روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 605 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 605

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪100 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 11‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 03-‬اکتبر ‪ /06-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪605‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تحقق «رویاهای کودکانه»‬ ‫با طعم مهاجرت!‬ ‫‪3‬‬ ‫خاطرات تلخ و شیرین‬ ‫از جنس اتش‬ ‫«هر دانش اموز‬ ‫یک مهارت»‬ ‫راهکارهاییبرایافزایش‬ ‫موفقیت ای وی اف‬ ‫‪6‬‬ ‫دست در دست هم‬ ‫دهیم به مهر‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫ســال ‪ 1334‬شــش ســاله‪ ،‬ســر تراشــیده و هراســان بــودم کــه مــادر‬ ‫خدابیامــرزم دســتم را گرفــت و مــرا بــا چشــمان اشــکبار بــه زور از‬ ‫‪5‬‬ ‫پله هــای گلــی و ناهمــوار ســاختمان فرســوده ای کــه تنهــا یــک اتــاق‬ ‫داشــت بــاال بــرد و بــه اقــا معلــم جوانــی کــه بــا دوچرخــه از زادگاه خــود‬ ‫بــه روســتای مــا اعــزام شــده بــود گفــت اســم بچــه مــن هــم بنویــس‪.‬‬ ‫ان اتاق دارای ‪ 3‬ردیف میز و نیمکت کهنه و قدیمی بود که در چهار‬ ‫اطــراف ان میخ هــای برامــده تنمــان را ازار مــی داد و یکــی از تفریــح‬ ‫بچه هــای در حــال نشســته‪ ،‬تــکان دادن نیمکت هــا بــود کــه صدایــی‬ ‫شــبیه بچــه گربــه مــی داد‪.‬‬ ‫در ســمت راســت اتــاق انبــاری بــود کــه وقتــی درب ان بــاز می شــد بوی‬ ‫نــای شــیرهای خشــک تاریــخ گذشــته یونیســف مشــام را ازار مــی داد و‬ ‫وقتــی اقــا معلــم بــرای صبحانــه در اتــاق بغلــی نیمــرو درســت می کــرد‬ ‫بــوی ان شــکم های گرســنه بچه هــا را تحریــک می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بــه اصطــاح مدرســه یــک اتاقــه ‪ 4‬پایــه بــود یعنــی در ان کالس‬ ‫دانش امــوزان کالس اول دبســتان‬ ‫تــا چهــارم بــه ترتیــب قــد هــر کــدام‬ ‫روی یــک نیمکــت می نشســتند‪.‬‬ ‫تابلــو ســیاه رنــگ و رو رفتــه و‬ ‫پــر از پســتی و بلنــدی کــه ماننــد‬ ‫صــورت ابله گــون‪ ،‬گــچ از روی ان‬ ‫می لغزیــد انقــدر اقــا معلــم را ازار‬ ‫روحــی مــی داد کــه گاهــی نفــس‬ ‫تنــگ می گرفــت تــا خطــی بنویســد‬ ‫یــا اعــدادی را ضــرب و جمــع کنــد‪.‬‬ ‫درب ورودی اصلــی بــه حیــاط‬ ‫مدرســه محــل عبــور و مــرور‬ ‫االغ هــای باربــر خــان بــود کــه گاهی‬ ‫بــه هــم تنــه می زدنــد و پاشــنه درب‬ ‫را از جــا می کندنــد‪.‬‬ ‫روبــروی کالس مــا در طبقــه‬ ‫دوم‪،‬محــل نگهــداری االغ هــا بــود‬ ‫کــه گاه عربده کشــی انهــا توجــه‬ ‫همــه را بــه خــود جلــب می کــرد و‬ ‫ایــن تنهــا تفریــح خنــده دار بچه هــا‬ ‫در کالس بــود‪ .‬در میانــه حیاطــی‬ ‫کــه جــوی اب روانــی هــم از داخــل ان عبــور می کــرد تنهــا دلخوشــی مــا‬ ‫بزودی‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برگزار می کند‬ ‫برای قرارداد کشت‬ ‫پاییزهکشاورزان‬ ‫اقدام کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫درخــت گل نســترن بزرگــی بــود کــه در فصــل بهــار بــوی ان بــه داخــل‬ ‫کالس هــم می پیچیــد و ماهی هــای کپــور داخــل اب کــه بــدون تــرس‬ ‫از شــکار شــدن ســینه مال روی ماســه های تــه جــوی می‪-‬لغزیدنــد و‬ ‫باغ هــای اطــراف بــود کــه در بهــار بــوی گل غنچه هــای بــادام نویــد نــان‬ ‫مــی داد و زندگــی‪.‬‬ ‫از دل چنیــن کالس بی مقــداری مــن بیــرون امــدم‪ .‬یــک ژانــدارم‪،‬‬ ‫یــک پزشــک و یــک معلــم از مابقــی هــم بی خبــرم کــه گویــا یکــی هــم‬ ‫مغــازه دار شــد و دیگــری مکانیــک ســر خــود‪.‬‬ ‫و اما بعد‪:‬‬ ‫امــروز بــا گذشــت ‪ 67‬ســال شــاید کالســی ایــن چنیــن در اقصــی نقاط‬ ‫ایــران و ان دورتــر فاصله‪-‬هــا بــه مرکــز شــهرها باشــد کــه از ســاختمان‬ ‫فرســوده ای یــا کانکســی عــده ای از فرزنــدان فقــرای کشــاورزان و‬ ‫کارگــران دل مشــغول درس باشــند‪.‬‬ ‫امــا در همــان نقــاط خبــر از گوشــی همــراه‪ ،‬تلویزیــون‪ ،‬بــرق‪ ،‬اب‬ ‫لوله کشــی و بعضــا ً جــاده اســفالته هســت‪ .‬خبــر از حــوادث دنیــا‬ ‫هســت‪ .‬خبــر از داشــتن و نداشــتن هســت‪.‬‬ ‫در ان روزگاران کــه یــادش بــه خیــر مبــاد بــرای طــی کــردن دو ســال‬ ‫اخــر مقطــع ابتدایــی یعنــی کالس پنجــم و ششــم مــا از یــک روســتا بــه‬ ‫روســتای دیگر که ‪ 12‬کیلومتر فاصله داشــت در ســه فصل ســال و در‬ ‫هــر شــرایط جــوی ان فاصلــه را پیــاده طــی می کردیــم بــا لباس هایــی‬ ‫کــه چــه عــرض کنــم شــاید بــه هــر کــدام چنــد وصلــه زده بودنــد و‬ ‫خوراکــی کــه همــراه می بردیــم در یــک دســتمال‪ .‬نــان خشــک اب زده‬ ‫بــود و بــس و بعضــی روزهــا چنــد دانــه خرمــا هــم در البــای ان پیــدا‬ ‫می شــد‪ .‬امــا یادمــان نرفتــه کــه دوات هــای پــر از جوهر چنــان به داخل‬ ‫نان هــا نشــت می کــرد کــه قابــل خــوردن نبودنــد‪.‬‬ ‫بگذریــم ان روزهــای ســخت گذشــتند و مــا یعنــی فقــط ‪ 6‬نفــر از ان‬ ‫اتاقک هایی که نامش مدرســه گذاشــته بودند تصدیق کالس ششــم‬ ‫گرفتیــم و بــرای ادامــه تحصیــل اواره شــیراز شــدیم البتــه فقــط یکــی‬ ‫دو نفــر‪.‬‬ ‫غــرض بیــان ایــن خاطــره مقایســه ای دارم از وضعیــت دانش امــوزان‬ ‫ایــن زمــان بــا ان زمــان کــه چنــدان از ان ســختی ها و فقــر مطلــق‬ ‫ســهمی ندارند‪ .‬از خودســاختگی‪ ،‬صبــوری‪ ،‬ســماجت و پشــتکار هــم‬ ‫بی نصیبنــد هرچنــد پشــت گرمــی و پشــتیبان دارنــد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد بعضی موفقیت ها بیشتر شبیه معجزه اند!‬ ‫از سرمایه خود در‬ ‫برابر برداشت غیر‬ ‫مجازمحافظتکنید‬ ‫‪7‬‬ ‫در ان روزگار نخســتین درس ما مشــهدی حســن اســیابان ده ماســت‬ ‫و دارا و اذر‪ ،‬تــوپ‪ ،‬عروســک‪ ...‬نــه دارا بودیــم و نــه اذری در میــان‬ ‫بــود تنهــا تــوپ ورزشــی مدرســه تــوپ چرمی فرســوده و چنــد بــار وصلــه‬ ‫خــورده بــود کــه وقتــی قــرار بــود بــرای بــازی بــه صحــرا برویــم پنچــر و‬ ‫بی بــاد می نمــود بــا غمی کــه روی دل بچه هــا ســنگینی می کــرد‪.‬‬ ‫امروز وضعیت ان زمان را با حال مقایسه کنیم‪.‬‬ ‫بچه هــای کامپیوتــری کــه بــا بازی هــای مجــازی فقــط بــه کشــتار‬ ‫می اندیشــند‪ .‬در ایــن بازی هــا گویــی تمامی احســاس و فکــر کاربــران‬ ‫پیــروزی در مبــارزه ای اســت کــه بیشــتر جنبــه مجــازی دارد تــا حقیقــی‬ ‫و همیــن احســاس را اینــک در مواجهــه بــا پلیســی می بینیــم کــه‬ ‫می خواهــد امنیــت شــهر را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از دختــران امــروز چــه در ســر دارنــد؟ نــه تــن بــه ازدواج‬ ‫می دهند نه درس و اموزش را وســیله تجربه و مهارت قرار می دهند‬ ‫و نــه ایده هــا و ارزوهــای بزرگــی دارنــد کــه نجات بخــش باشــد البتــه نــه‬ ‫همــه انهــا بــل تعــداد پرشــماری کــه روی دســت پــدر و مادرهــا اینــه دق‬ ‫شــده اند‪ .‬ایــا ایــن تغییــر و تحــوالت کــه عنوان پیشــرفت های علمی به‬ ‫ان داده ایــم واقعــا نجات بخــش اســت؟ ایــا ایــن بازی هــای کامپیوتــری‬ ‫کــه اکثــرا جنــگ و جــدال را در ذهــن و زبــان و نوجوانــان و جوانــان فعال‬ ‫کرده اند ســازنده اند؟‬ ‫نترســیدن همیشــه خــوب نیســت‪ .‬گاهــی ادم بایــد تــرس از‬ ‫نتیجــه هــم داشــته باشــد‪ .‬تــرس از نتیجــه اقداماتــی کــه جــان‪،‬‬ ‫مــال‪ ،‬نامــوس و حیثیــت ادم را اســیب پذیر می کنــد و مــن‬ ‫و نســل های هــم ســن و ســال مــن اگــر فرصتــی و خاطــره ای‬ ‫برایشــان باقیمانــده باشــد کــه ان روزگاران را تداعــی کننــد‪.‬‬ ‫یادشــان می ایــد کــه وقتــی می خواندیــم و می نوشــتیم‪:‬‬ ‫دست در دست هم دهیم به مهر‬ ‫میهن خویش را کنیم اباد‬ ‫از مهــر و ابــادی چــه تصــوری داشــتیم؟ بــه همیــن مهــر و‬ ‫ابادانــی فکــر کنیــم‪ .‬بــه مهــر ومیهــن‪.‬‬ ‫و بــه همنوعانــی کــه نیــاز بــه کمــک دارنــد‪ .‬نیــاز بــه کمــک‬ ‫همیشــه مــادی نیســت‪ .‬کمــک کنیــم مهربــان باشــند‪ .‬مهربــان‬ ‫باشــیم و بــه مهــر بیاندشــیم‪ .‬بــه اراده ای کــه در اینــده قــرار‬ ‫اســت از ایــن وطــن دفــاع کنــد‪ .‬همیــن‪.‬‬ ‫والسالم‬ ‫اموزش های تخصصی خبرنگاری‬ ‫دوره های عمومی‬ ‫دوره های تخصصی‬ ‫دوره های پیشرفته‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫یک شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪605‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫‪ ۴۱‬درصد از متقاضیان دامدار‬ ‫کارت در خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت شــعب بانک کشــاورزی خراســان شمالی‬ ‫گفــت‪ ۱۱ :‬هــزار و ‪ ۶۸۸‬فقــره پرونــده بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت دامــدار کارت بــه بانک هــای کشــاورزی این‬ ‫اســتان معرفــی شــد کــه تنهــا ‪ ۴۱‬درصــد موفــق بــه‬ ‫دریافــت تســهیالت شــدند‪.‬‬ ‫ســیدمحمود سیدالحســینی اظهارداشــت‪ :‬نیمــه‬ ‫نخســت ســالجاری ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۶۸۸‬فقــره پرونــده‬ ‫بــرای دریافــت ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۹۲‬میلیــارد ریال تســهیالت‬ ‫دامــدار کارت بــه بانک هــای کشــاورزی ایــن اســتان‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد؛ چهــار هــزار و ‪۸۹۱‬‬ ‫فقــره پرونــده تســهیالتی بــه مبلــغ ‪ ۲‬هــزار و ‪۴۸۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل اعتبــار مردمــی ســازمان یارانــه‬ ‫هــا دریافــت و ســه هــزار و ‪ ۶۵۴‬فقــره بــه مبلغ یکهزار‬ ‫و ‪ ۴۰۸‬میلیــارد ریــال نیــز عــودت داده شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــعب بانک کشــاورزی خراســان شمالی‬ ‫افــزود‪ :‬متقاضیــان ایــن پرونــده هــا بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت بــه شــعب بانــک در اســتان مراجعــه‬ ‫نکرده انــد و یــا منصــرف شــده انــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۹۶۱‬فقــره بــه مبلــغ یکهــزار‬ ‫و ‪ ۷۳۶‬میلیارد ریال نیز در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫سیدالحســینی افــزود‪ :‬حجــم پرونــده هــای ارســالی‬ ‫دامــدار کارت بــه ‪ ۲۳‬شــعبه بانــک کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان بســیار زیــاد بــود و بانــک هــا ‪ ۲‬شــیفت کاری‬ ‫بــه ایــن موضــوع رســیدگی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــداد مراجعــه کننــدگان دامــدار کارت‬ ‫بیــش از تــوان شــعب اســت امــا بــا ایــن وجــود ‪۴۱‬‬ ‫درصــد معرفــی شــدگان وام هــای خــود را دریافــت‬ ‫کــرده انــد و مابقــی نیــز در دســت بررســی هســتند کــه‬ ‫بــه زودی تســهیالت را دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــعب بانک کشــاورزی خراســان شمالی‬ ‫در بخــش دیگــری از ســخنانش در خصــوص افزایش‬ ‫تســهیالت نهــاده هــای دامــی از ‪ ۱۹۵‬هــزار تومــان بــه‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان نیــز تصریــح کــرد‪ :‬ایــن موضــوع در‬ ‫ســفر وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه اســتان مطــرح شــد‬ ‫امــا بــرای اجرایــی شــدن ان هیــچ ابالغیــه ای دریافــت‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســه مــاه چــک برگشــتی و بدهــی غیــر‬ ‫جــاری از ســوی متقاضیــان تســهیالت دامــدار کارت‬ ‫لحــاظ نمــی شــد تــا ایــن قشــر تولیــد کننــده بــه راحتی‬ ‫تســهیالت را دریافــت و بــرای خریــد نهــاده های دامی‬ ‫مشــکلی نداشــته باشند‪.‬‬ ‫«دامــدار کارت» جدیــد بــا ســقف اعتباری ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫ریــال و نــرخ ســود ‪ ۱۰‬درصــد در حمایــت از تامیــن‬ ‫نهاده هــای دامــی صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫اولویــت اول بانــک کشــاورزی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬حمایــت‬ ‫از تامیــن نهاده هــای کشــاورزی در قالــب دامــدار‬ ‫کارت و ســامانه بــازارگاه اســت و افزایــش ســقف‬ ‫اعتبــاری دامــدار کارت از ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان بــه ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬کاهــش نرخ ســود این تســهیالت از‬ ‫‪ ۱۱‬بــه ‪ ۱۰‬درصــد‪ ،‬تســهیل شــرایط اعتبارســنجی و اخــذ‬ ‫تضامیــن و بســیج تمــام شــعب بانــک کشــاورزی در‬ ‫سراســر کشــور بــرای صــدور دامــدار کارت و پرداخــت‬ ‫تســهیالت خریــد نهاده هــای دامــی‪ ،‬از جملــه‬ ‫اقداماتــی اســت کــه بانــک کشــاورزی بــرای رونــق‬ ‫واحدهــای تولیــدی در دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی قطــب دامــداری و دامپــروری‬ ‫کشــور اســت و در ایــن اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۶‬هــزار‬ ‫راس دام ســبک شــامل یــک میلیــون و ‪ ۷۲۳‬هــزار‬ ‫راس گوســفند‪ ،‬حــدود ‪ ۳۱۳‬هــزار راس بــز و ‪ ۸۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۸۰‬راس گاو و گوســاله‪ ۲ ،‬هــزار ‪ ۳۵۰‬نفــر شــتر و‬ ‫در مجمــوع ‪ ۸۴‬هــزار و ‪ ۲۳۰‬راس دام ســنگین و در‬ ‫مجمــوع حــدود ســه میلیــون واحــد دامــی در اســتان‬ ‫نگهــداری و پــرورش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫تلفن تماس با ما‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ریزش ساختمان ها‪ ،‬سیل ها‬ ‫و اتش سوزی ها‬ ‫شــغل اتش نشــانی کار ســختی بــوده و تنهــا از زاویــه عشــق و عالقــه می تــوان بــا‬ ‫مشــکالت ان کنــار امــد و بــا اینکــه خیلــی در ایــن حرفــه اذیــت شــدم ولــی برگــردم‬ ‫عقــب دوبــاره همیــن حرفــه را انتخــاب مــی کنــم چــرا کــه بــا روحیه‪ ،‬جســم و جان‬ ‫من ســازگارتر اســت‪.‬‬ ‫خاطرات تلخ و شیرین‬ ‫از جنس اتش ‬ ‫سرویس ایثار‬ ‫اتش نشــانان در بحران هــا و وقایــع مختلــف ققنــوس خــط مقــدم‬ ‫ایثارگــری‪ ،‬جانفشــانی و از خودگذشــتگی بــوده کــه بی ادعــا بــا دلــی پــر‬ ‫از عشــق و دریایــی پــر از مهــر فــروزان بــه نبــرد بــا شــعله های اتــش‬ ‫می پردازنــد‪.‬‬ ‫روز اتش نشــان در امتــداد هفتــه دفــاع مقــدس تجلــی فــداکاری‪،‬‬ ‫ایثــار‪ ،‬عشــق و جانفشــانی در جنــگ بــا بحــران هــای مختلــف و‬ ‫حــوادث طبیعــی از جملــه اتــش ســوزی‪ ،‬ریــزش اوار‪ ،‬زلزلــه‪ ،‬ســیل‪،‬‬ ‫وجــود خزنــدگان خطرنــاک در مناطــق مســکونی‪ ،‬حبــس سرنشــینان‬ ‫خودروهــای واژگــون شــده و خرابــی اسانسورهاســت‪.‬‬ ‫هفتمیــن روز از بــرگ ریــزان پاییــزی مهرمــاه در تقویــم جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــه عنــوان روز اتش نشــانی و ایمنــی نامگــذاری شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۵۹‬شمســی درســت در چنین روزی وقتی که دشــمن‬ ‫بعثــی بــه پاالیشــگاه ابــادان حملــه هوایــی کــرد‪ ،‬اتش نشــانان منطقــه‬ ‫و شــهرهای اطــراف بــرای مهــار اتــش بــه پاالیشــگاه رفتنــد امــا در زمــان‬ ‫اطفــای حریــق‪ ،‬هواپیماهــای دشــمن دوبــاره بــه بمبــاران پاالیشــگاه‬ ‫اقــدام کردنــد کــه بــه شــهادت شــماری از اتش نشــانان منجــر شــد‪ ،‬ایــن‬ ‫روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در کشور و همچنین‬ ‫یاداوری از خودگذشــتگی های اتش نشــانان میهن اســامی در عرصه‬ ‫دفــاع مقــدس نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن رو طــرح تعییــن ایــن مناســبت بــه عنــوان روز اتــش نشــانی و‬ ‫ایمنــی در ســال ‪۱۳۷۹‬شمســی توســط ســتاد هماهنگــی امــور ایمنــی‬ ‫و اتش نشــانی کشــور پیشــنهاد و در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫کشــور تاییــد شــد‪.‬‬ ‫مهــدی قره قاشــی یکــی از اتش نشــانان گلســتانی اســت کــه بــا عشــق‬ ‫و عالقــه در ایــن مســیر گام نهــاده و از ســال ‪ ۱۳۸۱‬بــا جــان و دل وارد‬ ‫ایــن حرفــه شــده و در ایــن راه بحران هــای تلــخ و ناگــوار فراوانــی را‬ ‫پشــت ســر گذرانــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اتــش نشــان گلســتانی گفــت‪ :‬در ابتــدای جوانــی مثل همــه افراد‬ ‫بعــد از پایــان خدمــت جویــای کار بــا شــرایط متناســب بــودم کــه اگهــی‬ ‫اســتخدام اتش نشــانی نظــرم را جلــب کــرد مــی دانســتم بایــد فیزیــک‬ ‫بدنــی‪ ،‬تــوان‪ ،‬هــوش و اســتعداد خوبــی داشــته باشــم‪ ،‬کار دیگــرم را‬ ‫رهــا کــرده و مشــغول بــه خوانــدن کتــاب هایــی مرتبــط بــا اتش نشــانی‬ ‫شــدم و همزمــان بــا ان ورزش کــرده تــا بــرای ازمــون از همــه جهــات‬ ‫امــاده باشــم‪.‬‬ ‫ایــن اتش نشــان ‪ ۴۶‬ســاله اظهــار داشــت‪ :‬زمانــی کــه افــراد را از زیــر‬ ‫اوار‪ ،‬اتــش‪ ،‬ســیل و زلزلــه بیــرون اورده و حیــات دوبــاره بــه شــهروندان‬ ‫می بخشــیم شــیرین ترین خاطراتــم اســت‪.‬‬ ‫از نجــات ‪ ۲۰‬کارگــر حبــس شــده در داخــل معــدن تــا نجــات کــودک ‪۲‬‬ ‫ســاله ای کــه داخــل ماشــین لباسشــویی رفتــه بــود‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬یکــی از اتفاقــات تلــخ ریــزش معــدن زغــال ســنگ‬ ‫یــورت بــود کــه بــا اعــام ســازمان مدیریــت بحــران بــه ازادشــهر اعــزام‬ ‫شــدیم کــه بــا تمــام ســرعت از گــرگان بــه انجــا رفتیــم و قبــل از مــا هــم‬ ‫بــا بالگــرد همــکاران اتش نشــان را فرســتاده بودیــم و زمــان رســیدنمان‬ ‫دود غلیظــی از دهانــه تونــل بیــرون م ـی زد‪ ،‬بــه خودمــان جــرات داده‬ ‫کــه وارد تونــل معــدن زغــال ســنگ یــورت شــویم‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬نفــر در‬ ‫فاصلــه ‪ ۲۰۰‬متــری بــر اثــر نداشــتن اکســیژن و هــوا بی حال شــده بودند‬ ‫و یکــی از بهتریــن خاطــرات نجــات و زنــده بیــرون اوردن ایــن افــراد بــود‪.