روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 610 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 610

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 610

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 610

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪105 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 19‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/11-‬اکتبر ‪ /14-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪610‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫معاون اول رئیس جمهور‬ ‫وابستگی کاالهای اساسی مردم به‬ ‫ارز بیگانه امری است بی معنی‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبر انقالب‬ ‫حضور بانوی ورزشکار‬ ‫بر سکوی قهرمانی‬ ‫با حجاب اسالمی پدیده های‬ ‫شگرف و بی بدیلی در دنیای‬ ‫امروز است‬ ‫‪3‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی فروش‬ ‫برخی کسب و کارهای‬ ‫دیجیتال در پی اغتشاشات‬ ‫‪3‬‬ ‫گشت ارشاد‬ ‫و اما و اگرها‬ ‫‏‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫نیــروی محرکــه دیــن اخــاق اســت و مذهــب‪ .‬راه و‬ ‫روشــی اســت کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف دیــن کاربــرد‬ ‫دارد‪ .‬اگــر اخــاق دچــار ‏انحــراف از معیــار شــود و بــا‬ ‫دســتورات و قوانیــن دینــی همســاز نگــردد خــاف نــص‬ ‫صریــح قــران عمــل شــده اســت زیــرا خداونــد در‏قــران‬ ‫خطــاب بــه پیامبــر می فرمایــد‪« :‬ادع الــی ســبیل ریــک‬ ‫بالحکمــه و الموعظــه حســنه و جــاد لهــم باللتــی هــی‬ ‫احســن»‏‏[دعــوت کــن بــه راه پــروردگارت بــا حکمــت و پنــد‬ ‫و انــدرز نیکــو بــه بهتریــن راه]‬ ‫یعنــی در اســام هــدف وســیله را توجیــه نمی کنــد‪ .‬بــه‬ ‫معنــای دیگــر مــا حــق نداریــم بــرای رســیدن بــه هدفمــان‬ ‫بــه هــر‏وســیله ای متوســل شــویم‪ .‬اگــر هــدف گشــت‬ ‫ارشــاد مقابلــه بــا بدحجابــی اســت و بــه اصطــاح اصــاح‬ ‫رفتارهــا‪ ،‬اســتفاده از زور ‏بــرای وادار کــردن زنــان بــه‬ ‫حفــظ حجــاب در واقــع انحــراف از معیارهــای اخــاق‬ ‫اسالمی اســت کــه نــه خــدا و پیامبــر(ص) و نــه ائمــه‏بــه‬ ‫ان راضــی نبــوده و نیســتند‪.‬‬ ‫تهاجــم فرهنگــی غــرب کــه در قــرن بیســتم اثــار ان در‬ ‫در بخش زراعت اجرای‬ ‫امکان ایجاد ‪ ۳۰‬هزار شغل‬ ‫با اجرای هزار و ‪ ۲۵۳‬طرح‬ ‫صنعتی در گلستان‬ ‫الگوی کشت کلید خورد‬ ‫‪4‬‬ ‫تمامی کشــورهای جهــان اعــم از مســلمان و غیرمســلمان‬ ‫قابــل‏مشــاهده اســت یــک حرکــت نرم افــزاری اســت نــه‬ ‫ســخت افزاری و مقابلــه بــا ان بــا اقدامــات ســخت افزاری‬ ‫ناممکــن اســت‪.‬‬ ‫اگــر حجــاب بــرای زنــان و دختــران امــری نیــک و‬ ‫پســندیده اســت و بــا معیارهــای اســامی همخوانی دارد‬ ‫بــه کارگیــری ســنت ‏پیامبــر و ائمــه هــم ضامــن بقــای‬ ‫دینــداری اسالمی اســت‪ .‬در ســنت پیامبــر کــه خداونــد او‬ ‫را دارای حســن خلــق خطــاب کــرد و ‏رفتــار او را ســنت‬ ‫حســنه دانســت بــرای ارشــاد مردمــان از زور و نیــروی‬ ‫نظامی اســتفاده نشــده اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه ایــن تصــور غلــط کــه قــدرت مالــی و‬ ‫نظامــی و هــم قــدرت حاکمیــت می توانــد در مقابــل‬ ‫انچــه مــا نمی پســندیم فائــق ‏ایــد اشــتباهی اســت‬ ‫کــه مــدام در طــول ســالیان تکــرار کرده ایــم و از ان‬ ‫نتیجــه عکــس گرفته ایــم‪ .‬نمونــه تاریخــی ان اقدامــات‬ ‫‏رضاشــاه بــرای کشــف حجــاب بــود کــه نتوانســت ان‬ ‫را همه گیــر کنــد و بالعکــس اکثریــت زنــان و مــردان‬ ‫ایــران بــا ان مقابلــه کردنــد‪.‬‬ ‫حتــی نامــه اشــرف پهلــوی بــه خانــم فــرخ رو پارســا کــه‬ ‫ان زمــان وزیــر امــوزش و پــرورش بــود بــرای کشــف‬ ‫حجــاب دخترانــی کــه در‏دانشســراهای راهنمایــی بــرای‬ ‫معلمی امــوزش می دیدنــد کارســاز نشــد‪ .‬دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی هم کــه دانشــجویان دختــر‏بــدون چــادر را‬ ‫بــه دانشــگاه راه نمــی داد بــه هــدف خــود نرســید زیــرا‬ ‫صــورت ظاهــر در کالس هــا حفــظ می شــد امــا دخترانــی‬ ‫کــه‏موافــق نبودنــد وقتــی از دانشــگاه بیــرون می امدنــد‬ ‫چــادر را از ســر برمی داشــتند و ان را در کیــف خــود‬ ‫می گذاشــتند و راهــی‏خانــه می شــدند مگــر دانشــجویانی‬ ‫کــه بــه حجــاب بــاور داشــتند‪.‬‬ ‫بــه هــر تقدیــر روش گشــت ارشــاد یــک قمــار دو ســر‬ ‫بزودی‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برگزار می کند‬ ‫‪5‬‬ ‫باخــت اســت بــه ایــن معنــی کــه نارضایتــی از نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی و ‏دولتمــردان ان را دامــن می زنــد‪،‬‬ ‫راه فــرار از کشــور را بــرای ناراضیــان فراهــم می کنــد و‬ ‫افــکار عمومی مــردم دنیــا را نســبت بــه‏اعمــال روش هــای‬ ‫غیرمرســوم ارشــاد برعلیــه مــا بســیج می کنــد و بــه نوعــی‬ ‫تنفــر ایجــاد می کنــد و اگــر مــا توانســته باشــیم‏حفــظ‬ ‫ظاهــر را در جامعــه اعمــال نماییــم نتوانســته ایم ان را‬ ‫نهادینــه کنیــم‪.‬‬ ‫نکتــه مهم تــر اینکــه دشــمنان نظــام جمهــوری اســامی از‬ ‫ایــن کار مــا بهانــه ای بــه دســت اورده انــد کــه شــبانه روز‬ ‫بــر علیــه نظــام ‏و دولتمــردان ان تبلیغــات ســوء راه‬ ‫بیندازنــد و نظــام اســامی ما را زن‪-‬ســتیز معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫مفهــوم ایــن ســخنان و تحلیــل موضــوع بــه ایــن معنــی‬ ‫نیســت کــه بگذاریــم هــر چــه پیــش ایــد و هــر کــس‬ ‫هــر لباســی کــه دل‏بســته بــه ان اســت را بپوشــد کــه‬ ‫در واقــع نقــض غــرض اســت بلکــه بایــد روش خــود را‬ ‫از بــه کارگیــری روش هــای ســخت افزاری‏بــه نرم افــزاری‬ ‫تغییــر دهیــم‪ .‬یــک کار خــوب را نبایــد بــا یــک روش بــد‬ ‫بــه انجــام رســانیم‪ .‬فرهنگ ســازی کنیــم‪ .‬یــک مثــال‬ ‫می زنــم‏مگــر قبــل از انقــاب زنــان بــا حجــاب و مومــن‬ ‫بــه صــورت خودجــوش و بــا حجــاب کامــل در پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی تاثیرگذار ‏نبودنــد؟‬ ‫مگــر پــس از پیــروزی انقــاب اسالمی بســیاری از‬ ‫دختــران و زنــان بــه حجــاب اســامی روی نیاوردنــد؟ پــس‬ ‫چــه شــد کــه حجــاب‏بــه یــک موضــوع سیاســی تبدیــل‬ ‫شــد و دســتاویزی بــرای تخریــب افــکار عمومی گردیــد؟‬ ‫حجــاب در واقــع یــک صــورت ظاهــر دارد و یــک ســیرت‬ ‫باطــن‪ .‬صــورت ظاهــر ان اگــر ریشــه در باطــن نداشــته‬ ‫باشــد اوال ً ریاکارانــه ‏اســت ثانیــا ً ناباورانــه کــه نــه تنهــا‬ ‫تنفــر ایجــاد می کنــد بلکــه بــه حربــه ای بــرای مقابلــه‬ ‫بــا نظــام و اســام تبدیــل می شــود انــگاه‏انچــه را کــه‬ ‫برای امت اسالمی‬ ‫پیشنهادهایی‬ ‫از جنس وحدت‬ ‫‪8‬‬ ‫دشــمنان می خواهنــد بــا کمــک مــا بــه ان می رســند‪.‬‬ ‫یعنــی اینکــه رســما ً اعــام کنیــم بی حجابــی یــک مشــکل‬ ‫‏امنیتــی اســت‪ .‬می توانــد امنیتــی بشــود و می توانــد‬ ‫امنیتــی نشــود‪ .‬بســتگی دارد کــه مــا چــه راهــکاری بــرای‬ ‫ان اعمــال کنیــم‪.‬‬ ‫کســی کــه خــود را بــه النــه زنبــور می رســاند تــا ان را‬ ‫تخریــب کنــد اگــر پوشــش مناســب نداشــته باشــد‬ ‫زنبورهــا او را می گزنــد و ‏از پــای درمی اورنــد‪ .‬پوشــش‬ ‫همــان روش هــای نرم افــزاری بــرای پیشــگیری اســت‪.‬‬ ‫حربــه مظلوم نمایــی کــه امــروز از زبــان مخالفــان حجاب‬ ‫شــنیده و دیــده می شــود حربــه ای اســت کــه همــراه بــا‬ ‫دیدگاه هــای‏سیاســی و مخالفت هــا بــه بهانه هــای دیگــر‬ ‫تاثیرگــذار اســت و بی تفاوت هــا و یــا حتــی موافقــان‬ ‫حجــاب را هــم بــه میــدان‏مــی اورد‪.‬‬ ‫همیــن روزهــا در فضاهــای مجــازی بعضــی از روحانیــان‬ ‫و مراجــع هــم موضع گیــری کرده انــد و بــه روش هــای‬ ‫گشــت ارشــاد ایــراد‏گرفته انــد‪.‬‬ ‫اگــر نطفــه اغازیــن انقــاب اســامی در قــم بســته شــد‬ ‫مخالفــت بــا ان هــم می توانــد از همــان قــم شــروع‬ ‫شــود‪ .‬مثــل ظهــور ‏رنســانس کــه از واتیــکان و ایتالیــا‬ ‫شــروع شــد‪ ....‬یــاران و دوســتان انقــاب را بــه دشــمنان‬ ‫تبدیــل نکنیــم کــه مجبــور شــویم هــر‏انچــه خورده ایــم را‬ ‫بــاال بیاوریــم‪ .‬دولتمــردان مــا می‪-‬بایــد مدبرتــر باشــند و‬ ‫بــا دســت خــود دشمن تراشــی نکننــد‪ .‬بــه قــول موالنــا‪:‬‬ ‫‏«از محبت خارها گل می شود‬ ‫از محبت سرکه ها مل می شود‪»...‬‬ ‫وقتــی رئیــس جمهــور خطــاب بــه خانــواده مرحومــه‬ ‫مهســا امینــی می گویــد‪ :‬مثــل اینکــه ایــن ضایعــه بــرای‬ ‫دختــر خــودم پیــش‏امــده و از ایــن کار متاســفم گشــت‬ ‫ارشــاد دیگــر بــا روش هــای نامناســب موضوعیــت نــدارد‪.‬‬ ‫والسالم‬ ‫اموزش های تخصصی خبرنگاری‬ ‫دوره های عمومی‬ ‫دوره های تخصصی‬ ‫دوره های پیشرفته‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪610‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,535,۰۰۰‬ریــال‪،‬‬ ‫ســکه بهــار ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,185,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در‬ ‫پرداخت معوقات افزایش‬ ‫حقوق بازنشستگان سایر‬ ‫سطوح از ابان ماه‬ ‫کشاورزی مردمی ترین‬ ‫و خصوصی ترین بخش اقتصاد‬ ‫کشور است‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامین اجتماعــی گفت‪:‬پنــج‬ ‫مــاه معوقــه افزایــش حقــوق بازنشســتگان ســایر‬ ‫ســطوح را داریــم کــه برنامه ریــزی و تــاش‬ ‫می کنیــم کــه ایــن معوقــه را از ابــان تــا پایــان‬ ‫اســفند مــاه بــه صــورت ماهانــه پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســازمان‬ ‫تامین اجتماعــی‪ ،‬میرهاشــم موســوی افــزود‪ :‬حقــوق‬ ‫مهر ماه بازنشســتگان ســایر ســطوح مطابق شــهریور‬ ‫مــاه و بــا اعمــال افزایــش ‪ ۳۸‬درصــد بــه عــاوه ‪۵۱۵‬‬ ‫هــزار تومــان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪:‬با تاکیــدات ویــژه رئیس جمهــور‬ ‫و پیگیــری معــاون اول ریاســت جمهــوری‪ ،‬موانعی‬ ‫کــه بــرای افزایــش حقــوق ســایر ســطوح بــه ‪۳۸‬‬ ‫درصــد بعــاوه ‪ ۵۱۵‬هــزار تومــان وجــود داشــت‪،‬‬ ‫براســاس مصوبــه وزرای عضــو هیات امنــای‬ ‫تامین اجتماعــی برداشــته شــد و حقــوق شــهریور‬ ‫مــاه ایــن عزیــزان را بــا اعمــال افزایــش ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫بعــاوه ‪ ۵۱۵‬هــزار تومــان پرداخــت کردیــم‪.‬‬ ‫موســوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مهرمــاه نیــز حقــوق‬ ‫بازنشســتگان را بــه همیــن منــوال و بــا اعمــال‬ ‫افزایــش پرداخــت خواهیــم کــرد و پنــج مــاه معوقه‬ ‫افزایــش حقــوق بازنشســتگان را هــم داریــم کــه‬ ‫برنامه ریــزی و تــاش می کنیــم کــه ‪ ۵‬مــاه معوقــه‬ ‫را از ابــان مــاه تــا پایــان اســفند پرداخــت کنیــم و‬ ‫معوقــات بازنشســتگان از ابــان مــاه همــراه بــا‬ ‫حقــوق ایــن عزیــزان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دیــروز هــم جلســه ســتاد هماهنگــی‬ ‫اقتصــادی برگــزار شــد و از رئیس جمهــور تشــکر‬ ‫می کنــم کــه دســتور موکــد داشــتند کــه پرداخــت‬ ‫دیــون دولــت بــه ســازمان تامین اجتماعــی‬ ‫تســریع شــود بــه نحــوی کــه مــا تعهداتمــان را در‬ ‫اســرع وقــت انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫ماهانــه ‪ ۲۶۰۰‬میلیــارد تومــان بــار مالــی بــا‬ ‫افزایــش حقــوق مســتمری بگیران ســایر ســطوح‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬افزایــش حقــوق انجــام شــده بــرای‬ ‫مســتمری بگیران ســایر ســطوح ســازمان‬ ‫تامین اجتماعــی هــر مــاه حــدود ‪ ۲۶۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــار مالــی جدیــد ایجــاد می کنــد کــه‬ ‫ســالیانه حــدود ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد تومــان هزینــه‬ ‫خواهــد داشــت و امیدواریــم بــا ایــن افزایــش‪،‬‬ ‫رضایتمنــدی بازنشســتگان را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫موســوی افــزود‪ :‬برنامه ریــزی مــا ایــن اســت کــه‬ ‫انشــاءالله از ابــان مــاه واریــز معوقــات را داشــته‬ ‫باشــیم و رئیس جمهــور نیــز دســتور دادنــد کــه‬ ‫رد دیــون دولــت بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫کــه مهمتریــن روش تامیــن نقدینگــی مــورد نیــاز‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬ســرعت بگیــرد‪ .‬رئیــس جمهــور‬ ‫در ســتاد هماهنگــی اقتصــادی روش هایــی را‬ ‫دســتور دادنــد کــه ایــن روش هــا باعــث می شــود‬ ‫کــه بــه ســرعت بــه نقدینگــی الزم برســیم و‬ ‫تعهداتمــان را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی پیشــتر‬ ‫دربــاره بازنشســتگان ســایر ســطوح توضیــح داد‪:‬‬ ‫براســاس مصوبــه پیشــین بــرای افزایــش حقــوق‬ ‫بازنشستگان‪ ،‬در بخش بازنشستگان حداقل بگیر‬ ‫‪ ۵۷.۴‬درصــد افزایــش مصــوب شــده بــود کــه ایــن‬ ‫اعتبار نیز محاســبه و در فیش حقوقی مســتمری‬ ‫حداقل بگیــران لحــاظ و تــا کنــون توســط ســازمان‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه معوقــات در ایــن حــوزه در‬ ‫ســه مــاه اول ‪ ۱۴۰۱‬ادامــه داد‪ :‬ایــن اعتبــارات از‬ ‫اول ســال تاکنــون بــرای حداقل بگیــران (یعنــی‬ ‫‪ ۵۷.۴‬درصــد) و نیــز بــرای ســایر ســطوح (در‬ ‫مصوبــه اول) تــا ســقف ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان یعنــی‬ ‫‪۱۰‬درصــد افزایــش پیش بینــی شــده بــود‪.‬‬ ‫موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای حقــوق‬ ‫بازنشســتگان بــا ســقف ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان بــه‬ ‫بــاال نیــز در ســال جــاری ‪ ۱۰‬درصــد بــه عــاوه ‪۶۵۰‬‬ ‫هــزار تومــان پیش بینــی شــده بود‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫ایــن مبلــغ بــرای بازنشســتگان ســایر ســطوح‬ ‫یعنــی تــا ســقف ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان حقــوق و ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون بــه اضافــه ‪ ۶۵۰‬هزارتومــان‪ ،‬در مصوبــه‬ ‫جدیــد اصــاح شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــه عبــارت دیگــر بازنشســتگان‬ ‫بــه غیــر از حداقل بگیــران‪« ،‬ســایر ســطوح»‬ ‫قلمــداد می شــوند کــه بــرای ایــن گــروه ‪۳۸‬‬ ‫درصــد بــه عــاوه ‪ ۵۱۵‬هــزار تومــان در حکــم‬ ‫جدیــد تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بخــش عمــده ای از امــور در وزارت کشــاورزی‬ ‫توســط بخــش خصوصــی و کشــاورزان انجــام مــی شــود کــه بایــد‬ ‫بــه عنــوان الگویــی بــرای ســایر دســتگاهها قــرار گیــرد و تــا پایــان‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه از نقطــه تهدیــد‬ ‫تامیــن کاالهــای اساســی در کشــور بگذریــم و بتوانیــم تــا ‪۷۰‬‬ ‫درصــد نیازهــای خــود در ایــن بخــش را در داخــل تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور‬ ‫وابستگی کاالهای‬ ‫اساسی مردم به ارز‬ ‫بیگانه امری است‬ ‫بی معنی‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد غــذا‬ ‫و کاالهــای اساســی مــردم بــه ارز بیگانــه وابســته باشــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬حضــور جــدی و پررنــگ قــوای مقننــه و مجریــه برای‬ ‫اجــرای طــرح الگــوی کشــت نشــانگر اراده جــدی حاکمیــت‬ ‫در راســتای تامیــن کاالهــای اساســی کشــور اســت‪.