روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 617 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 617

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 617

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 617

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‬ ‫شماره ‪112 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 30‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/22-‬اکتبر ‪ /25-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪617‬‬ ‫اسب ترکمن‬ ‫مسیری برای رونق اقتصادی‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫«دنیا امروز از انرژی‬ ‫و صنعت هسته ای‬ ‫رویگردان شده است»‬ ‫‪3‬‬ ‫تولیدخودروهای‬ ‫جدید نتیجه تالش‬ ‫استاندارد بود‬ ‫بیش از ‪ 3‬میلیون نفر به زودی هوش مصنوعی‬ ‫سهام عدالت می گیرند بشر را نابود می کند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارشعملکردنماینده‬ ‫مدیران مسئول در هیات‬ ‫نظارت بر مطبوعات‬ ‫اموزش رایگان‬ ‫صفحه ارائی و صفحه بندی روزنامه‬ ‫اشتغال صدرصد و ارائه گواهینامه پایان دوره (( سقف پذیرش محدود))‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت نام ‪ :‬پایان مهر‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫جمعه‬ ‫‪ 29‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪617‬‬ ‫قرار گرفتن ‪ ۳۰۷‬هزار‬ ‫هکتار از عرصه های منابع‬ ‫ملی گلستان در خطر‬ ‫بیابان شدن‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع و بیابــان اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ ۳۰۷ :‬هــزار‬ ‫هکتــار از عرصه هــای منابــع ملــی اســتان در‬ ‫خطــر بیابانــی شــدن اســت کــه بــرای مقابلــه بــا‬ ‫بیابانزایــی و احیــای مراتــع‪ ،‬برنامــه ســه ســاله بــا‬ ‫‪ ۸۴۳‬میلیــارد ریــال نیــاز اعتبــاری تدویــن شــد‪.‬‬ ‫تاج قلــی فرهنگ دوســت اظهارداشــت‪ :‬اعتبــار‬ ‫مــورد نیــاز اجــرای ایــن برنامــه در ســال های ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تــا ‪ ۱۴۰۳‬بایــد از محــل منابــع ملــی و اســتانی‬ ‫تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولیــد چهــار میلیــون اصلــه نهــال‬ ‫مرتعــی و بیابانــی‪ ،‬مدیریــت هــرزاب در وســعت‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۶۰۰‬هکتــار‪ ،‬بوت ـه کاری در پنــج هــزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هکتــار‪ ،‬مراقبــت و نگهــداری ســنواتی مراتــع‬ ‫بوتــه کاری شــده در ‪ ۶‬هــزار هکتــار‪ ،‬تامیــن اب‬ ‫شــرب دام با ‪ ۳۰۰‬دســتگاه ابشــخور و ســاماندهی‬ ‫چــرای دام در ‪ ۲۷۸‬هــزار هکتــار از مراتــع بــا‬ ‫همــکاری شــرکت تعاونی هــای مرتـع داری در ایــن‬ ‫برنامــه س ـ ه ســاله اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع و بیابــان اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬از محــل‬ ‫اعتبــارات ســفر ســال گذشــته رییــس جمهــور‬ ‫بــه اســتان ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال بــرای مقابلــه بــا‬ ‫بیابانزایــی تخصیــص یافــت کــه بــرای تولیــد ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار اصلــه نهــال‪ ،‬عملیــات بوتــه کاری در ‪۴۰۰‬‬ ‫هکتــار‪ ،‬عملیــات مدیریــت روان اب بــه همــراه بذر‬ ‫پاشــی در ‪ ۳۲۰‬هکتــار هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫فرهنگ دوســت ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه بیشــترین وســعت مناطــق در معــرض‬ ‫بیابان شــدن گلســتان مربــوط بــه نــوار شــمالی‬ ‫گنبــدکاووس اســت‪ ،‬از محــل اعتبــارات ســفر‬ ‫رییــس جمهــور از منابــع کمک هــای وزارت نفــت‬ ‫امســال قــرار اســت ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال اختصــاص‬ ‫یابــد کــه همگــی ان در ایــن شهرســتان هزینــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬شهرســتان گنبــدکاووس ‪ ۳۴۱‬هزار‬ ‫هکتــار مرتــع دارد کــه حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫ان معــادل ‪ ۵۸‬درصــد در معــرض بیابان شــدن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مدیریــت هــرزاب همــراه بــا‬ ‫بوتـه کاری و بــذر پاشــی در ‪ ۳۰۰‬هکتــار‪ ،‬بوتـه کاری‬ ‫‪ ۲۷۰‬هکتــار‪ ،‬تامیــن ‪ ۲۵‬دســتگاه ابگرمکــن‬ ‫خورشــیدی ‪ ۱۵۰‬لیتــری و ‪ ۱۳۰‬پنــل خورشــیدی ‪۱۰۰‬‬ ‫واتــی از جملــه برنامه هــای اجرایــی پیــش بینــی‬ ‫شــده در مراتــع و عرصه هــای بیابانــی گنبدکاووس‬ ‫از محــل اعتبــارات تخصیصــی وزارت نفــت اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع و بیابــان اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ ۳۰۷ :‬هــزار‬ ‫هکتــار از عرصه هــای منابــع ملــی ایــن اســتان‬ ‫به ویــژه در نواحــی شــمالی ان در معــرض بیابانــی‬ ‫شــدن قــرار دارد کــه از ایــن مقــدار ‪ ۱۳۰‬هــزار‬ ‫هکتــار ان تحــت تاثیــر فرســایش بــادی اســت‪.‬‬ ‫فرهنــگ دوســت افــزود‪ :‬از مجمــوع ‪ ۱۳۰‬هــزار‬ ‫هکتــار منطقــه تحــت تاثیــر فرســایش بــادی در‬ ‫گلســتان ‪ ۱۳‬هــزار هکتــار بــا شــدت زیــاد‪ ۹۶ ،‬هــزار‬ ‫هکتــار بــا شــدت متوســط و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار بــا شــدت‬ ‫کــم درگیــر خیــزش غبــار و ریزگردهــا هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار مرتــع دارد کــه حــدود‬ ‫یــک ســوم ان واقــع در مناطــق شــمالی اســتان‬ ‫به ویــژه در شهرســتان های «اق قــا‪ ،‬گمیشــان و‬ ‫گنبــدکاووس» در معــرض بیابانــی شــدن اســت‬ ‫کــه بــرای جلوگیــری از پیامدهــای ریزگردهــا کــه‬ ‫اثــار ان حتــی تــا شــهرهای گــرگان و گنبــدکاووس‬ ‫نیــز رســیده بایــد تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫یزگردهــا در گلســتان ‪ ۲‬منشــا داخلــی و خارجــی‬ ‫دارنــد کــه عمــده دالیــل داخلــی ان «تخریــب‬ ‫مراتــع و تبدیــل ان بــه اراضــی زراعــی‪ ،‬کشــت در‬ ‫اراضــی زراعــی کــم بــازده‪ ،‬خشــک شــدن تاالب هــا‬ ‫و چــرای بیــش از حــد دام در مراتــع» و عمــده‬ ‫دالیــل خارجــی ان کــه بیشــترین ســهم را دارنــد‪،‬‬ ‫وجــود صحــرای «قــره قــوم» کشــور ترکمنســتان‬ ‫و ورود گــردو غبــار از برخــی اســتان های همجــوار‬ ‫(ســمنان و خراســان شــمالی) اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت و جــای دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم‬ ‫دنیــا در همســایگی ســه اســتان مازنــدران‪ ،‬خراســان‬ ‫شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.635.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,786,۰۰۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,989,۰۰۰ ,‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 80,415,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,258,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫تدوین سند چشم انداز‬ ‫اسب اصیل ترکمن‬ ‫دوم اینکــه مــردم و شــهروندان در جهــت حفــظ و‬ ‫نگهــداری داشــته های خــود در کنــار مســئولین کوشــا و‬ ‫پــر تــاش باشــند تــا بتــوان از پتانســیل های اســتان در‬ ‫جهــت پیشــبرد و توســعه اســتان در کنــار یکدیگــر بــه‬ ‫طــور صحیــح اســتفاده و ان را توســعه داد‪.‬‬ ‫اسب ترکمن مسیری‬ ‫برای رونق اقتصادی‬ ‫خراســان شــمالی خاســتگاه اصلــی اســب نــژاد ترکمــن‬ ‫محســوب مــی شــود و دولــت ســعی دارد بــا تخصیــص ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار‪ ،‬کلنــگ زنــی پیســت اســبدوانی و برگزاری‬ ‫جشــنواره های زیبایی اســب این صنعت را در مســیر درســت‬ ‫اقتصــادی قــرار دهــد‪.‬‬ ‫گنجینــه ای رنگارنــگ از ظرفیت هــای خــدادادی اســت و‬ ‫ایــن دیــار مامــن منابــع طبیعــی و فرهنگــی ارزشــمند تــا‬ ‫ذخیره گاه هــای زیســت جانــوری هماننــد اســب اصیــل ترکمــن‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مناطــق شــمال و شــمال غــرب خراســان شــمالی بــه خصوص‬ ‫شهرســتان های راز و جرگالن و مانه و ســملقان کنونی که از‬ ‫دیربــاز ســکونتگاه اقــوام ترکمــن بــوده‪ ،‬خاســتگاه اصلی اســب‬ ‫ترکمــن اســت‪ ،‬هــر چنــد ایــن صنعت در ســال های اخیــر مورد‬ ‫غفلت مســووالن واقع شــده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه صنعــت پــرورش اســب‪ ،‬یــک صنعــت پول ســاز و‬ ‫درامــدزا در بســیاری از کشــورهای دنیــا تلقــی می شــود و بــا‬ ‫توجــه بــه تــوان و ظرفیــت بــاالی نژادهــای اصیــل داخلــی و‬ ‫شــرایط مطلوب اب و هوایی‪ ،‬می توان با گســترش و توســعه‬ ‫پــرورش اســب در ایــران زمینه هــای ایجــاد اشــتغال مســتقیم‬ ‫و پنهــان را در بخش هــای مربیگــری‪ ،‬دامپزشــکی‪ ،‬پــرورش‬ ‫اســب مســابقات‪ ،‬حــراج ســاالنه و خریدوفروش هــای فصلــی‬ ‫را فراهــم نمــود‪.‬‬ ‫مســووالن دولــت ســیزدهم تــاش دارنــد تــا مســیر اقتصــادی‬ ‫این صنعت را درست طراحی کنند و در مدت یکساله فعالیت‬ ‫قــدم هــای بزرگــی در ایــن راســتا برداشــته و بــا برخــی اقدامــات‬ ‫حمایتــی و تشــویقی در پــی روشــن نگــه داشــتن بارقه هــای امید‬ ‫در دل پــرورش دهنــدگان ایــن نــوع اســب اســت‪.‬‬ ‫تخصیــص ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای حمایــت از‬ ‫اســبداران‪ ،‬کلنگ زنی بزرگترین پیســت اسبدوانی شمالشرق‬ ‫کشــور در بجنورد و برگزاری نخســتین جشــنواره زیبایی اســب‬ ‫اصیــل ترکمــن برخــی از اقدامــات مســووالن خراســان شــمالی‬ ‫در چنــد مــاه اخیــر بــرای برداشــتن ســایه بــی مهــری از ســر ایــن‬ ‫صنعــت ارزاور اســت‪.‬‬ ‫اقداماتــی کــه بــی تردیــد تــداوم ان منجــر بــه اشــتغال پایــدار‬ ‫روســتایی‪ ،‬شــکوفایی گردشــگری و رفــع معضــل بیــکاری در‬ ‫بســیاری از مناطــق خراســان شــمالی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫گنجینــه فرهنــگ هــا دوم تیرمــاه ســالجاری میزبــان ســفر‬ ‫رییس جمهــور و هیــات دولــت بــه ایــن اســتان بــود‪ ،‬ســفری‬ ‫کــه بــه گفتــه مســووالن ارشــد اســتانی رهــاوردی برابــر ‪۱۲‬‬ ‫برابــر بودجــه یکســال خراســان شــمالی در پــی داشــت و حــوزه‬ ‫پــرورش اســب را نیــز بــی نصیــب نگذاشــت بــه گونــه ای ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای حمایــت از فعــاالن ایــن عرصــه‬ ‫تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه عــزم جــدی دولــت بــرای حمایــت فعــاالن پــرورش اســب‪،‬‬ ‫مــی گویــد‪ :‬فعــاالن پــرورش اســب بــا مشــکالت نقدینگــی‬ ‫و گــردش مالــی مواجــه هســتند کــه در ایــن راســتا بــا ســفر‬ ‫اســتانی دولت به خراســان شــمالی برای حمایت از واحدهای‬ ‫پــرورش اســب ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن حمایتهــای‬ ‫مالــی از اســبداران ناچیــز بــوده اســت‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬امیــد‬ ‫مــی رود شــمار زیــادی از تولیــد کننــدگان از ایــن منابــع‬ ‫تســهیالتی بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت اســب مــی توانــد در رونــق‬ ‫اقتصــاد و ایجــاد اشــتغال در اســتان کمــک شــایانی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬عنــوان مــی کنــد‪ :‬اگــر هدف گــذاری معقــول و منطقــی‬ ‫در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد مــی تــوان بــه درســتی از‬ ‫ظرفیــت هــای اقتصــادی در تولیــد اســب بهره بــرداری کــرد‪.‬‬ ‫محمــدزاده یــاداور مــی شــود‪ :‬تــاش مــی شــود تــا بــا افزایــش‬ ‫ت مالــی از اســبداران‪ ،‬انگیــزه ایــن تولیــد کننــدگان بــرای‬ ‫حمایـ ​‬ ‫رونــق اقتصــادی ایــن صنعــت ارتقــاء یابــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکهزار و ‪ ۷۱۲‬سر اسب ترکمن در خراسان‬ ‫شــمالی نگهــداری و پــرورش داده مــی شــود‪ ،‬مــی گویــد‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۹۸۵‬ســر اســب اصیــل ترکمــن ایــن اســتان بــه عنــوان‬ ‫قطــب نگهــداری ایــن حیــوان نجیــب در شــمال شــرق کشــور‬ ‫شناســنامه دار شــده اند که عمدتا در شهرســتان بجنورد‪ ،‬مانه‬ ‫و ســملقان و رازوجــرگالن پــرورش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫کلنگ زنی بزرگترین پیست شمالشرق کشور‬ ‫بــه دلیــل نبــود پیســت ســوارکاری مناســب سالهاســت‬ ‫ســوارکاران خراســان شــمالی را بــرای تاختــن و دیــده شــدن‬ ‫بــه اســتان هــا همســایه مــی کشــاند بــه گونــه ای کــه ایــن‬ ‫ســوارکاران بــه دلیــل نبــود پیســت مناســب و مهیــا نبــودن‬ ‫تجهیزات الزم برای مســابقات بین اســتانی‪ ،‬همیشــه مهمان‬ ‫اســتان گلســتان و متحمــل هزینــه هــای گزافــی مــی شــدند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه ‪ ۲۳‬مهرمــاه ســالجاری کلنــگ‬ ‫بزرگترین پیســت و مجموعه ســوارکاری شمالشــرق کشــور در‬ ‫مجموعــه ‪ ۱۹‬مهــر بجنــورد بــر زمیــن زده شــد تــا فعــاالن ایــن‬ ‫رشــته ورزشــی در اســتان خود نظاره گر شــیهه و تاخت اســب‬ ‫هایــی باشــند کــه مــی خواهنــد‪ ،‬صاحبــان خــود را از موانــع‬ ‫توســعه و اشــتغال عبــور داده و مســیر شــکوفایی اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی را پیــش روی انــان بگشــایند‪.‬‬ ‫سرپرســت هیــات ســوارکاری خراســان شــمالی در‬ ‫خصــوص کلنــگ زنــی ایــن پیســت ســوارکاری مــی گویــد‪:‬‬ ‫ایــن مجموعــه ســوارکاری بــا ‪ ۲۸‬هکتار زیربنا شــامل رینگ‬ ‫اســبدوانی ‪ ۴۰۰‬در ‪ ۷۰۰‬متــر مربــع و خوابگاهــی بــا ‪ ۲‬هــزار‬ ‫متــر مربــع زیربنــا اســت‪.‬‬ ‫محمدتقــی ولیــان تصریــح مــی کنــد‪ :‬این مجموعه پیشــرفته‬ ‫بــا تمامــی امکانــات و در چنــد فــاز اجــرا مــی شــود و تــا ‪ ۲‬ســال‬ ‫اینــده بــه بهــره بــرداری مــی رســد و اعتبــار ان بعــد از نقشــه‬ ‫بــرداری بــراورد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایجــاد پیســت بــرای تقویــت رشــته‬ ‫ســوارکاری و صنعــت پــرورش اســب ضــروری اســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫مــی کنــد‪ :‬از مدیــران اســتان تقاضــا داریــم تــا بــا اعطــای‬ ‫مشــوق ها‪ ،‬ســرمایه گــذاران را بــه حضــور در ایــن بخــش‬ ‫ترغیــب و بــرای انهــا تســهیل گری کننــد‪.‬‬ ‫وی عنوان می کند‪ :‬اســتانداری خراســان شــمالی در یکســال‬ ‫اخیــر رونــد توســعه صنعــت اســب را اغــاز کــرده اســت و امیــد‬ ‫مــی رود تــا ایــن بخــش از صنعــت در اســتان تقویــت شــود‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن‬ ‫تاکنــون اســب هــای خراســان شــمالی بیشــتر در‬ ‫جشــنواره های زیبایــی اســتان هــای دیگــر فخــر فروشــی مــی‬ ‫کردنــد و احتمــال خطــر در انتقــال را نیــز بــه جــان مــی خریدنــد‬ ‫امــا بــرای نخســتین جشــنواره ملــی اســب اصیــل ترکمــن نــوع‬ ‫ســیلمی هــا‪ ۱۵ ،‬مهرمــاه ســالجاری(روز جمعــه) بــا شــرکت‬ ‫‪ ۳۵‬اســب از اســتان هــای مختلــف کشــور‪ ،‬در مرکــز اســتان‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫هــدف از برگــزاری ایــن جشــنواره کــه بــا حضــور ســرمایه‬ ‫گــذاران و عالقــه منــدان بــه اســب اصیــل ترکمــن برگــزار شــد‪،‬‬ ‫معرفــی بیشــتر اســب اصیــل ترکمــن و ایجــاد انگیــزه بــرای‬ ‫پــرورش دهنــدگان ایــن نــوع اســب اســت‪.