‬‬ ‫قره قاشــی افــزود‪ :‬قبــل ســال ‪ ۱۳۸۱‬شــنا می کــردم ولــی بــا ورودم بــه‬ ‫اتش نشــانی شــرایطی مهیــا شــد تــا امــوزش غواصــی ببینــم و بــه درجــه‬ ‫مدرســی غواصی برســم‪ ،‬گلســتان از اماکن ابی زیادی برخوردار اســت‬ ‫و تــاش کــرده تیــم غواصــی قــوی در ســطح کشــوری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن اتــش نشــان گلســتانی اظهــار داشــت‪ :‬منطقــه چشــمه «گل‬ ‫رامیــان» جــای عجیبــی بــا عمــق زیــاد‪ ،‬اب ســرد‪ ،‬تاریــک و بــا دیــد خیلی‬ ‫کــم بــوده کــه بــه راحتــی فــرد غــرق شــده در ایــن مــکان را نمی تــوان‬ ‫پیــدا کــرد کــه یکــی از خاطراتــم تــاش یــک هفتــه تیــم غواصــی بــرای‬ ‫بیــرون اوردن مســافری غــرق شــده در ایــن مــکان بــود و پــدر و مــادری‬ ‫کــه تفریــح سفرشــان تبدیــل بــه شــبانه روزی گریــه کــردن در انتظــار‬ ‫پیــدا شــدن جســد فرزندشــان شــده بــود زمانــی کــه جســد بچــه را از اب‬ ‫بیــرون اورده خوشــحال از پیــدا شــدن جســد بودنــد‪.‬‬ ‫قره قاشــی افزود‪ :‬کودک دوســاله ای داخل ماشــین لباسشــویی رفته‬ ‫و خــود را در ان محبــوس کــرده بــود کــه بــا تمــاس بــه موقــع پــدر و مــادر‬ ‫بــه اتش نشــانی توانســتیم بچــه را نجــات دهیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از خاطــرات ســال های اوایــل کار انفجــار‬ ‫ســاعت چهــار صبــح نزدیــک ایســتگاه شــماره یــک اتش نشــانی شــهید‬ ‫رجایــی بــود کــه بــا شــدت صــدای انفجــار و لــرزش نگهبانــی ایســتگاه‬ ‫متوجــه حادثــه شــدیم کــه بــا حضــور در محــل دیدیــم کل خانــه قدیمی‬ ‫ریــزش کــرده و از همســایه ها در مــورد ســاکنین خانــه ســوال کردیــم‬ ‫کــه متوجــه شــدیم پیــرزن و پیرمــرد مســن ســیدی در این مــکان زندگی‬ ‫می کردنــد‪ ،‬بــرای موقعیت ســنجی تمــام دســتگاه ها را خامــوش کــرده‬ ‫تــا صدایــی نباشــد و توانســتیم دقیــق از صــدای اه و نالــه انهــا بــا کمــک‬ ‫همــکاران اتش نشــانی از زیــراوار نجاتشــان دهیــم‪.‬‬ ‫وقتــی همراهــی پــدر بــرای رفتــن بــه مدرســه بــرای فرزنداتش نشــان‬ ‫ارزو می شــود‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۱۱ :‬و نیــم شــب اطــاع رســانی شــد فــردی قصــد‬ ‫خودکشــی از یــک ســاختمان را دارد‪ ،‬ان فــرد بــا دیــدن گــروه همــکاران‬ ‫اتش نشــانی کــه مشــغول پهــن کــردن تشــک بودنــد هیجانــی شــده و‬ ‫ســر و صــدا می کــرد و یکــی از اتش نشــانان در ایــن مواقــع ســریع بــاال‬ ‫رفتــه و شــروع بــه صحبــت مــی کنــد و در ایــن زمــان زیــر کل ســاختمان‬ ‫تشــک پهــن شــد و جــای خوشــحالی بــوده کــه جــان شــهروند دیگــری را‬ ‫نجــات دادیــم‪.‬‬ ‫ایــن اتش نشــان فــداکار گرگانــی می گویــد‪ :‬پیشــگیری از وقــوع‬ ‫خطــرات و حــوادث در زندگــی روزمــره از اقدامــات خــوب بــوده کــه از‬ ‫بســیاری از حریق هــا و اتفاقــات دیگــر جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــغل اتش نشــانی کار ســختی بــوده و تنهــا از‬ ‫زاویــه عشــق و عالقــه می تــوان بــا مشــکالت ان کنــار امــد و بــا اینکــه‬ ‫خیلــی در ایــن حرفــه اذیــت شــدم ولــی برگــردم عقــب دوبــاره همیــن‬ ‫حرفــه را انتخــاب مــی کنــم چــرا کــه بــا روحیــه‪ ،‬جســم و جــان مــن‬ ‫ســازگارتر اســت‪.‬‬ ‫قره قاشــی افزود‪ :‬دخترم ‪ ۱۶‬ســاله و پســرم ‪ ۸‬ســاله شــدند ولی یادم‬ ‫نمیــاد بــه خاطــر شــرایط کاریــم انهــا را مدرســه بــرده باشــم کــه شــاید‬ ‫ارزویــی بــر دلــم مانــده باشــد‪.‬‬ ‫در چرخــه مدیریــت بحــران اتش نشــانی همیشــه پــای ثابــت حــوادث‬ ‫بــزرگ ســطح اســتان اســت‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در چرخــه مدیریــت بحــران اتش نشــانی همیشــه پــای‬ ‫ثابــت حــوادث بــزرگ ســطح اســتان از جملــه ســیل‪ ،‬زلزلــه‪ ،‬طوفــان‪،‬‬ ‫ریــزش اوار‪ ،‬معــدن‪ ،‬غــرق شــدگی و اتش ســوزی ها بــوده و همیشــه‬ ‫امدادرســان اســت‪.‬‬ ‫صــادق عباســی یکــی دیگــر از اتــش نشــانان گلســتانی کــه ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫ســابقه ایثــار و فــداکاری در ایــن حــوزه را داشــته در گفــت و گــو بــا‬ ‫ایرنــا مــی گویــد‪ :‬در معــدن زغــال ســنگ زمســتان یــورت ازادشــهر در‬ ‫کنــار امدادرســانی وظیفــه پاکســازی منطقــه را داشــتیم کــه البتــه ایــن‬ ‫عملیــات هــم ماننــد دیگــر عملیــات هــا بــا عشــق و عالقــه مشــغول‬ ‫خدمت رســانی شــدیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه زمان هــای فراغــت در منــزل هــم مشــغول خدمــت‬ ‫رســانی بــه همســایگان هســتیم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در خانــه نشســته‬ ‫بودیــم کــه صــدای مهیبــی از کوچــه بــه گــوش رســید ســریع کپســول‬ ‫اتش نشــانی را برداشــته و به ســمت ماشــین همســایه که اتش گرفته‬ ‫بــود دویــدم‪ ،‬همــه داشــتند فــرار مــی کردنــد کــه خوشــبختانه بــا کپســول‬ ‫اتــش را خامــوش کــرده و همســایه هــا هــم خیلــی تشــکر کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا خنــده مــی گویــد حتــی در میــان اقــوام هم باید امدادرســان‬ ‫باشــیم‪ :‬همســر بــرادرم کــه ان زمــان بــاردار بودنــد بــا رفتــن برق هــا‬ ‫در اسانســور مانــده بودنــد کــه بــا امدادرســانی بنــده ســریع نجــات‬ ‫پیــدا کردند‪.‬‬ ‫عباســی افزود‪ :‬روزهای عید از جمله روز ســیزده به در تمام همکاران‬ ‫بــه جــای حضــور در خانــه بــا جــان و دل مشــغول امدادرســانی در ســیل‬ ‫اق قــا بودنــد و بــه یقیــن ایــن ایثــار بــه جــز عشــق ممکن نیســت‪.‬‬ ‫نقــش مثمــر ثمــر و پررنــگ اتش نشــانان در حــوادث بحرانــی زلزلــه‪،‬‬ ‫ریــزش ســاختمان ها‪ ،‬ســیل ها و اتش ســوزی ها‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اتش نشــانان در اتش ســوزی های جنگل هــا در‬ ‫کنــار منابــع طبیعــی و مــردم در مناطــق صعب العبــور‪ ،‬وحشــتناک و‬ ‫خطرنــاک بــوده کــه گاهــی از دامنــه کوه هــا ســنگ های خیلــی بــزرگ‬ ‫قرمــز حالــت ذوب می افتــاد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اتش نشــانان وظیفــه اصلــی حفــظ و نجــات امــوال و‬ ‫جان انســان ها را داشــته و نقش مثمر ثمر پررنگی در حوادث بحرانی‬ ‫زلزلــه‪ ،‬ریــزش ســاختمان ها‪ ،‬ســیل ها و اتش ســوزی ها دارنــد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا مــوری ناجــی ســرخ پوش دیگــر اتش نشــانی که با ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫ســابقه گفــت‪ :‬پــدرم اتش نشــان بودنــد و مــن از نزدیــک ســختی های‬ ‫ایــن حرفــه را دیــده بــودم ولــی بــا توجــه بــه ســختی های ان بــا عالقــه‬ ‫جــذب هیجانــات ایــن شــغل شــدم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اتش نشــان شــدن بــه یقیــن ایثــار و گذشــت بــرای کمــک‬ ‫بــه همنوعــان را می خواهــد و فقــط بــا عشــق می تــوان خدمت رســانی‬ ‫بــه شــهروندان کــرد‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اوایــل خدمــت کــه تــازه امــوزش دیــده بودیــم بــرای‬ ‫نجــات مصدومــی کــه در چــاه «نصرابــاد» افتــاده بــود اعــزام شــدیم‪،‬‬ ‫اولیــن نفــر پاییــن رفتــه و بعــد از فیکــس کــردن مصــدوم او را بیــرون‬ ‫از چــاه هدایــت کــردم و امــروز خوشــحالم چــرا کــه اگــر اینــکار را‬ ‫نمی کردیــم احتمــال قطــع نخــاع ایشــان وجــود داشــت ولــی االن بــه‬ ‫راحتــی زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کاهــش خســارت و جلوگیــری از گســترش حریــق در‬ ‫اتش ســوزی های مختلــف از جملــه منــازل مســکونی و یــا حتــی خــودرو‬ ‫بــا اقدامــات بــه موقــع اتش نشــانی میســر اســت‪.‬‬ ‫ایــن اتــش نشــان گلســتانی گفــت‪ :‬بــرای درمــان بــه پاســاژ میردامــاد‬ ‫گــرگان رفتــه بودیــم کــه قبــل نوبتــم کــه در مســیر راه می رفتــم دیــدم‬ ‫فــردی خــودش را از نرده هــا اویــزان کــرد و دســت پاچــه داشــت اقــدام‬ ‫بــه خودکشــی می کــرد کــه خوشــبختانه ســریع اقــدام کــرده و جلویــش‬ ‫را گرفتــم‪.‬‬ ‫نمایــش عروســکی همــکاران اتش نشــان بــرای کــودکان اســیب دیده‬ ‫در ســیل اق قــا‬ ‫مــوری افــزود‪ :‬در ســیل اق قــا اب را از خانه هــا و منطقــه بــا موتــور‬ ‫تخلیــه می کردیــم کــه یکدفعــه زیــر پایــم خالــی شــد و همــکاران‬ ‫اتش نشــانی جانــم را نجــات دادنــد‪.‬‬ ‫مســعود جعفــری یکــی دیگــر از اتش نشــانان گلســتانی گفــت‪:‬‬ ‫در ســیل اق قــا بــه دلیــل عــدم امــکان ســکونت مــردم منطقــه در‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی جــاده اق قــا اســکان اضطــراری صــورت گرفت و‬ ‫مرتــب ایمنــی چادرهــا توســط همــکاران اتش نشــانی بررســی می شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کــودکان کــه بــا توجــه بــه شــرایط ســیل مجبــور بــه اســکان‬ ‫در چــادر شــده بودنــد همــکاران اتــش نشــان بــا تن پوش هــای خــود‬ ‫نمایــش عروســکی بــرای ســرگرمی انهــا اجــرا تــا کمــی ارامــش و نشــاط‬ ‫در محــل اســکان اضطــراری بــه کــودکان هدیــه دهنــد‪.‬‬ ‫اتش نشــانان ناجیــان ســرخ و افــراد خســتگی ناپذیری کــه بــا گذرانــدن‬ ‫شــرایط ســخت وارد ایــن حرفــه شــده و بــرای عکس العمل هــای ســریع‬ ‫و بــه موقــع در مواقــع بحرانــی در میــدان عمــل گام هــای ارزشــمندی بــا‬ ‫ایثار‪،‬فــداکاری و عشــق بــر می دارنــد‪.‬‬ ‫شــماره ‪ ۱۲۵‬پــل ارتباطــی مــردم بــا مامــوران اتش نشــانی اســت کــه‬ ‫بــه صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته امــاده ارائــه خدمــات بــه شــهروندان اســت‪/‬ایرنا‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان‪ 8 ،‬بار در روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار دیده شوید ‪09117674497 -‬‬ صفحه 2 ‫از طبقه اول و دوم غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان قرار دارید‪ .‬پس همه نکات‬ ‫ایمنی برای پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه نیستید‪ ،‬همه‬ ‫درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫مزایای ریمپ ایسیو خودرو‬ ‫ورزش با طعم کار و تالش‬ ‫ایــن روزهــا کــه بــه دلیــل برخــی ناهماهنگی هــا‬ ‫ثبــت نــام کــودکان افغانســتانی در مــدارس ایرانــی‬ ‫بــه ویــژه انهایــی کــه بــه تازگــی وارد ایــران شــده انــد‪،‬‬ ‫بــا مشــکالتی مواجــه شــده اســت‪ ،‬امــا ثبــت نــام‬ ‫کــودکان مهاجــر در باشــگاه هــا و کالس هــای ورزشــی‬ ‫بــه راحتــی انجــام مــی شــود‪ .‬انهــا بــا انگیــزه در کنــار‬ ‫ایرانــی هــا ورزش مــی کننــد و عــاوه بــر کار و درس‪،‬‬ ‫ورزش را هــم بــا جدیــت دنبــال مــی کننــد و تعــدادی از‬ ‫انهــا همــه ســاله در مســابقات مختلــف بــه مقامهــای‬ ‫متعــددی نائــل مــی اینــد‪.‬‬ ‫کودکان مهاجری که رویای‬ ‫قهرمانی در ورزش به باورشان‬ ‫تبدیل شده است‬ ‫تحقق «رویاهای‬ ‫کودکانه» با طعم‬ ‫مهاجرت!‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫شــب از نیمــه گذشــته اســت ولــی از ذوق خوابــش نمــی‬ ‫بــرد‪ .‬لبــاس تکوانــدو را از تــن خــارج نکــرده و بــا همــان لبــاس‬ ‫در رختخــواب دراز کشــیده و بــه رویاهایــش فکــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫دســتش را زیــر ســرش گذاشــته و از زیــر پشــه بنــد بــه ســتاره‬ ‫هایــی کــه مســیر فرداهــا را نشــان مــی دهنــد‪ ،‬خیــره شــده‬ ‫اســت‪ .‬یــاد ان روز شــوم و بمــب گــذاری در مدرســه مــی افتــد‪.‬‬ ‫یــاد همکالســی هــا و هــم مدرســه ای هایــی کــه االن در‬ ‫اســمان کنــار همــان ســتاره هــا هســتند! از پــدر قــول گرفتــه‬ ‫اگــر هزینــه وســایل و ثبــت نــام باشــگاه را خــودش فراهــم‬ ‫کنــد‪ ،‬او را در باشــگاه تکوانــدو ثبــت نــام کنــد!‬ ‫بــه گــزارش نــدای کتــول‪ ،‬دنیــا و رویاهــای کــودکان مهاجــر بــا‬ ‫ارزوهــا و دنیــای ســایر بچــه هــای ایــن کــره خاکــی متفــاوت‬ ‫اســت؛ ان هــم زمانــی کــه جنــگ و خونریــزی و بمــب گــذاری‬ ‫انهــا را مجبــور بــه تــرک خانــه و کاشــانه مــی کنــد‪ .‬روزی کــه‬ ‫همــۀ سرنوشــت و رویاهایشــان در یــک کیــف دســتی یــا کولــه‬ ‫پشــتی خالصــه مــی شــود؛ دوســتان‪ ،‬خاطــرات گذشــته و‬ ‫تمــام دیــروز را فرامــوش مــی کننــد و فــردا را بایــد در ســرزمینی‬ ‫غریــب جســتجو کننــد‪.‬‬ ‫تصویــر زخــم هــا و رنــج هــای ناســور ایــن روزهــای افغانســتان‬ ‫در پی خروج نیروهای امریکایی و واشنگتن پس از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اشــغال‪ ،‬همــراه اســت بــا بــی جاشــدگی‪ ،‬مهاجــرت‪ ،‬نومیــدی‪،‬‬ ‫گرســنگی و رنــج پــدران و مادرانــی کــه جنــگ و مهاجــرت را‬ ‫در ســرزمین شــان پایانــی نیســت‪ .‬هــر چنــد مهاجــرت از‬ ‫افغانســتان تنهــا بــه ایــن روزهــا ختــم نمــی شــود و سالهاســت‬ ‫مــردم ایــن دیــار لفــظ مهاجــرت را بــا اه و نفریــن مســببانش‬ ‫هجــی مــی کننــد‪ .‬در چنیــن اوضاعــی برخــی از بیــم نــان و‬ ‫جــان‪ ،‬کودکانشــان را مــی فروشــند و دختــرکان و پســرکان‬ ‫بیگنــاه و معصــوم‪ ،‬در ازای مبلغــی ناچیــز کــه شــاید بتوانــد‬ ‫بــه زنــده مانــدن دیگــر اعضــای خانــواده کمــک کنــد‪ ،‬قربانــی‬ ‫سرنوشــتی مــی شــوند کــه بیگانــگان غربی‪-‬امریکایی برایشــان‬ ‫ترســیم کــرده انــد‪ .‬عــده ای نیــز زندگــی در جهنــم جدیــد را بــر‬ ‫نمــی تابنــد و تســلیم روزگار شــده و قصــد مهاجــرت مــی کنند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال جنــگ و خونریــزی و مهاجــرت مانــع رویــا پــردازی‬ ‫کــودکان نمــی شــود و بــه تعبیــری رویاهــا و ارزوهــای کودکانــه‬ ‫تناســبی بــا زمــان و مــکان ندارنــد‪ .‬امــا در چنیــن شــرایطی‬ ‫رویای ورزشــکار شــدن و کســب مدال و قهرمانی و ‪ ...‬بیشــتر‬ ‫بــه یــک شــوخی ماننــد اســت چــه رســد بــه اینکــه کســی واقعــا ً‬ ‫بتوانــد بــه انهــا فکــر کنــد ان هــم در مهاجــرت!‬ ‫هــر چنــد میــوه چینــی و دســتیابی بــه ارزوهــای کودکانــه در‬ ‫بــاغ مهاجــرت چنــدان اســان نیســت بــا ایــن وجــود هســتند‬ ‫کــودکان مهاجــری کــه بــه ارزوهــای ســرزمین مــادری خــود در‬ ‫دیــاری غریــب دســت یافتــه انــد و بــا «تصمیمــات مردانــه» بــه‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪605‬‬ ‫«ارزوهــای کودکانــه» خــود جامــه عمــل پوشــاندند‪.‬‬ ‫ورزش با طعم کار و تالش‬ ‫باســط یکــی از ایــن کــودکان مهاجــر اســت کــه امــروز همــراه‬ ‫خانــواده خــود در یکــی از شــهرهای خراســان ســکنی گزیــده‬ ‫اســت و بــه خــودش قــول داده پرچــم کشــورش را در اوردگاه‬ ‫هــای ورزشــی بــاال ببــرد‪ .‬او عاشــق تکوانــدو اســت و بــا وجــود‬ ‫اینکــه هیــچ مربــی نداشــته بســیاری از حــرکات تکوانــدو‬ ‫را اموختــه اســت‪ .‬پــدر کارگــری مــی کنــد و او نیــز همــراه‬ ‫دوســتش حنیــف در اطــراف خانــه دستفروشــی مــی کنــد و‬ ‫کمــک خــرج خانــواده اســت‪ .‬دســت هــای زمخــت و چهــره‬ ‫افتــاب ســوخته اش حاکــی از ان اســت کــه بــا کار بیگانــه‬ ‫نیســت و در ســرزمین مــادری نیــز بــرای معــاش تــاش مــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫باســط لباســهای تکوانــدو اش را بــر تــن کــرده و دســت هــای‬ ‫خواهــرش را محکــم گرفتــه اســت و همــراه مــادر اســتوار بــه‬ ‫ســمت باشــگاه ورزشــی قــدم بــر مــی دارد‪ .‬در راه حنیــف مــی‬ ‫بینــد و بــه او لبخنــد مــی زنــد‪ .‬نزدیــک باشــگاه صــدای مربــی‬ ‫کــه در حــال فرمــان دادن بــه ورزشــکاران اســت شــنیده مــی‬ ‫شــود‪ .‬قلــب باســط تنــد‬ ‫مــی زنــد‪ .‬مربــی باســط را مــی پذیــرد و حتــی را شــهریه را‬ ‫نیــز بــه شــرط خوانــدن درس و کمــک بــه خانــواده‪ ،‬نیــم بهــا‬ ‫محاســبه مــی کنــد‪.‬‬ ‫قهرمانی با طعم مهاجرت‬ ‫کیمیــا یوســفی از دیگــر ورزشــکاران افغانســتانی اســت کــه‬ ‫ورزش را از کودکــی در ایــران اغــاز کــرده اســت و بــه مراتــب‬ ‫بــاالی ورزشــی دســت یافتــه اســت‪ .‬جایگاهــی کــه خــودش‬ ‫معتقــد شــاید اگــر در افغانســتان بــود‪ ،‬شــاید بــدان دســت‬ ‫نمــی یافــت‪ .‬پــدر و مــادرش قبــل از ازدواجشــان بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط ســختی کــه در افغانســتان داشــتند‪ ،‬مجبــور بــه‬ ‫مهاجــرت شــدند و بــه ایــران امدنــد‪ .‬انهــا در ایــران مانــدگار‬ ‫شــدند و بــا هــم ازدواج کردنــد‪ .‬حاصــل ازدواجشــان چهــار‬ ‫فرزنــد بــود‪ .‬یــک دختــر هســتم و ســه پســر‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط حاکــم بــر افغانســتان انهــا هنــوز در ایــران ســاکنند ‪.‬‬ ‫کیمیــا در مشــهد بــه دنیــا امــده و دوومیدانــی را در همیــن‬ ‫شــهر شــروع کــرده اســت‪ .‬یــک خانــم پیشکســوت کــه مهاجــر‬ ‫هــم بــود بــرای دختــران مهاجــر در مشــهد دوره اســتعدادیابی‬ ‫برگــزار کــرد و او نیــز شــرکت کــرد و از همــان جــا بــه ورزش دو‬ ‫و میدانــی عالقــه منــد شــد‪.‬‬ ‫او اکنــون ‪ 24‬ســال دارد و عاشــق دو و میدانــی و دوهــای‬ ‫ســرعت اســت‪ .‬مــاده تخصصیــاش دوی ‪ ۱۰۰‬متــر اســت و‬ ‫عضــو تیــم ملــی دو و میدانــی افغانســتان و رکــورددار دوهــای‬ ‫ســرعت کشورشــان اســت‪ .‬در دو دوره المپیــک شــرکت کــرده‬ ‫و در بازیهــای توکیــو هــم پرچمــدار کشــورش بــوده اســت‪.‬‬ ‫پرشــهای بلنــد فاطمــه اســحاقی از روی حصــار جنــگ و تبعیــض‬ ‫و فقــر‬ ‫فاطمــه اســحاقی دیگــر دختــر ورزشــکار افغانســتانی اســت‬ ‫کــه در کنــار ورزش بــا جنــگ و فقــر و تبعیــض مــی جنگــد‪.‬‬ ‫دیــدن پــدری کــه ‪ 30‬ســال اســت بــه دلیــل معلولیــت ناشــی‬ ‫از تصــادف‪ ،‬در گوشــهای از خانــه روی زمیــن درازکــش اســت‪،‬‬ ‫بهتنهایــی میتوانــد انگیــزه فاطمــه را بــرای پــرش هــای بلندتــر‬ ‫افزایــش دهــد تــا اندکــی از انــدوه پدر بکاهــد و لحظاتی لبخند‬ ‫رضایــت بــر لبانــش بنشــاند‪ .‬در حقیقــت تصویــر تکــراری پــدر‬ ‫روی تخت‪ ،‬در کنار ‪ 10‬ســاعت کار از ‪ 6‬ســالگی مانع پرشــهای‬ ‫بلنــد فاطمــه اســحاقی ‪ 15‬ســاله بــرای کســب مــدال در رشــته‬ ‫دوومیدانــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه یکــی از مهاجــران جنــگ پایانناپذیــر داخلــی‬ ‫افغانســتان بــه ایــران اســت‪ .