روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 609 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 609

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 609

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 609

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪104 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 18‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 10-‬اکتبر ‪ /13-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪609‬‬ ‫االداغ قلمرو اسبان افسارگسیخته‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫روایتایثارگرانه‬ ‫از نجات جان کودک تا رد رشوه‬ ‫توسط پلیس خادم گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت روغن خوراکی‬ ‫همچناننزولی‬ ‫دربخش صنعت اجرای ‪۱۰‬‬ ‫طرح در کشور اغاز شد‬ ‫‪3‬‬ ‫برایند همگرایی‬ ‫‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫مقاله ‪ -‬محمدعسلی‬ ‫‏ همایش ها با هر محتوا و انگیزه ای فرصتی برای داد و ستد‬ ‫انــرژی و ایجــاد موازنــه روحــی بیــن کســانی اســت کــه بــه عنــوان‬ ‫‏کنشــگر و یــا تماشــاگر در ان شــرکت می کننــد ‪ .‬گردهمایــی‬ ‫در واقــع میــوه زندگــی اجتماعــی اســت ‪ .‬از گذشــته های دور‬ ‫و ‏حتــی پیــش از تاریــخ ‪ ،‬انســان ها در راســتای تخلیــه ی‬ ‫فشــارهای درونــی کــه در جریــان چالــش بــا طبیعــت و تــاش‬ ‫بــرای ادامــه‏زندگــی داشــته انــد ‪ ،‬همایش هایــی بــا موضــوع‬ ‫شــکر و ســپاس از خــدا و یــا خدایــان و پیونــد بــا نیروهــای‬ ‫مرمــوز طبیعــی و مــاوراء‏طبیعــی ‪ ،‬درخواســت بــاران ‪ ،‬ادای نــذر‬ ‫و قربانــی ‪ ،‬اظهــار ســرور و همچنیــن بــروز انــدوه داشــته انــد‬ ‫‪4‬‬ ‫کــه بعدهــا بــه مــوازات عمــق‏پیــدا کــردن دانــش و فرهنــگ و‬ ‫گســترش تمــدن ‪ ،‬موضــوع و محتــوای همایش هــا نیــز دچــار‬ ‫دگردیســی شــده اســت ‪ .‬شــما ممکــن‏اســت بــا حضــور در یــک‬ ‫اســتادیوم ورزشــی کــه ده هــا هــزار نفــر در ان حضــور پیــدا‬ ‫کــرده انــد نتوانیــد ان گونــه کــه از طریــق تلوزیــون‏در جریــان‬ ‫جزئیــات بــازی قــرا می گیریــد بــا انچــه در میــدان بــازی جریــان‬ ‫دارد ارتبــاط برقــرار کنیــد امــا تقســیم تماشــاگران بــه دو‏گــروه‬ ‫کــه یکدیگــر را بــا شــعار و کــری خوانــی بــه چالــش می کشــند و‬ ‫بــا توســل بــه حرکــت و تولیــد صــدا بــه گونــه ای تخلیــه ی‏روانــی‬ ‫دســت می زننــد بــرای شــما کــه بــا انهــا همراهــی می کنیــد ‪،‬‬ ‫خوشــایند اســت‪.‬‬ ‫تاثیــر انجــام رفتارهــا و حــرکات گروهــی‬ ‫تــا انجــا اهمیــت دارد کــه حتــی در‬ ‫پادگان هــا ‪ ،‬زندان هــا ‪ ،‬اموزشــگاه ها ‪،‬‬ ‫مراکــز علمــی و ‏کانون هــای دینــی و‬ ‫مذهبــی نیــز شــاهد برنامه هایی جمعی‬ ‫هســتیم کــه افــراد تــاش می کننــد بــا‬ ‫ایجــاد هماهنگــی بیــن‏حرکــت و صــدا‬ ‫و همفکــری و تبــادل نظــر از شــور‬ ‫و هیجانــی کــه حاصــل گردهمایــی‬ ‫اســت لــذت ببرنــد ‪ .‬اهمیــت همگرایــی‬ ‫‏انســان ها تــا انجاســت کــه می تــوان‬ ‫مدعی شــد تمدن کنونی بشــر محصول‬ ‫ان اســت !‬ ‫در زمانــه ی مــا جوامعــی موفــق و توســعه یافتــه تلقــی‬ ‫می شــوند کــه بتواننــد بهتریــن بهــره بــرداری را از انــواع گوناگــون‬ ‫تجمعــات‏اعمــم از تجمعــات ورزشــی ‪ ،‬علمــی ‪ ،‬ایینــی ‪ ،‬صنفــی‬ ‫و حزبــی و سیاســی و فرهنگــی داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫تمایــل انســان ها بــه شــرکت در انــواع همایش هــا موجــب‬ ‫شــده کســانی کــه بــرای کســب درامــد بــه هــر شــیوه ای روی‬ ‫‏می اورنــد بتواننــد روی تمایــات فطــری انســان ها بــرای جمــع‬ ‫شــدن نیــز حســاب بــاز کننــد و بــا ســرمایه گــذاری روی احــداث‬ ‫‏ورزشــگاه های بــزرگ و جلــب و جــذب تماشــاگران بــه ســود‬ ‫سرشــاری دســت یابنــد ‪.‬‬ ‫بزودی‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برگزار می کند‬ ‫فعالیت کسب و کارهای‬ ‫مجازی را اغتشاشات‬ ‫مختلکرد‬ ‫روایتی چند از‬ ‫نسخه های زرد‬ ‫‪5‬‬ ‫انســان ها بــه تجربــه دریافتــه انــد تحمــل مصیبتــی کــه‬ ‫بــر مــردم یــک شــهر وارد می شــود از مصیبتــی کــه تنهــا یــک‬ ‫خانــواده را‏نشــانه مــی رود اســانتر اســت زیــرا ســنگینی انــدوه‬ ‫بیــن افــراد جامعــه تقســیم می شــود ‪.‬‬ ‫فــردی کــه از دل یــک جمعیــت بــا اکثریــت نســبی اراء بــر‬ ‫اســاس شایســتگی هایش برگزیــده می شــود از تــک تــک افــراد‬ ‫تشــکیل‏دهنــده ی جمــع انــرژی می گیــرد و بــا اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫وظایفــش را حتــی فراتــر از تــوان انجــام می دهــد بــه همیــن‬ ‫دلیــل اســت‏کــه می گوینــد مــردم ســاالری بــه انجــام کــم هزینــه‬ ‫کارهــا کمــک می کنــد و فــرد منتخــب هــر جــا بــا مانعــی مواجــه‬ ‫شــد همــه بــه‏یــاری او می شــتابند و ایــن وضعیــت تــا زمانــی کــه‬ ‫اکثریــت بــا او احســاس هــم سرنوشــتی دارنــد تــداوم می یابــد ‪.‬‬ ‫اگــر افــراد تشــکیل دهنــده ی جمعیــت بداننــد کــه در هــر‬ ‫همایشــی چــه هــدف مشــترکی را جســتجو می کننــد می گوییــم‬ ‫کــه‏فرهنــگ باالیــی بــرای انجــام کارهــای جمعــی دارنــد چــرا‬ ‫کــه از جملــه دســتاوردهای تمدنــی ‪ ،‬برخــورداری از پتانســیل‬ ‫بــاال بــرای ‏انجــام کارهــای جمعــی اســت بــه شــرط ان کــه‬ ‫نتیجــه اش عایــد همــگان شــود‪ .‬اهمیــت موفقیــت کشــورها‬ ‫در کارهــای جمعــی ‏ریشــه در ایــن واقعیــت دارد کــه انــرژی‬ ‫مثبــت حاصــل ازایــن پیــروزی بیــن احــاد مــردم توزیــع می شــود‬ ‫و همــه ی دنیــا می فهمنــد‏کــه مثــا فــان ملــت توانســته بــا‬ ‫ایجــاد ســاز و کارهــای قانونــی و تنظیــم مناســبات اجتماعــی ‪،‬‬ ‫اقتصــادی و فرهنگــی از شــکل‏گیــری تشــکل ها ســود ببــرد ‪.‬‬ ‫مــا هرگــز نمی توانیــم افتخــار یــک اختــراع را صرفــا بــه مختــرع‬ ‫نســبت دهیــم زیــرا فــرد مختــرع در ‏جامعــه ای بالیــده و‬ ‫از مردمی انگیــزه گرفتــه کــه او را تــا مرحلــه حصــول نتیجــه‬ ‫همراهــی و پشــتیبانی کــرده انــد ‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد فــردی هوشــمند و تحصیلکــرده همیــن کــه‬ ‫بالنــده می شــود و بــه بلــوغ می رســد ســر از اجتمــاع دیگــری‬ ‫درمــی اورد ‪.‬‏مهاجــرت او از زادگاهــش هیــچ مفهومی نــدارد جــز‬ ‫ایــن کــه زادگاهــش چــون خــوب و بــه شایســتگی اداره نشــده ‪،‬‬ ‫امــکان بهــره‏گیــری از قابلیت هایــش وجــود نداشــته و ناگزیــر‬ ‫مهاجــرت کــرده اســت ‪.‬‬ ‫برگــزاری اجتماعــات هدفمنــد و موفــق نیازمنــد رواداری اســت‬ ‫‪8‬‬ ‫زیــرا فــرض بــر ایــن اســت کــه هیــچ انســانی ماننــد دیگــری‬ ‫نیســت‏لــذا اولیــن شــرط زندگــی اجتماعــی ‪ ،‬پذیــرش دیگــران بــا‬ ‫هــر میــزان از برخــورداری علمــی و فکــری و اندیشــگانی اســت ‪.‬‬ ‫وقتــی بــه پیرامــون خــود نــگاه می کنیــم می توانیــم‬ ‫گونه هــای مختلــف گردهمایــی را شــاهد باشــیم ‪ .‬مــدارس و‬ ‫اموزشــگاه ها ‪،‬‏کانون هــای علمــی ‪ ،‬کنفرانس هــا ‪ ،‬یگان هــای‬ ‫نظامــی ‪ ،‬تعاونی هــا ‪ ،‬تیم هــای ورزشــی و هنــری ‪ ،‬مراکــز‬ ‫پژوهشــی ‪ ،‬‏اتحادیه هــای صنفــی ‪ ،‬ســمن ها و تشــکل های‬ ‫مردمــی ‪ ،‬احــزاب ‪ ،‬کمیســیون ها ‪ ،‬فراکســیون ها ‪ ،‬گروه هــای‬ ‫تحقیــق و تفحــص و‏حتــی پانســیون ها هــر کــدام بــه نوبــه ی‬ ‫خــود اجتمــاع بــه حســاب می اینــد کــه حتمــا دارای مرامنامــه ‪،‬‬ ‫اساســنامه و شــرح‏وظایــف هســتند ‪ .‬اگــر فرهنــگ کار گروهــی‬ ‫در جامعــه ای نهادینــه شــده باشــد کار تعاونی هــا و ســایر‬ ‫تشــکل ها بــه فســاد و کــم کاری و مــوازی کاری و خســارتبار‬ ‫بــودن ‏فعالیتشــان نمی کشــد زیــرا همــه در ان جامعــه‬ ‫احســاس هــم سرنوشــتی می کننــد بــه همیــن دلیــل امادگــی‬ ‫زیــادی بــرای ‏پیــروی از قانــون و انجــام وظیفــه در چارچــوب‬ ‫تخصــص و تــوان خــود دارنــد ‪ .‬افــراد تشــکیل دهنــده ی یــک‬ ‫اجتمــاع بایــد رابطــه ‏اندامــواره ای بــا یکدیگــر داشــته باشــند‬ ‫درســت ماننــد اعضــای بــدن کــه اگــر چــه هــر کــدام وظیفــه ای‬ ‫مشــخص دارد امــا تکمیــل ‏کننــده ی کار دیگــری اســت ‪ .‬اگــر‬ ‫می بینیــم در جامعــه ای زندگــی می کنیــم کــه تشــکیل اجتمــاع‬ ‫در ان هدفمنــد نیســت و نــگاه‏گلــه ای بــه اجتماعــات وجــود‬ ‫دارد کــه ســود ان تنهــا نصیــب عــده ی خاصــی می شــود ‪ ،‬بایــد‬ ‫بــه دنبــال اصــاح فرهنــگ خــود‏باشــیم ‪ .‬دســت خــدا زمانــی بــا‬ ‫جماعــت اســت کــه همــگان در ســود حاصــل از شــکل گیــری‬ ‫اجتماعــات شــریک باشــند تــا‏احســاس هــم سرنوشــتی کننــد ‪.‬‬ ‫شــکل گیــری هــر اجتماعــی هزینــه ای دارد و ســود ان بایــد‬ ‫موفقیــت ان اجتمــاع در رســیدن‏بــه هــدف مشــترک باشــد ‪ .‬بــا‬ ‫ایــن وصــف انچــه می مانــد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه مــا‬ ‫در بحــث بهــره گیــری از اجتماعــات‏علمــی و ورزشــی و فرهنگــی‬ ‫و هنــری و سیاســی و اقتصــادی چــه جایگاهــی در جهــان داریــم‬ ‫و ســودی کــه می بریــم چــه‏تناســبی بــا هزینه هایــی کــه صــرف‬ ‫می کنیــم دارد ‪.‬‏‬ ‫اموزش های تخصصی خبرنگاری‬ ‫دوره های عمومی‬ ‫دوره های تخصصی‬ ‫دوره های پیشرفته‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪609‬‬ ‫نجات جان کودک نجات جان فرزندان خودم است‬ ‫بارهــا مشــاهده کــردم کــه بســیاری از همکارانــم بــا وضــو وارد محــل خدمــت می شــوند کــه ایــن یــک پشــتوانه فکــری و اعتقــادی قــوی و تقــوا در‬ ‫درونشــان اســت و تاکیــد دارم کــه مــن و همکارانــم بــا ایــن اعتقــاد و تــوکل بــه خــدا و ائمــه هیچــگاه از مجرمیــن نمی ترســیم و ماموریــت خــود را تا پای‬ ‫جــان انجــام می دهیــم و فراجــا بــا تقدیــم شــهدایش ایــن اعتقــاد و ایمــان و تفکــر را ثابــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعامــل مــردم بــا پلیــس‪ ،‬پیشــران تامیــن نظــم و امنیــت عمومــی اســت و بایــد از هفتــه فراجــا بــه عنــوان فرصتــی مناســب بــرای دســتیابی بــه هــدف غایی‬ ‫پلیــس در پیشــگیری از وقــوع جــرم بهــره بــرد و در واقــع ایــن هفتــه‪ ،‬ظرفیتــی اســت کــه می تــوان بــا همراهــی ســرمایه های اجتماعــی پلیــس بــا محوریــت‬ ‫مــردم بــه اهــداف متعالــی پلیــس در ترســیم جامعــه بــدون جــرم‪ ،‬امنیــت پایــدار و تامیــن امنیــت‪ ،‬اســایش و ارامــش عمومــی روحــی دوبــاره بخشــید‪.‬‬ ‫روایتایثارگرانه‬ ‫از نجات جان کودک‬ ‫تا رد رشوه توسط‬ ‫پلیس خادم گلستان‬ ‫مجید میهن دوست‬ ‫نیروهــای مســلح در هــر کشــور بــه منظــور برقــراری نظــم و امنیــت و‬ ‫همچنیــن حفــظ و حراســت از کیــان ســرزمین ها تشــکیل می شــود و‬ ‫دارای بخش هــای مختلــف اســت‪.‬‬ ‫نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران از ســه ســازمان نظامــی‬ ‫شــامل ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ســپاه پاســداران انقــاب‬ ‫اســامی و فرماندهــی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران تشــکیل‬ ‫شــد ه و وزارت دفــاع نیــز وظیفــه برنامه ریــزی و پشــتیبانی نیروهــای‬ ‫نظامــی را برعهــده دارد‪.‬‬ ‫نیروهــای مســلح ایــران بزرگتریــن ســازمان نیروهــای مســلح‬ ‫در غــرب اســیا و پنجمیــن نیــروی بــزرگ جهــان در ابعــاد مختلــف‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بــدون شــک هــر یکــی از ســازمان های نظامــی در ایــران وظیفــه‬ ‫خاصــی در کنــار وظیفــه عمومــی برعهــده دارنــد و در طــول ایــام ســال‬ ‫یــک هفتــه بــه نــام هــر یــک از ایــن ســازمان ها نامگــذاری شــده کــه‬ ‫در مهــر مــاه امســال از ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۹‬ایــن مــاه بــه نــام هفتــه فراجــا نــام‬ ‫نهــاده شــده کــه در ایــن ایــام برنامه هــای مختلفــی در ســطح کشــور‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫البتــه هــر ســال بــا تدابیر اندیشــیده شــده‪ ،‬یک شــعار بــرای این‬ ‫هفتــه در نظــر گرفتــه می شــود کــه امســال شــعار هفتــه فراجــا‬ ‫«پلیــس خــادم مــردم‪ ،‬مــردم حامــی پلیــس» در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫نظــم و امنیــت ایــران اســامی مرهــون رشــادت و از‬ ‫خودگذشــتگی های دلیــر مــردان ایــن ســرزمین اســت کــه در ایــن‬ ‫عرصــه مهــم بــا پایمــردی ایســتاده اند‪.‬‬ ‫هفتــه نیــروی انتظامــی فرصتــی اســت مغتنــم تــا از تالش هــای‬ ‫شــبانه روزی پرســنل ایــن نیــرو بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم تامیــن‬ ‫امنیــت و نظــم عمومــی در کشــور قدردانــی شــود‪.‬‬ ‫امــروز نیــروی انتظامــی و کارکنــان خــدوم ان بــا بهره­منــدی از‬ ‫بصیــرت‪ ،‬هوشــمندی و تقویــت روحیــه تــوکل بــر خــدا بــا برنامه ریــزی‬ ‫و اشــراف کامــل‪ ،‬امنیــت را بــه عنــوان هدی ـه ای گرانبهــا بــه محضــر‬ ‫مــردم عزیــز ایــران اســامی تقدیــم نموده انــد‪.‬‬ ‫اعتمــاد عمومــی بــه نیــروی انتظامــی کــه حاصــل عمــل بــه تکالیــف‬ ‫قانونــی‪ ،‬همــراه بــا رافــت و مهربانــی اســت راه را بــرای دســتیابی ایــن‬ ‫نیــرو بــه «پلیــس تــراز انقــاب اســامی» کــه از مطالبات مهــم رهبری‬ ‫معظــم انقــاب بــوده‪ ،‬هموارتــر نمــوده اســت‪.‬‬ ‫پلیس برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم سر از پا نشناخته و‬ ‫جــان می دهــد‪ ،‬کارشــان برخــورد بــا جرائــم و ناهنجاری هــای اجتماعی‬ ‫اســت و از ســوی دیگــر ارامــش و اســایش مــردم مدنظرشــان بــوده‬ ‫و برقــراری نظــم و امنیــت عمومــی و دفــاع از مرزهــای ابــی و خاکــی‬ ‫کشــور و ارزش هــای انقالبــی و اســامی را وظیفــه خــود می داننــد‪.‬‬ ‫عزمشــان جــزم اســت و در کنــار ایمــان و اعتقــاد بــه پشــتوانه مردمــی‬ ‫که حامی انها هســتند ســربلند و بی دغدغه در ســای ه رهبری مقتدر‪،‬‬ ‫هوشــمند می خواهنــد در تــراز انقــاب اســامی قــدم بردارند‪.‬‬ ‫پلیــس مهربانــی بــا مــردم را در دســتور کار خــود قــرار می دهــد‪ ،‬امــا با‬ ‫هنجارشکنان و متخلفان برخورد قاطعانه و قانونی دارد‪.‬‬ ‫پلیــس دارای بخش هــای مختلفــی همچــون مرزبانــی‪ ،‬راهنمایــی و‬ ‫رانندگی‪ ،‬مبارزه با موادمخدر‪ ،‬پیشــگیری‪ ،‬اگاهی‪ ،‬اطالعات‪ ،‬امنیت‬ ‫عمومــی‪ ،‬فتــا و یــگان ویــژه اســت کــه هــر یک بــه فراخــور وظایف خود‬ ‫بــدون هیــچ منــت و چشمداشــتی‪ ،‬حتــی در ایــن روزهــا کــه دشــمنان‬ ‫م خــورده ایــن نظــام‪ ،‬وحــدت و انســجام و یکپارچگــی مــردم را‬ ‫قس ـ ‬ ‫نشــانه رفته انــد‪ ،‬سبزپوشــان و ســبزقامتان فراجــا در کمــال ارامــش و‬ ‫خویشــتن داری و بــا روحیـه ای خســتگی ناپذیر و دلســوزانه در خدمــت‬ ‫مــردم هســتند و بــا حضــور شــبانه روزی در ناارامی هــای اخیــر اجــازه‬ ‫تعــدی بــه اشــوبگران را نمی دهنــد‪.‬‬ ‫اقتــدار پلیــس خواســته مــردم اســت و مــردم در ایــن اغتشاشــات‬ ‫و محکــوم کــردن ایــن حــرکات بــا راهپیمایــی و حمایــت از فراجــا‬ ‫و حتــی پخــش گل و شــیرینی و شــربت نشــان دادنــد کــه حامــی‬ ‫فراجــا هســتند‪.‬‬ ‫پلیــس حامــی ملــت‪ ،‬دولــت و مظلومــان اســت‪ ،‬پلیــس ســپری‬ ‫مقــاوم جلــوی ظالمــان‪ ،‬نامــردان‪ ،‬دزدان ‪ .‬اغتشاشــگران و ‪...‬‬ ‫بــوده و اگــر فراجــا‪ ،‬ســپاه پاســداران‪ ،‬ارتــش و بســیجیان زیــر ســایه‬ ‫و فرماندهــی ولــی امــر رهبــر معظــم انقــاب نباشــند مملکــت بــه‬ ‫منجــاب تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قــدر ایــن ارامــش و ایــن زندگــی را بایــد دانســت‪ ،‬دشــمنان منتظــر‬ ‫فرصــت از جهــل و نادانــی وطن فروشــان هســتند‪ ،‬کــه ایــران را تبدیــل‬ ‫بــه مســتعمره خویــش کننــد‪ ،‬دشــمن اصلــی مــا مــردم ایــران‪( ،‬رژیــم‬ ‫صهیونیســتی‪ ،‬انگلیــس‪ ،‬امریــکا) هســتند کــه فقــط از حقــوق بشــر‬ ‫حــرف می زننــد‪ ،‬امــا خواســتار جنــگ داخلــی و کشــته شــدن جوانــان‬ ‫هســتند تــا بتواننــد ایــران را ویــران و معــادن را بــه یغمــا ببرنــد‪.‬‬ ‫کاش فقــط یــک لحظــه حــال خــود و خونواده هایشــان را درک‬ ‫می کردیــم‪ ،‬روزگارشــان پــر از حســرت کنــار خانــواده اســت‪ ،‬نــه عیــد‬ ‫دارنــد نــه تعطیــات‪ ،‬نــه گرمــا و ســرما برایشــان مفهمومــی دارد‪ ،‬تنهــا‬ ‫بخاطــر ارامــش جامعــه وارد ایــن میــدان شــدند‪ ،‬بســیاری از انهــا جان‬ ‫دادنــد تــا ارامــش و دلگرمــی برایمــان بمانــد‪.‬‬ ‫پایــه و اســاس ماموریــت پلیــس‪ ،‬ارتبــاط مســتمر و نزدیــک بــا مــردم‬ ‫بــرای خدمت رســانی اســت کــه دســتیابی بــه چنیــن رابطـه ای منجــر به‬ ‫موفقیــت روز افــزون ماموریت هــای پلیــس و تامیــن مطلــوب نظــم و‬ ‫امنیــت عمومــی خواهد شــد‪.‬‬ ‫مقابلــه بــا بی نظمــی اجتماعــی نیازمنــد مشــارکت و همدلــی‬ ‫همــه اقشــار جامعــه اســت و اگــر ارتبــاط و تعامــل و همگرایــی ‪۲‬‬ ‫ســویه مــردم و پلیــس تقویــت شــود بــه مرحلــه پیشــگیری تعاملــی‬ ‫یــا مشــارکتی کــه امــروز موثرتریــن نــوع پیشــگیری اســت دســت‬ ‫خواهیــم یافــت‪.‬‬ ‫تعامــل مــردم بــا پلیــس‪ ،‬پیشــران تامیــن نظــم و امنیــت عمومــی‬ ‫اســت و بایــد از هفتــه فراجــا بــه عنــوان فرصتــی مناســب بــرای‬ ‫دســتیابی بــه هــدف غایــی پلیــس در پیشــگیری از وقــوع جــرم بهــره‬ ‫بــرد و در واقــع ایــن هفتــه‪ ،‬ظرفیتــی اســت کــه می تــوان بــا همراهــی‬ ‫ســرمایه های اجتماعــی پلیــس بــا محوریــت مــردم به اهــداف متعالی‬ ‫پلیــس در ترســیم جامعــه بــدون جرم‪ ،‬امنیت پایــدار و تامین امنیت‪،‬‬ ‫اســایش و ارامــش عمومــی روحــی دوبــاره بخشــید‪.‬‬ ‫فراجــا در کشــور حــدود ‪ ۱۳‬هــزار و در گلســتان ‪ ۳۰۹‬شــهید تقدیــم‬ ‫ایــن نظــام و انقــاب کــرده و ایــن تنهــا بخشــی از خدمــت سبزپوشــان‬ ‫و ســبزقامتان بــه جامعــه اســت و انــان حتــی پــا را از وظایــف خــود‬ ‫فراتــر گذاشــته و بــه نوعــی اقدامــات ارزشــمند دیگــر همچــون نجــات‬ ‫جــان کــودک از اتــش‪ ،‬نجــات جــان مــردم از ســیل و ســیالب و غیــره‬ ‫انجــام می دهنــد و حتــی در مبــارزه بــا اراذل و اوبــاش و هنجارشــکنان‬ ‫و متخلفــان هیــچ چشمداشــتی و نداشــته و بــا توجــه بــه مشــکالت‬ ‫اقتصــادی کــه شــاید داشــته باشــند‪ ،‬از گرفتــن رشــوه و قبــول وعــده و‬ ‫قول هــای پوشــالی ســر بــاز زده و بــا ان افــراد و گروه هــا مقتدرانــه و‬ ‫قانونــی برخــورد می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن هفتــه فرصتــی دســت داد تــا بــه ســراغ تعــدادی از فرزنــدان و‬ ‫خادمین این سرزمین در لباس نیروی انتظامی برویم و چند کالمی‬ ‫بــا انــان بــه گفــت و گــو بنشــینیم و مــروری بــر دوران حضورشــان در‬ ‫فراجــا گلســتان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫رد رشــوه متخلــف عــزم و اراده ام را راسـخ تر در برابــر متخلفــان کــرده‬ ‫است‬ ‫خبــری از بندرترکمــن رســید کــه یکــی از پرســنل کالنتــری ایــن‬ ‫شهرســتان در حیــن دســتگیری یکــی از افــرادی کــه شــرب خمــر کرده‪،‬‬ ‫رشــوه کالن فــرد متخلــف را رد کــرده‪ ،‬بــه ســراغ ایــن افســر کادر کــه‬ ‫جوانــی ‪ ۲۲‬ســاله بــود رفتیــم و گفــت و گویــی بــا او انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫گروهبــان یکــم «میکائیــل گلعلی پــور» نامــش بــود کــه ابتــدا در‬ ‫خصــوص علــت حضــور در نیروهــای مســلح و انتظامــی گفــت‪ :‬بــه‬ ‫علــت داشــتن عالقــه خدمــت بــه مــردم‪ ،‬حضــور در نیــروی انتظامــی‬ ‫را یــک فرصــت دانســتم تــا بتوانــم بــه ملــت و جامعــه خــود بــه نوعــی‬ ‫کمــک کنــم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬البتــه یکــی از برادرهایــم نیــز از پرســنل فراجــا در‬ ‫یکــی از اســتان های کشــور اســت و ایــن نیــز میــزان عالقــه مــن بــرای‬ ‫حضــور در ایــن لبــاس خدمتگــزاری بــه مــردم را بیشــتر کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هــر چنــد در ابتــدای کار بــرای جــذب و اســتخدام و‬ ‫همچنیــن دوره امــوزش اولیــه‪ ،‬ســختی و مشــکالت زیــادی کشــیدم‪،‬‬ ‫امــا بــه علــت عالقــه شــدیدم‪ ،‬هیچــگاه از پــای ننشســتم تــا بتوانیم به‬ ‫هدفــم کــه خدمــت بــه مــردم بــود برســم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از انجایــی کــه فراجــا بیشــتر بــا مــردم در ارتبــاط‬ ‫اســت و خدمــت بــه مــردم در ایــن ســازمان نظامــی بیشــتر لمــس‬ ‫می شــود و مســتقیم بــا مــردم ســر و کار دارد‪ ،‬ایــن ســازمان را از بیــن‬ ‫ســایر ســازمان های نیروهــای مســلح انتخــاب کــردم‪.