‬‬ ‫سرپرست هیات سوارکاری خراسان شمالی در این خصوص‬ ‫مــی گویــد‪ :‬ایــن گونــه جشــنواره ها در ایجــاد نشــاط اجتماعــی و‬ ‫توســعه فرهنگی و اشــتغالزایی بســیار موثر است‪.‬‬ ‫محمدتقــی ولیــان مــی افزایــد‪ :‬همچنیــن این گونه جشــنواره‬ ‫نقــش موثــری در معرفــی خراســان شــمالی و ظرفیتهــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و ورزشــی ایــن اســتان بــه دیگــر‬ ‫هموطنــان دارد بــه گونــه ای کــه بــه احیــای صنعــت اســب‬ ‫و صنایــع وابســته بــه ان و در نتیجــه اشــتغالزایی و توســعه‬ ‫اقتصــادی منجــر شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬برگــزاری ســاالنه جشــنواره اســب‬ ‫ترکمــن‪ ،‬فرصــت خوبــی برای برند ســازی گردشــگری و ورزشــی‬ ‫و ایجاد نشــاط اجتماعی در جامعه اســت و انتظار این اســت‬ ‫تمامــی ارگان هــای دولتــی و بخش خصوصی از این جشــنواره‬ ‫حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫تدوین سند چشم انداز اسب اصیل ترکمن‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر احیــای رونــق اســب‬ ‫اصیــل ترکمــن مــی گویــد‪ :‬ســند چشــم انــداز اســب اصیــل‬ ‫ترکمــن بــا رویکــرد تجــاری ســازی و رونــق گردشــگری در‬ ‫خراســان شــمالی تدویــن مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد مــی افزایــد‪ :‬ایــن ســند چشــم انــداز‬ ‫در قالــب اهــداف کوتــاه مــدت‪ ،‬میــان مــدت و بلندمــدت بــا‬ ‫همــکاری تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی و فعــاالن پــرورش‬ ‫اســب تدویــن مــی شــود تــا دیگــر فعالیــت هــا بــرای رشــد و‬ ‫توســعه صنعــت اســب در اســتان هدفمنــد دنبــال شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬همچنیــن در ایــن ســند چشــم انــداز‬ ‫ابعــاد تجــاری ســازی و میــزان اشــتغالزایی از محــل صنعــت‬ ‫اســب نیــز دیــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا اشــاره بــه مزیــت هــای اقتصــادی صنعــت‬ ‫اســب‪ ،‬تصریــح مــی کنــد‪ :‬صنعــت پــرورش اســب از‬ ‫توانمندیهــای اقتصــادی خراســان شــمالی محســوب می شــود‬ ‫کــه متاســفانه از ان بــه عنــوان صنعتــی پردرامــد اســتفاده‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی اضافــه مــی کنــد‪:‬‬ ‫صنعــت اســب ترکمــن قابلیــت ان را دارد تــا اقتصــاد روســتاها‬ ‫را در مســیر پیشــرفت قرار دهد اما نبود برخی زیرســاخت ها‬ ‫در اســتان مانــع بهــره بــرداری از ان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬صنعــت اســب ترکمــن در ایــن اســتان‬ ‫جایــگاه بســیار پــر اهمیتــی دارد و مــردم اســتان بــه ویــژه در‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن عالقــه بســیار وافــری بــه‬ ‫پــرورش اســب دارنــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی به عنوان یکی از اصلیترین ذخیره‬ ‫گاه هــای ژنتیکــی اســب اصیــل ترکمـــن در کشــور شــناخته‬ ‫شــده امــا ایــن ظرفیــت مهــم بــرای توســعه پایــدار ایــن خطــه‬ ‫مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی ســه هــزار ســر اســب وجــود دارد‬ ‫کــه یکهــزار و ‪ ۷۰۰‬ســر ان اســب اصیــل ترکمــن اســت‪.‬‬ ‫اســب ترکمــن دارای ســه نــژاد اخــال تکــه‪ ،‬یمــوت و چنــاران‬ ‫اســت و کارشناســان مرتبــط بــا ایــن حــوزه بــر این باورند کــه اخال‬ ‫تکــه جــزو زیباتریــن و قیمتی تریــن اســب ترکمــن بــوده و محــل‬ ‫زیســت ایــن گونــه نیــز بیشــتر در ایــران و ترکمنســتان اســت‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار‬ ‫مسیری که در این گزارش خبرگزاری‬ ‫ایرنا به ان پرداخته است مسیری‬ ‫است که سالهاست ایران درون خود‬ ‫پنهان نموده و در این مسیر عده ای‬ ‫توانسته اند ان را مورد استفاده قرار‬ ‫داده و عده ای دیگر از ان محروم شده اند‬ ‫برای اینکه بتوان به نقطه ایده ال‬ ‫در توسعه رونق و تولید رسید ابتدا‬ ‫الزم است مسئولین توجه ویژه ای به‬ ‫پتانسیل های موجود در استان داشته‬ ‫باشند و درب اتاق های خود را به روی‬ ‫نخبگان و سرمایه گذاران باز بگذارند‬ ‫و پشت قوانین دست و پا گیر کاغذی‬ ‫اداری پنهان نشوند ‪.‬‬ ‫دوم اینکــه مــردم و شــهروندان در جهــت حفــظ و‬ ‫نگهــداری داشــته های خــود در کنــار مســئولین کوشــا‬ ‫و پــر تــاش باشــند تــا بتــوان از پتانســیل های اســتان‬ ‫در جهت پیشــبرد و توســعه اســتان در کنار یکدیگر به‬ ‫طــور صحیــح اســتفاده و ان را توســعه داد‪.‬‬ صفحه 2 ‫پیروزی سریک گنبدکاووس در هفته دوم لیگ برتر والیبال زنان‬ ‫تیــم ســریک گنبــدکاووس کــه بــا ترکیبــی از بازیکنــان جــوان و بــا تجربــه در لیــگ برتــر والیبــال زنــان شــرکت کــرده در هفتــه دوم ایــن مســابقات بــا نتیجــه ‪۳‬‬ ‫بــر ‪ ۲‬مقابــل پیــکان تهــران بــه پیــروزی رســید‪.‬‬ ‫تیــم ســریک گنبــدکاووس بــه عنــوان تنهــا نماینــده گلســتان در لیــگ برتــر زنــان امــروز جمعــه در دومیــن بــازی خــود مقابــل تیــم پیــکان در محــل ســالن‬ ‫المپیــک گنبــدکاووس دســت اول را بــا نتیجــه ‪ ۲۵‬بــر ‪ ۱۹‬بــه حریــف واگــذار کــرد‪ ،‬دســت دوم را بــا نتیجــه ‪ ۲۵‬بــر ‪ ۲۳‬بــرد و دســت ســوم را بــا نتیجــه بــه ‪۲۵‬‬ ‫بــر ‪ ۲۱‬مغلــوب حریــف شــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬مهر‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪617‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫«دنیا امروز از انرژی و صنعت‬ ‫هسته ای رویگردان شده است»‬ ‫یکــی از مــوارد حمایــت ایــن اســت کــه نخب ـه ای کــه در داخــل درس خوانــده و یــا از‬ ‫خــارج امــده‪ ،‬در اینجــا اشــتغال متناســب بــا دانــش خــود و همچنیــن امــکان تحقیقــات‬ ‫و ارتبــاط بــا مراکــز علمــی دنیــا را داشــته باشــد و ایــن توقــع زیــادی نیســت‪.‬‬ ‫بعــد از گذشــت ‪ ۴‬دهــه از انقــاب و انبــوه دشــمنی ها و تبلیغــات منفــی‪ ،‬وجــود نخبــگان‬ ‫پــر شــمار و معتقــد بــه ایــن راه کــه بــا جدیــت در حــال کار و تــاش هســتند‪ ،‬بهتریــن دلیــل‬ ‫بــرای صحــت تحلیــل انقــاب از جهــان و مســیر صحیــح پیشــرفت اســت‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبح روز (چهارشــنبه)‬ ‫در دیــدار صدهــا نفــر از نخبگان جوان و اســتعدادهای‬ ‫برتــر علمــی‪ ،‬نخبــگان دانشــگاهی را در چهــار دهــه‬ ‫اخیــر موجــب ابــروی ایــران خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫همــه بویــژه مســئوالن و موثریــن در فضــای کشــور‬ ‫بایــد نخبــگان علمــی را جــزو مهمتریــن ثروت هــای‬ ‫کشــور بداننــد و از انهــا حمایــت کننــد و نخبــگان نیــز‬ ‫ظرفیت هــا و اســتعدادهای فــردی خــود را بــه ســرمایه‬ ‫پیشــرفت کشــور تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه افــق روشــن اینــده کشــور‬ ‫تاکیــد کردنــد‪ :‬در چهــل و ســه ســال اخیــر چندیــن‬ ‫بــار از فروپاشــی جمهــوری اســامی حــرف زده انــد امــا‬ ‫پایــداری و اســتمرار حرکــت انقــاب نشــان می دهــد‬ ‫ایــن تحلیــل غلــط و غیــر واقع بینانــه اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا سپاســگزاری عمیــق از پــروردگار بــه‬ ‫علــت تشــکیل مجــدد جلســه ی همیشــه شــاداب و‬ ‫امیدبخــش بــا نخبــگان بعــد از ســبک شــدن مشــکل‬ ‫کرونــا گفتنــد‪ :‬مطالبــی کــه نخبــگان مطــرح کردنــد‬ ‫بســیار خــوب و پیشــنهادها نیــز درســت و غالبــا ًعملــی‬ ‫بــود و نشــان داد بســیاری از مشــکالت‪ ،‬مشــکالت‬ ‫مدیریتــی بــوده اســت چــرا کــه راهکارهــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایشــان وزیــران حاضــر در جلســه را بــه انتقــال و‬ ‫پیگیــری پیشــنهادهای نخبــگان در هیئــت وزیــران‬ ‫مامــور کردنــد و افزودنــد‪ :‬بایــد بــا رفتــار کریمانــه بــا‬ ‫نخبــگان بــه عنــوان ثــروت عظیــم ملــی‪ ،‬در مراقبــت‬ ‫از ایــن ثــروت تعییــن کننــده و افزایــش ان‪ ،‬بــه ج ـد ّ‬ ‫تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪ ،‬نخبــه علمــی و دانشــگاه‬ ‫را از ارکان مهم پیشــرفت کشــور دانســتند و افزودند‪:‬‬ ‫هــر قــدر دانشــگاه تعطیــل و رونــد فعالیــت علمــی‬ ‫تخریــب و ناقــص شــود بــرای دشــمن مغتنــم اســت‬ ‫بــه همیــن علــت نــه دیــروز و امــروز بلکــه در مقاطــع‬ ‫مختلــف بــرای توقــف دانشــگاهها تــاش کرده انــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب همچنیــن دانشــگاه را از بزرگتریــن‬ ‫موانــع ســلطه اســتکبارخواندند و افزودنــد‪ :‬قدرتهــای‬ ‫گردن کلفــت جهــان بــرای ســلطه بــر دیگــران و عقــب‬ ‫نگــه داشــتن ملتهــا‪ ،‬از اســلحه‪ ،‬فریــب و حتــی علــم‬ ‫اســتفاده می کننــد بنابرایــن دانشــگاهی کــه ســطح‬ ‫علــم کشــور را بــاال می بــرد‪ ،‬در حقیقــت مانــع ســلطه‬ ‫دشــمن می شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای اســتعداد طبیعــی و‬ ‫هــوش سرشــار‪ ،‬همــت و تــاش و پشــتکار‪ ،‬و هدایــت‬ ‫و توفیــق الهــی را عناصــر اصلــی تبدیــل یــک فــرد بــا‬ ‫هــوش بــه فــردی نخبــه و ممتــاز و برگزیــده خواندنــد و‬ ‫افزودنــد‪ :‬البتــه فراهــم بــودن زمینــه مناســب‪ ،‬عامــل‬ ‫مهــم بــه نتیجــه رســیدن ایــن رونــد اســت‪.‬‬ ‫ایشــان فراهــم شــدن زمینــه نخبه پــروری بــا پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی را واقعیتــی مســلم و تشــکیک ناپذیر‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬پــس از انقــاب‪ ،‬بــا توســعه‬ ‫دانشــگاهها در اقصــی نقــاط کشــور‪ ،‬افزایــش‬ ‫خیره کننــده تعــداد دانشــجویان و اســتادان و ایجــاد‬ ‫پرشــمار پژوهشــگاه و اندیشــکده‪ ،‬زمینــه توســعه‬ ‫علــم و نخبه پــروری فراهــم امــده و هــدف جمهــوری‬ ‫اســامی یعنــی گســترش دانشــگاه و ارتقــای توانایــی‬ ‫علمــی بــه فضــل الهــی محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر اینکــه دانشــگاهیان مــا‬ ‫اجــازه ندادنــد کشــور محتــاج غربی هــا بمانــد‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫نخبــگان دانشــگاهی مــا بــدون هیــچ مبالغــه‪ ،‬موجــب‬ ‫ابــروی ایــران هســتند و در هــر زمین ـه ای دانشــمندان‬ ‫مــا ورود و تمرکــز کردنــد‪ ،‬تحســین مجامــع علمــی‬ ‫جهــان را برانگیختنــد بنابرایــن هــم بایــد دیگــران‬ ‫قــدر شــما را بداننــد هــم خودتــان‪ ،‬و مــن نیــاز بســیار‬ ‫قــدردان شــما هســتم‪.‬‬ ‫ایشــان در تشــریح گوشـه هایی از افتخــارات نخبــگان‬ ‫و دانشــمندان کشــور ‪ ،‬بــه تحقیقــات و دســتاوردهای‬ ‫پژوهشــگاه رویــان در عرصــه هایــی همچــون‬ ‫ســلول های بنیــادی و شبیه ســازی حیــوان زنــده‪،‬‬ ‫پیشــرفت در بیوشــیمی‪ ،‬پرتــاب و انتقــال ماهــواره بــه‬ ‫فضــا‪ ،‬دســتاوردهای بنیــادی در صنعــت هســته ای‪،‬‬ ‫تولیــد واکس ـن های پیچیــده از جملــه واکســن کرونــا‬ ‫و پیشــرفت های خیــره کننــده در صنایــع موشــکی و‬ ‫پهپــادی اشــاره کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫انســان های بــا هــوش کــه از اســتعداد و علــم خــود در‬ ‫جهــت ســاخت ســاح اتمــی و ســاح شــیمیایی و یــا‬ ‫ابزارهــای جاسوســی اســتفاده کرده انــد‪ ،‬نخبــه نیســتند‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬نخبــه ان انســان صاحــب اســتعداد و پرتالش‬ ‫اســت کــه از هدایــت الهــی بهــره گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه موضــوع «انتظــار از نخبــگان»‬ ‫را مطــرح کردنــد و گفتنــد‪ :‬از فــرد نخبــه ایــن انتظــار‬ ‫وجــود دارد کــه ظرفیــت شــخصی خــود را تبدیــل بــه‬ ‫ظرفیــت ملــی کنــد و توانایی هــای خــود را در جهــت‬ ‫حــل مســائل کشــور قــرار دهــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا گالیــه از برخــی نخبــگان‬ ‫کــه در ایــران رشــد می کننــد امــا ثمــره ایــن رشــد را بــه‬ ‫خــارج می برنــد و برخــی اوقــات نیــز بــا تبدیــل شــدن بــه‬ ‫پیــچ و مهره هــای دشــمن ظرفیــت خــود را در اختیــار‬ ‫ان قــرار می دهنــد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬نخبــه بایــد در کنــار مــردم‬ ‫خــود بمانــد البتــه مهاجــرت کــردن و درس خوانــدن‬ ‫نخبــه در دانشــگاه های برتــر اشــکالی نــدارد امــا بعــد‬ ‫از پایــان تحصیــات بــه کشــور برگــردد و توانایی هــای‬ ‫خــود را بــرای پیشــرفت کشــور به کارگیــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای تاکیــد کردنــد‪ :‬نخبــگان‬ ‫مــا بایــد در محضــر وجــدان خــود و در محضــر خــدا‪،‬‬ ‫ایــن مســئله را حــل کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان توقــع دیگــر از نخبــگان را «دچــار غفلــت‬ ‫نشــدن» دانســتند و گفتنــد‪ :‬نخبــگان نبایــد از‬ ‫توانایی هــای خــود غفلــت نکننــد تــا تــاش و حرکــت‬ ‫انهــا متوقــف نشــود و اســیر ســرگرمی های زیان بــار‬ ‫نشــوند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی غفلــت نکــردن از ظرفیت هــای‬ ‫عظیم و وســیع کشــور را یکی دیگر از الزامات نخبگی‬ ‫برشــمردند و افزودنــد‪ :‬متاســفانه اکثــر نخبــگان از‬ ‫ظرفیت هــای گســترده کشــور مطلــع نیســتند و یکــی از‬ ‫کارهــای مهــم معاونــت علمــی ریاســت جمهوری اشــنا‬ ‫کــردن نخبــگان جــوان بــا ظرفیت هــا و کارهــای بــزرگ‬ ‫در دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫برخــی حتــی ظرفیت هــای بــزرگ کشــور را انــکار‬ ‫می کننــد و خواســتار جمــع اوری ظرفیتــی همچــون‬ ‫صنعــت هســته ای می شــوند و بــه دروغ می گوینــد‬ ‫«دنیــا امــروز از انــرژی و صنعــت هســته ای رویگــردان‬ ‫شــده اســت»‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬اگــر مــا صنعــت هســته ای را در‬ ‫ان زمانــی کــه اغــاز کردیــم‪ ،‬شــروع نمــی کردیــم بایــد‬ ‫‪ ۱۰‬ســال بعــد وارد ایــن موضــوع می شــدیم و بعــد از‬ ‫‪ ۳۰‬ســال نتیجــه می گرفتیــم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی «غفلــت از دشــمن» را از‬ ‫پیــش روی نخبــگان دانســتند و گفتنــد‪:‬‬ ‫خطــرات‬ ‫ِ‬ ‫براســاس اطالعــات متقــن‪ ،‬ســرویس های جاسوســی‬ ‫بــرای فریــب و جــذب نخبــگان و یــا خــراب کــردن ذهــن‬ ‫انهــا‪ ،‬در پوشــش مراکــز علمــی‪ ،‬نخبــگان را دعــوت‬ ‫می کننــد و خــود را نیــز بســیار مــودب و بــا هــوش جــا‬ ‫می زننــد تــا بتواننــد نقشــه خــود را پیــش ببرنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه در خصــوص انتظــارات از‬ ‫دســتگاههای مســئول در قبــال