روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 603 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 603

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‬ ‫شماره ‪98 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 09‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 01-‬اکتبر ‪ /04-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪603‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫بیانیه مهم وزارت اطالعات پیرامون‬ ‫حوادث اخیر کشور‬ ‫‪3‬‬ ‫امیدوار برای‬ ‫بازگشت به زندگی‬ ‫و پیشرفت‬ ‫‪2‬‬ ‫وداع با شکوه‬ ‫‪8‬‬ ‫هر که در خردیش‬ ‫ادب نکنند ‏‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫پرنــدگان ســنگین وزنــی چــون قــو‪ ،‬لک لــک و امثالهــم وقتــی‬ ‫می خواهنــد از زمیــن کنــده شــوند و بــه پــرواز دراینــد نخســت‬ ‫در روی خــاک و اب بــه صــورت‏نیمه بــاز بــال‪ ،‬شــروع بــه دویــدن‬ ‫می کننــد و قــادر نیســتند یــک دفعــه از زمیــن بلنــد شــوند‪.‬‬ ‫هواپیماهــا هــم اینگونــه طراحــی شــده اند‏‪.‬‬ ‫در مــورد تربیــت انســانها و گذاشــتن بــار ســنگین مســئولیت‬ ‫بــر دوش انهــا اگــر از یــک حرکــت پلکانــی و تجربــه ای بــا بــاری‬ ‫ســبک تر برخــوردار نباشــند یــا خــود‏ازار می بیننــد و یــا دیگــران را‬ ‫زیــر ســنگینی بــار ســقوط لــه و ازرده می کننــد‏‪.‬‬ ‫تربیــت کــه حاصــل ان درســتکاری اســت اگــر از اوان کودکــی در خانــه‬ ‫و مدرســه پایه گــذاری نشــود در بزرگــی خســارت بار خواهــد بود‏‪.‬‬ ‫ســعدی کــه اســتاد ســخن و معلــم تمامی دوران هــای گذشــته‪،‬‬ ‫حــال و اینــده اســت چــه زیبــا بــا تمثیل هــای عامه فهــم اشــعار‬ ‫و ســخنان نغــز و مانایــی بــرای مــا‏ایرانیــان فارســی زبان و حتــی‬ ‫بــرای ملت هــای دیگــر بــه یــادگار گذاشــته اســت افســوس کــه‬ ‫دســتی در اوراق زریــن ان نداریــم و در کتاب هــای درســی کمتــر‬ ‫بــه‏ان پرداخته ایــم‏‪.‬‬ ‫‏«هر که در خردیش ادب نکنند‬ ‫در بزرگی فالح از او برخاست‬ ‫چوب تر را چنانکه خواهی پیچ‬ ‫»‬ ‫نشود خشک جز به اتش راست‪ ...‬‏‬ ‫ظرفیت ‪ ۹۷‬درصد مخازن‬ ‫سدهای گلستان خالی‬ ‫است‬ ‫فتنه های اخیر را‬ ‫مسووالن واکاوی کنند‬ ‫‪5‬‬ ‫افســوس کــه کســانی ســگ را بــه خوبــی تربیــت می کننــد امــا‬ ‫فرزندشــان را بــه فراموشــی می برنــد‏‪.‬‬ ‫وقتــی ســگ قابــل تربیــت شــدن اســت کــه دســتوراتی را انجــام‬ ‫دهــد‪ ،‬امانتــدار و امیــن بمانــد و در نگهبانــی و پاسداشــت‬ ‫بی نظیر باشــد چرا انســان های‏باصطالح تحصیلکرده از ادب و‬ ‫تربیــت محرومنــد و مغبــون؟‬ ‫سعدی در جایی می گوید‏‪:‬‬ ‫سگ به دریای هفتگانه بشوی‬ ‫چون بشویی پلیدتر گردد‏‪.‬‬ ‫یعنی سگ اصالتا نجس است و قابل تمیز شدن نیست‏‪.‬‬ ‫امــا همیــن ســگ نجــس را در مطلبــی دیگــر چنیــن توصیــف‬ ‫می کنــد‏‪:‬‬ ‫‏«پسر نوح با بدان بنشست‬ ‫خاندان نبوتش گم شد‬ ‫سگ اصحاب کهف روزی چند‬ ‫»‬ ‫پی نیکان گرفت و مردم شد‪ ...‬‏‬ ‫راســتی در سیســتم اقتصــادی مــا چــه اشــکال پایــه ای وجــود‬ ‫دارد کــه عــده ای از مســئوالن را بــه راه کــج و انحــراف می کشــاند‏‪.‬‬ ‫گویــی از همــان ابتــدا بــه گونــه ای تربیــت نشــده اند کــه حــال‬ ‫را از حــرام بشناســند و بــه ان پایبنــد باشــند! و یــا می داننــد و‬ ‫عمــل نمی کننــد‏!‬ ‫ایــا شــرایط و تحــوالت و تغییــرات در ابزارهــای حســابداری و‬ ‫حسابرســی انهــا را بــه اختــاس تشــویق می کنــد؟‬ ‫ایــا روابــط و توصیه نامه هــا باعــث می شــوند اب از سرچشــمه‬ ‫گل الــود گــردد؟‬ ‫ایــا نیازهــای مالــی خــورد و خــوراک‪ ،‬یــک وزیــر یــا معاونــش را به‬ ‫اختالس هــای چند میلیاردی ســوق می دهد؟‬ ‫اگر میانگین ســنی بعضی از مســئوالن را ‪ 40‬ســال فرض کنیم‬ ‫و یــا حتــی ‪ 50‬ســال همــه انهــا در مدارس جمهوری اســامی بعد‬ ‫از پیــروزی انقــاب درس‏خوانــده و از همــان ابتــدا بــا بســم ا‪ ...‬و‬ ‫قــران و حدیــث اشــنا شــده اند و معلمــان انهــا هــم از ‪ 7‬خــوان‬ ‫گزینــش عبــور کرده انــد‪ .‬پــس چــرا انگونــه کــه بایــد و‏شــاید‬ ‫تربیــت نشــده اند‪ .‬هرچنــد در همیــن مــدارس میلیون هــا نفــر‬ ‫دیگــر تربیــت شــده و امــوزش دیده انــد کــه در مســئولیت های‬ ‫بزودی‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برگزار می کند‬ ‫‪4‬‬ ‫پائیــن شــجاعت‪ ،‬پاکــی‪،‬‏ایثارگــری و مجاهدت انها زبانزد اســت‪.‬‬ ‫چــه در جنــگ تحمیلــی و چــه در مسئولیت شناســی‏‪.‬‬ ‫ایــا نــوع اشــتغال کــه بیشــتر بــا مســائل مالــی ســر و کار دارد‬ ‫انچنــان وسوســه انگیز و حرص افریــن اســت کــه جــوان ‪ 35‬یــا‬ ‫‪ 40‬ســاله ای را بــه کج اندیشــی و‏طمــع می انــدازد؟‬ ‫واقــع قضیــه ایــن اســت کــه سیســتم اقتصادی ما چیزی شــبیه‬ ‫به شــتر‪ ،‬گاو و پلنگ اســت‪ .‬نه اسالمی اســت‪ ،‬نه ســرمایه داری‬ ‫و نه سوسیالیســتی بل‏ترکیبی از همه اینهاســت‏‪.‬‬ ‫رانت خــواری‪ ،‬توصیه طلبــی‪ ،‬قوم گرایــی‪ ،‬جناح بــازی‪ ،‬فامیل گرایی‬ ‫و نهایتــا بی مالحظگــی‪ ،‬پاهــای اختاپوســی سیســتم اقتصــادی‬ ‫ماســت و این مســئله‏صرفا به جمهوری اســامی برنمی گردد کم و‬ ‫بیــش در نظام هــای پادشــاهی هــم بــوده اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‏‪:‬‬ ‫خــدا رحمــت کنــد دایــی ام کــه خیــاط خوبــی بــود‪ ،‬خــرداد مــاه‬ ‫ســال ‪ 1346‬مــدرک دیپلــم را کــه گرفتــم‪ ،‬نشــانش دادم‪ .‬او‬ ‫گفــت‪ :‬همیــن فــردا کاری می کنــم کــه‏ســر کار بــروی‪ .‬فکــر کردم‬ ‫منظــورش کار خیاطــی اســت امــا زود فهمیــدم کــه فکــری دیگــر‬ ‫در ســر دارد‪ .‬روز بعــد رئیــس بانــک بیمــه بازرگانــان بــرای پــرو‬ ‫لباســش‏بــه مغــازه دایــی امــد‪ ،‬مــن هــم در انجــا بــودم‪ .‬دایــی‬ ‫بــه اقــای رئیــس و سرپرســت بانــک گفــت‪ :‬ایــن پســر ِخواهر من‬ ‫دیــروز دیپلــم شــده‪ .‬ببــرش ســر کار‏‪.‬‬ ‫اقــای رئیــس بــا مــن صحبــت کــرد و گفــت‪ :‬اقــای روشــن‬ ‫دســتمزد لبــاس مــن چنــد اســت‪ .‬دایــی گفــت‪ :‬شــما نصــف‬ ‫دســتمزد بدهیــد‪ .‬‏‬ ‫اقای رئیس به من گفت‪ :‬فردا با شناسنامه بیا بانک‏‪.‬‬ ‫فــردای ان روز رفتــم و مشــغول شــدم‪ .‬نــه ســربازی رفتــه بــودم‬ ‫و نــه ســن قانونــی داشــتم چــون هنــوز بــرای ‪ 18‬ســال تمــام‬ ‫چنــد مــاه کــم داشــتم‪ .‬حســابداری‏هــم بلنــد نبــودم‪ .‬باالخــره‬ ‫تــا رســیدن نوبــت ســربازی دو ســال در بانــک بیمــه بازرگانــی‬ ‫مشــغول بــودم و حقــوق دریافــت می کــردم‪ .‬یکــی از همــکاران‬ ‫مــا کــه‏تقریبــا ‪ 20‬ســال بــا مــن فاصلــه ســنی داشــت بعــد از‬ ‫پنج ســال ســابقه توســط اداره اگاهی بازداشــت شــد و تعدادی‬ ‫از بازرســان ریختنــد و اســناد بانکــی کــه‏توســط ایشــان تنظیــم‬ ‫می شــد را بررســی کردنــد‪ .‬کاشــف بــه عمــل امــد کــه چنــد‬ ‫ســال پول هــای دریافتــی قبــوض اب و بــرق را بــه جیــب خــود‬ ‫چقدر سازمان ها در مورد‬ ‫استراتژی هایحاکمیت‬ ‫داده خود جدی هستند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫می ریختــه و بــا‏انهــا چنــد تاکســی خریــده و اجــاره داده و زن‬ ‫دوم هــم گرفتــه‏‪.‬‬ ‫ایــن مثــال زنــده را از ان رو اوردم زیــرا خــود شــاهد ماجــرا‬ ‫بــودم‪ .‬در ا یــن مثــال ســه چیــز کامــا ًمشــخص اســت‪.‬‏یکــم‬ ‫توصیه طلبــی‪ .‬دوم بی توجهــی بــه تخصــص و توانایــی و‬ ‫ســوم عــدم نظــارت در کار‪.‬‏ایــن وضــع بــه اشــکال دیگــر در‬ ‫گذشــته های دور و نزدیــک و حــال و اینــده ادامــه دارد و‏زندان ها‬ ‫از ســارقین و کالهبــرداران و اختالســگران پــر اســت‪ .‬همــه ایــن‬ ‫قضایــا‏برمی گــردد بــه ناکامــی در امــوزش و پــرورش کــه بنیــان‬ ‫هدفمنــدی و نظــارت در ان‏ضعیــف اســت وگرنــه چــرا از بعضــی‬ ‫خانواده هــای مذهبــی و ســابقه دار و معتقــد چنیــن‏اعمالــی‬ ‫دیــده می شــود کــه کــم هــم نیســتند و بعضــی اختالســگران از‬ ‫همیــن‏خانواده هــا بیــرون امــده و بــه بزرگــی رســیده اند‪.‎‬‬ ‫حال برگردیم به راه مقصود‪:‎‬‬ ‫اختــاس خــاص دســتگاه اقتصــادی ایــران نیســت‪ .‬امــا چــرا در‬ ‫اقتصــاد مــا اینقــدر زیــاد و‏پــر و پیمــان اســت ‪‎‬؟‬ ‫ایــن ســئوالی اســت کــه بایــد متخصصــان امور اقتصادی پاســخ‬ ‫دهنــد‪ .‬ایــا همــه بــه نحــوه‏تربیــت برمی گــردد یا مســئله به گونه‬ ‫دیگــری اســت کــه در فهــم مــا نمی گنج ‏د‪ .‎‬والســام‬ ‫اموزش های تخصصی خبرنگاری‬ ‫دوره های عمومی‬ ‫دوره های تخصصی‬ ‫دوره های پیشرفته‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 09‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪603‬‬ ‫پرداخت ‪ ۹۹.۹‬درصد وجوه‬ ‫خرید تضمینی گندم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫لزوم استفاده از زبان اشاره در پخش‬ ‫برنامه های تلویزیونی‬ ‫ناشــنوایانی کــه در روســتاها زندگــی می کننــد و بــه حرفــه پــدری خــود‬ ‫کــه همــان کشــاورزی اســت مشــغول اند بــرای تــردد بایــد از وانــت بــار و یــا‬ ‫موتورســیکلت اســتفاده کننــد امــا بــه غیــر از خــودرو ســواری گواهینامــه‬ ‫رانندگــی بــه انــان داده نمی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۲۹۷‬میلیــارد ریــال وجــوه خریــد تضمینــی گنــدم بــه‬ ‫حســاب کشــاورزان اســتان واریــز شــد کــه ایــن رقــم معــادل ‪۹۹.۹‬‬ ‫درصــد از ارزش ایــن محصــول خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدجالل موســوی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون گنــدم کاران خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۱۰۶‬هــزار تــن گنــدم مــازاد مصــرف خــود بــه ارزش ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۳‬میلیــارد ریــال و بــا قیمــت تضمینــی بــه دولــت فروختنــد کــه‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۲۹۷‬میلیــارد ریــال از وجــوه گنــدم پرداخــت شــده اســت‬ ‫و مابقــی نیــز در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کار خریــد گنــدم در بیشــتر مناطــق اســتان‬ ‫بــه پایــان رســیده اســت امــا ســیلوی دولتــی شهرســتان بجنــورد‬ ‫امــاده تحویــل گنــدم کشــاورزانی اســت کــه بــه دالیــل گوناگــون‬ ‫براشــت گنــدم را دیرتــر انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬خریــد گنــدم در ایــن ســیلو تــا نیمــه مهرمــاه امســال ادامــه‬ ‫دارد و کشــاورزان دغدغدغــه بابــت فــروش حمایتــی محصــول‬ ‫خــود نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برداشــت گنــدم در خراســان شــمالی از‬ ‫نیمه هــای خردادمــاه اغــاز مــی شــود و تــا اواخــر مردادمــاه ادامــه‬ ‫دارد افــزود‪ :‬گنــدم بــه صــورت تضمینــی و بــا قیمــت مصــوب ‪۱۰۵‬‬ ‫هــزار ریــال و بــا احتســاب ‪ ۱۰‬هــزار ریــال بــه عنــوان هدیــه در‬ ‫مجمــوع بــه قیمــت ‪ ۱۱۵‬هــزار ریــال خریــداری مــی شــود و خریــد‬ ‫گنــدم تنهــا از طریــق ســامانه جامــع پهنــه بنــدی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬خوشــبختانه بــا توجــه بــه بارندگــی هــای امســال‪ ،‬کیفیــت‬ ‫گنــدم هــای تولیــدی کشــاورزان ایــن خطــه مناســب و مشــابه‬ ‫ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه‬ ‫از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار را اراضــی زراعــی و مابقــی را‬ ‫بــاغ تشــکیل مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش‬ ‫کشــاورزی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫کشــاورزان ایــن اســتان امســال در ســطح ‪ ۴۷‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی گنــدم ابــی‪ ۹۴ ،‬هــزار هکتــار گنــدم دیــم‪ ۲۶ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار جــو ابــی و ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار جــو دیــم کشــت‬ ‫کــرده انــد و پیــش بینــی می شــود امســال گنــدم کاران اســتان‬ ‫‪ ۱۶۵‬هــزار تــن محصــول تولیــد کننــد کــه حــدود ‪ ۷۰‬هــزار تــن ان‬ ‫را بــه دولــت بفروشــند‪.‬‬ ‫گندمــکاران اســتان در ســال گذشــته ‪ ۱۱۲‬هــزار تــن محصــول از‬ ‫کشــتزارها برداشــت کردنــد کــه پیــش بینــی مــی شــود امســال‬ ‫تولیــد گنــدم نســبت بــه پارســال ‪ ۱۰‬درصــد افزایــش داشــته باشــد‬ ‫بــا ایــن وجــود خریــد ایــن محصــول اســتراتژیک نیــز در ایــن بــازه‬ ‫زمانــی ‪ ۱۳۰‬درصــد افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫برداشــت و خریــد گنــدم از کشــاورزان خراســان شــمالی از نیمــه‬ ‫خردادمــاه اغــاز مــی شــود و بارندگــی هــای خردادمــاه امســال‬ ‫امیــد زیــادی را بــه کشــاورزان ایــن خطــه داد و طبــق پیــش بینــی‬ ‫هواشناســی بارندگــی در اردیبهشــت مــاه مناســب خواهــد بــود کــه‬ ‫باعــث افزایــش عملکــرد ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد اراضــی دیــم مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬مرکــز بــرای خریــد گنــدم مــازاد بــر مصــرف کشــاورزان‬ ‫اســتان ســازمان دهــی شــد و ایــن مــکان هــا از اکنــون در حــال‬ ‫تــدارک بــرای تحویــل گرفتــن محصــول کشــاورزان اســت‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۹۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت اشتغالزایی‬ ‫در روستاهای مرزی‬ ‫بخشــدار مرکــزی راز و جــرگالن گفــت‪ ۹۰ :‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی در نیمــه نخســت امســال بــا همــکاری کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی(ره) و بنیــاد برکــت در روســتاهای بخــش مرکــزی ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی خراســان شــمالی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫علــی مقیمــی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن میــزان‪ ۵۰ ،‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت توســط کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) رازوجــرگالن بــا‬ ‫هــدف اشــغالزایی و خودکفایــی مددجویــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۴۰ :‬میلیــارد ریــال دیگــر توســط بنیــاد برکــت بــا‬ ‫رویکــرد ایجــاد اشــتغال در بیــن جوانــان دارای مهــارت و توانمنــد‬ ‫روســتایی بــه ‪ ۸۰‬پرونــده اشــتغالزایی در حــوزه هــای زنبــورداری‪،‬‬ ‫دامپــروری‪ ،‬خیاطــی و دیگــر فعالیــت هــای خدماتــی پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مقیمــی ادامــه داد‪ :‬ایــن تســهیالت اشــتغالزایی بــه افــراد توانمنــد‬ ‫روســتایی کــه میــزان ان بســتگی بــه نــوع اشــتغال بــا ســود چهــار تــا‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد و بازپرداخــت پنــج ســاله پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکــزی راز و جــرگالن یــاداور شــد‪ :‬ایــن نهــاد ســال‬ ‫گذشــته نیــز ‪ ۶۱‬میلیــارد و ‪ ۶۵۰‬میلیــون ریــال تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی روســتایی در ایــن بخــش پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان اســت که بیشــترین ان در شهرســتان راز و جرگالن‬ ‫واقــع اســت و ایــن شهرســتان ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان دارد و‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد جمعیــت ایــن منطقــه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫امیدوار برای‬ ‫بازگشت به زندگی‬ ‫و پیشرفت‬ ‫ناشــنوایی یکــی از انــواع معلولیت هــا اســت کــه بــه اعتقــاد‬ ‫ت مــادی و معنــوی بیشــتر دســتگاه های‬ ‫کارشناســان حمایــ ‬ ‫متولــی و خدماتــی می توانــد افــراد مبتــا بــه ایــن معلولیــت را‬ ‫در مســیر زندگــی عــادی و بــروز اســتعدادها قــرار دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬معلولیــت محدودیــت‬ ‫نیســت» یکــی از شــعارهای همیشــگی پوســترهای تبلیغاتــی‬ ‫محســوب می شــود امــا تحقــق ایــن شــعار و اینکــه ایــن قشــر‬ ‫احســاس کننــد هماننــد انســان های عــادی می تواننــد زندگــی‬ ‫کننــد نیازمنــد حمایــت دســتگاه های اجرایــی بــرای پرداخــت‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت ســاخت مســکن‪ ،‬ایجــاد اشــتغال و یــا‬ ‫افزایــش میــزان مســتمری اســت‪.‬‬ ‫ناتوانــی کامــل یــا جزئــی در شــنیدن صداها را اختالل شــنوایی‬ ‫(ناشــنوایی یــا کــم شــنوایی) می نامنــد و میــزان ایــن اختــال‬ ‫ممکــن اســت مالیــم‪ ،‬متوســط‪ ،‬شــدید یــا عمیــق باشــد‪.‬‬ ‫فــرد مبتــا بــه کــم شــنوایی مالیــم در درک گفتــار مشــکالت‬ ‫دارد به ویــژه اگــر صداهــای زیــادی در اطــراف وجــود داشــته‬ ‫باشــد و افــراد دارای کــم شــنوایی متوســط بــرای درک گفتــار‬ ‫نیــاز بــه ســمعک دارنــد و افــراد مبتــا بــه کــم شــنوایی شــدید‬ ‫تــا عمیــق هــم بــرای برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران از ســمعک و‬ ‫لب خوانــی کمــک می گیرنــد‪.‬‬ ‫اختــال شــنوایی‪ ،‬یکــی از مباحــث مطــرح در علــوم تربیتــی به‬ ‫معنــای محرومیــت از حــس شــنوایی اســت کــه به تبــع ان بروز‬ ‫اختــال در تکلــم‪ ،‬تفکــر‪ ،‬یادگیــری و ارتباطــات اجتماعــی را‬ ‫ایجــاد می کنــد و فــردی کــه قــادر بــه شــنیدن صداهــای اطــراف‬ ‫نیســت بــه نســبت انســان های دیگــر شــرایط ســخت تری در‬ ‫درک موقعیــت دارد و ایــن مســاله در صــورت فراهــم نشــدن‬ ‫شــرایط بــرای زندگــی ماننــد انســان های عــادی بــه مــرور باعــث‬ ‫انــزوای افــراد بــا ایــن مشــکل می شــود‪.‬‬ ‫اکنــون در ســازمان بهزیســتی کشــور بیــش از ‪ ۲۲۲‬هــزار فــرد‬ ‫دارای معلولیــت ناشــنوایی تحــت پوشــش هســتند کــه ‪۱۲.۷‬‬ ‫درصــد از کل معلــوالن تحــت پوشــش بهزیســتی را تشــکیل‬ ‫می دهنــد کــه دارای معلولیــت خفیــف‪ ،‬متوســط‪ ،‬شــدید و‬ ‫خیلــی شــدید هســتند‪.‬‬ ‫سکونت بیش از ‪ ۸‬هزار ناشنوا و کم شنوا در گلستان‬ ‫اســتان گلســتان افــزون بــر ‪ ۵۴‬هــزار معلــول دارد کــه‬ ‫بیــش از ‪ ۸‬هــزار نفــر انــان درگیــر مشــکالت ناشــنوایی و کــم‬ ‫شــنوایی هســتند و تــاش می کننــد ماننــد انســان های ســالم‬ ‫زندگــی کننــد و حــل مشکالت شــان در بحــث برقــراری ارتبــاط‬ ‫و راه انــدازی فعالیــت اقتصــادی بــا پرداخــت تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت و یــا قــرض الحســنه در کنــار کاهــش مــدت تحویــل‬ ‫ســمعک و افزایــش مبلــغ مســتمری می توانــد شــرایط را بــرای‬ ‫تامین ‪ ۲‬درصد برق‬ ‫کشور توسط نیروگاه‬ ‫برق شیروان‬ ‫انــان بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫بایــرام نفــس قلرعطــا ســاکن گنبــدکاووس کــه همســر و ‪۲‬‬ ‫فرزنــدش دارای معلولیــت ناشــنوایی هســتند بیــان کــرد‪ :‬از ‪۶‬‬ ‫فرزنــدم‪ ،‬یــک پســر و یــک دختــرم ناشــنوا هســتند و بــه دلیــل‬ ‫زندگــی در روســتا و نبــود امکانــات کافــی‪ ،‬تحصیــل نکرده انــد و‬ ‫خــودم در بیشــتر مواقــع از انــان حمایــت می کنــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پســرم کــه اکنــون ‪ ۲۹‬ســاله اســت بــا یــک خانــم‬ ‫ناشــنوا ازدواج کــرده و خــدا را شــکر دارای یــک فرزنــد ســالم اســت‬ ‫و تمــام تــاش خــود را بــرای بهبــود شــرایط زندگ ـی اش دارم‪.