روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 596 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 596

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 596

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 596

‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪92 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 06‬شهریور ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 28-‬اوت ‪ /30-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪596‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫میراث بحران بدهی روحانی‬ ‫به روایت امار‬ ‫هرگلستانی‬ ‫یک تربیون‬ ‫برای دولت‬ ‫جهادی‬ ‫اعتباراتبخشتجهیزات جای خالی خانه کبدی‬ ‫مدارس گلستان ‪ ۵‬برابر‬ ‫غیر قابل انکار است‬ ‫سمت دهی مصلحانه‬ ‫به تحقیق و تفحص ها‬ ‫‪6‬‬ ‫افزایش یافت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی امنیت در‬ ‫شبکه هایاجتماعی‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز شنبه‬ ‫‪ 05‬شهریور‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 06‬شهریور‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.456.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,432,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 125.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 133,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 75,786,000‬ریــال‪،‬‬ ‫ربــع ســکه ‪ 45,543,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪596‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬فاطمه مهراسبی‬ ‫‪ ۹‬رفتار که قاتل انگیزه‬ ‫کارکنان هستند‬ ‫بیــن کارمنــدی کــه هــر روز صبــح بــا انگیــزه و‬ ‫اشــتیاق در محــل کار حاضــر می شــود و کارمنــدی‬ ‫کــه درگیــر بی انگیزگــی و کار اجبــاری اســت‪ ،‬تفــاوت‬ ‫بســیاری وجــود دارد‪ .‬کارمنــدان بایــد انگیــزه کافــی‬ ‫داشــته باشــند تــا بــه رشــد شــرکت خــود کمــک‬ ‫کننــد‪ .‬یکــی از مســئولیت های مدیــران انگیــزه دادن‬ ‫بــه کارمندانشــان اســت‪ ،‬امــا برخــی از کارفرمایــان‬ ‫متوجــه اهمیــت ایــن مســئله نیســتند و حتــی ممکــن‬ ‫اســت ناخواســته انگیــزه کارمنــدان را از بیــن ببرنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬مهم تریــن کارهایــی را نــام می بریــم کــه‬ ‫انگیــزه کارکنــان را از بیــن می برنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تنبیــه کارمنــدان و بی توجهــی بــه تشــویق انهــا‪:‬‬ ‫سیســتم پــاداش و تنبیــه متعــادل تاثیــر بســزایی روی‬ ‫عملکــرد کارکنــان دارد‪ .‬در ســازمان هایی کــه ایــن‬ ‫سیســتم حرفــه ای طراحــی شــده اســت‪ ،‬کارمنــدان‬ ‫می داننــد در صــورت خطــا یــا کوتاهــی در انجــام‬ ‫وظایفشــان تنبیــه می شــوند‪ .‬بنابرایــن تــاش می کننــد‬ ‫کارهایشــان را کامــل و درســت انجــام دهنــد‪ .‬انهــا‬ ‫همچنیــن می داننــد اگــر کیفیــت کاری کــه تحویــل‬ ‫می دهنــد به جــای ‪۱۰۰‬درصــد‪۱۱۰ ،‬درصــد باشــد پــاداش‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬پــس بــرای بهبــود عملکــرد می کوشــند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬محدودکــردن کارمنــدان و مدیریــت اســتبدادی‪:‬‬ ‫بعضــی مدیــران بــرای دســتیابی بــه اهــداف خودشــان‬ ‫تــاش می کننــد کارمنــدان را بی اطــاع نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫انهــا معتقدنــد کارمنــدان فقــط بایــد وظیفــه ای را‬ ‫انجــام بدهنــد کــه بــه انهــا محــول شــده اســت و حــق‬ ‫تصمیم گیــری یــا ســوال کردن ندارنــد‪ .‬ایــن دســته از‬ ‫مدیــران معمــوال اجــازه نمی دهنــد کارمنــدان از وقایــع‬ ‫داخــل ســازمان‪ ،‬سیاسـت ها و راهبردهــا باخبــر شــوند‪.‬‬ ‫ســاده تر بگوییــم‪ ،‬انهــا ســازمان را مثــل دیکتاتورهــا‬ ‫مدیریــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ارائه نکــردن دلیــل کار‪ :‬ذهــن مــا به گونـه ای ســاخته‬ ‫شــده اســت کــه بایــد دلیلــی بــرای انجــام کارهــا داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬تصــور کنیــد از یکــی از اعضــای خانواده تــان‬ ‫می خواهیــد کاری بــرای شــما انجــام بدهــد‪ .‬اولیــن‬ ‫ســوالش دربــاره دلیــل درخواســت شــما خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن به معنــی بی اعتمــادی او بــه شــما نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫فقــط می خواهــد دلیلــی بــرای انجــام ایــن کار داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر دلیــل را بــه او نگوییــد و فقــط بخواهیــد ان‬ ‫کار را به خاطــر شــما انجــام بدهــد‪ ،‬ممکــن اســت قبــول‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا در طــول کار ذهنــش درگیــر پیداکــردن دلیلــی‬ ‫موجــه خواهــد بــود‪ .‬او ان کار را «بــرای شــما» انجــام‬ ‫می دهــد و ایــن بــه چرایــی او تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رفتارهــای ضدونقیــض و بی مســئولیتی مدیــر‪:‬‬ ‫مدیــر الگــوی کارمنــدان و اولیــن فــردی اســت کــه‬ ‫می توانــد بــه انهــا انگیــزه بدهــد‪ .‬وقتــی مدیــر ســازمان‬ ‫حرفــش بــا عملــش یکــی نباشــد و رفتارهــای نادرســتی‬ ‫بکنــد‪ ،‬انگیــزه کارمنــدان از بیــن م ـی رود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تبعیــض قائل شــدن‪ :‬هیچ چیــز به انــدازه‬ ‫تبعیــض در محــل کار و مدیــری کــه درگیــر بــازی‬ ‫تبعیــض شــده باشــد انگیــزه کارمنــدان را از بیــن‬ ‫نمی بــرد‪ .‬در قســمت های قبلــی مثالــی دربــاره‬ ‫تبعیــض در سیســتم پــاداش و تنبیــه زدیــم و دربــاره‬ ‫اســیبش بــه انگیــزه کارکنــان صحبــت کردیــم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬نادیده گرفتــن کارمنــدان مشکل ســاز‪ :‬برخــی‬ ‫از کارمنــدان رفتارهایــی می کننــد کــه محیــط کار را‬ ‫ناخوشــایند می کنــد‪ ،‬مثــا ممکــن اســت همیشــه در حال‬ ‫انتقــاد و شــایعه پراکنی در محیــط کار باشــند و بــه هــر‬ ‫دلیلــی انــرژی منفــی بــه ســایر کارمندان بدهنــد‪ .‬اگر مدیر‬ ‫بــا ایــن کارمنــدان برخــورد نکنــد‪ ،‬انهــا بــه رفتارشــان ادامــه‬ ‫می دهنــد و در نهایــت ســایر کارمنــدان هــم انگیزه شــان را‬ ‫از دســت می دهنــد و مثــل انهــا می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بی اعتمــادی مدیــر‪ :‬بــر اســاس امــار‪ ،‬وقتــی مدیــران‬ ‫بــه کارمندانشــان اعتمــاد می کننــد و ایــن موضــوع‬ ‫را نشــان می دهنــد‪ ،‬اســترس انهــا ‪۷۴‬درصــد کمتــر‬ ‫می شــود‪ ،‬بهره وری شــان ‪۵۰‬درصــد افزایــش می یابــد و‬ ‫فرسودگی شــان تــا ‪۴۰‬درصــد کــم می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۸‬نتیجه گرایــی مدیــر و درگیــری همیشــگی بــا امــار و‬ ‫ارقــام‪ :‬افزایــش درامــد‪ ،‬تولیــد و دســتیابی بــه اهــداف‬ ‫مــادی ســازمان اهمیــت بســیاری دارنــد و بایــد بــه انهــا‬ ‫توجــه شــود‪ ،‬امــا افــرادی کــه فقــط روی ایــن موضــوع‬ ‫متمرکــز هســتند‪ ،‬فقــط نیمــی از وظایف مدیریتشــان را‬ ‫انجــام می دهنــد‪ .‬کارمنــدان انســان هایی بــا ویژگی هــای‬ ‫شــخصیتی و رفتــاری منحصربه فــرد هســتند‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫الزم اســت مدیــران گاهــی چشــم از اعــداد و ارقــام و‬ ‫امــار رشــد بردارنــد‪ ،‬از دفتــر کارشــان خــارج شــوند و بــا‬ ‫کارمنــدان وقــت بگذراننــد‪ ،‬حرفشــان را بشــنوند و بــا‬ ‫انهــا ارتبــاط برقــرار کننــد؛ حتــی گاهــی می تــوان بــرای‬ ‫تقویــت انگیــزه کارمنــدان برنامـه ای بــرای تفریــح خــارج‬ ‫از ســازمان چیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬توجه نکــردن بــه چشــم انداز بلندمــدت‪ :‬برخــی‬ ‫از مدیــران بیــش از حــد درگیــر وظایــف روزمــره‬ ‫می شــوند و چشــم انداز بلندمــدت ســازمان را‬ ‫فرامــوش می کننــد‪ .‬همــه اقدامــات روزمــره ســازمان‬ ‫بایــد در راســتای رســیدن بــه هدفــی بزرگ تــر انجــام‬ ‫شــوند و مدیــر و کارمنــدان بایــد نگاهــی هــم بــه‬ ‫چش ـم انداز بزرگ تــر داشــته باشــند‪ .‬دیــدگاه محــدود‬ ‫بــه کارهــای امــروز‪ ،‬فــردا‪ ،‬هفتــه بعــد و نهایتــا مــاه‬ ‫بعــد کارکنــان را دچــار روزمرگــی می کنــد و انگیــزه انهــا‬ ‫را از بیــن می برد‪/.‬چطــور‬ ‫رشد بدهی خارجی‬ ‫در دولت روحانی‬ ‫دولــت گذشــته بیــش از ‪ 400‬هــزار میلیــارد تومــان اوراق‬ ‫مالــی منتشــر کــرد و بــا ان کســری بودجــه خــود را تامیــن کــرد‬ ‫ولــی دولــت‏ایت اللــه رئیســی طــی ‪ 4‬ســال بایــد اصــل و ســود‬ ‫ایــن اوراق را بــه خریــداران بازپرداخــت کنــد کــه ماهانــه بیــش‬ ‫از ‪ 10‬هــزار میلیــارد‏تومــان اســت‪.‬‏‬ ‫میراث بحران‬ ‫بدهی روحانی‬ ‫به روایت امار‬ ‫یکــی از بحــران هایــی کــه دولــت روحانــی بــرای دولــت ســیزدهم‬ ‫بــه ارث گذاشــت‪ ،‬بحــران بدهــی اســت‪ .‬شــاید خالصــه بحــران‬ ‫بدهــی را‏بتــوان در گــزارش صنــدوق بیــن المللــی پــول دیــد کــه بــر‬ ‫اســاس ان‪ ،‬نســبت کل بدهــی دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫از حــدود ‪12‬‏درصــد در ســال ‪ 92‬بــه حــدود ‪ 48‬درصــد در ســال‬ ‫‪( 1400‬تقریبــا نصــف کل تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور) رســید‪.‬‏‏‏‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ‪ ،‬در پایــان دولــت دهــم‬ ‫بدهــی بخــش دولتــی بــه سیســتم بانکــی کشــور ‪ 103.7‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان بــود کــه در پایــان ‏دولــت روحانــی بــه ‪643.9‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یافــت‪ .‬یعنــی دولــت روحانــی فقــط‬ ‫در زمینــه بدهــی بخــش دولتــی بــه سیســتم‏بانکــی‪ 540 ،‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان بدهــی بیشــتری نســبت بــه انچــه دولــت دهــم بــه‬ ‫جــای گذاشــت‪ ،‬بــرای دولــت رئیســی بــه جــای‏گذاشــته اســت‪.‬‏‬ ‫‏ ایــن بدهــی هنگفــت بــه دولــت ایت اللــه رئیســی منتقــل شــده و‬ ‫یکــی از زمین هــای ســوخته دولــت گذشــته محســوب می شــود‪.‬‏‬ ‫دولــت گذشــته بیــش از ‪ 400‬هــزار میلیــارد تومــان اوراق مالــی‬ ‫منتشــر کــرد و بــا ان کســری بودجــه خــود را تامیــن کــرد ولــی‬ ‫دولــت‏ایت اللــه رئیســی طــی ‪ 4‬ســال بایــد اصــل و ســود ایــن‬ ‫اوراق را بــه خریــداران بازپرداخــت کنــد کــه ماهانــه بیــش از ‪10‬‬ ‫هــزار میلیــارد‏تومــان اســت‪.‬‏‬ ‫بخــش اعظــم از ایــن اوراق مالــی در بــازار ســرمایه منتشــر شــد‪.‬‬ ‫جــدول زیــر نشــان می دهــد کــه دولــت روحانــی از ســال ‪1394‬‬ ‫تــا پایــان‏خــرداد ‪ 1400‬بیــش از ‪ 422‬هــزار میلیــارد تومــان اوراق‬ ‫مالــی منتشــر کــرد کــه تســویه بخــش زیــادی از ان بــه دولــت‬ ‫ســیزدهم موکــول‏شــده اســت‪.‬‏‬ ‫روحانــی هزینــه بازپرداخــت بدهیــدر ســال ‪ 1400‬را ‪ 30‬برابــر‬ ‫ســال ‪ 92‬کــرد‪.‬‬ ‫امارهــا نشــان می دهــد در ش ـش ماهه دوم ســال ‪ 1400‬نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال ‪ ،1399‬هزینــه تملــک دارائــی مالــی‬ ‫(پرداخــت‏بدهی هــای دولــت) بــا توجــه بــه تاریــخ سررســید اوراق‬ ‫فــروش رفتــه در دولــت گذشــته‪ ،‬حــدود ‪ 3.5‬برابــر شــده و بالــغ‬ ‫بــر ‪ 127‬هــزار‏میلیــارد تومــان بــود‪.‬‏‬ ‫بــرای ارزیابــی بهتــر میــراث بدهــی دولــت روحانــی بــرای دولــت‬ ‫رئیســی‪ ،‬بهتــر اســت بدهی هــا را بــا بدهــی بــه جامانــده از دولــت‬ ‫دهــم بــرای‏دولــت یازدهــم مقایســه کــرد‪ .‬در بودجــه ســال ‪1392‬‬ ‫کــه بودجــه اخــر دولــت دهــم بــود بازپرداخــت اصــل اوراق مالــی‬ ‫فروش رفتــه در‏دولــت دهــم ‪ 2400‬میلیــارد تومــان بــود‪ .‬بدیــن‬ ‫معنــا کــه دولــت روحانــی بایــد ‪ 2400‬میلیــارد تومــان از اوراق‬ ‫فروش رفتــه در دولــت‏دهــم را تســویه می کــرد‪ .‬امــا در بودجــه‬ ‫‪ 1400‬کــه بودجــه اخــر دولــت دوازدهــم بــود‪ ،‬بازپرداخــت اصــل‬ ‫اوراق مالــی فروش رفتــه در ان‏دولــت بــه ‪ 70100‬میلیــارد تومــان‬ ‫رســید؛ ایــن رقمــی اســت کــه دولــت رئیســی بایــد در ســال اول‬ ‫خــود بابــت بدهــی مالــی دولــت‏روحانــی پرداخــت می کــرد‪.‬‏‬ ‫بــه بیــان دیگــر بدهــی ناشــی از فــروش اوراق مالــی کــه از دولــت‬ ‫روحانــی بــرای ســال اول دولــت رئیســی بــه جــا مانــد ‪ 29‬برابــر‬ ‫بیشــتر از‏رقمــی بــود کــه دولــت دهــم بــرای دولــت یازدهــم بــه جــا‬ ‫گذاشــته بــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه از ســال ‪ 92‬تــا ‪ 1400‬منابــع‬ ‫بودجــه بــه‏مراتــب کمتــر از ایــن میــزان رشــد کــرده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بــدان معناســت کــه بــار بازپرداخــت بدهــی کــه دولــت قبــل بــر‬ ‫دوش دولــت ســیزدهم‏گذاشــته بــه مراتــب بیشــتر از بــار بدهــی‬ ‫بــه جــا مانــده از دولــت دهــم بــرای دولــت یازدهــم اســت‪.‬‏‬ ‫رشــد تصاعــدی بــار بدهــی ســال اول رئیســی نســبت بــه ســال‬ ‫اول روحانــی‬ ‫مطابــق امارهــا‪ ،‬بازپرداخــت اصــل وام هــای خارجــی در بودجــه‬ ‫‪( 1392‬کــه بــر عهــده دولــت یازدهــم بــود) ‪ 692‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــود در‏حالــی کــه همیــن بدهــی در بودجــه ‪( 1400‬کــه بــر عهــده‬ ‫دولــت ســیزدهم افتــاد) ‪ 15100‬میلیــارد تومــان شــد یعنــی ‪22‬‬ ‫برابــر افزایــش‏یافــت‪.‬‏‬ ‫بازپرداخــت اصــل تســهیالت بانکــی کــه در بودجــه ‪ 1392‬بــه‬ ‫دوش دولــت یازدهــم افتــاد ‪ 114‬میلیــارد تومــان بــود امــا همیــن‬ ‫بدهــی کــه ‏در بودجــه ‪ 1400‬بــه دوش دولــت ســیزدهم افتــاد‬ ‫‪ 3354‬میلیــارد تومــان شــد کــه ‪ 29‬برابــر بیشــتر از بدهــی دولــت‬ ‫دهــم بــرای دولــت‏یازدهــم بــود‪.‬‏‬ ‫تعهــدات پرداخت نشــده ســال های قبــل کــه در بودجــه ‪1392‬‬ ‫بــه عهــده دولــت یازدهــم قــرار گرفــت ‪ 600‬میلیــارد تومــان بــود‬ ‫امــا در‏بودجــه ‪ 1400‬بــا افزایــش نزدیــک بــه ‪ 150‬برابــری بــه ‪90.5‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان رســید کــه ایــن بدهــی دولــت روحانــی نیــز‬ ‫بــر عهــده‏دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‏‬ ‫رشد بدهی خارجی در دولت روحانی‬ ‫دولــت ســیزدهم در حالــی شــروع بــه کار کــرد کــه کشــور بــا ‪8.7‬‬ ‫میلیــارد دالر بدهــی خارجــی (امــار مربــوط بــه پایــان خــرداد ‪)1400‬‬ ‫‏مواجــه بــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه در پایــان خــرداد ‪1392‬‬ ‫و قبــل از شــروع بــه کار دولــت روحانــی میــزان بدهــی خارجــی‬ ‫کشــور ‪ 7.1‬‏میلیــارد دالر بــود‪ .‬سررســید بدهی هــای خارجــی‬ ‫شــامل ‪ 1.87‬میلیــارد دالر در ســال ‪ 1.39 ،1392‬میلیــارد دالر در‬ ‫ســال ‪ ،1393‬‏‏‪ 1.1‬میلیــارد دالر در ســال ‪ 854 ،1394‬میلیــون دالر‬ ‫در ســال ‪ 1395‬و ‪ 1.88‬میلیــارد دالر بــرای ســال ‪ 1396‬بــه بعــد‬ ‫بــود‪ .‬یعنــی‏دولــت روحانــی در ‪ 4‬ســال اول خــود ‪ 5.2‬میلیــارد‬ ‫دالر از بدهــی خارجــی بــه جــا مانــده از دولــت احمدی نــژاد را بایــد‬ ‫تســویه می کــرد‪.‬‏‬ ‫امــا دولــت رئیســی تنهــا در ســال اول فعالیــت خــود بایــد ‪3.5‬‬ ‫میلیــارد دالر از بدهــی دولــت روحانــی را تســویه می کــرد و ایــن رقــم‬ ‫بــرای‏ســال ‪ 1401‬برابــر بــا ‪ 1.88‬میلیــارد دالر‪ ،‬ســال ‪ 1402‬بالــغ بــر ‪1.5‬‬ ‫میلیــارد دالر و ســال ‪ 1403‬برابــر بــا ‪ 905‬میلیــون دالر اســت‪.‬‏یعنــی‬ ‫دولــت رئیســی بایــد در ‪ 4‬ســال اول خــود ‪ 7.8‬میلیــارد دالر از بدهــی‬ ‫خارجــی دولــت قبــل را تســویه کنــد کــه نســبت بــه وضعیــت‏دولــت‬ ‫یازدهــم ‪ 2.6‬میلیــارد دالر بیشــتر اســت‏‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم ان کــه دولــت احمدی نــژاد بیــش از ‪ 9‬میلیــارد دالر‬ ‫از میــزان بدهی هــای خارجــی کشــور را نســبت بــه پایــان دولــت‬ ‫خاتمــی ‏تســویه و کــم کــرد کــه معــادل کاهــش ‪ 56‬درصــدی‬ ‫بدهــی خارجــی بــود‪.‬‏‬ ‫امــا دولــت روحانــی نــه تنهــا از حجــم بدهــی خارجــی کشــور‬ ‫کــم نکــرد بلکــه ‪ 23‬درصــد معــادل ‪ 1.6‬میلیــارد دالر بــر بدهــی‬ ‫خارجــی‏کشــور نســبت بــه پایــان دولــت دهــم افــزود و تســویه ان‬ ‫را بــه دولــت رئیســی واگــذار کــرد‪.‬‏‬ ‫رشــد شــدید مجمــوع بدهــی هــای دولــت در دوره روحانــی بــه‬ ‫روایــت صنــدوق بیــن المللــی پــول‬ ‫امارهــای منتشرشــده از ســوی صنــدوق بین المللــی پــول‬ ‫نشــان می دهــد دولــت دوازدهــم ایــران رکــورد بدهــی در میــان‬ ‫دولت هــای ایــران‏از ســال ‪ ۱۹۹۶‬بــه ایــن ســو را شکســته اســت ‏‪.‬‬ ‫درحالــی کــه از ســال ‪ ۲۰۰۲‬نســبت بدهــی ناخالــص دولــت ایــران به‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی رونــدی کمابیــش نزولــی را طــی می کــرد از‬ ‫‏ســال ‪ ۲۰۱۴‬بــا اغــاز فعالیــت دولــت یازدهــم شــاهد معکــوس شــدن‬ ‫ایــن رونــد هســتیم‪ .‬در ایــن ســال نســبت بدهــی دولــت بــه تولیــد‬ ‫‏ناخالــص داخلــی بــه رقــم ‪ ۱۲.۵۸۷‬درصــد می رســد‪ .‬در ســال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫ایــن رقــم ‪ ۱۱.۷۵۸‬درصــد بــراورد شــده بــود‏‪.‬‬ ‫در ســال دوم فعالیــت دولــت یازدهــم شــاهد جهــش قابــل‬ ‫مالحظــه بدهــی دولــت ایــران هســتیم بــه طــوری کــه نســبت‬ ‫بدهــی ناخالــص ‏دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ‪۳۷.۰۲۳‬‬ ‫درصــد می شــود کــه رشــد حــدود ‪ ۳‬برابــری نســبت بــه ســال‬ ‫قبــل داشــته اســت‪ .‬ایــن رقــم در‏ســال ‪ ۲۰۱۶‬بــه ‪ ۴۸.۳۰۱‬درصــد‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬در ســال های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬نســبت بدهــی‬ ‫ناخالــص دولــت بــه تولیــد ناخالــص‏داخلــی نزولــی می شــود و بــه‬ ‫ترتیــب بــه ‪ ۴۵.۰۴۴‬درصــد و ‪ ۴۰.۷۷۷‬درصــد می رســد‪.‬‏‬ ‫امــا در ســه ســال اخــر فعالیــت دولــت دوازدهــم بدهــی ناخالص‬ ‫دولــت دوبــاره صعــودی می شــود‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۹‬نســبت بدهــی‬ ‫ناخالــص‏دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ‪ ۴۲.۴۲۴‬درصــد‬ ‫و در ســال ‪ ۲۰۲۰‬بــه ‪ ۴۵.۶۴۲‬درصــد افزایــش می یابــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬نســبت‏بدهــی ناخالــص دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫بــه رقــم ‪ ۴۸.۳۴۲‬درصــد افزایــش می یابــد کــه باالتریــن رقــم‬ ‫بدهــی ثبت شــده در‏میــان دولت هــای ایــران از ســال ‪ ۱۹۹۶‬بــه‬ ‫ایــن ســو اســت‪.‬‏‬ ‫از نظــر ریالــی نیــز رقــم بدهــی ناخالــص دولــت دوازدهــم در‬ ‫مقایســه بــا دولت هــای قبــل از ان نجومــی بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه در ســال ‏‏‪ ۲۰۱۳‬و پیــش از فعالیــت دولــت یازدهــم رقــم‬ ‫بدهــی ناخالــص دولــت ایــران ‪ ۱۲۵۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعــام‬ ‫شــده بــود ایــن رقــم در‏ســال اخــر فعالیــت دولــت دوازدهــم بــه‬ ‫رقــم ‪ ۲۸۹۵۹‬هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت کــه افزایــش ‪۲۳‬‬ ‫برابــری نســبت بــه ســال ‪۲۰۱۳‬‏داشــته اســت‪.‬‏‬ ‫رقــم ریالــی بدهــی ناخالــص دولــت یازدهــم و دوازدهــم طــی‬ ‫ســال های ‪ ۲۰۱۴‬تــا ‪ ۲۰۲۱‬بــه ترتیــب عبــارت اســت از‪ ۱۵۴۲ :‬هــزار‬ ‫‏میلیــارد ریــال (‪ ۴۴۸۱،)۲۰۱۴‬هــزار میلیــارد ریــال (‪۶۹۵۹ ،)۲۰۱۵‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال (‪ ۷۵۳۸ )۲۰۱۶‬هــزار میلیــارد ریــال ‏‏(‪،)۲۰۱۷‬‬ ‫‪ ۸۷۷۰‬هــزار میلیــارد ریــال (‪ ۱۱۶۸۵ ،)۲۰۱۸‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫(‪ ۱۷۹۸۱ ،)۲۰۱۹‬هــزار میلیــارد ریــال (‪ ،)۲۰۲۰‬و ‏‏‪ ۲۸۹۵۹‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال (‪.)