روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 606 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 606

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪101 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 12‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 04-‬اکتبر ‪ /07-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪606‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تولید و صدور بیش از ‪ ۵‬میلیون‬ ‫کارت هوشمند ملی داخلی‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‬ ‫ناامنی در امریکا هم وجود‬ ‫دارد و همواره شاهد‬ ‫ان در مدارس هستیم‬ ‫‪2‬‬ ‫مردم در حوزه های‬ ‫قرانی نیاز به اطمینان‬ ‫قلب دارند‬ ‫حال غمناک‬ ‫سینماهای خالی‬ ‫‪8‬‬ ‫اسالم یعنی صلح‬ ‫‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫مقاله ‪ -‬محمدعسلی‬ ‫صلــح بــه معنــای همزیســتی مســالمت امیز بــا حفــظ تمــام‬ ‫‪2‬‬ ‫ضوابــط و قوانیــن اســامی و‏عــزت و اعتبــار ایرانــی یــک اقــدام‬ ‫خوبــی اســت کــه بــه صــواب نزدیک تــر اســت تــا جنــگ‪،‬‏اســام‬ ‫بــه معنــای صلــح یعنــی بــرادری‪ ،‬دوســتی‪ ،‬دعــوت بــه خیــر و‬ ‫نیکــی و عشــق‏ورزیــدن بــه خدایــی کــه از رگ هــای گــردن مــا بــه‬ ‫مــا نزدیک تــر اسـت‪.‎‬‬ ‫در شــرایطی کــه جهــان بــا کمبــود اب‪ ،‬خشکســالی های‬ ‫مــداوم‪ ،‬گرمی بیــش از‏طاقــت‪ ،‬رشــد بی رویــه جمعیــت‪ ،‬ناتوانی‬ ‫زمیــن در پاســخ بــه نیازهــای خوراکــی و بســیار‏معضــات دیگــر‬ ‫مواجــه اســت‪ .‬صلــح می توانــد بخــش عمــده ای از هزینه هــای‬ ‫خریــد‏تســهیالت و جنگ افزارهــا را صــرف امــور ضــروری دیگــر از‬ ‫بزودی‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برگزار می کند‬ ‫یک باند کارچاق کن‬ ‫طرح تله کابین اجرای‬ ‫سازمان یافته در استان‬ ‫خواهد شد‬ ‫شناساییشد‬ ‫‪4‬‬ ‫جملــه امــوزش و پــرورش‪،‬‏اشــتغال‪ ،‬ســاخت مســکن و هزینــه‬ ‫در زیرســاخت های عمرانــی نمای ـد‪.‎‬‬ ‫صلــح ابتــدا بایــد در اندیشــه و تفکــر مســئوالن ممالــک دنیــا‬ ‫و دولتمــردان‪ ،‬اولویــت ‏سیاســت خارجــی باشــد و فوائــد ان‬ ‫در برنامه ریزی هــای اقتصــادی لحــاظ شــود‪ .‬مــا در ‏شــرایطی‬ ‫از جنــگ تحمیلــی ‪ 8‬ســاله خــاص شــدیم کــه حداقــل هــزار‬ ‫میلیــارد دالر ‏خســارت تخریــب زیرســاخت های عمرانــی و‬ ‫تعطیلــی پاالیشــگاه ها و کارخانجــات و‏صــرف خریــد و اســتفاده‬ ‫جنگ افزارهــا و تمهیــد و اماده ســازی نیروهــای نظامــی و‬ ‫‏بســیجی و پاســدار کردیــم‪.‎‬‬ ‫امــروز کــه خوشــبختانه از تــوان نظامی باالیــی بــرای دفــاع‬ ‫برخورداریــم بهتــر و‏اســامی تر اســت در اندیشــه صلــح باشــیم‬ ‫و اجــازه ندهیــم بــه هــر دلیــل جنــگ دیگــری ‏اعــم از جنــگ‬ ‫نظامی یــا اقتصــادی و یــا نرم افــزاری بــر مــا تحمیــل شــود‪.‎‬‬ ‫بــرای تحقــق ایــن منظــور نیــاز بــه تعامــات و روابــط حســنه بــا‬ ‫کشــورهای همســایه های‏دور و نزدیکــی داریــم کــه منافــع ملــی‬ ‫مــا را حفــظ و تامیــن می کننــد‪ .‬چــرا کــه از‏گذشــته های دور داد‬ ‫و ســتدهای اقتصــادی و روابــط فرهنگــی‪ ،‬دولت هــا و ملت هــا‬ ‫را‏بــه هــم نزدیــک کــرده و یکــی از راه هــای گســترش و توســعه‬ ‫اســام و دین بــاوری همیــن‏روابــط بــوده اسـت‪.‎‬‬ ‫اگــر امــروز کشــورهای همســایه نفت خیــز بــا جمعیــت کــم‬ ‫توانســته اند از فــروش نفــت و‏گاز بهره منــد شــوند و یــک رفــاه‬ ‫نســبی را بــرای مــردم خــود ایجــاد نماینــد‪ .‬قطعــا ً مــا بهتــر‏از‬ ‫انهــا می توانیــم چنیــن کاری را انجــام دهیــم مشــروط بــر انکــه‬ ‫در دیپلماســی و‏اعمــال هدف هــای راهبــردی بــا تدبیــر بیشــتر‬ ‫عمــل کنیــم و از یــک حرکــت جهشــی‏غیرقابــل پیش بینــی بــه‬ ‫یــک حرکــت پلکانــی بی خطــر تغییــر رویــه دهی ـم‪.‎‬‬ ‫خوشــبختانه در شــرایط ســخت مــا توانســتیم بــا حضــور در‬ ‫عــراق‪ ،‬ســوریه‪ ،‬لبنــان و یمــن‏دشــمن داعــش امریکائــی را بــه‬ ‫زانــو دراوریــم و از خطــر تجــاوز انهــا بــه مرزهــا و‏شــهرهای ایــران‬ ‫کــه هــدف امریــکا بــود پیشــگیری کنیــم‪ .‬ایــن یــک دســتاورد‬ ‫تاریخــی‏اســت امــا بــرای حفــظ ان امــروز بیشــتر بــه صلــح نیــاز‬ ‫داریــم‪ .‬اینکــه چگونــه می تــوان بــه‏یــک صلــح پایــدار رســید بــه‬ ‫کارشناســان نظامــی و دیپلماتیــک مربــوط می شــود‪ .‬مهــم‏ایــن‬ ‫‪4‬‬ ‫اســت کــه بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــیم‪.‎‬‬ ‫مــا می توانیــم در موضــع قــدرت بــه صلــح فکــر کنیــم نــه در‬ ‫موضــع ضعــف‪ .‬امــروز در معیارهــا ‏و براوردهــای نظامــی و‬ ‫اقتصــادی بالفعــل و بالقــوه‪ ،‬مــا یکــی از کشــورهای مطــرح و‬ ‫‏تاثیرگــذار خاورمیانــه هســتیم کــه دریچه هــای صلــح را بــه روی‬ ‫مــا می گشــاید‪ .‬صلــح‏اعتمــاد عمومــی‪ ،‬امیــد و رونــق کســب و‬ ‫کار بیشــتر را بــرای مــا بــه ارمغــان مــی اورد‏‪.‎‬‬ ‫صلــح فرصتــی ایجــاد می کنــد کــه مســئوالن و دولتمــردان مــا‬ ‫بیشــتر بــه مســائل داخلــی‏بپردازنــد و در جهــت رفــع معضــات‬ ‫اجتماعــی واقع بینانه تــر برنامه ریــزی کنن ـد‪.‎‬‬ ‫ممکــن اســت بعضــی از خواننــدگان بگوینــد مگــر مــا در حــال‬ ‫جنــگ هســتیم و یــا در حــال‏صلــح نیســتیم‪...‬؟‪‎‬‬ ‫جنــگ فقــط جنــگ نظامی نیســت‪ .‬امــروز جنــگ رســانه ای‪،‬‬ ‫جنــگ ســایبری و نــرم اثــار ‏شــوم تری از جنــگ نظامی بــه‬ ‫مردمــان تحمیــل می کنــد‪ .‬جنــگ اقتصــادی کــه ناشــی از‏تحریــم‬ ‫و انــزوای سیاســی اســت بــه هــر میــزان و هــر زمــان اثــار مخربــی‬ ‫دارد هــر چنــد‏در شــرایطی مــا حــق انتخــاب ندانشــته باشــیم‪.‎‬‬ ‫صلــح بــه معنــای تســلیم شــدن و از دســت دادن اســتقالل‬ ‫نیســت‪ .‬صلــح می توانــد بــه‏گونــه ای باشــد کــه خدشــه ای بــه‬ ‫اســتقالل‪ ،‬تمامیــت ارضــی‪ ،‬ارزش هــای انقالبــی و‏هدف هــای‬ ‫راهبــردی نزنــد اگــر روســیه می دانســت حملــه بــه اوکرایــن منجر‬ ‫بــه یــک ‏جنــگ فرسایشــی‪ ،‬مشــکالت سیاســی‪ ،‬تحریم هــای‬ ‫بیشــتر و ضــرر و زیان هــای مالــی‏ناشــی از عــدم فــروش نفــت‬ ‫و گاز و ایجــاد دشــمنی های بیشــتر در جهــان غــرب‏می شــود‪.‬‬ ‫قطعــا ً بــا دیپلماســی مســائل را حــل و فصــل می کــرد‏‪.‎‬‬ ‫اگــر عربســتان و امــارات پیش بینــی می کردنــد کــه ورود بــه‬ ‫جنــگ یمــن موجــب ‏خســارت های بســیار می گــردد قطعــا‬ ‫مســائل را بــا شــرایط دیگــری دنبــال می کردنــد‏‪.‎‬‬ ‫بــه هــر تقدیــر مــا در حــال حاضــر در شــرایطی قــرار داریــم کــه‬ ‫بــرای حفــظ دســتاوردهای‏هســته ای بــا اروپــا و امریــکا درگیــر‬ ‫امتیازدهــی و امتیازگیــری هســتیم‪ .‬طوالنــی شــدن‏گفتگوهــا و‬ ‫عــدم توافــق اصولــی کــه بتوانــد منافــع ملــی مــا را کامــا ً تامیــن‬ ‫کنــد بــدون ‏ســایر مالحظــات حاشــیه ای‪ ،‬می توانــد مــا را بــه‬ ‫صلــح پایدارتــری برســان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اموزش های تخصصی خبرنگاری‬ ‫دوره های عمومی‬ ‫دوره های تخصصی‬ ‫دوره های پیشرفته‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪606‬‬ ‫مردم در حوزه های قرانی‬ ‫نیاز به اطمینان قلب دارند‬ ‫امیرحســین رحمتــی‪ ،‬قــاری خوش لحن گلســتانی و‬ ‫نفــر اول چهــل و چهارمیــن دوره مســابقات سراســری‬ ‫قــران کریــم معتقــد اســت کــه مــردم نیاز بــه اطمینان‬ ‫قلــب و ایجــاد اعتمــاد در حوزه هــای قرانــی دارنــد و‬ ‫پرداختــن بیشــتر بــه مســئله امــوزش حرفــه ای و‬ ‫اصولــی‪ ،‬اینــده روشــن تر بــرای فعــاالن قرانــی بــه‬ ‫همــراه دارد‪.‬‬ ‫ایــن قــاری گلســتانی کــه بــه «عبدالباســط ایرانــی»‬ ‫مشــهور شــده معتقــد اســت کــه از زمــان طفولیــت‬ ‫پنجــره دنیــای بهشــتی تــاوت قــران برایــش بــاز شــد‬ ‫و مســیر درخشــش فعالیت هــای قرانــی برایــش‬ ‫شــادابی‪ ،‬خالقیــت‪ ،‬خــوش خلقــی‪ ،‬متانــت‪ ،‬امانــت‬ ‫و خودبــاوری را بــه ارمغــان اورده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــدرم از اســاتید قــران هســتند و در‬ ‫ســنین جوانــی صاحــب جلســه قــران بــوده و بــه‬ ‫صــورت حرفــه ای تــاوت می کردنــد‪.‬‬ ‫قــاری گلســتانی ادامــه داد‪ :‬زمــان طفولیــت در‬ ‫منــزل تــاوت ایشــان را می شــنیدم و از همــان زمــان‬ ‫جرقــه فعالیت هــای قرانــی در مــن زده شــد و در‬ ‫کنــار ان مــادرم نقــش بســیاری در شــروع و پیگیــری‬ ‫فعالیت هــای مــن داشــتند و همیشــه مدیــون‬ ‫زحماتشــان هســتم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــدر و مــادرم مشــوق های اصلــی بنــده‬ ‫هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه پــدرم اســتاد قــران‬ ‫هســتند‪ ،‬علی رغــم تحسینشــان بعضــی زمــان هــا‬ ‫نکاتــی را در راســتای بهبــود کیفیــت تالوتــم متذکــر‬ ‫می شــوند و مــن نیــز انهــا را رعایــت می کنــم‪.‬‬ ‫این قاری گلســتانی افزود‪ :‬بخشــی از ســاعات روز را‬ ‫بــه شــنیدن تــاوت اختصــاص می دهــم و دقایقــی را‬ ‫خــودم تــاوت می کنــم و دائــم ســعی بــر ایــن دارم که‬ ‫اموخته هــای ســابق در خواندنــم اثــر داشــته باشــد و‬ ‫در نهایــت بازدهــی کــه طی این هدف گذاری مشــهود‬ ‫اســت موجــب رضایــت از فعالیت تخصصی ام اســت‬ ‫و بــی شــک تــاوت و تمرینــات مانــع روزمرگــی و‬ ‫ی مــن نیســت‪.‬‬ ‫فعالیت هــای درسـ ‬ ‫رحمتــی بــه تاثیــر قــران در زندگــی شــخصی خــود‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســاحت مقــدس قــران کریــم و‬ ‫وجــود مبــارک اهــل بیــت علیهم الســام بــرای بنــده‬ ‫قــدرت و نــوری دارد کــه بــه زندگـی ام معنــا می بخشــد‬ ‫و تصــور اینکــه روزی از ایــن دو مهــم جــدا شــوم برایــم‬ ‫ســخت اســت؛ انــس بــا کالم اللــه و اهــل بیــت در‬ ‫روزمــره ارامــم می کنــد و ارامــش قلبــی کــه دارم را‬ ‫از اینهــا دارم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬افزایــش عالقــه بــه تــاوت بــرای بنــده‬ ‫روزانــه اتفــاق می افتــد‪ ،‬یعنــی هــر روزی کــه زنــده ام‬ ‫و تــوان خدمــت بــه ایــن ســاحت مقــدس را دارم‬ ‫بیشــتر و بهتــر احســاس خوشــایندی دســت می دهــد‬ ‫و خداونــد را شــکر می کنــم کــه نعمــت را اینگونــه در‬ ‫اختیــارم قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن قــاری گلســتانی افــزود‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۳‬عضــو طــرح‬ ‫اُســوه ( طــرح اموزشــی‪-‬تربیتی قــراء و حفــاظ ممتــاز‬ ‫قــران کریــم) هســتم و با اســاتید مطرح در حــوزه تالوت‬ ‫قــران مرتبــط و از محضرشــان اســتفاده می بــرم‪.‬‬ ‫رحمتــی اظهــار داشــت‪ :‬طــی ایــن ســال ها توفیقــات‬ ‫زیــادی نصیــب بنــده شــده از جملــه تــاوت در محضــر‬ ‫مقــام معظــم رهبــری داشــتم و اصــوال بــرای یــک قــاری‬ ‫هرجایــی کــه تــاوت قابــل قبولــی ارائــه کنــد و از جهــت‬ ‫دعــوت مــردم بــه انــس بیشــتر بــا قــران موثــر باشــد‪،‬‬ ‫بســیار ارزشــمند اســت؛ امــا اگــر بنــا بــر اشــاره بــه یــک‬ ‫یــا دو مــورد باشــد مســجد الحــرام در جــوار کعبــه و‬ ‫مســجدالنبی در جــوار مــزار مطهــر پیامبــر اکــرم (ص) و‬ ‫ائمــه مدفــون در بقیــع در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اســت کــه توفیــق‬ ‫شــرکت در فریضــه حــج را داشــتم و بی شــک تــاوت‬ ‫در ایــن اماکــن مقــدس تــوام بــا حســی وصف نشــدنی‬ ‫اســت‪ ،‬هــر چنــد کــه درک و القــای ایــن حــس مرهــون‬ ‫امادگــی الزم روحــی و معنــوی شــخص قــاری اســت‪.‬‬ ‫بعــد از تالوتــی کــه در ســال ‪ ۱۳۹۸‬محضــر مقــام معظم‬ ‫رهبــری خدمتشــان رســیدم و بــه ایشــان عــرض ادب و‬ ‫ارادت کــردم کــه ایــن خاطــره و ان لحظــه را هیچــگاه‬ ‫فرامــوش نخواهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســال ‪ ۱۳۹۸‬در مســابقات بین المللــی‬ ‫تهــران‪ ،‬حیــن تقدیــر از نفــرات برتــر‪ ،‬عنــوان اول قرانی را‬ ‫کســب کردم و از اینکه توانســتم در رســیدن به بخشــی‬ ‫از اهدافــم و خوشــحالی پــدر و مــادرم موفــق باشــم‬ ‫بســیار مســرور و خداونــد را شــاکر بــودم‪.‬‬ ‫درخواســت «عبدالباســط ایرانــی» بــرای توجــه بیشــتر‬ ‫بــه موسســات قرانــی‬ ‫رحمتــی بــه اســتعدادهای قرانــی گلســتان اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن اســتان ظرفیت هــای قرانــی فراوانــی دارد‪،‬‬ ‫در شــهرهای مختلــف اســتان بــه تــاوت در جلســات‬ ‫و محافــل انــس بــا قــران پرداختــه ام و افــراد زیــادی را‬ ‫دیــده ام کــه بــه وضــوح دارای اســتعدادی جالــب توجــه‬ ‫در قرائــت یــا حفــظ قــران کریــم هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کنش هــای قرانــی مثمــر ثمــری هــم در‬ ‫ســطح اســتان در حــال اجراســت‪ ،‬یکــی از انتقادهــای‬ ‫بنــده‪ ،‬عــدم مدیریــت در حوزه هــای اموزشــی قرانــی‬ ‫اســت‪ ،‬بهــا دادن مــادی و معنــوی بــه موسســاتی کــه در‬ ‫حــوزه حفــظ و تــاوت قــران بــا کیفیــت باالیــی در حــال‬ ‫فعالیــت هســتند قطعــا بازخــورد بهتــری در جامعــه و در‬ ‫بیــن جوانــان و نوجوانــان دارد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‬ ‫ناامنی در امریکا هم وجود‬ ‫دارد و همواره شاهد ان‬ ‫در مدارس هستیم‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای فرمانــده معظــم کل قوا صبــح روز‬ ‫(دوشــنبه) در مراســم مشــترک دانــش اموختگــی دانشــجویان‬ ‫دانشــگاههای افســری نیروهــای مســلح در ســخنان مهمــی بــا‬ ‫اشــاره بــه حــوادث اخیــر تاکیــد کردنــد‪ :‬بــا صراحــت می گویــم این‬ ‫حــوادث طراحــی امریــکا‪ ،‬رژیــم صهیونیســتی و دنباله روهــای‬ ‫انهــا اســت‪ .‬مشــکل اصلــی انهــا بــا ایــران قــوی و مســتقل و‬ ‫پیشــرفت کشــور اســت‪ .‬ملــت ایــران در ایــن حــوادث کامــا ًقــوی‬ ‫ظاهــر شــد و در اینــده نیــز هــر جــا کــه الزم باشــد‪ ،‬شــجاعانه وارد‬ ‫میــدان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای ورود بــه میــدان بــا حضــور بــر‬ ‫مــزار شــهیدان گمنــام و قرائــت فاتحــه‪ ،‬بــه دلیــران و قهرمانــان‬ ‫دفــاع از اســام و ایــران درود فرســتادند‪.‬‬ ‫فرمانــده کل قــوا ســپس از یگانهــای حاضــر در میــدان ســان‬ ‫دیدنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ایــن مراســم در ســخنان مهمــی دربــاره‬ ‫حــوادث اخیــر کشــور گفتنــد‪ :‬در ایــن حــوادث بیــش از همــه بــه‬ ‫ســازمان انتظامــی کشــور و بــه بســیج و بــه ملــت ایــران ظلــم شــد‪.‬‬ ‫البتــه ملــت ایــران در ایــن حادثــه نیــز همچــون حوادث دیگــر کامال ً‬ ‫قــوی ظاهــر شــد و در اینــده هــم بــه همیــن صــورت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای تاکیــد کردنــد‪ :‬در اینــده نیــز هــر جــا‬ ‫کــه دشــمنان بخواهنــد اختاللــی ایجــاد کننــد‪ ،‬انکــه بیــش از همــه‬ ‫ســینه ســپر خواهــد کــرد‪ ،‬ملــت شــجاع و مومــن ایــران اســت‪.‬‬ ‫ایشان ملت ایران را همچون موالی خود حضرت امیرالمومنین‬ ‫علــی(ع) ملتــی مظلــوم و در عیــن حــال قــوی خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫در ایــن حادثـه ای کــه پیــش امــد‪ ،‬دختــر جوانــی درگذشــت کــه دل‬ ‫ـش بــه ایــن حادثــه کــه بــدون تحقیــق‬ ‫مــا هــم ســوخت امــا واکنـ ِ‬ ‫و بــدون اینکــه امــر مســل ّمی وجــود داشــته باشــد‪ ،‬عــده ای بیاینــد‬ ‫خیابانهــا را ناامــن کننــد‪ ،‬قــران اتــش بزننــد‪ ،‬حجــاب از ســر زن‬ ‫محجبــه بکشــند‪ ،‬مســجد و حســینیه و خــودروی مــردم را بــه اتش‬ ‫بکشــند‪ ،‬یــک واکنــش عــادی و طبیعــی نبــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن اغتشــاش ها‬ ‫برنامه ریــزی شــده بــود‪ ،‬گفتنــد‪ :‬اگــر قضیــه ایــن دختــر جــوان هــم‬ ‫نبــود‪ ،‬بهانــه دیگــری به وجــود می اوردنــد تــا امســال در اول مهــر‪،‬‬ ‫در کشــور نــا امنــی و اغتشــاش ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای تاکیــد کردنــد‪ :‬مــن بــه صراحــت‬ ‫می گویــم ایــن اغتشــاش ها و ناامنی هــا‪ ،‬طراحــی امریــکا و رژیــم‬ ‫غاصــب و جعلــی صهیونیســتی بــود و حقــوق بگیــران انهــا و برخــی‬ ‫از ایرانــی هــای خائــن در خــارج بــه انهــا کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬برخــی افــراد نســبت بــه اینکــه گفتــه شــود فــان‬ ‫حادثــه طراحــی و کار دشــمن بــوده اســت‪ ،‬حســاس هســتند و‬ ‫ســینه ســپر می کننــد بــرای دفــاع از ســازمان جاسوســی امریــکا و‬ ‫صهیونیســتها و انــواع تحلیل هــا و لفاظی هــای مغالطه امیــز را نیز‬ ‫بــه کار می گیرنــد تــا بگوینــد کار خارجی هــا نیســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در دنیــا‪،‬‬ ‫اغتشــاش های زیــادی به وجــود می ایــد و در اروپــا و بــه خصــوص‬ ‫فرانســه و پاریــس هــر چنــد وقــت یک بــار اغتشــاش مفصلــی‬ ‫به وجــود می ایــد امــا ایــا تاکنــون شــده اســت کــه رئیس جمهــور‬ ‫امریــکا مجلــس نماینــدگان امریــکا از اغتشاشــگران حمایــت کننــد‬ ‫و بیانیــه بدهنــد؟ ایــا ســابقه دارد کــه پیــام بدهند و بگوینــد در کنار‬ ‫شــما هســتیم؟ ایــا ســابقه دارد رســانه های جمعــی وابســته بــه‬ ‫ســرمایه داری امریــکا و مــزدوران انهــا هماننــد برخــی دولت هــای‬ ‫منطقــه و از جملــه ســعودی ها از اغتشاشــگران در ایــن کشــورها‬ ‫حمایــت کننــد؟ و ایــا ســابقه دارد امریکایی هــا اعــام کننــد کــه مــا‬ ‫فــان ســخت افزار یــا نرم افــزار اینترنتــی را در اختیــار اغتشاشــگران‬ ‫قــرار می دهیــم تــا بــه راحتــی ارتبــاط برقــرار کننــد؟‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای افزودنــد‪ :‬امــا چنیــن حمایت هایی‬ ‫در ایــران بارهــا اتفــاق افتــاده اســت‪ .‬پــس چگونــه اســت‬ ‫کــه برخی هــا دســت خارجــی را نمی بیننــد و چگونــه انســان‬ ‫هوشــمند احســاس نکنــد کــه در پشــت ایــن حــوادث دســتهای‬ ‫دیگــری در کار اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه اظهــار تاســف امریکایی هــا بــرای از دنیا‬ ‫رفتــن یــک دختــر دروغ اســت و انهــا برخــاف ظاهــر‪ ،‬بــه علــت‬ ‫به دســت اوردن ایــن بهانــه بــرای حادثه افرینی شــادمان هســتند‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬در کشــور‪ ،‬مســئوالن ســه قــوه اظهــار تاســف کردنــد و قــوه‬ ‫قضاییــه قــول داده اســت کــه موضــوع را تــا نهایــت دنبــال کنــد تــا‬ ‫مشــخص شــود مقصری وجود دارد یا نه و اینکه مقصر کیســت؟‬ ‫تحقیــق یعنــی همیــن‪ .‬حــال‪ ،‬چگونــه می شــود یــک ســازمان و یک‬ ‫مجموعــه عظیــم خدمتگــزار بــرای احتمــال اینکــه خطایــی ســر زده‬ ‫باشــد‪ ،‬مــورد تهمــت قــرار گیــرد‪ .‬هیــچ منطقــی پشــت ســر ایــن کار‬ ‫نیســت و این‪ ،‬کار عاملی جز دســتگاههای جاسوســی و سیاســت‬ ‫گــذاران عنــود خارجــی نــدارد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا طــرح ایــن ســوال کــه انگیــزه دولتهــای‬ ‫خارجــی بــرای ایجــاد اغتشــاش و ناامنــی در کشــور چیســت؟‬ ‫افزودنــد‪ :‬انهــا احســاس مــی کننــد کشــور در حــال پیشــرفت بــه‬ ‫ســوی قــدرت همه جانبــه اســت و ایــن موضــوع را نمی تواننــد‬ ‫تحمــل کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا اشــاره بــه شــتاب گرفتن پیشــرفت‬ ‫کشــور در همــه بخشــها و تالشــها بــرای گشــوده شــدن برخــی‬ ‫گره هــای قدیمــی و فعــال شــدن بخــش تولیــد و دانش بنیان هــا‬ ‫و توانایــی کشــور بــرای خنثــی کــردن تحریم هــا تاکیــد کردنــد‪ :‬انهــا‬ ‫نمی خواهنــد ایــن پیشــرفتها در کشــور شــکل بگیــرد و بــه منظــور‬ ‫متوقــف کــردن ایــن حرکــت‪ ،‬بــرای تعطیلــی دانشــگاهها و ناامنــی‬ ‫خیابانهــا و درگیــر شــدن مســئوالن بــه مســائل جدیــد در شــمال‬ ‫غــرب و جنــوب شــرق کشــور‪ ،‬برنامه ریــزی کرده انــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه دشــمن در محاســبات خــود دربــاره‬ ‫شــمال غــرب و جنــوب شــرق کشــور دچــار اشــتباه اســت‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫مــن در میــان قــوم بلــوچ زندگــی کــرده ام و انهــا عمیقــا ًبه جمهوری‬ ‫اســامی وفــادار هســتند‪ .