روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 598 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 598

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 598

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 598

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪94 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 08‬شهریور ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 30-‬اگوست ‪ /02-2022/‬صفر ‪ -1444/‬شماره ‪598‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تسهیل گری درامور فرهنگی وهنری‬ ‫برای نهادینه شدن عدالت فرهنگی‬ ‫‪2‬‬ ‫سرنوشت نامعلوم شهربازی مدرن‬ ‫«تله کابین »و «ناهارخوران»‬ ‫گرگان به کجا رسید؟‬ ‫چتر شوم‬ ‫دو استان شمالی‬ ‫بر گردشگری گلستان‬ ‫‪8‬‬ ‫توسعه گلستان با بن‬ ‫بست شکنی های دولت‬ ‫سیزدهم‬ ‫‪5‬‬ ‫چرا بایدن اصرار‬ ‫بر توافق دارد؟‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫امریــکا چهــار دهــه تمامی گزینه هــای برانــدازی بــرای نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی را بــه کار گرفــت‪ .‬جنــگ تحمیلــی ‪ 8‬ســاله‪،‬‬ ‫حمایــت از ‏گروه هــا و احــزاب مدعــی و مخالــف بــا جمهــوری‬ ‫اســامی تا انجــا کــه تعــدادی از ســناتورهای کنگــره و مجلــس ســنا‬ ‫عمــا ًو علنــا ًاز‏ســازمان های تروریســتی حمایــت کــرده و می کننــد و‬ ‫بــه انــان وعــده برانــدازی داده انــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫مریــم رجــوی ســرکرده منافقیــن در فرانســه دولــت در تبعید تشــکیل‬ ‫داده‪ ،‬رضــا پهلــوی میلیاردهــا دالر هزینــه کــرده تــا بــه زعــم خــود‬ ‫‏خارج نشــینان مخالــف بــا انقــاب اســامی را متحــد کنــد و دوبــاره در‬ ‫ایــران نظــام پادشــاهی را احیــا نمایــد کــه علیرغــم ان همــه هزینــه‬ ‫و‏صــرف وقــت موفقیتــی نداشــته و هیــچ یــک از گروه هــای راســت و‬ ‫چــپ نــه فقــط پاســخ مثبتــی بــه وی نداده انــد بلکــه برخوردهای لفظی‬ ‫و‏تحلیلــی هــم در رسانه هایشــان داشــته ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫احــزاب کــرد مخالــف نیــز علیرغــم دریافــت وجوهــات نقــد دالری‬ ‫و اســلحه های مــورد نیــاز جــز چنــد حرکــت ایذایــی کاری از پیــش‬ ‫نبرده انــد‪.‬‏ســتون پنجــم تمامی ایــن گروه هــا و دســته جات معانــد در‬ ‫داخــل هــم جــز تحریــک مــردم بــرای اعتــراض به بهانه هــای مختلف و‬ ‫جاســوس ها‏در لبــاس گردشــگر و طرفــدار محیــط زیســت و بازرگانــان‬ ‫و‪ ...‬هــم نتوانســته اند خدمــت شــایانی بــه اربابــان خــود بکننــد کــه‬ ‫تامین ‪ ۸۱۴‬هکتار زمین‬ ‫تولید ‪ ۲۰۰‬هزار نهال‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هکتار جنگل کاری طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪3‬‬ ‫بســیاری از انهــا‏بازداشــت شــده و بــه جــرم خــود اعتــراف کرده ان ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫اســرائیلی ها نیــز کــه نفــوذ بســیار زیــادی در کنگــره امریــکا و مجلــس‬ ‫ســنا و نیــز در دولت هــای گذشــته و حــال امریــکا دارنــد علیرغــم‬ ‫‏ســرمایه گذاری های زیــاد و خســارت هایی کــه بــه تاسیســات اتمی مــا‬ ‫زده انــد بــه ارزوهــای دیرینــه خــود کــه همانــا ســقوط و برانــدازی‬ ‫‏جمهــوری اسالمی اســت دســت نیافتــه و اشــتباهات خــود را مــدام‬ ‫ادامــه می دهنــد و علیرغــم اینکــه حداقــل ‪ 5‬بنــگاه مطبوعاتی مطرح و‬ ‫قــوی‏دنیــا را در اختیــار دارنــد و ‪ 24‬ســاعته بــر علیه جمهوری اســامی و‬ ‫دولتمــردان ان سم پاشــی می کننــد کاری اساســی انجــام نــداده نظــام‬ ‫‏جمهــوری اســامی روز بــه روز بیشــتر ســلطه نظامــی و مردمی خــود‬ ‫را در ســوریه‪ ،‬یمــن‪ ،‬لبنــان‪ ،‬فلســطین‪ ،‬افغانســتان و عــراق اعمــال‬ ‫‏نمــوده راه نفــوذ داعــش امریکائــی و تروریســت های عربســتانی و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اماراتــی را بســته و انهــا را بــه درد چــه کنــم گرفتــار کــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫هرچنــد ترامــپ در زمــان ریاســت جمهــوری خــود امتیــازات زیــادی‬ ‫بــه اســرائیل داده و بــا فشــار سیاســی کشــورهای بحریــن‪ ،‬امــارات و‬ ‫‏بعضــی کشــورهای عربــی دیگــر منطقــه را پنهانــی مجبــور کــرد روابطی‬ ‫بــا اســرائیل داشــته باشــند امــا بیشــتر ایــن روابــط صــوری اســت و‬ ‫‏بــه قــول خبرنــگار صهیونیســتی ســاکن در اســرائیل کــه بــا تلویزیــون‬ ‫بی بی ســی مصاحبــه داشــت کشــورهای عربــی از تــرس ایــران بیشــتر‬ ‫‏در اندیشــه حفــظ منافــع و موفقیــت خــود هســتند تــا اســرائیل و هنوز‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫چنــدان روابــط اقتصــادی از طــرف انهــا برقــرار نشــده اسـ ‪‎‬‬ ‫شــبکه های جهانی بی بی ســی‪ ،‬صدای امریکا و اینترنشــنال و من‬ ‫و تــو هــم کــه از ســالیان پیــش تاکنــون بــا بــه کار گرفتــن خبرنــگاران‬ ‫و ‏کارشناســان سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی ‪ 24‬ســاعته بــر‬ ‫علیــه ایــران بــه «اصطــاح خودشــان افشــاگری کرده انــد» جــز‬ ‫تحریــک احساســات‏بعضــی افــراد بریــده و مخالــف نتوانســته اند‬ ‫اقدامی اساســی را در پرونــده کاری خــود ثبــت کننــد و هماننــد‬ ‫شــبکه های لجن پراکنــی خــود بــه‏زبــان عربــی کــه انقــاب مصــر‪،‬‬ ‫لیبــی‪ ،‬تونــس‪ ،‬ســودان‪ ،‬عــراق و افغانســتان را بــه ســایه بردنــد‬ ‫و بــه شکســت انجامیدنــد و نتوانســتند بــر علیــه‏ایــران و مــردم‬ ‫انقالبــی اش بــه موفقیت هــای اساســی دســت یابنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دولــت ایــران امــروز‪ ،‬هماننــد تنــی قــوی بــر پیکــری اســتوار در طــول‬ ‫‪ 43‬ســال بــا میکروب هــا و ویروس هــای قــوی بســیاری جنگنــده اســت‬ ‫‪4‬‬ ‫‏مــردم مــا ظلــم‪ ،‬ســختی ها و فقــر و نــداری را چشــیده‪ .‬نســبت بــه‬ ‫مســوالن اعتراضــات و مطالبه گری هایــی داشــته و دارنــد امــا دســت‬ ‫از‏انقــاب مردمی خــود برنداشــته‪ .‬هــر زمــان کــه الزم بــوده فرزنــدان‬ ‫شــجاع خــود را بــه میادیــن جنگــی کــه ضــرورت دفــاع داشــته اعــزام‬ ‫نمــوده‏و هــر زمــان کــه بــرای حفــظ امنیــت و منافــع ملــی الزم بــوده در‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫میــدان حاضــر شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ایــن ســخنان از اغــاز شــروع مطلــب تــا بــه اینــک بــه معنــای ایــن‬ ‫نیســت کــه دولتمــردان نظــام جمهــوری اســامی قصور و تقصیــر و‬ ‫اشــتباهی‏در مســائل سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی نداشــته و‬ ‫ندارنــد برعکــس شــرایط انهــا را بــه گونــه ای در مضیقــه قــرار داده و‬ ‫عــدم‏شایسته ســاالری نیــز موجــب شــده بیشــتر در مســائل اقتصادی‬ ‫ندانم کاری هایــی داشــته باشــند کــه عــاوه بــر فشــارهای تحریــم همه‬ ‫جانبه‏اقتصادی انتخاب مدیران ناکارامد در بعضی سطوح مدیریتی‬ ‫نیــز بــه اوضــاع نابســامان اقتصــادی دامــن زده اســت‪ .‬مضافــا اینکــه‬ ‫دولــت‏نوپــای جمهــوری اســامی از همــان ابتــدای پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی با مخالفت هایــی از طــرف بعضــی دانشــگاهیان و گروه هــای‬ ‫‏تروریســتی مواجــه شــد کــه راهــی جــز انتخاب افــراد مورد اعتمــاد برای‬ ‫مدیریــت کشــور ندیــد نتیجــه انکــه افــراد نــاوارد بــه مســائل سیاســی و‬ ‫‏اقتصــادی از همــان ابتــدا وارد کارزار شــدند‪ .‬هرچنــد بســیاری از انــان‬ ‫تــا حــد ایثــار و از جــان گذشــتگی اقداماتــی در شــرایط ســخت انجــام‬ ‫‏دادنــد امــا افــرادی هــم بودنــد کــه دلشــان بــا انقــاب نبــود‪ .‬دلشــان بــا‬ ‫خواســته های مــادی و فرصت طلبــی بــود‪ .‬نتیجــه انکــه در اشــفته بازار‬ ‫‏جنــگ‪ ،‬کاخ هــا ســاختند و پرداختنــد و فرامــوش کردند کــه این انقالب‬ ‫بــا خــون صدهــا هــزار نفــر ابیــاری شــده و شــهدا و خانواده هایشــان‬ ‫‏هیــچ رضایتــی از عملکــرد انهــا نداشــته و ندارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بلــی بعضــی دولتمــردان امــروز هــم کــه در راس کارند به اشــتباه خود‬ ‫و یــا اسالفشــان اشــاراتی دارنــد‪ .‬باالخــره نمی تــوان شــرایط را همیشــه‬ ‫‏توجیه گــر اشــتباهات دانســت‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه دولتمــردان در‬ ‫شــرایط ســخت‪ ،‬کار درســت و اساســی انجــام دهنــد و بــرای مــردم‬ ‫خــود‏دســتاوردهای قابــل توجهــی داشــته باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چگونــه ممکــن اســت دانــش بنیان هــا کشــفیات و اختراعــات‬ ‫قابــل توجهــی داشــته باشــند امــا بعضــی مدیــران دولتــی از پــس‬ ‫برنامه ریزی هــا و ‏اجــرا برنیاینــد‪ .‬نتیجــه بحــث اینکــه بایــدن و‬ ‫داستان‬ ‫«دردسرهای‬ ‫نرم افزارهای ناشناس»‬ ‫‪7‬‬ ‫تمامی روســای جمهــور امریــکا بــه ســالیانی بــر علیــه جمهــوری‬ ‫اســامی و مــردم ایــران برخاســتند‏و میلیاردهــا دالر هزینــه کردنــد‬ ‫امــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه جــز مصالحــه بــا ایــران راهــی پیــش‬ ‫رو ندارنــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫راه چــاره چیســت؟ مذاکــراه‪ ،‬دیپلماســی و حق طلبــی بــا روابــط قــوی‬ ‫سیاســی و اقتصــادی در صــورت صالحدیــد و امــا اصالحــات درونــی را‬ ‫‏چگونــه اغــاز کنیــم؟‬ ‫نخســت توصیه طلبــی‪ ،‬قوم گرایــی‪ ،‬تبعیــض‪ ،‬رانت خــواری و عــدم‬ ‫توجــه بــه توانایی هــای مدیــران از راس تــا پائیــن می بایــد طــی‬ ‫مصوبــات‏قانونــی جــرم شــناخته شــود و در صــورت اثبــات مجرمیــن به‬ ‫اشــد مجــازات محکــوم شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دوم هــر پســتی چنــان ضابطه منــد شــود کــه فقــط شایســته ها و‬ ‫کارازموده هــا بتواننــد کرســی ان را تصاحــب کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســوم مــردم را بــه عنــوان ناظــر و مطالبه گــر تشــویق کنیــم و نظــارت‬ ‫عمومــی را بــه خــود مــردم وا گذاریــم نــه پلیــس و نیــروی انتظامــی‪.‬‏زیرا‬ ‫امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را شــارع مقــدس از مــردم خواســته‬ ‫اســت‪ ،‬پلیــس و نیروهــای انتظامی حافــظ امنیت انــد و مجــری‏قانــون‬ ‫و ضابطیــن دادگســتری‪ .‬یکــی از مــواردی کــه اجــر نیروهــای انتظامــی و‬ ‫بســیج را ضایــع می کنــد وا داشــتن انهــا بــه کارهایــی اســت‏کــه مقبول‬ ‫عمــوم نیســت و دشــمنان حربــه بهتــری بــرای تبلیغــات بــر علیــه نظــام‬ ‫بــه واســطه عملکــرد انهــا بــه دســت می اورنـ ‏‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫میــزان تاثیرگــذاری و عملکــرد شــبکه های مجــازی و ماهــواره ای را‬ ‫بررســی کنیــم‪ .‬نواقــص خــود را رفــع کنیــم‪ .‬ســخن بیهــوده از زبــان‬ ‫هیــچ‏روحانــی و مســئولی نشــنویم و بــرای اظهــارات خــود دالیــل و‬ ‫مســتندات ارائــه دهیــم‪ ،‬ســعی کنیــم بــه گونــه ای ســخن گوییــم کــه‬ ‫حــرف و‏ســخن مان بــه دل نشــیند و چــون و چــرا نداشــته باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تریبــون رســانه ملــی می بایــد از تک بعــدی بــه چنــد بعــدی براســاس‬ ‫نیازهــای روانــی و ذائقــه مــردم در اختیــار کســانی باشــد کــه درد و‬ ‫درمــان‏را بــا هــم تشــخیص می دهن ـ ‏‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســعی کنیــم بــرای رضایــت مــردم در اصــاح امــور اقتصــادی و‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫پیشــگیری از تــورم ارزش پــول ملــی را تثبیــت کنیــ ‪‎‬‬ ‫پول هــای دزدیــده شــده را از حلقــوم مجرمــان بیــرون بکشــیم و کاری‬ ‫کنیــم کــه دیگــر کســی جــرات اختــاس و دزدی نداشــته باشــد‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز دو شنبه‬ ‫‪ 07‬شهریور‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬شهریور‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪598‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.432.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,201,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬مهدی فیروزی‬ ‫تعلیم‬ ‫اشنایی با تکنیک‬ ‫ِ‬ ‫مربی؛ چطور مربیان درون‬ ‫سازمانی ماهری تربیت کنیم؟‬ ‫تصــور کنیــد ســازمان شــما قصــد دارد نــرم افــزار‬ ‫جدیــدی را بــه کار بگیــرد کــه موجــب صرفه جویــی در‬ ‫زمــان و هزینــه می شــود‪ .‬امــا الزم ـه ی موفقیــت ایــن‬ ‫اقــدام‪ ،‬ایــن اســت کــه همــه در شــرکت یــاد بگیرنــد‬ ‫کــه چگونــه از ایــن نــرم افــزار جدیــد اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت نــرم افــزاری‪ ،‬یــک مربــی را در اختیارتــان‬ ‫می گــذارد تــا بــه افــراد شــما طــرز اســتفاده از پلتفــرم‬ ‫جدیــد را امــوزش دهــد‪.‬‬ ‫در مثــال بــاال رویکــرد ســریع تری نیــز وجــود دارد و‬ ‫ان اســتفاده از ایــن مربــی بــرای پــرورش مثــا ‪ ۱۰‬نفــر‬ ‫از افــراد ســازمان بــه منظــور اماده ســازی انهــا بــرای‬ ‫امــوزش دادن بــه بقیــه کاربــران نرم افــزار جدیــد در‬ ‫ســازمان اســت‪ .‬اگــر هــر یــک از ایــن افــراد‪ ۱۰ ،‬مربــی‬ ‫دیگــر (و الــی اخــر) را تعلیــم دهنــد‪ ،‬می توانیــد بــه‬ ‫ســرعت صدهــا یــا هــزاران مربــی داشــته باشــید کــه‬ ‫سیســتم های جدیــد را بــه افــراد امــوزش می دهنــد؛‬ ‫یعنــی می توانیــد نرم افــزار را بــه ســرعت و بــه شــکل‬ ‫موثــری معرفــی کنیــد‪.‬‬ ‫رویکــرد تعلیــم مربــی (‪ TTT‬یــا ‪)Train-the-Trainer‬‬ ‫روش پذیرفته شــده ای در صنایــع مختلفــی از جملــه‬ ‫امــوزش‪ ،‬ســامت عمومــی و حتــی امــور جهانــی اســت‪.‬‬ ‫رویکــرد ‪ TTT‬بــه مربــی مجــرب امــکان می دهــد تــا گــروه‬ ‫بزرگــی از مربیــان جدیــد را بــه ســرعت امــوزش دهــد؛ و‬ ‫ایــن مربیــان جدیــد بــه نوبــه ی خــود ده هــا یــا صدهــا فرد‬ ‫دیگــر را امــوزش دهنــد‪.‬‬ ‫معایــب رویکــرد تعلیــم مربــی‪ :‬ایــن رویکــرد معایبــی‬ ‫هــم دارد‪ .‬نخســت انکــه اگــر مربــی امــوزش دیــده‬ ‫نتوانــد در وهل ـه ی اول اطالعــات صحیــح را بیامــوزد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت اطالعــات نادرســتی را بــه افــراد تحــت‬ ‫امــوزش خــود‪ ،‬منتقــل کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه بایــد مربیــان اینده تــان را قبــل از انکــه برنامــه را‬ ‫تــرک کننــد‪ ،‬بیازماییــد تــا مطمئــن شــوید کــه اطالعــات‬ ‫و رونــد درســتی را منتقــل می کننــد‪.‬‬ ‫چطور رویکردتان را سازمان دهی می کنید؟‬ ‫‪ .۱‬مربیــان خــود را انتخــاب کنیــد‪ :‬کار خــود را بــا‬ ‫ن شــروع کنیــد کــه‬ ‫شناســایی افــرادی در ســازما ‬ ‫مربی هــای فوق العــاده ای می شــوند‪ .‬انتخــاب‬ ‫افــراد ماهــری کــه در موضــوع مــد نظــر شــما بــرای‬ ‫امــوزش مهــارت باالیــی دارنــد‪ ،‬وسوســه انگیز‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ایــن کار را تنهــا زمانــی انجــام دهیــد کــه‬ ‫الزم باشــد اطالعــات مــورد نظــر شــما فقــط توســط‬ ‫کارشــناس توضیــح داده شــوند‪ .‬بهتــر اســت مربیانــی‬ ‫را انتخــاب کنیــد کــه عــاوه بــر توانایــی امــوزگاری‪،‬‬ ‫قــدرت برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا دیگــران را نیــز داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬اگــر نیــازی نیســت کــه اطالعات تــان حتمــا‬ ‫توســط کارشــناس توضیــح داده شــود‪ ،‬مهارت هــای‬ ‫نــرم را بــر دانــش فنــی ارجحیــت دهیــد‪.‬‬ ‫برای این کار افرادی حرفه ای را انتخاب کنید که‪:‬‬ ‫همدلــی دارند‪.‬مــورد احتــرام هم قطاران شــان‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫باالیــی‬ ‫هیجانــی‬ ‫هســتند‪.‬هوش‬ ‫انتقال دهنــدگان خوبــی هســتند‪.‬مهارت های باالیــی‬ ‫در ســخنرانی در جمــع مــردم دارند‪.‬تســهیل کنندگان‬ ‫خوبــی هســتند و قادرنــد ســبک های یادگیــری و‬ ‫ســطوح تجربــه و توانایی هــای متنوعــی را در اختیــار‬ ‫گروه هــا قــرار دهند‪.‬صبــور هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اهــداف و معیارهــا را مشــخص کنید‪:‬وقتــی‬ ‫مربیــان اینده تــان امــوزش خــود را کامــل می کننــد‪،‬‬ ‫بایــد قــادر بــه ارائــه ی چــه تجــارب و دانــش و‬ ‫رفتارهایــی باشــند؟ چگونــه خواهیــد فهمیــد کــه در‬ ‫ایــن زمینه هــا تبحــر پیــدا کرده انــد؟‬ ‫قبــل از تشــکیل کالس‪ ،‬بایــد اهــدف را بــرای گــروه‬ ‫روشــن کنیــد و بگذاریــد بداننــد کــه شــما چگونــه مهــارت‬ ‫را می ســنجید‪ .‬یکــی از روش هــای مناســب بــرای‬ ‫انجــام ایــن کار‪ ،‬اســتفاده از مــدل اهــداف یادگیــری‬ ‫‪ ABCD‬اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد تــا نتیج ـه ی‬ ‫یادگیــری را بــرای گروه تــان مشــخص کنیــد‪ .‬می توانید از‬ ‫طبقه بنــدی اهــداف اموزشــی بلــوم هــم اســتفاده کنیــد‬ ‫تــا ســطح دانشــی را کــه مربیان تــان بایــد بــرای اموزشــی‬ ‫مؤثــر به دســت اورنــد‪ ،‬شناســایی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــرای تشــخیص نیازهــای اموزشــی‪ ،‬نیازســنجی‬ ‫انجــام دهید‪:‬قبــل از جلســه‪ ،‬بــا کارامــوزان گفتگــو‬ ‫کنیــد تــا بفهمیــد انهــا بــه عنــوان کارامــوز چقــدر‬ ‫مجــرب هســتند و چقــدر در مــورد موضوعــی کــه‬ ‫می خواهیــد امــوزش دهیــد می داننــد‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫در مــورد مهارت هــا و قابلیت هــای فعلــی هــر کــس‬ ‫اگاهــی داشــته باشــید‬ ‫‪ .۴‬از ســبک های یادگیــری مختلــف اســتفاده‬ ‫کنید‪:‬این کــه مربیــان جدیدتــان بداننــد کــه افــراد‪،‬‬ ‫ســبک های یادگیــری مختلفــی دارنــد از اهمیــت زیــادی‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬برخــی افــراد بــا اســتفاده‬ ‫از رویکــرد عملــی بهتــر می اموزنــد‪ ،‬در حالــی کــه برخــی‬ ‫دیگــر می خواهنــد نخســت نظریــه ای را کــه در پــس‬ ‫موضــوع وجــود دارد درک کننــد‪ .‬بهتریــن مربیــان‬ ‫اطالعــات و مهارت هــا را بــه گونــه ای بــه اشــتراک‬ ‫می گذارنــد کــه بــه همــه ایــن امــکان را می دهــد تــا بــه‬ ‫طــور موثــر بیاموزنــد‪ .‬گروه تــان بایــد از چگونگــی انتشــار‬ ‫اطالعــات بــه روش هــای مختلــف اگاهی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ 4MAT‬روش مناســبی بــرای انجــام ایــن کار اســت‪.‬‬ ‫ارائه ‪ 120‬برنامه تحولی اقدامی‬ ‫از اغــاز بــه کار دولــت مردمــی بــرای ســاختن ایــران قــوی؛‬ ‫همــه می داننــد کــه فرهنــگ اســاس تمــدن و زیرســاخت‬ ‫جامعــه اســت‪ ،‬پــس ارزیابــی دولــت ســیزدهم در این عرصه‪،‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه راهبــرد بی نقــص‪ ،‬اهمیــت داشــت‪.‬‬ ‫عملکرد یکساله وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در یک نگاه‪:‬‬ ‫تسهیل گری درامور‬ ‫فرهنگی وهنری‬ ‫برای نهادینه شدن‬ ‫عدالت فرهنگی‬ ‫گزارش‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد دولــت مردمــی از ابتــدای اغــاز بــه کار‬ ‫تــاش کــرد بــا تاکیــد برعدالــت فرهنگــی و رفــع دغدغه هــای‬ ‫اصحــاب فرهنــگ وهنــر‪ ،‬هــدف را بــر تســهیل گری در امــور‬ ‫فرهنگــی و هنــری و حمایــت از تمــام بخش هــا بــا نــگاه جامــع‬ ‫و عــام بــه ایــن حــوزه قــرار داده و بــر گســترش و رونــق اقتصــاد‬ ‫فرهنــگ هنــر و توســعه صنایــع خــاق فرهنگــی‪ ،‬هــدف را بــر‬ ‫خــروج فرهنــگ و هنــر از مظلومیــت تــا رفــع دغدغه هــای ایــن‬ ‫حــوزه نهــاد بنابرایــن طــی کمتــر از یکســال بــا عزمــی جهــادی‬ ‫تــاش کــرد عــاوه بــر تحقــق وعده هایــش‪ ،‬رونــق اقتصــاد‬ ‫فرهنــگ و هنــر و توســعه صنایــع خــاق و وعــده هــای کوتــاه‬ ‫مــدت بــا ارائــه ‪ 120‬برنامــه تحولــی اقدامــی خــود را در همــه حــوزه‬ ‫هــا محقــق ســازد‪.