روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 604 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 604

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪99 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 10‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 02-‬اکتبر ‪ /05-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪604‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫توسعه و رونق گردشگری روستایی‬ ‫فرصتکم نظیرگلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫ارزوی زیباترین دختر دیروز‬ ‫کاش بیشتر به‬ ‫فکر سالمتم بودم‬ ‫خسارت ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫کوشکعلی اباد‬ ‫اغتشاشات اخیر به اورژانس‬ ‫کشور‬ ‫‪8‬‬ ‫پیدا کنید پرتقال‬ ‫فروش را‬ ‫‏ مقاله ‪ -‬اسماعیل عسلی‬ ‫مــرگ ملکــه انگلیــس بــرای خــودش حکایتــی دارد‪ .‬همــه خبرگزاری ها‬ ‫دســت بــه کار‏شــدند تــا مــرگ ملکــه انگلیــس را رویــدادی بــزرگ‬ ‫جلــوه دهنــد ‪ .‬البتــه بــا توجــه بــه‏پیامدهــای منفــی چنیــن مرگــی بــرای‬ ‫انگلیــس می توانــد رویــدادی بــزرگ باشــد بــه هــر‏حــال از مهربانــی و‬ ‫صلــح دوســتی ملکــه ســخن بــه میــان اوردنــد گویــی کــه او در جریــان‬ ‫‏انچــه ظــرف ‪ 70‬ســال در هنــد ‪ ،‬افریقــا ‪ ،‬امریــکای التیــن ‪ ،‬اســترالیا و‬ ‫حتــی اروپــا اتفــاق‏افتــاده قــرار نداشــته اســت ‪ .‬اصــوال شــخصیت های‬ ‫سیاســی کــه بــه هــر دلیــل در طــول‏فعالیــت خــود برجســته شــده‬ ‫انــد و رفتــار و گفتــار انهــا همــواره در تیــررس نــگاه رســانه ها‏و تاریــخ‬ ‫قــرار داشــته ‪ ،‬پــس از مــرگ در معــرض داوری قــرار می گیرنــد ‪ .‬دلیــل‬ ‫اصلــی‏جهانــی بــودن شــخصیت ملکــه ریشــه در دانــش او نــدارد زیــرا‬ ‫‪5‬‬ ‫چهــره ای علمی نبــود و‏شــخص مبــارزی هــم بــه حســاب نمی امــد ‪،‬‬ ‫بلکــه او نــان یــک عنــوان تشــریفاتی را‏می خــورد کــه اگــر ایــن ویژگــی‬ ‫را بــه ‪ 70‬ســال ملکــه انگلیــس بــودن بیفزاییــم بــرای پــر‏اوازه شــدن‬ ‫او کافــی اســت ‪ .‬تردیــدی نیســت کــه ســود مرزبنــدی بیــن سیســتم‬ ‫اداره‏بریتانیــای کبیــر بــر اســاس مــردم ســاالری کــه مســئولیت ان بــا‬ ‫نخســت وزیــر اســت و‏کاخ ســلطنتی کــه ملکــه و پادشــاه را در خــود‬ ‫جــای می دهــد بــه شــهروندان انگلیســی‏برمی گــردد نــه ســاکنان واقــع‬ ‫شــده در جغرافیــای تحــت اســتعمار بریتانیــای کبیــر‪ .‬ظــرف‏این هفتاد‬ ‫ســال میلیون هــا نفــر از جمعیــت واقــع شــده در کشــورهای جهــان‬ ‫‏ســومی یا مســتقیما توســط ارتــش انگلیــس کشــته شــده انــد و یــا بــه‬ ‫دلیــل اعمــال‏سیاســت های اســتعماری این کشــور ‪ ،‬اســتقالل ‪ ،‬دارایی‬ ‫و ثــروت ملــی خــود را از‏دســت داده انــد ‪ .‬دنیــا فرامــوش نمی کنــد‬ ‫کــه انگلســتان چگونــه از رژیــم نژادپرســت‏افریقــای جنوبــی حمایــت‬ ‫می کــرد ‪ .‬دولت هــای انگلیســی اعــم از ایــن کــه عضــو حــزب‏کارگــر‬ ‫باشــند یا محافظه کارباید در چارچوب قانون اساســی نانوشــته انجام‬ ‫وظیفــه‏کننــد و یکــی از وظایــف ملکــه ی انگلیــس هــم دفــاع از قانــون‬ ‫اساســی نانوشــته اســت ‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد ارتــش بریتانیــا بــا قتــل عــام هــزاران نفــر در کشــوری‬ ‫افریقایــی انهــا را‏مســتعمره ی خــود می کنــد و چنــد ســال بعــد ملکه ی‬ ‫انگلیــس بــا لب هــای خنــدان و‏شــبیه شــخصی مهربــان از انجــا بازدیــد‬ ‫می کنــد و هدایایــی هــم بــه انهــا می دهــد ‪ .‬ایــا‏ایــن بدان معناســت که‬ ‫ملکــه هیــچ دخالتــی در ان جنایت هــا نداشــته و راضــی بــه ایــن‏همــه‬ ‫خشــونت نبــوده اســت ؟ شــبکه بــی بــی ســی بــه گونــه ای ملکــه ‪96‬‬ ‫ســاله از‏دنیــا رفتــه را معرفــی می کــرد کــه گویی از قدیســه تــرزا یا مریم‬ ‫مقــدس ســخن‏می گویــد !!‬ ‫تــاش بــرای مبــرا دانســتن شــخصیت هایی نظیــر ملکــه انگلیــس از‬ ‫جنایت هایــی کــه‏زیــر نظــر انهــا رخ داده و مصــون دانســتن انهــا از نقد‬ ‫و ممنوعیــت کشــانیدن انهــا بــه‏محاکــم بیــن المللــی موجــب نخواهــد‬ ‫شــد کــه تاریــخ از کنــار چنیــن افــرادی بــا تســاهل و‏تحســین عبــور کنــد‬ ‫و نقــش انهــا را درکشــتارها نادیــده بگیــرد‬ ‫بــه ایــن ترتیــب اگــر بخواهیــم عملکــرد چنــد چهــره مشــهور خارجــی را‬ ‫در عرصــه ی بیــن‏المللــی بــا یکدیگــر مقایســه کنیــم و پرســش مــا ایــن‬ ‫باشــد کــه چــه تفاوتــی میــان ملکــه‏انگلیــس و مهاتما گاندی و نلســون‬ ‫مانــدال وجــود دارد ‪ ،‬پاســخ ان چــه خواهــد بــود ؟‏گانــدی و مانــدال دو‬ ‫بزودی‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برگزار می کند‬ ‫وجود ‪ ۲۰‬اقامتگاه‬ ‫بوم گردی فعال‬ ‫در مینودشت‬ ‫‪3‬‬ ‫نقصامنیتی‬ ‫در تاکسی اینترنتی اوبر‬ ‫‪4‬‬ ‫چهــره ی محبــوب جهانــی هســتند کــه ارزش عملکــرد انهــا پــس از‬ ‫‏رســیدن بــه قــدرت نســبت بــه رفتــار انهــا در دوران مبــارزه برجســتگی‬ ‫و اهمیــت‏بیشــتری داشــته اســت ضمــن ایــن کــه شــیوه ای اخــاق‬ ‫مدارانــه و انســانی هــم در‏دوران مبــارزه بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود‬ ‫در پیــش گرفتــه بودنــد ‪ .‬در واقــع تاریــخ‏بیشــتر بــه خاطــر رفتارشــان در‬ ‫زمــان بــه قــدرت رســیدن ‪ ،‬انهــا را تحســین کــرده و‏می کنــد ‪ .‬شــبکه‬ ‫بــی بــی ســی ظــرف ایــن دو روز بارهــا فیلــم و تصویــر ســر کشــی‬ ‫‏ملکــه انگلیــس بــه پرورشــگاه ها و یتیــم خانه هــا و بازدیــد از مناطــق‬ ‫مســتعمره نشــین‏را پخــش کــرده اســت ‪ .‬ایــا ارائــه ی چنیــن تصویــری‬ ‫از ملکــه ی انگلیــس بــه ایــن معناســت‏کــه او در جریــان کودتاهــا ‪ ،‬از‬ ‫هــم پاشــی رژیم هــا ‪ ،‬ســرکار امــدن دیکتاتورهــا ‪،‬‏ســرکوب ها و قتــل‬ ‫عام هــا و ایجــاد اختالفــات مذهبــی و دامــن زدن بــه درگیری هــای‬ ‫‏قومــی و نــژادی در خاورمیانــه و افریقــا و امریــکای التیــن و اســترالیا‬ ‫توســط ارتــش و‏اینتلیجنــس ســرویس نبــوده اســت ؟ چگونــه اســت‬ ‫کــه مســئولیت تنفیــذ حکــم نخســت‏وزیــری مــارگارت تاچــر ‪ ،‬جــان‬ ‫میجــر ‪ ،‬تونــی بلــر ‪ ،‬گــوردون بــراون ‪ ،‬دیویــد کامــرون ‪ ،‬تــرزا‏مــی ‪ ،‬بوریس‬ ‫جانســون و لیــز تــراس بــا ملکــه اســت ولــی او نبایــد در جریــان عملکــرد‬ ‫‏انهــا باشــد ؟ درســت اســت کــه ملکــه انگلیــس یــا ولیعهــد بخشــی از‬ ‫ثــروت خانــدان‏ســلطنتی را صــرف امــور خیریــه و رســیدن بــه فقــرا در‬ ‫کشــورهای تحــت قیمومیــت‏انگلیــس کــرده انــد امــا بایــد پرســید چــه‬ ‫نظامــی و عملکــردی موجــب فقیــر شــدن انهــا‏بــوده اســت ؟ هــر چنــد‬ ‫بــا نمونه هــای فضاحــت بارتــر چنیــن مــواردی در عرصــه ی بیــن‏المللــی‬ ‫مواجــه هســتیم امــا اینجــا ســخن بــر ســر ایــن اســت کــه مبــرا دانســتن‬ ‫ملکــه‏انگلیــس از مســئولیت انچــه در طــول ســلطنت او رخ داده نیــز‬ ‫گونــه ای فریــب‏سیاســی اســت و ترســیم هاله ی تقدیــس پیرامــون‬ ‫کلــه ی تاجــدار اوســت ‪.‬‬ ‫بعیــد نیســت تــا چنــد مــاه دیگــر زمزمــه ی انتشــار خاطــرات ملکــه ی‬ ‫انگلیــس از طریــق‏رســانه ها بازتــاب وســیعی پیــدا کند که البته بیشــتر‬ ‫بــا هــدف انتفــاع اقتصــادی صــورت‏می گیــرد‬ ‫زیــرا همیشــه عــده ای الشــخور از طریــق بــزرگ جلــوه دادن مــردگان‬ ‫تقدیــس شــده بــه‏دنبــال سرکیســه کــردن مردمی هســتند کــه فریــب‬ ‫بزرگنمایــی انهــا را خورده انــد‪ .‬ایــن‏خاطــرات در واقــع شــرح بازدیدهــا و‬ ‫پیگیری اخبار و رویدادهاســت که نشــان دهنده‏اطالع دقیق ملکه از‬ ‫ت‪.‬‬ ‫اتفاقــات بیــرون از کاخ باکینگهــام اسـ ‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫این روزها دیگر شاید مانند گذشته که افتاب در ممالک تحت نفوذ‬ ‫انگلیــس غــروب‏نمی کــرد ‪ ،‬تفکــرات دایــی جــان ناپلئونی که بر اســاس‬ ‫ان «همــه چیــز زیــر ســر‏انگلیسی هاســت «طرفــداران زیــادی نداشــته‬ ‫باشــد زیــرا چپاولگــران جهانــی در‏چارچــوب اقتصــاد ازاد و شــرکت های‬ ‫چنــد ملیتــی ماننــد گرگ هــا دســته جمعــی بــه‏شــکار می رونــد و دیگــر‬ ‫نمی تــوان گفــت همــه چیــز تنهــا زیــر ســر انگلیسی هاســت ‪ .‬چــه‏بســا‬ ‫غیــر از امریــکا و انگلیــس و چنــد کشــور اروپایــی ‪ ،‬پــای روســیه و چین و‬ ‫ژاپــن هــم‏در برخــی تصمیــم گیری هایــی کــه منجــر بــه گســترده شــدن‬ ‫ســفره ای چــرب بــرای‏همــه ی انهــا می شــود در میــان باشــد ‪ .‬ایــن کــه‬ ‫می گوینــد انگلیســی ها ریشــه دار‏هســتند چنــدان هــم بیــراه نیســت ‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه ملــک عبداللــه پادشــاه اردن کــه مدعــی‏اســت نســل چهل‬ ‫و یکــم از خانــدان بنی هاشــم و از فرزنــدان علــی (ع) و فاطمــه زهــرا‬ ‫‏و متولــی مســجداالقصی در فلســطین اشــغالی اســت ‪ ،‬مــادرش‬ ‫انگلیســی اســت ‪.‬‏هــر چنــد بــه مــدد ازمایــش و دانــش ژنتیــک معمــای‬ ‫ســید بــودن او و بســیاری دیگــر قابــل‏ردیابــی و نفــی و اثبــات اســت ولی‬ ‫تــا ان زمــان کاله ســیدی شــاه اردن بــر ســر‏مردمی اســت کــه دستشــان‬ ‫کوتاهســت و خرمــا بــر نخیــل !! ناگفتــه پیداســت کــه ســید‏بــودن فــی‬ ‫نفســه برتــری نمــی اورد مگــر ایــن کــه مشــابهتی بین رفتار مدعی ســید‬ ‫‏بــودن و ســیره پیامبــر (ص) وجــود داشــته باشــد بــه قــول موالنـ‪‎‬ا ‪:‬‬ ‫شیر را بچه همی ماند به ا ‪‎‬و‬ ‫تو به پیغمبر چه میمانی بگ ‪‎‬و‬ ‫چگونــه اســت کــه انگلیســی ها بــا ســابقه ای کــه در نژادپرســتی دارنــد‬ ‫و ان همــه در‏برابــر ازدواج دیانــا بــا شــاهزاده چالــز صــف ارایــی کردنــد ‪،‬‬ ‫اجــازه داده انــد کــه یــک دختــر‏انگلیســی از خانــواده ای اشــرافی بــا شــاه‬ ‫اردن ازدواج کنــد ؟ شــاه اردن ادعــا دارد از‏نســل چهــل و یکــم علــی‬ ‫ابــن ابــی طالــب و فاطمــه زهراســت و تولیــت مســجداالقصی‏را هــم بــا‬ ‫همیــن دســتاویز در اختیــار دارد ‪ .‬حــال بــا توجــه بــه ایــن کــه انگلیــس‬ ‫در پایه‏گذاری کشوراســرائیل نقش اول را داشــته چه کســی می تواند‬ ‫معمــای چنیــن‏ازدواجــی را حــل کنــد ‪ .‬در واقــع اکنــون کســی مدعــی‬ ‫دفــاع از حقــوق فلســطینی ها و‏حراســت از مســجداالقصی اســت‬ ‫کــه مدیــون و خویشــاوند انگلیسی هاســت ‪ .‬هــزاران‏نمونــه از ایــن‬ ‫خویشــاوندی های سیاســی را می تــوان ســراغ گرفــت کــه دســت و پــای‬ ‫‏همه را برای گره گشــایی از مشــکالت منطقه ای و بین المللی بســته‬ ‫اســت ‪ .‬حــاال‏شــما پیــدا کنیــد پرتقــال فــروش را‬ ‫اموزش های تخصصی خبرنگاری‬ ‫دوره های عمومی‬ ‫دوره های تخصصی‬ ‫دوره های پیشرفته‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪604‬‬ ‫ساختمان های پنج طبقه‬ ‫به باال باید تاییدیه‬ ‫اتش نشانی داشته باشند‬ ‫موســی الرضا صفــری رئیــس ســازمان اتش نشــانی‬ ‫وخدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان در نشســت خبــری‬ ‫بــا اصحــاب رســانه بــه مناســبت گرامیداشــت ‪ ۷‬مهــر‬ ‫مــاه روز اتش نشــانی و ایمنــی گفــت ‪:‬‬ ‫‪ ۳۸‬تاکسی اتش نشان در گرگان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای طــرح تاکســی اتش نشــان می توانــد‬ ‫بــه ایمنــی بخــش نقلیــه شــهر کمک مــی کند‪.‬‬ ‫صفــری از وجــود ‪ ۲۸‬خــودروی ســنگین و‬ ‫نیمه ســنگین و هفــت خــودروی ســبک و فعالیــت‬ ‫‪ ۱۲۲‬نیــروی اتش نشــان در ســازمان اتش نشــانی و‬ ‫خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫در بخــش نیــرو بــا اســتانداردها فاصلــه زیــادی‬ ‫داریــم امــا بــا اقدامــات انجام شــده تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری ‪ ۲۰‬نفــر بــه ســازمان اتش نشــانی و خدمــات‬ ‫ایمنــی شــهرداری گــرگان اضافــه می شــوند‪ ،‬براســاس‬ ‫اســتانداردها بایــد بــه ازای هــر دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر‬ ‫یــک اتش نشــان داشــته باشــیم کــه بــا ایــن حســاب‬ ‫در گــرگان بــا جمعیــت ‪ ۴۵۰‬هــزار نفــر بــا کمبــود ‪۶۰‬‬ ‫اتش نشــان مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫موســی الرضاصفری خاطــر نشــان کــرد‪ :‬طــرح شــهر‬ ‫ایمــن در بخــش امــوزش و پیشــگیری و در راســتای‬ ‫ارتقــای فرهنــگ ایمنــی شــهروندان از ســال گذشــته‬ ‫کلیــد خــورد کــه در ‪ ۶‬ماهــه نخســت ســال جــاری در‬ ‫مجمــوع هفــت هــزار و ‪ ۸۹۶‬نفــر از اقشــار مختلــف‬ ‫اعــم از مــدارس ‪،‬مســاجد‪ ،‬بانک هــا‪ ،‬بیمارســتان ها‪،‬‬ ‫خانه هــای فرهنــگ‪ ،‬مجتمع هــای مســکونی‪،‬‬ ‫نیروهــای نظامــی‪ ،‬انتظامــی و بســیج‪ ،‬کارخانجــات و‬ ‫شــرکت ها و ادارات امــوزش دیدنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان اتش نشــانی وخدمــات ایمنــی‬ ‫شــهرداری گــرگان تصریــح کــرد‪ :‬اتش نشــانان‬ ‫داوطلــب در ســه ســطح امــوزش می بیننــد کــه افــراد‬ ‫امــوزش دیــده در ســطح ‪ A‬در عملیــات شــرکت کــرده‬ ‫و اموزش دیــدگان ســطح ‪ B‬در بخــش امــوزش‬ ‫فعالیــت دارنــد و افــراد داری گواهینامــه ســطح ‪ C‬نیــز‬ ‫از اموزش هــای ارائه شــده در راســتای ارتقــای ســطح‬ ‫ســواد خــود بهــره می برنــد‪.‬‬ ‫صفــری بــه برنامه هــای گرامیداشــت هفتــه‬ ‫اتش نشــانی و ایمنــی اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬برنامه هــای‬ ‫گرامیداشــت روز اتش نشــانی از هفتــم مهــر مــاه‬ ‫کلیــد مــی خــورد و در راســتای ان برنامه هــای‬ ‫مختلفــی برگــزار می شــود کــه افتتــاح نمایشــگاه یــک‬ ‫روزه ایمنــی و اتش نشــانی‪ ،‬برگــزاری مانــور عملیــات‬ ‫امــداد ونجــات اطفــای حریــق ‪،‬دیــدار بــا خانــواده‬ ‫شــهدا‪ ،‬غبارروبــی مــزار شــهدا و صعــود و فــرود بــا‬ ‫مشــارکت دیگــر دســتگاه های اجرایــی از جملــه ایــن‬ ‫برنامه هــا اســت‪.‬‬ ‫صفــری خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امســال دومیــن مرحلــه‬ ‫طــرح تاکســی اتش نشــان در گــرگان برگــزار شــد و ‪۲۵‬‬ ‫تاکســی اتش نشــان در ســال گذشــته و ‪ ۱۳‬تاکســی تا‬ ‫اوایــل شــهریور مــاه امســال اموزش هــای الزم را فــرا‬ ‫گرفتنــد تــا هنــگام بــروز حــوادث بتواننــد اقدامــات الزم‬ ‫را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی‬ ‫شــهرداری گــرگان اضافــه کــرد‪ :‬در ســطح شهرســتان‬ ‫ســه هــزار خــودروی تاکســی وجــود دارد و بــا توجــه‬ ‫بــه فعالیــت شــبانه روزی راننــدگان تاکســی در نقــاط‬ ‫مختلــف شــهر‪ ،‬اجــرای طــرح تاکســی اتش نشــان‬ ‫می توانــد بــه ایمنــی بخــش نقلیــه شــهر کمــک کنــد‬ ‫و در صــورت تجهیــز تاکســی ها بــه تجهیــزات الزم و‬ ‫کپســول اتش نشــانی‪ ،‬راننــدگان تاکســی هنــگام بــروز‬ ‫حــوادث و قبــل از رســیدن نیروهــای اتش نشــانی‬ ‫می تواننــد ســریعا ً وارد عمــل شــوند‪.