روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 602 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 602

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪96 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 21-‬سپتامبر ‪ /24-2022/‬صفر ‪ -1444/‬شماره ‪602‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫محقق شدن رویای تبدیل اینچه برون‬ ‫به دروازه ارتباط با اروپا؛‬ ‫احیای مسیر جاده ابریشم‬ ‫‪3‬‬ ‫غبار محرومیت‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫با افتتاح هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬پروژه‬ ‫عمرانی‬ ‫زدوده می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫متالشی شدن گروه‬ ‫شاهداندروغین‬ ‫اولویت تجارت‬ ‫با جمهوری تاتارستان‬ ‫توسعه مبادالت است‬ ‫‪4‬‬ ‫بابایی از جنس‬ ‫امنیت‬ ‫سرویس شهادت‬ ‫«بابــا» یکــی از اولیــن ترکیبات اهنگینی اســت که نــوزدان پس‬ ‫از تولیــد اوا و اصــوات و ازمایــش کالمــی بــه زبــان می اورنــد؛‬ ‫اولیــن کلمــه واقعــی کــه «شــهید علــی ســراوانی» از زبــان فرزنــد‬ ‫ســه ماه ـه اش نشــنید تــا ســخن گفتــن «زهــرا» را از اســمان‬ ‫نظــاره کنــد‪.‬‬ ‫می گوینــد ازدواج ســنت رســول اکــرم(ص) اســت و همــه جوانــان‬ ‫بایــد بــه ایــن ســنت پایبنــد باشــند و در ادامــه داشــتن کــودک و‬ ‫شــنیدن کلمــه بابــا و مامــان از زبــان ان دیگــر اتفاقــات شــیرین‬ ‫زندگــی اســت کــه خداونــد بــه بنــدگان خــود عنایــت می کنــد‪.‬‬ ‫امــا برخــی بنــدگان مخلــص بــه ماننــد علــی ســراوانی کــه نــزد‬ ‫خداونــد عزیزتــر هســتند بــا نائــل امــدن بــه درجــه رفیع شــهادت در‬ ‫بهشــت کلمــه بابــا را از زبــان کــودکان خــود می شــوند و بــا لبخنــد و‬ ‫دعــای خیــر بــزرگ شــدن فرزنــدان خــود را بــه تماشــا می نشــینند‪.‬‬ ‫شــهید علــی ســراوانی مامــور خــدوم انتظامــی گلســتان در کنــار‬ ‫عشــق بــه خانــواده از جملــه فرزنــد سـه ماهه خــود‪ ،‬همــواره عشــق‬ ‫بــه وطــن و تــاش بــرای تامیــن امنیــت و ارامــش مــردم را در‬ ‫اولویــت قــرار مـی داد و حضــور جمعیــت فراوان در مراســم تشــییع‬ ‫جنــازه امــروز نشــان دهنــده قدردانــی انــان از خدمــات صادقانــه‬ ‫ایــن شــهید ‪ ۲۹‬ســاله اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه اذرســا همســر شــهید علــی ســراوانی در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار ایرنــا همســر خــود را شــهید اربعیــن دانســت و گفــت‪ :‬یک‬ ‫ســال و هفــت مــاه از ازدواج مــان می گــذرد و دخترمــان ســه ماهــه‬ ‫‪3‬‬ ‫اســت که همســرم در راه دفاع از ارامش و امنیت اســمانی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شهید سراوانی عاشق دختر سه ماهه اش بود‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد تنهــا یادگار این شــهید را همانگونه‬ ‫کــه پــدرش دوســت داشــت کودکــی بــا ایمــان و صالح تربیت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫همســر شــهید گفــت‪ :‬ســاعت ســه بعدازظهــر جمعــه بــا‬ ‫شــهید ســراوانی بــه صــورت تصویــری صحبــت کــردم و وی‬ ‫قــول داد تــا فــردا صبــح صبحانــه را در کنــارم هــم باشــیم‬ ‫امــا بــه وعــده اش عمــل نکــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هــر شــب بــا همســرم تلفنــی صحبــت‬ ‫می کــردم امــا پنجشــنبه شــب وقتــی وی تمــاس نگرفــت‬ ‫نگــران شــدم تــا اینکــه خبــر مجروحیـت اش را بهــم دادنــد اما‬ ‫وقتــی بــه بیمارســتان رســیدم دیــدم کــه شــهید شــده اســت‪.‬‬ ‫همســر شــهید بیــان کــرد‪ :‬علــی دختــرش را خیلــی دوســت‬ ‫داشــت و هــر روز کــه بــه خانــه می امــد می گفــت «دوســت‬ ‫دارم زهــرا زودتــر بــزرگ شــود تــا «بابــا» را از زبانــش بشــنوم‬ ‫و او را بــه گرمــی در اغــوش بگیــرم‪.‬‬ ‫حیدرعلــی ســراوانی و خورشــید لکزایــی پــدر و مــادر‬ ‫ایــن شــهید خــدوم هــم گفتنــد‪ :‬پسرشــان یــک مســلمان‬ ‫واقعــی بــود کــه در راه اســام و دفــاع از امنیــت مــردم‬ ‫بــه شــهادت رســید و خداونــد توفیــق داد کــه شــهادت نصیــب‬ ‫او شــد‪.‬‬ ‫تالش دشمن تخریب خدمتگذاران به ملت است‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان هــم گفــت‪ :‬دشــمن بــه دنبــال‬ ‫تخریــب نیــروی انتظامــی بــه عنــوان بــازوان نظــام و نــوک‬ ‫پیــکان و خاکریــز خدمــت بــه ایــن ملــت و مملکــت اســت‪.‬‬ ‫ســردار محمــد ســعید فاضــل دادگــر افــزود‪ :‬مامــوران انتظامــی‬ ‫بــه طــور شــبانه روزی در حــال خدمــت هســتند و تــا پــای جــان‬ ‫اســایش و ارامــش خــود و خانواده هــای خــود را بــرای حفــظ‬ ‫ارامــش و اســایش مــردم فــدا می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انتظامــی گلســتان از ابتــدای ســال تاکنــون ‪۲‬‬ ‫شــهید بــه نام هــای «مصطفــی سوســرایی و علــی ســراوانی»‬ ‫را تقدیــم دفــاع از امنیــت ایــران کــرده و خــون ایــن ‪ ۲‬شــهدا‬ ‫بزودی‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برگزار می کند‬ ‫‪ ۱۸‬هکتار گلخانه‬ ‫در گنبدکاووس در دست‬ ‫احداث است‬ ‫‪4‬‬ ‫گــواه خدمــت صادقانــه ایــن مجموعــه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم گفــت‪ :‬مقــام شــهادت افتخــار بزرگــی‬ ‫اســت کــه خداونــد نصیــب بنــدگان خــدوم و مخلــص خــود‬ ‫می کنــد و در شــرایطی کــه امنیــت و ســامت بزرگتریــن‬ ‫نعمت هــای الهــی هســتند برخــی از عزیــزان بــا ایثــار‪ ،‬گذشــت‬ ‫و وظیفــه شناســی در ســنگر خدمــت بــرای تامیــن امنیــت از‬ ‫همــه وجــود مایــه می گذارنــد‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه افــزود‪ :‬بــرای داشــتن نعمــت امنیــت‬ ‫شــاهد نیروهــای نظامــی و انتظامــی جــان برکــف بــه طــور شــبانه‬ ‫روزی تــاش می کننــد و بایــد قــدردان شــهدایی کــه در ایــن راه‬ ‫جــان خــود را در طبــق اخــاص گذاشــتند‪ ،‬باشــیم‪.‬‬ ‫وی شــهادت علــی ســراوانی مامــور خــدوم انتظامــی گلســتان‬ ‫کــه نزدیــک بــه ‪ ۹‬ســال از عمــر پربرکــت خــود را در راه خدمــت‬ ‫بــه مــردم ســپری کــرد را بــه مجموعــه انتظامــی و نظامــی اســتان‬ ‫چگونه بررسی کنیم که‬ ‫رایانه شخصی هک شده‬ ‫است؟‬ ‫‪7‬‬ ‫و کشــور و خانــواده ایــن شــهید تبریــک و تســلیت گفــت‪.‬‬ ‫اســتواریکم علــی ســراوانی در تیرانــدازی تعــدادی از افــراد در‬ ‫یکــی از روســتاهای شهرســتان رامیــان بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫در ایــن حادثــه تعــدادی از افــراد کــه بــه دلیــل اختالفــات قبلــی‬ ‫بــا هــم درگیــر بودنــد‪ ،‬اقــدام بــه تیرانــدازی بــا ســاح شــکاری‬ ‫بــه ســمت هــم کردنــد کــه در همیــن حیــن‪ ،‬اســتواریکم علــی‬ ‫ســراوانی کــه بــه همــراه ‪ ۲‬نفــر مامــور انتظامــی دیگــر بــرای‬ ‫دســتگیری ضاربــان و حفــظ نظــم و امنیــت در محــل حضــور‬ ‫یافتــه بــود‪ ،‬مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفــت و بــه دلیــل شــدت‬ ‫جراحــات بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل گردیــد‪.‬‬ ‫پیکــر شــهید علــی ســراوانی مامــور انتظامــی اســتان گلســتان‬ ‫روز یکشــنبه بــر دســتان مــردم مومــن و والیــی رامیــان و‬ ‫علی ابادکتــول تشــییع و در گلــزار شــهدای امــام زاده هــارون(ع)‬ ‫روســتای االزمــن علی ابــاد بــه خــاک ســپرده شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫اموزش های تخصصی خبرنگاری‬ ‫دوره های عمومی‬ ‫دوره های تخصصی‬ ‫دوره های پیشرفته‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪602‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۰‬هکتار زمین‬ ‫برای ایجاد پردیس علم‬ ‫و فناوری خراسان شمالی‬ ‫مدیــر موسســات و بازاریابــی پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۰ :‬هکتــار زمیــن بــرای ایجــاد‬ ‫پردیــس علــم و فنــاوری در منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫بجنــورد اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫ناصــر لطفــی اظهــار داشــت‪ :‬موافقــت اولیــه تفاهــم‬ ‫نامــه ســاخت ایــن پردیــس از معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــوری گرفتــه شــده اســت و بــا‬ ‫عملیاتــی شــدن ایــن مهــم زیســت بــوم کارافرینــی‬ ‫اســتان توســعه مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اینــک بایــد از محــل اعتبــارات اســتانی‬ ‫و ملــی بــرای عملیاتــی شــدن ایــن طــرح اعتبــار جــذب‬ ‫شــود کــه در مرحلــه اولیــه بــرای ســاخت و ســاز‬ ‫ســوله ها و امــاده شــدن زیــر ســاخت هــا حــدود ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مدیــر موسســات و بازاریابــی پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ایجــاد پردیــس در داخــل‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی بــرای نخســتین بــار در کشــور‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی زمیــن و فضــای پردیــس را بــرای رونــق و توســعه‬ ‫حــوزه دانــش بنیــان مناســب دانســت و افــزود‪۳۰ :‬‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان و ‪ ۱۳۰‬واحــد فنــاور در اســتان‬ ‫فعــال اســت کــه اگــر دســت کــم ‪ ۱۰‬درصــد از ایــن‬ ‫تعــداد وارد مراحــل تولیــد شــوند نقــش مهمــی در‬ ‫رونــق کســب و کار خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫لطفــی وجــود پردیــس در منطقــه ویــژه اقتصــادی را‬ ‫یــک جذابیــت بــرای ســرمایه گــذاران حتــی خــارج از‬ ‫اســتان عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬پردیــس در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده از قوانیــن منطقــه ویــژه و منطقــه ازاد تجــاری‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مدیــر فــن بــازار اســتان خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬اینــک بایــد فرصــت هــای الزم را بــرای جــذب‬ ‫ســرمایه گــذاران در حــوزه دانــش بنیــان در راســتای‬ ‫رونــق تولیــد در اســتان و اشــتغالزایی فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫لطفــی افــزود‪ :‬شــرکت هــای فنــاور بعــد از بلــوغ بــه‬ ‫دنبــال توســعه اقتصــادی هســتند کــه بایــد زمینــه و‬ ‫فضــای مــورد نیــاز را بــرای ایــن مهــم فراهــم کنیــم تــا‬ ‫ایــده خالقانــه خــود را در فضایــی مناســب از جملــه‬ ‫پردیــس علــم و فنــاوری وارد مراحــل تولیــد‪ ،‬تجــاری‬ ‫ســازی و ســود دهــی کننــد‪.‬‬ ‫پنــج مرکــز رشــد‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۳۰‬واحــد فنــاور و دانــش‬ ‫بنیــان و اســتارتاب در پــارک علــم و فنــاوری مشــغول‬ ‫فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۳۰‬شــرکت دانــش بنیــان و ‪ ۲۴‬شــرکت‬ ‫خــاق داریــم کــه بیشــتر انــان در پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتقرار دارنــد و تحــت حمایــت ایــن مرکــز هســتند‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۷۸‬هزار لیتر‬ ‫سوخت بین عشایر‬ ‫شهرستان شیروان‬ ‫رییــس اداره امــور عشــایری شهرســتان شــیروان در‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۷۸‬هــزار لیتــر نفــت‬ ‫ســفید بیــن یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬خانوار عشــایری کوچــروی این‬ ‫شهرســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫قاســم رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬ماهانــه ‪ ۱۵‬هــزار لیتــر‬ ‫ســوخت میــان عشــایر ایــن شهرســتان توزیــع مــی شــود‬ ‫کــه ســهمیه هــر خانــوار عشــایری ‪ ۱۲۵‬لیتــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــر لیتــر ســوخت بــا قیمــت یکهــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ریــال بیــن عشــایر شهرســتان توزیــع مــی شــود‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬برنامــه ریزی الزم برای تامین ســوخت‬ ‫پاییــزه عشــایر انجــام شــده و پیگیــری بــرای ســهولت‬ ‫دریافــت ســوخت در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫رضایــی اضافــه کــرد‪ :‬تدابیر الزم اندیشــیده شــده اســت‬ ‫تــا ســوخت بــه انــدازه کافــی تامیــن شــود و عشــایر در‬ ‫ایــن زمینــه دچــار مشــکلی نشــوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ســال های گذشــته اســامی یکهزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫خانــوار عشــایر کوچــرو در ســامانه ثبــت شــده اســت کــه‬ ‫ســهمیه ســوخت براســاس پراکندگی عشــایر تخصیص‬ ‫مــی یافــت و متقاضیــان بــا دفترچــه و کارت ملــی مــی‬ ‫توانســتند ســوخت خــود را دریافــت کننــد و عشــایر فاقــد‬ ‫دفترچــه بــا مراجعــه بــه دفاتــر پیشــخوان ثبــت نــام و‬ ‫ســهمیه ســوخت خــود را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.432.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,201,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳۳‬هزار مترمربع‬ ‫فضای اموزشی‬ ‫رشــیدی گفــت‪ :‬توجــه بــه توســعه فضاهــای اموزشــی و تجهیــز ان هــم‬ ‫نشــان از اهمیــت ایــن موضــوع در ایــن دولــت دارد بــه طــوری کــه در‬ ‫یــک ســال گذشــته ‪ ۳۳‬هــزار متــر مربــع بــه وســعت فضاهــای اموزشــی‬ ‫مناســب اســتان افــزوده شــده اســت‪ ،‬ایــن فضاهــای اموزشــی در قالــب‬ ‫‪ ۲۵۰‬کالس درس در اختیــار دانــش امــوزان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫غبار محرومیت‬ ‫خراسان شمالی با‬ ‫افتتاح هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫پروژه عمرانی‬ ‫زدوده می شود‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫بهره بــرداری از ‪ ۳۳‬هــزار مترمربــع فضــای اموزشــی‪ ،‬افتتــاح‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومتــر راه روســتایی‪ ،‬ســاخت چهــار هــزار واحــد مســکن‬ ‫روســتایی و رفــع تنــش ابــی در ‪ ۵۰‬روســتا از اقداماتــی اســت‬ ‫کــه در یکســال عملکــرد دولــت ســیزدهم بــرای زدودن غبــار‬ ‫محرومیــت از خراسان شــمالی انجــام شــد‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا شــعار رفــع محرومیــت هــا و کمــک بــه‬ ‫توســعه مناطــق کــم برخــوردار فعالیــت خــود را اغــاز کــرد و از‬ ‫همــان ابتــدای کار بــا حضــوری میدانــی در ایــن مناطــق نهضــت‬ ‫تکمیــل و بهــره بــرداری از پــروژه هــای عمرانــی را در دســتور‬ ‫کار قــرار داد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی نیــز بــه عنــوان اســتانی کــم برخــوردار کــه‬ ‫در بســیاری از شــاخص هــای توســعه از میانگیــن کشــوری‬ ‫عقب تــر اســت از نــگاه عدالــت محــور دولــت مردمــی دور نمانــد‬ ‫و زدودن غبــار محرومیــت بــا بهــره بــرداری از یکهــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫پــروژه عمرانــی بــا اعتبــار ســه هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان در‬ ‫ایــن خطــه اغــاز شــد‪.‬‬ ‫پــروژه هایــی کــه بیشــتر در مناطــق روســتایی و کــم برخــوردار‬ ‫اســتان اجــرا و بــه بهــره بــرداری رســید تــا ایــن اســتان بــه‬ ‫میانگیــن شــاخص هــای گوناگــون کشــوری نزدیــک و گامــی‬ ‫بلنــد بــرای توســعه بــا نــگاه ویــژه دولــت بــر دارد‪.‬‬ ‫بهره بــرداری از ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر راه روســتایی‪ ،‬ســاخت چهــار‬ ‫هــزار واحــد مســکن روســتایی‪ ۱۹ ،‬هــزار واحــد مســکن دولتــی‬ ‫در حــال ســاخت‪ ،‬بهــره بــرداری از ‪ ۳۳‬هــزار مترمربــع فضــای‬ ‫اموزشــی و رفــع تنــش ابــی در ‪ ۵۰‬روســتا بخشــی از اقدامــات‬ ‫دیمزارهای خراسان شمالی زیر‬ ‫پوشش طرح جهش تولید رفت‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪۵۰ :‬‬ ‫هزار هکتار از دیمزارهای این اســتان در راســتای افزایش تولید و امنیت‬ ‫غذایــی زیــر پوشــش طــرح جهــش تولید قــرار گرفت‪.‬‬ ‫طــرح ملــی جهــش تولیــد بــه منظــور تولیــد غــات بیشــتر در دیمزارهــای‬ ‫کشــور با حمایت ســتاد اجرای فرمان امام(ره) از ‪ ۲‬ســال پیش در ســطح‬ ‫محــدود پنــج اســتان کار را اغــاز کــرد و در ســال زراعــی گذشــته اجــرای ایــن‬ ‫طــرح در ‪ ۱۵‬اســتان توســعه و در ســطح ‪ ۲.۶‬دهــم میلیــون هکتــار کار‬ ‫خــود را دنبــال کــرد‪.‬‬ ‫مهندس وحید صباغ اظهار داشــت‪ :‬برنامه ابالغی به خراســان شــمالی‬ ‫کشــت ‪ ۲۷‬هــزار هکتــار گنــدم‪ ۱۰ ،‬هــزار هکتــار جــو‪ ،‬ســه هــزار هکتــار‬ ‫نخــود‪ ۲ ،‬هــزار هکتــار عــدس‪ ،‬پنــج هــزار هکتــار دانه های روغنــی‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هکتــار علوفــه و ‪ ۵۰۰‬هکتــار گیاهــان دارویــی در اراضی دیم اســتان‬ ‫اســت و بایــد ایــن برنامــه در ســال زراعــی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫دولــت مردمــی بــرای زدودن غبــار محرومیــت و شــروع توســعه‬ ‫اســتان حــدودا یــک میلیــون نفــری خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۰۰‬کیلومتر راه روستایی‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬خراســان شــمالی در شــاخصهای توســعه‬ ‫در انتهــای جــدول اســتان هــای کشــور قــرار دارد و در بیشــتر‬ ‫شــاخص هــا از میانگیــن کشــوری عقــب اســت کــه بایــد تــاش‬ ‫شــود تــا ایــن عقــب ماندگــی هــا جبــران شــود‪.‬‬ ‫مهــدی رشــیدی اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از عقــب ماندگــی هــا‪ ،‬بهــره‬ ‫منــدی روســتاییان اســتان از راه مناســب اســت کــه بــا اقدامــات‬ ‫انجــام شــده در دولــت ســیزدهم‪ ،‬در یــک ســال اخیــر ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتــر راه روســتایی اســتان اســفالت شــد و بــا بهــره بــرداری‬ ‫از ایــن راه هــا شــاخص بهــره منــدی روســتاییان اســتان از راه‬ ‫مناســب ‪ ۱.۵‬درصــد ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن میــان نیــاز اســت تــا از ظرفیتهــای‬ ‫موجــود در ســپاه بــرای ســرعت بخشــیدن بــه پــروژه هــای‬ ‫راهســازی در محورهــای روســتایی بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫رشــیدی در بخش دیگر ســخنان خود با اشــاره به اینکه کشــاورزی‬ ‫اولویت توســعه اســتان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تامین اب یکی از مشــکالت‬ ‫در بخــش کشــاورزی اســت کــه بــا توجــه به خشکســالی هــا ضرورت‬ ‫دارد تــا سیســتم هــای نویــن ابیــاری در زمیــن هــای کشــاورزی‬ ‫توســعه یابــد و خوشــبختانه دولــت حمایــت هــای خوبــی در این باره‬ ‫از تولیدکننــدگان ایــن بخــش دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در در یکســال عملکــرد دولــت یکهــزار هکتــار‬ ‫زمیــن کشــاورزی اســتان بــه سیســتم هــای ابیــاری نویــن تجهیــز‬ ‫شــد کــه بــا ایــن اقــدام در مصــرف اب‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۷‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب صرفــه جویــی شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬احیــای ‪ ۸.