روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 611 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 611

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 611

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 611

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪106 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 20‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/12-‬اکتبر ‪ /15-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪611‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫نوای هم نوایی قومیت ها‬ ‫علیه فتنه گران‬ ‫‪3‬‬ ‫کاستی ها و رنج صنایع‬ ‫زیرساخت هایگلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫توسعه سالمت روان‬ ‫جامعه در گرو شادی‬ ‫و نشاط‬ ‫پدر شهیدان مهدان به‬ ‫فرزندان شهیدش پیوست‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫روستای اسپاخو در‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫اســت و از گذشــته تــا کنــون اســب هــای وحشــی و اهــوان‬ ‫فراوانــی در انجــا زندگــی مــی کــرده انــد ‪ ،‬ایــن منطقــه بــه‬ ‫« اســب و اهــو» نامگــذاری شــده کــه بعدهــا بــه اســپاخو‬ ‫تبدیــل گردیــده اســت‪.‬‬ ‫دلیلــی کــه بــرای نامگــذاری فوق اقامه شــده اســت شــاید‬ ‫توجیه زبانشــناختی و زیســت محیطی داشــته باشــد ولی‬ ‫در منابــع تاریخــی و جغرافیایــی هیــچ شــاهدی بــرای ایــن‬ ‫مدعــا بــه چشــم نمــی خــورد‪ .‬وانگهــی بایــد دلیلــی بــرای‬ ‫تســمیه ان ارائــه شــود کــه بــا اثــر تاریخــی فــوق الذکــر کــه‬ ‫همنــام ایــن ابــادی اســت بــی ارتبــاط نباشــد‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر معتقدنــد اصــل ایــن واژه اســپاکو اســت‬ ‫کــه بــه دلیــل قریــب المخــرج بــودن صامتهــای ‪ /k /‬و ‪/‬‬ ‫‪ /x‬بــه صــورت اســپاخو در امــده اســت ‪ .‬اســپاکو مصغــر و‬ ‫مونــث اســپا در زبــان مــادی قدیــم بــوده و بــه معنی با وفا‬ ‫و شــجاع اســت‪ .‬نــام دایــه کــورش کبیــر نیــز اســپاکو بــوده‬ ‫و ســربازی را کــه دارای صفــات شــجاعت و وفــاداری اســت‬ ‫اســپا و اســپاد و اســپاه مــی گفتنــد ( جغرافیــای تاریخــی‬ ‫بلــخ ‪ ،‬ص ‪ . )204‬ولــی از ایــن ریشــه شناســی دلیلــی قانع‬ ‫کننــده بــرای نامگــذاری ایــن ابــادی عایــد نمــی شــود‪.‬‬ ‫برخــی نیــز اســپاکو را صــورت تعدیل یافته « اســیاب پای‬ ‫کــوه » مــی داننــد کــه ایــن هــم البتــه نمــی توانــد شــرایط‬ ‫تاریخــی و جغرافیایــی ایــن روســتا را پوشــش دهــد‪.‬‬ ‫امــا کتــاب فرهنــگ جغرافیایــی ابــادی هــای شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان نــام قدیــم اســپاخو را «اســیاب خــون»‬ ‫ضبــط کــرده اســت(ص ‪ . )42‬اســیاب خــون یعنــی جویــی‬ ‫از خون ادمیان که بتواند اســیابی را بچرخاند ‪.‬این تعبیر‬ ‫موحــش و چنــدش اور ریشــه در یــک روایــت تاریخی دارد‬ ‫کــه شــدت اعمــال خشــونت علیــه زرتشــتیان را در حملــه‬ ‫اعــراب بــه گــرگان و طبرســتان مــی رســاند‪ .‬در ایــن زمینــه‬ ‫در کتــاب تاریــخ زرتشــتیان پــس از ساســانیان (ص‪)470‬‬ ‫مــی خوانیــم ‪« :‬یزیدبــن مهلــب مــردی خونریز ‪ ،‬متعصب‬ ‫و دشــمن ایــران و ایرانیــان و زرتشــتیان بــود‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫بلعمــی ســلیمان امــوی بــه ســال ‪ 98‬هجــری او را بــه‬ ‫تســخیر گرگان و طبرســتان فرســتاد‪ .‬یزید پس از تصرف‬ ‫گــرگان در پیــکار بــا اســپهبد فرخــان بــزرگ در تنگنایــی بــه‬ ‫گیــر افتــاد‪ ،‬نــه راه پیشــرفت داشــت و نــه برگشــت‪ .‬مــردم‬ ‫گــرگان بــه شــورش برخاســته چهــار هــزار مــرد او را کــه در‬ ‫گــرگان گذاشــته بــود بکشــتند‪.‬‬ ‫« یزیــد بــه گــرگان بازگشــت و ســوگند خــورد اگــر ظفــر‬ ‫یابــد شمشــیر از ایشــان بــاز نــدارد تــا بــه خونشــان اســیاب‬ ‫بگردانــد ‪ ...‬گرگانیــان صلــح خواســتند بــر انکــه بــه حکــم‬ ‫یزیــد فــرود اینــد امــا یزیــد بانــگ فــرو زد کــه همــه اینــان را‬ ‫بکشــید و اب بــر جویــی انداختنــد تــا بــا خــون کشــتگان بــه‬ ‫یــک جــای برفــت و بــر اســیاب و گنــدم ارد کردنــد و نــان‬ ‫پختنــد و بخوردنــد تــا از ســوگند بیــرون امدنــد‪».‬‬ ‫چنانکــه مالحظــه مــی کنیــد از یــک ســو جغرافیــای‬ ‫تاریخــی نشــان مــی دهــد کــه اســپاخو قبــا ًاســیاب خــون‬ ‫نام داشــته و از ســوی دیگر پدیده اســیاب خون در تاریخ‬ ‫فقــط بــه دوره ساســانیان در منطقــه گــرگان قدیــم ( گنبــد‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫اسپاخو نام روستایی از توابع دهستان المه شهرستان‬ ‫مانــه و ســملقان اســت کــه بــا طــول جغرافیایــی ‪ 56‬درجه‬ ‫و ‪ 37‬دقیقــه و عــرض جغرافیایــی ‪ 37‬درجــه و ‪ 40‬دقیقــه‬ ‫و ارتفــاع ‪ 1572‬متــر از ســطح دریــا در ‪ 64‬کیلومتــری غرب‬ ‫شــهر اشــخانه و در ‪ 107‬کیلومتــری غــرب بجنــورد مرکــز‬ ‫اســتان خراســان شــمالی قرار دارد‪.‬‬ ‫اســپاخو عــاوه بــر اینکــه نــام یــک ابــادی اســت نــام‬ ‫اتشــکده ای هــم هســت کــه بر بــاالی تپــه ای در ضلع جنوبی‬ ‫ان واقــع اســت‪ .‬ایــن بنــا یکــی از کهن تریــن ســازه های‬ ‫پابرجــای باســتانی در خراســان شــمالی بــه شــمار مــی ایــد که‬ ‫در تاریــخ ‪ ۳‬بهمــن ‪ ۱۳۵۶‬بــا شــماره ثبــت ‪ ۱۵۷۹/۳‬به عنــوان‬ ‫یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رسیده اســت‪.‬‬ ‫علیرغــم اینکــه بنــای فــوق در اذهان عمومی به اتشــکده‬ ‫اســپاخو شــهرت دارد ولــی در کتــاب بناهــای تاریخــی‬ ‫خراســان (ص ‪ )92‬از ان به عنوان کلیســا یاد شــده اســت‬ ‫و اهالــی روســتا نیــز ان را بــا نــام کلیســا مــی شناســند‬ ‫در حالیکــه باســتان شناســان بــه دلیــل عــدم اثــار و‬ ‫شــواهد کافــی بــه یــک وفــاق نرســیده انــد کــه ان را کلیســا‬ ‫معرفــی کننــد یــا اتشــکده ‪ .‬بــه همیــن دلیــل یــک مفهــوم‬ ‫بینابیــن و مشــترکی را انتخــاب کــرده انــد بــه نــام معبــد یــا‬ ‫نیایشــگاه‪ .‬لــذا از انهــا انتظــار چندانــی نمــی رود که کمکی‬ ‫در شــناخت گذشــته ایــن ابــادی بکننــد‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا وجــه تســمیه روســتای اســپاخو و ایــن بنــای‬ ‫تاریخــی برخــی معتقدنــد‪ :‬اســپ یــا هســپ در زبــان‬ ‫فارســی واژه کهنــی اســت کــه ریشــه در زبــان پهلــوی دارد‬ ‫کــه در طــی زمــان تبدیــل بــه اســب گردیده اســت و اســپ‬ ‫بــا پســوند « اخــو» بــه معنــای پــرورش اســب می باشــد و‬ ‫احتمــاال ًایــن منطقــه محــل پــرورش اســب بــوده اســت‪.‬‬ ‫در نقــد ایــن وجــه تســمیه بایــد گفــت اوال ًشــواهد تاریخــی و‬ ‫جغرافیایــی نشــان نمــی دهــد کــه در ایــن منطقــه مرکــزی بــرای‬ ‫پــرورش اســب بــوده باشــد‪ .‬ثانیــا ًپســوند « اخــو » بــه معنــای‬ ‫پــرورش نیســت کــه بتــوان از ایــن ترکیــب مفهــوم پــرورش‬ ‫اســب بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫برخــی را نیــز تصــور بــر ایــن اســت چــون دامنــه کــوه‬ ‫حســن بــگ و قــره مرچــی زیســتگاه حیــات وحــش بــوده‬ ‫از اینکه دوچرخه ام‬ ‫را پیدا کردید ممنونم‬ ‫‪5‬‬ ‫کاوس فعلــی) منســوب اســت کــه طــی ان در ســال ‪98‬‬ ‫ه‪.‬ق‪ .‬ســپاه امــوی هــزاران تــن از گرگانیــان زرتشــتی را بــا‬ ‫ان وضــع فجیــع بــه قتــل رســاند ‪.‬‬ ‫البتــه چنیــن نبــود کــه ایــن قتلهــای اســیاب خونــی فقــط در‬ ‫گــرگان (جرجــان) انجــام شــده باشــد بلکــه دنبالــه ان بــه‬ ‫مناطــق اطــراف و دامنــه کوههــای مــرزی خراســان هم کشــیده‬ ‫بود ‪ .‬در کتاب استراباد و گرگان در بستر تاریخ امده است‪«:‬‬ ‫بــرای بــار دوم یزیــد گــرگان را پــس ازصلــح با اســپهبد فتح کرد و‬ ‫زن و فرزنــد گرگانیهــا را اســیر و مــردان جنگــی را بــه قتــل رســاند‬ ‫و در مســاحت ‪ 3‬فرســنگ از دو طــرف چــپ و راســت انهــا را بــه‬ ‫دار اویخــت و ‪ 12‬هــزار مــرد دیگــر را بــه خــارج از گــرگان بــرد و بــه‬ ‫رســم انتقــام انهــا را کشــت» (ص ‪.)61‬‬ ‫در مــورد نســبت اســپاخو بــا گــرگان ایــن نکتــه را بایــد‬ ‫در نظــر داشــت کــه در ان روزگار بــر خــاف تقســیمات‬ ‫کشــوری امــروز‪ ،‬اســپاخو جــزء خراســان نبــود‪ .‬چــون‬ ‫بــه قــول مقدســی « خراســان بــزرگ در جنــوب شــرق‬ ‫هیرکانیــه قــرار داشــت کــه طــول ان از حــدود دامغــان‬ ‫اســت تــا کرانــه رود بلــخ و عــرض ان از حــد زرنــج تــا گرگان‬ ‫اســت» ( افرینــش و تاریــخ ج ‪1‬و‪ 2‬ص ‪.)604‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن حــدود خودبخــود دامنــه کــوه قورخــود و‬ ‫مناطــق اطــراف در قلمــرو گــرگان قــرار مــی گیــرد کــه مرکــز‬ ‫هیرکانیــه در ایــران باســتان بــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل شــهر‬ ‫کوچــک کَــش و شــهرهای جاجــرم و فــراوه کــه مــرزی بــر کناره‬ ‫کویــر اســت در دوران باســتان از شــهرهای جرجــان قلمــداد‬ ‫می شــد‪( .‬نخبــه الدهــر فــی عجائــب البــر و البحــر‪ ،‬ص ‪.)382‬‬ ‫بــا ایــن قرایــن تاریخــی و جغرافیایــی‪ ،‬هــم مــی تــوان‬ ‫اســپاخو را مصداقــی از تعبیــر « خــارج از گــرگان» در نظــر‬ ‫اورد کــه در منبــع پیشــین ذکــر شــد و ان کشــتار مشــهور‬ ‫را بــه ان منتســب کــرد و هــم ان واقعــه تاریخــی را بــه‬ ‫برای کودکان دستگاه های‬ ‫فرهنگی محیط شادی را‬ ‫فراهمکنند‬ ‫‪4‬‬ ‫نــام اســپاخو نســبت داد کــه بنــا بــه منابــع جغرافیایــی‬ ‫اســیاب خــون بــوده اســت‪.‬‬ ‫اگــر قرایــن فــوق را در نظــر نگیریــم در ایــن صــورت ایــن‬ ‫روســتا یــا بایــد بــر اســاس یــک واقعــه عینی اســیاب خون‬ ‫نامیــده شــده باشــد کــه مســتند بــه تاریــخ شــفاهی اســت‬ ‫یــا صرفــا ًبــر اســاس اعتقــاد اهالــی روســتا در گذشــته های‬ ‫دور نامگــذاری شــده اســت ؛ چــون یکــی از دالیــل‬ ‫نامگــذاری اماکــن جغرافیایــی اعتقــادات ایینــی ‪ ،‬دینــی‬ ‫و اســطوره ای مــردم منطقــه اســت ( مبانــی توپونیمــی‪،‬‬ ‫ص‪ . )75‬چنانکه جاینامهایی مانند قدمگاه‪ ،‬سمنگان و‬ ‫بیــژن یــورد بــر ایــن مبنــا نامگــذاری شــده اند‪.‬‬ ‫در مــورد اســپاخو هــم احتمــاال ً عقیــده بــر ایــن بــوده‬ ‫اســت ایــن ابــادی زمانــی تبعیــدگاه گرگانیانــی بــود کــه بــه‬ ‫انجــا انتقــال داده شــده و بــه قتــل رســیده انــد منطقــه ای‬ ‫کــه تحــت حکمرانــی گــرگان قدیــم بــوده و فاصلــه چندانی‬ ‫بــا ان نداشــت ‪ .‬چنیــن اعتقــادی را اکنــون معمریــن و‬ ‫کهنســاالن روســتا هــم دارنــد کــه از گذشــتگان ســینه بــه‬ ‫ســینه بــه انهــا منتقــل شــده اســت‪.‬‬ ‫شــواهد و قرایــن تاریخــی و جغرافیایــی کــه در بــاال ذکــر‬ ‫گردیــد ناظــر بــر وجــه تســمیه اســیاب خــون اســت کــه‬ ‫بعدهــا بــه اســپاخو بــدل گردیــده اســت ‪ .‬چنیــن تبدیلی از‬ ‫نظــر زبانشناســی یــک فراینــد طبیعی اســت ‪.‬چون ترکیب‬ ‫« اســیاب خــون » در زبــان فارســی یــک تعبیــر طوالنــی‬ ‫اســت و بــرای اینکــه ایــن کلمــه بتوانــد بــه عنوان یک اســم‬ ‫بــه راحتــی در زبــان مــردم عامــه جــاری شــود طبــق اصــل‬ ‫قانــون کــم کوشــی و اقتصــاد زبانــی و رعایــت فرایندهــای‬ ‫اوایــی پــاره ای از اواهــا حــذف گردیــده و بــا اعمــال‬ ‫تحریفاتــی در قالــب ســاخت اوایــی یــک واژه فارســی بــه‬ ‫صــورت اســپاخو درامــده اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪611‬‬ ‫کاهش ‪ ۸۰‬درصدی تعداد‬ ‫کانون بیماری های دامی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫انجــام واکسیناســیون و ســایر اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه موجــب شــد تــا نیمه نخســت امســال‬ ‫کانــون بیمــاری هــای مهــم دامــی در اســتان‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫حمیــد رمضانــی اظهــار داشــت‪:‬در ایــن مــدت؛‬ ‫انجــام واکسیناســیون و ســایر اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه در کانــون هــای بیمــاری دامــی اســتان‬ ‫تشــدید شــد و تعــداد ایــن کانــون ها در اســتان از‬ ‫‪ ۹۵‬بــه ‪ ۲۲‬کانــون کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫شــاربون‪ ،‬ابلــه‪ ،‬اکتیمــای واگیــردار‪ ،‬تــب برفکــی‪،‬‬ ‫طاعــون نشــخوار کننــدگان کوچــک و هــاری از‬ ‫جملــه بیمــاری هایــی هســتند کــه در ایــن کانونها‬ ‫کنتــرل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال بیــش از یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۷۰۶‬هــزار نوبــت واکسیناســیون دام بــر علیــه‬ ‫بیمــاری هــای مشــترک و بیــش از چهــار میلیــون‬ ‫و‪ ۹۶۳‬هــزار نوبــت بــر علیــه بیمــاری هــای‬ ‫اختصاصــی دام در ایــن اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫رمضانــی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره‬ ‫نگرانــی هــا از وجــود هورمــون و انتــی بیوتیــک‬ ‫در برخــی از محصــوالت تولیــدی بخــش دام‬ ‫گفــت‪ :‬طــرح پایــش و و رصــد از فــراورده هــای‬ ‫دامــی هــر ســه مــاه بــر روی محصــوالت تولیــدی‬ ‫از جملــه عســل‪ ،‬شــیر‪ ،‬تولیــدات بخــش ابزیــان‪،‬‬ ‫گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز انجــام مــی شــود‬ ‫و خوشــبختانه نتایــج ازمایــش هــا در ایــن بــاره‬ ‫منفــی بــوده و نگرانــی در زمینــه افزودنــی دارو و‬ ‫ســموم کــه ممکــن اســت بــرای ســامتی تهدیــد‬ ‫باشــد‪ ،‬وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی صیانــت از جمعیــت و ســرمایه هــای دامــی‬ ‫را از رســالت هــای دامپزشــکی عنــوان کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬کشــتار دام مولــد از نگرانــی هــای اســتان‬ ‫در شــرایط خشکســالی و گرانــی نهــاده اســت کــه‬ ‫بــا وجــود خشکســالی ایــن رویــه مدیریــت شــده‬ ‫اســت و بــر اســاس امــار کشــتار دام مــاده از‬ ‫میــزان پارســال افزایــش نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی دربــاره‬ ‫خدمــات دامپزشــکی بــه تولیدکننــدگان بخــش‬ ‫طیــور و ابزیــان نیــز خاطرنشــان کــرد‪ :‬رویکــرد مــا‬ ‫رونــق تولیــد و اقتصــاد در روســتا اســت و در ایــن‬ ‫بــاره پارســال بــا مشــارکت بخــش خصوصــی ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار قطعــه طیــور بومــی اســتان علیــه بیمــاری‬ ‫نیوکاســل بــه صــورت رایــگان واکســینه شــدند‪.‬‬ ‫وی دربــاره خدمــات قرنطینــه ای در ســردخانه‬ ‫تحــت نظــر گمــرک در اســتان بیــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫امــکان در اســتان ایجــاد شــد کــه بــا راه انــدازی‬ ‫ایــن ســردخانه اکنــون خراســان شــمالی مبــدا‬ ‫ترخیــص کاال باشــد‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشــکی خراسان شــمالی ادامه داد‪:‬‬ ‫هشــت هــزار تــن مــرغ منجمــد در نیمــه نخســت‬ ‫ســالجاری از طریــق گمــرک اســتان ترخیــص و‬ ‫حــدود ‪ ۱۶۰‬تــن مکمــل دامــی وارد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن در نیمــه نخســت امســال ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫فقــره گواهــی بهداشــتی حمــل بــرای جابــه جایــی‬ ‫دام و فــراورده هــای خــام دامــی بــه خــارج اســتان‬ ‫صــادر شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی به لحاظ جمعیت دام ســبک‪،‬‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬اســتان نخســت کشــور اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۲‬میلیــون راس‬ ‫دام ســبک شــامل یــک میلیــون و ‪ ۷۲۳‬هــزار‬ ‫راس گوســفند‪ ،‬حــدود ‪ ۳۱۳‬هــزار راس بــز و ‪۸۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۸۰‬راس گاو و گوســاله‪ ۲ ،‬هــزار ‪۳۵۰‬‬ ‫نفر شتر و در مجموع ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۲۳۰‬راس دام‬ ‫ســنگین و در مجمــوع حــدود ســه میلیــون واحــد‬ ‫دامــی نگهــداری و پــرورش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,535,۰۰۰‬ریــال‪،‬‬ ‫ســکه بهــار ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,185,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫اینجا تولید باید بالمانع باشد‬ ‫عــدم توجــه بــه ارائــه تســهیالت درســت و ســختگیری‬ ‫بانک هــا در ارائــه تســهیالت و از ســوی بــی توجهــی بــه‬ ‫رســانه های اســتان در معرفــی صنایــع معضلــی شــده تــا‬ ‫ســرمایه گــذار عــاوه بــر بی رقبتــی در امــر ســرمایه گــذاری‬ ‫در ایــن اســتان شــمالی باعــث فــرار و رقبــت بــه انجــام‬ ‫ســرمایه گذاری در فضــا و مکانــی دیگــر و شــاید ان ســوی‬ ‫مرزهــای کشــور شــود ‪.