روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 607 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 607

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 607

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 607

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‬ ‫سرباز کردن زخم «سفیدک»‬ ‫جلگه سیوکانلوی درگیر این بیماری‬ ‫شماره ‪102 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 16‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 08-‬اکتبر ‪ /11-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪607‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫فرسایشتمدنی‬ ‫یا سازگاری با کم ابی‬ ‫اولویت ؛ ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار‬ ‫در روستاهاست‬ ‫‪3‬‬ ‫گلستانپیشروفعالیت‬ ‫در کسب و کار و توسعه‬ ‫تجارتالکترونیک‬ ‫‪4‬‬ ‫توجه به الگوهای‬ ‫اسمانی‏‪‎‬‬ ‫مقاله ‪ -‬محمدعسلی‬ ‫انچــه در جریــان پیــاده روی اربعیــن بــرای زائریــن رخ داد از ازدحــام‬ ‫پشــت دروازه هــای مــرزی تــا گرمازدگــی و کمبــود اب و نبــود‏وســیله‬ ‫نقلیــه ‪ ،‬فاســد شــدن بخشــی از مــواد غذایــی و میــوه ی ارســالی در‬ ‫صف هــای طویــل و درخواســت کرایه هــای‏میلیونــی بــرای جابجایی در‬ ‫داخــل عــراق و ‪...‬تلنگــری بــود برای کســانی که پشــت میــز برنامه ریزی‬ ‫می نشــینند و بــرای چنیــن‏رویــداد مهمی کــه تلفیقــی از بزرگداشــت‬ ‫شــعائر مذهبــی و رویکردهــای منطقــه ای در حــوزه ی سیاســت اســت‬ ‫برنامــه ریــزی‏می کننــد ‪ .‬راهپیمایــی اربعیــن از دیرباز با هویــت ‪ ،‬تاریخ‬ ‫و فرهنــگ مــردم عــراق خصوصــا بخش هــای جنوبــی و شــیعه نشــین‬ ‫‏ان گــره خــورده و نشــان دهنــده ی مــوج اندوه ســاکنان مناطقی اســت‬ ‫کــه فرصــت همراهــی بــا کاروان حســینی را پیــدا نکردنــد‏و یــا ایــن کــه‬ ‫بــه دلیــل برخــی مالحظــات قبیلــه ای ‪ ،‬شــخصی و همچنیــن غفلــت از‬ ‫درک اولویت هــا نتوانســتند بــه شایســتگی‏از مواضــع بــه حــق نهضــت‬ ‫حســینی در ســال ‪ 61‬هجــری دفــاع نماینــد ‪ .‬ایــن مراســم اندوهبــار‬ ‫بــرای مــردم عــراق بیشــتر بــوی‏پشــیمانی و غبطــه خــوردن بــه نیابــت از‬ ‫پیشینیانشــان را می دهــد و متناســب بــا ازادی و محدودیــت شــیعیان‬ ‫بــرای ابــراز‏عقیــده در طــول تاریــخ بــا افــت و خیزهایــی همــراه بــوده‬ ‫اســت ‪ .‬بــر اســاس اقــوال تاریخــی اولیــن فــرد شــاخصی کــه بــه قصــد‬ ‫زیــارت‏قبــر امــام حســین و ســایر شــهدای کربــا در اربعیــن پــس از‬ ‫انجــام غســل بــه چنیــن کاری اقــدام کــرده جابرابــن عبدالله انصــاری از‬ ‫‏اصحــاب پیامبــر اســت کــه چــون در ان زمــان نابینــا بود همــراه با فردی‬ ‫بــه نــام عطیــه ایــن مســیر را طــی کــرد ‪ .‬شــاید بتــوان گفــت‏مراســم‬ ‫قالیشــویان کــه در مشــهد اردهــال برگــزار می شــود نمونــه ای کوچــک‬ ‫بــا رویکــرد بومــی از بــروز عواطــف و احساســات‏نســبت بــه یــک غفلــت‬ ‫زبان بدن‏‬ ‫‪5‬‬ ‫تاریخــی بــرای ابــراز وفــاداری بــه هــال ابــن علــی از فرزنــدان امــام‬ ‫محمــد باقــر اســت کــه از طــرف اهالــی فیــن‏کاشــان بــه انجــا دعــوت‬ ‫می شــود و در اوج مظلومیــت بــه دســت حاکــم وقــت بــه شــهادت‬ ‫می رســد و مردم ســه روز پس از این‏واقعه پیکر او را یافته و بر روی‬ ‫تپــه ای دفــن می کننــد و قالــی اغشــته بــه خــون را هــم می شــویند ‪ .‬بــه‬ ‫هــر تقدیــر بحــث بــر ســر‏ایــن اســت کــه اگــر قــرار اســت تعــداد قابــل‬ ‫توجهــی از جمعیــت ایرانیــان در کشــوری دیگــر برگــزار کننــده مراســم‬ ‫راهیپمایــی‏باشــند ایــن امــر نیازمنــد بســتر ســازی ‪ ،‬تمهیــد تــدارکات‬ ‫متناســب بــا جمعیــت اعزامــی ‪ ،‬هتــل ســازی ‪ ،‬ایجــاد زیرســاخت ها و‬ ‫ت‪.‬‬ ‫‏ورود تدریجــی زائــران فراخــور امکانــات عــراق اسـ ‪‎‬‬ ‫بــا توجــه بــه بیانیــه ای کــه اخیــرا مقتــدا صــدر منتشــر کــرده و از زائران‬ ‫خواسته تا از دادن شعارهای جانبدارانه و حمل عکس‏شخصیت ها‬ ‫و حتــی حمــل عکــس شــهدا خــودداری کننــد بــه نظــر می رســد جریانــی‬ ‫در حــال کمرنــگ کــردن صبغــه ی سیاســی‏ایــن راهپیمایــی اســت و‬ ‫بخشــی از توجــه نیروهــای نظامی عــراق نیــز بــه تامیــن امنیــت زائــران‬ ‫و مقابلــه بــا عملیــات تروریســتی‏و انتحــاری معطــوف می شــود کــه‬ ‫هزینــه ی فراوانــی دارد و بــه همیــن دلیــل عــراق خواهــان قابــل کنترل‬ ‫ت‪.‬‬ ‫بــودن جمعیــت اتبــاع غیــر‏عراقــی اسـ ‪‎‬‬ ‫از طرفــی انتقــال خودروهــای حامــل اب ‪ ،‬مــواد غذایــی ‪ ،‬میــوه و‬ ‫حبوبــات و نــان و همچنیــن اقــام دارویــی و بهداشــتی بــه داخــل‏عراق‬ ‫بــا موانعــی روبروســت و انجــام تشــریفات گمرکــی از ســرعت ارســال‬ ‫ایــن کمک هــا می کاهــد ضمــن ایــن کــه موکب هــای‏ایرانــی نیــز بــه‬ ‫تمامی زائــران اعــم از ایرانــی و عراقــی و لبنانــی و افغانــی و ســوری و‬ ‫پاکســتانی ارائــه ی خدمــات می کننــد و‏ارزیابــی دقیقــی از انچــه بایــد‬ ‫ارائــه شــود وجــود نــدار ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫کارشــناس برنامــه ســمت خــدا در شــبکه ‪ 3‬می گفــت ‪ :‬یــک خانــواده‬ ‫ایرانــی ‪ 15‬روز در خانــه ای در نجــف مهمــان بــوده انــد کــه‏نــه تنهــا بــا‬ ‫هیــچ قاعــده ای همخوانــی نــدارد بلکــه موجب زیر ســئوال رفتن شــان‬ ‫ایرانیــان نیــز می شــو ‏‪‎‬د ‪.‬‬ ‫اول ایــن کــه مــا بایــد بپذیریــم تمامی کســانی کــه بــرای شــرکت در‬ ‫راهپیمایــی ثبــت نــام می کننــد از لحــاظ فرهنگــی و رفتــار و‏منــش و‬ ‫حتــی اطالعــات دینــی و مذهبــی در یــک ســطح نیســتند و چــه بســا بــا‬ ‫انگیزه هــای متفاوتــی هــم حضــور پیــدا کرده‏باشــند ‪ .‬برخــی از فیلم ها‬ ‫و عکس هــا نشــان می دهــد کــه برخــی از زائــران حتــی نــکات اولیــه‬ ‫بزودی‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برگزار می کند‬ ‫سینمای ایران تشنه‬ ‫طنز است‬ ‫‪6‬‬ ‫بهداشــتی را هــم رعایــت‏نمی کننــد ‪ .‬در ســطح جهــان خصوصــا در‬ ‫هنــد ایین هایــی برگــزار می شــود کــه ده هــا میلیــون نفــر بــا هزینــه ی‬ ‫شــخصی در ان‏شــرکت می کننــد و مشــکلی هــم بــه وجــود نمی ایــد ‪،‬‬ ‫لــذا راهپیمایــی اربعیــن از لحــاظ کیفــی بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه‬ ‫وقتــی‏بــا چنیــن ایین هایــی مقایســه می شــود یــک ســر و گــردن باالتــر‬ ‫باش ـ ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫انچــه در مراســمی از ایــن دســت حــرف اول را می زنــد نظــم و برنامــه‬ ‫ریــزی اســت‪ .‬جمعیــت فشــرده ای کــه دائمــا شــور و‏اشــتیاق بــه انهــا‬ ‫تزریــق می شــود و بــا ایــن بــاور کــه هــر چــه بیشــتر ســختی ببیننــد اجــر‬ ‫معنــوی بیشــتری خواهنــد داشــت ‪،‬‏برای نظم پذیــری ‪ ،‬امادگی باالیی‬ ‫نخواهنــد داشــت و بــا توجــه بــه مخاطراتــی کــه ایــن جمعیــت را تهدید‬ ‫می کنــد ‪ ،‬دســتیابی‏بــه اهــداف تعییــن شــده از برگــزاری چنیــن ایینــی‬ ‫نیــز دشــوار جلــوه می کنـ ‏‪‎‬د ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وقتــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه مــردم تــا زمــان امــاده شــدن‬ ‫زیرســاخت ها در عــراق راهپیمایــی اربعیــن را در داخــل کشــور‏برگــزار‬ ‫کننــد و جمعیــت اعزامی بــه عــراق بــر اســاس توافــق بــا طــرف عراقــی‬ ‫باشــد بــه طــوری کــه در داخــل عــراق بــا هیــچ مشــکلی مواجــه نشــوند ‪،‬‬ ‫ســتاد اربعیــن بــرای درک اولویت هــا گزینه هــای گوناگونــی پیــش رو‬ ‫دار ‪‎‬د ‪ .‬نبایــد فرامــوش کــرد کــه زیــارت خانــه ی خــدا علی رغــم وجــوب‬ ‫ان و ایــن کــه ریشــه در قــران و ســنت دارد بــه گونــه ای برنامــه‏ریــزی‬ ‫شــده تــا افــرادی کــه از هــر جهــت اســتطاعت دارند در ان شــرکت کنند‬ ‫لــذا الگــوی خوبــی بــرای مــواردی از ایــن دســت‏اســت زیــرا خداونــد‬ ‫نمی خواهــد عــده ای بــه ســختی بیفتنــد تــا عــده ای دیگــر زیــارت‬ ‫خانــه ی او را بــه جــای اورنــد ‪ .‬بــا توجــه بــه‏وجــود چنیــن الگوهای‬ ‫اســمانی ســبقت گرفتــن بــر خداونــد و رســول او در مــواردی از‬ ‫ایــن دســت ‪ ،‬مفهومی جــز نادیــده گرفتــن‏اولویت هــا نــدارد ‪.‬‬ ‫اموزش های تخصصی خبرنگاری‬ ‫دوره های عمومی‬ ‫دوره های تخصصی‬ ‫دوره های پیشرفته‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫جمعه‬ ‫‪ 15‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪607‬‬ ‫سرپرست شیالت گلستان‪:‬‬ ‫از گلستان امسال ‪۴۳‬‬ ‫کیلوگرم خاویار صادر شد‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫ســال تاکنــون ‪ ۴۳‬کیلوگــرم خاویــار از مرکــز فــراوری‬ ‫واقــع جزیــره اشــوراده شهرســتان ترکمــن بــا رعایــت‬ ‫اســتانداردهای کشــورهای هــدف تولیــد و پــس از صــدور‬ ‫گواهــی بهداشــتی دامپزشــکی صــادر شــد‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری افــزود‪ :‬ایــن مقــدار خاویــار بــه‬ ‫کشــورهای کانــادا‪ ،‬مکزیــک‪ ،‬هنــگ کنــگ‪ ،‬تایــوان‪،‬‬ ‫ســنگاپور و قطــر صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی مرکــز فــراوری خاویــار در اشــوراده ظرفیت‬ ‫اســمی تولیــد ســاالنه ‪ ۷۰‬تُــن محصــول را دارد کــه‬ ‫فعالیــت ایــن مرکــز از طریــق انتقــال خاویــار پرورشــی از‬ ‫گلســتان و ســایر اســتان ها صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان همچنیــن از‬ ‫راه انــدازی چهــار اســتخر پــرورش ماهیــان خاویــاری در‬ ‫ســطح اســتان تــا پایــان ســال جــاری خبــرداد و افــزود‪:‬‬ ‫ایجــاد ایــن تعــداد اســتخر از ســوی متقاضیــان در دســت‬ ‫پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۶‬مرکــز پــرورش ماهیــان‬ ‫خاویاری در این اســتان با ظرفیت اســمی تولید ســاالنه‬ ‫‪ ۱۸۰‬تـُـن خاویــار مشــغول فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــه عنــوان مرکــز تولیــد و پــرورش ماهیــان‬ ‫خاویــاری و محــل صیــد تکثیــری ایــن گونــه بــه شــمار‬ ‫مــی رود و طــی چنــد ســال تالش هایــی بــرای جلوگیــری‬ ‫از انقــراض ان انجــام شــده تــا بــا اجــرای برنامه هــای‬ ‫پــرورش و تکثیــر مصنوعــی بِرنــد خاویــار بــرای ایــران و‬ ‫اســتان حفــظ شــود‪.‬‬ ‫از ویژگی هــای گلســتان بــرای توســعه مــزارع پــرورش‬ ‫خاویــار‪ ،‬وجــود ســفره های اب زیرزمینــی شــور بــه عنوان‬ ‫پیش نیــاز تولیــد ایــن گونــه ابــزی بــوده کــه اســتان را بــه‬ ‫مرکــزی مســتعد بــرای رونــق بخشــیدن بــه راه انــدازی‬ ‫مــزارع تولیــد خاویــار کــرده اســت‪.‬‬ ‫راه انــدازی مراکــز و مزرعه هــای تکثیــر و پــرورش خاویــار‬ ‫از جملــه راهکارهــا بــرای حــل ایــن مشــکل و کاهــش‬ ‫دغدغــه از میــان رفتــن همیشــگی یکــی از گونه هــای‬ ‫مهــم ابزیــان دریــای خــزر اســت کــه توســط شــیالت‬ ‫اســتان گلســتان بــا جدیــت پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫فیل ماهــی‪ ،‬تاس ماهــی روســی یــا چالبــاش‪،‬‬ ‫تاس ماهــی ایرانــی یــا قره بــرون‪ ،‬ماهــی شــیپ و ماهــی‬ ‫ازون بــرون یــا ســوروگا‪ ،‬گونه هــای اصلــی ماهیــان‬ ‫خاویــاری دریــای خــزر اســت‪.‬‬ ‫از ویژگــی هــای گلســتان بــرای توســعه مــزارع پــرورش‬ ‫خاویــار‪ ،‬وجــود ســفره های اب زیرزمینــی شــور بــه عنوان‬ ‫پیــش نیــاز تولیــد ایــن گونــه ابــزی بــوده کــه اســتان را‬ ‫بــه مرکــزی مســتعد بــرای رونــق بخشــیدن بــه راه انــدازی‬ ‫مــزارع تولیــد خاویــار کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ســال ‪1401‬‏ در‬ ‫اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه‬ ‫‏اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی‬ ‫کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد‬ ‫و امــاک‏رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند‬ ‫مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی می‬ ‫شــود‪ -1 :‬رای‏شــماره ‪ 140160312010001570‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1401114412010000124‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه خانــم‬ ‫ثریــا‏منصــوری رضــی فرزنــد جانعلــی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 392‬و کــد ملــی ‪ 4879371734‬دائــر برصــدور ســند‬ ‫مالکیــت‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 36.50‬مترمربع دارای پالک شــماره ‪ 4073‬فرعی‬ ‫از ‪-1‬اصلــی ‏واقــع درگلســتان بخــش ‪ 8‬حــوزه ثبتــی ملــک‬ ‫رامیــان انتقــال ملــک بالواســطه از ورثــه مالــک رســمی اقــای‬ ‫خــان یــاور گنجــی‏جامــه شــوران‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در‏روســتاها ازتاریــخ الصاق درمحل‬ ‫تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک ‏رامیــان تســلیم و رســید اخــذ‬ ‫نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم‏دادخواســت بــه دادگاه عمومی‬ ‫محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تحویــل‏دهــد‪ .‬درایــن صــورت‬ ‫اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪.‬‬ ‫درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره‏وفــق مقــررات‬ ‫مبــادرت بــه صدورســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند‬ ‫مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‏نخواهــد‬ ‫بود‪.‬م‪-‬الــف‪ 9462 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬چهارشــنبه‬ ‫‪ 1401/06/30‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬شــنبه ‪1401/07/16‬‏‬ ‫هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫خشکسالی و گرما عامل سفیدک‬ ‫کارشناســان کشــاورزی در واقــع بایــد جــدای از کالس هــای اموزشــی‬ ‫بــرای مبــارزه بــا افــات‪ ،‬نــوع خشــک کــردن انگــور را هــم امــوزش دهنــد تــا‬ ‫هــر گونــه خســارت بــه محصــول تــازه بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫سرویس کشاورزی‬ ‫افــت «ســفیدک» انگــور کــه همــواره چالــش اصلــی بســیاری از‬ ‫تاکــداران خراســان شــمالی در ســال هــای گذشــته بــوده‪ ،‬اکنــون ایــن‬ ‫زخــم کهنــه در جلگــه ســیوکانلوی شــیروان ســرباز کــرده و بــای جــان‬ ‫قطــب برداشــت انگــور ایــن دیــار شــده اســت‪.‬‬ ‫هــر ســاله وقتــی فصــل برداشــت انگــور در جلگــه ســیوکانلو می رســید‪،‬‬ ‫تکاپــوی عجیــب در بیــن مردمانــش ایجــاد مــی شــد بــه گونـه ای کــه زن‬ ‫و مــرد‪ ،‬پیــر و جــوان ســطل بــه دســت مشــغول برداشــت انگــور بودنــد‬ ‫و بــا پهــن کــردن انگورهــای فــراوری در تپــه هــای باغــات هنامــه مرکــز‬ ‫دهســتان ســیوکانلو جلــوه ای رنگارنــگ بــه ایــن جلگــه مــی بخشــیدند‪.‬‬ ‫از کنــار باغــات کــه مــی گذشــتی نواهــای محلــی بــه گــوش مــی رســید‬ ‫کــه توســط بانــوان و مــردان کرمانــج زبــان منطقــه بــه یُمــن جمــع اوری‬ ‫برداشــت انگــور و بابــت ایــن برکــت خــدادادی نجوا می کردند و شــادمانه‬ ‫تــاک هــا را یکــی پــس از دیگــری جمــع اوری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫امــا انــگار ایــن روزهــا خبــری از برداشــت انچنانــی دســت رنــج حــال‬ ‫تاکــداران ســیوکانلو نیســت و بــا ســرباز کــردن زخــم ســفیدک انگــور‬ ‫شــاهد تکاپویــی بــرای برداشــت یاقــوت هــای زیبــای تــاک و پهــن شــدن‬ ‫ان بــرای تبدیــل بــه کشــمش نــاب در تپــه هــای هنامــه نیســتیم‪.‬‬ ‫امســال بــر خــاف ســال های گذشــته خبــری از جنب و جــوش مردمان‬ ‫ایــن روســتا بــرای برداشــت یاقــوت هــای ســبز‪ ،‬قرمــز و زرد نیســت و‬ ‫گرمــای شــدید تیرمــاه بــه همــراه بــارش هــای ناهماهنگ موجب شــیوع‬ ‫بیمــاری ســفیدک در ایــن خطــه شــد و تاکــداران ان طــور بایــد و شــاید‬ ‫ایــن برکــت را بــر ســفره هــای خــود بــه اشــتراک گذارنــد‪.‬‬ ‫شــرایط اب و هوایــی و خــاک حاصلخیــز جلگــه ســیوکانلو شــیروان‬ ‫موجــب شــده بــود تــا همــه ســاله انگــور باکیفیــت و بــا مرغوبــی در ایــن‬ ‫شهرســتان تولیــد شــود‪ ،‬امــا امســال بــا توجــه بــه محدودیــت هــای‬ ‫منابــع ابــی و خشکســالی تاکــداران شهرســتان دچــار افــات و بیمــاری‬ ‫هایــی همچــون ســفیدک در بــاغ هــای انگــور شــدند طــوری کــه بــه گفته‬ ‫تاکــداران ایــن موضــوع خســارت هــای بســیاری را بــه انــان تحمیــل کــرده‬ ‫و هنــوز بســیاری از انهــا تمایلــی بــه جمــع اوری محصــوالت خــود ندارنــد‪.‬‬ ‫خشکسالی و گرما عامل سفیدک‬ ‫بــرای پیگیــری ایــن موضــوع نــزد یکــی از تاکدارانــی مــی رویــم کــه ســه‬ ‫هکتــار بــاغ انگــور دارد‪ ،‬و ایــن روزهــا بــه جــای تبدیــل دســترنجش بــه‬ ‫کشــمش نــاب همچنــان منتظــر بازدیــد کارشناســان بیمــه از ســطح بــاغ‬ ‫هــا و بــراورد خســارت هــا اســت‪.‬‬ ‫محمــود زراعتــکار مــی گویــد‪ :‬خشکســالی و گرمــای تیرمــاه فرصــت‬ ‫مناســبی را بــرای قــارچ و افــت فراهــم کــرد بــه گونــه ای کــه بــا ایــن‬ ‫وضعیت کیفیت محصول امســال در مقایســه با پارســال بســیار پایین‬ ‫امــده اســت و شــاهد کاهــش تولیــد و خســارت زیــادی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬پارســال از هــر هکتــار ‪ ۳.۵‬تــن محصــول برداشــت‬ ‫مــی شــد ولــی امســال نبایــد انتظــار چنیــن برداشــتی را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن تاکــدار بــا بیــان اینکــه امســال فقــط یــک نوبــت ابدهــی در تیرمــاه‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬کارشناســان جهــاد کشــاورزی بایــد‬ ‫اقــدام بــه اطــاع رســانی بــه موقــع و برگــزاری کالس اموزشــی در ایــن‬ ‫زمینــه مــی کردنــد و اگــر تاکــداران اطالعــات کافــی در ایــن زمینه داشــتند‬ ‫متحمــل خســارت کمتــری مــی شــدند‪.‬‬ ‫ایــن باغــدار عنــوان مــی کنــد‪ :‬کارشناســان کشــاورزی در واقــع بایــد‬ ‫جــدای از کالس هــای اموزشــی بــرای مبــارزه بــا افات‪ ،‬نوع خشــک کردن‬ ‫انگــور را هــم امــوزش دهنــد تــا هــر گونــه خســارت بــه محصــول تــازه بــه‬ ‫حداقــل برســد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از تاکــداران ایــن منطقــه مــی گویــد‪ :‬بــا وجــود ســم پاشــی و‬ ‫کــود دهــی مناســب‪ ،‬امســال در باغــات شــاهد افــات و بیماری ســفیدک‬ ‫انگــور و کــرم خوشــه خــوار هســتیم‪.