۵‬کیلومتــر از قنــات هــا و بهســازی‬ ‫ایــن منابــع ابــی از دیگــر اقدامــات انجــام شــده دولــت در ایــن‬ ‫بــازه زمانــی اســت‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۴‬هزار واحد مسکن روستایی‬ ‫رشــیدی بــا اشــاره بــه توجــه دولــت بــه توســعه روســتاها و‬ ‫تامیــن مســکن مناســب بــرای روســتاییان‪ ،‬گفــت‪ :‬در یــک ســال‬ ‫گذشــته چهــار هــزار واحــد مســکن روســتایی در اســتان ســاخته‬ ‫و بهســازی شــد کــه نشــان از توجــه ویــژه در دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫ایــن حــوزه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ســقف تســهیالت طــرح ویــژه مســکن‬ ‫روســتایی در ایــن دولــت بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫رشــیدی بــا بیــان اینکــه شــاخص مقاوم ســازی مســکن روســتایی‬ ‫در کشــور ‪ ۵۴‬درصــد اســت و ایــن شــاخص در خراســان شــمالی‬ ‫ســه درصــد از میانگیــن کشــوری باالتــر اســت‪ ،‬افــزود‪ ۶۳ :‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی در روســتاهای خراســان شــمالی مقــاوم ســازی‬ ‫شــده اســت کــه نســبت بــه ســایر اســتان هــا در موقعیــت‬ ‫مناســبی قــرار داریــم‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬توزیــع ‪ ۶‬هــزار تــن قیــر رایــگان بــرای اجــرای‬ ‫فعالیــت هــای عمرانــی در شــهرهای اســتان و اجــرای ‪ ۷۳۰‬هــزار‬ ‫مترمربــع اســفالت در ایــن مناطــق از دیگــر اقدامــات انجــام شــده‬ ‫در دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۹‬هزار واحد مسکن دولتی در حال ساخت‬ ‫رشــیدی دربــاره اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن نیــز گفــت‪:‬‬ ‫اکنــون بیــش از ‪ ۱۹‬هــزار واحــد مســکونی در قالــب پــروژه هــای‬ ‫نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬مســکن شــهری‪ ،‬مســکن روســتایی‪،‬‬ ‫خودمالکــی‪ ،‬گــروه هــای ســاخت و بافــت فرســوده در ســطح‬ ‫اســتان در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس ایــن طــرح‪ ،‬حفــظ بقایــای گیاهــی در ســطح چهــار‬ ‫هــزار هکتــار‪ ،‬کشــت عمــود بــر جهــت شــیب در ســطح چهــار هــزار هکتار‪،‬‬ ‫کشــت مســتقیم بدون شــخم در ســطح ‪ ۹‬هزار هکتار و تبدیل ایش زرد‬ ‫بــه ســبز در ســطح هفــت هــزار هکتــار از اراضــی دیــم خراســان شــمالی‬ ‫اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی بیــان کرد‪:‬‬ ‫طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــای ایــن اســتان در تمامــی شهرســتان هــا‬ ‫اجرایــی خواهــد شــد امــا بــا توجــه بــه شــرایط اب و هوایی بیشــترین ان با‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار در مانــه و ســملقان اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن ایــن طــرح در بیــش از ‪ ۹‬هــزار هکتــار از‬ ‫دیمزارهــای شــیروان‪ ،‬هشــت هــزار و ‪ ۷۳۱‬هکتــار در بجنــورد‪ ،‬هشــت‬ ‫هــزار و ‪ ۱۵۳‬هکتــار در راز و جــرگالن و مابقــی نیــز در ســایر شهرســتان هــا‬ ‫اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در طــرح جهــش تولیــد دیمزارهــا در ایــش مــورد توجــه‬ ‫قــرار خواهنــد گرفــت و زیــر کشــت انــواع علوفــه‪ ،‬دانــه هــای روغنــی‪،‬‬ ‫حبوبــات و گیاهــان دارویــی خواهــد رفــت کــه بــه اقتصــاد کشــاورز نیــز‬ ‫کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کشــت کلــزا در تنــاوب بــا گنــدم و جــو در افزایــش‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون برای ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۳۳۸‬واحد تخصیص‬ ‫پــروژه انجــام شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ ۱۰ :‬هــزار و ‪ ۷۱۸‬واحــد‬ ‫اخــذ پروانــه و تجهیــز کارگاه صــورت گرفتــه و پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫ایــن واحدهــا تــا ‪ ۵۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســهم اســتان از ســاخت مســکن در قالب طرح نهضت‬ ‫ملــی مســکن‪ ،‬تولیــد ‪ ۴۸‬هــزار واحــد مســکونی اســت کــه ســاالنه‬ ‫حــدود ‪ ۱۲‬هــزار واحــد ســاخته مــی شــود‪ ،‬در ســال نخســت‪ ،‬ســاخت‬ ‫‪ ۱۹‬هــزار واحــد مســکونی در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳۳‬هزار مترمربع فضای اموزشی‬ ‫رشــیدی گفــت‪ :‬توجــه بــه توســعه فضاهــای اموزشــی و تجهیــز‬ ‫ان هــم نشــان از اهمیــت ایــن موضــوع در ایــن دولــت دارد بــه‬ ‫طــوری کــه در یــک ســال گذشــته ‪ ۳۳‬هــزار متــر مربــع بــه وســعت‬ ‫فضاهــای اموزشــی مناســب اســتان افــزوده شــده اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫فضاهــای اموزشــی در قالــب ‪ ۲۵۰‬کالس درس در اختیــار دانــش‬ ‫امــوزان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اختصــاص اعتبــار بــرای برچیــدن مــدارس کانکســی اســتان‬ ‫را مصــداق توجــه دولــت بــه حــوزه امــوزش عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اینــک تنهــا ‪ ۱۶۸‬مدرســه کانکســی در مناطــق محــروم اســتان‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم در گام اول چهــار میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای برچیــدن ‪ ۵۶‬مدرســه کانکســی اســتان هزینــه مــی کنــد و‬ ‫مابقــی مــدارس کانکســی نیــز در ‪ ۲‬ســال اتــی برچیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫رشــیدی اظهارداشــت‪ :‬ایمــن ســازی مــدارس کانکســی در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد و بــا حــذف ایــن مــدارس و تبدیــل ان بــه‬ ‫محیــط ایمــن‪ ،‬پنــج هــزار و ‪ ۳۰۰‬متــر مربــع بــه فضــای اموزشــی‬ ‫خراســان شــمالی افــزوده و یکهــزار و چهارصــد دانــش امــوز نیــز‬ ‫از ان بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی مجمــوع فضــای اموزشــی خراســان شــمالی‪۱۸۷ ،‬‬ ‫هــزار متربــع و ســرانه فضــای اموزشــی در کشــور بــه ازای هــر‬ ‫دانــش امــوز پنــج متــر و ‪ ۲۱‬ســانتیمتر اســت کــه ایــن رقــم در‬ ‫اســتان ‪ ۱۰‬ســانتیمتر بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫رفع تنش ابی روستاها‬ ‫رشــیدی دربــاره اجــرای طــرح هــای ابرســانی بــه روســتاهای‬ ‫اســتان در یــک ســال گذشــته اظهــار داشــت‪ :‬بــرای تامیــن‬ ‫اب پایــدار روســتاهای اســتان در دولــت ســیزدهم حــدود ‪۷۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان طــرح ابرســانی بــه بهره بــرداری رســید کــه اجــرای‬ ‫ایــن طــرح هــا عــاوه بــر رفــع تنــش ابــی در ‪ ۵۰‬روســتا‪ ،‬شــمار‬ ‫روســتاهایی را کــه بــا تانکــر ابرســانی مــی شــد از ‪ ۹۰‬بــه ‪۷۳‬‬ ‫روســتا کاهــش داد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در یــک ســال گذشــته اصــاح و توســعه شــبکه‬ ‫و خــط انتقــال اب در ‪ ۵۱‬کیلومتــر اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن عملیــات اجرایــی ابرســانی بــه ‪ ۱۰۷‬روســتا‬ ‫در قالــب اجــرای چهــار مجتمــع ابرســانی روســتایی اغــاز شــد کــه‬ ‫ایــن مجتمــع هــا شــامل مجتمــع هــای ابرســانی کهنــه جلگــه‪،‬‬ ‫زیــدر ســرانی‪ ،‬پرســه ســو و شــیرین دره اســت‪.‬‬ ‫افتتاح هزار و ‪ ۸۰۰‬پروژه عمرانی‬ ‫رشــیدی اظهــار داشــت‪ :‬رویکــرد دولــت زدودن محرومیــت هــا از‬ ‫مناطــق مختلــف و برقــراری تــوازن اســت از ایــن رو در یــک ســال‬ ‫گذشــته پــروژه هــای ارزنــده و خدمــات خوبــی بــه وســیله دولــت‬ ‫بــه مــردم داده شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در مجمــوع در دولــت ســیزدهم یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬پــروژه‬ ‫عمرانــی بــا اعتبــار ســه هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان در اســتان‬ ‫افتتــاح شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫عملکــرد محصــول بســیار موثر اســت بیــان کرد‪ :‬رعایت ایــن روش موجب‬ ‫کاهــش و کنتــرل علــف هــای هــرز و بیمــاری هــای گنــدم مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه نبایــد مــزارع هــا رهــا شــوند تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط اب‬ ‫و هوایــی و میــزان بــارش بارندگــی دیمزارهــا را بایــد مدیریــت کنیــم کــه در‬ ‫ایــن خصــوص بایــد بــه ارقــام کشــت شــده متناســب بــا دیــم توجــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــر حمایــت از دیمــکاران بــرای خریــد ادوات ویــژه اراضــی دیم و تامین‬ ‫نهــاده هــای مــورد نیــاز تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬دیمــکاران در راســتای افزایــش‬ ‫تولیــد و امنیــت غذایــی مــورد حمایــت قرار خواهنــد گرفت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ســطح اراضــی زراعــی و باغــی اســتان ‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۶۱۴‬هکتار‬ ‫اســت کــه شــامل ‪ ۱۴۹‬هــزار و ‪ ۵۸۳‬هکتــار اراضــی ابــی و ‪ ۱۵۶‬هــزار و ‪۶۴۱‬‬ ‫هکتــار اراضــی دیم اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۲۵۴‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی دارد کــه از‬ ‫مجمــوع ایــن میــزان ‪ ۱۰۹‬هــزار و ‪ ۴۴۶‬هکتــار اراضــی زراع ابــی و ‪ ۱۴۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۵۶‬هکتــار اراضــی دیــم اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحلیــل شــاخص «اســتاندارد بــارش‪ ،‬تبخیــر و تعــرق»‬ ‫(‪ )SPEI‬در بــازه یــک ســاله‪ ۸۵ ،‬درصــد از مســاحت اســتان درگیــر‬ ‫خشکســالی اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫پلمب یک مرکز ترک اعتیاد در گرگان‬ ‫دادستان مرکز استان از پلمب یک مرکز ترک اعتیاد در پی ضرب و شتم یک مددجو خبر داد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬ایــن مرکــز در در پــی مراجعــه مــادر ِ مددجــوی ِ یــک مرکــز تــرک اعتیــاد بــه دادســتانی و اعــام ایــن کــه فرزنــدش در مرکــز‬ ‫تــرک اعتیــاد مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬بســته شــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افــزود‪ :‬بــا دریافــت ایــن گــزارش‪ ،‬بالفاصلــه معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســتانی گــرگان شــبانه از ایــن کمــپ بازدیــد و بــا‬ ‫بررســی دوربیــن هــای محــل و تاییــد ضــرب و جــرح ایــن مددجــو ‪ ،‬دســتور پلمــب ایــن مرکــز تــرک اعتیــاد را صــادر کــرد ‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪602‬‬ ‫ماموران انتظامی‬ ‫با هشتگ های منفی‪ ،‬برای‬ ‫انجام ماموریت دلسرد‬ ‫نخواهند شد‬ ‫نگاه ویژه دولت سیزدهم‬ ‫به تقویت خط ریلی‬ ‫اینچه برون‬ ‫مــرز اینچه بــرون از ظرفیت هــای خوبــی بــرای توســعه‬ ‫تجــاری گلســتان و ایــران بــه وســیله راه اهــن برخــوردار‬ ‫اســت کــه دولــت مردمــی ســیزدهم بــرای حــل مشــکل‬ ‫زیرســاختی و توســعه ان برنامــه زیــادی دارد‪.‬‬ ‫محقق شدن رویای تبدیل‬ ‫اینچه برون به دروازه ارتباط‬ ‫با اروپا؛‬ ‫احیای مسیر جاده‬ ‫ابریشم‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫ورود قطــار ترانزیتــی چیــن بــه مقصــد جلفــا کــه بــا عبــور از‬ ‫اینچه بــرون وارد خــاک ایــران شــد‪ ،‬زاویــه دیگــری از ظرفیــت‬ ‫فــراوان ایــن منطقــه مــرزی گلســتان در تبدیــل شــدن بــه دروازه‬ ‫ارتبــاط اســیای میانــه بــه اروپــا و اب هــای ازاد را بــه نمایــش‬ ‫گذاشــت و تکمیــل زیرســاخت های ایــن منطقــه را بــه یــک‬ ‫ضــرورت مهــم تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫ایــن قطــار ترانزیتــی بــا ‪ ۵۰‬کانتینــر حامــل قطعــات خــودرو ‪۲۱‬‬ ‫شــهریورماه بــه گمــرک ریلــی اینچه بــرون گنبــدکاووس رســید و‬ ‫بــا پیمــودن مســیر حــدود ‪ ۷‬هــزار کیومتــری‪ ،‬خاطــره راه بــزرگ و‬ ‫تاریخــی ابریشــم بــه عنــوان قدیمی تریــن و بزرگ تریــن شــبکه‬ ‫بازرگانــی دنیــا را در ذهــن زنــده کــرد‪.‬‬ ‫فعالیــت ترانزیــت کاال از طریــق خــط ریلــی در اینچــه بــرون‪،‬‬ ‫براینــد اقــدام دولــت ســیزدهم در حــوزه گســترش دیپلماســی‬ ‫اقتصــادی بــرای اســتفاده از ایــن ظرفیــت بکــر اســت کــه‬ ‫بهره گیــری از ایــن فرصــت بــرای تولیــد ثــروت‪ ،‬بــه پیشــرفت و‬ ‫توســعه بیشــتر گلســتان و کشــور خواهــد انجامیــد‪.‬‬ ‫خــط ریلــی اینچه بــرون گنبــدکاووس بــه ترکمنســتان و اســیای‬ ‫میانــه‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۴‬مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت امــا تعریــض‬ ‫ریلــی ان در نقطــه صفــر مــرزی بیــن دو ترکمنســتان و ایــران بــا‬ ‫هــدف تقویــت ترانزیــت ریلــی بــه علــت مشــکالتی از جملــه نبــود‬ ‫پــل بــرای گــذر قطــار و عریــض بــودن راه اهــن ترکمنســتان در‬ ‫مبادلــه کاال و جابجایــی واگن هــا‪ ،‬باقــی مانــده بــود و شــتاب در حل‬ ‫ایــن موانــع از خواســته های فعــاالن اقتصادی در نشســت مختلف‬ ‫اســتانی بــرای پیگیــری در ســطح ملــی بــه شــمار مــی رفــت‪.‬‬ ‫طــول راه اهــن گــرگان ‪ -‬اینچــه بــرون ‪ -‬اتــرک ‪ -‬برکــت در ســه‬ ‫کشــور ایــران‪ ،‬ترکمنســتان و قزاقســتان حــدود ‪ ۹۰۸‬کیلومتــر‬ ‫اســت کــه ‪ ۸۸‬کیلومتــر در ایــران‪ ۷۰۰ ،‬کیلومتــر در ترکمنســتان‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬کیلومتــر ان در قزاقســتان قــرار دارد و ایــن خــط ریلــی‬ ‫کشــورهای مســتقل همســو را بــه خلیــج فــارس و کشــورهای‬ ‫جنــوب شــرق اســیا متصــل می کنــد کــه اســتفاده از ایــن ظرفیــت‬ ‫در نخســتین ســال فعالیــت دولــت ســیزدهم عملیاتــی شــد‪.‬‬ ‫ترانزیــت کاال در اینچه بــرون اســتان گلســتان ســبب شــده‬ ‫تــا نــگاه کشــورهای منطقــه بــه اســتفاده از ایــن ظرفیــت در‬ ‫جابجایــی کاالی موردنیــاز خــود دوچنــدان شــود بــه طــوری کــه‬ ‫در چنــد روز گذشــته رایــزن بازرگانــی بنــگالدش را بــرای بازدیــد از‬ ‫خــط ریلــی اینچــه بــرون و دیــدار بــا مســووالن مرتبــط و اســتفاده‬ ‫از ایــن ظرفیــت بــرای تامیــن کاالی موردنیــاز کشــورش از جملــه‬ ‫غــات‪ ،‬بــه منطقــه کشــاند‪.‬‬ ‫نگاه ویژه دولت سیزدهم به تقویت خط ریلی اینچه برون‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬ســفر‬ ‫چنــدی قبــل رییــس جمهــور بــه ترکمنســتان ســبب شــد تــا موانــع‬ ‫تقویــت ریلــی از اینچه بــرون حــل شــده و خــط عریــض در نقطــه‬ ‫صفــر ایــن منطقــه متصــل گــردد‪.‬‬ ‫محســن اعتمــاد افــزود‪ :‬ایــن موفقــت بــه خاطــر ایــده راه انــدازی‬ ‫دیپلماســی اقتصــادی در حــوزه روابــط خارجــی توســط رییســی‬ ‫رییــس جمهــور بــود کــه ثمــره ان در حــوزه ریلــی بــه ویــژه‬ ‫ترانزیــت کاال از اینچه بــرون اســتان گلســتان بــه ثمــر نشســته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ایــن اقــدام دولــت ســیزدهم‪ ،‬ترانزیــت کاال از‬ ‫خــط ریلــی اینچه بــرون تقویــت خواهــد شــد و درامــد اقتصــادی‬ ‫بــرای اســتان گلســتان و کشــور بــه وجــود خواهــد اورد‪.‬‬ ‫اعتمــاد از مرکــز لجســتیک مــرزی اینچه بــرون‪ ،‬محــل توســعه‬ ‫اقتصــادی و اشــتغال اســتان گلســتان نــام بــرد و گفــت‪ :‬بــا نــگاه‬ ‫ویــژه دولــت ســیزدهم بــرای ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه‪ ،‬امــکان‬ ‫توســعه پایــدار و شــکوفایی اقتصــادی منطقــه فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫توجه دولت سیزدهم به استفاده از ظرفیت ریلی اینچه برون‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گفــت‪ :‬مــرز اینچه بــرون از‬ ‫ظرفیت هــای خوبــی بــرای توســعه تجــاری گلســتان و ایــران بــه‬ ‫وســیله راه اهــن برخــوردار اســت کــه دولــت مردمــی ســیزدهم‬ ‫بــرای حــل مشــکل زیرســاختی و توســعه ان برنامــه زیــادی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از محــل ســفر اســتانی دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫گلســتان در اســفندماه پارســال‪ ۸ ،‬هــزار میلیــارد ریــال از‬ ‫محــل تهاتــر نفــت بــرای ایجــاد زیرســاخت های مــورد نیــاز ریلــی‬ ‫اینچه بــرون مصــوب شــد کــه بی ســابقه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جــذب ایــن اعتبــار بــرای اجــرای طرح هــای موردنیــاز‬ ‫زیرســاختی ریلــی در اینچه بــرون بــا بســتن قــرارداد بــا قــرارگاه‬ ‫خاتــم االنبیــا در دســت پیگیــری بــرای عملیاتــی شــدن اســت‪.‬‬ ‫اعتمــاد همچنیــن از جــذب و ســرمایه گذاری ‪ ۲‬هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ایــن شــرکت توســط ایــن اداره‬ ‫کل طــی دو ســال اخیــر بــرای ایجــاد زیرســاخت های موردنیــاز‬ ‫ریلــی اســتان گلســتان بــه ویــژه در اینچــه بــرون خبــرداد و‬ ‫افــزود‪ :‬توســعه محوطــه تخلیه بــار از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار متــر مربــع‪ ،‬ایجــاد ‪ ۲‬خــط عریــض ریلــی‬ ‫در داخــل ایســتگاه اینچه بــرون‪ ،‬عریــض کــردن لوکوموتیــو از‬ ‫جملــه طرح هــای انجــام شــده بــا جــذب ایــن اعتبــار انجــام شــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات وی خــط ریلــی گمــرک اینچه بــرون ظرفیــت‬ ‫صــادرات یــک میلیــون تــن را بــا توســعه زیرســاخت ها دارد‪.‬‬ ‫ترانزیــت کاال از خــط ریلــی اینچــه بــرون راه گشــای اتصــال‬ ‫کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب‬ ‫مشــاور راهبــردی اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اقــدام جهــادی‬ ‫دولــت ســیزدهم در تحقــق ترانزیــت کاال از اینچــه بــرون‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن اقــدام‪ ،‬پیگیــری و عملیاتــی شــدن اتصــال کریــدور ریلــی‬ ‫شــمال ‪ -‬جنــوب را از طریــق اینچه بــرون اســتان گلســتان شــتاب‬ ‫خواهــد داد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا دنکــوب بــه خبرنــگار خبرگــزاری جمهــوری اســامی‬ ‫افــزود‪ :‬امنیــت در شــرق خــزر‪ ،‬وجــود کشــورهای اســیای میانــه‬ ‫و از جملــه انبــار غــات در قزاقســتان‪ ،‬اتصــال بــه چیــن و تمایــل‬ ‫روســیه بــه اســتفاده از ظرفیــت ترانزیــت کاال از شــرق و اســتان‬ ‫گلســتان از جملــه مهــم تریــن مزایــای اتصــال کریــدرو شــمال‬ ‫ جنــوب از طریــق خــط ریلــی اینچــه بــرون ‪ -‬گنبــدکاووس ‪-‬‬‫ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود بــوده و ســرمایه گذاری را بــرای تقویــت‬ ‫زیرســاخت و توســعه ترانزیــت کاال دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اکنــون بنــگالدش‬ ‫گرایــش بــه اســتفاده از ظرفیــت خــط ریلــی اینچه بــرون دارد تــا‬ ‫نیــاز کاال بــه ویــژه موادغذایــی مــورد نیــاز خــود را تــا ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫تـُـن در ســال از روســیه و قزاقســتان تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫دنکــوب تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن ظرفیــت منحصــر بــه‬ ‫فــرد خــط ریلــی اینچه بــرون‪ ،‬اتصــال کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب‬ ‫(اینچه بــرون ‪ -‬شــاهرود) بــه عنــوان « کالن پــروژه اقتصــادی»‬ ‫اولویـت دار گلســتان از ســوی اســتاندار مــورد توجــه قــرار گرفتــه‬ ‫و بــر شــتاب در اجــرای ان تاکیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون اتصــال کریــدور شــمال بــه جنــوب ( راه اهــن‬ ‫اینچــه بــرون بــه شــاهرود و جنــوب کشــور ) از نیازهــای مهــم‬ ‫ســرمایه گذاری بــرای گلســتان اســت و ایــن اســتان می توانــد‬ ‫بــا حــدود یــک میلیــارد یــورو ســرمایه گــذاری‪ ،‬ایــن کریــدور‬ ‫شــمال بــه جنــوب را وصــل کنــد و منطقــه را بــه ســمت جــذب‬ ‫ســرمایه گذاری شــتاب دهــد‪.