روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 595 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 595

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 595

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 595

‫ شنبه‬ ‫شماره ‪91 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 05‬شهریور ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 27-‬اوت ‪ /29-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪595‬‬ ‫بخش خصوصی مطالبات‬ ‫را پرداخت نکرده است‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫یک سال با دولت مردم؛‬ ‫از مهارت اموزی‬ ‫برای هر المان ‪ ,‬یک‬ ‫هویت مختص خود‬ ‫تعریفکنید‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز ساخت هزار‬ ‫واحد نهضت ملی‬ ‫مسکن در گرگان‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫تا اشتغالزایی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رفع مشکالت اقتصادی‬ ‫و اشتغال کشور دغدغه ‬ ‫مجلس و دولت است‬ ‫روت کیت چیست؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز پنج شنبه‬ ‫‪ 03‬شهریور‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 05‬شهریور‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.456.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,432,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 125.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 133,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 75,786,000‬ریــال‪،‬‬ ‫ربــع ســکه ‪ 45,543,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪595‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬حسام حسین پور‬ ‫راز نوشتن رزومه عالی‬ ‫برپایه ی اصول روانشناسی‬ ‫شــاید شــما هــم مثــل بســیاری از مــردم فکــر‬ ‫می کنیــد نوشــتن رزومــه عالــی کار ســختی اســت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن تصورتــان چنــدان اشــتباه هــم نیســت‪.‬‬ ‫در واقــع نــکات بســیاری بــرای رزومــه نویســی وجــود‬ ‫دارنــد کــه می تواننــد شــما را بــه شــغل رویایی تــان‬ ‫برســانند یــا برعکــس‪ ،‬فرســنگ ها از ان دورتــان کننــد‪.‬‬ ‫ســی وی (‪ )CV‬و رزومــه چــه تفاوتــی بــا هــم دارنــد؟‬ ‫روزی کــه مــن کارم را در گــوگل اغــاز کــردم‪ ،‬روزی بــود‬ ‫کــه تصمیــم گرفتــم همــه ی کمک هایــی را کــه بــرای‬ ‫نوشــتن رزومــه ام دریافــت کــرده بــودم بــه دیگــران‬ ‫انتقــال دهــم‪ .‬پــس از اینکــه تعــداد بســیار رزومــه‬ ‫را بررســی کــردم‪ ،‬تصمیــم گرفتــم چیزهایــی کــه یــاد‬ ‫گرفتــه ام را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگــذارم؛ بــه ایــن‬ ‫امیــد کــه بــه افــراد بیشــتری کمــک کنــم تــا بــه شــغل‬ ‫رویایی شــان دســت پیــدا کننــد‪ .‬مهم تریــن چیــزی کــه‬ ‫متوجــه شــدم ایــن بــود کــه مــا ماننــد روانشــناس ها فکر‬ ‫نمی کنیــم و در نتیجــه خــود را دسـت کم می گیریــم‪ .‬در‬ ‫اینجــا ‪ ۶‬روش بــرای تغییــر ایــن تفکــر ارائــه می کنــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تاثیــر خــود را به صــورت کمــی بیــان کنید‪:‬بــرای نوشــتن‬ ‫رزومــه عالــی بهتــر اســت دســتاورد های خــود را بــا اعــداد و ارقام‬ ‫نشــان دهیــد‪ ،‬انهــا را فقــط بــه صــورت کلی بیان نکنیــد‪ .‬از انجا‬ ‫کــه افــراد کمــی ایــن کار را انجــام می دهنــد‪ ،‬بیــان اعــداد و ارقام‬ ‫می توانــد شــما را کامــا برجســته کنــد‪ .‬بــه پرس ـش های زیــر‬ ‫پاســخ دهید‪:‬موفــق بــه کســب چــه مقــدار درامــد شــدید؟ چنــد‬ ‫نفــر بــه اخریــن برنام ـه ی شــما پیوســتند؟ ویدیــوی ترویجــی‬ ‫شــما چنــد بــار دیــده شــده اســت؟‬ ‫‪ .۲‬تا جایی که امکان دارد دامنه ی عالقه مندی هایتان‬ ‫ک (یــک فیلســوف‬ ‫را افزایــش دهیــد‪ :‬همان طــور کــه دار ِ‬ ‫بــزرگ دیگــر) می گویــد الزم اســت کــه از پاییــن شــروع‬ ‫کنیــد‪ .‬اخریــن خــط رزومــه جایــی اســت که بیشــتر افراد‬ ‫عالقه مندی هایشــان را فهرســت می کننــد‪ ،‬امــا واقعــا‬ ‫هیچ چیــز جذابــی نمی گوینــد‪ .‬ایــا شــما به فیلــم‪ ،‬ورزش‬ ‫و مســافرت رفتــن عالقــه داریــد؟ چقــدر جالــب! چیــزی‬ ‫بگوییــد کــه بتوانــد احساســات افــراد را تحریــک کنــد یــا‬ ‫چیــزی به یادماندنــی در ذهــن مصاحبه کننــده ثبــت‬ ‫کنــد‪ .‬دسـت کم ســعی کنیــد بســیار خــاص باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬رقابــت را نشــان دهید‪:‬ایــن کار همیشــه موثــر‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از افــراد جایزه هــای متعــددی برنــده‬ ‫می شــوند و کار هــای تاثیرگــذاری دیگــری انجــام‬ ‫می دهنــد امــا دربــاره ی فوق العــاده بــودن ایــن‬ ‫دســتاوردها به انــدازه ی کافــی صحبــت نمی کننــد‪،‬‬ ‫چراکــه انهــا رقابــت را نشــان نمی دهنــد‪ .‬انهــا اشــاره‬ ‫نمی کننــد کــه چنــد نفــر دیگــر بــرای رســیدن بــه‬ ‫موفقیــت بــا انهــا در رقابــت بوده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از کارفرمــا بخواهیــد بــه شــما بازخــورد دهد‪:‬روابط‬ ‫از رزومــه اهمیــت بیشــتری دارنــد‪ .‬همیشــه پیــش از‬ ‫اینکــه بــرای کار در یــک شــرکت درخواســت بدهیــد بــا‬ ‫کارفرمــا ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ .‬می توانیــد ایــن کار را در‬ ‫جلســه های فارغ التحصیــان‪ ،‬معرفــی یــا اطالعاتــی‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬اگــر مکالمــه ی شــما به خوبــی پیــش‬ ‫رفــت به شــکلی محترمانــه از کارفرمــا بخواهیــد‬ ‫نظــرش را دربــاره ی رزوم ـه ی شــما بگویــد‪.‬‬ ‫ایــن کار دو فایــده بــرای شــما دارد‪ .‬اول اینکــه‬ ‫روشــی عالــی بــرای شخصی ســازی رزومه تــان بــرای‬ ‫شــرکت های مختلــف اســت‪ .‬برخــی از کارفرماهــا‬ ‫ویرایش هــای زیــادی پیشــنهاد می دهنــد («ســعی کــن‬ ‫از کلمــات تخصصــی اســتفاده کنــی‪ ،‬مــا انهــا را دوســت‬ ‫داریــم»)‪ .‬دوم اینکــه روشــی فوق العــاده بــرای تاییــد‬ ‫رزومه تــان اســت‪ .‬اگــر یــک کارفرمــا از شــما خوشــش‬ ‫بیایــد و احســاس کنــد شــما بــرای او مفیــد هســتید‪،‬‬ ‫فرصــت خوبــی فراهــم کرده ایــد کــه ایــن موضــوع را بــا‬ ‫مســئول اســتخدام در میــان بگــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بــا برندهــای بــزرگ ارتبــاط بگیرید‪:‬بــا متصــل کــردن‬ ‫خودتــان بــه نهادهــای قابــل اعتمــاد‪ ،‬حتــی اگــر هرگــز بــرای‬ ‫انهــا کار نکرده ایــد‪ ،‬خیلــی ســریع اعتبــار خــود را بــاال ببریــد‪.‬‬ ‫ایــا هیچ کــدام از مشــتری های شــما یکــی از ‪ ۵۰۰‬شــرکت‬ ‫برتــر بوده انــد؟ اگــر در یــک اســتارتاپ کار کرده ایــد ایــا‬ ‫موفــق شــدید ســرمایه گذارهای بــزرگ را جــذب کنیــد؟ ایــا در‬ ‫مجالت معتبر‪ ،‬نامی از شــما برده شــده اســت ؟ هنگامی که‬ ‫مســئوالن اســتخدام رزومه هــا را بررســی می کننــد‪ ،‬برند هــای‬ ‫شناخته شــده ماننــد ســتاره می درخشــند؛ درنتیجــه راهــی‬ ‫پیــدا کنیــد تــا خــود را بــه انهــا متصــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از قانــون ‪ ۷‬پیــروی کنیــد هــر رزومــه عالــی پیــام‬ ‫منســجمی ارســال می کنــد‪ ،‬برنــد شــخصی شــما را بــا‬ ‫خــود دارد و ایــن فکــر را در ذهــن مســئولین اســتخدام‬ ‫ایجــاد می کنــد کــه «ایــن فــرد قبــا توانســته اســت ایــن‬ ‫کار را انجــام دهــد‪ ،‬اگــر او را اســتخدام کنیــم در شــرکت‬ ‫مــا نیــز موفــق خواهــد بــود‪ ».‬بــرای موفقیــت در انجــام‬ ‫ایــن کار از قانــون ‪ ۷‬پیــروی کنیــد‪ .‬کلمــات تخصصــی‬ ‫و مشــتقات انهــا را از وب ســایت شــرکت پیــدا کنیــد و‬ ‫انهــا را هفــت بــار در رزومه تــان تکــرار کنیــد‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫هنگامــی کــه بــرای شــغل های بازاریابــی اقــدام می کنیــد‬ ‫از کلماتــی ماننــد «بازاریابــی شــده»‪« ،‬تبلیــغ شــده»‬ ‫و «ترویــج داده شــده» بــرای توضیــح دســتاوردهایتان‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬هنگامــی کــه می خواهیــد بــرای‬ ‫اســتخدام در اســتارتاپ اقــدام کنیــد از فعل هایی مانند‬ ‫«ســاختن»‪« ،‬خلــق کــردن» و «ابــداع کردن» اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر ایــن کار را به خوبــی انجــام دهیــد‪ ،‬هنــگام‬ ‫مناسب ســازی رزومــه بــرای شــرکت های مختلــف بــه‬ ‫تغییــرات زیــاد نیــازی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫کوتاهی دولت در خرید کلزا‬ ‫عــدم پرداخــت بــه موقــع مطالبــات کلــزا باعــث شــده امســال در‬ ‫کشــت محصــول دوم بــا مشــکل مواجــه شــده و لطمــه زیــادی بــه‬ ‫کار مــا وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫بازار کسب و کار بررسی می کند‪:‬‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫مطالبات را پرداخت‬ ‫نکرده است‬ ‫در اردیبهشــت مــاه بــا اعــام حــذف ارز ترجیحــی و ازاد شــدن‬ ‫قیمــت کاالهــای اساســی‪ ،‬برخــی محصــوالت اســترتژیک کشــاورزی‬ ‫ماننــد گنــدم و دانــه هــای روغنــی نیــز بــه قیمــت جهانــی بــه فــروش‬ ‫رســید و خوشــحالی چندانــی را نصیــب کشــاورزانی کــرد کــه باالخــره‬ ‫می تواننــد محصــول خــود را بــا قیمــت وافعــی بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫امــا ایــن خوشــی چنــدان بــرای کشــاورزان کلــزاکار مانــدگار نبــود چــرا‬ ‫کــه انهــا محصــول خــود را بــه بخــش خصوصــی فروختــه بودنــد و‬ ‫ایــن بخــش بــرای تامیــن نقدینگــی پرداخــت مطالبــات نیازمنــد یــک‬ ‫فرصــت ‪ 20‬الــی یــک ماهــه بــود‪.‬‬ ‫امــروز از اخریــن تحویــل دانــه کلــزا بــه بخــش خصوصــی بیــش از‬ ‫‪ 70‬روز مــی گــذرد امــا هنــوز بخشــی از کشــاورزان مطالبــات خــود را‬ ‫وصــول نکردنــد و جــواب درســت نیــز از مســئوالن در خصــوص اینکه‬ ‫چــه موقــع بــه پــول خــود خواهنــد رســید ندارنــد‪.‬‬ ‫عدم همکاری جهاد کشاورزی‬ ‫حســن صوفــی کلــزاکار نمونــه کاللــه ای در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار پــارس گفــت‪ :‬نزدیــک بــه ‪ 50‬تــن کلــزا برداشــت کــردم‬ ‫و بــا قیمــت ‪ 23‬هــزار تومــان بــه بخــش خصوصــی فروختیــم امــا‬ ‫تاکنــون موفــق نشــدم همــه مطالبــات خــود را دریافــت کنــم‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز نمونــه ادامــه داد‪ :‬نزدیــک بــه یــک میلیــارد تومــان طلــب‬ ‫کلــزا را در چنــد قســط دریافــت کردیــم و در حــال حاضــر نیــز ‪300‬‬ ‫میلیــون تومــان دیگــر مطالبــات مــا در ایــن بخــش باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫صوفــی افــزود‪ :‬متاســفانه مســئوالن جهــاد هیــچ گونــه همــکاری‬ ‫بــرای اینکــه کشــاورزان زودتــر بــه حــق خــود برســند ندارنــد‪ ،‬تنهــا‬ ‫انتظــار مــا از جهــاد کشــاورزی ایــن اســت کــه از مــا حمایــت کننــد امــا‬ ‫االن چندیــن بــار اســت کــه در ایــن خصــوص جلســه برگــزار شــده‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کاللــه اذعــان دارد» محصــول‬ ‫خــود را بــه دولــت کــه نفروختــه ایــد بخــش خصوصــی اســت برویــد‬ ‫شــکایت کنیــد و حقتــان را بگیریــد»‬ ‫ایــن کشــاورز کاللــه ای افــزود‪ :‬عــدم پرداخــت بــه موقــع مطالبــات‬ ‫کلزا باعث شــده امســال در کشــت محصول دوم با مشــکل مواجه‬ ‫شــده و لطمــه زیــادی بــه کار مــا وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫صوفــی گفــت‪ :‬یــک میلیــارد پولــی را کــه بایــد نقــدی و دو مــاه پیــش‬ ‫وصــول مــی کــردم بــه صــورت اقســاط و در چنــد مرحلــه دریافــت‬ ‫کــردم‪ ،‬در حالــی کــه کارخانــه دار هیــچ کلــزای در انبــار نــدارد و حتــی‬ ‫کنجالــه ان را نیــز بــرای خــوراک دام بــه فــروش رســانده امــا هنــوز‬ ‫پــول کشــاورز را پرداخــت نکــرده اســت‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬بهاره رضاجو‬ ‫حرف هایی که هرگز نباید‬ ‫در مصاحبه شغلی بگویید‬ ‫مصاحبه هــای شــغلی معمــوال بــا دلهــره و تشــویش همــراه‬ ‫هســتند‪ .‬اگــر تاکنــون بــرای کاری درخواســت داده باشــید‪ ،‬احتمــاال‬ ‫برای تــان پیــش امــده اســت کــه هنــگام مصاحبــه دچــار اســترس‬ ‫شــوید‪ .‬حتــی ممکــن اســت جمالتــی را بــه زبــان بیاوریــد کــه اصــا‬ ‫قصــد گفتن شــان را نداشــتید‪ .‬مصاحبه کننــده (خــواه خــود کارفرمــا‬ ‫باشــد خــواه شــخص دیگــری) معمــوال فــردی نکته ســنج اســت کــه‬ ‫به دقــت گفته هــای شــما را بررســی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬در شرکت (یا کسب وکار) شما چه کاری انجام می شود؟‬ ‫هرگــز از مصاحبه کننــده ایــن ســوال را نپرســید! اگــر نمی دانیــد‬ ‫کار شــرکت (یــا هــر کسـب وکار دیگــری کــه متقاضی ان هســتید)‬ ‫چیســت یــا اینکــه بــرای چــه کاری مصاحبــه می کنیــد‪ ،‬چــرا انجــا‬ ‫هســتید؟ بایــد قبــل از مصاحبــه وب ســایت رســمی شــرکت را (در‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬انتظــار مــن بــه عنــوان یــک کشــاورز از جهــاد‬ ‫کشــاورزی ایــن اســت کــه الاقــل در قــد و قامــت یــک حامــی بــرای‬ ‫مــا باشــد تــا یــک کارخانــه دار بــه همیــن راحتــی نتوانــد حــق مــا را‬ ‫ضایــع کنــد‪.‬‬ ‫تعلل دولت در قیمت گذاری کلزا بعد از حذف ارزترجیحی‬ ‫دبیرخانــه کشــاورز گلســتان نیــز برکوتاهــی جهــاد کشــاورزی در‬ ‫خریــد و فــروش کلــزا و پرداخــت مطالبــات کشــاورزان تاکیــد دارد و‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه بعــد از حــذف ارز دولــت بــرای خریــد کلــزا بــا تعلل‬ ‫قیمــت واقعــی را اعــام کــرد و ایــن باعــث شــد بخــش خصوصــی‬ ‫زودتــر از دولــت دســت بــه کار شــده و کلــزا کیلویــی‪ 23‬هــزار تومــان‬ ‫در بخــش خصوصــی قیمــت گــذاری شــود‪ ،‬بــرای همیــن بیشــتر‬ ‫کشــاورزان کلــزا را بــه بخــش خصوصــی فروختنــد‪.‬‬ ‫علــی قلــی ایمانــی افزود‪:‬بعــد از قیمــت گــذاری توســط بخــش‬ ‫خصوصــی دولــت قیمــت کلــزا در خریــد تضمینــی را ‪ 23‬هــزار و ‪500‬‬ ‫تومــان اعــام کــرد و قــرار شــد مــا بــه التفــاوت ان را بــه کشــاورز‬ ‫پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال متاســفانه نظــارت جهــاد بــرای خریــد ایــن‬ ‫محصــول بســیار کــم بــود و بخــش خصوصــی ایــن محصــول را بــا‬ ‫افــت بــاال از کشــاورز خریــداری کردنــد و در برخــی مواقــع تــا ‪40‬‬ ‫درصــد هــم بــرای کشــاورز افــت زدنــد و ایــن امــر شــاید ســبب شــد که‬ ‫فــروش کلــزا بــرای کشــاورز ‪ 20‬هــزار تومــان تمــام شــود‪.‬‬ ‫ایمانــی گفــت‪ :‬عــدم نظــارت جهــاد کشــاورزی هــم در موقــع خریــد‬ ‫محصــول و بعــد از ان بــرای پرداخــت مطالبــات کلــزاکاران ادامــه‬ ‫داشــت و امــروز شــاهد هســتیم بــا گذشــته ‪ 70‬روز هنــوز بخشــی‬ ‫از کشــاورزان مطالبــات خــود را دریافــت نکردنــد و افــق روشــنی نیــز‬ ‫وجــود نــدارد کــه ایــن مطالبــات کــی پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اگــر شــرایط بــه همیــن منــوال ادامــه یابــد‬ ‫کشــاورزان از کشــت کلــزا بــرای ســال اینــده مایــوس خواهنــد شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اگــر کشــاورز نتوانــد محصــول خــود را بــه موقــع بــه‬ ‫فــروش برســاند و مطالبــات خــود را دریافــت کنــد بــرای کشــت‬ ‫محصــول دوم بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دبیرخانــه کشــاورز گفــت‪ :‬بســیاری از کشــاورزان کشــت محصــول‬ ‫اول را بــرای هزینــه کشــت محصــول دوم خــرج مــی کننــد و در ایــن‬ ‫میــان از تســهیالت بانکــی نیــز بهــره منــد مــی شــوند‪ ،‬ایــا ضــرر تاخیر‬ ‫هفتــاد روزه در پرداخــت مطالبــات کلــزاکاران را بخــش خصوصــی‬ ‫جبــران خواهــد کــرد؟‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در حــال حاضــر نزدیــک بــه ‪ 10‬درصــد مطالبــات‬ ‫کلــزاکاران معــادل ‪ 160‬میلیــارد تومــان باقــی مانــده اســت و در‬ ‫جلســاتی کــه برگــزار شــده واقعــا زمــان درســتی بــرای پرداخــت ایــن‬ ‫مطالبــات بــه مــا ندادنــد‪.‬‬ ‫بانک کشاورزی کوتاهی کرده است‬ ‫بــا همــه ایــن تفاســیر بخــش خصوصــی نیــز دالیــل خــاص خــودش‬ ‫را دارد‪ ،‬و معتقــد اســت کــه انهــا در قیمــت گــذاری کلــزا مدافــع‬ ‫حقــوق کشــاورز بودنــد و اگــر بخشــی از مطالبــات مانــده بانــک‬ ‫کشــاورزی کوتاهــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد چوپانــی رئیــس اتــاق بازرگانی گــرگان در این خصوص‬ ‫بــه خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس گفــت‪ :‬ا حــذف ارز ترجیحــی‬ ‫و افزایــش پنــج برابــری قیمــت روغــن‪ ،‬بخــش خصوصــی بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســید کــه خریــد کلــزا بــا قیمــت تضمینــی ‪ ۱۵‬هــزار تومــان‬ ‫ظلــم بــه کشــاورز اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان افــزود‪ :‬بــه همیــن دلیــل در زمــان‬ ‫صــورت وجــود) مطالعــه کنیــد‪ .‬حتــی قبــل از درخواســت دادن‬ ‫بــرای کار بایــد از چندوچــون کار شــرکت مطلــع شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کارفرمای سابق من ادم مزخرفی بود‬ ‫اگــر شــغل ســابق تان را تحــت شــرایط ســخت رهــا کرده ایــد‪ ،‬شــاید‬ ‫فرامــوش کــردن ضربــه ای کــه از کارفرمایتــان خورده ایــد بســیار‬ ‫دشــوار باشــد و شــاید دل تــان بخواهــد ایــن موضــوع را بــه زبــان‬ ‫بیاوریــد‪ ،‬امــا ایــن کار نه تنهــا راه خوبــی بــرای معرفــی خودتــان بــه‬ ‫کارفرمــای جدیــد نیســت‪ ،‬بلکــه شــخصیت شــما را نیــز زیــر ســوال‬ ‫می بــرد‪ .‬زیــرا افــرادی کــه خــوب تربیــت شــده اند بــه دیگــران تهمــت‬ ‫نمی زننــد و پشــت ســر انهــا غیبــت نمی کننــد‪ .‬ممکــن اســت در کار‬ ‫ســابق تان مظلــوم واقــع شــده باشــید؛ هیچ کــس از ایــن بابــت کــه‬ ‫ناراحــت هســتید شــما را ســرزنش نمی کنــد‪ ،‬امــا در شــان شــما‬ ‫نیســت کــه بــه کســی از پشــت ضربــه بزنیــد‪ ،‬حتــی اگــر ان شــخص‬ ‫یــک کارفرمــای بــد بــوده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مشکلی به وجود می اید اگر … ؟‬ ‫متقاضیــان کار معمــوال عــادت دارنــد بالفاصلــه مکالم ـه را بــه‬ ‫بحــث در مــورد نقص هایشــان بکشــانند‪ .‬بــه همیــن دلیــل انهــا‬ ‫اغلــب ســواالت این چنینــی از مصاحبه کننــده می پرســند‪:‬‬ ‫اگــر مــن کار بــا نرم افــزار اکســل را خــوب بلد نباشــم مشــکلی به وجود‬ ‫می اید؟مــن مــدرک معتبــر اپراتــوری نــدارم‪ ،‬ایــا ایــرادی دارد؟مــن‬ ‫قبــا هرگــز چنیــن کاری را انجــام نــداده ام‪ .‬مشــکلی هســت؟