روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 600 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 600

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 600

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 600

‫شنبه‬ ‫شماره ‪96 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 03-‬سپتامبر ‪ /06-2022/‬صفر ‪ -1444/‬شماره ‪600‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫راهکار جلوگیری از سونامی کم تحرکی‬ ‫بانوان‪ ،‬توسعه ورزش همگانی است‬ ‫‪3‬‬ ‫میاندشت؛‬ ‫پناهگاهی امن‬ ‫یوزهای ایرانی‬ ‫‪2‬‬ ‫برنج همچنان‬ ‫روی ریل کاهشی‬ ‫خوتکاها‬ ‫در خلیج گرگان‬ ‫رئیسعلی دلواری‬ ‫دلیر مرد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫همه چیز پول‬ ‫نیست!‏‬ ‫‏ مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫از ســاختمان ‪ 4‬طبقه بدون اسانســور در حالت بیماری و ضعف‬ ‫بــاال رفتــم تــا دکتــر متخصــص را زیــارت کنــم‪ .‬دو واحــد ســاختمان‬ ‫اختصــاص بــه دو دکتــر داشــت‪ .‬یکــی اعصــاب و روان و دیگــری‬ ‫داخلــی‪ .‬جــوان ‪ 35‬ســاله ای‏بــه عنــوان منشــی پشــت میــز شــق و‬ ‫رق نشســته‪ ،‬ســر در زیــر بــه دفتــری نگاه می کــرد که ‪ 30‬نفر بیمار‬ ‫را نوبت داده‪ .‬بعد از چند دقیقه ای که معموال ًمخشــص نیســت‬ ‫کــم یــا زیــاد می شــود یکــی از بیمــاران را صــدا کــرد‏‪.‬‬ ‫در جلــو میــز ایشــان ایســتادم و تقاضــای پذیــرش کــردم‪ .‬نــام‬ ‫و شــماره کدملــی را گرفــت و گفــت برویــد پائیــن در خیابــان بــه‬ ‫ایــن شــماره کارت بکــش‪ .‬دیــدم چنــد دســتگاه پــوز روی میزشــان‬ ‫‪8‬‬ ‫از بانک‪-‬هــای مختلــف هســت‪ .‬گفتــم‏اقــا شــما کــه دســتگاه پــوز‬ ‫داریــد چــرا همیــن جــا کارت نکشــم؟‏‬ ‫گفــت‪ :‬همیــن کــه گفتــم‪ .‬روی برگردانــد و مــن بــا حالــت زار و نــزار‬ ‫‪ 4‬طبقــه ســاختمان پله هــا را طــی کــردم تــا بــه خیابــان رســیدم‪.‬‬ ‫دویســت قــدم هــم پیــاده رفتــم تــا پــول واریــز کنــم‪ .‬بــا خــود گفتــم‬ ‫یعنــی چــه؟‬ ‫بــه خاطــر اوردم کــه از وقتــی اداره دارایــی بــرای دریافــت مالیــات‬ ‫بــر درامــد پزشــکان مــاک را دریافتی هــای ناشــی از دســتگاه پــوز‬ ‫قــرار داده بــه انحــاء مختلــف بعضــی پزشــکان یــا پول نقــد دریافت‬ ‫می کننــد و یــا بیمــاران را‏روانــه خیابــان می کننــد تــا در جایــی کــه‬ ‫متعلــق بــه انهــا نیســت پــول واریــز شــود و یــا رســید دریافتــی از‬ ‫واریــزی وجــه از طریــق پوزهایی اســت که نام فروشــگاه های دیگر‬ ‫اســت‪ .‬مثــا ًروی رســید دریافتــی نوشــته ســبزی و‏میوه فروشــی‬ ‫فــان‪..‬‏‪.‬‬ ‫چــون معمــوال ًبیمــاران بیشــتر بــه رقــم ثبــت شــده دقــت می کنند‬ ‫و بــاالی قبــض را نمی خواننــد متوجــه نمی شــوند کــه ایــن حســاب‬ ‫از ان اقــا یــا خانــم دکتــر نیســت‏‪.‬‬ ‫راســتی مــا در چــه شــهری زندگــی می کنیــم کــه بعضــی پزشــکان‬ ‫هیــچ قاعــده و قانــون و اخالقــی را رعایــت نمی کننــد و همــه چیز را‬ ‫در پــول و ثــروت می بیننــد ؟‬ ‫مگــر برخــی از پزشــکان مــا درس اخــاق نخوانــده و احساســی بــه‬ ‫هموطنــان خــود ندارنــد کــه فقــط ظــرف ‪ 3‬الــی ‪ 4‬ســاعت قریــب به‬ ‫‪ 50‬بیمار را معاینه می کنند و دارو می نویســند؟‬ ‫عجیــب اســت اگــر بــه درامدهــای دیگــر ایــن اقایــان و خانم هــا‬ ‫دقــت کنیــد متوجــه نوعــی روابــط چندگانــه تجــاری می شــوید‬ ‫کــه دیگــر فرصتــی بــرای مطالعــه شــناخت داروهــای جدیــد و یــا‬ ‫بیماری هــای نــو بــه نــو پیــدا‏نمی کننــد‏‪.‬‬ ‫اقــای رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی! ایــا ایــن حقایــق را‬ ‫می دانیــد؟ اگــر نمی دانیــد خدمتتــان عــرض کنــم درامــد بعضــی‬ ‫پزشــکان از داروخانه هایــی اســت کــه طبــق قــرارداد‪ ،‬بیمــار بــه‬ ‫انجــا روانــه می شــود و داروهایــی در‏نســخه ثبــت می گــردد کــه‬ ‫موضوعیتــی بــا بیمــاری بیمــار نــدارد‪ .‬مثــا فــان کرم گــران قیمت‪،‬‬ ‫بزودی‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برگزار می کند‬ ‫تبلیغاتدرشبکه های‬ ‫اجتماعی به شرط قانون‬ ‫‪4‬‬ ‫فــان شــامپو‪ ،‬فــان امپولــی کــه روی دســت داروخانــه مانــده بــه‬ ‫فــان پزشــک همــکار ســفارش می شــود از ایــن دارو تجویــز کنــد تا‬ ‫‏درصــدی از فــروش را بــه حســاب دکتــر واریــز نماینــد‏‪.‬‬ ‫درامــد دیگــر از محــل داروهایــی اســت کــه نمونه هــای ان را‬ ‫داروســازان بــه مطــب ارســال می‪-‬کننــد کــه اگــر دکترهــا ان را‬ ‫تجویــز کننــد درصــدی از فــروش نصیبشــان می شــود‪.‬حال بمانــد‬ ‫کــه ســرجمع ایــن درامدهــا در کجــا و یــا‏در کــدام کشــور خارجــی‬ ‫صــرف ســرمایه‪-‬گذاری و یــا تفریحــات انچنانــی می شــود‪.‬‏‬ ‫بــه جــز چنــد پزشــک خــاص کــه اثــاری از وقــف و یــا ســاخت‬ ‫بیمارســتان در شناســنامه انهاســت‪ ،‬هــزاران پزشــکی کــه در ایــن‬ ‫شــهر و یــا شــهرهای دیگــر کار می کننــد و درامــد انچنانــی دارنــد‬ ‫منشــاء کــدام کار خیــر بوده انــد؟‏مدرســه ســاخته اند؟ درمانــگاه و‬ ‫بیمارســتان بنــا کرده انــد؟ چنــد یتیــم و فقیــر زیــر پوشــش دارنــد؟‬ ‫از زیــر بــار مالیــات کــه فــرار می کننــد و بــه نــدرت پزشــکی یافــت‬ ‫می شــود کــه از فــرد بیمــار ناتوانــی پــول ویزیــت دریافــت نکنــد‏‪.‬‬ ‫دانشگاه های ما در باب اخالق پزشکی چه اقداماتی کرده اند؟‬ ‫ناظریــن و دســتگاه های متولــی تاکنــون چنــد پزشــک خاطــی را به‬ ‫دادگاه کشانده اند؟‬ ‫چه تعداد داروخانه تعطیل کرده اند؟‬ ‫و مهم تــر از همــه مــردم مــا چــه اموزش هایــی دیده انــد تــا‬ ‫ناظریــن و مطالبه گــران خوبــی باشــند؟‬ ‫نقــش مطبوعــات و رســانه های ما در تهیــه گزارش های محله ای‬ ‫و شــهری چگونه اســت؟‬ ‫اگــر همیــن پزشــکان بخواهنــد در کشــورهای دیگــر از جمله مثال‬ ‫ژاپــن یــا مالــزی مطــب بــاز کننــد می تواننــد بــا چنیــن اقداماتــی‬ ‫بیمــاران را وســیله درامدزایــی خــود قــرار دهنــد؟‬ ‫مثــا ًمالیــات ندهنــد و یــا بــه انحــاء مختلــف از زیــر بــار ان شــانه‬ ‫خالــی کننــد؟‬ ‫یــا داروهــای سفارشــی در نســخه انهــا بنویســند؟ یا فرصــت کمی در‬ ‫حــد چنــد دقیقــه و بــدون معاینه بیمــاران را نســخه دهند؟‬ ‫مشــکالت دارو و درمــان‪ ،‬مشــکالت ریشــه ای و بنیــادی نیســت‪.‬‬ ‫مشــکالت رفتــاری اســت‪ .‬مشــکالت اعتقــادی اســت‪ .‬مشــکالت‬ ‫‪7‬‬ ‫اخالقــی اســت‪ .‬شــرکتی کــه دارو می ســازد دارویــش کســری دارد‪.‬‬ ‫کســی کــه دارو وارد می کنــد‏و ان را احتــکار می نمایــد تــا گران تــر‬ ‫بفروشــد و یــا بــه بــازار ازاد روانــه کنــد‪ .‬خــدا و پیغمبــر و قیامت هم‬ ‫یــا از یــاد رفتــه و یــا بیشــتر رونمــای ان ریاکارانــه پیداســت‪.‬‬ ‫حکایــت بعضــی شــعارهای عوام فریبانه ای اســت که فقــط به در‬ ‫و دیــوار بعضــی مطب ها زده شــده‏‪.‬‬ ‫یــادم هســت ‪ 12‬ســاله بــودم و بــه تازگــی تصدیــق کالس ششــم‬ ‫را گرفتــه بــودم‪ .‬جلــو داروخانــه‪-‬ای در چهــارراه مشــیر ایســتادم‬ ‫نوشــته ای نظــرم را جلــب کــرد کــه بــه درســتی قــادر بــه خوانــدن‬ ‫ان نبــودم‪ .‬نوشــته بــود‪« :‬الــدواء‏عندنــا والشــفاء عنداللــه» [دارو‬ ‫در نــزد ماســت و شــفا نــزد خــدا] حــال دریــغ از یــک نوشــته‪ ،‬بیشــتر‬ ‫تبلیغــات داروهایــی بــه در و دیــوار اســت کــه جنبــه ارایشــی‬ ‫بهداشــتی دارد‏‪.‬‬ ‫بگذریــم و برگردیــم ســری بزنیــم بــه پزشــکان خداشــناس‬ ‫مردم دوســتی کــه بــدون اجــر و مــزد در مناطــق محــروم بــه‬ ‫بیچــارگان و روســتائیان خدمــت می کننــد‪ .‬پزشــکانی کــه حتــی‬ ‫حاضــر نیســتند نامشــان در جرائــد و ‏رســانه ها بــرده شــود‏‪.‬‬ ‫یــا پزشــک معروفــی کــه در شــیراز بــود بــه نــام مرحــوم دکتــر‬ ‫نجابــت کــه مــردم فقیــر و ناتــوان را رایــگان چشم پزشــکی می کرد‪.‬‬ ‫او هــم بــه دیــار باقــی شــتافت‪ .‬نمی دانــم جایگزینــی دارد یــا خیــر؟‬ ‫بــه هــر تقدیــر از دیــن و ائیــن و اخــاق گذشــته‪ ،‬انســانیت کجــا‬ ‫رفتــه‪ .‬اگــر تحصیــات و ادعــای انچنانــی نداشــتند توقــع چندانــی‬ ‫نبــود هــر چنــد صــرف دانــش و تجربــه ادم اخالق مــدار نمی شــود‏‪.‬‬ ‫درس اول اخالق مــداری بــاور بــه خــدا و روز قیامــت اســت و پــرس‬ ‫و ســئوالی کــه ضمانــت اجرائــی ان اعتقــادات قلبــی اســت کــه‬ ‫متاســفانه نیســت‪ .‬هرچنــد پزشــکان حــاذق و توانمنــدی داریم که‬ ‫جــان انســانها را بــه خوبــی‏نجــات می دهنــد و اجرشــان محفــوظ‬ ‫اســت و ایــن نوشــته شــامل حــال انهــا نیســت‏‪.‬‬ ‫مــن حکایــت تکــراری را امــروز قلمی کــردم تــا اگــر متولیــان امــور‬ ‫پزشــکی بــه ان واقــف نیســتند راهــکاری بــرای نظــارت دقیق تــر‬ ‫بیابنــد و اگــر اگاهنــد کــه زیــاده عرضــی نیســت بــه جــز انکــه برونــد‬ ‫دنبــال کاری دیگــر کــه دنیــا و‏اخرتشــان بیــش از ایــن ضایــع نشــود‏‪.‬‬ ‫اموزش های تخصصی خبرنگاری‬ ‫دوره های عمومی‬ ‫دوره های تخصصی‬ ‫دوره های پیشرفته‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.432.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,201,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪600‬‬ ‫تصادف‪ ،‬بالی جان یوزپلنگ ها‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت و پــارک ملــی ضامــن اهــو یکــی از بهتریــن زیســتگاه های‬ ‫یوزپلنــگ اســیایی در ایــران کــه بــا وجــود منطقــه دشــتی و تپــه ماهورهــا و وجــود طعمــه فــراوان‬ ‫محلــی امــن و مناســب بــرای زیســت ایــن گونــه ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫میاندشت؛‬ ‫پناهگاهی امن‬ ‫یوزهای ایرانی‬ ‫سرویس محیط زیست‪-‬‬ ‫منطقــه میاندشــت شهرســتان جاجــرم‪ ،‬زایشــگاه و زیســتگاه امــن‬ ‫بــرای یوزپلنــگ ایرانــی اســت و ایــن حیــوان زیبــا و وحشــی پــس از‬ ‫ســال ها غیبــت در ایــن خطــه امســال دوبــاره خودنمایــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ۹‬شــهریور کــه بــه عنــوان روز ملــی‬ ‫یوزپلنــگ نــام دارد‪ ،‬امســال متفــاوت تــر از ســال هــای پیــش اســت‪،‬‬ ‫این گونه وحشــی و زیبا امســال در چند نوبت خودنمایی و مشــاهده‬ ‫شــده اســت و دوســت داران محیــط زیســت بــه بقــای ایــن حیــوان‬ ‫ارزشــمند امیدوارتــر شــدند‪.‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت جاجــرم در خراســان شــمالی‬ ‫مامــن گرمــی بــرای ایــن گربه ســان بــا ارزش اســیایی اســت‪ ،‬وســعت‬ ‫‪ ۸۵‬هــزار هکتــاری میاندشــت بعنــوان قدیمــی ترین مناطق چهارگانه‬ ‫زیســت محیطــی کشــور از یــوز اســیایی میزبانــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫میاندشــت زایشــگاه مطمئنــی بــرای حفاظــت از ایــن حیــوان بــا‬ ‫منطقــه حفاظت شــده خارتــوران ســمنان از‬ ‫ارزش اســت و در کنــار‬ ‫ٔ‬ ‫زیســتگاه های مولــد یوزپلنــگ در کشــور محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫یوزپلنــگ حیــوان قلمــرو طلــب اســت و وســعت میاندشــت‬ ‫جوابگــوی ایــن قلمروطلبــی نیســت‪ ،‬از ایــن رو تولــه هــا پــس از‬ ‫اینکــه در میاندشــت بــه دنیــا امدنــد به خارتوران ســمنان و یا ســایر‬ ‫مناطــق مــی رونــد‪.‬‬ ‫«ایــران»‪ ،‬مــاده یــوزی کــه اردیبهشــت مــاه امســال ســه تولــه یوز‬ ‫در منطقــه حفاظت شــده تــوران یــا خارتوران ســمنان به دنیــا اورد‬ ‫سرگذشــت تلخــی دارد چــرا کــه ایــن مــاده یــوز در زمانــی کــه تولــه‬ ‫بــود از میاندشــت بــه ســرقت مــی رود و در تهــران شناســایی و در‬ ‫پارک پردیســان نگهداری شــد‪ ،‬ســپس برای زاداوری به خارتوران‬ ‫منتقل شــد‪.‬‬ ‫مردم خراســان شــمالی؛ میاندشــت جاجرم را با نام «کوشــکی» می‬ ‫شناســند‪ ،‬همــان یــوز نــری کــه چندیــن ســال در میاندشــت جاجــرم و‬ ‫در شــرایط نیمــه اســارت زیســت داشــت‪ ،‬امــا پــس از چنــد ســال بــا‬ ‫هــدف تکثیــر گونــه بــه تهــران منتقــل شــد‪ ،‬اقدامــات در این بــاره موثر‬ ‫واقــع نشــد و پــروژه ان بی اثــر مانــد و در نهایــت در قالــب طرحــی دیگر‬ ‫از تهــران بــه اســتان ســمنان انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫اکنــون همــه بــه اهمیــت صیانــت از یوزپلنــگ و تــاش بــرای بقــای‬ ‫ایــن گونــه ارزشــمند واقــف هســتند‪ ،‬ایــن امــر پیــر و جــوان نمــی‬ ‫شناســد‪ .‬مصــداق ان پیرزنــی اســت کــه چنــد ســال پیــش‪ ،‬در‬ ‫میاندشــت جاجــرم تولــه ‪ ۶‬ماهــه یوزپلنــگ را کــه از تــرس چنــد‬ ‫قــاده ســگ بــه بــاالی درختــی پنــاه بــرده بــود نجــات داد‪.‬‬ ‫ســگ هــا بــا مشــاهده چنــد قــاده یوزپلنــگ‪ ،‬ان هــا را دنبــال‬ ‫کردنــد کــه یکــی از تولــه هــا بــه بــاالی درخــت پنــاه بــرد و زن‬ ‫روســتایی هــم بــا مشــاهده چنیــن وضعیتــی بــه مــدت ‪ ۲‬ســاعت‬ ‫مقابــل ســگ هــا قــرار گرفــت و محیــط بانــان در جریــان امــر قــرار‬ ‫گرفتــه و یــوز را پــس از امــن کــردن منطقــه بــه مســیری کــه خانواده‬ ‫اش رفتــه بودنــد‪ ،‬هدایــت کــرد‪.‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت شهرســتان جاجــرم در جنــوب‬ ‫غربــی خراســان شــمالی بــه عنــوان زیســتگاه مولــد و زایشــگاه‬ ‫یوزپلنــگ ایرانــی شــناخته مــی شــود و امســال افزایــش مشــاهدات‬ ‫ایــن گونــه زیبــا بویــژه تولــه هــا حاکــی از ایــن اســت کــه امیدهــا‬ ‫بــرای حضــورش بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫مســووالن مــی گوینــد؛ میاندشــت جاجــرم بــه عنــوان زیســتگاه‬ ‫یوزپلنــگ ایرانــی بــرای ایــن حیــوان امــن تــر شــده اســت و افزایــش‬ ‫مشــاهدات ایــن گونــه در حــال انقــراض هــم نشــان همیــن اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیــر بــا خریــد حقــوق عرفــی دامــداران و خــروج‬ ‫س ـگ های گلــه از عرصــه‪ ،‬تــاش بــرای افزایــش جمعیــت اهــوان‬ ‫بــه عنــوان طعمــه اصلــی یوزپلنــگ هــا و تامیــن اب مــورد نیــاز در‬ ‫ایــن منطقــه ســبب شــده تــا پویایــی بــه ایــن منطقــه بازگــردد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن‪ ،‬امســال یوزپلنــگ ‪ ۹‬مرتبــه در‬ ‫حواشــی پناهگاه حیات وحش میاندشــت مشــاهده شــده اســت‬ ‫کــه ســه مرتبــه بــه وســیله محیــط بانــان و ‪ ۶‬مرتبــه بــه وســیله‬ ‫مــردم بــوده اســت‪.‬‬ ‫حضــور تولــه یوزپلنــگ در محــور سنخواســت‪ -‬جاجــرم هــم‬ ‫مصــداق دیگــری بــر پایــدار بــودن زیســتگاه ایــن گونــه نــادر در‬ ‫میاندشــت شهرســتان جاجــرم اســت‪.‬‬ ‫خروج دامداران از قلمرو یوزپلنگ‬ ‫یکــی از تهدیدهــا بــرای یوزپلنــگ ایرانــی در میاندشــت جاجــرم‪،‬‬ ‫حضــور دامــداران و ســگ هــای گلــه در ایــن عرصــه هــا اســت‪.‬‬ ‫دامــداران بــا چــرای بــی رویــه در مراتــع‪ ،‬ســبب تخریــب و از‬ ‫بیــن رفتــن مراتــع شــده انــد و ایــن امــر تهدیــدی بــرای جمعیــت‬ ‫اهــوان بــه عنــوان طعمــه اصلــی یوزپلنــگ هــا اســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ان س ـگ های گلــه هــم ســبب ناامــن شــدن زیســتگاه بــرای ایــن‬ ‫حیــوان وحشــی اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد در ســال هــای گذشــته بــا تــاش مســووالن شــمار زیــادی‬ ‫از دام هــا از منطقــه خــارج شــده اســت امــا ایــن مشــکل همچنــان‬ ‫گریبانگیر اســت‪.‬‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم در ایــن بــاره وقــوع‬ ‫خشکســالی و گرانــی نهــاده هــای دامــی را ســبب بــروز مشــکل‬ ‫بــرای خــروج دامــداران عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬خشکســالی و کاهــش‬ ‫بارندگــی کــه بــا افزایــش قیمــت نهــاده هــای دامــی همــراه شــده‪،‬‬ ‫همــکاری دامــداران بــرای واگــذاری پروانــه هــای چــرا در میاندشــت‬ ‫ایــن شهرســتان را کــم کــرده و کار بــرای خــروج دام از ایــن منطقــه‬ ‫ســخت تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫احمــد صفــرزاده بــا اشــاره بــه مقاومــت دامــداران بــرای فــروش‬ ‫پروانــه هــای چــرا اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون بــرای خریــداری حقــوق‬ ‫عرفــی دامــداران در منطقــه میاندشــت مشــکل اعتبــاری وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه دامــداران حاضــر بــه فــروش‬ ‫ایــن پروانــه هــا نیســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خشکســالی و کاهــش بارندگــی ســبب شــده تــا‬ ‫نهــاده هــای دامــی بــه شــدت گــران شــود‪ ،‬در ایــن شــرایط دامــداران‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد دام را در شــرایط چــرا تغذیــه کننــد و بــه نوعــی‬ ‫وابســتگی انــان بــه علوفــه مراتــع بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال هــای پیــش بــرای صیانــت از یوزپلنــگ‪۱۵ ،‬‬ ‫هــزار هکتــار از منطقــه حاشــیه میاندشــت از دام خالــی شــده و‬ ‫بــه پــارک ملــی ارتقــا یافتــه اســت‪ ،‬بــا ایجــاد ایــن پــارک ملــی بــا نــام‬ ‫ضامــن اهــو بــه وســعت ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار و بــا خــروج پنــج هــزار‬ ‫راس دام و امــن شــدن ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار دیگــر از ایــن منطقــه بــرای‬ ‫زیســت اهــوان و یــوز‪ ،‬بــر اورد مــی شــود ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار از ایــن‬ ‫منطقــه بــرای ایــن وحــوش امــن شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون نقــاط‬ ‫حســاس در میاندشــت برای خروج دام از منطقه شناســایی شــده‬ ‫اســت بطوریکــه‪ ،‬دســت کــم ســه اغــل در ایــن نقــاط حســاس بایــد‬ ‫خریــداری و از حضــور دام خالــی شــود امــا همــکاری دامــداران در‬ ‫ایــن زمینــه کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای اخیــر بــا خریــد حقــوق عرفــی‬ ‫دامــداران و برخــورد بــا شــکارچیان شــرایط بــرای یوزهــا بهتــر‬ ‫شــده اســت افــزود‪ :‬دامــداران بــرای چــرای ‪ ۱۵‬هــزار راس دام در‬ ‫میاندشــت پروانــه دارنــد کــه در ســال هــای اخیــر حــدود یــک ســوم‬ ‫از ایــن پروانــه هــا خریــداری شــده اســت و اکنــون پروانــه ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫راس دام کــه حقــوق عرفــی چــرا دارنــد بایــد خریــداری شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن ســال هــا بــا خریــد پروانــه هــای چــرا‪،‬‬ ‫شــمار زیــادی از دامــداران از منطقــه خــارج شــده انــد و خــروج دام و‬ ‫گلــه هــا عــاوه بــر اینکــه فشــار بــر مراتــع را کاهــش داده‪ ،‬شــرایط را‬ ‫بــرای بــا زیســت اهــوان بــه عنــوان طعمــه یوزپلنــگ بهتــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن امــر‬ ‫کــه بــا خــروج ســگ گلــه همــراه بــوده ســبب افزایــش امنیــت بــرای‬ ‫یوزهــا شــده و حضــور ســگ هــای گلــه هــم بــه شــدت امنیــت‬ ‫یوزپلنــگ هــا را بــه مخاطــره انداختــه اســت از ایــن رو تــاش داریــم‬ ‫تــا دام هــا بــه تدریــج از ایــن منطقــه خــارج شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال مالــی ‪ ۹۹‬حــدود یــک میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار بــرای بهبــود شــرایط میاندشــت اختصــاص یافــت و ســال‬ ‫مالــی ‪ ۱۴۰۰‬هــم همیــن میــزان اعتبــار پیشــنهاد شــده اســت گفــت‪:‬‬ ‫ایــن اعتبــار صــرف خریــد حقــوق عرفــی دامــداران مــی شــود و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان بــرای چهــار دوره ابیــاری نهالــکاری کشــت شــده‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال هــای اخیــر ‪ ۱۶۰‬هکتــار از عرصــه‬ ‫میاندشــت نهالــکاری شــده و بــا کاشــت نهــال اتریپلکــس‪،‬‬ ‫عــاوه بــر بهبــود شــرایط تعلیــف اهــوان‪ ،‬بــا پدیــده گــرد و غبــار و‬ ‫بیابان زایــی مقابلــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تامین اب در میاندشت‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫دیگــر از نیازمنــدی هــا بــرای صیانــت از یوزپلنــگ‪ ،‬تامیــن اب‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــن زمینــه اقدامــات خوبــی انجــام شــده و بــا وجــود‬ ‫خشکســالی هــا‪ ،‬ابشــخورهای منطقــه حتــی یــک ســاعت‪،‬‬ ‫خالــی از اب نبــوده اســت‪.