‬‬ ‫کارشناســان اقتصــادی در گلســتان معتقدنــد‪ :‬بــا بهره بــرداری‬ ‫از اتصــال خــط عریــض ریلــی ‪ ۲‬کشــور ایــران و ترکمنســتان در‬ ‫نقطــه صفــر مــرزی اینچه بــرون گلســتان عــاوه بــر افزایــش‬ ‫مبــادالت ریلــی و حــذف هزینــه هــای تعویــض بــوژی ( پرداخــت‬ ‫هــر واگــن ‪ ۱۸۰‬فرانــک ســوئیس )‪ ،‬موجــب شــتاب در توســعه‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن اســتان می شــود‪.‬‬ ‫تقویــت خــط ریلــی اینچه بــرون بــه عنــوان بخشــی مهــم از‬ ‫کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب مــی توانــد بخــش قابــل توجهــی از‬ ‫مبــادالت ریلــی ایــران بــا کشــورهای مشــترک المنافــع را انجــام‬ ‫دهــد و بایــد از ایــن فرصــت طالیــی ایجــاد شــده توســط دولــت‬ ‫ســیزدهم بــرای ســرمایه گذاری زیرســاختی موردنیــاز در ایــن‬ ‫حــوزه نهایــت بهــره گیــری از ســوی مســووالن دســتگاه های‬ ‫مرتبــط صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫گلســتان از شــمال بــا کشــور جمهــوری ترکمنســتان‪ ،‬از شــرق بــا‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬از جنــوب بــا ســمنان و از غــرب بــا مازنــدران‬ ‫همســایه اســت و اقتصــاد ســاکنان ان بــر پایــه کشــاورزی‬ ‫اســتوار اســت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۵‬درصدی برداشت گندم‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫هنر باید در خدمت اعتالی ارزش های اخالقی‬ ‫جامعه باشد‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۹۲ :‬هــزار تــن گنــدم بــا پایــان یافتن‬ ‫فصــل برداشــت گنــدم در ایــن اســتان تولیــد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۴۵‬درصــد‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫مهنــدس وحیــد صبــاغ اظهــار داشــت‪ :‬کشــاورزان ایــن اســتان در ســال زراعــی گذشــته حــدود ‪ ۱۳۲‬هــزار تــن‬ ‫گنــدم برداشــت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال جــاری ‪ ۴۴‬هــزار هکتــار اراضــی ابــی و ‪ ۸۹‬هــزار هکتــار اراضــی دیــم گنــدم کشــت شــد کــه‬ ‫بــه علــت بــارش هــای خــوب بهــاره تولیــد گنــدم نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫صبــاغ اظهــار داشــت‪ :‬گندمــکاران اســتان در ســال گذشــته ‪ ۱۱۲‬هــزار تــن محصــول از کشــتزارها برداشــت و از‬ ‫مجمــوع ایــن میــزان ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن گنــدم بــه ســیلوها تحویــل دادنــد که نســبت به ســال ماقبــل ان حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد کاهــش داشــت‪.‬‬ ‫مدیــر امــوز زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کشــاورزان در ســال جــاری تاکنــون ‪۱۰۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬تــن گنــدم مــازاد بــر نیــاز بــه ســیلوهای دولتــی تحویــل داده انــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته ‪۵۵۰‬‬ ‫درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد و هنــوز هــم تحویــل ایــن محصــول اســتراتژیک بــه ایــن مراکــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫صبــاغ تصریــح کــرد‪ :‬کشــاورزان گنــدم تولیــدی خــود را بــا قیمــت ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان تحویــل ســیلوها مــی‬ ‫دهنــد و اینــک ‪ ۲۸‬مرکــز جمـع اوری ایــن محصــول در ســطح اســتان فعــال اســت‪.‬‬ ‫وی از گندمــکاران اســتان خواســت تــا محصــول مــازاد بــر نیــاز خــود را تحویــل دولــت دهنــد و بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط حســاس جهانــی در خصــوص گنــدم بــا دولــت همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هزار هکتار عرصه کشــاورزی دارد که از این ســطح ‪ ۳۰۰‬هزار هکتار را اراضی زراعی‬ ‫و مابقــی را بــاغ تشــکیل مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بردار بخش کشــاورزی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬هنــر بایــد در خدمــت‬ ‫اعتــای ارزش هــای اخالقــی و اســامی جامعــه باشــد بــه گونــه ای کــه مســیر را بــرای تکامــل و‬ ‫ســعادت انســان هــا همــوار کنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در اییــن افتتــاح یــک شــرکت ســینمایی در بجنــورد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هنــر ضــروری تریــن بخــش زندگــی انســان هــا اســت کــه بــا بهــره گیــری صحیــح از ان مــی تــوان‬ ‫انســان ها را بــه ســوی عدالت خواهــی‪ ،‬ازادی و خداجویــی هدایــت کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انســان هــا بــه صــورت فطــری بــه دنبــال تحــول و رشــد هســتند کــه بایــد هنرمنــدان بــا‬ ‫بهــره گیــری موثــر از ابــزار هنــری خــود در ایــن مســیر نقــش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هنــر بایــد در خدمــت ارزش هــای دینــی باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬باید هنــری در بخش های‬ ‫مختلــف ارائــه داد کــه بــا تولیــد اثــار روح نــواز موجــب هدایت و نجات بشــریت شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه دسیســه هــای دشــمنان در حــوزه هنــر و فرهنــگ جوامــع‬ ‫اســامی‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بخشــی از هنــر ارزش هــای انســانی و اخالقــی را ترویــج مــی دهــد و نــوع‬ ‫دیگــری کــه متاســفانه باعــث جریح ـه دار شــدن احساســات بخشــی از انســان ها شــده و ارزش و‬ ‫اخــاق را در جوامــع کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قــران بهتریــن الگــو بــرای ترویــج هنــر متعهــد اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مــا پیــرو‬ ‫دینــی هســتیم کــه کتابــش اثــر هنــری بــی نظیــری در تمــام ابعــاد اســت بــه گونــه ای کــه تمامــی‬ ‫اندیشــمندان از ان بــه عنــوان شــاهکار هنــری یــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری گفــت‪ :‬خداونــد در ایــن کتــاب الهــی بــا زبانــی شــیوا‪ ،‬روان و بالغتــی بــی نظیــر‬ ‫انســان هــا را بــه ســوی رســتگاری هدایــت مــی کنــد کــه همچنــان مفاهیــم ان بــرای انســانها تازگــی دارد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز امــور ایثارگــران فرماندهــی انتظامــی گفــت‪:‬‬ ‫هشــتگ های منفــی و شــهادت همــکاران‪ ،‬مامــوران انتظامــی را‬ ‫از انجــام ماموریــت بــرای تامیــن امنیــت و ارامــش کشــور دلســرد‬ ‫نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســردار یونــس عبــدی در حاشــیه مراســم تشــییع جنــازه ســروان‬ ‫شــهید علی ســراوانی در رامیان اســتان گلســتان گفت‪ :‬خونی که‬ ‫در رگ پرســنل انتظامــی وجــود دارد امــاده ابیــاری درخــت تنومنــد‬ ‫انقــاب اســامی و تامیــن امنیــت کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن گونــه هشــتگ ها و مطالــب‪ ،‬انــرژی مثبــت به‬ ‫مامــوران انتظامــی می دهــد و حافظــان نظــم و امنیــت کشــور را تــا‬ ‫پــای جــان اســتوار خواهــد کرد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز امــور ایثــارگان فرماندهــی انتظامــی افــزود‪ :‬دل‬ ‫کســانی کــه از ایــن اتفاقــات بهره بــرداری سیاســی می کننــد بــه‬ ‫حــال کشــور نمی ســوزد و ان هــا متاثــر از القائــات معاندیــن نظــام‬ ‫بــه دنبــال وارد کــردن ضربــه بــه جمهــوری اســامی هســتند‪.‬‬ ‫ســردار عبــدی ادامــه داد‪ :‬از شــهید ســراوانی‪ ،‬دختــر ســه ماهــه‬ ‫بــه یــادگار مانــده امــا اینــده ایــن کــودک بــرای هشتگ نویســان‬ ‫اهمیتــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نیــروی انتظامــی تاکنــون ‪ ۱۳‬هــزار شــهید و ‪ ۳۱‬هــزار‬ ‫جانبــاز تقدیــم تامیــن ارامــش کشــور کــرده و بــه ایــن شــهدا و‬ ‫جانبــازان افتخــار می کنــد‪.‬‬ ‫اســتواریکم علی ســراوانی در تیراندازی تعدادی از افراد در یکی‬ ‫ت رســید‪.‬‬ ‫از روســتاهای شهرســتان رامیان به شــهاد ‬ ‫در ایــن حادثــه تعــدادی از افــراد کــه بــه دلیــل اختالفــات قبلــی بــا‬ ‫هم درگیر بودند‪ ،‬اقدام به تیراندازی با ســاح شــکاری به ســمت‬ ‫هــم کردنــد کــه در همیــن حیــن‪ ،‬اســتواریکم علــی ســراوانی کــه‬ ‫بــه همــراه ‪ ۲‬نفــر مامــور انتظامــی دیگــر بــرای دســتگیری ضاربــان‬ ‫و حفــظ نظــم و امنیــت در محــل حضــور یافتــه بــود‪ ،‬مــورد اصابــت‬ ‫گلولــه قــرار گرفــت و بــه دلیــل شــدت جراحــات بــه درجــه رفیــع‬ ‫شــهادت نائــل گردیــد‪.‬‬ ‫امنیت جامعه‬ ‫خط قرمز ماست‬ ‫فرمانده فراجا گلستان‬ ‫اگهــی اختصاصــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ســال ‪1401‬‏‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه‏اجرایــی‬ ‫قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء‬ ‫هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک‏رامیــان منجــر بــه صــدور‬ ‫رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح‬ ‫ذیــل اگهــی مــی شــود‪ -1 :‬رای‏شــماره ‪ 140160312010001570‬پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 1401114412010000124‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه خانــم ثریــا‬ ‫‏منصــوری رضــی فرزنــد جانعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 392‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 4879371734‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت‏ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 36.50‬مترمربــع دارای پــاک‬ ‫شــماره ‪ 4073‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی‏واقــع درگلســتان بخــش ‪ 8‬حــوزه ثبتــی‬ ‫ملــک رامیــان انتقــال ملــک بالواســطه از ورثــه مالــک رســمی اقــای خــان‬ ‫یــاور گنجــی‏جامــه شــوران‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء‬ ‫اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در‬ ‫‏روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا‬ ‫ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‏رامیــان تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم‏دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‬ ‫نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫رامیــان تحویــل‏دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه‬ ‫حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره‬ ‫‏وفــق مقــررات مبــادرت بــه صدورســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‏نخواهــد بــود‪.‬م‪-‬‬ ‫الــف‪9462 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬چهارشــنبه ‪ 1401/06/30‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪ :‬شــنبه ‪1401/07/16‬‏‬ ‫هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪602‬‬ ‫‪ ۱۸‬هکتار گلخانه‬ ‫در گنبدکاووس در دست‬ ‫احداث است‬ ‫در امر خدمت مرزبندی و‬ ‫خط کشی سیاسی تعریف‬ ‫نکردیم‬ ‫فرمانــدار گــرگان گفــت‪ :‬بــرای خدمــت بــه مــردم‬ ‫مرزبنــدی و خط کشــی سیاســی و جناحــی تعریــف‬ ‫نکردیــم و هــدف در ایــن دولــت‪ ،‬تنهــا خدمــت بــه مــردم‬ ‫بــه ویــژه اقشــار کم درامــد و محــروم جامعــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی فرمانــداری گــرگان‪ ،‬عیســی پایین محلــی در‬ ‫ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬بــر همیــن مبنــا از همــه‬ ‫ظرفیت هــا بــرای پیشــبرد اهــداف عالیــه نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی و دولــت مردمــی در ایــن شهرســتان اســتفاده‬ ‫خواهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همــواره پاســخگو بــودن بــه مــردم و‬ ‫دولــت را بــاور قلبــی و اعتقــاد راســخ دارم و اگــر قــرار‬ ‫باشــد فــردی سفارشــی منصــوب شــود‪ ،‬فرمانــدار یــا هــر‬ ‫مســوول دیگــری بایــد پاســخگوی عملکــرد او باشــد‪،‬‬ ‫امــا بــدون ســفارش فــرد منصــوب شــده براســاس‬ ‫شــاخص های در نظــر گرفتــه شــده و تعریــف شــده‪،‬‬ ‫خــود بایــد در زمینــه عملکــرد پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در عــزل و نصب هــا (انتصابــات)‬ ‫ســفارش پذیر نیســتم و بــا هــر فــردی و هــر ســلیقه‬ ‫سیاســی کــه ایــن دولــت را قبــول داشــته و در خدمــت‬ ‫مــردم و رفــع مشــکالت انــان باشــد‪ ،‬ســازگاری دارم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نــه تنهــا در انتصابــات‪ ،‬بلکــه بــرای خدمت‬ ‫به مردم مرزبندی و خط کشــی سیاســی و جناحی تعریف‬ ‫نکردیــم و هــدف در ایــن دولــت‪ ،‬تنهــا خدمــت بــه مــردم بــه‬ ‫ویــژه اقشــار کم درامــد و محــروم جامعــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان گفــت‪ :‬اگــر تاکنــون معاونتــی از زمــان‬ ‫انتصابــم تغییــر نکــرده بــه معنــای فشــار و داشــتن‬ ‫محدودیــت نیســت‪ ،‬بلکــه شــاید شــاهد تغییــر و‬ ‫تحوالتــی در ایــن زمینــه باشــیم کــه ان هــم زمانــی رخ‬ ‫خواهــد داد کــه بتوانــم افــراد شایســته تری بــرای ان‬ ‫مســوولیت ها پیــدا کنــم‪.‬‬ ‫پایین محلــی یــاداور شــد‪ :‬تاکنــون شــاید بیــش از ‪۳۰۰‬‬ ‫نفــر از ســوی افــراد و گروه هــای مختلــف بــه فرمانــداری‬ ‫معرفــی شــدند کــه تــا امــروز حتــی بــا یــک نفــر از ایــن‬ ‫افــراد مذاکــره و گفــت و گــو نداشــتم‪ ،‬اما روی گزینه های‬ ‫مختلــف فکــر کــرد ه تــا بــه بهتریــن فــرد برســم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬والیتمــداری‪ ،‬خدمــت صادقانــه و خالصانه‪،‬‬ ‫تخصــص و تعهــد بــا هم‪ ،‬داشــتن رویکرد تحولی‪ ،‬مدیریت‬ ‫علمــی و جهــادی از جملــه شــاخصه هایی اســت کــه در‬ ‫انتخــاب و انتصــاب افــراد بــه انهــا توجــه خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود به رکود پیش امده‬ ‫در حــوزه ســاخت و ســاز بــه علــت افزایــش عــوارض‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬تصمیماتــی در ایــن ســطح بایــد کارشناســی‬ ‫شــده باشــد تــا جلــوی ســاخت و ســازها را نگیــرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان بــا اشــاره بــه انتقاداتــی کــه انبوه ســازان‬ ‫نســبت بــه افزایــش عــوارض ســاخت و ســاز دارند‪ ،‬گفت‬ ‫کــه ایــن نقدهــا و گالیه هــا بایــد در جلســات کارشناســی‬ ‫مــورد بررســی و جهــت رفــع ان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫پایین محلــی افــزود‪ :‬الیحــه افزایــش عــوارض ســاخت‬ ‫و ســاز بــرای ســال جــاری در کمیتــه انطبــاق بــه تصویــب‬ ‫رســیده و امــکان تغییــر یــا اصــاح و رفع ان وجــود ندارد‪،‬‬ ‫امــا اگــر ایــن افزایــش منجــر بــه رکــود بخــش مســکن‪،‬‬ ‫کاهــش درامدهــای شــهرداری‪ ،‬افزایــش قیمت مســکن‬ ‫و کاهــش قــدرت خریــد مــردم شــده‪ ،‬بایــد راهکارهــای‬ ‫قانونــی را‪ ،‬حتــی اگــر ســخت و طوالنــی هــم باشــد‪،‬‬ ‫پیگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر ایــن تســهیل گری بــرای فعالیــت‬ ‫انبوه ســازان انجــام نشــود‪ ،‬بــه مــرور زمــان ســبب خــروج‬ ‫ســرمایه از شــهر و اســتان خواهــد شــد کــه بــدون شــک‬ ‫کســی بــا ان موافــق نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــه منظور بررســی بیشــتر و پیــدا کردن‬ ‫راهــکاری قانونــی بــرای برطــرف کــردن چالش هــای‬ ‫موجــود در ایــن حــوزه‪ ،‬در مــدت ‪ ۱۵‬روز بایــد در مــورد‬ ‫شــاخص هایی ماننــد قیمــت زمیــن‪ ،‬قیمــت ســاخت‪،‬‬ ‫قیمت فروش‪ ،‬ســود دوران مشــارکت و مســائل مشــابه‬ ‫بتوانیــم بــه یــک جمع بنــدی کارشناســی برســیم‪.‬‬ ‫سرپرســت مدیریــت جهادکشــاورزی گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۴۵‬واحــد گلخانــه‬ ‫مقیــاس کوچــک ســبزی و صیفی جــات بــه مســاحت تقریبــی ‪ ۱۲‬هکتــار در ایــن شهرســتان گفــت‪:‬‬ ‫ســاخت ‪ ۱۰‬واحــد گلخانــه دیگــر بــه مســاحت ‪ ۱۸‬هکتــار در حــال انجــام اســت کــه بخشــی از ان تــا‬ ‫پایــان امســال بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫عبدالملــک ارخــی بیــان داشــت‪ :‬توســعه کشــت های گلخانــه ای از راهبردهــای اصلــی وزارت‬ ‫جهادکشــاورزی بــرای تغییــر الگــوی کشــت از ســنتی بــه صنعتــی و نیــز تامیــن امنیــت غذایــی‬ ‫پایــدار اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬احــداث واحدهــای گلخان ـه ای در مقیاس هــای مختلــف‪ ،‬صــرف نظــر از مزایایــی کــه‬ ‫در افزایــش بهــره وری و اســتفاده بهینــه از منابــع ابــی دارد‪ ،‬می توانــد زمینه ســاز افزایــش تولیــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در واحــد ســطح‪ ،‬ایجــاد اشــتغال و درامــد بیشــتر بــرای مــردم باشــد‪.‬‬ ‫بین دانش اموزان کم برخوردار‬ ‫گلستان ‪ ۳‬هزار بسته‬ ‫نوشت افزار توزیع شد‬ ‫مســوول بســیج دانش امــوزی گلســتان گفــت‪ :‬در اســتانه اغــاز‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد توزیــع ‪ ۳‬هــزار بســته نوش ـت افزار بیــن‬ ‫دانش امــوزان نیازمنــد گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی ســپاه نینــوا‪،‬‬ ‫ســرهنگ مظفــر ممشــلی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن بســته هــای‬ ‫اموزشــی بــا همــت اداره کل امــوزش و پــرورش‪ ،‬ســازمان بســیج‬ ‫ســازندگی‪ ،‬ســازمان بســیج فرهنگیــان و ســازمان بســیج دانــش‬ ‫امــوزی ‪ ،‬اداره کل کمیتــه امــداد ‪ ،‬اداره کل بهزیســتی ‪ ،‬مجمــع‬ ‫خیریــن و ســازمان های مــردم نهــاد گلســتان تهیــه گردیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در پویــش همکالســی مهربانــی ایــن بســته ها‬ ‫در قالــب کولــه پشــتی و نوشــت افــزار و وســایل مــورد نیــاز‬ ‫دانــش امــوزان در نظــر گرفتــه شــده و تــا زمــان اغــاز ســال‬ ‫تحصیلــی در اختیــار انــان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حمایت از طرح های کشاورزی‬ ‫اولویت اشتغال کمیته امداد‬ ‫گلستان است‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫اولویــت ایــن نهــاد بــرای ایجــاد فرصــت شــغلی در ســال جــاری‬ ‫حمایــت از طرح هــای بخــش کشــاورزی و دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬عیســی بابایــی در چهارمیــن‬ ‫نشســت ســتاد اشــتغال اق قــا اظهــار داشــت‪ :‬ایــن نهــاد در‬ ‫زنجیره هایــی از جملــه نوغانــداری‪ ،‬ماهــی و میگــو‪ ،‬زنبــورداری‪،‬‬ ‫گیاهــان دارویــی و طرح هــای دانش بنیــان از متقاضیــان بــا‬ ‫ارائــه مشــاوره و پرداخــت وام ارزان قیمــت حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کمیتــه امــداد بــه غیــر از جامعــه هــدف تحــت‬ ‫حمایــت‪ ،‬بــرای دهک هــای یــک تــا پنــج جامعــه در صــورت‬ ‫داشــتن شــرایط الزم‪ ،‬شــغل ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات بابایــی‪ ،‬امســال ایــن نهــاد در اســتان بــرای ‪۱۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۳۳‬نفــر بــا جــذب ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال وام‬ ‫تعهــد اشــتغال دارد کــه در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ســهمیه ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای کمیتــه‬ ‫امــداد شهرســتان اق قــا‪ ،‬افــزود‪ :‬امســال بــرای ایــن شهرســتان‬ ‫‪ ۷۷۸‬فرصــت شــغلی برنامه ریــزی شــده کــه تاکنــون ‪۲۹۶‬‬ ‫فرصــت شــغلی ان معــادل ‪ ۳۸‬درصــد محقــق شــد‪.