روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 597 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 597

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 597

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 597

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪93 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 07‬شهریور ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 29-‬اگوست ‪ /01-2022/‬صفر ‪ -1444/‬شماره ‪597‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫ابتدای دولت سیزدهم ‪ ،‬ذخایر‬ ‫کاالهای اساسی مطلوب نبود‬ ‫‪5‬‬ ‫هر خانه‬ ‫یک کارگاه‬ ‫صنایعدستی‬ ‫است‬ ‫‪6‬‬ ‫روایتی اماری‬ ‫از عملکرد حلقه وصل‬ ‫ملت و دولت‬ ‫صنایعتبدیلیچالش‬ ‫فراروی معادن‬ ‫‪2‬‬ ‫شرایط حال و گذشته‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫قــران‪ ،‬نهج البالغــه‪ ،‬تفســیرها و تعبیرهــای پیرامــون انهــا و حتــی دعاهــای مناســبتی‬ ‫در مفاتیح الجنــان همــه از عدالــت‪ ،‬انســانیت‪ ،‬حقــوق‏بشــر و ســامت روابــط فــردی و‬ ‫اجتماعــی دم زده و می زننــد‪ .‬در مقابــل انســان دو مــکان متضــاد بهشــت و جهنــم قــرار‬ ‫داده انــد‪ .‬درســتی در‏داد و ســتدها و نیکــی در اندیشــه و گفتــار و کــردار را هــم یــاد داده انــد‬ ‫و هــم بــر ان تاکیــد ورزیده انــد‪ .‬مســلمانی را تعریــف و تشــریح کــرده‏راه فــرار را بــاز‬ ‫نگذاشــته اند‪ .‬مجازات هــای اســامی از جملــه قصــاص‪ ،‬دیــات‪ ،‬حــدود و تعزیــرات رادر‬ ‫فقــه تشــریح کرده انــد حتــی عالمــه‏حلــی در کتــاب تبصــره المتعلمیــن صفــات قاضــی و‬ ‫نحــوه انتخــاب ان را مفصــا بازگــو کــرده و در اصــول فقــه تعاریــف مســتدل و منطقــی‏از‬ ‫انــواع و اقســام معامــات‪ ،‬مالکیــت‪ ،‬ارث‪ ،‬وصیــت‪ ،‬عقــود معیــن و غیــره داریــم کــه در‬ ‫دانشــکده های حقــوق و حوزه هــای علمیــه تدریــس‏شــده و می شــوند‏‪.‬‬ ‫بخــش عمــده ای از حقــوق کیفــری‪ ،‬حقــوق مدنــی‪ ،‬حقــوق ثبــت‪ ،‬حقــوق تجــارت‬ ‫و ســایر حقوق هــا از قــران‪ ،‬ســنت‪ ،‬اجمــاع و عقــل گرفتــه شــده‏و اصــول فقاهــت‬ ‫اســامی بــر ان ناظــر اســت‪.‬‏‬ ‫بــا ایــن وصــف روز بــه روز شــاهد جرائــم‪ ،‬تخلفــات و گناه هــای کبیــره و صغیره ایــم‪،‬‬ ‫گویــی ســخنان وعــاظ و نصایــح ســخنرانان منبــری و‏تلویزیونــی بــه نســبت حجــم و‬ ‫تعــداد انهــا چنــدان موثــر در پیشــگیری از جرائــم و گنــاه نبوده انــد‪.‬‏‬ ‫اینک جای یک سئوال باقی است و ان اینکه مشکل کار در کجاست؟‬ ‫چــه بایــد کــرد؟ تــا مــا مســلمانان از گنــاه و دســت یازیــدن بــه جرائــم مختلــف دســت‬ ‫برداریــم؟ چــه کســانی بــا چــه خصوصیاتــی می بایــد در‏شناســایی‪ ،‬دســتگیری‪ ،‬محاکمه‬ ‫و مجــازات‪ ،‬زحماتشــان تاثیرگــذار باشــد؟‬ ‫چه قوانینی نجات دهنده اند و اجرای انها به اسانی امکان پذیر است؟‬ ‫چه تحوالت فرهنگی و اموزشی می تواند ما را به یک جامعه سالم برساند؟‬ ‫و نهایتــا ً مــدارس و دانشــگاه های مــا می بایــد دارای چــه امکانــات و تجهیزاتــی باشــند‬ ‫و چگونــه معلمــان‪ ،‬مدرســان و اســاتیدی در انهــا‏تدریــس کننــد؟‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســئواالت مــا را متوجــه بــه ایــن موضــوع مهــم می کنــد کــه مــا در چــه‬ ‫‪3‬‬ ‫بازگشت قطار اقتصاد‬ ‫بامدیریتنقدینگی‬ ‫به ریل‬ ‫شــرایطی و بــا چــه مشــکالتی مواجهیــم؟‬ ‫وقتــی مــا از ســنت پیامبــر اعظــم(ص) و ائمــه معصومیــن(س) بــرای مــردم ســخن‬ ‫می گوییــم کــه در قضــاوت‪ ،‬هدایــت‪ ،‬حســن رفتــار‪ ،‬دیانــت‏و صداقــت بیــش از تــوان و‬ ‫اســتطاعت یــک انســان بــا عدالــت و درســتکار بوده انــد ســطح توقعــات و مطالبه گــری‬ ‫مــردم را انچنــان بــاال‏می بریــم کــه مــردم هیــچ مجــری و مســئولی را مشــابه انهــا‬ ‫نمی یابنــد و در قضــاوت می ماننــد کــه ایــا عملکــرد مســئولین مــا واقعــا اســامی‏اســت‬ ‫یــا تســلیم شــرایط شــده اند‪ .‬شــرایطی کــه تمــام مســلمانان جهــان را در موضــع دفاعــی‬ ‫قــرار داده و مــدام می بایــد از اســام دفــاع کننــد نــه از‏عمــل خــود‪ .‬اســامی کــه نــه در‬ ‫افغانســتان نــه در ایــران و نــه در هیــچ کشــور اســامی بــه خوبــی و براســاس ســنت‬ ‫پیامبــر و ائمــه و قــران و‏نهج البالغــه اجرائــی نشــده اســت‪.‬‏‬ ‫ناگفتــه نمانــد کــه بــا توجــه بــه پویایــی فقــه شــیعی‪ ،‬امــکان روزامــد شــدن و تطابــق‬ ‫احــکام بــا مقتضیــات زمــان فراهــم اســت و مــا ماننــد بنیــاد‏گرایــان ســلفی بــا مشــکل‬ ‫تلقــی شــدن برخــی از تغییــرات بــه بدعــت و عــدول از ســنت مواجــه نیســتیم‪.‬‏‬ ‫حــال اگــر برگردیــم بــه ســالهای بعثــت پیامبــر(ص) و قبــل از ان متوجــه می شــویم کــه‬ ‫کار اســامی و اخالقــی بــر روی مــردم جاهــل و نــادان‏و قبائــل و طوایفــی کــه بــرای یــک‬ ‫مشــک اب یکدیگــر را می کشــتند و بــر ســر چــاه دعواهــای خونیــن بــه راه مــی انداختنــد‬ ‫بســیار ســاده تــر و‏عملــی تــر بــوده تــا در عصــر مــا‪.‬‏‬ ‫عصــری کــه زندگــی ماشــینی شــرایط را بــرای ســرقت های پنهانــی و ربــودن متقلبانــه‬ ‫مــال غیــر فراهــم اورده و بــه هــر چشــم بــه هــم زدن بــا‏فشــار چنــد دکمــه پول هــا و‬ ‫ســپرده های بانکــی مــردم را بــه ســرقت می برنــد‪ .‬مثــل انفجــار شــبانه خانه هایــی کــه‬ ‫کــودکان در خــواب را‏تکه تکــه بــه هــوا پرتــاب می کنــد‪.‬‏‬ ‫مثــل نیــش قلمــی کــه بــا یــک امضــاء دســتور تحریــم صــادر می کنــد‪ .‬راه هــای عبــور را‬ ‫می بنــدد‪ .‬معامــات بانکــی را متوقــف می کنــد‪.‬‏صــادرات و واردات را ممنــوع و ملتــی‬ ‫را منــزوی و خانه نشــین می ســازد‪.‬‏‬ ‫مثــل دنبــال کــردن پرندگانــی در اوج اســمان بــرای کشــف اســرار طبیعــت و در مــوازی ان‬ ‫کشــتار غیــر نظامیــان بی دفاعــی کــه نــه نظامی انــد‏و نــه جنگ طلــب و حیــات وحشــی کــه‬ ‫بــه علــت جنــگ و فاضــاب هایــی کــه بــه دریــا مــی ریزنــد فــوج فــوج از بیــن مــی رود ‏‪.‬‬ ‫حــال بــا ایــن عصــر چــه بایــد کــرد؟ چگونــه بایــد زیســت؟ چــه بایــد خــورد؟ چــه‬ ‫اندیشــه هایی بایــد داشــت؟‬ ‫مــا در عصــری زندگــی می کنیــم کــه دســتکاری های پیــدا و پنهــان بشــر تعــادل طبیعت‬ ‫را بــه هــم زده و زمیــن و اســمان را از اصالــت‏انداختــه و الیــه اوزون را دریــده اســت‪.‬‏‬ ‫امــروز کــه بــه اخبــار گــوش مــی دادم در شــرایطی کــه ســیل های ویرانگــر افغانســتان‪،‬‬ ‫ایــران‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬چیــن و دیگــر کشــورهای امریکائــی‏و اروپائــی را درنوردیده انــد همــه‬ ‫‪4‬‬ ‫انسداد ‪ 500‬صفحه مجازی‬ ‫مرتبط با اوباش گری‬ ‫و فروش سالح‬ ‫‪7‬‬ ‫فریــاد از بی ابــی و خشکســالی می زننــد‪ .‬همــه از خشــک شــدن محصــوالت و کمبــود‬ ‫و گرانــی مــواد‏غذایــی می نالنــد‪.‬‏‬ ‫رشــد بی رویــه و غیرطبیعــی جمعیــت‪ ،‬انســان ها را کــه بــه علــت پیشــرفت های‬ ‫بهداشــتی و پزشــکی‪ ،‬مــرگ و میرهــا را کاهــش داده از‏پاســخگویی بــه نیــاز انســان هــا‬ ‫شــامل اب و غــذا و بهداشــت و لبــاس گرفتــه تــا امــوزش و مســکن و ســایر نیازهــا در‬ ‫تــوان زمیــن شــخم زده‏شــده و الــوده بــه فاضالب هــای صنعتــی نیســت‪.‬‏‬ ‫در گذشــته نــه چنــدان دور از هــر ‪ 10‬بچــه ای کــه بــه دنیــا می امــد بــه طــور متوســط ‪5‬‬ ‫بچــه در شــرایط مطلــوب می ماندنــد‪ .‬بیماری هــای‏ســاده ای نظیــر اســهال‪ ،‬مســمومیت‬ ‫ناشــی از اســتفاده اب ناپــاک بســیاری از بچه هــا را بــه قبرســتان می فرســتاد‪ .‬خیلــی‬ ‫دور نرویــم ‪ 100‬الــی‏‏‪ 90‬ســال قبــل در همیــن ایــران خودمــان شــاهد چنیــن مــرگ و‬ ‫میرهایــی بوده ایــم‪.‬‏‬ ‫اینــک بچه هــا کمتــر می میرنــد امــا تصادفــات و حــوادث ناشــی از برخــورد اتومبیل هــا‪،‬‬ ‫ســقوط هواپیماهــا‪ ،‬غــرق شــدن کشــتی ها‪ ،‬جنــگ و‏شــرایط ناشــی از ان کــه ســیل‬ ‫مهاجــران را بــه دیگــر کشــورها ســبب شــده بیشــتر جوانــان و ادم هــای بــزرگ را‬ ‫می کشــد تــا مســمومیت‪.‬‏حاصــل ســخن اینکــه شــرایط امــروز حتــی بــا ‪ 50‬ســال قبــل‬ ‫فــرق دارد چــه رســد بــه ‪ 1400‬ســال قبــل مــا نمی توانیــم خلیفــه‪ ،‬امــام یــا مســئولی‬ ‫‏هماننــد امــام علــی(ع) یــا امــام جعفــر صــادق(ع) داشــته باشــیم زیــرا شــرایط ان‬ ‫روزهــا اقتضــای احــکام و فرامینــی می کــرده کــه دیگــر ان‏شــرایط حاکــم نیســت بلکــه‬ ‫شــرایط ســخت و پیچیــده ای حاکــم اســت کــه اگــر هــر رهبــر یــا حاکمــی بخواهــد‬ ‫هماننــد امــام علــی(ع) یــا پیامبــر(ص)‏باشــد و تــاش هــم بکنــد نمی توانــد زیــرا شــرایط‬ ‫امــروز بــه او ایــن فرصــت را نمی دهــد‪ .‬منظــور فقــط عملکردهــای اخالقــی نیســت بلکــه‬ ‫در‏دیگــر عملکردهــا هــم بــا چنیــن مشــکالتی مواجهیــم‪.‬‏‬ ‫پــس اولــی اســت کــه دســت از مقایســه برداریــم و ســنگ محکمــان را بــه روز رســانیم‪.‬‬ ‫ایــن ســخنان بــه معنــای دســت کشــیدن از دیــن و ائیــن و‏اخــاق اســامی نیســت‪.‬‬ ‫بلکــه برعکــس دینــداری و اخــاق اســامی مــا را بــه خیــر و خوبــی نزدیــک می کنــد‪ .‬امــا‬ ‫نبایــد انتظــار داشــته باشــیم‏کــه بــدون دانــش و مطالعــه روز می توانیــم مشــکالت را‬ ‫از ســر راه برداریــم‪.‬‏‬ ‫متاســفانه دینــداری انســانها نســبی اســت و هیــچ فــردی را نمی تــوان یافــت کــه‬ ‫فکــر کنیــم مطلقــا بــه دینــداری پایبنــد اســت و همــه عملکردهــا و‏گفتــار و رفتــار وی‬ ‫براســاس اســام اســت چــون شــرایط بــه او ایــن اجــازه را نمی دهــد و بســیاری تنگناهــا‬ ‫و گرفتاری هــای مــا مســلمانان ‏ناشــی از شــرایطی اســت کــه بعضــا روزگار بــه مــا‬ ‫تحمیــل کــرده و در انتخــاب ان ازاد نبوده ایــم‪.‬‏‬ ‫تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل‪.‬‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز یکشنبه‬ ‫‪ 06‬شهریور‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬شهریور‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪597‬‬ ‫پیشی گرفتن مصرف‬ ‫بنزین از تولید‬ ‫وزیــر نفــت گفــت‪ :‬بــا کنتــرل کرونــا و افزایــش‬ ‫مســافرت ها مصــرف بنزیــن از تولیــد پیشــی گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬جــواد اوجــی در مراســم‬ ‫بهره بــرداری و کلنگ زنــی طرح هــای گازرســانی بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه بــرای توســعه گازرســانی اعتبــارات‬ ‫خوبــی در بودجــه امســال دیــده شــده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫توســعه گازرســانی یکــی از شــاخص های رفــاه شــهری‬ ‫و روســتایی‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫پــروژه افتتــاح و بهره بــرداری و بیــش از ‪ ۵‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان کلنگ زنــی طرح هــای گازرســانی شــهری‪،‬‬ ‫روســتایی و صنایــع داشــتیم‪.‬‬ ‫اوجــی گفــت‪ :‬در وزارت نفــت پروژه هــای نیمــه کاره‬ ‫بســیار اســت‪ .‬و در ایــن وزارتخانــه اولویت بنــدی انجــام‬ ‫شــده تــا چالش هــای مــردم بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۲۵۰‬میلیــون مترمکعــب کســری گاز در‬ ‫شــهریور ‪،۱۴۰۰‬بــه دلیــل عــدم سرمایه گذاری هاداشــتیم‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه نیــاز بــه ســرمایه گذاری ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیــارد دالری بــرای تامیــن امنیــت انــرژی کشــور‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬هم زمــان بــا اغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم‪ ،‬یک پنجــم‬ ‫تکالیــف دولــت بــرای ســال ‪ ۱۴۰۰‬انجــام شــده بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬بــا روی کار امــدن دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬حجــم صــادرات بیشــتر شــد و قیمــت نفــت‬ ‫نیــز افزایــش پیــدا کــرد و توانســتیم تکالیــف خودمــان را‬ ‫انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫اوجــی بــا اشــاره بــه اینکــه درامــد وزارت نفــت بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری یــک میلیــارد دالر بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر منتظر‬ ‫برجــام و ســرمایه گذار خارجــی می ماندیــم‪ ،‬قطــع بــرق و‬ ‫گاز اتفــاق می افتــاد‪.‬‬ ‫وی بــه تامیــن امنیــت ســوخت کشــور بــا وجــود‬ ‫مشــکالت و عــدم ســرمایه گذاری در دولــت قبــل اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ ۴۴۰۰ :‬جایــگاه بنزیــن در کشــور فعــال‬ ‫اســت و بــا کاهــش کرونــا و افزایــش مســافرت ها اکنون‬ ‫مصــرف بنزیــن از تولیــد پیشــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت تاکیــد کــرد‪ :‬عمــران‪ ،‬ابادانــی‪ ،‬تحــول و رفــاه‬ ‫هــر جــا کــه خــط لولــه گاز بــرود‪ ،‬ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای حفــر چــاه عمیــق اب سیســتان و‬ ‫بلوچســتان یــک دکل نفتــی اعــزام شــد و دکل دوم ازاد‬ ‫نیــز بــه زودی می شــود‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۱۸‬نانوایی‬ ‫متخلف در بجنورد‬ ‫مدیــر اجرایــی اتحادیــه نانوایــی هــای بجنــورد گفــت‪ :‬از‬ ‫اغــاز اجــرای طــرح نصــب کارتخــوان هوشــمند تاکنــون‪،‬‬ ‫تخلــف تراکنــش صــوری از ‪ ۱۸‬بــاب نانوایی مرکز اســتان‬ ‫شناســایی و بــه اداره تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫رضــا قاســیمان اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۸۰‬بــازرس اداره‬ ‫کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬اداره جهــاد کشــاورزی و‬ ‫اداره تعزیــرات حکومتــی بجنــورد در ایــن طــرح همــکاری‬ ‫کردنــد کــه بررســی هــای اولیــه نشــان مــی دهــد‪ ،‬برخــی از‬ ‫تراکنــش هــای صــوری بــه علــت مجــاز انجام شــده اســت‪،‬‬ ‫بــه گونــه ای کــه سواســتفاده مالــی در ان رخ نــداده اســت‬ ‫امــا بررســی بیشــتر بــر ایــن مــوارد انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن میــان برخــی نانوایــی هــا مدعــی‬ ‫هســتند کــه مشــتری کارت بــه همــراه نداشــته و بــه‬ ‫صــورت نســیه نــان عرضــه کــرده انــد و در روز دیگر اقدام‬ ‫بــه دریافــت بهــای نــان کــرده انــد از ایــن رو تراکنــش‬ ‫بیشــتری در ایــن واحــد نانوایــی ثبــت شــده و در عمــل‬ ‫تخلفــی انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫قاســمیان بــا بیــان اینکــه بررســی هــای بیشــتر در ایــن‬ ‫زمینــه از نانوایــی هــا انجــام مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اجــرای‬ ‫طــرح نصــب کارتخــوان هــای هوشــمند در نانوایــی هــا‪،‬‬ ‫تخلــف ایــن واحدهــای صنفــی نــه تنها به حداقل رســیده‬ ‫بلکــه راه را بــرای تخلــف ســودجویان نیــز بســته اســت‪.‬‬ ‫مدیــر اجرایــی اتحادیــه نانوایــان بجنــورد خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از دغدغــه هــا‪ ،‬فــروش ارد و نــان خــارج از‬ ‫شــبکه اســت کــه ایــن تخلــف هم با نصــب کارتخوانهای‬ ‫هوشــمند بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کرونا در کمین است‬ ‫مراقب باشیم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.432.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,201,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫نوشتن نامه مکتوب و روی کاغذ‬ ‫نوشــتن نامــه مکتــوب و روی کاغــذ از قدیمی تریــن روش هــای‬ ‫دسترســی مردم به مســئوالن بوده اســت و اکنون نیز‏بســیاری‬ ‫از افــراد بــه ویــژه در مناطــق محروم تــر‪ ،‬ترجیــح می دهنــد از‬ ‫ایــن روش بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا مدیــران و روســا اســتفاده‬ ‫کننــد‪.‬‏بخشــی از ایــن نامه هــا در ســفرهای اســتانی بــه دســت‬ ‫هیــات همــراه رئیس جمهــور و گاهــی حتــی خــود وی می رســد‬ ‫و بخــش دیگــری بــه‏صــورت حضــوری در کوچــه خوش زیــان‬ ‫خیابــان پاســتور بــه دســت مســئوالن مرکــز ارتباطــات مردمــی‬ ‫دفتــر ریاســت جمهــوری‪ .‬در‏هــر حالــت نامــه هنــوز پــل رابــط‬ ‫بیــن دولــت و ملــت کارایــی خــود را از دســت نــداده و همچنــان‬ ‫کاغــذ بــرای بســیاری امن تریــن پیام رســان‏محســوب می شــود‏‪.‬‬ ‫روایتی اماری‬ ‫از عملکرد حلقه‬ ‫وصل ملت و دولت‬ ‫سرویس گزارش‬ ‫‏ روزی کــه ایت اللــه رئیســی در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫ســیزدهم شــعار خــود را دولــت مردمــی اعــام کــرد‪ ،‬مشــخص‬ ‫بــود کــه در‏اســتانه یکســالگی دولتــش ارتبــاط بــا مــردم در اولویت‬ ‫اقدامــات و برنامه ریزی هــا خواهــد بــود و مرکــز ارتباطــات مردمــی‬ ‫نهــاد ریاســت‏جمهــوری از مهمتریــن ارکان دولــت‪.‬‏‬ ‫‏ ســوم شــهریور مــاه ســال گذشــته و در پــی ســیزدهمین دوره‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری در ایــران‪ ،‬دولتــی بــر ســرکار امــد کــه‬ ‫گفتمــان‏خــود را مــردم و هرانچــه بــه نفــع ان هاســت‪ ،‬تعریــف‬ ‫کــرد‪ .‬دولتــی کــه بــه ریاســت ایت اللــه «ســید ابراهیــم رئیســی»‬ ‫و در یکــی از‏دشــوارترین مقاطــع کشــور تشــکیل شــد‪ .‬دولــت‬ ‫ســیزدهم در حالی ســکان هدایت امور اجرایی کشــور را بر عهده‬ ‫گرفــت کــه اقتصــاد‏الــوده بــه رانــت ارزی و نظــام توزیــع یارانــه در‬ ‫کشــور‪ ،‬از مســیر عدالــت خــارج شــده بــود و شــرایط معیشــتی‬ ‫مــردم چنــدان مطلــوب‏نبــود‪ .‬شــاخص اعتمــاد اجتماعــی و امیــد‬ ‫مــردم بــه بهبــود شــرایط افــول قابــل مالحظـه ای را نشــان مـی داد‬ ‫و مــردم بــه ویــژه در مناطــق‏محــروم از بی توجهی هــا گالیه منــد‬ ‫بودنــد‪ .‬در عرصــه روابــط بین الملــل همــه چشــم ها بــه برجــام‬ ‫و مذاکــرات و ســه کشــور اروپایــی و‏امریــکا دوختــه و در عرصــه‬ ‫سیاســت داخلــی هــم درگیری هــای لفظــی اعضــای قــوای مجریــه‬ ‫و مقننــه بــه روتیــن تریبون هــای کشــور ‏تبدیــل شــده بــود‪.‬‬ ‫ایــن بخشــی از چالش هایــی بــود کــه دولــت ســیزدهم در اغــاز‬ ‫کار بــا ان روبــرو بــود و بــرای اصــاح هریــک از ایــن‏رویه هــای‬ ‫اشــتباه در یــک ســال گذشــته بــه صــورت جهــادی و شــبانه روز‬ ‫در میــدان بــوده اســت‪ .‬اکنــون در نخســین ســالگرد اغــاز رســمی‬ ‫‏کار و مســئولیت دولــت در گزارش هــای مختلــف به مــرور ایــن‬ ‫تالش هــای جهــادی در عرصه هــای مختلــف می پردازیــم‪ .‬در‬ ‫ایــن‏گــزارش بــه عملکــرد مرکــز ارتباطــات نهــاد ریاســت جمهــوری‬ ‫در دولــت ســیزدهم و دســتاوردهای ان خواهیــم پرداخــت‪.‬‏‬ ‫ضرورت ارتباط با مردم‬ ‫همزمــان بــا تاســیس و ســامان مجموعــه نهــاد ریاســت‬ ‫جمهــوری در ابتــدای انقــاب‪ ،‬ضــرورت ارتبــاط ایــن نهــاد بــه‬ ‫عنــوان رکــن اصلــی ‏اجرایــی در کشــور‪ ،‬بــا مــردم احســاس و‬ ‫هســته ابتدایــی مرکــز ارتباطــات مردمــی رئیــس جمهــور در ایــن‬ ‫نهــاد ایجــاد شــد‪ .‬ایــن مجموعــه‏در طــول ســه دهــه گذشــته و بــه‬ ‫تناســب میــزان اهمیتــی کــه دولــت وقــت بــه موضــوع ارتبــاط بــا‬ ‫مــردم مـی داد‪ ،‬رشــد کــرد و خــود بــه‏نهــادی مهــم و مجــزا تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬فعالیــت ایــن مجموعــه در دولت هــای نهــم و دهــم اوج‬ ‫گرفــت و بــه واســطه ســفرهای اســتانی ‏رئیس جمهــور وقــت و‬ ‫درخواس ـت هایی کــه مــردم بــه ایــن نهــاد ارســال می کردنــد؛ بــه‬ ‫یکــی از پرمششــغله ترین بخش هــای دولــت تبدیــل ‏شــد‪.