‬‬ ‫کاستی ها و رنج صنایع‬ ‫زیرساخت هایگلستان‬ ‫«مدیریــت اعتبــارات در زیرســاخت شــهرک های صنعتــی بــا‬ ‫پارادکــس هایــی روبــرو اســت کــه رنــج تولیدگــران را افــزون مــی‬ ‫کند» این بخشــی از یادداشــت الهام رئوفی فر فعال رســانه ای‬ ‫دربــاره مشــکالت شــهرک هــای صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد فلســفه ایجــاد شــهرک های صنعتــی بــا هــدف‬ ‫حــذف الودگــی صوتــی و زیسـت محیطی بــوده امــا تجمــع‬ ‫واحدهــای تولیــدی در کنــار یکدیگــر بــه واســطه برخــورداری‬ ‫از امکانــات زیربنایــی و افزایــش اشــتغال و ارزش افــزوده‬ ‫از دیگــر اهــداف دولت هــا بــرای احــداث شــهرک صنعتــی‬ ‫بــه شــمار مـی رود‪ .‬نکتــه دیگــر اینکــه همــواره تــاش شــده‬ ‫تــا از شــهرک های صنعتــی به عنــوان یــک مــکان اقتصــادی‬ ‫کــه بیشــترین ســود و کمتریــن هزینــه را بــرای تولیــد دارد‪،‬‬ ‫ن حــال سیاســتی کــه در شــهرک های‬ ‫اســتفاده شــود بــا ایـ ‬ ‫صنعتــی اســتان اجــرا شــده نه تنهــا بــه کاهــش هزینــه‬ ‫تولیــد کمکــی نکــرده بلکــه بــه اذعــان تولیدکننــدگان منجــر‬ ‫بــه کاهــش ســود در تولیــد هــم شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام در حالــی انجــام شــده کــه بســیاری از واحدهــای‬ ‫تولیــدی از نبــود امکانــات زیربنایــی در شــهرک های صنعتــی‬ ‫گالیــه دارنــد‪ .‬موضوعــی کــه بــرای اســتانی غیرصنعتــی ماننــد‬ ‫گلســتان بیش از ســایر اســتان ها نمود پیدا می کند‪ .‬مشــکالت‬ ‫حقوقــی زمین هــای شــهرک و نواحــی صنعتــی گلســتان‪،‬‬ ‫خدمــات ضعیــف در حــوزه حامــل هــای انــرژی و مخابراتــی و‬ ‫تعرفه باالی ان‪ ،‬وضعیت نامناســب اســفالت و خیابان کشــی‪،‬‬ ‫انباشــت زبالــه در گوشـه وکنار شــهرک و فقــدان خدماتــی نظیــر‬ ‫اب شــرب ســالم و بهداشــتی از مشــکالت واحدهــای تولیــدی‬ ‫مســتقر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫بهانه کمبود اعتبارات‬ ‫ی کــه مدیــران مربوطــه در مقــام پاســخگویی بــرای ایــن‬ ‫هنگامـ ‬ ‫موضوعــات قــرار می گیرنــد کمبــود اعتبــار و بودجــه را علــت‬ ‫ایــن خدمــات ضعیــف و مشــکالت زیرســاختی شــهرک های‬ ‫ن حــال در تریبون هــای مختلف‬ ‫صنعتــی اســتان می داننــد بــا ایـ ‬ ‫از ایجــاد شــهرک در نقــاط دیگــر اســتان ســخن می راننــد کــه‬ ‫ایــن پارادوکــس در مدیریــت اعتبــارات و بودجــه شــهرک های‬ ‫صنعتــی قــدری عجیــب بــه نظــر می رســد و ایــن ابهــام را ایجــاد‬ ‫مــی کنــد کــه وعــده توســعه شــهرک و نواحــی صنعتــی گلســتان‬ ‫بــا جیــب خالــی اســت‪.‬‬ ‫سیاستی که در شهرک های صنعتی‬ ‫استان اجرا شده نه تنها به کاهش‬ ‫هزینه تولید کمکی نکرده بلکه به‬ ‫اذعان تولیدکنندگان منجر‬ ‫به کاهش سود در تولید هم شده‬ ‫است‬ ‫طبــق اطالعــات دریافتــی از ســازمان صنایــع کوچــک و‬ ‫شــهرک های صنعتــی کشــور‪ ،‬اعتبــار الزم بــرای تامیــن‬ ‫ت شــهرک های کشــور ‪ ۱۴‬هــزار میلیــارد تومــان بــراورده‬ ‫زیرســاخ ‬ ‫شــده در صورتــی کــه در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬حــدود ‪ ۲‬درصــد از ایــن‬ ‫مبلــغ تخصی ـص داد ه شــد و ایــن یعنــی نمی تــوان امیــدی بــه‬ ‫اعتبــارات دولتــی بــرای رفــع کاســتی های نواحــی و شــهرک های‬ ‫صنعتــی داشــت بــر همیــن اســاس برخــی مدیــران و فعــاالن‬ ‫اقتصــادی یکــی از راه هــای خــروج از ایــن شــرایط را تخصیــص‬ ‫بودجــه از اعتبــارات عمرانــی اســتان می داننــد و عــده ای دیگــر‬ ‫معتقدند سه درصد از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط‬ ‫واحدهــای فعــال در شــهرک های صنعتــی مطابــق الیحــه برنامه‬ ‫ششــم توســعه بایــد در بخــش خدمات رســانی بــه شــهرک ها‬ ‫هزینــه شــود‪ ،‬اقدامــی کــه هنــوز اجرایــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫بررســی ایــن مشــکل در نشســتی نظیــر شــورای گفتگــوی‬ ‫دولــت و بخــش خصوصــی به عنــوان یکــی از ظرفیت هــای‬ ‫بالقــوه بــرای عملیاتی شــدن ایــن موضــوع در اســتان میســر‬ ‫اســت؛ چراکــه ســران ســه قــوه مطابــق بــا قانــون بایــد در ایــن‬ ‫جلســه بــه جهــت رفــع موانــع تولیــد حضــور داشــته باشــند‬ ‫بااین حــال به رغــم برگــزاری جلســات مکــرر تاکنــون صحبتــی‬ ‫در ایــن بــاره در جلســات شــورای گفتگــو مطــرح نشــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا وجــود ایجــاد چنیــن نشســتهایی بــه نظــر مــی رســد‬ ‫اســتفاده مدیــران از چنیــن ظرفیتهایــی بــرای رفــع مشــکالت‬ ‫پیــش روی تولیــد دشــوار نباشــد‪.‬‬ ‫موانع تولید و مشکالت‬ ‫امــا جــدای از کمبودهــا در حــوزه زیرســاخت شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان‪ ،‬فراوانــی واحدهــای تولیــدی راکــد و غیرفعــال‪،‬‬ ‫یکــی دیگــر از مشــکالت حــوزه صنعــت اســت‪ .‬مطابــق امــار‬ ‫اعالم شــده از ســوی شــرکت شــهرک های صنعتی گلســتان ‪۱۹۰‬‬ ‫واحــد تولیــدی از ‪ ۸۷۳‬واحــد بهره بــردار گلســتان راکــد هســتند‪.‬‬ ‫اتفاقــی کــه ایــن روزهــا در شــهرک های صنعتــی اســتان تبدیــل‬ ‫بــه معضلــی جدیــد شــده‪ ،‬چراکــه اغلــب ایــن واحدهــای راکــد از‬ ‫کاربــری تولیــد بــه انبــار یــا فضایــی بــرای احتــکار تبدیــل شــدند‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع بــرای شــهرک صنعتــی اق قــا به واســطه مســافت‬ ‫کمتــر بــا مرکــز اســتان بیشــتر معنــا پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫هرچنــد کــه شــهرک های صنعتــی بــرای کاهش هزینــه تولید و‬ ‫تجمیــع صنایــع ایجــاد شــده؛ اما به گفتــه تولیدکنندگان هنگام‬ ‫ســاخت بســیاری از شــهرک های صنعتــی اســتان‪ ،‬پیش بینــی‬ ‫اســتقرار حجــم زیــادی از واحدهــای تولیــدی نشــده‪ ،‬به طوری که‬ ‫در صــورت فعالیــت تمامــی واحدهــای راکــد و نیمه فعــال‪،‬‬ ‫امــکان خدمت رســانی انرژی هــای تجدیدپذیــر به تمامــی صنایــع‬ ‫مســتقر در یــک شــهرک صنعتــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫چنــد صــد میلیونــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫گذشــته از مشــکالت اعتبــاری و محدودیــت هــای مالــی بــرای‬ ‫بعضــی مشــکالت شــهرک هــای صنعتــی امــا بــه نظــر مــی رســد‬ ‫برخی مشــکالت زیرســاختی نواحی و شــهرکهای صنعتی را می‬ ‫تــوان بــا تعامــل بیــن دســتگاه هــا حــل کــرد‪ .‬بنابرایــن باتوج ـه ‬ ‫بــه تاکیــد مدیــران اســتانی بــه توســعه و رفــع موانــع تولیــد بــه‬ ‫نظــر می رســد هم افزایــی و تعامــل بیشــتر دســتگاه های اجرایــی‬ ‫اســتان بــرای حــل مشــکالت شــهرک صنعتی ضــروری باشــد؛ بر‬ ‫همیــن اســاس امیدواریــم در ســالی کــه از ســوی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــه تولیــد تاکید شــده‪ ،‬باری از دوش صنعتگران اســتان‬ ‫برداشــته شــود تــا رغبــت بخــش خصوصــی بــرای مشــارکت در‬ ‫اقتصــاد افزایــش یابد‪/.‬نویــاب‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار ؛ بــرای اینکــه بتوانیــم‬ ‫اســتان را به ســمت تولیدات صنعتی در کنار محصوالت ســنتی‬ ‫ســوق دهیــم نبایــد مانعــی بــرای ایجــاد تولیــد و ســرمایه گذار‬ ‫باشــد تــا جایــی کــه مدیــران اســتان گلســتان در فــراری دادن‬ ‫ســرمایه گذار بــا قــرار دادن قوانیــن کاغــذی پیــش قــدم بــوده‬ ‫و گاهــا ًســرمایه گذارانــی کــه اقــدام بــه ســرمایه گذاری در ایــن‬ ‫اســتان شــمالی می کننــد بیشــتر اقــدام بــه خــروج ســرمایه از ایــن‬ ‫اســتان تنها با ایجاد ســوله و دســتگاه هایی که شــاید هیچ وقت‬ ‫بــه حرکــت در نیایــد مــی کننــد و در ایــن بین ســرمایه گذارانی هم‬ ‫هســتند کــه بــا تمــام تــوان و کمتریــن حمایــت در حــال تولیــد‬ ‫محصوالتــی هســتند کــه شــاید مــردم کشــور کــه هیــچ مــردم‬ ‫اســتان نیــز بــاور ان را در ذهــن ندارنــد کــه ایــن تولیــدات تولیــد‬ ‫اســتان خودشــان اســت که در ان ســوی اب ها برای ان به صف‬ ‫هســتند و سفارشات شــان نیز بیشــمار اســت اما به لحاظ وجود‬ ‫قوانیــن کاغــذی قــادر بــه توســعه ان نیســتند‪.‬‬ ‫عدم توجه به ارائه تسهیالت‬ ‫درست و سختگیری بانک ها در ارائه‬ ‫تسهیالت و از سوی بی توجهی به‬ ‫رسانه های استان در معرفی صنایع‬ ‫معضلی شده تا سرمایه گذار عالوه‬ ‫مطابق امار اعالم شده از سوی بر بی رقبتی در امر سرمایه گذاری‬ ‫در این استان شمالی باعث فرار و‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫گلستان ‪ ۱۹۰‬واحد تولیدی از ‪ ۸۷۳‬رقبت به انجام سرمایه گذاری در‬ ‫فضا و مکانی دیگر و شاید‬ ‫واحد بهره بردار گلستان راکد‬ ‫ان سوی مرزهای کشور شود ‪.‬‬ ‫هستند‬ ‫صرف نظــر از اینکــه بســیاری از شــهرک های صنعتــی در‬ ‫ســایر اســتان ها از وضعیــت خوبــی بــه لحــاظ خدمــات رفاهــی‬ ‫و بهداشــتی برخوردارنــد‪ ،‬بــا ورود بــه هریــک از شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان نه تنهــا خدمــات چشــمگیری بــرای اهالــی‬ ‫شــهرک مشــاهده نمی شــود؛ بلکــه بــا عبــور از کوچــه و‬ ‫خیابان هــای ایــن مناطــق صنعتــی شــاهد انباشــتی از زباله های‬ ‫صنعتــی و غیرصنعتــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫نبود اب شرب‬ ‫ایــن اتفــاق در حالــی رخ می دهــد کــه مدیــران مربوطــه حــوزه‬ ‫صنعــت معتقدنــد وظیفــه ای در ایــن بــاره ندارنــد و از طرفــی‬ ‫جایــگاه حقوقــی هیــات امنــای شــهرک صنعتــی هــم بــه گــواه‬ ‫صاحبــان صنایــع به گونـه ای نیســت کــه شــهرداری ها بــه نظافت‬ ‫شــهرک های صنعتــی تــن بدهنــد‪ .‬ایــن مشــکل بــه راحتــی‬ ‫بــا طــرح در جلســات رفــع موانــع تولیــد مــی توانــد رفــع شــود‬ ‫بااینحــال از ایــن فرصــت هنــوز بــرای رفــع مشــکل اســتفاده‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر مشــکالت مشــترک واحدهــای تولیــدی مســتقر در‬ ‫شــهرک های صنعتــی اب شــرب ســالم و بهداشــتی اســت‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه بــرای واحدهــای تولیدکننــده مــواد غذایــی بســیار‬ ‫ضــروری بــه نظــر می رســد بااین حــال نبــود ایــن مــاده حیاتــی‬ ‫واحدهــای تولیــدی صنایــع غذایــی در بســیاری از نواحــی و‬ ‫مناطــق صنعتــی را بــه زحمــت انداختــه و متحمــل هزینــه هــای‬ ‫از ســوی دیگــر وجــود قوانیــن ســختگیرانه بانکهــا کــه بــرای‬ ‫شــان شــده معضــل ‪ ،‬معضلــی کــه بــه راحتــی بــرای شــان قابــل‬ ‫هضــم نمی باشــد چــرا کــه عــده ای بــی محبــا و بــدون هیچگونــه‬ ‫ضمانتــی تســهیالتی را دریافــت می کننــد کــه غیرقابــل برگشــت‬ ‫بــوده و بانــک نیــز ‪ ...‬امــا در ایــن بیــن افــرادی کــه بــه دنبــال‬ ‫دریافــت تســهیالت کمکــی هســتند انچنــان پشــت درب هــای‬ ‫قوانیــن کاغــذی معطــل مــی ماننــد کــه شــاید اگــر ایــن زمــان را‬ ‫صــرف تولیــد کننــد منعفــت بیشــتری عایدشــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫و از ســوی دیگــر در ایــن بیــن ندیــده گرفتن شــدن رســانه باعث‬ ‫عــدم شــناخت کافــی ســاکنین اســتان کــه خــود مــی تواننــد‬ ‫معــرف بســیار خوبــی بــرای معرفــی و تبلیــغ محصــوالت تولیدی‬ ‫اســتان باشــند باعــث ضعــف در تولیــد و فــروش محصــوالت‬ ‫تولیــدی کارخانه هــای کــه بــا حداقــل تــوان در اســتان فعالیــت‬ ‫مــی کننــد شــده اســت کــه مــی بایســت در ایــن خصــوص نیــز‬ ‫مســئولین مرتبــط تصمیمــات الزم را در زمــان ارائــه صدور مجوز‬ ‫اتخــاذ نماینــد تــا حداقــل واحدهــای تولیــدی اســتان بخشــی از‬ ‫ســرمایه خــود را بــه رســانه های اســتان بــرای معرفی محصوالت‬ ‫تولیــدی خــود کننــد ‪.‬‬ ‫حــال اینکــه یادداشــت ایــن همــکار رســانه ای کــه گاهــا ًدر‬ ‫جمــات خــود از کلمــات بیگانــه نیــز اســتفاده کــرده اســت‬ ‫الزمـه اش همانگونــه کــه بــه ان اشــاره شــده حــذف موانــع‬ ‫اســت و تولیــد بایــد بالمانــع باشــد نــه بــا مانــع ‪.‬‬ صفحه 2 ‫از طبقه اول و دوم غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان قرار دارید‪ .‬پس همه نکات‬ ‫ایمنی برای پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه نیستید‪ ،‬همه‬ ‫درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪611‬‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬مریم متین خواه‬ ‫تمرینی برای سرعت بخشیدن‬ ‫به مغز کودکان همراه با‬ ‫بازی های رایانه ای‬ ‫اغتشاشات اخیر نبرد‬ ‫رسانه ها و سناریوی‬ ‫از پیش تعریف شده بود‬ ‫در اغتشاشــات اخیــر مــی تــوان گفــت مهســا امینــی‬ ‫زایــده رســانه های معانــد بــرای ســو اســتفاده از‬ ‫احساســات و عواطــف ملتــی بــود کــه روزی بــرای پائیــن‬ ‫اوردن پیکــر بیجــان نامــوس خــود از بــاالی درخــت‬ ‫ســوخته‪ ،‬جوانــان بســیاری جــان خــود را دادنــد تــا‬ ‫نامــوس کشورشــان را از بــاالی درخــت بــه پائین بیاورند‬ ‫و حــال ســناریوی بــا نــام مهســا و گامی برای برانــدازی و‬ ‫کشــته ســازی‪ ،‬ســناریوی کــه بــا بودجــه دالری تعریــف‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫نوای هم نوایی‬ ‫قومیت ها علیه‬ ‫فتنه گران‬ ‫ســلب ارامــش مــردم و تخریــب امــوال عمومــی بــه بهانــه‬ ‫حجــاب موجــب شــد تــا اقشــار گوناگــون خراســان شــمالی‬ ‫پــا در رکاب ایــران اســامی بــه صــورت جمعــی و جداگانــه‬ ‫ایــن اقدامــات را محکــوم کننــد؛ اقداماتــی کــه بــا تحریــک‬ ‫احساســات نوجوانــان همــراه بــود‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا نام«مهســا امینــی» بــه واژه ای پرتکــرار‬ ‫تبدیــل و اخبــار مربــوط بــه ان در ســرخط اخبار رســانه های‬ ‫داخلــی و خارجــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نامــی کــه ایــن روزهــا بهانــه ای بــرای ایجــاد اغتشــاش‪،‬‬ ‫اشــوب و ناامنــی توســط اغتشاشــگران شــده و ایــن‬ ‫کلیــدواژه در نــوک پیــکان حملــه دشــمنان قــرار گرفتــه و‬ ‫بســیاری از ارمــان هــای نظــام را هــدف قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اغتشاشــات کــه بــا تحریــک احساســات جوانــان و‬ ‫نوجوانــان بــه وســیله رســانه هــای معانــد و متاســفانه برخــی‬ ‫ســلبریتی هــای داخلــی هدایــت مــی شــود‪ ،‬موجــب تخریب‬ ‫امــوال عمومــی و داغــدار شــدن برخــی شــهروندان شــده‬ ‫اســت بــه گونــه ای کــه اقشــار گوناگــون خراســان شــمالی در‬ ‫همــان روزهــای نخســت اغتشــاش بــا انتشــار بیانیــه هایــی‬ ‫صــف خــود را از اشــوبگران جــدا کردنــد‪.‬‬ ‫گرچــه مــردم اگاه خراســان شــمالی همزمــان بــا سراســر‬ ‫کشــور پــا در رکاب ایــران اســامی پــس از نمــاز جمعــه در‬ ‫سراســر کشــور به میدان امدند و مشــت محکمی بر دهان‬ ‫اغتشاشــگران زدنــد و حجــت را تمــام کردنــد‪ ،‬امــا اقشــار‬ ‫تاثیرگــذار خراســان شــمالی نیــز بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه‬ ‫دارنــد بــا احســاس مســوولیت و تعهــد نســبت به ایــران قوی‬ ‫و اســامی‪ ،‬ضمــن غیــر قابــل قبــول دانســتن اغتشاشــات‬ ‫اخیــر بــه بهانــه فــوت مهســا امینــی ســعی کردنــد وطــن‬ ‫پرســتی خــود را بــا انتشــار بیانیه هایــی اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫اعالم همبستگی اهل سنت با نظام اسالمی‬ ‫اهــل ســنت خراســان شــمالی‪ ،‬در همــان روزهــای‬ ‫نخســت اغتشاشــات بــا انتشــار بیانیــه ای همبســتگی و‬ ‫ارادت خــود را بــه نظــام اســامی اعــام و اغتشاشــات‬ ‫اخیــر را طرحــی بــرای ضربــه بــه نظــام اســلتمی از ســوی‬ ‫دشــمنان دانســتند‪.‬‬ ‫علمــا و روحانیــون اهــل ســنت در ایــن بیانیــه اورده انــد‪:‬‬ ‫فــوت «مهســا امینــی» نبایــد موجــب ســوء اســتفاده‬ ‫دشــمنان انقــاب و بهانــه ای بــرای تیشــه زدن بــه ریشــه‬ ‫نظــام اســامی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیــه امــده اســت‪ :‬دلیــل اصلــی درگذشــت‬ ‫«مهســا امینــی» بایــد از ســوی مســووالن مربوطــه بررســی‬ ‫و مطالبــات از راه قانونــی انجــام شــود و بــی تردیــد تخریــب‬ ‫امــوال مردمــی راهــکار درســتی نیســت و علــت مــرگ خانــم‬ ‫امینــی بایــد دقیــق بررســی شــود تــا خدایــی نکــرده‪ ،‬حقــی‬ ‫باطــل نشــود و شــفاف ســازی کامــل انجــام شــود‪.