۲۰۲۱‬‏‬ ‫در رتبه بنــدی کشــورها از نظــر بدهــی نیــز شــاهد بدتــر شــدن‬ ‫وضعیــت کشــور در دولــت دوازدهــم بوده ایــم‪ .‬ایــران از نظــر‬ ‫بدهــی دولــت در‏ســال ‪ ۲۰۱۳‬در رتبــه ‪ ۱۷۵‬جهــان قــرار داشــته‬ ‫اســت امــا در ســال ‪ ۲۰۲۱‬یعنــی ســال اخــر فعالیــت دولــت‬ ‫دوازدهــم رتبــه ایــران از نظــر‏بدهــی دولــت بــه ‪ ۱۳۰‬می رســد‪.‬‬ ‫یعنــی دولــت دوازدهــم در رده بنــدی بدهکارتریــن دولت هــای‬ ‫جهــان ‪ ۳۰‬پلــه بــاال می ایــد‪ .‬‏‬ ‫‏*هفته دولت بر همه دولتمردان خدوم و خدمتگزاران جمهوری اسالمی ایران گرامی باد*‏‬ ‫بهره برداری از ‪ 30‬پروژه عمرانی‬ ‫بخش (( مهندسی رودخانه و سواحل ))‬ ‫شرکت اب منطقه ای گلستان در هفته دولت سال ‪1401‬‏‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای گلستان‬ صفحه 2 ‫گلستانی ها در انتظار دمای ‪ ۴۰‬درجه‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه اســتقرار جریانــات گــرم جنوبــی در ایــن اســتان گفــت‪ :‬طــی روزهــای پایانــی هفتــه دمــای هــوای اســتان‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۴۰‬درجــه خواهــد رســید و در ایــن شــرایط احتمــال اتش ســوزی در جنــگل هیرکانــی محتمــل اســت‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس تحلیــل نقش ـه های پیــش یابــی‪ ،‬دمــای هــوای گلســتان طــی روز هــای اینــده بــه صــورت محسوســی‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت ‪.‬وی گفــت ‪ :‬اهالــی بیشــتر مناطــق گلســتان در روزهــای اینــده دمــای بــاالی ‪ ۳۶‬درجــه را تجربــه خواهنــد کــرد و ایــن افزایــش‬ ‫دمــا در روز هــای پایانــی هفتــه محســوس تر شــده و بیشــینه دمــا از مــرز ‪ ۴۰‬درجــه عبــور خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 06‬شهریور‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪596‬‬ ‫سرویس اجتماعی‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫چگونه در روزهای گرم‬ ‫تابستان خنک بمانیم؟‬ ‫شهر گرگان شهری که ‪...‬‬ ‫شــهر گــرگان شــهری اســت کــه بــا هنــر ‪ ,‬ورزش ‪ ,‬صنعــت‬ ‫‪ ,‬کشــاورزی و تاریــخ‪ ,‬هویــت ان عجیــن شــده اســت اگــر‬ ‫مدیریــت شــهری بــا کمــک مدیریــت گردشــگری بتواننــد از‬ ‫امتیازاتــی کــه در ایــن بخــش هــای گفتــه شــده در جهــت‬ ‫زیبایــی و هویــت بخشــیدن بــه شــهر اســتفاده کننــد و برای‬ ‫هــر مــورد خــاص یــک هویــت مختــص بــه خــود تعریــف‬ ‫نماینــد و بــر اســا س اطالعــات و اگاهــی هــای کافــی و‬ ‫درســت نســبت بــه طراحــی وســاخت المــان و ‪ ,‬نمــاد یــا‬ ‫مجســمه هــر شــهر اقــدام نماینــد و بــا فکــر پیــش برونــد‬ ‫ایــن نمادهــا مــی توانــد بــه یــک شــهر یــا منطقــه ی مــرده‬ ‫و بــی روح ‪ ,‬جــان ببخشــد و و نــگاه مخاطبیــن را بــه خــود‬ ‫جــذب کنــد و شــهر را از یکنواختــی و بــی هویــت بــودن‬ ‫نجــات دهــد ‪.‬‬ ‫هر گلستانی‬ ‫یک تربیون‬ ‫برای دولت جهادی‬ ‫سرویس احتماعی‪ -‬سهیال عالءالدین‬ ‫هفتــه دولــت فرصــت مناســب مدیران بــرای بیــان و ارائه خدمات‬ ‫یکســاله بــه مــردم اســت امــا اقدامــات ثمربخــش و مشــهود دولــت‬ ‫ســیزدهم احاد مختلف مردم گلســتان از شــیعه و ســنی و فارس‬ ‫و ترکمــن را بــه بلندگــوی بیــان خدمــات بی منــت ایت اللــه رییســی‬ ‫و دیگــر اعضــای کابینــه تبدیــل کرد ه اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد بــر ســبک و ســیاق گذشــته مدیــران تــاش دارنــد‬ ‫بــا اســتفاده از رســانه هــا و تربیــون هــای مختلــف‪ ،‬اقدامــات‬ ‫و نتایــج تــاش هــای خــود را بــرای مــردم بازگــو کننــد ‪ ،‬امــا‬ ‫امســال مــردم گلســتان بهتریــن بلندگــو بــرای بیــان خدمــات و‬ ‫دســتاوردهای دولــت ســیزدهم بــه حســاب مــی اینــد ‪.‬‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی پــروژه هــای راکــد (بــا دوره رکــود و خــواب‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬ســال)‪ ،‬اجرایــی شــدن وعــده هــای ســفر رییــس‬ ‫جمهــور بــه گلســتان در حــوزه هــای مختلــف طــی کمتــر از ‪ ۶‬مــاه‬ ‫‪ ،‬تامیــن و تزریــق و پرداخــت اعتبــار مــورد نیــاز تســهیالت بانکــی‬ ‫در قالــب هــای مختلــف ازدواج ‪ ،‬قرض الحســنه و اشــتغالزا و‬ ‫افزایــش دیدارهــا و مالقات هــای مردمــی جلــوه هایــی از تقــای‬ ‫خادمــان مــردم در دولــت جهــادی اســت کــه اقشــار مختلــف‬ ‫جامعــه بــه فراخــور محــل ســکونت و منطقــه جغرافیایــی و یــا‬ ‫جایــگاه اقتصــادی ‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی شــاهد یــک یــا چنــد‬ ‫فقــره از رخدادهــا بوده انــد ‪.‬‬ ‫حیــن اجــرای طــرح اصالحــات در تزریــق یارانــه هــای بخــش‬ ‫نــان و تعــدادی از کاالهــای اساســی برخــی گالیــه هــای موقتــی‬ ‫پدیــدار شــد؛ امــا بــا ثابــت مانــدن قیمــت بســیاری از اقــام و‬ ‫حتــی کاهــش انهــا و البتــه فروکــش کــردن التهابــات کاذب‬ ‫نقدهــا و گالیــه هــا بــه حداقــل رســید و توطئــه دشــمنان خارجــی‬ ‫و ایــادی داخلــی ان در کشــور نــاکام مانــد ‪.‬‬ ‫در چنــد مــاه اخیــر بــا علنی تــر شــدن وعــده هــای دولــت در بخــش‬ ‫هــای مختلــف همچــون اجــرای الیروبــی خلیــج گــرگان ‪ ،‬تهیــه‬ ‫بیــش از ‪ ۲۴۰‬هکتــار زمیــن بــرای طــرح جهــش تولیــد مســکن ‪ ،‬گره‬ ‫گشــایی از مشــکالت پتروشــیمی و تزریــق اعتبــارات بــی ســابقه بــه‬ ‫بخــش اب اشــامیدنی ‪ ،‬تزریــق اعتبــار بــرای توســعه ســایت میگــو‬ ‫و پــرورش ماهیــان خاویــاری بــا محوریــت واگــذاری بــه بومیــان و‬ ‫تزریــق اعتبــار بی ســابقه بــرای تکمیــل ســد نرمــاب نشــاط و امیــد‬ ‫محسوســی در جامعــه نمایــان شــده اســت ‪.‬‬ ‫بــرای اجــرای الیروبــی خلیــج گــرگان حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار قــرارداد الیروبــی بــه پیمانــکاران (قــرارگاه‬ ‫خاتم االنبیــا ) ابــاغ شــده و ایــن کار توســط پیمانــکار از‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســال جــاری اغــاز شــده اســت ‪.‬‬ ‫فاطمــه شــربتی یکــی از اهالــی بندرگــز ‪ ،‬اظهــار داشــت ‪ :‬قصــه خلیــج‬ ‫گرگان و خشکســالی ان موضوعی اســت که ســالها به عنوان مطالبه‬ ‫اصلــی ســاحل نشــینان منطقــه بــه ان بــی توجهــی می شــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬روزگاری پــدر و جمعــی از اقــوام مــا در ایــن خلیــج بــه‬ ‫ماهیگیــری و امــرار معــاش مشــغول بودنــد کــه بــا پ ـس روی اب‬ ‫عــاوه بــر اینکــه فرصــت ماهی گیــری از مــردم بندرگــز ســلب شــد‪،‬‬ ‫مشــکالت عدیــده بســیار دیگــری هــم بــرای مــردم پیــش امــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در چنــد ســال اخیــر شــاهد بــوی تعفــن ناشــی از‬ ‫مــرگ جلبــک هــا در خلیــج گــرگان بودیــم کــه بــوی بــد حاصلــه مــاه‬ ‫هــا زندگــی را بــر اهالــی ایــن منطقــه ســخت و دشــوار نمــوده بــود‪،‬‬ ‫مضافــا اینکــه حــدود صــد هــزار پرنــده بــه ســبب کیفیــت نامناســب‬ ‫اب خلیــج گــرگان تلــف شــدند و یــک فاجعــه بــزرگ رقــم خــورد‪.‬‬ ‫شــربتی گفــت ‪ :‬بــا ســفر ایــت اللــه رییســی بــه گلســتان رونــد‬ ‫الیروبــی و احیــای ایــن خلیــج شــروع شــد و مهمتریــن دغدغــه‬ ‫اهالــی منطقــه برطــرف گــردد کــه امیدواریــم بــا همــت دولــت و‬ ‫کار جهــادی ایــن چالــش بــزرگ ریش ـه کن شــود ‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم در ســفر بــه اســتان گلســتان بــرای بخــش‬ ‫شــیالت ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب کــرد کــه ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال ان بــه زیرســاخت های ایجــاد شــهرک ‪ ۶‬هــزار‬ ‫هکتــاری میگــو و ماهیــان خاویــاری در گمیشــان اختصــاص دارد‬ ‫کــه پیگیــری بــرای شــتاب در اجــرا و بهره بــرداری از ان بــا تمرکــز‬ ‫بــه واگــذاری اســتخرها بــه بومیــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ارازمحمــد ایــری تومــاج یکــی از اهالــی گمیشــان گفــت ‪ :‬سالهاســت کــه‬ ‫بــا اعتبــارات ملــی و صــرف صدهــا میلیــارد تومــان در بخش پرورش میگو‬ ‫گمیشــان ســرمایه گــذاری کــرده انــد و هــزاران تــن میگــو از گمیشــان صید‬ ‫و بــا درامدهــای ارزی بــه انســوی مرزهــا صــادر مــی شــود ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در گمیشــان افــراد غیــر بومــی و حتــی از ســایر‬ ‫اســتان ها درامدهــای میلیــاردی کســب مــی کنند اما ســهم بومیان‬ ‫بســیار ناچیــز بــود تــا اینکــه در ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان‬ ‫مقــرر شــد در فــاز ‪ ۲‬مجتمــع میگــو ‪ ،‬حوضچــه هــای پرورشــی بــه‬ ‫بومیــان واگــذار شــود ‪.‬‬ ‫ایــن ماهیگیــر گمیشــانی ادامــه داد ‪ :‬طــی ماه های اخیر بســیاری‬ ‫از بومیــان بــا تشــکیل گــروه هــای تعاونــی و جمعــی بــرای دریافــت‬ ‫حوضچــه هــای پرورش میگو پیشــگام شــده انــد و اتفاقات رضایت‬ ‫بخــش و مطلوبــی در ایــن بخــش در حــال رخ دادن اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا حمایــت دولــت و بــا نهایــی شــدن ایــن پــروژه‪،‬‬ ‫بســیاری از مشــکالت بیــکاری و اقتصــاد منطقــه کــم خواهــد شــد‬ ‫و صیــادان بــه صــورت غیــر مجــاز وارد دریــای خــزر نمی شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬هــر چنــد در گذشــته شــعارهای زیــادی بــرای‬ ‫بهره منــدی بومیــان از فرصــت میگــو داده شــد امــا در دولــت‬ ‫ســیزدهم تمــام ســاز و کار ان نهایــی شــده و بــزودی برکــت میگو‬ ‫ســفره ســاحل نشــینان را پررونــق تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در خصــوص نــگاه ویــژه دولــت بــه شهرســتان‬ ‫گمیشــان گفــت ‪ :‬در ســفر رئیــس جمهــور بــه گلســتان بــه گمیشــان‬ ‫نــگاه ویــژه ای شــده و بیــش از هــزار و ‪۸۲۶‬میلیــارد تومان برای توســعه‬ ‫عمــران و ابادانــی ایــن شهرســتان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه بــا انتقــاد از نحــوه واگــذاری مــزارع پــرورش‬ ‫گمیشــان گفــت‪ :‬ایــن نــوع واگــذاری هرگــز مــورد تاییــد مــا نیســت‬ ‫و مــردم بایــد در اولویــت ایــن واگذاری هــا باشــند؛ ایــن واگذاری هــا‬ ‫نبایــد بــه نــام مــردم گمیشــان و بــه کام دیگــران باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه مدیــران شــیالت گلســتان دســتور داد تــا ســاز و کار‬ ‫واگــذاری مــزارع فعلــی و فــاز ‪ ۲‬بــه بومیــان را فراهــم کننــد کــه‬ ‫ایــن رویــه بــا ثبــت نــام متقاضیــان در حــال انجــام اســت ‪.‬‬ ‫افزایــش تامیــن ‪ ۲۶۰‬لیتــر بــر ثانیــه اب اشــامیدنی‪ ۲۰،‬هــزار متــر‬ ‫مکعــب مخــزن ذخیــره و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه افزایــش‬ ‫ظرفیــت انتقــال اب از جملــه اثــرات افتتــاح ‪ ۹‬پــروژه عمرانــی‬ ‫ابرســانی شــهری گلســتان در هفته دولت اســت که برای ســاخت‬ ‫ان ‪ ۴۵۵‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫مجمــوع اعتبــارات حــوزه ابرســانی گلســتان در ســال گذشــته از‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــه ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال افزایــش یافــت و‬ ‫ایــن اعتبــارات پــس از ســفر ‪ ۱۳‬اســفند پارســال رییــس جمهــور و‬ ‫برخــی اعضــای هیــات دولــت بــه اســتان و بــرای امســال بــه چهــار‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫محســن جرجانــی یکــی از اهالــی گــرگان گفــت ‪ :‬شــاید پذیــرش‬ ‫ایــن مطلــب کــه اهالــی گــرگان مرکــز یکــی از اســتان هــای خــوش‬ ‫اب و هوای کشــور در تابســتان گذشــته روزانه حدود ‪ ۱۴‬ســاعت با‬ ‫قطــع اب روبــرو بودنــد بیشــتر شــبیه یــک شــوخی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬روایــت تلــخ بــی ابــی گــرگان در تابســتان ســال‬ ‫گذشــته چنــان بــود کــه در مناطــق مرکــزی ایــن شــهر هــم‪ ،‬اب‬ ‫اشــامیدنی بــه وســیله تانکــر حمــل و توزیــع مــی شــد امــا پــس‬ ‫از ســفر ســال گذشــته رییــس جمهــور بــه گلســتان ســریال قطــع‬ ‫مســتمراب در گــرگان بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬اطــاع دقیقــی از میــزان کمبــود اب یــا اب در دســترس‬ ‫نــدارم ولــی انچــه مســلم اســت بســیاری از اهالــی گــرگان تابســتان‬ ‫امســال را بــدون کمتریــن قطــع اب ســپری کــرده انــد و این بزرگترین‬ ‫ثمــره دولــت ســیزدهم بــرای اهالی مرکزگلســتان اســت ‪.‬‬ ‫هفتــه دولــت عملیــات اجرایــی ســاخت هــزار واحــد در زمینــی بــه‬ ‫مســاحت چهــار هکتــار در محــل ســایت «ارامــش» شــهر گــرگان بــا‬ ‫مدیریــت قــرارگاه امــام حســن مجتبــی (ع) طــی مراســمی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫‪.‬در ســفر اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬دولــت ســیزدهم بــه گلســتان بــرای‬ ‫بخــش راه و شهرســازی هفــت طــرح بــا اعتبــار ‪ ۲۴‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا باالجــاده یکــی از اهالــی کردکــوی بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت ‪ :‬طــرح نهضــت ملــی مســکن یکی از اقدامــات موثر دولت‬ ‫بــرای خانــه دار شــدن اقشــار کــم برخــوردار تلقــی می شــود کــه‬ ‫حمایــت هــای ویــژه ای در ان پیش بینــی شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬تســهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومانــی بــرای خانــه دار‬ ‫شــدن متقاضیــان یــک حمایــت ارزشــمند دولــت اســت که ســبب‬ ‫مــی شــود ســهم و اورده متقاضیــان در قیمــت نهایــی مســکن‬ ‫کاهــش پیداکنــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬خوشــبختانه بــا تامیــن زمیــن انجــام شــده و‬ ‫همراهــی دســتگاه هــای دخیــل امیدواریــم کــه طــی چنــد ســال‬ ‫اینــده صاحــب ســرپناه مــی شــویم موضوعــی کــه در دولــت‬ ‫گذشــته بــه حــال خــود رهــا شــده بــود ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا مبلغــی کــه بایــد هزینــه رهــن اپارتمــان کنیــم بــا‬ ‫حمایــت دولــت و وام ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومانــی مــی توانیــم مالــک‬ ‫ســرپناه و خانــه شــویم ‪.‬‬ ‫عملیــات ســاخت مجتمــع پتروشــیمی گلســتان بــا بودجــه ‪۲۲۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریالــی یــک شــرکت ســرمایه گذاری داخلی طی هفته‬ ‫هــای اینــده فعالیــت خــود را بــه طــور رســمی اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫مریــم قربانــی یکــی از اهالــی علــی ابادکتــول بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت ‪ :‬حــدود ‪ ۱۵‬ســال اســت کــه بخشــی از طــای خــودم را‬ ‫بــرای خریــد ســهام پتروشــیمی ســرمایه گــذاری کــرده ام امــا‬ ‫متاســفانه هیــچ رخــداد خاصــی در ایــن بیــن ندیدیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪:‬در دولــت هــای گذشــته وعــده هــای بســیاری بــرای حــل‬ ‫چالــش پتروشــیمی بــه مــردم داده شــد امــا هیــچ یــک رنــگ واقیــت‬ ‫نگرفت اما خوشــبختانه در ســفر اخیر رییس جمهور و دســتور قاطع‬ ‫ایشــان شــاهد حل مشــکالت این پتروشــیمی هســتیم و با مشــارکت‬ ‫هلدینــگ هــای دولتــی ایــن موضــوع بــه ثمــر خواهــد نشســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم در ایــن‬ ‫موضــوع دخیــل بودنــد کــه خوشــبختانه بــا ورود بخــش دولتــی و‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۲۲‬هــزار میلیــارد تومانــی ایــن ارزوی مهــم رنــگ‬ ‫واقیعــت بــه خــود مــی گیــرد ‪.‬‬ ‫در راســتای پاســخگویی بــه مکاتبــات مردمــی در ســفر رییــس جمهور‬ ‫بــه ایــن اســتان ‪ ۹‬هــزار نفــر کمک هــای نقــدی بالعــوض و وام هــای‬ ‫قرض الحســنه دریافــت کردنــد و تاکنــون اســتاندار گلســتان در قالــب‬ ‫‪ ۳۲‬مالقــات عمومــی بــه ‪ ۲۶۰‬نفــر متقاضــی پاســخگویی داشــت‪.‬‬ ‫علــی نــوری یکــی از اهالــی مــراوه تپــه گفــت‪ :‬بــرای هزینــه‬ ‫درمــان همســرم حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان مســاعدت مالــی نیــاز‬ ‫داشــتم و بــا توجــه بــه اینکــه زیرپوشــش هیــچ نهــاد حمایتــی‬ ‫نیســتم تصمیــم گرفتــم بــا ایــت اللــه رییســی مکاتبــه کنــم‪.‬‬ ‫ســد نرمــاب در ســال گذشــته بــا اختصــاص ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای ســاخت ســد و جابــه جایــی روســتاها و ازادســازی‬ ‫کاســه ســد شــتاب محسوســی گرفتــه و ‪ ۵۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫چهــار شــهر و ‪ ۱۳۰‬روســتای شــرق اســتان و زارعــان ‪ ۱۸‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی چشــم انتظــار تکمیــل ســد هســتند‪.‬‬ ‫رحمــان قــزل ســفلو یکــی از اهالــی مینودشــت بــه خبرنــگار‬ ‫ایرنــا گفــت ‪ :‬قبــل از روی کار امــدن دولــت ســیزدهم مــردم‬ ‫منطقــه از ســاخت و تکمیــل ایــن ســد ناامیــد شــده بودنــد امــا در‬ ‫مــاه هــای اخیــر خبرهــای مســرت بخشــی بــه گــوش می رســد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در مناطــق باالدســت مینودشــت شــاهد بــارش رگبــاری‬ ‫زیــادی در طــول ســال هســتیم کــه بخــش زیــادی از روان اب هــای‬ ‫حاصلــه بــا اســتفاده بــه هــدر مــی رفــت امــا امیدواریــم بــا اعتباراتــی‬ ‫کــه دولــت در مــاه هــای اخیــر در نظــر گرفتــه ایــن ســد ابگیــری شــود‪.‬‬ ‫در یــک محاســبه ســاده بــا جمــع کــردن تعــداد ‪ ۸۰‬هــزار خانــوار‬ ‫اهالــی ســاحل نشــین گلســتان ‪ ۱۰۰ ،‬هــزار ســهامدار پتروشــیمی ‪،‬‬ ‫بهــره بــرداران از پــروژه تقویــت شــبه ابرســانی ‪ ،‬نیــم میلیــون نفــر از‬ ‫ســاکنان شــرق گلســتان و حــدود ‪ ۵۰‬هــزار نفــر از اهالــی اســتان کــه‬ ‫بــا رییــس جمهــور مکاتبــه کــرده انــد مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید‬ ‫کــه امســال فــرد فــرد اهالــی گلســتان بــه فراخــور منطقــه جغرافیایــی‬ ‫و محــل ســکونت خــود از خدمــات دولــت ســیزدهم برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫سواحل « شرکت اب منطقه ای گلستان در هفته دولتسال ‪1401‬‏‬ ‫روزهــای گــرم تابســتان بــرای بســیاری از مــا ســخت و‬ ‫طاقت فرســا هســتند‪ .‬بــا ادامــه رونــد گرم شــدن کــره‬ ‫زمیــن‪ ،‬تابســتان ها گرم تــر و طاقت فرســاتر نیــز می شــوند‪.‬‬ ‫می دانیــد چگونــه می توانیــم از ایــن گرمــا در امــان بمانیــم‬ ‫و از خــود در برابــر گرمازدگــی و عــوارض ناشــی از گرمــا‬ ‫محافظــت کنیــم؟ در ادامــه‪ ،‬راهکارهایــی ســاد ه بــرای‬ ‫خنک مانــدن در روزهــای گــرم تابســتان ارائــه می کنیــم‪،‬‬ ‫راهکارهایــی کــه در عیــن ســادگی بســیار مؤثرنــد‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید احتمــال مــرگ و بیمــاری ناشــی از‬ ‫گرمازدگــی و کم ابــی بــدن را افزایــش می دهــد‪ .‬بعضــی‬ ‫از افــراد بیــش از دیگــران در برابــر گرمــا اســیب پذیرند‪،‬‬ ‫ماننــد‪ :‬ســالمندان؛افراد تنها؛زنــان باردار؛افــراد دچــار‬ ‫معلولیــت یــا مشــکالت مزمــن پزشکی؛ورزشــکاران؛افرادی‬ ‫کــه در فضــای بــاز کار می کنند؛کــودکان‪.‬‬ ‫مــوج گرمــا دوره ای اســت کــه هــوا بســیار گرم تــر یــا‬ ‫مرطوب تــر از حــد معمــول می شــود‪ .‬دانشــمندان‬ ‫پیش بینــی می کننــد کــه بــا گرم شــدن کــره زمیــن‪،‬‬ ‫موج هــای گرمــا شــدیدتر و بیشــتر شــوند‪.