‬‏‬ ‫در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم گســترش و تجهیــز فیزیکــی‬ ‫ان پیــش رفــت و بــه تناســب پیشــرفت راه هــای ارتباطــی‪،‬‬ ‫ســامانه های ‏جدیــد در روابــط دولــت و مــردم در اســتان های‬ ‫مختلــف ایجــاد شــد‪ .‬ایــن نهــاد امــا در دولــت ســیزدهم و بــا توجــه‬ ‫گامی موثر بر توسعه ورزش‬ ‫همگانی و قهرمانی کشور تشکیل‬ ‫فدراسیون «امادگی جسمانی»‬ ‫یــک کارشــناس ورزش بــا اشــاره بــه تشــکیل فدراســیون امادگــی‬ ‫بــه نــگاه متفــاوت ایت اللــه‏رئیســی بــه مــردم و ارتبــاط بــا ان هــا‪،‬‬ ‫تحوالتــی یافــت کــه نتیجــه ایــن تغییــر دیــدگاه کالن و تحــوالت‬ ‫حاصــل از ان‪ ،‬مرکــز ارتباطــات ‏مردمــی ریاســت جمهــوری را‬ ‫بــه بــازوی دولــت در اداره کشــور و اتخــاذ تصمیمــات درســت و‬ ‫برنامه ریــزی دقیــق تبدیــل کــرد‪.‬‏‬ ‫ایــن نهــاد در تــاش اســت تــا براســاس الزامــات قانونــی‪،‬‬ ‫دســتگاه های زیرمجموعــه قــوه مجریــه را نســبت بــه وظایــف خود‬ ‫در قبــال مــردم ‏پاســخگو ســازد‪ .‬تصمیــم گیــری و برنامه ریــزی‬ ‫در ایــن دســتگاه ها بایــد بــا مشــارکت مــردم و براســاس‬ ‫نیازهــای واقعــی و ملمــوس ان هــا‏صــورت گیــرد و اصــاح امــور‬ ‫و رویه هــای اشــتباه بــا نظــارت ایرانیــان انجــام شــود‪ .‬ایجــاد و‬ ‫گســترش ســامانه های ارتباطــی می توانــد ‏زمینــه مطالبه گــری‬ ‫مــردم از یــک ســو و خدمت رســانی بهتــر مســئوالن را از دیگــر‬ ‫ســو فراهــم ســازد‪.‬‏‬ ‫اینــک در اســتانه یــک ســالگی دولتــی کــه تمــام ســرمایه خــود‬ ‫را مــردم می دانــد و ارتبــاط بــا ان هــا را چــه بــا واســطه و چــه‬ ‫بی واســطه‏بــرای خــود مغتنــم؛ امــار اعــام شــده از ســوی نهــادی‬ ‫کــه در مســیر ایــن ارتبــاط قــرار دارد‪ ،‬قابــل توجــه اســت و نشــان‬ ‫مــی دهــد رســیدگی‏بــه دغدغه هــا و نیازهــای مــردم ایــران بــا چــه‬ ‫کمیــت و کیفیتــی پیــش رفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫سه راهی که مردم با نهاد ارتباط دارند‬ ‫مرکــز ارتباطــات مردمــی رئیــس جمهــور در دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫طــور مشــخص ســه روش مشــخص بــه منظــور برقــراری ارتبــاط بیــن‬ ‫‏مــردم و مســئوالن تــدارک دیــده اســت‪ :‬نامــه‪ ،‬تمــاس تلفنــی‪ ،‬میــز‬ ‫ارتباطــات دســتگاه ها‏‪.‬‬ ‫نامــه نــگاری‪ :‬نوشــتن نامــه مکتــوب و روی کاغــذ از قدیمی تریــن‬ ‫روش هــای دسترســی مــردم بــه مســئوالن بــوده اســت و اکنــون نیــز‬ ‫‏بســیاری از افــراد بــه ویــژه در مناطــق محروم تــر‪ ،‬ترجیــح می دهنــد‬ ‫از ایــن روش بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا مدیــران و روســا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‏بخشــی از این نامه ها در ســفرهای اســتانی به دســت هیات همراه‬ ‫رئیس جمهــور و گاهــی حتــی خــود وی می رســد و بخــش دیگــری بــه‬ ‫‏صــورت حضــوری در کوچــه خوش زیــان خیابــان پاســتور بــه دســت‬ ‫مســئوالن مرکــز ارتباطــات مردمــی دفتــر ریاســت جمهــوری‪ .‬در‏هــر‬ ‫حالــت نامــه هنــوز پــل رابــط بیــن دولــت و ملــت کارایــی خــود را از‬ ‫دســت نــداده و همچنــان کاغــذ بــرای بســیاری امن تریــن پیام رســان‬ ‫‏محســوب می شــود‏‪.‬‬ ‫مراجعــه حضــوری و تمــاس تلفنــی‪ :‬حضــور در خیابــان پاســتور و‬ ‫عــام حضــوری مشــکالت بــه مســئوالن و نیــز پیگیری‏درخواسـت ها‬ ‫از طریــق تمــاس تلفنــی از دیگــر مســیرهای ارتباطــی مــردم بــا‬ ‫مدیــران دولتــی اســت‏‪.‬‬ ‫ســامانه ســامد‪ :‬مســیر دیگــری کــه مرکــز ارتباطــات نهــاد ریاســت‬ ‫جمهــوری بــرای اگاهــی از مشــکالت و دیدگاه هــای مــردم‬ ‫پیش بینــی‏کــرد‪ ،‬ســامانه ســامد اســت‪ .‬ســامانه ای الکترونیکــی‬ ‫کــه بــه منظــور توســعه تعامــات مــردم و دولــت در بســتر دولــت‬ ‫الکترونیــک تــدارک ‏دیــده شــده و از ضریــب نفــوذ باالیــی در‬ ‫دســتگاه های اجرایــی (ســتادی و اســتانی) برخــوردار اســت‪.‬‏‬ ‫میزخدمــت دســتگاه ها‪ :‬حضــور مســئوالن ارشــد هــر ســازمان‬ ‫و نهــادی در مــکان مشــخصی از ان نهــاد و ســازمان‪ ،‬الزامــی‬ ‫اســت کــه‏دولــت ســیزدهم بــرای مدیــران دســتگاه های اجرایــی‬ ‫در نظــر گرفتــه و بــران پافشــاری دارد‪ .‬میــز خدمتــی کــه در ادارات‬ ‫و ســاختارهای‏زیرمجموعــه قــوه مجریــه تــدارک دیــده شــده؛ از‬ ‫دیگــر راه هــای ارتباطــی مــردم بــا مســئوالن اســت‪.‬‏‬ ‫اماری از مرکز ارتباطات مردمی‬ ‫از ســوم شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬کــه دولــت ســیزدهم بــه صــورت رســمی‬ ‫مســئولیت اداره کشــور را برعهــده گرفــت‪ ،‬تــا نیمــه تابســتان‬ ‫امســال‪ ،‬‏در مجمــوع ‪ ۱/۷۵۱/۶۰۹‬مــورد شــامل‪ :‬نامــه ‪ ،‬تمــاس ‬ ‫تلفنــی‪ ،‬مراجعــه حضــوری‪ ،‬پیــام الکترونیکــی و میــز ارتباطــات‬ ‫مردمــی‏دســتگاه های اجرایــی (برقــرار شــده در ســفرهای اســتانی‬ ‫رئیس جمهــور) واصــل شــده اســت کــه از ایــن میــزان ‪۱/۵۵۶/۰۸۲‬‬ ‫مــورد‪ ،‬در‏ســتادهای پاســخگویی و میزهــای ارتباطــات مردمــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی در ســفرهای اســتانی بررســی و در چرخــه‬ ‫رســیدگی قــرار ‏گرفتــه و ‪ ۱۹۵/۵۲۷‬مــورد نیــز در چرخــه کاری‬ ‫مرکــز قرارگرفتــه کــه پــس از اقدامــات الزم متناســب بــا موضــوع‪،‬‬ ‫درخواســت ها بــه ‏دســتگاه ها و بخش هــای مربــوط بــه منظــور‬ ‫جســمانی در هفتــه گذشــته از ســوی وزارت ورزش و جوانــان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تشــکیل ایــن فدراســیون می توانــد گامــی تاثیرگــذار بــر‬ ‫توســعه ورزش همگانــی و قهرمانــی و نویدبخــش روزهــای روشــن‬ ‫بــرای ورزشــکاران ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫عبــاس اســفندیاری اظهارداشــت‪ :‬همــه فعالیت هــای مجموعــه‬ ‫امادگــی جســمانی بــا زیــر پوشــش فدراســیون همگانــی بــه مــدت‬ ‫‪ ۱۱‬ســال بــه خوبــی و انطــور کــه بایــد و شــاید دیــده نمی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه ایــن رشــته ورزشــی خــود پیش تــر دارای‬ ‫فدراســیون مســتقل بــوده‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬امــا پــس از ‪ ۱۱‬ســال‬ ‫اقــدام ارســال شــده اســت‪ .‬در جریــان ســفرهای اســتانی‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۲۵‬ســتاد پاســخگویی برخــط ‏تلفــن ســه شــماره ای (‪ )۱۱۱‬در‬ ‫مرکــز اســتان ها برپــا گردیــد کــه در مجمــوع ‪ ۴۷۶۱۵۹‬مــورد‪،‬‬ ‫تمــاس تلفنــی معــادل ‪ ۳۴/۴۵‬درصــد کل ‏مــوارد ثبتــی در‬ ‫ســامانه ســامد بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫در ســفرهای اســتانی یــک ســال گذشــته و یــا حضــور رئیس جمهــور‬ ‫میــان مــردم در زمان هــا و مکان هــای مختلــف‪ ،‬نامه هــای مکتــوب‬ ‫‏بســیاری بــه مرکــز ارتباطــات رســیده اســت‪ .‬تعــداد ‪ ۹۰۵۹۷۵‬نامــه‬ ‫معــادل ‪ ۶۵/۵۵‬درصــد کل مــوارد ثبتــی‪ ،‬نامــه در ســامد ثبــت‬ ‫شــد‪.‬‏همچنیــن بــا برگــزاری و اســتقرار ‪ ۵۲۳‬میــز ارتباطــات مردمــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی ســتادی در ســفرهای اســتانی بــه مطالبــات‬ ‫‏‏‪ ۱۷۳۹۴۸‬نفــر از شــهروندان رســیدگی شــده اســت‏‪.‬‬ ‫همچنیــن در مرکــز ارتباطــات مردمــی رئیس جمهــور‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۳۱۸۸‬مــورد از مســائل و مشــکالت عمومــی و عام المنفعــه در‬ ‫‏اســتان ها شناســایی شــده اســت کــه ‪ ۱۳۰۹‬مــورد از انهــا تحــت‬ ‫عنــوان صــدای مــردم بــه وزراء و معاونیــن رئیس جمهــور منعکــس‬ ‫و‏تعــداد ‪ ۲۴۳‬مــورد نیــز تعییــن تکلیــف شــده اند بــه ایــن معنــی‬ ‫کــه بــا انجــام ‪ ۱۹۸‬مکاتبــه‪ ،‬تعــداد ‪ ۹۲۰‬مــورد از مــوارد احصــاء‬ ‫شــده‏صــدای مــردم‪ ،‬از طریــق ‪ ۲۳‬وزارتخانــه و ســازمان مســتقل‬ ‫دولتــی بررســی و مــورد پیگیــری واقــع شــده اســت‪.‬‏‬ ‫یک نهاد و دو امار‬ ‫مقایســه عملکــرد مرکــز ارتباطــات مردمــی دولــت دوازدهــم‬ ‫و ســیزدهم در بــازه زمانــی مشــخص و مشــابه‪ ،‬خــود بهتریــن‬ ‫گــواه اجرایــی‏شــدن شــعار ایت اللــه رئیســی در انتخابــات اســت‪.‬‬ ‫اعــداد از تفــاوت بزرگــی خبــر داده و نشــان می دهنــد کــه ســخنان‬ ‫حجت االســام «احمــد‏صالحــی» رئیــس ایــن مرکــز در دولــت‬ ‫ســیزده‪ ،‬تنهــا در مقــام حــرف نیســت‪.‬‏‬ ‫مقایسه اماری عملکرد مرکز ارتباطات مردمی در دو دولت‬ ‫صالحــی اردیبهشــت ســال جــاری و در نشســت خبــری برگــزار‬ ‫شــده در ایرنــا‪ ،‬تصریــح کــرده بــود‪« :‬در مرکــز ارتباطــات مردمــی‪،‬‬ ‫نــام‏مبــارک «مــردم» بــر تــارک ان نقــش بســته و منظــور مــا از‬ ‫مــردم از هــر رنــگ و نــژاد و طیــف اســت و هــر کســی کــه دغدغــه‬ ‫کشــور را‏داشــته و بــرای اعتــای ان خدمــت می کنــد‪ ،‬بــرای مــا‬ ‫ارزشــمند اســت»‪.‬‏‬ ‫مردم از دولت مردمی چه خواستند؟‬ ‫بررســی محتــوی نامه هــا‪ ،‬تلفن هــا‪ ،‬پیام هــا و مراجعه هــای‬ ‫حضــوری مــردم بــه مرکــز ارتباطــات مردمــی نهــاد ریاســت‬ ‫جمهــوری هــم‏موضــوع جالــب و جذابــی خواهــد بــود اگــر بدانیــم؛‬ ‫مجموعــه ایــن پیام هــا از ســوی نهــاد بــه ارگان هــا و وزارتخانه هــا‬ ‫و ســازمان ارســال‏می شــود و در تصمیم گیری هــای کالن مــورد‬ ‫توجــه قــرار می گیــرد‪.‬‏‬ ‫کدام حوزه ها بیشترین دغدغه مردم بود؟‬ ‫مــرور حوزه هایــی کــه بیشــترین دغدغــه مــردم در انجــا ثبــت‬ ‫شــده اســت می توانــد مســیر برنامه ریــزی بــرای ایــن حوزه هــا‬ ‫و دســتگاه های ‏زیرمجموعــه ان را روشــن تر کنــد‪ .‬بررســی‬ ‫موضوعــات مطــرح شــده از ســوی مــردم نشــان می دهــد کــه‬ ‫حــوزه اقتصــاد و زیــر مجموعــه ‏ان مهمتریــن دغدغــه مــردم‬ ‫اســت بــه طــوری کــه نزدیــک بــه ‪ ۳۰‬درصــد از مراجعــان بــه مرکــز‬ ‫ارتباطــات مردمــی‪ ،‬امــور بانکــی و ‏تســهیالت وام را مهمتریــن‬ ‫دغدغــه خــود اعــام کرده انــد‪ .‬‏‬ ‫دولت برای خواسته های مردم چه کرده است؟‏‬ ‫بخــش مهــم و شــاید اصلــی وظایــف مرکــز ارتباطــات مردمــی‬ ‫ریاســت جمهــوری بــه نتیجــه رســاندن‪ ،‬درخواســت ها و رفــع‬ ‫مشــکالت‏مــردم اســت‪ .‬در همیــن راســتا ‪ ۱۷۸۴‬مــورد از مــوارد‬ ‫دریافــت شــده بــا قیــد فوریــت (حداکثــر ظــرف ‪ ۴۸‬ســاعت) بــه‬ ‫صــورت مســتقیم از‏طریــق رئیــس حــوزه مرکــز مــورد رســیدگی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬مرکــز ارتباطــات در ‪ ۷۹‬برنامــه رئیس جمهــور‬ ‫و پنــج برنامــه معــاون‏اول‪ ۶۴۲۷۷ ،‬برنامــه دیــدار چهره بــه چهــره‬ ‫و پاســخگویی برخــط اســتانداران و مدیــران دســتگاه های اجرایــی‬ ‫اســتان ها‪ ،‬برگــزاری و ‏اســتقرار ‪ ۵۲۳‬میــز ارتباطــات مردمــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی ســتادی در ســفرهای اســتانی و رســیدگی‬ ‫بــه مطالبــه ‪ ۱۷۳۹۴۸‬نفــر از ‏شــهروندان هــم از مهمتریــن‬ ‫اقدامــات مرکــز و ریاســت ان در مــدت یــک ســال از اســتقرار‬ ‫دولــت ســیزدهم بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫فعالیت هــا و تالش هــای ورزشــکاران ایــن رشــته بــا توجــه بــه تکثــر‬ ‫رشــته های فدراســیون همگانــی کــه پیــش از ایــن زیرمجموعــه ان‬ ‫بودیــم‪ ،‬امــروز دیگــر پررنــگ از گذشــته دیــده می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اکنــون فرصــت مناســبی اســت بــا توجــه بــه‬ ‫مخاطبــان بی شــمار ایــن رشــته ورزشــی‪ ،‬برنامه ریــزی درســت و‬ ‫مــدون در حــوزه هــای زیرســاختی از جملــه اموزشــی و ترویــج و‬ ‫بسترســازی مناســب در ســطوح مختلــف اعــم از فضاهایــی نظیــر‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬دانشــگاه ها و موسســات امــوزش عالــی‪،‬‬ ‫محــات و بــه ویــژه روســتاها انجــام شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫پلمب مطب های غیرمجاز دندانپزشکی در گالیکش‬ ‫با دستور دادستان گالیکش‪ 5 ،‬مطب دندانپزشکی غیرمجاز‪ ،‬پلمب شد ‪.‬‬ ‫ســید ســعید جبــاری گفــت‪ :‬ایــن افــراد ‪ ،‬تحصیــات دانشــگاهی ندارنــد و بــدون مجــوز ‪ ،‬فعالیــت هــای تخصصــی ِ دندانپزشــکی ماننــد ‪ ،‬عصــب‬ ‫کشــی‪ ،‬کشــیدن دنــدان و ســاختن دنــدان را انجــام مــی دادنــد‪.‬‬ ‫دادســتان جبــاری افــزود‪ :‬بــا گــزارش شــبکه بهداشــت و درمــان گالیکــش ‪ ،‬مطــب ایــن افــراد پلمــب و بــرای متخلفــان بــه اتهــام دخالــت در امــر‬ ‫پزشــکی در دادســرا پرونــده تشــکیل شــد ‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 07‬شهریور‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪597‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫نتیجه گیری کلی نکات‬ ‫فنی و کاربردی‬ ‫بلوکه شدن؛ سد راه فراوری‬ ‫بلوکــه شــدن معــادن نیــز موضــوع دیگــری اســت کــه در‬ ‫ســال هــای اخیــر ســد راه فــراوری معادن خراســان شــمالی‬ ‫شــده اســت و ایــن بــار بلوکــه شــدن پهنــه هــای معــادن‬ ‫جنوب اســتان توســط ســازمان زمین شناســی و اکتشافات‬ ‫معدنــی کشــور بــه منظــور تکمیــل اطالعــات و بررســی مواد‬ ‫معدنــی انجــام شــد و تــا نهایــی شــدن ایــن اکتشــافات‪،‬‬ ‫معــادن بلوکــه و کســی حــق برداشــت نداشــت‪ ،‬نکتــه قابل‬ ‫تامــل ایــن اســت کــه ایــن مطالعــات زمانبر بــود و اخیرا این‬ ‫معــادن ازاد شــدند‪.‬‬ ‫صنایع تبدیلی‬ ‫چالش فراروی‬ ‫معادن‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫‪ ۲۸‬مــورد از ‪ ۶۸‬مــاده معدنــی شناســایی شــده کشــور در پهنــه‬ ‫خراســان شــمالی نهفتــه اســت و ایــن ظرفیــت خفتــه در خــاک بــه‬ ‫علت نبود صنایع تبدیلی خام فروشــی شــده و ســودی از ان عاید‬ ‫اســتان نمــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســاالنه پنــج میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار‬ ‫تـُـن مــاده معدنــی از معــادن خراســان شــمالی اســتخراج و بیشــتر‬ ‫ان بــه صــورت خــام فروشــی از اســتان خــارج مــی شــود فــراوری‬ ‫ایــن مــواد معدنــی در اســتان خراســان شــمالی کــه از لحــاظ‬ ‫شــاخص های اقتصــادی رده هــای اخــر اســتان هــای کشــور قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬مــی توانــد جهــش بزرگــی بــرای اقتصــاد بیمــار ایــن خطــه از‬ ‫شــمال شــرق کشــور ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی سرشــار از مــواد معدنــی بوکســیت‪ ،‬باریــت‪،‬‬ ‫مرمــر‪ ،‬کلســیت‪ ،‬هماتیــت‪ ،‬روی و ســرب اســت کــه بــه صــورت‬ ‫خــام در ســایر اســتان ها بــه فــروش مــی رســد و معــادن کلســیت‬ ‫و هماتیــت اســتان نیــز غیرفعــال و هشــت معــدن باریــت در‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن بــه صــورت نیمــه فعــال مــواد اولیــه‬ ‫صنعــت رنگســازی و حفــاری نفــت را تولیــد مــی کنــد و در عمــل‬ ‫هیــچ ســودی از ان عایــد اســتان نمــی شــود‪.‬‬ ‫اعــداد و ارقــام نشــان می دهــد کــه تاکنــون از ایــن ظرفیــت‬ ‫عظیــم معدنــی در اســتان بــه خوبــی اســتفاده نشــده اســت و از‬ ‫‪ ۲۵۰‬معــدن ثبــت شــده‪ ،‬کمتــر از نیمــی از ان هــا فعــال و مابقــی‬ ‫غیرفعــال اســت و گفتــه مــی شــود علــت مهــم غیرفعــال بــودن این‬ ‫معــادن‪ ،‬نبــود و یــا ضعــف صنایــع تبدیلــی در ایــن زمینــه اســت‪.‬‬ ‫نبــود صنایــع تبدیلــی موجــب شــده تــا دالالن دســت بــه کار شــوند‬ ‫و بــا ورود بــه ایــن بــازار اشــفته ســودی بــه جیــب ببرنــد و مــواد‬ ‫معدنــی بــا ارزش ایــن خطــه را بــا ســود کمــی در اختیــار بــازار خــارج‬ ‫از اســتان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫الومینا تنها ظرفیت فراوری ماده معدنی‬ ‫مجتمــع الومینــای ایــران تنهــا واحــد فــراوری مــواد معدنــی در‬ ‫خراســان شــمالی اســت‪ ،‬بــا اینکــه ایــن مجتمــع بخــش بســیار‬ ‫اندکــی از ظرفیــت مــواد معدنــی اســتان را فــراوری مــی کنــد امــا‬ ‫مدیرکل بازرسی گلستان‬ ‫عملکرد بانک ها‬ ‫در پرداخت تسهیالت‬ ‫طرح جوانی جمعیت‬ ‫رصد می شود‬ ‫الومینــای ایــران واحــد تولیــدی منحصربه فــرد و تنهــا تولیدکننــده‬ ‫پــودر الومینــا در کشــور اســت کــه ایــن محصــول بــه عنــوان مــاده‬ ‫اولیــه چهــار واحــد تولیــدی از جملــه ایرالکــو‪ ،‬المهدی‪ ،‬ســالکو و نیز‬ ‫تولیــد شــمش در جاجــرم بــه مصــرف می رســد‪.‬‬ ‫مجتمــع الومینــای ایــران در شهرســتان جاجــرم در ‪ ۱۵۰‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب بجنــورد و پنــج کیلومتــری شــمال شــهر جاجــرم واقــع اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۳۸۰‬بــه بهره بــرداری رســید و ایــن مجتمــع صنعتــی‬ ‫بعنــوان قطــب تولیــد پــودر الومینیــوم در کشــور بــرای ســه هــزار و‬ ‫‪ ۵۴۰‬نفــر فرصــت شــغلی مســتقیم فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع و معــادن اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی در این بــاره بــه خبرنــگار ایرنــا مــی گویــد‪ :‬کارخانــه‬ ‫الومینای ایران واقع در شهرســتان جاجرم تنها ظرفیت در اســتان‬ ‫بــرای فــراوری مــاده معدنــی اســت‪ ،‬باقــی مــواد معدنــی اســتان بــه‬ ‫علــت نبــود صنایــع تبدیلــی از اســتان خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی اصغــر رضــازاده مــی افزایــد‪ :‬معــادن کلســیت‪ ،‬باریــت‪،‬‬ ‫ســنگهای تزیینــی و هماتیــت از جملــه معــادن خــوب و بــا ارزشــی‬ ‫اســت کــه بــه برداشــت مــی شــود و بــه صــورت خــام از اســتان خارج‬ ‫مــی شــود و اگــر ســرمایه گــذاری مناســب و خوبــی بــرای ایجــاد‬ ‫صنایــع و فــراوری ایــن مــواد معدنــی ایجــاد شــود‪ ،‬ارزش افــزوده ان‬ ‫نصیــب معــدن کاران اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬فــراوری صنایــع مربــوط بــه مــواد معدنی ســرب و‬ ‫روی از اولویــت هــا بــرای ایجــاد صنایــع تبدیلی و فــراوری معدنی‬ ‫اســتان اســت‪ ،‬ظرفیــت هــای خوبــی بــه لحــاظ معــادن ســرب و‬ ‫روی در اســفراین وجــود دارد و نیــاز اســت تــا بــرای ایجــاد واحــد‬ ‫فــراوری در ایــن منطقــه پیگیــری هــای الزم انجــام شــود‪ ،‬برخــی‬ ‫از معــادن بــه علــت نبــود توجیــه اقتصــادی بــرای حمــل و نقــل‬ ‫و انتقــال بــه ســایر اســتانها غیــر فعــال اســت و برداشــت از ان‬ ‫انجــام نمــی شــود‪.‬‬ ‫بلوکه شدن؛ سد راه فراوری‬ ‫بلوکــه شــدن معــادن نیــز موضــوع دیگری اســت که در ســال های‬ ‫اخیــر ســد راه فــراوری معــادن خراســان شــمالی شــده اســت و ایــن‬ ‫بــار بلوکــه شــدن پهنــه هــای معادن جنوب اســتان توســط ســازمان‬ ‫زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور بــه منظــور تکمیــل‬ ‫اطالعــات و بررســی مــواد معدنــی انجــام شــد و تــا نهایی شــدن این‬ ‫اکتشــافات‪ ،‬معــادن بلوکــه و کســی حــق برداشــت نداشــت‪ ،‬نکتــه‬ ‫قابــل تامــل ایــن اســت کــه ایــن مطالعــات زمانبــر بــود و اخیــرا ایــن‬ ‫معــادن ازاد شــدند‪.‬‬ ‫پهنــه هــای مزبــور مربــوط بــه شهرســتان هــای اســفراین‪ ،‬فــاروج‬ ‫و جاجــرم بــه ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور‬ ‫واگــذار شــد کــه ایــن ســازمان نقشــه بــرداری هوایــی و انجــام‬ ‫مطالعــات در ایــن منطقــه را بــه اجــرا دراورد‪.