نخبــگان خاطرنشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬در یــک کلمــه انتظــار اصلــی از دســتگاهها‪،‬‬ ‫حمایــت از نخبــگان بــه صــورت عاقالنــه‪ ،‬خردمندانــه و‬ ‫بــا توجــه بــه جوانــب گوناگــون اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬یکــی از مــوارد‬ ‫حمایــت ایــن اســت کــه نخب ـه ای کــه در داخــل درس‬ ‫خوانــده و یــا از خــارج امــده‪ ،‬در اینجــا اشــتغال‬ ‫متناســب بــا دانــش خود و همچنیــن امکان تحقیقات‬ ‫و ارتبــاط بــا مراکــز علمــی دنیــا را داشــته باشــد و ایــن‬ ‫توقــع زیــادی نیســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه مهاجــرت‬ ‫مجــدد برخــی از نخبگانــی کــه از خــارج برگشــته بودنــد‪،‬‬ ‫خطــاب بــه مســئوالن گفتنــد‪ :‬نبایــد بگذاریــم نخبــگان‬ ‫بــه واســطه برخــی ســنگ اندازی ها یــا برخوردهــای‬ ‫نامناســب‪ ،‬از دانشــگاه و ادامــه فعالیــت در کشــور‪،‬‬ ‫مایــوس شــوند و هرچــه در ایــن زمینــه خــرج کنیــم‪،‬‬ ‫هزینــه نیســت بلکــه ســرمایه گــذاری اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر لــزوم اصــاح‬ ‫شــاخص ارزیابــی اســاتید و نخبــگان‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬اکنــون شــاخص ارزیابــی اســاتید و نخبــگان‪،‬‬ ‫تعــداد مقــاالت اســت در حالی کــه بایــد موضــوع حــل‬ ‫مســئله را شــاخص ارتقــاء قــرار داد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در بخــش پایانــی‬ ‫سخنانشــان بــه یــک موضــوع اساســی دربــاره تحلیــل‬ ‫صحیــح مســائل‪ ،‬تصحیــح افــق دیــد و حرکــت بــر‬ ‫مبنــای ان پرداختنــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه تبلیغــات مســتمر غربی هــا از‬ ‫ابتــدای پیــروزی انقــاب تــا بــه امــروز مبنــی بــر رو بــه‬ ‫زوال بــودن جمهــوری اســامی گفتنــد‪ :‬انهــا بــرای ایــن‬ ‫ادعــا زمــان هــم تعییــن می کردنــد و هــر بــار می گفتنــد‬ ‫یــک مــاه دیگــر‪ ،‬یــک ســال دیگــر یــا پنــج ســال دیگــر‪،‬‬ ‫کار جمهــوری اســامی تمــام اســت و عــده ای نیــز در‬ ‫داخــل از ســر ِ غفلــت یــا بدخواهــی ایــن ادعاهــا را‬ ‫ترویــج می کردنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه تیتــر یکــی از روزنامه هــا‬ ‫در زمــان حیــات امــام(ره) مبنــی بــر اینکــه «نظــام در‬ ‫حــال فروپاشــی اســت» و پاســخ کوبنــده امــام کــه‬ ‫«خودتــان در حــال فروپاشــی هســتید و نظــام محکــم‬ ‫و مســتحکم ایســتاده اســت» افزودنــد‪ :‬بعــد از رحلــت‬ ‫امــام در ســال ‪ ۶۹‬عــده ای کــه در بیــن انهــا افــراد موجّه‬ ‫و بــا ســابقه نیــز حضــور داشــتند در اعالمیـه ای گفتنــد‬ ‫«نظــام در لبــه پرتــگاه اســت»‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای تاکید کردند‪ :‬ما تســلیم نشــدیم‬ ‫و ایســتادیم و ان شــاءالله همچنان خواهیم ایستاد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه وجــود دو نظــام تحلیلــی در ایــن‬ ‫زمینــه گفتنــد‪ :‬یــک نظــام تحلیلــی معتقــد اســت کار‬ ‫و ایســتادگی در مقابــل هنجارهــای فراگیــر جهانــی و‬ ‫قدرتهــای برخاســته از ایــن هنجارهــا همچــون امریکا‪،‬‬ ‫بی فایــده و موجــب از بیــن رفتــن اســت‪ ،‬ایــن افــراد‬ ‫کســانی را هــم کــه تحلیــل دیگــری از واقعیــات و‬ ‫جهــان دارنــد‪ ،‬متوهــم تصــور می کننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد‪ :‬امــا تحلیــل دوم‬ ‫و واقع بینانــه بــر ایــن اســاس اســت کــه مجموعــه‬ ‫واقعیــات را‪ ،‬ان هــم نــه فقــط واقعیــات خــوب بلکــه‬ ‫واقعیــات بــد را بــا هــم می بینــد و بــر اســاس ان‬ ‫حرکــت می کنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬هرگــز نقــاط‬ ‫ضعــف را انــکار نکرده ایــم و درایــن بــاره مــا بیــش‬ ‫رمضانــی مســئوالن نظــام و در‬ ‫از همــه در جلســات‬ ‫ِ‬ ‫جلســات خصوصــی‪ ،‬تذکــر داده ایــم و بارهــا گفته ایــم‬ ‫کــه عقــب هســتیم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬امــا واقعیــت قابــل توجــه ایــن‬ ‫اســت کــه جمهــوری اســامی حرکــت پــر شــتابی را کــه‬ ‫از انتهــای قافلــه اغــاز کــرده بــود ادامــه داده و امــروز به‬ ‫نزدیکی هــای جلــوی قافلــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه پیشــرفت های درخشــان‬ ‫کشــور در دانــش و مدیریتهــای گوناگــون‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫ضعف هایــی وجــود دارد و بعضــی از مســئوالن و‬ ‫دولتهــا هــم کوتاهی هایــی داشــته اند امــا حرکــت‬ ‫عمومــی بــه ســمت پیشــرفت اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای خاطرنشــان کردنــد‪ :‬نــگاه‬ ‫کنیــد ‪ ۴۰‬ســال یــا ‪ ۲۰‬ســال قبــل جمهــوری اســامی‬ ‫کجــا بــود و امــروز کجــا اســت بــا همیــن مقایســه‬ ‫می تــوان فهمیــد کــدام تحلیــل واقع بینانــه اســت‪،‬‬ ‫تحلیــل غربگراهــا یــا تحلیــل انقــاب؟‬ ‫ایشــان جوانــان و نخبــگان بــا انگیــزه را از بزرگ تریــن‬ ‫نشــانه های حرکــت محکــم و رو بــه جلــوی انقــاب‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪ :‬بعــد از گذشــت ‪ ۴‬دهــه از انقــاب و‬ ‫انبــوه دشــمنی ها و تبلیغــات منفــی‪ ،‬وجــود نخبــگان پــر‬ ‫شــمار و معتقــد بــه ایــن راه کــه بــا جدیــت در حــال کار‬ ‫و تــاش هســتند‪ ،‬بهتریــن دلیــل بــرای صحــت تحلیــل‬ ‫انقــاب از جهــان و مســیر صحیــح پیشــرفت اســت‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار ‪ ۷‬تــن از نخبــگان جــوان بــه‬ ‫بیــان دیدگاههــا و نظــرات خــود پرداختنــد‪ .‬اقایــان و‬ ‫خانمهــا‪:‬‬ ‫ امیــر محمــدزاده الجــوردی – دانشــجوی پســا‬‫دکتــرا رشــته نــرم افــزار دانشــگاه شــریف‬ ‫ حمیــده مجــد – برگزیــده طــرح شــهید احمــدی‬‫روشــن بنیــاد ملــی نخبــگان و فعــال حــوزه معــدن‬ ‫ جــواد شــمس الدینــی – رتبــه ‪ ۶۵‬کنکــور در رشــته‬‫پزشــکی و عضــو بنیــاد ملــی نخبگان‬ ‫ محمــد تمنایــی – دکتــرای تخصصــی مهندســی‬‫حمــل و نقــل دانشــگاه تربیــت مــدرس‬ ‫ زهــرا احتشــام – برگزیــده طــرح شــهید احمــدی‬‫روشــن و دانشــجوی اســتعدادهای درخشــان‬ ‫ ســید محمــد نویــد قریشــی – دکتــرای تخصصــی‬‫مهندســی هــوا فضــا دانشــگاه تهــران‬ ‫ وحیــد ضرغامــی – دکتــرای تخصصــی فنــاوری نانــو‬‫دانشــگاه صنعتی شریف‬ ‫به بیان این نکات پرداختند‪:‬‬ ‫لــزوم تحــول در زیرســاختهای اکتشــاف و‬ ‫‬‫بهره بــرداری از معــادن بــا مشــارکت دادن بخــش‬ ‫خصوصــی ضمــن رعایــت دغدغه هــای محیــط زیســتی‬ ‫ کاهــش تعرفــه واردات ماشــین االت ســنگین‬‫مــورد نیــاز بخــش تولیــد کــه تولیــد داخلــی ندارنــد‬ ‫ ضــرورت ارتقــاء عدالــت اموزشــی و برقــراری‬‫طرحهــای خــاص حمایــت اموزشــی در مناطــق محــروم‬ ‫انتقــاد از افزایــش ناگهانــی ظرفیــت جــذب‬ ‫‬‫دانشــجویان رشــته پزشــکی بــدون اماده ســازی‬ ‫زیرســاختهای الزم‬ ‫ پیشــنهاد تشــکیل شــبکه راهبــردی فرابــری و‬‫ترابــری بــه منظــور تکمیــل زیرســاختهای حمــل و نقــل‬ ‫و تبدیــل شــدن ایــران بــه قطــب حمــل و نقــل منطقــه‬ ‫ ضــرورت ایجــاد همبســتگی بیــن مســئله ارتقــاء در‬‫امــوزش عالــی بــا حل مســائل کشــور‬ ‫ لــزوم تحــول در برنامه هــای فضایــی بخصــوص‬‫حمایــت مالــی در مقیــاس ملــی و تقویــت همکارهــای‬ ‫بین المللــی‬ ‫ ضــرورت سیاســتگذاری بــر رشــد شــرکتهای دانــش‬‫بنیــان در بخشــهای دارای تقاضــا و بــازار و ایجــاد‬ ‫جذابیــت بــرای ســرمایه گذاری هــای ســوداور مردمــی‬ ‫در ایــن دیــدار همچنیــن دکتــر دهقانــی فیروزابــادی‬ ‫سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور‪،‬‬ ‫نهضــت علمــی در کشــور را محصــول گفتمان ســازی و‬ ‫پیگیریهــای جــدی رهبــر انقــاب اســامی در ســالهای‬ ‫گذشــته دانســت و بــا اشــاره بــه لــزوم رشــد صنایــع‬ ‫دانــش بنیــان بــه منظــور تقویــت زنجیــره ارزش گفــت‪:‬‬ ‫ایجــاد و احیــاء صنایــع دانش بنیــان بــر مبنــای قانــون‬ ‫جهــش تولیــد‪ ،‬همــکاری بــا شــبکه های دانش بنیــان‪،‬‬ ‫حمایــت از تولیــد داخلــی فناورانــه و جلوگیــری از‬ ‫واردات غیرضــروری در دســتور کار دولــت اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 30‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪617‬‬ ‫تاکید فوری فرماندار بجنورد‬ ‫بر تسریع طرح بازافرینی شهری‬ ‫لزوم اصالح فوری‬ ‫‪ ۳۰‬درصد از شبکه توزیع‬ ‫اب رازوجرگالن‬ ‫فرماندار بجنورد حاشــیه نشــینی را از مشــکالت شــهری مرکز خراســان شــمالی دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬دســتگاه هــای مختلــف در اجــرای طــرح بازافرینــی شــهری تکلیــف دارنــد و بایــد‬ ‫بــه ایــن وظیفــه عمــل کننــد تــا اجــرای ایــن طــرح تســریع شــود‪.‬‬ ‫محمدباقــر باقرپــور اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای طــرح هــای بازافرینــی شــهری در بجنــورد‬ ‫مرکــز خراســان شــمالی از برنامــه عقــب اســت و در ایــن زمینــه کوتاهــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اجــرای بازافرینــی شــهری بجنــورد اعتبــار خوبــی مصــوب شــده اســت کــه‬ ‫امیــد مــی رود تــا اقدامــات مناســب بــرای رفــاه شــهروندان در مناطــق مختلــف انجــام شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد ادامــه داد‪ :‬بیــش از ‪ ۲۰‬دســتگاه در اجــرای طــرح هــای بازافرینــی‬ ‫شــهری دخیــل هســتند و همیــن تعــدد هــم در کنــد بــودن رونــد اجــرای کار موثــر بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬ضمــن اینکــه برخــی از دســتگاه هــا در ایــن زمینــه تخصــص الزم را ندارنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬پنــج طــرح بازافرینــی شــهری بــا اعتبــار ‪۱۰‬میلیــارد و ‪ ۳۸‬میلیــون تومــان‬ ‫معــاون برنامه ریــزی فرمانــداری شهرســتان‬ ‫رازوجــرگالن در خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۰ :‬درصــد‬ ‫از شــبکه هــای توزیــع اب ایــن شهرســتان مــرزی بــه‬ ‫دلیــل رســوب گــذاری شــدید نیازمنــد اصــاح فــوری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫احمــد وحیــدی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫شــبکه توزیــع اب ایــن شهرســتان در بخــش هــای‬ ‫مرکــزی‪ ،‬غالمــان و جــرگالن فرســوده و نیازمنــد بــه‬ ‫روزرســانی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا امســال ‪ ۱۱‬میلیــارد تومــان‬ ‫و ســال گذشــته یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫اعتبــار بــرای اصــاح شــبکه توزیــع اب رازوجــرگالن‬ ‫اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫وحیــدی بــا اشــاره بــه کاهــش بارندگــی در ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن میــان کاهــش‬ ‫بارندگی هــا در ســالجاری نیــز موجــب شــده اســت تــا‬ ‫اب اشــامیدنی برخــی از روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی نیــز بــا تانکــر تامیــن شــود‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی فرمانــداری شهرســتان‬ ‫رازوجــرگالن اضافــه کــرد‪ :‬اینــک حــدود ‪ ۲۰‬روســتا‬ ‫در ایــن شهرســتان مــرزی بــا تنــش ابــی مواجــه‬ ‫اســت کــه از ایــن تعــداد بــه ‪ ۱۲‬روســتا بــا تانکــر‬ ‫ابرســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫اجرای پروژه ابرسانی روستای مرزی پرسه سو‬ ‫وحیــدی بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه ابرســانی در‬ ‫قالــب مجتمــع ‪ ۵۵‬روســتایی در روســتای «پرســه‬ ‫ســو» خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن طــرح بــا هــدف‬ ‫بهره منــدی از اب هــای مــرزی در یکســال اخیــر‬ ‫وارد فــاز اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای ایــن طــرح ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــا بهــره‬ ‫بــرداری از ان ‪ ۸۰‬درصــد مرزنشــینان از اب شــرب‬ ‫بهداشــتی پایــدار بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫راز‪ ،‬مرکــز شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتــری مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد و‬ ‫بیشــترین تمرکــز جمعیتــی قــوم ترکمــن اســتان در‬ ‫ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫براســاس امار رســمی شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫خراســان شــمالی؛ حــدود ‪ ۲۵۶‬روســتای در ایــن خطــه‬ ‫شــمال شــرق کشــور بــا تنــش ابــی مواجه هســتند که‬ ‫بــرای رفــع ان بــه ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز‬ ‫اســت و ایــن میــزان اعتبــار بــرای ابرســانی و یــا مرمــت‬ ‫شــبکه انتقــال و چشــمه هــا بایــد هزینــه شــود‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی حــدود یــک میلیــون‬ ‫و پانصــد هــزار متــر خطــوط انتقــال و شــبکه توزیــع‬ ‫اب وجــود دارد کــه ‪ ۴۰‬درصــد از ان عمــر بــاالی ‪۳۰‬‬ ‫ســال دارد و ‪ ۳۵۰‬کیلومتــر از ایــن مقــدار کــه حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد را تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬فرســوده و نیــاز بــه‬ ‫اصــاح و بازســازی دارد‪.‬‬ ‫بازگشت تعادل در بازار‬ ‫محصوالت کشاورزی با اجرای‬ ‫طرح الگوی کشت‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح موجــب مــی شــود تــا کشــت محصــول نیازســنجی و‬ ‫تقاضــا بــرای خریــد محصــول ایجــاد شــود و در نهایتــد موجــب تعــادل‬ ‫در خریــد و فــروش محصــوالت کشــاورزی مــی شــود‪.‬‬ ‫وحیــد صبــاغ اظهــار داشــت‪ :‬رعایــت ایــن الگــو در ســطح زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی موجــب مــی شــود تــا محصــول بــه انــدازه نیــاز مصــرف‬ ‫کشــت شــود و در ایــن صــورت بــازار کنتــرل و محصــول بــا قیمــت‬ ‫مناســب عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هــر منطقــه ای بــا توجــه بــه شــرایط اب و هوایــی و‬ ‫منابــع ابــی‪ ،‬مســتعد محصــوالت خــاص اســت کــه ایــن مهــم در طــرح‬ ‫الگــوی کشــت رعایــت و جلــوی هــدر رفــت اب گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫صبــاغ خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــازار بــه انــدازه کافــی بــه محصــوالت مهــم‬ ‫و اســتراتژیک نیــاز دارد و کشــاورزان بایــد بــه ســمت تولیــد ایــن‬ ‫محصــوالت برونــد و دولــت نیــز برنامــه ریــزی مناســبی در جهــت ارایــه‬ ‫مشــوق هــا انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر کشــاورز از درامــد خوبــی برخــوردار باشــد بــه کار‬ ‫خــود رونــق مــی دهــد کــه در نهایــت باعــث تامیــن امنیــت غذایــی‬ ‫کشــور مــی شــود امــا اگــر درامــد ناچیــزی داشــته باشــد توانمنــدی‬ ‫کشــت و کار اصولــی و علمــی را نیــز نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در خطبــه هــای اییــن عبــادی و سیاســی نمــاز جمعــه بجنورد اظهارداشــت‪ :‬کشــور‬ ‫ایــران در هــر حــوزه ای نخبــگان بســیاری را در خــود پرورانــده و پیشــرفتهای بســیاری نیــز توســط ایــن قشــر‬ ‫حاصــل شــده اســت کــه وابســتگی مــا را بــه کشــورهای دیگــر کــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نخبگان پزشــکی بعد از انقالب به پیشــرفت های بزرگی دســت یافتند و واکســنهای‬ ‫زیــادی را بــا وجــود تحریــم و محدودیــت تولیــد کردنــد و به دیگر کشــورها صادر شــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۲‬نفر جان دوباره گرفتند‬ ‫سرپرســت معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اهــدای عضــو هشــت بیمــار مــرگ مغــزی در نیمــه‬ ‫نخســت امســال بــه ‪ ۳۲‬بیمــار نیازمنــد دریافــت عضــو‪ ،‬زندگــی‬ ‫دوبــاره بخشــید‪.