‬‬ ‫صفــری در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬ســاختمان های پنــج‬ ‫طبقــه بــه بــاال باید تاییدیه اتش نشــانی داشــته باشــند و‬ ‫ســازندگان مجتمع هــا و واحدهــای مســکونی موظــف به‬ ‫رعایــت نــکات ایمنــی هســتند امــا متاســفانه شــهروندان‬ ‫خیلــی بــه ایــن مهــم توجــه ندارنــد‬ ‫تلفن تماس با ما‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫توسعه بومگردی از جمله‬ ‫ظرفیت های روستایی گلستان‬ ‫گردشــگری کشــاورزی از جملــه بخــش هــای گردشــگری اســت کــه ورود‬ ‫بــه تخصصــی بــه ان نیــاز بــه تغییرکاربــری فعالیــت پایــه نیــاز نــدارد و‬ ‫متقاضیــان بــا تکیــه بــر کاربــری عرصــه بــا ایجــاد ارزش افــزوده از طریــق‬ ‫گردشــگری رونــق اقتصــادی و اشــتغال ایجــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫توسعه و رونق‬ ‫گردشگریروستایی‬ ‫فرصتکم نظیر‬ ‫گلستان‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫وجــود هــزاران جاذبــه طبیعــی‪ ،‬تاریخــی و فرهنگــی در حــدود‬ ‫هــزار روســتای گلســتان‪ ،‬فرصــت مناســب توســعه گردشــگری‬ ‫در ایــن ســکونت گاه ها اســت کــه بــا وجــود تــاش فــراوان بــرای‬ ‫بهــره منــدی از ایــن ظرفیــت در مســیر توســعه و رونــق اســتان‬ ‫تــا رســیدن روســتاهای گلســتان بــه جایــگاه واقعــی خود مســیر‬ ‫طی نشــده زیــادی وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه ســبب ســاختار قومیتــی و همچنیــن‬ ‫شــرایط جغرافیایــی و توپوگرافــی از جملــه اســتان هایــی‬ ‫محســوب مــی شــود کــه میــزان جمعیــت روســتایی در ان‬ ‫از جمعیــت شــهری بیشــتر اســت؛ موضوعــی کــه در صــورت‬ ‫برنامــه ریــزی و داشــتن نقشــه راه منســجم و مــدون مــی توانــد‬ ‫بــه تحقــق توســعه کمــک کنــد‪.‬‬ ‫روســتاهای گلســتان از جنبــه برخــورداری از جاذبــه هــای‬ ‫طبیعــی و تاریخــی در حــوزه گردشــگری سرشــار از فرصت های‬ ‫مســتعد هســتند و بــه جهــت ســکونت بیــش از ‪ ۱۵‬قومیــت‬ ‫ایرانــی از جاذبــه هــای فرهنگــی و صنایــع دســتی متعــددی‬ ‫بــرای جــذب گردشــگر برخوردارنــد‪.‬‬ ‫وجــود ســنت هــا‪ ،‬اداب و رســوم‪ ،‬باورهــای دینــی مختلــف در‬ ‫کنــار اثــار تاریخــی ‪ -‬فرهنگــی نظیــر کاروانســراها‪ ،‬اب انبارهــا‪،‬‬ ‫بادگیرهــا‪ ،‬عمــارت هــای تاریخــی و همچنیــن اثــار مذهبــی‬ ‫روســتا ماننــد بُقــاع متبرکــه‪ ،‬امامــزاده ها ‪ ،‬مســاجد‪ ،‬کلیســاها‪،‬‬ ‫ســبب شــده تــا روســتاهای گلســتان مقصــد گردشــگری‬ ‫پرطرفــداری بــرای ایران گــردان باشــند‪.‬‬ ‫گردشــگری روســتایی بــه همــه فعالیــت هــا و خدماتــی اطــاق‬ ‫مــی شــود کــه دولــت هــا‪ ،‬مــردم و کشــاورزان بــرای تفریــح و‬ ‫اســتراحت گردشــگران و جــذب انهــا در نواحــی روســتایی ارائــه‬ ‫می کنند و این گونه گردشــگری شــامل گردشــگری کشــاورزی‪،‬‬ ‫گردشــگری مزرعــه‪ ،‬گردشــگری طبیعــت‪ ،‬گردشــگری فرهنگــی‬ ‫و اکوتوریســم اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه شــکوفایی همــه ابعــاد ظرفیتهــای‬ ‫روســتاهای اســتان گلســتان بــا همــت و برنامــه ریــزی دولــت‬ ‫جهــادی ســیزدهم میســر اســت چــرا کــه روســتاهای گلســتان‬ ‫حــرف هــای زیــادی بــرای توســعه دارنــد کــه تاکنــون بــه معنــای‬ ‫واقعــی شــنیده نشــده اســت‪.‬‬ ‫روســتاها در گلســتان در بخــش اقتصــاد و فرهنــگ اســتان‬ ‫نقــش بســزایی دارنــد کــه بایــد ابعــاد مختلــف ان را به طــور‬ ‫تخصصــی ارزیابــی کــرد‪.‬‬ ‫همبســتگی‪ ،‬وفــاق و حــس تعلــق روســتاییان از مهمتریــن‬ ‫ظرفیت هــای توســعه مناطــق روســتایی هــر منطقــه اســت و‬ ‫ضــرورت دارد ظرفیت هــای تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی‬ ‫روســتاها بــه نحــو مطلــوب شــناخته و شناســانده شــود تــا از‬ ‫انهــا در برنامه هــای توســعه اســتان به خوبــی بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫توسعه بومگردی از جمله ظرفیت های روستایی گلستان‬ ‫نماینــده حــوزه انتخابیــه غــرب گلســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی اظهارداشــت‪ :‬بــرای ایجــاد فرصت هــای شــغلی‬ ‫از طریــق توســعه مشــاغل خانگــی در روســتاهای اســتان‬ ‫گلســتان تــاش زیــادی انجــام شــده و تــاش می کنیــم بــر‬ ‫اســاس مزیــت نســبی و شــرایط اقلیمــی هــر روســتا مشــاغلی‬ ‫بــا درامــد مکفــی در روســتاهای ایــن منطقــه شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری افزود‪:‬براســاس اخریــن سرشــماری بیــش‬ ‫از ‪ ۸۷۱‬هــزار گلســتانی کــه معــادل ‪ ۴۶.۶‬درصــد کل جمعیــت‬ ‫ایــن اســتان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬حــل مشــکالت روســتاییان و ایجــاد ارزش افــزوده‬ ‫بــرای تولیــدات روستانشــینان در حــوزه هــای مختلــف ماننــد‬ ‫زراعــت‪ ،‬باغــداری ‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری از جملــه‬ ‫سیاســت هــای اســت کــه بــه تحقــق توســعه پایــدار در‬ ‫روســتاها جامعــه عمــل مــی پوشــاند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای طــرح ریــزی مشــاغل در روســتاها بایــد‬ ‫ابتــدا نیازســنجی انجــام شــود یعنــی ابتــدا ظرفیــت هــای روســتا‬ ‫و یــا اطالعــات دانــش اموختــگان هــر روســتا را جمــع اوری کــرد‬ ‫و بــر اســاس رشــته و ســواد تحصیلــی انهــا مشــاغل روســتایی‬ ‫را توســعه داد‪.‬‬ ‫ایــری ادامــه داد‪ :‬توســعه واحدهــای بومگــردی از جملــه ظرفیــت‬ ‫هــای روســتاهای گلســتان اســت کــه بــا حمایــت هــای مالــی و‬ ‫برنامــه ریــزی درســت‪ ،‬تحقــق توســعه اســتان را عملــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تاکنون از ظرفیت گردشــگری روســتاهای گلســتان‬ ‫بــه درســتی اســتفاده نشــده کــه بخشــی از ایــن عــدم توفیــق‬ ‫بــه ســبب نبــود برنامــه ریــزی الزم بــرای تبدیــل ظرفیــت هــای‬ ‫بالقــوه بــه بالفعــل و بخشــی هــم بــه ســبب کارشــکنی برخــی‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی اســت ‪.‬‬ ‫وی بــه روســتای اشــوراده اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬ایــن روســتا بــا‬ ‫ظرفیــت هــای بالقــوه گردشــگری در بخــش تاریخــی ‪ ،‬طبیعــی‬ ‫و دریایــی و بومگــردی گرفتــار ســازو کارهــای زایــد اداری اســت‬ ‫در حالیکــه بــا رونــق گردشــگری در ایــن روســتا مــی تــوان بــه‬ ‫تکاپــوی و رونــق مشــاغل زیــادی در ایــن منطقــه امیــدوار بــود ‪.‬‬ ‫توسعه گلستان بدون روستاها به نتیجه نمی رسد‬ ‫مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری گلســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬اســتان گلســتان بــه ســبب ســاختار جغرافیایــی و‬ ‫اقلیمــی خــاص خــود از جوامــع روســتایی زیــادی برخوردار اســت‬ ‫و بیشــتر جمعیــت اســتان در مناطــق وســتایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫ســیدکمال محب حســینی گفــت‪ :‬هرگونــه برنامه ریــزی بــرای‬ ‫توســعه و ابادانــی گلســتان بایــد بــا نــگاه ویــژه و عملیاتــی بــه‬ ‫روســتاهای این اســتان اجرا شــود و توســعه گلســتان بدون توجه‬ ‫بــه ظرفیــت روســتاها نتیجــه ایــده ال بــه دنبــال نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه عقیــده کارشناســان ﺗﻮســعه ﺭﻭﺳﺘﺎﻳی ﻓﺮﺍﺗﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻮســعه ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی اســت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ماننــد‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺯﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﺍﮐﻮﺗﻮﺭﻳﺴﻢ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳتی‪،‬‬ ‫فعالیتﻫﺎی ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ‪ ،‬ﺗﻮسعه ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی‬ ‫ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫محــب حســینی گفــت‪ :‬بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎی‬ ‫ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ‪،‬‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭی ﺩﺭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی‪ ،‬ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ‬ ‫متنــوع ﺳﺎﺯی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ روســتا از جملــه مهمتریــن مولفــه هــای‬ ‫توســعه پایــدار در روســتاها اســت‪.‬‬ ‫گردشگری کشاورزی راهکار توسعه روستاها‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی گلســتان هــم بــه ایرنــا گفــت ‪ :‬در ســال هــای‬ ‫اخیــر توجــه و حمایــت خوبــی از فعــاالن حــوزه گردشــگری‬ ‫کشــاورزی در اســتان بعمــل امــده اســت ‪.‬‬ ‫یاســر قندهــاری ادامــه داد‪ ۲۲ :‬پروانــه بهــره بــرداری بــرای‬ ‫مــزارع گردشــگری کشــاورزی صــادر شــده و ‪ ۱۰۵‬پرونــده از‬ ‫متقاضیــان در دســت بررســی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬ســال ‪ ۹۷‬نخســتین مزرعــه گردشــگری‬ ‫کشــاورزی در گــرگان کار خــود را اغــاز کــرد و یــک ســال‬ ‫بعــد موفــق شــدیم میزبــان نخســتین همایــش گردشــگری‬ ‫کشــاورزی در گلســتان باشــیم‪.‬‬ ‫به گفتــه وی برخــی شهرســتان هــا ماننــد گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‬ ‫و گــرگان بــه ســبب تنــوع ظرفیــت هــای بخــش کشــاورزی ماننــد‬ ‫باغــداری‪ ،‬زراعــت‪ ،‬پــرورش گاو و گاومیــش‪ ،‬اســب ‪ ،‬شــتر‬ ‫و زنبــورداری بیشــترین متقاضــی احــداث مــزارع گردشــگری‬ ‫کشــاورزی را ارائــه کــرده انــد کــه تــاش داریــم بــر اســاس ضوابط‬ ‫و مالحظــات مســاعدت الزم از متقاضیــان انجــام شــود‪.‬‬ ‫قندهــاری اظهارداشــت ‪ :‬گردشــگری کشــاورزی از جملــه‬ ‫بخــش هــای گردشــگری اســت کــه ورود بــه تخصصــی بــه ان‬ ‫نیــاز بــه تغییرکاربــری فعالیــت پایــه نیــاز نــدارد و متقاضیــان‬ ‫بــا تکیــه بــر کاربــری عرصــه بــا ایجــاد ارزش افــزوده از طریــق‬ ‫گردشــگری رونــق اقتصــادی و اشــتغال ایجــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬واحدهــای گردشــکری کشــاورزی گلســتان‬ ‫بــا توجــه بــه تــوان و ظرفیــت داخلــی از اســتقبال خــوب‬ ‫گردشــگران برخــوردار هســتند کــه بعنــوان نمونــه مــی تــوان بــه‬ ‫بازدیــد گردشــگران از مزرعــه توســکا اشــاره کــرد کــه ایــن رقــم‬ ‫در روزهــای پایانــی هفتــه بــه رقمــی معــادل ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬نفــر‬ ‫مــی رســد‪.‬‬ ‫قندهــاری گفــت ‪ :‬گردشــگری کشــاورزی یــا گردشــگری مزرعــه‬ ‫یکــی از راهکارهــای توســعه روســتاها و رونــق اقتصــادی‬ ‫ان هاســت کــه بــر اســاس ان بهبــود معیشــت‪ ،‬فرهنگ هــا‬ ‫و ریشــه های ســکونتگاه هــای کوچــک محفــوظ مانــده و‬ ‫بخش هــای از یــاد رفتــه ان نیــز احیــا می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬ترویــج ایــن نــوع از گردشــگری می توانــد بـ ه بهبــود‬ ‫اوضــاع زندگــی و معیشــت روســتاییان کشــاورز کمــک کــرده و‬ ‫تجربـه ای متفــاوت بــرای گردشــگران گرفتــار در زندگی ماشــینی‬ ‫شــهرهای بــزرگ و صنعتــی باشــد‪.‬‬ ‫قندهــاری بــه صــدور ‪ ۱۵۵‬پروانــه بهــره بــرداری بــرای‬ ‫اقامتگاه هــای روســتایی خبــر داد و گفــت ‪ :‬اکثــر مناطــق‬ ‫روســتایی اســتان بــه ویــژه در جنــوب اســتان از واحــد هــای‬ ‫اقامتــی و بومگــردی برخودارهســتند و تعــدادی از روســتاهای‬ ‫واقــع در مــراوه تپــه ‪ ،‬گمیشــان و کاللــه مســتقر اســت‪.‬‬ ‫وجــود اب و هــوای معتــدل و مواهــب طبیعــی و خــدادادی‬ ‫جنــگل و جلگــه و دریــا در حــوزه گردشــگری‪ ،‬محصــوالت‬ ‫کشــاورزی زراعــی و باغــی از جملــه امتیــازات منحصــر به فــرد‬ ‫گلســتان اســت کــه در صــورت داشــتن برنامــه ریــزی مشــخص‬ ‫مــی تــوان توســعه در مســیر دســتیابی بــه توســعه پایــدار از‬ ‫انهــا بهــره زیــادی بــرد‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیــر در گلســتان هــم تــاش ویــژه ای بــرای‬ ‫رونــق ایــن صنعــت انجــام شــده و برخــی توفیقــات بدســت امده‬ ‫امــا کارشناســان معتقدنــد کــه بــرای تحقــق بهــره وری حداکثــری‬ ‫بایــد ملزومــات و پیــش شــرط هــای بیشــتری در توســعه ایــن‬ ‫مــزارع گردشــگری مــد نظــر مدیــران ایــن بخــش باشــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار خانــوار بهــره بــردار در حــوزه کشــاورزی‬ ‫گلســتان در بخــش هــای مختلــف مشــغول فعالیــت هســتند‬ ‫کــه مــی تــوان از ایــن ظرفیــت ارزشــمند بــرای رونــق اشــتغال و‬ ‫توســعه اقتصــادی اســتان بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای‬ ‫دادن هفت اقلیم از ‪ ۱۳‬اقلیم دنیا در همســایگی ســه اســتان‬ ‫مازنــدران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان‬ ‫قــرار دارد و معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال خالــص گلســتان بــه‬ ‫بخــش کشــاورزی اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان‪ 8 ،‬بار در روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار دیده شوید ‪09117674497 -‬‬ صفحه 2 ‫ورود استاندارد به بازرسی از شالی های الوده به فاضالب‬ ‫اداره استاندارد شهرستان گنبد کاووس به حوزه بازرسی از شالی های مشروب از رواناب های الوده به فاضالب ورود کرد‪.‬‬ ‫بنــا بــه تقاضــای شــاکیان خصوصــی‪ ،‬گــروه بازرســی و نظــارت مشــتمل بــر اســتاندارد‪ ،‬نیــروی انتظامــی‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬بهداشــت و دادگســتری‬ ‫شهرســتان ازادشــهر از مــزارع مــورد نظــر بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه ایــن بازدیــد مصــوب شــد تــا جهــاد کشــاورزی‪ ،‬زمــان رســیدگی و برداشــت را بــه اداره بهداشــت اعــام نمایــد و نماینــدگان جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫بهداشــت و نیــروی انتظامــی در زمــان مناســب از مــزارع بازدیــد نمــوده‪ ،‬مقــدار پنــج کیلوگــرم نمونــه شــالی از هــر مزرعــه برداشــت نماینــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫چگونه امنیت سایبری کسب و کارها‬ ‫را ارتقا دهیم؟‬ ‫مراقب سالمتی خودشان‬ ‫باشند‬ ‫اموزش امنیت انالین‬ ‫به کارمندان‬ ‫تنهــا نصیحتــی کــه در ایــن روزگار ســخت پیــری بــه اوالد‬ ‫خــود مــی کنــم فقــط مراقــب ســامتی خودشــان باشــند‬ ‫چــرا کــه زمانــی کــه قــدرت حرکــت را از دســت دهنــد شــاید‬ ‫خیلــی افــراد دوســت داشــته باشــند کمــک کننــد ولــی‬ ‫قدرتــش را نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ارزوی زیباترین دختر دیروز‬ ‫کاش بیشتر به فکر‬ ‫سالمتم بودم‬ ‫حاجیه بانــو کــه در گذشــته بــه زیباتریــن‪ ،‬ثروتمندتریــن و‬ ‫قدرتمندتریــن زن منطقــه مینودشــت گلســتان شــهره بــوده در‬ ‫معلولیــت و چیــن و چروک هــای ســالمندی امــروزش بــه کوچــه‬ ‫و پس کوچه هــای انتظــار محبــت اطرافیانــش رســیده‪ ،‬چشــم‬ ‫بــه در خانــه ویالی ـی اش دوختــه کــه گرمــای وجــود عزیزانــش‬ ‫را احســاس کنــد و بــا هرصدایــی می پرســد نوه هایــم امدنــد؟‬ ‫ترکیــب ســنی جمعیــت کشــورها بــا توســعه شــرایط اقتصــادی‬ ‫و اجتماعــی‪ ،‬بهبــود شــرایط بهداشــتی و کاهــش مــرگ و میرهــا‬ ‫تغییر یافته و تعداد بســیاری از جمعیت کشــورها چه توســعه‬ ‫یافتــه و چــه در حــال توســعه بــه ســمت ســالمندی ســوق یافتــه‬ ‫است‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری ‪ ۱۳۹۵‬از جمعیــت ‪ ۷۹‬میلیونــی کشــور‬ ‫هفــت میلیــون و ‪ ۴۱۴‬هــزار و ‪ ۹۱‬نفــر یعنــی ‪ ۹.۲۸‬درصــد ســالمند‬ ‫هســتند؛ پیــش بینــی مــی شــود کــه تعــداد کل افــراد ســالمند‬ ‫روی کــره زمیــن بــه ‪ ۲‬میلیــارد نفــر خواهــد و رســید و درصــد‬ ‫ســالمندان ایــران تــا ســال ‪ ۲۰۲۵‬میــادی بــه ‪ ۱۰‬و تــا ‪ ۲۰۵۰‬بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد مــی رســد و براســاس ایــن پیــش بینــی در‬ ‫ســال ‪۲۰۵۰‬درصــد جمعیــت ســالمند در ایــران از میانگیــن جهــان‬ ‫و اســیا بیشــتر و از هــر ســه نفــر‪ ،‬یــک نفــر ســالمند خواهــد بــود‪.