‬‬ ‫گروهبــان یکــم گلعلی پــور گفــت‪ :‬کســی کــه بــا عالقــه وارد ایــن کار‬ ‫می شــود‪ ،‬دنبــال زود تمــام شــدن دوران کار و بازنشســتگی نیســت و‬ ‫دوســت دارد تــا پــای جــان در خدمــت مــردم باشــد و بــه علــت همیــن‬ ‫عالقــه‪ ،‬ســختی هایی همچــون نداشــتن تعطیلــی‪ ،‬روز و شــب و غیره‬ ‫را بــه جــان می خــرد‪.‬‬ ‫ایــن افســر فراجــا در خصــوص رد کــردن رشــوه یکــی از متهمیــن در‬ ‫حیــن دســتگیری گفــت‪ :‬چنــد وقــت پیــش بــا یکــی از پرســنل وظیفــه‬ ‫در شــیفت شــب مشــغول گش ـت زنی در ســطح حــوزه اســتحفاظی‬ ‫کالنتــری محــل خدمــت بــودم که به سرنشــینان یک دســتگاه تاکســی‬ ‫درون شــهری بــه علــت حــرکات نامتعــارف مشــکوک شــدیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از قــرار گرفتــن در کنــار تاکســی (از ســمت‬ ‫راننــده)‪ ،‬درخواســت کردیــم کــه راننــده خــودرو را متوقــف و اقدامــات‬ ‫خــود را بــرای بررســی بیشــتر انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬راننــده تاکســی هیــچ نســبتی بــا ‪ ۲‬سرنشــین دیگــر‬ ‫(مســافر) نداشــت و بــه ســراغ سرنشــین جلــو رفتــم کــه متوجــه‬ ‫شــدم بــه علــت مصــرف زیــاد مشــروبات الکــی و شــرب خمــر‪،‬‬ ‫تعــادل فکــری و روحــی نــدارد و از انجایــی کــه بیشــتر ایــن افــراد در‬ ‫چنیــن شــرایطی ممکــن اســت ناهنجاری هــای دیگــر ایجــاد کننــد‬ ‫اقــدام بــه دســتگیری سرنشــین جلــو و همراهــش دیگــرش کــه در‬ ‫صندلــی عقــب نشســته بــود‪ ،‬کردیــم‪.‬‬ ‫گلعلی پــور اضافــه کــرد‪ :‬از ‪ ۲‬متهــم خواســتم کــه از خــودرو بــدون‬ ‫هیــچ حرکــت اضافــی پیــاده شــوند و پــس از پیــاده شــدن انهــا‪ ،‬بــه‬ ‫سمت شــان رفتــم و دســتبند قانــون را بــر دســتان انــان زدم کــه در این‬ ‫هنــگام در کــف دســتم احســاس ســنگینی کــردم‪.‬‬ ‫ایــن افســر فراجــا گفــت‪ :‬بــا نگاهــی بــه کــف دســتم‪ ،‬مشــاهده کــردم‬ ‫مبلغ زیادی وجه نقد از ســوی سرنشــین جلو تاکســی گذاشــته شــده‬ ‫کــه بــه ســختی ســر ‪ ۲‬راهــی قــرار گرفتــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬وجــه پیشــنهادی را در صندلــی جلــو انداختــم و کارم‬ ‫را ادامــه دادم و ســپس بــا ســوارکردن متهمــان در خــودرو کالنتــری و‬ ‫هدایــت انهــا بــه مقــر‪ ،‬کارم را ادامــه دادم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ای کــه چــرا پیشــنهاد رشــوه را رد کــرده در حالــی‬ ‫کــه می توانســت شــرایط زندگــی اش عــوض شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬از دوران‬ ‫بچگــی پــدرم چنیــن لقمه هایــی ســر ســفره خانــواده نیــاورده و عــادت‬ ‫بــه خــوردن چنیــن پول هایــی نداریــم‪.‬‬ ‫گلعلی پــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــن بــرای رســیدن بــه ایــن لبــاس‬ ‫زحمت هــای زیــادی را تحمــل کــردم و حاضــر نیســتم بــه راحتــی‬ ‫انچــه را کــه بــه ســختی بــه دســت اوردم بــه راحتــی از دســت بدهــم‬ ‫و همیــن دلیــل‪ ،‬متهمیــن را پــس از هدایــت بــه کالنتــری و تنظیــم‬ ‫صورتجلســه بــه همــراه وجه پیشــنهادی رشــوه‪ ،‬بــا هماهنگی قضایی‬ ‫بــه بازداشــتگاه هدایــت و ســپس بــرای رســیدگی بیشــتر بــه مقامــات‬ ‫قضایــی تحویــل دادم‪.‬‬ ‫ایــن افســر فراجــا گفــت‪ :‬حــس خوبــی دارم کــه توانســتم جــواب نــان‬ ‫و نمکــی کــه پــدر و مــادر بــه مــن دادنــد را بــا ایــن کار (رد رشــوه) دهــم‬ ‫و وجــدان راحتــی داشــته باشــم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشــاره به اینکه ما در کنار وظایف ذاتی و ســازمانی‪،‬‬ ‫وظایــف انســانی داریــم کــه یــک نمونــه ان نجــات جــان اعضــای یــک‬ ‫خانــواده از اتش ســوزی بــود‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬ســاعت ســه بامــداد یکــی‬ ‫از ایــام اخیــر‪ ،‬در حیــن گشـت زنی در حــوزه اســتحفاظی متوجــه بلنــد‬ ‫شــدن دود اتــش از یــک منزلــی شــدیم کــه بــا بــه صــدا در اوردن اژیــر‬ ‫و همچنیــن تمــاس بــا اتش نشــانی‪ ،‬اهالــی منــزل را از وجــود اتــش‬ ‫خبــردار کــردم و از انــان خواســتم تــا خــود را بــه بیــرون از ســاختمان‬ ‫برســانند و بــه فاصلــه کوتاهــی از تمــاس با ‪ ،۱۲۵‬پرســنل اتش نشــانی‬ ‫خــود را رســانده و اتــش را مهــار و خامــوش کردنــد‪.‬‬ ‫گلعلی پــور افــزود‪ :‬خوشــحالم کــه در ان حادثــه نیــز از دمــاغ کســی‬ ‫خــون نیامــد و خســارت مالــی اندکــی بــه ســاختمان وارد شــد‪.‬‬ ‫نجــات جــان کــودک نجــات جــان فرزنــدان خــودم اســت‪ /‬پیمــان‬ ‫بســتم تــا پــای جــان در برقــرای نظــم‪ ،‬امنیــت و ارامــش مــردم از‬ ‫خدمتــی فروگــذار نباشــم‬ ‫یکــی از پرســنل یــگان ویــژه فراجــا در گــرگان گفت‪ :‬مــا خادمین مردم‬ ‫هســتیم و هــدف مــا جــز خدمت رســانی بــه مــردم چیز دیگری نیســت‬ ‫و ایــن نــه تنهــا هــدف مــا‪ ،‬بلکــه رویکــرد فراجــا اســت که در این مســیر‬ ‫ایجاد ارامش‪ ،‬پیشــگیری و جلوگیری از وقوع جرم در همه ســاعات‬ ‫را وظیفــه خــود می دانیــم‪ ،‬زیــرا مــردم ولــی نعمــت مــا هســتند و مــا‬ ‫نیــز مــردم را از خــود و در واقــع خواهــران و بــرادران خــود می دانیــم‪.‬‬ ‫ســتوان ســوم احمــد پارســا در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬هــر چنــد پرســنل فراجــا عــزم و اخــاص زیــاد در کار‬ ‫دارنــد‪ ،‬امــا معتقدیــم هــر کاری کــه می کنیــم‪ ،‬بــرای اعضــای خانــواده‬ ‫خــود اســت و مــا مــردم ایــران‪ ،‬عضــو یــک خانــواده هســتیم و اجــازه‬ ‫دخالــت بــه غریبه هــا را نخواهیــم داد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــه علــت عالقــه در ایجــاد امنیــت و موثــر واقع شــدن‪،‬‬ ‫احســاس کــردم کــه می توانــم بــا حضــور در نیــروی انتظامــی بــه ایــن‬ ‫ارزو و عالق ـه ام برســم و امــروز بســیار خوشــحالم کــه افتخــار کنــم‪،‬‬ ‫لبــاس ســربازی امــام زمــان (عــج) را بــر تــن دارم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬از بچگی ارامش را دوســت داشــتم و همیشــه‬ ‫تــاش کــردم ایــن ارامــش را هــم بــرای خانــواده ام ایجــاد کنــم و چــون‬ ‫معتقــدم مــردم ایــران اعضــای یــک خانــواده هســتند‪ ،‬پــس تــاش‬ ‫دارم تــا بــرای انــان نیــز ایــن ارامــش و اســایش را فراهــم ســازم‪.‬‬ ‫ایــن افســر یــگان ویــژه فراجــا در گــرگان گفــت‪ :‬بــه اتفــاق همکارانــم‬ ‫همیشــه ســعی و تــاش داشــتیم کــه پلیســی خدمتگــزار بــرای مــردم‬ ‫در تــراز انقــاب اســامی باشــیم تــا امــام زمــان (ع) و فرمانــده کل قــوا‬ ‫و ملــت ایــران از مــا راضــی باشــند‪.‬‬ ‫ســتوان پارســا افــزود‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۸۶‬کــه وارد فراجــا شــدم‪ ،‬پیمــان‬ ‫بســتم تــا پــای جــان در برقــرای نظــم‪ ،‬امنیــت‪ ،‬ارامــش و اســایش‬ ‫مــردم از خدمتــی فروگــذار نباشــم و برایــم فرقــی نمی کنــد کــه خدمــت‬ ‫در ایــن عرصــه در داخــل شــهر باشــد یــا در یــگان مــرزی و دورتریــن‬ ‫نقطه کشــور که همکاران برای حفاظت و حراســت از کیان جمهوری‬ ‫اســامی بــه شــهادت رســیدند و ارزو دارم تــا جــان ناقابــل خــود را هــم‬ ‫همچــون همرزمانــم تقدیــم جامعــه کنــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پلیــس هیچــگاه تعطیلــی و اســتراحت نــدارد و‬ ‫حتــی در حــوادث و بالیــای طبیعــی و گاهــا غیرطبیعــی کــه ایــن‬ ‫روزهــا افــراد خــود فروختــه و فریــب خــورده داخلــی در زمیــن دشــمن‬ ‫بــازی می کننــد‪ ،‬حضــور دارد‪ ،‬بطــوری کــه پرســنل و همکارانــم کــه در‬ ‫اســتراحت هســتند در ایــن مواقــع بــا پوشــیدن لیــاس رزم و عــزم و‬ ‫اراده واال و بــاال وارد میــدان عمــل می شــوند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بارهــا مشــاهده کــردم کــه بســیاری از همکارانــم‬ ‫بــا وضــو وارد محــل خدمــت می شــوند کــه ایــن یــک پشــتوانه فکــری‬ ‫و اعتقــادی قــوی و تقــوا در درونشــان اســت و تاکیــد دارم کــه مــن‬ ‫و همکارانــم بــا ایــن اعتقــاد و تــوکل بــه خــدا و ائمــه هیچــگاه از‬ ‫مجرمیــن نمی ترســیم و ماموریــت خــود را تــا پــای جــان انجــام‬ ‫می دهیــم و فراجــا بــا تقدیــم شــهدایش ایــن اعتقــاد و ایمــان و‬ ‫تفکــر را ثابــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫افســر یــگان ویــژه فراجــا گــرگان گفت‪ :‬ایجاد امنیت پشــتکار مهم‬ ‫و قــوی می خواهــد و در ایــن مســیر نیــاز اســت کــه ماموریت هــا‬ ‫و وظایــف محولــه را بــه درســتی انجــام دهیــم و ســختی ها را بــا‬ ‫جــان و دل بخریــم تــا حــس خدمت رســانی بــه مــردم را در خــود‬ ‫تقویــت کنیــم‪.‬‬ ‫اینکــه احســاس رضایــت و لبخنــد بــر چهــره مــردم پــس از‬ ‫مراجعــه بــه پلیــس بــه وجــود می ایــد‪ ،‬بهتریــن پــاداش بــرای مــا‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ســتوان پارســا افــزود‪ :‬فراجــا ســرلوحه کارش ایجــاد امنیــت اســت‬ ‫و در واقــع ایــن مســاله‪ ،‬ان را بــه عنــوان ویتریــن نیروهــای مســلح‬ ‫مبــدل کــرده و هــر جــا ســر برگردانیــم و نگاهــی بیاندازیــم‪ ،‬همــکاران‬ ‫مــا حضــور دارنــد کــه همگــی هدفشــان ایجــاد امنیــت صــد در صــد‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬البتــه معتقدیــم مــردم مــا لیاقت شــان بیشــتر از‬ ‫ایــن خدمــات ماســت و مــا در حــد تــوان بــرای ایجــاد رضایتمنــدی‬ ‫کار می کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اینکــه احســاس رضایــت و لبخنــد بــر چهــره مــردم‬ ‫پــس از مراجعــه بــه پلیــس بــه وجــود می ایــد‪ ،‬بهتریــن پــاداش و مــزد‬ ‫بــرای مــا محســوب می شــود و مــا نیــز انتظــار داریــم تــا مــردم کنــار مــا‬ ‫باشــند‪ ،‬زیــرا مــا نیــز تــا پــای جــان کنارشــان هســتیم و توقــع داریــم بــه‬ ‫فرزندانشــان در فراجــا اعتمــاد کننــد تــا انــان بتواننــد بــه راحتــی امنیــت‬ ‫را برایشــان ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫پارســا ادامــه داد‪ :‬مــردم یقیــن داشــته باشــند‪ ،‬پرســنل فراجــا از هیــچ‬ ‫کمکــی دریــغ نمی کننــد و بــه غیــر از برقــراری امنیــت در کارهــای دیگــر‬ ‫همچــون نجــات جــان مــردم از اتــش‪ ،‬حضــور در ســیل اق قــا‪ ،‬ریزش‬ ‫معــدن زمســتان یــورت ازادشــهر بــه عنــوان کارهــای خدماتــی در‬ ‫جامعــه حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫افســر یــگان ویــژه فراجــا گــرگان بــه بیــان خاطــره نجــات جــان کودکــی‬ ‫از داخــل چــادر مســافرتی پرداخــت و گفــت‪ :‬در ســیزدهمین روز از‬ ‫فروردیــن مــاه ســال جــاری در حالــی کــه خانواده هــا در روز طبیعــت‬ ‫مشــغول تفریــح بــودن‪ ،‬بــه اتفــاق همکارانــم در حــال گش ـت زنی در‬ ‫مســیر ناهارخــوران گــرگان بودیــم که متوجه برخواســتن دود از داخل‬ ‫یــک چــادر مســافرتی شــدم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه اتــش هنــوز بــه چــادر بــه صــورت کامل نرســیده بود‬ ‫کــه خــود را بــه چــادر رســاندم و بــا صــدا زدن اهالــی داخــل چــادر بــرای‬ ‫نجــات جانشــان‪ ،‬متوجــه شــدم کســی در داخــل ان نیســت و احتمــال‬ ‫اتــش گرفتــن چــادر بــه صــورت کامــل وجــود دارد کــه بــا رعایــت تمامی‬ ‫مــوارد وارد چــادر شــدم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پــس از وارد شــدن بــه داخــل چــادر متوجــه شــدم‬ ‫کودکــی ســه ســاله داخــل چــادر دراز کشــیده و بــا ســر و صــدای مــن‬ ‫تــازه از خــواب بیــدار و بهــت زده بــه اتــش می نگــرد کــه در یــک لحظــه‬ ‫تصمیــم بــه نجــات جــان کــودک گرفتــم‪.‬‬ ‫پارســا تصریــح کــرد‪ :‬ابتــدا کــودک را به بیــرون رســاندم و در جای امن‬ ‫قــرار دادم و ســپس پیک نیــک را بــه بیــرون انتقــال دادم و دوســت‬ ‫داشــتم کســی متوجــه ایــن اقــدام نشــود کــه پــس از برطــرف شــدن‬ ‫خطــر خانــواده کــودک رســیدند و حیــرت زده و مــات و مبهــوت مانــده‬ ‫و بــرای نجــات جــان کودکشــان بــه شــیوه های مختلــف نــه تنهــا از مــن‬ ‫بلکــه از پرســنل فراجــا قدردانــی می کردنــد‪.‬‬ ‫افســر یــگان ویــژه فراجــا گــرگان افــزود‪ :‬البتــه ایــن انــدک کار ماســت‬ ‫و اگــر غیــر ایــن بــود بایــد شــک کــرد و مــن نجــات جــان ان کــودک را‬ ‫نجــات جــان فرزنــدان خــود می دانــم و امــروز بــه خــود می بالــم کــه در‬ ‫ایــن لبــاس مقــدس مشــغول انجــام وظیفــه هســتم‪.‬‬ ‫اری ایــن اســت غیــرت و تعصــب مــردان ایرانــی کــه در برقــراری نظــم‬ ‫و امنیــت و حفــظ و حراســت از کیــان سرزمینشــان از هیــچ کوششــی‬ ‫دریــغ نمی کننــد و حتــی در برابــر رشــوه دســت رد بــه ســینه مجرمــان‬ ‫زده و در بخــش دیگــر در کنــار وظایــف ذاتــی و تخصصــی خــود در‬ ‫حیطــه ســازمانی‪ ،‬کارهــای خدماتــی مختلفــی انجــام می دهنــد تــا‬ ‫مــردم بــه راحتــی زندگــی و در کمــال ارامــش و اســایش باشــند‪.‬‬ ‫فراجــا همچــون ســایر ســازمان های نیروهــای مســلح اجــازه نخواهــد‬ ‫داد تا تعرضی به کشــور شــود و دســت در دســت مردم ایران و ســایر‬ ‫همرزمانشــان نقشـه های شــوم دشــمنان را نقــش بــر اب می کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫از طبقه اول و دوم غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان قرار دارید‪ .‬پس همه نکات‬ ‫ایمنی برای پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه نیستید‪ ،‬همه‬ ‫درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫مزایای ریمپ ایسیو خودرو‬ ‫روستاییان عاصی از اسبها‬ ‫ایــن حیوانــات نجیــب کــه در بســیاری از نقــاط ایــن‬ ‫ســرزمین طرفــداران زیــادی دارنــد‪ ،‬امــا اکنــون مــردم‬ ‫تــاش دارنــد بــا هــر روشــی کــه شــده اســت‪ ،‬ایــن اســبان‬ ‫را کنتــرل و یــا از محــدوده مرتعــی خــود خــارج کننــد‪.‬‬ ‫اســبان در بیشــتر فصــول ســال در ایــن مراتــع رهاتــر‬ ‫از بــاد تعلیــف مــی کننــد و پوشــش گیاهــی فصــل بهــار‬ ‫در اغــاز رویــش علوفــه‪ ،‬زیــر ســم اســبان لگدمــال مــی‬ ‫شــود و گیاهــان حتــی بــه مرحلــه گل دهــی و بــذر دهــی‬ ‫هــم نمــی رســند‪.‬‬ ‫االداغ قلمرو اسبان‬ ‫افسارگسیخته‬ ‫چــرای غیرمجــاز اســبان بومــی در مراتــع ییالقــی ارتفاعــات االداغ‬ ‫خراســان شــمالی ســبب اســیب بــه پوشــش گیاهــی و موجــب‬ ‫نگرانــی و گالیــه دامــداران روســتاهای ایــن مناطــق شــده اســت‪.‬‬ ‫خشکسالی و کاهش بارندگی در خراسان شمالی موجب شده تا‬ ‫تولیــد علوفــه در مراتــع کاهــش یابــد و از طرفــی تعلیف دســتی برای‬ ‫دامــداران و مالــکان اســب هزینــه بــر باشــد در ایــن شــرایط بســیاری‬ ‫از روســتاییان محدوده شهرســتان مانه و ســملقان خراسان شمالی‬ ‫فرصــت را غنیمــت شــمرده و اســب را بــرای تعلیــف در مراتــع کــوه‬ ‫االداغ رهــا مــی کننــد تــا هزینــه تعلیــف را متحمــل نشــوند‪.‬‬ ‫ارتفاعــات االداغ در قســمت میانــی اســتان خراســان شــمالی واقــع‬ ‫شــد ه و ادامــه کوه هــای البــرز اســت کــه همــراه ارتفاعــات بینالــود‪،‬‬ ‫رشــته کوه االداغ‪-‬بینالــود را تشــکیل می دهــد‪ .‬از انجایــی کــه ایــن‬ ‫کــوه از قســمت جنوبــی بــه جنــگل گلســتان متصل مــی شــود‪ ،‬دارای‬ ‫اب و هوایی بســیار معتدل و سرســبز اســت که ســاالنه گردشــگران‬ ‫زیــادی را بــه ســمت خــود مــی کشــاند‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن ارتفاعــات بــه زیــر ســم هــای اســبان رهــا شــده‬ ‫صحنه هــای بــی نظیــری در طبیعــت خلــق مــی کنــد و چشــم هــر‬ ‫بیننــده ای را بــه خــود خیــره مــی کنــد‪ ،‬امــا ایــن هارمونــی بــه نظــر‬ ‫روســتاییان ســاکن در محــدوده االداغ خــوش نمــی ایــد و ایــن‬ ‫دامــداران و کشــاورزان از اینکــه ایــن حیــوان هــا در محــدوده چــرای‬ ‫دام هــای انهــا تعلیــف مــی کننــد‪ ،‬ناراحــت هســتند‪.‬‬ ‫روســتاییان ایــن منطقــه مــی گوینــد کــه مشــکل چــرای اســبان در‬ ‫عرصــه هــای طبیعــی از گذشــته وجــود داشــته اســت‪ ،‬امــا در ایــن‬ ‫ســال ها که پدیده خشکســالی بیش از هر زمان دیگری رُخ نمایی‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬ســنگینی چــرای اســبان همســایه را بــر نمــی تابنــد‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص کــه ایــن حیوانــات نجیــب پوشــش گیاهی منطقــه را تحت‬ ‫تاثیــر قــرار داده انــد و بــا تعلیــف غیرمجــاز خــود در حــال تخریــب‬ ‫ایــن زیســتگاه هســتند و مراتعــی کــه بــر اســاس مجــوز اداره منابــع‬ ‫طبیعــی بایــد بــرای دام اهالــی ایــن منطقــه اســتفاده شــود در اختیــار‬ ‫اســبان روســتاهای دیگــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ایــن روســتاها بــر ایــن باورنــد کــه ایــن اســب ها از روســتاهای‬ ‫بخــش هــای دیگــر در ایــن منطقــه رهــا مــی شــوند و عــاوه بر تعلیف‬ ‫غیرمجــاز بــه محصــوالت کشــاورزی انهــا هــم خســارت وارد می کنند‪.‬‬ ‫کارشناســان منابــع طبیعــی خراســان شــمالی شــمار اســبان رهــا‬ ‫شــده در ایــن عرصــه هــا را ‪ ۳۰۰‬ســر بــراورد مــی کننــد و برخــی از‬ ‫روســتاییان نیــز ایــن رقــم را تــا ‪ ۵۰۰‬ســر تخمیــن زده انــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظــرات ایــن کارشناســان هــر ســر اســب معــادل ‪۱۰‬‬ ‫قیمت روغن خوراکی همچنان نزولی‬ ‫رونــد کاهــش قیمــت روغــن خوراکــی در حالــی در بــازار همچنــان ادامه‬ ‫دارد کــه برخــی افــت قیمت هــای جهانــی را دلیــل ان عنــوان می کننــد اما‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و صفــر شــدن قاچــاق روغــن بــه خــارج از کشــور‬ ‫نیــز در کاهــش قیمــت تاثیــر گــذار بوده اســت‪.‬‬ ‫بررســی های میدانــی نشــان می دهــد کــه اکنــون در فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای و خرده فروشــی ها قیمــت روغــن ســرخ کردنــی صنعتــی‬ ‫بــا وزن ‪ ۱۶‬کیلوگرمــی بــا قیمــت ‪ ۹۰۰‬تــا ‪ ۹۱۸‬هــزار تومــان‪ ،‬روغــن‬ ‫ســرخ کردنی بــا قیمــت ‪ ۱۰۵‬هــزار تومــان‪ ،‬روغــن پخــت و پــز بــا قیمــت‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان‪ ،‬روغــن ســرخ کردنــی بــا قیمــت ‪ ۱۹۵‬هــزار تومــان بــه‬ ‫فــروش می رســد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن قیمــت روغــن‬ ‫‪ ۱۶‬کیلوگرمــی یــک میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان‪ ،‬روغــن ســرخ کردنی بــا‬ ‫قیمــت ‪ ۱۱۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان‪ ،‬روغــن پخــت و پــز بــا قیمــت قبلــی ‪۱۱۵‬‬ ‫هــزار و روغــن ســرخ کردنــی بــا قیمــت ‪ ۲۱۱‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان بــود‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪609‬‬ ‫راس دام ســبک بــه عرصــه طبیعــی خســارت وارد مــی کنــد و بــر ایــن‬ ‫اســاس خســارت ناشــی از چــرای ایــن شــمار از اســبان دســت کــم‬ ‫معــادل خســارت ســه هــزار راس گوســفند در ایــن مراتــع اســت‪.