روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 612 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 612

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 612

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 612

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‬ ‫شماره ‪107 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 23‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/15-‬اکتبر ‪ /18-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪612‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی‬ ‫متفرق هستیم‪،‬‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫خیرخواهنیستیم‪،‬نتیجه‬ ‫همین است‬ ‫‪2‬‬ ‫استکبار نقشه دارد اما این نقشه‬ ‫دارد تغییر می کند‬ ‫مهمترین هدف دشمن از‬ ‫اغتشاشاتبازماندنمسووالن‬ ‫در عمل به وظیفه است‬ ‫‪3‬‬ ‫سیمای زشت زباله‬ ‫بر نمای شهر‬ ‫شــهر زیبــای بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی از‬ ‫کمبــود زیرســاخت هــای الزم در جمــع اوری زبالــه و‬ ‫رفــت و روب رنــج مــی بــرد و ایــن امــر موجــب گالیــه‬ ‫شــهروندان شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از معضــات بهداشــتی و زیســت محیطــی‬ ‫کــه ایــن روزهــا شــهروندان بجنــوردی بــا ان دســت‬ ‫و پنجــه نــرم مــی کننــد‪ ،‬جمــع اوری نشــدن مســتمر‬ ‫زبالــه در برخــی مناطــق و یــا نبــود ســاعتی مقــرر بــرای‬ ‫جمــع اوری ان اســت‪.‬‬ ‫در بســیاری از مــوارد اگــر از گوشــه و کنــار شــهر‬ ‫بجنــورد یــا بــه تعبیــری از مناطــق مســکونی این شــهر‬ ‫‪ ۲۱۰‬هــزار نفــری گــذر کنیــد بــه وضــوح پراکندگــی‬ ‫زبالــه در حاشــیه کوچــه هــا و شــرایط نامناســب رفــت‬ ‫و روب را خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫جــدای از ایــن امــر نحــوه جمــع اوری زبالــه از برخــی‬ ‫مناطــق ایــن شــهر نیــز بــا اعتــراض شــهروندان همراه‬ ‫شــده اســت کــه نشــان از عــدم نظــارت مســووالن‬ ‫شــهرداری بــر شــیوه جمــع اوری زبالــه دارد و باعــث‬ ‫بــه هــم ریختگــی وضعیــت ســیمای شــهری و محیــط‬ ‫زیســت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مدیریــت شــهری بجنــورد؛ مســتهلک‬ ‫بــودن نــاوگان خدمــات شــهری و تجهیــزات و کمبــود‬ ‫پاکبــان را دلیــل ایــن ناهماهنگــی هــای جمــع اوری‬ ‫زبالــه و رفــت و روب نامناســب مــی دانــد و در ایــن‬ ‫زمینــه نیــز در حــال ســاماندهی نیروهــای پاکبــان و‬ ‫بازســازی نــاوگان فرســوده هســتند‪.‬‬ ‫شهروندان عاصی از خدمات ضعیف‬ ‫یکــی از شــهروندان بجنــوردی بــا گالیــه از اینکــه‬ ‫انباشــت و پراکنــده شــدن زبالــه در معابــر شــهر‬ ‫زیبنــده مرکــز اســتان نیســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــه نظــر‬ ‫مــن شــهرداری در انجــام وظیفــه ابتدایــی خــود‬ ‫کوتاهــی و ســهل انــگاری مــی کنــد‪.‬‬ ‫علــی روحانــی مــی افزایــد‪ :‬ســطل هایــی کــه در‬ ‫خیابــان هــا بــرای جمــع اوری پســماند گذاشــته‬ ‫شــده‪ ،‬همــواره لبریــز از زبالــه و اطــراف ان مملــو از‬ ‫پالســتیک هــای حــاوی زبالــه اســت و ایــن وضعیــت‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه جمــع اوری و برداشــت زباله هــا‬ ‫بــه خوبــی انجــام نمــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند کــه ســاکن شــهرک شــاهد بجنــورد‬ ‫اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬انباشــت زبالــه بــه ویــژه در روبــه‬ ‫روی مدرســه حافظیــه چهــره ای زشــت ایجــاد کــرده‬ ‫اســت کــه بــوی نامطبــوع زبالــه هــا ســبب گالیــه‬ ‫دانــش امــوزان و ســایر رهگــذران مــی شــود‪ ،‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه شــهروندان بــرای زندگــی در شــهر‬ ‫عــوارض و مالیــات پرداخــت مــی کننــد و انتظــار دارنــد‬ ‫تــا از رفــاه شــهری کــه کمتریــن مولفــه ان نظافــت‬ ‫اســت‪ ،‬بهــره منــد شــوند و شــهرداری بــه عنــوان‬ ‫متولــی شــهر مکلــف اســت در ایــن بــاره خدمــات‬ ‫مناســب ارایــه دهــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان بجنــوردی کــه ســاکن‬ ‫مجموعــه مســکونی الغدیــر اســت نیــز مــی گویــد‪:‬‬ ‫متاســفانه خدمــات شــهری در ایــن مجموعــه‬ ‫مســکونی بســیار ضعیــف اســت و گویــا ایــن نقطــه از‬ ‫بجنــورد فرزنــد ناتنــی شــهر اســت‪ ،‬نــه خیابــان هــا و‬ ‫معابــر رفــت و روب مــی شــود و نــه زبالــه هــا بــه طــور‬ ‫مناســب برداشــت و جمــع اوری مــی شــود‪.‬‬ ‫جــواد جاجرمــی مــی افزایــد‪ :‬جمعیــت زیــادی در‬ ‫مجموعه الغدیر ســاکن هســتند‪ ،‬اما گویا شــهرداری‬ ‫هنــوز قبــول نــدارد کــه بایــد خدمــات رســانی خــود را‬ ‫در ایــن نقطــه از شــهر هــم ارایــه دهــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان هــم از ناهماهنگــی زمــان‬ ‫جمــع اوری زبالــه از کوچــه هــای شــهر گالیــه کــرده‬ ‫اســت و مــی گویــد‪ :‬شــهرداری در ســاعت هــای مقــرر‬ ‫زبالــه هــا را جمــع اوری نمــی کنــد و زبالــه هــا تــا چندین‬ ‫ســاعت ســر کوجــه هــا انبــار مــی شــود و موجب انتشــار‬ ‫بــوی بــد و جمــع شــدن حشــرات مــی شــود‪.‬‬ ‫مریــم روحانــی کــه ســاکن محله فردوســی اســت بیان‬ ‫مــی کنــد‪ :‬فردوســی محلــه ای باالنشــین در بجنــورد‬ ‫محســوب مــی شــود ولــی متاســفانه جانمایــی ســطل‬ ‫زبالــه در ایــن محلــه بــه خوبــی انجــام نشــده اســت و‬ ‫بیشــتر مــردم زبالــه را در ســر کوچــه هــا انبــار مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬خودروهــای حمــل زبالــه بــرای ایــن کار‬ ‫مناســب نیســت و هنــگام عبــور ایــن خودروهــا‪ ،‬زبالــه‬ ‫یــا شــیرابه ان بــر زمیــن مــی ریــزد‪ ،‬مســووالن بایــد چاره‬ ‫ای جــدی بــرای حــل مشــکالت بهداشــتی شــهر کننــد‪.‬‬ ‫فرسودگی ناوگان‬ ‫براســاس اعــام مســووالن مدیریــت شــهری‪۱۳ ،‬‬ ‫دســتگاه خــودروی برداشــت زبالــه در بجنــورد وجــود‬ ‫دارد کــه ‪ ۱۱‬دســتگاه فعــال اســت و ایــن تعــداد‬ ‫پاســخگوی نیــاز نیســت‪.‬‬ ‫در وضعیــت مناســب بــه ازای هــر خــودروی حمــل‬ ‫زبالــه‪ ،‬ســه تــا چهــار نفــر زبالــه بــردار بــه کار گرفتــه‬ ‫‪5‬‬ ‫ص امنیتی روز صفر در ردیاب ‪GPS‬‬ ‫نق ‬ ‫خطرات نظارت و قطع سوخت را برای‬ ‫وسایل نقلیه به همراه دارد‬ ‫می شــود و بر این اســاس این شــهر ‪ ۲۱۰‬هزار نفری‬ ‫بــا کمبــود نیــروی زبالــه بــردار نیــز مواجــه اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد مــی گویــد‪:‬‬ ‫اکنــون ‪ ۱۳‬دســتگاه نــاوگان زبالــه بــرداری در مرکــز‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه بخــش زیــادی از ان بــه ســن‬ ‫فرســودگی رســیده و خدمــات رســانی را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫یوســف مغــروری مــی افزاید‪ :‬شــهروندان مرکز اســتان‬ ‫از ضعــف خدمــات رســانی شــهرداری در زمینــه زبالــه‬ ‫بــرداری گالیــه منــد هســتند و یکــی از دالیــل اصلــی ان‬ ‫فرســودگی نــاوگان حمــل و نقــل زبالــه اســت و ایــن‬ ‫نــاوگان بایــد تقویــت شــود و تجهیــزات مســتهلک نیــاز‬ ‫بــه بهســازی و نوســازی دارد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص گالیه هــای شــهروندان از وضعیــت‬ ‫رفــت و روب معابــر شــهر نیــز مــی گویــد‪ :‬حــدود‬ ‫هشــت میلیــون متــر مربــع از ســطح معابــر شــهر‬ ‫بجنــورد بایــد در طــول روز رفــت و روب شــود کــه‬ ‫در ایــن زمینــه بایــد ‪ ۴۰۰‬نفــر نیــروی پاکبــان نیــاز‬ ‫اســت‪ ،‬امــا اکنــون شــمار ایــن نیروهــا کمتــر از ‪۹۰‬‬ ‫نفــر اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد تصریــح‬ ‫می کنــد‪ :‬در وضعیــت اســتاندارد هــر پاکبــان بایــد ‪۱۲‬‬ ‫هــزار متــر مربــع ســطح شــهر را نظافــت کنــد امــا در‬ ‫شــهر بجنــورد بــا در نظــر گرفتــن ‪ ۲۰‬هــزار متــر مربــع‬ ‫بــرای هــر پاکبــان ‪ ۴۰۰‬نفــر نیــرو نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬مناطــق تحــت پوشــش‬ ‫خدمــات رفــت و روب در چهــار درجــه تقســیم‬ ‫می شــوند کــه بــر ایــن اســاس برخــی معابــر روزانــه ‪۲‬‬ ‫بــار‪ ،‬برخــی روزانــه یکبــار و نظافــت محــات هــم بــه‬ ‫صــورت هفتگــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد مــی کنــد‪ :‬شــهر بجنــورد بــا کمبــود نیــروی‬ ‫پاکبــان روبــه رو اســت امــا امیــد مــی رود بــا واگــذاری‬ ‫خدمــات رفــت و روب بــه بخــش خصوصــی‪ ،‬بخــش‬ ‫زیــادی از مشــکالت و دغدغــه هــای شــهروندان‬ ‫کاســته شــود و بــا واگــذاری خدمــات نظافــت منطقــه‬ ‫‪ ۲‬شــهر بجنــورد بــه بخــش خصوصــی‪ ۱۰۰ ،‬نفــر‬ ‫پاکبــان در ایــن منطقــه بــه کار گرفتــه مــی شــود و‬ ‫نیروهــای امانــی ایــن منطقــه بــه منطقــه یــک ســوق‬ ‫داده مــی شــود‪.‬‬ ‫شهرداری‪ :‬گالیه به جا و حل مشکل تا یک ماه اتی‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد نیــز در‬ ‫این بــاره مــی گویــد‪ :‬شــمار پاکبان هــای ایــن شــهر بــه‬ ‫زودی بــه بیــش از ‪ ۲‬برابــر افزایــش مــی یابــد و بخــش‬ ‫زیــادی از مشــکالت رفــت و روب در مرکــز اســتان‬ ‫برچیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫مجیــد شــادکام تصریــح مــی کنــد‪ :‬اکنــون در مرکــز‬ ‫اســتان ‪ ۸۰‬نفــر پاکبــان کار رفــت و روب و نظافــت‬ ‫‪7‬‬ ‫شــهر را انجــام مــی دهنــد کــه البتــه شــمار انــان‬ ‫بســیار کــم اســت‪ ،‬امــا بــا موافقــت شــورای اســامی‬ ‫شــهر‪ ،‬بخــش خصوصــی وارد عرصــه مــی شــود و‬ ‫شــمار ایــن نیروهــا بــه بیــش از ‪ ۲‬برابــر مــی رســد‬ ‫بــه گونـه ای کــه تــا یــک مــاه اینــده مشــکالت در ایــن‬ ‫زمینــه بــه طــور محسوســی کاســته مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬شــورای اســامی شــهر بجنــورد بــا‬ ‫واگــذاری کار رفــت و روب شــهر بــه بخــش خصوصــی‬ ‫موافقــت کــرده و برنــده مناقصــه هم مشــخص شــده‬ ‫اســت و در صــورت موافقــت فرمانــداری‪ ،‬پیمانــکار‬ ‫نســبت بــه جــذب نیــرو اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون کار رفت و روب در منطقه‬ ‫‪ ۲‬شــهر بجنــورد تنهــا بــا ‪ ۳۵‬نفــر نیــروی پاکبــان انجام‬ ‫مــی شــود‪ ،‬می افزایــد‪ :‬بخــش خصوصــی بــرای رفــت‬ ‫و روب منطقــه ‪ ۲‬شــهر بجنــورد ‪ ۱۰۰‬نفــر نیــرو بــه کار‬ ‫مــی گیــرد و نیروهــای امانــی ایــن بخــش از شــهر بــه‬ ‫منطقــه یــک ســوق داده خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد مــی‬ ‫افزایــد‪ :‬در وضعیــت اســتاندار ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۳۵۰‬نفــر‬ ‫پاکبــان بــرای شــهر بجنــورد نیــاز اســت امــا اکنــون‬ ‫ایــن خدمــت تنهــا بــا ‪ ۸۰‬نفــر نیــرو ارایــه مــی شــود کــه‬ ‫البتــه خدمــات مناســب و در خــور نیســت و ســبب‬ ‫گالیــه شــهروندان در برخــی محــات شــده اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره گالیــه ســاکنان مجموعــه مســکونی‬ ‫الغدیــر از نبــود و یــا ضعــف خدمــات رفــت و روب نیــز‬ ‫مــی گویــد‪ :‬گالیــه ســاکنان ایــن مجموعــه مســکونی‬ ‫بــه جــا اســت امــا بــه لحــاظ قانــون‪ ،‬شــهرداری‬ ‫تکلیفــی بــرای ارایــه خدمــات در ایــن مجموعــه‬ ‫مســکونی نــدارد‪.‬‬ ‫شــادکام یــاداور مــی شــود‪ :‬شــهرداری در حــد تــوان‬ ‫نســبت بــه رفــت و روب در مجموعــه هــای مســکونی‬ ‫اقــدام مــی کنــد‪ ،‬امــا ایــن خدمــت در تکلیــف‬ ‫شــهرداری نیســت‪.‬‬ ‫نیاز به همکاری شهروندان‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد امــا بــا‬ ‫بیــان اینکــه مشــکلی در جمــع اوری زبالــه هــای شــهر‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬مشــکلی اصلــی را رعایــت نشــدن ضوابــط‬ ‫بــه وســیله شــهروندان عنــوان مــی کنــد و مــی گویــد‪:‬‬ ‫شــهروندان بایــد زبالــه هــا را در ســاعت مقــرر بیــرون‬ ‫بگذارنــد امــا ایــن اقــدام بــه درســتی انجــام نمــی شــود و‬ ‫همیــن امــر ســبب بــی نظمــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد شــادکام مــی افزایــد‪ :‬اگــر شــهروندان زباله ها‬ ‫را در ســاعت مقــرر بیــرون بگذارنــد شــهرداری نســبت‬ ‫بــه جمــع اوری زبالــه اقــدام مــی کنــد و مشــکلی‬ ‫ایجــاد نخواهــد شــد بــه گونــه ای کــه پراکندگــی‬ ‫زباله هــا بــه دلیــل رعایــت نشــدن ایــن مــوارد اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫جمعه‬ ‫‪ 22‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 23‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,535,۰۰۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,185,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪612‬‬ ‫بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس‬ ‫وحدت اسالمی‬ ‫متفرق هستیم‪،‬‬ ‫وقتی که ّ‬ ‫ِ‬ ‫خیرخواهنیستیم‪،‬نتیجههمیناست‬ ‫در ســالروز میــاد پیامبــر اکــرم و حضــرت امــام جعفر‬ ‫صــادق (صلوات الله علیهمــا)(‪)۱‬‬ ‫بسم الله الرّحمن الرّحیم‬ ‫الســام علــی‬ ‫و‬ ‫ــاه‬ ‫الص‬ ‫و‬ ‫العالمیــن‬ ‫رب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحمدللــه ّ‬ ‫ســیّدنا محمّــد و الــه الطّاهریــن و صحبه المنتجبین و‬ ‫ـان الــی یــوم الدّیــن‪.‬‬ ‫مــن تبعهــم باحسـ ٍ‬ ‫خوشــامد عــرض میکنــم به ّ‬ ‫حضار محترم‪ ،‬مســئوالن‬ ‫محتــرم کشــور‪ ،‬میهمانــان عزیــز هفت ـه ی وحــدت‪ ،‬و‬ ‫تبریــک عــرض میکنــم میــاد مکــرّم و معظـ ّـم رســول‬ ‫اعظــم (صلّــی اللــه علیــه و الــه و ســل ّم) و امــام صــادق‬ ‫(ســام اللــه علیــه) را بــه هم ـه ی شــما عزیزانــی کــه‬ ‫اینجــا تشــریف داریــد و بــه همــه ی ملّــت ایــران و‬ ‫بــه هم ـه ی امّــت اســامی در شــرق و غــرب عالــم؛ و‬ ‫امیدواریــم ان شــاءالله کــه برکات توجّهــات ان بزرگوار‬ ‫و توجّهــات الهــی بــه برکــت ان بزرگــوار بــرای ملّــت‬ ‫بــزرگ اســام و امّــت اســامی ان شــاءالله موجــب‬ ‫پیشــرفت باشــد‪.‬‬ ‫البتـّـه در شــخصیّت منحصــر بــه فــرد پیغمبــر اکــرم‬ ‫و رســول اعظــم یــک نقطــه ی اوجــی وجــود دارد کــه‬ ‫ان عبــارت اســت از بعثــت؛ نقطــه ی بعثــت‪ .‬خــب‬ ‫شــخصیّت رســول اکــرم شــخصیّت منحصــر بــه فــردی‬ ‫اســت در همــه ی عالــم وجــود؛ نقطــه ی اوج ایــن‬ ‫شــخصیّت‪ ،‬ان نقطه ی ارتباط قلب مطهّر ان بزرگوار‬ ‫بــا معــدن عظمــت و عــزّت و حکمــت الهــی اســت؛‬ ‫نقطــه ی بعثــت؛ ایــن درســت‪ ،‬لکــن همــه ی انــات‬ ‫زندگــی پیغمبــر حتـّـی بعــد از بعثــت متاثـ ّـر و متناســب‬ ‫بــا مســئله ی بعثــت اســت؛ یعنــی ایــن [طــور] نیســت‬ ‫ـی مکــرّم اســام قبــل از بعثــت‪،‬‬ ‫کــه فــرض کنیــم نبـ ّ‬ ‫ـان معمولــی را داشــتند؛ نــه‪ ،‬حــرکات ان‬ ‫زندگــی انسـ ِ‬ ‫بزرگــوار‪ ،‬بــرکات الهــی بــه ان بزرگــوار‪ ،‬توجّهاتــی کــه‬ ‫در عالــم طبیعــت ناشــی از وجــود ان بزرگــوار اتّفــاق‬ ‫افتــاده‪ ،‬اینهــا همــه اســتثنائی اســت‪ ،‬همــه متناســب‬ ‫بــا ان اوج شــخصیّت ایــن بزرگــوار اســت که مســئله ی‬ ‫بعثــت اســت‪ .‬نشــانه های عظمــت حــق تعالــی را در‬ ‫همـه ی دوران زندگــی ان بزرگــوار میشــود دیــد‪ ،‬حتـّـی‬ ‫در هنــگام والدت‪ .‬خــب مــا امــروز را بــه عنــوان مولــود‬ ‫پیغمبــر عیــد گرفتیــم و جشــن گرفتیــم؛ حتـّـی در روز‬ ‫والدت ان بزرگــوار هــم نشــانه ها و اثــار بــرکات الهــی‬ ‫را ــــ کــه منشــا اصل ـی اش همــان نقط ـه ی اوج اســت‬ ‫یعنــی بعثــت ــــ انســان مشــاهده میکنــد‪ .‬اثــار توحیــد‬ ‫را و نشــانه های عملــی توحیــد را انســان در روز والدت‬ ‫هــم میبینــد‪ .‬از داخــل کعبــه شــما بگیریــد کــه بتهــا در‬ ‫انجــا ســرنگون میشــوند‪ ،‬تــا برخورد با بتهــای طاغوتی‪،‬‬ ‫طاغوتهــای بــزرگ بشــری ان روز؛ [یــا اینکــه] فــان‬ ‫دریاچـه ی مقـدّس خشــک میشــود‪ ،‬فــان اتشــکده ی‬ ‫به اصطــاح مقـدّس خامــوش میشــود‪ ،‬طــاق کســریٰ‬ ‫شکســت میخــورد‪ ،‬کنگره هــای طــاق کســریٰ فــرو‬ ‫میریــزد؛ ایــن حــوادث [رخ میدهــد]‪ .‬لــذا روز والدت‬ ‫یــک روز معمولــی نیســت؛ روز بســیار مهمّــی اســت‪،‬‬ ‫روز بســیار بزرگــی اســت‪ .‬مــا ایــن روز را عیــد میگیریــم‬ ‫بــه ایــن مناســبت‪.‬‬ ‫نکت ـه ی اساســی ایــن اســت کــه عیــد گرفتــن فقــط‬ ‫جشــن و مانــدگاری و یادبــود و ماننــد ایــن چیزهــا‬ ‫نیســت؛ عیــد گرفتــن بــرای درس گرفتــن اســت‪ ،‬بــرای‬ ‫الگــو قــرار دادن پیغمبــر اکرم اســت‪ .‬ما به این احتیاج‬ ‫داریم؛ امروز بشــر به این احتیاج دارد‪ ،‬امّت اســامی‬ ‫امــروز بــه ایــن احتیــاج دارد؛ بایــد درس بگیریــم‪ .‬پــس‬ ‫ک رســول اعظــم‬ ‫زنــده نگــه داشــتن یــاد مولــود ِ مبــار ِ‬ ‫(صلّــی اللــه علیــه و الــه و ســل ّم) بــرای ایــن اســت‬ ‫کــه مــا بــه مضمــون ایــن ای ـه ی شــریفه کــه فرمــود‪:‬‬ ‫ســنَه ٌ لِمَــن‬ ‫ـول الل ـه ِ اُس ـوَه ٌ حَ َ‬ ‫«لَقَــد کا َ‬ ‫ن ل َکـُـم فــی رَسـ ِ‬ ‫َ‬ ‫ن یَرجُــو اللـ َه و َ الیَــو َم الاخِــر َ و َ ذکَــر َ اللـ َه ک َثِیـرًا»(‪)۲‬‬ ‫کا َ‬ ‫عمــل کنیــم‪ .‬پیغمبــر اکرم اســوه ی حســنه اســت؛ این‬ ‫را قــران بصراحــت دارد میگویــد‪ .‬اســوه اســت یعنــی‬ ‫چــه؟ یعنــی یــک الگویــی اســت که مــا بایــد از این الگو‬ ‫تبعیّــت کنیــم؛ در قل ّـه ای قــرار گرفتــه‪ ،‬مــا بایــد از ایــن‬ ‫حضیــض بــه ســمت ان قلّــه پیــش برویــم‪ ،‬حرکــت‬ ‫کنیــم‪ .‬بشــر تــا انجایــی کــه میتوانــد بایــد حرکــت کنــد‬ ‫بــه ســمت ان قلّــه؛ اســوه یعنــی ایــن‪.‬‬ ‫خــب‪ ،‬حــاال وقتــی بخواهیــم بــه ان الگــو و بــه ان‬ ‫اســوه اقتــدا بکنیــم‪ ،‬درســهایی کــه وجــود دارد‪ ،‬یکــی‬ ‫دو تــا نیســت‪ ،‬صدهــا درس وجــود دارد؛ در زندگــی‬ ‫شــخصی پیغمبــر‪ ،‬در زندگــی خانوادگــی پیغمبــر‪ ،‬در‬ ‫حکومــت پیغمبــر‪ ،‬در شــخصیّت اجتماعــی پیغمبــر‬ ‫بــا دوســتانش‪ ،‬بــا دشــمنانش‪ ،‬بــا مومنیــن‪ ،‬بــا کفّــار‬ ‫صدهــا درس اساســی و مهــم وجــود دارد‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫درســها را مــن امــروز میخواهــم مطــرح کنــم و ان‪،‬‬ ‫مضمــون ایــن ای ـه ی شــریفه اســت کــه فرمــود‪ :‬لَقَــد‬ ‫ســک ُم عَزیــز ٌ عَل َیــه ِ مــا عَنِتُّــم‬ ‫جاءَکُــم رَســول ٌ مِّــن اَنف ُ ِ‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫م؛(‪ )۳‬مــن روی‬ ‫ـ‬ ‫حی‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫حَریـ ٌ‬ ‫َّ ٌ‬ ‫ـص عَل َیکـُـم بِالمُومِنیـ َ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ایــن مســئله ی «عَزیــز ٌ عَل َیــه ِ مــا عَنِتــم» میخواهــم‬ ‫تکیــه بکنــم‪[ .‬میفرمایــد‪ ]:‬بــرای او رنجهای شــما درداور‬ ‫اســت‪ ،‬ســخت اســت؛ شــما که رنج میکشــید‪ ،‬پیغمبر‬ ‫از رنــج شــما رنــج میبــرد‪ .‬بالشــک ایــن مخصــوص بــه‬ ‫مســلمان معاصــر پیغمبــر نیســت‪ ،‬خطــاب بــه عمــوم‬ ‫مومنیــن در طــول تاریــخ اســت؛ یعنــی امــروز اگر شــما‬ ‫در فلســطین رنــج میکشــید‪ ،‬در میانمــار‪ ،‬در نقــاط‬ ‫گوناگــون دیگــر مســلمانها رنــج میکشــند‪ ،‬بداننــد ایــن‬ ‫رنج‪ ،‬روح مطهّر پیغمبر را به رنج و زحمت درمی اورد؛‬ ‫ن جوری اســت‪.‬‬ ‫ایــن خیلــی مهــم اســت‪ .‬پیغمبر مــا ای ‬ ‫ایــن حالــت پیغمبــر اکــرم کــه در ایــن ای ـه ی شــریفه‬ ‫بیــان شــده‪ ،‬نقطــه ی مقابــل وضــع دشــمنان اســت‬ ‫کــه ان هــم در ایــن ایــه ی شــریفه اســت‪ :‬یــا ا َیُّهَــا‬ ‫م ال یَالونَکـُـم‬ ‫ن امَنــوا ال تَتَّخِــذوا بِطانـَهً مِــن دونِکـُ ‬ ‫الَّذیـ َ‬ ‫خ َبـ ً‬ ‫ـال وَدّوا مــا عَنِتـ ُّـم»‪ )۴(.‬انجــا [بــرای] پیغمبــر اکــرم‬ ‫«عَزیــز ٌعَل َیـه ِ مــا عَنِتـ ُّـم»‪ ،‬اینجا [بــرای دشــمنان] «وَدّوا‬ ‫مــا عَنِتـ ُّـم»؛ رنــج شــما انهــا را خوشــحال میکنــد‪ .‬مــا‬ ‫ن جــوری هســتیم؛ توجّــه کنیــد کــه موقعیّــت‬ ‫االن ایـ ‬ ‫خودمــان را در دنیــای کنونــی بشناســید‪.‬‬ ‫یــک طــرف ان وجــود مقدّســی اســت کــه «عَزِیــز ٌ‬ ‫عَل َیـه ِ مَــا عَنِتـ ُّـم»‪ ،‬یــک طــرف هــم جبهـه ای اســت کــه‬ ‫«وَدُّوا مَــا عَنِتـُّـم»؛ از رنــج شــما خوشــحال میشــوند‪،‬‬ ‫خرســند میشــوند؛ از بدبختــی شــما‪ ،‬انهــا احســاس‬ ‫خوشــبختی میکنند‪ .‬طبعا ًوقتی ان جبهه یک چنین‬ ‫حالتی دارد‪ ،‬ســعی میکند شــما را به ســمت ســختی‪،‬‬ ‫بــه ســمت بدبختــی ســوق بدهــد و پیــش ببــرد‪ .‬ایــن‬ ‫موقعیّــت را بایــد بفهمیــم‪ ،‬بدانیــم‪ ،‬توجّــه کنیــم‪.‬‬ ‫خــب حــاال ایــن رنجهــای امّــت اســامی در زمــان‬ ‫کنونــی ناشــی از چیســت؟ چــرا مل ّتهــای مســلمان این‬ ‫ قــدر از لحــاظ اقتصــادی‪ ،‬از لحاظ فشــارهای سیاســی‪،‬‬ ‫از لحــاظ ایجــاد جنــگ و جنگهــای داخلــی و تســل ّط‬ ‫و تصــرّف و اســتعمار و اســتعمار نــو و امثــال اینهــا‬ ‫دچــار رنجنــد؟ علّــت ایــن رنــج کشــیدن و در موضــع‬ ‫رنــج کشــیدن قــرار داشــتن مســلمانها چیســت؟ علــل‬ ‫فراوانــی دارد‪ ،‬عل ّتهــای متع ـدّدی دارد‪ .‬عقب ماندگــی‬ ‫علمــی یکــی از علــل ان اســت؛ تــن دادن بــه تســل ّط‬ ‫اســتعمارگران یکــی از علــل ان اســت‪ .‬علــل متعـدّدی‬ ‫دارد کــه حــاال در ایــن زمینــه افــرادی کــه اهــل‬ ‫سیاســتند‪ ،‬اهل تحلیل مســائل سیاســی و اجتماعی‬ ‫و ماننــد اینهــا هســتند در ایــن زمینه هــا کار کرده انــد‪،‬‬ ‫هــزاران مقالــه نوشــته شــده‪ ،‬لکــن یکــی از عوامــل کــه‬ ‫شــاید مهم تریــن یــا یکــی از مهم تریــن عوامــل باشــد‪،‬‬ ‫تفــرّق مســلمین اســت‪ .‬مــا قدر خودمــان را نمیدانیم‪،‬‬ ‫گ کار مــا ایــن‬ ‫قــدر یکدیگــر را نمیدانیــم؛ اشــکال بــزر ِ‬ ‫اســت؛ از هــم جداییــم‪ ،‬متفرّقیــم‪.‬‬ ‫وقتــی کــه متفــرّق هســتیم‪ ،‬وقتــی خیرخــواه ِ هــم‬ ‫نیســتیم‪ ،‬وقتــی گاهــی حتّــی بدخــواه همدیگــر‬ ‫هســتیم‪ ،‬خــب نتیجــه همیــن اســت‪ .‬اینجــا هــم بــاز‬ ‫قــران‪ ،‬صریــح اســت ‪ .‬واقعــا ًدر ایــن مســائل زندگــی‬ ‫بشــر مــا هیــچ نقطـه ای مهــم نداریــم کــه قــران در ان‬ ‫بصراحــت ناطــق نباشــد؛ اینجــا هــم قــران میفرمایــد‬ ‫ســول َ ُه و َ لَ تَنَازَعُــوا فَتَفشَ ــلُوا‬ ‫کــه «و َ اَطِیعُــوا اللَــ َه وَر َ ُ‬ ‫ـب رِیحُکـُـم»؛(‪ )۵‬وقتــی تنــازع کردیــد‪ ،‬فشــل‬ ‫و َ تَذ َ‬ ‫هـ َ‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫«‬ ‫ـتی‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫سس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫یعن‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫فش‬ ‫ـد؛‬ ‫ـ‬ ‫ ای‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫بــه‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ـب عِزّکــم؛ یعنــی عزّتتــان از بیــن‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫ت‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫یعن‬ ‫ـم»‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫رِی ُ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫میــرود‪ .‬اختــاف کــه پیــدا کردیــد‪ ،‬قهــرا خاک نشــین‬ ‫میشــوید‪ ،‬قهرا ًذلیل میشــوید‪ ،‬قهرا ًوســیله ی تســل ّط‬ ‫دیگــران بــر خودتــان را فراهــم میکنیــد‪[ .‬نتیجــه ی]‬ ‫تفــرّق ایــن اســت‪.‬‬ ‫امیرالمومنین (ســام الله علیه) در خطبه ی قاصعه‬ ‫کــه یکــی از مهم تریــن خطبه هــای نهج البالغــه‬ ‫اســت روی ایــن مســئله تکیــه کــرده‪ .‬امیرالمومنیــن‬ ‫مســتمعین خــود را بــه تاریــخ ارجــاع میدهــد؛ میگویــد‬ ‫ببینیــد گذشــتگان‪ ،‬ان وقتــی کــه بــا هم بودنــد‪ ،‬متّفق‬ ‫بودنــد‪ ،‬چــه عزّتــی پیــدا کردنــد‪ ،‬چــه حالتــی پیــدا‬ ‫کردنــد‪ ،‬امّــا وقتــی کــه از ان حالــت یکپارچگــی خــارج‬ ‫شــدند‪ ،‬فَانظـُـروا اِلَــى مــا صــاروا اِل َیـه ِ فــی اخِــر ِ اُمورِهِــم‬ ‫ت االُلفَــه‪ .‬بعــد یک چند‬ ‫ت الفُرق َـه ُ و َ تَشَ ــتَّت َ ِ‬ ‫ن وَق َ َعـ ِ‬ ‫حیـ َ‬ ‫جملــه بعــد از ایــن بــه همیــن مضامیــن هســت‪ ،‬بعــد‬ ‫میفرمایــد وقتــی ایــن جــوری شــد‪ ،‬وقتــی فُرقــت و‬ ‫جدایــی و دشــمنی حاکــم شــد‪ ،‬قَــد خَل َـعَ الل َـ ُه عَنهُــم‬ ‫ســل َبَهُم غَضــارَه َ نِعمَتِــه؛(‪ )۶‬خــدای‬ ‫لِ َ‬ ‫بــاس ک َرامَتِــه ِ و َ َ‬ ‫متعــال لبــاس کرامــت را از تــن اینهــا خــارج کــرد؛ ان‬ ‫شــرفی که داشــتند‪ ،‬ان عزّتی که داشــتند‪ ،‬ان نعمتی‬ ‫کــه خــدا بــه انهــا داده بــود‪ ،‬بــر اثــر اختــاف و تفرقــه از‬ ‫انهــا ســلب شــد‪ ،‬از انهــا گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫خــب‪ ،‬مــا بایــد واقعــا ًبــه ایــن فکــر کنیــم؛ بــه ایــن‬ ‫مســئله ی «اتّحــاد بیــن مســلمین» فکــر کنیــم؛ امــروز‬ ‫دشــمن درســت نقطـه ی مقابــل ایــن را میخواهد‪ .‬یک‬ ‫ّول ســرطانی ای را در ایــن منطقــه بــه‬ ‫بــذر ِ فاس ـد ِ ســل ِ‬ ‫وجــود اوردنــد بــه نــام رژیــم صهیونیســتی کــه اینجــا‬ ‫دشــمن اســام باشــد؛ چــون ان روز‬ ‫غــرب‬ ‫پایــگاه ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫دولت وسیع عثمانی را را متفرّق کردند‪ ،‬نابود کردند‪،‬‬ ‫بــه چندیــن کشــور تقســیم کردنــد‪ ،‬یــک پایگاهــی هــم‬ ‫بایــد اینجــا میداشــتند کــه بتواننــد دائمــا ًتصــرّف کنند‪،‬‬ ‫نگذارنــد در ایــن منطقــه مقاصــد عالــی حاصل بشــود؛‬ ‫ایــن پایــگاه همیــن فلســطین مظلــوم بــود کــه اوردنــد‬ ‫ایــن صهیونیســت های خبیــث و فاســد و قاتــل و‬ ‫بی رحــم را اینجــا مســتقر کردنــد‪ ،‬یــک حکومــت جعلی‬ ‫تشــکیل دادنــد‪ ،‬یــک ملّــت جعلی درســت کردنــد برای‬ ‫ایــن کار‪ .‬خــب‪ ،‬مســلمانها هــم متوجّــه بودنــد؛ حــاال‬ ‫[دشــمنها] دارنــد کاری میکننــد کــه ایــن وجــود مضــر‪،‬‬ ‫ـرطانی رشــدیافته‪ ،‬از عنوان «دشمنی»‬ ‫ّول سـ‬ ‫ِ‬ ‫این ســل ِ‬ ‫خــارج بشــود و بیشــتر بیــن کشــورهای منطقــه را‬ ‫اختــاف بینــدازد‪ .‬همــه جــا دارنــد تصــرّف میکننــد؛‬ ‫ایــن عادّی ســازی ها یکــی از بزرگ تریــن خیانتهایــی‬ ‫اســت کــه بــه اســام و مســلمین دارد میشــود؛ ایجــاد‬ ‫افتــراق‪ ،‬ایجــاد اختــاف‪ .‬دشــمن ایــن جــور اســت‬ ‫دیگــر؛ دشــمن دائــم مشــغول اســت‪.‬‬ ‫مــا بایــد از روز والدت‪ ،‬ایــن جــور اســتفاده ای بکنیــم‪:‬‬ ‫ســنَه؛ و‬ ‫ســول اللَــه ِ اُســوَه ٌ حَ َ‬ ‫لَقَــد کا َ‬ ‫ن ل َکُــم فــی ر َ‬ ‫ِ‬ ‫رســول الله را هــم کــه عــرض کردیــم وضعــش ایــن‬ ‫جــوری اســت‪ .‬و لذاســت کــه مــا در جمهــوری اســامی‬ ‫ایــن روز را روز عیــد قــرار دادیــم‪ ،‬روز وحــدت قــرار‬ ‫دادیــم؛ یعنــی از دوازدهــم ربیــع االوّل کــه روایــت‬ ‫اهــل ســنّت بــرای والدت پیغمبــر اســت تــا هفدهــم‬ ‫ربیـع االوّل کــه روایــت شــیعه اســت‪ ،‬بیــن ایــن دو را ما‬ ‫یــک هفت ـه ی جشــنی قــرار دادیــم‪ ،‬و اســمش را هــم‬ ‫گذاشــتیم «هفتـه ی وحــدت»‪ .‬خــب کار خوبــی بــود‪،‬‬ ‫امّــا بایســتی [ایــن شــعار] تحقّــق پیدا کنــد‪ ،‬باید برویم‬ ‫ـدن ایــن‪.‬‬ ‫بــه ســمت عملــی شـ ِ‬ ‫خــب شــما ممکــن اســت بگویید «مــا که روســای این‬ ‫کشــورها نیســتیم»؛ بلــه‪ ،‬روســا انگیزه هــای دیگــری‬ ‫دارنــد‪ ،‬انگیزه هــای سیاســی دارنــد‪ ،‬مقاصــد دیگــری‬ ‫دارنــد‪ ،‬لکــن روشــنفکران‪ ،‬علمــا‪ ،‬نویســندگان‪ ،‬شــعرا‪،‬‬ ‫فرزانــگان یــک کشــور‪ ،‬نخبــگان یــک کشــور و خــواص‬ ‫میتواننــد فضــا را متفــاوت کننــد بــا انچــه دشــمن‬ ‫میخواهــد؛ فضــا کــه متفــاوت شــد‪ ،‬رســیدن بــه ایــن‬ ‫نتیجــه ســهل تر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حــاال وحــدت یعنــی چــه؟ مــراد از وحــدت قطعــا ً‬ ‫وحــدت مذهبــی نیســت؛ یعنــی اینکــه ایــن بــه‬ ‫مذهــب ان دربیایــد‪ ،‬ان بــه مذهــب ایــن دربیایــد‪،‬‬ ‫یــک مذهــب [باشــد]؛ نــه‪ ،‬ایــن قطعــا ًمــراد نیســت‪.‬‬ ‫وحــدت جغرافیایــی هــم نیســت؛ مثــل ان چیــزی‬ ‫کــه در دهه هــای شــصت میــادی و هفتــاد میــادی‪،‬‬ ‫بعضــی از کشــورهای عربــی بــا هــم اتّحــاد پیــدا کردنــد‬ ‫و اعــام کردنــد یکــی هســتند‪ ،‬کــه نشــد و نمیشــود و‬ ‫امــکان نــدارد؛ مــراد ایــن هــم نیســت‪ .‬مــراد از وحــدت‪،‬‬ ‫وحــدت در حفــظ منافــعِ امّــت اســامی اســت‪ .‬اوّل‬ ‫تشــخیص بدهیــم منافــع امّــت اســامی کجــا اســت‪،‬‬ ‫در چیســت‪ ،‬بعــد در ایــن زمینــه مل ّتهــا بــا هــم توافــق‬ ‫کننــد‪ .‬دولتهــا هــم اگــر چنانچــه ان شــاء الله بــه ایــن‬ ‫راه هدایــت بشــوند‪ ،‬خــدا دلهایشــان را بــه ایــن ســمت‬ ‫بکشــاند‪ ،‬در جهــت منافــع امّــت اســامی توافق کنند؛‬ ‫ببیننــد امّــت اســامی امــروز بــه چــه احتیــاج دارد‪ ،‬بــا‬ ‫چــه کســی بایــد دشــمنی کــرد‪ ،‬بــا چــه کســی بایســتی‬ ‫چــه جــوری دشــمنی کــرد‪ ،‬بــا چــه کســی بایــد دوســتی‬ ‫کــرد و چــه جــوری دوســتی کــرد؛ ایــن جهت گیری هــا‬ ‫را در ضمــن گفتگوهــا و مذاکــرات‪ ،‬بــه توافــق برســند و‬ ‫در ایــن جهــت حرکــت کننــد‪ .‬مراد این اســت‪ :‬اشــتراک‬ ‫عمــل در برابــر نقش ـه های اســتکبار‪.‬‬ ‫بالشــک دنیــای اســتکبار دربــاره ی ایــن منطقــه ی‬ ‫مــا و کشــورهای مــا نقشــه های واضحــی دارد‪ .‬ایــن‬ ‫ت عظیمی اســت؛ منطقه ی‬ ‫منطقه ی اســامی‪ ،‬فرص ِ‬ ‫حســاس ترین‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫یک‬ ‫ ترین‪،‬‬ ‫حســاس‬ ‫ّ‬ ‫مــا اگــر نگوییــم ّ‬ ‫مناطــق دنیــا اســت؛ اگــر نگوییــم غنی تریــن‪ ،‬یکــی‬ ‫از غنی تریــن مناطــق دنیــا ایــن منطق ـه ی مــا اســت؛‬ ‫منطقـه ی میانـه ی اســیا و غــرب اســیا و شــمال افریقا‬ ‫کــه منطقــه ی اســامی اســت؛ منطقــه ی بســیار‬ ‫مهمّــی اســت‪ .‬اســتکبار و قدرتهــای پشــت پــرده ی‬ ‫سیاســتهای اســتکباری یعنــی کمپانی هــا و کارتل هــا‬ ‫و تراسـت های بین المللــی‪ ،‬بــرای ایــن منطقــه نقشــه‬ ‫دارنــد‪ .‬اشــتراک عمــل داشــته باشــیم در مقابل ـه ی بــا‬ ‫نقشـه های انهــا؛ ایــن معنــای وحــدت اســت‪ .‬مــا ایــن‬ ‫را پیشــنهاد کردیم به دنیای اســام‪ ،‬و این را از دنیای‬ ‫اســام خواســتیم‪.‬‬ ‫یــک نقطــه ی اساســی اینجــا وجــود دارد کــه نبایــد‬ ‫از ان غفلــت کــرد و ان‪ ،‬ایــن اســت کــه امــروز‪ ،‬هــر‬ ‫سیاســی‬ ‫روز بیشــتر روشــن میشــود کــه هندســه ی‬ ‫ِ‬ ‫عالــم و ســطح دنیــا در حــال تغییــر اســت؛ امــروز‬ ‫روزبـه روز بیشــتر واضــح میشــود که نقشـه ی سیاســی‬ ‫دنیــا در حــال تغییــر اســت‪ .‬ان مســئله ی یک قطبــی‬ ‫بــودن و زورگویــی کــردن یــک قــدرت ــــ یــا دو قــدرت؛‬ ‫فــرق نمیکنــد ــــ بــر کشــورها و بــر مل ّتهــا و ماننــد اینهــا‪،‬‬ ‫مشــروعیّت خــودش را از دســت داده؛ یعنــی مل ّتهــا‬ ‫بیــدار شــده اند‪ .‬نظــام تک قطبــی مطــرود شــده اســت‬ ‫و بتدریــج دارد مطرودتــر میشــود‪ .‬شــما امــروز در دنیــا‬ ‫زیــاد می شــنوید ایــن حــرف را از زبان سیاســتمدارهای‬ ‫ی یــک دنیــا کــه نظــام تک قطبــی را قبــول‬ ‫درجــ ه ‬ ‫نداریــم‪ .‬نظــام تک قطبــی یعنــی چــه؟‬ ‫ادامه صفحه بعد ‪.......‬‬ صفحه 2 ‫از طبقه اول و دوم غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان قرار دارید‪ .‬پس همه نکات‬ ‫ایمنی برای پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه نیستید‪،‬‬ ‫همه درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 23‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪612‬‬ ‫بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس‬ ‫وحدت اسالمی‬ ‫استکبار نقشه دارد اما این نقشه دارد‬ ‫تغییر می کند‬ ‫فاصله ها بعضی قومی است‪ ،‬بعضی نژادی است‪ ،‬بعضی زبانی است‪ ،‬اینها مهم نیست؛‬ ‫ادامــه صفحــه قبــل‪ -‬یــک نقطــه ی اساســی اینجــا‬ ‫وجــود دارد کــه نبایــد از ان غفلــت کــرد و ان‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه امــروز‪ ،‬هــر روز بیشــتر روشــن میشــود‬ ‫ـی عالــم و ســطح دنیــا در حــال‬ ‫کــه هندس ـه ی سیاسـ ِ‬ ‫تغییــر اســت؛ امــروز روزبـه روز بیشــتر واضــح میشــود‬ ‫کــه نقشـه ی سیاســی دنیــا در حــال تغییــر اســت‪ .‬ان‬ ‫مســئله ی یک قطبــی بــودن و زورگویــی کــردن یــک‬ ‫قــدرت ــــ یــا دو قــدرت؛ فــرق نمیکنــد ــــ بر کشــورها و بر‬ ‫مل ّتهــا و ماننــد اینهــا‪ ،‬مشــروعیّت خــودش را از دســت‬ ‫داده؛ یعنــی مل ّتهــا بیــدار شــده اند‪ .‬نظــام تک قطبــی‬ ‫مطــرود شــده اســت و بتدریــج دارد مطرودتر میشــود‪.‬‬ ‫شــما امــروز در دنیــا زیــاد می شــنوید ایــن حــرف را از‬ ‫ی یــک دنیــا کــه نظــام‬ ‫زبــان سیاســتمدارهای درجــ ه ‬ ‫تک قطبــی را قبــول نداریــم‪ .‬نظــام تک قطبــی یعنــی‬ ‫چــه؟ یعنــی اینکــه مثــا ًفــرض کنیــد امریــکا بنشــیند‬ ‫بــرای عــراق یــا بــرای ســوریه یــا بــرای ایــران یــا بــرای‬ ‫لبنــان یــا بــرای فــان [کشــور] طرّاحــی کنــد کــه «بایــد‬ ‫ایــن کار را بکنیــد‪ ،‬بایــد ایــن بشــود‪ ،‬بایــد ایــن نشــود»؛‬ ‫گاهــی بگویــد‪ ،‬گاهــی هــم نگویــد‪ ،‬امّــا عمــل کنــد‪.‬‬ ‫امــروز ایــن جــوری اســت؛ طرّاحــی میکننــد بــرای‬ ‫کشــورها و بســیج میکننــد نیروهایشــان را‪.‬‬ ‫خــب نقشــه دارنــد؛ اســتکبار نقشــه دارد‪[ .‬امّــا] ایــن‬ ‫دارد تغییــر میکنــد؛ تدریجــا ًایــن حالــت تســل ّطی کــه‬ ‫اســتکبار جهانــی بــر کشــورها و بــر مل ّتهــا و بــر مناطــق‬ ‫گوناگــون داشــته‪ ،‬دارد تغییــر میکنــد؛ درســت مثــل‬ ‫تغییــری کــه در دوران نهضتهــای ضدّاســتعماری در‬ ‫میان ـه ی قــرن ‪ ۲۰‬اتّفــاق افتــاد کــه مکــرّر پشــت ســر‬ ‫هــم کشــورها قیــام کردنــد علیــه اســتعمار مســتقیم ــــ‬ ‫در اســیا یــک جــور‪ ،‬در افریقــا یــک جــور‪ ،‬در امریــکای‬ ‫التیــن یــک جــور ــــ کــه نقشــه ی سیاســی دنیــا یــک‬ ‫تغییــر عمــده ای در ان روز کــرد‪ ،‬امــروز هــم یــک‬ ‫تغییــر عمــده ای دارد میکنــد‪ .‬ایــن حرکــت زیرپوســتی‬ ‫م ســلطه گرانه ی اســتکبار جهانــی علیــه مل ّتهــا‪،‬‬ ‫و ارا ِ‬ ‫دارد بتدریــج مشــروعیّت خــودش را بــه طــور واضــح‬ ‫از دســت میدهــد از نظــر مل ّتهــا؛ از اوّل کــه مشــروع‬ ‫نبــوده‪ ،‬لکــن مل ّتهــا نظرشــان دارد نســبت بــه ایــن‬ ‫روشــن میشــود‪ .‬خــب وضــع جدیــدی پیــش خواهــد‬ ‫امــد‪ ،‬دنیــای جدیــدی بــه وجــود خواهــد امــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت مــا نتوانیــم دقیقــا ًحــدس بزنیــم کــه ایــن دنیــای‬ ‫جدیــد چــه شــکلی اســت‪ ،‬لکــن مطمئنّیــم کــه بتدریج‬ ‫در طــول ســالها دنیــای جدیــدی دارد تشــکیل میشــود‪.‬‬ ‫خــب جایــگاه امّــت اســامی در ایــن دنیــای جدیــد کجا‬ ‫اســت؟ ایــن ســوال مهمّــی اســت‪.