‬‬ ‫حســین معصومــی مــی افزایــد‪ :‬امســال بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع‬ ‫ابــی‪ ،‬گرمــای هــوا و در پــی ان خشکســالی یــک ســوم محصــول بــاغ‬ ‫خشــک شــده اســت ایــن درحالــی اســت کــه در ایــن زمینــه هیچگونــه‬ ‫همفکــری بیــن تاکــدار و جهــاد کشــاورزی انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫تاکداران منتظر خسارت بیمه‬ ‫رییــس هیــات مدیــره بــاغ هــای انگــور شــهر زیــارت شــیروان کــه‬ ‫خــود از تاکــداران ایــن خطــه اســت در ایــن زمینــه مــی گویــد‪ :‬هنــوز‬ ‫نتوانســتم اقدامی برای جمع اوری دســترنج ســاالنه ام داشــته باشــم‬ ‫و همچنان منتظر براورد خســارت از ســوی بیمه و کارشناســان جهاد‬ ‫کشــاورزی هســتم‪.‬‬ ‫حمــزه علــی کالمــی مــی افزایــد‪ :‬پارســال از یــک و نیــم هکتــار بــاغ‬ ‫در حــدود هشــت تــن انگــور و کشــمش خشــک جمــع اوری شــد امــا‬ ‫بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه پیــش امــده‪ ،‬محصــول بــه یــک تــن هــم‬ ‫نخواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬بــه تازگــی چنــد نفــر جهــت خریــد محصــول بــه‬ ‫باغــات مراجعــه کردنــد امــا بــا وضعیتــی کــه محصــوالت داشــتند‪ ،‬کســی‬ ‫حاضــر بــه خریــد انگــور از باغــات نشــد‪.‬‬ ‫کالمــی مــی گویــد‪ :‬ســال هــای گذشــته انگــور تولیــدی شهرســتان از‬ ‫کیفیــت‪ ،‬عطــر‪ ،‬طعــم و مــزه بســیار مطلوبــی برخــوردار بــود کــه عــاوه‬ ‫بــر تــازه خــوری و ارســال بــه اســتان های همجــوار‪ ،‬بــه مصــرف تولیــد‬ ‫کشــمش‪ ،‬شــیره و ســرکه انگــور می رســید‪.‬‬ ‫ایجاد اغتشاشات‪ ،‬توقف‬ ‫روند پیشرفت کشور از‬ ‫اهداف مهم دشمن است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪:‬‬ ‫هدف اصلی دشــمن از ایجاد اغتشاشــات‪ ،‬توقف روند پیشــرفت کشــور‬ ‫و تضعیــف ایــران اســامی اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در اییــن عبــادی ایــن هفتــه نمــاز جمعــه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬دشــمنان هــر بــار بــه بهانــه ای موجــب ایجــاد فتنــه هــای‬ ‫گوناگــون در کشــور شــده انــد بــه گونــه ای کــه ســال ‪ ۸۸‬انتخابــات را بهانه‬ ‫کردنــد و ایــن بــار نیــز فــوت خانمــی را بهانــه ای بــرای ایجــاد نــا امنــی در‬ ‫کشــور قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انچــه از ابتــدای انقــاب تاکنــون بــرای دشــمنان مهــم بــوده‪،‬‬ ‫بحــث تضعیــف ایــران اســامی اســت تــا جایــی کــه مــی خواهنــد تــا نظــام‬ ‫اســامی را ســاقط و بــه راحتــی دسیســه هــای گوناگــون خــود را علیــه‬ ‫کشــورهای اســامی پیــاده کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن میــان مــردم و خــواص نیــز‬ ‫سرباز کردن زخم «سفیدک»‬ ‫جلگه سیوکانلوی‬ ‫درگیر این بیماری‬ ‫سم پاشی اشتباه‬ ‫کارشــناس مســوول حفــظ نباتــات اداره جهــاد کشــاورزی شــیروان نیــز‬ ‫در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬بــا بارندگی اردیبهشــت ماه برخــی باغداران‬ ‫تنــاوب ســم پاشــی بــا ســموم مختلــف را رعایــت نکردنــد بــه گونــه ای کــه‬ ‫نــوع ســم بایــد در ایــن دوره تغییــر مــی کــرد ولــی ایــن کار انجــام نشــد‪.‬‬ ‫انیســه رنجبــر مــی افزایــد‪ :‬همچنیــن در هنــگام بارندگــی‪ ،‬بایــد بــه ازای‬ ‫هــر یــک هکتــار هفــت تــا ‪ ۱۰‬روز یــک دوره ســم پاشــی داشــته باشــند که‬ ‫باغــداران ان را انجــام ندادنــد و بــا هــرس ســبز دیــر موقــع موجب شــیوع‬ ‫ســفیدک انگور شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گرمــای هــوا و ابیــاری بــی موقــع بــاغ هــا بــا اب ســیل‬ ‫باعــث ریــزش گل انگــور و عــدم تلقیــح گل مــی شــود‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬زمانــی‬ ‫کــه گل انگــور در تنــش هوایــی عــدم تلقیــح باشــد غــوره ای شــکل نمــی‬ ‫گیــرد و ریــزش گل بــه وجــود مــی ایــد‪.‬‬ ‫رنجبــر مــی افزایــد‪ :‬ایــن شهرســتان ســه هــزار هکتــار بــاغ انگــور دارد که‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد بــاغ هــا ســم پاشــی شــده انــد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول حفــظ نباتــات اداره جهــاد کشــاورزی شــیروان در‬ ‫خصــوص بهتریــن زمــان مبــارزه بــا افات‪ ،‬گفــت‪ :‬پس از برداشــت انگور‪،‬‬ ‫قــارچ کشــی حفاظتــی‪ ،‬ســم پاشــی و هــرس الزم اســت‪.‬‬ ‫رنجبــر بــا اشــاره بــه برگــزاری کالس هــای اموزشــی مــی گویــد‪ :‬چندیــن‬ ‫مرتبــه کالس توجیهــی در شــهر زیــارت و روســتاهای اطــراف برگــزار و‬ ‫اطالعیــه هــای بــرای ســم پاشــی بیــن باغــداران توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــی جهــاد کشــاورزی شــیروان نیــز بــا بیــان اینکــه بــاران بــی‬ ‫موقــع و گرمــای بیــش از حــد هــوا از دالیــل اصلــی افــت ســفیدک انگــور‬ ‫اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬هنــوز امــاری از ســطح باغهــای اســیب و خســارت‬ ‫دیــده جمــع اوری نشــده اســت ولــی باغهایــی کــه بیمــه باشــند بــا بازدیــد‬ ‫و تاییــد کارشناســان خســارت ان جبــران مــی شــود‪.‬‬ ‫اســماعیل ســیاح زمــان برداشــت ایــن محصــول ‪ ۱۵‬شــهریورماه تــا ‪۲۰‬‬ ‫مهرمــاه عنــوان مــی کنــد و یــاداور مــی شــود‪ :‬ایــن شهرســتان ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هکتــار بــاغ انگــور دارد کــه عمــده ارقــام ان کشمشــی‪ ،‬عســگری و‬ ‫صاحــب اســت و میانگیــن برداشــت در هــر هکتــار بیــن ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۲‬تــن و‬ ‫کشــمش خشــک ســه یــا ‪ ۲.۵‬تــن اســت‪.‬‬ ‫وی گویــد‪ :‬هــر ســاله از ســطح بــاغ هــای ایــن شهرســتان ‪ ۴۸‬هــزار تــن‬ ‫انگــور برداشــت مــی شــود کــه رتبــه دوم ایــن محصــول را در اســتان از‬ ‫لحــاظ مســاحت بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫شــیروان ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و باغــی و ‪ ۱۲‬هــزار بهــره‬ ‫بــردار کشــاورزی دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار تاکســتان بــارور دارد کــه کــه‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط اب و هوایــی محصــول بــا کیفیــت و مرغوبــی هــر‬ ‫ســاله تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از نظــر تولیــد انگــور در ســطح کشــور جایــگاه‬ ‫ششــم را دارد‪ ،‬پــرورش انگــور از قدیــم در ایــن خطــه معمــول بــوده‬ ‫اســت کــه ســازگاری خوبــی بــا اقلیــم منطقــه دارد و تاکــداران اســتان‬ ‫فراورده هــای متنوعــی از ایــن محصــول تولیــد مــی کننــد کــه بســیار‬ ‫بازارپســند اســت و کشــمش‪ ،‬ســرکه و شــیره از ان جملــه اســت‪.‬‬ ‫بایــد هوشــیار باشــند تــا مبــادا درگیــر مســایل جزیــی شــوند و موجبــات‬ ‫شکســت یــک جامعــه را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حمایــت کشــورهای غربــی از اغتشاشــگران‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫انگلیــس‪ ،‬امریــکا‪ ،‬المــان و فرانســه بارهــا از اغتشاشــگران حمایــت کــرده‬ ‫انــد و طنــز داســتان انجاســت کــه ایــن روزهــا اعــام مــی کننــد‪ ،‬در حمایــت‬ ‫از مــردم ایــران‪ ،‬ایــن کشــور را تحریــم مــی کنیــم‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری بــا بیــان اینکــه وحــدت بزرگتریــن هدیــه الهــی‬ ‫اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برخالف بســیاری از کشــورهای اســامی‪ ،‬مردم ایران با‬ ‫وجــود اقــوام و مذاهــب گوناگــون بــا وحــدت و یکدلــی بســیاری از فتنه هــا‬ ‫را خامــوش و دشــمن را در رســیدن بــه اهدافــش نــاکام گذشــاته اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن مــردم نــه تنهــا در جنــگ تحمیلــی بلکــه در‬ ‫بســیاری از فتنــه هــا دشــمن را شکســت دادنــد و مدافــع ارزش هــای‬ ‫اســامی بودنــد‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان‪ 8 ،‬بار در روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار دیده شوید ‪09117674497 -‬‬ صفحه 2 ‫از طبقه اول و دوم غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان قرار دارید‪ .‬پس همه نکات‬ ‫ایمنی برای پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه نیستید‪ ،‬همه‬ ‫درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪607‬‬ ‫ایا می دانید با نصب‬ ‫پرالتورهای استاندارد‬ ‫و مناسب می توانید‬ ‫مصرف روزانه اب را‬ ‫به نصف کاهش دهید!‬ ‫اگــر بــه تاریــخ گذشــته پیشــینیان و نیــاکان خود نیــک بنگریم‪،‬‬ ‫راه حــل صرفــه جوئــی در مصــرف اب و اســتفاده بهینــه از‬ ‫ان (ماننــد قنــات و ســازه هــای ابــی بــرای اســتفاده بهینــه از‬ ‫اب) را خواهیــم یافــت‪ .‬زیــرا‪ ،‬مســئله کــم ابــی و خشکســالی‬ ‫از گذشــته های دور همــراه و همــزاد مــا بــوده اســت‪ .‬نیــاکان‬ ‫باهــوش و ســخت کــوش مــا بســیار هوشــمندانه مســئله‬ ‫کــم ابــی را مدیریــت و از نقــش افرینــی خــود در عرصــه هــای‬ ‫اجتماعــی و بیــن المللــی غافــل نبــوده انــد‪.‬‬ ‫فرسایش تمدنی یا‬ ‫سازگاری با کم ابی‬ ‫دکتر رضا مقدسی‬ ‫بــدون شــک‪ ،‬پرداختــن بــه علــل و پیامدهــای بحــران کــم ابــی بــرای‬ ‫محیــط زیســت نحیــف ایــران و زندگــی ایرانیــان مجالــی فــراخ مــی‬ ‫طلبــد‪ .‬و حوصلــه ای بســیار‪ .‬البتــه‪ ،‬متخصصــان بســیاری در ایــن‬ ‫بــاره قلمهــا فرســوده انــد و ســخن هــا رانــده انــد و گاهــی نیــز از ســر‬ ‫اســتیصال‪ ،‬گریبان دریده اند‪ .‬خوب یادم هســت‪ ،‬مرحوم پروفســور‬ ‫پرویــز کردوانــی چــه خــون دلهــا خــورد و ســرانجام هیــچ تغییــری در‬ ‫سیاســتهای ابــی مملکــت ندیــد‪ .‬هیــچ هیــچ‪ .‬جنــگل هایمــان را نابــود‬ ‫کرده ایــم! دشــت هایمــان از اب خالــی اســت! رودخانــه هایمــان‪،‬‬ ‫خشــک رودنــد و تــاالب هــا و دریاچــه هــا‪ ،‬باتــاق و بیابــان شــده انــد!‬ ‫حتــی‪ ،‬طبیعــت هــم ســر ناســازگاری دارد!؟ گرمایــش جهانــی‪ ،‬تغییــر‬ ‫اقلیــم و کاهــش بارندگــی‪ ،‬بــه همــراه افزایــش چنــد برابــری جمعیت‪،‬‬ ‫بــاری گــران بــر محیــط زیســت و قابلیــت هــای اکولوژیکــی ایــران وارد‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ولــی‪ ،‬عمــوم ایرانیــان بــا فــراغ بــال و اســودگی خیــال‪ ،‬در‬ ‫باغچــه هــا گل می کارنــد و در مــزارع ویــا مــی ســازند و زمســتان بدون‬ ‫بــرف را بــا خاطــرات ادم برفــی هــای دوران کودکــی ســر مــی کننــد و‬ ‫ســبزه عیــد نــوروز گــره مــی زننــد‪ .‬گویــا‪ ،‬بــه معجــزه ی ابــر و بــاد و مــه‬ ‫و خورشــید و فلــک‪ ،‬اعتقــاد راســخ دارنــد‪ .‬ولــی‪ ،‬ابرهــا خســیس انــد و‬ ‫بادهــا بــه جــای بــاران‪ ،‬غبــار بــه ارمغــان مــی اورنــد و خورشــید ســوزان‬ ‫تــر از گذشــته اســت! بــا ایــن رویــه‪ ،‬چــه بســا‪ ،‬اولیــن قــوم تمــدن ســاز‬ ‫و ســخت کــوش تاریــخ‪ ،‬بــا بحــران جــدی در رونــد تمدن کهنســال خود‬ ‫روبــه رو خواهــد شــد‪ :‬ورشکســتگی ابــی و فرســایش تمدنــی‪.‬‬ ‫ولــی‪ ،‬گاهــی گفتــن و نوشــتن باعــث ســبکی می شــود‪ .‬انگار دوســت‬ ‫داری بــار گرانــی را کــه ســالها بــه دوش مــی کشــی بــر زمیــن بنهــی‪ .‬یــا‬ ‫دوش جوانتــری‪ .‬بســیار امیدواریــم جوانترهــا ایــن بــار گــران را در‬ ‫بــر‬ ‫ِ‬ ‫شــهر بــه دوش بکشــند و جــار بزننــد و مــا را مجالــی بــرای اســتراحت‬ ‫و کســب انــرژی مجــدد فراهــم نماینــد‪ .‬در ایــن نوشــتار قصــد ان دارم‬ ‫تــا بــه تعریــف و تشــریح اهمیــت مســئله¬ی کــم ابــی در ایــران و‬ ‫چگونگــی ســازگاری بــا ایــن مســئله مهــم و حیاتــی ایرانیــان بپــردازم‪.‬‬ ‫امیــد دارم‪ ،‬صــدای قنــات را بشــنویم و صــدای ســهراب را کــه مــی‬ ‫گفــت‪ :‬اب را گل نکنیــم ‪. . .‬‬ ‫اهمیــت اب‪ :‬اب‪ ،‬فــراوان تریــن و مهــم تریــن مایــع حیاتــی بــر‬ ‫روی زمیــن اســت‪ .‬و شــاید بــرای مــا ایرانیــان همســطح و همســنگ‬ ‫اکســیژن و هواســت‪ .‬کشــاورزی و تولیــد غــذا‪ ،‬شســتو و بهداشــت و‬ ‫هــزاران فعالیــت اقتصــادی‪ ،‬علمــی‪ ،‬اموزشــی و ورزشــی بشــر و ‪...‬‬ ‫بــه ایــن مایــع حیاتــی وابســته اســت‪ .‬زیســت شناســان اعتقــاد دارنــد‪،‬‬ ‫میلیاردهــا ســال قبــل‪ ،‬بــرای اولیــن بــار‪ ،‬حیــات ابتدائــی درون اب‬ ‫شــکل گرفته اســت و بســیاری از جانداران زنده کنونی نیز‪ ،‬درون اب‬ ‫دریاهــا و اقیانوســها زندگــی مــی کننــد‪ .‬با مطالعه تاریخ تمدن بشــری‬ ‫مشــاهده مــی شــود کــه‪ ،‬تمــدن هــای اولیــه در هــال حاصلخیــز‪ ،‬کــه‬ ‫ایــران مــا بخشــی عمــده ای از ان اســت‪ ،‬در کنــار رودخانــه هــای پــر‬ ‫اب کارون و کرخــه و دجلــه و فــرات شــکل گرفتــه و تــداوم یافتــه انــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اب و ابادانــی و ابــادی همــراه و همــزاد هــم بــوده انــد‪ .‬اگــر‬ ‫مامن‬ ‫بشــر امــروزی موفــق بــه یافتــن اب در کــرات دیگــر شــود‪ ،‬شــاید‬ ‫ِ‬ ‫ـی زیبــا پیــدا کنــد‪ .‬شــاید!!‬ ‫ـن ابـ ِ‬ ‫جایگزینــی بــرای زمیـ ِ‬ ‫ـان امــروزی‪ ،‬اب‬ ‫وضعیــت منابــع اب در جهــان‪ :‬اکثــر منابــع اب جهـ ِ‬ ‫شــور مــی باشــند‪ ،‬کــه دریاهــا و اقیانوســها را پــر کــرده انــد و بیــش از‬ ‫نیمــی از ســطح زمیــن را اشــغال کــرده انــد‪ .‬بنابرایــن در مجمــوع‪ ،‬اب‬ ‫شــور در حــدود ‪ 98‬درصــد و اب شــیرین ‪ 2‬درصــد منابــع امــروزی‬ ‫ابهــای جهــان را شــامل مــی شــوند‪ .‬نکتــه جالــب ایــن اســت کــه عمــده‬ ‫اب شــیرین بــه صــورت بــرف و یــخ و یــا در زیــر زمین و دور از دســترس‬ ‫انســان هــا قــرار دارد‪ .‬در مقــام مقایســه‪ ،‬اگــر کل اب هــای شــیرین‬ ‫کــره زمیــن را در حــد یــک گالــن ‪ 20‬لیتــری فــرض کنیــم‪ ،‬تنهــا یــک‬ ‫قاشــق غذاخــوری در دســترس انســان هــا قــرار دارد‪ .‬البتــه توزیــع‬ ‫منابــع اب شــیرین نیــز در ســطح قــاره هــا بــه شــدت نامتــوازن اســت‪.‬‬ ‫مثــا در حالــی کــه در برخــی از نقــاط جهــان هــر روز بــاران مــی بــارد و‬ ‫اب شــیرین بــه وفــور یافــت مــی شــود‪ ،‬در نقطــه مقابــل ان‪ ،‬در برخی‬ ‫از مناطــق جهــان بــا گذشــت ســالیان متمــادی هیــچ بارانــی نمــی بارد‪.‬‬ ‫ایــران مــا نیــز بــه طــور عمــده از نظــر منابــع ابــی (تجدید پذیــر و تجدید‬ ‫ناپذیــر) بــه شــدت فقیــر اســت‪ .‬کــم اب و خشکســالی در طــول تاریــخِ‬ ‫ـران کهنســال‪ ،‬همــراه مــا بــوده اســت‪ .‬گســتردگی قنات ها و ســدها‬ ‫ایـ ِ‬ ‫و ســامانه هــای توزیــع اب در ایــران گــواه ایــن مدعاســت‪ .‬تصویر زیر‪،‬‬ ‫نســبت منابــع ابــی مختلــف را در ســطح زمیــن نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫امــار جمعیــت جهــان‪ :‬بــر اســاس اطالعــات موجــود در «ســامانه‬ ‫ســنجش های جهانــی (‪ »)www.worldometers.info‬جمعیــت‬ ‫جهــان اکنــون در اســتانه ‪ 8‬میلیــارد نفــر قــرار دارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬امــار‬ ‫جمعیــت جهــان نســبت بــه اوایــل قــرن ‪ 20‬میــادی تقریبــا ‪ 7‬برابــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬البتــه‪ ،‬بیشــترین امــار افزایــش جمعیــت‪ ،‬مربــوط بــه‬ ‫کشــورهای جهــان ســوم و قــاره افریقــا و اســیا مــی باشــد‪ .‬امــروزه‬ ‫کشــورهای هنــد و چیــن بــه تنهائــی یــک ســوم جمعیــت جهــان را در‬ ‫خــود جــای داده انــد‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬منابــع طبیعی جهــان تقریبا ثابت‬ ‫باقــی مانــده اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه میــزان مصــرف منابــع‬ ‫مختلــف و بــه ویــژه اب شــیرین بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫لــذا‪ ،‬در حــدود یــک میلیــارد نفــر از جمعیــت جهــان‬ ‫به اب ســالم و بهداشــتی دسترســی ندارند‪ .‬و عمده مردم جهان از‬ ‫گرســنگی و ســوء تغذیــه رنــج مــی برنــد‪ .‬جــدول زیــر داده هــای مربــوط‬ ‫بــه جمعیــت جهــان را در ســاعت ‪ 23‬روز چهارشــنبه‪ 25 ،‬خــرداد ‪1401‬‬ ‫نشــان مــی دهد‪.‬‬ ‫امــار جمعیــت ایــران‪ :‬بــر اســاس اطالعــات موجــود در ســامانه مرکــز‬ ‫ملی امار ایران (‪ )www.amar.org.ir‬جمعیت ایران در سال ‪1335‬‬ ‫در حــدود ‪ 19‬میلیــون نفــر بــوده اســت‪ .‬بــر اســاس اخریــن سرشــماری‬ ‫رســمی در ســال ‪ 1395‬جمعیــت ایــران در حــدود ‪ 80‬میلیــون نفــر‬ ‫بــوده اســت و هــر ســال بــه طــور تقریبــی بیــش از یــک میلیــون نفــر‬ ‫بــه جمعیــت ایــران اضافــه مــی شــود؛ یعنــی االن جمعیــت کشــور‬ ‫مــا در حــدود ‪ 85‬میلیــون نفــر اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬در ‪ 70‬ســال گذشــته‬ ‫جمعیــت کشــور مــا تقریبــا ‪ 4‬برابــر شــده اســت‪ .‬در حالــی کــه‪ ،‬منابــع‬ ‫ابــی ایــران بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت و میــزان مصــرف اب‬ ‫نیــز بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬براوردهــای امــاری نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه جمعیــت ایــران در ســال ‪ 1430‬تقریبــا ‪ 93‬میلیــون نفــر‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬لــذا بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت کنونــی منابــع ابــی در‬ ‫ایــران و پیامدهــای ناشــی از افزایــش جمعیــت در افزایــش مصــرف‬ ‫اب (بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم)‪ ،‬بــه همــراه تغییــرات کلــی‬ ‫اب و هــوای جهانــی و منطقــه ای‪ ،‬شــرایط بســیار ســختی پیــش روی‬ ‫ایرانیــان خواهــد بــود‪ .‬مگــر اینکه معجــزه ای رخ دهــد! دریاچه هامون‬ ‫و ارومیــه‪ ،‬تــاالب هوالعظیــم و شــادگان و رودخانــه هــای خشــکیده و‬ ‫فرونشســت دشــت های ایران زمین و ریزگردها و طوفان های شــن‬ ‫و ماســه و ده هــا شــاهد ریــز و درشــت‪ ،‬گــواه ایــن مدعاســت‪ .‬باشــد‪،‬‬ ‫ـران بــی انــدازه کشــیم!‬ ‫کــه نیــک بنگریــم‪ .‬نشــاید کــه بــد ببینیــم و خسـ ِ‬ ‫جــدول زیــر امــار جمعیــت ایــران و متوســط رشــد ســاالنه ان را از‬ ‫ســال ‪ 1335‬تــا ســال ‪1395‬بــر اســاس داده هــای مرکــز ملــی امــار‬ ‫ایــران نشــان مــی دهــد‪ .‬جمعیــت ایــران معــادل ‪ 1.08‬درصــد از کل‬ ‫جمعیــت جهــان اســت‪ .‬ایــران رتبــه ‪ 18‬را در فهرســت کشــورها از نظــر‬ ‫جمعیــت دارد‪ .‬تراکــم جمعیــت در ایــران ‪ 52‬نفر در هر کیلومتر مربع‬ ‫(‪ 134‬نفــر در هــر مایــل مربــع) اســت‪ 75.5 .‬درصــد از جمعیــت ایــران‬ ‫شــهری هســتند (‪ 63,420,504‬نفــر در ســال ‪ )2020‬و میانگیــن ســنی‬ ‫در ایــران ‪ 32‬ســال اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت اقلیمــی ایــران و مســئله کــم ابــی‪ :‬ایــران کشــوری اســت‬ ‫کــه بــه جــز نــوار باریــک شــمالی ان‪ ،‬بــه طــور عمــده بیابانــی و نیمــه‬ ‫بیابانی اســت‪ .