‬‬ ‫روستاییان عاصی از اسب ها‬ ‫ایــن حیوانــات نجیــب کــه در بســیاری از نقــاط ایــن ســرزمین‬ ‫طرفــداران زیــادی دارنــد‪ ،‬امــا اکنــون مــردم تــاش دارنــد بــا هر روشــی‬ ‫کــه شــده اســت‪ ،‬ایــن اســبان را کنتــرل و یــا از محــدوده مرتعــی خــود‬ ‫خــارج کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از دامــداران روســتای گرمــک در محــدوده کــوه االداغ در‬ ‫این بــاره مــی گویــد‪ :‬مالــکان ایــن اســبان مجــوزی بــرای چــرای ایــن‬ ‫حیــوان ندارنــد‪ ،‬علوفــه ایــن مراتــع متعلــق بــه دامــداران دارای پروانه‬ ‫مرتعــداری ایــن خطــه اســت و اکنــون ســهم علوفــه دام هــای ســبک‬ ‫ایــن روســتاها‪ ،‬زیــر دنــدان اســب هــای همســایه اســت‪.‬‬ ‫رضــا رحمانــی مــی افزایــد‪ :‬خســارت چــرای اســبان تنهــا بــه ایــن‬ ‫موضــوع ختــم نمــی شــود و ایــن چــرای غیرقانونــی بــر محیــط زیســت‬ ‫منطقه نیز تاثیرگذاشــته اســت و پوشــش گیاهی منطقه طی ســال‬ ‫هــای اخیــر در ایــن عرصــه هــا بــه شــدت ضعیــف شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از دامــداران روســتای چخماقلــو هــم مــی گویــد‪ :‬اســبان در‬ ‫بیشــتر فصــول ســال در ایــن مراتــع رهاتــر از بــاد تعلیــف مــی کننــد و‬ ‫پوشــش گیاهــی فصــل بهــار در اغــاز رویــش علوفه‪ ،‬زیر ســم اســبان‬ ‫لگدمــال مــی شــود و گیاهــان حتــی بــه مرحلــه گل دهــی و بــذر‬ ‫دهــی هــم نمــی رســند‪.‬‬ ‫رضــا گرمکــی مــی گویــد‪ :‬مالــکان ایــن اســبان باید توجیه شــوند و در‬ ‫صــورت امــکان بــا ایــن افــراد برخــورد قانونــی شــود و نبایــد مســووالن‬ ‫دســتگاه هــای ذیربــط در ایــن موضــوع بــی تفــاوت باشــند‪.‬‬ ‫اهالی منطقه‪ :‬منابع طبیعی برخورد کند‬ ‫یــک دوســت دار طبیعــت کــه از ســاکنان ایــن منطقــه اســت‪ ،‬در‬ ‫این بــاره می گویــد‪ :‬چنــد ســالی اســت اســب هــای ایــن منطقــه کــه‬ ‫شــمار انــان بــه ‪ ۵۰۰‬ســر مــی رســد در مراتــع ییالقــی کــوه االداغ‬ ‫تعلیــف مــی شــوند‪ ،‬ایــن اســبان بــا مالکیــت شــماری از روســتاییان‬ ‫خــارج از ایــن محــدوده در مراتــع االداغ چــرا مــی شــوند و البتــه‬ ‫بــا توجــه بــه مالحظــه کاری میــان اهالــی‪ ،‬تاکنــون بــا انــان برخــورد‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا رحمتــی مــی افزایــد‪ :‬ایــن رویه از ســال ‪ ۱۳۹۸‬تاکنــون پررنگ تر‬ ‫از هــر زمانــی شــده و نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه مجــوز چــرای‬ ‫ایــن مراتــع در اختیــار روســتاییان ایــن منطقــه اســت و چــرای اســبان‬ ‫اهالــی دوردســت بــدون مجــوز انجــام می شــود و تجــاوز بــه مرتــع‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬مجــوز چــرا در مراتــع االداغ تنهــا بــرای دام ســبک‬ ‫صــادر مــی شــود و چــرای اســبان در ایــن منطقــه کاری غیرقانونــی‬ ‫اســت و بایــد بــه ایــن مشــکل که بیشــتر اهالــی را درگیر کرده اســت‪،‬‬ ‫رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫ایــن دوســتدار طبیعــت خواســتار ورود اداره منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری خراســان شــمالی بــه ایــن موضــوع شــده و مــی افزایــد‪:‬‬ ‫ایــن اداره کل بایــد از ادامــه خســارت هــا بــه اهالی منطقه جلوگیری‬ ‫کنــد چــرا کــه ایــن رویــه عــاوه بــر تحــت تاثیــر قــرار دادن چــرای دام‬ ‫اهالــی منطقــه بــه محیــط زیســت نیــز اســیب جــدی وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان‬ ‫شــمالی بــه عنــوان متولــی حفاظــت از مراتع‪ ،‬تاکنون اقــدام کاربردی‬ ‫و خاصــی در ایــن بــاره انجــام نــداده اســت ولــی اخیــرا تحرکاتــی بــرای‬ ‫جمــع اوری اســبان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیــر منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان مانــه و ســملقان هم‬ ‫در این بــاره مــی گویــد‪ :‬چــرای دام و حضــور بیــش از ظرفیــت مراتــع‬ ‫در عرصــه هــای طبیعــی یکــی از مشــکالت ایــن منطقــه محســوب‬ ‫می شــود و البته در این زمینه مشــکل چرای اســبهای رهاشــده هم‬ ‫در ســال هــای اخیــر دامــن گیــر ایــن موضــوع شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی اصغــر قدیمــی مــی افزایــد‪ :‬چــرای اســبان بــه ویــژه در فصــل‬ ‫رویــش گیاهــان‪ ،‬بــرای مراتــع بســیار خســارت زا اســت و ســبب فقــر‬ ‫ایــن عرصــه هــا مــی شــود از ایــن رو بــا توجــه بــه مشــکل چندســاله‬ ‫دامــداران و گالیــه انــان‪ ،‬موضــوع قضایــی شــده اســت و دســتگاه‬ ‫قضایــی در این بــاره ورود کــرده و بــا همــکاری منابــع طبیعــی چنــد‬ ‫راس اســب نیــز جمــع اوری شــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬تذکــر الزم بــه دهیــاران و معتمــدان روســتاها داده‬ ‫شــده اســت تــا مالــکان را مجــاب بــه جمــع اوری اســبان کننــد اما این‬ ‫امــر هنــوز محقــق نشــده اســت و مالــکان از ایــن موضــوع سرکشــی‬ ‫مــی کنند‪.‬‬ ‫راهکار‪ :‬پالک گذاری اسبان‬ ‫اگرچــه بســیاری از دوســت داران طبیعــت بــر ایــن باورنــد کــه ایــن‬ ‫اســبان باید پالک گذاری شــوند تا شناســایی مالکان به راحتی قابل‬ ‫انجــام باشــد ولــی مســووالن اســتانی ایــن اقــدام را بســیار هزینــه بــر‬ ‫مــی داننــد و بــرای مالــکان ایــن اســبان نیــز صرفــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫مدیرامــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی‪ ،‬هویــت گــذاری اســبان را‬ ‫چــاره کار مــی دانــد و مــی گویــد‪ :‬هویــت گــذاری دام بــا درخواســت‬ ‫مالــک‪ ،‬پرداخــت هزینــه و توســط بخــش خصوصــی قابــل انجــام‬ ‫اســت‪ ،‬تاکنــون درخواســتی مبنــی بــر هویــت گــذاری اســب هــای‬ ‫بومــی نداشــته ایــم‪.‬‬ ‫مهــدی شــکاری بــا بیــان اینکــه اســبان رهــا شــده در مراتــع‪ ،‬اســبان‬ ‫بومــی و یــا در اصطــاح اســبان فــات ایــران هســتند مــی افزایــد‪:‬‬ ‫هویــت گــذاری اســب بــا میکروچیــپ انجــام و زیــر پوســت در ناحیــه‬ ‫گــردن کاشــته مــی شــود و ایــن دســتگاه بــا بارخــوان تراشــه خوانــده‬ ‫مــی شــود و صــدور شناســنامه و میکروچیــپ گــذاری اقدامــی هزینــه‬ ‫بــر اســت و هزینــه کــردن بــرای اســب هــای بومــی کــه درامــدزا‬ ‫نیســتند‪ ،‬توجیــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫میکروچیــپ یــک دســتگاه مــدار مجتمــع یــا فرســتنده ‪ RFID‬اســت‬ ‫کــه در شیشــه ســیلیکات قــرار گرفتــه و در بــدن موجــود زنــده کاشــته‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن نــوع کاشــت زیــر پوســتی دارای یــک شــماره شناســه‬ ‫منحصــر بــه فــرد اســت کــه بــا اطالعــات موجــود در یــک پایــگاه داده‬ ‫خارجــی مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪۳۳‬‬ ‫ک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان یـ ‬ ‫هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫هکتــار هــم جنــگل اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط بــازار و واردات بــه موقــع روغــن و وفــور ایــن‬ ‫محصــول در بــازار اکنــون فروشــندگان و خــرده فروشـی ها خــود روغــن‬ ‫را بــا نرخ هایــی کمتــر از نــرخ مصــوب بــه فــروش می رســانند کــه یکــی‬ ‫از علــت کاهــش مصــرف حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و صفــر شــدن قاچــاق‬ ‫روغــن بــه خــارج از کشــور اســت‪.‬‬ ‫طبــق امارهــا ســاالنه ‪ ۱.۵‬میلیــون تــن روغــن خــام نیــاز اســت کــه بــر‬ ‫اســاس امــار شــرکت مادرتخصصــی بازرگانــی دولتــی ایران ذخایــر روغن‬ ‫خــام کشــور نیــز موجــود اســت‪ ،‬اکنــون ظرفیــت ذخیره ســازی روغن خام‬ ‫کشــور در بخــش خصوصــی و دولتــی بالــغ بــر یــک میلیــون و ‪ ۲۵۳‬هــزار‬ ‫تــن اســت‪ ،‬اخیــرا ًنیــز بــا افزایــش ‪ ۱۲۵‬هزارتنــی ظرفیــت ذخیره ســازی‪،‬‬ ‫مجمــوع ظرفیــت ذخیــره روغــن خــام کشــور بــه یــک میلیــون و ‪۳۷۸‬‬ ‫هــزار تــن خواهــد رســید‪.‬‬ ‫به تازگــی «محمــد قربانــی» معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه کاهــش ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــدی قیمــت روغــن‬ ‫خوراکــی در بــازار‪ ،‬گفــت‪ :‬در صــورت ثبــات قیمت هــای جهانــی روغــن‬ ‫خــام‪ ،‬بــه طــور حتــم قیمــت روغــن خوراکــی بــه طــور مجــدد در بــازار‬ ‫کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون قیمــت انــواع روغن هــای خوراکــی ‪ ۱۰‬درصــد و‬ ‫روغن هــای صنــف و صنعــت ‪ ۱۵‬درصــد کاهــش یافتــه اســت و اگــر‬ ‫اتفــاق جدیــدی در بــازار جهانــی رخ ندهــد مــا شــاهد کاهــش مجــدد‬ ‫قیمت هــای ایــن محصــول در بــازار خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت‪ :‬در اردیبهشـت ماه ســال‬ ‫جــاری و در پــی اجــرای طــرح مردمــی ســازی نظــام عادالنــه یارانه هــا‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس اطالعی ـه ای نرخ هــای جدیــد روغــن خوراکــی بــرای روغــن مایــع‬ ‫‪ ۸۱۰‬گرمــی پخــت و پــز ‪ ۶۳‬هــزار تومــان و روغــن مایــع ســرخ کردنی ‪۶۲‬‬ ‫هــزار تومــان تعییــن و اعــام شــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد بــازار‬ ‫و کاهــش جهانــی قیمــت روغــن خــام در مردادمــاه قیمت هــای مصــوب‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫قربانــی تصریــح کــرد‪ :‬طبــق امارهــای موجــود قیمــت جهانــی هــر تــن‬ ‫روغــن خــام پالــم در اردیبهشـت ماه ســال ‪ ۱۴۰۱‬حــدود ‪ ۱۷۰۰‬دالر بــود کــه‬ ‫در شــهریورماه بــه ‪ ۹۰۰‬دالر رســید و همچنیــن قیمــت جهانــی هــر تــن‬ ‫روغــن ســویا در اردیبهشـت ماه ســال ‪ ۱۴۰۱‬حــدود ‪ ۱۸۰۰‬دالر بــود کــه در‬ ‫شــهریورماه بــه ‪ ۹۰۰‬دالر شــد کــه حــدود ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش قیمت هــای‬ ‫جهانــی روغــن را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫از دیگــر مزایــای ریمــپ ایســیو خــودرو برداشــتن کوپ ســرگاز‬ ‫یــا تاخیــر دریچــه گاز مــی باشــد کــه بســیاری از مشــتریان‬ ‫شــکایت دارنــد کــه چــرا وقتــی گاز مــی دهنــد گشــتاور الزم‬ ‫بــه خــودرو وارد نمــی شــود یــا اینکــه بــا تاخیــر وارد مــی شــود‬ ‫و تاخیــر دریچــه گاز در هنــگام ســبقت در جــاده هــای دو‬ ‫طــرف و هنــگام ســر باالیــی نیــز بســیار ازار دهنــده اســت ‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه در جــاده ای دو طــرف هســتید ماننــد‬ ‫جــاده چالــوس و در هنــگام پیــچ وسوســه شــدید و ناگهــان‬ ‫ســبقت گرفتیــد ‪ .‬بــر اثــر تاخیــر دریچه گاز ‪ ،‬احتمــال تصادف‬ ‫خــودروی شــما بســیار بــاال مــی باشــد و حتــی مــرگ شــاید‪.‬‬ ‫ برداشــتن تاخیر دریچه گاز در این شــرایط بســیار خاص‪ ،‬و‬‫شــرایط بحرانی بســیار کار مورد قبولی می باشــد ‪ .‬در هنگام‬ ‫ســرباالیی نیــز شــرایط بــه همیــن مقــدار بحرانــی اســت ‪ ،‬اگــر‬ ‫ماشــینی ماننــد ایکــس ‪ 33‬کــه زیــاد قــوی نمــی باشــد و هــم‬ ‫چنین کپ ســر گاز نیز دارد در هنگام باال رفتن از ســرباالیی‬ ‫‪ ،‬ماشــین خامــوش شــود یــا کار نکنــد و اگــر در ایــن حالــت‬ ‫مثــا یــک خانــوم پشــت فرمــان باشــد ممکــن اســت هــول‬ ‫شــود و همیــن باعــث ایجــاد حــوادث خطرناکــی شــود ‪.‬‬ ‫نکات فنی کاربردی‬ ‫ استپ موتور چهار وظیفه مهم دارد ‪:‬‬‫‪ -۱‬روشن نگه داشتن خودرو در حال دور ارام‬ ‫‪ -۲‬در هنــگام کولــر روشــن بــا افزایــش مقــداری گاز از‬ ‫افــت قــدرت موتــور جلوگیــری بــه عمــل مــی اورد ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نقش ساسات را در خودرو دارد‬ ‫‪ -۴‬حفظ تعادل دور موتور در صورت استفاده از لوازم برقی‬ ‫ اگــر اســتپ موتــور خــراب شــود بــه طــور خالصــه بــا چهــار‬‫حالــت مواجــه مــی شــویم ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دور باالی موتور بعد از روشن شدن‬ ‫‪ -۲‬خامــوش شــدن خــودرو در هنــگام رهــا کــردن ناگهانــی‬ ‫پدال گاز‬ ‫‪ - ۳‬کاهش دور موتور در هنگام کولر روشن‬ ‫‪ -۴‬عدم پایداری دور موتور ‪.‬‬ ‫ در نهایت خرابی ان باید توسط دیاگ تایید شود‪.‬‬‫ استپ موتور روی هوزینگ دریچه هوا قرار دارد‪.‬‬‫ اســتپر موتــور یــک موتــور الکتریکــی اســت هیــچ گاه ان‬‫را بــا حــال هایــی ماننــد بنزیــن تمیــز نکنیــد حتــی اجــازه‬ ‫ایــن کار را بــه مکانیــک ندهیــد‪.‬‬ ‫ از شستشوی بی دلیل استپر موتور پرهیز کنید‪.‬‬‫ توصیه های فنی و ایمنی در کار‬ ‫‪ -۱‬هرگــز در حالتــی کــه موتــور گــرم یــا روشــن اســت درب‬ ‫رادیاتــور خــودرو را بــاز ننمائیــد زیــرا در ایــن حالــت سیســتم‬ ‫خنــک کننــده موتــور برخــی از خودروهــا نیــاز بــه هواگیــری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬و از همــه مهمتــر خطــر پاشــیدن اب بــا دمــای بــاالی‬ ‫‪ ۸۰‬درجــه ســانتی گــراد‪ ،‬و ســوختگی شــدید‪ ،‬از ناحیــه‬ ‫دســت و صــورت‬ ‫ هیــچ گاه خودروئــی را کــه جــوش اورده اســت یکبــاره‬‫خامــوش نکنیــد‪(.‬اول خــودرو را بــا اســتفاده از اب خنــک‬ ‫کــرده‪ ،‬و ســپس خامــوش کنیــد و در هــر دو دقیقــه یــک‬ ‫نیــش اســتارت‪ ،‬بصورتیکــه خــودرو روشــن نشــود‪،‬جهت‬ ‫جابجایــی پیســتون در ســیلندر‪ ,‬بزنیــد‪ ,‬تــا زمانیکــه موتــور‬ ‫خــودرو خنــک شــود‪) ,‬‬ ‫ هنــگام بازدیــد اســید باطــری هیچــگاه صــورت خــود را بــه‬‫باطــری نزدیــک نکنید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد قفــل مرکــزی و دزدگیــر اطمینــان داشــته باشــید‪.‬‬‫ در هــر فرصتــی تلفــن همــراه خــود را شــارژ نمائیــد تــا در صورت‬‫بــروز مشــکل بتوانیــد بــا نیروهای امــدادی تماس بگیرید‪.‬‬ ‫ هرگــز خــودرو را در محیط هــای سرپوشــیده بــرای مــدت‬‫زیــاد روشــن نگذاریــد‪.‬‬ ‫ انــواع فیوزهــای مــورد اســتفاده در خــودرو را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ المــپ یــک کنتاکــت و دو کنتاکــت را همــراه داشــته‬‫باشــید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد سیســتم ترمــز و ترمزدســتی اطمینــان داشــته‬‫باشید‪.‬‬ ‫ زاپـــــاس‪ ،‬اچارچــرخ‪ ،‬جــک و مثلــث خطــر را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ از رانندگــی بــا خــودرو کــه صــدای غیــر عــادی از زیــر‬‫خــودرو و چرخهــا شــنیده شــود جــدا خــوداری فرمائیــد‪.‬‬ ‫همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده نمائید‪.‬‬ ‫امنیت جامعه‬ ‫خط قرمز ماست‬ ‫فرمانده فراجا گلستان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪609‬‬ ‫با اغتشاشهای‬ ‫صیهونیستی انقالب‬ ‫تنومند ایران از هم‬ ‫نخواهد پاشید‬ ‫توسعه فرهنگی وتوسعه‬ ‫اقتصادی در استان گلستان‬ ‫مکمل همدیگر می باشند‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬توســعه اقتصــادی و توســعه فرهنگــی‬ ‫در اســتان گلســتان مکمــل همدیگــر می باشــند‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫انقــاب و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫تنومنــد اســت و بــا هــر اغتشاشــی از هــم نمی پاشــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا براتــی زاده در اییــن تکریــم و‬ ‫معارفــه بــازرس کل خراســان شــمالی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در بیانیــه گام دوم انقــاب بــر‬ ‫فعالیــت و رفــع مشــکالت مــردم تاکیــد کــرده انــد و‬ ‫مســووالن نیــز بایــد در ایــن راســتا گام بردارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگرچــه تمامــی مومنــان و انســان هــا‬ ‫در برهــه ای از زمــان و در برخــی از مســایل بــر ســر‬ ‫دوراهــی قــرار مــی گیرنــد و این شــرایط طبیعی اســت‪،‬‬ ‫ولــی در حــال حاضــر بســیاری از مــردم اســیر فتنــه و‬ ‫توطئــه هــا دشــمنان شــده انــد و مســیر انقــاب را بــا‬ ‫تردیــد طــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس دادگســتری خراسان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫امــام خمینــی(ره) شــاخصه هــای اخالقــی مثبتــی را‬ ‫بــرای رهبــر معظــم انقــاب بیــان فرمودنــد و ایشــان‬ ‫را انســانی صــادق مــی دانســتند کــه بــرای رهبــری‬ ‫مــردم پیشــنهاد دادنــد و اینــک همچــون خورشــید مــی‬ ‫درخشــند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب بــرای ایــران‬ ‫اســامی رهبــری شایســته اســت کــه ملــت ایــران‬ ‫تاکنــون توانســته زیــر پرچــم ایشــان عزتمندانــه‬ ‫زندگــی کنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام رضا براتی زاده ادامه داد‪ :‬انســانهای‬ ‫صــادق در یــک طــرف جریــان ناارامــی هــای اخیــر قــرار‬ ‫داشــتند و بــرای حفــظ کشــور و نظــام تــاش کردنــد و‬ ‫ایرانــی قــوی و یکپارچــه متصــور مــی شــوند و در طــرف‬ ‫دیگــر افــرادی تجزیــه طلــب قــرار داشــتند و ســعی در‬ ‫ضربــه بــه نظــام دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انــان کــه ان طــرف مــرز ایســتاده انــد‬ ‫و در تالشــند کــه اقــوام تــرک‪ ،‬کــرد‪ ،‬عــرب و بلــوچ را از‬ ‫هــم جــدا کننــد‪ ،‬موفــق نخواهنــد شــد‪ .‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری خراســان شــمالی بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬کســانی کــه خواهــان ایرانــی قــوی‪ ،‬قدرتمنــد و‬ ‫یکپارچــه هســتند‪ ،‬زیــر پرچــم رهبــری قــرار مــی گیرنــد‬ ‫و تنهــا محــدود افــرادی خائــن در نــا ارامــی هــای اخیــر‬ ‫زیــر پرچــم دشــمن قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ملــت ایــران بــه خیانــت کاران پشــت‬ ‫کــرده انــد و در کنــار رهبــر معظــم انقــاب ایســتاده و‬ ‫اهــداف انقــاب را بــا قــدرت پیــش مــی برنــد و ایــران‬ ‫اســامی را عزتمندتــر از گذشــته خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫اییــن تکریــم و معارفــه بــازرس کل خراســان شــمالی‬ ‫امــروز یکشــنبه بــا حضــور رییــس کل دادگســتری‪،‬‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در خراســان شــمالی و امام جمعــه‬ ‫بجنــورد‪ ،‬اســتاندار و اعضــای شــورای قضایــی و اداری در‬ ‫محــل دادگســتری اســتان برگــزار شــد و در ایــن اییــن از‬ ‫زحمــات احمــد مهرپــرور تقدیــر و صــادق اســپیدکار بــه‬ ‫عنــوان بــازرس کل اســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫رسیدگی بر ‪ ۲‬هزار پرونده‬ ‫تخلف صنفی در خراسان شمالی‬ ‫معــاون بازرســی و حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان اداره کل‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نیمــه نخســت‬ ‫امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۲۹‬فقــره پرونــده تخلــف صنفــی بــه ارزش ‪۷۵‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۸۴۵‬میلیــون ریــال در اســتان رســیدگی شــد‪.‬‬ ‫علــی وفاخــواه اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت؛ ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۴۴‬تخلــف‬ ‫صنفــی در خراســان شــمالی کشــف شــد کــه بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۲۹‬فقــره‬ ‫پرونده رســیدگی و مابقی نیز در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن اداره کل در بــازه زمانــی یــاد شــده اقدامــات‬ ‫گســترده و جــدی در خصــوص بازرســی هــا از بــازار و برخــورد بــا‬ ‫مقولــه قاچــاق کاال بــا همراهــی ســربازان گمنــام امــام زمــان (عج)‪،‬‬ ‫بازرســان اصنــاف‪ ،‬بســیج اصنــاف و ادارات‪ ،‬پلیــس اقتصــادی و‬ ‫تعزیــرات حکومتــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت؛ ســه هــزار و ‪ ۴۶۱‬مــورد بازرســی بــا‬ ‫همــکاری گشــت هــای مشــترک در اســتان انجــام شــد کــه منجــر‬ ‫بــه تشــکیل ‪ ۷۱۰‬فقــره پرونــده بــه ارزش ‪ ۴۲‬میلیــاردو ‪ ۷۱۳‬میلیــون‬ ‫ریــال شــد‪.