‬‬ ‫از اغــاز بــه کار دولــت مردمــی بــرای ســاختن ایــران قــوی؛ همــه‬ ‫می داننــد کــه فرهنــگ اســاس تمــدن و زیرســاخت جامعــه اســت‪،‬‬ ‫پــس ارزیابــی دولــت ســیزدهم در ایــن عرصــه‪ ،‬بــرای رســیدن بــه‬ ‫راهبــرد بی نقــص‪ ،‬اهمیــت داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ایــن مــدت تمــام تــاش‬ ‫خــود را بــه کار بســت تــا همزمــان بــا ســویه هــای جدیــد شــیوع‬ ‫کرونــا و حواشــی هــای ان‪ ،‬بــا انجــام بیــش از ‪ 50‬ســفر اســتانی بــا‬ ‫تاکیــد بــر برقــراری عدالــت فرهنگــی یکــی از وزیــران پــرکار دولــت‬ ‫ســیزدهم بــه شــمار بــرود کــه عملکــرد قابــل توجهــی را رقــم زده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫انچــه امــروز حائــز اهمیــت اســت اینکــه افــکار عمومــی همیشــه‬ ‫ناظــر بــر عملکــرد مســئوالن هســتند‪ .‬ایــن وزارتخانــه نیــز بــه‬ ‫عنــوان نهــاد حاکمیتــی مطابــق وعــده هــای داده شــده گزارشــی‬ ‫از ایــن اقدامــات در مــدت زمــان کمتــراز یــک ســال را بصــورت‬ ‫فشــرده دراختیــار مخاطبــان و مــردم قــرار مــی دهنــد تــا ضمــن‬ ‫عمــل بــه وعــده هــای داده شــده بــا ارائــه گزارشــی مبســوط‬ ‫کارنامــه خــود را در ایــن مــدت در معــرض دیــد و قضــاوت احــاد‬ ‫مــردم قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫نهادینــه شــدن بخشــی از مفهــوم واقعــی بســط عدالــت‬ ‫فرهنگــی بــا اجــرای برنامــه هــا و اقدامــات فرهنگــی و هنــری در‬ ‫برخــی نقــاط پهنــاور ایــران اســامی‪ ،‬توســعه دیپلماســی فرهنگــی‬ ‫و هنــری‪ ،‬معافیــت مالیاتــی هنرمنــدان‪ ،‬اهتمــام ویــژه بــه حــوزه‬ ‫هــای فرهنگــی و هنــری‪ ،‬چهــره بــه چهــره بــا اهالــی فرهنــگ‪ ،‬هنــر‬ ‫و رســانه‪ ،‬ارائــه تســهیالت و بســته هــای حمایتــی بــه اصحــاب‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه‪ ،‬اهتمــام ویــژه بــه حــوزه زیارت(داخلــی و‬ ‫خارجــی)‪ ،‬برگــزاری موفــق جشــنواره هــای فجر‪،‬کمــک بــه توســعه‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬هنــر در فضــای مجــازی از جملــه برنامــه هایــی بودنــد‬ ‫کــه طــی یکســال گذشــته مدنظــر و عمــل دولــت ســیزدهم در‬ ‫حــوزه وزارت ارشــاد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫احیــای شــان سیاســتگذاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫در دولــت ســیزدهم مهمتریــن دســتور کار ایــن وزارتخانــه بــود‬ ‫کــه بــا اقداماتــی همچــون تدویــن و ابــاغ ســند تحــول وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه حوزه هــای تابعــه‪ ،‬تشــکیل شــورای‬ ‫اجرایــی ســازی ســند تحــول دولــت مردمــی‪ ،‬تشــکیل کارگــروه‬ ‫فرهنگــی دولــت‪ ،‬فعــال ســازی شــورای هنــر‪ ،‬تشــکیل شــورایعالی‬ ‫ســینما‪ ،‬تخصیــص دو درصــد از بودجــه دســتگاههای اجرایــی بــه‬ ‫فعالیتهــای فرهنگــی در بودجــه ســال ‪ 1401‬و بازنگــری در وظایــف‬ ‫و اولویت هــای شــورای فرهنــگ عمومــی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن وزارتخانــه بــا تشــکیل قــرارگاه رســانه ای طــرح‬ ‫مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه هــا در اقنــاع افــکار‬ ‫عمومــی از وضعیــت موجــود و ضــرورت بازنگــری و اصــاح‬ ‫شــیوه تخصیــص یارانه هــا نقشــی اساســی ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫حــل مشــکل کمبــود کاغــذ نشــر و مطبوعــات بــا سیاســتهای‬ ‫حمایتــی و اقدامــات نظارتــی در حــوزه مطبوعــات‪ ،‬اصــاح‬ ‫مقــررات ســینمایی و تشــکیل شــورای راهبــردی اکــران ســینما‬ ‫همــراه بــا اصــاح ســاختار مدیریــت فرهنگــی ســینما نیــز از دیگــر‬ ‫اقدامــات شــاخص ایــن وزارتخانــه اســت‪ .‬راه انــدازی قــرارگاه‬ ‫محرومیت زدایــی از حــوزه فرهنــگ و هنــر‪ ،‬دسترســی عمومــی بــه‬ ‫امکانــات فرهنگــی و امــکان بهره منــدی از امــوزش رایــگان هنــر را‬ ‫ایجــاد کــرد‪ .‬موضــوع بازطراحــی نظــام رســانه ای و تقویــت تــوان‬ ‫روایتگــری بــا هــدف مرجعیت ســازی رســانه ای و تغییــر ارایــش‬ ‫نظــام رســانه ای از پدافنــدی بــه افنــدی از دیگــر رویکردهــای مهــم‬ ‫ایــن وزارتخانــه محســوب می شــود کــه اقدامــات مناســبی در ایــن‬ ‫بــاره انجــام پذیرفــت‪.‬‬ ‫تقویــت زیرســاخت هــای فرهنگــی در سراســر کشــور‪ ،‬نیــم بهــا‬ ‫شــدن هزینه اینترنت ســامانه دسترسی ازاد به اطالعات‪،‬تقویت‬ ‫و پشــتیبانی فضــای مردمــی ســازی فرهنــگ و هنــر‪ ،‬تاکیــد بــر‬ ‫اســتحکام توســعه روابــط فرهنگــی بــا کشــورهای مقصــد‪،‬‬ ‫ســاماندهی اقتصــاد فرهنــگ و هنــر‪ ،‬از ســرگیری رونــد ســاخت و‬ ‫تجهیــز طــرح هــای نیمــه تمــام فرهنگــی و هنــری‪ ،‬توجــه و تاکیــد‬ ‫و تــاش بــرای رونــق و تقویــت اقتصــاد هنــر از جملــه برنامــه هــا‬ ‫و وعــده هایــی بــود کــه از ابتــدای اغــاز مســئولیت وزیــر فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی برانهــا تاکیــد کــرده و تــا حــد زیــادی طــی یکســال‬ ‫گذشــته در وزارت فرهنــگ و ارشاداســامی محقــق شــدند‪.‬‬ ‫تــاش بــرای خودکفایــی در صنعــت نشــر و تولیــد کاغــذ بــا‬ ‫هــدف صــادرات ایــن کاال تــا پایــان ســال ‪ ،۱۴۰۱‬برگــزاری دو دوره‬ ‫نمایشــگاه مجــازی کتــاب و ســی و ســومین نمایشــگاه حضــوری‬ ‫بیــن المللــی کتــاب تهــران‪ ،‬تــاش بــرای تولیــد ارزان کتــاب ‪،‬‬ ‫تاکیــد بــر نهضــت کتابخوانــی بــه عنــوان یکــی از ســرفصل های‬ ‫اصلــی وزارت فرهنــگ‪ ،‬تقویــت اقتصــاد فرهنــگ وهنــر و توجــه‬ ‫جــدی دولــت مردمــی بــرای ارتقــاء ایــن حــوزه‪ ،‬برگــزاری جشــنواره‬ ‫هــای فجــر شــامل فیلــم‪ ،‬تئاتــر‪ ،‬شــعر‪ ،‬موســیقی‪ ،‬تجســمی‪،‬‬ ‫رشــد کمــی و کیفــی جشــنواره هــای فجــر‪ ،‬افــزوده شــدن بخــش‬ ‫سالن های ورزشی و دفاتر خدمات‬ ‫پستی‏مورد بازرسی‬ ‫استاندارد قرار می گیرند‬ ‫در راســتای اجرایی کردن ماده ‪ 3‬قانون تقویت و توســعه نظام اســتاندارد‪ ،‬اداره کل اســتاندارد گلســتان‬ ‫هــای جدیــد از جملــه ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‪،‬‬ ‫راه انــدازی ســینما ســیار‪ ،‬افــزوده شــدن بخــش ویــژه ســرود و‬ ‫اهنگ هــای انقالبــی بــه موســیقی فجر‪،‬تمرکــز زدایــی مهمتریــن‬ ‫راهبــرد وزارت فرهنــگ‪ ،‬پیگیــری ضــرورت پیوســت فرهنگــی بــرای‬ ‫طرح هــای مختلــف کشــور‪،‬تقویت همکاری هــای دوجانبــه وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا مراکــز حــوزوی در قــاب تفاهمنامــه؛‬ ‫امضــای تفاهمنامــه وزارتخانــه درموضوعــات مختلــف بــا نهادهــا‬ ‫ومراکــز گوناگــون‪ ،‬راه انــدازی قــرارگاه محرومیت زدایــی از عرصــه‬ ‫فرهنــگ و هنــر بــرای بهــره منــدی عادالنــه مــردم از امکانــات‬ ‫فرهنگــی و هنــری در کشــور از جملــه ایــن اقدامــات بــه حســاب‬ ‫مــی ایــد‪.‬‬ ‫نهادینــه شــدن عدالــت فرهنگــی و مبــارزه بــا بــی عدالتــی در‬ ‫سراســر کشــور ‪ ،‬انعقــاد تفاهم نامــه بــا وزارت راه و شهرســازی‬ ‫بــرای در اختیــار قــرار دادن مســکن بــه خبرنــگاران کشــور و‬ ‫تــاش بــرای افزایــش میــزان تســهیالت بــه نفــع اهالــی رســانه‬ ‫‪،‬تحقــق بخشــی از اهــداف فرهنگــی کشــور بــا ‪ ۲۶‬هــزار کانــون‬ ‫فرهنگــی و هنــری مســاجد‪ ،‬تــاش وزارت فرهنــگ بــرای تشــکیل‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار جلســه خانگــی قــران‪ ،‬ارائــه بیــش از ‪ 5‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت حمایتــی‪ ،‬بیمــه هنرمنــدان‪ ،‬تقویــت اقتصــاد‬ ‫فرهنــگ و هنــر‪ ،‬معافیــت مالیاتــی هنرمنــدان و افزایــش حــدود‬ ‫‪۹۰‬هــزار نفــری اعضــاء صنــدوق اعتبــاری هنــرو صدوربیــش از‬ ‫‪ 75‬هــزار هنــرکارت‪ ،‬تحقــق واکسیناســیون اصحــاب فرهنــگ و‬ ‫هنــر بــا پیگیــری صنــدوق اعتبــاری هنــراز گذشــته تاکنــون‪ ،‬امهــال‬ ‫بازپرداخــت اقســاط و تمدیــد مهلــت ثبت‏ نــام دریافــت تســهیالت‬ ‫کرونایــی از جملــه دیگــر اقدامــات اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا مســاعدت و پیگیــری صنــدوق اعتبــاری هنر در دوره‬ ‫جدیــد فعالیــت ان بــا حضــور ســید مجیدپوراحمــدی مدیرعامــل‬ ‫ان شــاهد معرفــی ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬هنرمنــد‪ ،‬نویســنده و روزنامــه‬ ‫نــگار بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی و پرداخــت بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫حــق بیمــه ســاالنه اعضــا (معــادل ‪ ۱۳۵‬میلیــارد تومــان در ســال‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬همــراه بــا ثبــت نــام بیمــه تکمیلــی اصحاب فرهنــگ‪ ،‬هنر و‬ ‫رســانه ســال هــای جــاری و اینــده همــراه بــا پرداخــت یارانــه بیمــه‬ ‫درمــان تکمیلــی ناشــی از افزایــش تعرفــه حــق بیمــه (مجمــوع‬ ‫پرداختــی حــق بیمــه در ســال جــاری بالـــغ بـــر ‪ ۷۸‬میلیـــارد تومــان‬ ‫اســت‪،).‬ارائه تســهیالت قــرض الحســنه و ضــروری‪ ،‬تفاهــم‬ ‫نامــه بــا بانــک عامل‪،‬طــرح یادمــان‪ ،‬طــرح شــمیم و جوانــه‪،‬‬ ‫ایجــاد هســته هــای کارافرینــی و ارائــه تســهیالت اشــتغالزایی‪،‬‬ ‫ارائــه ســه بســته حمایتــی بالعــوض بــه مبلــغ ‪ ۳۵۰‬میلیــون‬ ‫تومــان‪ ،‬تســهیالت ضــروری درمــان و معیشــت‪ ،‬واریــز ‪ ۳‬مرحلــه‬ ‫بالعــوض‪ ،‬پرداخــت ‪ ۵‬میلیــون تومــان بــه خانــواده هنرمنــدان‬ ‫فقیــد‪ ،‬پرداخــت کمــک مســتمری فــوق العــاده بــرای بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر‪ ،‬یارانــه بیمــه درمــان بــه میــزان ‪ ۶۰‬درصــد و‬ ‫تقویــت صنــدوق هنــر وحــوزه صنایــع خــاق‪ ،‬تحقــق بیمــه بیــکاری‬ ‫هنرمنــدان بودیــم کــه از دیگــر اقدامــات مهــم حــوزه وزارتــی وزیــر‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت مردمــی یکــی از ســرفصل هــای برنامــه‬ ‫ایــن دوره وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی را مبــارزه جــدی بــا‬ ‫بــی عدالتــی و تبعیــض و همچنیــن توجــه بــه مناطــق محــروم و‬ ‫ســرلوحه قــرار گرفتــن عدالــت فرهنگــی در فعالیــت هــای ایــن‬ ‫وزارتخانــه قــرار داد‪.‬‬ ‫تحقــق وعــده بــا فعالیــت جهــادی بــرای رونــق اقتصــاد فرهنــگ‬ ‫‪،‬رشــد کمــی و کیفــی جشــنواره هــای فجــر‪ ،‬ارائــه تســهیالت و‬ ‫بســته هــای حمایتــی بــه اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه‪،‬‬ ‫اســتحکام توســعه روابــط فرهنگــی و هنــری بــا کشــورهای‬ ‫مقصــد‪ ،‬ســرعت گرفتــن رونــد ســاخت و تجهیــز طــرح هــای‬ ‫نیمــه تمــام فرهنگــی و هنــری ونیــم بهــا شــدن هزینــه اینترنــت‬ ‫ســامانه دسترســی ازاد بــه اطالعــات نیــز از دیگــر دســتاوردهای‬ ‫ایــن دولــت در کمتــر از یــک ســال فعالــت ان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫در نشســتی بــا ادارات کل ورزش و‏جوانــان و نیــز پســت اســتان گلســتان‪ ،‬در خصــوص نحــوه اجرایــی‬ ‫کــردن نظــارت بــر ســالن هــای ورزشــی و دفاتــر خدمــات پســتی‪ ،‬گفتگــو و تبــادل‏نظــر کــرد‏‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت ارزیابی انطباق اســتاندارد گلســتان گفت‪ :‬با توجه به تاکید رئیس محترم ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد ایــران در خصــوص فراتــر‏رفتــن از صــرف کنتــرل تولیدات و قدم نهــادن در عرصه خدمات‬ ‫کــه شــامل خدمــات ارائــه شــده توســط دســتگاه هــای اجرایــی نیز می شــود‪ ،‬اداره‏کنتــرل کیفیت خدمات‬ ‫در مجموعه اســتاندارد گلســتان ایجاد شــده و پیش نویس برنامه های ســال جاری خود را برای نظارت‬ ‫بــر مراکــز ارائــه‏خدمــات دســتگاه هــای اجرایی تنظیم کرده اســت‏‪.‬‬ ‫رضــا نــوروزی افــزود‪ :‬بــا اغــاز ســال جــاری‪ ،‬نظــارت اســتاندارد بــر هتــل هــا و مراکــز گردشــگری اغــاز شــد و در‬ ‫فــاز بعــدی‪ ،‬ســالن هــای ورزشــی‪ ،‬دفاتــر‏خدمــات پســتی و ســپس ســراهای ســالمندان مــورد نظــر اســت‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خوشــبختانه در جریــان گفتگــو و رایزنــی بــا دســتگاه هــای اجرایــی متولــی ایــن مراکــز ارائــه‬ ‫خدمــت‪ ،‬بــا اســتقبال انــان مواجــه شــدیم کــه ایــن‏امــر نظــارت و بازرســی را تســهیل مــی نمایــد‏‪.‬‬ ‫بنــا بــر مــاده ‪ 3‬قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد‪ :‬ســازمان مرجــع رســمی حاکمیتــی در‬ ‫کشــور مــی باشــد کــه عهــده دار سیاســت گــذاری‪ ،‬حســن‏نظــارت و هدایــت نظــام اســتاندارد و‬ ‫اطمینــان بخشــی بــه کیفیــت کاالهــا و خدماتــی اســت کــه در داخــل کشــور تولیــد یــا ارائــه و یــا بــه‬ ‫کشــور وارد و یــا‏از کشــور صــادر مــی شــود‪ .‬رعایــت سیاســت هــای کلــی نظــام از قبیــل سیاســت هــای‬ ‫کلــی ســامت و بنــد ‪ 24‬سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی در ایــن‏خصــوص الزامــی اســت‪.‬‏‬ صفحه 2 ‫موافقت وزارت بهداشت با درمان رایگان بیماران «اس ام ا»‬ ‫مســوول امــور بیمــاران خــاص معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی از موافقــت وزرات بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫بــرای انجــام اقدامــات درمــان دارویــی رایــگان بیمــاران «اس ام ا» در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫مهــری فرشــاد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۱‬بیمــار «اس ام ا» در اســتان خراســان شــمالی شناســایی شــده اســت کــه تــا پیــش از ایــن بــرای انجــام اقدامــات درمانــی بــه‬ ‫اســتان خراســان رضــوی مراجعــه می کردند‪.‬بعــد از رایزنــی هــای معاونــت درمــان علــوم خراســان شــمالی بــا وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی مقــرر شــد درمان‬ ‫ایــن بیمــاران کــه داروی تزریقــی و خوراکــی اســت در اســتان خراســان شــمالی انجــام شــود تــا بیمــاران بــرای درمــان بــه اســتان هــای دیگــر مراجعــه نکننــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬شهریور‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪598‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬مهدی فیروزی‬ ‫چطور یک جلسه اموزشی‬ ‫طراحی کنیم؟‬ ‫عملکرد دولت‬ ‫در گستره منابع طبیعی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪ ۲۵‬هزار هکتار از گســتره جنگل ها هیرکانی در خراســان‬ ‫شــمالی واقــع اســت و ایــن گســتره بــا ارزش ذخیــره گاه‬ ‫هــای ژنتیکــی گونــه هایــی ماننــد اُرس محســوب مــی شــود‬ ‫و بــا توجــه بــه ایــن امــر برداشــت چــوب صنعتــی از ســطح‬ ‫ایــن جنــگل هــا انجــام نمــی شــود و در عیــن حــال بــرای‬ ‫حفــظ‪ ،‬احیــا‪ ،‬افزایــش تراکم و کاهش تبعات خشکســالی‬ ‫گســتره ای کــه ‪ ۸۵‬درصــد اســتان را درگیــر کــرده نیــاز بــه‬ ‫اقدامــات مختلفــی دارد کــه جنگلــکاری و تولیــد نهــال را نیز‬ ‫شــامل مــی شــود و در ایــن شــرایط مــی طلبــد تــا حفاظت و‬ ‫مراقبــت از ایــن نعمــت خــدادادی مضاعــف شــود‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نهال و ‪ ۴۰۰‬هکتار‬ ‫جنگلکاری‬ ‫گســتره منابــع طبیعــی خراســان شــمالی کــه بــه عنوان ذخیــره گاه‬ ‫ژنتیکــی بســیاری از گونه هــای جنگلــی محســوب مــی شــود در‬ ‫معــرض خطــر خشکســالی قــرار دارد و مســووالن اســتانی بــا تولیــد‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار اصلــه نهــال و ‪ ۴۰۰‬هکتــار جنگلــکاری ســعی در نجــات‬ ‫ایــن میــراث ارزشــمند دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬هزار هکتار از گســتره جنگل ها هیرکانی در خراســان شــمالی‬ ‫واقــع اســت و ایــن گســتره بــا ارزش ذخیــره گاه هــای ژنتیکــی گونــه‬ ‫هایــی ماننــد اُرس محســوب مــی شــود و بــا توجــه بــه ایــن امــر‬ ‫برداشــت چــوب صنعتــی از ســطح ایــن جنــگل هــا انجــام نمــی‬ ‫شــود و در عیــن حــال بــرای حفــظ‪ ،‬احیــا‪ ،‬افزایــش تراکــم و کاهــش‬ ‫تبعات خشکســالی گســتره ای که ‪ ۸۵‬درصد اســتان را درگیر کرده‬ ‫نیــاز بــه اقدامــات مختلفــی دارد کــه جنگلــکاری و تولیــد نهــال را نیز‬ ‫شــامل می شــود و در این شــرایط می طلبد تا حفاظت و مراقبت‬ ‫از ایــن نعمــت خــدادادی مضاعــف شــود‪.‬‬ ‫در مدت یکســاله دولت ســیزدهم فعالیت های مناســبی در جهت‬ ‫احیــا و حفاظــت از جنــگل هــای این خطه از شمالشــرق کشــور انجام‬ ‫شــده اســت و خراســان شــمالی از جملــه اســتان هایی بــه شــمار مــی‬ ‫رود کــه در ان قطــع درختــان جنگلــی بــه صفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزراش هــای رســمی ســازمان منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری کشــور؛ نیــاز صنایــع چوبــی کشــور ‪ ۵.۵‬تــا ‪ ۶‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب اســت کــه باتوجــه تنفــس جنگل هــای شــمال از محــل‬ ‫طــرح زراعــت چــوب تامیــن خواهــد شــد و خراســان شــمالی در این‬ ‫زمینــه و دولــت ســیزدهم متعهــد بــه تامیــن ‪ ۳۳‬هــزار مترمکعــب‬ ‫اســتحصال چــوب اســت و ایــن مهــم در ســال ‪ ۱۴۰۰‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫سیاســت کلــی ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور احیای‬ ‫پوشــش گیاهــی بیابان هــا‪ ،‬مراتــع و جنگل هاســت کــه در ایــن‬ ‫بیــن بحــث زراعــت چــوب بــه صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار دارد‬ ‫بــرای بررســی ایــن موضــوع هــا بــا «مهــدی قدیمــی» رییــس اداره‬ ‫جنگلــداری و جنــگل کاری اداره کل منایــع طبیعــی و ابخیــرداری‬ ‫خراســان شــمالی بــه گفــت و گــو پرداختیــم‪.‬‬ ‫شــرایط احیــا‪ ،‬حفاظــت و توســعه جنگل هــای خراسان شــمالی‬ ‫چگونــه اســت؟‬ ‫ســوال‪ :‬وضعیت برداشــت چوب در جنگل های خراســان شــمالی‬ ‫چگونــه اســت و ایــا در اســتان مــا قطــع درختــان جنگلــی و قاچــاق‬ ‫چــوب وجــود دارد؟‬ ‫قدیمی‪ :‬قطع درختان جنگلی در خراســان شــمالی ممنوع اســت‪،‬‬ ‫بــا اطمینــان مــی گویــم کــه بهــره بــرداری و قطــع درختــان جنگلــی در‬ ‫اســتان وجــود نــدارد و یــا شــاید بســیار بــه نــدرت و مــوردی در اثــر‬ ‫بــی مباالتــی و طمــع برخــی از ســودجویان اتفــاق بیفتــد کــه البتــه‬ ‫اقدامــات قانونــی در مواجــه بــا ایــن خاطیــان صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫ممکــن اســت گاهــی برخــی از گونــه هــای جنگلــی بــه صــورت‬ ‫خــودرو و یــا دســت کاشــت در مســتثنیات قانونــی اشــخاص باشــد‬ ‫که پس از بازدید از عرصه و نظر کارشناســی با طی فرایند قانونی‬ ‫و تصویــب در کمیتــه فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اســتان اگــر قابلیــت بهــره بــرداری و اســتحصال چــوب و یــا هــرس‬ ‫درختــان جنگلــی داشــته باشــد‪ ،‬مجــوز قطــع و حمــل ان توســط‬ ‫ادارات منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان ها صــادر خواهــد‬ ‫شــد و مالــکان ایــن اراضــی بــا مجــوز نســبت بــه حمــل ان در داخــل‬ ‫و یــا خــارج از اســتان اقــدام مــی کننــد امــا در مجمــوع اســتحصال‬ ‫چــوب در خراســان شــمالی فقــط شــامل درختــان باغــی اســت‪.‬‬ ‫سوال‪:‬ســال گذشــته تعهــد اســتان در رابطــه بــا تامیــن چــوب‬ ‫چقــدر بــود و ایــا محقــق شــد؟