‬‬ ‫امّــت اســامی [یعنــی] بیــش از یــک و نیــم میلیــارد‬ ‫نفــوس انســانی بــا ایــن تاریــخ عظیــم و مشعشــع‬ ‫علمــی مــا ــــ خــب بلــه‪ ،‬مــا چنــد قــرن اخیــر از لحــاظ‬ ‫علمــی ســقوط کردیــم‪ ،‬امّا قبــل از ان‪ ،‬اوج قلّه ی علم‬ ‫متعلّــق بــه مــا مســلمانها بــوده دیگــر؛ ایــن میــراث مــا‬ ‫اســت؛ ایــن در اختیــار مــا اســت ــــ بــا داشــتن ثروتهــای‬ ‫طبیعــی‪ ،‬بــا داشــتن ثروتهــای انســانی‪ ،‬بــا داشــتن‬ ‫انگیزه هــای نــو بــرای تجـدّد؛ جایــگاه این دنیای اســام‬ ‫و امّــت اســامی بــا ایــن خصوصیّــات کجــا اســت؟ در‬ ‫ایــن دنیــای جدیــدی کــه دارد بــه وجــود می اید‪ ،‬ما کجا‬ ‫قــرار خواهیــم گرفــت؟ نقط ـه ی توقّــف مــا و نقط ـه ی‬ ‫حضــور مــا کجــا اســت؟ ایــن خیلــی مهــم اســت؛ ایــن‬ ‫مســئله ای اســت کــه بایــد امّــت اســامی برایــش فکــر‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن حوادثــی کــه در دنیــای غــرب‪ ،‬در اروپــا دارد‬ ‫پیــش می ایــد‪ ،‬ایــن حــوادث عــادّی نیســت؛ اینهــا‬ ‫نشــان دهنده ی یــک تغییــرات عمــده اســت‪.‬‬ ‫خــب مــا میتوانیــم نقــش مهمّــی داشــته باشــیم‪ .‬مــا‬ ‫امّــت اســامی‪ ،‬مــا کشــورهای اســامی و مل ّتهــای‬ ‫اســامی در دنیــای جدیــدی کــه دارد بتدریــج شــکل‬ ‫میگیــرد‪ ،‬میتوانیــم جایــگاه رفیعــی داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫میتوانیم به عنوان یک الگو مطرح بشویم‪ ،‬میتوانیم‬ ‫بــه عنــوان پیشــرو مطــرح بشــویم‪ ،‬امّــا بــه یــک شــرط؛‬ ‫شــرطش چیســت؟ اتّحــاد‪ ،‬نداشــتن تفرقــه‪ ،‬خــاص‬ ‫شــدن از شــر ّ وسوســه های دشــمن‪ ،‬وسوســه های‬ ‫امریــکا‪ ،‬وسوسـه های صهیونیسـت ها‪ ،‬وسوسـه های‬ ‫کمپانی هــا؛ [خــاص شــدن] از شــر ّ وسوســه های‬ ‫اینهــا کــه گاهــی ایــن وسوســه ها از زبــان خودی هــا‬ ‫شــنیده میشــود‪ .‬می بینیــم در دنیــای اســام‪ ،‬کســانی‬ ‫از داخــل دنیــای اســام همــان حــرف انهــا را تکــرار‬ ‫میکننــد‪ ،‬همانهــا را میگوینــد؛ از شــر ّ اینهــا خــاص‬ ‫بشــویم بــا اتّحــاد‪ ،‬بــا نفــی تفرقــه‪ ،‬بــا انســجام داخلی؛‬ ‫ایــن شــرطش اســت‪ .‬اگــر ایــن شــرط را بتوانیــم عملــی‬ ‫بکنیــم‪ ،‬بالشــک خواهیــم توانســت امّــت اســامی را‬ ‫در جایــگاه رفیعــی در دنیــای اینــده و شــکل اینــده ی‬ ‫ـی جهــان قــرار بدهیــم‪.‬‬ ‫جغرافیــای سیاسـ ِ‬ ‫ایــا ایــن ممکــن اســت؟ بعضــی هســتند کــه در همه ی‬ ‫ـی انهــا‬ ‫ـش اوّلـ ِ‬ ‫مســائل مهــم‪ ،‬مبــادره ی(‪ )۷‬انهــا و واکنـ ِ‬ ‫نفــی و انــکار و ناامیــدی اســت‪« :‬ای اقــا! نمیشــود‪،‬‬ ‫فایــده نــدارد»‪ .‬مــا قبــول نداریــم ایــن را؛ مــا میگوییــم‬ ‫ایــن ممکــن اســت؛ اتّفــاق و اتّحــاد بیــن مل ّتهــای‬ ‫اســامی ممکــن اســت‪ ،‬منتهــا کار الزم دارد‪ ،‬عمــل‬ ‫الزم دارد‪ .‬عــرض کــردم‪ ،‬مــا حــاال از سیاســتمداران و‬ ‫زمامــداران و حکمرانــان کشــورهای اســامی هم ناامید‬ ‫ـواص دنیــای‬ ‫نیســتیم‪ ،‬امّــا بیشــترین امیدمــان بــه خـ ّ‬ ‫اســام اســت؛ یعنــی همیــن طــوری کــه گفتیــم‪ ،‬بــه‬ ‫علمــای دیــن‪ ،‬بــه روشــنفکران‪ ،‬به اســاتید دانشــگاه‪ ،‬به‬ ‫جوانــان روشـن بین‪ ،‬بــه فرزانــگان‪ ،‬بــه ادبــا‪ ،‬بــه شــعرا‪،‬‬ ‫بــه نویســندگان‪ ،‬بــه گرداننــدگان مطبوعــات؛ امیــد مــا‬ ‫بــه اینهــا اســت؛ اینهــا [بایــد] احســاس اســتقالل بکنند‪،‬‬ ‫احســاس مســئولیّت بکننــد‪ ،‬احســاس وظیفــه کننــد‪.‬‬ ‫وقتــی خــواص در یــک راهــی وارد شــدند‪ ،‬افــکار عمومی‬ ‫را بــه ان ســمت حرکــت میدهنــد؛ وقتــی افــکار عمومــی‬ ‫در یــک کشــوری شــکل گرفــت‪ ،‬سیاســتهای اداره ی‬ ‫کشــور هم به طور قهری به ان ســمت حرکت میکند‪،‬‬ ‫ناچارنــد‪ ،‬ناگزیرنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ایــن کاری اســت ممکــن؛‬ ‫ایــن ممکــن اســت‪ ،‬منتهــا بــدون عمــل نمیشــود‪ .‬بــدون‬ ‫عمــل‪ ،‬هیــچ چیــزی در دنیــا‪ ،‬نــه دســتاوردهای دنیایی‪،‬‬ ‫ـس‬ ‫نــه دســتاوردهای اخــروی و الهــی امــکان نــدارد‪ :‬ل َیـ َ‬ ‫ـعى؛(‪ )۸‬بایــد ســعی کــرد‪ ،‬بایــد عمــل‬ ‫ـان اِلّ مــا َ‬ ‫لِالِنسـ ِ‬ ‫سـ ٰ‬ ‫کــرد؛ [اگــر] عمــل بکنیــم‪ ،‬ممکــن اســت‪.‬‬ ‫حــاال یــک نمونــه ی کوچکــش را عــرض میکنــم‪.‬‬ ‫نمون ـه ی کوچکــش مــا هســتیم؛ جمهــوری اســامی‪.‬‬ ‫مــا در مقابــل قدرتهــای بــزرگ ایســتادیم‪ .‬یــک روزی‬ ‫ایــن دنیــا دســت دو قــدرت بــزرگ بــود‪ :‬قــدرت امریــکا‬ ‫و قــدرت شــوروی ســابق‪ .‬هــر دو قــدرت کــه در ده هــا‬ ‫مســئله بــا هــم اختــاف داشــتند‪ ،‬در یــک مســئله‬ ‫متّفــق بودنــد و ان‪ ،‬ضدّیّــت بــا جمهــوری اســامی‬ ‫بــود‪ .‬امریــکا و شــوروی ســابق‪ ،‬بــا ان همــه اختالفاتــی‬ ‫کــه بــا هــم داشــتند‪ ،‬در ضدّیـّـت بــا جمهــوری اســامی‬ ‫بــا هــم متّفــق بودنــد‪ ،‬ه ـم رای بودنــد‪ .‬امــام (رضــوان‬ ‫اللــه تعالــی علیــه) در مقابــل اینهــا ایســتاد‪ ،‬تســلیم‬ ‫نشــد‪ ،‬صریــح گفــت «نــه شــرقی‪ ،‬نــه غربــی»؛ نــه‬ ‫ایــن ‪ ،‬نــه ان‪ .‬شــد‪ .‬خیــال میکردنــد نمیشــود‪ ،‬خیــال‬ ‫میکردنــد ایــن نهــال را میتواننــد از ریشــه بک َننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫نهــال امــروز تبدیــل شــده بــه یــک درخــت تنــاور؛ غلــط‬ ‫ـدن ان را هــم کســی بکنــد! ایســتادیم‬ ‫میکنــد فکــر ِ کنـ ِ‬ ‫و پیــش رفتیــم‪ .‬البتّــه ســختی دارد؛ همــه ی چیزهــا‬ ‫ســختی دارد؛ بــدون ســختی کــه نمیشــود‪ .‬ان کســانی‬ ‫هــم کــه تســلیم میشــوند‪ ،‬انهــا هــم ســختی دارنــد‪.‬‬ ‫ســختی فقــط در ایســتادگی نیســت؛ تســلیم شــدن‬ ‫هــم ســختی دارد‪ ،‬بــا ایــن تفــاوت کــه وقتــی انســان‬ ‫ایســتادگی میکنــد‪ ،‬ســختی او‪ ،‬او را بــه پیــش میبــرد‬ ‫ــــ مــا ســختی میکشــیم‪ ،‬امّــا پیــش میرویــم ــــ ان کــه‬ ‫تســلیم میشــود‪ ،‬ســختی میکشــد‪ ،‬عقب رفــت دارد‪،‬‬ ‫پیشــرفت هــم نمیکنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بــه نظــر ما میشــود؛‬ ‫میشــود کار کــرد‪ ،‬میشــود تــاش کــرد‪ ،‬میشــود بــه‬ ‫ســمت وحــدت مــورد نظــر اســام و قــران پیــش رفــت‬ ‫در امّــت اســامی‪ ،‬بــا وجــود همــه ی اختالفاتــی کــه‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫خــب‪ ،‬فاصله هــا بعضــی قومی اســت‪ ،‬بعضــی نژادی‬ ‫اســت‪ ،‬بعضــی زبانــی اســت‪ ،‬اینهــا مهــم نیســت؛ بــه‬ ‫نظــر مــن انچــه امــروز بیــش از همــه بایــد روی ان‬ ‫تکیــه کنیــم‪ ،‬مســئله ی مذهبــی اســت؛ بحــث شــیعه‬ ‫و ســنّی‪ .‬نبایــد بگذاریــم اختــاف عقیــده و اختــاف‬ ‫مذهبــی بــه تنــازع کشــیده بشــود؛ نبایــد بگذاریــم‪.‬‬ ‫یــک چیزهایــی اســت کــه تنــازع ایجــاد میکنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫مانــع بشــویم‪ ،‬بایــد بــه طــور جــد مانــع بشــویم‪ .‬شــما‬ ‫مالحظــه کنیــد‪ ،‬حــاال سیاســتمداران امریکایــی و‬ ‫انگلیســی هم در محافل خودشــان وارد بحث شــیعه‬ ‫و ســنّی شــده اند؛ ایــن خیلــی چیــز خطرناکــی اســت‪،‬‬ ‫خیلــی خطرنــاک اســت‪ .‬اینهایــی کــه ضد ّ اســامند‪ ،‬نه‬ ‫بــا شــیعه خوبنــد نــه بــا ســنّی‪ ،‬وارد بحــث [شــیعه و‬ ‫ســنّی شــده اند]‪.‬‬ ‫بنده یک وقت گفتم «شیعه ی انگلیسی» و «سنّی‬ ‫امریکایــی»؛(‪ )۹‬بعضــی خیــال کردنــد یعنــی ایــن جــور‬ ‫بــدروغ تبلیــغ کردنــد کــه مــا کــه میگوییــم شــیعه ی‬ ‫انگلیســی‪ ،‬یعنی شــیعه ای که ساکن انگلیس است؛‬ ‫نــه‪ ،‬شــیعه ی انگلیســی ممکــن اســت در خــود کشــور‬ ‫اســامی باشــد؛ الهام گیــری از انگلیــس اســت؛ یعنــی‬ ‫شــیعه ی دعوا درســت کن‪ ،‬ســنّی دعوادرســت کن؛‬ ‫مثــل داعــش و مثــل وهّابی هــا و امثــال اینهــا کــه دعوا‬ ‫درســت میکننــد؛ یــا تکفیری هــا کــه [میگوینــد] ایــن‬ ‫کافر اســت‪ ،‬ان کافر اســت‪ .‬اینها اسمشــان مســلمان‬ ‫اســت‪ ،‬ممکن اســت به احکام فردی اســامی متعبّد‬ ‫هــم باشــند امّــا در خدمــت دشــمن حرکــت میکننــد‪.‬‬ ‫ان کــه اختــاف ایجــاد میکنــد در خدمــت دشــمن‬ ‫اســت؛ فرقــی [هــم] نمیکنــد؛ در هــر جایگاهــی باشــد‪،‬‬ ‫در هــر مقامــی باشــد‪ ،‬در هــر کشــوری باشــد‪ .‬مــا بــه‬ ‫ایــن معتقدیــم‪ ،‬مــا بــه ایــن عمیقــا ًاعتقــاد داریــم‪ .‬مــا با‬ ‫کســانی کــه بــه عنــوان طرف داری از تشــیّع‪ ،‬احساســات‬ ‫بــرادران اهــل تســنّن را برانگیختــه میکردنــد برخــورد‬ ‫کردیــم‪ ،‬برخــورد جــدّی کردیــم؛ ایــن بایــد همه گیــر‬ ‫بشــود؛ بایــد اتّفــاق نظــر بــه وجــود بیایــد‪ .‬البتـّـه در هــر‬ ‫دو طــرف تندروانــی وجــود دارنــد؛ هــم در شــیعه افرادی‬ ‫هســتند کــه حــاال یــا بــر اثــر اعتقاداتشــان یــا هــر چــه‪،‬‬ ‫تنــدروی میکننــد‪ ،‬هــم در ســنّی ها کســانی هســتند کــه‬ ‫تنــدروی میکننــد؛ تنــدروی وجــود دارد‪ .‬مــا ایــن تنــدروی ِ‬ ‫ـل مذهــب‬ ‫ـل اهـ ِ‬ ‫تنــدروان را موجــب ایــن ندانیــم کــه اصـ ِ‬ ‫ن جــوری بــوده‪.‬‬ ‫را متّهــم کنیــم؛ عمــل خــود ِ مــا ایـ ‬ ‫مــا دیدیــم وهّابی ها‪ ،‬از دویســت ســال قبــل قبور ائمّه‬ ‫را ویــران کردنــد؛ رفتنــد کربــا قبــر مطهّــر سیّدال ّ‬ ‫شــهدا‬ ‫الســام) را ویــران کردنــد‪ ،‬ضریــح چوبــی بــود‪،‬‬ ‫(علیــه ّ‬ ‫ان را ســوزاندند‪ ،‬داخــل حــرم اتــش درســت کردنــد‪،‬‬ ‫قهــوه درســت کردنــد‪ ،‬قهــوه خوردنــد؛ ایــن اتّفــاق افتاد‪.‬‬ ‫رفتنــد نجــف‪ ،‬نتوانســتند بیاینــد [داخــل] بــه خاطــر‬ ‫مرحــوم شــیخ جعفــر کاش ـف الغطاء کــه نیــرو داشــت‬ ‫و طلبه هــا و دیگــران را بســیج کــرد و نجــف ســور(‪)۱۰‬‬ ‫داشــت‪ ،‬حصار داشــت؛ نتوانســتند بروند نجف‪ ،‬رفتند‬ ‫کوفــه و در مســجد کوفــه‪ ،‬افــراد زیــادی را کــه شــیعه‬ ‫بودنــد‪ ،‬قتل عــام کردنــد و کشــتند‪ .‬ایــن موجــب نشــد‬ ‫کــه علمــای شــیعه‪ ،‬بزرگان شــیعه‪ ،‬مراجع شــیعه اهل‬ ‫ســنّت را متّهــم کننــد؛ نــه‪ ،‬اینهــا تندروانــی بودنــد کــه‬ ‫ان کار را کردنــد‪ .‬در زمــان خــود مــا داعــش در عــراق‬ ‫یــک جــور‪ ،‬در ســوریه یــک جــور‪ ،‬اخیــرا ًدر افغانســتان‬ ‫یــک جــور کــه بــه مدرسـه ی بچّه هــا هــم رحــم نمیکننــد؛‬ ‫مدرســه ی دخترانــه‪ ،‬مدرســه ی پســرانه را منفجــر‬ ‫میکننــد‪ ،‬خانواده هــا را داغــدار فرزندانشــان میکننــد؛‬ ‫ایــن کارهــا را میکننــد‪ ،‬امّــا مــا بــه هیــچ وجه اهل ســنّت‬ ‫را متّهــم نمیکنیــم؛ اینهــا یــک تندروانــی هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫طــرف هــم بایــد همیــن جــور باشــد؛ کســانی ممکــن‬ ‫اســت تنــدروی کننــد‪ ،‬امّــا نبایســتی جامعـه ی تشــیّع را‬ ‫متّهــم کــرد بــه خاطــر تنــدروی‪ .‬بایــد در ایــن زمینــه کار‬ ‫کــرد؛ علمــای اســام بایســتی کار کننــد‪.‬‬ ‫مــا بــه خاطــر ایــن تشــتّت داریــم کتــک میخوریــم؛ در‬ ‫فلســطین کتــک میخوریــم‪ ،‬در کشــورهای گوناگــون‬ ‫کتــک میخوریــم‪ .‬در فلســطین روزانــه دارنــد ادم‬ ‫میکشــند؛ بچّــه ی کوچــک را میکشــند‪ ،‬جــوان را‬ ‫میکشــند‪ ،‬نوجــوان را میکشــند‪ ،‬افــرا د بزرگســال را‬ ‫میکشــند‪ ،‬زنــدان میبرنــد‪ ،‬هــزاران نفــر را در زنــدان زیــر‬ ‫شــکنجه قــرار میدهنــد؛ ایــن دارد اتّفــاق می افتــد‪،‬‬ ‫و جلــوی چشــم مــا اســت‪ .‬در میانمــار ان جــور‪ ،‬در‬ ‫جاهــای دیگــر ان جــور‪ .‬خــب اینهــا ســخت اســت‪،‬‬ ‫اینهــا بــرای امّــت اســامی [ســخت اســت]؛ عَزیــز ٌ‬ ‫عَل َی ـه ِ مــا عَنِتـ ُّـم؛ اینهــا رنــج میدهــد پیغمبــر را؛ بایــد‬ ‫بــرای اینهــا فکــر کــرد‪ ،‬تــاش کــرد‪ .‬قــران بــه پیغمبــر‬ ‫ســواء ٍ‬ ‫ـى ک َلِمَـه ٍ َ‬ ‫میگویــد‪ :‬قُــل یــا ا َهـلَ الکِتـ ِ‬ ‫ـاب تَعالَــوا اِلـ ٰ‬ ‫بَینَنــا و َ بَینَکـُـم؛ اهــل کتــاب مســلمان هــم نیســتند‪،‬‬ ‫امّــا یــک وجــه مشــترکی بــا هــم داریــم و ان توحیــد‬ ‫اســت؛ چــون توحیــد در همــه ی ادیــان وجــود دارد‬ ‫دیگــر؛ توحیــد پای ـه ی هم ـه ی ادیــان اســت‪ :‬ا َلّ نَعب ُـد َ‬ ‫ا ِ َّل اللَــه‪ .‬پیغمبــر از همیــن وجــه مشــترک بیــن اســام‬ ‫و ادیــان دیگــر اســتفاده میکنــد‪ ،‬یعنــی قــران دســتور‬ ‫ســواء ٍ بَینَنا و َ بَینَک ُم‬ ‫لى ک َلِمَه ٍ َ‬ ‫میدهــد کــه بگــو‪ :‬تَعالَــوا ا ِ ٰ‬ ‫ک بِه ِ شَ ــیئًا و َ ال یَتَّخِذ َ ب َ ُ‬ ‫عضنا‬ ‫ا َلّ نَعبُد َ ا ِ َّل الل َ َه و َ ال ن ُشــر ِ َ‬ ‫بَ ً‬ ‫دون اللَــه؛(‪ )۱۱‬بــا غیر مســلمانها [این‬ ‫عضــا ا َربابـًـا مِــن‬ ‫ِ‬ ‫جــور میگویــد]! خــب مــا مســلمانها ایــن همــه بــا هــم‬ ‫وجــه مشــترک داریــم‪ :‬کعب ـه ی واحــد‪ ،‬قبل ـه ی واحــد‪،‬‬ ‫ج واحــد‪ ،‬عبــادات واحد‪ ،‬پیغمبــر واحد‪،‬‬ ‫نمــاز واحــد‪ ،‬حـ ّ‬ ‫محبّــت اهل بیــت در همــه ی دنیــای اســام؛ اینهــا‬ ‫وجــوه مشــترک مــا اســت؛ از ایــن وجــوه مشــترک‬ ‫بایســتی عبــور نکنیــم‪.‬‬ ‫خــب مــا تــا حــاال تــاش کرده ایــم؛ مــا هم ـه ی انچــه‬ ‫در تــوان داشــتیم‪ ،‬تــا االن در همیــن زمینــه بــه کار‬ ‫برده ایــم‪ ،‬بعــد از ایــن هــم بــه کار خواهیــم بــرد‪ .‬مــا‬ ‫از بــرادران فلســطینی کــه همــه اهــل ســنّتند‪ ،‬از همــه‬ ‫جهت حمایت کرده ایم؛ از لحاظ سیاســی و از جهات‬ ‫عملــی حمایــت کرده ایــم‪ ،‬بعــد از ایــن هــم حمایــت‬ ‫خواهیــم کــرد‪ .‬بــرای مــا فرق نمیکند؛ اینجــا انچه برای‬ ‫مــا مهــم اســت‪ ،‬حرکــت اســامی و نظــام [اســامی]‬ ‫اســت‪ .‬ایــن جبهـه ی مقاومتــی که امــروز بحمدالله در‬ ‫دنیای اســام تشــکیل شــده‪ ،‬مورد حمایت ما اســت‪،‬‬ ‫از ان حمایــت میکنیــم‪ ،‬تــا ان مقــداری کــه میتوانیــم؛‬ ‫هــر چــه قــدرت داریــم‪ ،‬از اینهــا حمایت خواهیــم کرد‪،‬‬ ‫بــاز هــم میکنیــم‪ ،‬قبــل از ایــن هــم کرده ایــم‪.‬‬ ‫امیدواریــم ان شــاءالله خــدای متعــال همــه ی مــا را‬ ‫هدایــت کنــد‪ ،‬بتوانیــم ان شــاءالله در این راه پیش برویم‬ ‫و بتوانیــم ایــن ارزوی بــزرگ را کــه ارزوی بــزرگ زبــدگان‬ ‫نبــی‬ ‫دنیــای اســام بــوده و قطعــا ً ارزوی روح مطهّــر‬ ‫ّ‬ ‫مکــرّم اســام (صلّــی اللــه علیــه و الــه و ســل ّم) اســت‪،‬‬ ‫ان شــاءالله تحقّــق ببخشــیم؛ یعنــی وحــدت اســامی‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمهالله و برکاته‬ ‫ّ‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 23‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ شنبه ‪ 23‬مهر‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪612‬‬ ‫کاهش چک های برگشتی‬ ‫در یک سال اخیر‬ ‫فرصتی ‪ ۴۵‬روزه برای‬ ‫ایجاد مرکز نگهداری‬ ‫معتادان متجاهر‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس بــا تاکیــد بــر لــزوم‬ ‫ســاماندهی وضعیــت معتــادان متجاهــر بــه‬ ‫دســتگاه های مرتبــط ‪ ۴۵‬روز فرصــت داد مراکــز‬ ‫مــاده ‪( ۱۶‬مرکــز دولتــی نگهــداری و درمــان معتادان‬ ‫متجاهــر) مــردان و زنــان را در ایــن شهرســتان‬ ‫راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه در نشســت شــورای هماهنگــی‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬‬ ‫تاکنــون در مبــارزه بــا موادمخــدر اقدامــات اساســی‬ ‫صــورت نگرفتــه و بایــد تمــام دســتگاه های اجرایــی‬ ‫عضــو شــورا پــای کار باشــند و پایــان ســال مدیران بر‬ ‫اســاس عملکردهای واقعی خود در حل مشــکالت‬ ‫جامعــه مــورد ارزیابــی قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق پیگیری هــای انجــام شــده ســه‬ ‫ســوله بــرای راه انــدازی مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬مــردان‬ ‫شــرق گلســتان بــا ظرفیــت ‪ ۴۰۰‬نفــر بــه مرکزیــت‬ ‫گنبــدکاووس تحویــل گرفتیــم و فضایــی بــرای‬ ‫مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬زنــان هــم اختصــاص یافتــه و تمــام‬ ‫دســتگاه های بایــد امکانــات خود را در حــوزه مبارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر و ســاماندهی معتــادان متجاهر در‬ ‫اختیــار بگذارنــد و تجهیــز ایــن ‪ ۲‬مرکــز هم بر عهده‬ ‫بهزیســتی قــرار دارد‪.‬‬ ‫دهرویــه افــزود‪ :‬انجمن هــای مــردم نهــاد و‬ ‫ســمن های عالقمنــد بــه فعالیــت در حــوزه مبــارزه با‬ ‫موادمخدر می توانند از ظرفیت مســاجد شهرســتان‬ ‫بــرای فعالیت هــای خــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیســتی گنبدکاووس از فعالیت ‪۲‬‬ ‫مرکــز تــرک اعتیــاد مــاده ‪ ۱۵‬در شهرســتان خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬ســه مرکــز مــاده ‪ ۱۵‬مــردان در مرحلــه راه‬ ‫انــدازی و یــک مرکــز مــاده ‪ ۱۵‬زنــان هــم در دســت‬ ‫پیگیــری بــرای راه انــدازی قــرار دارد‪.