‬قــوم کُــرد نیــز یکــی از پیشــرفته ترین‬ ‫اقــوام ایرانــی و عالقمنــد بــه میهــن‪ ،‬اســام و نظــام هســتند‬ ‫بنابرایــن نقشــه انهــا نخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد‪ :‬طراحــی و اقدامــات‬ ‫دشــمنان نشــان دهنده باطــن انهــا اســت‪ .‬همــان دشــمنی کــه در‬ ‫اظهــارات دیپلماســی می گویــد مــا قصــد تهاجــم بــه ایــران و تغییــر‬ ‫نظــام و قصــد دشــمنی نداریــم‪ ،‬چنیــن باطنــی دارد و بــه دنبــال‬ ‫توطئــه ایجــاد اغتشــاش‪ ،‬نابــود کــردن امنیــت کشــور و تحریــک‬ ‫هیجــان کســانی اســت کــه ممکــن اســت بــا برخــی هیجان هــا‬ ‫تحریــک شــوند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه امریــکا فقــط‬ ‫مخالــف جمهــوری اســامی نیســت و بــا ایــران قــوی و مســتقل‬ ‫نیــز مخالــف اســت‪ ،‬افزودنــد‪ :‬انهــا بــه دنبــال ایــران دوران پهلــوی‬ ‫هســتند کــه همچــون گاو شــیرده مطیــع اوامــر انهــا بــود‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬پشــت صحنــه قضایــای اخیــر‪ ،‬ایــن زورگویــان قرار‬ ‫دارنــد و دعــوا بــر ســر از دنیــا رفتــن یــک دختــر جــوان و یــا بــر ســر‬ ‫بــا حجــاب و بدحجــاب نیســت‪ .‬خیلــی از کســانی کــه حجــاب کامل‬ ‫ندارنــد‪ ،‬جــزو هــواداران جــدی جمهــوری اســامی هســتند و در‬ ‫مراســم مختلــف شــرکت می کننــد‪ .‬دعــوا و بحــث بــر ســر اســتقالل‬ ‫و ایســتادگی و تقویــت و اقتــدار ایــران اســامی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه چنــد نکتــه را بیــان کردنــد و‬ ‫افزودنــد‪ :‬ایــن کســانی کــه در خیابانهــا فســاد و تخریــب می کننــد‪،‬‬ ‫همــه یــک حکــم ندارنــد برخــی جوانــان و نوجوانانــی هســتند کــه‬ ‫بــر اثــر هیجــان ناشــی از مالحظــه یــک برنامــه اینترنتــی بــه خیابــان‬ ‫می اینــد‪ .‬چنیــن افــرادی را مــی تــوان بــا یــک تنبیــه متوجــه و‬ ‫هدایتشــان کــرد کــه اشــتباه می کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه در مجمــوع همــه‬ ‫کســانی کــه بــه خیابــان امده انــد در مقابــل ملــت ایــران و جوانــان‬ ‫مومــن و غیــور‪ ،‬عــده بســیار کمــی هســتند‪ ،‬گفتنــد‪ :‬البتــه برخــی از‬ ‫ایــن افــرادی کــه بــه خیابــان می اینــد‪ ،‬از بازمانده های عناصر ضربه‬ ‫خــورده از جمهــوری اســامی همچــون منافقــان‪ ،‬تجزیه طلبــان‪،‬‬ ‫ســلطنت طلبان و خانواده هــای ســاواکی های منفــور هســتند کــه‬ ‫قــوه قضاییــه بایــد بــه تناســب مشــارکت در تخریبهــا و ضربــه بــه‬ ‫امنیــت خیابانهــا‪ ،‬مجــازات تعییــن‪ ،‬و انهــا را محاکمــه کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــری کــه رهبــر انقــاب اســامی بــه ان اشــاره کردنــد‪،‬‬ ‫مواضــع برخــی خــواص در ابتــدای ایــن ماجــرا بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای گفتنــد‪ :‬در اول کار برخــی‬ ‫خواص بدون تحقیق و احتماال ًناشــی از دلســوزی‪ ،‬اطالعیه‬ ‫و بیانیــه دادنــد و اظهــار نظــر کردنــد‪ .‬برخــی از انهــا اتهــام را بــه‬ ‫ســمت ســازمان انتظامــی بردنــد و برخــی هــم مجموعــه نظام‬ ‫را متهــم کردنــد‪ .‬اکنــون کــه دیدنــد قضیــه چیســت و نتیجــه‬ ‫حرف هــای انــان بــا برنامه ریــزی دشــمن چــه اتفاقاتــی را در‬ ‫خیابانهــا رقــم زده اســت‪ ،‬بایــد کار خــود را جبــران و صریحــا ً‬ ‫اعــام کننــد بــا انچــه اتفــاق افتــاده و بــا برنامــه دشــمن‬ ‫خارجــی‪ ،‬مخالفنــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬وقتــی عنصــر سیاســی امریکایــی ایــن قضایــا را‬ ‫بــه دیــوار برلیــن تشــبیه مــی کنــد بایــد بفهمیــد قضیــه چیســت و‬ ‫اگــر نفهمیدیــد حــاال بفهمیــد و صریحــا ًموضــع گیــری کنیــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــه موضع گیری هــای برخــی‬ ‫چهره هــای ورزشــی و هنــری اشــاره و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬از نظــر‬ ‫مــن ایــن موضع گیری هــا هیــچ اهمیتــی نــدارد و نبایــد در مــورد‬ ‫انهــا حساســیت بــه خــرج داد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای تاکیــد کردنــد‪ :‬جامعــه هنــری و‬ ‫ورزشــی مــا ســالم اســت و در ان عناصــر مومــن و بــا شــرف کــم‬ ‫نیســتند و موضع گیــری چنــد نفــر ارزشــی نــدارد‪.‬‬ ‫ایشــان البتــه افزودنــد‪ :‬تطبیــق اینکــه موضع گیــری انهــا عناویــن‬ ‫مجرمانــه دارد یــا نــه بــا قــوه قضاییــه اســت ولــی از لحــاظ عمومــی‪،‬‬ ‫موضع گیــری ایــن افــراد ارزشــی نــدارد و جامعــه هنــری و ورزشــی با‬ ‫ایــن مواضــع دشــمن شــادکن الــوده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در پایــان ایــن بحــث یــاد و خاطــره همــه‬ ‫شــهدای راه حق و شــهدای انتظامی و نیروهای مســلح و شــهدای‬ ‫مدافــع امنیــت و بویــژه شــهدای اخیــر را گرامــی داشــتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بخــش دیگــری از سخنانشــان‪ ،‬ورود‬ ‫چنــد هــزار جــوان بــا نشــاط و پــر انگیــزه دانشــگاهی بــه مجموعــه‬ ‫نیروهــای مســلح در هــر ســال را قــدرت و بشــارتی بــزرگ و حامــل‬ ‫پیــام نوســازی و اســتحکام بــرای کشــور خواندنــد و گفتنــد‪ :‬حضــور‬ ‫جوانــان ایرانــی در بخش هــای گوناگــون علمــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫سیاســی و نظامــی کشــور حقیقتــا ًامیدافریــن اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا اشــاره بــه تبلیغــات گمراه کننــده‬ ‫بدخواهــان در نشــان دادن تصویــری ناامیــد‪ ،‬بی مســئولیت و‬ ‫ـوان ایرانــی‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬واقعیــت‬ ‫گسســته از ارزشــها از جـ ِ‬ ‫در نقطــه مقابــل ایــن تبلیغــات اســت و حرکــت نســل جــوان مــا در‬ ‫همــه عرصه هــا یــک حرکــت درخشــنده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان در ایــن زمینــه بــه نقش افرینــی جوانــان در دفــاع از‬ ‫میهــن و امنیــت کشــور‪ ،‬کمــک بــه جبهــه مقاومــت و حرکــت‬ ‫مقــدس دفــاع از حــرم‪ ،‬خدمــات اجتماعــی‪ ،‬پیشــرفتهای علمی‪،‬‬ ‫تولیــد و ابتــکار‪ ،‬حضــور میلیونــی در ایین هــای مذهبــی ماننــد‬ ‫راهپیمایــی عظیــم اربعیــن و راهپیمایــی جامانــدگان‪ ،‬مقابلــه بــا‬ ‫بیمــاری همه گیــر‪ ،‬نهضــت کمک هــای مومنانــه‪ ،‬جهــاد فرهنگــی‬ ‫و امــداد در حــوادث طبیعــی اشــاره کردنــد و افزودنــد‪ :‬ایــن‬ ‫جوانــان خســتگی ناپذیر و فعــال در میانــه میــدان‪ ،‬هرگز ناامید و‬ ‫گسســته از ارزشــها نیســتند و البتــه پیشــتاز همــه ایــن عرصه هــا‬ ‫و حرکتهــا نیــز جوانــان بــا ایمــان بوده انــد‪.‬‬ ‫فرمانــده کل قــوا‪ ،‬نیروهــای مســلح را از جملــه ســتونهای‬ ‫اســتحکام ملــی خواندنــد و بــا تاکیــد بــر ضرورت تقویــت این عامل‬ ‫اســتحکام بخش‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬تقویــت نیروهــای مســلح‬ ‫ـران مــا کــه بــا دشــمنان قلــدر و زورگویــی همچــون امریــکا‬ ‫بــرای ایـ ِ‬ ‫مواجــه اســت‪ ،‬اهمیــت مضاعــف دارد و مســئوالن نظامــی بایــد‬ ‫بــا بکارگیرهــای راهکارهــای نــو و روزامــد‪ ،‬هوشمندســازی همــه‬ ‫برنامه هــا و ابزارهــا و تجهیــزات‪ ،‬تقویــت پژوهشــهای علمــی و‬ ‫طراحــی بازهــای پیچیــده جنــگ ترکیبــی در مقابــل جنــگ ترکیبــی‬ ‫دشــمن‪ ،‬قــدرت دفاعــی کشــور را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫ایشــان مســئولیت اصلــی نیروهــای مســلح را حراســت از امنیــت‬ ‫ملــی بــه مثابــه زیرســاخت همــه ابعــاد زندگــی اعــم از امنیــت در‬ ‫مسائل شخصی و امنیت در مسائل عمومی خواندند و افزودند‪:‬‬ ‫بــدون امنیــت پیشــرفت در هیــچ عرصـه ای امکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای ایــن نکتــه را هــم افزودنــد کــه ناامنــی‬ ‫در کشورهای بزرگ و از همه بدتر در امریکا وجود دارد و همواره‬ ‫شــاهد حمله به مدرســه‪ ،‬فروشــگاه و رســتورانهای ان هستیم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬نیروهــای مســلح را تامین کننــدگان امنیت کشــور‬ ‫خواندنــد و گفتنــد‪ :‬بنابرایــن تضعیــف نیروهــای مســلح‪ ،‬تضعیــف‬ ‫امنیــت کشــور اســت و کســی کــه بــه پاســگاه پلیــس یــا پایــگاه‬ ‫بســیج حملــه می کنــد یــا در ســخنان خــود بــه ارتــش یــا ســپاه‬ ‫طعنــه می زنــد‪ ،‬بــه امنیــت کشــور حملــه می کنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد‪ :‬پلیــس موظــف بــه ایســتادن در‬ ‫مقابــل مجــرم و تامیــن امنیــت جامعــه اســت‪ ،‬بنابرایــن تضعیــف‬ ‫پلیــس بــه معنــی تقویــت مجرمیــن اســت و کســی بــه پلیــس‬ ‫حملــه می کنــد‪ ،‬مــردم را در مقابــل مجرمیــن‪ ،‬اراذل و اوبــاش‪،‬‬ ‫ســارقان و زورگیــران بی دفــاع می گــذارد‪.‬‬ ‫ت درون زا» را امتیــازی بــزرگ‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای «امنی ـ ِ‬ ‫بــرای کشــور برشــمردند و گفتنــد‪ :‬امنیــت مــا کامــا ًدرون زا و بــدون‬ ‫اتــکا بــه دیگــران اســت و ایــن امنیــت بــا امنیتــی کــه دیگــران از‬ ‫بیــرون ایجــاد کننــد و بــه ان کشــور نــگاه اســتفاده از گاو شــیرده‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬کامــا ًمتفــاوت اســت‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬امنیــت جمهــوری اســامی ایــران را منبعــث از اتــکاء بــه‬ ‫قــدرت پــروردگار و پشــتیبانی حضــرت ولی عصر(عــج) و اندیشــه و‬ ‫ایســتادگی و ملــت و نیروهــای مســلح خواندنــد و افزودنــد‪ :‬انکــه‬ ‫بــه بیگانــه متکــی اســت‪ ،‬در روز مبــادا همــان نیــروی خارجــی او را‬ ‫تنهــا خواهــد گذاشــت چــرا کــه نــه می خواهــد و نــه می توانــد از ان‬ ‫حراســت و حفاظــت کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم ســردار سرلشــکر باقــری رئیــس ســتاد کل‬ ‫نیروهــای مســلح بــا تاکیــد بــر اینکه تحرکات عــده ای از افــراد غافل‬ ‫یــا وابســته در ایجــاد ناامنــی‪ ،‬تردیــدی در حرکــت پــر افتخــار ملــت‬ ‫ســربلند ایــران در جبهــه حــق نخواهــد داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬نیروهــای‬ ‫مســلح در کنــار مــردم بــا وحــدت و یکپارچگــی در اجــرای فرمــان‬ ‫پیشــرو و راهبــرد مقاومــت فعــال نقش افریــن خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مراســم امیردریــادار دوم شــفقت فرمانــده‬ ‫منتخــب دانشــگاههای ارتــش‪ ،‬ســردار ســرتیپ غالمــی فرمانــده‬ ‫دانشــگاه امــام حســین و ســردار ســرتیپ دوم اهــی فرمانــده‬ ‫دانشــگاه امــام حســن گزارشــی از برنامه هــای اقدامــات و‬ ‫برنامه هــای تحصیلــی ایــن دانشــگاهها بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫اجــرای ســرود مشــترک دانشــجویی و اجــرای رژه یگان هــای‬ ‫منتتخــب بخش هــای دیگــری از مراســم امــروز بــود‪.‬‬ ‫مراســم مشــترک دانش اموختگــی نیروهــای مســلح کــه امســال‬ ‫بر اســاس نوبت در دانشــگاه افســری و تربیت پلیس امام حســن‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بــه صــورت مســتقیم و از طریــق ارتبــاط تصویــری در ‪۹‬‬ ‫دانشــگاه دیگــر نیروهــای مســلح نیــز دریافــت شــد و دانشــجویان‬ ‫ایــن دانشــگاهها ســخنان فرمانــده کل قــوا را اســتماع کردنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫از طبقه اول و دوم غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان قرار دارید‪ .‬پس همه نکات‬ ‫ایمنی برای پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه نیستید‪ ،‬همه‬ ‫درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫مزایای ریمپ ایسیو خودرو‬ ‫تولید و صدور‬ ‫بیش از ‪ ۵‬میلیون‬ ‫کارت هوشمند‬ ‫ملی داخلی‬ ‫ســازمان ثبــت احــوال باتوجــه بــه برنامــه و سیاسـت های تحول گرایانــه‬ ‫دولــت مردمــی ســیزدهم‪ ،‬خدمــات و فعالیت هــای چشــمگیری ماننــد‬ ‫راه انــدازی مجــدد تولیــد انبــوه و صدور کارت هوشــمندملی با بهره گیری‬ ‫از توان داخلی را مدنظر قرار داده و از اواخر دی ســال گذشــته تاکنون‬ ‫پنــج میلیــون قطعــه کارت ملــی صــادر و تحویــل متقاضیان داده اســت‪.‬‬ ‫ســازمان ثبــت احــوال کشــور بــه دلیــل دراختیــار داشــتن اســناد هویــت‬ ‫و تابعیــت فــردی و امارهــای حیاتــی یکــی از ارکان مهــم حکومــت تلقــی‬ ‫مــی شــود‪ ،‬ارائــه خدمــات عمومــی بــه احــاد مــردم و اطالعــات ویــژه‬ ‫جمعیتــی بــه ارکان حکومــت از ویژگــی هــای اختصاصــی و انحصــاری‬ ‫ایــن ســازمان اســت‪.‬‬ ‫وظایــف ســازمان ثبــت احــوال کشــور شــامل ثبــت والدت و صــدور‬ ‫شناســنامه‪ ،‬ثبــت وفــات و صــدور گواهــی‪ ،‬تعویــض شناســنامه هــای‬ ‫موجــود در دســت مــردم‪ ،‬ثبــت ازدواج و طــاق و نقــل تحــوالت‪ ،‬صــدور‬ ‫گواهــی والدت بــرای اتبــاع خارجــه و تنظیــم دفاتــر ثبــت کل وقایع و نام‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬ایجــاد پایــگاه اطالعــات جمعیتــی و صــدورکارت شناســنایی‬ ‫ملــی‪ ،‬جمــع اوری و تهیــه امــار انســانی و جمعیتــی سراســر کشــور و‬ ‫انتشــار ان و وظایــف مقــرر دیگــری کــه طبــق قانــون بــه عهــده ســازمان‬ ‫گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نیازهــای جدیــد جامعــه و پیشــرفت هــای حاصــل شــده‪،‬‬ ‫ایــن ســازمان در تــاش اســت ضمــن بررســی و نیازســنجی در کشــور‪،‬‬ ‫بــا بازنگــری در ارائــه خدمــات خــود‪ ،‬ضمــن ارتقــاء جایــگاه ســازمان ثبــت‬ ‫احــوال کشــور بــه جامعــه کمک هــای مثمرثمــری ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫برنامــه ریــزی و انجــام اقدامــات تحولــی در ســازمان ثبــت احوال کشــور‬ ‫در مــدت یکســال از ســپردن ســکان اداره کشــور بــه دولــت ســیزدهم‬ ‫بخصــوص درطــول ‪ ۸‬مــاه گذشــته کــه مدیریــت جدیــد در ســازمان‬ ‫منصــوب شــده اســت‪ ،‬عــاوه بــر تکالیــف و ماموریت هــای قانونی خود‬ ‫نظیــر ثبــت وقایــع حیاتــی چهارگانــه در موعــد مقــرر بــا عنایت بــه برنامه‬ ‫و سیاســت هــای تحــول گرایانــه دولــت مردمــی و انقالبــی ســیزدهم و‬ ‫برنامــه ارائــه شــده توســط وزیرکشــور نســبت بــه سیاســتگذاری‪ ،‬برنامــه‬ ‫ریــزی و انجــام اقدامــات تحولــی در ســازمان ثبــت احــوال کشــور بــه‬ ‫منظــور دســتیابی بــه نظــام هویتــی نویــن وحرکــت بــه ســمت ســازمانی‬ ‫پویــا و هوشــمند بــا بهــره گیــری هرچــه بیشــتر از فنــاوری هــای نویــن‬ ‫و اصــاح و بهبــود فرایندهــای مــورد عمــل و توســعه ارائــه خدمــات‬ ‫الکترونیــک و بهینــه بــه کلیــه اشــخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬دســتگاه ها‬ ‫و نهادهــای حاکمیتــی و بخــش خصوصــی اقــدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫رونمایــی از درگاه خدمــات الکترونیــک ســازمان ثبــت احــوال‬ ‫کشور(ســهیم) در جهــت تعامــل دو ســویه بــا مــردم‬ ‫چنــدی پیــش بــا حضــور احمــد وحیــدی وزیرکشــور از نســخه اول درگاه‬ ‫خدمــات الکترونیکــی و غیرحضــوری مبتنــی بــر تلفــن همــراه رونمایــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬در حــال حاضــر درگاه خدمــات الکترونیــک ســازمان ثبــت‬ ‫احــوال کشور(ســهیم) ‪ ۸‬خدمــت را بــه مــردم ارائــه می دهد کــه در اینده‬ ‫ایــن خدمــات و کاربردهــا گســترده ترخواهــد شــد‪.‬‬ ‫خدماتــی ماننــد تغییــر نشــانی‪ ،‬پیگیــری و شــکایت‪ ،‬درخواســت صدور‬ ‫کارت هوشــمند ملی‪ ،‬مدارک پیدا شــده‪ ،‬گواهی تجرد‪ ،‬پایگاه خانواده‬ ‫و انتخــاب نامــه در ایــن درگاه ارائــه می شــود کــه در اینــده افــزودن‬ ‫خدمــات مربــوط بــه خانــواده تحــت عنــوان پایــگاه خانــوار در دســتور کار‬ ‫قــرار دارد تــا یارانــه و مــوارد قانونــی مرتبــط بــا خانواده هــا از ایــن طریــق‬ ‫صــورت گرفتــه و اطالعــات ایــن درگاه منبــع باشــد‪.‬‬ ‫از اهــداف راه انــدازی ایــن درگاه می تــوان تعامــل دو طرفــه و دوســویه‬ ‫بــا مــردم‪ ،‬کاهــش مراجعــات‪ ،‬ارائــه خدمــات امــن و راحــت‪ ،‬تســریع در‬ ‫ارائــه خدمــات‪ ،‬افزایــش کیفیــت کمــی و کیفــی‪ ،‬ارائــه خدمــات گســترده‬ ‫بــه عمــوم مــردم‪ ،‬ارائــه خدمــات به صورت غیرحضوری‪ ،‬ســرعت در ارائه‬ ‫خدمــات در کمتریــن زمــان ممکــن‪ ،‬تعامــل بیشــتر‪ ،‬افزایــش امنیــت در‬ ‫ارائــه خدمــات‪ ،‬کاهــش هزینــه و مقابلــه بــا مفاســد حضــوری را نــام بــرد‪.‬‬ ‫در واقــع اطالعــات شــهروندان از طریــق ایــن درگاه بــه روز شــده و‬ ‫خدمــات امــن و راحــت در اختیــار انهــا قرارخواهــد گرفــت و هرگونــه‬ ‫ویرایــش و افــزودن اطالعــات در ایــن درگاه بــه صــورت رایــگان بــوده و‬ ‫مــردم می تواننــد در کمتریــن زمــان اطالعــات خــود را ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫تمــام افــراد بــرای ورود بــه ایــن درگاه الکترونیکــی بایــد ابتــدا در ســامانه‬ ‫هــدا (ســامانه هویــت و دسترســی ایرانیــان) ثبت نــام کننــد تــا بتواننــد از‬ ‫خدمــات بهــره مند شــوند‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم دیگــر در خصــوص درگاه خدمات الکترونیک ســازمان ثبت‬ ‫احــوال کشور(ســهیم) ایــن اســت کــه ایــن درگاه از طریــق تلفــن همــراه‬ ‫قابل اســتفاده اســت و دارای صفحه راهنما و شــماره پشــتیبانی اســت‬ ‫تــا افــراد بتوانندبــه راحتــی از ایــن درگاه اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫هوشمندســازی و ارائــه خدمــات بــه صــورت الکترونیکــی در ســازمان‬ ‫ثبــت احــوال‬ ‫ســازمان ثبــت احــوال کشــور بــه دنبــال هوشمندســازی و ارائــه خدمات‬ ‫بــه صــورت الکترونیکــی بــوده و حرکــت بــه ســمت هوشمندســازی‬ ‫مهمتریــن اولویــت ایــن ســازمان اســت‪.‬‬ ‫راه انــدازی مجــدد تولیــد انبــوه و صــدور کارت هوشــمند ملــی از دی‬ ‫مــاه ‪ ۱۴۰۰‬بــا بهــره گیــری از تــوان داخلــی بــرای حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر از‬ ‫متقاضیانــی کــه بــه رغــم ثبــت نــام و پرداخــت هزینه بیــش از ‪ ۲‬ســال در‬ ‫صــف انتظــار بودنــد بــه طــوری کــه از اواخــر دی ماه ســال گذشــته تاکنون‬ ‫بیــش از ‪ ۵‬میلیــون کارت ملــی صــادر و تحویــل متقاضیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان ثبــت احــوال کشــور گفــت‪ :‬با فعال ســازی دوبــاره خط‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪606‬‬ ‫صدور کارت هوشــمند ملی از اواخر دی ماه ســال جاری تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۵‬میلیون قطعه کارت صادر و به متقاضیان تحویل شــده اســت‪.