‬‬ ‫ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور‪ ،‬ژئوفیزیک‬ ‫هوایــی خراســان شــمالی را بــا اســتفاده از بالگــرد بــر روی هفــت‬ ‫هــزار کیلومتــر مربــع از پهنه هــای اکتشــافی ایــن اســتان بــه‬ ‫انجــام رســاند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی پیشــتر در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگاران از خــام فروشــی مــواد معدنــی اســتان‬ ‫انتقــاد کــرد بــود‪.‬‬ ‫امــان اللــه حســین پــور در ایــن زمینــه مــی گویــد‪ :‬هفــت هــزار‬ ‫کیلومتــر از پهنــه معدنــی خراســان شــمالی بلوکــه شــده اســت و‬ ‫بایــد ایــن ذخایــر شناســایی و ایــن وضعیــت از بالتکلیفــی خــارج‬ ‫شــود و هــر چــه ســریعتر بــه بهره بــرداران دارای اهلیــت داده شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬برخــی از معــادن اســتان بــه افــراد غیــر اهلیــت‬ ‫ت شــده‬ ‫واگــذار شــده و در مــواردی معــدن بــه صــورت خانوادگــی ثبـ ‬ ‫اســت کــه برداشــتی از ان انجــام نمی شــود کــه نیاز اســت بــرای این‬ ‫ثــروت بالاســتفاده برنامــه ریــزی شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره معــدن ســرب و روی در منطقــه البــاغ شهرســتان‬ ‫اســفراین نیــز مــی گویــد‪ :‬ایــن معــدن ظرفیتــی بزرگــی اســت کــه‬ ‫مــی توانــد ســبب رونــق اشــتغال و رونــق اقتصــادی در منطقــه‬ ‫باشــد‪ ،‬مــردم ایــن منطقــه بــا مشــکالت مالــی و اقتصــادی روبــه‬ ‫رو هســتند و بهره بــرداری از معــدن ســرب و روی البــاغ بایــد بــه‬ ‫نفــع مــردم اســت و اکتشــافات در ان بایــد بــا تولیــد ثــروت بــرای‬ ‫مــردم همــراه باشــد‪.‬‬ ‫جذب سرمایه گذار؛ راه نجات معادن‬ ‫شــرایط فعلــی اقتصــاد خراســان شــمالی بــا انــواع مشــکالت‬ ‫مواجــه اســت و همــواره جایــگاه های اخر شــاخص هــای اقتصادی‬ ‫در بیــن اســتان هــا را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد و فــراوری مــواد‬ ‫معدنــی مــی توانــد اقتصــاد ایــن اســتان را نجــات دهــد و بــه بــاور‬ ‫کارشناســان بایــد ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫تاکنــون اقــدام در خــور توجهــی بــرای جــذب ســرمایه گــذاری‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنایــع تبدیلــی و فــراوری معدنــی و ممانعــت‬ ‫از خــام فروشــی در ایــن اســتان انجــام نشــده اســت و در ایــن میــان‬ ‫نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی ســال هاســت که مردم اســتان را از‬ ‫ســودی کــه اســتحقاقش را دارنــد‪ ،‬محــروم مــی کنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن خراســان شــمالی در‬ ‫این بــاره مــی گویــد‪ :‬نبــود و ضعــف صنایــع تبدیلــی بخــش معــدن‬ ‫در اســتان و یــا کافــی نبــودن ذخیــره بــرای ســرمایه گــذاری بلنــد‬ ‫مــدت بــرای ایــن معــادن موجب شــده تا معــدن کاران اســتان وادار‬ ‫بــه خــام فروشــی شــوند‪.‬‬ ‫مهــدی ســجادی مــی افزایــد‪ :‬عمــده مــواد معدنــی باریــت‪،‬‬ ‫کلســیت‪ ،‬ســرب و روی‪ ،‬مرمــر و مرمریــت از اســتان خــارج‬ ‫مــی شــود و مرمــر پرتغالــی تنهــا ســنگی اســت کــه بــه صــورت‬ ‫خــام از کشــور خــارج مــی شــود و بــا توجــه بــه لوکــس و گــران‬ ‫بــودن ایــن مــاده معدنــی و عــدم مصرف در داخــل‪ ،‬معدن کار‬ ‫مجبــور اســت ایــن ســنگ بــا ارزش را بــرای درامــد زایــی بیشــتر‬ ‫صــادر کنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن خراســان شــمالی‬ ‫می گویــد‪ :‬بــرای برطــرف کــردن مشــکل معــدن کاران خراســان‬ ‫شــمالی بایــد تســهیالت ارزان قیمــت بــه فعــاالن معدنــی پرداخــت‬ ‫کــرد و از ظرفیــت بخــش خصوصــی بیــش از ایــن اســتفاده کــرد‬ ‫و ضــرورت دارد تــا شــرایط مناســب بــرای ســرمایه گــذاری بخــش‬ ‫خصوصــی در اســتان فراهــم شــود و همچنیــن بروکراســی پیچیــده‬ ‫اداری را در دســتگاه هــای دولتــی حــذف کــرد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬قســمت جنوبــی اســتان پتانســیل بهتــری بــه‬ ‫لحــاظ معــادن دارد و ایــن معــادن کــه ســال هــا در دســت ســازمان‬ ‫زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور بــه منظــور مطالعــات‬ ‫اکتشــافی بلوکــه بــود اخیــرا ازاد شــده و بایــد برنامــه ریــزی بــرای‬ ‫برداشــت در ایــن معــادن انجــام شــود‪.‬‬ ‫در کشــور ‪ ۶۸‬مــاده معدنــی شناســایی شــده اســت کــه ‪ ۲۸‬مــورد‬ ‫ان در خراســان شــمالی یافــت مــی شــود امــا ایــن مــواد همچــون‬ ‫ثروتــی نهفتــه در انتظــار نگاهــی اســت کــه تبدیــل بــه کیمیا شــود و‬ ‫ارزش افــزوده ان نصیــب اســتان شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و ایــن پهنــه‬ ‫دارای ‪ ۲۵۰‬معــدن اســت کــه نیمــی از ایــن معــادن غیرفعــال و‬ ‫میــزان ســرمایه گــذاری توســط معدنــکاران اســتان یکهــزار و ‪۳۴۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫مدیــرکل بازرســی گلســتان گفــت‪ :‬عملکــرد بانک هــای اســتان‬ ‫بــرای پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت ازدواج‪ ،‬ودیعــه مســکن و‬ ‫فرزنــداوری در طــرح حمایــت از جوانــی جمعیــت رصــد می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی دادگســتری‬ ‫گلســتان‪ ،‬محمدتقــی حاجی مشــهدی افــزود‪ :‬بــا مدیــران بانــک‬ ‫هــای گلســتان کــه در ارایه تســهیالت به متقاضیــان طرح حمایت‬ ‫از جوانــی جمعیــت ســنگ انــدازی کننــد برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه عملکــرد بانــک هــای گلســتان در ارائــه تســهیالت‬ ‫فرزنــداوری اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون هــزار و ‪ ۶۹۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت فرزنــداوری بــه چهــار هــزار و ‪ ۶۸۹‬متقاضــی در‬ ‫اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بیــش از هفــت هــزار متقاضــی در‬ ‫مرحلــه تکمیــل پرونــده و نوبــت دریافــت تســهیالت فرزنــد اوری‬ ‫از بانکهــای عامــل اســتان هســتند‪.‬‬ ‫مشــهدی بــا تاکیــد بــر شــتاب در پرداخــت تســهیالت وام ازدواج‬ ‫و ودیعــه مســکن بــه متقاضیــان افزود‪ :‬حــدود ‪ ۲۰‬هزار متقاضی‬ ‫وام ازدواج در اســتان ثبــت نــام کــرده انــد کــه تاکنــون حــدود‬ ‫هشــت هــزار ایــن وام را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مطابــق گــزارش دریافــت شــده از بانــک هــا‪ ،‬بیش از‬ ‫چهــار هــزار متقاضــی وام ازدواج در اســتان بــرای تکمیــل مــدارک‬ ‫مراجعــه نکــرده و ‪ ۶‬هــزار متقاضــی هــم در مرحلــه تکمیــل‬ ‫پرونــده و نوبــت دریافــت وام هســتند‪.‬‬ ‫در نشســت اخیــر ســتاد حمایــت از جوانــی جمعیــت گلســتان‪،‬‬ ‫تاخیــر در پرداخــت وام ازدواج جوانــان از ســوی برخــی از‬ ‫بانکهــای اســتان یکــی از دغدغــه هــای مهــم متقاضیــان از ســوی‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان‬ ‫گلســتان عنــوان شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ازاده رجبــی مدیــرکل دفتــر امــور زنــان و خانــواده‬ ‫اســتانداری گلســتان بــر ســرمایه گــذاری بیــش از گذشــته‬ ‫دســتگاه ها و بانــک هــا در حمایــت از جوانــی جمعیــت اســتان از‬ ‫جملــه اسان ســازی پرداخــت وام ازدواج و تامیــن زمیــن ســاخت‬ ‫مســکن بــرای متقاضیــان دارای ســه فرزنــد و بیشــتر تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪ ،۹۵‬در گلســتان‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت متشــکل از اقــوام و‬ ‫مذاهــب مختلــف وجــود دارد کــه ‪ ۴۷‬درصــد از ایــن جمعیــت‬ ‫روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫ ســیاه شــدن روغــن بــه معنــای عــدم کیفیــت ان و معیــار‬‫تعویــض روغــن نیســت‪.‬‬ ‫ گریــس روی قطــب هــای باتــری مانــع ســولفاته شــدن‬‫ســر کابــل باتــری نمــی شــود‪.‬‬ ‫ درجــا کار کــردن موتــور خــودرو در فصــل ســرما روش‬‫مناســبی بــرای گــرم کــردن خــودرو نیســت ‪.‬خــودرو را در‬ ‫حــال حرکــت گــرم کنیــد‪.‬‬ ‫ از ساســات فقــط بــرای روشــن کــردن خــودرو در هــوای‬‫ســرد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ ترموستات خودرو را هرگز باز نکنید‪.‬‬‫ برای توقف بیش از ‪ 2‬دقیقه خودرو را خاموش کنید‪.‬‬‫ ســرعت زیــاد و ترمزهــای ناگهانــی‪ ،‬مصــرف ســوخت را‬‫تــا ‪ 50‬درصــد افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ بــا افزایــش ســرعت‪ ،‬مصــرف ســوخت را بــه طــور‬‫تصاعــدی بــاال می بــرد‪.‬‬ ‫ در ســرعت ‪ 125‬کیلومتــر مصــرف ســوخت تقریبــا دو‬‫برابــر مــی شــود ‪ -‬اگــر بــا ‪ 125‬کیلومتــر برانیــد دوبرابــر وقتــی‬ ‫کــه ‪ 80‬مــی رانیــد هزینــه ســوخت داریــد‪.‬‬ ‫ بــرای روشــن کــردن خــودرو از فشــار دادن مســتمر پــدال‬‫گاز خــودداری نمائید‪.‬‬ ‫ در شروع باران لغزندگی سطح معابر چند برابر می شود‪.‬‬‫ در برابــر هــر ‪ 10‬کیلومتــر ســرعت در ســاعت‪ ،‬در شــب و‬‫تاریکــی معــادل ‪ 6‬متــر از عمــق بینایــی کاســته مــی شــود‪.‬‬ ‫ در شــب ‪ 16‬کیلومتــر کمتــر از ســرعت خــود در روز‬‫حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫ ضدیــخ فقــط بــرای زمســتان و فصــل ســرما نیســت‬‫چراکــه ضدیــخ دارای خاصیــت ضدجــوش و ضــد خورندگــی‬ ‫نیــز هســت‪.‬‬ ‫ وجــود کپســول اتــش نشــانی بــا حجــم مناســب در‬‫خــودرو ‪ 100‬درصــد الزامــی اســت‪.‬‬ ‫ اگــر تایــر خــودرودر ســرعت ‪ 80‬کیلومــت در ســاعت ‪100‬‬‫درصــد کارکــرد داشــته باشــد در ســرعت ‪ 130‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت ‪ 40‬درصــد ســایش زودرس خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ ‪ 70‬درصــد تلفــات جانــی در تصادفــات رانندگــی در‬‫اثــر ضربــه مغــزی رخ مــی دهــد ‪.‬بــا بســتن کمربنــد از ان‬ ‫جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫ خطرنــاک تریــن زمــان رانندگــی در روز بیــن ســاعت ‪ 2‬تــا‬‫‪ 4‬بعــد از ظهــر و ‪ 6‬تــا ‪ 8‬صبــح اســت‪.‬در ایــن زمــان بــدن‬ ‫انســان بــه طــور طبیعــی دچــار کاهــش انــرژی مــی شــود‪.‬‬ ‫ اســتفاده از کمربنــد ایمنــی ‪ ,‬صدمــات وارده بــه ناحیــه‬‫ســر را در بزرگســاالن بیــش از ‪ 50‬درصــد و در کــودکان تــا‬ ‫‪ 25‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ هنــگام روشــن نمــودن کولــر حتمــا توقــف نمــوده‬‫و در ســرباالیی هــا طوالنــی و توقــف زیــاد کولــر را‬ ‫خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫ ســوراخ کــردن فیلتــر هــوای نــو هنــگام تعویــض ســبب‬‫وارد شــدن ذرات گــرد و غبــار بــه موتــور شــده و صدمــات‬ ‫جبــران ناپذیــری دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 07‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪597‬‬ ‫فــردی کــه بــا عنــوان کارمنــد دادگســتری از مــردم‬ ‫کالهبــرداری مــی کــرد در گــرگان دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬در پــی گزارشــهای‬ ‫مردمــی بــه ســامانه پیامکــی حفاظــت و اطالعــات‬ ‫دادگســتری اســتان مبنــی بــر کالهبــرداری یــک کارمنــد‬ ‫دادگســتری‪ ،‬موضــوع بــا حساســیت پیگیــری شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬پــس از مدتهــا رصــد اطالعاتــی‪،‬‬ ‫کارشناســان حفاظت و اطالعات دادگســتری اســتان موفق‬ ‫شــدند ایــن متخلــف را کــه در محوطــه بیرونــی دادگســتری‬ ‫گــرگان پرســه مــی زد‪ ،‬شناســایی و دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬ایــن فرد در پوشــش مســافرکش‪ ،‬افــراد را‬ ‫از جلــوی دادگســتری گــرگان ســوار مــی کــرد و در بیــن راه بــا‬ ‫معرفــی خــود بــه عنــوان کارمنــد دادگســتری ‪ ،‬مامــور نیــروی‬ ‫انتظامــی یــا کارمنــد حفاظــت و اطالعــات ‪ ،‬بــه افــراد وعــده‬ ‫مــی داد در ازای دریافــت پــول‪ ،‬مــی توانــد رای پرونــده را‪،‬‬ ‫بــه نفــع متقاضــی تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن فــرد کــه مجــرم ِ ســابقه دار اســت در محــل‬ ‫اختفــای خــود در گــرگان دســتگیر و بــرای تکمیــل تحقیقــات‬ ‫فعــا بازداشــت اســت ‪.‬‬ ‫وی بــار دیگــر بــه مــردم توصیــه کــرد‪ :‬از مســیرهای قانونــی‬ ‫پرونــده هــای خــود را دنبــال کننــد و فریــب کالهبــرداران و‬ ‫مدعیــان ِ نفــوذ در دســتگاه قضایــی را نخورنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی از هــم اســتانی هــا خواســت ‪ :‬گزارشــهای‬ ‫مربــوط بــه ســوء جریــان هــای مالــی و فســاد اداری و‬ ‫کارچــاق کنــی را بــه شــماره ‪۰۹۱۱۱۷۵۸۳۶۷‬پیامــک کننــد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬قطــار اقتصــاد‬ ‫در دولــت ســیزدهم بــا کنتــرل نقدینگــی بــه ریــل اصلــی بازگشــت و اصالحــات اساســی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫جوادکریمــی قدوســی دربــاره دیپلماســی دولــت ســیزدهم در یــک ســال گذشــته گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫بخواهیــم ســه عمــل برجســته از بیــن فعالیت هــای دولــت ســیزدهم را در یــک ســال گذشــته‬ ‫را ذکــر کنیــم‪ ،‬در راس ایــن ســه عمــل‪ ،‬توســعه فعالیــت پایــدار و غیرشــعاری بــا همســایگان‬ ‫جمهــوری اســامی اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه در‬ ‫دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم‪ ،‬روابــط بــا کشــورهای همســایه بــه صفــر رســیده بــود افــزود‪:‬‬ ‫رســالت دولــت قبــل بــه جــای ســازندگی‪ ،‬تخریــب بــود‪ .‬بنابرایــن در دولــت فعلــی‪ ،‬روابــط‬ ‫بــا کشــورهای همســایه بــه جــز عربســتان ســعودی کــه در حــال رایزنــی هســتند‪ ،‬بــه بهتریــن‬ ‫موقعیــت خــود در‪ ۴۰‬ســال گذشــته رســید کــه البتــه ایــن شــرایط همچنــان پتانســیل رشــد را دارد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس اضافــه کــرد‪ :‬بــر اســاس توافقاتــی کــه بــا کشــورهای‬ ‫همســایه ومنطقــه انجــام شــده و افزایــش حضــور بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور‪ ،‬روزهــای‬ ‫طالیــی در ابعــاد مختلــف از جملــه ترانزیــت کاال‪ ،‬تبــادالت تجــاری و صــادرات نفتــی و غیرنفتــی بــه‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫حراست از محیط زیست باید‬ ‫تبدیل به فرهنگ همگانی شود‬ ‫رییــس شــورای فرهنــگ عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬توجــه‬ ‫بــه طبیعــت از دســتورات صریــح دیــن اســام اســت کــه در بیــن‬ ‫مــردم می بایســت بــه عنــوان یــک فرهنــگ رواج پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حجت االســام رضــا نوری در شــورای‬ ‫فرهنــگ عمومــی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای حفــظ‬ ‫محیــط زیســت و بــه منظــور اگاهی بخشــی در بین دانــش اموزان‪،‬‬ ‫برگــزاری دوره هــای اموزشــی و شناســایی مجموعه هــای دانــش‬ ‫بنیــان در حــوزه محیــط زیســت و حمایــت از ان هــا و حمایــت از‬ ‫پایــان نامه هــای مرتبــط ازجملــه مــواردی اســت کــه مــی توانــد در‬ ‫فرهنــگ و ترویــج محیــط زیســت موثــر باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در فرهنــگ ســازی بــرای حفــظ محیــط زیســت در ایــن‬ ‫میــان هیــات هــای مذهبــی‪ ،‬کانــون هــای فرهنگی وهنری مســاجد‬ ‫و دیگــر تشــکل هــای مردمــی نیــز مــی تواننــد نقــش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری بــا تاکیــد بــر برخــورد بــا افــراد بــی توجــه‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بایــد بــا هرگونــه بــی توجــه و تخریــب‬ ‫محیــط زیســت و افــراد بــه طبیعــت نیــز برخــورد شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد تمامــی دســتگاههای متولــی در اجرایــی‬ ‫شــدن اســناد مصــوب در جلســات شــورای فرهنــگ عمومــی در‬ ‫زمینه هــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫فرمانده مرزبانی استان گلستان‪:‬‬ ‫کشف بیش از یک میلیون‬ ‫و دویست و چهل هزار نخ‬ ‫سیگار قاچاق خارجی‬ ‫بــه منظــور تشــدید اقدامــات کنترلــی و اجــرای طــرح مبــارزه‬ ‫بــا کاالی قاچــاق در ســطح اســتان و حــوزه مــرزی ‪ ،‬مرزبانــان‬ ‫اســتان گلســتان طــی یــک عملیــات مشــترک بــا پلیــس‬ ‫اطالعــات انتظامــی شهرســتان بندرگــز موفق بــه انهدام یک‬ ‫بانــد قاچــاق مــواد دخانــی خارجــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه منظــور تشــدید اقدامــات کنترلــی و اجــرای طــرح مبــارزه‬ ‫بــا کاالی قاچــاق در ســطح اســتان و حــوزه مــرزی ‪ ،‬مرزبانــان‬ ‫اســتان گلســتان طــی یــک عملیــات مشــترک بــا پلیــس‬ ‫اطالعــات انتظامــی شهرســتان بندرگــز موفق بــه انهدام یک‬ ‫بانــد قاچــاق مــواد دخانــی خارجــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســتاد احمــد رضــا حاتمــی فرمانــده مرزبانــی‬ ‫اســتان گلســتان در ایــن رابطــه بــا اشــاره بــه اشــراف‬ ‫اطالعاتــی گســترده مرزبانان گفــت‪ :‬طــی گزارشــات واصلــه‬ ‫مبنــی بــر فعالیــت بانــد قاچــاق ســیگار خارجــی توســط دو‬ ‫دســتگاه خــودروی نیســان از مبــدا تهــران بــه مقصــد اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬بالفاصلــه ایــن موضــوع در دســتور کار مشــترک‬ ‫مجموعــه اطالعاتــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مرزبانــان ایــن فرماندهــی پــس از اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی و رصــد شــبانه روزی‪ ،‬زمــان ورود محمولــه را‬ ‫شناســایی و بــا تعامــل وهمــکاری بــا پلیــس اطالعــات‬ ‫انتظامــی شهرســتان بندرگــز در محــل پلیــس راه نوکنــده‬ ‫مســتقر شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا حضــور بــه موقــع ماموریــن درمحــل‪،‬‬ ‫دو دســتگاه خــودروی نیســان حامــل ســیگار قاچــاق‬ ‫شناســایی و بــار انهــا کشــف و ضبــط و در ایــن رابطــه دونفــر‬ ‫متهــم دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن عملیــات‪ ،‬طــی بررســی بعمــل‬ ‫امــده تعــداد ‪ 1240000‬هــزار نــخ ســیگار قاچــاق بــه ارزش‬ ‫تقریبــی ده میلیــارد ریــال کشــف و ضبــط و دو دســتگاه‬ ‫خــودرو نیــز توقیــف گردیدنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫افتتاح دو پروژه ابخیزداری در‬ ‫شهرستان کالله در هفته دولت‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان از افتتــاح‬ ‫‪ 2‬پــروژه ابخیــزداری بــا اعتبــار ‪ 35‬میلیــارد ریــال همزمــان بــا‬ ‫هفتــه دولــت خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــد بشــکوفه افــزود ‪ 2 :‬پــروژه ابخیــزداری بــا اعتبــار ‪35‬‬ ‫میلیــارد ریــال همزمــان بــا هفتــه دولت افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه هــا شــامل احــداث و تکمیــل ســازه هــای ســنگ‬ ‫و مالتــی بــا حجــم ‪ 16‬هــزار مترمکعــب و احــداث ســازه ســنگ‬ ‫و مالتــی و ســر شــاخه گیــر بــا حجــم ‪ 23‬هــزار مترمکعــب در‬ ‫حــوزه گرگانــدوز مــی باشــد‪.‬‬ ‫محمــد بشــکوفه بــه تشــریح اهــداف اجــرای پروژه هــای‬ ‫ابخیــزداری پرداخــت و بیــان کــرد‪ :‬کنتــرل ســیل‪ ،‬ممانعــت‬ ‫از فرســایش بی رویــه خــاک و تغذیــه ســفره های اب هــای‬ ‫زیــر زمینــی از جملــه اهــداف مهــم بــرای اجــرای پروژه هــای‬ ‫ابخیــزداری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬مدیریــت حــوزه ابخیــز‪ ،‬کنتــرل نــزوالت اســمانی‬ ‫و ســیالب هــای فصلــی ‪ ،‬مقابلــه بــا پیامدهــای ناشــی از ســیل‬ ‫و خشکســالی و کــم ابــی ‪ ،‬جلوگیــری از هــدر رفتــن اب و ‬ ‫رونــق بخشــیدن بــه بخــش کشــاورزی و دامــداران در منطقــه از‬ ‫اهــداف اصلــی ایــن پــروژه اســت ‪.