‬‬ ‫صفــرزاده بــا بیــان اینکــه منطقــه میاندشــت ‪ ۱۲‬ابشــخور و ‪۱۵‬‬ ‫بندخاکــی دارد کــه اکنــون ابرســانی ســیار بــه منطقــه بــا ‪ ۲‬دســتگاه‬ ‫تانکــر و تراکتــور انجــام مــی شــود گفــت‪ :‬بــا دریافــت مجــوز از‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای‪ ،‬یــک حلقــه چــاه جدیــد در میاندشــت حفــر‬ ‫شــده اســت کــه دغدغــه هــا در تامیــن اب را کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫صفــرزاده افــزود‪ :‬خوشــبختانه بــا اقدامــات انجــام شــده‪،‬‬ ‫جمعیــت اهــوان در میاندشــت جاجــرم بســیار مناســب اســت‬ ‫و جمعیــت ایــن گونــه وحشــی در ســال هــای اخیــر همــواره‬ ‫افزایشــی بــوده اســت بطوریکــه اکنــون بیش از یکهــزار راس اهو‬ ‫در ایــن منطقــه زیســت دارنــد‪.‬‬ ‫تصادف‪ ،‬بالی جان یوزپلنگ ها‬ ‫یکــی از مخاطــرات و تهدیدهــا بــرای یوزپلنگ هــای جاجــرم در‬ ‫کریــدور میاندشــت تــا خارتــوران اســتان ســمنان‪ ،‬تصــادف بــا‬ ‫خودروهــای عبــوری از جــاده هــا اســت کــه در ایــن زمینــه بایــد بــا‬ ‫تقویــت تابلوهــای هشــدار امنیــت ایــن گونــه ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫دغدغــه بــرای تصــادف ایــن حیــوان در جاده هــای خراســان‬ ‫شــمالی همچنــان پابرجــا اســت کــه انتظــار مـی رود بــر ایمن ســازی‬ ‫ان شــتاب داده شــود‪.‬‬ ‫یوزپلنــگ حیوانــی قلمــرو طلــب اســت از ایــن رو در مســیرهای‬ ‫طوالنــی جابجــا مــی شــود ایــن ویژگــی ســبب شــده تــا تــردد در‬ ‫جاده هــا بیشــتر شــود و در معــرض تصــادف جــاده ای باشــند‬ ‫«یارقلــی»‪ ،‬یــوز نــری کــه ســال هــای ســال قلمــرو خــود را در‬ ‫میاندشــت حفــظ کــرده بــود‪ ،‬ســال ‪ ۹۷‬در تصــادف در محــور‬ ‫سنخواســت‪-‬جاجرم تلــف شــد؛ از ان ســال دیگــر یوزپلنگــی در‬ ‫ایــن دشــت مشــاهده نشــد‪ ،‬دوربیــن هــای نصــب شــده هــم‬ ‫هیــچ تصویــری از ایــن گونــه زیبــا و ارزشــمند ثبــت نکردنــد‪ ،‬امــا از‬ ‫تابســتان پارســال تاکنــون مشــاهده یوزپلنــگ هــا در ایــن منطقــه‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫برخــی کارشناســان احتمــال مــی دهنــد یــک یــوز نــر دیگــر قلمــرو‬ ‫خــود را بــه میاندشــت جاجــرم کشــانده اســت و از ایــن رو پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود ایــن منطقــه یوزهــای بیشــتری را بــه خــود ببینــد‪.‬‬ ‫بــه کار بســتن تدابیــر بــرای جلوگیــری از تصــادف نــه تنهــا بــرای‬ ‫یوزپلنــگ دارای اهمیــت اســت بلکــه بــرای راننــدگان عبــوری هــم‬ ‫دارای اهمیــت اســت‪ ،‬از ایــن رو نیــاز اســت تــا تابلوهــا و عالئــم‬ ‫هشــدار دهنــده در جــاده هــا تقویــت شــود‪.‬‬ ‫محــور سنخواســت‪-‬جاجرم و محــور امیراباد‪-‬جاجــرم محــل تــردد‬ ‫یوزپلنــگ هــا و گــذر انــان از میاندشــت بــه اســتان ســمنان اســت‪،‬‬ ‫البتــه تابلوهــای مســیر سنخواســت‪-‬جاجرم تقویــت شــده امــا‬ ‫محــور امیراباد‪-‬جاجــرم هنــوز تابلــو هشــدار بــرای تامیــن امنیــت‬ ‫یوزهــا کــم دارد و از مســووالن انتظــار مــی رود تــا در ایــن بــاره‬ ‫اقدامــات الزم انجــام شــود‪.‬‬ ‫امن شدن تردد یوزها در محور سنخواست ‪ -‬جاجرم‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬ایمنــی‬ ‫تــردد یوزهــا بــا نصــب تابلوهــای هشــدار در محــور سنخواســت ‪-‬‬ ‫جاجــرم ایــن شهرســتان خراســان شــمالی کــه از مصوبــات شــورای‬ ‫ترافیــک اســتان بــوده‪ ،‬افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫صفــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬وقــوع تصــادف یکــی از چالــش هــا و‬ ‫دغدغــه هــای محیــط زیســت بــرای حفــظ یوزهــا اســت از ایــن رو‬ ‫تابلوهــای هشــدار دهنــده بــرای اگاه ســازی راننــدگان عبــوری بایــد‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ابــان مــاه ســال ‪ ،۹۷‬برخــورد یــک دســتگاه خــودرو‬ ‫بــا یــک قــاده یوزپلنــگ نــر موســوم بــه یارقلــی‪ ،‬منجــر بــه مــرگ ایــن‬ ‫جانــور کمیــاب و بــا ارزش شــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم دربــاره مشــاهده یوزپلنــگ‬ ‫در میاندشــت جاجــرم گفــت‪ :‬ایــن گونــه وحشــی ارزشــمند در ایــن‬ ‫منطقــه توســط اهالــی دیــده شــده اســت‪ ،‬اواخــر ســال قبــل‬ ‫مشــاهدات مردمــی یوزپلنــگ در ایــن منطقــه گــزارش شــده اســت‬ ‫امــا دوربیــن هــا پارســال تصویــری از ایــن حیــوان ثبــت نکردنــد‪.‬‬ ‫صفــرزاده افــزود‪ :‬میاندشــت جاجــرم زیســتگاه مولــد یــوز در‬ ‫کشــور اســت و بــه نوعــی زایشــگاه ایــن گونــه محســوب مــی شــود‬ ‫بطوریکــه هــم اکنــون شــمار اهــوان بــه عنــوان طعمــه ایــن حیــوان‬ ‫وحشــی‪ ،‬مناســب اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میاندشــت جاجــرم‪ ،‬منطقــه امــن بــرای زیســت‬ ‫و زاداوری یوزپلنــگ هــا اســت تصریــح کــرد‪ :‬یوزهــای ایــن منطقــه‪،‬‬ ‫پــس از زاداوری‪ ،‬بــرای افزایــش قلمــرو‪ ،‬همــراه بــا توله هــا بــه‬ ‫خارتــوران اســتان ســمنان مــی رونــد کــه در ایــن مســیر بــا تهدیــد‬ ‫تصــادف روبــه رو هســتند‪.‬‬ ‫افزایش مشاهده یوزپلنگ در میاندشت جاجرم‬ ‫مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان خراســان شــمالی‬ ‫هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬یوزپلنــگ امســال بیــش از هــر زمانــی در‬ ‫ایــن زیســتگاه مشــاهده شــد بــه طــوری کــه ایــن گونــه زیبــا بارهــا‬ ‫در حاشــیه شــمالی و شــرقی پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت‬ ‫مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا شــکاریان اظهــار داشــت‪ :‬پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت‬ ‫و پــارک ملــی ضامــن اهــو یکــی از بهتریــن زیســتگاه هــای یوزپلنــگ‬ ‫اســیایی در ایــران کــه بــا وجــود منطقــه دشــتی و تپــه ماهورهــا و‬ ‫وجــود طعمــه فــراوان محلــی امــن و مناســب بــرای زیســت ایــن‬ ‫گونــه ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه تــردد و مشــاهده چنــد بــاره یــوز‬ ‫در ایــن مســیر در یکســال اخیــر از شــهروندان خواســت در مســیر‬ ‫جــاده جاجــرم بــه سنخواســت بــا احتیــاط بیشــتری رانندگــی کننــد‪.‬‬ ‫رصد یوزپلنگ ها با ‪ ۱۵‬دستگاه دوربین تله ای‬ ‫شــکاریان در ادامــه گفــت‪ :‬رصــد و پایــش وضعیــت یوزپلنــگ‬ ‫ایرانــی بــا نصــب ‪ ۱۵‬دســتگاه دوربیــن تلــه ای در پناهــگاه حیــات‬ ‫وحــش میاندشــت ایــن شهرســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن دوربیــن هــای تلــه ای بــا مشــارکت انجمــن‬ ‫یوزپلنــگ ایرانــی و اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی در پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت و پــارک ملــی ضامــن‬ ‫اهــو در محــدوده شهرســتان جاجــرم نصــب شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن دوربیــن هــا از اکنــون تــا ابــان مــاه ســال‬ ‫جــاری فعــال خواهنــد بــود و در ایــن مــدت وضعیــت ایــن گونــه‬ ‫نــادر و زیبــا پایــش مــی شــود تصریــح کــرد‪ :‬مــکان هایــی کــه‬ ‫احتمــال حضــور یوزپلنــگ بیشــتر اســت در تیــررس پایــش قــرار‬ ‫دارد و دوربیــن هــا در ایــن اماکــن نصــب و راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬میاندشــت جاجــرم یکــی از امن تریــن زیســتگاه هــا بــرای‬ ‫یوزپلنــگ ایرانــی اســت و ایــن منطقــه بعنــوان زیســتگاه مولــد ایــن‬ ‫گونــه وحشــی و ارزشــمند شــناخته مــی شــود و رصــد ایــن منطقــه‬ ‫در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده میاندشــت بــا گســتره ‪ ۸۵‬هــزار هکتــار‪،‬‬ ‫از امــن تریــن زیســتگاه هــای یــوز ایرانــی اســت کــه در ســال ‪۱۳۵۲‬‬ ‫زیــر حفاظــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه پوشــیده از دشــت هــای وســیع بــا اقلیمــی خشــک‪،‬‬ ‫نیمــه خشــک و تراکــم گیاهــی نســبتا مطلــوب اســت و عبــور‬ ‫کالشــور از ان ســبب شــده تــا ایــن منطقــه حتــی در خشکســالیها‬ ‫چنــدان مشــکل کــم ابــی را احســاس نکنــد‪.‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت در شهرســتان جاجــرم یکــی‬ ‫از قدیمــی تریــن مناطــق چهــار گانــه کشــور بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫میاندشــت دارای یکــی از غنــی تریــن و متراکــم تریــن گونــه هــای‬ ‫جانــوری در بیــن زیســتگاه هــای اســتپی کشــور اســت‪.‬‬ ‫پناهــگاه میاندشــت بــا پــارک ملــی گلســتان ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‪ ،‬بــا‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده قرخــود در شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫‪ ۸۰‬کیلومتــر‪ ،‬بــا منطقــه حفاظــت شــده خــار تــوران شــاهرود‬ ‫‪ ۷۵‬کیلومتــر و بــا منطقــه حفاظــت شــده ســالوک اســفراین ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت شهرســتان جاجــرم در جنــوب‬ ‫غربــی خراســان شــمالی بــه عنــوان زیســتگاه مولــد و زایشــگاه‬ ‫یوزپلنــگ ایرانــی‪ ،‬منطقــه ای مناســب بــرای زیســت ایــن گونــه‬ ‫وحشــی اســت کــه مشــاهدات ایــن حیــوان در ایــن منطقــه‬ ‫کــه پــس از چنــد ســال محقــق شــده حاکــی از افزایــش امنیــت‬ ‫زیســتگاه بــرای یوزپلنــگ اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫من با رعایت‬ ‫دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی از خود‬ ‫و خانواده ام در مقابل‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫مراقبت می کنم‪.‬‬ صفحه 2 ‫پلمب یک مرکز ترک اعتیاد در گرگان‬ ‫دادستان مرکز استان از پلمب یک مرکز ترک اعتیاد در پی ضرب و شتم یک مددجو خبر داد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬ایــن مرکــز در در پــی مراجعــه مــادر ِ مددجــوی ِ یــک مرکــز تــرک اعتیــاد بــه دادســتانی و اعــام ایــن کــه فرزنــدش در مرکــز‬ ‫تــرک اعتیــاد مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬بســته شــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افــزود‪ :‬بــا دریافــت ایــن گــزارش‪ ،‬بالفاصلــه معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســتانی گــرگان شــبانه از ایــن کمــپ بازدیــد و بــا‬ ‫بررســی دوربیــن هــای محــل و تاییــد ضــرب و جــرح ایــن مددجــو ‪ ،‬دســتور پلمــب ایــن مرکــز تــرک اعتیــاد را صــادر کــرد ‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫دفتر استانداردسازی‬ ‫پارک علم و فناوری گلستان‬ ‫نقش مثبت ورزش همگانی‬ ‫در کاهش عوارض جسمی‬ ‫حامی ایده های جدید‬ ‫استانداردسازی است‬ ‫توســعه ورزش همگانی نقش بســزایی در تشــویق بانوان‬ ‫و دختــران بــه ورزش و کاهــش عــوارض جســمی‪ ،‬روحــی و‬ ‫اجتماعــی در بین انــان دارد‪.‬‬ ‫راهکار جلوگیری‬ ‫از سونامی‬ ‫کم تحرکی بانوان‪،‬‬ ‫توسعه ورزش‬ ‫همگانی است‬ ‫سرویس ورزشی‬ ‫رواج بیشــتر ورزش همگانــی راهــکار جلوگیــری و پیشــگیری‬ ‫از ســونامی کــم تحرکــی بانــوان گلســتان اســت کــه تدابیــر‬ ‫مســووالن بــرای توســعه و ترویــج ایــن ورزش‪‎‬هــا موجــب‬ ‫کاهــش بیماری‪‎‬هــای جســمی و حرکتــی ناشــی از یکجانشــینی‬ ‫و ورزیــده نبــودن بــدن می‪‎‬شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬فعالیــت هــای ورزش همگانــی‬ ‫تضمیــن کننــده ســامت و تندرســتی جســمی و روانــی همــراه بــا‬ ‫نشــاط اجتماعــی اســت کــه در شــرایط بحــران جامعــه از جملــه‬ ‫شــیوع کرونــا زیســت بانــوان را بــا بهبــود و شــادابی همــراه می‪‎‬کنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان ورزش همگانی گلســتان معتقدند با بســیج عمومی‬ ‫و پرداختن همه دســتگاه های اجرایی به توســعه ورزش همگانی‬ ‫از فقــر حرکتــی بانــوان اســتان جلوگیری خواهد شــد‪.‬‬ ‫توســعه ورزش همگانــی در اســتقبال بانــوان بــه ورزش نقــش‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪600‬‬ ‫ویــژه ای دارد‬ ‫رییــس هیــات ورزش هــای همگانــی گلســتان گفــت‪ :‬اجــرای‬ ‫متعــدد برنامه هــای ورزشــی بــا رویکــرد خانواده محــور‪ ،‬تــاش بــرای‬ ‫حضــور روســتاییان و بــه خصــوص زنــان و دختــران در برنامه هــای‬ ‫ورزشــی بیــش از گذشــته بــرای پیشــگیری و جلوگیــری از بحــران‬ ‫ســونامی کــم تحرکــی بانــوان مــورد تاکیــد اســت‪.‬‬ ‫الهــه غیناقــی بــا تاکیــد بــر نقش موثــر ورزش همگانی در شــادابی‬ ‫جامعــه بــه ویــژه بــرای بانــوان و دختــران افــزود‪ :‬توســعه ورزش‬ ‫همگانــی نقــش بســزایی در تشــویق بانــوان و دختــران بــه ورزش و‬ ‫کاهــش عــوارض جســمی‪ ،‬روحــی و اجتماعــی در بیــن انــان دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت حمایــت مالــی از ورزش همگانــی‬ ‫بــرای ترویــج و توســعه ان اظهــار امیــدواری کــرد کــه هزینه‪‎‬هــای‬ ‫توســعه و ترویــج ورزش هــای همگانــی در راســتای حمایــت از‬ ‫بانــوان و جلوگیــری از بحــران کم‪‎‬تحرکــی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫دسترســی بیشــتر بــه اماکــن ورزشــی در کاهــش کــم تحرکــی‬ ‫بانــوان تاثیرگــذار اســت‬ ‫رییــس گــروه بیماریهــای غیرواگیــر گلســتان گفــت‪ :‬مهمتریــن‬ ‫علــت کــم تحرکــی کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و بــه ویــژه بانــوان و‬ ‫دختــران اســتان تغییــر ســبک زندگــی اســت‪.‬‬ ‫حمیــده صــادق‪‎‬زاده افــزود‪ :‬عــدم دسترســی بــه مکان های ورزشــی‬ ‫دولتــی در برخــی مناطــق شــهری و روســتایی‪ ،‬ایمن‪‎‬نبــودن فضــای‬ ‫پیــاده‪‎‬روی و دوچرخه‪‎‬ســواری در شــهر بــرای عمــوم بــه ویــژه کــوکان‬ ‫و بانــوان‪ ،‬در دســترس نبــودن پارک‪‎‬بــازی ایمــن‪ ،‬باالبــودن هزینــه‬ ‫ثبــت نــام در باشــگاه هــای خصوصــی و محــدود بودن باشــگاه های‬ ‫قابــل دســترس بــرای بانــوان و کــودکان از جملــه عوامــل مهــم کــم‬ ‫تحرکــی جامعــه بــه خصــوص در بانــوان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پاییــن بــودن ســواد ســامت عمــوم مردم در‬ ‫خصــوص خطــرات کــم تحرکــی و تبعــات ان‪ ،‬پیشــرفت صنعــت‪،‬‬ ‫فنــاوری و اســتفاده از ماشــین االت در فعالیــت هــای منــزل و‬ ‫اســتفاده از وســایل نقلیــه در رفــت و امــد از عوامــل مهــم دیگــر‬ ‫در افزایــش کــم تحرکــی بانــوان و کــودکان بــه شــمار مـی‪‎‬رود‪.‬‬ ‫رییــس گــروه بیماری‪‎‬هــای غیرواگیــر اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا افزایــش کــم تحرکــی‪ ،‬افــراد مقــداری از اســتقامت و قــدرت‬ ‫عضــات خــود را از دســت مــی دهنــد زیــرا همچــون گذشــته از‬ ‫عضــات خــود اســتفاده نمــی کننــد و ممکــن اســت در اینــده‬ ‫دچــار دردهــای اســکلتی ‪ -‬عضالنــی مثــل کمــردرد شــوند‪.‬‬ ‫صــادق‪‎‬زاده افــزود‪ :‬بــا کم‪‎‬تحرکــی اســتخوان‪ ‎‬افــراد ضعیف‪‎‬تــر‬ ‫شــده و بــا از دســت رفتــن مــواد معدنــی در معــرض پوکــی‬ ‫اســتخوان قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افــرادی کــه کــم تحرکــی داشــته متابولیســم‬ ‫بدنشــان تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و تجزیــه قندهــا و چربی هــا برای‬ ‫بــدن ان هــا دشــوار شــده و در معــرض چاقــی و دیابــت هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از معایــب دیگــر کــم تحرکــی‪ ،‬اخــال در عملکــرد‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن و گــردش خــون اســت و فــرد در معــرض‬ ‫بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی مــی گیــرد و تعــادل هورمــون هــای‬ ‫بــدن برهــم خــورده و بــدن بیــش از گذشــته دچــار التهــاب می‪‎‬شــود‪.‬‬ ‫رییــس گــروه بیماری‪‎‬هــای غیرواگیــر اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫امــوزش فعالیــت بدنــی و اصــاح شــیوه زندگــی ســالم بــه عنــوان‬ ‫یکــی از موضوعــات اصلــی اموزشــی در زمــان ارائــه مراقبــت هــا‬ ‫در گــروه هــای ســنی مختلــف مــورد اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هرســاله کمپین‪‎‬هــای اطالع‪‎‬رســانی تحــرک‬ ‫بدنــی در گلســتان اجــرا می‪‎‬گــردد و در مــدت زمــان معیــن‬ ‫جلســات اموزشــی و محتــوی متناســب بــا تحــرک بدنــی بــه‬ ‫صــورت حضــوری و مجــازی در اختیــار مــردم قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس گــروه بیماری هــای غیرواگیــر گلســتان گفــت‪ :‬برگــزاری‬ ‫کالس هــای ورزشــی فــوق برنامــه‪ ،‬تخفیــف بــرای هزینه هــای‬ ‫شــرکت در برنامه هــای ورزشــی‪ ،‬گســترش مســیرهای ایمــن‬ ‫بــرای افزایــش پیــاده روی و دوچرخــه ســواری‪ ،‬ســاخت و‬ ‫گســترش خیابان هــای ویــژه پیــاده روی و دوچرخــه ســواری‬ ‫و امــوزش مربیــان ورزشــی بــرای ارائــه برنامه هــای ورزشــی‬ ‫مناســب در مقاطــع ســنی بــه تفکیــک جنــس و شــرایط خــاص‪،‬‬ ‫از جملــه راه‪‎‬هــای توســعه فعالیــت بدنــی و جلوگیــری از‬ ‫ســونامی کــم تحرکــی اســت‪.