‬‬ ‫یــک اکتبــر‪ ،‬نهــم مهــر مــاه «روز جهانــی ســالمندان» و یکــی‬ ‫از روزهــای «هفتــه ملــی ســالمند» در ایــران اســت‪ ،‬ســالمندی‬ ‫دوره ای از زندگی اســت که از ‪ ۶۰‬ســالگی تا ‪ ۶۵‬ســالگی شــروع‬ ‫مــی شــود و ایــن قشــر اعضــای مهــم جامعــه بــوده کــه اجتمــاع‬ ‫را از حضــور خــود متاثــر کــرده و بــا انتقــال تجربیــات و تخصــص‬ ‫خــود مســیر را بــرای نســل جــوان روشــن می کننــد‪.‬‬ ‫امــروز کــه بــه نــام روز ســالمند نامگــذاری شــده بهان ـه ای بــرای‬ ‫بازدیــد از یکــی از ســالمندان فراهــم مــی شــود‪ ،‬ویالیــی در حوالی‬ ‫شهرســتان مینودشــت کــه بــه محــض ورود خانــه اشــرافی و‬ ‫کدخدایــی «پــس از بــاران» را تجلــی مــی کنــد از طبقــات خانــه‬ ‫بــاال مــی روم مــادری زیبــا روی تخــت دراز کشــیده مــرا می خواند‪،‬‬ ‫طــول مــی کشــد جــواب ســامم را دهــد‪ ،‬دســتش را مــی گیــرم و‬ ‫دســتی کــه فلــج اســت و قــدرت حرکــت نــدارد‪.‬‬ ‫صورتــش کــه بــا وجــود ســکته اش هنــوز زیباســت ولــی پــر از‬ ‫پیــچ و خــم چروک هایــی کــه خــود روایتگــر ســال های ســخت‬ ‫و پــر رنجــش اس ـت ‪.‬‬ ‫حاجیــه بانــو پنــج ســالی اســت کــه بــر اثــر ســکته روی‬ ‫پله هــای ویــای خانـه اش افتــاد و تــا ســاعت ها کســی متوجــه‬ ‫ســکته اش نشــد‪.‬‬ ‫تحویل ‪ ۵۷‬مدرسه‬ ‫جدید به اموزش و‬ ‫پرورش خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۵۷ :‬مدرســه در قالــب ‪ ۲۲۳‬کالس درس جدیــد در نیمــه‬ ‫نخســت امســال بــا مشــارکت دولــت و خیــران ســاخته و بــرای‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪604‬‬ ‫انــگار ان ســکته پنجــره ای رو بــه دنیــای جدیــد تنهایــی و بــی‬ ‫کســی را برایــش بــاز کــرد و یــاد کارهایــی کــه مــی توانســت در‬ ‫زمــان ســامت انجــام دهــد مــی افتــد‪.‬‬ ‫حاجیه بانــو گَــرد پیــری بــر چهــره زیبایــش نشســته و موهــای‬ ‫ســفیدش کــه بــه رنــگ حنایــی در امــده بعــد از ســکته اش‬ ‫دیگــر کامــل ســمت راســت بدنــش فلــج شــده زمانــی زیباتریــن‬ ‫دختــر منطقــه بــود و بــا غــرور گام هــای محکمــش را بــر زمیــن‬ ‫مــی کوبیــد ولــی امــروز نــگاه مــی کنــد تــا پرســتارش چــه کســی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر هیــکل تنومنــدش هــر پرســتاری بعــد مدتــی خســته‬ ‫شــده و مـی رود و بــا اینکــه ثــروت فراوانی دارد ولی امــروز روزگار‬ ‫را بــه ســختی طــی می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا در ظاهــر از پنجــره ویالیــش مشــغول نــگاه کــردن بــه‬ ‫درختــان اســت ولــی در واقــع در دنیــای دیگــری ســیر مــی کنــد‪.‬‬ ‫ذوق و شوق جوانان در ماه ربیع االول او را به روزگاران دوری‬ ‫مــی بــرد زمانــی کــه تمــام زن هــای منطقــه زیبایــی‪ ،‬ثــروت و‬ ‫قدرتــش را مثــال مــی زدنــد و او زمــان را حــس نمــی کــرد و امــروز‬ ‫ثانیــه هــا برایــش حکــم جــادی را دارد‪.‬‬ ‫دلتنــگ همســر‪ ،‬خواهــر و برادرانــش اســت کــه ســالیان دور‬ ‫از دنیــا رفتــه انــد و هــر روز دعــا مــی کنــد کاش زمــان رفتنــش‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بانــو خانــم مــی گوید‪:‬ایــن ســال هــا در تنهایــی هایــم خیلــی‬ ‫فکــر کــردم تنهــا کاری کــه بــه یقیــن انجــام مــی دادم وقف تمام‬ ‫ثروتــم بــه امــام رضــا (ع) بــود ولــی خــوب دیــر متوجــه شــدم و‬ ‫امــروز دیگــر تــوان اینــکار را نــدارم چــرا کــه تمــام اموالــم دیگــر‬ ‫دســت فرزندانــم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال هــای خیلــی دور خوابــی دیــدم کــه پــس از‬ ‫ان مــی خواســتم تمــام اموالــم را وقــف کنــم ولــی متاســفانه بــا‬ ‫امــروز و فــردا کــردن و صحبــت هــای فرزندانــم متقاعــد شــدم‬ ‫فعــا زود اســت‪.‬‬ ‫وی کــه امــروز ‪ ۹‬فرزنــد و ‪ ۲۰‬نــوه دارد اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا‬ ‫نصیحتــی کــه در ایــن روزگار ســخت پیــری بــه اوالد خــود مــی کنــم‬ ‫فقــط مراقــب ســامتی خودشــان باشــند چــرا کــه زمانی کــه قدرت‬ ‫حرکــت را از دســت دهنــد شــاید خیلــی افــراد دوســت داشــته‬ ‫باشــند کمــک کننــد ولــی قدرتــش را نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫حاجیه بانــو افــزود‪ :‬ســامتی در گــران بهایــی اســت کــه‬ ‫هیچکــس تــا زمانــی کــه ان را داشــته قــدر نمــی دانــد ولــی مــن‬ ‫امــروز در ایــن شــرایط ســختم هــر روز بــا طلــوع خورشــید بــا‬ ‫دســت و پــای فلــج خــودم صحبــت مــی کنــم بــه امیــد اینکــه‬ ‫دوبــاره بــا مــن اشــتی کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همیشــه فامیــل و دوســتانم زیبایــی‪ ،‬ثروت‬ ‫و محبوبیتــم را مثــال مــی زدنــد و ایــن خانــه پذیــرای ادم هایــی‬ ‫از اقشــار مختلــف مــردم بــود ولــی امــروز دیگــر کســی در ایــن‬ ‫خانــه را نمــی زنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن ‪ ۵‬ســال پرســتارهای زیــادی امدنــد ولــی‬ ‫هیچکــس تــوان پرســتاری از مــن را نداشــت و از فرزندانــم فقــط‬ ‫دختــرم ثریــا بــه دلیــل وابســتگی بیــش از انــدازه اش بــه مــن‬ ‫هــر روز و هــر شــب کنــارم اســت و شــاید امــروز بــه برکــت وجــود‬ ‫ایــن دختــرم بــوده کــه نفــس مــی کشــم‪.‬‬ ‫ایــن مادربــزرگ زیبــا و مهربــان افــزود‪ :‬کاش زمانــی کــه ســالم‬ ‫بــودم بــه خاطــر هیــچ چیــز خــودم را عصبانــی و ناراحــت نمــی‬ ‫کــردم شــبی کــه ایــن اتفــاق افتــاد بــه شــدت خشــمگین بــودم‬ ‫ولــی حــاال فهمیــدم ارزش از دســت دادن دســت و پایــم را‬ ‫نداشــت‪.‬‬ ‫وی کــه بــا ایــن شــرایط ســختش هنــوز هم چهــره اش لبخند را‬ ‫فرامــوش نکــرده بــزرگ تریــن درس را بــه امثــال مــن مــی دهــد‬ ‫شــرایط هــر چقــدر هــم ســخت باشــد بخندیــد و شــاد باشــید‪،‬‬ ‫مــی گویــد‪ :‬در ایــن لحظــه کــه دیگــر نــه قدرتــی‪ ،‬نــه ثروتــی‪ ،‬نــه‬ ‫زیبایــی و ســامتی برایــم باقــی نمانــده شــادم چــرا کــه تــازه بعــد‬ ‫ایــن همــه ســال زندگــی کــردن متوجــه لحظــه حــال شــدم‪.‬‬ ‫حاجیه بانــو در خصــوص انتظاراتــش از فرزنــد و نوه هایــش‬ ‫بیــان می کنــد‪ :‬مــن هیــچ چیــز از هیــچ کــس نمــی خواهــم‬ ‫فقــط حضــور کســانی کــه دوستشــان دارم بــه مــن قــوت زندگــی‬ ‫می دهــد و دلــم مــی خواهــد همیشــه مثــل قبــل اطرافم شــلوغ‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خــدا را شــاکرم دختــرم را داشــتم کــه از مــن‬ ‫پرســتاری کنــد بارهــا در خلــوت فکــر می کنــم اگــر ثریــا نبــود بــا‬ ‫ایــن همــه ثــروت بــاز هــم بــه یقیــن تنهــا و بی کــس بایــد در‬ ‫ســرای ســالمندان اقامــت مــی کــردم‪.‬‬ ‫بهزیســتی گلســتان بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۲۳‬ســالمند خدمــت‬ ‫رســانی می کنــد‪.‬‬ ‫ســالمندان گنجینه هایــی ارزشــمند فــرا روی جوانــان بــوده کــه‬ ‫بــا مدیریــت ویــژه می تــوان از تجربه هــا و ظرفیت هــای گوهــر‬ ‫بــار انهــا در تمــام شــرایط اســتفاده کــرد در ارتبــاط بــا امــار مراکــز‬ ‫خدمــات رســانی بــه ســالمندان گلســتان سرپرســت بهزیســتی‬ ‫اســتان در ارتبــاط بــا ســالمندی در گفــت و گــو بــا ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫دنیــا بــه ســرعت در حــال ســالمند شــدن اســت و اینگونــه‬ ‫تخمیــن زده شــده اســت کــه تــا ســال ‪ ۲۰۵۰‬حــدود ‪ ۲۲‬درصــد‬ ‫جمعیــت دنیــا ســالمند خواهنــد بــود یعنــی یــک نفــر از هــر پنــج‬ ‫نفــر ســالمند خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫عــارف کیانــی افــزود‪ :‬ایــران نیــز از ایــن تغییــرات جمعیتــی بــی‬ ‫نصیــب نمانــده اســت و هــم اکنــون حــدود ‪ ۱۰‬درصــد جمعیــت‬ ‫کشــور را افــراد بــاالی ‪ ۶۰‬ســال تشــکیل مــی دهنــد و بــه طــوری‬ ‫کــه تخمیــن زده شــده اســت در ســال ‪ ۲۰۵۰‬جمعیــت ســالمند‬ ‫کشــور بــه حــدود ‪ ۲۸‬درصــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬براســاس اخرین اطالعات اســتان گلســتان‬ ‫دارای ‪ ۹/۸‬درصــد ســالمند اســت کــه معــادل ‪ ۱۷۰‬هــزار و ‪۸۷۱‬‬ ‫نفــر می باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر از ‪ ۱۲‬مرکــز روزانــه ســالمندان‬ ‫‪ ۴۰۴‬نفر و در ‪ ۳‬مرکز شــبانه روزی ســالمندان ‪ ۱۴۷‬نفر خدمات‬ ‫دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت بهزیســتی گفــت‪ :‬ســه مرکــز ویزیــت در منــزل‬ ‫ســالمندان و ‪ ۴‬مرکــز مراقبــت در منــزل ویــژه معلــوالن هــم‬ ‫اکنــون مشــغول خدمت رســانی بــه ایــن قشــر هســتند‪.‬‬ ‫کیانــی افــزود‪ ۶ :‬بنیــاد فرزانــگان در اســتان فعــال بــوده بیش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر ســالمند از انهــا خدمــات دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هــم اکنــون بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۲۳‬نفــر‬ ‫ســالمند از خدمت رســانی بهزیســتی اســتان گلســتان بهره منــد‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان مطابق سرشــماری نفوس و مســکن ســال ‪ ،۱۳۹۵‬یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت متشــکل از اقــوام و مذاهــب‬ ‫مختلــف در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد‪.‬‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد بــه امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫امیــن فــاح کوشــکی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت؛ ‪ ۱۴‬مدرســه‬ ‫در شهرســتان شــیروان‪ ۱۱ ،‬مدرســه در شهرســتان بجنــورد‪،‬‬ ‫هشــت مدرســه در شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن و شهرســتان‬ ‫هــای مانــه و ســملقان‪ ،‬فــاروج و جاجــرم هــر کــدام بــا پنــج‬ ‫مدرســه و مابقــی نیــز در شهرســتان اســفراین افتتــاح شــد‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن طــرح هــا بــا ‪ ۱۵۰‬میلیــارد تومــان بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســید و در مجمــوع ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۸۱۵‬متــر مربــع بــه فضــای‬ ‫مــدارس خراســان شــمالی افــزوده شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬از ایــن تعــداد؛ ‪ ۲۶‬مدرســه بــا ‪ ۱۰۶‬کالس درس بــا‬ ‫زیــر بنــای ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۷۷۲‬متــر مربــع بــا مشــارکت نیکــوکاران و‬ ‫خیــران احــداث شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ ۵۰ :‬درصــد ایــن مــدارس شــهری و مابقــی‬ ‫روســتایی اســت و پنــج هــزار دانــش امــوز ســال تحصیلــی جدیــد‬ ‫را در ایــن مــدارس اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫فــاح کوشــکی یــاداور شــد‪ :‬ایــن پــروژه هــا از محــل اعتبــارات‬ ‫ســفر مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬اعتبــارات اســتانی‪ ،‬ملــی و مشــارکت‬ ‫خیریــن مدرســه ســاز تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۷‬هــزار و ‪ ۷۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانــش‬ ‫امــوز در مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان را دختــران‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۸‬درصــد دانــش امــوزان در مناطــق‬ ‫روســتایی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫بــه کارمنــدان خــود در مــورد امنیــت انالیــن امــوزش‬ ‫دهیــد‪ ،‬شــما می توانیــد ایــن کار را بــا نشــان دادن یــک‬ ‫دوره انالیــن بــه ان هــا انجــام دهیــد‪ ،‬اموزش هــا اصــوال‬ ‫شــامل اشــنایی بــا کالهبرداری هــای ســایبری و دفــاع از‬ ‫تهدیــدات امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫به روز کردن نرم افزار ها‬ ‫یکــی از بهتریــن کار هایــی کــه می توانیــد انجــام دهیــد‬ ‫ایــن اســت کــه مطمئــن شــوید نرم افــزار شــما بــه روز‬ ‫اســت‪ ،‬داشــتن جدیدتریــن نــرم افــزار باگ هــای شــما را‬ ‫برطــرف می کنــد‪ ،‬و همچنیــن از شــما در برابــر حمــات‬ ‫ســایبری نیــز محافظــت می کنــد‪.‬‬ ‫نصب انتی ویروس قوی‬ ‫یکــی از ســاده ترین راه هــا ی هکر هــا بــرای بــه‬ ‫دســت اوردن اطالعــات شــخصی و کاری شــما‪ ،‬الــوده‬ ‫کــردن رایانــه شــما بــه ویــروس اســت‪ ،‬بنابرایــن شــما‬ ‫می بایســتی یــک نرم افــزار انتــی ویــروس رســمی را‬ ‫خریــد و نصــب نماییــد و بــدون نگرانــی از حمــات‬ ‫ســایبری می توانیــد کار خــود را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای‬ ‫ایــن امــر دسترســی هکر هــا بــه حســاب کاربــری را‬ ‫بســیار پیچیده تــر می کنــد‪ ،‬اگــر ایــن گزینــه را فعــال‬ ‫کنیــد‪ ،‬هــر بــار کــه بخواهیــد بــه حســاب کاربــری خــود‬ ‫دسترســی پیــدا کنیــد‪ ،‬یــک کــد بــه تلفــن همــراه خــود‬ ‫دریافــت خواهیــد کــرد‪ ،‬ایــن بــدان معناســت کــه اگــر‬ ‫شــخصی موفــق بــه شکســتن رمــز عبــور شــما شــود‪،‬‬ ‫بــدون کــد نمی توانــد بــه حســاب کاربــری دسترســی پیــدا‬ ‫کنــد‪،‬‬ ‫انتقال داده ها به فضای ابری‬ ‫ابــر یــا کالود حالتــی اســت کــه داده هــا بــر روی اینترنــت‬ ‫ذخیــره می شــود نــه در هــارد درایــور رایانــه‪ ،‬اگــر‬ ‫حفاظت هــای امنیتــی نصــب نشــده باشــد‪،‬داده های‬ ‫ذخیــره شــده در ســرورهای شــخصی در معــرض حملــه‬ ‫ســایبری قــرار می گیرنــد‪ ،‬بنابرایــن پیشــنهاد می شــود‬ ‫اطالعــات خــود را در فضــای ایمــن ابــری ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫داشتن استراتژی پاسخ‬ ‫عاقالنــه اســت کــه فــرض کنیــم هــر کســب و کاری‬ ‫می توانــد قربانــی حملــه ســایبری باشــد‪ ،‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن کار یــا غافــل گیــر نشــدن در برابــر حمــات نیــاز‬ ‫بــه توســعه یــک طــرح بــرای پاســخ بــه حمــات اســیب زا‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــن راســتا تمریناتــی را بــرای امــوزش کارکنــان‬ ‫شــرکت و یــا ادمیــن صفحــات خــود طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫گرفتن بیمه امنیت سایبری‬ ‫یــک حملــه ســایبری می توانــد بــه انــدازه اتــش ســوزی‬ ‫یــا ســرقت ویرانگــر باشــد‪ ،‬همان طــور کــه بــرای جبــران‬ ‫خســارت ایــن نــوع وقایــع بیمــه در نظــر گرفتــه می شــود‪،‬‬ ‫بــرای حمــات ســایبری نیــز بیمــه امنیتــی متصــور اســت‪،‬‬ ‫شــما می بایســتی بــه دنبــال پوشــش شــخص اول و‬ ‫ســوم باشــید‪ ،‬منظــور از پوشــش شــخص اول‪ ،‬پوششــی‬ ‫اســت کــه خســارات وارده را پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫در خصــوص پوشــش شــخص ثالــث‪ ،‬منظــور ایــن اســت‬ ‫کــه اگــر شــخصی ماننــد یــک شــرکت شــریک یــا مشــتری‬ ‫کــه اطالعــات کارت اعتبــاری او بــه خطــر افتــاده اســت‬ ‫بــه دلیــل نقــض داده از شــما شــکایت کنــد‪ ،‬تحــت ایــن‬ ‫پوشــش شــخص ثالــث قــرار می گیــرد‪ ،‬وجــود نهــاد بیمــه‬ ‫در دنیــای ســایبری امــروز بســیار محســوس اســت و‬ ‫شــرکت های مختلفــی ایــن نــوع بیمــه را تحــت پوشــش‬ ‫قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫امنیت جامعه‬ ‫خط قرمز ماست‬ ‫فرمانده فراجا گلستان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 28‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪604‬‬ ‫وجود ‪ ۲۰‬اقامتگاه بوم گردی‬ ‫فعال در مینودشت‬ ‫‪ ۳‬هزار دستگاه امبوالنس‬ ‫فرسوده نیازمند نوسازی‬ ‫است‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی مینودشــت از فعــال بــودن ‪ ۲۰‬واحــد اقامتــگاه‬ ‫رییــس اداره میــرا ‬ ‫بوم گــردی روســتایی در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت‪ ۳۵ :‬متقاضــی دیگــر کــه بــرای انهــا موافقــت‬ ‫اصولــی صــادر شــده در انتظــار دریافــت تســهیالت بــرای راه انــدازی واحــد بوم گــردی هســتند‪.