‬‬ ‫جامعــه روحانیــون اهــل ســنت خراســان شــمالی بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه مــردم همیشــه در صحنــه ایــران اســامی‬ ‫بایــد ایــن مطالبــه را از راه قانونــی پیگیــری کننــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کردنــد‪ :‬همچنــان کــه رییــس جمهــور‪ ،‬ضمــن تســلیت‬ ‫بــه خانــواده مرحومــه خواســتار بررســی دقیــق موضــوع‬ ‫شــدند و قــول مســاعد دادنــد؛ بایــد بــه نظــر گــروه تحقیــق‬ ‫در ایــن خصــوص احتــرام قایــل شــوند‪.‬‬ ‫علمــای اهــل ســنت اســتان ضمــن محکــوم کــردن‬ ‫اغتشاشــات کنونــی در بهانــه قــراردادن مــرگ مهســا‬ ‫امینــی‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬مــردم نبایــد اجــازه دهنــد تــا‬ ‫در میــان مطالبــه بــه حــق انهــا‪ ،‬دشــمنان ایــران اســامی‬ ‫رخنــه پیــدا کننــد و بــا ســوء اســتفاده از ایــن بهانــه بــه‬ ‫امــوال عمومــی اســیب رســانده و موجــب ایجــاد رعــب و‬ ‫وحشــت شــوند‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده اســت‪ :‬تمامی اقدامات هنجار شــکنانه‬ ‫اغتشاشــگران کــه بخشــی از ان را رســانه هــای معانــد غربــی‬ ‫پوشــش مــی دهنــد و بــه فکــر تجزیه ایــران اســامی و ایجاد‬ ‫تفرقه بین اقوام هســتند‪ ،‬شــدیدا محکوم اســت‪.‬‬ ‫علمــای اهــل ســنت خراســان شــمالی در ایــن بیانیــه مــی‬ ‫افزاینــد‪ :‬تخریــب امــوال عمومــی و شــعارهای ضــد اســامی‬ ‫و قرانــی کــه توســط اغتشاشــگران ســر داده مــی شــود‪ ،‬بــه‬ ‫هیــچ عنــوان مــورد تاییــد نیســت و کامــا نــزد اهــل ســنت‬ ‫محکــوم اســت بــه گونــه ای که از مردم خــوب ایران تقاضای‬ ‫متانــت و بردبــاری در قبــال تمــام مشــکالت را خواســتار و‬ ‫امیــد تفکــر در برابــر نعمــت بــزرگ امنیــت را داریــم‪.‬‬ ‫برچیده شدن طومار فتنه گران‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام‬ ‫جمعــه بجنــورد نیــز در ایــن بــاره اعــام کــرد کــه بــا وجــود‬ ‫دسیس ـه های دشــمنان در اغتشاشــات اخیــر‪ ،‬مــردم بــار‬ ‫دیگــر بــا بصیــرت و والیتمــداری طومــار فتنــه گــران و‬ ‫حامیــان غربــی ان هــا را در هــم می پیچنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین رضــا نــوری بــا بیــان اینکــه‬ ‫مــردم مســلمان ایــران هیچــگاه مقدســات و خــون شــهدا‬ ‫را زیــر پــا نمی گذارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن ملــت اقــدام کســانی‬ ‫کــه چــادر از ســر زنــان می کشــند و قــران اتــش می زننــد را‬ ‫هی ـچ گاه فرامــوش نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهانــت برخــی فتنــه گــران بــه ســاحت‬ ‫سیدالشــهدا (ع)‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مــردم مــا از کودکــی بــا‬ ‫امــام حســین (ع) بــزرگ شــده اند و تــا اخــر عمــر بــه پــای‬ ‫ارمان هــای اصیــل اســام و سیدالشــهدا (ع) می ماننــد‪.‬‬ ‫حجت االســام نــوری افــزود‪ :‬تــا زمانــی کــه والیتمــداری‬ ‫در بیــن جوانــان و نوجوانــان مــا وجــود دارد ایــن نظــام‬ ‫والیــی ســاقط نخواهــد شــد و ارزش هــای مــردم تغییــر‬ ‫نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫امام جمعــه بجنــورد بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف دشــمن‬ ‫در برافروختــن اتــش اشــوب ها و اغتشاشــات اخیــر‪،‬‬ ‫تحت الشــعاع قــرار دادن حماســه اربعیــن بــود‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫کســانی کــه از ان ســوی مرزهــا علیــه اربعیــن پیــام تولیــد‬ ‫می کننــد‪ ،‬حــاال مــردم را بــه اغتشــاش فراخوانده انــد‪.‬‬ ‫دشمن به دنبال توقف توسعه‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی نیــز بــا محکــوم کــردن‬ ‫اغتشاشــات اظهــار داشــت‪ :‬ایــن روزهــا دشــمنان بــا تحریــک‬ ‫برخــی از افــراد در داخــل کشــور اغتشــاش بوجــود اوردنــد و‬ ‫هدفــی جــز توقــف رونــد توســعه و پیشــرفت کشــور ندارنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد افــزود‪ :‬دشــمنان بــا تحریــک‬ ‫جوانــان و نوجوانــان نظــام اســامی را ناموفــق جلــوه دهند و‬ ‫بیــن مــردم و مســووالن فاصلــه ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در واقــع انهــا در پــی دلســرد کــردن جوانــان‬ ‫مــا نســبت بــه ارزش هــای اســامی و دینــی هســتند‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان بــا بیــان اینکــه بــا مخــان‬ ‫امنیــت عمومــی برخــورد قاطــع مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا افــرادی‬ ‫کــه تحــت هــر عنوانــی موجــب ناامنــی مــردم و تخریــب‬ ‫امــوال عمومــی مــی شــوند‪ ،‬برخــورد قاطــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از نیروهــای حافــظ امنیت در کشــور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از تمامــی نیروهــای انتظامــی‪ ،‬امنیتــی و بســیج کــه نقــش‬ ‫ویــژه ای در حفــظ ارامــش و امنیــت مــردم داشــتند‪ ،‬تشــکر و‬ ‫قدردانــی مــی کنــم‪.‬‬ ‫نشانه رفتن اصل نظام‬ ‫داور لیــگ برتــری فوتبــال در خراســان شــمالی و عضــو‬ ‫شــورای شــهر بجنــورد نیــز بــا بین اینکــه هدف اغتشاشــگران‬ ‫ایجادناامنــی در کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مشــاهده شــرایط و‬ ‫نحــوه رفتــار اغتشاشــگران نشــان دهنــده ایــن بــود کــه ایــن‬ ‫افــراد اصــل نظــام‪ ،‬اســام و پرچــم ایــران را هــدف گرفته انــد‬ ‫بــه گونــه ای کــه مســائل اجتماعــی را بهانــه کردنــد‪.‬‬ ‫یوســف مغــروری بــا بیــان اینکــه رفتــار اغتشاشــگران در‬ ‫صدمـه زدن بــه امــوال بیــت المال توجیهــی ندارد‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫اعتــراض بــا اغتشــاش تفــاوت داشــته و رفتــار اغتشاشــگران‬ ‫در صدمــه زدن بــه امــوال بیــت المــال هیــچ توجیهــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬معترضــان خواســته هایی دارنــد کــه بایــد‬ ‫رســیدگی شــود ولــی اغتشاشــگران بــه دنبــال ایجــاد ناامنــی‬ ‫هســتند تــا جامعــه را ناامــن جلــوه داده و مــردم را از نظــام و‬ ‫کشــور ناامیــد کننــد‪.‬‬ ‫مغــروری بــا بیــان اینکــه بحــث اغتشاشــگران بــا معترضیــن‬ ‫تفــاوت دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬رفتــار اغتشاشــگران در صدمــه زدن بــه‬ ‫امــوال بیــت المــال هیــچ توجیهــی نــدارد ولــی دولــت بایــد‬ ‫بســتر مناســبی را بــرای مطــرح کــردن اعتراضات و مشــکالت‬ ‫مردمــی بــرای معترضیــن فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫دریافت خسارت از اغتشاشگران‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب بجنــورد نیــز در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫افــراد حقیقــی و حقوقــی اســتان کــه در اغتشاشــات اخیــر‬ ‫متحمــل خســارت مالــی شــدند بــرای دریافــت خســارت از‬ ‫بانیــان ناارامــی هــا در دادســراها شــکایت کننــد‪.‬‬ ‫ســید جــواد ایاللــی اظهــار داشــت‪ :‬خســارت دیــدگان از‬ ‫اغتشاشــات بــرای دریافــت خســارت خــود از بانیــان ایــن‬ ‫ناارامــی هــا و انجــام شــکایت در دادســراها اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پرونده هــا بــا قیــد فوریــت در شــعب ویــژه‬ ‫رســیدگی و بــا مســببان اســیب رســاندن بــه امــوال عمومــی‬ ‫بـ ه شــدت برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب بجنــورد ادامــه داد‪ :‬افــراد بــا‬ ‫مراجعه به دادســرا و طرح شــکایت از اغتشاشــگران‪ ،‬خســارات‬ ‫مالــی وارده بــه امــوال خــود را دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اشــخاصی کــه بــه امــوال مــردم‬ ‫خســارت وارد کــرده و در اغتشاشــات دســت بــه تخریــب‬ ‫امــوال عمومــی و اســیب رســاندن بــه امــوال زدنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫پاســخگوی اقدامــات خــود باشــند‪.‬‬ ‫عــده ای چهارشــنبه شــب(‪۳۰‬مهرماه) بــه بهانــه درگذشــت‬ ‫«مهســا امینــی» در هســته مرکــزی بجنــورد تجمــع و بــه‬ ‫امــوال عمومــی خســارت هایــی وارد کردنــد‪.‬‬ ‫بر اســاس امار رســمی شــهرداری بجنورد‪ ،‬اغتشاشــگران در‬ ‫ایــن ناارامی هــا بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان بــه بخش هــای‬ ‫مختلــف امــوال عمومــی شــهر خســارت وارد شــد‪.‬‬ ‫در اغتشاشــات اخیــر در شــهر بجنــورد ‪ ۲‬نفــر نیــروی‬ ‫اورژانــس مصــدوم و یــک دســتگاه امبوالنس و یک دســتگاه‬ ‫ســمند بــه اتــش کشــیده شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقع اســت و ‪۴۴‬‬ ‫درصــد از جمعیــت ان در روســتاها ســکونت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار شــاید یکــی از‬ ‫دالیلــی کــه باعــث شــد دشــمن بتوانــد بــه اهــداف کثیــف‬ ‫و پســت خــود در ایــن چنــد روز دســت یابــد ضعــف‬ ‫رســانه های کشــور در جهــت مقابلــه بــا ایــن تهاجــم کــه‬ ‫بیشــتر رســانه ای بــود باشــد مهســای کــه در ایــن بیــن‬ ‫رســانه های بیگانــه بــا بودجــه میلیاردهــا دالری بــرای‬ ‫جنــگ بــا احساســات و قومیت هــا ســاخته بودنــد امــده و‬ ‫از مدتهــا قبــل خــود را بــرای چنیــن ســناریوی امــاده کــرده‬ ‫بودنــد و همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز بارهــا‬ ‫در فرمایشاتشــان فرمــوده بودنــد کــه از فضــای رســانه ای‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی غافــل نشــوید و اجــازه ندهیــد‬ ‫دشــمن بــه راحتــی وارد محیــط زندگــی شــود که متاســفانه‬ ‫ایــن هشــدارها هماننــد ســایر هشــدارهای رهبــری مــورد‬ ‫بــی توجهــی قــرار گرفــت و حــال بــا اینکــه میبایســت‬ ‫دولــت در ایــن شــرایط هماننــد دشــمن بــر روی رســانه ها‬ ‫ســرمایه گذاری کند متاســفانه این ســرمایه گذاری بیشــتر‬ ‫بــر روی رســانه های در حــال انجــام اســت کــه کوچکتریــن‬ ‫تاثیری بر روی اســتانها ندارد و از ســوی رســانه های بومی‬ ‫اســتانها بــه خاطــر برخــی بخش نامه هــای داخلــی دولــت‬ ‫دوازدهــم رو بــه تعطیلــی هســتند ‪.‬‬ ‫یــک روانشــناس بالینــی بــا بیــان اینکــه انجــام‬ ‫بازیهــای رایانــه ای تمرینــی بــرای ســرعت بخشــیدن‬ ‫بــه مغــز کــودکان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬افزایــش تمرکــز روی‬ ‫تصمیمهایــی انــی در کــودکان و بررســی اطالعــات‬ ‫محیطــی در انهــا مهــم اســت‪ ،‬چــون در کوتــاه تریــن‬ ‫زمــان بایــد تحلیــل اطالعــات نماینــد و تصمیــم الزم را‬ ‫بگیرنــد‪.‬‬ ‫دکتــر صفــورا غفــوری اثــار بــا اشــاره بــه بــازی کــودکان‬ ‫در دوران ســخت کرونــا افــزود‪ :‬شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫در ســطح جهــان باعــث مشــکالتی از جملــه اختالفهای‬ ‫خانوادگــی شــده اســت و بــه طبــع بــا تعطیــل شــدن‬ ‫مــدارس در ســن حســاس کــودکان بــا وجــود بــازی های‬ ‫پــر رمــز و راز عــاوه بــر مزایا مضراتی هم بــه دنبال دارد‬ ‫کــه از لحــاظ رشــد جســمی و عاطفــی کــودکان قابــل‬ ‫بررســی اســت‪.‬‬ ‫بازی در کودکان ماندگار وعمیق تر است‬ ‫وی با اشــاره به اینکه فضای بازی در کودکان ماندگار‬ ‫وعمیــق اســت و بــا فراهــم کــردن شــرایط بــازی بــرای‬ ‫کــودکان مــی تــوان ایــن محیط را لــذت بخش و جدابتر‬ ‫کــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــازی هــای رایانــه ای بــه دلیــل‬ ‫هیجانــات باالیــی کــه دارد تولیــد هــورون ادرنالیــن در‬ ‫انهــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس بالینــی اضافــه کــرد‪ :‬بــازی هــای رایانه‬ ‫ای عــاوه بــر ضــرر وزیــان فوایــدی هــم بــه دنبــال دارد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه نــوع ســرگرمی و زیــاده روی دران‬ ‫میتوانــد هــم مثمــر ثمــر و هــم زیــان اوربــرای کــودکان‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی از ایــن بــازی هــا مــی توانــد‬ ‫ســلول هــای مغــزی کــودکان را وادار بــه فعالیــت کننــد‬ ‫و در واقــع محتــوای فکــری کــودکان را گســترش دهــد‪.‬‬ ‫در دوران کرونــا کــودکان بــه ســمت و ســوی‬ ‫فضــای مجــازی و رایانــه هدایــت شــدند‬ ‫دکترغفــوری اثــار گفــت‪ :‬هــم اکنــون کــه کــودکان در‬ ‫دوران قرنطینــه کرونــا ویــروس در منــزل بــه ســر مــی‬ ‫برنــد یکــی از نیازهــای اساســی کودکان تخلیه هیجانی‬ ‫انهــا بــا هــم ســن هــای خودشــان اســت اما کــودکان به‬ ‫دلیــل خانــه مانــدن روال تفریحــات و اموزشــهای انهــا‬ ‫بــر هــم خــورده اســت کــه در دوران کرونــا کــودکان را‬ ‫بــه ســمت و ســوی فضــای مجــازی و رایانــه ای هدایــت‬ ‫کــرده اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کــودکان بــه دلیــل نیــاز تحصیلــی بــه‬ ‫امــوزش هــای کالس مــدارس از طریــق گوشــی‪ ،‬تبلــت و‬ ‫فضــای مجــازی خــواه نــا خــواه درگیــر ایــن فضــا شــده اند‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس بالینــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مغــز‬ ‫کودکانــی کــه بــه طــور مــداوم بــا ســایت و بــازی هــای‬ ‫رایانــه ای ســرو کار دارنــد پویــا ‪ ،‬فعــال و در واقــع بــا‬ ‫خالقیــت و ســرعت العمــل بیشــتری در بــازی هــا‬ ‫تقویــت مــی شــود‪.‬‬ ‫بازی هــای رایانــه ای خالقیــت کــودکان را شــکوفاتر‬ ‫می کنــد‬ ‫دکترغفــوری اثــار گفــت‪ :‬بــازی هــای رایانه ای خالقیت‬ ‫کــودکان را شــکوفاتر و نیــاز انهــا را بــرای تجربــه کــردن‬ ‫محیــط و پاســخ دادن بــه هیجانــات فعــال تــر میکنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه انجــام بــازی هــای مفیــد بــه تقویــت‬ ‫مهــارت هــای حرکتــی کــودکان در کنتــرل اشــیا کمــک مــی‬ ‫کنــد و در مراحــل رشــد کــودکان مثمــر ثمــر اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــا حــل کــردن معماهــای ذهنــی در فرایند رشــد انها کمک‬ ‫مــی کنــد زیــرا کــودکان یــاد مــی گیرنــد کــه چگونــه معمــا‬ ‫طــرح و جــواب انهــا را پیــدا کننــد ‪.‬‬ ‫بــازی در کــودکان ازشــدت دردهــای جســمی انهــا‬ ‫کمتــر مــی کنــد‬ ‫ایــن روانشــناس بالینــی اضافــه کــرد‪ :‬کــودکان بــا‬ ‫بــازی مــی تواننــد ازشــدت دردهــای جســمی بــرای انهــا‬ ‫کاهــش یابــد کــه البتــه تحقیقــات فراوانــی نیــز در ایــن‬ ‫زمینــه روی کــودکان صــورت گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫دکترغفــوری اثــار افــزود‪ :‬برخــی از بــازی هــا کــودکان‬ ‫قــدرت بینایــی انهــا را گاهــا افزایــش داده زیــرا نیازمنــد‬ ‫تمرکز باالســت و الزم اســت به ســرعت تصمیم هایی‬ ‫انــی گرفتــه شــود و یــاد مــی گیرنــد کــه در یــک لحظــه‬ ‫ســریع واکنــش نشــان دهنــد کــه ایــن خــودش افزایش‬ ‫توانایــی انعطــاف پذیــری را در کــودکان به دنبــال دارد‪/.‬‬ ‫روزانــه نیــوز‬ ‫امنیت جامعه‬ ‫خط قرمز ماست‬ ‫فرمانده فراجا گلستان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 15‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 25‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪611‬‬ ‫برای کودکان دستگاه های فرهنگی‬ ‫محیط شادی را فراهم کنند‬ ‫امسال عشایر گلستان ‪۷‬‬ ‫هزار میلیارد ریال محصول‬ ‫تولید کردند‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ :‬دســتگاهای فرهنگی باید فضایی ســالم‪ ،‬ایمن و مملو از‬ ‫شــادی و ارامــش بــرای کــودکان ایجــاد تــا بــدون دغدغــه مســیر درســت زندگــی را پیدا کنند‪.