اجازه‬ ‫بدهیــد انهــا بــا توجــه بــه ســوابق و رزومـه ی شــما بگوینــد چــه چیــزی‬ ‫برداشــت کلــزا بخــش خصوصــی بخاطر صیانت از دســترنج کشــاورز‬ ‫خریــد ایــن محصــول را کیلویــی ‪ ۲۳‬هــزار تومــان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن زمــان دولــت در جنــوب کشــور کلــزا را‬ ‫کیلویــی ‪ ۱۵‬هــزار تومــان خریــداری مــی کــرد و بــا ایــن اقــدام بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬دولــت نیــز متقاعــد شــد کــه در شــورای قیمــت گــذاری‪،‬‬ ‫نــرخ کلــزا را اصــاح و مابــه التفــاوت ان را بــه کشــاورز پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫چوپانــی ادامــه داد‪ :‬تمــام کســانی کــه ادعــا دارنــد بخــش خصوصــی‬ ‫در پرداخــت مطالبــات کشــاورزان احجــاف کــرده اســت زمانــی‬ ‫کــه کلــزا کیلویــی ‪ ۱۵‬هــزار تومــان قیمــت گــذاری شــد در شــورای‬ ‫قیمت گــذاری حضــور داشــته و اعتراضــی بــر ایــن مســاله نداشــتند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه خریــد کلــزا کیلویــی ‪ ۲۳‬هــزار تومــان نیازمنــد‬ ‫نقدینگــی زیــادی بــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا رایزنــی هایــی کــه نماینــدگان‬ ‫مجلــس و بخــش خصوصــی بــا وزیــر جهــاد کشــاورزی داشــتند قــرار‬ ‫شــد بانک کشــاورزی بخشــی از این مطالبات را در قالب تســهیالت‬ ‫در اختیــار مــا قــرار دهــد‪.‬‬ ‫چوپانــی گفــت‪ :‬امــا متاســفانه بــا وجــود نامــه وزیر‪ ،‬بانک کشــاورزی‬ ‫در ایــن مســاله کوتاهــی کــرده و بــرای همیــن بخشــی از مطالبــات‬ ‫کلــزاکاران پرداخــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزان زحمــت و رنــج تامیــن امنیــت غذایــی کشــور را‬ ‫برعهــده دارنــد و شایســته اســت در ایــن مســیر مســئوالن امــر نیــز‬ ‫حمایت هــای الزم را از ایــن بخــش داشــته باشــند‪ ،‬انهــا بــرای حیــات‬ ‫شــغل خــود نیــاز دارنــد کــه هزینــه هــای فــروش محصــول را بــرای‬ ‫کشــت محصــول دیگــر هزینــه کننــد و عــدم پرداخــت بــه مقــع لطمه‬ ‫ســنگینی بــه ایــن بخــش وارد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی گلســتان در‬ ‫خصــوص پرداخــت مطالبــات کلــزاکاران گفــت‪ :‬امســال بیــش‬ ‫از ‪ ۷۲‬هــزار تــن کشــاورزان گلســتانی‪ ،‬دانــه کلــزا برداشــت و بــه‬ ‫کارخانه هــای روغــن کشــی تحویــل دادنــد و تاکنــون ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫مطالبــات انهــا پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد رضــا عباســی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه حــذف ارز ترجیحــی و‬ ‫افزایــش قیمــت برخــی محصــوالت کشــاورزی ماننــد دانــه هــای‬ ‫روغنــی‪ ،‬تامیــن نقدینگــی خریــد ایــن محصــوالت بــرای بخــش‬ ‫خصوصــی کمــی دشــوار شــد‪.‬‬ ‫عباســی گفــت‪ :‬تاکنــون بخــش خصوصــی ‪ ۹۰‬درصــد مطالبــات‬ ‫کلــزاکاران گلســتانی را پرداخــت کــرده و دیگــر مطالبــات کشــاورزان‬ ‫نیــز بــه زودی پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک بــه ‪ ۹۰‬میلیــارد تومــان از مطالبــات کلــزاکاران‬ ‫گلســتانی هنــوز باقــی مانــده کــه اقدامــات الزم بــرای تامیــن‬ ‫نقدینگــی و پرداخــت تســهیالت بــه بخــش خصوصــی بــرای‬ ‫پرداخــت مطالبــات انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال در بیــش از ‪ ۴۲‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی کشــاورزی گلســتانی کلــزا کشــت شــد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫افزایــش قیمــت روغــن‪ ،‬در خریــد تضمینــی کیلویــی ‪ ۲۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومــان خریــداری شــد‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت همچنــان کــه قیمــت گــذاری محصــوالت‬ ‫کشــاورزی برعهــده دولــت اســت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی بــرای نظــارت بــر‬ ‫فــروش محصــوالت نیــز بایــد ایفــای نقــش داشــته باشــد تــا امــروز‬ ‫بــه واســطه کوتاهــی بخــش خصوصــی کشــاورزان مــا دچــار ضــرر و‬ ‫زیــان نشــوند‪.‬‬ ‫مشکل ســاز خواهــد شــد‪ .‬نیــاز نیســت شــما ایــن کار را بکنیــد!‬ ‫‪ .۴‬من در فالن کار مهارت چندانی ندارم‬ ‫نیــازی نیســت پرسـش های خیالــی بــرای خودتــان درســت کنیــد‬ ‫و از هــر چیــزی کــه در ان مهــارت کافــی نداریــد صحبــت کنیــد‬ ‫و مثــا بگوییــد‪« :‬مــن اطالعــات چندانــی دربــاره ی کالن داده هــا‬ ‫نــدارم!» انهــا هرچــه را کــه دانســتن ان ضــروری باشــد‬ ‫می پرســند‪ .‬بنابرایــن خودتــان از پیــش‪ ،‬مهارت هایــی را کــه‬ ‫نداریــد بازگــو نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مــن بســیار ســخت کوش هســتم ‪ ،‬مــن به ســرعت یــاد‬ ‫می گیــرم و مــواردی از ایــن قبیــل را عنــوان نکنیــد‬ ‫بســیاری از متقاضیــان کار فکــر می کننــد اگــر خــود را‬ ‫ســخت کوش جلــوه بدهنــد یــا ثابــت کننــد کــه به ســرعت هرچــه‬ ‫را بلــد نیســتند یــاد می گیرنــد بهتــر اســت‪ ،‬امــا در واقــع این طــور‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن کار ســطح شــما را پاییــن مــی اورد و شــما را در‬ ‫حالتــی قــرار می دهــد کــه انــگار داریــد بــرای به دســت اوردن کار‬ ‫التمــاس می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از شغل سابقم اخراج شدم‬ ‫بهتریــن پاســخ در برابــر پرســش مصاحبه کننــده دربــاره ی اینکــه‬ ‫چــرا کار ســابق تان را رهــا کردیــد ایــن اســت کــه بگوییــد‪« :‬دیگــر‬ ‫زمــان مناســبی بــود کــه ان کار را رهــا کنــم‪ .‬چیزهــای زیــادی از‬ ‫ان اموختــم و دیگــر چالش هــا و جــای پیشــرفت بیشــتری برایــم‬ ‫نداشــت‪».‬‬ صفحه 2 ‫امادگی بانک مرکزی برای اعطای وام مسکن روستایی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مدیــر روابــط عمومــی بانــک مرکــزی در توئیتــر نوشــت‪ :‬در راســتای حمایــت از بهســازی و نوســازی مســکن روســتایی‪،‬‬ ‫بانــک مرکــزی و شــبکه بانکــی امادگــی دارنــد پــس از دریافــت مصوبــه هیــات دولــت و تضمیــن نامــه ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬نســبت بــه شــروع‬ ‫فراینــد اجرایــی تســهیالت مذکــور در چارچــوب قانــون اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫«مصطفــی قمــری وفــا» افــزود‪ :‬مبلــغ تســهیالت ایــن طــرح ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان اســت کــه بــه متقاضیــان معرفــی شــده از ســوی بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی قابــل پرداخــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 05‬شهریور‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪595‬‬ ‫سرویس روانشناسی‬ ‫چطور از چرخه یک نواخت‬ ‫زندگی خارج شویم؟‬ ‫شهر گرگان شهری که ‪...‬‬ ‫شــهر گــرگان شــهری اســت کــه بــا هنــر ‪ ,‬ورزش ‪ ,‬صنعــت‬ ‫‪ ,‬کشــاورزی و تاریــخ‪ ,‬هویــت ان عجیــن شــده اســت اگــر‬ ‫مدیریــت شــهری بــا کمــک مدیریــت گردشــگری بتواننــد از‬ ‫امتیازاتــی کــه در ایــن بخــش هــای گفتــه شــده در جهــت‬ ‫زیبایــی و هویــت بخشــیدن بــه شــهر اســتفاده کننــد و برای‬ ‫هــر مــورد خــاص یــک هویــت مختــص بــه خــود تعریــف‬ ‫نماینــد و بــر اســا س اطالعــات و اگاهــی هــای کافــی و‬ ‫درســت نســبت بــه طراحــی وســاخت المــان و ‪ ,‬نمــاد یــا‬ ‫مجســمه هــر شــهر اقــدام نماینــد و بــا فکــر پیــش برونــد‬ ‫ایــن نمادهــا مــی توانــد بــه یــک شــهر یــا منطقــه ی مــرده‬ ‫و بــی روح ‪ ,‬جــان ببخشــد و و نــگاه مخاطبیــن را بــه خــود‬ ‫جــذب کنــد و شــهر را از یکنواختــی و بــی هویــت بــودن‬ ‫نجــات دهــد ‪.‬‬ ‫برای هر المان ‪ ,‬یک‬ ‫هویت مختص خود‬ ‫تعریف کنید‬ ‫سرویس احتماعی‪ -‬سهیال عالءالدین‬ ‫المــان یــک شــهر یــک تراشــه ی شــخصی نیســت ‪،‬علــم‬ ‫شهرســازی کشــورهای توســعه یافتــه‪ ،‬در اســتفاده از نمادهــای‬ ‫هنــری‪ ،‬تاریخــی و فرهنگــی بــا تلفیــق هنــر ‪ ,‬صنعــت و معمــاری‬ ‫بــرای معرفــی هویــت ‪ ,‬فرهنــگ ‪ ,‬رویدادها‪,‬خصوصیــات‬ ‫اجتماعــی‪ ,‬ویزگــی هــای بافــت شــهری و افتخــارات یــک شــهر‬ ‫بــه منظــور جــذب شــهروندان و مســافرین در خوانــش انهــا از‬ ‫شــهر و محیــط زیســتی شــان بــه صــورت خالقانــه و ســازگار بــا‬ ‫هویــت شــهربه صــورت برجســته و تمــام نمــا ‪,‬موثــر و بــه مــرور‬ ‫زمــان ان هــا را شــاخص و هویتمنــد مــی داننــد‪ .‬امــا متاســفانه‬ ‫ســاخت نمــادو المــان در کشــور مــا مخصوصــا در شــهر گــرگان‬ ‫کــه از لحــاظ پیشــینه ی تاریخــی وطبیعــت قدمــت چندیــن‬ ‫هــزار ســاله داردبدلیــل نداشــتن اطالعــات کافــی و جامــع مــکان‬ ‫یابــی عناصــر شــهری از جملــه المان هــا‪ ،‬نبــود طــراح متخصــص‬ ‫مناســب المان هــا ‪ ,‬نمــاد ونشــانه هــاو از همــه بدتــر تقلیــد‬ ‫ســاختار طراحــی المان هابــه شــکل غیــر اصولــی‪ ،‬خوانــش‬ ‫فضاهــای شــهری را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و احســاس عالقــه‬ ‫و دلبســتگی بــه فضــا و محیــط شــهری کــم و کمتــر شــود‪.‬‬ ‫علــی بــا‪ 34‬ســاله ســن کــه خــود دفتــر طراحــی و دکوراســیون‬ ‫داخلــی دارد در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬المــان یعنــی هرانچــه‬ ‫کــه باعــث مــی شــود شــاخصه هــا ‪ ,‬هویــت و ویژگــی هــای خــاص‬ ‫شــهریا منطقــه ی مــورد نظــر چــه از نظــر زیبایــی و پایــداری چــه‬ ‫از نظــر یــک ســمبل در ذهــن افــراد مختلــف مدتهــا باقــی بمانــد‬ ‫‪.‬متاســفانه در بعضــی از شــهرها کــه مــی توانــد در شــهر خــود مــا‬ ‫هــم باشــد المــان بــا نمــاد و نشــانه و مجســمه اشــتباه گرفتــه مــی‬ ‫شــود و یــا جایگاهــی کــه بــرای گذاشــتن یــک المــان در نظــر گرفته‬ ‫مــی شــود جایــگاه مناســبی نمــی باشــد اغلــب در مکان هایــی‬ ‫ن زده شــد کــه اصــا ًجــای میــدان نیســت ودر نتیجــه المــان‬ ‫میــدا ‬ ‫را هــم در همانجــا بــه اشــتباه جایگــذاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســحر ذال‪....‬کــه یکــی از مســافرانی اســت کــه از کردســتان‬ ‫بــه گــرگان امــده و بــه همــرا خانــواده در مســیر ناهــار خــوران‬ ‫بــرای اســتراحت چــادر زده انــد مــی گوید‪:‬مــن بــه همــراه اعضــای‬ ‫خانــواده بــا توجــه بــه تعریفاتــی کــه یکــی از توریســتها از المــان‬ ‫نشانه هایی که به شما می گویند‬ ‫دچار یک نواختی شده اید‬ ‫یک نواختــی چیــزی اســت کــه ممکــن اســت در ابتــدا متوجهــش‬ ‫نشــوید‪ .‬ایــن حــس به ارامــی و بــا گذشــت زمــان ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫ممکــن اســت هــر روز همــان کارهــای همیشــگی را انجــام‬ ‫بدهیــد‪ ،‬امــا در نهایــت‪ ،‬یــک روز بــه ایــن نتیجــه برســید کــه بــه‬ ‫هیچ جــا نمی رســید و فقــط وقت تــان را تلــف می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬روزها هیچ فرقی باهم ندارند‪:‬ممکن اســت تمام روزها برایتان‬ ‫تکراری شــده باشــند‪ .‬در بعضی از مواقع هم ممکن اســت نتوانید‬ ‫بــه یــاد بیاوریــد کــه در کــدام روز هفتــه هســتید؛ دوشــنبه اســت یــا‬ ‫جمعــه؟ شــاید هــم ایــن موضــوع برایتان مهم نباشــد چــون روزهای‬ ‫هفتــه را نمی توانیــد از هــم تشــخیص بدهیــد و فرقــی نــدارد کــه‬ ‫دوشــنبه باشــد یــا جمعه‪.‬‬ ‫‪ .۲‬احســاس می کنیــد فقــط روزهــا را بــه شــب می رســانید‪:‬یک نواختی‬ ‫یعنــی فقــط صبــح را بــه شــب رســاندن‪ .‬هر روز به ســختی تــاش می کنید تا‬ ‫در منطقــه طــاق بســتان شــهر مــا امــاده بــود از شــهر گــرگان بــه‬ ‫خاطــر سرســبزی و طبیعــت و ویزگــی هــای اقلیمــی و نژادهایــی‬ ‫کــه در ان وجــود دارد باعــث شــد مــا بــه ســمت گــرگان کشــیده‬ ‫شــویم از طببیعــت و سرســبزی واقعــا زیباســت و منحصــر بــه فرد‬ ‫امــا از انجایــی کــه گــرگان از شــجره نامــه گــرگان بــر مــی ایــد بایــد‬ ‫شــهر تاریخــی و بــا قدمتــی باشــد المــان یــا حتــی مجســمه بــه‬ ‫خصوصــی کــه مختــص شــهر گــرگان باشــد وجــود نــدارد یــا اگــر‬ ‫هــم هســت خیلــی ناچیــز بــه طــوری کــه بــه چشــم نمــی ایــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬از حــق نگذریــم در ســطح شــهر چنــد جایــی‬ ‫بــود کــه مجســمه هایــی از مشــاهیر معــروف گــرگان دیــده مــی‬ ‫شــد امــا تقریبــا نمــاد و نشــانه هایــی کــه در ســاخت و طــرح ان‬ ‫اســتفاده شــد شــبیه هــم بــوده اســت ‪.‬‬ ‫خانــم پدیــده شــک‪......‬که از بــدو تولــد تــا بــه اکنــون در کشــور‬ ‫ســوئد زندگــی کــرده اســت بــرای دیــدن مــادر بــزرگ و خالــه اش‬ ‫کــه محــل ســکونت انهــا در ســاری اســت بــه ایــران امــده و بــه‬ ‫همــراه انهــا بــه شــهر گــرگان هــم ســری زده اســت در گفتگــو‬ ‫بــا خبرنــگار مــا گفــت‪ :‬وجــود المــان یــا نمــاد در شناســاندن یــک‬ ‫منطقــه یــا شــهر از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت ایــن نماد می‬ ‫توانــد مربــوط بــه مشــاهیر تاریخــی باشــد یــا مربــوط بــه اتفــاق یــا‬ ‫تاریخچــه ی خــاص یــک محــل مــورد نظــر ‪ ,‬بــه همین منظــور نماد‬ ‫مجســمه یــا المانــی کــه ســاخته مــی شــود بایــد از بعــد اطــاع‬ ‫رســانی و معرفــی ان شــخص یــا منطقــه بــه لحــاظ جغرافیایــی‬ ‫وفرهنــگ و ویژگــی هــای مردمــی در برقــراری ارتبــاط بــا مــن‬ ‫مســافرغیر بومــی و یــا خــود افــراد بومــی راحــت و صحیــح باشــد‬ ‫تــا مــن بســیار ســاده و اســان مســیر یابــی کنــم و ناگفتــه نمانــد‬ ‫کــه وجــود ایــن نمادهــا در مســیر و جایــگاه درســت مــی توانــد‬ ‫بــه زیبایــی شــهر بیفزایــدو بــه یــک اثــر مانــدگار ودر خــور شــهر‬ ‫خــود تبدیــل شــود امــا متاســفانه نــه تنهــا گــرگان در شــهرهای‬ ‫دیگــر هــم چــه بســا دیــده مــی شــود کــه در ســاخت و طراحــی‬ ‫هــای المانهــا اصــا هــدف و فلســفه ی خاصــی نــدارد و صرفــا‬ ‫بــرای اینکــه حرفــی بــرای گفتــن ســاخت المــان داشــته باشــند‬ ‫ســاخته شــدند نــه شــکل ظاهــری مناســبی دارنــد نــه خالقیــت و‬ ‫ابداعــی در ان اســت ‪.‬خیلــی پیــش افتــاده و ســطحی بــدون هیچ‬ ‫کارشناســی شــدن و مدیریتــی ســاخته شــده انــد‪.‬‬ ‫محمــد داوری هــم یکــی از پیشکوســتان ورزش اســتان اســت‬ ‫اینگونــه صحبــت مــی کند‪:‬شــهر گــرگان شــهری اســت کــه بــا هنــر‬ ‫‪ ,‬ورزش ‪ ,‬صنعــت ‪ ,‬کشــاورزی و تاریــخ‪ ,‬هویــت ان عجیــن شــده‬ ‫اســت اگــر مدیریــت شــهری بــا کمــک مدیریــت گردشــگری بتواننــد‬ ‫از امتیازاتــی کــه در ایــن بخــش هــای گفته شــده در جهت زیبایی و‬ ‫هویــت بخشــیدن بــه شــهر اســتفاده کننــد و بــرای هــر مــورد خــاص‬ ‫یک هویت مختص به خود تعریف نمایند و بر اســا س اطالعات‬ ‫و اگاهــی هــای کافــی و درســت نســبت بــه طراحــی وســاخت المــان‬ ‫و ‪ ,‬نمــاد یــا مجســمه هــر شــهر اقــدام نماینــد و بــا فکــر پیــش برونــد‬ ‫ایــن نمادهــا مــی توانــد بــه یــک شــهر یــا منطقه ی مــرده و بــی روح‬ ‫‪ ,‬جــان ببخشــد و و نــگاه مخاطبیــن را بــه خــود جــذب کنــد و شــهر را‬ ‫از یکنواختــی و بــی هویــت بــودن نجــات دهــد ‪.‬‬ ‫داوری در ادامــه اظهــار داشت‪:‬بســیاری از مــردم حتــی نمــی‬ ‫داننــد المــان چــی هســت ؟ خــود مــن تــا همیــن چنــد ســال‬ ‫پیــش فکــر مــی کــردم مجســمه و المــان بــا هــم یکــی هســتند‬ ‫امــا تــو جمــع دوســتان در رشــته هــای مختلــف کــه بودیــم یکــی از‬ ‫همــکاران کــه در قســمت مدیریــت شــهری کار مــی کــرد توضیــح‬ ‫داد کــه مجســمه یــک چیــز معمولــی و ســاده اســت کــه هر کســی‬ ‫بنــا بــه درخواســت خــود مــی توانــد بــرای خــود داشــته باشــد و یــک‬ ‫کار امــاده کــه مفهــوم خاصــی هــم نــدارد و ذهــن مــا را چــه از‬ ‫لحــاظ ســاختاری و چــه از لحــاظ فــرم و شــکل کــه از ان زیــاد بــه‬ ‫خــودش درگیــر نمــی کنــد و مانــدگاری هــم نــدارد و یــک تراشــه ی‬ ‫شــخصی اســت در صورتیکــه المــان چــه بــه لحــاظ فــرم و ارایــه‬ ‫هــای بــه کار رفتــه ‪ ,‬رنــگ ‪ ,‬تزئینــات‪ ,‬زیبایــی ‪ ,‬ویژگــی هــای درونــی‬ ‫و بیرونــی کال یــک ترکیــب خــاص و معمارانــه بــا قابلیتهــای اجــرا‬ ‫در ابعــاد گوناگــون اســت کــه بــا توجــه بــه فضــای مناســب بــرای‬ ‫زیبــا ســازی شــهر و انتقــال دادن یــک پیــام خــاص ســاخته مــی‬ ‫شــوند ولــی متاســفانه در شــهر گــرگان یــا ایــن ســاخت هــا تکراری‬ ‫و زشــت هســتند و هیــچ اندوختــه ای ندارنــد یــا از ســر اجبــار و‬ ‫ســلیقه ای ســاخته شــدند و یــااز جایــی تقلیــد کــرده انــد بعــد‬ ‫ازگذشــت چنــد مــدت از جایــگاه مــورد نظــر برداشــته مــی شــوند‪.‬‬ ‫انســان بــرای انکــه حافظــه اش خــوب کار کنــد‪ ،‬بــه دوســتی نیــاز‬ ‫دارد‪.‬گذشــته را بــه یــاد اوردن‪ ،‬ان را همیشــه بــا خــود داشــتن‪،‬‬ ‫ـن‬ ‫شــاید شــرط الزم بــرای حفــظ ان چیــزی اســت کــه تمامیّــت مـ ِ‬ ‫ادمــی نامیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای انکــه مــن کوچــک نگــردد‪ ،‬بــرای انکــه حجمــش حفــظ شــود‪،‬‬ ‫بایــد خاطــرات را‪ ،‬همچــون گل هــای درون گلــدان‪ ،‬ابیــاری کــرد‪ ،‬و‬ ‫ایــن مســتلزم تمــاس منظــم بــا شــاهدان گذشــته‪ ،‬یعنــی دوســتان‬ ‫اســت‪ .‬انــان ایینــه مــا هســتند‪ ،‬حافظــه مــا هســتند؛ از انــان هیچ چیز‬ ‫خواســته نمــی شــود‪ ،‬مگــر انکــه گاه بــه گاه ایــن ایینــه را بــرق اندازند تا‬ ‫بتوانیــم خــود را در ان ببینیــم‪.‬در مــورد شــهر یــا منطقــه هــم همینطــور‬ ‫اســت عوامــل و عناصــر مزاحــم شــنیداری‪ ،‬دیــداری و رفتــاری مختلفــی‬ ‫اســت کــه شــهروندان را دچــار اشــفتگی روحــی کــرده اســت ‪ .‬وجــود‬ ‫المانهــا ‪ ،‬مبلمــان شــهری در بوســتانها ‪ ،‬خیابانهــا و میادیــن میتوانــد‬ ‫کمــی ذهــن شــهروندان و مســافران را از ایــن روزمرگــی دور کنــد و بــر‬ ‫زیبایــی شــهر بیافزایــد وارد نمــودن هنــر بــه فضاهــای شــهری راه حلــی‬ ‫کــه می توانــد تــا حــد زیــادی بــه جامعــه بــی روح و پــر هــرج و مــرج‬ ‫کنونی نشــاط ببخشــد‪ ،‬ســاخت المان های شــهری‪ ،‬هنری اســت که‬ ‫قلمرو این هنر می تواند پهنه یک شــهر باشــد و در بر گیرنده اهداف‬ ‫متنوعی همچون زیباســازی فضاهای شــهری ‪ ،‬کاســتن از کشــمکش‬ ‫هــا و ناهنجاریهــای بصــری‪ ،‬خوانایــی شــهری‪ ،‬بازخوانــی فرهنگــی‬ ‫رویدادهــا ‪ ،‬معرفــی پیشــینه شــهر ‪ ،‬معرفــی افتخــارات شــهر و ‪....‬ا‬ ‫طراحــی و ســاخت فضاهایــی خاطــره انگیــز و حــاوی عناصــر و ارایــه‬ ‫هــا و اثــار هنــری‪ ،‬بــه ویــژه المانهــا ومجســمه هــای شــهری‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل قابلیت هــای زیباشناســانه و تاثیرگــذاری ان‪ ،‬میتوانــد در بهبــود‬ ‫اشــفتگی شــهر و خســتگی بصــری‪ ،‬مفیــد و در عیــن حال باعــث ارتقاء‬ ‫ســلیقه و درک هنــری و بصــری شــهروندان بــه عنــوان مهمتریــن‬ ‫مخاطبیــن ایــن اثــار شــود‪.