‬‬ ‫مســلم نــوروزی بــا اشــاره بــه خریــداری تجهیــزات‬ ‫مراکــز مــاده ‪ ۱۶‬زنــان و مــردان گنبــدکاووس توســط‬ ‫اداره کل بهزیستی گلستان‪ ،‬افزود‪ :‬سه سوله به‬ ‫ظرفیــت ‪ ۴۰۰‬نفــر توســط فرمانــداری گنبــدکاووس‬ ‫بــرای راه انــدازی مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬مــردان انتخــاب‬ ‫شــده و فضایــی هــم بــرای مرکــز زنــان اختصــاص‬ ‫یافــت کــه در صــورت تاییــد نهایــی تجهیــزات در ان‬ ‫اســتقرار خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫سرپرســت هنــگ مــرزی اتــرک گلســتان هــم‬ ‫در ایــن نشســت گفــت‪ :‬هنــگ مــرزی اتــرک بــا‬ ‫حراســت از ‪ ۳۵۰‬کیلومتــر مــرز شــامل «دریــا‪،‬‬ ‫رودخانــه‪ ،‬کوهســتان‪ ،‬دشــت و بیابــان» از‬ ‫بزرگتریــن هنگ هــای ایــران اســت کــه بــا تــاش‬ ‫شــبانه روزی نیروهــای مرزبانــی و همراهــی و‬ ‫تعامــل مرزنشــینان امنیــت پایــدار و خوبــی در ایــن‬ ‫منطقــه حاکــم اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین قدمگاهــی بیــان کــرد‪ :‬کشــف‬ ‫پنــج کیلوگــرم مــواد مخــدر در حــوزه دریــا همــراه بــا‬ ‫دســتگیری ‪ ۲‬نفر و کشــف ‪ ۸۹۰‬گرم انواع موادمخدر‬ ‫و دســتگیری ‪ ۹‬نفــر از دیگــر اقدامــات مرزبانــان در‬ ‫حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬همچنیــن دســتگیری ‪ ۱۴‬تبعــه‬ ‫خارجــی و توقیــف ‪ ۳۶‬خــودرو و ‪ ۲۷‬موتورســیکلت‬ ‫بــه همــراه کشــف ‪ ۱۴‬قبضــه ســاح شــکاری‬ ‫غیرمجــاز و ‪ ۱۵‬قبضــه ســاح شــکاری مجــاز مــورد‬ ‫اســتفاده غیرمجاز در درگیری های جمعی از دیگر‬ ‫اقدامــات مرزبانــان هنــگ مــرزی اتــرک اســت‪.‬‬ ‫در یــک ســال اخیــر نســبت چک هــای برگشــتی بــه کل چک هــای مبادله شــده‪ ،‬هــم از لحــاظ تعــداد‬ ‫و هــم از لحــاظ مبلغ‪ ،‬کاهشــی شــده اســت‪.‬‬ ‫در کشــور همــواره یکــی از ابزارهــای مهــم پرداخــت چــک اســت امــا در ســال های اخیــر‪ ،‬چــک اعتبار‬ ‫خــود را از داده بــود و بــه جــای انکــه فراینــد انجــام معامــات را تســهیل کنــد موجــب ایجــاد مشــکل‬ ‫بــرای مــردم و کســب و کارهــا شــده بــود و بســیاری از پرونده هــا در دســتگاه های قضایــی مربــوط بــه‬ ‫افــرادی بــود کــه بــه اصطــاح چــک بــی محــل داشــتند‪.‬‬ ‫بــا کــم رنــگ شــدن اعتبــار چــک بــه عنــوان ابــزار پرداخــت در معامــات بحــث اصــاح قانــون صــدور چــک مطرح‬ ‫شــد و پــس از ســه ســال ســرانجام در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه طــور رســمی اجــرا شــد‪ .‬ایــن قانــون در مــدت کوتــاه کمتــر از‬ ‫یــک ســال توانســت امــار چک هــای برگشــتی را تــا حــد بســیاری کاهــش دهد‪.‬‬ ‫در دولــت جدیــد فراینــد اجــرای قانــون جدیــد چــک ســرعت بیشــتری گرفــت و گــزارش بانــک مرکزی‬ ‫ک گواهــی بــر ایــن ادعــا اســت‪.‬‬ ‫از اخریــن وضعیــت چـ ‬ ‫براســاس امــار اعالمــی بانــک مرکــزی نســبت چک هــای برگشــتی بــه مبادلـه ای در تیــر و مــرداد مــاه‬ ‫ســال گذشــته (پایــان دولــت دوازدهــم) بــه ترتیــب برابــر ‪ ۹.۲‬و ‪ ۱۰.۷‬درصــد بــود‪ .‬در تیرمــاه ســال‬ ‫ساخت ‪ ۱۴۳‬فضای اموزشی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۱۴۳ :‬فضــای اموزشــی بــا اعتبــار ‪ ۲۴۴‬میلیــارد تومــان از‬ ‫محــل مصوبــات ســفر رهبــر معظــم انقــاب بــه اســتان ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح کوشــکی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد فضــای‬ ‫اموزشــی ‪ ۵۱‬مدرســه در قالــب ‪ ۳۰۱‬کالس درس بــا ‪ ۳۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۷۵‬متــر مربــع زیربنــا ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۶۵‬مدرســه فرســوده در قالــب ‪ ۳۹۷‬کالس‬ ‫درس بــا ‪ ۴۹‬هــزار و ‪ ۹۲۱‬متــر مربــع از محــل مصوبــات ســفر رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بــه اســتان تخریــب و بازســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪۱۰ :‬ســالن ورزشــی دانــش امــوزی بــا ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۸۲۹‬متــر‬ ‫مربــع زیربنــا‪ ،‬هفــت خوابــگاه دانــش امــوزی در اســتان بــا ‪۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۷۶‬مترمربــع زیربنــا‪ ،‬چهــار کانــون پــرورش فکــری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بــا پنــج هــزار و ‪ ۸۸۹‬متــر مربــع زیربنــا و‬ ‫یــک اردوگاه دانــش امــوزی بــا پنــج هــزار و ‪ ۱۴۰‬متــر مربــع زیــر‬ ‫بنــا از دیگــر مــواردی اســت کــه از محــل مصوبــات ســفر رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بــه اســتان ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫دشمن در میان مردم ایران‬ ‫به دنبال ایجاد تفرقه است‬ ‫خرابی ‪ ۳۰‬درصد نازل های‬ ‫سوخت مایع گلستان‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬دشــمن بــه دنبــال ایجــاد تفرقــه و دودســتگی در میــان مــردم‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در خطبــه هــای اییــن عبــادی و سیاســی‬ ‫نمــاز جمعــه بجنــورد اظهارداشــت‪ :‬دشــمنان در اغتشاشــات و‬ ‫ناارامی هــای اخیــر بــه دنبــال جداکــردن برخــی از بدنــه ملــت اســت و‬ ‫چند هنرمند و ورزشــکار معدود نیز دشــمن را در اجرای این توطئه ها‬ ‫همراهــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ورزشــکار و هنرمنــد ایرانــی همــواره در کنــار مــردم اســت و‬ ‫هنرمنــد والیــی و ورزشــکاری کــه مــدال خــود را بــه خانــواده شــهید هدیه‬ ‫مــی کنــد بــا ایــن حــرکات نقشــه هــای دشــمن را برمــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری گفــت‪ :‬مــردم همــواره‬ ‫در برابــر دشــمنان ســینه ســپر مــی کننــد و بــه میــدان مــی اینــد تــا فتنــه‬ ‫را نابــود کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حــس مســئولیت پذیــری مــردم ایــران در نیــم قــرن اخیــر به‬ ‫ویــژه در دوره انقــاب اســامی بــی بدیــل اســت چــرا کــه ملــت مــا ملــت‬ ‫امــام حســین(ع) و ریشــه در مکتــب امــام جعفــر صــادق(ع) دارد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬ملــت غیــوری کــه علیــه نظــام فاســد‬ ‫پهلــوی انقــاب و ان را ســاقط کــرد و انقــاب را اداره کردنــد و همیــن‬ ‫ملت فرزندانش را به جنگ فرســتاد و در جنگ تحمیلی پیروز شــدند‪،‬‬ ‫اکنــون ایــن ملــت از مســیر انقــاب و ارمــان هــای اســام بــر نمی گردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان بــا اشــاره بــه نقــص فنــی و‬ ‫ســخت افزاری ‪ ۳۰‬درصــد نازل هــای جایگاه هــای ســوخت‬ ‫مایــع اســتان‪ ،‬خواســتار برطــرف کــردن ایــن نواقــص توســط‬ ‫شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فراورده هــای نفتــی شــد‪.‬‬ ‫ســیدمهدی حســینی در حاشــیه بازدیــد از یــک واحــد‬ ‫تولیــدی در شــهرک صنعتــی گنبــدکاووس به مناســبت‬ ‫‪ ۲۲‬مهــر روز جهانــی اســتاندارد بــه خبرنــگاران گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫نقص هــا ســبب شــده تــا امــکان بررســی فنــی ان نباشــد بــا‬ ‫ایــن حــال بازرســان ما با نصب برچســب (خــارج از خدمت)‬ ‫مانــع فعالیــت ان نــازل می شــوند ضمــن اینکــه متولــی رفــع‬ ‫نواقــص ســخت افــزاری نازل هــای ســخت‪ ،‬شــرکت ملــی‬ ‫پاالیــش و پخــش فراورده هــای نفتــی گلســتان اســت کــه‬ ‫بایــد نســبت بــه رفــع ان اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫حســینی اضافــه کــرد‪ :‬حداقــل ســالی ‪ ۲‬بــار به منظــور‬ ‫جلوگیــری از ضــرر مصــرف کننــده و جایــگاه دار‪ ،‬توســط‬ ‫کارشناســان اســتاندارد بــر نازل هــا نظــارت می شــود کــه‬ ‫در ‪ ۶‬مــاه نخســت امســال افــزون بــر هــزار نــازل در ســطح‬ ‫گلســتان مــورد بررســی فنــی قــرار گرفتنــد و تــا ‪ ۲‬برابــر ایــن‬ ‫امــار هــم در حــال بررســی هســتند‪.‬‬ ‫نصب هفت دستگاه شتاب نگار‬ ‫زلزله در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هفــت دســتگاه شــتاب نگار بــر خــط‬ ‫نســل جدیــد زلزلــه و دیجیتــال در شــهرها و روســتاهای مختلــف اســتان نصــب شــد‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهارداشــت‪ :‬دســتگاه هــای جدیــد دارای امکانــات و حساســیت‬ ‫بیشــتری نســبت بــه دســتگاه هــای نســل قبــل بــوده و قابلیــت نــرم افــزاری و ســخت‬ ‫افــزاری پیشــرفته ای دارنــد کــه در تشــخیص میــزان خســارت و مدیریــت بحــران پــس از‬ ‫وقــوع زلزلــه کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مرکــز تحقیقــات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی بــه عنــوان متولــی شــبکه‬ ‫شــتابنگاری کشــور مرجــع مهمــی در طراحــی ســازه های مقــاوم اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫دســتگاه ها مبنــای زمیــن در قســمت های مختلــف را بــه صــورت جــزء در اختیــار قــرار‬ ‫داده و در طراحــی ســازه های مقــاوم و ایمن ســازی شــهر مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫قاســمی بیــان کــرد‪ :‬دســتگاه های شــتابنگار در نزدیکــی کانــون زمیــن لــرزه بــه کار خــود‬ ‫ادامــه می دهــد و امــکان دریافــت رکوردهــا را خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اطالعــات ایــن دســتگاه بــرای تهیــه ســامانه های هشــدار و واکنــش‬ ‫ســریع که بعد از بحران خواهیم داشــت و برای کمک‪ ،‬امداد رســانی و خدمات رســانی‬ ‫بــه مناطــق اســیب دیــده مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬محل هــای مدنظــر بــا در‬ ‫نظــر گرفتــن ضوابطــی از جملــه زمین شناســی منطقه‪ ،‬توپوگرافی‪ ،‬خطرپذیــری و تراکم‬ ‫کــم دســتگاه ها در بعضــی مناطــق و امکانــات محلــی انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫بخــش بزرگــی از پهنــه خراســان شــمالی در ناحیــه کپــه داغ واقــع اســت و بــه علــت‬ ‫داشــتن گســل فعــال کپــه داغ و ســایر گســل هــای فعــال بــا زمیــن لرزه هــای متعــددی‬ ‫مواجــه بــوده اســت‪ ،‬در تقســیم بنــدی ایــران از نظــر خطــر وقوع زلزله‪ ،‬شــهرهای فــاروج‪،‬‬ ‫شــیروان و گیفــان در ایــن اســتان بــا خطر»خیلــی زیــاد «و مناطــق اشــخانه‪ ،‬اســفراین‪،‬‬ ‫جاجــرم‪ ،‬بجنــورد‪ ،‬چمــن بیــد و گرمخــان بــا خطــر «زیــاد» تعریــف شــده انــد‪.‬‬ ‫زون گســلی اصلــی‪ ،‬زون گســلی بخاردن‪-‬قوچــان‪ ،‬گســل اســفراین‪ ،‬گســل باغــان_‬ ‫گرمــاب‪ ،‬گســل ربــاط قــره بیــل‪ ،‬گســل بجنــورد و گســل جاجــرم از جملــه گســل هــای‬ ‫جنبــای منطقــه در خراســان شــمالی هســتند‪.‬‬ ‫امار صنایع چاپی باید‬ ‫به روزرسانی می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گذشــته ‪ ۵۶۰‬هــزار فقــره و مردادمــاه ‪ ۷۴۲‬هــزار فقــره چــک وصــول نشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن طــی ماه هــای پایانــی فعالیــت دولــت دوازدهــم مبلــغ چک های برگشــتی نیــز قابل توجه‬ ‫بــود‪ .‬براســاس اعــام بانــک مرکــزی مبلــغ چک هــای برگشــتی در ایــن دو مــاه بــه ترتیــب ‪ ۱۱.۹‬درصــد‬ ‫و ‪ ۱۴.۸‬درصــد نســبت بــه چک هــای مبادلـه ای بــود‪.‬‬ ‫در دولــت جدیــد بانــک مرکــزی عــزم جــدی بــرای اجرایــی کــردن قانــون جدید چک همچون مســدود‬ ‫کــردن وجــوه صادرکننــده در صــورت عــدم وصــول‪ ،‬دسترســی بــه خدمــات ســامانه صیــاد از طریــق‬ ‫پیامــک‪ ،‬الــزام ثبــت مشــخصات چــک هــای تضمینــی در ســامانه صیــاد توســط بانک هــا و اتصــال‬ ‫خودپردازهــا بــه خدمــات ســامانه صیــاد داشــت‪.‬‬ ‫طبــق اقداماتــی کــه پیــش از ایــن بــه ان اشــاره کردیــم همزمــان بــا یــک ســالگی فعالیــت دولــت‬ ‫ســیزدهم در مردادمــاه ســال جــاری نســبت تعــداد چک هــای برگشــتی بــه مبادلـه ای ‪ ۹.۱‬درصــد شــد‬ ‫در حالیکــه ایــن شــاخص در مردادمــاه ســال گذشــته ‪ ۱۰.۷‬درصــد بــود‪ .‬تعــداد چک هــای برگشــتی در‬ ‫یــک ســال اخیــر از ‪ ۷۴۲‬هــزار فقــره چــک بــه ‪ ۶۴۲‬هــزار فقــره رســید‪.‬‬ ‫همچنیــن مبلــغ چک هــای برگشــتی در مردادمــاه امســال ‪ ۳۹۵‬هــزار میلیــارد تومــان بــود و برابــر‬ ‫امــار نســبت مبلــغ چک هــای برگشــتی بــه مبادل ـه ای ‪ ۱۱.۴‬درصــد بــود‪ .‬مبلــغ چک هــای برگشــتی‬ ‫در مردادمــاه ســال گذشــته ‪ ۲۹۹‬هــزار میلیــارد ریــال بــود و نســبت مبلــغ چک هــای برگشــتی بــه‬ ‫مبادل ـه ای ‪ ۱۴.۸‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫مقایســه امارهــا نشــان می دهــد کــه تعــداد چک هــای برگشــتی در مردادمــاه ‪ ۱.۶‬درصــد و مبلــغ‬ ‫چک هــای برگشــتی در ایــن مــاه ‪ ۳.۷‬درصــد کاهــش داشــت‪ .‬در نتیجــه؛ چک هــای صیــادی نقــش‬ ‫قابــل توجهــی در کاهــش چک هــای برگشــتی داشــته اســت‪ .‬کاهــش چک هــای برگشــتی بیانگــر‬ ‫رونــق کســب و کارهــا اســت و تاثیــر قابــل توجهــی در رشــد اقتصــادی کشــور دارد‪.‬‬ ‫همچنین قانون جدید چک باعث ســهولت بیشــتر فرایندها و جلب اعتماد مردم اســت که خود‬ ‫مولفه ای مهم در اقتصاد کشــور اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 15‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 25‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دبیر بیســت و دومین جشــنواره صنعت چاپ و نشــر کشــور گفت‪ :‬وزارت فرهنگ و ارشــاد در‬ ‫دولــت ســیزدهم درصــدد اســت تــا امــار و اطالعــات صنایــع چاپــی را بــه روزرســانی کند‪.‬‬ ‫محسن یگانه کاری در هفتمین جشنواره صنعت چاپ و نشر خراسان شمالی اظهارداشت‪:‬‬ ‫امــار و اطالعــات دقیقــی از حــوزه صنعــت چــاپ در ســطح کشــور در دســترس نیســت و جامعــه‬ ‫هــدف از برخــی خدمــات بــی بهــره مــی شــود بنابرایــن ضــرورت دارد تا امــار و اطالعات دقیق تری‬ ‫در ایــن حــوزه بدســت ایــد کــه ایــن امــر نیازمنــد کمــک اتحادیه ها اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اطالعــات کارکنــان و تجهیــزات واحدهــای چاپــی‪ ،‬ضــرورت توســعه و افزایــش تعداد‬ ‫چاپخانه هــا‪ ،‬امــوزش پذیــری و امــوزش مســتمر و توانمندســازی ازجملــه چالش هایی اســت که‬ ‫در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بــه طبــع ان در اســتان ها مواجــه هســتیم کــه بایــد در کنــار‬ ‫هــم و بــه همــت اتحادیه هــا و فعــاالن ایــن صنعــت ان هــا را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــر بیســت و دومیــن جشــنواره صنعــت چــاپ و نشــر کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه متاســفانه‬ ‫امــار و ارقــام و اطالعــات از ظرفیت هــا و نیازهــا بـه روز نیســت افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس نمی توانیــم‬ ‫تصمیم هــای درســتی بگیریــم و برخــی از اقدام هــا و تصمیم هــا بــر اســاس حــدس و گمان هــا‬ ‫اتخــاذ می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر سرشــماری دقیــق و مســتمر و همــواره بــه روز شــده از چاپخانه هــا (تعــداد‬ ‫کارکنــان‪ ،‬تجهیــزات و ســطح خدمــات) بــه کمــک اتحادیه هــا انجــام شــود‪ ،‬برحســب نیازهــا‬ ‫بهتریــن تصمیم هــا و اقدام هــا بــرای صنعــت چــاپ اتخــاذ مــی شــود‪.‬‬ ‫ایجاد پل ارتباطی بین صنعت چاپ و نشر‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ وارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بایــد پــل ارتباطــی بیــن صنعــت چــاپ و نشــر ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام عبــاس سرشــته گفــت‪ :‬اگــر در حــوزه چــاپ و نشــر فقــط وابســته بــه حــوزه‬ ‫هنــری باشــیم‪ ،‬فعالیــت در ایــن حــوزه دشــوار خواهــد شــد چــرا کــه مســووالن صنعــت نیــز در‬ ‫ایــن امــر بایــد کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن راســتا درصــدد هســتیم تــا پــل ارتباطــی بیــن صنعــت و چــاپ ایجاد‬ ‫کنیــم و از مشــکالت ایــن حــوزه بکاهیم‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن جشــنواره ‪ ۱۷‬نفــر از پیشکســوتان‪ ،‬کارگــران فنــی نمونــه‪ ،‬مدیــران نمونــه‪،‬‬ ‫کارافرینــان برتــر‪ ،‬طراحــان نمونــه حــوزه صنعــت چــاپ خراســان شــمالی بــا حضــور مســووالن‬ ‫کشــوری و اســتانی تجلیــل شــدند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 42‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 23‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 23‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪612‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مهمترین هدف دشمن از اغتشاشات‬ ‫بازماندن مسووالن در عمل‬ ‫به وظیفه است‬ ‫امــام جمعــه موقــت گنبــدکاووس مهمتریــن هــدف دشــمن در شــکل دهی اغتشاشــات اخیــر را بازداشــتن‬ ‫مســووالن از عمــل بــه وظیفــه خــود دانســت و گفــت‪ :‬نبایــد ایــن مســائل جزیــی باعــث چالــش و دغدغــه در‬ ‫کشــور شــود و مســووالن همچنــان بایــد حرکــت همــه جانبــه خــود را بــرای توســعه ایــران اســامی ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام محمدرضا ابراهیمی فر در خطبه های عبادی سیاســی نمازجمعه این هفته گنبدکاووس‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬دشــمن تــاش دارد تــا بــا درگیــر کــردن کشــور بــا اشــوب ها‪ ،‬ســرعت تحــول افرینــی در دولــت‬ ‫ســیزدهم را کاهــش دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب در هفته گذشــته ‪ ۲‬نشســت با اعضای جدید مجمع تشــخیص مصلحت‬ ‫نظــام و مســووالن برگــزاری کنگــره شــهدای ورزشــکار داشــتند و فرمایشــات بســیار مهمــی را بیــان کردنــد کــه‬ ‫بازخوانــی ایــن فرمایشــات بــرای انقــاب اســامی یکــی از ضروریــات اســت و از همــه افــراد دغدغه منــد دیــن‬ ‫و انقــاب تقاضــا می شــود مطالبه گــر عمــل بــه منویــات رهبــری باشــند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گنبــدکاووس اینترنــت ملــی را یکــی از دغدغه هــای اصلــی رهبــری از ســال های قبــل‬ ‫دانســت و گفــت ‪ :‬اگــر