‬‬ ‫رضــا پورمهــدی افــزود‪ :‬روســتاهای مینودشــت کــه بیشــتر انهــا در مناطق خــوش اب و هوای کوهســتانی و‬ ‫جنگلــی واقــع هســتند‪ ،‬ظرفیــت باالیــی بــرای راه انــدازی اقامتــگاه بوم گــردی دارند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا بهبــود شــرایط کرونایــی‪ ،‬اســتقبال از واحدهــای اقامتگاهــی در مناطــق روســتایی ایــن‬ ‫شهرســتان رونــد صعــودی داشــته اســت‪.‬‬ ‫پورمهــدی‪ ،‬عــدم پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت بــرای راه انــدازی اقامتــگاه بــوم گــردی روســتایی را از‬ ‫مشــکالت متقاضیــان ایــن واحدهــا دانســت و بیــان داشــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۳۵‬متقاضــی در مینودشــت کــه‬ ‫رییــس ســازمان اورژانــس کشــور گفــت‪ :‬ســه هــزار‬ ‫دســتگاه امبوالنــس در کشــور فرســوده اســت کــه‬ ‫نوســازی ان ‪ ۶‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫دکتــر جعفــر میعادفــر در حاشــیه همایــش پدافنــد‬ ‫غیرعامــل در شهرســتان اســفراین خراســان شــمالی‬ ‫در جمــع خبرنــگاران اظهارداشــت‪ :‬نوســازی نــاوگان‬ ‫امبوالنــس در کشــور از دغدغــه هــای ایــن نهــاد‬ ‫اســت و همــواره پیگیــر جــذب اعتبــار بــرای رفــع ایــن‬ ‫مشــکل هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فرســودگی امبوالنــس هــا مربــوط بــه‬ ‫تمامــی مناطــق کشــور اســت و محــدود بــه اســتان‬ ‫خاصــی نیســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان اورژانــس کشــور یــاداور شــد‪:‬‬ ‫براســاس برنامــه ریــزی هــا و هماهنگــی هــای‬ ‫انجــام شــده بــا دســتگاه هــای مربوطــه‪ ،‬هــر ســال‬ ‫یکهــزار دســتگاه امبوالنــس وارد کشــور مــی شــود تــا‬ ‫جایگزیــن ســه هــزار دســتگاه فرســوده شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬تاکنــون تامیــن اعتبــار یکهــزار‬ ‫دســتگاه امبوالنــس مصــوب و تــا پایــان امســال نیــز‬ ‫تخصیــص مــی یابــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان اورژانــس کشــور بیــان کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن بــا موافقــت دولــت‪ ،‬نیکــوکاران مــی تواننــد‬ ‫در ایــن امــر مشــارکت کننــد و یکهــزار دســتگاه‬ ‫امبوالنــس را وارد کننــد کــه در ایــن صــورت از عــوارض‬ ‫گمرکــی معــاف خواهنــد شــد و حــدود ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫هزینــه امبوالنــس پاییــن خواهــد امــد‪.‬‬ ‫رییــس اورژانــس کشــور شــامگاه جمعــه در ســفر‬ ‫بــه خراســان شــمالی از بخــش اورژانــس بیمارســتان‬ ‫امــام علــی(ع) و پایــگاه شــماره یــک اورژانــس‬ ‫بجنــورد بازدیــد و از نزدیــک در جریــان مشــکالت ایــن‬ ‫پایگاه هــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫جعفــر میعادفــر در ایــن بازدیــد ‪ ۲‬دســتگاه شــوک‬ ‫خــودکار ای ای دی (‪ )AED‬بــه اورژانــس خراســان‬ ‫شــمالی اهــدا و دســتور تامیــن یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت اورژانــس را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد انــان در روســتاها ســکونت دارد و ایــن‬ ‫اســتان دارای نقــاط ســخت گذر کوهســتانی اســت و‬ ‫از نظــر حادثــه خیــزی نیــز‪ ،‬بــه ویــژه ســیل و زلزلــه در‬ ‫شــمار ‪ ۱۰‬اســتان نخســت کشــور اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کمک ‪ ۱۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫خیرین گلستان به پویش‬ ‫شور عاطفه ها‬ ‫اعالم امادگی ‪ ۸۵‬تولیدکننده برای‬ ‫حضور در هجدهمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی ماشین های کشاورزی‬ ‫معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره) گلســتان گفــت‪ :‬خیریــن ایــن اســتان ‪ ۱۷۰‬میلیــارد ریــال به صــورت‬ ‫نقــدی و غیرنقــدی بــه پویــش شــور عاطفه هــا کمــک کردنــد کــه ‪۴۲‬‬ ‫درصــد بیشــتر از برنامــه پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫جــواد فــردی افــزود‪ :‬کمک هــای جم ـع اوری شــده خیریــن گلســتان‬ ‫بــه پویــش شــور عاطفه هــا‪ ،‬میــان دانش امــوزان و دانشــجویان زیــر‬ ‫پوشــش ایــن نهــاد توزیــع شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اکنــون ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۲۶۰‬دانــش امــوز و هــزار و ‪۳۱۵‬‬ ‫دانشــجو زیــر پوشــش خدمــات کمیتــه امــداد اســتان گلســتان‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تــدارک نواختــن زنــگ پویــش شــور عاطفه هــا در‬ ‫مــدارس برخــوردار گلســتان در ‪ ۱۱‬مهــر ســال جــاری بــا مشــارکت‬ ‫امــوزش و پــرورش اســتان خبــر داد و افــزود‪ :‬کمک هــای‬ ‫دانش امــوزان و فرهنگیــان خیــر بــه ایــن پویــش هــم جمـع اوری‬ ‫و در اختیــار امــوزش و پــرورش بــرای توزیــع میــان دانش امــوزان‬ ‫نیازمنــد قــرار داده می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین‪‎‬المللی گلســتان گفت‪۸۵ :‬‬ ‫تولیدکننــده در هجدهمیــن دوره نمایشــگاه تخصصــی ماشــین های‬ ‫کشــاورزی گلســتان کــه ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۵‬مهرمــاه ســالجاری در محــل ایــن‬ ‫نمایشــگاه در گــرگان دایــر می شــود‪ ،‬اعــام امادگــی کرده انــد‪.‬‬ ‫مهــرداد یــزدی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ۶۱ ،‬تولیدکننــده و صنعتگــر‬ ‫در بخــش ادوات و ماشــین های کشــاورزی و بقیــه در بخــش‬ ‫سیســتم های ابیــاری و صنایــع وابســته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تولیدکننــدگان و صنعتگــران شــرکت کننــده در‬ ‫نمایشــگاه گــرگان از ‪ ۱۵‬اســتان کشــور شــامل گلســتان‪ ،‬تهــران‪،‬‬ ‫مازنــدران‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬قــم‪ ،‬مرکــزی‪ ،‬البــرز‪ ،‬اذربایجــان‬ ‫شــرقی‪ ،‬کردســتان‪ ،‬اذربایجــان غربی‪ ،‬قزوین‪ ،‬همــدان‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫لرســتان و چهارمحــال و بختیــاری هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی امســال مشــارکت کننــدگان در ایــن رویــداد در‬ ‫گروه هــای تخصصــی در بخش هــای کشــاورزی‪ ،‬ماشــین ها‪،‬‬ ‫ادوات‪ ،‬نواوری هــا و سیســتم های جدیــد ابیــاری مطابــق بــا راهبرد‬ ‫تبییــن شــده اســتان گلســتان بــه معــرض نمایــش در فضــای‬ ‫سرپوشــیده و بــاز بــه مســاحت یــک هکتــار گذاشــته می شــود‪.‬‬ ‫توزیع روزانه ‪ ۱۶‬تن‬ ‫مرغ گرم و منجمد دولتی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫تلفن تماس با ما‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫مســوول ســتاد تنظیــم بــازار مدیریــت جهادکشــاورزی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــرای کنتــرل قیمــت‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫این بیمارستان فاقد پزشک متخصص‬ ‫رادیولوژی‪ ،‬قلب و جراح است‬ ‫رییــس بیمارســتان علــوی شهرســتان مــرزی مراوه تپــه واقــع در‬ ‫منتهی الیــه شــمال شــرق اســتان گلســتان گفــت کــه ایــن مرکــز‬ ‫درمانــی بــه پزشــک متخصــص در ســه رشــته «رادیولــوژی‪ ،‬قلــب‬ ‫و جــراح» نیــاز دارد ضمــن اینکــه پزشــک متخصــص داخلــی نیــز‬ ‫فقــط ‪ ۱۰‬روز در مــاه در ایــن بیمارســتان حضــور دارد‪.‬‬ ‫مســعود پران دوجــی افــزود‪ :‬بــا گذشــت ‪ ۱۵‬مــاه از افتتــاح‬ ‫بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی مراوه تپــه‪ ،‬کمبــود پزشــک متخصص‬ ‫در ایــن مرکــز درمانــی مشــهود اســت و بیمــاران مجبورنــد بــرای‬ ‫درمــان بــه شــهرهای همجــوار کاللــه یــا گنبــدکاووس در فاصلــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬کیلومتــری ایــن شهرســتان مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بیمارســتان علــوی مراوه تپــه کــه در بخش هــای‬ ‫مختلــف از جملــه اطفــال‪ ،‬زنــان و اورژانــس فعــال اســت بــرای‬ ‫خدمــات دهــی بــه همــه بیمــاران‪ ،‬بــه پزشــکان متخصــص در‬ ‫رشــته های رادیولــوژی‪ ،‬قلــب‪ ،‬داخلــی و جــراح نیــاز دارد‪.‬‬ ‫دکتــر پران دوجــی ادامــه داد‪ :‬پیگیــری الزم از طریــق دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان انجــام شــده و امیدواریــم پزشــکان‬ ‫مــورد نیــاز بــرای بیمارســتان علــوی شهرســتان مــرزی و کمتــر‬ ‫توســعه یافتــه و محــروم مراوه تپــه تامیــن شــود تــا بیمــاران‬ ‫مجبــور نشــوند بــا صــرف وقــت‪ ،‬هزینــه و طــول مســافت بــه‬ ‫شــهرهای همجــوار برونــد‪.‬‬ ‫گوشــت مــرغ در بــازار‪ ،‬روزانــه ‪ ۱۱‬تــن مــرغ گــرم یــا کشــتار روز و حــدود پنــج تــن مــرغ منجمــد بــا‬ ‫قیمــت مصــوب در ایــن شهرســتان توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫علــی اصغــر مصطفی لــو افــزود‪ :‬قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ گــرم (کشــتار روز) ‪ ۶۳۵‬هــزار‬ ‫ریــال و قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ منجمــد ‪ ۴۸۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬قیمــت گوشــت مــرغ از حــدود ‪ ۲‬هفتــه گذشــته تاکنــون رونــد صعــودی پیــدا کــرده‬ ‫و اکنــون بــه هــر کیلوگــرم ‪ ۶۸۰‬هــزار ریــال رســیده اســت ضمــن اینکــه اواخــر هفتــه گذشــته قیمــت‬ ‫ایــن مــاده پروتئینــی بــه ‪ ۷۰۰‬هــزار ریــال نیــز افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫مصطفی لــو بیــان داشــت‪ :‬بــرای کنتــرل قیمــت گوشــت مــرغ و جلوگیــری از افزایــش ان روزانــه‬ ‫‪ ۱۱‬تــن مــرغ کشــتار روز و حــدود پنــج تــن گوشــت مــرغ منجمــد بــا قیمــت مصــوب اشــاره شــده در‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫مســوول ســتاد تنظیــم بــازار مدیریــت جهادکشــاوورزی گنبــدکاووس همچنیــن بابیــان اینکــه‬ ‫عرضــه گوشــت مــرغ بــا قیمــت هــر کیلوگــرم باالتــر از ‪ ۶۳۵‬هــزار ریــال تخلــف اســت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫بــا واحدهــای صنفــی متخلــف برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــی ‪ ۱۰‬روز گذشــته ‪ ۲۸‬مــورد بازرســی از واحدهــای صنفــی عرضــه کننــده مــواد‬ ‫پروتئینــی شهرســتان گنبــدکاووس انجــام و پرونــده ‪ ۶‬متخلــف بــه اداره تعزیــرات حکومتــی ارســال‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مصطفی لــو از مــردم گنبــدکاووس خواســت گــزارش گرانفروشــی واحدهــای عرضــه کننــده‬ ‫مــواد پروتئینــی بویــژه مــرغ و تخــم مــرغ را بــه شــماره ‪ ۱۲۴‬اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ایــن‬ ‫شهرســتان اطــاع دهنــد تــا در اســرع وقــت رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫خریداری ‪ ۱۷‬میلیارد ریال‬ ‫تجهیزات اتش نشانی برای‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫موافقــت اصولــی بــرای انهــا صــادر شــده چشــم انتظــار وام هایــی بــا کارمــزد پاییــن بــرای راه انــدازی واحدهای‬ ‫خــود هســتند‪.‬‬ ‫وی میــزان تســهیالت مــورد نیــاز بــرای تکمیــل و راه انــدازی ایــن تعــداد واحــد بــوم گــردی روســتایی در‬ ‫مینودشــت را ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬تســهیالت فعلــی بــا نــرخ ‪ ۱۸‬درصــد پرداخــت‬ ‫می شــود کــه بــه گفتــه متقاضیــان‪ ،‬دریافــت ان صرفــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی مینودشــت یــاداور شــد‪ :‬قبــل از شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫نــرخ تســهیالت بــرای راه انــدازی واحــد بــوم گــردی روســتایی تــک رقمــی یــا حداقــل ‪ ۱۲‬درصــد بــود کــه مــورد‬ ‫اســتقبال قــرار داشــت‪.‬‬ ‫پورمهــدی همچنیــن گفــت کــه ‪ ۳۰‬متقاضــی دیگــر بــرای راه انــدازی اقامتــگاه بــوم گــردی روســتایی در‬ ‫مینودشــت‪ ،‬درخوســت داده انــد کــه مراحــل اداری ان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تبریــک هفتــه گردشــگری ( پنــج تــا ‪ ۱۲‬مهرمــاه) افــزود‪ :‬طــی ایــن هفتــه ‪ ۲‬واحــد اقامتــگاه بــوم گــردی‬ ‫روســتایی در مینودشــت بــه بهره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بوم گــردی یــا همــان گردشــگری روســتایی شــکلی جدیــد از صنعــت گردشــگری رواج یافتــه در کشــور اســت‬ ‫کــه در ان افــراد بــه جــای حضــور در هتــل هــا و اماکــن شــلوغ و پرازدحــام راهــی روســتاهای بکــر و دورافتاده‬ ‫مــی شــوند تــا بــه دور از هیاهــوی زندگــی روزمــره دمــی و ســاعتی‪ ،‬شــاید هــم روزی و هفتـه ای را در ارامــش‬ ‫برامــده از ایــن ویژگــی نــاب ســپری کنند‪.‬‬ ‫بــه معنــای دقیــق تــر گردشــگران بوم گــرد بــه روســتاها می رونــد تــا هماننــد انهــا زندگــی کننــد‪ ،‬ماننــد انهــا‬ ‫غــذای محلــی بخورنــد‪ ،‬ماننــد انهــا بــه طبیعــت برونــد تــا لذت هــای یــک زندگــی ســاده و صمیمــی روســتایی‬ ‫را تجربــه کــرده و از ان بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی کم نظیر مینودشــت در حاشــیه جاده بین المللی شــمال ‪ -‬مشــهد‪ ،‬در کنار طبیعت‬ ‫زیبــا و بکــر ایــن شهرســتان بــا انبوهــی از منابــع طبیعــی خــدادادی ماننــد جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬ابشــارها‪،‬‬ ‫چشــم اندازهــای زیبــا‪ ،‬مناطــق مرتفــع و روســتاهای جنگلــی و کوهســتانی و صنایــع دســتی اقــوام ان‪،‬‬ ‫فرصــت مناســبی بــرای توســعه گردشــگری مینودشــت فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس بودجــه امســال ســازمان اتش نشــانی ایــن شــهر را ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۱۷‬میلیــارد ریــال از ایــن بودجــه بــرای خریــداری تجهیــزات‬ ‫اتش نشــانی هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدعلی اصغر موســوی اظهارداشــت‪ :‬بودجــه امســال ســازمان اتــش نشــانی در مقایســه‬ ‫بــا ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال ســال گذشــته افزایــش ‪ ۲.۵‬برابــری دارد کــه بــرای خریــداری و نوســازی‬ ‫تجهیــزات انفــرادی و ایســتگاه های اتــش نشــانی هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال یــک دســتگاه کامیــون بنــز اطفــای حریــق ســازمان اتــش نشــانی نوســازی‬ ‫شــد و خریــداری تجهیــزات فــردی ماننــد لبــاس‪ ،‬چکمــه و کپســول تنفــس و ســایر ملزومــات‬ ‫ادامــه دارد و تشــک نجــات هــم بـه زودی خریــداری می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گنبــدکاووس گفــت‪:‬‬ ‫نیروهــای اتــش نشــانی شهرســتان امســال در ‪ ۵۲۹‬ماموریــت امــداد و نجــات کــه ‪۳۲‬‬ ‫مجــروح و چهــار فوتــی داشــت در بحث هــای مختلــف حریــق در فضاهــای مســکونی‪،‬‬ ‫تجــاری‪ ،‬انبــاری و زراعــی‪ ،‬مارگیــری‪ ،‬ســقوط از ارتفــاع‪ ،‬نشســت گاز‪ ،‬غــرق شــدگی و‬ ‫ســوانح رانندگــی شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫سیدســجاد حســینی افــزود‪ ۵۴ :‬نفــر نیــروی انســانی بــه همــراه هشــت دســتگاه ماشــین‬ ‫اطفــای حریــق‪ ۲ ،‬دســتگاه خــودروی امــداد و نجــات و یــک دســتگاه باالبــر در چهــار ایســتگاه‬ ‫اتــش نشــانی فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی تعــداد ایســتگاه های اتــش نشــانی را در گنبــدکاووس کافــی دانســت و گفــت‪ :‬تعــداد‬ ‫نیروهــای انســانی فعــال در ســازمان اتــش نشــانی شهرســتان کمتــر از میانگیــن اســتاندارد‬ ‫اســت و بایــد زمینــه جــذب نیروهــای جدیــد فراهــم شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان اتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گنبــدکاووس اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بــا همــکاری خــوب شــهردار‪ ،‬تجهیــزات انفــرادی اتش نشــانی و یــک تشــک نجــات بــرای مــوارد‬ ‫خودکشــی در حــال خریــداری اســت‪.