‬‬ ‫اگــر مدیریــت شــهری بــا کمــک مدیریــت گردشــگری بتواننــد از‬ ‫امتیازاتــی کــه در ایــن بخــش هــای گفتــه شــده در جهــت زیبایــی‬ ‫و هویــت بخشــیدن بــه شــهر اســتفاده کننــد و بــرای هــر مــورد‬ ‫خــاص یــک هویــت مختــص بــه خــود تعریــف نماینــد و بــر اســا‬ ‫س اطالعــات و اگاهــی هــای کافــی و درســت نســبت بــه طراحــی‬ ‫وســاخت المــان و ‪ ,‬نمــاد یــا مجســمه هــر شــهر اقــدام نماینــد و‬ ‫بــا فکــر پیــش برونــد ایــن نمادهــا مــی توانــد بــه یــک شــهر یــا‬ ‫منطقــه ی مــرده و بــی روح ‪ ,‬جــان ببخشــد و و نــگاه مخاطبیــن را‬ ‫بــه خــود جــذب کنــد و شــهر را از یکنواختــی و بــی هویــت بــودن‬ ‫نجــات دهــد ‪.‬‬ ‫یــک قــدم بــه جلــو برویــد‪ .‬هیــچ هیجــان و منبــع الهام بخشــی هــم نداریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هیــچ انگیــزه ای ندارید‪:‬شــاید بخواهیــد کارهــای جدیــدی‬ ‫انجــام بدهیــد یــا فعالیت هــای خالقانــه ای در ســر داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬امــا بــه نظــر می رســد انگیــزه ای نداریــد‪ .‬این طــور کــه‬ ‫معلــوم اســت نمی توانیــد هیــچ کار جدیــدی را شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬احســاس ناکامــی رهایتــان نمی کند‪:‬ممکــن اســت حــس‬ ‫کنیــد زندگــی کســالت بار و خســته کننده اســت‪ .‬بــا وجــود اینکــه‬ ‫دوســت داریــد چیزهــای جدیــد را امتحــان کنیــد امــا نمی دانیــد‬ ‫کــه بایــد از کجــا شــروع کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از تغییــر می ترسیدکهمیشــه هــم این طــور نیســت کــه‬ ‫دوســت نداشــته باشــید تغییــری در زندگی تــان اتفــاق بیفتــد‪،‬‬ ‫نــه‪ .‬ممکــن اســت خواهــان تغییــر باشــید امــا ناراحتی هــای‬ ‫ـی در پــی ان بــه تــرس از تغییــر می انجامــد‪ .‬می دانیــد کــه‬ ‫موقتـ ِ‬ ‫تغییــر در درازمــدت شــما را خوشــحال تر می کنــد‪ ،‬امــا وضعیــت‬ ‫ـل هیــچ درد و‬ ‫فعلــی را ادامــه می دهیــد‪ ،‬چــون مجبــور بــه تحمـ ِ‬ ‫شکســتی نخواهیــد بــود‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات ممکــن اســت احساســاتی کــه گفتیــم زودگــذر‬ ‫نباشــند‪ .‬اگــر ایــن احساســات دائمــی شــوند‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫اختــال افســردگی مــداوم‬ ‫ت مســائل جدی تــری مثــل‬ ‫عالمــ ِ‬ ‫ِ‬ ‫(‪ )PDD‬باشــند‪.‬‬ ‫اختــال افســردگی مــداوم خفیف تــر از افســردگی اســت‪ ،‬امــا‬ ‫ِ‬ ‫اغلــب همیشــگی اســت و نشــانه هایی خفیف تــر از ان دارد‪.‬‬ ‫مــردم معمــوال ســال ها چنیــن حســی را تجربــه می کننــد‪ ،‬بــدون‬ ‫انکــه بداننــد انچــه گرفتــارش شــده اند در واقــع نوعــی افســردگی‬ ‫اســت‪ .‬نشــانه های ایــن نــوع از افســردگی عبارت انــد از‪:‬احســاس‬ ‫ناخوشــی؛کاهش انرژی؛ازدس ـت دادن عالقــه بــه زندگــی‪.‬‬ ‫اگــر مشــکوک بــه چنیــن نشــانه هایی هســتید‪ ،‬حتمــا بــا یــک‬ ‫روان شــناس باتجربــه مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫شدن زندگی‬ ‫دلیل یک نواخت‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ممکــن اســت متوجــه شــوید کــه در چرخــه یک نواخــت زندگــی‬ ‫گرفتــار شــده اید‪ ،‬امــا ندانیــد گام بعــدی چیســت‪ .‬انچــه بایــد بــه‬ ‫خاطــر بســپارید ایــن اســت کــه همــه مثــل هــم ایــن احســاس را‬ ‫تجربــه نمی کننــد‪ .‬قبــل از هــر چیــزی بایــد بفهمیــد چــه چیــزی‬ ‫نارضایتــی شــما از زندگــی شــده اســت‪ .‬بــرای ایــن کار‬ ‫باعــث‬ ‫ِ‬ ‫می توانیــد از یــک مشــاور یــا روان درمانگــر کمــک بخواهیــد‪.‬‬ ‫ـاس یک نواختی ممکن اســت دالیل بســیاری داشته باشد‪.‬‬ ‫احسـ ِ‬ ‫مهم تریــن دالیــل ایــن احســاس عبارت انــد از‪:‬وجــود ِ مشــکالت‬ ‫ط عاطفــی بــا شــریک زندگی؛مشــکالت شــغلی؛وضعیت‬ ‫در رواب ـ ِ‬ ‫سالمتی؛مشــکالت خانوادگی؛دوستان؛نداشــتن ســرگرمی؛‬ ‫مشکالت مربوط به خانه و محل سکونت‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه احساســات تان را پذیرفتیــد‪ ،‬نوبــت بــه‬ ‫امتحــان کــردن راه هایــی بــرای خالص شــدن از ایــن‬ ‫احساســات می رســد‪ .‬روش هــای مختلفــی بــرای حــذف‬ ‫احساســات منفــی و حرکــت رو بــه جلــو وجــود دارد‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬بــه شــما ‪ ۶‬راه معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مراقب خودتان باشید‬ ‫هــر وقــت حــس کردیــد در یــک نقطــه گرفتــار شــده اید‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد بــا مراقبــت از خــود بــر ایــن حــس غلبــه کنیــد‪.‬‬ ‫مهربانــی بــه خــود بــرای حفــظ ســامت روان ضــروری‬ ‫اســت‪ .‬می توانیــد ایــن کار را بــا یــک ارزیابــی ســریع از‬ ‫اینکــه چقــدر از خودتــان مراقبــت می کنیــد‪ ،‬شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫کافی ســت کــه ایــن ســواالت را از خودتــان بپرســید‪:‬ایا‬ ‫خــوب غــذا می خورم؟به انــدازه کافــی می خوابــم؟‬ ‫بــا کســانی کــه بــه مــن اهمیــت می دهنــد و از مــن‬ ‫حمایــت می کننــد‪ ،‬به انــدازه کافــی وقــت می گذرانــم؟‬ ‫‪ .۲‬روتین زندگی تان را تغییر بدهید‬ ‫اگــر هــر روز یــک روتیــن را دنبــال می کنیــد‪ ،‬رهــا شــدن‬ ‫از یک نواختــی ســخت تر خواهــد بــود‪ .‬انســان ها بنــده‬ ‫عاداتشــان هســتند و گاهــی حــس یک نواختــی از کســالت‬ ‫ناشــی می شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بهتــر اســت به دنبــال راه هایــی‬ ‫بــرای تجربــه چیزهــای جدیــد در زندگــی روزمــره باشــید‪.‬‬ ‫چنــد راه بــرای انجــام ایــن کار عبارت انــد از‪ :‬بــا افــراد جدیــد‬ ‫مکالمــه کنیــد‪ :‬صحبــت بــا افــراد جدیــد راهــی بی نظیــر‬ ‫بــرای گســترش روابــط اجتماعــی اســت‪ .‬به عــاوه‪،‬‬ ‫چیزهــای جالبــی دربــاره اطرافیانتــان یــاد می گیریــد‪.‬‬ ‫ســرگرمی داشــته باشــید‪ :‬زمانتــان را بــا انجــام دادن‬ ‫فعالیت هایــی کــه دوســت داریــد ســپری کنیــد‪ .‬فرقــی نمی کنــد‬ ‫معاشــرت بــا دوســتان را انتخــاب کنیــد یــا یــک ســرگرمی‬ ‫ســاده داشــته باشــید؛ زمانــی را در طــول هفتــه بــه ایــن کارهــا‬ ‫اختصــاص بدهیــد و بــرای ان انــرژی مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫چیزهــای جدیــد را امتحــان کنیــد‪ :‬مســیر جدیدی بــرای رفتن‬ ‫بــه محــل کار انتخــاب کنیــد‪ .‬یــک تئاتــر جدیــد ببینیــد‪ .‬در یــک‬ ‫کالس جدیــد ثبت نــام کنیــد‪ .‬بــا انجــام دادن چنیــن کارهایــی‬ ‫می توانیــد دنیــای اطرافتــان را دوبــاره کشــف کنیــد و شــور و‬ ‫نشــاط را بــه زندگی تــان بازگردانیــد‪.‬‬ ‫غیرقابل پیش بینــی باشــید‪ :‬اگــر از زندگــی خســته شــده اید‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد در لحظــه زندگــی کنیــد‪ .‬کارهایــی بــدون‬ ‫برنامه ریــزی قبلــی انجــام بدهیــد‪ .‬بــه تجربه هــای جدیــد‬ ‫پاســخ مثبــت بدهیــد و از انجــام کارهــای غیرمنتظــره نترســید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از خانه بیرون بروید‬ ‫محققــان دریافته انــد کــه وقت گذرانــی در طبیعــت بــر‬ ‫مغــز تاثیــر مثبتــی دارد‪ .‬پیــاده روی در طبیعــت باعــث‬ ‫می شــود کمتــر افــکار منفــی بــه ذهــن راه بیابنــد و کمتــر‬ ‫بــه افســردگی دچــار شــویم‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬وقت گذرانــی‬ ‫در طبیعــت بــه کاهــش اســترس و افزایــش ســامت روان‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برای خودتان هدف پیدا کنید‬ ‫وقتــی احســاس کنیــد کــه واقعــا هیــچ کاری نیســت‬ ‫کــه انجــام بدهیــد‪ ،‬راحت تــر بــه چــاه افســردگی ســقوط‬ ‫می کنیــد‪ .‬انتظــار بــرای چیزهــای جدیــد و حــس هدفمنــد‬ ‫بــودن باعــث ایجــاد انگیــزه می شــود‪ .‬تعییــن اهــداف در‬ ‫زندگــی فــردی و شــغلی‪ ،‬حــس هدفمنــد بــودن را تقویــت‬ ‫می کنــد‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬الزم نیســت هدف هــای بــزرگ‬ ‫و درازمــدت داشــته باشــید؛ همین کــه بــرای روز تعطیــل‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد هــم یــک قــدم رو بــه جلــو برداشــته اید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬انگیزه خود را تقویت کنید‬ ‫گاهــی اوقــات‪ ،‬رهایــی از حــس یک نواختــی‪ ،‬خودبه خــود‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ .‬ممکــن اســت یــک روز حــس کنیــد در‬ ‫یــک نقطــه گرفتــار شــده اید امــا ناگهــان اتفاقــی بیفتــد‬ ‫و ایــن احســاس از بیــن بــرود‪ .‬بــرای تقویــت انگیــزه‬ ‫می توانیــد کارهــای زیــادی انجــام بدهیــد کــه مهم تریــن‬ ‫انهــا عبارت انــد از‪:‬‬ ‫قدم هــای کوچــک برداریــد‪ :‬الزم نیســت یک مرتبــه کاری کــه‬ ‫دوســت داریــد را بــه ســرانجام برســانید‪ .‬همیــن کــه هــر چنــد‬ ‫وقــت یک بــار یــک گام کوچــک برداریــد هــم کفایــت می کنــد‪.‬‬ ‫پــس از اینکــه اولیــن گام را برداشــتید‪ ،‬کم کــم انگیــزه پیــدا‬ ‫می کنیــد و مراحــل بعــدی را هــم طــی می کنیــد‪.‬‬ ‫بــه خودتــان قــول پــاداش بدهیــد‪ :‬تشــویق کــردن باعــث‬ ‫افزایــش انگیــزه می شــود‪ ،‬امــا همیشــه الزم نیســت بقیــه‬ ‫شــما را تشــویق کننــد‪ .‬بــرای شــروع کارهــای مهم بــه خودتان‬ ‫قــول پــاداش بدهیــد‪ .‬الزم نیســت پــاداش بزرگــی در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬بــا چیزهــای کوچکــی کــه شــما را خوشــحال مــی کنــد‬ ‫شــروع کنیــد‪ .‬وقتــی بــه خودتــان جایــزه می دهیــد بیشــتر از‬ ‫قبــل انگیــزه می گیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬کمال گرایی را سرکوب کنید‬ ‫ت‬ ‫کمال گرایــی باعــث می شــود تــا در چرخــه یک نواخــ ِ‬ ‫زندگــی گرفتــار شــوید‪ .‬فرقــی هــم نمی کنــد کــه چقــدر‬ ‫تــاش می کنیــد‪ .‬در هیــچ کاری عالــی بــه نظــر نمی رســید‪.‬‬ ‫اگــر چنیــن افــکاری رهایتــان نمی کنــد‪ ،‬دچــار کمال گرایــی‬ ‫شــده اید‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬بایــد فــورا تمایــات کمال گرایانــه‬ ‫را ســرکوب کنیــد و بپذیریــد کــه همــه نمی تواننــد کامــل‬ ‫باشــند‪ .‬بــه انچــه انجــام داده ایــد راضــی باشــید‪ .‬اگــر‬ ‫نتوانیــد ایــن احساســات و افــکار را کنتــرل کنیــد‪ ،‬در یــک‬ ‫نقطــه ثابــت می مانیــد‪ .‬به جــای اینکــه همه چیــز را بــه‬ ‫بهتریــن شــکل بخواهیــد‪ ،‬بــر انجــام دادن کارهــا و حرکــت‬ ‫رو بــه جلــو تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫بــه خودتــان اجــازه اشــتباه بدهیــد‪ .‬ایــن واقعیــت را‬ ‫بپذیریــد کــه تمــام تالشــتان را بــه کار بســته اید و بــه جلــو‬ ‫گام برداریــد‪ .‬بــا گذشــت زمــان‪ ،‬حــس کمال گرایــی در‬ ‫شــما از بیــن مــی رود و خالقانه تــر از قبــل عمــل می کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 05‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 05‬شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪595‬‬ ‫هنرمندان تراز انقالب اسالمی‬ ‫دانش اموزان گلستانی هستند‬ ‫استاندارد‪ ،‬مرجع رسمی‬ ‫تعیین جایزه ملی کیفیت‬ ‫است‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان گفــت‪ :‬مرجــع رســمی‬ ‫تعییــن جایــزه ملــی کیفیــت‪ ،‬ســازمان ملــی اســتاندارد‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬گلســتان بــه واســطه رنگیــن کمــان اقــوام اســتعدادهای‬ ‫نــاب دانــش امــوزان هنرمنــد بســیاری داشــته و بایــد در شناســایی‪ ،‬کشــف‪ ،‬معرفــی و تربیــت انهــا بــه‬ ‫عنــوان هنرمنــدان تــراز انقــاب بــرای نســل اینــده نظــام تعلیــم و تربیــت تــاش کــرد‪.‬‬ ‫ســیدرضا نظــری در اییــن تجلیــل از منتخبیــن دانــش امــوزی در ســالن ســردار شــهید ســلیمانی‬ ‫کانــون فرهنگــی تربیتــی طــه گــرگان افــزود‪ :‬در زمــان حاضــر تکلیــف هنرمنــدان انتقــال و مخابــره‬ ‫پیــام عظیــم قیــام عاشــورا بــه نســل هــای اینــده اســت کــه انســان هــای ازاده بــا الگوگیــری از‬ ‫کرامــات‪ ،‬ایثارگــری و رشــادت هــای حســین بــن علــی (ع)‪ ،‬قمــر بنــی هاشــم (ع) و اصحــاب‬ ‫ایشــان گام بردارنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬گریــه کــردن بــر مصائــب حســین بــن علــی (ع) از جملــه شــعائر دینــی بــوده‬ ‫ولــی زمانــی موثــر بــوده کــه بــا الگوگیــری از علــی اکبــر (ص) و گذشــت‪ ،‬ایثــار و معنویــت یــاران‬ ‫امــام حســین (ع) باشــد و بــه یقیــن ارائــه حادثــه کربــا یکــی از رســالت هــای هنرمنــدان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪« :‬مــا رایــت اال جمیــا» جملـه ای گوهربــار از حضــرت زینــب (س) در وصــف واقعــه‬ ‫کربالســت زینبــی کــه در خانــه علــی (ع) و فاطمــه (س) بــزرگ شــده فقــط مــی توانــد ایــن جملــه‬ ‫را در وصــف کربــا بگویــد کــه بــه جــز زیبایــی چیــزی ندیــدم‪ ،‬چنانچــه همیــن جملــه گرانبهــای‬ ‫حضــرت زینــب(س) توســط دانــش امــوزان هنرمنــد تــراز انقــاب اســامی ترجمــه شــود بــه یقیــن‬ ‫دنیــا تــکان می خــورد و زمینــه ســاز غیــرت‪ ،‬عــزت و افتخــار دینــی می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفت‪:‬دانــش امــوزان نســل امــروز بــه مراتــب از نســل‬ ‫گذشــته جلوتــر بــوده و معرفــی مدیــران خــوب بــرای اینــده نظــام بایــد از تربیــت نســل دانــش‬ ‫امــوزان هنرمنــدی باشــد کــه در مباحــث فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬تربیتــی و اموزشــی بســیار ویــژه‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫نظــری افــزود‪ :‬در ســال جــاری ‪ ۱۶۸‬دانــش اموزگلســتانی در مســابقات کشــوری مقــام اورده کــه‬ ‫نویــد خوبــی بــرای اســتان بــوده کــه بایــد بــر روی انهــا ســرمایه گذاری کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪:‬به یقیــن ارج نهــادن بــه مقــام هنرمنــدان دانــش امــوز‪ ،‬اتفاقــات بزرگــی بــرای‬ ‫تعلیــم و تربیــت اســتان گلســتان رقــم مــی زنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایمــان بــه خــدا اولیــن مســیر ی کــه مــا را در تمــام مباحــث زندگــی کمــک کنــد و‬ ‫بی شــک هنرمنــد بــا تعهــد کســی بــوده کــه ایمــان بــه خــدا داشــته و شــما دانــش امــوزان بــا ایمــان‬ ‫و اتصــال بــه خداونــد متعــال می توانیــد بهتریــن الگــو بــرای نســل اینــده باشــید‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬گلســتان بــه واســطه سرشــار از اســتعداد بــودن‬ ‫دانــش امــوزان هنرمنــد خــود طــرح دیپلماســی مهارتــی را اغــاز کــرده کــه پایلــوت کشــوری شــده‬ ‫اســت کــه هنــر زیبــای مهارتــی دانــش امــوز را از اســتان بــه کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر‬ ‫انتقــال و بــه دنیــا معرفــی خواهیــم کــرد و بــه یقیــن هنرمنــدان گلســتان می تواننــد خلــق اثــر‬ ‫جهانــی کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت ‪ ۳۶۲‬هــزار دانــش امــوز دارد کــه تحصیــل ایــن شــمار در ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬مدرســه بــر عهــده ‪ ۲۳‬هــزار فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫ســیدمهدی حســینی گفــت‪ :‬مطابــق بنــد ‪ 20‬مــاده ‪7‬‬ ‫قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد‪ ،‬مصــوب‬ ‫ســال ‪ 1396‬مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬مرجــع رســمی تعییــن جایــزه‬ ‫ملــی کیفیــت و برگــزاری مراســم مربــوط و اعطــای‬ ‫جایــزه مزبــور در کشــور مــی باشــد و هیــچ مرجــع و‬ ‫ســازمان دیگــری مجــوز اعطــای ایــن جایــزه و برگــزاری‬ ‫مراســمات مربــوط بــه ان یــا تحــت عنــوان کیفیــت را‬ ‫در کشــور نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نظامنامــه جایــزه ملــی کیفیــت ایــران‪،‬‬ ‫در دوره تحولــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران مــورد‬ ‫بازنگــری قــرار گرفتــه و بــه مــدل کیفیــت جهــان اســام‬ ‫مبنــی بــر مجهــز بــودن بــه دانــش روز‪ ،‬مبانــی فکــری‬ ‫اســام و ارزشــهای بنیادیــن انقــاب اســامی‪ ،‬منویات‬ ‫امامیــن انقــاب‪ ،‬منویــات نظــام جمهــوری اســامی و‬ ‫ظرفیــت هــای جهــان اســام‪ ،‬نیــل پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس ایــن نظامنامــه‪ ،‬عملیــات اجرایــی و برگــزاری‬ ‫جایــزه ملــی کیفیــت ایــران بــه پژوهشــگاه اســتاندارد‬ ‫ایــران واگــذار شــده اســت و کلیــه شــرکت هــا و‬ ‫ســازمانهای عالقمنــد و متقاضــی حضــور در فراینــد‬ ‫دریافــت جایــزه ملــی کیفیــت ایــران در ســطح‬ ‫تندیــس‪ ،‬تقدیرنامــه اشــتها و گواهینامــه مــی بایســت‬ ‫درخواســت خــود را بــه پژوهشــگاه اســتاندارد کشــور‬ ‫ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬جایــزه ملــی کیفیــت ایــران در دوره‬ ‫اتــی در ‪ 8‬حــوزه امــوزش‪ ،‬بهداشــت و درمــان‪ ،‬بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬بخــش دولتــی و عمومــی‪ ،‬بخــش تولیــد‪،‬‬ ‫بخــش صنایــع کوچــک‪ ،‬بخــش خدمــات و بخــش‬ ‫محصــوالت دانــش بنیــان و فناورانــه بــا هــدف ارزیابــی‬ ‫تعالــی ســازمانها برگــزار و اعطــا مــی شــود‪.