ایــن مطالبــه مــورد پیگیــری قــرار می گرفت امروز چالش اغتشاشــات را شــاهد نبودیم‬ ‫چــرا کــه دشــمن بــه دنبــال نقشـه ریزی بــرای برهــم زدن اقتــدار ایــران اســامی بــا هــر ابــزاری اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام ابراهیمی فــر افــزود‪ :‬جمهــوری اســامی تــا زمانــی کــه ماهیــت استکبارســتیزی و‬ ‫اســامی عمــل کــردن دارد‪ ،‬دشــمن هــم خواهــد داشــت چــرا کــه اســتکبار جهانــی از بــدو پیــروزی ایــن‬ ‫انقــاب نقشــه های خــود بــرای برانــدازی ان را شــروع کــرده و همچنــان ادامــه می دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مهمتریــن راه بــرای مقابلــه بــا دشــمن ایمن ســازی انقــاب اســت کــه یکــی از راه های ان‬ ‫عمــل بــه فرمایــش رهبــری مبنــی بــر داشــتن اینترنــت ملــی اســت کــه تــا بــه امــروز از ان غفلــت شــده و‬ ‫دشــمنان بــا اســتفاده از ایــن غفلــت‪ ،‬تــاش بــرای تحقــق رویــای پوشــالی خــود یعنــی تغییــر نظــام دارد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬الگوگیــری فضــای ورزشــی جامعــه از روح پــاک شــهدا‬ ‫از دیگــر تاکیــدات رهبــری اســت و کار ورزشــکارانی کــه از نمادهــای اســامی در عرصــه مســابقات‬ ‫بین المللــی حمایــت می کنــد را ســتودنی می داننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ابراهیمی فــر افــزود‪ :‬در اغتشاشــات اخیــر خســارت های زیــادی را متحمــل شــدیم امــا‬ ‫خالء هــای حاکــم در جامعــه را نیــز نشــان داد کــه از جملــه ان می تــوان بــه غالــب دستگیرشــدگان‬ ‫کــه نوجوانــان ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬ســال بودنــد اشــاره کــرد کــه بخــش زیــادی از انــان فرزنــدان طــاق هســتند و‬ ‫مســووالن بایــد ایــن مــوارد را مــورد مطالعــه قــرار داده و بــا اموزش هــای درســت قلــب پــاک انــان را قبــل‬ ‫از تاثیرپذیــری از فتنه هــای دشــمنان بــا محبــت و همدلــی و اســامی واقعــی اشــنا کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنین با گرامیداشــت ســالروز میالد باســعادت رســول مهربانی حضرت محمدمصطفی (ص)‬ ‫و امــام جعفــر صــادق (ع)‪ ،‬گفــت‪ :‬از جنــس مــردم بــودن‪ ،‬بی تفــاوت نبــودن نســبت بــه مشــکالت‬ ‫دیگــران و تــاش بــرای هدایــت جامعــه از جملــه ویژگی هــای پیامبــر اکرم(ص) اســت و الگوگیــری از انها‬ ‫الزمــه ســعادت مومنــان واقعــی اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس افــزود‪ :‬پــروردگار بــرای انســان ها پیامبــری از جنــس خودشــان فرســتاد و‬ ‫رســول اکــرم(ص) همــواره در تــاش بــرای حــل مشــکالت جامعــه بــود و یــک مســلمان واقعــی بایــد‬ ‫همــواره هرچــه در تــوان دارد را بــرای حــل مشــکالت اطرافیــان خــود بگــذارد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫با ده فقره سرقت‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا‏ده فقــره ســرقت خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫«ســرهنگ مهــدی مهــران فــر» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چنــد فقــره ســرقت‏اماکــن عمومــی و منــازل مســکونی در ســطح‬ ‫شهرســتان‪ ،‬تحقیقــات گســترده مامــوران پلیــس اگاهــی بــرای‬ ‫شناســایی‏و دســتگیری ســارق یــا ســارقان اغــاز شــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در نتیجــه تحقیقــات و بررســی هــای انجــام شــده بــا بهره‬ ‫گیــری از شــگردهای پلیســی و رصــد اطالعاتــی و‏انجــام گشــت هــای‬ ‫محســوس و غیــر محســوس موفــق بــه شناســایی ســارق شــدند و او‬ ‫را حیــن ســرقت دســتگیر‏کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان تصریــح کرد‪:‬متهــم‬ ‫در تحقیقــات پلیســی منکــر ارتــکاب جــرم شــد امــا در‏نهایــت پــس‬ ‫از ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ارتــکاب ‪10‬فقــره ســرقت از اماکــن‬ ‫عمومــی ‪،‬منــازل مســکونی و ســرقت‏احشــام اعتــراف نمــود‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر فرمانــده انتظامــی مانــه و ســملقان بــا بیــان‬ ‫اینکــه در ایــن خصــوص پرونــده قضائــی تشــکیل و متهــم‏بــه مرجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت برخورد‬ ‫بــا هــر گونــه مــوارد مشــکوک از طریق‏شــماره تلفن ‪ 110‬اطالع رســانی‬ ‫تــا اقــدام مناســب صــورت گــردد‏‪.‬‬ ‫قطع خدمات بانکی حاصل‬ ‫حضور در سایت شرط بندی‬ ‫پلیــس فتــا در هشــداری تــازه از قطــع خدمــات بانکــی و پیگــرد‬ ‫قانونــی بــه افــراد دایــر کننــده ‪ ،‬تبلیــغ کننــده و کاربــران ســایتهای‬ ‫قمــار و شــرط بنــدی در فضــای مجــازی‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری عنــوان کــرد‪ :‬در راســتای اجــرای‬ ‫طــرح امنیــت اجتماعــی و پایــش فضــای مجــازی‪ ،‬کاراگاهــان‬ ‫ســایبری بــا صفح ـه ای در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام مواجــه‬ ‫شــدند کــه عــاوه بــر تبلیــغ قمــار و شــرط بنــدی انالیــن‪ ،‬کاربــران‬ ‫را جهــت حضــور در وب ســایت تشــویق می کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا بررسـ ‬ ‫ی‬ ‫اولیــه و جمـع اوری ســرنخ های موجــود و همچنیــن انجــام اقدامات فنی‬ ‫و پلیســی‪ ،‬شــماره کارتی را که کاربران برای شــارژ حســاب کاربری خود‬ ‫مبالــغ را بــه ان واریــز می کردنــد‪ ،‬کشــف و طــی اســتعالمات الزم محــل‬ ‫زندگــی متهــم را شناســایی نمــوده و طــی یــک عملیــات پلیســی وی را‬ ‫دســتگیر کردنــد و بــه پلیــس فتــا انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هرگونــه فعالیــت اعــم از اجــاره دادن کارت بانکــی‬ ‫بــه افــراد فعــال در ایــن حــوزه‪ ،‬تبلیــغ و ایجــاد کانــال و صفحــات در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و پیــام رســان ها و همچنیــن راه انــدازی وب‬ ‫ســایت در زمینــه قمــار انالیــن‪ ،‬جــرم محســوب شــده و عــاوه بــر پیگــرد‬ ‫قطــع خدمــات بانکــی مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫فیشینگ کارت های بانکی با‬ ‫ترفند فروش فیلترشکن‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی نوجوانــی کــه بــا راه انــدازی کانــال‬ ‫تلگرامی فروش فیلتر شــکن و معرفی درگاه فیشــینگ از‬ ‫متقاضیــان کالهبــرداری مــی کرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن‬ ‫پرونــده گفــت‪ :‬بــا ارائــه مرجوعه قضائی توســط تعــدادی از‬ ‫شــهروندان مبنی بر برداشــت غیر مجاز از حســاب توســط‬ ‫فــردی ناشــناس در تلگــرام کــه بــا تبلیــغ و فــروش ‪ VPN‬از‬ ‫انهــا کالهبــرداری کــرده اســت‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا بررســی هــای انجــام شــده توســط‬ ‫کارشناســان مشــخص گردیــد متهــم بــه بهانــه دریافــت‬ ‫وجــه نــرم افــزار فیلتر شــکن ‪ ،‬خریــداران را به درگاه جعلی‬ ‫پرداخت (فیشــینگ) هدایت و اقدام به ســرقت اطالعات‬ ‫کارت بانکــی انهــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم کــه بــا راه انــدازی کانــال تلگرامــی اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری از افــراد کــرده بــود در منــزل خــود شناســایی‬ ‫و جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫برگ ســبز وســیله نقلیه ســواری پژو ‪ ۴۰۵‬تیپ‪ 405GLXI:‬مدل ‪ ۱۳۸۶‬شــماره پالک ایران‬ ‫‪۲۱۹ ۵۹‬س‪ ۳۲‬و شــماره شاســی ‪ ۴۰۸۰۱۰۷۵‬و شــماره موتــور ‪ ۱۲۴۸۶۰۸۴۵۳۴‬و بــه رنــگ‬ ‫نقــره ای متالیــک متعلــق بــه خانــم ســیما عطایــی دریانــی بــه شــماره ملــی ‪۲۱۱۰۴۹۰۲۳۳‬‬ ‫مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪--------------------------------------------------------------‬‬‫اگهــی نوبتــی ســه ماهــه ســوم ‪ 1401‬اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان گمیشــان ‪ :‬نظــر‬ ‫بــه مــاده ‪ 11‬قانــون ثبــت امالکــی کــه در ســه ماهــه ســوم ســال جــاری از انهــا تقاضــای ثبــت‬ ‫پذیرفتــه شــده جهــت اطــاع عمــوم‏اگهــی مــی گــردد‪:‬‏‏‪ -1‬پــاک ‪ -2111‬اصلــی بخــش ‪ 4‬ثبــت‬ ‫گمیشــان واقــع در اراضــی گمیشــان ملکــی اقــای صفــر کوچــه کــی فرزنــد نظــر ششــدانگ‬ ‫‏اعیانــی احداثــی پــاک فــوق الذکــر در یــک قطعــه زمیــن بــا محوطه محصور ان به مســاحت‬ ‫‪ 330/33‬متــر مربــع کــه ایــن اعیــان بــر‏روی عرصــه پــاک ‪ 4204‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی بخــش‬ ‫‪ 4‬ثبــت گمیشــان واقــع گردیــده اســت‪.‬‏لذا اشــخاصی کــه نســبت بــه امــاک فــوق الذکــر‬ ‫اعتراضــی دارنــد مــی تواننــد مطابــق مــاده ‪ 16‬قانــون ثبــت از زمــان انتشــار اگهــی‏بــه مــدت‬ ‫‪ 90‬روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک گمیشــان تســلیم نمــوده و عالوه‬ ‫بــر تســلیم اعتــراض بــه‏مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع محتــرم قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینده قانونــی‏وی می توانــد در پایان مدت‬ ‫اعتــراض بــه اداره مربوطــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت‬ ‫‏اســناد و امالک گمیشــان تســلیم فرمایند در صورت عدم وصول واخواهی اداره ثبت وفق‬ ‫مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند‏مالکیــت خواهــد نمــود‪ .‬م‪.‬الــف‪1401/134 :‬‏تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪ :‬شــنبه ‪401/7/23‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬دوشــنبه ‪1401/8/23‬‏‬ ‫عبدالرحمن ایری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گمیشان‬ ‫‪--------------------------------------------------------------‬‬‫بــرگ ســبز وســیله نقلیــه ســواری پرایــد مــدل ‪ ۸۳‬جــی تــی ایکــس ای بــه شــماره‬ ‫پــاک ایــران ‪۲۸۶ ۵۹‬س‪ ۲۲‬و شــماره شاســی ‪ S1412282178197‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 00634073‬بــه رنــگ نــوک مــدادی متعلــق بــه خانــم شــیما عطایــی دریانــی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ ۲۱۱۰۴۹۰۲۳۳‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪--------------------------------------------------------------‬‬‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005001927‬مــورخ ‪1401.05.30‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بصــورت سلســله‬ ‫ایــادی از مالــک رســمی اقــای اصغــر زرگرانــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1399114412005000542‬تقاضــای خانــم ســکینه لطفــی بــه شمارشناســه ملــی ‪2376‬‬ ‫کدملــی‪ 2268843696‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد عبــاس در ششــدانگ اعیــان یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه اســتثناه ‪ 21.20‬ســهم مشــاع از ‪960‬‬ ‫ســهم ششــدانگ عرصــه کــه موقوفــه مــی باشــد بــه مســاحت ‪ 216‬متــر مربــع مفــروض‬ ‫مجــزا شــده از پــاک از ‪ -2‬اصلــی واقــع در علــی ابادکتــول – تقــی ابــاد – روبــروی‬ ‫پاســگاه – کوچــه مــدرس – انتهــای کوچــه ســمت چــپ ‪ -‬بخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی‬ ‫ابــاد کتــول بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 1506522‬مــورخ ‪ 1401.04.12‬اداره اوقــاف و‬ ‫امــور خیریــه ناحیــه ‪ 1‬گــرگان و نامــه شــماره ‪ 8437‬مــورخ ‪ 1401.03.27‬بنیادمســکن‬ ‫گــرگان تائیــد گردیــد‪.‬‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪131 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401.07.23:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.08.09:‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫پایان نامه و صف سه‬ ‫میلیون نفری خرید خودرو!‬ ‫اســتفاده از تحقیقــات دانشــگاهی در حــل معضــات و‬ ‫مشــکالت و چالــه چولــه هــای جوامــع امــروزی یــک امــر‬ ‫طبیعــی اســت و هیــچ نیــازی بــه ســزارین و پــول چایــی و‬ ‫زیــر میــزی و ‪ ...‬نــدارد! یعنــی مشــکالت از ســوی مقامــات‬ ‫مطــرح مــی شــوند؛ دانشــجویان هــم بــا کمــک اســاتید روی‬ ‫ان مســائل متمرکــز مــی شــوند و چــاره ای علمــی بــرای رفــع‬ ‫ان پیــدا مــی کننــد و در قالــب پایــان نامــه منتشــر می ســازند‪.‬‬ ‫عجالتــا ًایــن راه حــل هــا مبتنــی بــر مبانی علمــی و تحقیقاتی‬ ‫و ‪ ...‬هســتند و مــو الی درز انهــا نمــی رود‪ .‬فلــذا نــه تنهــا ایــن‬ ‫پایــان نامــه هــا خمیــر نمــی شــوند بلکــه به مــدد واحــد تایپ و‬ ‫تکثیــر دانشــگاه بــه تولیــد انبــوه نیــز می رســند و کاربــردی می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در کشــور مــا هــم یکــی از مباحــث شــیرین و پــر طرفــدار در‬ ‫دوره تحصیــات تکمیلــی‪ ،‬همیــن مبحــث تحقیقــات و پایان‬ ‫نامه و مقاالت علمی ‪ ISI‬و ســایر مخلفات این حوزه اســت‪.‬‬ ‫بــه ویــژه نــزد دوســتان تایپیســت و صاحبان کافی نــت و چاپ‬ ‫و تکثیر ‪...‬‬ ‫تحقیقــات میدانــی و حتــی چالــه میدانــی ما نشــان می دهد‬ ‫این رویکرد منجر به اشــتغال مســتقیم و غیر مســتقیم برای‬ ‫عــدۀ زیــادی شــده اســت و هنــوز هــم جــا بــرای ریــگالژ و مانــور‬ ‫دارد و مــی تــوان بــا ان امارهــای ایجــاد اشــتغال را قلقلــک‬ ‫داد و باالتــر هــم بــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال بــا قــرار گرفتــن طــرح‬ ‫رتبــه بنــدی فرهنگیــان در فــاز اجرا‪ ،‬بدون شــک ‪ ،‬شــاهد رشــد‬ ‫چشــمگیر امــار هــای اشــتغال در ایــن حــوزه خواهیــم بــود‬ ‫و تولیــد محتــوی علمــی در کشــور رشــد فزاینــده ای خواهــد‬ ‫داشــت چرا که انتشــار مقاالت فرهنگیان در نشــریات دارای‬ ‫امتیــاز اســت!‬ ‫نــا گفتــه نمانــد ایــن عالقــه مــا ایرانــی هــا بــه علــم تنهــا‬ ‫مختــص دوران دانشــجویی نیســت و پــس از ان هــم در رده‬ ‫هــای مختلــف شــغلی و مســئولیتی دیــده مــی شــود تــا جایی‬ ‫کــه دکتــر ســید حســن قاضــی زاده وزیــر اســبق بهداشــت‬ ‫کشــور از ســال ‪ 2013‬تــا ‪ 2018‬در طــی ‪ 5‬ســال ‪ 267‬مقالــه‬ ‫‪ ISI‬منتشــر نموده و جالب اینکه در همین مدت جیمز پی‬ ‫الیســن برنــده جایــزه نوبــل پزشــکی بــه ضــرب و زور تنهــا ‪71‬‬ ‫مقالــه ‪ ISI‬منتشــر کــرده اســت!‬ ‫در ســطح معاونان وزیر بهداشــت نیز باقر الریجانی معاون‬ ‫اموزشــی وزیر که او نیز باید از پرمشــغله ترین مدیران عالی‬ ‫دولــت بــود کــه حتــی در مقاله نویســی گــوی ســبقت را از وزیر‬ ‫ربــوده بودنــد‪ .‬الریجانــی در ســال ‪ ۲۰۱۵‬نزدیــک بــه ‪ ۱۱۵‬مقالــه‬ ‫(تقریبــا ًهــر دو روز یــک مقالــه) علمــی ثبــت کــرده اســت کــه‬ ‫نشــان از اســتفاده بهینــه از زمــان بــرای تولیــد محتــوای علمی‬ ‫در ســطوح مختلف اســت!‬ ‫یعنــی بــرای عــده ای از مســئوالن تولیــد محتــوی از نان شــب‬ ‫هــم واجــب تــر اســت و مســئولیت مانعــی بــرای رســاندن‬ ‫کشــور بــه قلــل رفیــع علمــی نیســت‪.‬‬ ‫امــا از انجایــی کــه ســطح علمــی ایــن پایــان نامــه هــا فراتــر‬ ‫از دیپلــم اســت و موضوعــات انهــا بــه درد مــا عــوام النــاس‬ ‫نمــی خــورد‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود دوســتان البــای نشــانه‬ ‫رفتــن مســائل عمیــق علمــی برخــی مطالب پیــش پا افتــاده و‬ ‫کاربــردی را هــم در پایــان نامــه هــا و مقاالتشــان اچــار کشــی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فــی المثــل راجــع بــه ایــن موضــوع تحقیــق کننــد کــه چطــور‬ ‫دو شــرکت خــودرو ســازی ایــران خــودرو و ســایپا کــه ســاالنه‬ ‫میلیــارد هــا تومــان ضــرر تــازه مــی دهنــد و کلــی هــم زیــان‬ ‫انباشــته دارنــد‪ ،‬مســئوالن بــه انهــا فحــش هــای تریبونــی (‬ ‫ارابــه مــرگ‪ ،‬تابــوت نعــش کــش) مــی دهنــد‪ ،‬محصوالتشــان‬ ‫در ســال چند هزار کشــته روی دســت مردم باقی می گذارند‬ ‫و در تصادفــات بــه چنــد تکــه نامســاوی تقســیم مــی شــوند‪،‬‬ ‫هنــوز روی بــورس هســتند و نــه تنهــا بــا انهــا برخــورد نمــی‬ ‫شــود بلکــه طــوری عمــل مــی کننــد که اخیرا ًســه میلیــون نفر‬ ‫بــرای خریــد ‪ 10‬هــزار خــودرو صــف کشــیده انــد؟!‬ ‫یــا چطــور امــکان دارد بــا بیمــاری کــه خونریــزی داخلــی دارد‬ ‫و در حــال مــردن اســت‪ ،‬بــه زعــم مســئوالن بیمارســتان‬ ‫همــکاری مــی شــود و بنــدۀ خــدا را بــا امبوالنــس خصوصــی و‬ ‫تحمیــل هزینــه ‪ 800‬هــزار تومانــی بــه مرکــز درمانــی مجهــز تر‬ ‫اعــزام مــی کننــد؟!‬ ‫یــا یــک نفــر تحقیــق کنــد کــه چطــور امــکان دارد کســی کــه‬ ‫در پرونــده ویلموتــس از مقصــران اصلــی اســت و در قــوه‬ ‫قضائیــه پرونــده مفتــوح دارد‪ ،‬مجــازات کــه نمــی شــود بمانــد؛‬ ‫برای کاندیداتوری انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال تائید‬ ‫هــم مــی شــود و قدرتــی خــدا رای هــم می اورد! ســایر مواردی‬ ‫را کــه بــرای شــما عجیــب اســت خودتــان طــرح کنیــد‪ .‬بیــل کــه‬ ‫بــه کمرتــان نخــورده اســت!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 23‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪612‬‬ ‫محسن عباسی ولدی‬ ‫قرار دادن معیار ثابت‬ ‫در زندگی‏‬ ‫یکــی از مشــکالت زندگــی مشــترک نداشــتن‬ ‫معیــار ثابــت و مشــخص بــرای قضــاوت و‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫تصمیــم‏گیــری اســ ‪‎‬‬ ‫مهــم تریــن معیــار متغیــر‪ ،‬خواســت مــردم‬ ‫اســت‪ .