‬‬ ‫گرمازدگــی‪ :‬هرچــه هــوا گرم تــر باشــد‪ ،‬خطــر گرمازدگــی‬ ‫نیــز افزایــش می یابــد‪ .‬گرمازدگــی جدی تریــن بیمــاری‬ ‫مرتبــط بــا گرماســت کــه تنظیــم دمــای بــدن را مختــل‬ ‫می کنــد و بــدن دیگــر نمی توانــد دمــای خــود را تنظیــم‬ ‫کنــد‪ .‬در نتیجــه دمــای بــدن به ســرعت افزایــش می یابــد‪،‬‬ ‫مکانیســم تعریــق از کار می افتــد و بــدن نمی توانــد خنــک‬ ‫شــود‪ .‬تشــخیص عالئم گرمازدگی همیشــه اســان نیســت‪،‬‬ ‫به ویــژه در افــراد مســن کــه معمــوال کمتــر می تواننــد‬ ‫مشــکالت عملکــرد بــدن خــود را تشــخیص دهنــد‪ .‬البتــه‬ ‫چنــد عالمــت هشــداردهنده وجــود دارد کــه بایــد مراقــب‬ ‫انهــا باشــید‪:‬تب؛قرمزی پوست؛ضعف؛ســرگیجه؛افزایش‬ ‫ضربــان قلــب و تنفس؛تشــنگی شــدید؛گفتار نامفهــوم یــا‬ ‫گیجی؛حالــت تهوع؛ناراحتــی معده؛گرفتگــی عضــات‪.‬‬ ‫معمــوال گرمایــی کــه از محیــط دریافــت می کنیــم از طریق‬ ‫تعریــق از بــدن خــارج می شــود و این طــوری دمــای مرکــزی‬ ‫بــدن تنظیــم می شــود‪ .‬وقتــی بــدن گرمــا را از محیــط‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬بایــد بــرای خنک مانــدن ســخت تر کار‬ ‫کنــد تــا بیشــتر عــرق کنــد‪ ،‬ولــی در محیط هــای مرطــوب‬ ‫شــرایط متفــاوت اســت‪ .‬در ایــن محیط هــا عــرق روی‬ ‫پوســت می مانــد و تبخیــر نمی شــود کــه از خنک شــدن‬ ‫فــرد جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫چگونــه بــرای گرمــای شــدید امــاده شــویم‪ :‬گرمــای شــدید‬ ‫می توانــد کشــنده باشــد‪ ،‬ولــی می توانیــد بــا رعایــت نکاتــی‬ ‫خطــرات و عــوارض ان را کاهــش دهیــد‪ .‬به طــور کلــی اگــر‬ ‫دمــای هــوا از ‪ ۹۰‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۲‬درجــه ســانتی گراد)‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬بایــد فعالیت هــای خــارج از منــزل را محــدود‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا خطــر گرمازدگــی افزایــش می یابــد‪ .‬البتــه همــه‬ ‫ایــن امــکان را ندارنــد کــه در طــول مــوج گرمــا در خانــه‬ ‫بماننــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬رعایــت نــکات زیــر می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تعویــض مرتــب فیلتــر تهویــه مطبــوع‪ :‬به طــور کلــی‬ ‫می توانیــد هــر ‪ ۲‬یــا ‪ ۳‬مــاه ‪ ۱‬بــار فیلتــر تهویــه مطبــوع‬ ‫خــود را عــوض کنیــد‪ ،‬ولــی در صورتــی کــه مرتــب از تهویــه‬ ‫مطبــوع اســتفاده می کنیــد‪ ،‬تعویــض زودب ـه زود فیلتــر یــا‬ ‫تعویــض فیلتــر پــس از هــر طوفــان گردوخــاک موجــب‬ ‫می شــود کــه خانــه شــما بهتــر خنــک شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کشــیدن پرده هــا در طــول روز و اســتفاده از پــرده‬ ‫شــید‪ :‬بهتــر اســت پرده هــا را در ســاعات اوج گرمــا بســته‬ ‫نگــه داریــد‪ ،‬زیــرا ورود کمتــر نــور خورشــید بــه خانــه موجــب‬ ‫کاهــش دمــا و کاهــش مبلــغ قبــض برقتــان می شــود‪ .‬پرده‬ ‫شــید نیــز بــرای جلوگیــری از ورود نــور از پنجره هــا طراحــی‬ ‫شــده اســت و می توانــد بســیار مفیــد باشــد‪ .‬پــرده شــید در‬ ‫ســاعات اوج گرمــا از ورود نــور افتــاب بــه خانــه جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬به ویــژه در ضلــع جنوبــی خانــه کــه بیشــترین‬ ‫افتــاب را دارد‪ .‬این طــوری می توانیــد پنجره هــای مناســب‬ ‫بــرای عبــور جریــان هــوا در خانــه را هــم بــاز بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اســتفاده مناســب از پنکــه‪ :‬گرچــه در صــورت نبــود‬ ‫تهویــه مطبــوع ناچاریــم از پنکــه اســتفاده کنیــم‪ ،‬در دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۵‬درجــه ســانتی گراد) پنکــه در‬ ‫جلوگیــری از افزایــش دمــای مرکــزی بــدن تأثیــری نخواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬پنکــه در گرمــای شــدید بــرای افــراد اســیب پذیری‬ ‫ماننــد ســالمندان کاری انجــام نمی دهــد و نقــش کمــی در‬ ‫تهویــه هــوا دارد‪ ،‬ولــی گزینــه خوبــی در هــوای نســبتا گــرم‬ ‫اســت‪ .‬چرخــش پنکــه ســقفی در خــاف جهــت عقربه هــای‬ ‫ســاعت‪ ،‬جریانــی از هــوا را به ســمت پاییــن ایجــاد می کنــد و‬ ‫بــرای پایین نگه داشــتن دمــا مؤثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بازکــردن پنجره هــا در شــب‪ :‬اگــر محــل زندگی تــان‬ ‫شـب های خنکــی دارد‪ ،‬بازکــردن پنجره هــا در شــب موجــب‬ ‫خنک شــدن هــوای خانــه می شــود‪ .‬نصــب تــوری‪ ،‬حفــاظ و‬ ‫قفــل پنجــره نیــز فکــر خوبــی اســت‪ ،‬زیــرا در زمــان بازکــردن‬ ‫پنجره هــا امنیــت خانه تــان را حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نوشــیدن اب فــراوان‪ :‬در گرمــای شــدید‪ ،‬بــدن‬ ‫به ســرعت مایعــات از دســت می دهــد و ایــن منجــر بــه‬ ‫کم ابــی بــدن می شــود‪ .‬وقتــی در معــرض گرمــای شــدید‬ ‫قــرار می گیریــد‪ ،‬قلــب بایــد ســخت کار کنــد و خــون‬ ‫بیشــتری را پمپــاژ کنــد تــا تبخیــر مــداوم از طریــق پوســت‬ ‫ادامــه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اهســته تر حرکت کــردن‪ :‬در گرمــای شــدید‪ ،‬بایــد‬ ‫اهســته تر از حــد معمــول حرکــت کنیــد‪ .‬راه رفتــن موجــب‬ ‫می شــود کــه بــدن گرمــای بیشــتری تولیــد کنــد‪ ،‬گرمایــی‬ ‫کــه بایــد از طریــق تعریــق و تنفــس خــارج شــود‪ /.‬چطــور‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 06‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 06‬شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪596‬‬ ‫در دولت سیزدهم‬ ‫جذب سرمایه گذار‬ ‫برای ‪ ۶‬مجوز بی نام‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫اعتبارات بخش تجهیزات‬ ‫مدارس گلستان ‪ ۵‬برابر‬ ‫افزایش یافت‬ ‫مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ ۸۶ :‬طــرح در‬ ‫ســامانه انتقــال انــی مجوزهــای بی نــام اســتان‬ ‫شناســایی و ‪ ۷۸۰‬میلیــارد تومــان در مــدت یکســاله‬ ‫فعالیــت دولــت بــرای ‪ ۶‬طــرح جــذب شــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی میرکریمــی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۶‬فرصت‬ ‫ســرمایه گــذاری در زمینــه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬صنعــت‪ ،‬خدمــات‪ ،‬عمــران‬ ‫شــهری و انرژی هــای تجدیدپذیــر در ســامانه انتقــال انــی‬ ‫استانداریخراســان شــمالی بارگــزاری شــد و مجوزهــای ان‬ ‫امــاده ارایــه بــه بخــش خصوصی اســت کــه ‪ ۱۲‬مــورد از ان‬ ‫مربــوط بــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح هــا بــا تکیــه بــر اســناد باالدســتی‬ ‫همچون ســند توســعه اســتان و سند امایش سرزمینی‬ ‫تهیــه شــده اســت و بــر اســاس مزیــت هــای نســبی‬ ‫مناطــق مختلــف اســتان صــادر مــی شــود و بســیاری از‬ ‫ایــن طــرح هــا زنجیــره تولیــد را تکمیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســاخت نیــروگاه‬ ‫‪ ۲۵‬مگاواتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۴۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان در شهرســتان گرمــه از جملــه طــرح هایــی‬ ‫اســت کــه در ایــن راســتا بــه بخــش خصوصــی واگــذار‬ ‫شــد و بــرای ‪ ۱۰‬نفــر اشــتغال ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــروژه تولیــد پــودر مکانیــزه در‬ ‫بجنــورد هــم بــا ‪ ۶۰‬میلیــارد تومــان و طــرح تولیــد ورق‬ ‫فــوالدی در بجنــورد بــا حــدود ‪ ۴۰‬میلیــارد تومــان ســرمایه‬ ‫گــذاری از دیگــر پــروژه هایــی اســت کــه بــا برگــزاری‬ ‫مناقصــه بــه متقاضــی خصوصــی واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫میرکریمــی توســعه نوغانــداری و پــرورش کــرم‬ ‫ابریشــم را از مزیــت هــای شهرســتان مــرزی راز و‬ ‫جــرگالن عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه پــروژه‬ ‫ایجــاد توتســتان در ایــن شهرســتان بــا اقبــال متقاضی‬ ‫روبــه رو شــد و بخــش خصوصــی بــا ســرمایه گــذاری‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان وارد عرصــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر ایــن اســاس ‪ ۳۰‬هکتــار توتســتان‬ ‫بــرای تکمیــل زنجیــره نوغانــداری و پــرورش کــرم ابریشــم‬ ‫ایجــاد و بــرای ‪ ۳۰‬نفــر اشــتغال ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گــذاری‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اجــرای‬ ‫پــروژه شــمش منیزیــم گرمــه بــه وســیله بخــش‬ ‫خصوصــی گفــت‪ :‬بــرای ایــن طــرح ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫ســرمایه گــذاری مــی شــود و بــا بهــره بــرداری ان بــرای‬ ‫بیــش از ‪ ۷۰‬نفــر اشــتغال ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اهلیــت ایــن ســرمایه گــذاران در‬ ‫کارگــروه هــای مربــوط بررســی و مــورد تاییــد قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در گذشــته توانمنــدی ســرمایه گــذار بــه‬ ‫لحــاظ فنــی و مالــی مــورد ســنجش قــرار نمــی گرفــت‬ ‫و در اجــرای طــرح دچــار مشــکالتی مــی شــد بنابرایــن‬ ‫بــرای بــرون رفــت از ایــن مشــکل‪ ،‬کمیته ســرمایه گذاری‬ ‫تشــکیل شــد و اهلیــت ســرمایه گــذار بــه لحــاظ فنــی و‬ ‫مالــی مــورد بررســی و ســنجش قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تامیــن مالــی اجــرای پــروژه هــا و بانــک‬ ‫عامــل بــرای پرداخــت تســهیالت مــورد نیــاز مشــخص‬ ‫اســت بــر ایــن اســاس ســرمایه گــذار بــا کمتریــن‬ ‫دغدغــه بــرای اجــرای پــروژه وارد عرصــه شــود‪.‬‬ ‫صــدور مجوزهــای بی نــام از جملــه اقداماتــی بــود‬ ‫کــه در اســتان از یــک ســال گذشــته عملیاتــی شــده‬ ‫اســت زیراکــه رونــد طوالنــی صــدور مجوزهــا بــه عنــوان‬ ‫یــک عامــل بازدارنــده مانــع ســرمایه گذاری مــی شــد‪.‬‬ ‫بر این اســاس با کمک بدنه کارشناســی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و بــر اســاس قابلیت هایــی که در هر شهرســتان‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬فرصت هــای ســرمایه گذاری ان شهرســتان‬ ‫را شناســایی کــرده و بــا انجــام تمــام اســتعالم های‬ ‫مربــوط و جانمایــی طــرح‪ ،‬جــواز تاســیس صــادر و بــه‬ ‫ســرمایه گذاران وا گــذار می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم در بخــش‬ ‫تجهیــزات و امکانــات اموزشــی توجــه ویــژه ای بــه خصــوص در مناطــق محــروم و مــرزی دارد‪،‬‬ ‫بطــوری کــه اعتبــارات ایــن بخــش در اســتان مــا پنــج برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وحیــد فراهــی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬دولــت ســیزدهم در بخــش تجهیــز مــدارس اســتان‬ ‫بــه امکانــات ضــروری و تکمیلــی اموزشــی ماننــد ازمایشــگاه و اقــام هوشــمند تاکنــون ‪۸۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫گازرسانی به روستای چهارباغ‬ ‫و ‪ 25‬واحد صنعتی گلستان‬ ‫جذب اعتبار ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫ریالی برای بهسازی خیابان های‬ ‫مسکن مهر شیروان‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ 153‬پروژه‬ ‫توزیع برق در گلستان‬ ‫همزمــان بــا دومیــن روز هفتــه دولــت‪ ،‬طــی مراســمی بــا‬ ‫حضــور دکتــر زنگنــه استاندارگلســتان ودکتــر منتظــری نماینــده‬ ‫شهرســتان هــای گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫فرمانــدار و جمعــی از مســئولین شهرســتان گــرگان و طالبــی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان‪   26  ‬پروژه گازرســانی‬ ‫مرکــز اســتان بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان ضمــن‬ ‫گرامیداشــت هفتــه دولــت‪ ،‬یــاد وخاطــره شــهیدان رجایــی و‬ ‫باهنــر ضمــن ارائــه گزارشــی بــه تشــریح ایــن پــروژه پرداخــت‬ ‫و گفــت‪ :‬امــروز شــاهد افتتــاح ‪ 26‬پــروژه گازرســانی در مرکــز‬ ‫اســتان هســتیم کــه شــامل روســتای چهــار بــاغ و ‪ 25‬پــروژه‬ ‫صنعتــی ‪،‬ســاختمانی ‪  ‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫طالبــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــا افتتــاح گاز روســتای‬ ‫مذکــور تعــداد ‪ 700‬خانــوار از نعمــت گاز طبیعــی بهــره منــد‬ ‫خواهنــد شــد افــزود‪ :‬درهمیــن رابطــه گاز تعــداد ‪ 24‬واحــد‬ ‫صنعتــی بــه همــراه بازســازی یک پروژه ســاختمانی شهرســتان‬ ‫نیــز بــه بهــره بــرداری رســیده اســت ‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره راه و شهرســازی شــیروان گفــت‪ :‬امســال ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از منابــع ملــی بــرای بهســازی و اســفالت خیابــان هــای‬ ‫مســکن مهــر کــوی وحــدت ایــن شهرســتان جــذب شــد‪.‬‬ ‫بــال اکبرپــور اظهــار داشــت‪ :‬عملیــات بهســازی و اســفالت خیابــان‪،‬‬ ‫جدول گــذاری و پیــاده روســازی مســکن ملــی کــوی وحــدت بــه زودی‬ ‫اغــاز و پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســالجاری بــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای مســکن مهــر کوی وحــدت شــیروان‪ ،‬یکهزار‬ ‫و ‪ ۷۲۰‬واحــد تعریــف شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون یکهــزار و ‪۲۳۰‬‬ ‫واحــد بــه متقاضیــان تحویــل داده شــده اســت و دیگــر واحدهــای‬ ‫مســکونی بــا ‪ ۹۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی تــا پایــان امســال مــورد‬ ‫بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره راه و شهرســازی شــیروان بــا اشــاره بــه اعتبــارات‬ ‫بازافرینــی شــهری خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۲‬میلیــارد ریال‬ ‫جهــت پیــاده روســازی خیابــان حکیــم جــذب شــد و اکنــون تکمیــل‬ ‫خانــه فرهنــگ شــهرداری بــا ‪ ۱۶‬میلیــارد ریــال اعتبــار در دســت‬ ‫اجــرا اســت کــه فــاز اول ان بــا ‪ ۸‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪ :‬امســال‬ ‫علی رغــم تمــام محدودیت هــای اقتصــادی و بــا هــدف گرامیداشــت‬ ‫هفتــه دولــت‪ 153 ،‬پــروژه توزیــع بــرق بااعتبــار بیــش از ‪1.429.063‬‬ ‫میلیــون ریــال در حوزه هــای مختلــف امــاده افتتــاح شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید احمــد موســوی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬پروژه هــای‬ ‫قابــل افتتــاح در حوزه هــای توســعه و احــداث شــهری و‬ ‫روســتایی‪ ،‬احــداث پســت و نصــب ترانــس‪ ،‬توســعه فیــدرو‬ ‫ایجــاد قــدرت مانــور‪ ،‬اصــاح و بهینه ســازی شــهری و روســتایی‪،‬‬ ‫تبدیــل شــبکه ســیمی بــه کابــل خودنگهــدار ‪،‬تامیــن بــرق‬ ‫متقاضیــان شــهری و روســتایی و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در پروژه هــای ایجــاد قــدرت مانــور‬ ‫و توســعه فیــدر‪57.500 ،‬میلیــون ریــال اعتبــار از محــل‬ ‫منابــع داخلــی شــرکت هزینــه شــده و پروژه هــای اصــاح و‬ ‫بهینه ســازی شــامل ارتقــا‪ ،‬نگهــداری و بروزرســانی شــبکه‬ ‫توزیــع‪ ،‬بــا ‪116.692‬میلیــون ریــال اعتبــار و بــا هــدف ارائــه‬ ‫خدمــات مطلوب تــر بــه مشــترکان‪ ،‬امــاده بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫انصراف ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫از بیمه شدگان صندوق‬ ‫کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۰ :‬هــزار نفــر از‬ ‫بیمه شــدگان ایــن صنــدوق معــادل ‪ ۱۴‬درصــد بــه دلیــل ناتوانــی در پرداخــت حــق بیم ـ ه از ادامــه‬ ‫ایــن رونــد انصــراف دادنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده اظهــار داشــت‪ ۷۰ :‬هــزار نفــر از جمعیــت مشــمول در مناطــق روســتایی و‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای جبــران برخــی کمبودهــای اعتبــاری بخــش تجهیــزات در ســفر اســتانی‬ ‫اســفند مــاه ســال قبــل رییــس جمهــور و برخــی اعضــای هیــات دولــت بــه گلســتان مبلــغ ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۶۵‬میلیــارد ریــال و نیــز از محــل اعتبــارات بنیــاد برکــت ‪ ۶۵‬میلیــارد ریــال بــرای نوســازی و مقــاوم‬ ‫ســازی مــدارس پیش بینــی شــد کــه ایــن مبالــغ در حــال تخصیــص اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان گفــت‪ :‬بــا تخصیــص ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار از محــل مصوبــات ســفر اســتانی (‪ ۱۳‬اســفند ‪ )۱۴۰۰‬رییــس جمهــور بــه گلســتان و نیــز‬ ‫تخصیــص ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ســازمان مرکــزی‪ ،‬اصــاح سیســتم گرمایــش ‪۴۰۲‬‬ ‫کالس باقیمانــده دارای سیســتم غیراســتاندارد ایــن اســتان بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬از ابتــدای اجــرای طــرح اصــاح سیســتم گرمایشــی کالس هــای درس در گلســتان‬ ‫تــا کنــون ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬کالس ایــن اســتان استانداردســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫فراهــی گفــت‪ :‬هنــوز اعتبــارات امســال ایــن اداره کل ابــاغ نشــده امــا باتوجــه بــه اهتمــام ویــژه‬ ‫دولــت انقالبــی ایــت اللــه رییســی بــه حــوزه مــدارس و عدالــت اموزشــی‪ ،‬بــدون تردیــد اعتبــارات‬ ‫خوبــی بــه ایــن اســتان تخصیــص خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه جمــع اوری همــه مــدارس ســنگی ایــن اســتان از دیگــر اقدامــات مهــم‬ ‫انجــام شــده تــا ســال گذشــته بــود‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۱‬مدرســه مســتقل کانکســی باقیمانــده‬ ‫اســتان بــا حمایــت خیریــن و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) تــا پایــان امســال جمــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ایــن مرحلــه از جمــع اوری مــدارس مســتقل کانکســی‪ ،‬تــاش خواهیــم کــرد تــا‬ ‫‪ ۱۱۰‬کالس کانکــس در قالــب ‪ ۷۰‬مدرســه مســتقر در شــرق اســتان بــه ویــژه نــوار مــرزی و مناطــق‬ ‫محــروم را هــم جمـع اوری کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان گفــت‪ :‬بــه ازای هــر کالس درس از ابتــدا تــا‬ ‫تجهیــز کامــل حــدود ‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت و در مجمــوع بــه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار بــرای جمـع اوری همــه کالس هــای کانکســی داریــم کــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای‬ ‫بودجـه ای دولــت‪ ،‬حــل کامــل ان بــا همراهــی خیریــن امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫حمایت بنیاد برکت‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬طرح اشتغالزایی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫عشــایری اســتان تحــت پوشــش بیمــه ایــن صنــدوق قــرار دارنــد‪ ۱۰ ،‬هــزار نفــر از ایــن تعــداد بــه‬ ‫دالیــل مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی توانمنــدی پرداخــت بیمــه در ایــن صنــدوق را ندارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ناتوانــی پرداخــت حــق بیمــه از ســوی بیمــه شــدگان ایــن صنــدوق در حالــی اســت کــه‬ ‫دولــت حــق بیمــه هشــت مــاه از ســال را پرداخــت مــی کنــد و بیمــه شــده تنهــا چهــار مــاه را متقبــل‬ ‫مــی شــود‪ ،‬امــا متاســفانه توانمنــدی همیــن میــزان را نیــز ندارنــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده تصریــح کــرد‪ :‬ایــن افــراد بیشــتر شــامل مددجویــان نهادهــای حمایتــی هســتند کــه در‬ ‫ســال هــای گذشــته از ســوی ایــن ســازمان هــا بــرای زیــر پوشــش ایــن صنــدوق حمایــت شــدند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تعــدادی از ایــن بیمــه شــده هــا شــامل افــرادی هســتند کــه ســن بــاال دارنــد و‬ ‫انگیــزه ای بــرای ادامــه کار بــا ایــن صنــدوق را ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســرانه درامــد‬ ‫خانــوار خراســان شــمالی نســبت بــه میانگیــن کشــوری پاییــن اســت کــه شــرایط اقتصــادی در ســال‬ ‫هــای اخیــر نیــز در ایــن خصــوص تاثیــر گــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫غالمــزاده بــا بیــان اینکــه کشــاورزی و دامپــروری در ایــن اســتان نیــز بیشــتر ســنتی و معیشــتی‬ ‫اســت افــزود‪ :‬خشکســالی و کاهــش بارندگــی بــه کشــاورزان و دامــداران خســارت زیــادی وارد کــرده‬ ‫اســت کــه درامــد انــان در ســال هــای اخیــر کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــدف دولــت در راســتای عدالــت اجتماعــی ایــن اســت کــه دســت کــم سرپرســت خانــوار‬ ‫زیــر پوشــش یکــی از بیمــه هــای اجتماعــی پایــه قــرار گیــرد تــا در اینــده از حقــوق بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بیمــه شــدگان بــا پرداخــت حداقــل ‪ ۱۵‬ســال حــق بیمــه ســاالنه و بــه شــرط داشــتن‬ ‫حداقــل ‪ ۶۵‬ســال ســن از مســتمری پیــری برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫نماینــده بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) در خراسان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬طــرح اشــتغالزایی در اســتان بــا پرداخــت ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫جــواد عبــدی اظهــار داشــت‪ :‬بــه ‪ ۲۵۰‬طــرح اشــتغالزایی ایــن میــزان تســهیالت در‬ ‫شهرســتانهای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬اســفراین‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و رازوجــرگالن در‬ ‫زمینه هــای مختلــف صنایــع دســتی‪ ،‬پــرورش قــارچ‪ ،‬گل هــای زینتــی‪ ،‬پــرورش بوقلمــون و‬ ‫خدمــات فنــی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در روســتاهای خراســان شــمالی ‪ ۷۰۰‬طــرح اشــتغالزایی اجتمــاع محــور‬ ‫دیگــر نیــز شناســایی و بــه بانــک هــای عامــل بــرای دریافــت تســهیالت معرفــی شــد‪.