‬‬ ‫صــادق‪‎‬زاده افــزود‪ :‬برگــزاری ورزش‪‎‬هــای همگانــی بــا مقاطــع‬ ‫زمانــی مشــخص در طــول ســال بــا انعــکاس در رســانه هــای‬ ‫همگانــی‪ ،‬ایجــاد کلینیــک هــای ازمــون امادگــی جســمانی‪،‬‬ ‫تعدیــل هزینــه و تعرفــه هــای ثبــت نــام کالس هــای ورزشــی‪،‬‬ ‫تخفیــف ویــژه اســتفاده از امکانــات ورزشــی بــرای اقشــار در‬ ‫معــرض خطــر‪ ،‬ایجــاد مراکــز ورزشــی خــاص جهــت گــروه هــای‬ ‫ســنی مختلــف‪ ،‬ایجــاد شــرایط رفــت و امــد فعــال در شــهرهای‬ ‫جدیــد و مســکن مهــر‪ ،‬احــداث مراکــز تفریحــی و ورزشــی در‬ ‫مناطــق محــروم از ســونامی کم‪‎‬تحرکــی جلوگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداری‪‎‬ها و دهیاری‪‎‬هــا می‪‎‬تواننــد‬ ‫بــا اختصــاص زمین‪‎‬هــای بالاســتفاده بــرای ایجــاد فضاهــای‬ ‫ورزشــی‪ ،‬تجهیــز پارک‪‎‬هــای محلــی بــرای ورزش مــدارس‪ ،‬ارتقــا‬ ‫کیفیــت پیــاده روهــا براســاس اســتاندارد در کاهــش کــم تحرکــی‬ ‫گام‪‎‬هــای موثــری بردارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬توســعه ورزش همگانــی بــه ویــژه بــرای افــراد‬ ‫اســیب‪‎‬پذیر و امــوزش مربیــان ورزشــی بــرای ارائــه برنامه‪‎‬هــای‬ ‫ورزشــی مناســب در مقاطــع مختلــف ســنی‪ ،‬جنســی و شــرایط‬ ‫خــاص‪ ،‬متقاعــد کــردن خیریــن بــرای ســاخت ورزش هــای محلــی‬ ‫و اختصــاص مــکان هــای مناســب بــرای انجــام فعالیتهــای بدنــی‬ ‫بــرای بانــوان مــورد انتظــار اســت تــا بــا ایــن تدابیــر از بــروز‬ ‫ســونامی کــم تحرکــی بانــوان در گلســتان جلوگیــری شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی واحــد گــرگان در نظــر‬ ‫دارد یــک بــاب ســاختمان واقــع در شــهرک‬ ‫فرهنگیــان بــا مشــخصات ذیــل را از طریــق‬ ‫مزایــده بــه فــروش برســاند‪ .‬متقاضیــان‬ ‫جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه حــوزه‬ ‫عمرانــی دانشــگاه مراجعــه و یــا بــا شــماره‬ ‫‪ 01732127661‬تمــاس حاصــل فرماینــد‪.‬‬ ‫متراژ زمین ‪ 275 :‬متر مربع‬ ‫متراژ بنا ‪ 155 :‬متر مربع‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی گــرگان در نظــر دارد‬ ‫انتشــارات دانشــگاه را از طریــق مناقصــه‬ ‫عمومــی بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار‬ ‫نمایــد‪ .‬متقاضیــان جهــت دریافــت اســناد‬ ‫مناقصــه بــه امــور اداری مراجعــه و یــا بــا‬ ‫شــماره ‪ 01732132290‬تمــاس حاصــل‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫ضمنــا هزینــه درج اگهــی بــر عهــده برنــده‬ ‫مناقصــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل اســتاندارد گلســتان در حاشــیه افتتــاح‬ ‫دفتــر استانداردســازی پــارک علــم و فنــاوری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن دفتــر‪ ،‬پایگاهــی بــرای‬ ‫مراجعــه بــی وقفــه دارنــدگان ایــده هــای نــو در خصــوص‬ ‫استانداردســازیوتوســعهزیرســاختهایدانــشبنیــانباشــد‪.‬‬ ‫ســیدمهدی حســینی در نشســت بــا رئیــس پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری گلســتان در ششــمین روز از هفتــه دولــت کــه بــه‬ ‫دنبــال افتتــاح دفتر استانداردســازی در محل کارخانه نواوری‬ ‫گلســتان انجــام شــد گفــت‪ :‬رویکــرد رئیــس محتــرم ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬ایجــاد تحولــی نــو در اســتاندارد اســت‬ ‫و بــه تبــع ان‪ ،‬مــا نیــز کنــش هایــی عملیاتــی بــا هــدف ایجــاد‬ ‫تحــول در اســتاندارد اســتان را دنبــال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری نیــز از ایــن رویکــرد و دغدغــه‬ ‫منــدی اســتاندارد اســتقبال کــرد و گفــت‪ :‬پیشــتر دفاتــر‬ ‫استانداردســازی در مجموعــه هــای پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫کشــور ایجــاد شــده اســت امــا مــا امیــد داریــم کــه ایــن دفتــر‪،‬‬ ‫منشــاء و مرجــع اقداماتــی موثرتــر باشــد‪.‬‬ ‫مهــدی غفــاری خواســتار ایــن شــد مســئولین اســتاندارد‬ ‫گلســتان مســاعدت کننــد تا چنانچه دفتــر‪ ،‬پذیــرای ایده های‬ ‫نــو شــد‪ ،‬در فراینــد بوروکراســی هــای اداری‪ ،‬بــه فراموشــی و‬ ‫اســتیصال و ناامیــدی نگرایــد‪.‬‬ ‫دفتــر استانداردســازی پــارک علــم و فنــاوری‪ ،‬هفتمیــن دفتر‬ ‫استانداردســازی ایجاد شــده در سراســر اســتان گلســتان می‬ ‫باشــد کــه وظیفــه ان‪ ،‬تســهیل تعامــل بخــش خصوصــی‪،‬‬ ‫صاحبنظــران دســتگاه هــای اجرایــی و دارنــدگان ایــده هــای‬ ‫نــو بــا اســتاندارد و نیــز اســتفاده متقابــل از ظرفیــت هــای‬ ‫اســتاندارد و نهادهــای خصوصــی و دولتــی اســت‪.‬‬ ‫‏محکومیت بنگاه معامالت‬ ‫ملکی در حق دولت و شاکی‬ ‫خصوصی‬ ‫‏‬ ‫متصــدی بنــگاه معامــات ملکــی درتعزیــرات حکومتــی بــه‬ ‫جــزای نقــدی در حــق دولــت و‏شــاکی خصوصــی محکــوم شــد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫ی مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان‬ ‫تعزیــرات حکومتــ ‏‬ ‫گلســتان ضمــن اعــام محکومیــت متصــدی بنــگاه معامــات‬ ‫‏ملکــی گفــت ‪ :‬حســب شــکایت شــاکی خصوصــی وگــزارش‬ ‫بازرســی و نظــارت اصنــاف علــی ابــاد‏کتــول علیــه متصــدی‬ ‫بنــگاه معامــات ملکــی‪ ،‬مبنــی بــر اخــذ حــق کمیســیون اضافــی‬ ‫بــه تعزیــرات ‏حکومتــی علــی ابــاد ارســال و در دســتور کار‬ ‫رســیدگی شــعبه بــدوی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫‏ تقــی حســام افــزود‪ :‬شــعبه پــس از احضــار متهــم و‬ ‫رســیدگی های قانونــی الزم‪ ،‬بــر اســاس شــواهد ‏وقرائــن‬ ‫موجــود و اســتعالم از دســتگاه های ذیربــط ‪ ،‬تخلــف‬ ‫گرانفروشــی در تنظیــم مبایــع نامــه (اخــذ‏حــق کمیســیون‬ ‫اضافــی)را محــرز دانســته و بــا اســتناد بــه مــاده ‪ 57‬قانــون‬ ‫نظــام صنفــی بــه پرداخــت‏جــزای نقــدی درحــق شــاکی‬ ‫خصوصــی و دولــت محکــوم کــرد‏‪.‬‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان در ادامه گفــت‪ :‬پرونده موصوف‬ ‫پــس از تجدیــد نظرخواهــی شــاکی‏خصوصــی‪ ،‬مجــدد درشــعبه‬ ‫اول تجدیــد نظــر مرکــز اســتان مــورد رســیدگی قــرار گرفــت و‬ ‫متصــدی‏بنــگاه معامــات ملکــی بــه مبلــغ پانصــد میلیــون ریال‬ ‫جــزای نقــدی در حــق دولــت و پرداخــت مبلــغ ‏یکصــد وهفــت‬ ‫میلیــون و پانصــد هــزار ریــال جــزای نقــدی در حــق شــاکی‬ ‫خصوصــی بابــت جبــران اخــذ‏اضافــی دریافتــی حــق کمیســیون‬ ‫محکــوم نمــود‬ ‫‏ ایشــان درخاتمــه از مــردم شــریف اســتان درخواســت کردنــد‬ ‫درصــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف‏اقتصــادی‪ ،‬صنفــی و‪...‬‬ ‫موضــوع را حضــوری و یــا از طریــق تلفن‪135‬ویــا ســامانه‬ ‫اینترنتــی ‪135‬بــه ‏تعزیــرات حکومتــی ویــا بــا تلفن‪124‬بــه‬ ‫ســازمان صمــت ویــا جهــاد کشــاورزی اســتان گــزارش نماینــد‪.‬‏‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫پیشرو در اموزش‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪600‬‬ ‫خوتکاها در خلیج گرگان‬ ‫تخصیص ‪ ۱۳.۵‬میلیارد‬ ‫ریال برای مرمت اثار‬ ‫تاریخی رازوجرگالن‬ ‫نخســتین گــروه از پرنــدگان مهاجــر شــامل حــدود ‪ ۱۰۰‬قطعــه خوتــکا بــه عنــوان پیشــقراول‬ ‫پرنده هــای زمســتان گــذران وارد پهنــه ابــی خلیــج گــرگان شــدند و در محــل پــروژه الیروبــی کانــال‬ ‫اشــور اتــراق کردنــد‪.‬‬ ‫مشــاهدات حاکــی اســت کــه ایــن خوتکاهــا کــه بومیــان منطقــه بــه ان ( چهارتایــی) می گوینــد‬ ‫وارد حــوزه ســرزمینی گلســتان شــدند‪.‬‬ ‫از نــکات جالــب فــرود ایــن پرنــدگان زمســتان گــذران در خلیــج گــرگان‪ ،‬همجــواری محــل حضــور‬ ‫ایــن پرنــده هــا بــا مــکان اجــرای عملیــات الیروبــی خلیــج گــرگان در کانــال اشــور اســت‪.‬‬ ‫خوتکاها در شمال جزیره اشوراده و در دماغه شرقی خلیج گرگان سکنی گزیده اند‪.‬‬ ‫حضــور خوتکاهــا حاکــی از ان اســت کــه برخــاف برخــی اظهارنظرهــا‪ ،‬عملیــات الیروبــی تاثیــری‬ ‫بــر متــواری کــردن یــا بــه تاخیــر انداختــن ورود پرنــدگان نداشــت‪.‬‬ ‫کاکایــی‪ ،‬بــاکالن‪ ،‬حواصیــل خاکســتری‪ ،‬اگــر و ســلیم از دیگــر پرنــده هــای ســاکن در دماغــه‬ ‫شــرقی خلیــج گــرگان واقــع در مجــاور کانــال اشــور هســتند‪.‬‬ ‫فــرود صدهــا قطعــه انــواع پرنــده ابــزی و کنــار ابــزی در خلیــج گــرگان همزمــان بــا هفتــه نخســت‬ ‫اخریــن مــاه تابســتان نشــان می دهــد کــه ســفره پرنعمــت ایــن زیســتگاه ابــی رو بــه ممــات عــاوه‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری شهرســتان رازوجــرگالن در خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۳‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار‬ ‫بــرای گردشــگری‪ ،‬معرفــی و مرمــت اثــار تاریخــی ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫عقیــل مجــردی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن میــزان اعتبــار؛‬ ‫پنــج میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال در حــوزه گردشــگری‬ ‫بویــژه بهســازی راه‪ ،‬ســکو و ســرویس بهداشــتی‬ ‫تفرجــگاه و جاذبــه طبیعــی روســتای چشــمه فرحدیــن‬ ‫هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باقــی اعتبــارات نیــز در حــوزه معرفــی و‬ ‫مرمــت اثــار تاریخــی رازوجــرگالن هماننــد ارگ تاریخــی‬ ‫المادوشــن‪ ،‬امامــزاده نبــی و بقعــه ســید بــزرگ در‬ ‫بخــش غالمــان هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مجــردی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال ســه اثــر صنایــع‬ ‫دســتی رازوجــرگالن‪ُ ،‬مهــر اصالــت ملــی دریافــت‬ ‫کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬قالیچــه ابریشــم دوروی دویــدوخ‪ ،‬شــال‬ ‫ابریشــمی ترکمنــی و جلیقــه زنانــه دورو ترکمنــی اثــاری‬ ‫اســت کــه موفــق بــه کســب مهــر اصالــت ملــی یــا نشــان‬ ‫مرغوبیــت کاال شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری رازوجــرگالن اضافــه کــرد‪ :‬فــرش ابریشــم‬ ‫دو رو هنــر دســتان بانــوان روســتای دویــدوخ در بخــش‬ ‫جــرگالن از جملــه هنرهــای ظریــف و منحصــر بــه فــردی‬ ‫اســت کــه قابلیــت معرفــی بــه جامعــه جهانــی را دارد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬جلیقــه دوروی زنانــه ترکمنــی و شــال‬ ‫ترکمنــی نیــز از دســت بافتــه هــای زنــان هنرمنــد‬ ‫جرگالنــی اســت کــه اکنــون چندیــن خانــوار در شــهر یکــه‬ ‫ســعود از ایــن هنــر امــرار معــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫مجــردی بــا اشــاره پرداخــت تســهیالت کــم بهــره بــه‬ ‫هنرمنــدان صنایــع دســتی شهرســتان‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای پرداخــت‬ ‫بــه هنرمنــدان صنایــع دســتی رازوجــرگالن هدفگــذاری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بقعــه شــاهزاده نبــی غالمــان‪ ،‬مجموعــه تاریخــی راز‪،‬‬ ‫ارگ تاریخــی المادوشــن‪ ،‬تپــه ارگ بــاال‪ ،‬محوطــه‬ ‫تاریخــی راســتقان‪ ،‬بقعــه ســید بــزرگ از جملــه‬ ‫جاذبه هــای تاریخــی ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۴۲‬میــراث خراســان شــمالی در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن تعــداد‪ ۵۰۹ ،‬اثــر‬ ‫تاریخــی‪ ۴۴ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۱۴‬اثــر‬ ‫منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی ورودی‬ ‫اب سد بارزو‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شهرســتان شــیروان در خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ورودی اب ســد بــارزو ایــن شهرســتان بــا توجــه‬ ‫بــه کاهــش بارندگــی در پنــج مــاه نخســت ســالجاری بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه داشــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۱۲‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب اب وارد ســد بــارزو شــده اســت و ایــن میــزان در مــدت‬ ‫مشــابه پارســال ‪ ۲۰‬میلیــون مترمکعــب بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خراســان شــمالی ســال کــم ابــی را پیــش رو دارد‬ ‫و ایــن خشکســالی هــا همچنــان ادامــه دارد بنابــرای بــر اســاس‬ ‫پیــش بینــی هــای انجــام شــده‪ ،‬پاییــز امســال نیز نســبت بــه مدت‬ ‫مشــابه پارســال‪ ۲۰‬درصــد کاهــش بارندگــی خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫خســروپناه گفــت‪ :‬خشکســالی هــای موجــب کاهــش ورودی‬ ‫اب بــه مخــازن ســدها شــد و ضــرورت دارد مدیریــت مصــرف‬ ‫اب همچــون کشــت بهــاره در دســتور کار قــرار گیــرد تــا دچــار‬ ‫بحــران نشــویم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن اب ُ‬ ‫شــرب از اولویــت هــای‬ ‫اصلــی در ایــن شهرســتان محســوب مــی شــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬امســال ‪ ۱۳‬میلیــون مترمکعــب اب از محــل ســد بــارزو‬ ‫شهرســتان رهــا ســازی شــده و تحویــل اب بــه کشــاورزان از ‪۲۰‬‬ ‫ابــان ســالجاری بــه مــدت یکمــاه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مــوزه فــرش شــیروان در هفتمیــن روز از گرامیداشــت هفتــه‬ ‫دولــت بــا حضــور مدیــرکل ثبــت و حریــم اثــار و حفــظ و‬ ‫احیــاء میــراث معنــوی و طبیعــی‪ ،‬مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی و جمعــی از‬ ‫مســئوالن اســتانی و شهرســتانی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل ثبــت و حریــم اثــار و حفــظ و احیــاء میــراث معنــوی‬ ‫و طبیعــی در اییــن افتتــاح ایــن مــوزه گفــت‪ :‬مــوزه فــرش‪ ،‬مــوزه‬ ‫بســیار ارزشــمند و حائــز اهمیــت اســت و فــرش هایــی کــه در‬ ‫ایــن مــکان نگهــداری مــی شــود‪ ،‬فــرش هایــی بــا شــاخصه هــای‬ ‫ملــی هســتند کــه از مــوزه فــرش بــه امانــت گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی پورعلــی اظهــار داشــت‪ :‬فــرش هــای ایــن مــوزه‬ ‫شــامل گلیــم و فــرش دســتباف بــا قدمــت بــاال از دوره هــای‬ ‫صفویــه‪ ،‬قاجــار و پهلــوی برخــوردار اســت و بــه مــردم توصیــه‬ ‫مــی شــود حتمــا از ایــن مــوزه بازدیــد داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اســتان خراســان شــمالی از ایــن حیــث‬ ‫بســیار حائــز اهمیــت اســت‪ ،‬زیــرا کــه نــوع فــرش و قالیبافــی در‬ ‫ایــن منطقــه بســیار مــی توانــد توســعه پیــدا کنــد‪ ،‬فــرش یکــی از‬ ‫شــاخصه هــای اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫ایــن اســتان اســت کــه تاکنــون توســعه خوبــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫ویژه مددجویان‪ ،‬کنترل‬ ‫اسیب های اجتماعی کمیته امداد‬ ‫گلستان در دست اجرا است‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫در سال تحصیلی جدید دانش‬ ‫اموزان از بسته های تربیتی‬ ‫بهره مند می شوند‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت امــوزش و پــرورش گفــت‪:‬‬ ‫دانــش امــوزان در ســال تحصیلــی(‪ )۱۴۰۲-۱۴۰۱‬از بســته هــای‬ ‫جدیــد اموزشــی‪ ،‬تربیتــی بــا هــدف پیشــگیری از اســیب های‬ ‫اجتماعــی بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫اصغــر باقــرزاده در حاشــیه بازدیــد از کانــون ریحانــه بجنــورد در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بســته هــای تربیتــی در‬ ‫شــبکه شــاد بارگــذاری و دانــش امــوزان از ان بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فضــای مجــازی موجــب ایجــاد اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی در بیــن دانــش امــوزان شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اصــاح ایــن‬ ‫رویــه بــا امــوزش هــای جدیــد تربیتــی از رویکردهــای ایــن وزارتخانــه‬ ‫اســت و عــاوه بــر دانــش امــوزان بــرای اولیــا و مربیان نیز بســته های‬ ‫اموزشــی و تربیتــی در همیــن راســتا تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت امــوزش و پــرورش تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬حــل مشــکالت اجتماعــی دانــش امــوزان از اهمیــت ویــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت و اولیــا‪ ،‬مربیــان و معلمــان بــا روش هــای پیشــگیری‬ ‫از اســیبهای اجتماعــی و در صــورت مواجــه بــا دانــش امــوزان مشــکل‬ ‫دار بــه ســرعت وارد عمــل شــده و انهــا را بــه مشــاوره معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫پوشــش از طریــق برگــزاری نشســت روضــه خانگــی و تبلیــغ چهــره بــه چهــره بــه منظــور تحکیــم بنیــان‬ ‫خانــواده و تقویــت باورهــای دینــی و شناســایی و کنتــرل اســیب هــا اجتماعــی‪ ،‬پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۲‬مرحلــه از ایــن طــرح هــر کــدام بــه مــدت ‪ ۵‬مــاه اجــرا شــده و مرحلــه‬ ‫ســوم طــرح شناســایی و کنتــرل اســیب هــای اجتماعــی مددجویــان امــداد گلســتان بــا همــکاری ‪۷۷‬‬ ‫روحانــی از تیرمــاه ســال جــاری در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس فرهنگــی اداره کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان نیــز بــا بیــان ایــن کــه اجــرای‬ ‫طــرح شناســایی و کنتــرل اســیب هــای اجتماعــی مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد در اســتان کمــک‬ ‫خوبــی بــرای تــاش بیشــتر در حــل معضــات ایــن قشــر محــروم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬گســترش مناطــق زیــر‬ ‫پوشــش از ‪ ۱۱‬و ‪ ۲۳‬منطقــه در ‪ 2‬مرحلــه قبلــی بــه ‪ ۷۷‬منطقــه نشــانه کارایــی ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام کریــم ملــکان افــزود‪ :‬در اجــرای مرحلــه ســوم طــرح‪ ۵۰ ،‬روحانــی مســتقر و ‪۲۷‬‬ ‫روحانــی طــرح هجــرت مشــارکت دارنــد و عمــده فعالیــت روحانیــان در مناطــق روســتایی اســتان و‬ ‫گاهــی در محلــه هــای حاشــیه شــهر اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــر روحانــی‪ ،‬خانوارهــای زیــر پوشــش کمیتــه امــداد اســتان را زیــر پوشــش برنامه هــای خود‬ ‫قــرار داده و بــا برگــزاری نشســت بــرای هــر خانــوار مســایل و مشــکالت ان هــا مــورد بررســی قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫طــرح ملــی ‪ ،۳۱۳‬اقدامــی موثــر در ارائــه خدمــات اثربخــش به مددجویان مناطق روســتایی ب ه منظور‬ ‫افزایــش کیفیــت زندگــی و معیشــت ایــن محرومــان بــا محوریــت روحانیــون مســتقر در روســتاها و‬ ‫همــکاری ســازمان تبلیغــات اســامی بــا کمیتــه امــداد از جملــه اســتان گلســتان در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫تبلیــغ چهــره بــه چهــره مبلغــان دینــی و سرکشــی بــه خانوارهــای مــورد حمایــت و شناســایی و‬ ‫رفــع مســائل و مشــکالت فرهنگــی و نیازهــای معیشــتی خانــواده از اهــداف طــرح ‪ ۳۱۳‬اســت‪.