‬‬ ‫افزایش مستمری مهمترین خواسته ناشنوایان‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مســتمری ماهانــه ‪ ۴۲۰‬هــزار تومانــی برای پســرم‬ ‫جوابگــوی هزینه هــای بــاالی زندگــی نیســت لــذا بــا توجــه بــه‬ ‫عالقــه پســرم بــه کارهــای فنــی ماننــد لولــه کشــی‪ ،‬یــک مغــازه‬ ‫برایــش در روســتای خودمــان «ملــک علی تپــه» راه انداختــم تــا‬ ‫کمــک هزینــه زندگ ـی اش باشــد‪.‬‬ ‫قلرعطــا بــا بیــان اینکــه پســرش بــه دلیــل ناتوایــی در خریــد‬ ‫مســکن از مســووالن خواســت بــرای حمایــت از افــرادی ماننــد‬ ‫پســرش‪ ،‬تســهیالت ارزان قیمــت بــرای ســاخت مســکن و خریــد‬ ‫تجهیــزات فنــی مــورد نیــاز پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫ای بی بــی اتــش افــروز همســر حمــزه اخوندپــور ‪ ۳۳‬ســاله بــا‬ ‫مشــکل ناشــنوایی کــه در ســاخت پــرده و کتیبــه فعالیــت دارد‬ ‫هــم گفــت‪ :‬همســرم ماننــد تمــام انســان های ســالم بــرای تامیــن‬ ‫هزینه هــای زندگــی تــاش می کنــد امــا نداشــتن امــکان برقــراری‬ ‫ارتبــاط در محیــط خــارج از خانــه در برخــی مواقــع باعــث انــزوای‬ ‫وی می شــود و مــن بــا داشــتن ســه فرزنــد کوچــک مجبــور بــه‬ ‫انجــام کارهــای اداری هســتم‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز خوشــحالی از ســالم بــودن هــر ســه فرزنــدش‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬حمــزه کــه در اوایــل ازدواج بــه عنــوان شــاگرد در کارگاه‬ ‫ســاخت پــرده و کتیبــه فعالیــت داشــت از چهــار ســال قبــل یــک‬ ‫مغــازه همــراه بــا کارگاه بــرای خودمــان در روســتای «اق ابــاد»‬ ‫گنبــدکاووس راه انداخــت و تاجایــی کــه نگهــداری از فرزندانــم‬ ‫اجــازه دهــد پــا بــه پــای همســرم فعالیــت می کنــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــکان مغــازه و کارگاه فعلــی اجــاره ای اســت و از‬ ‫ان طــرف مســتمری ماهانــه پرداختــی جوابگــوی خــرج و مخــارج‬ ‫زندگــی امــروز نیســت و در صــورت حمایــت بهزیســتی بــرای‬ ‫پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه و یــا ارزان قیمــت می توانیــم‬ ‫فضــای مناســبی را بــرای کارگاه بســازیم و در اینــده کار خــود را‬ ‫توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫عضــو کانــون ناشــنوایان گنبــدکاووس هــم بیــان کــرد‪ :‬حــدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬ناشــنوا از گــروه ســنی ‪ ۲‬ســال بــه بــاال در ایــن شهرســتان‬ ‫تحــت پوشــش بهزیســتی قــرار دارنــد و خدمــات توانبخشــی و‬ ‫اموزشــی‪ ،‬خریــد وســایل کمــک توانبخشــی ماننــد ســمعک و‬ ‫باطــری و مســتمری بــه انــان ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫مســعود شــهنازی بیشــتر جمعیــت ناشــنوایان در گنبــدکاووس‬ ‫را اقشــار بــا درامــد کــم جامعــه دانســت و گفــت ‪ :‬حــدود ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫از ناشــنوایان شهرســتان شــغل دارنــد کــه عمــده ایــن شــغل ها‬ ‫کارگــری ســاختمان‪ ،‬رانندگــی تاکســی و مغــازه داری اســت و‬ ‫تعــداد انگشــت شــماری از انــان هــم بــه عنــوان کارمنــد فضــای‬ ‫ســبز در شــهرداری فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫توجه به ناشنوایان منوط به مناسبت های تقویم نشود‬ ‫وی افــزود‪ :‬در میــان ناشــنوایان گنبــدکاووس تحصیل کرده هــای‬ ‫دانشــگاهی وجــود دارنــد کــه بــه دلیــل شــرایط جســمی موفــق بــه‬ ‫فعالیــت در شــغل مناســب خــود نشــدند و ناشــنوایان سرپرســت‬ ‫خانــوار را هــم داریــم کــه بــا مســتمری بهزیســتی بــه ســختی‬ ‫چــرخ زندگــی خــود را می گذراننــد‪.‬‬ ‫وی کــه بــه واســطه مشــکل بــرادرش بــا کانــون ناشــنوایان‬ ‫گنبــدکاووس اشــنا شــد‪ ،‬از مســووالن خواســت توجــه خــود‬ ‫بــه ناشــنوایان را معطــوف بــه مناســبت های تقویمــی نکننــد و‬ ‫مشــکالت انــان کــه مهمتریــن ان افزایــش مســتمری‪ ،‬پرداخــت‬ ‫مدیــر نیــروگاه ســیکل ترکیبی شــیروان گفــت‪ :‬نیروگاه برق شــیروان‬ ‫‪ ۲‬درصــد بــرق کشــور را تامیــن مــی کنــد کــه نیــاز بــه اب دارد‪.‬‬ ‫ســید رضــا مرجــان زاده در جلســه شــورای حفاظــت از منابــع اب‬ ‫شهرســتان اظهــار داشــت‪ :‬ظرفیــت دریافــت اب در ایــن نیــروگاه ‪۶۰‬‬ ‫لیتــر بــر ثانیــه اســت کــه بــه ‪ ۱۰‬لیتــر در ثانیــه رســانده ایــم و بــا توجــه‬ ‫بــه خشکســالی‪ ،‬کاهــش بارندگــی و از ســویی قطعــی و کــم ابــی‬ ‫شــرایط شــهر را درک مــی کنیــم و همــکاری هــای الزم را در ایــن زمینه‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد هماهنگــی هــای الزم باشــد تــا بــرق قطــع‬ ‫نشــود‪ ،‬بــا وجــود گذشــت پیــک مصــرف بــاز هــم مدیریــت خواهیــم‬ ‫کــرد و هنــوز بــرق دارد مدیریــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــیروان گفــت‪ :‬بــا تــوج بــه شــرایط چنــد‬ ‫ســال اخیــر شهرســتان در جنــوب شــهر چــاه هایــی حفــر شــده بود که‬ ‫‪ ۲‬حلقــه چــاه وارد مــدار شــده و ‪ ۳‬حلقــه دیگــر در مــاه هــای اینــده‬ ‫وارد مــدار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت بــرای راه انــدازی حرفــه و ایجــاد شــرایط‬ ‫محیطــی مناســب بــرای برقــراری راحت تــر ارتبــاط بــا جامعــه‬ ‫اســت را هــم دریابنــد‪.‬‬ ‫شــهنازی گفــت‪ :‬ناشــنوایانی کــه در روســتاها زندگــی می کننــد و بــه‬ ‫حرفــه پــدری خــود کــه همــان کشــاورزی اســت مشــغول اند بــرای‬ ‫تــردد بایــد از وانــت بــار و یــا موتورســیکلت اســتفاده کننــد امــا به غیر‬ ‫از خــودرو ســواری گواهینامــه رانندگــی بــه انــان داده نمی شــود‪.‬‬ ‫لزوم استفاده از زبان اشاره در پخش برنامه های تلویزیونی‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در پخــش بیشــتر برنامه هــای صدا و ســیما‬ ‫و شــبکه های خانگــی بــه ناشــنوایان توجــه نشــده و در برخــی‬ ‫مواقــع هــم پخــش فیلــم و یــا برنامــه خــاص بــا زیرنویــس اســت‬ ‫کــه ناشــنوایان بــه دلیــل تفــاوت در نــوع نوشــتن در خوانــدن‬ ‫زیرنویــس دچــار مشــکل می شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در گذشــته برخــی اخبــار بــا زبــان اشــاره پخــش‬ ‫می شــد و درخواســت می شــود بــرای اســتفاده ناشــنوایان از‬ ‫برنامه هــای صــدا و ســیما بــه ماننــد انســان ها عــادی اســتفاده از‬ ‫زبــان اشــاره در دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬تا ‪ ۶۵‬سال بیشترین گروه سنی ناشنوایان در گلستان‬ ‫معــاون توانبخشــی اداره کل بهزیســتی گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۴۲۲‬ناشــنوا و کــم شــنوا دارد کــه بیــش از ‪۶‬‬ ‫هــزار نفــر از انــان در گــروه ســنی ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۶۵‬ســال زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫محمــود امانیــان‪ ،‬برقــراری ارتبــاط و درس خوانــدن را مهمتریــن‬ ‫مشــکالت ناشــنوایان گلســتان دانســت و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫کمبــود نیــروی امــوزش دیــده زبــان اشــاره در دســتگاه های‬ ‫مرتبــط بــا افــراد مبتــا بــه اختــاالت شــنوایی و لــزوم امــوزش‬ ‫نیــروی رابــط ناشــنوا جهــت تســهیل کار ایــن افــراد‪ ،‬امســال‬ ‫بهزیســتی اســتان بــرای ‪ ۵۰‬نفــر دوره امــوزش زبــان اشــاره‬ ‫مقدماتــی را برگــزار کــرد و در حــال پیگیــری و برنامه ریــزی بــرای‬ ‫برگــزاری ســطوح میانــی و تکمیلــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کــودکان در مراکــز توانبخشــی بهزیســتی امــوزش‬ ‫می بیننــد و در مــدارس عــادی وارد می شــوند امــا بــه علــت کمبــود‬ ‫مربیــان رابــط و ازدحــام کالس هــای درس بــه ســمت حضــور در‬ ‫مــدارس غیرانتفاعــی و پرداخــت هزینه هــای گــزاف ســوق می یابنــد‪.‬‬ ‫معــاون توانبخشــی اداره کل بهزیســتی گلســتان پرداخــت‬ ‫کمــک هزینــه تحصیلــی دانــش امــوزی و کمــک هزینــه شــهریه‬ ‫دانشــجویی‪ ،‬خدمــات توانبخشــی و اموزشــی در مراکــز روزانــه‬ ‫اموزشــی توانبخشــی بــه کــودکان کــم شــنوا از بــدو تولــد تــا ‪۱۵‬‬ ‫ســالگی و انجمن هــای ناشــنوایان‪ ،‬پرداخــت کمــک هزینه کاشــت‬ ‫حلــزون و تعمیــر قطعــات‪ ،‬خریــد وســایل کمــک توانبخشــی از‬ ‫جملــه ســمعک و باطــری و تحویــل بــه افــراد برحســب اولویت هــا‪،‬‬ ‫ارائــه خدمــات توانبخشــی گفتــار درمانــی و شــنوایی ســنجی در‬ ‫کلینیک هــای توانبخشــی دولتــی و غیردولتــی ســطح اســتان و‬ ‫دریافــت مســتمری را از جملــه خدماتــی بهزیســتی بــه افــراد کــم‬ ‫شــنوا و ناشــنوای اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫امانیــان همچنیــن در رابطــه بــا وضعیــت مســتمری افــراد کــم‬ ‫شــنوا و ناشــنوا گلســتان بیــان کــرد‪ :‬پنــج هــزار و ‪ ۲۷۳‬نفــر از‬ ‫افــراد کــم شــنوا و ناشــنوایان اســتان مســتمری دریافــت می کننــد‬ ‫و مبلــغ مســتمری ماهانــه پرداختــی بــا توجــه بــه بعــد خانــوار‬ ‫بــرای خانــواده یــک نفــره ‪ ۴۲۰‬هــزار تومــان‪ ،‬خانــواده ‪ ۲‬نفــره ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار تومــان‪ ،‬ســه نفــره ‪ ۸۴۰‬هــزار تومــان‪ ،‬خانــواده چهــار نفــره‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۸۰‬هــزار تومــان و خانــوار پنــج نفــره مبلــغ یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۲۰‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ازمون هــای اســتخدامی ســال ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد ‪۱۲‬‬ ‫نفــر از افــرا کــم شــنوا اســتان گلســتان از ســهمیه اســتخدامی‬ ‫ســه درصــد معلــوالن اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون از جمعیــت ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــری گلســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــر‬ ‫زیرپوشــش اداره کل بهزیســتی اســتان قــرار دارنــد و ایــن نهــاد بــه‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬هــزار نفــر دیگــر بــه صــورت مــوردی خدمــات ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫شــهرام رمضانــی اضافــه کــرد‪ :‬شــمال شــهر شــامل بلــوار پیــروزی‪،‬‬ ‫خانلــق و کــوی وحــدت اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه از مخــزن مــادر‬ ‫ارتفــاع ان بیشــتر اســت چنــد روزی دچــار کــم ابــی و بــی ابــی شــد و از‬ ‫ســویی شــاهد افــت شــدید ســطح چــاه هــای اب در شهرســتان بودیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در جنــوب شــهر ‪ ۸‬حلقــه چــاه اهکــی حفــر شــده‬ ‫اســت افــزود‪ :‬در فصــل پاییــز و زمســتان مصــرف اب کــم اســت‬ ‫ولــی بایــد مدیریــت شــود‪ ،‬بــا توجــه بــه افــت اب هــای ســطحی و‬ ‫چشــمه ها بحــران اب رو بــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی فرمانــدار شــیروان گفــت‪ :‬بــا توجه به شــرایط کنونی‬ ‫دبــی اب نیــروگاه بــرق شهرســتان بــه مــدت ‪ ۳‬مــاه ‪ ۸‬لیتــر بــر ثانیــه‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســید هــادی محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬امســال کــم تریــن قطعــی برق‬ ‫شهرســتان در بخــش کشــاورزی را داشــتیم ولــی در تمــام حوزه هــا‬ ‫مدیریــت و صرفــه جویــی الزمــه اصلــی اســت تــا دچــار بحــران و‬ ‫مشــکل خاصــی نشــویم‪.‬‬ صفحه 2 ‫بزرگترین نعمت و فضیلت الهی امنیت است‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان بــا اشــاره بــه اشــوب ها و اغتشاشــات اخیــر در کشــور گفــت‪ :‬امنیــت بزرگتریــن نعمــت و فضیلــت الهــی اســت کــه بایــد‬ ‫قــدردان ان باشــیم‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین قربانعلــی برقــرار در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز عبــادی سیاســی مرکــز گلســتان اظهارداشــت‪ :‬مــردم زمانــی کــه همچــون‬ ‫ســامتی‪ ،‬امنیــت را از دســت بدهنــد‪ ،‬قــدر ان را می داننــد در صورتــی کــه خیــری کــه در دنیــا ایجــاد می شــود در ســایه همیــن امنیــت و ســامتی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر انسان در دنیا مسیر مستقیم را انتخاب کند در اخرت نیز از امنیت کامل برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماموران انتظامی‬ ‫با هشتگ های منفی‪ ،‬برای‬ ‫انجام ماموریت دلسرد‬ ‫نخواهند شد‬ ‫بیانیه مهم وزارت‬ ‫اطالعات پیرامون‬ ‫حوادث اخیر‬ ‫کشور‬ ‫وزارت اطالعــات اعــام کــرد‪ :‬در روزهــای عبرت امــوز گذشــته کــه‬ ‫فعالیــت الیه هــای پنهــان فتنه گــر تشــدید شــده بــود‪ ،‬بــه همان نســبت‬ ‫امــکان شناســایی عوامــل مخــرب و تروریســت نیــز افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬وزارت اطالعــات روز جمعــه در بیانی ـه ‬ ‫مهمــی دربــاره حــوادث اخیــر کشــور خطــاب بــه مردم شــریف و ســرافراز‬ ‫ایــران اســامی اعــام کــرد‪ :‬حــوادث روزهــای اخیــر در برخــی نقــاط‬ ‫کشــور‪ ،‬پوســته یی اشــکار و محســوس و الیه هــای پنهــان متعــددی‬ ‫در پشــت صحنه هــای خــود داشــت‪ .‬ســربازان گمنــام امــام زمــان‬ ‫(عجل اللــه تعالــی فرجه الشــریف) بــرای شــکار هدفمنــد عناصــر اصلــی‬ ‫تــرور و تخریــب‪ ،‬ضمــن حضــوری ناملمــوس در صحنـه ی اغتشاشــات‬ ‫و کمــک بــه بــرادران و خواهــران فــداکار‪ ،‬مقتــدر و ســربلند خــود در‬ ‫فرماندهــی انتظامــی جمهــوری اســامی و همراهــی بــا نیروهای بســیجِ‬ ‫جــان برکــف و همیشــه حاضــر در صحنه هــای دفــاع از کشــور‪ ،‬در عیــن‬ ‫حــال بخــش اصلــی ماموریــت‪ ،‬توجــه و تــوان خویــش را معطــوف بــه‬ ‫رصــد و ردیابــی ســازمان دهنــدگان و اتــش بیــاران اصلی پشــت صحنه‪،‬‬ ‫ی نشــین و ســایر‬ ‫اعــم از کشــورهای بیگانــه تــا تروریســت های البانــ ‬ ‫گروهک هــای معانــد و فرقه هــای دســت پــرورده ی اســتعمار و عناصــر‬ ‫سرســپرده ی داخلــی ان هــا کردنــد‪.‬‬ ‫وزارت اطالعــات ادامــه داد‪ :‬در روزهــای عبرت امــوز گذشــته کــه‬ ‫فعالیــت الیه هــای پنهــان فتنه گــر تشــدید شــده بــود‪ ،‬بــه همان نســبت‬ ‫امــکان شناســایی عوامــل مخــرب و تروریســت نیــز افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬بــه نســبت افزایــش فعالیــت حامیــان بیگانــه و ســایر‬ ‫ســازمان دهنــدگان تــرور و تخریــب‪ ،‬مــزدوران داخلــی ان هــا عنــان‬ ‫از کــف داده‪ ،‬ســر از چــاه و چاله هــای اســتتاری خویــش براوردنــد و‬ ‫بدین ســان‪ ،‬امــکان شناســایی و بازداشــت ان هــا بیــش از پیــش فراهــم‬ ‫امــد تــا ماموریــت مهــم وزارت اطالعــات در حــد باالیــی تحقــق یابــد‪.‬‬ ‫طُرفــه ان کــه میــدان رویارویــی مدافعیــن وطــن و حافظــان نظــم و‬ ‫امنیــت کشــور در روزهــای گذشــته‪ ،‬بــا مجموعه هایــی از عناصــر متنــوع‬ ‫گروهکــی‪ ،‬عوامــل ســازمان های جاسوســی بیگانــه‪ ،‬دخالــت مســتقیم‬ ‫دولت هــای امریــکا و انگلیــس و دنباله روهــای ســعودی ان ها تا عناصر‬ ‫نــااگاه و فریــب خــورده ی اغتشاشــگر در کــف خیابان هــا مواجــه بــود‪.‬‬ ‫وزارت اطالعــات تاکیــد کــرد‪ :‬بنــا بــه مقتضــای شــرایط عمومــی کشــور و‬ ‫تــا ان جــا کــه مالحظــات امنیتــی اجــازه می دهــد‪ ،‬بخشــی از کشــفیات‬ ‫و دســتگیری های صحنــه و پشــت صحنــه را بــه اگاهــی ملّــت فهیــم‪،‬‬ ‫صبــور و مقــاوم ایــران اســامی می رســاند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در روزهــای گذشــته‪ ۴۹ ،‬نفــر از عوامــل و مرتبطیــن گروهــک‬ ‫منافقیــن بازداشــت شــده اند‪ .‬نامبــردگان بنــا بــه دســتور تروریسـت های‬ ‫البانــی نشــین‪ ،‬از تولیــد اخبــار جعلــی تحریــک کننــده ی اغتشاشــگران‬ ‫تــا ســازمان دهی تــرور و تخریــب‪ ،‬جهت دهــی بــه شــعارها‪ ،‬حضــور‬ ‫مســتقیم در صحنه هــای اغتشاشــات خیابانــی و تخریــب امــوال‬ ‫عمومــی‪ ،‬تامیــن تجهیــزات مختلــف بــرای مقابلــه بــا پلیــس و مــواد‬ ‫محترقــه بــرای بــه اتــش کشــیدن اماکــن و خودروهــای عمومــی و‬ ‫شــخصی‪ ،‬فعالیــت داشــته اند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بازداشــت ‪ ۷۷‬نفــر از عوامــل گروهکــی کردســتان‪ ،‬اعــم از مــزدوران‬ ‫رســمی گروهک هــای صهیونیســتی موســوم بــه کوملــه‪ ،‬دمکــرات‪،‬‬ ‫پــاک‪ ،‬پــژاک تــا تعــدادی از کادرهــای رده بــاالی ایــن گروهک هــا کــه در‬ ‫دو ســوی مرزهــای غربــی کشــور مشــغول توطئــه علیــه مــردم مظلــوم‬ ‫کردســتان بودنــد‪ .‬در میــان بازداشــت شــدگان‪ ،‬یــک کادر برجســته و‬ ‫عضــو مرکزیــت یکــی از گروهک هایــی کــه مقیــم اقلیــم کردســتان‬ ‫عــراق اســت نیــز حضــور دارد‪ .‬وی اموزش هــای نظامــی را در پایگاه هــای‬ ‫امریکایــی ـ صهیونیســتی اقلیــم مذکــور فراگرفتــه و به عنــوان فرمانــده‬ ‫مبــرز نظامــی شــناخته می شــود‪ .‬او در حــال طراحــی‪ ،‬ســازماندهی و‬ ‫هدایــت هســته های اشــوبگر بــرای منطقــه غــرب کشــور بــود کــه طــی‬ ‫یــک عملیــات غافلگیرانــه‪ ،‬دســتگیر و بــه محل هــای از پیــش تعییــن‬ ‫شــده منتقــل و هم اکنــون در زنــدان اســت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬دســتگیری ‪ ۵‬عضــو گروهک هــای تکفیــری ـ تروریســتی همــراه بــا‬ ‫‪ ۳۶‬کیلوگــرم مــواد منفجــره کــه بــا اســتفاده از فرصــت اغتشاشــات‪،‬‬ ‫درصــدد بمب گــذاری در محافــل مردمــی و نیــز در جمــع اشــوب گران و‬ ‫ـل هــر یــک‪ ،‬بــرای تشــدید نــزاع و‬ ‫انتســاب انفجارهــا بــه طرف هــای مقابـ ِ‬ ‫درگیــری طرفیــن بودنــد‪ .‬تروریسـت های یادشــده عــاوه بــر طــرح تــرور‬ ‫یکــی از مســئولین ارشــد کشــور‪ ،‬طرح هــای بمب گــذاری در یکــی از‬ ‫هیــات عــزاداری شــیراز و در میــدان شــهدای مشــهد را داشــتند کــه بــا‬ ‫عنایــت اهل بیــت (علیهم الســام) خنثــی شــدند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ســازمان جاسوســی بهاییــت بنــا بــه دســتور مرکزیــت مســتقر در‬ ‫حیفــای اشــغالی‪ ،‬ورود پرحجمــی بــه صحن ـه ی اشــوب و اغتشــاش و‬ ‫تشــویق بــه خرابــکاری و تخریــب اماکــن عمومــی داشــت‪ .