‬‬ ‫شهرســتان صفــی ابــاد بــه عنــوان شهرســتان موجــب پیشــرفت و توســعه ایــن مناطق می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رســیدگی بــه مطالبــات مــردم مهمتریــن دســتاورد ســفرهای شهرســتانی اســت‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای ارتقــای شــهر صفــی ابــاد بایــد راه روســتایی تقویــت و راه بیــن شــهری نیــز دارای ‪۲‬‬ ‫بانــد مســتقل شــوند و بــا اجــرای ایــن طــرح هــا زمینــه ارتقــا بــه شهرســتان فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی عنــوان کــرد‪ ۲ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار در ســفر رییــس جمهــور بــه‬ ‫اســتان بــرای احیــای قنــات هــای صفــی ابــاد اختصــاص یافــت و بــا ایــن اعتبــار اســتفاده بهینــه‬ ‫از اب بــا روش ابیــاری نویــن و تحــت فشــار شــاهد توســعه بخــش کشــاورزی در ایــن منطقــه‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خریــد دتضمینــی دام از اولویــت هــای ایــن منطقــه اســت و در دســتور کار قــرار‬ ‫دارد و بــا ایــن روش حمایــت ویــژه ای از دامــداران خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد افــزود‪ :‬اســتخراج و فــراوری معــادن و توجــه بــه تولیــدات صنعتــی و احیــای صنایــع‬ ‫نیمــه فعــال و راکــد در ایــن منطقــه در دســتور کار قــرار دارد و ایــن طــرح هــا در دولــت ســیزدهم‬ ‫دنبــال مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬طــرح بــا اعتبــار ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال امــروز شــنبه همزمــان بــا چهارمیــن روز از هفتــه‬ ‫دولــت بــا حضــور اســتاندار خراســان شــمالی در شهرســتان اســفراین افتتــاح و کلنگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫در هفتــه دولــت امســال ‪ ۷۴۳‬طــرح بــا اعتبــار یکهــزار و ‪ ۹۴۸‬میلیــارد تومــان همزمــان بــا هفتــه‬ ‫دولــت در ایــن اســتان بهره بــرداری و کلنگ زنــی مــی شــود کــه از مجمــوع ان ‪ ۳۶‬پــروژه بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۹۴۸‬میلیــارد تومــان مربــوط بــه کلنــگ زنــی و ‪ ۷۰۷‬طــرح بــا اعتبــار یکهــزار میلیــارد تومــان مربــوط‬ ‫بــه بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫سرلوحه کار مجلس کمک به دولت برای‬ ‫بهبود وضعیت معیشت و اشتغال‪ ،‬است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫مددجویــان ســاکن و مقیــم در مراکــز شــبانه روزی تحــت نظــر‬ ‫بهزیســتی در اســتان یارانــه نقــدی دریافــت می کننــد و پنــج درصــد‬ ‫دیگــر بــه صــورت ازاد در مراکــز پذیــرش می شــوند‪.‬‬ ‫عــارف کیانــی اظهارداشــت‪ :‬در ‪ ۹۰‬مرکــز شــبانه روزی موجــود‬ ‫کــه تحــت نظــر بهزیســتی در اســتان هســتند‪ ۹۵۰ ،‬نفــر مددجــو‬ ‫اقامــت دارنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ ۳۵۰ :‬نفــر از‬ ‫مددجویانــی کــه در مراکــز شــبانه روزی معاونــت توانبخشــی‬ ‫ایــن اداره کل حضــور دارنــد‪ ،‬مجهول الهویــه هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همزمــان بــا هفتــه دولــت فراینــد‬ ‫ثبت نــام کارت ملــی هوشــمند و عکــس دار بــرای افــراد مقیــم‬ ‫در مراکــز شــبانه روزی بهزیســتی اســتان هــم اغــاز شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط برخــی از مددجویــان مراکــز‪ ،‬امــکان صــدور کارت ملــی‬ ‫هوشــمند و الصــاق عکــس بــه شناســنامه ایــن عزیــزان وجــود‬ ‫نداشــته کــه بــا همــکاری ســازمان ثبــت احــوال و حضــور تیم هــای‬ ‫ســیار در مراکــز‪ ،‬ایــن کار انجــام شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ارتقــای زیرســاخت هــای شــهر صفــی ابــاد اســفراین بــه‬ ‫شهرســتان در دســتور کار قــرار دارد و ایــن مهــم زمینــه ســاز پیشــرفت منطقــه مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در اییــن افتتــاح طــرح هــای هفتــه دولت در اســفراین اظهار داشــت‪ :‬اســتقالل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دریافت یارانه نقدی ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫مددجویان مراکز شبانه روزی‬ ‫بهزیستی گلستان‬ ‫ارتقای زیرساخت های شهر‬ ‫صفی اباد فراهم می شود‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫اوج خــود خواهــد رســید‪ .‬از طرفــی عضویــت جمهــوری اســامی ایــران در پیمان هــای شــانگهای‪،‬‬ ‫بریکــس و ســایر معاهده هــای بیــن المللــی بــه رونــق اقتصــاد کشــور و اســتفاده کامــل از ظرفیــت‬ ‫دیپلماســی کمــک شــایانی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رویــه یــک ســال گذشــته دولــت ســیزدهم‪ ،‬تاثیــر مثبتــی برتولیــد و تولیدکننــده‬ ‫گذاشــته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬عملکــرد یــک ســال گذشــته دولــت مهمتریــن عامــل در خنثــی ســازی‬ ‫تحریم هــا بــوده کــه ســبب شــد در ادامــه تیــم مذاکــره کننــده هســته ای جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫مقابــل طرف هــای مذاکــره کننــده بــا دســت پــر گفــت و گــو کنــد‪.‬‬ ‫قدوســی بــا اشــاره بــه تاثیــر دیپلماســی دولــت ســیزدهم در افزایــش امنیــت داخلــی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫در دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــه نحــوی عمــل شــد کــه همــه بخش هــای کشــور میــن گــذاری شــده‬ ‫بودنــد‪ .‬بــه نحــوی کــه دولــت ســیزدهم بــرای هــر اقدامــی‪ ،‬دچــار مشــکالت شــده و سیاســت فشــار‬ ‫حداکثــری هــم بــه نحــوی تنظیــم شــده بــود کــه دولــت ســیزدهم بــرای انجــام هــر اقدامــی‪ ،‬یــک‬ ‫بحــران پیــش رو داشــت‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد‪ :‬برخــی از ناامنــی هــا‪ ،‬اعتصاب هــا‪ ،‬ترورهــا و عملیات هــای‬ ‫تروریســتی از جملــه مســائلی بــود کــه دولــت قبــل از خــود بــه جــا گذاشــت ولــی خوشــبختانه وزارت‬ ‫اطالعــات‪ ،‬ســازمان اطالعــات ســپاه و نیــروی انتظامــی در موضــوع امنیــت داخلــی بســیار عالــی‬ ‫عمــل کردنــد تــا کشــور ارام شــود‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس دربــاره ســومین دســتاورد برجســته‬ ‫در دولــت ســیزدهم ادامــه داد‪ :‬رویکــرد عمیــق دولــت بــه بهبــود زیرســاخت های پولــی‪ ،‬بانکــی‪،‬‬ ‫تولیــد‪ ،‬رفــع موانــع تولیــد‪ ،‬هدفدمنــدی یارانه هــا و رفــع مشــکالت مختلــف بــود کــه همچنــان ایــن‬ ‫رونــد در حــال پیشــروی اســت‪.‬‬ ‫قدوســی بــا بیــان اینکــه در همــه امــور‪ ،‬قطــار کشــور از ریــل خــارج شــده بــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬قطــار‬ ‫اقتصــاد در دولــت ســیزدهم بــا کنتــرل نقدینگــی بــه ریــل اصلــی بازگشــت و اصالحــات اساســی‬ ‫اغــاز شــده اســت کــه نتیجــه ایــن اعمــال واقدامــات را در اینــده ای نزدیــک شــاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫بازگشت قطار اقتصاد‬ ‫با مدیریت نقدینگی به ریل‬ ‫با رصد حفاظت و اطالعات‬ ‫دادگستریگلستان؛دستگیری‬ ‫ِ کارمند قالبی ِ دادگستری‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 31‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬سیاســت ایــن نهــاد قانونگــذار در گام دوم‬ ‫انقــاب را توجــه بــه معیشــت و اشــتغال مــردم و جوانــان دانســت و تصریــح کــرد کــه مجلــس بــرای‬ ‫تحقــق ایــن راهبــرد و نیــز بهبــود ایــن ‪ ۲‬حــوزه مهــم اقتصــادی‪ ،‬کمــک بــه دولــت را ســرلوحه کار خــود‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫امانقلیــچ شــادمهر در مراســم متمرکــز افتتــاح یــا اغــاز عملیــات اجرایــی ‪ ۲۱۷‬پــروژه عمرانــی‪ ،‬تولیــدی‬ ‫و اقتصــادی گنبــدکاووس بــه مناســبت هفتــه دولــت باحضــور اســتاندار گلســتان و برخــی مدیــران کل‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬مــردم ایــران از گرانــی اجــاره خانــه‪ ،‬تــورم بــاال و برخــی ناهنجاری هــای اخالقــی‪ ،‬حــال و‬ ‫هــوای خوشــی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت توجــه بیشــتر مدیــران بــه رفــع و کاهــش مشــکالت جامعــه بویــژه درحــوزه‬ ‫معیشــت و اقتصــاد مــردم‪ ،‬افــزود‪ :‬مجلــس در کنــار دولــت انقــاب و مردمــی ایــت اللــه رییســی بــرای‬ ‫پیشــبرد اهــداف و رفــع مشــکالت قــرار دارد‪.‬‬ ‫شــادمهر بــا بیــان اینکــه دولــت ســیزدهم دولــت کارامــدی اســت و بــا اقدامــات یکســال اخیــر خــود بــه‬ ‫تمــام ویــژه خواری هــا و رانــت خواری هــا پایــان داده اضافــه کــرد‪ :‬ایــن دولــت‪ ،‬دولــت کار اســت و همــه‬ ‫مدیــران ان بایــد بــا اســتفاده از همــه تــوان خــود و ظرفیت هــای موجــود بــرای رفــع مســائل و مشــکالت‬ ‫جامعــه گام بردارند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همــه مدیــران دولــت هماننــد شــخص رییــس جمهــور بایــد در بیــن مــردم باشــند و‬ ‫دیــوار بــی اعتمــادی بوجــود امــده بیــن مــردم و دولــت کــه در دولــت قبــل بوجــود امــده‪ ،‬را از بیــن ببرنــد‪.‬‬ ‫نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شــورای اســامی همچنین اقدام دولت ســیزدهم در تســویه‬ ‫‪ ۴۸۰‬هــزار میلیــارد تومــان کســری بودجــه ســال قبــل را اقدامــی بــزرگ دانســت و بــا اشــاره بــه مصوبات‬ ‫خــوب ســفر ‪ ۱۳‬اســفند پارســال ایــت اللــه رییســی و برخــی اعضــای هیــات دولــت بــه گلســتان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مدیــران دســتگاه های اداری و اجرایــی بایــد پیگیــر جــذب اعتبارات ســفر باشــند‪.‬‬ ‫شــادمهر همچنیــن از برخــی کــم توجهی هــای مســووالن ملــی و اســتانی طــی چنــد دهــه گذشــته و‬ ‫ک ُنــدی عملیــات اجرایــی برخــی پروژه هــای زیرســاختی و عمرانــی گنبــدکاووس از جملــه جــاده ترانزیتــی‬ ‫موســوم بــه نفــت‪ ،‬طــرح جمــع اوری فاضــاب شــهر‪ ،‬نســاختن بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی و ک ُنــدی‬ ‫ابرســانی بــه روســتاهای نــوار مــرزی ایــن شهرســتان گالیــه کــرد و گفــت چــرا جــاده اســتراتژیک نفــت‬ ‫کــه می توانــد وصــل کننــده اینچــه بــرون بــه کریــدور شــمال و جنــوب باشــد‪ ،‬پــس از ‪ ۴۲‬ســال هنــوز در‬ ‫ابتــدای راه مانــده اســت؟‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬طــرح ملــی جمــع اوری فاضــاب شــهر گنبــدکاووس بــا گذشــته ‪ ۲۸‬ســال هنــوز بــه‬ ‫نیمــه راه نرســیده و ‪ ۸۰‬کیلومتــر شــبکه انتقــال زیرخــاک مدفــون اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس درمجلــس شــورای اســامی همچنیــن بــا تاکیــد برضرورت افزایش ســهم‬ ‫مدیــران ایــن شهرســتان در مدیریت هــای اســتانی و رعایــت توســعه متــوازن در تمــام نقــاط گلســتان‪،‬‬ ‫خواســتار اهتمــام ویــژه مدیــران ملــی و اســتانی بــرای تســریع در طــرح ابرســانی بــه مناطــق مــرزی و‬ ‫بخــش داشــلی بــرون گنبــدکاووس شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫تاثیر تشکیل شورای مسکن در تامین‬ ‫زمین برای نهضت ملی مسکن‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان در اییــن کلنــگ زنــی یــک هــزار واحــد نهضــت ملــی مســکن‬ ‫در ســایت اســایش گــرگان گفــت‪ :‬تشــکیل شــورای مســکن کــه ریاســت ان بــر عهــده دکتــر زنگانــه‬ ‫اســتاندار گلســتان اســت‪ ،‬نقــش اثرگــذاری در تامیــن زمیــن بــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬مهــدی ملــک در اییــن اغــاز عملیــات اجرایــی یــک هــزار واحــد‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در دومیــن روز هفتــه دولــت ‪ ۱۴۰۱‬اظهــار کــرد‪ :‬احــداث یــک هــزار واحــد‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در زمینــی بــه مســاحت پنــج هکتــار در اســتان گلســتان اولیــن گام بــزرگ‬ ‫دو شنبه ‪ 07‬شهریور‬ ‫وزارت و شهرســازی در حــوزه نهضــت ملــی مســکن در ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی امــور راه و شهرســازی گلســتان در ادامــه ســخنانش در خصــوص‬ ‫جزئیــات ایــن پــروژه گفــت‪ :‬مجمــوع مســاحت ایــن پــروژه ‪ ۴۸‬هکتاراســت کــه تــا کنــون طراحــی‬ ‫شــهری ان انجــام شــده و در فــاز اول یــک هــزار واحــد احــداث مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا همراهــی قــرارگاه امــام حســن مجتبــی (ع) و حضــور ســه مشــاور‪،‬عملیات اجرایــی ان‬ ‫اغــاز در دومیــن روز هفتــه دولــت ‪ ۱۴۰۱‬اغــاز و در کمتریــن زمــان ممکــن بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان همچنــن تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه کمبــود زمیــن در اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬رونــد احــداث واحدهــای نهضــت ملــی مســکن بــا موانعــی روبــرو بــود کــه بــا تدابیــر‬ ‫اســتاندار گلســتان در حــال رفــع ایــن موانــع هســتیم‪.‬‬ ‫ملــک ادامــه داد‪ :‬برگــزاری شــورای مســکن و در کنــار ان شــورای فرعــی مســکن‪ ،‬نقــش اثرگــذاری‬ ‫در همــکاری ســایر دســتگاه هــای اجرایــی در خصــوص تامیــن زمیــن داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن جلســات اراضــی مــازاد دســتگاه هــا شناســایی شــده و بــه طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن‪ ،‬کــه از تاکیــدات دولــت ســیزدهم و مردمــی دکتــر رئیســی اســت‪ ،‬واگــذار مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی امــور راه و شهرســازی گلســتان در ادامــه ســخنانش گفــت‪:‬‬ ‫از دســتاوردهای ایــن جلســتت مــی تــوان بــه انعقــاد تفاهــم نامــه ای کــه بیــن اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی و بنیــاد مســتعضفان گلســتان منعقــد شــد اتشــاره کــرد کــه در راســتای ایــن یادداشــت‬ ‫تفاهــم ‪ ۵۸‬هکتــار از اراضــی ایــن مجموعــه در شهرســتان کاللــه بــه طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫الحــاق شــده اســت‪.‬‬ ‫ملــک بــا بیــان اینکــه در شهرســتان گنبــدکاووس نیــز‪ ،‬در شــرف انتقــال ســند اراضــی دولتــی بــه‬ ‫وزارت راه وشهرســازی هســتیم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬پــس از انتقــال ســند‪ ،‬زمیــن الزم بــرای ‪ ۱۲‬هــزار واحــد‬ ‫در ایــن شهرســتان تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت اســتان گلســتان تعهــد احــداث ‪ ۹۴‬هــزار واحــد را در قالــب نهضــت ملــی مســکن در‬ ‫بــازه زمانــی چهارســاله دارد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کشف خودروی سرقتی‬ ‫در بجنورد‏‬ ‫کشف بیش از ‪ 2‬کیلو گرم‬ ‫تریاک در بجنورد‏‬ ‫نزاع و درگیری؛ یک معضل‬ ‫اجتماعی در جامعه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی ‪ 207‬ســرقتی در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬سرهنگ«مســعود‬ ‫وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعالم‬ ‫‏یــک مــورد ســرقت خــودروی ‪ 207‬از یکــی از محله های حاشــیه ای‬ ‫شــهربجنورد بالفاصلــه در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــه ســرعت در ایــن رابطــه‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی خــود را اغــاز کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه‏ســرعت عمــل مامــوران خــودروی ســرقتی در حاشــیه شــهر بــه‬ ‫صــورت بالصاحــب کشــف و بــه مالباختــه تحویــل داده شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه ســارق نیــز بــه همــراه‬ ‫همدســتانش توســط مالباختــه مــورد شناســایی قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪،‬‏تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات پلیــس در رابطــه بــا دســتگیری‬ ‫ایــن افــراد در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ وحیــدی در پایــان از شــهروندان خواســت تــا از‬ ‫امــوال و وســایل نقلیــه خــود محافــظ کــرده و توصیــه هــای‬ ‫پلیــس در‏رابطــه بــا پیشــگیری از ســرقت را رعایــت کننــد و در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل‏ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف ‪ 2‬کیلــو و ‪460‬‬ ‫گــرم مــواد مخــدر ســنتی در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬سرهنگ«مســعود‬ ‫وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام‏خبــری مبنــی بــر نگهــداری مــواد مخــدر توســط فــردی‬ ‫در منــزل مســکونی اش در حاشــیه شــهر بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع در ‏دســتور کار مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا هماهنگــی هــای انجــام‬ ‫شــده موفــق شــدند محــل نگهــداری مــواد مخــدر ا شناســایی‬ ‫کننــد‪،‬‏افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن مــکان مقــدار ‪ 2‬کیلوگــرم مــواد‬ ‫مخــدر ســنتی از نــوع تریــاک و شــیره مطبــوخ را کشــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه یــک نفــر‬ ‫متهــم نیــز دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی‏شــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا ســوداگران مــرگ بــه‬ ‫شــدت برخــورد کــرده و از شــهروندان عزیــز هــم انتظــار مــی رود‬ ‫تــا در‏صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج بــا بیــان اینکــه نــزاع و درگیــری یــک‬ ‫پدیــده و معضــل اجتماعــی در جامعــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬نــزاع و‬ ‫درگیــری هــای فــردی طــی ‪ 5‬ماهــه‏نخســت امســال ‪ 67‬درصــد‬ ‫کاهــش داشــته اس ـت‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» بــا بیــان اینکــه نــزاع در جامعــه‪ ،‬از‬ ‫ان دســته اســیب هایــی اســت کــه بــا‏ایجــاد اختــال در روابــط‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فضایــی اکنــده از بغــض و کینــه و دشــمنی را در‬ ‫بیــن افــراد بــه وجــود مــی اورد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایجــاد نــزاع و تنش هــای‬ ‫بعــدی‪ ،‬‏جامعــه را از نظــر مــادی و معنــوی متضــرر می ســازد‬ ‫کــه ایــن مســئله منجــر بــه کاهــش احســاس امنیــت در بیــن‬ ‫شــهروندان می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬افزایــش فقــر‪ ،‬بیــکاری و تــورم و حاشیه نشــینی‬ ‫از جملــه عوامــل مهــم در رشــد جرائــم و نــزاع بــه شــمار‏مـی‏رود و‬ ‫ایــن مســائل پیامدهــای اجتماعــی گوناگونــی را در بــر داشــته کــه از‬ ‫مهم‏تریــن ان‏هــا مــی تــوان بــه کاهــش ابعــاد گوناگون مشــارکت و‬ ‫پیوســتگی‏در جامعـ ‏ه اشــاره کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج خاطرنشــان کــرد‪ :‬دیگــر ســازمانهای‬ ‫دولتــی و احــاد جامعــه نیــز در خصــوص این موضوع مســئولیت‬ ‫دارنــد‪ ،‬چــون یــک پدیــده و معضــل اجتماعــی‏بــوده و اســیبهای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اجتماعــی زیــادی هــم بــه دنبــال خواهــد داشـ ‪‎‬‬ ‫مــازاد و خریــد تضمینــی و ازادســازی صــادرات بــرای پایــداری بــازار‬ ‫اقدامــات خوبــی انجــام داده اســت بــه طــوری کــه ‪ ۸۶۴‬هــزار بازرســی در‬ ‫طــول ایــن مــدت علیرغــم اینکه وزارت جهاد کشــاورزی ســاختار مناســب‬ ‫ایــن کار را نداشــت‪ ،‬انجــام داد بنابرایــن التهــاب مــواد غذایــی جهانی بود‬ ‫کــه مــا متاثــر بودیــم و اکنــون بــازار بــه ارامشــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫واگذاری بازار در اجرای قانون انتزاع و پایداری تولید‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬در دولــت ســیزدهم در نــگاه ویــژه ای کــه‬ ‫رئیس جمهــوری بــه حــوزه تامیــن و امنیــت غــذا و ســفره مــردم دارد بــه‬ ‫طــور طبیعــی یکــی از حوزه هــای محــوری تامیــن امنیــت پایــدار غذایــی‬ ‫اســت بــه طــوری کــه تامیــن غــذای باکیفیــت‪ ،‬ســالم‪ ،‬ارزان بــا منشــا‬ ‫داخلــی مــورد توجــه قــرار دارد و خــط مشــی مــا در وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫دولــت ســیزدهم همیــن اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مــا در ابتــدای دولــت ســیزدهم یــک کار بــه جــای‬ ‫مانــده ‪ ۱۲‬ســاله را عملیاتــی کردیــم کــه قانــون تمرکــز بــود کــه حــوزه‬ ‫بــازار در کنــار حــوزه تولیــد قــرار گرفــت و ایــن قــدرت حــوزه کشــاورزی را‬ ‫افزایــش داد و موضــوع دارای حائــز اهمیــت اســت‪ .