬ ‫به مجموعه تفریحی گردشگری‬ ‫سرویس گردشگردی تاریخی‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬بــزودی مجموعــه تاریخــی مقبــره شــهدای‬ ‫شــورش لهــاک خــان در ابتــدای خیابــان جوادیــه مرکــز اســتان تبدیــل بــه یــک پــارک عمومــی‬ ‫و محــل گردشــگری مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی معلــم در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪️:‬عملیــات اجرایــی بــرای امــاده ســازی و‬ ‫تــدارک ایجــاد پــارک توســط شــهرداری در حــال انجــام اســت و در گام اول علــف زنــی‪،‬‬ ‫تســطیح و نظافــت محوطــه بــرای امــاده کــردن محیــط بــرای زیرســازی و طراحــی معابــر و‬ ‫دسترســی هــای پــارک انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بنــای تاریخــی کــه در فهرســت اثــار ملــی ثبــت شــده‪ ،‬یــاداور شــجاعت و‬ ‫ارزش هــای فرهنگــی ایــن منطقــه اســت و بایــد مــورد توجــه ویــژه مســئوالن امــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مرمــت بنــای مقبــره بایــد مــورد اولویــت قــرار گرفتــه و متاســفانه‬ ‫شــاهد هســتیم فضــای پیرامونــی نیــز بــه حــال خــود رهــا شــده اســت بــه گونــه ای کــه نــه‬ ‫تنهــا جلــوه بصــری شایســته ای نــدارد بلکــه باعــث ایجــاد ناامنــی نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه موقعیــت جغرافیایــی‪ ،‬منظــور از شــیرین چــای در‬ ‫ایــن فــراز از کتــاب همــان رودخانــه شــیرین دره اســت‬ ‫و بــاش قلعــه نیــز همــان پیــش قلعــه امــروزی اســت‪.‬‬ ‫بنابــر ایــن مــی تــوان گفــت پیــش قلعــه در اصــل بــه‬ ‫صــورت« بــاش قلعــه» بــوده کــه در ان تحریــف اوایــی‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬یــاداوری اینکه در تحــوالت اوایی‬ ‫جاینــام هــا صامتهــای ‪ / p /‬و ‪ / b /‬و مصوتهــای ‪/ a /‬‬ ‫و ‪ / i /‬قابــل تبدیــل بــه یکدیگــر هســتند‪.‬‬ ‫از نظر واژه شناســی تکواژ «باش» یک لغت مغولی‬ ‫بــه معنــای ســر ‪ ،‬فرمانــده و رئیــس اســت کــه وارد زبــان‬ ‫ترکــی شــده اســت ( واژه نامــه تاریــخ اجتماعــی دوره‬ ‫مغــول) و قلعــه همــان کالت اســت کــه از فارســی بــه‬ ‫عربــی رفتــه و ان بنایــی بــزرگ اســت بــا دیوارهــای بلنــد‬ ‫و برجهــای دیــده بانــی‪ ،‬محصــور در میــان خندقهــا یــا‬ ‫موانــع طبیعــی یــا مصنوعــی دیگــر بــرای مقاومــت در‬ ‫برابــر نیروهــای دشــمن و دفــع حملــه انهــا‪ ( .‬فرهنــگ‬ ‫اصطالحــات دوره قاجــار‪ ،‬ص ‪.)268‬‬ ‫از انجــا کــه ترکیــب « بــاش بندر » در لغتنامه دهخدا‬ ‫بــه معنــای رئیــس امــور مربــوط بــه بنــدر معنــا شــده‬ ‫اســت میتــوان « بــاش قلعــه» را هــم بــه معنــای رئیس‬ ‫و فرمانــده قلعــه ای دانســت کــه پیــش قلعــه امــروزی‬ ‫مقــر فرماندهــی او بــوده اســت؛ چنانکــه « بــاش کالته‬ ‫» روســتایی در دهســتان المه بخش ســملقان همین‬ ‫معنــا را دارد‪.‬‬ ‫عضو شــورای اســامی شــهر بجنورد گفت‪ :‬تناقض بزرگی اســت که محل دفن شــهدایی‬ ‫کــه بــرای امنیــت مردمشــان جنگیدنــد تبدیل بــه مخروبه و مکان ناامن شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه ایــن مجموعــه بــه عنــوان نمــادی از افتخارات مردم منطقه باید مرمت شــده‬ ‫و حفــظ و نگهــداری شــود تــا بــه شــان و جایگاهــی در خــور قهرمانــان ان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬باتوجــه بــه موقعیــت مناســب ایــن مجموعــه در کنــار بلــوار شــهدا‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫احــداث پــارک‪ ،‬مــی تــوان بــا نصــب المــان هایــی از قهرمانــان اســطوره ای مثــل ارش گرفتــه‬ ‫تــا قهرمــان جهــان امــروز شــهید ســلیمانی‪ ،‬روح تــازه ای بــه ایــن فضــا داد و همچنیــن‬ ‫طراحــی و نصــب المان هــای هنــری روایتگــر ایــن واقعــه تاریخــی و ایجــاد مــوزه ای بــرای‬ ‫نمایــش ادوات جنگــی قدیمــی‪ ،‬باعــث جذابیــت ایــن مجموعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬نبایــد در معرفــی افتخــارات شــهر بــه نســل‬ ‫جدیــد کوتاهــی کــرده و ایــن اثــار تاریخــی را رهــا کنیــم تــا تبدیــل بــه زبالــه دان شــود‪.‬‬ ‫معلم خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به اهمیت این موضوع جلســه کمیســیون خدمات‬ ‫و زیســت شــهری بــا حضــور نماینــدگان تیــپ دوی شــهید دلجویــان و نماینــدگان اداره‬ ‫کل ســازمان میــراث فرهنگــی و مدیــران شــهرداری برگــزار شــد و بــا توافــق صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬در گام اول پاکســازی محوطــه مقبــره شــهدا انجــام شــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬افــراد بــی خانمــان و معتادانــی کــه بــه ایــن‬ ‫محوطــه پنــاه اورده بودنــد بــه ســرای مهــر شــهرداری و مرکــز تــرک اعتیــاد معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بنای مقبره شــهدا نمونه برجســته ای از اثار معماری دوره پهلوی اول در بجنورد‬ ‫اســت که در مرکز باغی در شــمال بجنورد ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫این بنای تاریخی به شماره ‪ ۹۲۴۱‬در فهرست اثار ملی به ثبت رسیده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!