‬‬ ‫حســینی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه اتش نشــانی گنبــدکاووس امدادرســانی بــه‬ ‫حادثــه دیــدگان غــرق شــدگی در منابــع ابــی (رودخانه هــا‪ ،‬ســدها و اب بنــدان هــا)‬ ‫شهرســتان های شــرق گلســتان را برعهــده دارد الزم اســت ‪ ۲‬ســت کامــل تجهیــزات‬ ‫غواصــی جدیــد خریــداری شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 35‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪604‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫افزایش مراودات تجاری‬ ‫خراسان شمالی با روسیه‬ ‫سرپرســت معاونــت اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی از پیگیــری بــرای توســعه مــراودات‬ ‫تجــاری ایــن اســتان بــا کشــور روســیه خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن بــاره تفاهــم نامــه بــا روســیه منعقــد‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫ناصــر فخرموحــدی در نشســت توســعه صــادرات خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ :‬مســووالن اتــاق‬ ‫بازرگانــی اســتان در ســفر بــه مســکو و دیــدار بــا تجــار و ســفیر ایــران در روســیه‪ ،‬مذاکــرات بــرای‬ ‫انعقــاد تفاهــم نامــه انجــام دادنــد و امیــد مــی رود بــا پیگیــری هــای اســتاندار‪ ،‬ایــن تفاهــم منعقــد‬ ‫و مــراوده بــا روســیه توســعه یابــد‪.‬‬ ‫وی از ســفر مســووالن اســتانی بــه کشــور ترکمنســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن ســفر بــا رویکــرد‬ ‫توســعه روابــط تجــاری انجــام مــی شــود و تفاهــم نامــه هــای بیــن خراســان شــمالی و اســتان اخــال‬ ‫ترکمنســتان عملیاتــی مــی شــود و ضــرورت دارد تــا نخبــگان اقتصــادی اســتان ظرفیــت هــای ایــن‬ ‫خطــه را بــرای ارتبــاط بــا ایــن کشــور همســایه تدویــن کننــد‪.‬‬ ‫فخــر موحــدی ادامــه داد‪ :‬پیــش از ایــن تفاهــم نامــه بیــن خراســان شــمالی و اســتان اخــال‬ ‫ترکمنســتان منعقــد شــده اســت کــه دســتگاه هــا‪ ،‬شــرکت هــا و فعــاالن بخــش اقتصــادی از ایــن‬ ‫ظرفیــت بــرای ارتبــاط بیشــتر اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه صــادرات ‪ ۷۰‬میلیــون دالری صــادرات اســتان در‬ ‫پنــج ماهــه امســال گفــت‪ :‬تــاش داریــم تــا بــا هــم افزایــی مدیــران و بــا اســتفاده از ظرفیــت هــا و‬ ‫پتانســیل هــای اســتان‪ ،‬مــروادات تجــاری بــا کشــورهای مختلــف افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه‪ ،‬ســبد کاالهــای‬ ‫صادراتــی اســتان توســعه مــی یابــد و امســال شــمش منیزیــم تولیــدی اســتان بــه وســیله بخــش‬ ‫خصوصــی صــادر شــد‪.‬‬ ‫تــراز تجــاری خراســان شــمالی بــا توجــه بــه صــادرات ‪ ٧٠‬میلیــون دالری و واردات ‪ ٣٩‬میلیــون‬ ‫دالری کاال در پنــج ماهــه نخســت ســالجاری بــه مثبــت ‪ ۳۱‬میلیــون دالر رســید‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت کــه ‪ ۴۴‬درصــد ان هــا در روســتاها زندگــی‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬دارای ‪ ۹‬شــهرک و ‪ ۹‬ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫در نواحــی و شــهرک هــای صنعتــی ایــن اســتان ‪ ۳۲۷‬واحــد صنعتــی جــواز بهــره بــرداری دارنــد کــه‬ ‫میــزان اشــتغالزایی ان هــا ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۹۱۱‬نفــر و میــزان ســرمایه گــذاری در ایــن واحــد هــا نیــز هشــت‬ ‫هــزار و ‪ ۶۲۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫زمین خوار در گنبدکاووس‬ ‫پلمب یک شرکت تولیدی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف یــک فقره زمین خواری بــه ارزش‬ ‫بیش از ‪ 40‬میلیاردریال در شهرستان گنبد کاووس خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫مامــوران پلیــس امنیــت اقتصادی شهرســتان گنبــد کاووس مبنی‬ ‫بــر وقــوع یــک فقــره زمیــن خــواری ‪ ،‬موضــوع بــه طــور ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬با بررســی های میدانی ماموران انتظامی و همکاری‬ ‫نماینــده اداره منابــع طبیعــی و هماهنگــی با مراجع قضائی و بهره‬ ‫گیــری از نقشــه هــای هوایــی بیــش از ‪ 94‬هــزار متــر از اراضی ملی‬ ‫و طبیعــی را کــه بــه طــور غیرقانونــی تصــرف شــده بــود‪ ،‬کشــف‬ ‫وخلــع یــد شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا بیــان اینکــه برابــر اعــام کارشناســان‪ ،‬ارزش‬ ‫اراضــی تصــرف شــده بیــش از ‪ 40‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این راســتا یک متهم دســتگیر و پس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان در پایــان مبــارزه با مفاســد اقتصادی‬ ‫و زمیــن خــواری را یکــی از اولویــت هــای ماموریــت پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی عنــوان و خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬پلیــس قاطعانــه بــا‬ ‫ســودجویان و اخــال گــران نظــم و امنیــت اقتصــادی برخــورد کرده‬ ‫و از شــهروندان هــم مــی خواهیــم هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در‬ ‫حــوزه قاچــاق کاال‪ ،‬احتــکار‪ ،‬زمیــن خــواری و اخــال در بــازار را از‬ ‫طریــق تمــاس بــا شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف بیــش از ‪155‬هزارقوطــی‬ ‫کنســرو لوبیــا و مرباجــات غیرمجــاز و پلمــب یــک شــرکت تولیدی‬ ‫در اق قــا خبــرداد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» دربــاره جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی و‬ ‫کنتــرل و نظــارت بــر واحدهــای صنفــی و جلوگیــری از فعالیــت‬ ‫غیرمجــاز واحدهــای صنعتــی و بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران‬ ‫پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومــی بــا همــکاری مراجــع قضائــی‪،‬‬ ‫اداره کل اســتاندارد و شــبکه بهداشــت اق قــا یــک واحــد صنفــی‬ ‫تولیــد کنســرو لوبیــا و مرباجــات غیرمجــاز شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس اداره نظــارت بــر اماکــن عمومــی‬ ‫در بازدیــد از شــرکت مــورد نظــر موفــق بــه کشــف ‪ 55‬هــزار و‬ ‫‪ 400‬شیشــه انــواع مربــا و بیــش از ‪ 100‬هــزار قوطــی کنســروجات‬ ‫فاقــد مهــر اســتاندارد و فاقــد تاریــخ تولیــد و انقضــاء شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه پلمــب شــرکت مــورد‬ ‫نظــر اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن خصــوص یــک نفــر دســتگیر و پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای اقدامــات قانونــی بــه مرجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد ‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کارشناســان ارزش‬ ‫ایــن تعــداد کاالی فاقــد مجــوز را بیــش از ‪ 24‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــراورد کردنــد‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 22‬فقره‬ ‫سرقت احشام‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 22‬فقــره ســرقت احشــام در شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد مــورد ســرقت احشــام‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بــی وقفــه و مســتمر مامــوران‪،‬‬ ‫ســارق شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 22‬فقــره‬ ‫ســرقت احشــام‪ 5 ،‬تــن جــو و ذرت و همچنیــن یــک دســتگاه‬ ‫دوربیــن مداربســته در ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‬ ‫شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫خسارت ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫اغتشاشات اخیر به‬ ‫اورژانس کشور‬ ‫رییس ســازمان اورژانس کشــور گفت‪ ۸۵ :‬دســتگاه امبوالنس در‬ ‫اغتشاشــات اخیــر تخریــب شــد کــه خــارج شــدن این تعداد نــاوگان‪،‬‬ ‫یکهــزار میلیــارد ریــال بــه حــوزه امــداد و درمــان خســارت وارد کرد‪.‬‬ ‫دکتــر جعفــر میعادفــر در همایــش پدافنــد غیرعامــل در نظــام‬ ‫ســامت در شهرســتان اســفراین خراســان شــمالی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫همچنیــن در اغتشاشــات اخیــر ‪ ۱۰‬نفــر از نیروهــای اورژانــس مــورد‬ ‫حملــه اغتشاشــگران قــرار گرفتنــد و مصــدوم شــدند‪.‬‬ ‫وی خدشــه دار کــردن اعتمــاد بیــن اورژانــس و مــردم را از اهــداف‬ ‫اصلــی دشــمنان دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬ســاالنه پنــج میلیــون‬ ‫ماموریــت اورژانســی توســط نیروهــای امــدادی ایــن نهــاد انجــام مــی‬ ‫شــود کــه چهــار میلیــون ان ماموریــت هــای مردمــی اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان اورژانــس کشــور بیــان کــرد‪ :‬نیروهــای اورژانــس‬ ‫در مواقــع نیــاز بــدون وقفــه در محــل حادثــه حاضــر و خدمــت‬ ‫رســانی مــی کننــد کــه ایــن نشــان از اعتمــاد شــهروندان بــه‬ ‫اورژانــس اســت در حالــی کــه دشــمنان ســعی دارنــد تــا ایــن‬ ‫اعتمــاد را خدشــه دار کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر امــوزش شــهروندان یــاداور شــد‪ :‬بایــد در حــوزه‬ ‫پدافنــد بســیار جــدی و بــا برنامــه ریــزی هــای دقیــق عمــل کنیــم و‬ ‫امــوزش هــای الزم بــه شــهروندان ارایــه شــود و نبایــد بــا غفلــت‬ ‫درگیــر کارهــای روزمــره شــویم‪.‬‬ ‫میعادفــر افــزود‪ :‬هــر چــه از درون نظــام‪ ،‬خــود را در برابــر اســیبهای‬ ‫دشــمن مقــاوم کنیــم‪ ،‬اســیب پذیــری جامعــه کمتــر مــی شــود و‬ ‫شــهروندان نیــز کمتــر زیــان خواهنــد دیــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن راســتا در کنــار سیاســت هــای ســازمان‬ ‫پدافنــد غیرعامــل بــرای مقابلــه اســیب هــای دشــمن بایــد حــوزه‬ ‫علــوم پزشــکی و بهداشــت و ســامت نیــز برنامــه پنــج ســاله تدویــن‬ ‫کنــد تــا شــاهد افزایــش امنیــت و پایــداری ملــی و تســهیل فراینــد‬ ‫مدیریــت بحــران باشــیم‪.‬‬ ‫رییــس اورژانــس کشــور شــامگاه جمعــه در ســفر بــه خراســان‬ ‫شــمالی از بخــش اورژانــس‬ ‫بیمارســتان امــام علــی(ع) و پایــگاه‬ ‫شــماره یــک اورژانــس بجنــورد بازدیــد‬ ‫و از نزدیــک در جریــان مشــکالت ایــن‬ ‫پایــگاه هــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫جعفــر میعادفــر در ایــن بازدیــد ‪۲‬‬ ‫دســتگاه شــوک خــودکار ای ای دی‬ ‫(‪ )AED‬بــه اورژانــس خراســان شــمالی‬ ‫اهــدا و دســتور تامیــن یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت اورژانــس را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد انــان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارد و ایــن اســتان‬ ‫دارای نقــاط ســخت گذر کوهســتانی‬ ‫اســت و از نظــر حادثــه خیــزی نیــز‪ ،‬بــه‬ ‫ویژه ســیل و زلزله در شــمار ‪ ۱۰‬اســتان‬ ‫نخســت کشــور اســت‪.‬‬ ‫عمو سیفی و انتقاد شدید‬ ‫از کیروش!‬ ‫هفتــه قبــل کــه بــه مدرســه رفتــم دیــدم عمــو ســیفی‬ ‫در حــال صحبــت کــردن بــا گوشــی همــراه اســت‪ .‬ســام‬ ‫کــردم‪ .‬ســرش را تــکان داد و دســتش را جلــوی میکروفــن‬ ‫موبایلــش گرفــت و اهســته زیــر گــوش مــن گفــت‪ :‬دارم بــا‬ ‫رادیــو مصاحبــه مــی کنــم!‬ ‫بــا خــودم گفتــم‪ :‬نیــگا کــن رســانه ملــی کارش بــه کجــا‬ ‫رســیده کــه بــه جــای کارشــناس دارن بــا ســیف اللــه مصاحبه‬ ‫مــی کنــن؟!‬ ‫بعد گوشی را در حالت پخش گذاشت‪:‬‬ ‫ پــس نظــر شــما اینــه کــه انتخــاب کیــروش در ایــن فرصــت‬‫باقیمانده اشتباه بوده؟‬ ‫ ببینیــد ایــن انتخــاب انجــام شــده و اصــا ًکاری بــه درســت‬‫یــا غلــط بــودن ان نــدارم‪ .‬هــر چنــد غیــر اخالقــی‪ ،‬غیــر حرفــه‬ ‫ای‪ ،‬غیــر منطقــی و غیــر اصولــی بــود‪ .‬امــا بــه هــر حــال انجــام‬ ‫شــد و االن تنهــا کاری کــه مــی شــه انجــام داد‪ ،‬انتقــاد فنــی‬ ‫و فوتبالــی اســت‪.‬‬ ‫حقیقــت امــر تــاج و دوســتانش کیــروش رو اوردن کــه بــه‬ ‫قــول خودشــان «ســربلند» و «ابرومندانــه» حــذف بشــیم!‬ ‫امــا همــه مــی دونیــم کــه فوتبــال دو رو داره و تیمــی کــه بــه‬ ‫امیــد دفــاع وارد زمیــن مــی شــه اگــه همــون اول گل بخــوره‪،‬‬ ‫تمــام شــیرازه اش بــه هــم مــی ریــزه و مــی پاشــه‪ .‬تیــم هــای‬ ‫کیــروش پلــن ‪ B‬یــا نقشــه دوم نــدارن‪ .‬در چنیــن شــرایطی‬ ‫حتــی اگــر بزرگتریــن مربــی دنیــا هم باشــی بــاز هم موفقیتی‬ ‫حاصــل نمــی شــه‪ .‬تیمــی کــه بــا تــک مهاجــم بــازی مــی کنه و‬ ‫چشــم به اشــتباه بازیکنان حریف داره که دروازه خودشــون‬ ‫رو بــاز کنــن یــا ضربــات شــون در چارچــوب نباشــه‪ ،‬نبایــد‬ ‫امیــدی چندانــی بــه موفقیــت داشــته باشــه‪.‬‬ ‫شــما بــازی بــا ارژانتیــن را بــه خاطــر بیاریــن‪ .‬تیــم ملــی ایــران‬ ‫در بازی مقابل ارژانتین در جام ‪ ۲۰۱۴‬بســیار هوشــمندانه و‬ ‫عالــی دفــاع کــرد؛ امــا اگــر در ان بــازی خوش شــانس نبودیم‬ ‫و اولین موقعیت گل ارژانتین به بازشــدن دروازه ما منتهی‬ ‫مــی شــد یــا از هــر ســه موقعیــت ارژانتیــن نصــف ان تبدیــل‬ ‫بــه گل مــی شــد‪ ،‬چــه اتفاقــی مــی افتــاد؟ قطعــا ًبــا چندیــن‬ ‫گل خــورده از میــدان ان مســابقه خــارج مــی شــدیم‪.‬‬ ‫ نظرتان راجع به اسکوچیچ چیست؟‬‫ اســکوچیچ شــاید مربــی بزرگــی نباشــه ولــی تیمــی را در‬‫اختیــار گرفــت کــه بــا یــک مســاوی حــذف مــی شــد‪ .‬در چنیــن‬ ‫شــرایطی حتــی برزیــل هــم کــه باشــی بــاز کار دشــواره کــه‬ ‫تمــام بــازی هــا رو ببریــن و صعــود کنین! در واقع اســکوچیچ‬ ‫گنــد ویلمــوث را بــا معجــزه پوشــوند و شــاید ایــن معجــزه در‬ ‫جــام جهانــی هــم تکــرار مــی شــد‪ .‬البتــه شــاید ‪...‬‬ ‫ وضعیت فنی و روانی تیم را چگونه ارزیابی می کنید؟‬‫ مــا نمــی تونیــم افــکار عمومــی رو فریــب بدیــم‪ .‬االن تیــم‬‫ملــی بــه دو دســته تقســیم شــده‪ .‬بــازی تدارکاتــی نداشــتیم‪.‬‬ ‫تیــم شــاق نخــورده‪ .‬ســردار ازمــون بــه فیکــس بــودن و‬ ‫راه رفتــن در زمیــن عــادت کــرده‪ .‬بیرانونــد ان دروازه بــان‬ ‫ششــدانگ نیســت‪ .‬کریــم باقــری از تیــم رفتــه‪ .‬قــرارداد‬ ‫کیــروش دو ماهــه اســت و بــا قــرارداد دو مــاه نمیشــه اقتــدار‬ ‫داشــت‪ .‬ســاختن یــک تیــم واحــد از تیمــی کــه صــدای دو‬ ‫دســتگی اون رو همــه شــنیده انــد خیلــی ســخته‪.‬‬ ‫ پــس جنــاب اقــای انوشــه شــما امیــدی بــه «صعــود تیــم»‬‫یــا «حــذف غــرور انگیــز» نداریــد؟‬ ‫ حقیقــت امــر فوتبــال قابل پیش بینی نیســت‪ .‬انگلســتان‬‫و امریــکا علیرغــم اســم و رســم و بازیکنــان شــون تیــم هــای‬ ‫زهــرداری نیســتن‪ .‬چشــم نــواز و ایذایــی بــازی نمــی کنــن‪.‬‬ ‫نقــاط ضعــف فــراون دارنــد‪ .‬امــا بــرای صعــود بــه یــک هشــتم‬ ‫نهایــی مهــم تریــن چیــز گل زدنــه کــه کــی روش بایــد روی‬ ‫تــوان گلزنــی تیمــش حســاب کنــه‪ .‬بــدون گل زدن و فقــط‬ ‫بــا دفــاع نمــی شــه صعــود کــرد‪ .‬الزمــه گل زدن هــم حملــه‬ ‫کــردن اســت‪.‬‬ ‫بــا یکــی ‪ -‬دو حملــه و چشــم بــه ضــد حملــه داشــتن در طول‬ ‫نــود دقیقــه نمــی تــوان امیــد چندانــی بــه گلزنــی و صعــود‬ ‫داشــت‪ .