‬در حدود ‪ 85‬درصد مســاحت کشــور ما اقلیم خشــک‬ ‫و نیمــه خشــک اســت‪ .‬ایــران جــان‪ ،‬در منطقــه ای از جهــان قــرار‬ ‫گرفتــه اســت (فــات ایــران) کــه میــزان بارندگــی ســاالنه¬ی ان بســیار‬ ‫کمتــر از متوســط بــارش ســاالنه¬ی جهانــی اســت‪ .‬از طــرف دیگــر‪،‬‬ ‫پوشــش ضعیــف گیاهــی و تابــش مســتقیم پرتوهــای خورشــید‪ ،‬بــا‬ ‫وجــود مزایــای بــی شــمار‪ ،‬میــزان تبخیــر اب را در کشــور مــا بــه شــدت‬ ‫افزایــش مــی دهــد‪ .‬لــذا‪ ،‬مــا کشــوری داریــم کــه بیــش از نیمــی از ان‪،‬‬ ‫کویــر و بیابــان اســت و مشــکل جــدی در دسترســی بــه منابــعِ پایــدار‬ ‫ـی منطقــه ای و بیــن المللــی ماننــد‬ ‫اب دارد‪ .‬عــاوه بــر عوامــل طبیعـ ِ‬ ‫گرمایــش جهانــی‪ ،‬عوامــل انســانی و اســتفاده نادرســت از منابــع ابــی‬ ‫موجــود‪ ،‬ایــران جــان را بــا مســئله ای بــه غایــت بغرنــج مواجــه نمــوده‬ ‫اســت‪ :‬مســئله کمبــود اب یــا کــم ابــی‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار موجــود‪ ،‬ســهم ســرانه منابــع اب بــرای هــر ایرانــی در‬ ‫روز‪ ،‬از ‪ 7000‬مترمکعــب در ‪ 40‬ســال گذشــته‪ ،‬بــه ‪ 1500‬مترمکعــب در‬ ‫ســال ‪ 1404‬خواهــد رســید‪ .‬توســعه بــی رویــه فعالیــت هــای اقتصــادی‬ ‫پــر اب بــر‪ ،‬گســترش کشــاورزی بــه ویــژ ه در مناطــق کــم اب و خشــک‬ ‫مرکــز ایــران باعــث ایجــاد تنــش ابی در ‪ 300‬شــهر کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــوری کــه بــا سیاســت غلــط انتقــال بیــن حــوزه ای اب نیــز ایــن‬ ‫مشــکل برطــرف نخواهــد شــد‪ .‬خــوب یادمــان هســت‪ ،‬ســال ‪ 1398‬به‬ ‫دنبــال بــاران هــای ســیل اســا تمــام خوزســتان را اب فراگرفتــه بــود‪.‬‬ ‫ولــی تابســتان ‪ 1400‬در همیــن خوزســتان‪ ،‬حتــی اب بــرای گاومیشــها‬ ‫نیــز نداشــتیم‪ .‬شــیرین ســازی اب در ســواحل دریــا و انتقــال اب بــه‬ ‫مناطــق مرکــزی ایــران نیــز بســیار پــر هزینــه اســت‪ .‬اســتفاده از ابهــای‬ ‫ژرف نیــز‪ ،‬بــا وجــود امیدهــای فــراوان‪ ،‬مشــکالت جــدی دارد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بــه نظــر مــی رســد عمده سیاســت هــای کشــاورزی و صنعــت در ایران‬ ‫متناســب بــا اقلیــم فــات ایــران نیســت‪ .‬و بهــره وری اب نیز در کشــور‬ ‫مــا بســیار پائیــن اســت‪ .‬اگــر عواملــی ماننــد رشــد ســاالنه جمعیــت‪،‬‬ ‫گرمایــش جهانــی و کاهــش بارندگــی و افزایــش مصــرف نئومالتوســی‬ ‫اب را نیــز در نظــر بگیریــم‪ ،‬لــزوم توجــه جــدی بــه مدیریــت مصــرف‬ ‫اب و ســازگاری بــا کــم ابــی بــه خوبــی احســاس مــی شــود‪ .‬بنابراین‪ ،‬با‬ ‫توجــه بــه اهمیــت اب در شــکل گیری و پایــداری تمدن هــای بشــری‪،‬‬ ‫ضــرورت توجــه بــه مدیریــت منابــع ابــی در ایــران جــان بیــش از پیــش‬ ‫احســاس مــی شــود‪ .‬بــه طــوری کــه اکنــون مســئله اب از یــک موضوع‬ ‫زیســت محیطــی و اقتصــادی‪ ،‬اهمیــت اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و امنیتــی‬ ‫نیــز پیــدا کــرده اســت‪ .‬پــس‪ ،‬چــه بایــد کــرد؟‬ ‫با وجود این که بیشــترین مصرف اب در کشــور ما مربوط به بخش‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬ولــی متوســط ســرانه مصــرف روزانــه خانگــی اب نیــز‬ ‫در کشــور بیشــتر از متوســط جهانــی اســت‪ .‬بنابرایــن بــا وجــود ضــرورت‬ ‫بهینــه ســازی اســتفاده از اب در بخــش کشــاورزی ماننــد اســتفاده از‬ ‫روش های نوین ابیاری کشــاورزی و تغییر الگوی کشــت؛ الزم اســت‬ ‫در مصــارف خانگــی نیــز تجدیــد نظــر شــود و فرهنگ اســتفاده مناســب‬ ‫از اب شــرب بــه ضرورتــی ملــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫ایــا مــی دانیــد بــا نصــب پرالتورهــای اســتاندارد و مناســب‬ ‫می توانیــد مصــرف روزانــه اب را بــه نصــف کاهــش دهیــد!‬ ‫اگــر بــه تاریــخ گذشــته پیشــینیان و نیاکان خود نیک بنگریــم‪ ،‬راه حل‬ ‫صرفــه جوئــی در مصــرف اب و اســتفاده بهینــه از ان (ماننــد قنــات و‬ ‫ســازه هــای ابــی بــرای اســتفاده بهینــه از اب) را خواهیــم یافــت‪ .‬زیــرا‪،‬‬ ‫مســئله کم ابی و خشکســالی از گذشــته های دور همراه و همزاد ما‬ ‫بــوده اســت‪ .‬نیــاکان باهــوش و ســخت کــوش مــا بســیار هوشــمندانه‬ ‫مســئله کــم ابــی را مدیریــت و از نقــش افرینــی خــود در عرصــه هــای‬ ‫اجتماعــی و بیــن المللــی غافــل نبــوده انــد‪ .‬از ایــن رو اســت کــه شــاید‬ ‫ایرانیــان را از ســخت کوش ترین انســان هــا در ســاختن تمــدن در روی‬ ‫زمیــن مــی داننــد‪ .‬حفــر کیلومترهــا تونــل زیرزمینــی‪ ،‬چــاه‪ ،‬اب انبارهــا‬ ‫و یخچــال هــای متعــدد نشــان از ســرمایه گــذاری متعــدد ایرانیــان‬ ‫بــرای پــی ریــزی تمــدن در ایــن عرصــه جغرافیایــی دارد‪ .‬ایرانیــان‪ ،‬بــا‬ ‫وجــود اقلیــم خشــن و کــم اب خــود‪ ،‬بیــش از هــزار ســال بــزرگ تریــن‬ ‫امپراطوری هــای جهــان را بنیــان نهادنــد و بــا کــم ابــی بــه خوبی ســازش‬ ‫پیــدا کردنــد‪ .‬هــر چنــد بــه نظــر اینجانــب جمعیــت امــروز مــا بیــش از‬ ‫تــوان اکولوژیکــی ایــران عزیــز اســت ولــی بــا اســتفاده از فنــاوری هــای‬ ‫نویــن و ابزارهــای پیشــرفته و امــوزش و فرهنــگ ســازی مــی تــوان بــر‬ ‫ایــن مســئله بغرنــج فائــق امــد‪.‬‬ ‫عمــده تریــن چالــش هــای بنیــادی در رابطــه بــا منابــع اب در ایــران را‬ ‫مــی تــوان بــه شــرح زیــر خالصــه کــرد‪:‬‬ ‫محدودیــت ذاتــی اب‪ ،‬توزیــع نامناســب مکانــی و زمانــی بــارش هــا‪،‬‬ ‫افزایــش جمعیــت و تقاضــا در بخــش هــای مختلــف مصــرف اب‪،‬‬ ‫کاهــش کیفیــت اب‪ ،‬تغییــر اقلیــم و خشکســالی‪ ،‬نبــود داده هــای‬ ‫امــاری پایــه دقیــق و قابــل اعتمــاد‪ ،‬حکمرانــی غیراصولــی و مدیریــت‬ ‫غیریکپارچــه منابــع اب‪ ،‬مســائل سیاســی و اجتماعــی‪ ،‬عــدم اجــرای‬ ‫سیاســت هــا و قوانیــن مربــوط بــه اب در کشــور‪ ،‬عدم‪/‬ضعــف نظارت‬ ‫بــر اجــرای سیاســت هــا و قوانیــن در حــوزه اب‪ ،‬تعــداد زیــاد بهــره‬ ‫بــرداران‪ ،‬ســن بــاال و کــم ســوادی انهــا‪ ،‬تعــداد زیــاد چــاه های غیرمجاز‬ ‫تعریــف کــم ابــی‪ :‬منظــور از کم ابــی‪ ،‬نبــود اب کافــی بــرای تامیــن‬ ‫نیازهــای موجوداســت‪ .‬کم ابــی‪ ،‬دوگونــه وقــوع می یابــد‪:‬‬ ‫کمبــود اب‪ ،‬مقطعــی بــوده و بــا رفــع بحران کم ابــی (وقوع‬ ‫‪.1‬‬ ‫خشکســالی‪ ،‬قطع موقت اب‪ )...،‬از بین خواهد رفت‪ .‬فقط در دوره‬ ‫بحرانــی موجــب اختــال مــی گــردد‪.‬‬ ‫کمیابــی اب‪ ،‬مزمــن اســت‪ .‬چنانچــه در یک حوضــه ابریز‪،‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫میــزان مصــارف از میــزان منابــع موجــود (اب قابــل تخصیــص = اب‬ ‫تجدیدپذیــر تحــت مدیریــت ‪ +‬اب هــای انتقالــی بــه درون حوضــه)‬ ‫تجــاوز نمایــد‪ ،‬کمیابــی اب رخ خواهــد داد‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬چــاره ای‬ ‫غیــر از افزایــش ظرفیــت تامیــن و یــا کاهــش مصــارف وجــود نــدارد که‬ ‫اولــی نیازمنــد ســرمایه فــراوان و دومــی محتاج اجماع گروداران اســت‬ ‫کــه هــر دو بــه اســانی در دســترس نیســتند‪.‬‬ ‫تعریــف ســازگاری بــا کــم ابــی‪ :‬ســازگاری نشــانه ای از هوشــمندی‬ ‫و ضــرورت دوام و بقــاء هــر توســعه ای اســت‪ .‬ســازگاری مســتلزم‬ ‫شــناخت محدودیت هــا‪ ،‬پذیــرش انهــا و ســپس عمــل در دامنــه‬ ‫انهاســت‪ .‬ســازگاری را مــی تــوان بــه عنــوان رویکــردی بــرای توســعه‬ ‫متناســب بــا ظرفیــت هــوای طبیعــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و… موجــود بــه منظــور بــراورد نیازهــای جامعــه تعریــف نمــود‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر مفهــوم فــوق‪ ،‬سیســتم ســازگار شــونده‪ ،‬پویایــی محیــط هــای‬ ‫طبیعی و انســانی را رصد نموده و مســتمرا ًامادگی و توانایی تطبیق‬ ‫بــا شــرایط جدیــد و حفــظ ســازگاری را دارد‪ .‬مبحــث مدیریــت تطبیقــی‬ ‫(‪ )Adaptive Management‬در علــم مدیریــت‪ ،‬ناظــر بــر ایــن نــوع از‬ ‫ســازگاری اســت‪ .‬ســازگاری بــا کــم ابــی‪ ،‬نوعــی «مدیریــت تطبیقــی»‬ ‫اســت کــه بــه پویایــی سیســتم های اقتصــادی‪ ،‬طبیعــی‪ ،‬سیاســی‬ ‫و اجتماعــی توجــه داشــته و همــواره در حــال رصــد اینــده و امــاده‬ ‫ســازی ظرفیــت هــای الزم بــرای مواجهــه بــا شــرایط جدیــد اســت‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی ســازگاری بــا کــم ابــی‪ ،‬اطمینــان از حصــول تناســب‬ ‫ـان «توســعه» و «ظرفیت هــا» اســت‪ .‬در هــر حــال‪ ،‬توســعه‬ ‫هــم زمـ ِ‬ ‫نبایــد از ظرفیت هــای فراهــم شــده گــذر نمایــد و اگر توســعه بیشــتری‬ ‫هدف گیــری شــده اســت‪ ،‬بایــد بــه تدریــج ظرفیت هــای مــورد نیــاز ان‬ ‫فراهــم و متعاقبــا ًتوســعه وقــوع یابــد‪.‬‬ ‫محیط هــای «انســانی» و «طبیعــی» تحــت تاثیــر پیشــرانه هــای‬ ‫«منفعــت طلبــی» و «تغییــر اقلیــم»‪ ،‬اینــده را دچــار عــدم قطعیــت‬ ‫می نماینــد‪ .‬بــدون درک پویایــی ایــن دو محیــط و شــناخت فضــای‬ ‫اینــده‪ ،‬مدیریــت دچــار غافلگیــری شــده و نخواهــد توانســت بــا‬ ‫شــرایط اینــده ســازگار گــردد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ســازگاری نیازمنــد تحلیــل‬ ‫مســتمر شــرایط و شــناخت عواقــب محتمــل اتــی می باشــد‪ .‬بــا پیــش‬ ‫نگــری ِ مســائل و مشــکالت اینــده می تــوان روش هــای مدیریتــی و‬ ‫سیاسـت های جــاری را بــه نحــوی منطبــق و ســازگار بــا فضــای اینــده‬ ‫نمــود کــه عواقــب نامطلــوب را بــه صفــر رســانیده و یــا بشــدت محــدود‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بــه نظــر مــی رســد بــا توجــه بــه عوامــل مختلــف تاریخــی‬ ‫و اقلیمــی و اثــر افزایــش جمعیــت بــر افزایــش مصــرف اب‪ ،‬بایســتی‬ ‫بــه طــور جــدی و فراگیــر و بــا اســتفاده از رســانه هــا و روش هــای‬ ‫مختلــف اموزشــی بــه تشــریح وضعیــت موجــود پرداخــت‪ .‬باشــد کــه‬ ‫ایرانیــان از پیچیدگــی و وخامــت مســئله اب در کشــور خــود بخوبــی‬ ‫اگاه شــوند و بــا همدلــی و همراهــی بــا یکدیگــر بــه نتایــج مطلــوب‬ ‫دســت یابنــد‪ .‬ســهل انــگاری و ســوء اســتفاده سیاســی از ایــن مســئله‬ ‫باعــث ورشکســتگی کامــل ابــی کشــور خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــروز‪ ،‬اب حیاتــی تریــن نیــاز محــدود شــده ی ایــران‪ ،‬در‬ ‫مســیر کســب اســتقالل سیاســی و پــی‬ ‫شــرفت اقتصــادی اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬مدیریــت صحیــح مصــرف و‬ ‫ســازگاری بــا کــم ابــی ســرزمینی‪ ،‬نیــاز جــدی ایرانیــان اســت‪ .‬فرهنــگ‬ ‫ســازی در اســتفاده صحیــح از اب (کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و خانگــی)‪،‬‬ ‫توقــف عرصــه هــای طبیعــی و نهضــت ویــا ســازی در اقصــی نقــاط‬ ‫ایــران‪ ،‬جمــع اوری و ذخیــره ســازی مناســب اب‪ ،‬ابخیــز داری و‬ ‫تقویــت ابخــوان هــا‪ ،‬تصفیــه و بازچرخانــی و اســتفاده مجــدد از اب‬ ‫خاکســتری‪ ،‬انتقــال صنایــع پــر اب بــر بــه ســواحل دریــا‪ ،‬مدیریــت‬ ‫کشــت محصــوالت کشــاورزی و اجتنــاب از کاشــت محصــوالت پــر اب‬ ‫بــر‪ ،‬ممنوعیــت صــادرات مجــازی اب‪ ،‬صرفــه جوئــی در مصــرف اب بــا‬ ‫روش هــای مختلــف در منــزل‪ ،‬مزرعــه و کارخانــه‪ ،‬کنتــرل ســیالب هــا‬ ‫و ذخیــره ســازی مناســب اب از مهــم تریــن راهکارهــای جــدی بــرای‬ ‫ســازگاری بــا کــم ابــی محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫شــیرین ســازی اب و شــاید صــادرات گاز در برابــر واردات اب! و ایــن‬ ‫اخــری‪ ،‬تیغــی دو لبــه اســت‪ .‬مــا را وابســته مــی کنــد‪ .‬در عــوض گاز‬ ‫طبیعــی را صــادر مــی کنــد و کشــورهای دیگــر را بــه انــرژی فســیلی مــا‬ ‫وابســته مــی ســازد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اجــرای برنامــه ملــی ســازگاری بــا کــم ابــی ضرورتــی اجتناب‬ ‫ناپذیــر اســت‪ .‬ســازگاری کلیــدی تریــن مفهــوم در مواجهــه بــا کــم ابــی‬ ‫اســت‪ .‬وگرنــه ورشکســتگی ابــی ایــران بســیار نزدیــک اســت‪ .‬نزدیــک‬ ‫تــر از هــر زمــان دیگــری‪.‬‬ ‫کارگــروه ملــی ســازگاری بــا کــم ابــی و خانــه اب ایــران‪ ،‬اطالعــات و‬ ‫امــار بســیار مهمــی از وضعیــت منابــع اب ایــران و راه کارهــای عملــی‬ ‫صرفــه جوئــی در مصــرف اب را بــرای اســتفاده عمــوم مــردم منتشــر‬ ‫کــرده انــد‪ .‬امیــدوارم‪ ،‬عمــوم ایرانیــان و مســئوالن دولتــی بــا افزایــش‬ ‫دانــش ابــی خــود و حمایــت از برنامــه هــای اموزشــی و پژوهشــی بــه‬ ‫نقطــه مطلوبــی از نظــر دانــش و اگاهــی برســیم‪ .‬اری‪ ،‬به اتفاق جهان‬ ‫مــی تــوان گرفــت‪.‬‬ ‫موسســه پژوهشــی‪ ،‬اموزشــی «خانــه اب ایــران»‪ ،‬مجموعــه ای‬ ‫دانش محــور‪ ،‬خــاق و متکــی بــر فنــاوری‪ ،‬تــاش بــر ایــن دارد کــه بــا‬ ‫برنامه ریــزی و فعالیــت اثربخــش در ســه عرصــه‪ ،‬اموزش تخصصی و‬ ‫عمومــی‪ ،‬اطالع رســانی و اگاهــی بخشــی و پژوهــش در بهبــود دانــش‬ ‫مدیریــت بخــش اب کشــور در راســتای حــل مســائل و چالش هــای‬ ‫روزافــزون ابــی کشــور‪ ،‬پیشــرو و نقش افریــن باشــد‪.‬‬ ‫شــعار ایــن موسســه‪« :‬امــوزش و اگاهــی بخشــی‪ ،‬کلیــد حــل بحران‬ ‫اب کشــور» تشــکیل کارگــروه ملــی ســازگاری بــا کــم ابــی بــه پیشــنهاد‬ ‫مشــترک وزارتخانــه هــای نیــرو‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬کشــور و صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن‪ ،‬تجــارت و ســازمان های حفاظــت محیــط زیســت و برنامــه‬ ‫و بودجــه کشــور و بــه اســتناد اصــل یکصــد و ســی و هشــتم قانــون‬ ‫اساســی جمهــوری اســامی ایــران در جلســه مــورخ ‪ 06/12/96‬بــه‬ ‫تصویــب هیــات محتــرم وزیران رســید‪ .‬هدف از تشــکیل ایــن کارگروه‬ ‫کــه متعاقبــا ًســازمان هواشناســی کشــور نیــز بــه ان اضافــه شــد‪،‬‬ ‫هماهنگــی و انســجام در برنامه هــای ســازگاری بــا کــم ابــی در ســطح‬ ‫کشــور و متعــادل ســازی منابــع و مصــارف اب بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه اســتناد مصوبــه هیــات محتــرم وزیــران در خصــوص تاســیس‬ ‫کارگــروه ملــی ســازگاری بــا کــم ابــی‪ ،‬وظایــف ایــن کارگــروه عمدتــا ً‬ ‫معطــوف بــه مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬انســجام و پیگیــری اجــرای قوانیــن و مقــررات موثــر در تحقــق‬ ‫ســازگاری بــا کــم ابــی و تعــادل منابــع و مصــارف اب در مناطــق‬ ‫مختلــف کشــور ‪ .2‬تعییــن چگونگــی توزیــع کمبــود اب بیــن مصــارف‬ ‫مختلــف ‪.3‬محدودیــت کشــت های بــا نیــاز ابــی بــاال‬ ‫‪ .4‬تحویــل حجمــی اب بــه اراضــی کشــاورزی و اعمــال محدودیــت‬ ‫در برداشــت ها ‪.5‬کاهــش اب مصرفــی فضــای ســبز ‪.6‬اصــاح‬ ‫تعرفه هــا بــه منظــور پیــاده ســازی الگــوی مصــرف اب شــرب‬ ‫‪ .7‬کنتــرل اضافــه برداشــت از منابــع اب زیــر زمینــی بــا افزایــش‬ ‫تعرفــه مصــارف مــازاد بــرای دوره محــدود‬ ‫‪ .8‬پشــتیبانی از تدابیــر اســتان ها درخصــوص جلوگیــری از بــروز‬ ‫مشــکالت و تعارضــات اجتماعــی ‪ .9‬نظــارت بــر عملکــرد و پیشــرفت‬ ‫برنامه هــای ســازگاری بــا کــم ابــی اســتان ها در کارگروه هــای اســتانی‬ ‫ـی عمومــی از وضعیــت منابــع اب کشــور‬ ‫ســازگاری ‪ .10‬ارتقــای اگاهـ ‬ ‫منابــع و اطالعــات بیشــتر ‪.1‬زیســتن در محیــط زیســت‪ ،‬جــی تــی‬ ‫میلــر‪ ،‬ترجمــه دکتــر مجیــد مخــدوم‪ ،‬انتشــارات دانشــگاه تهــران‬ ‫‪ .2‬ســیمای منابــع و مصــارف اب در ایــران‪ ،‬نــادر عباســی و فریبــرز‬ ‫عباســی‪ ،‬انتشــارات وزارت جهــاد کشــاورزی‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 16‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شنبه ‪ 16‬مهر‬ ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 28‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪607‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۴‬درصدی جابجایی‬ ‫ریلی کاال در گلستان‬ ‫امسال ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫ریال صنایع گلستان وام‬ ‫رونق تولید گرفتند‬ ‫معــاون امــور صنایــع اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گلســتان گفــت‪ ۵۱ :‬واحــد تولیــدی ایــن اســتان‬ ‫از ابتــدای ســال تاکنــون ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۲۱۳‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت رونــق تولیــد دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫فرهــاد زارع افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی‪ ،‬بــرای ‪۲۷۶‬‬ ‫واحــد تولیــدی پرداخــت ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۴۵۹‬میلیــارد ریــال‬ ‫توســط کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان‬ ‫مصــوب شــد تــا از ســوی بانک هــای عامــل مشــکل مالــی‬ ‫ایــن واحدهــا را بــرای رونــق تولیــد حــل شــود‪.‬‬ ‫زارع در حــوزه نوســازی و بازســازی واحدهــای تولیــدی‬ ‫اســتان‪ ،‬افزود‪ :‬برای اســتفاده از وام نوســازی و بازســازی‬ ‫واحدهــای تولیــدی‪ ،‬تقاضــای ‪ ۶‬واحــد تولیــدی بــرای‬ ‫پرداخــت ‪ ۴۳۵‬میلیــارد ریــال در کارگــروه تســهیل و رفــع‬ ‫موانــع تولیــد اســتان در نیمــه نخســت امســال مصــوب‬ ‫شــد کــه ‪ ۲‬واحــد تولیــدی ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال وام گرفتنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور صنایــع اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گلســتان همچنیــن از احیــای ‪ ۱۶‬واحــد تولیــدی‬ ‫بــا ترزیــق ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۲۷‬میلیــارد ریــال وام خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬احیــای ایــن تعــداد واحــد تولیــدی ســبب شــده تــا‬ ‫‪ ۱۵۹‬شــغل پایــدار ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی خواســتار افزایــش تفویــض اختیــارات اســتانی در‬ ‫تامیــن منابــع مالــی واحدهــای تولیــدی نیازمنــد از ســوی‬ ‫مرکــز شــد و افــزود‪ :‬اکنــون کمبــود منابــع نــزد بانک هــا از‬ ‫مهمتریــن دغدغه هــا در حمایــت از واحدهــای تولیــدی‬ ‫گلســتان بــرای رونــق اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بیــش از ‪ ۲۰۰‬واحــد تولیــدی نیازمنــد‬ ‫حمایــت در گلســتان بــرای رونــق دوبــاره و از ســرگرفتن‬ ‫تولیــد هســتند‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان و دســت اندرکاران صنعــت‬ ‫گلســتان‪ ،‬نبــود تامیــن نقدینگــی و ســرمایه در گــردش‬ ‫موردنیــاز فرســودگی ماشــین االت و نیــاز بــه بازســازی‬ ‫و نوســازی‪ ،‬بدهی هــای معــوق بانکــی‪ ،‬مشــکالت‬ ‫بازاریابــی و فــروش محصــول‪ ،‬نبــود تامیــن وثیقــه مــورد‬ ‫نیــاز بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی‪ ،‬نبــود تامیــن مــواد‬ ‫اولیــه‪ ،‬نوســان شــدید قیمــت مــواد اولیــه و نوســاز نــرخ‬ ‫ارز از مهــم تریــن موانــع واحدهــای نیمــه فعــال در‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلستان‪ ،‬در این استان هزار و ‪ ۱۶۰‬واحد صنعتی دارای‬ ‫پروانــه بهره بــرداری وجــود دارد کــه ‪ ۹۰‬درصــد واحدهــای‬ ‫صنعتــی کوچــک زیــر ‪ ۵۰‬نفــر اشــتغالزا هســتند‪.