‬‬ ‫محمــد رضــا حســین نــژاد در دیــدار جمعــی از کــودکان خراســان شــمالی بــه مناســبت هفته‬ ‫ملــی کــودک اظهارداشــت‪ :‬کــودکان مهمتریــن ســرمایه هــای ملــی هــر جامعــه ای محســوب‬ ‫مــی شــوند و اینــده هــر ملتــی در دســت انهــا اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کــودکان و نوجوانــان نســلی امیختــه بــا لطافــت و ظرافــت هســتند کــه می‬ ‫تــوان از انــان در راســتای تربیــت انســان هایی نیــک اندیــش و خــاق برای پویایی اینده کشــور‬ ‫بهــره برد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬هــم افزایــی اولیــاء و مربیانــی همچــون‬ ‫کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجــوان موجــب شــکوفایی و کشــف اســتعدادهای ایــن‬ ‫نســل مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۶۸‬میلیــارد‬ ‫ریــال محصــوالت صنایــع دســتی‪ ،‬دامــی و‬ ‫زراعــی توســط عشــایر ایــن اســتان تولیــد و‬ ‫روانــه بازارهــای داخــل کشــور شــد‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری اظهارداشــت‪ :‬عشــایر بومــی‬ ‫و کوچنــده گلســتان بیــش از ‪ ۷۴۴‬هــزار‬ ‫راس دام شــامل گوســفند‪ ،‬بــز‪ ،‬گاو و شــتر‬ ‫بــرای پــرورش در اختیــار دارنــد و گوشــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬پشــم و شــیر از جملــه تولیــدات‬ ‫اصلــی انــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال در مجمــوع ‪ ۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۷۲‬تــن گوشــت قرمــز‪ ،‬پشــم و شــیر بــه‬ ‫ارزش ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۱۰۶‬میلیــارد ریــال توســط‬ ‫جامعــه عشــایری اســتان گلســتان در ســه‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه‬ ‫تولیــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫فعالیــت بخــش قابــل توجهــی از عشــایر در‬ ‫حــوزه صنایــع دســتی‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۵‬متــر مربــع قالــی‪ ،‬پشــتی‪ ،‬گلیــم‬ ‫و جاجیــم بــه ارزش ‪ ۹۵‬میلیــارد ریــال توســط‬ ‫زنــان و مــردان عشــایر اســتان تولیــد شــد‪.‬‬ ‫علیپــوری کشــاورزی را از دیگــر فعالیت هــای‬ ‫عشــایر گلســتان دانســت و بیان کرد‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۵۴۳‬تــن گنــدم‪ ،‬جــو و یونجــه بــه‬ ‫ارزش یــک میلیــارد و ‪ ۸۶۶‬میلیــون و ‪۳۹۲‬‬ ‫هــزار ریــال در اســتان تولیــد شــد‪.‬‬ ‫وی مجمــوع میــزان تولیــدات عشــایری‬ ‫گلســتان را در مقایســه بــا ‪ ۶‬ماهــه ســال‬ ‫گذشــته کاهشــی امــا ارزش ریالــی ان را‬ ‫افزایشــی اعــام کــرد و گفــت‪ :‬مهمتریــن‬ ‫علــت کاهــش تولیــدات خشکســالی و‬ ‫افزایــش ‪ ۱۰۰‬درصــدی قیمــت نهاده هــای‬ ‫دامــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت عشــایری گلســتان چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬خانــوار بــا بیــش از ‪ ۲۳‬هــزار نفــر ســکنه‬ ‫اســت کــه ‪ ۵۰‬درصــد ایــن خانوارهــا عشــایر‬ ‫بومــی ترکمــن و بقیــه عشــایر اســتان های‬ ‫خراســان رضوی‪ ،‬شــمالی و ســمنان هســتند‪.‬‬ ‫عشــایر گلســتان اعــم از بومــی و کوچنــده بــا‬ ‫دام هــای خــود در ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از مراتــع‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه در شــرق‬ ‫اســتان مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی کمک‬ ‫حامیان ایتام‬ ‫ولی فقیه را مردم رها‬ ‫نخواهند کرد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حامیان ایتــام در‬ ‫نیمــه نخســت امســال ‪ ۴۲‬میلیــارد تومــان بــه ایتــام اســتان کمــک‬ ‫کردنــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫افزایــش دارد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهارداشــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۳۸‬میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫کمــک بــه ایتــام اســتان در ‪ ۶‬ماهــه نخســت امســال هــدف گــذاری‬ ‫شــده بــود کــه ‪ ۱۱۰‬درصــد ان محقــق شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬حامیــان خیراندیــش خراســان شــمالی پارســال ‪۶۲‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون تومــان در قالــب طــرح اکــرام و محســنین بــه‬ ‫ایتــام و فرزنــدان نیازمنــد تحــت حمایــت ایــن نهــاد کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی افــزود‪ :‬از تعــداد ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۱۹‬یتیــم اســتان زیــر پوشــش ایــن نهــاد حمایتــی؛ ســه هــزار و ‪۴۴‬‬ ‫یتیــم و ســه هــزار و ‪ ۳۷۵‬نفــر فرزنــد محســنین هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۶۰۴‬نفــر حامــی ایــن ایتــام هســتند‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بیشــترین نیــاز ایتــام شــامل معیشــت‪،‬تحصیل و مســکن‬ ‫اســت کــه در ایــن زمینــه بایــد نیکــوکاران نــگاه ویــژه ای بــه ایــن گــروه از‬ ‫افــراد داشــته باشــند تــا مشــکالت انهــا برطــرف شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری حــدود ‪۶۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر پوشــش‬ ‫خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) دارد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنورد‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم غیــور و همیشــه در صحنــه همــراه مدافعــان‬ ‫انقــاب و نظــام قــدر نعمــت رهبــری را مــی داننــد و ایشــان را‬ ‫تنهــا نخواهنــد گذاشــت‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در اییــن گرامیداشــت ‪ ۱۹‬مهــر ســالروز‬ ‫ســفر پــر برکــت رهبــر معظــم انقــاب بــه خراســان شــمالی کــه بــا‬ ‫حضــور ســردار نقــدی‪ ،‬معــاون هماهنــگ کننــده ســپاه پاســداران در‬ ‫مصــای بجنــورد برگــزار شــد اظهارداشــت‪ :‬دشــمنان هــر روز توطئــه‬ ‫ای جدیــد طراحــی مــی کننــد و در ایــن اغتشاشــات اخیــر هــم نشــان‬ ‫دادنــد کــه نظــام و اســام را نشــانه گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مــردم والیتمــدار بــاری دیگــر غیــرت خــود را نشــان‬ ‫دادنــد و نقشــه هــای دشــمنان خنثــی و فتنــه هــا را خامــوش کردنــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬مــردم والیتمــدار‬ ‫همچنــان در صحنــه حمایــت از انقــاب حضــور دارنــد و بایــد قــدر‬ ‫ایــن مــردم را دانســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دشــمنان خــط کشــی برداشــته بودنــد تــا گــروه هــای‬ ‫مختلــف از جملــه هنرمنــدان‪ ،‬ورزشــکاران‪ ،‬جوانــان‪ ،‬روحانیــون و‬ ‫ســایر اقشــار را از هــم جــدا کننــد امــا رهبــر معظــم انقــاب ایــن‬ ‫اجــازه را بــه دشــمنان نــداد‪.‬‬ ‫پدر شهیدان مهدان به فرزندان‬ ‫شهیدش پیوست‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل روزنامــه بــازار کســب و کار حــال خــوش کودکــی ‪ ،‬رنــگ خــوش کودکــی‬ ‫را در در پارک هــای بــازی دهــه شــصت و هفتــاد بیشــتر می شــد دیــد هــر چنــد دهــه شــصت یا‬ ‫ســال خــود را بــا موشــک و خمپــاره اغــاز کــرده بودندامــا‪ ،...‬اســتاندار محتــرم محبــت کنیــد و‬ ‫دســتوری بفرمائیــد وســایل بــازی در پارکهــا رو هماننــد دهــه بچه گــی خودتــون نصــب کننــد‬ ‫اینطــوری بــه خــودی خــود شــادی و نشــاط و شــعارتان معنــی پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پــدر شــهیدان «حجج االســام علی اصغــر و موســی مهــدان» از اســتان گلســتان دعــوت‬ ‫حــق را لبیــک گفــت و بــه فرزنــدان شــهیدش پیوســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬برنامــه ریــزی مناســبی بایــد بــرای تربیــت و شــکوفایی ایــن نســل ارزشــمند‬ ‫انجــام شــود چــرا کــه انــان طالیــه داران ایــن مــرزو بــوم هســتند‪.‬‬ ‫حســین نــژاد ورود مدیریــت شــهری را بــه حــوزه هــای اموزشــی و تربیتــی نســل کــودک و‬ ‫جــوان را ضــروری دانســت و افــزود‪ :‬توجــه بــه تربیــت کــودکان در کنــار اموزش هــای تحصیلی‬ ‫ک و نوجــوان در شــهرها محســوب مــی شــود کــه مدیریت شــهری‬ ‫از مســائل مهــم حــوزه کــود ‬ ‫بایــد بــه ایــن موضــوع دقــت کافــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬مدیریــت شــهری بایــد بســتر و زیرســاخت هــای اموزشــی کــودکان را‬ ‫بــه خوبــی فراهــم کنــد و در ایــن زمینــه اقدامــات کاربــردی از جملــه شــهر دوســتدار کتــاب‬ ‫را تــدارک ببینــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬مدیریــت شــهری بــا فراهــم کــردن فضــا در اپارتمــان‬ ‫نقــش ویــژه ای در تربیــت کــودکان ایفــا مــی کنــد و بایــد در ایــن زمینــه برنامه ریــزی درســتی‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫هفتــه ملــی کــودک در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا شــعار «حــال خــوش کودکــی‪ ،‬رنــگ خــوش زندگــی»‬ ‫همزمــان بــا ‪ ۱۶‬مهــر (روز جهانــی کــودک) اغــاز و تــا جمعــه ‪ ۲۲‬مهرمــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫برگزیدگان جشنواره ملی‬ ‫قصه گویی در خراسان شمالی‬ ‫معرفی شدند‬ ‫برگزیــدگان مرحلــه منطق ـه ای بیســت و چهارمیــن دوره‬ ‫جشــنواره بین المللــی قصــه گویــی در خراســان شــمالی‬ ‫معرفــی و بــا اهــدای هدایایــی از انــان تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬فراخــوان ایــن جشــنواره‬ ‫از مردادمــاه امســال اغــاز و ‪ ۲۰۰‬اثــر بــه جشــنواره ارســال‬ ‫شــد و پــس از داوری ‪ ۳۷‬داســتان بــرای اجــرا بــه مرحلــه‬ ‫اســتانی ایــن جشــنواره راه یافــت‪.‬‬ ‫فرهــاد اقابیگــی تصریــح کــرد‪ ۱۴ :‬داســتان در چهــار‬ ‫بخــش ایینــی ســنتی نوجوانــان‪ ،‬ایینــی ســنتی زنــان و‬ ‫مــردان‪ ،‬بخــش قصــه گویــی ملــی مــادر بــزرگ هــا و پــدر‬ ‫بــزرگ هــا و زبــان اشــاره در روز پایانــی برگزیــده شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس اعــام هیــات داوران؛ ریحانــه وحدانــی‬ ‫حصــار بــا داســتان «ببیــن و نپرس»‪ ،‬ســحرناز مرادی با داســتان‬ ‫«زربــاف» و مهدیــه زارعــی بــا داســتان «ماعولــه ماعولــه» از‬ ‫شهرســتان بجنــورد در بخــش ملــی نوجوانــان برگزیــده شــدند‪.‬‬ ‫«حاج ابوالحسن مهدان» بر اثر بیماری و کهولت سن دار فانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫پیکــر پــدر شــهیدان مهــدان عصــر دیــروز در روســتای ســالیکنده کردکــوی بــه ســمت‬ ‫گلــزار شــهدا تشــییع می شــود و در کنــار فرزنــدان شــهیدش بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫شــهید علی اصغــر مهــدان کــه طلبــه علــوم دینــی و حــوزوی بــود ‪ ۱۱‬ابــان مــاه ‪ ۱۳۶۱‬در‬ ‫شــهر موســیان اســتان ایــام هنــگام درگیــری بــا نیروهــای عراقــی بــر اثــر اصابــت ترکــش‬ ‫خمپــاره بــه کمــر بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫روحانــی شــهید موســی مهــدان هــم پنجــم اردیبهشــت مــاه ســال ‪ ۱۳۶۶‬توســط گروه هــای‬ ‫ضــد انقــاب بــر اثــر اصابــت گلولــه بــه پیشــانی و ســینه بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل امــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از تنــوع قومــی؛ مذهبــی و نــژادی بــا اداب و فرهنــگ هــای گوناگــون‬ ‫برخــوردار اســت ولــی همــه انهــا بــه ســرزمین خــود عشــق مــی ورزنــد و در اعتــای وطــن‬ ‫هــم نظرنــد کــه جلــوه گــری ان در هشــت ســال دفــاع مقــدس به خوبــی نمایــان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بیشــترین شــهدای اعزامــی گلســتان از یــگان ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫بــا یــک هــزار و ‪ ۴۰۰‬شــهید‪ ،‬بســیج بــا یــک هــزار و ‪ ۲۰۰‬شــهید‪ ،‬ســپاه پاســداران نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۸۰۰‬شــهید و ژاندارمــری حــدود ‪ ۲۰۰‬شــهید بــوده اســت‪.‬‬ ‫محل شــهادت شــهدای اســتان گلســتان در ‪ ۷۷‬منطقه جنگی ثبت شــده که بیشــترین‬ ‫فراوانــی بــا نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰‬شــهید در شــلمچه‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۵۰‬شــهید در مریــوان‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬شــهید در منطقــه فــاو عــراق و حــدود ‪ ۲۰۰‬شــهید در پاســگاه زیــد عــراق بــود‪.‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی‪ :‬تحدیــد حــدود شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪۲۲۷.۶۳‬متــر مربــع دارای پــاک ثبتــی شــماره ‪۵۴۴‬‬ ‫فرعــی از اصلــی واقــع در اراضــی کســلخه بخــش ‪ ۷‬ثبــت اق قــا ملکــی اقــای محمــد‬ ‫ســن ســبلی فرزنــد عبداللــه بــه اســتناد تبصــره مــاده ‪ ۱۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‬ ‫نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی در ســاعت ‪ ۱۳‬ظهــر روز یکشــنبه مــورخ ‪ ۱۴۰۱.۰۸.15‬در محــل وقــوع‬ ‫ملــک واقــع در اراضــی کســلخه خیابان شــهید بهشــتی محلــه دلیجه کوچه بــازار ‪۴۳‬‬ ‫انتهــای کوچــه فاضــل ‪ ۴‬بــه عمــل خواهــد امــد‪ .‬از ایــن بــود چنانچــه مجــاوری نســبت‬ ‫بــه تحدیــد حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت میتوانــد از تاریــخ‬ ‫تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود تــا(‪ )۳۰‬ســی روز اعتــراض خــود را حتمــا ًبــا‬ ‫ذکــر شــماره پــاک ثبتــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اغــا تصمیــم نمــوده و عــاوه‬ ‫بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا‬ ‫نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقویم دادخواســت‬ ‫را دریافــت و بــه اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫اداره ثبــت مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمود‪.‬م الــف‪۱۳۱۲۱ :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار روز چهارشــنبه مــورخ ‪۱۴۰۱/۰۷/۲۰‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی‪ :‬تحدیــد حــدود شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۰۸۰.۳۷‬متــر مربــع دارای پــاک ثبتــی شــماره ‪۵۴۳‬‬ ‫فرعــی از اصلــی واقــع در اراضــی کســلخه بخــش ‪ ۷‬ثبــت اق قــا ملکــی اقای اســحاق‬ ‫کســلخه فرزنــد عبدالقــادر بــه اســتناد تبصــره مــاده ‪ ۱۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه‬ ‫اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی در ســاعت ‪ ۱۲‬ظهــر روز یکشــنبه مــورخ ‪۱۴۰۱.۰۸.15‬در محــل وقــوع ملــک‬ ‫واقع در اراضی کســلخه خیابان شــهید بهشــتی محله دلیجه کوچه بازار ‪ ۲۹‬انتهای‬ ‫کوچــه فاضــل ‪ ۴‬بــه عمــل خواهــد امــد‪ .‬از ایــن بــود چنانچــه مجــاوری نســبت بــه‬ ‫تحدیــد حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت میتوانــد از تاریــخ‬ ‫تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود تــا(‪ )۳۰‬ســی روز اعتــراض خــود را حتمــا ًبــا‬ ‫ذکــر شــماره پــاک ثبتــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اغــا تصمیــم نمــوده و عــاوه‬ ‫بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا‬ ‫نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقویم دادخواســت‬ ‫را دریافــت و بــه اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫اداره ثبــت مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمود‪.‬م الــف‪۱۳۱۲۲ :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار روز چهارشــنبه مــورخ ‪۱۴۰۱/۰۷/۲۰‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 42‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪611‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫سالم جناب سرهنگ؛‬ ‫از اینکه دوچرخه ام را پیدا‬ ‫کردید ممنونم‬ ‫شــادی نوجــوان گنبــدی پــس از پیداشــدن دوچرخ ـه اش کــه چنــد روز قبــل بــه ســرقت‬ ‫رفته بــود‪ ،‬نشــانه ای از تــاش مامــوران انتظامــی بــرای افزایــش احســاس امنیــت و ارامــش‬ ‫در جامعــه اســت؛ خوشــحالی و احســاس رضایتــی کــه بــه گفتــه فرمانــده انتظامــی‬ ‫گنبــدکاووس هدی ـه ای شــیرین بــه پلیــس گنبــد در هفتــه نیــروی انتظامــی بــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬چنــد روز قبــل هنــگام ورود بــه یکــی از کالنتری هــا‬ ‫بــرای بازدیــد و بازرســی‪ ،‬پســر حــدود ‪ ۱۲‬ســاله ای بــه طرفــم امــد‪ ،‬مــرا در اغــوش گرفــت و‬ ‫گفــت ‪« :‬جنــاب ســرهنگ ســام»‬ ‫ســرهنگ محمــود علی فــر اظهارداشــت‪ :‬پــس از احوالپرســی ایــن نوجــوان از او پرســیدم‪:‬‬ ‫مــرا از کجــا می شناســی؟ پاســخ داد» عکس هــای شــما را در فضــای مجــازی را دیــدم و‬ ‫امــروز امــدم تــا از شــما بــه دلیــل پیــد کــردن دوچرخـه ام تشــکر کنــم‪».‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن نوجــوان پــس از انتشــار خبــر دســتگیری ســارق دوچرخه هــا در‬ ‫فضــای مجــازی بــه کالنتــری امــد تــا پیگیــر پــس گرفتــن دوچرخــه اش باشــد کــه بــه طــور‬ ‫اتفاقــی بــا هــم برخــورد کردیــم ‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس افــزود‪ :‬لحظــه اغــوش بــاز کــردن پســربچه ‪ ۱۲‬ســاله‬ ‫دوچرخــه ســوار بــرای تشــکر از پلیــس‪ ،‬بســیار شــیرین بــود‬ ‫وی افــزود‪ :‬در عصــر کنونــی کــه شــبکه های مجــازی حــرف اول را در دنیــای ارتباطــات‬ ‫و نشــر اخبــار می زنــد بــرای پیشــرفت در حوزه هــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫سیاســی کشــور نیازمنــد تقویــت فعالیــت در فضــای مجــازی هســتیم‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس بــا تاکیــد بــر لــزوم مفیــد بــودن فلســفه وجــودی هــر فــرد‪،‬‬ ‫اداره و یــا ســازمان بــرای جامعــه‪ ،‬گفــت‪ :‬رســانه ها در تولیــد اخبــار بایــد به گونـه ای عمــل‬ ‫کننــد کــه بــه احســاس امنیــت حاکــم بــر جامعــه لطمــه وارد نشــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی فــر‪ ،‬تامیــن امنیــت را فقــط معطــوف بــه نیــروی انتظامــی ندانســت و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬مــردم و دســتگاه های مرتبــط بایــد در کنــار نیــروی انتظامــی بــرای تامیــن امنیــت‬ ‫روانــی مــردم تــاش کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬افزایــش تعامــل نیــروی انتظامــی بــا رســانه ها در انعــکاس اخبــار‪ ،‬باعــث‬ ‫بیشــتر شــدن اگاهــی مــردم نســبت بــه اقدامــات ایــن حــوزه در تامیــن و ارتقــای امنیــت‬ ‫جامعــه می شــود کــه نتیجــه ان برخــورد شــیرین پســربچه ‪ ۱۲‬ســاله دوچرخــه ســوار بــا‬ ‫پلیــس اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫‪ 26‬تن گندم قاچاق‬ ‫در «اسفراین» کشف شد‬ ‫فیشینگ کارت های بانکی‬ ‫با ترفند فروش فیلترشکن‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از توقیــف یــک‬ ‫تریلــر کشــنده حامــل ‪ 26‬تــن گنــدم قاچاق بــه ارزش حدود‬ ‫‪ 3‬میلیــارد ریــال درایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» در اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح کنتــرل محورهــا و‬ ‫برخــورد بــا قاچــاق کاال مامــوران پلیــس اطالعــات و امنیــت‬ ‫عمومــی بــه یــک خــودرو تریلــر حامــل گنــدم در محــور‬ ‫اســفراین بــه جویــن مشــکوک و ان را متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‬ ‫در بازرســی از ان ‪ 26‬تــن گنــدم قاچــاق و فاقــد مجــوز را‬ ‫کشــف و خــودرو را توقیــف و بــه پارکینــگ داللــت دادنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه یــک نفــر بــه تعزیــرات‬ ‫حکومتــی معرفــی شــد ‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز در صــورت‬ ‫اطــاع از احتــکار و قاچــاق کاال و کســانی کــه اقدام به فعالیت‬ ‫غیرقانونــی اقتصــادی مــی کننــد‪ ،‬بالفاصلــه از طریــق مرکــز‬ ‫فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬موضــوع را بــه پلیــس اطــاع دهنــد‬ ‫تــا نســبت بــه شناســایی و دســتگیری متخلفــان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی نوجوانــی کــه بــا راه انــدازی‬ ‫کانــال تلگرامــی فــروش فیلتــر شــکن و معرفــی درگاه‬ ‫فیشــینگ از متقاضیــان کالهبــرداری مــی کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫اصفهــان در خصــوص ایــن پرونــده گفت‪ :‬بــا ارائه مرجوعه‬ ‫قضائــی توســط تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر برداشــت‬ ‫غیــر مجــاز از حســاب توســط فــردی ناشــناس در تلگــرام‬ ‫کــه بــا تبلیــغ و فــروش ‪ VPN‬از انهــا کالهبــرداری کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬بــا بررســی هــای انجام‬ ‫شــده توســط کارشناســان مشــخص گردیــد متهــم بــه‬ ‫بهانــه دریافــت وجــه نــرم افــزار فیلتــر شــکن‪ ،‬خریــداران‬ ‫را بــه درگاه جعلــی پرداخــت (فیشــینگ) هدایــت و اقــدام‬ ‫بــه ســرقت اطالعــات کارت بانکــی انهــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم کــه بــا راه انــدازی کانــال تلگرامــی اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری از افــراد کــرده بــود در منــزل خــود شناســایی‬ ‫و جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد‪.‬‬ ‫عامل دسترسی غیر مجاز‬ ‫به محتوای گوشی شهروند‬ ‫شناسایی شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــل مزاحمــت و دسترســی‬ ‫غیــر مجــاز بــه محتــوای گوشــی شــهروند خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا مراجعــه خانمــی بــه پلیــس فتــا کــه مرجوعــه‬ ‫قضایی به همراه داشــت ‪ ،‬رســیدگى به دادخواســت وی در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکیه در اظهــارات اولیــه خــود بــه‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا بــا ارائــه مســتندات الزم ‪،‬‬ ‫درخواســت شناســایی فــردی ناشــناس در فضــای مجــازی‬ ‫را داشــت کــه بــا انتشــار تصاویــر وی و انتســاب مطالــب‬ ‫کــذب در فضــای مجــازی وشــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫قصــد فرافکنــی و بدنامــی شــاکیه را داشــته اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس ازحضــور شــاکیه‪ ،‬پرونــده اولیــه بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضایــی تشــکیل شــد و بــا جمــع اوری‬ ‫مدارک و مســتندات مربوطه توســط کارشناســان پلیس فتا‪،‬‬ ‫ســرانجام متهــم شناســایی و بــه ایــن پلیــس احضــار شــد‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫بهره برداری از ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال طرح‬ ‫بهداشتی سفر مقام‬ ‫معظم رهبری در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۹۰۰ :‬میلیــارد ریــال در حــوزه بهداشــت و درمــان‬ ‫از محــل اعتبــارات ســفر ‪ ۱۹‬مهرمــاه ‪ ۱۳۹۱‬مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــه اســتان بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬دکتر ســید‬ ‫جــواد پورنقــی در ایــن بــاره اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســفر‬ ‫بــرکات و دســتاوردهای فراوانــی بــا اختصــاص اعتبــار‬ ‫بــه ‪ ۳۳‬پــروژه در حــوزه بهداشــت و درمــان داشــت‬ ‫کــه ســبب ارتقــای شــاخص ها و خدمــات ســامت بــه‬ ‫مــردم داشــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬حــوزه ســامت اســتان بــا ایــن ســفر‬ ‫تحــول یافــت بــه طــوری کــه بــا توســعه زیرســاخت های‬ ‫ایــن حــوزه از محــل اعتبــارات ســفر‪ ،‬اکنــون شــاهد ارایــه‬ ‫خدمــات مطلــوب بــه مــردم اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬بیمارســتان امــام حســن(ع) بجنــورد یکــی از‬ ‫ایــن پروژه هایــی بــود کــه بــا ‪ ۳۲۰‬تخــت مصــوب و‬ ‫اختصــاص ‪ ۴۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار ســاخته شــد‬ ‫و بــه عنــوان یــک مرکــز جامــع اموزشــی‪ ،‬درمانــی و‬ ‫پژوهشــی بــا ‪ ۲۳‬بخــش بســتری فعــال در حــال‬ ‫حاضــر بــا میانگیــن ‪ ۶‬هــزار نفــر بســتری در مــاه بــه‬ ‫مــردم خدمــات ارایــه می دهــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بخــش جراحــی قلب بــاز در بجنورد یکی‬ ‫دیگــر از مصوبــات مهــم ایــن ســفر بــود کــه بــا تجهیــزات‬ ‫اســتاندارد و بــه روز دنیــا و بــا اعتبــار ‪ ۱۱۷‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید و بــا میانگیــن ماهانــه ‪ ۳۰۰‬نفــر‬ ‫بســتری در حــال خدمات دهــی بــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بــا بهره بــرداری از ایــن مرکــز‪ ،‬بیمــاران‬ ‫عــاوه بــر بهره منــدی از تعرفــه خدمــات دولتــی دیگــر‬ ‫مجبــور بــه تحمــل شــرایط ســخت و هزینه هــای بســیار‬ ‫بــرای پیگیــری درمــان خــود در اســتان های مجــاور و‬ ‫پایتخــت نیســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نبــود مرکــز تشــخیص ســرطان از‬ ‫دیگــر کمبودهــای حــوزه ســامت اســتان بــود کــه رنجــی‬ ‫مضاعــف بــر درد بیمــاران ســرطانی افــزوده بــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن مهــم در ســفر مقــام معظــم رهبــری مــورد توجــه‬ ‫قــرار گرفــت و بــا اختصــاص ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫ســاخته شــد و اکنون خدمات بســتری و ســرپایی شیمی‬ ‫درمانی‪-‬پرتــو درمانــی‪ ،‬اندوســکوپی‪ ،‬کلونوســکوپی و‬ ‫تشــخیص ســرطان بــا میانگیــن ماهانــه خدمــت بــه ‪۴۰۰‬‬ ‫بیمــار در حــال فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫پورنقــی یــاداور شــد‪ :‬احــداث ‪ ۱۲‬مرکــز و پایــگاه‬ ‫بهداشــتی و درمانــی شــهری و روســتایی در مناطــق‬ ‫مختلــف اســتان بــا اعتبــار ‪ ۷۴‬میلیــارد ریــال‪ ،‬احــداث‬ ‫و راه انــدازی ‪ ۱۷‬پایــگاه اورژانــس جــاده ای شــهری و‬ ‫روســتایی بــا رقمــی افــزون بــر‪ ۲۸‬میلیــارد ریــال و خریــد‬ ‫تجهیــزات پزشــکی بیمارســتان های اســتان بــه مبلــغ‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬اختصــاص ‪ ۶۷‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای ســاخت دانشــکده های دندانپزشــکی و داروســازی‬ ‫نیــز از دیگــر مصوبــات ایــن ســفر بــود کــه در راســتای‬ ‫خدمات دهــی بــه مــردم مناطــق محــروم خراســان‬ ‫شــمالی اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫پایان نامه و صف سه میلیون‬ ‫نفری خرید خودرو!‬ ‫اســتفاده از تحقیقــات دانشــگاهی در حــل معضــات و‬ ‫مشــکالت و چالــه چولــه هــای جوامــع امــروزی یــک امــر‬ ‫طبیعــی اســت و هیــچ نیــازی بــه ســزارین و پــول چایــی و‬ ‫زیــر میــزی و ‪ ...‬نــدارد! یعنــی مشــکالت از ســوی مقامــات‬ ‫مطرح می شــوند؛ دانشــجویان هم با کمک اســاتید روی‬ ‫ان مســائل متمرکــز مــی شــوند و چــاره ای علمــی بــرای‬ ‫رفــع ان پیــدا مــی کننــد و در قالــب پایان نامه منتشــر می‬ ‫ســازند‪ .‬عجالتــا ًایــن راه حــل هــا مبتنــی بــر مبانــی علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی و ‪ ...‬هســتند و مــو الی درز انهــا نمــی رود‪.‬‬ ‫فلــذا نــه تنهــا ایــن پایــان نامــه هــا خمیــر نمی شــوند بلکه‬ ‫بــه مــدد واحــد تایــپ و تکثیــر دانشــگاه بــه تولیــد انبوه نیز‬ ‫مــی رســند و کاربــردی مــی شــوند‪.‬‬ ‫در کشــور مــا هــم یکــی از مباحــث شــیرین و پــر طرفــدار‬ ‫در دوره تحصیــات تکمیلــی‪ ،‬همیــن مبحــث تحقیقــات و‬ ‫پایــان نامــه و مقــاالت علمــی ‪ ISI‬و ســایر مخلفــات ایــن‬ ‫حــوزه اســت‪ .‬بــه ویــژه نــزد دوســتان تایپیســت و صاحبــان‬ ‫کافــی نــت و چــاپ و تکثیــر ‪...‬‬ ‫تحقیقــات میدانــی و حتــی چالــه میدانــی ما نشــان می دهد‬ ‫این رویکرد منجر به اشــتغال مســتقیم و غیر مســتقیم برای‬ ‫عــدۀ زیــادی شــده اســت و هنــوز هــم جــا بــرای ریــگالژ و مانــور‬ ‫دارد و مــی تــوان بــا ان امارهــای ایجــاد اشــتغال را قلقلــک‬ ‫داد و باالتــر هــم بــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال بــا قــرار گرفتــن طــرح‬ ‫رتبــه بنــدی فرهنگیــان در فــاز اجرا‪ ،‬بدون شــک ‪ ،‬شــاهد رشــد‬ ‫چشــمگیر امــار هــای اشــتغال در ایــن حــوزه خواهیــم بــود‬ ‫و تولیــد محتــوی علمــی در کشــور رشــد فزاینــده ای خواهــد‬ ‫داشــت چرا که انتشــار مقاالت فرهنگیان در نشــریات دارای‬ ‫امتیــاز اســت!‬ ‫نــا گفتــه نمانــد ایــن عالقــه مــا ایرانــی هــا بــه علــم تنهــا‬ ‫مختــص دوران دانشــجویی نیســت و پــس از ان هــم در‬ ‫رده هــای مختلــف شــغلی و مســئولیتی دیــده مــی شــود‬ ‫تــا جایــی کــه دکتــر ســید حســن قاضــی زاده وزیــر اســبق‬ ‫بهداشــت کشــور از ســال ‪ 2013‬تا ‪ 2018‬در طی ‪ 5‬ســال ‪267‬‬ ‫مقالــه ‪ ISI‬منتشــر نمــوده و جالــب اینکــه در همیــن مــدت‬ ‫جیمــز پــی الیســن برنــده جایــزه نوبل پزشــکی بــه ضــرب و زور‬ ‫تنهــا ‪ 71‬مقالــه ‪ ISI‬منتشــر کــرده اســت!‬ ‫در ســطح معاونــان وزیــر بهداشــت نیز باقــر الریجانی معاون‬ ‫اموزشــی وزیــر کــه او نیــز باید از پرمشــغله ترین مدیــران عالی‬ ‫دولــت بــود کــه حتــی در مقاله نویســی گــوی ســبقت را از وزیــر‬ ‫ربــوده بودنــد‪ .‬الریجانــی در ســال ‪ ۲۰۱۵‬نزدیــک بــه ‪ ۱۱۵‬مقالــه‬ ‫(تقریبــا ًهــر دو روز یــک مقالــه) علمــی ثبــت کــرده اســت کــه‬ ‫نشــان از اســتفاده بهینــه از زمــان بــرای تولیــد محتــوای علمــی‬ ‫در ســطوح مختلــف اســت!‬ ‫یعنــی بــرای عــده ای از مســئوالن تولیــد محتــوی از نان شــب‬ ‫هــم واجــب تــر اســت و مســئولیت مانعــی بــرای رســاندن‬ ‫کشــور بــه قلــل رفیــع علمــی نیســت‪.‬‬ ‫امــا از انجایــی کــه ســطح علمــی ایــن پایــان نامــه هــا‬ ‫فراتــر از دیپلــم اســت و موضوعــات انهــا بــه درد ما عوام‬ ‫الناس نمی خورد‪ ،‬پیشــنهاد می شــود دوســتان البالی‬ ‫نشــانه رفتــن مســائل عمیــق علمــی برخــی مطالــب‬ ‫پیــش پــا افتــاده و کاربــردی را هــم در پایــان نامــه هــا و‬ ‫مقاالتشــان اچــار کشــی کننــد‪.‬‬ ‫فــی المثــل راجــع بــه ایــن موضــوع تحقیــق کننــد کــه چطــور‬ ‫دو شــرکت خــودرو ســازی ایــران خــودرو و ســایپا کــه ســاالنه‬ ‫میلیــارد هــا تومــان ضــرر تــازه مــی دهنــد و کلــی هــم زیــان‬ ‫انباشــته دارنــد‪ ،‬مســئوالن بــه انهــا فحــش هــای تریبونــی (‬ ‫ارابــه مــرگ‪ ،‬تابــوت نعــش کــش) مــی دهنــد‪ ،‬محصوالتشــان‬ ‫در ســال چند هزار کشــته روی دســت مردم باقی می گذارند‬ ‫و در تصادفــات بــه چنــد تکــه نامســاوی تقســیم می شــوند‪،‬‬ ‫هنــوز روی بــورس هســتند و نــه تنهــا بــا انها برخورد نمی شــود‬ ‫بلکــه طــوری عمــل مــی کننــد کــه اخیــرا ًســه میلیون نفــر برای‬ ‫خریــد ‪ 10‬هــزار خــودرو صــف کشــیده انــد؟!‬ ‫یــا چطــور امــکان دارد بــا بیمــاری کــه خونریــزی داخلــی دارد‬ ‫و در حــال مــردن اســت‪ ،‬بــه زعــم مســئوالن بیمارســتان‬ ‫همــکاری مــی شــود و بنــدۀ خــدا را بــا امبوالنــس خصوصــی و‬ ‫تحمیــل هزینــه ‪ 800‬هــزار تومانــی بــه مرکــز درمانــی مجهــز تر‬ ‫اعــزام مــی کننــد؟!‬ ‫یــا یــک نفــر تحقیــق کنــد کــه چطــور امــکان دارد کســی کــه‬ ‫در پرونــده ویلموتــس از مقصــران اصلــی اســت و در قــوه‬ ‫قضائیــه پرونــده مفتــوح دارد‪ ،‬مجــازات کــه نمــی شــود بمانــد؛‬ ‫برای کاندیداتوری انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال تائید‬ ‫هــم مــی شــود و قدرتــی خــدا رای هــم می اورد! ســایر مواردی‬ ‫را کــه بــرای شــما عجیــب اســت خودتــان طــرح کنیــد‪ .‬بیــل کــه‬ ‫بــه کمرتــان نخــورده اســت!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪611‬‬ ‫اشنایی با رشته های پزشکی‬ ‫اشنایی با رشته پزشکی‬ ‫نفرولوژی‬ ‫نفرولوژیســت متخصصــی اســت کــه دربــاره‬ ‫نفرولــوژی بــه مطالعــه می پــردازد‪ .‬نفرولــوژی‬ ‫مطالعــه دربــاره‏کلیــه بزرگســاالن و کــودکان و‬ ‫بیماری هــای مرتبــط بــا ان اســت‪ .‬نفرولوژیســت‬ ‫بــا تشــخیص و مدیریــت بیمــاری ‏کلیــوی در‬ ‫ارتبــاط اســت و کلیه هــا بــرای حفــظ تعــادل نرمال‬ ‫مایعــات و الکترولیــت بــدن حیاتــی هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بیماری های موثر بر روی کلیه ها‬ ‫ال‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فشــار خــون بــا ‪‎‬‬ ‫بیمــاری هایــی ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬دیابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه شــدت کلیــه را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد و‬ ‫ایــن نفرولوژیســت‏اســت کــه بــا جلوگیــری و درمــان‬ ‫اســیبهای کلیــوی ناشــی از ایــن بیمــاری هــا؛ در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ارتبــاط اس ـ ‪‎‬‬ ‫نفرولوژیســت ها بــا ایــن بیماری هــای کلیــوی‬ ‫مرتبــط هســتند؛‬ ‫اختالالت مایعات و الکترولیت ها‬ ‫•‬ ‫اختالل اسید ‪ -‬قلیای بدن‬ ‫•‬ ‫سنگ کلیه‬ ‫•‬ ‫بیماری گلومرول‬ ‫•‬ ‫بیماریتوبولوتریستی‬ ‫•‬ ‫متابولیسم مواد معدنی‬ ‫•‬ ‫بیماری حاد کلیوی‬ ‫•‬ ‫نارسایی حاد کلیوی‬ ‫•‬ ‫بیماری مزمن کلیه‬ ‫•‬ ‫نارسایی مزمن کلیه‬ ‫•‬ ‫دیالیز‬ ‫•‬ ‫افــرادی کــه بــه ایــن بیماری هــا دچــار هســتند‬ ‫بایــد نســبت بــه داروهــا و ازمایشــات بالینــی‪،‬‬ ‫ن ‪‎‬بــاال‏و دیابــت‪ ،‬اپیدمیولوژی‬ ‫ت ‪‎‬فشــار خــو ‪‎‬‬ ‫مدیریـ ‪‎‬‬ ‫بیماری هــا عفونت هــا‪ ،‬مدیریــت تغذیــه و درمــان‬ ‫بیماری هــای کلیــوی؛ اگاهــی داشــته‏باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تست های ازمایشگاهی‬ ‫دامنـه ی گســترده ای از تسـت ها می توانــد بــرای‬ ‫ارزیابــی عملکــرد کلیه هــای شــما انجــام شــود‬ ‫نرخ فیلتراسیون گلومرول‬ ‫ایــن تســت چگونگــی انــدازه تصفیــه کنندگــی‬ ‫خــون توســط کلیــه را انــدازه مــی گیــرد‪ .