‬‬ ‫اغاز برداشت طالی سفید‬ ‫از مزارع گلستان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫افتتاح موزه فرش شیروان‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی ( ره ) گلســتان گفــت‪ :‬طــرح شناســایی و کنتــرل اســیب های‬ ‫اجتماعــی ویــژه مددجویــان زیــر پوشــش خدمــات ایــن نهــاد در قالــب طــرح ‪ ۳۱۳‬بــا همــکاری اداره کل‬ ‫تبلیغــات اســامی و مدیریــت حــوزه علمیــه در ‪ ۷۷‬نقطــه جمعیتــی اســتان در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی افــزود‪ :‬طــرح ‪ ۳۱۳‬بــا هــدف ارتبــاط مســتمر و موثــر روحانیــان بــا خانواده هــای زیــر‬ ‫‪1‬‬ ‫بــر جوامــع انســانی پیرامونــی‪ ،‬تــا اخریــن لحظــات بــرای حیــات وحــش و پرنــدگان گســترده اســت‪.‬‬ ‫همــه ســاله بــا ســرد شــدن هــوا در شــمال ســیبری‪ ،‬طیــف گســترده ای از پرنــدگان مهاجــر بــرای‬ ‫در امــان مانــدن از یخبنــدان مناطــق سردســیر بــه ســوی مناطــق معتدل تــر نظیــر ایــران مهاجــرت‬ ‫مــی کننــد کــه یکــی از ســرزمین هــای امــن بــرای ایــن پرنــدگان‪ ،‬زیســتگاه های ابــی شــمال ایــران‬ ‫نظیــر میانکالــه و خلیــج گــرگان اســت‪.‬‬ ‫حضــور پرنــدگان مهاجــر ابــزی و کنارابــزی و زمســتان گذرانی ده هــا گونــه پرنــده کمیــاب در پهنــه‬ ‫ابــی پیرامــون جزیــره اشــوراده و خلیــج گــرگان‪ ،‬فرصــت اجــرای تورهــای پرنده نگــری را به عنــوان‬ ‫یــک صنعــت ســبز و پردرامــد در ایــن اســتان مهیــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــوی زاغمــرز در اســتان مازنــدران‬ ‫بــ ه عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون‬ ‫رامســر ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت محیطــی‬ ‫حتــی در دنیــا اســت کــه عــاوه بــر حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع محلــی‬ ‫اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه ســبب دارا بــودن مجموعــه تــاالب هــای المــاگل‪ ،‬االگل‪ ،‬اج ـی گل‪ ،‬اینچــه‪،‬‬ ‫دانشــمند‪ ،‬بی بی شــیروان و تــاالب ســاحلی گمیشــان‪ ،‬همــه ســاله میزبــان صدهــا هــزار نــوع‬ ‫پرنــده ابــزی اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ اقتصــادی و اکولوژیکــی دارای اهمیــت بــوده و در تکثیــر ابزیــان‪ ،‬ماهیــان‬ ‫اســتخوانی و غضروفــی و جــذب پرنــدگان مهاجــر زمســتانی نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫پــس از حضــور ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی در اســفند مــاه ســال گذشــته در خلیــج گــرگان‪،‬‬ ‫وی دســتور فــوری اغــاز الیروبــی و رســوب بــرداری از کانــال هــای ســه گانــه منطقــه را صــادر کــرد‬ ‫و پــس از مــدت کوتاهــی بــا هماهنگــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه عنــوان مجــری و قــرارگاه‬ ‫ســازندگی خاتــم االنبیــا بــه عنــوان پیمانــکار ‪ ،‬مرحلــه نخســت ایــن عملیــات اغــاز شــده و در حــال‬ ‫حاضــر حــدود ‪ ۵۰‬دســتگاه انــواع تجهیــزات فنــی در منطقــه مســتقر اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫بزودی موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫نخستین دوره اموزش‬ ‫تخصصیخبرنگاری‬ ‫را اغاز می کند‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 31‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫رییــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی جهادکشــاورزی گلســتان از اغــاز فصــل برداشــت پنبــه‬ ‫(طــای ســفید) از ســطح افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار مــزارع ایــن اســتان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫پیش بینــی تولیــد امســال ایــن محصــول افــزون بــر ‪ ۴۰‬هــزار تــن وش اســت‪.‬‬ ‫علــی موس ـی خانی اظهارداشــت‪ :‬درســال زراعــی جــاری در ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۵۳‬هکتــار از اراضــی‬ ‫دیــم و ابــی گلســتان به خصــوص در گنبــدکاووس‪ ،‬اق قــا‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬گــرگان‪ ،‬کردکــوی و‬ ‫علی ابادکتــول پنبــه کشــت شــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه برداشــت وش پنبــه از مــزارع دیــم و شهرســتان های واقــع در مناطــق‬ ‫شــمالی گلســتان از جملــه گنبــدکاووس‪ ،‬گمیشــان و اق قــا شــروع شــده افــزود‪ :‬برداشــت‬ ‫ایــن محصــول تــا پایــان اذرمــاه امســال ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫موســی خانــی‪« ،‬گلســتان‪ ،‬لطیــف‪ ،‬ســاجدی و تابــان» را از مهمتریــن ارقــام داخلــی کشــت شــده‬ ‫پنبــه در گلســتان ذکــر کــرد و ادامــه داد‪ :‬در کنــار ایــن ارقــام پنبــه‪ ،‬برخــی ارقــام وارداتــی نیــز کشــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی جهادکشــاورزی گلســتان همچنیــن از امادگــی ‪ ۹‬کارخانــه پنبــه‬ ‫در ایــن اســتان بــرای خریــد محصــول تولیــدی کشــاورزان خبــر داد و گفــت‪ :‬خریــد وش پنبــه بــا قیمــت‬ ‫توافقــی و فعــا بــه صــورت علــی الحســاب هــر کیلوگــرم ‪ ۲۷۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬هــزار ریــال خریــداری می شــود‪.‬‬ ‫وی برلــزوم رعایــت برخــی توصیه هــای فنــی از جملــه پرهیــز از برداشــت غوزه هــای نارس‪ ،‬برداشــت‬ ‫محصــول زمانــی کــه نیمــی از غوزه هــا رســیده و الیــاف ان خشــک باشــند‪ ،‬اســتفاده از گونی هــای‬ ‫چتایــی بــا الیــاف کنفــی یــا پنبـه ای بــرای جمــع اوری محصــول و عــاری بــودن وش هــای برداشــتی از‬ ‫مــواد خارجــی ماننــد پوســته و بــرگ هنــگام برداشــت پنبــه توســط کشــاورزان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫موســی خانــی‪ ،‬انجــام مبــارزه بــا افــت عســلک در زمــان داشــت بــرای جلوگیــری از‬ ‫چســبندگی الیــاف و افــت کیفیــت و قیمــت وش‪ ،‬پرهیــز از برداشــت وش در صبح هــای‬ ‫زود و روزهــای بارانــی‪ ،‬نگهــداری وش هــای برداشــتی در محیطــی خشــک و سرپوشــیده‪،‬‬ ‫پرهیــز از اختــاط وش هــای افــت زده‪ ،‬ملکــوک‪ ،‬زرد کــه از روی زمیــن جمــع اوری می شــوند‬ ‫بــا وش هــای ســالم‪ ،‬جمــع اوری و بســته بنــدی چین هــای اول و دوم و ارقــام مختلــف‬ ‫بــه صــورت جداگانــه‪ ،‬اســتفاده از نخ هــای پنبــه ای بــرای دوختــن خالل هــا و اســتفاده از‬ ‫هورمــون برگریــز جهــت یکنواختــی رســیدن غوزه هــا و کاهــش برگ هــا و برداشــت بهتــر پنبــه‬ ‫را از دیگــر توصیه هــای فنــی بــرای برداشــت وش توســط کشــاورزان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬کشــت پنبــه در اســتان گلســتان کــه بــه ســرزمین طــای ســفید معــروف‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫اســت‪ ،‬هــر ســاله بــا مســاعد بــودن شــرایط اب و هوایــی از اردیبهشــت مــاه بــا ریختــن بــذر‬ ‫در مزرعــه اغــاز و برداشــت محصــول از ایــن کشــتزارها هــم تــا اواخــر اذرمــاه پایــان مــی یابــد‪.‬‬ ‫اقلیــم متنــوع‪ ،‬زمین هــای زراعــی مســتعد‪ ،‬وجــود مرکــز تخصصــی تحقیقــات پنبــه کشــور‪،‬‬ ‫اســتقرار کارخانه هــای پنبــه پــاک کنــی و روغــن کشــی‪ ،‬واحــد ریســندگی و بافندگــی علــی ابــاد‬ ‫کتــول از جملــه ظرفیت هــای ســرمایه گذاری بــرای رونــق زراعــت پنبــه در گلســتان اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪600‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫برای ساخت مسکن تنها ‪ ۴‬درصد‬ ‫زمین های دستگاه ها واگذار شد‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬بــرای تامیــن زمیــن نهضــت ملــی مســکن تنهــا ‪ ۴‬درصــد از اراضــی‬ ‫دســتگاه ها تاکنــون بــه وزارت راه و شهرســازی تعلــق گرفتــه و اراضــی تامیــن شــده از محــل‬ ‫زمین هــای در اختیــار وزارت راه و شهرســازی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «رســتم قاســمی» در گفتگــوی تلفنــی بــا برنامــه تلویزیونــی پایــش‬ ‫دربــاره اینکــه چــه اقداماتــی در حــوزه مســکن طــی یــک ســال گذشــته انجــام شــده گفــت‪ :‬فاصلــه‬ ‫موجــود در بخــش مســکن ناشــی از عــدم انجــام اقدامــات در دولــت گذشــته بــود و ایــن باعــث شــد‬ ‫کــه قیمــت مســکن افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــروع اقدامــات دولــت ســیزدهم بــا ابــاغ قانــون جهــش تولیــد مســکن همزمــان شــد‬ ‫و بــرای اجــرای ان بایــد زیــر ســاخت فراهــم می شــد؛ یکــی از ایــن اقدامــات طراحــی ســامانه ثبــت‬ ‫نــام و شناســایی اراضــی مــورد نظــر و طراحــی ســایت های احــداث مســکن بــود کــه بــه ســرعت انجــام‬ ‫و ســامانه ای طراحــی شــد و ســپس پاالیــش متقاضیــان اغــاز و ســاخت و ســازها صــورت گرفـت ‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد‪ :‬در ‪ ۶‬مــاه ابتدایــی دولــت‪ ،‬زمین هــای یــک و نیــم میلیــون واحــد‬ ‫بارگــذاری و امــاده ســازی ســایت های پروژه هــا انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســاخت یــک و نیــم میلیــون واحــد را از فنداســیون و ســاخت ابتدایــی اغــاز‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از چالش هــای پیــش روی دولــت‪ ،‬تامیــن زمیــن بــود و بســیاری از‬ ‫دســتگاه ها همــکاری نکردنــد‪.‬‬ ‫قاســمی یــاد اور شــد‪ :‬تنهــا ‪ ۴‬درصــد از اراضــی دســتگاه ها تاکنــون بــه وزارت راه و شهرســازی تعلــق گرفتــه‬ ‫و مابقــی‪ ،‬زمین هــای در اختیــار وزارت راه و شهرســازی بــوده اســت‪ .‬اراضــی ایــن یــک و نیــم میلیــون واحــد‬ ‫مســکونی کــه ســاخت انهــا اغــاز شــده‪ ،‬تمامــا ًمتعلــق بــه وزارت راه و شهرســازی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بیــان کــرد‪ :‬مســکن یــک ســاله ســاخت نمی شــود و طراحــی زمــان بــر اســت‬ ‫امــا تاکنــون توانســته ایم اراضــی ســاخت یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار واحــد را تامیــن کنیــم و امیــدوارم‬ ‫ظــرف ‪ ۲‬ســال عملیــات اجرایــی ســاخت ‪ ۲‬میلیــون واحــد را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫رســتم قاســمی گفــت‪ :‬اجــرای ایــن پروژه هــا در ریــل خوبــی قــرار گرفتــه و وزارت راه شهرســازی تــا پایــان‬ ‫شــهریور مــاه اراضــی ‪ ۲‬میلیــون واحــد دیگــر را تامیــن می کنــد تــا ســاخت واحدهــای مســکونی شــروع‬ ‫شــود؛ امیــدوارم تعهــد دولــت مبنــی بــر ســاخت ‪ ۴‬میلیــون واحــد مســکونی در ‪ ۴‬ســال تحقــق یابــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪:‬از دســتگاه ها بــرای تخصیــص زمین هــا بــه ســاخت مســکن راضــی نیســتیم چــرا‬ ‫کــه تــا پایــان شــهریور زمین هــای مــورد نیــاز را کــه بایــد تحویــل دهنــد نــداده انــد‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬بــا حضــور رئیــس جمهــور در جلســه شــورای عالــی مســکن اعــام شــد‬ ‫کــه ظــرف یــک مــاه لیســت زمین هــای مــازاد در اختیــار دســتگاه های اجرایــی را بــه انهــا ارائــه کنیــم‬ ‫کــه در صــورت عــدم موافقــت ایــن دســتگاه ها‪ ،‬ســند اراضی شــان بــه طــور خــودکار بــه نــام وزارت راه‬ ‫و شهرســازی منتقــل و ثبــت می شــود تــا بــرای نهضــت ملــی مســکن اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫قاســمی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ســخنان دیــروز رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص اینکــه در‬ ‫امــر مســکن عقــب هســتیم‪ ،‬ایــا باعــث شــده تــا دغدغه هــای وزارت راه و شهرســازی بــرای اجــرای‬ ‫کــردن فرامیــن رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص مشــکالت بخــش مســکن‪ ،‬افزایــش یابــد؟ اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬دغدغــه رهبــر معظــم انقــاب یــک فرمــان بــود و بایــد ان را اجــرا کنیــم؛ بــه دنبــال عملــی‬ ‫کــردن تعهــدات خــود هســتیم و صحبت هــای رهبــر انقــاب‪ ،‬مســئولیت مــا را زیادتــر کــرد تــا فاصلــه‬ ‫عرضــه و تقاضــا در بخــش مســکن کاهــش یابــد و مــردم بتواننــد خانه هــای ارزان تــری بخرنــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫افزایش ‪ 19‬درصدی کشفیات‬ ‫سرقت در فاروج‏‬ ‫کشف موادمخدر صنعتی‬ ‫از سوداگران مرگ‬ ‫دستگیری سارق موتورسیکلت‬ ‫در بجنورد‏‬ ‫ت ‪‎:‬بــا تــاش هــای‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج گفــ ‪‎‬‬ ‫صــورت گرفتــه در مــدت ‪ 5‬ماهــه نخســت امســال کشــفیات‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســرقت ‪ 19‬درصــد افزایــش داشــته‏اســ ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر افــزود‪:‬‬ ‫ســرقت یکــی از معضــات مهــم‏جامعــه بــه شــمار مــی رود کــه‬ ‫تاثیــر منفــی زیــادی بــر روحیــه مــردم دارد‪ ،‬لــذا بایــد زمینــه ارتــکاب‬ ‫ســرقت بــرای ســارقان را در شهرســتان از بیــن ببریــم‏‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬پدیــده ســرقت موضوعــی نگــران کننــده اســت‬ ‫‏کــه همــه دســتگاه هــا بایــد اقــدام الزم بــرای پیشــگیری و مقابلــه‬ ‫بــا ان را انجــام دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه‬ ‫توســط مامــوران جــان برکــف انتظامــی شهرســتان در ‪ 5‬ماهــه‬ ‫نخســت‏امســال تعداد ‪ 201‬پرونده ســرقت کشــف شــده که نســبت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ 19‬درصــد رشــد داشــته اس ـ ‪‎‬‬ ‫پوربــه تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن مــدت تعداد ‪107‬‏ســارق نیز دســتگیر‬ ‫و پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل مراجــع قضایی شــده ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در پایان ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‬ ‫العالــی) در خصــوص اقتــدار پلیــس‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬پلیس بایــد با بروز‬ ‫هــر جرمــی‪ ،‬بــا‏اقتــدار وارد عمــل شــود؛ چــرا کــه هــر کجا به موقــع وارد‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫عمل شــدیم شــاهد کشــف جرایم نیز بوده ای ‪‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «اســفراین‪‎« ‎‬از کشــف ‪ 198‬گــرم‬ ‫انــواع مــواد مخــدر صنعتــی و ‪ 17‬گــرم موادمخــدر ســنتی در ایــن‬ ‫‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی کســب گزارشــی‏مبنــی بــر فعالیــت افــرادی در‬ ‫امــر تهیــه وتوزیــع موادمخــدر صنعتــی ‪،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫پلیــس موادمخــدر شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی ‏عنــوان داشــت‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی مقــام قضایی‪،‬دردو‬ ‫عملیــات جداگانــه متهمــان را در محــل مخفیگاهشــان دســتگیر‬ ‫و بــه مقــر‏انتظامــی منتقــل کردنــد ‪.‬‏‬ ‫وی افــزود ‪ :‬مامــوران در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان مقــدار‬ ‫‪ 198‬گــرم انــواع مــواد مخــدر صنعتــی از نــوع هروئیــن ‪ ،‬شیشــه‬ ‫‏و گــراس و ‪ 17‬گــرم مــواد مخــدر ســنتی از نــوع تریــاک کشــف‬ ‫و ‪ 2‬نفــر ســوداگر پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی گردیدنــد‏‏‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫پلیــس بــه هیــچ عنــوان اجــازه جــوالن بــه ســوداگران مــرگ و افــرادی‬ ‫کــه‏ســامت جامعــه را بــه خطــر مــی اندازنــد نمی دهــد از شــهروندان‬ ‫خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را‬ ‫‏بالفاصلــه از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از دســتگیری یــک نفــر‬ ‫ســارق و کشــف موتورســیکلت ســرقتی در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر‏داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬سرهنگ«مســعود‬ ‫وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫‏انتظامــی ایــن فرماندهــی در حیــن گشــت زنــی در محــور‬ ‫روســتایی بابــا امــان بــه یــک دســتگاه موتورســیکلت مشــکوک‬ ‫و‏بالفاصلــه راکــب را متوقــف مــی کننــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در بررســی هــای بــه عمــل‬ ‫امــده مشــخص شــد کــه موتورســیکلت ســرقتی اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــا ‏هماهنگــی مرجــع قضائــی‪ ،‬موتورســیکلت بــه پارکینــگ‬ ‫منتقــل و ســارق نیــز بعــد از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی‬ ‫معرفــی‏شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ وحیــدی بــا بیــان اینکــه پلیــس بــه هیــچ وجــه اجــازه‬ ‫نمــی دهــد تــا امنیــت و ارامــش جامعــه مختــل شــود‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان‏خواســت تــا ضمــن توجــه بــه هشــدار هــای پلیــس‬ ‫در رابطــه بــا پیشــگیری از ســرقت‪ ،‬در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد‏مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫برنج همچنان‬ ‫روی ریل کاهشی‬ ‫واردات نهاده هــای دامــی هیــچ محدودیتــی بــرای افــراد و شــرکت ها‬ ‫وجــود نــدارد و بــا ارز نیمایــی ایــن امــر امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد‪ :‬عمــده غذایــی ایرانیــان از‬ ‫محصــوالت اب بــر تشــکیل شــده اســت ماننــد برنــج و گوشــت؛‬ ‫در حالــی کــه ایــن موضــوع بــا توجــه بــه وضعیــت خشکســالی ها‬ ‫بایــد اقتصــادی شــود کــه ایــن امــر نیازمنــد فرهنگ ســازی اســت؛‬ ‫زیــرا در تمــام دنیــا در کنــار مصــرف برنــج ســیب زمینی و در‬ ‫کنــار مصــرف گوشــت گوســفندی‪ ،‬گوشــت گوســاله یــا ســایر‬ ‫محصــوالت پروتئینــی مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫نگاه وزارت جهاد کشاورزی به صادرات محدود نیست‬ ‫ســاداتی نژاد با بیان اینکه نگاه وزارت جهاد کشــاورزی به صادرات‬ ‫محــدود نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه‬ ‫واردات را نمی تــوان بــا عــوارض کنتــرل کــرد‪ ،‬زیــرا تغییــرات قیمــت‬ ‫غــذا در جهــان لحظـه ای اســت‪ ،‬امــا مشــکالتی وجــود دارد‪ .