‬‬ ‫نماینــده بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) یاداور شــد‪ :‬این تســهیالت اشــتغالزایی‬ ‫بــه افــراد توانمنــد روســتایی کــه میــزان ان بســتگی بــه نــوع اشــتغال بــا ســود چهــار تــا ‪۱۰‬‬ ‫درصــد و بازپرداخــت پنــج ســاله اعطــا مــی شــود‪.‬‬ ‫عبــدی بــا بیــان اینکــه پرداخــت تســهیالت بــرای ‪ ۴۰‬طــرح دانــش بنیان در اســتان هدفگذاری‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬افــراد واجــد شــرایط دریافــت تســهیالت شــرکت هــای دانــش بنیــان از‬ ‫طریــق پارک هــای علــم و فنــاوری مســتقر در اســتان شناســایی و پــس از تاییــد طرح شــان‬ ‫بــه بنیــاد معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫بنیــاد برکــت بــر اســاس رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب و بــا ﺣﻤﺎیــت ﺳﺘﺎد اﺟﺮایــی ﻓﺮﻣﺎن‬ ‫ﺣﻀﺮت اﻣﺎم(ره) تاســیس شــده اســت و در زمینــه هــای اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬برق رســانی‪،‬‬ ‫ابرســانی‪ ،‬مخابراتــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ابخیــزداری و دامپــروری فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه حــدود ‪ ۴۴‬درصــد انــان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 06‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 06‬شهریور‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪596‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫توسعه استان با روزمرگی‬ ‫مدیران حاصل نمی شود‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بن بس ـت های بســیاری در مســیر دســتیابی بــه توســعه و رونــق ســبب‬ ‫شــد تــا بــا اقدامــات یکســاله دولــت ســیزدهم و مصوبه هــای ســفر ریاســت جمهــور بــه گلســتان‬ ‫شکســته شــود‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در حاشــیه بهره بــرداری از پروژه هــای هفتــه دولــت در گنبــدکاووس‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬در دولــت مردمــی گلســتان وارد یــک برهــه جدیــد از پیشــرفت و توســعه شــده؛ کــه در‬ ‫ایــن راســتا حمایت هــای همــه جانبــه دولــت و رئیــس جمهــور در قالــب مصوبه هــای ســفر گام بلنــد‬ ‫بــرای ایجــاد زیرســاخت های پیشــرفت و توســعه همــه جانبــه و عادالنــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬اقداماتــی کــه در طــول یکســال فعالیــت دولــت مردمــی در مصوبه هــای‬ ‫ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان انجــام شــده شــاهد بن بســت شــکنی هایی بودیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه در ادامــه افــزود‪ :‬در اســناد بخشــی ‪۳۰‬گانــه و برنامه هــای عملیاتــی فراینــد مطلوبــی داریــم‬ ‫یــک برنامــه اقــدام از روز نخســت در دســت داشــتیم کــه اســناد بخشــی و ســایر برنامه هــا ان را‬ ‫تکمیــل خواهــد کــرد و قــرار نیســت کــه درگیــر روزمرگــی شــویم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اســتان وارد فــاز جدیــدی از پیشــرفت و توســعه بــا ایــن گام هــا‪ ،‬برنامه هــا و نظــام‬ ‫مســائلی کــه اســتخراج شــده‪ ،‬خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬شــاهد افتتــاح و اغــاز عملیــات اجرایــی بیــش از ‪ ۹۹۰۰‬میلیــارد تومــان پــروژه در‬ ‫هفتــه دولــت هســتیم کــه در نــوع خــود بی نظیــر اســت‪ ،‬از ایــن تعــداد بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد پروژه هــا‬ ‫افتتاحــی و کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد نیــز عملیــات اجرایــی انهــا اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وارد فــاز جدیــدی در نهضــت ملــی مســکن شــدیم و تــا ‪ ۵۰‬درصــد زمیــن مــورد نیــاز‬ ‫بخــش شــهری و در ایــن بیــن نیــز زمیــن مــورد نیــاز بــرای ســاخت ‪ ۲۸‬هــزار واحــد مســکونی در‬ ‫روســتاها بــه صــورت ‪ ۱۰۰‬درصــد تامیــن گردیــده‪ ،‬کــه در ایــن بیــن نیــز می بایســت بــا شناســایی مــازاد‬ ‫اراضــی دســتگاه های اجرایــی ایــن کار ســرعت گیــرد چــرا کــه یکــی از نیازهــای ضــروری مــردم مســکن‬ ‫اســت‪ ،‬بــا تشــکیل شــورای مســکن و کمیتــه فرعــی ان تــاش می کنیــم بــه تقاضــای ‪ ۹۰‬هــزار نفــر‬ ‫بــرای مســکن پاســخ دهیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در پایــان گفــت‪ :‬در مقایســه بــا ســال گذشــته اعتبــارات ابرســانی بــه شــهر‬ ‫گــرگان ‪ ۳۷‬درصــد افزایــش یافتــه و در دیگــر حوزه هــای زیرســاختی نیــز شــاهد ‪ ۱۰‬برابــر شــدن‬ ‫اعتبــارات همچــون راه‪ ،‬بــرق‪ ،‬اصــاح شــبکه و ‪ ...‬بوده ایــم کــه ایــن نشــان از همــت و توجــه دولــت‬ ‫و نظــام بــه اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کشف فلزیاب غیر مجاز‬ ‫در شیروان‏‬ ‫کشف موتورسیکلت‬ ‫‪ 3‬میلیاردی در جاجرم‏‬ ‫کشف خودروپژو پارس سرقتی‬ ‫در «اسفراین‪»‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫فلزیــاب غیــر مجــاز بــه ارش ‪380‬‏میلیــون ریــال و دســتگیری‬ ‫‪5‬نفــر در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫‏مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی در پــی دریافــت خبــری‬ ‫مبنــی بــر نگهــداری و اســتفاده از یــک‏دســتگاه فلزیــاب توســط‬ ‫تعــدادی از افــراد در ســطح شهرســتان بالفاصلــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار قــرار‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران با تالش مســتمر محــل نگهداری‬ ‫فزیــاب غیــر مجــاز را شناســایی‏کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن‬ ‫محــل یــک دســتگاه فلزیــاب غیــر مجــاز بــه ارزش ‪ 380‬میلیــون‬ ‫ریــال و‏تعــدادی از تجهیــزات مربــوط بــه ایــن دســتگاه کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬برخــورد بــا ســودجویان‬ ‫و مقابلــه بــا ‏قاچاقچیــان بــه صــورت مســتمر در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار دارد و از شــهروندان نیــز انتظــار داریــم تــا در‬ ‫‏صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت غیــر مجــاز بــه ارزش‏تقریبــی ‪ 3‬میلیــارد ریــال در‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «رضاقنــدی» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران انتظامــی‬ ‫‏شهرســتان جاجــرم در راســتای برخــورد بــا موتورســیکلت ســواران‬ ‫متخلــف‪ ،‬در حیــن گشــت زنــی در‏ســطح شهرســتان بــه یــک‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت غیــر مجــاز مشــکوک و ان را بالفاصلــه‬ ‫متوقــف‏کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش ایــن موتورســیکلت ‪ 250‬ســی‬ ‫ســی حــدود ‪ 3‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده‏اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مالــک موتورســیکلت هیــچ گونــه مــدرک و مجــوز قانونــی در ایــن‬ ‫رابطــه نداشــت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه موتورســیکلت بــا هماهنگــی‬ ‫مرجــع قضائــی بــه پارکینــگ انتقــال و یــک‏نفــر متهــم نیــز در ایــن‬ ‫رابطــه دســتگیر و بــه دادســرا معرفــی شــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫پلیــس در برخــورد‏بــا قاچاقچیــان کاال و ارز کــه بــه اقتصــاد جامعه‬ ‫ضربــه وارد مــی کننــد از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهــد‏کــرد ‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫خودروپــژو پــارس ســرقتی در ایــن‏شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ « محمــد روهنــا » در تشــریح جزئیــات این خبرگفت‪:‬‬ ‫‏مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان در هنــگام گشــت زنــی‬ ‫هدفمنــد در حــوزه اســتحفاظی بــه یــک‏دســتگاه خــودرو ســواری‬ ‫پــژو پــارس کــه در یکــی از محــات ســطح شــهر پــارک شــده بــود‪،‬‬ ‫مشــکوک‏شــدند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا اســتعالم بــه عمــل امــده از‬ ‫طریــق مرفــوک شهرســتان مشــخص شــد ‏خــودرو ســابقه‬ ‫ســرقت از حــوزه کالنتــری ‪ 11‬را دارد کــه خــودرو موصــوف توســط‬ ‫عوامــل اگاهــی بــه‏پارکینــگ داللــت شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ «روهنــا» بــا اشــاره بــه اینکــه‪ ،‬تــاش در جهــت‬ ‫دســتگیری ســارق یــا ســارقین ادامــه دارد‏افــزود‪ :‬از مــردم عزیــز‬ ‫انتظــار داریــم تــا خــودرو هــای خــود را بــه لــوازم ایمنــی و دزدگیــر‬ ‫مجهــز نماینــد و در‏صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک ســریعا بــا‬ ‫مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬تمــاس برقــرار نماینــد‪.‬‏‬ ‫نماینده مردم گرگان‪:‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درمــان اســیب های اجتماعــی نســبت بــه پیشــگیری ان‬ ‫هزینــه ســنگینی دارد‪ ،‬پــس بایــد حــوزه پیشــگیری بیشــتر مــورد توجــه‬ ‫قــرار داشــته باشــد کــه بهتریــن ایســتگاه در حــوزه ورزش خواســتگاه‬ ‫پیشــگیری کار و هزینــه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬نــام و هویــت ایرانــی ‪ -‬اســامی و گلســتان‬ ‫را هماننــد ورزش هیــچ چیــز قــادر نیســت در ســطوح مختلــف ملــی‪،‬‬ ‫بین المللــی و جهانــی پــراوازه کنــد کــه در ایــن بخــش بــه ورزش اســتان‬ ‫الزم اســت توجــه ویــژه ای شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬اگر‬ ‫همه افتخارافرینان ورزش اســتان را کنار هم جم ع کنیم‪ ،‬رشــته کبدی‬ ‫بــدون شــک گــوی ســبقت را از ســایر رشــته ها در بحــث ورزشــکاران‬ ‫بومــی‪ ،‬قهرمانــان و مــدال اور ربــوده کــه ایــن ســبقت خــود حامــل‬ ‫پیام هــای خــاص و ویــژه ای در ســطوح اســتانی بــرای اســتاندار‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫ورزش و جوانان‪ ،‬مدیران ارشــد اســتانی و شهرســتانی و در ســطوح ملی‬ ‫بــرای وزیــر ورزش و جوانــان و رییــس گلســتانی فدراســیون کبــدی دارد‪.‬‬ ‫منتظــری در حــوزه مربیــان و ورزشــکاران کادرســازی و تربیــت نیــروی‬ ‫بومــی را یــک اصــل مهــم و اساســی دانســت و ادامــه داد‪ :‬بــه تنهایــی‬ ‫اینکــه کبــدی خــودش رشــد داشــته باشــد‪ ،‬کافــی نبــوده‪ ،‬بایــد بــرای‬ ‫کادرســازی از ابتــدا تــا انتهــا یــک کارگــروه ویــژه در بخش مربیان تشــکیل‬ ‫شــود تــا از مربیــان ایــن اســتان ســایر اســتان ها بــرای رشــد و تقویت این‬ ‫رشــته اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬بــرای جــذب ورزشــکاران ایرانی و تقویت ورزش‬ ‫کشــورهای مختلف هزین ه و ســرمایه گذاری های بســیار ســنگینی انجام‬ ‫می دهنــد تــا انــان را جــذب کننــد‪ ،‬امــا شــرایط و جذابیت هایــی را بایــد‬ ‫مســووالن و متولیــان امــر فراهــم کننــد تــا در کشــور و اســتان خــود ایــن‬ ‫ورزشــکاران‪ ،‬افتخارافرینی داشــته باشند‪.‬‬ ‫منتظــری افــزود‪ :‬البتــه نبایــد از ورزش همگانــی در قیــاس ملــی‬ ‫همچنــان کــه بــه ورزش قهرمانــی توجــه می شــود‪ ،‬غافــل شــد‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫ایــن بخــش از ورزش یــک نیــاز اساســی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده دیگــر مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫و دبیــر کمیتــه کبــدی فراکســیون ورزش مجلــس هــم گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫برنامه ریــزی در دســتور کار و رئــوس برنامه هــای مدیران ارشــد اســتانی و‬ ‫مربوطــه بــرای حمایــت از کلیه رشــته های ورزشــی مخصوصا رشــته های‬ ‫مــدال اور قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی اظهارداشــت‪ :‬اگــر جلســات مــا بــدون‬ ‫نتیجه گیــری و بــدون تاکیــد بــر اجــرای مصوبــات جلســات تنهــا بــه گفــت‬ ‫و گــو و قدردانــی باشــد و صحبــت صرفــا میــان افــراد حاضــر باشــد‪،‬قطعا‬ ‫نتیجــه ای نــدارد‪.‬‬ ‫وی یکــی از رشــته های مهــم و قهرمان پــرور را کبــدی دانســت و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد همــه مســووالن و متولیــان امــر از جملــه اســتاندار و مدیــرکل‬ ‫ورزش و جوانــان بــا توجــه بــه ایــن ویژگی هــا‪ ،‬همــت بــه خــرج دهیــم و‬ ‫برنامه ریــزی اصولــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬گلســتان دارای ورزشــکاران‪ ،‬قهرمانــان‬ ‫و مــدال اوران بــه نامــی اســت کــه اکنــون بالــغ بــر ‪ ۱۵۰‬ملی پــوش در‬ ‫رشــته های مختلــف ورزشــی جــز مــدال اورتریــن اســتانهای کشــور‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫حضــور ‪ ۲‬تیــم والیبــال در لیــگ برتــر‪ ،‬یــک تیــم در لیــگ برتــر بســکتبال‬ ‫کــه ‪ ۲‬ســال متوالــی قهرمــان کشــور شــده و یــک تیــم در لیــگ کبــدی کــه‬ ‫بیشــتر اعضــای ان در مجموعــه کادر فنــی و بازیکنــان تیــم ملــی کشــور‬ ‫هســتند‪ ،‬نشــان دهنده پتانســیل‪ ،‬ظرفیت و توانایی باالی گلســتان در‬ ‫ورزش اســت کــه بایــد بــرای انســجام ایــن قــدرت در لیگ هــای کشــور‪،‬‬ ‫بــا تجمیــع مســووالن بــه منظــور حمایــت از انــان‪ ،‬برنامه ریــزی کنیــم‪.‬‬ ‫ســنگدوینی گفت‪:‬بــرای توجــه بــه جوانــان در ورزش همــه بایــد همــت‬ ‫خــود را بگذاریــم‪ ،‬زیــرا اینــده بــرای جوانــان ایــران بــه عنــوان اینده ســازان‬ ‫ایــن نظــام و کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬در سراســر دنیــا پرچــم و اقتــدار کشــور را جــز‬ ‫ورزش هیــچ چیــز دیگــر نمی توانــد بــاال ببــرد و در بیــن مــردم و احــاد‬ ‫جامعــه نشــاط و شــادابی بــا توجــه بــه افتخارافرینی هــای ورزشــکاران و‬ ‫رقابت هــای زیبــا و جــذاب ایجــا کنــد‪.‬‬ ‫گلســتان مهــد و پایتخــت کبــدی ایــران بــوده و ســال ‪ ۱۳۷۵‬ایــن رشــته‬ ‫بــرای نخســتین بــار در ایــران‪ ،‬در روســتای محمدابــاد از توابــع مرکــز‬ ‫گلســتان شناســایی و راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫بــا مربیــان ایرانــی و بومــی‪ ،‬امــروز کبــدی ایــران قهرمانــی جهــان را از ان‬ ‫خــود کــرده و مربیــان تیم هــای ملــی بزرگســاالن مــردان و زنــان ایــران‪،‬‬ ‫جوانــان مــردان کشــور از اســتان گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫جای خالی خانه کبدی‬ ‫غیر قابل انکار است‬ ‫سرویس ورزش ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی و عضو‬ ‫کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت‪ :‬امــروز نیازمنــد داشــتن یــک‬ ‫خانــه کبــدی مســتقل بــا وجــود اینکــه ایــن رشــته ورزشــی همچــون‬ ‫بســکتبال‪ ،‬ســوارکاری و والیبــال مزیــت نســبی اســتان محســوب‬ ‫می شــود اســت‪ ،‬چــرا کــه خانــه تخصصــی ایــن رشــته بــه ان هویــت‪،‬‬ ‫ارزش‪ ،‬بهــا و اهمیــت می بخشــد‪.‬‬ ‫غالمرضا منتظری در دیدار با ورزشــکاران‪ ،‬ملی پوشــان و پیشکســوتان‬ ‫رشــته ورزشــی کبــدی در گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬بــرای رشــد و توســعه‬ ‫بیشــتر هــر مزیــت نســبی نیازمنــد ایجــاد زیرســاخت های مهم‪ ،‬اساســی‬ ‫و مســتقل اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬اگــر کــه توجهــی بــه ایــن مزیت هــای نســبی‬ ‫صــورت نگیــرد و یــا اینکــه مــورد کم توجهــی و بی توجهــی قــرار گیرد‪،‬دچــار‬ ‫خســران در اینــده نه چنــدان دور خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬نــه تنهــا ســرمایه گذاری در ورزش‪،‬‬ ‫هــدر رفــت هزینه هــا و ســرمای ه نخواهــد بــود‪ ،‬بلکــه در جامعــه نشــاط‪،‬‬ ‫شــادابی و طــراوت را بــه ارمغــان خواهــد اورد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫اســیب های اجتماعــی جــدی بــه جامعــه بــا نبــود نشــاط و شــادابی‪ ،‬وارد‬ ‫ی شــود بــه طــوری کــه هزینه هــای درمــان ان از ســرمایه گذاری در‬ ‫مــ ‬ ‫ورزش بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫منتظــری در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬در ارتقــاء ســامت جامعــه‬ ‫رشــته های ورزشــی نقــش موثــری دارنــد و از انجایــی کــه یکــی از‬ ‫راه هــای پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی ورزش اســت‪ ،‬بایــد در‬ ‫ایــن حــوزه بیشــتر کار شــود‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کودکان و اثرات منفی‬ ‫تماشای اخبار‬ ‫در دنیــای امــروز کــه از ان بــه عنــوان عصــر اطالعــات یــاد‬ ‫مــی شــود‪ ،‬بــه دلیــل در دســترس بــودن منابــع اطالعاتــی‬ ‫متنــوع‪ ،‬دور نگــه داشــتن کــودکان از اخبــار روز دنیــا کاری‬ ‫دشــوار اســت و گاهــی اوقــات کــودکان زودتــر از والدیــن از‬ ‫اخبــار روز دنیــا مطلــع مــی شــوند‪.‬‬ ‫هــر چنــد اگاهــی یافتــن از برخــی کشــفیات و اختراعــات و‬ ‫اخبــار نویــن علمــی و اجتماعــی در شــخصیت دهــی و رشــد‬ ‫و بــارش افــکار مثبــت در کــودکان موثــر اســت‪ ،‬ولــی انچــه‬ ‫کــه کارشناســان را نگــران ســاخته اســت‪ ،‬پیگیــری جزئیــات‬ ‫و دنبــال گیــری اخبــار مربــوط بــه جنــگ‪ ،‬خشــونت ‪ ،‬تــرور و‬ ‫ســایر اخبــار منفــی و خشــونت بــار توســط بچــه هــا اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه امــروزه اکثــر ســایت هــا بــه منظــور جــذب‬ ‫مخاطــب بیشــتر تصاویــر و اخبــار مختلفــی از جنــگ و ســایر‬ ‫تصاویــر خشــونت امیــز را بــه نمایــش مــی گذارنــد کــه بــدون‬ ‫تردیــد تماشــای ایــن تصاویــر توســط بچــه هــا در روحیــه انهــا‬ ‫اثــار و تبعــات منفــی برجــای خواهنــد گذاشــت‪.