‬بــر ایــن مبنــا‬ ‫در روزهــای اخیــر هســته ی اصلــی و ســرّی بهاییــت شــامل ســه نفــر از‬ ‫ســران بهاییــت و دو نفــر از تیــم رســانه یی ان هــا بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫‪ ۹۲ -۵‬نفــر از وابســتگان رژیــم منحــوس پهلــوی و از ســلطنت طلبان‬ ‫نشــان دار در صحنه هــای اغتشــاش و پشــت صحنه هــا شناســایی و‬ ‫بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫‪ ۹ -۶‬تبعـه ی بیگانــه از اتبــاع المــان‪ ،‬لهســتان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانســه‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫ســوئد و ‪ ...‬در صحن ـه ی اغتشاشــات یــا در پشــت صحنه هــای توطئــه‬ ‫بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬شناســایی عناصــر مرتبــط بــا رســانه های بیگانــه در تهــران و‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 09‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪603‬‬ ‫اســتان های مختلــف کشــور کــه تعــدادی از ان هــا بازداشــت‪ ،‬تعــدادی‬ ‫احضــار و بــرای عده یــی دیگــر فعــا ًتشــکیل ســابقه شــد تــا پــس از‬ ‫دریافــت مجــوز مرجــع قضایــی‪ ،‬احضــار یــا بازداشــت شــوند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬ضمــن زیــر نظــر داشــتن ســفارتخانه هایی کــه عوامــل ان هــا‬ ‫کوچک تریــن دخالــت یــا ورود بــه صحنـه ی اغتشاشــات داشــتند‪ ،‬تذکــر‬ ‫الزم بــه شــکل مقتضــی بــه دیپلمات هــای ذیربــط داده شــد‪ .‬من جملــه‬ ‫ســفارت های المــان‪ ،‬فرانســه‪ ،‬انگلیــس‪ ،‬ســوئد و ‪...‬‬ ‫‪ -۹‬شناســایی و بازداشــت ‪ ۲۸‬نفــر از اراذل و اوباشــی کــه ســابقه ی‬ ‫زنــدان‪ ،‬خریــد و فــروش و مصــرف مــواد مخــدر‪ ،‬اوباش گــری‪ ،‬تجــاوز بــه‬ ‫عنف و ‪ ...‬را دارا هســتند در صحنه ی اغتشاشــات‪ .‬حمله ی نامبردگان‬ ‫بــه نیروهــای حافــظ امنیــت کشــور و مجــروح نمــودن ان هــا مســتند‬ ‫می باشــد‪ .‬همچنیــن دو کارگاه ِ تولیــد کوکتــل مولوتــف از ان هــا کشــف‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬تعــداد قابــل توجهــی کلــت کمــری‪ ،‬انــواع مسلســل‪ ،‬فشــنگ های‬ ‫مربوطــه و تفنگ هــای ســاچمه زنی نیــز کشــف و ضبــط شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنان کــه گفتــه شــد‪ ،‬فهرســت فوق االشــاره صرفــا ًشــامل عوامــل‬ ‫گروهکــی‪ ،‬فرقه یــی‪ ،‬ســازمانی و بیگانــه اســت و دربردارنــده ی بازداشــت‬ ‫ده هــا عنصــر اغتشــاش گر کــه به صــورت هدفمنــد (و بــه اصطــاح‬ ‫تک زنــی در صحنــه) نمی باشــد‪ .‬امــا تحقیقــات اولیــه از متهمیــن اشــاره‬ ‫شــده‪ ،‬نشــان دهنده ی ســازمان دهی و امادگی پیشــینی گروهک های‬ ‫مختلــف و ادم کشــان حرفه یــی بــرای بهره گیــری از هــر واقعه یــی‪ ،‬فــارغ‬ ‫از نــوع واقعــه‪ ،‬محــل وقــوع ان‪ ،‬طبیعــی یــا مصنوعــی بــودن حادثــه‬ ‫می باشــد‪ .‬همچنان کــه درگذشــت غمبــار مرحومــه امینــی در ایــن‬ ‫گ طراحــی شــده‬ ‫مقطــع را صرفــا ًدســتاویزی بــرای پــروژه و توطئـه ی بــزر ِ‬ ‫بــرای تحریــک اقشــاری از مــردم‪ ،‬وارد کــردن گروهک هــای تروریســتی‬ ‫و تکفیــری بــه صحنــه‪ ،‬انجــام خرابــکاری و کشته ســازی در چارچــوب‬ ‫«مــدل صهیونیســتی حداکثــر خشــونت» قــرار دادنــد‪ .‬امــا پیــش از‬ ‫واقعــه ی مذکــور و در خــال روزهــای اغتشــاش نیــز‪ ،‬وقایــع دیگــری‬ ‫به عنــوان مقدمــات شــورش یــا مکمــل و مقـوّم ان اتفــاق افتــاده اســت‬ ‫کــه بــه برخــی از ان هــا اشــاره می شــود‪:‬‬ ‫الــف) در چنــد مــاه گذشــته‪ ،‬برخــی ســرویس های جاسوســی غربــی‬ ‫و رژیــم صهیونیســتی‪ ،‬دوره هــای «امــوزش مربیّــان برانــدازی» بــرای‬ ‫تعــدادی از عناصــر ِ مرتبــط و از پیــش نشــان شــده برگــزار کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫در ایــن دوره هــا کــه برخــی در کشــورهای منطقــه و تعــدادی خــارج از‬ ‫منطقــه برگــزار می شــدند‪ ،‬اموزش هــای نحــوه ی مبارزه بــا نظام مقدس‬ ‫جمهــوری اســامی‪ ،‬نافرمانــی مدنــی و برانــدازی تدریــس می شــد و قرار‬ ‫بــر ایــن بــود کــه افــراد امــوزش دیــده‪ ،‬اموخته هــا را به عناصر دیگــری در‬ ‫داخــل کشــور منتقــل نماینــد‪ .‬امــا تعــدادی از ایــن افــراد از همــان ابتــدا‬ ‫توســط ســربازان گمنــام امــام زمــان (عجل اللــه تعالــی فرجه الشــریف)‬ ‫شناســایی و چنــد نفــر از ان هــا ظــرف ماه هــای گذشــته بازداشــت شــده‬ ‫و ســناریوی جبهه ی اســتکبار را تشــریح کرده بودند‪ .‬شــایان ذکر اســت‬ ‫که دو تبعه ی فرانســوی بازداشــت شــده در اردیبهشــت ماه گذشــته نیز‬ ‫دقیقا ًبرای سازماندهی و اموزش و پیوند دادن سندیکاها و تشکالت‬ ‫صنفــی معــارض و ســازمان های غیردولتــی بــه یکدیگــر وارد ایــران شــده‬ ‫بودنــد کــه هــر دو عنصــر دســتگیر و در همــان مقطــع‪ ،‬اطالع رســانی‬ ‫محــدودی پیرامــون ان هــا صــورت گرفــت‪ .‬اکنــون و با عنایت بــه حوادث‬ ‫اخیــر‪ ،‬ظــرف روزهــای اینــده اطالع رســانی مشــروحی در ایــن مــورد‬ ‫صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫ب) طــرح انفجــار یــک مرکــز حســاس صنعتــی در دو مــاه گذشــته ‪-‬‬ ‫موضــوع اطالعیه هــای مــورخ اول و پنجــم مــرداد مــاه – بخشــی از‬ ‫تمهیــدات پیــش از توطئــه بــزرگ اغتشــاش بــود کــه در ایــن مــورد نیــز‪،‬‬ ‫اطالع رســانی محــدودی صــورت گرفــت و مســتند مشــروح ان ظــرف‬ ‫روزهــای اتــی منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ج) خرابــکاری در دو هواپیمــای مســافربری بــا هــدف ســقوط ان هــا کــه‬ ‫بــا عنایــات الهــی خنثی شــد‪.‬‬ ‫د) طبــق اطــاع موثــق‪ ،‬مقامــات اطالعاتــی امریــکا از اغاز اغتشاشــات‬ ‫عوامل شــاغل‬ ‫خیابانی دســتورالعمل مشــروحی به کارگزاران خویش و‬ ‫ِ‬ ‫در رســانه های فارســی زبــان امریکایــی‪ -‬انگلیســی‪ -‬ســعودی ابــاغ‬ ‫می نماینــد‪ .‬من جملــه مفــاد ان دســتورالعمل‪:‬‬ ‫نخســت) تقویــت محتــوا و گســترش زمــان رســانه های فارســی‬ ‫زبــان بیگانــه‪ ،‬تقویــت همکاری هــای فیمابیــن و پوشــش مشــترک و‬ ‫گســترده تر اشــوب ها؛‬ ‫دوم) افزایــش بودجــه فیلتــر شــکن ها و ســایر ابزارهــای تامیــن‬ ‫دسترســی بــه اینترنــت؛‬ ‫ســوم) شــبکه توییتــر بــا حداقــل ده برابــر کــردن ظرفیــت انتشــار پیــام‬ ‫بــرای هــر کاربــر در یــک ســاعت و لغــو برخــی محدودیت هــای دیگــر‪،‬‬ ‫نهایــت ســعی خــود را در کمــک بــه نشــر اخبــار مــورد نظــر‪ ،‬انجــام‬ ‫عملیــات روانــی و تشــدید فعالیــت ربات هــای ســازمان یافته (مشــابه‬ ‫مرکــز اعتــدال عربســتان و تروریسـت های البانــی نشــین) علیــه ایــران‬ ‫را اعمــال نمایــد (دقیقــا ًبه همــان شــیوه کــه هیــاری کلینتــون‪ ،‬وزیــر‬ ‫خارجــه وقــت امریــکا در ســال ‪ ۱۳۸۸‬بــا دســتور مســتقیم و بــرای‬ ‫حمایــت از فتنه گــران‪ ،‬مانــع از خامــوش شــدن توییتــر شــد)؛‬ ‫چهارم) افزایش و اشکارســازی حمایت مقامات امریکایی‪ ،‬اروپایی و‬ ‫ســلبریتی های ان ها از اشوبگران؛‬ ‫پنجــم) تشــویق اعتصابــات و پیش کشــیدن مجــدد بحــث تحریم هــای‬ ‫بــه اصطــاح حقــوق بشــری علیــه مــردم ایــران بــرای تاثیرگــذاری بــر‬ ‫اقتصــاد کشــور‪.‬‬ ‫ه) شــبکه های فارســی زبــان بیگانــه به ویــژه شــبکه ی اشــرافیت‬ ‫خرافه پرســت انگلیســی (بی بی ســی فارســی) و شــبکه ی اشــرافیت‬ ‫بـَدَوی ســعودی (ایــران اینترنشــنال) از روز نخســت غائلـه ی اشــوب ها‪،‬‬ ‫برنامه هــای عــادی خــود را تغییــر داده‪ ،‬بخش هــای خبــری ویژه یــی‬ ‫بــه بخش هــای ثابــت خــود اضافــه کردنــد و کلّ برنامه هــای خبــری و‬ ‫تحلیلــی خویــش را بــر جعــل و دروغ و بزرگ نمایــی برخــی اتفاقــات‬ ‫ایــران و امــوزش مبــارزه بــا پلیــس کشــور و تولیــد بمــب دســتی و‬ ‫تشــجیع اشــوبگران بــه ادامــه و گســترش اغتشاشــات متمرکــز نمودند‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا وزارت اطالعــات عــاوه بــر اقدامات پیش گفتــه در برخورد‬ ‫قانونــی بــا مرتبطیــن ایــن نارســانه ها‪ ،‬بــرای اعضــای مجــرم ان شــبکه ها‬ ‫نیــز پرونده هایــی تشــکیل و ان هــا قطعــا ًپاســخگوی اعمــال مجرمانه ی‬ ‫خویــش خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫و) ده هــا مــورد حمــات ســایبری بــا ابعــاد گســترده کــه صرفــا ً در‬ ‫قالــب جنگ هــای فن اوران ـه ی دولت هــای خــاص (همچــون ویــروس‬ ‫اســتاکس نت) قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫ز) طبــق اطــاع موثــق‪ ،‬شــیپور قشون کشــی بی ســابقه ی ســایبری‬ ‫گ تمــام عیــار شــناختی» و ایجــاد گسســت‬ ‫بــرای دام ـن زدن بــه «جن ـ ِ‬ ‫ذهنــی بیــن فضــای حقیقــی و دنیــای وهــم و خیــال و مَجــاز‪ ،‬از مبــادی‬ ‫امریکایــی‪ -‬انگلیســی و ا َشــرافیت بـَدَوی ســعودی نواختــه شــده اســت؛‬ ‫ـیران چشــم و گــوش بســته ی عالَــم مجــازی و برخــی‬ ‫تــا انجــا کــه اسـ ِ‬ ‫ســلبریتی های بی هویــت یــا مامــور‪ ،‬در جهــان مجــازی بــا ایرانــی مواجــه‬ ‫ـرض ســقوط نزدیــک اســت! فــرو‬ ‫می شــوند کــه ســقوط کــرده یــا در معـ ِ‬ ‫افتادگــی بدفرجــام و شــگفتی اور برخــی ســلبریتی های نــام اشــنا در‬ ‫روزهــای گذشــته‪ ،‬ریشــه در چنیــن وهمــی دارد کــه ان قشون کشــی‬ ‫ســایبری بــه ان هــا القــاء کــرده بــود‪.‬‬ ‫پیچیدگی هــای صحنــه‪ ،‬هجــوم عوامــل رنگارنــگ خصــم و عناصــر‬ ‫گروهکــی و شــبیخون وهــم اور شــناختی‪ ،‬قطعــا ًنیــاز بــه هوشــیاری‬ ‫هرچــه تمام تــر و به ویــژه مراقبــت هرچــه بیشــتر از جوان ترهــا دارد‬ ‫تــا دچــار فریــب شــیادان حرفه یــی رســانه های ســعودی‪ -‬لندنــی و‬ ‫شــارالتان های خودپرســت فضــای مجــازی نشــوند و ناخواســته و‬ ‫ندانســته‪ ،‬اب بــه اســیاب دشــمنان خون خــوار ملّــت نریزنــد؛ و ایــن‬ ‫ت مقــدس خانواده هــا و مربیــان و معلمیــن فرهیختــه‪ ،‬بصیــر‬ ‫مســئولی ِ‬ ‫و دلســوز کشــور اســت‪.‬‬ ‫وزارت اطالعــات افــزود‪ :‬در پایــان بــا درود بی کــران بــه روح پرفتــوح‬ ‫ت‬ ‫همــه شــهدای انقــاب اســامی به ویــژه به ســید شــهدای مدافــع امنی ِ‬ ‫کشــور‪ ،‬شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی کــه همچنــان خون خــواه‬ ‫او هســتیم و بــه شــهدای امنیــت کــه در روزهــای اخیــر جاودانــه شــدند؛‬ ‫اعــم از شــهدای مظلــوم بســیج‪ ،‬فراجــا و حزب اللــه مظلــوم و بــا عــرض‬ ‫تســلیت بــه خانواده هــای معظــم شــهیدان‪ ،‬بــا دعــا بــرای ســامتی‬ ‫مجروحین ســربازخانه ی گمنامان‬ ‫مجروحیــن حــوادث اخیــر‪ ،‬من جمله‬ ‫ِ‬ ‫کــه همچــون همیشــه‪ ،‬در خفــا وفــا می کننــد و در گمنامــی‪ ،‬شــهید یــا‬ ‫زخمــی می شــوند‪ .‬بــا قدردانــی از امّــت عظیم الشــان همیشــه در صحنه‬ ‫کــه در برابــر اشــوب طلبان و تروریسـت ها بــا راهپیمایی هــای میلیونی‪،‬‬ ‫مانــور عـزّت و اقتــدار ســردادند‪ ،‬بــا گرم تریــن و صمیمانه تریــن ســپاس‬ ‫از دلیرمــردان نیــروی زمینــی ســپاه و فرمانــده ی دالور ان کــه در روزهــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬النــه ی دیــوان و ددان را در ان ســوی مرزهــای کشــور‪ ،‬درهــم‬ ‫کوفتنــد و دژخیمــان ضدخــدا و خلــق خــدا را بــه دوزخ فرســتادند؛ بــا‬ ‫تشــکر از همــکاری و همراهــی و همدلــی جامعـه ی اطالعاتــی مقتــدر‬ ‫کشــور؛ بــا تقدیــر از ایســتادگی دالورمــردان فرماندهــی انتظامــی کشــور‬ ‫و بســیج مســتضعفین و تاکیــد دوبــاره بــر حمایــت و پیمــان جاودانـه ی‬ ‫ت مــردم‬ ‫مشــترک در دفــاع از ایــن خــاک پــاک و نظــام مقــدس و از امنیـ ِ‬ ‫عزتمنــد و فهیــم ایــران اســامی‪ ،‬اعــام م ـی دارد کــه جریــان توطئ ـه ی‬ ‫شــیاطین‪ ،‬پایــان یافتــه نیســت؛ همچنان کــه اماده بــاش همیشــگی در‬ ‫ســربازخانه ی گمنامــان نیــز نــه تنهــا پایان یافتنی نیســت بلکه توطئه ی‬ ‫پیچیــده و جنــگ ترکیبــی اخیــر موجــب اغــاز فصلــی جدیــد و خیزشــی‬ ‫دوبــاره و ســازماندهی تــازه در ایــن وزارت خانــه شــد؛ علیــه اســتکبار غدّار‬ ‫و اردوگاه ســلطه و مزدوران منطقه یی و عناصر گروهکی و تروریســتی‬ ‫کــه مترصــد فرصتــی بودنــد و جاهالنــه‪ ،‬هرانچــه در چنتــه داشــتند را بــه‬ ‫ـکارچیان مترصــد را نیــز اســان تر کردنــد‪.‬‬ ‫میــدان اوردنــد کــه البتــه کار ِشـ‬ ‫ِ‬ ‫جــان برکفــان بی ادعــا و بی نــام و نشــان ایــران اســامی در چارچــوب‬ ‫وظایــف ذاتــی و قانونــی خــود‪ ،‬بــا عنایــت بــه رســالت الهــی خویــش و‬ ‫تعهــدی کــه در قبــال شــهدای بــه خــون خفتــه‪ ،‬امــام شــهداء(ره)‪ ،‬مقــام‬ ‫معظــم فرماندهــی کل قــوا (مدظله العالــی) و مــردم شــریف ایــران‬ ‫دارنــد‪ ،‬یک بــار دیگــر عهــد می بندنــد کــه بــا تمــام تــوان و بــا ســپر قــرار‬ ‫دادن جــان خــود‪ ،‬از ایــران عزیزتــر از جــان و ملّــت معـزّز و از ارمان هــای‬ ‫بــزرگ انقــاب اســامی صیانــت خواهنــد نمــود و بــا عوامــل تکفیــر‬ ‫و تروریســم و تخریــب و جنایــت‪ ،‬هرجــا کــه باشــند و در هــر زمانــی‬ ‫بــه صــورت قاطــع و بی مالحظــه برخــورد خواهنــد کــرد‪ .‬همچنیــن بــه‬ ‫دولت هــای پشــتیبان ایــن عوامــل هشــدار می دهنــد کــه عــاوه بر اصل‬ ‫عمــل و ضربـه ی متقابــل‪ ،‬بداننــد کــه «مــا ســربازان گمنــام امــام منتقــم‬ ‫(عــج) هســتیم»‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز امــور ایثارگــران فرماندهــی انتظامــی گفــت‪:‬‬ ‫هشــتگ های منفــی و شــهادت همــکاران‪ ،‬مامــوران انتظامــی را‬ ‫از انجــام ماموریــت بــرای تامیــن امنیــت و ارامــش کشــور دلســرد‬ ‫نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســردار یونــس عبــدی در حاشــیه مراســم تشــییع جنــازه ســروان‬ ‫شــهید علی ســراوانی در رامیان اســتان گلســتان گفت‪ :‬خونی که‬ ‫در رگ پرســنل انتظامــی وجــود دارد امــاده ابیــاری درخــت تنومنــد‬ ‫انقــاب اســامی و تامیــن امنیــت کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن گونــه هشــتگ ها و مطالــب‪ ،‬انــرژی مثبــت به‬ ‫مامــوران انتظامــی می دهــد و حافظــان نظــم و امنیــت کشــور را تــا‬ ‫پــای جــان اســتوار خواهــد کرد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز امــور ایثــارگان فرماندهــی انتظامــی افــزود‪ :‬دل‬ ‫کســانی کــه از ایــن اتفاقــات بهره بــرداری سیاســی می کننــد بــه‬ ‫حــال کشــور نمی ســوزد و ان هــا متاثــر از القائــات معاندیــن نظــام‬ ‫بــه دنبــال وارد کــردن ضربــه بــه جمهــوری اســامی هســتند‪.‬‬ ‫ســردار عبــدی ادامــه داد‪ :‬از شــهید ســراوانی‪ ،‬دختــر ســه ماهــه‬ ‫بــه یــادگار مانــده امــا اینــده ایــن کــودک بــرای هشتگ نویســان‬ ‫اهمیتــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نیــروی انتظامــی تاکنــون ‪ ۱۳‬هــزار شــهید و ‪ ۳۱‬هــزار‬ ‫جانبــاز تقدیــم تامیــن ارامــش کشــور کــرده و بــه ایــن شــهدا و‬ ‫جانبــازان افتخــار می کنــد‪.‬‬ ‫اســتواریکم علی ســراوانی در تیراندازی تعدادی از افراد در یکی‬ ‫ت رســید‪.‬‬ ‫از روســتاهای شهرســتان رامیان به شــهاد ‬ ‫در ایــن حادثــه تعــدادی از افــراد کــه بــه دلیــل اختالفــات قبلــی بــا‬ ‫هم درگیر بودند‪ ،‬اقدام به تیراندازی با ســاح شــکاری به ســمت‬ ‫هــم کردنــد کــه در همیــن حیــن‪ ،‬اســتواریکم علــی ســراوانی کــه‬ ‫بــه همــراه ‪ ۲‬نفــر مامــور انتظامــی دیگــر بــرای دســتگیری ضاربــان‬ ‫و حفــظ نظــم و امنیــت در محــل حضــور یافتــه بــود‪ ،‬مــورد اصابــت‬ ‫گلولــه قــرار گرفــت و بــه دلیــل شــدت جراحــات بــه درجــه رفیــع‬ ‫شــهادت نائــل گردیــد‪.‬‬ ‫امنیت جامعه‬ ‫خط قرمز ماست‬ ‫فرمانده فراجا گلستان‬ ‫اگهــی اختصاصــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ســال ‪1401‬‏‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه‏اجرایــی‬ ‫قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء‬ ‫هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک‏رامیــان منجــر بــه صــدور‬ ‫رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح‬ ‫ذیــل اگهــی مــی شــود‪ -1 :‬رای‏شــماره ‪ 140160312010001570‬پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 1401114412010000124‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه خانــم ثریــا‬ ‫‏منصــوری رضــی فرزنــد جانعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 392‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 4879371734‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت‏ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 36.50‬مترمربــع دارای پــاک‬ ‫شــماره ‪ 4073‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی‏واقــع درگلســتان بخــش ‪ 8‬حــوزه ثبتــی‬ ‫ملــک رامیــان انتقــال ملــک بالواســطه از ورثــه مالــک رســمی اقــای خــان‬ ‫یــاور گنجــی‏جامــه شــوران‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء‬ ‫اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در‬ ‫‏روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا‬ ‫ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‏رامیــان تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم‏دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‬ ‫نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫رامیــان تحویــل‏دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه‬ ‫حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره‬ ‫‏وفــق مقــررات مبــادرت بــه صدورســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‏نخواهــد بــود‪.