روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 608 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 608

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 608

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 608

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪103 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 17‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 09-‬اکتبر ‪ /12-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪608‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫خارج کردن بزرگترین طرح‬ ‫گردشگری شمالشرق کشور از بن بست‬ ‫‪2‬‬ ‫از طریق مزایده ‪ ۵‬هزار معدن‬ ‫دولتی به مردم واگذار می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫زمانی که دامپزشکان‬ ‫ت می شوند‬ ‫حافظ امنی ‬ ‫‪‎‬‬ ‫متولی احقاق حقوق‬ ‫نشاطاجتماعی‬ ‫کودکان ‪ ۲۰‬نهاد است ضرورت رسانه ملی‬ ‫‪3‬‬ ‫مادران ایران‬ ‫‏‪‎‬‬ ‫مقاله ‪ -‬محمدعسلی‬ ‫چشــمانی نافــذ و نگــران‪ ،‬اراده ای بــا نیــروی امیــد و بــاوری بــه‬ ‫وســعت دریــا در مــوج خیــز حادثه‪-‬هــا‪...‬‏‬ ‫عشــقی پیــدا و پیمــان بــا دلواپســی دائمی بــرای انجــام رســالتی‬ ‫کــه بــار ســنگین مهــر را روی شــانه های ســتبر حمــل می کنــد‪.‬‏‬ ‫عبــوری ناباورانــه از ســرباالیی های تاریــخ بــه ســختی صعــود به‬ ‫قلــه دماونــد در ایــام پیــری بــا قدم هایــی اســتوار کــه خســتگی را‬ ‫از اغــاز حیــات تــا مــرگ جــواب داده انــد‪ .‬مــادران‏ایــران‪.‬‏‬ ‫از کــوچ اغازیــن کــه زاده هــای پهلــوان را بارهــا از مرزهــای‬ ‫زمیــن عبــور دادنــد تــا بــه اینــک کــه تــن خونیــن گل ارای خــود‬ ‫را بــه دوش می کشــند بــدان باورنــد کــه وطــن همانســت کــه‬ ‫‏بایــد بمانــد هرچنــد مــا نباشــیم و اینــدگان نیــز فرصتــی دارنــد‬ ‫تــا بیاینــد و برونــد و ایــران در مســیر تاریخــی خــود از تهاجــم‬ ‫دشــمنان محفــوظ باشــد کــه زادگاه ماســت‪.‬‏‬ ‫مــادران ایــران در بهشــت شــمال‪ ،‬در گرمــای جنــوب‪ ،‬در کویــر‬ ‫مرکــزی‪ ... ،‬بهشــت و جهنــم و بــرزخ را دیــده و بــا ان خــو‬ ‫گرفته انــد در رنــج‪ ،‬بــه امیــد گنــج‪ ،‬گنجــی کــه نــه از اعمــاق‏و‬ ‫درون اســتخوان های پوســیده شــاهان بیــرون ایــد‪ .‬بــل گنجــی‬ ‫کــه قناعــت نــام دارد در ایــن اشــفته بــازار اقتصــادی تحمیلــی‬ ‫کــه انتخابــی بــه خواســته ندارنــد و نــه اختیــاری‪.‬‏‬ ‫مــادران صبــور‪ ،‬مــادران غیــور‪ ،‬مــادران بی نظیــر تاریــخ چنــد‬ ‫‪5‬‬ ‫هــزار ســاله مــا در ایــن عالــم وانفســا کــه باورشــان پیونــدی بــا‬ ‫خــدا دارد انقــدر متفاوتنــد کــه مردمــان دنیــا در صبــوری‏انهــا‬ ‫انگشــت بــه دهــان دارنــد‪.‬‏‬ ‫مــادران روســتایی و عشــایری مــا کــه دســتی بــر تــار و پــود‬ ‫فرش‪ ،‬دســتی در دوشــیدن شــیر‪ ،‬دســتی در نگهداری فرزندان‬ ‫خردســال بــر پشــت‪ ،‬دســتی بــر تهیــه خــوراک و دیگــی ‏کــه‬ ‫روی اتــش درختــان بلــوط می جوشــد و پاهایــی رهــوار بــرای‬ ‫عبــور از کوهســتان ها و دره هــای ســخت و جانــکاه دارنــد و‬ ‫بــار ســنگین زاد و قــوت خــود و دیگــران را بــر دوش‏می کشــند‬ ‫چقــدر می ارزنــد؟‬ ‫ایــا بــه انــدازه بهــای عشــقی پایــدار در اوج ســختی ها و‬ ‫نرمی محبت هــا نرخ گــذاری می شــوند؟‬ ‫ایــا رواســت کــه از پــس ســالها رنــج و فرســودگی تــن در جوانــی‬ ‫در صــف انتظــار پزشــکی کــه تــازه از مرخصــی فرنــگ برگشــته‬ ‫تــا دوبــاره پس انــدازی فراهــم اورد بــرای گشــت و‏گــذاری دیگــر‬ ‫فقــط مثــل یــک بیمــار عــادی دیــده شــوند و کــس ندانــد کــه ایــن‬ ‫مــادران چــه رنج هــا بــرده و چــه کوهســتان ها را در پــی هــم‬ ‫از پیــش پــای برداشــته بــه زمــان کودکــی‪،‬‏نوجوانــی و جوانــی‬ ‫بدفرجــام‪.‬‏‬ ‫مــادران مــا‪ ،‬مــادران شــما‪ ،‬مــادران انــان کــه هــزاران ســال‬ ‫اســت در زیــر خــاک خفته انــد کــدام نشــانه هایی واضح تــر از‬ ‫ایثــار انــان را ســراغ داریــم جــز مانایــی کشــوری کــه ایرانــش‬ ‫‏می خوانیــم بــه قدمــت تاریــخ و شــهرتی کــه چشــم جهانیــان‬ ‫بــرای دیــدن و گشــودن راز و رمــز ان بــاز اســت تــا حدقه هــای‬ ‫چشــم مویرگــی مجســمه های بــاز مانــده از تمــدن ‏بی نظیــر‬ ‫کهــن مــا را دنبــال کننــد‪.‬‏‬ ‫مــادران ایــران شــهیدان کــه اگــر چراغــی قرمــز بــر بــام ســرای‬ ‫انــان نورافشــانی می کــرد شــب هنــگام از ســتاره های اســمان‬ ‫پرفروغ تــر و نمایان تــر می شــدند در گوشــه های‏نزدیــک و دور‬ ‫و دورتــر ایــن ســرزمین‪ ،‬بی منــت و بی ادعــا فقــط در بــاوری‬ ‫می ســوزند و می ســازند کــه نهایــت ان بــه خواســت خــدا‬ ‫می رســد و همیــن بــس کــه یــاد خــدا باالتریــن‏ارامش هاســت‬ ‫و هیــچ توجــه و قدردانــی بــه شــرافت و نجابــت‪ ،‬حاصــل از ان‬ ‫بــه محــک درنمی ایــد‪.‬‏‬ ‫بزودی‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برگزار می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫مــادران ایــران کــه پیوســته در صــف خریــد مایحتــاج کمــر خــم‬ ‫کرده انــد انقــدر عــزت نفــس دارنــد کــه از بــاور خــود دســت‬ ‫برندارنــد و ســنگینی ایــن بــار امانــت را بــه دوش کشــند‏بی انکــه‬ ‫خستگی شــان را بــا دیگــران تقســیم کننــد حتــی بــا فرزنــدان! ایــا‬ ‫بــه مــادران خــود فکــر کرده ایــم؟‬ ‫راستی مادران خود را چقدر می شناسیم؟‬ ‫بــه هنــگام پیــری و ناتوانــی چــه میــزان دیدارشــان برایمــان‬ ‫مغتنــم و لطیــف اســت؟ بــا کــدام حــواس جمــع بعضــی از مــا‪،‬‬ ‫مادرانمــان را بــه خانــه ســالمندان می فرســتیم؟ ســهم‏مــا بــرای‬ ‫جبــران زحمــات شــبانه روزی انــان چقــدر اســت؟ ایــا ادای دیــن‬ ‫کرده ایــم؟‬ ‫چــه خــوب بــود اگــر مــادران ایــران ســهمی از خزانــه دولــت‬ ‫می داشــتند بــه هنــگام پیــری تــا بعضــی از انــان دستشــان بــه‬ ‫ســوی فرزنــدان ناتــوان و قدرناشــناس دراز نشــود‪.‬‏‬ ‫«مهارت اموزی از کودکی»‬ ‫زیربنای فرهنگ سازی و‬ ‫جامع هتوانمند‬ ‫‪7‬‬ ‫ســهم مــادران کــه فرزندانشــان در نگهــداری ایــن اب و خــاک‬ ‫و فرهنــگ و تمــدن و دیــن از جــان مایــه گذاشــته اند‪،‬چه انــدازه‬ ‫اســت؟‬ ‫اگــر طبــق بــاور اسالمی می خواســتند از شوهرانشــان حــق‬ ‫شــیر‪ ،‬خانــه داری و بســیار کارهــای دیگــر کــه وظیفــه ای در‬ ‫انجــام ان نداشــته اند بگیرنــد حــال چــه میــزان پس انــداز‬ ‫‏می داشــتند؟‬ ‫مــادران ایــران نــه انکــه تقاضایــی بــرای انجــام امــورات بیــش از‬ ‫وظیفــه نداشــته اند بلکــه جســم و جــان و روح خــود را خالصانــه‬ ‫بــرای زندگــی فرزنــدان و دیگرانــی کــه از دســترنج ‏انهــا بهــره‬ ‫برده انــد صــرف کرده انــد‪.‬‏‬ ‫بدانیــم کــه اگــر مــادری توانمنــد و یــا ناتــوان در کوچــه و خیابــان‬ ‫دیدیــم ایــران ماســت ایرانــی کــه انــان بــرای مــا بــه یــادگار‬ ‫گذاشــته اند‪.‬‏‬ ‫اموزش های تخصصی خبرنگاری‬ ‫دوره های عمومی‬ ‫دوره های تخصصی‬ ‫دوره های پیشرفته‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪608‬‬ ‫در رویداد «تانا»‬ ‫‪ ۹۰‬شرکت دانش بنیان‬ ‫خراسان شمالی شرکت‬ ‫می کنند‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۹۰ :‬شــرکت دانــش بنیــان داخلــی و خارجــی در‬ ‫رویداد «تانا» اســتان (‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬مهرماه ســالجاری) در‬ ‫بجنــورد شــرکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫محمد رضا قربانی در ســتاد توســعه اقتصاد دانش‬ ‫بنیــان خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬رویــداد بــزرگ‬ ‫تانــا (توانمنــد ســازی اکوسیســتم نــواوری اســتان) در‬ ‫‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬مهرمــاه ســالجاری در محورهــای تجهیــزات‬ ‫و ماشــین االت بخــش کشــاورزی‪ ،‬تجهیــزات حــوزه‬ ‫ابزیــان‪ ،‬کاربــرد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در‬ ‫مدیریــت نهادهــای دامــی‪ ،‬صنایــع غذایــی‪ ،‬خــوراک‬ ‫دام و کــود الــی در بجنــورد برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همــه واحدهــای فنــاور و صاحبــان‬ ‫ایــده از جملــه دانشــجویان‪ ،‬اســاتید‪ ،‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬صاحبــان صنایع‪ ،‬کارگاه هــای تولیدی و‬ ‫ســایر افــراد می تواننــد در ایــن رویــداد شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه اهــداف برگــزاری ایــن رویــداد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫شــرکت کنندگان در ایــن رویــداد مشــکالت و مســائل‬ ‫در حوزه هــای مختلــف را شناســایی و راه حــل‬ ‫پیشــنهادی خــود را ارایــه می دهنــد و بــا راه حــل‬ ‫مناســب از ان هــا حمایــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ۴۶ :‬نیــاز فناورانــه در بخشــهای‬ ‫مختلــف کشــاورزی اســتان و وزارتخانــه مربوطــه بــه‬ ‫همــراه یــک نیــاز در حــوزه اب شناســایی شــده اســت‬ ‫و در رویــداد تانــا بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫قربانــی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن رویــداد کــه بــه نوعــی محــل‬ ‫رســیدن عرضــه و تقاضــا بــه هــم اســت‪ ۱۵ ،‬میــز مذاکــره‬ ‫نیــز بیــن شــرکت هــای دانــش بنیــان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۲‬شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫خــارج از اســتان‪ ۱۹ ،‬شــرکت داخــل اســتان و ‪۵۹‬‬ ‫شــرکت برخــط بــرای حضــور در ایــن رویــداد اعــام‬ ‫امادگــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫چهــار مرکــز رشــد‪ ۱۴۲ ،‬شــرکت و واحــد فنــاور‪،‬‬ ‫‪۳۰‬شــرکت دانــش بنیــان و ‪ ۲۳‬صنعــت خــاق زیــر‬ ‫پوشــش پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫اهمیت بخش دانش بنیان کشاورزی‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی نیــز در ادامــه ایــن نشســت گفــت‪:‬‬ ‫بخــش کشــاورزی بــه عنــوان پیشــران اقتصــادی‬ ‫اســتان بایــد از ظرفیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ناصــر فخــر موحــد افــزود‪ :‬شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫و دانــش پایــه بایــد در جهــت توســعه پایــدار و تحقــق‬ ‫شــعار ســال تقویــت شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رویــداد تانــا بــا محوریــت بخــش‬ ‫کشــاورزی در اســتان برگــزار مــی شــود و ایــن رویــداد‬ ‫در حــوزه هایــی از جملــه بخــش گردشــگری‪ ،‬صنعــت و‬ ‫معــدن‪ ،‬ســرمایه گــذاری و ســایر دســتگاه هــا و تشــکلها‬ ‫نیــز در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫فخر موحدی بر استفاده از ظرفیت و توانمندی علمی‬ ‫دانشــگاه هــا تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬اینــک بایــد اســاتید و‬ ‫نخبــگان بــا صاحبــان کار در بخــش هــای مختلــف ارتباط‬ ‫برقــرار کننــد تــا اقدامــات و کارهــا بــر محــور دانــش انجــام‬ ‫شــود و بــا ایــده هــا و خالقیــت هــا بــه رشــد اقتصــادی‬ ‫اســتان کمــک شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬صاحبــان فکــر و اندیشــه و خــاق‬ ‫ایده هــای خــود را در بخــش هــای مختلــف مرتبــط بــا‬ ‫حــوزه کشــاورزی را در رویــداد تانــا مطــرح کننــد تا ایده ها‬ ‫بــه فرصــت هایــی بــرای تولیــد ثــروت‪ ،‬درامــد و افزایــش‬ ‫صــادرات تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی در بخــش دیگــری از ســخنانش‬ ‫بــر ایجــاد خوشــه های صنعتــی در بخــش هــای‬ ‫مختلف در اســتان تاکید کرد و گفت‪ :‬خوشـه های‬ ‫موجــود در اســتان بایــد ارتقــاء یابنــد و خوشــه هــای‬ ‫فناورانــه دیگــر نیــز بایــد در شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫اســتان راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی میــزان رشــد اقتصــادی در بخــش‬ ‫کشــاورزی ‪ ۹.۷‬درصــد‪ ،‬بخــش خدمــات ‪ ۶.۲‬درصــد‪،‬‬ ‫بخــش معــدن ‪ ۴.۳‬درصــد و بخــش صنعــت ‪ ۷.۳‬درصــد‬ ‫هدفگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫تلفن تماس با ما‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ازادسازی اراضی؛ گره اجرای طرح‬ ‫شــهرداری بجنــورد ‪ ۵۲‬قطعــه زمیــن را در ایــن طــرح بایــد ازادســازی کنــد‬ ‫وبــرای اجــرای ایــن مهــم نیــاز بــه ‪ ۱۴۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫خارج کردن‬ ‫بزرگترین طرح‬ ‫گردشگری شمالشرق‬ ‫کشور از بن بست‬ ‫عملیــات اجرایــی بزرگتریــن طــرح گردشــگری و زیارتــی توســعه‬ ‫امامــزاده عبــاس(ع) در بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی بــا ســرمایه‬ ‫گــذاری ‪ ۲۵‬هــزار میلیــارد ریالــی اوقــاف کشــور در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اغــاز‬ ‫شــد و اجــرای طــرح در اواخــر دولــت گذشــته بــه کنــدی پیــش رفت و‬ ‫مســووالن دولــت ســیزدهم در تالشــند تــا بــه هــر نحــوی ایــن طــرح‬ ‫را اجرایــی کننــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت از نظــر موقعیــت‬ ‫مکانــی در مســیر زائــران بــاب الرضــا(ع) واقــع اســت و همــه ســاله‬ ‫دلــدادگان عاشــق زیــادی از ایــن اســتان قــدم در ســرزمین ثامــن‬ ‫الحجــج(ع) مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور دارای بیــش از ‪ ۱۱۵‬جاذبــه‬ ‫گردشــگری‪ ۲ ،‬منطقــه نمونــه ملــی و ‪ ۲۲‬منطقــه نمونــه گردشــگری‬ ‫اســت کــه تمامــی شــرایط گــواه ایــن اســت کــه هــر نــوع‬ ‫ســرمایه گذاری در بخــش هــای گردشــگری مذهبــی دارای بهــره وری‬ ‫اقتصــادی مناســب اســت‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا کلنــگ اجرایــی بزرگتریــن طــرح گردشــگری زیارتــی‪،‬‬ ‫تجارتــی و تفریحــی در قالــب توســعه امامــزاده عبــاس ابــن موســی‬ ‫بــن جعفــر(ع) در بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی بــا ســرمایه گذاری‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار میلیــارد ریالــی اوقــاف و امــور خیریــه کشــور در ‪۲۴‬‬ ‫خردادمــاه ســال گذشــته بــه زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫طرحــی کــه از حمایــت نماینــده ولــی فقیــه در اســتان برخــوردار بــود‬ ‫و قــرار شــد تــا امامــزاده ســید عبــاس (ع) در قلــب بجنــورد بــه قطــب‬ ‫فرهنگــی شمالشــرق کشــور تبدیــل شــود ولــی در اواخــر دولــت‬ ‫ســابق مســکوت مانــد و مســووالن اســتان ســعی دارنــد بــا هــم‬ ‫افزایــی بیشــتر ایــن طــرح را اجرایــی کننــد‪.‬‬ ‫سیمای طرح‬ ‫عملیــات اجرایــی بزرگتریــن طــرح گردشــگری زیارتــی‪ ،‬تجارتــی و‬ ‫تفریحــی در قالــب توســعه امامــزاده عبــاس ابــن موســی بــن جعفــر‬ ‫(ع) در بجنورد مرکز اســتان خراســان شــمالی با ســرمایه گذاری ‪۲۵‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریالــی اوقــاف و امــور خیریــه کشــور در خردادماه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اغــاز شــد و ایــن طــرح بــر اســاس نقشــه اولیــه بایــد در زمینــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۳۲‬هکتــار اجــرا می شــد کــه ‪ ۹‬هــزار متــر مربــع از ایــن‬ ‫اراضــی از امــاک موقوفــه امامــزاده‪ ۱۳ ،‬هکتــار مربــوط به شــهرداری‬ ‫و ‪ ۱۰‬هکتــار نیــز امــاک و اراضــی خصوصــی تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اراضــی ‪ ۲۶‬هــزار متــر مربــع بــرای فضــای مذهبــی‪،‬‬ ‫‪ ۴۶‬هــزار متــر مربــع فضــای فرهنگــی و اموزشــی شــامل حــوزه‬ ‫علمیــه و فضــای فرهنگــی گلــزار صالحیــن‪ ،‬صحــن چندمنظــوره و‬ ‫نمایشــگاه‪ ۱۰۷ ،‬هــزار متــر مربــع فضــای خدماتــی شــامل زائرســرا‪،‬‬ ‫پــل توریســتی‪ ،‬االچیــق‪ ۵ ،‬هــزار مترمربع پارکینــگ‪ ۸۴ ،‬هزار متر‬ ‫مربــع تجــاری شــامل بازارچــه‪ ،‬هایپرمارکــت‪ ،‬رســتوران و راســته‬ ‫هنرمنــدان ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن طــرح ‪ ۲‬هــزار متــر مربــع بــرای واحدهــای‬ ‫بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۷۰۰‬متــر بــرای ســاماندهی قبــور‬ ‫شــهدا‪ ۱۰ ،‬هــزار متــر مربــع مجموعــه تخصصــی و ورزشــی بانــوان‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫هــدف از اجــرای ایــن طــرح عــاوه بــر حفــظ حرمــت امامــزاده ســید‬ ‫عبــاس(ع)‪ ،‬فضایــی بــرای تامیــن نیــاز گردشــگری اســتان طراحــی‬ ‫شــده اســت بــه طــوری کــه تمــام کاربــری هــای مــورد نیــاز مســافران‬ ‫و زائــران در ایــن طــرح لحــاظ شــد‪.‬‬ ‫اوقــاف به عنــوان متولــی اجــرای ایــن طــرح عظیــم بایــد بــا ســایر‬ ‫دســتگاه های شــهرداری بجنــورد‪ ،‬بنیــاد شــهید‪ ،‬میــراث فرهنگــی و‬ ‫راه و شهرســازی همــکاری کنــد‪.‬‬ ‫ازادسازی اراضی؛ گره اجرای طرح‬ ‫«غالمرضــا عــادل» معــاون فرهنگــی ســازمان اوقــاف و امور خیریه‬ ‫کشــور در اییــن کلنــگ زنــی مجموعــه مذهبــی‪ ،‬فرهنگــی و تاریخــی‬ ‫امامــزاده ســید عبــاس بجنــورد بــر ایــن نکتــه تاکیــد داشــت کــه ایــن‬ ‫امامــزاده را بــه قطــب فرهنگــی اســتان تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫«محمــد علــی شــجاعی» اســتاندار ســابق خراســان شــمالی نیــز در‬ ‫ایــن اییــن بــا بیــان اینکــه بهــره بــرداری از طــرح توســعه امامــزاده‬ ‫ســید عبــاس بیــش از پنــج ســال بــه طــول نمی انجامــد‪ ،‬قــول داد کــه‬ ‫موانــع ایــن طــرح بــا واگــذاری بــه بخــش خصوصــی ســرعت گیــرد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه شــجاعی وعــده رفــع موانــع موجــود را داده بــود امــا‬ ‫هــر چــه بــه پایــان دولــت تدبیــر و امیــد نزدیکتــر مــی شــد‪ ،‬گام‬ ‫هــای پیگیــری اســتاندار نیــز بــه کنــدی برداشــته مــی شــد و نه تنها‬ ‫موانــع از بیــن نرفــت بلکــه نهادهــای مرتبــط بــا ایــن طــرح نیــز بــه‬ ‫هــم افزایــی نرســیدند‪.