‬‬ ‫گســترش تکنولــوژی و دسترســی بــه اخبــار مختلــف‬ ‫امــروزه بــا گســترش تکنولــوژی کــودکان اخبــار مختلفــی را‬ ‫از تلویزیــون رادیــو روزنامــه هــا و اینترنــت می بیننــد یــا مــی‬ ‫شــنوند‪ .‬دیــدن یــا شــنیدن چنیــن اخبــاری در ســطح محلــی‬ ‫و یــا جهانــی نظیــر کشــتارهای دســته جمعی‪ ،‬بــروز حــوادث‬ ‫طبیعــی و حــوادث فاجعــه امیــز‪ ،‬گزارشــات مربــوط بــه‬ ‫جنایــت ‪ ،‬ســقوط هواپیمــا‪ ،‬تصــادف‪ ،‬ســیل و طوفــان و ‪...‬‬ ‫باعــث بــروز اضطــراب‪ ،‬خشــم و تــرس در کــودکان می شــود‪.‬‬ ‫تحقیــق دانشــگاهی روی ‪ 600‬کــودک ‪ 8‬تــا ‪ 12‬ســاله‬ ‫نشــان در انگلســتان نشــان مــی دهــد‪ ،‬اثــرات منفــی اخبــار‬ ‫خشــونت امیــز بــه مراتــب از تماشــای فیلــم هــای خشــن و‬ ‫ترســناک بیشــتر اســت‪ .‬در ایــن تحقیــق تصاویــری از جنــگ‪،‬‬ ‫طوفــان‪ ،‬تــرور‪ ،‬تیرانــدازی‪ ،‬ســقوط هواپیمــا و تصــادف‬ ‫ماشــین بــه ایــن کــودکان نشــان داده شــد در پایــان بــه انهــا‬ ‫گفتنــد کــه تعــدادی از ایــن هــا اخبــار واقعــی و تعــدادی از‬ ‫انهــا صحنــه هــای ســاختگی و فیلــم بودنــد‪ .‬در پایــان ایــن‬ ‫ازمایــش کــودکان در مــورد تصاویــر واقعــی اخبار بــا اضطراب‬ ‫و تــرس بیشــتری صحبــت مــی کردنــد‪ .‬در واقــع مشــاهده‬ ‫اخبــار توســط کــودکان ایــن ذهنیــت را در انهــا بــه وجــود مــی‬ ‫اورد کــه ممکــن اســت ایــن حــوادث تلــخ بــرای انهــا و خانواده‬ ‫انهــا نیــز اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫تبعات تماشای اخبار منفی‬ ‫کودکانــی کــه در شــهرهای پــر خطــر از نظــر بالیــای‬ ‫طبیعــی یــا تروریســتی زندگــی مــی کننــد‪ ،‬بــه مراتــب از‬ ‫ســایر کــودکان بیشــتر در معــرض خطــر هســتند‪ .‬چــرا کــه‬ ‫ایــن ذهنیــت در انهــا بــه وجــود مــی ایــد کــه ممکــن اســت‬ ‫ایــن حــوادث بــرای انهــا و نزدیکانــش رخ دهــد و گاهــی‬ ‫اوقــات از رفتــن بــه بــازار یــا حتــی در اســتفاده از وســایل‬ ‫نقلیــه عمومــی وحشــت دارنــدو یــا بــا باریــدن اولیــن‬ ‫قطــرات بارانــف دچــار اســترس و پریشــانی مــی شــوند ‪.‬‬ ‫لبتــه ایــن تبعــات تنهــا مختــص ایــن کــودکان نیســت و‬ ‫ســایر کــودکان نیــز در اثــر تماشــای چنیــن اخبــاری دچــار‬ ‫مشــکالت عدیــده مــی شــوند‪ .‬بــد خوابــی‪ ،‬بــی خوابــی‪،‬‬ ‫شــب ادراری‪ ،‬تــرس از تاریکــی‪ ،‬کابــوس دیــدن‪ ،‬اضطــراب‬ ‫و توهــم از تبعــات تماشــای اخبــار در ســنین پائیــن اســت‪.‬‬ ‫کودکان از چه سنی باید به تماشای اخبار بنشینند؟‬ ‫امروزه بســیاری از خانواده درگیر یافتن یا کشــف ســن دقیق برخی‬ ‫امــورات در خصــوص فرزنــدان شــان هســتند‪ .‬ســن تنهــا گذاشــتن‬ ‫کــودک در منــزل‪ ،‬ســن ورود بــه دنیــای مجــازی‪ ،‬ســن مناســب بــرای‬ ‫فرســتادن کودک به مهد کودک‪ ،‬ســن اموزش مســائل جنســی و ‪...‬‬ ‫بــدون شــک تماشــای اخبــار بــه ویــژه اخبــار سیاســی نیــز بایــد‬ ‫از قانــون خاصــی پیــروی کنــد و لزومــی نــدارد کــودکان برنامــه‬ ‫هــای تلویزیونــی مختــص بزرگســال نظیــر اخبــار را نیــز بــه تماشــا‬ ‫بنشــینند‪ .‬بــا ایــن وجــود محــروم کــردن کــودکان در تنگنــا قــرار‬ ‫دادن انهــا نیــز چــاره کار نیســت و در شــرایطی مــی تــوان از‬ ‫اثــرات و تبعــات منفــی ایــن اخبــار کاســت‪ .‬راهکارهایــی از ایــن‬ ‫دســت مــی توانــد در ایــن مقولــه یاریگــر خانــواده هــا باشــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه کــودک اخبــار تماشــا مــی کنــد کنــار او باشــیم و بــرای او‬ ‫وقــت بگذاریــم و بــه ابهاماتــش پاســخ دهیــم‪.‬‬ ‫بعــد از تماشــای اخبــار از کــودک بخواهیــد نظــرش را بــه شــما‬ ‫بگویــد و یــا چیزهایــی را یــاد گرفتــه بــرای شــما تعریــف کننــد‪.‬‬ ‫ســن کــودک و دوران بلــوغ در تعییــن نــوع اخبــار متناســب بــا‬ ‫کــودک مهــم اســت و ایــن نکتــه را بایــد هنــگام تماشــای اخبــار‬ ‫مــورد توجــه قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫کارکــرد رســانه هــای در دنیــای امــروز از اطــاع رســانی صــرف بــه‬ ‫اهــداف دیگــری تغییــر پیــدا کــرده اســت و رویکــرد رســانه هــا نیــز بــه‬ ‫تبــع ایــن تغییــرات دچــار تحــوالت اساســی شــده اســت‪ .‬در ایــن بین‬ ‫بنــگاه هــای خبرپراکنــی یــا همــان شــبکه هــای خبــری ســعی مــی‬ ‫کننــد مخاطبــان بیشــتری جــذب کننــد‪.‬‬ ‫کــی از راه هــای جــذب مخاطــب بیشــتر پخــش اخبــار در‬ ‫ســریعترین زمــان ممکــن و ارائــه جزئیــات اخبــار مــی باشــد‪.‬‬ ‫پخــش خبــر بــه صــورت ‪ 24‬ســاعته نیــز از دیگــر ویژگــی هــای شــبکه‬ ‫هــای خبــری اســت‪ .‬از براینــد ســخنان بــاال چنیــن بــر مــی ایــد کــه‬ ‫مخاطبــان امــروزی در معــرض بمبــاران خبــری رســانه هــا هســتند و‬ ‫راه گریــزی نیــز از ایــن اخبــار وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫دردمندانــه ایــن شــبکه هــا هیــچ برنامــه ای بــرای کاســتن تبعــات‬ ‫منفــی اخبــار ناخوشــایند (حتــی بــرای بزرگســاالن) ندارنــد و ســعی‬ ‫مــی کننــد اخبــار را بــا همــان جزئیــات منتشــر کننــد و ان را جــزو‬ ‫رســالت حرفــه ای خــود مــی داننــد‪ .‬فلــذا جــا دارد خانــواده هــا در‬ ‫خصــوص برنامــه هــای شــبکه هــای تلویزیونــی و فضــای مجــازی در‬ ‫دســترس فرزنــدان شــان ‪ ،‬حساســیت بیشــتری نشــان بدهنــد و بــا‬ ‫مونیتورینــگ برنامــه هــای مــورد عالقــه فرزنــدان شــان ســعی کنند از‬ ‫تبعــات منفــی تماشــای برنامــه هــای حــاوی صحنــه هــای خشــونت‬ ‫امیــز بکاهنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 06‬شهریور‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫شمـاره ‪596‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬فاطمه مهراسبی‬ ‫سازگاری شغلی چیست؟‬ ‫ســازگاری شــغلی یعنــی اگــر متوجــه شــدید راهتــان بــه‬ ‫هــر دلیلــی مســدود اســت‪ ،‬ســریع مســیری جایگزیــن‬ ‫بــرای رســیدن بــه هدفتــان پیــدا کنیــد‪ .‬ســازمان ها‬ ‫همیشــه راهبردهــا و برنامه هایــی دارنــد کــه مســیر‬ ‫اینده شــان را مشــخص می کنــد‪ ،‬امــا شــرایط همیشــه‬ ‫مطابــق بــا انتظــار و برنامــ ه انهــا پیــش نمــی رود‪.‬‬ ‫پیش بینی ناپذیــری شــرایط و عــدم قطعیــت باعــث‬ ‫می شــود ســازمان ها بــه افــرادی بــا توانایــی ســازگاری‬ ‫بــا شــرایط مختلــف نیــاز داشــته باشــند‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫بررســی می کنیــم ســازگاری شــغلی چیســت و چــه‬ ‫روش هایــی بــرای تقویــت ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫سازگاری شغلی چیست؟‬ ‫تصــور کنیــد همــکاری کــه بــا شــما در تعامــل اســت‬ ‫خیلــی ناگهانــی ســازمان را تــرک کنــد‪ .‬بدیهــی اســت کــه‬ ‫در ایــن حالــت دچــار اســترس شــدیدی می شــوید‪ .‬امــا‬ ‫اگــر فــرد ســازگاری باشــید‪ ،‬به جــای ایجــاد تنــش بــرای‬ ‫خودتــان و مدیــران ســازمان‪ ،‬ســعی می کنیــد اوضــاع را‬ ‫سروســامان بدهیــد و موقعیــت پیش امــده را چالشــی‬ ‫گــذرا در نظــر می گیریــد‪ .‬شــما تــاش می کنیــد تــا زمانــی‬ ‫کــه همــکار جدیــدی جایگزیــن شــود‪ ،‬بخشــی از امــور‬ ‫مربــوط بــه جایــگاه خالــی را خودتــان انجــام بدهیــد و‬ ‫بخشــی را هــم بــه ســایر همکارانتــان محــول کنیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن فرایندهــای ســازمانی تــا زمانــی کــه همــکار‬ ‫تــازه جایگزیــن نشــده اســت‪ ،‬طبــق روال معمــول پیــش‬ ‫می رونــد و دچــار مشــکل یــا تاخیــر نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ســازگاری شــغلی یعنــی پذیــرش تغییــرات بــا‬ ‫خوش بینــی و اســتفاده از مهــارت حــل مســئله بــرای‬ ‫گرفتــن بهتریــن نتیجــه‪.‬‬ ‫ت سازگاری را بیاموزیم؟‬ ‫چرا باید مهار ‬ ‫ایــن مهــارت نــرم چنــان اهمیــت دارد کــه الزم اســت‬ ‫حتمــا در رزومــه شــما باشــد‪ .‬دالیــل اهمیــت ایــن‬ ‫مهــارت عبارت انــد از‪:‬افزایــش احتمــال به دســت اوردن‬ ‫منصب های مدیریتی و رهبری به دلیل توانمندی هایی‬ ‫کــه فــرد در ایــن زمینــه دارد‪ .‬بهبــود کیفیــت کار‪.‬توانایــی‬ ‫حفــظ بهــره وری در باالتریــن ســطح ممکــن حتــی در‬ ‫مواقــع بحران‪.‬به روزرســانی مــداوم مهارت ها‪.‬افزایــش‬ ‫مســئولیت پذیری‪.‬‬ ‫شــیوع ناگهانــی ویــروس کرونــا موقعیتــی بــود کــه‬ ‫به خوبــی تفــاوت بیــن افــراد ســازگار بــا دیگــران را‬ ‫مشــخص کــرد‪ .‬کســب وکارهایی کــه توســط افــراد‬ ‫منعطــف مدیریــت می شــدند‪ ،‬توانســتند بــا تغییــرات‬ ‫ســازگار شــوند و جایــگاه خــود در بــازار را حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫کسـب وکارهایی کــه تغییــرات را نپذیرفتنــد هم متحمل‬ ‫ضررهــای هنگفتــی شــدند و حتــی بســیاری از انهــا از‬ ‫بــازار حــذف شــدند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مهارت هــای ارتباطــی‪ :‬مهارت هــای ارتباطــی نه تنهــا‬ ‫بــرای ســازگاری بــا شــغل اهمیــت دارنــد‪ ،‬بلکــه بــرای‬ ‫موفقیــت ســازمانی و رســیدن بــه اهــداف هــم کاربــردی‬ ‫هســتند‪ .‬شــما به تنهایــی نمی توانیــد بــا تغییراتــی کــه‬ ‫ایجــاد می شــوند هماهنــگ شــوید و تمــام مســئولیت را‬ ‫بــر عهــده بگیریــد‪ .‬بنابرایــن بایــد روش درســت برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا کارمنــدان و ســایر اعضای تیم را بدانیــد و از ان‬ ‫بــرای تعامــل بهتــر اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫توانایــی ارتباط ســازی بــرای مدیــران و سرپرســتان‬ ‫ســازمان ها اهمیــت بیشــتری دارد‪ ،‬زیــرا ایــن افــراد‬ ‫بایــد بتواننــد تیــم را در مســیر درســت هدایــت کننــد‪.‬‬ ‫چنــد نمونــه از توانمندی هــای الزم بــرای ارتباط ســازی‬ ‫عبارت انــد از‪:‬گــوش دادن فعال؛سوال پرســیدن‬ ‫و قضاوت نکــردن تــا زمــان مشخص شــدن تمــام‬ ‫جزئیات؛هــوش هیجانی؛شــناخت زبــان بــدن و‬ ‫نشــانه های غیرکالمی؛خوداگاهی؛احترام؛همدلــی‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مهــارت یادگیــری‪ :‬مهــارت یادگیــری از ضروری تریــن‬ ‫مــواردی اســت کــه بــرای ســازگاری شــغلی بــه ان نیــاز‬ ‫داریــد‪ .‬شــاید در حــال حاضــر عملکردتــان فوق العــاده‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا احتمــال دارد در طــول چنــد مــاه روش هــای‬ ‫تــازه ای بــرای انجــام کار شــما اســتفاده شــوند‪ .‬اگــر‬ ‫نتوانیــد بــا به روزرســانی مهارت هــا و یادگیــری کار را بــه‬ ‫روش هــای جدیــد انجام بدهیــد‪ ،‬احتماال برکنار خواهید‬ ‫شــد تــا افــراد ب ـه روز جایگزیــن شــما شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مهــارت حــل مســئله‪ :‬هــر تغییــری یــا فرصــت‬ ‫اســت یــا مســئله‪ .‬معمــوال چالــش مــا زمانــی اســت کــه‬ ‫حالــت دوم رخ می دهــد‪ .‬ذهــن شــما ترجیــح می دهــد‬ ‫در شــرایطی بــا ثبــات کامــل کار کنــد‪ ،‬امــا جهــان پــر‬ ‫از تغییــرات اســت و هــر چنــد وقــت یــک بــار‪ ،‬چالــش‬ ‫یــا تحولــی مــا را شــگفت زده می کنــد‪ .‬نحــوه برخــورد‬ ‫شــما بــا مشــکالت و شــرایط تــازه کیفیــت کارتــان را‬ ‫مشــخص می کنــد‪ .‬اگــر مهــارت حــل مســئله خالقانــه‬ ‫داشــته باشــید و بهتریــن واکنــش را نشــان بدهیــد‪،‬‬ ‫یکــی از مهره هــای کلیــدی ســازمان خواهیــد شــد‪.‬با ایــن‬ ‫اقدامــات می توانیــد مهــارت حــل مســئله خــود را تقویت‬ ‫کنید‪:‬تحلیــل داده ؛طوفــان فکــری؛کار گروهی؛ازمــون و‬ ‫خطا؛تفکــر خالق؛اســتنتاج منطقی؛ارزیابــی‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نظــم و ســازمان دهی‪ :‬مدیریــت شــرایط بــا‬ ‫نظــم ســاده تر خواهــد بــود‪ .‬تصــور کنیــد به خاطــر‬ ‫بی نظمــی همــه کارهــای کنونی تــان درهــم و نامنظــم‬ ‫شــده باشــند‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬تغییــرات تــازه احتمــال‬ ‫شکســت را افزایــش خواهنــد داد‪ .‬اگــر فــرد منظمــی‬ ‫باشــید‪ ،‬همــه امــور روی روال پیــش می رونــد‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد کارهــای تــازه ای را کــه بایــد انجام‬ ‫بدهیــد هــم ســازمان دهی کنیــد و بازدهــی را افزایــش‬ ‫دهیــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬مدیریــت تغییــرات ســاده تر‬ ‫می شــود و اقدامــات شــما نیــز موثرتــر خواهــد‪.‬‬ ‫راضی کردن دیگران چه زمانی تبدیل به عادتی غلط می شود؟‬ ‫سرویس مهارت اموزی‪ -‬فاطمه مهراسبی‬ ‫کمک کــردن بــه دیگــران و مهربانــی یکــی از مهم تریــن رفتارهــای‬ ‫انســانی اســت‪ ،‬امــا برخــی از افــراد هــرکاری بــرای راضــی کــردن‬ ‫دیگــران انجــام می دهنــد کــه نوعــی ضعــف عاطفــی محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن دســته از افــراد بــه رضایــت دیگــران اولویــت بیشــتر‬ ‫می دهنــد تــا انچــه خودشــان می خواهنــد و بــه همیــن دلیــل دچــار‬ ‫اســترس و حــال درونــی نامطلــوب می شــوند‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫نشــانه های رفتــاری افــرادی را بیــان می کنیــم کــه فقــط دنبــال‬ ‫جلــب رضایــت دیگــران هســتند و راهکارهایــی بــرای کاهــش و‬ ‫رفــع ایــن نقطــه ضعــف احساســی و عاطفــی ارائــه می کنیــم‪.‬‬ ‫چه وقــت راضــی کــردن دیگــران ایــراد تلقــی می شــود؟ جلــب‬ ‫رضایــت دیگــران در حــد معقــول‪ ،‬کاری اســت کــه همــه افــراد بایــد‬ ‫ان را انجــام دهنــد‪ .‬مثــا اگــر فرزنــدان وظایفشــان را به خوبــی‬ ‫انجــام دهنــد‪ ،‬می تواننــد رضایــت پــدر و مــادر را جلــب کننــد و‬ ‫ایــن موضــوع در هــر دو طــرف احســاس خوبــی ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫جلــب رضایــت زمانــی بــه مشــکل تبدیــل می شــود کــه افــراد‬ ‫خواســته های دیگــران و نیازهایشــان را بــه خواســته های درونــی‬ ‫خودشــان اولویــت دهنــد‪ .‬در نــگاه اول بــه نظــر می رســد ایــن‬ ‫افــراد بســیار ســازگار و مهربــان هســتند و مخالفتــی بــا کســی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬امــا در اغلــب انهــا الگوهــای رفتــاری اشــتباهی چــون‬ ‫ازخودگذشــتگی بیــش از حــد و غفلــت از خــود دیــده می شــود‪.‬‬ ‫تــاش بــرای جلــب رضایــت دیگــران زمانــی تبدیــل بــه مشــکل‬ ‫می شــود کــه بــرای ایــن کار دچــار تنــش و اضطــراب شــوید‪.‬‬ ‫مهــارت نه گفتــن ندارنــد و وقتــی بــه کســی نــه می گوینــد‪،‬‬ ‫احســاس گنــاه می کننــد‪.‬‬ ‫به شــدت درگیــر نظــرات و احساســات دیگــران هســتند و در قبــال‬ ‫احساســات و تفکــرات انهــا احســاس مســئولیت می کننــد‪.‬‬ ‫خودشــان را به خاطــر انجــام کارهــای دیگــران تحت فشــار‬ ‫می گذارنــد و هیــچ زمــان ازادی ندارنــد‪.‬‬ ‫وقتــی دیگــران از ان هــا عصبانــی می شــوند‪ ،‬احســاس گنــاه‬ ‫دارنــد و مــدام خودشــان را ســرزنش می کننــد‪.‬‬ ‫به خاطــر دیگــران کارهایــی را انجــام می دهنــد کــه خودشــان‬ ‫دوســت ندارنــد‪.‬‬ ‫به خاطــر نظــر دیگــران ســراغ کارهایــی کــه بهشــان عالقــه دارنــد‪،‬‬ ‫نمی رونــد‪.‬‬ ‫عزت نفس پایینی دارند‪.‬‬ ‫دنبــال ایــن هســتند کــه دیگــران دوستشــان داشــته باشــند و‬ ‫تنهایشــان نگذارنــد‪.‬‬ ‫شــبیه بــه اطرافیانشــان رفتــار می کننــد و اصالــت خودشــان را از‬ ‫دســت می دهنــد‪.‬‬ ‫فقــط زمانــی احســاس خوبــی دارنــد کــه همــه از انهــا راضــی‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫ناراحتــی خــود را ابــزار نمی کننــد تــا مبــادا دیگــران ناراحــت و‬ ‫ناراضــی شــوند‪.‬‬ ‫همیشــه ســعی می کننــد کارهایــی را انجــام دهنــد کــه دیگــران‬ ‫را خشــنود می کننــد‪.‬‬ ‫از عبارت هــای «متاســفم»‪« ،‬شــرمنده ام»‪« ،‬ببخشــید» و ماننــد‬ ‫اینهــا زیــاد اســتفاده می کننــد‪ ،‬حتــی اگــر مقصــر نباشــند‪.‬‬ ‫حتــی وقتــی مقصــر نیســتند‪ ،‬تقصیرهــا را گــردن می گیرنــد یــا‬ ‫دیگــران تقصیــر را گــردن انهــا می اندازنــد‪.‬‬ ‫بــا همــه موافــق هســتند‪ ،‬حتــی اگــر احســاس متفاوتــی بــه ان‬ ‫موضــوع داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مــردم معمــوال از افــرادی کــه دنبــال جلــب رضایــت دیگران انــد‬ ‫راضــی هســتند‪ ،‬امــا خــود ایــن افــراد به خاطــر توجه نکــردن بــه‬ ‫تمایــات درونی شــان مضطــرب و خســته می شــوند‪.‬‬ ‫چرا برخی از افراد مدام دنبال رضایت دیگران هستند؟‬ ‫مهم تریــن راهــکار بــرای حــل مشــکل‪ ،‬شناســایی عوامــل‬ ‫سرویس سالمت ‪ -‬شروین راد‬ ‫استخوان هایی که‬ ‫با کمبود کلسیم پوک‬ ‫می شوند‬ ‫گــزارش هــای وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی نشــان می دهــد‬ ‫زنــان بــاالی ‪ ۵۰‬ســال و مــردان بــاالی ‪ ۷۰‬ســال کشــور در معــرض خطــر باالی‬ ‫پوکــی اســتخوان هســتند و ایــن زنــگ خطــری بــرای اگاهــی و جلوگیــری از‬ ‫گســترش بیشــتر ایــن بیمــاری اســت؛ بیمــاری کــه بــه مــرور اســتخوان هــا را‬ ‫پــوک مــی کنــد‪ .‬پوکــی اســتخوان باعــث ضعــف و شــکنندگی اســتخوان هــا‬ ‫مــی شــود‪ ،‬انقــدر شــکننده اســت کــه افتــادن یــا حتــی فشــارهای خفیــف‬ ‫ماننــد خــم شــدن یــا ســرفه مــی توانــد باعــث شکســتگی شــود‪ .‬شکســتگی‬ ‫هــای مربــوط بــه پوکــی اســتخوان بیشــتر در مفصــل ران‪ ،‬مــچ یــا ســتون‬ ‫فقــرات رخ مــی دهد‪.‬پوکــی اســتخوان زنــان و مــردان از همه نژادها را تحت‬ ‫تاثیــر قــرار مــی دهــد‪ .‬امــا زنــان ســفید پوســت و اســیایی‪ ،‬بــه ویــژه زنــان‬ ‫مســن یائســه بیشــترین خطر را دارند‪ .‬داروها‪ ،‬رژیم غذایی ســالم و ورزش‬ ‫بــا تحمــل وزن مــی تواننــد بــه جلوگیــری از شکســتن اســتخوان یــا تقویــت‬ ‫اســتخوانهای ضعیــف کمــک کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن مطالعــات کشــوری دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫ایجادکننــده ان و حل کردنشــان اســت‪ .‬برخــی از ضعف هــای‬ ‫شــخصیتی و روان شــناختی باعــث می شــوند افــراد وســواس گونه ‬ ‫دنبــال جلــب رضایــت دیگــران باشــند‪ .‬در ادامــه برخــی از‬ ‫متداول تریــن ضعف هــا را نــام می بریــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬عزت نفــس پاییــن‪ :‬وقتــی فــردی بــرای تمایــات و خواســته های‬ ‫خــودش ارزش قائــل نباشــد‪ ،‬نیازهــای دیگــران را در اولویــت قــرار‬ ‫می دهــد و رفتارهــا و کارهــای او بــه انچــه خوشــایند دیگــران‬ ‫اســت محــدود خواهــد شــد‪ .‬افــرادی کــه عزت نفــس پاییــن دارنــد‬ ‫مــدام دنبــال تاییدگرفتــن از دیگــران هســتند و احســاس می کننــد‬ ‫تنهــا در صورتــی ایــن تاییــد را می گیرنــد کــه رضایــت دیگــران را‬ ‫جلــب کــرده باشــند و اگــر کاری مطابــق بــا خواســت خودشــان‬ ‫انجــام دهنــد‪ ،‬تاییــد نمی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬احســاس ناامنــی‪ :‬در برخــی مــوارد‪ ،‬افــراد فقــط بــه ایــن‬ ‫دلیــل دنبــال راضــی کــردن دیگــران هســتند کــه می ترســند‬ ‫دوست داشــتنی نباشــند یــا تــرک شــوند‪ .‬ایــن افــراد اعتقــاد‬ ‫دارنــد دیگــران فقــط در صورتــی بــا انهــا می ماننــد و دوستشــان‬ ‫دارنــد کــه کارهــای خوشایندشــان انجــام شــوند‪ .‬بنابرایــن بــرای‬ ‫احســاس امنیــت و اطمینــان از دوست داشته شــدن‪ ،‬بــه رباتــی‬ ‫گوش به فرمــان تبدیــل می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کمال گرایــی‪ :‬کمال گرایــی باعــث می شــود برخــی از افــراد‬ ‫دوســت داشــته باشــند همه چیــز کامــل و بی نقــص باشــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن کوچک تریــن نظــر منفــی دربــاره کارشــان را نمی پذیرنــد‬ ‫و می خواهنــد رضایــت تمــام مخاطبــان را جلــب کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تجربیــات تلــخ گذشــته‪ :‬شــاید تجربیــات تلخــی کــه در گذشــته‬ ‫بــه افــراد اســیب رســانده اند باعــث شــوند انهــا مــدام دنبــال راضــی‬ ‫کــردن دیگــران باشــند‪ .