‬فاطمــه در دومیــن دوره لیــگ‬ ‫دوومیدانــی پرشــین ویــژه دختــران کــه بــا حضــور ‪ ۱۸۰‬بازیکــن‬ ‫دختر در ورزشــگاه شــهید کشــوری برگزار شــد در دوی ‪ ۶۰‬متر‬ ‫رده ســنی اول مــدال برنــز را کســب کــرده بــود‪.‬‬ ‫در مســابقات انتخابــی دوومیدانــی دختــران سراســر کشــور‬ ‫هــم حضــور داشــته و اخیــرا ً هــم بــه عنــوان یکــی از دختــران‬ ‫صاحــب رکــورد در مســابقات انتخابــی دختــران در تهــران‬ ‫انتخــاب شــد‪ .‬او مــی گویــد هنــگام مســابقه بهســختی هایــی‬ ‫کــه کشــیدهام فکــر میکنــم‪ .‬تــاش میکنم که رمــق در پاهایم‬ ‫باقــی بمانــد تــا بتوانــم بلنــد و بهتــر بپــرم و رکــورد بزنــم‪.‬‬ ‫ووشوی مشترک مهاجران با ورزشکاران ایرانی‬ ‫دســت انــدرکاران مســابقات جهانــی ســاعت شــان را بــا‬ ‫جنــگ هــای داخلــی افغانســتان کــوک نمــی کننــد و مهاجــران‬ ‫افغانســتانی نیــز جنــگ و خونریــزی و مهاجــرت را مانعــی‬ ‫بــرای ورزش نمــی بیننــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی انهــا بــرای کســب‬ ‫امادگــی بــا ورزشــکاران ایرانــی تمریــن مــی کننــد و برگــزاری‬ ‫مســابقات شناســایی اســتعدادهای جدیــد و تقویــت تیمهــای‬ ‫منتخــب مهاجریــن بــرای حضــور در رقابتهــای بیــرون مــرزی و‬ ‫داخــل ایــران مســیری همــوار بــرای شــرکت در رقابــت هــای‬ ‫جهانــی اســت‪.‬‬ ‫کمیتــه ووشــو پناهنــدگان در ایــران از زمــان ایجــاد در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬زیــر مجموعــه فدراســیون ووشــو جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران توانســته ‪ 1350‬ووشــوکار مهاجــر را ثبــت فدراســیون‬ ‫ووشــو ایــران نمایــد‪ ،‬کــه از میــان ایــن تعــداد‪ ۱۱ ،‬مربــی و داور‬ ‫خانــم و ‪ ۳۳‬مربــی و داور اقــا تحویــل جامعــه مهاجریــن داده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســئول کمیتــه ووشــو پناهنــدگان در ایــران‪ ،‬در‬ ‫حــال حاضــر بیــن ‪ ۳۵۰۰‬الــی ‪ ۴۵۰۰‬ووشــوکار مهاجــر در‬ ‫سراســر ایــران مشــغول فعالیتهــای ورزشــی هســتند کــه دو‬ ‫ســوم انهــا را جوانــان و نوجوانــان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫جامعه ورزشی ‪ 300‬هزار نفری افغانستانی ها‬ ‫ورزشــکاران افغانســتانی کــه در ایــران و در کنــار ورزشــکاران‬ ‫ایرانــی تمریــن کردنــد و بــه مســابقات جهانــی و المپیــک راه‬ ‫پیــدا کردنــد کــم نیســتند‪.‬‬ ‫هدایــت روح اللــه نیکپــا قهرمــان مــدال اور المپیکــی‬ ‫افغانســتان در رشــته تکوانــدو بــا عنــوان ایــن مطلــب مــی‬ ‫گویــد‪ :‬طبــق اعــام مرکــز امــار ایــران حــدود ‪ 3‬میلیــون‬ ‫نفــر مهاجــر افغانــی در ایــران زندگــی مــی کننــد‪ .‬هدایــت از‬ ‫جمعیــت ‪ 300‬هــزار نفــری جامعــه ورزشــکاران افغــان خبــر‬ ‫مــی دهــد و مــی گویــد‪ «:‬مــا در رشــته هــای بســیاری ورزشــکار‬ ‫داریــم‪ .‬بــرای هــر رشــته هــم کمیتــه ای تشــکیل داده ایــم‬ ‫و یکــی از مربیــان بــا ســابقه ان رشــته از طریــق انتخابــات‬ ‫مســئول ان رشــته شــده اســت»‪ .‬افغــان هــا بــه رشــته هــای‬ ‫رزمــی عالقــه فراوانــی دارنــد‪ .‬رئیــس شــورای عالــی ورزش‬ ‫مهاجریــن افغانســتانی مقیــم ایــران افــزود‪ :‬شــورای ورزشــی‬ ‫‪ 58‬رشــته را که افغان ها در ان فعال هســتند و ورزشــکاران‬ ‫نخبــه پــرورش داده انــد را شناســایی و ثبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫همایــون رضایــی یکــی از مربیــان تکوانــدو نیــز معتقــد اســت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــران قطــب تکوانــدو جهــان اســت و‬ ‫مرکــز جهانــی تکوانــدو نیــز در ایــران مســتقر اســت‪ ،‬مــن فکــر‬ ‫مــی کنــم مهاجــران افغــان کــه در ایــران بــزرگ شــده انــد اگــر‬ ‫بــه مقامــی هــم برســند‪ ،‬هــم بــرای مــا و هــم بــرای ایــران یــک‬ ‫افتخــار اســت‪.‬‬ ‫ثبت نام در باشگاه ورزشی اسانتر از ثبت نام در مدرسه‬ ‫احمــدی یکــی از مربیــان باشــگاه هــای ورزشــی حاشــیه‬ ‫شــهر مشــهد مــی گویــد‪ :‬ایــن روزهــا کــه بــه دلیــل برخــی‬ ‫ناهماهنگی هــا ثبــت نــام کــودکان افغانســتانی در مــدارس‬ ‫ایرانــی بــه ویــژه انهایــی کــه بــه تازگــی وارد ایــران شــده انــد‪ ،‬بــا‬ ‫مشــکالتی مواجــه شــده اســت‪ ،‬امــا ثبــت نــام کــودکان مهاجــر‬ ‫در باشــگاه هــا و کالس هــای ورزشــی بــه راحتــی انجــام مــی‬ ‫شــود‪ .‬انهــا بــا انگیــزه در کنــار ایرانــی هــا ورزش مــی کننــد و‬ ‫عــاوه بــر کار و درس‪ ،‬ورزش را هــم بــا جدیــت دنبــال مــی‬ ‫کننــد و تعــدادی از انهــا همــه ســاله در مســابقات مختلــف بــه‬ ‫مقامهــای متعــددی نائــل مــی اینــد‪.‬‬ ‫مهاجرت مانعی برای ورزش نیست‬ ‫جنــگ چندیــن ســاله در افغانســتان‪ ،‬باعــث شــده اســت کــه‬ ‫شــمار زیــادی از شــهروندان ایــن کشــور بــرای زنــده مانــدن‪ ،‬بــه‬ ‫کشــورهای دیگــر‪ ،‬بــه ویــژه ایــران مهاجــرت کننــد‪ .‬بــی تردیــد‬ ‫مهاجــرت محدودیــت هایــی را بــه ویژه برای کودکان و نوجوان‬ ‫بــه همــراه دارد و شــاید ایــن محدودیــت هــا در امــوری غیــر‬ ‫ضــروری بیشــتر بــه چشــم بیاینــد‪ .‬ولــی امــروز شــاهد هســتیم‬ ‫کــودکان مهاجــری زیــادی در عرصــه هــای ورزشــی مشــغول به‬ ‫فعالیــت هســتند‪ .‬وجــود چنــد صــد هــزار ورزشــکار مهاجــر در‬ ‫کشــور کــه برخــی از انهــا بــه مــدارج بــاالی جهانــی دســت یافته‬ ‫حجــت گفتــار فــوق اســت‪ .‬امــروز «باســط» هــا و «کیمیا»هــا‬ ‫و «فاطمــه» هــا رویاهــای گمشــده شــان را در ورزشــگاه هــا‬ ‫و در کنــار کــودکان ایرانــی مــی جوینــد تــا در ســرزمینی کــه‬ ‫چنــدان از ســرزمین مــادری شــان دور نیســت‪ ،‬انهــا را بیابنــد و‬ ‫جامــه عمــل بپوشــانند‪.‬‬ ‫از دیگــر مزایــای ریمــپ ایســیو خــودرو برداشــتن کوپ ســرگاز‬ ‫یــا تاخیــر دریچــه گاز مــی باشــد کــه بســیاری از مشــتریان‬ ‫شــکایت دارنــد کــه چــرا وقتــی گاز مــی دهنــد گشــتاور الزم‬ ‫بــه خــودرو وارد نمــی شــود یــا اینکــه بــا تاخیــر وارد مــی شــود‬ ‫و تاخیــر دریچــه گاز در هنــگام ســبقت در جــاده هــای دو‬ ‫طــرف و هنــگام ســر باالیــی نیــز بســیار ازار دهنــده اســت ‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه در جــاده ای دو طــرف هســتید ماننــد‬ ‫جــاده چالــوس و در هنــگام پیــچ وسوســه شــدید و ناگهــان‬ ‫ســبقت گرفتیــد ‪ .‬بــر اثــر تاخیــر دریچه گاز ‪ ،‬احتمــال تصادف‬ ‫خــودروی شــما بســیار بــاال مــی باشــد و حتــی مــرگ شــاید‪.‬‬ ‫ برداشــتن تاخیر دریچه گاز در این شــرایط بســیار خاص‪ ،‬و‬‫شــرایط بحرانی بســیار کار مورد قبولی می باشــد ‪ .‬در هنگام‬ ‫ســرباالیی نیــز شــرایط بــه همیــن مقــدار بحرانــی اســت ‪ ،‬اگــر‬ ‫ماشــینی ماننــد ایکــس ‪ 33‬کــه زیــاد قــوی نمــی باشــد و هــم‬ ‫چنین کپ ســر گاز نیز دارد در هنگام باال رفتن از ســرباالیی‬ ‫‪ ،‬ماشــین خامــوش شــود یــا کار نکنــد و اگــر در ایــن حالــت‬ ‫مثــا یــک خانــوم پشــت فرمــان باشــد ممکــن اســت هــول‬ ‫شــود و همیــن باعــث ایجــاد حــوادث خطرناکــی شــود ‪.‬‬ ‫نکات فنی کاربردی‬ ‫ استپ موتور چهار وظیفه مهم دارد ‪:‬‬‫‪ -۱‬روشن نگه داشتن خودرو در حال دور ارام‬ ‫‪ -۲‬در هنــگام کولــر روشــن بــا افزایــش مقــداری گاز از‬ ‫افــت قــدرت موتــور جلوگیــری بــه عمــل مــی اورد ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نقش ساسات را در خودرو دارد‬ ‫‪ -۴‬حفظ تعادل دور موتور در صورت استفاده از لوازم برقی‬ ‫ اگــر اســتپ موتــور خــراب شــود بــه طــور خالصــه بــا چهــار‬‫حالــت مواجــه مــی شــویم ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دور باالی موتور بعد از روشن شدن‬ ‫‪ -۲‬خامــوش شــدن خــودرو در هنــگام رهــا کــردن ناگهانــی‬ ‫پدال گاز‬ ‫‪ - ۳‬کاهش دور موتور در هنگام کولر روشن‬ ‫‪ -۴‬عدم پایداری دور موتور ‪.‬‬ ‫ در نهایت خرابی ان باید توسط دیاگ تایید شود‪.‬‬‫ استپ موتور روی هوزینگ دریچه هوا قرار دارد‪.‬‬‫ اســتپر موتــور یــک موتــور الکتریکــی اســت هیــچ گاه ان‬‫را بــا حــال هایــی ماننــد بنزیــن تمیــز نکنیــد حتــی اجــازه‬ ‫ایــن کار را بــه مکانیــک ندهیــد‪.‬‬ ‫ از شستشوی بی دلیل استپر موتور پرهیز کنید‪.‬‬‫ توصیه های فنی و ایمنی در کار‬ ‫‪ -۱‬هرگــز در حالتــی کــه موتــور گــرم یــا روشــن اســت درب‬ ‫رادیاتــور خــودرو را بــاز ننمائیــد زیــرا در ایــن حالــت سیســتم‬ ‫خنــک کننــده موتــور برخــی از خودروهــا نیــاز بــه هواگیــری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬و از همــه مهمتــر خطــر پاشــیدن اب بــا دمــای بــاالی‬ ‫‪ ۸۰‬درجــه ســانتی گــراد‪ ،‬و ســوختگی شــدید‪ ،‬از ناحیــه‬ ‫دســت و صــورت‬ ‫ هیــچ گاه خودروئــی را کــه جــوش اورده اســت یکبــاره‬‫خامــوش نکنیــد‪(.‬اول خــودرو را بــا اســتفاده از اب خنــک‬ ‫کــرده‪ ،‬و ســپس خامــوش کنیــد و در هــر دو دقیقــه یــک‬ ‫نیــش اســتارت‪ ،‬بصورتیکــه خــودرو روشــن نشــود‪،‬جهت‬ ‫جابجایــی پیســتون در ســیلندر‪ ,‬بزنیــد‪ ,‬تــا زمانیکــه موتــور‬ ‫خــودرو خنــک شــود‪) ,‬‬ ‫ هنــگام بازدیــد اســید باطــری هیچــگاه صــورت خــود را بــه‬‫باطــری نزدیــک نکنید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد قفــل مرکــزی و دزدگیــر اطمینــان داشــته باشــید‪.‬‬‫ در هــر فرصتــی تلفــن همــراه خــود را شــارژ نمائیــد تــا در صورت‬‫بــروز مشــکل بتوانیــد بــا نیروهای امــدادی تماس بگیرید‪.‬‬ ‫ هرگــز خــودرو را در محیط هــای سرپوشــیده بــرای مــدت‬‫زیــاد روشــن نگذاریــد‪.‬‬ ‫ انــواع فیوزهــای مــورد اســتفاده در خــودرو را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ المــپ یــک کنتاکــت و دو کنتاکــت را همــراه داشــته‬‫باشــید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد سیســتم ترمــز و ترمزدســتی اطمینــان داشــته‬‫باشید‪.‬‬ ‫ زاپـــــاس‪ ،‬اچارچــرخ‪ ،‬جــک و مثلــث خطــر را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ از رانندگــی بــا خــودرو کــه صــدای غیــر عــادی از زیــر‬‫خــودرو و چرخهــا شــنیده شــود جــدا خــوداری فرمائیــد‪.‬‬ ‫همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده نمائید‪.‬‬ ‫امنیت جامعه‬ ‫خط قرمز ماست‬ ‫فرمانده فراجا گلستان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪605‬‬ ‫دومین استان موفق‬ ‫در اجرای طرح ابیاری نوین‬ ‫خراسان شمالی است‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهادکشــاورزی گلســتان بــا تاکیــد بــر تــداوم حمایت از کشــاورزان‬ ‫بــرای اجــرای طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــا از بهره بــرداران اســتان خواســت بــرای بســتن قــرارداد‬ ‫کشــت محصــوالت پاییــزه بــه مراکــز جهادکشــاورزی مراجعــه کنند‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی افــزود‪ :‬بــرای زراعــت پاییــزه چغندرقنــد در اســتان تاکنــون در ‪ ۵۰۰‬هکتــار بــا‬ ‫بهره بــرداران قــرارداد بســته شــده و برنامــه امســال جهادکشــاورزی زراعــت پاییــزه چغندرقنــد در‬ ‫پنــج هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی از امادگــی مراکــز جهادکشــاورزی اســتان بــرای بســتن قــرارداد کشــت دانــه روغنــی کلــزا خبــر‬ ‫داد و پیش بینــی کــرد امســال در ‪ ۶۵‬هــزار هکتــار از اراضــی گلســتان کلــزا بــه صــورت قــراردادی‬ ‫کاشــته شــود‪.‬‬ ‫عباســی در خصــوص زراعــت گنــدم در گلســتان افــزود‪ :‬امســال بــرای زراعــت ایــن محصــول‬ ‫راهبــردی در ‪ ۳۸۰‬هــزار هکتــار از اراضــی مســتعد اســتان برنامه ریــزی شــده کــه زمــان و نحــوه‬ ‫قــرارداد کشــت گنــدم بــا بهره بــرداران بــه زودی اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫گنبدکاووس سال ابی قبل‬ ‫‪ ۳۸۸‬میلی متر باران داشت‬ ‫برادران و نفس و جان مردم‬ ‫ایران‪ ،‬اهل سنت هستند‬ ‫رییــس اداره هواشناســی گنبــدکاووس از بــارش ‪ ۳۸۸.۱‬میلی متــر‬ ‫بــرف و بــاران طــی ســال ابــی و زراعــی قبل (مهر ‪ ۱۴۰۰‬تا پایان شــهریور‬ ‫امســال) در ایــن شهرســتان مــرزی خبــر داد و گفــت‪ :‬ثبــت ایــن میــزان‬ ‫بــارش ‪ ۳۵‬درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫منصــور فرشــادافزود‪ :‬بــا وجــود افزایــش ‪ ۳۵‬درصــدی بارش هــا‬ ‫در ســال ابــی و زراعــی قبــل ایــن مقــدار بارش در مقایســه بــا دوره‬ ‫امــاری ‪ ۲۵‬ســاله در گنبــدکاووس ‪ ۱۵‬درصــد کاهــش داشــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از ابتــدای ســال زراعــی و ابــی جــاری نیــز‬ ‫طــی ‪ ۲‬مرحلــه بــارش بــاران درمجمــوع ‪ ۸.۲‬میلیمتــر بــاران در‬ ‫گنبــدکاووس باریــده کــه وضعیتــی نرمــال دارد‪.‬‬ ‫فرشــاد ادامــه داد‪ :‬ایــن مقــدار بــارش در دهســتان اق ابــاد از توابــع‬ ‫بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان باریــده اســت ضمــن اینکــه حجــم‬ ‫بــاران در شــهر گنبــدکاووس و حومــه ‪ ۵.۱‬میلی متــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره هواشناســی گنبــدکاووس همچنیــن گفــت کــه‬ ‫ســامانه ناپایــداری کــه طــی چنــد روز اخیــر در گلســتان فعــال و به‬ ‫تنــاوب ســبب بارش هــای رگبــاری شــده بــود بــه تدریــج از اواخــر‬ ‫وقــت امــروز از اســتان خــارج می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا خــروج ایــن ســامانه بارشــی‪ ،‬شــاهد افزایــش‬ ‫تدریجــی دمــا در گلســتان و گنبــدکاووس خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫‪ ۸۵۰‬هکتار از باغات گلستان‬ ‫از افت مگس مدیترانه ای‬ ‫خسارت دیدند‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه یــاس دشــمنان از برهــم زدن‬ ‫اتحــاد مثــال زدنــی اقــوام در ایــن اســتان گفــت‪ :‬اهــل ســنت‬ ‫بــرادران و نفــس و جــان ایرانیــان هســتند‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در اجتمــاع بــزرگ حافظــان وحــدت و‬ ‫امنیــت تجدیــد بیعــت بــا ولــی امــر مســلمین در مصلــی نمــاز‬ ‫جمعــه گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬ســکونت همــراه بــا ارامــش و‬ ‫وحــدت انــان در گلســتان دشــمن را مایــوس کــرده و بــا کمــک‬ ‫علمــای شــیعه و ســنی ‪ ،‬اقــوام‪ ،‬بــزرگان و هنرمنــدان ایــن رونــد‬ ‫تقویــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا تاســی از ایــات قــران و همراهــی فرهیختــگان و‬ ‫نخبــگان گلســتان دســت بــه دســت هــم داده و بــا وحدت به ســمت‬ ‫تحقــق چشــم انــداز گلســتان پیشــرفته حرکــت خواهیــم کرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬بــا هدایــت رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی خــط ترســیم شــده بــرای وحــدت بیــن شــیعه و‬ ‫ســنی یــک تاکتیــک نیســت بلکــه یــک اعتقــاد و راهبــرد اساســی‬ ‫و محــوری اســت‪.‬‬ ‫حــق نمــا‪ ،‬مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ ۸۵۰ :‬هکتــار از باغــات گلســتان توســط مگــس‬ ‫مدیترانــه ای خســارت دیــد‪.‬‬ ‫حــق نمــا افــزود ‪ :‬بســته هــای حمایتــی بــه صــورت رایــگان بیــن‬ ‫باغــداران توزیــع شــد کــه ارزش ایــن بســته هــا ‪۲۰‬میلیــارد و ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیــون تومــان بوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســموم شــیمیایی در اختیــار باغــدار قــرار‬ ‫گرفــت و بــا تشــکیل شــبکه مراقبتــی کــه ‪ ۵۲‬کارشــناس در ان‬ ‫حضورداشــتند‪ ،‬اقدامــات پیشــگیرانه بــه صــورت کار مشــترک بــا‬ ‫باغــداران انجــام شــد ‪.‬‬ ‫حــق نمــا اظهارکــرد‪ :‬در ســال گذشــته پــس از برداشــت ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫محصــول بــاغ هــا‪ ،‬افــت مگــس مدیترانــه ای خــودش را نشــان‬ ‫داد کــه خوشــبختانه خســارت چندانــی از ایــن بخــش نداشــتیم‪.‬‬ ‫وی یــاد اورشــد‪ :‬اگــر باغــداران بــه توصیــه هــای کارشناســان‬ ‫عمــل نکننــد در ســال جــاری ایــن افــت بــه باغــات انهــا خســارتی‬ ‫جــدی وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز‬ ‫برای تکمیل سد «بش قارداش»‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫تلفن تماس با ما‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد گفــت‪ :‬تکمیــل ســد بــش قــارداش ایــن شهرســتان بــا ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫محمــد باقــر باقرپــور در حاشــیه بازدیــد از ســد بــش قــارداش بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح از‬ ‫ســال ‪ ۸۹‬اغــاز شــد کــه از ســال ‪ ۹۵‬بدلیــل نبــود اعتبــار متوقــف شــد و اخیــرا ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان از‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محــل ســفر رییــس جمهــور بــرای تکمیــل ایــن پــروژه اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســد بــش قــارداش بــا حجــم مخــزن ‪ ۱.