‬‬ ‫عضــو شــورای شــهر بجنــورد بــا اشــاره بــه اینکه ســه دســتگاه میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬شــهردای و اداره کل اوقــاف اســتان در ایــن طــرح ســهیم‬ ‫هســتند گفــت‪ :‬شــهرداری بجنــورد ‪ ۵۲‬قطعــه زمیــن را در ایــن طــرح‬ ‫بایــد ازادســازی کنــد وبــرای اجــرای ایــن مهــم نیــاز بــه ‪ ۱۴۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫یوســف مغــروری افــزود‪ :‬بــا جلســاتی کــه در زمــان اســتاندار ســابق‬ ‫در ســال گذشــته برگــزار شــد در نتیجــه ‪ ۵۲‬قطعــه ای کــه در ضلــع‬ ‫غربــی امامــزاده ســید عبــاس(ع) بجنــورد واقــع شــده بــود بایــد‬ ‫توســط شــهرداری تملــک شــود کــه راه و شهرســازی در ایــن زمینــه بــا‬ ‫همــکاری شــهرداری زمیــن معــوض بــه مالــکان ارایــه دهــد‪.‬‬ ‫عقــد معــوض؛ عقــدی اســت کــه انتقــال مــال یــا تعهــد از ناحیــه‬ ‫طرفیــن باشــد بــه عبــارت دیگــر عقــدی اســت کــه هــر یــک از طرفیــن‬ ‫در ازاء چیــزی کــه مــی دهــد چیــز دیگــری مــی گیــرد‬ ‫رییــس کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و ســرمایه گذاری شــورای‬ ‫اســامی بجنــورد گفــت‪ :‬بــر اســاس کارشناســی اولیــه‪ ۹۰ ،‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای رضایــت مالــکان ‪ ۵۲‬قطعــه زمیــن بــراورد شــد کــه‬ ‫اکنــون ایــن میــزان با گذشــت یکســال بــه ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬بــا ایــن حســاب راه و شهرســازی زمیــن مــورد نظر را بــرای این‬ ‫‪ ۵۲‬قطعه در شــمال شــهر بجنورد و نزدیکی مســکن مهر گلســتان‬ ‫شــهر در نظــر گرفــت کــه بــا مخالفــت مالــکان همــراه بــود‪.‬‬ ‫وی هــم افزایــی و همــکاری بیــن دســتگاه هــای مرتبــط بــا اجــرای‬ ‫ایــن طــرح را ضــروری دانســت و عنــوان کــرد‪ :‬اداره کل اوقــاف بایــد‬ ‫در ابتــدا میزانــی از ایــن اعتبــار را در ایــن محــدوده هزینــه کنــد و‬ ‫موافقــت مالــکان را جلــب و در قبــال ان در ســایر بخــش هــای‬ ‫غیرفرهنگــی طــرح توســعه ســرمایه گــذاری کنــد‪.‬‬ ‫ایــن عضــو شــورای شــهر بجنــورد در ادامــه بــا اشــاره بــه ســرمایه‬ ‫گــذاری ‪ ۲‬هــزار ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومانــی اوقــاف در ایــن طــرح اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬متاســفانه اوقــاف ایــن میــزان از اعتبــار را فقــط بــرای‬ ‫حوزه هــای فرهنگــی کــه در چنــد فــاز تعریــف شــده اســت‪،‬‬ ‫هزینــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫اجرای طرح؛ نیاز به هم افزایی بیشتر‬ ‫رییــس اداره بهــره وری اقتصــادی اوقــاف و امــور خیریــه خراســان‬ ‫شــمالی نیــز در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬براســاس تفاهــم‬ ‫نامــه ای کــه بــا اســتاندار و رییــس ســازمان اوقــاف کشــور منعقــد‬ ‫شــده اســت؛ ســازمان اوقــاف بــه شــرطی در ایــن طــرح ســرمایه‬ ‫گــذاری مــی کنــد کــه صــدور پروانــه‪ ،‬نظــارت و تغییــر کاربــری بــه‬ ‫صــورت رایــگان توســط شــهرداری صــادر شــود و متاســفانه ایــن‬ ‫مهــم انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫ارســان فرزیــن فــرد ادامــه داد‪ :‬ایــن طــرح بایــد بــه ‪ ۲‬صــورت‬ ‫توســعه گردشــگری مذهبــی و طــرح جامــع اقتصــادی امامــزاده‬ ‫تفکیــک شــود و اوقــاف تنهــا بــر طــرح جامــع ســرمایه گــذاری مــی‬ ‫کنــد و اکنــون نیــز ایــن رویــه دنبــال مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اداره کل اوقف اســتان پیگیری ها الزم را در این‬ ‫زمینــه انجــام داده اســت ولــی دســتگاه هــای مرتبــط نیــز بایــد هــم‬ ‫افزایــی بیشــتری در اجــرای طــرح داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهــره وری اقتصــادی اوقــاف و امــور خیریــه خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬اداره کل اوقــاف خراســان شــمالی ســهم‬ ‫خــود را در یکهــزار و ‪ ۷۰۰‬متــر مربــع از طــرح توســعه ایــن امامــزاده بــا‬ ‫تخصیــص پنــج میلیــارد تومــان اغــاز کــرد و تاکنــون ســه میلیــارد ان‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اصرار دولت در اجرای طرح‬ ‫مدیــرکل دفتــر فنــی امــور عمرانــی و حمــل و نقــل ترافیــک‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی در این زمینه اظهار داشــت‪ :‬اســتاندار‬ ‫کنونــی بــا حضــور در ســازمان اوقــاف کشــور تمامــی تعهــدات ایــن‬ ‫طــرح را پذیرفتــه و تفاهــم نامــه اجــرای ایــن طــرح را نیــز بــه امضــاء‬ ‫رســانده اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی وثــوق ادامــه داد‪ ۱۰ :‬میلیــارد تومــان از اعتبــارات محــل‬ ‫ســفر رییــس جمهــور بــه خراســان شــمالی بــرای اجــرای ایــن طــرح‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــا تخصیــص ایــن اعتبــار بســیاری از‬ ‫مشــکالت اغــاز اجــرای طــرح برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬تعهــدات صــدور پروانــه رایــگان‪ ،‬نظــارت رایــگان‬ ‫و تغییــر کاربــری و فراهــم کــردن زیرســاخت بــرای ســرمایه گــذاری‬ ‫انجــام مــی شــود و ایــن تعهــدات در تفاهــم نامــه مــورد تاکیــد‬ ‫اســتانداری قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر فنــی امــور عمرانــی و حمــل و نقــل ترافیک اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬طــی هفتــه اتــی جلســه‬ ‫مشــترکی بــا اوقــاف و نهــاد هــای ذیربــط برگــزار خواهیــم کــرد و در‬ ‫ایــن زمینــه تصمیــم گیــری مــی شــود و چالــش هــای ایــن موضــوع‬ ‫بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد اســتاندار کنونــی بــه جــد پیگیــر اجــرای ایــن طــرح‬ ‫اســت و در ایــن زمینــه نیــز جلســات متعــددی بــا رییــس ســازمان‬ ‫اوقــاف کشــور برگــزار کــرده اســت‪.‬‬ ‫تپــه تاریخــی معصــوم زاده بجنــورد بــا شــماره ‪ ۷۰۸‬در ســال ‪۱۳۴۵‬‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســید بــا ایــن وجــود تــا ســال ‪۸۴‬‬ ‫در ایــن مــکان کــه مجــاورت حــرم امامــزاده ســید عبــاس و گورســتان‬ ‫بجنــورد قــرار دارد ســاخت و ســاز انجــام مــی شــد‪.‬‬ ‫در جنــوب شــهر بجنــورد ارامــگاه امامــزاده ســیدعباس معصــوم‬ ‫زاده فرزنــد امــام موســی کاظــم(ع) اســت کــه در دوره حکومــت‬ ‫عباســی از مدینــه وارد خراســان شــده و در اواخــر ســده دوم‬ ‫هجــری وفــات یافــت‪.‬‬ ‫هســته مرکــزی ان بنــای چهارگوشــی اســت کــه در وســط هــر‬ ‫ضلــع ان یــک ورودی قــرار دارد و ایــن بنــا دارای ‪ ۲‬ایــوان نوســاز و‬ ‫‪ ۲‬شبســتان اســت و در دو ســوی ایــوان شــرقی‪ ۲ ،‬بــرج ماننــد در‬ ‫گوشــه های بنــا ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا بســیار متناســب و دارای زیبایــی خاصــی اســت‪ .‬خــود ِ گنبــد‬ ‫از کاشـی های فیــروزه ای و نقــش زیبــای «ال الــه اال ّاللّــه»‪ ،‬بــه رنــگ‬ ‫الجــوردی پوشــیده شــده اســت و در نمــای ایــوان اصلــی‪ ،‬کتیبـه ای از‬ ‫کاشــی معــرق شــامل ایه هــای قرانــی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫کهــن تریــن تاریــخ موجــود در بنــا‪ ۱۲۲۳ ،‬هـــ‪ .‬ق مربــوط بــه زمــان‬ ‫مرمــت ان اســت و در کنــار بقعــه ضریحــی وجــود دارد این امــام زاده‬ ‫را بــرادر امــام رضــا (ع) می داننــد و در محــل‪ ،‬بــه نام «معصــوم زاده»‬ ‫معــروف اســت‪ .‬ایــن بنــا‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۴۵‬هـــ‪ .‬ش بــه طــور کامــل‬ ‫بازســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان‪ 8 ،‬بار در روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار دیده شوید ‪09117674497 -‬‬ صفحه 2 ‫از طبقه اول و دوم غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان قرار دارید‪ .‬پس همه نکات‬ ‫ایمنی برای پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه نیستید‪ ،‬همه‬ ‫درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫مزایای ریمپ ایسیو خودرو‬ ‫دامپزشکان نیارمند‬ ‫به حمایت‬ ‫‪ ۱۲‬ســال اســت کــه مــاده ‪ ۱۹‬اییــن نامــه نظــارت بهداشــتی‬ ‫دامپزشــکی اجــرا نمی شــود در حالــی رییــس دامپزشــکی تاکیــد‬ ‫دارنــد ایــن مــاده قانونــی اجــرا خواهــد شــد و امیدواریــم کــه‬ ‫روزهــا و هفته هــای اینــده شــاهد اجــرای ان باشــیم‪.‬‬ ‫زمانی که‬ ‫دامپزشکانحافظ‬ ‫تمی شوند‬ ‫امنی ‬ ‫دامپزشــکی مهمتریــن حرف ـه ای اســت کــه بــرای تامیــن ســامت‬ ‫دام و تولیــدات دامــی‪ ،‬امنیــت غذایــی ســالم بــرای انســان ها نقش‬ ‫پُررنــگ دارد و کمتــر بــه نقــش و اهمیــت ایــن ســازمان و تــاش‬ ‫شــبانه روزی کارکنــان ان پرداختــه شــده روز ملــی دامپزشــکی‬ ‫بهتریــن فرصــت بــرای معرفــی خدمــات فعــاالن گمنــام ایــن عرصــه‬ ‫بــه جامعــه اســت‪.‬‬ ‫امــروز بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون جمعیــت و نیــاز بشــر بــه‬ ‫غــذا‪ ،‬منابــع حیوانــی یکــی از بهتریــن منابــع بــرای تامیــن ایــن نیــاز‬ ‫اســت و گرایــش بــه مصــرف ان هــم بیــش از پیــش مــورد توجــه‬ ‫قــرار گرفتــه کــه بــه تبــع ان توجــه بــه نقــش و اهمیــت دامپزشــکی‬ ‫بــه عنــوان ســرمایه در تامیــن منابــع حیوانــی ســالم بــرای جامعــه‬ ‫دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫نقــش حیاتــی فعــاالن ســازمان دامپزشــکی بــرای پایــداری تامیــن‬ ‫منابــع حیوانــی ســالم و تضمیــن ســامت جامعــه ضرورتــی‬ ‫اســت کــه کارکنــان زحمتکــش ایــن عرصــه از جملــه دامپزشــکان‪،‬‬ ‫کارشناســان ازمایشــگاهی و بهداشــتی در سرکشــی مســتمر‬ ‫از واحدهــای پــرورش‪ ،‬بازدیــد از تاالب هــا‪ ،‬اب بندان هــا‪،‬‬ ‫کشــتارگاه ها‪ ،‬واحدهــای بســته بندی و فــراوری‪ ،‬فروشــگاه ها‪،‬‬ ‫رســتوران ها‪ ،‬هتل هــا‪ ،‬انتقــال محصــوالت بــه ســایر اســتان ها‪،‬‬ ‫نظــارت بــر صــادرات محصــول تولیــدی و پیشــگیری و کنتــرل‬ ‫بیماری هــا طــی ســال و همچنیــن حــوادث پیش بینــی نشــده از‬ ‫جملــه ســیل‪ ،‬ســرما و خشکســالی حضــور فعاالنــه دارنــد تــا غــذای‬ ‫ســالم ســر ســفر خانواده هــا قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ارزش ســرمایه دامــی کشــور در تامیــن منابــع حیوانــی‬ ‫ســالم و تضمیــن ســامت جامعــه‪ ،‬حمایــت از فعــاالن عرصــه‬ ‫دامپزشــکی بــه توجــه بیشــتری نیــاز دارد تــا ایــن قشــربدون دغدغه‬ ‫بــه نقــش افرینــی خــود در انجــام وظیفــه ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان هــم صنعــت دامپــروری از جایــگاه ویــژه‬ ‫برخــوردار اســت بــه طــوری فعالیــت بیــش از ‪ ۷۰‬هــزار بهره بــردار‬ ‫در ایــن بخــش و بــا نظــارت و کنتــرل فعــاالن عرصــه دامپزشــکی‪،‬‬ ‫نقــش موثــر خــود را در تولیــد و تامیــن منابــع حیوانــی ســالم عــاوه‬ ‫بــر اســتان‪ ،‬ســایر اســتان های کشــور دارد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬ایــن اســتان شــمالی در‬ ‫تولیــد گوشــت مــرغ رتبــه دوم‪ ،‬میگــو رتبه ســوم‪ ،‬ماهیان پرورشــی‬ ‫و خاویــاری رتبــه چهــارم کشــوری را در حــوزه دامپــروری دارد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا گســتره بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت‬ ‫و دارای هفــت اقلیــم اب و هوایــی‪ ۶۶۷ ،‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫کشــاورزی‪ ۴ ،‬میلیــون واحــد دامــی‪ ،‬بیــش از هــزار واحــد پــرورش‬ ‫طیور‪ ،‬وجود مجتمع میگو گمیشــان‪ ،‬اســتخرهای پرورش ماهیان‬ ‫گرمابی و ســردابی‪ ،‬دسترســی به ‪ ۱۱۰‬کیلومتر ســواحل خزر‪ ،‬وجود‬ ‫‪ ۳۴‬هــزار حلقــه چــاه زراعــی‪ ،‬حــدود یــک هــزار هکتــار اب بنــدان‪،‬‬ ‫‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ،‬از ظرفیت هــای‬ ‫توســعه صنعــت دامپــروری در کشــور بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫غفلــت در معرفــی جایــگاه دامپزشــکان و تضمیــن ســامت‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪608‬‬ ‫جامعــه‬ ‫رییــس نظــام دامپزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬دامپزشــکان در‬ ‫نخســتین خــط مبــارزه بــا بیماری هــا بــه ویــژه مشــترک انســان و دام‬ ‫(بیــش از ‪ ۸۰۰‬نــوع بیمــاری مشــترک انســان و دام) قــرار دارنــد و در‬ ‫معرفــی وظیفــه خطیــر ایــن قشــر بــه جامعــه غفلــت شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر مهــران شــکیبایی افــزود‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه برخــی در‬ ‫جامعــه مراقبت هــای دامپزشــکی را بــرای تامیــن غــذای ســالم و‬ ‫حفــظ ســامت جامعــه بــه عنــوان مانــع می داننــد ولــی ایــن قشــر‬ ‫دســت از وظیفــه خطیــر خــود برنداشــته و بــا جدیــت بــه تــاش‬ ‫خــود ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬امــروز توجــه در حمایــت و ســرمایه گذاری بــرای‬ ‫فرهنــگ ســازی در معرفــی نقــش و اهمیــت دامپزشــکان بــرای‬ ‫جامعــه را می طلبــد‪.‬‬ ‫دکتر شــکیبایی ادامه داد‪ :‬یک دامپزشــک کار پیشــگیری‪ ،‬مقابله‪،‬‬ ‫درمــان بیماری هــا‪ ،‬نظــارت بــر رعایــت بهداشــت در مراکــز پــرورش‬ ‫دام‪ ،‬طیــور‪ ،‬ابزیــان‪ ،‬کشــتارگاه ها‪ ،‬واحدهــای فــراوری‪ ،‬عرضــه و‬ ‫‪ ...‬دنبــال می کنــد تــا غــذای ســالم و بــا کیفیــت در اختیــار مــردم‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حضور دامپزشــک در کنار تولید مواد پروتئینی‪،‬‬ ‫هزینــه نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــی از تولیدکننــدگان ایــن مســاله را‬ ‫هزینــه می داننــد در حالــی فعالیــت ایــن قشــر بــا تضمیــن ســامت‬ ‫جامعــه مرتبــط بــوده و بایــد بهــا بیشــتر بــه انهــا داده شــود‪.‬‬ ‫رییــس نظــام دامپزشــکی گلســتان بیــان کــرد‪ :‬اجــرای بــه موقــع‬ ‫طرح هــای مایه کوبــی دام و طیــور طــی ســال و پیشــگیری از بــروز‬ ‫بیماری هــا و خســارت ناشــی از ان نمونــه از نقــش موثــر فعالیــت‬ ‫دامپزشــکان اســت‪.‬‬ ‫دامپزشکان نیارمند به حمایت‬ ‫دکتــر شــکیبایی گفــت‪ :‬در حــوزه حمایــت از دامپزشــکان قوانیــن‬ ‫خوبــی در کشــور وجــود دارد ولــی ســال ها اجــرای ان بــه دالیــل‬ ‫مختلــف معطــل مانــده اســت کــه نمونــه بــارز ان اجــرا نشــدن‬ ‫درســت قوانیــن مربــوط پرداخــت دســتمزد مســووالن فنــی و‬ ‫بهداشــتی مشــغول به کار در واحدهای تولیدی و کشــتارگاه ها از‬ ‫ســوی صاحبــان ایــن مراکــز خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بکارگیــری مســووالن فنــی و بهداشــی در واحدهــای‬ ‫مرتبــط بــا دامپزشــکی توســط بخــش خصوصــی بــوده و حقــوق این‬ ‫قشــر هــم توســط انهــا تامیــن و پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ ۱۲ :‬ســال اســت که ماده ‪ ۱۹‬ایین نامه نظارت‬ ‫بهداشــتی دامپزشــکی اجــرا نمی شــود در حالــی رییــس دامپزشــکی‬ ‫تاکیــد دارنــد ایــن مــاده قانونــی اجــرا خواهــد شــد و امیدواریــم کــه‬ ‫روزهــا و هفته هــای اینــده شــاهد اجــرای ان باشــیم‪.‬‬ ‫دکتــر شــکیبایی بــر تامیــن اعتبــارات ســازمان دامپزشــکی بــه‬ ‫صــورت ‪ ۱۰۰‬درصــد تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬اعتبــارات ایــن ســازمان کــه‬ ‫نقــش بــه ســزایی در تامیــن موادغذایــی ســالم و موثــر در تضمیــن‬ ‫ســامت جامعــه دارد بایــد بــه صــورت قطــره چکانــی نبــوده و کامــل‬ ‫پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســازمان دامپزشــکی بــرای مقابلــه بــا بیماری هــا‬ ‫مثــل اجــرای طرح هــای ســایر دســتگاه ها نمی توانــد بــا تخصیــص‬ ‫چهــار درصــد از اعتبــارات‪ ،‬وارد عملیــات شــود چــون اجــرای‬ ‫طرح هــای ایــن ســازمان بــا ســامت جامعــه ســروکار دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تحــول ســامت در حــوزه دامپزشــکی بایــد در‬ ‫اولویــت قرارگیــرد همانطــور کــه در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه صــورت ویــژه توســط دولــت حمایــت‬ ‫مــورد همــه جانبــه قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫تضمین امنیت شغلی دامپزشکان‬ ‫رییــس نظــام دامپزشــکی گلســتان‪ ،‬توجــه بــه تضمیــن امنیــت‬ ‫شــغلی دامپزشــکان را از دیگــر دغدغه هــای فعــاالن ایــن بخــش‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬در ایــن راســتا قانــون مــاده ‪ ۲۸‬در حــوزه افزایــش‬ ‫بهــره وری بخــش کشــاورزی را داریــم کــه وزارت جهادکشــاورزی را‬ ‫مکلــف کــرده در پذیــرش دانشــجوی دامپزشــکی متناســب بــا نیــاز‬ ‫هرمنطقــه اقــدام کنــد و الزم اســت از ایــن پــس بــه رعایــت ایــن‬ ‫مــاده قانونــی توجــه ویــژه شــود‪.