‬زیرا شــما نمی توانید‬ ‫در مــورد تولیــد حــرف بزنیــد در حالــی کــه بــازار در اختیــار شــما نباشــد‪.‬‬ ‫یکــی از دالیلــی کــه همیشــه بــه حــوزه تولیــد ضربــه زده فرماندهــی بــازار‬ ‫در اختیــار یــا کنــار حــوزه تولیــد نبــوده اســت و ایــن اســیب های زیــادی را‬ ‫در برنامه ریــزی و اقتصــادی و تجــاری کــردن کشــاورزی بــه همراه داشــته‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی مــا ادعــای اقتصــادی بــودن و تجــاری بــودن و حرکــت بــه‬ ‫ایــن ســمت را داشــته باشــیم امــا ایــن دو را از هــم جــدا کنیــم ایــن‬ ‫خروجــی پایــداری در پــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد افــزود‪ :‬ایــن اتفــاق در دولــت بــا دســتور رئیس جمهــوری‬ ‫کلیــد خــورد و در مقایســه بــا ســنوات گذشــته کار بزرگــی بــود‪ .‬در‬ ‫نیــم ســال دوم ســال ‪ ۱۴۰۰‬پایــداری تولیــد ایجــاد شــد‪ .‬مــا در گذشــته‬ ‫صف هــای کیلومتــری داشــتیم و بــا کــد ملــی مــرغ می فروختیــم‪،‬‬ ‫صف هــای کیلومتــری داشــتیم امــا بــا ایــن وضعیــت در دولــت ســیزدهم‬ ‫رخ نــداد و بــازار مــا ارام بــا فراوانــی بــاال اســت‪ .‬مــا تولیــد را در کشــور تــا‬ ‫‪ ۱۳۵‬میلیــون قطعــه جوجــه ریــزی در مــاه افزایــش دادیــم و ایــن یــک‬ ‫رکــورد در حــوزه تولیــد طیــور کشــور بــود و امســال بــه دلیــل کنــار هــم‬ ‫قــرار گرفتــن بــازار و تولیــد در وزارت جهــاد کشــاورزی شــب عیــد ارام و‬ ‫باثباتــی را گذراندیــم‪.‬‬ ‫ از تولید غافل نیستیم‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬یکــی از محورهــای اصلــی در دولــت ســیزدهم در‬ ‫برنامــه تحولــی وزارت جهــاد کشــاورزی برنامــه تولیــد اســت زیــرا برخــی‬ ‫نگرانــی داشــتند از اینکــه وزارت جهــاد اگــر وارد بــازار شــود تولیــد بــه‬ ‫فراموشــی ســپرده شــود کــه ایــن دغدغــه برخــی دلســوزان بــوده اســت‪.‬‬ ‫حــاال خروجــی را بنگریــم مشــخص اســت وزارت جهــاد کشــاورزی کــه‬ ‫بــازار را دارد علیرغــم اینکــه تجربـه ای جــز ‪ ۷‬یــا ‪ ۸‬مــاه (از ابــان مــاه ســال‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬نــدارد و حتــی یــک بــازرس در بــازار نداشــت کــه بتوانــد بــازار را‬ ‫کنتــرل کنــد امــا موفــق بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی کــه در تولیــد دغدغــه داشــتند؛ احســاس می کردنــد با‬ ‫ورود مــا بــه حــوزه بــازار حــوزه تولیــد مــورد غفلــت قــرار می گیــرد؛ اتفاقــا ً‬ ‫یکــی از حوزه هــای تحولــی در دولــت ســیزدهم حــوزه تولیــد کشــاورزی‪،‬‬ ‫خودکفایــی‪ ،‬کاهــش وابســتگی و افزایــش معیشــت کشــاورز اســت‬ ‫یعنــی حرکــت بــه ســمت کشــاورزی اقتصــادی و تجــاری‪ .‬بــه طور طبیعی‬ ‫کشــاورزی مــا خــرد اســت از زمــان اجــرای اصالحــات اراضــی در ســال‬ ‫‪ ۱۳۴۲‬تــا بــه امــروز کشــاورزی ایــران مــدام کوچــک شــده و ایــن باعــث‬ ‫کاهــش رونــق کشــاورزی شــده اســت‪.‬‬ ‫توسعه کشاورزی قراردادی‬ ‫ســاداتی نــژاد افــزود‪ :‬بهتریــن راه و مدرن تریــن روش در دنیــا‬ ‫بــرای اینکــه در چنیــن شــرایطی بــرای اینکــه کار را اقتصــادی کنــد‬ ‫و زنجیره هــای تامیــن را مســتقر کنــد کشــاورزی قــراردادی اســت‬ ‫مــا کشــاورزی قــراردادی را بــه عنــوان کار محــوری در وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی شــروع کردیــم و از ابتــدای دولــت (مهرمــاه ســال ‪)۱۴۰۰‬‬ ‫برنامه ریــزی در ‪ ۲۵۰‬هــزار هکتــار گنــدم زار انجــام دادیم و عید امســال‬ ‫نیــز کشــت قــراردادی برنــج کلیــد خــورد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬یک درصد کل تولید کشاورزی در ایران قراردادی‬ ‫بــوده درحالــی کــه متوســط جهــان ‪ ۴۰‬درصــد اســت‪ .‬جهت گیــری مــا ایــن‬ ‫اســت کــه تــا پایــان دولــت ســیزدهم ایــن رقــم را بــه ‪ ۲۰‬درصــد برســانیم‬ ‫و اکنــون بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه کشــت گنــدم را بــه طــور کامــل بــه‬ ‫ســمت قــراردادی شــدن ببریــم‪ .‬ایــن یعنــی اینکــه کشــاورز مــا بــا قــرارداد‬ ‫تولیــد می بنــدد‪ ،‬نهاده هــای دامــی را شــرکت پشــتیبان تامیــن می کنــد‬ ‫در انتهــا و برداشــت‪ ،‬محصــول خریــداری یــا تهاتــر می شــود بنابرایــن‬ ‫دیگــر کشــاورز مــا نگرانــی و دغدغــه تامیــن مالــی را نــدارد و فقــط بــه‬ ‫تولیــد فکــر می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬وقتــی کشــاورز دغدغــه تامیــن مالــی نــدارد نهــاده‬ ‫باکیفیــت و در حــد اســتاندارد اســتفاده می کنــد کــه همیــن امــر در‬ ‫افزایــش تولیــد اثرگــذار اســت و دیگــر باعــث کــم تغذی ـه ای و کــود کــم‬ ‫بــه دلیــل گرانی هــا نمی شــود‪ .‬مــا در ســال های گذشــته شــاهد بودیــم‬ ‫بــه دلیــل گرانــی کــود فســفات و پتــاس اکثــر کشــاورزان مــا از کــود اوره‬ ‫اســتفاده می کردنــد اوره کاربــرد خاصــی دارد زیــرا مــا بــه دنبــال تولیــد‬ ‫علــف نبودیــم و می خواســتیم محصــول تولیــد کنیــم بنابراین حتمــا ًباید‬ ‫پتــاس و فســفات در کنــار کــود اوره اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬افزایــش تولیــد عالوه بر کاهــش واردات در درامدزایی‬ ‫کشــاورزان اثرگــذار اســت بنابرایــن کشــاورزی قــراردادی بــه نفــع دولــت‪،‬‬ ‫کشــاورز و مصرف کننــده اســت و اکنــون بــا بخــش خصوصــی مذاکراتــی‬ ‫داریــم و ایــن کار را باقــدرت پیــش می بریــم مــا اکنــون برنامــه داریــم‬ ‫گنــدم امســال بــه ســمت کشــت قــراردادی پیــش بــرود‪.‬‬ ‫ابتدای دولت سیزدهم ‪،‬‬ ‫ذخایر کاالهای اساسی‬ ‫مطلوبنبود‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه ذخایــر کاالهــای اساســی در‬ ‫ابتــدای دولــت ســیزدهم مطلــوب نبــود گفت‪ :‬اکنــون با اقدامــات صورت‬ ‫گرفتــه ذخایــر کاالهــای اساســی از شــرایط خوبــی برخوردار اســت و هیچ‬ ‫کمبــودی در ایــن زمینــه نداریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬ســیدجواد ســاداتی نــژاد» دربــاره‬ ‫اقدامــات و دســتاوردهای دولــت ســیزدهم در بخــش کشــاورزی افــزود‪:‬‬ ‫مــا در ابتــدای دولــت ســیزدهم در حــوزه کاالهــای اساســی‪ ،‬ذخایر خوبی‬ ‫را تحویــل نگرفتیــم امــا بــا تاکیــد رئیس جمهــوری از روز اول بــرای اینکــه‬ ‫ذخایــر را ترمیــم کنیــم و در شــرایط پایــدار قــرار بگیریــم اقدامــات الزم‬ ‫انجــام شــد بــه طــوری کــه اکنــون در بهتریــن شــرایط امنیــت غذایــی و‬ ‫تامیــن ذخایــر کاالهــای اساســی هســتیم‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۶‬اســفندماه بــا جنــگ اوکراین‬ ‫و روســیه دنیــا بــا بحــران امنیــت غذایــی روبــرو شــد تــا جایــی کــه برخــی‬ ‫کشــورهای مدعــی دچــار کمبــود مــواد غذایــی‪ ،‬صــف و ســهمیه بندی‬ ‫شــدند و نوســان قیمــت باعــث کمبــود شــد امــا کشــور مــا دچــار کمبــود‪،‬‬ ‫صــف و ســهمیه نشــد ایــن یعنــی اینکــه ما حواســمان به ذخایرمــان بود‪.‬‬ ‫امــا اگــر بــا ذخایــر دولــت قبــل حرکــت می کردیــم بــه طــور حتــم دچــار‬ ‫چالــش می شــدیم بنابرایــن دولــت ســیزدهم تمام قــد بــرای صیانــت از‬ ‫امنیــت غذایــی مــردم ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫تقدیر از تولیدکنندگان دام و طیور‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تولیدکننــده صنعــت دام و طیــور مردانــه و باغیــرت‬ ‫در کنــار تولیــد ایســتادگی کــرد تــا کمبــودی نداشــته باشــیم‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬دنیــا دچــار بحــران امنیــت غذایــی شــد مــا یکــی از کشــورهای دنیــا‬ ‫هســتیم و کنــار ایــن موضــوع مــا در ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا افزایــش نــرخ‬ ‫تــورم‪ ،‬افزایــش مصــرف بــه دلیــل هم زمانــی عیــد و مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫مواجــه بودیــم و ‪ ۲۱‬اردیبهشــت ماه اصــاح مردمی ســازی یارانه هــا‬ ‫اتفــاق افتــاد کــه هــر یــک از این هــا در کشــورهای مدعــی صــف و کمبــود‬ ‫ایجــاد می کــرد امــا مــا کمبــودی نداشــتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون دولــت در تامیــن نقدینگــی و جم ـع اوری تولیــد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪597‬‬ ‫اعالم قیمت خرید تضمینی‬ ‫قبل از فصل کاشت‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬یکی دیگر از کارهای مــا در دولت‬ ‫ســیزدهم ایــن بــود کــه قیمــت تضمینــی را قبــل از فصــل کشــت‬ ‫جدیــد طبــق قانــون اعــام کردیــم‪ .‬دولــت ســیزدهم بــرای اولیــن‬ ‫بــار ســال گذشــته ایــن کار جســورانه را انجــام داد ایــن بــدان‬ ‫معناســت کــه کشــاورز انتخــاب کنــد طبــق نــرخ خریــد تضمینــی‬ ‫چــه محصولــی را بــکارد‪ .‬ایــن کار باعــث افزایــش تولیــد گنــدم‬ ‫از ‪ ۸‬میلیــون تــن بــه ‪ ۱۱.۵‬میلیــون تــن شــد زیــرا قیمــت خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم را از ‪ ۵‬هــزار تومــان بــه ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان‬ ‫تغییــر دادیــم و بــا شــروع جنــگ اوکرایــن و روســیه و تغییــر‬ ‫قیمت هــای جهانــی در ابتــدای ســال قیمــت را مجــددا بــه ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومــان افزایــش دادیــم‪.‬‬ ‫«ســیدجواد ســاداتی نــژاد» اطهــار داشــت‪ :‬مــا تــا پایــان خریــد‬ ‫تضمینــی امســال ‪ ۸۱‬هــزار میلیــارد تومــان گنــدم خریــداری‬ ‫خواهیــم کــرد در حالــی کــه در ســه ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۳۹۹‬و ‪۱۳۹۸‬‬ ‫درمجمــوع ‪ ۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان خریــد تضمینــی گنــدم شــده‬ ‫اســت‪ .‬مــا تاکنــون ‪ ۶۷‬هــزار میلیــارد تومــان پرداخــت کردیــم و‬ ‫روز چهارشــنبه ‪ ۵‬هــزار میلیــارد تومــان دیگــر پرداخــت شــد و این‬ ‫هفتــه هــم ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان پرداخــت می شــود تــا بــه‬ ‫پرداخــت روزانــه برســیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اعــام قیمــت خریــد تضمینــی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی قبــل از فصــل زراعــی اتــی ماننــد ســال قبــل اجــرا‬ ‫می شــود و مــا بــه تعهــدات خــود پایبنــد هســتیم‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد افــزود‪ :‬در ابتــدای ســال قیمــت کودهــای پایــه را‬ ‫کاهــش دادیــم کــه ایــن امــر باعــث افزایــش مصــرف کــود و‬ ‫افزایــش تولیــد شــد بــه طــوری کــه امســال شــاهد ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫افزایــش تولیــد برنــج (‪ ۲.۳‬میلیــون تــن برنــج بــدون کشــت‬ ‫دوم) بودیــم در حالــی کــه ســال گذشــته میــزان تولیــد برنــج‬ ‫‪ ۱.۸‬میلیــون تــن بــود یعنــی ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن تولیــد برنــج ایرانــی‬ ‫افزایــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن در تولیــد پنبــه ‪ ۲۰‬درصــد و جــو ‪۳۰‬‬ ‫درصــد(‪ ۷۵۰‬هــزار تــن) افزایــش تولیــد ثبــت شــده و خودکفایــی‬ ‫در ذرت علوفــه ای (‪ ۱۵.۵‬میلیــون تــن) محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در کشــت ســویا ‪ ۶‬میلیــون تومــان در هکتــار یارانــه‬ ‫دادیــم‪ .‬ایــن یعنــی حــوزه تولیــد در دولــت ســیزدهم مــورد‬ ‫حمایــت و رصــد اســت در حــوزه تحــول کشــاورزی اتفاقــا ًیکــی از‬ ‫اولویت هــای مــا تولیــد اســت‪.‬‬ ‫صدور اسناد اراضی کشاورزی‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره اراضــی کشــاورزی و جلوگیــری از‬ ‫تغییــر کاربری هــا اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از موضوعــات محــوری مــا‬ ‫صــدور اســناد اراضــی کشــاورزی اســت قبــل از دولــت ســیزدهم‬ ‫‪ ۴‬درصــد اراضــی کشــاورزی مــا بیشــتر ســند نداشــت و ایــن‬ ‫نســبت بــه قانــون کاداســتر ســال ‪ ۹۴‬عقب افتــاده بــود کــه اجرای‬ ‫ان بــا ســرعت قبــل‪ ۳۰ ،‬ســال طــول می کشــید‪ .‬طبــق قانــون‬ ‫کاداســتر کــه در ســال ‪ ۹۴‬تصویــب شــد بایــد در ســال ‪ ۹۹‬کل‬ ‫اراضــی کشــاورزی صاحــب ســند می شــدند کــه اجرایــی نشــد‬ ‫بنابرایــن یــک کار فــرا قــوه ای انجــام شــد‪ .‬مــا یــک قــرارگاه صــدور‬ ‫اســناد اراضــی بــا همــکاری ســازمان ثبــت و اســناد و قــوه قضائیــه‬ ‫تشــکیل دادیــم و هــر هفتــه ایــن جلســات برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬طبــق قانــون کاداســتر از ســال ‪ ۹۴‬تــا ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬از مجمــوع ‪ ۱۸‬میلیــون هکتــار رفــع تداخــل اراضی تنها ‪۳.۶‬‬ ‫میلیــون هکتــار انجــام شــده کــه ‪ ۱.۱‬میلیــون هکتــار معــادل ‪۳۰‬‬ ‫درصــد مربــوط بــه ‪ ۱۰‬ماهــه فعالیت دولت ســیزدهم بوده اســت‬ ‫و تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۲‬رفــع تداخــات را حــل می کنیــم و ســپس‬ ‫بــرای کل اراضــی کشــاورزی ایــران اســناد را صــادر می کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬درمجمــوع طــی ایــن مــدت ‪ ۸۶۰‬هــزار ســند‬ ‫تک بــرگ صــادر شــده کــه ‪ ۶۵۰‬هــزار ســند را طــی ‪ ۱۰‬مــاه‬ ‫مــا صــادر کردیــم‪ .‬تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۲‬قــرار اســت کال ًرفــع‬ ‫تداخــات اراضــی کشــاورزی را بــه پایــان برســانیم و تــا پایــان‬ ‫دولــت بــا همــکاری ســازمان ثبــت و قــوه قضاییــه اراضــی‬ ‫کشــاورزی صاحــب ســند شــوند‪.‬‬ ‫واردات مشروط‬ ‫یادداشت‪ -‬دکتر رسول نیشابوری‬ ‫شرط خدمات بعد از فروش اری ولی ‪#‬انتقال تکنولوژی ؟؟!!!‬ ‫اخیــرا وزیــر صمــت بــه شــرایط فــوق در ائیــن نامــه واردات‬ ‫خــودرو اشــاره کردنــد وبــا وجــود انــکار وتکذیــب انحصــار واردات‬ ‫توســط خــودرو ســازان ‪،‬اگــر ایــن شــرایط رعایــت شــود‪ ،‬بــه نظــر‬ ‫مــی رســد چــراغ ســبزی بــه خــودرو ســازان داخلــی در جهــت‬ ‫بهــره بــردای از انحصــار ضمنــی باشــد ‪.‬‬ ‫برهمــگان روشــن اســت که‪،‬انتقــال دانــش فنــی وتکنولــوژی‬ ‫ســاخت وتــو لیــد ومونتــاژ ودرنهایــت داخلــی ســازی انها‪،‬بــه‬ ‫تمهیــدات ومقدماتــی نیــاز داردوتصــور اینکــه یــک شــخص‬ ‫حقیقــی یــا حقوقــی کــه صرفا بــازرگان اســت بتوانــد دانش فنی‬ ‫انتقــال دهــد از اســاس‪،‬محل تردیــد اســت‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه خودروســازان کالس جهانــی از تکنولوژیهــای‬ ‫تولیدپــاک ونواینــد و نــاب وچابــک و‪.....‬بهــره مــی برند‪،‬برپایــه‬ ‫شــواهد وقرائن موجود در صنعت خودروســازی وزنجیره تامین‬ ‫وارزش ان‪،‬چنیــن انتطــاری نــه تنهــااز وارد کننــدگان وبازرگانــان‬ ‫منطقــی نیســت بلکــه از خودروســازان قدیمــی نیــز‪،‬دور از‬ ‫واقعیــت اســت ونمــی توانــد بیــش از یــک شــعار وشــواف روی‬ ‫کاغــذ باشــد!ودر خــوش بینانــه تریــن حالــت ‪،‬چــراغ ســبزی بــه‬ ‫خــودرو ســازان موجــود اســت‪.‬‬ ‫ترســیم ســناریو داخلــی ســازی وماژولهــای ان ‪،‬عزمــی ملــی‬ ‫وابــر تصمیمــی فرابخشــی اســت کــه بــه نظــر مــی رســد زمــان‬ ‫مطالبــه و ملزومــات و پیــش امادگیهــای ان‪،‬فرانرســیده باشــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬شهریور‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫شمـاره ‪597‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬مریم مرادی‏‬ ‫قوانین سه دقیقه ای‬ ‫خانواده خوشبخت‬ ‫«در کنار هم نه در مقابل هم‪»‎‬‬ ‫دانشــمندان دریافتــه انــد کــه در کنــار هــم نشســتن‬ ‫حــس مشــارکت بهتــری مــی دهــد تــا ایــن کــه در‬ ‫مقابــل هــم بنشــینید‪،‬‏خصوصــا زمانــی کــه بخواهیــد‬ ‫تصمیــم گیــری کنیــد بنابرایــن وقتــی قــرار اســت هــم‬ ‫فکــری کنیــد کنــار هــم قــرار بگیریــد نــه مقابــل‏ه ـم‪‎. ‎‬‬ ‫انعطاف پذیر بودن‏‬ ‫تحقیقــات نشــان میدهــد انعطــاف پذیــری رمــز‬ ‫خوشــبختی اســت؛ چــه بــا افــرادی کــه در طــول روز و‬ ‫طــی زندگــی ســر و کار داریــد‏و چــه در مورد تکنیکهایی‬ ‫کــه بــرای نظــم و انضبــاط؛ ســرگرمی یــا روابــط عاطفــی‬ ‫بــا خانــواده بــکار مــی بریــد هــر چقــدر بــا ‏مســائل‬ ‫بیشــتر درگیــر شــوید فرســوده تــر مــی شــوید‪.‬‏‬ ‫چشم از هم برنگردانید‬ ‫قطــع ارتبــاط چشــمی یکــی از مهــم تریــن عوامــل‬ ‫اغــاز درگیــری در خانــواده اســت‪.‬‏‬ ‫محققــان ســالها بــرای حــرکات صــورت چــون در هــم‬ ‫کشــیدن ابــرو؛ جمــع کــردن و بــه هــم فشــردن لــب هــا‬ ‫طــی مشــاجرات‏زناشــویی وقــت صــرف کردنــد‪ .‬انهــا‬ ‫زوج هــای مــورد بررســی را چهــار ســال بعــد نیــز دوبــاره‬ ‫بررســی کردنــد و دریافتنــد از میــان ‏تمــام حــرکات‬ ‫چهــره؛ چشــم غــره و برگردانــدن نــگاه بیشــترین تاثیــر‬ ‫را در دامــن زدن بــه تنــش هــای خانوادگــی داشــته‬ ‫اســت‪.‬‏پــس اگــر مــی خواهیــد خانــواده ای خوشــبخت‬ ‫داشــته باشــید مراقــب چشــم هایتــان باشــید و از‬ ‫چشــم غــره رفتــن و چشــم‏برگردانــدن از همســرتان‬ ‫خــوداری کنیــد‪.‬‏‬ ‫دایره تعامل‬ ‫بــرای هــم فکــری و حــس نزدیکــی بــا همســرتان‬ ‫در کنــارش بنشــینید نــه مفابلــش! امــا اکنــون مــی‬ ‫خواهیــم بگوییــم کــه ‏دانشــمندان دریافتــه انــد‬ ‫دایــره ای نشســتن در خانــواده مــی توانــد ارتباطــات و‬ ‫تعامــل خانــواده را بیشــتر کنــد؛ همــان طــور کــه‏در‬ ‫کنــار هــم نشســتن همدلــی را بیشــتر مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫وقت بی حوصلگی‬ ‫روانشناســان دریافتــه انــد کــه بیــن ســاعت ‪6‬و‪ 8‬پــر‬ ‫اســترس تریــن زمــان در شــبانه روز اســت‪.‬‏‬ ‫والدیــن روز پــر اســترس کاری خــود را پشــت ســر‬ ‫گذاشــته انــد؛ بچــه هــا خســته انــد و اعضــای خانــواده‬ ‫همــه در خانــه حمــع‏شــده انــد‪ .‬ایــن زمــان اصــا وقــت‬ ‫مناســبی بــرای گلــه گــذاری نیســت پــس لطفــا ایــن‬ ‫ســاعت هــا را حتــی المقــدور بــه کارهایــی‏بپردازیــد‬ ‫کــه برایتــان تمــدد اعصــاب بــه همــراه مــی اورد نــه‬ ‫تنــش بیشــتر‪.