‬‬ ‫هاشــم کارگــر افــزود‪ :‬در راســتای سیاســت هــا و برنامــه هــای دولــت‬ ‫مردمــی بــرای خدمتگــزاری و خدمــات دهــی مناســب و بهینــه به مــردم‪،‬‬ ‫به ســرعت در مســیر ایفای تعهدات پیشــین خود هســتیم و با حمایت‬ ‫هــای وزیــر کشــور و همــت همــکاران ســازمان‪ ،‬ضمــن راه انــدازی دوباره‬ ‫تولیــد کارت هوشــمند ملــی‪ ،‬برنامــه ریزی الزم برای صــدور و ارائه کارت‬ ‫بــه تمامــی متقاضیــان کارت هوشــمند ملــی کــه در گذشــته موفــق بــه‬ ‫تکمیــل ثبــت نــام خویــش شــده انــد و حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر هســتند‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر کشــور ادامــه داد‪ :‬ضمــن بهــره گیــری از تــوان و تخصــص‬ ‫داخلــی کشــور‪ ،‬امــروز از اندوختــه خوبــی در فنــاوری و دانــش تولیــد‬ ‫کارت هوشــمند ملــی بــا باالتریــن کیفیــت ممکــن برخورداریــم و در این‬ ‫امــر مــی توانــد نمونــه ای از شــناخت امکانــات‪ ،‬توانمنــدی هــا و دانــش‬ ‫موجــود در کشــور جهــت تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نــگاه تحولــی بــه انجــام امــور و مســائل کشــور کــه از‬ ‫سیاســت هــای اصلــی دولــت ســیزدهم اســت و جــزو راهبردهــای‬ ‫اساســی ســازمان ثبت احوال کشــور اســت تا بتوان با بهره وری بیشــتر‬ ‫نســبت بــه انجــام تکالیــف و وظایــف مربوطــه اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور‬ ‫صدور کارت هوشــمند ملی ایرانیان خارج از کشــور و اخذ درخواســت‬ ‫برخــط کارت ملــی از اواخــر اســفندماه ســال گذشــته بــا همــکاری وزارت‬ ‫امــور خارجــه در نمایندگــی هــای کواالالمپــور‪ ،‬فرانکفــورت و ویــن اغــاز‬ ‫و درحــال حاضــر نیــز هماهنگــی هــای الزم بــرای توســعه ان در ‪۲۰‬‬ ‫نمایندگــی دیگــر در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ثبــت احــوال کشــور دربــاره کارت هوشــمند ملــی‬ ‫ایرانیــان خــارج از کشــور افــزود‪ :‬ایــن اقــدام در راســتای سیاس ـت ها و‬ ‫برنامه هــای دولــت ســیزدهم مبنــی بــر ارتبــاط بیشــتر بــا ایرانیــان خــارج‬ ‫بــا داخــل کشــور و ارائــه خدمــات بــه انــان اســت‪.‬‬ ‫برون سپاری خدمات ثبت احوال در جهت تسهیل امور مراجعان‬ ‫رئیــس ســازمان ثبــت احــوال بــا توجــه بــه اقدامــات ایــن ســازمان در‬ ‫راســتای ارائــه خدمــات بهتــر و تســهیل در امــور شــهروندان از جملــه‬ ‫اقدامــات در ایــن زمینــه را بــرون ســپاری خدمات اخذ درخواســت صدور‬ ‫مجــدد‪ ،‬تغییــر و رفــع انســداد کارت هوشــمند ملــی به دفاتر پیشــخوان‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تشــکیل جلســات مشــترک در ســازمان تنظیم مقررات‬ ‫و ارتباطــات رادیویــی در مــورد کارمــزد ارائــه خدمــت در دفاتــر‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫امــوزش کاربــران ‪ ۱۲‬دفتــر منتخــب شــهر تهــران بــه صــورت حضــوری‬ ‫صــورت گرفتــه اســت کــه راه انــدازی ‪ ۱۲‬دفتــر تهــران بــه عنــوان پایلــوت‬ ‫بــوده و تاکنــون از ایــن دفاتــر تعــداد ‪۳۵‬هزاردرخواســت صــدور مجــدد‬ ‫اخــذ شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر کشــور همچنیــن بــا اشــاره بــه تســت ســامانه بــا‬ ‫تخصیــص دسترســی های مــورد نیــاز بــا حضــور در یکــی از دفاتــر‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تشــکیل جلســات کارشناســی فنــی و مشــترک بــا حوزه هــای‬ ‫مرتبــط‪ ،‬بررســی نیازمندی هــای راه انــدازی پرداخــت درون فراینــدی بــا‬ ‫پایانه هــای پرداخــت الکترونیــک (‪ )PCPOS‬موجــوددر دفاتــر‪ ،‬تهیــه و‬ ‫ارائــه مســتندات الزم جهــت نصــب پایانه هــای پرداخــت الکترونیــک‬ ‫و ثبــت نــام‪ ،‬ایجــاد امــکان اعــام مفقــودی کارت قبــل از اقــدام بــه‬ ‫ثبــت درخواســت صــدور مجــدد جهت جلوگیــری از سوءاســتفاده های‬ ‫احتمالــی‪ ،‬تخصیــص نقش هــا و دسترســی های الزم بــرای دفاتــر‬ ‫منتخــب اعــام شــده و تهیــه گزارشــات دوره ای بــه منظــور پایــش‬ ‫عملکــرد دفاتــر را ازجملــه رونــد بــرون ســپاری دانســت‪.‬‬ ‫تولید و ارائه نرخ باروری مبتنی بر داده های ثبتی‬ ‫تولیــد و ارائــه نــرخ بــاروری در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــرای اولین بار مبتنــی بر داده‬ ‫های ثبتی موجود در پایگاه اطالعات جمعیت کشــور انجام شــد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه معــاون وزیــر کشــور دربــاره ارائــه امارهــای ثبــت احــوال‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون می توانیــم سرشــماری ســال ‪ ۱۴۰۰‬را از ایــن طریــق انجــام‬ ‫دهیم و از این طریق از هزینه های اضافی جلوگیری کنیم‪ .‬نخســتین‬ ‫کار مــا نیــز بحــث نــرخ بــاروری بــود و در بــازه زمانــی کمتــر از یــک مــاه نــرخ‬ ‫بــاروری را براســاس اطالعــات دقیــق ثبتــی تهیــه و ارائــه کردیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬ایجــاد و تخصیــص شناســه واحــد بــرای ایرانیــان فاقــد‬ ‫شناســنامه و صــدور کارت شناســایی موقــت بــرای ایــن افــراد بــا مهیــا‬ ‫کــردن زیرســاخت هــای الزم و تخصیــص شناســه بــرای افــراد دارای‬ ‫پرونــده در ســازمان ثبــت احــوال کشــور از دیگــر اقدمــات ســامان ثبــت‬ ‫احــوال در دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ثبــت احــوال کشــور در ایــن راســتا گفــت‪ :‬تاکنــون ‪۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬پرونــده بــرای افــراد فاقــد شناســنامه تشــکیل شــده اســت‬ ‫که از این تعداد برای ‪ ۷‬هزار و ‪ ۶۷۱‬مورد شناســه تعریف و اختصاص‬ ‫داده شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه ضــرورت تعییــن تکلیــف افــراد فاقــد‬ ‫شناســنامه در کشــور تصریــح کــرد‪ :‬براســاس برنامه هــا و سیاسـت های‬ ‫دولــت ســیزدهم در جهــت ســاماندهی افــراد فاقــد شناســنامه و‬ ‫تاکیــدات رییــس جمهــور و وزیــر کشــور در ایــن خصــوص‪ ،‬ضمن ایجاد‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای شناســایی و ســاماندهی ایــن افــراد مــورد‬ ‫تاکیــد اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تعییــن تکلیــف هویــت افــراد یکــی از نیازهــای امــروز‬ ‫کشــور اســت کــه می توانــد دولــت انقالبــی و مردمــی را در جهــت ارائــه‬ ‫خدمــات بهتــر در زمینه هــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬رفــاه شــهروندان و‬ ‫ایجــاد عدالــت در خدماتــی کــه دولــت بــه احــاد جامعــه ارائــه می دهــد‪،‬‬ ‫یــاری کنــد‪.‬‬ ‫کارگــر افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ایجــاد ســامانه و بانــک اطالعاتــی مختــص‬ ‫افــراد فاقــد شناســنامه‪ ،‬کلیــه اقدامــات و مکاتبــات در خصــوص انــان‬ ‫ثبــت و ضبــط می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ثبــت احــوال کشــور ادامــه داد‪ :‬در ایــن ســامانه بــرای‬ ‫ایــن افــراد شناسـه ای اختصاصــی تعریــف شــده و با اخــذ اثر بیومتریک‬ ‫بــرای انــان کارت موقــت مختــص افــراد فاقــد شناســنامه صــادر‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا هنگامــی کــه فرد در وضعیت فاقد شناســنامه و بررســی‬ ‫پرونــده در شــورای تامیــن یــا هیــات پنــج نفــره بــه ســر می برد ایــن کارت‬ ‫معتبــر اســت و می توانــد بــا اســتفاده از ان از مزایــای اجتماعی بهره مند‬ ‫شــود و پــس از تاییــد یــا رد تابعیــت انــان ایــن کارت و شناســه مربوطــه‬ ‫ابطــال می شــود و ســایر مراحــل مربوطــه طــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تولیــد اولیــن نســخه ســرویس روابــط ســببی و نســبی و ارائــه ان بــه‬ ‫دســتگاه هــای متقاضــی‬ ‫کارگــر بــا اشــاره بــه پایگاه هــای ســببی و نســبی گفــت‪ :‬ایــن موضــوع‬ ‫از نیازهــای کشــور بــود کــه بایــد در راســتای قوانیــن جوانــی جمعیــت و‬ ‫قانــون رفــع فقــر مطلــق ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ثبت احوال کشــور خاطرنشــان کرد‪ :‬پیش بینی شــده‬ ‫بــود راه انــدازی ایــن پایــگاه پنــج ســال به طول بیانجامــد‪ ،‬اما با همکاری‬ ‫که صورت گرفت توانســتیم نخســتین ســرویس ســببی و نســبی را راه‬ ‫انــدازی و در اختیــار ســایر دســتگاه ها قــرار دهیــم همچنیــن بــراورد‬ ‫کردیــم در حــدود دو ســال داد ه امــاری ایــن ســامانه انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره ارائــه امارهــای ثبــت احــوال گفــت‪ :‬اکنــون می توانیــم‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ۱۴۰۰‬را از ایــن طریــق انجــام دهیــم و از ایــن طریــق از‬ ‫هزینــه هــای اضافــی جلوگیــری کنیــم‪ .‬نخســتین کار مــا نیــز بحــث نــرخ‬ ‫بــاروری بــود و در بــازه زمانــی کمتــر از یــک مــاه نــرخ بــاروری را براســاس‬ ‫اطالعــات دقیــق ثبتــی تهیــه و ارائــه کردیــم‪.‬‬ ‫ایجــاد زیرســاخت های الزم بــرای اختصــاص شناســه و صــدور کارت‬ ‫بــرای اتبــاع خارجــی‬ ‫ایجــاد زیرســاخت هــای الزم بــرای اختصــاص شناســه و صــدور کارت‬ ‫بــرای اتبــاع خارجــی در راســتای شناســایی و نظم دهــی وضعیــت اتبــاع‬ ‫خــارج از کشــور و ایجــاد پایــگاه اطالعاتــی مربــوط بــه ان هــا‪ ،‬ایجــاد‬ ‫زیرســاخت هــای الزم و طراحــی پایــگاه اطالعــات خانوار‪ ،‬ارائه ســرویس‬ ‫هــای گوناگــون هویتــی در راســتای مردمــی ســازی یارانــه ها به دســتگاه‬ ‫هــای مرتبــط‪ ،‬ایجــاد درگاه خدمــات الکترونیــک مبتنــی بــر موبایــل‪.‬‬ ‫ســازمان ثبــت احــوال کشــور‪ ،‬ارائــه اطالعــات مــورد نیــاز بــرای اجــرای‬ ‫احــکام قانــون جوانــی جمعیــت و حمایــت از خانــواده بــه دســتگاه هــای‬ ‫مشــمول‪ ،‬در راســتای تســهیل ارائــه خدمــات بــه متقاضیــان و بــرون‬ ‫ســپاری برخــی از خدمــات قابــل واگــذاری بــه بخــش خصوصــی نســبت‬ ‫بــه ایجــاد زیرســاخت هــای الزم جهــت ارســال الکترونیکــی درخواســت‬ ‫صــدور شناســنامه از طریــق دفاتــر پیــش خــوان خدمــات دولــت اقــدام‬ ‫و از اردیبهشــت امســال متقاضیــان مــی تواننــد بــه جــای مراجعــه‬ ‫بــه ادارات ثبــت احــوال نســبت بــه ارائــه درخواســت خــود در دفاتــر‬ ‫پیشــخوان سراســر کشــور اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایجــاد امــکان اخــذ ثبــت درخواســت صــدور مجــدد کارت‬ ‫هوشــمند ملــی در دفاتــر پیــش خــوان خدمــات دولــت در راســتای‬ ‫تســهیل ارائــه خدمــات بــه متقاضیــان‪ ،‬یکــی از مهمتریــن اقدامــات در‬ ‫خصــوص کارت هوشــمند ملــی پیــاده ســازی و بهــره بــرداری از قابلیــت‬ ‫هــای ان بــه ویــژه احــراز هویــت ســه عاملــه مبتنــی بــر کارت‪ ،‬پیــن‬ ‫شناســایی و عامــل بیومتریــک بــه عنــوان قابــل اطمینــان تریــن درجــه‬ ‫احــراز هویــت در کشــور اســت در ایــن راســتا بــا برنامــه ریــزی صــورت‬ ‫گرفتــه در تعــدادی از دســتگاه هــا و بانــک هــا نظیــر ســازمان فنــاوری‬ ‫اطالعــات‪ ،‬مرکــز توســعه تجــارت وزارت صمــت‪ ،‬بانــک ســپه‪ ،‬بانــک‬ ‫ســرمایه‪ ،‬بانک خاورمیانه‪ ،‬دفاتر اســناد رســمی و‪ ...‬قابلیت های کارت‬ ‫هوشــمند ملــی مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫راه انــدازی ســامانه خدمــات پــس از صــدور کارت هوشــمند ملــی‬ ‫در دفاتــر پیــش خــوان خدمــات دولتــی‪ ،‬اعــام امادگــی جهــت ارائــه‬ ‫ســامانه «هــدا» بــه پنجــاه نقطــه شــهرداری کالن شــهرها و شــهرهای‬ ‫بــزرگ‪ ،‬هماهنگــی جهــت ارائــه ســرویس هــای هویتــی بــرای راه انــدازی‬ ‫درگاه ملــی مجوزهــا‪ ،‬شناســایی مــادران مشــمول تســهیالت منــدرج‬ ‫در قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت‪ ،‬تولیــد امارهــا و‬ ‫شــاخصهای جمعیتی و نفوس کشــور در ســطوح مختلف جغرافیایی‪،‬‬ ‫ارائــه ســرویس نشــانی محــل اقامــت در راســتای تکمیــل اطالعــات و‬ ‫ارائــه خدمــات بهتــر بــه شــهروندان‪ ،‬تحلیــل و طراحــی ســاخت موتــور‬ ‫بایومتریــک تشــخیص چهــره جهــت احــراز هویــت بــا ســطح اطمینــان‬ ‫ســه در ســامانه هــدا(درگاه احــراز هویــت ایرانیــان)‪ ،‬کســب رتبــه‬ ‫برتریــن دســتگاه و بزرگتریــن ســرویس دهنــده داده هــای کشــور در‬ ‫میــان دســتگاه هــای دولتــی در فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــا ارائــه ‪ ۶۷‬میلیــون‬ ‫تراکنــش اطالعاتــی در زمینــه خدمــات اســتعالم هویتــی و انجــام‬ ‫مطالعــه در زمینــه بهــره گیــری از تــوان شــرکت هــای دانــش بنیــان در‬ ‫جهــت افزایــش ســطح اتقــان اســناد و مــدارک هویتــی از دیگــر اقدمــات‬ ‫مهــم ســازمان ثبــت احــوال کشــور در دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر مزایــای ریمــپ ایســیو خــودرو برداشــتن کوپ ســرگاز‬ ‫یــا تاخیــر دریچــه گاز مــی باشــد کــه بســیاری از مشــتریان‬ ‫شــکایت دارنــد کــه چــرا وقتــی گاز مــی دهنــد گشــتاور الزم‬ ‫بــه خــودرو وارد نمــی شــود یــا اینکــه بــا تاخیــر وارد مــی شــود‬ ‫و تاخیــر دریچــه گاز در هنــگام ســبقت در جــاده هــای دو‬ ‫طــرف و هنــگام ســر باالیــی نیــز بســیار ازار دهنــده اســت ‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه در جــاده ای دو طــرف هســتید ماننــد‬ ‫جــاده چالــوس و در هنــگام پیــچ وسوســه شــدید و ناگهــان‬ ‫ســبقت گرفتیــد ‪ .‬بــر اثــر تاخیــر دریچه گاز ‪ ،‬احتمــال تصادف‬ ‫خــودروی شــما بســیار بــاال مــی باشــد و حتــی مــرگ شــاید‪.‬‬ ‫ برداشــتن تاخیر دریچه گاز در این شــرایط بســیار خاص‪ ،‬و‬‫شــرایط بحرانی بســیار کار مورد قبولی می باشــد ‪ .‬در هنگام‬ ‫ســرباالیی نیــز شــرایط بــه همیــن مقــدار بحرانــی اســت ‪ ،‬اگــر‬ ‫ماشــینی ماننــد ایکــس ‪ 33‬کــه زیــاد قــوی نمــی باشــد و هــم‬ ‫چنین کپ ســر گاز نیز دارد در هنگام باال رفتن از ســرباالیی‬ ‫‪ ،‬ماشــین خامــوش شــود یــا کار نکنــد و اگــر در ایــن حالــت‬ ‫مثــا یــک خانــوم پشــت فرمــان باشــد ممکــن اســت هــول‬ ‫شــود و همیــن باعــث ایجــاد حــوادث خطرناکــی شــود ‪.‬‬ ‫نکات فنی کاربردی‬ ‫ استپ موتور چهار وظیفه مهم دارد ‪:‬‬‫‪ -۱‬روشن نگه داشتن خودرو در حال دور ارام‬ ‫‪ -۲‬در هنــگام کولــر روشــن بــا افزایــش مقــداری گاز از‬ ‫افــت قــدرت موتــور جلوگیــری بــه عمــل مــی اورد ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نقش ساسات را در خودرو دارد‬ ‫‪ -۴‬حفظ تعادل دور موتور در صورت استفاده از لوازم برقی‬ ‫ اگــر اســتپ موتــور خــراب شــود بــه طــور خالصــه بــا چهــار‬‫حالــت مواجــه مــی شــویم ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دور باالی موتور بعد از روشن شدن‬ ‫‪ -۲‬خامــوش شــدن خــودرو در هنــگام رهــا کــردن ناگهانــی‬ ‫پدال گاز‬ ‫‪ - ۳‬کاهش دور موتور در هنگام کولر روشن‬ ‫‪ -۴‬عدم پایداری دور موتور ‪.‬‬ ‫ در نهایت خرابی ان باید توسط دیاگ تایید شود‪.‬‬‫ استپ موتور روی هوزینگ دریچه هوا قرار دارد‪.‬‬‫ اســتپر موتــور یــک موتــور الکتریکــی اســت هیــچ گاه ان‬‫را بــا حــال هایــی ماننــد بنزیــن تمیــز نکنیــد حتــی اجــازه‬ ‫ایــن کار را بــه مکانیــک ندهیــد‪.‬‬ ‫ از شستشوی بی دلیل استپر موتور پرهیز کنید‪.‬‬‫ توصیه های فنی و ایمنی در کار‬ ‫‪ -۱‬هرگــز در حالتــی کــه موتــور گــرم یــا روشــن اســت درب‬ ‫رادیاتــور خــودرو را بــاز ننمائیــد زیــرا در ایــن حالــت سیســتم‬ ‫خنــک کننــده موتــور برخــی از خودروهــا نیــاز بــه هواگیــری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬و از همــه مهمتــر خطــر پاشــیدن اب بــا دمــای بــاالی‬ ‫‪ ۸۰‬درجــه ســانتی گــراد‪ ،‬و ســوختگی شــدید‪ ،‬از ناحیــه‬ ‫دســت و صــورت‬ ‫ هیــچ گاه خودروئــی را کــه جــوش اورده اســت یکبــاره‬‫خامــوش نکنیــد‪(.‬اول خــودرو را بــا اســتفاده از اب خنــک‬ ‫کــرده‪ ،‬و ســپس خامــوش کنیــد و در هــر دو دقیقــه یــک‬ ‫نیــش اســتارت‪ ،‬بصورتیکــه خــودرو روشــن نشــود‪،‬جهت‬ ‫جابجایــی پیســتون در ســیلندر‪ ,‬بزنیــد‪ ,‬تــا زمانیکــه موتــور‬ ‫خــودرو خنــک شــود‪) ,‬‬ ‫ هنــگام بازدیــد اســید باطــری هیچــگاه صــورت خــود را بــه‬‫باطــری نزدیــک نکنید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد قفــل مرکــزی و دزدگیــر اطمینــان داشــته باشــید‪.‬‬‫ در هــر فرصتــی تلفــن همــراه خــود را شــارژ نمائیــد تــا در صورت‬‫بــروز مشــکل بتوانیــد بــا نیروهای امــدادی تماس بگیرید‪.‬‬ ‫ هرگــز خــودرو را در محیط هــای سرپوشــیده بــرای مــدت‬‫زیــاد روشــن نگذاریــد‪.‬‬ ‫ انــواع فیوزهــای مــورد اســتفاده در خــودرو را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ المــپ یــک کنتاکــت و دو کنتاکــت را همــراه داشــته‬‫باشــید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد سیســتم ترمــز و ترمزدســتی اطمینــان داشــته‬‫باشید‪.‬‬ ‫ زاپـــــاس‪ ،‬اچارچــرخ‪ ،‬جــک و مثلــث خطــر را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ از رانندگــی بــا خــودرو کــه صــدای غیــر عــادی از زیــر‬‫خــودرو و چرخهــا شــنیده شــود جــدا خــوداری فرمائیــد‪.‬‬ ‫همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده نمائید‪.‬‬ ‫امنیت جامعه‬ ‫خط قرمز ماست‬ ‫فرمانده فراجا گلستان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪606‬‬ ‫با اشراف اطالعاتی حفاظت و اطالعات‬ ‫دادگستری گلستان ؛‬ ‫دومین استان موفق‬ ‫در اجرای طرح ابیاری نوین‬ ‫خراسان شمالی است‬ ‫یک باند کارچاق کن سازمان‬ ‫یافته در استان شناسایی شد‬ ‫مدیــر امــور اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن مدیریــت در اجــرای‬ ‫طرح هــای ابیــاری نویــن در اراضــی کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان در تمامــی فرایندهــا بعــد از تهــران رتبــه دوم‬ ‫کشــوری را از ان خــود کــرد‪.‬‬ ‫ســید ابراهیــم ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬مدیریــت‬ ‫اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی در تطابــق‬ ‫تمامــی فرایندهــای اجرایــی طــرح هــای ابیــاری نویــن‬ ‫از مرحلــه معرفــی طــرح‪ ،‬ارایــه تســهیالت‪ ،‬اجــرا تــا‬ ‫تحویــل بعــد از اســتان تهــران رتبــه دوم را کســب‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۹۵ :‬هــزار هکتــار از اراضــی خراســان شــمالی‬ ‫مســتعد اجــرای طــرح ابیــاری نویــن اســت کــه تاکنــون‬ ‫ایــن طــرح در ســطح حــدود ‪ ۳۹‬هــزار هکتــار اجرایــی‬ ‫شــده اســت کــه رقــم قابــل توجهــی را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬راندمــان ابیــاری در روش ســنتی‬ ‫در ســطح اراضــی اســتان را ‪ ۳۷‬درصــد عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح هــای ابیــاری نویــن راندمــان‬ ‫ابیــاری متوســط تــا ‪ ۷۵‬درصــد افزایــش مــی یابــد‪ .‬‬ ‫اجرای ‪ ۵۰۰‬هکتار ابیاری نوین‬ ‫مدیــر امــور اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در نیمــه نخســت امســال‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار از ســطح اراضــی اســتان مجهــز بــه‬ ‫ســامانه ابیــاری نویــن شــده اســت کــه از اعتبــارات‬ ‫ســال گذشــته بــرای ایــن میــزان ســطح ‪ ۱۴‬میلیــارد‬ ‫تومــان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫ســیدی افــزود‪ :‬برنامــه ریــزی شــده اســت که برای ســال‬ ‫جــاری تــا حــدود ‪ ۲‬هــزار هکتــار از اراضــی اســتان مجهــز‬ ‫بــه ســامانه ابیــاری نویــن شــود کــه بــرای ایــن میــزان نیــز‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬پارســال یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار از‬ ‫کشــتزارهای اســتان بــه ســامانه ابیــاری نویــن تجهیــز‬ ‫شــد کــه بهره بــرداران در ایــن زمینــه بیــش از ‪۲۵‬‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت گرفتنــد‪.‬‬ ‫ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬تمــام بهــره بــرداران و‬ ‫متقاضیــان اجــرای طــرح هــای ابیــاری نویــن از‬ ‫منابــع مختلــف ابــی در صــورت ارایــه درخواســت بــه‬ ‫مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان نســبت بــه‬ ‫تشــکیل پرونــده و انجــام مطالعــات و تهیــه طــرح بــه‬ ‫صــورت رایــگان اقــدام و پــس از طــی مراحــل تاییــد‬ ‫طــرح‪ ،‬تامیــن اعتبــار و اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ســامانه های قطــره ای راندمــان‬ ‫ابیــاری تــا ‪ ۹۰‬درصــد هــم می رســد و بدیــن ترتیــب در‬ ‫ســامانه ابیــاری قطــره ای عملکــرد انتقــال اب ‪ ۲‬برابــر‬ ‫ارتقــا مــی یابــد و در هــر هکتــاری کــه ایــن طــرح اجــرا‬ ‫شــود بــه طــور متوســط چهــار هــزار و ‪ ۴۰۰‬مترمکعــب‬ ‫اب صرفــه جویــی می شــود‪.