‬‬ ‫از ایــن تعــداد واحــد صنعتــی دارای پروانــه بهره بــرداری‬ ‫در گلســتان‪ ۸۱۶ ،‬واحــد بهره بــردار بــا ظرفیــت ایجــاد‬ ‫اشــتغال بــرای ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۳۸۸‬نفــر در ‪ ۲۳‬شــهرک و‬ ‫ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی اتــرک بــا‬ ‫وســعت بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۱‬هکتــار وجــود دارد‪.‬‬ ‫هــم مــرز بــودن گلســتان بــا ترکمنســتان و فراهــم‬ ‫بــودن زمینــه ارتبــاط بــا کشــورهای اســیای میانــه از‬ ‫طریــق زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل‬ ‫خــزر و خلیــج گــرگان و نزدیــک بــودن بــه بنــادر امیرابــاد‬ ‫بهشــهر و نوشــهر مازنــدران‪ ،‬فعالیــت گمــرک مــرزی‬ ‫اینچه بــرون و فعالیــت بیــش از ‪ ۸۰۰‬بــازرگان دارای کارت‬ ‫فعالیــت و وجــود فــرودگاه بین المللــی گــرگان از جملــه‬ ‫ظرفیت هــای زیرســاختی ایــن اســتان بــرای توســعه‬ ‫بخــش صنعــت اســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی ســاکنان اســتان یــک میلیــون و ‪۸۶۹‬‬ ‫هــزار نفــری گلســتان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۲۰۵‬هــزار و ‪ ۷۷۸‬تـُـن کاال از طریــق خطــوط ریلــی‬ ‫در ایــن اســتان جابه جــا شــد کــه ‪ ۱۴.۴۶‬درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫محســن اعتمــاد افــزود‪ :‬توجــه دولــت ســیزدهم بــه دیپلماســی اقتصــادی خارجــی بــه ویــژه ارتبــاط بــا ترکمنســتان‪،‬‬ ‫قزاقســتان و روســیه‪ ،‬حــل گـِـره تعریــض خــط ریلــی در نقطــه صفــر مــرزی اینچه بــرون گنبــدکاووس بــا ترکمنســتان و‬ ‫شــتاب دادن بــه ســرمایه گذاری در ایجــاد زیرســاخت های ریلــی حمــل کاال از مهمتریــن عوامــل رشــد جابجایــی کاال‬ ‫از طریــق ریــل در گلســتان از ابتــدای امســال اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اداره کل راه اهــن در گلســتان از ســال ‪ ۹۳‬فعــال شــده ولــی توجــه بــه ســرمایه گذاری در حــوزه ریلــی‬ ‫ایــن اســتان طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر شــتاب گرفتــه و در ایــن بــازه زمانــی بــا جابجایــی ‪ ۸۹۹‬هــزار و ‪ ۱۹۸‬تـُـن کاال نســبت بــه‬ ‫‪ ۶‬ســال قبــل از ‪ ۴۲‬درصــد رشــد برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی توجــه بیشــتر و مشــارکت دســتگاه های مرتبــط در همراهــی ایــن اداره کل بــرای جــذب ســرمایه گذاری در‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت بکــر مرکــز لجســتیک ریلــی اینچه بــرون‪ ،‬پیگیــری در اجرایــی شــدن مصوبــه حــوزه ریلــی در ســفر‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه اســتان بــرای ایجــاد زیرســاخت های ریلــی در اینچــه بــرون و هدفگــذاری ‪ ۴۵‬هــزار تــن ترانزیــت‬ ‫کاال از اینچــه بــرون‪ ۳۰۰ ،‬هــزار تــن صــادرات کاال را از برنامه هــای مهــم اداره کل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬برشــمرد‬ ‫و گفــت‪ :‬خــط ریلــی گمــرک اینچــه بــرون ظرفیــت صــادرات یــک میلیــون تــن را در صــورت توســعه زیرســاخت دارد‪.‬‬ ‫اتصــال راه اهــن ایــران در نقطــه مــرزی اینچه بــرون بــه راه اهــن ترکمنســتان و قزاقســتان در اذرمــاه ‪ ۹۳‬ظرفیــت‬ ‫اقتصــادی ایــن منطقــه را بیــش از گذشــته نمایــان کــرد‪.‬‬ ‫گمــرک اینچــه بــرون در بخــش داشــلی برون شهرســتان گنبــدکاووس واقــع شــده و یــک نقطــه مهــم اتصــال و امــد و‬ ‫شــد مــرزی بیــن ایــران و جمهــوری ترکمنســتان اســت کــه درســال ‪ ۱۳۷۱‬فعــال شــد و بــا اســتقرار گمــرک و برقــرار شــدن‬ ‫ارتبــاط زمینــی بــا کشــورهای اســیای میانــه رونــق تجــاری بــه خــود گرفــت‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی ممتــاز اســتان گلســتان بــه عنــوان یکــی از پل هــای ارتباطــی جمهــوری اســامی ایــران بــا‬ ‫کشــورهای اســیایی و حتــی اروپایــی از طریــق ترکیــه‪ ،‬دسترســی بــه اب هــای ازاد و همســایگی بــا کشــورهای نســبتا‬ ‫بــزرگ و پرجمعیــت بــا بــازار مصــرف بــاال‪ ،‬فرصــت مناســبی بــرای بهره گیــری از ظرفیــت ریلــی اینچه بــرون بــا ایجــاد و‬ ‫تکمیــل زیرســاخت های توســعه حمــل و نقــل ریلــی و ترانزیــت کاال اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ،‬از شــمالی بــا کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران‪،‬‬ ‫از شــرق بــا خراســان شــمالی و از جنــوب بــا ســمنان همســایه اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫مانع رشد و ترقی بانوان چادر‬ ‫و حجاب اسالمی نیست‬ ‫بهره برداری از هزار خانه و ‪۱۳۸‬‬ ‫طرح هادی روستایی‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان بــا اشــاره بــه‬ ‫ســفارش اســام در مــورد حجــاب و ضــرورت رعایــت ایــن واجــب الهــی‬ ‫گفــت‪ :‬چــادر و حجــاب اســامی مانــع رشــد و ترقــی بانــوان نیســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید کاظــم نورمفیــدی در خطبه هــای نمــاز جمعــه امــروز‬ ‫گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬در اشــوب هــای اخیــر‪ ،‬اغتشاشــگران حجــاب‬ ‫و مســائل زنــان را بهانــه قــرار دادنــد تــا بــا تحریــک ایــن قشــر‪ ،‬زنــان و‬ ‫دختــران را بــه خیابان هــا بکشــانند امــا بــه جــز عــده ای معــدود‪ ،‬اغلــب‬ ‫دختــران و زنــان ایرانــی در برابــر ایــن توطئــه دشــمنان ایســتادند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بانــوان ایرانــی بــا حجــاب اســامی در مســولیتهای‬ ‫بــزرگ از جملــه دانشــگاه‪ ،‬مراکــز دولتــی و صنعتــی حضــور دارنــد و ثابــت‬ ‫کردنــد کــه حجــاب مانــع پیشــرفت کاری انــان نشــده اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان ادامــه داد‪ :‬مــرور وصیت نامــه شــهدا نشــان‬ ‫می دهــد کــه حفــظ حجــاب همــواره مــورد تاکیــد انــان بــود و بایــد از‬ ‫بانوانــی کــه اگاهانــه ایــن پیــام را درک کــرده و محکم تــر از قبــل در برابــر‬ ‫توطئــه دشــمنان ایســتادگی کردنــد تقدیــر کــرد‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی از تــاش نیروهــای انتظامــی در برقــراری امنیــت‬ ‫کشــور و بــه ویــژه در حــوادث اخیــر قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬ایــن نیروهــا‬ ‫بــرای برقــراری امنیــت در تمــام مناطــق حضــور شــبانه روزی دارنــد تــا‬ ‫مــردم بــه راحتــی زندگــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی ادامــه داد‪ :‬جانفشــانی نیروهــای انتظامــی در‬ ‫تقدیــم ‪ ۱۳‬هــزار شــهید‪ ،‬نمونــه بــارز تــاش صادقانــه ایــن نیــرو در‬ ‫تامیــن امنیــت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هفتــه وحــدت بهتریــن فرصــت بــرای توجــه بــه ایــن‬ ‫موضــوع مهــم اســت‪.‬‬ ‫همزمــان بــا ‪ ۱۵‬مهــر روز روســتا و در مراســمی متمرکــز در‬ ‫روســتای محمدابــاد گــرگان‪ ،‬یکهــزار خانــه و ‪ ۱۳۰‬طــرح هــادی‬ ‫روســتایی در گلســتان بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم علی محمــد زنگانــه اســتاندار ‪ ،‬معــاون بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی‪ ،‬نماینــده ولــی فقیــه در اداره کل بنیاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی‪ ،‬مدیــران کل دفتــر امــور روســتایی‬ ‫اســتانداری و ثبــت اســناد و امــاک اســتان‪ ،‬فرمانــدار گــرگان و‬ ‫جمعــی از مســووالن ســایر دســتگاه ها حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫ســاخت هــزار خانــه روســتایی بیــش از ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ۱۳۰ ،‬طــرح هــادی‬ ‫روســتایی بــا هزینــه ‪ ۳۸۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات‬ ‫تخصیصــی بــه ایــن اداره کل مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن در ایــن مراســم‪ ۱۰۱ ،‬هــزار میــن‬ ‫جلــد ســند مالکیــت روســتایی اســتان بــا همــکاری ادارات بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی و ثبــت اســناد و امــاک اســتان در‬ ‫روســتای محمدابــاد بــه مالــکان تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫اولویت ؛ ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫در روستاهاست‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایجــاد اشــتغال پایــدار در روســتاهای ایــن اســتان در اولویــت‬ ‫برنامــه کاری تمامــی دســتگاه های اجرایــی قــرار دارد تــا مانــع مهاجــرت روســتایی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد روز جمعــه در همایــش روســتا و عشــایر خراســان شــمالی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫روســتاییان بــرای افزایــش درامــد بــه شــهرها ٰ‪ ،‬اســتان هــا و کشــورهای خارجــی مهاجــرت مــی کننــد‬ ‫و اگــر بــه بحــث اقتصــاد در روســتا توجــه نشــود‪ ،‬مهاجــرت و حاشــیه نشــینی گســترش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬روســتاییان و عشــایر بــا مهاجــرت بــه شــهرها تــوان خریــد زمیــن را ندارنــد و بــه‬ ‫اجبــار بــه حاشــیه شــهر رو مــی اورنــد و یــا در الونــک هایــی در زمیــن هــای کشــاورزی اطــراف شــهر‬ ‫مســتقر مــی شــوند‪.‬‬ ‫تلفن تماس با ما‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس سازمان هواشناسی اعالم کرد؛‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ادامه بارش ها در استان های‬ ‫شمالی کشور‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیســت مراوه تپه در شــرق گلســتان از‬ ‫دســتگیری عامــل شــکار یــک طاقــه قرقــاول در زیســتگاه های منطقــه‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬از متهــم یــک قبضــه ســاح شــکاری و مقادیــری‬ ‫فشــنگ کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫صــادق خســروی اظهــار داشــت‪ :‬جمعیــت قرقــاول بــه عنــوان گونــه‬ ‫حمایت شــده و بومی شــمال کشــور به ســبب تخریب زیســتگاه های‬ ‫جنگلــی و همچنیــن شــکار بی رویــه روبــه کاهــش اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس قانــون‪ ،‬شــکار جانــوران وحشــی حمایت شــده‬ ‫بیــن ســه مــاه تــا ســه ســال حبــس دارد و محکومیــن موظفنــد ضــرر و‬ ‫زیــان ناشــی از شــکار هــر گونــه جانــوری را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫قرقــاول گون ـه ای از تیــره ماکیــان اســت کــه بیشــتر در جنگل هــای‬ ‫مرطــوب و بوتــه زارهــای تمشــک و گاهــی درختــان پهــن بــرگ اشــیانه‬ ‫ســازی می کنــد‪ ،‬جمعیــت ایــن گونــه منحصــر بفــرد از زیبایــی خیــره‬ ‫کننــده برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫قرقــاول نــر بــا ســری بــه رنــگ ســبز بــراق‪ ،‬پوســت برهنــه دور چشــم‬ ‫بــه رنــگ قرمــز گلــی‪ ،‬گــوش پرهــای کوتــاه و بــدن بــه رنــگ قرمــز گلــی‬ ‫بــا رگه هــای ســیاه مــوج دار از قرقــاول مــاده کــه بــه رنــگ قهــوه ای‬ ‫خاکســتری رنــگ بــوده‪ ،‬متمایــز اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ایــن خطــه بــا داشــتن بیــش از ‪ ۲‬میلــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار واحــد دامــی‪ ،‬قطــب دامپــروری کشــور محســوب مــی شــود اظهــار داشــت‪ :‬بایــد بــا تکمیــل‬ ‫زنجیره هــای وابســته‪ ،‬درامــد خانوارهــای روســتایی را افزایــش داد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــر رشــد بســتر اقتصــادی در روســتاها تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬عــاوه بــر توســعه زیــر‬ ‫ســاخت هــا‪ ،‬حــوزه دانــش بنیــان را نیــز در روســتاها تقویــت کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دســتگاه هــای مســوول و مربــوط در روســتاها بایــد نقشــه راهــی بــرای ایجــاد طرحهــای‬ ‫توســعه ای تدویــن کننــد و طراحــی جدیــدی بــرای زیرســاخت هــای دامــی و کشــاورزی ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر افزایــش قیمــت دام زنــده تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬اینــک دامــداران ایــن اســتان در فــروش دام ضــرر مــی کننــد چــرا کــه بایــد قیمــت‬ ‫دام زنــده واقعــی شــود‪.‬‬ ‫حســین نــژاد تصریــح کــرد‪ :‬بحــث قــدرت خریــد مــردم را نیــز بایــد در نظــر گرفــت کــه ایــن مهــم بایــد‬ ‫بــه نوعــی ســاماندهی شــود تــا دامپــروران پیــش از ایــن زیــان نکنند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای قشــر تولیــد کننــده انگیــزه ایجــاد کنیــم تــا انــان بــا اســتقبال بیشــتری بــه ایــن‬ ‫حرفــه ادامــه دهنــد کــه بحــث اقتصــادی یکــی از ایــن مــوارد اســت کــه بایــد مــد نظــر باشــد‪.‬‬ ‫ایــن همایــش در ســالن ورزشــی کارگــران در گلســتان شــهر بجنــورد برگــزار شــد و در پایــان‬ ‫تعــدادی از تولیــد کننــدگان و کارافرینــان برتــر در زمینــه هــای مختلــف تقدیــر شــدند‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان شــمالی ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار اســت‪ ،‬کل اراضــی اســتان‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح بــه بخــش کشــاورزی‬ ‫اختصــاص دارد و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضــی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫در شرق گلستان شکارچی‬ ‫قرقاول دستگیر شد‬ ‫کارشــناس ســازمان هواشناســی کشــور از تــداوم بارش هــا در اســتان های شــمالی کشــور‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬کبــری رفیعــی‬ ‫کارشــناس ســازمان هواشناســی بــا تشــریح اخریــن وضعیــت جــوی کشــور طــی امــروز جمعــه‬ ‫‪ ۱۵‬مهرمــاه و روزهــای اتــی‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز بارش هــا را در اســتان های گیــان‪ ،‬مازنــدران‪،‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬اردبیــل و شــمال اذربایجــان شــرقی و نیــز ارتفاعــات البــرز مرکــزی خواهیــم داشــت‬ ‫کــه گاهــی بــا وزش بــاد شــدید و کاهــش نســبی دمــا در ایــن مناطــق همــراه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان امــروز اب هــای دریــای خــزر مــواج اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬فــردا از میــزان بارش هــا در‬ ‫ایــن مناطــق کاســته می شــود و فقــط در دریــای خــزر بــه شــکل پراکنــده ادامــه پیــدا می کنــد و‬ ‫روز یکشــنبه هــم در نــوار شــمالی کشــور مجــددا شــاهد افزایــش موقتــی دمــا خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رفیعــی ادامــه داد‪ :‬روز یکشــنبه در اســتان های کردســتان‪ ،‬اذربایجان هــای شــرقی و غربــی‬ ‫و اردبیــل هــم احتمــال بارش هــای خفیــف وجــود دارد و طــی روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه‬ ‫هــم در شــمال غــرب کشــور احتمــال خیــزش گــرد و خــاک همــراه بــا وزش بــاد شــدید را‬ ‫انتظــار داریــم‪.‬‬ ‫کارشــناس ســازمان هواشناســی گفــت‪ :‬روز سه شــنبه هــم بــا توجــه بــه شــمالی شــدن‬ ‫جریانــات روی دریــای خــزر‪ ،‬بارش هــا در ســواحل ایــن دریــا اغــاز خواهــد شــد و کاهــش‬ ‫نســبی دمــا را بــرای ســواحل دریــای خــزر و شــمال اســتان های اذربایجــان شــرقی و اذربایجان‬ ‫غربــی و اردبیــل و خراســان شــمالی پیش بینــی می کنیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در تهــران هــم امــروز اســمان صــاف خواهــد بــود و گاهــی وزش بــاد رخ‬ ‫خواهــد داد‪ .‬بیشــینه دمــا در گرم تریــن ســاعت در پایتخــت امــروز بــه ‪ ۲۸‬درجــه بــاالی صفــر‬ ‫خواهــد رســید کــه نســبت بــه دیــروز ‪ ۲‬درجــه کاهــش خواهــد داشــت‪ .‬کمینــه دمــا هــم امــروز‬ ‫در مهرابــاد بــه ‪ ۱۹‬درجــه بــاالی صفــر رســید و پیش بینــی می کنیــم فــردا هــم همینــن حداقــل‬ ‫دمــا را در تهــران داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه گفتــه رفیعــی‪ ،‬خنک تریــن مرکــز اســتان بیرجنــد و همچنیــن شــهرکرد بــا دمــای‬ ‫‪ ۳‬درجــه بــاالی صفــر و گرم تریــن مرکــز اســتان هــم دیــروز اهــواز بــا دمــای ‪ ۴۴‬درجــه بــاالی‬ ‫صفــر گــزارش شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 35‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 16‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 16‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪607‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫گلستان پیشرو فعالیت در کسب و‬ ‫کار و توسعه تجارت الکترونیک‬ ‫سرپرســت اداره کل پســت گلســتان بــا تاکیــد بــر لــزوم بکارگیــری ابزارهــای تحــول دیجیتال و هوشمندســازی‬ ‫در قبول‪ ،‬تجزیه مبادله‪ ،‬رهســپاری و توزیع مرســوالت پســتی گفت‪ :‬گلســتان در کســب و کار فضای مجازی‬ ‫و توســعه تجارت الکترونیک جزو اســتان های پیشــرو کشــور اســت‪.‬‬ ‫​ حســن ایزدپنــاه اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود گلســتان از جملــه ‪ ۱۰‬اســتان پرترافیــک‬ ‫کشــور اســت و بــه عنــوان نمونــه در ‪ ۶‬ماهــه نخســت امســال حــدود یــک میلیــون بســته امانــات از ایــن طریــق‬ ‫بــه نقــاط گوناگــون کشــور ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ضــرورت توســعه اکوسیســتم تجــارت الکترونیــک‪ ،‬کلیــه خدمــات پســت گلســتان‬ ‫بــه ســمت هوشمندســازی و دانش بنیــان حرکــت کــرد کــه توســعه ایــن کار باعــث افزایــش ســرعت و دقــت در‬ ‫ارســال مرســوالت و کاهــش هزینــه و نیــروی انســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گذشــته ایــن اســتان بــا توســعه کشــت پنبــه بــه «ســرزمین طــای ســفید» معــروف بــود کــه بــا‬ ‫همــت جوانــان و کارافرینــان گلســتانی بــه ویــژه در بخــش راه اندازی مراکز فروش برخط به پوشــاک‪ ،‬گلســتان‬ ‫بــه یکــی از قطب هــای اصلــی توزیــع البســه و منســوجات در کشــور تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایزدپنــاه افــزود‪ :‬در حــال حاضــر بیــش از هــزار نفــر در کســب و کارهــای الکترونیکــی گلســتان مشــغول به کار‬ ‫هســتند کــه فعالیــت ایــن افــراد باعــث انجــام چرخــش اقتصادی اســتان می شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون یــک میلیــون و ‪ ۳۱۹‬هــزار فقــره مرســوله وارد پســت اســتان شــد و‬ ‫در همیــن مــدت یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار فقــره مرســوله از اســتان بــه نقــاط مختلــف کشــور ارســال گردیــد که‬ ‫بیشــترین حجــم ارســالی بــه تهــران‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬فــارس و خوزســتان بــود‪.