‬م‪-‬‬ ‫الــف‪9462 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬چهارشــنبه ‪ 1401/06/30‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪ :‬شــنبه ‪1401/07/16‬‏‬ ‫هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 09‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شنبه ‪ 09‬مهر‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 31‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪603‬‬ ‫پروازهای فرودگاه بجنورد‬ ‫افزایش خواهد یافت‬ ‫چالش فراروی صنایع‬ ‫معدنی و کشاورزی خام‬ ‫فروشی است‬ ‫نماینده مردم شــیروان در مجلس شــورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫نبــود و ضعــف صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی در بخش هــای‬ ‫مختلــف اســتان موجــب خــام فروشــی شــده اســت و ارزش‬ ‫افــزوده کمــی نصیــب تولیدکننــدگان مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی جــدی اظهــار داشــت‪ :‬خام فروشــی در حــوزه های‬ ‫مختلــف کشــاورزی و معدنــی در اســتان زیــاد اســت و‬ ‫کارخانــه الومینــای ایــران تنهــا فرصــت بــرای فــراوری‬ ‫معــدن در ایــن اســتان اســت و مابقــی مــواد معدنــی بــه‬ ‫صــورت خــام از اســتان خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود ظرفیــت هــای اقتصــادی مناســب‬ ‫در ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور‪ ،‬نبــود صنایــع پاییــن‬ ‫دســتی‪ ،‬صنایــع پســین و پیشــین از چالــش هــای‬ ‫فــراروی صنعــت خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس دربــاره خــام‬ ‫فروشــی در بخــش کشــاورزی و دامپــروری اســتان گفــت‪:‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۸۰۰‬هــزار راس دام بــه صــورت زنــده از اســتان خارج‬ ‫مــی شــود‪ ،‬اگــر ایــن تعــداد دام در اســتان کشــتار شــود‪،‬‬ ‫ارزش افــزوده مناســب نصیــب تولیدکننــده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد واحدهای مربوط بــه فراوری‬ ‫پوســت و پشــم حاصــل از کشــتار دام در اســتان ایجــاد‬ ‫شــود تــا ارزش افــزوده بــرای اســتان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫افزود‪ :‬دامپروری از پیشرانهای اقتصادی استان محسوب‬ ‫مــی شــود‪ ،‬امــا اکنــون دام هایــی کــه در قالــب خریــد‬ ‫تضمینــی کشــتار مــی شــود به علــت ضعف زیرســاخت ها‬ ‫راهــی کشــتارگاه هــای اســتان گلســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یــک کشــتارگاه در شــیروان در حــال راه‬ ‫انــدازی اســت کــه امیــد مــی رود بــا بهــره بــرداری از ایــن‬ ‫واحــد صنعتــی‪ ،‬زنجیــره تولیــد گوشــت کامــل شــود‪،‬‬ ‫ظرفیــت ایــن واحــد صنعتــی در هــر نوبــت یکهــزار راس‬ ‫دام ســبک و ‪ ۱۰۰‬راس دام ســنگین اســت کــه کمتــر از‬ ‫‪ ۱۸‬مــاه اتــی بــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫جــدی بــا بیــان اینکــه روزانــه ‪ ۴۰۰‬تــن شــیر خــام از‬ ‫اســتان خــارج مــی شــود گفــت‪ :‬اکنــون شــیر خــام‬ ‫تولیــدی دامــداران هــم از اســتان خــارج مــی شــود و در‬ ‫ایــن شــرایط‪ ،‬بــه علــت نبــود صرفــه اقتصــادی‪ ،‬جمعیــت‬ ‫دامــی اســتان در حــال کاهــش اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬زیرســاخت هــا بــرای فــراوری‬ ‫محصــوالت تولیــدی باغــداران اســتان هــم مناســب‬ ‫نیســت‪ ،‬محصــوالت باغــی و ســردرختی هــم بــه علــت‬ ‫کــم بــودن ظرفیــت ســردخانه هــا و نبــود صنایــع تبدیلــی‬ ‫و تکمیلــی بــا قیمــت پاییــن فــروش مــی رود و یــا بخــش‬ ‫زیــادی از ان بــه ضایعــات تبدیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫جــدی یــاداور شــد‪ :‬اگــر ســردخانه بــه میــزان نیــاز ایجــاد‬ ‫شــود‪ ،‬باغــداران محصــوالت خــود را ذخیــره ســازی کــرده و‬ ‫در خــارج از فصــل بــا قیمــت مناســب عرضــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد زنجیــره تولیــد در بخــش هــای‬ ‫مختلــف دامــی‪ ،‬زراعــی و باغــی کامــل شــود‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫در اســتان در زمینــه داروهــای گیاهــی ظرفیــت هــای‬ ‫خوبــی وجــود دارد کــه اگــر زنجیــره تولیــد کامــل شــود‪،‬‬ ‫ارزش افــزوده ان نصیــب اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در عرصه زراعی‪ ،‬باغی‪ ،‬دامی و شــیالت‬ ‫دارای ظرفیــت و اســتعداد باالیــی اســت و ایجــاد صنایــع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی در ایــن بخــش هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اولویــت هــای ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه شــامل‬ ‫بســته بنــدی و عصــاره گیــری گیاهــان دارویــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫تبدیلــی میــوه هــای دانــه دار و دانــه ریــز‪ ،‬بســته بنــدی و‬ ‫فــراوری گوشــت قرمــز و ســورتینگ و بســته بنــدی انــواع‬ ‫میــوه و ســبزی اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن تــا یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار تــن انــواع محصــوالت زراعــی و باغــی اســتان‬ ‫برداشــت مــی شــود کــه صنایــع تبدیلــی و غذایــی اســتان‬ ‫تــوان فــراوری ‪ ۸۵۲‬هــزار تــن ان را دارد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پیگیــری هــای الزم بــرای‬ ‫افزایــش هفــت پــرواز در هفتــه از فــرودگاه بجنــورد انجــام شــده اســت و بــه زودی ایــن مهــم‬ ‫محقــق مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی رشــیدی اظهــار داشــت‪ :‬نبــود پــرواز مناســب در فــرودگاه بجنــورد از چالــش هــای اســتان‬ ‫محســوب مــی شــود و بایــد ایــن مشــکل بررســی و برطــرف مــی شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متاســفانه نــاوگان حمــل ونقــل هوایــی کشــور ضعیــف اســت‪ ،‬ضمــن اینکــه ایرالیــن‬ ‫هــا از برقــراری پــرواز در فــرودگاه بجنــورد نیــز بــه خوبــی اســتقبال نکــرده انــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬نبــود پروازهــای مناســب‬ ‫در فــرودگاه بجنــورد ســبب شــده تــا ســرمایه گــذاری در ایــن منطقــه مــورد اســتقبال بخــش‬ ‫خصوصــی نباشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فــرودگاه بجنــورد بــه لحــاظ زیرســاخت شــرایط مناســبی دارد و دارای یکــی از بلندتریــن‬ ‫باندهــای فرودگاهــی کشــور اســت ولــی از ایــن ظرفیــت بــه خوبــی اســتفاده نشــده اســت‪.‬‬ ‫رشــیدی یــاداور شــد‪ :‬تاکنــون در ایــن زمینــه مکاتبــه هــای متعــدد بــا وزارت راه و شهرســازی و نهــاد‬ ‫ریاســت جمهــوری انجــام شــده اســت و قــول مســاعد داده شــده کــه شــمار پــرواز هــا در اســتان در‬ ‫هــر هفتــه بــه هفــت پــرواز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســفر دولــت بــه اســتان ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بهســازی فرودگاه‬ ‫بجنــورد اختصــاص یافــت کــه امیــد مــی رود تــا شــرایط بــرای انجــام پروازهــا و خدمــات بــه مــردم‬ ‫بیــش از پیــش مهیــا شــود‪.‬‬ ‫شــرکت هــای هواپیمایــی ماهــان‪ ،‬ایــران ایــر و اســمان در ســال جــاری تعــداد زیــادی از پروازهــای‬ ‫فــرودگاه بجنــورد را بــه علــت مشــکالت فنــی‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬اب و هوایــی و یــا بــدون اقامــه دلیلــی‬ ‫خــاص لغــو مــی کردنــد‪.‬‬ ‫فــرودگاه بجنــورد بــه علــت شــرایط خــاص اقلیمــی و مکانــی‪ ،‬نیــاز بــه هواپیمــای خــاص دارد کــه‬ ‫هــم اکنــون عمدتــا هواپیماهــای فوکــر در ایــن فــرودگاه برنامــه پــروازی دارنــد و در فصــل زمســتان‬ ‫شــمار زیــادی از پروازهــا بــه علــت بــدی اب و هــوا لغــو مــی شــوند‪.‬‬ ‫پارســال ‪ ۶۹۶‬ســورتی پــرواز از ایــن فــرودگاه انجــام شــد کــه ایــن تعــداد پــرواز در کارنامــه ایــن‬ ‫فــرودگاه از بــدو تاســیس تاکنــون بــی ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور قــرار دارد و فاصلــه بجنــورد‪،‬‬ ‫مرکــز ایــن اســتان تــا تهــران افــزون بــر ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر و تــا مشــهد ‪ ۲۵۰‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫فــرودگاه بجنــورد بــه عنــوان فــرودگاه مــرز هوایــی فعــال اســت کــه دارای یــک بانــد بــه ابعــاد ‪ ۴۲۰۰‬در‬ ‫‪ ۴۵‬متــر‪ ،‬اپــرون بــه ابعــاد ‪ ۲۴۵‬در ‪ ۱۱۸‬متــر‪ ،‬تاکســی وی عمــود بــه ابعــاد ‪ ۲۳‬در ‪ ۱۲۰‬متــر و ســاختمان‬ ‫ترمینــال مســافری بــه مســاحت ‪ ۱۷۰۰‬متــر مربــع و ترمینــال جدیــد بــه مســاحت ‪ ۴۶۰۰‬مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۶۷‬ایــن فــرودگاه مجــددا طراحــی شــد و در ســال ‪ ۱۳۷۱‬عملیــات اجرایــی ان اغــاز شــد‬ ‫و در ســال ‪ ۱۳۷۵‬بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫فــرودگاه بجنــورد از زمــان بهــره بــرداری تــا ســال ‪ ۱۳۸۴‬فــرودگاه اقمــاری فــرودگاه بیــن المللــی شــهید‬ ‫هاشــمی نــژاد مشــهد محســوب مــی شــد‪ ،‬امــا در ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــه عنــوان یــه فــرودگاه مســتقل معرفــی شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫همانند دوران دفاع مقدس بانوان در‬ ‫گام دوم انقالب نقش افرین باشند‬ ‫گردشگری روستایی گلستان نیاز‬ ‫به توسعه زیرساخت های دارد‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی حوادث‬ ‫محیط کار در گلستان‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوای گلســتان گفــت‪ :‬همانطــور کــه بانــوان‬ ‫در چلــه نخســت انقــاب اســامی نقــش اساســی ایفــا کردنــد‪،‬‬ ‫انتظــار مــی رود در احقــاق مفــاد بیانیــه گام دوم انقــاب‬ ‫اســامی هــم نقــش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫ســردار علــی مل ـک شــاهکوهی در نشســت تخصصــی نقــش‬ ‫زنــان در دفــاع مقــدس در دادگســتری کل اســتان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بانــوان در پیــروزی انقــاب اســامی و هشــت ســال دفــاع‬ ‫مقــدس بــه خوبــی بــه دشــمن نشــان داده انــد کــه بــرای دفــاع از‬ ‫ایــران اســامی تــا پــای جــان خواهنــد ایســتاد‪.‬‬ ‫وی نقــش بانــوان را در دوران دفــاع مقــدس بی بدیل و قابل تحســین‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬فــداکاری همســر یــک رزمنــده در پشــت جبهــه در‬ ‫موجــب قــوت قلــب و ارامــش ان رزمنــده در خــط مقــدم می شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وجــود ‪ ۶۰۰‬رزمنــده زن از ایــن خطــه‪ ،‬بــرگ‬ ‫زرینــی در تاریــخ پرافتخــار اســتان گلســتان اســت کــه بایــد نســبت‬ ‫بــه معرفــی انهــا بــه جامعــه بــه عنــوان الگــو تــاش شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬صحنه هایــی کــه در دوران دفــاع مقــدس دیدیــم‬ ‫در طــول تاریــخ کــم نظیــر اســت و معتقــدم مشــابه ان رشــادت ها‪،‬‬ ‫شــجاعت ها و ایثارگری هــا را شــاید در جلــوه ای از زیبایــی ظهــور منجی‬ ‫عالــم بشــریت ببینیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان شــمالی ظرفیت هــای بالقــوه زیــادی‬ ‫برای توســعه گردشــگری روســتایی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬توســعه و تکمیل‬ ‫زیرســاخت های ایــن بخــش از راهبردهــا و اولویت هــای اصلــی‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫محمدجــواد ســاوری اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ‪ ۴۷‬درصد‬ ‫جمعیــت حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــری گلســتان در مناطــق روســتایی‬ ‫ســکونت دارنــد و روســتاهای ایــن اســتان هــم از ظرفیــت باالیی در‬ ‫حــوزه گردشــگری برخوردارنــد‪ ،‬توســعه و تکمیــل زیرســاخت های‬ ‫ایــن بخــش از راهبردهــا و اولویت هــای اصلــی اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توســعه زیرســاخت های گردشــگری روســتایی‬ ‫گلســتان‪ ،‬رونــق اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال پایــدار بــه همــراه‬ ‫خواهــد داشــت کــه عــاوه بــر رنگیــن شــدن ســفره مــردم‬ ‫اســتان‪ ،‬کام انهــا نیــز شــیرین خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر توجــه بــه حــوزه گردشــگری روســتایی‬ ‫گلســتان‪ ،‬مســائل کلی ســه بخش میراثی (تاریخی)‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی اســتان هم از غرب تا شــرق و از شــمال تا جنوب‬ ‫اســتان زون بنــدی شــده و مطابــق ان حرکــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان از کاهــش‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی وقــوع حــوادث ناشــی از فعالیــت در محیــط کار در‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬فعالیــت پژوهشــی و ارتقــای ســطح‬ ‫امــوزش بــرای توســعه فرهنــگ ایمنــی در گلســتان بــا جدیــت‬ ‫دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫حســینعلی خواجه مظفــری اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون در ‪ ۶۷‬هــزار کارگاه گلســتان‪ ،‬وقــوع ‪ ۴۱‬فقــره حادثــه ثبــت‬ ‫شــده کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۸۰‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان افــزود‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته در مجمــوع حــدود ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬فقــره بازرســی از‬ ‫کارگاه هــای مختلــف اســتان انجــام شــد کــه ایــن عــدد در ســال‬ ‫جــاری رشــد محسوســی داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخورد قاطع با کارگاه های ناایمن بدون اغماض‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفتــه بــه طــوری کــه مجمــوع واحدهــای‬ ‫خطرافریــن پلمــب شــده امســال افرایــش چشــمگیری داشــت‪.‬‬ ‫خواجــه مظفــری گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۲‬کارگاه ناایمــن در‬ ‫گلســتان پلمــب شــده بــود امــا از ابتــدای امســال تاکنــون ‪۲۱‬‬ ‫مــورد کارگاه ناایمــن بــه دســتور مقــام قضایــی پلمــب شــد‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت بجنورد‬ ‫فتنه های اخیر را مسووالن‬ ‫واکاوی کنند‬ ‫امــام جمعــه موقــت بجنــورد گفــت‪ :‬مســووالن بــه اغتشاشــات اخیــر نــگاه ویــژه ای داشــته باشــند‬ ‫و تمامــی زوایــای ان را واکاوی و اســیب شناســی کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا براتــی زاده در خطبــه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه بجنــورد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اغتشاشــات و فتنــه هــای روزهــای اخیــر مســتلزم هوشــیاری و اگاهــی اســت و مســووالن بایــد بــا‬ ‫همفکــری یکدیگــر ایــن موضــوع را اســیب شناســی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم بــه ویــژه جوانــان و نوجوانــان مطالباتــی از جملــه مســکن و ازدواج دارنــد کــه بایــد‬ ‫این مشــکالت بررســی و برطرف شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت بجنــورد تصریــح کــرد‪ :‬دشــمن همــواره بــه دنبــال فرصــت بــرای ضربــه بــه‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی اســت و ایــن بــار بــا نشــانه گرفتــن احساســات قشــر جــوان و نوجــوان‬ ‫وارد عمــل شــد و احساســات زنــان و دختــران مــا را برانگیخــت و اعتراضــات ایــن گــروه هــا تبدیــل‬ ‫بــه اغتشاشــات شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بخشــی از امــوزش قشــر جــوان بــر عهــده امــوزش و پــرورش اســت و معلمــان در‬ ‫ایــن زمینــه رســالت ســنگینی دارنــد و بایــد ایــن قشــر فعــال را از فتنــه هــای دشــمنان اگاه کننــد‪.‬‬ ‫براتــی زاده افــزود‪ :‬خانــواده هــا نیــز در تربیــت فرزنــدان خــود کوشــا باشــند و در ایــن راســتا‬ ‫اگاهســازی کننــد چــرا کــه دشــمن هــر لحظــه در کمیــن اســت و از هــر فرصتــی اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬اعتــراض و مطالبــه گــری حــق مــردم اســت ولــی دشــمن ان را بعنــوان یــک جنــگ‬ ‫روانــی مدیریــت مــی کنــد و همیشــه در پــی فتنــه و ناارامــی اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت بجنــورد در ادامــه ســخنانش بــه ســفر اخیــر رییــس جمهــور بــه نیویــورک‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬رییــس جمهــور در صحــن ســازمان ملــل بــا بــاال بــردن تصویــر ســردار شــهید‬ ‫«حــاج قاســم ســلیمانی» نشــان داد کــه ایــران محــور مقاومــت اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفر متقاضی دریافت‬ ‫زمین شدند‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪ ۶۰۰ :‬نفــر در قالــب گــروه هــای ســه نفــره‬ ‫در ایــن اســتان متقاضــی دریافــت زمیــن طــرح نهضــت ملــی مســکن شــدند‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهــار داشــت‪ :‬اختصــاص قطعــه زمیــن ‪ ۲۰۰‬متــری بــرای گــروه هــای ســه‬ ‫نفــره از طــرح هــای حمایتــی در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن در ایــن اســتان اجرایــی‬ ‫شــده اســت و در ایــن خصــوص هشــت هکتــار زمیــن در بجنــورد تامیــن شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در اســتان ‪ ۶۰۰‬نفــر در قالــب ‪ ۲۰۰‬گــروه ســه نفــره در شــهر بجنــورد‬ ‫متقاضــی دریافــت زمیــن در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن شــدند کــه تاکنــون ‪ ۱۰‬گــروه‬ ‫انصــراف داده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬محدودیتــی بــرای اختصــاص زمیــن‬ ‫بــه گــروه هــای ســه نفــره در اســتان وجــود نــدارد‪ ،‬ولــی رونــد کنونــی نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫شــهروندان از ســاخت گروهــی مســکن اســتقبال نکردنــد و شــماری هــم از تقاضــای خــود در‬ ‫ایــن بــاره منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد کــه مســتاجران از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد و زمیــن را بــه صــورت‬ ‫مشــارکتی دریافــت و بــا ســاخت مســکن از ایــن شــرایط ملتهــب مســکن نجــات یابنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در مرکــز اســتان هشــت هکتــار زمیــن‬ ‫بــرای ســاخت مســکن دولتــی بــه گــروه هــای ســه نفــر اختصــاص یافتــه اســت و در صــورت‬ ‫نیــاز‪ ،‬زمیــن تامیــن مــی شــود و محدودیــت در ایــن بــاره وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مــردم اســتان از ســاخت مســکن در قالــب گــروه هــای ســه نفــره اســتقبال‬ ‫خوبــی ندارنــد گفــت‪ :‬ایــن ظرفیتــی اســت کــه در ســایر اســتان هــا فراهــم نشــده اســت و بــا‬ ‫توجــه بــه مشــکالت اپارتمــان نشــینی‪ ،‬تامیــن زمیــن در قالــب گــروه هــای ســه نفــر شــرایط‬ ‫مناســب تــری بــرای خانــه دار شــدن اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام راه و شهرســازی خراســان شــمالی خراســان شــمالی‪ ،‬در افــق ســال ‪،۱۴۰۵‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۱۸‬هــزار واحــد مســکونی شــهری و روســتایی کمبــود دارد کــه بــا احتســاب نــرخ‬ ‫واحدهــای فرســوده و ناپایــدار و ازدواج‪ ،‬شــرایط حــاد و بحرانــی نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 25‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 09‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 09‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪603‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ظرفیت ‪ ۹۷‬درصد مخازن‬ ‫سدهای گلستان خالی است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬در نتیجــه خشکســالی و تــداوم کم بارشــی‪،‬‬ ‫هــم اکنــون حجــم اب موجــود در مخــازن ســدهای اســتان هشــت میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار متــر مکعــب‬ ‫معــادل ســه درصــد ظرفیــت کل مخــازن اســت در حالــی کــه ایــن مقــدار در مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫‪ ۳۳‬میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار متــر مکعــب معــادل ‪ ۱۳‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون ســد نگارســتان ( کبــودوال در شهرســتان علی ابادکتــول)‬ ‫‪ ۲.