‬ ‫قدیمــی‪ :‬تعهــد ســال گذشــته اســتان در ایــن زمینــه هشــت هــزار‬ ‫متــر مکعــب بــرای صنایــع ســلولزی و دیگــر کاربردهــا اعالم شــد که‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۰‬حــدود ‪ ۳۳‬هــزار مترمکعــب اســتحصال چــوب‬ ‫انجــام شــد کــه رقــم غیــر قابــل پیــش بینــی و زیــادی بــرای اســتان‬ ‫اســت و مــی تــوان عواملــی از قبیــل خشکســالی‪ ،‬بــروز افــات و‬ ‫امــراض درختــان باغــی‪ ،‬ســن درخــت و هــم چنین منافــع اقتصادی‬ ‫را دلیــل بــر افزایــش قطــع و اســتحصال درختــان باغــی در ســال‬ ‫گذشــته دانســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ســال گذشــته ایــن اداره کل حــدود چهــار هــزار مــورد‬ ‫مجــوز حمــل چــوب و هیــزم صــادر کــرده اســت‪.‬‬ ‫البتــه الزم بــه ذکــر اســت در خصــوص مجــوز قطــع درختــان باغی‪،‬‬ ‫کارشناســان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تصمیــم گیرنــده‬ ‫هســتند و درختــان باغــی را نمــی تــوان بــدون نظر کارشناســان فنی‬ ‫جهــاد کشــاورزی قطــع کــرد و ضمــن اینکــه ادارات منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری شهرســتان ها براســاس نظــر و تاییدیــه مدیریــت جهــاد‬ ‫کشــاورزی شهرســتان ها متولــی صــدور مجــوز حمــل هســتند و بــر‬ ‫اســاس قانــون دخالتــی در مــورد قطــع درختــان باغــی نــدارد‪.‬‬ ‫امســال نیــز تعهــد مــا ‪ ۳۳‬هــزار مترمکعــب اعالم شــد امــا احتمال‬ ‫دارد تحقــق ان بــا توجــه بــه ایــن کــه ســال گذشــته اســتحصال‬ ‫چــوب در اســتان افزایــش زیــادی داشــته اســت‪ ،‬ممکــن نشــود‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬تعهــد ســال جــاری اداره کل منابــع طبیعــی خراســان‬ ‫شــمالی در رابطــه بــا احیــا و توســعه جنگل هــای اســتان چیســت؟‬ ‫قدیمــی‪ :‬برنامــه هــای مــا در رابطــه بــا حفــظ‪ ،‬احیــا و توســعه‬ ‫جنگل هــا‪ ،‬تــداوم برنامــه هــای ســال گذشــته اســت و امســال هــم‬ ‫ماننــد ســال قبــل تعهــد مــا بــرای طــرح احیــا و توســعه جنــگل هــا در‬ ‫ســطح ‪ ۱۰۰‬هکتــار و پــروژه جنگلــکاری اقتصــادی نیــز در ســطح ‪۳۰۰‬‬ ‫هکتــار اعــام شــده اســت‪ ،‬کــه بــا توجه بــه وضعیت اعتبــاری‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت میــزان تعهــدات مــا افزایــش یــا کاهــش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تعهــد مــا در رابطــه بــا ادامــه اجــرای طــرح توســعه زراعــت چــوب‬ ‫در ســال جــاری نیــز ‪ ۲۰۰‬هکتــار و مشــابه ســال گذشــته اســت امــا‬ ‫ســال قبــل اعتبــار و نهــال مــورد نیــاز تامیــن نشــد و ایــن طــرح فقــط‬ ‫در ســطح ‪ ۱۰‬هکتــار اجــرا شــد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬در مــورد حفــظ و احیــای جنــگل هــا و جنــگل کاری چــه‬ ‫اقدامــات دیگــری در خراســان شــمالی انجــام شــده اســت؟‬ ‫قدیمــی‪ :‬جنــگل هــای خراســان شــمالی بــه لحــاظ ژنتیکــی ارزش‬ ‫بســیار باالیــی دارنــد و همــواره بایــد تحــت حفاظــت و پــروژه هــای‬ ‫مدیریتــی قــرار گیرنــد در همیــن ارتبــاط یکــی از اقدامــات مدیریتــی‬ ‫در جهــت حراســت از ایــن مواهــب الهــی‪ ،‬قُــرُق این عرصه هاســت‬ ‫کــه ایــن موضــوع در قالــب اجــرای طرح هــای مدیریــت منابــع‬ ‫جنگلــی‪ ،‬طــرح هــای جنگلــداری چنــد منظــوره و ذخیــره گاه هــای‬ ‫جنگلــی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫تشــخیص و تعییــن حــدود ذخیــره گاه هــا یکــی از وظایفــی اســت‬ ‫کــه در ایــن اســتان بــه خوبــی اجــرا مــی شــود و در ایــن راســتا حــدود‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار عرصــه اســتان بــه عنــوان ذخیــره گاه جنگلــی‬ ‫تعییــن حــدود شــد و در ســال جــاری نیــز بایــد حــدود ‪ ۱۵‬هزار هکتار‬ ‫بــه عنــوان ذخیــره گاه هــای جنگلــی تعییــن حــدود شــود کــه ایــن‬ ‫ذخیــره گاه هــا شــامل گونــه بــا ارزش اُرس اســت‪.‬‬ ‫از مســاحت ‪ ۴۱۰‬هــزار هکتــاری جنــگل هــای ایــران و تورانــی‬ ‫در اســتان حــدود ‪ ۶۲‬هــزار هکتــار طــی ســال های ‪ ۹۹‬تــا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تشــخیص‪ ،‬شناســایی و اگهی شــده اســت و در مجموع از ابتدای‬ ‫تاســیس اســتان تاکنــون حــدود ‪ ۸۲‬هــزار هکتــار از ســطح عرصــه‬ ‫هــای جنگلــی اســتان در قالــب ذخیــره گاه جنگلــی تعییــن حــدود و‬ ‫بــرای ان هــا اگهــی قُــرُق صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫ســوال‪:‬مهمترین چالــش شــما در رابطــه با موضــوع جنگل کاری و‬ ‫توســعه جنگل چیست؟‬ ‫قدیمــی‪ :‬اعتبــارات اســتان در رابطــه بــا مراقبــت و نگهــداری از‬ ‫عرصــه هــای نهالــکاری بســیار محــدود اســت بــه طــوری کــه تــا‬ ‫حــدودی اعتبــار مــورد نیــاز جهــت اجــرای پــروژه هــای نهالــکاری و‬ ‫بــذرکاری تامیــن مــی شــود و بــه همیــن تناســب نســبت بــه اجــرای‬ ‫پــروژه اقــدام مــی شــود‪.‬‬ ‫نهــال هــای کشــت شــده حداقــل بایــد ســه تــا پنــج ســال ابیــاری‪،‬‬ ‫مراقبــت و نگهــداری شــوند و ایــن در حالــی اســت کــه اعتبــار مــورد‬ ‫نیــاز جهــت مراقبــت و ابیــاری از ان تامیــن نمــی شــود و یــا بســیار‬ ‫محــدود و پاســخگوی نیــاز پــروژه نیســت و ایــن موضــوع کار را بــرای‬ ‫مــا ســخت مــی کنــد‪.‬‬ ‫در هــر هکتــار از عرصــه هــای ملــی بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬اصلــه نهــال‬ ‫کشــت مــی شــود کــه بــا احتســاب عملیــات ابیــاری و مراقبــت از ان‬ ‫هــر هکتــار ســاالنه حــدود ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۶‬میلیــون تومــان هزینــه دارد کــه‬ ‫ایــن مبلــغ در ســطح ‪ ۱۰۰‬هکتــار رقــم باالیــی مــی شــود کــه نیازمنــد‬ ‫همــکاری ســازمان های متولــی در تامیــن اعتبــارات ملــی و اســتانی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬خراســان شــمالی در زمینــه تولیــد نهــال چــه ظرفیت هایی‬ ‫دارد؟‬ ‫قدیمــی‪ :‬ســاالنه بیــن ‪ ۱۳۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬هــزار اصلــه نهــال در تنهــا‬ ‫نهالســتان تولیــد نهــال جنگلــی اســتان تولیــد مــی شــود و امســال‬ ‫نیــز ‪ ۲۴۰‬هــزار اصلــه نهــال مــورد تعهــد اســتان را تولیــد خواهیــم‬ ‫کــرد امــا تولیــد ایــن نهــال هــا منــوط بــه تامیــن و تخصیــص اعتبــار‬ ‫اســت و در صــورت کمبــود اعتبــارات ایــن امــر محقــق نمــی شــود‪.‬‬ ‫در مجمــوع حــدود یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬تــا یــک میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان اعتبــار نیــاز اســت تــا ایــن میــزان از تعهــد اســتان‬ ‫در تولیــد نهــال تولیــد شــود و در حــال حاضــر و از محــل اعتبــارات‬ ‫ملــی و اســتانی ‪ ۱۴۰۰‬حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار اصلــه نهــال جنگلــی تولیــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مرکــز جنگل هــای خــارج از شــمال ســازمان منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری کشــور نیــز در ســال جــاری قــول مســاعد جهــت تامیــن‬ ‫‪ ۲۴۰‬هــزار اصلــه نهــال صنوبــر جهــت کشــت و توســعه زراعــت‬ ‫چــوب در اراضــی مســتثنیات اشــخاص و یــا اراضــی ملــی دارای‬ ‫قابلیــت کشــت زراعــت چــوب را داده اســت کــه از طریــق فراینــد‬ ‫مزایــده عمومــی و احالــه مدیریــت عرصــه بــه متقاضیــان ایــن طرح‬ ‫داده مــی شــود و در صــورت تحقــق ایــن امــر و تامیــن نهــال مــورد‬ ‫نیــاز مــی تــوان انتظــار داشــت کــه در حــدود ‪ ۲۰۰‬هکتــار از ســطح‬ ‫عرصــه هــای اســتان بــه زیــر کشــت صنوبــر و زراعــت چــوب رود‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬ایــا در نهالســتان خراسان شــمالی گونه هــای الزم بــرای‬ ‫زراعــت چــوب کشــت مــی شــود؟‬ ‫قدیمــی‪ :‬صنوبــر از جملــه نهــال هایــی اســت کــه بــرای زراعــت‬ ‫چــوب دارای ارزش اســت و بــرای تولیــد ایــن نهــال نیــاز بــه اب‬ ‫و خــاک بــا کیفیــت و زیــادی اســت بــا توجــه بــه اینکــه نهالســتان‬ ‫شــهید کالتــه بجنــورد از فاکتــور اب مناســب برخــوردار نیســت‬ ‫بنابرایــن تولیــد نهــال صنوبــر در ایــن اســتان بــا مشــکالتی روبــرو‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر و همزمــان بــا تولیــد نهال هــای جنگلــی در ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬اقداماتــی نیــز بــرای تولیــد نهــال صنوبــر در اســتان انجــام‬ ‫شــده اســت کــه در صــورت موفقیــت پــروژه بــا وجــود مشــکالت عنــوان‬ ‫شــده‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬هــزار نهــال تولیــد و عرضــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪۳۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه از ایــن وســعت یــک میلیــون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰۹‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار از جنــگل هــای اســتان در ناحیــه‬ ‫رویشــی ایران‪-‬تورانــی قــرار دارد و جــزو جنــگل هــای خشــک و نیمــه‬ ‫خشــک مناطق کوهســتانی است‪.‬‬ ‫ایــن رویشــگاه در سرتاســر اســتان از شــیب هــای جنوبــی‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان تــا دامنــه شــمالی شهرســتان فــاروج‬ ‫را در بــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در این منطقه‪ ،‬اب و هوای خشــک و ســرد در زمســتان حاکم بوده‬ ‫و بــه دلیــل گســتردگی ناحیــه و اختــاف اقلیمــی‪ ،‬جنــگل هــای ایــن‬ ‫ناحیــه بــه دو بخــش کوهســتانی و جلگــه ای تقســیم مــی شــود‪.‬‬ ‫از غــرب خراســان شــمالی بــه ســمت شــهر بجنــورد کــه برویــم‪،‬‬ ‫جنــگل هــای ارس منطقــه کــوه ســرای و خمبــی در ســمت راســت‬ ‫جــاده اســیایی جلــب توجــه مــی کنــد‪ .‬ایــن منطقــه در محــدوده‬ ‫شهرســتان گرمــه اســت و بــه عنــوان ذخیــره گاه ژنتیکــی ارس‬ ‫شــناخته مــی شــود و بــه لحــاظ مراتــع و غنــای گونــه هــای دارویــی‬ ‫هــم از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان مانه و ســملقان‪ ،‬به عنوان گســترده ترین شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬بــا توجــه بــه همســایگی بــا پــارک ملی گلســتان‪،‬‬ ‫بیشــترین گســتره جنــگل هــای اســتان را در خــود دارد‪/.‬ایرنا‬ ‫کرونا در کمین است‪ ،‬با تکمیل واکسیناسیون خود را در برابر این ویروس ایمن کنید‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد بــه تازگــی جلســه ای اموزشــی را مدیریــت‬ ‫کرده ایــد‪ .‬امــا متاســفانه ان طــور کــه می خواســتید نشــده‬ ‫اســت‪ .‬ابتــدا فرامــوش کردیــد برخــی از نکته هــای مهــم‬ ‫را در ارائــه ی خــود عنــوان کنیــد‪ .‬همچنیــن بــرای پاســخ‬ ‫بــه پرس ـش های مخاطبــان وقــت کــم اورده ایــد‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫مجبــور شــدید مطالب تــان را فی البداهــه تغییــر دهیــد تــا‬ ‫نــکات از قلــم افتــاده را پوشــش دهیــد‪ .‬در کل‪ ،‬مطمئــن‬ ‫نیســتید افــراد انچــه مدنظــر داشــتید را یــاد گرفته باشــند‪،‬‬ ‫و شــما ارزو می کنیــد کــه ای کاش طــرح شــفاف تری بــرای‬ ‫جلســه داشــتید‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬بــه نحــوه ی طراحــی یــک‬ ‫جلســه ی اموزشــی جامــع و مؤثــر نگاهــی می اندازیــم‪.‬‬ ‫طــرح جلســ ه اموزشــی کــه طــرح یادگیــری نیــز نامیــده‬ ‫می شــود‪ ،‬توصیفــی ســازمان یافته از فعالیت هــا و‬ ‫منابعــی اســت کــه بــرای راهنمایــی گــروه بــه ســوی‬ ‫یادگیــری مســئله ای خــاص اســتفاده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫یــک طــرح جلســه اموزشــی مســائلی چــون‪ ،‬موضــوع‬ ‫مــورد امــوزش‪ ،‬زمــان مــورد نیــاز‪ ،‬روش هــای اموزشــی و‬ ‫درنهایــت معیارهایــی بــرای ســنجش میــزان یادگیــری مورد‬ ‫نیــاز هــر فــرد‪ ،‬را دربــر می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح می توانــد ماننــد یــک نقشــه‪ ،‬ســاده یــا پیچیــده‬ ‫باشــد؛ و شــامل کلــی دست نوشــته‪ ،‬زمان بنــدی و‬ ‫فهرســتی از پرســش ها کــه قــرار اســت بپرســید‪ ،‬باشــد‪.‬‬ ‫چرا باید از طرح جلسه اموزشی استفاده کنیم؟‬ ‫درســت اســت کــه طراحــی یــک جلســه اموزشــی خــوب‪،‬‬ ‫زمان بــر اســت‪ .‬امــا در نهایــت شــما و کســانی کــه قــرار‬ ‫اســت اموزش شــان دهیــد‪ ،‬از اماده ســازی ایــن طــرح‬ ‫ســود خواهیــد بــرد‪.‬‬ ‫وقتــی می خواهیــد طــرح را امــاده کنیــد‪ ،‬بایــد هــر مرحلــه‬ ‫از ایــن جلسـه اموزشــی را در ذهن تــان مجســم کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫کار کمــک می کنــد تــا مطمئــن شــوید کــه دربــاره موضــوع‬ ‫مــورد بحــث خــود‪ ،‬از قبــل فکــر کرده ایــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫می توانیــد اطالعــات را بــه ترتیبــی منطقــی ارائــه کنیــد‪ .‬در‬ ‫نهایــت قــادر خواهیــد بــود نکاتــی را کــه احتمــال درکشــان‬ ‫بــرای افــراد ســخت تر اســت‪ ،‬نیــز بــه بهتریــن شــکل ممکــن‬ ‫امــاده نماییــد‪ .‬بعــد از پایــان جلسـه نیــز می توانیــد از ایــن‬ ‫طــرح بــرای بررســی کیفیــت جلســه اســتفاده کنیــد و از‬ ‫تجربیــات ان بــرای جلســات اتــی بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از طــرح امــوزش اســتاندارد‪ ،‬بــرای ایجــاد یــک‬ ‫طــرح جلســه بســیار مفیــد اســت‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا مطالــب را بــه طــور مســتمر در طــول جلســات‬ ‫ســازمان دهی کنیــد و از تکــرار موضوعــات بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫مرحل ـه ی ‪ :۱‬اهــداف یادگیــری را تعریــف کنیــد‪ ،‬گام اول‬ ‫این اســت کــه انچــه می خواهیــد شــاگردان تان بداننــد را‬ ‫مشــخص و روش ارزیابــی انهــا را نیــز تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار بــه ایــن پرســش ها فکــر کنید‪:‬مهمتریــن‬ ‫مفاهیــم و مهارت هایــی کــه شــاگردان بایــد تــا انتهــای‬ ‫کالس بفهمنــد چیســت؟چرا ایــن مفاهیــم و مهارت هــا‬ ‫مهــم هســتند؟چگونه می فهمیــد کــه انهــا ایــن مفاهیــم و‬ ‫مهارت هــا را بــه درســتی یــاد گرفته انــد؟‬ ‫مرحلــه ی ‪ :۲‬موضوعــات کلیــدی و مفاهیــم مرتبــط را‬ ‫شــفاف ســازی کنیــد‪ ،‬کالس شــما روی چنــد ایــده و مهــارت‬ ‫اصلــی تمرکــز دارد‪ ،‬امــا شــما بایــد مفاهیــم مربوطــه را نیــز‬ ‫شــرح دهیــد تــا بــه اهــداف یادگیری تــان دســت یابیــد‪.‬‬ ‫فهرســتی از موضوعــات کلیــدی و مفاهیــم مربــوط بــه‬ ‫ان را تهیــه کنیــد و ســپس بــا دســته بندی انهــا نحــوه ی‬ ‫ارتباط شــان را بــا یکدیگــر نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ی ‪ :۳‬مطالــب را ســازمان دهی کنید‪،‬همیــن کــه‬ ‫ایــده ای کلــی از انچــه بایــد پوشــش دهیــد بــه ذهن تــان‬ ‫رســید‪ ،‬طــرح درس را پیش نویــس کنیــد‪ .‬تمــام نکاتــی کــه‬ ‫بایــد اورده شــود را بــه ترتیبــی کــه می خواهیــد لیســت‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫از چرخــه ی یادگیــری پنــج ‪ E‬بــرای اتصــال اطالعــات بــه‬ ‫مهارت هــا و دانــش فعلــی یادگیرنــده اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫کار بــه انهــا کمــک می کنــد تــا اطالعــات جدیــد را در بافــت‬ ‫شــخصی خودشــان قــرار دهنــد کــه در یادگیری شــان تاثیــر‬ ‫گــذار اســت‪.‬‬ ‫اکنــون اطالعــات را از طــرح کلی تــان بــه قالــب طــرح‬ ‫اموزشــی وارد کنیــد‪ .‬ســپس دوبــاره ان را بــا نمونــه‬ ‫اولیه تــان بررســی کنیــد تــا مطمئــن شــوید هم ـه ی انچــه‬ ‫بایــد بگوییــد را پوشــش داده ایــد‪ .‬قالــب خــود را بــا اهــداف‬ ‫جلســه نیــز مقایســه کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه بــه انهــا‬ ‫دســت خواهیــد یافــت‪.‬‬ ‫مرحلـه ی ‪ :۴‬تکنیک هــای ارائــه را طراحــی کنید‪،‬اکنــون در‬ ‫مــورد نحــوه تدریــس ایــن مطالــب بــه دانش امــوزان فکــر‬ ‫کنیــد‪ .‬بهتــر اســت از چندیــن رویکــرد متفــاوت بــرای ارائــه‬ ‫اســتفاده کنیــد تــا دانش امــوزان را درگیــر نگــه داشــته و‬ ‫انهــا را بــا ســبک های یادگیــری متفــاوت جــذب کنیــد‪( .‬ایــن‬ ‫امــر بســیار مهــم اســت زیــرا ســبک های یادگیــری بســیار‬ ‫متفــاوت هســتند‪).‬‬ ‫ســخنرانی بــرای معرفــی موضــوع‪ ،‬بســیار مناســب اســت‪.‬‬ ‫زمــان ســخنرانی را ‪ 30‬دقیقــه یــا کمتــر نگــه داریــد‪ ،‬و‬ ‫نکته هــای مهــم را ابتــدا و انتهــای ســخنرانی خالصــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر موضــوع بســیار تخصصــی اســت‪ ،‬شــاید الزم باشــد از‬ ‫ســخنران مهمــان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ارائه هــا بــرای نشــان دادن مراحــل انجــام فراینــد یــا کار‬ ‫بســیار مفیدنــد‪ .‬خــود یادگیرنــدگان می تواننــد ایــن کار را‬ ‫انجــام دهنــد‪ ،‬یــا خــود شــما می توانیــد جلــوی گــروه ان را‬ ‫ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪. ..‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 31‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪598‬‬ ‫اجرا طرح فراز با حمایت‬ ‫بنیاد برکت در ‪ ۸۰‬هکتار‬ ‫از باغ های انگور بجنورد‬ ‫تاکید استاندار خراسان شمالی‬ ‫بر تکمیل طرح های نیمه تمام‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬رونــد تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام اســتان بایــد تســریع و‬ ‫زمــان اتمــام ایــن پــروژه هــا نیــز مشــخص شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در اییــن افتتــاح طــرح هــای هفتــه دولــت شهرســتان شــیروان‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام از برنامــه هــای اصلــی دولــت اســت کــه بایــد نســبت بــه‬ ‫اجــرای دقیــق ان دســتگاه هــای اجرایــی اســتان هــم افزایــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ابتــدای دولــت ســیزدهم اقدامــات موثــری بــرای تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام‬ ‫انجــام شــده اســت و مــردم نســبت بــه ایــن اقدامــات امیدوارنــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد ایــن رونــد جهــادی‬ ‫مجــری طرح هــای اشــتغالزایی بنیــاد برکــت در خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد امســال بــا پرداخــت ‪ ۱۲۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت بــه باغــداران‪ ،‬طــرح فراز (داربســتی کردن)‬ ‫را در ‪ ۸۰‬هکتــار از بــاغ هــای انگــور بجنــورد اجرایــی کــرد‪.‬‬ ‫جــواد عبــدی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح در روســتاهای‬ ‫دراقانلــو‪ ،‬قلعــه ممــو و قصــر قجــر بــا همــکاری اداره جهــاد‬ ‫کشــاورزی بجنــورد اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــرح فــراز انگــور از راهکارهــای‬ ‫بهینه ســازی تولیــد انگــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫خراســان شــمالی جــزو اســتان هــای درگیــر خشکســالی و‬ ‫بــا محدودیــت منابــع ابــی مواجــه اســت‪ ،‬لــزوم ارتقــای‬ ‫بهــره وری و افزایــش کارایــی مصــرف اب بــا شــیوه هــای‬ ‫نویــن هماننــد طــرح فــراز انگــور از ضــرورت هــای باغــداری‬ ‫در اســتان اســت‪.‬‬ ‫عبــدی افزایــش ‪ ۲۰‬درصــدی از نظــر کمیــت و‬ ‫افزایــش ‪ ۵۰‬درصــدی کیفیــت را مزایــای طــرح فــراز‬ ‫انگــور دانســت و گفــت‪ :‬بهبــود گل انگیــزی و تعــداد‬ ‫جوانه هــای قابــل نگهــداری‪ ،‬افزایــش عمــر اقتصــادی‬ ‫باغــات‪ ،‬کاهــش مصــرف اب‪ ،‬فراهــم شــدن امــکان‬ ‫اجــرای سیســتم های نویــن ابیــاری و کنتــرل افــات از‬ ‫دیگــر مزایــای اجــرای ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۸۵‬هــزار تــن انگــور در ســطح ‪ ۱۸‬هــزار و ‪۵۲۰‬‬ ‫هکتــار اســتان تولیــد مــی شــود کــه ســهم ان در ســبد‬ ‫اقتصــاد کشــاورزی ایــن خطــه ‪ ۱۳‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وجــود شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی مناســب‪ ،‬اســتان‬ ‫خراســان شــمالی را بــه یکــی از قطــب هــای مهــم تولیــد‬ ‫انگــور در کشــور تبدیــل کــرده اســت؛ از کل انگــور تولیــدی‬ ‫حــدود ‪ ۱۳‬هــزار تــن بــه صــورت تــازه خــوری و ‪ ۲۵‬هــزار تــن‬ ‫فــروری و حــدود ‪ ۹۰‬هــزار تــن مــازاد اســت‪.