‬‬ ‫وجــود خشکســالی هــای پــی در پــی و کمبــود منابــع‬ ‫اب در بســیاری از اســتان هــای کشــور‪ ،‬مســاله‬ ‫مدیریــت منابــع اب در بخــش کشــاورزی را بــه یکــی از‬ ‫مهمتریــن مســایل در ایــن عرصــه تبدیــل کــرده اســت‬ ‫و از عوامــل اصلــی محدودکننــده توســعه فعالیتهــای‬ ‫کشــاورزی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان ایــن بــار از شناســایی اعضــای بانــدی خبــر داد کــه بــا ادعــای‬ ‫نفــوذ در یکــی از مراجــع قضایــی کشــور ‪ ،‬میلیــاردی از افــرادی کــه قربانــی ایــن بانــد شــده بودنــد‪،‬‬ ‫پــول مــی گرفتنــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬اعضــای ایــن بانــد بــا پرســه در محوطــه دادگســتری هــای اســتان ‪ ،‬طرفیــن‬ ‫پرونــده هــای مهــم را از طریــق رابطانــی کــه در اســتانها داشــتند‪ ،‬شناســایی و اعتمــاد انــان را‬ ‫‪ ۸۵۰‬هکتار از باغات گلستان از افت‬ ‫مگس مدیترانه ای خسارت دیدند‬ ‫دشمن به دنبال سلطه فرهنگی‬ ‫بر جامعه در فضای مجازی است‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪۸۵۰ :‬‬ ‫هکتــار از باغــات گلســتان توســط مگــس مدیترانــه ای خســارت دیــد‪.‬‬ ‫حــق نمــا افــزود ‪ :‬بســته هــای حمایتــی بــه صــورت رایــگان بیــن‬ ‫باغداران توزیع شــد که ارزش این بســته ها ‪۲۰‬میلیارد و ‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫تومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســموم شــیمیایی در اختیــار باغــدار قــرار گرفــت و بــا‬ ‫تشــکیل شــبکه مراقبتــی کــه ‪ ۵۲‬کارشــناس در ان حضورداشــتند‪،‬‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه بــه صــورت کار مشــترک بــا باغــداران انجــام شــد ‪.‬‬ ‫حــق نمــا اظهارکــرد‪ :‬در ســال گذشــته پــس از برداشــت ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫محصــول بــاغ هــا‪ ،‬افــت مگــس مدیترانــه ای خــودش را نشــان داد کــه‬ ‫خوشــبختانه خســارت چندانــی از ایــن بخــش نداشــتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر باغــداران بــه توصیــه هــای کارشناســان عمــل نکنند در‬ ‫ســال جــاری ایــن افــت بــه باغــات انهــا خســارتی جــدی وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان اعــام کــرد‪ :‬بــه‬ ‫باغــدارن توصیــه مــی شــود اگر محصــول نارنگی و خرمالو باغ هایشــان‬ ‫از نظــر فیزیولوژیــک رســیده انــد‪ ،‬برداشــت را اغــار کنند‪.‬‬ ‫حــق نمــا در پایــان یــاد اور شــد‪ :‬باغــداران منتظــر اعــام قیمــت‬ ‫محصــول نباشــند‪ ،‬بــرای در امــان مانــدن از افــت مگــس مدیترانــه ای‪،‬‬ ‫برداشــت را انجــام دهنــد تــا خســارت جــدی بــه انهــا وارد نشــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنورد‬ ‫گفــت‪ :‬دشــمن در فضــای مجــازی بــه دنبــال ســلطه فرهنگــی بــر‬ ‫جامعــه اســت و ســازمان هــای فرهنگــی متولــی در ایــن حــوزه‬ ‫بایــد هوشــیارانه عمــل کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین رضــا نــوری در نشســت اســتانی‬ ‫برنامه ریــزی و هماهنگــی مراســم ‪ 19‬مهــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬دشــمن‬ ‫در ســالهای اخیــر اقدامــات زیرکانــه ای بــرای تغییر باورهــای جوانان و‬ ‫نوجوانــان بــا بهره گیــری از فضــای مجــازی انجــام داده اســت تــا جایــی‬ ‫کــه بســیاری از ســایت هــا و کانالهایــی کــه در کشــور خودشــان فیلتــر‬ ‫اســت بــه راحتــی در دســترس جوانــان گذاشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن میــان نوجوانــان و جوانــان نیــز اوقــات‬ ‫زیــادی را در فضــای مجــازی ســپری مــی کننــد در حالــی کــه‬ ‫خانــواده هــا و نهادهــای متولــی بایــد امــوزش هــای الزم بــرای‬ ‫بهــره گیــری صحیــح از فضــای مجــازی را بــه انهــا ارایــه دهنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری یــاداور شــد‪ :‬اغتشاشــات اخیــر نیــز‬ ‫نشــان داد کــه دشــمن عرصــه نظامــی را تــرک و فقــط از طریــق‬ ‫فضــای مجــازی اهــداف خــود را دنبــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد اضافــه کــرد‪ :‬وظیفــه همــه دســتگاه هــای‬ ‫فرهنگــی اســت کــه دســت بــه دســت هــم دهنــد تــا بــا هــم‬ ‫اندیشــی و ارایــه راهکارهــای تخصصــی بــا جنــگ نــرم دشــمن‬ ‫در فضــای مجــازی مقابلــه کننــد‪.‬‬ ‫به صورت برخط ‪ ۱۰۸‬هزار مجوز‬ ‫کسب و کار در ‪ ۶‬ماه صادر شد‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از صــدور ‪ ۱۰۸‬هــزار مجــوز کســب و کار بــه صــورت برخــط در ‪ ۶‬مــاه‬ ‫گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫«ســید احســان خانــدوزی» در نشســت خبــری افــزود‪ :‬از بیــن دســتگاه های اجرایــی وزارتخانه هــای‬ ‫تعــاون‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬صمــت و راه و شهرســازی بــا ‪ ۳۶۵‬هــزار فقــره درخواســت‪ ،‬بیشــترین‬ ‫رقــم درخواسـت ها را بــرای صــدور مجــوز کســب و کار داشــتند‪.‬‬ ‫وی ادام ـه داد‪ :‬براســاس گزارش هــای ارائــه شــده هنــوز شــرایط صــدور ‪ ۲۴‬مجــوز توســط برخــی‬ ‫دســتگاه ها همچون ســازمان اداری اســتخدامی‪ ،‬وزارت کشــور‪ ،‬راه و شهرســازی و ســازمان برنامه‬ ‫و بودجــه اعــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد پیشــنهاد داد کــه بــا جدیــت و حداکثــر ســخت گیری بــا دســتگاه های متخلــف در‬ ‫بحــث صــدور مجــوز کســب و کار برخــورد شــود‪.‬‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪5‬‬ ‫طرح تله کابین اجرای خواهد شد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی جذب‬ ‫دانشجو در دانشگاه های‬ ‫بجنورد‬ ‫رییــس دانشــگاه بجنــورد گفــت‪ :‬هشــت هــزار دانشــجوی‬ ‫جدیــد در دانشــگاه های مرکــز خراســان شــمالی پذیــرش‬ ‫شــدند کــه نســبت بــه ســال تحصیلــی گذشــته حــدود ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫محمــد شــیخ زاده اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه هــای بجنــورد مرکــز اســتان ‪ ۲‬هــزار نفــر مربــوط بــه‬ ‫دانشــگاه سراســری بجنــورد و مابقــی نیــز مربــوط بــه دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان‪ ،‬کوثــر‪ ،‬ازاد اســامی و ســایر مراکــز اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رونــد جــذب دانشــجو در مراکــز امــوزش‬ ‫ل تحصیلــی جدیــد افزایشــی‬ ‫عالــی خراســان شــمالی در ســا ‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۲۸‬هــزار دانشــجو‬ ‫دختــر و پســر در ‪ ۳۳‬مرکــز شــامل دانشــگاه های دولتــی‪ ،‬ازاد‪،‬‬ ‫غیــر انتفاعــی‪ ،‬پیــام نــور‪ ،‬فنــی و حرفــه ای‪ ،‬جامــع علمــی و‬ ‫کاربــردی و فرهنگیــان تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری در خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬بــر اســاس امارهــای غیررســمی جــذب دانشــجو‬ ‫در دانشــگاه هــای ســایر شهرســتان هــای اســتان نیــز بــه همیــن‬ ‫میــزان ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه‪« ،‬امیــر ســیاح» رییــس مرکــز ملــی بهبــود محیــط کســب و کار گفــت‪ :‬هشــت‬ ‫تخلــف رایــج در اتصــال الکترونیــک مجوزهــا وجــود دارد کــه شــامل مطالبــه شــروط و مــدارک‬ ‫اضافــه‪ ،‬تاخیــر در پاســخ بــه درخواســت ها‪ ،‬فرخــوان حضــوری‪ ،‬دادن اســتعالم‪ ،‬رد درخواســت‬ ‫منجــر بــه شــروط معیــن‪ ،‬مقاومــت دســتگاه ها در اجــرای مصوبــه هیــات مقــررات زدایــی‪ ،‬عــدم‬ ‫اعــام شــروط صــدور مجــوز و مقاومــت دســتگاه ها در برابــر تســهیل شــرایط و حــذف امضــای‬ ‫طالیــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬بــا بررســی هــای انجــام شــده در درگاه ملــی صــدور مجــوز کســب و کار‪ ،‬بیــن ‪۱۴‬‬ ‫دســتگاه ‪ ۶۲۴‬امضــای طالیــی کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســیاح‪ ،‬هنــوز صف هــای طوالنــی بــرای صــدور مجــوز توســط وزارت بهداشــت‪ ،‬ارشــاد و‬ ‫تعــاون وجــود دارد‪.‬‬ ‫الیحه ای برای حذف امضاهای طالیی‬ ‫در ادامــه «هــادی ســبحانیان» معــاون اقتصــادی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا تاکیــد بــر‬ ‫حــذف امضاهــای طالیــی در صــدور مجــوز کســب و کار‪ ،‬گفــت‪ :‬در ‪ ۲‬مــاه اینــده الیحــه حــذف‬ ‫امضاهــای طالیــی تهیــه و ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۶‬مــاه گذشــته ‪ ۵۰۰‬مجــوز کســب و کار ثبــت محــور شــدند و فعالیــت خــود‬ ‫را اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســبحانیان‪ ،‬یک هــزار شــرط مبهــم صــدور مجــوز کســب و کار در هیــات مقــررات زدایــی‬ ‫و بهبــود محیــط کســب و کار حــذف شــده و در اقــدام دیگــر ‪ ۳۰‬هــزار مجــوز صنفــی بــه س ـه هزار‬ ‫مجــوز تقلیــل یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون گردشگری‬ ‫شورای شهر گرگان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جلــب مــی کردنــد و ســپس بــا ایــن ادعــا کــه‪ ،‬در دســتگاه قضایــی و ســایر نهادهــای حاکمیتــی‬ ‫نفــوذ دارنــد و مــی تواننــد رای پرونــده را در مراجــع قضایــی تغییــر دهنــد ‪ ،‬فقــط در یــک پرونــده‪،‬‬ ‫درخواســت ‪ 2‬میلیــارد تومــان کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬اعضــای اصلــی ایــن بانــد کــه ‪ 6‬نفرنــد‪ ،‬زمانــی لــو رفتنــد کــه کارشناســان حفاظــت و‬ ‫اطالعــات دادگســتری اســتان بــه پرســه هــای یــک نفــر در محوطــه دادگســتری شهرســتان بندرترکمــن‬ ‫مشــکوک شــدند و در بررســی هــا مشــخص شــد ایــن افــراد اعضــای بانــد ســازمان یافتـه ای هســتند کــه‬ ‫دامنــه فعالیــت هــای انــان در اســتان هــای گلســتان و مازنــدران‪ ،‬گســترده اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی ادامــه داد‪ :‬بــا رصــد اطالعاتــی کارشناســان حفاظــت و اطالعــات دادگســتری‬ ‫اســتان ‪ ،‬دو نفــر از اعضــای ایــن بانــد پــس از دریافــت ‪ 700‬میلیــون تومــان پیــش پرداخــت بــرای‬ ‫یــک پرونــده‪ ،‬دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا بیــان ایــن کــه رد پــای ایــن افــراد در چنــد پرونــده دیگــر هــم شناســایی شــده‬ ‫اســت افــزود‪ :‬تحقیقــات ادامــه دارد و تاکنــون ‪ 2‬عضــو ایــن بانــد دســتگیر شــده انــد و ‪ 4‬عضــو‬ ‫اصلــی دیگــر ایــن بانــد هــم شناســایی شــده انــد و تحــت تعقیــب هســتند‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬ایــن مدعیــان نفــوذ در دســتگاه قضایــی‪ ،‬پــس ازدریافــت پــول از افــراد‪ ،‬فــرار مــی‬ ‫کردنــد و اصحــاب پرونــده زمانــی مــی فهمیدنــد سرشــان کاله رفتــه اســت کــه ‪ ،‬نــه تنهــا تغییــری‬ ‫در رونــد پرونــده ایجــاد نشــده اســت بلکــه پولشــان را نیــز از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه همــه تــوان حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان را بــر شناســایی و‬ ‫برخــورد بــا کارچــاق کــن هــا و مدعیــان نفــوذ در دســتگاه قضایــی متمرکــز کــرده ایــم بــه هــم‬ ‫اســتانی هــا توصیــه کــرد‪ :‬پرونــده خــود را از مســیرهای قانونــی دنبــال کننــد و در صــورت مواجهــه بــا‬ ‫افــرادی کــه ادعــای حــل و فصــل پرونــده انــان را‪ ،‬از مســیرهای غیرقانونــی دارنــد‪ ،‬فریــب نخورنــد ‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬مــردم اســتان مــی تواننــد بــا گــزارش ســوء جریــان هــای مالــی و متخلفــان‬ ‫در دادگســتری و دســتگاه هــای تابعــه قــوه قضاییــه بــه ســامانه پیامکــی ‪ ، ۰۹۱۱۱۷۵۸۳۶۷‬بــه‬ ‫دادگســتری گلســتان در مبــازره بــا فســاد‪ ،‬کمــک کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تلفن تماس با ما‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 28‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون گردشــگری شــورای شــهر گــرگان گفــت‪ :‬اصــل طــرح تلــه کابیــن گــرگان رد‬ ‫نشــده اســت و در حــال حاضــر در حــال کارشناســی زیســت محیطــی اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران اســتان اظهــار کــرد‪ :‬طــرح تلــه کابیــن‬ ‫بعــد از کشــمکش هــای زیــاد و بازدیــد جدیــد رئیــس محیــط زیســت کشــور بــه دلیــل اینکــه‬ ‫گفتــه مــی شــود بــاالی ‪ ۵‬هکتــار اســت بــرای بررســی هــای زیســت محیطــی بــه کارشناســان‬ ‫ایــن ســازمان واگــذار شــده و بــه زودی جــواب ان اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چنانچــه طــرح تلــه کابیــن در گــرگان اجرائــی شــود مانــدگاری مســافر هماننــد‬ ‫اســتان هــای همجــوار در مرکــز اســتان بیشــتر خواهــد شــد و بــا جلســات متعــددی کــه‬ ‫بــا پلیــس راهــور و دیگــر کارشناســان نیــز گذاشــته شــده مشــکل ترافیکــی بــرای محــور‬ ‫ناهارخــوران بوجــود نخواهــد امــد و چنانچــه ترافیکــی ســنگینی ایجــاد شــود مــی توانــد بــرای‬ ‫ســاعاتی تلــه کابیــن را خامــوش کــرد‪.‬‬ ‫بصیرنیــا گفــت‪ :‬بهتــر اســت کــه بــا احساســات بــرای اجــرای طــرح هــای گردشــگری نظــر داده‬ ‫نشــود چــرا کــه بــدون نظــرات کارشناســی در برخــی مواقــع موجــب ســنگ انــدازی در توســعه‬ ‫گردشــگری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از پــروژه بــازار مــوزه ‪ ۷‬شــهر واقــع در الغدیــر کــه در دســت ســاخت اســت‬ ‫ســخن گفــت و افــزود‪ :‬ایــن پــروژه نزدیــک بــه ‪۴۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت و بــه‬ ‫دلیــل گســتردگی طــرح شــاید احســاس شــود کــه بــه کنــدی پیــش مــی رود امــا ایــن پــروژه بــا‬ ‫توجــه بــه حجــم بــاالی ســرمایه گــذاری و وســعت اجــرای طــرح بــه دلیــل چنــد منظــوره بــودن‬ ‫تــا کنــون نزدیــک بــه ‪۴۰‬درصــد پیشــرفت د اشــته اســت ‪.‬‬ ‫وی یکــی از ویژگــی هــای ایــن طــرح را وجــود ‪ ۷‬بــازار مرکــزی صنایــع دســتی با الهــام از ‪ ۷‬بازار‬ ‫تاریخــی شــهر هــای کشــور عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن طــرح ‪ ۱۵۰۰‬متــر فضــای فرهنگــی‬ ‫و ورزشــی‪ ،‬ســالن همایــش یکهــزار نفــری‪ ۳ ،‬ســالن ســینما‪ ،‬هایپــر مارکــت بــزرگ اســتان و‬ ‫شــمال کشــور و ‪ ۳۴۰‬واحــد تجــاری و هتلینــگ بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تختخوابــی تخصصــی از دیگــر‬ ‫مزیــت هــای ایــن پــروژه اســت‪.‬‬ ‫بصیرنیــا اظهــار کــرد‪ :‬پیــش بینــی اولیــه ایــن طــرح هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه تــا‬ ‫‪ ۵‬ســال اینــده ایــن طــرح ‪ ۵‬هــزار میلیــارد تومــان هزینــه در بــر خواهــد داشــت و نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬نفــر اشــتغالزایی ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬دهکــده گردشــگری هــزار پیــچ کــه بــه اشــتباه از ان بــه عنــوان شــهر‬ ‫بــازی مــدرن هــزار پیــچ یــاد مــی شــود فــاز اول ان بــا ‪۶‬هــزار متــر ســوله سرپورشــیده بــرای‬ ‫اجــرای بازیهــای مــدرن تــا پایــان مهرمــاه کامــل مــی شــود و ســرمایه گــذار قــول داده بــه رغــم‬ ‫پیــش نیامــدن مشــکالت تــا مــاه اینــده نیــز ان را تجهیــز کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 35‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪606‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫استقبال مردم گلستان نسبت به‬ ‫پرداخت زکات به کمیته امداد‬ ‫رییــس اداره زکات کمیتــه امــداد حضــرت امــام (ره) گلســتان گفــت‪ :‬مــردم اســتان در نیمــه نخســت‬ ‫امســال بــا پرداخــت ‪ ۵۹۵‬میلیــارد ریــال زکات بــه ایــن نهــاد اســتقبال کردنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام امیــن هالکــو افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی‪ ،‬اســتقبال مــردم منطقــه از پرداخــت زکات‬ ‫بــه کمیتــه امــداد اســتان حــدی بــود کــه از برنامــه پیش بینــی شــده کل ســال (‪ ۴۶۰‬میلیــارد ریــال)‬ ‫بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫وی از دالیــل مهــم اســتقبال در پرداخــت زکات مــردم اســتان را همــکاری هــزار روحانــی شــیعه و‬ ‫ســنی در تبلیــغ اهمیــت پرداخــت زکات در میــان قشــر کشــاورزان برشــمرد و گفــت‪ :‬از ایــن میــزان‬ ‫زکات جم ـع اوری شــده ‪ ۹۰‬درصــد بــه خانواده هــای نیازمنــد بــرای تهیــه جهیزیــه‪ ،‬ســاخت و تعمیــر‬ ‫مســکن محرومــان‪ ،‬پرداخــت هزینــه تحصیلــی دانشــجویان و طــاب حوزه هــای علمیــه‪ ،‬توزیــع‬ ‫ســبدکاال اختصــاص یافتــه و باقــی مانــده بــرای اجــرای طرح هــای عمرانــی از جملــه ســاخت خانــه‬ ‫عالــم‪ ،‬مســجد‪ ،‬حســینیه و غســالخانه هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امســال جمـع اوری زکات گنــدم و جــو از کشــاورزان اســتان بــا همــکاری هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫عامــل از خــرداد اغــاز شــده بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حجت االســام هالکــو‪ ،‬ظرفیــت پرداخــت زکات در اســتان گلســتان بــه ویــژه کشــاورزان‬ ‫تــا ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال وجــود دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی مردم گلستان در پرداخت زکات جزو سه استان برتر کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫زکات از جملــه واجبــات مالــی دیــن اســام و از فــروع دیــن اســت کــه براســاس ان مســلمانان بایــد‬ ‫مقــدار معینــی از ‪ ۹‬قلــم کاال شــامل گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬خرمــا‪ ،‬کشــمش‪ ،‬طــا‪ ،‬نقــره‪ ،‬شــتر‪ ،‬گاو و گوســفند‬ ‫را بــرای مصــرف در زندگــی فقــرا و ســایر امــور عمومــی اجتماعــی بپردازنــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وســعت بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار‬ ‫هکتــار جنــگل‪ ۶۵۳ ،‬هــزار هکتــار زمیــن زراعــی‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۲‬هــزار هکتــار بــاغ و ‪ ۴‬میلیــون واحــد‬ ‫دامــی دارد و اقتصــاد اصلــی ســاکنان ان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن اســتان گلســتان در تولیــد دانــه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون‬ ‫رتبــه اول‪ ،‬گوشــت مــرغ‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک (برنــج) پیله تــر ابریشــم‪،‬‬ ‫میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم‬ ‫کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کشف موتورسیکلت‬ ‫‪ 3‬میلیاردی در جاجرم‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت غیــر مجــاز بــه ارزش‏تقریبــی ‪ 3‬میلیــارد ریــال در‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «رضاقنــدی» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران انتظامــی‬ ‫‏شهرســتان جاجــرم در راســتای برخــورد بــا موتورســیکلت ســواران‬ ‫متخلــف‪ ،‬در حیــن گشــت زنــی در‏ســطح شهرســتان بــه یــک‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت غیــر مجــاز مشــکوک و ان را بالفاصلــه‬ ‫متوقــف‏کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش ایــن موتورســیکلت ‪ 250‬ســی‬ ‫ســی حــدود ‪ 3‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده‏اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مالــک موتورســیکلت هیــچ گونــه مــدرک و مجــوز قانونــی در‬ ‫ایــن رابطــه نداشــت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیان اینکه موتورســیکلت بــا هماهنگی‬ ‫مرجــع قضائــی بــه پارکینــگ انتقــال و یــک‏نفــر متهــم نیــز در این‬ ‫رابطــه دســتگیر و بــه دادســرا معرفــی شــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫پلیــس در برخــورد ‏بــا قاچاقچیــان کاال و ارز کــه بــه اقتصــاد‬ ‫جامعــه ضربــه وارد مــی کننــد از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهــد‬ ‫‏کــرد و از مــردم عزیــز هــم انتظــار مــی رود در صــورت اطــاع‬ ‫از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب‏را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫کشف خودروپژو پارس سرقتی‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫خودروپــژو پــارس ســرقتی در ایــن‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ محمد روهنا در تشــریح جزئیات این خبرگفت‪:‬‏ماموران‬ ‫پلیــس اگاهــی شهرســتان در هنــگام گشــت زنــی هدفمنــد در حــوزه‬ ‫اســتحفاظی بــه یــک‏دســتگاه خــودرو ســواری پــژو پــارس کــه در یکــی‬ ‫از محــات ســطح شــهر پــارک شــده بــود ‪ ،‬مشــکوک‏شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اســتعالم بــه عمــل امــده از طریــق مرفــوک‬ ‫شهرســتان مشــخص شــد‏خودرو ســابقه ســرقت از حوزه کالنتری‬ ‫‪ 11‬را دارد کــه خــودرو موصــوف توســط عوامــل اگاهــی بــه‏پارکینــگ‬ ‫داللــت شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «روهنا» با اشــاره به اینکه‪ ،‬تالش در جهت دســتگیری‬ ‫ســارق یــا ســارقین ادامــه دارد‏افــزود‪ :‬از مــردم عزیــز انتظــار داریــم‬ ‫تــا خــودرو هــای خــود را بــه لــوازم ایمنــی و دزدگیــر مجهــز نماینــد و‬ ‫در‏صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک ســریعا بــا مرکــز فوریــت های‬ ‫پلیســی ‪ 110‬تمــاس برقــرار نمایند‏‪.