‬حتــی اگــر کــی روش نتونــه پلــن ‪ B‬بــرای تیمــش‬ ‫تعریــف کنــه‪ ،‬بایــد ســه چهــار تــا حملــه زهــر دار و جــون دار‬ ‫بــه قصــد گلزنــی تــو برنامــه هــاش داشــته باشــه‪.‬‬ ‫در ضمــن مــن انوشــه نیســتم‪ .‬مــن ســیف اللــه طرطوشــه‬ ‫هســتم‪ .‬ســرایدار مدرســه‬ ‫ علــو علــو ‪ ...‬بلــه شــنوندگان عزیــر ظاهرا ًارتبــاط با ما دکتر‬‫انوشــه کارشــناس ورزش قطــع شــد‪ ...‬توجــه شــما را بــه یــک‬ ‫میــان برنامــه جلــب مــی کنم!‬ ‫عمــو ســیفی نگاهــی بــه ســاعتش انداخــت و مثــل گربــه بــه‬ ‫طــرف ابدارخانــه خیــز برداشــت تــا قبــل از اینکــه مدیــر شــیر‬ ‫ســماور را از پنهــا در حلقومــش فــرو کنــد‪ ،‬چــای دم کنــد‪ .‬ای‬ ‫کاش یک نفر در وزارت ورزش داشــتیم که تاج و شــرکا هم‬ ‫بــه انــدازه مدیــر مدرســه مــا از او حســاب مــی برنــد!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪604‬‬ ‫بهترین کتاب های جامعه‬ ‫شناسی برای شناخت‬ ‫ریشه رفتارهای اجتماعی‬ ‫عالئم‪ ،‬علل‪ ،‬و روش های مقابله اضطراب موقعیتی چیست؟‬ ‫سرویس روانشناسی‪ -‬فاطمه زاهدی‬ ‫مطالعه کــردن دربــاره جوامــع بــه مــا کمــک می کنــد‬ ‫کــه دالیــل و ریش ـه های تفــاوت رفتارهــای اجتماعــی‬ ‫در جوامــع مختلــف را متوجــه شــویم‪ .‬کتاب هایــی کــه‬ ‫دربــاره ایــن علــم نوشــته شــده اند بــه قــدری جذاب انــد‬ ‫کــه می تواننــد شــما را ســاعت ها مشــغول خــود کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نژاد برتر‬ ‫نویسنده‪ :‬انجال ساینی‬ ‫مترجم‪ :‬زهره مرصوص‬ ‫انتشارات‪ :‬سایالو‬ ‫تعداد صفحه‪۳۶۴ :‬‬ ‫ایــن کتــاب ماجــرای ازاردهنــده اعتقــاد دنبالــه دار و‬ ‫همیشــگی بــه تفاوت هــای نــژادی در دنیــای علــم‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از نابــودی رژیــم نــازی در جنــگ جهانــی‬ ‫دوم‪ ،‬جریــان اصلــی علــم بــه اصــاح نــژادی و مطالعــه‬ ‫تفاوت هــای نــژادی پشــت کــرد‪ ،‬امــا ایــن همــه ماجــرا‬ ‫نبــود‪ .‬گروهــی از نژادپرســتان روشــنفکر و جدایی طلــب‬ ‫مجالتــی را تاســیس کردنــد و بودجه هــای تحقیقاتــی‬ ‫را بــه مطالعاتــی اختصــاص دادنــد کــه در نهایــت بــه‬ ‫نــگارش کتاب هایــی ماننــد «منحنــی زنگــی» اثــر ریچــارد‬ ‫هرنســتاین منجــر شــد‪ .‬ایــن کتــاب تفاوت هــای هوشــی‬ ‫نژادهــای مختلــف را نشــان می دهــد‪ .‬انجــا ســاینی بــا‬ ‫تشــریح اظهــارات و اقدامــات دانشــمندان معاصــری کــه‬ ‫دربــاره تنــوع زیســتی انســان ها تحقیــق و ادعــا می کننــد‬ ‫کــه فقــط داده هــا را جمـع اوری کرده انــد‪ ،‬نشــان می دهد‬ ‫کــه دانشــمندان چگونــه بارهــا و بارهــا این ایده نادرســت‬ ‫را بــاور کرده انــد کــه نــژاد بــر هــوش انســان ها تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مرزهای نامرئی‬ ‫نویسنده‪ :‬ارین مایر‬ ‫مترجمان‪ :‬ازاده معتمدی محمدیان‪ ،‬امیر قاصر‬ ‫انتشارات‪ :‬گرایش تازه‬ ‫تعداد صفحه‪۳۰۹ :‬‬ ‫ایــن کتــاب کــه یکــی دیگــر از بهتریــن کتــاب هــای‬ ‫جامعــه شناســی جهــان اســت بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تفاوت هــای فرهنگــی و تاثیــر ان بــر‬ ‫زندگــی شــخصی و کاری را درک کنیــد‪ .‬امریکایی هــا‬ ‫پیشــگام نظریــات منفی نگــر ِ به ظاهــر زیبــا هســتند‪،‬‬ ‫فرانســوی ها‪ ،‬هلندی هــا و المانی هــا مســتقیم ســر‬ ‫اصــل مطلــب می رونــد و اهالــی قــاره اســیا هــم درگیــر‬ ‫سلســله مراتب شــده اند‪ .‬نویســنده کتــاب «مرزهــای‬ ‫نامرئــی» راهنمــای شــما در دنیایــی اســت کــه در ان‬ ‫از افــرادی بــا پیشــینه های کامــا متفــاوت انتظــار‬ ‫مــی رود بــا یکدیگــر هماهنــگ شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬پایان غیاب‬ ‫نویسنده‪ :‬مایکل هریس‬ ‫مترجم‪ :‬مجتبی ویسی‬ ‫انتشارات‪ :‬خزه‬ ‫تعداد صفحه‪۲۲۴ :‬‬ ‫بـه زودی هیچ کــس دنیــای قبــل از اینترنــت را بــه یــاد‬ ‫نخواهــد اورد‪ .‬ایــن واقعیــت اجتناب ناپذیــر بــه ایــن‬ ‫زندگــی قبــل‬ ‫معناســت کــه بــرای نســل های اینــده‬ ‫ِ‬ ‫از ایــن فنــاوری اصــا قابل تصــور نخواهــد بــود‪ .‬انهــا‬ ‫چنــان در دنیــای مجــازی غوطـه ور می شــوند کــه هــدف‬ ‫یــا معنــای اصلــی اینترنــت کم کــم محــو می شــود‪.‬‬ ‫مایــکل هریــس در ایــن کتــاب جامعــه شناســی‬ ‫بــا نثــری شــیوا در پــی شــرح ایــن مســئله اســت‪.‬‬ ‫به گفتــه او‪ ،‬جالب تریــن تغییــر همانــی اســت کــه‬ ‫نســل های اینــده به ســختی درکــش خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــر همــان «پایــان غیــاب» اســت‪ ،‬یعنــی‬ ‫ازبین رفتــن وقفه هــای کوتاهــی کــه می توانســتند بــه‬ ‫ســکوت های رویاپردازانــه تبدیــل شــوند‪ .‬در عصــری‬ ‫کــه یــک تلفــن همــراه هوشــمند می توانــد تنهایــی‬ ‫را از مــا بگیــرد‪ ،‬هیچ وقــت نمی توانیــم بگوییــم کــه‬ ‫وقتمــان واقعــا ازاد اســت‪ .‬کمیاب تریــن چیــز در‬ ‫دنیــای امــروزی فرصتــی اســت کــه بتوانیــم کمــی بــا‬ ‫خودمــان خلــوت کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ساخت اجتماعی واقعیت‬ ‫نویسنده‪ :‬پیتر برگر‬ ‫مترجم‪ :‬فریبرز مجیدی‬ ‫انتشارات‪ :‬علمی و فرهنگی‬ ‫تعداد صفحه‪۳۰۲ :‬‬ ‫ایــن کتــاب دربــاره دانــش اســت و انجمــن بین المللی‬ ‫جامعه شناســی ان را پنجمیــن کتــاب مهــم‬ ‫جامعه شناســی در قــرن بیســتم معرفــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫«ســاخت اجتماعــی واقعیــت» یکــی از بهتریــن کتــاب‬ ‫هــای جامعــه شناســی بــه شــمار مــی رود و مفهــوم‬ ‫«ســاخت اجتماعــی» اولیــن بــار بــا ایــن اثــر وارد علــوم‬ ‫اجتماعــی شــد‪.‬‬ ‫اضطــراب موقعیتــی نوعــی اضطــراب اســت کــه در موقعیتــی‬ ‫خــاص رخ می دهــد‪ .‬ایــن نــوع اضطــراب رایــج اســت و می توانــد‬ ‫طبیعــی باشــد‪ .‬باالخــره همــه مــا در موقعیت هایــی مانند مصاحبه‬ ‫شــغلی قــرار گرفته ایــم کــه می تواننــد باعــث ایجاد اضطراب شــوند‪.‬‬ ‫در راهنمــای تشــخیصی و امــاری اختــاالت روانــی‪ ،‬اضطــراب‬ ‫موقعیتــی به عنــوان وضعیتــی متمایــز مطــرح نشــده اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال اگــر ایــن نــوع اضطــراب ویژگی هایــی ماننــد ایجــاد اختــال در‬ ‫زندگــی روزمــره را داشــته باشــد‪ ،‬ممکــن اســت در دســته فوبیاهــای‬ ‫خــاص قــرار بگیــرد‪ .‬فوبیــای خــاص هــم یعنــی تــرس غیرمنطقــی‬ ‫و شــدید از موقعیــت یــا شــیئی خــاص‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬اضطــراب‬ ‫موقعیتــی را مفصــل بررســی کرده ایــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫عالئم اضطراب موقعیتی‬ ‫نشــانه های ایــن نــوع اضطــراب ممکــن اســت شــامل مــوارد زیــر‬ ‫باشد‪:‬‬ ‫اسهال؛‬ ‫تعریق؛‬ ‫سرگیجه؛‬ ‫خشکی دهان؛‬ ‫سبکی سر؛‬ ‫تحریک پذیری؛‬ ‫تنش عضالنی؛‬ ‫حالت تهوع؛‬ ‫عصبانیت؛‬ ‫بی قراری؛‬ ‫مشکل تمرکز؛‬ ‫افزایش ضربان قلب و تنفس سریع‪.‬‬ ‫عــاوه بــر مــوارد گفته شــده‪ ،‬ممکــن اســت فــرد دچــار احســاس‬ ‫نگرانــی یــا اختــاالت خــواب نیــز بشــود‪ .‬حتــی گاهــی احتمــال‬ ‫دارد کــه فــرد دچــار حمــات پانیــک شــود‪ .‬گاهــی اوقــات ممکــن‬ ‫اســت فــرد بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن عالئــم‪ ،‬از قــرار گرفتــن‬ ‫در موقعیت هایــی پرهیــز کنــد کــه می دانــد باعــث ایجــاد پاســخ‬ ‫اضطرابــی می شــوند‪.‬‬ ‫درک تفــاوت اضطــراب موقعیتــی و اختــال اضطــراب فراگیــر‬ ‫(‪ )GAD‬مهــم اســت‪ .‬اختــال اضطــراب فراگیــر حالــت نگرانــی‬ ‫مــداوم اســت‪ ،‬در حالــی کــه اضطــراب موقعیتــی معمــوال در‬ ‫موقعیتــی خــاص ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫علل اضطراب موقعیتی‬ ‫ایــن اضطــراب می توانــد علــل مختلفــی داشــته باشــد‪ .‬گاهــی‬ ‫ایــن اضطــراب به خاطــر ایــن اســت کــه افــراد نمی داننــد در‬ ‫شــرایط مختلــف بایــد انتظــار چــه چیــزی را داشــته باشــند یــا‬ ‫چگونــه واکنــش نشــان بدهنــد‪.‬‬ ‫گاهــی نیــز ممکــن اســت در موقعیت هایــی رخ بدهــد کــه افــراد‬ ‫قبــا در انهــا تجربـه ای ناخوشــایند داشــته اند‪ .‬مثــا اگــر یــک بــار‬ ‫خشم فروخورده؛‬ ‫علت‪ ،‬نشانه ها‪ ،‬روش‬ ‫کنارامدن با ان‬ ‫سرویس سالمت‪ -‬فاطمه زاهدی‬ ‫خشــم فروخــورده بــه خشــمی گفتــه می شــود کــه ناخــوداگاه‬ ‫انــکار می شــود‪ .‬در صورتــی کــه خشــم فروخــورده درمــان نشــود‪،‬‬ ‫می توانــد باعــث کمبــود اعتمادبه نفــس‪ ،‬دردهــای فیزیکــی و‬ ‫حیــن ســخنرانی در جمــع تجربــه بــدی داشــته اید‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫دفعــه بعــد کــه در موقعیــت مشــابه قــرار می گیریــد هــم دچــار‬ ‫اضطــراب شــوید‪ .‬به طــور کلــی بیشــتر مســتعد اضطــراب بــودن‬ ‫می توانــد احتمــال اضطــراب موقعیتــی را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫محرک های اضطراب موقعیتی‬ ‫اضطــراب موقعیتــی می توانــد بــا تجربیــات یــا موقعیت هــای‬ ‫مختلــف مرتبــط باشــد‪ .‬برخــی از رایج تریــن محرک هــا عبارت انــد‬ ‫از‪:‬‬ ‫اولین روز مدرسه؛‬ ‫مصاحبه شغلی؛‬ ‫اولین روز کاری؛‬ ‫اولین قرار مالقات؛‬ ‫سفر به مکانی جدید؛‬ ‫دوربودن از خانه؛‬ ‫صحبت در جمع؛‬ ‫مالقات با مردم در مهمانی؛‬ ‫وظیفه رهبری گروه؛‬ ‫صحبت با افراد غریبه؛‬ ‫موقعیت های اجتماعی‪.‬‬ ‫تغییــرات عمــده و مهــم زندگــی مثــل روز عروســی‪ ،‬تولــد نــوزاد‬ ‫یــا رفتــن بــه دانشــگاه نیــز می تواننــد باعــث ایجــاد ایــن نــوع‬ ‫اضطــراب شــوند‪.‬‬ ‫طبیعــی اســت در موقعیت هایــی کــه نمی دانیــد قــرار اســت چــه‬ ‫اتفاقــی بیفتــد‪ ،‬احســاس اضطــراب کنیــد‪ .‬بســیاری مواقــع وقتــی‬ ‫بــا ایــن موقعیت هــا اشــناتر می شــوید‪ ،‬اضطــراب موقعیتــی هــم‬ ‫کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫شناسایی اضطراب موقعیتی‬ ‫اگــر شــک داریــد کــه دچــار اضطــراب موقعیتــی هســتید یــا نــه‪،‬‬ ‫بــا پزشــک مشــورت کنیــد‪ .‬پزشــک بــا ارزیابــی عالئــم شــما تعییــن‬ ‫می کنــد کــه ایــن عالئــم بــا اضطــراب موقعیتــی مرتبط انــد یــا‬ ‫نشــانه ای از فوبیــا یــا اختــاالت اضطرابــی دیگــر هســتند‪.‬‬ ‫پزشــک از شــما ســواالتی دربــاره ماهیــت‪ ،‬مــدت و شــدت عالئم‬ ‫اضطرابــی خواهــد پرســید‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت بــرای رد یــا‬ ‫تاییــد برخــی بیماری هــای خــاص کــه می تواننــد باعــث بــروز‬ ‫عالئــم اضطــراب شــوند یــا در ایجــاد انهــا نقــش داشــته باشــند‪،‬‬ ‫معاینــه فیزیکــی انجــام شــود یــا از شــما ازمایــش خــون بگیرنــد‪.‬‬ ‫مقابله با اضطراب موقعیتی‬ ‫ایــن اضطــراب می توانــد چالش برانگیــز و ناخوشــایند باشــد‪،‬‬ ‫امــا بیشــتر مواقــع می توانیــد بــا اســتفاده از چنــد راهبــرد‬ ‫مقابل ـه ای مختلــف ان را مهــار کنیــد‪ .‬چنــد راهــکار مفیــد بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ایــن وضعیــت را در ادامــه معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬امادگی پیدا کنید‬ ‫اضطــراب موقعیتــی معمــوال زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫ایجــاد مشــکالتی در روابــط شــود‪ .‬درمــان می توانــد بــه افــراد‬ ‫کمــک کنــد روش هــای ســالم ابــراز خشــم خــود را بیاموزنــد و از‬ ‫بســیاری از ایــن تاثیــرات منفــی دوری کننــد‪ .‬در ایــن مقالــه دربــاره‬ ‫عالئــم‪ ،‬علــل و روش هــای درمــان خشــم فروخــورده صحبــت‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫خشم فروخورده چیست؟‬ ‫خشــم ســرکوب شــده خشــمی اســت که ناخواســته برای اجتناب‬ ‫از احساســات ناراحت کننــده انــکار می شــود‪ .‬افــرادی کــه بــا خشــم‬ ‫فروخــورده دس ـت وپنجه نــرم می کننــد بیشــتر مواقــع می گوینــد‪:‬‬ ‫«مــن هرگــز عصبانــی نمی شــم!» و دلیــل حرفشــان ایــن اســت‬ ‫کــه از خشــم خــود بی خبرنــد‪.‬‬ ‫علل و محرک های خشم فروخورده‬ ‫خشــم فروخــورده می توانــد بــه دالیــل زیــادی رخ بدهــد‪ ،‬امــا‬ ‫اســیب های روانــی دوران کودکــی شــایع ترین علــل ایــن نــوع‬ ‫خشــم محســوب می شــوند‪ .‬پــس از اســیب دیدن‪ ،‬بســیاری‬ ‫از افــراد احســاس ســردرگمی‪ ،‬غــم یــا شــرم می کننــد و خــود را‬ ‫احســاس می کنیــد بــرای مقابلــه بــا موقعیتــی نااشــنا امادگــی‬ ‫نداریــد‪ .‬اطمینــان از اینکــه به انــدازه کافــی خودتــان را بــرای‬ ‫مواجهــه بــا هــر اتفاقــی امــاده کرده ایــد‪ ،‬می توانــد اضطــراب را‬ ‫کاهــش بدهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خودتان را در معرض ترس هایتان قرار دهید‬ ‫مواجهه درمانــی رویکــردی اســت کــه معمــوال بــرای مقابلــه بــا‬ ‫فوبیــا و اضطــراب اســتفاده می شــود‪ .‬اســاس مواجهه درمانــی‬ ‫قــراردادن خودتــان در معــرض چیــزی اســت کــه از ان می ترســید‬ ‫تــا بــا ان اشــنا شــوید و ببینیــد کــه ان موقعیــت ان قدرهــا هــم‬ ‫ترســناک نیســت‪.‬‬ ‫ایــن رونــد را به تدریــج شــروع کنیــد‪ ،‬یعنــی اول فقــط بــه ایــن فکــر‬ ‫کنیــد کــه چــه چیــزی شــما را مضطــرب می کنــد و ســپس به تدریــج‬ ‫خودتــان را در موقعیتــی قــرار بدهیــد کــه مضطربتــان می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬افکار منفی را به چالش بکشید‬ ‫درگیرشــدن بــا تفکــر فاجعه بــار «چــه می شــود اگــر…» کــه در ان‬ ‫بدتریــن نتایــج ممکــن را تصــور می کنیــد‪ ،‬یکــی از الگوهــای رایــج‬ ‫تفکــر منفــی اســت کــه می توانــد باعــث بــروز اضطــراب موقعیتــی‬ ‫شــود‪ .‬وقتــی متوجــه شــدید کــه درگیــر ایــن نــوع تفکــر شــده اید‪،‬‬ ‫افکارتــان را بــا افــکار واقعی تــر و مثبت تــر جایگزیــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از تکنیک های ارامش بخش استفاده کنید‬ ‫برخــی از تکنیک هــای ارامش بخــش را یــاد بگیریــد و تمریــن‬ ‫کنیــد‪ .‬این طــوری وقتــی دچــار اضطــراب موقعیتــی می شــوید‪،‬‬ ‫می توانیــد از انهــا اســتفاده کنیــد‪ .‬تنفــس عمیــق و تجســم ‪۲‬‬ ‫رویکــرد مفیــد هســتند کــه می توانیــد بــرای ارام کــردن ســریع‬ ‫خــود بــه کار بگیریــد‪ .‬ارام ســازی پیش رونــده عضالنــی (‪)PMR‬‬ ‫یکــی دیگــر از ترفندهــای مفیــد اســت‪÷.‬‬ ‫تمریــن منظــم ایــن راهبردهــای مقابلــه ای می توانــد کمکتــان‬ ‫کنــد به مــرور زمــان اضطــراب خــود را کاهــش دهیــد‪ .‬هرچــه‬ ‫بیشــتر بــا ترس هــای خــود روب ـه رو شــوید‪ ،‬احتمــال اینکــه دچــار‬ ‫اضطــراب موقعیتــی شــوید کمتــر می شــود‪.‬‬ ‫درمان اضطراب موقعیتی‬ ‫در بیشــتر مــوارد‪ ،‬اضطــراب موقعیتــی را می تــوان با اســتفاده از‬ ‫راهبردهــای خودیــاری مهــار کــرد‪ .‬البتــه در مــواردی کــه اضطــراب‬ ‫فــرد بســیار ناراحت کننــده می شــود یــا زندگــی روزمــره اش را‬ ‫مختــل می کنــد‪ ،‬ممکــن اســت فــرد بــه درمــان حرفــه ای نیــاز‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬روان درمانــی‪ ،‬دارودرمانــی یــا ترکیــب جفتشــان‬ ‫می توانــد مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫پزشــک ممکــن اســت داروی ضداضطــراب ماننــد الپــرازوالم‪،‬‬ ‫کلونازپــام یــا لورازپــام تجویــز کنــد تــا بــه فــرد بــرای مهــار‬ ‫عالئــم اضطــراب کمــک کنــد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت کــه‬ ‫پزشــک روان درمانــی ماننــد رفتاردرمانــی شــناختی (‪ )CBT‬یــا‬ ‫مواجهه درمانــی را توصیــه کنــد‪.‬‬ ‫با چطور با ما همراه باشید‬ ‫به خاطــر ان اتفــاق ســرزنش می کننــد و ایــن منجــر بــه خشــم‬ ‫پنهــان یــا سرکوب شــده می شــود‪ .