‬‬ ‫وی به ظرفیت صادرات کاال با اســتفاده از پســت اشــاره کرد و گفت‪ :‬در نیمه نخســت امســال ‪ ۵۳۰‬مرســوله‬ ‫پســتی از گلســتان بــه کشــورهای دیگــر ارســال شــده کــه اغلــب محصوالتــی ماننــد زعفــران و ســوغاتی های‬ ‫اســتان بود‪.‬‬ ‫ایزدپنــاه افــزود‪ :‬در بخــش شــهری بیــش از ‪ ۲۱۵‬بخــش خصوصــی شــامل دفاتــر پیشــخوان‪ ،‬نمایندگــی قبــول‬ ‫و پیمانــکاران توزیــع و در بخــش روســتایی بیــش از ‪ ۳۲۲‬بخــش خصوصــی از جملــه در دفاتــر ‪ ICT‬روســتایی و‬ ‫نمایندگــی توزیــع در کنــار بخــش دولتی گلســتان مشــغول فعالیت هســتند‪.‬‬ ‫ت و امکانــات شــرکت پســت بــرای توســعه کس ـب وکار افــزود‪ :‬ســامانه روســتا‬ ‫ایزدپنــاه بــا اشــاره بــه ظرفی ـ ‬ ‫بازار‪ ،‬بســتر مناســبی را برای دسترســی اســان تولیدکنندگان صنایع دســتی‪ ،‬محصوالت کشــاورزی و دامی به‬ ‫بازارهــای داخلــی بــرای فــروش بــدون واســطه ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســامانه روســتا بــازار روســتاییان می تواننــد بــدون واســطه محصــوالت خــود را بــه دســت‬ ‫مشــتریان برســانند و در ایــن شــرایط شــبکه پســت نقــش لجســتیکی درفــروش و معرفــی محصــوالت و‬ ‫توســعه کســب و کار را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل پســت گلســتان گفــت‪ :‬پــروژه یکپارچه ســازی ادرس هــای پســتی (‪ )G-NAF‬در ‪۱۲‬‬ ‫شهرســتان اســتان اجــرا شــده و دســتگاه هــای مختلــف مــی تواننــد از ســامانه یکپارچــه اطالعــات ادرس هــای‬ ‫پســتی‪ ،‬اطالعــات مــورد نیــاز را بــه راحتــی دریافــت کــرده و از ان بــرای انجــام برنامــه هــای خــود و ارائــه خدمــات‬ ‫مطلــوب بــه مــردم اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــروژه جــی نــف‪ ،‬صحــت ســنجی یــک نشــان فیزیکــی به همــراه موقعیت و مختصــات جغرافیایی‬ ‫ان در هــر جایــی را امــکان پذیــر مــی ســازد کــه بــه واســطه ایجــاد و راه انــدازی پایــگاه ملــی ‪ G-NAF‬امــکان‬ ‫تعییــن موقعیــت دقیــق نشــانی هــای فیزیکــی حاصــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایزدپنــاه افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۷۶۶‬هــزار کدپســتی شــهری بــرای بیــش از ‪ ۴۷۳‬هــزار ســاختمان و همچنیــن ‪۵۱۶‬‬ ‫هــزار کدپســتی بــرای ‪ ۳۷۵‬هــزار ســاختمان در گلســتان ثبــت شــده کــه ایــن داده هــا بــه صــورت دوره ای بــه‬ ‫روز رســانی می شــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫سرقت موتور یخچال‪ ،‬موتور‬ ‫سارق را خاموش کرد‏‬ ‫‪‎‬فرماندهــی انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫بــا ‪ 8‬فقــره ســرقت موتــور‏یخچــال در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در رابطــه بــا ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع‏چنــد مــورد ســرقت موتــور یخچــال در ســطح شــهر‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران تجســس‬ ‫کالنتــری‏‏‪ 11‬قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫تخصصــی موفــق شــدند ســارق را مــورد شناســایی قــرار دهنــد‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬ایــن فــرد در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکه متهــم در بازجویی هــای انجام‬ ‫شــده بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت موتوریخچــال بــه ارزش ‪300‬‏میلیــون‬ ‫ریــال در ایــن شهرســتان اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم در‬ ‫نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‏قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در پایــان بــا تقدیر و تشــکر از همکاری خوب‬ ‫مردم با پلیس‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪ :‬موفقیت پلیس در‏پیشــگیری‬ ‫از جرائــم نتیجــه تعامــل و همــکاری مــردم و ســازمان هــا بــا پلیس‬ ‫اســت ضمــن ایــن کــه شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه‏صــورت شــبانه روزی‬ ‫امــاده پاســخگویی بــه تماس های پلیســی شــهروندانش اســت‏‪.‬‬ ‫رییس بنیاد ملی گندمکاران‬ ‫کشور مطرح کرد‪:‬‬ ‫با تصمیمات دولت سیزدهم‬ ‫خودکفایی گندم شدنی است‬ ‫رییس بنیاد ملی گندمکاران کشــور گفت‪ :‬دســتیابی به خوداتکایی و‬ ‫خودکفایــی در تولیــد گنــدم در ســایه واقعــی شــدن نــرخ خرید تضمینی‬ ‫و اعــام بــه موقــع نــرخ توســط دولت ســیزدهم ممکن شــد‪.‬‬ ‫« عطــاء اللــه هاشــمی » درخصــوص وضعیــت تولیــد گنــدم و‬ ‫رضایتمنــدی کشــاورزان از قیمــت نــرخ خریــد تضمینــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫امســال نــرخ خریــد تضمینــی بــرای هــر کیلوگــرم گنــدم ‪ ۱۱‬هــزارو ‪۵۰۰‬‬ ‫تومــان تصویــب شــد کــه واقعــی کــردن نــرخ گنــدم خــودش را در میــزان‬ ‫خریــد نشــان داد بــه طــوری کــه امســال ‪ ۷.۲‬میلیــون تــن گنــدم از‬ ‫کشــاورزان تحویــل گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد ملــی گندمــکاران اظهارداشــت‪ :‬البته ســال گذشــته میزان‬ ‫تولیــد گنــدم طبــق امارهــا کمتــر از امســال نبــود امــا بــه دلیــل اقدامــات‬ ‫نامناســب دولــت گذشــته میــزان خریــد پاییــن بــود تاجایــی کــه ‪۴.۵‬‬ ‫میلیــون تــن از ایــن محصــول از کشــاورزان خریــداری شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مهمتریــن عامــل بــرای افزایــش خریــد گنــدم در‬ ‫دولــت ســیزدهم تعییــن نــرخ مناســب بــرای جلوگیــری از احتــکار‪،‬‬ ‫قاچــاق‪ ،‬مصــرف گنــدم بــه جــای نهاده های دامی و ســایر ســودجویی ها‬ ‫در ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اگــر دولــت ســیزدهم توجــه ویــژه بــه ایــن بخش نداشــت‬ ‫اکنــون بــه دلیــل شــوک قیمــت جهانــی گنــدم و جنــگ روســیه و اوکرایــن‬ ‫بــرای تامیــن امنیــت غذایــی کشــور بــا مشــکل جــدی روبــرو بودیــم زیــرا‬ ‫طــی مــاه هــای گذشــته کشــور چیــن بــا تحرکاتــی بخــش عمــده گنــدم‬ ‫بــازار جهانــی را خریــداری و ذخیــره ســازی کــرد‪.‬‬ ‫هاشــمی برایــن بــاور اســت کــه نیــاز ســاالنه کشــور به گنــدم ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫تــن نیســت و حتــی بــا مدیریــت کاهش ضایعــات نــان‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫و واقعــی شــدن قیمــت هــا مــی توانیــم بــا کمتر از ‪ ۱۰‬میلیــون تن تولید‪،‬‬ ‫نیــاز کشــور را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی نیــاز ســاالنه صنــف و صنعــت را نیــز ‪ ۲‬میلیــون تــن ندانســت و‬ ‫تماس های از دست رفته خارج‬ ‫از کشور‬ ‫فراجا اشراف اطالعاتی بسیار‬ ‫باالیی دارد‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا اســتان گلســتان از شــیوه جدیــد‬ ‫کالهبــرداری تلفنــی در قالــب تمــاس هــای از دســت رفتــه خــارج‬ ‫از کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم «ســعید تجــری» سرپرســت پلیــس فتــا اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬تمــاس هــای از دســت رفتــه یــک شــیوه جدیــد‬ ‫اســت کــه کالهبــرداران از طریــق شــماره های خــارج از کشــور‬ ‫بــا شــماره ای در داخــل کشــور تمــاس گرفتــه و قطــع مــی کننــد‬ ‫و برخــی از مــردم عــادت دارنــد‪ ،‬وقتــی میــس کال روی گوشــی‬ ‫می افتــد بــا ان شــماره تمــاس مــی گیرنــد بــدون اینکــه توجــه‬ ‫کننــد ایــن شــماره داخلــی یــا از خــارج کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬زمانــی کــه بــا اپراتــور خــارج از کشــور‬ ‫ارتبــاط برقــرار مــی شــود‪ ،‬اپراتورهــای داخلــی یــک هزین ـه ای‬ ‫را بــه طــرف خارجــی پرداخــت مــی کننــد کــه ایــن مــدل‬ ‫کالهبــرداری‪ ،‬روشــی اســت کــه طــی زد و بنــد بــا اپراتورهــای‬ ‫خارجــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری یاداورشــد‪ :‬تمــاس هــای از دســت رفتــه از‬ ‫کشــورهای خارجــی صرفــا جهــت ترغیــب مشــترکان بــه برقــراری‬ ‫تمــاس بــا انهــا و تحمیــل هزینــه گــزاف برقــراری ارتبــاط بیــن‬ ‫المللــی اســت و هیــچ گونــه هــک و نفــوذ بــه تلفــن همــراه‬ ‫توســط ایــن تماســها شــایعه مــی باشــد و صحــت نــدارد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ :‬اشراف اطالعاتی بســیار قوی فراجا‪،‬‬ ‫اجــازه جــوالن را بــه مجرمان و هنجارشــکنان اجتماعی نمی دهد‪.‬‬ ‫دکتر«محمــد رضــا حســین نــژاد» در همایــش نیروهــای مســلح‬ ‫خراســان شــمالی کــه بــا حضــور معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بــا تبریــک فرارســیدن هفتــه فراجــا اظهــار داشــت‪ :‬بــه‬ ‫شــکر خــدا عملکــرد نیروهــای مســلح و خصوصــا پلیــس باعــث‬ ‫شــده تــا امنیــت و ارامــش در ســطح اســتان پایــدار باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز در اســتان خراســان شــمالی هیــچ‬ ‫نقطــه نــا امنــی نداریــم‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا همدلــی و هــم افزایــی بســیار‬ ‫خوبــی کــه امــروز بیــن تمــام نیروهــای مســلح اســتان وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬امنیــت و ارامــش پایــدار و پــا برجــا اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه فراجــا بــه شــکر خــدا‬ ‫از اشــراف اطالعاتــی بســیار باالیــی برخــوردار اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن اشــراف اطالعاتــی باعــث شــده تــا محیــط بــرای‬ ‫مجرمــان و هنجارشــکنان بســیار نــا امــن و بــرای مــردم عزیــز نیــز‬ ‫ارامــش خاطــر ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬نیروهــای مســلح و خصوصــا‬ ‫پلیــس ایــران اســامی بــا عملکــرد خــود نشــان داده انــد کــه‬ ‫همواره برای حراســت و حفاظ از نظام اســامی و دســتاوردهای‬ ‫انقــاب امــاده انــد و بــا جــان و دل پــای کار هســتند‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬هــر ســاله یــک میلیــون تــن از نیــاز صنــف و صنعــت ذخیــره‬ ‫ســازی مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد ملــی گندمــکاران معتقد اســت اقدامات دولت ســیزدهم‬ ‫در بخش سیاســت گذاری‪ ،‬افزایش ســطح زیرکشــت مزارع دیم‪ ،‬ورود‬ ‫ســازمان هایــی ماننــد ســتاد اجرایــی فرمــان امــام‪ ،‬کشــت قــراردادی و‬ ‫اعــام بــه موقــع قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم توانســت در افزایــش‬ ‫تولیــد و اســتمرار ان موفــق عمــل کنــد‪.‬‬ ‫هاشــمی گفــت‪ :‬بــا توســعه نزدیــک ‪ ۵۰۰‬هــزار هکتــار مزارع دیــم به طور‬ ‫حتــم بــه خوداتکایــی و خودکفایــی در این محصول نزدیک می شــویم‪.‬‬ ‫رضایت گندمکاران از نرخ جدید خرید تضمینی‬ ‫رییــس بنیــاد ملــی گندمــکاران گفت‪ :‬از زمان فعالیت دولت ســیزدهم‬ ‫و واقعــی کــردن نــرخ گنــدم همــگام بــا نــرخ هــای جهانــی‪ ،‬کشــاورزان‬ ‫نخســتین بــاری اســت کــه از لحــاظ مالــی دچــار مشــکل نیســتند و‬ ‫توانســتند بــرای کشــت برنامــه ریــزی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ابالغیــه سراســری الگــوی کشــت اظهارداشــت‪:‬‬ ‫مجمــوع اقدامــات دولــت و مجلــس شــورای اســامی بــرای کشــاورزان‬ ‫موفقیــت امیــز بــود زیــرا تمامــی سیاســت گذاری هــا و تصمیــم گیریهــا‬ ‫در شــورای اقتصــاد پشــت درهــای بســته انجــام مــی شــد کــه ان هــم‬ ‫منحصــر بــه یکــی دو نفــر بــود و بــه صــورت شــورایی انجــام نمــی شــد کــه‬ ‫مــورد اعتــراض کشــاورزان بــود‪.‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬حتــی در ســالهایی کــه قیمــت گنــدم در دولــت هــای‬ ‫گذشــته به قیمت واقعی نزدیک می شــد بخاطر عدم دخالت تشــکلها‬ ‫و نماینــده کشــاورزان همیشــه مــورد اعتــراض بــود و ما براین بــاور بودیم‬ ‫کــه در ایــن شــورا بــه نفــع کشــاورزان تصمیم گیــری نمی شــود‪ .‬در حالی‬ ‫کــه واقعــی ســازی قیمــت گنــدم ســالهای ســال مطــرح بــود و یکــی دو‬ ‫ســال اســت کــه بــه قیمــت تمــام شــده نزدیــک شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد ملــی گندمــکاران تصریــح کــرد‪ :‬همیشــه دولــت هــای‬ ‫گذشــته بــرای راضــی نگــه داشــتن مــردم‪ ،‬هزینــه حمایــت از مصــرف‬ ‫کننــدگان را از جیــب گندمــکاران مــی پرداختنــد کــه ایــن معضــل در‬ ‫دولــت ســیزدهم حــل شــد و تولیدکننــدگان نیــز دیــده شــدند‪.‬‬ ‫هاشــمی ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــه‬ ‫ریاســت ســاداتی نــژاد ایــن موضــوع را پیگیــری کــرد بــه طــوری کــه برخــی‬ ‫نماینــدگان طــرح ایجــاد شــورای قیمــت گــذاری را بــا حضــور ‪ ۹‬عضــو (‪۳‬‬ ‫عضــو دولتــی و ‪ ۶‬عضــو خصوصــی ) متشــکل از بنیــاد ملــی گندمــکاران‪،‬‬ ‫ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی‪ ،‬اتــاق اصنــاف و تعــاون روســتایی‬ ‫و کشــاورزان خبــره ‪ ،‬معــاون رییــس جمهــور‪ ،‬وزیــر جهــاد و دو نماینــده‬ ‫مجلــس بــه عنــوان ناظــر مطــرح کردنــد کــه ثمــره ان امســال بــا افزایــش‬ ‫خریــد گنــدم بــه بــار نشســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون در شــورای قیمــت گــذاری بــرای نــرخ گــذاری‪،‬‬ ‫قیمــت هــا از اســتان هــا اســتعالم و نظرســنجی مــی شــود اگرایــن‬ ‫موضــوع تــداوم پیــدا کنــد در اینــده مشــکلی در بخــش تولیــد و خریــد‬ ‫گنــدم از کشــاورزان نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی دربــاره پرداخــت پــول گندمــکاران نیــز گفــت‪ :‬امســال شــرکت‬ ‫بازرگانــی دولتــی ایــران ‪ ۴‬برابــر ســال گذشــته پول به کشــاورزان پرداخت‬ ‫کــرد کــه رقــم قابــل توجهــی اســت‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد ملــی گندمــکاران بــا تاکیــد براینکــه کشــاورزان از وضعیــت‬ ‫نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم راضــی هســتند گفــت‪ :‬اقدامــات خــوب‬ ‫مجموعــه دولــت ســیزدهم در ســالهای اینــده دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫روانــه شــدن بیــش از ‪ ۲۰‬درصــد گنــدم مصرفــی کشــور بــه دامداریهــا‬ ‫در دولــت گذشــته‬ ‫رییــس بنیــاد ملــی گندمــکاران کشــور گفــت‪ :‬بــه دلیــل پاییــن بــودن‬ ‫قیمــت گنــدم نســبت بــه ســایر نهــاده هــای دامــی در ســال گذشــته ‪۲۰‬‬ ‫درصــد گنــدم مصرفــی کشــور روانــه دامــداری هــا شــد و دولت نتوانســت‬ ‫ان را خریــداری کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬دولــت ســیزدهم بــا اجــرای طــرح مردمــی ســازی‬ ‫یارانــه هــا و حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی کــه موجــب فســاد و رانــت شــده بود‬ ‫توانســت از انحــراف ورود گنــدم خوراکــی بــه دامــداری هــا جلوگیــری و‬ ‫بخــش عمــده گنــدم را از کشــاورزان خریــداری کنــد‪.‬‬ ‫جــذب کمتــر از ‪ ۲۰‬درصــدی کودهــای پایــه مــورد نیــاز در دولــت‬ ‫دوازدهــم‬ ‫هاشــمی گفــت‪ :‬بــه دلیــل اقدامــات نامناســب دولــت دوازدهــم در‬ ‫حمایــت از تولیــد‪ ،‬ســال گذشــته ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد کودهــای پایــه به دلیل‬ ‫باالبــودن قیمــت هــا در مــزارع گنــدم جــذب نشــد کــه ایــن امــر در تغذیه‬ ‫گیــاه و حاصلخیــزی خــاک تاثیــر نامناســبی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت جهانــی کودهــای شــیمیایی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬قیمــت جهانــی کــود فســفات کیســه ای یــک میلیــون و‪۸۰۰‬‬ ‫هزارتومــان اســت کــه تهیــه ان بــرای کشــاورزان دشــوار اســت‪.‬‬ ‫رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کودهای فســفاته و پتاســه‬ ‫مــورد نیــاز کشــور وارداتــی اســت و در داخــل تولیــد نمــی شــود افــزود‪:‬‬ ‫اکنــون تنهــا کــود اوره در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود کــه ایــن نیــز از‬ ‫‪ ۲۶۰‬هزارتومــان بــه ‪ ۵۵۰‬هزارتومــان افزایــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه هزینــه هــای تولیــد فعــا قیمــت خریــد‬ ‫تضمینــی مناســب اســت البتــه بــه نظــر می رســد بــا افزایش قیمــت کود‬ ‫مــا در مصــرف کودهــای پایــه بــه طــور مجــدد بــه مشــکل بخوریــم کــه‬ ‫انتظــار مــی رود دولــت در ایــن خصــوص چــاره ای بیندیشــد‪.‬‬ ‫هاشــمی از دولــت خواســت کــه افزایــش ‪ ۱۰۰‬درصــدی قیمــت کــود را‬ ‫بــه ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش دهــد تــا رونــد تولیــد و تغذیــه گیــاه بــا مشــکل‬ ‫روبــرو نشــود‪.‬‬ ‫از افاضات علم تاج‬ ‫تابنــاک‪ :‬نماینــده خراســان رضــوی در شــورای عالــی‬ ‫اســتان ها‪ :‬بارگــذاری مــدارک در رتبــه بنــدی فرهنگیــان‬ ‫بازتــاب دهنــده زحمــات واقعــی معلمــان نیســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬اســتاد همیــن مرحلــه هــم بعــد از یــک دهــه‬ ‫اجرایــی شــد!‬ ‫هفت صبح‪ :‬خرید اسلحه یازده میلیونی برای قتل شوهر‬ ‫علــم تــاج‪ :‬یعنــی اگــر شــوهرش بفهمــه زنــش بــرای‬ ‫قتلــش یــازده میلیــون هزینــه کــرده دق مــی کنــه!‬ ‫ارمان امروز‪ :‬نوشیدنی محبوب ایرانی ها الکچری شد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬بعــد از الکچــری شــدن املــت ‪ ،‬چــای دیگــر‬ ‫جــای خــود دارد!‬ ‫افتــاب یــزد‪ :‬زمزمــه گران شدن هزینه پیامک بانکها‬ ‫علــم تــاج‪ :‬بانــک هــا از ایــن درامدهــای خجالــت اور زیــاد‬ ‫دارند!‬ ‫جــام جــم‪ :‬صندلــی هــای مرغــوب دانشــگاه هــا در اختیــار‬ ‫قشــر مرفــه‬ ‫علــم تــاج‪ :‬البــد انتظــار داریــد در اختیــار قشــر زحمــت‬ ‫کــش و ســطح پائیــن قــرار دهنــد!‬ ‫ابتکار‪ :‬از اعداد بزرگ مالی جهان مالی عقب افتادیم‬ ‫علم تاج‪ :‬یعنی ‪ 92‬هزار میلیارد هم کم است؟!‬ ‫پیــام زمــان‪ :‬فرمــول محاســبه قیمــت خــودرو در ایــران‬ ‫ایــراد دارد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬نظرتــان چیســت نقــدا ً ده بیســت میلیــون‬ ‫تومــان بذاریــم روی قیمــت خودروهــا‪ ،‬بعــد راجــع بــه‬ ‫فرمــول قیمــت گــذاری بحــث کنیــم ؟!