‬‬ ‫کشف فلزیاب غیر مجاز‬ ‫در شیروان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫فلزیــاب غیــر مجــاز بــه ارش ‪380‬‏میلیــون ریــال و دســتگیری‬ ‫‪5‬نفــر در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫‏مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی در پــی دریافــت خبــری‬ ‫مبنــی بــر نگهــداری و اســتفاده از یــک‏دســتگاه فلزیــاب توســط‬ ‫تعــدادی از افــراد در ســطح شهرســتان بالفاصلــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار قــرار‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا تــاش مســتمر محــل‬ ‫نگهــداری فزیــاب غیــر مجــاز را شناســایی ‏کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫بازرســی از ایــن محــل یــک دســتگاه فلزیــاب غیــر مجــاز بــه‬ ‫ارزش ‪ 380‬میلیــون ریــال و‏تعــدادی از تجهیــزات مربــوط بــه‬ ‫ایــن دســتگاه کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 5‬نفــر‬ ‫متهــم نیــز دســتگیر و بعــد از‏تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬برخــورد بــا ســودجویان و مقابلــه‬ ‫بــا‏قاچاقچیــان بــه صــورت مســتمر در دســتور کار پلیــس قــرار‬ ‫دارد و از شــهروندان نیــز انتظــار داریــم تــا در‏صــورت مشــاهده‬ ‫مــوارد مشــکوک مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫امسال از طرح‬ ‫توسعهامامزاده‬ ‫سیدعباس(ع)بجنورد‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬متر مربع‬ ‫بهبهره برداری می رسد‬ ‫رییــس اداره بهــره وری اقتصــادی اوقــاف و امــور خیریــه خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اداره کل متولــی اجــرای ‪ ۹‬هکتــار از طرح توســعه‬ ‫امامزاده ســیدعباس(ع) بجنورد اســت که ســاخت یکهزار و ‪ ۷۰۰‬متر‬ ‫مربــع ان اغــاز و تــا پایــان امســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫ارســان فرزیــن فــرد اظهــار داشــت‪ :‬طــرح توســعه امامــزاده‬ ‫ســیدعباس(ع) بجنــورد در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۳۲‬هکتــار از‬ ‫خردادمــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬کلنــگ زنــی شــد کــه‬ ‫‪ ۹‬هکتــار ایــن اراضــی از امــاک موقوفــه‬ ‫امامــزاده‪ ۱۳ ،‬هکتــار مربــوط بــه شــهرداری‬ ‫و ‪ ۱۰‬هکتــار نیــز امــاک و اراضــی خصوصــی‬ ‫تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اداره کل اوقــاف‬ ‫خراســان شــمالی ســهم خــود را در یکهــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬متــر مربــع از طــرح توســعه ایــن‬ ‫امامــزاده بــا تخصیــص پنــج میلیــارد تومــان‬ ‫اغــاز کــرد و تاکنــون ســه میلیــارد ان هزینــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهــره وری اقتصــادی اوقــاف و‬ ‫امورخیریــه خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ســهم‬ ‫اوقــاف در ایــن طــرح بازســازی محوطــه و‬ ‫صحــن امامــزاده را شــامل مــی شــود کــه‬ ‫عملیــات توســعه صحــن بــا ســاخت یــک‬ ‫ســاختمان در حال اجراســت و مابقی ســهم‬ ‫اوقــاف در ایــن طــرح نیــز هزینــه بــر و نیــاز بــه اعتبــار بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه فــاز اول طــرح توســعه امامــزاده‬ ‫عبــاس(ع) بایــد تــا پایــان ســال‪ ۱۴۰۰‬اجرایــی مــی شــد گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫پــروژه بــزرگ در قالــب طــرح گردشــگری زیارتــی‪ ،‬تجارتــی و تفریحــی‬ ‫توســط ســایر دســتگاه هــا اجــرا مــی شــود و تاکنــون دســتگاه هــای‬ ‫متولــی بــرای ایــن طــرح هیــچ اقدامــی انجــام نــداده انــد‪.‬‬ ‫تپه تاریخی معصوم زاده بجنورد با شــماره ‪ ۷۰۸‬در ســال ‪ ۱۳۴۵‬در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســید بــا ایــن وجــود تــا ســال ‪ ۸۴‬در این‬ ‫مــکان کــه مجــاورت حــرم امامــزاده ســید عبــاس و گورســتان بجنــورد‬ ‫قــرار دارد ســاخت و ســاز انجــام مــی شــد‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی بزرگتریــن طــرح گردشــگری زیارتــی‪ ،‬تجارتــی و‬ ‫تفریحــی در قالــب توســعه امامــزاده عبــاس ابــن موســی بــن جعفــر‬ ‫(ع) در بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی بــا ســرمایه گــذاری‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار میلیــارد ریالــی اوقــاف و امــور خیریــه کشــور در خردادمــاه‬ ‫امســال اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نقشــه اولیــه؛ ایــن طــرح در زمینــی بــه مســاحت ‪۳۲‬‬ ‫هکتــار در دســت اجــرا قــرار گرفــت کــه ‪ ۹‬هکتــار از ایــن اراضــی از‬ ‫امــاک موقوفــه امامــزاده‪ ۱۳ ،‬هکتــار مربــوط بــه شــهرداری و ‪۱۰‬‬ ‫هکتــار نیــز امــاک و اراضــی خصوصــی تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اراضــی ‪ ۲۶‬هــزار متــر مربــع بــرای فضــای مذهبــی‪ ۴۶ ،‬هــزار‬ ‫متــر مربــع فضــای فرهنگــی و اموزشــی شــامل حــوزه علمیــه و فضــای‬ ‫فرهنگــی گلــزار صالحیــن‪ ،‬صحــن چندمنظــوره و نمایشــگاه‪ ۱۰۷ ،‬هــزار‬ ‫متــر مربــع فضــای خدماتی شــامل زائرســرا‪ ،‬پل توریســتی‪ ،‬االچیق‪۵ ،‬‬ ‫هــزار مترمربــع پارکینــگ‪ ۸۴ ،‬هــزار متــر مربــع تجــاری شــامل بازارچــه‪،‬‬ ‫هایپرمارکــت‪ ،‬رســتوران و راســته هنرمنــدان ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫کمپین نه به ویرگول‬ ‫و کاشت ابرو!‬ ‫ایــن روزهــا کــه مــرد هــزار چهــره بــه مــرد بــی چهــره تبدیــل‬ ‫شــده اســت و متوجــه شــد کبابــی در کار نیســت و خــر داغ‬ ‫مــی کردنــد‪ ،‬علــی صبــوری هــم دچــار اختــال دو قطبــی‬ ‫شــده و دنبــال روانپزشــک خــوب مــی گــردد! بــا ایــن وجــود‬ ‫در ایــن ایــام بــازار فیلترشــکن فــروش هــا و دوســتانی کــه‬ ‫در کار کاشــت ابــرو ابــرو فعــال هســتند حســابی رونــق‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪ .‬البتــه ایــن ماجــرای فیلترشــکن هیــچ‬ ‫ربطــی بــه فرزنــد خانــم خزعلــی نــدارد و تنهــا حســنش ایــن‬ ‫اســت کــه وینــدوز دیگــر بــدون اجــازه و ســرخود اپدیــت‬ ‫نمــی شــود‪ .‬کاشــت ابــرو هــم چــرا رونــق پیــدا کــرده اســت‬ ‫دلیــل سیاســی دارد!‬ ‫احتمــاال‬ ‫مــن حــدس مــی زنــم ایــن جماعــت برانــداز متوجــه شــدند‬ ‫بــا بریــدن گیــس و برداشــتن روســری‪ ،‬حکومــت ســاقط‬ ‫نمــی شــود گفتــه فردوســی را چــراغ راه کردنــد کــه فرمــوده‬ ‫«وزان پــس بــه چشــم و بــه روی دژم‪ /‬بــه ابــرو ز خشــم‬ ‫انــدر اورد خــم!» نکشــیمون معتــرض‪...‬‬ ‫بگذریــم ‪ ...‬حقیقــت امــر در خبرهــا خواندیــم یــک درصــد‬ ‫ثــروت جهــان در دســت ‪ 53‬درصــد مــردم اســت و ایــن‬ ‫بــدان معناســت کــه اقتصــاد دنیــا پــر گاز و بــدون ایــن‬ ‫اینکــه تــو راهــی ســوار کنــد بــه ســمت تعمیــق تبعیــض‬ ‫پیــش مــی رود!‬ ‫چنــد ســال قبــل هــم اعــام شــد ‪ 82‬درصــد ثــروت دنیــا در‬ ‫دســت یــک درصــد از جمعیــت جهان اســت‪.‬‬ ‫مــن فکــر کنــم عامــل اساســی در بــروز چنیــن رخــدادی‬ ‫ادبیــات و معلمــان فارســی هســتند‪ .‬یعنــی گاهــی اوقــات‬ ‫ادم یــک بیــت شــعر یــا یــک حکایــت از ســعدی را مــی‬ ‫خوانــد و دنیایــش متحــول مــی شــود و روزی نوزده ســاعت‬ ‫را بــا بــی تحرکــی تمــام ســپری مــی کنــد چــرا کــه فــی المثــل‬ ‫شــهید بلخــی فرمــوده « دانــش و خواســته اســت نرگــس و‬ ‫گل‪ /‬کــه بــه یکجــای نشــکفند بــه هــم ‪ /‬هــر کــه را دانــش‬ ‫اســت‪ ،‬خواســته نیســت ‪ /‬وانکــه را خواســته اســت ‪،‬‬ ‫دانــش کــم!»‬ ‫نــور بــه قبــرت ببــاره شــهید بلخــی کــه ایــن ســال اخــر‬ ‫تدریــس جــواب قاطــع و دنــدان شــکنی بــرای ان دســته از‬ ‫دانــش امــوزان کــه مــی پرســند چــرا حقــوق معلمــان کــم‬ ‫اســت‪ ،‬در اســتین و ســر اســتین مــان داریــم!‬ ‫البتــه در ایــن ماجــرا گاهــی اوقــات تنهــا ادبیــات دخیــل‬ ‫نیســت و زیرشــاخه هــای ادبیــات و دســتور زبــان هــم بــی‬ ‫تاثیــر نیســتند‪ .‬فــی المثــل یــک ویرگــول ناقابــل کــه بــه‬ ‫منظــور ســکته خفیــف در قرائــت متــن خلــق مــی شــود‬ ‫باعــث ســکته در پرداخــت حقــوق بازنشســتگان مــی‬ ‫شــود!‬ ‫حســن صادقــی‪ ،‬رییــس اتحادیــه پیشکســوتان جامعــه‬ ‫کارگــری نیــز دربــاره جلســه تعییــن دســتمزد و حقــوق‬ ‫بازنشســتگان و مشــکلی کــه بــه اســتناد بنــد ‪ ۴‬تبصــره ‪۱۲‬‬ ‫قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬پیــش امــده‪ ،‬گفتــه؛ در ایــن بنــد‬ ‫نــام تامیــن اجتماعــی بــه اشــتباه همــراه بــا یــک ویرگــول‬ ‫اورده شــده و نوشــته شــده «صنــدوق تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫نیروهــای مســلح»؛ ایــن موضــوع باعــث شــده ذهنیتــی‬ ‫بــرای ســازمان تامیــن اجتماعــی ایجــاد شــود کــه حقــوق‬ ‫متوســط بگیــران تنهــا ده درصــد بایــد افزایــش پیــدا کنــد‬ ‫کــه ایــن موضــوع مســبوق بــه ســابقه نبــوده اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد ظاهــرا ً ایــن ویرگــول مشــکل ســاز را حــذف‬ ‫کرده انــد ولــی تبعــات ان هنــوز باقــی اســت‪.‬‬ ‫نتیجــه اســتنتاجی‪ :‬دوســتانی کــه معتقدنــد انتگــرال و‬ ‫مشــتق و تابــع و ‪ ...‬در زندگــی روزمــره کارایــی ندارنــد‪،‬‬ ‫دســتکم دســتور زبــان و ادبیــات فارســی را خــوب‬ ‫یــاد بگیرنــد کــه بــه خاطــر یــک ویرگــول چنــد میلیــون‬ ‫بازنشســته‪ ،‬ســر پیــری االخــون واالخــون نشــوند!‬ ‫تنها با ‪ 59900‬تومان‬ ‫اگهی مفقودی خود‬ ‫را منتشر کنید‬ ‫‪09117674497‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪606‬‬ ‫سرویس رشدو توسعه ‪-‬فاطمه زنگنه‬ ‫بازی های ویدئویی چطور‬ ‫استرس را کاهش می دهند؟‬ ‫بازی هــای ویدئویــی طــرف داران زیــادی دارنــد و بســیاری از‬ ‫کــودکان و حتــی بزرگ ســاالن را درگیــر خــود کرده انــد‪ .‬تصــور‬ ‫رایــج ایــن اســت کــه ایــن بازی هــا صرفــا موجــب هدررفتــن‬ ‫وقــت‪ ،‬پرخاشــگری و کناره گیــری افــراد از اجتمــاع و انــزوا‬ ‫می شــوند‪ .‬خوشــبختانه نتایــج پژوهش هــای انجام شــده‬ ‫خــاف ایــن را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫بازی های ویدئویی چگونه استرس را کاهش می دهند‬ ‫‪ .۱‬جذابیــت و لذت بخش بــودن‪ :‬وقتــی کارهــای‬ ‫لذت بخشــی ماننــد تماشــای برنامه هــای تلویزیونــی‬ ‫ســرگرم کننده‪ ،‬گفت وگــو بــا دیگــران یــا بازی هــای ویدئویــی‬ ‫انجــام می دهیــم‪ ،‬بــه چیــزی غیــر از کاری کــه انجــام‬ ‫می دهیــم فکــر نمی کنیــم‪ .‬ذهــن مــا کامــا درگیــر فعالیتــی‬ ‫می شــود کــه انجــام می دهیــم و روی چیــز دیگــری تمرکــز‬ ‫نمی کنــد‪ .‬بنابرایــن انجــام کارهــای جــذاب و لذت بخــش‬ ‫یکــی از بهتریــن راه هــای کاهــش اســترس اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ترشــح دوپامین‪:‬بــازی باعــث ایجــاد احســاس لــذت‬ ‫در مغــز می شــود‪ .‬وقتــی از انجــام بــازی ویدئویــی لــذت ‬ ‫می بریــم‪ ،‬مغــز مــا انتقال دهنــده ای عصبــی به نــام‬ ‫دوپامیــن را در هســته اکومبنــس (مرکــز لــذت مغــز)‬ ‫ترشــح می کند‪ .‬با ترشــح دوپامین احســاس سرخوشــی‬ ‫می کنیــم‪ .‬احســاس لــذت ناشــی از بــازی بــه مــا کم ـک ‬ ‫می کنــد کــه بــر اســترس خــود غلبــه کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مدار پیروزی (‪)Triumph circuit‬‬ ‫در مغــز مــا الگویــی روان شــناختی به نــام «مــدار‬ ‫پیــروزی» وجــود دارد کــه بــه تعامــل و مشــارکت پــاداش‬ ‫می دهــد‪ .‬مغــز طــوری طراحــی شــده اســت کــه بــا‬ ‫غلبــه بــر چالش هــا احســاس خوبــی پیــدا می کنیــم‪.‬‬ ‫بازی هــای ویدئویــی چالــش و ابــزار غلبــه بــر ان را در‬ ‫ق می شــویم‪،‬‬ ‫اختیارمــان قــرار می دهنــد‪ .‬وقتــی موفــ ‬ ‫احســاس رضایــت و شایســتگی بــه مــا دســت می دهــد‬ ‫ک می کننــد‪.‬‬ ‫کــه بــه مقابلــه بــا اســترس کمــ ‬ ‫‪ .۴‬حالــت جریــان (‪:)flow state‬غرق شــدن در بــازی‬ ‫طــوری کــه تمــام چیزهــای دیگــر را فرامــوش کنیــم‪،‬‬ ‫ســطح دیگــری از تعامــل و تمرکــز اســت کــه بــه ان‬ ‫«حالــت جریــان» می گوینــد‪ .‬ایــن حالــت زمانــی ایجــاد‬ ‫می شــود کــه ذهــن مــا ان قــدر روی فعالیتــی متمرکــز‬ ‫می شــود کــه افــکار دیگــری شــکل نمی گیرنــد‪ .‬ایــن در‬ ‫تضــاد کامــل بــا حالــت عــادی ذهــن ماســت کــه از یــک‬ ‫فکــر بــه فکــر دیگــر می رویــم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پــاداش و احســاس رضایــت فوری‪:‬بازی هــای ویدئویــی‬ ‫لــذت فــوری را بــه ارمغــان می اورنــد‪ ،‬یعنــی بایــد حداقــل‬ ‫زمــان را بــرای دریافــت پــاداش صــرف کنیــم‪ .‬در دنیــای‬ ‫واقعــی عکــس ایــن حالــت صــادق اســت‪ .‬مثــا بــرای‬ ‫دریافــت حقــوق بایــد هفته هــا کار کنیــم یــا بــرای دریافــت‬ ‫مــدرک دانشــگاهی بایــد چندین ســال درس بخوانیم‪ .‬وقتی‬ ‫در حــال عبــور از شکس ـت ها و موانــع هســتیم‪ ،‬بازی هــای‬ ‫ویدئویــی بــا ایجــاد اهدافــی کوچــک و دســت یافتنی و‬ ‫احســاس موفقیــت یــا رضایــت پــس از رســیدن بــه ان‬ ‫اهــداف بــه مــا کمــک می کننــد کــه بــر ایــن شکس ـت ها و‬ ‫موانــع غلبــه کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تشــویق خالقیــت‪ ۲:‬نیمکــره مغــز مــا بــا یکدیگــر‬ ‫متفــاوت هســتند‪ .‬نیمکــره چــپ تحلیلــی‪ ،‬منطقــی‪،‬‬ ‫عــددی‪ ،‬واقعیت گــرا و ســاختارمند اســت و نیمکــره‬ ‫راســت خــاق‪ ،‬شــهودی و ازاداندیــش اســت‪ .‬در بیشــتر‬ ‫کارهایــی کــه انجــام می دهیــم از نیمکــره چــپ مغــز‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪ ،‬زیــرا بیشــتر زندگی ما ســاختاریافته‬ ‫و واقعیت گراســت‪ .‬در نتیجــه نیمکــره راســت نادیــده‬ ‫گرفتـ ه می شــود و به نــدرت در فعالیت هــای خالقانـه ای‬ ‫ت می کنیــم‪.‬‬ ‫ماننــد مجسمه ســازی شــرک ‬ ‫‪ .۷‬ایجــاد ارتبــاط اجتماعی‪:‬بــازی راهــی عالــی بــرای‬ ‫ایجــاد ارتباطــات اجتماعــی معنــادار اســت‪ .‬زیبایــی‬ ‫بازی هــای ویدئویــی ایــن اســت کــه مجبــور نیســتید از‬ ‫نظــر فیزیکــی کنــار کســی باشــید تــا بــا او بــازی کنیــد‪.‬‬ ‫ط می کنــد‬ ‫اینترنــت شــما را بــا افــراد هم فکــری مرتبــ ‬ ‫کــه عالیــق مشــترکی بــا شــما دارنــد‪ .‬بدیهــی اســت کــه‬ ‫گردهمایی هــای اجتماعــی بــرای مبــارزه بــا اســترس‬ ‫بســیار مفیدنــد‪ ،‬ولــی زمانــی کــه ایــن امــکان وجــود‬ ‫ی می تواننــد راهــی عالــی بــرای‬ ‫نــدارد‪ ،‬بــازی هــای ویدئویـ ‬ ‫ایجــاد و حفــظ روابــط اجتماعــی باشــند‪.‬‬ ‫ایــا بازی کــردن بــرای کاهــش اســترس موجــب‬ ‫اعتیــاد بــه بــازی می شــود‪:‬برخی از مطالعــات نشــان‬ ‫داده انــد کــه انجــام بازی هــای ویدئویــی بــرای مقابلــه بــا‬ ‫اضطــراب می توانــد خطــر اعتیــاد را افزایــش دهــد‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن یافتــه چنــدان هــم غافل گیرکننــده نیســت؛ وقتــی‬ ‫مشــکل اصلــی برطــرف نشــود‪ ،‬مکانیســم مقابلــه ای‬ ‫می توانــد به ســرعت بــه وابســتگی تبدیــل شــود‪ .‬گاهــی‬ ‫گیمرهـ ا وابســتگی ناســالمی بــه بازی هــا پیــدا می کننــد‪،‬‬ ‫ک می کنــد‬ ‫زیــرا بــازی تنهــا چیــزی اســت کــه بــه انهــا کمـ ‬ ‫بــا مشــکالت خــود کنــار بیاینــد‪ .‬اگــر بــرای اضطــراب یــا‬ ‫افســردگی خــود بــه متخصــص ســامت روان مراجعــه‬ ‫نکنیــد و بــرای مقابلــه بــا ان فقــط بــه بازی هــای ویدئویی‬ ‫پنــاه ببریــد‪ ،‬در مســیر اعتیــاد قــدم برداشــته اید‪.‬‬ ‫کالم اخر‪:‬هرکــس از بــازی خاصــی لــذت می بــرد و‬ ‫همــه یکســان نیســتند‪ .‬هــر بــازی ای کــه از ان لــذت‬ ‫ می بریــد و به نظرتــان ســرگرم کننده اســت‪ ،‬می توانــد‬ ‫بــا دورکــردن شــما از اســترس روزانــه و نشــخوار فکــری‬ ‫یــا ایجــاد احساســات مثبــت موجــب کاهــش اســترس‬ ‫شــود‪ .‬مســئله اصلــی ایــن اســت کــه از بــازی ویدئویــی‬ ‫لــذت ببریــد و بــه دلیــل انجــام ان اگاه باشــید‪.‬‬ ‫چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫معجزه ‪ ۷‬حرکت ساد ه یوگا را تجربه کنید‬ ‫سرویس اموزش سالمت ‪ -‬مینا بردبار‪:‬‬ ‫گــردن درد از ان دردهــای ازاردهنــده ای اســت کــه همـه ی مــا‬ ‫حداقــل یکبــار گرفتــارش شــده ایم‪ .‬فــارغ از اینکــه دالیــل رایج‬ ‫درد گــردن و شــانه چیســت‪ ،‬بــا انجــام تعــدادی حــرکات یــوگا‪،‬‬ ‫می توانیــد از شــر ان خــاص شــوید‪ .‬اگــر تاکنــون راه درمــان‬ ‫درد گــردن را نمی دانســتید‪ ،‬پــس راه را درســت امده ایــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه شــما را بــا چنــد حرکــت ســاد ه یــوگا بــرای درمــان‬ ‫گــردن درد اشــنا می کنیــم‪.‬‬ ‫ســرویکالژیا (‪ )Cervicalgia‬کــه بیشــتر بــه عنــوان گــردن درد‬ ‫شــناخته می شــود معمــوال بــر اثــر مــدت زیــادی نشســتن در‬ ‫یــک حالــت‪ ،‬یــک شــب خــواب ســخت و ناراحــت یــا کاهــش‬ ‫ســاعات تمرینــات ورزشــی رخ می دهــد‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫می بینیــد دالیــل گــردن درد ســاده اند‪ ،‬پــس چــرا درمــان گــردن‬ ‫درد اصــا بــه ایــن ســادگی نیســت؟‬ ‫در اصــل نکتــه همیــن جــا اســت! مــا در ایــن مقالــه بــا هفت گام‬ ‫ســاده (اســانا یــا حــرکات یــوگا) کــه بــه ســادگی می توانیــد انجــام‬ ‫دهیــد و لطم ـه ای بــه برنام ـه ی پرمشــغله ی روزانه تــان نمی زنــد‪،‬‬ ‫بــه شــما یــاد می دهیــم از شــر گــردن درد خــاص شــوید‪ .‬بهتریــن‬ ‫چیــز در مــورد یــوگا ایــن اســت کــه از پنــج هــزار ســال پیــش کــه‬ ‫شــروع شــده تــا االن هنــوز هــم همــان قــدرت خــودش را دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬درمان گردن درد با بال اسانا یا حالت بچه‬ ‫روی دو زانــو بنشــینید‪ ،‬ســاق پاهای تــان را روی زمیــن قــرار‬ ‫دهیــد بــه طــوری کــه دو انگشــت شــصت پای تــان در یــک‬ ‫راســتا و در کنــار هــم باشــد‪ .‬روی پاشــنه های تان بنشــینید‪.‬‬ ‫دسـت های تان را در دو طــرف بدن تــان قــرار دهیــد‪ ،‬نفس تــان‬ ‫را بیــرون بدهیــد و باالتنــه ی خودتــان را بیــن ران های تــان‬ ‫جمــع کنیــد‪ /‬از کمــر خــم شــوید بــه طــوری کــه بدن تــان بیــن‬ ‫ران های تــان قــرار گیــرد‪ .‬بــه ارامــی ســرتان را روی زمیــن قــرار‬ ‫دهیــد‪ .‬هــر قــدر می توانیــد ایــن حرکــت را انجــام دهیــد ولــی‬ ‫بــه خودتــان فشــار نیاوریــد‪.‬‬ ‫دس ـت های تان بایــد در دو طــرف بدن تــان در حالــت ارامــش‬ ‫باشــند و کــف دســت های تان بــه ســمت بــاال باشــد‪ .‬تــا هــر‬ ‫وقــت می توانیــد در ایــن حالــت بمانیــد و بعــد بــه ارامــی در‬ ‫حالــی کــه نفس تــان را بــه داخــل می کشــید بدن تــان را بلنــد‬ ‫کنیــد و در حــال نشســته قــرار بگیریــد‪ .‬دس ـت های تان را روی‬ ‫ران های تــان قــرار دهیــد و کــف انهــا را بــه ســمت بــاال بگیریــد‪،‬‬ ‫طــوری کــه انــگار در حالــت تســلیم خــدا هســتید‪ .