۹‬میلیــون متــر مکعــب اب معــادل ‪ ۱۲‬درصــد از حجــم مخــزن و تــاالب ســد االگل واقــع در بخــش‬ ‫داشــلی بــرون گنبــدکاووس ‪ ۲.۵‬میلیــون متــر مکعــب معــادل پنــج درصــد‪ ،‬اب دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســدهای بوســتان‪ ،‬شــهید قربانــی‪ ،‬وشــمگیر‪ ،‬کوثــر‪ ،‬شــهید ایمــری و تــاالب ســد‬ ‫االگل کمتــر از یــک میلیــون مترمکعــب اب دارنــد و حجــم اب بــرای بهره بــرداری در پشــت ســدهای‬ ‫گلســتان‪ ،‬کرنــد‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬شــهید دســتغیب‪ ،‬اینچه بــرون و شــهید چمــران در کاللــه‪ ،‬صفــر اســت‪.‬‬ ‫حســینی علــت اصلــی کاهــش ذخیره ســازی اب در ســدهای اســتان را وجــود خشکســالی و کــم‬ ‫بارشــی طــی ســال هــای اخیــر بــه ویــژه ‪ ۲‬ســال ابــی گذشــته دانســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و شــرایط اقلیمــی مناســب‪ ،‬رودخانه هــای مهمــی‬ ‫چــون گرگانــرود‪ ،‬قــره ســو‪ ،‬اتــرک ســفلی‪ ،‬شــرق خلیــج گــرگان و نــکارود بــه طــول ‪ ۲‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫کیلومتــر دارد کــه تاکنــون ‪ ۱۴‬ســد در مناطــق مختلــف اســتان بــا اهدافــی از جملــه مهــار ســیالب‪،‬‬ ‫تامیــن اب زمین هــای زراعــی پاییــن دســت ســدها و حتــی صنعــت بــا ظرفیــت ذخیره ســازی ســاالنه‬ ‫حــدود ‪ ۲۴۵‬مترمکعــب اب ســاخته و در دســت بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫کاهش بارش در گلستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای گلســتان گفــت‪ :‬از مهــر ســال گذشــته تــا ‪ ۳۱‬شــهریور امســال‪،‬‬ ‫مقــدار بارندگــی تجمعــی متوســط در اســتان ‪ ۴۵۱‬میلیمتــر بــود کــه نســبت بــه امــار بلندمــدت ‪۴۷۰‬‬ ‫میلیمتــری‪ ،‬چهــار درصــد کاهــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬مقــدار بــارش در حــوزه گرگانــرود پنــج درصــد‪ ،‬اتــرک ســفلی ‪ ۶‬درصــد و خلیــج‬ ‫گــرگان ســه درصــد کاهــش‪ ،‬حــوزه قره ســو بــدون افزایــش یــا کاهــش و حــوزه نــکارود علیــا ‪ ۹‬درصــد‬ ‫افزایــش نســبت بــه دوره بلندمــدت دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬روانــاب اندازه گیــری شــده در ایســتگاه های شــاخص رودخانه هــای اســتان‪ ،‬بیــن‬ ‫یــک تــا ‪ ۸۸‬درصــد کاهــش را نســبت بــه امــار دوره بلنــد مــدت نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫حســینی بــه وضعیــت ذخیــره ابخوان هــای اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ذخیــره ابخوان هــای اســتان‬ ‫‪ ۳۳۲‬میلیــون مترمکعــب معــادل ‪ ۲۷‬درصــد کاهــش را نســبت بــه امــار دوره بلنــد مــدت نشــان‬ ‫می دهــد کــه ابخوان هــای کم عمــق حــدود ‪ ۲۶۱‬میلیــون مترمکعــب و ابخوان هــای عمیــق حــدود‬ ‫‪ ۷۱‬میلیــون مترمکعــب کاهــش دارد‪.‬‬ ‫گلســتان واقــع در شــمال کشــور طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر بــا پدیــده خشکســالی و کــم بارشــی شــدید‬ ‫مواجــه شــده و منابــع ابــی اعــم از ســطحی و زیرزمینــی ان بــه شــدت افــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان شــمالی در شــرایط نرمــال و بــه دور از خشکســالی از ‪ ۲.۵‬میلیــارد متــر مکعــب اب‬ ‫در دســترس شــامل یــک میلیــارد و ‪ ۲۱۰‬میلیــون مترمکعــب زیــر زمینــی و ‪ ۸۸۸‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫اب ســطحی‪ ۸۴ ،‬درصــد ان بــه بخــش کشــاورزی‪ ۱۰ ،‬درصــد بــرای شــرب و ســه درصــد هــم بــرای‬ ‫هریــک از حــوزه هــای صنعــت و محیــط زیســت در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫مزرعه ماری جوانا در جزیره‬ ‫مامــوران انتظامــی و مرزبانــی گلســتان درهنــگام گشــت زنــی در‬ ‫تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر‪ ،‬دههــا بوتــه شــاهدانه‪ ،‬گیاهــی‬ ‫کــه از ان ماری جوانــا درســت مــی شــود کشــف و امحــا کردنــد‪.‬‬ ‫جانشــین مرزبانــی گلســتان در جمــع خبرنــگاران گفــت‪:‬‬ ‫در راســتای تشــدید اقدامــات کنترلــی و اشــراف اطالعاتــی‬ ‫مامــوران پایــگاه دریابانــی بندرترکمــن بــا همراهــی پلیــس‬ ‫مــواد مخــدر شهرســتان گمیشــان‪ ،‬بــا بهــره گیــری از گزارشــات‬ ‫و اطالعــات میدانــی موفــق بــه کشــف ‪ ۳۴‬بوتــه شــاهدانه در‬ ‫بیــن درختچه هــای انــار و نیزارهــای اشــوراده شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احمدعلــی شــهمرادی افــزود‪ :‬بوته هــای گــراس‬ ‫کشــف شــده ‪ ۴۵‬کیلوگــرم بــود کــه حســب دســتور مقــام‬ ‫قضایــی در محــل امحــا شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شناســایی و دســتگیری عامــل کشــت وصاحــب‬ ‫بوتــه هــای مــواد مخــدر در دســتور کار اطالعاتــی ایــن یــگان‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫جزیــره اشــوراده قبــل از وقــوع ســیل ســال ‪ ۱۳۷۲‬بــا امکاناتــی‬ ‫همچون پاســگاه ژاندارمری‪ ،‬شــرکت تعاونی روســتایی‪ ،‬مدرســه‪،‬‬ ‫مغــازه‪ ،‬مســجد و حســینیه بیــش از هــزار نفــر ســکنه داشــت کــه‬ ‫به مشــاغل دامداری‪ ،‬کارگری‪ ،‬پیشــه وری و ماهیگیری مشــغول‬ ‫بودنــد امــا بــا طغیــان رود ولگا در روســیه و وقوع ســیالب ناشــی از‬ ‫بــاال امــدن دریــای خــزر؛ اشــوراده خالــی از ســکنه شــد‪.‬‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در فاروج‏‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی فــاروج از اجــرای طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی و دســتگیری ‪ 4‬ســارق‏ســابقه دار بــا کشــف ‪6‬‬ ‫فقــره ســرقت خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرگرد «علــی اکبــر برهانــی» در ایــن رابطــه افــزود‪:‬‏طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی بــه مــدت یــک روز توســط کالنتــری ‪ 11‬ایــن‬ ‫فرماندهــی در ســطح شهرســتان‏فــاروج بــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در اجــرای ایــن طــرح تعــداد ‪ 4‬ســارق ســابقه دار‬ ‫دســتگیر و ‪ 6‬فقــره انــواع ســرقت نیــز‏کشــف شــد‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫اموال کشــف شــده شــامل ‪ 2‬دســتگاه موتورســیکلت سرقتی ‪ ،‬یک‬ ‫دســتگاه‏خــودرو‪ ،‬یــک دســتگاه کنتــور بــرق و کنتــور اب و همچنیــن‬ ‫مقــداری کابــل مخابــرات بــوده کــه توســط ســارقان‏در یــک دامداری‬ ‫نگهــداری می شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فــاروج در ادامه با بیان‬ ‫اینکــه در ایــن طــرح یــک نفــر مالخــر نیز‏شناســایی و دســتگیر شــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــوال کشــف شــده بعــد از شناســایی و حضــور‬ ‫‏مالباختــگان‪ ،‬صحیــح و ســالم تحویــل انــان شــد‏‪.‬‬ ‫ســرگرد برهانــی تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس اجــازه هیــچ گونــه بــی نظمــی و‬ ‫ناامنــی را بــه مخــان نظــم و امنیــت‏نــداده و بــا ارتقــاء تــوان و امادگــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫الزم در تمامــی زمینــه هــا بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم امــاده اسـ ‪‎‬‬ ‫کشف مواد مخدر صنعتی‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 1‬کیلو و‬ ‫‪ 500‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع‏هروئیــن و دســتگیری ‪ 2‬نفــر قاچاقچی‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ« ســید ســعید عزیــزی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر تهیــه و توزیــع‬ ‫موادمخدرصنعتــی توســط فــردی ســودجو‏و حمــل ان بــا یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی پــژو پــارس در ســطح شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه پــی‬ ‫گیــری موضــوع‏بصــورت ویــژه در دســتور کار ماموران پلیس مبارزه‬ ‫بــا موادمخــدر قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش مامــوران و‏ســرعت عمــل انــان‪ ،‬ایــن خــودرو‬ ‫متوقــف و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ 2 :‬نفــر متهــم نیــز در همیــن رابطــه دســتگیر کــه‬ ‫بعــد‏از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی و خــودروی انــان نیــز بــه‏پارکینــگ منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایان گفت‪:‬‬ ‫پلیــس بــه هیــچ عنــوان اجــازه جــوالن را بــه ســوداگران مــرگ و‬ ‫‏افــرادی کــه ســامت جامعــه را بــه مخاطــره مــی انــدازد نمــی دهــد‬ ‫و از شــهروندان عزیــز انتظــار مــی‏رود در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫‏پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند‏رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1401/000814‬هیــات اول‪/‬‬ ‫دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای‏فاقد ســند رســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ایــوب‬ ‫‏قربانیــان فرزنــد عبدالمحمــد بشــماره شناســنامه ‪ 328‬صــادره از‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‏مســاحت‬ ‫‪ 247.13‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده ازپــاک ‪ 34‬فرعــی از‬ ‫‪-212‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه‏خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی خانــم امانــگل قربانــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‏مــی تواننــد ازتاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‏مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‏انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401/07/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬‬ ‫‪ 1401/07/25‬م‪-‬الــف‪9500 :‬‏‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫‏رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/000816‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالله تصرفــات مالکانه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای عبدالــه‏قربــان نیــان فرزنــد عبدالمحمــد‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 25‬صــادره از در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا‬ ‫بنــای احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 238.43‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده‬ ‫ازپــاک ‪ 24‬فرعــی از ‪-212‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه‬ ‫‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای تقــان دردی عــوض پــور محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید‏ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهی اســت در‬ ‫‏صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401/07/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬‬ ‫‪ 1401/07/25‬م‪-‬الــف‪9502 :‬‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند ‏رســمی ‏ برابــر رای شــماره ‪ 1401/000818‬هیــات اول‪/‬‬ ‫دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫محمد باج‏فرزند قربان محمد بشماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از در‬ ‫ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫‏مســاحت ‪ 206.45‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده ازپــاک ‪6465‬‬ ‫فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبتــی‏شهرســتان‬ ‫کاللــه خریــداری از مالــک رســمی اقــای علــی اردی محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‏دردو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‏داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید ظــرف مدت یــک ماه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‏در صــورت انقضــای مــدت مذکور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهد‬ ‫شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401/07/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ 1401/07/25 :‬م‪-‬الــف‪ 9504 :‬‏‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند ‏رســمی ‏برابــر رای شــماره ‪ 1401/000809‬هیــات اول‪/‬‬ ‫دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای‏فاقد ســند رســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زبیده‬ ‫‏قاســمی فرزنــد مــوالم بــردی بشــماره شناســنامه ‪ 31‬صــادره از در‬ ‫ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‏احداثــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 132.20‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده ازپــاک ‪24‬‬ ‫فرعــی از ‪-212‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬حــوزه‏ثبتــی شهرســتان‬ ‫کاللــه خریــداری از مالــک رســمی اقــای تقــان دردی عــوض پــور‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم مراتــب دردو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی که اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســت خــود را به‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم‏نماینــد‪ .‬بدیهی اســت در صــورت انقضای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیت صادرخواهد‏شــد‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول‪1401/07/09 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1401/07/25 :‬م‪-‬الــف‪ 9506 :‬‏‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫از افاضات علم تاج‬ ‫تابنــاک‪ :‬نماینــده خراســان رضــوی در شــورای عالــی‬ ‫اســتان ها‪ :‬بارگــذاری مــدارک در رتبــه بنــدی فرهنگیــان‬ ‫بازتــاب دهنــده زحمــات واقعــی معلمــان نیســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬اســتاد همیــن مرحلــه هــم بعــد از یــک دهــه‬ ‫اجرایــی شــد!‬ ‫هفــت صبــح‪ :‬خریــد اســلحه یــازده میلیونــی بــرای قتــل‬ ‫شــوهر‬ ‫علــم تــاج‪ :‬یعنــی اگــر شــوهرش بفهمــه زنــش بــرای‬ ‫قتلــش یــازده میلیــون هزینــه کــرده دق مــی کنــه!‬ ‫ارمان امروز‪ :‬نوشیدنی محبوب ایرانی ها الکچری شد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬بعــد از الکچــری شــدن املــت ‪ ،‬چــای دیگــر‬ ‫جــای خــود دارد!‬ ‫افتاب یزد‪ :‬زمزمه گران شدن هزینه پیامک بانک ها‬ ‫علــم تــاج‪ :‬بانــک هــا از ایــن درامدهــای خجالــت اور‬ ‫زیــاد دارنــد!‬ ‫جــام جــم‪ :‬صندلــی هــای مرغــوب دانشــگاه هــا در اختیــار‬ ‫قشــر مرفــه‬ ‫علــم تــاج‪ :‬البــد انتظــار داریــد در اختیــار قشــر زحمــت‬ ‫کــش و ســطح پائیــن قــرار دهنــد!‬ ‫ابتکار‪ :‬از اعداد بزرگ مالی جهان مالی عقب افتادیم‬ ‫علم تاج‪ :‬یعنی ‪ 92‬هزار میلیارد هم کم است؟!‬ ‫پیــام زمــان‪ :‬فرمــول محاســبه قیمــت خــودرو در ایــران‬ ‫ایــراد دارد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬نظرتــان چیســت نقــدا ً ده بیســت میلیــون‬ ‫تومــان بذاریــم روی قیمــت خودروهــا‪ ،‬بعــد راجــع بــه‬ ‫فرمــول قیمــت گــذاری بحــث کنیــم ؟!‬ ‫تابنــاک‪ :‬نامــه فیفــا بــه فدراســیون فوتبــال ایــران؛ چــرا‬ ‫پــول ویلموتــس را پرداخــت نکرده ایــد؟‬ ‫علــم تــاج‪ :‬داداش مــا پــول خــور کســی نیســتیم‪ .‬االن‬ ‫دســت و بــال مــون تنگــه‪ .‬بذاریــن هدیــه جــام جهانــی را‬ ‫بگیریــم اونــم چشــم!‬ ‫تابنــاک‪ :‬امیرعبداللهیــان‪ :‬از وقتــی دولــت رئیســی امــده‪،‬‬ ‫روابــط بــا همــه دنیــا خــوب شــده اســت‬ ‫علم تاج‪ :‬همه دنیا؟!‬ ‫جــام جــم‪ :‬اژه ای در واکنــش بــه اظهــرات رئیــس ســازمان‬ ‫محیــط زیســت‪ :‬حتمــا ً زور قــوه قضائیــه بــه مافیــای خــودرو‬ ‫‏می رســد‬ ‫علم تاج‪ :‬ان شالله که می رسد‪...‬‏‬ ‫تابنــاک‪ :‬چــرا بعضــی در خیابــان بــه بقیــه نــگاه نمــی‬ ‫کننــد ؟‪‎! ‎‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬در عــوض عــده ای هــم هســتند کــه هیــچ‬ ‫کــس را از قلــم نمــی اندازنــد و بــه همــه نــگاه‏مــی کننــد!‏‬ ‫تابنــاک‪ :‬دانشــمندان در افریقــا فســیلی از یــک باکتــری بــا‬ ‫قدمــت ‪ 2.5‬میلیــارد ســال پیــش را کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬ایــن دانشــمندان هــم شــورش را در اورده انــد‪.‬‬ ‫باکتــری خــودش بــا ده تــا میکروســکوپ و تجهیــزات‬ ‫الکترونیــک بــه زور دیــده مــی شــود‪ ،‬بعــد چطــور تبدیــل‬ ‫بــه فســیل شــده اســت!؟‬ ‫امیــن‪ :‬بانکهــا پــول نجــس قمــار را بــا پــول پــاک مــردم‬ ‫عــوض مــی کننــد‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬عجــب‪ ...‬پــس پــول شــویی کــه مــی گوینــد‬ ‫ایــن اســت!؟‬ ‫ابــرار‪ :‬یــک نماینــده مجلــس‪ :‬فــارغ التحصیلــی ‪ 30‬هــزار‬ ‫نفــر ســاالنه در مقطــع دکتــری نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫علــم تــاج‪ :‬پــدر امرزیــده هزینــه هــای دانشــگاه بایــد از‬ ‫جایــی تامیــن شــود یــا نــه!؟ چــه درامــدی بهتــر از تحویــل‬ ‫اقــای دکتــر بــه جامعــه!‬ ‫ایــران‪ :‬دکتــر جمشــیدی‪ :‬برخــی ســاختارها نیازمنــد بازســازی‬ ‫هستند‬ ‫علم تاج‪ :‬مطمئن هستید فقط برخی ساختار ها؟!‏‬ ‫تنها با ‪ 59900‬تومان‬ ‫اگهی مفقودی خود‬ ‫را منتشر کنید‬ ‫‪09117674497‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 09‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪603‬‬ ‫بهترین کتاب های جامعه‬ ‫شناسی برای شناخت‬ ‫ریشه رفتارهای اجتماعی‬ ‫مطالعه کــردن دربــاره جوامــع بــه مــا کمــک می کنــد‬ ‫کــه دالیــل و ریش ـه های تفــاوت رفتارهــای اجتماعــی‬ ‫در جوامــع مختلــف را متوجــه شــویم‪ .‬کتاب هایــی کــه‬ ‫دربــاره ایــن علــم نوشــته شــده اند بــه قــدری جذاب انــد‬ ‫کــه می تواننــد شــما را ســاعت ها مشــغول خــود کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬گستره‬ ‫نویسنده‪ :‬دیوید اپستین‬ ‫مترجم‪ :‬مهدی بغدادی‬ ‫انتشارات‪ :‬نشر نوین توسعه ‪ -‬تعداد صفحه‪۳۰۰ :‬‬ ‫بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه هــر کســی‬ ‫می خواهــد صاحــب مهارتــی شــود‪ ،‬مثــا ســاز بزنــد یــا در‬ ‫رشــته خــود صاحب نــام شــود‪ ،‬بایــد از کودکــی یــا اوایــل‬ ‫جوانــی کارش را شــروع کنــد‪ .‬چنیــن فــردی بایــد بــر یــک‬ ‫رشــته تخصصــی تمرکــز کنــد و تــا می توانــد تمریــن کنــد‪.‬‬ ‫اگــر دیــر دسـت به کار شــوید‪ ،‬هرگــز به افرادی نمی رســید‬ ‫کــه زودتــر از شــما کار را شــروع کرده انــد‪ ،‬امــا اگــر زندگــی‬ ‫مهم تریــن افــراد جهــان (از ورزشــکاران حرف ـه ای گرفتــه‬ ‫تــا برنــدگان جایــزه نوبــل) را بررســی کنیــم‪ ،‬می بینیــم کــه‬ ‫تخصــص زودهنــگام فقــط استثناســت‪.