‬‬ ‫دکتــر شــکیبایی افــزود‪ :‬در زمــان حاضــر پذیــرش دانشــجو در‬ ‫حــوزه دامپزشــکی توســط مراکــز اموزشــی عالــی بیــش از نیاز اســت‬ ‫بــه طــوری کــه بــازار کشــش جــذب ان هــا را نــدارد و هــدر رفــت‬ ‫ســرمایه گذاری و امنیــت شــغلی بــرای دانــش اموخته هــا فراهــم‬ ‫نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اســتان گلســتان کــه قطــب دامپــروری در کشــور‬ ‫بــه شــمار مــی رود اکنــون هــزار و ‪ ۳۰۰‬دانش اموختــه در حــوزه‬ ‫دامپزشــکی عضــو ســازمان نظــام دامپزشــکی بــوده و ایــن جمعیــت‬ ‫بیــش از نیــاز منطقــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــر بازنگــری در تربیــت دانش اموختــه در حــوزه دامپزشــکی از‬ ‫جملــه در گلســتان ضــروری اســت و افــزود‪ :‬مراکــز دانشــگاهی باید‬ ‫بــرای پذیــرش دانشــجو در ایــن بخــش دارای برنامــه متناســب بــا‬ ‫نیــاز هــر اســتان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ضرورت حمایت از دامپزشکی‬ ‫محقــق حــوزه دامپــروری مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی گلســتان معتقــد اســت‪ :‬دامپزشــکی تضمیــن‬ ‫کننــده امنیــت تولیــد محصــوالت بخــش دام‪ ،‬طیــور و ابزیــان بــوده‬ ‫و بایــد بــه ایــن ســازمان بــه عنــوان حامــی تولیــد مــواد غذایی ســالم‬ ‫و ســامت جامعــه بــرای تــداوم فعالیــت هایــش بــه صــورت ویــژه‬ ‫توجــه و حمایــت شــود‪.‬‬ ‫غالمعلــی هالکــو افــزود‪ :‬امــروز کارکنــان دامپزشــکی در دو حوزه‬ ‫تاثیرگــذار پیشــگیری و کنتــرل بیماری هــا فعالیــت دارنــد و بــر‬ ‫تولیــد محصــول از مزرعــه تــا قرارگیــری ان ســر ســفره مــردم‪،‬‬ ‫نظــارت دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعــاالن حــوزه دامپزشــکی کار بســیار‬ ‫حســاس دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ضــرورت دارد نقــش و اهمیــت ایــن‬ ‫ســازمان از نــگاه تولیــد محصــوالت دامپــروری ســالم و بهداشــتی‪،‬‬ ‫نــزد مســووالن کالن کشــور بــه خوبــی معرفــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن محقــق حــوزه دامپــروری در گلســتان ادامــه داد‪ :‬اکنــون‬ ‫ســازمان دامپزشــکی بــه عنــوان بخــش غریــب بــه شــمار مـی رود و‬ ‫حمایــت مالــی از ایــن ســازمان و رفــع دغدغــه مســووالن ان در ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬یکــی از راهکارهــای توجــه بــه ســامت تولیــدات محصوالت‬ ‫دامــی اســت‪.‬‬ ‫وی توجــه بــه تامیــن نیــروی انســانی حــوزه دامپزشــکی در بخــش‬ ‫دولتــی را دیگــر حمایــت از ســازمان از ســوی مســووالن کالن در‬ ‫کشــور برشــمرد و گفــت‪ :‬توجــه بــه ایــن حــوزه بــرای حرکــت همــگام‬ ‫با توســعه صنعت دامپروری در کشــور و از جمله اســتان گلســتان‬ ‫بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫دامپزشکان تاثیرگذار در رونق دامپروری گلستان‬ ‫عضــو هیــات علمــی بخش تحقیقات دامپــروی مرکز تحقیقات‬ ‫و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی گلســتان گفــت‪ :‬همــکاری‬ ‫کارکنان دامپزشــکی گلســتان در رونق صنعت دامپروری اســتان‬ ‫بســیار پُررنــگ بــوده بــه طــوری کــه ایــن صنعــت در اســتان دارای‬ ‫جایگاه ویژه ای در تولید محصوالت ســالم و بهداشــتی در کشــور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هالکــو ادامــه داد‪ :‬صنعــت دامپــروی اســتان گلســتان امــروز دارای‬ ‫ظرفیت هــای بســیار خــوب در تامیــن مــواد پروتئینــی کشــور از‬ ‫جملــه تولیــد مــرغ گوشــتی‪ ،‬تامیــن تخــم مــرغ و تولیــد محصوالت‬ ‫ابزیــان از جملــه میگــو اســت کــه ایــن موفقیــت حاصــل همــکاری‬ ‫بســیار تنگاتنــگ کارکنــان حــوزه دامپزشــکی بــرای کمــک به توســعه‬ ‫ایــن صنعــت در منطقــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬گلســتان کــه در صنعــت دامپــروری جــزو‬ ‫اســتان های پیشــرو کشــور بــه شــمار مـی رود‪ ،‬بایــد ســرمایه گذاری‬ ‫برای رفع محدودیت های حوزه دامپزشــکی ان از ســوی مســووالن‬ ‫مرتبــط کشــوری ویــژه دیــده شــود‪.‬‬ ‫هالکــو همچنیــن اعتمــاد دامــداران بــه دامپزشــکی را ســرمایه‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬وجــود ایــن اعتمــاد‪ ،‬ســرمایه ای بــزرگ بــرای‬ ‫ســازمان بــه شــمار مــی رود کــه بایــد دامپزشــکی قــدردان ان را‬ ‫بیشــتر بدانــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬دامپزشــکی یکــی از رشــته های بیــن بخشــی‬ ‫محســوب می شــود که در تامین امنیت غذایی و ســامت جامعه‬ ‫نقــش خطیــر ایفــا مــی کنــد و توجــه و حمایــت بیشــتر مســووالن‬ ‫مرتبــط کشــوری بــرای رفــع دغدغــه و موانــع ســر راه ارائــه خدمــات‬ ‫فعــاالن ایــن قشــر ضــروری اســت‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫از دیگــر مزایــای ریمــپ ایســیو خــودرو برداشــتن کوپ ســرگاز‬ ‫یــا تاخیــر دریچــه گاز مــی باشــد کــه بســیاری از مشــتریان‬ ‫شــکایت دارنــد کــه چــرا وقتــی گاز مــی دهنــد گشــتاور الزم‬ ‫بــه خــودرو وارد نمــی شــود یــا اینکــه بــا تاخیــر وارد مــی شــود‬ ‫و تاخیــر دریچــه گاز در هنــگام ســبقت در جــاده هــای دو‬ ‫طــرف و هنــگام ســر باالیــی نیــز بســیار ازار دهنــده اســت ‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه در جــاده ای دو طــرف هســتید ماننــد‬ ‫جــاده چالــوس و در هنــگام پیــچ وسوســه شــدید و ناگهــان‬ ‫ســبقت گرفتیــد ‪ .‬بــر اثــر تاخیــر دریچه گاز ‪ ،‬احتمــال تصادف‬ ‫خــودروی شــما بســیار بــاال مــی باشــد و حتــی مــرگ شــاید‪.‬‬ ‫ برداشــتن تاخیر دریچه گاز در این شــرایط بســیار خاص‪ ،‬و‬‫شــرایط بحرانی بســیار کار مورد قبولی می باشــد ‪ .‬در هنگام‬ ‫ســرباالیی نیــز شــرایط بــه همیــن مقــدار بحرانــی اســت ‪ ،‬اگــر‬ ‫ماشــینی ماننــد ایکــس ‪ 33‬کــه زیــاد قــوی نمــی باشــد و هــم‬ ‫چنین کپ ســر گاز نیز دارد در هنگام باال رفتن از ســرباالیی‬ ‫‪ ،‬ماشــین خامــوش شــود یــا کار نکنــد و اگــر در ایــن حالــت‬ ‫مثــا یــک خانــوم پشــت فرمــان باشــد ممکــن اســت هــول‬ ‫شــود و همیــن باعــث ایجــاد حــوادث خطرناکــی شــود ‪.‬‬ ‫نکات فنی کاربردی‬ ‫ استپ موتور چهار وظیفه مهم دارد ‪:‬‬‫‪ -۱‬روشن نگه داشتن خودرو در حال دور ارام‬ ‫‪ -۲‬در هنــگام کولــر روشــن بــا افزایــش مقــداری گاز از‬ ‫افــت قــدرت موتــور جلوگیــری بــه عمــل مــی اورد ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نقش ساسات را در خودرو دارد‬ ‫‪ -۴‬حفظ تعادل دور موتور در صورت استفاده از لوازم برقی‬ ‫ اگــر اســتپ موتــور خــراب شــود بــه طــور خالصــه بــا چهــار‬‫حالــت مواجــه مــی شــویم ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دور باالی موتور بعد از روشن شدن‬ ‫‪ -۲‬خامــوش شــدن خــودرو در هنــگام رهــا کــردن ناگهانــی‬ ‫پدال گاز‬ ‫‪ - ۳‬کاهش دور موتور در هنگام کولر روشن‬ ‫‪ -۴‬عدم پایداری دور موتور ‪.‬‬ ‫ در نهایت خرابی ان باید توسط دیاگ تایید شود‪.‬‬‫ استپ موتور روی هوزینگ دریچه هوا قرار دارد‪.‬‬‫ اســتپر موتــور یــک موتــور الکتریکــی اســت هیــچ گاه ان‬‫را بــا حــال هایــی ماننــد بنزیــن تمیــز نکنیــد حتــی اجــازه‬ ‫ایــن کار را بــه مکانیــک ندهیــد‪.‬‬ ‫ از شستشوی بی دلیل استپر موتور پرهیز کنید‪.‬‬‫ توصیه های فنی و ایمنی در کار‬ ‫‪ -۱‬هرگــز در حالتــی کــه موتــور گــرم یــا روشــن اســت درب‬ ‫رادیاتــور خــودرو را بــاز ننمائیــد زیــرا در ایــن حالــت سیســتم‬ ‫خنــک کننــده موتــور برخــی از خودروهــا نیــاز بــه هواگیــری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬و از همــه مهمتــر خطــر پاشــیدن اب بــا دمــای بــاالی‬ ‫‪ ۸۰‬درجــه ســانتی گــراد‪ ،‬و ســوختگی شــدید‪ ،‬از ناحیــه‬ ‫دســت و صــورت‬ ‫ هیــچ گاه خودروئــی را کــه جــوش اورده اســت یکبــاره‬‫خامــوش نکنیــد‪(.‬اول خــودرو را بــا اســتفاده از اب خنــک‬ ‫کــرده‪ ،‬و ســپس خامــوش کنیــد و در هــر دو دقیقــه یــک‬ ‫نیــش اســتارت‪ ،‬بصورتیکــه خــودرو روشــن نشــود‪،‬جهت‬ ‫جابجایــی پیســتون در ســیلندر‪ ,‬بزنیــد‪ ,‬تــا زمانیکــه موتــور‬ ‫خــودرو خنــک شــود‪) ,‬‬ ‫ هنــگام بازدیــد اســید باطــری هیچــگاه صــورت خــود را بــه‬‫باطــری نزدیــک نکنید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد قفــل مرکــزی و دزدگیــر اطمینــان داشــته باشــید‪.‬‬‫ در هــر فرصتــی تلفــن همــراه خــود را شــارژ نمائیــد تــا در صورت‬‫بــروز مشــکل بتوانیــد بــا نیروهای امــدادی تماس بگیرید‪.‬‬ ‫ هرگــز خــودرو را در محیط هــای سرپوشــیده بــرای مــدت‬‫زیــاد روشــن نگذاریــد‪.‬‬ ‫ انــواع فیوزهــای مــورد اســتفاده در خــودرو را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ المــپ یــک کنتاکــت و دو کنتاکــت را همــراه داشــته‬‫باشــید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد سیســتم ترمــز و ترمزدســتی اطمینــان داشــته‬‫باشید‪.‬‬ ‫ زاپـــــاس‪ ،‬اچارچــرخ‪ ،‬جــک و مثلــث خطــر را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ از رانندگــی بــا خــودرو کــه صــدای غیــر عــادی از زیــر‬‫خــودرو و چرخهــا شــنیده شــود جــدا خــوداری فرمائیــد‪.‬‬ ‫همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده نمائید‪.‬‬ ‫امنیت جامعه‬ ‫خط قرمز ماست‬ ‫فرمانده فراجا گلستان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 28‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪608‬‬ ‫در محیط دانشگاه دانشجویان و اساتید اجازه‬ ‫تحقق خیال های باطل به دشمن را نخواهند داد‬ ‫‪ ۲‬میلیون کیلوگرم خوراک‬ ‫ابزیان از گنبدکاووس‬ ‫در سالجاری صادر شد‬ ‫رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬دشــمن تصــور می کــرد کــه می توانــد در ظــرف دانشــگاه امیــال خــود را دنبــال کنــد‪،‬‬ ‫غافــل از اینکــه دانشــجویان و اســاتید مــا بیــدار بــوده و اجــازه تحقــق خیال هــای باطــل دشــمن را نخواهند‬ ‫داد و حتمــا ًدر عرصــه علــم و دانــش نیــز ماننــد دیگــر عرصه هــا دشــمن را نــاکام خواهنــد گذاشــت‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی بــرای اغــاز ســال تحصیلــی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬دانشــگاه ها‪ ،‬موسســات و مراکــز‬ ‫امــوزش عالــی سراســر کشــور در دانشــگاه الزهــرا (س) حضــور یافــت کــه بــا حضــور پرشــور دانشــجویان‬ ‫همــراه بــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در ایــن مراســم دانشــگاه ها و مراکــز علمــی کشــور را اتــاق اندیشـه ورزی دولــت دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬اندیشـه ورزی دانشــگاه ها بــرای یافتــن راهکارهــای مســائل جامعــه همــواره مــورد توجــه دولــت‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز قریــب بــه ‪ ۶۰‬درصــد از دانشــجویان کشــور را دانشــجویان‬ ‫دختــر تشــکیل می دهنــد‪ ،‬برخــورداری توامــان از روحیــه تحقیــق و پژوهــش بــا علــم و بردبــاری دختــران‬ ‫دانشــجو را در ایــن زمینــه موثــر دانســت و افــزود‪ :‬در ســال های پــس از پیــروزی انقــاب اســامی زنــان‬ ‫زیــادی در عرصه هــای دانشــگاهی کشــور خــوش درخشــیده و حتــی توانســته اند توانایی هــای خــود را در‬ ‫عرصه هــای جهانــی نیــز بــه رخ جهانیــان بکشــند‪.‬‬ ‫رئیســی تصریح کرد‪ :‬وقتی یک بانوی فرهیخته ایرانی در ســطح جهانی دســتاورد علمی مهمی را ارائه‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــر ســکویی قــرار می گیــرد‪ ،‬پرچــم جمهــوری اســامی برافراشــته و ســرود ملــی ایــران نواختــه‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۴۰‬هــزار و ‪۸۰‬‬ ‫کیلوگــرم انــواع خــوراک ابزیــان توســط واحدهــای‬ ‫تولیــدی و فــراوری ایــن شهرســتان بــه ترکمنســتان و‬ ‫افغانســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫نــادر گوگالنــی بــه مناســبت بزرگداشــت ‪ ۱۴‬مهــر روز‬ ‫دامپزشــکی گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬ماهــه نخســت امســال ‪ ۱۶‬هــزار‬ ‫راس گاو و ‪ ۲۶۰‬هــزار راس گوســفند علیــه بیماری هــای‬ ‫دامــی از جملــه تــب برفکــی‪ ،‬ابلــه‪ ،‬شــاربن‪ ،‬لمپــی‬ ‫اســکین و طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک و ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫قطعــه انــواع طیــور و ماکیــان متعلــق بــه روســتاییان‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس علیــه بیمــاری نیکوکاســل بــه‬ ‫صــورت رایــگان مایه کوبــی شــدند‪.‬‬ ‫وی مجموع واکسـن های اســتفاده شــده برای دام های‬ ‫ســبک و ســنگین در گنبــدکاووس را یــک میلیــون و ‪۱۹۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۴۴‬راس اعــام کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪۲۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰‬مترمربــع جایــگاه دام و ‪ ۳۴‬هــزار و ‪ ۹۴۲‬راس‬ ‫دام متعلــق بــه اهالــی ایــن شهرســتان علیــه انگل هــای‬ ‫خارجی سمپاشــی شــدند‪.‬‬ ‫گوگالنــی اضافــه کــرد‪ :‬در ‪ ۶‬مــاه نخســت امســال‬ ‫و در راســتای نظــارت بــر ســامت فراورده هــای دام‬ ‫خامــی در گنبــدکاووس‪ ،‬بازرســان دامپزشــکی ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۱‬مــورد بازرســی از مراکــز عرضــه و توزیــع‬ ‫فراورده هــای خــام دامــی انجــام دادنــد کــه حاصــل ان‬ ‫کشــف حــدود چهــار تــن انــواع فــراورده خــام دامــی‬ ‫فاســد و غیــر بهداشــتی بــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس بابیــان اینکــه‬ ‫‪ ۴۳‬واحــد متخلــف بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــدند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬فراورده هــای‬ ‫خــام دامــی فاســد کشــف شــده نیــز بــا دســتور مقــام‬ ‫قضایــی معــدوم شــد‪.‬‬ ‫وی نظــارت بــر کشــتار ‪ ۴۶‬هــزار و ‪ ۵۵۶‬راس دام ســبک‬ ‫و ســنگین‪ ،‬نظــارت بــر جوجه ریــزی ‪ ۱۲‬میلیــون و ‪۲۹۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۹۰‬قطعــه در واحدهــای پرورش مرغ گوشــتی‪،‬‬ ‫تزریــق ‪ ۱۴‬میلیــون و ‪ ۶۴۲‬هــزار و ‪ ۹۲۱‬دُز واکســن در‬ ‫واحدهــای مرغــداری و صــدور ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۹۷۵‬مــورد‬ ‫گواهــی بهداشــتی حمــل دام و طیــور و فراورده هــای‬ ‫خــام دامــی را از دیگــر اقدامات دامپزشــکی گنبدکاووس‬ ‫در ‪ ۶‬مــاه نخســت امســال برشــمرد‪.‬‬ ‫وجــود ‪ ۱۸۱‬واحــد مرغــداری بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه‬ ‫‪ ۶۶‬هــزار تــن گوشــت و ‪ ۱۱‬واحــد مــرغ مــادر گوشــتی بــا‬ ‫ظرفیــت ‪ ۳۱۰‬هــزار قطعــه و نگهــداری حــدود ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫راس دام ســنگین (گاو و گوســاله) و ‪ ۴۵۰‬هــزار راس‬ ‫گوســفند از شــاخص ترین ظرفیت هــای گنبــدکاووس‬ ‫در حــوزه دام و طیــور اســت‪.‬‬ ‫می شــود‪ ،‬ایــن بــرای کشــور قــدرت می افرینــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه علــم و دانــش از مولفه هــای مهــم قــدرت و توانایی هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬امروز‬ ‫کشــور با همت اســاتید و دانشــجویان به ســطوح باالیی از قدرت و توانایی دســت یافته اســت‪ .‬در حالی‬ ‫کــه روزگاری در ایــن کشــور نیازمنــد واردات ســیم خــاردار بودیــم و همــان را نیــز از مــا دریــغ می کردنــد‪،‬‬ ‫امــروز در زمینه هــای مختلــف علمــی و صنعتــی بــا وجــود گســترده ترین تحریم هــا بــه پیشــرفت های‬ ‫خیره کننــده ای دســت یافته ایــم و بــه مــدد الهــی ایــن مســیر همچنــان ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا تبریــک بــه دانشــجویان جدیدالــورود تصریــح کــرد‪ :‬شــما همه‬ ‫همــت و تــاش خــود را وقــف تحقیــق و پژوهــش کنیــد‪ ،‬دولــت نیــز همــه تــاش خــود را بــرای تمهیــد‬ ‫لــوازم و امکانــات الزم بــرای شــما بــکار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی رفــع دغدغــه اشــتغال بــرای دختــران و پســران دانشــجو را از تکالیــف دولــت دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت دانشــگاه را اتــاق اندیشـه ورزی خــود می دانــد و انتظــار دارد دانشــگاه ها و مراکــز علمــی بــا‬ ‫اندیشـه ها و ابتــکارات نــو بــه یــاری دولــت بشــتابد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه رد پــای دشــمن در اغتشاشــات اخیــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬دشــمن تصــور می کــرد کــه می توانــد در ظــرف دانشــگاه امیــال خــود را دنبــال کنــد‪ ،‬غافــل از اینکه‬ ‫دانشــجویان و اســاتید مــا بیــدار بــوده و اجــازه تحقــق خیال هــای باطــل دشــمن را نخواهنــد داد و حتمــا ًدر‬ ‫عرصــه علــم و دانــش نیــز ماننــد دیگــر عرصه هــا دشــمن را نــاکام خواهنــد گذاشــت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تبییــن منطــق دولــت در مذاکــرات رفــع تحریــم و تــاش دشــمن بــرای تحمیــل شــروط‬ ‫خــود بــه ایــران گفــت‪ :‬از ابتــدا اعــام کردیــم میــز مذاکــره را تــرک نخواهیــم کــرد‪ ،‬امــا بــه مذاکــرات‬ ‫عزتمندانــه پایبنــد خواهیــم بــود و امــروز منطــق جمهــوری اســامی ایــران در دنیــا مــورد پذیــرش اســت‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رئیــس جمهــور وزرای بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬علــوم و تحقیقــات و‬ ‫فناوری و نیز نماینده اســاتید و نماینده دانشــجویان و رئیس دانشــگاه الزهرا در ســخنانی ضمن تبریک‬ ‫اغــاز ســال تحصیلــی جدیــد دانشــگاه ها‪ ،‬موسســات و مراکــز امــوزش عالــی‪ ،‬بــرای دانشــجویان ارزوی‬ ‫موفقیــت کردنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پرداخت تسهیالت ‪ ۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫اشتغالزایی به مددجویان مرزنشین‬ ‫مدیــر کمیتــه امــداد شهرســتان رازوجــرگالن خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫نیمــه نخســت امســال ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت اشــتغالزایی بــه‬ ‫مددجویــان زیرپوشــش ایــن نهــاد حمایتــی در ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫امیــر محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان تســهیالت بــا هــدف‬ ‫اشــتغالزایی و خودکفایــی مددجویــان در قالــب تســهیالت بانکــی‬ ‫پرداخــت و مبلــغ هــر یــک از تســهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیــون تــا یــک میلیــارد‬ ‫ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن تســهیالت در زمینه هــای دامپــروری‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و خدمــات پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــدی بــا تاکیــد بــر خودکفایــی مددجویــان ایــن نهــاد حمایتــی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اشــتغال پایــدار مهمتریــن راه توانمندســازی مددجویــان‬ ‫شهرســتان بــرای کاهــش وابســتگی انــان بــه مســتمری ایــن نهــاد‬ ‫حمایتــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کمیتــه امــداد رازوجــرگالن بــا بیــان اینکــه مســکن از دیگــر‬ ‫نیازهــای اصلــی مددجویــان اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬مســکن مناســب‬ ‫از ارکان توانمندســازی مددجویــان اســت و تامیــن مســکن بــرای‬ ‫خانوارهــای زیــر پوشــش از محــل اعتبــارات کمیتــه امــداد و‬ ‫مشــارکت نیکــوکاران انجــام می شــود‪.