‬‬ ‫دکتــر علــی عفتــی زاده اظهارداشــت‪ :‬این در حالی اســت پارســال‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا تنهــا پنــج مــورد اهــدای عضــو در اســتان‬ ‫ثبت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اهداکننــدگان عضــو در ســالجاری یــک کــودک ســه‬ ‫ســاله‪ ،‬چهــار اقــای بــاالی ‪ ۲۰‬ســال و ســه خانــم بــاالی ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫بودنــد کــه بــا ایــن اقــدام خداپســندانه خــود نجات بخش جــان ‪۳۲‬‬ ‫بیمــار نیازمنــد اهــدای عضــو شــدند‪.‬‬ ‫عفتــی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه فرهنگ اهدا عضو بایــد در جامعه‬ ‫نهادینــه شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬فرهنــگ اهدای عضو و اقــدام در‬ ‫راســتای نجــات جــان بیماران عمل خداپســندانه اســت کــه باید در‬ ‫راســتای ترویج ان گام برداریم‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬بــا همراهــی نهادهــای فرهنگــی و رســانه ها‪،‬‬ ‫اطالعــات الزم بایــد بــه عمــوم ارایــه شــود تــا هــر یــک از افــراد‬ ‫بــه عنــوان یــک ســفیر اهــدای عضــو‪ ،‬نجات بخــش جــان بیمــاران‬ ‫نیازمنــد پیونــد شــوند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه اینکــه جوانــان و نخبــگان صاحــب ایده و طرح هســتند تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬تمامــی دســتگاه هــا و مســووالن وظیفــه دارنــد در ایــن راســتا انهــا را حمایــت کننــد چــرا کــه‬ ‫موجــب پیشــرفت جامعــه مــی شــود و کشــور را از وابســتگی بــه بیگانــگان نجــات مــی دهنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری در ادامــه بــه ناارامــی هــای اخیــر اشــاره کــرده و گفــت‪ :‬اکنــون دشــمنان‬ ‫تاســف مــی خــورد کــه بــا ایــن همــه قــدرت و برنامــه ریــزی کــه انجــام دادنــد‪ ،‬کاری از پیــش نبرنــد‬ ‫کــه ایــن خــود هوشــیاری و بیــداری مــردم ایــن ســرزمین را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در میــان افــرادی کــه دســتگیر شــده انــد برخــی از انهــا ماموریــت داشــتند تــا‬ ‫تشــنج ایجــاد کننــد و ارامــش را بــر هــم زننــد و بایــد قــوه قضاییــه بــا انهــا برخــورد قاطــع کنــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن جریــان جوانانــی هــم بودنــد از‬ ‫احساســات انها ســوء اســتفاده شــد و فریب خوردند و تمامی ما در قبال انها مســوول هســتیم‬ ‫تــا انهــا را از اشتباهشــان اگاه کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مجمــوع بایــد کار فرهنگــی بیشــتری بــرای اگاهــی قشــر جــوان انجــام شــود و‬ ‫ایــن مســوولیت برعهــده خانــواده هــا‪ ،‬روحانیــون ‪ ،‬امــام جمعــه و جماعــت‪ ،‬معلمــان و اســاتید‬ ‫دانشــگاه هــا اســت‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار در ایــن خصــوص موضوعــی کــه سالهاســت‬ ‫مقــام معظــم رهبــری بــه ان تاکیــد دارنــد و مســئولین بــه ان بــی توجــه ؟ امیدواریــم‬ ‫کــه در دولــت ســیزدهم ایــن موضــوع مــورد توجــه مســئولین قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 3‬میلیون نفر سهام‬ ‫عدالت می گیرند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی‬ ‫گفــت‪ ۱۵ :‬میلیــارد ریــال از ســوی معاونــت تحقیقات و فنــاوری وزارت‬ ‫بهداشــت درمــان و امــوزش پزشــکی بــرای تجهیــز مرکــز نــواوری‬ ‫ســامت خراسان شــمالی اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫دکتــر امیرعلــی قهرمانــی اظهارداشــت‪ :‬در ایــن مرکــز زمینـ ه بــرای‬ ‫توســعه شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور نوپــا در حــوزه تجهیــزات‬ ‫پزشــکی‪ ،‬ازمایشــگاهی‪ ،‬و دارویی با حمایت از خالقیت و نواوری‬ ‫نیــروی انســانی متخصــص و صاحــب ایــده فراهم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مرکــز در زمینه هــای انــرژی نویــن‪ ،‬مکانیــک‪،‬‬ ‫نانوفنــاوری‪ ،‬تجهیــزات پزشــکی و گیاهــان دارویــی فعالیــت میکند‬ ‫و ‪ ۴۰‬هســته و واحــد فنــاور و یــک شــرکت دانــش بنیــان در ایــن‬ ‫مرکــز پذیــرش شــده اســت‪.‬‬ ‫قهرمانــی یــاداور شــد‪ :‬مرکــز نــواوری ایــن دانشــگاه ‪ ۲۵‬محصــول‬ ‫اولیــه را بــه مرحلــه ســاخت رســانده اســت کــه پنــج محصــول بــه‬ ‫تولیــد نیمــه صنعتــی رســیده اند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس ارزشــیابی ســاالنه فنــاوری دانشــگاه های‬ ‫علــوم پزشــکی سراســر کشــور‪ ،‬بــرای نخســتین بار دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی توانســت‪ ،‬رتبــه ســوم دانشــگاه های‬ ‫هم تــراز را در حــوزه فنــاوری کســب کنــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬نخبگان نقــش مهمی در‬ ‫توســعه کشــور ایفــا مــی کننــد و مســووالن بایــد ایــن قشــر علمــی و تاثیرگــذار را حمایــت کنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نکتــه قابــل بــازار کســب و کار در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه طی چندین ســال‬ ‫پــس از انقــاب اســامی مســئولین هــر بــاره وعده هــای از پیــش تعییــن شــده‬ ‫و نوشــته شــده را مــی دهنــد امــا بــه محــض اینکــه پشــت میــز قــرار می گیرنــد‬ ‫شــاید در جمعــی یــا نشســتی موضوعــات مطــرح شــده را مجــدد بــازاوری کننــد‬ ‫امــا مــی بینــی دوره مدیریــت تمــام شــد بــاز دوبــاره روز از نــو روزی از نــو امــا‬ ‫امیدواریــم جنــاب باقرپــور در اجــرای طــرح بازافرینــی شــهری بــا جدیــت ورود‬ ‫پیــدا کــرده و ان را بــه ثمــر برســانند ‪.‬‬ ‫برای تجهیز مرکز نواوری سالمت‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد ریال اختصاص یافت‬ ‫حمایت از نخبگان مسووالن‬ ‫در دستور کار قرار دهند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫در بجنــورد در دســت اجــرا و پیگیــری اســت کــه بــا تکمیــل ایــن طــرح هــا شــرایط فرهنگــی‬ ‫مناطــق حاشــیه ای بهبــود مــی یابــد‪.‬‬ ‫نیاز به ‪ ۴۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫فرمانــدار بجنــورد افــزود‪ :‬یکــی از مهمترین مشــکالت در اجــرای پروژه های مختلف در محالت‬ ‫هــدف بازافرینــی شــهری‪ ،‬کمبــود اعتبــار اســت‪ ،‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــرای اجرای پنج پــروژه ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۸‬میلیــون تومــان اعتبــار اختصــاص یافــت کــه بــه طور کامل جذب شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تکمیــل پــروژه هــای در دســت اجــرا در محــات هــدف بازافرینــی‬ ‫شــهری مرکــز اســتان ‪ ۴۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫حاشیه نشینی ‪ ۳۰‬درصد جمعیت بجنورد‬ ‫براســاس این گزارش شــهر بجنورد‪ ،‬مرکز خراســان شــمالی ‪ ۲۱۰‬هزار نفر جمعیت دارد که‬ ‫‪ ۳۰‬درصد شــهروندان در ســکونتگاه های غیررســمی و یا همان نقاط حاشــیه ای زندگی می‬ ‫کننــد‪ .‬در ایــن شــهر بیــش از ‪ ۷۰‬هــزار نفــر از شــهروندان در ‪ ۲۶‬محلــه ســکونتگاه غیررســمی‬ ‫ســاکن هســتند که کمترین ســهم را از رفاه شــهری بهره مند هســتند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 18‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیــون نفــر از اقشــار کم درامــد کــه تاکنــون ســهام عدالــت دریافــت‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬بــه زودی مالــک ســهام عدالــت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬حســین قربــان زاده» رییــس ســازمان‬ ‫خصوصی ســازی در گفت وگــوی تلویزیونــی اعــام کــرد کــه بــا ابــاغ ایین نامــه‬ ‫مربــوط بــه واگــذاری ســهام عدالــت بــه جامانــدگان‪ ،‬بالفاصلــه کار واگــذاری ســهام‬ ‫عدالــت ایــن اقشــار اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬جامانــدگان ســهام عدالــت بــه دو بخــش تقســیم شــده اند کــه‬ ‫بخــش اول‪ ،‬اقشــار تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی هســتند کــه دارنــده ســهام‬ ‫عدالــت نیســتند‪ .‬تعــداد ایــن افــراد ‪ ۳.۵‬میلیــون نفــر اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس براوردهــای وزارت اقتصــاد‪ ،‬بــا انتقــال ســهام تعــدادی از شــرکت های دولتی‪ ،‬به‬ ‫ایــن ‪ ۳.۵‬میلیــون نفــر ســهام عدالــت بــا ارزش روز ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان واگذار خواهد شــد‪.‬‬ ‫ایین نامــه مربــوط بــه واگــذاری ســهام عدالــت ایــن اقشــار بــه تصویــب دولت رســیده‬ ‫و در انتظــار تاییــد هیــات تطبیــق مصوبــات مجلــس اســت‪ .‬بالفاصلــه پــس از تاییــد‬ ‫هیــات مذکــور‪ ،‬کار واگــذاری ســهام عدالــت بــه ایــن اقشــار شــروع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بخــش دوم جامانــدگان ســهام عدالــت‪ ،‬ســایر اقشــار جــزو ‪ ۶‬دهــک درامدی پایین‬ ‫هســتند کــه هنــوز تعــداد انهــا مشــخص نشــده اســت‪ .‬افــراد مشــمول ایــن بخش‪،‬‬ ‫بــا هماهنگــی وزارت اقتصــاد و وزارت کار مشــخص خواهند شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 41‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 30‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 30‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪617‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تولید خودروهای جدید نتیجه‬ ‫تالش استاندارد بود‬ ‫معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت‪ :‬تولیــد خودروهای بــه روز و توقف‬ ‫نمونه هــای بی کیفیــت‪ ،‬را می تــوان نتیجــه اصــرار ســازمان ملــی اســتاندارد بــرای افزایــش ســطح‬ ‫کیفــی خودروهــای داخلــی دانســت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار احسان ساده در همایش گرامیداشت هفته ملی استاندارد‬ ‫در گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬در حقــوق مــردم نظــام اســتاندارد تــا زمانــی کــه مماشــت کنــد‪ ،‬بــرای ارتقای‬ ‫کیفیت بخش تولید کوششــی نخواهد داشــت و بدون تغییر شــرایط باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تحــت مدیریــت دولــت ســیزدهم ضابــط قضایــی در دوره تحولــی جدیــد هســتیم‬ ‫معتقدیــم در اســتانداردهای اجبــاری قادریــم تــا متخلفیــن را بــه مراجــع قضایــی معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ادامــه داد‪ :‬بــا هیــچ کســی تعــارف نداریم چرا کــه خود را‬ ‫وکیــل مــردم می دانیــم و در احقــاق حقــوق حــوزه کیفیــت انــان کوتاهــی نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بــه اســتناد سیاســت های دولــت‪ ،‬اولیــن اصــل در ســازمان اســتاندارد‪،‬‬ ‫مماشــات نکــردن بــا بی کیفیتــی اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬توســعه و نقش افرینــی در بــازار تولیــدات‬ ‫«حــال» یکــی دیگــر از سیاسـت های ســازمان اســت و بــا وجــود ســکونت بیــش از یــک میلیــارد‬ ‫مســلمان در جهــان ســهم ایــران در بــازار مــواد غذایــی «حــال» کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬کشــورهایی ماننــد مالــزی و ترکیــه ســهیم زیــادی از ایــن بــازار دارنــد‪ ،‬امــا ایــران‬ ‫نتوانســت به جایگاه خوبی برســد و حتی در برخی موارد تولیدکنندگان ایرانی بر برند کشــورهای‬ ‫دیگــر محصــوالت خــود را روانــه بــازار کشــورهای اســامی می کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان ملــی اســتاندارد بــه استانداردســازی خدمــات براســاس قانــون اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫خدماتــی کــه بــه مــردم ارائــه مــی شــود بــا کیفیــت نباشــد‪ ،‬نمی توانــد رضایــت عمومــی جامعــه را جلــب کنــد‪.‬‬ ‫ســاده افزود‪ :‬به همین منظور در گام اول پنج حوزه اموزش و پرورش شــامل مدارس ابتدایی‪،‬‬ ‫صنایــع گردشــگری بــا رویکــرد اماکــن اقامتــی‪ ،‬مراکــز توانبخشــی بــا رویکــرد خانه هــای ســالمندان‪،‬‬ ‫اماکــن ورزشــی و حــوزه پُســت تعریــف شــد کــه خدمــات انهــا بایــد براســاس اســتانداردهای‬ ‫مشــخص و تعریــف شــده باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مســاله بعــدی در حــوزه اســتاندارد‪ ،‬توجــه بــه کاالهــای دانش بنیــان بــا هــدف تجاری ســازی‬ ‫اســت و بایــد کاالهــای ایــن شــرکت ها بــا اســتانداردهای شــرکت های خارجــی تطبیــق داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه موسســه رســکام (موسســه منطقـه ای استانداردســازی‪ ،‬ارزیابــی انطبــاق‪ ،‬تاییــد‬ ‫صالحیت و اندازه شناســی) خاطرنشــان کرد‪:‬در این موسســه کشــورهای عضو اکو عضو هســتندو‬ ‫ریاســت و محل اســتقرار ان در ایران اســت و بنا داریم در ابان ماه‪،‬با تشــکیل جلسـه ای عمومی‬ ‫بــا حضــور متخصصــان چهارحــوزه ذکــر شــده از کشــورهای عضــو‪ ،‬ایــن موسســه را احیــا کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت‪ :‬مصوبــات ایــن جلســه می توانــد بــرای اســتان هایی‬ ‫ماننــد گلســتان و تجــار و بازرگانــان ان موثــر باشــد‪ ،‬زیــرا در ایــن موسســه تفاهــم خواهیــم کــرد‬ ‫کــه براســاس کمیتــه ارزیابــی انطبــاق انچــه در کشــور مبــدا مــورد تاییــد ازمایشــگاه های همــکار‬ ‫و شــرکت های تخصصــی اســت‪ ،‬در کشــور مقصــد دیگــر ازمایــش نشــود کــه ایــن کار موجــب‬ ‫تســهیل در تجــارت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری عامل کالهبرداری‬ ‫مجازی در اسفراین‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری کالهبــردار‬ ‫اینســتاگرامی بــا اعتــراف بــه بیــش از چهــار میلیــارد‏پانصــد‬ ‫میلیــون ریــال کالهبــرداری از طریــق فــروش و ســود بــاالی‬ ‫تجــارت میــوه در اســفراین خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار‬ ‫‏داشــت‪ :‬فــردی بــا در دســت داشــتن شــکوائیه ای بــه پلیــس‬ ‫فتــا مراجعــه و اعــام کــرد چنــدی پیــش از‏طریــق یکــی از‬ ‫دوســتانم در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا پیجــی بیــش از‬ ‫‪ 50‬هــزار دنبــال کننــده‏کــه در ان تبلیغــات فــروش میــوه و‬ ‫ســود بــاالی تجــارت میــوه را بارگــذاری می کــرد اشــنا و نســبت‬ ‫بــه واریــز‏مبلــغ ‪ 400‬میلیــون ریــال در ازای ســود ماهانــه‬ ‫اقــدام نمــودم کــه در حــال حاضــر پاســخگوی تعهــدات‬ ‫‏خــودش نیســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن خصــوص پرونــده‬ ‫تشــکیل مراتــب شناســایی و دســتگیری در ‏دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری تصریــح کــرد‪ :‬بــا اقدامــات کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا متهــم شناســایی و در یــک‏عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی داللــت شــد‏‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 5‬سارق در طرح‬ ‫عملیاتی مبارزه با سرقت های‬ ‫خرد در گرمه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری ‪ 5‬ســارق‬ ‫و یــک مال خــر در نتیجــه اجــرای طــرح عملیاتــی مبــارزه بــا‬ ‫ســرقت های خــرد در‏شهرســتان گرمــه خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضــا قائمــی نــژاد» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای طــرح عملیاتــی مبــارزه ‏بــا ســرقت های‬ ‫خــرد و رســیدگی بــه مطالبــات شــهروندان‪ ،‬مامــوران اگاهــی‬ ‫شهرســتان گرمــه طــرح دســتگیری ســارقان و پاک ســازی‏نقــاط‬ ‫اســیب زا و جــرم خیــز را در ســطح شهرســتان اجــرا کردنــد‏‪.