۸‬میلیــون متــر مکعــب اب بــا ایــن‬ ‫اعتبــارات کــم تــا ســه ســال اتــی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد ادامــه داد‪ :‬ایــن ســد مخزنــی بــا هــدف تامیــن و گــردش اب در تفرجــگاه بــش‬ ‫قــارداش بــا هــدف افزایــش جذابیــت هــای طبیعــی ایــن بوســتان اجرایــی مــی شــود و البتــه‬ ‫تامیــن اب مــورد نیــاز ‪ ۴۰۰‬هکتــار از زمیــن هــای پاییــن دســت ایــن ســد و نیــز ایجــاد و گســترش‬ ‫ورزش هــای ابــی در شــهر بجنــورد از دیگــر اهــداف ایــن پــروژه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای کامــل ایــن پــروژه عــاوه بــر پایــداری و توســعه فضــای ســبز تفرجــگاه بــش‬ ‫قــارداش باعــث جــذب هــر چــه بیشــتر گردشــگر و توســعه اقتصــادی منطقــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســد از نــوع خاکــی بــا هســته رســی اســت کــه ارتفــاع ان از پــی ‪ ۳۷‬متــر‪ ،‬طــول تــاج ان ‪۴۱۲‬‬ ‫متــر و ســطح مخــزن ان ‪ ۲۵‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫طــرح ســد مخزنــی بــش قــارداش مشــتمل بــر ســد‪ ،‬بنــد انحرافــی‪ ،‬ایســتگاه پمپــاژ و خــط انتقــال‬ ‫اب بــه طــول یــک هــزار و ‪ ۲۲۰‬متــر اســت کــه بــرای انحــراف بخشــی از اب روخانــه فیــروزه در فصــل‬ ‫زمســتان و ذخیــره ان‪ ،‬در بخــش جنوبــی مجموعــه بــش قــارداش اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫ســد مخزنــی بــش قــارداش مصوبــه ســفر ســوم دولــت هــای نهــم و دهــم بــه خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه مصوبــه اجــرای ان در ســال ‪ ۹۱‬اخــذ شــده و قــرار اســت طــی دو ســال پــس از اغــاز اجــرای‬ ‫عملیــات‪ ،‬بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی هشــت ســد بــا ظرفیــت ذخیــره ســازی ‪ ۲۳۴‬میلیــون متــر مکعــب در دســت‬ ‫بهــره بــرداری دارد و در ایــن اســتان تاکنــون هشــت ســد و ‪ ۱۱‬بنــد انحرافــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫دشمن به دنبال سلب اعتماد‬ ‫مردم در اغتشاشات اخیر از‬ ‫سازمان های امدادی بود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مطابــق تقویــم زراعــی‪ ،‬مناســبت ترین زمــان کشــت گنــدم در خطــه گلســتان از میانــه ابــان مــاه‬ ‫بــه مــدت یــک مــاه در اراضــی دیــم و از اول تــا ‪ ۳۰‬اذر در زمین هــای ابــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان در تولیــد محصــوالت پاییــزه از جملــه دانــه روغنــی کلــزا و گنــدم در میــان‬ ‫اســتان های از جایــگاه ویــژه برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫تداوم اجرای جهش تولید در دیمزارها‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای جهــش تولیــد‬ ‫در دیمزارهــا بــا همــکاری ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ( ره ) در ســطح ‪ ۲۱۰‬هــزار هکتــار از اراضــی‬ ‫اســتان کلــزا‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬گیاهــان دارویــی و ســایر محصــوالت علوفــه ای ویــژه پاییــز کاشــته‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عباســی بیــان کــرد‪ :‬ســطح پوشــش دیمزارهــای گلســتان در ســال زراعــی جــاری نســبت بــه ســال‬ ‫زراعــی قبــل ســه برابــر رشــد دارد و از بهره بــرداران دارای اراضــی دیمــزار منطقــه حمایــت می شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت اراضــی دیــم در گلســتان کــه حــدود ‪ ۷۷‬درصــد از اراضــی زراعــی اســتان‬ ‫را شــامل می شــود‪ ،‬بــا تــداوم و گســترش طــرح مزبــور می توانــد دســتیابی بــه جهــش تولیــد در‬ ‫اســتان را بــا اهدافــی چــون پشــتیبانی از تولیــد‪ ،‬پایــداری اشــتغال و محرومیــت زدایــی‪ ،‬بهبــود‬ ‫معیشــت بهره بــرداران‪ ،‬رونــق کشــاورزی در اراضــی دیــم زار و کــم بــازده شــمال اســتان بــا کشــت‬ ‫محصــوالت کــم اب طلــب و وابســته بــه نــزوالت اســمانی و کمــک بــه امنیــت غذایــی کشــور را‬ ‫دوچنــدان کنــد‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح جهــش تولیــد توســط ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام در گلســتان از ســال زراعــی‬ ‫‪ ۹۸ - ۹۹‬بــا نظــارت ایــن ســتاد و هماهنگــی جهادکشــاورزی و بــا کشــت ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار کلــزا در‬ ‫دیم زارهــای کم بــازده شــمال گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی زراعــی گلســتان ‪ ۵۳۹‬هــزار و ‪ ۳۸۶‬هکتــار بــا ‪ ۸۷‬هــزار بهره بــردار اســت کــه حــدود‬ ‫‪ ۷۷‬درصــد ان اراضــی دیــم بــوده و بیشــترین فعالیــت بهره بــرداران ایــن خطــه‪ ،‬کشــت گنــدم‪ ،‬جــو‬ ‫و کلــزا اســت‪.‬‬ ‫برای قرارداد کشت پاییزه‬ ‫کشاورزان اقدام کنند‬ ‫مدیــر امــور اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن مدیریــت در اجــرای‬ ‫طرح هــای ابیــاری نویــن در اراضــی کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان در تمامــی فرایندهــا بعــد از تهــران رتبــه دوم‬ ‫کشــوری را از ان خــود کــرد‪.‬‬ ‫ســید ابراهیــم ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬مدیریــت‬ ‫اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی در تطابــق‬ ‫تمامــی فرایندهــای اجرایــی طــرح هــای ابیــاری نویــن‬ ‫از مرحلــه معرفــی طــرح‪ ،‬ارایــه تســهیالت‪ ،‬اجــرا تــا‬ ‫تحویــل بعــد از اســتان تهــران رتبــه دوم را کســب‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۹۵ :‬هــزار هکتــار از اراضــی خراســان شــمالی‬ ‫مســتعد اجــرای طــرح ابیــاری نویــن اســت کــه تاکنــون‬ ‫ایــن طــرح در ســطح حــدود ‪ ۳۹‬هــزار هکتــار اجرایــی‬ ‫شــده اســت کــه رقــم قابــل توجهــی را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬راندمــان ابیــاری در روش ســنتی‬ ‫در ســطح اراضــی اســتان را ‪ ۳۷‬درصــد عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح هــای ابیــاری نویــن راندمــان‬ ‫ابیــاری متوســط تــا ‪ ۷۵‬درصــد افزایــش مــی یابــد‪ .‬‬ ‫اجرای ‪ ۵۰۰‬هکتار ابیاری نوین‬ ‫مدیــر امــور اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در نیمــه نخســت امســال‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار از ســطح اراضــی اســتان مجهــز بــه‬ ‫ســامانه ابیــاری نویــن شــده اســت کــه از اعتبــارات‬ ‫ســال گذشــته بــرای ایــن میــزان ســطح ‪ ۱۴‬میلیــارد‬ ‫تومــان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫ســیدی افــزود‪ :‬برنامــه ریــزی شــده اســت که برای ســال‬ ‫جــاری تــا حــدود ‪ ۲‬هــزار هکتــار از اراضــی اســتان مجهــز‬ ‫بــه ســامانه ابیــاری نویــن شــود کــه بــرای ایــن میــزان نیــز‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬پارســال یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار از‬ ‫کشــتزارهای اســتان بــه ســامانه ابیــاری نویــن تجهیــز‬ ‫شــد کــه بهره بــرداران در ایــن زمینــه بیــش از ‪۲۵‬‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت گرفتنــد‪.‬‬ ‫ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬تمــام بهــره بــرداران و‬ ‫متقاضیــان اجــرای طــرح هــای ابیــاری نویــن از‬ ‫منابــع مختلــف ابــی در صــورت ارایــه درخواســت بــه‬ ‫مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان نســبت بــه‬ ‫تشــکیل پرونــده و انجــام مطالعــات و تهیــه طــرح بــه‬ ‫صــورت رایــگان اقــدام و پــس از طــی مراحــل تاییــد‬ ‫طــرح‪ ،‬تامیــن اعتبــار و اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ســامانه های قطــره ای راندمــان‬ ‫ابیــاری تــا ‪ ۹۰‬درصــد هــم می رســد و بدیــن ترتیــب در‬ ‫ســامانه ابیــاری قطــره ای عملکــرد انتقــال اب ‪ ۲‬برابــر‬ ‫ارتقــا مــی یابــد و در هــر هکتــاری کــه ایــن طــرح اجــرا‬ ‫شــود بــه طــور متوســط چهــار هــزار و ‪ ۴۰۰‬مترمکعــب‬ ‫اب صرفــه جویــی می شــود‪.‬‬ ‫وجــود خشکســالی هــای پــی در پــی و کمبــود منابــع‬ ‫اب در بســیاری از اســتان هــای کشــور‪ ،‬مســاله‬ ‫مدیریــت منابــع اب در بخــش کشــاورزی را بــه یکــی از‬ ‫مهمتریــن مســایل در ایــن عرصــه تبدیــل کــرده اســت‬ ‫و از عوامــل اصلــی محدودکننــده توســعه فعالیتهــای‬ ‫کشــاورزی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 28‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد بــا بیــان اینکــه اورژانــس و‬ ‫اتش نشــانی از نهادهای مورد اطمینان شــهروندان اســت گفت‪ :‬دشــمن در اغتشاشــات‬ ‫اخیــر بــه دنبــال نفــی اعتمــاد مــردم بــه ســازمان هــای امــداد و نجــات بــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در بازدیــد از ایســتگاه اتــش نشــانی شهرســتان بجنــورد‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬دشــمنان ایــن روزهــا در حــوزه جنــگ شــناختی فعالیــت هــای گســترده ای‬ ‫دارنــد بــه گونــه ای کــه مــی خواهنــد مــردم نســبت بــه نهادهــای خدمــات رســان نظــام‬ ‫اســامی بدبیــن شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اغتشاشــات اخیــر بــه بســیاری از افــراد تلقیــن شــده بــود کــه نیروهــای‬ ‫اورژانــس و اتــش نشــانی خدماتــی جداگانــه بــه شــهروندان ارایــه مــی دهنــد در حالــی کــه‬ ‫ایــن نیروهــای مظلــوم بــرای کمــک رســانی بــه افــراد اســیب دیــده در میــدان حضــور یافتنــد‬ ‫و بــا حمــات اغتشاشــگران نیــز مصــدوم شــدند‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری تصریــح کــرد‪ :‬بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن وقایــع تلــخ بایــد‬ ‫دســتگاه هــای متولــی نشســت هایــی تخصصــی بــا کارشناســان برگــزار کننــد و اموزشــهای‬ ‫الزم بــه شــهروندان ارایــه شــود تــا برنامــه هــای دشــمن بــرای خدشــه دار کــردن اعتمــاد‬ ‫عمومــی بــه نهادهــای کشــور بــا شکســت مواجــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اتــش نشــانان‪ ،‬مصــداق بــارز از خودگذشــتگی هســتند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اتــش نشــانان بــرای نجــات و کمــک بــه همنوعــان خــود بــدون هیــچ چشمداشــتی در‬ ‫صحنــه حــوادث حضــور پیــدا مــی کننــد و جــان خــود را بــه خطــر مــی اندازنــد کــه ایــن اقــدام‬ ‫شایســته بهتریــن تقدیرهــا اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬کار نیروهــای اتــش نشــان‬ ‫حساســیت هــای خاصــی دارد بــه گونــه ای کــه وقتــی حادث ـه ای رخ می دهــد بایــد بــدون‬ ‫هیــچ تاخیــری در محــل حاضــر و اتش ســوزی را خامــوش کننــد تــا امنیــت فیزیکــی و‬ ‫فکــری را بــرای مــردم فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫هفتــم مهــر روز «اتــش نشــانی و ایمنــی» یــاد اور حماســه افرینــی اتــش نشــانان‬ ‫قهرمانــی اســت کــه هنــگام عملیــات مهــار اتــش در پاالیشــگاه ابــادان در بمبــاران‬ ‫هواپیماهــای متجــاوز بعثــی بــه شــهادت رســیدند‪ .‬در حملــه هوایــی هفتــم مهرمــاه ســال‬ ‫‪ ۱۳۵۹‬تعــداد ‪ ۱۸‬اتــش نشــان ابادانــی بــه خیــل شــهدا پیوســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 35‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪605‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫پاسخ قاطعی موج سواران‬ ‫اشوب های اخیر دریافت‬ ‫خواهند کرد‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان گفــت‪ :‬کســانی کــه در اشــوب و اغتشاشــات اخیــر در راســتای‬ ‫مقابلــه بــا انقــاب و اســام موج ســواری کردنــد بــا پاســخ قاطــع مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در اجتمــاع حافظــان وحــدت و امنیــت و تجدیــد بیعــت بــا ولــی‬ ‫امــر مســلمین در مصلــی وحــدت گــرگان‪ ،‬افــزود‪ :‬دشــمن مــی خواهــد بــه کشــور مــا اســیب وارد‬ ‫کنــد کــه در ایــن شــرایط وظیفــه داریــم از انقــاب و اســام محافظــت کــرده و پشــتیبان والیــت‬ ‫فقیــه باشــیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اگــر چــه در اغتشاشــات اخیــر عــده ای موضــوع حجــاب را بــه عنــوان مشــکل اصلــی‬ ‫مطــرح کردنــد امــا تردیــدی وجــود نــدارد کــه ان هــا بــا اصــل اســام و دیــن مخالــف هســتند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان بــا اشــاره بــه ســخنان اخیــر رییــس جمهــور بــرای فراهم کــردن امــکان شــنیدن‬ ‫نقــد مــردم ادامــه داد‪ :‬در اغتشاشــات و اشــوب های اخیــر بایــد صــف مــردم و معترضــان را از‬ ‫اشــوبگران جــدا کــرد و طبــق گفته هــای رییــس جمهــور بایــد بــه دنبــال ســاز و کار مناســبی باشــیم‬ ‫تــا معترضــان بتواننــد بــدون مشــکل‪ ،‬حــرف و خواســته خــود را مطــرح کننــد تــا امــکان سوء اســتفاده‬ ‫بــرای اغتشاشــگران فراهــم نشــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در گلســتان همچنیــن از اقــدام بــه موقــع‪ ،‬دقیــق و ثمربخــش شــورای تامیــن‬ ‫اســتان‪ ،‬نیروهــای انتظامــی‪ ،‬ســپاه‪ ،‬بســیج ‪ ،‬قــوه قضائیــه و ســایر نیروهــا و مســووالن بــرای مهــار‬ ‫حــوادث اخیــر در گلســتان قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــاش دشــمنان بــرای اسیب رســاندن بــه انقــاب اســامی گفــت‪ :‬رد پــای توطئــه‬ ‫دشــمنان در شــهادت بزرگانــی از جملــه شــهیدان مطهــری و بهشــتی‪ ،‬تحمیــل جنــگ هشــت ســاله‬ ‫و اعمــال تحریــم اقتصــادی بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت امــا همــه ایــن تالش هــا بــا هوشــیاری‬ ‫مــردم خنثــی شــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ماجــرای مــرگ خانــم مهســا امینــی برنامـه ای از ســوی‬ ‫دشــمنان نظــام بــرای اغــاز اشــوب و بلــوا در کشــور بــود و روشــن اســت کــه هــدف نهایــی ان‪،‬‬ ‫ریختــن اب بــه اســیاب رژیــم صهیونیســتی و امریــکا اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر چــه در کشــور مشــکالتی داریــم امــا از لحــاظ دفاعــی و نظامــی در ســطح بین المللــی‬ ‫دارای قــدرت هســتیم و دشــمن هــم بــه ایــن دســتاوردها اعتراف دارد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی بــه ســخنرانی رییــس جمهــور در ســازمان ملــل و متهــم کــردن امریــکا بــه‬ ‫تــرور ســردار ســلیمانی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن ســخنرانی قــدرت نظــام اســامی ایــران را بــه‬ ‫جهانیــان ثابــت کــرد و بیــان چنیــن ســخنانی از ســوی رییــس جمهــور نشــانه اقتــدار نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران از لحــاظ نظامــی‪ ،‬دفاعــی و سیاســی اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫زمین خوار در گنبدکاووس‬ ‫پلمب یک شرکت تولیدی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف یــک فقره زمین خواری بــه ارزش‬ ‫بیش از ‪ 40‬میلیاردریال در شهرستان گنبد کاووس خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫مامــوران پلیــس امنیــت اقتصادی شهرســتان گنبــد کاووس مبنی‬ ‫بــر وقــوع یــک فقــره زمیــن خــواری ‪ ،‬موضــوع بــه طــور ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬با بررســی های میدانی ماموران انتظامی و همکاری‬ ‫نماینــده اداره منابــع طبیعــی و هماهنگــی با مراجع قضائی و بهره‬ ‫گیــری از نقشــه هــای هوایــی بیــش از ‪ 94‬هــزار متــر از اراضی ملی‬ ‫و طبیعــی را کــه بــه طــور غیرقانونــی تصــرف شــده بــود‪ ،‬کشــف‬ ‫وخلــع یــد شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا بیــان اینکــه برابــر اعــام کارشناســان‪ ،‬ارزش‬ ‫اراضــی تصــرف شــده بیــش از ‪ 40‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این راســتا یک متهم دســتگیر و پس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان در پایــان مبــارزه با مفاســد اقتصادی‬ ‫و زمیــن خــواری را یکــی از اولویــت هــای ماموریــت پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی عنــوان و خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬پلیــس قاطعانــه بــا‬ ‫ســودجویان و اخــال گــران نظــم و امنیــت اقتصــادی برخــورد کرده‬ ‫و از شــهروندان هــم مــی خواهیــم هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در‬ ‫حــوزه قاچــاق کاال‪ ،‬احتــکار‪ ،‬زمیــن خــواری و اخــال در بــازار را از‬ ‫طریــق تمــاس بــا شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف بیــش از ‪155‬هزارقوطــی‬ ‫کنســرو لوبیــا و مرباجــات غیرمجــاز و پلمــب یــک شــرکت تولیدی‬ ‫در اق قــا خبــرداد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» دربــاره جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی و‬ ‫کنتــرل و نظــارت بــر واحدهــای صنفــی و جلوگیــری از فعالیــت‬ ‫غیرمجــاز واحدهــای صنعتــی و بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران‬ ‫پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومــی بــا همــکاری مراجــع قضائــی‪،‬‬ ‫اداره کل اســتاندارد و شــبکه بهداشــت اق قــا یــک واحــد صنفــی‬ ‫تولیــد کنســرو لوبیــا و مرباجــات غیرمجــاز شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس اداره نظــارت بــر اماکــن عمومــی‬ ‫در بازدیــد از شــرکت مــورد نظــر موفــق بــه کشــف ‪ 55‬هــزار و‬ ‫‪ 400‬شیشــه انــواع مربــا و بیــش از ‪ 100‬هــزار قوطــی کنســروجات‬ ‫فاقــد مهــر اســتاندارد و فاقــد تاریــخ تولیــد و انقضــاء شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه پلمــب شــرکت مــورد‬ ‫نظــر اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن خصــوص یــک نفــر دســتگیر و پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای اقدامــات قانونــی بــه مرجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد ‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کارشناســان ارزش‬ ‫ایــن تعــداد کاالی فاقــد مجــوز را بیــش از ‪ 24‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــراورد کردنــد‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 22‬فقره‬ ‫سرقت احشام‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 22‬فقــره ســرقت احشــام در شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد مــورد ســرقت احشــام‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بــی وقفــه و مســتمر مامــوران‪،‬‬ ‫ســارق شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 22‬فقــره‬ ‫ســرقت احشــام‪ 5 ،‬تــن جــو و ذرت و همچنیــن یــک دســتگاه‬ ‫دوربیــن مداربســته در ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‬ ‫شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫«هر دانش اموز‬ ‫یک مهارت»‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان از کســب عناویــن اول تــا‬ ‫پنجــم ایــن اداره کل در بخش هــای مختلــف از جملــه پــروژه مهــر‬ ‫بــرای نخســتین بــار در کشــور خبــر داد و گفــت‪ :‬امســال طــرح‬ ‫«هــر دانــش امــوز یــک مهــارت» نیــز بــرای اولیــن بــار در مــدارس‬ ‫اســتان اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســیدرضا نظــری در اییــن معارفــه و تکریــم مدیــران جدیــد و‬ ‫قدیــم امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس افــزود‪ :‬اداره کل امــوزش‬ ‫و پــرورش گلســتان از همــه طرح هــا و ایده هــای معلمــان و‬ ‫دانــش امــوزان کــه در راســتای پیشــبرد اهــداف عالیــه نظــام‬ ‫تعلیــم و تربیــت و یــا منجــر بــه تولیــد کاال و ایجــاد ثــروت شــود‪،‬‬ ‫حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نظــام تعلیــم و تربیــت بــه ایده هــا و نقطــه‬ ‫نظــرات معلمــان بشــدت نیــاز دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬گلســتان بــا تنوع‬ ‫اقــوام و فرهنگ هــا سرشــار از اســتعداد اســت کــه امــوزش و‬ ‫پــرورش و معلمــان نقــش مهمــی در شــکوفایی ایــن اســتعدادها‬ ‫برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫نظــری ادامــه داد‪ :‬امســال بــرای نخســتین بــار در کشــور و در قالــب‬ ‫دیپلماســی مهارتــی‪ ،‬تعــدادی صنایــع دســتی بویــژه فــرش دســتباف‬ ‫ترکمــن کــه توســط تعــدادی از هنرجــوان برخــی هنرســتان های‬ ‫گلســتان تولیــد شــده بــود بــه خــارج کشــور صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بابیــان اینکــه در امــوزش و پــرورش هــر کاری‬ ‫در ســایه خردجمعــی و کار گروهــی قابــل اجــرا اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫امســال یکــی از اقدمــات اداره کل امــوزش و پــرورش گلســتان‬ ‫مشــخص کــردن تمامــی معلمــان پایــه اول ابتدایــی کل اســتان‬ ‫تــا خردادمــاه بــود کــه پــس از ان بــا برگــزاری دوره هــای اموزشــی‬ ‫توانمندســازی بــا رویکــرد قرانــی در تابســتان و برگــزاری جلســات‬ ‫اشــنایی اولیــا بــا معلمــان‪ ،‬موجبــات رضایتمنــدی همــکاران و‬ ‫خانواده هــا را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان همچنیــن از وجــود‬ ‫رگه هایــی از ســند ننگیــن ‪ ۲۰۳۰‬در برخــی مــدارس اســتان خبــر‬ ‫داد و افــزود‪ :‬علــت وقــوع اتفاقــات اخیــر در کشــور وجــود همیــن‬ ‫ســند و عوامــل اجــرا کننــده ان در مــدارس اســت‪.