‬‬ ‫توسعه کشت قراردادی‪،‬‬ ‫مهمترین رویکرد بخش‬ ‫کشاورزی است‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت‬ ‫از واحدهــای تولیــدی و فــراوری بخــش کشــاورزی بــه عنــوان‬ ‫راهــکار حمایــت از کشــت انــواع محصــوالت گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن رویکردهــای بخــش کشــاورزی و تامیــن امنیــت‬ ‫غذایــی‪ ،‬توســعه کشــت قــراردادی اســت‪.‬‬ ‫ســیدرضا فاطمی امین در حاشــیه بازدید از واحد تولید ریســندگی‬ ‫و بافندگــی پنبــه در شــهرک صنعتــی علــی ابادکتــول اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در برخــی از صنایــع تولیــدی حمایــت از اقتصــاد کشــاورزی اتفــاق‬ ‫افتــاده و ایــن رونــد همچنــان تــداوم خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬گلســتان را دارای اقلیــم و‬ ‫خــاک مناســب بــرای کشــاورزی دانســت و افــزود‪ :‬زراعــت پنبــه‬ ‫یکــی از مزیــت هــای ایــن خطــه بــه شــمار مـی رود کــه بــه دالیــل‬ ‫مختلــف کشــت ان طــی دهه هــای گذشــته کاهــش یافتــه و‬ ‫نیازمنــد توجــه بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن طــرح تولیــدی در راســتای حمایــت از کشــت‬ ‫قــراردادی کشــاورزی اجــرا شــده و در مــدت زمــان ‪ ۲‬ســال مــورد‬ ‫بهره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تا چند هفته اینده شرکت های‬ ‫واجد شرایط واردات خودرو‬ ‫مشخص می شوند‬ ‫تلفن تماس با ما‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در خصــوص اخریــن وضعیــت واردات خــودرو‪ ،‬بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫برخــی از واحدهــای متقاضــی شــرایط واردات خــودرو را ندارنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تــا چنــد هفتــه اینــده‬ ‫شــرکت های واجــد شــرایط مشــخص مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برای افزایش دوباره حقوق‬ ‫کارمندان و بازنشستگان‬ ‫مجلس از الیحه دولت‬ ‫حمایت می کند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پیکــر اســتواریکم شــهید امیرحســین خالص خمــر از اهالــی‬ ‫گلســتان کــه بعــد از ‪ ۲‬مــاه بســتری بــودن در یکــی از‬ ‫بیمارســتان های تهــران‪ ۱۵ ،‬مهرمــاه بــه شــهادت رســیده بــود‬ ‫امــروز شــنبه بــر دســتان مــردم مومــن و والیــی کاللــه تشــییع‬ ‫و در گلــزار شــهدای ایــن شهرســتان بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم ســردار رضایی نــژاد مشــاور فرمانــده مرزبانــی‬ ‫فراجــا‪ ،‬فرمانــده و کارکنــان مرزبانــی و انتظامــی اســتان و‬ ‫شهرســتان در کنــار خانــواده معظــم شــهدا و مــردم منطقــه‬ ‫حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫شــهید امیرحســین خالص خمــر از مرزبانــان وظیفه شــناس‬ ‫گلســتانی اهــل کاللــه حاضــر در اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــود کــه حیــن کنتــرل و مراقبــت از مــرز مجــروح شــده بــود‪.‬‬ ‫ایــن مرزبــان وظیفه شــناس گلســتانی پــس از مجروحیــت در‬ ‫یکــی از بیمارســتان هــای تهــران تحــت درمــان قــرار داشــت و‬ ‫پــس از تحمــل ‪ ۲‬مــاه رنــج جراحــت بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش‪ ،‬ســردار «احمدعلــی گــودرزی» فرمانــده‬ ‫مرزبانــی فراجــا بــا حضــور در بیمارســتان فــوق تخصصــی‬ ‫ولیعصــر (عــج)‪ ،‬قبــل از شــهادت امیرحســین خالص خمــر از‬ ‫نزدیــک جویــای احــوال وی شــده بــود‪.‬‬ ‫ســیدرضا فاطمی امیــن در حاشــیه بازدیــد از یــک واحــد تولیــدی در شــهرک صنعتــی بندرگــز بــه‬ ‫خبرنــگاران گفــت‪ :‬اییــن نامــه واردات خــودرو در دولــت مصــوب شــده و شــرایطی بــرای واردات خــودرو‬ ‫پیــش بینــی شــده کــه نزدیــک بــه ‪ ۳۰۰‬کســب و کار درخواســت دادنــد کــه ایــن واردات را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی از ایــن واحدهــا شــرایط واردات خــودرو را ندارنــد و تــا چنــد هفتــه اینــده شــرکت های‬ ‫واجــد شــرایط مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن همچنیــن گفــت‪ :‬تــاش فعــاالن اقتصادی در شــرایط کنونی برای حفــظ و ارتقای تولید‬ ‫در واحدهای تولیدی شایســته قدردانی اســت‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ادامــه داد‪ :‬بــا حمایت هــای دولــت ســیزدهم‪ ،‬تولیــد صنعــت فــوالد‬ ‫کشــور بــه ثبــات رســیده و نیــاز همــه واحدهــای تولیــدی بــرای تامیــن مــواد اولیــه برطــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن بــه حمایت هــای انجام شــده از پتروشــیمی نیــز اشــاره کــرد و گفت‪ :‬از اوایل اردیبهشــت‬ ‫امســال حمایــت از واحدهــای فعــال ایــن بخــش اغــاز شــده تولیــد چنــد مــاه اخیــر بــه انــدازه یکســال‬ ‫رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬کمبــود ســرمایه در گــردش‪ ،‬تامیــن نشــدن بــه موقــع مــواد اولیــه و بازاریابــی (تجــارت) از‬ ‫مهم ترین مشــکالت صنایع پتروشــیمی کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی هــدف از ســفر بــه گلســتان را دیــدار بــا صنعت گــران و مســئوالن و بررســی مشــکالت ایــن‬ ‫اســتان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت کــه صبــح روز شــنبه از طریــق زمینــی وارد گلســتان شــد‪ ،‬در بــدو ورود‬ ‫بــه اســتان از یــک واحــد تولیــدی پتروشــیمی در شــهرک صنعتــی بنــدر گــز بازدیــد کــرد و ســپس بــرای‬ ‫بررســی مشــکالت واحدهــای تولیــدی شــهرک صنعتــی ســرخنکالته راهــی گــرگان شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫خاک میزبان پیکر مرزبان‬ ‫شهید گلستانی شد‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه ‪ ،‬بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬دولــت‬ ‫ســیزدهم الیحــه افزایــش دوبــاره حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان را بــه مجلــس پیشــنهاد‬ ‫داده اســت کــه از ایــن الیحــه حمایــت می کنیــم‪.‬‬ ‫محمــد خدابخشــی الیحـــه دولــت بــرای متناســـب ســـازی حقـــوق کارمنــدان و بازنشســتگان‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امســال بــرای دومیــن بــار اســت کــه دولــت افزایــش حقــوق کارمنــدان و‬ ‫بازنشســتگان را پیشــنهاد داده کــه در راســتای بهبــود وضعیــت معیشــت ایــن قشــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تــورم و در راســتای متناسب ســازی حقوق هــا ایــن افزایــش حقــوق‬ ‫از ســوی مجلــس مــورد حمایــت قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــا بیــان اینکــه اگــر دولــت تــوان افزایــش بیشــتر‬ ‫حقوق هــا را داشــت‪ ،‬به طورقطــع پیشــنهاد م ـی داد‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم میــزان درصــد‬ ‫افزایــش حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان را بــه گونـه ای پیشــنهاد داده کــه قــدرت پرداخــت‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫خدابخشی بیان کرد‪ :‬نمایندگان از الیحه پیشنهادی دولت حمایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم در حالــی در اقدامــی کم ســابقه و در اواســط ســال بــرای افزایــش دوبــاره‬ ‫حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان اقــدام کــرده اســت کــه در حــدود یــک ســال و دو مــاه‬ ‫گذشــته بــه انحــاء مختلــف توانمندســازی مالــی اقشــار مختلــف را در کانــون توجــه قــرار داده‪،‬‬ ‫بــدون اینکــه اســتقراضی کــرده یــا خلــق پولــی انجــام داده باشــد‪.‬‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه اعــام کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه دغدغــه ایت اللــه ابراهیــم‬ ‫رئیســی دربــاره معیشــت کارمنــدان و بازنشســتگان کشــور‪ ،‬دولــت ســیزدهم در الیحــه ای‬ ‫بــه مجلــس پیشــنهاد داده کــه افزایــش جدیــدی در حقوق هــا لحــاظ شــود کــه در صــورت‬ ‫تصویــب از ابتــدای شــهریور در حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان اعمــال خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 35‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪608‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫از طریق مزایده ‪ ۵‬هزار معدن‬ ‫دولتی به مردم واگذار می شود‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪ ۵ :‬هــزار معــدن دولتــی بــا هــدف اســتفاده بهینــه از ایــن‬ ‫ظرفیت هــا در راســتای تولیــد و اشــتغال بــرای نخســتین بــار بــه صــورت مزایــده در اختیــار مــردم‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ســیدرضا فاطمــی امیــن روز شــنبه در بازدیــد از معــدن در حــال بهــره بــرداری منطقــه «رضــی»‬ ‫شهرســتان رامیــان اســتان گلســتان اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن واگذاری هــا‪ ،‬ظرفیت هــای حــوزه‬ ‫معــدن کشــور را بیــش از گذشــته فعــال کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬معــادن قابــل واگــذاری طــی چندســال اخیــر شناســایی شــده و بــا طــی کــردن فراینــد‬ ‫قانونــی امــاده واگذاری اســت‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت تامیــن و بـه روز نشــدن ماشــین االت معــدن طــی چنــد ســال اخیــر‬ ‫را از عوامــل عقب ماندگــی و مواجهــه بــا کاهــش تولیــد برشــمرد و گفــت‪ :‬بــا وجــود ایــن مشــکالت‬ ‫در ‪ ۶‬مــاه اخیــر معــادل یک ســال ماشــین االت مــورد نیــاز معــادن کشــور تامیــن و در اختیــار انــان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فاطمی امیــن همچنیــن بــر فعــال شــدن حقــوق دولتــی معــادن تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن طــرح‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد حقــوق دولتــی معــادن بــه اهالــی همــان منطقــه اختصــاص پیــدا مــی کنــد در حالی کــه‬ ‫ســال های قبــل ایــن رقــم ‪ ۲‬تــا ســه درصــد بــود‪.‬‬ ‫ل بــه تمــام معــادن اعــام شــده کــه بایــد امــار تولیــد را ماهانــه‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از اول مهرمــاه امســا ‬ ‫گــزارش کننــد و تمامــی برداشــت ها و فــروش معــادن در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت شــود تــا‬ ‫حقــوق دولتــی از ایــن طریــق دریافــت گــردد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت افــزود‪ :‬همچنیــن هماهنگــی بــا راهــداری در دســت انجــام اســت‬ ‫تــا تحقــق حقــوق دولتــی مــواد معدنــی قابــل کنتــرل باشــد‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن خاطرنشــان کــرد‪ :‬خام فروشــی در معــادن کمتــر از یــک درصــد اســت بــا ایــن وجــود‬ ‫نیمه خام فروشــی در معــادن وجــود دارد بــه عنــوان نمونــه شــمش فــوالد بــه عنــوان یــک مــاده‬ ‫معدنــی نیمــه خــام صــادر می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درصــدد هســتیم فــراوری مــواد خــام معدنــی تــا اخــر زنجیــره ادامــه پیــدا کنــد بــرای مثال‬ ‫در حــوزه فــوالد بــه ســمت فوالدهــای ضدزنــگ و الکتریکــی مــورد اســتفاده در ترانســفورماتورها‬ ‫حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دفتــر صنایــع مــواد پیشــرفته در وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت راه انــدازی شــده‬ ‫تــا از تولیــد مــواد اولیــه فراتــر رفتــه و تولیــد محصــوالت تنگســتان‪ ،‬لیتیــوم مــورد توجــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت کــه صبــح امــروز شــنبه از طریــق زمینــی وارد گلســتان شــد‪ ،‬در بــدو‬ ‫ورود بــه اســتان از یــک واحــد تولیــدی پتروشــیمی در شــهرک صنعتــی بندرگــز بازدیــد کــرد و پــس‬ ‫از بررســی مشــکالت واحدهــای تولیــدی شــهرک صنعتــی ســرخنکالته گــرگان‪ ،‬بــه شــرق گلســتان‬ ‫ســفر کــرد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫زمین خوار در گنبدکاووس‬ ‫پلمب یک شرکت تولیدی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف یــک فقره زمین خواری بــه ارزش‬ ‫بیش از ‪ 40‬میلیاردریال در شهرستان گنبد کاووس خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫مامــوران پلیــس امنیــت اقتصادی شهرســتان گنبــد کاووس مبنی‬ ‫بــر وقــوع یــک فقــره زمیــن خــواری ‪ ،‬موضــوع بــه طــور ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬با بررســی های میدانی ماموران انتظامی و همکاری‬ ‫نماینــده اداره منابــع طبیعــی و هماهنگــی با مراجع قضائی و بهره‬ ‫گیــری از نقشــه هــای هوایــی بیــش از ‪ 94‬هــزار متــر از اراضی ملی‬ ‫و طبیعــی را کــه بــه طــور غیرقانونــی تصــرف شــده بــود‪ ،‬کشــف‬ ‫وخلــع یــد شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا بیــان اینکــه برابــر اعــام کارشناســان‪ ،‬ارزش‬ ‫اراضــی تصــرف شــده بیــش از ‪ 40‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این راســتا یک متهم دســتگیر و پس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان در پایــان مبــارزه با مفاســد اقتصادی‬ ‫و زمیــن خــواری را یکــی از اولویــت هــای ماموریــت پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی عنــوان و خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬پلیــس قاطعانــه بــا‬ ‫ســودجویان و اخــال گــران نظــم و امنیــت اقتصــادی برخــورد کرده‬ ‫و از شــهروندان هــم مــی خواهیــم هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در‬ ‫حــوزه قاچــاق کاال‪ ،‬احتــکار‪ ،‬زمیــن خــواری و اخــال در بــازار را از‬ ‫طریــق تمــاس بــا شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف بیــش از ‪155‬هزارقوطــی‬ ‫کنســرو لوبیــا و مرباجــات غیرمجــاز و پلمــب یــک شــرکت تولیدی‬ ‫در اق قــا خبــرداد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» دربــاره جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی و‬ ‫کنتــرل و نظــارت بــر واحدهــای صنفــی و جلوگیــری از فعالیــت‬ ‫غیرمجــاز واحدهــای صنعتــی و بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران‬ ‫پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومــی بــا همــکاری مراجــع قضائــی‪،‬‬ ‫اداره کل اســتاندارد و شــبکه بهداشــت اق قــا یــک واحــد صنفــی‬ ‫تولیــد کنســرو لوبیــا و مرباجــات غیرمجــاز شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس اداره نظــارت بــر اماکــن عمومــی‬ ‫در بازدیــد از شــرکت مــورد نظــر موفــق بــه کشــف ‪ 55‬هــزار و‬ ‫‪ 400‬شیشــه انــواع مربــا و بیــش از ‪ 100‬هــزار قوطــی کنســروجات‬ ‫فاقــد مهــر اســتاندارد و فاقــد تاریــخ تولیــد و انقضــاء شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه پلمــب شــرکت مــورد‬ ‫نظــر اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن خصــوص یــک نفــر دســتگیر و پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای اقدامــات قانونــی بــه مرجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد ‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کارشناســان ارزش‬ ‫ایــن تعــداد کاالی فاقــد مجــوز را بیــش از ‪ 24‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــراورد کردنــد‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 22‬فقره‬ ‫سرقت احشام‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 22‬فقــره ســرقت احشــام در شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد مــورد ســرقت احشــام‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بــی وقفــه و مســتمر مامــوران‪،‬‬ ‫ســارق شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 22‬فقــره‬ ‫ســرقت احشــام‪ 5 ،‬تــن جــو و ذرت و همچنیــن یــک دســتگاه‬ ‫دوربیــن مداربســته در ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‬ ‫شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫متولی احقاق حقوق‬ ‫کودکان ‪ ۲۰‬نهاد است‬ ‫معــاون وزیــر دادگســتری و دبیــر مرجع ملی کنوانســیون حقوق کودک‬ ‫بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۲۰‬نهــاد دولتــی و غیردولتــی متولــی احقاق حقوق‬ ‫کــودکان گفــت‪ :‬شــیوع بیمــاری کرونــا در دو ســال اخیــر موجــب شــد تــا‬ ‫تعدادی از کودکان از اموزش رســمی بازمانند بنابراین این موضو ع در‬ ‫اولویــت پیگیری هــای مرجــع ملــی کنوانســیون حقوق کــودک قــرار دارد‪.