‬مثــا اگــر فــردی در گذشــته به خاطــر ابــراز‬ ‫نظــر شــخصی خــود بــا توهین هــای شــدید مواجــه شــده باشــد‪،‬‬ ‫وقتــی بعــدا در جمعــی قــرار بگیــرد‪ ،‬ممکــن اســت بــرای جلــب نظــر‬ ‫دیگــران تــاش کنــد و نظــر شــخصی خــودش را نگویــد‪.‬‬ ‫اثــرات مخــرب راضــی کــردن دیگران در زندگی شــخصی چیســت؟‬ ‫تــا ایــن بخــش از مقالــه خواندیــم کــه جلــب رضایــت دیگــران زمانــی‬ ‫بــه مشــکل تبدیــل می شــود کــه فــرد را دچــار تنــش کنــد و به خاطــر‬ ‫مســائلی چــون عزت نفــس پاییــن یــا تــرس ازدسـت دادن باشــد‪.‬‬ ‫در حالــت عــادی‪ ،‬بــرای راضی کــردن دوســتان و اعضــای خانــواده‬ ‫خــود زمــان صــرف می کنیــم و در تالشــیم کارهایــی را انجــام‬ ‫دهیــم کــه دوســت دارنــد‪ ،‬امــا وقتــی فــردی تمــام وقــت خــود را‬ ‫بــرای جلــب رضایــت دیگــران صــرف می کنــد‪ ،‬بــا اثــرات مخربــی‬ ‫مواجــه خواهــد شــد کــه در ادامــه بررسی شــان می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خشــم و ناامیــدی‪ :‬اگــر کاری را به خاطــر خوشــایند دیگــران امــا‬ ‫بــا بی میلــی انجــام دهیــد‪ ،‬خشــمگین و ناراضــی خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫بعــد از مدتــی درگیــر چرخــه ناســالم کمــک بــه دیگــران خواهیــد‬ ‫شــد و احســاس می کنیــد فقــط شــما بــرای انهــا مزیــت داریــد‬ ‫و انهــا هیــچ کمکــی بــه شــما نمی کننــد‪ .‬در نتیجــه احســاس‬ ‫ناامیــدی خواهیــد کــرد و متاســف و پشــیمان می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اضطــراب ناشــی از راضــی کــردن دیگــران‪ :‬تــاش بیــش از حــد‬ ‫بــرای راضــی نگه داشــتن دیگــران‪ ،‬منابــع روانــی و فیزیکــی شــما را‬ ‫هــدر می دهــد‪ .‬زمانــی کــه می خواهیــد همــه افــراد را راضــی نگــه‬ ‫داریــد‪ ،‬دچــار اضطــراب می شــوید و مــدام از ایــن می ترســید کــه‬ ‫شــاید یــک نفــر از شــما راضــی نباشــد! ایــن اضطــراب به شــدت‬ ‫بــرای ســامتی مضــر اســت‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه کمک کــردن بــه دیگــران یکــی از راه هــای‬ ‫کاهــش اســترس اســت‪ ،‬امــا زمانــی کــه وارد فضــای رقابتــی‬ ‫می شــوید و می خواهیــد تحــت هــر شــرایطی رضایــت همــه‬ ‫افــراد را جلــب کنیــد‪ ،‬وارد دور باطلــی می شــوید کــه نتیجـه ای جــز‬ ‫افزایــش اضطــراب و تنــش نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ضعــف اراده‪ :‬اگــر تمــام زمــان و توانایی هــای خــود را بــرای‬ ‫انجــام کارهــای خوشــایند دیگــران صــرف کنیــد‪ ،‬دیگــر اراده کافــی‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهــداف شــخصی تان را نخواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد قــدرت اراده و تصمیم گیــری در انســان‬ ‫محــدود اســت و ماننــد باتــری خالــی می شــود! بنابرایــن اگــر ایــن‬ ‫منابــع را فقــط بــرای جلــب رضایــت دیگــران صــرف کنیــد‪ ،‬چیــزی‬ ‫بــرای خــود و اهدافتــان باقــی نمی مانــد و انهــا را رهــا می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دورشــدن از شــخصیت واقعــی‪ :‬افــرادی کــه دنبــال راضــی‬ ‫کــردن دیگــران هســتند‪ ،‬ممکــن اســت هیچ وقــت نشــان ندهنــد‬ ‫خودشــان چــه چیــزی بــرای عرضــه دارنــد‪ .‬در نهایــت هــم هیــچ‬ ‫از اصالتشــان نمی مانــد و حتــی خودشــان هــم خودشــان را‬ ‫نمی شناســند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تضعیــف روابــط‪ :‬انجــام کارهــای خوشــایند دیگــران بعــد‬ ‫از مدتــی بــه وظیفــه تبدیــل می شــود و کســی بــه ایــن موضــوع‬ ‫توجهــی نمی کنــد کــه شــما بهشــان لطــف می کنیــد! اگــر روزی‬ ‫تصمیــم بگیریــد دیگــر بیــش از حــد بــه رضایــت دیگــران اهمیــت‬ ‫ندهیــد‪ ،‬ممکــن اســت افــرادی کــه تاکنــون دنبــال رضایتشــان‬ ‫بودیــد تصــور کننــد خودخــواه شــده اید و از شــما دور شــوند‪ .‬امــا‬ ‫اگــر از ابتــدا خودتــان را در اولویــت قــرار دهیــد‪ ،‬دیگــران هــم‬ ‫یــاد می گیرنــد کــه ارزش هــای شــما را بــه رســمیت بشناســند و‬ ‫رابطــه ای دوطرفــه بــرای جلــب رضایــت ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫چگونه از راضی کردن دیگران دست برداریم؟‬ ‫راهکارهایــی وجــود دارد کــه بــه شــما کمــک می کنــد بــدون‬ ‫قربانی کــردن خواســته های خــود‪ ،‬بــه دیگــران اهمیــت بدهیــد و‬ ‫تعــادل ایجــاد کنیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه دست برداشــتن از جلــب‬ ‫رضایــت دیگــران به معنــی خودخواهــی و کمک نکــردن بــه انهــا‬ ‫نیســت‪ .‬هــر کســی بایــد یــاد بگیــرد بیــن تمایــات شــخصی و‬ ‫خواســته های عزیزانــش تعــادل برقــرار کنــد‪.‬‬ ‫راهکارهای ترک عادت جلب رضایت دیگران عبارت اند از‪:‬‬ ‫بــرای خودتــان خــط قرمــز و محدودیت هایــی تعییــن کنیــد و بــه‬ ‫دیگــران اجــازه ندهیــد انهــا را زیــر پــا بگذارنــد‪.‬‬ ‫اگــر فــردی درخواســتی فراتــر از توانتــان دارد‪ ،‬بــه او نــه بگوییــد‪.‬‬ ‫اگــر برایتــان ســخت اســت‪ ،‬از موقعیت هــای ســاده تر ماننــد‬ ‫نه گفتــن در پیــام متنــی شــروع کنیــد تــا کم کــم بتوانیــد بــه صــورت‬ ‫حضــوری هــم نــه بگوییــد‪.‬‬ ‫به مــرور زمــان بــه خــود و اطرافیــان امــوزش دهیــد کــه چــه‬ ‫تمایالتــی داریــد و نظرتــان دربــاره کارهایــی کــه به خاطــر انهــا‬ ‫انجــام می دهیــد چیســت‪ .‬اجــازه بدهیــد درک کننــد کــه چــرا‬ ‫گاهــی اوقــات از پذیــرش برخــی کارهــا ســر بــاز می زنیــد‪.‬‬ ‫همیشــه برنامــه و اولویت هایتــان را مشــخص کنیــد و انهــا را‬ ‫به خاطــر دیگــران زیــر پــا نگذاریــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر می خواهیــد بــه درخواســتی پاســخ مثبــت بدهیــد‪،‬‬ ‫بگوییــد بــرای فکرکــردن بــه زمــان نیــاز داریــد‪ .‬بــا ایــن کار بــه افــراد‬ ‫نشــان می دهیــد کــه خودتــان برنامه هایــی داشــته اید‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫کمــک بــه انهــا در برنامه هایتــان تغییــر ایجــاد کرده ایــد‪.‬‬ ‫اگــر در روابــط همیشــه شــما دهنــده هســتید و هیچ وقــت نقــش‬ ‫گیرنــده را نداریــد‪ ،‬راضــی کــردن دیگــران را متوقــف کنیــد‪ .‬رابطــه‬ ‫ســالم معاملــه پایاپــای نیســت‪ ،‬امــا بایــد بــرای دو طــرف منفعــت‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بدون بهانه اوردن نه بگویید‪ .‬الزم نیست برای دیگران توجیه بیاورید‪.‬‬ ‫هــر وقــت دوســت داشــتید بــه دیگــران کمــک کنیــد‪ ،‬نــه هــر وقــت‬ ‫انهــا مشــخص می کننــد‪.‬‬ ‫با قاطعیت تصمیم بگیرید و صحبت کنید‪.‬‬ ‫تغییــرات ناگهانــی بســیار ســخت اند‪ ،‬پــس بــا گام هــای ســاده‬ ‫شــروع کنیــد و به مــرور زمــان بــه خــود و دیگــران یــاد بدهیــد کــه‬ ‫ارزش هــا و اولویت هــای منحصربه فــردی داریــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪..‬‬ ‫شــهید بهشــتی‪ ۳۲ ،‬درصد زنان یائســه ایرانی دچار پوکی اســتخوان‬ ‫هســتند و بــاالی نیمــی از انهــا در ایــران در معــرض پوکــی اســتخوان‬ ‫هســتند کــه ایــن زنــگ خطــری بــرای اگاهــی و جلوگیــری از گســترش‬ ‫بیشــتر این بیماری اســت‪.‬کاهش تراکم اســتخوان در ســنین زیر ‪۳۰‬‬ ‫ســال کشــور خطــر بزرگــی اســت کــه ایــن دســته از افــراد بــا کوچــک‬ ‫تریــن ضربــه خــود بــه خــود دچــار شکســتگی مــی شــوند و بــار مالــی‬ ‫زیــادی بــه خانــواده و نظــام ســامت تحمیــل مــی کنــد‬ ‫در حــال حاضــر شــاهد کاهــش تراکــم اســتخوان در ســنین زیــر ‪۳۰‬‬ ‫ســال در کشــور هســتیم کــه ایــن دســته از افــراد بــا کوچک تریــن‬ ‫ضربــه‪ ،‬خــود بــه خــود دچــار شکســتگی می شــوند کــه بار مالــی زیادی‬ ‫را بــه خانــواده و جامعــه تحمیــل می کنــد‪.‬‬ ‫مطالعــات انجــام شــده نیــز در تهــران نشــان مــی دهــد حــدود‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد از افــراد مونــث ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۹‬ســاله دچــار کمبــود ویتامیــن ‪D‬‬ ‫هســتند‪ ،‬یافتــه هــا نشــان مــی دهــد شــیوع بــاالی کمبــود ویتامیــن‬ ‫‪ D‬در تمــام جمعیــت مــورد مطالعــه و بــه ویــژه زنان در ســنین بــاروری‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اهمیــت دریافــت کافــی ویتامیــن ‪ D‬در ســنین‬ ‫بــاروری در زنــان و نیــز بــا عنایــت بــه مســن شــدن ســاختار جمعیتــی‬ ‫جامعه و اهمیت مســاله پوکی اســتخوان در ســامت افراد مســن‪،‬‬ ‫یافتــه هــای ایــن پژوهــش توجــه ســریع مجامــع علمــی‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫پزشــکان و عمــوم مــردم را ضــروری مــی ســازد‪.‬‬ ‫زهــرا عبداللهــی مدیــرکل ســابق دفتــر بهبــود تغذیــه و جامعــه‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی در ایــن زمینــه گفــت‪:‬‬ ‫عنصــر کلســیم فراوان تریــن مــاده معدنــی موجــود در بــدن بــوده‪،‬‬ ‫وجــود ایــن مــاده بــرای ســاخت اســتخوان ها و عملکــرد مطلــوب‬ ‫سیســتم عصبــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بیشــترین میــزان جــذب کلســیم انســان بــه منظــور‬ ‫تقویــت اســتخوان تــا ســن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬ســال ادامــه دارد کــه ان زمــان‬ ‫اوج تشــکیل تــوده اســتخوانی اســت‪ ،‬بعــد از ان ســن‪ ،‬کلســیم بــه‬ ‫جلوگیــری از اتــاف تدریجــی ظرفیــت اســتخوان کمــک مــی کنــد کــه‬ ‫ایــن یــک بخــش طبیعــی از پــردازش افزایــش طــول عمــر اســت‪.‬‬ ‫عبداللهــی تصریــح کــرد‪ :‬همچنین ویتامین ‪ D‬به جــذب و نگهداری‬ ‫کلســیم در اســتخوان کمــک مــی کنــد‪ ،‬افــرادی کــه تــا قبــل از ســن‬ ‫‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬ســال کلســیم ناکافــی دریافــت مــی کننــد در زندگــی شــان‬ ‫خطــر زیــادی را در گســترش بیمــاری شکســتن اســتخوان دارنــد چون‬ ‫عمــده کلســیم در اســتخوان هــا ذخیــره مــی شــود و اگــر کلســیم‬ ‫ناکافــی باشــد تــوده اســتخوانی کاهــش مــی یابــد در نتیجــه خطــر‬ ‫شکســتگی اســتخوان بــاال مــی رود‪.‬پیامدهــای ناشــی از عــدم مصــرف‬ ‫کافــی شــیر و لبنیــات پوکــی اســتخوان‪ ،‬ســوء تغذیــه‪ ،‬بیماریهــای لثــه‬ ‫و دنــدان‪ ،‬کوتاهــی قــد و ناراحتــی هــای پوســتی بــوده‪ ،‬ترویــج فرهنــگ‬ ‫مصــرف ارزش غذایــی شــیر حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه پیامدهــای ناشــی از عــدم مصــرف‬ ‫کافــی شــیر و لبنیــات از جملــه پوکــی اســتخوان‪ ،‬ســوء تغذیــه‪،‬‬ ‫کنــدی رشــد‪ ،‬کاهــش بهــره هوشــی‪ ،‬بیماری هــای لثــه و دنــدان‬ ‫و کوتاهــی قــد و ناراحتی هــای پوســتی و غیــره ضــرورت تبییــن‬ ‫ارزش غذایــی شــیر و ترویــج فرهنــگ مصــرف ان تــا رســیدن بــه‬ ‫اســتانداردی مطلــوب متوســط ســرانه جهانــی ‪ ۱۶۵‬کیلوگــرم در‬ ‫ســال حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫این متخصص تغذیه اظهار داشــت‪ :‬ســطح پایین کلســیم می تواند‬ ‫منجــر بــه خســتگی مفــرط شــده و باعــث شــود فــرد همیشــه احســاس‬ ‫تنبلــی داشــته باشــد‪ ،‬بــه عــاوه خســتگی ناشــی از کمبــود کلســیم می‬ ‫توانــد بــا احســاس ســبکی ســر‪ ،‬ســرگیجه و مــه مغــزی همــراه باشــد و‬ ‫مــی توانــد منجــر بــه عــدم تمرکــز‪ ،‬فراموشــی و گیجــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کمبود کلســیم نه تنها بر روی اســتقامت اســتخوان‬ ‫هــای بــدن تاثیرگــذار اســت‪ ،‬بلکــه موجــب گرفتگــی ماهیچــ ه هــا‪،‬‬ ‫دسـت ها و پاهــا مــی شــود‪ ،‬تحقیقــات نشــان داده کــه در کشــورهایی‬ ‫کــه مــردم بــه انــدازه کافــی لبنیــات مصــرف مــی کننــد‪ ،‬میــزان ابتــا بــه‬ ‫فشــار خــون و بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی کــم مــی شــود‪.‬‬ ‫کمبود کلیسم در کودکان باعث نرمی و ضعف استخوانها می شود‬ ‫عبداللهــی ادامــه داد‪ :‬کمبــود کلیســم منجــر بــه راشیتیســم در‬ ‫کــودکان شــده و باعــث نرمــی و ضعــف اســتخوان ها می شــود و بایــد‬ ‫مصــرف مــواد غذایــی حــاوی کلیســم در برنامــه غذایــی گنجانــده شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬روزانــه مصــرف یــک پیالــه ماســت یــا یــک لیــوان شــیر‬ ‫می توانــد ‪ ۱/۴‬نیــاز روزانــه بــه کلســیم را تامیــن کنــد و نــان‪ ،‬انجیــر‪،‬‬ ‫ماهــی و تخــم مــرغ نیــز بــرای ســامت اســتخوان هــا مفیــد اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫کالهبرداری با عنوان رمالی و دعانویسی در فضای مجازی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان از کالهبــرداری اینترنتــی بــا عنــوان رمالــی و دعانویســی در فضــای مجــازی بــه شــهروندان خبــر دادو اظهــار داشــت ‪:‬‬ ‫دعانویســی‪ ،‬رمالــی‪ ،‬فالگیری‪،‬رفــع طلســم و ‪ ...‬یکــی از شــگردهای کالهبــرداری از کاربــران در فضــای مجــازی اســت کــه متاســفانه علی رغــم ارتقــاء‬ ‫ســطح علــم و دانــش اســتفاده از فنــاوری ‪ ،‬بــاز هــم افــرادی هســتند کــه ســراغ ایــن ســودجویان برونــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه همه گیــری ویــروس کرونــا‪ ،‬شــاهد افزایــش فعالیــت ایــن شــیادان در فضــای مجــازی هســتیم کــه بــا ایجــاد‬ ‫صفحــات جعلــی در شــبکه های اجتماعــی و بــه صــورت ناشــناس اقــدام بــه فعالیــت کــرده و کاربــران ایــن بســتر را متحمــل ضررهــای مالــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 06‬شهریور‬ ‫بررسی امنیت در‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫عــدم اشــنایی کامــل بــا فضــای مجــازی می توانــد اســیب هایی‬ ‫را بــرای خانواده هــا بــه بــار اورد‪.‬‬ ‫شــبکه اینترنــت در کنــار مزایــای بی شــمارش‪ ،‬معایبــی نیــز‬ ‫دارد کــه عــدم اشــنایی کامــل بــا فضــای مجــازی می توانــد‬ ‫اســیب هایی را بــرای خانواده هــا بــه بــار اورد‪ .‬ایــن مقاله درصدد‬ ‫بــوده اســت تــا برخــی از معایــب و تهدیــدات موجــود در اینترنــت‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی مجــازی را معرفــی و راهکارهایــی جهــت‬ ‫مقابلــه کاهــش این گونــه اســیب ها ارائــه نمایــد‪ .‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی در حــال حاضــر ان چنــان فراگیــر شــده اســت کــه‬ ‫حتــی بســیاری از شــرکت ها و ســازمان ها ســامانه ی ارتباطــی‬ ‫داخلــی بیــن اعضــا و کارکنــان خــود را به طــور رســمی از طریــق‬ ‫ایــن ســامانه تامیــن می کننــد و روزبـه روز نیــز بــه شــمار کاربــران‬ ‫ایــن شــبکه ها افــزوده می شــود‪ ،‬واژه امنیــت اطالعــات حجــم‬ ‫وســیع از فعالیت هــای یــک ســازمان را تحــت پوشــش قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬امنیــت اطالعــات بــه معنــای واقــع یعنــی بــا اســتفاده‬ ‫از یــک ســری فرایندهــا از دســترس غیرمجــاز بــه اطالعــات و یــا‬ ‫محصــوالت و اعمــال تغییــرات یــا حــذف کــردن ان هــا جلوگیــری‬ ‫کنیــم‪ ،‬ایــن عمــل را می تــوان بــه نحــوی حفاظــت از منابــع‬ ‫موجــود‪ ،‬در موقعیت هــای مختلــف (ماننــد یــک حملــه هکــری‬ ‫کــه معمــوال ً خیلــی انجــام می شــد) توســط افــرادی کــه مســئول‬ ‫امنیــت اطالعــات هســتند در نظــر گرفــت‪ .‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫مســائلی کــه از چالش هــای امنیتــی در ایــن شــبکه ها بــه شــمار‬ ‫مـی رود‪ ،‬نگهــداری و امنیــت اطالعــات و داده هــای بــه اشــتراک‬ ‫گذاشته شــده توســط کاربــران از دسترســی های غیرمجــاز و‬ ‫فشــار ناخواســته اســت؛ امــا در ان ســوی ســکه نمی تــوان از‬ ‫اســیب های ناشــی از ایــن فناوری هــای نویــن غافــل مانــد‪.‬‬ ‫صرف نظــر از کاربــرد وســیع ایــن ابزارهــا‪ ،‬انچــه امــروزه کاربــرد‬ ‫وســیعی یافتــه و بخــش وســیعی از فعالیت هــای روزمــره ی‬ ‫افــراد را پوشــش می دهــد‪ ،‬اینترنــت و به تبــع ان فضــای مجــازی‬ ‫اســت‪ .‬اینترنــت مجموعــه پایان ناپذیــری از پایــگاه داده اســت‬ ‫کــه اطالعــات مختلــف و متنــوع فــردی و جمعــی انســان ها را‬ ‫در خــود جمــع اورده اســت و هــرروز نیــز گســترش می یابــد‪.‬‬ ‫امــروزه از شــبکه های اجتماعــی تلفــن همــراه بــرای مصــارف‬ ‫مختلــف ازجملــه کارهــای تجــاری اســتفاده می شــود درحالی کــه‬ ‫بســیاری از کاربــران به هیچ وجــه دقــت نمی کننــد کــه چــه نــوع‬ ‫اطالعاتــی را در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک می گذرنــد‪.‬‬ ‫معمــوال ً در شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬جزئی تریــن اطالعــات‬ ‫قوانین سه دقیقه ای‬ ‫خانواده خوشبخت‬ ‫«در کنار هم نه‬ ‫در مقابل هم‪»‎‬‬ ‫از چه راه های ممکن‬ ‫است رمزعبور موبایل‬ ‫ما افشا شود؟‬ ‫‪ -۱‬رمزعبور شما ممکن است حدس زده شود ‪:‬‬ ‫فــرد نفوذگــر می توانــد از طریــق حــدس زدن رمزعبورهــای‬ ‫مختلــف ماننــد تاریــخ تولــد‪ ،‬شــماره ملــی‪ ،‬نــام همســر و‪ ...‬بــه‬ ‫رمزعبــور موبایــل دســت یابــد‪ .‬در برخــی دســتگاه ها رد انگشــت‬ ‫بــه هنــگام وارد کــردن الگــو روی موبایــل می مانــد و کار حــدس‬ ‫زدن را بــرای فــرد نفودگــر راح ـت تــر می کنــد‪ .‬قابــل ذکــر اســت‬ ‫کاربــران نیــز قابــل دریافــت و انتشــار اســت‪ .‬عالقه مندی هــا‪،‬‬ ‫میــزان تحصیــات‪ ،‬ارتباطــات خانوادگــی‪ ،‬ارتباطــات دوســتانه‪،‬‬ ‫شــغل‪ ،‬محــل زندگــی و‪ ...‬مــورد ســوال قــرار می گیــرد‪ .‬برخــی‬ ‫از وب ســایت های شــبکه های اجتماعــی حتــی رنــگ مــو‪ ،‬رنــگ‬ ‫چشــم و نــداده قــد کابــل را نیــز می پرســند بــه همیــن دلیــل‬ ‫عضویــت در شــبکه های اجتماعــی همــواره بــرای عــده ی زیــادی‬ ‫بــا نگرانــی و اضطــراب همــراه بــوده اســت و در مــواردی نیــز‬ ‫منجــر بــه مشــکالتی هــم شــده اســت‪.‬‬ ‫شبکه اجتماعی‪:‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬نســل جدیــدی از وب ســایت ها‬ ‫هســتند کــه ایــن روزهــا در کانــون توجــه کاربــران شــبکه جهانــی‬ ‫اینترنــت قرارگرفته انــد‪ .‬این گونــه ســایت ها بــر مبنــای شــکیل‬ ‫اجتماعــات انالیــن فعالیــت می کننــد و هرکــدام دســته ای از‬ ‫کاربــران اینترنتــی بــا ویژگــی خاصــی را گــرد هــم می اورنــد‪.‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی را گونــه ای از رســانه های اجتماعــی‬ ‫می داننــد کــه امــکان دســتیابی بــه نحــوه جدیــدی از برقــراری‬ ‫ارتبــاط و بــه اشــتراک گذاری محتــوا در اینترنــت عضــو صدهــا‬ ‫شــبکه اجتماعــی مختلــف هســتند و بخشــی از فعالیــت انالیــن‬ ‫روزانه شــان در ایــن ســایت ها می گــذرد‪.‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬نســل جدیــدی از وب ســایت ها‬ ‫هســتند کــه ایــن روزهــا در کانــون توجــه کاربــران شــبکه جهانــی‬ ‫اینترنــت قرارگرفته انــد‪ .‬این گونــه ســایت ها بــر مبنــای تشــکیل‬ ‫اجتماعــات انالیــن فعالیــت می کننــد و هرکــدام دســته ای از‬ ‫کاربــران اینترنتــی بــا ویژگــی خاصــی را گــرد هــم می اورنــد‪.‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی را گونــه ای از رســانه های اجتماعــی‬ ‫می داننــد کــه امــکان دســتیابی بــه نحــوه جدیــدی از برقــراری‬ ‫ارتبــاط و بــه اشــتراک گذاری محتــوا در اینترنــت عضــو صدهــا‬ ‫شــبکه اجتماعــی مختلــف هســتند و بخشــی از فعالیــت انالیــن‬ ‫روزانه شــان در ایــن ســایت ها می گــذرد‪.