‬‬ ‫اصلــی ایــن گــروه پنــج نفــر هســتند کــه چهــار نفــر از انــان دســتگیر شــدند و یک نفر هــم تحت تعقیب‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن افــراد یــک گــروه ‪ ۸۰‬نفــره را ســازماندهی کــرده بودنــد کــه بــا حضــور در دادگاه هــا‬ ‫و دادســراهای سراســر اســتان‪ ،‬در ازای دریافــت پــول بــه نفــع یکــی از طرفیــن دعــوی‪ ،‬شــهادت‬ ‫دروغ می دادنــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن بانــد ســازمان یافتــه زمانــی لــو رفــت که کارشناســان‬ ‫حفاظــت و اطالعــات اســتان در رصــد راهــروی دادگســتری و محوطــه بیرونــی دادگســتری‬ ‫گنبــدکاووس بــه رفــت و امــد چنــد نفــر کــه بــه عنــوان شــاهد در یکــی از پرونده هــا حاضــر شــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬مشــکوک شــدند‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬بررسـی های بیشــتر‪ ،‬کارشناســان حفاظــت اســتان را بــه ایــن گــروه ســازماندهی‬ ‫شــده رســاند کــه بســته بــه نــوع پرونده هــا تــا ‪ ۱۲۰‬میلیــون تومــان پــول دریافــت می کردنــد و شــهادت‬ ‫دروغ می دادنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬یکــی از سردســته های ایــن گــروه هــم بــا ایــن ادعا که در دادگســتری نفــوذ دارد‪ ،‬پول‬ ‫بیشــتری از طرفین پرونده می گرفت‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان افــزود‪ :‬پرونــده متهمــان در شــعبه ســوم بازپرســی دادســرای‬ ‫گنبــدکاووس در حــال رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫اســیابی از اقدامــات ویــژه حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان بــرای برخــورد بــا کاچــاق کن هــا و‬ ‫شــاهدان دروغ در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬بــرای تســهیل در شناســایی ایــن متخلفــان‪ ،‬نیروهــای ویژه‬ ‫حفاظــت و اطالعــات در همــه حوزه هــای قضایــی اســتان مســتقر می شــوند‪.‬‬ ‫امادگی کامل انبوه سازان برای‬ ‫مشارکت ‪ ۳۰‬درصدی در تامین‬ ‫منابع مالی نهضت ملی مسکن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هنرســتان پســرانه شهرســتان اق قــا بــا ‪ ۱۸‬کالس درس کــه‬ ‫هزینــه ســاخت ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریالــی ان توســط دولــت و بخــش‬ ‫خصوصــی پرداخــت شــده در اســتانه اغــاز ســال تحصیلــی‬ ‫جدیــد بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ایــن هنرســتان کــه توســط‬ ‫یــک هلدینــگ بخــش خصوصــی احــداث شــده دارای ‪ ۸‬هــزار‬ ‫مترمربــع زیربنــا و ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع بنــا و ‪ ۴‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫متــر محوطه ســازی اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع اعتبــار احــداث این مجتمع اموزشــی ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫توســط خیر و مابقی از ســوی دولت تامین اعتبار شــده اســت‪.‬‬ ‫مجتمــع اموزشــی عظــام اق قــا کــه عملیــات ســاخت ان در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬اغــاز شــده دارای ســالن های ورزشــی و امفــی‬ ‫تئاتــر‪ ،‬ســرویس بهداشــتی داخــل و بیــرون ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان اق قــا ‪ ۳۵‬هــزار دانش امــوز در ‪ ۱۹۲‬واحــد‬ ‫اموزشــی بــا هــزار و ‪ ۸۰۰‬فرهنگــی دارد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا هوشــیاری حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان یــک‬ ‫گــروه گســترده ســازمان یافتــه از شــاهدان دروغیــن در گنبــدکاووس شناســایی و متالشــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی اظهارداشــت‪ :‬اعضــای‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بهره برداری هنرستان ‪ ۱۸‬کالسه‬ ‫متالشی شدن گروه شاهدان‬ ‫دروغین در گنبدکاووس‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ارخــی‪ ،‬افزایــش چنــد برابــری تولیــد محصــول و درامــد کشــاورزان‪ ،‬افزایــش راندمــان مصــرف‬ ‫اب تــا ‪ ۱۰‬برابــر‪ ،‬تولیــد محصــول ســالم و گســترش کشــاورزی پایــدار‪ ،‬اســان بــودن امــکان کنتــرل‬ ‫عوامــل نامســاعد جــوی‪ ،‬بیماری هــا و افــات در محیــط گلخانــه نســبت بــه فضــای ازاد‪ ،‬ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی مناســب بــرای جوانــان و کاراموختــگان کشــاورزی بــه ازای هــر هکتــار گلخانــه‬ ‫‪ ۱۰‬شــغل مســتقیم و ‪ ۱۵‬شــغل غیرمســتقیم و ارزاوری و تولیــد ثــروت از طریــق صــادرات محصــول‬ ‫را از مهمتریــن مزایــای توســعه کش ـت های گلخان ـه ای برشــمرد‪.‬‬ ‫شرایط ایده ال گنبدکاووس برای توسعه محصوالت گلخانه ای خارج از فصل‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬شــرایط اقلیمــی گنبــدکاووس نســبت بــه دیگــر شهرســتان های گلســتان بــرای‬ ‫احــداث گلخانــه بســیار بهتــر اســت زیــرا نــور دریافتــی در ایــن شهرســتان بــه ویــژه مناطــق شــمالی‬ ‫ان نســبت بــه دیگــر شــهرها بیشــتر بــوده و ایــن میــزان نــور مناســب ســبب شــده تــا محصــوالت‬ ‫گلخان ـه ای خــارج از فصــل در گنبــدکاووس بــه ویــژه در فصــل پاییــز و زمســتان کــه دیگــر مناطــق‬ ‫امــکان نــور کمتــری دارنــد‪ ،‬بــه راحتــی تولیــد شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت مدیریــت جهادکشــاورزی گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬باتوجــه به موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫گنبــدکاووس و گلســتان و همســایگی بــا کشــورهای اســیای مرکــزی و روســیه از طریــق دریــای‬ ‫خــزر و فراهــم بــودن زیرســاخت های حمــل و نقــل جــاده ای و ریلــی‪ ،‬می تــوان از امتیــاز صــادرات‬ ‫محصــوالت گلخان ـه ای کــه قیمــت مناســبی نیــز در بــازار روســیه دارد‪ ،‬اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫ارخــی بــه ســفر ‪ ۱۳‬اســفند ســال قبــل ایــت اللــه رییســی‪ ،‬رییــس جمهــور و برخــی اعضــای هیــات‬ ‫دولــت بــه گلســتان نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از مصوبــات ایــن ســفر در بخــش کشــاورزی‬ ‫احــداث حداقــل یــک شــهرک گلخان ـه ای در هــر یــک از شهرســتان های اســتان بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مدیریــت جهادکشــاورزی گنبــدکاووس در راســتای اجــرای مصوبــه ســفر چنــد قطعــه‬ ‫زمیــن در حومــه چنــد روســتای بخــش مرکــزی شهرســتان شناســایی کــرده کــه در صــورت موافقــت‬ ‫اهالــی و فراهــم شــدن شــرایط‪ ،‬عملیــات احــداث شــهرک گلخانـه ای در یکــی از زمین هــای اشــاره‬ ‫شــده اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 31‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن انبوه ســازان مســکن کشــور بــا اشــاره بــه وجــود برخــی تنگناهــای جامعــه‬ ‫هــدف طــرح نهضــت ملــی مســکن در تامیــن ســهم اورده اولیــه گفــت‪ :‬جامعــه انبوه ســازان‬ ‫مســکن بــرای تامیــن منابــع مالــی پروژه هــا تــا ســقف ‪ ۳۰‬درصــد در قالــب تهاتــر بــا اراضــی‬ ‫دولتــی از امادگــی کامــل برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ســید محمــد مرتضــوی اظهــار داشــت‪ :‬الگــوی مالــی فعلــی بــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫بــا دغدغــه و چالــش هــای مختلفــی مواجــه اســت کــه یکــی از انهــا ناتوانــی متقاضیــان و‬ ‫خانوارهــای جامعــه هــدف در تامیــن ســهم اورده اولیــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس جامعــه انبــوه ســازان کشــور گفــت‪ :‬بــا توجــه به اینکه طیفــی از متقاضیــان از ناتوانی‬ ‫مالــی بــرای تهیــه ‪ ۳۰۰‬یــا ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان نقدینگــی اولیــه رنــج مــی برنــد؛ پیشــنهاد دادیــم‬ ‫تــا از ظرفیــت و منابــع اعتبــاری انبــوه ســازان بــرای حل مشــکل اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای حــل مشــکل تامیــن مالــی متقاضیــان‪ ،‬انجمــن انبــوه ســازان مســکن‬ ‫پیشــنهادی کتبــی بــه وزارت راه و شهرســازی ارائــه داده تــا بــر اســاس یــک الگــوی جدیــد‪،‬‬ ‫انبــوه ســازان مســکن تــا ســقف ‪ ۳۰‬درصــد از منابــع مــورد نیــاز بــرای پروژه هــای طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن انبــوه ســازان مســکن افــزود‪ :‬بــر اســاس ایــن پیشــنهاد و در قالــب تهاتــر‪،‬‬ ‫زمیــن هایــی از ســوی دولــت در اختیــار انبــوه ســازان قــرار مــی گیــرد تــا بتواننــد در اینــده بــا‬ ‫مولدســازی ایــن اراضــی ســاخت و ســازهایی را در ایــن اراضــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در صــورت موافقــت دولــت بــا ایــن پیشــنهاد عــاوه بــر اینکــه موضــوع ناتوانــی‬ ‫متقاضیــان از نظــر تامیــن اورده اولیــه بــرای پــروژه هــای نهضــت ملــی مســکن برطــرف‬ ‫می شــود؛ زمین هایــی در اختیــار انبــوه ســازان قــرار خواهــد گرفــت تــا بــا مولدســازی و‬ ‫احــداث واحدهــای بیشــتر‪ ،‬فضــای تولیــد مســکن در کشــور را رقابتی تــر کننــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی افــزود‪ :‬بــا پذیــرش ایــن پیشــنهاد و مشــارکت منابــع مالــی انبــوه ســازان و‬ ‫ســازندگان ســهولت و ســرعت در در اجــرای پــروژه هــا را شــاهد خواهیــم بــود و کنــدی و عــدم‬ ‫اصــول خروجــی هــای مناســب در طــرح نهضــت ملــی مســکن جبــران می شــود‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن انبــوه ســازان مســکن کشــور گفــت ‪ :‬دولــت مــی توانــد ســهم مشــارکت‬ ‫انبوه ســازان را از متقاضیــان مســکن بــه روش هــای مختلــف بــاز پــس بگیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بخشــودگی ســهم ‪ ۳۰‬درصــدی بــرای افــراد واقــع در دهک هــای پاییــن و یــا‬ ‫قسـط بندی بــرای دهک هــای متوســط از جملــه راهکارهایــی اســت کــه دولــت مــی توانــد در‬ ‫کنــار ســایر راهکارهــای احصــا شــده در وزارت راه و شهرســازی بــه ان توجــه کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪602‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اولویت تجارت با جمهوری‬ ‫تاتارستان توسعه مبادالت است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬توســعه مبــادالت تجــاری ایــن اســتان بــا جمهــوری تاتارســتان در اولویــت‬ ‫بــوده و از همــه ظرفیت هــا در ایــن زمینــه اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در حاشــیه امضــای تفاهمنامــه همــکاری بیــن گلســتان و جمهــوری تاتارســتان‬ ‫روســیه در گــرگان‪ ،‬افــزود‪ :‬دســتور رییــس جمهــور هــم فراهــم کــردن زمینــه اســتفاده از کریــدور‬ ‫ریلــی در شــمال و اثــر بخشــی ان در توســعه مبــادالت تجــاری اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اکنــون بــرای توســعه مبــادالت تجــاری بــا جمهــوری تاتارســتان از ظرفیت هــای‬ ‫جــاده ای و مســیر ترکیبــی جــاده ‪ -‬ریلــی و دریــا اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬از طریــق اتــاق بازرگانــی گلســتان و جمهــوری تاتارســتان تــاش خواهــد‬ ‫شــد تــا نیازهــا و مزیت هــای ‪ ۲‬طــرف شناســایی و همکاری هــا توســعه یابــد‪.‬‬ ‫وی ظرفیت هــای اســتان گلســتان را از جملــه تولیــد محصــوالت باغــی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬علمــی و‬ ‫پذیــرش دانشــجو‪ ،‬درمــان‪ ،‬صنعــت ســاختمان‪ ،‬وجــود خــط ریلــی و اتصــال ان بــه جنــوب کشــور و‬ ‫موقعیــت منطقــه ازاد تجــاری اینچــه بــرون و دسترســی ان بــه جــاده‪ ،‬ریلــی و دریــای خــزر و جــذب‬ ‫مشــارکت بــرای ســرمایه گذاری مشــترک ببرشــمرد‬ ‫رییــس جمهــور تاتارســتان نیــز بــا تاکیــد بــر تقویــت روابــط همــکاری بیــن گلســتان و ایــن جمهــوری‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬موضــوع جــدی در ایــن ســفر در خصــوص اتصــال ایــن جمهــوری از ایــران بــه اب هــای ازاد اســت‪.‬‬ ‫رســتم مینیخانــوف افــزود‪ :‬اطمینــان دارم دو ســال اینــده روابــط همــکاری مــا بــا اســتان گلســتان‬ ‫خیلــی تقویــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور تاتارســتان در ســفر بــه گلســتان ضمــن نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی ایــن اســتان‪،‬‬ ‫تفاهمنامــه همــکاری را بــا اســتاندار گلســتان امضــا کــرد‪.‬‬ ‫وجــود بیــش از ‪ ۳‬میلیــون هکتــار زمیــن زراعــی و تولیــدات کشــاورزی و گــذر خــط ریــل از تاتارســتان‬ ‫بــه قزاقســتان و ســپس بــه ترکمنســتان و در نهایــت بــه جمهــوری اســامی ایــران مــرز اینچه بــرون‬ ‫اســتان گلســتان دیگــر مزیــت ایــن جمهــوری روســیه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬تیر ســال جاری به دعوت رســتم مینیخانوف رییس جمهور تاتارســتان به‬ ‫همــراه هیاتــی از معاونــان و مشــاوران خــود بــه این جمهوری روســیه ســفر کــرده بود‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در ایــن ســفر عــاوه بــر افتتــاح اتــاق تعــاون گلســتان در شــهر کازان‪ ،‬بــا روســای‬ ‫اژانــس توســعه ســرمایه گذاری‪ ،‬اتــاق بازرگانــی و صنایــع و وزیــران کار و امــور اجتماعــی و نیــز‬ ‫کشــاورزی جمهــوری تاتارســتان دیــدار و گفــت و گــو کــرد و از نمایشــگاه اگــری ولــگا بــا حضــور‬ ‫شــرکت های تعاونــی تولیــدی در حــوزه کشــاورزی و صنایــع غذایــی در گلســتان بازدیــد داشــت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا‬ ‫در همســایگی ســه اســتان مازنــدران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان قــرار دارد و‬ ‫در تولیــد محصــوالت کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی در کشــور برخــوردار اســت بــه طــوری کــه بخــش‬ ‫کشــاورزی ایــن اســتان بــا ‪ ۲۲۰‬هــزار خانــوار بهــره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال خالــص را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫مزرعه ماری جوانا در جزیره‬ ‫مامــوران انتظامــی و مرزبانــی گلســتان درهنــگام گشــت زنــی در‬ ‫تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر‪ ،‬دههــا بوتــه شــاهدانه‪ ،‬گیاهــی‬ ‫کــه از ان ماری جوانــا درســت مــی شــود کشــف و امحــا کردنــد‪.‬‬ ‫جانشــین مرزبانــی گلســتان در جمــع خبرنــگاران گفــت‪:‬‬ ‫در راســتای تشــدید اقدامــات کنترلــی و اشــراف اطالعاتــی‬ ‫مامــوران پایــگاه دریابانــی بندرترکمــن بــا همراهــی پلیــس‬ ‫مــواد مخــدر شهرســتان گمیشــان‪ ،‬بــا بهــره گیــری از گزارشــات‬ ‫و اطالعــات میدانــی موفــق بــه کشــف ‪ ۳۴‬بوتــه شــاهدانه در‬ ‫بیــن درختچه هــای انــار و نیزارهــای اشــوراده شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احمدعلــی شــهمرادی افــزود‪ :‬بوته هــای گــراس‬ ‫کشــف شــده ‪ ۴۵‬کیلوگــرم بــود کــه حســب دســتور مقــام‬ ‫قضایــی در محــل امحــا شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شناســایی و دســتگیری عامــل کشــت وصاحــب‬ ‫بوتــه هــای مــواد مخــدر در دســتور کار اطالعاتــی ایــن یــگان‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫جزیــره اشــوراده قبــل از وقــوع ســیل ســال ‪ ۱۳۷۲‬بــا امکاناتــی‬ ‫همچون پاســگاه ژاندارمری‪ ،‬شــرکت تعاونی روســتایی‪ ،‬مدرســه‪،‬‬ ‫مغــازه‪ ،‬مســجد و حســینیه بیــش از هــزار نفــر ســکنه داشــت کــه‬ ‫به مشــاغل دامداری‪ ،‬کارگری‪ ،‬پیشــه وری و ماهیگیری مشــغول‬ ‫بودنــد امــا بــا طغیــان رود ولگا در روســیه و وقوع ســیالب ناشــی از‬ ‫بــاال امــدن دریــای خــزر؛ اشــوراده خالــی از ســکنه شــد‪.‬‬ ‫عزم همگانی الزمه‬ ‫ترویجکتابخوانی‬ ‫است‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫ترویــج فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی در جامعــه نیازمنــد عــزم‬ ‫همگانــی و مشــارکت همــه دســتگاه های فرهنگــی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اســتان بــه توســعه فضاهــای کتابخانــه ای در‬ ‫مناطــق شــهری و روســتایی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالحــی میرزاعلــی عصــر دوشــنبه در جلســه انجمــن‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬تربیــت کتابخــوان‬ ‫و احــداث کتابخانــه الزم و ملــزوم یکدیگــر هســتند و بایــد‬ ‫تالش هــا در هــر دو بخــش توســط دســتگاه های فرهنگــی‬ ‫اســتانی و شهرســتانی در قالــب کار جمعــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور اعتبــار‬ ‫خاصــی بــرای ســاخت کتابخانــه نــدارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در صورتــی کــه‬ ‫فضــای مناســب توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــرای‬ ‫راه انــدازی کتابخانــه در مناطــق شــهری و یــا روســتاهای بــا‬ ‫جمعیــت بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر در اختیــار ایــن نهــاد‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬نســبت بــه تجهیــز کتابخانـه و جــذب نیــرو بــرای ان‬ ‫اقــدام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اخونــد میرزاعلــی بــا تجلیــل از نــگاه اعضــای انجمــن‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی گنبــدکاووس و همراهــی برخــی‬ ‫ادارات و نهادهــای ان باالخــص شــهرداری ایــن شــهر بــرای‬ ‫پیشــبرد اهــداف نهــاد کتابخانه هــای عمومــی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫پیشــنهادهایی کــه توســط برخــی اعضــا درایــن جلســه مطــرح‬ ‫شــد اگــر همــراه بــا مشــخص کــردن مجــری هــر طــرح باشــد‬ ‫بــدون تردیــد بــه ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی درایــن‬ ‫شهرســتان کمــک زیــادی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در فاروج‏‬ ‫کشف مواد مخدر صنعتی‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی فــاروج از اجــرای طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی و دســتگیری ‪ 4‬ســارق‏ســابقه دار بــا کشــف ‪6‬‬ ‫فقــره ســرقت خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرگرد «علــی اکبــر برهانــی» در ایــن رابطــه افــزود‪:‬‏طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی بــه مــدت یــک روز توســط کالنتــری ‪ 11‬ایــن‬ ‫فرماندهــی در ســطح شهرســتان‏فــاروج بــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در اجــرای ایــن طــرح تعــداد ‪ 4‬ســارق ســابقه دار‬ ‫دســتگیر و ‪ 6‬فقــره انــواع ســرقت نیــز‏کشــف شــد‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫اموال کشــف شــده شــامل ‪ 2‬دســتگاه موتورســیکلت سرقتی ‪ ،‬یک‬ ‫دســتگاه‏خــودرو‪ ،‬یــک دســتگاه کنتــور بــرق و کنتــور اب و همچنیــن‬ ‫مقــداری کابــل مخابــرات بــوده کــه توســط ســارقان‏در یــک دامداری‬ ‫نگهــداری می شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فــاروج در ادامه با بیان‬ ‫اینکــه در ایــن طــرح یــک نفــر مالخــر نیز‏شناســایی و دســتگیر شــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــوال کشــف شــده بعــد از شناســایی و حضــور‬ ‫‏مالباختــگان‪ ،‬صحیــح و ســالم تحویــل انــان شــد‏‪.