‬ایــن حالــت‬ ‫نــه تنهــا بــه درمــان گــردن درد و درمــان کمــردرد کمــک می کنــد‪،‬‬ ‫بلکــه بــه ارامــش ذهــن شــما هــم کمــک می کنــد‪ .‬ایــن حرکــت‬ ‫باعــث کشــش ماهیچه هــای ران‪ ،‬باســن و مــچ پــا می شــود و‬ ‫شــما را مثــل یــک بچــه ســرحال می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اسانای ناتراجا یا چرخش خمیده‬ ‫روی زمیــن‪ ،‬صــاف و بــه پشــت دراز بکشــید‪ .‬بــه ارامــی پــای‬ ‫سرویس اموزش اشتغال ‪-‬فاطمه زنگنه‬ ‫تاثیر استرس بر‬ ‫عملکرد شما در‬ ‫محیط کار‬ ‫هرکــس ازنظــر اینکــه در چــه شــرایطی دچــار اســترس می شــود و‬ ‫چطــور ایــن اســترس را بــروز می دهــد‪ ،‬بــا دیگــران متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫شناســایی نشــانه های ورود به حالت اســترس (‪ )stress mode‬از دو‬ ‫جنبه مهم اســت‪ :‬نخســت‪ ،‬خوداگاهی (‪ )self-aware‬بیشــتر و درک‬ ‫تأثیــر ایجادشــده در مــا؛ دوم‪ ،‬شناســایی نشــانه های هشــداردهنده‬ ‫در مراحــل اولیــه‪ ،‬بــرای تطبی ـق دادن خــود و بازیابــی انــرژی‪ .‬معمــوال‬ ‫ط کار بــه دو شــکل واکنــش نشــان‬ ‫در رویارویــی بــا اســترس در محی ـ ‬ ‫می دهیــم‪ :‬یــا رفتــار و ســبک کاری معمــول خــود را تقویــت می کنیــم یا‬ ‫برعکــس ان عمــل می کنیــم‪ .‬در ادامــه‪ ،‬درمــورد ایــن دو نــوع واکنــش‬ ‫توضیــح بیشــتری می دهیــم و در پایــان نیــز راهــکار مناســب بــرای‬ ‫مقابلــه بــا اســترس در محــل کار را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫واکنش اول‪ :‬تقویت رفتار و سبک کاری معمول‬ ‫بعضــی از افــراد وقتــی دچــار اســترس می شــوند‪ ،‬ســبک کاری‬ ‫معمــول خــود را تقویــت می کننــد‪ .‬در اینجــا‪ ،‬چنــد مثــال رایــج از‬ ‫ایــن حالــت را می بینیــم‪ .‬در ایــن مثال هــا‪ ،‬در زمــان اســترس‪،‬‬ ‫یــا ســبک معمــول کاری شــما تقویــت شــده و یــا رفتارهــای‬ ‫معمــول شــما پررنگ تــر و شــدیدتر شــده اســت‪.‬‬ ‫معموال‪:‬‬ ‫ســبک گفت وگــوی شــما صریــح و مســتقیم اســت؛ ولــی اکنــون‬ ‫رک و بی پــرده و احتمــاال بی مالحظــه و بی فکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫از بحــث گروهــی لــذت می بریــد؛ ولــی اکنــون از ایــن حــد فراتــر‬ ‫رفته ایــد و دیگــر تمایلــی نداریــد کــه به تنهایــی تصمیــم گیــری‬ ‫کنیــد‪ .‬جلســاتی را برگــزار می کنیــد تــا اجمــاع و توافــق گــروه را‬ ‫بــه دســت بیاوریــد‪ ،‬در حالی کــه برگــزاری ایــن جلســات هیــچ‬ ‫ضرورتــی نــدارد‪.‬‬ ‫بــه نظــم و جزئیــات عالقــه داریــد؛ ولــی اکنــون بــه اینکــه‬ ‫دیگــران چگونــه کارشــان را انجــام می دهنــد‪ ،‬اعتمــاد نداریــد و‬ ‫مدیریــت خُــرد می کنیــد؛ یعنــی بــر جزئیــات کارهــای انهــا نیــز‬ ‫نظــارت می کنیــد‪.‬‬ ‫فــرد ســازگاری هســتید و بــا دیگــران کنــار می اییــد؛ ولــی اکنــون‬ ‫از هــر چیــزی کــه ممکــن اســت موجــب تضــاد و اختــاف شــود‪،‬‬ ‫پرهیــز می کنیــد‪.‬‬ ‫راسـت تان را بلنــد کنیــد و ان را از روی پــای چپ تــان رد کنیــد‪.‬‬ ‫پــای چپ تــان را صــاف نگــه داریــد و مطمئــن شــوید کــه پــای‬ ‫راسـت تان روی زمیــن در زاویـه ی مناســبی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دســت های تان را بــه دو طــرف بکشــید و صورت تــان را بــه‬ ‫ســمت راســت نگــه داریــد‪ .‬ســی ثانیــه در ایــن حالــت بمانیــد و‬ ‫در همیــن حــال چنــد نفــس عمیــق بکشــید‪ .‬همیــن کار را بــا‬ ‫پــای چپ تــان هــم تکــرار کنیــد‪ .‬ایــن حرکــت عــاوه بــر ایــن کــه‬ ‫ماهیچه هــای شــما را انعطاف پذیرتــر می کنــد‪ ،‬شــما را بــه یــک‬ ‫حالــت خوشــی و ســعادت می رســاند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بیتیل اسانا یا حالت گاو‬ ‫اول ســاق پاهای تــان را روی زمیــن قــرار دهیــد‪ .‬بعــد کــف‬ ‫دســت های تان را روی زمیــن بگذاریــد و مطمئــن شــوید کــه‬ ‫مــچ دســت ها‪ ،‬ارنــج و شــانه تان در یــک راســتا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫زانوهای تــان هــم بایــد کامــا در راســتای باســن باشــد‪ .‬بازوهــا‬ ‫و ران های تــان بایــد عمــود بــر زمیــن باشــند و باالتنــه ی شــما‬ ‫بــا ســطح زمیــن مــوازی باشــد‪ .‬وقتــی در ایــن حــال هســتید‬ ‫نفس تــان را بــه داخــل بکشــید و شــکم تان را بــه ســمت پاییــن‬ ‫و زمیــن بکشــید و ســرتان را بــاال بدهیــد‪ .‬چنــد لحظــه در ایــن‬ ‫حالــت بمانیــد و بعــد وارد حالــت گربــه شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مارجاری اسانا یا حالت گربه‬ ‫بعــد از حالــت گاو‪ ،‬نفس تــان را بیــرون بدهیــد‪ ،‬ســتون‬ ‫مهره هــا را بــه ســمت بــاال قــوس دهیــد و ســرتان را بــه داخــل‬ ‫بکشــید‪ .‬چانه تــان را بــه ارامــی بــه ســمت ســینه تان بکشــید‪.‬‬ ‫ایــن دو حالــت (حالــت گاو و حالــت گربــه) را در حالــی کــه‬ ‫نفس تــان را بــه داخــل می کشــید و بیــرون می دهیــد پشــت‬ ‫ســر هــم تکــرار کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه ارامــی کمــر و اعضــای داخــل‬ ‫شــکم شــما را ماســاژ می دهــد‪ ،‬و عــاوه بــر ان بــه درمــان‬ ‫گــردن درد هــم کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اسانای ویپاریتاکارانی یا حالت پاها بر دیوار‬ ‫ایــن یکــی خیلــی ســاده اســت‪ .‬فقــط کافــی اســت روی زمیــن‬ ‫دراز بکشــید و پاهای تــان را راســت بــر دیــوار قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫کــف پاهای تــان بایــد بــه ســمت ســقف باشــد و ران و ســاق‬ ‫پای تــان از پشــت بــا دیــوار در تمــاس باشــد‪ .‬دســت های تان‬ ‫را در دو طــرف در حالــت اســتراحت قــرار داده و کــف انهــا بــه‬ ‫ســمت بــاال باشــد‪ .‬قبــل از ایــن کــه حرکــت بعــدی را شــروع‬ ‫کنیــد حداقــل پانــزده بــار در ایــن حالــت‪ ،‬نفس هــای عمیــق‬ ‫و طوالنــی بکشــید‪ .‬ایــن حالــت یــوگا باعــث کشــش خفیــف‬ ‫ماهیچه هــای پشــت گــردن می شــود و کمــردرد مالیــم را از‬ ‫بیــن می بــرد و شــما را از کوفتگــی بدن تــان خــاص می کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن از گرفتگــی عضــات جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫اول راســت بایســتید‪ .‬بعــد تــا جایــی کــه می توانیــد پاهای تــان‬ ‫را بــاز کنیــد‪ .‬در حالــی کــه کمرتــان را صــاف نگــه می داریــد‪،‬‬ ‫دســت های تان را بــه دو طــرف بکشــید‪ .‬نفس تــان را بــه‬ ‫داخــل بکشــید بــه ارامــی بــه ســمت راســت خــم شــوید تــا‬ ‫جایــی کــه دســت راســت تان روی مــچ پای تــان قــرار گیــرد و‬ ‫دســت چپ تــان کامــا بــه ســمت بــاال باشــد‪ .‬وقتــی در ایــن‬ ‫حالــت هســتید بــه دســت چپ تــان نــگاه کنیــد‪ .‬هــر چقــدر کــه‬ ‫می توانیــد در ایــن حالــت بمانیــد‪ .‬مواظــب باشــید کــه بدن تــان‬ ‫را بیشــتر از حــد توانایی تــان نکشــید‪ .‬هــدف یــوگا ایــن اســت‬ ‫کــه دردهــای شــما را برطــرف کنــد‪ ،‬نــه اینکــه دردهــای دیگــری‬ ‫هــم بــه انهــا اضافــه کنــد! برویــم بــه ســراغ حرکــت بعــدی کــه‬ ‫احتمــاال عاشــقش می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬شاو اسانا یا حالت جسد‬ ‫ایــن یکــی اســان ترین حرکــت دنیــا بــرای درمــان درد گــردن‬ ‫اســت‪ .‬اگــر بخواهــم توضیــح دهــم کــه بــرای ایــن حرکــت چــه‬ ‫کار بایــد بکنیــد‪ ،‬بایــد بگویــم کــه فقــط کافــی اســت هیــچ کاری‬ ‫نکنیــد! بایــد بدن تــان در یــک حالــت طبیعــی باشــد‪ .‬صــاف روی‬ ‫زمیــن دراز بکشــید‪ .‬کمــر و گردن تــان را راســت نگــه داریــد و‬ ‫پاهایتــان را کمــی بــاز کنیــد‪ .‬دســت هایتان بایــد در دوطــرف‬ ‫بدن تــان و کــف انهــا بــه ســمت بــاال باشــد‪ .‬ایــن حرکــت اخریــن‬ ‫حلقـه ی زنجیــره ی اســاناها یــا همــان حــرکات یــوگا اســت‪ .‬بایــد‬ ‫حداقــل پنــج دقیقــه در ایــن حالــت بمانیــد تــا بــه ارامــش‬ ‫عمیــق جســمی و ذهنــی برســید‪.‬‬ ‫امیــدوارم بــا انجــام ایــن حــرکات ســاده ی یــوگا‪ ،‬بــرای همیشــه‬ ‫بــا گــردن درد خداحافظــی کنیــد و زندگــی بــدون اســترس و‬ ‫ارامــی داشــته باشــید‪ .‬تــا موقعــی کــه بــه ایــن هــدف برســید‪،‬‬ ‫شــاد باشــید و ایــن حــرکات را هــم تمریــن کنیــد!‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫‪ .۶‬یوتهیتاتریکواسانا یا حالت مثلث کشیده‬ ‫کارهــا را به صــورت گروهــی انجــام می دهیــد؛ ولــی اکنــون‬ ‫بیشــتر ایدئال گــرا شــده اید تــا عمل گــرا‪.‬‬ ‫انــرژی باالیــی داریــد؛ ولــی اکنــون احســاس می کنیــد کــه‬ ‫بی قــرار و بی تــاب شــده اید‪.‬‬ ‫بــه توانایی هــای خــود اطمینــان داریــد؛ ولــی اکنــون دیگــران را‬ ‫به خاطــر هــر مشــکلی ســرزنش می کنیــد‪ ،‬بــدون اینکــه نقــش‬ ‫خودتــان در ایجــاد ان مشــکل را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫خــود را بــه چالــش می کشــید تــا بهتــر عمــل کنیــد؛ ولــی اکنــون‬ ‫خودمنتقــد (‪ )self-critical‬شــده اید‪.‬‬ ‫فــردی واقع گــرا و متمرکــز بــر مســائل عملــی هســتید؛ ولــی‬ ‫اکنــون احساســات عاطفــی خــود یــا دیگــران را کم اهمیــت‬ ‫جلــوه می دهیــد‪.‬‬ ‫روی وظیفـه ای تمرکــز می کنیــد کــه در حــال انجامش هســتید؛‬ ‫ولــی اکنــون ایــن تمرکــز باعــث می شــود کــه در ظاهــر بــا هــر‬ ‫تغییــری مخالفــت کنیــد یــا مواجــه موثــر بــا نظــرات مخالــف‬ ‫نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫رویکردهــای متــداول و مرســوم را ترجیــح می دهیــد؛ ولــی‬ ‫اکنــون بــدون هیــچ توجیــه یــا اســتداللی از ایــن رویکردهــا‬ ‫پیــروی می کنیــد‪.‬‬ ‫ســریع تصمیم گیــری می کنیــد؛ ولــی اکنــون بــدون فکــر و انــی‬ ‫عمــل می کنیــد یــا بــا ایجــاد هــر ابهامــی‪ ،‬ســردرگم می شــوید‪.‬‬ ‫واکنش دوم‪ :‬برعکس سبک و رفتار معمول کاری‪ ،‬عمل کردن‬ ‫شــاید متوجــه شــده باشــید کــه وقتــی دچــار اســترس‬ ‫می شــوید‪ ،‬ســبک کاری تــان کامــا وارونــه می شــود و بــه نقطــه‬ ‫مقابــل ســبک معمــول تغییــر می کنــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬شــما‬ ‫چنیــن وضعیتــی داریــد‪:‬‬ ‫معمــوال ازادانــه حرف هــا و نظــرات خــود را بیــان می کنیــد؛‬ ‫ولــی اکنــون بــه روش هــای ارتباطــی غیرمســتقیم ماننــد ایمیــل‬ ‫روی می اوریــد‪.‬‬ ‫پذیــرای بازخــورد و نظر هــای دیگــران هســتید؛ ولــی اکنــون‬ ‫حــس می کنیــد کــه بــه انتقــاد حســاس شــده اید‪.‬‬ ‫در گــروه کار می کنیــد؛ ولــی اکنــون انزواطلــب یــا بی صبــر و‬ ‫حوصلــه شــده اید‪.‬‬ ‫بــه نظــم و جزئیــات عالقــه داریــد؛ ولــی اکنــون در توجــه و‬ ‫رســیدگی بــه نظــم و جزئیــات تعلــل می کنیــد‪.‬‬ ‫فــرد ســازگاری هســتید و بــا دیگــران کنــار می اییــد؛ ولــی‬ ‫اکنــون طــوری رفتــار می کنیــد کــه دیگــران را تحریــک و عصبانــی‬ ‫می کنیــد یــا رفتــاری ســلطه جویانه و مســتبدانه داریــد‪.‬‬ ‫گروهــی کار می کنیــد (کار گروهــی) و از اعضــای گــروه‬ ‫هســتید؛ ولــی اکنــون رقابتــی یــا فردگــرا شــده اید‪.‬‬ ‫انــرژی باالیــی داریــد؛ ولــی اکنــون احســاس می کنید که به شــدت‬ ‫خســته شــده اید یا کارها برایتان خســته کننده هســتند‪.‬‬ ‫فــردی واقع گــرا و عمل گــرا هســتید؛ ولــی اکنــون احساســات‬ ‫بــر قضــاوت شــما اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫به طورکلــی بــر وظیفــه ای تمرکــز می کنیــد کــه در حــال‬ ‫انجامــش هســتید؛ ولــی اکنــون در تمرکزکــردن مشــکل داریــد‬ ‫یــا بــرای رســیدن بــه نتایــج ســریع‪ ،‬بی صبــر و بی قــرار هســتید‪.‬‬ ‫رویکردهــای متــداول و مرســوم را ترجیــح می دهیــد؛ ولــی‬ ‫اکنــون ســرکش یــا فردگــرا شــده اید‪.‬‬ ‫ســریع تصمیم گیــری می کنیــد (تصمیم گیــری ســریع)؛ ولــی‬ ‫اکنــون بیــش از حــد مســائل را تحلیــل یــا فکــر می کنیــد‪.‬‬ ‫راهکارهای غلبه بر استرس کاری‬ ‫ســعی کنید ســبک کاری معمول خود را شناســایی کنید‪ .‬به این‬ ‫فکــر کنیــد کــه وقتــی حــس می کنیــد کــه در محــل کار بــر همه چیــز‬ ‫کنتــرل داریــد‪ ،‬چطــور عمــل می کنیــد‪ .‬ســپس بــه ایــن فکــر کنیــد‬ ‫ن االن چــه عملکــردی از خــود نشــان می دهیــد‪ .‬شــاید‬ ‫کــه همی ـ ‬ ‫متوجــه شــوید کــه ســبک کاری شــما در زمــان اســترس‪ ،‬تقریبــا‬ ‫ســبک کاری هــرروزه شماســت‪ .‬اگــر چنیــن اســت‪ ،‬یعنــی مدتــی‬ ‫طوالنــی اســت کــه دچــار فرســودگی شــغلی شــده اید‪ .‬فرســودگی‬ ‫شــغلی یعنــی خســتگی ذهنــی‪ ،‬عاطفــی و فیزیکــی بیــش از حـد ِ‬ ‫ناشــی از اســترس طوالنی مــدت و مزمــن کاری‪.‬‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ســبک کاری شــما در زمــان اســترس‬ ‫شــغلی چــه تغییــری می کنــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد از‬ ‫همکارتــان بخواهیــد کــه احســاس و برداشــت خــود را بگویــد‪.‬‬ ‫اگاهــی از نشــانه های بــارز و گویــا بــرای شــما مهــم اســت؛‬ ‫زیــرا بــا اگاهــی از ایــن نشــانه ها‪ ،‬می توانیــد در جهــت اجــرای‬ ‫راه هــای مناســب مقابلــه بــا اســترس حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــید کــه تقویــت یــا تغییــر‬ ‫ســبک کاری در زمــان اســترس‪ ،‬هریــک معایــب و مزایــای خــود‬ ‫را دارد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬فــردی کــه ســبک کاری خــود را تقویــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬در رویکــرد خــود نســبتا باثبــات بــه نظــر می رســد و‬ ‫دیگــران می داننــد کــه او می خواهــد چه چیــزی را بــه دســت‬ ‫بیــاورد؛ ولــی هیچ کــس درک نمی کنــد و متوجــه نمی شــود کــه‬ ‫او اســترس دارد‪ .‬اگــر شــما این گونــه هســتید‪ ،‬بایــد بــه دیگــران‬ ‫بگوییــد کــه اســترس داریــد و بــه کمــک نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫ی دیگــر‪ ،‬فــردی کــه ســبک کاری خــود را تغییــر می دهــد‪،‬‬ ‫از ســو ‬ ‫شــاید فــردی غیرقابل پیش بینــی یــا بی ثبــات بــه نظــر برســد‪.‬‬ ‫شــاید ایــن مســئله باعــث شــود کــه دیگــران بیــزار شــوند از اینکه‬ ‫بــا چــه رفتــاری از شــما روبــه رو می شــوند و کــدام شــخصیت‬ ‫شــما نمایــان خواهــد شــد؛ درعین حــال‪ ،‬ایــن مســئله باعــث‬ ‫می شــود کــه اطرافیانتــان بســیار راحت تــر بتواننــد اســترس‬ ‫شــما را درک کننــد و بــه کمکتــان بیاینــد‪.‬‬ ‫برخورد ما با استرس کاری دیگران‬ ‫بایــد ایــن حقیقــت را درک کنیــم کــه رفتــار فــرد در زمــان‬ ‫اســترس‪ ،‬خصلــت یــا شــخصیت او نیســت و او فقــط در حالــت‬ ‫اســترس قــرار دارد‪ .‬لحظـه ای بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ایــا به جــای‬ ‫توجــه بــه ایــن مســئله کــه فــرد مقابــل دچــار اســترس بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬ســبک کاری اش را ویژگــی و صفــت ذاتــی او قلمــداد‬ ‫کرده ایــد؟ همچنیــن می توانیــد بــه نشــانه های بــارز و گویــای‬ ‫اســترس در همــکاران‪ ،‬رئیــس‪ ،‬کارکنــان و غیــره نیــز توجــه کنیــد‬ ‫تــا بتوانیــد بــا انهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد و از انهــا بپرســید کــه‬ ‫چطــور می توانیــد بــه انهــا کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫چگونــه مــی تــوان امنیــت فایــل پشــتیبان واتســاپ در بخــش فضــای ابــری را بــاال برد؟تقریبــا چنــد ســالی می شــود کــه اپلیکیشــن واتســاپ از ویژگــی‬ ‫رمزگــذاری سرتاســر یــا ‪ End-to-End‬اســتفاده می کنــد‪ .‬امــا بک اپ هــای انالیــن از چت هــا کــه بــر روی ســرویس های ‪ iCloud‬و گــوگل درایــو ذخیــره‬ ‫می شــوند رمزگــذاری نمی شــدند کــه باعــث کــم شــدن امنیــت ایــن روش می شــد‪.‬با وجــود ایــن مــورد‪ ،‬در صورتــی کــه فــردی بتوانــد بــه حســاب ای کلــود و یــا‬ ‫گــوگل درایــو کاربــر دسترســی داشــته باشــد می توانــد بــه بــک اپ چت هــا دسترســی داشــته باشــد بــا ایــن حــال‪ ،‬کاربــران از اینــک می تواننــد بــا خیال اســوده‬ ‫نســبت بــه انتقــال داده هــای خــود بــه گــوگل درایــو در نســخه ی اندرویــد واتســاپ یــا ‪ iCloud‬در نســخه ی ‪ iOS‬اقــدام کــرده و حالــت رمزگــذاری سرتاســر‬ ‫را فعــال کنند‪.‬فعال ســازی حالــت رمزگــذاری سرتاســر در بخــش فضــای ابــری به صــورت خــودکار صــورت نمی گیــرد و کاربــر بایــد به صــورت دســتی اقــدام‬ ‫بــه فعال ســازی ان کننــد‪ .‬بــرای فعال ســازی رمزگــذاری سرتاســر کاربــر بایــد مراحــل زیــر را انجــام دهــد‪ :‬تنظیمــات > گفتگوهــا > پشــتیبانی از پیام هــا >‬ ‫فعال ســازی رمزگــذاری سرتاســر ‪Settings > Chats > Chat Backup > End-to-end Encrypted Backup‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫نحوه ساخت و‬ ‫ترکیب فایل های‬ ‫‪ PDF‬در محیط‬ ‫‪command line‬‬ ‫لینوکس‬ ‫فایل هــای ‪ PDF‬بــرای ترویــج اشــتراک گذاری طراحــی شــده اند ‪،‬‬ ‫بــدون داشــتن هیــچ برنامــه ای لینوکــس بــه شــما ایــن امــکان را‬ ‫مــی دهــد کــه در مرورگــر وب خــود بتوانیــد فایــل هــای پــی دی‬ ‫اف را براحتــی بــاز کنیــد و انهــا را در خــط فرمــان دســتکاری‪ ،‬ادغــام‬ ‫و تقســیم کنیــد‪.‬‬ ‫فرمت سند قابل حمل‬ ‫وقتــی ســندی را در رایانــه ایجــاد می کنیــد و می خواهیــد ان را‬ ‫بــا شــخص دیگــری بــه اشــتراک بگذاریــد ارســال ســند بــرای انهــا‬ ‫همیشــه کار نمی کند وســاخت پی دی اف می تواند این مشــکل‬ ‫را برطــرف کنــد‪ .‬حتــی اگــر ان هــا همــان بســته نرم افزاری را داشــته‬ ‫باشــند کــه شــما بــرای ایجــاد ســند اســتفاده کرده ایــد‪ ،‬امــکان دارد‬ ‫فونت هایی را که شــما روی رایان ه خود داشــتید و اســتفاده کردید‬ ‫را روی رایانه شــان نداشــته باشــند و تصــور اینکــه انهــا مــی تواننــد‬ ‫ســند را بــاز کننــد اشــتباه مــی باشــد‪.‬‬ ‫اگــر انهــا نســخه ای از نــرم افــزاری را کــه شــما بــرای ایجــاد بســته‬ ‫اســتفاده کردیــد نداشــتند بــه هیــچ وجــه نمــی توانســتند ان را بــاز‬ ‫کننــد و اگــر از نرم افــزاری اســتفاده می کردیــد کــه فقط در لینوکس‬ ‫وجــود داشــت‪ ،‬ارســال ان ســند بــرای شــخصی کــه فقــط از وینــدوز‬ ‫اســتفاده می کــرد بی معناســت‪ Adobe .‬یــک فرمــت فایــل جدیــد‬ ‫در ســال ‪ 1992‬ایجــاد کــرد و ان را ‪ PDF‬یــا فرمــت ســند قابــل حمــل‬ ‫نامیــد‪ .‬اســناد ایجــاد شــده در ایــن فرمــت براســاس اســتاندارد ‪ISO‬‬ ‫‪ 32000‬مــی باشــد کــه حــاوی تصاویــر و فونــت هــای مــورد نیــاز‬ ‫بــرای ارائــه صحیــح محتویــات فایــل اســت ‪ ،‬فایل هــای پـی دی اف‬ ‫را می تــوان در هــر پلتفرمــی بــاز کــرد ‪ ،‬ایــن یــک راه حــل چنــد پلــت‬ ‫فرمــی ســاده و ظریــف مــی باشــد‪.‬‬ ‫یــک فایــل ‪ PDF‬بــرای اینکــه ماننــد یــک ســند واژه پــرداز ‪Word‬‬ ‫قابــل انعطــاف باشــد در نظــر گرفتــه نشــده اســت انهــا بــه اســانی‬ ‫قابــل ویرایــش نیســتند ‪ ،‬اگــر نیــاز بــه تغییــر محتــوای یــک ‪PDF‬‬ ‫داریــد همیشــه بهتــر اســت بــه منبــع اصلــی برگردیــد و ان را‬ ‫ویرایــش و یــک ‪ PDF‬جدیــد تولیــد کنیــد ‪ ،‬در مقابــل تــاش بــرای‬ ‫تغییــر محتــوا‪ ،‬دســتکاری هــای ســاختاری را مــی تــوان بــر روی‬ ‫فایــل هــای ‪ PDF‬بــا ســهولت نســبی انجــام داد‪.‬‬ ‫ایجاد فایل های ‪ PDF‬در لینوکس‬ ‫بســیاری از برنامــه هــای موجــود در لینوکــس مــی تواننــد فایلهــای‬ ‫‪ PDF‬را مســتقیما ًتولیــد کننــد ‪ LibreOffice ،‬یــک دکمــه روی نوار‬ ‫ابــزار دارد کــه ‪ PDF‬ســند جــاری را تولیــد مــی نمایــد این نمی تواند‬ ‫اســان تر باشــد‬ ‫بــرای کنتــرل دقیــق ایجــاد ‪ ،PDF‬برنامــه انتشــار دســکتاپ‬ ‫‪ Scribus‬بــرای تفییــر دشــوار اســت‪ .