‬زمانی که‬ ‫در صــادرات تمرکــز می کنیــم بحــث امضاهــای طالیــی پیــش می ایــد‬ ‫کــه راهــکار ان تفویــض اختیــار بــه اســتان ها اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬وزارت جهــاد کشــاورزی بیــش از ‪ ۶۰‬مــورد تفویــض‬ ‫اختیــار اســتانی تاکنــون انجام داده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره صــادرات مــازاد میــوه‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫امســال وضعیــت تولیــد مرکبــات قابــل توجــه اســت کــه ‪ ۱۶‬ســال‬ ‫صــادرات ســیب ممنــوع شــده بــود و از افغانســتان ســیب مــا‬ ‫بــه پاکســتان صــادر می شــد کــه ایــن مشــکل حــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد بــا بیــان اینکــه مشــکل صــادرات کیوی به هندوســتان‬ ‫رفــع شــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در ســال جــاری تولیــد مرکبــات بیــش‬ ‫از ‪ ۴.۵‬میلیــون تــن خواهــد شــد و اقدامــات اولیــه صــادرات عســل‪،‬‬ ‫مرکبــات و پــای مــرغ بــه چیــن را اغــاز کرده ایــم؛ همچنیــن مشــکل‬ ‫صــادرات چنــد محصــول لبنــی بــه روســیه نیــز برطــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫محدودیتی در واردات گندم صنعت نداریم‬ ‫وی دربــاره حــذف ارز ترجیحــی و تاثیــر ان در صــادرات ماکارونــی‬ ‫و بیســکویت‪ ،‬گفــت‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در حــوزه کشــاورزی‬ ‫در کوتاه مــدت اســترس اور و میان مــدت موثــر اســت اکنــون‬ ‫مــا مشــکلی در تامیــن گنــدم نــان و حتــی صنعــت نداریــم و‬ ‫تولیدکننــدگان ماکارونــی بــدون هیــچ محدودیتــی می تواننــد ‪۲‬‬ ‫میلیــون تــن گنــدم موردنیــاز خــود را وارد کننــد‪.‬‬ ‫راه اندازی رصدخانه امار کشاورزی‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت‪ :‬ارائــه امــار در بخــش‬ ‫کشــاورزی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت از ایــن رو در طــرح‬ ‫تحــول کشــاورزی بــه ان توجــه شــده بــه طــوری کــه رصــد خانــه‬ ‫کشــاورزی کلیــد خــورد تــا امارهــای واقعــی ایــن بخــش احصــا شــود‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد اضافــه کــرد‪ :‬اگــر تــا پایــان دولــت ســیزدهم‬ ‫بتوانیــم امــار دقیــق میــزان تولیــد‪ ،‬مــازاد و کمبــود را ارائــه دهیــم‬ ‫بــه موفقیــت قابــل توجهــی دســت خواهیــم یافــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اکنــون بــرای تکمیــل ایــن رصــد خانــه کشــاورزی‬ ‫م تــا به فرایند تکمیل برســیم‪ ،‬فــاز اول این‬ ‫هفتـه ای یــک جلســه داریـ ‬ ‫طــرح تــا پایــان ‪ ۱۴۰۱‬و فازهــای بعــدی تــا پایــان دولــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫توســعه کشــت فراســرزمینی در ‪ ۶‬کشــور دنیــا ‪ /‬ایجــاد اداره کل‬ ‫کشت فراســرزمینی‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره کشــت فراســرزمینی گفــت‪ :‬در‬ ‫وزارت جهــاد اداره کل کشــت فراســرزمینی تشــکیل شــده اســت‬ ‫و شــیوه نامه ان را تصویــب و ابــاغ کردیــم و هرکســی می توانــد‬ ‫مجوزهــای الزم را بــرای ایــن اقــدام دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون ‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬نفــر در اهلیــت ســنجی‬ ‫شــرکت کرده انــد افــزود‪ :‬در حــال حاضــر کشــت فراســرزمینی در‬ ‫کشــورهای قزاقســتان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬روســیه‪ ،‬برزیــل‪ ،‬ونزوئــا و‬ ‫یــک کشــور افریقایــی انجــام می شــود و قــرار اســت ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫واردات را بــا اولویــت از کشــت فراســرزمینی انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد برخــی محصــوالت‬ ‫اب بــر ایرانــی در قالــب کشــت فراســرزمینی‪ ،‬برخــی محصــوالت‬ ‫ماننــد ســبزی و صیفــی و علوفــه دامــی در فضــای گلخانــه ای‬ ‫انجــام شــود گفــت‪ :‬تــاش داریــم بخــش عمــده کاالهــای اساســی‬ ‫در داخــل کشــور تولیــد شــود‪.‬‬ ‫کنترل بازار با عوارض صادرات دام زنده‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره عــوارض دام زنــده اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫پــس از اجــرای طــرح مردمــی ســازی یارانه هــا صــادرات دام زنــده‬ ‫ازاد شــد امــا بــرای کنتــرل بــازار عــوارض صادراتــی طبــق قانــون‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬تعییــن شــد و اکنــون در تالشــیم عــوارض صــادرات‬ ‫دام زنــده را لغــو کنیــم‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬الیحــه ابخیــزداری دیــروز در وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫تکمیــل شــد و بــرای تصویــب بــه دولــت ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد دربــاره ادعــای برخــی مبنــی بــر ناکارامــد بــودن نــژاد‬ ‫مــرغ اریــن گفــت‪ :‬نــژاد مــرغ اریــن موافقــان و مخالفانــی دارد‬ ‫امــا ایــن نــژاد از لحــاظ ضریــب تبدیــل و حتــی درامدزایــی بــرای‬ ‫تولیدکننــدگان قابــل رقابــت بــا نژادهــای خارجــی اســت و اکنــون بــه‬ ‫دلیــل تحریم هــا نمی توانیــم بــه نــژاد مــرغ راس وابســته باشــیم‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی ظرفیــت فعلــی تولیــد نهــال ایــران را ‪۴۰‬‬ ‫میلیون اصله دانســت و گفت‪ :‬اکثر کشــورهای دنیا ظرفیت تولید‬ ‫نهــال بــه میلیــارد اصلــه را دارنــد کــه کشــور مــا نیــز بایــد بــه ایــن حجــم‬ ‫از تولیــد برســد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه ذخایــر اســتراتژیک برنــج‬ ‫کشــور از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال‬ ‫تولیــد برنــج کشــور ‪ ۲۵‬درصــد رشــد دارد کــه باعــث کاهــش‬ ‫قیمــت ایــن محصــول و متعــادل شــدن بــازار ان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫«ســید جواد ســاداتی نژاد» در نشســت خبری به مناســبت هفته‬ ‫دولــت در جمــع رســانه های جمعــی اظهــار کــرد‪ :‬امســال ممنوعیتــی‬ ‫در واردات برنــج در فصــل برداشــت محصــول نداشــتیم‪ ،‬امــا طــی‬ ‫مذاکراتــی بــا واردکننــدگان مقــرر شــد تــا در فصــل برداشــت داخلــی‬ ‫توزیــع انجــام نشــود تــا تولیدکننــده داخلــی ضــرر نکنــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن ذخایــر خوبــی در‬ ‫برنــج خارجــی داریــم و اگــر ســوداگران بخواهنــد در ایــن بخــش ورود‬ ‫کننــد بــا شــرکت بازرگانــی دولتــی در بــازار مداخلــه خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســال گذشــته در تولیــد برنــج ایرانــی کمبــود‬ ‫داشــتیم و بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــا قیمــت ایــن محصــول‬ ‫افزایــش یافــت‪ ،‬امــا امســال بــا توجــه بــه تامیــن برنــج خارجــی و‬ ‫افزایــش تولیــد داخلــی بــازار برنــج متعــادل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد دربــاره حمایــت دولــت از تولیدکننــدگان و‬ ‫مصرف کننــدگان گفــت‪ :‬ســال گذشــته قبــل از فصــل تولیــد بــرای‬ ‫نخســتین بــار قیمــت خریــد تضمینــی برنــج اعــام شــد کــه ایــن امــر‬ ‫در افزایــش تولیــد اثرگــذار بــوده اســت‪ ،‬بنابرایــن امســال نیــز ایــن‬ ‫اقــدام اجرایــی می شــود‪.‬‬ ‫تامین گندم نان موردنیاز کشور تا پایان سال‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی در مــورد رونــد مصــرف نــان‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در شــهرهای گردشــگری میــزان مصــرف نــان رشــد داشــت اســت کــه‬ ‫ســهمیه بــه ایــن شــهرها اختصــاص می یابــد و تــا اســفندماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫هیــچ مشــکلی بــرای تامیــن نــان و گنــدم نداریــم‪.‬‬ ‫نهاده های دامی موردنیاز کشور تامین است‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون نهاده هــای دامــی مــورد نیــاز کشــور تامین‬ ‫اســت و هیــچ کمبــودی در ایــن زمینــه نداریــم‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫فیفا‪ ،‬تاج و ظرفیت های‬ ‫اقتصادی پیش رو!‬ ‫بــر چشــم بــد بیــن و بــد پســند لعنــت‪ ...‬بــر حســود و بخیــل‬ ‫لعنــت ‪ ...‬خــدا وکیلــی یــک عــده دیگــر شــورش را در اورده‬ ‫انــد و تــا کــی قــرار اســت بــا عینــک بدبینــی و ســیاه نمایــی بــه‬ ‫موضوعــات نــگاه کننــد واللــه اعلــم‪...‬‬ ‫دوســت مــن ‪...‬عزیــز مــن ‪ ...‬هموطــن‪ ...‬بــه نیمــه پــر افتابه‬ ‫هــم نــگاه کــن‪ ...‬بــه قــول ملــک الشــعرای بهــار «نگرجزخــوب‬ ‫صــد درصــد نبینی‪/‬کــه گــر بدبیــن شــوی جــز بــد نبینــی»‬ ‫حــاال تــاج و شــرکا یــک قــراردادی هــم بــا یــک بنــده‬ ‫خدایــی امضــا کردنــد و دو ریــال پــول مملکــت بــه فنــا‬ ‫رفــت‪ .‬قــرار نیســت هــر کــس کــه بــه مملکــت خســارت‬ ‫وارد مــی کنــد ســین جیــن شــود و جــواب پــس بدهــد!‬ ‫علــی ای حــال بایــد انتخابــات فدراســیون را بــه فــال نیــک‬ ‫گرفــت چــرا کــه بــا وجــود ســنگ انــدازی هــا و کارشــکنی هــای‬ ‫عــده ای فوتبــال نشــناس‪ ،‬تــاج ســر فوتبــال ایــران کــه وجــود‬ ‫و قلــب نازنینــش بــرای اعتــای فوتبــال ایــن مملکــت ســاخته‬ ‫شــده اســت و بــی مهــری هــای عــده ای‪ ،‬قلــب پــر از عاطفــه‬ ‫ایشــان را مدتــی بــه درد اورده بــود ‪ ،‬یــک بــار دیگــر بــه مــام‬ ‫فوتبــال بازگشــت و ایــن نویــد بخــش روزهایــی یورویــی و‬ ‫دالری بــرای مربیــان کارکشــته دنیــا اســت!‬ ‫امــا پــا روی حــق نگذاریــم ایــن کــه یــک نفــر بــه تنهایــی‬ ‫بتوانــد گنــد بزنــد ببخشــید بتوانــد چنیــن خســارت عظیمــی‬ ‫بــه مملکــت وارد کنــد ( البتــه از نظــر مــا معمولــی هــا وگرنــه‬ ‫خطــای مدیریتــی و ازمــون و خطــا بخشــی از مدیریــت اســت)‬ ‫و دوبــاره بــه راس هــرم فوتبــال برگــردد نویــد بخــش روزهــای‬ ‫طالیــی اقتصــاد کشــور اســت! بــه قــول شــاعر فوتبــال‬ ‫شــناس ‪« :‬بــه مدیران تــان اجــازه تجربــه بدهیــد‪ .‬بگذاریــد‬ ‫اشــتباه کننــد؛ شــاید ‪ ۲/۲‬میلیــون یــورو قــرارداد ببندنــد و‬ ‫کمرتــان را بشــکنند‪ .‬شــاید از قــرارداد کمرشکنشــان دفــاع‬ ‫کننــد‪.‬و شــاید بعــد از شکســتن کمرتــان‪ ،‬بــا چنــد تــا اخ قلبــم‬ ‫اخ قلبــم خانــه نشــین شــوند‪.‬اما در نهایــت بــه اغــوش گــرم‬ ‫خودتــان بــاز خواهنــد گشــت!»‬ ‫شــما عنایــت داشــته باشــید همیــن چنــد روز قبــل اعــام‬ ‫شــد کــه هــر کــس ‪ 100‬هــزار دالر ارز وارد کشــور کنــد‪ ،‬مــی‬ ‫توانــد اقامــت بگیــرد‪ .‬بــه نظــر شــما ‪ 100‬هــزار دالر بیشــتر‬ ‫اســت یــا ‪ 3000‬میلیــارد تومــان ؟! یعنــی اگــر خــاوری هــا و‬ ‫شــیخ االســامی هــا و امثــال انهــا کــه بــی مهــری هــای مــا‬ ‫بــه خطاهــای راهبــردی و مدیریتــی ایشــان باعــث شــد تــرک‬ ‫وطــن کننــد‪ ،‬یــک بازگشــت رویایــی بــه وطــن داشــته باشــند‬ ‫و بــا اورده خویــش اینجــا ســرمایه گــذاری کننــد‪ ،‬مــا نیــاز بــه‬ ‫مذاکــره بــا هــر کشــوری داریــم؟! بعــد هــم اعــام کنیــم‬ ‫فرانســه بیشــترین فضولــی و مــوش دوانــی را در مذاکــرات‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫ناگفتــه نماندایــن ســوی داســتان اســت‪ .‬بــا ایــن رویکــرد نویــن‬ ‫و سوفســطایی در قبــال مدیــران ‪ ،‬قطعــا ً دوســتانی کــه در‬ ‫ماجــرای فــوالد مبارکــه هــم دچــار خطــای اســتراتژیک مدیریتــی‬ ‫شــدند و یــک مختصــری بریــز و بپــاش داشــتند‪ ،‬دیگــر نیــازی بــه‬ ‫تــرک وطــن و االخــون واالخــون شــدن در بــاد غربــت ندارنــد و‬ ‫اگــر قــرار اســت ســرمایه گــذاری کننــد‪ ،‬پــول شــان را در وطــن‬ ‫خودشــان هزینــه مــی کننــد! ســخن در ایــن بــاره بســیار اســت و‬ ‫از مزایــای ایــن انتخــاب بــاز هــم خواهیــم نوشــت‪.‬‬ ‫کشف انبار قاچاق کود‬ ‫شیمیایی در گنبدکاووس‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬انبــار کــود شــیمیایی و‬ ‫ســموم کشــاورزی فاقــد مجــوز بــه ارزش بیــش از ‪ ۱۴‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال در گنبــدکاووس کشــف شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســردار محمــد ســعید فاضــل دادگــر اظهارداشــت‪ :‬بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫انبــار محــل نگهــداری کــود شــیمیایی و ســموم کشــاورزی‬ ‫قاچــاق در یکــی از محــات شــهر شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضایــی‪ ،‬مامــوران‬ ‫انتظامــی بــه همــراه نماینــدگان اداره صمــت و تعزیــرات‬ ‫حکومتــی بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــده و در بازرســی از‬ ‫انبــار ‪ ۱۳‬هــزار لیتــر انــواع ســموم کشــاورزی و بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫تــن کــود شــیمیایی فاقــد مجــوز کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬طبــق اعــام‬ ‫کارشناســان ارزش کاالهــای مــورد نظــر بیــش از ‪ ۱۴‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه پلمــب انبــار مــورد نظــر‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬پرونــده ای در ایــن رابطــه تشــکیل و متهــم بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع ذیصــاح معرفــی شــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫شمـاره ‪600‬‬ ‫چگونه زندگی را با معناترکنیم؟‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫اطالعــات موجــود در بعضــی از وب ســایت ها‬ ‫نشــان می دهــد اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫عملکردهــای شــناختی و خــاق مغــز را تحریــک‬ ‫می کنــد؛ به عنــوان مثــال‪ ،‬اســتفاده از دســت‬ ‫مخالــف بــرای مســواک زدن ســامت مغــز را‬ ‫بهبــود می بخشــد‪ .‬پیــام ایــن وب ســایت ها ســاده‬ ‫اســت‪ :‬بــرای ایجــاد ارتبــاط قوی تــر بیــن نیمکــره‬ ‫راســت و چــپ مغــز‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫را تمریــن کنیــد تــا فــردی باهوش تــر و تواناتــر‬ ‫باشــید؛ امــا چقــدر اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫روی هــوش اثرگــذار اســت؟‬ ‫استفاده از دست مخالف‬ ‫چه فوایدی دارد؟‬ ‫ایا ما را باه وش تر‬ ‫می کند؟‬ ‫کارهایی که می توان با دست مخالف انجام داد‬ ‫شــروع اســتفاده از دســت مخالــف در ابتــدا‬ ‫شــبیه چالــش اســت و احتمــاال متوجــه می شــوید‬ ‫کــه چقــدر دســت مخالف تــان بــرای انجــام دادن‬ ‫کارهــا ناهماهنــگ اســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬فهرســتی‬ ‫از کارهایــی کــه می توانیــد بــا دســت مخالــف‬ ‫انجــام دهیــد اورده شــده اســت‪ .‬بــا انجــام مرتــب‬ ‫هرکــدام‪ ،‬مهــارت الزم را کســب می کنیــد‪.‬‬ ‫با دست مخالف…‬ ‫مسواک بزنید؛‬ ‫بدنتان را بشویید؛‬ ‫ظرف ها را بشویید؛‬ ‫مواد را پیمانه کنید؛‬ ‫از در بازکن استفاده کنید؛‬ ‫روی نان کره‪ ،‬مربا یا پنیر بزنید؛‬ ‫نوشیدنی ها را از پارچ داخل لیوان بریزید؛‬ ‫مــوس کامپیوتــر را کنتــرل کنیــد (می توانیــد‬ ‫مــوس مخصــوص دســت چــپ بگیریــد)؛‬ ‫از چــوب غذاخــوری (یــا چاپِســتیک‪ ،‬چوب هــای‬ ‫ژاپنــی بــرای غذاخــوردن) اســتفاده کنیــد‪ ،‬کــه‬ ‫البتــه ایــن مــورد کار ســختی اســت‪.‬‬ ‫کالم پایانی‬ ‫بعضــی درمانگرهــا از بیمارانشــان می خواهنــد‬ ‫بــا دســت مخالــف بنویســند‪ .‬ایــن کار بــه فــرد‬ ‫اجــازه می دهــد بــه بعضــی از احساســات‬ ‫سرکوب شــده اش دسترســی پیــدا کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫ایــن کار برایتــان جالــب اســت‪ ،‬می توانیــد بــه‬ ‫متخصــص مراجعــه کنیــد تــا در انجــام ایــن‬ ‫فعالیت هــا کمکتــان کنــد‪ .‬می توانیــد هــر روز‬ ‫کمــی بــا دســت مخالــف خــود بنویســید و تاثیــر‬ ‫ان روی افزایــش خالقیــت یــا بهبــود عملکــرد و‬ ‫تقویــت حافظــه را ببینیــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیــری‪ :‬اســتفاده از دســت مخالــف چــه‬ ‫تاثیــری بــر میــزان هــوش افــراد دارد؟‬ ‫رســیدن بــه کنتــرل خــوب روی دســت مخالــف‬ ‫می تواند به شــما کمک کند که پیانیســت کنســرت‬ ‫یــا حتــی بازیکــن حرف ـه ای تنیــس شــوید؛ امــا ایــن‬ ‫دســتاوردها ان قــدر خــاص هســتند کــه نمی تواننــد‬ ‫دنیایــی خــارج از چیــزی کــه در ان مهــارت کســب‬ ‫کرده ایــد را تغییــر دهنــد‪ .‬اگــر دوســت داریــد یــاد‬ ‫بگیریــد کــه چطــور بــا دســت مخالف تــان کار کنیــد‪،‬‬ ‫بســیار عالــی اســت؛ امــا بــه نظــر نمی رســد کــه ایــن‬ ‫نــوع از تغییــر ارتباطــات عملکــردی‪ ،‬نشــانه ای از‬ ‫باهوش شــدن باشــد‪.‬‬ ‫ایــده بــدی نیســت کــه بــرای مهارت هــای خــاص‬ ‫در هرکــدام از دســت هایتان خــوب باشــید؛ امــا‬ ‫بعیــد اســت کــه ایــن کار شــما را باهوش تــر کنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه دالیــل ایــن موضــوع اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد بــر اســاس مقــاالت‪ ،‬اســتفاده از دســت‬ ‫مخالــف بــه باهوش تــر شــدن ارتباطــی نــدارد؛‬ ‫امــا به عنــوان مثــال زمانــی کــه به دلیــل جراحــت‬ ‫دســت اصلــی‪ ،‬از دســت مخالف تــان اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬به نوعــی مغزتــان را رشــد می دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد خالقیت هــای پنهانتــان را ازاد‬ ‫کنیــد‪ ،‬ســعی کنیــد بــا دســت مخالــف بنویســید‪.‬‬ ‫ذهــن منطقی مــان بــرای‬ ‫گاهــی تلنگــرزدن بــه‬ ‫ِ‬ ‫جریان یافتــن دوبــاره خالقیــت‪ ،‬الزم اســت‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬نیلوفر شهدوست‬ ‫هــر گاه صحبــت از توســعه ی فــردی و بهبــود زندگــی بــه شــکلی‬ ‫بامعناتــر می شــود‪ ،‬همــه ی مــا حرف هــای بســیاری بــرای‬ ‫گفتــن داریــم‪ .‬در ایــن مواقــع مــا ماشــین های نصیحت پراکنــی‬ ‫می شــویم و بــه طــرزی روشــنفکرانه ایده هــای گوناگــون خــود‬ ‫را دربــاره زندگــی و… بــه اطــراف پرتــاب می کنیــم‪ ،‬امــا واقعیــت‬ ‫چیســت و کــدام یــک از ایــن دُر و گوهرهــای ســاطع شــده بــه‬ ‫شــکل کاربــردی و واقعــی در زندگــی و تغییــر عادت هــای روزانه ی‬ ‫خودمــان قابــل اجــرا هســتند‪ .‬بــرای مثــال اگــر کتــاب یــا مقالـه ای‬ ‫در انگیــزه دادن بــه مخاطــب خــود درســت عمــل نمی کنــد یــا‬ ‫جایــی از کار نویســنده در پرورانــدن مطلــب می لنگــد‪ ،‬پــس بهتــر‬ ‫اســت ســراغ هــر نوشــته و مطلبــی کــه می رویــم ابتــدا از خــود‬ ‫بپرســیم‪ ،‬ایــا ایــن کتــاب یــا مقالــه بــه توســعه ی فــردی و بهبــود‬ ‫عادت هــای روزانـه ی مــن کمکــی می کنــد یــا خیــر (هــر نوشــته ای‬ ‫تنهــا ‪ ۱-۵‬درصــد می توانــد روی مخاطــب خــود اثــر بگــذارد‪ ،‬پــس‬ ‫بــا مطالعـه ی بیشــتر می تــوان تعــداد بیشــتری از ایــن تغییــرات‬ ‫را بــه زندگی مــان اضافــه کنیــم؛ تغییراتــی پایدارتــر در جهــت‬ ‫بهــره وری و رضایــت از زندگــی)‪ .‬امیدواریــم ایــن مقالــه حداقــل ‪۱‬‬ ‫درصــد بــه بهبــودی زندگــی شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫*‪ .