‬‬ ‫حمایت بنیاد برکت از ‪ ۲۵۰‬طرح اشتغالزایی‬ ‫وی با اشاره به حمایت این نهاد از ‪ ۲۵۰‬طرح اشتغالزایی‬ ‫اســتان بــا پرداخــت ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن میــزان در شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج‪،‬‬ ‫اســفراین‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و رازوجــرگالن در زمینــه هــای‬ ‫مختلــف صنایــع دســتی‪ ،‬پــرورش قــارچ‪ ،‬گل هــای زینتــی‪،‬‬ ‫پــرورش بوقلمــون و خدمــات فنــی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مجری طرح های اشــتغالزایی بنیاد برکت در خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬افــزود‪ :‬حمایــت از طــرح هــای اشــتغالزایی‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان نیــز از نیمــه دوم امســال‬ ‫اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عبــدی یــاداور شــد‪ :‬ایــن حمایــت هــای اشــتغالزایی بــی‬ ‫تردیــد نقــش موثــری در کاهــش مهاجــرت از روســتاها بــه‬ ‫کالن شــهر خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بنیــاد برکــت بــر اســاس رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫و با ﺣﻤﺎیت ﺳﺘﺎد اﺟﺮایی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم(ره) تاســیس‬ ‫شــده اســت و در زمینــه هــای اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫برق رســانی‪ ،‬ابرســانی‪ ،‬مخابراتــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ابخیــزداری‪،‬‬ ‫دامپــروری و کشــاورزی فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫دولــت در تکمیــل طــرح هــا ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫همراهــی مــردم در تکمیــل طــرح هــا‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن دولــت اقدامــات شــاخصی در حــوزه ازاد ســازی‬ ‫ســواحل‪ ،‬بیمــه روســتاییان‪ ،‬ارز ترجیحــی‪ ،‬مدیریت‬ ‫بیمــاری کرونــا‪ ،‬بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه هــا و‬ ‫تامیــن اب شــرب انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا اشــاره بــه انتقــال اب از شــمال‬ ‫اســتان بــه دیگــر مناطــق خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا ایــن اقــدام جهــادی‪ ،‬رونــق بزرگــی در‬ ‫اســتان بــه وجــود خواهــد امــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اغــاز عملیــات چــاه اب روســتای‬ ‫«پیرشــهید» شــیروان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی در ایــن شهرســتان‪ ،‬جهــت‬ ‫پایــداری اب حفــر ایــن چــاه هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اعتبــار هزینــه شــده بــرای عملیــات حفــر‪ ،‬تجهیــز و اجــرای خطــوط انتقــال اب چــاه هــای اهکــی‬ ‫جنــوب ایــن شهرســتان‪ ۲۲ ،‬میلیــارد تومــان اســت کــه ‪ ۸۲‬هــزار و ‪ ۶۸۹‬نفــر جمعیــت از ایــن طــرح‬ ‫برخــوردار مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۷‬طــرح بــا اعتبــار ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۹۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬همزمــان بــا پنجمیــن روز از هفتــه دولــت بــا حضــور‬ ‫اســتاندار و شــماری از مســووالن خراســان شــمالی در شهرســتان شــیروان افتتاح و کلنگ زنی شــد‪.‬‬ ‫در هفتــه دولــت امســال ‪ ۷۴۳‬طــرح بــا اعتبــار یکهــزار و ‪ ۹۴۸‬میلیــارد تومــان همزمــان بــا هفتــه‬ ‫دولــت در ایــن اســتان بهره بــرداری و کلنگ زنــی مــی شــود کــه از مجمــوع ان ‪ ۳۶‬پــروژه بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۹۴۸‬میلیــارد تومــان مربــوط بــه کلنــگ زنــی و ‪ ۷۰۷‬طــرح بــا اعتبــار یکهــزار میلیــارد تومــان مربــوط‬ ‫بــه بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫خاکستر شدن هفت هکتار جنگل‬ ‫سوزنی برگ در غرب گلستان‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۵۲‬طرح‬ ‫عمرانی و صنعتی در فاروج‬ ‫تاسیس ‪ ۵۶‬شرکت تعاونی‬ ‫خراسان شمالی در دولت سیزدهم‬ ‫اتــش ســوزی ظهــر یکشــنبه در جنگل هــای ســوزنی برگ‬ ‫کردکــوی در غــرب گلســتان بــا حضــور بــه موقــع قرق بانــان و‬ ‫جنــگل بانــان پــس از دو ســاعت مهــار شــد ‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان کردکــوی‬ ‫بــا تاییــد ایــن مطلــب گفــت‪ :‬بــه علــت ســهل انــگاری گردشــگران‬ ‫و گرمــای شــدید هــوا‪ ،‬ده هــا اصلــه درخــت کاج و صدهــا اصلــه‬ ‫بوتــه تمشــک دچــار حریــق شــد‪.‬‬ ‫امیــن کیــا گفــت‪ :‬ایــن حریــق در کمتــر از دو ســاعت و بــا‬ ‫حضــور موثــر نیروهــای عملیاتــی از کردکــوی و گــرگان در کوتــاه‬ ‫تریــن زمــان ممکــن خامــوش شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ایــن اتــش ســوزی بــه حــدود ‪ ۷‬هکتــار‬ ‫از عرصــه هــای رویشــگاهی منطقــه چهارکــوه والغــوز ایــن‬ ‫شهرســتان خســارت وارد شــد ؛ امــا خوشــبختانه تلفاتــی از‬ ‫حیــات وحــش مشــاهده نشــد‪.‬‬ ‫کیــا افــزود‪ :‬بــر اســاس هشــدار ســازمان هواشناســی نیروهــای‬ ‫عملیاتــی ایــن اداره در حــال امــاده بــاش کامــل قــرار دارنــد ‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار جنــگل دارد کــه توســط‬ ‫‪ ۵۰۷‬نیــروی عملیاتــی حفاظــت مــی شــود ‪.‬‬ ‫‪ ۵۲‬طــرح بــا اعتبــار یکهــزار و ‪ ۳۷۰‬میلیــارد ریــال بــا حضــور‬ ‫اســتاندار و شــماری از مســووالن خراســان شــمالی در‬ ‫شهرســتان فــاروج افتتــاح و کلنگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح هــا در بخــش هــای مختلــف اســت کــه بــا تکمیــل و بهــره‬ ‫بــرداری از انهــا عــاوه بــر ایجــاد تحــول در اســتان زمینه اشــتغال برای‬ ‫شــماری از افــراد جویــای کار منطقــه نیــز فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫از مجمــوع پــروژه هــای هفتــه دولــت در شهرســتان فــاروج ‪۴۵‬‬ ‫پــروژه بــا اعتبــار ‪ ۲۱۰‬میلیــارد ریــال کلنــگ زنــی و هفــت طــرح‬ ‫نیــز بــا اعتبــار یکهــزار و ‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریــال بهــره بــرداری شــد‪.‬‬ ‫افتتــاح راه روســتایی محــور شــیرغان و جنجــال ابــاد و کلنــگ‬ ‫زنــی پســت بــرق در شــهرک صنعتــی فــاروج از مهمتریــن طــرح‬ ‫هــای هفتــه دولــت امســال در فــاروج اســت‪.‬‬ ‫در هفتــه دولــت امســال ‪ ۷۴۳‬طــرح بــا اعتبــار یکهــزار و ‪۹۴۸‬‬ ‫میلیــارد تومــان همزمــان بــا هفتــه دولــت در ایــن اســتان‬ ‫بهره بــرداری و کلنگ زنــی مــی شــود کــه از مجمــوع ان ‪۳۶‬‬ ‫پــروژه بــا اعتبــار ‪ ۹۴۸‬میلیــارد تومــان مربــوط بــه کلنــگ زنــی‬ ‫و ‪ ۷۰۷‬طــرح بــا اعتبــار یکهــزار میلیــارد تومــان مربــوط بــه بهــره‬ ‫بــرداری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۵۶ :‬شــرکت تعاونــی بــا یکهــزار و ‪ ۴۲۰‬عضــو در اســتان‬ ‫طــی یکســال دولــت ســیزدهم تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫مهــدی اســامخواه اظهــار داشــت‪ :‬ســرمایه ایــن شــرکت هــای‬ ‫تعاونــی ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلــون تومــان اســت کــه بــا تاســیس‬ ‫ایــن مجموعــه هــا‪ ۹۸۵ ،‬فرصــت شــغلی در اســتان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۲۲‬درصــد از شــرکت هــای تعاونــی تشــکیل‬ ‫شــده در یکســال اخیــر خدماتــی بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪۱۷ :‬درصــد از‬ ‫ایــن شــرکت هــای تعاونــی هــا کشــاورزی‪ ۱۶ ،‬درصــد صنعتــی و‬ ‫بقیــه شــرکت هــا در رابطــه بــا تامیــن نیــاز تولیــد کننــدگان اســت‪.‬‬ ‫اســامخواه بــا بیــان ایــن کــه تعاونــی هــای اســتان در یکســال‬ ‫گذشــته ‪ ۷‬هــزارو ‪ ۳۵۹‬دالر صــادرات داشــتند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫تاکیــد اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‪ ،‬بــر تســهیل‬ ‫رونــد صــادرات و افزایــش صــادرات شــرکت هــای تعاونــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در یکســال اخیــر ‪ ۷۰‬میلیــون تومــان تســهیالت بــه یــک‬ ‫شــرکت تعاونــی پرداخــت شــد و همچنیــن ‪ ۲۱‬شــرکت تعاونــی‬ ‫نیــز ‪۲۲۵‬میلیــون تومــان تســهیالت بالعــوض دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫پرداخت یارانه نقدی به ‪۹۵‬‬ ‫درصد مددجویان مراکز‬ ‫شبانه روزی بهزیستی گلستان‬ ‫کرونا‬ ‫را جدی بگیریم‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان گفت‪ :‬حدود ‪ ۹۵‬درصد مددجویان ســاکن و مقیم در مراکز‬ ‫شــبانه روزی تحــت نظــر بهزیســتی در اســتان یارانــه نقــدی دریافــت می کننــد و پنــج درصــد دیگــر بــه‬ ‫صــورت ازاد در مراکــز پذیــرش می شــوند‪.‬‬ ‫عــارف کیانــی اظهارداشــت‪ :‬در ‪ ۹۰‬مرکــز شــبانه روزی موجــود کــه تحــت نظــر بهزیســتی در اســتان‬ ‫هســتند‪ ۹۵۰ ،‬نفــر مددجــو اقامــت دارنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان گفت‪ ۳۵۰ :‬نفر از مددجویانی که در مراکز شــبانه روزی‬ ‫معاونــت توانبخشــی ایــن اداره کل حضــور دارنــد‪ ،‬مجهول الهویــه هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همزمــان بــا هفتــه دولــت فراینــد ثبت نــام کارت ملــی هوشــمند و عکـس دار‬ ‫بــرای افــراد مقیــم در مراکــز شــبانه روزی بهزیســتی اســتان هــم اغــاز شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط برخــی از مددجویــان مراکــز‪،‬‬ ‫امــکان صــدور کارت ملــی هوشــمند و الصــاق عکــس بــه شناســنامه ایــن عزیــزان وجــود نداشــته‬ ‫کــه بــا همــکاری ســازمان ثبــت احــوال و حضــور تیم هــای ســیار در مراکــز‪ ،‬ایــن کار انجــام شــد‪.‬‬ ‫کیانــی بــه واکسیناســیون جامعــه هــدف تحــت پوشــش ایــن اداره کل اشــاره و یــاداور شــد‪ :‬در حــوزه‬ ‫معاونــت توانبخشــی و جامعــه هــدف و تحــت پوشــش ایــن معاونــت‪ ۷۰ ،‬درصــد جمعیــت ان هــر ســه‬ ‫نوبــت واکســن کرونــا را تزریــق کردنــد و و ‪ ۶۴‬درصــد هــم دُز یــاداور را دریافــت و تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در حــوزه معاونــت درمــان و جامعــه تحــت پوشــش ان‪ ،‬بــا توجــه بــه دلیــل‬ ‫محدودیــت ســنی بــرای تزریــق واکســن فرزنــدان تحــت سرپرســتی بهزیســتی دُز ســوم و یــاداور‬ ‫دریافــت نشــده و مجمــوع هــر دو دُز ابتدایــی در ایــن معاونــت بــه ‪ ۷۶‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه معاونــت پیشــگیری میــزان تزریــق دُزهــای اول و دوم بــه صــورت کامــل‬ ‫و صددرصــدی جامعــه هــدف بــوده‪ ،‬امــا دُزهــای ســوم و چهــارم بــه دلیــل اقامــت حداکثــر دو ماهــه‬ ‫مقیمــان در مراکــز تحــت نظــر ایــن معاونــت‪ ،‬فقــط دو دُز ابتدایــی ثبــت می شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تامین ‪ ۸۱۴‬هکتار زمین‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تعهــد اســتان بــرای زمیــن مــورد نیــاز طــرح نهضت‬ ‫ملی مســکن ‪ ۷۷۶‬هکتار اســت که تاکنون بیش از این تعهد و ‪ ۸۱۴‬هکتار زمین در شهرســتان های‬ ‫اســتان تامین شــد‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهــار داشــت‪ :‬خراســان شــمالی متعهــد اســت تــا در چهــار ســال اینــده حــدود ‪۴۸‬‬ ‫هــزار واحــد مســکونی در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن در اســتان احــداث کنــد و در ایــن زمینــه‬ ‫حــدود ‪ ۳۲۰‬هکتــار زمیــن در شــهرهای بــاالی ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت و حــدود ‪ ۱۳۷‬هکتــار زمیــن در‬ ‫شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت در اســتان تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۸.۸‬هکتــار زمیــن بــه وســیله دســتگاه هــای اجرایــی تامیــن شــد افــزود‪ :‬حــدود پنــج‬ ‫هکتــار زمیــن در شــهرهای بــاالی ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت و ســه هکتــار زمین در شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫نفــر جمعیــت توســط ایــن دســتگاه ها تامین شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ســاالنه حــدود ‪ ۱۲‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن بایــد در اســتان ســاخته شــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســاخت ســاالنه‬ ‫حــدود ‪ ۱۴‬هــزار واحــد مســکونی در ســند توســعه اســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ ،‬ولــی بــا روی کار‬ ‫امــدن دولــت ســیزدهم ‪ ۱۲‬هــزار واحــد ســاالنه در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رفع تصرف ‪ ۱۴‬هکتار از اراضی ملی‬ ‫قاســمی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره عملکــرد ایــن اداره کل در بخــش حقوقــی و رفــع‬ ‫تصرفــات زمیــن در خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۴ :‬فقــره پرونــده تصــرف زمین در ســال گذشــته تشــکیل و‬ ‫بیــش از ‪ ۲۹‬هکتــار زمیــن از متصرفــان خلــع یــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن از ابتــدای ســال تاکنــون ســه فقــره پرونــده به مســاحت بیش از چهــار هکتار زمین‬ ‫از متصرفــان بــه بیــت المــال بازگشــت و در ایــن مــدت ‪ ۲۰‬فقــره تخلــف بــه مســاحت حــدود ‪ ۱۴‬هکتــار بــه‬ ‫صــورت فوتــی و بــدون مراجعــه بــه مراجــع قضایــی رســیدگی و از متصرفــان رفــع تصرف شــد‪.‬‬ ‫راه و شهرســازی خراســان شــمالی حــدود ‪ ۲۷‬هــزار هکتــار زمیــن در حریــم شــهرهای اســتان را زیــر‬ ‫مدیریــت و صیانــت دارد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی با ‪ ۸۶۳‬نفر جمعیت در شمالشرق کشور واقع است‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬شهریور‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪598‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کارخانه عاشق‬ ‫و مدیر دلسوز!‬ ‫پیش بینی برداشت ‪ ۴۰‬هزار تن‬ ‫پنبه در گلستان‬ ‫رئیــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬هکتــار پنبــه‬ ‫در گلســتان کشــت شــده و پیــش بینــی مــی شــود ‪ ۴۰‬هــزار تــن محصــول از ایــن اراضــی برداشــت شــود‪.‬‬ ‫علــی موســی خانــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهارکــرد‪ :‬امســال ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬هکتــار پنبــه در‬ ‫گلســتان کشــت شــده کــه ایــن رقــم در ســال قبــل ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار بــود و رشــد ‪ ۱۵‬درصــدی‬ ‫را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی جهــاد کشــاورزی گلســتان بــا بیان اینکه پیش بینی می شــود کــه ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تن پنبه از ســطح مزارع گلســتان برداشــت شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال قبل ‪ ۲۴‬هزار تن محصول برداشــت شــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وی ‪ ۹‬کارخانــه پنبــه پاکنــی در اســتان داریــم کــه ایــن میــزان تولیــد‪ ۲۰ ،‬درصــد ظرفیــت‬ ‫انهــا اســت‪.‬‬ ‫موســی خانــی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون رتبــه دوم تولیــد پنبــه در کشــور را داریــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫الگــوی کشــت ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار کشــت پنبــه در نظــر گرفتــه شــده و بایــد در چشــم انــدازی دو الــی‬ ‫ســه ســاله بــه ایــن عــدد برســیم‪.‬‬ ‫رئیــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬پنبــه قیمــت تضمینــی‬ ‫داشــته امــا بــا توجــه بــه تقاضــای بــاال‪ ،‬دو ســال اســت کــه بــه صــورت توافقــی خریــداری می شــود و‬ ‫قیمــت ان در بــازار بیشــتر از قیمــت تضمینــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال قبــل قیمــت پنبــه کیلویــی ‪ ۲۳‬هــزار تومــان بــود و امســال چــون برداشــت عمــده‬ ‫ان اغــاز نشــده‪ ،‬قیمــت خریــد تضمینــی هنــوز اعــام نشــده اســت ولــی ایــن عــدد نســبت بــه ســال‬ ‫قبــل افزایشــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کاهش ‪ 67‬درصدی‬ ‫نزاع های فردی در فاروج‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج گفــت‪ :‬نــزاع و درگیــری هــای فــردی طــی ‪5‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ماهــه‏نخســت امســال ‪ 67‬درصــد کاهــش داشــته اسـ ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» بــا بیــان اینکــه نــزاع در جامعــه‪ ،‬از ان‬ ‫دســته اســیب هایــی اســت کــه با‏ایجــاد اختــال در روابط اجتماعی‪،‬‬ ‫فضایــی اکنــده از بغــض و کینــه و دشــمنی را در بیــن افــراد بــه وجــود‬ ‫مــی اورد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایجــاد نــزاع و تنش هــای بعــدی‪،‬‏جامعــه را از نظــر‬ ‫مــادی و معنــوی متضــرر می ســازد کــه ایــن مســئله منجــر به کاهش‬ ‫احســاس امنیــت در بیــن شــهروندان می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی همچنیــن بیــان داشــت‪ :‬افزایــش فقــر‪ ،‬بیــکاری‬ ‫و تورم و حاشــیه نشــینی از جمله عوامل مهم در رشــد جرائم و نزاع‬ ‫بــه شــمار‏مـی‏رود و ایــن مســائل پیامد¬هــای اجتماعــی گوناگونــی را‬ ‫در بــر داشــته کــه از مهم‏تریــن ان‏هــا مــی تــوان بــه کاهــش ابعــاد‬ ‫گوناگــون مشــارکت و پیوســتگی‏در جامعـ ‏ه اشــاره کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانده انتظامی فاروج با بیان اینکه در موضوع نزاع و درگیری‬ ‫بــه اشــتباه تصــور مــی شــود کــه صرفــا پلیــس و دســتگاه قضایــی‬ ‫در ایــن زمینــه وظیفــه‏دارنــد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬دیگر ســازمان های‬ ‫دولتــی و احــاد جامعــه نیــز در خصــوص ایــن موضــوع مســئولیت‬ ‫دارنــد‪ ،‬چــون یــک پدیــده و معضــل اجتماعــی‏بــوده و اســیب هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اجتماعــی زیــادی هــم بــه دنبــال خواهد داشـ ‪‎‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫توسعه گلستان با‬ ‫بن بست شکنی های‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تجلیــل از برخــی مصوبــات و اقدمــات مهــم‬ ‫دولــت ســیزدهم ماننــد عــاج بخشــی خلیــج گــرگان و پتروشــیمی‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایــن اقدمــات کــه بــه نوعــی بـ ُـن بســت شــکنی ایــن‬ ‫پروژه هــای راکــد بــود‪ ،‬انشــاالله موجبــات توســعه و پیشــرفت ایــن‬ ‫اســتان شــمالی را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه در مراســم متمرکــز افتتــاح یــا اغــاز ســاخت ‪۴۹۰‬‬ ‫پــروژ ه عمرانــی‪ ،‬تولیــدی و اقتصــادی هفتــه دولــت در کاللــه افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫اقدامــات مهــم در جریــان ســفر ‪ ۱۳‬اســفند ســال قبــل رییــس جمهــور و‬ ‫برخــی اعضــای هیــات دولــت بــه گلســتان مصــوب شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬هــم اکنــون الیروبــی کانال هــای منتهــی بــه خلیــج‬ ‫گــرگان بــا اعتبــار پیــش بینــی شــده افــزون بــر پنــج هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫بــا کارفرمایــی ســازمان بنــادر و کشــتیرانی و بــا تخصیــص اولیــه هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال بــا پیمانــکاری قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء درحــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه بابیــان اینکــه مصوبــات ســفر ایــت اللــه رییســی بــه گلســتان‬ ‫براســاس نظــام طراحــی و مســائل اســتان شــکل گرفــت‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه گلســتان جــزو معــدود اســتان های برنامــه مــدار کشــور اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬مصوبــات ســفر دولــت بــه گلســتان قابــل توجــه و فقــط‬ ‫‪ ۱۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال ان در حــوزه عمرانــی بــود کــه ‪ ۱۲‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال ان در روزهــای پایانــی ســال قبــل و ‪ ۹‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫دیگــر هــم بــه مناســبت هفتــه دولــت امســال اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 2‬کیلو گرم‬ ‫تریاک در بجنورد‏‬ ‫کشف خودروی سرقتی‬ ‫در بجنورد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف ‪ 2‬کیلــو و ‪460‬‬ ‫گــرم مــواد مخــدر ســنتی در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫سرهنگ»مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر نگهــداری مــواد مخــدر‬ ‫توســط فــردی در منــزل مســکونی اش در حاشــیه شــهر بجنــورد‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع در ‏دســتور کار مامــوران انتظامــی ایــن‬ ‫فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا هماهنگــی هــای انجــام‬ ‫شــده موفــق شــدند محــل نگهــداری مــواد مخــدر ا شناســایی‬ ‫کننــد‪،‬‏افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن مــکان مقــدار ‪ 2‬کیلوگــرم مــواد‬ ‫مخــدر ســنتی از نــوع تریــاک و شــیره مطبــوخ را کشــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه یــک نفــر‬ ‫متهــم نیــز دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی‏شــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا ســوداگران مــرگ بــه‬ ‫شــدت برخــورد کــرده و از شــهروندان عزیــز هــم انتظــار مــی رود‬ ‫تــا در‏صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی ‪ 207‬ســرقتی در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫سرهنگ»مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏یــک مــورد ســرقت خــودروی ‪ 207‬از یکــی‬ ‫از محلــه هــای حاشــیه ای شــهربجنورد بالفاصلــه در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــه ســرعت در ایــن رابطــه‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی خــود را اغــاز کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه‏ســرعت عمــل مامــوران خــودروی ســرقتی در حاشــیه شــهر‬ ‫بــه صــورت بالصاحــب کشــف و بــه مالباختــه تحویــل داده شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه ســارق نیــز بــه همــراه‬ ‫همدســتانش توســط مالباختــه مــورد شناســایی قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪،‬‏تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات پلیــس در رابطــه بــا دســتگیری‬ ‫ایــن افــراد در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ وحیــدی در پایــان از شــهروندان خواســت تــا از امــوال‬ ‫و وســایل نقلیــه خــود محافــظ کــرده و توصیــه هــای پلیــس‬ ‫در‏رابطــه بــا پیشــگیری از ســرقت را رعایــت کننــد و در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل‏ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گلســتان جــزو ‪ ۱۰‬اســتان برتــر کشــور از حیــث منابــع‬ ‫خــدادادی اســت امــا در ســرانه تولیــد جــزو چهــار اســتان اخــر کشــور‬ ‫می باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬میانگیــن درامــد اهالــی گلســتان نصــف‬ ‫میانگین ســایر اســتان ها اســت که در نظر داریم در راســتای افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫اســتان و با کار و تالش جهادی و جذب ســرمایه گذار داخلی و خارجی‬ ‫انــرا بــه میانگیــن کشــوری برســانیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن گفــت‪ :‬در هفتــه دولــت امســال در‬ ‫مجمــوع ســه هــزار و ‪ ۲۱۵‬پــروژه عمرانــی‪ ،‬تولیــدی و اقتصــادی بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۹۹‬هــزار و ‪ ۲۶۰‬میلیــارد ریــال در ایــن اســتان افتتــاح یــا عملیات ســاخت‬ ‫ان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زنگانــه از وجــود هــزار و ‪ ۲۰۰‬پــروژه نیمــه تمــام در گلســتان خبــر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬بنــای دولــت ســیزدهم در راســتای خدمــت بــه مــردم‪ ،‬تکمیــل‬ ‫ایــن پروژه هــا اســت ضمــن اینکــه بــا توجــه بــه تنــش ابــی در شــهرهای‬ ‫گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬ازادشــهر و مناطــق مــرزی اســتان‪ ،‬اعتبــارات‬ ‫دســتگاه های متولــی ایــن حــوزه پنــج تــا ‪ ۱۰‬برابــر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اســتفاده صــرف از منابــع اب زیرزمینــی بــرای تامیــن‬ ‫اب اشــامیدنی اهالی گلســتان یک معضل اســت و باید از ســایر منابع‬ ‫ســطحی مثــل ســدها و شــیرین ســازی اب دریــا اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫زنگانه‪ ،‬پیشــرفت روســتا محور را یکی از اولویت های اساســی گلستان‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه جمعیــت باالیــی مناطق روســتایی اســتان‬ ‫و الگوگیــری از روســتاهای موفــق از جملــه وامنــان ازادشــهر‪ ،‬عطاابــاد‬ ‫اق قــا‪ ،‬پنــج پیکــر بندرترکمــن و محمدابــاد گــرگان ایــن رویــه را در ســایر‬ ‫روســتاها توســعه دهیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن از عــدم قطــع بــرق و اب در تابســتان‬ ‫امســال برخــاف ســال های قبــل خبــر داد و افــزود‪ :‬بــا اقدامــات انجــام‬ ‫شــده توســط وزارت نیــرو و نیــز مصوبــات ســفر رییــس جمهــور در‬ ‫توســعه ‪ ۵۰۰‬مــگاوات تولیــد بــرق نیــروگاه بــرق علــی ابادکتــول بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۴۳۰‬میلیــون یــورو عــاوه بــر رفــع مشــکل بــرق‪ ،‬زیرســاخت های مــورد‬ ‫نیــاز منطقــه ازاد اینچــه بــرون‪ ،‬شــهرک هــزار هکتــاری اتــرک و مجتمــع‬ ‫میگــو اســتان نیــز تامیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۱۰۰‬درصــد شــهرها و ‪ ۹۹‬درصــد روســتاهای‬ ‫گلســتان از نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد هســتند و تــاش داریــم تــا دهــه فجر‬ ‫ســال اینــده‪ ،‬جشــن پایــان گاز رســانی بــه روســتاهای اســتان را برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫زنگانه همچنین از تالش ها برای توســعه روابط تجاری با همســایگان‬ ‫از جمله قزاقســتان‪ ،‬تاتارســتان روســیه‪ ،‬ترکمنســتان و عراق خبر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ظرفیــت ریلــی اینچه بــرون بــه عنــوان کریــدوری در شــرق دریــای‬ ‫خــزر می توانــد موجــب بهبــود ایــن روابــط شــود‪.‬‬ ‫افتتاح ساختمان ازمایشگاه مرکزی کالله باحضور استاندار گلستان‬ ‫فرمانــدار کاللــه هــم در ایــن مراســم بــا تبریــک هفتــه دولــت و‬ ‫گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر گفت‪ :‬در این هفته‬ ‫‪ ۴۹۰‬پــروژه عمرانــی‪ ،‬تولیــدی‪ ،‬اقتصــادی و اشــتغالزا در ایــن شهرســتان‬ ‫افتتــاح یــا یــا عملیــات اجرایــی ان اغــاز خواهد شــد کــه با انجــام ان برای‬ ‫‪ ۴۲۸‬نفــر از جوینــدگان کار فرصــت شــغلی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫فرهــاد شــیبک افــزود‪ :‬بــرای عملیــات اجرایــی پروژه هــای هفتــه‬ ‫دولــت در کاللــه کــه ‪ ۹۷‬طــرح ان عمرانــی و ‪ ۳۹۳‬پــروژه دیگــر ان‬ ‫تولیــدی و اقتصــادی اســت‪ ،‬در مجمــوع هــزار و ‪ ۶۸۴‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال از منابــع ملــی‪ ،‬اســتانی و ســرمایه گذاری بخــش‬ ‫خصوصــی هزینــه شــده و خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای پروژه هــای عمرانــی و زیربنایــی هفته دولت‬ ‫در کاللــه هــزار و ‪ ۴۷۶‬میلیــارد ریــال و بــرای طرح هــای تولیــدی‬ ‫و اقتصــادی ایــن شهرســتان نیــز افــزون بــر ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫ســرمایه گذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫شــیبک‪ ،‬اغاز عملیات اجرایی ســاخت جایگاه ســوخت کالله با ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال‪ ،‬بهــره بــرداری از خــط انتقــال اب اشــامیدنی از اق ســو‬ ‫بــه کاللــه بــه اعتبــار ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬اجــرای خــط تغذیــه و تقویــت‬ ‫‪ TBS‬شــماره ‪ ۲‬شــرکت گاز بــا هزینــه ‪ ۷۵‬میلیــارد ریــال‪ ،‬افتتــاح طــرح‬ ‫هــای گردشــگری بــا هزینــه تقریبــی ‪ ۱۱۹‬میلیــارد ریــال‪ ،‬بهره بــرداری از‬ ‫‪ ۲‬واحــد حــوزه بهداشــت و درمــان بــا اعتبــار تقریبــی ‪ ۵۷‬میلیــارد ریــال‪،‬‬ ‫اجــرای طرح هــای عمرانــی شــهرداری بــا ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬تامیــن بــرق‬ ‫مشــترکان بــا ‪ ۷۷‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال و حفــر و تجهیــز یــک‬ ‫حلقــه چــاه اب بــا ‪ ۶۵‬میلیــارد ریــال از مهمتریــن پروژه هــای قابــل‬ ‫افتتــاح و کلنــگ زنــی ایــن شهرســتان در هفتــه دولــت اســت‪.‬‬ ‫روزگاری کارخانــه ای بــود کــه عاشــق مدیــرش بــود‪ .‬وقتــی‬ ‫مدیــر بــه کارخانــه مــی امــد کارخانــه دودکــش هایــش را مثــل‬ ‫تــاج در مــی اورد و بــا مدیــر قایــم باشــک بــازی مــی کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر هــم از پلــه هــای کارخانــه بــاال مــی رفــت و بــا‬ ‫دلســوزی تمــام از خــط تولیــد کارخانــه بازدیــد مــی کــرد‪ .‬از‬ ‫بهــره وری و افزایــش تولیــد صحبــت مــی کــرد‪ .‬بــه کارگــران‬ ‫ســر مــی زد‪ .‬بــا کارگــران ناهــار مــی خــورد و وقتــی خســته‬ ‫مــی شــد در ســایه دودکــش کارخانــه بــه خــواب مــی رفــت‬ ‫و کارخانــه خوشــحال بــود‪.‬‬ ‫زمــان گذشــت و مدیــر کمتــر بــه کارخانــه ســر مــی زد‪.‬‬ ‫یــک روز کــه بــه کارخانــه رفــت‪ ،‬کارخانــه دودکــش هایــش‬ ‫را مثــل تــاج در اورد و بــه مدیــر گفــت‪ :‬بیــا بــا هــم بــازی‬ ‫کنیــم‪ .‬از پلــه هــا بــاال بــرو‪ ...‬از خــط تولیــد بازدیــد کــن‪...‬‬ ‫از بهــره وری و افزایــش تولیــد صحبــت کــن‪ ...‬بــه کارگــران‬ ‫ســر بــزن‪ ،‬زیــر ســایه دودکــش اســتراحت کــن ‪...‬مدیــر‬ ‫گفــت‪ :‬مــن االن بــا تجربــه تــر شــده ام‪ .‬فرزنــدان‪ ،‬اقــوام‪،‬‬ ‫دوســتان‪ ،‬همســایه هــا و ‪ ...‬ازمــن انتظــار دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر کارخانــه گفــت‪ :‬مــن چیــزی نــدارم کــه بــه تــو بدهم‪.‬‬ ‫ولــی مــی توانــی مقــداری از فوالدهــای تولیــدی کارخانــه‬ ‫را ببــری و بفروشــی و بــرای اشــنانیان و دوســتان ســکه‪،‬‬ ‫ادکلــن و کــت شــلوار بخــری و یــک شــرکت هواپیمایــی‬ ‫خصوصــی تاســیس کنــی!‬ ‫مدیــر بــا خوشــحالی به توصیــه کارخانه گوش کــرد‪ .‬کارخانه‬ ‫هــم خوشــحال بود‪.‬بــاز هــم زمــان گذشــت و مدیــر کمتــر بــه‬ ‫کارخانــه ســر زد و پیگیــر بیزینــس خــودش بــود‪.‬‬ ‫یــک روز کــه مدیــر دوبــاره بــه کارخانــه ســر زد‪ ،‬کارخانــه‬ ‫دودکش هایش را مثل تاج در اورد و به مدیر گفت‪ :‬بیا با‬ ‫هــم بــازی کنیــم‪ .‬از پلــه هــا بــاال بــرو‪ ...‬از خط تولیــد بازدید‬ ‫کــن‪ ...‬از بهــره وری و افزایــش تولیــد صحبــت کــن‪ ...‬بــه‬ ‫کارگــران ســر بــزن‪ ...‬زیــر ســایه دودکش اســتراحت کن ‪...‬‬ ‫امــا مدیــر گفــت‪ :‬مــن االن پختــه ترشــده ام‪ .‬مــی خواهــم‬ ‫خانــه بســازم‪ .‬ماشــین بخــرم‪ .‬تجــارت کنــم‪ .‬ســفر کنــم‪.‬‬ ‫کارخانــه گفــت‪ :‬مــن چیــزی نــدارم کــه بــه تــو بدهــم‪ .‬ولــی‬ ‫مــی توانــی مقــداری از فوالدهــای تولیــدی کارخانــه را ببری‬ ‫و بفروشــی و بــرای خــودت خانــه و ماشــین بخــری و بــه‬ ‫مســافرت بــروی و تجــارت کنــی!‬ ‫مدیــر بــا خوشــحالی بــه توصیــه کارخانــه گــوش کــرد‪.‬‬ ‫کارخانــه هــم خوشــحال بــود‪.‬‬ ‫زمــان گذشــت و گذشــت و مدیــر کمتــر بــه کارخانــه ســر‬ ‫مــی زد‪ .‬یــک روز کــه بــه کارخانــه رفــت کارخانــه دوبــاره‬ ‫دودکــش هایــش را مثــل تــاج در اورد و بــه مدیــر گفــت‪:‬‬ ‫بیــا بــا هــم بــازی کنیــم‪ .‬از پلــه هــا بــاال بــرو‪ ...‬از خــط تولیــد‬ ‫بازدیــد کــن‪ ...‬از بهــره وری و افزایــش تولیــد صحبــت‬ ‫کــن‪ ...‬بــه کارگــران ســر بــزن‪ ...‬زیــر ســایه دودکــش‬ ‫اســتراحت کــن ‪...‬‬ ‫مدیــر گفــت‪ :‬مــن دیگــر پیــر شــده ام و مــی خواهــم بــرای‬ ‫همیشــه از ایــن کشــور بــروم و دوران بازنشســتگی را زیــر‬ ‫ســایه دودکــش هــای کارخانــه هــای خارجــی اســتراحت کنــم!‬ ‫مدیــر کارخانــه گفــت‪ :‬مــن چیــزی نــدارم کــه بــه تــو‬ ‫بدهــم‪ .‬ولــی مــی توانــی مقــداری از فوالدهــای تولیــدی‬ ‫کارخانــه را ببــری و بفروشــی بــا پــول ان بــه هــر جــای دنیــا‬ ‫مــی خواهــی بــروی!‬ ‫مدیــر بــا خوشــحالی بــه توصیــه کارخانــه گــوش کــرد و‬ ‫مابقــی فوالدهــا را بــه پــول نزدیــک کــرد و بــرای همیشــه‬ ‫از کشــور رفــت و بــرای جوانــان ســایر کشــور هــا اشــتغال‬ ‫زایــی کــرد‪ .‬کارخانــه هــم خوشــحال بــود‪.‬از دســت پلیــس‬ ‫خــاک بــر ســر اینترپــل هــم کاری بــر نیامــد!‬ ‫نتیجه اخالقی‪:‬‬ ‫پشــت ســر هــر اختــاس موفــق یــک کارخانــه عاشــق و یــک‬ ‫مدیــر دلســوز قــرار دارد‪.‬‬ ‫کرونا هنوز تمام نشده است‬ ‫از تماس دست‬ ‫نشسته با بینی ‪،‬س‬ ‫دهان و چشم خودداری‬ ‫کنید‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬شهریور‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪598‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬پریا مزینی ‏‬ ‫ایا فعالیت های کوتاه ورزشی‬ ‫واقعا اثربخش هستند؟‬ ‫ایــا بــا روزی نیــم ســاعت ورزش الغــر مــی‬ ‫شــویم؟ ورزش هــای طوالنــی و ســنگین بــرای شــما‬ ‫خســته کننده اند؟ بــا ‪ ۱۰‬دقیقــه ورزش کوتــاه و ســبک‬ ‫هــم می توانیــد جســمی ســالم و متناســب داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬در ادامــه‪ ،‬دربــاره تاثیــر ورزش هــای کوتــاه‬ ‫و منظــم و چگونگــی انجــام انهــا می گوییــم و تاثیــر‬ ‫ورزش ســنگین و طوالنــی را هــم بررســی می کنیــم‪ .‬بــا‬ ‫مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫مشــاغل و ســبک زندگــی امــروزی باعــث می شــوند‬ ‫تحــرک کمتــری داشــته باشــیم‪ .‬هــدف اصلــی انجــام‬ ‫ورزش هــای کوتــاه و ســبک در طــول روز‪ ،‬افزایــش‬ ‫تحــرک بــدن و تغییــر ســبک زندگــی بــرای رســیدن بــه‬ ‫زندگــی ســالم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تناسب اندام با ورزش کوتاه و سبک‬ ‫اگرچــه فعالیت هــای کوتــاه ورزشــی موثــر بــه نظــر‬ ‫نمی رســند‪ ،‬تحقیقــات ادوارد اف کویــل‪ ،‬اســتاد‬ ‫و مدیــر ازمایشــگاه عملکــرد انســانی در دانشــگاه‬ ‫تگــزاس‪ ،‬نشــان می دهــد فعالیــت ورزشــی کوتــاه‬ ‫در طــول روز باعــث افزایــش جریــان خــون و ضربــان‬ ‫قلــب می شــود و ســلول های ماهیچـه ای بــا ‪ ۱۰‬دقیقــه‬ ‫ورزش انــرژی بیشــتری تولیــد می کننــد‪ .‬فعالیــت‬ ‫ورزشــی کوتــاه و منظــم بــا گــذر زمــان عضالتــی قــوی‬ ‫می ســازد و بــه تناســب انــدام شــما کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد فعالیت هــای ورزشــی کوتــاه بــر‬ ‫ســامتی و تناســب انــدام مــا تاثیــر زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایجاد سبک زندگی سالم تر‬ ‫بــرای داشــتن فشــار خــون مناســب‪ ،‬خــواب راحــت و‬ ‫زندگــی ســالم‪ ،‬نیــاز داریــد ‪ ۱۵۰‬دقیقــه در طــول هفتــه‬ ‫یعنــی حــدودا ‪ ۲۰‬دقیقــه در روز ورزش کنیــد‪ .‬انجــام‬ ‫‪ ۲۰‬دقیقــه ورزش پیوســته چنــدان انگیزه دهنــده‬ ‫نیســتند‪ ،‬پــس بهتریــن راه تقســیم کردن ان بــه‬ ‫بازه هــای زمانــی کوتــا ه اســت‪ ،‬مثــا‪ ۵:‬دقیقــه‬ ‫پیــاده روی کنیــد؛در طــول روز ‪ ۱۰‬دقیقــه فعالیت هــای‬ ‫کششــی انجــام دهیــد؛‪ ۵‬دقیقــه را هــم بــه‬ ‫ورزش هایــی اختصــاص دهیــد کــه دوستشــان داریــد‬ ‫و بــا جســم شــما هماهنگــی بیشــتری دارنــد‪ .‬زمــان‬ ‫گرم کــردن بــدن قبــل از شــروع ورزش هــم جــزو ایــن‬ ‫‪ ۲۰‬دقیقــه اســت‪.‬‬ ‫بــرای شــروع ورزش هایــی را انتخــاب کنیــد کــه بــه‬ ‫انهــا عالقــه داریــد و بــه شــما انگیــزه بیشــتری بــرای‬ ‫تمرینــات ورزشــی می دهنــد‪ .‬هرچــه بیشــتر ورزش‬ ‫کنیــد‪ ،‬انگیــزه بیشــتری بــرای فعالیت هــای ورزشــی‬ ‫کوتــاه پیــدا می کنیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد احتمــال خطــر‬ ‫بیمــاری قلبــی و دیابــت بــا نشســتن طوالنــی افزایــش‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬پــس از همیــن لحظــه شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ذهن و مغز سالم با ورزش روزانه سبک‬ ‫فعالیــت کوتــاه ورزشــی عــاوه بــر تناســب انــدام و‬ ‫ســامت جســم‪ ،‬به ســامت روح و تقویت عملکرد مغز‬ ‫هــم کمــک می کنــد‪ .‬تحــرک بــدن باعــث افزایــش گــردش‬ ‫خــون در مغــز و تغییــر میــزان انتقال دهنده هــای عصبی‬ ‫ماننــد ســروتونین و دوپامیــن می شــود و به مــرور زمــان‬ ‫ســلول های مغــزی شــما جــوان می شــوند و بیشــتر رشــد‬ ‫می کننــد‪ .‬تصویربــرداری از مغــز افــراد بعــد از ‪ ۱۰‬دقیقــه‬ ‫ورزش و تحــرک نشــان می دهــد فعالیــت قشــر جلویــی‬ ‫مغــز انهــا بیشــتر شــد ه اســت کــه یعنــی افزایــش تمرکز‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی و کنتــرل حافظــه فعــال‪ .‬فعالیت هــای‬ ‫کوتــاه ورزشــی از شــما انســانی خوش اخــاق‪ ،‬شــاد و‬ ‫ســرزنده می ســازند‪.‬‬ ‫تناسب اندام با فعالیت های ورزشی سنگین‬ ‫ت ورزشــی ســنگین تری‬ ‫بــه نظــر می رســد هرچــه فعالیـ ‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬زودتــر بــه تناســب انــدام می رســیم‪.‬‬ ‫ت ورزشــی ســنگین باعــث افزایــش مهارت هــای‬ ‫فعالی ـ ‬ ‫ورزشــی‪ ،‬تنظیــم فشــار خــون و بهبــود ضربــان قلــب‬ ‫شــما می شــود و به مــرور زمــان اســتقامت بیشــتری‬ ‫بــرای انجــام ورزش هــای بی هــوازی پیــدا می کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫فعالیت ورزشــی ســنگین متوســط زمان ورزش شــما در‬ ‫طــول هفتــه بــه ‪ ۷۵‬دقیقــه کاهــش می یابــد‪ .‬فعالیــت‬ ‫ورزشــی کوتــاه در کنــار ورزش هــای ســنگین تر همــان‬ ‫چیــزی اســت کــه بــرای ســامتی بیشــتر نیــاز داریــد‪ .‬برای‬ ‫رســیدن بــه تعــادل می توانیــد از جفــت ایــن فعالیت هــا‬ ‫در برنامــه ورزشــی خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی درباره ورزش های سبک روزانه‬ ‫انجــام فعالیت هــای کوتــاه ورزشــی بهتــر از بی تحرکــی‬ ‫اســت‪ .‬اگــر بعــد از نشســتن های طوالنی مــدت در خانــه‬ ‫و محــل کار احســاس ضعــف و اســترس کردیــد‪ ،‬در‬ ‫اولیــن فرصــت ‪ ۱۰‬دقیقــه ورزش ســبک انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫از دوســتان خــود بخواهیــد شــما را همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫موســیقی زیبــا و انرژی بخــش بــرای ورزش کوتــاه‬ ‫خــود انتخــاب کنیــد‪ .‬ورزش بــا دوســتان همــراه بــا‬ ‫موســیقی های انرژی بخــش باعــث افزایــش فعالیــت‬ ‫مغــز می شــود و بــا یــک تیــر دو نشــان می زنیــد‪.‬‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫مرضیه ناصری‬ ‫گرلین‬ ‫یا هورمون گرسنگی‬ ‫گرلیــن (‪ )Ghrelin‬نــام هورمونــی اســت کــه از معــده ترشــح می شــود‪.‬‬ ‫معمــوال افــراد ایــن مــاده را به اســم هورمــون گرســنگی می شناســند‪،‬‬ ‫زیــرا اشــتها را افزایــش می دهــد‪ .‬ایــن هورمــون قنــد خــون را نیــز تنظیــم‬ ‫می کنــد‪ ،‬مانــع از تجزیه شــدن عضله هــا می شــود و از قلــب محافظــت‬ ‫می کنــد‪ .‬بــا افزایــش میــزان ایــن هورمــون در خــون‪ ،‬اشــتها بیشــتر‬ ‫می شــود و چربی هــای بیشــتری ذخیــره می شــوند‪ .