‬‬ ‫ســرگرد برهانــی تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس اجــازه هیــچ گونــه بــی نظمــی و‬ ‫ناامنــی را بــه مخــان نظــم و امنیــت‏نــداده و بــا ارتقــاء تــوان و امادگــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫الزم در تمامــی زمینــه هــا بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم امــاده اسـ ‪‎‬‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 1‬کیلو و‬ ‫‪ 500‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع‏هروئیــن و دســتگیری ‪ 2‬نفــر قاچاقچی‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ« ســید ســعید عزیــزی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر تهیــه و توزیــع‬ ‫موادمخدرصنعتــی توســط فــردی ســودجو‏و حمــل ان بــا یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی پــژو پــارس در ســطح شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه پــی‬ ‫گیــری موضــوع‏بصــورت ویــژه در دســتور کار ماموران پلیس مبارزه‬ ‫بــا موادمخــدر قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش مامــوران و‏ســرعت عمــل انــان‪ ،‬ایــن خــودرو‬ ‫متوقــف و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ 2 :‬نفــر متهــم نیــز در همیــن رابطــه دســتگیر کــه‬ ‫بعــد‏از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی و خــودروی انــان نیــز بــه‏پارکینــگ منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایان گفت‪:‬‬ ‫پلیــس بــه هیــچ عنــوان اجــازه جــوالن را بــه ســوداگران مــرگ و‬ ‫‏افــرادی کــه ســامت جامعــه را بــه مخاطــره مــی انــدازد نمــی دهــد‬ ‫و از شــهروندان عزیــز انتظــار مــی‏رود در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫‏پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اینکــه شــهردار گنبــدکاووس دغدغــه‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی دارد و عــاوه بــر زمیــن‪ ،‬ســاختمان‬ ‫مناســب بــرای احــداث و راه انــدازی کتابخانــه در اختیــار نهــاد‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی قــرار می دهــد‪ ،‬بســیار ارزشــمند و قابــل‬ ‫تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫توجــه بــه فعالیت هــای فرهنگــی باالخــص مطالعــه کتــاب‬ ‫از دغدغه هــای رهبــر معظــم انقــاب اســت و بایســتی‬ ‫ایــن دغدغــه مــورد توجــه همــه مدیــران دســتگاه های‬ ‫اداری‪ ،‬اجرایــی و فرهنگــی کشــور در رده ملــی‪ ،‬اســتانی و‬ ‫شهرســتان ها قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اخونــد میرزاعلــی بیــان داشــت‪ :‬در ســایه مطالعــه و دانایــی‬ ‫اســت کــه یــک کشــور و جامعــه بــه توســعه می رســد بنابرایــن‬ ‫بایــد تــاش کنیــم تــا افــراد کتابخــوان بیشــتری در جامعــه‬ ‫تربیــت و فضاهــای مناســب بــرای مطالعــه نیــز فراهــم شــود‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه گنبدکاووس‬ ‫نیــز در ایــن جلســه گفــت‪ :‬مخاطــب اصلــی تربیــت کتابخــوان در‬ ‫جامعــه ابتــدا خــود ادارات و نهادهــای دولتــی بویــژه دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی هســتند کــه بایــد از همــه ظرفیت هــای موجــود بــرای‬ ‫ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫رضــا اصالتــی افــزود‪ :‬ظرفیت هــای زیــادی در دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫مــدارس‪ ،‬بوســتان ها و مبلمــان شــهری‪ ،‬مســاجد و‬ ‫حســینیه ها بــرای ایجــاد کتابخانــه عمومــی حتــی بــه صــورت‬ ‫ســیار وجــود دارد کــه بــا برنامــه ریــزی مناســب می تــوان از انهــا‬ ‫بــرای ترویــج فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اســتفاده از ظرفیت هایــی ماننــد اســتان‬ ‫قــدس رضــوی بــرای احــداث کتابخانــه در گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫بخــش خصوصــی بــرای راه انــدازی کافــه کتــاب و گروه هــای‬ ‫هنــری بــرای بازخوانــی کتــاب در قالــب اجــرای نمایــش در‬ ‫ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی در نقــاط مختلــف شــهر‬ ‫گنبــدکاووس موثــر اســت‪.‬‬ ‫اصالتــی ادامــه داد‪ :‬بــا دهیــاران و شــوراهای روســتاهای باالی‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر جمعیــت گنبــدکاووس مکاتبــه خواهــد شــد‬ ‫تــا مکانــی مناســب را بــرای راه انــدازی کتابخانــه در اختیــار اداره‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی ایــن شهرســتان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی اصغــر موســوی شــهردار گنبــدکاووس نیــز در ایــن‬ ‫جلســه بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز نهایــی راه انــدازی ســازمان‬ ‫فرهنگی و ورزشــی شــهرداری توســط وزارت کشــور‪ ،‬از امادگی‬ ‫ایــن شــهرداری بــرای راه انــدازی پنجشــنبه بازار کتــاب در مقابل‬ ‫بوســتان ملــت ایــن شــهر و واگــذاری زمیــن و یــا یــک طبقــه از‬ ‫فرهنگســرای درحــال احــداث خیابــان بعثــت بــا زیربنــای ‪۸۰۰‬‬ ‫مترمربــع بــرای راه انــدازی کتابخانــه عمومــی توســط نهــاد‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی گلســتان و ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫رییــس اداره کتابخانه هــای عمومــی گنبــدکاووس هــم در‬ ‫ایــن جلســه بــا ارائــه گزارشــی از فعالیــت ایــن اداره گفــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون ایــن شهرســتان چهــار کتابخانــه عمومــی در‬ ‫نقــاط شــهری (گنبــد‪ ،‬کرنــد و اینچــه بــرون) و یــک کتابخانــه‬ ‫مشــارکتی در اداره زنــدان دارد کــه در مجمــوع پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۳۵۴‬نفــر عضــو انهــا هســتند‪.‬‬ ‫علیرضــا مجاهــدی راد افــزود‪ :‬کتاب هــای عمومــی گنبدکاووس‬ ‫در مجمــوع ‪ ۷۳‬هــزار و ‪ ۷۱۲‬نســخه کتــاب دارنــد کــه در ‪۶‬‬ ‫مــاه نخســت امســال ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۸۱۳‬جلــد ان توســط اعضــای‬ ‫فعــال بــه امانــت گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از واریــز یــک میلیــارد ریــال ســهم نیــم درصــدی نهــاد‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی از محــل عــوارض صــدور پروانــه ســاختمان‬ ‫توســط شــهرداری گنبدکاووس و ‪ ۶۰‬میلیون ریال توســط شــهرداری‬ ‫اینچه بــرون در ســال جــاری بــه حســاب اداره کتابخانه هــای عمومــی‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬گنبــدکاووس امســال در‬ ‫جشــنواره کتابخوانــی رضــوی بــه لحــاظ تعــداد شــرکت کننــده مقــام‬ ‫نخســت اســتان گلســتان را از ان خــود کــرد‪.‬‬ ‫مجاهــدی راد‪ ،‬اجــرای برنامه هــای مختلــف فرهنگــی و‬ ‫کتابخوانــی‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬نقــد کتــاب‪ ،‬شــعر خوانــی و قصــه گویــی‬ ‫بــا همــکاری برخــی ادارات فرهنگــی گنبــدکاووس را از مهمتریــن‬ ‫اقدامــات اداره کتابخانه هــای عمومــی ایــن شهرســتان درســال‬ ‫جــاری ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬در هفتــه بزرگداشــت دفــاع مقــدس‬ ‫(‪ ۳۱‬شــهریور تــا ‪ ۶‬مهــر) مشــابه ایــن برنامه هــا اجــرا خواهــد شــد‬ ‫ضمــن اینکــه اییــن رونمایــی از ســه تندیــس بــا موضــوع کتــاب‬ ‫کــه توســط شــهرداری ایــن شــهر ســاخته شــده‪ ،‬انجــام می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه برخــی اعضــا پیشــنهاداتی بــرای‬ ‫ترویــج بیشــتر فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی در گنبــدکاووس‬ ‫ارائــه دادنــد کــه موافقــت دانشــگاه پیــام نــور بــرای اســتفاده‬ ‫از کتابخانــه ایــن مرکــز امــوزش عالــی از ســوی عمــوم مــردم‪،‬‬ ‫ضــرورت تســریع در ســاخت کتابخانــه جدیــد در زمیــن اهدایــی‬ ‫شــهرداری واقــع در خیابــان جرجــان‪ ،‬راه انــدازی پنجشــنبه بازار‬ ‫کتــاب‪ ،‬کافــه و رســتوران کتــاب‪ ،‬پیشــخوان کتــاب در ادارات و‬ ‫نهادهــا‪ ،‬کــودک همیــار کتــاب‪ ،‬بازارچــه کتــاب‪ ،‬قفســه اهــدای‬ ‫کتــاب‪ ،‬بوســتان کتــاب‪ ،‬طــرح کانــون مدرســه و معرفــی و نقــد‬ ‫کتــاب از جملــه ایــن پیشــنهادها بــود‪.‬‬ ‫با سالم و ارادتهر روز یکی‬ ‫لباس نو پوشد!‬ ‫ایــن روزهــا کــه همــه نهــاد هــای فرهنگــی در حــال گلــو گشــاد‬ ‫کــردن کوچــه فرهنــگ یــا همــه توســعه کارکــرد فرهنــگ در‬ ‫زمینــه هــای مختلــف هســتند‪،‬اوضاع پوشــاک چنــدان مســاعد‬ ‫نیســت و پوشــش مدیریــت ایــن ســوق الثالثــاء( ســه شــنبه‬ ‫بــازار) بــه تنــش زار مــی زنــد! در واقــع کارکــرد پوشــاک در ســال‬ ‫هــای اخیــر دچــار یــک تحــول و دگردیســی اساســی شــده اســت‬ ‫و صرفا ًاز پوشــاک برای پوشــش بدن یا رهایی از گزند ســرما و‬ ‫… اســتفاده نمــی شــود و خلــق اللــه گاهــی اوقــات لباس هایی‬ ‫بــه تــن مــی کننــد کــه اگــر در جریــان نباشــیدفکر مــی کنیــد در‬ ‫کارخانــه تولیــد ان بمــب گــذاری شــده اســت و ایــن دوســتان‬ ‫بــه منظــور کمــک بــه کارخانــه لبــاس هــای پــاره و پــوره ان را بــه‬ ‫تــن کرده انــد! کار جوری از خــرک رهــا شــده اســت کــه بــه قــول‬ ‫عبــاس فــرات رســیده کار بــه جایــی کــه چه عرض کنــم! الکردار‬ ‫مثــل مشــک پــاره ای شــده کــه هــر طــرف انــرا کــه مــی گیریــم از‬ ‫طــرف دیگــر در مــی رود! یــک روز ســاپورت مــد مــی شــود و خرد‬ ‫و کالن‪،‬کلهــم اجمعیــن ســاپورت پــوش بــه خیابــان مــی اینــد‬ ‫تــا جایــی کــه مجلســیان پیشــنهاد مصادیــق مجرمانــه را علیــه‬ ‫سلســله «ســاپورتیان» مطــرح مــی ســازند! جلــوی ســاپورت‬ ‫پوشــی گرفتــه مــی شــود‪،‬مانتوی شیشــه ای پدیــدار مــی شــود‬ ‫ان هــم بــدون توجــه بــه فرمایشــات شــیخ اجــل ســعدی کــه‬ ‫میفرمــود‪« :‬ت ُنــک مپــوش کــه انــدام هــای ســیمینت … درون‬ ‫جامــه پدیدســت چــون گالب از جــام!» وباقــی ماجــرا … جلــوی‬ ‫مانتــوی شیشــه ای گرفتــه مــی شــود مانتــوی جلــو بــاز مــد مــی‬ ‫شــود کــه بازهــم بانــوان مجبورنــد جلــوی ان را بــا دســت نگــه‬ ‫دارنــد! جلــوی واردات پارچــه قاچــاق گرفتــه میشــود‪ ،‬خــود‬ ‫لبــاس قاچــاق مــی شــود‪ .‬بــا قاچــاق لبــاس مبــارزه مــی شــود‪،‬‬ ‫طــرح هــای چپکــی و چــپ اندرقیچــی مــد مــی شــود و برخــی‬ ‫از جماعــت نســوان البســه ای بــه تــن مــی کننــد کــه بــه انــدازه‬ ‫یــک بیلبــورد روی انهــا کلمــات و جمــات انگلیســی نوشــته‬ ‫شــده اســت و بــرای ترجمــه متــون فــوق بایدیــک فرهنــگ لغــت‬ ‫همــراه داشــت‪ .‬دردمندانــه اکثــر کســانی هــم کــه از این البســه‬ ‫بــه تــن مــی کننــداز معانــی ایــن عبــارات خبــر ندارنــد و چــه بســا‬ ‫اگــر کمــی ســواد التیــن داشــتند از انهــا بــرای گردگیــری هــم‬ ‫اســتفاده نمــی کردند!ایــن البــا فقــط ســر لبــاس هــای ســنتی‬ ‫و بومــی اقــوام ایرانــی بــدون کاله مانــده اســت کــه هیچکــس‬ ‫طرفــدار انهــا نیســت و فقــط بایــد انهــا رامــوزه هــای تاریخــی‬ ‫مــردم شناســی و مــوزه هــای ایــران باســتان ببینیــم‪ .‬البتــه پــا‬ ‫روی حــق نگذاریــم در مراســم افتتاحیــه و کلنــگ زنــی ادارات و‬ ‫اختتامیــه جشــن گنــدم‪ ،‬خرمــا‪ ،‬انگــور‪ ،‬انجیــر‪ ،‬تــوت فرنگی و…‬ ‫ایــن لبــاس هــا بــر تــن خردســاالن بــرای حمــل ســینی قیچــی‬ ‫و روبــان دیــده مــی شــود‪ .‬علــی ای حــال بــه منظــور ایجــاد‬ ‫رغبــت عمومــی در جامعــه بــه اســتفاده از لبــاس هــای ســنتی‪،‬‬ ‫بــر اســاس رســم معهــود و شــیوه مالــوف چنــد پیشــنهاد فلــک‬ ‫فرســا و مدبرانــه در ایــن خصــوص ارائــه مــی شــود علــی برکــت‬ ‫اللــه‪ :‬الــف) رابطــه الغــری بــا لبــاس هــای ســنتی‪ :‬امــروزه هــر‬ ‫شــرکتی کــه محصوالتــش روی دســتش بادمــی کنــد بالفاصلــه‬ ‫بــا گــره زدن خــواص محصوالتــش بــه علــم پزشــکی و تبلیغــات‬ ‫گســترده در رســانه ملــی‪ ،‬انهــا را در کســری از روز بــه فــروش‬ ‫مــی رســاند و خلــق اللــه انبارهایــش را نیــز بــه توبــره مــی‬ ‫کشــند‪ .‬مثــل شــامپوی ضــد طاســی ‪ ،‬کــرم حلــزون بــا خــواص‬ ‫سوفســطایی‪ ،‬ســردوش جادویــی و… در ایــن خصــوص هــم‬ ‫مــی تــوان بــا همــکاری رســانه ملــی و دعــوت از یــک کارشــناس‬ ‫نمــا‪ ،‬اعــام کــرد پوشــیدن لبــاس هــای ســنتی بــه دلیــل‬ ‫اســتفاده از ترکیبــات گیاهــی در الغــری افــراد موثراســت! اگــر‬ ‫جلــوی فروشــگاه هــای ایــن قبیــل البســه ســنتی حماس ـه ای‬ ‫جدیــد خلــق نشــد‪ ،‬گــردن شکســته حقیــر…ب) جوایــز بانکــی‪:‬‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود بانکهــا در کنــار جوایــز عجیــب و غریــب‬ ‫نظیــر یــک کامیــون پــر از پــول ‪ ،‬یــک گاو صنــدوق پــر از طــا‪،‬‬ ‫صندوقچــه اســکناس‪ ،‬چنــد کیلومتراســکناس و … «یــک‬ ‫صنــدوق لبــاس ســنتی» هــم بهبرنــدگان هدیــه کننــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫رویکــرد عــاوه بــر انجــام رســالت فرهنگی ‪ ،‬زمینــه برای معرفی‬ ‫هرچــه بهتــر فرهنــگ بومــی و ســنتی کشــور نیــز فراهــم مــی‬ ‫شــود‪.‬پ) تخفیــف ویــژه‪ :‬ایــن روزهــا ارائــه تخفیــف ویــژه در‬ ‫جلــب مشــتری تاثیــر چشــمگیری دارد‪ .‬توصیــه مــی شــود تــاالر‬ ‫هــا‪ ،‬هتــل هــا‪ ،‬متــل هــا‪ ،‬مســافرخانه هــا‪ ،‬مراکــز گردشــگری‪،‬‬ ‫شــرکت های هواپیمایی و … به مشــتریانی که دارای پوشــش‬ ‫ســنتی و بومــی هســتند یــک تخفیــف اساســی و تپــل بدهنــد‪.‬‬ ‫یاقیمــت لبــاس هــا را روی ان دوال پهنــا درج کننــد بعــد‬ ‫هــوار بکشــند تخفیــف هــا بــه همســایگی شــما رســیدند! ت)‬ ‫تشــکیل کمپیــن‪ :‬در خاتمــه نیــز «تشــکیل کمپیــن» یــا همــان‬ ‫« پویــش» کــه از کــم هزینــه تریــن و کاربــردی تریــن راهــکار‬ ‫هــای دولتــی وخصوصــی در حــل مناقشــات مختلــف‬ ‫اســت‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود‪ .‬فقــط خواهشــا ً ایــن کمپیــن‬ ‫مثــل «کمپیــن نخریــدن خــودروی داخلــی » نشــود کــه‬ ‫بعــد از چنــد مــاه صــف خریــد خــودرو از صــف ســبد کاال‬ ‫هــم شــلوغ تــر شــده بــود! خیــر از جوانــی تــان ببینیــد…‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪602‬‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫برون ریزی روانی‬ ‫ت زیاد‪ ،‬یا‬ ‫ تــا حــاال شــده اســت بعــد از خـ‬‫ـوردن مایعــا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ط جــاده در یــک اتوبــوس بیــن شــهری‬ ‫تــوی ســرما وسـ ِ‬ ‫گیــر کــرده باشــید و مثانه تــان از فشــار ِ پــر شــدن در‬ ‫حــال ترکیــدن باشــد؟ دیده ایــد ادم جانــش بــه لبــش‬ ‫می رســد؛ تمــام ذهــن و فکــر و ارمــان و ارزویــش خالی‬ ‫شــدن مثانـه اش اســت‪ .‬هیچــی برایــش مهــم نیســت‪.‬‬ ‫هیچــی بــه چشــمش نمــی ایــد‪ .‬هیــچ ارزویــی نــدارد‬ ‫جــز توقــف ماشــین‪ .‬تــا محتویــات مثانــه را بــرون‬ ‫ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫دیده ایــد وقتــی دستشــویی می رویــد چــه احســاس‬ ‫راحتــی ای دســت می دهــد؟ احســاس ســبُکی‪.‬‬ ‫ان وقــت اســت کــه ازاد می شــوید و دوبــاره بــه‬ ‫چیزهــای دیگــر فکــر می کنیــد‪ .‬از ت ـه ِ دل می گوییــد‪:‬‬ ‫اخِیــش‪ .‬راحــت شــدم‪.‬‬ ‫ روان مــا هــم یــک مثانــه دارد کــه در مســیر زندگــی‬‫مــدام پــر و خالــی می شــود‪ .‬انهــا کــه مایعــات بیشــتری‬ ‫می خورنــد یــا در معــرض ســرما هســتند (یعنــی زندگــی‬ ‫پرتالطم تــری دارنــد) مثانه شــان زودتــر پُــر می شــود‪.‬‬ ‫مثانــه ی روان کــه پــر می شــود ادم ال َکــی قاطــی‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــه هــم می ریــزد؛ اخالقــش ســگی می شــود؛‬ ‫و جالــب انکــه خــودش هــم نمی دانــد چــه مرگــش‬ ‫ـدن مثانـه ی روان را‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن تفــاوت کــه ادم پرشـ ِ‬ ‫نمــی فهمــد؛ فقــط درد و فشــارش را حــس می کنــد‪.‬‬ ‫ روان نیــز نیــاز بــه بیــرون روی دارد‪ .‬نیــاز بــه خالــی‬‫شــدن از فاضــاب مشــکالت زندگــی‪ .‬تــا بتوانــد‬ ‫دوبــاره بــه چیزهــای خــوب فکــر کنــد‪ .‬روی چیزهــای‬ ‫بهتــر ســرمایه گزاری کنــد‪ .‬روان هــم نیــاز بــه رهایــی‬ ‫از فشــار دارد‪ .‬وگرنــه می مانــد؛ گیــر می کنــد‪ .‬رشــد‬ ‫نمی کنــد‪ .‬نمی توانــد قــدم از قــدم بــردارد‪ .‬تمــام‬ ‫فکــر و ذکــرش درگیــر چیزهــای حقیــر می شــود‪.‬‬ ‫ گاهــی بــه روان تــان اســتراحت دهیــد‪ .‬اســتراحت از‬‫روزمرگــی؛ از دویدن هــای بی هــدف؛ از تنش هــای‬ ‫بیهــوده؛ از کل کل کــردن بــا خــود و دیگــران؛ از گیــر‬ ‫دادن بــه چیزهایــی کــه ارزشــش را نــدارد؛ اســتراحت از‬ ‫حرص و طمع‪ ،‬اســتراحت از کینه‪ .‬اســتراحت از نقاب‬ ‫هــا و پرســتیژهای مزخرفــی کــه ســینه ی ادم را تنــگ‬ ‫می کنــد‪ .‬اســتراحت از احســاس قبــض و گرفتگــی‪.‬‬ ‫یــا الاقــل اســتراحت از چیزهایــی کــه درون خــود‬ ‫می ریزیــد و کســی نمی فهمــد‪ .‬خصوصــا در فرهنــگ‬ ‫م خــوب‬ ‫مــا کــه از همــان بچگــی یــاد می گیریــم کــه اد ِ‬ ‫یعنــی کســی کــه هیجاناتــش را ســرکوب کنــد و نشــان‬ ‫ندهــد‪.‬‬ ‫داشــتن رفیقــی کــه بــا‬ ‫یعنــی‬ ‫روان‬ ‫ ریــزی‬ ‫ن‬ ‫ برو‬‫ِ‬ ‫او همان طــور حــرف بزنیــد کــه بــا خودتــان حــرف‬ ‫می زنیــد‪ .‬اگــر نداریــدَش بهتریــن رفیقــی کــه مــی‬ ‫توانیــد فاضــاب روان را روی ان خالــی کنیــد یــک‬ ‫دل تنگتــان‬ ‫قلــم و کاغــذ اســت‪ .‬بنویســید‪ .‬هرچــه ِ‬ ‫می خواهــد‪ .‬ازاد و رهــا‪ .‬بعــدش هــم بیندازیــدش‬ ‫ســطل اشــغال‪ .‬حتــی اســیر ِ ان نوشــتن هــم نشــوید‪:‬‬ ‫اینکــه چــه می نویســید و چگونــه می نویســید و بــرای‬ ‫چــه می نویســید‪.‬‬ ‫فقــط و فقــط بنوســید‪ .‬حتــی اگــر حــال نوشــتن‬ ‫نــداری شــروع کــن بــه حــرف زدن و صدایتــان را ضبط‬ ‫کــردن‪ .‬بــدون هیــچ قیــدی حــرف هایــت را بــزن‪ .‬بــی‬ ‫هیــچ اداب و ترتیبــی‪ .‬در مــورد همــه چــی‪ .‬بــی هیــچ‬ ‫هــراس و قیــد و بنــدی‪ .‬بعــد بارهــا گوشــش بده‪ .‬بعد‬ ‫حذفــش کــن و فراموشــش کــن‪ .‬فقــط بایــد برســی‬ ‫بــه انجــا کــه فریــاد بکشــی‪« :‬چــو تختــه پــاره بــر موج‪،‬‬ ‫رهــا رهــا رهــا مــن»‪.‬‬ ‫ برون ریــزی یعنــی ورزش؛ یعنــی گاهــی کــوه و در ِ‬‫و دشــت رفتــن‪ .‬یعنــی بــاال و پاییــن پریــدن‪ .‬یعنــی بــا‬ ‫بچه هــا فوتبــال زدن و عروســک بــازی کــردن‪ .‬یعنــی‬ ‫فریــاد کشــیدن؛ بلنــد خندیــدن؛ بلنــد گریــه کــردن‪.‬‬ ‫اصــا یعنــی لحظاتــی را مثــل دیوانه ها زیســتن‪ .‬یعنی‬ ‫ان لبــاس قشــنگتان را تــوی خانــه پوشــیدن و خودتــان‬ ‫ت خودتــان همــراه‬ ‫را تحویــل گرفتــن‪ .‬یعنــی تــوی خلــو ِ‬ ‫بــا یــک اهنــگ دلخــواه یــک لیــوان چــای بــا بیســکوییت‬ ‫در خلــوت خــوردن و بعــدش شــروع کنــی بــرای خــودت‬ ‫رقصیــدن‪ .‬یعنــی لحظاتــی بی خیــال همــه چیــز شــدن‪.‬‬ ‫بــرون ریــزی یعنــی چیــزی کــه بعــدش از ت ـه ِ دلتــان‬ ‫بگوییــد‪« :‬اخیــش راحــت شــدم»‪.‬‬ ‫ بیــرون نریختــن هیجان هــای اصلــی در مســیری‬‫ســرکوب مــداوم انهــا در‬ ‫بالغانــه و واالیش یافتــه‪ ،‬و‬ ‫ِ‬ ‫ـی‬ ‫خانــواده و یــا در جامعــه‪ ،‬کــم کــم بــه تجمــعِ درونـ ِ‬ ‫خشــم منجــر خواهــد شــد کــه روزی در جایــی هماننــد‬ ‫یــک دُمــل چرکیــن ســر بــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ فقــط یــک چیــز را یادتــان باشــد؛ یعنی یــک چیــز را‬‫رعایــت کنیــد؛ فاضــاب روان تــان را روی کســی خالــی‬ ‫نکنیــد‪ .‬قــرار نیســت بــا اخِیــش گفتــن شــما‪ ،‬زخمــی بــر‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چگونه جلوی دخالت خانواده ها را در زندگی مشترک بگیریم ؟