‬نگرانی هــا و اشــتباهات تان را روی برگــه ی کوچکــی‬ ‫یادداشــت کنیــد‬ ‫هم ـه ی مــا معمــوال خــود را بــه خاطــر اشــتباهات کوچکــی کــه‬ ‫در طــول روز مرتکــب می شــویم ســرزنش می کنیــم‪ .‬گاهــی‬ ‫شــدت ایــن ســرزنش ها خیلــی زیــاد و خنــده دار اســت‪ .‬خودمــان‬ ‫را بــه گوشــه رینــگ پرتــاب می کنیــم و باقــدرت هــر چــه تمــام‪،‬‬ ‫بی رحمانــه ســعی در مغلــوب کــردن خــود داریــم‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫رونــد ادامــه پیــدا کنــد‪ ،‬روزبــه روز بیشــتر احســاس نارضایتــی‬ ‫و ناامیــدی خواهیــم کــرد‪ .‬چنیــن تباهــی و ســیاهی زمانــی‬ ‫گریبان گیــر زندگــی مــا می شــود کــه ایده ال گــرا باشــیم‪ .‬نبایــد‬ ‫اجــازه بدهیــد موضوعــات پــوچ‪ ،‬نگرانی هــا یــا اشــتباهات مــا را‬ ‫عصبانــی کننــد یــا خودمانی تــر بگوییــم حــال مــا را بگیــرد‪.‬‬ ‫الزم نیســت در طــول یــک روز همــه ی کارهــای شــما عالــی و‬ ‫فوق العــاده باشــد‪ ،‬در حال ـی کــه اگــر بــه دنبــال فراتــر رفتــن از‬ ‫اســتانداردها بــه ســمت ایده ال ترین هــا باشــیم طبیعــی اســت‬ ‫کــه ناامیــد و افســرده می شــویم‪.‬‬ ‫می تــوان یادداشــتی تهیــه کــرد و در ان اشــتباهات و نگرانی هــا‬ ‫را نوشــت و بــا مکتــوب کــردن ایــن دل مشــغولی های منفــی‪،‬‬ ‫افــکار بــد را از خــود دور کــرد‪ .‬وقتــی یــک اشــتباه یــا نگرانــی را‬ ‫مکتــوب می کنیــم‪ ،‬حجــم زیــادی از درگیری هــای ذهنــی نامرتــب‬ ‫و افسارگســیخته ی ذهنــی را از اتــاق فرمــان بــدن یــا همــان مغــز‬ ‫دور می کنیــم و بیــرون می ریزیــم‪.‬‬ ‫پیشــنهاد کاربــردی‪ :‬افــکار منفــی را بــا نوشــتن از خــود دور ســازید‪.‬‬ ‫دفترچـه ی کوچکــی تهیــه کنیــد و از نگرانی هــای خــود بنویســید‪.‬‬ ‫تخلیــه و تفکیــک احساســات مختلــف بــه ویــژه احساســات‬ ‫منفــی مــا را از خودخــوری و ســرزنش دور می کنــد‪.‬‬ ‫– کارال هلبرت‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬هدی جباری‬ ‫چطور طرز فکرمان را برای غلبه‬ ‫بر چالش های زندگی‬ ‫تغییر دهیم‬ ‫اجــرای یــک برنام ـه ی روزانــه بــا هــدف ارتقــای طــرز فکــرم یکــی‬ ‫از با ارزش تریــن کارهایــی اســت کــه مــن همیشــه انجــام داده ام‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه تنهــا یــک هــدف دارد و ان «پــرورش و ارتقــای مــداوم‬ ‫ذهنــم از طریــق مثبت اندیشــی» اســت‪ .‬ایــن برنامــه بــه مــن‬ ‫کمــک می کنــد کــه فعالیت هــای روزانــه ی خــودم را‪ ،‬علی رغــم‬ ‫تمــام پیشــامدها‪ ،‬در عالی تریــن ســطح ممکــن انجــام دهــم‪.‬‬ ‫افــراد شکس ـت خورده‪ ،‬اشــخاص بــا ذهــن مســموم و همچنیــن‬ ‫تمامــی چالش هــای روزان ـه ی زندگــی‪ ،‬توانایــی ایــن را دارنــد کــه‬ ‫رویاهــای شــما را بــه کلــی خــراب کننــد‪ .‬ایــن عوامــل می تواننــد‬ ‫امیدهایتــان و هرانچــه را کــه دوســت داریــد در ایــن دنیــا انجــام‬ ‫بدهیــد یــا در اینــده به دســت اوریــد‪ ،‬نقــش بــر اب کننــد‪ .‬زمانـی ‬ ‫کــه در ایــن وضعیــت قــرار می گیریــد‪ ،‬نمی توانیــد هیچ کــس‬ ‫دیگــری را دوســت داشــته باشــید‪ .‬ضربه هــای عمیــق روحــی‬ ‫کیفیــت تفکــر و تصمیــم گیــری درســت را در هنــگام وقــوع‬ ‫اتفاقــات بــد در زندگی تــان کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫ذهن تــان را بازســازی کنیــد‪ .‬ذهــن عزیزتــان را رشــد دهیــد و بــا‬ ‫چیزهایــی کــه در اختیارتــان اســت‪ ،‬از ان محافظــت کنیــد‪ .‬تمامــی‬ ‫دســتاوردهای شــما‪ ،‬ثروت هایــی کــه به دســت خواهیــد اورد و‬ ‫همین طــور شــادی هایتان‪ ،‬از ذهن تــان سرچشــمه می گیرنــد‪.‬‬ ‫روزهایــی را به یــاد بیاوریــد کــه صبــح شــده‪ ،‬تــازه از خــواب بیــدار‬ ‫شــده اید و حــس می کنیــد حالــش را نداریــد کــه از جای تــان بلنــد‬ ‫شــوید و بــه فعالیت هــای روزانه تــان بپردازیــد؛ ایــن وضعیــت‬ ‫به خاطــر طــرز تفکــر شــما و ذهــن خســته تان اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫در هــر صــورت بــا ایــن رویکــرد در انجــام تمــام امــور شکســت‬ ‫خواهیــد خــورد؛ چــون در حــال حاظــر شــما کلکســیونی از‬ ‫چالش هــا و مشــکالت هســتید‪ .‬مگــر اینکــه همــت کنیــد و ‪۲۰‬‬ ‫تــا ‪ ۳۰‬دقیقــه از وقــت روزانه تــان را بنشــینید و بــرای تغییــر طــرز‬ ‫فکرتــان برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫مــن در اینجــا قــدم بــه قــدم برنامـه ی چگونگــی تغییــر طــرز تفکــر‬ ‫خــودم را بــرای مقابلــه بــا چالش هــای روزانــه در اختیــار شــما‬ ‫می گــذارم‪ .‬تــا انتهــای مقالــه بــا مــن همــراه باشــید تــا بتوانیــد‬ ‫بــا توجــه بــه مســیری کــه خــودم در جهــت تدویــن ایــن برنامــه‬ ‫طــی کــرده ام‪ ،‬برنامه ریــزی شــخصی تان را انجــام دهیــد‪ .‬از ایــن‬ ‫مطلــب کمــک بگیریــد و شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫صبح زود از خواب بیدار شوید‬ ‫صبــح حداقــل دو ســاعت زودتــر از زمانــی کــه بایــد از خانــه‬ ‫خــارج شــوید‪ ،‬بیــدار شــوید‪ .‬مثــا اگــر بایــد ســاعت ‪ ۸‬صبــح در‬ ‫محــل کارتــان حاضــر باشــید‪ ،‬ســاعت ‪ ۶‬صبــح بیــدار شــوید‪ .‬بیــدار‬ ‫شــدن دو ســاعت قبــل از رفتــن بــه هــر جایــی مهــم اســت؛ چــون‬ ‫مهم تریــن دلیــل اینکــه افــراد صبــح خوبــی را اغــاز نمی کننــد‬ ‫ایــن اســت کــه هــر صبــح بــرای رفتــن بــه مقصدشــان بــا ازدحــام‬ ‫جمعیــت و عجلــه بــرای‬ ‫رفت و امــد مواجــه هســتند‪ .‬از‬ ‫طــرف دیگــر‪ ،‬یکــی از مشــکالت‬ ‫ایــن اســت کــه افــراد پیــش از‬ ‫خــارج شــدن از خانــه و وارد‬ ‫شــدن بــه دنیــای واقعــی‪،‬‬ ‫ان قــدر زمــان ندارنــد تــا بــه‬ ‫خودشــان اختصــاص دهنــد‪.‬‬ ‫پــس صبــح زود بیــدار شــوید تــا‬ ‫بتوانیــد بــه خودتــان بپردازیــد‪.‬‬ ‫در سکوت تفکر کنید‬ ‫در ایــن دوره و زمانــه و بــا‬ ‫ایــن همــه تکنولــوژی‪ ،‬انــواع‬ ‫و اقســام گجت هــا و تعهــدات ‬ ‫و مشــغولیات روزمره مــان‪ ،‬بــه‬ ‫ســختی می توانیــم زمان هایــی‬ ‫را پیــدا کنیــم و بــا خودمــان‬ ‫خلــوت کنیــم‪ .‬هیــچ زمانــی‬ ‫بــرای بی اعتنایــی بــه جهــان‬ ‫پیرامــون و فهــم احساســات‬ ‫درونی مــان بهتــر از صبــح زود‬ ‫نیســت‪ .‬همــه ی چیــزی کــه‬ ‫شــما نیــاز داریــد تقریبــا ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬دقیقــه نشســتن در جــای خلــوت‬ ‫و درک ماهیــت تمــام چیزهــای زیبایــی اســت کــه در زندگی تــان‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در گوشــه ای خلــوت و ارام بنشــینید و بــه تمــام‬ ‫چیزهــای خوبــی کــه در زندگی تــان وجــود دارد یــا کارهایــی کــه‬ ‫می خواهیــد در اینــده انجــام بدهیــد‪ ،‬فکــر کنیــد‪ .‬مــن هــر روز‬ ‫چنــد لحظــه قبــل از خــروج از منــزل‪ ،‬بــه تمــام جزئیــات مربــوط‬ ‫بــه هــر روزم فکــر می کنــم‪ .‬از حــاالت چهــره ی مشــتریان بعــد از‬ ‫جلســات کاری‪ ،‬تــا خــوردن غذاهــای ســالم در تمــام روز‪ .‬دیــدگاه‬ ‫مــن در پیشــبرد برنامه هــای روزهــای اینــده ام تاثیرگــذار اســت و‬ ‫همین طــور موفقیتــم را امکان پذیــر می کنــد‪.‬‬ ‫یک لیست شکرگزاری تهیه کنید‬ ‫قدردانــی بهتریــن کاری اســت کــه در تمــام طــول زندگی تــان‬ ‫می توانیــد انجــام دهیــد و تهی ـه ی یــک لیســت از چیزهای ـی کــه‬ ‫می توانیــد قــدردان داشتن شــان باشــید‪ ،‬یکــی از عالی تریــن‬ ‫راه هــای قــرار دادن معنویــات در زندگــی روزمره تــان اســت‪ .‬چــه‬ ‫ی کــه‬ ‫ی کــه مــا در موقعیــت دشــواری هســتیم‪ ،‬چــه زمانــ ‬ ‫زمانــ ‬ ‫ذهن مــان خیلــی درگیــر اســت‪ ،‬اخریــن چیــزی کــه بــه ان فکــر‬ ‫می کنیــم نعمت هــا و موهبت هایــی اســت کــه خداونــد بــه مــا‬ ‫ارزانــی داشــته اســت‪ .‬هــر روز صبــح زمانــی را بــرای نوشــتن ‪ ۳‬تــا‬ ‫‪ ۵‬مــورد از چیزهایــی کــه بابت شــان شــکرگزار هســتید اختصــاص‬ ‫دهیــد ایــن کار می توانــد بــرای شــما یــک روز شــگفت انگیز و شــاد‬ ‫بســازد‪ .‬صرف نظــر از انچــه کــه شکســت یــا چالش هــای زندگــی‬ ‫بــرای روحیـه ی شــما ایجــاد می کنــد‪ ،‬شــکرگزاری و تفکــر دربــاره ی‬ ‫داشــته هایمان بهتریــن ســاح علیــه ناراحتــی اســت و باعــث‬ ‫می شــود دیگــر بــه حــال خــود تاســف نخوریــم‪.‬‬ ‫یک کتاب نشاط بخش و مثبت بخوانید‬ ‫کتــاب خوانــدن بــرای مغــز‪ ،‬مثــل ورزش کــردن بــرای بــدن اســت‪.‬‬ ‫کتابــی بخوانیــد کــه در شــما انگیــزه ایجــاد کنــد و باعــث نشــاط تان‬ ‫شــود‪ ،‬این گونــه ســوخت ذهنــی مــورد نیازتــان بــرای داشــتن طــرز‬ ‫فکــر مثبــت در تمــام طــول روز را فراهــم می کنیــد‪ .‬اینکــه مــا در‬ ‫ابتــدای روز چــه می خوانیــم یــا مشــاهده می کنیــم‪ ،‬بیشــترین‬ ‫تاثیــر را روی بقیــه روزمــان دارد‪.‬‬ ‫از قدرت فوق العاده ی کتاب های صوتی غافل نشوید‬ ‫بــه جــای گــوش دادن بــه موســیقی در حیــن رانندگــی‪ ،‬یــک کتــاب‬ ‫صوتــی مناســب گــوش بدهیــد‪ .‬گــوش دادن بــه یــک برنامــه ی‬ ‫شــنیداری الهام بخــش ‪ ،‬بــه شــما انگیــزه می دهــد‪ .‬مــا هــر روز‬ ‫زمــان زیــادی را در اتومبیل مــان‪ ،‬قطــار یــا هواپیمــا می گذرانیــم‪ .‬از‬ ‫فایل هــای شــنیداری یــا برنامه هــای اموزشــی رادیویــی می توانیــم بــه‬ ‫بهتریــن شــیوه بــرای رشــد خــود اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫در گفت وگوهایی شرکت کنید که ذهن تان را فعال می کند‬ ‫دربــاره ی اینکــه مکالمــات روزمره تــان بیشــتر در چــه زمینــه ای‬ ‫اســت فکــر کنیــد‪ .‬چــه مقــدار از گفت وگوهایتــان ذهــن شــما‬ ‫را فعــال کــرده اســت؟ ایــن مکالمــات تــا چــه انــدازه بــا انــرژی‬ ‫مثبــت همــراه بــوده اســت؟ کــدام یــک از ایــن گفت وگوهــا شــما‬ ‫را هیجــان زده کــرده اســت؟‬ ‫همیشــه افــراد زیــادی بــا انــرژی منفــی دور و بــر مــا هســتند‪،‬‬ ‫دوســتان نزدیک مــان‪ ،‬افــراد فامیــل و خیلی هــای دیگــر‪ .‬همیــن‬ ‫االن شــروع کنیــد و واقعیت هــای نهفتــه در مکالمات تــان را‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬خلــق و خــوی مــا‪ ،‬زندگــی و ذهنیت مــان‪ ،‬تــا حــد‬ ‫زیــادی تحــت تاثیــر مکالماتــی اســت کــه درگیــر ان می شــویم‪.‬‬ ‫گفت وگوهایتــان بایــد باعــث اوج گرفتن تــان بشــود و شــما را‬ ‫بــاال ببــرد‪ ،‬نــه اینکــه باعــث ســقوط شــما شــود و ازارتــان دهــد‪.‬‬ ‫ایجــاد یــک برنام ـه ی مناســب و منظــم بــرای بهبــود طــرز تفکــر‬ ‫و رشــد ذهن تــان‪ ،‬می توانــد در یــک چشــم بــه هــم زدن تغییــر‬ ‫چشــمگیری در مســیر زندگــی و کســب وکارتان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫ایا ممکن است با انجام واکسیناسیون به بیماری کرونا ‪ 19‬مبتال شویم؟‬ ‫•خیر• واکسن کرونا حاوی ویروس زنده نیست و واکسیناسیون تحت هیچ شرایطی باعث ابتالی فرد به کرونا نمی شود‪.‬‬ ‫• همچنین واکسیناسیون تحت هیچ شرایطی باعث مثبت شدن تست کرونا در فردنمی شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫زائران اباعبدالله الحسین مراقب کالهبرداری افراد سودجو باشند‬ ‫ی گفت‪ :‬زائران اباعبدالله الحســین(ع) به تبلیغات و لینک های ارســال‬ ‫پلیــس فتــا بــا هشــدار بــه زائــران عتبــات عالیــات در خصــوص کالهبرداری هــای اینترنتـ ‬ ‫شــده توجــه نکننــد و بــرای ثبت نــام بــه ســایت اصلــی ســازمان حج و زیــارت (ســماح) مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی بــه زائــران عتبــات عالیــات توصیــه کــرد‪ :‬حتمــا بــرای ثبت نــام بــه ســایت اصلــی ســازمان حــج و زیــارت بــه ادرس ‪https:‎//samah.haj.ir‬‬ ‫مراجعــه نماینــد و از لینک هایــی کــه در ســایت های مختلــف و شــبکه های اجتماعــی بــرای ثبــت نــام ارائــه می شــود خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور‬ ‫فشار شمارش معکوس‬ ‫نمونه ای از اهداف فیشینگ‬ ‫تبلیغات در‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫به شرط قانون‬ ‫سرویس فرهنگی ‪ -‬مریم شفیعی‬ ‫شــبکه های اجتماعــی در شــرایط کنونــی جهــان بــه ویــژه پــس از‬ ‫همه گیــری کرونــا‪ ،‬بــر دیــوار بلنــد اینترنــت ســفره گســترده تجــاری را‬ ‫بــرای صاحبــان مشــاغل و حــرف بــاز کرده انــد کــه اگــر شــرط «قانون»‬ ‫در ایــن فضــا رعایــت نشــود‪ ،‬اشــفته بــازاری بــه وجــود می ایــد کــه‬ ‫مشــتریان و خریــداران تنهــا ضررکننــدگان ان خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫از روزهایــی کــه تولیــد کننــدگان یــا صاحبــان کســب و کار‬ ‫محصــوالت خــود را از طریــق دیــوار نوشــته‪ ،‬پخــش کــردن تراکــت‬ ‫بیــن عابــران و یــا برچس ـب های تبلیغاتــی بــه مخاطبیــن معرفــی‬ ‫می کردند زمان زیادی نگذشــته اســت‪ .‬با ظهور رســانه هایی مانند‬ ‫رادیــو‪ ،‬تلویزیــون‪ ،‬روزنامــه و مجــات‪ ،‬تبلیغــات شــکل دیگــری بــه‬ ‫خــود گرفــت‪ .‬تیزرهــای تبلیغاتــی بین فیلم هــا‪ ،‬پیام هــای بازرگانی‬ ‫قبــل و بعــد از پخــش برنامه هــای تلویزیونــی‪ ،‬عکس هــای رنگــی و‬ ‫جــذاب البــای صفحــات مجــات و روزنامه هــا و ‪ ....‬بخش هایــی‬ ‫از تبلیغات از طریق رســانه های ســنتی هســتند‪ .‬با ورود اینترنت‬ ‫بــه زندگــی انســان‪ ،‬نــوع مــدرن تــری از تبلیغات با عنــوان تبلیغات‬ ‫انالیــن شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫اینترنت؛ دیواری برای تبلیغات‬ ‫تبلیغــات انالیــن کــه بــا نام هــای «بازاریابــی انالیــن»‪« ،‬تبلیغــات‬ ‫اینترنتــی» و یــا «تبلیغــات دیجیتــال» نیــز شــناخته می شــود‬ ‫‪،‬نوعی بازاریابی و تبلیغات اســت که از بســتر اینترنت برای تبلیغ‬ ‫محصــوالت و ارائــه خدمــات بــه مخاطبــان و کاربــران پلتفرم هــا‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ .‬تبلیغــات انالیــن شــامل بازاریابــی ایمیلــی‪،‬‬ ‫بازاریابــی موتورهــای جســتجو‪ ،‬بازاریابــی رســانه های اجتماعــی و‬ ‫تبلیغــات موبایلــی اســت‪.‬‬ ‫در روزهــای اولیــه ورود اینترنــت‪ ،‬تبلیغــات انالیــن عمدتــا ممنــوع‬ ‫بود‪ .‬برای مثال دو شــبک ه قدیمی «‪ »ARPANET‬و «‪»NSFNET‬‬ ‫سیاس ـت های پذیرفتــه شــده بــرای اســتفاده از اینترنــت داشــتند‬ ‫کــه طبــق ان فعالیت هــای تجــاری بــر بســتر اینترنــت توســط‬ ‫موسســات خصوصــی را ممنــوع می کــرد‪ .‬در ســال ‪NSFNET ۱۹۹۱‬‬ ‫شــروع به حذف تدریجی سیاســت ممنوعیت اســتفاده تجاری از‬ ‫شــبکه کــرد‪ ۲۷ .‬اکتبــر ‪ ۱۹۹۴‬نخســتین اگهــی انالین بنر تبلیغاتی‬ ‫بــود در یــک صفحــه اینترنتــی درج شــد‪.‬‬ ‫طبــق قانــون تبلیغــات انالیــن در برخــی کشــورها‪ ،‬اینفلوئنســرها‬ ‫موظــف هســتند‪ ،‬پسـت های تبلیغاتــی خــود را بــا هشــتگ ‪Ad#‬‬ ‫برچسـب گذاری کنندپیشــی گرفتــن تبلیغــات انالیــن‬ ‫از همــان ابتــدا تبلیــغ کنندگان می دانســتند که تبلیغات اینترنتی‬ ‫با نوع ســنتی ان متفاوت اســت‪ .‬صاحبان کســب و کارها متوجه‬ ‫شــدند کــه تبلیغــات از طریــق وب ســایت ها نســبت بــه تبلیغــات‬ ‫ســنتی مقــرون بــه صرفه تــر هســتند‪ .‬کم کم بســتر اینترنــت به یک‬ ‫میــدان بــازی تبدیــل شــد و ســرمایه گــذاران از بــه روز بــودن ان‬ ‫اســتفاده کردنــد‪ .‬ایــن پاگرفتــن یــک تجــارت پرســود بــود‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بســیاری از کارافرینــان‪ ،‬ســرمایه گــذاران و تبلیــغ کننــدگان شــروع‬ ‫بــه ســرمایه گــذاری در ایــن ماشــین پول ســاز کردنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬درامــد تبلیغــات اینترنتــی در ایــاالت متحــده از‬ ‫درامــد تلویزیــون کابلــی و پخــش تلویزیونــی پیشــی گرفــت‪.‬‬ ‫براوردهــای تحقیقاتــی از هزینــه تبلیغــات انالیــن در ســال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ان را بــه ‪ ۱۲۵.۲‬میلیــارد دالر در ایالــت متحــده نشــان می دهــد‬ ‫کــه حــدود ‪ ۵۴.۸‬میلیــارد دالر بیشــتر از هزینــه تلویزیــون اســت‪.‬‬ ‫شبکه های اجتماعی سرمایه بزرگ کسب و کارها برای تبلیغات‬ ‫بازداشت اپل ایدی‬ ‫فروش کالهبردار‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و کشــف‬ ‫پرونــده بــا موضــوع اخــاذی اینترنتــی بــا دسترســی غیرمجــاز بــه‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪600‬‬ ‫بــر اســاس امارهــا هــر فــرد بــه طــور متوســط در روز ‪ ۲‬ســاعت و‬ ‫نیــم در شــبکه های اجتماعــی حضــور داردحتــی اگــر تجربــه خریــد‬ ‫اینترنتــی از انالیــن شــاپ هــا و صفحــات فــروش محصــوالت در‬ ‫پلتفرم هــای مختلــف شــبکه های اجتماعــی را نداشــته باشــید‪،‬‬ ‫دســت کــم تبلیــغ ایــن محصــوالت در یکــی از ایــن پلتفرم هــا بــه‬ ‫چشــمتان خــورده اســت‪ .‬بــه خصــوص در روزهایــی کــه کرونــا‪،‬‬ ‫قرنطینــه و خانــه نشــینی بســیاری از کســب و کارهــا را تعطیــل یــا‬ ‫تعلیــق کــرد ‪،‬پلتفــرم هــای مختلــف شــبکه های اجتماعــی ماننــد‬ ‫اینســتاگرام بــازار خوبــی بــرای تبلیــغ و ارائــه محصــوالت را بــرای‬ ‫صاحبــان کســب و کار فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امارهــا هــر فــرد بــه طــور متوســط ‪ ۲‬ســاعت و نیــم از‬ ‫وقتــش را در روز در رســانه هــای اجتماعــی صــرف می کنــد‪۳.۸ .‬‬ ‫میلیــارد نفــر در سراســر جهــان از رســانه های اجتماعــی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ۸۴ .‬درصــد از افــرادی کــه بــه اینترنــت دسترســی دارنــد از‬ ‫رســانه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫پلتفرم های پول ساز بازاریابی‬ ‫بررس ـی ها نشــان می دهــد «فیــس بــوک» ســومین پلتفــرم پــر‬ ‫بازدیــد جهــان و محبوب تریــن پلتفــرم رســانه های اجتماعــی بــرای‬ ‫تبلیغــات اســت و بیــش از ‪ ۵۵‬درصــد از ســهم بــازار رســانه های‬ ‫اجتماعــی در ایــاالت متحــده را دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــبکه اجتماعــی در ســال ‪ ۲۰۲۱‬میــادی بــه عنــوان پلتفــرم‬ ‫رســانه های اجتماعــی پیشــرو بــرای بازاریابــی انتخــاب شــد‪ ،‬کمــی‬ ‫بعــد از ژانویــه ‪ ۲۰۲۱‬فیــس بــوک رایــج تریــن پلتفــرم رســانه های‬ ‫اجتماعــی در بیــن بازاریابــان در سراســر جهــان شــد‪.‬‬ ‫بر اســاس یک نظرســنجی جهانی‪ ۹۳ ،‬درصد از بازاریابان رســانه های‬ ‫اجتماعی از این پلتفرم برای تبلیغ کســب و کار خود اســتفاده کردند‬ ‫در حالــی کــه ‪ ۷۸‬درصــد دیگــر ایــن کار را از طریــق اینســتاگرام اقــدام‬ ‫کردنــد‪ .‬اکثــر صنایــع‪ ،‬فیــس بــوک را بــر ســایر پلتفرم هــای رســانه های‬ ‫اجتماعــی بــرای تبلیغــات در اولویــت قــرار داده اند‪.