‬‬ ‫ن فروشــی‪ ،‬عــدم درج‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــتر تخلفــات شــامل گــرا ‬ ‫قیمــت‪ ،‬عرضــه خــارج از شــبکه و عــدم اعــام موجــودی بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کاهش ‪ ۷.۸‬درصدی والدت‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفــت‪ ۶ :‬هــزار و ‪۵۹۴‬‬ ‫واقعــه والدت اســتان در نیمــه نخســت امســال ثبــت شــد کــه ایــن‬ ‫رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۷.۸‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫علــی زاهــدی نیــا اظهــار داشــت‪ :‬شــمار والدت هــا در اســتان‬ ‫در ســال هــای اخیــر کاهشــی بــوده اســت امــا از شــیب کاهــش‬ ‫در اســتان اخیــرا کاســته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در نیمــه نخســت امســال والدت چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۳۵۱‬پســر و ســه هــزار و ‪ ۱۴۳‬دختــر ثبــت شــده اســت و‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۱۸۳‬واقعــه والدت در شــهرها و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۱۱‬واقعــه‬ ‫والدت در مناطــق روســتایی اســتان گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت بــه ازای تولــد هــر ‪ ۱۰۰‬دختــر‪ ،‬والدت ‪ ۱۱۰‬پســر ثبــت شــده‬ ‫اســت و نــرخ والدت در اســتان ‪ ۱۴.۵‬در هــزار اســت کــه ایــن‬ ‫رقــم از میانگیــن کشــوری باالتــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین والدت هــا دراســتان مربــوط بــه مــادران ‪۲۵‬‬ ‫تــا ‪ ۲۹‬ســاله بــا یکهــزار و ‪ ۷۰۷‬مــورد والدت اســت و بعــد از ان‪،‬‬ ‫مــادران ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۴‬ســال بــا یکهــزار و ‪ ۶۰۷‬مــورد و مــادران‪ ۲۰‬تــا ‪۲۴‬‬ ‫ســاله بــا یکهــزار و‪ ۳۴۸‬مــورد والدت در رده بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫فعــاالن اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫وی تولیــد را اولویــت صنعــت و تجــارت در کشــور برشــمرد و گفــت‪ :‬بــرای موفقیــت در تولیــد بایــد ســه‬ ‫مولفــه بــازار‪ ،‬مــواد اولیــه و ســرمایه در گــردش مــور توجــه قــرار گیــرد کــه یکســال اخیــر اقــدام بســیاری‬ ‫زیــادی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن اضافــه کــرد‪ :‬در حــوزه تامیــن مــواد اولیــه تولیــد‪ ،‬ســهمیه بندی در حوزه فلزات برداشــته‬ ‫شــده و از اذر ســال قبــل قیمت هــا متعــادل شــده و یکســال اخیــر قیمــت مدیریــت می شــود‪.‬‬ ‫به گفته وی امسال تمرکز تامین مواد اولیه پتروشیمی است‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن بــه اهمیــت بــازار بــرای رونق صنعت کشــور اشــاره کرد و افزود‪ :‬چند ســال گذشــته رشــد‬ ‫اقتصادی پایین تر داشــتیم و تقاضا هم رشــد نکرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تمرکــز روی صــادرات تولیــدات گذاشــته شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا صــادرات تولیــد بــه‬ ‫حرکــت در مــی ایــد و بــه دنبــال ان ایجــاد تولیــد و اشــتغالزایی می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صــادرات تولیــدات از کشــور ســال گذشــته نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل ‪ ۴۰‬درصــد رشــد‬ ‫دارد و طــی دو هفتــه اخیــر هــم ‪ ۲‬میلیــارد دالر بــا روســیه امضــا شــده اســت‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن پیوســتن جمهــوری اســامی ایــران بــه اوراســیا را تقویــت صادرات دانســت و گفــت‪ :‬دولت‬ ‫ســیزدهم بــرای پیوســتن بــه اوراســیا تعــداد مذاکــرات را نســبت بــه دولــت قبــل افزایش داده اســت‪.‬‬ ‫وی توجــه بــه تامیــن ســرمایه در گــردش بــرای رونــق تولیــد بــه صــورت ویــژه پیگیــری می شــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫در ایــن راســتا معــاون اول رییــس جمهــور تامیــن مالــی زنجیــره ای را بــرای اجــرا ابــاغ کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اســتفاده از ایــن روش بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش حداقــل بــا ‪ ۱۰‬هزار میلیــارد تومان‬ ‫حداقــل ‪ ۴۰‬درصــد منابــع مالی بهتر اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫مجلس با بررسی فوری «الیحه‬ ‫متناسب سازیحقوقکارکنان‬ ‫دولت و بازنشستگان» موافقت کرد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف لبنیــات‪ ،‬قصابــان و مــرغ فروشــان‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬قیمــت گوشــت مــرغ کشــتار روز در خراســان‬ ‫شــمالی بدلیــل کاهــش تولیــد بــه ‪ ۶۲‬هــزار تومــان و بــاالی نــرخ‬ ‫مصــوب ایــن محصــول رســید‪.‬‬ ‫حســین قاســم زاده اظهــار داشــت‪ :‬کاهــش تولیــد مــرغ در‬ ‫ســالن های مرغــداری موجــب شــد تــا قیمــت مــرغ زنــده افزایــش‬ ‫یافتــه و بــه بیــش از نــرخ مصــوب ‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان برســد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قیمــت مصــوب مــرغ زنــده در داخــل اســتان‬ ‫بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان اســت امــا‬ ‫مرغــداران بــه ان تمکیــن نمــی کننــد و محصــول تولیــدی خــود‬ ‫را ‪ ۴۶‬هــزار تــا ‪ ۴۷‬هــزار تومــان عرضــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف لبنیات‪ ،‬قصابان و مرغ فروشــان بجنورد‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬قیمــت مــرغ زنــده در خــارج از اســتان باالتــر و در‬ ‫اســتان هــای همجــوار ‪ ۴۹‬تــا ‪ ۵۰‬هــزار تومــان عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف لبنیات‪ ،‬قصابــان و مرغ فروشــان بجنورد‬ ‫بــا بیــان اینکــه قیمــت مصــوب گوشــت مــرغ کشــتار روز بــرای‬ ‫مصــرف کننــده ‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان اســت گفــت‪ :‬گوشــت مــرغ‬ ‫کشــتار روز بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۶۰‬هــزار تومــان بــه واحدهــای‬ ‫صنفــی عرضــه مــی شــود و در نهایــت ایــن محصــول بــا قیمــت ‪۶۲‬‬ ‫هــزار تــا ‪ ۶۴‬تومــان بــه دســت مصــرف کننــده مــی رســد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪ :‬اجــرای ‪ ۱۰‬طــرح رونــق بخــش صنعــت از نیمــه دوم امســال در‬ ‫کشــور اغــاز شــده اســت ‪.‬‬ ‫ســیدرضا فاطمی امیــن در نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی اســتان گلســتان در گــرگان‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫طرح هــا در زمینه هایــی از جملــه فعــال ســازی واحدهــای تولیــدی‪ ،‬ایجــاد تــوازن ســرمایه گــذاری و‬ ‫نوســازی واحدهــای تولیــدی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در دولــت ســیزدهم هدفگــذاری شــده اقتصــاد مولــد ایجــاد شــود بــه طــوری کــه اکنــون‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد اقتصــاد پنهــان در کشــور داریــم کــه نمی شناســیم و مالیــات نمی دهنــد‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن بــا بیــان اینکــه مالیــات تولیــدی ‪ ۲۰‬درصــد در الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال‬ ‫اینــده درصــد دریافــت مالیــات تولیــدی کاهــش پیــدا خواهــد کــرد تــا بخــش تولیــد هرچــه بیشــتر از‬ ‫مزیــت و ســوداوری بهره منــد شــود‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت تاکیــد کــرد‪ :‬دولــت بیشــتر دنبــال اسان ســازی مســیر بــرای فعالیــت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرغ به قیمت مصوب رسید‬ ‫دربخش صنعت اجرای ‪ ۱۰‬طرح‬ ‫در کشور اغاز شد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان افزود‪ :‬بدون توسعه اقتصادی‪،‬توسعه‬ ‫فرهنگی امکانپذیر نیست و بدون توسعه فرهنگی‪،‬توسعه اقتصادی نیز تکمیل نمی گردد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان گلســتان خاطرنشــان کرد‪ :‬فرهنگ پایه و بنیان توســعه‬ ‫اســتان اســت و بهتریــن وضعیــت ان اســت کــه همــه ابعــاد گوناگــون توســعه ای اســتان‪،‬هماهنگ بــا‬ ‫هــم رشــد نماینــد‪.‬‬ ‫عابــدی اظهــار داشــت‪ :‬در برنامــه هــای توســعه اقتصــادی اســتان‪،‬به بعــد فرهنگــی نیــز توجــه گــردد‬ ‫و هرکــدام از عوامــل فرهنگی‪،‬بــه عنــوان جــزء الینفــک برنامــه هــای توســعه اقتصــادی اســتان در نظــر‬ ‫گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا برنامــه ریــزی توســعه ای‬ ‫در اســتان گلســتان‪،‬تاکید و توجــه محــوری بــه موضــوع فرهنگ‪،‬بــا اهمیــت تلقــی مــی گــردد و برنامــه‬ ‫ای کــه بــرای توســعه اقتصــادی اســتان طراحــی مــی گــردد بایســتی نقــش فرهنگــی نیــز در توســعه ان‬ ‫روشــن شــود‪.‬‬ ‫عابــدی بیــان کــرد‪ :‬همــه ابعــاد توســعه ای اســتان گلســتان در نظــام برنامــه ریــزی از یــک نظــام فرهنگی‬ ‫ریشــه مــی گیرنــد و بــه صورتــی یکپارچــه عمل می نمایند‪.‬رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان‬ ‫گلســتان گفت‪:‬بــا لحــاظ یافتــن توســعه یافتگــی فرهنگــی بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی منطقــه ای و پیــروی‬ ‫از سیاســت متعــادل و متــوازن بایســتی بــه مناطــق کمتــر توســعه یافتــه اســتان در بعــد فرهنگــی توجــه‬ ‫بیشــتری شــود و مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافتــه اســتان گلســتان‪،‬حق تقــدم بیشــتری دارنــد‪.‬‬ ‫عابدی رئیس ســازمان یاداور شــد‪:‬نقطه اغازین توســعه اســتان‪،‬مبتنی بر فرهنگ اســت و الزمه پویایی‬ ‫فعالیــت هــای اقتصــادی در اســتان‪،‬توجه بــه هویــت فرهنگــی و توســعه فرهنگــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‪،‬در پایــان ضمــن تاکیــد و توجــه بــه‬ ‫موضــوع فرهنــگ در اســتان گلســتان و اختصــاص اعتبــارات بــه پــروژه هــای فرهنگــی در اســتان تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬موضــوع توســعه فرهنگــی بایســتی بــا جدیــت در اســتان دنبــال گــردد زیــرا توســعه اقتصــادی و‬ ‫توســعه فرهنگــی در اســتان همراســتا و هــم جهــت بــا اهــداف توســعه ای اســتان مــی باشــند‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 28‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا بررســی فــوری «الیحــه متناسب ســازی حقــوق‬ ‫کارکنــان دولــت و بازنشســتگان» موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫در ادمــه جلســه علنــی روز ‪ ۱۷-‬مهــر مــاه‪ -‬مجلــس شــورای اســامی بررســی تقاضــای دو‬ ‫فوریــت در مــورد الیحــه متناســب ســازی حقــوق کارکنــان دولــت و بازنشســتگان کشــوری‬ ‫و لشــکری در دســتور کار صحــن علنــی مجلــس قــرار گرفت‪.‬ایــن الیحــه بــا هــدف ترمیــم‬ ‫حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان از ســوی دولــت بــه مجلــس ارســال شــد‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه د ردفــاع از دو فوریــت ایــن الیحــه گفــت‪ :‬در پــی بــروز‬ ‫شــکاف درامــدی رئیــس جمهــور دســتور دادنــد الیحــه ای بــرای ایجــاد عدالــت در پرداخــت هــا‬ ‫تهیــه شــود‪.‬در صــورت تصویــب ایــن الیحــه دو اتفــاق خواهــد افتــاد اول اینکــه رشــد پلکانــی‬ ‫در حقــوق کارکنــان دولــت محقــق می شــود کــه موجــب عدالــت بیشــتر در پرداخــت حقــوق‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬در بنــد دیگــری از ایــن الیحــه دولــت پیشــنهاد داده فــوق العــاده شــغل برخــی‬ ‫دســتگاه هــا تــا ‪ ۳۵‬درصــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫در ادامــه تعــدادی از نماینــدگان در مخالفــت و موافقــت بــا فوریــت ایــن الیحــه ســخنرانی‬ ‫کردنــد‪ .‬در نهایــت نماینــدگان بــا رای موافــق‪ ،‬رای مخالــف‪ ،‬رای ممتنــع از مجمــوع نماینــده‬ ‫حاضــر در مجلــس دو فوریــت ایــن الیحــه را بــه تصویــب رســاندند‪.‬‬ ‫موافقــت بــا تصویــب دو فوریــت ایــن الیحــه نیازمنــد موافقــت دو ســوم نماینــدگان حاضــر‬ ‫در مجلــس بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۱۶۱‬قانــون اییــن نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســامی ‪ -‬نحــوه رســیدگی‬ ‫بــه طرح هــا و لوایــح دو فوریتــی بــه شــرح زیــر مییباشــد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حداکثــر چهــار ســاعت پــس از تصویــب فوریــت‪ ،‬طــرح یــا الیحــه چــاپ و توزیــع و بــه‬ ‫کمیســیون ذی ربــط ارجــاع می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حداکثــر بیســت ســاعت پــس از تصویــب فوریــت‪ ،‬پیشــنهاد نماینــدگان بــه کمیســیون‬ ‫مربــوط تســلیم می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬گــزارش کمیســیون حداکثــر ســه روز کاری پــس از تصویــب فوریــت‪ ،‬بــه هیــات رئیســه‬ ‫ارســال می شــود تــا در دســتور کار مجلــس قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫تبصــره‪ -‬چنانچــه کمیســیون در مهلــت فــوق گــزارش خــود را ارائــه ننمایــد طــرح یــا الیحــه در‬ ‫دســتور کار مجلــس قــرار می گیــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 35‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪609‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫دبیر مجمع نمایندگان گلستان در مجلس‪:‬‬ ‫یکی از مهمترین موانع توسعه‬ ‫اقتصادی گلستان بانک ها‬ ‫هستند‬ ‫دبیــر مجمــع نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان نســبت بــه‬ ‫ســایر اســتان های کشــور ســرعت گیــر بســیار زیــادی بــرای رونــق اقتصــادی دارد کــه بانک هــا و برخــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی یکــی از موانــع ایــن بخــش هســتند‪.‬‬ ‫امانقلیــچ شــادمهر در نشســت فعــاالن اقتصــادی اســتان گلســتان بــا وزیــر صمــت در گــرگان‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن مانــع باعــث شــده تــا ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر جویــای کار بــه کشــور ترکیــه رفتــه و یا در اســتان های‬ ‫همجــوار بــه حرفه هایــی از جملــه «اســنپ ســواری» و ســرایداری مشــغول شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نبــود ســرمایه گذار مــادر در اســتان گلســتان و حداقــل یــک واحــد مونتــاژ می توانــد‬ ‫بــرای افــراد جویــای کار در منطقــه اشــتغالزایی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گلســتان بــا وجــود جوانــی‪ ،‬موهبت هــای خــدادادی در اختیــار‪ ،‬تعــدد روســتا‪ ،‬جــوان‬ ‫دانش اموختــه دانشــگاهی و بهره گیــری از ظرفیــت فنــاوری‪ ،‬نیــاز بــه حمایــت بــرای توســعه‬ ‫اقتصــادی دارد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی بــر حمایــت از ســرمایه گذاران ایــن خطــه‬ ‫بــا رفــع موانــع پیشــرو در تولیــد تاکیــد کــرد و خواســتار دریافــت مصوبــه از دولــت بــرای واگــذاری یــا‬ ‫معاوضــه ‪ ۳۵‬هکتــار زمیــن در اختیــار ارگان نظامــی بــرای توســعه صنعــت در منطقــه شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تــاش یکســال اخیــر دولــت بــرای رونــق اقتصــادی در کشــور و اســتان گلســتان‬ ‫قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬اســتفاده از منابــع مالــی بانک هــای خصوصــی در رونــق اقتصــادی اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬اســتقرار صنایــع باالدســتی‪ ،‬حمایــت از ایجــاد شــهرک صنعتــی مــرزی در اســتان بــا‬ ‫مشــارکت بخــش خصوصــی‪ ،‬تقویــت همــکاری دســتگاه های اجرایــی در تامیــن زیرســاخت های‬ ‫مــورد نیــاز رونــق تولیــد‪ ،‬تامیــن زمیــن بــرای جــذب ســرمایه گذاران از ســوی تعــدادی از فعــاالن‬ ‫اقتصــادی اســتان گلســتان طــرح شــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پلیس میزبان دانش اموزان‬ ‫شاهد ‪ 9‬دی‬ ‫دستگیری سارقان کابل برق‬ ‫در مینودشت‬ ‫دانــش امــوزان دبیرســتان شــاهد ‪ ۹‬دی بــا همراهــی مدیــر و‪...‬‬ ‫بســیج دانــش امــوزی بــه محــل نیــروی انتظامــی کاللــه رفتنــد؛‬ ‫در حالــی کــه کیکــی بــا ارم حــک شــده «نیــروی انتظامــی» در‬ ‫دســت داشــتند و گل هایــی زیبــا بــه همــراه!‬ ‫در کنــار فرمانــده و کادر انتظامــی قــرار گرفتنــد‪ ،‬گل هــا را بــا‬ ‫کیــک هدیــه کردنــد؛ انــگاه نشســتند و چنــدی «همــکالم»؛ بــا‬ ‫انــان؛ کــه از ایــن «محبــت» شــادمان بودنــد ‪ ،‬شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی اکبــر بــای» بیــان داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع‬ ‫ســرقت های متعــدد کابــل بــرق و مخابــرات در حــوزه اســتحفاظی‪،‬‬ ‫بررســی موضــوع بــا هــدف کشــف ســرقت هــا بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ 11‬و پلیــس اگاهــی ایــن‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تقویــت گشــت زنــی هــای انتظامــی‪ ،‬بررســی هــای‬ ‫تخصصــی و اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬مامــوران موفــق بــه شناســایی و‬ ‫دســتگیری ‪ 3‬ســارق شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مینودشــت تصریــح کــرد‪ :‬ســارقان‬ ‫دســتگیر شــده در تحقیقــات پلیســی بــه ارتــکاب ‪ 27‬فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بــای در پایــان بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان بــه مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت مشــاهده افــراد‬ ‫مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫پلیس از شهروندان‬ ‫خواست‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان برابــر قانــون بــا افــراد‬ ‫ســودجو و فرصــت طلبــی کــه در شــرایط فعلــی حاکــم بــر جامعه‬ ‫دســت بــه ســودجوبی زده و امنیــت‪ ،‬ارامــش و ســامت جامعــه‬ ‫و هــم اســتانیهای گرامــی را بــا احتــکارا قــام بهداشــتی‪ ،‬مــواد‬ ‫ضــد عفونــی کننــده‪ ،‬ماســک و دســتکش‪ ،‬بــه خطــر می اندازنــد‪،‬‬ ‫شــدیدا برخــورد خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫لــذا از مــردم عزیــز و شــهروندان گرامــی تقاضــا دارد در صــورت‬ ‫مشــاهده اینگونــه موارد‪،‬مراتــب راســریعا بــه ســامانه ‪ 110‬پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد ‪.‬پلیــس هوشــمند امیــن مــردم‬ ‫فرماندهی انتظامی استان گلستان‪.‬معاونت اجتماعی‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫فعالیت کسب و‬ ‫کارهای مجازی را‬ ‫اغتشاشات مختل کرد‬ ‫اغتشــاش هایی که در چند روز گذشــته در کشــور به وقع پیوســته‬ ‫بــه محدودســازی اینترنــت از ســوی مراجــع ذی صــاح منجــر شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن مســئله وضعیــت کســب و کارهایــی کــه در بســتر‬ ‫اینترنــت فعالیــت می کردنــد را بــا مشــکل جــدی مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫اکنــون ضریــب نفــوذ اینترنــت پهن بانــد در کشــور حــدود ‪ ۱۳۰‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬بــه واســطه وجــود ایــن زیرســاخت و حرکتــی کــه جهــان بــه‬ ‫ســمت انقالب دیجیتال و توســعه هرچه بیشــتر کســب و کارها در‬ ‫بســتر فضــای مجــازی دارد‪ ،‬ایــران نیــز چنــد ســالی اســت بــا ســرعتی‬ ‫بیشــتر بــه ایــن ســمت قــدم برداشــته اســت‪.‬‬ ‫تــا چنــد ســال قبــل کــه اینترنــت توســعه پیــدا نکــرده بــود و جــز‬ ‫ســاکنان شــهرهای بــزرگ‪ ،‬مــردم دسترســی ضــروری بــه اینترنــت‬ ‫نداشــتند‪ .‬در ان زمــان اینترنــت صرفــا ً وســیله ای بــرای تفریــح و‬ ‫حضــور در شــبکه های اجتماعــی بــود‪.