‬‬ ‫فتــاح احمــدی همزمــان بــا روز جهانــی کــودک اظهارداشــت‪ :‬وزارت‬ ‫دادگســتری در اجــرای کنوانســیون حقــوق کــودک کــه دولــت ایــران نیــز‬ ‫عضــو ایــن کنوانســیون اســت‪ ،‬نقــش هماهنــگ کننــده و سیاســتگذار‬ ‫دارد و اقدامــات همــه نهادهــای متولــی احقــاق حقوق کــودکان را پایش‬ ‫و رصــد می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تحصیــل حــدود ‪ ۱۵‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار دانش امــوز در‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬اکنــون میلیون هــا‬ ‫کــودک در زیرمجموعه هــای مرتبــط بــا وزارت اموزش و پرورش مشــغول‬ ‫بــه تحصیــل هســتند یــا بــه عنــوان نمونــه تعــداد زیــادی از کــودکان‬ ‫نیازمنــد توانبخشــی در مراکــز وابســته بــه ســازمان بهزیســتی کشــور‬ ‫حمایــت می شــوند‪.‬‬ ‫احمــدی اضافــه کــرد‪ :‬حقــوق کــودک بــه عنــوان یــک مطالبــه عمومــی‬ ‫اســت و تــا زمانــی کــه همــه دســتگاه ها‪ ،‬نهادهــا و ســمن ها نســبت بــه‬ ‫ایــن مقولــه حســاس نباشــند‪ ،‬مطالبــه حقــوق کــودک دنبــال نخواهــد‬ ‫شــد بنابرایــن هــدف اصلــی مــا ایــن اســت کــه توجــه دولتمــردان و‬ ‫نهادهــای مردمــی و بــه طــور کلــی عامــه مــردم را بــه موضــوع حقــوق‬ ‫کــودک جلــب کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــر مرجــع ملــی کنوانســیون حقــوق کــودک اظهارداشــت‪ :‬حقــوق‬ ‫همــه کــودکان ایــن ســرزمین از جملــه کــودکان بدسرپرســت و بــی‬ ‫سرپرســت‪ ،‬کــودکان درگیــر مــواد مخــدر‪ ،‬کــودکان بازمانــده از تحصیــل‬ ‫و کــودکان کار و خیابــان بایــد مــورد توجــه نهادهــای متولــی قــرار گیــرد‬ ‫و وزارت دادگســتری همــه دســتگاه های حاکمیتــی و ســازمان هــای‬ ‫مــردم نهــاد را بــه میــدان فراخوانــده تــا بــا مدیریــت بحران هــای مرتبــط با‬ ‫حقــوق کــودکان برنامــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫راه اندازی مراجع متناظر حقوق کودک در استان ها‬ ‫معــاون وزیــر دادگســتری بــا اشــاره بــه نــگاه ملــی بــه حقــوق کــودکان‬ ‫در جــای جــای کشــور بــه تدبیــر ســازوکارهای حمایتــی در اســتان های‬ ‫مختلــف اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬تعامــات ســازنده شــورای هماهنگــی‬ ‫مرجــع ملــی زمینه ســازی شــده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه عــاوه بــر‬ ‫مرکــز مرجــع ملــی کنوانســیون حقــوق کــودک در تهــران‪ ،‬مراجــع متناظــر‬ ‫حقــوق کــودک در اســتان ها نیــز راه انــدازی شــده و در همــه اســتان ها‪،‬‬ ‫مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری ها بــا یک حکم مشــترک‬ ‫از ســوی وزیــر کشــور و وزیــر دادگســتری‪ ،‬منویــات حقــوق کــودک را در‬ ‫ســطح اســتان ها پیگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫عــدم تبعیــض و ایجــاد فرصت هــای برابر‪ ،‬لــزوم رعایت مصالحه عالیه‪،‬‬ ‫لــزوم اصــل مشــارکت جویــی در تصمیم گیــری‪ ،‬نقدپذیری و پاســخگویی‬ ‫و رعایــت اصــل خانــواده محــوری اصــول اساســی و بنیــادی فعالیت هایی‬ ‫اســت کــه جایــگاه کــودک در خانــواده و اجتمــاع و در تصمیم گیری هــای‬ ‫حاکمیتــی و کالن در حــوزه حقــوق کــودکان را جهــت می دهــد‬ ‫احمــدی بــا اشــاره بــه تدویــن راهبردهــای اساســی و اولویــت بخشــی بــه‬ ‫حقــوق کــودکان در مرجــع ملــی حقــوق کــودک گفــت‪ :‬اکنــون بــا توجــه‬ ‫بــه بحــران کرونــا در ‪ ۲‬ســال اخیــر‪ ،‬موضــوع کــودکان بازمانده از تحصیل‬ ‫در اولویــت قــرار دارد زیــرا تعــدادی از کــودکان بــه دلیــل بحــران کرونــا از‬ ‫اموزش هــای مســتمر دور شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بحــران مهاجــرت از کشــورهای هــم مــرز شــرقی بــه‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬افزایــش ایــن مهاجرت هــا بــه بحــران کــودکان کار و خیابان‬ ‫انجامیــده اســت؛ بنابرایــن ســاماندهی کــودکان و مدیریــت پدیــده‬ ‫مهاجــرت بــه کشــور ضــروری اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر دادگســتری بــا اشــاره بــه تصویــب ســند ملــی حقــوق‬ ‫کــودک و ســفرهای اســتانی بــرای بررســی حقــوق کــودکان افــزود‪ :‬در‬ ‫ســفرهای اســتانی بــا توجــه بــه موضوعــات خــاص هــر اســتان و شــرایط‬ ‫کــودکان ان منطقــه‪ ،‬برنامه هایــی بــرای بــرون رفــت از مشــکالت تــدارک‬ ‫دیــده می شــود‪.‬‬ ‫پیگیری حقوق کودک و تعامل با سازمان های بین المللی‬ ‫دبیــر مرجــع ملــی کنوانســیون حقــوق کــودک بــا اشــاره بــه تعامــل بــا‬ ‫ســازمان های بیــن المللــی افــزود‪ :‬همــواره بــه صــورت مرتــب و دوره ای‬ ‫گزارش هایــی بــه کمیتــه حقــوق کــودک ســازمان ملــل متحــد مســتقر‬ ‫در ژنــو ارائــه می دهیــم همچنیــن موظــف هســتیم کــه در اســفند‬ ‫مــاه هــر ســال در اجــاس ســاالنه حقــوق کــودک شــرکت کنیــم و‬ ‫دســتاوردهای خــود در زمینــه حقــوق کــودک و مقابلــه بــا چالش هــا در‬ ‫ایــن مــورد ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ارتبــاط بــا گزارشــگران موضوعــی حقــوق کــودک‬ ‫ســازمان ملــل متحــد نیــز از دیگــر اقداماتــی اســت که به صورت مســتمر‬ ‫پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫پنجمین و ششــمین گزارش ادواری حقوق کودکان ایرانی تهیه شــده‬ ‫و اکنــون در حــال ترجمــه اســت و بــه زودی بــرای کمیتــه حقــوق کــودک‬ ‫ســازمان ملــل متحــد ارســال خواهــد شــد‬ ‫احمــدی گفــت‪ :‬پنجمیــن و ششــمین گــزارش ادواری حقــوق کــودکان‬ ‫ایرانــی تهیــه شــده و اکنــون در حــال ترجمــه اســت و بــه زودی بــرای‬ ‫کمیتــه حقــوق کــودک ســازمان ملــل متحــد ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۶‬بعــد از جنــگ جهانــی دوم در اروپــا‪ ،‬مجمــع عمومــی‬ ‫ســازمان ملــل به منظــور حمایــت از کــودکان‪ ،‬ســازمانی بــه نام یونیســف‬ ‫را ایجــاد کــرد کــه نخســت «انجمــن بین المللــی ویــژه ٔ کــودکان ســازمان‬ ‫ملــل» نــام گرفــت‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۵۳‬یونیســف یکــی از بخش هــای‬ ‫دائمــی در ســازمان ملــل متحــد گردیــد و روز ‪ ۸‬اکتبــر روز جهانــی کــودک‬ ‫نام گــذاری شــد‪.‬‬ ‫«تاج» و ضرورت مراقبت از‬ ‫عرصه و اعیان فوتبال اسیا!‬ ‫ایــن روزهــا کــه قدرتــی خــدا عربســتان در حــال تــدارک‬ ‫بــازی هــای زمســتانی اســت و کشــورهای صاحــب نــام‬ ‫در فوتبــال مثــل کــره و ژاپــن و اســترالیا در انتخابــات‬ ‫کنفدراســیون فوتبــال اســیا شــرکت نکردنــد‪ ،‬کشــورهایی‬ ‫مثــل بوتــان و میانمــار و قزاقســتان و ‪ ...‬کــه در هفــت‬ ‫ســنگ و داژبــال هــم در اســیا حرفــی بــرای گفتــن ندارنــد‪،‬‬ ‫بــرای کســب کرســی هــای فدراســیون فوتبــال اســیا‬ ‫بــه صــف شــدند! ایــن البــا جنــاب تــاج هــم عمدتــا ً در‬ ‫مناقشــات و حــق خــوری فوتبــال ممملکــت‪ ،‬مثــل یــک‬ ‫تماشــاچی بــا تعصــب ظاهــر مــی شــود‪ ،‬بــا تســلط بــه‬ ‫انگلیســی نداشــته و بــه مــدد گــز اصفهــان و‬ ‫دانــش‬ ‫پســته رفســنجان در ایــن انتخابــات حاضــر شــده و قیــد‬ ‫قلــب بیمــارش را زده تــا تپــه هــای فوتبــال اســیا را نیــز‬ ‫یــک تنــه گلــکاری کنــد و بــار دانــش را از دوش پرســتو بــه‬ ‫زمیــن بگــذارد!‬ ‫اصل داستان به روایت جراید‬ ‫مهــدی تــاج کــه هنــوز بررســی پرونده هــای قضایــی اش‬ ‫در دادگاه هــای ایــران بــه پایــان نرســیده و بــا اتهامــات‬ ‫بعضــا اثبــات شــده زیــادی روبــه روســت‪ ،‬حــاال بــرای بقــا‬ ‫در راس تشــکیالت کنفدراســیون فوتبــال اســیا کاندیــدا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تابنــاک ورزشــی؛ تنهــا یــک مــاه پــس از‬ ‫انتخــاب دوبــاره و بحــث برانگیــز مهــدی تــاج بــه ریاســت‬ ‫فدراســیون فوتبــال ایــران‪ ،‬حــاال هــدف او از اصــرار‬ ‫بی انــدازه بــرای تکیــه زدن بــر صندلــی نخســت فوتبــال‬ ‫کشــور مشــخص شــده و تــاج بــه ارزوی خــود بــرای مانــدن‬ ‫در هیــات رئیســه فوتبــال قــاره اســیا نزدیــک می شــود‪.‬‬ ‫شــاید اگــر دوره مســئولیت او در ای اف ســی رو بــه پایــان‬ ‫نبــود‪ ،‬تــاج کــه بــا وعده هــای پرشــمار گام بــه انتخابــات‬ ‫جنجالــی و رونــد تاییــد صالحیــت تاریخــی ان گذاشــت‪،‬‬ ‫هیــچ گاه تــن بــه چنیــن باتالقــی نم ـی زد کــه جزیی تریــن‬ ‫اطالعــات زندگــی شــخصی و شــغلی اش هــم فــاش شــود؛‬ ‫پرونــده هــای میلیــون دالری و احــکام اولیــه چندصــد‬ ‫میلیــارد تومانــی کــه قطعــا اگــر قلــب او واقعــا بیمــار بــود‪،‬‬ ‫بــرای از پــا درامدنــش کافــی بــود امــا تــاج بــه هــر ترفنــد و‬ ‫فشــاری کــه بــود‪ ،‬بــه فدراســیون بــی ســاختمان و بدهــکار‬ ‫فوتبــال برگشــت!‬ ‫حتــی ســعودی ها هــم ترجیــح داد ه انــد کــه کنــار بنشــینند‬ ‫و بــا عروســک دســتاویز خــود یعنــی شــیخ بحرینــی هــر‬ ‫امتیــازی کــه بخواهنــد‪ ،‬بــه دســت بیاورنــد؛ از میزبانــی‬ ‫مســابقات اصلــی و مهــم تــا بــه کرســی نشــاندن بــازی‬ ‫نکــردن مقابــل تیم هــای ایرانــی در خــاک کشــورمان؛‬ ‫تصمیمــی کــه تــاج بــه عنــوان نفــر ســطح دوم فوتبــال‬ ‫اســیا‪ ،‬تنهــا گوشــه ای‬ ‫نشســت و بــه تماشــای اجرایــش نشســت و الم تــا کام‬ ‫دم در نیــاورد‪ ( .‬تابنــاک ورزشــی)‬ ‫داســتان در ایــن حــوزه فــراوان اســت و بــاز هــم از تــاج‬ ‫خواهیــم نوشــت ولــی خــدا وکیلــی یــک نفــر کــه ســرش‬ ‫در حســاب و کتــاب اســت و دلــش بــه حــال فوتبــال اســیا‬ ‫مــی ســوزد‪ ،‬بــه شــیخ بحرینــی امــار بدهــد کــه مراقــب‬ ‫ســاختمان کنفدراســیون اســیا باشــد و زیــاد بــه حــرف‬ ‫هــای تــاج دل نبنــدد و بــا طنــاب ایــن حضــرت ایشــان تــه‬ ‫ط مــرور تاریــخ‬ ‫چــاه نــرود‪ .‬چــون ایــن بابــا اساســا ً در خــ ِ‬ ‫اســت‪ .‬ســاختمان فدراســیون فوتبــال مــا را کــه بــاد فنــا‬ ‫داد؛ شــیخ ســلمان مراقــب عرصــه و اعیــان فوتبــال اســیا‬ ‫باشــد! از مــا گفتــن بــود ‪...‬‬ ‫تنها با ‪ 59900‬تومان‬ ‫اگهی مفقودی خود‬ ‫را منتشر کنید‬ ‫‪09117674497‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪608‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫‏‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫نشاط اجتماعی ضرورت رسانه ملی‬ ‫بیماری های واگیردار‬ ‫بــه ان دســته از بیماری هــا گفتــه می شــود کــه عامــل‬ ‫عفونــی بیماریــزا یــا فراورده هــای ســمی ان بتوانــد‬ ‫بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از انســان بــه‬ ‫انســان و یــا از حشــرات و حیوانــات بــه انســان قابــل‬ ‫انتقــال باشــند ‏‬ ‫بیماری های واگیردار‪:‬‬ ‫‏ بیماری هــای واگیــردار در طــی قرن هــای گذشــته‬ ‫همــواره یکــی از تهدیدکننده هــای اصلــی ســامت‬ ‫انســان ‏محســوب می شــدند‪.‬‬ ‫ایــن بیماری هــا گاهــی بــه ســرعت در بیــن تعــداد‬ ‫زیــادی از افــراد شــیوع پیــدا کــرده و باعــث مــرگ و‏میــر‬ ‫بــاالی افــراد شــده اند‪.‬‬ ‫امــروزه بــه علــت کنتــرل بیماری هــای واگیــردار و تغییــر‬ ‫شــیوه زندگــی مــردم‪ ،‬شــاهدگذر ‏اپیدمــی بیماری هــا‬ ‫از بیماری هــای واگیــردار بــه غیرواگیــر دار می باشــیم‬ ‫بــه طــوری کــه مهمتریــن علــل مــرگ و میــر در‏جهــان‪،‬‬ ‫بیماری هــای غیرواگیــردار می باشــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن گــذر اپیدمــی نبایســتی ســبب بی توجهــی بــه‬ ‫کنتــرل بیماری هــای ‏واگیــردار شــود چــرا کــه بــا بــروز‬ ‫مقاومــت دارویــی در عوامــل بیمــاری زا و یــا ناقلیــن انهــا‪،‬‬ ‫بازگشــت مجــدد برخــی بیماری ‏هــا و ظهــور بیماری هــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬باعــث توجــه بیــش از پیــش بــه ایــن بیماری هــا‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بــه طوریکــه از ایــدز بــه‏عنــوان طاعــون ایــن‬ ‫دوره یــاد می شــود ‪ .‬باتوجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع‪،‬‬ ‫مرکــز بیماری هــای مزمــن و صعــب العــاج‪،‬‏بخشــی از‬ ‫تحقیقــات و فعالیت هــای پژوهشــی خــود را معطــوف‬ ‫بــه بیماری هــای واگیــردار کــرده اســت ‪.‬‏‬ ‫انواع بیماری ها‪:‬‬ ‫‏ بیماری هــای واگیــردار می تواننــد بــر اســاس‬ ‫شــیوه های انتقال شــان طبقــه بنــدی شــوند‪.‬‬ ‫‏بیماری هایــی کــه از طریــق تمــاس مســتقیم ســرایت‬ ‫می کننــد ‪:‬‏‬ ‫الف‪:‬برخــی بیماریهایــی کــه از طریــق هــوا منتقــل‬ ‫می شــوند ‪:‬‏‬ ‫بــه وســیله ی قطــرات کوچکــی کــه بــه هنــگام عطســه یــا‬ ‫ســرفه ی‏عفونــی فــرد بیمــار در هــوا پاشــیده می شــود‪،‬‬ ‫ســرایت می کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از بیماری هــای تنفســی بــه ایــن شــکل ســرایت‬ ‫‏می کننــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬ســل‪ ،‬برونشــیت‪ ،‬دیفتــری‪،‬‬ ‫خروســک یــا کــروپ (‏‪croup‬‏)‪ ،‬ســرخک‪ ،‬تــب مخملــک‪،‬‬ ‫و ســیاه ســرفه‏از ایــن دســت می باشــند‪ .‬بیماری هــای‬ ‫پوســتی مســری نیــز از طریــق تمــاس مســتقیم منتقــل‬ ‫مــی شــوند‪.‬‏‬ ‫ب‪ :‬بیماریهــای امیزشــی می تواننــد از طریــق برقــراری‬ ‫رابطــه جنســی منتقــل شــوند‪:‬‏‬ ‫برخــی از ایــن بیماری هــا همچنیــن از مــادر‏بــاردار بــه‬ ‫‪ H‬یــا ایــدز نمون ـه ای‬ ‫کــودک خــود منتقــل می شــوند‪.‬‏‪ IV‬‏‬ ‫از بیماری هــای امیزشــی می باشــد‪.‬‏‬ ‫ج‪ :‬بیماری هایــی کــه از طریــق مدفــوع منتقــل‬ ‫می شــو ند ‪:‬‏‬ ‫بیماری هــای خاصــی می تواننــد بــا مصــرف اب یــا غــذای‬ ‫الــوده منتقــل شــوند‪ .‬گاهــی اوقــات ایــن بیمــاری هــا‬ ‫هنگامــی کــه‏الودگــی در مقیــاس بــزرگ رخ میدهــد‪ ،‬بــه‬ ‫بیمــاری هــای همگیــر تبدیــل مــی شــوند‪ .‬اســهال‪ ،‬وبــا‪،‬‬ ‫و برخــی از انــواع اســهال و اســتفراغ یــا گاســتروانتریت‬ ‫نمونه هــای از ان هســتند‪.‬‏‬ ‫د‪ :‬بیماری هایــی کــه از طریــق حشــرات بیمــار یــزا و‬ ‫پاتوژنهــا (عوامــل بیمــاری زا) انتقــال می یابنــد‪:‬‏‬ ‫بســیاری از بیماری هــای واگیــردار توســط حشــرات‬ ‫ناقــل بیمــاری و پاتــوژن موجــود در یــک منطقــه خــاص‬ ‫ســرایت می کننــد‪.‬‏ماالریــا‪ ،‬مننژیــت‪ ،‬طاعــون‪ ،‬تیفــوس‪،‬‬ ‫کــزاز‪ ،‬و تــب زرد نمونه هایــی از ایــن مــورد هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫بیماری هــا معمــوال ً‏در مناطــق گرمســیری اســتوایی و‬ ‫نیمــه قــاره ای یافــت می شــوند‪.‬‏‬ ‫‏‏بیماری های واگیردار مرگبار‬ ‫‏ در ذیــل فهرســتی از کشــنده ترین بیماری هــای‬ ‫واگیــردار اورده شــده کــه علــت مــرگ میلیون هــا نفــر در‬ ‫سراســر جهــان بــوده‏انــد ‪.‬‏‬ ‫‏• تمام بیماری های عفونی دستگاه تنفسی تحتانی‬ ‫‏• ایدز یا‏‪HIV‬‬ ‫‏• سل‬ ‫‏• ماالریا‬ ‫‏• سرخک‬ ‫‏• سیاه سرفه‬ ‫‏• کزاز‬ ‫‏• مننژیت‬ ‫‏• هپاتیت‪B‬‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫یکــی از ویژگی هــای جامعــه امــروزی‬ ‫گســترش شهرنشــینی‪ ،‬دسترســی بیشــتر‬ ‫بــه فنــاوری‪ ،‬مشــغله های فــــراوان‪ ،‬‏تحمیــل‬ ‫اســترس های متعــدد بــر افــراد‪ ،‬کاهــش‬ ‫ارتباطــات عاطفــی میــان مــردم وافزایــش‬ ‫اختــاالت روانــی اســت‪.‬در چنیــن‏جامع ـه ای‪،‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن دغدغه هــا‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫مناســب بــرای افزایــش پویایــی اجتماعــی‬ ‫و روانــی در ســبک ‏زندگــی مــردم اســت‪،‬‬ ‫چراکــه یکــی از گمشــده های مــردم در چنیــن‬ ‫جامع ـه ای‪ ،‬نشــاط و شــادابی اجتماعــی بــوده‬ ‫و بــدون‏تردیــد ایــن نشــاط در عملکــرد افــراد‬ ‫در جامعــه تاثیرگــذار اســت‪.‬‏‬ ‫بــه لحــاظ علمــی‪ ،‬میــان شــادی و نشــاط‬ ‫تفــاوت و ظرافت هــای متمایــز کننــده اشــکاری‬ ‫وجــود دارد‪.‬شــادی یــک هیجانــی ‏اســت کــه‬ ‫نســبت بــه نشــاط زمــان کمتــری را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده و همیشــه بــا هیجان هــای‬ ‫لبخنــد و خنــده همــراه‏اســت‪ ،‬امــا در نشــاط‬ ‫احســاس ســرور لزومــا ً بــا خنــده همــراه‬ ‫نیســت؛ ولــی احساســی اســت کــه موجــب‬ ‫لــذت فــرد می ‏شــود‪ .‬تفــاوت دیگــر اینکــه‪،‬‬ ‫شــادی می توانــد منفــی یــا حتــی کاذب نیــز‬ ‫باشــد امــا نشــاط در انســان همیشــه مثبــت‬ ‫‏اســت‪.‬اگر بخواهیــم ایــن تفــاوت را در یــک‬ ‫جملــه بررســی کنیــم؛ شــادی مثبــت می توانــد‬ ‫بــه نشــاط تبدیــل گــردد‪ ،‬امــا ‏شــادی کاذب‬ ‫منجــر بــه نشــاط انســان نخواهــد شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از انجــا کــه شــادی و نشــاط‪ ،‬از جملــه‬ ‫ضرورت هایــی اســت کــه تمامــی افــراد جامعــه‬ ‫بشــری بــرای برخــورداری از یــک‏زندگــی ســالم‪،‬‬ ‫پرنشــاط و امیدوارانــه بــه ان نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫بی گمــان در ایجــاد چنیــن روحیــه و فضایــی‪،‬‬ ‫عــاوه بــر محیــط ‏اجتماعــی‪ ،‬مجموعــه‬ ‫حاکمیــت‪ ،‬دولــت و خصوصــا ً وزارتخانه هــا‪،‬‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬دســتگاه ها و نهادهایــی‬ ‫کــه مســئولیت هایی ‏مرتبــط بــا مســائل‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی دارنـــد‪ ،‬نقــش اساســی‬ ‫و مهمــی بــردوش داشــته کــه در ایــن میــان‬ ‫رســانه ها و‏بــه ویــژه رســانه ملــی بــه عنــوان‬ ‫پرمخاطب تریــن و گاه پرنفوذتریــن رســانه‬ ‫در ذهــن‪ ،‬فکــر و زندگــی مــردم در ب ـه وجــود‬ ‫‏اوردن و تثبیــت روحیــه شــادابی و نشــاط در‬ ‫فــرد بســیار مهمتــر از‏شــادی فــردی اســت‪.