‬‬ ‫محمــد مخبــر در اولیــن اجــاس سراســری الگــوی کشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در محــل وزارت جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد غــذا و کاالهــای اساســی مــردم‬ ‫بــه ارز بیگانــه وابســته باشــد‪ ،‬اهمیــت موضــوع امنیــت‬ ‫غذایــی را مــورد اشــاره قــرار داد و افــزود‪ :‬نــه تنهــا مــردم‬ ‫ایــران بلکــه مــردم اکثــر کشــورهای جهــان بــه دالیــل‬ ‫مختلــف بــه دنبــال ذخیــره ســازی نیازهــای خــود هســتند‬ ‫کــه ایــن مهــم اهمیــت تامیــن کاالهــای اساســی توســط‬ ‫دولــت را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور همچنیــن بــه جنــگ اوکرایــن‬ ‫و کمبــود برخــی کاالهــا در کشــورهای اروپایــی اشــاره‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬پــس از ایــن جنــگ کشــورهای جهــان‬ ‫و حتــی اتحادیــه اروپــا دچــار مشــکالت اساســی شــدند‬ ‫تــا جایــی کــه قفســه بعضــی فروشــگاههای کشــورهای‬ ‫اروپایــی بــا هجــوم مــردم از کاالهــای اساســی خالــی شــد‬ ‫امــا در کشــور مــا کــه مردمــش تمــدن ریشــه دار ایرانــی و‬ ‫اســامی دارنــد در همــان شــرایط ویــژه نیــز تصمیــم مهــم‬ ‫اقتصــادی بــرای مردمــی ســازی یارانه هــا و اصــاح ارز‬ ‫ترجیحــی گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫مخبــر بــا قدردانــی از احــاد مــردم بــرای همراهــی بــا‬ ‫دولــت در اجــرای اصــاح ارز ترجیحــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫کمــک و همراهــی مــردم و در زمــان اجــرای ایــن طــرح‬ ‫اصــاح اقتصــادی‪ ،‬در هیــچ کجــا بــا بحــران و هجــوم بــه‬ ‫فروشــگاه ها مواجــه نشــدیم کــه ایــن نشــانگر بصیــرت و‬ ‫ریشــه دار بــودن تمــدن مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تدویــن الگــوی کشــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و ابــاغ ســند کشــت محصــوالت اســتانها‬ ‫گلستان در وضعیت‬ ‫زرد و ابی شیوع‬ ‫کرونا قرار گرفت‬ ‫توســط وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه داد‪ :‬بایــد بــا مــرور‬ ‫دوبــاره‪ ،‬بازنگــری‪ ،‬تدویــن و اجــرای اصــاح الگــوی کشــت‬ ‫در طــول زمــان بــه روزرســانی و اصالحــات در اجــرای ایــن‬ ‫طــرح اعمــال شــود کــه ایــن موضــوع نیازمنــد همفکــری‪،‬‬ ‫همــکاری و همــت جــدی تمــام دســتگاهها و قــوای ســه‬ ‫گانــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور بــا قدردانــی از وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی و کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــرای تدویــن الگــوی کشــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی گفــت‪ :‬حضــور جــدی و پررنــگ مجلــس و‬ ‫دولــت در کنــار یکدیگــر بــرای اجــرای ایــن طــرح نشــانگر‬ ‫اراده جــدی حاکمیــت در راســتای تامیــن کاالهــای‬ ‫اساســی کشــور اســت‪.‬‬ ‫مخبــر افــزود‪ :‬کشــاورزان عزیــز بــه دنبــال خدمــت بــه‬ ‫مــردم و کشــور هســتند و بایــد پــس از تدویــن الگــوی‬ ‫کشــت و ابــاغ ان بــه کشــاورزان‪ ،‬زمینــه هــای ســوددهی‪،‬‬ ‫بهــره وری و صرفــه اقتصــادی در اجــرای ایــن طــرح توســط‬ ‫کشــاورزان دیــده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــا تقویــت پــول ملــی‪ ،‬ارزش ریال‬ ‫در جهــان جایــگاه مناســب پیــدا کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مصــرف گاز‬ ‫در کشــور متناســب بــا جمعیــت و ظرفیت هــای موجــود‬ ‫نیســت و از طرفــی میــزان تولیــد نیــز در کشــور پاییــن‬ ‫اســت کــه بایــد بــا توجــه بــه ایــن مزیــت خــدادادی کشــور‬ ‫را بــه نقطــه مناســبی در تولیــد و صــادرات گاز برســانیم‪.‬‬ ‫مخبــر فعــال نشــدن بخــش خصوصــی در اقتصــاد ایــران‬ ‫را یکــی از معضــات مهــم اقتصــادی کشــور برشــمرد و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر بخــش عمــده ای از امــور در‬ ‫وزارت کشــاورزی توســط بخــش خصوصــی و کشــاورزان‬ ‫انجــام مــی شــود کــه بایــد بــه عنــوان الگویــی بــرای ســایر‬ ‫دســتگاهها قــرار گیــرد و تــا پایــان دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫ســمتی حرکــت کنیــم کــه از نقطــه تهدیــد تامیــن کاالهــای‬ ‫اساســی در کشــور بگذریــم و بتوانیــم تــا ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫نیازهــای خــود در ایــن بخــش را در داخــل تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور همچنیــن بــه امکانــات کشــور‬ ‫در بخــش ســیلوهای ذخیــره ســازی گنــدم و اســیابهای‬ ‫مــورد نیــاز بــرای تهیــه ارد اشــاره و تصریــح کــرد‪ :‬بــا یــک‬ ‫حرکــت ســنجیده و انقالبــی می توانیــم جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران را بــه هــاب صــدور ارد در منطقــه تبدیــل کنیــم‬ ‫کــه ایــن خــود مــی توانــد بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای‬ ‫اقتــدار محســوب شــود‪.‬‬ ‫مخبــر ادامــه داد‪ :‬در اجــرای طــرح الگــوی کشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بایــد مســئولیت اجــرا و سیاســت‬ ‫گــذاری توســط جریــان بخــش خصوصــی کشــاورزی‬ ‫باشــد و همچنیــن اعمــال ایــن سیاســت ها بــرای‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬ســودده و مقــرون بــه صرفــه در‬ ‫نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور همچنیــن بــا تاکیــد بــر اهمیــت‬ ‫امایــش ســرزمینی‪ ،‬بیمــه‪ ،‬تامیــن مالــی زنجیــره ای و‬ ‫ایجــاد امــکان صــادرات محصــوالت کشــاورزی افــزود‪:‬‬ ‫بایــد اقتصــاد کشــور بــه لحــاظ بیــن المللــی حرکــت رو‬ ‫بــه جلویــی اغــاز کنــد و وضعیــت جغرافیایــی جمهــوری‬ ‫اســامی مــی توانــد یکــی از امکانــات بــرای ورود اقتصــاد‬ ‫ایــران بــه چرخــه اقتصــاد بیــن المللــی شــود‪.‬‬ ‫مخبــر ادامــه داد‪ :‬تمــام کشــورهای حاشــیه خــزر نیازمنــد‬ ‫مســیر ترانزیتــی جمهــوری اســامی هســتند و دولــت‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه بســتری ‪ ۹۸‬بیمــار مبتــا‬ ‫بــه کرونــا در مراکــز درمانــی‬ ‫اســتان گفــت‪ ۲ :‬شهرســتان‬ ‫در وضعیــت ابــی و بقیــه در‬ ‫وضعیــت زرد شــیوع ایــن ویــروس قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ســعید گل فیــروزی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۹۸‬بیمــار‬ ‫کرونایــی بســتری در مراکــز درمانــی و بیمارســتانی گلســتان‬ ‫‪ ۲۷‬بیمــار تحــت مراقبت هــای ویــژه قــرار دارنــد و ‪ ۱۲‬نفــر بــه‬ ‫ونتیالتــور متصــل هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس اخریــن رنــگ بنــدی‪ ،‬گــرگان‪ ،‬اق‬ ‫کمیتــه ای بــرای ایجــاد یــک مســیر ترانزیتــی از شــمال‬ ‫بــه جنــوب و دسترســی کشــورهای حاشــیه خــزر بــه بنــادر‬ ‫جنوبــی ایــران تشــکیل داده و بایــد تصمیمــات ان هــر چــه‬ ‫ســریعتر اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در ســخنان خــود بــا تبریــک هفتــه‬ ‫وحــدت و والدت پیامبــر اعظــم تصریــح کــرد‪ :‬در زمــان‬ ‫کنونــی بیــش از گذشــته نیــاز بــه وحــدت داریــم؛ وحــدت‬ ‫از خانــواده شــروع و تــا شــهر‪ ،‬کشــور و جهــان اســامی‬ ‫امتــداد می یابــد و نیــاز بــه وحــدت بــه ایــن دلیــل اســت‬ ‫کــه وقتــی جریانــی در جهــان اقتــدار پیــدا مــی کنــد طبیعتــا ً‬ ‫تقابــل بــا ان افزایــش می یابــد و دشــمن نیــز بــر هــم زدن‬ ‫وحــدت در کشــور را هــدف گیــری کــرده و مــورد تهاجــم‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور ادامــه داد‪ :‬در نهضــت‬ ‫انقــاب اســامی نیــز رژیــم طاغوتــی بــر روی افتراقــات‬ ‫مــردم ســوار شــد تــا پیــروزی انقــاب را بــه تاخیــر بینــدازد‬ ‫و پــس از پیــروزی انقــاب دشــمن بــر جریانــات قومــی‪،‬‬ ‫مذهبــی و منطقــه ای بــرای برهــم زدن ارامــش در کشــور‬ ‫تکیــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزی مردمی تریــن و خصوصی تریــن بخــش‬ ‫اقتصــاد کشــور اســت‬ ‫ســید جــواد ســاداتی نــژاد در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه‬ ‫دانــش الزم بــرای تدویــن الگــوی کشــت در کشــور تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬کشــاورزان امادگــی اجــرای الگــوی کشــت را دارنــد و‬ ‫الزامــات اجرایــی یکــی از مشــکالت ســر راه اجــرای ایــن‬ ‫طــرح اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه کشــاورزی مردمــی‬ ‫تریــن و خصوصــی تریــن بخــش اقتصــاد کشــور اســت و‬ ‫دولــت بایــد مطلوبیــت و جذابیــت اقتصــادی در اجــرای‬ ‫ایــن طــرح را ایجــاد کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬طبــق قانــون‬ ‫دولــت موظــف اســت تــا اول مهرمــاه هــر ســال الگــوی‬ ‫کشــت را بــه کشــاورزان ابــاغ کنــد و ایــن کار تنهــا وظیفــه‬ ‫جهــاد کشــاورزی نیســت بلکــه حاکمیــت و دولــت بایــد‬ ‫بــرای اجــرای الگــوی کشــت بــه میــدان بیاینــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در اجــرای اصــاح ارز ترجیحــی حــوزه‬ ‫غــذا یکــی از محورهــای اساســی اجــرای ایــن طــرح بــود‬ ‫کــه بــا حمایــت هــای رییــس جمهــور و معــاون اول در‬ ‫حــوزه کشــاورزی بــه یــک امنیــت پایــدار در تامیــن کاالی‬ ‫اساســی رســیدیم‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد تصریــح کــرد‪ :‬مطمئــن هســتیم بــا اجــرای‬ ‫طــرح الگــوی کشــت محصــوالت کشــاورزی مشــکالت‬ ‫ان در کشــور حــل مــی شــود و در عیــن حــال معیشــت‬ ‫کشــاورزان نیــز بــه نقطــه اطمینــان بخشــی خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬بایــد در بودجــه ســال‬ ‫اینــده یارانــه کشــت بــه کشــاورزان اختصــاص یابــد و بــا‬ ‫بــاال بــردن بهــره وری کشــاورزی بــه برداشــت بیشــتری از‬ ‫محصــوالت برســیم‪.‬‬ ‫وی کاهــش مصــرف اب تــا ســه میلیــون متــر مکعــب‪،‬‬ ‫افزایــش یــازده درصــدی تولیــد و ضریــب خودکفایــی و‬ ‫همچنیــن صرفــه جویــی ‪ ۲,۲‬میلیــارد دالری را از مهمترین‬ ‫مزیــت هــای اجــرای ایــن طــرح دانســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مراســم ســند کشــت محصــوالت‬ ‫اســتانها در ســال زراعــی ‪ ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱‬توســط معــاون اول‬ ‫رییــس جمهــور رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫قــا‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬علــی ابادکتــول‪ ،‬کردکــوی‪،‬‬ ‫کاللــه‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬مینودشــت و مــراوه تپــه در‬ ‫وضعیــت زرد و پرخطــر و گنبــدکاووس و رامیــان در وضــع‬ ‫عــادی قــرار داشــته و ابــی رنــگ هســتند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۴۵۰‬هــزار دُز واکســن کرونــا در‬ ‫گلســتان تزریــق شــد و ایــن رونــد ادامــه دارد‪.‬‬ ‫گل فیــروزی افــزود‪ ۹۸ :‬درصــد واجــدان شــرایط نوبــت اول‪،‬‬ ‫‪ ۸۶‬درصــد نوبــت دوم و ‪ ۴۲‬درصــد گلســتانی های واجــدان‬ ‫شــرایط نیــز نوبــت ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تزریــق نوبــت چهــارم واکســن کرونــا در‬ ‫گلســتان حــدود چهــار درصــد اســت کــه مطلــوب نیســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫از طبقه اول و دوم غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان قرار دارید‪ .‬پس همه نکات‬ ‫ایمنی برای پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه نیستید‪ ،‬همه‬ ‫درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در‬ ‫چگونه ایده های نو‬ ‫خلق کنیم؟‬ ‫شهیدان به جامعه ایمانی‬ ‫بشارت و دلگرمی می دهند‬ ‫حضــور بانــوی ورزشــکار بــر ســکوی قهرمانــی بــا‬ ‫حجــاب اســامی و دســت نــدادن بــا مــرد بیگانــه‪،‬‬ ‫اهــداء مدالهــای قهرمانــی بــه خانواده هــای شــهدا‪،‬‬ ‫ســر بــه خــاک ســاییدن و ذکــر نــام ائمــه هــدی پــس از‬ ‫پیــروزی‪ ،‬و عزیمــت هیئــت ورزشــی به زیــارت اربعین‪،‬‬ ‫پدیده هــای شــگرف و بی بدیلــی در دنیــای مــادی و پــر‬ ‫از فســاد امــروز اســت کــه بــرای شــناخت اعمــاق روحی‬ ‫و اخالقــی ملــت ایــران بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫حضور بانوی‬ ‫ورزشکار بر سکوی‬ ‫قهرمانی با حجاب‬ ‫اسالمی پدیده های‬ ‫شگرف و بی بدیلی‬ ‫در دنیای امروز است‬ ‫بیانــات رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار دســت اندرکاران‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪610‬‬ ‫کنگــره شــهدای ورزشــکار و جمعــی از مــادران شــهدای‬ ‫ورزشــکار کــه در تاریــخ ‪ ۲۰‬شــهریور ‪ ۱۴۰۱‬برگــزار شــده بــود‪،‬‬ ‫صبــح دوشــنبه در محــل برگــزاری ایــن همایــش در تهــران‬ ‫منتشــر شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه‬ ‫تصریــح قــران بــه زنــده بــودن شــهیدان‪ ،‬گفتنــد‪ :‬شــهیدان بــه‬ ‫جامعــه ایمانــی بشــارت و دلگرمــی می دهنــد کــه مجاهــدت‬ ‫در راه خــدا بــا وجــود دشــواری ها‪ ،‬عاقبــت بســیار خوبــی دارد و‬ ‫پایــان ان نــه بــا تــرس همــراه اســت نــه بــا انــدوه‪.‬‬ ‫ایشــان این بشــارت امیدبخش را موجب حرکت و پیشــرفت‬ ‫دانســتند و خاطرنشــان کردند‪ :‬انقالب اســامی موجب ایجاد‬ ‫جاذبــه عمومــی بــرای جهــاد و شــهادت در راه خدا شــد و بیش‬ ‫از ‪ ۵‬هــزار شــهید ورزشــکار نشــانه های ممتــازی از ایــن جاذبــه‬ ‫فراگیر و اثرگذار هســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬محیــط کنونــی ورزش را متاثــر از معنویــت‬ ‫شــهدای ورزشــکار دانســتند و بــا برشــمردن جلوه هایــی از‬ ‫تدیّــن و پایبنــدی ورزشــکاران کشــورمان گفتنــد‪ :‬حضــور‬ ‫بانــوی ورزشــکار بــر ســکوی قهرمانــی بــا حجــاب اســامی و‬ ‫دســت نــدادن بــا مــرد بیگانــه‪ ،‬اهــداء مدالهــای قهرمانــی بــه‬ ‫خانواده هــای شــهدا‪ ،‬ســر بــه خــاک ســاییدن و ذکــر نــام ائمــه‬ ‫هــدی پــس از پیــروزی‪ ،‬و عزیمــت هیئــت ورزشــی بــه زیــارت‬ ‫اربعیــن‪ ،‬پدیده هــای شــگرف و بی بدیلــی در دنیــای مــادی و‬ ‫پــر از فســاد امــروز اســت کــه بــرای شــناخت اعمــاق روحــی و‬ ‫اخالقــی ملــت ایــران بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه نقــش برجســته چهره هــا از جملــه‬ ‫ورزشــکاران صاحب نــام در تزریــق معنویــت بــه الیه هــای‬ ‫گوناگــون اجتماعــی‪ ،‬گفتنــد‪ :‬پایبنــدی ورزشــکاران و مدیــران‬ ‫ورزشــی بــه مســائل دینــی و حضــور جهــادی چهره هــا در‬ ‫میادیــن‪ ،‬تاثیــر معنــوی زیــادی بــر افــراد مســتعد دارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای ورزش همگانــی را عامــل‬ ‫ســامت جســم و نشــاط روح و امری الزم و واجب برای همه‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬ورزش حرفـه ای و قهرمانــی نیــز اهمیــت‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی فروش‬ ‫برخی کسب و کارهای دیجیتال‬ ‫در پی اغتشاشات‬ ‫اغتشاشــات اخیــر کــه ســبب اعمــال محدودیت هایــی در اینترنــت شــده‪ ،‬خســارت های‬ ‫چنــد ‪ ۱۰‬میلیونــی بــه برخــی از کســب و کارهــا وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان تهــران تاثیــر محدودیت هــای اینترنتــی کــه‬ ‫به واســطه اغتشاشــات اعمــال شــده‪ ،‬بــر کس ـب وکارها را رصــد کــرده اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫گــزارش ایــن ســازمان کاهــش درامــد‪ ،‬افزایــش هزینــه یــا اختــال در عملیــات جــاری‬ ‫شــرکت از جملــه نتایجــی اســت کــه اغتشاشــات اخیــر بــا ایجــاد محدودیت هــا در اینترنــت‬ ‫زیــادی دارد چراکــه هــم موجــب تشــویق عمــوم مــردم بــه‬ ‫ورزش همگانی اســت هم مایه افتخار ملی اســت و پیروزی‬ ‫در ان موجــب خرســندی و ســرافرازی همــه ملــت می شــود و‬ ‫بــه همیــن علــت بنــده همــواره از قهرمانــان ورزشــی تشــکر‬ ‫می کنــم و بــه انهــا تبریــک می گویــم‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر لــزوم همــراه کــردن پیــروزی فنّــی در‬ ‫میــدان بــا پیــروزی ارزشــی افزودنــد‪ :‬اینکــه ورزشــکار مــا بــه‬ ‫علــت مســابقه نــدادن بــا فرســتادگان رژیــم صهیونیســتی از‬ ‫مــدال محــروم می شــود‪ ،‬در واقــع یــک پیــروزی اســت چــرا‬ ‫کــه مســابقه دادن بــه معنــی بــه رســمیت شــناختن رژیمــی‬ ‫غاصــب‪ ،‬جــاد و کودک کــش و پامــال کــردن پیــروزی اخالقــی‬ ‫بــه بهــای پیــروزی فنّــی و ظاهــری اســت کــه بــه هیچ وجــه‬ ‫ارزش نــدارد‪.