‬ ‫تابنــاک‪ :‬نامــه فیفــا بــه فدراســیون فوتبــال ایــران؛ چــرا‬ ‫پــول ویلموتــس را پرداخــت نکرده ایــد؟‬ ‫علــم تــاج‪ :‬داداش مــا پــول خــور کســی نیســتیم‪ .‬االن‬ ‫دســت و بــال مــون تنگــه‪ .‬بذاریــن هدیــه جــام جهانــی را‬ ‫بگیریــم اونــم چشــم!‬ ‫تابنــاک‪ :‬امیرعبداللهیــان‪ :‬از وقتــی دولــت رئیســی امــده‪،‬‬ ‫روابــط بــا همــه دنیــا خــوب شــده اســت‬ ‫علم تاج‪ :‬همه دنیا؟!‬ ‫جــام جــم‪ :‬اژه ای در واکنــش بــه اظهــرات رئیــس ســازمان‬ ‫محیــط زیســت‪ :‬حتمــا ً زور قــوه قضائیــه بــه مافیــای خــودرو‬ ‫‏می رســد‬ ‫علم تاج‪ :‬ان شالله که می رسد‪...‬‏‬ ‫تابنــاک‪ :‬چــرا بعضــی در خیابــان بــه بقیــه نــگاه نمــی‬ ‫کننــد ؟‪‎! ‎‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬در عــوض عــده ای هــم هســتند کــه هیــچ‬ ‫کــس را از قلــم نمــی اندازنــد و بــه همــه نــگاه‏مــی کننــد!‏‬ ‫تابنــاک‪ :‬دانشــمندان در افریقــا فســیلی از یــک باکتــری بــا‬ ‫قدمــت ‪ 2.5‬میلیــارد ســال پیــش را کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬ایــن دانشــمندان هــم شــورش را در اورده انــد‪.‬‬ ‫باکتــری خــودش بــا ده تــا میکروســکوپ و تجهیــزات‬ ‫الکترونیــک بــه زور دیــده مــی شــود‪ ،‬بعــد چطــور تبدیــل‬ ‫بــه فســیل شــده اســت!؟‬ ‫امیــن‪ :‬بانکهــا پــول نجــس قمــار را بــا پــول پــاک مــردم‬ ‫عــوض مــی کننــد‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬عجــب‪ ...‬پــس پــول شــویی کــه مــی گوینــد‬ ‫ایــن اســت!؟‬ ‫ابــرار‪ :‬یــک نماینــده مجلــس‪ :‬فــارغ التحصیلــی ‪ 30‬هــزار‬ ‫نفــر ســاالنه در مقطــع دکتــری نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬پــدر امرزیــده هزینــه هــای دانشــگاه بایــد از‬ ‫جایــی تامیــن شــود یــا نــه!؟ چــه درامــدی بهتــر از تحویــل‬ ‫اقــای دکتــر بــه جامعــه!‬ ‫ایــران‪ :‬دکتــر جمشــیدی‪ :‬برخــی ســاختار هــا نیازمنــد‬ ‫بازســازی هســتند‬ ‫علم تاج‪ :‬مطمئن هستید فقط برخی ساختار ها؟!‏‬ ‫تنها با ‪ 59900‬تومان‬ ‫اگهی مفقودی خود‬ ‫را منتشر کنید‬ ‫‪09117674497‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪607‬‬ ‫زبان بدن‏‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫قارچ سیاه عالئم ان‬ ‫قــارچ ســیاه یــا موکورمیکــوز (زایگومیکــوز) نوعــی‬ ‫عفونــت قارچــی جــدی امــا نــادر اســت کــه بعضــی‬ ‫رســانه ها از ان بــا اســامی «مــرگ ســیاه» یــا «بیمــاری‬ ‫زامبــی» نــام می برنــد‪ .‬این طــور ب ـ ه نظــر می رســد کــه‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬امــار ابتــا بــه بیمــاری قــارچ‬ ‫ســیاه هــم در بعضــی کشــورها مثــل هنــد افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬در ایــن مقالــه‪ ،‬بیشــتر‬ ‫ی از ان‬ ‫بــا بیمــاری قــارچ ســیاه و عالئــم و عــوارض ناشـ ‬ ‫اشــنا می شــویم‪.‬‬ ‫بیماری موکورمیکوز چیست؟‬ ‫قــارچ ســیاه یــا موکورمیکــوز (زایگومیکــوز) نوعــی عفونــت‬ ‫قارچــی جــدی امــا نــادر اســت کــه گروهــی از کپک هــا‬ ‫به نــام موکورمیسـت ها ایجــادش می کننــد‪ .‬ایــن کپک هــا‬ ‫ـی در حــال فســاد‬ ‫در هــر محیطــی از جملــه خــاک‪ ،‬مــواد الـ ِ‬ ‫(مثــل برگ هــا‪ ،‬کمپوســت و چــوب پوســیده) زندگــی‬ ‫می کننــد‪ .‬شــیوع بیمــاری قــارچ ســیاه در تابســتان و پاییــز‬ ‫بیشــتر از زمســتان و بهــار اســت‪ .‬دو گونــه ریزوپــوس‬ ‫(‪ )Rhizopus‬و موکــور (‪ )Mucor‬رایج تریــن گونه هــای‬ ‫قارچی انــد کــه موجــب موکورمیکــوز می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاری معمــوال بعــد از تنفــس اســپور قــارچ موجود‬ ‫در هــوا وارد بــدن می شــود و روی ســینوس ها یــا ریـ ه اثــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬البتــه در افــرادی کــه سیســتم ایمنــی ضعیفــی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬قــارچ می توانــد از طریــق بریدگــی‪ ،‬ســوختگی‬ ‫یــا انــواع جراحت هــا وارد پوســت شــود و موکورمیکــوز‬ ‫پوســتی را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫انواع قارچ سیاه‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه موکورمیکــوز کــدام بخــش از بــدن را‬ ‫درگیــر کنــد‪ ،‬بــه انــواع مختلفــی تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز ریــه‪ :‬در افــراد مبتــا بــه ســرطان و افــرادی با‬ ‫ل بنیــادی پیوندی شــایع تر اســت‪.‬‬ ‫عضــو پیونــدی یــا ســلو ‬ ‫موکورمیکــوز دســتگاه گــوارش‪ :‬در کــودکان‪ ،‬به خصــوص‬ ‫نــوزادان زیــر یــک مــاه نــارس بــا وزن کــم تولــد کــه از‬ ‫انتی بیوتیــک اســتفاده می کننــد‪ ،‬شــایع تر از بزرگ ســاالن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز رینوســربرال (ســینوس و مغــز)‪ :‬عفونــت‬ ‫در ســینوس ایجــاد می شــود و در مغــز منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــکل از قــارچ ســیاه در افــراد مبتــا بــه دیابــت‬ ‫کنترل نشــده و افــراد دارای کلیــه پیونــدی شــایع تر اســت‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز پوســتی‪ :‬زمانــی اتفــاق می افتــد کــه قــارچ‬ ‫از طریــق جراحت هــای پوســتی (جراحــت‪ ،‬ســوختگی‬ ‫یــا انــواع اســیب پوســتی) وارد بــدن می شــود‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫از قــارچ ســیاه در افــرادی شــایع تر اســت کــه سیســتم‬ ‫ایمنی شــان ضعیــف نیســت‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز منتشرشــده‪ :‬زمانــی اتفــاق می افتــد کــه‬ ‫عفونــت از طریــق جریــان خــون منتشــر می شــود و بخــش‬ ‫دیگــری از بــدن را درگیــر می کنــد‪ .‬ایــن عفونــت بیشــتر‬ ‫مغــز را تحت تاثیــر قــرار می دهــد؛ امــا می توانــد در ســایر‬ ‫بخش هــا از جملــه طحــال‪ ،‬قلــب و پوســت اثــر بگــذارد‪.‬‬ ‫عالئم قارچ سیاه‬ ‫عالئــم و میــزان مرگ ومیــر در بیمــاری موکورمیکــوز بــا‬ ‫توجــه بــه نــوع ان متفــاوت اســت‪ .‬اگــر فکــر می کنیــد‬ ‫عالئــم شــما بــه موکورمیکــوز مربــوط اســت بــا پزشــکتان‬ ‫صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫عالئم موکورمیکوز سینوس و مغز‬ ‫تب؛‬ ‫سردرد؛‬ ‫درد صورت؛‬ ‫ورم چشمی؛‬ ‫ورم یک طرفه صورت؛‬ ‫گرفتگی بینی و سینوس؛‬ ‫ل بینــی یــا باالی لب که به ســرعت‬ ‫ضایعــات ســیاه روی پـ ‬ ‫تشــدید می شود‪.‬‬ ‫فشار گروه دوستان‬ ‫و همساالن‪ ،‬یکی از‬ ‫عوامل مهم مصرف‬ ‫مواد اعتیاداور در سن‬ ‫نوجوانی است‪.‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫تــا حــاال شــده ادم هــای موفقــی را تحســین‬ ‫کنیــد کــه بــه نظــر می رســد« همــه چیــز دارنــد»؟‬ ‫شــما انهــا را می بینیــد‏کــه بــا اعتمــاد بــه نفــس در‬ ‫جلسـه های کاری صحبــت می کننــد و یــا با خیال‬ ‫راحــت در مهمانی هــا گــپ می زننــد‪.‬‏انهــا کســانی‬ ‫هســتند کــه بهتریــن شــغل ها‪ ،‬مهربانتریــن‬ ‫همســران‪ ،‬وفادارتریــن دوســتان‪ ،‬کالن تریــن‬ ‫حســاب های ‏بانکــی و یــا شــیک ترین خانه هــا‬ ‫را دارنــد‏‪.‬‬ ‫بعضی هــا در برخــورد بــا ایــن ادم هــای موفــق‬ ‫فکــر می کننــد انهــا ایــن خانه هــای زیبــا را بــه ارث‬ ‫برده انــد؛ برخــی ‏دیگــر می گوینــد انهــا خــوش‬ ‫شــانس بودنــد و یــا ازدواج بــا همسرانشــان‬ ‫موجــب شــده تــا بــه ایــن مرحلــه ازموفقیــت‬ ‫‏دســت یابنــد‏‪.‬‬ ‫ولــی یــک لحظــه صبــر کنیــد! بســیاری از انهــا‬ ‫از شــما باهــوش تــر یــا باســوادتر نیســتند‪ ،‬حتــی‬ ‫خوشــگل تر هــم‏نیســتند! تمــام مــواردی کــه در‬ ‫بــاال نــام بردیــم‪ ،‬حاصــل یــک چیــز اســت‪ :‬مهارت‬ ‫ایــن ادم هــای موفــق در برخــورد بــا‏همنوعــان‬ ‫انســانی خــود اســت‪ .‬ادمهایــی کــه بــه نظــر‬ ‫می رســد همــه چــی دارنــد‪ ،‬در طــول ســال ها‬ ‫قلب هــا و ذهن ‏هــای صدهــا انســان دیگــر‬ ‫را تســخیر کرده انــد و بــا کمــک انهــا بــوده کــه‬ ‫توانســته اند بــه بــاالی نردبــان کاری یــا‏اجتماعــی‬ ‫کــه انتخــاب کرده انــد‪ ،‬برســند‪ .‬ادم هــای حیرانــی‬ ‫کــه پــای نردبــان ایســتاده اند‪ ،‬اغلــب بــه بــاال نــگاه‬ ‫مــی کننــد‏و غــر مــی زننــد کــه ادم هــای موفــق‬ ‫بــاالی نردبــان ادم هــای افــاده ای هســتند‪ .‬وقتی‬ ‫مــردان یــا زنــان بــزرگ بــاالی‏نردبــان‪ ،‬عشــق‪،‬‬ ‫دوســتی یــا کارشــان را از انهــا دریــغ می کننــد‪،‬‬ ‫افــراد پاییــن نردبــان انهــا را اهــل زد و بنــد مــی‬ ‫خواننــد و‏یــا انهــا را متهــم مــی کننــد بــه اینکــه‬ ‫قدیمــی هســتند‪ .‬بعضــی هــا اه و نالــه مــی کننــد‬ ‫و دلشــان می خواهــد از حــرص‏سرشــان را بــه‬ ‫ســنگ بکوبنــد‪.‬‏‬ ‫دار و دســته غرغــروی پاییــن نردبــان هرگــز‬ ‫نمی فهمنــد علــت طــرد شدنشــان خودشــان‬ ‫هســتند‪ .‬انهــا هرگــز نمی ‏فهمنــد بــه خاطــر‬ ‫ناشــیگری خودشــان در برقــراری ارتبــاط اســت‬ ‫کــه عشــق‪ ،‬دوســتی یــا معاملــه ای را از دســت‬ ‫می ‏دهنــد‪ .‬گاهــی بــه نظــر دیگــران چنیــن‬ ‫می رســد کــه ادم هایــی کــه همــه مــردم ان هــا‬ ‫را دوســت دارنــد یــک کیســه‏جــادوی اقتصــادی‬ ‫دارنــد کــه باعــث مــی شــود‪ ،‬بــه قــول معــروف‪،‬‬ ‫دســت بــه هرچــی مــی زننــد طــا شــود‏!‬ ‫تــوی کیســه جــادوی انهــا کلــی چیــز پیــدا‬ ‫می شــود‪ :‬مــوادی کــه دوســتی ها را محکــم‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــر اذهــان پیــروز می ‏شــود و جادویــی‬ ‫کــه باعــث می شــود انهــا‪ ،‬ادم هــا را عاشــق‬ ‫خودشــان کننــد‪ .‬انهــا خصوصیتــی دارنــد کــه‬ ‫باعــث مــی‏شــود رئیــس استخدامشــان کننــد و‬ ‫بعــد بــه ان هــا ترفیــع دهنــد‪ ،‬ویژگی هایــی دارنــد‬ ‫کــه باعــث می شــود موکل هــا‏بارهــا و بارهــا بــه‬ ‫سراغشــان برونــد و امتیــازی دارنــد کــه باعــث‬ ‫می شــود مشــتری ها از انهــا نــه بجــای رقبایشــان‬ ‫خریــد‏کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن کیســه جادویــی همــان «زبــان بــدن»‬ ‫اســت‪ .‬در صحنــه زندگــی واقعــی هــر حرکــت‬ ‫فیزیکــی کــه انجــام می دهیــد‪،‬‏بــه طــور پنهایــی‬ ‫بــه هرکســی کــه دور و برتــان اســت داســتان‬ ‫زندگیتــان را می گویــد‪ .‬ادم هــا حرکت هایــی را‬ ‫انجــام ‏می دهنــد کــه خودشــان هــم متوجــه‬ ‫ان هــا نمی شــوند‪ ،‬ولــی قــدرت فــوق العــاده ای‬ ‫بــرای جــذب یــا دفــع دیگــران‏دارند‪ .‬هــر لبخندی‪،‬‬ ‫هــر اخمــی‪ ،‬هــر هجایــی کــه بــه زبــان می اورید و‬ ‫یــا هــر کلمـه ای کــه بــه اختیــار خویــش از دهــان‬ ‫‏بیــرون می ایــد‪ ،‬می توانــد دیگــران را بــه ســمت‬ ‫شــما جــذب کنــد و یــا باعــث شــود انهــا از شــما‬ ‫فــرار کننــد‪ .‬مطابــق‏تحقیقــات انجــام شــده‪،‬‬ ‫چهــره انســان مــی توانــد بیــش از ‪ 20000‬حالــت‬ ‫مختلــف ایجــاد کنــد‪ ،‬بنابرایــن خــوش بیان‏تریــن‬ ‫قســمت بــدن اســت‪ .‬بیشــتر بیان هــا‪ ،‬ترکیبــات‬ ‫چهــره ای یعنــی مخلوطــی از دو یــا چنــد حالــت‬ ‫اصلــی اســت‪93 .‬‏درصــد ارتبــاط میــان فــردی‬ ‫را زبــان بــدن یــا تــن گفتــار تشــکیل مــی دهــد‬ ‫در حالــی کــه تنهــا ‪ 7‬درصــد ارتبــاط میــان‏فــردی‬ ‫شــامل گفتــار اســت‏‪.‬‬ ‫امــروزه بیشــتر پژوهشــگران موافقنــد‬ ‫کــه واژه هــا عمدتــا ً بــرای انتقــال اطالعــات‬ ‫هســتند در حالــی کــه زبــان بــدن بــرای‏ارائــه‬ ‫نگرش هــای شــخصی اســت و در برخــی مــوارد‬ ‫نیــز از ان بــه عنــوان جانشــین پیام هــای‬ ‫شــفاهی اســتفاده می ‏شــود‪ .‬بــه دیگــر عبــارت‬ ‫زبــان بــدن مــا بازتــاب بیرونــی وضعیــت‬ ‫عاطفــی ماســت‪ .‬هــر ژســت یــا حرکــت‬ ‫می توانــد کلیــد‏ارزشــمندی بــرای درک عواطف‬ ‫شــخص در ان لحظــه باشــد‪ .‬بــه عنــوان مثال‪،‬‬ ‫مــردی کــه نگــران اضافــه وزن خــودش‏اســت‬ ‫ممکــن اســت غبغبــش را بکشــد یــا کســی کــه‬ ‫احســاس تــرس یــا تدافعــی بــودن مــی کنــد‬ ‫ممکــن اســت دســت بــه‏ســینه بنشــیند یــا‬ ‫پایــش را روی پایــش بینــدازد یــا هــر دو کار را‬ ‫انجــام بدهــد‪.‬‏‬ ‫حــال اگــر شــما تمایــل داریــد کــه خودتــان را‬ ‫قدرتمنــد‪ ،‬توانــا و امــاده بــرای هــر چیــزی نشــان‬ ‫دهیــد‪ ،‬بهتــر اســتاز ایــن‏اســتراتژی هــای بــدن‬ ‫اســتفاده کنیــد‏‪:‬‬ ‫الــف) چشــمها امــاده و عالمــت دهنــده‪:‬‬ ‫معمــوال ًجشــمهای شــما بــه تمرکزتــان خیانــت‬ ‫مــی کنــد‪ .‬زمانــی کــه داریــد‏پرزهــای شــلوارتان‬ ‫را بــر می داریــد و یــا بــه در خروجــی نــگاه‬ ‫می کنیــد‪ ،‬نشــان مــی دهیــد کــه توجــه و‬ ‫عالقــه شــما‏جــای دیگــر و چیــز دیگــری اســت‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد تمرکــز و توجــه خــود را بــه‬ ‫حداکثــر برســانید کارهایــی را کــه در‏زیــر اشــاره‬ ‫مــی کنــم انجــام دهیــد‪ .‬حتــی اگــر نیــاز داریــد‬ ‫ایــن کارهــا را بصــورت مصنوعــی انجــام دهیــد‬ ‫انهــا را انجــام‏دهیــد‪ .‬زیــرا حتــی نــوع مصنوعــی‬ ‫ایــن حــرکات می توانــد بــرای شــما نتیجــه بخــش‬ ‫باشــد‪ .‬بــا چشــمانتان شــروع کنیــد‪،‬‏کامــا ًواضــح‬ ‫و مســتقیم بــا چشــمان مخاطــب ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنیــد و موافقــت خــود را بــا تــکان دادن ســر‬ ‫نشــان دهیــد‪.‬‏وقتــی داریــد بــه دقــت گــوش مــی‬ ‫دهیــد ابروهایتــان را بــاال ببریــد‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫شــما نشــان مــی دهیــد کــه عالقه مند‏هســتید و‬ ‫بــا تمــام وجــود توجــه مــی کنیــد‪.‬‏‬ ‫ب) دســتانتان را کنتــرل کنیــد‪ :‬حواســتان بــه‬ ‫دســت هایتان باشــد و تمام حرکات انها را رصد‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر انها در‏پشــت شــما قرار بگیرنــد دور از‬ ‫دســترس بــه نظــر مــی رســید‪ .‬وقتــی کــه دســت‬ ‫بــه ســینه هســتید نشــان دهنــده ایــن‏اســت کــه‬ ‫مــورد تهدیــد هســتید‪ .‬بــرای اینکــه شــبیه یــک‬ ‫رهبــر بــه نظــر برســید دســتان خــود را راحــت و‬ ‫بــاز نگــه داریــد‪،‬‏اگــر انگشــتانتان را روبرویتــان در‬ ‫هــم قــاب کنیــد متمرکــز‪ ،‬راحــت و عالقــه منــد‬ ‫بــه نظــر می رســید‪.‬‏‬ ‫ج) بلند و مقرور‪ :‬شــانه هایتان کجا هســتند؟‬ ‫‪ C‬شــکل دارنــد شــما‬ ‫اگــر انهــا خمیــده و حالــت‏ ‏‬ ‫ناراحــت و ســرخورده‏بــه نظــر خواهیــد رســید‬ ‫و ایــن باعــث مــی شــود کــه دیگــران نســبت بــه‬ ‫شــما احســاس خوبــی نداشــته باشــند‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه ‏اعتمــاد بــه نفــس خــود را بــه دیگــران‬ ‫نشــان دهیــد شــانه هایتــان را بــاال نگــه داریــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد شــکمتان بیــرون نباشــد‏و بــه صــاف‬ ‫راه رفتــن عــادت کنیــد‪ .‬حــاالت قــدرت را بــا خــود‬ ‫تمریــن کنیــد‪ .‬هماننــد قهرمان هــای فیلمهــا‪،‬‬ ‫قبــل از‏صحبــت کــردن و یــا وارد جلســه شــدن‬ ‫می توانیــد دســتانتان را بــه کمرتــان بزنیــد و‬ ‫‪ A‬بــاز کنیــد‪.‬‏ایــن حالــت‬ ‫پاهایتــان را بصــورت‏ ‏‬ ‫بــدن‪ ،‬بــرای شــما اعتمــاد بــه نفــس بــه همــراه‬ ‫مــی اورد‪ .‬امــا فرامــوش نکنیــد کــه ایــن حالــت در‬ ‫هنــگام‏صحبــت کــردن نتیجــه ای عکــس خواهد‬ ‫داشــت‪.‬‏‬ ‫د) اینــه – اینــه‪ :‬طــرف مقابــل شــما چــه حرکاتــی‬ ‫انجــام مــی دهــد؟ حــاالت او را در خودتــان شــبیه‬ ‫ســازی کنیــد تــا‏تنــش را در طــرف مقابــل از بیــن‬ ‫ببریــد و بتوانیــد بــا او ارتبــاط بهتری برقرار کنید‪ .‬اگر‬ ‫او نشســته اســت در همــان‏ارتفاعــی کــه نشســته‬ ‫اســت بنشــینید‪ .‬اگــر ایســتاده ایــد‪ ،‬روبــروی هــم‬ ‫بیایســتید و یــا اگــر در هنــگام قــدم زدن هســتید بــا‬ ‫‏یــک حالــت قــدم بزنیــد‪ .‬بــرای برقــراری مناســبات و‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬شــبیه ســازی حــرکات طــرف مقابــل مــی‬ ‫توانــد کمــک‏بســیار زیــاد بکنــد‪.‬‏‬ ‫س) لبخنــد را فرامــوش نکنیــد‪ :‬لبخنــد فضــای‬ ‫اطــراف شــما را تلطیــف مــی کنــد و نشــانه ایــن‬ ‫اســت کــه شــما کاری را‏کــه داریــد انجــام مــی‬ ‫دهیــد را کاری مناســب مــی دانیــد‪ .‬لبخند ممکن‬ ‫اســت فقــط بــه شــما ایــن اعتمــاد بــه نفــس را‬ ‫‏بدهــد کــه مشــتری را بهتــر جــذب کنیــد و یــا یــک‬ ‫موقعیــت شــغلی را راحــت تــر تصاحــب کنیــد‬ ‫ولــی ان را هیــچ وقــت‏دســت کــم نگیریــد‪ .‬‏‬ ‫فاطمهدادمحمدخانی‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن‬ ‫با ‪ 13‬غذایی که به ان‬ ‫نیاز دارید‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن‪ ،‬از مــا در برابــر عفونت هــا‬ ‫و بیماری هایــی ماننــد ســرماخوردگی و انفوالنــزا‬ ‫محافظــت می کنــد و نقــش مهمــی در جلوگیــری‬ ‫از بــروز الــرژی و انــواع ســرطان دارد‪ .‬سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن بــه منظــور عملکــرد صحیــح بــه چنــد‬ ‫دســته از مــواد مغــذی نیــاز دارد کــه می توانیــد‬ ‫م غذایــی روزانــ ه دریافــت‬ ‫انهــا را از طریــق رژیــ ‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن مــواد مغــذی شــامل پروتئیــن‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ C‬و ویتامیــن ‪ E‬بــه همــراه‬ ‫مــواد معدنــی ماننــد روی (زینــک) و اهــن‬ ‫هســتند‪ .‬بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن‪،‬‬ ‫م غذایی تــان بگنجانیــد‪.‬‬ ‫ایــن مــواد را در رژیــ ‬ ‫بــدن مــا عــاوه بــر ایــن مــواد مغــذی‪ ،‬بــه‬ ‫پروبیوتیــک هــا هــم نیــاز دارد‪ .‬پروبیوتیک هــا‬ ‫باکتری هــای مفیــدی هســتند کــه در برخــی‬ ‫غذاهــا یافــت می شــوند و بــه تعــادل فلــور‬ ‫طبیعــی (ریزاندامــگان هم زیســت انســان) در‬ ‫دســتگاه گــوارش کمــک می کننــد‪ .‬انهــا جــزو مواد‬ ‫مغــذی بــه شــمار نمی رونــد امــا بســیار مفیدنــد‪.‬‬ ‫یــک رژیم غذایــی متعــادل بایــد همــه ی مــواد‬ ‫مغــذی و پروبیوتیک هــای مــورد نیــاز بــدن را‬ ‫فراهــم کنــد‬ ‫‪ .۱‬بادام‪:‬می توانیــد بــادام را بــه راحتــی در هــر‬ ‫مغــازه ی خواربارفروشــی پیــدا کنیــد‪ .‬بــادام بــه‬ ‫عنــوان میان وعــده ای ســالم بســیار عالــی اســت‬ ‫و می تــوان ان را بــا انــواع ســاالد یــا ماســت‬ ‫مصــرف کــرد‪ .‬بــادام سرشــار از ویتامیــن ‪ E‬اســت‬ ‫و می توانــد بــه عنــوان انتــی اکســیدان در بــدن‬ ‫عمــل کنــد‪ .‬بــادام اهــن و پروتئیــن زیــادی دارد و‬ ‫بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اووکادو‪:‬اووکادو ماننــد روغــن زیتــون سرشــار‬ ‫از اســیدهای چــرب غیراشــباع و منبــع بســیار‬ ‫خوبی از ویتامین ‪ ،E‬ویتامین ســی‪ ،‬اهن و روی‬ ‫اســت‪ .