‬‬ ‫مدتــی بعــد بــا ســرعت گرفتــن توســعه زیرســاخت های ارتباطــی‬ ‫کشــور‪ ،‬اســتارتاپ ها شــکل گرفتنــد‪،‬‬ ‫توســعه دولــت الکترونیــک جدی تــر شــد‬ ‫و حتــی روســتاهای دورافتــاده کشــور نیــز‬ ‫بــه اینترنــت متصل شــدند‪ .‬پس از شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬اســتفاده از اینترنــت رنــگ دیگــری‬ ‫گرفــت‪ .‬ایــن زیرســاخت هم راســتا بــا اب‬ ‫و بــرق و جــاده بــه جمــع مطالبــات مردمــی‬ ‫پیوســت‪.‬‬ ‫تدویــن بســته حمایتــی بــرای کســب‬ ‫کارهایــی کــه بــه پلتفرم هایــی داخلــی‬ ‫مهاجــرت کننــد‬ ‫مهاجــرت کســب وکارهای ســنتی بــه‬ ‫بســتر انالیــن‪ ،‬تغییــر رفتــار کاربران برای‬ ‫دریافــت خدمــات و کاال از حضــوری بــه‬ ‫غیــر حضــوری و امــوزش غیرحضــوری ‪۲‬‬ ‫ســاله مــدارس‪ ،‬دانشــگاه ها و کســب و‬ ‫کارهــا باعــث شــد‪ ،‬اینترنــت بــه مســئله‬ ‫حیاتــی زندگــی افــراد تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هفتــه قبــل و بــا اغــاز اغتشاشــات در کشــور‪ ،‬مراجــع‬ ‫ذی صــاح تصمیــم بــه محدودســازی دسترســی بــه برخــی‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ماننــد واتــس اپ و اینســتاگرام گرفتنــد‪.‬‬ ‫ایــن ‪ ۲‬شــبکه و پیام رســان اجتماعــی فعــال در کشــور بــه بســتری‬ ‫بــرای وصــل کــردن ارائه کننــده خدمــت و کاال بــا متقاضیــان‬ ‫تبدیــل شــدند‪ .‬امــا بــا اغــاز اغتشاشــات و تصمیمــی کــه دربــاره‬ ‫محدودیــت دسترســی بــه ایــن شــبکه ها و اختــال بــه دسترســی‬ ‫کلــی بــه اینترنــت بــه وجــود امــد باعــث شــد کسـب وکارهایی کــه‬ ‫از ایــن طریــق می توانســتند مشــغول فعالیــت باشــند‪ ،‬کامــا ً از‬ ‫دســترس مخاطبــان خــارج شــوند‪.‬‬ ‫امارهــای متعــدد و بســیار متفاوتــی دربــاره واحدهــای صنفــی‬ ‫فعــال در اینســتاگرام وجــود دارد؛ امــا بــه گفتــه «ابوالحســن‬ ‫فیروزابــادی» دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی کشــور‪ ،‬اکنــون‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد صنفــی مجــازی در کشــور تنهــا‬ ‫در اینســتاگرام فعــال اســت‪ .‬واکاوی ایــن رقــم نشــان می دهــد‬ ‫کــه فعالیــت اقتصــادی متصدیــان ایــن مشــاغل در ایــن فضــا از‬ ‫تعــداد واحدهــای صنفــی حقیقــی کشــور بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫اغتشاش ها و محدودسازی اینترنت چه کرد؟‬ ‫خســارت ‪ ۵۰‬میلیــون تومانــی بــه هــر فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫بــر اســاس اعــام پــادارو‪ ،‬از دســت رفتــن ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫تراکنش هــای پرداخت یــار زیبــال‪ ،‬کاهــش ‪ ۶۰‬درصــدی‬ ‫تراکنش هــای زرین پــال‪ ،‬کاهــش ‪ ۷۵‬درصــدی تراکنش هــای‬ ‫پی پینــگ‪ ،‬خســارت ‪ ۵۰‬میلیــون تومانــی هــر فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫بــه اعــام مدیرعامــل پــادرو همگــی از جملــه اتفاقاتــی اســت کــه‬ ‫از اغــاز اغتشاشــات رخ داده اســت و رســانه های مختلــف بــه‬ ‫بررســی ابعــاد ان پرداخته انــد‪.‬‬ ‫عمو سیفی و حباب‬ ‫اطالعاتی!‬ ‫یــادش بــه خیــر قدیــم تــر هــا یــک «شــبکه یــک» بــود و‬ ‫اخبــار ســاعت دو بعــد از ظهــر و قاســم افشــار و ســولماز‬ ‫اصغــری و حســن ســلطانی و خــدا بیامــرز فــواد بابــان و‬ ‫همیــن محمدرضــا حیاتــی خودمــان و خــاص ‪...‬‬ ‫یعنــی ســر ســاعت بــا ظاهــری اراســته در قــاب جادویــی‬ ‫ظاهر می شــدند و مثل بچه ادم اخبارشــان را می خوانند‬ ‫و در حقــش دعــا ‪...‬کنتــرل تلویزیــون و برنامــه دیگــری هم‬ ‫در کار نبــود کــه خــدای ناکــرده کار بــه دلخــوری بکشــد و‬ ‫احیانــا ً کانــون گــرم خانــواده را ولــرم کنــد‪.‬‬ ‫حبــاب اطالعاتــی کجــا بــود؟! انفجــار اطالعــات و اخبــار‬ ‫مطــرح نبــود‪ .‬امــا االن دانشــمندان معتقدنــد اخبــاری کــه‬ ‫در طــول یــک روز منتشــر مــی شــود برابــر اســت بــا اخبــاری‬ ‫کــه در گذشــته در طــول یــک قــرن در سراســر دنیــا منتشــر‬ ‫مــی شــد!‬ ‫یعنــی یــک عــده بیــکار الدولــه سرتاســر جهــان جمــع شــده‬ ‫انــد و از مزایــای جادویــی اب خیــار شــور گرفتــه تــا اتــش‬ ‫گرفتــن پــرده خانــه الیزابــت هشــتادم بــه نقــل مــا خبــر‬ ‫تهیــه مــی کننــد و بــه نقــل قــول خودشــان تولیــد محتــوی!‬ ‫خبرنــگار و فعــال عرصــه رســانه و پیــام رســان هــم تا دلتان‬ ‫بخواهــد‪ .‬تــا جایــی کــه ایــن روزهــا پایــگاه خبــر رســانی خبــر‬ ‫مثــل شــورت و زیرپــوش شــخصی شــده اســت و هــر کــس‬ ‫بــرای خــودش یــک منبــع خبــری شــخصی دارد! چــی چــی‬ ‫نیــوز‪ ...‬ســر کوچــه چــه خبــر ‪ ...‬پســرخاله نیــوز‪...‬‬ ‫البتــه ایــن یــک طــرف داســتان اســت‪ .‬موتورهــای‬ ‫جســتجوگر هــم بــا مافیــای اخبــار همدســت شــده اند و‬ ‫اخبــار را بــر اســاس ســن و جنســیت و عالیــق خلــق اللــه‬ ‫جســتجو می کننــد و بــه خوردشــان می دهنــد!‬ ‫کار تــا جایــی بیــخ پیــدا کــرده کــه در همین مدرســه خودمان‬ ‫اخبــاری کــه در ابدارخانــه و توســط عمــو سیفی(ســرایدار‬ ‫مفخــم مدرســه مــا) بــا پیــاز داغ و نعنــای اضافــه بازنشــر داده‬ ‫مــی شــود بــا اخبــاری کــه مدیــر مدرســه نقــل مــی کنــد‪ ،‬زمیــن‬ ‫تــا اســمان تفــاوت دارنــد!‬ ‫یعنــی بــا ایــن حبــاب اطالعاتــی کــه ســیف اللــه در ان‬ ‫گیــر کــرده اســت مــی تــوان هــوای مــورد چنــد تــا کارخانــه‬ ‫چیپــس و پفــک را تامیــن کــرد!‬ ‫علــی ای حــال ایــن روزهــا قانــع کــردن مــردم در دریافــت‬ ‫و مقایســه اخبــار از قانــع کــردن اعضــای دادگاه گالیلــه‬ ‫خــدا بیامــرز دشــوار تــر اســت ولــی شــما را بــه ارواح‬ ‫خــاک «مزیــن الســلطنه» اولیــن روزنامــه نــگار زن‬ ‫ایرانــی خواهشــا ً محتاطانــه بــه برداش ـت های ذهنی مــان‬ ‫اعتمــاد کنیــم‪ .‬وقتــی چیــزی می بینیــم یــا می شــنویم یــا‬ ‫می خوانیــم‪ ،‬دقــت کنیــم کــه چــرا بایــد ایــن را بــاور کنیــم؟‬ ‫صــرف اینکــه بازدیدهــا و الیک هــای زیــادی دارد یــا چــون‬ ‫دوســتانمان برایمــان فرســتاده اند؟ یــا چــون بــا عالقــه یــا‬ ‫دانــش قبلـی مــان همخوانــی دارد؟ دفعــه بعــد کــه خبــری‬ ‫در رســانه های اجتماعــی دربــاره افاضــات یــک ســلبریتی‬ ‫در خصــوص غنــی ســازی در یــک ســانتریفیوژ هســته ای‬ ‫یــا روپایــی یــک خرگــوش و یــا حتــی مزایــای جادویــی اب‬ ‫خیــار شــور دیدیــد و شــنیدید مثــل ســیف اللــه ســه ســوته‬ ‫بــاور نکنیــد و عجالتــا ً برویــد و جسـت وجو کنیــد و دســتکم‬ ‫منبــع خبــر را پیــدا کنیــد‪ .‬جــای دوری نمــی رود‪....‬‬ ‫تنها با ‪ 59900‬تومان‬ ‫اگهی مفقودی خود‬ ‫را منتشر کنید‬ ‫‪09117674497‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪609‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫‏‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫بیماری های واگیردار‬ ‫بــه ان دســته از بیماری هــا گفتــه می شــود کــه عامــل‬ ‫عفونــی بیماریــزا یــا فراورده هــای ســمی ان بتوانــد‬ ‫بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از انســان بــه‬ ‫انســان و یــا از حشــرات و حیوانــات بــه انســان قابــل‬ ‫انتقــال باشــند ‏‬ ‫بیماری های واگیردار‪:‬‬ ‫‏ بیماری هــای واگیــردار در طــی قرن هــای گذشــته‬ ‫همــواره یکــی از تهدیدکننده هــای اصلــی ســامت‬ ‫انســان ‏محســوب می شــدند‪.‬‬ ‫ایــن بیماری هــا گاهــی بــه ســرعت در بیــن تعــداد‬ ‫زیــادی از افــراد شــیوع پیــدا کــرده و باعــث مــرگ و‏میــر‬ ‫بــاالی افــراد شــده اند‪.‬‬ ‫امــروزه بــه علــت کنتــرل بیماری هــای واگیــردار و تغییــر‬ ‫شــیوه زندگــی مــردم‪ ،‬شــاهدگذر ‏اپیدمــی بیماری هــا‬ ‫از بیماری هــای واگیــردار بــه غیرواگیــر دار می باشــیم‬ ‫بــه طــوری کــه مهمتریــن علــل مــرگ و میــر در‏جهــان‪،‬‬ ‫بیماری هــای غیرواگیــردار می باشــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن گــذر اپیدمــی نبایســتی ســبب بی توجهــی بــه‬ ‫کنتــرل بیماری هــای ‏واگیــردار شــود چــرا کــه بــا بــروز‬ ‫مقاومــت دارویــی در عوامــل بیمــاری زا و یــا ناقلیــن انهــا‪،‬‬ ‫بازگشــت مجــدد برخــی بیماری ‏هــا و ظهــور بیماری هــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬باعــث توجــه بیــش از پیــش بــه ایــن بیماری هــا‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بــه طوریکــه از ایــدز بــه‏عنــوان طاعــون ایــن‬ ‫دوره یــاد می شــود ‪ .‬باتوجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع‪،‬‬ ‫مرکــز بیماری هــای مزمــن و صعــب العــاج‪،‬‏بخشــی از‬ ‫تحقیقــات و فعالیت هــای پژوهشــی خــود را معطــوف‬ ‫بــه بیماری هــای واگیــردار کــرده اســت ‪.‬‏‬ ‫انواع بیماری ها‪:‬‬ ‫‏ بیماری هــای واگیــردار می تواننــد بــر اســاس‬ ‫شــیوه های انتقال شــان طبقــه بنــدی شــوند‪.‬‬ ‫‏بیماری هایــی کــه از طریــق تمــاس مســتقیم ســرایت‬ ‫می کننــد ‪:‬‏‬ ‫الف‪:‬برخــی بیماریهایــی کــه از طریــق هــوا منتقــل‬ ‫می شــوند ‪:‬‏‬ ‫بــه وســیله ی قطــرات کوچکــی کــه بــه هنــگام عطســه یــا‬ ‫ســرفه ی‏عفونــی فــرد بیمــار در هــوا پاشــیده می شــود‪،‬‬ ‫ســرایت می کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از بیماری هــای تنفســی بــه ایــن شــکل ســرایت‬ ‫‏می کننــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬ســل‪ ،‬برونشــیت‪ ،‬دیفتــری‪،‬‬ ‫خروســک یــا کــروپ (‏‪croup‬‏)‪ ،‬ســرخک‪ ،‬تــب مخملــک‪،‬‬ ‫و ســیاه ســرفه‏از ایــن دســت می باشــند‪ .‬بیماری هــای‬ ‫پوســتی مســری نیــز از طریــق تمــاس مســتقیم منتقــل‬ ‫مــی شــوند‪.‬‏‬ ‫ب‪ :‬بیماریهــای امیزشــی می تواننــد از طریــق برقــراری‬ ‫رابطــه جنســی منتقــل شــوند‪:‬‏‬ ‫برخــی از ایــن بیماری هــا همچنیــن از مــادر‏بــاردار بــه‬ ‫‪ H‬یــا ایــدز نمون ـه ای‬ ‫کــودک خــود منتقــل می شــوند‪.‬‏‪ IV‬‏‬ ‫از بیماری هــای امیزشــی می باشــد‪.‬‏‬ ‫ج‪ :‬بیماری هایــی کــه از طریــق مدفــوع منتقــل‬ ‫می شــو ند ‪:‬‏‬ ‫بیماری هــای خاصــی می تواننــد بــا مصــرف اب یــا غــذای‬ ‫الــوده منتقــل شــوند‪ .‬گاهــی اوقــات ایــن بیمــاری هــا‬ ‫هنگامــی کــه‏الودگــی در مقیــاس بــزرگ رخ میدهــد‪ ،‬بــه‬ ‫بیمــاری هــای همگیــر تبدیــل مــی شــوند‪ .‬اســهال‪ ،‬وبــا‪،‬‬ ‫و برخــی از انــواع اســهال و اســتفراغ یــا گاســتروانتریت‬ ‫نمونه هــای از ان هســتند‪.‬‏‬ ‫د‪ :‬بیماری هایــی کــه از طریــق حشــرات بیمــار یــزا و‬ ‫پاتوژنهــا (عوامــل بیمــاری زا) انتقــال می یابنــد‪:‬‏‬ ‫بســیاری از بیماری هــای واگیــردار توســط حشــرات‬ ‫ناقــل بیمــاری و پاتــوژن موجــود در یــک منطقــه خــاص‬ ‫ســرایت می کننــد‪.‬‏ماالریــا‪ ،‬مننژیــت‪ ،‬طاعــون‪ ،‬تیفــوس‪،‬‬ ‫کــزاز‪ ،‬و تــب زرد نمونه هایــی از ایــن مــورد هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫بیماری هــا معمــوال ً‏در مناطــق گرمســیری اســتوایی و‬ ‫نیمــه قــاره ای یافــت می شــوند‪.‬‏‬ ‫‏‏بیماری های واگیردار مرگبار‬ ‫‏ در ذیــل فهرســتی از کشــنده ترین بیماری هــای‬ ‫واگیــردار اورده شــده کــه علــت مــرگ میلیون هــا نفــر در‬ ‫سراســر جهــان بــوده‏انــد ‪.‬‏‬ ‫‏• تمام بیماری های عفونی دستگاه تنفسی تحتانی‬ ‫‏• ایدز یا‏‪HIV‬‬ ‫‏• سل‬ ‫‏• ماالریا‬ ‫‏• سرخک‬ ‫‏• سیاه سرفه‬ ‫‏• کزاز‬ ‫‏• مننژیت‬ ‫‏• هپاتیت‪B‬‬ ‫اثر تقدم؛ چرا ب ه یاد اوردن ابتدای هر لیست ساده تر است؟‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫چــرا بیشــتر اوقــات فقــط اولیــن مــوارد لیســت‬ ‫مــواد غذایــی را بــه خاطــر می اوریــم؟ تــا بــه حــال‬ ‫ســعی کرده اید مواردی را که در لیســتی فهرســت‬ ‫شــده اند‪ ،‬حفــظ کنیــد؟ اگــر دقــت کرده باشــید‪ ،‬در‬ ‫ایــن هنــگام به خاطرســپردن اولیــن مــوارد موجــود‬ ‫در لیســت اســان تر اســت و مــواردی کــه در وســط‬ ‫و انتهــای ان قــرار دارنــد کمــی مبهــم هســتند‪.‬‬ ‫دلیــل ایــن اتفــاق چیــزی اســت کــه محققــان ان‬ ‫را اثــر تقــدم نامیده انــد‪ .‬در ایــن مقالــه هرانچــه‬ ‫را الزم اســت دربــاره اثــر تقــدم بدانیــد برایتــان‬ ‫گفته ایــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫اثر تقدم چیست؟‬ ‫اثــر تقــدم یعنــی تمایــل بــه یــاداوری بهتــر‬ ‫اطالعــات ابتــدای فهرســت نســبت بــه اطالعــات‬ ‫وســط یــا انتهــای فهرســت‪ .‬اعتقــاد بــر ایــن‬ ‫اســت کــه اثــر تقــدم بــا تمریــن و سیســتم های‬ ‫ذخیره ســازی حافظــه مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫اثر تقدم در مقایسه با اثر تاخر‬ ‫اثــر تاخــر بــه تمایــل افــراد بــرای یــاداوری اســان تر‬ ‫مــواردی کــه در اخــر فهرســت قــرار دارنــد‪ ،‬اشــاره‬ ‫دارد‪ .‬در اثــر تاخــر بــه ایــن دلیــل اخریــن مــورد‬ ‫لیســت بــه یادمــان می ایــد کــه جدیدتریــن چیــزی‬ ‫اســت کــه خوانده ایــم و در حافظــه کوتاه مــدت مــا‬ ‫ذخیــره شــده اســت‪ .‬وقتــی اثــر تقــدم و تاخــر را‬ ‫کنــار هــم در نظــر بگیریــد‪ ،‬یــک منحنــی ‪U‬شــکل‬ ‫می بینیــد کــه به عنــوان منحنــی موقعیــت ترتیبــی‬ ‫نیــز شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫چرا اثر تقدم ایجاد می شود؟‬ ‫‪ .۱‬تمرین‬ ‫دلیــل اصلــی اثــر تقــدم احتمــاال ایــن واقعیــت‬ ‫اســت که افراد تمایل دارند برای به خاطرســپردن‬ ‫مطالــب‪ ،‬انهــا را بارهــا تمریــن و تکــرار کننــد‪.‬‬ ‫به عبارتــی چــون مــوارد ابتدایــی لیســت بیشــتر‬ ‫از مــوارد وســط و انتهــا تمریــن می شــوند‪ ،‬بعــدا‬ ‫هــم فــرد انهــا را بهتــر بــه یــاد مـی اورد‪ .‬ایــن مــورد‬ ‫بــا شــواهدی تاییــد می شــود کــه نشــان می دهــد‬ ‫وقتــی شــرکت کنندگان در مطالعــه تمریــن نکنند‬ ‫یــا زمــان کافــی بــرای تمریــن نداشــته باشــند‪ ،‬اثــر‬ ‫تقــدم ناپدیــد می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬محدوده توجه‬ ‫دلیــل دوم اثــر تقــدم مربــوط بــه دامنــه توجــه‬ ‫اســت‪ .‬معموال افراد به موارد ابتدایی و انتهایی‬ ‫لیســت بیشــتر از مــوارد دیگــر توجــه می کننــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه انهــا‬ ‫را بــه خاطــر بســپارند‪ .‬بــه اخریــن مکالمـه ای کــه‬ ‫داشــته اید‪ ،‬پاراگرافــی کــه خوانده ایــد‪ ،‬فیلمــی‬ ‫کــه تماشــا کرده ایــد یــا پادکســتی کــه گــوش‬ ‫داده ایــد‪ ،‬فکــر کنیــد‪ .‬احتمــاال چیــزی کــه بــه‬ ‫یــاد می اوریــد اطالعــات ابتدایــی و انتهایــی ایــن‬ ‫الناز طرزمنی‬ ‫فکر زیادی‬ ‫ِ‬ ‫نکنید‬ ‫همــه دوســت دارنــد از فرصت هــای ارزشــمند‬ ‫پیـ ِ‬ ‫ش رویشــان بهــره ببرنــد؛ اما تصمیــم گیری‬ ‫همیشــه اســان نیســت‪ .‬گاهــی زمــان زیــادی‬ ‫صــرف بررســی گزینه هــای مختلــف‪ ،‬ارزیابــی‬ ‫ن کــردن انتخاب هــای‬ ‫داده هــا و سبک ســنگی ‬ ‫ریزودرشــت می کنیــم‪ .‬ســرانجام بــدون اینکــه‬ ‫تصمیمــی بگیریــم‪ ،‬فرصــت از دســت مـی رود‪.‬‬ ‫مــا بــه دو راهــی کــه می رســیم‪ ،‬خشــکمان‬ ‫فعالیت هــا هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬محدودیت های حافظه‬ ‫علــت اخــر اثــر تقــدم بــه محدودیت هــای‬ ‫حافظــه برمی گــردد‪ .‬فــرد ممکــن اســت بتوانــد‬ ‫چنــد مــورد اول را در حافظــه بلندمدتــش‬ ‫ذخیــره کنــد و مــوارد ابتدایــی هــم در حافظــه‬ ‫کوتاه مدتــش بماننــد‪ ،‬امــا مــواردی کــه در وســط‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬هرگــز ذخیــره نمی شــوند‪.‬‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر اثر تقدم‬ ‫بــر اســاس نتایــج تحقیقــات موجــود‪ ،‬اثــر تقدم‬ ‫تحت تاثیــر عوامــل متعــددی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫مهم تریــن عوامــل عبارت انــد از‪:‬‬ ‫زمــان ارائــه‪ :‬هرچــه زمــان بیــن ارائــه مــوارد‬ ‫لیســت طوالنی تــر باشــد‪ ،‬تاثیــر بیشــتری بــر‬ ‫اثــر تقــدم دارد‪ .‬دلیــل ایــن تاثیــر ایــن اســت کــه‬ ‫افــراد وقــت بیشــتری بــرای تمریــن دارنــد‪.‬‬ ‫زمــان یــاداوری‪ :‬وقتــی زمــان یــاداوری مــوارد‬ ‫بــه تاخیــر بیفتــد‪ ،‬تاثیــر منفــی بــر ایــن پدیــده‬ ‫خواهــد داشــت و ان را کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫تاثیرات اثر تقدم‬ ‫ممکــن اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد‬ ‫کــه «اثــر تقــدم چــه تاثیــری بــر روی زندگی مــان‬ ‫دارد؟» درک تاثیــری کــه ممکــن اســت ایــن‬ ‫پدیــده بــر تصمیمات تان داشــته باشــد‪ ،‬به شــما‬ ‫کمــک کنــد تــا در مــورد طیف وســیعی از مســائل‬ ‫قضــاوت بهتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تصمیم گیری برای انتخاب های پیچیده‬ ‫نحــوه دریافــت اطالعــات یــک عامــل حیاتــی‬ ‫در طــول فرایندهــای تصمیم گیــری ســخت و‬ ‫پیچیــده اســت‪ .‬کارشناســان بازاریابــی از ایــن‬ ‫ســوگیری شــناختی اگاه هســتند و از ان به نفــع‬ ‫خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬انهــا می خواهنــد اولیــن‬ ‫و اخریــن برداشــت شــما از محصولــی خــاص‪،‬‬ ‫برداشــتی مثبــت باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه بــرای محصولــی کــه هنــوز در دســترس‬ ‫نیســت تبلیغــات می کننــد‪ .‬همچنیــن ممکــن‬ ‫اســت شــرکت هایی را ببینیــد کــه کارهــای اضافــی‬ ‫ماننــد بســته بندی ویــژه را بــرای محصــول تــدارک‬ ‫می بیننــد‪ .‬هــدف انهــا از ایــن کار تاثیرگذاشــتن‬ ‫روی مشــتری بــا اثــر تقــدم اســت‪.‬‬ ‫اگاهــی از اثــر تقــدم هنــگام خریــد محصــوالت‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا براســاس‬ ‫برداشــت اولیــه تصمیمــات عجوالنــه نگیریــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت در مــورد محصــوالت تحقیــق کنیــد‬ ‫و گزینه هــا را بــر اســاس واقعیــت ارزیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن باعــث می شــود طعمــه اســتراتژی های‬ ‫تبلیغاتــی و بازاریابــی نشــوید و بهترین هــا را بــر‬ ‫اســاس شــرایط تان انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اثر لنگر انداختن (‪)Anchoring Effect‬‬ ‫می زنــد‪ ،‬چــون دچــار فلــج تحلیلــی می شــویم‪.‬‬ ‫راه حــل ایــن موضــوع یــک طــرز فکــر اســت‬ ‫کــه به جــای ارزیابــی بی پایــان مســئله‪ ،‬اقــدام‬ ‫ســریع را در اولویــت قــرار دهــد‪ .‬در این مطلب‬ ‫به شــما می گوییــم کــه چطــور خــود را از فلــج‬ ‫تحلیلــی ناشــی از فکر کــردن و تحلیــل زیــاد‬ ‫رهــا کنیــد‪.‬‬ ‫جــف بــزوس‪ ،‬مدیرعامــل امــازون‪ ،‬در جایــی‬ ‫گفتــه اســت‪« :‬تصمیم گیــری ســریع بــرای‬ ‫داشــتن یــک کســب و کار موفــق و پویــا حیاتــی‬ ‫اســت‪ .‬هرچنــد کیفیــت تصمیمــی کــه می گیریــد‬ ‫بی اهمیــت نیســت‪ ،‬امــا بهتــر اســت به جــای‬ ‫ســکون‪ ،‬ســریع تصمیــم بگیریــم‪ ،‬در مســیر‬ ‫پیشروی شکست بخوریم‪ ،‬از اشتباهمان درس‬ ‫بگیریــم و دوبــاره بــه پیشــروی ادامــه دهیــم‪».‬‬ ‫بــرای غلبــه بــر فلــج تحلیلــی ‪ ۳‬روش را بــه شــما‬ ‫معرفــی می کنیــم‪ .‬ایــن روش هــا بــه شــما کمــک‬ ‫می کنند که از ایســتایی و ســکون خارج شــوید و‬ ‫بــا قاطعیــت تصمیــم بگیرید‪.‬‬ ‫مشــکل‪ :‬کمال گرایــی به شــدت ســرعت شــما را‬ ‫کاهــش می دهــد‬ ‫بــرای برخــی از افــرادی کــه خودشــان را خیلــی‬ ‫اثــر تقــدم تاثیــر مهمــی بــر نوعــی ســوگیری‬ ‫شــناختی بــه نــام اثــر لنگــر انداختــن دارد‪ .‬ایــن‬ ‫ســوگیری شــناختی بــه تکیــه بیــش از حــد بــر‬ ‫اولیــن اطالعــات دریافتــی و نادیــده گرفتــن‬ ‫اطالعــات بعــدی اشــاره دارد‪ .