‬‬ ‫دبیر شــورای اســتاندارد گلستان خاطرنشان ساخت‪:‬‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد بــرای دریافــت اطالعــات‬ ‫بیشــتر بــه وبســایت پژوهشــگاه اســتاندارد بــه نشــانی‬ ‫‪ https://www.standard.ac.ir‬مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های هفته‬ ‫دولت گرگان ‪ ۴۴۸‬فرصت‬ ‫شغلی ایجاد کرد‬ ‫بــا حضــور اســتاندار‪ ،‬نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی ‪ ،‬فرمانــدار و جمعــی از مدیــران اســتانی پروژه هــای‬ ‫هفتــه دولــت شهرســتان گــرگان بــا ایجــاد ‪ ۴۸۸‬فرصــت شــغلی بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مراســم متمرکــز افتتــاح و اغــاز عملیــات اجرایــی پروژه هــای‬ ‫هفتــه دولــت شهرســتان گــرگان بــه صــورت متمرکــز در کانــون‬ ‫طــه ایــن شــهر بــا حضــور جمعــی از مســئوالن برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان گفــت‪ :‬در هفتــه دولــت امســال ‪ ۲۶۴‬پــروژه‬ ‫عمرانــی و اقتصــادی و تولیــدی بــا هــزار و ‪ ۶۰۴‬میلیــارد تومــان‬ ‫افتتــاح یــا عملیــات اجرایــی ان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫عیســی پایین محلــی ادامــه داد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۱۹۵‬پــروژه‬ ‫عمرانــی و زیربنایــی و ‪ ۶۹‬طــرح اقتصــادی و تولیــدی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ ۱۸۵ :‬پــروژه در شهرســتان گــرگان بــا هــزار و ‪ ۳۷‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــه بهــره بــرداری رســید و ‪ ۷۹‬پــروژه نیــز عملیــات‬ ‫اجرایــی ان بــا بــراورد اعتبــار ‪ ۵۶۵‬میلیــارد تومــان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان گفــت ‪ :‬بــا بهره بــرداری از پروژه هــای هفتــه‬ ‫دولــت بیــش از ‪ ۱۳۶‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬خانــوار در شهرســتان گــرگان از‬ ‫خدمــات دولــت ســیزدهم برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫اغاز اجرای طرح مدیریت‬ ‫مصرف سوخت در بجنورد‬ ‫اجرای ‪ ۲۸‬طرح اب و فاضالب‬ ‫در شهرستان شیروان‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬طــرح مدیریــت مصــرف بنزیــن از روز‪-‬پنجشــنبه‪ -‬بــه‬ ‫مــدت یکمــاه در مرکــز اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مجتبــی شــکوری اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن طــرح جایــگاه هــای عرضــه‬ ‫بنزیــن در مرکــز اســتان درشــبانه روز ‪ ۲‬ســاعت تعطیــل مــی شــوند و‬ ‫خدمــات رســانی ندارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســعی بــر کاهــش مصــرف بنزیــن اســت و ســاعت‬ ‫تعطیلــی جایــگاه هــای عرضــه بنزیــن مشــخص و بــه مالــکان اعــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود ایــن طــرح تــا‬ ‫پایــان شــهریورماه تــداوم داشــته باشــد وا انتظارمــی رود شــهروندان‬ ‫همــکاری الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫شــکوری گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش چشــمگیر مصــرف بنزیــن‬ ‫در اســتان‪ ،‬مــردم در مصــرف ایــن فــراورده صرفــه جویــی کننــد و‬ ‫شــهروندان از خــودروی دوگانــه ســوز اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬میــزان مصــرف بنزیــن در مردادمــاه امســال‬ ‫نســبت بــه مردادمــاه پارســال ‪ ۴۰‬درصــد افزایــش دارد و با این روند‬ ‫احتمــال افزایــش مصــرف درروزهــای اتــی بیشــتر خواهدشــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــیروان در خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۲۸ :‬پــروژه فعــال در بخــش اب و فاضــاب ایــن‬ ‫شهرســتان بــا اعتبــار یــک میلیــارد و ‪ ۳۵۲‬میلیــارد ریــال در حــال‬ ‫اجــرا اســت‪.‬‬ ‫شــهرام رمضانــی اظهــار داشــت‪ ۲۰ :‬پــروژه فعــال در بخــش‬ ‫اب بــا ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال و هشــت پــروژه فعــال بــا ‪ ۴۵۲‬میلیارد‬ ‫ریــال در بخــش فاضــاب در ایــن شهرســتان در حــال اجــرا‬ ‫اســت و بــا اجــرای ایــن طــرح هــا مشــکالت فاضــاب شهرســتان‬ ‫برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۱۸۴ :‬میلیــارد ریــال از ایــن مبلــغ از محــل‬ ‫اعتبــارات اســتانی در ســالجاری بــه اجــرای ایــن طرح ها اختصاص‬ ‫یافــت و مابقــی نیــز تــا پایــان امســال محقــق مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــیروان افــزود‪ :‬هشــت پــروژه‬ ‫اب و فاضــاب بــا اعتبــار ‪ ۴۷۳‬میلیــارد و ‪ ۶۷۲‬میلیــون ریــال‬ ‫در هفتــه دولــت امســال در ایــن شهرســتان کلنــگ زنــی و بــه‬ ‫مجمــوع ایــن طــرح هــا افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬شــبکه فاضــاب ایــن شهرســتان در‬ ‫شــرایط مناســبی قــرار نــدارد و تنهــا ‪ ۳.۲‬درصــد جمعیــت ایــن‬ ‫شهرســتان برابــر بــا چهــار هــزار و ‪ ۶۲۰‬نفــر زیــر پوشــش شــبکه‬ ‫فاضــاب شــهری قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اغاز ساخت هزار واحد نهضت‬ ‫ملی مسکن در گرگان‬ ‫هنگاماستفاده‬ ‫از تلفن همراه در خیابان‬ ‫و معابر خلوت‬ ‫بیشتر مراقب باشیم‪.‬‬ ‫همزمــان بــا دومیــن روز هفتــه دولــت عملیــات اجرایــی ســاخت هــزار واحــد مســکونی نهضــت‬ ‫ملــی مســکن در ســایت اســایش قربــان گــرگان بــا حضــور اســتاندار و جمعــی از مســئوالن گلســتان‬ ‫اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن ســایت ‪ ۴۸‬هکتــار وســعت دارد کــه شــرکت ها‬ ‫و پیمانــکاران متعــددی در حــال امــاده ســازی نهایــی ان بــرای نهضــت ملــی مســکن هســتند‪.‬‬ ‫مهــدی ملــک اظهــار داشــت ‪ :‬در فــاز نخســت مقــرر اســت در پنــج هکتــار از ایــن ســایت هــزار‬ ‫واحــد مســکونی در زیربنایــی بــه مســاحت تقریبــی ‪ ۱۰۰‬هــزار متــر مربــع و بــا ســرمایه گذاری پنــج‬ ‫هــزار میلیــاردی ســاخته شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬طــرح نهضــت ملــی یکــی از‬ ‫رویکردهــای مطلــوب و ثمربخــش دولــت بــرای حــل معضــل مســکن در کشــور اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری افــزود‪ :‬بــا پیش بینی اراضی رایگان و تســهیالت ‪ ۴۰۰‬میلیون تومانــی امیدواریم در‬ ‫ســال های اینده بخشــی از کمبودهای موجود در بخش مســکن کشــور برطرف شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم گفــت بــا وجــود ان کــه در اســتان های شــمالی تامیــن زمیــن بــه ســختی‬ ‫و بــا مشــکالت زیــادی فراهــم می شــود امــا شــاهد همراهــی خــوب مدیــران دســتگاه های اجرایــی‬ ‫در ایــن بخــش در گلســتان هســتیم‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬ثبــت نــام هــزار متقاضــی در گلســتان بیانگــر ایــن اســت کــه‬ ‫بخــش مســکن یکــی از نیازهــای اساســی مــردم تلقــی می شــود و بــا حمایت هــای دولــت و تهــوع‬ ‫نهضــت ملــی مســکن بتوانیــم مطالبــات مردمــی در ایــن بخــش را پاســخ بدهیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســاخت ‪ ۲۸‬هــزار واحــد مســکونی در روســتاهای گلســتان بــه اســتان تکلیــف شــده‬ ‫امــا بــا توجــه بــه ســهم بــاالی جمعیــت روســتایی در ایــن اســتان در نظــر داریــم ســرانه ســاخت‬ ‫واحدهــای مســکونی روســتایی را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫هر محله و روستا یک پرونده‬ ‫حقوق عامه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دستگاه قضایی به دنبال مطالبه حقوق‬ ‫مردم از دستگاه های اجرایی؛‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان و دادســتان مرکــز اســتان در ادامــه بررســی مشــکالت‬ ‫محله هــا و روســتاهای کــم برخــوردار اســتان امــروز بــه دعــوت اهالــی روســتای خیــرات بــه‬ ‫ایــن روســتا رفتنــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان پــس از حضــور در جمــع مــردم و بازدیــد از کوچــه هــای و‬ ‫خیابــان هــای روســتا ‪ ،‬از تشــکیل پرونــده حقــوق عامــه بــرای ایــن روســتا در دادســرای مرکــز‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬در قالــب ایــن پرونــده‪ ،‬مشــکالتی کــه امــروز مــردم مطــرح کردنــد‬ ‫و مــا در بازدیــد میدانــی مشــاهده کردیــم‪ ،‬دســته بنــدی و از طریــق دســتگاه هــای متولــی و‬ ‫بــه صــورت رســمی پیگیــری مــی شــود و در صــورت نیــاز‪ ،‬مســئوالن اجرایــی را بــرای درک بهتــر‬ ‫وضعیــت روســتا بــه حضــور میدانــی در منطقــه ملــزم مــی کنیــم‪.‬‬ ‫حیدر اســیابی با تاکید بر این که مصوبات امروز برای حل مشــکالت روســتا ‪ ،‬الزم االجراســت‬ ‫گفــت‪ :‬ضمانــت اجــرای ایــن مصوبــات دســتور العمــل حفــظ حقــوق عامــه اســت و اگــر مدیــری‬ ‫بــه وظایــف خــود در بــازه زمانــی تعییــن شــده عمــل نکنــد قطعــا در قالــب تــرک فعــل از ســوی‬ ‫دادســتانی بــرای انــان پرونــده تشــکیل مــی شــود و برخــورد قضایــی صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬خوشــبختانه دولــت مــا‪ ،‬دولــت مردمــی اســت و‬ ‫حتمــا بــا حضــور مســئوالن دســتگاه هــای اجرایــی مشــکالت اهالــی بــه زودی رفــع مــی شــود‬ ‫و نیــاز بــه ورود قضایــی نخواهــد بــود ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بیشــتر مشــکالت طــرح شــده در ایــن روســتا در حــوزه اب ‪ ،‬بــرق ‪ ،‬منابــع‬ ‫طبیعــی و بــی نتیجــه مانــدن طــرح هــادی بــود کــه بــا پیگیــری دادســتانی بــرای دســتگاه های‬ ‫متولــی بــازه زمانــی تعییــن و بــه انــان بــرای رفــع مشــکالت‪ ،‬فرصــت داده خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بازدیدهــای میدانــی از مناطــق کــم برخــوردار اســتان‬ ‫ادامــه دار خواهــد بــود و همــه دادســتان هــای اســتان ماموریــت دارنــد اجــرای حقــوق عامــه‬ ‫را از متولیــان اجرایــی مطالبــه کننــد‪.‬‬ ‫روستای خیرات در حاشیه مسیر جنگلی توسکستان در شرق شهرستان گرگان قرار دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 05‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 05‬شهریور‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪595‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫خرید ‪ ۱۰۱‬هزار تُن گندم‬ ‫تضمینی در خراسان شمالی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬خریــد تضمینــی گنــدم از کشــاورزان ایــن اســتان بــه ‪ ۱۰۱‬هــزار تــن‬ ‫رســیده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود ‪ ۸۰‬درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در اییــن افتتــاح طــرح هــای هفتــه دولــت در شهرســتان گرمــه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کشــاورزان خراســان شــمالی در ســال گذشــته ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن گنــدم بــه ســیلوها‬ ‫تحویــل دادنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر رونــق بخــش کشــاورزی خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه اســتان‬ ‫ظرفیــت ویــژه ای در حــوزه کشــاورزی دارد‪ ،‬اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن و ابیــاری تحــت فشــار‬ ‫بــرای رونــق تولیــد و کاهــش مشــکالت ایــن بخــش ضــروری اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام از اولویــت هــای دولــت اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬جــدای از اجــرای مصوبــات ســفر رییــس جمهــور بــا هــم افزایــی مدیــران دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی موضــوع ازاد ســازی اب ســدها بــرای کشــاورزی ابــی و تکمیــل زنجیــره غذایــی پیگیــری‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان افــزود‪ :‬اجــرای طــرح هــای ابخیــزداری زمانبــر اســت امــا بایــد در‬ ‫ایــن فرصــت بــه دنبــال منابــع ابــی پایــدار باشــیم کــه پیگیــری هایــی نیــز بــرای انتقــال اب دریــای‬ ‫عمــان بــه اســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا تاکیــد بــر تکمیــل زنجیــره تولیــدات کشــاورزی و دامــی اســتان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬جــدای‬ ‫از ظرفیــت هــای خراســان شــمالی در بخــش کشــاورزی‪ ،‬حــدود ســه میلیــون دام زنــده در اســتان‬ ‫وجــود دارد کــه بــرای تکمیــل زنجیــره تولیــد ایــن بخــش نیازمنــد برنامــه مــدون هســتیم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار را‬ ‫اراضــی زراعــی و مابقــی را بــاغ تشــکیل مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫کشــاورزان ایــن اســتان امســال در ســطح ‪ ۴۷‬هــزار هکتــار اراضــی گنــدم ابــی‪ ۹۴ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫گنــدم دیــم‪ ۲۶ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار جــو ابــی و ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار جــو دیــم کشــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کشف موتورسیکلت‬ ‫‪ 3‬میلیاردی در جاجرم‏‬ ‫کشف خودروپژو پارس سرقتی‬ ‫در اسفراین‪‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت غیــر مجــاز بــه ارزش‏تقریبــی ‪ 3‬میلیــارد ریــال در‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «رضاقنــدی» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران انتظامــی‬ ‫‏شهرســتان جاجــرم در راســتای برخــورد بــا موتورســیکلت ســواران‬ ‫متخلــف‪ ،‬در حیــن گشــت زنــی در‏ســطح شهرســتان بــه یــک‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت غیــر مجــاز مشــکوک و ان را بالفاصلــه‬ ‫متوقــف‏کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش ایــن موتورســیکلت ‪ 250‬ســی‬ ‫ســی حــدود ‪ 3‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده‏اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مالــک موتورســیکلت هیــچ گونــه مــدرک و مجــوز قانونــی در‬ ‫ایــن رابطــه نداشــت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیان اینکه موتورســیکلت بــا هماهنگی‬ ‫مرجــع قضائــی بــه پارکینــگ انتقــال و یــک‏نفــر متهــم نیــز در این‬ ‫رابطــه دســتگیر و بــه دادســرا معرفــی شــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫پلیــس در برخــورد ‏بــا قاچاقچیــان کاال و ارز کــه بــه اقتصــاد‬ ‫جامعــه ضربــه وارد مــی کننــد از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهــد‬ ‫‏کــرد و از مــردم عزیــز هــم انتظــار مــی رود در صــورت اطــاع‬ ‫از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب‏را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫خودروپــژو پــارس ســرقتی در ایــن‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ محمــد روهنــا در تشــریح جزئیــات ایــن خبرگفــت‪:‬‬ ‫‏ماموران پلیس اگاهی شهرســتان در هنگام گشــت زنی هدفمند‬ ‫در حــوزه اســتحفاظی بــه یــک‏دســتگاه خــودرو ســواری پــژو پــارس‬ ‫کــه در یکــی از محــات ســطح شــهر پــارک شــده بــود ‪ ،‬مشــکوک‬ ‫‏شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اســتعالم بــه عمــل امــده از طریــق مرفــوک‬ ‫شهرســتان مشــخص شــد‏خودرو ســابقه ســرقت از حوزه کالنتری‬ ‫‪ 11‬را دارد کــه خــودرو موصــوف توســط عوامــل اگاهــی بــه‏پارکینــگ‬ ‫داللــت شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «روهنا» با اشــاره به اینکه‪ ،‬تالش در جهت دســتگیری‬ ‫ســارق یــا ســارقین ادامــه دارد‏افــزود‪ :‬از مــردم عزیــز انتظــار داریــم‬ ‫تــا خــودرو هــای خــود را بــه لــوازم ایمنــی و دزدگیــر مجهــز نماینــد و‬ ‫در‏صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک ســریعا بــا مرکــز فوریــت های‬ ‫پلیســی ‪ 110‬تمــاس برقــرار نمایند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫فلزیــاب غیــر مجــاز بــه ارش ‪380‬‏میلیــون ریــال و دســتگیری‬ ‫‪5‬نفــر در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫‏مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی در پــی دریافــت خبــری‬ ‫مبنــی بــر نگهــداری و اســتفاده از یــک‏دســتگاه فلزیــاب توســط‬ ‫تعــدادی از افــراد در ســطح شهرســتان بالفاصلــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار قــرار‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا تــاش مســتمر محــل‬ ‫نگهــداری فزیــاب غیــر مجــاز را شناســایی ‏کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫بازرســی از ایــن محــل یــک دســتگاه فلزیــاب غیــر مجــاز بــه‬ ‫ارزش ‪ 380‬میلیــون ریــال و‏تعــدادی از تجهیــزات مربــوط بــه‬ ‫ایــن دســتگاه کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 5‬نفــر‬ ‫متهــم نیــز دســتگیر و بعــد از‏تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬برخــورد بــا ســودجویان و مقابلــه‬ ‫بــا‏قاچاقچیــان بــه صــورت مســتمر در دســتور کار پلیــس قــرار‬ ‫دارد و از شــهروندان نیــز انتظــار داریــم تــا در‏صــورت مشــاهده‬ ‫مــوارد مشــکوک مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫بــا امــدن مدیــران انقالبــی و متعهــد‬ ‫رفــع مــی شــود‪.‬‬ ‫نیکــزاد افــزود‪ :‬مشــکالت باقــی مانــده از‬ ‫دولــت قبــل زیــاد اســت و طــول خواهــد‬ ‫کشــید تــا قطــار خــارج شــده از ریــل‬ ‫انقــاب بــه مســیر اصلــی بــاز گــردد‪.‬‬ ‫وی بــا تبریــک هفتــه دولــت و‬ ‫گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان‬ ‫رجایی و باهنر و ســایر شــهدای انقالب‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا پیــروزی انقــاب اســامی کــه‬ ‫متکــی بــه شــرق و غــرب و ســلطه گر و‬ ‫ســلطه پذیر نبــود و بدنبــال عدالــت و‬ ‫توســعه و پیشــرفت مبتنــی بــر احــکام ‬ ‫الهــی مــورد نظــر و موافــق مــردم بــود‪،‬‬ ‫اســتکبار جهانــی بــه ســرکردگی امریــکا‬ ‫بــا شــیوه های مختلــف بدنبــال اســیب‬ ‫زدن بــه ان برامدنــد و جفــای بزرگــی بــه‬ ‫جمهــوری اســامی کردنــد‪.‬‬ ‫نیکــزاد افــزود‪ :‬اســتکبار جهانــی چــه‬ ‫بــا کشــورهایی کــه ســلطه انهــا را پذیرفتنــد مثــل لیبــی و عــراق و‬ ‫افغانســتان چــه بالیــی ســر انهــا اوردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امریکایــی هــا بــه هیــچ یــک از صحبــت هــای خــود‬ ‫بویــژه در حــوزه حقــوق بشــر عمــل نمی کننــد‪.‬‬ ‫نیکــزاد ادامــه داد‪ :‬جمهــوری اســامی بــا همــه ســنگ اندازی هایــی‬ ‫کــه اســتکبار جهانــی و امریــکا علیــه ان و مردمــش انجــام دادنــد‬ ‫در ســایه مجاهــدت علمــی و دفاعــی و نیــز همراهــی مــردم‬ ‫موفقیت هــای خوبــی در عرصه هــای مختلــف بدســت اورده اســت‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی امنیــت پایــدار در‬ ‫جمهــوری اســامی را از مهمتریــن دســتاوردهای انقــاب اســامی‬ ‫دانســت و بــا تاکیــد برضــرورت قدردانــی ازایــن دســتاورد گفــت‪:‬‬ ‫اگــر ایــن امنیــت پایــدار و قــدرت نظامــی مــا نبــود اســتکبار جهانــی‬ ‫و امریــکا یــک ســاعت هــم بــرای مانــدن مــا صبــر نمــی کردنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی نیــز‬ ‫در ایــن مراســم گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان بویــژه مناطــق روســتایی‬ ‫ان بــا مشــکالت و کمبودهــای زیــادی مواجــه انــد کــه حاصــل کــم‬ ‫توجهــی و ســطحی نگــری مدیــران در گذشــته بــوده اســت‪.‬‬ ‫امانقلیــچ شــادمهر افــزود‪ :‬مــردم روســتای بــی بــی شــیروان و‬ ‫روســتاهای همجــوار ‪ ۴۰‬ســال اســت در انتظــار ســاخت پــل روی‬ ‫رودخانــه و یــا الیروبــی اب بنــدان هــا هســتند کــه محقــق شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا روی کار امــدن دولــت مردمــی و انقالبــی‬ ‫ایــت اللــه رییســی امیــد مــردم بــه رفــع مشــکالت و عقــب ‬ ‫ماندگــی هــا افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شــادمهر گفــت‪ :‬بایــد مدیرانــی کــه اعتقــادی بــه کار و خدمــت بــه‬ ‫مــردم ندارنــد هرچــه ســریعتر برکنــار و جــای خــود را بــه مدیــران‬ ‫انقالبــی دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت و پــس از بیــان مســائل و مشــکالت اهالــی‬ ‫روســتای بــی بــی شــیروان و چنــد روســتای همجــوار توســط دهیاران‬ ‫یــا اعضــای شــورای هــا مقــرر شــد کــه جــاده ‪ ۳۵‬کیلومتــری ایــن‬ ‫روســتاها کــه فاقــد اســفالت مناســب اســت از محــل اعتبــارات‬ ‫ســازمان راهــداری طــی ‪ ۲‬ســال روکــش اســفالت شــود‪.