‬‬ ‫ایشــان تحریم هــای ورزشــی بعــد از جنــگ اوکرایــن را موجب‬ ‫رنــگ باختــن ادعاهــای مســتکبران و دنباله روهــای انهــا درباره‬ ‫دخالــت نــدادن سیاســت در ورزش دانســتند و گفتنــد‪ :‬ایــن‬ ‫قضیــه نشــان داد هــر جــا منافــع غربی هــا اقتضــاء کنــد‬ ‫به راحتــی از خطــوط قرمــز خــود عبــور می کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای ورزشــکاران را بــه حفــظ شــرف‬ ‫و ابــروی خــود و ملــت و کشــور بــا مراقبــت از رفتارشــان در‬ ‫میــدان مســابقه و خــارج از ان‪ ،‬توصیــه کردنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫در گذشــته محیــط ورزشــی مــا همیشــه بــه نــام خــدا و ائمــه‬ ‫معصومیــن و جنبه هــای دینــی و اخالقــی اراســته بــود امــا‬ ‫غربی هــا ســعی کردنــد همــراه بــا ورزشــهای جدیــد‪ ،‬فرهنــگ‬ ‫خــود را نیــز وارد کننــد کــه بایــد ضمــن فراگیــری و پیشــرفت‬ ‫در ورزشــهای جدیــد‪ ،‬فرهنــگ خــود را غالــب کنیــم و نگذاریــم‬ ‫ورزش بــه پلــی بــرای ورود فرهنــگ غربــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬همچنیــن از تولیدکننــدگان فیلــم مســتطیل‬ ‫قرمز با موضوع شــهادت جمعی از ورزشــکاران و تماشــاگران‬ ‫در جریــان بمبــاران یــک زمیــن فوتبــال در اســتان ایــام در‬ ‫دوران دفــاع مقــدس‪ ،‬تشــکر و تاکیــد کردنــد‪ :‬بیــان حقایــق بــا‬ ‫اثــار هنــری کار الزمــی اســت کــه بایــد بــا قــوت انجــام شــود‪.‬‬ ‫رقــم زده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظرســنجی کــه از ‪ ۱۰۴‬شــرکت عضــو ســازمان نظــام صنفــی رایان ـه ای اســتان‬ ‫تهــران طــی روزهــای ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۰‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬صــورت گرفتــه‪ ،‬بیــش از ‪ ۴۱‬درصــد شــرکت ها‬ ‫‪ ۲۵‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد درامــد خــود را در ایــن مــدت از دســت داده انــد و حــدود ‪ ۴۷‬درصــد هــم‬ ‫بیشــتر از ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش فــروش داشــته اند‪.‬‬ ‫امــار دیگــری کــه در ایــن گــزارش امــده‪ ،‬دربــاره میــزان خســارت روزان ـه ای اســت کــه بــه‬ ‫کســب و کارهــا وارد شــده اســت‪ .‬ایــن خســارت البتــه ترکیبــی از فــروش و هزینه هــای‬ ‫مربــوط بــه کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس پرسشــنامه ای کــه ایــن شــرکت ها ارایــه کرده انــد‪ ۵۳ ،‬درصــد روزانــه ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون تومــان‪ ۲۱ ،‬درصــد ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬حــدود ‪ ۱۸‬درصــد بیــن ‪ ۱۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان و قریــب بــه ‪ ۸‬درصــد روزانــه باالتــر از ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان خســارت‬ ‫می بیننــد‪ .‬اگــر تعــداد کارکنــان را شــاخصی بــرای بزرگــی شــرکت ها بدانیــم می شــود‬ ‫گفــت تقریبــا ً همــان ‪ ۸‬درصــدی کــه بــاالی ‪ ۲۰۰‬نفــر نیــرو دارنــد احتمــاال ً روزانــه بــاالی ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان خســارت خواهنــد دیــد و همــان ‪ ۷۳‬درصــدی کــه زیــر ‪ ۵۰‬نفــر نیــرو دارنــد‬ ‫روزانــه ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان خســارت خواهنــد دیــد‪.‬‬ ‫ســازمان نصــر تهــران هــم در گزارشــی اعــام کــرد کــه در روز شــنبه ‪ ۲‬مهرمــاه‪ ،‬اختــاالت‬ ‫داخلــی در ارتبــاط بیــن دیتاســنتری و ارتبــاط بــا اینترنــت بین الملــل افزایــش چشــمگیری‬ ‫داشــت و شــدیدترین اختــاالت را به ویــژه در بخــش داخلــی تجربــه کــرده اســت‪ .‬در باقــی‬ ‫روزهــا‪ ،‬اختــاالت در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه‪ ۷ ،‬و ‪ ۸‬مهــر شــدت بیش تــری داشــت‪.‬‬ ‫تمرکــز ایــن اختــاالت از ســاعت ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۴‬هــر روز بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســازمان عوامــل موثــر بــر ضــرر و زیــان شــرکت ها بــه دلیــل محدودیت هــای ایجــاد‬ ‫شــده در اینترنــت بــه دلیــل اغتشاشــات را ارتبــاط مســتقیم کاهــش فــروش بــا درامــد‬ ‫شــرکت ها بــه دلیــل اختــال در کانال هــای فــروش‪ ،‬کاهــش فــروش یــا درامــد شــرکت‬ ‫بــه دلیــل اختــال در اســتفاده از ابزارهــای بازاریابــی دیجیتــال‪ ،‬لطمــه بــه عملیــات روزانــه‬ ‫اســتفاده از ابزارهــای ارتبــاط بــا مشــتریان‪ ،‬صدمــه بــه عملیــات جــاری شــرکت بــه دلیــل‬ ‫اختــال در اســتفاده از ابزارهــای طراحــی و توســعه محصــول‪ ،‬افزایــش اســیب در عملیات‬ ‫جــاری شــرکت بــه دلیــل اختــال در اســتفاده از ســامانه های داخلــی شــرکت‪ ،‬صدمــه بــه‬ ‫عملیــات جــاری شــرکت بــه دلیــل اختــال در اســتفاده از ابزارهــای ارتبــاط درون ســازمانی‪،‬‬ ‫صدمــه بــه عملیــات جــاری شــرکت بــه دلیــل اختــال در تعامــل بــا اشــخاص و موسســات‬ ‫غیرایرانــی‪ ،‬لطمــه بــه عملیــات جــاری شــرکت بــه دلیــل اختــال در تعامــل بــا موسســات‬ ‫اموزشــی و پژوهشــی‪ ،‬لطمــه بــه عملیــات جــاری شــرکت بــه دلیــل اختــال در تعامــل بــا‬ ‫پیمانــکاران و اشــخاص همــکار‪ ،‬لطمــه بــه عملیــات جــاری شــرکت بــه دلیــل اختــال در‬ ‫دورکاری کارکنــان برشــمرده اســت‪.‬‬ ‫«بایــد یــه جــور دیگــه بهــش نــگاه کنیــم!»‪« ،‬ایــد ه‬ ‫جدیــد الزم داریــم»‪« ،‬بایــد یــه کــم خالقیــت بــه‬ ‫خــرج بدیــم!»‬ ‫در مواجهــه بــا چالش هــای تمام نشــدنی و‬ ‫پیچیــده ای کــه مــدام در حــال تغییرنــد‪ ،‬شــرکت ها‬ ‫و ســازمان ها ســرانجام فهمیده انــد کــه اگــر‬ ‫می خواهنــد در رقابــت بــا دیگــران عقــب نماننــد‪،‬‬ ‫ضــروری اســت کــه مــدام در حــال نــواوری باشــند‬ ‫می تــوان بــا تمریــن خالق تــر شــد‪ ،‬امــا بــا ایــن حــال‬ ‫خیلــی وقت هــا به اشــتباه فکــر می کنیم که ایده های‬ ‫نــو و خــوب خودبه خــودی بــه ذهــن ادم می رســند‬ ‫چطور به ایده های نو برسیم؟‬ ‫تکنیک هــای تولیــد ایــده معمــوال بــه ترکیــب‬ ‫ایده هــای قبلــی یــا تطبیــق دادن انهــا بــا شــرایط‬ ‫جدیــد توجــه دارنــد‪ .‬یقینــا می شــود بــا همیــن‬ ‫تکنیک هــا بــه نتیجــه رســید؛‬ ‫درهم شکستن الگوهای فکری‬ ‫همــه ی مــا می توانیــم در دام الگوهــای فکــری‬ ‫خاصــی بیفتیــم و فقــط بــه تفکــر در چارچــوب انهــا‬ ‫گرایــش داشــته باشــیم‪ .‬درهــم شکســتن ایــن الگوهــا‬ ‫ذهــن شــما را از باتــاق تکــرار نجــات می دهــد‬ ‫پیش فرض هــا را بــه چالــش بکشــید‪ .‬بــرای هــر‬ ‫موقعیتــی کــه در ان قــرار می گیریــد‪ ،‬یــک ســری‬ ‫پیش فرض هــای کلیــدی در ذهــن شــما وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه چالــش کشــیدن ایــن پیش فرض هــا چشــم تان‬ ‫را بــه دنیــای جدیــدی از راه حل هــا بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫شــکل را جــور دیگــری بیــان کنیــد‪ .‬خیلــی وقت هــا اگــر‬ ‫مســئله را بــه شــکل متفاوتــی مطــرح کنیــد ایده هــای‬ ‫متفاوتــی هــم بــه ذهن تــان می رســد‪ .‬بــرای اینکــه‬ ‫نحــوه ی بیــان را عــوض کنیــد از زوایــای مختلــف بــه ان‬ ‫بنگریــد‪ .‬از خودتــان ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫برعکس فکر کنید‪.‬‬ ‫اگــر می بینیــد هیــچ چیــز جدیــدی بــه ذهن تــان‬ ‫نمی رســد‪ ،‬قضیــه را وارونــه کنیــد‪ .‬بــه جــای اینکــه‬ ‫دنبــال راهــی بــرای حــل مشــکل‪ ،‬بهبــود پروســه‬ ‫یــا بهتــر کــردن مســئول باشــید‪ ،‬ایــن بــار ببینیــد‬ ‫چطــور می شــود مشــکلی ایجــاد کــرد‪ ،‬پروســه را‬ ‫بدتــر کــرد یــا کیفیــت محصــول را کاهــش داد‪.‬‬ ‫بــا روش دیگــری مفهــوم را بیــان کنیــد‪ .‬هــوش انســان‬ ‫انــواع مختلفــی دارد؛ امــا بــه دلیــل نامعلومــی وقتــی‬ ‫می خواهیــم در محیــط کار چالش هــا را حــل کنیــم فقط‬ ‫از قــدرت اســتدالل کالمی مــان اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫ارتباط دادن چیزهای بی ربط به هم‬ ‫بعضــی از بزرگ تریــن ایده هــا هســتند کــه انــگار‬ ‫شانســی اتفــاق افتاده انــد‪ .‬صدایــی بــه گــوش ادم‬ ‫می رســد‪ ،‬صحنــه ای بــه چشــمش می خــورد و بعــد‬ ‫بــدون اینکــه هیــچ ارتباطــی بیــن اینهــا و مســئله وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬ناگهــان فکــری در ذهــن ادم جرقــه‬ ‫می زنــد‪ .‬ســیب مشــهور نیوتــون و کشــف ارشــمیدس‬ ‫در وان حمــام گوشــه ای از موقعیت هــای فــراوان‬ ‫این چنینی انــد‪.‬‬ ‫از قله ی دیگری به منظره بنگرید‬ ‫هرکــدام از مــا در طــول عمرمــان چش ـم انداز خاصــی‬ ‫بــه دنیــا پیــدا می کنیــم‪ .‬وقتــی همیشــه از منظــر ثابتــی‬ ‫دنیــا را ببینیــم‪ ،‬ایده هایمــان هــم فقــط مختــص ان‬ ‫نــگاه خواهنــد بــود‪ .‬اگــر دنبــال ایــده هــای نــو و متفاوت‬ ‫هســتید‪ ،‬بایــد از منظــر دیگــری بــه قضایــا نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫فعال کننده ها را به کار بگیرید‬ ‫فعال کننده هــا اقدامــات و فعالیت هایــی هســتند کــه‬ ‫مســتقیما بــه فراینــد تولیــد ایــده منجــر نمی شــوند؛ اما‬ ‫بــه پیشــبرد ان کمــک می کننــد‪ .‬فعال کننده هــا باعــث‬ ‫می شــوند فضــای مثبتــی بــه وجــود بیایــد‪.‬‬ ‫امنیت جامعه‬ ‫خط قرمز ماست‬ ‫فرمانده فراجا گلستان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪610‬‬ ‫امکان ایجاد ‪ ۳۰‬هزار شغل‬ ‫با اجرای هزار و ‪ ۲۵۳‬طرح‬ ‫صنعتی در گلستان‬ ‫عملیات اجرای ایستگاه‬ ‫میانی پسماند بجنورد‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۲۵۳‬طــرح صنعتــی بــا‬ ‫پیش بینــی ســرمایه گذاری ‪ ۳۰۶‬هــزار و ‪ ۲۱۳‬میلیــارد ریــال و امــکان ایجــاد حــدود ‪۳۰‬‬ ‫هــزار فرصــت شــغلی در ایــن اســتان در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫درویش علــی حســن زاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعــداد طــرح صنعتــی از لحــاظ گــروه‬ ‫صنعتــی‪ ،‬محصــوالت صنایــع غذایــی و اشــامیدنی‪ ،‬صنایــع شــیمیایی و کانــی غیرفلــزی‬ ‫بــه ترتیــب رتبــه اول تــا ســوم را دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ۱۸۳ ،‬طــرح دارای بــاالی ‪ ۶۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی بــا‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۴۳۰‬میلیــارد ریــال و ایجــاد اشــتغال بــرای چهــار هــزار و ‪۷۲۶‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر فنــی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ادامــه اجرای ایســتگاه میانی پســماند مرکز‬ ‫اســتان بــا موافقــت کارگــروه امــور زیربنایــی در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مصطفــی وثوقــی اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای پــروژه‬ ‫ایســتگاه میانــی پســماند در مرکــز اســتان از اوایــل‬ ‫امســال بــه علــت مخالفــت برخــی دســتگاه هــا‬ ‫متوقــف شــد امــا اکنــون کارگــروه امــور زیربنایــی بــا‬ ‫ادامــه اجــرای ان موافقــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح بــا رعایــت شــرایط‬ ‫زیســت محیطــی از ســرگرفته مــی شــود و ایــن امــر‬ ‫بــه زودی بــه ســازمان پســماند شــهرداری بجنــورد‬ ‫ابــاغ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پــس از بــروز مشــکالت اجتماعــی بــرای فعالیــت‬ ‫کارخانــه کمپوســت بجنــورد و تعطیلــی ان واحــد‬ ‫تولیــدی‪ ،‬مشــکل زبالــه هــا دوبــاره گریبانگیــر‬ ‫بجنــورد شــد کــه ایــن مســاله ارتفاعــات باباموســی‬ ‫در شــمال شــرق مرکــز خراســان شــمالی را بــه‬ ‫عرصــه دپــو و دفنــگاه زباله هــا تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایســتگاه میانــی پســماند در شــرق بجنــورد و در‬ ‫‪ ۲‬کیلومتــری روســتای ینگــه قلعــه بــه فاصلــه ‪۶۸۰‬‬ ‫متــر از کشــتارگاه بجنــورد بــرای جبــران دفنــگاه‬ ‫باباموســی در ســال ‪ ۹۹‬در زمینــی بــه گســتره ‪۱۶‬‬ ‫هــزار مترمربــع وارد مرحلــه اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫محــل کنونــی ایســتگاه میانــی‪ ،‬در شــمال بجنــورد‬ ‫و در مســیر گلستان شــهر(مجتمع هــای مســکن‬ ‫مهــر) واقــع اســت کــه موجــب گالیــه مــردم ایــن‬ ‫منطقــه شــده اســت‪.‬‬ ‫پیشــتر مدیرعامــل ســازمان پســماند شــهرداری‬ ‫بجنــورد گفتــه بــود کــه راه و شهرســازی اســتان‬ ‫مخالفــت خــود را بــا طــرح اجــرای ایســتگاه میانــی‬ ‫پســماند بجنــورد بدلیــل همجــواری بــا زمینــی بــا‬ ‫کاربــری گردشــگری اعــام کــرده اســت و فعالیــت‬ ‫ایــن طــرح از اوایــل امســال متوقــف مانــده اســت‪.‬‬ ‫پــروژه ایســتگاه میانــی زبالــه در شــهر بجنــورد ‪۳۵‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و قــرار بــود امســال‬ ‫‪ ۲‬میلیــارد تومــان در ایــن پــروژه هزینــه شــود امــا‬ ‫در نشســت کارگروه پســماند اعالم شــد که اجرای‬ ‫طــرح مشــکل دارد‪.