‬‬ ‫ت جداگانــه‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح و در چنــد عملیــا ‬ ‫‪ 2‬نفــر ســارق داخــل خــودرو و یــک نفــر مال خــر‪ 2 ،‬نفــر ســارق‬ ‫احشــام و یــک‏نفــر ســارق گوشــی تلفــن همــراه دســتگیر و ‪5‬‬ ‫فقــره ســرقت داخــل خــودرو کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اظهــار رضایت مــردم از اجــرای این گونه طرح ها‪،‬‬ ‫از همــکاری صمیمانــه مــردم تشــکر کــرد‏و گفــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫می تواننــد در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مشــکوک‪،‬‬ ‫مراتــب را بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اعــام کننــد‏‪.‬‬ ‫برخورد با ‪ 33‬موتورسیکلت‬ ‫سوار متخلف در گرمه‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از اجــرای طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی بــا محوریــت برخــورد بــا موتورســیکل ‬ ‫ت‬ ‫‏ســواران متخلــف در ســطح ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضــا قائمــی نــژاد» در تشــریح جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‏طــرح برخــورد بــا موتورســیکلت ‬ ‫ســواران متخلــف باهــدف برخــورد با الودگی صوتــی‪ ،‬صدای‬ ‫ناهنجــار و مزاحمــت نوامیــس‏توســط مامــوران یــگان امــداد‬ ‫بــه اجــرا درامــد‏‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 20 :‬دســتگاه از‏این موتورســیکلت های متخلف‬ ‫نیــز بــه علــت الودگــی صوتی توقیف کــه با هماهنگی مقام‬ ‫قضایــی و پــس از رفــع‏الودگی صوتی ترخیص شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫پلیــس بــا افــرادی کــه بخواهنــد نظــم و ارامــش شــهروندان‬ ‫را‏خدش ـه دار کننــد برابــر قانــون برخــورد می کنــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬برخــورد بــا ناهنجاری هــای اجتماعــی از مطالبــات مــردم‬ ‫‏اســت و این طرح بازخورد بســیار خوبی داشــته و شــهروندان‬ ‫مراتــب قدردانــی خــود را از پلیــس ابــراز داشــته اند‪.‬‏‬ ‫کاهش محسوس دما‬ ‫در اغلب مناطق‬ ‫کارشــناس ســازمان هواشناســی کشــور از کاهــش محســوس دمــا در اغلــب‬ ‫مناطــق و بــارش بــرف در ارتفاعــات شــمال غربــی کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬امیــن‬ ‫حســین نقشــینه بــا بیــان اینکــه از بعــد از ظهــر روز (جمعــه ‪ ۲۹‬مهــر) در مناطقــی‬ ‫از اذربایجــان غربــی و شــرقی‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬کردســتان‪ ،‬زنجــان‪ ،‬گیــان‪ ،‬مازنــدران و گلســتان‬ ‫بــارش بــاران گاهــی رعــد و بــرق و وزش بــاد شــدید اغــاز خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬از فردا(شــنبه)‬ ‫شــدت بــارش هــا افزایــش می یابــد و عــاوه بــر مناطــق مذکــور‪ ،‬بخش هایــی از خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬نیمــه شــمالی خراســان رضــوی و ارتفاعــات اســتان های قزویــن‪ ،‬البــرز‪ ،‬تهــران و‬ ‫ســمنان را نیــز شــامل می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه از روز یکشــنبه در ایــن مناطــق فعالیــت ســامانه شــدت کمتــری‬ ‫خواهــد داشــت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬دوشــنبه در ســواحل غربــی دریــای خــزر‪ ،‬برخــی مناطــق‬ ‫از شــمال غــرب‪ ،‬بخش هایــی از تهــران‪ ،‬البــرز‪ ،‬قزویــن و شــمال اســتان مرکــزی بــارش‬ ‫پراکنــده رخ می دهــد‪.‬‬ ‫کارشــناس ســازمان هواشناســی برای روز سه شــنبه در اســتان های ســاحلی دریای خزر‪،‬‬ ‫بخش هایــی از خراســان شــمالی‪ ،‬نیمــه شــمالی خراســان رضــوی‪ ،‬شــرق اســتان اردبیــل و‬ ‫ارتفاعــات اســتان های قزویــن‪ ،‬البــرز‪ ،‬تهــران‪ ،‬زنجــان و ســمنان بــارش بــاران گاهــی رعــد و‬ ‫بــرق و وزش بــاد را پیش بینــی کــرد‪.‬‬ ‫نقشــینه از بــارش بــرف در ارتفاعــات شــمال غربــی کشــور طــی ایــن مــدت خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬طــی ســه روز اینــده در شــمال شــرق و بخش هایــی از شــمال غــرب و غــرب و فــردا‬ ‫رتبه بندی فرهنگیان‬ ‫و قدرت ذهن!‬ ‫و پــس فــردا در اســتان های واقــع در دامنه هــای جنوبــی البــرز در برخــی ســاعات وزش بــاد‬ ‫شــدید می شــود کــه می توانــد گــرد و خــاک را بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ظهــر امــروز تــا روز یکشــنبه بــا توجــه بــه جریانــات شــمالی روی دریــای خــزر‬ ‫دمــای هــوا در ایــن مناطــق ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۵‬درجــه کاســته و دریــای خــزر نیــز مــواج و متالطــم‬ ‫می شــود‪ .‬از ایــن رو در ایــن بــاره بــرای ارتفــاع طــول مــوج ‪ ۱.۵‬تــا ‪ ۲.۵‬متــر هشــدار دریایــی‬ ‫صــادر و تــردد شــناورهای ســبک و تفریحــی منــع شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس ســازمان هواشناســی بــا بیــان اینکــه دمــای هوادیــروز و امــروز در شــمال‬ ‫غــرب و فــردا و پــس فــردا در شــمال شــرق پنــج تــا هشــت درجــه کاســته می شــود‪ ،‬اعالم‬ ‫کــرد‪ :‬تهــران نیــز امــروز غبارالــود خواهــد بــود و فــردا بعــد از ظهــر وزش بــاد در تهــران‬ ‫شــدید می شــود‪.‬‬ ‫نقشــینه از احتمــال وقــوع گــرد و خــاک در جنــوب و جنــوب غــرب کشــور خبــر داد و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬همچنیــن امــروز شــنبه احتمــال رگبــار بــاران در تهــران بــه ویــژه بــرای مناطق‬ ‫شــمالی وجــود دارد‪.‬‬ ‫کارشــناس ســازمان هواشناســی برایامروز شــب و روز یکشــنبه در برخی از ساعات بارش‬ ‫پراکنــده را بــرای تهــران پیش بینــی کــرد و گفــت‪ :‬بیشــینه دمــای امــروز ‪ ۲۷‬و فــردا ‪ ۲۶‬درجه‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬همچنیــن کمینــه دما بــه ‪ ۱۷‬درجه می رســد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا بــا اینکــه فرصــت هــا و موقعیتهــای‬ ‫ســواداموزی و کســب دانــش زیــاد شــده و بــه‬ ‫ســامتی از بنگاهــی و عضــو شــورای شــهر و‬ ‫ابدارچــی اداره گرفتــه تــا رئیــس بانــک و مدیــر‬ ‫کارخانــه و مســئول اداره ‪ ...‬کلهــم اجمعیــن دارای‬ ‫تحصیــات اکادمیــک و دانشــگاهی هســتند‪ ،‬بــاز‬ ‫هــم مــی بینیــم ســواد اطالعاتــی خلــق اللــه در حد‬ ‫همــان اکابــر قدیــم هــم نیســت‪.‬‬ ‫بــاور بفرمائیــد امــروز نصــف جمعیــت مملکــت‬ ‫فــرق بیــن افوریســم ( کلمــات قصــار طنــز امیــز)‬ ‫را از رهنمودهــا و راهکارهــای علمــی تمیــز نمــی‬ ‫دهنــد و انجایــی کــه بایــد تدبــر کننــد و یــک قاشــق‬ ‫فســفر بســوزانند‪ ،‬مثل علی صادقی نیش شان را‬ ‫تــا بناگــوش بــاز مــی کننــد و انجایی کــه باید لبخند‬ ‫بزننــد و قشــر اربیــت فرونتــال میانــی مغزشــان را‬ ‫افزایــش دهنــد‪ ،‬قیافــه پاســکال و انیشــتن و دکتــر‬ ‫حســابی بــه خودشــان مــی گیرنــد و ادای ادم هــای‬ ‫روشــنفکر را در مــی اورنــد!‬ ‫االن هــم نقــل کاربــرد هــای یافتــه هــای نویــن علمی‬ ‫در اداره مملکــت اســت کــه در ایــن اوضــاع کشمشــی‬ ‫اقتصــادی بهتریــن گزینــه محســوب می شــوند البتــه‬ ‫بــه شــرط اینکــه گــوش شــنوایی باشــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا چنــدی قبــل پژوهشــگران‬ ‫چیــن و ســنگاپور ســعی کردنــد بــا ارائــه یــک‬ ‫فنــاوری جدیــد‪ ،‬گامــی بــرای تحقــق رویــای‬ ‫کنتــرل اشــیاء بــا قــدرت ذهــن بردارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا ایــن دانشــمندان قصــد دارنــد‬ ‫بــا اســتفاده از «فرامــواد»(‪)Metamaterials‬‬ ‫نخســتین گام را بــه ســوی کنتــرل ذهنــی بی ســیم و‬ ‫از راه دور فرامــواد بردارنــد‪ .‬در واقــع تــاش دارنــد یــک‬ ‫انســان بتوانــد فراســطح را مســتقیما بــا ذهــن خــود‬ ‫کنتــرل کنــد‪ .‬مغــز انســان در فراینــد تفکــر‪ ،‬امــواج‬ ‫مغــزی تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫پژوهشــگران ایــن نظریــه را مطــرح کردنــد کــه‬ ‫جمــع اوری امــواج مغــزی و اســتفاده از انهــا بــه‬ ‫عنــوان ســیگنال های کنترل کننــده فراســطوح‪ ،‬بــه‬ ‫کاربــران امــکان می دهــد کــه فراســطوح را بــا ذهن‬ ‫خــود کنتــرل کننــد‪ .‬یــن گــروه پژوهشــی بــا انتقــال‬ ‫امــواج مغــزی از کاربــر بــه کنترل کننــده بــه صــورت‬ ‫بی ســیم و از طریــق بلوتــوث‪ ،‬بــه کنتــرل از راه دور‬ ‫دســت یافتنــد‪ .‬نتایــج ازمایــش شبیه سازی شــده‬ ‫نشــان داد کــه امــواج مغــزی کاربــر مســتقیما‬ ‫نتیجــه را کنتــرل می کننــد‪ ( .‬بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫حقیقــت امــر مطلــب کمــی علمــی و بــاالی دیپلــم‬ ‫اســت و در حالــت عــادی خوانــدن ان باعــث ثقــل جهــاز‬ ‫هاضمــه مــی شــود‪ .‬امــا خالصــه داســتان این اســت که‬ ‫دانشــمندان بــا فرامــواد خیلــی چکشــی و پــرگاز در حــال‬ ‫کنتــرل فراســطوح هســتند ان هــم از راه دور‬ ‫و بدون ضرب و زور!‬ ‫یعنــی اگــر دو روز دیگــر دیــر ســرکار رســیدید و‬ ‫مــی بینیــد هــر چــه تــاش مــی کنیــد کــه مدیــر را‬ ‫بپیچانیــد و علــت تاخیــر را توجیه کنیــد‪ ،‬تیرتان به‬ ‫ســنگ می خورد بدانید و اگاه باشــید که مدیرتان‬ ‫بــا فرامــواد در حــال کنتــرل فراســطح ذهــن تــان‬ ‫اســت و بیخــودی تقــا نکنیــد!‬ ‫بــا ایــن رویکــرد حتــی مــی تــوان فراســطح ذهنیت‬ ‫افــراد را هــم مختصــری قلقلــک داد و ســطح‬ ‫قناعــت و مناعــت طبــع افــراد تــا جایــی بــاال بــرد کــه‬ ‫اصــا ًبــه مادیــات و حطــام بــی ارزش دنیــوی فکــر‬ ‫نکننــد! مثــا ًممکــن اســت فرهنگیــان خودشــان‬ ‫بــه ســامانه بارگــذاری مــدارک رتبــه بنــدی برونــد‬ ‫و درخواســت لغــو بدهنــد‪ .‬یــا خلــق اللــه دســته‬ ‫جمعــی کارزار تشــکیل دهنــد و از دریافــت یارانــه‬ ‫معیشــتی و غیــر معیشــتی خــودداری کننــد! ســایر‬ ‫مزایــای کنتــرل ذهنــی افــراد را خودتــان لیســت‬ ‫کنیــد؛ بیــل کــه بــه کمرتــان نخــورده اســت!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪617‬‬ ‫اگر تغییر نکنیم حذف می شویم‏‬ ‫از انجــا کــه زندگــی هــر انســانی دارای فــراز و‬ ‫فرودهــای زیــادی اســت لــذا بــرای جلوگیــری از‬ ‫حــذف شــدن در بــازی زندگــی بایــد تغییراتــی‏را در‬ ‫م ‪‎.‬‬ ‫خودمــان و زندگیمــان بــه وجــود اوریــ ‪‎‬‬ ‫کلیدهای این تغییر عبارتند از‏‪:‬‬ ‫کلید اول‪ :‬خواستن‬ ‫کلید دوم‪ :‬خالی کردن ذهن از تعصب ها‬ ‫کلید سوم‪ :‬باور مثبت نسبت به خود‬ ‫کلید چهارم‪ :‬عمل کردن‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــیم کــه عظمــت زندگــی تنهــا‬ ‫بــه دانســتن نیســت بلکــه تلفیقــی از علــم و عمل‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫برخــی از مــا هرگــر زندگی نمی کنیم بلکه همیشــه‬ ‫در انتظار زندگی هستیم‏‪.‬‬ ‫امــا بــه جــای اینکــه همیــن امــروز خوشــحال‬ ‫باشــیم! ‏‬ ‫بــه امیــد یــک اینــده خــوب و خــوش نشســته ایــم‬ ‫و بــه همیــن خاطــر امروزمــان را از دســت مــی‬ ‫دهیــم‪.‬‏‬ ‫مــا وقــت بیشــتری مــی خواهیــم‪ ،‬پــول بیشــتر مــی‬ ‫خواهیــم؛ شــغل بهتــر مــی خواهیــم؛ بازنشســتگی‬ ‫مــی خواهیــم‪ ،‬مســافرت و تعطیــات‏مــی خواهیــم‏‪.‬‬ ‫و امــروز بــرای همیــن از دســت خواهــد رفــت و مــا‬ ‫بــه ایــن مســئله اصــا توجهــی نمــی کنیــم مهــم‬ ‫نیســت در اینــده چــه چیــزی پیــش مــی‏ایــد‏‪.‬‬ ‫اگــر امــروز مــی توانــی غــذا بخــوری؛ از نــور خورشــید‬ ‫تابــان لــذت ببــری و بــا دوســتانت بگویــی و بخنــدی‬ ‫پــس خــدا را شــکر کــن و از امــروزت‏لــذت ببــر‪،‬‏‬ ‫بــه خاطــرات بــد گذشــته نــگاه نکــن و نگــران اینــده‬ ‫نبــاش‪ ،‬تــو فقــط در ایــن لحظــه از زنــده بــودن خــود‬ ‫مطمئنــی پــس ایــن شــانس بــزرگ را از‏دســت نــده‬ ‫و قــدر ان را بــدان‏‪.‬‬ ‫عروســکی کــه در پنــج ســالگی خــراب شــد و کلــی‬ ‫غصــه اش را خوردیــم در ده ســالگی دیگــر اصــا‬ ‫مهــم نیســت؛‬ ‫نمــره امتحانــی کــه در دبیرســتان کــم شــدیم‬ ‫و انقــدر بــه خاطــرش اشــک ریخیتــم و بعــد‬ ‫فهمیدیــم ارزشــش را نداشــته و در دنیایمــان‬ ‫ویــران‏شــد در ســی ســالگی تبدیــل بــه غبــاری‬ ‫از یــک خاطــره دور دور شــده اســت کــه حتــی‬ ‫ناراحتمــان هــم نمــی کنــد‏‪.‬‬ ‫چکــی کــه بــرای پــاس کردنــش در ســی ســالگی‬ ‫انقــدر اســترس و بــی خوابــی کشــیدیم؛ در چهــل‬ ‫ســالگی یــک کاغــذ پــاره بــی ارزش و‏فرامــوش‬ ‫شــده اســت‏‪.‬‬ ‫پــس یقیــن داشــته بــاش کــه مشــکل امــروزت ایــن‬ ‫قدرهــا کــه فکــر کنــی بــزرگ نیســت ایــن یکــی هــم‬ ‫حــل مــی شــود میگــذرد و تمــام مــی‏شــود‏‪.‬‬ ‫همیشــه در زندگیــت جــوری زندگــی کــن کــه ای‬ ‫کاش تکــه کالم پیریــت نشــود‪ .‬‏‪/‬‬ ‫مثبت فکر کنید‬ ‫افــکار منفــی زندگیتــان را فلــج مــی کنــد؛ منفــی‬ ‫بافــی روی رفتارتــان تاثیــر مــی گــذارد و نگرش شــما‬ ‫را بــه ســمت منفــی ســوق مــی دهــد؛‏‬ ‫افــرادی کــه منفــی بافــی مــی کننــد خودشــان هــم‬ ‫بــاور نمــی کننــد؛ در چنیــن گــرداب بزرگــی کــه‬ ‫زندگــی انهــا را بــه نابــودی مــی کشــاند‏بیفتنــد‏‪.‬‬ ‫گرداورنــده‪ :‬مریــم مــرادی ‪ -‬کارشــناس مشــاوره‬ ‫دایــره اجتماعــی کالنتــری‪ 11‬امــام علــی (ع) بجنــورد‬ ‫شکاف نسلی‬ ‫و واژگونی های‬ ‫خانوادگی‬ ‫شــکاف نســل ها در میــان اعضــای خانــواده اختــاف و‬ ‫پرخاشــگری بــه وجــود م ـی اورد و بحران هــای بیرونــی را بــه‬ ‫محیــط امــن و ارام خانــواده می کشــاند‪.