‬اثــر لنگــر انداختــن‬ ‫می توانــد بــر تصمیم گیری هــای شــما تاثیــرات‬ ‫بســیار زیــادی بگــذارد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده ایــن ســوگیری شــناختی‬ ‫می توانــد بــر نحــوه تشــخیص و درمــان دقیــق‬ ‫بیماری هــا توســط پزشــکان نیــز تاثیــر داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬ارزیابــی اولیــه کــه پزشــک در مــورد‬ ‫ســامت یــا بیمــاری فــرد انجــام می دهــد برایــش‬ ‫تصــوری ایجــاد می کنــد کــه بــر ارزیابی هــای‬ ‫اینــده او تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایجاد تاثیری ماندگار‬ ‫اگــر می خواهیــد موضــوع مهمــی را مطــرح‬ ‫کنیــد یــا کســی را در مــورد چیــزی متقاعــد کنیــد‪،‬‬ ‫پیام تــان را در موقعیت هــای مختلــف چندیــن‬ ‫بــار تکــرار کنیــد‪ .‬اکنــون کــه از تاثیــرات اثــر تقــدم‬ ‫اگاه هســتید‪ ،‬الزم اســت از ایــن دانــش در‬ ‫جهــت درســت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬یادگیری و مطالعه‬ ‫اگــر دانش امــوز یــا دانشــجو هســتید‪،‬‬ ‫می توانیــد از ایــن اطالعــات در تکنیک هــای‬ ‫ی نیــز اســتفاده کنیــد‪ .‬از تمایل تــان بــرای‬ ‫یادگیــر ‬ ‫به خاطرســپردن ابتــدا و انتهــای انچــه مطالعــه‬ ‫می کنیــد اگاه شــوید و موقعیت تــان را طــوری‬ ‫تغییــر دهیــد تــا در نهایــت بتوانیــد همه چیــز را‬ ‫در حافظــه بلندمدت تــان ذخیــره کنیــد‪ .‬ســعی‬ ‫کنیــد در ابتــدای جلســات مطالعــه‪ ،‬بــر روی‬ ‫مفاهیــم بســیار دشــوار تمرکــز کنیــد و هــر‬ ‫جلســه را بــا مــرور ســریع دیگــر همــان اطالعــات‬ ‫بــه پایــان برســانید‪.‬‬ ‫زرنــگ می داننــد‪ ،‬اینکــه همیشــه به دنبــال‬ ‫بهترین هــا هســتند و هیچ وقــت کوتــاه‬ ‫مایــه افتخــار اســت‪ .‬امــا وقتــی پــای‬ ‫نمی اینــد‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫تصمیم گیــری در میــان باشــد‪ ،‬گاهــی تــاش‬ ‫بــرای دســتیابی بــه بهترین هــا بــه قیمــت‬ ‫ازدســت رفتن فرصــت تمــام می شــود‪ ،‬مثــل‬ ‫ســودی کــه در طــول بررســی بهتریــن شــریک‬ ‫کاری از دســت مـی رود یــا ســهم بــازاری کــه بــرای‬ ‫ـه محصــول بــه‬ ‫ـه عرضـ ٔ‬ ‫رســیدن بــه بهتریــن برنامـ ٔ‬ ‫رقیبــان واگــذار می شــود‪.‬‬ ‫ش از انــدازه‬ ‫گاهــی ممکــن اســت بررســی بیــ ‬ ‫بــه انتخابــی بهتــر منجــر شــود؛ امــا بنــا بــر‬ ‫پژوهش هــا‪ ،‬تحقیــق و تحلیــل زیــاد بــر کیفیــت‬ ‫مســئله‬ ‫تصمیم گیــری تاثیــر منفــی می گــذارد‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫قابل توجــه ایــن اســت کــه تــاش بــرای رســیدن‬ ‫بــه تصمیمــی بی نقــص‪ ،‬اغلــب بــه تصمیم هایــی‬ ‫بی کیفیت تــر منجــر می شــود!‬ ‫راه حل‪ :‬پذیرش انچه قابل قبول است‬ ‫هربــرت ســایمون (‪،)Herbert Simon‬‬ ‫دانشــمند و اقتصــاددان‪ ،‬مفهومــی در‬ ‫تصمیم گیــری ابــداع کــرد و ان را تصمیم گیــری‬ ‫رضایت بخــش (‪ )satisficing‬نامیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫روش اجتناب از اثر تقدم‬ ‫هنگامــی کــه ســعی می کنیــم تصمیمــی‬ ‫بگیریــم یــا چیــزی را انتخــاب کنیــم‪ ،‬اثــر تقدم به‬ ‫فرایندهــای شــناختی مــا نفــوذ می کنــد‪ .‬مــوارد‬ ‫زیــر می تواننــد در اجتنــاب از اثــر تقــدم مفیــد‬ ‫باشــند و باعــث شــوند تــا تحت تاثیــر ان قــرار‬ ‫نگیریــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬جمع اوری اطالعات درست‬ ‫اثــر تقــدم تاثیرگــذار اســت؛ زیــرا عمــل بــر‬ ‫اســاس ان بــه نوعــی غریــزی اســت‪ .‬بــا گذشــت‬ ‫زمــان می توانیــد بــر ایــن ســوگیری غلبــه کنیــد‬ ‫به شــرطی کــه قبــل از هــر تصمیم گیــری‪ ،‬تمــام‬ ‫جوانــب ان را بســنجید و بتوانیــد بــر اســاس‬ ‫بهتریــن اطالعــات موجــود تصمیــم بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬توجه به زندگی روزمره‬ ‫اکنــون کــه می دانیــد اثــر تقــدم چیســت‪ ،‬وقــت‬ ‫بگذاریــد تــا مطمئــن شــوید در تصمیم گیری هــا‬ ‫و انتخاب هــای روزمــره زندگــی درســت عمــل‬ ‫می کنیــد‪ .‬وقتــی خوانــدن مقال ـه ای را بــه پایــان‬ ‫می رســانید‪ ،‬ببینیــد چــه چیزهایــی را بــه خاطــر‬ ‫می اوریــد‪ .‬بــدون تمرکــز بــر اطالعاتــی کــه در‬ ‫ابتــدای مقالــه دریافــت کردیــد‪ ،‬همــه چیزهایــی‬ ‫را کــه یــاد گرفتیــد‪ ،‬مــرور کنیــد‪ .‬بــا انجــام ایــن‬ ‫عــادات می توانیــد از ایــن پدیــده بیشــتر اگاه‬ ‫شــوید و تــا حــد امــکان از ان اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫در زندگی تــان تــا چــه حــد بــا تاثیــرات اثــر‬ ‫تقــدم روبـه رو شــده اید؟ ایــا برای اجتنــاب از ان‬ ‫تــاش می کنیــد؟ لطفــا نظــرات و تجربیات تــان‬ ‫در ایــن زمینــه را بــا مــا و مخاطبــان عزیزمــان در‬ ‫میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫روش‪ ،‬هنــگام تصمیم گیــری به جــای بهبــود‬ ‫مزیت هــا بــر تامیــن نیازهــا و خواســته ها تمرکــز‬ ‫می شــود‪ .‬به عبــارت دیگــر‪ ،‬فــردی کــه از ایــن‬ ‫روش اســتفاده می کنــد‪ ،‬به محــض رســیدن‬ ‫بــه گزینــه ای کــه معیارهــای اصلــی و ضــروری‬ ‫را تامیــن می کنــد‪ ،‬دیگــر بــه تحلیــل ادامــه‬ ‫نمی دهــد‪ .‬امــا فــرد بیشینه ســاز (‪)maximizer‬‬ ‫بــه ارزیابــی و تحلیــل ادامــه می دهــد تــا بــه‬ ‫بهتریــن گزینــه برســد‪ .‬از بیــن ایــن دو‪ ،‬احتمــال‬ ‫اینکــه فــرد بیشینه ســاز از تصمیم گیــری اجتنــاب‬ ‫کنــد بیشــتر اســت‪ .‬وقتــی هــم تصمیــم می گیرد‪،‬‬ ‫معمــوال به خاطــر تصمیمــی کــه گرفتــه حســرت‬ ‫بیشــتری می خــورد!‬ ‫چطــور از ایــن وضعیــت اجتنــاب کنیــم؟ مــا‬ ‫ی بگیریــم کــه‬ ‫اغلــب می ترســیم تصمیمــ ‬ ‫پیامدهــای ان قابل جبــران نباشــد‪ ،‬درحالی کــه‬ ‫جــف بــزوس می گویــد‪« :‬در اغلــب تصمیم هــا‬ ‫راه برگشــتی وجــود نــدارد!» بــا تاکیــد بــر فرهنــگ‬ ‫ت اشــتراکی و ریســک قابل قبــول‪ ،‬بــه‬ ‫مســئولی ‬ ‫کمال گرا هــا اجــازه می دهیــم گزینه هــای میانــه‬ ‫امــا قابل قبــول را رد کننــد‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید‪...‬‬ ‫اخطاریه‏‪ -1‬اقای احمد قره قولفرزند مراد مالک پالک ثبتی ‪ 367‬فرعی از ‪ 8‬اصلی بخش ‪5‬‏ ‪،‬‏‪ -2‬اقای مراد دوردی قره قول فرزند ستار مالک پالک ثبتی ‪ 368‬فرعی از ‪ 8‬اصلی بخش ‪5‬‏‬ ‫‪، 5‬‏‪ -4‬اقــای حســین ســقلی فرزنــد حاجــی موســی قلــی مالــک ‪ 370‬فرعــی از ‪ 8‬اصلــی‏‪ ،‬بــا عنایــت بــه اینکــه هیــات محتــرم نظــارت‬ ‫‏‪ -3‬اقــای اولیــا قلــی ســقلی فرزنــد حســین مالــک ‪ 369‬فرعــی از ‪ 8‬اصلــی بخــش ‏‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان بــرار رای شــماره‏‏‪ 140118712437000076‬مــورخ ‪ 1401/3/18‬وقــوع تعــارض پــاک هــای ‪ 367‬و ‪ 368‬و ‪ 369‬و ‪ 370‬فرعیــات از‏‏‪ 8‬اصلــی بــه ترتیــب مقادیــر ‪ 18591‬متــر مربــع‬ ‫و ‪ 10086‬متــر مربــع و ‪ 17241‬متــر مربــع و ‪ 18662/50‬متــر مــرع و‏جــاده صحرائــی از اراضــی ‪ 8‬اصلــی بــه مقــدار ‪ 2844‬متــر مرع(موخــر الصــدور) را بــا پــاک ‪ 616‬فرعــی از ‪2‬‏اصلی(مقــدم الصــدور‪ 9‬همگــی بخــش ‪5‬‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک بندرترکمــن را تاییــد نمــوده اســت لــذا بدیــن وســیله‏اعــام مــی گــردد تــا چنانچــه اعتراضــی داریــد ظــرف مــدت دو مــاه از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه دادگاه محــل وقــوع‏ملــک مراجعــه و گواهــی طــرح‬ ‫دعــوی را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماییــد در غیــر اینصــورت برابــر‏مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف‪1401/132 :‬‏‪‎- ‎‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪1401/7/18‬‏‬ ‫‪‎‬عیسی حسن قاسمی – رئیس ثبت اسناد و امالک بندرترکمن‬ ‫‪‎‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬قــای ابراهیــم قنبــری پــور فرزنــد رمضــان بــه شــماره شناســنامه ‪ 5‬بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه برابــر‏شــماره ‪ 59672‬مــورخ ‪ 1401/7/11‬کــه بــه تاییــد دفتــر ‪ 94‬کردکــوی رســیده‬ ‫اســت ادعــا نمــوده کــه ســه‏دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 948‬متــر مربــع دارای پــاک‏‏‪ -87/564‬اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت کردکــوی بــه شــماره چاپــی‬ ‫‪ 668228‬ذیــل صفحــه ‪ 181‬دفتــر‏‏‪ 64‬ثبــت ‪ 11744‬بــه نــام اقــای ابراهیــم قنبــری پورصــادر و تســلیم گردیــده اســت و در رهــن و‏بازداشــت نمــی باشــد بــه علــت جابجایــی اثــاث منــزل مفقــود شــده و نامبــرده‬ ‫تقاضــای صــدور ســند‏مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت از ایــن رو در اجــرای مــاده ‪ 120‬اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک‏نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری‬ ‫انجــام داده و یــا‏مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود‏را بــه ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر ایــن صــورت بعــد از انقضــای مــدت مذکــور برابــر‬ ‫مقــررات نســبت‏بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف‪1401/133 :‬‏ ‪ -‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دو شــنبه ‪1401/7/18‬‏‬ ‫محمدرضا مهدوی رستمی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کردکوی‬ صفحه 6 ‫ایا کوکی های اینترنتی ایمن هستند؟‬ ‫یــک کوکــی بــه خــودی خــود نمی توانــد بــه کامپیوتــر اســیب برســاند زیــرا کــد را نگــه نمـی دارد و نمی توانــد نگــه دارد بنابرایــن نمی توانــد خــود عملــی انجــام دهــد‬ ‫بــا ایــن حــال کوکــی می توانــد بــه اقدامــات مخــرب در سیســتم مربوطــه کمــک کنــد و یــا از ان هــا پشــتیبانی کنــد حتــی بیشــتر کوکی هــا بــه عنــوان یــک فایــل‬ ‫متنــی ســاده اســیب پذیــر هســتند بــه ایــن معنــی کــه امــکان اســتفاده از ان هــا توســط برنامه هــای دیگــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مهر‬ ‫چگونهمی توان‬ ‫بهتریننرم افزار‬ ‫انتی ویروس ‪2022‬‬ ‫را پیدا کرد؟‬ ‫حمــات ســایبری در حــال افزایــش اســت‪ ،‬ازجمله نقــض داده ها که‬ ‫باعــث بــه خطــر افتــادن اطالعــات شــخصی می شــود‪ .‬یکــی از بهتریــن‬ ‫راه هــا بــرای محافظــت از خــود‪ ،‬اســتفاده از یــک برنامــه انتی ویــروس‬ ‫اســت کــه بــرای حفــظ امنیــت اطالعــات ذخیره شــده محلــی و‬ ‫داده هــای اینترنتــی شــما طراحی شــده اســت‪.‬‬ ‫درحالی کــه از ســال گذشــته تغییــرات زیــادی ایجــاد نشــده اســت‪،‬‬ ‫‪ Bitdefender Antivirus Plus‬رایانه هــا‪ ،‬دســتگاه های تلفــن همــراه‬ ‫و شــبکه های شــما را تــا حــد امــکان امــن نگــه می دارنــد‪ .‬همچنــان‬ ‫بهتریــن برنامــه انتی ویــروس بــا محافظــت بالدرنــگ و انــی اســت کــه‬ ‫تهدیدهــا را قبــل از اینکــه فرصتــی بــرای دانلود داشــته باشــند متوقف‬ ‫می کنــد و از سیســتم شــما پــاک می کنــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬چندیــن برنامــه‬ ‫عالــی دیگــر وجــود دارد کــه می توانیــد از بیــن ان هــا انتخــاب کنیــد‪ ،‬از‬ ‫کل ایــن نرم افزارهــا تعــداد انگشت شــماری در دســتگاه های تلفــن‬ ‫همــراه نیــز کار می کننــد‪.‬‬ ‫بهترین انتی ویروس به طورکلی‪Bitdefender Antivirus Plus :‬‬ ‫‪ Bitdefender‬به طــور مــداوم از چندیــن ازمایشــگاه تســت شــخص‬ ‫ثالــث و امتیازهــای بــاال یــا عالــی را بــرای محافظــت از بدافــزار کســب‬ ‫می کنــد‪ .‬بــرای بهتریــن نرم افــزار انتی ویــروس شایســته رتبــه برتــر‬ ‫اســت‪ .‬تروجان هــا‪ ،‬روت کیت هــا‪ ،‬باج افزارهــا و کرم هــا را متوقــف‬ ‫می کنــد و بــا فعــال کــردن افزونــه مرورگــر ایمــن‪ ،‬از ورود ایــن‬ ‫تهدیــدات بــه رایانــه شــما از طریــق اینترنــت جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫‪ Bitdefender‬همچنیــن طرح هــای فیشــینگ را می شناســد و بــه‬ ‫شــما در مــورد ان هــا هشــدار می دهــد‪ .‬بــا فعــال بــودن مــرور ایمــن‪،‬‬ ‫نتایــج جســتجو را به عنــوان ایمــن بــرای کلیــک کــردن یــا ایمــن نبــودن‬ ‫برچس ـب گذاری می کنــد‪ .‬وقتــی ‪ Bitdefender‬را ازمایــش می کنیــد‪،‬‬ ‫وب ســایت هایی را کــه فایل هــا و لینک هــای مخــرب را در خــود‬ ‫جای داده انــد و دسترســی بـه کل وب ســایت را مســدود می کننــد را نیــز‬ ‫شناســایی می کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه انتی ویــروس پــاس راه حــل اصلــی بیــت دیفنــدر اســت‪،‬‬ ‫امــا همچنــان بــا یــک مدیــر رمــز عبــور و خردکــن فایــل امــن همــراه‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن دارای محافظــت از شــبکه های اجتماعــی اســت‬ ‫کــه فعالیــت در صفحــات رســانه های اجتماعــی را زیــر نظــر دارد و‬ ‫بــه شــما اطــاع می دهــد کــه ایــا پیونــد مخربــی وجــود دارد کــه بــه‬ ‫اشــتراک گذاشته شــده اســت‪ .‬انتی ویــروس پــاس همچنیــن دارای‬ ‫یــک اســکنر اســیب پذیری اســت کــه نقــاط ضعــف را در کل سیســتم‬ ‫شــما جســتجو می کنــد و بــه شــما کمــک می کنــد تــا ان هــا را در برابــر‬ ‫هکرهــا و بــاج افزارهــا ایمــن کنیــد‪ .‬برخــی از ایــن اســیب پذیری ها‬ ‫شــامل درایوهــای خــراب و برنامه هــای نرم افــزاری قدیمــی اســت‪.‬‬ ‫‪ Bitdefender‬بــه شــما لینک هــای امنــی می دهــد کــه می توانیــد‬ ‫پچ هــا و نســخه های جدیــد نرم افــزار را دانلــود کنیــد‪.‬‬ ‫بزرگ تریــن ابــزاری که در انتی ویــروس ‪ Bitdefender Plus‬گنجانده‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬فایــروال شــخصی اســت‪ .‬درحالی کــه سیســتم عامل‬ ‫شــما احتمــاال ًیــک فایــروال دارد اما داشــتن الیــه دوم حفاظت حیاتی‬ ‫اســت‪ .‬تهدیدهــای بســیار زیــادی وجــود دارنــد کــه راه خــود را از طریــق‬ ‫فایروال هــای اســتاندارد بــاز می کننــد و ان هایــی کــه بــا نرم افــزار‬ ‫انتی ویــروس ارائــه می شــوند به طورکلــی عملکــرد بهتــری دارنــد‪.‬‬ ‫برنامــه ســطح باالتــر ‪،Bitdefender، Bitdefender Total Security‬‬ ‫شــامل فایــروال‪ ،‬کنترل هــای والدیــن و بهینه ســاز دســتگاه اســت‪.‬‬ ‫اشــکال دیگــر ‪ Bitdefender‬ایــن اســت کــه زمــان زیــادی الزم اســت‬ ‫کــه اســکن اســیب پذیری و اســکن ویــروس کامــل شــود‪ .‬درجایــی کــه‬ ‫ســایر برنامه هــا ممکــن اســت در چنــد دقیقــه اســکن کامــل را انجــام‬ ‫می دهنــد امــا بــرای بیــت دیفنــدر غیرعــادی نیســت کــه بــرای برخــی از‬ ‫اســکن ها تــا ‪ 40‬دقیقــه طــول بکشــد‪.‬‬ ‫بهترین انتی ویروس پایه‪VIPRE Advanced Security :‬‬ ‫بــرای یــک برنامــه نرم افــزار انتی ویــروس پایــه کــه از منابــع زیــادی‬ ‫اســتفاده نمی کنــد یــا بــا ویژگی هــای اضافــی بیش ازحــد غــرق‬ ‫نمی شــود‪ VIPRE ،‬گزین ـه ی مناســبی اســت‪ .‬ایــن برنامــه کار بســیار‬ ‫خوبــی را انجــام می دهــد تــا فایل هــای مخــرب را در طــول فراینــد‬ ‫دانلــود متوقــف کنــد و تهدیــد را قبــل از اینکــه فرصتــی بــرای الــوده‬ ‫کــردن رایانــه شــما پیــدا کنــد قرنطینــه می کنــد‪ VIPRE .‬همچنیــن‬ ‫ایمیل هــای شــما را کنتــرل می کنــد و پیام هایــی را کــه مشــکوک بــه‬ ‫لینک هــا یــا پیوس ـت های مخــرب اســت قرنطینــه می کنــد‪ .‬ایــن بــه‬ ‫شــما امــکان می دهــد پیام هــا را بــا خیــال راحــت بــاز کنیــد و ســپس‬ ‫تصمیــم بگیریــد کــه ان هــا را نگه داریــد یــا حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫یــک دلیــل دیگــر کــه ‪ VIPRE‬ممکــن اســت شــما را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫دهــد ایــن اســت کــه دارای یــک فایــروال اســت‪ .‬ایــن تنهــا مهم تریــن‬ ‫ابــزار بــرای محافظــت از بدافــزار اســت کــه بایــد به عنــوان بخشــی از‬ ‫امنیــت کلــی سیســتم شــما باشــد‪ .‬فایــروال ‪ VIPRE‬اتصــال اینترنــت‬ ‫شــما و تمــام ارتباطــات ورودی و خروجــی را بررســی می کنــد‪ .‬این یــک‬ ‫راه عالــی بــرای جلوگیــری از نفــوذ هکرهــا و دیگــر جاسوســان اســت‪،‬‬ ‫به خصــوص در وای فــای عمومــی کــه امنیــت کمتــری نســبت بــه‬ ‫شــبکه های خانگــی یــا محــل کار دارد‪.‬‬ ‫‪ VIPRE‬از منابــع زیــادی اســتفاده نمی کنــد و به راحتــی می توانیــد‬ ‫بــه گش ـت وگذار در وب‪ ،‬تماشــای ویدیوهــای انالیــن‪ ،‬بــازی کــردن‪،‬‬ ‫دانلــود فایل هــا و ارســال ایمیــل بــدون کاهــش ســرعت بپردازیــد‪.‬‬ ‫‪ VIPRE‬نیــاز بــه کمــی یادگیــری دارد تــا بتوانیــد در داشــبورد ان‬ ‫پیمایــش کنیــد؛ ماننــد بســیاری از نرم افزارهــای دیگــر طراحــی نشــده‬ ‫اســت و پیــدا کــردن برخــی ابزارهــا دشــوار اســت‪.‬‬ ‫بهترین انتی ویروس رایگان‪ :‬انتی ویروس رایگان ‪Avast‬‬ ‫چندیــن برنامــه انتی ویــروس راه حل هــای رایــگان ارائــه می دهنــد‪،‬‬ ‫امــا ‪ Avast‬در ایــن زمینــه بهتریــن اســت‪ .‬انتی ویروس رایــگان ‪Avast‬‬ ‫پــر از ویژگی هــای اضافــی ماننــد مدیریــت رمــز عبــور و امنیــت شــبکه‬ ‫خانگــی اســت‪ .‬پیمایــش داشــبورد ‪ Avast‬اســان اســت و زمــان زیادی‬ ‫طــول نمی کشــد تــا بفهمیــم هــر ابــزار کجاســت و چگونــه ان هــا را بــر‬ ‫اســاس ترجیحــات شــخصی خودتنظیــم کنید‪.‬‬ ‫یــک ویژگــی فوق العــاده در ‪ Avast‬و دلیــل پیشــنهاد نصــب ان بــر‬ ‫روی دســتگاه های فرزنــدان‪ ،‬حالــت گیمــر خــودکار ان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ابــزار زمانــی کــه از یــک ســایت بــازی انالیــن بازدید می کنید تشــخیص‬ ‫می دهــد و به طــور خــودکار برخــی از منابــع را بــه دوراز عملکردهــای‬ ‫غیــر مهــم هدایــت می کنــد تــا بتوانیــد بــدون کاهــش ســرعت یــا قطــع‬ ‫شــدن اعالن هــای بازشــو‪ ،‬بــازی کننــد‪ Avast .‬همچنــان کامپیوتــر‬ ‫شــما را زیــر نظــر خواهــد داشــت و تهدیــدات را متوقــف می کنــد و در‬ ‫صــورت تــاش بــرای دانلــود بــازی یــا بازدید از یک وب ســایت خطرناک‬ ‫بــه شــما اطــاع می دهــد‪.‬‬ ‫نقــص مشــهود ‪ Avast‬ایــن اســت کــه ایــن برنامــه منتظــر می مانــد تا‬ ‫فایل هــای مخــرب تقریبــا ًدانلــود شــوند و قبــل از اینکــه تهدیــد عملــی‬ ‫شــود ان را قرنطینــه کنــد‪ .‬ایــن بــا بیــت دیفنــدر متفــاوت اســت کــه‬ ‫حتــی اجــازه نمی دهــد فراینــد دانلــود شــروع شــود‪ ،‬امــا همچنــان در‬ ‫مســدود کــردن تهدیــدات از حملــه بســیار کارامــد اســت‪ Avast .‬بــرای‬ ‫محافظــت از بدافــزار هــم از ازمایشــگاه های شــخص ثالث امتیازهای‬ ‫باالتــر از میانگیــن کســب می کنــد‪.‬‬ ‫ازانجایی کــه ‪ Avast‬یــک برنامــه رایــگان اســت‪ ،‬چندیــن تبلیغــات‬ ‫پــاپ اپ دارد کــه هــر بــار کــه رایانــه خــود را راه انــدازی می کنیــد‪،‬‬ ‫داشــبورد را بــاز می کنیــد و چنــد بــار در بیــن ان هــا مانــع می شــوند‪.‬‬ ‫تنهــا راه بــرای جلوگیــری از ایــن تبلیغــات‪ ،‬فعــال کــردن حالــت گیمــر‬ ‫یــا خریــد یــک برنامــه پولــی از ‪ Avast‬اســت‪Avast Premium .‬‬ ‫‪ Security‬بــه همــان انــدازه در جلوگیری از الوده شــدن کامپیوترهای‬ ‫شــما توســط بدافزارهــا خــوب عمــل می کنــد‪ ،‬امــا ایــن محافظــت را‬ ‫بــه ســایر دســتگاه های متصــل بــه شــبکه خانگــی شــما ازجملــه‬ ‫تلویزیون هــای هوشــمند‪ ،‬کنســول های بــازی و حتــی روتــر اینترنــت‬ ‫شــما نیز گســترش می دهد‪ Premium Security .‬همچنین شــامل‬ ‫نظــارت بــر وب کــم اســت‪.‬‬ ‫بهترین با محافظت ‪ ID‬با ‪360 LifeLock: Norton‬‬ ‫نورتــون بــرای مــدت طوالنــی یکــی از اصلی تریــن محصــوالت‬ ‫صنعــت انتی ویــروس بــوده اســت‪ ،‬بنابرایــن جــای تعجــب نیســت در‬ ‫بیــن بهتریــن راه حل هــای انتی ویــروس ذکرشــده اســت‪ .‬چیــزی کــه‬ ‫‪ 360 Norton‬را ارزشــمند می کنــد‪ ،‬مشــارکت ان بــا ‪ LifeLock‬بــرای‬ ‫کمــک بــه محافظــت از هویــت شــما اســت‪ LifeLock .