‬به‬ ‫عبــارت دیگــر نشــاط فــردی در شــرایطی کامــل‬ ‫شــده و حاصــل می گــردد کــه عامــل بیرونــی‬ ‫‏داشــته باشــد‪ .‬بــدون وجــود متغیرهــای نشــاط‬ ‫انگیــز در محیــط و موقعیــت بیرونــی‪ ،‬بــه‬ ‫راحتــی نمی تــوان بــه نشــاط ‏طبیعــی دســت‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در صورتــی کــه بــه بحــث نشــاط‬ ‫اجتماعــی و شــادی های مثبــت فــردی توجــه‬ ‫کافــی ‏صــورت نپذیــرد‪ ،‬شــاهد بــروز ان از‬ ‫طریــق انــواع روش هــای هنجارشــکنانه اعــم از‬ ‫قانــون شــکنی‪ ،‬قانون گریــزی و یــا‏اســیب های‬ ‫اجتماعــی خواهیــم بــود‪.‬‏‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا رئیــس‬ ‫و مدیــران صداوســیما می فرماینــد‪« :‬یکــى‬ ‫از مقوله هــاى بســیار مهــم و یقینــا ً‏یکــى از‬ ‫ضرورت هــاى جامعــه‪ ،‬لبخنــد اســت‪ .‬لبخنــد‬ ‫یکــى از نیازهــاى زندگــى انســان اســت‪ .‬زندگــی‬ ‫بــدون شــادی و لبخنــد‪ ،‬یــک زندگــى دوزخــى‬ ‫اســت‪ .‬زندگــى بهشــتى‪ ،‬زندگــى بــا لبخنــد‬ ‫اســت‪.‬لبخند و شــادی مومــن در چهــره ى‬ ‫اوســت‪.‬‏اگــر بــا چهــره ى خودتــان مى توانیــد‬ ‫بــه جامعــه شــادی بدهیــد‪ ،‬بایــد ایــن کار را‬ ‫بکنیــد‪ .‬شــادی الــزام اســت و بایــد ان را‏بــراى‬ ‫مــردم تامیــن کــرد»‪.‬‏‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬بــا توجــه بــه منویــات رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب‪ ،‬یکــی از مقوله هــای بســیار مهــم و‬ ‫یقینــا ً یکــی از ضرورت هــای ‏جامعــه لبخنــد‬ ‫اســت کــه صداوســیما بایــد ایــن موضــوع را‬ ‫بــرای مــردم تامیــن کنــد؛ بــه همیــن ســبب‪،‬‬ ‫انتظــار م ـی رود‏رســانه ملــی بــه مقولــه ایجــاد‬ ‫روحیه و فضای شــادی و نشــاط بیش از پیش‬ ‫توجــه کــرده و ضرورت هــا و ظرفیت هــای‏ایــن‬ ‫مهــم را از نظــر علمــی و پژوهشــی بررســی‬ ‫و تبییــن کنــد و باتــاش بیشــتر در جهــت‬ ‫گســترش فضــای مناســب‪،‬‏مفــرح و نشــاط اور‬ ‫بــرای اقشــار مختلــف جامعــه در بخش هــای‬ ‫مختلــف خبــری اهتمــام جــدی ورزد‪.‬‏‬ ‫قــرار داده و تغییــرات زیــادی را در درون خانــواده‬ ‫ایجــاد کــرده اســت کــه‏شــناخت ایــن تغییــرات‬ ‫و برنامه ریزی هــای مناســب در برخــورد بــا ایــن‬ ‫تغییــرات‪ ،‬مطالعــات عمیقــی را می طلبــد‪ .‬بــه طــور‬ ‫عینی تــر می تــوان گفــت‏وســایل ارتبــاط جمعــی‬ ‫از مــواردی اســت کــه تاثیــر شــگرفی بــر خانــواده‬ ‫داشــته اســت‪ .‬ورود وســایل ارتبــاط جمعــی باعــث‬ ‫شــده اســت که ســاعات‏حضور اعضای خانواده در‬ ‫کنــار یکدیگــر بــه خوانــدن روزنامــه‪ ،‬شــنیدن رادیــو‪،‬‬ ‫دیــدن تلویزیــون و مــرور اینترنــت ســپری شــود و‬ ‫بدیــن ترتیــب کانــون‏توجــه از درون خانــواده بــه‬ ‫پدیده هــای خــارج از خانــه انتقــال یابــد‏‪.‬‬ ‫افــزون بــر ایــن‪ ،‬مســائل زیــادی از جملــه اعتیــاد‪،‬‬ ‫افزایــش طــاق‪ ،‬افزایــش ســن ازدواج و ســایر‬ ‫عوامــل اجتماعــی‪ ،‬خانواده هــا را بــا مســائل‬ ‫جــدی روبــرو‏ســاخته کــه بــر ســامت خانــواده‬ ‫تاثیــر منفــی می گذارنــد‪ .‬خانــواده ســالم و موفــق‪،‬‬ ‫نظامــی اســت کــه در ان همــه اعضــا موفــق‬ ‫هســتند و همــه‏مناســبات میــان افــراد روابــط‬ ‫طبیعی و رضایتمندانه خود را دارد‪ .‬همه اعضای‬ ‫خانــواده می تواننــد از اســتعدادهای انســانی خود‬ ‫اســتفاده کــرده و‏بــا مشــارکت و تعــاون بــا هــم‬ ‫‪ ،‬نیازهــای فــردی و جمعــی خــود را ارضــا کننــد‪.‬‬ ‫در خانــواده ســالم‪ ،‬تعامــل افــراد بــرای رشــد و‬ ‫بقــای همــه اســت‪ ،‬و ‏خانــواده مکانــی اســت‬ ‫بــرای بــراورده کــردن نیازهــای مــادی‪ ،‬معنــوی‪،‬‬ ‫احساســی و عاطفی همه اعضای خود‪ .‬از جمله‬ ‫ایــن نیازهــا می تــوان بــه‏برقــراری تعــادل میــان‬ ‫اســتقال و وابســتگی اشــاره کــرد‪ .‬در ایــن خانــواده‬ ‫بــا تربیــت صحیــح ‪ ،‬رشــد و اعتــای همــه اعضــا‬ ‫تامیــن میگــردد و عــزت نفــس‏اعضــا بــاال م ـی رود‪.‬‬ ‫اگر نظام خانواده ناســالم باشــد‪ ،‬ســبب تخریب‬ ‫و روان پریشی و رشد نیافتگی شخصیت اعضای‬ ‫خــود می گــردد‪ .‬شــیوه تربیتــی ایــن خانواده هــا‬ ‫‏تربیــت مســموم اســت‪ .‬در ایــن خانواده هــا‬ ‫حاصــل تربیــت مســموم‪ ،‬افراد شــرمنده ای اســت‬ ‫کــه بــا اشــخاص شــرمنده ازدواج می کننــد‪ .‬هــر‬ ‫کــدام پــدر‏و مــادر و مقــررات پــدر و مــادر خــود‬ ‫را الگــو قــرار می دهنــد‪ .‬اینهــا فرزنــدان خــود را‬ ‫همــان طــور کــه پــدر و مادرشــان انهــا را تربیــت‬ ‫کرده انــد‪ ،‬تربیــت ‏می کننــد و ایــن موقعیــت‬ ‫نســل ها یکــی پــس از دیگــری ادامــه می یابــد‬ ‫در خانــواده ســالم اعضــای خانــواده همگــی از‬ ‫مهارت هــا‪ ،‬موهبت هــا و‏استعدادهایشــان بهــره‬ ‫بــرداری می کننــد و از وضعیــت و موقعیــت خــود‬ ‫راضــی می باشــند‪ .‬بــه بیــان دیگــر در یــک خانــواده‬ ‫ســالم حقــوق و وظایــف‏افــراد مشــخص اســت و‬ ‫همــه اعضــای خانــواده خــود را ملــزم بــه رعایــت‬ ‫ان می داننــد‪ .‬در یــک خانــواده موفــق و ســالم‬ ‫‪،‬مهــر و محبــت حاکــم اســت و‏اعضــای خانــواده‬ ‫صمیمیــت و عالقــه بهــم را بــه خوبــی احســاس‬ ‫می کننــد‪ .‬در یــک خانــواده ســالم اعضــای خانواده‬ ‫بایــد یکدیگــر را ســیراب‪ ،‬تصدیــق ‏و حمایــت‬ ‫نماینــد‪ .‬رابطــه زناشــویی بایــد بر اســاس اطمینان‬ ‫و احتــرام متقابــل باشــد‪ ،‬کــه در ایــن امــر عوامــل‬ ‫عشــق و صمیمیــت نیــز دخالــت دارنــد‪.‬‏عــاوه بــر‬ ‫ایــن هــر یــک از زوجیــن نیازمند همســر با کفایت‬ ‫و اگاهــی هســتند کــه بتواننــد بــه موقــع‪ ،‬بــه حــل‬ ‫تعارضــات موجــود بپردازند‪،‬چنیــن ‏خانوادهــای‬ ‫سرشــار از شــوق و انــرژی اســت و همــه اعضــای‬ ‫خانــواده احتــرام یکدیگــر را حفــظ می کننــد و‬ ‫ارتباطــات خانوادگــی بــر مبنــای احتــرام‏امیختــه‬ ‫بــا محبــت اســت‪ .‬نیازهــای گوناگــون در ایــن نــوع‬ ‫خانــواده بــر اورده می شــود‪ .‬ارزش هــای اخالقــی‬ ‫در ان حاکــم اســت‪ .‬بنابرایــن مولفه هایــی‬ ‫از ‏جملــه صمیمیــت و همدلــی‪ ،‬اســتقال‪،‬‬ ‫رضایتمنــدی‪ ،‬تامیــن نیازهــا‪ ،‬انســجام و حاکمیت‬ ‫ارزش هــای اخالقی اســامی را می تــوان اســاس‬ ‫ســامت ‏خانــواده دانســت‪.‬‏‬ ‫منبــع‪ :‬بــراد شــاو‪ ،‬جــان‪) 1386( .‬خانــواده‪،‬‬ ‫تحلیــل سیســتمی خانــواده‪ ،‬ترجمــه‪ :‬مهــدی‬ ‫قراچــه داغــی‪ ،‬تهــران‪ :‬انتشــارات لیوســ ‪‎‬ا‪‎.‬‬ ‫بهنــام‪ ،‬جمشــید‪) 1383( .‬تحــوال خانــواده‪،‬‬ ‫پویایــی خانــواده در حوزه هــای فرهنگــی‬ ‫گوناگــون‪ ،‬ترجمــه‪ :‬محمــد جعفر پوینده‪ .‬تهــران‪:‬‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫نشــر ‏ماهــ ‪‎‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫موضــوع ضدعفونــی کــردن گوشــی هــای‬ ‫هوشــمند ایــن اســت کــه بــه طــور مســتقیم الکل‬ ‫را روی صفحــه نمایــش گوشــی اســپری مــی‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن مســئله مــی توانــد خســارات جبــران‬ ‫ناپذیــری را بــه گوشــی هوشــمند شــما وارد کنــد‪.‬‬ ‫بــه هیــچ عنــوان از الــکل بــاالی ‪ ۷۰‬درصــد بــرای‬ ‫ضدعفونــی کــردن گوشــی هوشــمند یــا لــپ تــاپ‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫نکاتــی کــه بایــد جهــت ضــد عفونــی کــردن‬ ‫گوشــی رعایــت کــرد تا گوشــی تلفن همــراه دچار‬ ‫اُســیب دیدگــی نشــود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬از پارچه های ضخیم استفاده نکنید‪.‬‬ ‫صفحــه نمایــش گوشــی به ســادگی دچــار خش‬ ‫خوردگــی مــی شــود‪ .‬حــال در صورتــی کــه بــرای‬ ‫ضدعفونــی کــردن موبایــل از یــک پارچــه زبــر‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬احتمــال وقوع این اتفاق بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬ســعی کنیــد از پارچــه نــرم و پارچــه هــای‬ ‫مخصــوص پــاک کــردن ال ســی دی ماننــد پارچــه‬ ‫میکروفایبراســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬زمانــی کــه گوشــی بیــش از حــد داغ اســت‪،‬‬ ‫ان را ضدعفونــی نکنیــد‪.‬‬ ‫اگــر مــدت زمــان طوالنــی گوشــی روی هولــدر‬ ‫موبایــل بــوده یــا بــا ان بــازی کردیــد و حســابی‬ ‫داغ شــده‪ ،‬وقــت مناســبی بــرای ضدعفونــی‬ ‫کــردن موبایــل نیســت‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود اجازه‬ ‫بدهیــد تــا گوشــی هوشــمندتان کمــی ســرد شــود‬ ‫ســپس با الکل و دســتمال میکروفایبر ان را ضد‬ ‫عفونــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از اســپری کــردن الــکل یــا اب بــه صــورت‬ ‫مســتقیم روی گوشــی خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫اســپری کــردن الــکل یا حتــی اب می تواند موجب‬ ‫ایجــاد مشــکالتی در موبایــل شــود‪ .‬از نمونــه ایــن‬ ‫مشــکالت مــی تــوان بــه خیــس شــدن اســپیکرها‪،‬‬ ‫میکروفــون یــا حتــی ورود ذرات اب بــه زیــر صفحــه‬ ‫نمایــش یــا پــورت رم گوشــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫روش اصولــی ضــد عفونــی کــردن موبایــل‬ ‫چیســت ؟‬ ‫بــرای ضدعفونــی کــردن موبایــل بایــد یــک‬ ‫پارچــه بســیار نــرم ماننــد پارچــه میکروفایبــر‬ ‫را بــا کمــی الــکل یــا انــواع اســپری ضدعفونــی‬ ‫کننــده (مخصــوص وســایل) خیــس کنیــد و ان‬ ‫را روی قســمت هــای مختلــف گوشــی بکشــید‪.‬‬ ‫بهتــر اســت ایــن کار را از قســمت پشــتی گوشــی‬ ‫شــروع کنیــد تــا صفحــه نمایــش بیــش از حــد‬ ‫خیــس نشــود‪.‬‬ ‫جامعــه ان هــم در شــرایط کنونــی؛ نقــش‬ ‫حســاس تر و حیاتی تــری ایفــا ‏می کننــد‪.‬‏‬ ‫انجــام چنیــن وظیف ـه ای و تولیــد برنامه هــا و‬ ‫اخبــار مفــرح و ســرگرم کننــده حتــی در شــمار‬ ‫دیگــر کارکردهــای رســانه‏ملــی از جملــه اطــاع‬ ‫رســانی‪ ،‬امــوزش و اقنــاع افــکار عمومــی‪،‬‬ ‫دیده بانــی اجتماعــی نیــز محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن ‏صداوســیما در بخش هــای خبــری‬ ‫می توانــد در کنــار و همزمــان بــا تولیــد خبرهــا‬ ‫و گزارش هــای خبــری جــذاب و‏شــادی افریــن‬ ‫بــه بهتــر شــدن رونــد انهــا اهتمــام ورزد‪.‬‏‬ ‫ضــرورت شــادی مثبــت و نشــاط فــردی و‬ ‫اجتماعــی بــرای ســامت روانــی انســان‪،‬‬ ‫نکتــه اساســی درک تاثیــر متقابــل ایــن ‏دو‬ ‫بــر یکدیگــر اســت‪(.‬تاثیر نشــاط فــردی بــر‬ ‫نشــاط اجتماعــی و تاثیــر نشــاط اجتماعــی بــر‬ ‫نشــاط فردی)تحقیقــات نشــان ‏داده اســت‬ ‫کــه ســهم نشــاط اجتماعــی بــه عنــوان یــک‬ ‫محــرک شــادی بخــش و نشــاط افریــن بــرای‬ ‫سالمت خانواده‬ ‫خانــواده مهمتریــن واحــد اجتماعــى هرجامعــه‬ ‫اســت کــه بابســتن پیمــان زناشــوی ىبیــن زن‬ ‫ومردبــه وجــود مى ایــد‪ .‬پیمــان زناشــویى‪ ،‬پیمانــى‬ ‫‏مقــدس و خدایــى اســت کــه دل هــا و قلب هــا را‬ ‫بــه یکدیگــر پیونــد مى دهــد‪ .‬قــران کریــم از ان بــه‬ ‫عنــوان میثــاق محکمــى یــاد مى کنــد کــه بیــن زن‏و‬ ‫مــرد برقــرار مى شــود وضعیــت خانــواده‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫یکــی از نهادهــا و ارکان مهــم هــر جامعــه‪ ،‬در ســایر‬ ‫نهادهــای اجتماعــی و در وضعیــت کلــی‏جامعه اثر‬ ‫می گــذارد‪ .‬خانــواده اگــر نتوانــد کارکردهــای اساســی‬ ‫خــودش را در جامعــه بــه خوبــی ایفا نماید‪ ،‬جامعه‬ ‫را دچــار مشــکالت عدیــده‏می نمایــد‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫دیگــر‪ ،‬جامعــه در صورتــی ســالم خواهــد بــود کــه‬ ‫از خانــواده ســالم بــر خــوردار باشدروانشناســان‬ ‫معتقدنــد کــه مجموعــه ‏تعامــات‪ ،‬روابــط و‬ ‫تجربیاتــی کــه اعضــای خانــواده بــا یکدیگــر دارنــد‪،‬‬ ‫فضــای روانــی حاکــم بــر خانــواده را رقــم می زنــد‪.‬‬ ‫انهــا معتقدنــد کــه فضــای روانی‏حاکم بر خانــواده‪،‬‬ ‫شــکل و رفتــار اعضــای ان را القــاء می کنــد در دوران‬ ‫اخیــر بــا تحــوالت اجتماعــی کــه بــه وقــوع پیوســته‪،‬‬ ‫خانــواده بــا مســائل ‏عدیــده ای روبــرو گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬کــه نظــام ســنتی خانــواده را تحــت تاثیــر‬ ‫اموزش‬ ‫روش های صحیح‬ ‫ضدعفونی گوشی‬ ‫یکــی از رایــج تریــن اشــتباهات کاربــران در‬ ‫موضوع ضدعفونی کردن گوشــی های هوشــمند‬ ‫ایــن اســت کــه بــه طــور مســتقیم الــکل را روی‬ ‫صفحــه نمایــش گوشــی اســپری مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله مــی توانــد خســارات جبــران‬ ‫ناپذیــری را بــه گوشــی هوشــمند شــما وارد کنــد‪.‬‬ ‫بــه هیــچ عنــوان از الــکل بــاالی ‪ ۷۰‬درصــد بــرای‬ ‫ضدعفونــی کــردن گوشــی هوشــمند یــا لــپ تــاپ‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫یکــی از رایــج تریــن اشــتباهات کاربــران در‬ صفحه 6 ‫چگونــه مــی تــوان امنیــت فایــل پشــتیبان واتســاپ در بخــش فضــای ابــری را بــاال برد؟تقریبــا چنــد ســالی می شــود کــه اپلیکیشــن واتســاپ از ویژگــی‬ ‫رمزگــذاری سرتاســر یــا ‪ End-to-End‬اســتفاده می کنــد‪ .‬امــا بک اپ هــای انالیــن از چت هــا کــه بــر روی ســرویس های ‪ iCloud‬و گــوگل درایــو ذخیــره‬ ‫می شــوند رمزگــذاری نمی شــدند کــه باعــث کــم شــدن امنیــت ایــن روش می شــد‪.‬با وجــود ایــن مــورد‪ ،‬در صورتــی کــه فــردی بتوانــد بــه حســاب ای کلــود و یــا‬ ‫گــوگل درایــو کاربــر دسترســی داشــته باشــد می توانــد بــه بــک اپ چت هــا دسترســی داشــته باشــد بــا ایــن حــال‪ ،‬کاربــران از اینــک می تواننــد بــا خیال اســوده‬ ‫نســبت بــه انتقــال داده هــای خــود بــه گــوگل درایــو در نســخه ی اندرویــد واتســاپ یــا ‪ iCloud‬در نســخه ی ‪ iOS‬اقــدام کــرده و حالــت رمزگــذاری سرتاســر‬ ‫را فعــال کنند‪.‬فعال ســازی حالــت رمزگــذاری سرتاســر در بخــش فضــای ابــری به صــورت خــودکار صــورت نمی گیــرد و کاربــر بایــد به صــورت دســتی اقــدام‬ ‫بــه فعال ســازی ان کننــد‪ .‬بــرای فعال ســازی رمزگــذاری سرتاســر کاربــر بایــد مراحــل زیــر را انجــام دهــد‪ :‬تنظیمــات > گفتگوهــا > پشــتیبانی از پیام هــا >‬ ‫فعال ســازی رمزگــذاری سرتاســر ‪Settings > Chats > Chat Backup > End-to-end Encrypted Backup‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مهر‬ ‫دالیل فعال کردن‬ ‫شبکه ‪Guest‬‬ ‫در روتر وای فای‬ ‫شناسایی کالهبردار سایت‬ ‫جعلی بانک ملی‬ ‫یــک از ویژگــی هــای بســیار مفیــد روتــر ‪ ،‬شــبکه ای از نــوع‬ ‫‪ Guest‬مــی باشــد و بســیاری از افــراد از ان اســتفاده نمــی کننــد‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســت کــه امــروز بایــد شــبکه مهمــان خــود را‬ ‫فعــال و روشــن کنیــد‪.‬‬ ‫شبکه ‪ Guest‬یا مهمان چیست؟‬ ‫توضیــح دادن در مــورد اینکــه دقیقــا ً یــک شــبکه مهمــان‬ ‫چیســت و چــه تاثیــر زیــادی مــی توانــد داشــته باشــد هرگــز‬ ‫ضــرری نــدارد و اینکــه دقیقــا ًشــبکه ‪ Guest‬چــه چیــزی را شــامل‬ ‫مــی شــود مــی توانــد بــه طــور قابــل توجهــی از روتــر بــه روتــر‬ ‫متفــاوت باشــد‬ ‫یــک شــبکه مهمــان در ســاده تریــن حالــت‪ ،‬راهــی جــدا از‬ ‫‪ SSID‬اصلــی شماســت تــا مهمانــان خانــه تــان بــه شــبکه شــما‬ ‫متصــل شــوند‪ ،‬برخــی از روترهــا بــه ســادگی از حالــت مهمــان‬ ‫پشــتیبانی نمی کننــد چراکــه ســخت افزار یــا سیســتم عاملــی‬ ‫بــرای پشــتیبانی از ایــن حالــت را ندارنــد‪ .‬امــا ایــن روزهــا اکثــر‬ ‫روترهــا حتــی مــدل هــای ارزان قیمــت‪ ،‬نوعــی حالــت مهمــان‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫نحــوه عملکــرد حالــت مهمــان از ابتدایی تریــن گزینــه کــه‬ ‫مهمان هــا نــام و ادرس ‪ SSID‬متفاوتــی دریافــت می کننــد تــا‬ ‫پیشــرفته تر از جایــی کــه شــما ان را دریافــت می کنیــد متغیــر‬ ‫اســت‪ ،‬امــا می توانیــد کنترل هــای والدیــن‪ ،‬زمان بنــدی و ســایر‬ ‫گزینه هــای پیکربنــدی شــبکه را نیــز اعمــال کنیــد‪ .‬اگــر در مــورد‬ ‫اینکــه روتــر خــود چــه کاری مــی توانــد انجــام دهــد کنجــکاو‬ ‫هســتید بایــد در کنتــرل پنــل مدیریتــی یــا فایــل هــای راهنمــای‬ ‫مختــص بــه روتــر خــود جســتجو کنیــد و اگــر متوجــه شــدید کــه‬ ‫در قســمت شــبکه مهمــان اطالعاتــی وجــود نــدارد زمــان ان‬ ‫رســیده اســت کــه روتــر خــود را ارتقــا دهیــد بــه خصــوص اگــر‬ ‫روتــر شــما قدیمــی باشــد‪.‬‬ ‫چرا باید در روتر خود حالت شبکه مهمان را فعال کنید؟