‬ایــن معیار‬ ‫در افــراد مبتــا بــه‏بیمــاری کلیــوی کاهــش مــی‬ ‫یاب ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سرم کراتینین‬ ‫کراتینیــن یــک مــاده دفــع شــدنی در بــدن اســت‬ ‫و بــه مقــدار زیــادی در خــون افــرادی کــه دچــار ســو‬ ‫عملکــرد کلیــه‏هســتند وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نیتروژن اوره خون‬ ‫ایــن مــاده نیــز ماننــد کراتینیــن یــک مــاده‬ ‫دفعــی اســت کــه در صــورت وجــود مقــدار زیــاد‬ ‫ان در خــون نشــانه عــدم‏عملکــرد صحیــح کلیــه‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫ازمایش های ادرار‬ ‫انالیز ادرار‬ ‫ایــن نمونــه ادرار می توانــد بــا یــک ســنجش‪،‬‬ ‫‪‎‬‏ ‪PH‬و همچنیــن وجــود مقادیــر غیــر عــادی خــون‪،‬‬ ‫گلوکــز‪ ،‬پروتئیــن‏یــا باکتــری ازمایــش شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن‪‎/‬کراتینین‬ ‫ت‪‎‬البومی ‪‎‬‬ ‫نسب ‪‎‬‬ ‫ایــن ازمایــش ادرار مقــدار پروتئیــن البومیــن را‬ ‫در ادرار شــما انــدازه مــی گیــرد‪ .‬وجــود البومیــن‬ ‫در ادرار بــه‏معنــای عــدم عملکــرد صحیــح کلیــه‬ ‫است‪‎.‎‬‬ ‫جمع اوری ‪ 24‬ساعته ادرار‬ ‫ایــن روش از محتــوای خاصــی بــرای جمــع اوری‬ ‫ادرار در مــدت ‪ 24‬ســاعت اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫ازمایشــات ‏بیشــتری مــی توانــد بــر روی ایــن‬ ‫نمونــه انجــام شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫صافی کراتینین‬ ‫ایــن روش مقــدار کراتیــن را در دو نمونــه خــون و‬ ‫ادرار جمع اوری شــده ‪ 24‬ســاعته اندازه می گیرد‬ ‫کــه بــه‏منظــور محاســبه مقــدار کراتینینــی کــه از‬ ‫خــون بــه ادرار مــی رود‪ ،‬اســتفاده مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رویه ها‬ ‫عــاوه بــر بازدیــد و مقایســه نتایــج تســت هــای‬ ‫ازمایشــی‪ ،‬یــک نفرولوژیســت ممکــن اســت بــا‬ ‫دیگــر متخصصیــن‏طــی رویه هــای ذیــل همــکاری‬ ‫کن ـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫تصویربــرداری از کلیه هــا ماننــد‪،‬‬ ‫•‬ ‫ســونوگرافی ‪‎ ،‎‬سی تی اســکن‪ ،‬یــا انالیــز اشــعه‪‎ X‬‬ ‫‪‎‬شــامل جاگــذاری ‏ســوند دیالیــز‬ ‫بافت برداری کلیوی‬ ‫•‬ ‫پیوند کلیه‬ ‫•‬ ‫چه زمانی یک نفرولوژیست را ببینیم؟‬ ‫پزشــک شــخصی شــما مــی توانــد بــه جلوگیــری‬ ‫و درمــان مراحــل اولی ـه‪‎ ‎‬بیمــاری کلی ـه‪‎ ‎‬کمــک کنــد‬ ‫ازمایــش دادن‏منظــم می توانــد بــر عملکــرد کلیــه‬ ‫شــما نظــارت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مهارت تفکر انتقادی را جدی بگیریم‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫ما هر روز با مشکالت و موقعیت هایی‬ ‫روبــرو هســتیم کــه بایــد ان هــا را ارزیابــی‬ ‫و حــل و فصــل کنیــم‪ .‬بســیاری از مــا‏بــر‬ ‫اســاس شــرایط یا تجربیات مشــابه قبلی‬ ‫خــود تصمیــم می گیریــم؛ بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫ایــن امــر یافتــن راه حلــی بهتــر را‏تضمین‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬زیــرا شــاید تصمیمــات مــا‬ ‫تحــت تاثیــر احساســات‪ ،‬حقایــق جانبــی‬ ‫یــا ســایر مــوارد بیرونــی باشــند کــه‏بــر‬ ‫تصمیــم نهایــی مــا تاثیــر می گذارنــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از مهارت هایــی کــه در ایــن‬ ‫شــرایط نیــازش بیــش از پیــش احســاس‬ ‫می شــود‪ ،‬مهــارت تفکــر انتقــادی اســت‪.‬‬ ‫در ‏واقــع ایــن مهــارت بــه مــا کمــک‬ ‫می کنــد تــا مســائلی کــه در زندگــی‬ ‫برایمــان رخ می دهنــد را بــه طــور کامــل‬ ‫بررســی‪،‬‏تجزیــه و تحلیــل کــرده و بــه‬ ‫صــورت کامــل‪ ،‬منطقی و روشــن در مورد‬ ‫انهــا تصمیم گیــری کنیــم‏‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه تفکــر‬ ‫انتقــادی‪ ،‬اســتعداد خاصــی نیســت کــه‬ ‫همــراه فــرد متولــد شــود‪ ،‬بلکــه ایــن نــوع‬ ‫‏طــرز تفکــر نیــاز بــه تمریــن و تــاش دارد‪.‬‬ ‫شــاید در ابتــدا شــما تفکــر انتقــادی را بــا‬ ‫اعتــراض‪ ،‬عیــب جویــی‪ ،‬ایــراد گرفتــن‪،‬‬ ‫‏اشــکال تراشــی اشــتباه بگیریــد‪ .‬کامــا‬ ‫حــق بــا شماســت‪ ،‬ایــن کلمــات همگــی‬ ‫بــا هــم متــرادف هســتند ولــی هیــچ‬ ‫یــک از‏انهــا تفکــر انتقــادی نیســتند‪ .‬در‬ ‫حقیقــت تفکــر انتقــادی تجزیــه و تحلیل‬ ‫واقعیت هــا بــرای بــه دســت اوردن یــک‬ ‫قضــاوت‏صحیــح‪ ،‬منطقــی و بــی طرفانــه‬ ‫اســت در حالــی کــه در اعتــراض یــا ایــراد‬ ‫گرفتــن امــکان دارد انگیــزه شــخصی‬ ‫وجــود ‏داشــته و ایــن اشــکال تراشــی‬ ‫خودخواهانــه باشــد‪.‬‏‬ ‫بــا نگاهــی بــه اطرافیــان در مــی یابیــم‬ ‫کــه قطعــا ًبیــن افــرادی کــه تفکــر خــاق‬ ‫دارنــد و بیــن افــرادی کــه هنــوز بــا افــکار‬ ‫‏قدیمــی و شــیوه هــای اشــتباه فکــر‬ ‫می کننــد‪ ،‬تفاوت هایــی وجــود دارد‪ .‬یکــی‬ ‫از مشــخصه های مهــم افــرادی کــه تفکــر‬ ‫‏انتقــادی دارنــد‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس بــاالی‬ ‫انهاســت چراکــه بــه طــور طبیعــی وقتــی‬ ‫شــما توانایــی حــل مســائل را داشــته‬ ‫‏باشــید‪ ،‬انگیــزه بیشــتریدارید و در نتیجــه‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس شــما افزایــش می یابد‪.‬‬ ‫پــس اگــر می خواهیــد مهــارت تفکــر‬ ‫‏انتقــادی را در خودتــان افزایــش دهیــد‪،‬‬ ‫بایــد رویکــرد منظمــی را پیــش بگیریــد‬ ‫ت را‬ ‫و ســعی کنیــد همیشــه ایــن مهــار ‬ ‫‏تمریــن کنیــد‪ .‬برخــی از مهمتریــن فوایــد‬ ‫تفکــر انتقــادی را می تــوان بــه شــرح ذیــل‬ ‫برشــمرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ 1‬‏) کنجــکاوی را بــر می انگیزد‪ :‬کنجکاوی‬ ‫نــه تنهــا بــه مــا کمــک می کنــد تــا از‬ ‫جهــان پیرامــون خــود درک عمیق‪-‬‏تــری‬ ‫پیــدا کنیــم‪ ،‬بلکــه بــه مــا کمــک می کنــد‬ ‫تــا تجربــه ژرف تــری از ایــن دنیــا نیــز بــه‬ ‫دســت اوریــم‪.‬‏‬ ‫‏‪ 2‬‏) خالقیــت را تقویــت می کنــد‪ :‬امــروزه‬ ‫خالقیــت و نــواوری به عنــوان یک مهارت‬ ‫ضــروری در نیــروی کار ‏تعریــف شــده‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی مشــاغل بــا محصــوالت و‬ ‫تبلیغــات خالقانــه همــراه می شــوند‪ ،‬در‬ ‫بــازار جهانــی رشــد‏می کننــد‪ .‬شــاید شــما‬ ‫بــا تفکــر انتقــادی خــود بتوانیــد راه حلــی‬ ‫را ارائــه دهیــد کــه پیــش از ایــن هیــچ‬ ‫کــس بــه‏ان فکــر نکــرده اســت‪ .‬همــه‬ ‫اینهــا شــامل یــک روحیــه خــاق اســت‬ ‫رضایتمندی‬ ‫در زندگی‬ ‫سرویس مشاوره ‪ -‬سمیه موسی پور‬ ‫احســاس رضایت‪،‬بــرای شــما بــه چــه صــورت معنــا می شــود؟‬ ‫داشــتن در امــد بــاال؟‬ ‫خریــدن خانــه ای در محلــه ای ثروتمنــد؟ دیــدن ماشــین های‬ ‫اخریــن مــدل؟ پاســخ دادن بــه تمــام خواســته هایی کــه داریــم و‬ ‫یــا خریــدن چیزهایــی کــه فکــر می کنیــم بــه ان هــا نیــاز داریــم؟‬ ‫بــه چنــد لحظــه خــاص در زندگــی تــان فکرکنیــد ‪ .‬مثــا وقتــی‬ ‫بــرای اولیــن بــار‪ ،‬فرزندتــان را دیدیدکــه بلندشــده و راه مـی رود و یــا‬ ‫زمانــی کــه در کنــار دریــا قــدم مــی زدیــد و بــه کارهــای عقــب مانده‪،‬‬ ‫مســئولیت هایی کــه بــر دوشــتان هســتند و‪ ...‬فکــر نمی کنیــد‬ ‫و فقــط از راه رفتــن لــذت مــی بریــد‪ ،‬ایــا در ایــن حــال احســاس‬ ‫رضایــت بیشــتری داریــد؟ یــا اینکــه در نگرانــی مداومــی بــه ســر می‬ ‫برید؟یــا زمانــی کــه بایــد هــر چیــزی را کــه در تلویزیــون وخیابــان‬ ‫تبلیغــش را می بینندخریــداری کنیــد؟‬ ‫چــه چیزهایــی باعــث بــه وجــود امــدن احســاس نارضایتــی در‬ ‫وجــود مــا می شــود؟‬ ‫چطــور می توانیــم احســاس رضایــت را در لحظــه لحظــه ی‬ ‫زندگی مــان جــاری کنیــم؟ ان هــم بــدون اینکــه مــداوم بخواهیــم‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــم کــه بــه محــض اینکــه فــان کار را انجــام بدهــم‬ ‫یــا بــه محــض اینکــه فــان چیــز را بخــرم‪ ،‬راضــی خواهــم شــد‪.‬‬ ‫حتمــا؛ کلمــه ی «بــه محــض اینکــه» را زیــاد شــنیده ایــد یــا در‬ ‫ذهنتــان زیــاد ان را تکــرار کرده ایــد‪ .‬بــه محــض اینکــه کارم را تمــام‬ ‫کنــم‪ ،‬خیالــم راحــت می شــود‪« .‬بــه محــض اینکــه» ازدواج کنــم‪،‬‬ ‫احســاس رضایت خواهم داشــت‪«.‬به محض اینکه»طالق بگیرم‪،‬‬ ‫راضــی خواهــم بــود‪« .‬بــه محــض اینکــه» پــول در بیــاورم می توانــم‬ ‫بــا فرزندانــم وقــت بگذرانم‪».‬بــه محــض اینکه‪...‬خانــه ای بهتــر‪...‬‬ ‫رئیس بهتر‪...‬اتومبیلی نو‪...‬داشــته باشــم‪ .‬به این ترتیب احساس‬ ‫کــه می توانــد از همــه رویکردهــای دیگــر‬ ‫‏متفــاوت باشــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ 3‬‏) توانایــی حــل مســئله را تقویــت‬ ‫می کنــد‪ :‬کســانی کــه تفکــر منتقدانــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬معمــوال ًبــه صــورت غریــزی دارای‬ ‫‏مهارت هــای حــل مســئله هســتند‪ .‬افــراد‬ ‫بایــد بتواننــد در رویارویــی بــا چالش هــای‬ ‫پیچیــده‪ ،‬از ظرفیــت تفکــر‏انتقــادی بــرای‬ ‫مهندســی راه حل های ابتکاری اســتفاده‬ ‫کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ 4‬‏) یــک تمریــن چندبعــدی اســت‪:‬تفکر‬ ‫انتقــادی شــامل طیــف وســیعی از‬ ‫رشــته ها و پــرورش محــدوده‏گســترده ای‬ ‫از اســتعدادهای شــناختی اســت؛ در واقع‬ ‫می تــوان گفــت کــه ایــن یــک فعالیــت‬ ‫متقابــل اموزشــی ‏بــرای ذهــن اســت و‬ ‫بــرای ســالم ماندن ذهــن دقیقــا ً ماننــد‬ ‫عضلــه‪ ،‬بایــد بــه ان تمریــن داده شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪ 5‬‏) اســتقالل را پــرورش می دهــد‪:‬‬ ‫ت تفکــر انتقــادی نه تنهــا مــا را بــه‬ ‫مهــار ‬ ‫متفکــران بزرگــی تبدیــل می کنــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫از ‏مــا رهبــران بزرگــی نیــز می ســازد‪.‬‬ ‫چنیــن مهارت هایــی بــه مــا می امــوزد کــه‬ ‫رضایــت‪ ،‬درســت ماننــد جیــوه از میــان انگشــتانمان می لغــزد و فــرو‬ ‫می ریــزد‪ .‬زمانــی دیگــر‪ ،‬جایــی بهتــر‪ ،‬شــرایطی عالی تــر‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد عبــارت بــه محــض اینکــه مــی رود‪ ،‬تــا روی‬ ‫اســکناس ها چــاپ شــود و «بــه محــض اینکــه» شــیوه ی دردناکــی‬ ‫بــرای زندگــی کــردن اســت‪.‬‬ ‫واقعــا؛ اگــر حرف هــای بــاال مــا را از احســاس رضایــت و موفقیــت‬ ‫در زندگــی دور می کند‪،‬پــس بایــد کجــا دنبالــش بگردیــم؟‬ ‫پــس بایــد چــه کنیــم؟ چــرا دوســت داریــم باورکنیــم‪ ،‬احســاس‬ ‫رضایــت بــا رســیدن بــه خواســته هایمان بــه دســت می ایــد؟‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن احســاس هــم الزم نیســت‪ ,‬قدیــس باشــیم‬ ‫و تنهــا در قلــه کوهــی دور دســت بنشــینیم‪ ،‬امــا ایــن روزهــا‪،‬‬ ‫تصــور می شــود رســیدن بــه احســاس رضایــت‪ ،‬مســتلزم تفکــرو‬ ‫شــیوه های غیرمتعــارف اســت‪.‬‬ ‫احســاس رضایــت از توانایــی مــا در ســامان بخشــیدن بــه‬ ‫خواســته هایمان بــا توجــه بــه انچــه هســت رشــد مــی کنــد‪ .‬اصــل‬ ‫بنیادیــن معنویــت‪ ،‬یادگیــری پذیرفتــن انچــه هســت؛ بــه جــای‬ ‫اصــرار بــر پیــش رفتــن زندگــی بــه شــیوه ای خــاص مــی باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫بــدان معنــا نیســت کــه مــی بایســتی تســلیم شــویم یــا منفعــل‬ ‫باشــیم‪ .‬هنر تحقق بخشــیدن به این احســاس‪ ،‬فرایندی فعال و‬ ‫پویاست‪ .‬منظور‪ ،‬ستیز و جدال هم نیست‪ .‬دریک فیلم قدیمی‬ ‫دیــده بــودم کــه پذیــرش‪ ،‬نشــانگرکنش و واکنــش دونفراســت کــه‬ ‫در هماهنگــی کامــل بــا یکدیگر هســتند‪ .‬یکــی از ان ها یک گام به‬ ‫جلــو بــر مــی دارد و دیگــری در پاســخ یــک گام بــه عقــب مــی رود‪.‬‬ ‫دو شــخص در قالــب یــک نفــر حرکــت می کننــد‪ ،‬این دقیقا چیزی‬ ‫اســت کــه بایــد بیاموزیــم تــا بتوانیــم با انچــه زندگی به مــا می دهد‬ ‫حرکتــی مــوزون و هماهنــگ داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫چنانچــه ممکــن اســت‪ ،‬تــا بــه حــال متوجــه شــده باشــید‪،‬انجام‬ ‫بیشــتر انچــه قبــا و تــا بــه حــال انجــام داده اید‪،‬پاســخ نیســت‪.‬‬ ‫مصــرف بیشتر‪،‬کاربیشــتر‪،‬تعطیالت بیشــتر‪ ،‬دانــش بیشــتر مــا را‬ ‫بــه رضایــت بیشــتر نمی رســاند‪ ،‬بلکــه الزم اســت کــه خودشناســی‬ ‫و شــناخت فــردی بیشــتری کســب کنیــم‪ .‬رضایــت از درون می اید‪.‬‬ ‫رضایت؛یعنی شــادبودن از انچه که هســتیم‪،‬که بســیاری از مردم‬ ‫اینگونــه نیســتند‪ .‬بســیاری از انهایــی کــه موفــق می پنداریــم از‬ ‫زندگــی راضــی نیســتند و همیشــه بــه دنبــال بیشــترند و ناشــاد از‬ ‫انچــه هســتند‪ .‬دیگرانــی کــه ظاهرا فقیرند یا شــغل خوبــی ندارند‪،‬‬ ‫از زندگــی خــود رضایــت کامــل دارنــد‪ .‬رضایــت این نیســت که هیچ‬ ‫چگونــه بــر اســاس تجربــه و‏مشــاهدات‬ ‫شــخصی‪ ،‬معنــای جهــان را دریابیــم و بــا‬ ‫حساســیت و اگاهــی و بــه همــان روش‬ ‫تصمیم گیــری‏کنیــم‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬مــا‬ ‫ی موفــق و موثــری‬ ‫همچنــان کــه زندگــ ‬ ‫س ‪‎‬و توانایــی‬ ‫داریــم ‪‎ ،‎‬اعتمــاد بــ ه نفــ ‪‎‬‬ ‫یادگیــری ‏از اشــتباهات را نیــز کســب‬ ‫می کنیــم ‪‎.‎‬‬ ‫‏‪ 6‬‏) ایــن مهارتــی بــرای زندگــی اســت‪،‬‬ ‫نــه فقــط یادگیــری‪ :‬امــوزش مهــارت ‬ ‫ایــن تفکــر عالوه بــر ایجــاد ذهنیــت ‬ ‫تفکــر‏مســتقل‪ ،‬بــر ارتقــا مهارت هــای‬ ‫یادگیــری مادام العمــ ‪‎‬ر ‪‎‬نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظــر بســیاری از مربیــان‬ ‫بــزرگ در ‏مــورد اهمیــت مهارت هــای‬ ‫یادگیــری بایــد بخاطــر بســپاریم کــه‬ ‫امــوزش‪ ،‬امادگــی بــرای زندگی نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه‏خــود زندگــی اســت‪ .‬پــس اگــر‬ ‫می خواهیــد مهارت تفکر انتقــادی را در‬ ‫خودتــان افزایــش دهیــد‪ ،‬بایــد رویکــرد‬ ‫‏منظمــی را پیــش بگیریــد و ســعی کنید‬ ‫ت را تمریــن کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همیشــه ایــن مهــار ‬ ‫کاری نکنیــم بســیاری از مــردم فکــر می کننــد‪ ،‬اگــر شــما از زندگــی‬ ‫راضــی باشــید بــه ایــن معناســت که گوشـه ای لــم داده و دســت به‬ ‫هیــچ کاری نزنیــد‪ ،‬اصــا چــرا باید دســت بــه کاری زد؟ اگر از چیزها‬ ‫همانطورکــه هســتندراضی باشــید؟رضایت بــا پیشــرفت شــخصی‬ ‫چطــور کنــار می ایــد؟ در پاســخ بایــد گفــت‪ :‬اگــر تمایــل بــه تغییــر‬ ‫دارید‪،‬رضایــت از خــود منجربــه نتایــج بهتــری بــرای شــما خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬نیــاز و ارزوی پیشــرفت‪ ،‬موتــور محرکــه بســیاری از مــا بــرای‬ ‫اصــاح مــواردی اســت کــه دوســت داریــم‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن ارزو می توانــد انگیــزه ابتدایی و عامل پیــش راننده ای‬ ‫بــرای تغییــرات باشــد‪،‬اما نقطــه خوبــی بــرای شــروع ایــن تغییــرات‬ ‫نیســت‪ .‬اگــر تمایــل بــه دفــع عیــب و نقصــی دارید‪،‬بــه ســمت‬ ‫اصــاح ان گام بردارید‪.‬کــه ممکــن اســت‪ ،‬در ایــن راه موفــق‬ ‫شــویدیا نــه‪ .‬فــرض کنیــد در تغییــر عادت هــای خــود شکســت‬ ‫بخوریــد‪ ،‬احســاس بــد نســبت بــه خودتــان شــروع می شــود‪ ،‬هــر‬ ‫بارکــه ایــن شکســت تکــرار شــود‪،‬حس بدتــری پیــدا می کنیــد و بــه‬ ‫ایــن بــاور می رســیدکه قــادر بــه انجــام ایــن تغییــرات نیســتند و‬ ‫احساســات در مــورد خودتــان بــد و بدتــر می شــود‪.‬‬ ‫بپذیریدکــه شکســت‪ ،‬دلیلــی بــرای قضــاوت کــردن خودتــان‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن پذیــرش قلبی‪،‬اهمیــت زیــادی دارد و اگــر هیــچ چیــز‬ ‫دیگــری یــاد نگیریــد‪ ،‬ایــن پذیــرش یــک راه حــل قطعــی اســت‪ .