‬‬ ‫دیویــد اپســتین در ایــن کتــاب جامعــه شناســی‪ ،‬زندگی‬ ‫موفق تریــن ورزشــکاران‪ ،‬هنرمنــدان‪ ،‬موســیقی دانان‪،‬‬ ‫مخترعــان و دانشــمندان را مــرور کــرده و بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســیده اســت کــه در بیشــتر رشــته ها‪ ،‬به ویــژه‬ ‫رشــته های پیچیــده و غیرقابل پیش بین ـی ‪ ،‬کلی گراهــا و‬ ‫همه چیزدان هــا موفق ترنــد نــه مختصصــان‪ .‬به اعتقــاد‬ ‫نویســنده ایــن کتــاب‪ ،‬افــرادی کــه گســترده فکــر می کنند‬ ‫و تجربیــات و دیدگاه هــای متنــوع را می پذیرنــد‪،‬‬ ‫پیشــرفت چشــمگیری می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کلید را بزن‬ ‫نویسندگان‪ :‬چیپ هیث‪ ،‬دن هیث‬ ‫مترجم‪ :‬میترا معتضد‬ ‫انتشارات‪ :‬البرز ‪ -‬تعداد صفحه‪۳۴۴ :‬‬ ‫چــرا ایجــاد تغییــرات پایــدار در شــرکت ها‪ ،‬جوامــع‬ ‫و حتــی زندگــی خودمــان تــا ایــن حــد ســخت اســت؟‬ ‫نویســندگان ایــن کتــاب پرفــروش معتقدنــد کــه مانــع‬ ‫اصلــی‪ ،‬درگیــری ذهنــی ماســت‪ .‬روان شناســان کشــف‬ ‫کرده انــد کــه ذهــن مــا از ‪ ۲‬بخــش منطقــی و عاطفــی‬ ‫تشــکیل شــده اســت کــه دائــم در حــال رقابت انــد‪.‬‬ ‫ذهــن منطقــی بــدن ســالم می خواهــد و ذهــن‬ ‫عاطفــی بیســکویت خوشــمزه‪ .‬ذهــن منطقــی در‬ ‫پــی تغییــر در کارهاســت‪ ،‬امــا ذهــن عاطفــی زندگــی‬ ‫روتیــن را رهــا نمی کنــد‪ .‬ایــن تنــش مــداوم می توانــد‬ ‫تــاش بــرای تغییــر را نافرجــام کنــد‪ ،‬امــا اگــر مهــار‬ ‫شــود‪ ،‬تغییــر به ســرعت اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫چیــپ و دن هیــث در کتابشــان نشــان می دهنــد کــه‬ ‫چگونــه افــرادی مثــل کارمنــدان و مدیــران یــا والدیــن و‬ ‫پرســتاران کــه روتینــی خــاص دارنــد‪ ،‬توانســته اند ایــن ‪۲‬‬ ‫ش ذهــن را بــا هــم متحــد کننــد و بــه موفقیت هــای‬ ‫بخـ ‬ ‫چشــمگیری دســت یابنــد‪ .‬انهــا در روایتــی مســتدل بــر‬ ‫اســاس ماجراهــای واقعــی‪ ،‬تحقیقــات روان شناســی و‬ ‫جامعه شناســی و ســایر علــوم در دهه هــای مختلــف‬ ‫را گــرداوری کرده انــد تــا افقــی جدیــد از تغییــرات‬ ‫تحول افریــن پیــش روی مــا بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جامعه شناسی معاصر‬ ‫نویسنده‪ :‬دیانا الیزابت کندال‬ ‫مترجم‪ :‬فریده همتی‬ ‫انتشارات‪ :‬جامعه شناسان ‪ -‬تعداد صفحه‪۷۸۶ :‬‬ ‫ایــن کتــاب پرفــروش یکــی از بهتریــن کتــاب هــای‬ ‫جامعــه شناســی جهــان اســت کــه بــه فارســی هــم‬ ‫ترجمــه شــده و بــه شــما کمــک می کنــد جامعه شناســی‬ ‫و کاربــردش در دنیــای در حــال تغییــر را درک کنیــد‪ .‬در‬ ‫ایــن کتــاب موضوعاتی مانند زورگویی و سوءاســتفاده از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬روش هــای عصــر دیجیتالــی برای‬ ‫افزایــش حضــور در مدرســه و بــرده داری مــدرن بررســی‬ ‫می شــوند‪ .‬در واقــع ایــن کتــاب چارچوبــی بــرای یادگیــری‬ ‫علــم جامعه شناســی ارائــه می دهــد‪ .‬ســبک نوشــتاری‬ ‫جــذاب نویســنده در کنــار نمونه هــای مســتدل بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد کــه مکاتــب معاصــر جامعه شناســی‬ ‫ماننــد فمینیســم را بهتــر درک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خودکشی‬ ‫نویسنده‪ :‬امیل دورکیم‬ ‫مترجم‪ :‬نادر ساالرزاده امیری‬ ‫انتشارات‪ :‬دانشگاه عالمه طباطبایی ‪ -‬تعداد صفحه‪۴۹۰ :‬‬ ‫اگــر همــه افــراد چارچوب هــای اجتماعــی ای را درک‬ ‫کننــد کــه بــر اســاس انهــا فعالیــت می کنیــم‪ ،‬دیگــر بــه‬ ‫جامعه شناســی نیــازی نخواهــد بــود‪ .‬امیــل دورکیــم‪،‬‬ ‫نویســنده یکــی از بهتریــن کتــاب هــای جامعه شناســی‪،‬‬ ‫بــرای درک ایــن مســئله کمــک بســیاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫ایا خبرها را باید نادیده گرفت؟‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬امنه صرامی‬ ‫رســانه هایی کــه هــر روز از انهــا اســتفاده می کنیــم بــر‬ ‫تفکــر‪ ،‬رفتــار و احساســاتمان تاثیــر می گذارنــد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫هــم جــزو ان دســته از افــراد هســتید کــه هــر روز اخبــار را‬ ‫دنبــال می کننــد‪ ،‬احتمــاال خبرهــای مربــوط بــه کرونــا بیشــتر‬ ‫بــه گوشــتان می رســد‪ .‬اگرچــه دانســتن اخبــار روز‪ ،‬به ویــژه‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬حیاتــی اســت‪ ،‬کارشناســان‬ ‫معتقدنــد کــه دنبال کــردن بیــش از انــدازه اخبــار ممکــن اســت بــر‬ ‫ســامت جســمی‪ ،‬عاطفــی و روانــی مــا تاثیــر بگــذارد‪ .‬شــاید بــرای‬ ‫شــما هــم ســوال باشــد کــه دنبــال کــردن اخبــار چطــور منجــر بــه‬ ‫افزایــش اســترس و اضطــراب و افســردگی می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه‪ ،‬نظــر کارشناســان ســامت روان دربــاره ایــن مســئله را‬ ‫مــرور می کنیــم و نکاتــی بــرای ایجــاد تعــادل میــان اگاهــی بــه‬ ‫مســائل روز و حفــظ ســامتی می گوییــم‪.‬‬ ‫ما اخبار را دنبال می کنیم یا اخبار ما را؟!‬ ‫به لطــف شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬حتــی کســانی کــه بــه تماشــای‬ ‫اخبــار یــا مطالعــه روزنامه هــا عــادت ندارنــد هــم هــر روز خبرهــا‬ ‫را می بیننــد و می شــنوند‪ ،‬چراکــه ایــن شــبکه ها از اخبــار روز‬ ‫پُرنــد‪ .‬در هیــچ دوره ای از تاریــخ اخبــار روز بــه ایــن انــدازه در‬ ‫دســترس نبــوده اســت‪.‬‬ ‫اینترنــت باعــث شــده اســت کــه حتــی اگــر اخبــار را دنبــال‬ ‫نکنیــد‪ ،‬بــاز هــم انچــه در سراســر جهــان اتفــاق می افتــد بــه‬ ‫گوشــتان برســد‪ .‬هــر روز در شــبکه های اجتماعــی دربــاره چنیــن‬ ‫مســائلی مطالبــی می خوانیــم‪:‬‬ ‫بالیای طبیعی؛‬ ‫خشونت های بی دلیل؛‬ ‫تراژدی های خانوادگی؛‬ ‫درگیری های سیاسی؛‬ ‫وقایع زندگی سلبریتی ها‪.‬‬ ‫فرقــی نــدارد کــه ایــن اخبــار بــر زندگــی مــا تاثیــر می گذارنــد یــا‬ ‫نــه‪ ،‬بـه هــر حــال بــا مشاهده شــان ممکــن اســت دچــار اســترس‬ ‫بشــویم و ســامت روانمــان را از دســت بدهیــم‪.‬‬ ‫چرا دنبال کردن اخبار بر سالمت روان تاثیر می گذارد؟‬ ‫بــر اســاس گــزارش مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری امریــکا‪،‬‬ ‫شــیوع کرونــا باعــث افزایــش میــزان اســترس در بیشــتر مــردم‬ ‫دنیــا شــده اســت‪ .‬مهم تریــن مشــکالت مــردم در ایــن دوره‬ ‫عبارت انــد از‪:‬‬ ‫تغییر الگوی خواب یا تغذیه؛‬ ‫به خطرافتادن سالمت روان؛‬ ‫ترس و نگرانی درباره سالمتی خودمان و عزیزانمان؛‬ ‫دشواری تمرکز‪.‬‬ ‫اخبــار مربــوط بــه کرونــا کــه هــر روز‪ ،‬هــر ســاعت و حتــی هــر‬ ‫دقیقــه بــه گوشــمان می رســند باعــث افزایــش استرســمان‬ ‫می شــوند‪ .‬متاســفانه ایــن اخبــار اطالعــات جدیــدی بــه مــا‬ ‫نمی دهــد و فقــط مــا را بــه دنبال کــردن پیوســته اخبــار معتــاد‬ ‫می کننــد‪ .‬همچنیــن رســانه ها اغلــب بــه تیترهــای هیجان انگیــز‬ ‫توجــه نشــان می دهنــد و بــر گــزارش اتفاقــات بــد تمرکــز‬ ‫می کننــد تــا اخبــار خــوب‪.‬‬ ‫به عقیــده کارشناســان ســامت روان‪ ،‬حتــی مشــاهده‬ ‫گزارش هــای خبــری کــه در انهــا فقــط ســروصدا بــ ه گــوش‬ ‫می رســد و صحنــه دل خراشــی ندارنــد هــم بــر ســامت روان‬ ‫تاثیــر منفــی می گــذارد‪ .‬ایــن کارشناســان می گوینــد دنبال کــردن‬ ‫مســتمر اخبــار زیان بــار اســت‪ ،‬چــون دریافــت اطالعــات منفــی‬ ‫در درازمــدت ممکــن اســت روی مغــز اثــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫دنبال کردن اخبار چگونه بر سالمت روانمان تاثیر می گذارد؟‬ ‫در موقعیت هــای خطرنــاک‪ ،‬واکنــش ســتیز یــا گریــز ِ مغــز فعــال‬ ‫می شــود و بــه دنبــال ان سیســتم های مختلــف بدنمــان واکنــش‬ ‫نشــان می دهنــد‪ .‬مشــاهده اخبــار هــم باعــث می شــود دســتگاه‬ ‫عصبــی ســمپاتیک فعــال شــود و بــدن هورمون هــای اســترس‬ ‫مثــل کورتیــزول و ادرنالیــن ترشــح کنــد‪ .‬در موقعیت هــای‬ ‫بحرانــی شــدت ایــن اتفــاق بیشــتر اســت و ممکــن اســت بــا‬ ‫عالئــم فیزیکــی همــراه باشــد‪ .‬شــایع ترین نشــانه های فیزیکــی‬ ‫عبارت انــد از‪:‬‬ ‫خستگی؛‬ ‫اضطراب؛‬ ‫افسردگی؛‬ ‫اختالل خواب‪.‬‬ ‫عالئم‪ ،‬علل‪ ،‬و روش های‬ ‫مقابلهاضطرابموقعیتی‬ ‫چیست؟‬ ‫سرویس روانشناسی‪ -‬فاطمه زاهدی‬ ‫اضطــراب موقعیتــی نوعــی اضطــراب اســت کــه در موقعیتــی‬ ‫خــاص رخ می دهــد‪ .‬ایــن نــوع اضطــراب رایــج اســت و می توانــد‬ ‫طبیعــی باشــد‪ .‬باالخــره همــه مــا در موقعیت هایــی ماننــد‬ ‫مصاحبــه شــغلی قــرار گرفته ایــم کــه می تواننــد باعــث ایجــاد‬ ‫اضطــراب شــوند‪ .‬در راهنمــای تشــخیصی و امــاری اختــاالت‬ ‫روانــی‪ ،‬اضطــراب موقعیتــی به عنــوان وضعیتــی متمایــز مطــرح‬ ‫نشــده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال اگــر ایــن نــوع اضطــراب ویژگی هایــی‬ ‫نتایــج پژوهشــی نشــان داد کســانی کــه اخبــار منفــی تماشــا‬ ‫می کننــد‪ ،‬فقــط ‪ ۱۴‬دقیقــه بعــد از ان به شــدت مضطــرب یــا‬ ‫ناراحــت می شــوند‪.‬‬ ‫نکاتی برای دنبال کردن اخبار و حفظ سالمت روان‬ ‫همیشــه در همه چیــز بایــد اعتــدال را رعایــت کــرد‪ ،‬ایــن مســئله‬ ‫دربــاره دنبــال کــردن اخبــار هــم صــدق می کنــد‪ .‬کارشناســان‬ ‫ســامت روان معتقدنــد کــه مســئولیت مــا فقــط اگاهــی بــه‬ ‫مســائل روز نیســت‪ ،‬بلکــه حفــظ امنیتمــان هــم بــر عهــده‬ ‫خودمــان اســت‪.‬‬ ‫توصیــه ســازمان بهداشــت جهانــی (‪ )WHO‬بــرای ایجــاد تعــادل‬ ‫میــان اگاهــی بــه مســائل روز و دنبــال کــردن اخبــار ایــن اســت‬ ‫کــه فقــط زمانــی خبرهــای مربــوط بــه کوویــد را جســت وجو‬ ‫کنیــد کــه می خواهیــد بــرای محافظــت از خودتــان و عزیزانتــان‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬بــه محــض اینکــه اطالعــات مدنظرتــان را‬ ‫پیــدا کردیــد‪ ،‬اخبــار را رهــا کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای کاهــش تاثیــرات منفــی ایــن اخبــار بــر ذهــن و روانتــان‬ ‫بهتــر اســت بعــد از تماشــای خبرهــا‪ ،‬به ویــژه انهایــی کــه بــه‬ ‫بحران هایــی مثــل کرونــا مربــوط می شــوند‪ ،‬کمــی بــه خودتــان‬ ‫اســتراحت بدهیــد‪ .‬درســت اســت کــه بی اطالعــی از اخبــار روز‬ ‫باعــث می شــود کمــی منــزوی شــوید و حتــی گاهــی ممکــن اســت‬ ‫خطرنــاک باشــد‪ ،‬امــا بایــد میــان دنبــال کــردن اخبــار و حفــظ‬ ‫ســامت روان تعــادل برقــرار کنیــد‪ .‬در ادامــه‪ ۹ ،‬نکتــه بــرای‬ ‫ایجــاد ایــن تعــادل می گوییــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬زمان دنبال کردن اخبار را محدود کنید‬ ‫بســیاری از مــا عــادت کرده ایــم کــه موقــع انجــام کارهــای روزمــره‪،‬‬ ‫تلویزیــون را روشــن بگذاریــم و هم زمــان اخبــار تماشــا کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫کار ممکــن اســت بــر احساســاتمان تاثیــر بگــذارد‪ .‬کارشناســان‬ ‫ســامت روان توصیــه می کننــد به جــای انکــه موقــع انجــام کارهــای‬ ‫روزانــه صــدای برنامه هــای خبــری مــدام در محیــط پخــش شــود‪،‬‬ ‫فقــط ‪ ۳۰‬دقیقــه از روز را بــه مشــاهده اخبــار اختصــاص بدهیــد و‬ ‫بقیــه مواقــع تلویزیــون را خامــوش کنیــد‪ .‬می توانیــد هــر روز مدتــی‬ ‫محــدود مثــا ‪ ۳۰‬دقیقــه بــه شــبکه های اجتماعــی ســر بزنیــد یــا‬ ‫برنامه هــای خبــری تلویزیــون را ببینیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬زمان نگرانی و اضطراب را کم کنید‬ ‫کاســتن مــدت زمــان نگرانــی یکــی از روش هــا بســیار رایــج‬ ‫بــرای مهــار نشــانه های اختــاالت اضطرابــی و کاهــش اضطــراب‬ ‫اســت‪ .‬اســتفاده از ایــن تکنیــک بــرای حفــظ ســامت روان‬ ‫هنــگام دنبــال کــردن اخبــار هــم مفیــد اســت‪.‬‬ ‫خبرهــای روز را مــرور کنیــد و مســائلی را کــه نگرانشــان هســتید‬ ‫شناســایی کنیــد‪ .‬ســپس زمانــی را بــه فکرکــردن دربــاره ایــن‬ ‫مســائل و حــل انهــا اختصــاص بدهیــد‪ .‬بــه زمانــی کــه دربــاره‬ ‫مســائل نگران کننــده فکــر می کنیــد «زمــان نگرانــی» می گوینــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد زمــان نگرانی تــان به انــدازه کافــی از زمــان خوابتــان‬ ‫فاصلــه داشــته باشــد تــا مغزتــان پیــش از رفتــن بــه رخت خــواب‪،‬‬ ‫مدتــی اســتراحت کنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان ســامت روان توصیــه کرده انــد زمــان نگرانــی‬ ‫و دنبــال کــردن اخبــار را بــه حداقــل برســانید و بعــد از اتمــام‬ ‫ایــن زمــان‪ ،‬ســراغ اخبــار نرویــد و بــه خودتــان یــاداوری کنیــد‬ ‫کــه «فعــا وقتــش نیســت کــه نگــران باشــم» و خودتــان را بــا‬ ‫کارهــای دیگــر ســرگرم کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پیش از دیدن اخبار‪ ،‬احساسات تان را ارزیابی کنید‬ ‫بــرای حفــظ ســامت روان بهتــر اســت بــه احساســات تان‬ ‫توجــه کنیــد‪ .‬دقــت کنیــد کــه قبــل و بعــد از دیــدن اخبــار چــه‬ ‫حســی داریــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد متوجــه تاثیــر‬ ‫دنبــال کــردن اخبــار بــر ســامت روانتــان بشــوید‪ .‬بعــد از انکــه‬ ‫خبرهــای روز را مــرور کردیــد‪ ،‬بــرای شناســایی احساســاتتان از‬ ‫خودتــان ایــن ســوال ســاده را بپرســید‪« :‬ایــا احســاس اگاهــی و‬ ‫ارامــش می کنــم یــا وحش ـت زده‪ ،‬عصبانــی و بدبیــن شــده ام؟»‬ ‫در صورتــی کــه جوابتــان گزینــه دوم اســت‪ ،‬شــاید بهتــر باشــد‬ ‫کــه کمتــر اخبــار را دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رسانه های خبری موثق را دنبال کنید‬ ‫به عقیــده کارشناســان ســامت روان‪ ،‬یکــی از راه هــای حفــظ‬ ‫ســامت روان و مشــاهده اخبــار روز ایــن اســت کــه بــه رســانه های‬ ‫معتبــر اعتمــاد کنیــد‪ .‬اخبــار جعلــی و رســانه های دروغیــن را رهــا‬ ‫کنیــد‪ .‬در رســانه های معتبــر‪ ،‬خبرنــگاران باتجربــه ای فعالیــت‬ ‫می کننــد کــه دربــاره موضوعــات مختلــف تحقیــق می کننــد و‬ ‫ماننــد ایجــاد اختــال در زندگــی روزمــره را داشــته باشــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت در دســته فوبیاهــای خــاص قــرار بگیــرد‪ .‬فوبیــای خاص هم‬ ‫یعنــی تــرس غیرمنطقــی و شــدید از موقعیــت یــا شــیئی خــاص‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬اضطــراب موقعیتــی را مفصــل بررســی کرده ایــم‪.‬‬ ‫بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫عالئم اضطراب موقعیتی‬ ‫نشــانه های ایــن نــوع اضطــراب ممکــن اســت شــامل مــوارد‬ ‫زیــر باشــد‪:‬‬ ‫اسهال؛‬ ‫تعریق؛‬ ‫سرگیجه؛‬ ‫خشکی دهان؛‬ ‫سبکی سر؛‬ ‫تحریک پذیری؛‬ ‫تنش عضالنی؛‬ ‫حالت تهوع؛‬ ‫عصبانیت؛‬ ‫بی قراری؛‬ ‫مشکل تمرکز؛‬ ‫افزایش ضربان قلب و تنفس سریع‪.‬‬ ‫عــاوه بــر مــوارد گفته شــده‪ ،‬ممکــن اســت فــرد دچــار احســاس‬ ‫نگرانــی یــا اختــاالت خــواب نیــز بشــود‪ .‬حتــی گاهــی احتمــال‬ ‫می کوشــند واقعیت هــا را بگوینــد‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬در اســتفاده از‬ ‫ایــن رســانه ها هــم بایــد اعتــدال را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬خالصه اخبار را از خانواده یا دوستان نزدیک بشنوید‬ ‫اگــر تماشــای اخبــار باعــث بــروز نشــانه های اضطــراب یــا‬ ‫افســردگی در شــما می شــود‪ ،‬بهتــر اســت ان را رهــا کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫اگاهــی از مســائل روز می توانیــد از دوســتی نزدیــک یــا یکــی از‬ ‫عزیزانتــان بخواهیــد کــه اخبــار را برایتــان گزینــش کنــد‪ .‬نیــازی‬ ‫نیســت کــه همــه در معــرض اخبــار روز باشــیم‪ .‬می توانیــم از‬ ‫فــردی معتمــد خواهــش کنیــم کــه چنــد بــار در هفتــه مهم تریــن‬ ‫خبرهــا را بهمــان بگویــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مشترک خبرنامه یا پادکست شوید‬ ‫به جــای اینکــه هــر روز اخبــار را دنبــال کنیــد و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی را بــرای دریافــت خبرهــای جدیــد بــاال و پاییــن کنیــد‪،‬‬ ‫مشــترک خبرنامه هــا و پادکس ـت ها بشــوید‪ .‬بیشــتر رســانه های‬ ‫خبــری بخشــی به نــام خبرنامــه دارنــد کــه می توانیــد در ان‬ ‫عضــو شــوید‪ .‬اســتفاده از ایــن خبرنامه هــا خود به خــود زمــان و‬ ‫محتــوای اخبــار را برایتــان محــدود می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬می توانیــد پادکســت های خبــری را دنبــال‬ ‫کنیــد و در حیــن کارهایــی مثــل ورزش بــه انهــا گــوش بدهیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار باعــث می شــود کــه اضطــراب و نگرانی تــان بــه میــزان‬ ‫چشــمگیری کــم شــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬عبارتی مثبت را مدام تکرار کنید‬ ‫دنبــال کــردن اخبــار مثبــت به معنــی انــکار واقعیــت نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه یعنــی بــرای هــر چیــز محــدوده ای تعییــن کرده ایــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایجــاد محدودیــت در دریافــت اخبــار منفــی و فاجعه بــار‪ ،‬عبارتــی‬ ‫مثبــت مثــل ایــن را بــرای خودتــان انتخــاب کنیــد‪« :‬اطــاع از‬ ‫وقایــع فاجعه بــار و ناراحت کننــده هیــچ تاثیــری روی مــن‬ ‫نــدارد‪ .‬مــن بــه انچــه در دنیــا اتفــاق می افتــد اگاهــم‪ ،‬امــا اجــازه‬ ‫نمی دهــم زندگــی ام را محــدود کنــد‪ .‬مــن می خواهــم قــوی‬ ‫بمانــم و وظیفــه ام را در زندگــی انجــام بدهــم‪».‬‬ ‫‪ .۸‬عوامل استرس زا را محدود کنید‬ ‫بــا بعضــی از افــراد کمتــر معاشــرت کنیــد‪ .‬اگــر یکــی از اعضــای‬ ‫خانواده تــان عــادت دارد در شــبکه های اجتماعــی بــرای دیگــران‬ ‫مطالــب شـک برانگیز از منابــع نامعتبــر بفرســتد‪ ،‬بــرای مدتــی او‬ ‫را دنبــال نکنیــد‪ .‬اگــر دوســت یــا همکارتــان اصــرار دارد کــه دربــاره‬ ‫وقایــع روز صحبــت کنــد و به نظرتــان ایــن مکالمــات برایتــان‬ ‫فایــده ای نــدارد و فقــط باعــث افزایــش اضطرابتــان می شــود‪،‬‬ ‫کمتــر بــا او معاشــرت کنیــد‪.‬‬ ‫بعضــی مواقــع هــم می توانیــد ایــن جمــات را بگوییــد‪« :‬ببیــن‪،‬‬ ‫از ایــن موضــوع خوشــم نم ـی اد‪ .‬ترجیــح م ـی دم راجــع بــه چیــز‬ ‫دیگـه ای حــرف بزنیــم‪ ».‬بعضــی از افــراد بــا شــنیدن ایــن جمــات‬ ‫از صحبــت دربــاره چنیــن مســائلی دســت می کشــند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بعد از دیدن اخبار‪ ،‬کاری مفید انجام بدهید‬ ‫بــرای بســیاری از مــا دنبــال کــردن اخبــار روز ضــروری اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حســاب‪ ،‬بــرای مقابلــه بــا تــرس‪ ،‬اضطــراب و نگرانــی ناشــی‬ ‫از شــنیدن اخبــار چـه کنیــم؟ کارشناســان ســامت روان توصیــه‬ ‫می کننــد کــه بــرای مقابلــه بــا چنیــن احساســاتی بهتــر اســت‬ ‫بالفاصلــه بعــد از مشــاهده اخبــار‪ ،‬کاری مفیــد انجــام بدهیــد‪،‬‬ ‫مثــا‪:‬‬ ‫پیاده روی کنید؛‬ ‫با دوست تان تماس بگیرید؛‬ ‫خودتان را با یک سرگرمی مشغول کنید‪.‬‬ ‫در دورانــی زندگــی می کنیــم کــه هیچ چیــز قطعــی و مشــخص‬ ‫نیســت‪ ،‬بنابرایــن بــه چیزهایــی نیــاز داریــم کــه حواســمان را‬ ‫پــرت و بــه حفــظ ســامت روانمــان کمــک کننــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫دنبــال کــردن اخبــار باعــث می شــود بــه مســائل روز اگاه‬ ‫بمانیــم و بدانیــم کــه در دنیــای اطرافمــان چــه می گــذرد‪ ،‬امــا‬ ‫دریافــت بیــش از حــد ایــن اطالعــات ممکــن اســت ســامت‬ ‫جســمی و روانی مــان را بــه خطــر بینــدازد‪ .‬اگــر دیــدن اخبــار‬ ‫باعــث اســترس‪ ،‬اضطــراب یــا عصبانیت تــان می شــود‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت محــدودش کنیــد‪ .‬حفــظ ســامت روان و مراقبــت از‬ ‫خودتــان مهم تریــن مســئله اســت و همیشــه بایــد ان را در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬اگــر بــا رعایــت نکاتــی کــه گفتیــم بــاز هــم نمی توانیــد‬ ‫اضطرابتــان را مهــار کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت از روان شناســی باتجربــه‬ ‫کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫دارد کــه فــرد دچــار حمــات پانیــک شــود‪ .‬گاهــی اوقــات ممکــن‬ ‫اســت فــرد بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن عالئــم‪ ،‬از قــرار گرفتــن‬ ‫در موقعیت هایــی پرهیــز کنــد کــه می دانــد باعــث ایجــاد پاســخ‬ ‫اضطرابــی می شــوند‪.‬‬ ‫درک تفــاوت اضطــراب موقعیتــی و اختــال اضطــراب فراگیــر‬ ‫(‪ )GAD‬مهــم اســت‪ .‬اختــال اضطــراب فراگیــر حالــت نگرانــی‬ ‫مــداوم اســت‪ ،‬در حالــی کــه اضطــراب موقعیتــی معمــوال در‬ ‫موقعیتــی خــاص ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫علل اضطراب موقعیتی‬ ‫ایــن اضطــراب می توانــد علــل مختلفــی داشــته باشــد‪ .‬گاهــی‬ ‫ایــن اضطــراب به خاطــر ایــن اســت کــه افــراد نمی داننــد در‬ ‫شــرایط مختلــف بایــد انتظــار چــه چیــزی را داشــته باشــند یــا‬ ‫چگونــه واکنــش نشــان بدهنــد‪.‬‬ ‫گاهــی نیــز ممکــن اســت در موقعیت هایــی رخ بدهــد کــه‬ ‫افــراد قبــا در انهــا تجرب ـه ای ناخوشــایند داشــته اند‪ .‬مثــا اگــر‬ ‫یــک بــار حیــن ســخنرانی در جمــع تجربــه بــدی داشــته اید‪،‬‬ ‫ممکــن اســت دفعــه بعــد کــه در موقعیــت مشــابه قــرار‬ ‫می گیریــد هــم دچــار اضطــراب شــوید‪ .‬به طــور کلــی بیشــتر‬ ‫مســتعد اضطــراب بــودن می توانــد احتمــال اضطــراب موقعیتــی‬ ‫را افزایــش دهــد‪...‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫عامل تهدید‪ ،‬اخاذی و انتشار تصاویرخصوصی در فضای مجازی شناسایی شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه در فضــای مجــازی بــا وعــده ازدواج‪ ،‬اقــدام بــه‏اغفــال‪ ،‬اخــاذی و انتشــار تصاویــر خصوصــی دختــری‬ ‫جــوان کــرده بــود ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ حســن کیخــا در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی برتهدیــد بــه انتشــار فیلــم و تصاویــر خصوصــی‬ ‫و اخــاذی از وی ‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 09‬مهر‬ ‫چگونه بر قربانیان‬ ‫جرم هویتی تاثیر می گذارد؟‬ ‫چقدر سازمان ها در‬ ‫مورد استراتژی های‬ ‫حاکمیت داده خود‬ ‫جدی هستند؟‬ ‫‪ Scality‬نتایــج یــک نظرســنجی مســتقل از تصمیــم گیرنــدگان‬ ‫فنــاوری اطالعــات در سراســر فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬بریتانیــا و ایــاالت‬ ‫متحــده در مــورد اســتراتژی های حاکمیــت داده انهــا را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫‪ Scality‬نتایــج یــک نظرســنجی مســتقل از تصمیــم گیرنــدگان‬ ‫فنــاوری اطالعــات در سراســر فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬بریتانیــا و ایــاالت‬ ‫متحــده در مــورد اســتراتژی های حاکمیــت داده انهــا را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫‪ 98‬درصــد از ســازمان ها در حــال حاضــر سیاس ـت هایی دارنــد یــا‬ ‫برنامه هایــی بــرای اجــرای ان هــا دارنــد‪ .‬بــرای دســتیابی بــه حاکمیــت‬ ‫داده هــا‪ 49 ،‬درصــد از تصمیــم گیرنــدگان فنــاوری اطالعــات از ارائــه‬ ‫دهنــدگان خدمــات ابــری ترکیبــی یــا منطقـه ای به عنــوان جایگزینی‬ ‫بــرای ابــر عمومــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫‪ 137‬کشــور از ‪ 194‬کشــور جهــان دارای قوانیــن حفاظــت از داده هــا‬ ‫و حفــظ حریــم خصوصــی هســتند‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬ســازمان ها بایــد بــه‬ ‫دســتورالعمل های محــل اقامــت داده هــا و مقــررات محلــی مــورد‬ ‫نیــاز بــرای جمــع اوری و پــردازش داده هــا پایبنــد باشــند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن نظرســنجی ‪ -‬کــه توســط ‪ Vanson Bourne‬انجــام‬ ‫شــد ‪ -‬اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ســازمان ها در هــر چهــار کشــور یــا‬ ‫قوانیــن حاکمیتــی یــا سیاسـت هایی بــرای نگهــداری داده هــای خــود‬ ‫در مکان هــای خــاص دارنــد (‪ )٪80‬یــا برنامه هایــی بــرای انجــام ایــن‬ ‫کار دارنــد (‪.)٪18‬‬ ‫ایــن گــزارش تفاوت هــای حداقلــی را بیــن فرانســه (جایــی کــه ‪81‬‬ ‫درصــد از پاســخ دهندگان دارای سیاســت هســتند)‪ ،‬المــان (‪79‬‬ ‫درصــد)‪ ،‬بریتانیــا (‪ 82‬درصــد) و ایــاالت متحــده (‪ 78‬درصــد) نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬تنهــا ‪ 2‬درصــد از پاســخ دهنــدگان در سرتاســر جهــان‬ ‫گفتنــد کــه نــه سیاس ـت های حاکمیتــی دارنــد و نــه برنام ـه ای بــرای‬ ‫اجــرای انهــا دارنــد‪.‬‬ ‫فن اوری هــای ابــری از ایــن رونــد ســود خواهنــد بــرد‪ ،‬و تیم هــای‬ ‫فنــاوری اطالعــات از تعــدادی اســتراتژی ذخیره ســازی داده بــرای‬ ‫قربانیان دورکاری در جرایم پولشویی‬ ‫پلیــس فتــا وجــود کالهبــرداران فضای ســایبری را در فضای وب‪،‬شــبکه‬ ‫های اجتماعی و ســایت های واســطه گر اینترنتی یاد اور شــد و نســبت‬ ‫بــه شــگرد جدیــد پولشــویی با عضویــت در صرافی انالین خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫مراجعــه تعــدادی از کاربــران فضــای مجــازی تحــت عنــوان شــاکی به‬ ‫پلیس فتا اســتان مشــخص شــد این افراد در تله پولشــویی گرفتار‬ ‫شــده انــد کــه طــی بررســی هــای مقدماتــی مشــخص شــد تمامــی‬ ‫ایــن افــراد بــه اتهــام معاونــت در جــرم در قبــال قانــون مســئول بــوده‬ ‫و متاســفانه ملــزم بــه پرداخــت ضــرر و زیــان ناشــی از کالهبــرداری‬ ‫برای محافظت از‬ ‫ماشین های ویندوز‬ ‫‪ 11‬مایکروسافت‬ ‫پیش فرض جدیدی‬ ‫معرفی کرده است‬ ‫مایکروســافت یــک ویژگــی امنیتــی جدیــد ارائــه می کنــد کــه‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪603‬‬ ‫دســتیابی بــه حاکمیــت اســتفاده می کننــد‪ .‬در چهــار منطقــه‬ ‫جغرافیایــی‪ ،‬ســازمان هایی کــه سیاســت ها یــا برنامه هــای‬ ‫حاکمیتــی دارنــد‪:‬‬ ‫• ‪ ٪40‬عمدتــا ًداده هــای خــود را در یــک ابــر عمومــی بــزرگ‬ ‫ذخیــره می کننــد‪ ،‬ماننــد پیشــنهادات منطقــه ای ‪،AWS، Azure‬‬ ‫یــا ‪Google Cloud‬‬ ‫• ‪ 36‬درصد از پاسخ دهندگان یک راه حل ترکیبی در محل‪/‬ابر‬ ‫عمومــی‪ ،‬یعنــی ابــر ترکیبی را به کار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫• ‪( ٪13‬خواهــان) داده هــای خــود را بــا یــک ارائــه دهنــده خدمــات‬ ‫ابــر منطقــه ای ذخیــره می کننــد‬ ‫• ‪( ٪11‬از یک مرکز داده در محل استفاده خواهند کرد)‪.‬‬ ‫در حالی که برخی از ارائه دهندگان ابر عمومی بزرگ گزینه هایی‬ ‫را بــرای ذخیــره داده هــا در مناطــق خــاص ارائــه می کننــد‪ ،‬ایــن بــرای‬ ‫بســیاری از ســازمان هایی کــه داده هــای بســیار حســاس دارنــد‪ ،‬یــا‬ ‫می خواهنــد از قفــل شــدن فروشــنده و دسترســی بــاال بــه داده یــا‬ ‫هزینه هــای خــروج اجتنــاب کننــد‪ ،‬مناســب نیســت‪.‬‬ ‫حاکمیــت ابــر ترکیبــی بــه عنــوان یــک اســتراتژی قابــل دوام‬ ‫بــرای رعایــت مقــررات ظاهــر می شــود‬ ‫‪ 36‬درصــد از پاســخ دهنــدگان راه حلــی را انتخــاب کردنــد کــه‬ ‫ابرهــای داخلــی یــا خصوصــی را بــا ابرهــای عمومــی ترکیــب کنــد‪.‬‬ ‫ایــن رویکــرد ابــری ترکیبــی انعطاف پذیــری و کنتــرل را بــرای ذخیــره‬ ‫داده هــا بــه صــورت محلــی بــرای اقامــت و حاکمیــت داده هــا فراهــم‬ ‫می کنــد و در عیــن حــال ازادی انتقــال اســان داده هــا بــه پلتفرم های‬ ‫مختلــف را در هــر زمــان فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نظرســنجی‪ ،‬از تصمیــم گیرنــدگان فنــاوری اطالعــات از‬ ‫چندیــن صنعــت از جملــه تولیــد‪ ،‬مخابــرات‪ ،‬خدمــات حرفــه ای‪،‬‬ ‫خدمــات مالــی و خرده فروشــی پرســیده شــد‪« :‬ســازمان شــما تــا چه‬ ‫انــدازه قوانیــن یــا سیاسـت های حاکمیتــی بــرای نگهــداری داده هــای‬ ‫شــما در مکان هــای خــاص (مثــاً‪ ، .‬محلــی‪ ،‬در کشــورها یــا مناطــق‬ ‫خــاص) را دنبــال می کنــد؟» از پاســخ دهندگانــی کــه در حــال حاضــر‬ ‫قوانیــن حاکمیتــی بــرای نگهــداری داده هــا در مــکان هــای خــاص‬ ‫دارنــد یــا در حــال برنامــه ریــزی هســتند‪ ،‬پرســیده شــد‪« :‬در اصــل‬ ‫چگونــه داده هــا را ذخیــره یــا برنامــه ریــزی می کنیــد؟»‬ ‫یافته های کلیدی در انگلستان عبارتند از‪:‬‬ ‫• ‪ %82‬از پاســخ دهنــدگان بریتانیــا قبــا ًسیاسـت های حاکمیــت‬ ‫داده را اتخــاذ کرده انــد و ‪ %13‬برنامه هایــی بــرای انجــام ایــن کار‬ ‫دارنــد‪ ٪5 .‬برنامـه ای بــرای اجــرای انهــا ندارنــد و بــه احتمــال زیــاد از‬ ‫یــک ســازمان کوچکتــر (‪ 2999-1000‬کارمنــد) هســتند‪.‬‬ ‫• در بریتانیــا‪ ،‬ســازمان های بخــش فنــاوری اطالعــات‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫مخابرات (‪ ،)%92‬بخش خدمات تجاری و حرفه ای (‪ ،)%90‬و بخش‬ ‫خدمــات مالــی (‪ )%88‬بــه احتمــال زیــاد از قبــل سیاس ـت هایی را‬ ‫اعمــال کرده انــد‪.‬‬ ‫• ســازمان های تولیــدی به طــور قابل توجهــی از میانگیــن ‪۸۲‬‬ ‫درصــدی بریتانیــا عقب تــر هســتند و ‪ ۶۲‬درصــد ان هــا سیاسـت های‬ ‫اجرایــی دارنــد‪ ،‬در حالــی کــه ‪ ۳۱‬درصــد برنامه هایــی بــرای اجــرای‬ ‫ان هــا دارنــد‪.‬‬ ‫• بــرای اجــرای سیاسـت های حاکمیــت داده‪ 33 ،‬درصــد از پاســخ‬ ‫دهنــدگان بریتانیــا (از یــک ســرویس ابــری عمومی بــزرگ‪ 42 ،‬درصد‬ ‫از ابــر ترکیبــی‪ 14 ،‬درصــد از ارائــه دهنــده خدمــات منطقــه ای و ‪12‬‬ ‫درصــد از یــک مرکــز داده داخلــی اســتفاده خواهنــد کــرد)‪.‬‬ ‫• پاســخ دهنــدگان بریتانیایــی از ســازمان های کوچکتــر (‪-1000‬‬ ‫‪ 2999‬کارمنــد) در مقایســه بــا ســازمان های بزرگتــر (‪ +3000‬کارمنــد)‬ ‫بــه طــور قابــل توجهــی احتمــال بیشــتری دارد که یک ســرویس ابری‬ ‫عمومــی را انتخــاب کننــد (‪ ٪45‬در مقابــل ‪ ،)٪25‬و احتمــال کمتــری‬ ‫بــرای انتخــاب یــک ابــر ترکیبــی (‪ ٪32‬در مقابــل ‪ 49‬درصــد) دارنــد‪.‬‬ ‫صــورت گرفتــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریح کرد‪ :‬قربانیان پولشــویی کــه در فضای‬ ‫وب ‪ ،‬شــبکه هــای اجتماعــی و ســایت هــای واســطه گــر اینترنتــی‬ ‫بدنبــال دور کاری بودنــد بــا دریافــت پیشــنهاد دریافــت دســتمزد بــه‬ ‫ازای کار پیشــنهاد شــده در زمینــه رمــز ارز ‪،‬نســبت بــه احــراز هویــت‬ ‫در صرافــی انالیــن اقــدام کــرده و ضمــن ارائــه مشــخصات هویتــی و‬ ‫کارت بانکــی خــود درتلــه پولشــویی توســط شــخص اگهــی دهنــده‬ ‫گرفتــار شــده و در نهایــت وجوهــی کــه منشــاء کالهبــرداری داشــته‬ ‫بواســطه افــراد موصــوف از چرخــه کالهبــرداری خــارج مــی گــردد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬در بررســی هــای صــورت گرفتــه‬ ‫مشــخص شــد قربانیان این شــگرد کالهبردارانه در مواجهه با اگهی‬ ‫کار درمنــزل و دورکاری و همچنیــن رویــت کلیــپ هایــی کــه نشــان از‬ ‫ســادگی فراینــد انجــام کار مــی باشــد تمایل به اجــرای ان پیدا نمودند‬ ‫غافــل از اینکــه مســئولیت هرگونــه تراکنــش حســاب مالــی برعهــده‬ ‫صاحــب حســاب مــی باشــد ناخواســته شــریک جــرم مــی گردنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬کاربرانــی کــه جویــای کار در فضــای مجازی هســتند‬ ‫بایــد هوشــیار باشــند و بداننــد هرگونــه مســئولیت ســوء اســتفاده از‬ ‫هویــت و حســاب بانکــی متعلــق بــه انهــا متوجــه فــرد جویــای کار‬ ‫خواهــد بــود بنابرایــن در مواجــه بــا اگهــی هــای موصــوف بــه ویــژه‬ ‫اگهــی هــای دور کاری ابتــدا بــه عواقــب ان بیندیشــید و از در اختیــار‬ ‫قــرار دادن اطالعــات حســاس هویتــی خــودداری نماییــد بــه هیــچ‬ ‫عنــوان مبالغــی هــر چنــد کــم را بــرای هرعنــوان بــه حســاب اگهــی‬ ‫دهنــدگان واریــز نکننــد چــرا کــه افــراد کالهبــردار پــس از دریافــت‬ ‫مبلــغ دیگــر پاســخگوی انــان نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫می توانــد بــه طــور قابــل توجهــی حمــات رمــز عبــور علیــه‬ ‫دســتگاه های وینــدوز را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت پیش فــرض جدیــدی را بــرای محافظــت از‬ ‫ماشــین های وینــدوز ‪ 11‬در برابــر حمــات رمــز عبــور معرفــی‬ ‫کــرده اســت کــه بایــد انهــا را بــه «هدفــی بســیار غیرجــذاب»‬ ‫بــرای هکرهایــی تبدیــل کنــد کــه ســعی در ســرقت اطالعــات‬ ‫کاربــری دارنــد‪ .‬اخریــن پیش نمایــش وینــدوز ‪ 11‬بــا محدودکننــده‬ ‫ســرعت احــراز هویــت ســرور ‪ SMB‬بــه طــور پیش فــرض عرضــه‬ ‫می شــود‪ ،‬کــه باعــث می شــود مهاجمــان بــا حمــات حــدس رمــز‬ ‫عبــور ســرور را هــدف قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫نــد پیــل‪ ،‬کارشــناس امنیتــی مایکروســافت‪ ،‬توضیــح‬ ‫می دهــد‪« :‬ســرویس ســرور ‪ SMB‬اکنــون بــه صــورت‬ ‫پیش فــرض ‪ ۲‬ثانیـه ای بیــن هــر احــراز هویــت ‪ NTLM‬ورودی‬ ‫ناموفــق پیش فــرض می شــود‪ .‬پیش نمایــش محدودکننــده‬ ‫نــرخ در مــارس امســال انجــام شــد‪ ،‬امــا اکنــون در وینــدوز ‪11‬‬ ‫پیش فــرض اســت‪.‬‬ ‫‪ SMB‬بــه پروتــکل اشــتراک فایــل شــبکه بلــوک پیــام ســرور‬ ‫(‪ )SMB‬اشــاره دارد‪ .‬وینــدوز و وینــدوز ســرور بــا ســرور ‪SMB‬‬ ‫فعــال هســتند‪ NTLM .‬بــه پروتــکل ‪NT Lan Manager‬‬ ‫‬)‪ ‪(NTLM‬بــرای احــراز هویــت ســرویس گیرنــده بــا اســتفاده از‬ ‫الگین هــای ‪ NTLM‬در ‬)‪ Active Directory ‪(AD‬اشــاره دارد‪.‬‬ ‫یــک مهاجــم در یــک شــبکه می توانــد بــه عنــوان یــک «ســرور‬ ‫دوســتانه» بــرای رهگیــری اعتبارنامه هــای ‪ NTLM‬کــه بیــن‬ ‫کالینــت و ســرور منتقــل می شــوند‪ ،‬ظاهــر شــود‪ .‬گزینــه دیگــر‬ ‫اســتفاده از یــک نــام کاربــری شــناخته شــده و ســپس حــدس‬ ‫زدن رمــز عبــور بــا تــاش هــای متعــدد بــرای ورود اســت‪Pyle .‬‬ ‫خاطرنشــان می کنــد کــه بــدون تنظیــم پیش فــرض محدودکننــده‬ ‫نــرخ‪ ،‬یــک مهاجــم می توانــد رمــز عبــور را ظــرف چنــد روز یــا چنــد‬ ‫ســاعت‪ ،‬بــدون شناســایی‪ ،‬حــدس بزنــد‪.‬‬ ‫تنظیــم محــدود کننــده نــرخ پیش فــرض ‪ SMB‬در ســاخت‬ ‫پیش نمایــش‬ ‫‪25206‬‬ ‫‪ Insider 11 Windows‬در کانــال‬ ‫‪ Dev‬موجــود اســت‪ .‬در حالــی‬ ‫کــه ســرور ‪ SMB‬بــه طــور پیــش‬ ‫فــرض در وینــدوز اجــرا مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بــه طــور پیــش فــرض در‬ ‫دســترس نیســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫محدودکننــده نــرخ ســرور ‪SMB‬‬ ‫هدفــی را دنبــال می کنــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫مدیــران اغلــب هنــگام ایجــاد‬ ‫اشــتراک ‪ SMB‬مشــتری کــه‬ ‫دیــوار اتــش را بــاز می کنــد‪ ،‬ان‬ ‫را در دســترس قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫تیــم ‪Windows Insider‬‬ ‫خاطرنشــان می کنــد‪ :‬بــا شــروع‬ ‫در بیلــد ‪ ،25206‬بــه طــور پیــش‬ ‫فــرض روشــن اســت و روی ‪2000‬‬ ‫میلــی ثانیــه (‪ 2‬ثانیــه) تنظیــم‬ ‫شــده اســت‪ .‬هــر نــام کاربــری یــا رمــز عبــور بدی کــه به ‪ SMB‬ارســال‬ ‫مــی شــود‪ ،‬اکنــون بــه طــور پیــش فــرض باعــث تاخیــر ‪ 2‬ثانیــه ای‬ ‫در تمــام نســخه هــای ‪ Windows Insiders‬مــی شــود‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه بــرای اولیــن بــار در ‪ Windows Insiders‬منتشــر شــد‪ ،‬ایــن‬ ‫مکانیســم حفاظتــی بــه طــور پیــش فرض خامــوش بــود‪ .‬این تغییر‬ ‫رفتــار در ‪ Windows Server Insiders‬انجــام نشــده اســت‪ ،‬امــا‬ ‫همچنــان روی ‪ 0‬پیش فــرض اســت‪.‬‬ ‫پیش فــرض جدیــد بایــد در شــرایطی کمــک کنــد کــه کاربــران یــا‬ ‫مدیــران‪ ،‬ماشــین ها و شــبکه ها را بــه گون ـه ای پیکربنــدی کننــد‬ ‫کــه انهــا را در معــرض حمــات حــدس رمــز عبــور قــرار دهــد‪.‬‬ ‫اگــر ســازمان شــما نــرم افــزار تشــخیص نفــوذ نداشــته باشــد‬ ‫یــا خــط مشــی قفــل رمــز عبــور تنظیــم نکــرده باشــد‪ ،‬مهاجــم‬ ‫مرکــز منابــع ســرقت هویــت (‪ )ITRC‬تحقیقــی را منتشــر‬ ‫کــرده اســت کــه نشــان مــی دهــد تقریبــا ً‪ 40‬درصــد از قربانیــان‬ ‫‪ ITRC‬مــی گوینــد اطالعــات شــخصی انهــا در ســال گذشــته به‬ ‫ســرقت رفتــه‪ ،‬بــه خطــر افتــاده یــا مــورد ســوء اســتفاده قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش فراتــر از پیامدهــای مالــی شــناخته شــده جرایــم‬ ‫هویتــی اســت و فرصــت هــای از دســت رفتــه و همچنیــن‬ ‫تاثیــرات عاطفــی‪ ،‬جســمی و روانــی قربانیــان ناشــی از جرایــم‬ ‫را بررســی مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن گــزارش‪ ITRC ،‬قربانیانــی را کــه بــا ‪ ITRC‬تمــاس‬ ‫گرفته انــد و قربانیانــی کــه ایــن کار را نکرده انــد‪ ،‬بررســی کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس پاســخ هــا‪ ،‬تعــداد قربانیــان تکــرار جــرم‬ ‫هویتــی در بیــن قربانیــان ســال بــه ســال کاهــش یافته اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬نیمــی از قربانیــان عمومــی مــورد بررســی ادعــا‬ ‫مــی کننــد کــه بیــش از یــک بــار قربانــی شــده انــد‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫قربانیــان حمــات پیچیــده تــری را تجربــه کردنــد کــه رفــع انهــا‬ ‫بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد‪ .