‬ ‫دالیــل مختلفــی بــرای اســتفاده ازایــن قابلیــت وجــود دارد در‬ ‫زیــر قانع کننده تریــن دالیــل بــرای روشــن کــردن شــبکه مهمــان‬ ‫در روترتــان را بیــان مــی کنیــم‬ ‫شــما بــه راحتــی مــی توانیــد رمــز عبــور شــبکه خــود را بــرای‬ ‫مهمانــان تغییــر دهیــد‬ ‫مــردم از تغییــر رمــز وای فــای خــود متنفرنــد زمانــی کــه چندیــن‬ ‫دســتگاه در خانــه داشــتیم شــاید تغییــر گــذرواژه زیــاد مهــم‬ ‫بــه نظــر نمــی رســید امــا اکنــون تغییــر رمــز عبــور بــه معنــای‬ ‫بــه روزرســانی مجموعــه ای از مــوارد اســت و اگــر شــما کســی‬ ‫هســتید کــه فنــاوری را درخانــه تــان مدیریــت می کنیــد مــی‬ ‫توانــد بــه ایــن معنــا باشــد کــه همــه در خانــه بــا شــما جــدال‬ ‫مــی کننــد تــا بــه شــما بگوینــد تبلــت شــان دیگــر نمــی توانــد بــه‬ ‫وای فــای متصــل شــود ‪ .‬بهتریــن چیــز در مــورد شــبکه مهمــان‬ ‫ایــن اســت کــه مــی توانیــد بــه مهمانــان خــود رمــز عبــور بدهیــد‬ ‫و ســپس هــر چنــد وقــت یکبــار کــه مــی خواهیــد ان را تغییــر‬ ‫هر انچه در مورد‬ ‫تضمین امنیت ‪SaaS‬‬ ‫باید بدانید؟‬ ‫ابــر بــه گزینــه ای تبدیــل شــده اســت کــه اکثــرا در شــرکت ها بــرای‬ ‫ذخیــره ســازی‪ ،‬قــدرت پــردازش یــا ســرورها از ان بهره گیــری می شــود‪،‬‬ ‫تقریبــا هم ـه ی شــرکت ها از یــک روش ابــری اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــا رویکــرد بیشــتر مشــاغل بــه ســمت ابــر‪ ،‬نگرانی هــای‬ ‫امنیتی نیز در حال افزایش اســت‪ ،‬گذشــته از این موضوع‪ ،‬هنگامی‬ ‫کــه داده هــا را بــه صــورت ‪ off-site‬ذخیــره می کنیــد؛ انهــا را در اختیــار‬ ‫یــک ارائــه دهنــده ی شــخص ثالــث می گذاریــد‪ ،‬بنابرایــن چگونــه‬ ‫می توانیــد مطمئــن شــوید کــه داده هــای ‪ SaaS‬شــما ایمــن هســتند؟‬ ‫عــاوه بــر اســتفاده از یــک پلتفــرم امنیتــی ‪ SaaS‬قابــل اعتمــاد‪ ،‬بایــد‬ ‫اقدامــات خاصــی را نیــز انجــام دهیــد تــا مطمئــن شــوید کــه ابــر شــما‬ ‫امــن اســت‪ ،‬در ایــن مقالــه همــه چیزهایــی را کــه بایــد در مــورد امنیت‬ ‫‪ SaaS‬بدانیــد‪ ،‬از اصــول اولیــه امنیــت ابــر تــا مراحلــی کــه می توانیــد‬ ‫بــرای محافظــت از داده هــای خــود انجــام دهیــد؛ بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫اهمیت امنیت ‪SaaS‬‬ ‫اصطــاح امنیــت ‪ SaaS‬بــه اقدامــات امنیتــی اشــاره دارد کــه بــرای‬ ‫محافظــت از داده هــا و سیســتم هایی کــه در فضــای ابــری میزبانــی‬ ‫می شــود؛ اعمــال می گــردد‪ ،‬ایــن شــامل رمزگــذاری داده هــا‪ ،‬کنتــرل‬ ‫دسترســی و ســایر نــرم افزارهــای بــروز رســان اســت‪ ،‬از انجایــی کــه‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪608‬‬ ‫دهیــد در حالــی کــه رمــز عبــور ‪ SSID‬اصلــی خــود را بــدون‬ ‫تغییــر بگذاریــد و مهمانــان هنــگام بازدیــد مــی تواننــد رمــز عبــور‬ ‫جدیــدی دریافــت کننــد ‪.‬‬ ‫شبکه مهمان ‪ ،‬مهمانان را از شبکه شما جدا می کنند‬ ‫در بیشــتر مــوارد‪ ،‬اطمینــان دارم کــه بســیاری از مــا واقعا نگران‬ ‫ایــن نیســتیم کــه مهمانــان خانه هایمــان هکرهــای حرفــه ای‬ ‫باشــند کــه در تــاش هســتند بــه شــبکه خانگــی مــا نفــوذ کننــد‬ ‫امــا از نقطــه نظــر امنیتــی‪ ،‬بهتریــن روش ایــن اســت کــه هرگــز‬ ‫بــه شــخصی کــه نیــازی بــه دسترســی نــدارد اجــازه دسترســی را‬ ‫ندهیــد و هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه یــک مهمــان در خانــه‬ ‫شــما فقــط بــرای پیمایــش در اینســتاگرام یــا اســتفاده از تمــاس‬ ‫وای فــای بــا تلفــن خــود بــه شــبکه خانگــی شــما دسترســی‬ ‫کامــل داشــته باشــد‪ .‬معمــوال ً دلیلــی وجــود نــدارد کــه مهمانــان‬ ‫شــما بــرروی همــان شــبکه ای کــه بــه عنــوان فایــل ســرور ‪،‬‬ ‫دوربیــن هــای امنیتــی یــا وســایل هوشــمند شــما تنظیــم شــده‬ ‫اســت باشــد و بــه چیزهــای دیگــری دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫شــبکه هــای مهمــان مــی تواننــد از شــما در برابــر مســئولیت‬ ‫محافظــت کننــد‬ ‫اگــر روتــر شــما از تنظیــم دقیــق شــبکه مهمــان بــرای اعمــال‬ ‫کنترل هــا و محدودیت هــای والدیــن پشــتیبانی می کنــد‬ ‫می توانــد راهــی عالــی بــرای محافظــت از خــود در برابــر‬ ‫مســئولیت باشــد‬ ‫چه نوع مسئولیتی؟‬ ‫نوعــی مســئولیت کــه از جانــب افــرادی در شــبکه شــما ناشــی‬ ‫مــی شــود کــه برنامــه هــا یــا خدماتــی را اجــرا مــی کننــد کــه‬ ‫اخطارهــای قانونــی را بــرای شــما بــه ارمغــان مــی اورد یــا توجــه‬ ‫ناخواســته را بــه خــود جلــب مــی کنــد‪ .‬بــا اســتفاده از تنظیمــات‬ ‫روتــر خــود بــرای غیرفعــال کــردن دسترســی بــه خدمــات‬ ‫اشــتراک فایــل همتــا بــه همتــا (‪ )P2P‬و مــواردی از ایــن قبیــل‪،‬‬ ‫مــی توانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نامــه ای از ‪ ISP‬مبنــی‬ ‫براینکــه دلیلتــان بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن کپــی هایــی از‬ ‫جدیدتریــن فیلــم مــارول چیســت را دریافــت نمــی کنیــد ‪.‬‬ ‫و بــاز هــم‪ ،‬ممکــن اســت فکــر نکنیــد کــه هیــچ یــک از مهمانــان‬ ‫شــما فقــط یــک ‪ BitTorrent‬یــا کالینــت مشــابه را بــدون‬ ‫درخواســت ‪ ،‬در شــبکه شــما راه انــدازی کننــد‪ ،‬امــا در برخــی‬ ‫مــوارد‪ ،‬مــردم حتــی نمــی داننــد‪ .‬بــرای مثــال میلیون هــا نفــر‬ ‫از برنامــه ‪ Popcorn Time‬اســتفاده کرده انــد بــدون اینکــه‬ ‫بداننــد واقعــا ً از ‪ media player‬یــک کالینــت ســاخته شــده در‬ ‫‪ BitTorrent‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫می توانید تجهیزات هوشمند را از شبکه اصلی خود جدا کنید‬ ‫تجهیــزات خانگــی هوشــمند کــه اغلــب بــا نــام اختصــار ‪IoT‬‬ ‫یــا اینترنــت اشــیا بــه ان اشــاره می شــود از بســیاری جهــات ‪-‬‬ ‫هــم از نظــر امنیتــی و هــم از نظــر شــبکه‪ ،‬کمــی بهــم ریختگــی‬ ‫ایجــاد مــی کنــد ‪ ،‬محصــوالت خانگــی هوشــمند وایــت باکــس و‬ ‫بــی نــام تجــاری زیــادی ماننــد ‪( smart plugs‬دوشــاخه هــای‬ ‫هوشــمند) و ‪( Wifi light switvhes‬کلیدهــای چــراغ وای‬ ‫فــای) در بــازار وجــود دارد کــه تقریبــا ً تضمینــی اســت کــه در‬ ‫برخــی مواقــع ایــن محصــوالت مشــکل ســاز خواهنــد شــد‪ .‬یــا‬ ‫دریافــت به روزرســانی های امنیتــی و پشــتیبانی را در بهتریــن‬ ‫حالــت متوقــف می کننــد یــا در بدتریــن حالــت در معــرض خطــر‬ ‫قــرار می گیرنــد‬ ‫اهمیــت بــرای قــرار دادن ان چیزهــا در یــک شــبکه مهمــان‬ ‫جداگانــه ‪ ،‬انجایــی اســت کــه انهــا بتواننــد بــه اینترنت دسترســی‬ ‫داشــته باشــند و عملکــرد هوشــمند خــود را انجــام دهنــد امــا‬ ‫نمــی تواننــد مثــا ً بــا رایانــه شــخصی یــا فایــل ســرور خانگــی‬ ‫شــما صحبــت کننــد بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن در برخــی مــوارد بــدون‬ ‫ســردرد اضافــی نیســت‪ .‬گاهــی اوقــات قــرار دادن یــک قطعــه‬ ‫از لــوازم خانگــی هوشــمند در یــک شــبکه محلــی ایزولــه واقعــا ً‬ ‫اختاللــی را در عملکــرد برنامــه کنتــرل یــا حتــی خــود دســتگاه‬ ‫ایجــاد مــی کنــد و بایــد بــه شــبکه اصلــی شــما منتقــل شــود‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد شــبکه مهمــان خــود را بــه دلخــواه فعــال و‬ ‫غیرفعــال کنیــد‬ ‫خامــوش کــردن کل شــبکه وای فــای معمــوال ًشــروع راه نمــی‬ ‫باشــد ‪ .‬مــا دســتگاه های زیــادی داریــم و قطــع دسترســی همه انها‬ ‫بــه اینترنــت‪ ،‬راهــی جــدی بــرای مقابلــه بــا قطــع کــردن دسترســی‬ ‫بــه گروهــی از دســتگاه ها یــا کاربــران اســت امــا بــا یــک شــبکه‬ ‫مهمــان می توانیــد ایــن کار را بــه راحتــی انجــام دهیــد بــدون اینکــه‬ ‫دســتگاه یــا کاربــران اصلــی خــود را تحــت تاثیــر قــرار دهیــد‪ .‬ایــا‬ ‫مــی خواهیــد دسترســی بــه اینترنــت را در تبلــت هــای بــرادرزاده‬ ‫خــود در پایــان شــب قطــع کنیــد؟ یــا فقــط مــی خواهیــد تعــدادی‬ ‫از دســتگاه هــای هوشــمند شــما هــر چنــد وقــت یکبــار بــه اینترنــت‬ ‫دسترســی داشــته باشــند تــا بــه روز رســانی هــا را دریافــت کننــد؟‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه می توانیــد ایــن کارهــا را بــا ترفندهــا و‬ ‫ابزارهــای شــبکه ای پیچیده تــر هــم انجــام دهیــد‪ ،‬گروه بنــدی ان ها‬ ‫بــا هــم در یــک شــبکه مهمــان‪ ،‬دسترســی کامــل بــه تغییــر حالــت‬ ‫را اســان می کنــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای ‪ SaaS‬از طریــق اینترنــت ارائــه می شــوند ذاتــا نســبت‬ ‫بــه برنامه هــای کاربــردی داخلــی در برابــر حملــه اســیب پذیرتــر‬ ‫هســتند‪ ،‬بنابرایــن داشــتن یــک راهبــرد امنیتــی قــوی بــرای ‪SaaS‬‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ ،‬زیــرا بــه حفاظــت از داده هــا و سیســتم هــای‬ ‫شــما کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن امربــه ویــژه بــرای مشــاغلی کــه داده هــای حســاس را در فضــای‬ ‫ابــری ذخیــره می کننــد‪ ،‬ماننــد اطالعــات مالــی مشــتری یــا ســوابق‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی بســیار مهــم اســت‪ ،‬هــم چنیــن امنیــت ‪SaaS‬‬ ‫می توانــد بــه انطبــاق شــما بــا مقــررات صنعتــی مانند مقــررات عمومی‬ ‫حفاظــت از داده هــا (‪ )GDPR‬کمــک کنــد‪ ،‬بــا اطمینــان از ایمــن بــودن‬ ‫برنامه هــای ‪ SaaS‬می توانیــد از جریمه هــای ســنگین در صــورت‬ ‫نقــض داده هــا جلوگیــری کنیــد‪ ،‬در نهایــت امنیــت ‪ SaaS‬مهــم اســت‬ ‫زیــرا می توانــد بــه بهبــود رضایــت مشــتری کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بهترین روش ها برای اطمینان از امنیت ‪SaaS‬‬ ‫رمزگذاری داده ها‬ ‫اگرچــه ایــن روش قدیمــی اســت‪ ،‬ولــی هنــوز هــم موثرتریــن روش‬ ‫بــرای محافظــت از داده هــای شــما اســت‪ ،‬وقتــی داده هــای شــما‬ ‫رمزگــذاری می شــوند‪ ،‬بــرای کســی کــه کلیــد رمزگشــایی را نــدارد‪ ،‬غیــر‬ ‫قابــل خوانــدن اســت‪ ،‬ایــن بــدان معناســت کــه حتــی اگــر هکرهــا‬ ‫بــه سیســتم شــما دسترســی پیــدا کننــد نمی تواننــد از داده هــای رمــز‬ ‫گــذاری شــده بهره بــرداری کننــد‪.‬‬ ‫اجرای اقدامات کنترلی دسترسی قوی‬ ‫وجــود کنترل هــای دقیــق بــرای افــرادی کــه می تواننــد بــه برنامه ها‬ ‫و داده هــای ‪ SaaS‬شــما دسترســی داشــته باشــند ضــروری اســت‪،‬‬ ‫ایــن هــم شــامل کاربــران اداری وکاربــران نهایــی اســت‪ ،‬کاربــران‬ ‫اداری فقــط بایــد مجوزهایــی را داشــته باشــند کــه بــرای انجــام‬ ‫کارشــان کامــا ضــروری اســت و کاربــران نهایــی بایــد از رمزهــای‬ ‫عبــور قــوی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫نظارت بر فعالیت‬ ‫روش دیگــر نظــارت دائــم بــر فعالیــت برنامه هــای ‪ SaaS‬اســت‪،‬‬ ‫ایــن شــامل پیگیــری افــرادی اســت کــه بــه برنامه هــا دسترســی دارنــد‬ ‫و فعالیت هایــی کــه انجــام می دهنــد؛ می باشــد‪ ،.‬ایــن اطالعــات‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا بــه ســرعت فعالیت هــای مشــکوک را‬ ‫شناســایی کنیــد و اقداماتــی را بــرای جلوگیــری از حملــه انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫به روز نگه داشتن نرم افزار‬ ‫اگــر چــه اغلــب نادیــده گرفتــه می شــود‪،‬ا مــا بــه روز نگــه داشــتن‬ ‫برنامه هــای ‪ SaaS‬بــرای پشــتیبانی از زیرســاخت بــا جدیدتریــن‬ ‫وصله هــای امنیتــی نیــز مفیــد اســت‪ ،‬ایــن کمــک می کنــد تــا اطمینــان‬ ‫حاصــل شــود کــه هــر گونــه اســیب پذیری جدیــد بــه ســرعت برطــرف‬ ‫شــده و سیســتم شــما تــا حــد امــکان ایمــن هســتند‪.‬‬ ‫کار با یک ارائه دهنده قابل اعتماد ‪SaaS‬‬ ‫الزم اســت بــا یــک ارائــه دهنــده ی قابــل اعتمــاد ‪ SaaS‬کار کنیــد‪،‬‬ ‫ایــن بــدان معناســت کــه ارائــه ی دهنــده ای را انتخــاب کنیــد کــه‬ ‫ســابقه ی امنیتــی قــوی داشــته باشــد و متعهــد بــه حفــظ امنیــت‬ ‫داده هــای شــما باشــد‪.‬‬ ‫سخن نهایی‪:‬‬ ‫ابــر یــک فنــاوری مناســب و ارزشــمند اســت کــه همــه شــرکت ها بایــد‬ ‫از ان اســتفاده کننــد؛ بــدون اینکــه امنیــت خــود را قربانــی کننــد‪ ،‬یعنی‬ ‫فنــاوری ‪ SaaS‬هــم ارزان و هــم انعطــاف پذیرتــر اســت‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل نســبت بــه مدل هــای دیگــر برتــری دارنــد‪ ،‬هنگامــی کــه یــک‬ ‫شــرکت شــیوه های صحیحــی ماننــد رمزگــذاری داده هــا و نــرم افزارهای‬ ‫بــه روز را داشــته باشــد‪ ،‬می تواننــد از ایمــن بــودن ابــر خــود اطمینــان‬ ‫حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــرداد کــه بــا ایجــاد ســایت‬ ‫جعلــی بانــک ملــی اقــدام بــه کالهبــرداری از طعمــه هــای خود‬ ‫مــی نمــود ‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ حســن کیخــا در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه توصیه هــای‬ ‫پــی در پــی پلیــس فتــا بــه کاربــران فضــای مجــازی‪ ،‬متاســفانه‬ ‫بــاز هــم شــاهد ایــن هســتیم کــه کاربــران بــه راحتــی در دام‬ ‫ســایت های فیشــینگ بانکــی افتــاده و اطالعــات بانکــی انهــا‬ ‫بــه ســرقت م ـی رود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در ایــن راســتا یکــی از شــهروندان بــا ارائــه‬ ‫مرجوعه قضایی به این پلیس بیان داشــت درســاعت ‪07:45‬‬ ‫صبــح وارد ســایت بانــک ملــی شــده ام تــا مبلــغ ‪450،000،000‬‬ ‫ریــال را از حســابم بــه صــورت اینتنرتــی واریــز نمایــم و بعــد‬ ‫از چنــد ثانیــه مبلــغ ‪ 450،000،000‬ریــال از حســابم خــارج شــد‬ ‫وبــه حســابی کــه در نظــر داشــتم واریــز نشــده بودبنابرایــن بــه‬ ‫دلیــل حساســیت موضــوع ‪ ،‬رســیدگی به پرونــده بالفاصله در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه‪ :‬بــا بررســی موضــوع و اســتخراج‬ ‫مســتندات پرونــده مشــخص شــد مبلــغ مذکــور از حســاب‬ ‫شــاکی بــه صــورت اینترنتــی خــارج شــده و از طریــق نــرم‬ ‫افــزار جعلــی بانــک ملــی ؛هــک صــورت گرفتــه کــه در ادامــه‬ ‫‪،‬مبلــغ ســرقت شــده فــورا خریــد اینترنتــی انجــام شــده و مبلــغ‬ ‫‪ 410،000،000‬میلــون ریــال از حســاب بــزه دیــده کســر گردیــده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســن کیخــا بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات‬ ‫شــاکی و بررسـی های صــورت گرفتــه و در یــک اقــدام فــوری‪،‬‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا شهرســتان خاش مشــخص گردید‪،‬‬ ‫شــاکی از طریــق درگاه جعلــی بانکــی در هنــگام کارت بــه‬ ‫کارت در دام فیشــینگ افتــاده و تمــام اطالعــات بانکـی اش‬ ‫بــه ســرقت رفتــه اســت کــه در نهایــت پــس از شناســایی‬ ‫متهــم مبلــغ مذکــور درکمتــر از ‪ 12‬ســاعت بــه حســاب شــاکی‬ ‫عــودت داده شــد و پرونــده جهــت اقدامــات قضایــی تحویــل‬ ‫دادســرا گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تشــریح کــرد‪ :‬طبــق مــاده ‪ ،740‬هر کس‬ ‫بــه طــور غیرمجــاز داده‪‎‬هــای متعلــق بــه دیگــری را بربایــد‪،‬‬ ‫چنانچــه عیــن داده هــا در اختیــار صاحــب ان باشــد‪ ،‬بــه جــزای‬ ‫نقــدی از یــک تــا ‪ 20‬میلیــون ریــال و در غیــر ایــن صــورت بــه‬ ‫حبــس از ‪ 91‬روز تــا یــک ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج تــا ‪20‬‬ ‫میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری از کاربــران خواســت‪ :‬در هنــگام ورود‬ ‫بــه درگاه هــای بانکــی دقــت نماینــد و حتمــا در هنــگام ورود‬ ‫بــه درگاه هــای بانکــی در بســتر اینترنــت‪ ،‬از موتورهــای‬ ‫جســتجو بــرای یافتــن بانــک مــورد نظــر اســتفاده نکننــد و‬ ‫حتمــا ادرس بانــک را بــه صــورت درســت‪ ،‬خودشــان در‬ ‫ادرس بــار وارد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانــ ه ای می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا ویــا ازطریــق ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و شــماره گیــری‬ ‫‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای سایبـــری از مشــاوره ‬ ‫و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع‬ ‫مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری در قالب دریافت‬ ‫پاداش عرضه اولیه‬ ‫پلیــس فتــا از جــوالن کالهبــرداران ســایبری ( پــاداش‬ ‫یــا ایــردراپ) بــا عنــوان عرضــه اولیــه توکــن هــا و اغفــال‬ ‫کاربــران و عالقمنــدان بــه ســرمایه گــذاری در حــوزه رمــز‬ ‫ارز خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ؛ ســرهنگ‬ ‫جــواد جهانشــیری درتشــریح خبــر گفــت‪ :‬بــه تازگــی‬ ‫کالهبــرداران فضــای ســایبری بــا اغفــال کاربــران از طریــق‬ ‫اطالحــات فنــی بــه ویــژه در حــوزه رمــز ارز بــه مقاصــد‬ ‫کالهبردارانــه خــود دســت مــی یابنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تشــکیل پرونــده در همیــن رابطــه گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از شــهروندان بــا ارائــه مســتندات الزم در اظهــارات‬ ‫اولیــه خــود بــه کارشناســان پلیــس فتــا اظهــار داشــت در‬ ‫گــروه تلگرامــی و تبلیغــات اینســتاگرامی بــا اصطــاح‬ ‫پــاداش عرضــه اولیــه توکــن هــای جدیــد اشــنا شــده و‬ ‫بــه منظــور ســرمایه گــذاری ودریافــت ســود قابــل توجــه‬ ‫؛مبلــغ ‪ 20‬میلیــون تومــان را بــه ســایت اعــام شــده واریــز‬ ‫کــرده اســت و در ادامــه پــس از گذشــت چنــد مــاه متوجــه‬ ‫کالهبــرداری مــی گــردد کــه در خواســت رســیدگی بــه‬ ‫شــکوائیه خــود را داشــت‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 16‬مهر ماه سالروز بمباران شیمیایی شهر سومار‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪ -608‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-608‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/12‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/ 9 - 1401 //07‬اکتبر‪/12 - 2022 /‬ربیع‬ ‫یکشنبه ‪07// 17‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس زندگی‬ ‫شعار زن ‪ ،‬زندگی ‪ ،‬ازادی ‪،‬‬ ‫دروغ یا واقعیت‬ ‫نوری‬ ‫همــان طــور کــه مــی دانیــد‪ ،‬در دهــه ی پایانــی‬ ‫شــهریور مــاه مــرگ مشــکوک مرحومــه خانــم‬ ‫مهســا امینــی در یکــی از جلســات ارشــادی‬ ‫مربــوط بــه گشــت ارشــاد بهانــه ای شــد کــه‬ ‫عــده ای بــدون تحقیــق در واقعیــت ماجــرا و بــه‬ ‫فرمــوده حضــرت اقــا مقــام معظــم رهبــری بــا‬ ‫رفتارهــای ســاختار شــکنانه و شــعارهای هدایــت شــده و بــا برنامــه ریــزی‬ ‫خــارج نشــینان ضــد انقــاب بــه خیابانهــای تعــدادی از شــهرهای کوچــک و‬ ‫بــزرگ بیاینــد و در پوشــش بــه اعتــراض بــه مــرگ خانــم امینــی بــه اســاس‬ ‫نظــام و جمهــوری اســامی واصــل والیــت فقیــه و‪...