‬هنجارهــای فرهنگــی نیــز بــر‬ ‫چگونگــی یادگیــری ابــراز خشــم تاثیرگذارنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬بــاز هــم دلیــل قطعــی ایــن پدیــده مشــخص‬ ‫نیســت و بســیاری از عوامــل ژنتیکــی و محیطــی می تواننــد در‬ ‫نحــوه بیــان و پــردازش احساســات افــراد نقــش داشــته باشــند‪.‬‬ ‫برخــی از شــایع ترین علــل و محرک هــای خشــم ســرکوب شــده‬ ‫عبارت انــد از‪:‬طردشــدن به دلیــل ابــراز خشــم در گذشــته؛‬ ‫داشتن تمایالت کمال گرایانه یا روان رنجور؛‬ ‫مقابلــه بــا بیماری هــای روانــی ماننــد افســردگی‪ ،‬اضطــراب یــا‬ ‫اختــال اســترس پــس از ســانحه؛‬ ‫مصرف مواد مخدر یا الکل؛‬ ‫تجربه ترومای مزمن؛‬ ‫برخی از شرایط پزشکی مانند اسیب تروماتیک مغزی؛‬ ‫هوش هیجانی پایین؛ شرم زدگی شدید‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫کالهبرداری از کسبه با نرم افزار رسید ساز جعلی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری شــیادی خبــر داد کــه بــا نــرم افــزار رسیدســاز جعلــی از ‪ 13‬نفــر از کســبه و کاربــران فضــای مجــازی اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫نمــوده بــود‪.‬‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ احســان انقیــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بـ ه دنبــال شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر کالهبــرداری‬ ‫از ان هــا بــا رســیدهای جعلــی‪ ،‬موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫نقص امنیتی‬ ‫در تاکسی اینترنتی‬ ‫اوبر‬ ‫اوبــر مــی گویــد در حــال بررســی یــک نقــض احتمالــی‬ ‫سیســتمهای رایانــه ای خــود اســت‪.‬‬ ‫غــول ‪ Ride Hailing Uber‬فــاش کــرد کــه بــه یــک حادثــه‬ ‫امنیــت ســایبری مربــوط بــه نقــض شــبکه خــود پاســخ مــی دهــد‬ ‫و بــا مقامــات مجــری قانــون در تمــاس اســت‪ .‬نیویــورک تایمــز‬ ‫اولیــن بــار ایــن حادثــه را گــزارش کــرد‪ .‬ایــن شــرکت زمانــی کــه‬ ‫در مــورد ایــن موضــوع درخواســت شــد بــه بیانیــه توییتــی خــود‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود کــه ایــن هــک‪ ،‬شــرکت را مجبــور کــرده اســت‬ ‫کــه ارتباطــات داخلــی و سیســتم های مهندســی خــود را در حیــن‬ ‫بررســی میــزان نقــض‪ ،‬افالیــن کنــد‪ .‬ایــن نشــریه گفــت کــه‬ ‫مهاجــم‪ ،‬حســاب ‪ Slack‬یکــی از کارکنــان را بــه خطــر انداختــه و‬ ‫از ان بــرای پخــش پیامــی مبنــی بــر اینکــه ایــن شــرکت «متوجــه‬ ‫بــه نقــض داده هــا شــده اســت»‪ ،‬عــاوه بــر فهرســت کــردن‬ ‫پایگاه هــای داده داخلــی کــه گمــان مــی رود در معــرض خطــر‬ ‫قــرار گرفته انــد‪ ،‬اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫نیویــورک تایمــز مــی گویــد‪« :‬بــه نظــر مــی رســید کــه مهاجــم‬ ‫بعــدا ً توانســت بــه سیســتم هــای داخلــی دیگــر دسترســی‬ ‫پیــدا کنــد و یــک عکــس صریــح را در صفحــه اطالعــات داخلــی‬ ‫کارمنــدان پســت کنــد‪ .‬اوبــر هنــوز جزئیــات بیشــتری در مــورد‬ ‫ایــن حادثــه ارائــه نکــرده اســت‪ ،‬امــا بــه نظــر مــی رســد کــه هکــر‪،‬‬ ‫کــه گمــان مــی رود یــک نوجــوان ‪ 18‬ســاله باشــد‪ ،‬کارمند شــرکت‬ ‫را مهندســی اجتماعــی کــرد تــا رمــز عبــور خــود را بــا ظاهــر شــدن‬ ‫بــه عنــوان یــک شــخص ‪ IT‬بدســت اورد و از ان بــرای بــه دســت‬ ‫اوردن جــای پایــی در شــبکه داخلــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫یکــی از جنبه هــای جالــب ایــن اســت کــه مهاجــم می توانــد‬ ‫بــا ارســال هرزنامــه بــه کارمنــدان بــا هشــدارهای فشــاری‪،‬‬ ‫محافظت هــای احــراز هویــت دو مرحلــه ای حســاب (‪)2FA‬‬ ‫را دور بزنــد و همچنیــن بــا ارتبــاط بــا کارمنــدان در واتــس اپ‬ ‫پیام « ابالغیه»‬ ‫در پیام رسان‬ ‫واتساپ جعلی و‬ ‫الوده است‬ ‫پلیــس فتــا از تغییــر رویکــرد مجرمــان ســایبری در ارســال پیام هــای‬ ‫«‪»Netflix Party‬‬ ‫و ‪ 4‬افزونه‬ ‫دیگر ‪Chrome‬‬ ‫داده های موجود‬ ‫در این مرورگر را‬ ‫می دزدند‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪604‬‬ ‫جرم هویتی چگونه بر‬ ‫قربانیان تاثیر می گذارد؟‬ ‫تمــاس گرفتــه تــا بــا ادعــای اینکــه از بخــش فنــاوری اطالعــات‬ ‫‪ Uber‬اســت‪ ،‬بــه هــدف خــود برســد‪.‬‬ ‫ایــن تکنیــک یــاداور هــک سیســکو اســت کــه اخیــرا ًفــاش شــده‬ ‫اســت که در ان بازیگران مجرم ســایبری برای رســیدن به پذیرش‬ ‫فشــار ‪ 2FA‬بــه تکنیــک بمب گــذاری ســریع متوســل شــدند‪.‬‬ ‫کویــن ریــد‪ ،‬مدیــر ارشــد امنیــت اطالعــات‪« ،‬هنگامــی کــه‬ ‫وارد شــبکه داخلــی شــدند‪ ،‬مهاجمــان اعتبارنامه هــای ممتــاز‬ ‫باالیــی را پیــدا کردنــد کــه در یــک اشــتراک فایــل شــبکه قــرار‬ ‫داشــت و از ان هــا بــرای دسترســی بــه همــه چیــز‪ ،‬از جملــه‬ ‫سیســتم های تولیــد‪ ،‬کنســول ‪ EDR‬شــرکت‪ ،‬و رابــط مدیریــت‬ ‫‪ slack Uber‬اســتفاده کردنــد‪ .‬در ‪ ،Acronis‬بــه ‪The Hacker‬‬ ‫‪ News‬گفــت‪.‬‬ ‫ایــن اولیــن نقــض اوبــر نیســت‪ ،‬بــه دلیــل عــدم افشــای صحیــح‬ ‫نقــض اطالعــات در ســال ‪ 2016‬کــه ‪ 57‬میلیــون راننــده را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار داده بــود‪ ،‬و در نهایــت ‪ 100000‬دالر بــه هکرهــا بــرای‬ ‫مخفــی کــردن ایــن رخنــه پرداخــت کــرد‪ ،‬مــورد بررســی قــرار‬ ‫گرفــت کــه در اواخــر ســال ‪ 2017‬بــه اطــاع عمــوم رســید‪.‬‬ ‫دادســتان هــای فــدرال در ایــاالت متحــده از ان زمــان‪ ،‬جــو‬ ‫ســالیوان‪ ،‬افســر امنیتــی ســابق خــود را بــه تــاش بــرای پنهــان‬ ‫جعلــی ابالغیــه توســط مجرمــان ســایبری خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬شــگرد ارســال نرم افــزار مخــرب کــه پیش تــر توســط‬ ‫مجرمــان ســایبری باهــدف دسترســی بــه تلفــن همــراه کاربــران و‬ ‫برداشــت از حســاب بانکــی انــان بــا ارســال لینــک الــوده از طریــق پیامک‬ ‫صــورت می گرفــت‪ ،‬اکنــون در پیام رســان واتســاپ دام شــیادان ســایبری‬ ‫را می گســتراند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪:‬در اینجــا مجرمــان ســایبری‪ ،‬لینــک همــان‬ ‫در گذشــته‪ ،‬مرورگرهــای کــروم گــوگل بدافزارهای زیــادی را در قالب‬ ‫افزونه هــا پیــدا کــرده و ان هــا را از فروشــگاه خــود حــذف کرده انــد و‬ ‫اکنــون پــس از تجزیــه و تحلیــل غــول امنیتــی‪ ،‬پنــج افزونــه دیگــر بــا‬ ‫همیــن معیارهــا پیــدا شــده اند‪.‬‬ ‫ایــن پنــج افزونــه از جملــه پســوندهای ان را نمــی تــوان دســت کــم‬ ‫گرفــت‪ .‬در مجمــوع‪ ،‬انهــا بیــش از ‪ 1.4‬میلیــون کاربــر دارنــد‪.‬‬ ‫پنــج برنامــه افزودنــی‪ ،‬از جملــه «‪ »Netflix Party‬بــه عنــوان بدافزار‬ ‫یافــت می شــوند‪.‬‬ ‫چنــد روز پیــش‪ ،‬تحلیلگــران تهدیــد در شــرکت حفاظــت از‬ ‫بدافــزار و امنیــت ‪ McAfee‬برخــی از برنامه هــای افزودنــی را‬ ‫بررســی کردنــد و دریافتنــد کــه انهــا فعالیــت مــرور کاربــر را‬ ‫می دزدنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬برخــی از برنامه هــای افزودنــی از ایــن‬ ‫لیســت‪ ،‬بــرای تزریــق شناســه وابســته خــود‪Cookie Stuffing ،‬‬ ‫را انجــام می دهنــد‪ ،‬کــه گــزارش کامــا ً پنهــان و بــرای کاربــران‬ ‫ســخت بــود کــه متوجــه ان شــوند‪.‬‬ ‫ابتــدا اجــازه دهیــد نــام ایــن افزونــه هــا را بــه شــما بگویــم و‬ ‫توصیــه مــی کنیــم اســتفاده از ایــن افزونــه هــا را متوقــف‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر انهــا را در مرورگــر خــود نصــب کــرده ایــد‪ ،‬حتــی اگــر‬ ‫‪ Chrome‬یــا ‪ Edge‬باشــد‪ ،‬حتمــا انهــا را حــذف کنیــد تــا مــرور‬ ‫خــود را ایمــن نگــه داریــد‪ ،Netflix Party .‬بــرای تماشــای برنامــه‬ ‫بــا دوســتان اســتفاده مــی شــود و ایــن افزونــه بیــش از ‪800000‬‬ ‫بــار دانلــود شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ 2 Netflix Party‬پســوند مــوازی برنامــه اولــی بــا ‪300000‬‬ ‫دانلــود اســت‪.‬‬ ‫‪ ،Full Page Screenshot Capture‬افزونــه معمولــی‬ ‫اســکرین شــات بــرای مرورگــر اســت و ‪ 200000‬بــار دانلــود‬ ‫شــده اســت‪ .‬در حالــی کــه کــروم از قبــل ابــزار اســکرین شــات‬ ‫مخصــوص بــه خــود را دارد‪.‬‬ ‫‪ FlipShope – Price Tracker Extension‬کوپن هــای خریــد‬ ‫و جزئیــات قیمــت در زمــان واقعــی را از برخــی ســایت هــای‬ ‫کــردن ایــن حادثــه متهــم کردنــد و اظهــار داشــتند کــه او «بــه‬ ‫تیــم خــود دســتور داده اســت تــا اطالعــات مربــوط بــه نقــض‬ ‫ســال ‪ 2016‬را بــه شــدت کنتــرل کننــد‪ ».‬ســالیوان بــا ایــن‬ ‫اتهامــات مخالفــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫در دســامبر ‪ ،2021‬ســالیوان ســه فقــره دیگــر از کالهبــرداری بــا‬ ‫ســیم را بــه اتهامــات ممانعــت از جنایــت و اتهامــات غیرقانونــی‬ ‫کــه قبــا ً تشــکیل شــده بــود‪ ،‬صــادر کــرد‪ .‬در کیفرخواســت‬ ‫جایگزیــن امــده اســت‪« :‬ســالیوان ظاهــرا ً پرداخــت مبلــغ‬ ‫شــش رقمــی را بــه دو هکــر در ازای ســکوت انهــا در مــورد هــک‬ ‫ســازماندهی کــرده اســت‪ .‬در ادامــه ایــن بیانیــه امــده اســت کــه‬ ‫او «اقدامــات عمــدی را بــرای جلوگیــری از کشــف هــک توســط‬ ‫افــرادی کــه ‪ PII‬انهــا بــه ســرقت رفتــه اســت انجــام داده و‬ ‫اقداماتــی را بــرای پنهــان کــردن‪ ،‬منحــرف کــردن و گمــراه کــردن‬ ‫کمیســیون تجــارت فــدرال ایــاالت متحــده (‪ )FTC‬در مــورد‬ ‫نقــض داده هــا انجــام داده اســت‪».‬‬ ‫ریــد گفــت‪« :‬ایــن ســازش مطمئنــا ً در مقایســه بــا نقــض در‬ ‫ســال ‪ 2016‬بزرگتــر اســت‪ .‬هــر داده ای کــه اوبــر نگــه م ـی دارد‪،‬‬ ‫احتمــاال ً هکرهــا قبــا ً بــه ان دسترســی دارنــد‪».‬‬ ‫نرم افزارهــای الــوده ای را کــه از طریــق پیامــک بــرای ســایرین ارســال‬ ‫می کردنــد در دل پیام هــای واتســاپ گنجانــده و در قالــب ابالغیه هــای‬ ‫جعلــی بــرای کاربــران فضــای مجــازی ارســال می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬هم وطنــان در برخــورد بــا ایــن دســته از‬ ‫پیام هــا نیــز بایــد از کلیــک بــر روی لینــک نرم افــزار موجــود خــودداری‬ ‫کننــد و توجــه داشــته باشــند کــه بــا کلیــک نکــردن بــر روی لینک هــای‬ ‫مخــرب می تــوان در همــان ابتــدا دســت مجرمــان ســایبری را از تلفــن‬ ‫همــراه و اطالعــات بانکــی خــود کوتــاه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درصورتی کــه کاربــران به اشــتباه بــر روی لینــک الــوده‬ ‫ارسال شــده در پیام رســان واتســاپ کلیــک کردنــد و نرم افــزار مخــرب بــر‬ ‫روی تلفــن همــراه انــان نصــب شــد‪ ،‬می بایســت در اســرع وقــت تلفــن‬ ‫همــراه خــود را از شــبکه خــارج کــرده تــا از انتشــار قــارچ گون ـه ی ایــن‬ ‫بدافــزار جلوگیــری نماینــد و ســپس اقــدام بــه حــذف نصــب نرم افــزار یــا‬ ‫بازگردانــدن تلفــن همــراه بــه تنظیمــات کارخانــه نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان بیــان داشــت‪ :‬لینک هــای الــوده در هــر‬ ‫بســتری کــه ارســال شــوند ماهیــت مخــرب خــود را حفــظ می کننــد و‬ ‫بهتریــن راه پیشــگیری از سوءاســتفاده های احتمالــی‪ ،‬کلیــک نکــردن بــر‬ ‫روی هرگونــه لینــک اســت و کاربــران فضــای مجــازی بــرای اگاهــی از‬ ‫شــیوه و شــگردهای کالهبرداری و دریافت مشــاوره و اعالم گزارش های‬ ‫مردمــی می تواننــد بــا شــماره ‪ 093680‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫خریــد بــا بیــش از ‪ 80000‬بــار دانلــود ارائــه مــی دهــد‪AutoBuy .‬‬ ‫‪ Flash Sales‬نیــز همیــن سیســتم کوپــن خریــد را انجــام مــی‬ ‫داد کــه بیــش از ‪ 20000‬بــار دانلــود شــده اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪،‬‬ ‫همــه برنامه هــای افزودنــی وظایــف متفاوتــی را انجــام می دهنــد‬ ‫و نام هــای متفاوتــی بــا یکدیگــر دارنــد‪ ،‬امــا هــدف همــه انهــا‬ ‫یکســان اســت‪ :‬در حیــن خریــد‪ ،‬پیوندهــای وابســته خــود را بــه‬ ‫مرورگــر خــود تزریــق کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد در ویدیــوی زیــر از ‪ McAfee Labs‬ببینیــد کــه‬ ‫چگونــه ایــن افزونه هــا ‪ ID‬وابســته خــود را بــا اســتفاده از‬ ‫مرکــز منابــع ســرقت هویــت (‪ )ITRC‬تحقیقــی را منتشــر‬ ‫کــرده اســت کــه نشــان مــی دهــد تقریبــا ً ‪ 40‬درصــد از‬ ‫قربانیــان ‪ ITRC‬مــی گوینــد اطالعــات شــخصی انهــا در‬ ‫ســال گذشــته بــه ســرقت رفتــه‪ ،‬بــه خطــر افتــاده یــا مــورد‬ ‫ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش فراتــر از پیامدهــای مالــی شــناخته شــده‬ ‫جرایــم هویتــی اســت و فرصــت هــای از دســت رفتــه و‬ ‫همچنیــن تاثیــرات عاطفــی‪ ،‬جســمی و روانــی قربانیــان‬ ‫ناشــی از جرایــم را بررســی مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن گــزارش‪ ITRC ،‬قربانیانــی را کــه بــا ‪ ITRC‬تمــاس‬ ‫گرفته انــد و قربانیانــی کــه ایــن کار را نکرده انــد‪ ،‬بررســی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بــر اســاس پاســخ هــا‪ ،‬تعــداد قربانیــان تکــرار‬ ‫جــرم هویتــی در بیــن قربانیــان ســال بــه ســال کاهــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬نیمــی از قربانیــان عمومــی مــورد‬ ‫بررســی ادعــا مــی کننــد کــه بیــش از یــک بــار قربانــی شــده‬ ‫انــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬قربانیــان حمــات پیچیــده تــری را تجربــه‬ ‫کردنــد کــه رفــع انهــا بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد‪ .‬درصــد‬ ‫«پرونــده هــای حــل نشــده از ســال قبــل» از ســال ‪ 2020‬از‬ ‫‪ 37‬درصــد بــه ‪ 55‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬قربانیــان جرایــم هویتــی پــول کمتــری‬ ‫از دســت مــی دهنــد‪ .‬اکثــر قربانیــان ‪ ITRC‬و قربانیــان‬ ‫عمومــی کمتــر از ‪ 500‬دالر از دســت داده انــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫یــک گــروه از قربانیــان ‪ ITRC‬از ‪ 9‬درصــد در ســال ‪ 2020‬بــه‬ ‫‪ 30‬درصــد در ســال ‪ 2021‬رشــد کردنــد ‪ -‬قربانیانــی کــه ‪10000‬‬ ‫دالر یــا بیشــتر از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫تعــداد قربانیــان ‪ ITRC‬کــه گــزارش کــرده انــد احساســات‬ ‫منفــی را تجربــه کــرده انــد در ســال ‪ 2021‬از ‪ 79‬درصــد در‬ ‫ســال قبــل بــه ‪ 87‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه تعــداد قربانیــان ‪ ITRC‬کــه اثــرات فیزیکــی را گــزارش‬ ‫کــرده انــد از ‪ 44‬درصــد بــه ‪ 68‬درصــد در یــک ســال افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬دو ســوم از قربانیــان عمومــی اثــرات عاطفــی‬ ‫و جســمی بــودن قربانــی جــرم هویتــی را گــزارش کردنــد‪.‬‬ ‫تعــداد قربانیــان ‪ ITRC‬کــه بــه دلیــل یــک جــرم هویتــی‬ ‫رفتارهــای خــود را تغییــر داده انــد در کل و در پنــج اقــدام از‬ ‫هفــت اقــدام ممکــن اندکــی کاهــش یافتــه اســت‪ .‬قربانیــان‬ ‫بیشــتری گــزارش دادنــد کــه اعتبــار خــود را مســدود کــرده و‬ ‫از یــک پیــن محافظــت از هویــت از ســرویس درامــد داخلــی‬ ‫(‪ )IRS‬هنــگام ثبــت مالیــات اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫‪ ،Eva Velasquez‬رئیــس و مدیــر عامــل مرکــز منابــع‬ ‫ســرقت هویــت‪ ،‬گفــت‪« :‬برخــی از نظــرات در ایــن گــزارش‬ ‫دلخــراش هســتند‪ ».