‬بــه همیــن دلیــل برای‬ ‫افــرادی کــه قصــد کاهــش وزن یــا افزایــش وزن دارنــد‪ ،‬شــناخت گرلیــن‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬در ادامــه کارکــرد هورمــون گرلیــن‪ ،‬اثراتــی کــه بر بدن‬ ‫می گــذارد و نحــوه مدیریــت میزانــش را بــرای شــما شــرح می دهیــم‪.‬‬ ‫هورمون گرلین چیست؟‬ ‫گرلیــن هورمونــی اســت کــه معمــوال در معــده خالــی تولیــد می شــود‪،‬‬ ‫امــا امــکان تولیــد ان در روده باریــک‪ ،‬مغــز و لوزالمعــده نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن هورمــون در خــون جریــان پیــدا می کنــد و بــه مغــز می رســد تــا تاثیــر‬ ‫خــود را روی هیپوتاالمــوس بگــذارد‪ .‬هیپوتاالمــوس قســمتی از مغــز‬ ‫اســت کــه هورمون هــای مربــوط بــه تنظیــم گرســنگی‪ ،‬خلقیات‪ ،‬تشــنگی‬ ‫و چندیــن عملکــرد مهــم بــدن را تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫گرلیــن به عنــوان هورمــون گرســنگی شــناخته می شــود‪ ،‬زیــرا نقشــی‬ ‫اساســی در تنظیم اشــتها دارد‪ .‬هنگامی که این هورمون گیرنده هایش‬ ‫را فعــال می کنــد‪ ،‬باعــث می شــود فــرد غــذای بیشــتری بخــورد و چربــی‬ ‫بیشــتری ذخیــره کنــد‪ .‬معمــوال هورمــون گرســنگی در افــرادی کــه قصــد‬ ‫کاهــش وزن دارنــد یــا به تازگــی وزن کــم کرده انــد افزایــش می یابــد و‬ ‫حفــظ وزن جدیــد را ســخت تر می کننــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۲۰‬وضعیــت تعــدادی از افــراد مبتــا بــه دیابــت بررســی شــد‬ ‫که در برنامه ‪۲‬ســاله کاهش وزن شــرکت کرد ه بودند‪ .‬شــرکت کنندگانی‬ ‫کــه در ابتــدا وزن کــم کــرده بودنــد در حیــن تحقیــق به تدریــج دوبــاره ایــن‬ ‫وزن را اضافه کردند‪ .‬تحقیقات نشــان داد که کاهش وزن باعث ترشــح‬ ‫هورمــون گرلیــن و افزایــش گرســنگی می شــود و ایــن امــر حفــظ وزن‬ ‫جدیــد را دشــوار می کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن هورمــون گرســنگی بــه بــدن پیــام می رســاند که سوخت وســاز‬ ‫چربی هــای قهــوه ای را کاهــش دهــد‪ .‬وقتــی ایــن اتفــاق می افتــد‪،‬‬ ‫بــدن در حالــت اســتراحت چربــی کمتــری می ســوزاند‪ .‬چربــی قهــوه ای‬ ‫در سوخت وســاز و به طــور کلــی در افزایــش کالری هــای سوزانده شــده‬ ‫نقــش مهمــی دارد‪ .‬همچنیــن گفتــه می شــود کــه گرلین بر چرخــه خواب‬ ‫و بیــداری‪ ،‬حــس چشــایی و رفتــار پاداش طلبــی نیــز تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫چه عواملی باعث افزایش هورمون گرلین می شوند؟‬ ‫ـن خــون در طــول روز تغییــر می کنــد و بــا دریافت غذا کنترل‬ ‫مقــدار گرلیـ ِ‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن هورمــون معمــوال وقتــی افزایــش می یابــد کــه معــده‬ ‫خالــی اســت و بــا غذاخــوردن دوبــاره کــم می شــود‪ .‬بعضــی تحقیقــات‬ ‫نشــان داده انــد کــه هورمــون گرســنگی بیشــتری در خــون افــراد مبتــا بــه‬ ‫چاقــی مفــرط در حــال گــردش اســت‪ .‬همیــن امــر باعــث حالت گرســنگی‬ ‫دائمــی می شــود و کاهــش وزن را دشــوار می کنــد‪.‬‬ ‫پژوهشــی در ســال ‪ ۲۰۱۵‬نشــان داد کــه ســطح گرلیــن در افــرادی بــا‬ ‫چاقــی مفــرط کمتــر اســت‪ ،‬به خصــوص در افــرادی بــا چاقــی مفــرط کــه‬ ‫دچــار اختــال پرخــوری هــم هســتند‪.‬‬ ‫رژیــم غذایــی از عوامــل شناخته شــده ای اســت کــه باعــث افزایــش ترشــح‬ ‫هورمــون گرســنگی می شــود‪ .‬ایــن پاســخ طبیعــی بــدن اســت کــه ســعی‬ ‫می کنــد شــما را از گرسنگی کشــیدن نجــات دهــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬رژیم هــای‬ ‫غذایــی می تواننــد میــزان لپتیــن خــون را کاهــش دهند که به اســم هورمون‬ ‫ســیری نیــز شــناخته می شــود‪ .‬ترکیــب ایــن ‪ ۲‬اتفــاق باعــث می شــود کــه‬ ‫کاهــش وزن و حفــظ وزن مطلــوب کاری بســیار دشــوار شــود‪.‬‬ ‫افــرادی کــه جراحی هــای کاهــش وزن مخصوصــا جراحــی اســلیو معــده‬ ‫را انجــام داده انــد مقــدار کمتــری هورمــون گرلیــن دارنــد کــه حفــظ وزن‬ ‫جدیــد را اســان تر می کنــد‪ .‬محققــان معتقدند که علتش برداشته شــدن‬ ‫کامــل قاعــده معــده اســت‪ ،‬یعنــی قســمتی کــه بیشــترین مقــدار گرلیــن‬ ‫را ترشــح می کنــد‪.‬‬ ‫بعضــی بیماری هــا و اختــاالت ســامتی خــاص بــه افزایــش گرلیــن‬ ‫منجــر می شــوند‪ .‬مثــا افــرادی بــا چاقــی مفــرط و ســندرم پرادر‪-‬ویلــی‬ ‫(‪ )Prader-Willi syndrome‬مقــدار بســیار زیــادی هورمــون گرســنگی‬ ‫در خــون خــود دارنــد کــه نقشــی اساســی در گرســنگی همیشــگی و‬ ‫دشــواری های کنتــرل وزن ایــن افــراد بــازی می کنــد‪.‬‬ ‫فواید ورزش گروهی‬ ‫برای سالمت جسم و روان‬ ‫ورزش فوایــد زیــادی بــرای ســامتی دارد‪ :‬فشــار خــون و قنــد خــون‬ ‫را کاهــش می دهــد و موجــب بهبــود خــواب می شــود‪ .‬اگــر گروهــی‬ ‫ورزش کنیــد‪ ،‬ایــن فوایــد بیشــتر هــم می شــوند‪ .‬پژوهش هــا نشــان‬ ‫می دهنــد کــه ورزش گروهی بســیار مفیدتــر از ورزش کــردن به صورت‬ ‫انفرادی است‪ .‬بنابراین اگر تنها ورزش می کنید‪ ،‬خودتان را از مزایای‬ ‫ســامتی زیــادی محــروم کرده ایــد‪ .‬در ادامــه فوایــد ورزش گروهــی را‬ ‫برمی شــماریم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بهبــود ســامت روان‪ :‬ورزش فوایــد زیــادی بــرای ســامت روان‬ ‫دارد‪ .‬از فوایــد ورزش می تــوان بــه بهبــود خــواب و خلق وخــو‪ ،‬تقویــت‬ ‫میل جنســی و افزایش ســطح انرژی و هوشــیاری ذهنی اشــاره کرد‪.‬‬ ‫در مطالعـه ای پژوهشــگران فوایــد ورزش گروهــی بــرای دانشــجویان‬ ‫پزشــکی را بررســی کردند‪ ،‬یعنی گروهی با اســترس باال که می توانند‬ ‫از تمرینــات منظم اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر از بیماری هایــی کــه باعــث افزایــش هورمــون گرســنگی‬ ‫می شــوند عبارت انــد از‪:‬تیروئیدیــت هاشیموتو؛انورکســیا‬ ‫(بی اشــتهایی عصبی)؛بولیمیــا (پرخــوری عصبی)؛کمبــود ناهنجــار‬ ‫وزن ناشــی از بیماری؛اســترس‪.‬‬ ‫روش های افزایش هورمون گرسنگی‬ ‫معمــوال تصــور می شــود کــه مقــدار زیــاد هورمون گرســنگی بــرای هیچ کس‬ ‫مطلــوب نیســت‪ ،‬امــا افزایــش مقــدار ایــن هورمــون و در نتیجــه افزایــش‬ ‫اشــتها بــرای بعضــی افــراد مفیــد اســت‪ .‬مثــا افــرادی کــه نمی تواننــد وزن‬ ‫خــود را زیــاد کننــد یــا از ســندرومی تضعیف کننــده رنــج می برنــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫از اثــرات تحریــک اشــتهای هورمــون گرســنگی ســود ببرنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات جدیــد نشــان داده انــد کــه تجویــز گرلیــن بــرای بیمــاران‬ ‫مبتــا بــه کمبــود ناهنجــار وزن ناشــی از ســرطان‪ ،‬می توانــد کاهــش‬ ‫وزن و تجزیــه پروتئین هــای ایــن افــراد را وارونــه کنــد‪ .‬بــا اینکــه تجویــز‬ ‫طوالنی مــدت ایــن هورمــون امــن و بــدون عارضــه بــه نظــر می رســد‪،‬‬ ‫پیــش از پیشــنهاد ان بــه تحقیقــات بیشــتری نیــاز اســت‪.‬‬ ‫ازمایش هــای حیوانــی نشــان داده انــد کــه تاثیــر بــرگ گیــاه شــاهدانه بــر‬ ‫اشــتها بــا تحریــک تولیــد گرلیــن انجــام می شــود و می تــوان از ان بــرای‬ ‫درمــان بی اشــتهایی ناشــی از بیمــاری اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫روش های کاهش هورمون گرسنگی‬ ‫ایــن هورمــون گرســنگی می توانــد بــا کاهــش وزن افزایــش یابــد‪ .‬پــس‬ ‫کاهش این هورمون در کاهش اشــتها‪ ،‬پیشــگیری از اضافه وزن مجدد‬ ‫و کاهــش وزن بیشــتر نقــش خواهــد داشــت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬خــوب اســت‬ ‫بدانیــد کــه هورمــون گرســنگی به تنهایــی نمی توانــد باعــث افزایــش وزن‬ ‫مجــدد پــس از کاهــش وزن شــود‪ .‬عوامــل رفتــاری‪ ،‬فیزیولوژیکــی و‬ ‫محیطــی هــم در ایــن مســئله نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫فــردی کــه می خواهــد به طــور طبیعــی میــزان گرلیــن خــود را کاهــش‬ ‫دهــد‪ ،‬بایــد کارهایــی را بکنــد کــه در ادامــه گفته ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬داشتن رژیم غذایی سالم‬ ‫افــرادی کــه رژیــم غذایــی خاصــی می گیرنــد و به انــدازه کافــی کالــری‬ ‫دریافــت نمی کننــد‪ ،‬معمــوال هورمــون گرســنگی بیشــتری در خــون خــود‬ ‫دارنــد‪ .‬اجتنــاب از خالی بــودن معــده و خــوردن غذاهــای مغــزی می توانــد‬ ‫ترشــح ایــن هورمــون را محــدود کنــد‪ .‬اساســی ترین عناصــر رژیــم‬ ‫غذایــی ســالم عبارت انــد از‪:‬انــواع ســبزیجات؛میوه ها مخصوصــا بــا‬ ‫پوســت؛غالت (حداقــل نصــف انهــا غــات کامــل باشــند)؛لبنیات‬ ‫کم چرب؛پروتئیــن کم چرب؛روغن هــا از جملــه روغــن زیتــون و‬ ‫روغن هــای طبیعــی مغز هــا و ماهی هــای چــرب‪.‬‬ ‫همچنیــن بعضــی غذاهــا باعــث کاهــش هورمــون گرســنگی می شــوند‪.‬‬ ‫غذاهــای سرشــار از فیبــر توانایــی کاهــش ایــن هورمــون را دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خواب کافی‬ ‫چرخــه خــواب نامناســب می توانــد بــه افزایش هورمون گرســنگی و کاهش‬ ‫هورمــون ســیری منجــر شــود و اشــتهای بیشــتر و گرســنگی را بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ســعی کنیــد در ‪ ۲۴‬ســاعت‪ ،‬حداقــل ‪ ۷‬ســاعت بخوابیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مصرف پروتئین بیشتر‬ ‫مصــرف وعده هــای غذایــی و خوراکی هــای سرشــار از پروتئیــن می توانــد‬ ‫بــه احســاس ســیری کمــک کنــد و ســبب کاهــش هورمــون گرســنگی شــود‪.‬‬ ‫در واقــع بســیاری از تحقیقــات مربــوط بــه غــذا نشــان داده انــد کــه پــس‬ ‫‪ .۲‬افزایــش تحمــل درد و ناراحتــی‪ :‬پژوهشــی دیگــر درموردتأثیــر‬ ‫ورزش گروهــی‪ ،‬به ویــژه ورزش کــردن به صــورت هماهنــگ‪ ،‬بــر‬ ‫پیونــد اجتماعــی‪ ،‬تحمــل درد و عملکــرد ورزشــی تمرکــز داشــت‪ .‬در‬ ‫ایــن پژوهــش‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۲۰۱۳‬انجــام شــد‪ ،‬پژوهشــگران از افــراد‬ ‫خواســتند کــه ‪ ۴۵‬دقیقــه بــا دســتگاه رووینــگ (‪)rowing machine‬‬ ‫ورزش کننــد‪ .‬پــس از پایــان جلســه کســانی کــه گروهــی و بــا حــرکات‬ ‫هماهنــگ بــا یکدیگــر ورزش کــرده بودنــد‪ ،‬نســبت بــه کســانی کــه‬ ‫به صــورت انفــرادی ورزش کــرده بودنــد‪ ،‬تحمــل درد بیشــتری داشــتند‪.‬‬ ‫در افزایــش تــوان مدیریــت درد ورزشــکاران گروهی فرقی نداشــت که‬ ‫انهــا بــا هم تیمی شــان ورزش کننــد یــا بــا غریبه هــا‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ترغیــب شــما بــه ورزش کــردن‪ :‬دیگــران می تواننــد بــر نگرش هــا‬ ‫و واکنش هــای احساســی مــا بــه ورزش تاثیــر بگذارنــد‪ .‬یعنــی انهــا‬ ‫می تواننــد بــر احســاس مــا درمــورد ورزش تاثیــر بگذارنــد و موجــب‬ ‫شــوند کــه بــه ورزش کــردن عالقه منــد شــویم‪ .‬وقتــی بــا افــرادی رابطــه‬ ‫داریــم کــه به طــور منظــم ورزش می کننــد‪ ،‬ورزش را مثبت تــر‪ ،‬رایج تــر‪،‬‬ ‫مطلوب تــر و انجام شــدنی تر می بینیــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ایجــاد انگیــزه‪ :‬انگیزه هــای مختلفــی هســتند کــه تعیین می کنند‬ ‫کــه ایــا در شــروع کردن و ادامـه دادن ورزش موفــق هســتیم یــا خیــر‪.‬‬ ‫ورزش کــردن گروهــی ایــن انگیزه هــا را تقویــت می کند‪.‬باالتریــن‬ ‫نــوع انگیــزه‪ ،‬انگیــزه درونــی (‪ )intrinsic motivation‬اســت‪ .‬انگیــزه‬ ‫درونــی یعنــی کاری را بــه ایــن دلیــل انجــام می دهیــم کــه خــود ان‬ ‫از خــوردن غذاهــای پرپروتئیــن‪ ،‬گرســنگی کاهــش چشــمگیری می یابــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر تحقیقــات‪ ،‬مصــرف ‪ ۱٫۲‬تــا ‪ ۱٫۶‬گــرم پروتئیــن بـه ازای هــر کیلوگرم‬ ‫وزن بــدن در روز یــا ‪ ۲۵‬تــا ‪۳۰‬درصــد کالــری روزانــه‪ ،‬باعث مدیریت وزن و‬ ‫ســرکوب اشــتها می شــود‪ .‬بیشــتر افراد می توانند با مصرف ســینه مرغ‪،‬‬ ‫لوبیــا‪ ،‬عــدس‪ ،‬لبنیــات کم چــرب و صــدف مقــدار پروتئیــن برنامــه غذایــی‬ ‫خــود را افزایــش دهند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کاهش استرس‬ ‫بــا اینکــه حــذف کامــل اســترس از زندگــی غیرممکــن اســت‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫نشــان داده انــد کــه اســترس زیــاد ِ مزمــن ممکــن اســت به افزایــش مقدار‬ ‫گرلیــن خــون منجــر شــود‪.‬‬ ‫بعضــی تحقیقــات حیوانــی نشــان می دهنــد کــه گرلیــن می توانــد باعــث‬ ‫کاهــش اضطــراب شــود و ماننــد داروهــای ضدافســردگی عمــل کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫بــر اســاس برخــی تحقیقــات دیگــر‪ ،‬گرلیــن ایــن احساســات را تشــدید‬ ‫می کنــد‪ .‬بــرای کاهــش اســترس می توانیــد فعالیــت جســمانی و خــواب‬ ‫کافــی داشــته باشــید و یــوگا یــا مدیتیشــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ورزش‬ ‫نتایــج تحقیقــات دربــاره تاثیــر ورزش بــر میــزان هورمــون گرســنگی‬ ‫متناقــض هســتند‪ .‬پژوهشــی در ســال ‪ ۲۰۲۱‬نشــان داد کــه ورزش‬ ‫ناگهانــی و کوتاه مــدت می توانــد ترشــح ایــن هورمــون را ســرکوب کنــد‪.‬‬ ‫البتــه برنامه هــای ورزشــی طوالنی مــدت اثــر عکــس دارنــد و تولیــد گرلیــن‬ ‫را افزایــش می دهنــد‪.‬‬ ‫مکانیســم دقیــق ایــن ‪ ۲‬پدیــده هنــوز مشــخص نیســت‪ ،‬اما به نظر می رســد‬ ‫به علــت تقویــت گــردش خــون و کاهش وزن ناشــی از ورزش باشــند‪.‬‬ ‫تاثیرات رژیم غذایی بر میزان گرلین‬ ‫‪ ۱‬روز پــس از شــروع رژیــم الغــری‪ ،‬میــزان گرلیــن خــون شــروع بــه‬ ‫افزایــش می کنــد‪ .‬ایــن تغییــر تــا هفته هــا ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬بررســی‬ ‫رژیــم ‪۱۶‬هفتـه ای تعــدادی از افــراد چــاق نشــان داد کــه رژیمــی بــا کالــری‬ ‫کــم باعــث افزایــش چشــمگیر گرلیــن می شــود‪ .‬پژوهــش ‪۸‬هفتــه ای‬ ‫کوچــک دیگــری کــه شــرکت کنندگانش گروهــی از زنــان بــا رژیــم غذایــی‬ ‫کم کالــری پــس از یائســگی بودنــد مشــخص کــرد کــه میــزان هورمــون‬ ‫گرســنگی در حیــن رژیــم و پــس از ان افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بررســی رژیــم غذایــی ‪۶‬ماهــه بدن ســازی کــه بــا‬ ‫محدودیت هــای شــدید غذایــی چربــی بــدن را بســیار کاهــش م ـی داد‪،‬‬ ‫افزایــش ‪۴۰‬درصــدی هورمــون گرســنگی را نشــان داد‪.‬‬ ‫ایــن الگوهــا نشــان می دهنــد کــه هرچقــدر رژیــم طوالنی تــر باشــد و‬ ‫چربی و ماهیچه بیشــتری از دســت بدهید‪ ،‬هورمون گرســنگی در شــما‬ ‫بیشــتر خواهــد شــد‪ .‬بــر اثــر ایــن افزایــش‪ ،‬گرســنه تر خواهیــد شــد و‬ ‫نگه داشــتن وزن جدیدتــان دشــوارتر می شــود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫گرلین که بیشــتر به اســم هورمون گرســنگی شــناخته می شــود‪ ،‬نقشــی‬ ‫اساســی در تنظیــم اشــتها دارد‪ .‬مقــدار زیــاد ایــن هورمــون گرســنگی و‬ ‫تجمــع چربــی را بیشــتر می کنــد و این طــوری مانــع کاهــش وزن شــما‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه بــدن بــرای بســیاری از عملکردهــای مفیــد خــود بــه ایــن‬ ‫هورمــون نیــاز دارد‪ .‬مهــم اســت نحــوه عملکرد این هورمــون را بدانید و با‬ ‫توجــه بــه نیــاز خــود بــرای افزایــش یــا کاهــش وزن‪ ،‬برای تنظیــم هورمون‬ ‫گرلیــن در بدنتــان تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫کار لذت بخــش‪ ،‬رضایت بخــش یــا هــر دو اســت‪ .‬اگــر از ورزش کــردن‬ ‫لــذت می بریــد و ان را فقــط به دلیــل احســاس خــوب پــس از ورزش‬ ‫انجــام نمی دهیــد‪ ،‬به احتمــال زیــاد بــه ورزش کــردن ادامــه خواهیــد‬ ‫داد‪ .‬ورزش جمعــی می توانــد ایــن لــذت را ایجــاد کنــد‪ ،‬حتــی اگــر خــود‬ ‫ان ورزش ســخت باشــد یــا موردعالقه تــان نباشــد‪ .‬ورزش گروهــی‬ ‫ورزش کــردن را بــه فعالیــت اجتماعــی ســرگرم کننده ای تبدیل می کند‬ ‫و موجــب می شــود کــه بــه انجــام دادن ان ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تبدیل کــردن ورزش بــه عــادت‪ :‬ورزش کــردن گروهــی‬ ‫کل فراینــد را اســان و مبتنــی بــر عــادت می کنــد‪ .‬دوســتان‬ ‫می تواننــد ســرنخ (‪ )cue‬و همچنیــن پــاداش (‪ )reward‬مــا‬ ‫بــرای ورزش کــردن باشــند‪.‬ابتدا بــه دیگــران نــگاه می کنیــم تــا‬ ‫نحــوه انجــام حرکت هــا را یــاد بگیریــم‪ .‬ایــن ذات انســان اســت‬ ‫کــه رفتــارش را از کســانی کــه در اطرافــش هســتند‪ ،‬الگوبــرداری‬ ‫کنــد‪ .‬وقتــی می بینیــم کــه دیگــران ســخت تــاش می کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫توانایــی خــود در ورزش کــردن بــاور پیــدا می کنیــم‪ .‬روانشناســان‬ ‫ایــن بــاور بــه خــود را خودکارامــدی (‪ )self-efficacy‬می نامنــد‪.‬‬ ‫ســپس ممکــن اســت کــه در رفتارهــای خــود از دیگــران‬ ‫الگوبــرداری کنیــم‪ .‬ایــن بــرای شــروع یــک برنامــه ورزشــی‬ ‫جدیــد بســیار مهــم اســت‪ ،‬زیــرا اعتقــاد بــه توانایــی خــود در‬ ‫شــرکت کردن در کالس یــوگا تعییــن می کنــد کــه ایــا ان را‬ ‫امتحــان خواهیــم کــرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫کشف حدود ‪ 4‬تن مواد افیونی با اشراف اطالعاتی پلیس گلستان‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬با اشــراف اطالعاتــی و انجــام کارهــای گســترده پلیســی و همــکاری مشــترک بــا مامــوران‬ ‫انتظامــی اســتان سیســتان و بلوجســتان‪ ،‬اعضــای یــک بانــد حرفــه ای تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر شناســایی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬در ایــن عملیــات مقتدرانــه ضمــن پــاک ســازی منطقــه‪2 ،‬ســوداگر مــرگ دســتگیر و در بازرســی از محــل مــورد‬ ‫نظــر مقــدار ‪ 3‬تــن و ‪ 953‬کیلوگــرم مــواد مخــدر ازنــوع تریــاک‪ ،‬پنــج قبضــه کالش‪ ،‬یــک قبضــه مسلســل دســتی‪ ،‬یــک قبضــه ســاح شــکاری‪ 5 ،‬عــدد گلولــه ار‬ ‫پی جی‪ ،‬تعداد ‪ 29‬خشــاب کالش‪ 911 ،‬فشــنگ جنگی کالش‪ ،‬تعداد ‪ 587‬فشــنگ گرینف و تعداد ‪ 57‬عدد فشــنگ شــکاری کشــف و یک دســتگاه خودروی‬ ‫ســواری پــژو پــارس نیــز توقیــف شــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 08‬شهریور‬ ‫امنیت‬ ‫شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫در هاله ای‬ ‫از ابهام‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫یکــی از تاثیــر گذارتریــن ســرویس هــای ارائــه در اینترنــت‪،‬‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی هســتند کــه بــه نوبــه خــود تحــول‬ ‫شــگرفی را در نظــام اجتماعــی دنیــا ایجــاد کــرده اســت ‪.‬‬ ‫گرایــش بــه شــبکه هــای اجتماعــی و برنامــه هــای پیــام رســان در‬ ‫سراســر دنیــا رو بــه رشــد اســت بــه طــوری کــه هــر روز تعــداد کاربــران‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بیشــتر می شــود و شــبکه های ارســال پیــام بیــش‬ ‫از پیــش جــای خــود را در بیــن اپلیکیشـن های تلفن هــای هوشــمند بــاز‬ ‫می کننــد ‪.‬زندگــی در عصــر ارتباطــات و حضــور هم ـ ه جانبــه در فضــای‬ ‫مجــازی بــا اتصــال ســریع بــه شــبکه های اجتماعــی موجــب شــده تــا‬ ‫برخــی افــراد فرصــت طلــب بــا ســوء اســتفاده از ایــن بســتر و نااشــنایی‬ ‫برخــی کاربــران‪ ،‬ایــن فرصــت را تبدیــل بــه تهدیــد بــزرگ نماینــد‪.‬‬ ‫امــا چقــدر می تــوان اطمینــان داشــت کــه مکالمــات شــما از‬ ‫طریــق یــک شــخص ســوم قابــل دسترســی نیســت؟یا عکس هــای‬ ‫خصوصــی کــه رد و بــدل می شــوند تنهــا در دســتگاه تلفــن شــما و‬ ‫شــخص گیرنــده ذخیــره خواهــد شــد؟ طبــق گفتــه ســازنده هــای‬ ‫ایــن نــرم افزارهــا‪ ،‬خــود بــه تمــام اطالعــات افــراد از جملــه ادرس‬ ‫ایمیــل‪ ،‬تماس هــای کاربــران (در محیــط نرم افزار ) و ‪ ...