‬‬ ‫براســاس ایــن مصوبــه ‪ ۱۵‬کیلومتــر از جــاده المــان امســال و ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتــر دیگــر ان در ســال اینــده انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مقــرر شــد یــک دهنــه پــل بــر روی رودخانــه روســتا‬ ‫پــس از انجــام مطالعــات فنــی ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال جهــت انجــام‬ ‫ان از محــل اعتبــارات ملــی ‪ ۵۰‬درصــد و اســتانی ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن مقــرر شــد بــه ‪ ۲۰۰‬نفــر از جوانــان روســتاها بــرای‬ ‫ســاخت مســکن از تســهیالت بنیــاد مســکن پرداخــت شــود ضمــن‬ ‫اینکــه بازنگــری طــرح هــادی پنــج روســتا و احــداث پــارک کــودک‬ ‫در روســتای بــی بــی شــیروان توســط بنیــاد مســکن انجــام شــود‪.‬‬ ‫رفع مشکالت‬ ‫اقتصادی و اشتغال‬ ‫کشور دغدغه مجلس‬ ‫و دولت است‬ ‫نائــب رییــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه مــردم بــا‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی و اشــتغال مواجــه انــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد کــه دغدغ ـ ه اصلــی مجلــس انقالبــی و دولــت مردمــی‪ ،‬رفــع‬ ‫ایــن مشــکالت اســت‪.‬‬ ‫علــی نیکــزاد در جمــع اهالــی روســتای بی بــی شــیروان بخــش‬ ‫مرکــزی گنبــدکاووس و برخــی روســتاهای همجــوار ان گفــت‪:‬‬ ‫مجلــس انقالبــی در کنــار دولــت ســیزدهم از همــه ظرفیت هــای‬ ‫داخلــی و خارجــی بــرای گشــایش و رفــع مشــکالت مــردم‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه بخشــی از مشــکالت کشــور مربــوط بــه‬ ‫مدیرانــی اســت کــه از مســیر و اهــداف انقــاب فاصلــه گرفتنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بایــد مدیرانــی کــه ســامت فکــری‪ ،‬اعتقــادی و طهــارت‬ ‫اقتصــادی و فســاد ســتیز باشــند‪ ،‬ســر کار بیاینــد‪.‬‬ ‫نیکــزاد اضافــه کــرد‪ :‬مجلــس در ایــن راه بــه دولــت کمــک کــرده‬ ‫و بــر عملکــرد ان نظــارت خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بســیاری از مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و اشــتغال کشــور‬ ‫کشف فلزیاب غیر مجاز‬ ‫در شیروان‏‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫«وزرات بحران و حوادث‬ ‫غیر مترقبه!»‬ ‫مــا ایرانــی هــا اساســا ً در زمــان اظهــار‬ ‫نظــر اعتقــادی بــه لــزوم داشــتن‬ ‫تخصــص نداریــم و هــر گاه فرصتــی‬ ‫دســت دهــد در حوزه هــای مختلــف‬ ‫اعــم از اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫ورزشــی و ‪ ...‬خــود را صاحــب ایــده و رای مــی دانیــم و در‬ ‫شــرایط مختلــف اعــم از بحرانــی و غیــر بحرانــی‪ ،‬اطرافیــان‬ ‫را از ایــده هــای سوفســطایی خــود بــی بهــره نمــی گذاریــم!‬ ‫بــر اســاس همیــن قانــون نانوشــته خودمــان دعــاوی‬ ‫حقوقــی اطرافیــان را راســا ً مدیریــت و نظــارت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫در مناقشــه حریــم جغرافیایــی نیمکــت پســرمان بــا بغــل‬ ‫دســتی اش و دعــوای زناشــویی باجنــاق پســرخاله مــان‬ ‫بــا همســرش بــه یــک انــدازه ایفــای نقــش مــی کنیــم‪ .‬بــا‬ ‫اینکــه خــودرو نداریــم و بالتبــع چیــزی از مکانیــک خــودرو‬ ‫ســر در نمــی اوریــم ســر در کاپــوت هــر ماشــین در راه‬ ‫مانــده ای مــی کنیــم‪ ،‬تجویــز چــای نبــات بــا نعنــاع راه‬ ‫چــاره اصلــی بســیاری از امــراض عروقــی و دماغــی مــی‬ ‫دانیــم و قــس علــی هــذا‪...‬‬ ‫شــوربختانه ایــن ســبک و ســیاق در مدیریــت بحــران‬ ‫کشــور نیــز دیــده مــی شــود و روســای ســتاد بحــران در‬ ‫منطقــه‪ ،‬شهرســتان‪ ،‬اســتان و حتــی کشــور نیــز معمــوال ً‬ ‫بــدون داشــتن تخصــص‪ ،‬تجربــه و حتــی عالقــه و روحیــه‬ ‫بــه ایــن ســمت گمــارده مــی شــوند و بایــد در تمــام حــوادث‬ ‫اعــم از ســیل‪ ،‬اتــش ســوزی‪ ،‬رانــش زمیــن‪ ،‬الودگــی‬ ‫هــوا‪ ،‬ریزگــرد و ‪ ...‬بــدون داشــتن تخصــص اظهــار نظــر‬ ‫کننــد و بــه مدیریــت ماجــرا بپردازنــد! مــا حصــل ایــن‬ ‫مدیریــت بــدون پشــتوانه انچــه اســت کــه در حــوادث‬ ‫اخیــر امســال و ســال های گذشــته شــاهد بودیــم و نیــازی‬ ‫بــه تعریــف و بــاز تعریــف نیســت‪ .‬نبــود تخصــص و علــم‬ ‫مدیریــت بحــران‪ ،‬قــرار نگرفتــن در شــرایط مشــابه‪ ،‬فشــار‬ ‫افــکار عمومــی‪ ،‬انتشــار شــایعات بــا ضعــف در اطــاع‬ ‫رســانه از طریــق رســانه ملــی و ‪ ...‬منجــر بــه اتخــاذ‬ ‫تصمیم گیری هــای هیجانــی‪ ،‬شــتابزده و گاهــا ً غیــر‬ ‫منطقــی مــی شــود کــه در برخــی مواقــع حتــی منجــر بــه‬ ‫تشــدید بحــران می شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال بحــران الودگــی‬ ‫هــوای تهــران از دهــه ‪ 40‬بــر اســاس اطالعــات و اخبــار‬ ‫منتشــره در جرایــد ان دوران اغــاز شــده اســت‪ .‬یعنــی ایــن‬ ‫پدیــده در اثــر فعالیــت بشــر در نیــم قــرن اخیــر بــه وجــود‬ ‫امــده اســت‪ .‬امــا دوســتان قصــد دارنــد ان را در عــرض‬ ‫چنــد ســال حــل کننــد کــه امــکان مرتفــع ســاختن در عــرض‬ ‫چنــد ســال روی کاغــذ ممکــن نیســت چــه برســد بــه اینکــه‬ ‫بخواهــد اجرایــی شــود‪ .‬حــل اصولــی‪ ،‬علمــی و ریشــه ای‬ ‫معضــل اب دریاچــه ارومیــه تقریبــا ً بیــش از یــک صــد یــا‬ ‫یکصــد و پنجــاه ســال زمــان خواهــد بــرد و ایــن قضیــه بایــد‬ ‫بــا طــرح هــای کوتــاه مــدت‪ ،‬میــان مــدت و دراز مــدت حــل‬ ‫شــود کــه در عمــل اراده ای بــرای طــرح هــای علمــی دیــده‬ ‫نمی شــود و متاســفانه بیشــتر طرحهــا در ایــن گونــه مــوارد‬ ‫رای محــور هســتند و پشــتوانه ای علمــی در تصمیمــات‬ ‫دیــده نمــی شــود!‬ ‫شــاید وقــت ان رســیده باشــد کــه دولتمــردان نــگاه شــان‬ ‫را بــه مقولــه مدیریــت بحــران تغییــر دهنــد و بپذیرنــد‬ ‫کــه مدیریــت بحــران نیــز بــه مثابــه ســایر مدیریــت هــا‪،‬‬ ‫یــک علــم اســت و چــه خوشــمان بیایــد یــا نیایــد‪ ،‬بایــد‬ ‫ان را اموخــت‪ .‬در حــال حاضــر نیــز رشــته ای نیــز بــه‬ ‫همیــن نــام در دانشــگاه هــا تدریــس مــی شــود‪« .‬رشــته‬ ‫مدیریــت بحــران رشــته ای کاربــردی اســت کــه بــه وســیله‬ ‫مشــاهده سیســتماتیک بحرانهــا و تجزیــه و تحلیــل انهــا‬ ‫در جســتجوی یافتــن ابــزاری اســت کــه بوســیله انهــا بتــوان‬ ‫از بــروز بحــران هــا ‪ ،‬پیشــگیری نمــود و یــا در صــورت بــروز‬ ‫ان در خصــوص کاهــش اثــرات ان امادگــی الزم امــداد‬ ‫رســانی ســریع و بهبــودی اوضــاع اقــدام نمــود‪».‬در واقــع‬ ‫بایــد افــرادی را کــه در ایــن رشــته ها تحصیــل نمــوده‬ ‫انــد شناســایی کــرد و بــا برگــزاری دوره هــای مختلــف کار‬ ‫امــوزی در داخــل و خــارج از کشــور‪ ،‬علــم انهــا را از حالــت‬ ‫تجربــی بــه عملــی گرایــش داد و از وجــود انهــا در شــرایط‬ ‫بحرانــی کمــک گرفــت‪.‬‬ ‫فقــط خــدا کنــد در ایــن دوران بــی پولــی دولــت‪ ،‬دوســتان‬ ‫بــرای حــل ریشــه ای مشــکل بحــران هــای کشــور کــه‬ ‫تعــداد انهــا هــم کــم نیســت بــه ابــداع «وزرات بحــران و‬ ‫حــوادث غیــر مترقبــه» فکــر نکننــد کــه ماحصــل ان بشــود‬ ‫پاداشــهای میلیــاردی بــرای مدیــران خســته و بازنشســته‪،‬‬ ‫حجیــم شــدن بدنــه دولــت‪ ،‬بــاز تولیــد بخشــنامه هــای‬ ‫کاغــذی و پــرورش تعــدادی کارمنــد نــا کارامــد کــه در‬ ‫مواقــع بحرانــی یــک نفــر بایــد انهــا را مدیریــت بحــران کنــد‬ ‫و از جلــوی دســت و پــا جمــع کنــد!‬ ‫کرونا را با تزریق‬ ‫نوبت یاداور و رعایت‬ ‫دستورالعملهایبهداشتی‬ ‫زمین گیر کنیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 05‬شهریور‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫شمـاره ‪595‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬مجید مجیدی‬ ‫تاثیر گوش دادن همدالنه‬ ‫در فروشندگی‬ ‫و جذب مشتری‬ ‫هنگامــی کــه کلمــه ی فروشــنده را می شــنوید‪ ،‬چــه‬ ‫تصویــری در ذهــن شــما تداعــی می شــود؟ ادمــی‬ ‫کــه بــا پرحرفــی‪ ،‬زرنگــی‪ ،‬ســماجت و زبان ریختــن‬ ‫محصولــی را بــه شــما می فروشــد کــه بعــدا تعجــب‬ ‫می کنیــد چــرا ایــن محصــول را خریــدم؟ اگــر ایــن‬ ‫تصویــر در ذهــن شماســت‪ ،‬بایــد بدانیــد کــه هنــوز‬ ‫ســیر می کنیــد‪ .‬امــروزه‬ ‫در دوران فروشــندگی ســنتی ِ‬ ‫بــه مشــاورانی حرف ـه ای نیــاز داریــم کــه می تواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از روش هــای علمــی و حرفــه ای ارتباطــات‬ ‫و متقاعــد کــردن دیگــران بــه خواســته های واقعــی‬ ‫مشــتری برســند و بیــن منفعــت محصــول خــود و‬ ‫نیــاز مشــتری پیونــد ایجــاد کننــد‪ .‬بــرای تبدیــل شــدن‬ ‫بــه یــک فروشــنده حرفــه ای مــدرن‪ ،‬قطعــا اولیــن‬ ‫گام‪ ،‬شــناخت مشــتری و خواســته ی واقعــی اوســت‬ ‫و مهم تریــن ابــزار بــرای ایــن کار «گــوش دادن‬ ‫همدالنــه» اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مرور مطالب و تالش برای دادن پاسخ ‬ ‫مطالــب و پاســخ­ های ذهنی مــان را مــدام مــرور مــی­‬ ‫ کنیــم و بــدون توجــه بــه صحبت­ هــای فعلــی مشــتری‬ ‫تــاش می­ کنیــم بهتریــن پاســخ را بدهیــم؛ ایــن‬ ‫درحالــی اســت کــه ممکــن اســت پاســخ مــا بــه نکتـه ی‬ ‫موردنظــر مشــتری ارتباطــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬قضاوت براساس پیش فرض های ذهنی‬ ‫دربــاره ی گوینــده قضــاوت می­ کنیــم و صحبــت­‬ ‫ هایــش را براســاس برخــی پیش ­فرض­ هــای ذهنــی‬ ‫تحلیــل می کنیــم‪ .‬ایــن قضــاوت ممکــن اســت‬ ‫به صــورت ناخــوداگاه براســاس برداشــت اولیـه ای کــه‬ ‫از ظاهــر و رفتــار مشــتری داشــته ایم در ذهن مــان‬ ‫شــکل بگیــرد‪ ،‬امــا بایــد بــا ان اگاهانــه مقابلــه کنیــم‬ ‫و قضــاوت نکنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تالش برای اثبات حرف خود‬ ‫بــا مخاطــب کلنجــار می­ رویــم و درگیــر می­ شــویم‪.‬‬ ‫درنتیجــه‪ ،‬فراینــد ارتبــاط دوجانبــه بــه مجادلــه ­ای بــرای‬ ‫اثبــات حــرف مــا تبدیــل می­ شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پیش داوری مخاطب‬ ‫مخاطــب را پیــش ­داوری می کنیــم و ســعی داریــم‬ ‫ذهنــش را بخوانیــم‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬مســیر ارتباطــی ای‬ ‫مبتنــی بــر ایــن باورهای ناشــی از بازپرسـی های ذهنی‬ ‫را پیــش می گیریــم‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬فروشــنده بــا‬ ‫خــودش می ­گویــد مــن مطمئنــم ایــن حرف­ هــا را مـی ­‬ ‫زنــد کــه تخفیــف بگیــرد‪ ،‬درنهایــت هــم می­ خواهــد‬ ‫نصــف پــول را بدهــد‪ ،‬مــن هــم بلــدم چطــور به نفــع‬ ‫خــودم کار کنــم!‬ ‫‪ .۶‬پریدن وسط حرف مخاطب‬ ‫حــرف گوینــده را بــه بهانه ­هــای مختلــف قطــع مــی ­‬ ‫ دلیــل ذخیــره ی‬ ‫کنیــم‪ .‬ایــن بهانه هــا ممکــن اســت به‬ ‫ِ‬ ‫زمــان‪ ،‬تصحیــح اشــتباه‪ ،‬به رخ کشــیدن میــزان دانــش‬ ‫خودمــان و … باشــند‪ .‬ایــن خطایــی جبران ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ایجاد حس حماقت در مخاطب‬ ‫بــا نصیحــت‪ ،‬توصیــه‪ ،‬طعنــه­ زدن و ایفــای نقــش دانــای‬ ‫کل‪ ،‬حــس حماقــت را در مشــتری ایجــاد می­ کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ارائه ی راه حل قبل از درک صحبت های مخاطب‬ ‫قبــل از درک کامــل حــرف مخاطــب بــه ارائـه ی راه­ حــل‬ ‫می­ پردازیــم و جزئیــات اضافــی شــرح می­ دهیــم‪ .‬بــه‬ ‫قــول معــروف تــا مشــتری بگویــد “ف” مــا از خیابــان‬ ‫“فرحــزاد” ســر در می ­اوریــم‪ .‬شــاید اصــا خواســته ی‬ ‫مشــتری چیــز دیگــری باشــد کــه بــا توضیحــات‬ ‫بیشــترش ان را برای مــان روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬منفی نگری‬ ‫تعــدادی فیلترهــای ذهنــی داریــم کــه همیــن‪،‬‬ ‫مخاطــب را در نظــر مــا منفــی جلــوه می­ دهــد‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال‪ ،‬چــون یــک مشــتری از شــهری خــاص‬ ‫ســر مــا کاله گذاشــته اســت‪ ،‬تمــام مردمــان ان شــهر‬ ‫را کاله­بــردار فــرض می کنیــم!‬ ‫‪ .۱۰‬گوش دادن گزینشی‬ ‫گزینشــی گــوش می­ کنیــم‪ .‬بــه برخــی قســمت­‬ ‫ هــای صحبــت مشــتری توجــه می­ کنیــم یــا به ­دنبــال‬ ‫پیداکــردن نکتــه ­ای خــاص هســتیم تــا حــرف خودمــان‬ ‫را بــه کرســی بنشــانیم‪ .‬ممکــن اســت در ذهــن خــود‬ ‫بگوییــد‪ ،‬مــن کــه ایــن قســمت از صحبت ­هایــش را‬ ‫می­ دانــم‪ ،‬خیلــی الزم نیســت گــوش کنــم یــا صبــر کــن‬ ‫تــا صحبــت از کیفیــت شــد‪ ،‬جوابــش را می دهــم‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬نداشتن تمرکز‬ ‫از حرف­ هــای مشــتری رویاپــردازی و خاطــره­‬ ‫ ســازی می­ کنیــم‪ .‬وقتــی تمرکــز کافــی روی مشــتری‬ ‫و هدایــت او بــه ســمت حــل مشــکلش نداریــم‪ ،‬تــا‬ ‫نکتــه ­ای گفتــه می ­شــود کــه بــرای مــا خاطره ­انگیــز‬ ‫اســت‪ ،‬دیگــر کنتــرل بحــث را از دســت می­ دهیــم‬ ‫و در اقیانــوس ذهــن خــود غــرق می­ شــویم (عــدم‬ ‫تمرکــز)‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬عوض کردن موضوع‬ ‫وقتــی از موضوعــی خســته می­ شــویم یــا عالقــه ی‬ ‫زیــادی بــه موضــوع نداریــم‪ ،‬ناخــوداگاه موضــوع‬ ‫بحــث را عــوض می ­کنیــم‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬مشــتری مســیر‬ ‫صحبت ­هایــش را گــم می­ کنــد و ســواالتش بی­ جــواب‬ ‫می­ مانــد‪ .‬به عنــوان مثــال شــاید از ســواالت مشــتری‬ ‫درمــورد ِ خدمــات پــس از فــروش و جزئیــات ان خســته‬ ‫شــوید و بخواهیــد دوبــاره موضــوع را بــه قیمــت‬ ‫مناســب محصــول برگردانیــد‪.‬‬ ‫چطور متن سخنرانی جذاب و به یادماندنی بنویسیم‬ ‫سرویس مهارت اموزی‪ -‬فاطمه مهراسبی‬ ‫متن سخنرانی اولین اصل و نحوه ارائه ان دومین اصل سخنرانی‬ ‫موفــق اســت‪ .‬افــرادی کــه در صحبت هــای خــود محتــوای خاصــی بــه‬ ‫مخاطبشــان ارائــه نمی دهنــد هرچقــدر هــم کــه بیــان خوبــی داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬بعــد از چنــد دقیقــه توجــه مخاطبــان را از دســت می دهنــد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر حتــی بهتریــن و پرمحتواتریــن متــون ســخنرانی هــم‬ ‫بــدون ارائــه جــذاب‪ ،‬توجــه مخاطــب را جلــب نمی کننــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه نکاتــی را بررســی می کنیــم کــه بــرای نوشــتن متــن ســخنرانی‬ ‫کوتــاه یــا بلنــد بایــد بــه ان توجــه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫پیش از نوشتن متن سخنرانی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟‬ ‫پیــش از اینکــه دســت بــه قلــم شــوید‪ ،‬بایــد بــه عوامــل مختلفــی‬ ‫فکــر کنیــد کــه بــر جذابیــت متــن شــما تاثیــر دارنــد‪ .‬همچنیــن بایــد‬ ‫بررســی کنیــد کــه متــن بــرای چه نوع ســخنرانی ای نوشــته می شــود و‬ ‫بایــد چــه ویژگی هــا و لحنــی داشــته باشــد‪ .‬مثــا متنــی کــه بــرای یــک‬ ‫ســخنرانی انالیــن یــا ضبط شــده می نویســید بــا متنــی کــه ان را در‬ ‫حضــور جمــع ارائــه می دهیــد و امــکان تعامــل بــا مخاطــب را داریــد‪،‬‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــری کــه هم زمــان با نوشــتن متــن باید به ان توجه داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬فایــل ارائــه اســت؛ شــما به کمــک ابــزار و محتواهــای جانبــی‬ ‫بهتــر می توانیــد دربــاره موضــوع مدنظر بــرای مخاطب صحبت کنید‪.‬‬ ‫اهمیــت فایــل ارائــه در ســخنرانی های انالیــن بیشــتر می شــود و‬ ‫می توانــد بیــن شــما و کاربــر تعامــل ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫مراحل نوشتن متن سخنرانی چیست؟‬ ‫نوشــتن متــن بــرای هــر نــوع ســخنرانی روش خــاص خــودش را دارد‪،‬‬ ‫ماننــد اشــپزی کــه بــرای هــر غــذا از دســتور خاصــی پیــروی می کنیــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل به جــای اینکــه دقیقــا بگوییــم چطــور بایــد متــن هــر‬ ‫ســخنرانی را بنویســید‪ ،‬اصــول و مراحلــی را بیــان می کنیــم کــه بایــد طی‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا طی کــردن ایــن مراحــل متنــی می نویســید کــه هــم چارچــوب‬ ‫و انســجام دارد و هــم بــه ســبک ســخنرانی شــما نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬درباره مخاطبان تحقیق کنید‬ ‫در هــر موقعیتــی کــه بــا مخاطــب در تعامــل هســتید‪ ،‬پرســونا‬ ‫اهمیــت دارد‪ .‬پرســونای مخاطــب بیشــتر در مبحــث دیجیتــال‬ ‫مارکتینــگ مطــرح شــده اســت‪ ،‬امــا بــرای همــه موقعیت هــای‬ ‫تعاملــی الزم اســت‪ .‬وقتــی قصــد داریــد محتوایــی در ســایت یــا‬ ‫صفحــه مجــازی منتشــر کنیــد‪ ،‬ان را بــه گونه ای می نویســید کــه برای‬ ‫مخاطبانتــان مفیــد باشــد و ا نهــا را جــذب کنــد؛ هنــگام نــگارش متــن‬ ‫ســخنرانی هــم بایــد دقیقــا بــه همیــن نکتــه توجــه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه متوجــه شــدید قــرار اســت برای چه کســانی ســخنرانی‬ ‫کنیــد‪ ،‬بایــد درباره انها ســواالتی بپرســید‪:‬‬ ‫نیاز مخاطبان چیست؟‬ ‫من چه مشکلی را می توانم برای ان ها حل کنم؟‬ ‫ایــا نکتــه دیگــری وجــود دارد کــه بایــد دربــاره پرســونای مخاطــب‬ ‫در نظــر بگیــرم؟‬ ‫‪ .۲‬موضــوع ســخنرانی را تعییــن کنیــد‪ :‬حتــی متبحرتریــن‬ ‫ســخنران ها هــم اگــر نداننــد کــه می خواهنــد چــه بگوینــد‪ ،‬نمی توانند‬ ‫جلســه را مدیریــت کننــد‪ .‬از ســخنرانی شــنیدم کــه می گفــت یکــی از‬ ‫دوســتانش بــرای رویــدادی نجومــی از او دعــوت کــرده بــود‪ .‬او دربــاره‬ ‫نجــوم چیــزی نمی دانســت و در مســیر بــه ایــن فکــر کــرده بــود کــه‬ ‫اگــر از او بخواهنــد ســخنرانی کنــد‪ ،‬چــه بایــد بگویــد‪ .‬او در طــول‬ ‫مســیر متــن ســخنرانی را در ذهنــش نوشــت و دربــاره ایــن بــود کــه‬ ‫مــردم ان قــدر ســرگرم امــور روزمــره هســتند کــه فرامــوش می کننــد‬ ‫بــه اســمان شــب هــم نگاهــی بیندازنــد! هنــگام ورود بــه رویــداد‪ ،‬از‬ ‫او درخواســت شــد ســخنرانی کنــد و در نهایــت توانســت ســخنرانی‬ ‫موفقیت امیــزی داشــته باشد‪.‬ســخنرانان حرفـه ای می تواننــد به جــای‬ ‫نوشــتن متــن روی کاغــذ‪ ،‬ان را در ذهنشــان پــردازش کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫هیچ کــس توانایــی ســخنرانی کامــا فی البداهــه را نــدارد‪.‬‬ ‫بــرای انتخــاب موضــوع ســخنرانی مناســب بــه مخاطبــان و نیــاز انهــا‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬سپهر نیکزاده‬ ‫فروش انالین لباس‬ ‫با ‪ 7‬توصیه‬ ‫که موفقیت تان‬ ‫را تضمین می کند‬ ‫ادامه شماره ‪594‬‬ ‫بــازار فــروش انالیــن لبــاس به شــکل قابل توجهــی رونــق پیــدا کــرده‬ ‫اســت و راه هــای کســب درامــد اضافــی از ایــن طریــق‪ ،‬از همیشــه بیشــتر‬ ‫شــده اســت‪ .‬بنابرایــن افــرادی کــه ســریع تر از ایــن فرصــت اســتفاده کنند‬ ‫چــون فرصــت بیشــتری بــرای گســترش کسب وکارشــان دارنــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫موفقیت شــان بیشــتر اســت‪ .