‬‬ ‫تاکنــون بــرای ایــن پــروژه یــک میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان اعتبــار هزینه شــده اســت و تکمیل‬ ‫ان حــدود چهــار میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫رویکرد فراجا مدیریت نظم و امنیت‬ ‫مبتنی بر دانش نوین‪ ،‬است‬ ‫رهاسازی ‪ ۵۰‬میلیون بچه‬ ‫ماهی استخوانی در دریای خزر‬ ‫هفته وحدت فراخوان‬ ‫انسجام است‬ ‫معــاون هماهنگ کننــده فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫علمی بــودن امنیــت و مدیریــت نظــم و امنیــت مبتنی بــر دانش نوین‪،‬‬ ‫رویکــرد فراجــا اســت تــا از طریــق ان مشــکالت و اســیب ها رصد شــده‬ ‫و اقدامــات پیشــگیرانه انجــام شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ منصــور ایــزدی در نشســت هم اندیشــی فرصت هــا و‬ ‫زمینه هــای همــکاری شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬دانشــگاه ها و مراکــز‬ ‫علمــی بــا پلیــس اظهارداشــت‪ :‬در کنــار رشــد دانــش امنیتــی در ابعــاد‬ ‫امنیــت خارجــی و ملــی‪ ،‬رویکردهــا و تدابیــر در حــوزه امنیــت داخلــی‬ ‫نیــز بایــد از ســابقه علمــی برخــوردار باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن رویکردهــا و تدابیــر در حــوزه امنیــت داخلــی بایــد‬ ‫از حیــث نرم افــزاری و ســخت افزاری مبتنــی بــر باورهــای دینــی و‬ ‫ظرفیت هــا باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فرماندهــای انتظامــی اســتان براســاس منویــات رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب در راســتای توجــه و تحقــق شــعار ســال‪ ،‬بــا اهمیــت‬ ‫بــه مولفــه علــم و پژوهــش‪ ،‬ضمــن بکارگیــری همــه ظرفیت هــا و‬ ‫توانمندی هــا و نواوری هــای علمــی ســازمانی خــود و بــا هم افزایــی‬ ‫و مشــارکت و بهره منــدی از نخبــگان دانشــگاهی و مراکــز علمــی و‬ ‫دانش بنیــان بــا در دســتور کار قــرار دادن هوشمندســازی پلیــس‪ ،‬در‬ ‫ارتقــای عــزت ملــی و برقــراری نظــم و امنیت عمومی‪ ،‬ســهم خــود را به‬ ‫خوبــی ایفــا خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل شیالت گلستان گفت‪ :‬امسال ‪ ۵۰‬میلیون قطعه‬ ‫بچــه ماهــی اســتخوانی بــا هــدف حفــظ‪ ،‬تقویــت و افزایــش ذخایــر ایــن‬ ‫گونـ ه در دریــای خــزر و محــدوده ایــن اســتان رهاســازی شــد‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری بــه اغــاز فعالیــت بهره بــرداران صیــد ماهــی‬ ‫اســتخوانی طــی چنــد روز گذشــته اشــاره و پیش بینــی کــرد کــه در‬ ‫فصــل صیــد امســال بیــن‪ ۹۰۰‬تــا هــزار تُــن ماهــی اســتخوانی از‬ ‫اب هــای دریــای خــزر در حــوزه ایــن اســتان صیــد شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬علت اصلی افزایش براورد صید ماهی اســتخوانی از‬ ‫اب هــای دریــای خــزر در اســتان نســبت بــه ســال قبــل‪ ،‬ســرمایه گذاری‬ ‫در تکثیــر و رهاســازی بچــه ماهــی بــه دریا اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬صیــد ماهــی اســتخوانی در دریــای خــزر‬ ‫فروردیــن ســال اینــده بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه جبــاری‪ ،‬گونه هــای هــدف صیــد ماهیــان اســتخوانی در‬ ‫اب هــای خــزر بیشــتر شــامل ســفید‪ ،‬کفــال‪ ،‬کپــور بــوده و بــا توجــه بــه‬ ‫مســاعد بــودن شــرایط جــوی‪ « ،‬پَره کشــی» هــر روز از طلــوع افتــاب‬ ‫اغــاز مــی شــود و تــا ســاعت ‪ ۲۳‬ادامــه دارد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش شــیالت گلســتان‪ ۸۱۳ ،‬صیــاد در ایــن اســتان‬ ‫بــا بهره گیــری از ‪ ۱۲۰‬فرونــد قایــق زیــر پوشــش ‪ ۱۸‬شــرکت تعاونــی‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در پیامــی بــه مناســبت فــرا‬ ‫رســیدن ســالروز میــاد پیامبــر اکــرم(ص) و حضــرت امــام‬ ‫جعفــر صــادق(ع) گفــت‪ :‬هفتــه وحــدت فرصتــی بــرای‬ ‫خنثــی کــردن توطئه هــای دشــمن و فراخــوان همبســتگی‬ ‫و انســجام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬محمدرضــا حســین نــژاد در ایــن پیــام‬ ‫مــی افزایــد‪ :‬هفتــه وحــدت بزرگداشــت اتحــاد در مســیر‬ ‫اعتــا‪ ،‬ســربلندی و عــزت مســلمانان و در نهایــت فراخــوان‬ ‫همبستگی و تحکیم انسجام و یکپارچگی و تداوم امنیت‬ ‫و اقتــدار ملــی اســت‪.‬‬ ‫وی در ایــن پیــام اورده اســت‪ :‬هفتــه وحــدت فرصــت‬ ‫مناســبی اســت تــا توطئــه هــای دشــمنان را خنثــی کــرده و‬ ‫اجــازه هــر نــوع تفرقــه افکنــی بــه انــان داده نشــود‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در خراســان شــمالی اضافه می کند‪:‬‬ ‫زندگــی مســالمت امیــز مســلمانان در کنــار اهــل تســنن‬ ‫نشــان از ژرف نگــری مــا نســبت بــه زندگــی تــوام بــا ارامــش‬ ‫اســت و ایــن اتحــاد نشــان از انســجام و اقتــدار اســت‪.‬‬ ‫ایران قدرتمند را دشمنان‬ ‫نمی توانند تحمل کنند‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در گلســتان بــا تقدیــر از مامــوران انتظامــی در برقــراری نظــم و‬ ‫امنیــت گفــت‪ :‬دشــمنان نمی تواننــد ایــران قدرتمنــد را تحمــل کننــد و بــه همیــن دلیــل بــا‬ ‫طراحــی توطئ ـه و اشــوب تــاش می کننــد بــه ایــن قــدرت خدشــه وارد شــود‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در دیــدار بــا فرمانــده و مســووالن انتظامــی گلســتان‬ ‫بــه تقــارن هفتــه وحــدت بــا هفتــه فراجــا اشــاره کــرد و اظهارداشــت‪ :‬قدرتمنــدی نیروهــای‬ ‫مســلح بــه ویــژه فراجــا در برقــراری نظــم و امنیــت داخلــی بــه دنیــا ثابــت شــده و دنیــا نیــز‬ ‫تــاش دارد بــا توطئه هــا و اشــوب ها بــه انهــا اســیب وارد کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــاش ایثارگرانــه و مخلصانــه پلیــس در برقــراری امنیــت و ارامــش‬ ‫مــردم‪ ،‬شایســته پاسداشــت و ارزش گــذاری اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در گلســتان گفــت‪ :‬فراجــا ســفره پُرنعمــت و عظیمــی از امنیــت‬ ‫و ارامــش را بــرای مــردم بــاز کــرده و بــرای جــان‪ ،‬مــال‪ ،‬نامــوس‪ ،‬فرزنــدان‪ ،‬اقتصــاد و‬ ‫حیثیــت مــا ارامــش ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی افــزود‪ :‬پلیــس بــرای امنیــت مــردم از هیــچ تــاش و کوششــی دریــغ‬ ‫نمی کنــد و مــا نیــز همچــون احــاد جامعــه قــدردان زحمــات و خدمــات پرســنل فراجــا‬ ‫هســتیم و کارکنــان ایــن ســازمان نظامــی را مایــه اقتــدار ایــران اســامی می دانیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مامــوران فراجــا نمــاد حاکمیــت در جامعــه هســتند و حضــور انــان‬ ‫در هــر گوشــه و کنــاری از جامعــه بــه مــردم احســاس امنیــت می دهــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان هــم در ایــن دیــدار گفــت‪ :‬پلیــس خدمتگــزار مــردم اســت‬ ‫و بــر همیــن اســاس شــعار هفتــه فراجــا در ســال جــاری «پلیــس خــادم مــردم‪ ،‬مــردم‬ ‫حامــی پلیــس» نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫ســردار محمدســعید فاضل دادگــر تامیــن امنیــت و حفاظــت از دســتاوردها و ارزش هــای‬ ‫انقــاب اســامی را ماموریــت انتظامــی عنــوان کرد و خواســتار مشــارکت همه ســازمان ها‬ ‫و دســتگاه ها در راســتای ارتقــا شــاخص های امنیتــی در اســتان شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم ســرمایه اجتماعــی پلیــس هســتند و براســاس اخریــن نظرســنجی ها‬ ‫و براوردهــای انجــام شــده‪ ،‬پلیــس گلســتان‪ ،‬رتبــه اول اعتمــاد مــردم را در بیــن ســایر‬ ‫اســتان های کشــور کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫وحدت بین اقوام و مذاهب‬ ‫مرهون اسایش و امنیت ایران است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۳۳ :‬طــرح دارای پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد بــا ســرمایه گذاری چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۴۸۵‬میلیــارد ریــال و ایجــاد اشــتغال بــرای ‪ ۵۸۳‬نفــر‪ ۱۰۵ ،‬طــرح دارای پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد و ســرمایه گذاری ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۷۶۹‬میلیــارد ریــال بــا اشــتغال ‪ ۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۷۵‬نفــر و ‪ ۹۱۲‬طــرح زیــر ‪ ۱۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی بــا ســرمایه گذاری ‪ ۲۳۶‬هــزار و ‪۵۲۹‬‬ ‫میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۲۰۸‬نفــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫حسـن زاده تاکید کرد‪ :‬برنامه اصلی این اداره کل حمایت و پیگیری روند اجرا و شناســایی‬ ‫نیازمندی هــا و مشــکالت طرحهــای بــاالی ‪ ۶۰‬درصــد اســت تــا هرچه ســریع تر شــرایط تکمیل‬ ‫و راه انــدازی ان هــا فراهم شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی گلســتان ‪ ۲۳‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی عملیاتــی و درحــال واگــذاری زمیــن‬ ‫بــه همــراه منطقــه اقتصــادی اتــرک بــا مســاحت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۳۷‬هکتــار دارد و از ایــن ســطح‬ ‫‪ ۸۷۵‬هکتــار ان دارای قابلیــت ایجــاد و راه انــدازی طرح هــای صنعتــی اســت کــه تاکنــون ‪۶۴۸‬‬ ‫هکتــار ان بــا هــزار و ‪ ۳۴۵‬قــرارداد بــه ســرمایه گذاران واگــذار شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون در اســتان گلســتان هزار و ‪ ۱۶۹‬واحد صنعتی با ســرمایه گذاری ‪ ۶۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۴۹‬میلیارد و ‪ ۴۵۳‬میلیون ریال و ظرفیت اشــتغال برای ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۶۲۸‬نفر وجود دارد‬ ‫کــه محصــوالت صنایــع غذایــی و اشــامیدنی‪ ،‬محصــوالت کانی غیرفلزی و صنایع پالســتیک‬ ‫و شــیمیایی بــه ترتیــب رتبــه هــای اول و ســوم‪ ،‬ســرمایه گــذاری را تشــکیل می دهند‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬خدمــات و صنعــت‬ ‫رتبه هــای اول تــا ســوم اقتصــاد ســاکنان ان اســت‪.‬‬ ‫گلســتان واقــع در شــمال کشــور از شــمال بــا کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از‬ ‫شــرق بــا خراســان شــمالی و از غــرب بــا مازنــدران همســایه اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 15‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 25‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫دســتیار اســتاندار گلســتان در امــور اهــل ســنت بــا اشــاره بــه تــاش دشــمنان بــرای ایجــاد‬ ‫اختــاف بیــن اقــوام و مذاهــب و برهــم زدن امنیــت در ایــران اســامی بــا تاکیــد بــر ضرورت‬ ‫هوشــیاری مــردم نســبت بــه توطئــه دشــمنان گفــت‪ :‬اســایش و امنیــت موجــود در کشــور‬ ‫مرهــون وحــدت و انســجام بیــن اقــوام و مذاهــب اســامی اســت‪.‬‬ ‫اخونــد ابوبکــر خوجملــی و به مناســبت بزرگداشــت هفتــه وحــدت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نامگــذاری ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۷‬ربیــع االول از ســوی بنیانگــذار جمهــوری اســامی حضرت امام خمینی‬ ‫(ره) بــه نــام هفتــه وحــدت اقــدام و یــادگار بســیاری ارزشــمندی بــود کــه نــه تنهــا در ایــران‬ ‫اســامی بلکــه در جهــان اســام مــورد اســتقبال قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اهتمــام بــه وحــدت اســامی بیــن اقــوام و مذاهــب را از ارمان هــا و دکتریــن اصلــی‬ ‫امــام راحــل و انقــاب اســامی دانســت و افــزود‪ :‬ایــران اســامی در وحــدت و همدلــی بین‬ ‫اقــوام و مذاهــب و اقتــدار و امنیــت در جهــان می درخشــد‪.‬‬ ‫اخونــد خوجملــی اضافــه کــرد‪ :‬همیــن وحــدت و همدلــی بیــن اقــوام و مذاهــب ســاکن‬ ‫در ایــران ســبب شــده تــا دشــمنان اســام و انقــاب نتواننــد در اجــرای نقشـه های تفرقــه‬ ‫افکنانــه موفــق شــوند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت نگیــن شــهر از توابــع شهرســتان ازادشــهر ادامــه داد‪ :‬پــس از‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی بــه رهبــری امــام راحــل‪ ،‬اســتکبار جهانــی تــاش زیــادی کــرد‬ ‫تــا از طریــق تحریم هــای اقتصــادی و تحمیــل جنــگ هشــت ســاله بــه انقــاب مــا ضربه‬ ‫بزننــد کــه موفــق نشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ناکامــی دشــمنان انقــاب در تحریم هــا و جنــگ‪ ،‬انهــا سیاســت اســیب‬ ‫زدن بــه وحــدت اســامی و ایجــاد تفرقــه و اختــاف (قومیــت گرایــی و تفرقــه) بیــن اقــوام و‬ ‫مذاهــب ســاکن در ایــران را هــدف قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫اخونــد خوجملــی اضافــه کــرد‪ :‬بــا هوشــیاری و درایــت حضــرت امــام (ره) و جانشــین خلــف‬ ‫ایشــان‪ ،‬علمــا و روحانیــون‪ ،‬بــزرگان اقــوام و مذاهــب و حضــور در صحنــه مــردم دشــمن‬ ‫نتوانســت نعمــت وحــدت و امنیــت را از ملــت ایــران بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬اگــر بــه وحــدت اســامی اســیب وارد شــود جــای انــرا فتنــه و اشــوب‬ ‫خواهــد گرفــت و در ســایه فتنــه و اشــوب دنیــا و اخرتــی بــرای مــردم مســلمان ایــران‬ ‫باقــی نخواهــد ماند‪.‬‬ ‫اخونــد خوجملــی همچنیــن بــا تجلیــل از وحــدت‪ ،‬همدلــی و اخــوت موجود بیــن اقوام‬ ‫و مذاهــب در اســتان گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد ایــن وحــدت و اخــوت کــه امنیــت و‬ ‫اقتــدار کشــور مرهــون ان اســت در مقابــل توطئه هــای اســتکبار جهانــی بویــژه امریــکا و‬ ‫رژیــم غاصــب صهیونیســتی کــه همیشــه بدنبــال ضربــه زدن بــه انقــاب مــا هســتند‪،‬‬ ‫حفــظ و تقویــت شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 42‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪610‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ارسال ‪ ۲۰۰‬اثر به جشنواره ملی‬ ‫قصه گویی در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۰۰ :‬اثــر‬ ‫بــه بیســت و چهارمیــن دوره جشــنواره ملــی قصــه گویــی در ایــن اســتان ارســال شــد‪.‬‬ ‫فرهــاد اقــا بیگــی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از داوری اولیــه مجموعــه اثــار ارســال شــده‪۳۷ ،‬‬ ‫داســتان بــرای اجــرا بــه مرحلــه اســتانی ایــن جشــنواره راه یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فراخــوان ایــن جشــنواره از مردادمــاه امســال اغــاز شــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن داســتان هــا در چهــار بخــش ایینــی ســنتی نوجوانــان‪ ،‬بخــش ایینــی ســنتی زنــان و‬ ‫مــردان‪ ،‬بخــش قصــه گویــی ملــی مــادر بــزرگ هــا و پــدر بــزرگ هــا و زبــان اشــاره اســت‪.‬‬ ‫اقابیگــی یــاداور شــد‪ :‬مریــم احتشــام‪ ،‬ســارا امیــدوار و ســید مهــدی کشــمیری داوری ایــن‬ ‫مرحلــه از جشــنواره را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بخــش نوجوانــان ‪ ۶‬برگزیــده در بخــش پدربــزرگ و مادربــزرگ هــا‬ ‫‪ ۶‬برگزیــده و در بخــش زبــان اشــاره نیــز یــک برگزیــده از مرحلــه اســتانی راهــی مرحلــه‬ ‫منطقــه ای خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان خراســان شــمالی افــزود‪ :‬مرحلــه‬ ‫منطقــه ای ایــن جشــنواره ابــان مــاه ســالجاری در یکــی از اســتان هــای منتخــب و مرحلــه‬ ‫پایانــی ان در شــب یلــدا برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ ۱۰۰‬عنوان برنامه در هفته ملی کودک‬ ‫اقــا بیگــی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای هفتــه کــودک بــا شــعار «حــال خــوش کودکــی‪،‬‬ ‫رنــگ خــوش زندگــی»‪ ،‬گفــت‪ ۱۰۰ :‬عنــوان برنامــه فرهنگــی ‪ ،‬هنــری و ادبــی در مراکــز‬ ‫فرهنگی هنــری ثابــت و ســیار کانــون اســتان خراســان شــمالی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اجــرای برنامــه هــای متنــوع در قالــب کارگاه هــای فرهنگــی هنــری و ادبــی‪ ،‬برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه‪ ،‬جشــن‪ ،‬بازدیــد مــدارس‪ ،‬حضــور مربیــان ســیار در مناطــق محــروم و کــم‬ ‫برخــوردار اســتان در قالــب پیــک امیــد‪ ،‬برگــزاری ویــژه برنامــه ای بــا محوریــت « بــازی‬ ‫وســرگرمی «در یکــی از پارک هــای شــهر بجنــورد و پیــش بینــی حضــور حداکثــری کــودکان‬ ‫بــا مشــارکت ســازمان ورزش وجوانــان‪ ،‬شــهرداری بجنــورد و انجمــن هــای مــردم نهــاد‬ ‫اســتان‪ ،‬اغــاز اجراهــای نمایــش کــودک «خالــه مرجــان و خــروس» تولیــد کانــون‬ ‫پــرورش فکــری خراســان شــمالی در پالتــو ترنــج کانــون پــرورش فکــری بجنــورد را از دیگــر‬ ‫برنامه هــای هفتــه ملــی کــودک در اســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی بــا پیشــینه ای تاریخــی و مذهبــی‪ ،‬بــا ترکیــب‬ ‫قومیــت هــای مختلــف کرمانــج‪ ،‬فــارس‪ ،‬تــرک‪ ،‬ترکمــن و تــات کانــون وحــدت قومیــت هــا‬ ‫و دارای گنجینــه هایــی اســت کــه قصــه هــای بومــی ان از جملــه ســرمایه هــای فرهنگــی‬ ‫ارزشــمند ایــن دیــار بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۱۰‬مرکــز ثابــت و ‪ ۱۰‬مرکــز ســیار بــرای خدمــات رســانی بــه کــودکان و‬ ‫نوجوانــان دایــر اســت کــه ایــن مراکــز ‪ ۱۱‬هــزار عضــو دارد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫توقیف یک تریلر کشنده حامل کشف یک کیلوگرم مواد مخدر‬ ‫‪ 26‬تن گندم قاچاق‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرستان«اســفراین» از کشــف‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین ازتوقیــف یــک‬ ‫تریلــر کشــنده