‬‬ ‫«رابطــه شــکاف نســلی بــا اســیب های اجتماعــی در‬ ‫نوجوانــان شــهر تهــران» [‪ ]۱‬عنــوان مقالــه ای اســت کــه‬ ‫«زینــب مینقی اقــدم» دانشــجوی دکتــری جامعه شناســی‪،‬‬ ‫«خلیــل میرزایــی» اســتاد جامعــه شناســی دانشــگاه ازاد‬ ‫واحــد رودهــن‪« ،‬خدیجــه ســفیری» اســتاد جامعه شناســی‬ ‫دانشــگاه الزهــرا(ع) و «عالیــه شــکربیگی» اســتاد‬ ‫جامعه شناســی دانشــگاه ازاد اســامی تهــران بــه رشــته تحریر‬ ‫در اورده انــد‪.‬‬ ‫ایــن پژوهــش از نــوع پژوهــش توصیفــی تحلیلــی و از لحــاظ‬ ‫روش‪ ،‬کمّی و از نوع پیمایش و با در نظر گرفتن معیار زمان‪،‬‬ ‫مقطعــی اســت‪ .‬جامعــه امــاری شــامل خانواده هــای دارای‬ ‫فرزنــد ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۹‬ســاله شــهر تهــران اســت کــه بــا نمونه گیــری بــه‬ ‫صــورت خوشـه ای چندمرحلـه ای در بــازه زمانــی ‪ ۹‬ماهه (خرداد‬ ‫تــا اســفند ‪ )۱۳۹۹‬بــه تناســب خانواده هــای ســاکن در مناطــق‬ ‫‪ ۹ ،۲‬و ‪ ۱۶‬بــا بهره بــرداری از فرمــول کوکــران‪ ،‬تعــداد ‪ ۳۷۴‬نفــر‬ ‫انتخاب شــدند‪.‬‬ ‫شکاف نسلی چیست؟‬ ‫شــکاف نســلی مفهومی بســیار گســترده و پیـــچیده اســت که‬ ‫محــدوده تحلیــل و بـــررسی ان شــامل اختالف هــای روانــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی از یــک طــرف و تفــاوت در بینــش و‬ ‫اگاهــی‪ ،‬اعتقادهــا‪ ،‬پندارهــا‪ ،‬انتظارهــا‪ ،‬جهت گیری هــای‬ ‫ارزشــی و الگوهــای رفتــاری میــان دو یــا چنــد نســل از طــرف‬ ‫دیگــر اســت کـــه ایـــن امــور را بــه طــور همزمــان در یــک جامعــه‬ ‫مــورد بررســی و کاوش قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫از دیربــاز تاکنــون ایــن موضــوع از ســوی بیشــتر‬ ‫جامعه شناســان‪ ،‬روان شناســان‪ ،‬روان شناســان اجتمـــاعی‪،‬‬ ‫مردم شناســان فرهنگــی‪ ،‬صاحبــان اندیشــه های سیاســی‬ ‫مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬در صورتــی که انتقال‬ ‫فرهنــگ و ارزش هــا بــا مشــکل مواجــه شــود یکــی از پیامدهای‬ ‫ان‪ ،‬شــکل گیری پدیــده تلــخ اجتماعــی شــکاف ارزشــی درون‬ ‫خانــواده و بیــن نســل ها خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هم تراز نبودن سطح تحصیالت‬ ‫والدین با فرزندان‪ ،‬نبود‬ ‫درک مقابل میان فرزندان‬ ‫و والدین و نااشنایی والدین‬ ‫با ویژگی های شخصیت و‬ ‫نیازهای دوران بلوغ فرزندان‬ ‫از مهمترین مصادیق شکاف‬ ‫بین نسلی استشکاف نسلی با‬ ‫خانواده و جامعه چه می کند؟‬ ‫شــکاف نســل ها‪ ،‬جامعــه را از تکاپــو و اشــتیاق نســل های‬ ‫جــوان و تازه نفــس محــروم کــرده و عرصــه را بــر خالقیــت‬ ‫و نــواوری تنــگ می کنــد‪ .‬جامعــه را از تبدیــل شــدن بــه یــک‬ ‫پیکــر واحــد بازمـی دارد و انســجام ســازنده ان را برهــم می زنــد‪.‬‬ ‫تجربه هــای پــر ســابقه و مهارت هــای ارزشــمند رفتــاری و‬ ‫عملکــردی نس ـل های زنجیــروار را عقیــم می گــذارد و راه هــای‬ ‫پیشــرفت را مســدود می کنــد‪ .‬فضــای اعتمــاد را از بیــن می بــرد‬ ‫و منافــع فــرد را بــر مصالــح جمعــی مقــدم جلــوه می دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن شــکاف نسـل ها در میــان اعضای خانــواده‪ ،‬اختالف‬ ‫و پرخاشــگری بــه وجــود مــی اورد و بحران هــای بیرونــی را بــه‬ ‫محیــط امــن و ارام خانــواده می کشــاند‪ .‬بــر عصبیــت اجتماعــی‬ ‫می افزایــد و موضع گیــری افــراد و گروه هــای ســنی علیــه‬ ‫یکدیگــر را در عرصه هــای مختلــف موجــب می شــود‪ .‬پیوندهای‬ ‫عاطفــی را کــه الزمــه حیــات اجتماعــی انســان اســت بــه تدریــج‬ ‫ضعیــف می کنــد و بیگانگــی افــراد یــک خانــواده‪ ،‬فامیــل‪ ،‬محلــه‬ ‫و شــهر را بــا یکدیگــر رقــم می زنــد‪ .‬بــه طــور کلــی می تــوان گفــت‬ ‫شــکاف نس ـل ها بحرانــی اســت کــه بحــران می افرینــد و بــروز‬ ‫اســیب های اجتماعــی را ســرعت بخشــیده و تســهیل می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن نــگاه نافــذ و بلندمــدت‪ ،‬همــراه بــا برنامه هــای مــدون و‬ ‫کارشناســی شــده از جمله راه های کاهش اســیب های تربیتی‬ ‫و اخالقــی شــکاف بیــن نســلی اســت‪.‬‬ ‫امارهایی درباره اسیب های نسلی‬ ‫برخــی از مســئوالن بــر ایــن باورنــد ‪ ۶۵‬درصــد کــودکان بزهکار‪،‬‬ ‫از خانواده هــای نابســامان‪ ،‬ازهم پاشــیده و طــاق گرفتــه‬ ‫برخاســته اند‪ .‬طبــق امــار ســازمان پزشــکی قانونــی‪ ،‬شــایع ترین‬ ‫علــل مرگ ومیــر جوانــان و نوجوانــان زیــر ‪ ۲۵‬ســال در ایــران‪،‬‬ ‫در مرتبــه اول‪ ،‬تصادفــات رانندگــی و ســپس مســمومیت های‬ ‫ناشــی از الــکل‪ ،‬مــواد مخــدر و خودکشــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫شــهر تهــران نیــز بــه عنــوان یکــی از کالن شــهرهای ایــران‪ ،‬از‬ ‫ایــن امــر جــدا نیســت و نتایــج برخــی مطالعــات در ایــن شــهر‬ ‫نشــان می دهــد میانگیــن بزهــکاری با مولفه های وندالیســیم‪،‬‬ ‫خشــونت‪ ،‬ســرقت و تقلــب‪ ،‬اســتعمال مــواد مخــدر‪ ،‬الــکل و‬ ‫کجروی هــای فرهنگــی‪ ۴۵ ،‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫البتــه وجــود شــکاف نســلی در جوامــع یــک امــر غیرعــادی‬ ‫محســوب نمی شــود‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه چگونــه از طریــق‬ ‫راهبردهــا و سیاســتگذاری های مناســب ایــن شــکاف ها و‬ ‫ازهم گســیختگی ها را بتــوان اشــتی داد و مدیریــت کــرد‪ .‬عــدم‬ ‫مدیریــت شــکاف بیــن نسـل ها از یــک ســو زنــگ خطــری اســت‬ ‫بــرای فروپاشــی نظــام خانــواده کــه در اییــن اســام و فرهنــگ‬ ‫ایرانیــان از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت و از ســویی دیگــر‬ ‫ایــن شــکاف همــراه بــا بــروز اســیب های اجتماعــی یکــی از‬ ‫موانــع اصلــی توســعه اجتماعــی ایــران خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاثیر شکاف نسلی بر وقوع رفتار بزهکارانه‬ ‫شــکاف نســلی‪ ،‬درک و فهــم والدیــن و نوجوانــان را از هــم‬ ‫کــم می کنــد و اختالف هــا بیــن انــان را دامــن می زنــد‪ .‬از طــرف‬ ‫دیگــر ایــن شــرایط ســبب افزایــش احســاس تنهایــی‪ ،‬انــزوا‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬بزهــکاری و انحراف هــای اجتماعــی نوجوانــان‬ ‫می شــود و انــان را دچــار انــواع مســائل و مشــکالت فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی می کنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس محاســبه های امــاری انجــام شــده و یافته هــای‬ ‫بــه دســت امــده‪ ،‬بــا توجــه بــه تاثیــر انکارناپذیــر شــکاف نســلی‬ ‫بــر وقــوع رفتــار بزهکارانــه‪ ،‬می تــوان این گونــه نتیجــه گرفــت‬ ‫کــه افــراد زمانــی کــه در رســیدن بــه اهــداف و ارزوهــای خــود‬ ‫احســاس محرومیــت و ناکامــی می کننــد‪ ،‬در چنیــن وضعیتــی‪،‬‬ ‫بــرای تامیــن نیازهــای روانــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی‬ ‫خــود‪ ،‬مرتکــب رفتارهایــی می شــوند کــه از ســوی جامعــه‬ ‫مناســب تلقــی نمی شــود‪.‬‬ ‫شــکاف ارزشــی میــان خانــواده چگونــه و بــه چــه شــکل اتفــاق‬ ‫می افتــد؟‬ ‫همان گونــه کــه اشــاره شــد‪ ،‬شــکاف ارزشــی درون خانــواده‬ ‫و بیــن نســل ها زمانــی اتفــاق می افتــد کــه انتقــال فرهنگــی‬ ‫بـــا مشــکل روبــرو شــود‪ .‬اســیب های اجتماعــی‪ ،‬مســاله ای‬ ‫نگران کننــده و از موضوع هایــی اســت کــه زیرســاخت های‬ ‫جامعــه را هــدف قــرار داده؛ اســیب هایی همچــون اعتیــاد‪،‬‬ ‫ســرقت‪ ،‬پرخاشــگری‪ ،‬خودکشــی و ‪ ...‬همگــی می تواننــد‬ ‫اســاس جامعــه را دچــار اشــکاالت و تنــش کننــد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس‪ ،‬طبــق نظریــه یادگیــری اجتماعــی‪ ،‬نقطــه‬ ‫شــروع ایــن فراینــد‪ ،‬یادگیــری ارزش هــا‪ ،‬نگرش هــا و رفتارهــا‬ ‫در تمــاس مســتقیم بــا دیگــران مهــم اســت کــه اینهــا عناصــر‬ ‫اصلــی جامعه پذیــری بــه شــمار می رونــد‪ .‬در ایــن میــان‪،‬‬ ‫خانــواده‪ ،‬حلقــه واســط فــرد و جامعــه اســت و تعامــات‬ ‫خانوادگــی و روابــط والدیــن و فرزنــدان‪ ،‬کلیــد اصلــی فهم رفتار‬ ‫بزهکارانــه جوانــان اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش و مطالــب یادشــده‪،‬‬ ‫بایــد گفــت امــوزش والدیــن بــه منظــور افزایــش توانایــی‬ ‫ایجــاد ارتبــاط بــا فرزنــدان‪ ،‬بــه ویــژه در مواجهــه بــا تفاوت هــای‬ ‫دیدگاهــی نسـل ها‪ ،‬می توانــد گام بســیار مهمــی در جلوگیــری‬ ‫از ظهــور بســیاری از انحراف هــا باشــد‪.‬‬ ‫همتــراز نبــودن ســطح تحصیــات والدیــن بــا فرزنــدان‪ ،‬نبــود‬ ‫درک مقابــل میــان فرزنــدان و والدیــن و نااشــنایی والدیــن بــا‬ ‫ویژگی هــای شــخصیت و نیازهــای دوران بلــوغ فرزنــدان‪ ،‬از‬ ‫مهمتریــن مصادیــق شــکاف بیــن نســلی اســت‪ .‬ایــن شــکاف‬ ‫موجــب شــده رفتارهــای مناســب و متناســب بــا انتظارهــا و‬ ‫توقع هــا میــان والدیــن و فرزنــدان حاصــل نشــود و فرزنــدان بــا‬ ‫ســرکوب غرایــز و خواســته های خــود روبــرو شــوند و گفتمانــی‬ ‫منطقــی میــان والدیــن و فرزنــدان در جریــان نباشــد‪.‬‬ ‫کاهش شکاف نسلی می تواند‬ ‫احتمال بروز اسیب های اجتماعی‬ ‫از جمله وقوع سرقت‪ ،‬پرخاشگری‪،‬‬ ‫مصرف مواد مخدر‪ ،‬خودکشی‪،‬‬ ‫ترک تحصیل‪ ،‬فرار از منزل را‬ ‫کاهش دهد‬ ‫همچنیــن فرزنــدان در ایــن ناکامی هــا از محیــط پیرامــون‬ ‫خــود الگوگیــری کننــد و عواملــی از جملــه تــرس‪ ،‬ارزو‪ ،‬تخیــل‪،‬‬ ‫تهدیــد‪ ،‬مســائل عاطفــی‪ ،‬روانــی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگی موجب‬ ‫می شــود تــا فــرد در اقدامــی هیجانــی و بــرای نجــات خــود از‬ ‫ایــن شــرایط اقــدام بــه خودکشــی کنــد کــه متاســفانه در ایــن‬ ‫اقــدام راهــی بــرای پشــیمانی و بازگشــت نیــز باقــی نمی مانــد‪.‬‬ ‫توجــه بــه نتایــج حاصــل از ازمــون فرضیه هــا بیانگر این اســت‬ ‫کــه وجــود شــکاف نســلی می توانــد بــه وقــوع اســیب های‬ ‫اجتماعــی منجــر شــود و کاهــش شــکاف نســلی نیــز می توانــد‬ ‫احتمــال بــروز اســیب های اجتماعــی از جملــه وقــوع ســرقت‪،‬‬ ‫پرخاشــگری‪ ،‬مصــرف مــواد مخــدر‪ ،‬خودکشــی‪ ،‬ترک تحصیل و‬ ‫فــرار از منــزل را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر شــواهد رو بــه رشــدی نیــز وجــود دارد کــه درمان‬ ‫خانواده محــور‪ ،‬کارکــرد خانــواده را بهبــود می بخشــد و در ایــن‬ ‫زمینــه نســبت بــه رویکردهــای دیگــر برتــری دارد‪.‬‬ ‫یافته ها و پیشنهادها‬ ‫شــکاف نســلی بــا بــروز اســیب های اجتماعــی در بیــن‬ ‫نوجوانــان شــهر تهــران ارتبــاط معنــادار و مســتقیمی دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬شــکاف نســلی بــا بــروز اســیب های پرخاشــگری‪،‬‬ ‫ســرقت‪ ،‬تــرک تحصیــل‪ ،‬خودکشــی‪ ،‬مصــرف مــواد و فــرار از‬ ‫منــزل نیــز ارتبــاط معنــادار و مســتقیمی دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بــرای کاهــش بروز اســیب های اجتماعی در جامعه‬ ‫مــوارد زیر پیشــنهاد می شــود‪:‬‬ ‫_ تعامــل و گفت وگــوی نســل قدیــم و نســل جدیــد (جوانــان)‬ ‫و مذاکــره بــر ســر ارزش هــای مــورد منازعــه ایــن دو نســل بــر‬ ‫اســاس الگوهــای منطقــی‬ ‫_ اهمیــت دادن نســل قدیــم و بزرگســال بــه انتظارهــا و‬ ‫ارزش هــای نســل جدیــد‬ ‫_ انتقــال ارزش هــا و هنجارهــای جهت دهنــده بــه نسـل های‬ ‫حاضــر توســط بزرگســاالن بــا قــراردادن خــود بــه عنــوان الگــوی‬ ‫مناسب‬ ‫_ کاهــش شــکاف ارزش هــای دو نســل بــا اســتفاده از‬ ‫کارگاه هــای فرهنگــی و اموزشــی بــرای ایجــاد هدفــی مشــترک‬ ‫بــرای داشــتن زندگــی ســالم و مفیــد‬ ‫_ بــا توجــه بــه معنــاداری رابطــه همنشــینی بــا همســاالن و‬ ‫دوســتان منحــرف بــا شــکل گیری رفتــار انحرافــی و یادگیــری‬ ‫رفتارهــای پرخطــر در جوانــان‪ ،‬نظــارت بــر تعامــات اجتماعــی‬ ‫فرزنــدان‪ ،‬بســیار موثــر اســت و می تــوان بــا رویکــردی‬ ‫منطقــی‪ ،‬عواقــب تعامــات اجتماعــی بــا افــراد منحــرف را بــه‬ ‫جوانــان گوشــزد کــرد‪ .‬بــرای جلوگیــری از ایــن فراینــد اســیب زا‬ ‫(همنشــینی و تاثیر دوســتان نایاب و منحرف)‪ ،‬کنترل و اقناع‬ ‫جوانــان از طریــق مذاکــره و اســتدالل‪ ،‬کارایــی مطلوبــی دارد‪.‬‬ ‫پی نوشت‪:‬‬ ‫[‪ ]۱‬زینــب مینقی اقــدم‪ ،‬خلیــل میرزایــی‪ ،‬خدیجــه ســفیری‬ ‫و عالیــه شــکربیگی‪« ،‬رابطــه شــکاف نســلی بــا اســیب های‬ ‫اجتماعــی در نوجوانــان شــهر تهــران»‪ ،‬فصلنامــه علمــی‪-‬‬ ‫پژوهشــی رفــاه اجتماعــی‪ ،‬ســال بیســت و دوم‪ ،‬شــماره ‪،۸۵‬‬ ‫تابســتان ‪ -۱۴۰۱‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫حمالت نیزه فیشینگ چیست؟‬ ‫یــک فــرم خــاص از فیشــینگ بــه نــام نیــزه فیشــینگ نقــش زیــادی در اکوسیســتم امنیتــی داشــته اســت‪ .‬ایــن حمــات برخــاف‬ ‫حمــات فیشــینگ‪ ،‬افــراد یــا گروه هــای خاصــی را در ســازمان ها هــدف قــرار داده و از ترفندهایــی بــرای متقاعــد کــردن کاربــران‬ ‫بــرای کلیــک بــر روی پیونــد‪ ،‬نصــب کــد مخــرب بــر روی رایانــه خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬ســپس مهاجــم قــادر بــه جمــع اوری‬ ‫اطالعــات شــخصی و حرفـه ای بــا ارزش از قربانــی اســت و در بعضــی مواقــع‪ ،‬بــه انهــا اجــازه می دهــد کنتــرل کاملــی از کامپیوتــر‬ ‫قربانــی را دســت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬مهر‬ ‫پلتفرم بومی ابری‬ ‫‪CNP‬‬ ‫کالهبرداری با همراه‬ ‫بانک جعلی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبادل اطالعات از شناســایی‬ ‫و دســتگیری یــک کالهبــردار اینترنتــی خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬متهــم بــا اســتفاده از یــک همــراه بانک جعلی‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان مــی کــرد‪.‬‬ ‫فناوری هــای بومــی ابــری بــرای توانمندســازی ســازمان ها‬ ‫طراحــی شــده اند تــا بتواننــد اپلیکیشــن های مقیاس پذیــر را‬ ‫ایجــاد و اجــرا کننــد‪ ،‬چــه در یــک ابــر عمومــی‪ ،‬خصوصــی یــا‬ ‫ترکیبــی‪.‬‬ ‫ســازمان شــما ممکــن اســت از برنامــه هــای بومــی‬ ‫ابــری بهــره منــد شــود ‪ -‬امــا انهــا دقیقــا چــه هســتند؟‬ ‫‪ Cloud native‬یکــی از راه هــای ســاخت و اجــرای‬ ‫اپلیکیشــن اســت‪ .