‬بازارهای ســیاه‬ ‫را زیــر نظــر دارد و اگــر ادرس ایمیــل‪ ،‬تاریــخ تولــد‪ ،‬شــماره امنیــت‬ ‫اجتماعــی یــا حتــی اطالعــات ورود به حســاب انالیــن شــما به طــور‬ ‫غیرقانونــی فروختــه شــود‪ ،‬بــه شــما هشــدار می دهــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫مکان هایــی را کــه معمــوال ًبــا ســرقت هویــت مرتبــط نیســتند‪ ،‬ماننــد‬ ‫ســوابق پزشــکی و کیفــری بررســی می کنــد‪ .‬اگــر هویــت شــما دزدیــده‬ ‫شــود‪ LifeLock ،‬بــه شــما کمــک می کنــد تــا هویــت خــود را بازیابــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬ازجملــه بــه شــما کمــک می کنــد بــا ‪ IRS‬و اژانس هــای گــزارش‬ ‫اعتبــار تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ 360 Norton‬دارای ابزارهــای مــرور ایمــن اســت کــه ســایت های‬ ‫مخربــی را کــه دارای پیوندهــا و طرح هــای فیشــینگ پنهــان هســتند‬ ‫برچس ـب گذاری می کنــد‪ .‬حتــی پــس از حــذف یــک ســایت‪ ،‬بازدیــد‬ ‫از ‪ URL‬گاهــی اوقــات باعــث ایجــاد یــک فایــل مخــرب بــرای دانلــود‬ ‫می شــود‪ Norton .‬یکــی از معــدود برنامه هــای انتی ویروســی اســت‬ ‫کــه ایــن تهدیدهــا را شناســایی می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن نرم افــزار انتی ویــروس دارای یــک ویژگــی اســت کــه تبلیغــات‬ ‫هدفمنــد را کاهــش می دهــد زیــرا از شــما در برابــر ابزارهــای تبلیغاتی‬ ‫مزاحــم و ردیاب هــا محافظــت می کنــد‪ .‬نورتــون همچنیــن دارای‬ ‫ابزارهــای بانکــی ویــژه ای اســت تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه اطالعــات‬ ‫شــخصی و مالــی شــما به عنــوان بانــک و خریــد انالیــن شــما از امنیــت‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت‪ .‬به عنوان مثــال‪ ،‬اطالعــات اعتبــار ورود و کارت‬ ‫اعتبــاری در مقابــل کــی الگرهــا محافظــت می شــود‪.‬‬ ‫بهترین برای بانکداری‪ :‬انتی ویروس ترند میکرو ‪ +‬امنیت‬ ‫‪ Trend Micro‬از همــان ابتــدا ماننــد یــک برنامــه ســنگین بــه نظــر‬ ‫می رســد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬پــس از نصــب و قــرار دادن ابزارهــا‪Trend ،‬‬ ‫‪ Micro‬ثابــت کــرد کــه یــک راه حــل انتی ویــروس عالــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تنهــا برنامــه ای اســت کــه در تمــام ســال های ازمایــش نرم افــزار‬ ‫انتی ویــروس‪ ،‬هــر بــار ‪ %100‬امتیــاز کســب کــرده اســت‪ .‬درحالی کــه‬ ‫باعــث کاهــش ســرعت می شــود‪ ،‬نمی شــود ان را بــه لیســت بهتریــن‬ ‫نرم افزارهــای انتی ویــروس اضافــه نکنیــم‪.‬‬ ‫ایــن نرم افــزار انتی ویــروس دارای فنــاوری شــهرت وب اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن بالفاصلــه در یــک وب ســایت قانونــی یــا جعلــی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬اگــر روی پیونــدی کلیــک کنیــد کــه قصــد دارد شــما را بــه‬ ‫ســایتی کــه شــبیه ســایتی قانونــی اســت هدایــت کنــد‪Trend ،‬‬ ‫‪ Micro‬ان را مســدود می کنــد و بــه شــما در مــورد قصــد مخــرب ان‬ ‫هشــدار می دهــد‪ Trend Micro .‬همچنیــن در تشــخیص طرح هــای‬ ‫فیشــینگ و وب ســایت های خطرنــاک بســیار خــوب اســت‪.‬‬ ‫یکــی از بهتریــن ابزارهــا در اینجــا ‪ Pay Guard‬ان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫به طــور خــاص بــرای محافظــت از اطالعــات شــخصی‪ ،‬مالــی و حســاب‬ ‫شــما در هنــگام بانکــداری و خریــد انالیــن طراحی شــده اســت‪Pay .‬‬ ‫‪ Guard‬شــماره های کارت اعتبــاری و حســاب بانکــی شــما را در یــک‬ ‫خزانــه امــن ذخیــره می کنــد‪ ،‬بنابرایــن الزم نیســت ایــن اطالعــات را‬ ‫هنــگام تسویه حســاب بیــرون بکشــید و وارد کنیــد؛ امــا ‪Pay Guard‬‬ ‫محافظ هــای بیشــتری را در اطــراف مرورگــر شــما قــرار می دهــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن نمی تــوان ایــن اطالعــات را گرفــت یــا بــه ســرقت بــرد‪.‬‬ ‫بهترین محافظت از شبکه‪ESET Internet Security :‬‬ ‫‪ ESET‬چندیــن برنامــه محافظــت از رایانــه دارد‪ ،‬امــا نرم افــزار‬ ‫‪ Internet Security‬ان تعــادل خوبــی از حفاظــت بدافــزار اســت‬ ‫کــه در برنامه هــای انتی ویــروس اولیــه و ابزارهــای پیشــرفته کــه‬ ‫امنیــت بیشــتری را فراهــم می کننــد‪ ،‬یافــت می شــود‪ .‬این یــک کار‬ ‫عالــی بــرای مســدود کــردن تهدیدهایــی بــود کــه ســعی می کردنــد از‬ ‫طریق دانلودهای اینترنتی‪ ،‬ارتباطات شــبکه ای وارد رایانه شــوند و از‬ ‫بارگیــری وب ســایت های بالقــوه الــوده جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫ایــن سیســتم انتی ویــروس از یــک سیســتم محافظــت از نفــوذ‬ ‫میزبــان (‪ )HIPS‬بــرای شناســایی تهدیدهــای جدیــدی کــه نام گــذاری‬ ‫نشــده اند یــا در پایــگاه داده هــای بدافــزار گنجانده نشــده اند‪ ،‬اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ ESET .‬رفتــار کلــی و الگوهــای کــد معمولی تهدیــدات را برای‬ ‫جلوگیــری از هــر چیــز مشــکوکی قبــل از اینکــه سیســتم شــما را الوده‬ ‫کنــد‪ ،‬درک می کنــد‪ .‬ایــن ابــزار همچنیــن بــرای نظارت بر اتصال شــبکه‬ ‫شــما و تمامــی دســتگاه های متصــل بــه ان ازجملــه سیســتم های‬ ‫بــازی و تلفن هــای همــراه اســتفاده می شــود‪ .‬اگــر هرگونــه ارتبــاط‬ ‫یــا فایــل مشــکوکی بــرای نفــوذ بــه شــبکه و نصــب بدافــزار از طریــق‬ ‫اتصــال اینترنتــی شــما اقــدام کنــد‪ Connected Home ESET ،‬بــه‬ ‫شــما هشــدار می دهــد‪ .‬ســایر ابزارهــای امنیتــی موجــود در ‪ESET‬‬ ‫‪ Internet Security‬عبارت انــد از‪ :‬بانکــداری ایمــن‪ ،‬نظــارت بــر وب‬ ‫کــم و حالــت گیمــر‪.‬‬ ‫بهترین برای عفونت های فعلی‪Malwarebytes :‬‬ ‫گاهــی اوقــات بــه نظــر می رســد کــه نصــب یــک برنامــه انتی ویــروس‬ ‫کار بســیار زیــادی اســت یــا هزینــه بیشــتری نســبت به ســرمایه گذاری‬ ‫شــما دارد‪ .‬درحالی کــه ‪ iOS‬شــما احتمــاال ً دارای برخــی از‬ ‫انتی ویروس هــای محافظتــی اســت‪ ،‬امــا ان هــا بی خطــا نیســتند و‬ ‫ویروس ها و ســایر تهدیدها می توانند به سیســتم شــما حمله کنند‪.‬‬ ‫اگــر رایانــه شــما کندتــر کار می کنــد‪ ،‬مرورگرهــا و برنامه هــا را بــدون‬ ‫اطــاع قبلــی می بنــدد‪ ،‬یــا شــما را بــه صفحــات وبــی هدایــت می کنــد‬ ‫کــه نمی خواهیــد بــه ان هــا دسترســی پیــدا کنیــد‪ ،‬به احتمال زیــاد‬ ‫الوده شــده اید‪ .‬بدافــزار به انــدازه کافــی هوشــمند اســت کــه‬ ‫برنامه هــای انتی ویــروس را تشــخیص دهــد و ســعی کنــد از دانلــود‬ ‫بخــش خوبــی از ان هــا جلوگیــری کنــد‪ .‬بااین حــال‪Malwarebytes ،‬‬ ‫یــک برنامــه خــاص طراحی شــده بــرای پیشــی گرفتــن از ویروس هــا‬ ‫اســت و بــه شــما امــکان می دهــد ان را به راحتــی دانلــود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ Malwarebytes‬هیــچ هزینــه ای بــرای شــما نــدارد و به محــض‬ ‫نصــب‪ ،‬شــروع بــه جســتجوی هرگونــه تهدیــدی روی سیســتم‬ ‫شــما می کنــد‪ .‬برخــاف ســایر برنامه هــا بــا ابزارهــای مکان یابــی‬ ‫بدافــزار رایــگان در وب ســایت های خــود‪ Malwarebytes ،‬فقــط‬ ‫تهدیــدات را پیــدا نمی کنــد و حــذف ان را بــه شــما واگــذار می کنــد‪.‬‬ ‫‪ Malwarebytes‬همچنیــن تهدیدهــا را جمـع اوری می کنــد‪ ،‬ان هــا را‬ ‫قرنطینــه می کنــد و به طــور دائــم حــذف می کنــد‪ ،‬بنابرایــن نیــازی بــه‬ ‫انجــام کار خاصــی نیســت‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه حفاظــت بالدرنــگ نــدارد‪ ،‬بنابرایــن نمی توانــد تهدیــدات‬ ‫اینــده را متوقــف کنــد‪ .‬بــرای ایــن کار بایــد یــک برنامــه انتی ویــروس‬ ‫ماننــد ‪ Bitdefender‬خریــداری کنیــد‪ .‬همچنیــن‪Malwarebytes ،‬‬ ‫اکثــر عفونت هــای بــاج افــزاری را نمی شناســد و متوقــف نمی کنــد؛ امــا‬ ‫به طورکلــی‪ ،‬ایــن بهتریــن راه حــل بــرای خــاص شــدن از تهدیدهایــی‬ ‫اســت کــه قبــا ًدانلــود شــده اند و باعــث خرابــی رایانــه شــما می شــوند‪.‬‬ ‫بهترین پشتیبان گیری کامپیوتر‪Acronis True Image :‬‬ ‫‪ Acronis‬چندیــن ســال اســت کــه به عنــوان یــک راه حــل خــوب‬ ‫بــرای ذخیــره فایل هــا و اطالعــات مهــم در فضــای ابــری شناخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کار را بــرای بــاج افــزار ســخت تر می کنــد کــه فایل هــای‬ ‫شــما را قفــل کنــد و ان هــا را تــا زمانــی کــه بــاج را پرداخــت نکنیــد نگــه‬ ‫دارد‪ .‬در عــوض‪ ،‬می توانیــد سیســتم خــود را ریســت یــا پاک ســازی‬ ‫کنیــد‪ ،‬ســپس تمــام پوشـه ها و فایل هــای خــود را از ‪ Acronis‬مجــددا ً‬ ‫نصــب کنیــد و رایانه تــان طــوری اجــرا می شــود کــه انــگار هیــچ اتفاقــی‬ ‫بــرای ان نیفتــاده اســت‪ .‬ایــن همچنیــن یــک ابــزار مفیــد اســت کــه در‬ ‫صــورت خــراب شــدن رایانــه شــما می توانیــد از ان اســتفاده کنیــد زیــرا‬ ‫می توانیــد اطالعــات خــود را بــدون از دســت دادن اطالعــات خــود در‬ ‫یــک مــورد جدیــد نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ 2021 Acronis True Image‬شــامل ویژگی هــای امنیتــی ســایبری‬ ‫اضافــی‪ ،‬ازجملــه محافظــت در برابــر ویــروس اســت‪True Image .‬‬ ‫بدافزارهایی را که سعی در پنهان شدن در رایانه شما دارند مسدود‬ ‫می کنــد و تهدیدهــا را به ســرعت قرنطینــه می کنــد‪ .‬وب ســایت های‬ ‫خطرنــاک را شناســایی می کنــد و بــه شــما در مــورد خطــرات پنهــان در‬ ‫انجــا نیــز هشــدار می دهــد‪ .‬ازمایشــگاه های تســت شــخص ثالــث‪،‬‬ ‫ماننــد ‪ AV-Test‬و ‪ ،AV-Comparatives‬به طــور منظــم میــزان دقــت‬ ‫‪ Acronis‬در متوقــف کــردن بدافزارهــا را ازمایــش نمی کننــد‪ ،‬بنابراین‬ ‫ســابقه خوبــی بــرای تکیه بــر ان وجود نــدارد‪ Acronis .‬اکثر تهدیدات‬ ‫را بــدون مشــکل متوقــف می کنــد و برخــی از مخفی شــده ها را روی‬ ‫رایانه هــا جمــع اوری می کنــد‪ .‬همچنیــن وب ســایت های مخــرب را‬ ‫به خوبــی مســدود کــرد تــا طرح هــای فیشــینگ یــا دانلودهــای الــوده‬ ‫را در خــود جــای دهــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد از ‪ Acronis‬اســتفاده کنیــد‪ ،‬بایــد از اشــکاالتی اگاه‬ ‫باشــید‪ .‬اوال ًاگرچــه مبتنــی بــر ابــر اســت‪ ،‬امــا همچنــان از برخــی از‬ ‫منابــع رایانــه شــما بــرای اســتقرار برخــی ابزارهــای محلــی اســتفاده‬ ‫می کنــد و ایــن باعــث می شــود کــه در هنــگام پیمایــش بــه صفحــات‬ ‫وب و انتظــار بــرای بارگیــری ویدیوهــا‪ ،‬به انــدازه کافــی تاخیــر ایجــاد‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬یــک اســکن کامــل سیســتم ســاعت ها طــول‬ ‫می کشــد تــا کامــل شــود‪.‬‬ ‫اینجاست که چرا ‪ Bitdefender‬بهترین است‬ ‫به طورکلــی ‪ Bitdefender Antivirus Plus‬بهتریــن برنامــه نرم افــزار‬ ‫انتی ویــروس اســت زیــرا به ســرعت و به طــور کامــل بدافزارهــا را‬ ‫مســدود می کنــد‪ .‬حتــی از شــروع فراینــد دانلــود فایل هــای مخــرب‬ ‫جلوگیــری می کنــد؛ و وب ســایت های خطرنــاک را عالمت گــذاری‬ ‫می کنــد‪ ،‬طرح هــای فیشــینگ را مســدود می کنــد و در مــورد‬ ‫لینک هــای بدافــزار و دانلودهــای ارسال شــده بــه صفحــات رســانه های‬ ‫اجتماعــی هشــدار می دهنــد‪.‬‬ ‫بیــت دیفنــدر نیــز ارزش خوبــی دارد و بــه شــما چندیــن مجــوز‬ ‫کاربــری بــا هزینــه مشــابه یکــی از برنامه هــای انتی ویــروس دیگــر‬ ‫می دهــد‪ .‬همچنیــن روی چندیــن دســتگاه مختلــف کار می کنــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن می توانیــد از یــک برنامــه واحــد بــرای ایمن ســازی رایانه هــا‬ ‫و تلفن هــای همــراه اســتفاده کنیــد‪ .‬برنامــه انتی ویــروس پایــه بیــت‬ ‫دیفنــدر بــا فایــروال همــراه نیســت و تمــام اســکن های ویــروس ان‬ ‫زمــان زیــادی طــول می کشــد تــا کامــل شــود‪ .‬بااین حــال‪ ،‬ازانجایی کــه‬ ‫ایــن برنامــه منابــع را از بیــن نمی بــرد‪ ،‬همچنــان می توانیــد در حیــن‬ ‫اســکن بــدون کاهــش ســرعت‪ ،‬روی دســتگاه خــود کارکنیــد‪.‬‬ ‫انتی ویروس و به اشتراک گذاری داده‬ ‫‪ Avast‬اعتــراف کــرد کــه اطالعــات کاربــر را بــا شــرکای خــود و ســایر‬ ‫شــرکت های مصرف کننــده بــه اشــتراک گذاشــته یــا حتــی می فروشــد‪.‬‬ ‫از ان زمــان ایــن برنامــه را متوقــف کــرده اســت‪ ،‬امــا ‪ Avast‬هنــوز‬ ‫از جمــع اوری اطالعــات اســتفاده می کنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬هــر برنامــه‬ ‫انتی ویروس‪ ،‬خواه روی رایانه شــخصی‪ ،‬مک یا دســتگاه تلفن همراه‬ ‫باشــد‪ ،‬به عنــوان بخشــی از فراینــد نصــب و راه انــدازی اولیه خــود‪ ،‬اجازه‬ ‫جمـع اوری داده هــای شــما و شــرکت در نوعــی برنامــه اشــتراک داده را‬ ‫می خواهــد‪ .‬ایــن مــورد بــرای اکثــر مــردم خوشــایند نیســت‪ ،‬به خصــوص‬ ‫از شــرکتی کــه قــرار اســت اطالعــات شــما را ایمــن کنــد‪.‬‬ ‫بزرگ تریــن دلیــل جمــع اوری داده هــا از طریــق برنامه هــای‬ ‫انتی ویــروس‪ ،‬جمــع اوری اطالعــات در مــورد ویروس هــای جدیــد‬ ‫و در حــال ظهــور اســت‪ .‬ایــن اطالعــات بــرای جلوگیــری از توقــف‬ ‫ســریع تهدیــدات جدیــدی کــه در پایــگاه داده هــای بدافــزار شناســایی‬ ‫و فهرســت بندی نشــده اند‪ ،‬قبل از اینکه بتوانند رایانه های بیشــتری‬ ‫را الــوده کننــد‪ ،‬اســتفاده می شــود‪ .‬این یــک بخــش حیاتــی بــرای‬ ‫جلوگیــری از کنتــرل تهدیــدات مخــرب‪ ،‬به ویــژه بــاج افزارهــا اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه برنامه هــای انتی ویــروس کمــک می کنــد تــا رفتارهــای‬ ‫رایــج را بیاموزنــد تــا بتواننــد تهدیــدات جدیــد را کــه به عنــوان تهدیــدات‬ ‫روز صفــر نیــز شــناخته می شــوند‪ ،‬قبــل از اینکــه بتواننــد رایانــه را‬ ‫الــوده کننــد‪ ،‬متوقــف کننــد‪ .‬اگر همــه از اشــتراک گذاری داده منصرف‬ ‫شــوند‪ ،‬زمــان زیــادی طــول نمی کشــد تــا بدافزارهــا بیــداد کننــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از دالیــل جمــع اوری داده هــا بــرای اهــداف پژوهشــی‬ ‫اســت‪ .‬صنعــت انتی ویــروس بــا چندیــن راه حــل عالــی بســیار رقابتــی‬ ‫اســت‪ .‬ازانجایی کــه نرم افــزار انتی ویــروس اطالعــات کاربــران خــود را‬ ‫جم ـع اوری می کنــد‪ ،‬می توانــد نســخه های بهتــری را ایجــاد کنــد کــه‬ ‫مناسـب تر و در خدمــت مصرف کننــدگان باشــد‪ .‬متاســفانه‪ ،‬همیشــه‬ ‫شــرکت هایی وجــود خواهنــد داشــت کــه ایــن اطالعــات را برای کســب‬ ‫ســود می فروشــند‪ .‬خوبــی برنامه هــای انتی ویــروس ایــن اســت کــه‬ ‫شــما ایــن گزینــه را داریــد کــه شــرکت نکنیــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪609‬‬ ‫ساده ترین روش برای انتقال‬ ‫و اشتراک گذاری مالکیت‬ ‫پوشه از طریق گوشی‬ ‫اســتفاده از برنامه هــای ‪ ،Google‬همــکاری بــا دوســتان‬ ‫و همــکاران را بــا ویژگــی اشــتراک گذاری اســان تر می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســناد ســطوح دسترســی متفاوتــی بــرای اعضــای‬ ‫دارای دسترســی دارنــد‪ ،‬امــا مالــک بیشــترین کنتــرل را‬ ‫روی انهــا دارد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬اگــر شــما مالــک یــک فایــل هســتید‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد از تنظیمــات اشــتراک گــذاری در ‪Google Drive‬‬ ‫بــرای انتقــال اســان مالکیــت خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه‪ ،‬می توانیــد مراحــل اســان بــرای فراینــد انتقــال‬ ‫مالکیــت فایل هــای ‪ Google Drive‬را بیابیــد‪.‬‬ ‫مرحله ‪ :1‬فایل های گوگل را به اشتراک بگذارید‬ ‫‪ Google Drive‬را در تلفــن هوشــمند خــود بــاز کنید‪.‬بــه‬ ‫فایــل یــا پوشــه مــورد نظــر برویــد ‪،‬روی ســه نقطــه کنــار نــام‬ ‫فایــل کلیــک کنیــد‪.‬روی ‪ Share‬کلیــک کنیــد‪،‬روی ‪Share-‬‬ ‫‪ on-Drive‬کلیــک کنیــد ادرس ایمیــل گیرنــده را در جعبــه‬ ‫متــن وارد کنید‪.‬نــام کاربری‪-‬برای‪-‬گیرنــده را وارد کنیــد روی‬ ‫تــب ‪ Access‬کلیــک کنیــد تــا دسترســی گیرنــده بــه فایــل‬ ‫را تغییــر دهیــد‪ .‬روی نمــاد ارســال در گوشــه ســمت راســت‬ ‫پاییــن صفحــه کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫ارسال دعوت نامه به گیرنده‬ ‫مرحله ‪ :2‬ارسال دعوتنامه مالکیت‬ ‫‪ Google Chrome‬را روی گوشــی خــود بــاز کنیــد‪.‬در‬ ‫‪ drive.google.com‬تایــپ کنیــدروی ســه نقطــه در گوشــه‬ ‫ســمت راســت پاییــن صفحــه کلیــک کنیــد‪( .‬گوشــه بــاال‬ ‫بــرای اندرویــد)‬ ‫روی سه نقطه کلیک کنید‬ ‫بــه پاییــن برویــد و روی درخواســت ســایت دســکتاپ‬ ‫ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫درخواست‪-‬دسکتاپ‪-‬سایت‬ ‫وقتــی نســخه دســک تاپ ‪ Drive‬را روی تلفــن خــود‬ ‫بــاز می کنیــد‪ ،‬ســپس می توانیــد مالکیــت فایل هــا و‬ ‫پوشـه های خــود را منتقــل کنیــد‪ .‬بــرای انجــام ایــن کار‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد از همــان مراحلــی کــه قبــا ذکــر شــد بــرای دســکتاپ‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر از دســتگاه ‪ iOS‬اســتفاده مــی کنیــد‪،‬‬ ‫نمــی توانیــد مالکیــت فایــل هــا و پوشــه هــای خــود را در‬ ‫‪ Drive‬منتقــل کنیــد‪ .‬روش نمایــش دســکتاپ فقــط بــرای‬ ‫دســتگاه هــای اندرویــدی قابــل اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫مرحله ‪ :3‬دعوتنامه مالکیت را بپذیرید‬ ‫پــس از دریافــت دعوتنامــه مالکیــت‪ ،‬گیرنــده بایــد دعــوت‬ ‫را بپذیــرد تــا فراینــد نهایــی شــود‪ .‬در اینجــا مراحلــی وجــود‬ ‫دارد کــه بایــد دنبــال کنیــد‪ Gmail:‬را در مرورگــر یــا برنامــه‬ ‫تلفــن همــراه خــود بــاز کنید‪.‬ایمیــل بــا دعــوت نامــه انتقــال‬ ‫را پیــدا کنید‪.‬نامــه را بــاز کنیــد و روی ‪ Accept‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫قبول ‪ -‬مالکیت ‪ -‬دعوت‬ ‫وقتــی انتقــال مالکیــت کامــل شــد‪ ،‬مالــک قبلــی یــک‬ ‫ایمیــل تاییــد دریافــت خواهــد کــرد‪ .‬بــه طــور مشــابه‪،‬‬ ‫ان مالــک اکنــون ویرایشــگر بــه فایــل دسترســی خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬مالــک جدیــد می توانــد دسترســی را تغییــر دهــد‪،‬‬ ‫مالکیــت را منتقــل کنــد‪ ،‬یــا دسترســی بــه فایــل را بــه‬ ‫دلخــواه حــذف کنــد‪.‬‬ ‫ایــا مــی توانیــد مالکیــت فایلــی را کــه منتقــل کردیــد دوبــاره‬ ‫بــه دســت بیاورید؟‬ ‫اگــر بــا موفقیــت مالکیــت فایل هــای درایــو خــود را منتقــل‬ ‫کنیــد‪ ،‬نمی توانیــد ان را لغــو کنیــد‪ .‬مالــک جدیــد بــه فایــل‬ ‫دسترســی کامــل خواهــد داشــت‪ .‬تنهــا در صورتــی مالکیــت‬ ‫را دریافــت خواهیــد کــرد کــه بــا اســتفاده از روش ذکــر شــده‬ ‫در بــاال‪ ،‬ان را پــس بگیرنــد‪ .‬اگــر روی دکمــه اشــتراک گــذاری‬ ‫یــک ســند ‪ Google‬کلیــک کنیــد‪ ،‬مــی توانیــد ببینیــد مالــک‬ ‫فایــل چــه کســی اســت‪ .‬اگــر بــه هــر دو حســاب دسترســی‬ ‫داریــد‪ ،‬می توانیــد مراحــل ایــن مقالــه را بــرای انتقــال‬ ‫مالکیــت به صــورت دلخــواه دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫تنها با ‪ 59900‬تومان‬ ‫اگهی مفقودی خود‬ ‫را منتشر کنید‬ ‫‪09117674497‬‬ صفحه 7 ‫هفته فراجا بر مردان حافظ امنیت گرامی باد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ -609‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-609‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/13‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/13 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/10 - 1401 //07‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫دوشنبه ‪07// 18‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روایت فتح‬ ‫عملیات« فتح ‪»۱‬؛ احیاکننده جنبش های‬ ‫مردمی عراق‬ ‫تکویــن مبــارزات مردمــی و مخالفت هــای گروه هــای معــارض عراقــی بــا‬ ‫سیاس ـت های جنایت کارانــه صــدام و در پــی ان‪ ،‬اجــرای عملیــات فتــح ‪ ۱‬و تبلیــغ‬ ‫همــکاری مشــترک مــردم عــراق بــا رزمنــدگان ایرانــی‪ ،‬به واقع مرحله نوینــی را فراروی‬ ‫جنبش هــای مردمــی عــراق قــرار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از تارنمــای مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع‬ ‫مقــدس‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۶۵‬را ســال سرنوشــت خواندنــد‪ ،‬زیــرا می خواســتند سرنوشــت‬ ‫نبــرد نابرابــر را بــه نفــع رزمنــدگان اســام رقــم بزننــد‪ .