‬‬ ‫انواع شبکه های اجتماعی‪:‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی را در ســاده ترین تقســیم بندی می تــوان‬ ‫در دو گــروه عمومــی و خصوصــی قــرارداد‪ .‬در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی عمومــی کاربــران اینترنتــی باانگیزه هــا و اهــداف‬ ‫مختلــف حضــور دارنــد و شبکه ســازی مجازی شــان را از‬ ‫طریــق ایــن وب ســایت ها دنبــال می کننــد‪ ،‬ولــی شــبکه های‬ ‫اجتماعــی خــاص حــول موضوعــی ویــژه شــکل گرفته اند و تعــداد‬ ‫کاربرانشــان نیــز کمتــر اســت‪ .‬فیس بــوک‪ ،‬تلگــرام و اینســتاگرام‬ ‫از مهم تریــن شــبکه های اجتماعــی عمومــی در ایــران هســتند؛‬ ‫امــا ایــن شــبکه های اینترنتــی عمومــی نیــز اغلــب در ابتــدای‬ ‫فعالیتشــان بــا تعریــف محــدودی اغــاز بــه کارکرده انــد و‬ ‫به تدریــج عمومــی شــده اند‪ .‬چنانکــه فیس بــوک کــه امــروزه‬ ‫بــه بزرگ تریــن شــبکه اجتماعــی دنیــا تبدیل شــده اســت در‬ ‫ســال ‪ 2004‬شــبکه ی اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه هــاروارد‬ ‫بــود‪ .‬دایــره ی کاربــران فیس بــوک در چنــد مرحلــه گســترش‬ ‫پیــدا کــرد تــا اینکــه در ســال ‪ 2006‬بــه همــه کاربــران اینترنــت‬ ‫رســید‪ .‬عــاوه بــر این هــا‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی خاصــی نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه بــر محوریــت موضوعــی مشــخص فعالیــت‬ ‫می کننــد‪ .‬به عنوان مثــال فهرســت الــف‪.‬ام ‪ Last.fm‬ازجملــه‬ ‫معروف تریــن ان هاســت کــه عالقه منــدان بــه موســیقی را‬ ‫گردهــم جمــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫کارکردهای شبکه های اجتماعی‪:‬‬ ‫در هــر کشــور و هــر جامعـه ای متناســب بافرهنــگ‪ ،‬تعامــات‬ ‫اجتماعــی و فعالیت هــای سیاســی و اقتصــادی‪ ،‬کارکردهــای‬ ‫شــبکه های اجتماعــی باهــم متفــاوت اســت؛ امــا برخــی‬ ‫کارکردهــای شــبکه ای در تمامــی جوامــع باهــم مشــترک اســت‪.‬‬ ‫مهم تریــن کارکــرد شــبکه های اجتماعــی ایجــاد گروه هــا‬ ‫و دســته های ارتباطــی ‪ Community‬پیرامــون ویژگــی یــا‬ ‫ویژگی هــای خــاص اســت‪ .‬همچنیــن کارکردهــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫مبتنــی بــر بازاریابــی اجتماعــی نیــز از دیگــر کارکرده هــای ایــن‬ ‫شبکه هاســت‪ .‬کارکــرد دیگــری کــه بــرای ایــن شــبکه ها متصــور‬ ‫اســت کارکــرد سیاســی اســت‪ .‬ایجــاد کمپین هــای سیاســی‬ ‫در یــک فضــای اجتماعــی اینترنتــی از کارکردهــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اســت‪ .‬می گذارنــد‪ ،‬عمــا ً کارکــرد جاسوســی دارنــد و‬ ‫به راحتــی ایــن امــکان را بــه دشــمن می دهنــد کــه بــه اطالعــات‬ ‫مکانــی مراکــز مهــم‪ ،‬حســاس و حیاتــی بــدون کمتریــن زحمتــی‬ ‫دسترســی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫امنیت در شبکه های اجتماعی‪:‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی خطــرات خــاص خــود رادارنــد کــه ممکــن‬ ‫اســت بــا رعایــت نکــردن نــکات امنیتــی بــرای کاربــر دردسرســاز‬ ‫شــوند و یــا هکرهــا می تواننــد از طریــق رســانه های اجتماعــی‬ ‫بــه اطالعــات شــخصی شــما دســت پیــدا کننــد و یــا ویروس هــای‬ ‫موردنظــر خــود را وارد سیســتم شــما کننــد و شــمارا مــورد ازار و‬ ‫اذیــت قــرار دهنــد‪ .‬ایــن اتفاقــات ممکــن اســت حتــی تــا جایــی‬ ‫پیــش برونــد کــه شــهرت و اعتبــار و موقعیــت شــغلی شــما و‬ ‫درنهایــت زندگــی شــمارا نشــانه برونــد و ان هــا را نابــود کننــد‪.‬‬ ‫پــس شــما نیــاز داریــد تــا در شــبکه های اجتماعــی ایمــن بمانیــد‪.‬‬ ‫اقدامــات زیــر را دنبــال کنیــد و مطمئــن باشــید زندگــی اجتماعــی‬ ‫انالیــن شــما‪ ،‬ضداجتماعــی نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫جعل هویت کاربران‪:‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی کــه کاربــران را تهدیــد می کنــد‬ ‫موضــوع جعــل هویــت اســت‪ .‬بخصــوص درزمانــی کــه کاربــر‬ ‫در زمینه­ــای جــزو افــراد سرشــناس و شناخته شــده باشــد‪.‬‬ ‫درصورتی کــه در حیطــه ی کســب وکار یــا حــوزه ی اجتماعــی‬ ‫خــود‪ ،‬فــرد سرشناســی هســتید‪ ،‬ممکــن اســت افــراد دیگــری‬ ‫بــا سوءاســتفاده از محتواهــا و اطالعاتــی کــه شــما به صــورت‬ ‫عمومــی بــه اشــتراک گذاشــته اید‪ ،‬بــا نــام و هویــت جعلــی شــما‬ ‫و بــا راه انــدازی صفحــات مشــابه دســت بــه اخــاذی‪ ،‬کاله بــرداری‬ ‫و ســایر اقدامــات مجرمانــه بزننــد‪ .‬ازایــن رو هوشــیاری در‬ ‫حفــظ اطالعــات و محتواهــای خصوصــی کامــا ً اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن درصورتی کــه متوجــه شــدید شــخصی بــا هویــت شــما‬ ‫اقدامــات مجرمانــه صــورت می دهــد‪ ،‬موضــوع را بــه پلیــس فتــا‬ ‫اعــام کنیــد‪.‬‬ ‫دانشــمندان دریافتــه انــد کــه در کنــار هــم نشســتن حــس‬ ‫مشــارکت بهتــری مــی دهــد تــا ایــن کــه در مقابــل هــم بنشــینید‪،‬‬ ‫‏خصوصــا زمانــی کــه بخواهیــد تصمیــم گیــری کنیــد بنابرایــن‬ ‫وقتــی قــرار اســت هــم فکــری کنیــد کنــار هــم قــرار بگیریــد نــه‬ ‫مقابــل‏هــم‪‎. ‎‬‬ ‫‏*انعطاف پذیر بودن‏‬ ‫تحقیقــات نشــان میدهــد انعطــاف پذیــری رمــز خوشــبختی‬ ‫اســت؛ چــه بــا افــرادی کــه در طــول روز و طــی زندگــی ســر و کار‬ ‫داریــد‏و چــه در مــورد تکنیــک هایــی کــه بــرای نظــم و انضبــاط؛‬ ‫ســرگرمی یــا روابــط عاطفــی بــا خانــواده بــکار مــی بریــد هــر چقــدر‬ ‫بــا‏مســائل بیشــتر درگیــر شــوید فرســوده تــر مــی شــوید‪.‬‏‬ ‫‏*چشم از هم برنگردانید‬ ‫قطــع ارتبــاط چشــمی یکــی از مهــم تریــن عوامــل اغــاز درگیــری‬ ‫در خانــواده اســت‪.‬‏‬ ‫محققــان ســالها بــرای حــرکات صــورت چــون در هــم کشــیدن‬ ‫ابــرو؛ جمــع کــردن و بــه هــم فشــردن لــب هــا طــی مشــاجرات‬ ‫‏زناشــویی وقــت صــرف کردنــد‪ .‬انهــا زوج هــای مــورد بررســی را‬ ‫چهــار ســال بعــد نیــز دوبــاره بررســی کردنــد و دریافتنــد از میــان‬ ‫‏تمــام حــرکات چهــره؛ چشــم غــره و برگردانــدن نــگاه بیشــترین‬ ‫تاثیــر را در دامــن زدن بــه تنــش هــای خانوادگــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫‏پــس اگــر مــی خواهیــد خانــواده ای خوشــبخت داشــته باشــید‬ ‫مراقــب چشــم هایتــان باشــید و از چشــم غــره رفتــن و چشــم‬ ‫‏برگردانــدن از همســرتان خــوداری کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏*دایره تعامل‬ ‫بــرای هــم فکــری و حــس نزدیکــی بــا همســرتان در کنــارش‬ ‫بنشــینید نــه مفابلــش! امــا اکنــون مــی خواهیــم بگوییــم کــه‬ ‫‏دانشــمندان دریافتــه انــد دایــره ای نشســتن در خانــواده مــی‬ ‫توانــد ارتباطــات و تعامــل خانــواده را بیشــتر کنــد؛ همــان طــور‬ ‫کــه‏در کنــار هــم نشســتن همدلــی را بیشــتر مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫‏*وقت بی حوصلگی‬ ‫روانشناســان دریافتــه انــد کــه بیــن ســاعت ‪6‬و‪ 8‬پــر اســترس‬ ‫تریــن زمــان در شــبانه روز اســت‪.‬‏‬ ‫والدیــن روز پــر اســترس کاری خــود را پشــت ســر گذاشــته انــد؛‬ ‫بچــه هــا خســته انــد و اعضــای خانــواده همــه در خانــه حمــع‬ ‫‏شــده انــد‪ .‬ایــن زمــان اصــا وقــت مناســبی بــرای گلــه گــذاری‬ ‫نیســت پــس لطفــا ایــن ســاعت هــا را حتــی المقــدور بــه کارهایــی‬ ‫‏بپردازیــد کــه برایتــان تمــدد اعصــاب بــه همــراه مــی اورد نــه‬ ‫تنــش بیشــتر‪.‬‏‬ ‫کــه در ایــن روش فــرد نغوذگــر نیــاز بــه دسترســی فیزیکــی بــه‬ ‫دســتگاه موبایــل را دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از طریق حمله ‪ Brute Force‬رمزعبور افشا شود‪:‬‬ ‫ایــن حملــه ممکــن اســت از ‪ ۳۰‬دقیقــه تــا چنــد مــاه بــه طــول‬ ‫انجامــد‪ .‬در ایــن حملــه خرابــکار بــا اســتفاده از دیکشــنری‬ ‫ممکــن اســت هــزاران رمزعبــور را تســت کنــد تــا بــه رمزعبــور‬ ‫دســتگاه برســد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از طریق ‪: Clockwork Recovery‬‬ ‫ایــن ابــزار بــرای بازیابــی (‪ )Recovery‬موبایــل اســتفاده‬ ‫می شــود امــا از انجاییکــه بــرای دســتیابی بــه ‪ shell‬بــه پســورد‬ ‫نیــاز نــدارد بــرای هــک کــردن دســتگاه موبایــل نیــز از ان‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بدون استفاده از ابزار ‪:‬‬ ‫بــا وصــل کــردن موبایــل بــه کامپیوتــر و اســتفده از ‪ cmd‬در‬ ‫وینــدوز و دســتیابی بــه ‪ Shell‬موبایــل می تــوان رمزعبــور را پــاک‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫جلوگیری از افشا شدن رمزعبور موبایل ‪:‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از افشــا شــدن یــا دور زدن رمزعبــور بایــد‬ ‫تعــداد تالش هــای ناموفــق را بــرای وارد کــردن رمزعبــور محــدود‬ ‫کنیــم‪ .‬اگــر شــخصی بیــش از تعــداد مشــخص شــده رمــز عبــور‬ ‫را وارد کنــد‪ ،‬دســتگاه بــر حســب تنظیمــات شــما ممکــن اســت‬ ‫قفــل شــود و نیــاز بــه ‪ pin‬داشــته باشــد و یــا اطالعــات داخلــش‬ ‫نابــود شــود و‪ ...‬بنابرایــن بــا انتخــاب رمزعبــور قدرتمنــد و غیــر‬ ‫قابــل حــدس و همچنیــن محــدود کــردن تعــداد دفعــات وارد‬ ‫کــردن رمزعبــور می توانیــم امنیــت موبایلمــان را تــا حــد زیــادی‬ ‫حفــظ کنیــم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪596‬‬ ‫راهکارهایی برای افزایش‬ ‫امنیت دستگاه های اندروید‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫بــا امــدن تلفن هــای هوشــمند هویــت کاربــران وارد شــبکه‬ ‫انالیــن اینترنــت می شــود بنابرایــن بایــد جانــب احتیــاط‬ ‫رعایــت شــود تــا از حمــات انالیــن (هــک) یــا افالیــن‬ ‫(ســرقت) ایمــن شــوند‪.‬‬ ‫بــا امــدن تلفن هــای هوشــمند هویــت کاربــران وارد شــبکه‬ ‫انالیــن اینترنــت می شــود بنابرایــن بایــد جانــب احتیــاط‬ ‫رعایــت شــود تــا از حمــات انالیــن (هــک) یــا افالیــن‬ ‫(ســرقت) ایمــن شــوند‪ .‬اگــر در اینترنــت مراقــب نباشــید‪،‬‬ ‫گــم کــردن تلفــن هوشــمند بــه مراتــب خســارتی بزرگ تــر‬ ‫از دســت دادن مخاطبیــن و شــماره تلفن هــا در پــی دارد‪.‬‬ ‫دراینجــا درمــورد حســاب های کاربــری شــبکه اجتماعــی‪،‬‬ ‫پرونده هــای همــگام شــده‪ ،‬اســناد مهــم‪ ،‬ایمیل هــا‪،‬‬ ‫عکس هــا و پیام هــای شــما صحبــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رمزهای عبور (پســورد)را ذخیره نکنید‪ :‬بســیاری از کاربران‬ ‫تمایــل دارنــد رمزهــای عبــور خــود را در ســرویس های انالیــن‬ ‫و دســتگاه خــود ذخیــره کننــد‪ ،‬از نگــه داشــتن کلمــه عبورهــای‬ ‫مهــم خــود در موبایــل‪ ،‬بــه ویــژه کلمــه عبــور برنامه هــای بانکــی‬ ‫یــا پرداخــت‪ ،‬خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪-2‬از امنیــت داخلــی اندرویــد اســتفاده کنیــد‪ :‬اگــر در‬ ‫حــال کار بــا اندرویــد ‪ )Jelly Bean( 4‬هســتید‪ ،‬می توانیــد‬ ‫قفــل صفحــه و رمزنــگاری را فعــال کنیــد تــا امنیــت موبایــل‬ ‫خــود را بیشــتر کنیــد‪ .‬انــواع مختلفــی از قفل هــای صفحــه‬ ‫نمایــش از جملــه رمــز عبــور‪ ،‬پیــن‪ ،‬الگــو و تشــخیص چهــره‬ ‫در دســترس هســتند کــه می توانیــد در تنظیمــات موبایــل‬ ‫خــود انتخــاب و فعــال کنیــد‪ .‬حتــی هنــگام تنظیــم پیــن یــا‬ ‫قفــل الگــو‪ ،‬ســعی کنیــد قفلــی انتخــاب کنیــد کــه هکرهــا‬ ‫رمــز عبــور شــما را حــدس نزننــد‪.‬‬ ‫‪-3‬برنامه هــای کاربــردی خــود را قفــل کنیــد‪ :‬الزم اســت‬ ‫برنامه هــای خــود را قفــل کنیــد‪ ،‬مخصوصــا ً برنامه هایــی کــه‬ ‫اطالعــات خصوصــی شــما در ان وجــود دارد و دوســت نداریــد‬ ‫کســی جــز خودتــان ان هــا را ببینــد‪ .‬بــرای جلوگیــری از هــر گونــه‬ ‫ســوء اســتفاده از دســتگاه مفقــود شــده‪ ،‬چنانچــه موفــق بــه بــاز‬ ‫کــردن قفــل شــوند ایــن روش امنیــت شــما را فراهــم می نمایــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن منظــور می توانیــد از یــک برنامــه رایــگان ماننــد‬ ‫‪ App Lock‬اســتفاده کنیــد‪ .‬در اینجــا منظــور قفــل کــردن‬ ‫هــر برنامـه ای در دســتگاه شــما نیســت‪ ،‬فقــط برنامه هایــی‬ ‫را قفــل کنیــد کــه دارای اطالعــات باشــند ماننــد ایمیــل یــا‬ ‫مدیریــت فایل هــا ‪.‬همچنیــن از رمزهــا یــا الگوهایــی کــه از‬ ‫روی لکه هــای بــه جــا مانــده در صفحــه نمایــش دســتگاه‬ ‫شــما قابــل حــدس و ردیابــی هســتند‪ ،‬خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪-4‬مجوزهــای درخواســت نصــب برنامه هــای کاربــردی‬ ‫را به دقــت بخوانیــد‪ :‬قبــل از شــروع نصــب یــک برنامــه از‬ ‫‪ ،Google Play‬لیســتی از مجوزهــای درخواســت شــده‬ ‫ظاهــر می شــود تــا بــه شــما نشــان دهــد برنامــه بــه چــه‬ ‫مجــوزی نیــاز دارد‪ .‬برنامه هــا بــرای اجــرا شــدن و انجــام‬ ‫کارهــا بــه مجوزهــا نیــاز دارنــد امــا همــه انهــا الزم نیســت‪.‬‬ ‫همیشــه مجوزهــا را بخوانیــد و از منطقــی بــودن ان هــا‬ ‫مطمئــن شــوید کــه مجــوز مطابــق بــا انچــه برنامــه انجــام‬ ‫می دهــد باشــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال‪ .‬یــک برنامــه بیــدار بــاش‬ ‫(‪ )Alarm‬نیــازی بــرای دسترســی بــه پیام هــای متنــی شــما‬ ‫نــدارد‪ .‬ایــن یــک قــدم مهــم اســت زیــرا همــه برنامه هــای‬ ‫موجــود در فروشــگاه ‪ Play‬بــی خطــر نیســت‪ .‬در حالــی‬ ‫کــه ایــن کار را انجــام می دهیــد‪ ،‬بــه خوانــدن نظــرات و‬ ‫همچنیــن امتیــاز برنامـه ای کــه قصــد بارگیــری ان را داریــد‪،‬‬ ‫دقــت کنیــد‪ .‬ایــن امــر بــه شــما کمــک می کنــد کــه ابتــدا ً در‬ ‫مــورد کارکــرد برنامــه اطالعــات بیشــتری کســب کنیــد‪.‬‬ ‫‪-5‬ایمــن ســازی شــبکه ارتباطــی‪ :‬یکــی از مهمتریــن اصــول‬ ‫بــرای محافظــت از اندرویــد شــما‪ ،‬امنیــت شــبکه اســت‪.‬‬ ‫وقتــی کــه می خواهیــد کارهــای مهــم ماننــد امــور بانکــی‬ ‫خــود را انجــام دهیــد‪ ،‬از ‪ WiFi‬عمومــی اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫زیــرا شــما همــان شــبکه را بــا مــردم بــه اشــتراک می گذاریــد‪،‬‬ ‫ان هــا بــه راحتــی می تواننــد بــا تغییــر در بســته های شــما‪،‬‬ ‫بــه داده هــای واقعــی و رمزهــای عبــور شــما دســت یابنــد‪.‬‬ ‫‪-6‬ازبرنامــه امنیتــی موبایل(ضــد ویــروس) اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫نصــب برنامه هــای امنیتــی‪ ،‬کار شــما را اســان تر خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬یــک برنامــه امنیتــی تلفــن همــراه پیــدا کنیــد تــا خیالتــان‬ ‫راحــت باشــید‪ ،‬بــرای مثــال‪Lookout Security & Antivirus :‬‬ ‫‪ .and avast! Mobile Security‬حتــی بــا وجــود یــک برنامــه‬ ‫امنیتــی‪ ،‬نبایــد اجــازه دهیــد امنیــت شــما بــا بدافزارهــای‬ ‫اندرویــدی قوی تــر و شــای ع بــه مخاطــره بیفتــد و ایــن همــان‬ ‫چیــزی اســت کــه مــا را بــه نــکات بعــدی ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫‪-7‬بــرای محافظــت از حریــم خصوصــی‪ ،‬چندیــن حســاب‬ ‫کاربــری ایجــاد کنیــد‪ :‬اگــر تبلــت اندرویــدی داریــد و مجبوریــد‬ ‫ان را بــا خواهــر و بــرادر‪ ،‬همســر یــا بچه هــای خــود بــه صــورت‬ ‫مشــترک اســتفاده کنیــد‪ ،‬داشــتن چندیــن حســاب کاربــری‬ ‫بــرای تــک تــک افــراد در جهــت حفــظ حریــم خصوصــی‬ ‫می توانــد کمــک می کنــد‪ .‬در اندرویــد ‪ )Jelly Bean( 4‬امــکان‬ ‫ایجــاد چندیــن حســاب کاربــری بــرای شــما وجــود دارد‪ .‬بــرای‬ ‫هــر کســی کــه مایــل بــه اســتفاده از دســتگاه شــما اســت‬ ‫می توانیــد یــک حســاب عمومــی دیگــر ایجــاد کنید‪ .‬ایــن گزینه‬ ‫در قســمت ‪ Settings> Users‬قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪-8‬از داده هــای خــود نســخه پشــتیبان تهیــه کنیــد‪ :.‬تهیــه‬ ‫نســخه پشــتیبان از داده هــای ارزشــمند شــما بــه صــورت‬ ‫روزانــه و در طــول اســتفاده از گوشــی هوشــمند امــری‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬بدتریــن فرضیــه ســرقت اطالعــات یــا هــک‬ ‫دســتگاه اندرویــدی شــما اســت‪.‬تنها کاری کــه می توانیــد‬ ‫انجــام دهیــد پــاک کــردن از راه دور اســت (نــگاه کنیــد بــه‬ ‫روش شــماره ‪ .)10‬بــدون تهیــه نســخه پشــتیبان‪ ،‬تمــام‬ ‫اطالعــات خــود را در دســتگاه خــود از دســت خواهیــد داد‪.‬‬ صفحه 7 ‫اتش نشانان فرشته های نجاتی هستند که اتش عشق خدمت‬ ‫به خلق در وجودشان زبانه می کشد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -596‬سال هشتم‬ ‫‪-596-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/30‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪30 - 2022 //‬‬ ‫‪// 28 - 1401 //06‬اوت‬ ‫ یکشنبه ‪06//06‬‬ ‫‪92‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ‪ :‬نرگس حسبن زاده‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی ‪ -‬امنه صرامی‬ ‫بهترین کتاب های جامعه شناسی‬ ‫برای شناخت ریشه رفتارهای‬ ‫اجتماعی‬ ‫مطالعه کــردن دربــاره جوامــع بــه مــا کمــک می کنــد کــه دالیــل و‬ ‫ریش ـه های تفــاوت رفتارهــای اجتماعــی در جوامــع مختلــف را متوجــه‬ ‫شــویم‪ .‬کتاب هایــی کــه دربــاره ایــن علــم نوشــته شــده اند بــه قــدری‬ ‫جذاب انــد کــه می تواننــد شــما را ســاعت ها مشــغول خــود کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ۱۶ ،‬کتــاب از بهتریــن کتــاب هــای جامعــه شناســی را‬ ‫معرفــی می کنیــم کــه می تواننــد بــرای درک مفاهیــم ایــن علــم بــه شــما‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬گســتره‪ :‬بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه هــر کســی می خواهــد‬ ‫صاحــب مهارتــی شــود‪ ،‬مثــا ســاز بزنــد یــا در رشــته خــود صاحب نــام‬ ‫شــود‪ ،‬بایــد از کودکــی یــا اوایــل جوانــی کارش را شــروع کنــد‪ .‬چنیــن‬ ‫فــردی بایــد بــر یــک رشــته تخصصــی تمرکــز کنــد و تــا می توانــد تمریــن‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر دیــر دســت به کار شــوید‪ ،‬هرگــز بــه افــرادی نمی رســید کــه‬ ‫زودتــر از شــما کار را شــروع کرده انــد‪ ،‬امــا اگــر زندگــی مهم تریــن افــراد‬ ‫جهــان (از ورزشــکاران حرفـه ای گرفتــه تــا برنــدگان جایــزه نوبــل) را بررســی‬ ‫کنیــم‪ ،‬می بینیــم کــه تخصــص زودهنــگام فقــط استثناســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کلیــد را بــزن‪ :‬چــرا ایجــاد تغییــرات پایــدار در شــرکت ها‪ ،‬جوامــع‬ ‫و حتــی زندگــی خودمــان تــا ایــن حــد ســخت اســت؟ نویســندگان ایــن‬ ‫کتــاب پرفــروش معتقدنــد کــه مانــع اصلــی‪ ،‬درگیــری ذهنــی ماســت‪.‬‬ ‫روان شناســان کشــف کرده انــد کــه ذهــن مــا از ‪ ۲‬بخــش منطقــی و‬ ‫عاطفــی تشــکیل شــده اســت کــه دائــم در حــال رقابت انــد‪ .‬ذهــن منطقــی‬ ‫بــدن ســالم می خواهــد و ذهــن عاطفــی بیســکویت خوشــمزه‪ .‬ذهــن‬ ‫منطقــی در پــی تغییــر در کارهاســت‪ ،‬امــا ذهــن عاطفــی زندگــی روتیــن را‬ ‫رهــا نمی کنــد‪ .‬ایــن تنــش مــداوم می توانــد تــاش بــرای تغییــر را نافرجــام‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا اگــر مهــار شــود‪ ،‬تغییــر به ســرعت اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جامعه شناســی معاصــر‪ :‬ایــن کتــاب پرفــروش یکــی از بهتریــن‬ ‫کتــاب هــای جامعــه شناســی جهــان اســت کــه بــه فارســی هــم ترجمــه‬ ‫شــده و بــه شــما کمــک می کنــد جامعه شناســی و کاربــردش در دنیــای‬ ‫در حــال تغییــر را درک کنیــد‪ .