‬بــه‬ ‫جــای درونــی کــردن شکســت‪ ،‬بــه عنــوان شــاخصی از غیــر قابــل‬ ‫اعتمــاد بــودن‪ ،‬بایــد یــاد بگیریــد؛ کــه شکسســت‪ ،‬فقط یــک رخداد‬ ‫خارجــی اســت بلــه‪ ،‬مطمئنــا مــا درگیــر ایــن رخ داد بوده ایــم؛ امــا‬ ‫شــبیه انداختــن تــوپ بــه ســمت حلقــه ی بســکتبال اســت‪ .‬اگــر‬ ‫تــوپ مــا گل نشــد بــه ایــن معنــی نیســت کــه ادم وحشــتناکی‬ ‫هســتیم‪ ،‬بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه نیــاز اســت‪ ،‬تــا دقــت‬ ‫یــا تمریــن بیشــتری بکنیــم‪ .‬شــاید جلوتــر برویــم‪ ،‬شــاید بــه شــیوه‬ ‫ی دیگــری پرتــاب کنیــم‪ .‬شــاید جلوتــر برویــم‪ ،‬شــاید بــه شــیوه ی‬ ‫دیگــری پرتــاب کنیــم یــا کســی را پیــدا کنیــم تــا کمکمــان کنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن بــازی هیــچ قانونــی وجــود نــدارد‪ .‬مــا می توانیــم راه هایــی را‬ ‫پیدا کنیم که موفق شــویم‪ .‬برای داشــتن احســاس رضایت‪ ،‬باید‬ ‫خــود را بــرای تمــام اشــتباهات گذشــته ببخشــید‪ ،‬از گذشــته عبــور‬ ‫کنیدوشــروع کنیــددر خــود تغییراتــی بدهید‪.‬امیــد اســت بتوانیــم‬ ‫بــا اراِئـه ی اطالعــات روان شناســی گامــی مثبــت در جهــت ارتقــای‬ ‫ســطح کیفــی زندگیتــان برداریــم‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ صفحه 6 ‫ایا کوکی های اینترنتی ایمن هستند؟‬ ‫یــک کوکــی بــه خــودی خــود نمی توانــد بــه کامپیوتــر اســیب برســاند زیــرا کــد را نگــه نمـی دارد و نمی توانــد نگــه دارد بنابرایــن نمی توانــد خــود‬ ‫عملــی انجــام دهــد بــا ایــن حــال کوکــی می توانــد بــه اقدامــات مخــرب در سیســتم مربوطــه کمــک کنــد و یــا از ان هــا پشــتیبانی کند حتی بیشــتر‬ ‫کوکی هــا بــه عنــوان یــک فایــل متنــی ســاده اســیب پذیــر هســتند بــه ایــن معنــی کــه امــکان اســتفاده از ان هــا توســط برنامه هــای دیگــر وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫پیگیریسرقت‬ ‫تلفن همراه با نرم‬ ‫افزارهای ضد سرقت‬ ‫جانشــین معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیــس فتــا فراجــا‬ ‫بــا اشــاره بــه ســرقت تلفــن هــای همــراه در کشــور‪ ،‬بــه‬ ‫تشــریح روش هــای پیگیــری و ردیابــی تلفــن همــراه‬ ‫ســرقتی یــا مفقــودی پرداخــت‪.‬‬ ‫ســرگرد «جــواد مختاررضایــی» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه بــه ســرقت بــردن تلفــن همــراه‬ ‫اتفاقـی اســت کــه در همــه جــای دنیــا رخ داده و کاربــران‬ ‫بایــد همــواره امادگــی الزم بــرای مواجــه شــدن بــا ایــن‬ ‫خطــر را داشــته باشــند‪ .‬از ایــن رو روش هــای مختلفــی‬ ‫بــرای ردیابــی و پیگیــری تلفــن هــای همــراه ســرقتی وجود‬ ‫داشــته کــه برخــی از ان هــا نیــاز بــه اقدامــات قبلــی دارد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬اولیــن اقــدام در‬ ‫مواجهــه بــا ســرقت تلفــن همــراه‪ ،‬مراجعــه بــه ســامانه‬ ‫همیــاب ‪ 24‬بــه نشــانی اینترنتــی‪ ir.hamyab24‬و ثبــت‬ ‫مشــخصات و کــد ‪ IMEI‬دســتگاه مفقــودی‪ /‬ســرقتی در‬ ‫ایــن ســامانه مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســرگرد مختاررضایــی افــزود‪ :‬یکــی از کاربــردی تریــن‬ ‫قابلیــت هــای ســایت همیــاب ‪ ،24‬امــکان اســتعالم‬ ‫صحــت کاال اســت‪ ،‬شــما می توانیــد پیــش از خریــد کاالی‬ ‫دیجیتــال دســت دوم از صحــت ان اطمینــان حاصــل‬ ‫نماییــد‪ .‬بدیــن منظــور تنهــا کافیســت در کادر جســتجو‬ ‫موجــود در صفحــه اصلــی ســایت مذکــور ‪ IMEI‬گوشــی‬ ‫و تبلــت و یــا شــماره ســریال کاالی دیجیتــال خــود را‬ ‫وارد نمــوده‪ ،‬در صورتــی کــه کاالی دیجیتــال مــورد نظــر‬ ‫در لیســت کاالهــای ســرقتی و یــا گمشــده باشــد‪ ،‬مطلــع‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ردیابــی و پیگیــری تلفــن‬ ‫همــراه برخــی از اقدامــات را بایــد از قبــل انجــام داد؛ایــن‬ ‫اقدامــات شــامل نصــب نــرم افزارهــا یــا فعــال نمــودن‬ ‫نشر اکاذیب در فضای‬ ‫مجازی و عواقب جبران‬ ‫ناپذیری ان‬ ‫برخــی ســرویس هــای ضــد ســرقت ماننــد ســرویس ‪Find‬‬ ‫‪ My Device‬مــی باشــد؛‪ .‬بــا ورود بــه ایــن ســرویس و بــا‬ ‫وارد کــردن حســاب کاربــری گــوگل کــه دســتگاه قبــا بــا‬ ‫ان احــراز هویــت شــده‪ ،‬مــی تــوان کنتــرل کامــل دســتگاه‬ ‫را در دســت گرفتــه و در مواقــع لــزوم‪ ،‬تمــام اطالعــات را‬ ‫حــذف و از همــه مهــم تــر مــکان جغرافیایــی دســتگاه را‬ ‫بــر روی نقشــه پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول عنــوان کــرد‪ :‬دارنــدگان تلفــن هــای‬ ‫همــراه ایفــون نیــز در زمــان ســرقت مــی تواننــد از قبــل بــا‬ ‫فعال نمودن‪ Find My iPhone‬دستگاه خود‪ ،‬از طریق‬ ‫ســرویس‪ iCloud‬از قابلیــت هــای بــه دســت اوردن‬ ‫موقعیــت دقیــق گوشــی همــراه‪ ،‬حــذف کامــل اطالعــات‬ ‫سیســتمی‪ ،‬روشــن کــردن االرم بــرای پیــدا کــردن گوشــی‪،‬‬ ‫دسترســی بــه دوربیــن گوشــی بــرای مشــاهده ‪ ،‬امــکان‬ ‫خامــوش کــردن و از کار انداختــن گوشــی همــراه و امــکان‬ ‫تعویــض رمــز گوشــی بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫ســرگرد مختاررضایــی ادامــه داد‪ :‬برنامــه هــای مختلفــی‬ ‫نیــز در سیســتم عامــل اندرویــد بــرای ردیابــی تلفن همراه‬ ‫قابــل اســتفاده بــوده کــه برنامــه ‪Find My Device by‬‬ ‫‪ Google‬یکــی از بهتریــن برنامــه هــای ضــد ســرقت مــی‬ ‫باشــد کــه قابلیــت هایــی ماننــد قفــل کــردن از راه دور‬ ‫گوشــی گمشــده‪ ،‬خــارج شــدن از دســتگاه‪ ،‬پــاک کــردن‬ ‫محتــوا‪ ،‬قــرار دادن تلفــن همــراه گمشــده روی نقشــه و‬ ‫ایجــاد زنــگ از تلفــن همــراه والدیــن را در اختیــار کاربــران‬ ‫قــرار مــی دهــد و مــی تــوان ایــن برنامــه را از گــوگل پلــی‬ ‫دانلــود و نصــب نمــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬از نــرم افزارهــای دیگــر برنامــه ضــد ســرقت‬ ‫حریــم ‪ 24‬مــی باشــد‪ ،‬امکانــات ایــن برنامــه شــامل قفــل‬ ‫گوشــی و غیرقابــل نفــوذ کــردن موبایــل از راه دور بــا‬ ‫ارســال پیامــک‪ ،‬ردیابــی و مــکان یابــی گوشــی گــم شــده‬ ‫یــا بــه ســرقت رفتــه بــا ارســال پیامــک‪ ،‬بــه صــدا دراوردن‬ ‫اژیــر هشــدار گوشــی بــا ارســال یــک پیامــک از راه دور‪،‬‬ ‫شــنود صــدای محیــط اطــراف گوشــی از راه دور و بــا‬ ‫ارســال یــک پیامــک‪ ،‬مخفــی شــدن کامــل برنامــه ضــد‬ ‫ســرقت گوشــی در همــه گوشــی هــای اندرویــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت ‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد از‬ ‫برنامــه هــای ضــد ســرقت دیگــری همچــون ‪Where’s‬‬ ‫‪ my Droid ، Anti-Theft Alarm‬و ‪ ...‬نیــز اســتفاده‬ ‫نماینــد و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک‬ ‫موضــوع را از طریــق شــماره ‪ 096380‬مرکــز فوریــت هــای‬ ‫ســایبری و ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‪Cyberpolice.ir‬‬ ‫بخــش ثبــت گزارشــات مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫چه اقداماتی برای‬ ‫ایمن سازی داده های‬ ‫خود در مواجهه با‬ ‫حمالت سایبری باید‬ ‫انجام دهید؟‬ ‫ایــن کابــوس همــه اســت پــی بــردن بــه اینکــه اطالعــات‬ ‫شــخصی شــما بــه خطــر افتــاده و در معــرض حمــات‬ ‫بدخواهانــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬در حالــی کــه ایــن موضــوع‬ ‫خنــده دار نیســت‪ ،‬و نبایــد مرتکــب ایــن اشــتباه شــوید کــه‬ ‫ان را بــه عنــوان چیــز بزرگــی نادیــده بگیریــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫بســیار مهــم اســت کــه وحشــت نکنیــد‪ .‬وقتــی مضطــرب‬ ‫هســتید‪ ،‬شــفاف فکــر کــردن و تصمیــم گیــری خــوب‬ ‫پیچیــده تــر اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه‪ ،‬نقــض اطالعــات در سراســر جهــان بــه طــور‬ ‫فزاینــده ای رایــج شــده اســت‪ .‬در حالــی کــه ظهــور فنــاوری‬ ‫بــه جهــان کمــک کــرده تــا ســریعتر بــه جلــو حرکــت کنــد و‬ ‫همــه را قــادر ســاخته تــا وظایــف روزانــه خود را به شــیوه ای‬ ‫اســان تــر و کارامدتــر انجــام دهنــد‪ ،‬همچنیــن بــه معنــای‬ ‫افزایــش اســیب پذیــری در برابــر حمــات ســایبری اســت‪.‬‬ ‫وقتــی همــه چیــز انالیــن اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی اســت کــه‬ ‫هکرهــا انگیــزه زیــادی بــرای کار ســخت بــرای دسترســی بــه‬ ‫اطالعــات حســاس ماننــد شــماره کارت اعتبــاری‪ ،‬ســوابق‬ ‫پزشــکی یــا شــماره تامیــن اجتماعــی دارنــد‪.‬‬ ‫اگــر قربانــی چنیــن حملــه ای شــده اید‪ ،‬در اینجــا کاری‬ ‫اســت کــه بایــد بعــد از ان انجــام دهیــد تــا داده هــای خــود‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪611‬‬ ‫را ایمــن کنیــد و مطمئــن شــوید کــه از اطالعــات خــود‬ ‫محافظــت بیشــتری می کنیــد‪:‬‬ ‫‪-1‬رمزهای عبور را تغییر دهید‬ ‫یکــی از ســاده تریــن و در عیــن حــال کارامدتریــن کارهایــی‬ ‫کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بــه محــض دریافــت‬ ‫خبــر حملــه‪ ،‬رمــز عبــور خــود را تغییــر دهیــد‪ .‬انتخــاب یــک‬ ‫رمــز عبــور قــوی حــاوی حداقــل هشــت کاراکتــر و شــامل‬ ‫حــروف مختلــف‪ ،‬کوچــک و بــزرگ و همچنیــن اعــداد‬ ‫و نمادهــا ضــروری اســت‪ .‬نمادهــای تصادفــی اساســی‬ ‫هســتند‪ ،‬زیــرا حــدس زدن انهــا ســخت تریــن اســت و‬ ‫مطمئــن مــی شــود کــه حســاب هــای شــما محافظــت مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــه عنــوان یــک قاعــده کلــی‪ ،‬شــما بایــد رمزهــای‬ ‫عبــور خــود را بــه طــور مرتــب‪ ،‬حداقــل هــر چنــد مــاه یکبــار‪،‬‬ ‫تغییــر دهیــد تــا از حمــات جلوگیــری کنیــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬اگــر از رمزهــای عبــور یکســان یــا بســیار مشــابه بــرای‬ ‫چندیــن حســاب اســتفاده کــرده ایــد‪ ،‬بایــد در اســرع وقــت‬ ‫انهــا را بــه گــذرواژه هــای مختلــف تغییــر دهیــد‪ .‬اگــر یــک‬ ‫حســاب در معــرض خطــر قــرار گیــرد‪ ،‬بقیــه احتمــاال ً دنبــال‬ ‫می شــوند و تحــت تاثیــر قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬احــراز هویــت دو عاملــی را در پلتفــرم هایــی کــه‬ ‫ایــن امــکان را مــی دهــد فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن فراینــد احــراز هویــت بــا درخواســت از شــما بــرای‬ ‫وارد کــردن شناســه اضافــی قبــل از دسترســی بــه حســاب‬ ‫خــود‪ ،‬امنیــت بیشــتری را فراهــم مــی کنــد‪ .‬معمــوال ً ایــن‬ ‫بــه صــورت کــدی اســت کــه روی تلفــن شــما ارســال مــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن بســیار ارزشــمند اســت زیــرا حتــی اگــر هکرهــا‬ ‫رمــز عبــور شــما را بدســت اورنــد‪ ،‬بــاز هــم نمــی تواننــد بــه‬ ‫حســاب شــما دسترســی داشــته باشــند زیــرا نمــی تواننــد‬ ‫تاییــد هویــت را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫‪-3‬اسکن ویروس را اجرا کنید‬ ‫یکــی از دالیــل رایــج نقــض داده هــا‪ ،‬جــدا از حمــات بــه‬ ‫وب ســایت هــای شــرکت هــا یــا شــرکت هایــی کــه بــا انهــا‬ ‫در تعامــل هســتید‪ ،‬بدافــزار اســت‪ .‬اگــر ویروســی روی‬ ‫رایانــه شــما نصــب شــده باشــد‪ ،‬ممکــن اســت اطالعــات‬ ‫شــما را بــه مجرمــان ســایبری نشــت کنــد‪ .‬اگــر متوجــه‬ ‫رویدادهــای عجیــب و غریبــی شــده اید کــه قبــا ً اتفــاق‬ ‫نمی افتاده انــد‪ ،‬ماننــد ناپدیــد شــدن برنامه هــا و ویژگی هــا‪،‬‬ ‫تغییــر برنامه هــا و اســناد پوشــه ها بــدون دخالــت شــما‪،‬‬ ‫عقــب افتــادن یــا حتــی خــراب شــدن کامــل سیســتم و‬ ‫همچنیــن نمایــش پاپ اپ هــا در همــه جــا و هــر چقــدر‬ ‫هــم کــه تــاش مــی کنیــد ناپدیــد نمــی شــود‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بــه دلیــل بدافــزار باشــد‪ .‬بــرای از بیــن بــردن مشــکل‪ ،‬بایــد‬ ‫فایــل هــای اســیب دیــده را قرنطینــه کــرده و انهــا را حــذف‬ ‫کنیــد‪ .‬در مــوارد شــدیدتر‪ ،‬یــک عملیــات کامــل‪.‬‬ ‫برخــی از کاربــران اینترنــت بعلــت عــدم اگاهــی‬ ‫از قوانیــن داخلــی کشــور در حــوزه فضــای مجــازی‬ ‫ناخواســته قربانــی شــیادان ســایبری می شــوند مــا‬ ‫در ایــن مطلــب اموزشــی ســعی داریــم تــا هموطنــان‬ ‫عزیزمــان را در خصــوص انتشــار اخبــار کــذب در فضــای‬ ‫مجــازی اگاه کنیــم‪.‬‬ ‫شــیادان بــرای ضربــه زدن بــه نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بدنبــال قربانــی می گردنــد و در رویدادهــا‬ ‫و مواقــع مختلــف فرصت هــا را غنیمــت شــمرده تا برای‬ ‫رســیدن بــه نیــات شــوم خــود افــرادی را بــرای قربانــی‬ ‫کننــد‪ ،‬لــذا کاربــران فضــای مجــازی خصوصــا نوجوانــان‬ ‫کــم ســن و ســال می بایســت هوشــیار بــوده و مراقــب‬ ‫ایــن سوءاســتفاده گران باشــند‪.‬‬ ‫ایــن افــراد از طریــق ارتبــاط بــا معانــد امــوزش دیــده‬ ‫و کامــا بــه قوانیــن مشــرف هســتند و یــا بــه اصطــاح‬ ‫امــروزی کاربلــد هســتند یعنــی از قوانیــن داخلــی و‬ ‫ت هــر تخلــف در فضــای مجــازی اطــاع دارنــد‬ ‫مجــازا ‬ ‫و بــه همیــن ســبب خــود را درگیــر حواشــی نکــرده و‬ ‫به دنبــال قربانــی می گردنــد تــا مطالــب کــذب را از طریق‬ ‫ان هــا به اطــاع عمــوم برســانند کــه بــا ایــن اخبــار کــذب‬ ‫باعــث شــکل گیری تجمــع و اغتشــاش شــوند‪.‬‬ ‫هموطنــان عزیــز مراقــب باشــند تولیــد و یــا هرگونــه‬ ‫انتشــار محتــوای کــذب تنهــا مربــوط بــه اخبــار کــذب‬ ‫نیســت بلکــه هرگونــه محتــوای کــذب اعــم از صــوت‪،‬‬ ‫تصویــر‪ ،‬کلیــپ و‪ ...‬کــه معمــوال بــا هــدف برهــم زدن‬ ‫نظــم داخلــی کشــور می باشــد می توانــد ضررهــای‬ ‫جبــران ناپذیــری را بــرای انتشــار دهنــدگان بــه بــار اورد‪.‬‬ ‫هــر کــس بــه قصــد ضــرر زدن بــه دیگــران یــا تشــویش‬ ‫اذهــان عمومــی اقــدام بــه بیــان اکاذیــب کنــد‪ ،‬مجــرم‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬مــاده ‪ 698‬بخــش تعزیــرات قانــون‬ ‫مجــازات اســامی (مصــوب ‪ )1375‬در ایــن خصــوص‬ ‫مقــرر کــرده اســت کــه «هرکــس بــه قصــد اضــرار بــه‬ ‫غیــر یــا تشــویش اذهــان عمومــی یــا مقامــات رســمی‬ ‫بــه وســیله نامــه یــا شــکوائیه یــا مراســات یــا عرایــض‬ ‫یــا گــزارش یــا توزیــع هــر گونــه اوراق چاپــی یــا خطــی بــا‬ ‫امضــا یــا بــدون امضــا‪ ،‬اکاذیبــی اظهــار کنــد یــا بــا همــان‬ ‫مقاصــد اعمالــی را بــر خــاف حقیقت راســا ًیا بــه عنوان‬ ‫نقــل قــول بــه شــخص حقیقــی یــا حقوقی یــا مقام های‬ ‫رســمی تصریحــا ًیــا تلویحــا ًنســبت دهــد‪ ،‬اعــم از اینکــه‬ ‫از طریــق مزبــور بــه نحــوی از انحــا ضــرر مــادی یا معنوی‬ ‫بــه غیــر وارد شــود یــا خیــر‪ ،‬عــاوه بــر اعــاده حیثیــت در‬ ‫صــورت امــکان‪ ،‬بایــد بــه حبــس از دو مــاه تــا دو ســال یــا‬ ‫شــاق تــا ‪ 74‬ضربــه محکــوم شــود‪».‬‬ ‫شــهروندان خصوصــا والدیــن مراقــب فرزنــدان‬ ‫خــود باشــند تــا قربانــی سوءاســتفاده گران نشــوند‬ ‫چراکــه معمــوال در ایــن خصــوص افــرادی کــه خــود در‬ ‫صحنه هــای مجــازی و حقیقــی اغتشاشــات بصــورت‬ ‫مســتقیم حضــور ندارنــد‪ ،‬به دنبــال عــده ای نــااگاه بــرای‬ ‫قربانــی می گردنــد کــه خــود در خطــر نباشــند‪.‬‬ ‫امنیت و ارامش‬ ‫را در گرو دستان‬ ‫پر مهر تو می بینم‬ ‫روزتان مبارک‬ صفحه 7 ‫هفته وحدت بر مسلمین جهان گرامی باد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ -611‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-611‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/15‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/15 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/12 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//07‬‬ ‫چهارشنبه ‪07//20‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫صنایع دستی‬ ‫و هنرهای سنتی استان گلستان‬ ‫نساجی سنتی‬ ‫ابریشــم بافی‪:‬بافــت پارچــه هــای ابریشــم الــوان بــا طــرح هــای ســاده راه‬ ‫راه‪ ،‬چهارخانــه را ابریشــم بافــی مــی گوینــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬الیاف ابریشمی الوان‪،‬سیم های طالیی و نقره ای‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه ابریشــم بافــی (نورد‪،‬قرقره‪،‬گــورد و شــانه) ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره‬ ‫کوچــک و بــزرگ‪ ،‬چــرخ نــخ ریســی و چرخجــه‬ ‫کاربــرد ‪ :‬لبــاس‪ ،‬روســری‪ ،‬شــال گــردن‪ ،‬چادرشــب‪ ،‬نــوار ابریشــمی ‪،‬‬ ‫حوله‪،‬ســفره و ‪...