‬‏‬ ‫منبع‪ :‬برگرفته از کتاب‪ :‬مجله روانشناسی‏‬ ‫برای در امان ماندن‬ ‫از ابتال به کرونا رعایت‬ ‫چند مورد الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬رعایت دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫‪ -2‬تزریق نوبت چهارم واکسن‬ ‫‪ -3‬اســتفاده از ماســک در اماکــن‬ ‫شــلوغ و پرتــردد‬ ‫‪ -4‬شستن دستها با اب و صابون‬ ‫‪ -5‬ضد عفونی کردن دست ها‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی‬ ‫«هر خانه یک کارگاه‬ ‫صنایع دستی است»‬ ‫وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی بــا اشــاره به اینکه‬ ‫از نعمــت ســفر همــه بایــد بهره منــد شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬ایجــاد اشــتغال و‬ ‫ارتقــای اقتصــاد کشــور در گــرو تقویــت گردشــگری داخلــی‪ ،‬اســت و‬ ‫به همیــن خاطــر بــه دنبــال گردشــگری ارزان قیمــت هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدعزت اللــه ضرغامــی در برنامــه‬ ‫زنــده تلویزیونــی «جهــان ارا» کــه از شــبکه افــق پخــش شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۲۰ :‬مانــع اساســی را در یکســال گذشــته احصــا و ســعی‬ ‫کردیــم و توانســتیم بــه عنــوان کارنامــه عملکــرد بــه جــای گزارش های‬ ‫حجیــم‪ ۳۰ ،‬محــور اصلــی از اقدامــات انجــام شــده را ارائــه کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگــی و گردشــگری در ادامــه تصریــح کرد‪ :‬بســیاری‬ ‫از کارهــا بــا روش کارمنــدی پیــش نمـی رود ایــن بــه عنــوان نخســتین‬ ‫چالشــی کــه در کشــور بــا ان روبــه رو هســتیم کــه مــن بــرای ان‬ ‫از اصطــاح «زیــر میــز زدن» اســتفاده می کنــم‪ ،‬و ان ایــن اســت‬ ‫که‪،‬نظــام اداری مــا ناکارامــد و پوســیده بــوده کــه باعث شــده تا کارها‬ ‫حرکت روبه جلو نداشــته باشــد‪ .‬و این یکی از خطرات دولت اســت‬ ‫و ســعی دارم کــه تحــول را از وزارت میراث فرهنگــی اغــاز کنــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬اکثــر مجوزهــا بــه ســتاد وزارت میراث فرهنگــی‬ ‫بــر می گشــت کــه ایــن خــود مشــوق در فســاد اداری و امضــای‬ ‫طالیــی می شــد‪ .‬چــرا کــه در اینجــا اگــر فــردی نیــاز بــه مجــوز بــرای‬ ‫فعالیتــی داشــت میبایــت بــه خیابــان ازادی مراجعــه می کــرد‪.‬‬ ‫ضرغامــی در ادامــه یــاداور شــد‪« :‬نهضــت تفویــض اختیــار» اولیــن‬ ‫کاری کــه در ایــن خصــوص انجــام دادم بــود کــه ایــن نشســت را بــا‬ ‫ایــن عنــوان برگــزار کردیــم تــا ماموریت هــا را بــه بخش هــای صفــی‬ ‫وزارتخانــه در سراســر کشــور انتقــال دهیــم‪.‬‬ ‫وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گفــت‪ :‬مصــداق‬ ‫بــارز اقتصــاد مقاومتــی صنایع دســتی می باشــد‪ .‬چــرا کــه در ایــن‬ ‫حــوزه بیــش از یــک میلیــون نفــر مشــغول فعالیــت هســتند و شــعار‬ ‫مــا ایــن اســت کــه «هــر خانــه یــک کارگاه صنایــع دســتی اســت»‪.‬‬ ‫اگــر همــه زمینه هــای مولــد را راه انــدازی کنیــم‪ ،‬مصــداق ان همیــن‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۲۹۹ :‬رشــته از ‪ ۴۰۰‬رشــته صنایع دســتی ثبــت شــده در‬ ‫دنیــا در ایــران فعــال هســتند‪ .‬در ایــن بیــن نیــز توانســتیم هشــت‬ ‫رشــته منســوخ را نیــز احیــا کنیــم کــه از ایــن تعــداد ‪ ٢۶٠‬رشــته نیــاز به‬ ‫مجــوز فعالیــت ندارنــد و بــه شــکل اعالنــی هســتند و اکنــون ایــن کار‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ضرغامــی گفــت‪ :‬در نــگاه تحولــی اشــکالی کــه داریــم ایــن اســت کــه‬ ‫رئیــس دســتگاه و ســازمان رویکــرد تحولــی دارد‪ ،‬امــا متاســفانه بدنــه‬ ‫مدیــران و کارگــزاران تحــول را ماننــد او متوجــه نمی شــود‪ ،‬پــس در‬ ‫نتیجــه کار بــه ســرانجام نمی رســد‪.‬‬ ‫وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی در ادامــه بــا بیــان‬ ‫اینکــه از نعمــت ســفر همــه بایــد بهــره منــد شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تقویــت‬ ‫گردشــگری داخلــی باعــث ایجــاد اشــتغال و ارتقــای اقتصــاد کشــور‬ ‫می شــویم‪ .‬و بــه همیــن خاطــر مــا بــه دنبــال گردشــگری ارزان قیمــت‬ ‫بــرای مــردم هســتیم‪.‬‬ ‫ضرغامــی در ادامــه افــزود‪ :‬تــاش کردیــم کــه در یــک ســال گذشــته‬ ‫در ســطح رســانه جــا بیاندازنــد کــه هــر ســه حوز ه تخصصــی وزارتخانه‬ ‫(میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی) دارای اهمیــت‬ ‫هســتند و اکنــون بســیاری از صاحب نظــران ارام ارام بــا مســائل‬ ‫حوزه هــای ماموریتــی مــا در حــال اشــنا شــدن هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گاهــا ً افــراد مختلــف وزارت میــراث فرهنگــی را‬ ‫بعنــوان وزارت دســت چنــدم تصــور می کردنــد امــا بــا بســیاری از‬ ‫دســتگاه ها ارتبــاط تنگاتنگــی برقــرار و بــا هفــت دســتگاه تفاهمنامــه‬ ‫همــکاری امضــا کردیــم‪ .‬بــا برخــی تقاطع داشــتیم و با بســیاری از انها‬ ‫نقــاط همــکاری و ماموریــت مشــترک داریــم‪.‬‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگــی در ادامــه تصریــح کــرد ماموریت هــای وزارتخانه‬ ‫ما فرابخشــی اســت و این دومین نظام مســائل اســت که دستگاه های‬ ‫مختلــف بایــد در حوزه هــای مــا فعــال شــوند‪ .‬مــا بــا ســازمان اوقــاف‪،‬‬ ‫شــهرداری و نیروهــای انتظامــی مســائل مشــترک داریم‪.‬‬ ‫وی بــه فعالیــت و تــردد خودروهــای کاروان (کمپرهــا) اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬مــا بایــد بــه کمپرهــا مجــوز بدهیــم‪ ،‬جلس ـه ای بــا نیــروی‬ ‫انتظامــی داشــتیم و مشــکل ایــن مجوزهــا را رفــع کردیــم‪ ،‬اکنــون بــا‬ ‫کمــک کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانــی پــاک ویــژه بــه کمپرهــا داده‬ ‫مــی شــود کــه در سراســر ایــران و جهــان مــی تواننــد تــردد کننــد ‪.‬‬ ‫وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫خانواده هایــی کــه در کمپرهــا ســفر مــی کننــد شــجاعانه زندگــی‬ ‫می کننــد و بــه طبیعــت و جنــگل می رونــد‪ .‬اینهــا در گذشــته‬ ‫نمی توانســتند در جــاده تــردد کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اغــاز همــکاری مشــترک با بنیاد مســکن و‬ ‫ن هــای فرهنگــی در سراســر دنیــا‬ ‫ســازمان اوقــاف گفــت‪ :‬اکنــون رایــز ‬ ‫بــا همــکاری ســازمان فرهنــگ و ارتباطات ماموریــت دارند و به عنوان‬ ‫مدیــران وزارت میــراث فرهنگــی هــر کــدام از انهــا می تواننــد عمــل‬ ‫ن هــای فرهنگــی مــا عــاوه بــر کار فرهنگــی در کشــورهای‬ ‫کننــد‪ .‬رایــز ‬ ‫مختلــف ماننــد اســپانیا و جمهــوری اذربایجــان بــا مــا مرتــب در ارتباط‬ ‫هســتند و بــا اژانــس داران جلســه می گذرانــد‪ .‬در ایــن یکســال‬ ‫بســیاری از مســائل مشــترک فعــاالن بخــش خصوصــی با کشــورهای‬ ‫همســایه و همــکار را شناســایی‪ ،‬مذاکــره و حــل کردیــم کــه ســفیران‬ ‫مــا بــه ویــژه رایزن هــای فرهنگــی بانــی ایــن کارهــا بودنــد‪.‬‬ ‫ضرغامــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه حــوزه گردشــگری شــامل داخلــی‬ ‫و خارجــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد گردشــگری ســهم صنعــت‬ ‫گردشــگری در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه جهــان داخلــی‬ ‫بــوده؛ چــرا کــه گردشــگری داخلــی باعــث ایجــاد توزیــع ثــروت‬ ‫می شــود‪ ،‬وقتــی گردشــگری داخلــی تقویــت شــود‪ ،‬تولید‪ ،‬اشــتغال و‬ ‫ثــروت تقویــت می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬اولیــن قدمــی کــه در حــوزه گردشــگری خارجــی‬ ‫برداشــتیم ایــن بــود کــه مرزهــای گردشــگری کــه ‪ ٢٠‬مــاه بــه خاطــر‬ ‫شــیوع کرونــا بســته بــود‪ ،‬بــا مذاکراتــی کــه بــا وزارتخانه هــای مرتبــط‪،‬‬ ‫ســتاد ملــی مقابلــه کرونــا و شــخص رییس جمهــوری داشــتم باالخره‬ ‫بــاز شــد‪ ،‬محدودیت هــای صــدور مجــوز لغــو شــد و دولــت قبــل بــه‬ ‫دلیــل نگرانیهایــی کــه داشــت ســفر بــه ایــران را محــدود کــرده بــود اما‬ ‫بــا اقدامــی کــه انجــام شــد نزدیــک بــه ‪ ٢‬میلیــون و ‪ ٩٠٠‬هــزار گردشــگر‬ ‫خارجــی در ایــن مــدت بــه ایــران ســفر کردنــد‪.‬‬ ‫ضرغامــی عنــوان کــرد‪ :‬زیرســاخت های مــا در صنعــت گردشــگری‬ ‫کال مشــکل جــدی دارد‪ .‬جلســات زیــادی بــا دســتگاه های مختلــف‬ ‫گذاشــتیم تا مشــکل زیرســاخت ها حل شــود‪ .‬در گردشــکری دریایی‬ ‫صفــر بودیــم در حالیکــه ‪ ۵۴۰۰‬کیلومتــر ســواحل داریــم‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬بــا مســئوالن دو کشــتی تفریحــی کــه یکــی ظرفیــت‬ ‫‪ ١٧٠٠‬گردشــگری و یکی هم ظرفیت ‪ ١٢٠٠‬گردشــگر را دارد جلســه دارم‪،‬‬ ‫ســوخت یارانــه ای بــرای ایــن کشــتی هــای مزیــت ایجــاد کــرده اســت و‬ ‫مــی توانیــم بــرای بازی هــای قطــر گردشــگری دریایــی را راه انــدازی کنیــم‬ ‫و هموطنــان و گردشــگران عالقه منــد می تواننــد بــه جزیــره کیــش کــه‬ ‫امکانــات مناســبی بــرای ایــن کشــتی هــا دارد ســفر کنــد‪.‬‬ ‫ضرغامــی گفــت‪ :‬هرچنــد همچنــان امــکان پهلو گرفتن کشــتی های‬ ‫بــزرگ نیســت امــا جلســاتی را بــا رئیــس بنــادر کشــتیرانی داشــتم تــا‬ ‫مشــکالت ایــن حــوزه حــل شــود‪.‬‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگــی بــا اشــاره بــه دریافــت دالر از گردشــگران خارجــی‬ ‫بــرای هزینــه پــرواز در ایــران افــزود‪ :‬ایــن عمــل قطعــا کار اشــتباهی بــود‬ ‫ایرالین هــای مــا هــم مشــکالتی دارنــد‪ ،‬امــا روش‪ ،‬روش اشــتباهی بــود و‬ ‫گفتنــد «اگــر گردشــگران خارجــی بیایند‪ ،‬باید پول بیشــتری برای هواپیما‬ ‫پرداخــت کننــد» بــا رییــس هواپیمایــی کشــور جلســه گذاشــتم هــر چنــد‬ ‫مصوبــه لغــو شــد امــا ایرالین هــا هنــوز در بخــش قیمــت مشــکل دارنــد‪.‬‬ ‫ضرغامــی گفــت‪ :‬متاســفانه مراکــز اقامتــی مــا کیفیــت خدماتشــان‬ ‫مناســب نیســت و در کشــور هتل هــای بــا کیفیــت بــاال ‪ ۴‬و ‪ ۵‬ســتاره‬ ‫محــدود اســت‪ .‬تعــداد کل هتل هــای مــا از هتل هــای اســتانبول ترکیــه‬ ‫هــم کمتــر اســت‪ .‬مــا ‪ ۶‬هــزار مراکــز اقامتــی داریــم کــه زیــر ‪ ۶۰‬هــزار‬ ‫اتــاق دارد‪ .‬در ایــن یکســال رونــق جــدی در مجوزهــا و ســاخت مراکــز‬ ‫اقامتــی داشــتیم‪.‬‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در هفته دولــت ‪ ۳۶۴‬پروژه‬ ‫بــه ارزش ‪ ۱۱‬میلیــارد تومــان افتتــاح می شــود‪ .‬باید گردشــگری ارزان را‬ ‫توســعه دهیــم قــدرت ســفر را بســیاری از مــردم مــا ندارنــد‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫کار بــه هتل هــای دو ســتاره و مهمانســراها تســهیالت می دهیــم‪.‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۳۷۰۰‬میلیــارد تومــان وام تبصــره ‪ ۱۸‬دادیــم و جــزو‬ ‫دســتگاه های برتــر در ایــن زمینــه بودیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای ســرمایه گذاری در مراکــز اقامتــی و بنــادر و‬ ‫گردشــکری دریایــی در زمینــه ارائــه تســهیالت وضــع مــا خــوب اســت‪.‬‬ ‫یکــی از موانــع جــدی مــا در ایــن حــوزه ایران هراســی اســت کــه باعــث‬ ‫می شــود رشــد ورود گردشــگران بــه ایــران کنــد شــود‪.‬‬ ‫وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی در پاســخ بــه ایــن‬ ‫امــار کــه ‪ ۴٠‬درصــد مــردم در طــول ســال ســفر نمــی رونــد‪ ،‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫یکــی از مشــکالت مــا نظــام امــاری صحیــح اســت‪ .‬منابعــی کــه بایــد‬ ‫امــار بدهنــد متنــوع و امارشــان متفــاوت اســت‪ ،‬تــاش مــی کنیم نظام‬ ‫امــاری را بــا کمــک دســتگاه های دیگــر یکســان کنیــم‪ .‬تــا ایــن نظــام‬ ‫یکپارچــه نشــود هیــچ امــار قطعــی نمی توانیــم اعــام کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــعار جهانــی مــا ایــن اســت «گردشــگری و ســفر حــق همه‬ ‫مــردم اســت» پــس بایــد حتــی طبقــه فرودســت جامعــه از یــک حداقــل‬ ‫و کــف گردشــگری و ســفر هــم برخــوردار باشــد‪ ،‬مــا از اول روی ســفر‬ ‫ارزان قیمــت برنامه ریــزی کردیــم‪ .‬همیــن االن بخش هایــی از وزارتخانــه‬ ‫را بــرای انجــام ایــن کار اختصــاص داه ایــم‪ .‬مهمانســراهای ارزان قیمــت‬ ‫بــرای مــردم در نظــر گرفتیــم تــا ســفر بــرای انهــا ارزان قیمــت رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫ضرغامــی گفــت‪ :‬در گذشــته تهــران قطــب گردشــگری نبــود‪،‬‬ ‫امــا بــا تالش هایــی کــه امســال داشــتیم در یــک کتابچــه مناطــق‬ ‫گردشــگری‪ ،‬ری تهــران و شــمیرانات را معرفــی کردیــم کــه مــورد‬ ‫اســتقبال مــردم واقــع شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪ :‬همــه هتل هــای پنــج ســتاره مــا نــوروز امســال‬ ‫تکمیل ظرفیت بود‪ .‬در گذشــته میانگین مراکز اقامتی تهران در مقاطع‬ ‫تعطیــات ‪ ۱۰‬درصــد پــر بــود امــا ‪ ۶۰‬درصــد مراکــز اقامتــی تهــران امســال‬ ‫تکمیل شــد‪ .‬در نوروز امســال به عنوان جایگزین شــهرهایی که ظرفیت‬ ‫ان هــا تکمیــل مــی شــد‪ ،‬مقصدهــا و شــهرهای جدیــد را معرفــی کردیــم‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در ایــام نــوروز ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر کامــا‬ ‫فعــال بــود و بــا هماهنگــی بیــن دســتگاهی اجــازه نــداد بحرانــی بــرای‬ ‫اقامــت مــردم در زمــان ســفر نــوروزی پیــش بیایــد‪ .‬برخــی مــوارد هــم‬ ‫ی کــرد و همــه مجبورنــد کمــک کننــد‪.‬‬ ‫شــورای تامیــن ورود م ـ ‬ ‫ضرغامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در شــهرهای بــزرگ و کالنشــهرها مــردم‬ ‫عــادت بــه گردشــگری شــهری ندارنــد‪ ،‬مــا بــا چــاپ کتــاب گردشــگری‬ ‫تهــران ســعی کردیــم محورهــا و جاذبــه هــای گردشــگری در مناطــق‬ ‫مختلــف پایتخــت را بــه مــردم معرفــی کنیــم کــه در همیــن راســتا‬ ‫اکنــون بــا شــهرداری تهــران در حــال امضــا تفاهم نامه هســتیم که به‬ ‫زودی ســازمان گردشــگری در شــهرداری تهــران راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگــی با اشــاره به عدم هماهنگی میان دســتگاه های‬ ‫مختلــف گفــت‪ :‬بــرای ترویــج گردشــگری الزم بــود در جــاده تابلــوی‬ ‫معرفــی یــک اثــر را بزنیــم‪ ،‬امــا نمی توانســتیم بزنیــم‪ ،‬امــا اکنــون بــا‬ ‫هماهنگــی کــه بــا وزارت راه انجــام دادیــم‪ ،‬ایــن مشــکل حــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬قانونــی وجــود دارد کــه جاده هــا در اختیــار بخــش تبلیغاتــی‬ ‫وزارت راه اســت و می گوینــد وزارت میراث فرهنگــی نمی توانــد تابلــو‬ ‫بزنــد‪ .‬مــا هــم ایین نام ـه ای در دولــت تصویــب کردیــم کــه مربــوط بــه‬ ‫مــاده ‪ ۱۰۰‬قانــون برنامــه ششــم توســعه اســت و در یکــی از بندهــا بــه‬ ‫وزارت میراث فرهنگــی اجــازه نصــب تابلــو می دهــد‪.‬‬ ‫ضرغامــی گفــت‪ :‬قانــون جامــع وظایــف و اختیــارات وزارتخانــه امــاده‬ ‫شــده و اکنــون در کمیســیون های مختلــف دولــت در حــال بررســی‬ ‫اســت‪ .‬در حــوزه هــای ماموریتــی بــا برخــی دســتگاه های مختلــف‬ ‫تقاطــع و تعــارض داریــم و یکــی از بحث هــای مــا اســتفاده از امکانات‬ ‫ســایر دســتگاه ها در حــوزه گردشــگری اســت‪ .‬بــرای منطقـه ای ماننــد‬ ‫ارونــد طــرح نوشــتیم کــه تمــام امکانــات دســتگاه ها ماننــد وزارت‬ ‫نفــت بــه کمــک گردشــگری بیاینــد‪.‬‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگــی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای توســعه گردشــگری بایــد بیــن‬ ‫دســتگاه های مختلف هماهنگی ایجاد شــود و همه این هماهنگی ها‬ ‫در اختیــار مــن نیســت‪ ،‬بــه همیــن منظــور نمی تــوان زمــان بــرای ایــن‬ ‫هماهنگــی مشــخص کــرد‪ .‬در ان موضوعاتــی کــه در اختیــار مــن اســت‪،‬‬ ‫زیــر میــز زدم امــا هماهنگــی بــا ســایر دســتگاه ها نیــاز بــه زمــان دارد‪.‬‬ ‫ضرغامــی دربــاره انتصــاب خــودش و مدیــران وزارت میراث فرهنگــی‬ ‫بــدون رزومــه و ســابقه مرتبــط بــا حــوزه هــای تخصصــی گفــت‪ :‬بنــای‬ ‫ایــن وزارتخانــه فرهنگــی اســت و حوزه هــای تخصصــی ان کامــل‬ ‫مرتبــط بــا مســائل فرهنگــی اســت‪ .‬رشــته مــن عمــران اســت و بــا‬ ‫مســائل مختلــف معمــاری و عمــران اشــنا هســتم‪ .‬وقتــی رئیــس‬ ‫ســازمان صــدا و ســیما بــودم‪ ،‬در همــه حوزه هــای کشــور حضــور‬ ‫داشــتم ســاعت ها انهــا را می شــنیدم و عمــل می کــردم‪.‬‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگــی بیــان کــرد‪ :‬اگــر در وزارتخان ـه ای مثــل وزارت‬ ‫میراث فرهنگــی کارشــناس درجــه یــک میراث فرهنگــی بــود دلیــل‬ ‫بــر ایــن نیســت کــه کارنامــه مدیریتــی خوبــی داشــته باشــد و بتوانــد‬ ‫مدیریــت کنــد‪ .‬وقتــی فــردی ویژگی هــای مدیریتــی دارد حتمــا‬ ‫تشــخیص داده می شــود کــه ان وزارتخانــه را مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در کنــار مدیــران جــوان از حضــور مدیــران بــا‬ ‫تجربــه اســتفاده کردیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬انتصابات مــن از نظر خودم بهترین‬ ‫انتصــاب مدیریتــی اســت‪ ۲۰ .‬مدیــر دهــه شــصتی منصــوب کــردم‪،‬‬ ‫علــی اصغــر شــالبافیان معــاون گردشــگری وزارتخانــه دهــه شــصتی‬ ‫اســت و جــزو افــراد درجــه اول در زمینه هــای ایدئولوژیــک و مــوارد‬ ‫مختلــف صنعــت گردشــگری اســت‪ .‬در کنــار ایــن ‪ ۲۰‬مدیــر ارشــد‬ ‫جــوان مدیرانــی منصــوب کــردم تــا از تجاربشــان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگــی گفــت‪ :‬اقــای دارابــی (قائــم مقــام وزیــر و‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی) یکــی از بهتریــن و موفق تریــن مدیــران‬ ‫در زمــان صــدا و ســیما بــوده و امــروز یکــی از موفق تریــن مدیــران‬ ‫میراث فرهنگــی اســت‪ .‬کارنامــه خوبــی طــی ایــن مــدت دارنــد‪.‬‬ ‫ضرغامــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای برقــراری ارتبــاط موثــر بــا ســایر‬ ‫دســتگاه ها در معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع از اقــای اوحــدی‬ ‫اســتفاده کــردم و ایشــان بــا ارتباطــات خوبــی کــه بــا بانک هــا داشــتند‬ ‫توانســتند تســهیالت زیــادی بــرای فعــاالن گردشــگری و صنایــع ‬ ‫دســتی بگیرنــد کــه تبصــره ‪ ١٨‬نمونــه روشــن ان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه دولــت برخــی بــه شــدت حملــه ور می شــوند کــه بســیاری‬ ‫از نیروهــای حزب الهــی در اســتان ها ماننــد شــما می گوینــد «ایــن مدیران‬ ‫را چــرا انتخــاب می کنیــد»‪ ،‬مــن اعتقــاد دارم مدیرانــی کــه در دولت هــای‬ ‫گذشــته بودنــد و بــه مــردم خدمــت کردنــد‪ ،‬اگــر ســالم و متخصــص و‬ ‫متعهــد هســتند و معانــد نیســتند بایــد از حضــور انهــا اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر میــراث دربــاره حواشــی انتصــاب مدیــر مــوزه فــرش گفــت‪ :‬در کنــار‬ ‫قدردانــی از مدیــر ســابق مــوزه فــرش بــر ایــن بــاورم کــه موزه هــای مــا بایــد‬ ‫زنــده و فعــال باشــند تــا مــردم از محیــط مــوزه لــذت ببرنــد‪ .‬بــا مدیریــت‬ ‫ســجاد نوروزیــان وضعیــت مــوزه فــرش بهتــر شــده و او باعــث رونــق ایــن‬ ‫مــوزه شــده اســت‪ .‬اقــای نوروزیــان فــرد بــا مطالعــه و بــا ســوادی اســت‪.