‬متاســفانه بســیاری از زندگــی هــا‬ ‫اغــاز و انجامشــان براســاس خواســت مــردم‬ ‫اســت‪ .‬در‏اینکــه چــه همســری را انتخــاب‬ ‫کنیــم؟ مراســم جشــن تولــد چگونــه باشــد؟‬ ‫اینهــا همــه و همــه خواســت مردم حــرف اول‬ ‫و اخــر را مــی‏زنــد‪ .‬ان زندگــی کــه خواســت‬ ‫مــردم تعییــن کننــده مســیرش باشــد‪ ،‬هیــچ‬ ‫گاه بــه نقطــه خــوش بختــی و ارامــش‬ ‫نخواهــد رســید‪ .‬از ان جــا‏کــه ســلیقه مــردم‬ ‫بــا یکدیگــر تفــاوت دارد؛ زندگــی مشــترکی‬ ‫براســاس خواســت مــردم پیــش مــی رود‪،‬‬ ‫همیشــه متزلــزل اســت‏‪.‬‬ ‫گاهــی بــه قــدری در تــن دادن بــه خواســت‬ ‫مــردم پیــش روی مــی کنیــم کــه حتــی‬ ‫حاضریــم برخــاف عقایــد خــود عمــل کــرده؛‬ ‫امــا نظــر مــردم‏را جلب کنیم؛ یعنی دینمان‬ ‫را بــه دیگــران بدهیــم‪ .‬حتــی در اصــل ازدواج‬ ‫هــم برخــی بــا توجــه بــه نــگاه مــردم تصمیــم‬ ‫مــی گیرنــد؛ یعنــی بــا‏کســی ازدواج می کنند‬ ‫کــه مــردم او را بپســندند‪ .‬در ایــن ازدواج هــا‬ ‫نبایــد منتظــر عاقبــت خوشــی بــود‪ .‬کســی‬ ‫کــه بــه دنبــال تامیــن نظــر‏مــردم ؛ حتــی‬ ‫بــه قیمــت زیــر پــا گذاشــتن وظایــف دینــی‬ ‫اســت‪ ،‬در جلــب توجــه مــردم هــم ناموفــق‬ ‫خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫بایــد در زندگــی معیارهــای ثابتــی وجــود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬باید در زندگی‪ ،‬خط قرمزهایی‬ ‫کشــید و بــه هیــچ وجــه بــه کســی اجــازه نــداد‬ ‫کــه‏مــا را بــه ان ســوی خــط قرمزهــا بکشــاند‪.‬‬ ‫اگــر مــا طبــق میــل مــردم زندگــی کنیــم‪ ،‬اصــا‬ ‫نمــی توانیــم زندگــی کنیــم‏‪.‬‬ ‫گاهــی هــم زندگــی دیگــران مــاک زندگــی‬ ‫مــا مــی شــود؛ یعنــی خودمــان را بــا دیگــران‬ ‫مقایســه کــرده و تــاش مــی کنیــم کــه زندگی‬ ‫مــان‏را بــه انــدازه زندگــی انــان برســانیم ‪ .‬ایــن‬ ‫کار همــان چشــم و هــم چشــمی اســت کــه‬ ‫زندگــی بســیاری را مختــل کــرده و دیــن هم از‬ ‫ان‏نهــی نمــوده اســت‏‪.‬‬ ‫اقتصــاد یکــی دیگــر از معیارهــای غیــر قابــل‬ ‫اعتمــاد اســت‪ ،‬برخــی فکــر مــی کننــد اگــر از‬ ‫نظــر اقتصــادی بــه تــوان منــدی قابــل قبولــی‬ ‫برســند‪،‬‏زندگــی شــان حاشــیه امنــی پیــدا کرده‬ ‫و خطــرات جــدی ان را تهدیــد نخواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫یکــی دیگــر از معیــار ثابــت در زندگــی‬ ‫خداســت‪ .‬کســی کــه معیــارش را خــدا قــرار‬ ‫داد‪ ،‬هواهــا و ســلیقه هــای خــود را براســاس‬ ‫رضایــت او‏تنظیــم مــی کنــد‪ .‬چنیــن تنظیمی‪،‬‬ ‫نشــاط بخــش و نجــات بخــش زندگــی اســت‪.‬‬ ‫اگــر کســی هــم از ایــن مبنــا دوری کــرد و خــدا‬ ‫را محــور‏زندگــی خــود قــرار نــداد‪ ،‬بــه یقیــن از‬ ‫زندگــی لــذت نخواهــد بــرد‏‪.‬‬ ‫وقتــی دیــن را شــناختیم‪ ،‬بهتریــن کار بــرای‬ ‫ایــن کــه مبنایــی ثابــت و ارامــش بخــش در‬ ‫زندگــی حاکــم شــود‪ ،‬تقویــت معنویــت اســت‏‪.‬‬ ‫کتاب و منبع‪:‬تا ساحل ارامش‬ ‫‪ ۷‬مانعی که شکست شما را به همراه دارد‬ ‫حسین حسینی لرگان‬ ‫همــه می خواهنــد در کاری کــه انجــام‬ ‫می دهنــد موفــق باشــند‪ .‬همـه ی مــا تــاش ‬ ‫می کنیــم بــه موفقیــت دســت یابیــم و‬ ‫بســیاری از ما می خواهیم در اینده انســان‬ ‫بزرگــی باشــیم‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬دائمــا از خــود‬ ‫می پرســیم کــه چگونــه می تــوان موفق تــر‬ ‫شــد و بــه راه هــای مختلــف موفق شــدن‬ ‫فکــر می کنیــم‪ .‬بــرای موفقیــت روش هــای‬ ‫جالــب و امیدبخــش بســیاری وجــود دارد‪،‬‬ ‫ماننــد کســب عــادات ســودمند بــرای‬ ‫افزایــش کارایــی‪ ،‬امــا معمــوال وجــه دیگــر‬ ‫ماجــرا را نادیــده می گیریــم‪ :‬مــا چنــدان‬ ‫بــه موانــع موفقیــت توجــه نمی کنیــم و‬ ‫ایــن شــاید خنــده دار باشــد‪ ،‬زیــرا مــا در‬ ‫جســتجوی موفقیــت هســتیم ولــی کامــا‬ ‫فرامــوش می کنیــم چــه موانعــی مــا را‬ ‫از رســیدن بــه اهداف مــان بازمی دارنــد‪.‬‬ ‫بخــش زیــادی از زمان مــان را صــرف‬ ‫جســتجوی موفقیــت می کنیــم امــا از‬ ‫خــود نمی پرســیم چــه چیزی هایــی مانــع‬ ‫موفقیت مــان می شــوند‪ .‬درنتیجــه بارهــا بــا‬ ‫مشــکالت مشــابه روبـه رو می شــویم‪ .‬وقــت‬ ‫ان رســیده کــه ایــن مســئله را حــل کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه موانــع موفقیــت و کمــال را با‬ ‫هــم بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫مشــکل فراگیــری کــه افــراد بســیاری را از‬ ‫موفقیــت بــاز داشــت ه اســت‪ ،‬گفتگوی های‬ ‫درونــی منفــی هســتند‪ .‬همــه ی مــا‬ ‫ِ‬ ‫صدایــی در درون مــان داریــم کــه دائمــا‬ ‫بــه مــا یــاداور می شــود چــه کارهایــی را‬ ‫نمی توانیــم انجــام دهیــم‪ .‬ایــن گفتگوهــا‬ ‫باعــث می شــوند خودمــان را محــدود‬ ‫کنیــم‪ .‬در یــک کالم ایــن گفتگوهــا مانعــی‬ ‫جــدی در راه موفقیــت هســتند‪ .‬اگــر از‬ ‫اســیب های بالقــوه ی ایــن عــادت بــد اگاه‬ ‫نباشــیم ضــرر می کنیــم‪ .‬فقــط بــا شــناخت‬ ‫درســت مســئله اســت کــه می تــوان بــرای‬ ‫ان راه حلــی یافــت‪.‬‬ ‫ولــی اگــر ایــن موضــوع تنهــا مانــع‬ ‫موفقیــت نباشــد چــه؟‬ ‫اگــر بــا عوامــل بی شــماری مواجــه باشــیم‬ ‫چــه‪ ،‬عواملــی کــه هرکــدام می تواننــد‬ ‫مســیر موفقیــت را برای مــان دشــوار‬ ‫کننــد؟‬ ‫پایداری‪ ،‬پایمردی و پافشاری به رغم‬ ‫نامالیمات‪ ،‬ناامیدی ها و ناممکن ها‪،‬‬ ‫این چیزی است که افراد قوی را از‬ ‫افراد ضعیف جدا می کند‪.‬‬ ‫– توماس کارالیل‬ ‫همــه ی مــا در دام عــادات منفــی‪،‬‬ ‫دیدگاه هــای ناکارامــد و ســرگرمی های‬ ‫بی فایــده افتاده ایــم‪ .‬زمــان ان رســیده‬ ‫اســت کــه بررســی کنیــم چــه چیزهــای مــا‬ ‫را بــاز مــی دارد کــه از همــه ی توان مــان‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬شــناخت ایــن عوامــل بــه‬ ‫شــما کمــک می کنــد تــا ان هــا را از ســر راه‬ ‫موفقیت تــان کنــار بزنیــد‪ .‬بــه ســراغ موانــع‬ ‫موفقیــت برویــم‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه موانــع موفقیــت و راه هــای‬ ‫غلبــه بــر تک تــک انهــا را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نداشتن چشم انداز‬ ‫افــراد زیــادی دربــاره ی اهمیــت‬ ‫هدف منــدی صحبــت می کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫می گوینــد‪« :‬پیــش از انکــه کاری را شــروع‬ ‫کنیــد‪ ،‬هدف تــان را مشــخص کنیــد‪».‬‬ ‫مــا بــه ایــن نصیحــت عمــل می کنیــم و‬ ‫بــه هدف هــای بزرگــی فکــر می کنیــم کــه‬ ‫می خواهیــم انهــا را عملــی کنیــم‪ .‬تصمیــم‬ ‫می گیریــم نمــرات عالــی کســب کنیــم‪،‬‬ ‫شــغل پردرامــد داشــته باشــیم‪ ،‬ترفیــع‬ ‫بگیریــم و غیــره‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬هدف هــای مــا‬ ‫متوجــه امــور ملمــوس مانند پــول دراوردن‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن کار ماننــد تهیـه ی فهرســتی‬ ‫از چیزهــای دوست داشــتنی اســت‪ .‬اگــر‬ ‫چیــزی را می خواهــی‪ ،‬کافــی اســت بــرای‬ ‫خــودت هــدف تعییــن کنی و برای رســیدن‬ ‫بــه ان تــاش کنــی‪.‬‬ ‫امــا در بســیاری مواقــع محرکــی‬ ‫بــرای رســیدن ایــن اهــداف و گــذر از‬ ‫محدودیت های مــان نداریــم‪ .‬ازایــن رو‬ ‫ل کــردن اهداف مــان به انــدازه ی‬ ‫بــرای دنبــا ‬ ‫کافــی باانگیــزه و مصمــم نیســتیم و دلیلی‬ ‫بــرای ادامــه دادن و پیمــودن باقــی مســیر‬ ‫موفقیــت نداریــم‪ .‬چیــزی تشــویق مان‬ ‫نمی کنــد کــه حتــی بــه بزرگ تریــن‬ ‫مشــکالتی کــه بــا انهــا روب ـه رو می شــویم‬ ‫توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بــرای مــدت کوتاهــی‬ ‫هدف های مــان را باانگیــزه ی زیــاد دنبــال‬ ‫کنیــم‪ ،‬امــا کم کــم انگیزه مــان کاهــش‬ ‫می یابــد تــا اینکــه درنهایــت بــه چیــزی‬ ‫کمتــر رضایــت می دهیــم‪.‬‬ ‫علــت ایــن اتفــاق ان اســت کــه بیشــتر‬ ‫افراد چشـم اندازی اساســی از زندگی شــان‬ ‫ندارنــد‪ .‬کار انهــا ماننــد ســاختن‬ ‫مجلل تریــن قصرهــا بــدون ســاختن پــی‬ ‫اســت‪ .‬درنتیجــه بیشــتر تالش هایشــان از‬ ‫همــان اول محکــوم بــه شکســت اســت‪.‬‬ ‫اگــر از ایــن زاویــه بــه قضیــه نــگاه کنیــم‪،‬‬ ‫نداشــتن چشــم انداز یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫موانــع موفقیــت اســت‪.‬‬ ‫یک جمع کوچک با جان های مصمم‬ ‫و اعتقاد خدشه ناپذیر به هدف‬ ‫خویش‪ ،‬می توانند مسیر تاریخ را‬ ‫عوض کنند‪.‬‬ ‫– ماهاتما گاندی‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫میترا دانشور‬ ‫گاهــی پشــت ســر هــم خمیــازه می کشــید‪ ،‬امــا خبــری از روی‬ ‫هــم رفتــن پلک هــا نیســت‪ .‬همـ ه می خواهنــد خــواب بــا کیفیــت‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬امــا بســیاری از مــا‪ ،‬غَلــت زدن در رختخــواب و‬ ‫ســاعت ها پهلــو بــه پهلــو شــدن را تجربــه می کنیــم تا ســرانجام به‬ ‫خــواب برویــم‪ .‬بــا ایــن حــال همــه ســزاوار خوابــی خــوش هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه می توانیــد بــا ‪ ۱۰‬ترفنــد ســاده بــرای اینکــه در کمتــر‬ ‫از ‪ ۳۰‬ثانیــه خواب تــان ببــرد‪ ،‬اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬ترفند ساده برای اینکه در‬ ‫ب تان ببرد‬ ‫کمتر از ‪ ۳۰‬ثانیه خوا ‬ ‫‪ .۱‬قبل از خواب کتاب بخوانید‬ ‫یکــی از بهتریــن و معروف تریــن ترفندهــای خوابیــدن‪ ،‬خامــوش کــردن‬ ‫چراغ هــای اضافــه‪ ،‬رفتــن زیــر پتــو و خوانــدن کتــاب قطــور اســت‪.‬‬ ‫نیــاز نیســت کتابــی روشــنفکرانه انتخــاب کنیــد‪ ،‬بلکــه گاهــی کتابــی‬ ‫خســته کننده یــا کســالت بار ممکــن اســت بــه خوبــی شــما را بــه عالــم‬ ‫خــواب ببــرد‪ .‬خوانــدن‪ ،‬شــما را وادار می کنــد تــا از لــوازم الکترونیکی تــان‬ ‫و وســایلی کــه ذهــن شــما از نظــر دیــداری تحریــک می کنند‪ ،‬جدا شــوید‬ ‫و در نتیجــه راحت تــر بخوابیــد‪ .‬بنابرایــن دفعـه ی بعــد کــه در خوابیــدن‬ ‫مشــکل داشــتید‪ ،‬یکــی از کتاب هــای کتابخانه تــان را برداریــد‪ .‬شــاید این‬ ‫کار بهتریــن راه حــل بــرای خوابیــدن باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ساعت مشخصی برای خوابیدن تنظیم کنید‬ ‫تعییــن زمــان خاصــی بــرای رفتــن بــه رختخــواب‪ ،‬شــما را وادار‬ ‫می ســازد کــه هــر شــب در ان ســاعت بخوابیــد و ایــن کار بــه دلیــل‬ ‫اینکــه ســریع تر بــه رختخــواب می رویــد‪ ،‬بســیار مفیــد خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬عمــل بــه ایــن نکتــه‪ ،‬نــه تنهــا از نظــر فیزیکــی‪ ،‬بلکــه از نظــر‬ ‫روانــی هــم بــه شــما کمــک می کنــد‪ .‬تنظیــم ســاعت بــرای خــواب‪،‬‬ ‫بــه ذهن تــان یــاداوری می کنــد تــا تشــخیص دهــد کــه ایــن زمــان‬ ‫بــرای شــما بــه معنــای دســت از کار کشــیدن و ارامــش یافتن اســت‪.‬‬ ‫هم چنیــن ایــن کار باعــث تنظیــم ســطوح ســروتونین و مالتونیــن‬ ‫مغزتــان خواهــد شــد و ســاعت بدن تــان را متعــادل می ســازد‪ .‬بــه‬ ‫طــور خالصــه‪ ،‬ایــن کار فوایــد بســیاری دارد و بــرای اینکــه ســریع تر‬ ‫بــه خــواب برویــد‪ ،‬قطعــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫م داشته باشید‬ ‫‪ .۳‬رژیم غذایی سال ‬ ‫غذایی ســالم مزایای‬ ‫همــه می دانیــم و حتــی بــاور داریــم کــه‪ ،‬رژیــم‬ ‫ِ‬ ‫بســیاری دارد‪ ،‬امــا واقعــا بــه ان عمــل نمی کنیــم‪ .‬بــا ایــن حــال بدانید‬ ‫بــرای داشــتن خوابــی بهتــر‪ ،‬ارزش دارد کــه رژیــم غذایی تــان را‬ ‫تنظیــم کنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه افزایــش مصــرف‬ ‫میــوه و ســبزیجات‪ ،‬باعــث افزایــش کیفیــت خــواب شــده و مــدت‬ ‫زمــان بــه خــواب رفتــن را‪ ،‬بــه طــور چش ـم گیری کاهــش می دهــد‪،‬‬ ‫زیــرا باعــث بــاال رفتــن ســطح منیزیــم‪ ،‬پتاســیم و ســایر مــواد معدنی‬ ‫مــورد نیــاز بدن تــان می شــود‪ .‬حتــی اضافــه کــردن مقــدار بیشــتری‬ ‫گوشــت بوقلمــون کــه سرشــار از تریپتوفــان اســت‪ ،‬باعــث القــای‬ ‫ب الودگــی در شــما شــده و فاصل ـه ی زمــان بیــداری تــا‬ ‫حــس خــوا ‬ ‫خوابیــدن را کمتــر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اتاق تان را خنک نگه دارید‬ ‫راه حــل دیگــر بــرای ســریع تر خوابیــدن‪ ،‬تــا حــد امــکان خنــک‬ ‫نگه داشــتن دمــای اتــاق اســت‪ ،‬امــا بایــد مراقــب بــود خیلــی‬ ‫ســرد نشــود‪ .‬ســال ها مطالعــات علمــی نشــان داده انــد کــه در‬ ‫زمــان تــاش بــرای خوابیــدن‪ ،‬دمــای بدن تــان بســیار بــا اهمیــت‬ ‫اســت؛ چنان کــه در هنــگام خــواب دمــای بــدن بــه طــور طبیعــی‬ ‫کاهــش می یابــد‪ .‬بنابرایــن خنــک بــودن اتــاق خــواب مهــم اســت‪.‬‬ ‫همان طــور کــه پــس از یــک حمــام داغ بــه خاطــر کاهــش دمــای‬ ‫بدن تــان احســاس خواب الودگــی می کنیــد‪ ،‬بهتریــن کار در زمــان‬ ‫خــواب‪ ،‬بــاز کــردن پنجــره یــا روشــن کــردن پنکــه بــرای خنــک نگــه‬ ‫داشــتن هواســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬قبل از خواب یوگا تمرین کنید‬ ‫اگــر عالقه منــد بــه انجــام کاری تــا حــدی غیرمتعــارف هســتید‪،‬‬ ‫تحقیقــات پیشــنهاد می دهنــد کــه انجــام یــوگا می توانــد بدن تــان‬ ‫را ارام ســاخته و کمــک کنــد تــا در زمانــی کوتاه تــر بــه خــواب برویــد‪.‬‬ ‫یــوگا بــه عنــوان ترفنــدی بــرای خوابیــدن‪ ،‬مــدت طوالنــی اســت‬ ‫کــه مشــتریان زیــادی پیــدا کــرده و ارزش امتحــان کــردن را دارد‪.‬‬ ‫مجموعــه حرکاتــی خــاص مثــل «ســام بــر مــاه» کــه بــه ارامــی و‬ ‫بــا مالیمــت انجــام می شــوند‪ ،‬باعــث افزایــش احســاس ارامــش‬ ‫و خــروج درد هایــی از بدن تــان خواهــد شــد کــه احتمــاال پیــش‬ ‫از ایــن در طــول شــب باعــث بی خوابی تــان می شــدند‪ .‬یــوگا بــه‬ ‫خاطر فوایدی که برای ســامتی دارد‪ ،‬توجه بســیاری از افراد را به‬ ‫خــود جلــب کــرده اســت‪ ،‬پــس اگــر شــبی بی خــواب ُ‬ ‫شــدید کافــی‬ ‫اســت دســت خــود را بــرای انجــام یکــی از حــرکات یــوگا بــاال ببریــد و‬ ‫بالفاصلــه ارام شــده و بــه خــواب برویــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تمرکز ذهن انجام دهید‬ ‫انقــاب تمرکــز ذهــن در حــال درنوردیــدن همــه ی شــهرها و‬ ‫فرهنگ هاســت و بــه عنــوان راهــکاری مفیــد بــرای هــر کســی کــه‬ ‫نیــاز بــه کمــک دارد‪ ،‬معرفــی می شــود و البتــه دلیلــی خــوب هــم‬ ‫بــرای ان وجــود دارد‪ .‬در واقــع همیشــه از تمرکــز ذهــن بــه عنــوان‬ ‫نوعــی درمــان بــرای هــر بیمــاری فیزیکــی یــا روانــی یــاد می شــود که‬ ‫در اینجــا بیمــاری مدنظــر مــا‪ ،‬مشــکل در خوابیــدن اســت‪ .‬تمرکــز‬ ‫ذهــن بــه شــما کمــک می کنــد تــا ذهن مضطرب تــان را ارام کــرده و‬ ‫بــا تمرکــز بــر تنفــس اهســته و منظم تــان بتوانید بهتر بخوابیــد‪ .‬در‬ ‫واقــع «تنفــس اوجایــی (‪ »)ujjayi‬یــا «تنفــس صــدای اقیانــوس»‬ ‫از بهتریــن تکنیک هــا بــرای ارام شــدن و بــه خــواب رفتــن اســت‪.‬‬ ‫(در هــر دو نــوع تنفــس‪ ،‬عمــل دم و بــازدم بــه چند مرحله تقســیم‬ ‫شــده و بــرای هــر مرحلــه تکنیــک مشــخصی پیــاده می شــود)‬ ‫‪ .۷‬مقداری شیر گرم بنوشید‬ ‫ـی مادربزرگ هــا‪ ،‬نشــانه هایی از منطق‬ ‫گاهــی داســتان های قدیمـ ِ‬ ‫و واقعیــت در خــود دارنــد‪ .‬مثــا ایــن گفتـه ی قدیمــی کــه نوشــیدن‬ ‫شــیر گــرم بــه خوابیــدن کمــک می کنــد‪ ،‬نــه تنهــا درســت اســت‬ ‫بلکــه ترفنــدی مفیــد بــرای کســانی اســت کــه می خواهنــد زودتــر‬ ‫بــه خــواب برونــد‪ .‬البتــه بــه دلیــل بحث هــای پیرامــون اثرگــذاری‬ ‫تریپتوفــان در خوابیــدن‪ ،‬در حــال حاضــر تردیدهایــی وجــود دارد‬ ‫کــه شــیر گــرم یــا نوشــیدنی هایی بــا پای ـه ی شــیر‪ ،‬باعــث خــواب ‬ ‫الودگــی می شــوند؛ بــا ایــن حــال روان شناســان اثــر ناخــوداگاه‬ ‫نوشــیدن شــیر گــرم را در نظــر می گیرنــد‪ ،‬کــه بــه تجربـه ی نــوزادی‬ ‫و زمــان نوشــیدن شــیر مــادر و ارامــش همــراه بــا ان مربــوط اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه جــای اســتفاده از چشـم بند خــواب‪ ،‬یــک لیــوان شــیر‬ ‫گــرم بنوشــید تــا در موقــع بیــدار شــدن اول صبح‪ ،‬احســاس بهتری‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مصرف کافئین را قطع کنید‬ ‫یکــی از بهتریــن ترفندهــای خوابیــدن‪ ،‬قطــع اعتیاداورتریــن ماده ی‬ ‫شــیمیایی رایــج اســت‪ :‬درســت حــدس زدیــد‪ ،‬کافئیــن! بلــه‪ ،‬همـه ی‬ ‫مــا در روز مقــداری کافئیــن را چــه بــا چــای و قهــوه و چــه بــا شــکالت‬ ‫مصــرف می کنیــم‪ .‬بــا ایــن حــال اگــر می خواهیــد مطمئــن شــوید کــه‬ ‫در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه خــواب می رویــد‪ ،‬مصــرف کافئیــن را‬ ‫از زمانــی مشــخص در روزتــان قطــع کنید‪ .‬مطالعات نشــان می دهد‬ ‫قطــع کافئیــن قبــل از ســاعت ‪ ۳‬بعــد از ظهــر هــم کیفیــت خــواب را‬ ‫افزایــش می دهــد و هــم زمــان بــه خــواب رفتــن را ســریع تر می کنــد‪.