‬‬ ‫نظــری‪ ،‬تغییــر و جابجایــی مدیــران را در راســتای چرخــش‬ ‫نخبــگان در نظــام تعلیــم و تربیــت دانســت و بــا قدردانــی از‬ ‫زحمــات «کمــال الدیــن نظرنــژاد» مدیــر قدیــم امــوزش و پــرورش‬ ‫گنبــدکاووس‪« ،‬عبدالقــادر ظفــر» را بــه عنــوان مدیــر جدیــد ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم امامــان جمعــه شــیعه و اهــل ســنت‬ ‫گنبــدکاووس و مدیــران قدیــم و جدیــد امــوزش و پــرورش ایــن‬ ‫شهرســتان هــم در ســخنانی جداگانــه بــا اشــاره بــه جایــگاه نظــام‬ ‫تعلیــم و تربیــت در پــرورش نیروهــای انســانی و اینــده ســاز‬ ‫کشــور‪ ،‬برلــزوم اهتمــام ویــژه مدیــران بــر اجــرای ســند تحــول‬ ‫بنیادیــن امــوزش و پــرورش‪ ،‬توجــه بــه وحــدت و تــاش بــرای‬ ‫تقویــت ان تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالباســط نوریــزاد امــام جمعــه اهــل ســنت‬ ‫گنبــدکاووس در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه تــاش‪ ،‬هجمــه و‬ ‫تهاجــم فرهنگــی دشــمنان اســام بــرای ایجــاد تفرقــه و اختــاف‬ ‫بیــن اقــوام و مذاهــب ســاکن در ایــران اســامی‪ ،‬برلــزوم حفــظ‬ ‫وحــدت و انســجام و هوشــیاری همــگان در مقابــل فتنه هــای‬ ‫اســتبکار جهانــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــود ترابــی هــم گفــت‪ :‬امــوزش و پــرورش‬ ‫(معلمــان و دانــش امــوزان) در ســایه قــران و اهــل بیــت (ع)‬ ‫می تواننــد ضمــن پیشــبرد اهــداف نظــام تعلیــم و تربیــت در‬ ‫تحقــق تمــدن نویــن اســامی نیــز پیشــگام باشــند‪.‬‬ ‫امــوزش و پــرورش شهرســتان ‪ ۴۱۱‬هــزار نفری گنبدکاووس درســال‬ ‫تحصیلــی جدیــد ‪ ۸۵‬هــزار دانــش امــوز از پایــه اول تــا دوره دوم‬ ‫متوســطه و افــزون بــر ‪ ۱۰‬هــزار نوامــوز پیــش دبســتانی دارد‪.‬‬ ‫نیمچه مهاجرت حماسی‬ ‫به کانادا!‬ ‫ایــن روزهــا کــه ملکــه الیزابــت باالخــره بعــد از یــک قــرن‬ ‫رضایــت داد بــه همــراه عزرائیــل بــه دَدَر بــرود‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫کمــا فــی الســابق یــک عــده بیــکار الدولــه پشــت ســر مــرده‬ ‫دوره افتــاده انــد ســرمایه شــخصی و مــال و امــوال و درامــد‬ ‫ســالیانه اش را حســاب کننــد!‬ ‫مــن فکــر کنــم شــاعر بــه جــای «اســمان کشــتی اربــاب هنر‬ ‫مــی شــکند» بایــد مــی گفــت‪ « :‬اســمان کشــتی اربــاب ‪4‬‬ ‫درصــدی هــا را مــی شــکند!» واال بخــدا ‪...‬‬ ‫دیــروز پریــروز هــم وقتــی اعــام شــد مالیــات خانــه هــا و‬ ‫ماشــین هــا لوکــس قســطی مــی شــود‪ ،‬بــاز هــم همیــن‬ ‫جماعــت بیــکار در پوســتین خلق افتادند و دادار دودور‬ ‫راه انداختنــد کــه نمــی دانــم نرمــش دولــت بــه ســمت طبقــه‬ ‫مرفــه‪ ،‬دولــت نــاز ‪ 4‬درصــدی هــا را مــی کشــد و ‪...‬‬ ‫حــاال ایــن دخالــت هــا و اظهــار نظــر هــا بــه کنــار ‪ ...‬بــه هــر‬ ‫حــال بحــث اقتصــادی اســت و در همــه ادوار شــاهد ایــن‬ ‫مــدل اظهــار نظــرات تاکســی پســند هســتیم‪ .‬امــا یــک عــده‬ ‫پــا را فراتــر گذاشــته انــد و در زندگــی شــخصی مــردم بــه ویــژه‬ ‫مســئوالن ســرک مــی کشــند! اخیــرا ًهــم گیــر ســه پیــچ داده‬ ‫انــد فرزنــد خانــم خزعلــی رفتــه کانــادا؟!‬ ‫بــه حــق چیزهــای ندیــده و نشــنیده‪ ...‬یعنــی فرزنــدان‬ ‫مســئوالن بــرای رفتــن بــه خارجــه و ادامــه تحصیــل‪ ،‬خریــد‬ ‫کشــتی‪ ،‬ســاخت و ســاز در ترکیــه‪ ،‬راه انــدازی شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان‪ ،‬خریــد پســتونک و سیســمونی هــم بایــد از شــما‬ ‫کســب تکلیــف کننــد؟! داداش مــن ‪ ...‬بــرادر مــن ‪ ...‬خواهــر‬ ‫مــن ‪ ...‬همشــهری ‪ ...‬مــا کــه اینجــا هســتیم و از اســتکبار‬ ‫جهانــی بــه انــدازه اعــام انزجــار مــی کنیــم؛ حــاال ایــراد دارد به‬ ‫قــول شــهردار قــم چنــد تــا ســفیر فرهنگی و علمی بفرســتیم‬ ‫ان طــرف اب؟!‬ ‫(در جریــان هســتید کــه چنــد وقــت قبــل رســانه ها نوشــتند‬ ‫‪ 6‬فرزنــد شــهردار قــم در خارجــه تحصیــل مــی کننــد‪ ،‬ایشــان‬ ‫معتقــد بودنــد انهــا ســفیران گویای کشــور هســتند!)‬ ‫ای کاش برنامــه ای‪ ،‬اپلیکیشــنی‪ ،‬کارتونــی‪ ،‬فیلمــی‪،‬‬ ‫ســریالی‪ ،‬چیــزی ســاخته شــود ملــت یــاد بگیرنــد نیمــه پــر‬ ‫افتابــه را هــم نــگاه کننــد و ایــن قــدر بدبیــن نباشــند! هــر‬ ‫چنــد ســرکار خانــم خزعلــی دخالــت ایــن جماعــت بیــکار را‬ ‫در خصــوص اقــدام حماســی و تاریــخ ســاز فرزنــدش را بــی‬ ‫پاســخ نگذاشــت و مهاجــرت فرزنــدش بــه کانــادا را یــک‬ ‫اقــدام حماســی توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬پســرم بــرای توســعه‬ ‫فعالیت هــای دانش بنیــان موقتــی رفتــه اســت و ایــن اقــدام‬ ‫برخاســته از تعلــق او بــه وطــن و مســئولیت پذیری اســت‪.‬‬ ‫وی در توئیــت دیگــری تصریــح کــرد‪« :‬درحالــی کــه ســفر‬ ‫موقــت کاری ایشــان جهــت توســعه و پشــتیبانی مجموعــه‬ ‫دانش بنیانــی اســت کــه در ایــران بــا تعــداد زیــادی از‬ ‫دانشــجویان کامپیوتر فعال اســت و خوشــبختانه این پروژه‬ ‫کاری رو بــه اتمــام بــوده و وی در ماه هــای اینــده بــه کشــور‬ ‫بــاز می گــردد‪ .‬اگرچــه ایشــان متاهــل و مســتقل اســت ولــی‬ ‫هرگــز قصــد مهاجــرت نداشــته اند‪».‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟ بــاور کنیــد خــاک کســانی را اینگونــه در‬ ‫پوســتین خلــق شــیرجه مــی رونــد قبــول نمــی کنــد! طــرف در‬ ‫یــک اقــدام حماســی و تنهــا بــه ســبب تعلــق خاطــر بــه وطــن‬ ‫و مســئولیت پذیــری درد هجــران را بــه تــن خریــده و نیمچــه‬ ‫مهاجرتــی بــه بــاد کفــر داشــته مــا اینجــا در حــال ســین جین‬ ‫کــردن و صغــری کبــری چیــدن هســتیم!‬ ‫مــا بــه انــدازه کافــی در مملکــت فــرار مغــز هــا ببخشــید‬ ‫هجــرت فرهنگــی داریــم تــو یکــی خواهشــا ً برگــرد‪...‬‬ ‫تنها با ‪ 59900‬تومان‬ ‫اگهی مفقودی خود‬ ‫را منتشر کنید‬ ‫‪09117674497‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪605‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫‪ ۲۲‬سرگرمی‬ ‫و بازی علمی‬ ‫برای کودکان‬ ‫کــودکان عاشــق بــازی هســتند و می تواننــد تمــام روز را‬ ‫بازی کنند و خســته نشــوند‪ .‬بنابراین از همین عالقه انها‬ ‫بــه بــازی می تــوان بــرای امــوزش اســتفاده کــرد‪ .‬بازی هــای‬ ‫علمــی بــا روش هــای هیجان انگیــز‪ ،‬دربــاره جهــان و‬ ‫هرچــه در ان هســت بــه کــودک امــوزش می دهنــد و‬ ‫چــون ســرگرم کننده اند‪ ،‬برایــش لذت بخــش هســتند‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬چنــد بــازی علمــی بــرای کــودکان دلبندتــان‬ ‫پیشــنهاد کرده ایــم کــه می توانیــد خودتــان هــم بــا انهــا‬ ‫مشــارکت کنیــد‪ .‬ایــن بازی هــا را در چنــد دســته مختلــف‬ ‫قــرار داده ایــم کــه راحت تــر انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫بازی و ریاضی‬ ‫ریاضــی بــرای بیشــتر بچه هــا درســی دشــوار بــه نظــر‬ ‫می ایــد‪ .‬در حالــی کــه ریاضــی در محیــط اطــراف مــا‬ ‫و تقریبــا در همــه کارهــای روزمــره حضــور دارد و از ان‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪ .‬ریاضــی را بــا بازی هــای جــذاب بــرای‬ ‫کــودکان اســان تر کنیــد‪ .‬می توانیــد خودتــان بازی هایــی‬ ‫بــرای امــوزش ریاضــی بــا وســایل منــزل و هــر چیــزی کــه‬ ‫دم دســت تان هســت طراحــی کنیــد‪ .‬خــاق باشــید!‬ ‫هزارتو‬ ‫مجــات ســرگرمی کــودکان معمــوال ســرگرمی هزارتــو‬ ‫دارنــد‪ .‬حتــی می توانیــد انهــا را از اینترنــت دانلــود و‬ ‫چــاپ کنیــد‪ .‬اگــر هــم نقاشـی تان خــوب اســت‪ ،‬خودتــان‬ ‫می توانیــد هزارتــو بکشــید‪ .‬بــه کودکتــان بگوییــد هزارتوها‬ ‫را حــل کنــد و بــا هــم مســابقه بدهیــد‪.‬‬ ‫جدول سودوکو‬ ‫ســودوکو یکــی از روش هــای عالــی بــرای تقویــت ریاضــی‬ ‫اســت‪ .‬جدول هــای ســودوکو در بیشــتر مجــات هســتند‬ ‫و حتــی مجلــه اختصاصــی ســودوکو هــم در بــازار هســت‪.‬‬ ‫بــا کــودکان مســابقه ســودکو برگــزار کنیــد و بــرای کســی‬ ‫کــه زودتــر از بقیــه انهــا را حــل کنــد‪ ،‬جایــزه تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫بــازی علمــی بــرای کودکان بهتریــن روش اموزش انها در‬ ‫زمینه هــای مختلــف اســت‪ .‬کودکان بــازی را دوســت دارند‬ ‫و اگــر چیــزی را بــا بــازی بــه انهــا یــاد بدهنــد‪ ،‬راحت تــر در‬ ‫حافظه شــان می مانــد و درک بهتــری از ان پیــدا می کننــد‪،‬‬ ‫ی کــه شــاید بارهــا خوانــدن متــن و حفظ کــردن ان‬ ‫در حالـ ‬ ‫چنین نتیجه ای نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــرای ســرگرمی علمــی کــودکان وقــت بگذاریــد و بــا انهــا‬ ‫بــازی کنیــد‪ .‬اگــر کــودکان دیگــری هــم داریــد‪ ،‬انهــا را هــم‬ ‫شــریک کنیــد‪ .‬این طــوری نه تنهــا لحظاتــی ســرگرم کننده‬ ‫در کنــار یکدیگــر خواهیــد داشــت‪ ،‬کودکانــی خــاق و شــاد‬ ‫هــم تربیــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫به احتمــال زیــاد شــما هــم بازی هــای علمــی متنوعــی‬ ‫بلدیــد‪ .‬می توانیــد برخــی از انهــا را بــه مــا هــم معرفــی‬ ‫کنیــد؟ منتظــر پیشــنهادهای شــما در بخــش دیدگاه هــا‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫فشار گروه دوستان‬ ‫و همساالن‪ ،‬یکی از‬ ‫عوامل مهم مصرف‬ ‫مواد اعتیاداور در سن‬ ‫نوجوانی است‪.‬‬ ‫پادکست برای کودکان؛ از تقویت زبان تا شنیدن داستان و یادگیری مهارت‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫پادکســت بــرای کــودکان هــم به انــدازه بزرگ ســاالن مفیــد اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از پــدر و مادرهــا خودشــان بــه بهتریــن پادکســت های‬ ‫فارســی و انگلیســی گــوش می دهنــد و زمــان اتالف شده شــان‬ ‫را بــا اســتفاده از پادکســت بــه زمــان مفیــد تبدیــل می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫نمی داننــد کــه برخــی از پادکســت ها اختصاصــی بــرای بچه هــا‬ ‫تولیــد می شــوند و می تواننــد بــرای انهــا بســیار اموزنــده باشــند‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر‪ ،‬تعــداد پادکســت بــرای کــودکان به زبــان فارســی زیــاد‬ ‫نیســت‪ ،‬امــا همیــن پادکس ـت های موجــود هــم جذابیــت زیــادی‬ ‫بــرای بچه هــا دارنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پادکســت های انگلیســی‬ ‫حرفـه ای هــم در حــوزه اموزش و ســرگرمی کودکان وجــود دارند‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ۱۵ ،‬پادکســت مناســب بــرای کــودکان را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫تقویت زبان با پادکست انگلیسی برای کودکان‬ ‫پادکســت زبــان بــرای کــودکان عــاوه بــر ســرگرمی‪ ،‬می توانــد زبــان‬ ‫انگلیســی را هم تقویت کند‪ .‬توانایی شــنیداری در زبان انگلیســی‬ ‫مســتقیم روی یادگیری زبان انگلیســی به شــیوه محلی تاثیر دارد‪.‬‬ ‫پادکسـت های زبــان اصلــی‪ ،‬بــه زبــان انگلیســی محاوره ای هســتند‬ ‫و بــه کــودکان کمــک می کننــد ایــن زبــان را ماننــد افــراد محلــی یــاد‬ ‫بگیرنــد‪ .‬تنــوع پادکســت انگلیســی بــرای کــودکان در مقایســه بــا‬ ‫پادکسـت های فارســی بیشــتر اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اگــر فرزنــد‬ ‫شــما در ســطح متوســط انگلیســی بدانــد‪ ،‬موضوعــات جذاب تــری‬ ‫بــرای گوش کــردن پیــدا خواهــد کــرد‪ .‬در ادامــه فهرســتی از ‪۹‬‬ ‫پادکســت انگلیســی بــرای کــودکان را نوشــته ایم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬پادکست برای دانشمندان کوچولو‪Brains on :‬‬ ‫در ایــن پادکســت‪ ،‬بــه ســواالتی پاســخ داده می شــود کــه‬ ‫اغلــب بچه هــا از ســر کنجــکاوی می پرســند و معمــوال بزرگ ترها‬ ‫جــواب علمــی انهــا را نمی داننــد‪ .‬حتــی ممکــن اســت در طــول‬ ‫پادکســت ســواالت جدیــدی بــرای بچه هــا مطــرح شــود و ذهــن‬ ‫انهــا را درگیــر کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از جذابیت هــای پادکســت ‪ Brains on‬ایــن اســت کــه‬ ‫نمایشــی ارائــه می شــود و کــودکان جلوه هــای صوتــی مختلفــی را‬ ‫در پادکســت می شــنوند‪ .‬در برخــی از اپیزودهــای ایــن پادکســت‪،‬‬ ‫کــودکان میزبــان هســتند و از کارشناســان مهمــان ســوال های‬ ‫کودکانــه می پرســند‪ .‬ســطح زبــان انگلیســی کــودکان بــرای درک‬ ‫مفاهیــم ایــن پادکســت بایــد متوســط رو بــه بــاال باشــد‪ .‬گوینــدگان‬ ‫‪ Brains on‬بــا صدایــی واضــح و شــمرده صحبــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پادکست برای کودکان باهوش‪Wow in the World :‬‬ ‫‪ Wow in the World‬اولیــن پادکســت کودکانــه رادیــوی ملــی‬ ‫امریــکا (‪ )NPR‬اســت‪ .‬در ایــن پادکســت موضوعــات مربــوط بــه‬ ‫علــم‪ ،‬فنــاوری و نواوری هــای روز دنیــا به شــیوه ای ســرگرم کننده‬ ‫بــه کــودکان ارائــه می شــود‪ .‬شــما می توانیــد ایــن پادکســت را‬ ‫بــا فرزندتــان گــوش کنیــد و بعــد از ان دربــاره انچــه شــنیده اید‬ ‫مکالمــه ای به زبــان انگلیســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگــر پادکســت بــرای کــودکان قالــب نمایشــی داشــته باشــد‪ ،‬بــرای‬ ‫انهــا ســرگرم کننده خواهــد بــود و باعــث می شــود بــا تمرکــز بــه ان‬ ‫گــوش دهنــد و در عیــن ســرگرمی‪ ،‬نــکات جدیــدی دربــاره جهــان‬ ‫پیرامونشــان یــاد بگیرنــد‪ .‬تولیدکننــدگان ایــن پادکســت حتــی‬ ‫کتابــی بــا نــام ‪ Wow in the World‬هــم چــاپ کرده انــد و در ان‪،‬‬ ‫شــگفتی های بــدن انســان را بــرای کــودکان توضیــح داده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پادکست برای کودکان به روز‪KidNuz :‬‬ ‫اگــر کــودکان به شــیوه ای مناســب سنشــان از اخبــار روز دنیــا‬ ‫مطلــع شــوند‪ ،‬دیــدگاه بهتــری بــه جهــان پیــدا خواهنــد کــرد‪ .‬در‬ ‫پادکســت ‪ ،KidNuz‬اخبــار روز دنیــا در ‪ ۵‬دقیقــه ارائــه می شــود‪،‬‬ ‫امــا ایــن اخبــار بــه سیاســت و احــزاب خــاص مرتبــط نیســتند و‬ ‫جهت گیــری متعصبانـه ای ندارنــد‪ .‬در واقــع نویســندگان اخبــار را‬ ‫مناســب کــودکان می نویســند تــا ذهــن انهــا با مســائل نامناســب‬ ‫و حاشــیه ای درگیــر نشــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پادکست برای بچه های متفکر‪Smash Boom Best :‬‬ ‫موضــوع ایــن پادکســت مقایســه دو چیــز کامــا متفــاوت بــا‬ ‫یکدیگــر اســت‪ ،‬مثــا پــری دریایــی بــا پاگنــده! ایــن مقایســه ها‬ ‫بــرای بچه هــا جذاب انــد‪ .‬ایــن پادکســت بــرای کــودکان اســت و‬ ‫بــه انهــا یــاد می دهــد نظراتشــان را ابــراز کننــد و بــا دیگــران دربــاره‬ ‫عقیده هایشــان به شــیوه ای صحیــح بحــث و تبادل نظــر داشــته‬ ‫باشــند تــا در نهایــت بــه نتیجــه برســند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پادکســت بــرای کــودکان عالقه منــد بــه تاریــخ‪The Past and :‬‬ ‫‪The Curious‬‬ ‫در پادکست ‪ ،The Past and The Curious‬تاریخ داستان گونه‬ ‫و تــا حــدی طنزامیــز روایــت می شــود‪ .‬روش بیــان تاریــخ در ایــن‬ ‫پادکســت به گونــه ای اســت کــه بچه هــا را بــه تاریــخ عالقه منــد‬ ‫می کنــد و گاهــی بــه بزرگ ترهــا هــم نکاتــی دربــاره تاریــخ یــاد‬ ‫می دهــد‪ .‬ایــن پادکســت بــه دانــش زبــان انگلیســی در ســطح‬ ‫متوســط نیــاز دارد و احتمــاال درک ان بــرای کودکانــی کــه در ابتــدای‬ ‫مســیر یادگیــری زبــان انگلیســی هســتند‪ ،‬کمــی ســخت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬پادکست برای کودکان اندیشمند‪Short and Curly :‬‬ ‫در ایــن پادکســت‪ ،‬گوینــدگان بــه ســواالت فلســفی و عمیقــی‬ ‫پاســخ می دهنــد کــه بــرای کــودکان ایجــاد می شــوند‪ .