‬در ان برهــه از زمــان کــه ‪ ۶‬ســال‬ ‫از تهاجــم رژیــم بعــث گذشــته بــود‪ ،‬نابرابــری در امکانــات‪ ،‬تجهیــزات و ادوات جنگــی‬ ‫منجــر شــد کــه فرماندهــان ســپاه و ارتــش در برخــی عملیات هــا از شــیوه های جنــگ‬ ‫چریکــی بــا پیــروی از اصــول جنگ هــای نامنظــم بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫در ان زمــان تقریبــا ً اجــرای عملیــات گســترده در جبهه هــا رکــورد پیــدا کــرده‬ ‫بــود‪ .‬چــون تجهیــزات ارتــش عــراق بیش تــر بــود‪ ،‬همچنیــن اقدامــات پدافنــدی و‬ ‫لجســتیکی رژیــم بعــث بــرای اجــرای عملیــات گســترده مشــکالتی را ایجــاد کــرده‬ ‫بــود‪ .‬در همیــن راســتا قرارگاه هــا ماموریــت یافتــه بودنــد در حــد خــط یــگان خــود‬ ‫تحــرک داشــته باشــند‪ .‬در ایــن میــان بــه قــرارگاه رمضــان ماموریتــی دیگــر محــول‬ ‫ب اســامی ‬ ‫ن انقــا ‬ ‫ی ســپا ه پاســدارا ‬ ‫ن مــرز ‬ ‫شــد‪ .‬ایــن قــرارگاه بــا ماهیــت قــرارگا ه بــرو ‬ ‫بــا محوریــت جنــگ نامنظــم و پارتیزانــی تشــکیل شــده بــود و قــرار شــد سلســله ‬ ‫ن انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ق خــاک دشــم ‬ ‫ی «فتــح» را بــرای نفــوذ و ضربــ ه در عمــ ‬ ‫عملیات هــا ‬ ‫عملیاتی که احیاکننده جنبش های مردمی عراق شد‬ ‫بــرای انجــام بهتــر «عملیــات فتــح یــک» قــرار شــد از شــخصیت ها و گروه هــای‬ ‫معــارض عراقــی چــون جــال طالبانــی‪ ،‬مســعود بارزانــی‪ ،‬ســران حزب اللــه کــرد‬ ‫عــراق‪ ،‬ایت اللــه محمدباقــر حکیــم و مجلــس اعــای انقــاب اســامی عــراق و برخی‬ ‫دیگــر از شــخصیت های مبــارز شــیعه عــراق کمــک گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫تقویــم‪ ،‬روز ‪ ۱۹‬مهرمــاه ســال ‪ ۱۳۶۵‬را نشــان مــی داد‪« .‬یــا زینــب (س)» رمــز‬ ‫عملیــات اعــام شــد و ســپس رزمنــدگان اســام بــا همــکاری جــال طالبانــی و‬ ‫پیش مــرگان تحــت امــرش در اتحادیــه میهنــی کردســتان عــراق بــه ســمت اهــداف از‬ ‫ش تعییــن شــده در پاالیشــگاه کرکــوک رهســپار شــدند‪ .‬نیروهــای ســپاه و ارتــش‬ ‫پیـ ‬ ‫توانســتند بــا نفــوذ بــه عمــق ‪ ۱۸۰‬کیلومتــری خــاک دشــمن خســارت و تلفــات زیــادی‬ ‫را متوجــه رژیــم بعــث کننــد‪ .‬البتــه در ایــن میــان نبایــد از نقــش مــردم و گروه هــای‬ ‫معــارض کــرد و عــرب عراقــی در مبــارزه علیــه حکومــت بعثــی عــراق در ایــن عملیــات‬ ‫غافــل مانــد‪.‬‬ ‫عملیــات فتــح یــک مهم تریــن همــکاری دو طــرف نیروهــای ایرانــی و کــرد بــود کــه تــا‬ ‫روز ‪ ۲۰‬مهــر مــاه ادامــه داشــت ‪ ،‬رزمنــدگان در ایــن عملیــات موفق شــدند تاسیســات ‬ ‫ی بــرق ‬ ‫ت شــمار ه یــک‪ ،‬نیــروگا ه حرارتــ ‬ ‫ی نفــ ‬ ‫پاالیشــگا ه کرکــوک‪ ،‬واحــد بهره بــردار ‬ ‫ت و گاز‬ ‫ت تفکیــک نفــ ‬ ‫ن بــ ه هــوا‪ ،‬تاسیســا ‬ ‫ی زمیــ ‬ ‫کرکــوک‪ ،‬ســ ه پایــگا ه موشــک ‬ ‫ل بــور» و «شــوار» منهــد م کننــد‪.‬‬ ‫ب کرکــوک‪« ،‬جب ـ ‬ ‫«حمبــور» در جنــو ‬ ‫اوج موفقیــت عملیــات فتــح یــک‪ :‬کرکــوک را از ان جهــت بــه عنــوان منطقــه‬ ‫عملیاتــی در عملیــات فتــح یــک انتخــاب کردنــد کــه ایــن منطقــه مرکــز اداری منطقــه‬ ‫کردســتان عــراق بــود کــه در ان زمــان بیــش از ‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت داشــت و‬ ‫از حیاتی تریــن مناطــق اقتصــادی و نفتــی عــراق محســوب می شــد‪ .‬در واقــع ایــن‬ ‫شــهر بعــد از بغــداد و بصــره ســومین شــهر مهــم عــراق بــود کــه در تقاطــع ســه‬ ‫منطقــه اســتراتژیک بغــداد‪ ،‬اربیــل و ســلیمانیه قــرار داشــت‪ .‬پاالیشــگاه ایــن شــهر‬ ‫تامین کننــده هزینه هــای ماشــین جنگــی رژیــم بعــث بــه شــمار می امــد‪ .‬اوج‬ ‫موفقیــت عملیــات فتــح یــک را می تــوان در وارد اوردن ضربــه و خســارت بــر اهــداف‬ ‫تعیین شــده و تــرک منطقــه عملیاتــی در اســرع وقــت دانســت‪ .‬ان هــم بــدون اینکــه‬ ‫صدم ـه ای متوجــه نیروهــای خــودی شــود‪ .‬رزمنــدگان اســام توانســتند بــا ارامــش‬ ‫کامــل قبضه هــا و کلیــه تجهیــزات را جمـع اوری کننــد و بــه ســمت یــک روســتای امن‬ ‫در منطقــه حرکــت کردنــد‪ .‬البتــه ایــن عملیــات منجــر بــه تکویــن مبــارزات مردمــی‬ ‫و مخالفت هــای گروه هــای معــارض عراقــی بــا سیاســت های جنایتکارانــه صــدام‬ ‫حســین و تبلیــغ همــکاری مشــترک مــردم عــراق بــا رزمنــدگان ایرانــی شــد کــه مرحله‬ ‫نوینــی را فــراروی جنبش هــای مردمــی عــراق قــرار داد‪.‬‬ ‫بــرای ســر هــر ایرانــی‪ ۲۰۰ ،‬هــزار دینــار تعییــن کردند‪:‬ســردار شــهید اکبــر اقابابایــی‬ ‫قائم مقــام فرماندهــی لشــکر ‪ ۱۴‬امام حســین (ع) و فرماندهــی عملیــات نیــروی‬ ‫قــدس را در کارنامــه فعالیت هایــش دارد‪ .‬او ســوم شــهریورماه ســال ‪ ۱۳۷۵‬بــه‬ ‫یــاران شــهیدش پیوســت‪ .‬او دربــاره نحــوه عملیــات فتــح یــک در کرکــوک ایــن چنیــن‬ ‫روایــت کــرده اســت‪ :‬بعــد از ایــن عملیــات ‪ ۴۵ ،‬روز در داخــل عــراق ماندیــم‪ .‬ایــن در‬ ‫حالــی بــود کــه خبــر نداشــتیم رژیــم بعــث‪ ،‬بــرای ســر هــر ایرانــی جایــزه تعییــن کــرده‬ ‫بــود؛ چــون خبــردار شــده بــود! بــرای ســر هــر ایرانــی‪ ۲۰۰ ،‬هــزار دینــار ان روز کــه هــر‬ ‫دینــار برابــر ‪ ۶۸‬تومــان مــا بــود قــرار داده بــود! بعضــی ش ـب ها خبــر می رســید کــه‬ ‫اینهــا احتمــاال ًمی خواهنــد همــه را بکشــند‪ ،‬بــرای همیــن بچه هــا مســلح می شــدند‬ ‫و می خوابیدنــد‪.‬‬ ‫وقتی قاطر به یاری رزمندگان می اید‪ /‬حمل مهمات با ‪ ۳۰۰‬قاطر در ‪ ۱۰‬روز‬ ‫بــرای عملیــات فتــح یــک‪ ،‬رزمنــدگان اســام ‪ ۲۴‬ســاعت یکســره پیــاده رفتنــد و فقط‬ ‫بــرای نمــاز توقــف کردنــد‪ .‬ســاح ســنگین هــم از لــب مــرز از زیــر پاســگاه های عــراق‬ ‫وارد و در ســلیمانیه نگهــداری شــد‪ .‬کار حمــل ســاح های ســنگین بــا بیــش از ‪۳‬‬ ‫هــزار بــار قاطــر در مــدت ‪ ۱۰‬شــب وارد عــراق شــد کــه شــامل ‪ ۳‬هــزار گلولــه‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰‬قبضــه از یــک نــوع ســاح‪ ۱۳ ،‬قبضــه از یــک نــوع ســاح دیگــر‪ ،‬تیربــار و دوشــکا‬ ‫بــود‪ ،‬یعنــی هــر شــب ‪ ۳۰۰‬قاطــر در ‪ ۱۰‬روز کار انتقــال تجهیــزات و مهمــات را انجــام‬ ‫ت از ســلیمانیه تا نزدیکی های کرکوک با ‪ ۳۰‬تراکتور‪ ،‬ماشــین‬ ‫ح و مهما ‬ ‫دادند‪ .‬ســا ‬ ‫هــای ‪ ۱۰‬تــن و تویوتــا بــرده شــد‪ .‬البتــه رزمنــدگان اســام بــه خاطــر ناامنــی مســیرها‪،‬‬ ‫پیــاده رفتند‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی ‪ -‬لیال اصالنی‬ ‫روایتی چند از‬ ‫نسخه های زرد‬ ‫خنــده دار اســت؛ کافــی اســت کمــی از زندگــ ‬ ‫ی‬ ‫شــخصی اش بــا خبــر باشــید! ان وقــت می فهمیــد‬ ‫کســی کــه نتوانســته اســت بدیهی تریــن و پیش پــا‬ ‫ی و‬ ‫افتاده تریــن مســائل را در زندگــی شــخص ‬ ‫بــا خانــواده خــودش حــل کنــد‪ ،‬حــاال در قامــت‬ ‫روانشــناس قــرار گرفتــه اســت و بــه مخاطبــان‬ ‫زودبــاورش مشــاوره می دهــد‪ .‬چــرا؟ چــون چنــد‬ ‫کتــاب عامــه پســند در زمینــه روانشناســی خوانده و چند‬ ‫ماهــی صفحــه هــای انگیزشــی توخالی و پوشــالی را باال‬ ‫و پاییــن کــرده و حــاال خــودش را محــق می دانــد کــه برای‬ ‫عالــم و ادم نســخه بپیچــد؛ یــک نســخه حال خــوب کــن‬ ‫کــه مثــل قــوی تریــن اکتیــو دراگ هــا فقــط و فقــط چنــد‬ ‫ســاعت دوام دارد!‬ ‫هرچه بیشــتر تو را به ســمت جمالت انگیزشــی ســوق‬ ‫بدهنــد و از موفقیــت بــی حــد و حصــر‪ ،‬ان هــم بــدون‬ ‫تحمــل ســختی های چندانــی بگوینــد‪ ،‬زردتــر هســتند؛‬ ‫انقــدر کــه حتــی رنــگ زرد هــم در علــم روانشناســی‬ ‫بــه معنــای نــگاه غیــر تخصصــی و غیــر علمــی تلقــی‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن نــوع از روانشناســی کــه اتفاقــا محبــوب‬ ‫عمــوم جامعــه اســت‪ ،‬همیشــه بــه دنبــال راه حل هــای‬ ‫فــوری بــرای حــل مشــکالت مهــم می گــردد؛ روشــی کــه‬ ‫بــه هیــچ عنــوان از ســمت تحقیقــات علمــی و بالینــی‬ ‫توســط روانشناســان تاییــد نمی شــود امــا چــه می شــود‬ ‫کــرد؟ انــگار کــه همــه مــا عالقه منــد بــه یــاد گرفتــن زبــان‬ ‫انگلیســی در دو هفتــه و الغــر شــدن در یــک مــاه و البــد‬ ‫خوشــبخت شــدن بــا یــک جملــه می گردیــم؛ موضوعــی‬ ‫کــه دکتــر علیرضــا فرنــام‪ ،‬روانپزشــک و اســتاد دانشــگاه‬ ‫هــم ان را تاییــد می کنــد‪ «:‬واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫روانشناســی زرد‪ ،‬نوعــی از روانشناســی اســت کــه روی‬ ‫اصــول شــناخته شــده ایــن علــم پایه گــذاری نشــده‬ ‫و قــول تغییــرات ســریع در مــدت کوتــاه را می دهــد؛‬ ‫اتفاقــی کــه بــه هیچ عنــوان واقع بینانــه نیســت‪».‬‬ ‫او معتقــد اســت کــه وقــوع یــک تغییــر‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫مجموعــه ای از اعمــال و فرایندهــا دارد؛ مخصوصــا‬ ‫تغییرات بر روی روان که سیســتم بســیار کاملی اســت‬ ‫و ایجــاد تغییــر در ان‪ ،‬نیازمنــد تغییــرات در بخش هــا و‬ ‫نقــاط مختلــف اســت‪ «:‬یعنــی نمی شــود تنهــا بــا ایجــاد‬ ‫تنــوع درنــوع نــگاه بــه یــک موضــوع‪ ،‬ان را حــل کنیــم‬ ‫و تغییــر بدهیــم‪ ».‬البتــه کــه همــه اتفاقــات بــزرگ‪ ،‬از‬ ‫تغییــرات کوچــک رخ می دهنــد امــا الزم اســت کــه کمــی‬ ‫تــاش و دشــواری و تمریــن را هــم چاشــنی ان کنیــم تــا‬ ‫بــه نتیجــه برســیم‪.‬‬ ‫در جستجوی شهرت و درامد‬ ‫ان هــا بــرای بــرای حــل مشــکالتی کــه ایجــاد شدنشــان‬ ‫ســال ها طــول کشــیده‪ ،‬بــه یک ســری جملــه و تمریــن‬ ‫فــوری اکتفــا می کننــد و محبــوب می شــوند؛ بــه همیــن‬ ‫ســادگی‪ .‬ایــن بدیهی تریــن راهــکار مشــاوران زرد‪ ،‬بــرای‬ ‫چهــره و معــروف شــدن در فضــای مجــازی اســت؛‬ ‫فضایــی کــه می توانــد بهتریــن محیــط بــرای کســب‬ ‫درامدشــان باشــد و زرد بــودن یکــی از ایــن روش هــا‬ ‫اســت‪« :‬اساســی ترین ضعــف در روانشناســی زرد‪،‬‬ ‫ســاده انگاری اســت! اینکــه توصیه کننــدگان ایــن نــوع‬ ‫روانشناســی می خواهنــد بــا ســاده ترین روش هــا‪،‬‬ ‫مشــکل مراجع کننده شــان را حــل کننــد و خــب بــا چنیــن‬ ‫روشــی‪ ،‬طرفــدار هــم پیــدا می کننــد‪».‬‬ ‫دکتــر فرنــام می گویــد کــه ســاده صحبــت کــردن را قبول‬ ‫دارد امــا ساده ســازی را خیــر‪« :‬درســتش می دانیــد چــه‬ ‫اســت؟ اینکــه صادقانــه بگویــد کــه مــن می خواهــم‬ ‫تجربیاتــم در زندگــی را بــا مخاطبانــم بــه اشــتراک بگذارم‬ ‫و حتــی بابتــش پــول هــم دریافــت کنــد امــا اســمش را‬ ‫روانشناســی نگــذارد کــه چنیــن روش و منشــی هیــچ‬ ‫جایــی در علــم روانشناســی نــدارد‪ ».‬ان وقــت اســت کــه‬ ‫شــاید صداقتــش‪ ،‬بیشــتر از چنــگ زدن بــه روانشــناس‬ ‫بــودن‪ ،‬بــه چهــره شــدنش کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وقتی درمانی در کار نیست‪...‬‬ ‫در اینکــه زیبــا فکــر کنیــد تــا زیبــا زندگــی کنیــد شــکی‬ ‫نیســت امــا ایــن همــه ماجــرا هــم نیســت؛ چــرا کــه عــاوه‬ ‫بــر زیبــا فکــر کــردن‪ ،‬بــه زیبــا عمــل کــردن هــم نیــاز داریم‪.‬‬ ‫کتاب هایــی بــا عناویــن خیره کننــده‪ ،‬ســخنرانی هایی کــه‬ ‫در ان لحظــه بــه وجدتــان م ـی اورد و جمــات انگیزشــی‬ ‫کــه احســاس قــدرت بــه انســان می دهــد‪ ،‬برخــی از‬ ‫نمونه هــای روانشناســی زرد هســتند؛ اتفاقاتــی کــه در‬ ‫لحظــه حالتــان را خــوب می کنــد امــا در نهایــت بــاری از‬ ‫روی دوش تــان برنمـی دارد‪ .‬چنیــن دســتاوردهایی‪ ،‬افــراد‬ ‫زیــادی را جــذب خــودش می کنــد‪ .‬افــرادی کــه در برهــه‬ ‫حساســی از زندگی شــان بــه ســر می برنــد و بــه حــال‬ ‫خوبــی در یــک لحظــه‪ ،‬هرچنــد ناپایــدار نیــاز دارنــد‪ .‬انــگار‬ ‫خودشــان هــم می داننــد کــه قرار نیســت درمانی اساســی‬ ‫پیــش پایشــان قــرار بگیــرد؛ صرفا یــک درد و دل دوســتانه‬ ‫اســت که به اشــتباه اســمش را روانشناســی گذاشــته اند‪.‬‬ ‫دکتــر علیرضــا فرنــام‪ ،‬روانپزشــک و اســتاد دانشــگاه تاکید‬ ‫دارد کــه بگویــد حســاب روانشناســی زرد و روانشناســی‬ ‫علمــی را کامــا از همدیگــر جــدا کنیــد کــه تجربــه موفقــی‬ ‫از درمــان افــراد بــا روانشناســی زرد وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ماجرای تلقین های توخالی‬ ‫پســت ها و توصیه هــای روانشناســانه اینســتاگرامی‪،‬‬ ‫می تواننــد یــک تلنگــر باشــند امــا درمــان خیــر! ایــن‬ ‫بدیهی تریــن واقعیتــی اســت کــه می شــود دربــاره‬ ‫روانشناســی های رایــج در صفحــات شــبکه های‬ ‫اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام گفــت‪« :‬بــرای خوانــدن و‬ ‫اســتفاده کــردن از توصیه هــای ســبک زندگــی‪ ،‬یکــی از‬ ‫ایــن صفحــات را دنبــال می کنــم امــا تازگی هــا فهمیــدم‬ ‫کــه ایــن جمــات بیشــتر حالــم را بــد می کنــد و خوانــدن‬ ‫موضوعــی کــه هیــچ ربطــی بــه مــن و زندگ ـی ام نــدارد‪،‬‬ ‫احســاس تلقیــن ان معضــل را بــه مــن می دهــد‪».‬‬ ‫ایــن تجربــه مشــترک بســیاری از افــرادی اســت کــه بــه‬ ‫ســبب زندگــی و رفتــار بهتــر‪ ،‬صفحــات روانشناســی را‬ ‫دنبــال می کننــد امــا نه تنهــا تغییــر مثبتی در زندگی شــان‬ ‫ایجــاد نمی شــود بلکــه ممکــن اســت دچــار اســیب هــم‬ ‫بشــوند‪ .‬اما دکتر فرنام‪ ،‬علت چنین پیامدها و تبعاتی‬ ‫را نداشــتن تحصیــات اکادمیــک و از ان مهمتــر‪ ،‬جــای‬ ‫خالــی تجربــه در روزمــه گرداننــدگان صفحــه می دانــد‪:‬‬ ‫«تجربــه نشــان داده اســت کــه اکثــر کســانی کــه‬ ‫روانشناســی زرد را تبلیــغ می کننــد و ان را گســترش‬ ‫می دهنــد‪ ،‬تحصیــات اکادمیکــی ندارنــد و صرفــا از روی‬ ‫خوانده هــا‪ ،‬شــنیده ها و حتــی دیده هایشــان‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫حــوزه روی اورده انــد‪ .‬طبیعتــا ورود افــراد غیرحرفـه ای بــه‬ ‫چنیــن عرصــه بــا اهمیتــی‪ ،‬می توانــد ســبک زندگــی و‬ ‫ســامت روانــی افــراد را نشــانه بگیــرد‪».‬‬ ‫ضمــن اینکــه او حتــی داشــتن تحصیــات را هــم بــرای‬ ‫ارائــه توصیــه و مشــاوره کافــی نمی دانــد‪ «:‬همــه کســانی‬ ‫کــه در ایــن زمینــه تحصیالتــی دارنــد‪ ،‬ابتــدا الزم اســت کــه‬ ‫در مــوارد ســاده بــا افــراد متعــددی تعامــل داشــته باشــند‬ ‫و بعــد وارد حوزه هــای تخصصی تــر بــرای مشــاوره دادن‬ ‫بشــوند‪ ».‬در واقــع‪ ،‬ســابقه کار بــا ادم هــا‪ ،‬یکــی از الزامات‬ ‫بــرای روانشناســی و مشــاوره اســت؛ چــرا کــه یــک فــرد‬ ‫فــارغ التحصیــل امــا بــدون تجربــه رودر رو بــا مخاطــب‪،‬‬ ‫نمی توانــد در ابعــاد گســترده‪ ،‬کاری از پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫این معضل جهانی است‬ ‫روانشناســی زرد انگیزشــی ایــن روزهــا تــا دلتــان‬ ‫بخواهــد‪ ،‬مخاطــب دارد‪ .‬ان هــم نــه فقــط در ایــران بلکه‬ ‫در تمــام دنیــا ادم هایــی هســتند کــه دلشــان می خواهد‬ ‫کســانی باشــند کــه از ان هــا پــول بگیرنــد و دلداری شــان‬ ‫بدهــد؛ بــه همیــن راحتــی! دکتــر فرنام معتقد اســت که‬ ‫ایــن اتفــاق خــاص ایــران نیســت و در همه دنیا افــراد در‬ ‫قالب هــای شــیک و جــذاب و بــدون محتوایــی ارزشــمند‪،‬‬ ‫توصیه هایــی ارائــه می دهنــد و افــراد دیگــری هســتند‬ ‫کــه دلشــان بــرای همیــن توصیه هــای ســاده و پیش پــا‬ ‫افتــاده ضعــف مــی رود‪« :‬در حالــی کــه روانشناســی‬ ‫علمــی‪ ،‬اگــر جریانــی در پیــش بگیــرد کــه منجــر بــه ضــرر‬ ‫و زیــان بشــود‪ ،‬بایــد پایــش بایســتد‪ ».‬اتفاقــی کــه در‬ ‫روانشناســی زرد چنیــن موضوعــی اهمیــت نــدارد و تــو و‬ ‫می مانــی و یــک مشــت توصیــه و راهــکاری کــه ممکــن‬ ‫اســت جــواب ندهــد و حتــی اوضــاع را بدتــر از چیــزی‬ ‫کــه هســت بکند‪.‬پــس بنابرایــن راهــکار مطمئــن ایــن‬ ‫اســت کــه همچنــان روی علــم حســاب کنیم و بــرای رفع‬ ‫مشــکالت روحــی و روانــی مــان بــه پزشــک و روانشــناس‬ ‫مجــرب مراجعــه کنیــم و بــاور داشــته باشــیم مســیر‬ ‫میــان بــر همیشــه بــه مقصــد خوبــی نمــی رســد و بــرای‬ ‫رســیدن بــه هــدف همیشــه صبــور بــودن بهترین نتیجه‬ ‫را بــه بــار م ـی اورد‪ / » .‬ایرنــا‬ ‫بدشانســی رزمنــدگان در موفق تریــن عملیــات چریکــی‬ ‫جبهــه‬ ‫اقابابایــی دربــاره شــرایط ان روزهــا ابــراز داشــت‪ :‬مســووالن‬ ‫در ایــن عملیــات بــاور نمی کردنــد مــا می توانیــم تــا کرکــوک‬ ‫برویــم؛ در صورتــی کــه کرکــوک چیــزی نیســت‪ ،‬مــا تــا موصــل‬ ‫هــم می توانســتیم برویــم‪ ،‬تــا بغــداد هــم می توانســتیم‬ ‫برویــم؛ یعنــی عــراق شــرایطی در داخــل خاکــش دارد‪ ،‬بــه‬ ‫پیشــمرگ ها می گفتیــم مــا را کربــا ببریــد‪ ،‬ان هــا می گفتنــد‬ ‫حیــف کــه یــک مقــدار جوانیــد؛ چــون در عــراق‪ ،‬جــوان انــدازه‬ ‫شــما نیســت کــه بگــردد‪ .‬همــه در جبهــه هســتند‪ .‬اگــر یــک‬ ‫مقــداری مســن بودیــد‪ ،‬مــا شــما را تــا کربــا می بردیــم‪ .‬خــب!‬ ‫یــک بدشانســی کــه داشــتیم ایــن بــود کــه جــوان بودیــم!‬ ‫استخاره ای که منجر به اتشباری شد‬ ‫شــب قبــل از عملیــات‪ ،‬دشــمن چــون متوجــه شــده بــود‪،‬‬ ‫ارتفاعــات را تقویــت کــرده بــود‪ .‬قــرار بــر ایــن بــود کــه ادوات‬ ‫را روی ارتفاعــات و تمــام تپه هــا مســتقر کننــد و از انجــا بــه‬ ‫تاسیســات نفتــی و اقتصــادی کرکــوک کــه از قبــل شناســایی‬ ‫شــده بــود‪ ،‬حملــه کننــد‪ .‬فرماندهــان مــردد شــدند‪ ،‬اســتخاره‬ ‫س ـمَاوَا ِ َ‬ ‫ض‪،»...‬‬ ‫گرفتنــد و ایــن ایــه امــد «الل َّـ ُه نـ ُـور ُ ال َّ‬ ‫ت وَالْار ْ ِ‬ ‫فهمیدنــد کــه بایــد ســرعت عمــل بــه خــرج دهنــد و از یــک‬ ‫طــرف هــم اتشــباری درســت و حســابی خواهنــد داشــت‪ .‬در‬ ‫نهایــت بــا تــوکل بــه خــدا عملیــات را اغــاز کردنــد‪ .‬نیروهــای‬ ‫کـُـرد تردیــد داشــتند و وحشــت بــر ان هــا غالــب شــده بــود‪.‬‬ ‫امــا فرماندهــان ایرانــی اصــرار بــر عملیــات داشــتند‪ .‬در نهایت‬ ‫کار بزرگــی انجــام شــد‪ .‬کاری کــه در طــول جنگ هــای چریکــی‬ ‫دنیــا ســابقه نداشــت‪ .‬بــا انفجــار پاالیشــگاه کرکــوک‪ ،‬نــور‬ ‫اســمان را فــرا گرفــت‪ .‬ارتفــاع اتــش بــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬متــر‬ ‫رســید‪ .‬تاسیســات اصلــی برداشــت نفــت کرکــوک منفجــر‬ ‫شــد‪ .‬مقــر منافقیــن در کرکــوک شناســایی شــد و مــورد حملــه‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫خوشحالی مردم کرکوک از پیروزی نیروهای ایرانی‬ ‫مــردم کرکــوک بعــد از ایــن اتفــاق روی پشـت بام ها امدنــد و‬ ‫خوشــحالی می کردنــد‪ .‬طرفــداران رژیــم بعــث هــم فکــر کــرده‬ ‫بودنــد کــه رزمنــدگان اســام تــا کرکــوک پی ـش روی کردنــد و‬ ‫بــه ســرعت در حــال تخلیــه شــهر بودنــد‪ .‬بعــد از انجــام‬ ‫عملیــات‪ ،‬رزمنــدگان اســام بــه ســرعت عقب نشــینی کردنــد‬ ‫و دشــمن هــم نتوانســت کاری انجــام دهــد و ایــن گونــه شــد‬ ‫کــه عملیــات چریکــی فتــح یــک بــدون حتــی یک شــهید و تنها‬ ‫بــا ‪ ۳‬تــا زخمــی انجــام شــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!