‬در ایــن کتــاب موضوعاتــی ماننــد زورگویــی و‬ ‫سوءاســتفاده از شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬روش هــای عصــر دیجیتالــی بــرای‬ ‫افزایــش حضــور در مدرســه و بــرده داری مــدرن بررســی می شــوند‪ .‬در‬ ‫واقــع ایــن کتــاب چارچوبــی بــرای یادگیــری علــم جامعه شناســی ارائــه‬ ‫می دهــد‪ .‬ســبک نوشــتاری جــذاب نویســنده در کنــار نمونه هــای مســتدل‬ ‫بــه شــما کمــک می کنــد کــه مکاتــب معاصــر جامعه شناســی ماننــد‬ ‫فمینیســم را بهتــر درک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خودکشــی‪ :‬اگــر همــه افــراد چارچوب هــای اجتماعــی ای را درک‬ ‫کننــد کــه بــر اســاس انهــا فعالیــت می کنیــم‪ ،‬دیگــر بــه جامعه شناســی‬ ‫نیــازی نخواهــد بــود‪ .‬امیــل دورکیــم‪ ،‬نویســنده یکــی از بهتریــن کتــاب‬ ‫هــای جامعــه شناســی‪ ،‬بــرای درک ایــن مســئله کمــک بســیاری کــرده‬ ‫اســت‪ .‬او متوجــه شــد اگــر تنهــا یــک چیــز وجــود داشــته باشــد کــه بتوانــد‬ ‫چگونگــی ارتبــاط افــراد جامعــه بــا هــم را توضیــح بدهــد‪ ،‬ان یــک چیــز‬ ‫خودکشــی اســت‪ .‬چــرا خودکشــی اتفــاق می افتــد؟ چــه اشــکالی دارد؟‬ ‫چــرا در بعضــی از جوامــع شــایع تر اســت؟ دورکیــم بــرای پاســخ بــه‬ ‫ایــن ســواالت اثــری خلــق کــرده کــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬ســال توانســته اســت‬ ‫مخاطبــان را جــذب کنــد‪ ،‬بــه چالــش بکشــد و اگاه کنــد‪ .‬نتیجه گیری هــا‬ ‫و دوراندیشــی های ایــن کتــاب جامعــه شناســی بــه درک مــا از مســائل‬ ‫اجتماعــی کمــک بزرگــی می کنــد‪ .‬ایــن اثــر یکــی از مهم تریــن و بهتــری‬ ‫کتــاب هــای جامعــه شناســی جهــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نــژاد برتــر‪ :‬ایــن کتــاب ماجــرای ازاردهنده اعتقاد دنباله دار و همیشــگی به‬ ‫تفاوت هــای نــژادی در دنیــای علــم اســت‪ .‬بعــد از نابــودی رژیــم نــازی در جنــگ‬ ‫جهانــی دوم‪ ،‬جریــان اصلــی علــم بــه اصــاح نــژادی و مطالعــه تفاوت هــای‬ ‫نــژادی پشــت کــرد‪ ،‬امــا ایــن همــه ماجــرا نبــود‪ .‬گروهــی از نژادپرســتان‬ ‫روشــنفکر و جدایی طلــب مجالتــی را تاســیس کردنــد و بودجه های تحقیقاتی‬ ‫را بــه مطالعاتــی اختصــاص دادنــد کــه در نهایــت بــه نــگارش کتاب هایــی مانند‬ ‫«منحنــی زنگــی» اثــر ریچــارد هرنســتاین منجــر شــد‪ .‬ایــن کتــاب تفاوت هــای‬ ‫هوشــی نژادهــای مختلــف را نشــان می دهــد‪ .‬انجــا ســاینی بــا تشــریح‬ ‫اظهــارات و اقدامــات دانشــمندان معاصــری کــه درباره تنوع زیســتی انســان ها‬ ‫تحقیــق و ادعــا می کننــد کــه فقــط داده هــا را جمــع اوری کرده انــد‪ ،‬نشــان‬ ‫می دهــد کــه دانشــمندان چگونــه بارهــا و بارهــا ایــن ایــده نادرســت را بــاور‬ ‫کرده انــد کــه نــژاد بــر هــوش انســان ها تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مرزهــای نامرئــی‪ :‬ایــن کتــاب کــه یکــی دیگــر از بهتریــن کتــاب هــای‬ ‫جامعــه شناســی جهــان اســت بــه شــما کمــک می کنــد تفاوت هــای فرهنگــی‬ ‫و تاثیــر ان بــر زندگــی شــخصی و کاری را درک کنیــد‪ .‬امریکایی هــا پیشــگام‬ ‫نظریــات منفی نگــر ِ به ظاهــر زیبــا هســتند‪ ،‬فرانســوی ها‪ ،‬هلندی هــا و‬ ‫المانی هــا مســتقیم ســر اصــل مطلــب می رونــد و اهالــی قــاره اســیا هــم‬ ‫درگیــر سلســله مراتب شــده اند‪ .‬نویســنده کتــاب «مرزهــای نامرئــی»‬ ‫راهنمــای شــما در دنیایــی اســت کــه در ان از افــرادی بــا پیشــینه های کامــا‬ ‫متفــاوت انتظــار م ـی رود بــا یکدیگــر هماهنــگ شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬پایــان غیــاب‪ :‬ب ـه زودی هیچ کــس دنیــای قبــل از اینترنــت را بــه یــاد‬ ‫نخواهــد اورد‪ .‬ایــن واقعیــت اجتناب ناپذیــر بــه ایــن معناســت کــه بــرای‬ ‫ـی قبــل از ایــن فنــاوری اصــا قابل تصــور نخواهــد‬ ‫نس ـل های اینــده زندگـ ِ‬ ‫بــود‪ .‬انهــا چنــان در دنیــای مجــازی غوطــه ور می شــوند کــه هــدف یــا‬ ‫معنــای اصلــی اینترنــت کم کــم محــو می شــود‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‬ ‫مقاله ‪ -‬محمدعسلی‬ ‫سمت دهی‬ ‫مصلحانه به تحقیق‬ ‫و تفحص ها‬ ‫ناروایی هایــی کــه دارایــی ملــی را در معــرض تــاراج قــرار‬ ‫می دهــد و از ان تحــت عنــوان اختــاس و فســاد مالــی یــاد‬ ‫می شــود در واقــع ریشــه در ناشایســته ســاالری ها دارد کــه‬ ‫بــه مشــکالت ســاختاری برمی گــردد ‪ .‬وقتــی شــخصی در جای‬ ‫خــودش نباشــد بــرای جــای واقعــی ســایر چیزهــا از جملــه‬ ‫امــوال عمومی هــم ارزشــی قایــل نیســت جــای خــودش کــه‬ ‫نــاروا باشــد جــای پــول مــردم هــم عــوض می شــود و بــه‬ ‫جیــب خــودش و اطرافیانــش مــی رود ‪.‬‬ ‫شــخصی کــه بــه توصیــه ایــن و ان و نــه از روی لیاقــت و‬ ‫شایســتگی در منصبــی قــرار می گیــرد خــواه ناخــواه خــودش‬ ‫هــم بــه نردبــان ترقــی افــرادی فاقــد صالحیــت تبدیــل‬ ‫می شــود زیــرا شــخص فاقــد صالحیــت و ناالیــق تحمــل‬ ‫زیردســتانی باســواد تــر از خــودش را نــدارد ‪ .‬ایــن گونــه‬ ‫می شــود کــه بــه تدریــج مــوج ندانــم کاری فراگیــر می شــود‪.‬‬ ‫حتــی کســی کــه از لحــاظ فکــری دچــار عقــب ماندگــی و‬ ‫جمــود اســت قــادر نیســت بــا کســی کــه اهــل مطالعــه و‬ ‫پویایــی اســت همنشــینی داشــته باشــد ‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫می بینیــم کــه در فدراســیون ها ‪ ،‬گروه هــای هنــری ‪،‬‬ ‫مدیریت هــای خــرد و کالن و هــر ســازواره ای بــا امــد و رفــت‬ ‫مســئولین باالدســتی شــاهد تغییــرات گســترده هســتیم‬ ‫زیــرا چنــد نفــر ادم بــا ســواد یــا بیســواد و هــم جنــاح و‬ ‫همفکــر بهتــر می تواننــد بــا یکدیگــر کنــار بیاینــد و زمانــی‬ ‫هــم کــه ثابــت شــد فــردی بســیار ناالیــق اســت او را برکنــار‬ ‫می کننــد امــا رانــت جناحــی اجــازه نمی دهــد کســانی کــه‬ ‫پادوکــی کــرده انــد بیــکار بماننــد لــذا بالفاصلــه ســر از جــای‬ ‫دیگــری درمــی اورد و ایــن مشــکل ســاختاری اســت ‪.‬‬ ‫با گیاه بابا ادم‬ ‫بیشتر اشنا شوید‬ ‫میالد فروحی‬ ‫گیــاه بابــا ادم بومــی اروپــا و اسیاســت‪ .‬امــروزه ایــن‬ ‫گیــاه در امریــکای شــمالی نیــز به طــور گســترده در حــال‬ ‫پــرورش اســت‪ .‬گیــاه بابــا ادم بــه تیــره کاســنیان تعلــق‬ ‫دارد‪ .‬شــاید برخــی ایــن گیــاه را به خاطــر گســترش زیــادش‬ ‫در بعضــی مــوارد به عنــوان علــف هــرز تلقــی کننــد‪ .‬منتهــا‬ ‫قرن هاســت از ایــن گیــاه به عنــوان درمانــی بــرای گســتره‬ ‫وســیعی از بیماری هــا اســتفاده می شــود‪ .‬در طــب ســنتی‪،‬‬ ‫از میــوه‪ ،‬دانــه‪ ،‬ریشــه و برگ هــای گیــاه بابــا ادم به شــکل‬ ‫جوشــانده یــا چــای بــرای درمــان ســرماخوردگی‪ ،‬نقــرس‪،‬‬ ‫رماتیســم‪ ،‬بیماری هــای معــده‪ ،‬ســرطان‪ ،‬کمــک بــه دفــع‬ ‫ادرار و مدفــوع‪ ،‬و افزایــش تعــرق اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ترکیبــات مفیــد گیــاه بابــا ادم‪ :‬بــا اینکــه می تــوان از همــه‬ ‫قســمت های گیــاه بابــا ادم اســتفاده کــرد‪ ،‬ریشــه ســفید ِ‬ ‫شــبیه بــه هویــج ان‪ ،‬کــه می توانــد تــا ‪ ۶۰‬ســانتی متر رشــد‬ ‫کنــد‪ ،‬محتــوی بیشــترین میــزان مــواد مغــذی ان اســت‪.‬‬ ‫بـه نظــر می رســد بیشــتر خــواص شــفابخش گیــاه بابــا ادم‬ ‫از ریشــه های ان سرچشــمه می گیرنــد‪ .‬ریشــه های ایــن‬ ‫گیــاه محتــوی مــواد شــیمیایی گیاهــی متعــددی از جملــه‬ ‫لیگنــان‪ ،‬تــری ترپنوئیــد و پلی اســتیلن هایی اســت کــه‬ ‫برخــی از انهــا بــه بهبــود گــردش خــون کمــک می کننــد و‬ ‫می تواننــد خاصیــت ضددیابــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ازجملــه ســایر ترکیبــات بابــا ادم می تــوان بــه‬ ‫فالونوئیدهایــی اشــاره کــرد کــه خاصیــت ضدســمی‪،‬‬ ‫ضدالتهابــی و خاصیــت انتی اکســیدانی دارنــد‪ .‬به لطــف‬ ‫تاســفانه بدنــه ی کارشناســی احــزاب نیــز ضعیــف اســت‬ ‫و تمامی جناح هــا نیــز بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتند کــه‬ ‫قــدرت کادر ســازی ندارنــد زیــرا بــروز و ظهــوری فصلــی و‬ ‫محــدود بــه دوره ی انتخابــات دارنــد ‪ .‬وگرنــه چــه دلیــل دارد‬ ‫در حالــی کــه مــا در اموزه هــای مذهبــی دائمــا از دو اصــل‬ ‫الحاقــی یعنــی شایســته ســاالری و عدالــت دم می زنیــم ‪ ،‬در‬ ‫همیــن دو زمینــه مشــکل داشــته باشــیم !!‬ ‫بعضی هــا همیــن کــه گفتــه می شــود فســاد ناشــی از‬ ‫مشــکالت ســاختاری اســت برمی اشــوبند و تصــور می کننــد‬ ‫کــه ایــن ســخن بــه مفهــوم دزد بــودن همــگان و و فســاد‬ ‫برنامــه ریــزی شــده اســت در صورتــی کــه وقتــی می گوییــم‬ ‫مفاســد اقتصــادی بــه مشــکالت ســاختاری بازمی گــردد یعنی‬ ‫ایــن کــه ســاز و کارهــا و قانونگذاری هــا و رواج توصیــه‬ ‫پذیــری و بازی هــای جناحــی و مناســبات نهادینــه شــده بیــن‬ ‫الیه هــای قــدرت و الپوشــانی های مبتنــی بــر محافظــه کاری‬ ‫و مصلحــت اندیشــی و ‪ ...‬بــه گونــه ای اســت کــه اگــر کســی‬ ‫مســئولیت و اختیــارات ویــژه ای داشــته باشــد بــه راحتــی‬ ‫می توانــد مرتکــب فســاد شــود ‪.‬‬ ‫خســارت ناشــی از تخریــب اعتمــاد مــردم بــه دنبــال رســانه‬ ‫ای شــدن مفاســد اقتصــادی بــه انــدازه ای اســت کــه پــس‬ ‫از مدتــی بــا تکذیب هــای گســترده مواجــه می شــویم زیــرا‬ ‫کســانی کــه افــکار عمومــی را رصــد می کننــد ازهزینــه ی‬ ‫بــاالی بی اعتمــادی مــردم نســبت بــه کارکــرد سیســتم اداره ی‬ ‫کشــور اطــاع دارنــد و بالفاصلــه زنــگ هشــدار را بــه صــدا‬ ‫درمی اورنــد ‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه در ماجــرای اختــاس مطــرح شــده درفــوالد‬ ‫مبارکــه بیــش از ان کــه بــه امــوال عمومی خســارت وارد‬ ‫شــده باشــد ‪ ،‬اعتمــاد عمومی لطمــه دیــده اســت زیــرا خبــر‬ ‫وقــوع یــک اختــاس ‪ 3‬میلیــارد دالری حتــی روی روحیــه‬ ‫ســربازی کــه در ســرحدات مــرزی بــه نگهبانــی مشــغول‬ ‫اســت تاثیــر منفــی می گــذارد ‪ ،‬حتــی دانــش امــوزی کــه ایــن‬ ‫خبــر را می شــنود نیــز انگیــزه ی خــود را بــرای درس خوانــدن‬ ‫از دســت می دهــد ‪.‬‬ ‫بدتریــن تاثیــر خبــر رخــداد اختالســی در ایــن ســطح روی‬ ‫کارکنــان فــوالد مبارکــه دیــده می شــود زیــرا انهــا بیــش‬ ‫از ســایر مــردم مفهــوم اختــاس در چنیــن کارخانــه ی‬ ‫پردرامــدی را درک می کننــد !‬ ‫اگــر محاســبه کنیــم ظــرف مدتــی کــه ‪ 3‬میلیــارد دالر در‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه اختــاس صــورت گرفتــه چنــد نفــر در‬ ‫کشــور بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه دارو ‪ ،‬ســوء تغذیــه و‬ ‫پاییــن بــودن قــدرت خریــد جــان خــود را از دســت داده یــا‬ ‫موفــق بــه تشــکیل خانــواده نشــده و یــا بــا مشــکالتی مواجــه‬ ‫شــده انــد کــه در صــورت دسترســی بــه پــول می توانســتند‬ ‫زندگــی بهتــری داشــته باشــند انــگاه ســوزش درد ناشــی از‬ ‫شــنیدن خبــر چنیــن دزدی فضاحــت بــاری بیشــتر می شــود !‬ ‫ایــن خــواص‪ ،‬مصــرف گیــاه بابــا ادم به صــورت خوراکــی و‬ ‫موضعــی بــرای بســیاری از مشــکالت پوســتی ماننــد اکنــه‪،‬‬ ‫ســوختگی‪ ،‬اگزمــا و… مفیــد اســت‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده انــد ریشــه ایــن گیــاه‪ ،‬کــه به طــور‬ ‫رایــج در ژاپــن و بخش هایــی از اروپــا و به طــور روزافزونــی‬ ‫در کشــور امریــکا مصــرف می شــود‪ ،‬می توانــد منبعــی از‬ ‫اینولیــن باشــد‪ .‬اینولیــن نوعــی فیبــر پری بیوتیــک اســت‬ ‫کــه بــه تغذیــه باکتری هــای مفیــد موجــود در روده بــزرگ‬ ‫کمــک می کنــد و گــوارش را بهبــود می دهــد‪.‬‬ ‫خواص بابا ادم برای سالمتی‬ ‫‪ .۱‬بهبــود عالئــم دیابت‪:‬گیــاه بابــا ادم بــه کنتــرل وزن‬ ‫و افزایــش ســطح انســولین در بیمــاران دیابتــی کمــک‬ ‫می کنــد‪.‬در پژوهشــی در ســال ‪ ،۲۰۱۷‬درمــان موش هــای‬ ‫مبتــا بــه دیابــت بــا ‪ ۲۰۰‬و ‪ ۳۰۰‬میلی گــرم از عصــاره‬ ‫ریشــه بابــا ادم به مــدت ‪ ۱‬مــاه توانســت ســطح انســولین ‬ ‫موش هــا را افزایــش دهــد و بــه کنتــرل وزنشــان کمــک‬ ‫بکنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــر اســاس بررســی ها‪ ،‬مصــرف ایــن‬ ‫گیــاه توانســت تغییــرات مثبتــی را در پروفایــل چربــی‬ ‫خــون افــراد ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــرات بــا کاهــش ســطح تری گلیســرید‪،‬‬ ‫لیپوپروتئیــن کم چگالــی یــا کلســترول بــد (‪ )LDL‬و نیــز‬ ‫افزایــش ســطح لیپوپروتئیــن پرچگالــی یــا کلســترول‬ ‫خــوب (‪ )HDL‬همــراه بــود‪ .‬بــر اســاس پژوهشــی کــه‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۴‬روی موش هــای مبتــا بــه دیابــت انجــام‬ ‫گرفــت‪ ،‬گیــاه بابــا ادم به خاطــر خاصیــت انتی اکســیدانی‬ ‫می توانــد بــه بهبــود عالئــم دیابــت کمــک بکنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تنظیم کلســترول خون‪:‬ژن های بالقوه‪ ،‬که در سوخت وســاز‬ ‫چربــی نقــش دارنــد‪ ،‬عصــاره ریشــه بابــا ادم توانســت موجــب‬ ‫کاهــش وزن شــود و همچنیــن‪ ،‬ســطح کلســترول را در موش هــا‬ ‫(احتمــاال بــا تنظیــم بیــان ژن) تقویــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تقویــت کبــد‪ :‬در حالــی کــه بابـا ادم به خاطــر تاثیــرش‬ ‫در پاک ســازی خــون شــناخته شــده ‪ ،‬شــواهد محــدودی‬ ‫وجــود دارد کــه ایــن گیــاه بتوانــد بــه کبــد کمــک بکنــد‪ .‬در‬ ‫پژوهشــی در ســال ‪ ،۲۰۰۲‬مشــاهده شــد گیــاه بابــا ادم‬ ‫می توانــد تاثیــر اســیب های کبــدی ناشــی از مصــرف‬ ‫زیــاد الــکل در موش هــا را خنثــی کنــد‪ .‬البتــه ایــن ارتبــاط‬ ‫بــه جــرات می تــوان گفــت کــه بیــش از ‪ 90‬درصــد مشــکالت‬ ‫کشــور ریشــه در نابجایــی افــراد در مســئولیت های گوناگــون‬ ‫دارد ‪ .‬ایــن ســخن کــه تحریم هــا در رتبــه دوم تاثیرگــذاری‬ ‫بــر ایجــاد تنگناهــای معیشــتی هســتند و ســر در ابشــخور‬ ‫مدیریت هــای غلــط دارد توســط کســانی مطــرح می شــود‬ ‫کــه در مجــاورت راس هــرم مســئولیت ها ایفــای نقــش‬ ‫می کننــد ! پــر واضــح اســت کســی کــه بــر اســاس دانــش‬ ‫و تجربــه و درســتکاری و پــس از طــی پلکان هــای ترقــی بــه‬ ‫دلیــل بــروز شایســتگی بــه مقامی منصــوب می شــود هرگــز‬ ‫اجــازه نخواهــد داد کــه زیــر دســتانش مرتکــب رفتارهــای‬ ‫خــاف قانــون شــوند ‪.‬‬ ‫ولــی کســی کــه بــه توصیــه فــان شــخص مســئولیت‬ ‫می پذیــرد نمی توانــد در برابــر سفارشــها و توصیه هایــی‬ ‫کــه بــرای نادیــده انگاشــتن قانــون بــه او می شــود ‪ ،‬مقاومــت‬ ‫کنــد ‪ .‬بــه همیــن دلیــل یــک مدیــر بــی لیاقــت ماننــد ویروســی‬ ‫کــه بیمــاری را بــه همــه منتقــل می کنــد ‪ ،‬ریشــه ی شایســته‬ ‫ســاالری را می ســوزاند ‪ .‬بارهــا گفتــه شــده کــه هــر کســی بــا‬ ‫هــر پیشــینه ای اگــر فاقــد دانــش و تجربــه و روح مســئولیت‬ ‫پذیــری و وطــن دوســتی باشــد ‪ ،‬نبایــد در مصــدر امــور قــرار‬ ‫گیــرد و اگــر قــرار اســت بــه خاطــر خدمتــی کــه در جایــی کــرده‬ ‫بــه او پاداشــی داده شــود ‪.‬‬ ‫تشــویق او نبایــد بــه بهــای تنبیــه مــردم تمــام شــود ‪،‬‬ ‫متاســفانه وقتــی از بــاال بــه قوانیــن جــاری نــگاه می کنیــم‬ ‫می بینیــم کــه بــرای هــر قانونــی تبصــره ای اســتنثاء کننــده در‬ ‫نظــر گرفتــه انــد تــا زمینــه بــرای نفــوذ عــده ای فاقــد صالحیت‬ ‫انجــام کار فراهــم شــود ‪.‬‬ ‫همــان گونــه کــه وجــود حتــی یــک پــر کاه در ظــرف ابــی‬ ‫شــفاف قابــل تشــخیص اســت اگــر همــه چیــز شــفاف باشــد‬ ‫کوچکتریــن تخلف هــا نیــز در بــدو امــر اشــکار می شــود و کار‬ ‫بــه جایــی نمی کشــد کــه بعــد از وقــوع صدهــا اختــاس و‬ ‫ارتشــاء موفــق بــه کشــف فســاد شــویم !‬ ‫متعاقــب چنیــن کشــفی کــه افتخــار امیــز هــم نیســت اگــر‬ ‫بخواهیــم تحقیــق و تفحص هــا را صرفــا بــه حــوزه ای کــه در‬ ‫ان اختــاس رخ داده محــدود کنیــم گونــه ای نشــانی غلــط‬ ‫دادن اســت ‪.‬‬ ‫وقتــی مفاســد اقتصــادی در چنیــن ســطح گســترده ای‬ ‫رخ می دهــد یعنــی مشــکل تنهــا در فــوالد مبارکــه نیســت‬ ‫و تحقیــق و تفحص هایــی از ایــن دســت چــه بســا زمینــه‬ ‫ســاز مــوج ســواری های رایــج شــود اینجاســت کــه بــه نظــر‬ ‫می رســد بایــد ســمت و ســوی تحقیــق و تفحص هــا را عــوض‬ ‫کــرد ‪ .‬لــذا مجلــس بایــد موضــوع تحقیــق و تفحــص خــود را‬ ‫روی شناســایی نقــاط اســیب پذیــر سیســتم فســادزا متمرکــز‬ ‫کنــد ‪ .‬مــا اگــر واقعــا بــه دنبــال اصــاح امــور هســتیم بایــد‬ ‫علــت را از بیــن ببریــم نــه ایــن کــه هــر روز بــا معلــول دســت‬ ‫بــه گریبــان باشــیم ‪.‬‬ ‫نمی توانــد الزامــا در انســان نیــز مشــاهده بشــود‪.‬‬ ‫حیوانــی دیگــر‪ ،‬ریشــه بابــاادم توانســت از‬ ‫تحقیــق‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اســیب های کبــدی ناشــی از مصــرف داروهــای ضدالتهابــی‬ ‫غیراســتروئیدی ماننــد اســتامینوفن و کربــن تتراکلریــد کــه‬ ‫نوعــی محلــول شــیمیایی اســت محافظــت بکنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کمــک بــه بهبــود ســرطان‪ :‬گیــاه بابا ادم یکی از ترکیبات‬ ‫کلیــدی در محصــول گیاهــی ‪Essiac and Flor-Essence‬‬ ‫اســت‪ ،‬کــه به عنــوان درمانــی معجزه اســا بــرای مبتالیــان بــه‬ ‫ســرطان شــناخته می شــود‪ .‬در حالی که مدافعین معتقدند‬ ‫ایــن محصــول می توانــد بــه کوچک ترشــدن تومورهــا‪،‬‬ ‫افزایــش عمــر‪ ،‬کاهــش درد و تقویــت سیســتم ایمنــی کمــک‬ ‫بکنــد‪ ،‬بــر اســاس گزارشــی از مرکــز درمــان ســرطان یادبــود‬ ‫اســلون‪-‬کترینگ شــواهدی از تاییــد ایــن ادعاهــا یافــت نشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پژوهشــی در ســال ‪ ۲۰۰۶‬نشــان داد ایــن‬ ‫دارو می توانــد رشــد ســلول های ســرطان پســتان انســان را‬ ‫تحریــک کنــد‪ .‬البتــه در ایــن دارو ترکیبــات دیگــری نیــز وجــود‬ ‫دارد‪ .‬در مجمــوع می تــوان گفــت نتایــج تحقیقــات راجع بــه‬ ‫تاثیــر بابــاادم بــر ســرطان واضــح و شــفاف نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬افزایش ســامت پوســت‪ :‬پژوهشــی در ســال ‪ ۲۰۱۷‬درباره تاثیر‬ ‫عصــاره برگ هــای بابــاادم روی پیرشــدن پوســت انجــا م گرفــت‪ .‬ایــن‬ ‫پژوهــش نشــان داد انتی اکســیدان های موجــود در برگ هــای بابــا‬ ‫ادم می تواننــد مانــع از فعالیــت انزیم هایــی بشــوند کــه موجــب‬ ‫چین وچــروک و اختــاالت رنگدان ـه ای پوســت می شــوند‪.‬‬ ‫‪.‬عــوارض جانبــی احتمالــی‪ :‬مصــرف گیــاه بابــا ادم بــرای‬ ‫زنــان بــاردار و مــادران شــیرده توصیــه نمی شــود‪.‬‬ ‫به طــور کلــی‪ ،‬ریشــه بابــا ادم ســالم تلقــی می شــود؛‬ ‫بــا ای ـن حــال‪ ،‬برخــی افــراد بایــد از مصــرف ان خــودداری‬ ‫کننــد‪ ،‬بــرای مثال‪:‬بابــاادم ممکــن اســت موجــب بــروز‬ ‫حساســیت در افــراد حســاس بــه مینــای چمنــی‪ ،‬کهنــه‬ ‫واش و گل داوودی شــود؛در صــورت بــارداری‪ ،‬از مصــرف‬ ‫بابــا ادم خــودداری کنیــد‪ .‬مصــرف داروهــای ادراراور بــا‬ ‫ان ممکــن اســت موجــب کم ابــی بــدن (دهیدراســیون)‬ ‫شــود؛مبتالیان بــه دیابــت کــه داروهــای کاهنــده قنــد‬ ‫خــون را مصــرف می کننــد نبایــد هم زمــان از ریشــه بابــا‬ ‫ادم اســتفاده کننــد‪ ،‬زیــرا ایــن امــر ممکــن اســت موجــب‬ ‫بــروز هیپوگلیســمی در انهــا بشــود؛‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!