‬می توانیــد تکه هــای اووکادو را در ســاالد‬ ‫بریزیــد یــا اینکــه ان را بــه صــورت گواکامولــی‬ ‫میــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کلم بروکلــی‪ :‬یــک فنجــان کلــم بروکلــی‬ ‫خــام خردشــده تقریبــا نیــاز روزان ـه ی بــدن را بــه‬ ‫مقــدار ویتامیــن ‪ C‬کــه بــرای تقویــت سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن الزم اســت‪ ،‬تامیــن می کنــد‪ .‬در واقع‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬بــرای کمــک بــه تشــکیل پادتن هــا در‬ ‫بــدن ضــروری اســت‪ .‬کلم بروکلــی منبــع بســیار‬ ‫عالــی از ویتامیــن ا و اهــن گیاهــی اســت کــه‬ ‫انهــا نیــز ماننــد ویتامیــن ‪ C‬برای تقویت سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن مفیدنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کلم پیچ‪:‬کلــم پیــچ یکــی از ســبزیجات‬ ‫خانــواده ی کروســیفروس (‪)cruciferous‬‬ ‫اســت کــه شــامل گل کلــم‪ ،‬اروگــوال (شــابانک)‬ ‫و کلم بروکلــی اســت‪ .‬کلم پیــچ سرشــار از مــواد‬ ‫مغــذی از جملــه ویتامیــن ‪ A‬اســت کــه بــرای‬ ‫ســامت پوســت و غشــاهای مخاطــی از اهمیــت‬ ‫زیــادی برخــوردار اســت‪ .‬کلم پیــچ همچنیــن‬ ‫سرشــار از ویتامیــن ‪ C‬و ‪ ،E‬اهــن و روی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬انب ـه ‪ :‬انبــه در گذشــته به راحتــی در هم ـه ی‬ ‫فروشــگاه های خواروبارفروشــی پیــدا نمی شــد‬ ‫امــا امــروزه هــم بــه صــورت تــازه و هــم بــه صــورت‬ ‫منجمــد در بیشــتر فروشــگاه ها موجــود اســت‪.‬‬ ‫ایــن میــوه سرشــار از ویتامین هایــی ماننــد ‪ A‬و‬ ‫‪ C‬اســت و بــه میــزان قابل توجهــی ویتامیــن ‪E‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بهتریــن ســایت های ســفارش ســریع میــوه تــازه‬ ‫بــه قیمــت ارزان تره بــار‬ ‫‪ .۶‬فلفل قرمز شیرین‬ ‫فلفــل قرمــز شــیرین منبــع خوبــی از ویتامیــن‬ ‫‪ A‬و ‪ C‬اســت و بــه همیــن دلیــل بــرای تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه مقــدار کافــی ویتامیــن ‪ E‬دارد‪.‬‬ ‫فلفــل قرمــز شــیرین کم کالــری اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫می توانیــد ان را بــه راحتــی بــه هر وعــده ی غذایی‬ ‫اضافــه کنیــد‪ .‬می توانیــد ان را در املــت بریزید یا‬ ‫پــس از ســرخ کــردن به عنــوان چاشــنی در کنــار‬ ‫غــذای اصلــی میــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬سیب زمینی شیرین‬ ‫ســیب زمینی شــیرین (کــه بــا ســیب زمینــی‬ ‫ســفید متفــاوت اســت) حــاوی مقــدار زیــادی‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬اســت و بــه میــزان کافــی ویتامیــن‬ ‫‪ ،C‬ویتامیــن ‪ E‬و مقــداری اهــن گیاهــی نیــز دارد‪.‬‬ ‫ســیب زمینی شــیرین را می توانیــد در مایکروویــو‬ ‫یــا روی اجــاق معمولــی بپزیــد و بــا کمــی کــره یــا‬ ‫شــربت افــرا میــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ماهــی ت ُن‪:‬ماهــی تُــن منبــع خوبــی از‬ ‫اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬و همچنیــن سرشــار‬ ‫از روی‪ ،‬ســلنیوم و پروتئیــن اســت کــه همــه ی‬ ‫انهــا بــرای تقویــت عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫ضــروری هســتند‪ .‬غذاهایــی کــه بــا ایــن نــوع‬ ‫ماهــی پختــه می شــوند تنــوع بســیار زیــادی‬ ‫دارنــد‪ .‬ماهــی تـُـن را می توانیــد بــه صــورت خــام‪،‬‬ ‫خشک شــده یــا کبابــی بخوریــد یــا ان را در ســاالد‬ ‫(مثــا ســاالد تــن ماهــی) و ســاندویچ میــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ماست‪:‬ماســت کــه پروتئیــن بســیار باالیــی‬ ‫دارد یکــی از بهتریــن غذاهــای شناخته شــده‬ ‫ک اســت و می توانــد‬ ‫به عنــوان منبــع پروبیوتیــ ‬ ‫بــه بهبــود عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬ماســت به مقــدار کافــی ویتامیــن ‪ A‬و روی‬ ‫دارد‪ .‬می توانیــد بــا افــزودن اجیــل‪ ،‬انــواع تــوت و‬ ‫مقدار بســیار کمی عســل به ماســت ســاده مواد‬ ‫مغــذی موجــود در ماســت را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬مرکبات‪:‬یکــی از ویتامین هــای مهمــی‬ ‫کــه همــه مــا به محــض ســرماخوردگی بــه ان‬ ‫متوســل می شــویم ویتامیــن ‪ C‬اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ویتامیــن بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬ظاهــرا ایــن ویتامیــن بــا افزایــش‬ ‫تولیــد گلبول هــای ســفید خــون بــه سیســتم‬ ‫ایمنــی کمــک می کنــد بــا عفونــت مبــارزه کننــد‪.‬‬ ‫مرکبــات سرشــار از ویتامیــن ‪ C‬هســتند‪ .‬برخــی از‬ ‫میوه هــای خانــواده مرکبــات عبارت انــد از‪:‬‬ ‫گریــپ فــروت؛ پرتقــال؛ نارنگی؛لیمــو‬ ‫شــیرین؛لیمو ترش؛نارنگــی یافــا‪.‬‬ ‫ازانجاکــه بــدن خــودش نمی توانــد ویتامیــن ‪ C‬را‬ ‫تولیــد یــا ذخیــره کنــد‪ ،‬بــرای حفــظ ســامتی بایــد‬ ‫هــر روز ایــن ویتامیــن را دریافــت کنیــد‪ .‬اگــر هــر‬ ‫روز هــم از انهــا اســتفاده کنیــد برایتــان تکــراری‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬فلفــل دلمــه ای قرمــز‪ :‬اگــر فکــر می کنیــد‬ ‫مرکبــات در بیــن میوه هــا و ســبزیجات بیشــترین‬ ‫میــزان ویتامیــن ‪ C‬را دارنــد‪ ،‬بایــد بگوییــم کــه‬ ‫این طــور نیســت‪ .‬مقــدار ایــن ویتامیــن در فلفــل‬ ‫دلمــه ای قرمــز دو برابــر مرکبــات اســت‪ .‬فلفــل‬ ‫دلمـه ای منبــع غنــی از بتاکاروتن اســت‪ .‬ویتامین‬ ‫‪ C‬عــاوه بــر تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن‪ ،‬بــه‬ ‫حفــظ ســامت پوســت هــم کمــک می کنــد‪ .‬بتــا‬ ‫کاروتــن هــم در ســامت چشــم و پوســت نقــش‬ ‫مهمــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬ســیر‪ :‬ســیر از ان دســته مــواد غذایــی اســت‬ ‫کــه در همه جــای دنیــا در اشــپزی بــه وفــور از‬ ‫ان اســتفاده می کننــد‪ .‬ســیر دارای مقــدار کمــی‬ ‫زینــک یــا روی اســت کــه بــرای ســامتی بــدن‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬تمدن هــای باســتانی بــه خوبی از‬ ‫نقــش ســیر در مبــارزه بــا عفونت هــا اگاه بودنــد‪.‬‬ ‫ســیر بــه کاهــش فشــار خــون و کندشــدن رونــد‬ ‫ســختی شــریان ها کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬زنجبیــل‪ :‬زنجبیــل هــم از ان دســته مــواد‬ ‫غذایــی اســت کــه بســیاری از مــا هنگامی کــه‬ ‫ســرما می خوریــم بیشــتر از روزهــای عــادی از ان‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪ .‬زنجبیــل بــه کاهــش التهــاب‬ ‫و تســکین بیماری هــای التهابــی از جملــه گلــودرد‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬زنجبیــل می توانــد حالــت تهــوع‬ ‫را هــم تــا حــدودی رفــع کنــد‪ .‬بــا اینکــه بیشــتر در‬ ‫دســرها و شــیرینی اســتفاده می شــود‪ ،‬امــا در‬ ‫هنــگام ســرماخوردگی می توانــد بــا گرمازایــی بــه‬ ‫رونــد درمــان ســرماخوردگی کمــک کنــد‪ .‬و ممکــن‬ ‫اســت دارای خواصــی بــرای کاهــش کلســترول‬ ‫هــم باشــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫چگونــه مــی تــوان امنیــت فایــل پشــتیبان واتســاپ در بخــش فضــای ابــری را بــاال برد؟تقریبــا چنــد ســالی می شــود کــه اپلیکیشــن واتســاپ از ویژگــی‬ ‫رمزگــذاری سرتاســر یــا ‪ End-to-End‬اســتفاده می کنــد‪ .‬امــا بک اپ هــای انالیــن از چت هــا کــه بــر روی ســرویس های ‪ iCloud‬و گــوگل درایــو ذخیــره‬ ‫می شــوند رمزگــذاری نمی شــدند کــه باعــث کــم شــدن امنیــت ایــن روش می شــد‪.‬با وجــود ایــن مــورد‪ ،‬در صورتــی کــه فــردی بتوانــد بــه حســاب ای کلــود و یــا‬ ‫گــوگل درایــو کاربــر دسترســی داشــته باشــد می توانــد بــه بــک اپ چت هــا دسترســی داشــته باشــد بــا ایــن حــال‪ ،‬کاربــران از اینــک می تواننــد بــا خیال اســوده‬ ‫نســبت بــه انتقــال داده هــای خــود بــه گــوگل درایــو در نســخه ی اندرویــد واتســاپ یــا ‪ iCloud‬در نســخه ی ‪ iOS‬اقــدام کــرده و حالــت رمزگــذاری سرتاســر‬ ‫را فعــال کنند‪.‬فعال ســازی حالــت رمزگــذاری سرتاســر در بخــش فضــای ابــری به صــورت خــودکار صــورت نمی گیــرد و کاربــر بایــد به صــورت دســتی اقــدام‬ ‫بــه فعال ســازی ان کننــد‪ .‬بــرای فعال ســازی رمزگــذاری سرتاســر کاربــر بایــد مراحــل زیــر را انجــام دهــد‪ :‬تنظیمــات > گفتگوهــا > پشــتیبانی از پیام هــا >‬ ‫فعال ســازی رمزگــذاری سرتاســر ‪Settings > Chats > Chat Backup > End-to-end Encrypted Backup‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مهر‬ ‫هکرها از نرم افزار‬ ‫منبع باز و مشاغل‬ ‫جعلی در حمالت‬ ‫فیشینگ استفاده‬ ‫می کنند‬ ‫مایکروســافت توضیــح می دهــد کــه چگونــه هکرهــا از‬ ‫ابزارهــای ســاده ای کــه بــه راحتــی در دســترس اســت بــرای‬ ‫فریــب توســعه دهنــدگان و کارکنــان فنــاوری اطالعــات‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت هشــدار داده اســت کــه هکرهــا از نرم افــزار‬ ‫منبــع بــاز و حســاب های جعلــی رســانه های اجتماعــی بــرای‬ ‫فریــب دادن مهندســان نرم افــزار و کارکنــان پشــتیبانی فنــاوری‬ ‫اطالعــات بــا پیشــنهادات شــغلی جعلــی اســتفاده می کننــد‬ ‫کــه در واقــع منجــر بــه حمــات بدافــزار می شــود‪ .‬بــر اســاس‬ ‫پســت وبــاگ ‪ ،MSTIC‬مرکــز اطالعــات تهدیــد مایکروســافت‬ ‫(‪ ،MSTIC‬تلفــظ مــی شــود ‪ )Mystic‬از اواخــر اوریــل‪ ،‬گــروه را‬ ‫از ‪PuTTY، KiTTY، TightVNC، Sumatra PDF Reader‬‬ ‫و نصــب کننــده نــرم افــزار ‪muPDF/Subliminal Recording‬‬ ‫بــرای ایــن حمــات مشــاهده کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــروه هکــر کارکنــان رســانه‪ ،‬دفــاع و هوافضــا و خدمات‬ ‫فنــاوری اطالعــات در ایــاالت متحــده‪ ،‬بریتانیــا‪ ،‬هند و روســیه‬ ‫را هــدف قــرار داده اســت‪ .‬ایــن گــروه همچنیــن پشــت حملــه‬ ‫گســترده بــه ‪ Sony Pictures Entertainment‬در ســال‬ ‫‪ 2014‬بــود‪.‬‬ ‫نحوه بهینه سازی مدیریت‬ ‫مواجهه با تهدیدها‬ ‫همچنیــن بــه عنــوان ‪ Lazarus‬شــناخته می شــود و‬ ‫توســط مایکروســافت بــه عنــوان ‪ ZINC‬ردیابــی می شــود‪،‬‬ ‫تحلیلگــران تهدیــد ‪ Mandiant‬در ‪ Google Cloud‬در مــاه‬ ‫ژوئیــه بــا اســتفاده از واتــس اپ بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن‬ ‫یــک نمونــه تروجانــی از ‪ ،PuTTY‬اهــداف فیشــینگ گروهــی‬ ‫در بخش هــای فنــاوری و رســانه را بــا پیشــنهادهای شــغلی‬ ‫جعلــی مشــاهده کردنــد‪.‬‬ ‫‪ MSTIC‬خاطرنشــان می کنــد‪« :‬محققــان مایکروســافت‬ ‫فیشــینگ نیــزه ای را به عنــوان تاکتیــک اصلــی بازیگــران‬ ‫‪ ZINC‬مشــاهده کرده انــد‪ ،‬امــا انهــا همچنیــن بــا اســتفاده از‬ ‫ســازش های اســتراتژیک وب ســایت و مهندســی اجتماعــی در‬ ‫سراســر رســانه های اجتماعــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود‬ ‫مشــاهده شــده اند‪.‬‬ ‫«‪ ZINC‬کارکنــان شــرکت هایی را هــدف قــرار می دهــد کــه‬ ‫قصــد نفــوذ بــه ان هــا را دارد و بــه دنبــال وادار کــردن ایــن‬ ‫افــراد بــه نصــب برنامه هــای بــه ظاهــر خوش خیــم یــا بــاز کــردن‬ ‫اســناد تســلیحاتی حــاوی ماکروهــای مخــرب اســت‪ .‬حمــات‬ ‫هدفمنــدی نیــز علیــه محققــان امنیتــی از طریــق توییتــر و‬ ‫لینکدیــن انجــام شــده اســت‪».‬‬ ‫ایــن گــروه در جاسوســی‪ ،‬ســرقت داده هــا‪ ،‬هــک صرافــی هــای‬ ‫رمزنــگاری و سیســتم هــای بانکــی و خــراب کــردن شــبکه هــا‬ ‫شــرکت مــی کنــد‪ .‬همچنیــن بــه عنــوان ‪Labyrinth Chollima‬‬ ‫و ‪ Black Artemis‬دنبــال مــی شــود‪ .‬یــک تیــم امنیتــی در‬ ‫‪ LinkedIn‬متعلــق بــه مایکروســافت نیــز مشــاهده کــرد کــه ایــن‬ ‫بازیگــران بــرای جعــل هویــت اســتخدام کنندگان شــرکت هایی‬ ‫در بخش هــای فنــاوری‪ ،‬دفــاع و ســرگرمی رســانه ای‪،‬‬ ‫پروفایل هــای جعلــی ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مایکروســافت‪ ،‬اهــداف از لینکدیــن بــه واتــس اپ‬ ‫هدایــت شــدند تــا بدافــزار را بــه اشــتراک بگذارنــد و شــامل‬ ‫کارکنــان پشــتیبانی فنــاوری اطالعــات و فنــاوری اطالعــات در‬ ‫شــرکت هایــی در ایــاالت متحــده‪ ،‬بریتانیــا و هنــد مــی شــد‪.‬‬ ‫گــروه تحلیــل تهدیــدات گــوگل (‪ )TAG‬ایــن گــروه را بــا اســتفاده‬ ‫از توییتــر‪ ،‬دیســکورد‪ ،‬یوتیــوب‪ ،‬تلگــرام‪ ،‬کی بیــس و ایمیــل بــا‬ ‫تاکتیک هــای مشــابه در ژانویــه گذشــته پیــدا کــرد‪MSTIC .‬‬ ‫هشــدار داد‪ ZINC« :‬در درجــه اول مهندســین و متخصصــان‬ ‫پشــتیبانی فنــی را هــدف قــرار مــی دهــد کــه در شــرکت هــای‬ ‫رســانه و فنــاوری اطالعــات مســتقر در بریتانیــا‪ ،‬هنــد و ایــاالت‬ ‫متحــده کار مــی کننــد‪».‬‬ ‫«هدف هــا متناســب بــا حرفــه یــا پیشــینه ی خــود دسترســی بــه‬ ‫انهــا دریافــت کردنــد و تشــویق شــدند بــرای یــک موقعیــت بــاز‬ ‫در یکــی از چندیــن شــرکت قانونــی درخواســت دهنــد‪ .‬مطابــق‬ ‫بــا خط مشــی های انهــا‪ ،‬بــرای حســاب های شناسایی شــده در‬ ‫ایــن حمــات‪ ،‬لینکدیــن بــه ســرعت حســاب های مرتبــط بــا‬ ‫رفتــار غیراصیــل یــا متقلبانــه را فســخ کــرد‪» .‬‬ ‫مهم ترین مسائل پیش روی‬ ‫امنیت سایبری‪:‬‬ ‫افزایش تعداد‬ ‫حمالت و مجرمان‬ ‫سایبری‬ ‫براســاس تحقیقــات جدیــد شــرکت ‪ ،CompTIA‬تقویــت دفــاع‬ ‫ســایبری بــرای بســیاری از ســازمان ها کــه کاســتی های خــود را‬ ‫تاییــد می کننــد امــا هنــوز منابــع الزم را بــه ایــن کار اختصــاص‬ ‫نداده انــد‪ ،‬همچنــان در حــال پیشــرفت اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه اکثریــت پاســخ دهنــدگان در هــر یــک از هفــت‬ ‫منطقــه جغرافیایــی احســاس می کننــد کــه امنیــت ســایبری‬ ‫شــرکت ان هــا رضایــت بخــش اســت‪ ،‬تکمیــل گــزارش امنیــت‬ ‫ســایبری نشــان می دهــد کــه تعــداد بســیار کمتــری وضعیــت را‬ ‫رضایــت بخــش ارزیابــی می کننــد‪.‬‬ ‫ســت رابینســون‪ ،‬معــاون تحقیقــات صنعتــی ‪CompTIA‬‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت ها از تهدیداتــی کــه بــا ان هــا روبــرو هســتند‬ ‫و عواقــب احتمالــی حملــه یــا نقــض اگاهــی دارنــد‪ .‬امــا ان هــا‬ ‫ممکــن اســت میــزان قــرار گرفتــن در معــرض خــود و میــزان‬ ‫ســرمایه گــذاری در امنیــت ســایبری را دســت کــم بگیرنــد‪.‬‬ ‫کاهــش ریســک کلیــد‪ ،‬فیلتــری اســت کــه بایــد همــه چیــز را از‬ ‫طریــق ان مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫دو مــورد از ســه موضــوع اصلــی کــه مالحظــات امنیــت ســایبری‬ ‫را بــه پیــش می برنــد‪ ،‬حجــم رو بــه رشــد مجرمــان ســایبری اســت‬ ‫کــه ‪ ۴۸‬درصــد از پاســخ دهنــدگان بــه ان هــا اشــاره کرده انــد و‬ ‫تنــوع رو بــه رشــد حمــات ســایبری (‪ ۴۵‬درصد)عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫بــاج افزارهــا و فیشــینگ بــه ســرعت بــه حوزه هــای اصلــی نگرانــی‬ ‫تبدیــل شــده اند؛ چــرا کــه عملیات هــای دیجیتــال افزایــش یافتــه‬ ‫و خطــای انســانی پرهزینــه تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫رابینســون گفــت‪ :‬تحــول دیجیتــال مبتنــی بــر اســتفاده از‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪607‬‬ ‫فضــای ابــری و موبایــل نیازمنــد یــک رویکــرد اســتراتژیک‬ ‫جدیــد بــرای امنیــت ســایبری اســت‪ ،‬امــا ایــن امــر چالش هــای‬ ‫قابــل توجهــی را هــم از نظــر تاکتیکــی و هــم از نظــر مالــی‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬همانطــور کــه عملیــات و اســتراتژی فنــاوری‬ ‫اطالعــات پیچیده تــر شــده اســت‪ ،‬مدیریــت امنیــت ســایبری‬ ‫نیــز پیچیده تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه امنیــت ســایبری بــا اهــداف کســب وکار یکپارچــه تــر‬ ‫اســت‪ ،‬اعتمــاد صفــر سیاســتی فراگیــر اســت کــه بایــد تالش هــای‬ ‫مــدرن را هدایــت کنــد‪ ،‬اگرچــه اتخــاذ ان یــک شــبه رخ نخواهــد‬ ‫داد‪ ،‬زیــرا بــه شــیوه ای کامــا متفــاوت از تفکــر و عمــل نیــاز دارد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه پیشــرفت کمــی در تشــخیص‬ ‫رویکــرد جامــع اعتمــاد صفــر وجــود دارد‪ ،‬امــا پیشــرفت بهتــری در‬ ‫اتخــاذ برخــی عناصــر کــه بخشــی از یــک سیاســت جامــع اعتمــاد‬ ‫صفــر هســتند‪ ،‬وجــود دارد‪ .‬احــراز هویــت چندعاملــی در ‪۴۶‬‬ ‫درصــد شــرکت ها و حاکمیــت حجــم کار ابــری در ‪ ۴۱‬درصــد انجــام‬ ‫می شــود از جملــه تغییــرات دیگــر در رویکــرد ســازمان ها بــه‬ ‫امنیــت ســایبری می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ ۴۳‬درصــد شــرکت ها اولویــت بیشــتری را بــرای پاســخگویی بــه‬ ‫حــوادث قائــل شــده اند‬ ‫‪ ۳۹‬درصــد از ان هــا مجموعــه متنــوع تــری از ابزارهــای فنــاوری‬ ‫را بــه کار گرفته انــد و ابزارهــای نظــارت و مدیریــت ‪ SaaS‬جهــش‬ ‫قابــل توجهــی در پذیــرش داشــته اند‪.‬‬ ‫‪ ۳۷‬درصد به اقدامات پیشگیرانه تر روی اورده اند‪.‬‬ ‫‪ ۳۶‬درصد در حال گسترش تحصیالت کارمندان هستند‪.‬‬ ‫اتخــاذ یــک فلســفه کلــی بــی اعتمــادی‪ ،‬از جملــه تعییــن‬ ‫اهــداف خــاص و اســتراتژیک‪ ،‬بســیاری از مشــکالتی کــه‬ ‫شــرکت ها بــا ان مواجــه هســتند را حــل خواهــد کــرد؛ امــا‬ ‫موانــع اساســی بــرای غلبــه بــر ان هــا وجــود دارد‪ ،‬ماننــد از بیــن‬ ‫بــردن شــکاف ارتباطــی کــه بیــن بخش هــای فــن اوری و کســب‬ ‫وکار ســازمان ها وجــود دارد‪.‬‬ ‫نــرخ کلــی مشــارکت کارکنــان کســب و کار بــرای یــک عملکــرد‬ ‫مهــم تجــاری بســیار پاییــن اســت‪ 47 .‬درصــد از کســب و کارهــای‬ ‫کوچــک مدیــر عامــل یــا مالــک را بــه عنــوان بخشــی از زنجیــره‬ ‫امنیــت ســایبری دارنــد در مقایســه بــا ‪ 37‬درصــد از شــرکت های‬ ‫گ عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫متوســط و ‪ 27‬درصــد از شــرکت های بــزر ‬ ‫شــرکت ها در تــاش هســتند تــا نیازهــای مهارتــی فنــی ماننــد‬ ‫دانــش تهدیــد‪ ،‬امنیــت شــبکه و تجزیــه و تحلیــل داده هــا را‬ ‫برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫بــه احتمــال زیــاد بســیاری فکــر مــی کننــد کــه پاســخ بــه‬ ‫ایــن ســوال بیهــوده اســت‪ .‬بــه هــر حــال یــاداوری امادگــی‬ ‫در برابــر حمــات ســایبری بخشــی از جریــان بی پایــان‬ ‫محتــوای مرتبــط بــا امنیــت ســایبری اســت کــه بــه صــورت‬ ‫انالیــن منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫اطالعــات و مطالــب زیــادی بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــا و‬ ‫دســتیابی بــه امنیــت پیشــگیرانه در اینترنــت وجــود دارد‬ ‫کــه بــه صــورت رایــگان بــه اشــتراک گذاشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مدیریــت امنیــت ســایبری در چشــم انداز‬ ‫تهدیــدات کنونــی چنــدان ســاده و اســان نیســت‪ .