‬‬ ‫پــس بــرای اینکــه مقــداری پیشــرفت در بهبــود رونــد خوابیدن تــان‬ ‫ببینیــد‪ ،‬قهــوه یــا چــای عصرانــه را از برنامه تــان حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬لوازم الکترونیکی را خاموش کنید‬ ‫یکــی از مهم تریــن ترفندهــای خــواب بــرای افــراد امــروزی و‬ ‫مــدرن‪ ،‬دور کــردن لــوازم الکترونیکــی از اتــاق خــواب و کنــار‬ ‫گذاشتن شــان اســت‪ .‬مطالعــات بی شــماری نشــان داده انــد‬ ‫کــه نــور ابــی لــوازم الکترونیــک‪ ،‬توانایــی مغزتــان بــرای اغــاز‬ ‫ارام شــدن جهــت خوابــی بــا کیفیــت بهتــر را مختــل کــرده‬ ‫و حتــی قبــل از خــواب‪ ،‬ارامــش را از شــما می گیــرد‪ .‬در‬ ‫عــوض‪ ،‬ســعی نماییــد تــا لپ تــاپ‪ ،‬موبایــل یــا تبلــت خــود را‬ ‫یــک ســاعت پیــش از خــواب‪ ،‬خامــوش کنیــد تــا ذهن تــان بــه‬ ‫خوبــی ارام گیــرد و در نتیجــه بــه کیفیــت خوابــی کــه ســزاوار‬ ‫ان هســتید‪ ،‬برســید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬پرده های ضخیم بخرید‬ ‫اگــر بــه دنبــال ترفنــدی راحــت و مفیــد بــرای خوابیــدن هســتید‪،‬‬ ‫بهتــر اســت بــرای خریــد پرده هــای ضخیــم هزینــه کنیــد‪ .‬وقتــی‬ ‫انــواع نــور از المــپ حیــاط همســایه و چراغ هــای خیابــان تــا نــور‬ ‫ماشــینی کــه ســاعت ‪ ۱‬نصــف شــب از کوچــه رد می شــود‪ ،‬بــر‬ ‫اتــاق شــما تاثیــر می گــذارد‪ ،‬خوابیــدن ســخت تر و ســخت تر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬پرده هــای ضخیــم نــه تنهــا مانــع رســیدن نــور‬ ‫می شــوند‪ ،‬بلکــه کمــک می کننــد تــا بــرای زمانی طوالنــی بخوابید‬ ‫و هیــچ اختاللــی در خواب تــان ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫برگرفته از‪lifehack :‬‬ صفحه 6 ‫ایا کوکی های اینترنتی ایمن هستند؟‬ ‫یــک کوکــی بــه خــودی خــود نمی توانــد بــه کامپیوتــر اســیب برســاند زیــرا کــد را نگــه نمـی دارد و نمی توانــد نگــه دارد بنابرایــن نمی توانــد‬ ‫خــود عملــی انجــام دهــد بــا ایــن حــال کوکــی می توانــد بــه اقدامــات مخــرب در سیســتم مربوطــه کمــک کنــد و یــا از ان هــا پشــتیبانی‬ ‫کنــد حتــی بیشــتر کوکی هــا بــه عنــوان یــک فایــل متنــی ســاده اســیب پذیــر هســتند بــه ایــن معنــی کــه امــکان اســتفاده از ان هــا توســط‬ ‫برنامه هــای دیگــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 23‬مهر‬ ‫ص امنیتی روز‬ ‫نق ‬ ‫صفر در ردیاب ‪GPS‬‬ ‫خطرات نظارت و قطع‬ ‫سوخت را برای وسایل‬ ‫نقلیه به همراه دارد‬ ‫محققــان امنیتــی هشــدار می دهنــد که مجموعه ای از اســیب‬ ‫پذیــری روز صفــر کــه در یــک دســتگاه ردیابــی جی پــی اس‬ ‫خــودروی عمومــی یافــت می شــود‪« ،‬می توانــد پیامدهــای‬ ‫فاجعه بــار و حتــی تهدیدکننــده زندگــی داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫شــش اســیب پذیری توســط محقــق ‪ ،BitSight‬پــدرو امبلینــو‬ ‫کشــف شــده و بــر ســرور ‪ ،API‬پروتــکل ردیــاب ‪ GPS‬و وب‬ ‫ســرور ردیــاب ‪ GPS MV720‬کــه توســط شــرکت چینــی‬ ‫‪ MiCODUS‬توســعه داده شــده اســت تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫ســوء اســتفاده موفقیت امیــز از اشــکاالت مذکــور‬ ‫می توانــد باعــث شــود کــه مهاجمــان «ســوخت کل ناوگان‬ ‫خودروهــای تجــاری یــا اضطــراری را کاهــش دهنــد»‪ ،‬از‬ ‫داده هــای ‪« GPS‬بــرای نظــارت و توقــف ناگهانــی وســایل‬ ‫نقلیــه در بزرگراه هــای خطرنــاک» اســتفاده کننــد‪ ،‬یــا‬ ‫«افــراد را ردیابــی کننــد یــا بــرای بازگردانــدن وســایل نقلیــه‬ ‫بــاج خواهــی کننــد»‪.‬‬ ‫سطح حمله بزرگ‬ ‫بــه گفتــه ایــن شــرکت امنیــت ســایبری‪MiCODUS ،‬‬ ‫‪ MV720‬عملکــرد حفاظــت از ســرقت و مدیریــت نــاوگان‬ ‫را بــرای مشــتریان حداقــل در ‪ 169‬کشــور‪ ،‬از جملــه یــک‬ ‫شــرکت انــرژی ‪ ،50 Fortune‬یــک ارتــش ملــی در امریــکای‬ ‫جنوبــی‪ ،‬یــک دولــت فــدرال در اروپــای غربــی‪ ،‬یــک مجــری‬ ‫قانــون ملــی بــرای مشــتریان فراهــم مــی کنــد‪ .‬اژانــس در‬ ‫اروپــای غربــی و اپراتــور نیــروگاه هســته ای‪.‬‬ ‫بــه طــور نگــران کننــده ای‪ BitSight ،‬گفــت ‪Umbelino‬‬ ‫همچنیــن مشــکالت امنیتــی مرتبــط بــا رابــط مدیریــت‬ ‫دســتگاه مبتنــی بــر ابــر شــرکت بــرای وب‪ iOS ،‬و اندرویــد‬ ‫را کشــف کــرده اســت‪ ،‬ایــن یافتــه بــه ایــن معنــی اســت کــه‬ ‫ســایر مــدل هــای ردیابــی ‪ GPS MiCODUS‬نیــز ممکــن‬ ‫اســت ناامــن باشــند‪ .‬اگــر ارقــام خــود ‪ MiCODUS‬دقیــق‬ ‫کشف ‪ ۱۷‬کاالی غیر‬ ‫استاندارد و تخریب‬ ‫‪ ۱۱۸‬گرم طالی‬ ‫فاقد ُکد ساخت‬ ‫در شرق گلستان‬ ‫رییــس اداره اســتاندارد گنبــدکاووس بــا گســترده حــوزه‬ ‫فعالیــت هفــت شهرســتان شــرق گلســتان از کشــف‬ ‫و تخریــب ‪ ۱۱۸‬گــرم طــای فاقــد کُــد ســاخت و نیــز ‪۱۷‬‬ ‫کاالی بــدون نشــان اســتاندارد توســط بازرســان ایــن‬ ‫اداره بــا هماهنگــی مقــام قضایــی طــی ‪ ۶‬مــاه نخســت‬ ‫امســال خبــر داد‪.‬‬ ‫محســن خســروی بــ ه مناســبت ‪ ۲۲‬مهرمــاه مصــادف‬ ‫بــا ‪ ۱۴‬اُکتبــر‪ ،‬روز جهانــی اســتاندارد بــه خبرنــگاران گفــت‪:‬‬ ‫بازرســان اداره اســتاندار گنبــدکاووس طــی نیمــه نخســت‬ ‫ســال جاری در مجمــوع ‪ ۴۰‬مــورد بازرســی از واحدهــای‬ ‫طــا فروشــی و ‪ ۵۶۰‬مــورد بازرســی از فروشــگاه های فعــال‬ ‫در شهرســتان های «گنبــدکاووس‪ ،‬رامیــان‪ ،‬ازادشــهر‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه» انجــام دادنــد‬ ‫کــه حاصــل ان کشــف ‪ ۱۱۸‬گــرم طــای فاقــد کـُـد ســاخت‬ ‫از پنــج واحــد طــا فروشــی و ‪ ۱۷‬مــوررد کاالی فاقــد نشــان‬ ‫اســتاندارد در منطقــه شــرق گلســتان بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بازرســان اداره اســتاندارد گنبــدکاووس‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪612‬‬ ‫هکرها بدافزار را در لوگوی‬ ‫ویندوز پنهان می کنند‬ ‫باشــد‪ ،‬معــادل ‪ 1.5‬میلیــون دســتگاه بالقــوه اســیب پذیر در‬ ‫سراســر جهــان اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکه وصله هــای امنیتی‬ ‫هنــوز محقــق نشــده اند‪ BitSight ،‬از کاربــران خواســته‬ ‫اســت کــه «فــورا ًاســتفاده از ردیاب هــای ‪GPS MiCODUS‬‬ ‫‪ MV720‬را متوقــف یــا غیرفعــال کننــد تــا زمانی کــه راه حلی‬ ‫بــرای ان در دســترس باشــد»‪.‬‬ ‫یــک مشــاوره امنیتــی از اژانــس امنیــت ســایبری و‬ ‫امنیــت زیرســاخت ایــاالت متحــده (‪ )CISA‬گفــت کــه‬ ‫«هیــچ ســوء اســتفاده عمومــی شــناخته شــده ای بــه‬ ‫طــور خــاص ایــن اســیب پذیــری هــا را در ردیــاب ‪GPS‬‬ ‫‪ MV720‬هــدف قــرار نمــی دهــد‪».‬‬ ‫مشکالت احراز هویت‬ ‫دو مشــکل مهــم احــراز هویــت در ســرور ‪ API‬کــه هــر دو دارای‬ ‫امتیــاز ‪ 9.8 CVSS‬هســتند‪« ،‬یــک مهاجــم را قــادر می ســازد‬ ‫تــا دســتورات ‪ SMS‬را مســتقیما ًبــه ردیــاب ‪ GPS‬ارســال کنــد‪،‬‬ ‫گویــی از شــماره تلفــن همــراه صاحــب ‪ GPS‬می ایــد»‪.‬‬ ‫یکــی از اشــکاالت مربــوط بــه رمــز عبــور اصلــی رمزگذاری شــده‬ ‫(‪ )2107-2022-CVE‬و دیگری‪ ،‬ناشــی از احراز هویت نادرســت‬ ‫(‪ ،)2141-2022-CVE‬بــه طــور بالقــوه حمــات دســتکاری کننــده‬ ‫در وســط (‪ )MitM‬را فعــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫دســتگاه ها و رابــط تلفــن همــراه بــا رمــز عبــور‬ ‫پیش فــرض «‪ »123456‬از پیــش پیکربنــدی شــده اند‪،‬‬ ‫کــه ‪ BitSight‬ان را بــه عنــوان یــک مشــکل بــا شــدت‬ ‫بــاال (‪ )8.1 CVSS‬طبقه بنــدی کــرد‪ ،‬اگرچــه ‪ CISA‬از‬ ‫اختصــاص ‪ CVE‬خــودداری کــرد‪ .‬بــه گفتــه ‪،BitSight‬‬ ‫«هیــچ قانــون اجبــاری بــرای تغییــر رمــز عبــور وجــود نــدارد‬ ‫و هیــچ فراینــد ادعایــی وجــود نــدارد‪».‬‬ ‫همچنیــن در مــدت اشــاره شــده‪ ،‬هشــت مــورد خدمــات‬ ‫شــهربازی منطقــه شــرق گلســتان کــه در مجمــوع ‪۵۴‬‬ ‫وســیله دارنــد را مــورد نظــارت قــرار دادنــد کــه نتیجــه ان‬ ‫تعطیلــی ‪ ۲‬واحــد شــهربازی بــود‪.‬‬ ‫خســروی بــا اشــاره بــه وجــود ‪ ۱۲‬تجهیــزات ابــی (قایــق‬ ‫پدالــی) واقــع در دریاچــه مصنوعــی شــهر گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بــا وجــود تذکرهــای داده شــده توســط اداره‬ ‫اســتاندارد بــه شــهرداری و پیمانــکار ان هنــوز اقدامــی‬ ‫بــرای اخــذ گواهــی اســتاندارد صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره اســتاندار گنبــدکاووس همچنیــن از‬ ‫کــم توجهــی صاحبــان اسانســورها در مجتمــع هــای‬ ‫مســکونی‪ ،‬تجــاری و اداری نســبت بــه اخــذ تاییدیــه‬ ‫ادواری اســتاندار ابــراز گله منــدی کــرد و گفــت‪ :‬اگرچــه‬ ‫اخــذ تاییدیــه ادواری اسانســورها فعــا اجبــاری نیســت‬ ‫امــا به منظــور جلوگیــری از حــوادث احتمالــی نیــاز بــه‬ ‫فرهنگ ســازی در ایــن خصــوص داریــم‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه نظــارت اولیــه بــر داشــتن گواهــی‬ ‫اســتاندارد تمامــی اسانســورها موجــود در مجتمــع هــای‬ ‫مســکونی‪ ،‬تجــاری و اماکــن عمومــی و اداری قبــل از نصــب‬ ‫و بهره بــرداری توســط اداره اســتاندارد بــا همــکاری شــهرداری‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در ‪ ۶‬مــاه نخســت امســال در‬ ‫مجمــوع ‪ ۸۶‬مــورد تاییدیــه اسانســور در شــرق گلســتان‬ ‫صــادر شــد کــه فقــط ‪ ۱۵‬مــورد ان ادواری بــوده اســت‪.‬‬ ‫خســروی بــا اشــاره بــه یازدهمیــن جلســه شــورای عالــی‬ ‫اســتاندارد گلســتان کــه چنــدی پیــش باحضــور اســتاندار‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا دریافــت تاییدیــه ادواری (ســاالنه)‬ ‫اسانســورها توســط دســتگاه های اداری و اجرایــی و معیــار‬ ‫تعریــف انــرژی موتورخانه هــای ادارات و نهادهــای اســتان‬ ‫بــرای ارزیابــی اســتاندارد موافقــت شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه وجــود بیشــترین واحــد تولیدی‬ ‫مصالــح ســاختمانی گلســتان در منطقــه شــرق اســتان‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در ایــن منطقــه حــدود یکصــد واحــد تولیــدی‬ ‫کــه ‪ ۴۰‬واحــد ان ســنگ شــکن اســت‪ ،‬داریــم کــه بحمداللــه‬ ‫بــا نمونــه گیری هایــی کــه بــه صــورت مســتمر انجــام‬ ‫می گیــرد‪ ،‬تولیــدات انهــا از کیفیــت نســبی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره اســتاندارد گنبــدکاووس از انجــام ازمــون‬ ‫دوره ای ســنجش ترازوهــای ســبک شــامل دیجیتــال‪،‬‬ ‫وزنــه ای‪ ،‬قپان هــا و مترهــای پارچــه ای اصنــاف شــرق‬ ‫بــا داشــتن شناســه دســتگاه کــه بــه راحتــی قابــل پیــش‬ ‫بینــی اســت و ســرور ظاهــرا ً فاقــد گذرواژه هــای کاهــش‬ ‫دهنــده نیــروی ‪ brute force‬ماننــد محــدود کــردن نــرخ‬ ‫اســت‪ ،‬مهاجمــان می تواننــد بــه راحتــی بــه ردیاب هــای‬ ‫تصادفــی ‪ GPS‬دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال‪ ،‬یــک اســیب پذیری بــا شــدت بــاال (‪CVSS‬‬ ‫‪ )7.5‬منعکس کننده اســکریپت متقابل ســایت (‪ )XSS‬که‬ ‫بــر وب ســرور اصلــی تاثیــر می گــذارد‪ ،‬می توانــد مهاجمــان‬ ‫را قــادر بــه «بــه خطــر انداختــن کامــل دســتگاه» کنــد‪ .‬وب‬ ‫ســرور اصلــی همچنیــن حــاوی یــک جفــت اســیب پذیری‬ ‫مرجــع مســتقیم شــی ناامــن اســت کــه به عنــوان ‪-CVE‬‬ ‫‪ ‪(CVSS 7.1)‬34150-2022‬و ‪‪(CVSS 33944-2022-CVE‬‬ ‫‬)‪ 6.5‬ردیابــی می شــوند‪.‬‬ ‫‪ BitSight‬پیشــنهاد می کنــد‪« :‬داشــتن یــک داشــبورد‬ ‫متمرکــز بــرای نظــارت بــر ردیاب هــای ‪ GPS‬بــا قابلیــت فعــال‬ ‫یــا غیرفعــال کــردن یــک وســیله نقلیــه‪ ،‬نظــارت بــر ســرعت‪،‬‬ ‫مســیرها و اســتفاده از ســایر ویژگی هــا» بــه همــان انــدازه‬ ‫خطرنــاک اســت کــه مفیــد اســت‪« .‬متاســفانه ‪MiCODUS‬‬ ‫‪ MV720‬فاقــد حفاظت هــای امنیتــی اولیــه اســت» و تنهــا‬ ‫بــا «تســت محــدود»‪ BitSight ،‬بســیاری از نقص هــا را کــه‬ ‫بــر تمــام اجــزای اکوسیســتم ردیــاب ‪ GPS‬تاثیــر می گــذارد‪،‬‬ ‫کشــف کــرد‪.‬‬ ‫‪ BitSight‬گفــت کــه ابتــدا نقص هــا را در ‪ 9‬ســپتامبر ‪2021‬‬ ‫بــرای فروشــنده فــاش کــرد و پــس از پاســخ اولیــه‪MiCODUS ،‬‬ ‫نتوانســت بــه چندیــن درخواســت بعــدی بــرای به روزرســانی ها‪،‬‬ ‫هــم از ‪ BitSight‬و هــم ‪ CISA‬پاســخ دهــد‪BitSight .‬‬ ‫یافته هــای خــود را ‪( 19‬ژوئیــه) منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫گلســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬در نیمــه نخســت امســال هــزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬مورد از وســایل ســنجش در گنبدکاووس‪ ۲۵۰ ،‬مورد‬ ‫در ازادشــهر و ‪ ۲۰۰‬مــورد در مینودشــت انجــام شــد و بقیــه‬ ‫شــهرهای ایــن منطقــه هــم درحــال انجــام می باشــد‪.‬‬ ‫خســروی از اعطــای «نشــان حــال» بــه محصــول ســه‬ ‫واحــد تولیــدی (صبــاح‪ ،‬گلچیــن قابــوس و گلســتان‬ ‫عصــاره) و صــدور یــا تمدیــد ‪ ۵۷‬فقــره پروانــه اســتاندارد‬ ‫در ‪ ۶‬مــاه نخســت امســال نیــز خبــر داد و افــزود‪ :‬در‬ ‫ســال جــاری و بــرای نخســتین بــار اســتاندارد دســتگاه ها‬ ‫و واحدهــای خدماتــی ماننــد «هتل هــا‪ ،‬هتــل‬ ‫اپارتمان هــا‪ ،‬مــدارس ابتدایــی‪ ،‬خانــه ســالمندان و‬ ‫ســالن های ورزشــی» طبــق مــاده ‪ ۳‬و ‪ ۱۷‬قانــون تقویــت‬ ‫و توســعه اســتاندارد شــروع و درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت همــکاری بیشــتر دســتگاه های‬ ‫خدماتــی از جملــه میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪ ،‬وزرش و جوانــان و‬ ‫بهزیســتی بــرای اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬تــا کنون‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد ایــن طــرح در حــوزه فعالیــت اداره اســتاندارد‬ ‫گنبــدکاووس انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫خســروی بــه ازمــون نازل هــای جایگاه هــای ســوخت‬ ‫مایــع شــرق گلســتان نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬خرابــی‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از نازل هــا بــه دالئــل مختلــف یکــی‬ ‫از مشــکالت اداره اســتاندارد اســت که امکان بررســی فنی‬ ‫ان نیســت بــا ایــن حــال بازرســان مــا بــا نصــب برچســب‬ ‫(خــارج از خدمــت) مانــع فعالیــت ان نــازل می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫می بایســت در ایــن خصــوص ورود کــرده و مشــکالت را‬ ‫بــه حداقــل برســاند‪.‬‬ ‫رییــس اداره اســتاندارد گنبــدکاووس همچنیــن بــه‬ ‫موضــوع عرضــه بنزیــن مخلــوط بــا گازوئیــل در ســه‬ ‫جایــگاه ســوخت در ایــن شــهر و ازادشــهر در اوائــل‬ ‫مــرداد مــاه امســال اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مطابــق بررســی‬ ‫و ازمایشــات انجام شــده (اســتاندارد ‪ )۴۹۰۴‬توســط این‬ ‫اداره‪ ،‬اختــاط بنزیــن بــا گازوئیــل مس ـجّل و نتیجــه ان‬ ‫بــه مرجــع قضایــی اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫خســروی افــزود‪ :‬پرونــده ایــن تخلــف کــه تاکنــون ‪۱۳‬‬ ‫شــاکی داشــته اســت‪ ،‬در شــبعه پنج بازپرســی دادســرای‬ ‫گنبــدکاووس مفتــوح و درحــال بررســی می باشــد‪.‬‬ ‫یــک گــروه هکــری بــه نــام ‪Witchetty‬‬ ‫مشاهده شــده اســت کــه بــا اســتفاده از یــک‬ ‫تکنیــک اســتگانوگرافیک یــک ‪ backdoor‬را‬ ‫در لوگــوی وینــدوز پنهــان کــرده و دولت هــای‬ ‫خاورمیانــه را هــدف قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بر اساس یک توصیه جدید توسط ‪Broadcom،‬‬ ‫‪( Witchetty‬معــروف بــه ‪ )LookingFrog‬اعتقــاد‬ ‫بــر ایــن اســت کــه بــا عامــل تهدیــد چینــی تحــت‬ ‫حمایــت دولــت ‪ APT10‬و همچنیــن بــا عوامــل‬ ‫‪ ،TA410‬گروهــی کــه قبــا ً بــا حمــات علیــه‬ ‫تامین کننــدگان انــرژی ایاالت متحــده مرتبــط بــود‪،‬‬ ‫ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫‪ Witchetty‬اولیــن بــار توســط ‪ ESET‬در اوریــل‬ ‫‪ 2022‬کشــف شــد و فعالیــت ان بــا اســتفاده از یــک‬ ‫‪ backdoor‬مرحلــه اول بــه نــام ‪ X4‬و یک بــار مرحلــه‬ ‫دوم بــه نــام ‪ LookBack‬مشــخص شــد‪ .‬درحالی کــه‬ ‫ایــن گــروه بــه اســتفاده از حفــره ‪ LookBack‬ادامــه‬ ‫داده اســت‪ Broadcom ،‬مشــاهده کــرد کــه بــه نظــر‬ ‫می رســد چندیــن نــوع بدافــزار جدیــد بــه مجموعــه‬ ‫ابــزار ان اضافه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن توصیه نامــه امــده اســت‪ :‬گــروه جاسوســی‬ ‫‪ Witchetty‬به تدریــج مجموعــه ابــزار خــود را‬ ‫ب ـه روز می کنــد و از بدافزارهــای جدیــد در حمــات‬ ‫بــه اهــداف در خاورمیانــه و افریقــا اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ .‬در میــان ابزارهــای جدیــدی کــه توســط‬ ‫ایــن گــروه اســتفاده می شــود‪ ،‬یــک تروجــان‬ ‫‬)‪ backdoor ‪(Backdoor.Stegmap‬اســت کــه‬ ‫از اســتگانوگرافی اســتفاده می کنــد‪ ،‬تکنیکــی کــه‬ ‫به نــدرت دیــده می شــود کــه در ان کــد مخــرب در‬ ‫یــک تصویــر پنهــان می شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مهاجمــان مشاهده شــده‬ ‫توســط ‪ Broadcom‬بیــن فوریــه و ســپتامبر‬ ‫‪ 2022‬از اســیب پذیری های ‪ ProxyShell‬و‬ ‫‪ ProxyLogon‬بــرای نصــب پوســته های وب روی‬ ‫ســرورهای عمومــی سوءاســتفاده کردنــد‪ .