‬مثــا در یکــی‬ ‫از اپیزودهــای ایــن پادکســت بررســی می شــود کــه «ایــا بایــد بــه‬ ‫تمــام افــراد بی خانمــان کمــک کــرد» یــا در اپیــزودی دیگــر بررســی‬ ‫می شــود کــه «ایــا بایــد به خاطــر کشــتن افــراد در بازی هــای‬ ‫کامپیوتــری عــذاب وجــدان داشــته باشــیم؟»‬ ‫ایــن پادکســت بــه کــودکان کمــک می کنــد تفکــر انتقــادی داشــته‬ ‫باشــند و بســیاری از مســائل اساســی ذهنشــان را با گوش کردن به‬ ‫اپیزودهــای مختلــف و صحبت کــردن بــا والدیــن حــل کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬پادکست برای بچه های بلندپرواز‪Dream Big :‬‬ ‫ایــوای ‪۱۰‬ســاله و مــادرش بــا افــراد موفــق در سراســر جهــان‬ ‫مصاحبــه می کننــد‪ .‬ایــن پادکســت بــرای ایــن ســاخته شــده اســت‬ ‫کــه بچه هــا (و بزرگ ترهــا) را بــه دنبال کــردن رویاهایشــان تشــویق‬ ‫کنــد‪ .‬کــودکان در پادکســت ‪ Dream Big‬یــاد می گیرنــد چطــور‬ ‫از حاشــیه امــن خــود خــارج شــوند‪ ،‬نویســنده داســتان خودشــان‬ ‫باشــند و همچنیــن متوجــه می شــوند کــه می تواننــد هــر چیــزی‬ ‫را یــاد بگیرنــد‪ .‬ایــن پادکســت بــرای بچــه هــا تولیــد می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫توانســته رتبــه اول بهتریــن برنامــه کــودک و خانــواده را بــه خــود‬ ‫اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬پادکست برای کودکان خالق‪Story Pirates :‬‬ ‫پادکســترهای ‪ Story Pirates‬معتقدنــد تمــام بچه هــا نابغه انــد‪.‬‬ ‫نویســنده داســتان های ایــن پادکســت بچه هــا هســتند‪ .‬گــروه‬ ‫‪۱۵‬نفــره ایــن پادکســت هــم داســتان های بچه هــا را بــا جلوه هــای‬ ‫صوتــی‪ ،‬موســیقی‪ ،‬صداهــای ســرگرم کننده و نمایــش ترکیــب‬ ‫می کنــد تــا هــر اپیــزود جذاب تــر از اپیزود قبلی باشــد! داســتان های‬ ‫ایــن پادکســت بــرای بچه هــا ســرگرم کننده و طنزامیزنــد و به خوبــی‬ ‫می تواننــد قــوه تخیــل انهــا را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬پادکست برای بچه های کنجکاو‪But Why :‬‬ ‫این پادکســت برای بچه های کنجکاو ســاخته شــده اســت‪ .‬پدرها‬ ‫و مادرهــا در طــول روز بارهــا و بارهــا ایــن ســوال را می شــوند‪:‬‬ ‫«چــرا؟» چراهایــی کــه شــاید خودشــان تاکنــون بــه انهــا فکــر‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬امــا بایــد بــه فرزندشــان پاســخی بدهنــد‪ ،‬مثــا چــرا‬ ‫صــدای حیوانــات مختلــف بــا هــم فــرق دارد یــا چــرا کاکتوس هــا‬ ‫این قــدر تیــغ دارنــد؟‬ ‫‪ B‬بــرای بچه هــای کنجــکاو ســاخته شــده و‬ ‫پادکســت ‪ ut why‬‬ ‫در هــر اپیــزود بــه یکــی از ســواالت انهــا پاســخ می دهــد‪ .‬برخــی‬ ‫از اپیزودهــا تک گویی انــد و برخــی دیگــر کارشــناس هایی دارنــد‬ ‫کــه به زبــان ســاده بــه ســواالت بچه هــا پاســخ می دهنــد‪ .‬در‬ ‫وب ســایت ‪ ، But why‬کــودکان می تواننــد سواالتشــان را مطــرح‬ ‫کننــد تــا در اپیزودهــای بعــدی ایــن پادکســت بــرای کــودکان بــه‬ ‫انهــا پاســخ داده شــود‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫راهکارهاییبرای افزایش‬ ‫موفقیت ای وی اف‬ ‫ای وی اف یــا لقــاح ازمایشــگاهی روشــی اســت کــه در ان یــک‬ ‫تخمــک بــا اســپرم در خــارج از بــدن بــارور می شــود و ســپس جنیــن‬ ‫بــه رحــم منتقــل می شــود و در صــورت موفقیــت بــارداری اغــاز‬ ‫می شــود‪ .‬هنــگام اماده شــدن‪ ،‬شــروع و تکمیــل چرخــه ای وی اف‬ ‫ممکــن اســت احساســات مختلفــی داشــته باشــید‪ .‬اضطــراب‪،‬‬ ‫غمگینــی و عــدم اطمینــان احساســات رایجــی هســتند‪ .‬بایــد بدانید‬ ‫کــه ‪ ۳۰‬روز منتهــی بــه چرخــه ‪ IVF‬بــرای اطمینــان از ســامتی و‬ ‫امادگــی کامــل بــدن شــما بــرای ایــن فراینــد پزشــکی بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه راهکارهایــی بــرای افزایــش موفقیــت ای وی‬ ‫اف را بــه شــما معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫چرخه ای وی اف شامل چه مراحلی است؟‬ ‫گذراندن چرخه ای وی اف به معنای عبور از چندین مرحله است‪:‬‬ ‫اماده سازی‬ ‫مرحلــه اماده ســازی ‪ ۲‬تــا ‪ ۴‬هفتــه قبــل از شــروع چرخــه ای وی اف‬ ‫شــروع می شــود‪ .‬ایــن مرحلــه شــامل ایجــاد تغییــرات کوچــک در‬ ‫ســبک زندگــی می شــود تــا مطمئــن شــوید کــه در بهتریــن حالــت‬ ‫خــود هســتید‪ .‬پزشــک ممکــن اســت داروهایــی بــرای منظم کــردن‬ ‫دوره قاعدگــی توصیــه کنــد‪ .‬ایــن کار شــروع بقیــه مراحــل ‪ IVF‬را‬ ‫اســان تر می کنــد‪.‬‬ ‫مرحله اول‬ ‫ایــن مرحلــه فقــط یــک روز طــول می کشــد‪ .‬روز اول ای وی اف‬ ‫شــما اولیــن روز پریــود اســت کــه نزدیک تریــن روز بــه درمــان‬ ‫برنامه ریزی شــده ای وی اف اســت‪ .‬بلــه‪ ،‬شــروع پریــود در اینجــا اتفاق‬ ‫خوبــی اســت!‬ ‫مرحله دوم‬ ‫ایــن مرحلــه می توانــد از ‪ ۳‬تــا ‪ ۱۲‬روز طــول بکشــد‪ .‬شــما ان دســته‬ ‫از داروهــای بــاروری را شــروع می کنیــد کــه تخمدان هــای شــما را‬ ‫تحریــک یــا بیــدار می کننــد‪ .‬ایــن کار باعــث می شــود کــه تخمدان هــا‬ ‫بــرای ازادکــردن تخمک هــای بیشــتر نســبت بــه حالــت عادی‪ ،‬ســرعت‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫در ایــن مرحلــه‪ ،‬هورمــون بــارداری یــا «گنادوتروپیــن جفتــی انســانی‬ ‫(‪ »)hCG‬تزریــق خواهیــد کــرد‪ .‬ایــن هورمــون بــه تخمــدان شــما‬ ‫کمــک می کنــد تــا مقــداری تخمــک ازاد کنــد‪ .‬دقیقــا ‪ ۳۶‬ســاعت پــس‬ ‫از تزریــق‪ ،‬شــما در کلینیــک بــاروری حاضــر خواهیــد شــد تــا پزشــک‬ ‫تخمک هــا را بــردارد‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫ایــن مرحلــه یــک روز طــول می کشــد و دو حالــت دارد‪ :‬یــا همســر‬ ‫شــما از قبــل اســپرم را امــاده کــرده یــا ایــن کار را در زمانــی که شــما در‬ ‫حــال برداشــت تخمــک هســتید انجــام خواهــد داد‪ .‬در هــر صــورت‪،‬‬ ‫تخمک هــای تــازه ظــرف چنــد ســاعت بــارور می شــوند‪ .‬در ایــن زمــان‪،‬‬ ‫شــما شــروع بــه مصــرف هورمونــی بــه نــام پروژســترون می کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن هورمــون بــه اماده ســازی رحــم شــما بــرای بــارداری ســالم کمــک‬ ‫می کنــد و احتمــال ســقط جنیــن را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫کمتــر از یــک هفتــه پــس از برداشــت تخمک هــای شــما‪ ،‬جنیــن‬ ‫ســالم بــه رحــم شــما بازگردانــده می شــود‪ .‬ایــن روش غیرتهاجمــی‬ ‫اســت و شــما چیــزی را احســاس نخواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫‪ ۹‬تــا ‪ ۱۲‬روز بعــد‪ ،‬بــه مطــب پزشــک بــاز خواهیــد گشــت‪ .‬پزشــک‬ ‫بــا انجــام اســکن‪ ،‬وضعیــت ســامت جنیــن را بررســی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن ازمایــش خــون بــرای بررســی ســطح هورمــون بــارداری نیــز‬ ‫خواهیــد داد‪.‬‬ ‫رژیم غذایی سالم برای افزایش موفقیت ای وی اف‬ ‫در طــول چرخــه ‪ ،IVF‬بــر خــوردن وعده هــای غذایــی ســالم و‬ ‫متعــادل تمرکــز کنیــد‪ .‬در ایــن مــدت نیــاز نیســت هیــچ تغییــر عمــده‬ ‫یــا قابل توجهــی ایجــاد کنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد کــه رژیــم‬ ‫مدیترانــه ای ممکــن اســت میــزان موفقیــت ای وی اف را در میــان‬ ‫زنــان زیــر ‪ ۳۵‬ســال کــه اضافـه وزن یــا چاقــی ندارنــد‪ ،‬بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم در طــول هفته هــای منتهــی بــه چرخــه مطمئنــا‬ ‫ضــرری نــدارد‪ .‬ازانجایی کــه رژیــم غذایــی بر ســامت اســپرم هم تاثیر‬ ‫می گــذارد‪ ،‬همســرتان را هــم تشــویق کنیــد کــه رژیــم مدیترانـه ای را‬ ‫بــا شــما دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا راه هــای ســاده ای بــرای اصــاح تغذیــه خــود بــا رژیــم‬ ‫مدیترانــه ای اورده ایــم‪:‬‬ ‫برنامه غذایی تان را پر از میوه ها و سبزیجات تازه کنید؛‬ ‫پروتئین های بدون چربی مانند ماهی و مرغ مصرف کنید؛‬ ‫غالت کامل مانند کینوا‪ ،‬فارو و ماکارونی بخورید؛‬ ‫حبوبات از جمله لوبیا‪ ،‬نخود و عدس را اضافه کنید؛‬ ‫به محصوالت لبنی کم چرب روی بیاورید؛‬ ‫از چربی هــای ســالم ماننــد اووکادو‪ ،‬روغــن زیتــون فوق بکــر‪ ،‬اجیــل‬ ‫و دانه هــا اســتفاده کنیــد؛‬ ‫از مصــرف گوشــت قرمــز‪ ،‬شــکر‪ ،‬غــات تصفیه شــده و ســایر‬ ‫غذاهــای فراوری شــده خــودداری کنیــد؛‬ ‫مصــرف نمــک را قطــع کنیــد و به جــای ان غــذا را بــا گیاهــان و‬ ‫ادویه هــا مــزه دار کنیــد‪.‬‬ ‫مکمل های موردنیاز برای افزایش موفقیت ای وی اف‬ ‫چنــد مکمــل طبیعــی وجــود دارد کــه می توانیــد بــرای افزایــش‬ ‫موفقیــت ای وی اف مصــرف کنیــد‪ .‬ویتامین هــای دوران بــارداری‬ ‫حتــی می تواننــد بــه همســرتان هــم در افزایــش ســامت اســپرم‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬روز (یــا حتــی چنــد مــاه) قبــل از شــروع چرخه ‪ IVF‬اســیدفولیک‪،‬‬ ‫ویتامیــن ضــروری دوران بــارداری‪ ،‬را شــروع کنیــد‪ .‬ایــن ویتامیــن‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ ،‬زیــرا از نقایــص مــادرزادی مغــز و ســتون فقــرات‬ ‫در جنیــن درحال رشــد محافظــت می کنــد‪ .‬اگــر ســطح ویتامیــن ‪D‬‬ ‫شــما پاییــن اســت‪ ،‬مصــرف مکمل هــای ویتامیــن ‪ D‬را قبــل از چرخــه‬ ‫‪ IVF‬شــروع کنیــد‪ .‬میــزان پاییــن ویتامیــن ‪ D‬در مــادر می توانــد باعــث‬ ‫اوتیســم فرزندتــان شــود‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه ســازمان غــذا و دارو مکمل هــا را ماننــد‬ ‫داروهــا از نظــر کیفیــت و خلــوص تنظیــم نمی کنــد‪ .‬قبــل از اینکــه‬ ‫مکمل هــا را بــه تغذیــه روزانــه خــود اضافــه کنیــد‪ ،‬همیشــه بــا پزشــک‬ ‫خــود مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫میزان خواب در طول چرخه ای وی اف‬ ‫خــواب و بــاروری ارتبــاط نزدیکــی بــا هــم دارنــد‪ .‬داشــتن مقــدار‬ ‫مناســب خــواب می توانــد بــه چرخــه ‪ IVF‬شــما کمک کنــد‪ .‬مطالعه ای‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۳‬نشــان داد کــه میــزان بــارداری بــرای کســانی کــه هــر‬ ‫شــب ‪ ۷‬تــا ‪ ۸‬ســاعت می خوابنــد به طــور قابل توجهــی بیشــتر از‬ ‫انهایــی اســت کــه مــدت کوتاه تــر یــا طوالنی تــری می خوابنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا چنــد راه بــرای تبدیــل خــواب ســالم بــه برنامــه روزانــه شــما‬ ‫معرفــی می کنیــم‪:‬‬ ‫اتاق خواب خود را تا دمای ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬درجه سانتی گراد خنک کنید؛‬ ‫درست قبل از خواب‪ ،‬دوش اب گرم بگیرید؛‬ ‫عصــاره اســطوخودوس را در اتاق خــواب خــود پخــش کنیــد یــا در‬ ‫حمــام اســتفاده کنیــد؛‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ساعت قبل از خواب از مصرف کافئین خودداری کنید؛‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ساعت قبل از خواب چیزی نخورید؛‬ ‫برای ارامش به موسیقی مالیم گوش دهید؛‬ ‫حداقــل ‪ ۳۰‬دقیقــه قبــل از خــواب‪ ،‬از تلفن همــراه‪ ،‬تلویزیــون و‬ ‫رایانــه اســتفاده نکنیــد؛‬ ‫قبل از خواب‪ ،‬حرکات کششی مالیم انجام دهید‪.‬‬ ‫رابطه جنسی در طول ای وی اف‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬روز قبل از اســپرم گیری‪ ،‬نباید رابطه جنســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫وقتــی زمــان گرفتــن اســپرم فــرا می رســد‪ ،‬پزشــک شــما اســپرم بــا‬ ‫بهتریــن کیفیــت را می خواهــد‪ .‬همچنیــن به زوج ها توصیه می شــود‬ ‫در روزهــای قبل تــر هــم از نزدیکــی عمیــق واژن خــودداری کننــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ایــن امــر می توانــد دهانــه رحــم را تحریــک کنــد‪.‬‬ ‫در طول چرخه ‪ IVF‬چگونه ورزش کنیم؟‬ ‫بســیاری از زنــان در طــول چرخــه ‪ IVF‬از ورزش کــردن خــودداری‬ ‫می کننــد یــا ان را متوقــف می کننــد زیــرا نگــران ایــن هســتند کــه ایــن‬ ‫حــرکات بــرای بــارداری احتمالی شــان خــوب نباشــد‪ .‬نگــران نباشــید!‬ ‫بیشــتر خانم هــا می تواننــد در طــول ای وی اف بــه ورزش روزانــه خــود‬ ‫ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان توصیــه می کننــد بــه انجــام کارهــای روزمره تــان ادامــه‬ ‫دهیــد‪ ،‬به ویــژه اگــر از قبــل‪ ،‬رژیــم تناس ـب اندام ثابتــی داشــته اید‪.‬‬ ‫البتــه بــه همــه زنانــی کــه ای وی اف انجــام می دهنــد توصیــه‬ ‫می شــود کــه دویــدن را محــدود کننــد‪ ،‬چــرا کــه دویــدن بیــش از هــر‬ ‫شــکل دیگــری از ورزش‪ ،‬بــاروری را مختــل می کنــد‪ .‬دویــدن می توانــد‬ ‫تاثیراتــی منفــی بــر ضخیم شــدن دیــواره رحــم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اگــر دونــده مشــتاق هســتید‪ ،‬دویدن هــای طوالنــی خــود را بــا مــوارد‬ ‫زیــر جایگزیــن کنیــد‪:‬‬ ‫دویدن سبک؛‬ ‫پیاده روی؛‬ ‫اسکی فضایی یا همان الپتیکال؛‬ ‫اسپینینگ (دوچرخه ثابت)‪.‬‬ ‫درادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫ایا استفاده از ‪ GPS‬برای سالمت انسان ضرر دارد؟‬ ‫اســتفاده بــی رویــه از هــر وســیله الکترونیکــی اعــم از گوشــی هــای هوشــمند‪ ،‬تبلــت و لــپ تــاپ مــی توانــد ســامتی افــراد را تحــت تاثیــر خــود قــرار‬ ‫دهــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل دســتگاه هــای هوشــمند ردیابــی هــم از ایــن دســته مســتثنی نیســتند‪.‬‬ ‫بــرای اســتفاده درســت و جلوگیــری از عــدم بــروز مشــکالتی کــه ســامتی افــراد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد حتمــا در نظــر داشــته باشــید کــه از دســتگاه‬ ‫ردیــاب در هنــگام خــواب بــرای ردیابــی افــراد بــه هیــج عنــوان اســتفاده نکنید‪.‬برخــی از محققــان اعتقــاد دارنــد کــه اســتفاده از دســتگاه هــای ردیابــی و‬ ‫حتــی نقشــه خوان هــا مــی توانــد قســمتی از مغــز را کــه وظیفــه راهبــری را بــه عهــده دارد تحــت تاثیــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫از خود در برابر‬ ‫برداشت غیر مجاز‬ ‫محافظتکنید‬ ‫بانکــداری انالیــن خطرنــاک نمــی باشــد‪ ،‬تــا زمانــی کــه تهدیــد را درک‬ ‫کــرده و اقدامــات الزم را بــرای محافظــت از خــود انجــام دهید‪.‬روشــی‬ ‫کــه ســارقان بانکــداری انالیــن ســعی مــی کننــد پــول شــما را بدزدنــد‪.‬‬ ‫بانــک هــا همیشــه بــرای بهبــود امنیــت تــاش مــی کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫هکرهــا و کالهبــرداران بســیار مبتکــر هســتند‪ .‬انهــا از هرگونــه‬ ‫ضعــف بالقــوه ای کــه امــکان دسترســی به پول نقد شــما را فراهم‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬اســتفاده خواهنــد کــرد‪ .‬الگوهــای حملــه ای وجــود دارد‬ ‫کــه بارهــا و بارهــا مــی بینیــم‪ .‬در اینجــا هشــت مــورد وجــود دارد که‬ ‫بایــد مراقــب انهــا باشــید‪.‬‬ ‫‪ .1‬ایمیل های فیشینگ‬ ‫ایمیل هــای فیشــینگ ماننــد ایمیل هــای قانونــی ارائه دهنــده‬ ‫بانکــداری انالیــن شــما هســتند‪ .‬برخــی از ایمیل هــای فیشــینگ‬ ‫انقــدر حرف ـه ای هســتند کــه حتــی یــک متخصــص ممکــن اســت‬ ‫فکــر کنــد کــه انهــا واقعــی هســتند‪ .‬ایمیــل اغلــب ادعــا مــی کنــد‬ ‫کــه حســاب شــما نیــاز بــه توجــه فــوری دارد‪ .‬اگــر روی پیوند موجود‬ ‫در ایمیــل کلیــک کنیــد‪ ،‬خــود را در وب ســایت رســمی بانــک خــود‬ ‫خواهید دید‪ .‬این وب ســایت از شــما می خواهد جزئیات امنیتی‬ ‫خود را وارد کنید و همچنین ممکن اســت اطالعات دیگری مانند‬ ‫جزئیــات کارت یــا پیــن خــود را از شــما بخواهــد‪ .‬هــر اطالعاتــی‬ ‫کــه در ایــن وب ســایت جعلــی وارد می کنیــد مســتقیما ًبــه دســت‬ ‫کالهبــرداران م ـی رود و ســپس بــه حســاب بانکــی انالیــن واقعــی‬ ‫شــما وارد می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .2‬حمله به وب سایت جعلی‬ ‫درســت ماننــد یــک حملــه فیشــینگ‪ ،‬ایــن تکنیــک شــما را بــه‬ ‫ســمت نســخه تقلبی وب ســایت بانکتان راهنمایی می کند‪ .‬پیچ‬ ‫و تــاب در ایــن نســخه ایــن اســت کــه نــه تنهــا وب ســایت جعلــی‬ ‫اســت‪ ،‬بلکــه مرورگــر نیــز جعلــی اســت‪.‬‬ ‫هکرهــا ایــن حملــه را بــا یــک تروجــان انجــام مــی دهنــد – نوعــی‬ ‫ویــروس کــه بــه صــورت مخفیانــه وارد کامپیوتــر شــما مــی شــود و‬ ‫خــود را روی کامپیوتــر شــما نصــب مــی کنــد‪ .‬وقتــی می خواهیــد‬ ‫بــه بانــک خــود دسترســی پیــدا کنیــد‪ ،‬ویــروس یــک پنجــره مرورگــر‬ ‫پــاپ اپ ایجــاد می کنــد کــه دقیقــا ًشــبیه چیــز واقعــی اســت‪ .‬شــما‬ ‫اطالعــات خــود را در وب ســایت جعلــی وارد مــی کنیــد‪ ،‬امــا بــه‬ ‫جــای ورود بــه سیســتم‪ ،‬اطالعــات خــود را مســتقیما ًبــرای ســارقان‬ ‫انالیــن ارســال مــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تروجان های ‪Keylogger‬‬ ‫کــی الگــر معــادل بانکــداری انالین کســی اســت که از باالی شــانه‬ ‫شــما بــه دســتگاه خودپــرداز نــگاه مــی کنــد‪ .‬ایــن نــوع ویــروس‬ ‫تروجــان بــه هکرهــا ایــن امــکان را مــی دهــد کــه هــر انچــه را کــه‬ ‫روی صفحــه کلیــد خــود تایــپ مــی کنیــد‪ ،‬از جمله رمــز عبور بانکی‬ ‫و پاســخ بــه ســواالت چالــش برانگیــز را مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫هکرهــا راه هــای زیــادی بــرای فریــب دادن شــما بــه نصــب یــک‬ ‫کــی الگــر‪ ،‬اغلــب از طریــق ایمیــل یــا وب ســایت الــوده‪ ،‬دارنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک کــی الگــر روی دســتگاه شــما قــرار مــی گیــرد‪،‬‬ ‫صفحه کلید شــما مســتقیما ًبرای مجرمان پخش می شــود‪ .‬انها‬ ‫فقــط بایــد منتظــر بماننــد تــا شــما جزئیــات ورود خــود را تایــپ کنید‬ ‫و ســپس مــی تواننــد حســاب شــما را کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬پسوردهای دزدیده شده‬ ‫گاهــی اوقــات‪ ،‬یــک شــرکت بــزرگ نشــان مــی دهــد کــه بــا نقــض‬ ‫داده مواجــه شــده اســت‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه هکرهــا بــه‬ ‫جزئیــات حســاس مشــتری دسترســی پیــدا کــرده اند کــه اغلب می‬ ‫توانــد شــامل نــام کاربــری و رمــز عبــور باشــد‪ .