‬اگــر نیــاز داریــد اســنادی بــا‬ ‫محتــوای علمــی یــا ریاضــی ایجــاد کنیــد ‪ ،‬شــاید بــرای ارســال بــه‬ ‫مجــات دانشــگاهی یــک برنامــه کاربــردی ماننــد ‪ Texmaker‬کــه‬ ‫از ‪ LaTeX‬اســتفاده مــی کنــد بــرای شــما مناســب باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫گــردش کار متنــی ســاده را ترجیــح مــی دهیــد‪ ،‬شــاید بــا اســتفاده‬ ‫از ‪ ،Markdown‬بتوانیــد از ‪ pandoc‬بــرای تبدیــل بــه بســیاری از‬ ‫فرمــت هــای فایــل از جملــه ‪ PDF‬اســتفاده کنیــد‪ .‬ما یــک راهنمای‬ ‫مختــص بــه ‪ pandoc‬داریــم امــا یــک مثــال ســاده نشــان مــی دهد‬ ‫کــه چقــدر اســتفاده از ان اســان اســت‪.‬‬ ‫ابتدا ‪ Texmaker‬را نصب کنید‬ ‫‪ pandoc‬بــرای تولیــد ‪ PDF‬بــه برخــی از کتابخانــه هــای ‪LaTeX‬‬ ‫متکــی اســت‪ .‬بنابرایــن نصــب ‪ Texmaker‬یــک راه راحــت بــرای‬ ‫رفــع ایــن وابســتگی هــا اســت‪.‬‬ ‫از گزینــه ‪( O‬خروجــی) بــرای تعییــن نــوع فایلــی کــه ســاخته‬ ‫مــی شــود اســتفاده مــی شــود‪ .‬فایــل « ‪ « raw-notes.md‬یــک‬ ‫‪ Markdown‬بــا متــن ســاده اســت‬ ‫اگــر فایــل «‪ »new.pdf‬را در یــک نمایشــگر ‪ PDF‬بــاز کنیــم‪ ،‬مــی‬ ‫بینیــم کــه یــک ‪ PDF‬بــه درســتی شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فرمان ‪qpdf‬‬ ‫دســتور ‪ qpdf‬بــه شــما امــکان مــی دهــد فایــل هــای ‪PDF‬‬ ‫موجــود را دســتکاری کنیــد و در عیــن حــال محتــوای انهــا را‬ ‫عاقبت شیاد ارز دیجیتال‬ ‫کالهبردار دیجیتالی در دام پلیس فتا پایتخت‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات پایتخــت از کشــف‬ ‫پرونــده و دســتگیری مجــرم ســایبری خبــر داد کــه بــا ترفنــد خریــد و‬ ‫فــروش ارز دیجیتــال از تعــدادی از شــهروندان کالهبــرداری کــرده بــود‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪،‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ اظهــار داشــت بــا مراجعــه یکــی از‬ ‫شــهروندان بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر کالهبــرداری تحــت عنــوان خریــد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪606‬‬ ‫امنیت سایبری | چگونه به‬ ‫یک متخصص امنیت سایبری‬ ‫تبدیل شویم‬ ‫حفــظ کنیــد تغییراتــی کــه مــی توانیــد ایجــاد کنیــد ســاختاری‬ ‫هســتند بــا ‪ qpdf‬مــی توانیــد کارهایــی ماننــد ادغــام فایــل‬ ‫هــای ‪ ،PDF‬اســتخراج صفحــات‪ ،‬چرخــش صفحــات و تنظیــم و‬ ‫حــذف رمزگــذاری را انجــام دهیــد‪ .‬بــرای نصــب ‪ qpdf‬در اوبونتــو‬ ‫از ایــن دســتور اســتفاده کنیــد‬ ‫دستور در فدورا این است‪:‬‬ ‫در ‪ Manjaro‬باید تایپ کنید‪:‬‬ ‫ادغام فایل های ‪PDF‬‬ ‫در ابتــدا‪ ،‬تعــدادی از دســتورات ‪ qpdf‬در محیــط ‪command‬‬ ‫‪ line‬ممکــن اســت گیــج کننــده بــه نظــر برســد بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫بســیاری از دســتورات ‪ ،‬انتظــار یــک فایــل ‪ PDF‬ورودی را دارنــد‪.‬‬ ‫اگــر دســتوری بــه ان نیــاز نــدارد‪ ،‬بایــد بــه جــای ان از گزینــه‬ ‫‪ empty-‬اســتفاده کنیــد‪ ،‬ایــن دســتور بــه ‪ qpdf‬مــی گویــد‬‫کــه انتظــار فایــل ورودی نداشــته باشــد گزینــه ‪ pages--‬بــه‬ ‫شــما امــکان انتخــاب صفحــات رامــی دهــد اگــر فقــط نــام هــای‬ ‫‪ PDF‬را ارائــه دهیــد همــه صفحــات اســتفاده مــی شــوند‪ .‬بــرای‬ ‫ترکیــب دو فایــل ‪ PDF‬بــه منظورایجــاد یــک فایــل ‪ PDF‬جدیــد‪،‬‬ ‫از ایــن فرمــت دســتوری اســتفاده کنیــد‬ ‫این دستور از موارد زیر تشکیل شده است‬ ‫‪ qpdf :‎‬دستور ‪ qpdf‬را فراخوانی می کند‪.‬‬ ‫‪ empty– :‎‬بــه ‪ qpdf‬مــی گویــد هیــچ ‪ PDF‬ورودی وجــود ندارد‬ ‫شــما مــی توانیــد اســتدالل کنیــد کــه «‪ »first.pdf‬و «‪second.‬‬ ‫‪ »pdf‬فایــل هــای ورودی هســتند‪ ،‬امــا ‪ qpdf‬انهــا را بــه عنــوان‬ ‫پارامترهــای خــط فرمــان در نظــر مــی گیــرد‬ ‫‪ pages– :‎‬بــه ‪ qpdf‬مــی گویــد کــه مــا بــا صفحــات کار‬ ‫خواهیــم کــرد‬ ‫‪ first.pdf second.pdf‬دو فایلــی کــه قــرار اســت صفحــات‬ ‫را از انهــا اســتخراج کنیــم مــا محــدوده بــرای صفحــات تعییــن‬ ‫نکــرده ایــم بنابرایــن همــه صفحــات اســتفاده خواهنــد شــد‬ ‫— ‪ :‬پایان گزینه های فرمان را نشان می دهد‬ ‫‪ Combined.pdf :‬نام پی دی افی که ایجاد خواهد شد‬ ‫اگــر بــه دنبــال فایل هــای ‪ PDF‬بــا ‪ ls‬بگردیــم‪ ،‬دو فایــل اصلــی‬ ‫خود را – دست نخورده – و ‪ PDF‬جدید به نام ‪combined.‬‬ ‫‪ pdf‬را خواهیــم دید‪.‬‬ ‫دو صفحــه در «‪ »first.pdf‬و یــک صفحــه در «‪second.‬‬ ‫‪ »pdf‬وجــود دارد ‪ ،‬فایــل پــی دی اف جدیــد دارای ســه صفحــه‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫مــی توانیــد بــه جــای فهرســت کــردن تعــداد زیــادی فایــل منبــع‬ ‫از حــروف عــام اســتفاده کنیــد‪ ،‬ایــن دســتور یــک فایــل جدیــد‬ ‫بــه نــام «‪ »all.pdf‬ایجــاد مــی کنــد کــه شــامل تمــام فایــل هــای‬ ‫‪ PDF‬موجــود در فهرســت جــاری اســت‪.‬‬ ‫می توانیــم بــا افــزودن شــماره های صفحــه یــا محدوده هایــی‬ ‫پشــت نــام فایل هایــی کــه صفحــات قــرار اســت از انهــا‬ ‫اســتخراج شــوند از محدوده هــای صفحــه اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫دســتور زیــر صفحــه یــک و دو را از «‪ »first.pdf‬و صفحــه دو را‬ ‫از «‪ »second.pdf‬اســتخراج مــی کنــد‪ .‬توجــه داشــته باشــید‬ ‫کــه اگــر «‪ »combined.pdf‬از قبــل وجــود داشــته باشــد‪،‬‬ ‫بازنویســی نمــی شــود‪ .‬صفحــات انتخــاب شــده بــه ان اضافــه‬ ‫شــده اســت‬ ‫محــدوده صفحــات مــی توانــد بــه همــان انــدازه کــه دوســت‬ ‫داریــد بــا جزئیــات باشــد در اینجــا مــا یــک مجموعــه بســیار‬ ‫خــاص از صفحــات را از یــک فایــل ‪ PDF‬بــزرگ می خواهیــم‬ ‫اســتخراج و یــک فایــل ‪ PDF‬خالصــه بســازیم‪.‬‬ ‫فایــل خروجــی «‪ »summary.pdf‬شــامل صفحــات ‪ 1‬تــا ‪،3‬‬ ‫‪ 18 ،11 ،7‬تــا ‪ 21‬و ‪ 55‬از فایــل ‪ PDF‬ورودی اســت ایــن بــه‬ ‫ایــن معنــی اســت کــه ‪ 10‬صفحــه در «‪ »summary.pdf‬وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫می بینیم که صفحه ‪، 10‬صفحه ‪ 55‬از‪ PDF‬منبع است‪.‬‬ ‫تقسیم فایل های ‪PDF‬‬ ‫درمقابــل ادغــام فایــل هــای ‪ ،PDF‬تقســیم فایــل هــای ‪PDF‬‬ ‫مطــرح مــی باشــد‪ ،‬بــرای تقســیم یــک ‪ PDF‬بــه فایــل هــای ‪PDF‬‬ ‫جداگانــه کــه هــر کــدام یــک صفحــه دارنــد‪ ،‬دســتورات ســاده‬ ‫اســت‪ .‬فایلــی کــه مــا تقســیم مــی کنیــم «‪»summary.pdf‬‬ ‫اســت و فایــل خروجــی بــه صــورت «‪ »page.pdf‬ارائــه مــی‬ ‫شــود ایــن بــه عنــوان نــام پایــه اســتفاده مــی شــود‪ ،‬هــر فایــل‬ ‫جدیــد دارای یــک شــماره اضافــه شــده بــه نــام پایــه مــی باشــد‪،‬‬ ‫گزینــه ‪ -- split-pages‬بــه ‪ qpdf‬مــی گویــد کــه چــه نــوع عملــی‬ ‫را انجــام بدهــد‬ ‫خروجــی مجموعــه ای از فایــل هــای پــی دی اف شــماره گــذاری‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫اگــر نمــی خواهیــد هــر صفحــه را از هــم جــدا کنیــد‪ ،‬از محدوده‬ ‫صفحــه بــرای انتخــاب صفحــات مــورد نظــر خود اســتفاده کنید‬ ‫اگــر دســتور بعــدی را صــادر کنیــم‪ ،‬مجموعــه ای از فایــل هــای‬ ‫‪ PDF‬تــک صفحــه ای را داریــم‪ .‬محــدوده صفحــه بــرای تعییــن‬ ‫صفحــات یــا محــدوده هــای مــورد نظــر مــا اســتفاده مــی شــود‪،‬‬ ‫امــا هــر صفحــه همچنــان در یــک ‪ PDF‬ذخیــره مــی شــود‪.‬‬ ‫صفحــات اســتخراج شــده دارای نــام هایــی بــر اســاس‬ ‫«‪ »section.pdf‬هســتند کــه یــک شــماره ترتیبــی بــه انهــا‬ ‫اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد یــک محــدوده صفحــه را اســتخراج کنیــد و‬ ‫ان را در یــک ‪ PDF‬ذخیــره کنیــد‪ ،‬از دســتور ایــن فــرم اســتفاده‬ ‫کنیــد توجــه داشــته باشــید کــه مــا گزینــه ‪ -- split-pages‬را‬ ‫درج نمــی کنیــم و عمــا ًکاری کــه مــا در اینجــا انجــام مــی دهیــم‬ ‫ادغــام ‪ PDF‬اســت امــا مــا فقــط صفحــات را از یــک فایــل منبــع‬ ‫ادغــام مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن یــک ‪ PDF‬واحــد بــه نــام «‪ »pdf.chapter2‬ایجــاد مــی‬ ‫کنــد‬ ‫صفحات چرخشی‬ ‫بــرای چرخانــدن یــک صفحــه‪ ،‬یــک ‪ PDF‬جدیــد ایجــاد مــی‬ ‫کنیــم کــه همــان ‪ PDF‬ورودی اســت کــه صفحــه مشــخص‬ ‫شــده چرخانــده شــده اســت‪ .‬بــرای ایــن کار از گزینــه ‪rotate--‬‬ ‫اســتفاده مــی کنیــم ‪ 90+‬بــه ایــن معنــی اســت کــه صفحــه را ‪90‬‬ ‫درجــه در جهــت عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــم‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫یــک صفحــه را ‪ 180 ،90‬یــا ‪ 270‬درجــه بچرخانیــد همچنیــن‬ ‫می توانیــد بــا اســتفاده از یــک عــدد منفــی‪ ،‬چرخــش را بــر‬ ‫حســب درجــه خــاف جهــت عقربه هــای ســاعت مشــخص‬ ‫کنیــد‪ ،‬امــا نیــازی بــه ایــن کار نیســت چرخــش ‪ -90‬همــان‬ ‫چرخــش ‪ +270‬اســت‪.‬‬ ‫عــددی کــه بــا دو نقطــه از چرخــش جــدا شــده اســت «‪، »:‬‬ ‫شــماره صفحــه ای اســت کــه مــی خواهیــد بچرخانیــد ایــن مــی‬ ‫توانــد لیســتی از شــماره صفحــه و محــدوده صفحــه باشــد امــا‬ ‫مــا فقــط صفحــه اول را مــی چرخانیــم‪ ،‬بــرای چرخانــدن همــه‬ ‫صفحــات از محــدوده صفحــه ‪ 1 - z‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫صفحه اول برای ما چرخانده شده است‬ ‫رمزگذاری و رمزگشایی‬ ‫اســناد ‪ PDF‬را مــی تــوان بــه گونــه ای رمزگــذاری کــرد کــه بــرای‬ ‫بــاز کــردن انهــا نیــاز بــه رمــز عبــور داشــته باشــند کــه بــه ایــن‬ ‫نــوع رمزگــذاری ‪ ،‬رمــز عبــور ‪ user‬مــی گوینــد‪ ،‬رمــز عبــور دیگــری‬ ‫وجــود دارد کــه بــرای تغییــر تنظیمــات امنیتــی و ســایر مجوزهای‬ ‫‪ PDF‬مــورد نیــاز اســت کــه بــه ان رمــز عبــور ‪ owner‬گفتــه مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــرای رمزگــذاری ‪ PDF‬بایــد از گزینــه ‪ encrypt--‬اســتفاده‬ ‫کنیــم و هــر دو رمــز عبــور را بــه کار ببریــم‪ ،‬رمــز عبــور ‪user‬‬ ‫ابتــدای خــط فرمــان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن قــدرت رمزگــذاری بــرای اســتفاده را مشــخص مــی‬ ‫کنیــم اگــر می خواهیــد از نمایشــگرهای فایــل ‪ PDF‬بســیار‬ ‫قدیمــی پشــتیبانی کنیــد فقــط بایــد رمزگــذاری ‪ 256‬بیتــی‬ ‫را بــه ‪ 128‬بیتــی تقلیــل بدهیــد ‪ ،‬مــا بــه شــما پیشــنهاد مــی‬ ‫کنیــم از رمزگــذاری ‪ 256‬بیتــی اســتفاده کنیــد‪ .‬مــا قصــد داریــم‬ ‫یــک نســخه رمزگــذاری شــده از «‪ »summary.pdf‬بــه نــام‬ ‫«‪ »secret.pdf‬ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫وقتــی می خواهیــم ‪ PDF‬را بــاز کنیــم‪ ،‬نمایشــگر ‪، PDF‬پیــام‬ ‫رمــز عبــور را بــه مــا نشــان مــی دهــد وارد کــردن رمــز ‪ user‬بــه‬ ‫بیننــده اجــازه بــاز کــردن فایــل را مــی دهــد‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــید کــه فرمــان ‪ ، qpdf‬پــی دی اف‬ ‫موجــود را تغییــر نمــی دهدبلکــه بــا تغییراتــی کــه از ان‬ ‫خواســته ایــم یــک مــورد جدیــد ایجــاد مــی کنــد بنابرایــن اگــر‬ ‫یــک ‪ PDF‬رمزگــذاری شــده بســازید همچنــان نســخه اصلــی‬ ‫و رمزگــذاری نشــده ان را خواهیــد داشــت بســته بــه شــرایط‬ ‫ممکــن اســت بخواهیــد ‪ PDF‬اصلــی را حــذف کنیــد یــا ان را‬ ‫ذخیــره نماییــد‪ .‬بــرای رمزگشــایی یــک فایــل از گزینــه ‪decrypt‬‬ ‫‪ -‬اســتفاده کنیــد بدیهــی اســت کــه بــرای ایــن کار بایــد رمــز‬‫عبــور ‪ Owner‬را بدانیــد بــرای مشــاهده رمــز عبــور بایــد از گزینــه‬ ‫‪ -- password‬اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫« ‪ »unlocked.pdf‬را بدون رمز عبور می توان باز کرد‪.‬‬ ‫و فــروش ارز دیجیتــال ‪ ،‬موضــوع در دســتور کار پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد ‪ :‬شــاکی در اظهــارات خود عنوان‬ ‫داشــت چنــد وقــت پیــش در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا شــخصی‬ ‫کــه مدعــی بــود در زمینــه ارزهــای دیجیتــال فعالیــت می کنــد ‪ ،‬اشــنا‬ ‫شــده و مــدت کوتاهــی بــا وی در ارتبــاط بــوده اســت و پــس از جلــب‬ ‫اعتمــاد‪ ،‬مبلــغ یــک میلیــارد ریــال جهــت ســرمایه گــذاری در زمینــه‬ ‫ارزهــای دیجیتــال بــرای وی واریــز کــرده اســت ولــی بعــد از واریــز وجــه‬ ‫دیگــر پاســخی از او دریافــت نکــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا تهــران بــزرگ با‬ ‫تالشــهای بــی وقفــه و انجــام اقدامــات تخصصــی و پلیســی توانســتند‬ ‫ایــن مجــرم ســایبری را شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا پایتخــت اظهــار داشــت‪ :‬با به دســت امــدن هویت‬ ‫متهــم و پــس از تشــریفات قضایــی‪ ،‬تیــم عملیــات ایــن پلیــس مجــرم‬ ‫را در یکــی از محلــه هــای جنوبــی تهــران بــزرگ دســتگیر نمودنــد و بــه‬ ‫پلیــس فتــا منتقــل کردند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری بــا بیــان اینکــه حیــن بررســی پرونــده بیــش‬ ‫از ‪ 18‬نفــر بــه شــکات پرونــده اضافــه شــدند عنــوان داشــت‪ :‬متهــم‬ ‫پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا و مواجهــه بــا شــاکی بــه جــرم خــود‬ ‫اقــرار کــرد و اظهــار داشــت بــا هویتــی جعلــی و جلــب اعتمــاد‬ ‫شــکات بــا وعــده واهــی ســود بســیار بــاال حــدود ده میلیــارد ریــال‬ ‫کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫در دهــه گذشــته‪ ،‬امنیــت ســایبری یــک نقطــه کلیــدی بــرای‬ ‫ســازمان هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش وضعیــت امنیــت ســایبری ‪ 2021‬توســط‬ ‫‪ ،Accenture‬حمــات امنیتــی از ســال ‪ ۲۰۲۰‬تــا ‪ ۲۰۲۱‬افزایــش‬ ‫‪ ۳۱‬درصــدی داشــته اســت‪ .‬ایــن موضــوع بــا افزایــش حمــات بــه‬ ‫ازای هــر شــرکت از ســال ‪ ۲۰۱۶‬بــه ‪ ۲۷۰‬مــورد در ایــن مــدت همراه‬ ‫بــود‪ .‬هــر گونــه نفــوذ یــا حملــه ســایبری مــی توانــد پیامدهــای‬ ‫مخربــی بــرای مشــاغل داشــته باشــد‪ .‬پیــش بینــی هــا نشــان مــی‬ ‫دهــد کــه هزینــه جرایــم ســایبری تا ســال ‪ 2025‬بــه ‪ 10.5‬تریلیون‬ ‫دالر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫امــا ایــن گوشــه کوچکــی از انچــه خواهــد شــد اســت‪ .‬حــوادث‬ ‫امنیــت ســایبری منجــر بــه از دســت دادن اعتمــاد مصــرف‬ ‫کننــدگان مــی شــود و در نتیجــه بــر درامدهــا و رشــد بالقــوه تاثیــر‬ ‫مــی گــذارد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬ســازمان هــا بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد و‬ ‫حفاظــت از منافــع شــرکت‪ ،‬ســرمایه گــذاری زیــادی روی پرســنل‬ ‫امنیــت ســایبری مــی کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اگــر بــه فکــر تبدیــل شــدن بــه یــک متخصــص امنیــت‬ ‫ســایبری هســتید‪ ،‬فرصــت هــای زیــادی در دســترس اســت‪ .‬در‬ ‫ادامــه بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا نحــوه تبدیــل شــدن بــه یــک‬ ‫متخصــص امنیــت ســایبری و چشــم انــداز فعلــی صنعــت اشــنا‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫یک کارشناس امنیت سایبری چه کاری انجام می دهد؟‬ ‫نقــش یــک متخصــص امنیــت ســایبری حفاظــت از شــبکه ها و‬ ‫سیســتم های کامپیوتــری یــک ســازمان در برابــر حمــات مخــرب‬ ‫اســت‪ .‬انهــا ایــن کار را بــا شناســایی خطــرات امنیتــی‪ ،‬اجــرای‬ ‫اقدامات امنیتی و نظارت بر فعالیت در شــبکه انجام می دهند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬انهــا مســئول بررســی نقض هــا‪ ،‬انجــام تسـت های‬ ‫نفــوذ و توســعه طرح هــای بازیابــی فاجعــه هســتند‪ .‬کارشناســان‬ ‫امنیت ســایبری همچنین نحوه شناســایی و جلوگیری از خطرات‬ ‫امنیتــی را بــه کارمنــدان امــوزش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫چگونه متخصص امنیت سایبری شویم؟‬ ‫راه هــای مختلفــی بــرای تبدیــل شــدن بــه یک متخصص امنیت‬ ‫ســایبری وجــود دارد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬برخــی از مراحــل در همــه انهــا‬ ‫مشــترک اســت‪ ،‬از جمله‪:‬‬ ‫* تحصیل کنید‪:‬داشــتن تحصیالت رســمی برای ســرمایه گذاری‬ ‫در حــوزه امنیــت ســایبری الزامــی نیســت‪ .‬م مهــم تریــن چیــز ایــن‬ ‫اســت کــه مهــارت هــای الزم بــرای ایفــای نقش را به خوبی داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بیشــتر کارفرمایــان داوطلبانــی را ترجیح می‬ ‫دهنــد کــه مــدرک تحصیلــی دارند‪ .‬بــرای اطمینــان‪ ،‬دریافت مدرک‬ ‫در حــوزه علــوم کامپیوتــر یــا فنــاوری اطالعــات را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬مــی توانیــد در زمینــه امنیت ســایبری مــدرک بگیرید‪.‬‬ ‫* گواهینامــه دریافــت کنید‪:‬کســب گواهینامــه هــای خــاص‬ ‫شــناخته شــده در صنعــت مــی توانــد بــه شــما در هنــگام‬ ‫درخواســت شــغل کمــک کنــد‪ .‬انهــا همچنیــن نشــان مــی دهنــد‬ ‫کــه شــما متعهــد بــه بــه روز مانــدن در مــورد اخریــن روندهــای‬ ‫امنیــت ســایبری هســتید‪.‬‬ ‫برخــی از محبــوب تریــن گواهینامه هــا برای متخصصان امنیت‬ ‫ســایبری عبارتنــد از‪ Security+:‎:‬ایــن گواهینامــه مفاهیــم پایه و‬ ‫اولیــه امنیتــی را پوشــش مــی دهــد و نقطــه شــروع خوبــی بــرای‬ ‫مبتدیان اســت‪.‬‬ ‫گواهینامــه ‬)‪ :GIAC Security Essentials ‪(GSEC‬ایــن‬ ‫گواهینامــه موسســه ‪ SANS‬موضوعــات مدیریــت ریســک و‬ ‫امنیــت شــبکه را پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪Cisco Certified Network Associate Security ‪(CCNA‬‬ ‫‪ Security)‬:‎‬همانطــور کــه از نــام ان پیداســت‪ ،‬ایــن گواهــی از‬ ‫سیســکو بــر روی امنیــت شــبکه متمرکــز شــده اســت‪.‬‬ ‫‬)‪:Check Point Certified Security Administrator ‪(CCSA‬‬ ‫ایــن گواهینامــه موضوعاتــی مانند مدیریت فایــروال و پیکربندی‬ ‫‪ VPN‬را پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪Certified Information Systems Security Professional‬‬ ‫‬)‪ :‪(CISSP‬ایــن گواهــی نامــه یکــی از محبــوب تریــن گواهینامــه‬ ‫هــا بــرای متخصصــان امنیــت ســایبری اســت‪ .‬ایــن توســط (‪)ISC‬‬ ‫ارائــه شــده اســت و موضوعــات مختلفی از جمله امنیــت دارایی‪،‬‬ ‫مهندســی امنیــت و امنیــت ارتباطــات را پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫*کســب تجربــه‪ :‬وقتــی صحبــت از تبدیــل شــدن بــه یــک‬ ‫متخصــص امنیــت ســایبری مــی شــود‪ ،‬هیــچ جایگزینــی بــرای‬ ‫تجربــه وجــود نــدارد‪ .‬بهتریــن راه بــرای کســب تجربــه‪ ،‬داوطلــب‬ ‫شــدن یــا کارامــوزی در یــک ســازمان در ایــن زمینــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن کار باعــث مــی شــود کــه شــما در وهلــه اول بــا وظایــف و‬ ‫مســئولیت هــای روزمــره یــک متخصــص امنیــت ســایبری اشــنا‬ ‫شــوید‪ .‬همچنیــن می توانیــد بــا انجــام پروژه هــای کوتاه مــدت بــا‬ ‫ســازمان های مختلــف کســب تجربــه کنیــد‪.‬‬ ‫*تعامــل‪ :‬عــاوه بــر کســب تجربــه‪ ،‬ارتبــاط بــا ســایر متخصصــان‬ ‫در ایــن زمینــه نیــز مهــم اســت‪ .‬ایــن بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا از‬ ‫اخریــن روندهــا و پیشــرفت هــا مطلــع شــوید‪ .‬همچنیــن میتواند‬ ‫منجــر بــه ایجــاد فرصــت هــای شــغلی در اینــده شــود‪.‬همچنین‬ ‫می توانیــد بــه ســازمان های حرفــه ای یــا انجمــن هــای امنیــت‬ ‫سیســتم های اطالعاتــی بپیوندیــد‪.‬‬ ‫*ادامــه رونــد یادگیری‪:‬چشــم انــداز امنیــت ســایبری دائمــا در‬ ‫حال تغییر اســت‪ ،‬بنابراین ادامه یادگیری ضروری اســت‪ .‬این‬ ‫تضمیــن می کنــد کــه همیشــه از اخریــن تهدیدهــا و روندهــا‬ ‫ب ـه روز هســتید‪ .‬یکــی از راه هــای انجــام ایــن کار‪ ،‬شــرکت در‬ ‫رویدادهــا و کنفرانس هــای صنعتــی اســت‪ .