‬یکــی از قربانیــان بــه مــا گفــت کــه‬ ‫زندگــی انهــا پــس از کشــف اینکــه شــخصی بیــش از ‪200000‬‬ ‫دالر بــه نــام انهــا دزدیــده اســت‪ ،‬ویــران شــده اســت‪ .‬یکــی‬ ‫دیگــر از قربانیــان ناراحتــی خــود را از ایــن کــه بــه نظــر مــی‬ ‫رســد هیــچ کــس بــه ان اهمیــت نمــی دهــد ابــراز کــرد‪.‬‬ ‫الگوهــای ویرایــش فایل هــای مختلــف ماننــد ‪ JSON‬یــا ‪JS‬‬ ‫تزریــق می کننــد‪ .‬ایــن افزونــه هــا بــه امــازون و ســایر ســایتهای‬ ‫خریــد نیــز تزریــق مــی شــوند‪ .‬و ایــن ســایت ها نــه تنهــا تزریــق‬ ‫‪ Affiliate ID‬را متوقــف می کننــد‪ ،‬بلکــه داده هــای کاربــران را‬ ‫بــه روش هــای مخفــی و متفــاوت می دزدنــد‪ ،‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫گــوگل بــا کشــف تمــام ایــن جزئیــات‪ ،‬همــه ایــن افزونه هــا را از‬ ‫فروشــگاه وب خــود حــذف کــرد‪ .‬و همچنیــن مــی توانیــد گــزارش‬ ‫کامــل ‪ McAfee‬را بــرای دانســتن بیشــتر بررســی کنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫رودخانه فصلی روستای جنگلی جعفراباد گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ -604‬سال هشتم‬ ‫‪-604-- 1444‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/05‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/ 02 - 1401 //07‬اکتبر‪/05 - 2022 /‬ربیع‬ ‫یکشنبه ‪07// 10‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه‬ ‫شهرســتان کردکــوی محــدود میشــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و بخشــی‬ ‫در دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمانهای‬ ‫تاریخــی وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از‬ ‫بافتهــای تاریخــی و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه‪:‬‬ ‫نام قدیم‪ :‬هیرکانا‪ ،‬ورکانه‪ ،‬جرجان‪ ،‬استراباد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه‪ :‬نــام گــرگان صــورت فارســی شــده جرجــان اســت‪ .‬جرجــان‬ ‫برگرفتــه از نــام یونانــی «هیرکانــا» اســت‪ .‬بــه خاطــر وجــود درختــان‬ ‫هیرکانــی کــه از انــواع درخــت بلــوط در نواحــی جنــوب و جنوب شــرقی‬ ‫دریــای خــزر اســت؛ بــه ایــن منطقــه هیرکانــا گفته انــد‪.‬‬ ‫جمعیت ‪( 329,536 :‬نفر)‬ ‫مساحت ‪( 16,158 :‬کیلومترمربع)‬ ‫موزه باستان شناسی گرگان‬ ‫مــوزه باســتان شناســی گــرگان در ســال ‪ 1355‬خورشــیدی بــا عنــوان‬ ‫«مــوزه ســنگ مــزار» اغــاز و در بهمــن مــاه ســال ‪ 1367‬بــا افــزوده شــدن‬ ‫مجموعــه ارزشــمندی از اشــیاء باســتانی‪ ،‬بــا نــام مــوزه باســتان شناســی‬ ‫بــه کار خــود ادامــه داد‪ .‬ایــن مــوزه از ســال ‪ 1391‬تحــت مرمــت و بهســازی‬ ‫قــرار گرفــت و در نهایــت مــورخ ‪ 17‬خــرداد مــاه ‪ 1396‬خورشــیدی بــا فــرم‬ ‫و محتــوای جدیــد‪ ،‬فعالیــت نویــن خــود را از ســر گرفــت‪.‬‬ ‫موزه امیرلطیفی گرگان ‪:‬‬ ‫بــه دلیــل تنــوع فرهنگــی و هنــری و وجــود صنایــع دســتی و‬ ‫هنرهــای ســنتی گوناگــون در ســطح اســتان کــه دلیــل ان وجــود‬ ‫قومیــت هــای مختلــف در ایــن منطقــه اســت‪ ،‬لــذا کارشناســان‬ ‫ایــن ســازمان بــر ان شــدند تــا مــوزه ای بــا عنــوان مــوزه صنایــع‬ ‫دســتی و هنرهــای ســنتی در مرکــز اســتان و شهرســتان گــرگان‬ ‫راه انــدازی نماینــد و بــه همیــن ســبب ســاختمان امیــر لطیفــی‬ ‫جهــت ایــن امــر و بــا عنــوان مــوزه صنایــع دســتی انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه انــواع صنایــع دســتی از قبیــل‪ :‬قالــی بافــی‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی‪ ،‬نمدمالــی‪ ،‬ابریشــم بافــی‪ ،‬خورجیــن دوزی‪ ،‬نواربافــی‪،‬‬ ‫چادرشــب بافــی‪ ،‬جاجیــم بافــی‪ ،‬گلیــم بافــی و‪ ...‬نیــز در فضاهــای‬ ‫موجــود در ایــن ســاختمان بــه نمایــش گذاشــته خواهنــد شــد ‪ .‬بــرای‬ ‫ایجــاد چنیــن مــوزه ای نیــاز بــه تعــدادی مجســمه وجــود دارد تــا هــر‬ ‫کــدام از ایــن حــرف را نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫کاخ موزه‪:‬‬ ‫کاخ شــهر گــرگان کــه یکــی از ‪ ۱۲‬کاخ خانــواده پهلــوی در کشــور و محــل‬ ‫اقامــت ایــن خانــواده در منطقــه بــوده اســت‪ ،‬پــس از مرمــت بــه کاخ‬ ‫مــوزه گــرگان تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ مــوزه اولیــن مــوزه شــمال‪،‬‬ ‫چهارمیــن مــوزه تخصصــی باســتان شناســی و بیســت و چهارمیــن مــوزه‬ ‫کشــور محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه در بنایــی تاریخــی مربــوط بــه دوره پهلــوی اول در محیطــی‬ ‫سرســبز واقــع در مرکــز شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫کاخ مــوزه گــرگان شــامل دو بخــش همکــف و طبقــه باالســت کــه‬ ‫در طبقــه همکــف مــوزه ‪ ۳۰‬تــن از مشــاهیر اســتان گلســتان از قــرن‬ ‫ســوم تــا دوره پهلــوی معرفــی شــده انــد و در طبقــه بــاال ‪ ۱۰۰‬قلــم‬ ‫از لــوازم و اشــیای دوره پهلــوی‪ ،‬اســتراحتگاه خانــواده پهلــوی بــه‬ ‫نمایــش گذاشــته شــده اند‪ .‬در حیــاط مــوزه ســنگ قبرهایــی از قــرن‬ ‫‪ ۸‬تــا ‪ ۱۴‬قمــری بــه تماشــا گذاشــته شــده اســت‪ .‬در ســالن باســتان ‬ ‫شناســی ان نیــز زوایایــی از تاریــخ ســرزمین باســتانی گــرگان از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫ســال پیــش تــا اواخــر دوره قاجاریــه بــه نمایــش درامــده اســت‪ .‬در‬ ‫بخــش دیگــر مــوزه‪ ،‬فضایــی تحــت عنــوان نمایشــگاه موقــت قــرار‬ ‫دارد کــه بــه نمایــش موضوعــات مختلــف تاریخــی و هنــری خواهــد‬ ‫پرداخــت‪.‬‬ ‫موزه تخصصی سنگ و گوهر امتیست‬ ‫مــوزه زمیــن شناســی گــرگان در ابتــدا بــا نــام تجاری مجموعه ســنگ و گوهر‬ ‫امتیســت از تیر ماه ســال ‪ 1389‬فعالیت خود را با هدف ارتقاء ســطح علم‬ ‫زمیــن شناســی اغــاز نمــوده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه توانســته اســت بــا تــاش‬ ‫مــداوم در داخــل کشــور و ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر کشــورها‪ ،‬اقــدام بــه جمــع‬ ‫اوری نمونــه هــای نــادری از ســنگ هــا‪ ،‬گوهرهــا‪ ،‬کانــی هــا و فســیل های‬ ‫مختلــف نمایــد‪ .‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 150‬نــوع نمونــه بــی نظیــر و زیبــا از‬ ‫کشــورهای مختلــف جهــان در ایــن مــکان نگهــداری می گــردد‪.‬‬ ‫اماکن گردشگری مذهبی‬ ‫ امامــزاده نــور (امامــزاده اســحاق) گــرگان در محلــه سرچشــمه گــرگان‬‫در بخــش مرکــزی گــرگان واقــع اســت‪.‬‬ ‫امامــزاده اســحاق بــن موســی بــن جعفــر یکــی از مفاخــر معنــوی و‬ ‫روحانــی شــهر گــرگان اســت کــه گفتــه می شــود بــرادر امــام رضــا بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬مــردم ایــن شــهر از ســر ارادت‪ ،‬او را شــاهزاده اســحاق نامیــده و‬ ‫از قــرن ششــم هجــری قمــری مرقــدی زیبــا برایــش بنــا نهادنــد‪.‬‬ ‫امامــزاده نــور کــه بــه شــکل کثیراالضــاع ســاخته شــده اســت دارای‬ ‫تزئینــات اجــری‪ ،‬محــراب گــچ بــری و دو لنگــه در قدیمــی و صنــدوق‬ ‫چوبــی نفیــس اســت کــه تاریــخ ‪ ۸۶۷‬ه‪.‬ق در روی ان حــک شــده اســت‪.‬‬ ‫گرگان شهری‬ ‫با هدف گردشگری‬ ‫سرویس گردشگری‪:‬‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتان های اق قــا و ترکمــن و از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه‬ ‫شهرســتان کردکــوی محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و‬ ‫بخشــی در دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫ســاختمان های تاریخــی وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود‬ ‫مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان ‪:‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬این‬ ‫روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬این‬ ‫روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی ودر‪12‬کیلومتری شهرســتان گرگان قرار دارد‪ .‬طبق اخرین‬ ‫امــار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیــت روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفــر ( تعــداد خانــوار ‪ (5۰۸‬اســت‪.‬از نظر وضعیت‬ ‫طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیل قرار‬ ‫گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی برخــوردار بــوده وایــن روســتا جــزء مناطــق‬ ‫خــوش اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت کــه بــا داشــتن رودخان ـه ای زیبــا و جنــگل محیــط‬ ‫مناســبی بــرای اقامــت گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه می گــذرد‪ .‬همینطــوردر امتــداد ایــن‬ ‫مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن ابــاد می گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده بــه امامــزاده‬ ‫طیــب قــرن ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن‬ ‫امامــزاده در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان گلســتان منحصــر بــه فــرد شــده اســت کــه در طــول‬ ‫ســال پذیــرای عــده کثیــری از مســافران وزائــران میباشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی روســتا نیــز‬ ‫پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪ .‬بیشــتر دامــداری انهــا هــم گاوداری اســت‬ ‫کــه از نظــر تولیــد در بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی باغ گل بن گرگان‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا‬ ‫در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در‬ ‫دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪ .‬براســاس‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر ابــاد از جنــوب بــه روســتای زیــارت از شــرق بــه روســتای‬ ‫نومــل واز غــرب بــه نهارخــوران متصــل اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون توجــه قــرار گرفــت یکبــار در‬ ‫ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی کــه قنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه مســابقات اســب دوانــی بــا‬ ‫مقامــات اســتراباد برگــزار می شــد و دوم در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده‬ ‫دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی‬ ‫وجــود داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده مــی کنیم‪.‬روســها زمانــی کــه روســها از مرزهــای شــمالی‬ ‫وارد شــهر گرگان شــدند روســتای باغ گلبن را به خاطر فضای ســبز و زیبا جنگل انبوه و اب و هوای‬ ‫دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و سرکنســول انهــا در ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت کــه یــک‬ ‫خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی ماننــد اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬ایشــان‬ ‫در محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج مــی گفتنــد ســکونت گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از گل و‬ ‫گیــاه و ســبزه بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان می شــد بــه او می گفــت ایــن بــاغ گل‬ ‫مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان و تغییــر و تحــول در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪ .‬یکــی‬ ‫از محصوالتــی کــه در ایــن روســتا کشــت می شــد توتــون بــود کــه اغــاز کشــت ان ســال ‪ ۱۳۱۵‬بــود و‬ ‫اتشــخانه هایی بــرای خشــک کــردن توتون هــا در روســتا ســاخته شــد ‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت هــای موجــوددر روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت هــا تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪ :‬ایــن روســتا در تمــام فصــول ســال قابلیــت جــذب گردشــگران‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫کوشکعلی اباد‬ ‫در ســه کیلومتــری شــمال شــرقی بجنــورد‪ ،‬در روســتای علــی‬ ‫ابــاد باغــی بــزرگ بــا درختانی کهنســال دیده می شــود که نشــان‬ ‫از قدمــت طوالنــی ان دارد‪ .‬در مرکــز ایــن بــاغ قدیمــی بنــای‬ ‫تاریخــی دیــده می شــود کــه ان را کوشــک علــی ابــاد می نامنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســاختمان متعلــق بــه حکمرانــان شــادلو بــوده و مهم ترین‬ ‫الگــوی بــاغ ایرانــی در خراســان شــمالی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫دربــاره معمــاری ســاختمان ان بایــد گفــت ایــن کوشــک چهــار‬ ‫ورودی دارد کــه هــر ورودی در یکــی از جهت هــای اصلــی قــرار‬ ‫دارد‪ .‬طــرح کلــی ان در طبقــه همکــف شــامل یــک حوضخانه با‬ ‫ســقف گنبــدی در مرکــز می شــود کــه دو اتــاق در ضلــع شــرقی و‬ ‫غربــی دارد‪ .‬پایه هــای ان از اجــر و ســنگ و ســقف بــا اســتفاده‬ ‫از تیرهــای چوبــی ســاخته شــده اســت‬ ‫بنــا دربرگیرنــده اتاق هــای مســکونی و حوضخانــه ای بــوده‬ ‫اســت کــه ســاکنان از انهــا اســتفاده می کرده انــد‪ .‬در زیــر ســقف‬ ‫حوضخانــه رســمی بندی و کاربندی هــای زیبایــی گچــی دیــده‬ ‫می شــود کــه گویــای هنــر معمــاری ایرانــی اســت‪ .‬از ایــن بنــا در برخــی از ســفرنامه های قدیمــی‬ ‫نیــز نــام بــرده شــده‪ ،‬به عنــوان نمونــه چارلزمــک گریگــور در ســفرنامه خــود‪ ،‬بــه ان اشــاره کــرده‬ ‫اســت‪ .‬ناصرالدیــن شــاه قاجــار هــم در ســفرنامه دوم خــود بــه ایــن بــاغ اشــاره کــرده و ان را از‬ ‫امــاک ســهام الدوله یــا همــان کاله فرنگــی دانســته اســت‪ .‬در زمــان حکمرانــی ســردار مفخــم‪،‬‬ ‫حاکــم بجنــورد‪ ،‬ایــن کوشــک تفرجگاهــی بــرای گــذران وقــت و شــکار حکمرانــان بــوده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بــاغ و بنــای تاریخــی بــا شــماره ‪ ۴۹۵۳‬در ســال ‪ ۱۳۷۰‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده و در‬ ‫ســال های گذشــته مرمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫طبیعت باغ دره‬ ‫رازو جــرگالن یکــی از مناطــق و بخشــهای مربــوط بــه شهرســتان بجنــورد میباشــد کــه دارای‬ ‫طبیعــت زیبــا و در برخــی مناطــق بکــر ودســت نخورده اســت‪ .‬در فاصله حــدود ‪۱۰‬کیلومتری جاده‬ ‫بین المللی بجنورد – اشــخانه در ســمت چپ جاده راه فرعی قرار گرفته اســت باغ دره دره ای‬ ‫بســیار زیبــا و بکــر همــراه بــا طبیعــت زیبــا و دلنــواز با مناظری چشــم نــواز در منطقــه راز و جرگالن‬ ‫اســت کــه زبــان هــر بیننــده ای را بــه تحســین و شــکر باریتعالــی وادار مینمایــد‪ .‬قارچهــای ســمی‬ ‫گاهــی خوراکــی ‪,‬بوتــه هــای خــاری کــه نیمکــره ای ازگل هــای صورتــی بنفــش راروی زمیــن ســاخته‬ ‫بســیاردیدنی اســت وگویــی شــعاع ایــن نیمدایــره هاباپرگار‪,‬دقیقا انــدازه گیری کرده انــد درجاهای‬ ‫مختلــف گیاهــان دارویــی کاکوتی‪,‬قلــه چــای ‪,‬اویشــن‪,‬گل هــای بادرنجبویــه وپونــه درکناررودخانــه‬ ‫بــه چشــم میخــورد درختــان پرصالبــت واســتوارارس نیزبــه فواصــل خودنمــا یــی مــی کنــد چیــزی‬ ‫که دراین طبیعت ســبزمخملی یکدست‪,‬انســان رامســحورمیکند ترکیب دره های عمیق ووســیع‬ ‫مملوازدرختچــه هــای چتری‪,‬ســبزباصخره هایــی کــه بــرش ســنگهای انهــا باورنکردنــی اســت‬ ‫صخره هایــی بســیاربلندباچینش هــای فــوق العــاده ‪,‬ازالیــه هــای بــرش خــورده افقــی رودخانــه‬ ‫هــای پــراب ‪-‬بوتــه هــای زرک و ترشــک و تمشــک اینهــا قســمتی از زیبایــی های این منطقه اســت‬ ‫کــه بــه درســتی عظمــت خالــق خــود را انعــکاس میدهنــد دیــدن طبیعــت زیبــا وبکــر ایــن منطقــه‬ ‫بــرای عالقمنــدان طبیعــت خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!