‬ ‫راه حل کاهش دخالت خانواده ها در زندگی مشترک‏‬ ‫سرویس اموزش‪-‬رقیه رجبی‬ ‫تصــور اینکــه خانــواده همســر در زندگــی مشــترک دخالــت کننــد‬ ‫بــرای همــه مــا زجــر اور و‏ناراحــت کننــده اسـت‪‎. ‎‬‬ ‫متاســفانه در بســیاری از مــوارد خانــواده هــا در زندگــی مشــترک‬ ‫دخالــت مــی کننــد و اگــر بــا ایــن دخالــت هــا برخــورد‏نابخردانـه ای‬ ‫داشــته باشــیم نتیجــه ســویی خواهــد داشــت بنابرایــن بهتــر‬ ‫اســت هنــگام دخالــت خانــواده همســر بهتریــن‏شــیوه برخــورد‬ ‫را داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫کاهش دخالت خانواده ها با چند روش‬ ‫تصــور اینکــه خانــواده همســر در زندگــی مشــترک دخالــت‬ ‫کننــد بــرای همــه مــا زجــر اور و ناراحــت کننــده اســت ‪.‬متاســفانه‬ ‫‏در بســیاری از مــوارد خانــواده هــا در زندگــی مشــترک دخالــت‬ ‫می کننــد و اگــر بــا ایــن دخالــت هــا برخــورد نابخردانــه ای‏داشــته‬ ‫باشــیم نتیجــه ســویی خواهــد داشــت بنابرایــن بهتــر اســت‬ ‫هنــگام دخالــت خانــواده همســر بهتریــن شــیوه برخــورد ‏را‬ ‫داشــته باشــیم تــا بتوانیــم دخالــت خانــواده هــا را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫در ایــن بخــش روش هایــی را معرفــی مــی کنیــم کــه می‏توانیــد‬ ‫بــا بکارگیــری ان هــا دخالــت خانــواده همســر را کاهــش دهی ـد‪‎. ‎‬‬ ‫روش های مفید برای کاهش دخالت خانواده ها‬ ‫دخالــت بی جــای خانــواده هــا مشــکالت زوجیــن را بیشــتر می کنــد‬ ‫امــا مســئله ای کــه در برخــی از مــوارد منجــر بــه‏فروپاشــی زندگــی‬ ‫مشــترک مــی شــود‪ ،‬طــرز برخــورد بــا دخالــت خانــواده همســر‬ ‫اســت ‪ .‬یکــی از بدتریــن انتخــاب هــا‏برخــورد بــا خانــواده همســر و‬ ‫جــواب دادن بــه انــان اســت کــه موجــب از بیــن رفتــن احتــرام بیــن‬ ‫افــراد مــی شــود امــا بــا انتخــاب‏برخــورد درســت مــی توانیــد دخالــت‬ ‫خانــواده همســر را کاهــش دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از خانواده ٔ همسر خود هیوال نسازی ‪‎‬د!‪‎‬‬ ‫لیســتی از ویژگــی هــای مثبــت خانــواده ٔ همســر تهیــه کنیــد تــا‬ ‫خودانگاره چیست؛‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫خودانــگاره یــا خودپنــداره همــان تصویــر ذهنــی اســت کــه مــا‬ ‫از خودمــان داریــم‪ .‬ایــا تــا بــه حــال از خودتــان پرســیده اید مــن‬ ‫چه کســی هســتم؟ پاســخی کــه بــه ایــن ســوال می دهیــد تصویــر‬ ‫ذهنــی شــما از خودتــان یــا همــان خودانــگاره اســت‪ .‬ایــن تصویــر‬ ‫بــه چنــد روش رشــد می کنــد؛ امــا به طــور خــاص از تعامــات مــا‬ ‫بــا افــراد مهــم زندگی مــان تاثیــر می پذیــرد‪ .‬مــا در ایــن مطلــب‪،‬‬ ‫تعریــف خــود انــگاره‪ ،‬خودانــگاره در روانشناســی و نیــز ابعــاد و‬ ‫ویژگی هــای ان را تشــریح می کنیــم‪.‬‬ ‫خودانگاره چیست؟‬ ‫خودانــگاره نحــوه درک مــا از رفتــار‪ ،‬توانایی هــا و ویژگی هــای‬ ‫منحصر به فردمــان اســت؛ بــرای مثــال‪ ،‬باورهایــی ماننــد «مــن‬ ‫دوســتی خــوب هســتم» یــا «مــن فــردی مهربان هســتم» بخشــی‬ ‫از خودانــگاره ای کلی انــد‪ .‬خودانــگاره در زمانــی کــه ســنتان کمتــر‬ ‫اســت و در حــال طی کــردن مراحــل کشــف و شــناخت خــود و‬ ‫هویتتــان هســتید‪ ،‬انعطاف پذیــری بیشــتری دارد‪ .‬بــا افزایــش‬ ‫ســن و شــناخت بیشــتر خودتــان و درک کامــل اینکــه چه کســی‬ ‫هســتید و چه چیزهایــی برایتــان مهــم اســت‪ ،‬ایــن تصویــر ذهنــی‬ ‫دقیق تــر و ســازمان یافته تر خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫کارل راجرز و نظریه خودپنداره شخصیت‬ ‫کارل راجــرز‪ ،‬روان شــناس امریکایــی و یکــی از نظریه پــردازان‬ ‫معــروف شــخصیت‪ ،‬نظریــه ای دربــاره چگونگــی تاثیــر خودانــگاره‬ ‫به عنــوان چهارچوبــی بــرای شــخصیت فــرد ارائــه کــرد‪ .‬تصویــری‬ ‫کــه مــا از کســی کــه هســتیم داریــم‪ ،‬به همــراه اعمالمــان کــه بــا‬ ‫شــخصیتمان ترکیــب شــده‪ ،‬یــک حلقــه بازخــورد از تصــور مــا از‬ ‫خودمــان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫راجــرز معتقــد بــود شــخصیت مــا بــا میــل مــا بــه خودشــکوفایی‬ ‫هدایــت می شــود‪ .‬ایــن شــرایطی اســت کــه وقتــی بــه باالتریــن‬ ‫پتانســیل خــود می رســیم اشــکار می شــود‪ .‬به گفتــه او‪ ،‬خودپنــداره‬ ‫و عزت نفــس و خــود ایدئــال مــا همه باهم هم پوشــانی و اشــتراک‬ ‫ت و خودپنــداره مــا متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫دارنــد‪ .‬نحــوه پــرورش شــخصی ‬ ‫بــه همیــن خاطــر‪ ،‬افــراد منحصربه فــردی هســتیم‪.‬‬ ‫راجــرز معتقــد بــود خودانــگاره از ‪ ۳‬قســمت مختلــف تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫خود ایدئال‪ :‬شخصی که می خواهید باشید‪.‬‬ ‫تصورتــان از خــود‪ :‬طــوری کــه خودتــان را می بینیــد‪ ،‬کــه شــامل‬ ‫ویژگی هایــی ماننــد ویژگی هــای فیزیکــی‪ ،‬ویژگی هــای شــخصیتی‬ ‫و نقش هــای اجتماعی تــان اســت‪.‬‬ ‫خودبــاوری‪ :‬میزانــی کــه خودتــان را دوســت داریــد‪ ،‬می پذیریــد یــا‬ ‫بــرای خــود ارزش قائــل هســتید‪ .‬عزت نفــس یــا خودبــاوری می توانــد‬ ‫تحت تاثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه نگــرش دیگــران نســبت بــه‬ ‫شــما‪ ،‬تفکــر شــما درمــورد دیگــران و نقــش شــما در جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫نظریه حفظ خودانگاره‬ ‫خودانــگاره بعــد از رســیدن فــرد بــه بزرگ ســالی تــا حــدودی ثابــت‬ ‫می شــود؛ امــا می توانــد بــر اســاس تجربیــات فــرد تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫نظریــه حفــظ خودپنــداره بیــان می کنــد کــه این طــور نیســت کــه‬ ‫مــا فقــط بنشــینیم و منتظــر بمانیــم تــا خودپنــداره مــا پــرورش‬ ‫یابــد‪ ،‬بلکــه در شــکل دهی بــه خودپنداره مــان در هــر ســنی‬ ‫حتــی در بدتریــن شــرایط نیــز یادتــان باشــد کــه ان هــا نیــز‏ماننــد‬ ‫شــما در کنــار نقــاط ضعــف خــود‪ ،‬ویژگــی هــای مثبتــی دارنــد‪.‬‬ ‫قضــاوت منصفانــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا هیجانــات‏خــود‬ ‫را بهتــر مدیریــت کنیــدو بهتــر بــا موضــوع کنــار امــده و قضــاوت‬ ‫درســت تــری داشــته باشــید‪‎.‎‬‬ ‫اندازه و تعادل نگه دا ‪‎‬ر!‪‎‬‬ ‫یکــی از راه هــای کاهــش میــزان دخالــت خانــواده همســر‬ ‫تنظیــم روابــط بــه انــدازه معقــول اســت‪‎. ‎‬بــرای ایــن کار الزم‬ ‫نیســت‏دفعــات را کاهــش دهیــد بلکــه زمــان حضــور در خانــه‬ ‫انــان را کــم کنی ـد‪‎. ‎‬ســعی کنیــد زمانــی کــه انــان بــه خانــه شــما‬ ‫مــی اینــد‏برایشــان فیلمــی تهیــه کنیــد و یــا برنامــه ای بچینیــد‬ ‫تــا ســرگرم شــوند‪‎.‎‬‬ ‫گفت وگو با خانواده‏‬ ‫اگــر ایــن راهکارهــا بــرای دخالــت خانــواده هــا موثــر نبــود بهتــر‬ ‫اســت همســرتان خــود در مواقعــی کــه عصبــی نباشــد بــا انــان‬ ‫‏صحبــت کنــد‪ .‬بــرای صحبــت بــا خانــواده بهتــر اســت ابتــدا ویژگــی‬ ‫مثبــت انــان را بیــان کــرد تــا بداننــد کــه قدردانشــان هســتید و‬ ‫‏بعــد توضیــح دهیــد کــه برخــی از صحبــت هایشــان موجــب‬ ‫ســوتفاهم همســرتان مــی شــود و ایــن مــوارد را مشــخص بازگــو‬ ‫‏کنیــد‪ .‬در حیــن صحبــت کــردن احترامشــان را حفــظ کنیــد و انــان‬ ‫را تهدیــد بــه قطــع رابطــه نکنیــد و گلــه گذاریتــان را بــه صــورت‬ ‫‏نقــل قــول از همســرتان بــکار نبری ـد‪‎.‎‬‬ ‫از خودتان شروع کنید‬ ‫بهتــر اســت هنگامــی کــه بــه منــزل خانــواده همســرتان می رویــد‬ ‫اظهــار نظــر دربــاره نحــوه چیدمــان وســایل و برنامــه‏زندگیشــان‬ ‫نکنیــد و هــر وقــت خواســتید کــه موضوعــی را مطــرح کنیــد ابتــدا‬ ‫فکــر کنیــد ایــا خوشــتان مــی ایــد ان هــا نیــز ایــن‏موضوعــات را‬ ‫نقــش فعالــی داریــم‪ .‬اگرچــه‬ ‫نظریه هــای متفاوتــی درمــورد‬ ‫فرایندهــای حفــظ و نگهــداری‬ ‫از خودانــگاره وجــود دارد‪،‬‬ ‫به طــور کلــی بــه مــوارد زیــر‬ ‫مربــوط می شــود‪:‬‬ ‫ارزیابی خودمان؛‬ ‫مقایســه خــود واقعــی مــا بــا‬ ‫خــود ایدئالمــان؛‬ ‫انجــام اقداماتــی بــرای‬ ‫نزدیک شــدن بــه خــود ایدئالمــان‪.‬‬ ‫سازگاری و ناسازگاری‬ ‫خودانــگاره یــا خودپنــداره‬ ‫شــما همیشــه هــم بــا واقعیــت‬ ‫منطبــق نیســت‪ .‬وقتــی‬ ‫خودانــگاره شــما بــا واقعیــت‬ ‫تطبیــق داشــته باشــد‪ ،‬شــما‬ ‫بــا خودانگاره تــان ســازگار‬ ‫هســتید‪ .‬منتهــا وقتــی بیــن‬ ‫تصــوری کــه از خودتــان‬ ‫داریــد و شــخصی کــه دوســت‬ ‫داریــد باشــید (خــود ایدئــال)‬ ‫ناهماهنگــی وجــود دارد‪ ،‬خودانــگاره شــما ناســازگار اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ناســازگاری ممکــن اســت بــر عزت نفس تــان تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫راجــرز معتقــد بــود ایــن ناســازگاری ریشــه در کودکــی دارد‪ .‬وقتــی‬ ‫پــدر و مــادر محبتشــان را بــه فرزنــد فقــط در شــرایط خاصــی ماننــد‬ ‫زمانــی کــه فرزندشــان انتظاراتشــان را بــراورده می کنــد نشــان‬ ‫می دهنــد‪ ،‬ایــن ناســازگاری بــه وجــود می ایــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪،‬‬ ‫کــودک ســازوکار دفاعــی تحریــف تجربیــات را پیــش می گیــرد‪ ،‬کــه‬ ‫ایــن باعــث می شــود او احســاس کنــد شایســتگی عشــق و محبــت‬ ‫والدینــش را نــدارد‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬عشــق بی قیدوشــرط بــه‬ ‫تقویــت ســازگاری کمــک می کنــد‪ .‬کودکانــی کــه چنیــن عشــقی را‬ ‫تجربــه می کننــد‪ ،‬نیــازی بــه تحریــف مــداوم خاطــرات خــود ندارنــد‬ ‫تــا بــاور کننــد دیگــران انهــا را همان طــور کــه هســتند دوســت‬ ‫خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وضوح خودانگاره (‪ )SCC‬و تفکیک خودانگاره (‪)SCD‬‬ ‫وضــوح خودپنــداره بــه ایــن معناســت کــه تعاریــف افــراد از‬ ‫خــود تــا چــه انــدازه واضــح‪ ،‬مطمئــن و ســازگار اســت‪ .‬تفکیــک‬ ‫خودانــگاره بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد کــه خودنمایــی‬ ‫فــرد در زمینه هــا یــا نقش هــای اجتماعــی مختلــف متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬وضــوح خودپنــداره و تفکیــک خودپنــداره موضوعــات‬ ‫داغ روان شناســی اند‪ ،‬زیــرا بــر الگوهــای فکــری و رفتــار تاثیــر‬ ‫می گذارنــد‪ .‬وضــوح بــاالی خودپنــداره نشــان دهنده خودپنــداره ای‬ ‫قوی تــر و پایدارتــر اســت؛ در حالــی کــه وضــوح خودپنــداره پاییــن‬ ‫نشــان می دهــد فــرد درمــورد اینکــه واقعــا چه کســی اســت ابهــام‬ ‫دارد‪ .‬کســانی کــه وضــوح خودانــگاره پاییــن دارنــد ممکــن اســت‬ ‫بــا عــزت نفــس پاییــن‪ ،‬خوداگاهــی پاییــن و روان رنجــوری‬ ‫دســت وپنجه نــرم کننــد‪.‬‬ ‫تفکیــک خودپنــداره بــاال ممکــن اســت به عنــوان یــک چیــز بــد‬ ‫تلقــی شــود؛ امــا ممکــن اســت ســازوکاری باشــد بــرای تــاش‬ ‫موثــر بــرای موفقیــت در دنیــای مــدرن کــه افــراد نقش هــای‬ ‫متفاوتــی دارنــد‪ .‬اگــر تفکیــک خودانــگاره خیلــی بــاال باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه ایــن معنــی باشــد کــه فــرد خودانــگاره ثابتــی‬ ‫نــدارد و بــرای هریــک از نقش هــای خــود نقــاب متفاوتــی می زنــد‪.‬‬ ‫بــه شــما بگوین ـد‪‎. ‎‬متاســفانه مــا اظهــار نظــر خانــواده همســر را‬ ‫دخالــت مــی دانیــم ولــی اظهــار نظــر خودمــان‏مشــکلی نــدارد‪‎.‎‬‬ ‫رفتارهای ناخوشایند را به نیت های بد نسبت ندهید‬ ‫بســیاری ازمــا رفتارهــای مثبــت یــا بــدون مشــکل خانــواده‬ ‫همســرمان را نیــز بــه خاطــر نســبت دادن ان هــا بــه نیتــی بــد‪،‬‬ ‫‏رفتارهــای ازار دهنــده و غیرقابــل تحمــل تلقــی مــی کنیـم‪‎. ‎‬پــس‬ ‫بــرای کاهــش احساســات ناخوشــایند خــود و البتــه داشــتن‬ ‫‏دیــدی منصفانــه‪،‬از نســبت دادن رفتارهــای ناخوشــایند خانــواده ٔ‬ ‫همســر بــه نیــت بــد دوری کــرده و در عــوض ســعی کنیــد‬ ‫‏موضــوع اختــاف فرهنگــی و تفــاوت دیــدگاه بیــن خــود و ان هــا‬ ‫را همیشــه در نظــر باشــید‪‎.‎‬‬ ‫خاطرات ناخوشایند خود را مرور نکنید‬ ‫حــوادث ناخوشــایند را دائــم بــا خــود تکــرار نکنیــد تــا احساســات‬ ‫منفــی در شــما تشــدید نشــود‪ .‬تــا مــی توانیــد بــرای خــود‬ ‫‏مشــغولیت های متنــوع ایجــاد کنیــد تــا کمتــر فرصــت فکرکــردن بــه‬ ‫اتفاقــات گذشــته را داشــته باشــید و البتــه از حضــور در‏جمع هایــی‬ ‫کــه چنیــن تفکراتــی را تقویــت مــی کننــد‪ ،‬دوری کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫صحبت اضافه ممنوع‬ ‫بســیاری از مــا در مواقــع گفتگــو بــا خانــواده همســرمان از‬ ‫هــر چیــزی صحبــت مــی کنیــم وگاهــی برنامــه ریــزی اینــده و‬ ‫‏ارزوهایمــان را نیــز مطــرح مــی ســازیم کــه گفتــن ایــن حرف هــا‬ ‫باعــث مــی شــود ان هــا فکــر کننــد کــه بــه مشــورت احتیــاج‬ ‫‏داریــم و در ایــن بــاره اظهــار نظــر کننــد و مــا ایــن اظهــار نظــر‬ ‫را دخالــت محســوب کنیــم‪ .‬پــس بهتــر اســت ســخن ســنجیده‬ ‫‏بگوییــم و مســائل نــا مربــوط را در ســخنمان اشــکار نســازیم‪‎.‎‬‬ ‫تهیه کننده‪ :‬رقیه رجبی مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری ‪ 11‬اسفراین‏‬ ‫ســطح بســیار پاییــن تفکیــک خودانــگاره نیــز ممکــن اســت نشــان‬ ‫دهــد او نمی توانــد به طــور موثــر از یــک نقــش بــه نقــش دیگــر‬ ‫تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫ویژگی های خودانگاره‬ ‫برخی از ویژگی های کلی خودانگاره عبارت اند از‪:‬‬ ‫در طول زمان تغییر می کند؛‬ ‫زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد؛‬ ‫از بسیار مثبت تا بسیار منفی متفاوت است؛‬ ‫دارای ابعاد احساسی‪ ،‬فکری و عملکردی است؛‬ ‫با هر شخص به طور منحصربه فرد نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫ابعاد خودانگاره‬ ‫ابعــاد مختلــف ممکــن اســت انــواع مختلفــی از خودانــگاره‬ ‫را تشــکیل دهنــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬ابعــادی از خودانــگاره کــه‬ ‫«خودکارامــدی تحصیلــی» را ایجــاد می کنــد بــا ابعــاد مربــوط بــه‬ ‫«خودکارامــدی اجتماعــی» کامــا متفــاوت اســت‪ .‬برخــی از ابعــاد‬ ‫مشــترک در همــه زمینه هــا عبــارت اســت از‪:‬‬ ‫خودباوری؛‬ ‫عزت نفس؛‬ ‫خود ایدئال؛‬ ‫ویژگی های شخصی؛‬ ‫هویت یا نقش (اجتماعی)‪.‬‬ ‫مراحل پرورش و توسعه خودپنداره‬ ‫خودپنــداره در طــول عمــر توســعه می یابــد و تغییــر می کنــد؛ امــا‬ ‫در ســال های اولیــه زندگــی بیشــتر در حــال تغییــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شکل گیری خودپنداره در دوران کودکی‬ ‫در دوران کودکــی‪ ۳ ،‬مرحلــه کلــی توســعه خودپنــداره وجــود‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫مرحله اول‪ :‬تولد تا ‪۲‬سالگی‬ ‫نــوزادان بــه روابــط عاطفــی ســازگار نیــاز دارنــد تــا حــس مثبتــی از‬ ‫خــود را پــرورش بدهنــد؛‬ ‫نــوزادان ترجیحاتــی را ایجــاد می کننــد کــه بــا حــس ذاتــی‬ ‫خودشــان هماهنــگ اســت؛‬ ‫ایا ممکن است با انجام واکسیناسیون به بیماری کرونا ‪ 19‬مبتال شویم؟‬ ‫•خیر• واکسن کرونا حاوی ویروس زنده نیست و واکسیناسیون تحت هیچ شرایطی باعث ابتالی فرد به کرونا نمی شود‪.‬‬ ‫• همچنین واکسیناسیون تحت هیچ شرایطی باعث مثبت شدن تست کرونا در فردنمی شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫زائران اباعبدالله الحسین مراقب کالهبرداری افراد سودجو باشند‬ ‫ی گفت‪ :‬زائران اباعبدالله الحســین(ع) به تبلیغات و لینک های ارســال‬ ‫پلیــس فتــا بــا هشــدار بــه زائــران عتبــات عالیــات در خصــوص کالهبرداری هــای اینترنتـ ‬ ‫شــده توجــه نکننــد و بــرای ثبت نــام بــه ســایت اصلــی ســازمان حج و زیــارت (ســماح) مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی بــه زائــران عتبــات عالیــات توصیــه کــرد‪ :‬حتمــا بــرای ثبت نــام بــه ســایت اصلــی ســازمان حــج و زیــارت بــه ادرس ‪https:‎//samah.haj.ir‬‬ ‫مراجعــه نماینــد و از لینک هایــی کــه در ســایت های مختلــف و شــبکه های اجتماعــی بــرای ثبــت نــام ارائــه می شــود خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور‬ ‫باج افزارها برای دور‬ ‫زدنالگوریتم های‬ ‫تشخیص از‬ ‫رمزگذاریمتناوب‬ ‫استفاده می کنند‬ ‫سرویس امنیت‬ ‫اخیــرا ًتکنیــک جدیــدی بــرای دور زدن الگوریتــم هــای تشــخیص‬ ‫توســط چنــد گــروه باج افــزاری دیــده شــده اســت کــه «رمزگــذاری‬ ‫متنــاوب» نامیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫اکثــر مجرمــان ســایبری کــه عملیــات بــاج افــزار را اجــرا مــی کننــد‬ ‫در معــرض توجــه قــرار گرفتــه انــد‪ .‬انهــا هــم توســط مجــری قانــون‬ ‫و شــرکت های امنیتــی مــورد بررســی قــرار می گیرنــد و هــم از لحــاظ‬ ‫نحــوه انتشــار بدافزارهــای خــود و نحــوه اجــرا و عملکــرد بدافــزار بــر‬ ‫روی رایانه هــای الــوده نیــز بــه شــدت مــورد بررســی قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫رمزگذاری متناوب چیست؟‬ ‫ایــن اصطــاح مــی توانــد گیج کننده باشــد‪ ،‬بنابراین توضیح ســریع‬ ‫ان بــا اهمیــت مــی باشــد رمزگــذاری متنــاوب بــه معنــای رمزگــذاری‬ ‫فایــل هــای کامــل انتخــاب شــده نیســت‪ ،‬بلکــه رمزگــذاری هــر ‪x‬‬ ‫بایــت در فایــل هــا اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان‪ ،‬رمزگــذاری متنــاوب در سیســتم هایــی کــه از‬ ‫تجزیــه و تحلیــل امــاری بــرای شناســایی الودگــی در حــال پیشــرفت‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬فــرار بهتــری را فراهــم مــی کنــد‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫تجزیــه و تحلیــل بــر اســاس شــدت عملیــات ورودی و خروجــی‬ ‫فایــل سیســتم عامــل یــا شــباهت بیــن نســخه شــناخته شــده یــک‬ ‫فایــل و نســخه اصــاح شــده مشــکوک اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬رمزگــذاری‬ ‫متنــاوب‪ ،‬شــدت عملیــات ورودی‪/‬خروجــی فایــل را کاهش می دهد‬ ‫و شــباهت بســیار بیشــتری بیــن نســخه های رمزگــذاری نشــده‬ ‫و رمزگذاری شــده یــک فایــل خــاص دارد‪ ،‬زیــرا فقــط تعــدادی از‬ ‫بایت هــا در فایــل تغییــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫رمزگــذاری متنــاوب همچنیــن ایــن مزیــت را دارد کــه محتــوای‬ ‫کمتــری را رمزگــذاری مــی کنــد در حالــی کــه سیســتم را در مــدت‬ ‫زمــان بســیار کوتــاه غیرقابــل اســتفاده می کند و تشــخیص فعالیت‬ ‫بــاج افــزار را بیــن زمــان الودگــی و زمانــی کــه محتــوا را رمزگــذاری مــی‬ ‫کنــد دشــوارتر مــی کنــد‪ .‬مطالعه بــاج افــزار ‪ BlackCat‬با اســتفاده از‬ ‫انــدازه فایــل هــای مختلــف نشــان داد کــه رمزگذاری متنــاوب مزایای‬ ‫ســرعت قابــل توجهــی را بــرای عوامــل تهدیــد فراهــم مــی کنــد‪ .‬از‬ ‫لحــاظ تاریخــی‪ ،‬باج افــزار ‪ LockFile‬اولیــن خانــواده بدافــزاری بــود‬ ‫کــه از رمزگــذاری متنــاوب در اواســط ســال ‪ 2021‬اســتفاده کــرد‪ ،‬امــا‬ ‫امــروزه خانــواده هــای مختلــف باج افــزار از ان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کدام گروه های تهدید از رمزگذاری متناوب استفاده می کنند؟