‬همچنیــن مــی‬ ‫توانیــد مقــاالت و پســت هــا را بخوانیــد یــا بــه پادکســت هــای‬ ‫مرتبــط بــا امنیــت ســایبری گــوش دهیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پارک جنگلی روستای جعفراباد گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪ -606‬سال هشتم‬ ‫‪-606-- 1444‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/07‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/ 04 - 1401 //07‬اکتبر‪/07 - 2022 /‬ربیع‬ ‫سه شنبه ‪07// 12‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی ‪ -‬زهرا سارایی‬ ‫معرفی ‪ 10‬کتاب داستان‬ ‫برای کودکان زیر ‪ ۲‬سال‬ ‫چطــور یــک کــودک کتابخــوان و عالقــه منــد بــه مطالعــه تربیــت کنیم؟ این ســوال‬ ‫بســیاری از پدرهــا و مادرهایــی اســت کــه دغدغــه کتاب خوان شــدن بچه هایشــان‬ ‫را دارنــد‪ .‬شــاید ســاده ترین پاســخ ایــن باشــد کــه بــرای کودکتــان از ســن کم و حتی‬ ‫از نــوزادی کتــاب بخریــد و بخوانیــد‪ .‬بدیهــی اســت کــه نــوزاد و کــودکان زیــر ‪ ۲‬ســال‬ ‫ممکــن اســت همــه کلمــات و مفاهیم کتــاب را درک نکنند‪ ،‬اما انچــه اهمیت دارد‬ ‫ارتبــاط برقرارکــردن کــودک بــا کتــاب و تصاویــرش اســت‪ ،‬هرچنــد ایــن ارتباط ســاده‬ ‫باشــد‪ .‬معرفــی کتــاب امــروز بــه کتاب خوان هــای کوچک اختصــاص دارد‪ .‬اگر شــما‬ ‫هــم کــودک زیــر ‪ ۲‬ســال در خانــه داریــد و دنبــال کتــاب داســتان بــرای کــودکان زیــر‬ ‫‪ ۲‬ســال هســتید‪ ،‬معرفی امروز را از دســت ندهید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کــی گفتــه مــن بداخالقــم؟‪ :‬بدخلقــی‪ ،‬پرخاشــگری و عصبانیت از رفتارهــای رایج‬ ‫کــودکان هســتند کــه ممکــن اســت والدیــن را بســیار کالفــه کننــد‪ ،‬بنابرایــن امــوزش‬ ‫مهار خشــم و عصبانیت و بیان درســت نارضایتی ها به کودکان بســیار مهم اســت‪.‬‬ ‫جیــم شــخصیت اصلــی ایــن کتــاب اســت که همیشــه عصبانــی اســت و گاهی حتی‬ ‫خــودش هــم نمی دانــد کــه چــه چیــزی او را عصبانــی کــرده اســت‪ .‬کــودک بــا خوانــدن‬ ‫داســتان جیــم‪ ،‬بیشــتر بــا عصبانیــت و بداخالقــی خــود اشــنا می شــود و می امــوزد‬ ‫خشــمش را به شــیوه ای درســت بــروز بدهــد‪ .‬ایــن کتــاب بــرای کــودکان نزدیــک بــه ‪۲‬‬ ‫ســال و بزرگ تــر مناسـب تر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬متضادهــا از مجموعــه خمیری هــا‪ :‬در ایــن جلــد از مجموعــه «خمیری هــا»‪،‬‬ ‫هــدف نویســنده امــوزش دادن کلمــات و مفاهیــم متضــاد بــه کــودکان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تضاد هــا بــا تصاویــر شــخصیت های خمیــری بــه کــودک معرفــی می شــوند‪ .‬اگــر‬ ‫دنبــال یــاددادن کلمه هــا و مفاهیــم تــازه بــه کودکتــان هســتید‪ ،‬ایــن کتــاب بــا‬ ‫تصاویــر بامــزه شــخصیت های خمیــری انتخــاب مناســبی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬همــه می رونــد بــرای خــواب‪ :‬بســیاری از کــودکان در برابر خوابیدن مقاومت‬ ‫می کننــد یــا قبــل از خــواب بدقلــق و بدخلــق می شــوند‪ .‬ایــن کتــاب بــا روایتــی‬ ‫جــذاب و تصاویــری زیبــا کــودک را بــرای خــواب امــاده می کنــد‪ .‬داســتان را گربـه ای‬ ‫روایــت می کنــد کــه نزدیکی هــای وقــت خــواب از خانــه بیــرون می زنــد‪ .‬او در مســیر‬ ‫بــا موجــودات مختلفــی روبـه رو می شــود کــه همگــی بــا تاریکــی هــوا بــرای خــواب‬ ‫امــاده می شــوند گربــه هــم پــس از عبــور از مســیری زیبــا و دیــدن ایــن موجــودات‬ ‫بــه خانــه برمی گــردد و می خوابــد‪ .‬اگــر بــرای خوابانــدن کودکتــان از کتــاب اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم ایــن کتــاب زیبــا را هــم بــه کتابخانــه او اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬یــک جوجــه غــاز دو جوجــه اردک‪ :‬شــمردن از اولیــن مهارت هایــی اســت کــه‬ ‫کــودک یــاد می گیــرد‪ .‬تــد هیلــز در ایــن کتاب با تصاویــری از موجودات پَــردار کودکان‬ ‫را بــه دنیــای شــمارش می بــرد‪ .‬اگرچــه در ایــن کتــاب کــودک بــا رنگ هــا‪ ،‬واژه هــا و‬ ‫صفت هــای مختلفــی اشــنا می شــود‪ ،‬هــدف اصلــی نویســنده امــوزش اعــداد ‪ ۱‬تــا‬ ‫‪ ۱۰‬اســت‪ .‬اگــر کــودک شــما بــه جوجه هــا عالقــه دارد‪ ،‬ایــن کتــاب می توانــد تمرینــی‬ ‫دلچســب بــرای او باشــد تــا اعــداد و شــمردن را یــاد بگیــرد‪ .‬خانــم شــعبان نژاد هــم‬ ‫ســعی کرده انــد بــا تبدیل کــردن متــن بــه شــعر جذابیتــش را بــرای کــودکان بیشــتر‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن کتــاب داســتان بــرای کــودک زیــر یــک ســال مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کــرم ابریشــم بســیار گرســنه‪ :‬نویســنده ایــن کتــاب بــا تصاویــری زیبــا کــودک‬ ‫را بــا شــخصیت کــرم ابریشــم اشــنا می کنــد‪ ،‬ایــن اشــنایی از روز اولــی کــه کــرم‬ ‫ابریشــم از تخــم بیــرون می ایــد تــا زمــان بالغ شــدن او ادامــه دارد‪ .‬گرســنگی و‬ ‫نحــوه غذاخــوردن کــرم ابریشــم بهانـه ای اســت کــه کودک بــا اعــداد‪ ،‬روزهای هفته‬ ‫و میوه هــا و ســبزی ها اشــنا شــود‪ .‬اگــر دنبــال کتــاب قصــه بــرای کــودک زیــر یــک‬ ‫ســال هســتید‪ ،‬ایــن کتــاب بســیار جــذاب و مفیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬احســاس های مــن‪ :‬شــناخت احساســات یکــی از مهم تریــن قدم هایــی‬ ‫اســت کــه کــودک بــرای بهبــود ارتبــاط خــود بــا اطرافیانــش برمــی دارد‪ .‬اشــنایی‬ ‫کــودک بــا احساســاتش ســبب می شــود کــه انهــا را به درســتی بــروز دهــد‪ .‬وقتــی‬ ‫کــودک احساســاتش را درســت بــروز دهــد‪ ،‬والدیــن می تواننــد رفتــار مناسـب تری‬ ‫بــا او داشــته باشــند‪ .‬نویســنده در ایــن کتــاب بــا تصاویــر و توصیفــات مختلــف بــه‬ ‫کــودک کمــک می کنــد احساســات انســانی را بشناســد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از ‪ ۱‬تــا ‪ :۱۰‬احتمــاال از عنــوان کتــاب حــدس زده ایــد کــه هدف اصلی این کتاب‬ ‫امــوش شــمارش بــه کــودکان اســت‪ .‬ایــن امــوزش از طریــق تصاویــری از جانــوران‬ ‫مختلــف انجــام می شــود‪ .‬ایــن نحــوه امــوزش عــاو ه بــر امــوزش اعــداد‪ ،‬حیوانــات‬ ‫مختلــف و البتــه رنگ هــا را هــم بــه کــوک معرفــی می کنــد‪ .‬اگــر کودکتــان رابطــه‬ ‫خوبــی بــا حیوانــات دارد‪ ،‬خوانــدن ایــن کتــاب روشــی هیجان انگیــزی برای یــاددادن‬ ‫اعــداد بــه او خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۸‬حرکت هــا از مجموعــه خمیری هــا‪« :‬خمیری هــا» مجموعه کتابــی بــا هــدف‬ ‫امــوزش بــه کــودکان رده ســنی الــف اســت کــه شــخصیت هایش از جنــس‬ ‫خمیربازی انــد‪ .‬در ایــن جلــد‪ ،‬هــر شــخصیت خمیــری یــک حرکــت را انجــام می دهــد‬ ‫و کــودک شــما می توانــد بــا تقلیــد از تصویــر ان حرکــت را اجــرا کنــد‪ .‬ایــن حرکت هــا‬ ‫ضمــن بــازی‪ ،‬باعــث می شــوند کــه کــودک اعضــای بــدن را بهتــر بشناســد و متوجــه‬ ‫شــود چــه حرکت هــای متفاوتــی را می توانــد انجــام دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬رنگ ها‪ :‬رنگ ها از اولین مفاهیمی هســتند که کودک با انها اشــنا می شــود‬ ‫و بــه او کمــک می کننــد تفاوت هــا را بهتــر تشــخیص بدهــد‪ .‬شــخصیت های اصلــی‬ ‫کتــاب اســتنلی و موســو هســتند کــه رنگ هــا را به کــودک معرفی می کنند‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬بایــد بــروم دست شــویی اموختــن دست شــویی رفتــن بــه کــودکان از‬ ‫وظایــف دشــوار والدیــن اســت‪ .‬داســتان ایــن کتــاب هــم بــه یکــی از موقعیت هــای‬ ‫دست شــویی رفتــن یعنــی رفتــن فــوری بــه دست شــویی مربــوط می شــود‪ .‬ســگ‬ ‫کوچولــو در ایــن ماجــرا در موقعیتــی اضطــراری قــرار می گیــرد و نیــاز دارد فــوری‬ ‫بــه دست شــویی بــرود‪ ،‬امــا همــه دست شــویی ها پــر هســتند و بقیــه دارنــد از‬ ‫ن بــار از دست شــویی‬ ‫انهــا اســتفاده می کننــد و او مجبــور می شــود بــرای اولیــ ‬ ‫ادم بزرگ هــا اســتفاده کنــد‪ .‬داســتان ســگ کوچولــو می توانــد کــودک را از لحــاظ‬ ‫ذهنــی بــرای موقعیت هــای اضطــراری مشــابه امــاده کنــد‪ .‬اگــر دنبــال کتابــی بــا‬ ‫موضــوع امــوزش دست شــویی رفتــن هســتید‪ ،‬ایــن کتــاب داســتان بــرای کــودکان‬ ‫زیــر ‪ ۲‬ســال بســیار مناســب اســت‪.‬‬ ‫سرویس سینما‬ ‫حال غمناک‬ ‫سینماهای خالی‬ ‫ایــن روزهــا دیگــر صف هــای طوالنــی درب ورودی‬ ‫ســینماهای خراســان شمالی را نمی بینیم؛ استقبال‬ ‫از هنــر هفتــم کمتــر از دهه هــای گذشــته شــده و بــه‬ ‫نوعــی شــور و شــوق ســابق در ایــن مــکان فرهنگــی‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫روزهایــی کــه شــبکه های تلویزیــون یکــی دو تــا‬ ‫بیشــتر نبــود و هــر شــبکه هــم فقــط چنــد ســاعت‬ ‫برنامــه داشــت؛ موبایل هــا انقــدر پیشــرفته نبــود‪ ،‬هــر‬ ‫ثانیه چندین فیلم اپلود و دانلود نمی شــد‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه گســتردگی االن نبــود‪ ،‬شــبکه های خانگــی‬ ‫اینگونــه فعــال نبــود‪ ،‬مــردم ایــن قــدر درگیر کمبــود وقت‬ ‫نبودنــد بــا ایــن حــال ســینماها رونــق بیشــتری داشــتند‪.‬‬ ‫امــا وضعیــت ســینما در ســال هــای اخیــر پســتی و‬ ‫بلنــدی هــای زیــادی را تجربــه کــرده اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط کرونایی دامنه ســختی ها و مشــکالت پیش روی‬ ‫ســینماها گســترده تر شــد از تغییــر کاربــری و تعطیلــی‬ ‫بســیاری از ســالن های ســینما گرفتــه تــا افــت فــروش‬ ‫فیلم هــا و حتــی کاهــش تولیــدات ســینمایی کــه تبعاتــی‬ ‫چــون بیــکاری اهالــی ســینما را در پــی داشــت‪ ،‬اینهــا‬ ‫بخشــی از مشــکالت ســینما در ‪ ۲‬ســال اخیــر اســت‪.‬‬ ‫اگرچه خراســان شــمالی بعنوان سرزمین رنگین کمان‬ ‫قومیــت هــا و گنجینــه فرهنــگ هــا لقــب گرفتــه اســت‬ ‫و مــردم ایــن دیــار بــا هنــر عجیــن هســتند و بــا ســینما‬ ‫همچــون ســایر هنرهــا رابطــه نزدیکــی را گذرانده اند ولی‬ ‫شــهرهای ایــن دیــار در ایــن روزگار شــلوغ‪ ،‬غریبانــه ای‬ ‫بــه نــام ســینما را در فرهنگشــان دارنــد کــه در گذشــته‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫دسترسی اسان به فیلم‬ ‫بــرای واکاوی و چرایــی شــرایط ســینما در خراســان‬ ‫شــمالی بــه میــان مــردم مــی رویــم و یکــی از شــهروندان‬ ‫بجنــوردی در خصــوص اســتقبال کــم مــردم از ســینما مــی‬ ‫گویــد‪ :‬وقتــی مــن در خان ـه ام ایــن امــکان را دارم بــا یــک‬ ‫تلویزیــون بــزرگ هــر نــوع فیلــم بــا هــر ســلیقه ای تماشــا‬ ‫کنــم دیگــر نیــاز بــه هزینــه بــرای ســینما رفتــن نیســت‪.‬‬ ‫اگــر قــرار اســت کــه در شــلوغی و ترافیــک شــهرهای‬ ‫امــروزی یــک ســفر شــهری را بــه جــان بخــرم و بــه‬ ‫ســینمایی مجهــز بــروم یــا در ایــن فضــای مناســب قهــوه ای‬ ‫نــوش جــان کنــم؛ انتظــارم از فیلمــی کــه بابــت ان وقــت‬ ‫می گــذارم و بــه ســالن ســینما مـی روم‪ ،‬چیــزی فراتــر از ان‬ ‫اســت کــه فکــر می کنــم‪ ،‬در تلویزیــون هــم می توانــم ایــن‬ ‫فیلــم را تماشــا کنــم‪.‬‬ ‫علــی درخشــانی مــی افزایــد‪ :‬فضاهایــی بــه غیــر از ســینما‬ ‫اقســام فیلم هــا را در اختیــار مــا می گــذارد و تکنولــوژی‬ ‫بســیار گســترش پیــدا کــرده و شــما بــه راحتــی از طریــق‬ ‫موبایل تــان ســریال تماشــا می کنیــد و ایــن امــکان را بــه‬ ‫مــا مــی دهــد تــا از وقــت بیشــتری بهــره منــد شــویم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنانش بــه زیــر ســاخت هــا و فضاهــای‬ ‫ســینماهای اســتان اشــاره و مــی گویــد‪ :‬ایــن فضاهــا‬ ‫اســتاندارد نبــوده و تعــداد ســالن هــا نیــز کــم اســت و موجب‬ ‫محــدود شــدن و حــق انتخــاب را از مــردم گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫تماشــاگر بــا توقــع دیگــری بــه ســالن می ایــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت یــک فیلمــی را در خان ـه اش راحــت ببینــد امــا بــرای‬ ‫اینکــه بــه ســالن ســینما بیایــد حتمــا بایــد پارامترهــای‬ ‫جدیــدی بــرای وی فراهــم شــود‪ ،‬از جملــه؛ صــدا‪ ،‬تصاویــر‪،‬‬ ‫ســالن و فیلــم هایــی بــا موضوعــات جــذاب تهیــه شــود تــا‬ ‫مخاطــب رقبــت کنــد از خانــه بیــرون ایــد و ایــن ســفر را‬ ‫بــه جــان بخــرد و حرکــت کنــد و بــه ســالن ســینما بــرود‪.‬‬ ‫اطــاع رســانی و تبلیــغ بــرای جــذب مشــتری بدنــه هــر‬ ‫کاری را تشــکیل مــی دهــد و ســینماداران نیــز تبلیغــات‬ ‫مناســبی بــرای جلــب مخاطــب ندارنــد‪.‬‬ ‫سینما در زیر غبار پلتفورم های نماوا و فیلیمو‬ ‫یکــی از دالیــل عــدم اســتقبال مــردم خراســان شــمالی از‬ ‫ســینما را مــی تــوان شــیوع کرونــا و تــرس از ایــن ویــروس‬ ‫نــام بــرد کــه پــس از تعطیلــی ســالن هــای ســینما دولــت‬ ‫تمهیداتــی اندیشــید ان هــم واکســینه کــردن مــردم بــود‪ ،‬اما‬ ‫ایــن مــورد نیــز گــره ای از مشــکالت ســینماها را بــاز نکــرد‪.‬‬ ‫یکــی از منتقــدان ســینما در ایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬شــیوع‬ ‫ویــروس منحــوس کرونــا و تــرس از درگیــری ایــن ویــروس‬ ‫مــردم را در دوراهــی مــرگ و زندگــی قــرار داده بــود و همیــن‬ ‫تــرس موجــب اســتقبال کــم فــروغ مــردم بــه ســینما هــا شــد‬ ‫ولــی بــا کشــف واکســن و تزریــق ان امیدهــا در دل ســینما‬ ‫گــران روشــن شــد و ایــن امیــد مــی رفــت کــه حــال و روز‬ ‫ســینماها بهتــر شــود و عمــا خــاف ایــن صــورت گرفــت و‬ ‫تغییــر زیــادی در شــلوغی ســینماها نداشــت‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم در مــورد کلیــت ســینمای ایــران صحبــت‬ ‫کنیــم‪ ،‬مــوارد مختلفــی در ان دخیــل هســتند ولــی دلیــل‬ ‫اصلــی ایــن کمبــود اســتقبال را بایــد در پلتفــورم هایــی مانند‬ ‫فیلیمــو‪ ،‬نمــاوا و نمایــش برخــط فیلــم جســتجو کــرد و دوم‬ ‫اینکــه بســیاری از فیلــم هــای موجــود در صنعــت ســینمای‬ ‫ایــران بــی کیفیــت از لحــاظ محتوایــی و فرمــی اســت‪.‬‬ ‫امیــد پوراتابــک مــی افزایــد‪ :‬اگــر بخواهــم در مــورد‬ ‫ســینمای خراســان شــمالی صحبــت کنــم؛ کمبــود و‬ ‫نقــض در تولیــد فیلــم هــای کوتــاه از چالــش هــای اصلــی‬ ‫ســینمای اســتان محســوب مــی شــود و انــدک فیلــم هــای‬ ‫کوتاهــی کــه تولیــد می شــود نیــز توســط هنرمندانــی بــی‬ ‫تجربــه و نــا اشــنا بــا ایــن فیلــم بــازار را غبارالــود مــی کننــد‬ ‫تــا اینکــه رونقــی بــه عرصــه ســینما دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلمســاز خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬هنــر هفتــم‬ ‫در این اســتان عاری از اموزش حرفه ای و متداوم اســت‬ ‫و دســت عالقمنــدان ایــن حرفــه در ایــن خــاک هنرپــرور از‬ ‫امــوزش هــای تخصصــی و فنــی کوتــاه اســت و تمامــی‬ ‫ایــن دالیــل موجــب شــده اســت کــه ســطح فیلمســازی‬ ‫اســتان در رده هــای زیریــن ســایر اســتان هــا قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫هرچنــد کــه ایــن اســتان خواســتگاه بســیاری از هنرهــا‬ ‫محســوب مــی شــود و جوانــان بــا اســتعدادی در ایــن‬ ‫خطــه حضــور دارنــد ولی اندک کارگاه با اســاتیدی محدود‬ ‫نمی توانــد بــار امــوزش ســینما و تولیــد فیلــم قابــل قبــول‬ ‫عامــه جامعــه و در نهایــت رونــق ســینما را بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بایــد برنامــه ریــزی بلنــد مــدت چنــد ســاله بــرای امــوزش‬ ‫و تولیــد تــدارک دیــد تــا در ســال هــای اینــده هــم‬ ‫فیلمســازی اســتان رونــق پیــدا کنــد و هــم اســتقبال مــردم‬ ‫از ســینماها بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫تولید فیلم های بی محتوا‬ ‫یکــی دیگــر از نویســنده هــا و کارگردانــان فعــال در خراســان‬ ‫شــمالی در مــورد واکاوی و چرایــی عــدم اســتقبال مــردم از‬ ‫ســینما مــی گویــد‪ :‬امــروز فیلمســازان و کارگردانــان بــه دلیــل‬ ‫شــرایط اقتصــادی فیلــم هایــی بــا محتــوای کلیشــه ای تولید‬ ‫مــی کننــد کــه مخاطــب جــذب نمــی شــود و تاثیــری هــم بــر‬ ‫فضــای فرهنگــی ایجــاد نمــی کنــد‪.‬‬ ‫مهــران رحمانــی مــی گویــد‪ :‬ســینما جنبــه دیگــری هــم‬ ‫تحــت عنــوان صنعــت اقتصــادی دارد کــه همــواره مــورد‬ ‫توجــه فیلــم ســازان اســت و ایــن امــر موجــب شــده اثــاری‬ ‫کــه تولیــد مــی کننــد بــا مــدت زمــان و هزینــه کمتــری‬ ‫ســاخته شــود کــه ایــن موضــوع کیفیــت کار را کاهــش‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬در دنیــای کنونــی فیلــم هــای کمــدی‬ ‫و درام عاشــقانه موضوعاتــی هســتند کــه مــردم بیشــتر‬ ‫می پســندند و ایــن فیلــم هــا نیــز در کشــور تولیــد نمــی‬ ‫شــود و اگــر هــم تولیــد شــود؛ انقــدر قــوی نیســتند کــه‬ ‫مخاطــب پســند باشــد‪.‬‬ ‫استقبال فصلی مردم از سینما‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور هنــری‪ ،‬ســینمایی‪ ،‬ســمعی‬ ‫و بصــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی از جملــه مســووالنی اســت کــه در رونــق ایــن‬ ‫موضــوع فرهنگــی اســتان دخیــل اســت و در این بــاره مــی‬ ‫گویــد‪ :‬حضــور مــردم در ســالن هــای ســینما بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط و فصلــی اســت بــه طــوری کــه در ایامــی چــون‬ ‫تابســتان مــردم بــه مســافرت رفتــه و از ایــن مــکان هــا‬ ‫کمتــر اســتقبال مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن دلیــل دیگــری کــه مــردم از ایــن هنــر کمتــر‬ ‫اســتقبال مــی کننــد را مــی تــوان معیشــت و تــرس از‬ ‫کرونــا عنــوان کــرد چــرا کــه بــا شــرایط کنونــی اگــر بــه‬ ‫ایــن ویــروس مبتــا شــوند هزینــه هــای ســنگینی را بایــد‬ ‫متحمــل شــوند و تــرس از ایــن بیمــاری موجــب شــده تــا‬ ‫حضــور کمرنگــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی مــی افزایــد‪ :‬البتــه هنردوســتان همــواره از‬ ‫ســینما اســتقبال مــی کننــد و در هــر شــرایطی کــه قــرار‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬حضــور پررنگــی دارنــد و در روزهایــی کــه بلیــت‬ ‫ســینما نیــم بهــا اعــام مــی شــود و بــه ویــژه در سانســهای‬ ‫اخــر افــراد بیشــتری نســبت بــه دیگــر ســانس هــا حضــور‬ ‫دارنــد و ایــن خــود نشــان از وضعیــت اقتصــادی مــردم و‬ ‫ســاعت هــای اکــران فیلــم را دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور هنــری‪ ،‬ســینمایی‪ ،‬ســمعی‬ ‫و بصــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی مــی گویــد‪ :‬همچنیــن تولیــد فیلــم هــای کمــدی‬ ‫کــه مــردم را از دغدغــه هــای روزمــره دور مــی کنــد موجــب‬ ‫جــذب مخاطــب اســت امــا در ایــن مــورد تولیــدات کمتــری‬ ‫مــی شــود از ایــن رو مخاطبــان ســینما کــه تمامــی قشــرها‬ ‫را در خــود گنجانــده اســت بــه ویــژه گــروه ســنی نوجــوان‬ ‫و جــوان بــا اســتفاده از موبایــل و اســتفاده از شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی اوقــات فراغــت خــود را پــر کــرده و رقبتــی بــه‬ ‫امــدن ســینما و وقــت گذاشــتن را ندارنــد‪.‬‬ ‫فیلــم ســازان و کارگردانــان کشــور و اســتان بایــد تمامــی‬ ‫ســایق را ســنجیده و بــه موضوعاتــی کــه مخاطــب بیشــتری‬ ‫دارنــد‪ ،‬تولیــدات خــود را بــه ان ســمت ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬طراحی اغتشاش های اخیر محصول امریکا‬ ‫و صهیونیستها و کمک ایرانیان خائن خارج نشین بود‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 730

روزنامه بازار کسب و کار پارس 730

شماره : 730
تاریخ : 1401/12/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!