‬اگــر شــما نیــز قصــد فــروش انالیــن لبــاس‬ ‫داریــد‪ ،‬در ادامـ ٔ‬ ‫ـه ایــن مقالــه بــا مــا همــراه باشــید تــا توصیه هایــی دربــاره ٔ‬ ‫چگونگــی ایــن کار و نتیجه بخــش شــدن فعالیت هــای حاصــل از ان‪ ،‬در‬ ‫اختیارتــان قــرار بدهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مشتریان احتمالی را پیدا و خودتان را به انها معرفی کنید‬ ‫روش هــا و ابزارهــای مختلــف تبلیغــات انالیــن را بررســی کنیــد و‬ ‫توجــه کنیــد‪ .‬الزم نیســت متــن شــما همــه نیازهــای مخاطبــان را‬ ‫پوشــش بدهــد و دربــاره هــر موضوعــی صحبــت کنیــد‪ .‬متــن بهتریــن‬ ‫ســخنرانی‪ ،‬یــک یــا دو نیــاز اساســی مشــترک میــان مخاطبــان را‬ ‫پوشــش می دهــد‪ .‬شــنوندگان معمــوال ســخنانی را کــه روی یــک یــا‬ ‫دو نکتــه متمرکــز شــده اند بیشــتر از ســخنرانی های جامعــی بــه یــاد‬ ‫می اورنــد کــه بــه موضوعــات مختلــف می پردازنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دربــاره موضــوع مدنظــر خــود تحقیــق کنیــد‪ :‬به روزبــودن‬ ‫اطالعــات یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای متــون ســخنرانی حرف ـه ای‬ ‫اســت‪ .‬گاهــی اوقــات موضــوع ســخنرانی قابل جسـت وجو نیســت یــا‬ ‫موضوعــی اســت کــه کامــا بــر ان تســلط داریــد‪ .‬در ایــن صــورت‪،‬‬ ‫جسـت وجوی اینترنتــی کافــی نیســت‪ .‬مثــا زمانــی کــه مدیــر بعــد از‬ ‫تعییــن اســتراتژی ســاالنه می خواهــد ان را بــه معاونــان خــود ارائــه‬ ‫کنــد‪ ،‬نیــازی بــه جس ـت وجو در اینترنــت یــا کتاب هــا نــدارد‪ .‬مســئله‬ ‫به روزبــودن در ایــن مثــال‪ ،‬بــا چیــدن اســتراتژی جدیــد و مطابــق بــا‬ ‫شــرایط کنونــی شــرکت معنــی می شــود نــه بــا جســت وجو دربــاره‬ ‫اینکــه اســتراتژی ســازمانی چیســت و چطــور بایــد ان را تدویــن کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬متــن ســخنرانی خــود را بنویســید‪ :‬تــا ایــن مرحلــه پیش نیازهای‬ ‫نــگارش متــن ســخنرانی را انجــام داده ایــد و حــاال می توانیــد ان را‬ ‫بنویســید‪ .‬اکنــون می دانیــد بــرای چــه کســانی ســخنرانی می کنیــد‪،‬‬ ‫موضــوع صحبتتــان چیســت و چطــور بایــد متــن را بنویســید‪.‬‬ ‫مهم تریــن نکاتــی کــه هنــگام نوشــتن متــن ســخنرانی کوتــاه یــا بلنــد‬ ‫بایــد رعایــت کنیــد در ادامــه نوشــته شــده اند‪:‬‬ ‫با طرح کلی ســخنرانی شــروع کنید و ســپس ســراغ جزئیات بروید‬ ‫تــا ذهنتــان حیــن نوشــتن متــن متمرکــز باشــد و بدانــد کــه قرار اســت‬ ‫از کجــا شــروع کنــد و بــه کجــا برســد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد نوشــته تان لحنــی تقریبــا محــاوره ای داشــته باشــید‪.‬‬ ‫حتــی می توانیــد کمــی شــوخی و طنــز هــم چاشــنی ان کنیــد تــا‬ ‫تعامــل بــا مخاطبانتــان ســاده تر شــود و بتوانیــد انهــا را جــذب کنیــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن مســئله تــا حــد زیــادی بــه نــوع جلســه شــما بســتگی دارد‪،‬‬ ‫مثــا در جلس ـه ای رســمی نمی تــوان شــوخی کــرد‪.‬‬ ‫متــن را بــا ارائــه مثال هــای مربــوط بــه خودتــان یــا مثال هــای واقعی‪،‬‬ ‫داستان ســرایی یــا ارائــه امــار و ارقــام جــذاب و خــاص کنید‪.‬‬ ‫ـول اســتاندارد در نظر بگیریــد‪ ،‬جمالت خیلی طوالنی‬ ‫بــرای جمــات طـ ِ‬ ‫رشــته کالم را از دســت شــما و مخاطــب خــارج می کننــد و جمــات‬ ‫خیلــی کوتــاه هــم خســته کننده اند و پــرش ذهنــی ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫بســته بــه طــول ســخنرانی‪ ،‬می توانیــد جزئیــات هــر بخــش را‬ ‫پررنگ تــر کنیــد و بــه ان شــاخ وبرگ بدهیــد‪.‬‬ ‫در ســخنرانی های طوالنــی بهتــر اســت بــرای اســتراحت دادن بــه‬ ‫مخاطــب یــا زمانــی بــرای پرســش و پاســخ هــم برنامه ریــزی بچینیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بــرای ارائــه متــن ســخنرانی امــاده شــوید‪ :‬بعــد از اماده شــدن‬ ‫متــن و فایــل ارائــه‪ ،‬بهتــر اســت بــرای ســخنرانی تمرین کنیــد‪ .‬افرادی‬ ‫کــه بــرای دفعــات اول ســخنرانی می کننــد و اســترس دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫تمریــن بیشــتری نیــاز خواهنــد داشــت‪ .‬برخــی از نــکات ارائــه بــه متن‬ ‫شــما مربــوط می شــوند کــه در ادامــه انهــا را بیــان کرده ایم‪.‬هنــگام‬ ‫ســخنرانی از روی متــن نخوانیــد و تــا حــد امــکان ان را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن کار برایتــان ســخت اســت‪ ،‬یادداشــت ها و نشــانه هایی‬ ‫بگذاریــد کــه بــا نگاه کــردن بــه ا نهــا مطلــب را بــه یــاد اوریــد نــه اینکــه‬ ‫بخواهیــد از روی کاغــذ بخوانیــد‪.‬‬ ‫پیش از فرارسیدن زمان ارائه اصلی‪ ،‬تمرین کنید‪.‬‬ ‫اگــر بخشــی از متــن را اشــتباه ارائــه دادیــد‪ ،‬اســترس نگیریــد و بــه‬ ‫کارتــان ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫چه نکاتی متن سخنرانی شما را به یادماندنی می کنند؟‬ ‫احتمــاال شــما هــم در همایش هایــی شــرکت کرده ایــد کــه چنــد‬ ‫سخنران دارند؛ برخی از انها مخاطبان را جذب می کنند و سخنانشان‬ ‫تــا مدت هــا در ذهــن انهــا باقــی می مانــد و برخــی دیگــر هیــچ جذابیتــی‬ ‫بــرای مخاطــب ندارنــد و بســیاری از شــنوندگان کامــا خواب الــود بــه‬ ‫حرف هایشــان گــوش می دهنــد یــا بــه چیزهــای دیگــری فکــر می کننــد‪.‬‬ ‫بخشــی از ایــن تمایــز میــان ســخنرانان بــه متــن انهــا بــر می گــردد‪ .‬بــا‬ ‫رعایــت نکاتــی کــه در ادامــه بیــان می کنیــم‪ ،‬می توانیــد متنــی بنویســید‬ ‫کــه شــما را در گــروه ســخنرانان جــذاب قــرار بدهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬قدرتمنــد شــروع کنیــد‪ :‬قایــق و امــار جــذاب ارائــه دهیــد یــا حتــی‬ ‫ن بگوییــد‪ .‬شــروع ســخنرانی بــا پرســش هــم می توانــد ذهــن‬ ‫داســتا ‬ ‫مخاطــب را بــا ســخنان شــما درگیــر کنــد‪ .‬اهمیتــی نــدارد متــن شــروع‬ ‫ســخنرانی در جلســات اداری را می نویســید یــا متــن ســخنرانی در‬ ‫همایــش را؛ در هــر صــورت شــروع قدرتمند ســخنرانی اهمیــت دارد‪،‬‬ ‫زیــرا بــا شــروع ســخنرانی کاربــر تصمیــم می گیــرد بــه بقیــه حرف های‬ ‫شــما هــم گــوش بدهــد یــا بــرود ســراغ اینســتاگرامش‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــا مخاطبــان ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ :‬بــه یــاد داشــته باشــید‬ ‫مخاطبــان نیامده انــد کــه از روی مقالـه ای علمــی برایشــان بخوانیــد‪،‬‬ ‫پــس در متــن خــود از تشــبیه‪ ،‬اســتعاره‪ ،‬شــعر و نقل قــول اســتفاده‬ ‫کنیــد تــا مطالــب در ذهــن مخاطبــان تثبیــت شوند‪.‬داستان ســرایی‬ ‫یکــی از بهتریــن راه هــای برقــراری ارتبــاط بــا مخاطــب اســت‪.‬‬ ‫داســتان های واقعــی‪ ،‬به خصــوص انچــه بــرای خودتــان اتفــاق‬ ‫افتــاده‪ ،‬همیشــه جــذاب هســتند و می توانند بیشــترین تاثیــر را روی‬ ‫مخاطب بگذارند‪ .‬حتی ممکن اســت شــنوندگان بعد از مدتی اصل‬ ‫صحبــت شــما را بــه خاطــر نداشــته باشــند‪ ،‬امــا بــا مــرور داســتانی کــه‬ ‫تعریــف کــرده بودیــد بــه یــاد بیاورنــد دربــاره چــه صحبــت می کردیــد‪.‬‬ ‫سرگذشت ها می توانند سرنوشت ها را تغییر بدهند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هنــگام ســخنرانی انســجام متــن را حفــظ کنیــد‪ :‬بــرای‬ ‫ســازماندهی ســخنرانی‪ ،‬بایــد مشــخص کنیــد متــن ســخنرانی از کجا‬ ‫شــروع می شــود‪ ،‬چــه مســیری را طــی می کنــد و در نهایــت بــه چــه‬ ‫مقصــدی خواهــد رســید‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬ســخنرانی بی نظمــی‬ ‫خواهیــد داشــت کــه پــر از اطالعــات حاشــیه ای اســت و مطالــب مهم‬ ‫در میــان انهــا گــم می شــود‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬احتمــاال شــنوندگان بعد‬ ‫از خــروج از ســالن هرانچــه را گفته ایــد فرامــوش می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اطالعــات مهــم را چنــد بــار تکــرار کنیــد‪ :‬بــرای قســمت های مهــم‬ ‫ســخنرانی خــود کلیــدواژه یــا عبارت کلیــدی در نظر بگیرید و در طــول ارائه‬ ‫ایــن مفهــوم کلیــدی را تکــرار کنیــد تــا در ذهــن مخاطــب تثبیــت شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درســت جمــع بنــدی کنیــد‪ :‬مخاطبــان همیشــه چیــزی را بیشــتر‬ ‫بــه خاطــر می اورنــد که اخر ســخنرانی های تاثیرگذار گفته می شــوند‪.‬‬ ‫جــوری جمع بنــدی کنیــد کــه هرانچــه مخاطــب بایــد بــه خاطر بســپارد‬ ‫دوباره تکرار شــود‪ .‬برخی از ســخنرانان صحبت هایشــان را با شــعری‬ ‫مرتبــط بــا بحــث تمــام می کننــد یــا متنــی را می خواننــد کــه از قبــل‬ ‫امــاده کرده اند‪.‬بعــد از پایــان ســخنرانی‪ ،‬بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم‬ ‫توجه داشــته باشــید که ناگهان ناپدید نشــوید! بعد از اتمام‪ ،‬زمانی‬ ‫را بــه تعامــل بــا شــنوندگان اختصــاص بدهید‪ .‬این زمــان می تواند به‬ ‫پرســش و پاســخ اختصــاص داده شــود یــا زمانــی باشــد کــه از ســالن‬ ‫همایــش بــه پارکینــگ می رویــد و در مســیر بــا مخاطبــان صحبــت‬ ‫می کنیــد یــا بــا انهــا عکــس می گیریــد‪.‬‬ ‫مناســب ترین انهــا را بــه کار بگیریــد‪ .‬به عنــوان مثــل اگــر از طریــق‬ ‫شــبکه های اجتماعــی فــروش محصوالت تــان را انجــام می دهیــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت در همــان شــبکه ها تبلیغــات کنیــد‪ .‬صفحــات و کانال هــای مرتبــط‬ ‫بــا مــد و زیبایــی را پیــدا کنیــد‪ .‬بازدهــی انهــا را از نظــر میــزان بازدید ‪ ،‬میزان‬ ‫تعامــل کاربــران و …‪ .‬بررســی و بهتریــن انهــا را بــرای تبلیغات تان انتخاب‬ ‫کنیــد‪ .‬اینفلوئنســر مارکتینــگ را هــم در صورتــی کــه درســت به کار بگیرید‬ ‫بازدهــی خوبــی برای تــان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬توضیحات جامع و کاملی درباره ٔ لباس ها ارائه کنید‬ ‫زمانــی کــه قصــد داریــد توضیحــات محصــول خــود را درج کنیــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت فــرض کنیــد کــه خریــداران تنهــا بــا اتــکا به همیــن توضیحــات برای‬ ‫خریــد لباس هــای شــما اقــدام خواهنــد کــرد؛ فــرض کنیــد نمی تواننــد‬ ‫عکــس محصــول شــما را مشــاهده کننــد (توضیحــات تــا ایــن حــد بایــد‬ ‫متقاعدکننــده باشــد)‪ .‬تمامــی جزئیــات لباســی را که می فروشــید توضیح‬ ‫دهیــد‪ .‬اگــر به فــرض نمی دانیــد اســم نــوع اســتین لباس تــان چیســت‪،‬‬ ‫می توانیــد بــا کمــی تحقیــق و جسـت وجو در گــوگل اطالعــات کافــی را در‬ ‫ایــن مــورد بــه دســت بیاوریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬به هنگام قیمت گذاری بر روی لباس ها واقع بین باشید‬ ‫کمتریــن قیمتــی کــه حاضریــد در ازای لباس هــای خــود دریافــت‬ ‫کنیــد چقــدر اســت؟ اگــر قصــد عمده فروشــی تعــدادی لبــاس را داریــد‪،‬‬ ‫بهتــر اســت قیمــت خرده فروش ـی ها را بــرای ان هــا در نظــر بگیریــد (یــا‬ ‫کمــی پایین تــر)‪ .‬اگــر قصــد فــروش لباس هــای باکیفیتــی را داریــد کــه‬ ‫از حراجــی خریــداری کرده ایــد‪ ،‬بســته بــه هزینــه ای کــه بابــت ان هــا‬ ‫داده ایــد‪ ،‬می توانیــد قیمــت فــروش را تــا دو الــی ســه برابــر قیمــت خریــد‬ ‫اصلــی در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫تجربــه ناموفقــی از فــروش انالیــن لبــاس در گذشــته داشــته‬ ‫شــاید‬ ‫ٔ‬ ‫باشــید و نتوانســته باشــید چیــزی بــه فــروش برســانید؛ در ایــن صــورت‬ ‫بهتــر اســت کمــی قیمت هــای خــود را پایین تــر بیاوریــد‪ .‬می توانیــد ببینیــد‬ ‫دیگــر فروشــندگان چــه قیمت هایــی بــرای لباس هــای خــود در نظــر‬ ‫می گیرنــد و بــر اســاس ان هــا کار قیمت گــذاری را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬هزین ٔه پست را هم در نظر داشته باشید‬ ‫ـه ارســال ان‬ ‫ایــن هزینــه شــامل بســته بندی محصــول‪ ،‬به عــاوه ٔ هزینـ ٔ‬ ‫ـه پســت را‬ ‫اســت‪ .‬می توانیــد بــه هنــگام مشــخص کــردن قیمــت‪ ،‬هزینـ ٔ‬ ‫هــم بــه قیمــت کلــی اضافــه کنیــد‪ .‬راه دیگــر ایــن اســت کــه ایــن هزینــه‬ ‫را جــدا از قیمــت اصلــی لباس هــا در نظــر بگیریــد و در مناســبت های‬ ‫مختلــف یــا بـه ازای خریــد بیــش از مقــداری مشــخص‪ ،‬پیشــنهاد ارســال‬ ‫رایــگان را بــه مشــتریان تان ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬با مشتری ها تعامل داشته باشید‬ ‫ـه دیگــری کــه بــه هنــگام فــروش انالیــن لبــاس بایــد به خاطر داشــته‬ ‫نکتـ ٔ‬ ‫باشــید‪ ،‬داشــتن تعامــل بــا مشتری هاســت‪ .‬ان هــا ســواالت زیــادی‬ ‫می پرســند؛ بــا خوش خلقــی بــه تمامــی سوال هایشــان جــواب بدهیــد‪.‬‬ ‫ـه بعــدی ایــن‬ ‫حتــی اگــر ایــن بــار از شــما خریــد نکننــد‪ ،‬ممکــن اســت دفعـ ٔ‬ ‫کار را بکننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬قسمت توضیحات را با توجه به سواالت مشتریان به روز کنید‬ ‫فــرض کنیــد کســی از شــما دربــاره ٔ انــدازه ٔ قســمتی غیرمعمــول از لبــاس‬ ‫ســوال کــرد‪ ،‬یــا دربــاره ٔ جایــی کــه لبــاس را از ان خریده اید‪ ،‬یــا درباره ٔ دیگر‬ ‫لباس هایــی کــه امــکان پوشیدن شــان بــا لبــاس شــما وجــود دارد‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت جــواب ایــن گونــه ســوال ها را در قســمت توضیحــات درج کنیــد‪.‬‬ ‫حــاال کــه زحمــت جــواب دادن بــه ســوال را بــه خــود داده ایــد‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫ســودی هــم از ایــن کار ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬پس از دریافت وجه پرداختی‪ ،‬مشتری را از مسئله مطلع کنید‬ ‫پــس از انکــه کار فــروش انالیــن لبــاس بــه پایــان رســید و وجــه ان را‬ ‫دریافــت کردیــد‪ ،‬بهتــر اســت مشــتری را از مســئله مطلــع کنیــد و از او‬ ‫تشــکر کنیــد‪ .‬ایــن کار در وبســایت می توانــد بــه صــورت خــودکار انجــام‬ ‫شــود و پــس از هــر تراکنــش‪ ،‬ایمیــل مربــوط بــه موفقیــت ایــن فراینــد و‬ ‫تشــکر شــما بــرای او ارســال گــردد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬اطالعات مربوط به ارسال محصول را در اختیار مشتری بگذارید‬ ‫اگــر بــرای ارســال از پیــک کمــک گرفته ایــد‪ ،‬می توانیــد قبــل از ارســال بــا‬ ‫مشــتری هماهنــگ کنیــد تــا امــاده ٔ دریافــت بســته باشــد‪ .‬اگــر محصــول‬ ‫را پســت می کنیــد‪ ،‬پــس از انکــه محصــول مــورد نظــر را بــرای مشــتری‬ ‫ارســال کردیــد‪ ،‬ان هــا را در جریــان بگذاریــد‪ .‬اگــر پس از پســت محصول‪،‬‬ ‫کــد رهگیــری دریافــت کرده ایــد‪ ،‬ان را هــم در اختیــار مشــتری بگذاریــد‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات کار ارســال و پســت محصــوالت بــا تاخیــر مواجــه می شــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن بــا چنیــن تدابیــری می تــوان مشــتری را از ارســال محصــول‬ ‫مطمئــن کــرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ادرس ‪ IP‬چه اطالعاتی را افشاء می کند؟‬ ‫‪1‬‬ ‫شــخصی ترین اطالعاتــی کــه ‪ IP‬می توانــد فــاش کنــد موقعیــت جغرافیایــی کاربــر اســت‪ .‬از انجاییکــه شــما در یــک شــبکه هســتید و ‪ IP‬ان شــبکه‬ ‫در حقیقــت بــه اشــتراک گداشــته می شــود‪ ،‬مــکان دقیــق شــما مخفــی می مانــد‪ .‬بــرای مثــال از روی ادرس ‪ IP‬ای کــه وب ســایت را بازدیــد کرده ایــد‬ ‫نمی تــوان تشــخیص داد کــه شــما در کــدام خیابــان یــا اپارتمــان زندگــی می کنیــد‪ .‬اطالعاتــی کــه از ایــن ‪ IP‬مشــخص می شــود ایــن اســت کــه کاربــری‬ ‫کــه شــهر مشــخص و شــاید منطقــه مشــخصی اطالعاتــی کــه ‪ ISP‬نشــان می دهــد از ایــن وب ســایت بازدیــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 05‬شهریور‬ ‫روت کیت چیست؟‬ ‫و چگونه می توان‬ ‫روت کیت ها‬ ‫را حذف کرد‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫تقریبــا بیســت ســال اســت کــه روت کیت هــا‪ ،‬ایــن گونه هــای‬ ‫مخــرب ایجــاد شــده اند و بــه مجرمــان اجــازه دسترســی و ســرقت‬ ‫داده هــای قربانیــان را می دهنــد‪ .‬بــه طــور کلــی روت کیت هــا‬ ‫ابزارهــای مخربــی هســتند کــه بــرای پنهــان شــدن در کامپیوترهای‬ ‫الــوده شــده طراحــی شــده اند و بــه مجرمــان اجــازه می دهــد کــه‬ ‫بتواننــد سیســتم را از راه دور مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫روت کیت ها چه هستند؟‬ ‫روت کیت هــا گونــه ای از بدافزارهــا هســتند کــه بــرای الــوده‬ ‫کــردن یــک رایانــه مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و بــه مهاجــم‬ ‫اجــازه می دهنــد تــا مجموعـه ای از ابزارهــا کــه بــه ان هــا امــکان‬ ‫دسترســی از راه دور را می دهــد نصــب کننــد‪ .‬ایــن بدافــزار‬ ‫عمدتــا در اعمــاق سیســتم قربانیــان پنهــان می شــود و بــه‬ ‫گونــه ای طراحــی می شــود کــه مقابــل راهکارهــای امنیتــی و‬ ‫برنامــه ای ضــد تروجــان‪ ،‬جــان ســالم بــه در بــرد‪.‬‬ ‫یــک روت کیــت ممکــن اســت حــاوی چندیــن ابــزار مخــرب‬ ‫هماننــد کــی الگــر‪ ،‬ســرقت برنــده پســوردها‪ ،‬ماژولــی بــرای‬ ‫ســرقت کارت هــای اعتبــاری یــا اطالعــات بانکــی و البتــه یــک‬ ‫ربــات بــرای انجــام حمــات ‪ DDOS‬یــا غیــر فعــال کننــده‬ ‫عملکردهــای نــرم افزارهــای امنیتــی باشــد!‬ ‫روت کیت هــا عمومــا از درب پشــتی اقــدام بــه حملــه می کننــد‬ ‫تــا بتواننــد هــر زمــان کــه مایــل بودنــد از راه دور بــه هــر‬ ‫قســمت خــاص از دســتگاه الــوده قربانــی اتصــال برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از نمونه هــای روت کیــت مبتنــی بــر وینــدوز ‪TDSS,‬‬ ‫‪ ZeroAccess, Alureon and Necurs‬بودنــد‪.‬‬ ‫گونه های روت کیت‬ ‫روت کیت هــا بــه دو دســته تقســیم می شــوند کــه عبارتنــد‬ ‫از ‪ user-mode‬و ‪ .kernel-mode‬روت کیت هــای ‪User-‬‬ ‫پنج معیار مهم‬ ‫امنیتی هنگام‬ ‫فعالیت های گروهی‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در ‪ 12‬مــاه گذشــته نقــض داده هــا بیشــتر از ‪ 15‬ســال گذشــته بــوده‬ ‫اســت و ایــن نشــان می دهــد کــه مجرمــان ســایبری ســخت کار‬ ‫می کننــد تــا از ایــن دور کاری و فعالیت هــای گروهــی بــه طــور کلــی‬ ‫ســوء اســتفاده کننــد خوشــبختانه اســتراتژی های قــوی مختلفــی‬ ‫وجــود دارد کــه بــه ســازمان ها کمــک می کنــد تــا بــا خیــال راحــت بــه‬ ‫فعالیت هــای گروهــی و ترکیبــی بپردازنــد‪.‬‬ ‫از زمــان شــروع همه گیــری ویــروس کرونــا فعالیت هــای گروهــی‬ ‫و ترکیبــی بــه یــک پدیــده تقریبــا ًجهانــی تبدیــل شــده اســت بــرای‬ ‫سرقت هویت‬ ‫حفظ هویت‬ ‫ســرقت هویــت زمانــی اتفــاق می افتــد کــه از اطالعــات شــخصی‬ ‫افــراد بــرای بــاز کــردن حســاب کاربــری جدیــد‪ ،‬خریــد کــردن‪ ،‬یــا‬ ‫پرداخــت مالیــات توســط شــخصی غیــر از صاحــب اطالعــات‬ ‫اســتفاده شود‪.