‬چیــزی کــه ان را متمایــز مــی کنــد‬ ‫ایــن واقعیــت اســت کــه از مــدل رایانــش ابــری اســتفاده‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه کســب و کارهــا مــی تواننــد‬ ‫برنامه هــای کاربــردی را بــا اســتفاده از ابــر بســازند و اجــرا‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن راه انــدازی بــه شــرکت ها اجــازه می دهــد تــا‬ ‫ایده هــای جدیــد را بــرای بازاریابــی بــه اشــتراک بگذارنــد و‬ ‫خواســته های مشــتری را ســریع تر ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫توســعه بومــی ابــر مــی توانــد بــرای ابرهــای عمومــی‬ ‫و خصوصــی اســتفاده شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگرچــه ابــر‬ ‫عمومــی قبــا ًنحــوه نــگاه هــر صنعــت بــه ســرمایه گذاری‬ ‫زیرســاختی خود را تغییر داده اســت‪ ،‬مدل تحویل ابری‬ ‫لزومــا ًبــه محیــط عمومــی محــدود نمی شــود‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از برنامه هــای بومــی ابــری بــه میــان‬ ‫می ایــد‪ ،‬مهــم ایــن اســت کــه برنامه هــا چگونــه ایجــاد و‬ ‫اجــرا می شــوند‪ ،‬نــه اینکــه کجــا‪ .‬اما مهمتــر از ان‪ ،‬توانایی‬ ‫ارائــه دسترســی بــر اســاس تقاضــا بــه داده هــا‪ ،‬قــدرت‬ ‫محاســباتی و خدمــات بــرای توســعه دهنــدگان اســت‪.‬‬ ‫ممکــن اســت پیچیــده بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا برنامه هــای‬ ‫کاربردی ابری مفاهیم دیگری مانند میکروســرویس ها‪،‬‬ ‫تحویــل مــداوم و کانتینرهــا را بــا هــم ترکیــب می کننــد‪.‬‬ ‫پلتفرم هــای بومــی ابــر بــه ســازمان ها اجــازه می دهنــد تا‬ ‫از اتوماســیون بــرای مدیریــت پیچیدگــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن خدمــات مســتقل بســته بــه تقاضــا مــی تواننــد بــه‬ ‫ســرعت مقیاس شــوند‪ .‬برخی از بهترین ارائه دهندگان‬ ‫ابــری ابــزار و خدمــات ابــری را امکانپذیــر مــی کننــد تــا‬ ‫توســعه دهندگان بتوانند برنامه ها را ســریعتر بســازند و‬ ‫کارهــای غیــر ضــروری را حــذف کننــد‪ .‬پلتفرم هــای بومــی‬ ‫ابــری بــه توســعه دهندگان اجــازه می دهنــد برنامه هــای‬ ‫بومی ابری مانند توابع بدون ســرور و میکروســرویس ها‬ ‫را بســازند‪ ،‬مســتقر کننــد و مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫چگونــه شــرکت شــما مــی توانــد برنامــه هــای‬ ‫کاربــردی ‪ Cloud Native‬بســازد‬ ‫قبــل از اینکــه یــک ســازمان بتواند اپلیکیشـن های بومی‬ ‫ابــری خــود را بســازد و راه انــدازی کنــد‪ ،‬بایــد اســتراتژی‬ ‫خــود را طراحــی کــرده و حتــی در رویکــرد خــود بــرای‬ ‫تحویــل برنامــه تجدیدنظــر کنــد‪ .‬برنامه هــای بومــی ابــر‬ ‫قابلیت هــای مختلفــی دارنــد‪ :‬ایــن قابلیت هــا شــامل‬ ‫‪ ،DevOps‬میکروســرویس ها‪API ،‬هــا‪ ،‬تحویــل مــداوم‬ ‫و کانتینرهــا می شــود‪.‬‬ ‫‪ DevOps‬زمانــی اســت کــه عملیــات فنــاوری اطالعــات‬ ‫و توســعه دهنــدگان نــرم افــزار بــرای ارائــه یــک نــرم افــزار‬ ‫بــا کیفیــت بــاال همــکاری مــی کننــد‪ .‬هــدف کمــک بــه‬ ‫حــل مشــکالت مشــتریان اســت‪ .‬بــه دلیــل ایــن فراینــد‬ ‫مشــترک‪ ،‬ایجــاد‪ ،‬ســاخت‪ ،‬ازمایــش و انتشــار یــک نــرم‬ ‫افــزار اســان تــر اســت‪.‬‬ ‫میکروســرویس ها به رویکرد معماری شــامل مجموعه‬ ‫ای از خدمــات کوچــک کــه یک برنامه کاربردی را تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد اشــاره دارد‪ .‬میکروســرویس هــا یــک برنامــه‬ ‫محققان گوگل‬ ‫و اکسفورد‪:‬‬ ‫به زودی هوش‬ ‫مصنوعی‬ ‫بشر را نابود‬ ‫می کند‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪617‬‬ ‫را بــه مجموعــه ای از ســرویس هــای مســتقل تجزیــه‬ ‫مــی کننــد کــه بــه عنــوان مــاژول نیــز شــناخته مــی شــوند‪.‬‬ ‫حتــی اگــر انهــا در یک برنامه باشــند‪ ،‬هر میکروســرویس‬ ‫فراینــد و هــدف تجــاری خــود را دارد‪ .‬این بدان معناســت‬ ‫کــه می تــوان ان هــا را در صــورت نیــاز مقیاس بنــدی‪ ،‬ارتقا‬ ‫و مســتقر کــرد‪ .‬میکروسرویســها همچنین مــی توانند به‬ ‫طــور مکــرر بــدون تاثیــر بــر مشــتریان بــه روز شــوند‪ ،‬زیــرا‬ ‫انهــا معمــوال ًبخشــی از یــک سیســتم خــودکار هســتند‪.‬‬ ‫مــاژول هــا مــی تواننــد از طریــق رابــط هــای برنامــه‬ ‫کاربــردی یــا ‪ API‬هــا بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫‪ API‬هــا مــی تواننــد میکروســرویس هــا و کانتینرهــا را‬ ‫بــه هــم متصــل کننــد و در عیــن حــال نگهــداری و امنیــت‬ ‫را نیــز فراهــم کننــد‪ .‬انهــا بــه عنــوان چســب بیــن ایــن دو‬ ‫عملکــرد عمــل مــی کننــد‪ .‬تحویــل مــداوم فراینــد پیــاده‬ ‫ســازی تغییــرات نــرم افــزاری تدریجــی بــا اســتفاده از‬ ‫اتوماســیون اســت‪ .‬ایــن بــه ســازمان ها اجــازه می دهــد‬ ‫تــا نرم افــزار را بیشــتر تحویــل دهنــد تــا بتواننــد بازخــورد‬ ‫مســتمر دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬کانتینرهــا نوعــی نــرم افــزار هســتند کــه‬ ‫برنامــه را بــه طــور منطقــی ایزولــه مــی کنــد و بــه ان اجازه‬ ‫می دهد مســتقل از منابع فیزیکی اجرا شــود‪ .‬کانتینرها‬ ‫دلیــل عــدم تداخــل میکروســرویس هــا بــا یکدیگــر‬ ‫هســتند‪ .‬کانتینرهــا در مقایســه بــا ماشــین هــای مجــازی‬ ‫یــا ماشــین هــای مجــازی ســنتی ســریعتر و کارامدتــر در‬ ‫نظــر گرفتــه مــی شــوند‪ .‬بــا اســتفاده از مجــازی ســازی در‬ ‫ســطح سیســتم عامــل‪ ،‬یــک نمونــه سیســتم عامــل را‬ ‫می تــوان بیــن یــک یــا چنــد کانتینــر تقســیم کــرد کــه هــر‬ ‫کدام دارای یک سیســتم فایل قابل نوشــتن منحصر به‬ ‫فــرد و ســهمیه منابــع هســتند‪ .‬ایــن وســیله نقلیــه ایــده‬ ‫ال بــرای میکروســرویس هــای فــردی اســت‪.‬‬ ‫مزایای برنامه های ‪Cloud Native‬‬ ‫برنامــه هــای کاربــردی ‪ Cloud‬دارای مزایــای متعــددی‬ ‫هســتند‪ .‬واضــح تریــن مزیــت ایــن اســت کــه مــی توانیــد‬ ‫انهــا را بــه صــورت جداگانــه مســتقر کنیــد و هــر طــور کــه‬ ‫مــی خواهیــد مدیریــت کنیــد‪ .‬ماهیــت مبتنــی بــر ابــر این‬ ‫برنامــه هــا بــه ایــن معنــی اســت کــه مــی توانیــد انهــا‬ ‫را مســتقل از یکدیگــر بســازید‪ .‬اگــر یــک برنامــه بومــی‬ ‫ابــری بــه خوبــی طراحــی شــده باشــد‪ ،‬بایــد انقــدر قــوی‬ ‫باشــد کــه بتوانــد زنــده بمانــد و حتــی در صــورت قطعــی‬ ‫زیرســاخت‪ ،‬انالیــن بمانــد‪ .‬اپلیکیشـن های بومــی ابــر بــه‬ ‫انعطاف پذیــری معــروف هســتند‪.‬‬ ‫برنامــه هــای بومــی ابــری امــکان اســتقرار گزینــه هــای‬ ‫انعطــاف پذیــر در سراســر شــبکه را فراهــم مــی کننــد‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی طــی ســال های اخیــر‬ ‫گســترش یافتــه و تحقیقــات جدیــد گــوگل و‬ ‫اکســفورد حاکی از تحقق پیش بینی نابودی‬ ‫نســل بشــر توســط ایــن فنــاوری اســت‪.‬‬ ‫محققــان دانشــگاه اکســفورد و گــوگل در‬ ‫تحقیقــات مشــترکی کــه پیرامــون هــوش‬ ‫مصنوعــی انجــام داده انــد‪ ،‬بــه نتایــج‬ ‫ترســناکی دســت یافته انــد‪ .‬مقالــه تحقیــق‬ ‫مذکــور بــه ایــن اشــاره دارد کــه هــوش‬ ‫مصنوعــی فراتــر از حــد تصــور پیــش‬ ‫خواهــد رفــت و در اینــده ای نه چنــدان دور‬ ‫بــر زمیــن حکمرانــی خواهــد کــرد‪ .‬نتیجــه‬ ‫ایــن حکمرانــی‪ ،‬بــه نابــودی نســل بشــر‬ ‫خواهــد انجامیــد‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی پدیــده ای فوق العــاده‬ ‫در عصــر فنــاوری اســت کــه فراینــد انجــام‬ ‫بســیاری از کارها را تســریع کرده و بخشــی‬ ‫از پیشــرفت چشــمگیر دنیــای تکنولــوژی‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬ایــن فنــاوری چندیــن‬ ‫بــار ســبب حــل مشــکالت پیچیــده شــده‬ ‫و تقریبــا در روندهــای مختلفــی توســط‬ ‫انهــا همچنیــن کوچکتــر از برنامــه هــای کاربــردی ســنتی‬ ‫شــما هســتند‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه گســترش و توســعه‬ ‫انها بســیار اســان تر اســت‪ .‬از انجایی که ســرویس های‬ ‫بومــی ابــری اغلــب مبتنــی بر اســتانداردها و فناوری منبع‬ ‫بــاز هســتند‪ ،‬می تواننــد قفــل شــدن فروشــنده را کاهــش‬ ‫دهنــد‪ .‬ایــن قابلیــت حمــل بــار و قابلیــت همــکاری را‬ ‫فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫پلتفرم هــای بومــی ابــر نیــز از ویژگی هــای اتوماســیون‬ ‫‪ DevOps‬بــرای ارائــه تحویــل مــداوم اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫می توانیــد خدمــات را به روزرســانی کنیــد و نرم افــزار را‬ ‫بــدون هیــچ خرابــی اجــرا کنیــد‪ .‬اســتفاده از اپلیکیشــنهای‬ ‫بومــی ابــری مــی توانــد مزیــت رقابتــی قابــل توجهــی بــه‬ ‫شــما بدهــد‪ .‬حتــی اگــر امــاده نیســتید کــه فقــط بــا یــک‬ ‫محیــط ابــری کار کنیــد‪ ،‬مــی توانیــد برنامــه هایــی بســازید‬ ‫کــه بــر روی هــر ابــر عمومــی یــا خصوصــی بدون تغییــر اجرا‬ ‫شــوند‪ .‬ایــن بــه شــما انعطاف پذیــری باورنکردنــی می دهــد‪،‬‬ ‫بــه ایــن معنــی کــه می توانیــد برنامه هــای خــود را بــه جایــی‬ ‫ببریــد کــه بــرای کس ـب وکارتان منطقی تــر اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬پلتفــرم هــای بومــی ابــری قابــل اعتمــاد‪،‬‬ ‫اســان بــرای مدیریــت‪ ،‬انعطــاف پذیــر‪ ،‬قابــل حمــل و‬ ‫مقــرون بــه صرفــه هســتند‪ .‬شــما مــی توانیــد در صــورت‬ ‫نیــاز‪ ،‬مقیــاس را کاهــش دهیــد و نیــاز بــه ســرمایه گذاری‬ ‫بیــش از حــد ســخت افــزاری را از بیــن ببریــد‪ .‬ایــن‬ ‫می توانــد در زمــان‪ ،‬پــول و منابــع شــما و ســازمانتان‬ ‫صرفــه جویــی کنــد‪.‬‬ ‫معایب احتمالی برنامه های ‪Cloud Native‬‬ ‫اگرچــه اپلیکیشــن های بومــی ابــری دارای مزایــای زیــادی‬ ‫هســتند کــه قابــل تامــل اســت‪ ،‬بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه‬ ‫نبایــد هــر برنام ـه ای را بــه بومــی ابــری تبدیــل کــرد‪ .‬تیم هــای‬ ‫فنــاوری اطالعــات و کســب وکار شــما بایــد بــرای تعییــن‬ ‫اســتراتژی مناســب بــرای هــر مــورد بــا هــم همــکاری کننــد تــا‬ ‫بتوانیــد بازگشــت ســرمایه خــود را بــه حداکثــر برســانید‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــری کــه بایــد در نظــر بگیریــد ایــن اســت کــه ایــا‬ ‫پلتفــرم خــود را بخریــد یــا بســازید‪ .‬فقــط بــه ایــن دلیــل کــه‬ ‫مــی توانیــد پلتفــرم بومــی ابــری خــود را بســازید‪ ،‬همیشــه‬ ‫بــه ایــن معنــی نیســت کــه بایــد ایــن کار را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫برخــی از تیــم هــا فقــط از خریــد یــک پلــت فــرم موجــود‬ ‫ســود بیشــتری مــی برنــد‪ .‬ناگفتــه نمانــد کــه پلتفــرم بومــی‬ ‫ابری شــما به نگهداری منظم نیاز دارد‪ .‬کســب و کار شــما‬ ‫ممکــن اســت از خریــد یــک پلــت فــرم بیشــتر ســود ببــرد‪.‬‬ ‫بــه غیــر از ان‪ ،‬بــا خیــال راحــت از ایــن واقعیــت لــذت‬ ‫ببریــد کــه تیــم هــای شــما اســتاد اتوماســیون و بهبــود‬ ‫فراینــد از طریــق پلتفــرم هــای بومــی ابــری خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫برنامه نویســان مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬بــا ایــن حــال طــی تحقیقــات‬ ‫جدیــد و تخصصــی کــه انجــام شــده‪،‬‬ ‫به نظــر می رســد کــه ایــن فنــاوری همیشــه‬ ‫مفیــد نخواهــد بود و توســعه پیشــرفته ان‬ ‫روزی بــه ضــرر نســل بشــر تمــام می شــود‪.‬‬ ‫پیش بینی هــا در مــورد پایــان نســل‬ ‫بشــریت توســط هــوش مصنوعــی‬ ‫روزی محقــق می شــوند‬ ‫بــر اســاس گزارشــات‪ ،‬محققــان دانشــگاه‬ ‫اکســفورد و گــوگل در کنــار هــم بــه نتایــج‬ ‫قابل اســتناد و البته تاسـف باری رســیده اند‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬تهدیــدات ‪ AI‬می تواننــد بــر‬ ‫اســاس مجموعــه ای از شــرایط و اتفاقــات‬ ‫تغییــر کننــد و گســترش بیابنــد‪ .‬ایــن اولیــن‬ ‫بــاری نیســت کــه هــوش مصنوعــی بــه‬ ‫عنــوان عامــل احتمالــی تهدیدکننــده بــرای‬ ‫نســل بشــر در نظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫نتایــج تحقیقــات جدیــد گــوگل و اکســفورد‬ ‫نیــز جــذاب اســت‪.‬‬ ‫محققانی که این مقاله را تنظیم کرده اند‪،‬‬ ‫ادعــا می کننــد کــه شــرایط واقع گرایانه تــری‬ ‫را در نظــر گرفته انــد‪ .‬همچنیــن ان هــا ادعــا‬ ‫می کننــد کــه بــه دلیــل انجــام تحقیــق طــی‬ ‫شــرایطی خــاص‪ ،‬نتیجه گیــری نزدیــک بــه‬ ‫واقعیــت داشــته اند‪ .‬ان هــا تهدیــد هــوش‬ ‫مصنوعــی را نــه یــک امــکان‪ ،‬بلکــه نوعــی‬ ‫احتمــال تلقــی کرده انــد‪.‬‬ ‫تهدیــدات ‪ AI‬می توانــد از طریــق نحــوه‬ ‫ســاخت‪ ،‬امــوزش و برنامه نویســی ان‬ ‫متفــاوت باشــد‪ .‬بنابرایــن احتمــاالت و‬ ‫راه هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه نوعــی از‬ ‫ایــن هــوش بــه شــکل خبیثانــه طراحــی‬ ‫شــود و در نهایــت عامــل نابــودی بشــریت‬ ‫باشــد‪ .‬ســرپوش گذاشــتن و پــاک کــردن‬ ‫صــورت مســئله نیــز کمکــی بــه حــل‬ ‫مشــکل نخواهــد کــرد و حتــی اگــر جلــوی‬ ‫توســعه چنیــن هوشــی گرفتــه شــود‪،‬‬ ‫ســرانجام روزی فــرا می رســد کــه یکــی‬ ‫از انــواع هــوش مصنوعــی کــه روزانــه بــا‬ ‫ان ســر و کار داریــم‪ ،‬دســت بــه فتــح کــره‬ ‫خاکــی بزنــد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود‬ ‫معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار داشــت در پــی شــکایت‬ ‫یکــی از شــهروندان مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز‬ ‫پانصــد میلیــون ریــال از حســابش‪ ،‬پرونــده ای در‬ ‫ایــن زمینــه تشــکیل و موضــوع در دســتور کار‬ ‫پلیــس فتــا پایتخــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی ادامه داد‪ :‬شــاکی در اظهارات‬ ‫خــود عنــوان کــرد کــه بــرای نصــب نرم افــزار همــراه‬ ‫بانــک به روزرســانی شــده یکــی از بانک هــای‬ ‫رســمی کشــور در موتــور جســتجوگر گــوگل اقــدام‬ ‫بــه جسـت وجو کــرده و پــس از مشــاهده و دانلــود‬ ‫اولیــن لینــک نرم افــزار کــه مشــابه نرم افــزار اصلــی‬ ‫بانــک بــوده‪ ،‬بــه صــورت نــااگاه نرم افــزار مخــرب را‬ ‫ب کــرده و در دام‬ ‫بــر روی تلفــن همــراه خــود نص ـ ‬ ‫ســارقان اینترنتــی گرفتارشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متخصصیــن پلیــس فتــا بــا بهره گیــری‬ ‫از روش هــای علمــی و بکارگیــری اقدامــات‬ ‫تخصصــی مجــرم را شناســایی و متوجــه شــدند‬ ‫افــراد زیــادی توســط ایــن شــیاد ســایبری مــورد‬ ‫کالهبــرداری قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از بــه‬ ‫دســت امــدن اطالعــات هویتــی مجــرم بــرای پلیس‬ ‫و پــس از تشــریفات قضایــی متهــم در محــل‬ ‫اختفــای خــود در یکــی از مناطــق غربــی تهــران‬ ‫بــزرگ دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات الکترونیکــی‬ ‫بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬ایــن کالهبــردار‬ ‫اینترنتــی پــس از حضــور در پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫و مواجهــه بــا ادلــه دیجیتــال موجــود در پرونــده‬ ‫اظهــار داشــت یــک نــرم افــزار جعلــی شــبیه همــراه‬ ‫بانــک اصلــی طراحــی کــرده و با ایــن روش از تعداد‬ ‫زیــادی از شــهروندان کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬با توجه به شــیوه های‬ ‫گوناگــون و نویــن کالهبــرداران و ســارقان اینترنتــی در‬ ‫انجــام اعمــال مجرمانــه و خرابکاران ـ ه خــود هم وطنــان‬ ‫بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند کــه دانلــود‬ ‫نرم افــزار همــراه بانــک را تنهــا از ســایت اصلــی بانــک‬ ‫انجــام دهنــد و بــه هیچ وجــه بــرای خریــد شــارژ‪ ،‬انتقــال‬ ‫وجــه‪ ،‬دانلــود نرم افــزار بانکــی یــا هرگونــه تراکنــش مالی‬ ‫از جســت وجو در ســایت گــوگل یــا ســایر موتورهــای‬ ‫جســت وجوگر اســتفاده نکنند‪،‬شــهروندان همچنــان‬ ‫مــی تواننــد هرگونــه مــورد مشــکوک را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــه‬ ‫صــورت انالیــن بــا کارشناســان مــا درمیــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 30‬ابان سالروز عملیات عاشورای ‪4‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪ -617‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-617‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/25‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/25 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/22 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//07‬‬ ‫ شنبه ‪07//30‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫برای اینکه فیلمساز‬ ‫شوید‪ ،‬باید رنج بکشید‬ ‫م دوئــل گفــت‪ :‬بایــد مســاله داشــته باشــید‪ ،‬گرفتار باشــید و‬ ‫کارگــردان فیلـ ‬ ‫رنــج بکشــید تــا فیلمســاز شــوید هیــچ گنجی بــدون رنــج به دســت نمی اید‪.