‬‬ ‫پنــج صنعــت برتــر کــه بیشــترین هزینه هــای تبلیغــات انالیــن را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده انــد شــامل کاالهــای بســته بنــدی شــده‬ ‫بــرای مصــرف کننــده(‪ ،)CPG‬خدمــات مالــی‪ ،‬خــرده فروشــی‪،‬‬ ‫رســانه‪ ،‬داروســازی و بهداشــت و درمان اســت‪ .‬همه ان ها بیشــتر‬ ‫از هــر وب ســایت و پلتفــرم دیگــری بــرای تبلیغــات در فیــس بــوک‬ ‫هزینــه کردنــد‪.‬‬ ‫پنــج صنعــت برتر که بیشــترین هزینه های تبلیغــات انالین را به‬ ‫خــود اختصــاص داده انــد شــامل کاالهــای بســته بنــدی شــده بــرای‬ ‫مصــرف کننــده(‪ ،)CPG‬خدمــات مالــی‪ ،‬خــرده فروشــی‪ ،‬رســانه‪،‬‬ ‫داروســازی و بهداشــت و درمــان اســتیکی دیگــر از پلتفرم هــای‬ ‫رســانه های اجتماعــی کــه بــه یــک مقصــد بازاریابــی پرســود تبدیــل‬ ‫شــده‪« ،‬اینســتاگرام» اســت‪ .‬اینســتاگرام پلتفرمــی متعلــق بــه‬ ‫فیــس بــوک اســت کــه بــرای محبوبیــت کنــار فیــس بــوک قــرار‬ ‫گرفــت و بــه کســب و کارهــا اجــازه می دهــد محصــوالت و خدمــات‬ ‫خــود را از طریــق فرمت هــای مختلــف‪ ،‬از عکس هــا و برچسـب ها‬ ‫گرفتــه تــا اســتوری ها و ریل هــا تبلیــغ کننــد‪ .‬اینســتاگرام همچنین‬ ‫جنبــش اینفلوئنســر مارکتینــگ را بــه راه انداختــه اســت کــه در‬ ‫ان کاربــران تاثیرگــذار در ایــن پلتفــرم بیشــتر از قبــل بــا برندهــا‬ ‫همــکاری می کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از شــرکت ها هــم بــرای تبلیــغ محصــوالت و ارائــه‬ ‫اپــل ایــدی تعــدادی از شــهروندان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا‪:‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا پایتخــت مراجعــه و‬ ‫مدعــی شــد شــخصی ناشــناس بــا دسترســی غیرمجــاز بــه اپــل‬ ‫ایــدی تلفــن همراهــش از وی اخــاذی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکی در ادامــه اظهــارات خــود گفــت مدتــی‬ ‫قبــل یــک دســتگاه تلفــن همــراه ایفــون خریــداری کــردم و یــک‬ ‫کارت اپــل ایــدی نیــز خریــداری و فعــال کــردم و اکنــون بعــد از‬ ‫گذشــت چندمــاه گوشــی بنــده قفــل شــده و شــخصی ناشــناس‬ ‫بــرای مــن پیــام مــی گــذارد کــه در قبــال اخــذ وجــه دســتگاه مــن‬ ‫را بــاز میکنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬افســران ســایبری پلیــس فتــا تحقیقــات‬ ‫خــود را اغــاز کردنــد و متوجــه شــدند مجــرم دامنــه بزرگــی از‬ ‫اپــل ایــدی در اختیــار داشــته و بــا چــاپ اطالعــات انهــا بــر‬ ‫روی کارت هــای اپــل ایدی‪،‬ایــن کارت هــا را در فروشــگاه های‬ ‫موبایــل و لــوازم الکترونیکــی بــه فــروش مــی رســانده و پــس از‬ ‫مدتــی باتوجــه بــه اینکــه کلیــه اطالعــات اپــل ایــدی را در اختیــار‬ ‫داشــته بــا قفــل کــردن دســتگاه خریــداران اقــدام بــه اخــاذی از‬ ‫انــان مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد شــکات ایــن‬ ‫پرونــده در رونــد تحقیقــات افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫خدمــات خــود بــه ســراغ پلتفــرم «تیک تــاک» رفتنــد‪ .‬تیــک تــاک‬ ‫یکــی از ســریع تریــن برندهــای در حــال رشــد بــا امــار دانلــود و‬ ‫تعامــل چشــمگیر در سراســر جهــان اســت و زمینــی پرســود بــرای‬ ‫بازاریابــان اســت‪.‬‬ ‫تبلیغات به شرط رعایت قانون‬ ‫در حالــی کــه بــه نظــر می رســد تبلیغــات در رســانه های اجتماعــی‬ ‫اســان و در دســترس اســت و تبلیــغ کننــدگان نیــازی بــه قوانیــن‬ ‫خاصــی ندارنــد‪ ،‬امــا کمیســیون تجــارت فــدرال(‪ )FTC‬راهنمایی هایی‬ ‫را در مــورد چگونگــی اطمینــان از اینکــه تبلیغــات در رســانه های‬ ‫اجتماعــی فریبنــده و گمــراه کننــده نیســتند‪ ،‬ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫دو اصــل اساســی قانــون تبلیغــات در مــورد انــواع تبلیغــات در‬ ‫هــر رســانه ای اعمــال می شــود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تبلیــغ کننــدگان بایــد مبنــای معقولــی بــرای اثبــات ادعاهــای‬ ‫مطــرح شــده خــود در تبلیــغ محصــول داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اگــر بــرای جلوگیــری از گمــراه کننــده بــودن یــک اگهــی نیــاز بــه‬ ‫توضیــح باشــد‪ ،‬ایــن توضیــح بایــد بــه صــورت شــفاف و مشــخص‬ ‫ارائــه شــود‪.‬‬ ‫پســت های تبلیغاتــی در شــبکه های اجتماعــی بایــد بــرای‬ ‫مخاطــب مشــخص باشــد‬ ‫طبــق قوانیــن «کمیســیون تجارت فدرال امریــکا » ‪ FTC‬اظهارات‬ ‫ارائــه شــده توســط یــک مصــرف کننــده در رســانه های اجتماعــی‬ ‫بــه عنــوان یــک تاییــد تلقــی می شــود‪ .‬بنابرایــن بایــد مشــخص‬ ‫ف کننــده‬ ‫شــود کــه معرفــی و تبلیــغ محصــول توســط فــرد مصــر ‬ ‫بــه صــورت مســتقل انجــام شــده یــا در ازای ایــن تبلیــغ از صاحبــان‬ ‫محصــول پــول یــا خدمــات رایــگان دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وضــع قوانیــن محکــم در کشــورهای مختلــف بــرای فعالیــت ‬ ‫تجــاری در شــبکه های اجتماعــی تــا حــد زیــادی موجــب اعتمــاد‬ ‫و امنیــت کاربــران و تولیدکننــدگان شــده کــه بــا توجــه بــه حضــور‬ ‫گســترده کاربــران ایرانــی در ایــن پلتفرم هــا جــای خالــی قوانیــن‬ ‫مشــابه در کشــور تا حد زیادی احســاس می شوداینفلوئنســرهای‬ ‫رســانه های اجتماعــی بــه عنــوان متخصــص در موضوعــات خــاص‬ ‫مــورد اعتمــاد مخاطبــان خــود هســتند‪ .‬بنابرایــن بــرای انهــا مهــم‬ ‫اســت کــه بیــن توصیــه شــخصی و یــک توصیــه حمایــت شــده از‬ ‫طــرف تولیــد کننــده‪ ،‬تمایــز قائــل شــوند‪.‬‬ ‫طبــق قانــون تبلیغــات انالیــن در برخــی کشــورها‪ ،‬اینفلوئنســرها‬ ‫موظــف هســتند‪ ،‬پسـت های تبلیغاتــی خــود را بــا هشــتگ ‪Ad#‬‬ ‫برچســب گذاری کننــد و اگــر در ازای تبلیــغ محصــول از طــرف‬ ‫تولیدکننــده مبلــغ یــا خدمــات رایگانــی دریافــت کــرده اســت بایــد‬ ‫نــام شــرکت تولیــد کننــده را در پســت خــود ذکــر کنــد تــا بــرای‬ ‫مخاطبــان مشــخص شــود کــه ایــن یــک پســت تبلیغاتــی اســت‪.‬‬ ‫براین اســاس‪ ،‬تخطی از مقررات ‪ FTC‬شــامل جریمه هایی مانند‬ ‫حــذف پســت برچســب گــذاری نشــده‪ ،‬تعلیــق صفحه اینفلوئنســر‪،‬‬ ‫جریمــه نقــدی اینفلوئنســر و صاحب محصول می شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد وضــع قوانیــن محکــم در کشــورهای مختلــف‬ ‫بــرای فعالیت هــای تجــاری افــراد و صاحبــان محصــول در‬ ‫شــبکه های مختلــف اجتماعــی تــا حــد زیــادی موجــب اعتمــاد و‬ ‫امنیــت کاربــران و تولیــد کننــدگان در ایــن رســانه ها شــده کــه بــا‬ ‫توجــه بــه حضــور گســترده کاربــران ایرانــی در ایــن پلتفرم هــا جــای‬ ‫خالــی قوانیــن مشــابه در کشــور تــا حــد زیــادی احســاس می شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه اقدامــات تخصصــی خــود و بــا بررســی هــای فنــی‬ ‫و ســایبری موفــق شــدند ردپــای مجــرم را در فضــای مجــازی‬ ‫شناســایی کننــد و پــس از تشــریفات قضایــی متهــم در یکــی‬ ‫از مناطــق شــمالی تهــران بــزرگ دســتگیر و بــه پلیــس فتــا‬ ‫پایتخــت منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری بیــان داشــت‪ :‬مجــرم پــس از حضــور در‬ ‫پلیــس فتــا و روبــه رو شــدن بــا ادلــه دیحیتــال جمــع اوری شــده‬ ‫توســط پلیــس ضمــن پذیــرش بــزه انتســابی گفــت بعد از گذشــت‬ ‫مدتــی از فــروش کارت هــای اپــل ایــدی باتوجه بــه اینکه اطالعات‬ ‫انهــا را در اختیــار داشــتم اقــدام بــه قفــل کــردن دســتگاه هــا مــی‬ ‫کــردم و از طریــق تلفــن همــراه شــکات از انهــا در قبــال بــاز کــردن‬ ‫تلفــن همراشــان درخواســت وجــه مــی کــردم‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ‬ ‫عنــوان بــرای دریافــت اپــل ایــدی و یــا دیگــر اطالعــات محرمانــه‬ ‫و شــخصی بــه افــراد غریبــه و ناشــناس مراجعــه نکننــد و پــس‬ ‫از دریافــت اپــل ایــدی از فروشــگاه هــای معتبــر گــذرواژه و‬ ‫ایمیــل پشــتیبان اولیــه را تغییــر دهنــد و از رمــز عبــور ایمــن‬ ‫و قــوی بــرای اپــل ایــدی خــود اســتفاده کننــد و از در اختیــار‬ ‫گذاشــتن اطالعــات حســاب کاربــری خــود بــه دیگــران خــودداری‬ ‫کــرده و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را‬ ‫از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫بخــش گزارش هــای مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫محققــان امنیتــی در خصــوص یــک کمپیــن فیشــینگ جدیــد‬ ‫هشــدار دادنــد کــه ســعی داشــتند بــا ارائــه یــک ســاعت‬ ‫شــمارش معکــوس‪ ،‬کاربــران را بــه تصمیــم گیری هــای‬ ‫ضعیــف ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫‪ ( Cofense‬شــرکتی کــه نســبت بــه حمــات فیشــینک‬ ‫راهکارهایــی را ارائــه مــی دهــد) اخیــرا ً کمپیــن جمــع اوری‬ ‫اعتبــاری را مشــاهده کــرده اســت کــه در قالــب یــک ایمیــل‬ ‫هشــدار دربــاره یــک «ورود مشــکوک» کــه وجــود نــدارد‬ ‫اقــدام مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ایــن پیــام کــه ظاهــرا ً از یــک شــرکت امنیتــی جعلــی‬ ‫بــه نــام «امنیــت انالیــن ‪ »DNS‬امــده اســت‪ ،‬از کاربــر‬ ‫درخواســت می کنــد کــه ایمیــل خــود را تاییــد کــرده یــا در‬ ‫معــرض خطــر قفــل یــا غیرفعــال شــدن قــرار مــی گیــرد‪ .‬لــذا‬ ‫صفحــه فیشــینگی کــه کاربــر بــه ان منتقــل می شــود‪ ،‬بــه‬ ‫گونـه ای طراحــی شــده اســت کــه از لحــاظ اجتماعــی انهــا را‬ ‫مهندســی کنــد تــا بــا عجلــه جزئیــات خــود را وارد کــرده و این‬ ‫جزئیــات را در قالــب ادرس هــای ایمیــل مختلــف از همــان‬ ‫شــرکتی کــه می گویــد در حــال حاضــر «حــذف شــده اند» را‬ ‫دریافــت و فهرســت کننــد‪.‬‬ ‫«ایــن صفحــه در یــک حلقــه بــا نام هایــی کــه به طــور‬ ‫تصادفــی تولیــد می شــوند اجــرا شــده و بــر اســاس دامنــه‬ ‫شــرکت هــدف‪ ،‬اختصــاص داده مــی شــوند‪ .‬بــا اشــتراک‬ ‫گذاشــتن برخــی شــباهت ها بــا باج افــزار‪ ،‬شــرکت هــدف‬ ‫بــا یــک تایمــر شــمارش معکــوس و انتخــاب توقــف حــذف‬ ‫دسترســی بــه ایمیل هــای احتمالــی در سراســر شــرکت و یــا‬ ‫وارد کــردن اعتبــار انهــا مواجــه می شــود‪».‬‬ ‫تایمــر همچنیــن ایجــاد وحشــتی از نــوع باج افــزار را منتشــر‬ ‫مــی کنــد کــه همگــی بــه نوعــی طراحــی شــده اند تــا گیرنــده‬ ‫را وادار بــه وارد کــردن اطالعــات خــود بــدون حــدس زدن‬ ‫نماینــد‪ .‬ایــن جزئیــات حــذف نمــی شــوند و صرفــا ً بــه صــورت‬ ‫تصادفــی بــه عنــوان بخشــی از تاکتیــک ترســاندن ایجــاد‬ ‫مــی شــوند‪ .‬تقریبــا ً ماننــد یــک تایمــر باج افــزار بــرای حــذف‬ ‫دائمــی فایــل در صورتــی از طــرف گیرنــده بــاج پرداخــت‬ ‫نشــود‪ .‬اگــر قربانــی اطالعــات خــود را ارائــه نمایــد‪ ،‬ان‬ ‫جزئیــات بــه ســرور فرمــان و کنتــرل از راه دور (‪ )C&C‬ارســال‬ ‫مــی شــود‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬قبــل از اینکــه در صفحــه‬ ‫اصلــی ســازمان مــورد نظــر قــرار گیرنــد‪ ،‬بــه صفحــه «اعتبــار‬ ‫ســنجی» هدایــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن کمپیــن ادامــه نــواوری و بــه اشــتراک گــذاری‬ ‫تاکتیــک هایــی را کــه در جرایــم ســایبری زیرزمینــی رخ‬ ‫مــی دهنــد‪ ،‬برجســته کــرده و در ایــن مــورد تکنیــک هــای‬ ‫مهندســی اجتماعــی را از تولیدکننــدگان بــاج افــزار قــرض‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬فیشــینگ همچنــان عامــل تهدیــد شــماره یــک‬ ‫بــرای مجرمــان ســایبری اســت‪ .‬بــر اســاس گــزارش کارگــروه‬ ‫مبــارزه بــا فیشــینگ (‪ )APWG‬در ســه ماهــه اول ســال‬ ‫‪ 2022‬میــادی‪ ،‬حجــم شناســایی شــده بــه رکــورد باالیــی‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫انتقام به روش سایبری‬ ‫پلیــس فتــااز شناســایی و دســتگیری فــردی کــه صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی شــرکت نقشــه بــرداری را بــه قصــد‬ ‫انتقام جویــی از دســترس خــارج کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اظهــار کــرد‪ :‬در پــی شــکایت نماینــده حقوقــی شــرکت‬ ‫ســاختمانی مبنــی بــر اینکــه صفحــه اینســتاگرامی شــرکت‬ ‫موصــوف وی بــه صــورت ناگهانــی از دســترس خــارج شــده‬ ‫وموجــب وارد ســاختن خســارت زیــادی بــه شــرکت شــده ‪،‬‬ ‫موضــوع پرونــده در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از انجــام اقدامــات پلیســی در‬ ‫خصــوص پرونــده‪ ،‬فــردی کــه مرتکــب ایــن عمــل شــده‬ ‫بــود مــورد شناســایی قــرار گرفــت و در بررســی بــه عمــل‬ ‫امــده مشــخص شــد کــه مدیــر قبلــی صفحــه اینســتاگرامی‬ ‫شــاکی بــود و طبــق دســتور مقــام قضایــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫فراخوانــده شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات غیــر‬ ‫قابــل انــکار ضمــن اقــرار بــه جــرم ‪ ،‬انگیــزه خــود را از ایــن کار‬ ‫انتقام جویــی بــه علــت اختــاف قبلــب بــا مدیــر عامــل و بــه‬ ‫کارگیــری ادمیــن جدیــد توســط مدیرشــرکت عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫سرهنگ جهانشیری با بیان اینکه انتشار اطالعات شخصی‬ ‫و کاری دیگــران در فضــای مجــازی جــرم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬افــراد‬ ‫زیــادی از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد؛ مدیریــت‬ ‫ایــن فضاهــا نیــاز بــه افــراد دارای صالحیت هــای الزم بــوده‬ ‫زیــرا ســوء اســتفاده از اطالعــات افــرادی کــه دارای صفحــه‬ ‫کاری بــا دنبــال کننــده هــای فــراوان هســتند مطابــق قانــون ‪،‬‬ ‫جــرم بــوده و دارای مجــازات می باشــد‪ .‬بنابرایــن بــا توجــه نــوع‬ ‫اطالعــات منتشــر شــده‪ ،‬مجــازات ان نیــز متفــاوت اســت و در‬ ‫ت کــردن توســط شــاکی ‪ ،‬پیگیــری قضایــی ان‬ ‫صــورت شــکای ‬ ‫امکان پذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول یــاداور شــد‪ :‬حفــظ اطالعــات شــخصی‬ ‫و کاری افــراد در فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه های‬ ‫اجتماعــی یکــی از ضروریــات اســت کــه مدیــران بایــد بــه‬ ‫ان پایبنــد باشــند‪ ،‬چــرا کــه عــدم رعایــت قانــون در ایــن‬ ‫فضــا باعــث ناهنجاری هــای فــراوان می شــود کــه ایــن‬ ‫ناهنجاری هــا حتــی می توانــد در روابــط حقیقــی افــراد در‬ ‫فضــای واقعــی تاثیــر گــذار باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫رئیــس علــی دلــواری فرزنــد رئیــس محمد‪ ،‬کدخــدای ده‬ ‫دلــوار(‪ )1‬بــود کــه در ســال ‪ 1299‬ه‪ .‬ق متولــد شــد‪ .‬او‬ ‫درعصــر مشــروطیت جوانــی بیســت و چهارســاله‪ ،‬بلنــد‬ ‫ـب‬ ‫همــت‪ ،‬شــجاع‪ ،‬در صــدق و وفــا بــی ماننــد و در حـ ّ‬ ‫وطــن کــم نظیــر و در تــوکل بــه خــدا ضــرب المثــل بــود‪.‬‬ ‫اگرچــه ســواد کامــل و معلومــات کافــی نداشــت‪ ،‬امــا‬ ‫پاکــی سرشــت و صفــات حمیــده او طــوری بــود کــه زبانزد‬ ‫خــاص و عــام بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -600‬سال هشتم‬ ‫شماره‪-600‬‬‫‪- 1444‬شماره‬ ‫‪/‬صفر‪1444/‬‬ ‫‪/06‬صفر‪/‬‬ ‫‪/ 03 - 1401 //06‬سپتامبر‪06 - 2022 /‬‬ ‫شنبه ‪06//12‬‬ ‫‪96‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫یاسر قورچ بیگی‬ ‫راننده ناشی و یک جاده ناهموار‬ ‫در خــط چنگولــه طوالنــی شــده بــود‪ .‬مدت حضور نیروهای بســیجی هر ‪۴۵‬‬ ‫کــه بــه پایــان مــی رســید بایــد بــا نیروهــای جدیــد تعویض می شــدند‪ .‬در یکی‬ ‫از ایــن جابجایــی هــا مــن و چنــد فرمانــده گروهــان دیگــر بهمــراه شــهید شــیر‬ ‫ســوار بــه محــل اطــراف بنــه تدارکاتــی کــه تقریبــا زمیــن مســطحی بــود و برای‬ ‫حضــور نیروهــا جدیــد و جابجایی مناســب بــودم امدیم‪.‬‬ ‫مــی بایســت بــا تعــدادی تویوتــا نیروهــای جدیــد را بــه خــط انتقــال دهیــم‪.‬‬ ‫بســیجیان بــا همــان روحیــه و نشــاطی کــه داشــتند بــرای رســیدن بــه خــط‬ ‫مقدم لحظه شــماری می کردند و سراســیمه بصورت گروهی پشــت تویوتا‬ ‫ســوار مــی شــدند‪.‬‬ ‫چــون تعــداد نیروهــا زیــاد و تعــداد خــودرو کــم بــود‪ ،‬بــا ســوار شــدن بیــش از‬ ‫انــدازه جلــوی تویوتــا بــاال امــده بود‪.‬‬ ‫در همیــن اثنــا شــهید شــیر ســوار کــه دیــد چــاره ای نیســت و ممکــن‬ ‫اســت نشــود همــه را در یــک مرحلــه بــه خــط انتقــال داد‪ ،‬رو بــه مــن کــرد‬ ‫و ســویچ تویوتــا خــودش را کــه پشــت ان مملــو از نیــرو شــده بودرابــه مــن‬ ‫دادوخواست من انها را به خط انتقال دهم وخودش انجا خواهد ماند‪.‬‬ ‫در این لحظه تمام بدنم داغ شده و شرایط سختی پیش رویم بود‪.‬‬ ‫خدایــا چــه کنــم‪ .‬از ســویی بــرای خــود کســر شــان مــی دانســتم بگویــم‬ ‫رانندگــی بلــد نیســتم و از ســویی چگونــه ایــن خطــر را بپذیــرم‪ .‬در میــان‬ ‫ان همــه شــلوغی و ســر صــدا‪ ،‬مــن انــگار دیگــر هیــچ صدایــی را غیــر از‬ ‫درگیــری داخلــی خــودم نمــی شــنیدم‪ .‬رو نداشــتم بــه فرمانــده ام بگویــم‬ ‫مــن رانندگــی بلــد نیســتم و او انقــدر از مــن امیــدوار بــود حتــی ســوال‬ ‫هــم نکــرد‪.‬‬ ‫چــون تقریبــا فرماندهــان گروهــان هــا و یــا جانشــین هــا ایــن مهــارت‬ ‫را داشــتند‪ .‬در تقابــل بیــن عقــل و نفــس‪ ،‬باالخــره نفســم پیــروز شــد‪.‬‬ ‫بــدون انکــه فرمانــده و نیروهــا متوجــه ایــن موضــوع شــوند‪ ،‬بــا حرکاتــی‬ ‫نمایشــی هماننــد راننــده ماهــر و بــا اعتمــاد بــه نفــس ظاهــری‪ ،‬ســوار‬ ‫خــودرو شــدم‪.‬‬ ‫حــال تصــور کنیــد تویوتایــی کــه انقــدر نیــروی بســیجی ســوار شــده کــه جلــو‬ ‫خــودرو بــاال امــده‪ ،‬مســیری کــه در پیــش اســت ناهمــوار و ســر باالیــی و کســی‬ ‫پــش فرمــان قــرار گرفتــه کــه فقــط یــک حداقــل از رانندگــی را مــی داننــد‪.‬‬ ‫القصــه‪ :‬چنــد خــودرو جلوتــر از مــن حرکــت کردنــد‪ .‬مــن هــم شــاید خدایــی‬ ‫بــوده بعــد از روشــن کــردن خــودرو اتفاقــی دنــده یــک بــوده با چند تکان شــدید‬ ‫بــراه افتــادم‪ .‬خوشــبختانه اوایــل جــاده مســتقیم و مســطح بــود‪.‬‬ ‫بغــل دســتم دو نفــر بســیجی هــم نشســته بودنــد‪ .‬بــا حرکــت مــا‬ ‫نیروهــای پشــت خــودرو بــا همــان روحیــه بــا نشــاط بلنــد بلنــد اشــعار‬ ‫حماســی مــی خواندنــد و بــی خبــر از راکبــی کــه ایــا انهــا بــه مقصــد‬ ‫خواهــد فرســتاد یــا کام مــرگ‪.‬‬ ‫مــن نمــی دانســتم بایــد بــا افزایــش ســرعت دنــده عــوض کنــم و صــدای‬ ‫خــودرو در امــده بــود‪ .