‬ســرقت هویــت زمانــی اتفــاق می افتــد کــه از‬ ‫اطالعــات شــخصی افــراد بــرای بــاز کــردن حســاب کاربــری جدیــد‪،‬‬ ‫خریــد کــردن‪ ،‬یــا پرداخــت مالیــات توســط شــخصی غیــر از صاحــب‬ ‫اطالعات اســتفاده شود‪.‬بیشــتر افرادی که ســرقت هویت را تجربه‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬بــرای بازیابــی ان مراحــل متعــددی را طــی می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬عالئــم هشــدار‪ .2.‬کارهایــی کــه بالفاصلــه بایــد انجــام‬ ‫داد‪ .3.‬کارهایــی کــه بایــد در صــورت گــم یــا دزدیــده شــدن‬ ‫اطالعــات انجــام داد‪ .4.‬محافظــت از هویــت‪.‬‬ ‫عالیم هشدار‬ ‫راه هــای زیــادی بــرای بررســی انکــه ایــا شــخصی از اطالعــات‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪595‬‬ ‫داستان کارت های هدیه‬ ‫خارجی (‪)GiftCard‬‬ ‫‪ mode‬بــرای اجــرا در قســمت سیســتم عامــل رایانــه بــه عنــوان‬ ‫برنامه هــای کاربــردی طراحــی شــده اند‪ .‬ان هــا رفتــار مخــرب‬ ‫خــود را بــا ربــودن فراینــد برنامه هــای در حــال اجــرا بــر روی‬ ‫سیســتم و یــا نوشــتن حافظــه ای کــه برنامــه از ان اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ ،‬اجــرا می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مــورد شــایع تر از نــوع دوم اســت‪ .‬امــا روت کیــت مــدل‬ ‫‪ Kernel-mode‬در پاییــن تریــن ســطح سیســتم عامــل اجــرا‬ ‫می شــود و مجموع ـه ای از قدرتمندتریــن امتیــازات بــه مهاجــم‬ ‫داده می شــود‪ .‬پــس از نصــب یــک روت کیــت ‪Kernel-mode‬‬ ‫مهاجــم کنتــرل کاملــی از سیســتم را بــه دســت می گیــرد و‬ ‫می توانــد هــر اقدامــی را کــه خــود انتخــاب کنــد را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫روت کیت هــای ‪ Kernel-mode‬اغلــب پیچیده تــر از روت‬ ‫کیت هــای ‪ user-mode‬هســتند و بــه همیــن دلیــل اســت کــه‬ ‫کمتــر رایــج هســتند‪ .‬شناســایی روت کیــت مــدل دوم بــه مراتــب‬ ‫ســخت تر و حــذف ان دشــوارتر اســت‪.‬‬ ‫روت کیت هــا گونه هــای دیگــری هماننــد ‪ bootkits‬دارنــد‬ ‫کــه بــرای تغییــر دادن ‪ boot loader‬مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫مــی گیرنــد‪ .‬بــوت کیت هــا در پاییــن تریــن ســطح قبــل از لــود‬ ‫شــدن سیســتم عامــل‪ ،‬اجــرا می شــوند‪ .‬در چنــد ســال اخیــر‬ ‫گونه هایــی از روت کیت هــای تلفــن همــراه بــرای حملــه بــه‬ ‫گوش ـی های هوشــمند بــه ویــژه دســتگاه های اندرویــدی ایجــاد‬ ‫شــده اند‪ .‬ایــن روت کیت هــا اغلــب بــا یــک برنامــه مخــرب از‬ ‫یــک فروشــگاه نــرم افــزاری یــا شــخص ثالــث دانلــود شــده اند‪.‬‬ ‫شیوه الودگی‬ ‫روت کیت هــا بــا روش هــای مختلفــی بــر روی سیســتم ها‬ ‫نصــب می شــوند امــا شــایع ترین ان هــا ویروس هایــی اســت‬ ‫کــه از طریــق اکســپلویت یــک اســیب پذیــری در سیســتم عامــل‬ ‫یــا یــک برنام ـه ی کاربــردی در رایانــه اجــرا می شــوند‪ .‬مجرمــان‬ ‫اســیب پذیری های شــناخته و ناشــناخته را در سیســتم عامل و‬ ‫برنامه هــای کاربــردی مــورد هــدف قــرار می دهنــد و بــا اســتفاده‬ ‫از کدهــای اکســپلویت تــاش می کننــد تــا بــه جایــگاه باالتــری‬ ‫در دســتگاه قربانــی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫ســپس ان هــا روت کیــت را نصــب می کننــد و از راه دور بــه‬ ‫سیســتم دسترســی پیــدا می کننــد‪ .‬کــد اکســپلویت شــده بــرای یک‬ ‫اســیب پذیــری خــاص می توانــد بــر روی یــک وب ســایت قانونــی‬ ‫کــه دچــار الودگــی شــده اســت‪ ،‬میزبانــی کنــد‪ .‬الودگــی دیگــر‬ ‫توســط روت کیت هــا می توانــد از طریــق درایوهــای ‪ USB‬باشــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت مجرمــان درایوهــای ‪ USB‬را بــا روت کیت هایــی‬ ‫کــه بــر روی ان هــا نصــب شــده اند در مکان هایــی هماننــد‬ ‫کافــی شــاپ ها‪ ،‬جاهــای عمومــی و مکان هــای کنفرانــس قــرار‬ ‫دهنــد کــه قربانیــان ان هــا را بردارنــد‪ .‬در برخــی مــوارد ممکــن‬ ‫اســت نصــب یــک روت کیــت وابســته بــه اســیب پذیری هــای‬ ‫امنیتــی نباشــد و ممکــن اســت بــه عنــوان بخشــی از یــک نــرم‬ ‫افــزار قانونــی یــا از طریــق ‪ USB‬وارد شــود‪.‬‬ ‫حذف روت کیت ها‬ ‫تشــخیص حضــور یــک روت کیــت در سیســتم می توانــد کاری‬ ‫دشــوار باشــد زیــرا کــه ایــن بدافــزار بــه منظــور پنهــان شــدن‬ ‫و عــدم تشــخیص طراحــی شــده اســت‪ .‬امــا بــا ایــن حــال‬ ‫راه هــای زیــادی بــرای جســتجوی انــواع شــناخته و ناشــناخته‬ ‫روت کیت هــا از طریــق روش هــای مختلفــی مثــل امضاهــا یــا‬ ‫رویکردهــای رفتــاری در شناســایی روت کیت هــا و یــا جســتحوی‬ ‫الگوهــای شــناختی وجــود دارد‪.‬‬ ‫حــذف روت کیــت یــک فراینــد پیچیــده اســت و بــه طــور معمول‬ ‫بــا ابزارهــای تخصصــی هماننــد ‪ TDSSKiller‬کــه متعلــق بــه‬ ‫البراتــوار کسپرســکی اســت می تــوان روت کیت هــای ‪TDSS‬‬ ‫را شناســایی و حــذف نمــود‪ .‬در برخــی مــوارد هنگامــی اســیب‬ ‫زیــاد ممکــن اســت قربانــی مجبــور بــه نصــب مجــدد سیســتم‬ ‫عامــل شــود‪.‬‬ ‫کســانی کــه بــا ایــن تعریــف دقیــق اشــنا نیســتند «فعالیت هــای‬ ‫گروهــی» انجــام کار بــه شــیوه ای انعطــاف پذیــر اســت و بــه‬ ‫کارمنــدان اجــازه می دهــد زمــان خــود را بیــن حضــور در محــل کار و‬ ‫انجــام کار از راه دور (معمــوال ًدر خانــه) تقســیم کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــر ناگهانــی و پیــش بینــی نشــده در فعالیت هــای گروهــی‬ ‫و ترکیبــی پیامدهــای عمیقــی بــر چشــم انداز تهدید فضای ســایبری‬ ‫داشــته اســت هنگامــی کــه یــک ســازمان داده هــا و یــا برنامه هــای‬ ‫کاربــردی را بــه فضــای ابــری منتقــل می کنــد تیم هــا و برنامــه‬ ‫نویســان امنیتــی بایــد سیاسـت های امنیتــی خــود را امن نگــه دارند‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال در ‪ 12‬مــاه گذشــته نقــض داده هــا بیشــتر از ‪ 15‬ســال‬ ‫گذشــته بــوده اســت و ایــن نشــان می دهــد کــه مجرمــان ســایبری‬ ‫ســخت کار می کننــد تــا ازایــن دورکاری و فعالیت هــای گروهــی بــه‬ ‫طــور کلــی ســوء اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬اســتراتژی های قــوی مختلفــی وجــود دارد کــه بــه‬ ‫ســازمان ها کمــک می کنــد تــا بــا خیــال راحــت بــه فعالیت هــای گروهــی‬ ‫وترکیبــی بپردازنــد‪ :‬بنابرایــن در اینجــا پنــج معیــار و مالحظــه امنیتــی‬ ‫اصلــی بــرای افــراد مرتبــط در فعالیــت گروهــی اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬کنترل های امنیتی‬ ‫کنترل هــای امنیتــی ممکــن اســت در تنظیمــات فضــای ابــری و از‬ ‫راه دور بــه درســتی اجــرا نشــده باشــد تیم هــای فنــاوری اطالعــات‬ ‫همیشه نمی توانند کنترل های امنیتی را از راه دور به روز کنند در‬ ‫نظــر گرفتــن ایــن مــوارد بــرای اطمینــان از عــدم دسترســی مهاجمــان‬ ‫بــه سیســتم شــما بــرای ســرقت داده هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬نشت داده ها‬ ‫تیم هــای فنــاوری اطالعــات معمــوال ً هنــگام راه انــدازی فضــای‬ ‫ابــر خصوصــی و عمومــی از اینترنــت بــاز اســتفاده می کننــد بــر‬ ‫ایــن اســاس خطــر نشــت اطالعــات وجــود دارد‪ .‬نشــت داده هــا‬ ‫می توانــد ناشــی از دســتگاه های موجــود در شــبکه (بــه عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬دســتگاه هــای تلفــن همــراه)‪ ،‬خطــای انســانی و غیــره‬ ‫باشــد هنگامــی کــه داده هــا نشــت می کننــد ضــروری اســت‬ ‫بدانیــم چــه کســی مســئول اطــاع رســانی نقــض اطالعــات‬ ‫(مشــتری‪ ،‬فروشــنده و غیــره) اســت‪.‬‬ ‫‪-3‬ارزیابی ریسک‬ ‫بــرای انجــام موثرارزیابــی ریسک‪،‬ســازمان ها بــه اطالعــات زیــادی‬ ‫در مــورد سیاس ـت های امنیتــی ارائــه دهنــده هــای خدمــات ابــری‬ ‫نیــاز دارنــد کــه بــر خــاف ارزیابــی کلــی‪ ،‬ارزیابــی ریســک می توانــد‬ ‫بــرای فضــای ابرهــای خصوصــی و عمومــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫‪-4‬محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی‬ ‫ســازمان ها موظفنــد هنــگام اجــرای یــک مــدل فعالیــت ترکیبــی‬ ‫وگروهــی‪ ،‬از محرمانــه بــودن داده هــا و شــیوه های حفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی مناســبی پیــروی کننــد بــا ایــن حــال‪ ،‬انتقــال داده هــا بــه‬ ‫فضــای ابــری خطــرات و محدودیت هــای جدیــدی را بــرای مهاجمــان‬ ‫ایجــاد می کنــد بــه ایــن معنــی کــه ســازمان ها بایــد در مــورد محرمانه‬ ‫بودن اطالعات کارکنان و مشــتریان و نحوه حفظ حریم خصوصی‬ ‫انهــا تجدیــد نظــر کننــد و در صــورت نیــاز راه کارهــای امنیتــی را‬ ‫ارتقــا دهنــد و ایــن بــاال بــردن امنیــت و محرمانگــی باعــث افزایــش‬ ‫محدودیــت هــای مجرمــان ســایبری می شــود‪.‬‬ ‫‪-5‬رمزگذاری‬ ‫عــدم وجــود ‪ VPN‬بــرای دسترســی بــه فضــای ســازمانی ابــر یــک‬ ‫تهدیــد ســایبری قابــل توجــه اســت بــا اســتفاده از ‪ VPN‬اطمینــان‬ ‫حاصــل می کنیــم کــه داده هــای دریافتــی از ابــر کــه در حــال انتقــال‬ ‫هســتند امنیــت بیشــتری را بــرای کارکنــان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫شــما درحــال اســتفاده اســت یــا خیــر‪ ،‬وجــود دارد‪ .‬برخــی از ایــن‬ ‫عالئــم عبارتنــد از‪:‬‬ ‫ مشــاهده برداشــت هایی از حســاب بانکــی بــه طــوری کــه‬‫نمی توانیــد ایــن برداشــت هــا را توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫ عــدم دریافــت صورتحســاب های بانکــی (در صــورت دریافــت‬‫در قبــل) یــا ســایر ایمیل هــا‬ ‫ پیدا کردن فعالیت های غیرمعمول در حساب مالی‬‫ مشاهده صورتحساب هایی که شما پرداخت نکرده اید‬‫ دریافــت تماس هایــی دربــاره بدهــکار بــودن در حالــی کــه‬‫شــما بدهــکار نیســتید‬ ‫ اطالع از ســوء اســتفاده از اطالعات از طریق نشــت داده در‬‫شــرکتی کــه شــما کار می کنیــد‬ ‫کارهایی که بالفاصله باید انجام داد‬ ‫اگــر یکــی از عالیــم هشــدار فــوق را دریافــت کردیــد‪ ،‬ســریعا ً‬ ‫وارد عمــل شــوید‪ .‬انجــام مراحــل زیــر بــه محــدود ســازی‬ ‫خســارت منجــر می شــود‪:‬‬ ‫‪ .1‬بــا جایــی کــه مــی دانیــد کالهبــرداری اتفــاق افتــاده اســت‪،‬‬ ‫تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬حساب بانکی خود را بررسی کنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬به پلیس گزارش دهید‪.‬‬ ‫ارامــش خــود را حفــظ کنیــد و اقــدام بــه جبــران خســارت نماییــد‪.‬‬ ‫براســاس شــرایط‪ ،‬مرحلــه بعــدی می توانــد بســتن حســاب های‬ ‫کاربــری بــاز کــه بــه نام شماســت و یا ارســال گزارش برداشـت های‬ ‫غیرمجــاز بــه بانکــی کــه در ان حســاب داریــد باشــد‪.‬‬ ‫کارهایــی کــه بایــد در صــورت گــم یــا دزدیــده شــدن اطالعــات‬ ‫انجــام داد‪:‬ایــا اخیــرا ً هشــداری مبنــی بــر ســوء اســتفاده از‬ ‫اطالعــات شــخصی خــود بــه واســطه نشــت داده دریافــت‬ ‫کرده ایــد؟ ایــا کیــف پــول خــود را گــم کــرده ایــد؟ یــا حســاب‬ ‫انالیــن شــما هــک شــده اســت؟ براســاس اطالعاتــی کــه گــم‬ ‫شــده اســت‪ ،‬مراحلــی وجــود دارد کــه بــه محافظــت در برابــر‬ ‫دزدی هویــت کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن مراحــل بــر حســب نــوع اطالعــات دزدیــده شــده‬ ‫عبارتنــد از‪ -:‬در صورتــی کــه کلمــه عبــور انالیــن شــما دزدیــده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬کارهــای ذیــل را انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫بــه حســاب کاربــری خــود وارد شــوید و کلمــه عبــور را عــوض‬ ‫کنیــد‪ .‬در صــورت امــکان‪ ،‬نــام کاربــری را نیــز عــوض کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫نمی توانیــد بــه حســاب کاربــری خــود وارد شــوید‪ ،‬بــا جایــی کــه‬ ‫حســاب کاربــری متعلــق بــه انجــا اســت تمــاس بگیریــد‪ .‬از انهــا‬ ‫بپرســید کــه چگونــه می توانیــد حســاب را بازیابــی یــا از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه از کلمــه عبــور یکســانی بــرای جاهــای دیگــر‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬انهــا را نیــز تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ o‬در صورتــی کــه کلمــه عبــور متعلــق بــه ســایت مالــی اســت‬ ‫یــا شــماره کارت شــما در ان ذخیــره شــده اســت‪ ،‬حســاب‬ ‫کاربریتــان را بــرای هرگونــه تغییــر ناشــناخته چــک کنیــد‪.‬‬ ‫فــروش انــواع گیفــت کارت بــرای خریدهــای اینترنتــی از‬ ‫فروشــگاه هــای خارجــی‪ ،‬باعــث اســتقبال و دام گســتری‬ ‫افــراد کالهبــردار بــه واســطه طراحــی فروشــگاه هــای انالیــن‬ ‫جعلــی بــه هــدف ســرقت اطالعــات کارت هــای بانکــی و‬ ‫همچنیــن ســرقت هویــت کاربــران گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مــن و حامــد عالقــه زیــادی بــه تهیــه انــواع گیفــت کارت‬ ‫بــرای خریــد بــازی هــا‪ ،‬کتــاب هــا‪ ،‬برنامــه هــا و موســیقی از‬ ‫فروشــگاه هــای خارجــی داشــتیم حتــی به تقاضای دوســتان‬ ‫بــرای انهــا گیفــت کارت تهیــه مــی کردیــم و پورســانت مــی‬ ‫گرفتیــم‪ ،‬یــک روز بــه منــزل حامــد رفتــم شــروع کردیــم بــه‬ ‫جســتجو در گــوگل‪ ،‬فروشــگاه هــای انالیــن زیــادی پیــدا‬ ‫کردیــم‪ ،‬تبلیغــات جــذاب و قیمــت هــای بســیار مناســب‬ ‫یکــی از ایــن وب ســایت هــا توجــه مــا را جلــب کــرد بــرای‬ ‫خریــد از ایــن فروشــگاه ثبــت نــام کردیــم و طبــق شــرایط‬ ‫فروشــگاه از حامــد عکــس ســلفی بــه انضمــام کارت ملــی‪،‬‬ ‫کارت بانکــی و نوشــته ای مبنــی بــر تاییــد تارنمــای فروشــگاه‬ ‫بــرای احــراز هویــت گرفتــم و ارســال نمودیــم‪ ،‬جمعــا ً مبلــغ‬ ‫‪ 5‬میلیــون تومــان درخواســت خریــد انــواع گیفــت کارت‬ ‫در ســبد خریــد حامــد ثبــت شــد‪ ،‬ســپس جهــت دریافــت‬ ‫اســکن گیفــت کارت هــا‪ ،‬بــه درگاه پرداخــت بانکــی وب‬ ‫ســایت متصــل شــدیم‪ ،‬داده هــای کارت بانکــی ثبــت و‬ ‫دســتور پرداخــت ارســال شــد‪ ،‬امــا پیــام خطــای پرداخــت‬ ‫صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫بــه واســطه یکــی از شــبکه هــای اجتماعــی بــا پشــتیبان‬ ‫فروشــگاه ارتبــاط و موضــوع خطــای پرداخــت اطــاع رســانی‬ ‫شــد‪ ،‬شــخص مذکــور پرســید بانــک عامــل کارت بانکــی‬ ‫شــما چیــه‪ ،‬پاســخ ایــن ســوال توســط دوســتم ارســال شــد‪،‬‬ ‫ســپس از حامــد خواســته شــد بــا کارت دیگــری اقــدام بــه‬ ‫پرداخــت نمایــد‪ ،‬بنابرایــن مــن بــا کارت شــخصی اقــدام بــه‬ ‫پرداخــت کــردم امــا دوبــاره خطــای پرداخــت صــادر شــد‪.‬‬ ‫پشــتیبان فروشــگاه گفــت تــا یــک ســاعت دیگــر مشــکل‬ ‫برطــرف مــی گــردد و بســیار محترمانــه عذرخواهــی کــرد و‬ ‫کــد تخفیــف ویــژه ای بــرای خریــد گیفــت کارت هــا بــه مــا‬ ‫هدیــه داد‪.‬‬ ‫دقیقــه ای نگذشــت کــه ناگهــان پیامــک هایــی از طریــق‬ ‫تلفــن همــراه حامــد و مــن دریافــت شــد‪ ،‬پیامــک هــا را‬ ‫بــاز کردیــم و متوجــه شــدیم کــه مبلــغ ‪ 5‬میلیــون تومــان‬ ‫از حســاب مــن برداشــت شــده اســت و همچنیــن مبلــغ ‪20‬‬ ‫میلیــون تومــان بــه کارت حامــد واریــز و ســپس مبلــغ ‪25‬‬ ‫میلیــون تومــان از کارت بانکــی حامــد برداشــت شــد‪ ،‬بــه‬ ‫همیــن خاطــر مــن و حامــد بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده‬ ‫هــای اتــی از طریــق تلفــن بانــک اقــدام بــه مســدودی کارت‬ ‫هــای بانکــی شــخصی نمودیــم‪.‬‬ ‫بلــه متاســفانه در دام یــک کالهبــردار حرفــه ای گرفتــار‬ ‫شــده بودیــم‪ ،‬مشــخصه هــای کارت هــای بانکــی و رمــز دوم‬ ‫از طریــق درگاه جعلــی بــرای متهــم ارســال شــده بــود‪.‬‬ ‫صبــح فــردا‪ ،‬مــن و حامــد بــه همــراه مســتندات و پرینــت‬ ‫تراکنــش بانکــی بــه دادســرا مراجعــه کردیــم‪ ،‬پــس از‬ ‫دریافــت دســتورات قضایــی بــرای تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫پلیــس فتــا رفتیــم‪ ،‬خوشــبختانه بــا پیگیــری کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا شــخص کالهبــردار کــه عامــل برداشــت غیرمجاز‬ ‫از حســاب بانکــی شــاکیان زیــادی در سراســر کشــور بــود‬ ‫دســتگیر و تمــام وب ســایت هــا و درگاه هــای جعلــی ایــن‬ ‫مجــرم بســته شــد‪.‬‬ ‫در پیگیــری هــای پلیــس فتــا مشــخص شــد مجــرم اینترنتی‬ ‫بــه صــورت اینترنتــی اقــدام بــه انتقــال مبلــغ ‪ 5‬میلیــون‬ ‫تومــان از کارت بانکــی مــن و همچنیــن ‪ 15‬میلیــون تومــان‬ ‫از کارت هــای بانکــی دیگــران بــه کارت بانکــی حامــد مــی‬ ‫کنــد ســپس بــا عکــس ســلفی و مشــخصات کارت بانکــی‬ ‫حامــد اقــدام بــه خریــد ‪ 25‬میلیــون تومــان گیفــت کارت از‬ ‫فروشــگاهی معتبــر مــی نمایــد‪ ،‬نکتــه جالــب اینکــه تارنمــای‬ ‫ایــن وب ســایت جعلــی بــا تارنمــای فروشــگاه اصلــی تقریبــا ً‬ ‫یکــی بــود و تنهــا تفــاوت بیــن ادرس دامنــه اصلــی و دامنــه‬ ‫جعلــی‪ ،‬اضافــه شــدن یــک حــرف تکــراری بــود‪ ،‬کــه ان حرف‬ ‫از طریــق کالهبــردار بــه واســطه فتوشــاپ حــذف شــده بــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن تارنمــای موجــود در عکــس ســلفی مغایرتــی بــا‬ ‫تارنمــای اصلــی نداشــت!‬ ‫کارشــناس پلیــس فتــا توصیــه هایــی بــه مــا گفــت کــه‬ ‫خواهــش می کنــم بــه ایــن هشــدارها توجــه کنیــد تــا گرفتــار‬ ‫افــراد تبهــکار نشــوید‪:‬‬ ‫‪ -1‬افــراد ســودجو از طریــق فروشــگاه هــای جعلــی بــه‬ ‫بهانــه فــروش انــواع گیفــت کارت‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬بنابرایــن نســبت بــه اصالــت فروشــگاه‬ ‫مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫‪ -2‬نســبت بــه اصالــت درگاه هــای پرداخــت مطمئن شــوید‪،‬‬ ‫مجرمیــن ســایبری بــا طراحــی فروشــگاه هــای جعلــی و‬ ‫هدایــت کاربــران بــه درگاه هــای پرداخــت جعلــی اقــدام بــه‬ ‫ســرقت داده هــای کارت بانکــی و رمــز دوم مــی نماینــد و از‬ ‫طریــق شــگردهای پولشــویی مبالــغ را انتقــال مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬افــراد کالهبــردار بــه صــورت زیرکانــه اقــدام بــه فریــب‬ ‫کاربــران بــرای اخــذ عکــس هــای ســلفی بــه انضمــام مــدارک‬ ‫شناســایی برای عبور از مرحله احراز هویت در فروشــگاههای‬ ‫مجــازی بــرای خریــد گیفــت کارت هــا مــی کننــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫نســبت بــه ارســال مــدارک هویتــی بــه وب ســایت در صــورت‬ ‫اطمینــان از اصالــت فروشــگاه اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬بــه وب ســایت پلیــس فتــا مراجعــه و توصیــه هــای‬ ‫امنیتــی بــرای تشــخیص درگاه هــای پرداخــت جعلــی را‬ ‫مطالعــه نماییــد‪ ،‬همچنیــن در صــورت برخــورد بــا درگاه هــای‬ ‫جعلــی‪ ،‬موضــوع در اســرع وقــت از طریــق وب ســایت‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬گــزارش گــردد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجم شهریور روز کشتی به یاد جهان پهلوان تختی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -595‬سال هشتم‬ ‫‪-595-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/29‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪29 - 2022 //‬‬ ‫‪// 27 - 1401 //06‬اوت‬ ‫ شنبه ‪06//05‬‬ ‫‪91‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی ‪ -‬زهرا سارایی‬ ‫معرفی ‪ 10‬کتاب داستان‬ ‫برای کودکان زیر ‪ ۲‬سال‬ ‫یک سال با دولت مردم؛‬ ‫جامعهجوانان‬ ‫وزارت ورزش‬ ‫در دولت سیزدهم؛‬ ‫از مهارت اموزی‬ ‫تا اشتغالزایی‬ ‫معاونــت جوانــان وزارت ورزش و جوانــان بــه عنــوان اصلی ترین‬ ‫نهــاد حمایتــی قشــر جــوان‪ ،‬در دولــت ســیزدهم بــا ‏انعقــاد‬ ‫شــماری از تفاهــم نامه هــا‪ ،‬مهارت امــوزی بیــش از ‪ 100‬هــزار نفــر‬ ‫را در راســتای حمایــت ازاشــتغالزایی‪ ،‬ازدواج‏و تشــکیل زندگــی‬ ‫مشــترک فراهــم کــرد‪.