‬‬ ‫او اگــر شــخصیتی بــه نــام «چولمــن ســیزدهم» خلــق کــرده‪ ،‬توانســته‬ ‫مســائل جــدی را بــا خالقیــت خــود بــه زبــان طنــز مطــرح کنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫کالهبرداری با عنوان رمالی و دعانویسی در فضای مجازی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان از کالهبــرداری اینترنتــی بــا عنــوان رمالــی و دعانویســی در فضــای مجــازی بــه شــهروندان خبــر دادو اظهــار داشــت ‪:‬‬ ‫دعانویســی‪ ،‬رمالــی‪ ،‬فالگیری‪،‬رفــع طلســم و ‪ ...‬یکــی از شــگردهای کالهبــرداری از کاربــران در فضــای مجــازی اســت کــه متاســفانه علی رغــم ارتقــاء‬ ‫ســطح علــم و دانــش اســتفاده از فنــاوری ‪ ،‬بــاز هــم افــرادی هســتند کــه ســراغ ایــن ســودجویان برونــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه همه گیــری ویــروس کرونــا‪ ،‬شــاهد افزایــش فعالیــت ایــن شــیادان در فضــای مجــازی هســتیم کــه بــا ایجــاد‬ ‫صفحــات جعلــی در شــبکه های اجتماعــی و بــه صــورت ناشــناس اقــدام بــه فعالیــت کــرده و کاربــران ایــن بســتر را متحمــل ضررهــای مالــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 07‬شهریور‬ ‫افزایش ‪203‬‬ ‫درصدی حمالت‬ ‫‪DDoS‬‬ ‫سرویس امنیت‬ ‫‪ Radware‬گزارشــی منتشــر کــرد کــه نشــان می دهــد تعــداد‬ ‫حمــات مخــرب ‪ DDoS‬در مقایســه بــا شــش مــاه اول ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬میــادی ‪ 203‬درصــد افزایش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش همچنیــن تاکیــد می کنــد کــه چگونــه تهاجــم‬ ‫روســیه بــه اوکرایــن‪ ،‬تمرکــز چشــم انداز تهدیــد را تغییــر داده‬ ‫اســت ‪ -‬و ان را از پیامدهــای همه گیــری بــه ســمت موجــی‬ ‫از فعالیت هــای ‪ DDoS‬کــه توســط هکــر هــای میهن پرســت‬ ‫راه انــدازی شــده اســت‪ ،‬تغییــر داده اســت‪ .‬پاســکال گیننــز‪،‬‬ ‫مدیــر اطالعــات ‪ Radware‬گفــت‪ :‬چشــم انداز تهدیــد در‬ ‫نیمــه اول ســال ‪ 2022‬شــاهد تغییــر قابل توجهــی بــود‪ .‬بــا‬ ‫حملــه روســیه بــه اوکرایــن‪ ،‬تمرکــز ســایبری تغییــر کــرد‪ .‬از‬ ‫پیامدهــای همه گیــری ویــروس کرونــا و ازجملــه افزایــش‬ ‫ســطوح حملــه ناشــی از کار از خانــه و افزایــش فعالیت هــای‬ ‫جنایــی زیرزمینــی‪ ،‬بــه موجــی از فعالیت هــای ‪ DDoS‬کــه‬ ‫توســط هکرهــای میهن پرســت و لشــکر جدیــد بازیگــران تهدیــد‬ ‫راه انــدازی شــد‪ ،‬تغییــر یافــت‪.‬‬ ‫حمالت ‪ DDoS‬به طور چشمگیری افزایش می یابد‬ ‫شــش مــاه اول ســال ‪ 2022‬بــا افزایــش قابل توجهــی در‬ ‫فعالیــت ‪ DDoS‬در سراســر جهــان روبــه رو شــد‪ .‬حمــات از‬ ‫مــوارد حمــات ترابیــت در اســیا و ایاالت متحــده متغیــر بــود‪.‬‬ ‫تعــداد حمــات مخــرب ‪ DDoS‬نســبت بــه شــش مــاه اول ســال‬ ‫‪ 2021‬میــادی ‪ 203‬درصــد افزایش یافتــه اســت‪ .‬رویدادهــای‬ ‫مخــرب ‪ DDoS‬در شــش مــاه اول ســال ‪ 2022‬میــادی ‪60‬‬ ‫درصــد بیشــتر از کل ســال ‪ 2021‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫در مــی ‪ Radware ،2022‬یــک حملــه بمبــاران فــرش حجمــی را‬ ‫کاهــش داد کــه حجــم کل ‪ PB 2.9‬را نشــان مـی داد‪ .‬ایــن حملــه‬ ‫‪ 36‬ســاعت بــه طــول انجامیــد و بــا ســرعت ‪ 1.5‬ترابیــت بــر ثانیــه بــا‬ ‫نــرخ حملــه پایــدار بیــش از ‪ 700‬گیگابایــت در ثانیــه بــرای بیــش از‬ ‫هشــت ســاعت بــه اوج خــود رســید‪ .‬ترکیبــی از مدت زمــان‪ ،‬حجــم‬ ‫و نــرخ حملــه متوســط‪/‬پایدار ایــن حملــه را بــه یکــی از مهم تریــن‬ ‫حمــات ‪ DDoS‬در تاریــخ تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫هک میهن پرستانه افزایش می یابد‬ ‫در نیمــه اول ســال ‪ ،2022‬هــک میهن پرســتانه به طــور‬ ‫چشــمگیری افزایــش یافــت‪ .‬گروه هــای هکــری طرفــدار اوکرایــن‬ ‫بروز رسانی حریم‬ ‫خصوصی واتساپ‪-‬‬ ‫مخفی شدن در‬ ‫حالت انالین‬ ‫اطالعیه هــای اخیــر واتــس اپ در مــورد بــروز رســانی حریــم‬ ‫خصوصــی ســر و صــدای زیــادی بــه پــا کــرده اســت‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫جدیــدی بــه واتــس اپ اضافــه شــده اســت کــه بــه کاربــران ایــن‬ ‫انتقام به روش‬ ‫سایبری‬ ‫پلیــس فتــا اســتان از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه صفحه‬ ‫اینســتاگرامی شــرکت نقشــه بــرداری را بــه قصــد انتقام جویــی‬ ‫از دســترس خــارج کــرد ‪ ،‬خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در پــی شــکایت نماینــده حقوقــی شــرکت ســاختمانی‬ ‫مبنــی بــر اینکــه صفحــه اینســتاگرامی شــرکت موصــوف وی بــه‬ ‫صــورت ناگهانــی از دســترس خــارج شــده وموجــب وارد ســاختن‬ ‫خســارت زیــادی بــه شــرکت شــده ‪ ،‬موضــوع پرونــده در دســتور‬ ‫کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از انجــام اقدامــات پلیســی در خصــوص‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪597‬‬ ‫انسداد ‪ 500‬صفحه مجازی‬ ‫مرتبط با اوباش گری‬ ‫و فروش سالح‬ ‫و روســیه تــازه تاسیس شــده باهــدف برهــم زدن و ایجــاد‬ ‫هرج ومــرج از طریــق دزدی و افشــای اطالعــات‪ ،‬تخریــب چهــره‬ ‫و دســت بــه ایــن حمــات زدنــد‪.‬‬ ‫‪ ،DragonForce Malaysia‬یــک عملیــات هکــری‬ ‫میهن پرســتانه کــه ســازمان های خاورمیانــه را در ســال ‪2021‬‬ ‫هــدف قــرار داده بــود‪ ،‬در ســال ‪ 2022‬بازگشــت‪ .‬حمــات‬ ‫اخیــر ان واکنش هــای سیاســی بــه رویدادهــای ملــی بــود‬ ‫‪ OpsPatuk‬در واکنــش بــه اظهــارات عمومــی یــک شــخصیت‬ ‫سیاســی برجســته در هنــد راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫شــبکه های اطالعاتــی و ارتباطــی عمــده فیلیپیــن‪ ،‬ازجملــه‬ ‫‪ ،CNN‬شــبکه خبــری ‪ ABS-CBN، Rappler‬و ‪،VERA Files‬‬ ‫در ارتبــاط بــا انتخابــات عمومــی ایــن کشــور در ســال ‪2022‬‬ ‫هــدف حمــات ‪ DDoS‬قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫‪ Geenens‬هشــدار می دهــد‪« :‬هیــچ ســازمانی در جهــان در حــال‬ ‫حاضــر از حمــات ســایبری در امــان نیســت‪ ».‬هکرهــا و هکرهــای‬ ‫انالیــن می تواننــد تالش هــای امنیتــی گســترده تری را کــه توســط‬ ‫کشــورها و مقامــات هدایــت می شــود مختــل کننــد‪ .‬گروه هــای‬ ‫جدیــد هکــری می تواننــد غیرقابل پیش بینــی بــودن شــدید را بــرای‬ ‫ســرویس های اطالعاتــی ایجــاد کننــد و پتانســیلی بــرای ســرریز و‬ ‫نســبت دادن نادرســت ایجــاد کننــد کــه درنهایــت می توانــد منجــر‬ ‫بــه تشــدید درگیری هــای ســایبری شــود‪.‬‬ ‫دریافت باج‪ ،‬جایگاه خود را حفظ می کند‬ ‫خــارج از قلمــرو جنــگ‪ ،‬دیگــر گروه هــای جرائــم ســایبری‬ ‫دوبــاره ظهــور کردنــد و بــه تجــارت ادامــه می دهنــد‪ .‬در نیمــه‬ ‫اول ســال ‪ ،2022‬یــک کمپیــن جدیــد از حمــات ‪ RDoS‬توســط‬ ‫گروهــی کــه ادعــا می کردنــد ‪ REvil‬هســتند‪ ،‬ظاهــر شــد‪ .‬ایــن‬ ‫بــار ایــن گــروه نه تنهــا یادداش ـت های هشــداردهنده را قبــل از‬ ‫شــروع حملــه ارســال می کــرد‪ ،‬بلکــه یادداشــت باج خواهــی و‬ ‫مطالبــات را نیــز در محمولــه جاســازی می کــرد‪ .‬در مــی ‪،2022‬‬ ‫‪ Radware‬چندیــن نامــه باج خواهــی از گروهــی کــه خــود را‬ ‫به عنــوان گــروه ‪ Phantom‬معرفــی می کردنــد‪ ،‬کشــف کــرد‪.‬‬ ‫خرده فروشــی و صنایــع برتــر بــا فنــاوری پیشــرفته هــدف اکثــر‬ ‫حمــات وب‬ ‫طــی شــش مــاه اول ســال ‪ ،2022‬حمــات مخربــی کــه‬ ‫برنامه هــای کاربــردی انالیــن را هــدف قــرار می دهنــد‬ ‫افزایش یافتــه اســت کــه تحــت ســلطه مــکان قابــل پیش بینــی‬ ‫منابــع و حمــات تزریقــی اســت‪ .‬تعــداد حمــات برنامه هــای‬ ‫وب مخــرب ‪ 38‬درصــد در مقایســه بــا شــش ماهه اول ســال‬ ‫‪ 2021‬رشــد داشــته اســت و از تعــداد کل حمــات مخــرب‬ ‫ثبت شــده در ســال ‪ 2020‬پیشــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حمــات ‪ 48 resource location‬درصــد از کل حمــات را‬ ‫تشــکیل می دهنــد و پــس از ‪ 17( code injection‬درصــد) و‬ ‫‪ 10( SQL injection‬درصــد) ایــن حمــات را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫بیشــترین صنایــع موردحملــه خرده فروشــی و عمده فروشــی‬ ‫(‪ 27‬درصــد) و فنــاوری پیشــرفته (‪ 26‬درصــد) بودنــد‪ .‬اپراتورهــا‬ ‫و ارائه دهنــدگان ‪ SaaS‬در رتبه هــای ســوم و چهــارم قــرار‬ ‫گرفتنــد و بــه ترتیــب ‪ 14‬درصــد و ‪ 7‬درصــد از حمــات را بــر روی‬ ‫ان هــا تمرکــز داشــته اســت‪.‬‬ ‫امــکان را می دهــد تــا بتواننــد پیام هــای خــود را بــدون ایــن‬ ‫کــه دیگــران از ان اطــاع داشــته باشــند‪ ،‬بررســی و کنتــرل‬ ‫بیشــتری بــر مکالمه هایــی کــه بــا افــراد دیگــر دارنــد بکننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر تعــداد کاربــران جهانــی بیــش از ‪ 2‬میلیــارد‪،‬‬ ‫واتــس اپ متعلــق بــه متاشــرکت مــادر فیس بــوک اســت‪.‬‬ ‫مــارک زاکربــرگ مدیرعامــل فیــس بــوک بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«انتظــارات شــما از شــرکت ایجــاد روش هــای جدیــدی‬ ‫بــرای محافظــت از پیام هــا و اطمینــان از حفــظ امنیــت‬ ‫انهــا ماننــد مکالمــات چهــره بــه چهــره اســت‪».‬‬ ‫حفاظــت از حریــم خصوصــی بیــش از محافظــت از‬ ‫اطالعــات شــخصی شــما اهمیــت دارد و بــا تکامــل واتــس‬ ‫اپ‪ ،‬ویژگی هــای حفاظــت از حریــم خصوصــی بیشــتر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬از جملــه‪ :‬ناپدیــد شــدن پیام هــا‪ ،‬پشــتیبان‬ ‫گیری هــای رمزگــذاری شــده سراســری‪ ،‬تاییــد دو مرحله ای‪،‬‬ ‫قابلیــت بــاک کــردن‪ ،‬گــزارش چت هــای ناخواســته اســت‪،‬‬ ‫در ســال های گذشــته بــه علــت تغییــرات ایجــاد شــده در شــرایط‬ ‫خدمــات ارائــه شــده‪ ،‬وات ـس اپ مــورد انتقــاد زیــادی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ویژگی های امنیتی جدید‬ ‫تعــدادی الی ـه ی جدیــد امنیتــی توســط ایــن ویژگی هــای جدیــد‬ ‫ارائــه خواهــد شــد‪ ،‬ویژگی هــای زیــر بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫پیشــرفت های جدیــد حریــم خصوصــی اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬تــرک گــروه در حالــت ســکوت‪ :‬اکنــون زمانــی کــه تصمیــم بــه‬ ‫تــرک گروهــی می گیریــد بــه جــای اطــاع رســانی بــه کل گــروه‪،‬‬ ‫تنهــا بــه مدیــر گــروه اطــاع داده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬می توانیــد انتخــاب کنیــد زمانــی که انالین هســتید چه کســانی‬ ‫شــما را ببیننــد‪ :‬اگــر بــرای شــما مهــم اســت کــه حضــور انالیــن خــود‬ ‫را خصوصــی نگــه داریــد؛ واتـس اپ دارای ویژگــی جدیــدی اســت کــه‬ ‫بــه شــما امــکان می دهــد انتخــاب کنیــد گــه چــه کســی می توانــد‬ ‫وضعیــت انالیــن شــما را ببینــد و چــه کســی نمی توانــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مســدود کــردن اسکرین شــات بــرای مشــاهده ی پیام هــای‬ ‫یک بــاره‪ :‬اکنــون می توانیــد پیام ‪‎‬هــای ‪ View Once‬را از گرفتــن‬ ‫اسکرین شــات بــرای یــک الیــه امنیتــی بیشــتر مســدود کنیــد‪.‬‬ ‫پرونــده‪ ،‬فــردی کــه مرتکــب ایــن عمــل شــده بــود مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و در بررســی بــه عمــل امــده مشــخص‬ ‫شــد کــه مدیــر قبلــی صفحــه اینســتاگرامی شــاکی بــود و طبــق‬ ‫دســتور مقــام قضایــی بــه ایــن پلیــس فراخوانــده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬متهــم بــا توجــه بــه ارائــه‬ ‫مســتندات غیــر قابــل انــکار ضمــن اقــرار بــه جــرم ‪ ،‬انگیــزه‬ ‫خــود را از ایــن کار انتقام جویــی بــه علــت اختــاف قبلــب بــا‬ ‫مدیــر عامــل و بــه کارگیــری ادمیــن جدیــد توســط مدیرشــرکت‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری بــا بیــان اینکــه انتشــار اطالعات شــخصی‬ ‫و کاری دیگــران در فضــای مجــازی جــرم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬افــراد‬ ‫زیــادی از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد؛ مدیریــت‬ ‫ایــن فضاهــا نیــاز بــه افــراد دارای صالحیت هــای الزم بــوده زیــرا‬ ‫ســوء اســتفاده از اطالعــات افــرادی کــه دارای صفحــه کاری بــا‬ ‫دنبــال کننــده هــای فــراوان هســتند مطابــق قانــون ‪ ،‬جــرم بــوده‬ ‫و دارای مجــازات می باشــد‪ .‬بنابرایــن بــا توجــه نــوع اطالعــات‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬مجــازات ان نیــز متفــاوت اســت و در صــورت‬ ‫ت کــردن توســط شــاکی ‪ ،‬پیگیــری قضایــی ان امکان پذیــر‬ ‫شــکای ‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول یــاداور شــد‪ :‬حفــظ اطالعــات شــخصی‬ ‫و کاری افــراد در فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه های‬ ‫اجتماعــی یکــی از ضروریــات اســت کــه مدیــران بایــد بــه‬ ‫ان پایبنــد باشــند‪ ،‬چــرا کــه عــدم رعایــت قانــون در ایــن‬ ‫فضــا باعــث ناهنجاری هــای فــراوان می شــود کــه ایــن‬ ‫ناهنجاری هــا حتــی می توانــد در روابــط حقیقــی افــراد در‬ ‫فضــای واقعــی تاثیــر گــذار باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا فراجــا از اقــدام عملیاتی‪ ،‬مســدود و پاکســازی‬ ‫‪ ۲۶۰‬صفحــه مرتبــط بــا فــروش ســاح و مهمــات و همچنیــن ‪۲۴۱‬‬ ‫صفحــه مرتبــط بــا اوبــاش گــری در فضــای مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا ‪ :‬ســردار وحیــد مجیــد رییــس پلیــس فتــا فراجــا در حاشــیه‬ ‫دوازدهمیــن گردهمایــی روســای پلیــس فتــا سراســر کشــور در‬ ‫جمــع خبرنــگاران بــه اهــم ماموریت هــای پلیــس فتــا اشــاره و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کالهبــرداری و برداشــت های غیرمجــاز‪ ،‬هتــک‬ ‫ت و همچنیــن جرایمــی همچــون فــروش ســاح‬ ‫حیثیــت‪ ،‬مزاحمـ ‬ ‫و مهمــات و بحــث اراذل و اوبــاش از جملــه مهمتریــن مــوارد مــورد‬ ‫ پیگیــری در فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا فراجــا تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس فتــا در راســتای‬ ‫تامیــن امنیــت در حــوزه ســایبر در بحــث ســاح و مهمــات بالــغ بــر‬ ‫‪ ۲۶۰‬صفحــه را مــورد اقــدام عملیاتــی‪ ،‬انســداد و پاکســازی قــرار‬ ‫داد؛ همچنیــن ‪ ۲۴۱‬صفحــه مرتبــط بــا موضــوع اراذل و اوبــاش را‬ ‫نیــز پیگیــری عملیاتــی و مســدود کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس ســایبری کشــور تصریــح کــرد‪ :‬بحــث دیگــری کــه‬ ‫در ایــن همایــش مــد نظــر بــود بحــث مسدودســازی حســاب هایی‬ ‫اســت کــه دربــاره انهــا شــکایت وجــود داشــت؛ زمانــی کــه پرونــده‬ ‫کالهبــرداری نــزد پلیــس فتــا تشــکیل می شــود پلیــس ان حســاب‬ ‫را مســدود می کند و بعد از ارائه ادله الزم این حســاب از انســداد‬ ‫خــارج می شــود کــه فراینــد رفــع انســداد کمــی طوالنی بــود و برخی‬ ‫از افــراد دچــار مشــکل می شــدند کــه در ایــن همایــش بررســی‬ ‫کردیــم از چــه طریــق می توانیــم ایــن زمــان را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد بــه تخلفاتــی کــه در ســایت های خریــد و فــروش‬ ‫لــوازم و کاالی دســت دوم رخ مــی دهــد اشــاره و بیــان داشــت‪:‬‬ ‫جلســات بســیاری بــا ایــن ســایت ها برگــزار و به مدیــران انها اعالم‬ ‫کردیــم در ایــن حــوزه بــا احــدی تعــارف نداریــم‪ ،‬تراکنــش در حــوزه‬ ‫بانکــداری کــه مربــوط بــه ایــن ســایت ها می شــود بــاال اســت و بایــد‬ ‫ایــن ســایت ها بــر احــراز هویــت افــراد نظــارت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد اعــام کــرد‪ :‬برداش ـت های اینترنتــی و همچنیــن‬ ‫کالهبرداری هــای غیرمجــاز از مهم تریــن جرایمــی اســت کــه‬ ‫افســران پلیــس فتــا بــا ان درگیــر هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا فراجــا بــه عملیاتــی شــدن رمــز دوم پرداخــت‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا اجــرای رمــز دوم در یــک ســاله اخیــر شــاهد انتشــار‬ ‫و اســتمرار یکســری از جرایــم در حــوزه داخــل کشــور و اپراتورهــا‬ ‫هســتیم بــه ایــن صــورت کــه پیامک هایی حــاوی لینک هــای الوده‬ ‫بــرای افــراد ارســال شــده کــه بــا بــاز کــردن ان تلفــن همــراه افــراد‬ ‫الــوده می شــود‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن نــوع کالهبرداری هــا در‬ ‫واقــع مدیریــت تلفــن همــراه افــراد در اختیــار هکــر قــرار گرفتــه و‬ ‫بــا دسترســی بــه مخاطبیــن قربانــی بــه انهــا پیامــک ارســال کــرده‬ ‫و اهــداف مجرمانــه خــود را دنبــال می کننــد کــه در ایــن زمینــه بــا‬ ‫وزارت ارتباطات و یکی از اپراتورها جلســات بســیاری برگزار شــده‬ ‫کــه امیدواریــم بــه نتیجــه مطلــوب برســیم‪.‬‬ ‫گل فروش میلیاردر بهشت‬ ‫زهرا بازداشت شد‬ ‫رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری کالهبرداری‬ ‫کــه بــا روش اســکیمر در پوشــش گل فــروش ســیار بهشــت‬ ‫زهــرا«س» بیــش از ده میلیــارد ریــال از شــهروندان کالهبــرداری‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی رئیــس پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد زیــادی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا تهــران‬ ‫بــزرگ مراجعــه و مدعــی شــدند مبالغــی بصــورت غیرمجــاز از‬ ‫حســاب انــان برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات مالباختــگان ایــن‬ ‫پرونــده موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت و کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا پایتخــت تحقیقــات خــود را در ایــن زمینــه اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات اولیــه کارشناســان پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫مشــخص شــد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید گل از یک‬ ‫دســتفروش نزدیــک بهشــت زهــرا«س» تهــران حسابشــان خالــی‬ ‫شــده و بــه روش اســکیمر مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬افســران پلیــس فتــا تهــران‬ ‫بــزرگ در مرحلــه تحقیقــات پرونــده متوجــه شــدند مجــرم تحــت‬ ‫پوشــش یک گل فروش روزهای پنجشــنبه و جمعه در بهشــت‬ ‫زهــرا«س» تهــران مشــغول کار شــده و پــس از کپــی بــرداری‬ ‫کارت های بانکی مالباختگان به وســیله دســتگاه اســکیمر اقدام‬ ‫بــه برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی انــان کــرده انــد کــه بــا‬ ‫بررســی هــای تکمیلــی و همــه جانبــه و بهره گیــری از روش های‬ ‫فنــی و علمــی موفــق شــدند ایــن فــرد را شناســایی و پــس از‬ ‫تشــریفات قضایــی‪ ،‬مجــرم را در حیــن ارتــکاب جــرم دســتگیر‬ ‫و بــه همــراه تجهیــزات اســکیمر بــه پلیــس فتــا منتقــل کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 8‬شهریور روز مبارزه با تروریسم جهانی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -597‬سال هشتم‬ ‫‪-597-- 1444‬‬ ‫‪/‬صفر‪1444/‬‬ ‫‪/01‬صفر‪/‬‬ ‫‪/ 29 - 1401 //06‬اگوست‪01 - 2022 /‬‬ ‫دوشنبه ‪06//07‬‬ ‫‪93‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس خانواده‬ ‫گامی بزرگ دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫تشکیل صندوق ضمانت تسهیالت‬ ‫زنان سرپرست خانوار‬ ‫انسیه خزعلی ‪ -‬معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‬ ‫دولــت ســیزدهم از زمــان اغــاز بــه کار نــگاه خاصــی بــه حــوزه زنــان و خانواده‬ ‫داشــته اســت و مهمتریــن اقدامــی کــه در ایــن مــدت یــک ســال فعالیــت‬ ‫دولــت انجــام شــده‪ ،‬تشــکیل ســتاد ملــی زن و خانــواده اســت کــه با تشــکیل‬ ‫ایــن ســتاد برنامه هــای عملیاتــی خوبــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫تدویــن ســند جامــع توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬ارتقــای‬ ‫ســاختار و جایــگاه بانــوان در اســتان ها‪ ،‬تشــکیل صنــدوق ضمانــت بــرای‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬راه انــدازی و فعــال ســازی طــرح کســب و کار‬ ‫پایــدار بانــوان و راه انــدازی پلتفــرم بــازار (ونــدا) جهــت معرفــی کســب و‬ ‫کارهــای نویــن جوانــان و زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬انجــام دورکاری بــرای‬ ‫بانــوان دارای فرزنــد زیــر ‪ ۶‬ســال‪ ،‬تســهیالت بــرای دهــه شــصتی ها‪،‬‬ ‫اشــتغال بانــوان‪ ،‬توانمندســازی انــان و فعالیت هــای حــوزه بین الملــل از‬ ‫جملــه مهمتریــن ایــن اقدامــات اســت‪.