حامــل ‪ 26‬تــن گنــدم قاچــاق بــه ارزش‬ ‫حــدود ‪ 3‬میلیــارد ریــال درایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمد روهنا» در اعالم جزئیات این خبر بیان‬ ‫داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح کنتــرل محورهــا و برخــورد‬ ‫بــا قاچــاق کاال مامــوران پلیــس اطالعــات و امنیــت عمومــی‬ ‫بــه یــک خــودرو تریلــر حامــل گنــدم در محــور اســفراین بــه‬ ‫جویــن مشــکوک و ان را متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‬ ‫در بازرســی از ان ‪ 26‬تــن گنــدم قاچــاق و فاقــد مجــوز را‬ ‫کشــف و خــودرو را توقیــف و بــه پارکینــگ داللــت دادنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪:‬در ایــن رابطــه یــک نفــر بــه تعزیــرات‬ ‫حکومتــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز در‬ ‫صــورت اطــاع از احتــکار و قاچــاق کاال و کســانی کــه اقــدام‬ ‫بــه فعالیــت غیرقانونــی اقتصــادی مــی کننــد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫از طریــق مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬موضــوع را بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد تــا نســبت بــه شناســایی و دســتگیری‬ ‫متخلفــان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫مقــدار یــک کیلــو گــرم تریــاک از یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫ســواری پیــکان و دســتگیری یــک نفــر قاچاقچــی مــواد‬ ‫مخــدردر ایــن شهرســتان خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پاســگاه صفــی ابــاد بــا انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی دریافتنــد کــه فــردی بــا یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو ســواری پیــکان در حــال انتقــال مقادیــری‬ ‫مــواد مخــدر در مســیر صفــی ابــاد بــه اســفراین می باشــند‬ ‫لــذا‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا افــزود‪ :‬در ایــن راســتا ماموران پاســگاه صفی‬ ‫ابــاد بــا هماهنگــی مقــام قضائــی نســبت به اســتقرار ایســتگاه‬ ‫ایســت و بازرســی در محــور اقــدام کــه بــه محــض روئیــت‬ ‫خــودروی مــورد نظــر نســبت بــه توقیــف ان اقــدام نمودنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متهــم بــه محــض برخــورد بــا‬ ‫عوامــل انتظامــی نســبت بــه پرتــاب نمــودن مــواد مخــدر‬ ‫بــه بیــرون اقــدام کــه بــا اقــدام بــه موقــع پلیــس مقــدار‬ ‫یــک کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک کشــف و ســپس‬ ‫متهــم دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل و پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 17‬سارق و مالخر‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 17‬نفــر‬ ‫ســارق و مالخــر و کشــف ‪ 85‬فقــره ســرقت در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ«محمد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان در پــی اطــاع از‬ ‫وقــوع تعــداد زیــادی ســرقت در ســطح شهرســتان بجنــورد‬ ‫بالفاصلــه رســیدگی بــه موضــوع را بــا جدیــت تمــام در دســتور‬ ‫کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش مســتمر و بــی وقفـه ای کــه در ایــن رابطــه‬ ‫توســط کاراگاهان انجام شــد‪ 17 ،‬نفر ســارق و مالخر دســتگیر‬ ‫و بــه مقــر انتظامی منتقل شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬در رونــد‬ ‫رســیدگی بــه ایــن پرونــده‪ 85 ،‬فقــره ســرقت کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمــی بــا بیــان اینکــه ســرقت از منــزل‪ ،‬مغــازه ‪،‬‬ ‫اماکــن خصوصــی و دولتــی‪ ،‬موتورســیکلت‪ ،‬داخــل خــودرو‪،‬‬ ‫جیــب بــری و ‪ ..‬از جملــه ســرقت هــای بــه وقــوع پیوســته‬ ‫توســط ایــن افــراد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬متهمــان در نهایــت بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫در بخش زراعت‬ ‫اجرای الگوی کشت‬ ‫کلید خورد‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان‬ ‫اینکــه زراعــت ‪ ۷۰‬درصــد تولیــدات بخــش کشــاورزی را‬ ‫شــامل می شــود گفــت‪ :‬در اولیــن ســال اجــرای الگــوی‬ ‫کشــت ایــن طــرح در بخــش زراعــت اجــرا می شــود و در‬ ‫ســال های اینــده در بخش هــای باغبانــی‪ ،‬شــیالت‪ ،‬امــور‬ ‫دام و منابــع طبیعــی عملیاتــی می شــود‪.‬‬ ‫«علیرضــا مهاجــر» در مراســم اولیــن اجــاس سراســری‬ ‫و رونمایــی از ابــاغ ســند الگــوی کشــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در ســال زراعــی (‪ )۱۴۰۱ - ۱۴۰۲‬افــزود‪ :‬در حــوزه‬ ‫زراعــت‪ ،‬غــات رکــن مهمــی در امنیــت غذایــی‪ ،‬نباتــات‬ ‫علوف ـه ای نقــش در تغذیــه دام و حبوبــات تامیــن کننــده‬ ‫بخشــی از پروتئیــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه در حــوزه‬ ‫زراعــت ‪ ۱۲‬میلیــون هکتــار ســطح زیرکشــت داریــم کــه‬ ‫نیمــی از ان ابــی و نیمــی دیــم اســت اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫تولیــد ســبزی و صیفــی‪ ،‬چغندرقنــد و دانه هــای روغنــی از‬ ‫تولیــدات صنعتــی حــوزه زراعــت هســتند کــه نقــش مهمــی‬ ‫در اقتصــاد کشــور ایفــا می کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اصــاح ســاختار نهاده هــا و خدمــات‬ ‫اثرگــذار در قیمــت محصــول نهایــی سیســتم های کــم‬ ‫نهــاده و پــر نهــاده در بخــش غــات به ویــژه گنــدم‪،‬‬ ‫افزایــش عملکــرد و کاهــش ســطح زیــر کشــت‪ ،‬تنــاوب‬ ‫کشــت و انتقــال کشــت محصــوالت ســبزی و صیفــی‬ ‫بــه گلخانــه‪ ،‬بــه زراعــی بهــره وری اب و کاهــش مصــرف‬ ‫ســم و کــود‪ ،‬افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح و کیفیــت‬ ‫محصــول راهبــردی در رســیدن بــه اهــداف طــرح الگــوی‬ ‫کشــت دارد‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬اجــرای کشــت قــراردادی از برنامه هــای‬ ‫اصلــی وزارت جهــاد کشــاورزی اســت تــا بتوانیــم مشــکالت‬ ‫تولیــد را بــه حداقــل برســانیم کــه در ان ارائــه یارانــه بــه‬ ‫بخش هــای مختلــف و نیــز ارائــه تســهیالت هــم گنجانــده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬توســعه کشــت محصــوالت در پاییــز و زمســتان‪،‬‬ ‫مکانیزاســیون تولیــد‪ ،‬گســترش کشــت محصوالتــی مثــل‬ ‫نخــود در دیمزارهــا‪ ،‬تغییــر نگــرش در ادوات کشــاورزی‬ ‫بــرای کاهــش مصــرف اب به ویــژه کشــت حبوبــات‪ ،‬تهیــه‬ ‫علف کش هــا بــا کیفیــت مناســب جــزو برنامه هــای اصلــی‬ ‫ایــن معاونــت عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬تغییــر نگــرش‬ ‫از ابیــاری ســنتی بــه ابیــاری نویــن از نوعــی کــه کمتریــن‬ ‫تغییــر و تحــول را در مــزارع بــه همــراه دارد‪ ،‬از دیگــر‬ ‫برنامه هــای مــا اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه‬ ‫تولیــد بیــش از ‪ ۲۸‬میلیــون تــن ســبزی و صیفــی گفــت‪ :‬در‬ ‫تولیــد ســبزی و صیفــی باالتریــن تکنولــوژی را داریــم کــه بــا‬ ‫انتقــال ان بــه گلخانــه و کشــت پاییــز و زمســتان امیدواریم‬ ‫عملکــرد و ســطح زیــر کشــت را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه امســال بــا اجــرای کشــت‬ ‫قــراردادی برنــج افزایــش تولیــد ‪ ۵۰۰‬هــزار تنــی را در‬ ‫دســتور کار داریــم‪ ،‬افــزود‪ :‬همچنیــن در تولیــد ارقــام‬ ‫هیبریــد برنــج‪ ،‬برداشــت شــلتوک از ‪ ۴‬تــن بــه ‪ ۱۲‬تــن در‬ ‫هکتــار خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬بــرای اجــرای الگــوی کشــت همــه ارکان‬ ‫نظــام مســئولیت دارنــد و نقــش مســووالن اســتانی در‬ ‫پیشــبرد طــرح برجســته و مهــم اســت‪.‬‬ ‫اولیــن اجــاس سراســری و ابــاغ ســند الگــوی کشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ســال زراعــی (‪ )۱۴۰۱ - ۱۴۰۲‬بــا‬ ‫حضــور مخبــر معــاون اول رییــس جمهــوری و نماینــدگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و معاونیــن و مدیــران وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی در ســالن خوشــه وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫کیف پول زنده!‬ ‫یکــی از ارزو هــای دیرینــه مــا دیــدن یــک دانشــمند‬ ‫از نزدیــک اســت‪ .‬البتــه فکــر نکنیــد کــه مــا ادم ندیــد‬ ‫بدیــدی هســتیم و قصــد داریــم بــا دانشــمندان عکــس‬ ‫یــادگاری بگیریــم یــا روم بــه دیــوار برایمــان کارت‬ ‫پســتال امضــا کننــد‪ .‬فقــط دوســت داریــم کمــی بیشــتر‬ ‫بــا مبنــای اختراعــات و اکتشــافات ایــن بزرگــواران اشــنا‬ ‫شــویم‪ .‬چــرا کــه بــه نظــر مــی رســد گاهــی اوقــات‬ ‫بیــکاری و خوشــی‪ ،‬منتهــی الیــه دل دانشــمندان را می‬ ‫زنــد و چیــز هایــی اختــراع مــی کنند که در کشــوی هیچ‬ ‫عطــاری یافــت نمــی شــود‪ .‬االن هــم کــه بــه ســامتی‬ ‫افتاده اند در فاز تولید لوازم زنده و ســخنگو؛ بشــقاب‬ ‫ســخنگو‪ ،‬فنجــان ســخنگو ایــن هفتــه هــم کیــف پــول‬ ‫ســخنگو و زنــده! اصــل خبــر بــه نقــل از همیــن روزنامــه‬ ‫حمایــت‪ ،‬چــرا راه دور برویــم‪.‬‬ ‫«بــه گــزارش مهــر یــک شــرکت ژاپنــی کیــف پــول‬ ‫مــکاری ســاخته اســت کــه دخــل و خــرج کاربــر را تحــت‬ ‫نظــر مــی گیــرد بــه طــوری کــه اگــر پــول کمــی در خــود‬ ‫داشــته باشــد از دســترس کاربــر دور مــی شــود»‪.‬‬ ‫«کیف پول زنده » با نوعی نرم افزار حسابداری‬ ‫تلفــن هــای هوشــمند موســوم بــه «زایــم» همــراه‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن محصــول دو حالــت بــرای خــرج‬ ‫کــردن پــول دارد ‪ :‬وضعیــت پــس انــداز و وضعیــت‬ ‫خــرج کــردن‪ .‬وقتــی دارنــده ایــن کیــف‪ ،‬پــول اندکــی‬ ‫داشــته باشــد و در عیــن حــال ســعی کنــد همیــن‬ ‫پــول را خــرج کنــد‪ ،‬کیــف پــول هوشــمند بــه خاطــر‬ ‫تعبیــه چــرخ هایــی در ان‪ ،‬از کاربــر دور مــی شــود از‬ ‫ایــن رو امــکان بــاز کــردن ان در ایــن حالــت وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬وقتــی کاربــر باالخــره بــه ان دســت یافتــه و‬ ‫در ان را بــاز کنــد‪ ،‬ایــن کیــف پــول شــروع مــی کنــد‬ ‫بــه فریــاد زدن و درخواســت کمــک کــردن! هــر چنــد‬ ‫بــر اســاس اعــام وب ســایت ایــن محصــول‪ ،‬هنــوز‬ ‫هیــچ برنامــه ای بــرای فــروش عمومــی ایــن کیــف‬ ‫پــول زنــده مطــرح نشــده اســت‪».‬‬ ‫بــاز هــم جــای شــکرش باقــی اســت کــه فعــا ً‬ ‫ایــن شــرکت برنامــه ای بــرای فــروش عمومــی ایــن‬ ‫محصــول نــدارد‪ .‬وگرنــه معلــوم نیســت در ایــن‬ ‫مقطــع حســاس کنونــی کــه حــذف یارانــه ســه دهــک‬ ‫از خلــق اللــه کلیــد خــورده اســت‪ ،‬چــه بلبشــویی‬ ‫راه مــی افتــاد‪ .‬مــن معتقــدم اگــر ایــن دوســتان‬ ‫ســر ســوزن بــه فکــر ابــروی مــردم باشــند دســت‬ ‫بــه چنیــن اختراعاتــی نمــی زننــد‪ .‬اخــر شــما تصــور‬ ‫بفرمائیــد زن و بچــه مــردم داخــل اتوبــوس یــا مغــازه‬ ‫بقالــی کیــف پولشــان را بــاز کننــد تــا کرایــه پرداخــت‬ ‫کننــد یــا پــول پنیــر را حســاب کننــد‪ ،‬بعــد کیــف پــول‬ ‫فریــاد بزنــد و فــرار کنــد! مــردم چــی فکــر مــی کننــد!؟‬ ‫اختــراع هــم قانــون و قاعــده ای دارد‪ .‬هــر چیــز کــه‬ ‫بــه ذهنتــان رســید نبایــد بالفاصلــه اختــراع شــود!!!‬ ‫تنها با ‪ 59900‬تومان‬ ‫اگهی مفقودی خود‬ ‫را منتشر کنید‬ ‫‪09117674497‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪610‬‬ ‫تکنیک ژست های صحبت‏‬ ‫سالمت و میوه‬ ‫میوه های الغر کننده‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش وزن‬ ‫ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش وزن کــدام‬ ‫اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود می بخشــند و‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد ‪ ,‬پوســت را جــوان‬ ‫و شــاداب نــگاه می دارنــد‪ ,‬موهــا را بــراق می کنند و ســامت‬ ‫عمومــی بــدن را افزایــش می دهنــد‪ .‬رژیــم میوه هــا یکــی‬ ‫از پــر طرفدارتریــن و در عیــن حــال موثرتریــن رژیم هــای‬ ‫الغــری در دنیــا بــه شــمار می رونــد کــه در ایــن رژیــم ماننــد‬ ‫رژیم هــای دیگــر نــکات مهــم و کاربــردی را دانســت و ان‬ ‫را دنبــال کــرد‪ .‬کاهــش وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام‬ ‫بــه عنــوان یکــی از دغدغه هــای مهــم و اصلــی در افــراد‬ ‫چــاق و دارای اضافــه وزن محســوب می شــود‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــن بخــش از تناســب انــدام نمنــاک میوه هــای الغــری و‬ ‫الغرکننده موثر در کاهش وزن و تناســب اندام را معرفی‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫کدام دسته میوه های الغری الغرکننده ترند؟‬ ‫میوه هایی با کربوهیدرات های باال‪:‬‬ ‫میوه هایــی بــا انــرژی و کربوهیــدرات بــاال همچــون مــوز‪,‬‬ ‫انانــاس‪ ,‬انگــور و مانگــو را بــه عنــوان صبحانــه مصــرف کنید‬ ‫تــا در عیــن تامیــن انــرژی الزمــه بــرای اغــاز روز و فعالیــت‬ ‫بــه کاهــش وزن شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫میوه هایی با کربوهیدرات پایین‪:‬‬ ‫هندوانــه ‪ -‬هلــو‪ -‬ســیب و‪ ..‬میوه هایــی بــا کربوهیــدرات‬ ‫پایین تــر هســتند امــا اب فراوانــی در انهــا وجــود دارد کــه‬ ‫بــه همیــن دلیــل درجــه حــرارت بــدن را کنتــرل و تنظیــم‬ ‫می کننــد و بــه دفــع کلســترول های مضــر از بــدن کمــک‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن میوه هــا انــرژی الزم بــرای فعالیــت مناســب‬ ‫سیســتم عصبــی را فراهــم می کننــد‪ .‬قنــد موجــود در ایــن‬ ‫میوه هــا بــا بی نیــازی بــدن بــه قندهــای دیگــر از طرفــی بــه‬ ‫ســوزاندن قندهــای اضافــی در بــدن منجــر و در نهایــت‬ ‫الغــری را بــه بــار مــی اورد‪.‬‬ ‫میوه های الغر کننده عالی‬ ‫کمک مرکبات و توت ها به کاهش وزن‪:‬‬ ‫رژیــم الغــری غنــی بــا ایــن میوه هــا حفــظ مــواد معدنــی‬ ‫مهــم و ضــروری در بــدن بــه خطــر نمی افتــد‪ .‬مقــداری لیمو‬ ‫ پرتقــال و یــا خانــواده خــوش مــزه بــه سیســتم حرکتــی‬‫بــدن ایــن اجــازه را مــی دهــد کــه نیــروی خــود را تامیــن‬ ‫کــرده و گرســنگی و ضعــف رخ ندهــد‪ .‬مهم تــر از همــه‬ ‫ایــن میــوه هــا خــون را تصفیــه و قــدرت بدنــی را باالبــرده‬ ‫و ســامت قلــب را هــم در دوران رژیــم و هــم در دوران‬ ‫عــادی تضمیــن می کنــد‪.‬‬ ‫الغری با میوه های اب دار‪:‬‬ ‫اســم میــوه ابــدار را کــه مــی شــنویم بــه یــاد هندوانــه ‪-‬‬ ‫طالبــی و‪ ..‬مــی افتیــم‪ .‬ایــن میــوه ها بخش بزرگــی از رژیم‬ ‫الغــری میــوه ای را بــه خــود اختصــاص داده انــد چــرا کــه این‬ ‫میوه هــا بــا هیدراتــه کــردن و بازســازی بافت هــای بــدن در‬ ‫کنــار تامیــن انــرژی ایــن امــکان را فراهــم مــی کننــد کــه در‬ ‫کنــار الغــری جوانــی و شــادابی بــدن حفــظ شــود‪.‬‬ ‫کاهش وزن و الغری با میوه های خشک‪:‬‬ ‫میــوه هــای خشــک امــروزه بــه صــورت گســترده مصــرف‬ ‫می شــوند کــه ایــن روش موقعیــت مصــرف میوه هــای‬ ‫فصــول مختلــف را در هــر فصلــی ایجــاد مــی کنــد کــه تنهــا‬ ‫نکتــه در مصــرف ایــن میوه هــا دقــت بــه تاریــخ مصــرف و‬ ‫طبیعــی بــودن انهــا اســت کــه اگــر بــه صــورت خانگــی انجــام‬ ‫شــود و توســط خودتــان بســیار بهتــر و مناســب خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بهترین میوه های الغرکننده‬ ‫‪ .1‬اناناس برای الغری‪:‬‬ ‫انانــاس یکــی از رایج تریــن و محبوب تریــن میوه هــای‬ ‫گرمســیری اســت‪ .