‬کــی از ایــن بغــل دســتی کــه انــگار مهــارت داشــت‬ ‫گفــت دنــده را عــوض کــن و مــن ســرم را پاییــن بــردم تــا کالچ را ببینــم و‬ ‫همینطــور کــه حواســم بــه پاییــن بــود‪ ،‬دیــدم یــک مرتبــه صــدای نیروهــا‬ ‫بلنــد شــد و مــن ســرم را بــاال اوردم دیــدم خــودرو بســمت چــپ منحــرف‬ ‫و چیــزی نمانــده از جــاده خــارج شــویم و ســریع فرمــان را بســمت راســت‬ ‫گرفتــه و ایــن مرحلــه خــدا رحــم کــرد‪.‬‬ ‫تــازه متوجــه شــدم بــدون کالچ دنــده عــوض نمــی شــود‪ ،‬چــون تــاش‬ ‫مــی کــردم دنــده را عــوض کنــم و هرچــه بــا دنــده ور مــی رفتــم عــوض‬ ‫نمــی شــد و بــرای انکــه لــو نــروم بــه بغــل دســتیم گفتــم ایــن دنــده‬ ‫ماشــین قبــا خــراب بــوده‪ .‬امــا بنظــر مــی رســید انهــا متوجــه شــده بودنــد‪.‬‬ ‫امــا هنــوز راه زیــادی تــا مقصــد داشــتیم‪.‬‬ ‫در حــال نزدیــک شــدن بــه اولیــن ســر باالیــی بــودم و هیــچ تجربــه ای‬ ‫کــه حــاال چــکار بایــد بکنــم نداشــتم‪ .‬بــا همــان دنــده ای کــه احتمــاال ســه‬ ‫بــود و خــودرو کمــی دور داشــت توانســتم تــا وســط ســر باالیــی بــرم‪ ،‬امــا‬ ‫نمی دانســتم چــرا خــودرو دیگــر قــدرت نــدارد و متوجــه شــدم داریــم بــه‬ ‫عقــب حرکــت مــی کنیــم و بــا کمــک بغــل دســتی و کنتــرل فرمــان بــه‬ ‫پاییــن جــاده رســیدیم و نیروهــای بســیجی از تــرس رفتــن داخــل دره و‬ ‫ســقوط داد مــی زدنــد و هراســان شــده بودنــد‪.‬‬ ‫مــن هنــوز نمــی خواســتم کســی متوجــه موضــوع شــود و بهانه هــای‬ ‫مختلفــی مــی اوردم از قبیــل اینکــه ایــن خــودرو خــراب اســت و‪ ..‬مجــدد‬ ‫بــا کمــک نفــر داخــل خــودرو بــا دنــده یــک اولیــن ســر باالیــی را پشــت ســر‬ ‫گذاشــته و هــر بــار کــه حواســم بــه دنــده یــا ترمــز و کالچ بــود‪ ،‬خــودرو در حال‬ ‫انحــراف بــه چــپ بــود یــا بــه راســت‪.‬‬ ‫هنــوز بــا گذشــت ســالها از ایــن اتفــاق نمــی دانم چگونه ان همه ســرباالیی‬ ‫و پیــچ وخــم جــاده را طــی کردیــم‪ .‬زمانــی کــه بــه خــط رســیدیم‪ .‬ایــن فشــار‬ ‫ســنگین و طاقت فرســا از روی دوشــم برداشــته شــد‪ .‬نیروهای بســیجی که‬ ‫در ایــن مــدت هــر لحظــه خــود را در معــرض ســقوط مــی دیدنــد و وحشــت‬ ‫زده شــده بودنــد‪ ،‬بــا رســیدن بــه مقصــد تمــام انــرژی خــود را از دســت داده‬ ‫بودنــد‪ .‬و نفــس راحتــی کشــیدن و بــا حالتــی معتــرض بــه مــن گفتنــد اقــا‬ ‫شــما داشــتید مــا را مــی کشــتید‪ .‬مــن هــر چند بهانــه های واهی می تراشــیم‬ ‫امــا خجالــت زده و شــرمنده بــودم و در دلــم گفتــم ایــکاش یــک نه مــی اوردم‬ ‫و ایــا ارزش ایــن همــه خطــر را داشــت؟‬ ‫امــا هنــوز کــه ســال ها از ایــن واقعــه گذشــته بــرای خــودم معمــای‬ ‫ایســت کــه چگونــه بــا ایــن نابلــدی در رانندگــی‪ ،‬خــودم و نیروهــا ســالم‬ ‫بــه مقصــد رســیدیم؟‬ ‫گاهــی غــرور جوانــی و بــی تجربگــی کار دســتمان مــی دادو منجــر بــه‬ ‫عواقــب خطرنــاک و زیــان اور مــی گردید‪.‬البتــه بــر ایــن بــاورم کــه خداونــد‬ ‫متعــال بــه مارحــم کردوپشــتیبان مابــود و هســت‪.‬‬ ‫رئیسعلی دلواری‬ ‫دلیر مرد ایران‬ ‫سرویس خاطرات ایران‬ ‫رئیــس علــی دلــواری فرزنــد رئیــس محمــد‪ ،‬کدخــدای ده‬ ‫دلــوار(‪ )1‬بــود کــه در ســال ‪ 1299‬ه‪ .‬ق متولــد شــد‪ .‬او درعصــر‬ ‫مشــروطیت جوانی بیســت و چهارســاله‪ ،‬بلند همت‪ ،‬شــجاع‪،‬‬ ‫ـب وطــن کــم نظیــر و در توکل‬ ‫در صــدق و وفــا بــی ماننــد و در حـ ّ‬ ‫بــه خــدا ضــرب المثــل بــود‪ .‬اگرچــه ســواد کامــل و معلومــات‬ ‫کافــی نداشــت‪ ،‬امــا پاکــی سرشــت و صفــات حمیــده او طــوری‬ ‫بــود کــه زبانــزد خــاص و عــام بــود‪ .‬رئیــس علــی بعــد از ایــن کــه‬ ‫قــوای اشــغالگر انگلســتان بوشــهر را بــه تصــرف خــود دراوردنــد‬ ‫بــا شــجاعتی وصــف ناپذیــر بــه مقابلــه پرداخــت و شکســت‬ ‫ســنگینی بــر قــوای انگلســتان وارد کــرد و در حیــن مبــارزه بــا‬ ‫دشــمنان اســام و ایــران‪ ،‬از پشــت مــورد هــدف گلولــه فــرد‬ ‫خائنــی قــرار گرفــت و در منطقــه تنــگک صفــر‪ ،‬در بیســت و‬ ‫ســوم شــوال‪1333‬ه ق‪ 3/‬ســپتامبر ‪ ،1915‬بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫بوشهر و تاریخچه هجوم انگلیسی ها به ان‬ ‫بوشــهر از بنــادر بــزرگ و مهــم ایــران اســت کــه قریــب بــه‬ ‫یــک صــد ســال اســت‪ ،‬بــه عنــوان مرکــز بنــادر جنــوب کشــور‬ ‫شــناخته مــی شــود‪ .‬قبــل از ورود دیــن اســام بــه ایــران‪،‬‬ ‫بنــدری بــه نــام بوشــهر اساســا ً وجــود نداشــته اســت و ابــادی‬ ‫در دو فرســنگی ســمت جنــوب بوشــهر در ســاحل دریــا بــوده‬ ‫کــه ان جــا را « ریشــهر» مــی نامیــده انــد‪.‬‬ ‫بــه قــول مولفیــن» فارســنامه ناصــری» و» گنــج دانــش»‪،‬‬ ‫بوشــهر از زمــان کریــم خــان زنــد رو بــه ابــادی گذاشــت و در‬ ‫زمــان ناصرالدیــن شــاه رو بــه عمــران بیشــتر گذاشــت و از بنــادر‬ ‫تجــاری مهــم محســوب شــد‪ .‬تــا در ســال ‪ 1273‬ه‪ .‬ق‪ ،‬کــه شــهر‬ ‫هــرات از طــرف دولــت ایــران محاصــره شــد‪ ،‬انگلیس ـی ها کــه‬ ‫ترســیده بودنــد و بــرای انصــراف ایــران از تصــرف هــرات کــه‬ ‫کلید هندوســتان شــمرده می شــد‪ ،‬ســی فروند کشــتی جنگی‬ ‫بــه خلیــج فــارس فرســتادند و پــس از جنــگ بــا دالورمــردان‬ ‫تنگســتان ایــن بنــدر را تصــرف کردنــد‪ (.‬ایــن درگیــری بیــن‬ ‫باقرخــان ضابــط تنگســتانی و پســر رشــیدش احمدخــان‬ ‫تنگســتانی بــا چهارصــد تفنگچــی در قلعــه ریشــهر روی داد و‬ ‫احمدخــان تنگســتانی بــه همــراه ‪ 72‬نفــر شــهید شــدند‪).‬‬ ‫دومین هجوم قوای انگلستان به بوشهر‬ ‫در اغــاز جنــگ جهانــی اول(‪ )1914‬قــوای روس از شــمال‬ ‫و نیروهــای انگلســتان از جنــوب‪ ،‬کشــور مــا را در معــرض‬ ‫هجــوم قــرار دادنــد و کشــتی هــای جنگــی انگلســتان در‬ ‫مقابــل بوشــهر لنگــر انداختنــد و نیروهــای اشــغالگر در ‪8‬‬ ‫اوت ‪ ،1915‬برابــر بــا ‪ 17‬مــرداد ‪ 26(1294‬رمضــان‪،)1333‬‬ ‫شــهر بوشــهر را بــه اشــغال خــود دراورنــد‪ .‬یــک روز پــس‬ ‫از اشــغال بوشــهر‪ ،‬چهــارده نفــر از ســاکنین ان علیــه‬ ‫اشــغالگران اعتــراض کردنــد‪ ،‬ولــی چــون اهــل جــدال و‬ ‫اســلحه نبودنــد دســتگیر و بــه هندوســتان تبعیــد شــدند‪.‬‬ ‫«رئیــس علــی خــان دلــواری» و «شــیخ حســین خــان چــاه‬ ‫کوتاهــی» و «زایــر خضرخــان اهرمــی» ســه نفــر خوانیــن‬ ‫دلیــر تنگســتان از ایــن وقایــع اگاه شــدند و تصمیــم گرفتنــد‬ ‫کــه علیــه دشــمن قیــام و در مقــام دفــاع از وطــن براینــد‪.‬‬ ‫حــدود دو مــاه قبــل از ایــن کــه قــوای انگلســتان بوشــهر را‬ ‫اشــغال کننــد‪ ،‬ژنــرال کاکــس کنســول انگلســتان در خلیــج‬ ‫فــارس‪ ،‬نامــه ای بــه مرحــوم «شــیخ محمــد حســین برازجانــی»‬ ‫روحانــی متنفــذ و مجتهــد معــروف دشتســتان نوشــت کــه‬ ‫جــواب ان نامــه انگیــزه قیــام رئیــس علــی دلــواری ان قهرمــان‬ ‫نامــی ایــران و اســام شــد‪.‬‬ ‫کنســول انگلســتان در ایــن نامــه از شــیخ محمدحســین‬ ‫برازجانــی خواســته بــود کــه از نفــوذ خــود اســتفاده کنــد و از‬ ‫هــر گونــه اشــوب و قیــام علیــه اشــغالگران جلوگیــری نمایــد‪.‬‬ ‫در ایــن نامــه تاکیــد شــده بــود کــه از دشــمنی بــا دولــت‬ ‫انگلســتان هیــچ ســودی عایــد ملــت ایــران نخواهــد شــد‪،‬‬ ‫بلکــه در صورتــی کــه ایرانیــان وارد جنــگ شــوند‪ ،‬انگلســتان‬ ‫یــک ســوم خــاک ایــران را بــه تصــرف خــود در خواهــد اورد‪.‬‬ ‫شــیخ‪ ،‬در پاســخ بــه ایــن نامــه تمــام مصیبــت هــا را از طــرف‬ ‫دولــت انگلســتان برشــمرده و اعــام کــرده بــود کــه چنانچــه‬ ‫عملیــات انتقــام جویانــه علیــه اشــغالگران صــورت پذیــرد‪،‬‬ ‫مســوولیت ان بــر عهــده انگلیســی هــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رئیــس علــی‪ ،‬در نامــه هــای متعــدد بــه شــیخ محمدحســین‬ ‫برازجانــی بــرای جهــاد و قیــام علیــه قــوای انگلســتان کســب‬ ‫تکلیــف مــی کنــد کــه ســرانجام مرحــوم شــیخ صورتــی از‬ ‫حکــم جهــادی کــه مراجــع شــیعه از نجــف اشــرف ارســال‬ ‫داشــته بودنــد بــه ضمیمــه حکــم خــود مبنــی بــر وجــوب جهــاد‬ ‫بــا کفــار انگلیســی و جلوگیــری از رخنــه ان هــا بــه بنــادر‬ ‫جنــوب و دشتســتان و تنگســتان و لــزوم همــکاری خوانیــن‬ ‫ایــن مناطــق و بســیج مــردم مســلمان بــرای رفتــن بــه میــدان‬ ‫جنــگ صــادر مــی کنــد و بــرای همــه خوانیــن مــی فرســتد‪.‬‬ ‫رئیــس علــی دلــواری همیــن کــه از حکــم جهــاد مرحــوم شــیخ‬ ‫محمــد حســین برازجانــی و دیگــر مراجــع دینــی اگاهــی مــی یابــد‪،‬‬ ‫امــاده نبــرد بــا امپراطــوری انگلســتان مــی شــود و مقدمــات کار را‬ ‫در خانــه حــاج ســید محمــد رضــای کازرونــی فراهــم مــی ســازد‪.‬‬ ‫رئیــس علــی همــراه دوســتش خالــو حســین دشــتی در‬ ‫اوایــل مــاه رمضــان ‪ 1333‬ه‪.‬ق‪ ،‬در عمــارت حــاج ســید‬ ‫محمدرضــا کازرونــی‪ ،‬پــس از مذاکراتــی بــا وی امادگــی خــود‬ ‫را بــرای دفــاع از بوشــهر و جلوگیــری از پیشــروی نیروهــای‬ ‫انگلیســی اعــام مــی دارد‪.‬‬ ‫رئیــس علــی پــس از اظهــار تشــکر‪ ،‬قــران مجیــد را می طلبــد‬ ‫و همیــن کــه خــادم قــران مــی اورد برمــی خیــزد و تعظیــم‬ ‫مــی کنــد و بــا احتــرام تمــام ان را روی میــز جلــو خــود مــی‬ ‫گــذارد‪ ،‬ان گاه رو بــه حاضریــن کــرده و مــی گویــد‪:‬‬ ‫« ای کالم اللــه گفتــار مــرا شــاهد بــاش‪ .‬مــن بــه تــو ســوگند‬ ‫یــاد مــی کنــم کــه اگــر انگلیســی هــا بخواهنــد بوشــهر‬ ‫را تصــرف کننــد و بــه خــاک وطــن مــن تجــاوز نماینــد‪ ،‬در‬ ‫مقــام مدافعــه برایــم و تــا اخریــن قطــره خــون مــن بــر زمیــن‬ ‫نریختــه اســت‪ ،‬دســت از جنــگ و ســتیز بــا انــان نکشــم و اگــر‬ ‫غیــر از ایــن رفتــار کنــم‪ ،‬در شــمار منکریــن و کافریــن بــه تــو‬ ‫باشــم و خــدا و رســول از مــن بیــزار شــوند‪».‬‬ ‫بعــد از اشــغال شــهر بوشــهر در ‪ 26‬رمضــان‪1333‬ه‪.‬ق‪،‬‬ ‫نیروهــای انگلیســی قصــد تصــرف ناحیــه دلــوار را می کننــد‪.‬‬ ‫دلــوار محلــی بــود کــه پیــش از ان چندبار ســربازان انگلیســی‬ ‫بــه ان جــا تجــاوز کــرده‪ ،‬امــا طعــم تلــخ شکســت را در ایــن‬ ‫ناحیــه چشــیده بودنــد‪.‬‬ ‫رئیــس علــی خــان دلــواری و شــیخ حســین خــان چــاه‬ ‫کوتاهــی و زایرخضرخــان اهرمــی از ایــن وقایــع اگاه و در‬ ‫مقــام دفــاع از وطــن برمــی اینــد‪.‬‬ ‫قیــام دلیــران تنگلســتان علیــه اشــغالگران اغــاز مــی شــود‬ ‫و نیروهــای متجــاوز انگلیســی کــه قریــب بــه پنــج هــزار نفــر‬ ‫بودنــد در دام دلیــر مــردان تنگســتانی گرفتــار مــی اینــد و‬ ‫عــده زیــادی از متجــاوزان انگلیســی در ایــن حملــه از بیــن‬ ‫مــی رونــد‪ .‬قیــام مــردم تنگســتان بــر روی هــم هفــت ســال‬ ‫طــول مــی کشــد و در ایــن مــدت دلیــران تنگســتانی دو‬ ‫هــدف عمــده را دنبــال مــی کننــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬پاســداری از بوشــهر و دشســتان و تنگســتان بــه عنــوان‬ ‫«روستای گچی سوباال روستای‬ ‫هدف گردشگری کالله»‬ ‫وجــه تســمیه روستا‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال از زمــان یکجــا نشــینی عشــایرین ترکمــن در حــدود‬ ‫‪ 022‬ســال قیــل در ایــن مــکان بعنــوان عشــایر ترکمــن بــا خانه هــای چوبــی االچیــق (اق اوی و‬ ‫قــره اوی) ســکنی گزیدنــد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه روســتا بیشــتر روایتــی دو گونــه دارد‪ -1:‬بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن منطقــه‬ ‫کوهســتانی دامداران اکثرا متمایل به نگهداری بز داشــتند چون همزیســتی و ســازگاری حیوان‬ ‫بــز درمنطقــه کوهســتانی در حــد بــاال مــی باشــد بــه همیــن خاطــر بدلیــل وجــود اب کافــی و‬ ‫نگهــداری بــز نــام گچــی ســو نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بدلیــل وجــود اب روان در رودخانــه طولــی داخــل روســتا نــام روســتا ‪،‬گچــی ســو یعنــی اب در‬ ‫حــال گــذر نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫منطقــه ســکونت خــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬جلوگیــری از حرکــت قــوای بیگانــه بــه درون مرزهــای‬ ‫ایــران و دفــاع از اســتقالل وطــن‪.‬‬ ‫رئیــس علــی دلــواری کــه در حقیقــت روح قیــام شــورانگیز‬ ‫مــردم جنــوب ایــران بــه شــمار مــی رفــت و از حیــث خصایص‬ ‫اخالقــی و نظامــی بــر ســایرین تفــوق داشــت‪ ،‬قبــل از ایــن‬ ‫کــه زندگــی را بــدرود گویــد‪ ،‬بارهــا مــرگ خــود را پیــش بینــی‬ ‫کــرده بــود تــا ایــن کــه ســرانجام‪ ،‬در شــب هجــوم دشــمن‬ ‫در ناحیــه « تنــگک صفــر» هنــگام شــبیخون بــه دشــمن از‬ ‫پشــت ســر توســط غالمحســین تنگکــی در روز بیســت و‬ ‫ســوم شــوال‪ 1333‬ه‪.‬ق‪ ،‬بــه فیــض شــهادت نایــل مــی ایــد‪.‬‬ ‫دربــاره علــل قتــل رئیــس علــی بــه صراحــت نمــی تــوان‬ ‫چیــزی گفــت‪ .‬چــه وقایــع نــگاران و مورخــان ان عصــر بــه‬ ‫ایــن موضــوع اشــاره نکــرده انــد‪ .‬ولــی غالمحســین تنگکــی‬ ‫قبــل از بــه شــهادت رســاندن رئیــس علــی خطــاب بــه‬ ‫صاحــب منصــب انگلیــس گفتــه اســت‪ »:‬مــن تشــنه خــون‬ ‫رئیــس علــی هســتم‪ ،‬چــون جــد او قاتــل پســرعموی مــن‬ ‫اســت و مــدت هاســت کــه منتظــر هســتم بــا یــک گلولــه او‬ ‫را ســوراخ کنــم‪».‬‬ ‫رئیس علی سمبل مبارزه با استعمار‬ ‫رئیــس علــی دلــواری در مبــارزه بــا اســتعمار چهــره واقعــی‬ ‫و ژرفــای ایمــان خــود را نشــان داد و بــه قیــام خونیــن ضــد‬ ‫اجنبــی مــردم نواحــی دشــتی‪ ،‬دشتســتان و تنگســتان رنــگ‬ ‫خاصــی بخشــید‪.‬‬ ‫روح اســتقالل طلبــی و عشــق بــه میهــن و غیــرت و حمیــت‬ ‫وی از او شــخصیتی بــه وجــود اورده بــود کــه اوازه جانبــازی و‬ ‫فــداکاری اش در سراســر ایــران طنیــن افکنــد‪ .‬وی نبــرد علیــه‬ ‫قــوای مهاجــم را وظیفــه ملــی و مذهبــی خــود مــی دانســت و‬ ‫فعالیــت هــای ضــد انگلیســی او از ایــن اعتقــاد مایــه می گرفت‬ ‫و تقویــت مــی شــد‪ .‬رئیــس علــی قاطعانــه تصمیــم گرفــت‬ ‫خــود را فــدای اســتقالل و تمامیــت ارضــی وطــن کنــد‪ .‬مقامــات‬ ‫انگلیســی کــه اغلــب بــا تزویــر و نیرنــگ و پرداخــت رشــوه و زر‬ ‫و ســیم بــر حریــف چیــره مــی شــدند‪ ،‬پــس از اتخــاذ تصمیــم‬ ‫قطعــی دربــاره اشــغال بوشــهر و پیشــروی بــه ســوی شــیراز‬ ‫بــه منظــور تطمیــع رئیــس علــی‪ ،‬دونفــر از متابعــان حیدرخــان‬ ‫حیــات داودی را بــه دلــوار گســیل مــی دارنــد تــا بــه زعــم خــود‬ ‫موافقــت او را مبنــی بــر پیــاده شــدن قــوای انگلیــس در کرانــه‬ ‫خلیــج فــارس و حرکــت بــه ســوی شــیراز جلــب کننــد‪.‬‬ ‫نماینــدگان حیدرخــان ضمــن مالقــات بــا رئیــس علــی‬ ‫متذکــر مــی شــوند کــه چنانچــه او از قیــام علیــه قــوای‬ ‫اشــغالگر صــرف نظــر کنــد‪ ،‬مقامــات انگلیســی چهــل‬ ‫هزارپونــد بــه او خواهنــد پرداخــت‪ .‬رئیــس علــی بــا صراحــت‬ ‫و شــجاعت تمــام مــی گویــد‪ »:‬چگونــه مــی توانــم بــی طرفــی‬ ‫اختیــار کنــم در حالــی کــه اســتقالل ایــران در معــرض خطــر‬ ‫جــدی قــرار گرفتــه اســت؟»‬ ‫پــس از مراجعــت نماینــدگان حیدرخــان کــه تیرشــان بــه هــدف‬ ‫مقصــود اصابــت نکــرده بــود‪ ،‬نامــه تهدیدامیــز از طــرف مقامات‬ ‫انگلیســی بــه رئیــس علــی نگاشــته مــی شــود مبنــی بــر ایــن کــه‪:‬‬ ‫« چنانچــه بــر ضــد دولــت انگلســتان قیــام و اقــدام کنیــد‪،‬‬ ‫مبــادرت بــه جنــگ مــی نماییــم‪ ،‬در ایــن صــورت خانه هایتــان‬ ‫ویــران و نخــل هایتــان را قطــع خواهیــم کــرد‪».‬‬ ‫رئیــس علــی در پاســخ مقامــات انگلیســی مــی نویســد‪»:‬‬ ‫خانــه مــا کــوه اســت و انهــدام و تخریــب ان هــا خــارج از‬ ‫حیطــه قــدرت و امــکان امپراطــوری بریتانیــای کبیــر اســت‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت کــه در صــورت اقــدام ان دولــت بــه جنــگ بــا‬ ‫مــا‪ ،‬تــا اخریــن حــد امــکان مقاومــت خواهیــم کــرد‪».‬‬ ‫پــی نوشــت‪ .1 :‬دلــوار دهــی از دهســتان ســاحلی بخــش‬ ‫اهــرم شهرســتان بوشــهر‪ ،‬در ســی کیلومتــری جنــوب باختــر‬ ‫اهــرم‪ ،‬کنــار جــاده ســابق بوشــهر بــه لنگــه در ســاحل دریــا‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن روســتا کــه جــزء خــاک تنگســتان‬ ‫محســوب مــی شــود در شــش فرســخی بوشــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫تبیان‬ ‫‪ -2‬تاریخچــه روســتا‪ :‬اهالــی روســتای گچــی ســو بــاال از حــدود ‪ 220‬ســال قبــل در ایــن روســتا‬ ‫ســاکن شــده انــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬صنایــع دســتی رایــج و یــا منســوخ شــده‪ :‬صنایــع دســتی رایــج‪ :‬قالــی و قالیچــه ‪.‬پشــتی‬ ‫بافی‪،‬گلیــم بافی‪،‬لبــاس دوزی‪ ،‬ســوزن دوزی و نمــد مالــی‬ ‫منســوخ شــده‪ :‬نــخ ریســی از پشــم گوســفند و رنــگ کاری طبیعــی نــخ مــورد نیــاز قالــی بافــی‬ ‫از پوســت انــار و دیگــر گیاهــان وحشــی و طبیعــی و خــود رو در منطقــه‪ ،‬پوســتین دوزی یعنــی‬ ‫بــا تهیــه و پــاک ســازی ســنتی پوســت بــره و گوســفند و دوختــن پوســتین از انهــا‪ ،‬چــارق دوزی‪:‬‬ ‫دوختــن و امــاده ســازی کفــش چوپانــان از پوســت گوســفند صــورت ســنتی خیلــی گــرم و ضــد‬ ‫اب بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬جاذبــه هــای گردشــگری بــا ذکــر فاصلــه از روســتا‪ -1 :‬وجــود مقبــره و زیارتــگاه حضــرت خالــد‬ ‫نبــی)ع( یکــی از انبیــا الهــی دوران فتــرت و یارانــش بــا فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــری از روســتا‬ ‫چشمه خضر زنده و درختان ‪ 0222‬ساله کهن بنام اورس اغاچ با فاصله ‪ 0‬کیلومتر از روستا‬ ‫‪ -3‬محوطه تاریخی گورستان خالد نبی که در فهرست اثار ملی نیز به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬موقعیت روستا با ذکر فاصله از نزدیکترین شهر و مرکز استان‪:‬روستای گچی سو باال در شرق‬ ‫استان و در میان تپه ماهور های خالد نبی و در فاصله ‪ 55‬کیلومتری از شهرستان کالله و ‪185‬‬ ‫کیلومتری مرکز استان واقع شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر تاسیســات‪ :‬اقامتــگاه بومگــردی در‬ ‫روســتای گچــی ســو بــاال وجــود دارد کــه بــرای اقامــت شــبانه نیــز مــی تــوان از انهــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬جاذبه های تاریخی‪،‬فرهنگی‪،‬مذهبی روستا‪ :‬مجموعه خالد نبی‪ ،‬گورستان تاریخی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!