‬‬ ‫امارهــای غیررســمی حاکــی از ان اســت کــه نزدیــک بــه ‪ ۶‬میلیــون زن‬ ‫سرپرســت خانــوار در کشــور وجــود دارد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه پیشــتر و‬ ‫اوایــل برنامــه ششــم توســعه ایــن بانــوان تنهــا ســه میلیون نفــر بودنــد و در این‬ ‫مــدت برخــی زنــان خــود سرپرســت هــم بــه ایــن افــراد اضافــه شــده اند کــه بــه‬ ‫همیــن منظــور دولــت مردمــی و انقالبــی ســیزدهم بــرای حــل مشــکالت ایــن‬ ‫بانــوان برنامه ریــزی جــدی خــود را از زمــان فعالیــت خــود اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫حــال بــا توجــه بــه اینکــه زنــان سرپرســت خانــوار از اســیب پذیرترین‬ ‫اقشــار هســتند و دربســیاری از ســفرهای اســتانی رئیــس جمهــور شــاهد‬ ‫هســتیم کــه ایــن زنــان بــه دلیــل نداشــتن ضامــن و پشــتوانه های مالــی‪،‬‬ ‫از تســهیالت مرتبــط بــا زنــان سرپرســت خانــوار محــروم بودنــد تشــکیل‬ ‫صنــدوق ضمانــت تســهیالت بــرای حمایــت از ایــن بانــوان و حــل مشــکل‬ ‫اشــتغال انــان اقدامــی مثبــت از ســوی دولــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه دولــت مردمــی و انقالبــی ســیزدهم یکــی از مهمتریــن‬ ‫برنامه هایــی را کــه بــرای زنــان سرپرســت خانــوار انجــام داد‪ ،‬تدویــن ســند‬ ‫جامــع توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار بــود تــا گامــی مهــم و اثرگــذار‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت ایــن بانــوان در روزهــای اول تشــکیل دولــت برداشــته‬ ‫شــود امــا تشــکیل ایــن صنــدوق بارقــه امیــد در دل بانوانــی کــه دریافــت‬ ‫تســهیالت بــرای انهــا ارزو شــده بــود؛ زده شــد‪.‬‬ ‫بایــد گفــت برنامــه اصولــی کــه مــورد رضایــت بســیاری از زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار و جهــت کاهــش دغدغــه انــان بــوده اســت تشــکیل صنــدوق‬ ‫ضمانــت زنــان سرپرســت خانــوار بــود کــه خوشــبختانه ایــن طــرح بــه‬ ‫ثمــر نشســته اســت و اکنــون بــا تشــکیل ایــن صنــدوق‪ ،‬بانوانــی کــه بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت اشــتغالزایی خــود بــدون ضامــن هســتند‪ ،‬از طــرف‬ ‫ایــن صنــدوق و بــا همراهــی و همــکاری دولــت ضمانــت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مصوبــه تشــکیل صنــدوق ضمانــت تســهیالت ویــژه زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار چنــان دارای اهمیــت اســت کــه ان را یــک دســتاورد مهــم در ایــن‬ ‫دولــت می دانیــم زیــرا تــا پیــش از ایــن بانــوان بــرای دریافــت تســهیالت‬ ‫بــه دلیــل نداشــتن ضامــن نمی توانســتند بــرای اشــتغال خــود برنامه ریــزی‬ ‫داشــته باشــند و تشــکیل ایــن صنــدوق برنامـه ای عملیاتــی بــرای حمایــت‬ ‫از ایــن بانــوان بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫تشــکیل صنــدوق ضمانــت زنــان سرپرســت خانــوار می توانــد منجــر بــه‬ ‫ایجــاد اشــتغال بــرای بانــوان شــود و در اینــده مشــکلی بــرای ضمانــت‬ ‫تســهیالت خــود و فراهــم شــدن فرصــت شــغلی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه بانــوان بــرای داشــتن ضامــن تســهیالت خــود در‬ ‫جریــان ســفرهای اســتانی مطــرح می کننــد بنابرایــن تشــکیل ایــن صنــدوق‬ ‫می توانــد منجــر بــه ایجــاد اشــتغال بــرای بانــوان شــود و در اینــده مشــکلی بــرای‬ ‫ضمانــت تســهیالت خــود و فراهــم شــدن فرصــت شــغلی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور عــاوه بــر اعتبــار ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریالــی اولیــه ایــن‬ ‫صنــدوق ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال دیگــر از ســوی بانــک رفــاه بــه دســتور وزیــر‬ ‫اقتصــاد در ایــن صنــدوق تودیــع شــد تــا بتوانــد افــراد بیشــتری را مشــمول‬ ‫ایــن ضمانــت کنــد و بخشــی از دغدغــه زنــان سرپرســت خانــوار بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت اشــتغالزایی رفــع شــود و در واقــع ایــن اعتبــار کمــک‬ ‫دولــت بــرای اشــتغال زنــان کارافریــن اســت‪.‬‬ ‫یکــی از موضوعاتــی کــه اکنــون جــای امیــدواری دارد ایــن اســت کــه حــل‬ ‫مشــکل زنــان سرپرســت خانــوار بــرای داشــتن ضمانــت در حــوزه اشــتغال‬ ‫در ایــن دولــت بــه نتیجــه رســیده اســت کــه بــه عنــوان یکــی از کارهــای‬ ‫بســیار بــزرگ در ایــن دوره بــه شــمار مــی رود زیــرا تاکنــون ایــن بانــوان‬ ‫بــه دلیــل نداشــتن ضامــن‪ ،‬نــه تنهــا شــغل مناســب نداشــتند بلکــه از‬ ‫دریافــت تســهیالت بــرای اشــتغالزایی خــود هــم محــروم بودنــد‪.‬‬ ‫تشــکیل ایــن صنــدوق ضمانــت تســهیالت بــه منظــور حــل مشــکل‬ ‫ضمانــت و پــس از ان ایجــاد اشــتغال بــرای زنــان سرپرســت خانــوار گام‬ ‫مهمــی از ایــن دولــت بــود کــه امیدواریــم روز بــه روز شــاهد کاهــش‬ ‫مشــکالت بانــوان در ایــن عرصــه باشــیم تــا انــان نیــز بتواننــد بــا دریافــت‬ ‫بــه موقــع تســهیالت و ایجــاد شــغل مناســب بــرای خــود‪ ،‬در راســتای‬ ‫تحکیــم بنیــان خانــواده خــود گام هــای موثــری بــردارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه ضمانت یکی از مشــکالت بانوان سرپرســت خانــوار برای اخذ‬ ‫تســهیالت بــه شــمار مـی رود براســاس مصوبــه ســتاد ملــی زن و خانــواده‪ ،‬دولــت‬ ‫از ایــن پــس ضمانــت تســهیالت ایــن بانــوان را بــه عهــده می گیــرد تــا دغدغــه‬ ‫بانــوان کارافریــن و سرپرســت خانــوار بــرای دریافــت تســهیالت‪ ،‬حــل شــود‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگ‬ ‫نوجوانی‬ ‫که با ترس قلم‬ ‫در دست گرفت‬ ‫در جوانی‬ ‫الهام بخش‬ ‫خوشنویسان شد‬ ‫خــط نســتعلیق در میــان گونــه هــای متفاوت خطوط اســامی‬ ‫دارای اهمیتــی بســزا از نظــر زیبایــی شناســی و عرفــان فارســی‬ ‫زبانــان مســلمان اســت‪ .‬گویــا واژگان و کالم دری بــا ایــن خــط‬ ‫پیونــد سرشــتی و پیوســتگی گوهــری یافتــه اســت‪ .‬پنــج ســده‬ ‫اســت کــه خــط نســتعلیق وادی بــه وادی گام مــی زنــد و‬ ‫اســتادان بزرگــی همچــون میرعلــی تبریــزی‪ ،‬میرعلــی هــروی‪،‬‬ ‫ســلطانعلی مشــهدی‪ ،‬میرعمــاد حســنی قزوینــی و‪ ...‬هــر‬ ‫کــدام در ایــن ســده هــا زحماتــی فــراوان در جهــت کمــال خــط‬ ‫نســتعلیق متحمــل شــده انــد‪.‬‬ ‫تاثیر مســلم اســتاد علی اکبر کاوه در خوش نویســی معاصر‬ ‫ایــران بســیار اســت و او را بــه تنهایــی و بــا اغمــاض مــی تــوان‬ ‫نماینــده برتــر در مروجــان شــیوه عمادالکتــاب دانســت و بقیــه‬ ‫شــاگردان ان بزرگــوار را بــا دســته بنــدی در سایه ســار اســتاد‬ ‫کاوه ارج نهــاد‪.‬‬ ‫عمــاد الکتــاب اخریــن بازمانــده طبقــه خطاطــان نســتعلیق در‬ ‫عصــر قاجاریــه بــود‪ .‬او کــه پیــرو شــیوه میــرزا محمدرضــا کلهــر‬ ‫بــود‪ ،‬خــط نســتعلیق را در قلــم خفــی و جلــی ان اســتادانه مــی‬ ‫نوشــت‪ .‬از میــان شــاگردان عمــاد الکتــاب‪ ،‬اســتاد علــی اکبــر‬ ‫کاوه درخشــش خــاص داشــته و شــاید از بهتریــن تربیــت‬ ‫شــدگان مکتــب وی محســوب شــوند‪ .‬عمــاد الکتــاب در اخریــن‬ ‫ســال هــای حیــات خــود ضمــن تقریظــی بــر ذیــل یکــی از ســیاه‬ ‫مشــق هــای اســتاد کاوه چنیــن مــی نویســد‪« :‬اقای میــرزا علی‬ ‫اکبــر خــان خطــش خیلــی خــوب اســت و شایســته هــزاران‬ ‫تمجیــد و تحســین اســت‪ .‬افســوس کــه قــدرش مجهــول و‬ ‫یــک چنیــن صنعــت بدیــع را کــه زینــت بخــش مــوزه هــای دنیــا‬ ‫اوایــل نوجوانــی کــه علــی اکبــر کاوه بــا تــرس قلــم در دســت‬ ‫گرفــت‪ ،‬پــدر در گوشــش چنیــن زمزمــه کــرد‪ :‬نتــرس‪ ،‬بنویــس‪،‬‬ ‫تمریــن کــن‪ ،‬اگــر شــیفته خطی هســتی‪ ،‬طلبــه بــاش‪ ،‬رنج بکش‬ ‫کــه هیــچ هنــری اســوده و بــی خیــال بــه دســت نخواهــد امــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ علــی اکبــر کاوه در ســال ‪۱۲۷۳‬‬ ‫در شــیراز بــه دنیــا امــد‪ .‬پــدرش میــرزا علــی محمدخان شــیرازی‬ ‫یکــی از شــاگردان عمادالکتــاب کــه بــه خــط و خوشنویســی‬ ‫دلبســتگی داشــت و بــه همیــن دلیــل کودکــی کاوه در مجاورت‬ ‫قطعــات خــوش نویســان بزرگــی چــون میرعمــاد‪ ،‬کلهــر‪،‬‬ ‫درویــش و عبدالمجیــد طالقانــی ســپری شــد‪ .‬چشــم هــای او از‬ ‫همان دوران با تناسب های اهنگین خط و روح زیباشناسانه‬ ‫ان ارتبــاط بصــری ایجــاد کــرد و به تبعیت از شــخصیت و منش‬ ‫پــدر و دلدادگــی او بــه حافــظ و اشــعار زیبــای وی‪ ،‬او نیــز بــی‬ ‫انکــه درک روشــنی از مفاهیــم و مضامیــن شــعری او داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬دل در گــرو حافــظ نهــاد‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬مــی خواهنــد از دســت بدهنــد‪».‬‬ ‫کاوه تجربــه و خاطــره در دســت گرفتــن قلــم را تجربــه ای‬ ‫همــراه بــا تــرس بیــان مــی کنــد امــا او تــرس زدایــی و تشــویق‬ ‫پــدر را در راه تعلیــم خــط‪ ،‬یگانــه دلیــل جــرات یابــی و تــداوم‬ ‫تمریــن و مشــق مــی دانــد‪ .‬در همــان اوایــل نوجوانــی پــدر‬ ‫در گــوش علــی اکبــر زمزمــه مــی کنــد‪« :‬علــی اکبــر نتــرس‪،‬‬ ‫بنویــس تمریــن کــن‪ ،‬تــو عاقبــت خــوش نویــس خواهــی شــد‪،‬‬ ‫اگــر شــیفته خطــی‪ ،‬طلبــه بــاش‪ ،‬رنــج بکــش‪ ،‬علــی اکبــر هیــچ‬ ‫هنــری اســوده و بــی خیــال راحــت هنــر خوشنویســی را بــاز‬ ‫نیافتــه‪ »...‬ایــن کلمــات درس نامــه عاشــقانه ای را بــرای تــداوم‬ ‫تــاش اســتاد کاوه در راه خــط مهیــا ســاخت و او بــا توشــه های‬ ‫اولیــه راهــی تهــران شــد و بــا اســتقرارش در محضــر اســتادان‬ ‫بزرگــی چــون میــرزا طاهــر کاتــب همایــون همدانــی و میــرزا‬ ‫کاتــب الخاقــان را کــه هــر ‪ ۲‬از تعلیــم یافتــگان میــرزا غالمرضــا‬ ‫اصفهانــی بودنــد‪ ،‬درک کــرد‪.‬‬ ‫در روستای علی اباد باغی بزرگ به نام کوشک علی اباد‬ ‫در ســه کیلومتــری شــمال شــرقی بجنــورد‪ ،‬در روســتای علــی ابــاد باغــی بــزرگ بــا درختانــی کهنســال‬ ‫دیــده می شــود کــه نشــان از قدمــت طوالنــی ان دارد‪ .‬در مرکــز ایــن بــاغ قدیمــی بنــای تاریخــی دیــده‬ ‫می شــود کــه ان را کوشــک علــی ابــاد می نامنــد‪ .‬ایــن ســاختمان متعلــق بــه حکمرانــان شــادلو بــوده و‬ ‫مهم ترین الگوی باغ ایرانی در خراســان شــمالی به شــمار می رود‪ .‬درباره معماری ســاختمان ان باید‬ ‫گفــت ایــن کوشــک چهــار ورودی دارد کــه هــر ورودی در یکــی از جهت هــای اصلــی قــرار دارد‪ .‬طرح کلی‬ ‫ان در طبقــه همکــف شــامل یــک حوضخانــه بــا ســقف گنبــدی در مرکــز می شــود کــه دو اتــاق در ضلــع‬ ‫شــرقی و غربی دارد‪ .‬پایه های ان از اجر و ســنگ و ســقف با اســتفاده از تیرهای چوبی ســاخته شــده‬ ‫اســت ‪.‬بنــا دربرگیرنــده اتاق هــای مســکونی و حوضخانـه ای بــوده اســت کــه ســاکنان از انهــا اســتفاده‬ ‫می کرده انــد‪ .‬در زیــر ســقف حوضخانــه رســمی بندی و کاربندی هــای زیبایــی گچــی دیــده می شــود کــه‬ ‫گویــای هنــر معمــاری ایرانــی اســت‪ .‬از ایــن بنــا در برخــی از ســفرنامه های قدیمــی نیــز نــام بــرده شــده‪،‬‬ ‫به عنــوان نمونــه چارلزمــک گریگــور در ســفرنامه خــود‪ ،‬به ان اشــاره کرده اســت‪ .‬ناصرالدین شــاه قاجار‬ ‫هــم در ســفرنامه دوم خــود بــه ایــن بــاغ اشــاره کــرده و ان را از امــاک ســهام الدوله یــا همــان کاله‬ ‫فرنگی دانســته اســت‪ .‬در زمان حکمرانی ســردار مفخم‪ ،‬حاکم بجنورد‪ ،‬این کوشــک تفرجگاهی برای‬ ‫سختکوشــی اســتاد کاوه در مشــاقی از او ســالکی در صریــق‬ ‫خــط ســاخته بــود و در اثــر نــگارش مکــرر و جویندگــی مــداوم‬ ‫دســت تقدیــر و سرنوشــت وی را بــا نــادره خوشنویســی دوران‬ ‫یعنــی عمــاد الکتــاب اشــنا ســاخت‪ .‬وی در ‪ ۱۳۰۰‬خورشــیدی‬ ‫بــه محضــر عمــاد راه یافــت و در اغــاز ایــن راه بــود کــه مایــه‬ ‫شــکل گرفتــه نظــام هندســی او در خــط نســتعلیق ارام ارام‬ ‫از گرایــش بــه میــرزا غالمرضــا بــه شــیوه خــط عمــاد الکتــاب در‬ ‫چارچوب مکتب کلهر متمایل شــد‪ .‬جد و جهد ‪ ۲۰‬ســاله کاوه‬ ‫و تعلیمــات عمادالکتــاب از او خوشنویســی برجســته ســاخت‪.‬‬ ‫عمــاد الکتــاب دوبــار او را بــا دســت نوشــته هــای خــود در قالــب‬ ‫عبارت هایی ویژه در زیر ســیاه مشــق های اســتاد کاوه ســتود‬ ‫و در واقــع اجــازه اســتادی او را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫کاوه نوشــته هــای ارزشــمند اســتادش را رمــز شناســایی خــود‬ ‫بــه عنــوان خطــاط و نمــره قبولــی پــس از ‪ ۲۰‬ســال ممارســت‬ ‫می دانــد‪ .‬بایــد پرســید کــه ایــن همــه دلبســتگی بــه خــط‬ ‫نســتعلیق چــرا‪ ،‬اســتادی کــه از ابتــدای کودکــی تــا پایــان عمــر‬ ‫یکصدســاله خــود فقــط بــا عشــق نگاشــت و نوشــت و هیچــگاه‬ ‫از ایــن هنــر پررنــج خســته نشــد‪ .‬او بــه ایــن پرســش خــودش‬ ‫پاســخ داده اســت‪« :‬معلوم اســت زیرا که نســتعلیق پرحرمت‬ ‫و زیباســت‪ .‬اصــا مــن ایــن هنــر را زاییــده فکــر و هنــر ایرانــی‬ ‫مــی دانــم‪ .‬خطــی کــه پیچیدگــی تعلیــق را بــا زیبایــی و روانــی‬ ‫نســخ در هــم امیخــت و خطــی شــد زیبــا‪ ،‬متیــن‪ ،‬باصالبــت‬ ‫و روان‪ ،‬خطــی کــه ادم از دیدنــش بــه تحســین وا داشــته مــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن خــط را مــن جامــع تریــن خــط فارســی مــی دانــم‪».‬‬ ‫اســتاد عبــاس اخویــن کــه یکــی از عالقمنــدان شــیوه‬ ‫خوشنویســی اســتاد کاوه بــه شــمار مــی رود در تحلیــل فنــی‬ ‫خــط او معتقــد اســت کــه اســتاد کاوه کلمــات را قرص‪ ،‬درســت‬ ‫و محکــم مــی نوشــت‪.‬‬ ‫دایــره گســترده شــاگردان کاوه و مطــرح بــودن تعلیــم یافتــگان‬ ‫او در دوره معاصــر یکــی از فرصــت هــای ارزشــمند برای محققان‬ ‫و عالقمنــدان اســت‪ .‬اســتاد محمــد سلحشــور خوشــنویس‬ ‫پیشکســوت معاصر بنابر نقل خودش ‪ ۱۶‬ســال افتخار شــاگردی‬ ‫اســتاد کاوه را داشــته و در بیــان ویژگــی هــای شــخصیتی او نقــل‬ ‫مــی کننــد‪« :‬اســتاد کاوه شــخصیت ارامــی داشــت بــا مالیمــت‬ ‫زندگــی مــی کــرد و بســیار اراســته و مرتــب بــود‪».‬‬ ‫اســتاد کاوه از نظــر امانتــداری و نزدیکــی بــه ظرافــت و دقائــق‬ ‫اســتاد خــود در مقایســه بــا دیگــر شــاگردان او دارای جایــگاه‬ ‫نخســت اســت‪ .‬بــه ویــژه در ســال هــای ‪ ۱۳۰۴‬تــا ‪۱۳۱۷‬‬ ‫خورشــیدی در شــیوه او بیشــترین نزدیکی با خط عماد الکتاب‬ ‫مشــاهده شــده اســت‪ .‬عالقــه اســتاده کاوه شــاید بــا تاســی از‬ ‫اســتادش بــه قالــب ســیاه مشــق هــای مثــال زدنــی بــوده زیــرا‬ ‫او تعــداد قابــل توجهــی ســیاه مشــق از خــود بــه یــادگار گــذارد‪.‬‬ ‫بنابــر روایــت اســتاد علــی راهجیــری اســتاد کاوه در قالــب‬ ‫کتابــت اثــاری چــون گلچیــن اشــعار صائــب‪ ،‬ایــات منتخبــه‬ ‫قــران‪ ،‬تعلیمــات دینــی‪ ،‬صــرف و نحــو‪ ،‬تاریــخ ششــم‬ ‫دبســتان ها را بــه قلــم خــود بــه یــادگار گــذارده اســت‪ .‬به همین‬ ‫ســان از ان بزرگــوار نــگارش اثــار کتیبه ای معــدودی نیز گزارش‬ ‫شــده اســت امــا انچــه بایــد بــه عنــوان مرکــز قلــم اســتاد کاوه‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد‪ ،‬قلــم مشــقی از دودانــگ تا شــش دانگ‬ ‫اســت‪ .‬بــه طــوری کــه او متناســب بــا وجــه تعلیمــی کار خود که‬ ‫در دبیرســتان هــای مختلــف و بنــا بــه نقــل خســرو زعیمــی در‬ ‫کالس هــای صالحیــت دبیــری خــط‪ ،‬تدریــس مــی کردنــد بــه‬ ‫تدریــج ایــن قلــم را بــه کانــون و مرکــز اصلــی اثــار خوشنویســی‬ ‫خــود تبدیــل کــرده و البتــه بــرای او مهمتریــن کار در ایــن عرصــه‬ ‫شــاگرد پــروری بــوده اســت‪ .‬نکتــه فنــی و برجســته ای کــه در‬ ‫خــط اســتاد کاوه دیــده مــی شــود و ایــن صفــت برگرفتــه شــده‬ ‫از خــط عمــاد الکتــاب اســت‪ ،‬وجــود شــیب و جنیایــی در خــط‬ ‫وی اســت‪ .‬خــط کاوه نشســته و خشــک نیســت و افــزون بــر‬ ‫ایســتایی و اســتحکام‪ ،‬ویژگــی عمــود نــگاری در مولفــه هــا از‬ ‫شــیب و حرکــت نیــز برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ســرانجام علــی اکبــر کاوه از اســتادان بنــام در خوشنویســی‬ ‫م در پنجــم شــهریور ‪۱۳۶۹‬‬ ‫و نستعلیق نویســی ایرانــی ســرانجا ‬ ‫خورشــیدی در تهــران چشــم از جهــان فروبســت‪/.‬ایرنا‬ ‫گــذران وقــت و شــکار حکمرانــان بــوده اســت‪ .‬ایــن بــاغ و بنــای تاریخــی بــا شــماره ‪ ۴۹۵۳‬در ســال ‪۱۳۷۰‬‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده و در ســال های گذشــته مرمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫طبیعــت بــاغ دره‪ :‬رازو جــرگالن یکــی از مناطــق و بخشــهای مربــوط بــه شهرســتان بجنــورد میباشــد‬ ‫کــه دارای طبیعــت زیبــا و در برخــی مناطــق بکــر ودســت نخورده اســت‪ .‬در فاصله حدود ‪۱۰‬کیلومتری‬ ‫جــاده بیــن المللــی بجنــورد – اشــخانه در ســمت چــپ جــاده راه فرعــی قــرار گرفتــه اســت بــاغ دره‬ ‫دره ای بســیار زیبــا و بکــر همــراه بــا طبیعــت زیبــا و دلنــواز بــا مناظــری چشــم نــواز در منطقــه راز‬ ‫و جــرگالن اســت کــه زبــان هــر بیننــده ای را بــه تحســین و شــکر باریتعالــی وادار مینمایــد‪ .‬قــارچ‬ ‫هــای ســمی گاهــی خوراکــی ‪,‬بوتــه هــای خــاری کــه نیمکــره ای ازگل هــای صورتــی بنفــش راروی‬ ‫زمیــن ســاخته بســیاردیدنی اســت وگویــی شــعاع ایــن نیمدایــره هاباپرگار‪,‬دقیقــا انــدازه گیــری کــرده‬ ‫انــد درجاهــای مختلــف گیاهــان دارویــی کاکوتی‪,‬قلــه چــای ‪,‬اویشــن‪,‬گل هــای بادرنجبویــه وپونــه‬ ‫درکناررودخانــه بــه چشــم میخــورد درختــان پرصالبــت واســتوارارس نیزبــه فواصــل خودنمــا یــی مــی‬ ‫کند چیزی که دراین طبیعت ســبزمخملی یکدست‪,‬انســان رامســحورمیکند ترکیب دره های عمیق‬ ‫ووســیع مملوازدرختچــه هــای چتری‪,‬ســبزباصخره هایــی کــه بــرش ســنگهای انهــا باورنکردنــی اســت‬ ‫صخره هایــی بســیاربلندباچینش هــای فــوق العــاده ‪,‬ازالیــه هــای بــرش خــورده افقــی رودخانــه هــای‬ ‫پــراب ‪-‬بوتــه هــای زرک و ترشــک و تمشــک اینهــا قســمتی از زیبایــی هــا ی ایــن منطقــه اســت کــه‬ ‫بــه درســتی عظمــت خالــق خــود را انعــکاس میدهنــد دیــدن طبیعــت زیبــا وبکــر ایــن منطقــه بــرای‬ ‫عالقمنــدان طبیعــت خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!