‬ســپس‬ ‫اعتبارنامه هــا را دزدیــد‪ ،‬به صــورت جانبــی در‬ ‫شــبکه ها حرکــت کــرد و بدافــزار را روی رایانه هــای‬ ‫دیگــر نصــب کــرد‪.‬‬ ‫‪ Broadcom‬نوشــت‪ Witchetty :‬توانایــی اصــاح‬ ‫و به روزرســانی مــداوم مجموعــه ابــزار خــود را‬ ‫به منظــور بــه خطــر انداختــن اهــداف موردعالقــه‬ ‫نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫بهره بــرداری از اســیب پذیری ها در ســرورهای‬ ‫عمومــی‪ ،‬مســیری را بــرای ورود بــه ســازمان ها‬ ‫فراهــم می کنــد‪ ،‬درحالی کــه ابزارهــای سفارشــی‬ ‫همــراه بــا اســتفاده ماهرانــه از تاکتیک هــای‬ ‫زندگــی خــارج از زمیــن بــه ان اجــازه می دهــد تــا‬ ‫حضــور طوالنی مــدت و مــداوم در ســازمان های‬ ‫هــدف را حفــظ کنــد‪ .‬ســیمانتک به روزرســانی های‬ ‫حفاظتــی در مــورد اخریــن حمــات ‪ Witchetty‬را‬ ‫در بولتــن حفاظتــی خــود ارائــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫انتشــار ایــن توصیــه ماه هــا پــس ازان صــورت‬ ‫می گیــرد کــه محققــان ‪ CloudSEK‬یــک کمپیــن‬ ‫فیشــینگ گســترده را کشــف کردنــد کــه در ان‬ ‫عوامــل تهدیــد جعــل هویــت وزارت منابــع انســانی‬ ‫دولــت امــارات متحــده عربــی بودنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫هفته وحدت بر مسلمین جهان گرامی باد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪ -612‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-612‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/18‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/18 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/15 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//07‬‬ ‫شنبه ‪07//23‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫کردکوی شهری پر از عجایب‬ ‫روســتای زارع محلــه‪ :‬روســتای زراع محلــه از ابــادی هــای بســیار زیبــای‬ ‫دامنــه ی شــمالی البــرز اســت‪.‬این محــل در تقســیمات کشــوری از‬ ‫دهســتان ســدن رســتاق غربــی بخــش مرکــزی شهرســتان کردکــوی از‬ ‫اســتان گلســتان و در فاصلــه ‪ 8‬کیلومتــری شــرق شهرســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫جمعیــت ایــن روســتا براســاس اخریــن سرشــماری نفــوس مســکن حــدود‬ ‫‪ 279‬نفــر و ‪ 106‬خانــوار مــی باشــد‪ .‬از امکانــات ایــن روســتا می تــوان‬ ‫بــه خانــه بهداشــت ‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی و‪ ...‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫ایــن محــل از شــمال بــه روســتای مهترکالتــه‪ ٬‬از جنــوب بــه روســتای خــرم‬ ‫ابــاد (خــراب مســجد)و میانــدره‪ ٬‬از شــرق بــه روســتای مفیــد ابــاد و از غــرب‬ ‫بــه روســتای ایلــوار متصــل مــی باشــد ‪ .‬ســیمای ان مســتطیل شــکل اســت‪.‬‬ ‫و وجــود یــک رود خانــه ی فصلــی در شــرق روســتا بــه زیبایــی روســتا افــزوده‬ ‫اســت ‪. .‬بافــت روســتا پــس از انقــاب اســامی ‪ ،‬طــرف جنــوب و شــمال‬ ‫توســعه پیــدا کــرده اســت ‪.‬‬ ‫در معمــاری قدیــم زراع محلــه بــه علــت پوشــش ســاختمان های‬ ‫قدیمــی بــرای عمــوم مــردم گالــی پــوش و اعیان‪٬‬ســفال و بــه نــدرت هــم‬ ‫حلــب بود‪.‬ســاختمان ها اغلــب رو بــه جنــوب و معمــوال ً رو بــه شــرق‬ ‫ســاخته شــده وتــا هــم نــور گیــر و هــم بــه ســمت اماکــن مذهبــی قبلــه‬ ‫و مشــهد مقــدس باشــند‪.‬در گذشــته بیشــتر ســاختمان هــا یــک طبقــه‬ ‫و شــماری نیــز دو طبقــه بــوده اســت‪ .‬در چینــه و دیــوار ســاختمان هــای‬ ‫قدیمی‪٬‬ســنگ وکاه گل بــه کار مــی رفــت و عــرض دیــوار هــا از یــک‬ ‫متــر هــم تجــاوز مــی کرد‪.‬امــا امــروزه در پــی ســاختمان‪ ٬‬ســنگ‪ ٬‬اجــر‬ ‫و مــات بــه کار بــرده مــی شود‪.‬ســقف خانــه هــای دیــروزی ‪ ٬‬ســفال و‬ ‫امــروزی ایرانیــت و حلــب اســت‪.‬در مجمــوع تفــاوت هــای زیــادی در خانــه‬ ‫ســازی امــروز بــا گذشــته ی ان دیــده مــی شــود‪.‬خانه هــا نســبت بــه گذشــته‬ ‫بلندتــر اســت و بــه جهــت تزییــن داخــل خانــه را گــچ کاری و نمــای ان را‬ ‫ســنگ کاری مــی کننــد وهــم چنیــن نــور گیرهــا بیشــتر و بــزرگ تــر اســت‬ ‫‪.‬زراع محلــه بــه ســب نزدیکــی باجنــگل و دریــا و داشــتن موقعیــت خــاص‬ ‫دارای اب و هــوای معتــدل است‪.‬زمســتان نســبتا ًســرد و بارانــی و نســبتا ً‬ ‫تابســتانی گــرم دارد‪.‬در زمســتان بــه واســطه جریــان بادهــای شــمالی‬ ‫تراکــم ابرهــا در ارتفاعــات کوهســتان بیشــتر بــرف و در عرصــه هــای پایینــی‬ ‫مقــدار بــاران افــزون تــر اســت‪.‬عالوه بــر جریــان بادهــای شــمالی بادهــای‬ ‫مدیترانــه ای و بادهــای محلــی و هــم چنیــن نزدیکــی بــه دریــای خــزر بــر‬ ‫شــرایط اقلیمــی منطقــه تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬زراع محلــه از قدیــم االیام بــه راه‬ ‫شــاه عباســی کــه تنهــا جــاده و مهــم تریــن را ارتباطــی عصــر صفــوی بــوده‬ ‫مرتبــط مــی شــد‪.‬‬ ‫طایفــه هــا‪ :‬زراع محلــه در بســتر روزگار ســپری شــده ‪،‬طوفانهــا‬ ‫و فــراز و فرودهــای زیــادی بــه خــود دیــده و چــه بســیار مــردان‬ ‫و زنــان دالور و فرهیختــه ای را در دامــن خــود پرورانــده کــه‬ ‫بــرای نگهبانــی از کیــان خــود در برابــر بیگانــگان و بیگانــه گــی هــا‬ ‫در طــول تاریــخ گهــر بــار خویــش فرمانبــری را نپذیرفتــه و دالورانــه در برابــر‬ ‫انــان قــد افراشــته اند‪.‬اولیــن طایفــه ای ‪ ،‬کــه بخشــی عظیمــی از مــردم‬ ‫زحمتکــش مــا را تشــکیل می دهنــد و طایفــه تیمــوری مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دیگــر طوایــف زراع محلــه بــه ترتیــب ذیــل هســتند‪-۱:‬تیموری ‪ -۲‬تیمــور‬ ‫‪۳‬تیمــور زراء محلــه ‪ -4‬تیمــور قاســم ابــاد ‪ -۵‬تیمــور زاده ‪ -۶‬تیمــور راد‬‫‪ -۷‬تیمــور نســب‪ -۸‬ســورمی باالجــاده‪ -۹‬گرایلــی قاســم ابــاد ‪ -۱۰‬حســینی‬ ‫قاســم ابــاد ‪ -۱۱‬اردشــیری قاســم ابــاد ‪ -۱۲‬شــهاب الدیــن ‪ - ۱۳‬مازندرانــی‬ ‫‪ -۱۴‬رســتگاری ‪ -۱۵‬صائمــی ‪ -۱۶‬مهنــدی ‪ -۱۷‬میرشــکار ‪-۱۸‬تربــت نــژاد ‪-۱۹‬‬ ‫ســیرکار ‪ -۲۰‬بــزی ‪ -۲۱‬کیانــی ‪ -۲۲‬طهماســبی ‪ -۲۳‬دیوگنــدم‪ .‬الزم بذکــر‬ ‫اســت اولیــن خانــواده ای کــه در زراع محلــه کنونــی مســتقر گردیــده ‪ ,‬حــاج‬ ‫اکبــر تیمــوری مــی باشــد کــه نامبــرده اکنــون در قیــد حیــات بــوده و فرزنــد‬ ‫جــوان و برومنــدش شــعبانعلی را در دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــاب‬ ‫نموده است ‪.‬زراع محله دارای ‪۲‬شهید و ‪ ۱‬ازاده و ‪ ۲‬جانباز می باشد ‪.‬‬ ‫در خصــوص شــکل گیــری زراع محلــه کنونــی الزم بذکــر اســت کــه عنــوان‬ ‫نماییــم براســاس اطالعــات بدســت امــده زراع محلــه بــاال بعلــت مشــکالت‬ ‫اب اشــامیدنی و فقــدان امنیــت الزم از بیــن رفــت‬ ‫و زراع محلــه بــاال نیــز براســاس از هــم پاشــی روســتای بســیار بــزرگ قاســم‬ ‫ابــاد – کــه ان هــم بــه لحــاظ درگیــری هــای قومــی و قبیلــه ای و احتمــاال ً‬ ‫جنــگ جهانــی دوم و حملــه روس هــا از بیــن رفتــه – شــکل گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫اســاس زندگــی اقتصــادی مــردم زراع محلــه بــر پایــه کشــاورزی اســت ‪.‬امــا‬ ‫در کنارکشــاورزی درزراع محلــه دامــداری و … نیــز رواج دارد‪.‬‬ ‫امــروزه بــه چنــد دلیــل جوانــان از زراع محلــه مهاجــرت کردنــد و دیگــر راغب‬ ‫بــه شــغل کشــاورزی نیســتند ‪ ،‬حــال بــا هــم بــه چنــد علــت مــی پردازیــم ‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬نبود زمین کافی برای همه مردم باتوجه به افزایش رشد جمیعت‬ ‫‪ – ۲‬پاییــن بــودن مرغوبیــت زمینهــای زراع محلــه از نظــر امــاح معدنــی و مــواد‬ ‫عالــی در خــاک‪ – ۳.‬خشکســالی هــای پــی در پــی ‪ ،‬پــر زحمــت بــودن بــودن‬ ‫شــغل کشــاورزی و پاییــن بــودن درامــد حاصــل ازان‪ – ۴.‬ارتقــاء ســطح علمــی‬ ‫و تخصصــی جوانــان زراع محلــه و شــاغل شــدن در ســطوح کارمنــدی ‪ ،‬و …‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫شمارش‬ ‫معکوس نفس‬ ‫گل فشان های‬ ‫گلستان‬ ‫اینجا اب برای نفس‬ ‫کشیدن نیست‬ ‫خشک شــدن حوضچــه ‪ ۳۰‬هکتــاری گل فشــان‬ ‫قارن یــارق اق قــا در هفته هــای گذشــته و کدرشــدن‬ ‫رنــگ بنفــش اب گل فشــان نفتلیجــه گمیشــان در‬ ‫روزهــای اخیــر‪ ،‬جذابیــت بصــری ‪ ۲‬جاذبــه طبیعــی و‬ ‫کم نظیــر گلســتان را کمتــر و ضــرورت توجــه بــه ایــن‬ ‫ظرفیت هــای گردشــگری را بیشــتر کــرد‪.‬‬ ‫پس از انکه خشکسالی و تبخیر‪ ،‬پهنه ابی گل فشان‬ ‫قارن یــارق اق قــا را بــه نمکــزاری چند ده هکتاری تبدیل‬ ‫کــرد ایــن بــار فعالیت گل فشــانی و جوششــی گل فشــان‬ ‫نفتلیجه گمیشان کاهش یافت‪.‬‬ ‫مطابــق مشــاهدات رنــگ اب ایــن پدیــده طبیعــی کــه‬ ‫بــه ســبب افزایــش ترکیبــات یــد بــه رنگ بنفــش درامده‬ ‫بــود پــس از چهــار ســال‪ ،‬دوبــاره مــات و تیــره شــد‪.‬‬ ‫ســرمایه های خــدادادی گلســتان بــه درختــان ســرخدار‬ ‫و جنگل هــای هیرکانــی دامنه هــای جنوبــی و یــا ماهیــان‬ ‫خاویــاری دریــای خــزر و خلیــج گــرگان محدود نمی شــود و‬ ‫خــوان گســترده پــروردگار برای گلستان نشــینان در اعماق‬ ‫چنــد هــزار متــری ایــن دشــت وســیع نیــز پراکنــده اســت‪.‬‬ ‫گِلفشــان نفتلیجــه بــا فرمولــوژی یــک مخــروط پهــن حــدود‬ ‫پنــج متــر ارتفــاع ‪ ۲۰۰‬متــر قطــر خارجــی دارد کــه در بــاالی ان‬ ‫دریاچــه کوچکــی شــکل یافتــه و همچــون اتشفشــان هــای‬ ‫کوچــک از دهانــه انهــا اب شــور بــه همــراه گِل رُس و گاز بــا‬ ‫فشــار و غلظــت زیــاد خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫گلســتان دارای ســه گِلفشــان (محــل خــروج گِل‬ ‫همــراه بــا گاز از زمیــن) بــا نام هــای قارن یــارق در شــرق‬ ‫گمیشــان‪ ،‬نفتلیجه در شــمال شرق گمیشان و اینچه‬ ‫چشمه گل رامیان‬ ‫نمادی از زیبایی‬ ‫و طراوت‬ ‫دربــاره علــت نــام گــذاری ایــن چشــمه کــه چــرا بــه‬ ‫چشــمه گل شــناخته مــی شــود گفته انــد کــه‪ ،‬در زبــان‬ ‫ترکــی گل بــه نقطـه ای مــی گوینــد کــه بســیار عمیــق‪،‬‬ ‫گــود و فرورفتــه باشــد و داخــل ان اب جمــع شــده‬ ‫باشــد و گفتــه انــد کــه واژه ی گل از واژگان ارامــی‬ ‫اســت کــه معنــی ان چشــمه جوشــان اســت‪.‬‬ ‫پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه شــامل درختــان بلــوط‪،‬‬ ‫در شــمال اســتان اســت‪.‬‬ ‫گِلفشــان هــای گلســتان پدیده هــای زنــده و کمیــاب‬ ‫زمین شناســی هســتند کــه تنهــا نمونــه مشــابه داخلــی‬ ‫ان در ســواحل دریــای عمــان و چابهــار گــزارش و‬ ‫مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد کارشناســان‪ ،‬می تــوان بــا برنامــ ه ریــزی‬ ‫مــدون و بهــره منــدی از خــواص درمانــی گلفشــانها‪،‬‬ ‫گردشــگران را بــه ســمت ایــن جاذبــه ناشــناخته و‬ ‫منحصــر بفــرد اســتان گلســتان فراخوانــد‪.‬‬ ‫معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و صنایع‬ ‫دســتی گلســتان گفــت‪ :‬فعــل و انفعــاالت زمیــن‬ ‫شــناختی ماننــد تغییــر رنــگ یــا کاهــش و افزایــش تراز‬ ‫اب در گل فشــان مرســوم و متاثــر از فعــل و انعــاالت‬ ‫درونــی زمیــن اســت‪.‬‬ ‫یاســر قندهــاری اظهــار داشــت‪ :‬مدیریــت ایــن عرصه هــا‬ ‫درصورتــی کــه در ان طــرح هــای گردشــگری پیــاده شــده‬ ‫باشــد بــا میــراث فرهنگــی و در غیــر اینصــورت بــا منابــع‬ ‫طبیعــی و محیــط زیســت اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت تاکنــون ســرمایه گذاری بــرای پیاده ســازی‬ ‫طرح گردشــگری در گل فشــان های گلســتان پیشقدم‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫علی اصغــر علیــزاده از کارشناســان شــیمی گفت‪ :‬تغییر‬ ‫رنــگ اب نفتلیجــه ناشــی از وجــود ترکیبــات ید دار اســت‬ ‫کــه ســبب شــد در محــدوده ســال ‪ ۱۳۹۷‬اب موجــود در‬ ‫کاســه داخلــی گل فشــان بــه رنــگ بنفــش درایــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬میزان مواد محلول در اب گل فشــان های‬ ‫گلســتان متغییــر اســت و در برخــی مواقــع بــا افزایــش‬ ‫برخــی مــواد محلــول شــاهد تغییر رنگ اب هســتیم‪.‬‬ ‫علیــزاده گفــت‪ :‬ترکیــب مــواد محلــول در اب‬ ‫گل فشــان ها ناشــی از تغییــر فعــل و انفعــاالت زمیــن‬ ‫شــناختی اســت و وقــوع برخــی رخدادهــای زمیــن‬ ‫شــناختی ماننــد زلزلــه ایــن موضــوع را تشــدید می کنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد در ســنوات گذشــته کارشناســان بــه‬ ‫ارزش های تفریحی و تفرجی و درمانی گلفشــان های‬ ‫گلســتان اشــاره کرده انــد امــا نبــود ســرمایه گذاری در‬ ‫حــوزه اکوتوریســم ســبب شــده تــا امکان بهــره کافی از‬ ‫ایــن فرصــت کــم نظیــر تحقــق نیابــد‪.‬‬ ‫گل فشــان ها عــاوه بــر جذابیــت گردشــگری کــه‬ ‫دارد‪ ،‬بــه گفتــه برخــی کارشناســان و افــراد محلــی بــه‬ ‫دلیــل وجــود مــواد معدنــی و الــی بــرای بهبــود و درمــان‬ ‫بیماری هــا مفیــد اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بهــره بــرداری بومــی از ایــن عارضــه‬ ‫طبیعــی بــرای درمــان بیمــاری هایــی ماننــد دردهــای‬ ‫مفاصل و ســتون فقرات و ســفتی مفاصل‪ ،‬بیماریهای‬ ‫عصبــی‪ ،‬مراحــل اولیــه تنگــی عــروق و انقباضــات‬ ‫عضالنــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫فعالیــت ناگهانــی گل فشــان در طــول ســال در نــوع‬ ‫خــود بــی نظیــر اســت و پرتــاب گل همــراه بــا غــرش‬ ‫مهیــب و بــوی خــاک و بخــار و جــاری شــدن گل ماننــد‬ ‫چشــمه اب گــرم از مهمتریــن شــاخصه های ایــن اثــر‬ ‫طبیعــی اســت کــه ســبب شــگفتی مــردم‪ ،‬مســافران و‬ ‫بازدیــد کننــدگان می شــود‪.‬‬ ‫ل فشــان پدیــده ای مرتبــط بــا‬ ‫برخــی معتقدنــد گ ‬ ‫ش فشــانی اســت‪ ،‬امــا بیشــتر‬ ‫فعالیت هــای اتــ ‬ ‫دانشــمندان معتقدنــد ایــن پدیــده خاســتگاه غیــر‬ ‫اتشفشــانی دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫پهــن بــرگ و درختچــه هــای ولیــک اســت و در اطــراف‬ ‫ایــن جاذبــه دیدنــی زیبــا و دلنشــین کــه از مهــم تریــن‬ ‫پدیــده هــای طبیعــت ایــران اســت ذخیــره گاه جنگلــی‬ ‫زربیــن قــرار دارد‪.‬گل رامیــان‪ ،‬شــالیزارها و زمیــن هــای‬ ‫زراعــی اطــراف خــود را در ایــن منطقــه ســیراب میکنــد‬ ‫چشــمه گل رامیــان در حقیقــت مثــل یــک اســتخر‬ ‫طبیعــی اســت کــه اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد‬ ‫و رنــگ زیبــای ان در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده‬ ‫اســت‪.‬عمق ایــن شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر‬ ‫‪80‬متــر هــم بــراورد کــرده انــد و به عنــوان عمیق ترین‬ ‫چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته مــی شــود‪ .‬رامیــان‬ ‫در حقیقــت مثــل یــک اســتخر طبیعــی اســت کــه اب‬ ‫ســردی از زمیــن ان میجوشــد و رنــگ زیبــای ان در‬ ‫بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده اســت‪.‬عمق ایــن‬ ‫شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر ‪80‬متــر هــم بــراورد‬ ‫کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫انــواع اش‏هــا‪ ،‬ابگوشــت‪ ،‬کبــاب‪ ،‬انــواع خورشــت هــا‬ ‫و نــان محلــی از غذاهــای رایــج اســت‪ .‬انــواع لبنیــات از‬ ‫قبیل شیر‪ ،‬پنیر‪ ،‬ماست و کره به عنوان بخش مهم از‬ ‫غــذا و مــواد غذایــی در روســتا تولید و مصرف می‏شــود‪.‬‬ ‫از غذاها می توان «سلف خورش» ‪« ،‬کشک بادنجان»‪،‬‬ ‫«چیکو اردی» ‪« ،‬ماستوا (اش ماست)» ‪« ،‬لوبیا پلو»‬ ‫و چند غذای محلی دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و تقســیمات کشــوری‬ ‫شهرســتان رامیــان ‪ :‬شهرســتان رامیــان در قســمت‬ ‫جنوبــی اســتان گلســتان از شــمال بــه شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس ‪ ،‬از جنــوب بــه اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق‬ ‫بــه شهرســتان ازادشــهر‪ ،‬و از غــرب بــه شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪ .‬وســعت ایــن شهرســتان‬ ‫‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪ 3/82( .‬درصــد‬ ‫مســاحت اســتان و رتبــه دهــم از لحــاظ وســعت در‬ ‫بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش (مرکــزی ‪-‬‬ ‫فندرســک)‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –خــان به بین‬ ‫و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار دهســتان و ‪ 61‬ابــادی مســکونی‬ ‫و ‪ 6‬ابــادی خالــی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪ :‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرستان اقلیم‬ ‫کوهســتانی و نقــاط شــمالی اقلیــم نیمه مرطــوب دارد‪.‬‬ ‫قومیــت هــا و زبــان گویــش ‪:‬شهرســتان رامیــان دارای‬ ‫قومیت های متعددی می باشد ‪ ،‬شامل ترک ‪ ،‬ترکمن‪،‬‬ ‫بلوچ ‪ ،‬سیستانی ‪ ،‬شاهرودی ‪ ،‬سبزواری ‪ ،‬کرد و فارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی کننــد‬ ‫و گویــش دیگــر قومیتهــای ایــن شهرســتان فارســی‪،‬‬ ‫سیســتانی‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!