‬ ‫همچنیــن مهــم اســت بدانیــد کــه رمزگــذاری متنــاوب بــه طــور‬ ‫فزاینــده ای در انجمــن هــای زیرزمینــی مــورد محبوبیــت قــرار گرفتــه‬ ‫اســت ‪ ،‬جایــی کــه اکنــون بــرای جــذب خریــداران یــا شــرکت هــای‬ ‫وابســته بیشــتر تبلیــغ مــی شــود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪602‬‬ ‫هکرها از اسیب پذیری‬ ‫‪ RCE‬جدید فایروال ‪Sophos‬‬ ‫سوءاستفاده می کنند‬ ‫باج افزار ‪Qyick‬‬ ‫محققــان ‪ SentinelOne‬گــزارش دادنــد کــه تبلیغــی را بــرای بــاج‬ ‫افــزار تجــاری جدیــد بــه نــام ‪ Qyick‬در یــک انجمــن معــروف جرایــم‬ ‫دارک وب یــا وب تاریــک مشــاهده کردنــد ‪ ،‬تبلیــغ کننــده معــروف به‬ ‫‪ ، lucrostm‬قبــا ًبــه عنــوان فــروش نــرم افزارهــای دیگــری ماننــد‬ ‫ابزارهــای دسترســی از راه دور ‪))RATs‬و بارگــذاری بدافــزار دیــده‬ ‫مــی شــد و ‪ Qyick‬را بــا قیمتــی از ‪ 0.2‬بیــت کویــن تــا تقریبــا ‪1.5‬‬ ‫بیــت کویــن بســته بــه گزینــه هــای انتخابــی خریــدار بــه فــروش مــی‬ ‫رســاند‪ .‬یکــی از تضمیــن هــای ارائــه شــده توســط ‪ lucrostm‬ایــن‬ ‫اســت کــه اگــر یــک باینــری از خانــواده بــاج افــزار در مــدت شــش‬ ‫مــاه پــس از خریــد توســط راه حــل هــای امنیتــی شناســایی شــود‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد تخفیــف بــرای نمونــه جدیــد باج افزار کشــف نشــده‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن بــاج افــزار بــه زبــان ‪ Go‬نوشــته شــده اســت که توســعه دهنده‬ ‫ادعــا مــی کنــد‪ .‬عــاوه بــر اســتفاده از رمزگــذاری متنــاوب‪ ،‬ســرعت‬ ‫بــاج افــزار را نیــز افزایــش مــی دهــد‪ Qyick .‬هنــوز یــک بــاج افــزار‬ ‫در دســت توســعه اســت‪ .‬اگــر چــه در حــال حاضــر قابلیــت هــای‬ ‫‪ exfiltration‬را نــدارد امــا نســخه هــای اینــده ان بــه کنتــرل کننــده‬ ‫اجــازه مــی دهــد تــا کــد دلخــواه را کــه عمدتــا ًبرای این منظــور در نظر‬ ‫گرفتــه شــده اســت را اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫باج افزار ‪PLAY‬‬ ‫ایــن بــاج افــزار اولیــن بــار در اواخــر ژوئــن ‪ 2022‬مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫از رمزگــذاری متنــاوب بــر اســاس انــدازه فایــل جــاری اســتفاده مــی‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن بــاج افــزار تکــه هــای ‪ 0x100000‬بایــت را در هگزادســیمال‬ ‫(‪ 1048576‬بایــت در اعشــار) رمزگــذاری مــی کنــد و بســته بــه انــدازه‬ ‫فایــل‪ ،‬دو‪ ،‬ســه یــا پنــج تکــه را رمزگــذاری مــی کنــد‪.‬‬ ‫باج افزار ‪Agenda‬‬ ‫ایــن بــاج افــزار دیگــری اســت کــه بــه زبــان ‪ Go‬نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫از چندیــن روش رمزگــذاری متنــاوب مختلــف پشــتیبانی مــی کنــد کــه‬ ‫کنترلــر ان مــی توانــد پیکربنــدی کند‪ .‬گزینــه اول با نــام ‪ Skip-step‬به‬ ‫مهاجــم اجــازه مــی دهــد تــا هر ‪ X‬مگابایــت از فایل را رمزگــذاری کند و‬ ‫تعــداد مشــخصی مگابایــت را رد کنــد‪ .‬گزینــه دوم بــه نــام ‪ fast‬اجــازه‬ ‫مــی دهــد فقــط ‪ N‬مگابایــت اول فایــل را رمزگــذاری کند اخرین گزینه‬ ‫‪ ،percent‬اجــازه رمزگــذاری تنهــا درصــدی از فایــل را مــی دهــد‪.‬‬ ‫باج افزار ‪Black Basta‬‬ ‫ایــن باج افــزار از اوریــل ‪ ۲۰۲۲‬به عنــوان باج افــزاری به عنــوان‬ ‫ســرویس وارد عمــل شــده اســت‪ ،‬ایــن باج افــزار بــه زبــان ‪++C‬‬ ‫چگونه بررسی کنیم که رایانه‬ ‫شخصی هک شده است؟‬ ‫سرویس امنیت‬ ‫مجرمان ســایبری ســاالنه تریلیون ها دالر درامد کســب می کنند‪ ،‬در حقیقت بســیاری‬ ‫از موفقیت انها ناشــی از ســوء اســتفاده از اشــتباهاتی اســت که ما مرتکب می شــویم‪.‬‬ ‫بــا کلیــک بــر روی لینــک هــای فیشــینگ ‪ ،‬فرامــوش کــردن بــروز رســانی نــرم افزارهــای‬ ‫مهــم و عــدم اســتفاده از احــراز هویــت چنــد عاملــی‪ ،‬منابــع بــی پایانــی از داده هــای‬ ‫هویتــی ســرقت شــده بــرای اســتفاده و ســایت هــای بــی شــماری کــه در انهــا داده هــای‬ ‫ســرقت شــده اســت امکانــات زیــادی بــرای حملــه در دســترس مجرمــان قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫هرچــه زودتــر از ایــن اســیب هــا مطلــع شــوید بهتــر اســت‪ ،‬هرچــه بیشــتر ادامــه پیــدا‬ ‫کنــد ممکــن اســت مجرمــان اســیب بیشــتری وارد کننــد وعواقــب ان پــر هزینــه تــر باشــد‪.‬‬ ‫‪ 10‬نشانه که ممکن است کامپیوتر شما هک شده باشد‪:‬‬ ‫هکرهــا معمــوال ًحمــات خــود را نهــان و اشــکار نمــی کننــد‪ ،‬مخفــی مانــدن نــام بــازی‬ ‫اســت‪ ،‬زیــرا هــر چــه قربانــی مــدت بیشــتری در تاریکــی نگــه داشــته شــود‪ ،‬مهاجمــان‬ ‫مــدت بیشــتری میتواننــد بــه شــبکه و حســاب هــای انالیــن دسترســی داشــته و کســب‬ ‫درامــد کننــد‪.‬‬ ‫اگــر ناخواســته قربانــی جرایــم ســایبری شــده اید‪ ،‬بــه ایــن نشــانه های گویــا توجــه داشــته‬ ‫باشــید تــا زودتــر متوجه شــوید‪:‬‬ ‫‪ .1‬شــما یــک پیــام بــاج افــزار دریافــت مــی کنیــد‪ :‬بیاییــد بــا بدیهــی تریــن انهــا شــروع‬ ‫کنیــم‪ .‬اگــر رایانــه شــخصی را فقــط بــرای یافتــن پیــام بــاج بــه جــای صفحه شــروع معمول‬ ‫نوشــته شــده و اپراتورهــای ان بوســیله ایــن بــاج افــزار اخــاذی‬ ‫مضاعــف انجــام مــی دهنــد و قربانیــان را تهدیــد می کننــد کــه در‬ ‫صــورت عــدم پرداخــت بهــای ان‪ ،‬داده هــای استخراج شــده را بــه‬ ‫بیــرون درز مــی نماینــد‪.‬‬ ‫رمزگــذاری متنــاوب ‪ Black Basta‬هــر ‪ 64‬بایــت را رمزگــذاری‬ ‫می کنــد در صورتــی کــه انــدازه فایــل کمتــر از ‪ 4‬کیلوبایــت باشــد از‬ ‫‪ 192‬بایــت عبــور مــی کنــد‪ .‬اگــر حجــم فایــل بیشــتر از ‪ 4‬کیلوبایــت‬ ‫باشــد‪ ،‬بــاج افــزار هــر ‪ 64‬بایــت را رمزگــذاری مــی کنــد امــا بــه جــای‬ ‫‪ 192‬بایــت‪ 128 ،‬بایــت را رد مــی کنــد‬ ‫‪BlackCat/ALPHV‬‬ ‫‪ BlackCat‬کــه بــا نــام ‪ ALPHV‬نیــز شــناخته مــی شــود‪ ،‬بــاج‬ ‫افــزاری اســت کــه بــه زبــان‪ Rust‬توســعه یافتــه و بــه عنــوان یــک‬ ‫مــدل ‪ RaaS‬ارائــه مــی شــود‪ .‬گــروه تهدیــد خیلــی زود در اســتفاده‬ ‫از طرح هــای اخــاذی ماننــد تهدیــد قربانیــان خــود بــه افشــای داده‬ ‫یــا حمــات انــکار ســرویس توزیــع شــده (‪)DDoS‬متخصــص شــدند‬ ‫بــاج افــزار ‪ BlackCat‬چندیــن حالــت رمزگــذاری مختلــف را بــه‬ ‫کنتــرل کننــده خــود ارائــه مــی دهــد‪ ،‬از رمزگــذاری کامــل گرفتــه تــا‬ ‫حالت هایــی کــه شــامل رمزگــذاری متنــاوب اســت ایــن بــاج افــزار فقط‬ ‫توانایــی رمزگــذاری ‪ N‬بایــت اول فایــل یــا رمزگــذاری ‪ N‬بایــت و پــرش‬ ‫‪ X‬بایــت را در بیــن ان هــا ارائــه مــی دهــد‪ .‬همچنیــن دارای رمزگــذاری‬ ‫پیشــرفته تری اســت‪ ،‬ماننــد تقســیم فایــل هــا بــه بلــوک هایــی بــا‬ ‫انــدازه هــای مختلــف و رمزگــذاری تنهــا ‪ P‬بایــت هــای اول هــر بلــوک‪.‬‬ ‫عــاوه بــر رمزگــذاری متنــاوب‪ BlackCat ،‬همچنیــن دارای منطقــی‬ ‫بــرای افزایــش ســرعت هرچــه بیشــتر اســت‪ :‬اگــر رایانــه الــوده از‬ ‫شــتاب ســخت افــزاری پشــتیبانی کنــد بــاج افــزار از ‪( AES‬اســتاندارد‬ ‫رمزگــذاری پیشــرفته) بــرای رمزگــذاری اســتفاده مــی کنــد در غیــر این‬ ‫صــورت از الگوریتــم ‪ ChaCha20‬اســتفاده مــی کنــد کــه بــه طــور‬ ‫کامــل در نــرم افــزار پیــاده ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫چگونه از خود در برابر این گونه تهدید ها محافظت کنیم؟‬ ‫توصیــه مــی شــود همیشــه سیســتم عامــل و همــه نــرم افزارهــای‬ ‫در حــال اجــرا بــر روی ان را بــه روز و اصــاح شــده نگــه داریــد تــا از‬ ‫اســیب پذیــری هایــی کــه عمومــا اتفــاق مــی افتنــد جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن توصیــه می شــود کــه برای جلوگیــری از حمالت بــاج افزار‪،‬‬ ‫راه حل هــای امنیتــی را بــرای شناســایی تهدیــد هــا بــر روی یــک یــا‬ ‫چنــد رایانــه بــه کار بگیریــد‪ .‬احــراز هویــت چنــد عاملــی را نیــز بایــد در‬ ‫صــورت امــکان اســتفاده کنیــم‪ .‬بــه ایــن منظــور کــه مهاجــم نتوانــد از‬ ‫اعتبارنامــه هــا بــرای دسترســی بــه بخشــی از شــبکه اســتفاده کنــد و‬ ‫بــاج افــزار را در ان اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫راه انــدازی کنیــد‪ ،‬احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه قربانــی باج افــزار شــوید‪ .‬معمــوال ًیــک بازه‬ ‫زمانــی کوتــاه بــرای پرداخــت بــه همــراه دســتورالعمل هایی در مــورد نحــوه پرداخــت بــا ارز‬ ‫دیجیتــال ارائــه می کنــد‪ .‬خبــر بــد ایــن اســت کــه حتــی اگــر ایــن مــوارد را بــه طــور کامــل‬ ‫دنبــال کنیــد‪ ،‬یــک در ســه احتمــال وجــود دارد کــه دوبــاره بــه ان فایــل هــای رمزگــذاری‬ ‫شــده دسترســی پیــدا نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کامپیوتــر کنــد کار مــی کنــد ‪ :‬هنگامــی کــه بدافزارهــا از جملــه تروجــان هــا‪ ،‬کرم هــا‬ ‫و اســتخراج کننــدگان ارزهــای دیجیتــال روی رایانــه شــخصی نصــب مــی شــوند‪ ،‬اغلــب‬ ‫ســرعت دســتگاه را کاهــش مــی دهنــد‪ .‬ایــن امــر بــه ویــژه در مــورد حمــات کریــپ ‬ ‫جکینــگ کــه از قــدرت پــردازش و انــرژی بیش از حد برای اســتخراج ارز دیجیتال اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬صــادق اســت‪ .‬ماشــین هایی کــه بــه کنــدی کار می کننــد می تواننــد نتیجــه‬ ‫عوامــل غیــر مخــرب ماننــد بهداشــت ضعیــف رایانــه شــخصی باشــند‪ ،‬امــا بهتــر اســت‬ ‫بررســی کنیــد کــه ایــا چیــزی ناخوشــایند در حــال انجــام اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ .3‬وب کــم خــود بــه خــود روشــن مــی شــود‪ :‬برخــی از نــرم افزارهــای جاسوســی نصــب‬ ‫شــده توســط هکرهــا نــه تنهــا بــرای جمــع اوری داده هــا از رایانــه شــخصی شــما طراحــی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بلکــه بــه طــور مخفیانــه وب کــم و میکروفــون را روشــن مــی کنــد‪ .‬انجــام‬ ‫ایــن کار می توانــد مجرمــان ســایبری را قــادر ســازد تــا ویدیــوی شــما و خانواده تــان را‬ ‫ش بــرای‬ ‫ضبــط کــرده و بــه ســرقت ببرنــد‪ ،‬کــه بــه طــور بالقــوه بــرای ســوء اســتفاده و تــا ‬ ‫باج گیــری اســتفاده مــی شــود‪ .‬مراقــب نــور وب کــم باشــید تــا بررســی کنیــد کــه ایــا به طور‬ ‫مســتقل عمــل مــی کنــد یــا نــه‪ .‬بهتــر اســت بــا چســباندن یــک نــوار چســب روی ان‪ ،‬ان را‬ ‫کامــا ًغیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬دوستان شما پیام های ناخواسته ای از حساب های شما دریافت می کنند‪:‬یکی‬ ‫دیگــر از نشــانه هــای مطمئــن کــه رایانــه شــما در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه دوســتان و مخاطبیــن شــروع بــه شــکایت از هرزنامــه هــای دریافتــی از ایمیــل‬ ‫یــا حســاب هــای شــبکه هــای اجتماعــی شــما کننــد‪ .‬یــک تاکتیــک کالســیک فیشــینگ‬ ‫ربــودن حســاب های قربانیــان و اســتفاده از انهــا بــرای ارســال هرزنامــه یــا لینک فیشــینگ‬ ‫بــرای همــه دوستانشــان اســت‪ .‬ایــن تهدیــدی اســت کــه بــا اطمینــان از محافظــت از همه‬ ‫حســاب ها توســط ‪ MFA‬بــه راحتــی قابــل کاهــش اســت‪.‬‬ ‫‪ .5‬تبلیغــات پــاپ اپ بیشــتری روی صفحــه وجــود دارد‪ :‬نــرم افزارهــای تبلیغاتــی‬ ‫مزاحــم معمــوال ًبــا قــرار دادن قربانیــان در معــرض حجــم تبلیغــات بیــش از حــد‪ ،‬بــه‬ ‫مهاجــم پــول مــی رســانند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر دســتگاه شــما مملــو از تبلیغــات پــاپ اپ اســت‪،‬‬ ‫نشــانگر خوبــی اســت کــه ممکــن اســت کدهــای مخــرب یــا نرم افزارهــای ناخواســته ای در‬ ‫جایــی نصــب شــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬نوار ابزارهای جدید در مرورگر ظاهر می شــوند‪ :‬بدافزارها همچنین ممکن اســت‬ ‫شــرکت نرم افــزار امنیتــی ‪ Sophos‬نســبت بــه حمــات ســایبری‬ ‫کــه مربــوط بــه اســیب پذیری ‪ 3236-2022-CVE‬اخیــرا ًفایــروال‬ ‫خــود را مــورد هــدف قــرار می دهــد‪ ،‬هشــدار داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری بــا کــد ‪ 3236-2022-CVE‬و شــدت‬ ‫‪ 9.8 :CVSS‬شــناخته شــده اســت‪Sophos Firewall ،‬‬ ‫نســخه ‪ 19.0.1 MR1 19.0‬و قدیمی تــر را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد و مربــوط بــه اســیب پذیری تزریــق کــد در پورتــال‬ ‫کاربــر و مولفه هــای ‪ Webadmin‬اســت کــه می توانــد‬ ‫منجــر بــه اجــرای کــد از راه دور شــود‪.‬‬ ‫طبــق گفته هــای ایــن شــرکت در خصــوص مشــاهدات خــود‪،‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری بــرای هــدف قــرار دادن مجموعــه کوچکــی‬ ‫از ســازمان های خــاص‪ ،‬عمدتــا ً در منطقــه جنــوب اســیا‬ ‫اســتفاده می شــود و اظهــار دارد کــه مســتقیما ًبــه ایــن نهادهــا‬ ‫اطــاع داده اســت‪.‬‬ ‫‪ Sophos‬بــه عنــوان یــک راه حــل‪ ،‬توصیــه می کنــد کــه‬ ‫کاربــران اقداماتــی را انجــام دهنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود‬ ‫کــه پورتــال کاربــر و وب ادمیــن در معــرض ‪ WAN‬قــرار‬ ‫نمی گیرنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬کاربــران می تواننــد بــه اخریــن نســخه‬ ‫پشــتیبانی شــده اقدامــات بروزرســانی را انجــام دهنــد‪:‬‬ ‫‪v19.‎5 GA‬‬ ‫‪v19.‎0 MR19( 2.‎0.‎2)‎‬‬ ‫‪v19.‎0 GA, MR1, and MR1-1‬‬ ‫‪v18.‎5 MR18( 5.‎5.‎5)‎‬‬ ‫‪v18.‎5 GA, MR1, MR1-1, MR2, MR3, and MR4‬‬ ‫‪v18.‎0 MR3, MR4, MR5, and MR6‬‬ ‫‪v17.‎5 MR12, MR13, MR14, MR15, MR16, and‬‬ ‫‪MR17‬‬ ‫‪v17.‎0 MR10‬‬ ‫کاربرانــی کــه نســخه های قدیمی تــر فایــروال ‪ Sophos‬را اجرا‬ ‫می کننــد‪ ،‬بایــد بــرای دریافــت اخریــن حفاظت هــا و اصالحــات‬ ‫مربوطــه‪ ،‬ان را ارتقــا دهنــد‪ .‬ایــن دومیــن بــار اســت کــه‬ ‫اســیب پذیری فایــروال ‪ Sophos‬در عــرض یــک ســال مــورد‬ ‫حمــات فعــال قــرار می گیــرد‪ .‬در اوایــل مــاه مــارس‪ ،‬نقــص‬ ‫دیگــری (‪ )1040-2022-CVE‬بــرای هــدف قــرار دادن ســازمان ها‬ ‫در منطقــه جنــوب اســیا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســپس در ژوئن ‪ ،2022‬شــرکت امنیت ســایبری ‪Volexity‬‬ ‫جزئیــات بیشــتری از کمپیــن حملــه را بــه اشــتراک گذاشــت‬ ‫و نفوذهــا را بــر روی یــک تهدیــد دائمــی پیشــرفته چینــی‬ ‫(‪ )APT‬بــه نــام ‪ DriftingCloud‬ســنجاق کــرد‪.‬‬ ‫دســتگاه های فایــروال ‪ Sophos‬نیــز قبــا ًمــورد حملــه قــرار‬ ‫گرفته انــد تــا از انچــه تروجــان ‪ Asnarok‬نامیــده می شــود‬ ‫در تالشــی بــرای حــذف اطالعــات حســاس اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫نــوار ابزارهــای اضافــی را در مرورگــر شــما نصــب کننــد‪ .‬اگــر مــوردی را مشــاهده کردیــد کــه‬ ‫نمی شناســید یــا دانلــود ان را بــه خاطــر نمی اوریــد‪ ،‬ممکــن اســت بــه ایــن معنــی باشــد‬ ‫کــه رایانــه شــخصی شــما هــک شــده اســت‪ .‬در صــورت مواجهــه بــا حملــه بدافــزار توســط‬ ‫یــک گــروه ‪ ،APT‬ممکــن اســت الزم باشــد رایانــه شــخصی خــود را بــه تنظیمــات کارخانــه‬ ‫بازگردانیــد تــا انهــا را حــذف کنیــد‪ PUA .‬ســاده ممکــن اســت نیــازی بــه چنیــن رویکــرد‬ ‫شــدیدی نداشــته باشــد‪ .‬در ایــن مــورد حــذف برنامــه و نــوار ابــزار مــی توانــد کافــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬نمادهــای تصادفــی شــروع بــه نمایــش مــی کنند‪:‬هنگامــی که بدافزار بــر روی رایانه‬ ‫شــخصی در معــرض خطــر نصــب مــی شــود‪ ،‬اغلــب ایکــون هــای جدیــدی روی دســکتاپ‬ ‫ظاهــر مــی شــوند‪ .‬تــا زمانــی کــه دســکتاپ بــه طــور منظــم بــا تعــداد کمــی از فایــل هــا‪،‬‬ ‫پوشــه هــا و برنامــه هــا چیــده شــده باشــد ‪ ،‬مــی تــوان بــه راحتــی ایــن مــوارد را تشــخیص‬ ‫داد‪ .‬بــه منظــور پیگیــری بهتــر ایکــون هــا در رایانــه شــخصی خــود‪ ،‬کمــی تمیــز کــردن را در‬ ‫نظر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .8‬گــذرواژه هــا ‪ /‬الگیــن هــا کار نمــی کنند‪:‬اگــر هکرهــا موفــق شــده انــد رایانــه شــما‬ ‫را بــه خطــر بیندازنــد‪ ،‬ممکــن اســت حســاب هــای انالیــن مختلفــی ماننــد ایمیــل شــما‬ ‫را ربــوده باشــند و رمزهــای عبــور را تغییــر داده باشــند تــا شــما را قفــل کننــد‪ .‬مقابلــه بــا‬ ‫پیامدهــای ایــن امــر مــی توانــد یکــی از اســترس زا تریــن بخــش هــای هــر حملــه ســایبری‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن امــر مســتلزم رفــت و امــد مناســبی بــا ارائـ ه دهنــدگان انالیــن مختلــف اســت‬ ‫کــه حســاب های مشــتریان‪ ،‬شــرکا یــا کارمنــدان انهــا ربــوده شــده اند‪.‬‬ ‫‪ .9‬داده هــا و ورود بــه سیســتم در وب تاریــک در حــال گــردش هســتند‪:‬اگر زمانــی از‬ ‫شــرکتی کــه بــا ان تجــارت داریــد‪ ،‬اخطــار نقــض داده دریافت کردید‪ ،‬همیشــه ان را جدی‬ ‫بگیریــد و بــه طــور مســتقل ان را تاییــد کنید‪ .‬ســایت هایــی ماننــد ‪HaveIBeenPwned‬؟‬ ‫ارائــه تاییدیــه شــخص ثالــث در مــورد هرگونــه نقــض ابزارهــای نظــارت بــر وب تاریــک‬ ‫همچنیــن می تواننــد بــه جســتجوی داده هــای شــما در جرایــم ســایبری و ســایر انجمن هــا‬ ‫بپردازنــد تــا روشــی فعال تــر بــرای مطلــع مانــدن ارائــه کننــد‪ .‬اگــر ســریع عمــل کنیــد‪ ،‬بــا‬ ‫تغییــر گذرواژه هــا و یــا مســدود کــردن کارت هــای اعتبــاری‪ ،‬می توانیــد خطــر را قبــل از‬ ‫اینکــه افــراد شــرور حتــی قــادر بــه کســب درامــد از یــک حملــه باشــند کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .10‬از نــرم افــزار امنیتــی خــود یــک هشــدار دریافــت مــی کنید‪ :‬هشــدارهای ابزارهای‬ ‫ضــد بدافــزار نیــز بایــد جــدی گرفتــه شــود‪ ،‬اگرچــه پاپ اپ هــای جعلــی نرم افزارهــای‬ ‫امنیتــی رایانـه ای یــک تهدیــد دائمــی هســتند‪ .‬بررســی کنیــد کــه پیــام از طــرف فروشــنده‬ ‫قانونــی نــرم افــزار امنیــت رایانــه شــما ارســال شــده اســت و ســپس دســتورالعمل هــا را‬ ‫دنبــال کنیــد تــا فایــل هــای مخــرب را در رایانــه شــخصی خــود پیــدا و حــذف کنیــد‪ .‬تصــور‬ ‫نکنیــد کــه ایــن هشــدار بدیــن معنــی اســت کــه ابــزار نــرم افــزار امنیتــی بــه طــور خــودکار‬ ‫رایانــه شــخصی را از ان تهدیــد خــاص پــاک مــی کنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫خداحافظی با شهید امنیت‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -602‬سال هشتم‬ ‫‪-602-- 1444‬‬ ‫‪/‬صفر‪1444/‬‬ ‫‪/24‬صفر‪/‬‬ ‫‪/ 21 - 1401 //06‬سپتامبر‪24 - 2022 /‬‬ ‫چهارشنبه ‪06//30‬‬ ‫‪97‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫یاسر قورچ بیگی‬ ‫راننده ناشی و یک جاده ناهموار‬ ‫در خــط چنگولــه طوالنــی شــده بــود‪ .‬مدت حضور نیروهای بســیجی هر ‪۴۵‬‬ ‫کــه بــه پایــان مــی رســید بایــد بــا نیروهــای جدیــد تعویض می شــدند‪ .‬در یکی‬ ‫از ایــن جابجایــی هــا مــن و چنــد فرمانــده گروهــان دیگــر بهمــراه شــهید شــیر‬ ‫ســوار بــه محــل اطــراف بنــه تدارکاتــی کــه تقریبــا زمیــن مســطحی بــود و برای‬ ‫حضــور نیروهــا جدیــد و جابجایی مناســب بــودم امدیم‪.‬‬ ‫مــی بایســت بــا تعــدادی تویوتــا نیروهــای جدیــد را بــه خــط انتقــال دهیــم‪.‬‬ ‫بســیجیان بــا همــان روحیــه و نشــاطی کــه داشــتند بــرای رســیدن بــه خــط‬ ‫مقدم لحظه شــماری می کردند و سراســیمه بصورت گروهی پشــت تویوتا‬ ‫ســوار مــی شــدند‪.‬‬ ‫چــون تعــداد نیروهــا زیــاد و تعــداد خــودرو کــم بــود‪ ،‬بــا ســوار شــدن بیــش از‬ ‫انــدازه جلــوی تویوتــا بــاال امــده بود‪.