‬‬ ‫فیلمســازی قواعــد شــغلی نــدارد یــک جــور زندگی اســت‪ ،‬قاعــده ان از خود‬ ‫زندگــی می ایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســتاد خبــری ســی و نهمیــن جشــنواره‬ ‫فیلــم کوتــاه تهــران‪ ،‬احمدرضــا درویــش در نشســت تخصصــی انتقــال‬ ‫تجربــه ایــن دوره از جشــنواره بــا موضــوع کارگردانــی اظهــار داشــت‪ :‬مــن‬ ‫بــه صنعــت ســینمای ملــی و بین المللــی ایــران اعتقــادی نــدارم و ایــن کــه‬ ‫ســینمای مــا ملــی‪ ،‬صنعتــی یــا بین المللــی اســت‪ .‬اگــر فرصــت باشــد در‬ ‫محافــل خصوصی تــر ایــن جریــان را بــا اســتدالل بیــان می کنــم‪ .‬البته شــاید‬ ‫مثل من خیلی ها این تصور را داشــته باشــند‪ .‬ســینمای ما تجربی اســت‪.‬‬ ‫مــا در پــی کشــف زبانــی هســتیم کــه متعلــق بــه مــا باشــد‪ ،‬متعلــق بــه‬ ‫منطقــه‪ ،‬هویــت‪ ،‬زیســت اجتماعــی مــا و معتقــدم تــا رســیدن بــه ســینمای‬ ‫ملــی‪ ،‬بین المللــی و صنعتــی فرســنگ ها فاصلــه داریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینکــه گفتــه می شــود ســینمای مــا صنعتــی اســت‪ ،‬یــک فریــب‬ ‫ناخواســته اســت کــه مــا هــم دچــارش هســتیم‪ .‬خــود دسـت اندرکاران هــم‬ ‫باورشــان شــده کــه در چنیــن قــواره ای ظاهــر می شــوند‪ .‬دولتمــردان هــم‬ ‫در ایــن موضــوع دخیــل هســتند‪ .‬ان هــا خیلــی مایــل هســتند ســینمای‬ ‫ایــران را بزرگتــر از واقعیــت خــود نشــان بدهنــد و از ایــن واژه هــا اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬گویــی بــا بــه کارگیــری واژه صنعــت ملــی و بین المللــی بــه ان‬ ‫جایــگاه می دهنــد‪ .‬در ایــن ســال هایی کــه ســینمای مــا رشــد و نمــو داشــته‪،‬‬ ‫چنیــن توصیفاتــی بیشــتر از ســوی سیاســتمداران بیــان شــده تــا جایــگاه‬ ‫خــود را بــاال ببرنــد ایــن امــا یــک تعریــف روشــن نیســت بلکــه اغواگرانــه‬ ‫اســت و مــا هــم بــه ان تــن داده ایــم‪.‬‬ ‫درویــش افــزود‪ :‬ایــا نهــادی نیســت کــه بــه یکــی از مولفه هــای ذکرشــده‬ ‫بــرای ســینمای ملــی نزدیــک شــده باشــد؟ نهــادی نیمــه مدنــی‪ ،‬کــه تــاش‬ ‫می کنــد در ســاحت ملــی تاثیرگــذار باشــد‪ ،‬همیــن انجمن ســینمای جوانان‬ ‫اســت و متاســف شــدم کــه برخــاف زحمــات دوســتان‪ ،‬فقــط ‪ ۵۶‬دفتــر‬ ‫انجمــن در حــال حاضــر فعــال اســت؛ در حالــی کــه قبــا ًخیلــی بیشــتر بــود‪.‬‬ ‫کارگــردان فیلــم کیمیــا اضافــه کــرد‪ :‬از یکــی از داوران شــنیدم کــه می گفــت‬ ‫درصــد زیــادی از اثــار دو هویــت دارد‪ ،‬یکــی تحــت تاثیــر فیلم هــای بلنــد‬ ‫هســتند‪ ،‬چــه از نظــر انتخــاب موضــوع چــه از نظــر فــرم و دیگــری ایــن اســت‬ ‫کــه توجــه بــه مرکزیــت کشــور دارنــد‪ ،‬موضوعاتــی کــه بــرای فیلــم هــای انهــا‬ ‫انتخــاب می شــود‪ ،‬بیشــتر قصه هایــی اســت کــه بــه مرکــز تهــران معطــوف‬ ‫می شــود و از منطقــه بومــی خــود غفلــت کرده انــد‪ .‬بــا انکــه تجربــه زندگــی‬ ‫طبیعی را در دل خود دارد‪ .‬همانطور که در فیلم های بلند متاثر از مسائلی‬ ‫ماننــد مســایل پولــی‪ ،‬دوربین هــا در جــای جــای ایــران قــرار نمی گیــرد‪ ،‬اینجــا‬ ‫هــم دوربیــن مــا در برگیرنــده همــه مناطــق نیســت‪ .‬مثــا ًدوربیــن مــا در‬ ‫عرشــه‪ ،‬لنــج و یــا میــان عشــایر نیســت‪ .‬موضوعــات بیشــتر دربــاره مســایل‬ ‫شــهری‪ ،‬مثلــث عشــقی و ماننــد ان اســت کــه ریشــه ایــن موضــوع بــه‬ ‫مســایل فرهنگــی مــا برمی گــردد و بخشــی معطــوف بــه بودجــه اســت‪.‬‬ ‫ایران فقط تهران نیست؛ این انحصار را بشکنید‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینگونــه اســت کــه موضوعــات مــا هــم محــدود می شــود‪.‬‬ ‫اگــر ســینمای جوانــان بتوانــد از نظــر کمــی و پشــتیبانی بــه گون ـه ای عمــل‬ ‫کنــد کــه جوانــان تولیــد کننــد و فیلمــی بســازند کــه عطــر و بویــی کمتــر‬ ‫دیده شــده داشــته باشــد‪ ،‬بهتــر اســت و ایــن یــک انتخــاب خالقانــه خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬از دوســتان خواهــش می کنــم از کســانی کــه شــهر‪ ،‬فرهنــگ و در‬ ‫کلیــت ایرانیــت و وطــن را در فیلم هــا مــورد توجــه قــرار داده انــد‪ ،‬حمایــت‬ ‫کننــد‪ .‬تــا ایــن انحصــار شکســته شــود‪ .‬چــون ایــران فقــط تهــران نیســت‪،‬‬ ‫متاســفانه بــه دلیــل بی عدالتــی فرهنگی‪ ،‬بخشــی از افراد در شهرســتان ها‬ ‫شــهروندان درجــه دو و ســه محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫درویــش افــزود‪ :‬در تهــران افــراد می تواننــد بــا امکانــات خوبــی فیلم هــا‬ ‫را تماشــا کننــد امــا افــراد در شهرســتان ها نمی تواننــد اینگونــه فیلم هــا را‬ ‫ببینــد و ایــن یعنــی اینکــه ســینمای مــا ملــی نیســت و انچــه کــه در پــرده بــه‬ ‫نمایــش درمی ایــد دیگــر اصــا ملــی نیســت‪ .‬البتــه حتمــا بــه صــورت اســتثنا‬ ‫اثــار درخشــانی داریــم امــا معــدل ایــن ســینما‪ ،‬خــوب نیســت‪.‬‬ ‫درویــش تاکیــد کــرد‪ :‬از مســئول ســینمای جوانــان‪ ،‬هیــات امنــا و رییــس‬ ‫ســازمان ســینمایی کــه قــول داد بــه زیرســاخت ها بپــردازد و ســازمان‬ ‫ســینمایی را چابک کند و ‪ ۵۰‬نفر برای یک پروانه ســاخت کاهش دهد که‬ ‫البتــه هیچکــدام نشــده‪ ،‬خواهشــم ایــن اســت کــه انجمــن ســینمای جوانان‬ ‫را دریابنــد‪ .‬دوســتان ســازمان ســینمایی گرچــه می گوینــد کارشــان هدایــت‬ ‫اســت امــا مــا ایــن موضــوع را از زبــان خیلی هــا شــنیده ایم‪ .‬معتقــدم انــرژی‬ ‫اصلــی و ســوخت موشــکی ســینمای جوانــان ایــران از اعضــای ان اســت‪ ،‬کار‬ ‫اصلــی را خودشــان انجــام می دهنــد‪ .‬ایــن انجمــن بــه عنــوان یــک تــاش‬ ‫زیرســاختی‪ ،‬می توانــد امکانــات و افــراد را بــه هــم وصــل کنــد‪.‬‬ ‫گزارشعملکرد‬ ‫نمایندهمدیران‬ ‫مسئول در هیات‬ ‫نظارت بر مطبوعات‬ ‫پــدرام پــاک اییــن نماینــده مدیــران مســئول‬ ‫رســانه ها در هیــات نظــارت بــر مطبوعــات‪،‬‬ ‫گزارشــی از عملکــرد خــود را در مــدت دو ســال‬ ‫نمایندگــی رســانه های سراســر کشــور در ایــن‬ ‫هیــات منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫از تمرکــز اگهــی هــای دولتــی در ســامانه‬ ‫الکترونیــک دولــت و لغــو ممنوعیــت انتشــار‬ ‫اگهــی دولتــی در رســانه هــای بخــش خصوصی‪،‬‬ ‫زمینــه ســازی بــرای اختصــاص اگهــی هــای‬ ‫دولتــی بــه پایگاه هــای خبــری و نشــریات دوره ای‬ ‫‪،‬احیــای رســانه هــای مشــمول مــاده ‪ ۱۶‬قانــون‬ ‫مطبوعــات‪ ،‬تــاش بــرای توقــف رتبــه بنــدی‬ ‫رســانه هــا‪ ،‬اســتمهال در اجــرای مقــررات اخــذ‬ ‫کــد کارگاه بیمــه رســانه هــا‪ ،‬تســهیل حداکثــری‬ ‫صدور مجوزهای تکمیلی به مدیران مســئول‪،‬‬ ‫تســریع در تغییــر وضعیــت رســانه هــای انــان و‬ ‫دفــاع حقوقــی از رســانه هــای موضــوع جلســات‬ ‫هیــات نظــارت بــر مطبوعــات از جملــه محورهای‬ ‫گــزارش نماینــده مدیــران مســئول رســانه ها در‬ ‫هیــات نظــارت بــر مطبوعــات اســت‪.‬‬ ‫متن کامل این گزارش‬ ‫به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬جلوگیری از تمرکز توزیع اگهی های دولتی‬ ‫در ســامانه الکترونیــک دولــت و لغــو ممنوعیــت‬ ‫انتشــار انهــا در رســانه هــای بخــش خصوصــی از‬ ‫طریــق رایزنــی بــا معــاون حقوفــی وقــت رییــس‬ ‫جمهــور‪ ،‬رییــس و اعضــای کمیســیون هیــات‬ ‫تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬پیشــنهاد و اقنــاع دولــت محتــرم مبنــی بــر‬ ‫اعطــای ســهم متناســبی از اگهــی هــای دولتــی‬ ‫بــه ســایت هــای خبــری و نشــریات دوره ای‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬پیگیری صدور مجوزهای جدید و مکمل‪.‬‬ ‫بــرای مدیــران مســئول رســانه هــا بــه محــض‬ ‫وصــول اســتعالم از مراجــع ســه گانــه بــا اولویــت‬ ‫بخشــی بــه رســانه هــای اســتانی و شهرســتانی‪،‬‬ ‫مجــات و پایــگاه هــای خبــری بــه منظــور بهره وری‬ ‫دارایــی هــای ثابــت و هزینــه هــای ســرمایه ای انهــا‬ ‫‪ - ۴‬احیــای رســانه هــای مشــمول مــاده ‪ ۱۶‬در‬ ‫کوتــاه تریــن زمــان بــا توجــه بــه عذر عــام مدیران‬ ‫مســئول در شــرایط نامســاعد اقتصــادی‪ ،‬گرانــی‬ ‫کاغــذ و همــه گیــری کرونــا‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬موافقــت بــا تفویــض فراینــد صــدور مجــوز‬ ‫نشــریات تخصصــی و دانشــگاهی بــه معاونــت‬ ‫مطبوعاتــی بــه منظــور تمرکــز و وقــت گــذاری‬ ‫هــر چــه بیشــتر هیــات نظــارت در رســیدگی‬ ‫بــه تقاضاهــای مدیــران مســئول رســانه هــای‬ ‫عمومــی و اختصاصــی‪.‬‬ ‫‪ - ۶‬تســریع حداکثــری تغییــر وضعیت رســانه ها‬ ‫شــامل تغییــر ترتیــب و زمینــه انتشــار‪ ،‬تغییــر‬ ‫نــام و تغییــر صاحــب امتیــاز و مدیــر مســئول‪.‬‬ ‫‪ - ۷‬مخالفــت بــا صــدور هــر گونــه مجــوز رســانه‬ ‫بــرای افــراد غیــر مدیــر مســئول یــا فاقــد ســابقه‬ ‫حرفــه ای در حــوزه رســانه‪.‬‬ ‫‪ - ۸‬جلوگیــری از صــدور هــر گونــه مجــوز رســانه‬ ‫بــرای بخــش عمومــی و دولتــی بــه اســتثنای‬ ‫نشــریات دانشــگاهی و تخصصــی‪.‬‬ ‫‪ - ۹‬طراحــی و ارائــه الگــوی حمایــت «تولیــد‪/‬‬ ‫محتــوا محــور» از رســانه و جایگزینــی ان بــه‬ ‫جــای الگوهــای اشــتغال محــور‪ ،‬بیمــه محــور‪،‬‬ ‫اشــتراک محــور‪ ،‬رتبــه محــور‪ ،‬ســلیقه محــور و‬ ‫حتــی شــمارگان محــور صــرف‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬تــاش حداکثــری بــرای تغییــر مقــررات‬ ‫ناعادالنــه دولــت قبــل مبنــی بــر ممنوعیــت‬ ‫پرداخــت یارانــه و اگهــی دولتــی بــه رســانه هــای‬ ‫دارای کمتــر از ســه ســال ســابقه( بــه حصــول‬ ‫نتیجــه ان امیــدوارم)‪.‬‬ ‫‪ - ۱۱‬رایزنــی بــا وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی و معــاون محتــرم مطبوعاتــی بــرای‬ ‫توقــف رویــه غیــر قانونــی دولــت قبــل مبنــی‬ ‫بــر تفویــض رتبــه بنــدی رســانه هــا بــه مدیــران‬ ‫شــماری از روزنامــه هــای پایتخــت بــا اســتناد بــه‬ ‫اصــل مدیریــت تعــارض منافــع( رویــه جدیــد بــه‬ ‫زودی اعمــال مــی شــود)‪.‬‬ ‫‪ - ۱۲‬دفــاع مســتدل حقوقــی مبتنــی بــر تفســیر‬ ‫مضیــق احــکام جزایــی قانون مطبوعــات و اصل‬ ‫تفســیر موســع به نفع رســانه برای پیشــگیری از‬ ‫توقیــف و ارجــاع رســانه بــه دادگاه بــه طــوری کــه‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ ‫در دو ســال گذشــته تنهــا یــک لغــو امتیــاز و یــک‬ ‫توقیــف صــورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫‪ - ۱۳‬تالش در تبدیل ساز و کار شکایت قضایی‬ ‫از رســانه بــه تذکــر کتبــی‪ ،‬تبدیــل تذکــر کتبــی بــه‬ ‫تذکــر شــفاهی و تبدیــل ســاز و کار تذکــر به گفت‬ ‫وگــوی اقناعــی و تفاهــم امیــز بــا همــکاری و هــم‬ ‫افزایــی وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪،‬‬ ‫معــاون محتــرم مطبوعاتــی ایشــان‪ ،‬اعضــا و دبیــر‬ ‫محتــرم هیــات نظــارت بــر مطبوعــات بــه طــوری‬ ‫کــه شــکایات هیــات نظــارت از رســانه هــا در ایــن‬ ‫دوره نســبت به دوره قبل کاهشــی محســوس و‬ ‫قابــل توجــه داشــت‪.‬‬ ‫‪ - ۱۴‬در ایــن دوره از هیــات نظــارت هیــچ رســانه‬ ‫اســتانی و شهرســتانی و همچنیــن هیــچ نشــریه‬ ‫ادواری توقیــف یــا بــه دادگاه معرفــی نشــد‪.‬‬ ‫‪ - ۱۵‬در ایــن دوره از هیــات نظــارت بــر‬ ‫مطبوعــات هیــچ رســانه اســتانی یــا شهرســتانی‬ ‫تذکــر دریافــت نکــرد‪.‬‬ ‫گ و ارشــاد‬ ‫‪ - ۱۶‬اســتمهال از وزارت فرهنــ ‬ ‫اســامی در خصــوص اجــرای مقــررات اخــذ کــد‬ ‫کارگاه بیمــه رســانه هــا بــه عنــوان شــرط دریافــت‬ ‫یارانــه و اگهــی دولتــی‪.‬‬ ‫‪ - ۱۷‬کمــک بــه جلوگیــری از حــذف معافیــت‬ ‫مالیاتــی رســانه هــا از طریــق رایزنــی بــا دولــت‬ ‫محتــرم‪ ،‬کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس و‬ ‫اعضــای شــورای محتــرم نگهبــان‪.‬‬ ‫‪ - ۱۸‬شــرکت در جلســات تدویــن الیحــه اصــاح‬ ‫قانــون مطبوعــات در وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی و ارائــه اســتانداردهای الزم بــرای‬ ‫رفــع اختــال تخصیــص و ایجــاد تعــادل هــای‬ ‫ســاختاری در حــوزه رســانه‪.‬‬ ‫‪ - ۱۹‬تهیــه و احصــای ‪ ۱۰۰‬پرســش در حــوزه فقــه‬ ‫رســانه بــرای اســتفتا از رهبــر معظــم انقــاب و‬ ‫مراجــع عظــام تقلیــد بــا هــدف تدویــن نظریــه‬ ‫حقوقــی اصــاح قانــون مطبوعــات و پــی ریــزی‬ ‫نظــام صنفــی رســانه‪.‬‬ ‫‪ - ۲۰‬همــکاری بــا معــاون محتــرم پارلمانــی‬ ‫رییــس جمهــور در رفــع مشــکالت تقنینــی‬ ‫رســانه ها در حــوزه معافیــت مالیاتــی‪.‬‬ ‫اموزش رایگان‬ ‫صفحه ارائی و صفحه بندی روزنامه‬ ‫اشتغال صدرصد و ارائه گواهینامه پایان دوره (( سقف پذیرش محدود))‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت نام ‪ :‬پایان مهر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 961

روزنامه بازار کسب و کار پارس 961

شماره : 961
تاریخ : 1403/01/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!