‬بســیاری‬ ‫از کارشناســان حرفــه ای و بــا تجربــه اذعــان دارنــد کــه از‬ ‫وضعیــت امنیــت ســایبری امنیتــی خــود مطمئــن نیســتند‪.‬‬ ‫یــک مطالعــه نشــان می دهــد کــه ‪ 50‬درصــد از شــرکت ها از‬ ‫توقــف حملــه باج افــزار مطمئــن نیســتند‪.‬‬ ‫بهینه ســازی و بروزرســانی در مقابلــه بــا تهدیــدات ســایبری‬ ‫بســیار چالــش برانگیــز اســت‪ ،‬بــه ویــژه بــا توجــه بــه ماهیــت‬ ‫تهاجمــی حمــات ســایبری کــه بــه ســرعت در حــال تکامــل‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬راه هــای غلبــه بــر مشــکالت و‬ ‫دســتیابی بــه مدیریــت بهتــر مقابلــه بــا تهدیــد بــا کمــک‬ ‫نــکات زیــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫مدیریت مستمر مواجهه با تهدیدات را اجرا کنید‬ ‫چرخــه هایــپ ‪ 2022‬گارتنــر بــه مدیریــت مســتمر مواجهــه‬ ‫بــا تهدیــدات (‪ )CTEM‬اشــاره مــی کنــد‪ .‬ایــن یــک برنامــه‬ ‫پنــج مرحلــه ای اســت کــه بــرای برنامه ریــزی‪ ،‬نظــارت و‬ ‫کاهــش مســتمر ســطوح ریســک از طریــق فناوری هــای‬ ‫اعتبارســنجی امنیتــی طراحــی شــده اســت کــه نیازمنــد ســاز‬ ‫و کار اصالحــی اولویــت بنــدی شــده اســت‪ .‬گارتنــر انتظــار‬ ‫دارد کــه برنامــه ‪ CTEM‬باعــث شــود کــه ســازمان هــا بــه‬ ‫میــزان قابــل توجهــی در برابــر نقــض هــای امنیتــی اســیب‬ ‫پذیــر باشــند‪.‬‬ ‫چرخــه پنــج مرحلــه ای مدیریــت مســتمر مواجهــه بــا تهدید‬ ‫بــا محــدوده بنــدی شــروع شــده و بعــد از ان مراحل کشــف‪،‬‬ ‫اولویت بنــدی‪ ،‬اعتبارســنجی و بســیج دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫همانطــور کــه اشــاره شــد‪ ،‬ایــن یــک فراینــد پیوســته اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن محــدوده بنــدی و مراحــل بعــدی مجــددا ً اجــرا‬ ‫می شــود تــا از نظــارت بی وقفــه روی تهدیــدات اطمینــان‬ ‫حاصــل شــود‪.‬‬ ‫از چارچوب های امنیتی استفاده کنید‬ ‫چارچوب هــای امنیــت ســایبری به عنــوان نوعــی «برگــه‬ ‫تقلــب» بــرای شناســایی و حــل و فصــل موثــر تهدیــدات‬ ‫عمــل می کننــد‪ .‬انهــا یــک ســاختار و روش ازمایــش شــده‬ ‫در مــورد نحــوه ایمــن ســازی دارایــی هــای دیجیتــال ارائــه‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬یکــی از نمونه هــای ان چارچــوب ‪MITER‬‬ ‫‪ ATT&CK‬اســت کــه اطالعــات معتبــر متقابلــی را دربــاره‬ ‫اخریــن تاکتیک هــا و تکنیک هــای دشــمن در سراســر‬ ‫جهــان بــه اشــتراک می گــذارد‪ .‬اینهــا شــامل اطالعاتــی‬ ‫در مــورد اســیب پذیــری هــای اخیــرا ً کشــف شــده توســط‬ ‫عوامــل تهدیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫اطالعــات تهدیــد ارائــه شــده توســط ایــن چارچــوب‬ ‫بســیار دقیــق اســت و نــه تنهــا توصیفــی از تهدیدهــا‪،‬‬ ‫بلکــه رویه هــای مــورد اســتفاده نمونه هــای خاصــی از‬ ‫فعالیت هــای ان هــا و برنامه هــا یــا ابزارهــای قانونــی و‬ ‫مخربــی را کــه اســتفاده می کننــد را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫استفاده از هوش مصنوعی‬ ‫مطالعــه ای در مــورد نقــش هــوش مصنوعــی در امنیــت‬ ‫ســایبری توســط یــک موسســه تحقیقاتــی بــه نتیجــه رســیده‬ ‫انــد کــه «امنیــت ســایبری مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی بســیار‬ ‫ضــروری اســت‪ ».‬افزایــش ســریع حجــم حمــات و تکامــل‬ ‫ســریع حیــرت انگیــز انهــا‪ ،‬تحلیلگــران ســایبری را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار مــی دهــد‪ .‬بــرای ادامه دادن به راه حل های هوشــمندانه‬ ‫و یادگیری ماشــینی ضروری اســت‪ .‬مجرمان ســایبری در حال‬ ‫حاضــر از هــوش مصنوعــی بــرای راه انــدازی یــا اجــرای حمــات‬ ‫خــود اســتفاده مــی کننــد‪ .‬غیرمنطقــی اســت کــه ســازمان هــا‬ ‫نیــز از هــوش مصنوعــی اســتفاده نکننــد‪.‬‬ ‫خالصه‬ ‫راه هــای بهینه ســازی و مدرن ســازی مدیریــت مواجهــه بــا‬ ‫تهدید در ســکه کلمه خالصه می شــود‪ :‬پیوســتگی‪ ،‬چارچوب‬ ‫و هــوش مصنوعــی‪ .‬شناســایی و مدیریــت تهدیــد بایــد یــک‬ ‫فراینــد مســتمر باشــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه تهدیدهــا‬ ‫هیچگونــه شانســی بــرای راه یافتــن و بهــره بــرداری از اســیب‬ ‫پذیــری هــا نداشــته باشــند تــا دفــاع ســایبری را شکســت‬ ‫دهنــد‪ .‬توصیــه می شــود از چارچوب هــای امنیــت ســایبری‬ ‫تثبیــت شــده بــرای بهــر ه گیــری از اطالعــات و بینش هــای بــروز‬ ‫و دقیــق تهدیــد اســتفاده کنیــد‪ .‬در نهایــت‪ ،‬هیــچ بهانــه ای‬ ‫بــرای اســتفاده نکــردن از هــوش مصنوعــی و کنتــرل خــودکار‬ ‫بــرای مدیریــت موثرتــر مواجهــه بــا تهدیــد و جلوگیــری از‬ ‫خطاهــای انســانی وجــود نــدارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫رودخانه فصلی روستای جنگلی جعفراباد گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪ -607‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-607‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/11‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/ 8 - 1401 //07‬اکتبر‪/11 - 2022 /‬ربیع‬ ‫شنبه ‪07// 16‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری ‪ -‬علی ابادکتول‬ ‫سیاه مرزکوه‬ ‫وجه تسمیه روستا‪:‬‬ ‫بــه خاطــر کوههــای ســنگی ســیاه و بــدون درخــت ارتفاعــات اطــراف روســتا‪،‬‬ ‫ســیاه مرز کــوه‪ ،‬بــه ایــن نــام شــناخته می شــود‪ .‬همچنیــن روایــت دیگــری‬ ‫وجــود دارد کــه طبــق ان اولیــن ســاکن روســتا‪ ،‬شــخصی بــه نــام ســیامک‬ ‫بــوده و بــه همیــن دلیــل‪ ،‬روســتا بــه ســیامک کــوه نیــز معــروف اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا‪:‬‬ ‫براســاس ســنگ نوشــته های بدســت امــده قدمــت روســتا بالــغ بــر‬ ‫هــزار و پانصــد ســال می شــود امــا ســکونت قــوم کتــول وخاصــه تجــری‬ ‫درایــن روســتا غریــب پانصدســال بــوده وبــه عصرصفویــه برمی گــردد‪.‬‬ ‫صنایع دستی روستا ‪:‬‬ ‫گلیم بافی‪ ،‬چادر شب‪ ،‬نخ ریسی و چقا بافی ازاهم صنایع دستی‬ ‫روستا میباشد‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری روستا‪:‬‬ ‫ابشــارهای گنجو و پشــت اســیاب در فاصله حدودا ًدو کیلومتری روســتا‪ ،‬قله‬ ‫ثبــت شــده کالری بــا ارتفــاع بالــغ بــر دو هــزار متــر‪ ،‬قلــه ثبــت شــده شــاهوار بــا‬ ‫ارتفــاع ‪ 3945‬متــر در ده کیلومتــری روســتا مــرز بیــن اســتان های گلســتان و‬ ‫ســمنان‪ ،‬یخچالهــای طبیعــی گنجــو و لمنــدو در فاصله چهار کیلومتری روســتا‪،‬‬ ‫مراتــع زیبــای حاجــی لنــگ‪ -‬چمــن‪ -‬جمــال‪ -‬چلبــی‪ -‬سبزکشــه‪ -‬عــوض گــودار‪-‬‬ ‫ســرخ چشــمه‪ -‬النــگ ومیانگلــه کــه دور تــا دور روســتا را محصــور نموده انــد‪.‬‬ ‫بالــغ بــر صــد نــوع گیاهــان دارویــی کــه در مراتــع ایــن روســتا قابــل بهره بــرداری‬ ‫می باشــند‪.‬‬ ‫موقعیت روستا ‪:‬‬ ‫ســی و شــش کیلومتــری جنــوب بخــش کمــاالن و شــهر فاضــل ابــاد و چهــل و‬ ‫پنــج کیلومتــری جنــوب غربی شهرســتان علی ابــاد کتــول‪.‬و‪ 66‬کیلومتر تا مرکز‬ ‫اســتان گرگان فاصله دارد‪.‬‬ ‫تاسیسات گردشگری‪:‬‬ ‫هیچگونــه تاسیســات گردشــگری درروســتا ســاخته نشــده اســت‪.‬لیکن وجــود‬ ‫حمــام قدیمــی و قبرســتان کهــن روســتا کــه ثبــت کشــوری میــراث فرهنگــی‬ ‫شــده تنها قابلیت ایجادشــده دســت بشــر در روســتا می باشــد و ســایر مواهب‬ ‫موجودطبیعــی و خــدادادی می باشــد‪.‬‬ ‫تنها مکان قابل اســتفاده در امر گردشــگری اقامتگاه تازه تاســیس بومگردی‬ ‫بهشــت جاودان می باشد‪.‬‬ ‫موسیقی محلی‪:‬تار‪ ،‬دوتار‪ ،‬نی و بیت محلی‪.‬‬ ‫مراســمات و ائییــن هــای روستا‪:‬مراســم نام گــذاری اطفــال و گهــوار ه بنــدان و‬ ‫دندانــی‪ ،‬ختنــه ســوران و کریــب گرفتن(نوعــی مراســم در جشــن ختنــه ســوران)‬ ‫همچنیــن مراســمات خاصــی کــه در عروسـی ها برگــزار می شــد از جملــه حمــام‬ ‫بــردن دامــاد و کشــتی محلــی در عروســی و رقــص و پایگوبــی‪.‬‬ ‫ونیزمراسمات محرم وصفر وماه مبارک رمضان‪.‬‬ ‫شغل و حرفه روستا‪ :‬کشاورزی و دامپروری و پرورش زنبور عسل و ابزیان‪.‬‬ ‫محصــوالت ‪ -۱۱:‬گنــدم و جــو‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬چغنــدر و حبوبات‪.‬وانــواع لبنیــات‬ ‫و گوشــت و عســل و ماهــی‬ ‫جمعیــت و اقــوام روســتا‪:‬یک صــد و ســی خانــوار (حــدود ‪ 450‬نفــر)‪ .‬اقــوام‪:‬‬ ‫تجــری‪ ،‬صفرخانــی‪ ،‬موذنــی‪ ،‬مهاجــر و مقســم‪.‬‬ ‫جاذبــه هــای تاریخــی و فرهنگــی ‪:‬قبرســتان اوندســت روســتا کــه برابرســنگ‬ ‫نوشــته ها مربــوط بــه حدودهزاروپانصدســال پیــش می باشــد‪ .‬حمــام خزینــه ای‬ ‫‪ 500‬ســاله روســتا‪ ،‬مســجد جامــع روســتا بــا بیــش از یــک صــد ســال قدمت‪ ،‬قبر‬ ‫پیــر روســتا معــروف بــه پیــر دو راه‪ ،‬مقبــره ســید علــی نقــی موســوی کــه مــردم‬ ‫اعتقــاد خاصــی بــه وی دارنــد‪.‬‬ ‫سرویس سینما‬ ‫سینمای ایران‬ ‫تشنه طنز است‬ ‫ســینمای امــروز ایــران‪ ،‬بیــش از ان کــه تشــنه‬ ‫برنامه ریــزی در مســیر یــک اکــران درســت باشــد‪،‬‬ ‫نیازمنــد کمدی هــای پرمخاطــب در ایــن فصــل‬ ‫پرچالــش اســت‪.‬‬ ‫یکــی از عملکردهــای متفاوتــی کــه طــی ‪۶‬مــاه‬ ‫نخســت امســال در ســینماهای کشــور پدیــدار شــد‪،‬‬ ‫نمایــش تنهــا ‪ ۷‬فیلــم کمــدی از مجمــوع ‪ ۳۸‬فیلمی‬ ‫بــود کــه در ایــن مــدت بــه روی پــرده رفتنــد‪ .‬اتفاقــی‬ ‫کــه شــاید می شــد ان را بــه تالقــی ماه هــای رمضــان‪،‬‬ ‫محــرم و صفــر‪ ،‬مربــوط دانســت امــا تــداوم ایــن روند‬ ‫بــرای وضعیــت فعلــی ســینماها‪ ،‬یــک نگرانــی جــدی‬ ‫را در مــورد اینــده ایــن صنعــت و گــردش مالــی ان به‬ ‫وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اتمــام مــاه صفــر‪ ،‬در اغازیــن روزهــای‬ ‫مهرمــاه‪ ،‬ایــن تصــور وجــود داشــت کــه ســینماها خــود‬ ‫را بــرای نمایــش چنــد فیلــم کمــدی پرمخاطــب امــاده‬ ‫می کننــد امــا خروجــی شــورای صنفــی نمایــش بــرای‬ ‫هفتــه نخســت مهــر‪ ،‬تنهــا یــک کمــدی خــط اســتوا بــود‬ ‫کــه البتــه نمی توانســت پاســخگوی عطــش ســینماها و‬ ‫مخاطبــان بــرای تماشــای یــک کمــدی محبــوب باشــد‪.‬‬ ‫اگرچــه همیــن غنیمــت نیــز بــه دلیــل ناارامی هــای‬ ‫کشــور‪ ،‬بــه تعویــق افتــاد و همچنــان ســینماها بــا همان‬ ‫نــاوگان قدیمــی‪ ،‬پاســخگوی مخاطبــان خــود هســتند‪.‬‬ ‫میــزان عطــش ســینمای ایــران و مخاطبــان ان بــه‬ ‫اکــران اثــار کمــدی‪ ،‬در شــرایط فعلــی بســیار زیــاد اســت‬ ‫علی الخصــوص اینکــه کشــور طــی ‪ ۲‬مــاه محــرم و صفر‪،‬‬ ‫فیلــم کمــدی چندانــی را بــه خــود ندیــده و پــس از پایــان‬ ‫صفــر نیــز ناارامی هــا‪ ،‬اجــازه شــادی را بــه مخاطبــان‬ ‫نــداده اســت‬ ‫ســینمای ایــران در ایــن ‪۶‬مــاه و نیمــی کــه از ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫می گــذرد‪ ۳۹ ،‬فیلــم بلنــد ســینمایی بــه روی پــرده بــرده‬ ‫اســت کــه از ایــن تعــداد‪ ۷ ،‬فیلم کمــدی بودند‪ .‬مجموع‬ ‫گیشــه ســینمای ایــران در ایــن مــدت‪ ،‬حــدود ‪۲۷۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــوده کــه ســهم ایــن ‪ ۷‬فیلــم‪ ،‬چیــزی‬ ‫در حــدود ‪ ۱۳۴‬میلیــارد تومــان بــوده اســت‪ .‬بــه عبارتــی‪،‬‬ ‫ایــن ‪ ۷‬فیلــم‪ ،‬بــه انــدازه نصف گیشــه ســینمای ایــران در‬ ‫طــول امســال فــروش داشــته اند و نصــف دیگــر فــروش‪،‬‬ ‫میــان ‪ ۳۲‬فیلــم دیگــر سرشــکن شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا نگاهــی بــه ایــن ‪ ۷‬فیلــم متوجــه می شــویم کــه‬ ‫‪ ۲‬فیلــم پرمخاطــب ایــن فهرســت‪ ،‬بیشــترین میــزان‬ ‫فــروش را داشــته اند‪ :‬دینامیــت کــه ‪ ۶۹‬میلیــارد تومــان‬ ‫فروخــت و س ـگ بند کــه فروشــی معــادل ‪ ۴۱‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان را تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫عطــش مخاطــب و البتــه ســینماداران بــرای فیلم هــای‬ ‫کمــدی بــه انــدازه ای اســت کــه در نبــود فیلم هــای کمدی‬ ‫پرمخاطــب‪ ،‬انفــرادی کــه بیــش از ‪ ۵‬مــاه و نیــم بــه روی‬ ‫پــرده اســت‪ ،‬هم چنــان مخاطــب داشــته و بــه دومیــن‬ ‫فیلــم پرفــروش ایــن روزهــای ســینمای ایــران تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬ســگ بند هــم کــه حــدود یک مــاه و نیــم‬ ‫زودتــر از انفــرادی بــه روی پــرده رفــت‪ ،‬همچنــان در ‪۷‬‬ ‫ســالن کشــور بــه روی پــرده بــوده و میزان فــروش ان‪ ،‬از‬ ‫چندیــن فیلــم جدیــد نیــز بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو‪ ،‬اغــاز نمایش هــای کمــدی در چندیــن‬ ‫ســینما و پردیس ســینمایی پایتخت و میزان اســتقبالی‬ ‫که از این نمایش ها شــد نیز نشــان از تمایل مخاطبان‬ ‫بــرای تماشــای اثــار کمــدی اســت‪ .‬به طوری کــه بســیاری‬ ‫از ایــن نمایش هــا بــدون ان کــه از تبلیغــات شــبکه های‬ ‫مجــازی برخــوردار باشــند و خبرســازی چندانــی حــول‬ ‫انهــا شــکل گرفتــه باشــد‪ ،‬موفــق شــدند تــا در کمتــر از‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت‪ ،‬تمامــی بلیت هــای خــود را فروختــه و در‬ ‫نخســتین اجــرای خــود‪ ،‬قدرتمنــد ظاهــر شــوند‪.‬‬ ‫ایــن نشــانه ها‪ ،‬میــزان عطــش ســینمای ایــران و‬ ‫مخاطبــان ان بــه اکــران اثــار کمــدی را نشــان می دهــد‬ ‫علی الخصــوص اینکــه کشــور طــی ‪ ۲‬مــاه محــرم و صفر‪،‬‬ ‫فیلــم کمــدی چندانــی را بــه خــود ندیــده و پــس از پایــان‬ ‫صفــر نیــز ناارامی هــا‪ ،‬اجــازه شــادی را بــه مخاطبــان‬ ‫نــداده اســت‪ .‬بنابرایــن بســیار واجــب اســت تــا شــورای‬ ‫صنفــی نمایــش‪ ،‬در شــرایط فعلــی‪ ،‬بــا یــک برنامه ریــزی‬ ‫درســت‪ ،‬صاحبــان اثــار کمــدی پرمخاطــب‪ ،‬کــه ازقضــا‪،‬‬ ‫کــم هــم نیســتند را مجــاب کنــد تــا فیلــم خــود را بــه روی‬ ‫پــرده فرســتاده تــا بــا شــکل گیری یــک رقابــت درســت‪،‬‬ ‫گیشــه بــه ســمت اثــار کمــدی معطــوف شــده و در ایــن‬ ‫وانفســا‪ ،‬اثــار ســینمای اجتماعــی کــه خــود می تواننــد‬ ‫تضمین کننــده گیشــه فصــول مختلــف ســال باشــند‪،‬‬ ‫این گونــه در رقابــت بــا یکدیگــر‪ ،‬بــه سرشــکن شــدن‬ ‫فــروش خــود منجــر نشــوند‪.‬‬ ‫رامیان بهشت گمشده گلستان‬ ‫جنــگل دره مــا ( بــاغ تاشــته) تفرجگاهــی بســیار زیبــا در مســیر جــاده رامیــان بــه شــاهرود‬ ‫بــا چشــم انــدازی بســیار زیبــا بــه شــهر رامیــان قــرار دارد‪ .‬ایــن تفرجــگاه دارای امکانــات رفاهــی‬ ‫نمازخانــه‪ ،‬ســرویس بهداشــتی اســت‪ .‬در ایــن محوطــه گردشــگری االچیــق‪ ،‬صندلــی و مســیری‬ ‫بــرای پیــاده روی بــا حوضچــه اب تعبیــه شــده اســت‪ .‬درختــان مــازو و انجیلــو پیرامــون تفرجــگاه‬ ‫قــرار دارنــد بــا چشــمه ای طبیعــی کــه گردشــگران می توانند از ان اســتفاده کننــد اهالی منطقه و‬ ‫شــهرهای مجــاور در شــبهای گــرم تابســتان بــرای تفریــح و صــرف شــام بــه بــاغ تاشــته می اینــد‪.‬‬ ‫ابشار زیبای«سرخه کمر» رامیان‬ ‫مجموعه ابشارهای سرخه کمر واقع در سه کیلومتری جنوب شرق شهر رامیان واقع و ارتفاع‬ ‫بلندترین ابشار ان ‪ 28‬متر است‪ .‬محیط ابشارها در دل جنگل های انبوه شرق رامیان قرار دارد‬ ‫و طبیعت بســیار زیبایی را رقم زده اســت‪ .‬ســرخه کمر نام اولین ابشــار از مجموعه ابشــارهایی‬ ‫به همین نام اســت ‪ .‬بیش از ‪ 8‬ابشــار در مســیر ســرخه کمر وجود دارد که ارتفاع اولین ابشــار‬ ‫حــدود ‪ 23‬متــر مــی باشــد‪ .‬بــه فاصلــه ی کمتــر از نیــم ســاعت ‪ 3‬ابشــار دیگر نیز دیده می شــود‪.‬‬ ‫ابشار خزه ایی «پشمکی »‬ ‫پشــمکی در منطقــه ای ییالقــی در جنــوب غربــی رامیــان اســت کــه ‪ 3‬کیلومتــر بــا روســتای‬ ‫پاقلعــه فاصلــه دارد اب و هــوای خنــک ایــن منطقــه در فصــل گرمــا و برفــش در فصــل ســرما‬ ‫پذیــرای طبیعــت دوســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه کــه درســت زیــر قلـه ی قلعه میــران قــرار دارد دارای چشــمه ها و ابشــارهای فراوان‬ ‫اســت کــه بزرگتریــن ابشــار ان در کنــار جاده قــرار دارد‪.‬‬ ‫غار پشمکی نیز در این منطقه واقع شده است‪.‬‬ ‫مسیر دسترسی به پشمکی از رامیان جاده ای با طول ‪ 16‬کیلومتر اسفالت است‪.‬‬ ‫قلعه میران‬ ‫بــر فــراز کــوه ای بــه همیــن نــام بــا ارتفــاع قلــه ‪ 2430‬متــری قــرار دارد‪ .‬قلعــه میــران در زمــان‬ ‫سلســله اشــکانیان در دوران تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و بــه عنــوان پایتخــت ییــاق نشــین‬ ‫اشــکانیان مــورد اســتفاده بــوده اســت‪ .‬پژوهش هــای جدیــد باستان شناســان از وجــود اثــار دوره‬ ‫ساســانی نیــز خبــر می دهــد ‪ .‬موقیعــت جغرافیایــی بســیار مناســب و اســتراتژیک ایــن منطقــه‬ ‫حاکمــان بســیاری از سلســله ها و قبایــل مختلــف ایــن مــکان را بــرای حکمرانــی خــود در طــول‬ ‫تاریــخ انتخــاب کرده انــد ‪.‬کــه مــا شــاهد بقایایــی از یــک زنــدان باســتانی و یــک انبــار غلــه (گنــدم‬ ‫ســوخته ) در اطــراف قلــه هســتیم ‪ .‬نــام قدیــم قلعــه میــران دژ تاکــی می بــوده کــه طبــق گفتــه‬ ‫کارشناســان در دوره تیموریــان تغییــر نــام داده اســت گویــا هنگامــی کــه تیمــور لنــگ و فرزنــدش‬ ‫میرانشــاه وارد منطقــه می شــوند در قلعــه میــران دو دژ دیگــر احــداث می کننــد کــه یکــی از‬ ‫قلعه هــا بــه نــام فرزنــدش میرانشــاه نــام گــذاری می شــود و از ان بــه بعــد بــه کل ایــن منطقــه‬ ‫قلعــه میــران می گوینــد ‪.‬‬ ‫منطقه گردشگری اولنگ شهرستان رامیان‬ ‫تختــه النــگ یــا بــادو بــه منطقــه ای گفتــه می شــود که مابین اســتان گلســتان و اســتان ســمنان‬ ‫قــرار گرفتــه اســت ایــن منطقــه کــم درخــت بــا گونــه درختــان ســیب خــودرو و درختــان ســرد ســیر‬ ‫چشـم انداز بســیار خوبــی دارد‪.‬‬ ‫در تابســتان بــا وجــود چشــمه های خنــک و محــل ارام گله هــای گوســفندی کــه از گذشــته بــرای‬ ‫چــرا از دشــت بــه ایــن منطقــه کــوچ داده می شــود مســافرین زیــادی را بــرای تفریــح بــه دل خــود‬ ‫کشــیده اســت و در زمســتان بــه علــت بــارش بــرف فــراوان در منطقــه و جشــنواره بــرف بــازی کــه‬ ‫هــر ســاله برگــزار می شــود ســیر عظیمــی از عالقه منــدان را بــه خــود می کشــاند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!