‬‬ ‫در همیــن اثنــا شــهید شــیر ســوار کــه دیــد چــاره ای نیســت و ممکــن‬ ‫اســت نشــود همــه را در یــک مرحلــه بــه خــط انتقــال داد‪ ،‬رو بــه مــن کــرد‬ ‫و ســویچ تویوتــا خــودش را کــه پشــت ان مملــو از نیــرو شــده بودرابــه مــن‬ ‫دادوخواست من انها را به خط انتقال دهم وخودش انجا خواهد ماند‪.‬‬ ‫در این لحظه تمام بدنم داغ شده و شرایط سختی پیش رویم بود‪.‬‬ ‫خدایــا چــه کنــم‪ .‬از ســویی بــرای خــود کســر شــان مــی دانســتم بگویــم‬ ‫رانندگــی بلــد نیســتم و از ســویی چگونــه ایــن خطــر را بپذیــرم‪ .‬در میــان‬ ‫ان همــه شــلوغی و ســر صــدا‪ ،‬مــن انــگار دیگــر هیــچ صدایــی را غیــر از‬ ‫درگیــری داخلــی خــودم نمــی شــنیدم‪ .‬رو نداشــتم بــه فرمانــده ام بگویــم‬ ‫مــن رانندگــی بلــد نیســتم و او انقــدر از مــن امیــدوار بــود حتــی ســوال‬ ‫هــم نکــرد‪.‬‬ ‫چــون تقریبــا فرماندهــان گروهــان هــا و یــا جانشــین هــا ایــن مهــارت‬ ‫را داشــتند‪ .‬در تقابــل بیــن عقــل و نفــس‪ ،‬باالخــره نفســم پیــروز شــد‪.‬‬ ‫بــدون انکــه فرمانــده و نیروهــا متوجــه ایــن موضــوع شــوند‪ ،‬بــا حرکاتــی‬ ‫نمایشــی هماننــد راننــده ماهــر و بــا اعتمــاد بــه نفــس ظاهــری‪ ،‬ســوار‬ ‫خــودرو شــدم‪.‬‬ ‫حــال تصــور کنیــد تویوتایــی کــه انقــدر نیــروی بســیجی ســوار شــده کــه جلــو‬ ‫خــودرو بــاال امــده‪ ،‬مســیری کــه در پیــش اســت ناهمــوار و ســر باالیــی و کســی‬ ‫پــش فرمــان قــرار گرفتــه کــه فقــط یــک حداقــل از رانندگــی را مــی داننــد‪.‬‬ ‫القصــه‪ :‬چنــد خــودرو جلوتــر از مــن حرکــت کردنــد‪ .‬مــن هــم شــاید خدایــی‬ ‫بــوده بعــد از روشــن کــردن خــودرو اتفاقــی دنــده یــک بــوده با چند تکان شــدید‬ ‫بــراه افتــادم‪ .‬خوشــبختانه اوایــل جــاده مســتقیم و مســطح بــود‪.‬‬ ‫بغــل دســتم دو نفــر بســیجی هــم نشســته بودنــد‪ .‬بــا حرکــت مــا‬ ‫نیروهــای پشــت خــودرو بــا همــان روحیــه بــا نشــاط بلنــد بلنــد اشــعار‬ ‫حماســی مــی خواندنــد و بــی خبــر از راکبــی کــه ایــا انهــا بــه مقصــد‬ ‫خواهــد فرســتاد یــا کام مــرگ‪.‬‬ ‫مــن نمــی دانســتم بایــد بــا افزایــش ســرعت دنــده عــوض کنــم و صــدای‬ ‫خــودرو در امــده بــود‪ .‬کــی از ایــن بغــل دســتی کــه انــگار مهــارت داشــت‬ ‫گفــت دنــده را عــوض کــن و مــن ســرم را پاییــن بــردم تــا کالچ را ببینــم و‬ ‫همینطــور کــه حواســم بــه پاییــن بــود‪ ،‬دیــدم یــک مرتبــه صــدای نیروهــا‬ ‫بلنــد شــد و مــن ســرم را بــاال اوردم دیــدم خــودرو بســمت چــپ منحــرف‬ ‫و چیــزی نمانــده از جــاده خــارج شــویم و ســریع فرمــان را بســمت راســت‬ ‫گرفتــه و ایــن مرحلــه خــدا رحــم کــرد‪.‬‬ ‫تــازه متوجــه شــدم بــدون کالچ دنــده عــوض نمــی شــود‪ ،‬چــون تــاش‬ ‫مــی کــردم دنــده را عــوض کنــم و هرچــه بــا دنــده ور مــی رفتــم عــوض‬ ‫نمــی شــد و بــرای انکــه لــو نــروم بــه بغــل دســتیم گفتــم ایــن دنــده‬ ‫ماشــین قبــا خــراب بــوده‪ .‬امــا بنظــر مــی رســید انهــا متوجــه شــده بودنــد‪.‬‬ ‫امــا هنــوز راه زیــادی تــا مقصــد داشــتیم‪.‬‬ ‫در حــال نزدیــک شــدن بــه اولیــن ســر باالیــی بــودم و هیــچ تجربــه ای‬ ‫کــه حــاال چــکار بایــد بکنــم نداشــتم‪ .‬بــا همــان دنــده ای کــه احتمــاال ســه‬ ‫بــود و خــودرو کمــی دور داشــت توانســتم تــا وســط ســر باالیــی بــرم‪ ،‬امــا‬ ‫نمی دانســتم چــرا خــودرو دیگــر قــدرت نــدارد و متوجــه شــدم داریــم بــه‬ ‫عقــب حرکــت مــی کنیــم و بــا کمــک بغــل دســتی و کنتــرل فرمــان بــه‬ ‫پاییــن جــاده رســیدیم و نیروهــای بســیجی از تــرس رفتــن داخــل دره و‬ ‫ســقوط داد مــی زدنــد و هراســان شــده بودنــد‪.‬‬ ‫مــن هنــوز نمــی خواســتم کســی متوجــه موضــوع شــود و بهانه هــای‬ ‫مختلفــی مــی اوردم از قبیــل اینکــه ایــن خــودرو خــراب اســت و‪ ..‬مجــدد‬ ‫بــا کمــک نفــر داخــل خــودرو بــا دنــده یــک اولیــن ســر باالیــی را پشــت ســر‬ ‫گذاشــته و هــر بــار کــه حواســم بــه دنــده یــا ترمــز و کالچ بــود‪ ،‬خــودرو در حال‬ ‫انحــراف بــه چــپ بــود یــا بــه راســت‪.‬‬ ‫هنــوز بــا گذشــت ســالها از ایــن اتفــاق نمــی دانم چگونه ان همه ســرباالیی‬ ‫و پیــچ وخــم جــاده را طــی کردیــم‪ .‬زمانــی کــه بــه خــط رســیدیم‪ .‬ایــن فشــار‬ ‫ســنگین و طاقت فرســا از روی دوشــم برداشــته شــد‪ .‬نیروهای بســیجی که‬ ‫در ایــن مــدت هــر لحظــه خــود را در معــرض ســقوط مــی دیدنــد و وحشــت‬ ‫زده شــده بودنــد‪ ،‬بــا رســیدن بــه مقصــد تمــام انــرژی خــود را از دســت داده‬ ‫بودنــد‪ .‬و نفــس راحتــی کشــیدن و بــا حالتــی معتــرض بــه مــن گفتنــد اقــا‬ ‫شــما داشــتید مــا را مــی کشــتید‪ .‬مــن هــر چند بهانــه های واهی می تراشــیم‬ ‫امــا خجالــت زده و شــرمنده بــودم و در دلــم گفتــم ایــکاش یــک نه مــی اوردم‬ ‫و ایــا ارزش ایــن همــه خطــر را داشــت؟‬ ‫امــا هنــوز کــه ســال ها از ایــن واقعــه گذشــته بــرای خــودم معمــای‬ ‫ایســت کــه چگونــه بــا ایــن نابلــدی در رانندگــی‪ ،‬خــودم و نیروهــا ســالم‬ ‫بــه مقصــد رســیدیم؟‬ ‫گاهــی غــرور جوانــی و بــی تجربگــی کار دســتمان مــی دادو منجــر بــه‬ ‫عواقــب خطرنــاک و زیــان اور مــی گردید‪.‬البتــه بــر ایــن بــاورم کــه خداونــد‬ ‫متعــال بــه مارحــم کردوپشــتیبان مابــود و هســت‪.‬‬ ‫سرگذشت سلمان‬ ‫هشــتم صفــر ســال ‪ 35‬هجــری‪ ،‬ســالروز وفــات بــزرگ یــار‬ ‫ایرانــی پیامبــر اکــرم صلــی اللــه علیــه والــه‪ ،‬ســلمان فارســی‬ ‫اســت‪ ،‬او همــان کســی کــه پیامبــر صلــی اللــه علیــه والــه او‬ ‫را از اهــل بیــت خوانــد و فرمــود‪« :‬ســلمان منّــا اهــل البیــت»‬ ‫ســلمان محمــدی پــس از رحلــت پیامبــر اعظــم صلــی‬ ‫اللــه علیــه والــه‪ ،‬جــزو معــدود کســانی بــود کــه از راه حــق‬ ‫منحــرف نشــد و در شــمار معتقــدان بــه امامــت حضــرت‬ ‫علــی علیــه الســام قــرار گرفــت‪ .‬او در خالفــت عمــر بــن‬ ‫خطــاب بــه حکومــت مدائــن منصــوب شــد‪ ،‬ولــی هیــچ گاه از‬ ‫حقــوق بیــت المــال بــرای خــود چیــزی برنداشــت و همـه ان‬ ‫را صدقــه مــی داد و بــرای امــرار معــاش زنبیــل مــی بافــت‪.‬‬ ‫ایــن شــیعه راســتین امــام علــی علیــه الســام و مایــه‬ ‫افتخــار ایرانیــان در شــهر مدائــن بــه جــوار رحمــت الهــی‬ ‫پیوســت و در همــان شــهر خاکســپاری شــد‪.‬‬ ‫سرگذشت جالب سلمان‬ ‫ایت اللــه ناصــر مــکارم شــیرازی ذیــل تفســیر ایــه ‪ 62‬ســوره‬ ‫بقــره دربــاره سرگذشــت سراســر حقیقت جویانــه ســلمان‬ ‫محمــدی ایــن چنیــن می گویــد‪:‬‬ ‫ســلمان اهــل جنــدی شــاپور بــود‪ ،‬بــا پســر حاکــم وقــت‬ ‫رفاقت و دوســتى محکم و ناگسســتنى داشــت‪ ،‬روزى با هم‬ ‫بــراى صیــد بــه صحــرا رفتنــد‪ ،‬نــاگاه چشــم ان هــا بــه راهبــى‬ ‫افتــاد کــه بــه خوانــدن کتابــى مشــغول بــود‪ ،‬از او راجــع بــه‬ ‫کتــاب مزبــور ســواالتى کردنــد‪ ،‬راهــب در پاســخ ان هــا گفت‪:‬‬ ‫کتابــى اســت کــه از جانــب خــدا نــازل شــده و در ان فرمــان‬ ‫بــه اطاعــت خــدا داده و نهــى از معصیــت و نافرمانــى او‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬در ایــن کتــاب از زنــا و گرفتــن امــوال مــردم بــه‬ ‫ناحــق نهــى شــده اســت‪ ،‬ایــن همــان «انجیــل» اســت کــه بــر‬ ‫عیســى مســیح نــازل شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتــار راهــب در دل انــان اثــر گذاشــت و پــس از تحقیــق‬ ‫بیشــتر بــه دیــن او گرویدنــد‪ ،‬بــه ان هــا دســتور داد کــه‬ ‫گوشــت گوســفندانى کــه مــردم ایــن ســرزمین ذبــح مى ‏کننــد‪،‬‬ ‫حــرام اســت از ان نخورنــد‪.‬‬ ‫ســلمان و فرزنــد حاکــم وقــت روزهــا هــم چنــان از او‬ ‫مطالــب مذهبــى مــی اموختنــد‪ ،‬روز عیــدى پیــش امــد‪،‬‬ ‫حاکــم مجلــس میهمانــى ترتیــب داد و از اشــراف و بــزرگان‬ ‫شــهر دعــوت کــرد‪ ،‬در ضمــن از پســرش نیــز خواســت کــه در‬ ‫ایــن مهمانــى شــرکت کنــد‪ ،‬ولــى او نپذیرفــت‪.‬‬ ‫روزى ســلمان را محــزون یافــت‪ ،‬علــت را جویــا شــد‪،‬‬ ‫ســلمان در پاســخ گفــت‪ :‬تمــام خوبــی هــا نصیــب گذشــتگان‬ ‫شــده کــه در خدمــت پیامبــران خــدا بــوده انــد‪ ،‬عالــم دیــر‬ ‫بــه او بشــارت داد کــه در همیــن ایــام در میــان ملــت عــرب‬ ‫پیامبــرى ظهــور خواهــد کــرد کــه از تمــام انبیــا برتــر اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره بــه او زیــاد اصــرار کردنــد‪ ،‬امــا پســر اعــام کــرد‬ ‫کــه غــذاى ان هــا بــر او حــرام اســت‪ ،‬پرســیدند ایــن دســتور را‬ ‫چــه کســى بــه تــو داده اســت؟ راهــب مزبــور را معرفــى کــرد‪.‬‬ ‫حاکــم راهــب را احضــار کــرد و بــه او گفــت‪ :‬چــون اعــدام در نظــر‬ ‫ى کشــیم‪ ،‬ولــى از‬ ‫مــا گــران و کار بســیار بــدى اســت‪ ،‬تــو را نمــ ‏‬ ‫محیــط مــا بیــرون بــرو! ســلمان و دوســتش در ایــن موقــع راهــب‬ ‫را مالقــات کردنــد‪ ،‬وعــده مالقــات در «دیــر موصــل» گذاشــتند‪.‬‬ ‫پــس از حرکــت راهــب‪ ،‬ســلمان چنــد روزى منتظــر دوســت‬ ‫بــا وفایــش بــود تــا امــاده حرکــت شــود‪ ،‬او هــم همچنــان‬ ‫ســرگرم تهیــه مقدمــات ســفر بــود‪ ،‬ولــى ســلمان باالخــره‬ ‫طاقــت نیــاورده تنهــا بــه راه افتــاد‪.‬‬ ‫در دیــر موصــل ســلمان بســیار عبــادت مــى‏ کــرد‪ ،‬راهــب‬ ‫کــه سرپرســت ایــن دیــر بــود‪ ،‬او را از عبــادت زیــاد بــر حــذر‬ ‫داشــت‪ ،‬مبــادا از کار بیفتــد‪ ،‬ولــى ســلمان پرســید ایــا عبــادت‬ ‫فــراوان فضیلتــش بیشــتر اســت یــا کــم عبــادت کــردن؟‬ ‫در پاسخ گفت‪ :‬البته عبادت بیشتر اجر بیشتر دارد‪.‬‬ ‫عالــم دیــر پــس از مدتــى بــه قصــد بیــت المقــدس حرکــت‬ ‫کــرد و ســلمان را بــا خــود بــه همــراه بــرد‪ ،‬در انجــا بــه ســلمان‬ ‫دســتور داد کــه روزهــا در جلســه درس علمــاى نصــارى کــه در‬ ‫ان مســجد برپــا مــی شــود‪ ،‬حضــور یابــد و کســب دانــش کنــد‪.‬‬ ‫روزى ســلمان را محــزون یافــت‪ ،‬علــت را جویــا شــد‪،‬‬ ‫ســلمان در پاســخ گفــت‪ :‬تمــام خوبــی هــا نصیــب گذشــتگان‬ ‫شــده کــه در خدمــت پیامبــران خــدا بــوده انــد‪ ،‬عالــم دیــر‬ ‫بــه او بشــارت داد کــه در همیــن ایــام در میــان ملــت عــرب‬ ‫پیامبــرى ظهــور خواهــد کــرد کــه از تمــام انبیــا برتــر اســت‪.‬‬ ‫ى کنــم او را درک کنــم‪،‬‬ ‫عالــم گفــت‪ :‬مــن پیــر شــد ‏ه ام‪ ،‬خیــال نمـ ‏‬ ‫ولــى تــو جوانــى امیــدوارم او را درک کنــى‪ ،‬ولــى ایــن را نیــز بدان که‬ ‫ایــن پیامبــر نشــان ‏ه هایــى دارد از جملــه نشــانه خاصــى بــر شــانه او‬ ‫ى کنــد‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬او صدقــه نمــى‏گیــرد‪ ،‬امــا هدیــه را قبــول مـ ‏‬ ‫در بازگشــت ان هــا بــه ســوى موصــل در اثــر جریــان ناگــوارى‬ ‫کــه پیــش امــد ســلمان عالــم دیــر را در بیابــان گــم کــرد‪ .‬دو‬ ‫ى کلــب رســیدند‪ ،‬ســلمان را اســیر‬ ‫مــرد عــرب از قبیلــه بنــ ‬ ‫کــرده و بــر شــتر ســوار کردنــد و بــه مدینــه اوردنــد و او را بــه‬ ‫زنــى از قبیلــه «جهینــه» فروختنــد‪.‬‬ ‫ســلمان و غــام دیگــر ان زن بــه نوبــت روزهــا گلــه او را بــه‬ ‫چــرا مــى‏بردنــد‪ ،‬ســلمان در ایــن مــدت مبلغــى پول جمــع‏اورى‬ ‫کــرد و انتظــار بعثــت پیامبــر اســام صلــی اللــه علیــه والــه را‬ ‫ى کشــید‪ ،‬در یکــى از روزهــا کــه مشــغول چرانیــدن گلــه بــود‬ ‫مـ ‏‬ ‫رفیقــش رســید و گفــت‪ :‬خبــر دارى امــروز شــخصى وارد مدینــه‬ ‫شــده و تصور مى‏کند پیامبر و فرســتاده خدا اســت؟! ســلمان‬ ‫بــه رفیقــش گفــت‪ :‬تــو اینجــا بــاش تــا مــن بازگــردم‪.‬‬ ‫ســلمان محمــدی پــس از رحلــت پیامبــر اعظــم صلــی‬ ‫اللــه علیــه والــه‪ ،‬جــزو معــدود کســانی بــود کــه از راه حــق‬ ‫منحــرف نشــد و در شــمار معتقــدان بــه امامــت حضــرت‬ ‫«روستای گچی سوباال روستای‬ ‫هدف گردشگری کالله»‬ ‫وجــه تســمیه روستا‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال از زمــان یکجــا نشــینی عشــایرین ترکمــن در حــدود‬ ‫‪ 022‬ســال قیــل در ایــن مــکان بعنــوان عشــایر ترکمــن بــا خانه هــای چوبــی االچیــق (اق اوی و‬ ‫قــره اوی) ســکنی گزیدنــد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه روســتا بیشــتر روایتــی دو گونــه دارد‪ -1:‬بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن منطقــه‬ ‫کوهســتانی دامداران اکثرا متمایل به نگهداری بز داشــتند چون همزیســتی و ســازگاری حیوان‬ ‫بــز درمنطقــه کوهســتانی در حــد بــاال مــی باشــد بــه همیــن خاطــر بدلیــل وجــود اب کافــی و‬ ‫نگهــداری بــز نــام گچــی ســو نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بدلیــل وجــود اب روان در رودخانــه طولــی داخــل روســتا نــام روســتا ‪،‬گچــی ســو یعنــی اب در‬ ‫حــال گــذر نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخچــه روســتا‪ :‬اهالــی روســتای گچــی ســو بــاال از حــدود ‪ 220‬ســال قبــل در ایــن روســتا‬ ‫ســاکن شــده انــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬صنایــع دســتی رایــج و یــا منســوخ شــده‪ :‬صنایــع دســتی رایــج‪ :‬قالــی و قالیچــه ‪.‬پشــتی‬ ‫بافی‪،‬گلیــم بافی‪،‬لبــاس دوزی‪ ،‬ســوزن دوزی و نمــد مالــی‬ ‫منســوخ شــده‪ :‬نــخ ریســی از پشــم گوســفند و رنــگ کاری طبیعــی نــخ مــورد نیــاز قالــی بافــی‬ ‫از پوســت انــار و دیگــر گیاهــان وحشــی و طبیعــی و خــود رو در منطقــه‪ ،‬پوســتین دوزی یعنــی‬ ‫بــا تهیــه و پــاک ســازی ســنتی پوســت بــره و گوســفند و دوختــن پوســتین از انهــا‪ ،‬چــارق دوزی‪:‬‬ ‫علــی علیــه الســام قــرار گرفــت‪ .‬او در خالفــت عمــر بــن‬ ‫خطــاب بــه حکومــت مدائــن منصــوب شــد‪ ،‬ولــی هیــچ گاه از‬ ‫حقــوق بیــت المــال بــرای خــود چیــزی برنداشــت و همـه ان‬ ‫ی داد و بــرای امــرار معــاش زنبیــل مــی بافــت‬ ‫را صدقــه مــ ‬ ‫سه ازمون از پیامبر خدا‬ ‫ســلمان وارد شــهر شــد‪ ،‬در جلســه پیامبــر حضــور پیــدا کرد‪،‬‬ ‫اطــراف پیامبــر اســام صلــی اللــه علیــه والــه مى‏چرخیــد و‬ ‫منتظــر بــود پیراهــن پیامبــر صلــی اللــه علیــه والــه کنــار بــرود‬ ‫و نشــانه مخصــوص را در شــانه او مشــاهده کنــد‪.‬‬ ‫پیامبــر صلــی اللــه علیــه والــه متوجــه خواســته او شــد‪ ،‬لبــاس‬ ‫را کنــار زد‪ ،‬ســلمان نشــانه مزبــور یعنــى اولیــن نشــانه را یافــت‪،‬‬ ‫ســپس بــه بــازار رفــت‪ ،‬گوســفند و مقدارى نــان خرید و خدمت‬ ‫پیامبــر صلــی اللــه علیــه والــه اورد‪ ،‬پیامبــر صلــی اللــه علیــه‬ ‫والــه فرمــود‪ :‬چیســت؟ ســلمان پاســخ داد‪ :‬صدقــه اســت‪،‬‬ ‫پیامبــر صلــی اللــه علیــه والــه فرمــود‪ :‬مــن بــه ان هــا احتیــاج‬ ‫نــدارم بــه مســلمانان فقیــر ده تــا مصــرف کننــد‪.‬‬ ‫ســلمان بــار دیگــر بــه بــازار رفــت‪ ،‬مقــدارى گوشــت و‬ ‫نــان خریــد و خدمــت رســول اکــرم صلــی اللــه علیــه والــه‬ ‫اورد‪ ،‬پیامبــر صلــی اللــه علیــه والــه پرســید‪ :‬ایــن چیســت؟‬ ‫ســلمان پاســخ داد‪ :‬هدیــه اســت‪ ،‬پیامبــر فرمــود‪ :‬بنشــین‪.‬‬ ‫پیامبــر صلــی اللــه علیــه والــه و تمــام حضــار از ان هدیــه‬ ‫خوردنــد‪ ،‬مطلــب بــر ســلمان اشــکار شــد‪ ،‬زیــرا هــر ســه‬ ‫نشــانه خــود را یافتــه بــود‪.‬‬ ‫در ایــن میــان ســلمان راجــع بــه دوســتان و رفیــق و راهبــان‬ ‫دیــر موصــل ســخن بــه میــان اورد و نمــاز‪ ،‬روزه و ایمــان ان هــا‬ ‫بــه پیامبــر صلــی اللــه علیــه والــه و انتظــار کشــیدن بعثــت وى‬ ‫را شــرح داد‪ ،‬کســى از حاضــران بــه ســلمان گفــت‪ :‬ان هــا اهــل‬ ‫دوزخنــد! ایــن ســخن بــر ســلمان گــران امــد‪ ،‬زیــرا او یقین داشــت‬ ‫ی کردنــد‪.‬‬ ‫اگــر انهــا پیامبــر را درک می کردنــد از او پیــروى م ـ ‬ ‫در اینجــا بــود ک ـ ‏ه ایــه «ا ِ َّ‬ ‫ن هــادُوا و َ‬ ‫ن امَنـُـوا و َ الَّذِی ـ َ‬ ‫ن الَّذِی ـ َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫النَّصــارى‏ و َ َّ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ِ‬ ‫ن مَـ ْ‬ ‫ِ َ َ َ‬ ‫ن امَـ َ‬ ‫الصابِئِیـ َ‬ ‫ن بِ‬ ‫م و َ ال خَــو ْ ٌ‬ ‫م و َ ال‬ ‫ف عَل َیْهِــ ْ‬ ‫م عِنْــد َ رَب ِّهِــ ْ‬ ‫م اَجْرُهُــ ْ‬ ‫صالِحــا ً فَلَهُــ ْ‬ ‫م یَحْزَنـ ُـون» بــر پیامبــر صلــی اللــه علیــه والــه نــازل شــد و‬ ‫هُـ ْ‬ ‫اعــام شــد ان هــا کــه بــه ادیــان حــق ایمــان حقیقــى داشــته‬ ‫‏انــد و پیغمبــر اســام را درک نکــرده‏انــد‪ ،‬داراى اجــر و پــاداش‬ ‫مۆمنــان خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫دوختــن و امــاده ســازی کفــش چوپانــان از پوســت گوســفند صــورت ســنتی خیلــی گــرم و ضــد‬ ‫اب بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬جاذبــه هــای گردشــگری بــا ذکــر فاصلــه از روســتا‪ -1 :‬وجــود مقبــره و زیارتــگاه حضــرت خالــد‬ ‫نبــی)ع( یکــی از انبیــا الهــی دوران فتــرت و یارانــش بــا فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــری از روســتا‬ ‫چشمه خضر زنده و درختان ‪ 0222‬ساله کهن بنام اورس اغاچ با فاصله ‪ 0‬کیلومتر از روستا‬ ‫‪ -3‬محوطه تاریخی گورستان خالد نبی که در فهرست اثار ملی نیز به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬موقعیت روستا با ذکر فاصله از نزدیکترین شهر و مرکز استان‪:‬روستای گچی سو باال در شرق‬ ‫استان و در میان تپه ماهور های خالد نبی و در فاصله ‪ 55‬کیلومتری از شهرستان کالله و ‪185‬‬ ‫کیلومتری مرکز استان واقع شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر تاسیســات‪ :‬اقامتــگاه بومگــردی در‬ ‫روســتای گچــی ســو بــاال وجــود دارد کــه بــرای اقامــت شــبانه نیــز مــی تــوان از انهــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای اســتفاده گردشــگران‪ :‬وجــود اقامتــگاه‬ ‫بومگــردی‪ ،‬مجموعــه تاریخــی و گردشــگری خالــد نبــی‪ ،‬ســرویس بهداشــتی در گورســتان تاریخی‬ ‫و زیارتــگاه خالــد نبــی‪ ،‬راه دسترســی اســفالته ‪ ،‬اینترنــت و بــرق‬ ‫‪-8‬موســیقی های محلــی رایــج روســتا‪ -1:‬دوتــار ترکمنی و خوانش اشــعار مختومقلــی فراغی بعنوان‬ ‫ایــدم ترکمنــی و دیگــر شــاعران ترکمــن ذکــر خنجــر ؛ الالیی دختــران ؛هودی مــادران‬ ‫‪ -9‬مراســمات ایینــی رایــج محلــی در روســتا‪ :‬مراســم اق قویین)رســیدن بــه ســن‬ ‫‪63‬سالگی(‪-‬مراســم تهیــه ســاری یاغ)روغــن زرد( مراســم گــورش )کشــتی گیری(مراســم ختنــه‬ ‫پســران –مراســم دنــدان در اوردن فرزند‪-‬مراســم حج‪-‬مراســم تولــد و نــام گــذاری– مراســم عروســی‬ ‫(ترکمــن) ‪ -10‬شــغل و حرفــه مــردم‪ :‬شــغل ســاکنین روســتا اغلــب دامــداری و کشــاورزی‬ ‫می باشــد‪ -11.‬نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روستا‪:‬محصوالت کشــاورزی گندم‪،‬جو‪،‬کلزا‬ ‫‪،‬هندوانــه تخمی‪،‬کنجدوافتابگــردان محصــوالت دامداری‪،‬نگهــداری گاو‪،‬گوســفند‪ ،‬بــز و ماکیان ‪،‬‬ ‫شــتر و پــرورش اســب مــی باشــد‪.‬مانند گوشــت قرمز‪،‬فــروش بره‪،‬کره‪،‬کشک‪،‬دوغ‪،‬پشــم‬ ‫‪ -12‬جمعیــت ســاکن بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا‪ :‬جمعیــت روســتا ‪ 622‬نفــر و قــوم‬ ‫ترکمــن مــی باشــند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!