‬دسترســی‬ ‫دارنــد کــه ایــن امــر موجــب کــم رنــگ شــدن مفهومــی به نــام حریم‬ ‫خصوصــی در فضــای مجــازی شــده اســت‪.‬‬ ‫بایــد بدانیــد کــه وقتــی ایــن برنامــه هــا را در تلفــن خــود نصــب و اجــرا‬ ‫مــی کنیــم اطالعــات شــما روی یــک ســرور ذخیــره نمــی شــود و برخــی‬ ‫شــرکت هــای اینترنتــی و شــبکه هــای اجتماعــی بــزرگ مجبورنــد بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات بهتــر‪ ،‬اطالعــات شــما را در چنــد ســرور نگهــداری کننــد ‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد زمانــی کــه بــا شــخصی از طریــق یــک برنام ـه ی پیام رســان‬ ‫داستان «دردسرهای‬ ‫نرم افزارهای ناشناس»‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫بســیاری از کاربران قبل از نصب نرم افزار بر روی گوشــی هوشــمند‬ ‫خــود هیــچ نکتــه امنیتــی را رعایــت نمی کننــد کــه ایــن می توانــد‬ ‫خطــرات جبــران ناپذیــری بــرای ان هــا بــه دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تعطیالت تابســتان شــروع شــد و منم بعد از امتحانات پایان ترم‬ ‫دانشــگاهم‪ ،‬دنبــال یــه کاری بــودم کــه اوقــات فراغتــم رو پر کنم‪.‬‬ ‫تــوی اتاقــم نشســته بــودم حوصلـه ام ســر رفتــه بــود؛ همنیطــور‬ ‫کــه داشــتم بــا گوشــی کار می کــردم بــا یــه بــازی جــذاب اشــنا‬ ‫شــدم خواســتم دانلــودش کنــم متوجــه شــدم بــرای نصبــش‬ ‫چگونه ریسک به اشتراک‬ ‫گذاری انالین تصاویر ‬ ‫فرزندانمان را کاهش دهیم؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫ایــن روزهــا یکــی از تفریحــات پــدران و مــادران گرفتــن‬ ‫عکــس از فرزنــدان و اشــتراک گــذاری در فضــای مجــازی‬ ‫اســت؛ بــه گونـه ای کــه نمایــش تمــام مراحــل رشــد کــودک از‬ ‫بــدو تولــد تــا رفتــن بــه مدرســه و ســایر تحــوالت و رویدادهــای‬ ‫زندگــی او در شــبکه های اجتماعــی همچــون فیســبوک و‬ ‫اینســتاگرام بــه امــری عــادی بــدل شــده اســت امــا چگونــه‬ ‫ریســک بــه اشــتراک گــذاری انالیــن تصاویــر فرزندانمــان را‬ ‫کاهــش دهیــم؟‬ ‫ قبــل از انتشــار عکــس‪ ،‬فکــر کنیــد‪ :‬قبــل از انتشــار عکــس‬‫ان را بررســی کنیــد‪ ،‬ایــا شــامل اطالعــات هویتــی اســت؟‬ ‫ماننــد لبــاس یونیفــرم کــه مشــخص می کنــد کــدام مدرســه‬ ‫اســت‪ ،‬ادرس منــزل و یــا اطالعــات دیگــر‪ .‬ایــا مشــکلی‬ ‫نداریــد کــه ایــن عکــس را غریبه هــا ببیننــد‪.‬‬ ‫‪ -‬تنظیمات امنیتی و حریم شــخصی را بررســی کنید‪ :‬هنگامی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪598‬‬ ‫والدین در دنیای انالین‬ ‫صحبــت می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت شــخص ســومی از محتــوای ان بــا خبــر‬ ‫شــود‪ ،‬درســت ماننــد ایــن کــه البــوم عکــس هــای شــخصی و خانوادگــی‬ ‫شــما جایــی افتــاده اســت مســلما خطــر ایــن کــه شــخص ســومی ان را‬ ‫بــردارد و عکس هــای ان را بــه دســت اورد در باالتریــن حــد مــی باشــد ‪.‬‬ ‫پــس هــر چــه اطالعــات مــا بیشــتر در جهــان منتشــر شــود‪،‬‬ ‫میــزان اســیب پذیــری انهــا افزایــش مــی یابــد‪ .‬همیــن مســئله‬ ‫موجــب شــده کارشناســان امنیتــی هشــدار دهنــد کــه هنــگام‬ ‫انتشــار اطالعــات شــخصی در شــبکه هــای اجتماعــی دقــت‬ ‫بیشــتری خــرج دهیــد و توجــه بیشــتر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫تمامــی ایــن نقایــص ایــن نکتــه را بــه وضــوح نشــان می دهــد‬ ‫کــه برنامه هــای پیــام رســان اینترنتــی انقدرهــا کــه شــما فکــرش‬ ‫را می کنیــد امــن نیســتند‪.‬‬ ‫بعــاوه هرگونــه اطالعاتــی هرقــدر بی اهمیــت و زودگــذر نیــز بــه‬ ‫نظــر برســد‪ ،‬بــرای همیشــه در شــبکه اینترنــت ذخیــره خواهــد شــد‬ ‫و حــذف نمــی شــوند و مــی تواننــد مــورد اســتفاده اژانس هــای‬ ‫اطالعاتــی کشــور هــای بیگانــه و یــا هکــر هــا قــرار گیرنــد‬ ‫بــا در نظــر داشــتن ایــن نــکات‪ ،‬کاربــران برنامه هــای پیــام‬ ‫رســان موبایلــی می تواننــد بــا انجــام کارهــای ذیــل از لــو رفتــن‬ ‫اطالعــات و مکالمــات شخصی شــان و در دســترس قــرار دادن‬ ‫اطالعــات بــه هکرهــا در امــان باشــند ‪:‬‬ ‫ از موبایل هایتــان بــا برنامه هــای امنیتــی و رمــز هــای عبــور‬‫پیچیــده محفاظــت کنیــد ‪.‬‬ ‫اگــر چــه هکرهــا بــه ســختی می تواننــد بــه برخــی از اطالعــات‬ ‫تلفــن همــراه شــما دسترســی پیــدا کننــد امــا اگــر بــرای‬ ‫تلفن هــای هوشــمند یــا ســایر وســایلتان ارتباطی تــان رمــز عبــور‬ ‫نگذاریــد‪ ،‬هــر فــرد عــادی بــه ســرعت می توانــد تمــام اطالعــات‬ ‫شــما را بــه دســت بیــاورد‪.‬‬ ‫ از فرســتادن اطالعــات حســاس و مهــم از طریــق نــرم‬‫افزارهــای پیــام رســان پرهیــز کنیــد‪.‬‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــی و هرگونــه عکــس شــخصی از جملــه‬ ‫اطالعاتــی اســت کــه بایــد از ارســال انهــا از طریــق ایــن برنامه هــا‬ ‫خــودداری کنیــد و در تلفــن همــراه نگــه داری نکنیــد ‪ ،‬چــون‬ ‫ممکــن اســت گوشــی شــما بــه ســرقت و یــا مفقــود شــود ‪.‬‬ ‫ از اتصــال بــه اینترنــت وای فــای (‪ )WiFi‬عمومــی و ارســال‬‫پیام هــای شــخصی از طریــق ان خــودداری کنیــد ‪.‬‬ ‫هکرهــا از طریــق کاربرانــی کــه بــه شــبکه اینترنــت عمومــی‬ ‫متصــل شــده اند بــه راحتــی می تواننــد بــه اطالعــات شــما‬ ‫دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫در انتشار مطالب دقت کنید‪.‬‬ ‫بــه اشــتراک گــذاری مطالــب بســیار شــخصی ممکــن اســت ســبب‬ ‫ایجــاد مشــکالت فراوانــی بــرای شــما بشــوند‪.‬زمانی کــه شــما بــه‬ ‫مخاطبیــن خــود اعــام مــی کنیــد کــه درحــال تهیــه و تــدارک دیــدن‬ ‫بــرای رفتــن بــه یــک مســافرت طوالنــی مــدت هســتید ‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت فــردی ان را بــه عنــوان یــک دعوتنامــه بــرای ســرقت منــزل‬ ‫شــما بــه حســاب بیــاورد!ادرس و تلفــن منــزل شــما‪،‬تلفن همــراه‬ ‫شــما و حتــی تاریــخ تولــد شــما ممکــن اســت مــورد ســوئ اســتفاده‬ ‫توســط دزدان اینترنتــی قــرار بگیــرد ‪ ،‬پــس ســطح امنیتــی اطالعات‬ ‫خــود را کنتــرل کنیــد و در دســترس همــگان قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫بایســتی پــول پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫عالقه منــد شــدم بــازی رو نصــب کنــم بــرای همیــن دنبــال‬ ‫نســخه رایگانــش تــوی اینترنــت گشــتم تــا اینکــه پیــداش کــردم و‬ ‫روی گوشــیم نصبــش کــرد‪.‬‬ ‫چنــد روزی گذشــت؛ یــه پیــام روی گوشــیم اومــد‪ ،‬بــاز کــردم‬ ‫نوشــته بود»مــن بــه گوشــی و اطالعــات خصوصــی شــما‬ ‫دسترســی دارم و اگــر مبلــغ یــک میلیــون تومــان بــه حســاب‬ ‫مــن واریــز نکنیــد تصاویــر شــما را در فضــای مجــازی انتشــار‬ ‫می دهــم‪ ».‬و یــک عکــس از خــودم تــوی واتســاپ بــرام فرســتاد‪.‬‬ ‫چنــد دقیقـه ای شــوکه بــودم و نمی توســتم جوابشــو بــدم؛ بهــش‬ ‫پیــام دادم تصاویــر مــن رو از کجــا اوردی‪ .‬جــواب داد مــن یــک‬ ‫هکــر هســتم و بــه راحتــی می تونــم ایــن کار رو انجــام بــدم پــس‬ ‫بــه پیشــنهادم فکــر کــن و تــا ‪ 24‬ســاعت دیگــر جوابــم رو بــده‪.‬‬ ‫نمی دونســتم چیــکار کنــم‪ ،‬تصمیــم گرفتــم بــا پــدرم صحبــت‬ ‫کنــم‪ .‬وقتــی ماجــرا رو بهــش گفتــم‪ ،‬گفــت بایســتی از پلیــس‬ ‫فتــا کمــک بگیریــم‪.‬‬ ‫وقتــی بــا پــدرم بــه پلیــس فتــا رفتیــم و ماجــرا رو به افســر پرونده‬ ‫گفتیــم؛ ازم پرســید ایــا نرم افــزاری ناشــناس روی گوشــیت نصــب‬ ‫کــردی یــا نــه؟ بعــد از یکــم فکــر کــردن یــاد بــازی افتــادم و ماجــرا‬ ‫رو براشــون تعریــف کــردم‪.‬‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده‪ ،‬کارشــناس پلیــس فتــا چنــد تــا توصیــه‬ ‫در ایــن خصــوص بهــم گفــت کــه منــم بــرای شــما بازگــو می کنــم‪:‬‬ ‫‪ .1‬نــرم افــزار مــورد نیــاز خــود را از منابــع معتبــر دانلــود کنیــد و از‬ ‫ســایت های ناشــناس و شــبکه های اجتماعــی نــرم افــزار نصــب نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬در هنــگام نصــب نــرم افــزار بــه دسترسـی های ان بــه تلفــن‬ ‫همــراه خــود دقــت داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .3‬در تنظیمــات تلفــن همــراه حتمــا ً گزینــه «نصــب از منابــع‬ ‫ناشــناس» را غیــر فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬بــرای محافظــت از حریــم خصوصــی خــود از یــک نصــب انتــی‬ ‫ویــروس بــه روز شــده اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬بر روی اطالعات حساس و مهم خود رمز قرار دهید‪.‬‬ ‫در پایان میگم قبل از هرگونه فعالیتی در فضای مجازی اموزش‬ ‫الزم را در ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.CyberPolice.ir‬‬ ‫کســب کنیــد‪.‬‬ ‫کــه عکــس را منتشــر کردیــد‪ ،‬دیگــر کنترلــی روی ان نداریــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد می توانیــد ان را از روی حســاب کاربری تــان پــاک‬ ‫کنیــد‪ .‬بنابرایــن همیشــه تنظیمــات امنیتــی و حریــم شــخصی‬ ‫ســرویس هایی کــه اســتفاده می کنیــد ماننــد اینســتاگرام‪،‬‬ ‫فیســبوک‪ ،‬توییتــر و غیــره را بررســی کنیــد‪ .‬حســابتان را محــدود‬ ‫بــه دوســتان و خانــواده کنیــد تــا غریبه هــا نتواننــد بــه پسـت های‬ ‫شــما دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ قوانیــن بــه اشــتراک گــذاری عکس هایتــان را بــا دیگــران‬‫بــه اشــتراک بگذاریــد‪ :‬بــه دوســتان و خانــواده بگوییــد کــه‬ ‫عکس هــای فرزنــدان شــما را انالیــن منتشــر نکننــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن ممکــن اســت نظراتــی کــه زیــر پســت انالیــن شــما‬ ‫گذاشــته می شــود شــامل اطالعــات شــخصی و هویتــی شــما‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن نظــرات را بســرعت پــاک کنیــد‪ ،‬می توانیــد در پیغام‬ ‫خصوصــی موضــوع را بــرای دوســت تان توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫ گزینــه موقعیــت مکانــی را غیرفعــال کنیــد‪ :‬ایــا می دانســتید‬‫کــه متادیتــای عکــس می توانــد موقعیــت مکانــی شــما را‬ ‫افشــا کنــد؟ عــاوه بــر ایــن بیشــتر ســرویس های شــبکه ‬ ‫اجتماعــی موقعیــت مکانــی کاربــر را هنگامــی کــه عکســی بــه‬ ‫اشــتراک می گــذارد‪ ،‬بصــورت پیش فــرض منتشــر می کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مطمئــن شــوید کــه گزینــه ‪ geotagging‬روی‬ ‫موبایل هایتــان را غیرفعــال کنیــد‪ .‬تنظیمــات امنیتــی و حریــم‬ ‫شــخصی ســرویس ها را بررســی کنیــد و مطمئــن شــوید‬ ‫گزینــه موقعیــت مکانــی غیرفعــال اســت‪.‬‬ ‫ مراقــب ســارقان هویــت باشــید‪ :‬عکس هایــی کــه بــه‬‫اشــتراک می گذاریــد‪ ،‬عــادات شــما‪ ،‬شــیوه زندگــی شــما و‬ ‫اطالعــات دیگــری را نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه عنــوان پــدر یــا مــادر در اخریــن تغییــرات اینترنــت یــا‬ ‫وب ســایت های محبوب با فرزندانتان همگام نباشــید مســئله‬ ‫ای نیســت‪ .‬الزم نیســت بــرای اینکــه بــه فرزندانتــان کمــک کنیــد‬ ‫از اینترنــت لــذت ببرنــد بــا همــان ســرعتی کــه همــه چیــز پیــش‬ ‫مــی رود پیــش رویــد‪ .‬انچــه ابتــدا بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت‬ ‫کــه راجــع بــه انچــه فرزندتــان در وب انجــام مــی دهــد بــا وی‬ ‫صحبــت کنیــد‪ ،‬ســپس بــرای خانــواده خــود قوانیــن را توضیــح‬ ‫داده و انقــدر ایــن صحبــت هــا را هــر ســال ادامــه دهیــد تــا بــه‬ ‫قــدر کافــی بــزرگ شــده و بتواننــد مواظــب خــود باشــند‪.‬‬ ‫قبــل از صحبــت بــا فرزندانتــان مهــم اســت نحــوه درک و پاســخ‬ ‫خــود را زمانــی کــه صحبــت از زندگــی دیجیتــال انهــا بــه میــان می‬ ‫ایــد و موضوعاتــی کــه بــا انهــا روبــرو هســتند تحلیــل نماییــد‪.‬‬ ‫از فرزنــدان خــود محافظــت کنیــد‪ :‬در اینجــا چنــد گام ارائــه‬ ‫شــده اســت کــه بــه کمــک انهــا خانــواده هــا مــی تواننــد از‬ ‫کــودکان خــود در برابــر خطــر اینترنــت و تکنولــوژی کامپیوتــر‬ ‫محافظــت کننــد‪ .‬ابتــدا والدیــن بایــد ایــن نکتــه را در نظــر‬ ‫داشــته باشــند کــه نظــارت و توصیــه هــای بزرگتــران ضــروری‬ ‫اســت و نــه اختیــاری‪ .‬همــان طــور کــه بــه کــودکان اموختــه‬ ‫مــی شــود چگونــه بایــد از خیابــان عبــور کننــد بایــد انچــه را‬ ‫کــه در وب انجــام مــی دهنــد را نیــز مــورد نظــارت قــرار داد‪.‬‬ ‫ابتــدا بــا کــودکان خــود درایــن بــاره صحبــت و گفتگــو کنیــد‬ ‫کــه چــه وقــت و چــه مــدت مــی تواننــد در اینترنــت بماننــد و‬ ‫از چــه ســایت هایــی مجازنــد کــه دیــدن کننــد‪ .‬ســایت هــای‬ ‫محبــوب انهــا را ‪ bookmark‬کنیــد تــا دسترســی راحــت تــری‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬هنگامــی کــه کــودک از کامپیوتــر اســتفاده‬ ‫مــی کنــد او را تنهــا نگذاریــد‪ ،‬یــا کامپیوتــر را در اتاقــی‬ ‫بگذاریــد کــه معمــوال اعضــای خانــواده در ان حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫کامپیوترهــا در حــال تغییــر نحــوه تعامــل انســان بــا دیگــران و دانــش‬ ‫انــدوزی وی از دنیــای اطرافــش هســتند و نقــش بســیار مهمــی در‬ ‫زندگــی روزانــه انســان ایفــا مــی کننــد‪ .‬نمــی تــوان تظاهــر کــرد کــه ایــن‬ ‫تغییــرات اتفــاق نمــی افتنــد‪ .‬با پذیرفتن مســئولیت اســتفاده کودکان‬ ‫از کامپیوتــر‪ ،‬خانــواده هــا مــی تواننــد به شــدت خطــرات و تهدیــدات را‬ ‫کاهــش دهنــد و در عیــن حــال بــه کودکانشــان اجــازه دهنــد تجربیــات‬ ‫مثبــت و بســیار مفیــدی بدســت اورنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده روزافزون از کامپیوترها نیازمند نظارت بهتر اســت‪:‬‬ ‫هــر یــک از پنــج کــودک در دنیــا مــی پذیرنــد کــه در اینترنــت‬ ‫کارهایــی را انجــام مــی دهنــد کــه والدینشــان بــه انهــا اجــازه‬ ‫نمــی دهنــد‪ .‬در حالــی کــه نیمــی از والدیــن مــی گوینــد کــه‬ ‫دربــاره امنیــت در اینترنــت بــا کودکانشــان صحبــت مــی کننــد‪،‬‬ ‫بــا ایــن وجــود ایــن کار را تنهــا یکبــار و بصــورت دو نصیحــت‬ ‫انجــام مــی دهنــد‪ :‬مــردم در دنیــای انالیــن معمــوال همــان کــه‬ ‫تظاهــر مــی کننــد نیســتند» و «در دینــای انالیــن از غریبــه هــا‬ ‫حــذر کنیــد»‪ .‬تعجبــی نــدارد کــه در ایــن صــورت کــودکان مــی‬ ‫ترســند بــه شــما بگوینــد اشــتباهی در اینترنــت مرتکــب شــده‬ ‫انــد کــه مبــادا شــما کامپیوتــر انهــا‪ ،‬ارتبــاط انهــا بــا اینترنــت‪،‬‬ ‫تمــاس انهــا بــا دوستانشــان و بقیــه جهــان را نگیرید‪ .‬هنگامی‬ ‫کــه صحبــت از دنیــای انالیــن اســت کــودکان مــی اندیشــند کــه‬ ‫پــدر و مــادر هــا چیــزی را درک نمــی کننــد‪.‬‬ ‫انچــه در اغــاز کار نیــاز داریــد‪ :‬در صورتــی کــه مایــل بودیــد بــا‬ ‫کودکانتــان صحبــت کــرده و بدانیــد کــه در اینترنــت چــه کاری‬ ‫انجــام مــی دهنــد مــی توانیــد بــا ایــن ســواالت شــروع نماییــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬دوســتانتان در اینترنــت چــه کار مــی کنند؟ایــن ســوال‬ ‫توجــه را از کــودک منحــرف کــرده و بــه فعالیــت هــای اینترنتــی‬ ‫عمومــی در اطــراف وی هدایــت مــی کنــد‪ .‬ایــن روش خوبــی‬ ‫بــرای اغــاز کار و ســاده و عــادی نــگاه داشــتن موضــوع اســت‪.‬‬ ‫شــما بایــد کودکانتــان را مطمئــن ســازید کــه بــه خاطــر پاســخ‬ ‫هایشــان انهــا را تنبیــه نخواهیــد کــرد‪ .‬بــا ایــن روش می توانید‬ ‫اطالعاتــی دربــاره بــازی‪ ،‬چــت‪ ،‬شــبکه هــای اجتماعــی و حتــی‬ ‫تکالیــف و فعالیــت هــای تحقیقاتــی انهــا کســب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬جدیدتریــن و پرطرفدارتریــن وب ســایتها کدامنــد؟ از‬ ‫کــودکان خــود بپرســید ایــن ســایت هــا چــرا محبوبیــت دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مــی توانیــد دربــاره ســایت هایــی کــه محبوبیــت‬ ‫ندارنــد نیــز بپرســید‪.‬‬ ‫‪ -3‬ســایت هــای مــورد عالقــه خــود را بــه مــن نشــان بــده‪:‬‬ ‫بلــه‪ ،‬بهتــر اســت اندکــی از زمــان خــود را صــرف ایــن کنیــد کــه‬ ‫ســایت هــای مــورد عالقــه کــودکان را تماشــا کنیــد‪ .‬از انهــا‬ ‫بپرســید تنظیمات امنیتی خود را چگونه انجام می دهند (به‬ ‫بــاال و پاییــن صفحــات ان ســایت هــا دقــت کنیــد)‪ .‬در صورتــی‬ ‫کــه تصمیــم مــی گیریــد خودتــان ایــن تنظیمــات را برقــرار کنید‬ ‫اجــازه دهیــد کــودکان نیــز در جریــان کار قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ایــا تاکنــون زمانــی کــه انالیــن بودیــد بــا مــورد عجیبــی‬ ‫برخــورد کــرده ایــد یــا احســاس ناراحتــی نمــوده ایــد؟در اینجــا‬ ‫مــی توانیــد در مــورد جســتجوهای تصادفــی کودکانتــان در‬ ‫وب ســوال کنیــد‪ .‬ایــده ایــن روش ایــن اســت کــه مطمئــن‬ ‫شــوید کودکانتــان بداننــد مــی تواننــد صحبــت کننــد و اگــر‬ ‫اتفــاق بــدی در دنیــای انالیــن بیافتــد تنبیــه نخواهنــد شــد‪ .‬بــه‬ ‫هــر حــال تجربــه هــای ناخوشــایند‪ ،‬در صورتــی کــه کودکتــان‬ ‫عضــو فعالــی در وب باشــد‪ ،‬اجتنــاب ناپذیــر اســت‪ .‬بگذاریــد‬ ‫فرزندتــان بدانــد کــه اگــر اتفــاق بــدی افتــاد مــی توانــد جهــت‬ ‫کمــک بــه شــما مراجعــه کنــد و تنبیــه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫ابزارهای کنترل والدین پیشرفته‬ ‫در کنــار انتخــاب دقیــق شــما در رابطــه بــا تنظیمــات صحیــح‬ ‫امنیتــی‪ ،‬مــی توانیــد از مزایــای برخــی ابزارهای کنترلــی والدین‬ ‫کــه در مجموعــه انتــی ویــروس هــای معــروف عرضــه مــی‬ ‫گردنــد نیــز اســتفاده نماییــد و مثــا مــی توانیــد ســایت هایــی‬ ‫را کــه کودکانتــان مشــاهده مــی کننــد بررســی کــرده و ببینیــد‬ ‫کــه مــوارد مضــر و نامناســبی دارنــد یــا خیــر‪ .‬عــاوه بــر ان مــی‬ ‫توانیــد زمانــی را کــه در برخــی از ســایت هــا مــی گذراننــد را نیــز‬ ‫مشــاهده کنیــد ایــن کار در تنظیــم زمــان فرزندتان بــرای انجام‬ ‫تکالیــف مدرســه و کار بــا اینترنــت کمــک میکند‪ .‬بدین وســیله‬ ‫مــی توانیــد هــر زمــان کــه الزم بــود کامپیوتــر را خامــوش کنیــد‬ ‫تــا مطمئــن شــوید کــه قوانیــن اجــرا مــی شــوند‪.‬‬ صفحه 7 ‫جنگل النگدره‪ -‬گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -597‬ســال‬ ‫‪-597-- 1444‬‬ ‫‪/‬صفــر‪1444/‬‬ ‫‪/02‬صفــر‪/‬‬ ‫‪/ 30 - 1401 //06‬اگوســت‪02 - 2022 /‬‬ ‫ســه شــنبه ‪06//08‬‬ ‫‪94‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی ‪ -‬زهرا سارایی‬ ‫‪ 7‬عنوان از بهترین رمان های‬ ‫ماجراجویی جهان‬ ‫رمان هــای ماجراجویــی از هیجان انگیزتریــن رمان هــا هســتند کــه میــان‬ ‫نوجوانــان و بزرگ ســاالن طــرف داران زیــادی دارنــد‪ .‬در معرفــی کتــاب امــروز‪،‬‬ ‫تعــدادی از بهتریــن رمــان هــای ماجراجویــی بــرای نوجوانــان و بزرگ ســاالن را بــه‬ ‫شــما معرفــی می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬موبی دیک‬ ‫موبــی دیــک رمانــی ماجراجویانــه کــه در دل دریــا روایــت می شــود‪ .‬داســتان‬ ‫دربــاره شــکار نهنــگ اســت‪ .‬ناخــدا اســماعیل می خواهــد از نهنگ ســفیدی انتقام‬ ‫بگیــرد کــه قبــا بــه او و کشــتی اش اســیب زده اســت‪ .‬ملویــل روایــت جذابــی‬ ‫از ایــن انتقــام ارائــه می کنــد کــه تقابــل خیــر و شــر و انســان و حیــوان را هــم‬ ‫نشــان می دهــد‪ .‬انچــه ایــن داســتان ماجراجویــی را ارزشــمند کــرده نمادین بــودن‬ ‫شــخصیت ها و حتــی خــود ماجرایــش اســت‪ .