‬شــامل تیامیــن‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬ویتامیــن ‪،B6‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،C‬ریبوفالویــن‪ ،‬نیاســین‪ ،‬مــس‪ ،‬اهــن و فــوالت‬ ‫اســت‪.‬اناناس عالوه بر کاهش وزن برای مشــکالتی از جمله‬ ‫اســم‪ ،‬دیابــت و بیماری هــای قلبــی مفیــد اســت همچنیــن‬ ‫نشــان داده شــده کــه میــوه باعــث بهبــود اخــاق‪ ،‬بهبــود مــو و‬ ‫پوســت‪ ،‬افزایش ســطح انرژی‪ ،‬تنظیم فشــار خون و کاهش‬ ‫خطــر ابتــا بــه ســرطان های خــاص می شــود ‪ ،‬انانــاس نیــز‬ ‫مــی توانــد بــاروری‪ ،‬و هضــم غــذا را بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫ی ارتباطی ‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫فــرض کنیــد قــرار اســت فردا بــا یک فرد‬ ‫جدیــدی مالقــات کنیــد‪ .‬در ایــن مالقــات‬ ‫وقتــی رودرروی هــم می ایســتید‪،‬‏شــما‬ ‫می توانیــد ارتبــاط چشــمی قــوی و خوبی‬ ‫برقــرار کــرده و بــا دقــت بــه حــرف هــای‬ ‫او گــوش فــرا دهیــد‪ .‬حتــی می توانیــد‬ ‫بــه نشــانه تاییــد‪ ،‬ســرتان را تــکان داده‬ ‫و لبخنــد بزنیــد‪ .‬حــال تصــور کنیــد چطور‬ ‫می توانیــد فــرد مهمــی را تحــت‏تاثیــر‬ ‫قــرار دهیــد وقتــی کــه چشــم های هــر‬ ‫دوی شــما بــا پارچــه ای پوشــانده شــده‬ ‫و دســت هایتان هــم از پشــت بســته‬ ‫‏اســت؟ ایــن دقیقــا ً همــان مشــکلی‬ ‫اســت کــه موقــع صحبــت بــا تلفن بــا ان‬ ‫روبــرو هســتید‪ .‬اگــر شــما قــادر بــه دیدن‬ ‫‏مخاطــب خــود نباشــید‪ ،‬بایــد تمــام‬ ‫مــوارد زبــان بــدن را بــه کلمــات‪ ،‬لحــن‬ ‫و گفتــار تبدیــل کنیــد تــا از ایــن طریــق‬ ‫‏احساســات خوبــی را بــه وی انتقــال‬ ‫دهیــد‪ .‬در واقــع شــما بــا ایــن کار از‬ ‫تکنیکــی بــه نــام «ژسـت های صحبــت»‬ ‫اســتفاده‏خواهیــد کــرد‪.‬‏‬ ‫‏‪)1‬از نــام مخاطــب در مکالمــات خــود‬ ‫استفاده کنید‪ :‬تحقیقات نشان داده است‬ ‫وقتــی ادم هــا پشــت تلفــن‪ ،‬نــام‏خودشــان‬ ‫را می شــنوند‪ ،‬گوش های شــان تیــز شــده‬ ‫و ســعی می کننــد تــا حــواس خــود را جمــع‬ ‫کننــد‪ .‬در حقیقــت نــام‏هــر فــرد در واقــع‬ ‫اولیــن نشــانه ای اســت کــه معنــا و مفهــوم‬ ‫هویــت را بــرای وی مشــخص می کنــد‪ .‬پــس‬ ‫ســعی کنیــد در‏ابتــدای مکالمــه بــا فــرد مورد‬ ‫نظــر‪ ،‬نــام وی را پرســیده و ان را یادداشــت‬ ‫کنیــد تــا در طــول مکالمــه چندبــار از ان‬ ‫‏اســتفاده کــرده و نتایــج شــگفت انگیــزش را‬ ‫مشــاهده نماییــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ )2‬از زبــان بــدن اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫همانطــور کــه در یادداشـت های پیشــین‬ ‫عنــوان شــد‪ ،‬زبــان بــدن بخــش مهــم و‬ ‫‏تاثیرگــذار در ارتباطــات اســت‪ .‬امــا در‬ ‫ارتبــاط تلفنــی‪ ،‬ایــن عامــل پنهان اســت‪.‬‬ ‫پــس توصیــه می شــود کــه در مکالمــه‬ ‫‏تلفنــی از زبــان بــدن اســتفاده کنیــد زیــرا‬ ‫قطعــا ًزبــان بــدن روی صــدای شــما تاثیــر‬ ‫می گــذارد و بــدون ان خشــن‪،‬‏مصنوعــی‬ ‫و بــی روح بــه نظــر می رســید‪ .‬در هنــگام‬ ‫مکالمــه تلفنــی لبخنــد بزنیــد‪ ،‬مطمئــن‬ ‫باشــید کــه لبخندتــان اگرچــه ‏دیــده‬ ‫نمی شــود امــا در صدایتــان منعکــس‬ ‫شــده و شــنیده می شــود‪ .‬چشــمانتان را‬ ‫در فاصلــه متوســط و یــا بــر روی‏چیــزی‬ ‫متمرکــز کنیــد کــه به شــما کمــک می کند‬ ‫تــا بــر روی ارتبــاط خــود تمرکــز کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )3‬ســرعت مکالمــات خــود را تنظیــم‬ ‫کنیــد‪ :‬تنظیــم ســرعت گفتگــو شــما بــا‬ ‫مخاطــب تلفنی تــان یکــی از اصــول‬ ‫اصلــی ‏در ژســت های صحبــت اســت‪.‬‬ ‫صحبــت کــردن بــا ســرعت بــاال‪ ،‬ایــن‬ ‫حــس را بــه مخاطــب منتقــل می کنــد‬ ‫کــه شــما عجلــه‏داریــد و صحبت هــای‬ ‫وی بــرای شــما اهمیــت نــدارد و شــما‬ ‫می خواهیــد هرچــه ســریع تر مکالمــه‬ ‫را پایــان دهیــد‪ .‬بــر‏عکــس ایــن حالــت‬ ‫نیــز‪ ،‬ایــن حــس را بــه مخاطــب منتقــل‬ ‫می کنــد کــه شــما خســته هســتید و‬ ‫انــرژی الزم بــرای گفتگــو‏نداریــد‪ .‬پــس‬ ‫قبــل از مکالمــات تلفنــی یــک نفــس‬ ‫عمیــقبکشــیدتــاکمــیریلکــسشــوید‏‪.‬‬ ‫‏‪)4‬از کلمــات ســاده و اثربخــش اســتفاده‬ ‫کار و اهمیت‬ ‫ان در زندگی‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫انســان از زمــان خلقــت بــرای رفــع نیازهــای خــود مجبــور بــه‬ ‫کنیــد‪ :‬همانطــور کــه گفتــه شــد چون شــما‬ ‫چهره مخاطب خود را مشــاهده‏نمی کنید‬ ‫تــا متوجــه میــزان درک وی از صحبت هــای‬ ‫خــود شــوید بنابرایــن توصیــه می شــود از‬ ‫کلمــات و عبــارات‏ســاده‪ ،‬شــفاف و گویــا‬ ‫اســتفاده کنیــد تــا مخاطــب منظــور شــما را‬ ‫بــه درســتی متوجــه شــود‪.‬‏‬ ‫س) گــوش شــنوا داشــته باشــید‪:‬‬ ‫شــنیدن یــک عمــل غیــر ارادی اســت کــه‬ ‫نیــازی بــه صــرف انــرژی نــدارد امــا گــوش‬ ‫‏دادن یــک کار کامــا ًارادی و صــد البتــه‬ ‫انــرژی بــر اســت‪ .‬بــر همیــن اســاس الزم‬ ‫اســت در مکالمــات تلفنــی بــه صــورت‬ ‫‏کامــا ًموثــر بــه صحبت هــای مخاطــب‬ ‫خــود گــوش دهیــد و بــه هیــچ وجــه‬ ‫صحبت هــای وی را قطــع نکنیــد چراکــه‬ ‫در‏ایــن صــورت او دیگــر بــه صحبتهــای‬ ‫شــما توجهــی نداشــته و تنهــا در ذهــن‬ ‫خــود بــه ادامــه دادن حرف هــای خــود‬ ‫فکــر ‏می کنــد و از ایــن رو نمی توانــد‬ ‫شــنونده خوبــی بــرای شــما باشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )5‬همیشــه اراســته باشــید‪ :‬درســت‬ ‫تغییــر کــرده اســت صــرف نظــر از محیــط کار نحــوه کار کــردن‬ ‫افــراد نیــز بــا یکدیگــر متفــاوت اســت افــراد بــه یــک شــکل‬ ‫و بــا روشــی یکســان کار نمی کنــد بــه نحــوه کار کــردن افــراد‬ ‫دقــت و روش هــای کار کــردن ان هــا را مشــاهده کنیــد دقــت‬ ‫کنیــد کــه انهــا چگونــه کار می کننــد عــده ای بــا عالقــه و شــور‬ ‫و شــوق ولــی بعضــی بــا ناراحتــی و از روی اجبــار و اکــراه کار‬ ‫می کننــد بعضــی بــه صــورت مســئوالنه و بــا دقــت و بعضــی‬ ‫دیگــر بــاری بــه هــر جهــت و بــرای رفــع تکلیــف کار مــی کننــد‬ ‫عــده ای بــه کار خــود وفــادار هســتند و عــده ای دیگــر در اولیــن‬ ‫فرصــت کار خــود را تــرک کــرده بــه دنبــال کار دیگــری م ـی رود‬ ‫ایــن مجموعــه تفاوت هــا در کار قابــل مشــاهده هســتند‬ ‫روانشناســی کار بــه دنبــال مطالعــه نحــوه رفتــار و حضــور افــراد‬ ‫در رابطــه بــا کار اســت ایــن رشــته همــه موضوعاتــی را کــه بیــن‬ ‫‪.2‬الغری با موز‪:‬‬ ‫مــوز منبــع خوبــی از پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،B6‬منگنــز‪،‬‬ ‫منیزیــم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬فــوالت و پروتئیــن اســت ‪ ،‬بــا تمــام‬ ‫ایــن ویتامیــن هــا و مــواد مغــذی‪ ،‬مــوز بــرای ســامتی‬ ‫عمومــی و بیمــاری هــای خــاص از جملــه ســرگیجه‪ ،‬درد‬ ‫عضالنــی و ســر درد مفیــد اســت‪.‬‬ ‫مــوز چربــی ســوز اســت ‪ ،‬در حالــی کــه کالــری کمــی‬ ‫دارد‪،‬امــا فیبــر غذایــی تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬هندوانه یک میوه الغری‪:‬‬ ‫هنگامــی کــه هندوانــه بــه ذهــن مــی ایــد‪ ،‬برخــی فکــر‬ ‫می کننــد کــه حــاوی قنــد طبیعی زیادی اســت کــه می تواند‬ ‫بــرای کاهــش وزن ســریع مضــر باشــد‪ ،‬امــا حقیقت نــدارد‪.‬‬ ‫هندوانــه‪ ،‬اب بســیار زیــادی دارد همچنیــن حــاوی دوز‬ ‫ســالم اســید امینــه‪ ،‬انتــی اکســیدان‪ ،‬لیکوپــن‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ B6‬و ویتامیــن ‪ C‬اســت‪ .‬هندوانــه‬ ‫دارای مقــدار زیــادی مــواد مغــذی اســت عــاوه بــر از دســت‬ ‫دادن وزن‪ ،‬خــوردن هندوانــه مــی توانــد هیدراتــه شــما را‬ ‫حفــظ کنــد‪ ،‬و ســامت قلــب را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬سوزاندن چربی با گریپ فروت‪:‬‬ ‫گریــپ فــروت بــه غیــر از ســوزاندن چربــی‪ ،‬ســطوح‬ ‫مطلــوب ویتامیــن ‪ ،C‬لیکوپــن‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬فیبــر و کولیــن را‬ ‫ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫نمناک‬ ‫کار کــردن بــوده اســت امــا شــرایط کار در طــول زمــان تغییــرات‬ ‫بســیاری را تجربــه کــرده اســت انســان اولیــه بــا ابزارهــای‬ ‫ابتدایــی و بــا تکیــه بــر نیــروی بدنــی خــود ســختی و دشــواری‬ ‫کار تحمــل می کــرده اســت امــا امــروزه بــا پیشــرفت علــم و‬ ‫دســتیابی بــه فناوری هــای جدیــد شــرایط کار کــردن کامــا ً‬ ‫انســان و محیــط کار او اتفــاق می افتــد را مطالعــه می کنــد‪.‬‬ ‫کار در بخش هــای مختلــف زندگــی فــردی خانوادگــی و‬ ‫اجتماعــی تاثیــر می گــذارد و بخــش مهمــی از زندگــی انســان‬ ‫را دربــر می گیــرد ســاعت کار رســمی معمــوال ً ‪ ۸‬ســاعت در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت بنابرایــن دســت کــم یــک ســوم اوقــات‬ ‫اســت مخاطب‪ ،‬ظاهر اراســته شما را از‬ ‫پشــت تلفــن نمی بینــد اما تاثیر شــگرفی‬ ‫‏در مکالمــات تلفنــی دارد‪ .‬قطعــا ًزمانــی‬ ‫کــه شــما کــت و شــلوار یــا لبــاس فــرم بــه‬ ‫تــن داریــد‪ ،‬بــه صــورت رســمی تر‏صحبت‬ ‫خواهیــد کــرد چراکــه وضعیــت و حالــت‬ ‫جســمی شــما بــر روی صــدای شــما تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬قــوز کــردن روی‏صندلــی یــا‬ ‫لــم دادن بــا قاطعیــت منافــات دارد‪.‬پس‬ ‫در ارتبــاط تلفنــی گاهــی نیــاز اســت کــه‬ ‫محکــم و قاطــع باشــید کــه‏در این حالت‬ ‫می توانیــد ایســتاده صحبــت کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )6‬موانــع ارتباطــی را حــذف کنیــد‪:‬‬ ‫مــواردی همچــون پارازیت هــای خــط‬ ‫تلفــن‪ ،‬ســر و صدای همــکاران در محیط‬ ‫‏اطــراف‪ ،‬انجــام دادن همزمــان کاری‬ ‫دیگــر بــه غیــر از مکالمــه و تلفظ ضعیف‬ ‫و نامشــخص واژگان جزو موانع ارتباطی‬ ‫‏هســتند کــه حــواس پرتــی را بدنبــال‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬پــس توصیــه مــی شــود‬ ‫ایــن موانــع را شناســایی وحــذف نماییــد‪.‬‏‬ ‫روزانــه انســان بــه کارکــردن می گــذرد کار و تاثیــرات مهــم‬ ‫فــردی خانوادگــی و اجتماعــی بــر جــای می گــذارد بــر اســاس‬ ‫نتایــج بســیاری از بیــن بیــکاری بســیاری از اســیب های‬ ‫اجتماعــی همبســتگی وجــود دارد‪.‬‬ ‫کار کــردن عــاوه بــر رفــع نیازهــای مــادی و اقتصــادی انســان‬ ‫نقــش زیــادی نیــز در بــراورده کــردن نیازهــای روانــی دارد‬ ‫رابطــه همبســتگی باالیــی بیــن کار کــردن و ســامت روانــی‬ ‫وجــود دارد‬ ‫تاثیر کار در زندگی فردی‬ ‫کار کــردن تاثیــر بســیاری در زندگــی فــردی انســان به جــای‬ ‫مــی گــذارد‪ ،‬کار میــزان درامــد و طبقــه اجتماعــی فــرد محــل‬ ‫زندگــی او و طــرز لبــاس پوشــیدن و صحبــت کــردن و نــوع‬ ‫ارتباطــات او را تعییــن می کنــد در وضعیــت روانــی و طــرز تفکــر‬ ‫و هدف هــا و ارزش هــا و دورنمــای زندگــی موثــر اســت حتــی‬ ‫ســامت و بیمــاری فــرد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫تاثیر کار بر خانواده‬ ‫خانــواده اصلی تریــن هســته زندگــی اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫ریشه ســامت‪ ،‬موفقیــت‪ ،‬شکســت یــا ناکامــی در خانــواده‬ ‫پایه ریــزی می شــود‪.‬‬ ‫خانــواده ســالم و متعــادل فضــای مناســب بــرای زندگــی و‬ ‫رشــد اعضــا فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫تاثیر اجتماعی کار‬ ‫میــزان توســعه یافتگــی یــک جامعــه بســتگی بــه نحــوه کار‬ ‫کــردن و بــازده کاری مــردم ان جامعــه دارد بــرای توســعه‬ ‫جامعــه بــه نیــروی انســانی فعــال و توانمنــد نیــاز اســت انســان‬ ‫عامــل توســعه اســت برخــورداری از نیــروی انســانی توانمنــد‬ ‫ســاعت اصلــی تحقــق اهــداف توســعه هــر کشــور اســت از‬ ‫ایــن رو کشــورها بــرای پیشــرفت و تحقــق برنامه هــای توســعه‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی خــود بــر روی نیــروی کار و منابــع‬ ‫انســانی ســرمایه گــذاری می کنــد در نــگاه دیــن اســام کار‬ ‫کــردن بــه عنــوان یــک ارزش ذکــر شــده اســت بــه طــوری کــه‬ ‫ارزش کار کــردن و کســب روزی حــال هم تــراز بــا جهــاد در‬ ‫راه خداونــد ذکــر شــده اســت چنــان کــه ذکــر شــد کار اثــار‬ ‫مهمــی در جنبه هــای مختلــف زندگــی بــر جــای می گــذارد‬ ‫ایــن موضــوع اهمیــت توجــه بــه کار را در روانشناســی کار بــه‬ ‫خوبــی نمایــان می کنــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫منبع کتاب روانشناسی ‪:‬‬ صفحه 6 ‫ایا کوکی های اینترنتی ایمن هستند؟‬ ‫یــک کوکــی بــه خــودی خــود نمی توانــد بــه کامپیوتــر اســیب برســاند زیــرا کــد را نگــه نمـی دارد و نمی توانــد نگــه دارد بنابرایــن نمی توانــد خــود‬ ‫عملــی انجــام دهــد بــا ایــن حــال کوکــی می توانــد بــه اقدامــات مخــرب در سیســتم مربوطــه کمــک کنــد و یــا از ان هــا پشــتیبانی کند حتی بیشــتر‬ ‫کوکی هــا بــه عنــوان یــک فایــل متنــی ســاده اســیب پذیــر هســتند بــه ایــن معنــی کــه امــکان اســتفاده از ان هــا توســط برنامه هــای دیگــر وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مهر‬ ‫اپل و گوگل حمله‬ ‫کالهبرداریتبلیغاتی‬ ‫‪ Scylla‬به کاربران‬ ‫‪ iOS‬و اندروید‬ ‫را متوقف کردند‬ ‫تیم تحقیقاتی و اطالعاتی ‪ Satori Threat Human‬موج‬ ‫جدیــدی از حمــات ســایبری شــامل اســتفاده از برنامه هــای‬ ‫مخــرب علیــه کاربــران ‪ iOS‬و ‪ Android‬را شناســایی کــرد‪.‬‬ ‫واقعیــت نگــران کننــده ایــن اســت کــه ایــن برنامــه هــای‬ ‫الــوده میلیــون هــا بارگیــری دارنــد‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه ایــن حملــه توســط اپــل و گــوگل‬ ‫پــس از پاســخ ســریع انهــا بــه محققــان متوقــف شــده‬ ‫اســت‪ .‬برنامه هــای مخــرب در پلتفرم هــای قانونــی یافــت‬ ‫شــدند‪ .‬گــزارش هــا حاکــی از ایــن هســت کــه ‪ 89‬برنامــه‬ ‫مخــرب کشــف و در یــک کمپیــن تبلیغاتــی کالهبــرداری‬ ‫موبایــل مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪ .‬این برنامــه ها مجموعا ً‬ ‫حــدود ‪ 13‬میلیــون دانلــود داشــتند‪ .‬محققــان ایــن کمپین را‬ ‫‪ Scylla‬نام گــذاری کرده انــد‪.‬‬ ‫طبــق تحقیقــات انجــام گرفتــه‪ ،‬ایــن کمپیــن ســومین‬ ‫قســمت از کمپیــن کالهبــرداری ‪ Poseidon‬اســت کــه‬ ‫در ســال ‪ 2019‬کشــف و قســمت دوم ان ‪Charybdis‬‬ ‫نــام داشــت کــه در ســال ‪ 2020‬شناســایی شــد‪ .‬شــاید‬ ‫تعجــب کنیــد کــه قبــا ًاصطــاح ‪ Scylla‬و ‪ Charybdis‬را‬ ‫کجــا شــنیده اید‪« .‬بــودن بیــن ‪ Scylla‬و ‪»Charybdis‬‬ ‫اصطالحــی اســت کــه از اســاطیر یونانــی گرفتــه شــده اســت‬ ‫کــه بــا توصیــه ضــرب المثلــی «از میــان بــد و بدتــر ‪ ،‬بــد را‬ ‫انتخــاب کــردن» همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫در اساطیر یونانی‪ Scylla ،‬و ‪ Charybdis‬دو هیوال بودند‬ ‫سرورهای ‪MS SQL‬‬ ‫برای تحویل باج‬ ‫افزار به سازمان ها‬ ‫هک می شوند‬ ‫تیــم تحلیــل ‪ ASEC AhnLab‬هشــدار‬ ‫داده اســت کــه مجرمــان ســایبری کــه‬ ‫از بــاج افــزار ‪( FARGO‬معــروف بــه‬ ‫‪ Mallox‬یــا ‪ )TargetCompany‬اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬ســرورهای‬)‪ Microsoft SQL ‪(MS SQL‬را هــدف‬ ‫قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫ان هــا دقیقــا ً نحــوه دسترســی مهاجمــان بــه ســرورهای‬ ‫موردنظــر را مشــخص نکرده انــد‪ ،‬امــا خاطرنشــان کردنــد‬ ‫کــه حمــات معمولــی کــه ســرورهای پایــگاه داده را هــدف‬ ‫قــرار می دهنــد شــامل حمــات گســترده باهــدف کشــف‬ ‫رمــز عبــور حســاب های موجــود بــا امنیــت ضعیــف هســتند‪.