‬هجــوم ببرنــدو در ایــن‬ ‫بیــن شــعارهای زیبــا و مــردم فریبــی ســر دهنــد امــا هنگامــی کــه بــه رفتــار‬ ‫ایــن مدعیــان ازادی دقیــق مــی نگریــم مــوارد تناقــض فراوانــی مــی تــوان‬ ‫یافــت کــه ثابــت می کنــد شــعارهایی مثــل ‪ ,‬زن‪ ,‬زندگــی‪ ,‬ازادی بــه شــدت در‬ ‫حــد شــعارهای فریبنــده باقــی مــی ماننــد اگــر بــه فیلــم هــا و تصاویــری کــه‬ ‫از رســانه هــا حتــی رســانه هــای مخالفیــن و معاندیــن پخــش شــده اســت‬ ‫دقیــق نــگاه کنیــم درخواهیــم یافــت کــه هــر ســه بخــش ایــن شــعار مدعیــان‬ ‫نقــض شــده و حتــی بــه شــدت لگدمــال شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابتــدا بــه اساســی تریــن بخــش ایــن شــعار یعنــی طرفــداری از زن مــی‬ ‫پردازیــم از ظاهــر ایــن شــعار بــر مــی ایــد کــه زن بایــد کرامــت داشــته باشــد‬ ‫و ارزشــمند داشــته شــود کــه ایــن مهــم در دیــن اســام بــه پویاتریــن و‬ ‫بهتریــن موازیــن ‪ ،‬بــزرگ دانســته شــده اســت امــا ایــا حملــه بــه زنــان چــادر‬ ‫برداشــتن از ســر انــان و کتــک زدن زنــان محجبــه ارزش و کرامــت زن را‬ ‫حفــظ مــی کنــد و یــا حتــی زنــی کــه خــود حجــاب از ســر بــر مــی دارد و یــا‬ ‫بدتــر از ان را خویــش را در انظــار عمومــی عریــان می کنــد ارزش و کرامــت‬ ‫زن را حفــظ می کنــد ؟‬ ‫بخــش دوم ایــن ســوال زندگــی اســت‪ .‬مدعیــان ایــن شــعار از کــدام زندگــی‬ ‫حــرف می زننــد ایــا زندگــی امنیــت نمــی خواهــد و یــا حملــه بــه ســاختارهای‬ ‫اجتماعــی و اتــش زدن مــال و امــوال خصوصــی و ایجــاد ناامنــی در جامعــه‬ ‫بــه زندگــی رونــق مــی بخشــد یــا ان را از حرکــت ســالم بــاز م ـی دارد؟ در‬ ‫کجــای دنیــا ســراغ داریــد کــه بــا چنــد پــاره کــردن کشــور و درگیــری و نــزاع‬ ‫بتواننــد زندگــی ســالم را ضمانــت کننــد؟‬ ‫بخــش مهــم دیگــر ایــن شــعار ازادی اســت ‪.‬بــه یقیــن همــه ی مــا مــی‬ ‫دانیــم کــه کشــور مــا بــرای ازادی از ســلطه اســتکبار و گردنکشــان جهانــی و‬ ‫داخلــی چــه تــاوان ســنگینی را پرداخــت نمــوده اســت و ایــن ملــت بهتریــن‬ ‫انســان ها ی خــود را فــدای راه ازادی کشــور نمــوده اســت ایــا بــا حملــه بــه‬ ‫زنــان محجبــه و چــادر از ســر انــان کشــیدن و اتــش کشــیدن مامــور نیــروی‬ ‫انتظامــی کــه حافــظ امنیــت و ازادی هســتند ازادی دیگــران حفــظ می شــود‬ ‫؟و یــا ایــن کــه مدعیــان ازادی بــه زور و ســتم مــی خواهنــد عقیــده خــود را‬ ‫بــه دیگــران تحمیــل کننــد بــدون اینکــه اکثریــت جامعــه را داشــته باشــند و یــا‬ ‫مطابــق قانــون رفتــار نماینــد ؟ در یکــی از تصاویــر پخــش شــده از ســیمای‬ ‫سراســری نشــان می دهــد کــه چــادر از ســر زنــی مــی کشــند و و دوره اش مــی‬ ‫کننــد و در فــرار از حلقــه اغتشاشــگران بــاز چنــد نفــری دنبالــش مــی کننــد‬ ‫تــا هــر چــه کاملتــر یــک خانــم را اذیــت و ازار کننــد ایــا میخواهنــد ازادی را‬ ‫بــه او هدیــه بدهنــد ان هــم بــا زور و اجبــار‪.‬؟‬ ‫چگونــه بــاور کنیــم کــه اینــان در دفــاع از خانــم مهســا امینــی بــه خیابــان‬ ‫امــده انــد و مدعــی ازادی زنــان هســتند و در همــان حــال خانــم دیگــری را‬ ‫بــه شــدت اذیــت و ازار مــی رســانند؟‬ ‫یــک پاســخ بــه ایــن ســواالت همیشــه وجــود دارد و ان اینکــه در نظــام‬ ‫ســلطه کــه منافقیــن از دســت پــروردگان ایــن استکبارهســتند همیشــه‬ ‫ادعــای ازادی و طرفــداری از زن و زندگــی ارزشــمند وجــود دارد و واقعیــت‬ ‫ماجــرا ایــن اســت کــه ازادی و زندگــی ارزشــمند و کرامــت زن در نــزد ایــن‬ ‫مدعیــان فریبــی و دروغــی بیــش نیســت کــه از ان فقــط بــرای فریــب افــکار‬ ‫عمومــی و ســلطه بــر دیگــران اســتفاده ابــزاری مــی کنــد و هنگامــی کــه‬ ‫مقصــود رســیدند طرفــداران انــان اولیــن قربانیــان خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫تنها با ‪ 59900‬تومان اگهی‬ ‫مفقودی خود را منتشر کنید‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫«مهارت اموزی‬ ‫از کودکی»‬ ‫زیربنای‬ ‫فرهنگ سازی و‬ ‫جامعه توانمند‬ ‫مهــارت امــوزی از کودکــی بــه اعتقــاد کارشناســان‬ ‫زیربنــای فرهنگ ســازی در حوزه هــای مختلف و داشــتن‬ ‫جامعـه ای توانمنــد اســت کــه تحقــق ایــن مهم در ســایه‬ ‫مشــارکت دوســویه خانواده هــا و مراکــز اموزشــی و‬ ‫تربیتــی میســر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ذهــن کــودکان تابلوی ســفیدی اســت کــه با الگوگیری‬ ‫از رفتــار و کــردار اطرافیــان نقاشــی می شــود و هــر‬ ‫چقــدر اگاهــی افــراد تاثیرگــذار از جملــه والدیــن در‬ ‫بحث هــای فرهنگــی و اجتماعــی بیشــتر شــود بــه همان‬ ‫نســبت کودکانــی اگاه بــه مهارت هــای زندگــی و حقــوق‬ ‫شــهروندی تربیــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طبق اساســنامه ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک‪،‬‬ ‫گروه هــای ســنی کــودکان بــه «کودکــی یــک» شــامل‬ ‫ســن صفــر تــا پایــان ســه ســالگی و «کودکــی ‪ »۲‬شــامل‬ ‫چهــار تــا پایــان ‪ ۶‬ســالگی تقســیم و تعریــف شــد‪.‬‬ ‫والدیــن بــه عنــوان محــور اصلــی در کنــار مربیــان مراکــز‬ ‫اموزشــی و تربیتــی مهمتریــن الگوهــای رفتــاری کودکان‬ ‫تا ســن ‪ ۶‬ســالگی محســوب می شــوند و کودک تک تک‬ ‫حــرکات انــان را در ذهــن خــود ثبــت می کنــد و فرزنــدان‬ ‫خیلــی از افــراد را می تــوان از شــباهت رفتاری شــان‬ ‫بــا مــادران و پدرانشــان شــناخت لــذا می طلبــد ارائــه‬ ‫اموزش هــای فرهنگــی در کودکــی بیشــتر مــورد توجــه‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بســیاری از دانشــمندان و روانشناســان معتقدنــد کــه‬ ‫اســاس و زیربنــای شــخصیت انســان در ســال های اول‬ ‫زندگــی پایــه گــذاری می شــود و اموخته های ایــن دوران‪،‬‬ ‫تاثیــر عمیقــی بــر اینــده زندگــی فــرد دارد و تجربه هــای‬ ‫دوران کودکــی می توانــد بــر رفتــار و شــخصیت دوران‬ ‫بزرگســالی تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫کودکی مهمترین مرحله شکل گیری شخصیت هر فرد‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬مهمتریــن و حســاس تریــن‬ ‫مرحلــه شــکل گیری شــخصیت‪ ،‬رفتــار اجتماعــی و‬ ‫خصوصیــات فــردی انســان‪ ،‬مرحلــه کودکــی هــر فــرد‬ ‫اســت کــه ایــن رفتارهــا تا حــدودی تاثیر گرفتــه از محیط‬ ‫و اموزش هاســت از ایــن رو زوج هــای جــوان بــا تولــد‬ ‫فرزنــد خــود بایــد تمــام تمرکزشــان را بر نحــوه تربیت وی‬ ‫و ارائــه اموزش هــای مهــارت زندگــی و حقوق شــهروندی‬ ‫کــه از جملــه ان «احتــرام بــه بزرگتــر‪ ،‬احتــرام بــه‬ ‫طبیعــت‪ ،‬مهربــان بــودن بــا حیوانــات‪ ،‬نریختــن اشــغال‬ ‫در خیابــان‪ ،‬رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی‪،‬‬ ‫خامــوش کــردن چراغ هــای اضافــی و مدیریــت مصــرف‬ ‫اب» اســت‪ ،‬بگذارنــد‪.‬‬ ‫«مدیریــت اســترس‪ ،‬مهــارت حــل مســاله و کنتــرل‬ ‫احساســات در کنــار توجــه بــه اخالقیــات» مهمتریــن‬ ‫نیازهــای انســان بــرای داشــتن زندگــی موفــق اســت و‬ ‫بایــد از همــان ســال های نخســت‪ ،‬کــودکان را بــا ارائــه‬ ‫ایــن اموزش هــا امــاده ورود بــه دنیــای واقعــی کــرد و در‬ ‫نتیجــه کودکانــی کــه بــا ایــن روش تربیــت شــوند در هــر‬ ‫کجــای دنیــا کــه باشــند زندگی موفــق و شــادی دارند و به‬ ‫عنــوان مثــال خــود را موظــف بــه ایســتادن پشــت چــراغ‬ ‫قرمــز‪ ،‬احتــرام بــه بزرگترهــا و یــا لبخند زدن بــه اطرافیان‬ ‫بــه نشــانه محبــت می داننــد‪.‬‬ ‫یوســف نــوری وزیــر امــوزش و پــرورش پوشــش تحصیلی‬ ‫واقعــی ایــران در همــه پایه هــا را ‪ ۹۴.۳‬درصــد اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۱۵‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار دانــش امــوز‬ ‫داریــم کــه ‪ ۴۹‬درصــد انــان دختــر هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در نظــام تعلیــم و تربیــت کشــور بــرای‬ ‫کــودکان و پــرورش انهــا زحمــات زیــادی کشــیده شــده اســت‬ ‫امــا بــا وجــود همــه اینهــا بــه نتیجــه مطلــوب نرســیده ایــم‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بــرای رســیدن بــه اهــداف ســند تحــول بنیادین‬ ‫در تعلیــم و تربیــت کــودکان‪ ،‬الزم اســت «کارافرینــی» را از‬ ‫دوره ابتدایــی در مــدارس شــروع کنیــم‪.‬‬ ‫وجــود ‪ ۸۳‬هــزار دانــش امــوز پیــش دبســتانی و کالس‬ ‫اولــی در گلســتان‬ ‫مــدارس اســتان گلســتان از اول مهــر امســال پذیــرای‬ ‫‪ ۴۰۲‬هــزار دانــش امــوز شــدند کــه ‪ ۸۳‬هــزار نفــر از‬ ‫انــان در پایــه حســاس پیــش دبســتانی و اول ابتدایــی‬ ‫تحصیــل می کننــد و الزم اســت بــا همــکاری نهادهایــی‬ ‫هماننــد کانون هــای پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان‬ ‫و همراهــی والدیــن و مربیــان مــدارس ارائــه اقدامــات‬ ‫فرهنگــی مناســب بــرای تربیــت کودکانــی شــاد و موفــق از‬ ‫همیــن ســنین اغــاز شــود‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۸‬هــزار نفــر عضــو ‪ ۱۸‬مرکــز ثابــت‪ ،‬هفــت‬ ‫مرکــز ســیار‪ ۲ ،‬مرکــز پســتی و ســه مرکــز فراگیــر (مختــص‬ ‫کــودکان بــا نیازهــای ویــژه) کانــون پــرورش فکــری کــودکان‬ ‫و نوجوانــان اســتان گلســتان هســتند کــه بیشــترین‬ ‫جمعیــت اعضــا در شهرســتان های گــرگان و گنبــدکاووس‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫بیشــتر مراجعه کننــدگان بــه مراکــز مشــاوره مهارت هــای‬ ‫زندگــی را بلــد نیســتند‬ ‫کارشــناس روانشناســی حــوزه خانــواده و عضــو هیــات‬ ‫علمــی دانشــگاه گنبــدکاووس‪ ،‬مدیریــت اســترس‪،‬‬ ‫مهــارت حــل مســاله و کنتــرل احساســات و توجــه بــه‬ ‫اخالقیــات را از مهمتریــن اموزش هــای الزم بــرای دوران‬ ‫کودکــی دانســت و گفــت‪ :‬ایــن مهارت هــا مــادرزادی‬ ‫نیســت و بایــد از کودکــی امــوزش داده شــود تــا نتیجــه‬ ‫ان را در بزرگســالی احســاس کــرد و مهمتریــن و اصلــی‬ ‫تریــن کانــون الگوگیــری کــودکان «پــدر و مــادر» هســتند‬ ‫لــذا بایــد در نحــوه برخــورد بــا اطرافیــان و جامعــه دقــت‬ ‫بســیاری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مــژگان میــرزا ادامــه داد‪ :‬والدیــن بایــد مهــارت ارتبــاط‬ ‫فــردی و رعایــت حقــوق شــهروندی را در کنــار اموزه هــای‬ ‫دینــی بــه کــودکان خــود یــاد دهنــد چراکــه اســام بهتریــن‬ ‫و کامل تریــن دیــن در تمــام امــور و مهارت هــای اکتســابی‬ ‫الزم بــرای کــودکان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــدارس هــم در کنــار والدیــن موظــف‬ ‫هســتند اموزش هــای مربــوط بــه مهارت هــای زندگــی‬ ‫را بــه کــودکان یــاد دهنــد چــرا کــه امــروز مســاله کمبــود‬ ‫مهارت هــای زندگــی در جامعــه پررنــگ اســت و از هــر ‪۱۰‬‬ ‫مراجعــه کننــده بــه مراکــز مشــاوره ‪ ۹‬نفــر مهــارت زندگــی‬ ‫را بلــد نیســتند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬کــودکان بــه ماننــد تابلویــی ســفید‬ ‫هســتند کــه هــر چــه بزرگترهــا در جامعــه انجــام دهنــد بــر‬ ‫ایــن تابلــو ثبــت می شــود و تاثیــر ان تــا اخــر عمــر باقــی‬ ‫می مانــد لــذا امــوزش مهارت هــای زندگــی بایــد در تمــام‬ ‫دوران مــورد توجــه قــرار گیــرد و حتــی زوج هــای جوانــی‬ ‫کــه خواســتار فرزنــد هســتند بایــد در نــوع عملکــرد خــود‬ ‫از زمــان تولــد کــودک تــا ســایر مراحــل دقــت کننــد چــرا‬ ‫کــه کــودکان بــه ماننــد دوربیــن لحظــه لحظــه اتفاقــات را‬ ‫ضبــط می کننــد‪.‬‬ ‫ســمیه محمــدی کارشــناس حــوزه کــودک و نوجــوان هــم‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬انســان بــرای داشــتن یــک زندگــی ســعادتمند‬ ‫نیازمنــد بینــش و اگاهــی اســت و اموخته هــای دوران‬ ‫کودکــی مقدم ـه ای بــرای زندگــی فــرد در بزرگســالی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رشــد و تربیــت کــودکان نقــش اساســی و‬ ‫تعیین کننــده ای در زندگــی اینــده انــان دارد و در ایــن دوران‬ ‫حســاس و مهــم‪ ،‬یادگیــری کــودکان عمیق تــر‪ ،‬ســریع تر و‬ ‫اســان تر انجــام و توانایی هــای انــان در جنبه هــای گوناگــون‬ ‫در دوره هــای مختلــف رشــد شــکوفا می شــود و پایه هــای‬ ‫اصلــی شــخصیت انــان شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس کــودک و نوجــوان تاکیــد کــرد‪ :‬امــوزش‬ ‫و ســامت روانــی کــودکان در عصــر فنــاوری بــا تمــام‬ ‫تجربیــات کسب شــده نیازمنــد ســازمان دهی اســت و‬ ‫اهمیــت ایــن موضــوع بــه قــدری اســت کــه بایــد امــوزش‬ ‫را از ســنین کودکــی اغــاز کــرد زیــرا هرچــه کــودک در ایــن‬ ‫دوران بیامــوزد در دوره هــای بعــدی زندگــی خــود بــر ان‬ ‫اموزه هــا تکیــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اموزش هــای گروهــی در مراکــز کانــون پــرورش فکــری‬ ‫شــکوفا بخــش اســتعدادهای کــودکان‬ ‫مدیــر کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان‬ ‫شــماره یــک گنبــدکاووس افــزود‪ :‬امــار نشــان می دهــد‬ ‫کودکانــی کــه از امــوزش مهارت هــای فــردی و اجتماعــی‬ ‫بهــره گرفتنــد در ســنین بزرگســالی کمتــر درگیــر مســایل‬ ‫بزهــکاری و اســیب های اجتماعــی شــدند‪.‬‬ ‫محمــدی گفــت‪ :‬در همیــن راســتا کانــون پــرورش فکــری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بــا ارائــه مفاهیــم تربیتــی و اخالقــی‬ ‫نقــش تاثیرگــذاری در حــوزه فرهنگــی و پیشــگیری از‬ ‫اســیب های اجتماعــی جامعــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــوزش غیــر مســتقیم در زمینه هــای‬ ‫مختلــف اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و تربیتــی بــا اســتفاده از‬ ‫ابــزار قصــه‪ ،‬داســتان‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬کتــاب‪ ،‬فیلــم‪ ،‬نمایــش‬ ‫و بــازی بســیار تاثیــر گــذار اســت و حضــور کــودکان و‬ ‫نوجوانــان در کارگاه هــای اموزشــی و مشــارکت گروهــی در‬ ‫اجــرای فعالیت هــا باعــث رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای‬ ‫انــان می شــود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد ایــن کارشــناس‪ ،‬کــودکان بایــد دغدغــه منــد‪،‬‬ ‫پرسشــگر‪ ،‬مطالبه گــر و پاســخگو تربیــت شــوند و اهدافــی‬ ‫کــه کانــون پــرورش فکــری بــا اجــرای کارگاه هــای بحــث‬ ‫ازاد‪ ،‬مهــارت حــال خــوش زندگــی و گام بــه گام تا اندیشــه‬ ‫در نظــر دارد تقویــت توانمنــدی نوجوانــان در مهارت هــای‬ ‫زندگــی بــر پایــه روان شناســی مثبت گراســت‪.‬‬ ‫محمــدی ادامــه داد‪ :‬کــودکان و نوجوانــان در ایــن دوره ها‬ ‫یــاد می گیرنــد چطــور روابط شــان را بــا دیگــران مدیریــت‬ ‫کننــد‪ ،‬خــود را بهتــر بشناســند‪ ،‬بــا ســبک های رفتــاری اشــنا‬ ‫شــوند‪ ،‬مطمئن تــر قــدم بردارنــد‪ ،‬چگونــه در هــر شــرایطی‬ ‫خونســردی خــود را حفــظ کننــد‪ ،‬امیــدوار باشــند‪ ،‬بــرای‬ ‫خوشــحال کــردن خــود نقشــه بکشــند و بــا هیجان هــای‬ ‫خــود اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫یادگیــری مهارت هــا در کودکــی موثــر در پــرورش خالقیــت‬ ‫و افزایــش شــادی‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امــوزش مهارت هــای مختلــف در ســنین‬ ‫کودکــی باعــث پــرورش خالقیــت‪ ،‬افزایــش شــادی و‬ ‫نشــاط‪ ،‬ســامت جســمی و روحــی‪ ،‬مقابلــه بــا اســترس‪،‬‬ ‫اجتماعــی شــدن‪ ،‬بیــان صحیــح احساســات‪ ،‬افزایــش‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬مهــارت حــل مســاله و «نــه» گفتــن و‬ ‫تصمیــم گیــری در ســنین بزرگســالی می شــود‪.‬‬ ‫کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان بــا محیطــی‬ ‫امــن‪ ،‬شــاداب‪ ،‬تعامــل مناســب بــا مخاطبــان‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫اســتعداد و خالقیت هــا‪ ،‬اســتفاده از بهتریــن شــیوه های‬ ‫امــوزش غیرمســتقیم‪ ،‬مســیر درســت زندگــی را در‬ ‫بزرگســالی بــرای کــودکان همــوار می کنــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت بــه عنــوان یکی‬ ‫از اســتان های شــمالی کشــور شــناخته می شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!