‬مخاطــب در ایــن داســتان‬ ‫شــخصیت های اشــنای جامعــه کنونــی خــود را می بینــد و از ان درس می گیــرد‪.‬‬ ‫اگــر بــه داســتان های دریایــی و ملوانــی عالقــه داریــد‪ ،‬موبــی دیــک حتمــا نظــر‬ ‫شــما را جلــب می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اُدیسه‬ ‫اُودیســه از قدیمی تریــن کتاب هــای حماســی و ماجراجویــی جهــان و دومیــن اثــر‬ ‫هومــر ‪ ،‬شــاعر و حماسه ســرای یونانــی‪ ،‬اســت‪ .‬کتــاب شــرح ماجراجویی هــای یکــی از‬ ‫ســران جنــگ به نــام اُدیســیوس اســت کــه از جنــگ به ســمت خانــه برمی گــردد و ایــن‬ ‫بازگشــت ‪ ۱۰‬ســال طــول می کشــد‪ .‬کتــاب پــر از شــخصیت های انســانی و حیوانــی‬ ‫جالب توجــه اســت کــه کتــاب را خواندنی تــر می کنــد‪ .‬اگــر بــه ماجراجویی هــای‬ ‫حماســی و تاریخــی عالقــه داریــد‪ ،‬ایــن کتــاب پیشــنهاد مــا بــه شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به سوی طبیعت وحشی‬ ‫ایــن داســتان بــر اســاس زندگــی کریســتوفر جانســون مک کندلــس نوشــته‬ ‫شــده اســت‪ .‬او جوانــی امریکایــی از خانــواده ای مرفــه اســت کــه پــس از‬ ‫فارغ التحصیلــی تصمیــم می گیــرد از شــهر و موقعیــت اجتماعــی خــود فاصلــه‬ ‫بگیــرد و بــدون هیــچ دارایــی و پس انــدازی به ســوی طبیعــت االســکا حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن رمــان ماجراجویــی شــرح زندگــی و تجربه هــای او در دل طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫اگــر بــه زندگــی در طبیعــت عالقــه داریــد‪ ،‬ایــن کتــاب شــما را بــه دل زیبایی هــای‬ ‫طبیعــت می بــرد‪.‬‬ ‫انهایــی کــه اینجــا زندگــی نمی کننــد‪ ،‬یــک نســخه از مجلــه ی االســکا را‬ ‫برمی دارنــد‪ ،‬بعــد در حالــی کــه ان را ورق می زننــد بــا خودشــان فکــر می کننــد‬ ‫(هــی! دیگــه وقتشــه کــه بــری اون بــاال‪ .‬بــری تــوی دل طبیعــت‪ .‬بــری و ســهمت‬ ‫رو از اون زندگــی رویایــی بگیــری‪ ).‬امــا وقتــی بــه اینجــا می رســند یــا در واقــع وقتــی‬ ‫بــه دل طبیعــت وحشــی می زننــد هیــچ شــباهتی بیــن تصاویــر مجــات بــا عالــم‬ ‫واقــع پیــدا نمی کننــد؛ رودخانه هــای بــزرگ و خروشــان و پشــه هایی کــه تــو را‬ ‫درســته قــورت می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هابیت‬ ‫هابیت هــا مردمانــی کوتاه قــد هســتند کــه در منطقـ ه خوش اب وهوایــی به نــام شــایر‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬بیلبــو بگینــز شــخصیت اصلــی داســتان و یکــی از هابیت هاســت‪.‬‬ ‫اشــنایی او بــا جادوگــری به نــام گاندولــف او را از ســرزمین امــن و زیبــای خــود دور‬ ‫می کنــد و به ســمت ســرزمین های دور و ترســناک می بــرد‪ .‬ایــن ســفر ماجراجویانــه‬ ‫و پرمخاطــره از بهتریــن رمــان هــای ماجراجویــی خارجــی محســوب می شــود کــه بــرای‬ ‫عالقه منــدان بــه داســتان های ماجراجویــی و کتاب هــای تخیلــی بســیار هیجان انگیــز‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از بهتریــن اقتباس هــای ســینمایی هــم از ایــن کتــاب بــه کارگردانــی پیتــر‬ ‫جکســون اســت کــه از ســال ‪ ۲۰۱۲‬تــا ‪ ۲۰۱۴‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دور دنیا در ‪ ۸۰‬روز‬ ‫«دور دنیــا در ‪ ۸۰‬روز» قطعــا از معروف تریــن و محبوب تریــن کتاب هــای ژول‬ ‫ورن و یکــی از بهتریــن رمــان هــای ماجراجویــی تاریــخ اســت‪ .‬او یکــی از بهتریــن‬ ‫رمان نویســان در ژانــر ماجراجویــی محســوب می شــود‪ .‬همان طــور کــه از عنــوان‬ ‫کتــاب مشــخص اســت‪ ،‬شــاهد ماجرایــی از جنــس ســفر بــه دور دنیــا خواهیــم‬ ‫بــود‪ .‬ایــا بــا امکانــات زمــان قدیــم امــکان دارد دور دنیــا را در ‪ ۸۰‬روز ســفر کــرد؟‬ ‫بــا چــه وســیله و امکاناتــی ایــن امــر ممکــن اســت؟ ایــن داســتان ماجراجویانــه‬ ‫بــه ایــن پرســش ها پاســخ می دهــد‪ .‬ایــن اثــر عــاوه بــر بزرگ ســاالن‪ ،‬بســیار‬ ‫موردتوجــه نوجوانــان عالقه منــد بــه رمان هــای ماجراجویــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬سفرهای گالیور‬ ‫کتــاب «ســفرهای گالیــور» شــرح ســفرها و ماجراجویی هــای لموئــل گالیور‪ ،‬پزشــک‬ ‫دریایــی‪ ،‬اســت‪ .‬او بــا کشــتی بــه نقــاط مختلــف دنیــا ســفر می کنــد و دیده هــا و‬ ‫تجربه هایــش را شــرح می دهــد‪ .‬نوعــی مقایســه و نقــد بــه فرهنگ هــا و رســوم‬ ‫مختلــف در روایــت او وجــود دارد کــه باعــث شــده اســت کتــاب فقــط داســتانی‬ ‫ســرگرم کننده نباشــد‪ ،‬بلکــه بــه فرهنــگ و مســائل اجتماعی هم توجــه کند‪ .‬جذابیت‬ ‫کتــاب بــرای بزرگ ســاالن و نوجوانــان نشــان از روایتــی قــوی و جــذاب دارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬کنت مونت کریستو‬ ‫ادمونــد دانتــس دریانــورد جوانــی اســت کــه درســت وقتــی فکــر می کنــد بــه‬ ‫وصــال دختــر محبوبــش رســیده اســت‪ ،‬بــه اتهــام جاسوســی بــه زندانــی ترســناک‬ ‫و دور تبعیــد می شــود‪ .‬او کــه می دانــد بی گنــاه اســت‪ ،‬همــ ه فکــرش فــرار از‬ ‫زنــدان و پیداکــردن کســی می شــود کــه بــرای او پاپــوش بافتــه اســت‪ .‬فکــر فــرار‬ ‫از زنــدان و گرفتــن انتقــام ماجراهایــی را بــرای او در پــی دارنــد کــه ایــن اثــر را بــه‬ ‫یکــی از بهتریــن رمــان هــای ماجراجویــی جهــان تبدیــل کرده انــد‪ .‬کتــاب از لحــاظ‬ ‫تاریخــی بــه اواخــر حکومــت ناپلئــون برمی گــردد و بــا توجــه بــه فضــا و تاثیــرات‬ ‫دوره تاریخــی ان می تــوان گفــت کتــاب را بــه رمانــی تاریخی و ماجراجویی تبدیل‬ ‫کــرده اســت‪.‬هر دو زندانــی‪ ،‬دو ســال پــس از اشــنایی‪ ،‬دوبــاره بــه فکــر فــرار و‬ ‫کنــدن نقبــی افتادنــد کــه بــه نقــب ســلول های انهــا راه داشــته باشــد‪ .‬بــر طبــق‬ ‫نقشــه جدیــد‪ ،‬نقــب بــه زیــر داالنــی می رســید کــه یــک نگهبــان در ان پاســداری‬ ‫مــی داد‪ .‬بعــد گودالــی می کندنــد و روی ان را می پوشــاندند تــا نگهبــان موقــع‬ ‫عبــور در ان بیفتــد‪.‬‬ ‫سرویس گردشگری‪-‬الهه قهرمان‬ ‫سرنوشت نامعلوم شهربازی مدرن‬ ‫«تله کابین »و «ناهارخوران» گرگان به کجا رسید؟‬ ‫چتر شوم‬ ‫دو استان شمالی‬ ‫بر گردشگری‬ ‫گلستان‬ ‫گلســتان ازجملــه اســتانهای سرســبز ایــران بــه شــمار میــرود‬ ‫کــه بــاور توســــعه نیافتگــی ان در حــوزه برخــــورداری از امکانات‬ ‫تفریحی و گردشــــگری ســــخت اســــت‪ .‬از ســــرانه فضای ســــبز‬ ‫شــــهروندان گرگانی گرفته تا انگشــت شــماری اماکن سیاحتی‬ ‫جنگلــی و ســــاحلی‪ .‬موضوعــی کــه شــائبه اعمــال نفــوذ‬ ‫محدودکننده به ویژه از ســوی دو اســتان گردشــگرپذیر شــمالی‬ ‫را حداقــل در اذهــان گرگانی هــا‪ ،‬بــه وجــود اورده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫نمونــه در حالــی کــه ســــرانه فضــای ســــبز قابــل قبــول حــدود‬ ‫دو مترمربــع تعریــف شــــده و در اســــتانی مثل مازنــدران حدود‬ ‫ســه متــر اســت؛ ایــن رقــم در گــرگان بــه کمتــر از یــک مترمربــع‬ ‫میرســد‪ .‬همچنیــن اماکــن نســبتا معــروف تفریحــی گلســــتان‬ ‫بــه منطقــه « ناهارخــوران» و پــارک جنگلــی « النگــدره»‬ ‫محــدود میشــود کــه همانهــا هــم در گــرگان مرکزیــت یافتــه‬ ‫اســت و دیگــر مناطــق اســتان بــا وجــود ظرفیتهــای بکــر طبیعــی‬ ‫و تاریخــی نظیــر حیــات وحــش‪ ،‬دریاچــه و ابشــار و غار و جنگل‬ ‫و اثــار باســتانی‪ ،‬از داشــتن اماکنــی مشــابه محرومنــد‪.‬‬ ‫اگــر قــرار باشــد درمــورد سرســبزترین اســتانهای شــمال ایــران‬ ‫صحبــت شــود‪ ،‬حتمــا نــام گلســتان در کنــار گیــان و مازنــدران‬ ‫مطرح میشــود که تا چشــم کار میکند مناطق جنگلی پرباران‬ ‫و مرتــع و رودخانــه و دریــا دارد‪ ،‬امــا ایــن ظرفیتهــای ارزشــمند‬ ‫کــه میتوانســتند موتــور محــرک اقتصــادی کشــوری باشــند‪ ،‬ان‬ ‫طــور کــه بایــد دیــده نشــده انــد‪ .‬ایــن ناتــرازی اســتانی بــه اینجــا‬ ‫ختــم نمیشــــود و در شــهر گــرگان هــم وقتــی از تفرجــگاه یــا‬ ‫مناطــق تفریحــی وگردشــگری صحبــت میکنیــم‪ ،‬همــه چیــز بــه‬ ‫شــمال شــهر ختــم میشــود کــه بخــش اعظمــی از ایــن اماکــن‬ ‫بــه صــورت طبیعــی وجــود داشــــته اند؛ بــه همیــن خاطــر در‬ ‫توزیــع ســرانه فضاهــای پارکــی‪ ،‬شــــهروندانی کــه در جنــوب یــا‬ ‫مرکــز ایــن شــهر ســاکن هســتند‪ ،‬تقریبــا ســهمی از امکانــات‬ ‫تفریحــی نداشــته و بــه دلیــل مشــکالت حمــل و نقــل عمومــی‪،‬‬ ‫بــرای اســتفاده از ایــن امکانــات در نقطــه شــمالی شــهر هــم بــا‬ ‫دشــواریهای زیــادی روب ـه رو هســتند‪.‬‬ ‫دریــک کالم‪ ،‬ناتــرازی ظرفیتهــا نســــبت بــه امکانــات احــداث‬ ‫شــــده درگلســــتان موجب عقب ماندگی مشهود این اســــتان‬ ‫جــذاب بــرای ســــرمایه گذاری اســــت کــه ضعــف مدیریــت در‬ ‫ایــن منطقــه پرظرفیــت حــوزه گردشــــگری را بــه وضــوح نشــــان‬ ‫میدهــد‪ .‬در اســــتانی کــه در محــور گردشــگری شــمال سرســبز‬ ‫ایــران قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬متاســفانه از ظرفیتهــای گردشــگری و‬ ‫معرفــی ان و همچنیــن جــذب ســرمایه گذار‪ ،‬اســتفاده نشــده‬ ‫اســت و حــاال یــک پــروژه ملــی تفریحــی ایــن اســتان یعنــی‬ ‫»تله کابیــن ناهارخــوران» در گیــرودار دست اندازهاســت‬ ‫و اصــل اجــرای ان در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫رئیس شــورای اســتان گلســتان‪ ،‬در ‪ 5‬دوره از انتخابات شــورای‬ ‫شــــهر‪ ،‬منتخبــی درحــوزه گردشــگری وجــود نداشــته اســت و بــا‬ ‫وجود ظرفیتهای گردشــگری قابل توجه‪ ،‬از اقتصاد گردشــگری‬ ‫اســتفاده نشــده اســت‪.‬‬ ‫خواص پاپریکا‬ ‫فرناز تاج ‬ ‫پاپریــکا نوعــی ادویــه اسیاب شــده اســت کــه از ترکیــب‬ ‫پــودر فلفل هــای مختلــف بــه دســت می ایــد و طعمــی از‬ ‫شــیرین تــا تنــد و گاهــی دودی دارد‪ .‬رنــگ ادویــه پاپریــکا‬ ‫از نارنجــی روشــن تــا قرمــز تیــره متغیــر اســت‪ .‬ایــن ادویــه‬ ‫خوش طعــم در سراســر دنیــا‪ ،‬به خصــوص در مجارســتان‪،‬‬ ‫اســپانیا و مکزیــک‪ ،‬طــرف داران زیــادی دارد‪.‬‬ ‫خواص پاپریکا‬ ‫درمان التهاب مفاصل و پوکی اســتخوان؛بهبود سیســتم‬ ‫ایمنی؛کاهــش نفخ؛جلوگیــری از کم خونی؛پرپشــتی‪،‬‬ ‫نرمــی و ســامت مــو‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا در ایــن بــاره بــه خبرنــگار « بــازار کســب‬ ‫و کار» گفــت‪ :‬عــاوه بــر مــوارد فــوق‪ ،‬در معرفــی ظرفیتهــای‬ ‫گردشــگری نیــز ضعیــف عمــل کرده ایــم و یکــی از دالیــل‬ ‫ان‪ ،‬وجــود مدیــران سیاســی در اســــتان بــوده کــه متخصــص‬ ‫نبوده انــد و نــگاه کوتــاه مــدت بــه ایــن فضــا داشــتند‪.‬‬ ‫گلستان هتل پنج ستاره ندارد‬ ‫گلســتان بــا وجــود قابلیتهــای ویــژه گردشــگری و حتی منحصر‬ ‫بــه فــرد ملــی نظیــر جانمایــی تنهــا جزیــره دریــای خــزر یعنــی‬ ‫اشــــوراده بــا حیــات وحــش کــم نظیــرش کــه میزبــان تنهــا‬ ‫بازمانــدگان نســــل « فــک خــزری« اســت‪ ،‬فاقــد هتــل پنــج‬ ‫ســتاره اســت‪ .‬خبــری عجیــب کــه کمتــر شــنونده ای ان را بــاور‬ ‫میکنــد و بــه خــودی خــود گویــای وضعیــت صنعــت گردشــگری‬ ‫در ایــن اســتان پرظرفیــت اســت‪.‬‬ ‫گلســــتانیها در ســــالهای اخیــر امیــــدوار بودنــد بــــا احــداث یک‬ ‫»تله کابین» بتوانند توجه گردشــــگران را به ســوی این اســتان‬ ‫جلــب کننــد و از طریــق ان پــای مســافران را بیــش از گذشــته‬ ‫بــه دیگــر جاذبه هــای گلســــتان بــاز کننــد امــا طــرح ایــن پــروژه‬ ‫بــا گذشــــت ‪ 15‬ســال در همــان مراحــل اولیــه گیــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه اولیــن بــار درســال ‪ 86‬مطــرح و مجــوز ان صــادر‬ ‫شــد‪ .‬در ســال ‪ 90‬مجــوز تلــه کابیــن تمدیــد و در ســال ‪ 95‬طــرح‬ ‫ان دوبــاره تغییــر کــرد‪ .‬در ســال ‪ 98‬ایــن طــرح بــه شــورای عالــی‬ ‫شهرســازی و معمــاری رفــت کــه ان شــورا بــا اجــرای پــروژه‬ ‫مخالفــت کــرد‪ .‬بــه اعتقــاد شــورای عالی شهرســازی و معماری‪،‬‬ ‫مســاحت طــرح بیــش از ‪ 5‬هکتــار اســت و مجوزهــای اســتانی‬ ‫زیــر ‪5‬هکتــار ارائــه شــــده اســــت‪ .‬بــه همیــن دلیــل جلــوی‬ ‫احــداث پــروژه تله کابیــن گرفتــه شــد و اجــرای ان بــه ســبب‬ ‫برخــی ابهامــات محیــط زیســتی متوقــف شــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا‪ ،‬رئیــس کمیســیون گردشــگری شــورای‬ ‫شــهر گــرگان دراینبــاره میگویــد‪ :‬تلــه کابیــن گــرگان کــم اســیب‬ ‫تریــن تلــه کابیــن بــه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت اســت که‬ ‫تمامی جوانب برای اجرای ان در نظر گرفته شــده اســــت؛ اما‬ ‫برخــی افــراد در اســتانهای گیــان و مازنــدران‪ ،‬مخالــف اجــرای‬ ‫طــرح در گــرگان هســــتند‪ .‬بــه گفتــه بصیرنیــا‪ ،‬موافقــان اجــرای‬ ‫طــرح تلــه کابیــــن ناهارخــوران بــر ایــن باورنــد کــه بــا اجــرای ان‪،‬‬ ‫پــای گردشــــگران بــه گلســتان بــاز و درامدزایــی خوبــی ایجــاد‬ ‫میشــود‪ ،‬امــا مخالفــان طــرح معتقدنــد کــه بــه جنگلهــای‬ ‫هیرکانــی ناهارخــوران اســیب وارد میشــود‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون گردشــگری شــورای شــهرگرگان بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه گلســتان بــا وجــود ایــن همــه ظرفیــت طبیعــی بایــد مقصــد‬ ‫گردشــگری شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬معــاون ســازمان حفاظــت از محیــط‬ ‫زیســت در مــورد احــداث تلــه کابیــن قــول مســاعدت و همــکاری‬ ‫داده انــد و امیدواریــم گره هایــی کــه در اجــــرای ایــن طــرح وجــود دارد‬ ‫به زودی بازشــود و شــاهد صدور مجوز ســاخت در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکــن باشــیم‪ .‬ظــرف چنــد مــاه اینــده ســاخت تلــه کابیــن گــرگان‬ ‫تعییــن تکلیــف میشــود کــه اگــر ایــن پــروژه اجــرا شــود‪ ،‬شــــاهد‬ ‫‪ .۱‬پاپریــکا و خــواص کپسایســین‪ :‬بعضــی از موارد درمانی‬ ‫ادعاشــده بــرای پاپریــکا به دلیــل وجــود کپسایســین در‬ ‫ایــن ادویــه اســت‪ .‬کپسایســین نوعــی مــاده شــیمیایی‬ ‫اســت کــه موجــب تنــدی فلفــل می شــود‪ .‬البتــه همــه‬ ‫فلفل هــا حــاوی کپسایســین نیســتند‪ ،‬مثــا پاپریکایــی‬ ‫کــه بــا فلفــل دلمـه ای قرمــز درســت می شــود کپسایســین‬ ‫نــدارد‪ ،‬امــا فلفــل هنــدی و فلفــل پوبالنــو حــاوی مقــدار‬ ‫زیــادی کپسایســین هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پاپریــکا و کاهــش خطــر ابتــا بــه بیماری هاخــواص‬ ‫پاپریــکا _ انــواع خــواص و فوایــد پاپریــکا‪ :‬کارتینوئیدهــا‬ ‫ترکیباتــی گیاهــی هســتند کــه بــه محافظــت در برابــر‬ ‫بیماری هــای خــاص مثــل ســرطان یــا بیماری هــای چشــمی‬ ‫معروف انــد‪ .‬کارتنوئیدهــا در گیاهانــی بــا برگ هــای روشــن‬ ‫مثــل فلفــل یافــت می شــوند کــه در پاپریــکا وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پاپریــکا و حفــظ ســامت اســتخوان‪ :‬کارتنوئیــد موجود‬ ‫رشــد و پیشــرفت اســتان خواهیــم بــود‪ .‬یکــی دیگــر از طرح هــای‬ ‫بــزرگ توســــعه ای در اســــتان گلســتان کــه بــا رویکــرد رونــق صنعــت‬ ‫گردشــــگری در حــال اجراســــت‪ ،‬احــداث یــک شــهربازی در جنــوب‬ ‫شــــهر گــرگان بــا کمــک قــرارگاه خاتــم االنبیــاء در منطقــه هــزار پیــچ‬ ‫اســت‪ .‬بــا اجــرای ایــن پــروژه ‪ 15‬هکتــاری شــاهد اجــرای یــک پــروژه‬ ‫تفریحــی گردشــگری ملــی در گــرگان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ســــینا اتحادی‪ ،‬مدیر پروژه شــــهربازی مدرن گــــرگان به اینده‬ ‫خوشــبین اســت و بــه « بــازار کســب و کار» گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫ســالجاری بــا حمایــت شــهردار و اعضــای شــورای شــهر گــرگان‪،‬‬ ‫ســرعت پیشــرفت احــداث پــروژه رشــد مضاعفــی پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬شــهربازی مــدرن گــرگان در ســه فــاز بــه بهره بــرداری‬ ‫میرســد و هــر فــاز بــه عنــوان یــک پــروژه تلقــی میشــود‪ .‬اتحادی‬ ‫در مــورد پیشــرفت حــال حاضــر پــروژه میگویــد‪ :‬فــاز یــک طــرح‬ ‫‪83‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته وعملیات عمرانــی ان نیز‬ ‫تــا پایــان مهــر بــه اتمــام میرســد‪ .‬ســپس پــروژه بــرای تجهیــز و‬ ‫راه انــدازی دســتگاه ها تحویــل ســرمایه گذار میشــود‪ .‬فــاز دوم‬ ‫کــه شــامل ســورتمه ریلــی اســت‪46 ،‬درصــد رشــد فیزیکــی‬ ‫داشــته و برنامه ریزی هــای الــزم صــورت گرفتــه تــا در دهــه‬ ‫فجــر امســال بــه بهره بــرداری برســد؛ امــا فازســوم شــهربازی‬ ‫تقریبــا راکــد مانــده و کار متمرکــز روی فــاز یــک و دو اســت کــه‬ ‫درمجمــوع ‪ 50/3‬پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫اتحــادی میگویــد‪ :‬امیدواریــم بــا حمایــت مســووالن موانــع‬ ‫و مشــکالت طــرح مرتفــع شــود و شــهروندان گلســتانی بــا بــه‬ ‫بهره بــرداری رســیدن شــــهربازی‪ ،‬شــاهد رونــق گردشــگری در‬ ‫ایــن اســتان باشــند ‪ .‬بنابــر انچــه ارائــه شــد بــه نظــر میرســد‬ ‫اســتان گلســتان کــه پــس از انقــاب ایجــاد شــده و اســتانی‬ ‫جــوان بــه شــمار میایــد‪ ،‬در همســایگی بــا اســتانهای ریشــه‬ ‫دار حــوزه گردشــگری یعنــی خراســــان در جنــوب و مازنــدران‬ ‫و گیــان در غــرب‪ ،‬نتوانســته بــه انــدازه ظرفیــت هایــش‬ ‫ســرمایه گذاری دولتــی و خصوصــی جــذب کنــد و بــا توجهــی در‬ ‫خــور میتوانــد حداقــل در حوزه گردشــگری به شــکوفایی برســد‪.‬‬ ‫برنامــه ریــزی هــای الزم صــورت گرفتــه تــا دردهــه فجرامســال‬ ‫بــه بهــره بــرداری برســد؛اما فازســوم شــهربازی تقریبــا راکــد‬ ‫مانــده وکارمتمرکــزروی فازیــک ودو اســت کــه درمحمــوع ‪۵۰/۳‬‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت‪.‬اتحادی می گوید‪:‬امیدواریــم‬ ‫بــا حمایــت مســووالن موانــع ومشــکالت طــرح مرتفــع‬ ‫شــود وشــهروندان گلســتانی بــا بــه بهــره بــرداری رســیدن‬ ‫شهربازی‪،‬شــاهد رونــق گردشــگری درایــن اســتان باشــند‪.‬‬ ‫بنابــر انچــه ارایــه شــد بــه نظــر میرســد اســتان گلســتان‬ ‫کــه پــس ازانقــاب ایجــاد شــده واســتانی جــوان بــه‬ ‫شمارمی اید‪،‬درهمســایگی بــا اســتان هــای ریشــه دارحــوزه‬ ‫گردشــگری یعنــی خراســان درجنــوب ومازنــدران وگیــان‬ ‫درغــرب ‪،‬نتوانســته بــه انــدازه ظرفیــت هایــش ســرمایه گــذار‬ ‫دولتــی وخصوصــی جــذب کنــد وبــا توجهــی درخــور میتوانــد‬ ‫حداقــل درحــوزه گردشــگری بــه شــکوفایی برســد‪.‬‬ ‫در پاپریــکا بــه حفــظ ســامت اســتخوان زنــان یائســه کمک‬ ‫می کنــد‪ .‬ازمایشــی نشــان داد مصــرف ‪۲۴‬هفتـه ای عصــاره‬ ‫کارتنوئیــد پاپریــکا موجــب حفــظ کیفیــت اســتخوان زنــان‬ ‫پــس از یائســگی شــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پاپریکا و خالصی از درد و کاهش التهاب‪:‬کپسایسین‬ ‫اثــری ماننــد مســکن دارد و بــرای درمــان درد از ان‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬بعضــی از ضددردهــای موضعــی‬ ‫حــاوی کپسایســین هســتند‪ .‬همچنیــن ایــن مــاده موجــب‬ ‫کاهــش التهــاب و حفاظــت از سیســتم ایمنــی می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پاپریــکا و وزن مناســب‪ :‬کپسایســین موجــود در‬ ‫پاپریــکا ویژگی هــای ضدچاقــی دارد و ســرکوب کننده‬ ‫اشــتها اســت‪ .‬ایــن مــاده سوخت وســاز چربــی و‬ ‫به خصــوص اکسیداســیون چربی هــای شــکمی را بهبــود‬ ‫می دهــد‪ .‬گنجانــدن کپسایســین در رژیــم غذایــی موجــب‬ ‫کاهــش اشــتها و کاهــش دریافــت کالــری می شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!