‬‬ ‫ان هــا افزودنــد‪« :‬ممکــن اســت حمــات اســیب پذیری بــر‬ ‫روی سیســتم هایی کــه پــچ هــای اســیب پذیری بــر روی‬ ‫ان هــا عمــال نشــده اســت‪ ،‬وجــود داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫سرورهای پایگاه داده اهداف منظمی هستند‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪610‬‬ ‫اسان تر شدن حذف اطالعات‬ ‫شخصی از جستجوی توسط گوگل‬ ‫کــه در دو طــرف یــک کانــال اب باریــک زندگــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫‪ Scylla‬یــک هیــوالی شــش ســر بــود (همچنیــن در ســریال‬ ‫فــرار از زنــدان ظاهــر شــد) کــه روی صخــره ای در وســط‬ ‫کانــال زندگــی مــی کــرد‪ Charybdis .‬گردابــی بــود کــه در ان‬ ‫ســوی کانــال زندگــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫در مــورد کمپیــن مخــرب‪ ،‬از ایــن ‪ 89‬برنامــه‪ 80،‬برنامــه‬ ‫اندرویــد و ‪ 9‬برنامــه مبتنــی بــر ‪ iOS‬هســتند‪ .‬برنامــه های‬ ‫مخــرب از طریــق برنامــه هــای مخفــی‪ ،‬جعــل و کلیکهای‬ ‫جعلــی ‪ ،‬کالهبــرداری تبلیغاتــی انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫چیــزی کــه ‪ Scylla‬را از دو کمپیــن کالهبــرداری موبایــل‬ ‫قبلــی متمایــز مــی کنــد ایــن اســت کــه ایــن بــار مهاجمان‬ ‫راهــی بــرای هــدف قــرار دادن دســتگاه هــای ‪ iOS‬نیــز‬ ‫پیــدا کــرده انــد‪.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل کمپین‬ ‫طبــق پســت وبــاگ ایــن شــرکت‪ ،‬درســت ماننــد کمپیــن‬ ‫‪ ،Charybdis‬برنامــه هــای مــورد اســتفاده در ‪ Scylla‬نیــز‬ ‫حــاوی کــد مبهــم بودنــد‪ .‬مکانیســم حملــه نیــز تــا حــدودی‬ ‫مشــابه برنامه هایــی اســت کــه کیت ها‪SDK/‬هــای توســعه‬ ‫نرم افــزار تبلیغاتــی را هــدف قــرار می دهنــد‪ .‬شــایان ذکــر‬ ‫اســت کــه برخــی از برنامه هــا حــاوی کدهایــی بودنــد‬ ‫کــه وقتــی توســط تبلیغ کننــدگان و شــرکت های فنــاوری‬ ‫تبلیغــات مشــاهده می شــد‪ ،‬کامــا ًمتفــاوت بودنــد‪.‬‬ ‫‪ Microsoft SQL Server‬یک ســرور و سیســتم مدیریت‬ ‫پایــگاه داده محبــوب اســت کــه هــدف اصلــی ان ذخیــره‬ ‫داده هــا و تحویــل ان هــا در صــورت درخواســت انــواع‬ ‫مختلــف برنامه هــا اســت‪ .‬دیگــر ســرور پایــگاه داده‬ ‫پرکاربــرد عبارت انــد از ‪ MySQL، Redis، PostgreSQL‬و‬ ‫‪.MongoDB‬‬ ‫ســرورهای ‪ MS SQL‬اغلــب توســط مهاجمــان بــا اهــداف‬ ‫مختلــف مــورد هــدف قــرار می گیرنــد و در معــرض خطــر قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ :‬تبدیــل ان ها به بخشــی از یک بــات نت رمزنگاری‪،‬‬ ‫تبدیــل ان هــا بــه ســرورهای پراکســی کــه می تواننــد بــرای‬ ‫اهــداف کم وبیــش مخــرب مــورد سوءاســتفاده قــرار گیرنــد و‬ ‫غیــره‪ .‬ایــن بــار‪ ،‬حمــات می تواننــد تاثیــر فــوری‪ ،‬گســترده تر و‬ ‫مخرب تــری بــر ســازمان هایی داشــته باشــند کــه ایــن ســرورها‬ ‫را اجــرا می کننــد‪.‬‬ ‫چگونه حمله رخ می دهد‬ ‫پــس از بــه خطــر افتــادن ســرور ‪ ،MS SQL‬مهاجمــان‬ ‫ان را از طریــق ‬)‪ Command Prompt ‪(cmd.exe‬و‬ ‫‬)‪ PowerShell ‪(powershell.exe‬یــک فایــل‪NET.‬‬ ‫دانلــود می کننــد کــه به نوبــه خــود بدافــزار اضافــی را دانلــود‬ ‫و بارگیــری می کنــد‪ .‬محققــان توضیــح دادنــد‪« :‬بدافــزار‬ ‫بارگــذاری شــده یــک فایــل ‪ BAT‬را تولیــد و اجــرا می کنــد‬ ‫کــه فرایندهــا و خدمــات خاصــی را در فهرســت ‪%temp%‬‬ ‫خامــوش می کنــد‪».‬‬ ‫رفتــار بــاج افــزار بــا تزریــق بــه ‪ ،AppLaunch.exe‬یــک‬ ‫بررسی دقیق برنامه‬ ‫محققــان ‪ 29Human‬برنامــه اندرویــد را شناســایی کردنــد‬ ‫بــه طوریکــه بیــش از شــش هــزار برنامــه مبتنــی بــر ‪CTV‬‬ ‫بــرای تشــویق و ترغیــب بیشــتر تبلیغــات نســبت بــه بازی های‬ ‫موبایلــی ارائــه شــده اســت برعکــس‪ ،‬برخــی از برنامه هــا حــاوی‬ ‫کدهایــی بودنــد کــه تبلیغ کننــدگان را از تبلیغاتــی کــه بــه کاربــر‬ ‫نمایــش می دادنــد مطلــع می کــرد‪ .‬ایــن بــه ایــن معنــی اســت‬ ‫کــه کــد پــس از بســته شــدن برنامــه هــا‪ ،‬ماننــد زمانــی کــه‬ ‫صفحــه اصلــی روشــن بــود‪ ،‬تبلیغــات را ارائــه مــی کنــد‪ .‬برخــی‬ ‫از برنامه هــا اطالعــات مربــوط بــه تبلیغاتــی را کــه کاربــر روی‬ ‫انهــا کلیــک کــرده اســت‪ ،‬ضبــط کــرده و اطالعــات را بــه عنــوان‬ ‫یــک کلیــک جعلــی بــه تبلیغ کننــدگان منتقــل می کنند‪ .‬بیشــتر‬ ‫برنامــه هــای مخــرب ‪ ،‬بــازی بودنــد‪ .‬گــوگل و اپــل بــه ســرعت‬ ‫از حضــور برنامــه هــای مخــرب مطلــع شــدند و بــه ســرعت از‬ ‫پلتفــرم هــای مربوطــه خــود حــذف کردنــد‪ .‬توســعه دهنــدگان‬ ‫‪ SDK‬تبلیغاتــی نیــز از ایــن حملــه مطلــع شــدند‪.‬‬ ‫‪ Human‬همچنیــن فهرســتی از برنامــه هــای مخــرب را‬ ‫منتشــر کــرد و از کاربــران خواســت در صــورت نصــب بــر روی‬ ‫دســتگاه هــای خــود‪ ،‬انهــا را حــذف کننــد‪ .‬بــرای حــذف ایــن‬ ‫برنامــه هــا کافیســت روی ‪ App‬ضربــه بزنیــد و نگــه داریــد و‬ ‫روی گزینــه ‪ Remove‬برویــد ســپس بــر روی ‪Delete App‬‬ ‫ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫برنامــه معمولــی وینــدوز‪ ،‬اغــاز می شــود‪ .‬ســعی می کنــد‬ ‫یــک کلیــد رجیســتری را در یــک مســیر مشــخص حــذف‬ ‫کنــد و دســتور غیرفعــال ســازی بازیابــی را اجــرا می کنــد و‬ ‫فرایندهــای خاصــی را می بنــدد‪.‬‬ ‫بــاج افــزار برخــی از فایل هــا را رمزگــذاری می کنــد و از‬ ‫برخــی دیگــر‪ ،‬ازجملــه فایل هــای دارای پســوند مرتبــط‬ ‫بــا فعالیت هــای خــود (‪ FARGO،.FARGO2‬و ‪)...‬‬ ‫و ‪ ،GlobeImposter‬تهدیــد بــاج افــزار دیگــری کــه‬ ‫ســرورهای اســیب پذیر ‪ MS SQL‬را هــدف قــرار می دهــد‪،‬‬ ‫اجتنــاب می کنــد‪.‬‬ ‫درنهایت‪ ،‬یادداشت باج‬ ‫زیر را نشان می دهد‪:‬‬ ‫پیشگیری از حمله‬ ‫درحالی کــه فایل هــای رمزگــذاری شــده توســط برخــی از‬ ‫نســخه های قبلــی بــاج افــزار ‪Mallox/TargetCompany‬‬ ‫را می تــوان رمزگشــایی کــرد‪ ،‬در حــال حاضــر هیــچ‬ ‫رمزگشــای رایگانــی بــرای فایل هــای رمزگــذاری شــده بــا‬ ‫‪ FARGO‬وجــود نــدارد‪ .‬بــرای جلوگیــری از قربانــی شــدن‬ ‫ایــن تهدیــدات و ســایر تهدیــدات از طریــق ســرورهای ‪MS‬‬ ‫‪ SQL‬در معــرض خطــر‪ ،‬بــه مدیــران توصیــه می شــود کــه‬ ‫به طــور منظــم نصــب خــود را اصــاح کننــد و از رمزهــای‬ ‫عبــور پیچیــده و منحصربه فــرد بــرای محافظــت از‬ ‫حســاب های خــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ابــزار «نتایــج دربــاره شــما» بــه شــما امــکان می دهــد‬ ‫بــه راحتــی درخواســت حــذف نتایــج حــاوی داده هــای‬ ‫شــخصی خــود را ارســال کنیــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گزارشــی از ‪ ، 9to5Google‬ابــزار‬ ‫«نتایــج دربــاره شــما» گــوگل‪ ،‬کــه بــه منظــور ســاده‬ ‫کــردن فراینــد حــذف نتایــج جســتجو کــه حــاوی‬ ‫اطالعــات شــخصی هســتند‪ ،‬در حــال عرضــه بــرای‬ ‫برخــی از کاربــران اســت‪ .‬گــوگل ایــن ویژگــی را در‬ ‫اوایــل ســال جــاری در جریــان کنفرانــس ‪ I/O‬خــود‬ ‫اعــام کــرد و گفــت کــه ایــن ویژگــی بــه برنامــه‬ ‫‪ Google‬خواهــد امــد‪.‬‬ ‫گــوگل قبــا ًراهــی بــرای حــذف نتایــج جســتجوی‬ ‫حــاوی ادرس ایمیــل یــا شــماره تلفــن شــما بــه‬ ‫همــراه انبوهــی از انــواع دیگــر اطالعــات بالقــوه‬ ‫خطرنــاک یــا مضــر داشــت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ان‬ ‫سیســتم لزومــا ً ســاده ترین بــرای دسترســی یــا‬ ‫اســتفاده نبــود‪ .‬اگــر نتیجه جســتجویی پیــدا کردید‬ ‫کــه بــه اطالعات حســاس شــما مرتبط اســت‪ ،‬باید‬ ‫بــه یــک صفحــه پشــتیبانی برویــد و فرمــی حــاوی‬ ‫نشــانی اینترنتی که می خواهید از نتایج جســتجو‬ ‫حــذف شــود را پــر کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ابــزار جدیــد‪ ،‬می توانیــد مســتقیما ً از صفحــه‬ ‫جســتجو درخواســت ارســال کنیــد‪ .‬اگــر نتیجــه‬ ‫جســتجویی را مشــاهده کردیــد کــه بــه صفح ـه ای بــا‬ ‫اطالعــات شــما پیونــد می خــورد‪ ،‬می توانیــد روی دکمه‬ ‫ســه نقطــه کنــار ان ضربــه بزنیــد تــا بــه پانــل «دربــاره‬ ‫ایــن نتیجــه» دسترســی پیــدا کنیــد کــه گزینــه «حــذف‬ ‫نتیجــه» را دارد‪ .‬از انجــا‪ ،‬می توانیــد درخواســتی بــرای‬ ‫حــذف ان نتیجــه ارســال کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن یــک صفحــه «نتایــج دربــاره شــما» وجــود‬ ‫دارد کــه مــی توانیــد بــا ضربــه زدن روی عکــس نمایــه‬ ‫خــود در برنامــه ‪ Google‬بــه ان دسترســی پیــدا‬ ‫کنیــد‪ ،‬کــه بــه شــما امــکان مــی دهــد درخواســتهای‬ ‫حــذف اطالعاتــی را کــه انجــام داده ایــد ردیابــی‬ ‫کنیــد و وضعیــت انهــا را مشــاهده کنیــد‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫‪ ، 9to5Google‬همچنیــن می توانیــد درخواســت‬ ‫جدیــدی را از ایــن صفحــه بــرای درخواســت های‬ ‫مختلــف حــذف نتایــج جســتجو نیــز شــروع کنیــد‪،‬‬ ‫از جملــه مــواردی کــه حــاوی اطالعــات قدیمــی یــا‬ ‫غیرقانونــی هســتند‪ .‬همانطــور کــه گــوگل در ســند‬ ‫پشــتیبانی خــود اشــاره مــی کنــد‪ ،‬ایــن فراینــد فقــط‬ ‫ان صفحــات وب را از نتایــج جســتجوی خــود حــذف‬ ‫میکنــد‪ .‬اگــر کســی مســتقیما ًبــه ســایتی کــه در ان‬ ‫پســت شــده اســت مراجعــه کنــد‪ ،‬همچنان مــی تواند‬ ‫بــه ان اطالعــات دسترســی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در اوایــل ســال جــاری‪ ،‬گــوگل سیاســت هــای خــود‬ ‫را در مــورد حــذف اطالعــات شناســایی شــخصی بــه‬ ‫روز کــرد‪ .‬ایــن تغییــر نســبتا ًپیچیــده بــود و می توانیــد‬ ‫در اینجــا اطالعــات بیشــتری در مــورد ان بخوانیــد‪.‬‬ ‫قوانیــن قدیمــی بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه‬ ‫اطالعــات تمــاس شــخصی را از نتایــج جســتجو حــذف‬ ‫کنیــد‪ ،‬امــا فراینــد بررســی شــامل ایــن ســوال می شــود‬ ‫کــه ایــا ایــن نتایــج می توانــد بــه طــور فعــال بــه شــما‬ ‫اســیب برســاند یــا خیــر‪ .‬ایــن فراینــد هنــوز وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬امــا روش حــذف اطالعــات شناســایی شــخصی‬ ‫ســختگیرانه تــر اســت‪ .‬تــا زمانــی کــه «مطمئــن نشــده‬ ‫باشــد کــه منافــع عمومــی داشــته باشــد»‪ ،‬بایــد از‬ ‫نتایــج حــذف شــود‪.‬‬ ‫ایــن ابــزار جدیــد رونــد واقعــی را تغییــر نمیدهد فقط‬ ‫دسترســی بــه ان را بســیار راحــت تــر میکنــد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه یافتــن ادرس یــا شــماره تلفــن شــما در یــک‬ ‫نتیجــه جســتجو می توانــد بســیار ســخت باشــد‪ ،‬و‬ ‫بــه خاطــر ســپردن ایــن فــرم بــرای حــذف ان دشــوار‬ ‫اســت‪ ،‬خــوب اســت کــه ‪ Google‬شــروع فراینــد را‬ ‫بــرای افــراد اســان تر می کنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫هفته فراجا بر مردان حافظ امنیت گرامی باد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪ -610‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-610‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/14‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/14 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/11 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401 //07‬‬ ‫سه شنبه ‪07//19‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی ‪ -‬محمدرضا جعفرملک‬ ‫کارت شهروندی امت‬ ‫واحده صادر می شود‬ ‫دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی از ارائــه ‪۱۸‬‬ ‫خدمــت همچــون کارت شــهروندی امــت واحــده در راســتای طــرح‬ ‫شــبکه ســازی جهــان اســام خبــر داد‪.‬‬ ‫حجــت االســام حمیــد شــهریاری بــا اشــاره بــه طــرح هــای ســعید‬ ‫و ای محســن گفــت‪ :‬ایــن دو طــرح بــه منظــور اجــرای طــرح شــبکه‬ ‫ســازی جهــان اســام اســت کــه امــت واحــده در بســتر ایــن ســکو‬ ‫تشــکیل مــی شــود و بــه زودی کارت شــهروندی امــت واحــده را صادر‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬الزمــه ثبــت نــام در ســی و ششــمین کنفرانــس‬ ‫بین المللــی وحــدت اســامی‪ ،‬ثبــت نــام در طــرح ســعید اســت‪ .‬در‬ ‫واقــع بــا اغــاز ایــن کنفرانــس‪ ،‬کلیــد شــروع شــبکه ســازی ســعید‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬در کنــار ایــن طــرح‪ ،‬همچنیــن طــرح ای محســن یــا طــرح‬ ‫خدمــت رســانی جهــان اســام در دســتور کار اســت کــه ‪ ۱۸‬خدمــت‬ ‫طــی مراحلــی معرفــی خواهــد شــد و اولیــن خدمــت ثبــت نــام و‬ ‫حضــور در کنفرانــس وحــدت اســامی اســت و همــه افــراد بــا ثبــت‬ ‫نــام بــه صــورت ازاد مــی تواننــد از ایــن خدمــت بهــره منــد شــوند تــا‬ ‫ایــن کنفرانــس بــه کســانی محــدود نشــود کــه بــرای انــان دعوتنامــه‬ ‫فرســتاده شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهریاری روز (یکشــنبه ‪ ۱۷‬مهــر) در نشســت خبــری ســی‬ ‫و ششــمین کنفرانــس بیــن المللــی وحــدت اســامی از اغــاز‬ ‫نشســتهای وبینــاری خبــر داد کــه ‪ ۳۰۰‬ســخنرانی از اندیشــمندان‬ ‫داخلــی و خارجــی در طــی ایــن روزهــا مطــرح مــی شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫پنــج روز ‪ ۱۲‬نشســت وبینــاری از بــه صــورت زنــده از پایــگاه اینترنتــی‬ ‫کنفرانــس وحــدت پخــش مــی شــود و در مجموع ‪ ۱۴۴‬ســخنرانی تا‬ ‫روز پنجشــنبه پخــش خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مراسم افتتاحیه بخش حضوری این کنفرانس روز چهارشنبه بیستم‬ ‫مهــر بــا ســخنرانی ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی رییــس جمهــوری در‬ ‫ســالن اجــاس ســران برگــزار و روز جمعــه بــا دیــدار میهمانان کنفرانس‬ ‫بــا رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬بیانیــه پایانــی صــادر خواهــد شــد‪ .‬قــرار اســت‬ ‫بــه منظــور تمرکززدایــی و گســترش فرهنــگ تقریــب‪ ،‬کنفرانســهای‬ ‫منطقــه ای در کشــورهایی همچــون لبنــان‪ ،‬پاکســتان و عــراق و‬ ‫همچنیــن کنفرانســهای منطقــه ای در داخــل کشــور ماننــد کردســتان‪،‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان و خراســان برگزار شــود که کنفرانس‬ ‫لبنــان تــا پایــان ســال در بیــروت برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی‪ ،‬همــه ســاله همزمــان‬ ‫بــا هفتــه وحــدت از دوازدهــم تــا هفدهــم ربیــع االول‪ ،‬کنفرانــس‬ ‫بیــن المللــی وحــدت اســامی را بــا حضــور شــخصیت هــای هــم‬ ‫جهــان اســام برگــزار مــی کنــد‪ .‬پــس از دو ســال کــه کرونــا باعــث‬ ‫برگــزاری کنفرانــس وحــدت بــه صــورت وبینــاری و غیرحضــوری‬ ‫شــد و ســال گذشــته نیــز تعــدادی از میهمانــان کنفرانــس در ایــن‬ ‫کنفرانس حاضر شــدند‪ ،‬امســال شــاهد حضور چهره های سیاســی‬ ‫و فرهنگــی جهــان اســام خواهیــم بــود‪ .‬شــعار کنفرانــس امســال‬ ‫«اتحــاد اســامی‪ ،‬صلــح و پرهیــز از تفرقــه و تنــازع در جهان اســام؛‬ ‫راهکارهــای اجرایــی و اقدامــات عملیاتــی» اســت‪.‬‬ ‫هــدف از برگــزاری کنفرانــس بین المللــی وحــدت اســامی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان‪ ،‬همفکری علماء و دانشمندان‬ ‫جهــت تقریــب دیدگاه هــای علمــی و فرهنگــی انــان و نیــز بررســی و‬ ‫ارائه راهکارهای عملی جهت دســتیابی به وحدت اســامی و تشــکیل‬ ‫امت واحده در جهان اســام و حل مســائل و مشــکالت مســلمانان و‬ ‫ارائــه را ه کارهــای مناســب در ایــن خصــوص اســت‪.