‬‬ ‫مناطــق تولیــد‪ :‬رامیــان‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬کاللــه و روســتاهای‬ ‫کوهپایــه ای اســتان‬ ‫مناطــق تولیــد ابریشــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬روســتاهای کاللــه ‪ ،‬پیــش کمــر ‪،‬‬ ‫قــازان قایــه ‪ ،‬شــارلق و ‪....‬‬ ‫چوغا ‪:‬‬ ‫«چوقــا» یــا «چقــا» یــا «چوغــا» در منطقــه گلســتان بــه کــت کوتاه پشــمی‬ ‫گفتــه می شــود کــه در بعضــی مناطــق دارای اســتین و در بخشــی دیگــر‬ ‫بــدون اســتین و بــه شــکل جلیقــه مــی باشــد کــه مــردان روســتایی روی‬ ‫لبــاس خــود مــی پوشــند ‪ .‬ایــن کــت دارای شــلوار از همــان جنــس می باشــد‬ ‫و در فصــل زمســتان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم ‪ ،‬پنبه‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه بافــت ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره کوچــک و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ و چرخجــه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس مردان‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستاهای استان‬ ‫جاجیم ‪:‬جاجیم یا جاجم دستبافته ای‪ ،‬ضخیم و بدون پرز از جنس پشم‬ ‫و پنبه دارای چله کشی بلند بوده و بصورت راه راه و رنگین بافته می شود‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم و پنبه‬ ‫ابزار ‪ :‬دستگاه بافت (شانه ‪ ،‬گورد ‪ ،‬نورد و قرقره ) ‪ ،‬ماکو ‪ ،‬ماسوره کوچک و بزرگ‬ ‫کاربرد ‪ :‬زیرانداز ‪،‬پادری و کیف‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستای زیارت گرگان ‪ ،‬روستاهای کردکوی‬ ‫ساخت ساز‬ ‫ســاخت ســاز دو تــار ‪ :‬ســاز مخصــوص ترکمــن هــا دارای دو ســیم و ‪ 11‬پــرده‬ ‫اســت کــه بــا چــوب و اســتخوان و ســیم ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫ســاز ســازی در اســتان گلســتان بیــن ترکمــن هــا و کتولــی هــا رواج دارد‪.‬‬ ‫نــی و کمانچــه از دیگــر ســازهای مرســوم در بیــن مــردم ایــن دو قــوم اســت‪.‬‬ ‫مــواد اولیــه ‪ :‬چــوب تــوت و گــردو ‪ ،‬چســب ‪ ،‬ســیم ‪ ،‬اســتخوان یــا شــاخ بــز‬ ‫ابزار ‪ :‬اره ‪ ،‬سوهان ‪ ،‬سمباده ‪ ،‬مغارهای قاشقی ‪ ،‬چکش‬ ‫کاربرد ‪ :‬ساز‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬کالله ‪ ،‬بندرترکمن ‪ ،‬اق قال و ‪....‬‬ ‫نــوار بافــی کتول‪:‬نــوار دســتبافی اســت کــه جهــت تزییــن در لبــه لبــاس ‪،‬‬ ‫ســر اســتین ‪ ،‬دور یقه ‪ ،‬دور پیش جامه ‪ ،‬حاشــیه دامن ‪ ،‬دور قاب ایینه‪،‬‬ ‫قــاب قیچــی ‪ ،‬قــاب شــانه و غیــره بــکار رفتــه و عمدتــا از کامــوای ســیاه و‬ ‫ســفید ‪ ،‬ســیم گالبتــون نقــره ای و طالیــی‬ ‫ابزار ‪ :‬کارگاه نواربافی ‪ ،‬نی تراش خورده‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزییین لباس محلی ‪ ،‬رومیزی ‪ ،‬کوسن و ‪....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬علی اباد کتول‬ ‫نــوار بافــی ترکمــن‪ :‬نوارهــای دســتبافی اســت کــه جهــت تزییــن البســه‬ ‫محلــی‪ ،‬تزییــن فضــای زندگی(االچیــق ترکمــن ‪،‬بــه عنــوان چشــم زخــم)‬ ‫کاربــرد دارد و عمدتــا از نخهــای پنبــه ای و ابریشــم رنگــی بافتــه مــی شــود‬ ‫کــه بــه نــام هــای ســچک ‪ ،‬جهــک ‪ ،‬بــاالق یــوپ و االجــه معــروف اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پنبه ‪ ،‬نخ ابریشمی رنگین (یوفک)‬ ‫ابزار ‪ :‬قیچی (مراحل بافت صرفا توسط دست انجام میشود‪).‬‬ ‫کاربــرد ‪ :‬تزییــن لبــاس ترکمــن ‪ ،‬دور کیــف ‪ ،‬به عنوان چشــم زخــم در باالی‬ ‫پنجره ‪ ،‬در و ‪.....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫صنایع فلزی‬ ‫زیــوراالت ترکمــن ‪ :‬زیــوراالت ترکمــن شــامل زیور زنان ‪ ،‬مــردان ‪ ،‬کودکان و‬ ‫حیوانــات مــی باشــد که توســط تعــداد معدودی از صنعتگــران ترکمن تولید‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن زیورهــا اغلــب از نقــره ســاخته شــده بدین خاطر بــدان نقره‬ ‫کاری نیــز مــی گویند‪.‬‬ ‫اســتفاده از زیــوراالت نــزد ترکمنــان در درجــه اول جنبــه تزیینــی و‬ ‫خودارایی‪،‬مذهبی‪،‬ایینــی و بــه عنــوان ســرمایه زنــان کاربــرد داشــته اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نقره ‪ ،‬طال ‪ ،‬عقیق و‪....‬‬ ‫ابزار ‪ :‬کوره ‪ ،‬نورد ‪ ،‬حدیده ‪ ،‬چکش ‪ ،‬انواع انبر و ‪.....‬‬ ‫کاربرد‪:‬النگو ‪،‬انگشتر ‪ ،،‬تزئینات مو‪ ،‬الحاقات‬ ‫پوشاک سنتی‪ ،‬زیور کودکان‪ ،‬حیوانات (اسب) و‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬اق قال و گمیشان‬ ‫توسعهسالمت‬ ‫روان جامعه در‬ ‫گرو شادی و نشاط‬ ‫درک ضــرورت و اولویــت توانمندســازی ســامت روانــی‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬راهــکار موثــر کاهــش اســترس‪ ،‬تنش هــای عصبــی‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬خشــونت‪ ،‬روان پریشــی و افزایــش شــادی و نشــاط‬ ‫جامعــه اســت کــه توجــه بــه ایــن مهــم در گلســتان فرصــت‬ ‫پیشــرفت و رونــق اســتان را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۴‬مهــر هفتــه ســامت روان بــا شــعار‬ ‫«ســامت روان و بهزیســتی همگانــی» نامگــذاری‬ ‫شــده کــه بــه ترتیــب دربــاره محورهایــی چــون نظــام‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه بــا رویکــرد عدالت محور‬ ‫بــرای دسترســی بــه خدمــات ســامت روان‪ ،‬دوران‬ ‫پســا کرونــا‪ ،‬تاثیــر روابــط ســالم والدیــن و فرزنــدان‬ ‫در تحکیــم خانــواده‪ ،‬ســامت معنــوی و پیشــگیری‬ ‫از بیماری هــای روان پزشــکی‪ ،‬نقــش ســازمان هــای‬ ‫مــردم نهــاد و انجمن هــای علمــی در ارتقــای ســامت‬ ‫روان و خــود مراقبتــی تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫شــیوع کاربــرد فنــاوری نویــن و عــدم اســتفاده‬ ‫درســت انهــا در زندگــی ســامت روان افــراد جامعــه‬ ‫را در معــرض تهدیــد قــرار داده و تاثیــرات مخــرب و‬ ‫زیانبــار روحــی فراوانــی گذاشــته و بــی شــک ارتقــای‬ ‫ســواد ســامت روان کمــک هــای ویــژه ای بــرای خــود‬ ‫مراقبتــی در ایــن شــرایط دارد‪.‬‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانی‪ ،‬ســامت را در چهار بعد‬ ‫جســمانی‪ ،‬روانــی‪ ،‬اجتماعــی و معنــوی تعریــف کرده‬ ‫و در ایــن میــان ســامت روانــی از اهمیــت ویــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت زیــرا مــی توانــد بــر ســه بعــد دیگــر‬ ‫ســامت بــه ویــژه جســمانی اثــر بگــذارد‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬توانایــی خندیــدن‪ ،‬عــزت نفــس‪،‬‬ ‫هــدف داشــتن در فعالیت هــا و روابــط و زندگــی‪،‬‬ ‫توانایی ســاخت و بهبود روابط‪ ،‬انعطاف در یادگیری‬ ‫مهارت هــای جدیــد و تــوان تغییــر از ویژگــی هــای‬ ‫افــرادی اســت کــه دارای ســامت روان هســتند‪.‬‬ ‫بــه اعتقاد صاحبنظران عوامل مختلفــی در افزایش‬ ‫ســامت روان نقــش دارد کــه در ایــن میــان فکرهــای‬ ‫ســالم‪ ،‬صحبــت کــردن بــا خانــواده و ابــراز احساســات‬ ‫نقش بســزایی دارد‪.‬‬ ‫سالمت روان در توسعه کشور نقش ویژه ای دارد‬ ‫مــدرس دانشــگاه و روانشــناس گلســتانی در ایــن‬ ‫ارتبــاط گفــت‪ :‬انســان موجــودی چنــد بعــدی بــا ابعــاد‬ ‫مختلــف جســمی و روانــی بــوده و همانطــور کــه بــه‬ ‫بهداشــت جســمی اهمیت می دهد باید به ســامت‬ ‫روان بــه عنــوان بعــدی از وجــود خــود اهمیــت دهــد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل خان بیکــی اظهارداشــت‪ :‬همانطــور کــه‬ ‫افــراد بهداشــت جســم خــود را رعایــت می کننــد بایــد به‬ ‫بهداشــت روان خــود هــم اهمیــت داده و بــرای ثبــات‬ ‫حالــت روحــی تکنیــک هــای متناســب را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫خــان بیکــی اظهــار داشــت‪ :‬جوامــع مختلــف‬ ‫ســرمایه گذاری های کالنــی بــرای بهبــود ســامت روان‬ ‫احــاد جامعــه در نظــر مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬فعالیــت و کار کــردن در حــوزه‬ ‫ســامت روان ابعــاد مختلفــی از جملــه پیشــگیری‬ ‫از اســیب هــای روانــی‪ ،‬امــوزش بــرای ارتقــا ســامت‬ ‫روان و بعــد درمــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫این روانشــناس گلســتانی گفت‪ :‬نمود بیرونی ســامت‬ ‫روان در ارتبــاط فــرد بــا خــود‪ ،‬افــراد جامعــه و هســتی‬ ‫بــوده و جامعــه ای کــه ســامت روان باالتــری دارد افــراد‬ ‫ان اجتمــاع پویاتــر‪ ،‬بانشــاط تر و خالق تــر هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عــدم ســامت روان در اکثــر‬ ‫مواقــع هزینــه هــای گزافــی بــه بدنــه اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی بســتر جامعــه تحمیــل می کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا افزایــش نشــاط و شــادابی‬ ‫در بســتر جامعــه و بــه ویــژه مــدارس مــی تــوان بــه‬ ‫افزایــش ارتقــا ســطح ســامت روان و کاهــش‬ ‫اضطراب هــا کمــک کــرد و رســانه هــا نقش به ســزایی‬ ‫در پاشــیدن گــرد نشــاط و افزایــش امیــد واقعــی بــرای‬ ‫عمــوم مــردم دارنــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۶۰‬هــزار نفــر در گلســتان غربالگــری‬ ‫ســامت روان شــدند‬ ‫رییــس اداره ســامت روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اعتیــاد‬ ‫معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫هــم گفــت‪ ۲۶۰ :‬هــزار و ‪ ۷۹۸‬ازمایــش غربالگــری‬ ‫ســامت روان با هدف شناســایی و غربالگری اختالالت‬ ‫خفیــف و شــدید در اســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیده مریــم هاشمی نســب اظهــار داشــت‪ :‬البتــه ایــن‬ ‫عــدد بیشــتر بــوده ولــی تاکنــون غربالگــری ســامت روان‬ ‫بــرای ‪ ۷۵‬درصــد مراجعــان بــه مراکــز جامــع ســامت و‬ ‫بهداشــت انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاالنه غربالگــری ســامت روان تمــام‬ ‫گروه هــای هــدف تحــت پوشــش در محورهای مختلفی‬ ‫از جملــه اعتیــاد‪ ،‬کــودک ازاری و خشــونت خانگــی انجام‬ ‫شــده کــه براســاس ان افــراد در صــورت نیــاز ویزیــت‬ ‫رایــگان مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای افزایــش ســامت روان جامعــه‬ ‫دوره هــای مختلفــی چــون امــوزش هــای مهــارت‬ ‫زندگــی‪ ،‬فرزندپــروری‪ ،‬خودمراقبتــی‪ ،‬نوجوانــان ســالم‬ ‫و پیشــگیری از خودکشــی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره ســامت روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اعتیــاد‬ ‫معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در شــش ماهــه ســال جــاری ‪ ۴۷‬هــزار و ‪۱۸۷‬‬ ‫نفــر اموزش هــای مهارت هــای زندگــی‪ ۱۹ ،‬هــزار و ‪۶۷۳‬‬ ‫نفــر مهــارت فرزندپــروری‪ ۸۰ ،‬هــزار و ‪ ۵۲‬نفــر پــرورش‬ ‫نوجوانــان ســالم بــرای والدیــن و ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۴۰‬نفــر‬ ‫امــوزش هــای خودمراقبتــی را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫هاشــمی نســب افزود‪ :‬در تمام مراکز جامع ســامت‬ ‫روانشناســی بــرای خدمــت رســانی بــه مــردم حضــور‬ ‫داشــته و افراد در شــهر و روســتا می توانند از خدمات‬ ‫رایــگان ان بهــره منــد شــوند و همچنیــن داروهــای‬ ‫ســاکنین روســتایی اســتفاده کننــده از خدمــات‬ ‫ســامت روان رایــگان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬افســردگی و اضطــراب بیشــترین دلیــل‬ ‫مراجعــه افــراد بــه واحدهــای ارائــه دهنده خدمات جامع‬ ‫ســامت‪ ،‬خانه هــای بهداشــت و پایگاه هــای ســامت در‬ ‫اســتان بــرای خدمــات ســامت روان بــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره ســامت روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اعتیــاد‬ ‫معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫گفت‪:‬بــا امــوزش مهــارت هــای زندگــی از بســیاری‬ ‫بیماریهــا جلوگیــری شــده و در مباحثــی چــون‬ ‫فرزندپــروری و ارتباطــات اجتماعــی تاثیــرات ویــژه ای‬ ‫خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫تقویــت ســامت روان مددجویــان کمیتــه امــداد‬ ‫زمینــه ســاز تــاش بــرای زندگــی ایــده ال اســت‬ ‫در همیــن پیونــد کارشــناس مشــاوره و امــوزش‬ ‫خانــواده اداره کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــرای افزایــش ســامت روان‬ ‫مددجویــان حــدود هــزار و ‪ ۱۰۰‬مشــاوره فــردی و هــزار‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬مشــاوره و راهنمایــی گروهــی در اســتان انجــام‬ ‫شــده و از حــدود ‪ ۵۵۰‬نفــر در ســنین ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫تســت ســامت روان گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫لیــا شــریفی اظهارداشــت‪ :‬امــوزش هــای مختلفــی از‬ ‫جملــه مهــارت هــای زندگــی پســا کرونــا‪ ،‬ارتبــاط موثــر بــا‬ ‫فرزنــدان‪ ،‬خوداگاهــی‪ ،‬کنتــرل خشــم و هیجانــات پســا‬ ‫کرونا‪ ،‬اســتفاده درســت از فضای مجازی و اموزشــهای‬ ‫خانــواده بــرای افزایــش ســامت روان مددجویــان‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) در اســتان گلســتان‬ ‫برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مددجویــان عــاوه بــر کمک هــای‬ ‫مادی نیازمند ســامت روحی و معنوی نیز هســتند و‬ ‫بایــد بــا تقویــت ســامت روان‪ ،‬انهــا را برای ادامــه راه و‬ ‫یــک زندگــی ایــده ال تشــویق کــرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬براســاس شــناخت نیازهــای مددجویــان از‬ ‫جملــه زنــان سرپرســت خانــوار بــه همــراه فرزنــدان انهــا‪،‬‬ ‫خانواده هــای زندانیــان و افــراد معتــاد در خانــواده هــا‬ ‫ت مشــاوره‪ ،‬راهنمایــی و اموزشــی در کوتاهتریــن‬ ‫خدمــا ‬ ‫زمــان ممکــن ارائــه شــده تــا مشکالتشــان حــل شــود‪.‬‬ ‫شــریفی اظهــار داشــت‪ :‬ســامت روان بــا امــوزش‬ ‫مهارتهــای زندگــی‪ ،‬ارتبــاط اجتماعــی‪ ،‬غنــی ســازی‬ ‫اوقــات فراعــت‪ ،‬امــوزش هــای اخالقی‪ ،‬ارتقــای دانش‬ ‫و بینــش‪ ،‬شــکرگزاری عملــی‪ ،‬صبــر و تــوکل‪ ،‬معنــا‬ ‫و هــدف زندگــی و ارتقــا لحظــات عمــر بــا ارامــش و‬ ‫اگاهــی افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬دوره اموزش های سالمت روان ویژه خانواده های‬ ‫شهید و ایثارگر برگزار شد‬ ‫رییــس مــددکاری و مشــاوره بنیــاد شــهید و امــور‬ ‫ایثارگــران گلســتان هــم گفــت‪ :‬امســال در راســتای‬ ‫افزایــش ســامت روان ‪ ۴۵‬دوره اموزشــی بــا رویکــرد‬ ‫تقویــت مهــارت تــاب اوری و توانایی هــای فــردی و‬ ‫اجتماعــی در اســتان ویــژه خانواده هــای شــهید و‬ ‫ایثارگــر برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه جاللــی افــزود‪ :‬مشــاوران خانــواده‪ ،‬کــودک و‬ ‫نوجوان‪ ،‬اعتیاد و تحصیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫در راســتای تقویــت ســامت روان خانواده هــای شــهید و‬ ‫ایثارگــر همــه روزه مشــغول خدمــت رســانی هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بیشــتر درخواســت مشــاوره هــا در‬ ‫ســال جــاری بــه خانواده هــای شــهید و ایثارگر خدمات‬ ‫روان درمانــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫جاللــی افــزود‪ :‬ســامت روان بــا امــوزش امــکان پذیــر‬ ‫بــوده و بــی شــک بــا کســب مهــرات هــای الزم ایــن‬ ‫مهــم در جامعــه افزایــش پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا تقویــت و توســعه ســامت‬ ‫روان کیفیــت زندگــی و رضایتمنــدی افــراد در جامعــه‬ ‫بــه صــورت چشــمگیری افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫گلســتان مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال‬ ‫‪ ،۹۵‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت متشــکل‬ ‫از اقــوام و مذاهــب مختلــف در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!