‬هکرهــا معمــوال ًایــن‬ ‫جزئیــات را بــه باندهــای جنایتــکار می فروشــند‪ ،‬که ســپس کمپین‬ ‫هــای کالهبــرداری در مقیــاس بــزرگ را دنبــال مــی کننــد‪.‬‬ ‫رخنــه هــا بــرای افــرادی کــه در هــر وب ســایت از یــک رمــز عبــور‬ ‫اســتفاده مــی کننــد یــک کابــوس اســت‪ .‬وقتــی همیشــه از یک رمز‬ ‫عبــور مجــدد اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬ماننــد ایجــاد یــک کلیــد اصلــی‬ ‫اســت کــه هــر دری را بــاز مــی کنــد‪ .‬اگــر شــخصی بــه سیســتمی‬ ‫بــا امنیــت کمتــر نفــوذ کنــد‪ ،‬کلیــد اصلــی شــما را در دســت خواهــد‬ ‫گرفــت کــه می توانــد از ان بــرای دسترســی بــه همــه حســاب های‬ ‫شــما ‪ -‬از جملــه بانکــداری انالیــن شــما‪ ،‬اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫جرم هویتی چگونه‬ ‫بر قربانیان تاثیر‬ ‫می گذارد؟‬ ‫مرکــز منابــع ســرقت هویــت (‪ )ITRC‬تحقیقــی را منتشــر کــرده‬ ‫اســت کــه نشــان مــی دهــد تقریبــا ً‪ 40‬درصــد از قربانیــان ‪ ITRC‬مــی‬ ‫گویند اطالعات شــخصی انها در ســال گذشــته به ســرقت رفته‪ ،‬به‬ ‫خطــر افتــاده یــا مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪605‬‬ ‫جرم هویتی چگونه بر‬ ‫قربانیان تاثیر می گذارد؟‬ ‫‪ .5‬وای فای ناامن‬ ‫مــا اغلــب بیــن اتصــاالت وای فــای مــی پریــم بــدون اینکــه حتــی‬ ‫بــه ان فکــر کنیــم‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬هنــگام ســفر‪ ،‬ممکــن اســت بــه‬ ‫هــر شــبکه رایــگان موجــود بپریــد‪ .‬امــا ایــن بــدان معنــی اســت کــه‬ ‫شــما نمــی دانیــد کــه ایــا در یــک اتصــال امــن هســتید یــا خیــر‪ .‬اگــر‬ ‫اینطــور نیســت‪ ،‬هکرهــا مــی تواننــد از ایــن اســیب پذیــری بــرای‬ ‫خوانــدن داده هــای خروجــی شــما ســوء اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از مجرمــان ســایبری پــا را فراتر گذاشــته و شــبکه هــای وای‬ ‫فــای متقلبانــه خــود را ایجــاد مــی کننــد‪ .‬ممکن اســت فکــر کنید در‬ ‫حــال اتصــال بــه ‪ COFFEESHOP_Free‬هســتید‪ ،‬امــا در واقع‪ ،‬در‬ ‫حــال اتصــال بــه روتــر بــی ســیم یــک غریبــه هســتید‪ .‬ســپس انهــا‬ ‫مــی تواننــد هــر ترافیکــی را کــه از شــبکه انهــا عبــور مــی کنــد ‪ -‬از‬ ‫جملــه جزئیــات ورود بــه سیســتم شــما ‪ -‬نظــارت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬جعل پیام متنی‬ ‫اکثــر بانــک هــا بــرای ارســال بــه روز رســانی حســاب و هشــدارهای‬ ‫فــوری بــه پیامــک متکــی هســتند‪ .‬تلفــن هــای هوشــمند اغلــب‬ ‫ایــن مکالمــات را بــا هــم ترکیــب مــی کننــد‪ ،‬بنابرایــن مــی توانیــد‬ ‫تمــام پیــام هــای دریافتــی بانــک خــود را در یــک رشــته مشــاهده‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه اگــر شــخصی بتوانــد شناســه‬ ‫تلفــن بانــک شــما را جعــل کنــد‪ ،‬تقریبــا ًهیــچ راهــی وجــود نــدارد‬ ‫کــه بدانیــم بــه یــک پیــام جعلــی نــگاه مــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن حملــه بــر اســاس همــان اصــل فیشــینگ عمــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫پیــام هــای متنــی جعلــی شــما را بــه ســمت یک وب ســایت جعلی‬ ‫هدایــت مــی کنــد‪ ،‬کــه ســپس ســعی مــی کنــد جزئیــات ورود شــما‬ ‫را ثبــت کنــد‪ .‬اغلــب‪ ،‬مــوارد بســیار کمــی وجــود دارد که نشــان دهد‬ ‫ممکــن اســت بــه دنبــال کالهبــرداری باشــید‪.‬‬ ‫‪ .7‬مسمومیت کش ‪DNS‬‬ ‫‪ DNS‬سیســتمی اســت کــه بــه مرورگــر شــما اجــازه مــی دهــد راه‬ ‫خــود را در اینترنــت پیــدا کنــد‪ .‬وقتــی ادرســی را تایــپ مــی کنیــد ‪-‬‬ ‫ماننــد ‪ - Kaspersky.com‬مرورگــر شــما در حافظــه پنهــان نــگاه‬ ‫مــی کنــد تــا ببینــد ایــا قبــا ًاز ان ســایت بازدیــد کــرده ایــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫اگــر چنیــن اســت‪ ،‬مــی دانــد کــه از کــدام ادرس ‪ IP‬بازدیــد کنــد و‬ ‫شــما را بــه انجــا مــی بــرد‪.‬‬ ‫مســمومیت کــش یــک تکنیــک پیچیــده اســت کــه یــک ادرس ‪IP‬‬ ‫مخــرب را در سیســتم شــما قــرار مــی دهــد‪ .‬معمــوال ًهنــگام بازدید‬ ‫از یــک ســایت بدافــزار اتفــاق مــی افتــد‪ ،‬حتــی بــرای مــدت کوتــاه‪.‬‬ ‫اگــر یــک ‪ IP‬ســمی بــه تاریخچــه ‪ DNS‬شــما برســد‪ ،‬دفعــه بعــد کــه‬ ‫ســعی کنیــد بــه بانــک خــود دسترســی پیــدا کنیــد‪ ،‬مرورگــر شــما‬ ‫شــما را بــه وب ســایت کالهبــردار مــی بــرد‪.‬‬ ‫‪ .8‬حمالت مهندسی اجتماعی‬ ‫کالهبــرداران راه هــای بــی پایانــی بــرای فریــب دادن افــراد بــه‬ ‫افشــای جزئیــات بانکــی خــود دارنــد‪ .‬انهــا ممکــن اســت تمــاس‬ ‫بگیرنــد و وانمــود کننــد کــه کارمنــد بانــک هســتند‪ ،‬یــا ممکــن اســت‬ ‫رســانه هــای اجتماعــی شــما را مــرور کننــد تــا پاســخ ســواالت‬ ‫امنیتی شــما را بیابند‪ .‬این به عنوان مهندســی اجتماعی شــناخته‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫روش دیگــر ایــن اســت کــه به ســادگی از شــما بخواهیــد برای انها‬ ‫پــول بفرســتید‪ .‬مجرمــان ســایبری اغلــب از کالهبــرداری بــا پیــش‬ ‫پرداخــت اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬کــه در ان قــول می دهنــد در صورت‬ ‫پرداخــت مبلــغ اولیــه‪ ،‬پــاداش زیــادی بــرای شــما ارســال کننــد‪ .‬بــه‬ ‫محــض دریافــت هزینــه شــما‪ ،‬ناپدیــد مــی شــوند‪ .‬انهــا همچنیــن‬ ‫ممکــن اســت داســتان هایــی در مــورد مشــکالت شــخصی بســازند‬ ‫و از شــما کمــک مالــی بخواهنــد‪.‬‬ ‫‪ 6‬نشانه دزدی بانکداری انالین که باید مراقب انها باشید‬ ‫امنیــت بانکــداری انالیــن تقریبــا ًبــه انــدازه امنیــت یــک بانــک اجــر‬ ‫و مــات قــوی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه مجرمان ســایبری‬ ‫بــه نــدرت ســعی مــی کننــد مســتقیما ًبــه بانــک حملــه کننــد‪ .‬در‬ ‫عــوض‪ ،‬انهــا روی شــما‪ ،‬مشــتری تمرکــز مــی کننــد‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫ایــن گــزارش فراتــر از پیامدهــای مالــی شــناخته شــده جرایــم‬ ‫هویتــی اســت و فرصــت هــای از دســت رفتــه و همچنیــن‬ ‫تاثیــرات عاطفــی‪ ،‬جســمی و روانــی قربانیــان ناشــی از جرایــم را‬ ‫بررســی مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن گــزارش‪ ITRC ،‬قربانیانــی را کــه بــا ‪ ITRC‬تمــاس‬ ‫گرفته انــد و قربانیانــی کــه ایــن کار را نکرده انــد‪ ،‬بررســی کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس پاســخ هــا‪ ،‬تعــداد قربانیــان تکــرار جــرم‬ ‫هویتــی در بیــن قربانیــان ســال بــه ســال کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬نیمــی از قربانیــان عمومــی مــورد بررســی ادعــا‬ ‫مــی کننــد کــه بیــش از یــک بــار قربانــی شــده انــد‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫قربانیــان حمــات پیچیــده تــری را تجربــه کردنــد کــه رفــع انهــا‬ ‫بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد‪ .‬درصــد «پرونــده هــای حــل نشــده‬ ‫از ســال قبــل» از ســال ‪ 2020‬از ‪ 37‬درصــد بــه ‪ 55‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬قربانیــان جرایــم هویتــی پــول کمتــری از دســت‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬اکثــر قربانیــان ‪ ITRC‬و قربانیــان عمومــی کمتــر‬ ‫از ‪ 500‬دالر از دســت داده انــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬یــک گــروه از‬ ‫قربانیــان ‪ ITRC‬از ‪ 9‬درصــد در ســال ‪ 2020‬بــه ‪ 30‬درصــد در‬ ‫ســال ‪ 2021‬رشــد کردنــد ‪ -‬قربانیانــی کــه ‪ 10000‬دالر یــا بیشــتر‬ ‫از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫در بــاال دیدیــد‪ ،‬رایــج تریــن نــوع حمله شــامل فریب دادن شــما به‬ ‫نوعــی اســت‪ .‬هــدف ایــن اســت کــه یــا اطالعــات خــود را بدزدیــد یــا‬ ‫یــک ویــروس در دســتگاه خــود نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫برخــی از عالئــم گویــا وجــود دارد کــه بایــد مراقــب انهــا بــود‪ .‬در‬ ‫صــورت مشــاهده هــر یــک از مــوارد زیــر هوشــیار باشــید‪:‬‬ ‫‪.1‬عدم وجود مشخصات شخصی‬ ‫ایــا در ایمیــل بــه جــای «نــام شــما عزیــز» «مشــتری عزیــز»‬ ‫نوشــته شــده اســت؟ اگــر چنیــن اســت‪ ،‬ممکن اســت کالهبــرداری‬ ‫باشــد‪ .‬بســیاری از بانــک هــای انالیــن برخــی از جزئیــات شــخصی‬ ‫را در ارتباطــات خــود لحــاظ مــی کننــد‪ .‬ایــن در واقــع یــک اقــدام‬ ‫امنیتــی اســت کــه بــه شــما کمــک مــی کنــد پیــام هــای قانونــی را‬ ‫تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫‪.2‬درخواست اطالعات امن‬ ‫بانــک هــا هرگــز از شــما جزئیــات خاصــی ماننــد پیــن را نمــی‬ ‫خواهنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬کالهبــرداران ســعی مــی کننــد تــا حــد‬ ‫امــکان جزئیــات بیشــتری ماننــد نــام کاربــری‪ ،‬رمــز عبــور‪ ،‬شــماره‬ ‫تلفــن و پاســخ بــه هــر ســوال امنیتــی را دریافــت کننــد‪ .‬انهــا بــه‬ ‫ایــن جزئیــات نیــاز دارنــد تــا بتواننــد وانمــود کننــد شــما هســتند و به‬ ‫حســاب شــما دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫‪.3‬گواهی امنیتی نامعتبر است‬ ‫وب ســایت هــای بانکــی واقعــی دارای گواهــی امنیتــی هســتند‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد ایــن را در مرورگــر خــود ببینیــد‪ :‬درســت در کنــار‬ ‫‪ ،URL‬بایــد یــک مرورگــر قفــل را ببینیــد‪ .‬روی این قفل کلیک کنید‬ ‫و تاییــد هویــت ســایت را مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬به عنــوان مثال‪،‬‬ ‫اگــر بــرای مثــال روی قفــل ایــن وب ســایت کلیــک کنیــد‪ ،‬خواهیــد‬ ‫دید که در ‪ kaspersky.com‬ثبت شــده اســت‪ .‬وب ســایت های‬ ‫جعلــی گواهــی امنیتــی معتبــری ندارند‪.‬‬ ‫‪.4‬اموزش دانلود فایل یا نصب نرم افزار‬ ‫اکثــر موسســات مالــی فاکتورهــا یــا صورت حســاب ها را بــه عنــوان‬ ‫پیوســت ایمیــل بــرای شــما ارســال نمی کننــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬انهــا از‬ ‫شــما مــی خواهنــد کــه وارد شــوید و اســناد خــود را به صــورت ایمن‬ ‫مشــاهده کنیــد‪ .‬مجرمــان ممکــن اســت ســعی کننــد نصــب کننده‬ ‫هــای ویــروس را بــه عنــوان پیوســت هــای قابــل دانلــود پنهــان‬ ‫کننــد‪ .‬انهــا همچنیــن ممکــن اســت از شــما بخواهنــد نــرم افــزاری‬ ‫را نصــب کنیــد و اغلــب ادعــا مــی کننــد کــه ایــن نــرم افــزار بــرای‬ ‫محافظت از حســاب شــما الزم اســت‪ .‬شــما فقط باید نرم افزار را‬ ‫از منابــع معتبــر دانلــود و نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫‪.5‬نشانی اینترنتی یا ادرس ایمیل غیرمعمول‬ ‫ادرس ایمیــل یــا ادرس وب ســایت کالهبــردار کمــی بــا ســایت‬ ‫بانــک شــما متفــاوت اســت‪ .‬گاهــی اوقــات تفــاوت ممکــن اســت‬ ‫ظریــف باشــد‪ ،‬ماننــد یــک خــط فاصلــه اضافــی‪ ،‬یــا یــک حــروف‬ ‫بــزرگ ‪ I‬بــه جــای ‪ L‬کوچــک‪.‬‬ ‫‪.6‬احساس فوریت‬ ‫کالهبــرداران همیشــه ســعی مــی کننــد بــه شــما عجلــه کننــد‪.‬‬ ‫انهــا ممکــن اســت وانمــود کننــد کــه حســاب شــما هــک شــده‬ ‫اســت یــا پرداختــی را از دســت داده ایــد‪ .‬هــدف انهــا ایــن اســت‬ ‫کــه شــما را وحشــت زده کننــد تــا بــدون فکــر عمــل کنیــد‪ .‬بانــک‬ ‫هــا مــی خواهنــد شــما را ایمــن نگــه دارنــد‪ ،‬بنابرایــن همیشــه شــما‬ ‫را تشــویق مــی کننــد کــه امنیــت را در اولویــت قــرار دهیــد‪ ،‬حتــی‬ ‫زمانــی کــه حســاب شــما نیــاز بــه توجــه فــوری دارد‪ .‬بــرای اشــنایی‬ ‫بــا پروتــکل هــای امنیتــی بانــک خــود وقــت بگذاریــد‪ .‬ایــن دانش به‬ ‫شــما کمــک می کنــد کــه ایمــن بمانیــد و از مجرمــان دوری کنیــد‪.‬‬ ‫کارهــای عملــی کــه مــی توانیــد بــرای محافظــت از خــود در برابــر‬ ‫ســرقت بانکــداری انالیــن انجــام دهید‬ ‫حتــی اگــر از تمــام حمــات مهندســی اجتماعــی اجتنــاب کنیــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت اســیب پذیــر باشــید‪ .‬ســارقان دیجیتــال ســعی‬ ‫می کننــد بــه هــر طریقــی کــه مــی تواننــد وارد حســاب شــما شــوند‪.‬‬ ‫در اینجــا چنــد راه بــرای تقویــت امنیــت وجــود دارد‪.‬‬ ‫تعــداد قربانیــان ‪ ITRC‬کــه گــزارش کــرده انــد احساســات منفــی‬ ‫را تجربــه کــرده انــد در ســال ‪ 2021‬از ‪ 79‬درصــد در ســال قبــل بــه‬ ‫‪ 87‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬در حالــی کــه تعــداد قربانیــان‬ ‫‪ ITRC‬کــه اثــرات فیزیکــی را گــزارش کــرده انــد از ‪ 44‬درصــد بــه‬ ‫‪ 68‬درصــد در یــک ســال افزایــش یافتــه اســت‪ .‬دو ســوم از‬ ‫قربانیــان عمومــی اثــرات عاطفــی و جســمی بــودن قربانــی جــرم‬ ‫هویتــی را گــزارش کردنــد‪.‬‬ ‫تعــداد قربانیــان ‪ ITRC‬کــه بــه دلیــل یــک جــرم هویتــی رفتارهــای‬ ‫خــود را تغییــر داده انــد در کل و در پنــج اقــدام از هفــت اقــدام‬ ‫ممکــن اندکــی کاهــش یافتــه اســت‪ .‬قربانیــان بیشــتری گــزارش‬ ‫دادنــد کــه اعتبــار خــود را مســدود کــرده و از یــک پیــن محافظــت‬ ‫از هویــت از ســرویس درامــد داخلــی (‪ )IRS‬هنــگام ثبــت مالیــات‬ ‫اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫‪ ،Eva Velasquez‬رئیــس و مدیــر عامــل مرکــز منابــع ســرقت‬ ‫هویــت‪ ،‬گفــت‪« :‬برخــی از نظــرات در ایــن گــزارش دلخــراش‬ ‫هســتند‪ ».‬یکــی از قربانیــان بــه مــا گفــت کــه زندگــی انهــا پــس از‬ ‫کشــف اینکــه شــخصی بیــش از ‪ 200000‬دالر بــه نــام انهــا دزدیــده‬ ‫اســت‪ ،‬ویــران شــده اســت‪ .‬یکــی دیگــر از قربانیــان ناراحتــی خــود‬ ‫را از ایــن کــه بــه نظــر مــی رســد هیــچ کــس بــه ان اهمیــت نمــی‬ ‫دهــد ابــراز کــرد‪.‬‬ ‫مرکــز منابــع ســرقت هویــت (‪ )ITRC‬تحقیقــی را منتشــر‬ ‫کــرده اســت کــه نشــان مــی دهــد تقریبــا ً ‪ 40‬درصــد از‬ ‫قربانیــان ‪ ITRC‬مــی گوینــد اطالعــات شــخصی انهــا در‬ ‫ســال گذشــته بــه ســرقت رفتــه‪ ،‬بــه خطــر افتــاده یــا مــورد‬ ‫ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش فراتــر از پیامدهــای مالــی شــناخته شــده‬ ‫جرایــم هویتــی اســت و فرصــت هــای از دســت رفتــه و‬ ‫همچنیــن تاثیــرات عاطفــی‪ ،‬جســمی و روانــی قربانیــان‬ ‫ناشــی از جرایــم را بررســی مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن گــزارش‪ ITRC ،‬قربانیانــی را کــه بــا ‪ ITRC‬تمــاس‬ ‫گرفته انــد و قربانیانــی کــه ایــن کار را نکرده انــد‪ ،‬بررســی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بــر اســاس پاســخ هــا‪ ،‬تعــداد قربانیــان تکــرار‬ ‫جــرم هویتــی در بیــن قربانیــان ســال بــه ســال کاهــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬نیمــی از قربانیــان عمومــی مــورد‬ ‫بررســی ادعــا مــی کننــد کــه بیــش از یــک بــار قربانــی شــده‬ ‫انــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬قربانیــان حمــات پیچیــده تــری را تجربــه‬ ‫کردنــد کــه رفــع انهــا بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد‪ .‬درصــد‬ ‫«پرونــده هــای حــل نشــده از ســال قبــل» از ســال ‪ 2020‬از‬ ‫‪ 37‬درصــد بــه ‪ 55‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬قربانیــان جرایــم هویتــی پــول کمتــری‬ ‫از دســت مــی دهنــد‪ .‬اکثــر قربانیــان ‪ ITRC‬و قربانیــان‬ ‫عمومــی کمتــر از ‪ 500‬دالر از دســت داده انــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫یــک گــروه از قربانیــان ‪ ITRC‬از ‪ 9‬درصــد در ســال ‪ 2020‬بــه‬ ‫‪ 30‬درصــد در ســال ‪ 2021‬رشــد کردنــد ‪ -‬قربانیانــی کــه ‪10000‬‬ ‫دالر یــا بیشــتر از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫تعــداد قربانیــان ‪ ITRC‬کــه گــزارش کــرده انــد احساســات‬ ‫منفــی را تجربــه کــرده انــد در ســال ‪ 2021‬از ‪ 79‬درصــد در‬ ‫ســال قبــل بــه ‪ 87‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه تعــداد قربانیــان ‪ ITRC‬کــه اثــرات فیزیکــی را گــزارش‬ ‫کــرده انــد از ‪ 44‬درصــد بــه ‪ 68‬درصــد در یــک ســال افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬دو ســوم از قربانیــان عمومــی اثــرات عاطفــی‬ ‫و جســمی بــودن قربانــی جــرم هویتــی را گــزارش کردنــد‪.‬‬ ‫تعــداد قربانیــان ‪ ITRC‬کــه بــه دلیــل یــک جــرم هویتــی‬ ‫رفتارهــای خــود را تغییــر داده انــد در کل و در پنــج اقــدام از‬ ‫هفــت اقــدام ممکــن اندکــی کاهــش یافتــه اســت‪ .‬قربانیــان‬ ‫بیشــتری گــزارش دادنــد کــه اعتبــار خــود را مســدود کــرده و‬ ‫از یــک پیــن محافظــت از هویــت از ســرویس درامــد داخلــی‬ ‫(‪ )IRS‬هنــگام ثبــت مالیــات اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫‪ ،Eva Velasquez‬رئیــس و مدیــر عامــل مرکــز منابــع‬ ‫ســرقت هویــت‪ ،‬گفــت‪« :‬برخــی از نظــرات در ایــن گــزارش‬ ‫دلخــراش هســتند‪ ».‬یکــی از قربانیــان بــه مــا گفــت کــه‬ ‫زندگــی انهــا پــس از کشــف اینکــه شــخصی بیــش از ‪200000‬‬ ‫دالر بــه نــام انهــا دزدیــده اســت‪ ،‬ویــران شــده اســت‪ .‬یکــی‬ ‫دیگــر از قربانیــان ناراحتــی خــود را از ایــن کــه بــه نظــر مــی‬ ‫رســد هیــچ کــس بــه ان اهمیــت نمــی دهــد ابــراز کــرد‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه‬ ‫‪ 221900‬تومان‬ ‫برای‪ 8‬بار در‬ ‫روزنامه بازار کسب‬ ‫و کار شغل خود را‬ ‫معرفیکنید‪.