‬‬ ‫ابــان ســال گذشــته ســی و پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی وحدت‬ ‫اســامی در هشــت محــور جنــگ و صلــح عادالنــه‪ ،‬اخــوت اســامی و‬ ‫مبــارزه بــا تروریســم‪ ،‬ازاد اندیشــی دینــی‪ ،‬پذیــرش اجتهــاد مذهبــی‬ ‫و مقابلــه بــا تکفیــری و افراطــی گــری‪ ،‬همدلــی و همــدردی اســامی‬ ‫و پرهیــز از تنــش هــا و منازعــات‪ ،‬احتــرام متقابــل بیــن مذاهــب‬ ‫اســامی‪ ،‬رعایــت ادب اختــاف و پرهیــز از مشــاجره‪ ،‬حرمــت شــکنی‬ ‫و توهیــن‪ ،‬تبییــن امــت واحــده و اتحادیــه کشــورهای اســامی‪،‬‬ ‫فلســطین و مقاومــت اســامی و بزرگداشــت مرحــوم ایــت اللــه‬ ‫محمدعلــی تســخیری برگــزار شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫برای امت اسالمی‬ ‫پیشنهادهایی از‬ ‫جنس وحدت‬ ‫محمدرضا جعفرملک‬ ‫ســخنرانان اولیــن نشســت وبینــاری در کنفرانــس‬ ‫وحــدت اســامی از اهمیــت تحقــق ارمان هــای اســامی‬ ‫ســخن گفتنــد و حتــی ایــن پیشــنهاد مطــرح شــد کــه‬ ‫کارگروه هایــی در زمینــه مســائل فقهــی مشــترک میــان‬ ‫شــیعیان و اهــل ســنت ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫یکشــنبه همزمــان بــا برگــزاری نشســت خبــری دبیــرکل‬ ‫مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی کــه حجــت‬ ‫االســام حمیــد شــهریاری مشــغول بیــان جزییــات ســی‬ ‫و ششــمین کنفرانــس وحــدت اســامی در دانشــگاه‬ ‫مذاهــب اســامی بــود‪ ،‬اولیــن نشســت وبینــاری بــا‬ ‫موضــوع اتحــاد اســامی‪ ،‬صلــح و پرهیــز از تفرقــه و‬ ‫تنــازع در جهــان اســام در حــال پخــش بــود و ســخنرانان‬ ‫بــه بیــان دیــدگاه هــای خــود در ایــن زمینــه پرداختنــد‪.‬‬ ‫مثــا دبیــرکل مجمــع تقریــب مذاهــب از دو قــرن‬ ‫اســتعمار انگلســتان و اســتکبار امریــکا و غــرب در‬ ‫جهــان شــرق بــه عنــوان بزرگتریــن تهدیــد صلــح و اتحــاد‬ ‫اســامی در دنیــای امــروز یــاد کــرد و گفــت کــه اســتکبار‬ ‫جهانــی بــا اســتفاده از جنــگ نــرم و جنــگ رســانه ای‬ ‫تــرور‪ ،‬تکفیــر‪ ،‬تنــازع و توهیــن را ترویــج مــی دهــد و بــا‬ ‫ایجــاد توهیــن بــه مقدســات هــر یــک از مذاهــب‪ ،‬انهــا‬ ‫را بــه جــان هــم مــی انــدازد و درگیــری هــای مذهبــی و‬ ‫قومــی و ملــی گرایانــه ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫ارمان دنیای غرب کجا و ارمان اسالم کجا!‬ ‫شــهریاری گفــت‪ :‬ارمانــی کــه دنیــای غــرب دنبــال مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬در مقابــل ارمــان اســامی قــرار دارد‪ .‬امــروز مــا‬ ‫یــک جهــان اســام داریــم کــه ادعــای نوعــی تمــدن‬ ‫اســامی دارد و معتقــد اســت کــه از ارزش هــای منابــع‬ ‫انســانی خــوب‪ ،‬پیشــینه و منابــع متنــی بســیار متقــن و‬ ‫شــگفت انگیــزی برخــوردار اســت و ســنت نبــوی و وحــی‬ ‫قرانــی پشــتیبان اصلــی ایــن ســنت اســامی بــوده و‬ ‫توانســته اســت طــی ‪ ۱۴‬قــرن خــودش را بــه ثبــات و‬ ‫ثبــوت برســاند‪.‬‬ ‫وی ضمــن معرفــی ارزش هــای اســامی ماننــد‬ ‫عدالــت‪ ،‬عفــت‪ ،‬ســخاوت و دســتگیری از مســتمندان‬ ‫بــه برنامه هــای دنیــای غــرب اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫لیبرالیســتها معتقدنــد مــا نبایــد محدودیتــی در رفتــار‪،‬‬ ‫انتخــاب شــغل‪ ،‬کــردار و ســبک زندگــی خودمــان‬ ‫تعییــن کنیــم و باالتریــن ارزش‪ ،‬ازادیهایــی اســت کــه‬ ‫مــا بــه انســان هــا مــی دهیــم‪ ،‬در حالــی کــه مــا معتقــد‬ ‫هســتیم عــاوه بــر اینکــه ازادی ارزش اســت‪ ،‬عدالــت‪،‬‬ ‫ســخاوت و ماننــد ان نیــز ارزش اســت و تقــوا از باالتریــن‬ ‫ارزشهاســت‪.‬‬ ‫رئیــس کنفرانــس وحــدت اســامی بــا بیــان تفاوتهــای‬ ‫ارمــان اســامی و ارمــان غربــی گفــت‪ :‬غــرب بــا ایجــاد‬ ‫تفرقــه و نــزاع و جنــگ و درگیــری در جهــان ســعی مــی‬ ‫کنــد ســاح خــود را بفروشــد و دارایــی هــا‪ ،‬منابــع انســانی‬ ‫و اصیــل کشــورهای دیگــر را بــه یغمــا ببــرد و یــا بــه ثمــن‬ ‫بخــس خریــداری کنــد‪ .‬برایایــن کار دســت بــه هــر عملــی‬ ‫و جنایتــی مــی زنــد؛ هماننــد انچــه کــه امــروز از رژیــم‬ ‫اشــغالگر قــدس در فلســطین شــاهد هســتیم کــه‬ ‫حقــوق مــردم ایــن کشــور را زیرپــا گذاشــته و انهــا را از‬ ‫خانــه هــای خودشــان دور کــرده و حرمــت هــای انســانی‬ ‫را از بیــن بــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــرای مقابلــه بــا سیاســت هــای اســتکباری راه حلــی‬ ‫ارائــه کــرد و گفــت‪ :‬کشــورها و ملــت هــای اســامی و‬ ‫مســلمانان بایــد قــوی بشــوند و طــوری نباشــد کــه یــک‬ ‫دولــت بــا یــک تلنگــر ســرنگون شــود و یــک دولــت دیگــر‬ ‫بیایــد‪ .‬اگــر دولــت قــوی‪ ،‬پایــدار و باقــی باشــد‪ ،‬اســتعمار‬ ‫انگلیــس و اســتکبار امریــکا نمــی تواننــد ایــن کارهــا را‬ ‫بــا ان دولــت بکننــد؛ همچنیــن بایــد یــک نیــروی نظامــی‬ ‫قــوی وجــود داشــته باشــد تــا نگــذارد بــا انــدک حضــور‬ ‫نظامــی‪ ،‬یــک دفعــه کل سرنوشــت یــک کشــور متحــول‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫شــهریاری از رشــادت هــای حــاج قاســم ســلیمانی و‬ ‫ابومهــدی المهنــدس در شکســت داعــش در ســوریه و‬ ‫عــراق نیــز یــاد کــرد و گفــت‪ :‬قــوت نظامــی یکــی از امــوری‬ ‫اســت کــه کشــورهای اســامی بایــد دنبــال کننــد تــا مانــع‬ ‫از حضــور نظامــی اســتکبار جهانــی بشــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وظیفــه اول مــا قــوی شــدن و‬ ‫وظیفــه دوم مــا مقاومــت در برابــر اســتکبار جهانــی‬ ‫اســت‪ .‬گاهــی اوقــات ممکــن یــک کشــوری قــوی باشــد‬ ‫ولــی مقــاوم نباشــد و پایــداری نکنــد‪ .‬بعضــی کشــورها‬ ‫دارای قــوت دولتــی و چــه بســا قــدرت نظامــی‪ ،‬امنیتــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و فرهنگــی هســتند ولــی در مقابــل اســتکبار‬ ‫مقاومــت نمــی کننــد‪ .‬از جملــه برخــی از کشــورهای‬ ‫عــرب منطقــه بــه شــکل یــک گاو شــیرده منافــع اســتکبار‬ ‫امریکایــی را تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫دعوت برای مقابله با چالش های مشترک‬ ‫رئیــس پارلمــان لبنــان یکــی دیگــر از ســخنرانان اولیــن‬ ‫وبینــار کنفرانــس وحــدت بــود کــه از ضــرورت مقابلــه بــا‬ ‫چالشــهای مشــترک یــاد کــرد و گفــت‪ :‬دعــوت بــه ســمت‬ ‫و ســوی وحــدت اســامی از ســوی علمــا و اندیشــمندان‬ ‫اســامی‪ ،‬دعــوت بــه نادیــده گرفتــن دیگــران و تکفیــر‬ ‫ان هــا نیســت‪ .‬ایــن دعــوت در واقــع بــرای مقابلــه بــا‬ ‫چالش هــای مشــترکی اســت کــه امــت اســامی بــا ان‬ ‫دســت و پنجــه نــرم می کنــد‪.‬‬ ‫البتــه نبیــه بــری پیامــی بــرای کنفرانــس فرســتاده بــود‬ ‫کــه توســط خلیــل حمــدان عضــو جنبــش امــل قرائــت‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن پیــام بــر وحــدت کلمــه تاکیــد شــده بــود؛‬ ‫همــان شــعاری کــه امــام خمینــی (ره) در مناســبت هــای‬ ‫مختلــف بــر ان تاکیــد مــی کــرد و در ســخنان‪ ،‬خطبه هــا و‬ ‫رهنمودهــای رهبــر انقــاب اســامی ایــران اســتمرار دارد‬ ‫و موجــب شــده تــا رویکــرد مقامــات جمهــوری اســامی‬ ‫در سیاســت خارجــی مبتنــی بــر مقابلــه بــا رژیم هــای‬ ‫طاغوتــی و نیــز مواجهــه بــا مســتکبران در عرصه هــای‬ ‫گوناگــون باشــد‪.‬‬ ‫نبیــه بــری تاکیــد کــرد‪ :‬شــاید اســتعمار‪ ،‬ظلــم و‬ ‫اشــغالگری بخشــی از مشــکالت مــا در امــت اســامی‬ ‫باشــد امــا مشــکل بزرگتــر مــا عــدم وجــود دیدگاه هایــی‬ ‫اســت کــه از ارزش هــای مشــترک مــا مســلمانان نشــات‬ ‫می گیرنــد‪ .‬معتقدیــم کســانی کــه مــورد ظلــم واقــع‬ ‫شــده اند‪ ،‬نبایــد بــا ســکوت و تســلیم در برابــر دشــمن‪،‬‬ ‫شــریک جــرم و جنایــات ظالــم باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه درگیــری و تنــازع فقــط بایــد‬ ‫میــان کســانی باشــد کــه هیــچ وجــه اشــتراکی بــا یکدیگــر‬ ‫ندارنــد و تحقــق وحــدت میــان مذاهــب مختلف اســامی‬ ‫نیازمنــد تالشــی مجاهدانــه و حداکثــری اســت؛ بــه ویــژه‬ ‫اینکــه اکنــون مــا دشــمنانی داریــم کــه عقــل فرزنــدان‬ ‫امــت اســامی را هــدف قــرار داده انــد و تمامــی امکانــات‬ ‫و ظرفیت هــای خــود را بســیج کرده انــد تــا بــا تاثیرگــذاری‬ ‫بــر فرزنــدان امــت اســامی‪ ،‬حقایــق را تحریــف کــرده و‬ ‫بــر حافظه هایشــان تاثیــر بگذارنــد‪ .‬دشــمن بــرای جامــه‬ ‫عمــل پوشــاندن بــه اهــداف خــود در ایــن زمینــه در‬ ‫حوزه هــای رســانه ای‪ ،‬اقتصــادی و فکــری از هیــچ تالشــی‬ ‫فروگــذار نمی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پارلمــان لبنــان افــزود‪ :‬دشــمنان اتهاماتــی نظیــر‬ ‫حمایــت از تروریســم را بــه مقاومــت نســبت می دهنــد‬ ‫و بــر جنایــات تکفیری هــا و داعشــی ها ســرپوش‬ ‫می گذارنــد؛ بــه طــوری کــه گویــی خــود‪ ،‬پیشــگامان‬ ‫تحقــق دموکراســی هســتند‪ .‬انهــا بــه همیــن وســیله‬ ‫تــاش کردنــد تــا مســئله فلســطین را نیــز تحریــف کننــد‬ ‫و رژیــم صهیونیســتی را کــه از زمــان تاســیس تاکنــون‪،‬‬ ‫مرتکــب جنایــات زیــادی در داخــل و خــارج از اراضــی‬ ‫اشــغالی شــده اســت‪ ،‬بــه گون ـه ای جلــوه می دهنــد کــه‬ ‫ایــن رژیــم مــورد تجــاوز واقع شــده اســت! از ســوی دیگر‪،‬‬ ‫هــدف از ترویــج عادی ســازی روابــط بــا صهیونیس ـت ها‬ ‫نیــز نابــود ســاختن مســئله فلســطین اســت‪.‬‬ ‫وی راه هــای مقابلــه بــا دشــمن را برشــمرد و گفــت کــه‬ ‫تجربــه مقاومــت اســامی در لبنــان و فلســطین هنــوز‬ ‫هــم نشــان دهنده وجــود یــک بارقــه امیــد اســت کــه‬ ‫می گویــد «پیــروزی نزدیــک اســت و قــدس بــه دســت‬ ‫انســان های مومــن و شــریف از تمامــی مذاهــب و‬ ‫ادیــان‪ ،‬ازاد خواهــد شــد»‪ .‬نبیــه بــری در عیــن حــال‬ ‫تاکیــد کــرد کــه امــروز تروریســم در اســتانه نابــودی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و ایــن مســئله در ســوریه و عــراق و نیــز در‬ ‫هــر مــکان دیگــری کــه صدایــی علیــه تکفیــر و تروریســم‬ ‫بلنــد شــده‪ ،‬مشــهود اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال رئیــس پارلمــان لبنــان گفــت‪ :‬دعــوت بــه‬ ‫ســمت وحــدت اســامی از ســوی علمــا و اندیشــمندان‬ ‫اســامی‪ ،‬دعــوت بــه نادیــده گرفتــن دیگــران و تکفیــر‬ ‫ان هــا نیســت‪ .‬ایــن دعــوت در واقــع بــرای مقابلــه بــا‬ ‫چالش هــای مشــترکی اســت کــه امــت اســامی بــا ان‬ ‫دســت و پنجــه نــرم می کنــد‪ .‬از جملــه ایــن چالش هــا‪،‬‬ ‫هــدف قــرار گرفتــن امکانــات‪ ،‬ظرفیت هــا و ثروت هــای‬ ‫امــت اســامی توســط دشــمنان اســت‪ .‬بنابرایــن همــه‬ ‫مــا در تمامــی مناســبت ها بایــد فرصــت را غنیمــت‬ ‫شــمرده و بــر فعال ســازی اشــکال مختلــف تکامــل‬ ‫میــان کشــورهای اســامی تاکیــد کنیــم‪ .‬طبیعــی اســت‬ ‫کــه در ایــن میــان‪ ،‬بایــد بــه ویژگی هــا و خصوصیــات‬ ‫تمامــی کشــورها و نیــز حاکمیــت ملی شــان احتــرام‬ ‫گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫اختالفات را مدیریت کنیم‬ ‫در ایــن نشســت ماموســتا فائــق رســتمی‪ ،‬امــام جمعــه‬ ‫ســنندج و نماینــده مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت کــه‬ ‫پیامبــر رحمــت(ص) هــر نــوع نــژاد پرســتی‪ ،‬تعصــب‬ ‫گرایــی و حــزب گرایــی را محکــوم کــرده و جامعــه را بــه‬ ‫ســوی وحــدت و اتحــاد دعــوت مــی کنــد و ایــت اللــه‬ ‫احمــد مبلغــی عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری از ضــرورت‬ ‫مدیریــت اختــاف ســخن گفــت؛ بــا ایــن ادبیــات کــه اگــر‬ ‫مدیریــت اختــاف صــورت نگیــرد‪ ،‬اختالفــات فکــری و‬ ‫اســباب تفرقــه ایجــاد می شــود و اگــر مدیریــت شــود‬ ‫نــه تنهــا اســباب تفرقــه برچیــده می شــود بلکــه اســباب‬ ‫وحــدت و همگرایــی هــم فراهــم می گــردد‪.‬‬ ‫خدمــت رایــگان بــه دشــمنان‪ ،‬تعبیــری بــود کــه شــیخ‬ ‫تیجانــی عمــر محمــد غونــی رییــس مراکــز قرانــی والیــت‬ ‫برنــو در نیجریــه در ایــن ســمینار بــه کار بــرد و گفــت‬ ‫دو دســتگی میــان شــیعیان و اهــل ســنت یــک خدمــت‬ ‫رایــگان بــه دشــمنان اســت‪ .‬شــیخ عبداللــه جبــری‪،‬‬ ‫دبیــرکل جنبــش امــت لبنــان نیــز پیشــنهاد کــرد تــا‬ ‫کارگروه هایــی در زمینــه مســائل فقهــی مشــترک میــان‬ ‫شــیعیان و اهــل ســنت تشــکیل شــود‪ .‬البتــه او پیشــنهاد‬ ‫ایجــاد یــک ائتــاف نظامــی مشــترک میــان کشــورهای‬ ‫اســامی را هــم بــه عنــوان یــک راهــکار عملــی در مســیر‬ ‫تحقــق وحــدت ارائــه داد‪.‬‬ ‫از تشــکیل کارگــروه فقهــی شــیعه و اهــل ســنت تــا راه‬ ‫هــای رســیدن بــه تمــدن نویــن اســامی‬ ‫معــراج خــان کاکــر بــه عنــوان دبیــرکل ســازمان جوانــان‬ ‫محــب وطــن پاکســتان کــه معتقــد اســت فتــوا دادن‬ ‫علیــه یــک فرقــه اســامی در راســتای منافــع دشــمن‬ ‫اســت‪ ،‬اینگونــه مثــال زد اگــر یــک ســنی‪ ،‬فتــوای تکفیــر‬ ‫شــیعه بدهــد و یــا اگــر یــک شــیعه‪ ،‬فتــوا بــه تکفیــر ســنی‬ ‫بدهــد‪ ،‬اب بــه اســیاب دشــمن ریختــه و بــه دیــن ضربــه‬ ‫زده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان حجــت االســام زیــن العابدیــن‬ ‫اندیشــمند اســامی و رهبــر شــیعیان نپــال بــه موضــوع‬ ‫منطــق و عقالنیــت بــرای رســیدن بــه صلــح اشــاره کــرد‬ ‫و ماموســتا عبدالســام امامــی امــام جمعــه مهابــاد‬ ‫تحقــق تمــدن نویــن اســامی را نیازمنــد وحــدت شــیعه‬ ‫و ســنی دانســت و گفــت طالیــه داران وحــدت اســامی‬ ‫از مرحــوم شــیخ محمــود شــلتوت گرفتــه تــا ســیدجمال‬ ‫الدیــن اســدابادی‪ ،‬ایــت اللــه بروجــردی‪ ،‬حضــرت امــام‬ ‫(ره)‪ ،‬امــام موســی صــدر و در عصــر معاصــر مقــام‬ ‫معظــم رهبــری هرانچــه را کــه در تــوان داشــته انــد بــرای‬ ‫وحــدت اســتفاده کــرده انــد‪.‬‬ ‫از دیگــر ســخنرانان ایــن نشســت مــی تــوان از فاطمــه‬ ‫مظفــر رییــس امــور بانــوان حــزب مســلم لیــگ هنــد‬ ‫نــام بــرد کــه بــه اعتقــاد وی مهمتریــن موضــوع بعــد‬ ‫از توحیــد و رســالت‪ ،‬مســاله اتحــاد میــان مســلمانان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بانــوی اندیشــمند بــه روایاتــی اشــاره کــرد‬ ‫کــه بیــان ان هــا خالــی از لطــف نیســت‪ .‬مثــا رســول‬ ‫خــدا (ص) فرمــود دســتان خــدا هرجایــی خواهــد بــود‬ ‫کــه وحــدت وجــود داشــته باشــد یــا اگــر در حــال قرائــت‬ ‫قــران هســتید و مســلمانان را در حــال نــزاع بــا یکدیگــر‬ ‫دیدیــد‪ ،‬توصیــه مــن بــه شــما ایــن اســت کــه قرائــت‬ ‫قــران را متوقــف کــرده و تــاش نماییــد بیــن افــراد‬ ‫درگیــر مصالحــه برقــرار شــود‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالحــی میرزاعلــی‪ ،‬امــام جمعــه اق قــا نیــز‬ ‫اینگونــه بــه موضــوع وحــدت اشــاره کــرد کــه اگــر مــی‬ ‫خواهیــم مســلمانان ســربلند باشــند و پرچــم اســام‪ ،‬در‬ ‫جهــان بــه اهتــزاز در ایــد‪ ،‬بایــد اتحــاد خــود را حفــظ کنیــم‬ ‫و ایــن اتحــاد را ترویــج دهیــم و بایــد بدانیــم در صــورت‬ ‫وحــدت‪ ،‬هیــچ ابرقدرتــی جلــودار اســام و مســلمانان‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 730

روزنامه بازار کسب و کار پارس 730

شماره : 730
تاریخ : 1401/12/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!