‬درصــد «پرونــده هــای حــل نشــده‬ ‫از ســال قبــل» از ســال ‪ 2020‬از ‪ 37‬درصــد بــه ‪ 55‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬قربانیــان جرایــم هویتــی پول کمتری از دســت‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬اکثــر قربانیــان ‪ ITRC‬و قربانیــان عمومــی کمتــر‬ ‫از ‪ 500‬دالر از دســت داده انــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬یــک گــروه از‬ ‫قربانیــان ‪ ITRC‬از ‪ 9‬درصــد در ســال ‪ 2020‬بــه ‪ 30‬درصــد در‬ ‫ســال ‪ 2021‬رشــد کردنــد ‪ -‬قربانیانــی کــه ‪ 10000‬دالر یــا بیشــتر‬ ‫از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫تعــداد قربانیــان ‪ ITRC‬کــه گــزارش کــرده انــد احساســات‬ ‫منفــی را تجربــه کــرده انــد در ســال ‪ 2021‬از ‪ 79‬درصــد در ســال‬ ‫قبــل بــه ‪ 87‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬در حالــی کــه تعــداد‬ ‫قربانیــان ‪ ITRC‬کــه اثــرات فیزیکــی را گــزارش کــرده انــد از ‪44‬‬ ‫درصــد بــه ‪ 68‬درصــد در یــک ســال افزایــش یافتــه اســت‪ .‬دو‬ ‫ســوم از قربانیــان عمومــی اثــرات عاطفــی و جســمی بــودن‬ ‫قربانــی جــرم هویتــی را گــزارش کردنــد‪.‬‬ ‫تعــداد قربانیــان ‪ ITRC‬کــه بــه دلیــل یــک جــرم هویتــی‬ ‫رفتارهــای خــود را تغییــر داده انــد در کل و در پنــج اقــدام از‬ ‫هفــت اقــدام ممکــن اندکــی کاهــش یافتــه اســت‪ .‬قربانیــان‬ ‫بیشــتری گــزارش دادنــد کــه اعتبــار خــود را مســدود کــرده و‬ ‫از یــک پیــن محافظــت از هویــت از ســرویس درامــد داخلــی‬ ‫(‪ )IRS‬هنــگام ثبــت مالیــات اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫‪ ،Eva Velasquez‬رئیــس و مدیــر عامــل مرکــز منابــع‬ ‫ســرقت هویــت‪ ،‬گفــت‪« :‬برخــی از نظــرات در ایــن گــزارش‬ ‫دلخــراش هســتند‪».‬‬ ‫یکــی از قربانیــان بــه مــا گفــت کــه زندگــی انهــا پــس از کشــف‬ ‫اینکــه شــخصی بیــش از ‪ 200000‬دالر بــه نــام انهــا دزدیــده‬ ‫اســت‪ ،‬ویــران شــده اســت‪ .‬یکــی دیگــر از قربانیــان ناراحتــی‬ ‫خــود را از ایــن کــه بــه نظــر مــی رســد هیچ کس بــه ان اهمیت‬ ‫نمــی دهــد ابــراز کــرد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت رمــز عبــور کاربــر را در عــرض چنــد روز یــا چنــد‬ ‫ســاعت حــدس بزنــد‪ .‬کاربــر مصــرف کننــده ای کــه فایــروال خــود‬ ‫را خامــوش می کنــد و دســتگاه خــود را بــه یــک شــبکه ناامــن‬ ‫مــی اورد‪ Pyle .‬توضیــح مــی دهــد کــه مشــکل مشــابهی دارد‪.‬‬ ‫مایکروســافت بــه تدریــج پیش فرض هــای ایمن تــری را در‬ ‫وینــدوز ‪ 11‬ارائــه می کنــد‪ .‬در اوایــل ســال جــاری‪ ،‬یــک سیاســت‬ ‫قفــل کــردن حســاب پیش فــرض را بــرای کاهــش ‪ RDP‬و ســایر‬ ‫حمــات گــذرواژه بی رحمانــه معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫و در به روزرســانی ‪ 2022‬وینــدوز ‪ ،11‬مایکروســافت چندیــن‬ ‫پیش فــرض امنیتــی دیگــر را اضافــه کــرد‪ ،‬ماننــد ‪Smart App‬‬ ‫‪ Control‬تــا فقــط بــه برنامه هــای ایمــن اجــازه اجــرا بدهــد‬ ‫و به طــور پیش فــرض فایل هــای ‪ PowerShell، LNK‬و‬ ‫اســکریپت های ویــژوال بیســیک را از اینترنــت مســدود می کنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 9‬مهر سالروز عملیات مسلم ابن عقیل گرامی باد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ -603‬سال هشتم‬ ‫‪-603-- 1444‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/04‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/ 01 - 1401 //07‬اکتبر‪/04 - 2022 /‬ربیع‬ ‫شنبه ‪07// 09‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫جمالت کلیدی رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی درباره «دفاع مقدس‪»‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬دوران دفــاع مقــدس بــرای ملــت مــا ظرفیــت و موقعیتــی بــود کــه ایــن‬ ‫ملــت بتوانــد اعمــاق جوهــره ی خــودش را در ابعــاد مختلــف‏نشــان دهــد‪،‬‬ ‫و نشــان دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬مــن توصیــه میکنــم ایــن کتابهائــی کــه در شــرح حــال ســرداران اســت‬ ‫یــا انچــه کــه در گــزارش روزهــای جنــگ و ســالهای دشــوار‏اول بالخصــوص‬ ‫نوشــته شــده‪ ،‬ایــن را جوانهــا بخواننــد‪ .‬خــود را ســیراب کنیــد از معرفــت‬ ‫بــه انچــه کــه گذشــته اســت در تاریــخ‏انقــاب‪‎. ‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬مــا هرچــه بــرای دوره ی دفــاع مقــدس ســرمایه گذاری و کار کنیــم‪،‬‬ ‫زیــاد نیســت؛ چــون ظرفیــت هنــری و ادبــی کشــور بــرای تبییــن ‏ایــن‬ ‫دوره‪ ،‬خیلــی گســترده‪ ،‬وســیع و عمیــق اســت و از ایــن ظرفیــت تاکنــون‬ ‫اســتفاده ی خــوب و درخــوری نشــد ‪‎‬ه ‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬مواظــب باشــید از مســاله ی دفــاع مقــدس کــه در ایــن کشــور اتفــاق‬ ‫افتــاد‪ ،‬غافــل نشــوید؛ کار بزرگــی انجــام گرفــت‪ .‬ان جوانهــا مثــل‏شــماها‬ ‫بودنــد؛ اکثــر ایــن جوانهایــی کــه در جنــگ نقشــهای موثــر ایفــا کردنــد‪،‬‬ ‫از قبیــل همیــن دانشــجوها بودنــد و خیلی هایشــان هــم‏جــزو نخبه هــا‬ ‫بودنــد‪ .‬دلیــل نخبــه بودنشــان هــم ایــن بــود کــه یــک جــوان بیس ـت ودو‪،‬‬ ‫ســه ســاله فرمانــده ی یــک لشــکر شــد؛ ان چنــان‏توانســت ان لشــگر را‬ ‫هدایــت کنــد و ان چنــان توانســت طراحــی عملیــات را‪ ،‬کــه هرگــز نکــرده‬ ‫بــود‪ ،‬بکنــد کــه نــه فقــط دشــمنانی را‏کــه مقابــل مــا بودنــد متعجــب کــرد‪،‬‬ ‫بلکــه ماهواره هــای دشــمنان را هــم متعجــب کــرد‪‎. ‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬مــا در جنــگ‪ ،‬بســیار جانهــای عزیــز را از دســت دادیــم و خســارتهای مــادّی‬ ‫و معنــوی زیــادی هــم تحمــل کردیــم؛ امــا چیــزی در دل‏ایــن ملــت جوشــید‬ ‫کــه بــرکات و ارزشــش بــرای امــروز و فــردای ایــن ملــت‪ ،‬از همــه چیــز باالتــر‬ ‫اســت و ان‪ ،‬احســاس اتّکاء به‏نفس‪ ،‬احســاس عزّت‪ ،‬احســاس اســتقالل‪،‬‬ ‫ـی عظیــم و احســاس اعتقــاد بــه ایــن بــود کــه اگــر‬ ‫احســاس خودبــاوری ِ ملـ ِ‬ ‫ت‬ ‫یــک ملــت حــول‏محــور ایمــان بــه خــدا و عمــل صالــح جمع شــوند‪ ،‬معجــزا ِ‬ ‫نشــدنی یکــی پــس از دیگــری قابــل شــدن خواهــد شـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬جنــگ هشــت ســاله‪ ،‬ایــن ملــت را ابدیــده‪ ،‬شــجاع و متّکــی بــه نفــس‬ ‫کــرد‪ .‬نــام ایــن ملــت را بلنــد کــرد‪ .‬خیلــی از ملتهــای مســلمان‏دنیــا بــه‬ ‫خاطــر جنــگ و عقایــد شــما ملّــت‪ ،‬توجّــه و گرایــش پیــدا کرده ان ـد‪‎. ‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬یکــی از بــرکات دفــاع هشــت ســاله مــا‪ ،‬همیــن پیشــرفتهای علمــی‬ ‫و تکنولوژیکــی و ســاخت دقیقتریــن ابزارهاســت کــه بــا دســت‏خالــی و‬ ‫بــدون هیــچ ســابقه ای انهــا را بــه دســت اوردیــم و جــزو موجــودی ملــت‬ ‫ایــران شــده اس ـت‪‎. ‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬در جنــگ تحمیلــی ملــت بــزرگ مــا بــا ایســتادگی و مقاومــت خــود در‬ ‫راه خــدا‪ ،‬ایــن توطئــه را بــه وســیله و نردبانــی بــه ســمت قلـه ی‏ارزوهــا و‬ ‫ارزشــهای اســامی و وســیله یی بــرای پیشــرفت تبدیــل کــرد‪‎. ‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬بزرگتریــن‪ ،‬دردناکتریــن و فاجعه امیزتریــن خصومــت دشــمنان مــا بــه‬ ‫راه انداختــن جنــگ تحمیلــی بــود‪‎. ‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گنبد‏کاووس‬ ‫تنها با ماهانه ‪221900‬‬ ‫تومان برای‪ 8‬بار در‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید‪.‬‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫وداع با شکوه‬ ‫مــردم شــهید پــرور بجنــورد روز (پنجشــنبه) میزبــان‬ ‫پرنــده مهاجــری بودنــد کــه بعــد از ‪ ۳۹‬ســال بــه زادگاهــش‬ ‫بازگشــت و االلــه ســرخ دفــاع مقــدس «شــهید محمــد‬ ‫مهاجــر» را بــر روی دســتان پرمهرشــان در روســتای «ازون‬ ‫بیجــه» خراســان شــمالی تشــییع کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مردم شــهید پرور بجنــورد ارادت‬ ‫خــود را در اییــن اســتقبال از ایــن پرنــده مهاجــر را نشــان دادنــد‬ ‫و از جــای جــای مرکــز اســتان در ســاعت ‪ ۱۶‬و ‪ ۳۰‬دقیقــه روز‬ ‫چهارشــنبه در میــدان ازادگان بجنــورد گــرد هــم امدنــد اگرچــه‬ ‫مــردان و زنــان دیــار فرهنگ هــا تــاب نیاوردنــد و ســاعت هــا‬ ‫قبــل در مــکان مــورد نظــر منتظــر بودنــد‪.‬‬ ‫انتظــار بــه پایــان رســید پیکــر شــهید «محمــد مهاجــر»‬ ‫همــراه بــا ارایــش نظامــی وارد شــهر بجنــورد شــدو صــدای‬ ‫صلــوات و بــوی اســپند فضــا را معطــر کــرد‪.‬‬ ‫پیکــر شــهید در تابــوت بــر روی دوش مــردم قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫هرکــدام از جمعیــت تــاش می کردنــد تــا خــود را بــه تابــوت‬ ‫ایــن شــهید برســانند‪ ،‬امــا اســتقبال و حضــور مــردم ان قــدر‬ ‫زیــاد بــود کــه رســیدن بــه ایــن مهــم بــرای بســیاری از انهــا‬ ‫ســخت می شــد‪.‬‬ ‫پیکــر مطهــر شــهید از میــدان ازادگان بجنــورد تــا مســجد‬ ‫انقــاب بــا حضــور اســتاندار‪ ،‬نماینــده ولــی فقیــه و دیگــر‬ ‫مســووالن خراســان شــمالی تــا مســجد انقــاب تشــییع‬ ‫شــد و مــردان و زنــان مومــن و خداجــوی پــس از تشــییع‬ ‫بــر پیکــر مطهــر ایــن کبوتــر خونیــن بــال در مســجد انقــاب‬ ‫بجنــورد گریســتند‪.‬‬ ‫امــا لحظــه وداع فــرا رســید و مــردم مومــن بــار دیگــر در‬ ‫مســجد انقــاب گــرد هــم امدنــد و ایــن مراســم کــه قــرار بــود‬ ‫ســاعت هشــت و نیــم صبــح برگــزار شــود‪ ،‬بدلیــل حضــور‬ ‫گســترده مــردم بــا یــک ســاعت تاخیــر برگــزار و مــردم تابــوت‬ ‫بــر دوش تــا میــدان کارگــر شــهید مهاجــر را تشــییع و بــا‬ ‫امبوالنــس بــه روســتای «ازون بیجــه» بجنــورد منتقــل شــد‪.‬‬ ‫جوانــان و نوجوانانــی کــه بــا احساســات و درونــی پــاک و بــا‬ ‫شــور و عشــق حســینی بــرای بوســه بــر تابــوت پیکــر مطهــر ایــن‬ ‫شــهید دفــاع مقــدس اشــک ماتــم مــی ریختنــد نیــز از جلــوه‬ ‫هــای خــاص و باشــکوه اییــن بدرقــه ایــن پرنــده مهاجــر بــود‪.‬‬ ‫کوچــه هــا و خیابــان هــای شــهر بجنــورد و مســیر اســتقبال‬ ‫از ایــن شــهید امــروز تصویــری از شــکوه عاشــقانه کربــا‬ ‫و صحنــه اشــک هــا و حســرت مــادران داغــداری بــود کــه‬ ‫بــه عشــق حســین و ارادت بــه ســاحت ایــن شــهید نــوای‬ ‫دلنشــین « راه شــهدا ادامــه دارد» را مــی ســرودند‪.‬‬ ‫بــه راســتی ایــن همــه جمعیــت را چــه کســی دعــوت‬ ‫کــرده اســت کــه بــی هیــچ نســبت فامیلــی امــا گویــی ســال‬ ‫هاســت کــه بــرای ایــن شــهید منتظــر بــوده انــد؛ برخــی زیــر‬ ‫لــب چیــزی زمزمــه مــی کننــد‪ ،‬برخــی مســافت کوتاهــی را‬ ‫قــدم می زننــد و ارام و قــرار ندارنــد در ایــن بیــن کــودکان و‬ ‫نوجوانــان نیــز حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫غریبانه های مادران منتظر‬ ‫هیــچ کــس حــال مــادران شــهدای گمنــام را نمی فهمــد‪،‬‬ ‫مــادر هــر شــب را بــه فکــر فرزنــدش بی خــواب بیــدار‬ ‫می مانــد تــا شــاید صبــح خبــری از فرزنــدش برســد‪ ،‬همــه‬ ‫اتفاق هــای خــوب دنیــا بــرای ایــن ایــن مــادران غمگیــن‬ ‫اســت‪ ،‬اصــا اتفــاق خوبــی بــرای مــادر نیســت‪ ،‬داغــی کــه بــر‬ ‫دلــش نشســته هیــچ وقــت از بیــن نخواهــد رفــت‪.‬‬ ‫حکایــت فــراغ و بی خبــری مــادران شــهدا‪ ،‬روایــت نانوشــته‬ ‫و ناخوانــده ای اســت‪ ،‬وقتــی بیــش از ‪ ۳۰‬ســال چشــم انتظــار‬ ‫باشــی و هــر بــار بــا امــدن یــک شــهید فکــر کنــی فرزنــد‬ ‫توســت و فرزنــدت نباشــد‪ ،‬ســال ها گــوش بــه زنــگ خبــری‬ ‫از امــدن پیکــر فرزنــد خــود باشــی و زنــگ خانــه صــدا نکنــد‪،‬‬ ‫مــادر باشــی و خــودت را قانــع کنــی بــرای دیــدار فرزنــدت‪،‬‬ ‫حتــی تک ـه ای از پیکــر او‪.‬‬ ‫زمانــی کــه فرزنــدش را راهــی جبهــه می کــرد‪ ،‬مــادر بــا‬ ‫ارزوی شــهادت‪ ،‬فرزنــدش را راهــی کــرد‪ ،‬امــا فکــر نمی کــرد‬ ‫کــه ایــن اخریــن دیــدار او بــا دلبنــدش باشــد‪.‬‬ ‫اری‪ ،‬انتظــار واژه غریبــی اســت‪ ،‬انتظــاری از جنــس مــادر‬ ‫شــهید محمــد مهاجــر کــه ســال های ســال هــر روز صبــح‬ ‫کوچه هــای خاکــی را اب و جــارو می کنــد‪ ،‬خانــه را مرتــب‬ ‫نگــه مــی دارد‪ ،‬غــذای مــورد عالقــه فرزندانــش را درســت‬ ‫می کنــد و چشــم بــه راه مــی دوزد تــا عزیــز ســفر کــرده اش‬ ‫برگــردد‪ ،‬قلبــش در تپــش دیــدار اســت‪ ،‬دیــداری کــه اکنــون‬ ‫فــرا رســید‪.‬‬ ‫پایان فراغ‬ ‫عملیات مسلم بن عقیل در یک نگاه‬ ‫عملیــات مســلم بن عقیل در ســاعت‪ ۵۰‬دقیقــه بامــداد نهــم مهرســال‪ ۱۳۶۱‬و بــا رمــز مبــارک‬ ‫«یااباالفضــل العبــاس(ع)»در منطقــه عملیاتــی غــرب ســومار و ارتفاعــات مشــرف بــر شــهر‬ ‫مندلــی عــراق تحــت فرماندهــی قــرارگاه نجــف اشــرف و بــا اهــداف ازادســازی چندیــن ارتفــاع‬ ‫مرزی‪،‬انهــدام نیروهــای دشــمن و تصــرف ارتفاعــات مشــرف بــر شــهر مندلــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫منطقــه مذکــور از جبهه هــای مهــم محســوب می شــد‪،‬زیرا بــه علــت نزدیــک بــودن بــه‬ ‫بغــداد از اســتحکامات زیــادی برخــوردار بــود‪ .‬رزمنــدگان اســام متشــکل از ارتــش و ســپاه‬ ‫بــا شــنیدن رمــز مبــارک عملیات‪،‬حملــه خــود را اغــاز کــرده و پــس از عبــور از موانــع متعــدد‬ ‫میــن و تله هــای انفجــاری‪ ،‬بــه ســربازان خســته از امــاده باش هــای مکــرر یــورش بردنــد‪.‬‬ ‫در نخســتین دقایــق حمله‪،‬ارتفاعــات «گیســکه تاکلــه شــوان» بــه دســت توانــای رزمنــدگان‬ ‫اســام ازاد و عملیــات بــرای تصــرف دیگــر اهــداف دنبــال شــد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال درگیــری رزمنــدگان بــا نیروهــای پیــاده و زرهــی دشــمن‪ ،‬تعــداد دیگــری از‬ ‫ارتفاعــات مشــرف بــر شــهر مندلــی و چندیــن پاســگاه ایرانــی از وجــود بعثیــان پاکســازی و‬ ‫ضربــات ســختی بــه انهــا وارد شــد‪ .‬در صبــح روز عملیــات‪ ،‬دشــمن بــا جم ـع اوری نیروهــای‬ ‫شکســت خــورده خــود اقــدام بــه پاتــک کــرد کــه بــا دریافــت ضربــات کوبنــده عقــب نشســت‪.‬‬ ‫ســرانجام در مرحلــه دوم تکمیلــی‪ ،‬رزمنــدگان اســام بــا رمــز مبــارک «یــا زیــن العابدیــن(ع)»‬ ‫بــه عکس العمــل و حــرکات ایذایــی بعثیــان خاتمــه داده و بــا تســلط بــر ارتفاعــات‪ ،‬انهــا را بــه‬ ‫دشــت بــاز و جلگه هــای اطــراف راندنــد کــه بدیــن ترتیــب شــهر مندلــی در معــرض تهدیــد قــرار‬ ‫گرفتــه و نزدیــک بــه ‪ ۱۵۰‬کیلومترمربــع از خــاک میهــن اســامی ازاد شــد‪.‬‬ ‫دشــمن بــرای بــاز پس گیــری مناطــق از کــف رفتــه دســت بــه پاتک هــای بســیار ســنگینی زد‬ ‫و در یکــی از پاتکهــا دســت بــه حیلــه زد و نیروهایــش را بــا پیشــانی بندهای ســبز رنــگ بســیج‬ ‫محمــد تنهــا فرزندخانــواده اهــل روســتای ازون بیجــه‬ ‫بجنــورد ‪ ۱۵‬ســال داشــت کــه مــادر بــا دســتان خــود وســایل‬ ‫فرزنــد و همســرش را حاضــر و راهــی جبهــه حــق علیــه باطــل‬ ‫کــرد؛ فرزنــدی کــه هنــوز زمــان بســیاری داشــت تــا جوانــی‬ ‫کنــد و در جلــو چشــمان مــادر رشــد کنــد و مــردی بــزرگ شــود‬ ‫مــادر کــه ارزوی دامــادی فرزنــدش را داشــت در ایــن ‪۳۹‬‬ ‫ســال چشــم بــه اســمان و درگاه خــدا خواســتار ایــن بــود‬ ‫کــه فرزنــدش را ببینــد روزهــا پشــت ســرهم ســپری می شــد‬ ‫و مــادر روز بــه روز در فــراغ فرزنــد پیــر و نحیــف شــد امــا‬ ‫قلبــش روشــن و امیدواربــود‪.‬‬ ‫ایــن شــهید تــازه تفحــص شــده در هشــتم اســفند مــاه‬ ‫ســال ‪ ۶۲‬و در منطقــه عملیاتــی خیبر‪-‬مجنــون بــه شــهادت‬ ‫رســیده اســت و در ســال ‪ ۸۵‬بــه عنــوان جاویداالثــر بــرای ان‬ ‫شــهید مراســم تشــییع برگــزار شــد‪.‬‬ ‫حــال و هــوای مراســم غیــر قابــل توصیــف اســت بــه‬ ‫جمعیــت حاضــر در مراســم تشــییع اضافــه می شــود‪ ،‬صــدای‬ ‫صلوات هــای بلنــد یکــی از پــس از دیگــری شــنیده می شــود‪،‬‬ ‫هــر کســی بــه نوعــی ارادت خــود را بــه ان شــهید بــه نمایــش‬ ‫مــی گــذارد برخــی بــا در دســت داشــتن پرچــم جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬برخــی بــا شــاخه گل‪ ،‬برخــی نیــز بــا پاشــیدن‬ ‫گالب و برخــی نیــز بــه مــادر شــهید محمــد مهاجــر چشــم‬ ‫روشــنی و سرســامتی می دادنــد‪ ،‬مــادر چشــمت روشــن‪،‬‬ ‫فرزنــدت امــد‪.‬‬ ‫چــه حــال و هــوای عجیبــی اســت‪ ، ،‬بــا وجــود اینکــه بــه پایــان‬ ‫مراســم نزدیــک شــده ایم‪ ،‬امــا گویــی هیــچ کــدام از مــردم‬ ‫نمی خواهنــد از ایــن فضــای معنــوی جــدا شــوند‪ ،‬امــا چــه کنیــم‬ ‫کــه دقایــق می گــذرد و مراســم نیــز ب ـ ه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ســه هــزار شــهید تقدیــم انقــاب‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬همچنیــن بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار رزمنــده در دوران‬ ‫دفــاع مقــدس در عملیــات هــا حضــور داشــته انــد‪.‬‬ ‫و لبــاس فــرم بســیجی ارایــش داد کــه بــا عکس العمــل مناســب رزمنــدگان اســام مواجــه‬ ‫و بــه عقــب رانــده شــد‪.‬‬ ‫ســرانجام پــس از‬ ‫هفــت روز نبــرد بــر اثــر‬ ‫اســتحکامات منطقــه و‬ ‫فشــار دشــمن عملیــات‬ ‫متوقــف شــد‪.‬‬ ‫نتایج عملیات‪:‬‬ ‫مناطــق و تاسیســات‬ ‫ازاد شــده‪ :‬ارتفاعــات‬ ‫مشــرف بــر مندلــی‬ ‫و‬ ‫ازادی‬ ‫عــراق‪،‬‬ ‫پاکســازی پاســگاه های‬ ‫مــرزی ایــران به اســامی‬ ‫ســلمان کشــته‪ ،‬ســان‬ ‫قلعه جــوق‪،‬‬ ‫بابــا‪،‬‬ ‫ســومار‪ ،‬میــان تنــگ و کانــی شــیخ‪ .‬در ایــن عملیــات ‪ ۱۵۰‬کیلومتــر مربــع از خــاک میهــن‬ ‫اســامی ازاد و پاکســازی شــد‪.‬‬ ‫تجهیــزات منهــدم شــده دشــمن‪ ۷۹ :‬دســتگاه تانــک و نفربــر‪ ۷ ،‬فرونــد هواپیمــا‪ ،‬چندیــن‬ ‫انبــار مهمــات و خودروهــای حامــل مهمــات‪ ،‬چندیــن قبضــه تفنــگ ‪ ۱۰۶‬میلیمتــری‪ ،‬دههــا‬ ‫دســتگاه خــودرو‪ ،‬ســه دســتگاه لــودر‪ ۳ ،‬قبضــه ســاح کاتیوشــا‪ ۴ ،‬قبضــه خمپــاره انــداز‪.‬‬ ‫غنایــم‪ :‬تعــدادی موشــک مالیوتــکا‪ ،‬تعــداد زیــادی بی ســیم‪ ،‬انــواع خمپاره انــداز‪ ،‬مقــداری‬ ‫ســاح ســبک و نیمه ســنگین‪ ۱۰۰ ،‬قبضــه تیربــار و دوشــکا‪ ،‬یــک دســتگاه رادار‪ ،‬یــک دســتگاه‬ ‫ردیــاب صوتــی توپخانــه‪ ۳ ،‬دســتگاه لــودر و بولــدوزر‪ ۳ ،‬قبضــه تــوپ ‪ ۱۰۰‬میلیمتــری‪.‬‬ ‫تعداد کشته و زخمی دشمن‪ :‬بیش از ‪ ۴۰۰۰‬نفر‬ ‫تعداد اسرا‪ ۲۷۵ :‬نفر ‪ -‬نیروهای عمل کننده سپاه و ارتش‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!