‬‬ ‫‪09117674497‬‬ صفحه 7 ‫رودخانه فصلی روستای جنگلی جعفراباد گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ -605‬سال هشتم‬ ‫‪-605-- 1444‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/06‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/ 03 - 1401 //07‬اکتبر‪/06 - 2022 /‬ربیع‬ ‫دوشنبه ‪07// 11‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫حافظ‪ ،‬شبیه ترین انسان به عموم‬ ‫ایرانیان و درعین حال متفاوت ترین‬ ‫متفکر همه دوران هاست‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫ی اســت و‬ ‫ماش لـِـه شــله یــک غــذای بجنــوردی اســت‪ .‬ایــن غــذا‪ ،‬ســاده ولــی مقــو ‬ ‫بســیار راحــت هــم درســت می شــود‪.‬‬ ‫ماش شله غذای محلی مردم بجنورد‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ماش‪ 200 :‬گرم‬ ‫برنج‪ 150 :‬گرم‬ ‫گوشت قورمه شده‪ 250 :‬گرم‬ ‫پیاز داغ‪ :‬سه قاشق غذاخوری‬ ‫زیره سیاه‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار الزم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتــدا مــاش و پیــاز داغ را در ظــرف ریختــه و کمــی اب روی ان می ریزیــم و‬ ‫نمــک و زردچوبــه و فلفــل بــه ان اضافــه کــرده و می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫بعــد از نیــم ســاعت برنــج را شســته و در داخــل ان می ریزیــم و گوشــت قورمــه‬ ‫راهــم بــه ان اضافــه می کنیــم و می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫برنــج ان بایــد کامــا ً لــه شــود ماننــد شــله‪ .‬هــر از گاهــی ان را هــم می زنیــم تــا‬ ‫تــه نگیــرد و اگــر اب ان کــم بــود کمــی اب جــوش بــه ان اضافــه می کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫غــذا ابــدار نیســت و ماننــد شــله زرد ســفت می شــود‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫در ایــن غــذا از گوشــت قورمــه شــده اســتفاده می شــود‪ .‬بــدون گوشــت هــم‬ ‫می توانیــد درســت کنیــد‪.‬‬ ‫طریقه قورمه کردن گوشت هم به این صورت است‪:‬‬ ‫گوشــت بــدون اســتخوان را خــرد کــرده بــا کمــی اب می گذاریــم بپــزد وقتــی‬ ‫گوشــت پخــت و اب ان خشــک شــد گوشــت بــه روغــن می ایــد بــا چربــی خــود‬ ‫گوشــت ان را ســرخ می کنیــم‪ .‬کمــی هــم نمــک بــه ان می زنیــم‪ .‬اگــر گوشــت‬ ‫چــرب نبــود همــان ابتــدا کمــی دنبــه هــم در ان خــرد می کنیــم‪ .‬ایــن گوشــت‬ ‫را مــدت طوالنــی می توانیــد در یخچــال نگه داریــد و جهــت مصــرف غذاهــای‬ ‫مختلــف اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫زمانی که سرگرم اب دادن باغچه‬ ‫و گل های منزل هستید با شنیدن‬ ‫صدای زنگ تلفن یا زنگ در ‪ ،‬ابتدا‬ ‫شیر اب را ببندید و بعد به انها‬ ‫پاسخ دهید ‪.‬‬ ‫روستای ساسنگ شهرستان مینودشت‬ ‫ساســنگ‪ ،‬روســتایی در قســمتی از بلندای جنگل های‬ ‫هیرکانــی (ارتفــاع ‪۹۰۰‬متــری از ســطح دریــا) اســت‪.‬‬ ‫ساســنگ روســتایی بــا قدمتــی چنــد صــد ســاله کــه‬ ‫اهالــی ان اصالــت‪ ،‬ســادگی و مهربانــی خویــش را‬ ‫همچنــان حفــظ کرده انــد‪ .‬اثــاری از قزلباش هــا کــه‬ ‫در دوران صفویــه زندگــی می کردنــد در ایــن روســتا‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساســنگی ها از دو طایفــه مصطفی لــو و قــول هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روســتای ییالقــی در ‪ ۲۲‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬بافــت روســتا ســنتی‬ ‫اســت کــه باعــث گردیــد جذابیتــش را بــرای شهرنشــینان‬ ‫دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ساســنگ بــه شــغل دامپــروری‪ ،‬تولیــد‬ ‫محصــوالت دامــی‪ ،‬زعفــران‪ ،‬عســل و صنایــع دســتی‬ ‫مختلف از جمله پرورش پیله ابریشــم و ابریشـم بافی‬ ‫مشــغولند‪.‬‬ ‫روســتای ساســنگ بــه دلیــل موقعیــت خــاص ان‬ ‫دارای ســه اقامتــگاه بــوم گردی(ساســنگ‪-‬بام ساســنگ‪-‬‬ ‫نارســیس)در حــال فعالیــت مــی باشــد کــه گردشــگران‬ ‫زیــادی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های دینی ( زیارتگاهها و امامزاده ها ) ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ان کــه یــک‬ ‫شهرســتان تاریخــی و کهــن مــی باشــد ‪ ،‬یــک ســرزمین‬ ‫مذهبــی بــا مردمانــی بســیار متدیــن و مومــن اســت‪ ،‬کــه‬ ‫دارای امامزاده ها و زیارتگاههای بســیاری می باشــد‪ ،‬که‬ ‫همگــی انهــا مــورد احتــرام و تکریــم عمــوم مــردم منطقــه‬ ‫و محــل رجــوع و زیــارت شــیفتگان اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امامزاده جعفر ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در داخــل شــهر مینودشــت و در‬ ‫محله پسرک قرار دارد ‪ ،‬و بارگاه شهیدان انقالب اسالمی‬ ‫نیــز در محوطــه ان قــرار دارد‪ .‬اهالــی محــل و مســافران‬ ‫امــام رضــا ( ع ) همــه روزه بــه زیــارت ان بزرگوار می ایند ‪،‬‬ ‫محوطــه زیارتــگاه جــدول بنــدی و باغ هــای مشــجر ان‬ ‫را احاطــه کــرده اســت ‪ .‬ایــن زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب‬ ‫کرامــات و مــورد توجــه علمــا و بــزرگان دیــن منطقــه‬ ‫می باشــد‪ .‬دارای مســجد و شبســتان و گازکشــی اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امام عبداله روستای ده عبداله ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت و در روســتای ده عبدالــه از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی قــرار دارد‪ .‬مقبــره ان در کنــار قبــور مســلمین و‬ ‫شــهیدان انقــاب اســامی واقــع اســت‪ .‬اهالــی منطقــه‬ ‫بعلــت داشــتن کرمــات و معجــزات فــراوان بــه زیــارت‬ ‫می ا ینــد ‪.‬‬ ‫امامزاده اسحاق روستای قلمی ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 7‬کیلومتــری شــهر‬ ‫مینودشــت و در روســتای قلمــی از توابــع بخــش مرکزی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن امامــزاده در کنــار جــاده ترانزیــت تهــران‬ ‫– مشــهد قــرار دارد‪ .‬نســبت ایشــان بــا ‪ 6‬واســطه بــه‬ ‫امــام جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫امامزاده موسی روستای بازگیر ‪:‬‬ ‫زیارتــگاه امامــزاده موســی در جنــوب غربــی‬ ‫روســتای بازگیــر و در ‪ 3‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت واقــع اســت ایشــان یکــی از پانصــد نفــر از‬ ‫ســادات و یــاران امامــزاده یحیــی بــن زیــد بــوده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫پــس از شــهادت وی توســط دشــمنان دیــن بــه شــهدت‬ ‫پاالن دوزی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی شهرســتان کردکــوی‪ ،‬ســید مهــدی جلیلــی‪ ،‬در پنجمیــن‏همایــش‬ ‫بزرگداشــت حافــظ در کردکــوی گفت‪:‬‏حافــظ‪ ،‬بــا توجــه بــه غزل هایــش کــه‬ ‫انعکاس دهنــده‪ ،‬چرخــه ی امیدهــا و ناامیدی هــا‪ ،‬دلبســتن ها و دل شکســته‬ ‫شــدن هایش‪ ،‬‏عشــق توامــان زمینــی و اســمانی اش‪ ،‬دینــداری همــراه بــا‬ ‫تســاهل و تســامح و دلخــون بــودن از ریــاکاری و ‪ ...‬شــبیه ترین‏انســان بــه‬ ‫عمــوم مــا ایرانیــان و درعین حــال متفاوت تریــن متفکــر همــه دوران هاســت‏‪.‬‬ ‫ایــن شــاعر و پژوهشــگر گلســتانی‪ ،‬روزگار حافــظ را دوران پراکندگــی در‬ ‫حاکمیــت ایــران عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در هــر‏گوشــه از ایــران‪ ،‬حاکمــی محلــی‬ ‫حکومــت می کــرد و وحدتــی ملــی در کار نبــود و در شــیراز نیز درگیری بلند مدت‬ ‫‏ال مظفــر و ال اینجــو بــر ســر حکمرانــی وجــود داشــت‪ .‬ایــن تغییــر و تحول ها در‬ ‫حکمرانــی ان هــم بــا فواصــل انــدک‪،‬‏اهــل شــیراز را مردمانــی ســازگار بــا عقایــد‬ ‫و شــیوه های مختلــف و ایــن اصــل کــه هیــچ چیــز پایــدار نیســت بــار اورده بــود‏‪.‬‬ ‫وی بــا برشــمردن برخــی از مضامیــن پرتکــرار و مــورد توجــه حافــظ گفــت‪ :‬انچــه‬ ‫کــه در ان دوران بیشــتر بــه چشــم‏می ایــد‪ ،‬بازارگرمــی دینــداران ریایــی اســت‬ ‫کــه حافــظ را بــر ان مـی دارد تــا ایــن موضــوع و مضمــون را مهم تریــن‏درونمایــه‬ ‫اشــعار خــود قــرار دهــد‏‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی کردکــوی‪ ،‬یکــی از نکاتــی کــه در‬ ‫بررســی هــر شــخصیتی مــاک ارزیابــی‏اســت را اعمــال اختیــاری ان شــخصیت‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬در شــناخت هــر شــخصیت‪ ،‬اعمــال اختیــاری او از اهمیــت‬ ‫‏بســیاری برخــوردار اســت‪ ،‬چــرا کــه اعمــال غیــر اختیــاری و اجبــاری را نمی تــوان‬ ‫مــاک شــناخت شــخصیت دانســت‪ .‬هیــچ‏شــخصیتی در طــول تاریــخ نبــوده‬ ‫کــه همــه اعمالــش از روی اختیــار و مطابــق صددرصــدی ارمان هایــش باشــد و‬ ‫همــواره‪،‬‏شــخصیت های بــزرگ بــرای رســیدن بــه بیشــترین ســهم از ارمان هــای‬ ‫خــود‪ ،‬سیاســت ها و روش هایــی را برگزیده انــد‪.‬‏حافــظ نیــز از ایــن موضــوع‬ ‫برکنــار نیســت‪ .‬او بــه دربــار حاکمــان رفــت و امــد دارد و بــا برخــی از انان دوســتی‬ ‫می کنــد‪،‬‏حاکــم و وزیــر و صاحــب منصــب را مــدح می کنــد‪ ،‬وظیفــه تقاضــا‬ ‫می کنــد و در پرتــوی حمایــت همیــن حاکمــان بــه نقــد‏انــان نیــز می پــردازد‪ .‬امیــر‬ ‫مبارزالدیــن را محتســب می خوانــد و در ســوگ شــاه ابــو اســحاق اینجــو‪ ،‬شــاه‬ ‫شکســت خــورده و‏گریختــه فــارس‪ ،‬ســوگواری می کنــد‪ ،‬بــا شــاه شــجاع کــه‬ ‫بــر علیــه پــدرش امیــر مبارزالدیــن برخاســته و چشــم او را کــور‏کــرده‪ ،‬دوســتی‬ ‫می کنــد و در عین حــال منتقــد حاکمیــت نیــز هســت‏‪.‬‬ ‫جلیلــی‪ ،‬افــزود‪ :‬هیــچ شــاعری چــون حافــظ نتوانســته دلهــای فارسـی زبانان را‬ ‫بــه خــود متمایــل کنــد‪ ،‬انگونــه کــه دیوانــش را‏طــرف مشــورت خــود قــرار دهند و‬ ‫بــا تفــال بــه ان از او راه چــاره بجوینــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نظریــه نظــم عبدالقاهــر جرجانــی و بهــره بــردن بســیار حافــظ‬ ‫از ایــن نظریــه گفــت‪ :‬هیــچ شــاعری بــه انــدازه‏حافــظ از ایــن نظریــه ادبــی و‬ ‫زبانــی جرجانــی بهره منــد نبــوده اســت و ایــن همــه لطافــت زبانــی و بیانــی در‬ ‫حافــظ مرهــون‏بهره گیــری او از دیدگاه هــای ادبــی ایــن هم اســتانی ماســت‪.‬‬ ‫به ویــژه اینکــه حافــظ از گنجینــه ادبــی و مضمونــی پیش از‏خود همچــون دیوان‬ ‫خواجــوی کرمانــی و ســلمان ســاوجی و ‪ ...‬بیشــترین اســتفاده را کــرده اســت؛‬ ‫ان چنــان کــه او را‏متهــم بــه ســرقت ادبــی کرده انــد‪ .‬بایــد دانســت کــه در نظــرگاه‬ ‫عبدالقاهــر جرجانــی‪ ،‬ســرقت ادبــی‪ ،‬معنایــی نــدارد و هرکــه‏بهتریــن اســتفاده‬ ‫را ببــرد و در ســاخت زبانــی و ســبکی خــود مضامیــن پیــش ســروده و گفتــه‬ ‫را بهتــر بنشــاند‪ ،‬مضمــون از‏ان اوســت‪ .‬ایــن تبعیــت حافــظ از جرجانــی هــم‬ ‫نشــانگر نفــوذ دیدگاه هــای ایــن نظریه پــرداز گلســتانی قــرن پنجــم بــر حافــظ‬ ‫‏قــرن هشــتم ادبیــات ماســت‏‪.‬‬ ‫پنجمیــن همایــش بزرگداشــت حافــظ‪ ،‬بــا حضــور حافظ خوانــان کــودک و‬ ‫نوجــوان‪ ،‬فرمانــدار و برخــی مدیــران ایــن‏شهرســتان بــه همــت موسســه‬ ‫دارالفنــون کردکــوی‪ ،‬بــه مدیریــت ازاده حســینی و ســخنرانی دکتــر احســان‬ ‫مکتبی‪ ،‬معاون‏سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان و سیدمهدی‬ ‫جلیلــی‪ ،‬سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‏کردکــوی و برنامه هــای‬ ‫متنــوع دیگــری همچــون هم خوانــی نمایشــی غزلــی از حافــظ توســط نوجوانان‪،‬‬ ‫دکلمــه غزل هــای ‏حافــظ‪ ،‬اجــرای موســیقی ســنتی‪ ،‬تقدیــر از نوجوانــان‬ ‫حافظ خــوان برتــر کشــوری شهرســتان و ‪ ...‬در عصــر روز چهارشــنبه‏‏‪ 21‬مهرمــاه‬ ‫همزمان با روز بزرگداشــت حافظ در تاالر فرهنگ و ارشــاد شهرســتان کردکوی‬ ‫برگــزار شــد‏‪.‬‬ ‫«جاذبه های گردشگری مینودشت»‬ ‫رســیدند‪ .‬نســبت ایشــان بــا چنــد واســطه بــه حضــرت‬ ‫موســی بــن جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعه متبرکه قزل امام روستای قره چشمه ‪:‬‬ ‫روســتای قــره چشــمه در کمربنــدی شهرســتان‬ ‫ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد ‪ ،‬کــه بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 15‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه قــزل امــام‬ ‫فاقــد شــجره نامــه اســت ولــی برابــر بــا اظهــارات بــزرگان‬ ‫و معتمدیــن ‪ ،‬قــزل امــام ‪ ،‬خواهــر امامــزاده اق امــام‬ ‫اســت‪ .‬زیارتــگاه اق امــام بــر کوهــی مرتفــع در نزدیکــی‬ ‫شهرســتان ازادشــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه سکینه خاتون ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در روســتای قلعــه قافــه از توابــع‬ ‫بخــش مرکــزی مینودشــت قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬و بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه ســکینه‬ ‫خاتــون فاقــد شــجره نامــه بــوده و برابــر بــا اظهــارات‬ ‫بــزرگان و معتمدیــن ‪ ،‬نســبت ایشــان بــه امــام حســین‬ ‫(ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعــه مبارکــه ســکینه خاتــون در یــک محیــط کوهســتانی‬ ‫و جنگلــی بــا صفــا قــرار گرفتــه و از امکانــات رفاهــی شــامل‬ ‫اب و بــرق ‪ ،‬جــاده اســفالته و تلفــن برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه حضرت پیر (ع) ‪:‬‬ ‫ایــن بقعــه در روســتای ســرخو از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی واقــع شــده اســت ‪ ،‬و بــا مینودشــت ‪ 12‬کیلومتــر‬ ‫فاصلــه دارد‪ .‬بقعــه مبارکــه حضــرت پیــر در یــک محیــط‬ ‫جنگلــی زیبــا قــرار دارد ‪ ،‬و دارای اب ‪ ،‬بــرق جاده اســفالته‬ ‫و زائرســرای مــی باشــد‪.‬‬ ‫نسبت حضرت پیر (ع) به امامان می رسد‪.‬‬ ‫اخیــرا هنــر پــاالن دوزی توســط تنهــا هنرمنــد پیشکســوت بنام اقای غالمحســین‬ ‫محمــودی انجــام میشــودکه بــه مــدت ‪50‬ســال مشــغول بــه‏ایــن کار اســت و‬ ‫هنــوز هــم در ایــن هنــر کســب درامــد میکندوازاستانها‪،‬شــهرها و روســتاهای‬ ‫اطــراف (بجنــورد ‪،‬سبزوار‪،‬گنبد‪،‬ازادشــهر‪،‬گرگان‏‪،‬شــاهرود)از ایــن هنرمنــد خریــد‬ ‫می کننــد‪.‬او بــه تنهایــی از صفــر تــا صــد پاالنهــا را بــه اتمام می رســاند‪ .‬این هنرمند‬ ‫درگوشــه ی حیــاط‏منــزل شــخصی خــود مشــغول بــکار اســت‪ .‬او رقبــت بــه اموزش‬ ‫اطرافیــان و اهالــی روســتا بــرای مانــدگار مانــدن ایــن هنر را دارد‪ .‬دســت‏کف‪،‬چاقو‬ ‫مخصوص(کوتــاه و بلند)‪،‬جوالــدوز بــه ســایزهای مختلــف (کوتــاه ‪،‬ضخامــت‬ ‫کم‪،‬ضخامــت زیاد)‪،‬شــاخ اهو(ســر نــازک) و همچنیــن ‏مــواد اولیــه شــامل‬ ‫نمد‪،‬چــادر برزنت‪،‬نــخ پنبــه ای از ابــزار کار و مــواد اولیــه بــرای تهیــه پــاالن اســت‪.‬‬ ‫تنهــا محصــول نمــدی ایــن هنرمنــد پــاالن‏اســت و از ایــن هنــر در کاربــرد دیگــری‬ ‫اســتفاده نکــرده اســت‪ .‬باتوجــه بــه تنهــا هنرمندپیشکســوت درایــن هنــر وقدمــت‬ ‫بــاالی ‪500‬ســال کــه‏از اجــداد او بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬تنها هنرمنــد بازمانــده‬ ‫رشــته پــاالن دوزی در اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر روســتای فارســیان‬ ‫‏مشــغول بــه فعالیــت بــوده کــه اداره میــراث فرهنگــی ازادشــهر بــا شناســایی و‬ ‫معرفــی ایــن گنجینــه زنــده بشــری بــا ثبــت مهــارت و دانــش‏پــاالن دوزی و نیــز‬ ‫ثبــت مفاخــر حامــل میــراث ناملمــوس در فهرســت اثــار ملــی کشــور قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫طــرز ســاختن پــاالن بدیــن نحــو اســت کــه مــوی اســب و کاه را دور یــک قــاب‬ ‫چوبــی جمــع اوری کــرده و بــا جوالهــای پشــمی دســتبافت و حاشــیه دار ان را‬ ‫می پوشــانند ‪ .‬دوخــت دور لبهــی ان بــا جوالــدوز کــه بــا کــف دســتی اهــن ( کفــی )‬ ‫فشــار داده مــی شــود انجــام مــی گیــرد ‪ .‬بــرای دوختهایــی کــه بایــد از ایــن ور پــاالن‬ ‫تــا ان طــرف امتــداد یابــد بــا درفشــی کــه بلنــدی ان در حــدود ‪ ۱/۲۵‬متــر اســت ان‬ ‫را ســوراخ کــرده ‪ ،‬و نــخ پشــمی محکمــی را از یــک طــرف ســوراخ فــرو کــرده و از‬ ‫ســوی دیگــر بــا قالبــی اهنــی بــه نــام شــاخ بیــرون می کشــند ‪ .‬مــوی اســب و کاه را‬ ‫بــا مشــته اهــن بــی دســته مــی کوبنــد کــه ســر جــای خــود قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫االغ ‪ ،‬یــا بــو‪ ، ،‬قاطــر و شــتر جــزو حیوانــات بارکــش هســتند وپــاالن دوز بــرای هر کدام‬ ‫انهــا تجهیــزات مخصــوص مــی ســازد‪ .‬نــام پــاالن شــتر جهــاز مــی باشــد‪ .‬پــاالن تشــکیل‬ ‫مــی شــود از یــک تشــکچه ی کلفــت دو شــاخه بــه قالــب پشــت وکمــر حیــوان ‪ ،‬کــه از‬ ‫پارچــه ی ضخیــم بــه نــام جــوال درســت مــی شــود الی پــاالن را بــا پوشــال پــر مــی کننــد‬ ‫و قســمت جلــو ان را بــه نــام قربــوس ‪ ،‬بلندتــر می ســازند وزیــرش را بــا پارچـه ی نرمتــر‬ ‫اســتر مــی کننــد وســطح ان را ماننــد لحــاف بــا نــخ پشــمی خیلــی کلفــت بــه نــام قائمــه‬ ‫بخیــه دوزی مــی کننــد کــه همیشــه شــق ورق‪ ،‬بــه قالب پشــت حیوان باقــی بماند ونیز‬ ‫بــرای اینکــه درحیــن حرکــت بــه جلــو وبــه عقــب وراســت وچــپ نلغــزد ‪ ،‬یــک تســمه ی‬ ‫پهــن را بــه نــام رانکــی از زیــر دم حیــوان گذرانیــده بــه طــور قالبــی بــه دوشــاخه راســت‬ ‫وچــپ پــاالن مــی دوزنــد وقســمت جلــو ان را هــم بــه همیــن شــکل بــه دور ســر‬ ‫ســینه بنــدش متصــل می کننــد ویــک تســمه ســگک دار خیلــی پهــن نیــز بــه نــام‬ ‫تنــک از بــاالی پــاالن وزیــر شــکم حیــوان عبــور مــی دهنــد ودو ســرش را محکــم بــه‬ ‫هــم مــی بندنــد یــا ســگک مــی زننــد عــاوه بــر پــاالن بــه کلــه وپــوزه ی حیــوان هــم‬ ‫یــک کلگــی افســار چرمــی مــی زننــد وهمــه انها را بــا منگوله وخرمهره وزینــت االت‬ ‫دیگــر تزییــن مــی نمایند‪.‬ابــزار اصلــی پــاالن دوزی ‪ ،‬یــک ســوزن خیلــی کلفته نوک‬ ‫تیــز بــه نــام جــوال دوز ویــک درفــش ســرکج خیلــی بلنــد چنــگک ماننــد بــا جوالــدوز‬ ‫درزهــای عــادی را مــی دوزد وبــا درفــش ســرکج در قســمتهای خیلــی کلفــت پاالن ‪،‬‬ ‫بــدون اســتفاده از ســوزن بخیــه مــی زنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!