‬‏‬ ‫ســازمان ملــی جوانــان بــا تصویــب قانــون ‪ ۸‬دی مــاه ‪ ،۱۳۸۹‬در‬ ‫ادغــام بــا ســازمان تربیــت بدنــی کشــور تبدیــل بــه‏وزارت ورزش‬ ‫و جوانــان شــد و امــروزه در ‪ 2‬حــوزه «ورزش» و «جوانــان»‬ ‫فعالیــت می کنــد‏‪.‬‬ ‫حمایــت از تدویــن و اجــرای برنامه هــای مرتبــط بــا امــور جوانــان‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای بین المللــی داخلــی و‏خارجــی‬ ‫در حــوزه جوانــان بــا همــکاری و هماهنگــی دســتگاه های مرتبــط‬ ‫و نمایندگــی دولــت در ســازمان ها و مجامــع‏بین المللــی مرتبــط‬ ‫بــا جوانــان‪ ،‬پیش بینــی تســهیالت و تمهیــدات الزم بــرای تشــویق‬ ‫و توســعه فعالیت هــای بخــش‏خصوصــی در حــوزه هــای مرتبــط‬ ‫بــا امــور جوانــان بــا همــکاری و هماهنگــی دســتگاه های ذی ربــط‬ ‫در حــوزه جوانــان و‏حمایــت از ایجــاد و اداره خانه هــای جوانــان از‬ ‫مهمتریــن اهــداف و رســالت های ایــن ســازمان دولتــی در حــوزه‬ ‫‏‏«جوانــان» اســت‏‪.‬‬ ‫اعمال تعهداتی که در دولت مردمی ســیزدهم با انعقاد شــماری‬ ‫از تفاهمنامه هــا بــه منظــور همــکاری بــا برخــی‏دســتگاه ها ســرعت‬ ‫گرفتــه و بــا توســعه امــوزش جوانــان‪ ،‬تمرکــز بــر مهارت امــوزی و‬ ‫توانمندســازی‪ ،‬توانســت موجبــات‏اســتفاده بهینــه از اســتعدادها‬ ‫و توانایی هــای نســل جــوان و فرصــت اشــتغال و تشــکیل زندگــی‬ ‫مشــترک را نیــز بــرای‏برخــی جوانــان بــه ارمغــان اورد‏‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن اقدامــات در ایــن راســتا در دولــت مردمــی‪،‬‬ ‫انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بیــن معاونــت امــور‏جوانــان وزارت‬ ‫ورزش و جوانــان بــا ســازمان پژوهــش و نــواوری دفاعــی وزارت‬ ‫دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای‏مســلح (ســپند)با هــدف بهــره بــرداری‬ ‫حداکثــری از ظرفیــت جوانــان و نخبــگان و همچنیــن اشــاعه تفکــر‬ ‫اصیــل علــم‏محــور‪ ،‬ارتقــای ســطح زندگــی و تعالــی روحی انســان و‬ ‫اســتفاده بهینــه از امکانــات موجــود بــود‏‪.‬‬ ‫همچنیــن راه انــدازی و بهــره بــرداری از مراکــز نــواوری و شــتاب‬ ‫دهــی جوانــان (منــش) در ‪ 15‬اســتان کشــور بــا ‪204‬‏رویــداد‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 800‬نفــر ســاعت مشــاوره‪ ،‬فعالیــت ‪ 62‬تیــم و برگــزاری ‪168‬‬ ‫کارگاه‪ ،‬برگــزاری دوره هــای مهارت‏امــوزی اشــتغال و کارافرینــی‬ ‫و مهارت هــای زندگــی ویــژه ســربازان و کارکنــان جــوان ســتاد کل‬ ‫نیروهــای مســلح‏‏(نزدیــک بــه ‪ 120‬هــزار نفــر)‪ ،‬برگــزاری دوره هــای‬ ‫مهــارت امــوزی اشــتغال و کارافرینــی و مهارت هــای زندگــی‏ویــژه‬ ‫جوانــان ‪ 18‬تــا ‪ 35‬ســال بــا بهره گیــری از ظرفیــت ‪ 110‬مســجد‬ ‫در ســطح کل کشــور بــا همــکاری‏ســازمان تبلیغــات اســامی‬ ‫( امــوزش بیــش از ‪ 5000‬نفــر از جوانــان) و برگــزاری دوره هــای‬ ‫امــوزش‏اشــتغال و کارافرینــی و مهارت هــای زندگی ویــژه جوانان‬ ‫‪ 18‬تــا ‪ 35‬ســال تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام‏خمینــی(ره) بــا‬ ‫همــکاری کمیتــه امــداد امام خمینــی (ره) (اموزش بیــش از ‪8000‬‬ ‫نفــر از جوانــان) نیــز از‏دیگــر اقدامــات حائــز اهمیــت ایــن نهــاد‬ ‫روز کارمند‬ ‫طــی یــک ســال اخیــر در دولــت ســیزدهم اســت کــه‬ ‫بــا هــدف امــاد ه ســازی جوانــان‏بــرای برعهده گیــری‬ ‫نقش هــای متعــدد اجتماعــی و فرهنگــی و‪ ...‬در‬ ‫جامعــه انجــام پذیرفــت‏‪.‬‬ ‫برگــزاری دوره هــای تربیــت مربــی در حوزه اشــتغال‬ ‫و کارافرینــی بــا همــکاری کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) و‏ســازمان تبلیغــات اســامی‪ ،‬تولیــد‬ ‫و پخــش مســتند ‪ 100‬قســمتی کارافرینــان جــوان‬ ‫اســتانها در رســانه ملــی و بســتر‏فضــای مجــازی‬ ‫بــا هــدف ارتقــای فرهنــگ اشــتغال و کارافرینــی‬ ‫در بیــن جوانــان بــا همــکاری ســازمان جهــاد‬ ‫دانشــگاهی‪،‬‏تولیــد محتــوای رســانه ای و تصویــری‬ ‫در حــوزه اشــتغال و کارافرینــی از جملــه تولیــد‬ ‫‪ 3500‬دقیقــه موشــن گرافی بــا‏موضــوع اشــتغال‬ ‫پذیــری و فرهنــگ کار‪ ،‬جهــش تولیــد و اوقــات‬ ‫فراغــت در ســبک زندگــی ایرانــی اســامی؛ تولیــد‬ ‫‪200‬‏دقیقــه مســتند تصویــری بــا موضــوع معرفــی‬ ‫جوانــان کارافریــن روســتایی؛ تولیــد ‪ 273‬دقیقــه‬ ‫مســتند تصویــری بــا‏موضــوع معرفــی مهارت هــای کســب و کار‬ ‫در فضــای مجــازی؛ تولیــد محتــوا در حــوزه اشــتغال و کارافرینــی‬ ‫بــا‏موضوعــات ارائــه تجربیــات موفــق کشــورهای جهــان اســام در‬ ‫حــوزه کارافرینــی اجتماعــی و اقتصــاد‪ ،‬خــرده روایت‏های کســب و‬ ‫کار و کســب و کار بــا رویکــرد اســامی بــا همــکاری ســازمان جهــاد‬ ‫دانشگاهی؛ تولید محتوا در حوزه‏کارافرینی اجتماعی و حمایت‬ ‫از اجــرای طــرح شناســایی‪ ،‬استانداردســازی و امــوزش فعــاالن‬ ‫حــوزه گردشــگری و‏صنایــع دســتی نیــز در ایــن دوران بــه همــت‬ ‫جامعــه جوانــان ایــن وزارتخانــه رقــم خــورد‏‪.‬‬ ‫حمایــت از اجــرای طــرح راهکارهــای نحوه ورود فناوری به کســب‬ ‫و کارهــای جوامــع محلــی‪ ،‬ارائــه خدمــات مشــاوره‏کارافرینــی‬ ‫بــه جوانــان کارافریــن (دریافــت کننــده تســهیالت اشــتغال و‬ ‫کارافرینــی) بــا همــکاری وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‏رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫حمایــت از اجــرای طــرح شناســایی‪ ،‬امــوزش مهارت¬هــا‪،‬‬ ‫تســهیل گری‪ ،‬ارائــه خدمــات و مشــاوره در ‏حــوزه اشــتغال و‬ ‫کارافرینــی بــه منظــور توانمندســازی جوانــان ســاکن در روســتاها‬ ‫(بــا همــکاری معاونــت توســعه ‏روســتایی و مناطــق محــروم‬ ‫کشــور نهــاد ریاســت جمهــوری) نیــز در راســتای حمایــت دولــت از‬ ‫توانمندســازی و اشــتغال‏اتفــاق افتــاد‏‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت اشتغال و کارافرینی‬ ‫یکــی دیگــر از اقدامــات حائــز اهمیتــی که توســط دولت ســیزدهم‬ ‫و در راســتای حمایــت از ایــن توانمندســازی و ‏اشــتغال انجــام‬ ‫پذیرفــت و بی شــک می توانــد بــر ازدواج جوانــان و تشــکیل زندگــی‬ ‫مشــترک نیــز موثــر واقــع شــود‪،‬‏اعطــای تســهیالت اشــتغال و‬ ‫کارافرینــی بــه همــت جامعــه جوانــان ایــن وزارتخانــه بــود‏‪.‬‬ ‫اعطــای تســهیالت اشــتغال و کارافرینــی بــه جوانــان واجد شــرایط‬ ‫از طریــق صنــدوق کارافرینــی امیــد (در اشــتغال‏بخــش شــهری) بــا‬ ‫‪ 205‬مــورد و اعطــای تســهیالت اشــتغال و کارافرینــی بــه جوانــان‬ ‫واجــد شــرایط از طریــق بانــک‏قرض الحســنه رســالت (در اشــتغال‬ ‫بخــش روســتایی) بــا ‪ 480‬مــورد‏‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ 7737‬کارگاه اموزشی در حوزه ازدواج‬ ‫‪‎‬برگــزاری کارگاه هــای اموزشــی بــا موضــوع ازدواج و خانــواده در‬ ‫ســطح کشــور از طریــق ادارات کل ورزش و جوانــان‏اســتانها بــرای‬ ‫جوانــان نیــز از اقدامــات حمایتــی در زمینــه ازدواج و خانــواده اســت‬ ‫کــه در کارنامــه دولــت ســیزدهم بــه‏ثبــت خواهــد رســید‏‪.‬‬ ‫معاونــت جوانــان وزارت ورزش و جوانــان در ایــن عرصه با برگزاری‬ ‫‪ 7737‬کارگاه اموزشــی ازدواج در ‪414‬‏شهرســتان کشــور به صورت‬ ‫رایــگان (‪ 3091‬کارگاه انالیــن ـ ‪ 4581‬حضــوری ـ ‪ 20849‬ســاعت‬ ‫اموزشــی ـ‏‏‪ 173954‬شــرکت کننده) نقشــی مهم در اگاهی بخشــی‬ ‫بــه جوانــان و بی تریــد انتخاب هــای اگاهانــه و کاهــش‏طــاق ایفــاء‬ ‫کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫تدوین اطلس روند تحوالت ازدواج و طالق در دولت سیزدهم‬ ‫تدویــن اطلــس رونــد تحــوالت ازدواج و طــاق و تبییــن‬ ‫وضعیــت امــاری ازدواج و طــاق اســتان ها و شهرســتان ها بــه‬ ‫‏همــراه مقایســه تطبیقــی بــا امــار کشــوری‪ ،‬نیــز یکــی دیگــر از‬ ‫اقدامــات نوینــی اســت کــه در ایــن دوره و بــا اهتمــام‏جامعــه‬ ‫جوانــان بــه منظــور بررســی رونــد تحــوالت ازدواج و طــاق و‬ ‫طبیعتــا فرصــت اســتفاده از نتایــج ایــن اطالعــات را‏در طرح هــا‬ ‫وبرنامه هــا فراهــم اورد‪.‬‏‬ ‫راه انــدازی‪ ،‬حمایــت‪ ،‬ارزشــیابی و ظرفیت ســنجی مراکــز تخصصی‬ ‫مشــاوره ازدواج و خانــواده بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بــا‏هــدف رتبه بنــدی‬ ‫و اســتفاده بهینه از خدمات و ظرفیت های مراکز مشــاوره در ‪430‬‬ ‫مرکــز در ســطح کشــور‪ ،‬صــدور‏و تمدیــد مجــوز مراکــز تخصصــی‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫چطــور یــک کــودک کتابخــوان و عالقــه منــد بــه مطالعــه تربیــت کنیــم؟ ایــن‬ ‫ســوال بســیاری از پدرهــا و مادرهایــی اســت کــه دغدغــه کتاب خوان شــدن‬ ‫بچه هایشــان را دارنــد‪ .‬شــاید ســاده ترین پاســخ ایــن باشــد کــه بــرای کودکتــان‬ ‫از ســن کــم و حتــی از نــوزادی کتــاب بخریــد و بخوانیــد‪ .‬بدیهــی اســت کــه‬ ‫نــوزاد و کــودکان زیــر ‪ ۲‬ســال ممکــن اســت همــه کلمــات و مفاهیــم کتــاب‬ ‫را درک نکننــد‪ ،‬امــا انچــه اهمیــت دارد ارتبــاط برقرارکــردن کــودک بــا کتــاب و‬ ‫تصاویــرش اســت‪ ،‬هرچنــد ایــن ارتبــاط ســاده باشــد‪ .‬معرفــی کتــاب امــروز بــه‬ ‫کتاب خوان هــای کوچــک اختصــاص دارد‪ .‬اگــر شــما هــم کــودک زیــر ‪ ۲‬ســال در‬ ‫خانه دارید و دنبال کتاب داســتان برای کودکان زیر ‪ ۲‬ســال هســتید‪ ،‬معرفی‬ ‫امــروز را از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کــی گفتــه مــن بداخالقــم؟‪ :‬بدخلقــی‪ ،‬پرخاشــگری و عصبانیــت از رفتارهــای‬ ‫رایــج کــودکان هســتند کــه ممکــن اســت والدیــن را بســیار کالفــه کننــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫امــوزش مهــار خشــم و عصبانیــت و بیــان درســت نارضایتی هــا بــه کودکان بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬جیــم شــخصیت اصلــی ایــن کتــاب اســت کــه همیشــه عصبانــی‬ ‫اســت و گاهــی حتــی خــودش هــم نمی دانــد کــه چــه چیــزی او را عصبانــی کــرده‬ ‫اســت‪ .‬کــودک بــا خوانــدن داســتان جیــم‪ ،‬بیشــتر بــا عصبانیــت و بداخالقــی خــود‬ ‫اشــنا می شــود و می امــوزد خشــمش را به شــیوه ای درســت بــروز بدهــد‪ .‬ایــن‬ ‫کتــاب بــرای کــودکان نزدیــک بــه ‪ ۲‬ســال و بزرگ تــر مناس ـب تر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬متضادها از مجموعه خمیری ها‪ :‬در این جلد از مجموعه «خمیری ها»‪،‬‬ ‫هــدف نویســنده امــوزش دادن کلمــات و مفاهیــم متضــاد بــه کــودکان اســت‪.‬‬ ‫ایــن تضاد هــا بــا تصاویــر شــخصیت های خمیــری بــه کــودک معرفی می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر دنبــال یــاددادن کلمه هــا و مفاهیــم تــازه بــه کودکتــان هســتید‪ ،‬ایــن کتــاب‬ ‫بــا تصاویــر بامــزه شــخصیت های خمیری انتخاب مناســبی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬همــه می رونــد بــرای خــواب‪ :‬بســیاری از کــودکان در برابــر خوابیــدن‬ ‫مقاومــت می کننــد یــا قبــل از خــواب بدقلــق و بدخلــق می شــوند‪ .‬ایــن کتــاب بــا‬ ‫روایتــی جــذاب و تصاویــری زیبــا کــودک را بــرای خــواب امــاده می کنــد‪ .‬داســتان‬ ‫را گربــه ای روایــت می کنــد کــه نزدیکی هــای وقــت خــواب از خانــه بیــرون‬ ‫می زنــد‪ .‬او در مســیر بــا موجــودات مختلفــی روب ـه رو می شــود کــه همگــی بــا‬ ‫تاریکــی هــوا بــرای خــواب امــاده می شــوند گربــه هــم پــس از عبــور از مســیری‬ ‫زیبــا و دیــدن ایــن موجــودات بــه خانــه برمی گــردد و می خوابــد‪ .‬اگــر بــرای‬ ‫خوابانــدن کودکتــان از کتــاب اســتفاده می کنیــد‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم ایــن کتاب‬ ‫زیبــا را هــم بــه کتابخانــه او اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬یــک جوجــه غــاز دو جوجــه اردک‪ :‬شــمردن از اولیــن مهارت هایــی اســت‬ ‫کــه کــودک یــاد می گیــرد‪ .‬تــد هیلــز در ایــن کتــاب بــا تصاویــری از موجــودات‬ ‫پَــردار کــودکان را بــه دنیــای شــمارش می بــرد‪ .‬اگرچــه در ایــن کتــاب کــودک‬ ‫بــا رنگ هــا‪ ،‬واژه هــا و صفت هــای مختلفــی اشــنا می شــود‪ ،‬هــدف اصلــی‬ ‫نویســنده امــوزش اعــداد ‪ ۱‬تــا ‪ ۱۰‬اســت‪ .‬اگــر کــودک شــما بــه جوجه هــا عالقــه‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن کتــاب می توانــد تمرینــی دلچســب بــرای او باشــد تــا اعــداد و شــمردن‬ ‫را یــاد بگیــرد‪ .‬خانــم شــعبان نژاد هــم ســعی کرده انــد بــا تبدیل کــردن متــن بــه‬ ‫شــعر جذابیتــش را بــرای کــودکان بیشــتر کنند‪ .‬این کتاب داســتان بــرای کودک‬ ‫زیــر یــک ســال مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کــرم ابریشــم بســیار گرســنه‪ :‬نویســنده ایــن کتــاب بــا تصاویــری زیبــا‬ ‫کــودک را بــا شــخصیت کــرم ابریشــم اشــنا می کنــد‪ ،‬ایــن اشــنایی از روز اولــی‬ ‫کــه کــرم ابریشــم از تخــم بیــرون می ایــد تــا زمــان بالغ شــدن او ادامــه دارد‪.‬‬ ‫گرســنگی و نحــوه غذاخــوردن کــرم ابریشــم بهانـه ای اســت کــه کودک بــا اعداد‪،‬‬ ‫روزهــای هفتــه و میوه هــا و ســبزی ها اشــنا شــود‪ .‬اگــر دنبــال کتــاب قصــه بــرای‬ ‫کــودک زیــر یــک ســال هســتید‪ ،‬ایــن کتــاب بســیار جــذاب و مفیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬احســاس های مــن‪ :‬شــناخت احساســات یکــی از مهم تریــن قدم هایــی‬ ‫اســت کــه کــودک بــرای بهبــود ارتبــاط خــود بــا اطرافیانــش برمـی دارد‪ .‬اشــنایی‬ ‫کــودک بــا احساســاتش ســبب می شــود کــه انهــا را به درســتی بــروز دهــد‪.‬‬ ‫وقتــی کــودک احساســاتش را درســت بــروز دهــد‪ ،‬والدیــن می تواننــد رفتــار‬ ‫مناســب تری بــا او داشــته باشــند‪ .‬نویســنده در ایــن کتــاب بــا تصاویــر و‬ ‫توصیفــات مختلــف بــه کــودک کمــک می کنــد احساســات انســانی را بشناســد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از ‪ ۱‬تــا ‪ :۱۰‬احتمــاال از عنــوان کتــاب حــدس زده ایــد کــه هــدف اصلــی ایــن‬ ‫کتــاب امــوش شــمارش بــه کــودکان اســت‪ .‬ایــن امــوزش از طریــق تصاویــری‬ ‫از جانــوران مختلــف انجــام می شــود‪ .‬ایــن نحــوه امــوزش عــاو ه بــر امــوزش‬ ‫اعــداد‪ ،‬حیوانــات مختلــف و البتــه رنگ هــا را هــم بــه کــوک معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر کودکتــان رابطــه خوبــی بــا حیوانــات دارد‪ ،‬خوانــدن ایــن کتــاب روشــی‬ ‫هیجان انگیــزی بــرای یــاددادن اعــداد بــه او خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۸‬حرکت هــا از مجموعــه خمیری هــا‪« :‬خمیری هــا» مجموعه کتابــی بــا هــدف‬ ‫امــوزش بــه کــودکان رده ســنی الــف اســت کــه شــخصیت هایش از جنــس‬ ‫خمیربازی انــد‪ .‬در ایــن جلــد‪ ،‬هــر شــخصیت خمیــری یــک حرکــت را انجــام‬ ‫می دهــد و کــودک شــما می توانــد بــا تقلیــد از تصویــر ان حرکــت را اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫ایــن حرکت هــا ضمــن بــازی‪ ،‬باعــث می شــوند کــه کــودک اعضــای بــدن را بهتــر‬ ‫بشناســد و متوجــه شــود چــه حرکت هــای متفاوتــی را می توانــد انجــام دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬رنگ هــا‪ :‬رنگ هــا از اولیــن مفاهیمــی هســتند کــه کــودک بــا انهــا‬ ‫اشــنا می شــود و بــه او کمــک می کننــد تفاوت هــا را بهتــر تشــخیص بدهــد‪.‬‬ ‫شــخصیت های اصلــی کتــاب اســتنلی و موســو هســتند کــه رنگ هــا را بــه‬ ‫کــودک معرفــی می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬بایــد بــروم دست شــویی اموختــن دست شــویی رفتــن بــه کــودکان‬ ‫از وظایــف دشــوار والدیــن اســت‪ .‬داســتان ایــن کتــاب هــم بــه یکــی از‬ ‫موقعیت هــای دست شــویی رفتــن یعنــی رفتــن فــوری بــه دست شــویی مربــوط‬ ‫می شــود‪ .‬ســگ کوچولــو در ایــن ماجــرا در موقعیتــی اضطــراری قــرار می گیــرد و‬ ‫نیــاز دارد فــوری بــه دست شــویی بــرود‪ ،‬امــا همــه دست شــویی ها پــر هســتند‬ ‫ن بــار‬ ‫و بقیــه دارنــد از انهــا اســتفاده می کننــد و او مجبــور می شــود بــرای اولی ـ ‬ ‫از دست شــویی ادم بزرگ هــا اســتفاده کنــد‪ .‬داســتان ســگ کوچولــو می توانــد‬ ‫کــودک را از لحــاظ ذهنــی بــرای موقعیت هــای اضطــراری مشــابه امــاده کنــد‪.‬‬ ‫اگــر دنبــال کتابــی بــا موضــوع امــوزش دست شــویی رفتــن هســتید‪ ،‬ایــن کتــاب‬ ‫داســتان بــرای کــودکان زیــر ‪ ۲‬ســال بســیار مناســب اســت‪.‬‬ ‫سرویس اقتصادی‬ ‫مشــاوره ازدواج و خانــواده‪ ،‬ارایــه مشــاوره های رایــگان بــه ‪ 12‬هزار و‬ ‫‪ 269‬نفــر طــی‏‏‪ 21‬هــزار و ‪ 338‬جلســه و مراجعــه ‪ 12‬هــزار و ‪786‬‬ ‫نفــر بــرای دریافــت خدمــات بــه ایــن مراکــز و برگــزاری دوره‏هــای‬ ‫دانش افزایــی بــا هــدف ارتقــای کیفی روانشناســان و مدیران مراکز‬ ‫و دوره تربیــت مربــی خانــواده بــا هــدف شبکه‏ســازی مربیــان حــوزه‬ ‫ازدواج و خانــواده (‪ 13‬دوره ملــی)‪ ،‬برگــزاری دوره تربیــت مربــی‬ ‫خانــواده‏باهــدف شــبک ه ســازی مربیــان حــوزه ازدواج وخانــواده‬ ‫و تدویــن ‪ 3‬جلدکتــاب باعنــوان حدیــث زندگــی‏ویــژه اســاتید و‬ ‫مربیــان حــوزه ازدواج وخانــواده نیــز از دیگــر اقدامــات موثــر ایــن‬ ‫معاونــت در حمایــت از ازدواج جوانــان و‏کمــک بــه انتخاب هــای‬ ‫اگاهانــه در دولــت ابراهیــم رئیســی اســت‏‪.‬‬ ‫تفاهــم نامــه بــا ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره بــه منظــور‬ ‫تســهیل در شــرایط راه انــدازی مراکــز و دفاتــر‏تخصصــی مشــاوره‬ ‫ازدواج و خانواده در شهرستان های محروم و کم برخوردار‪ ،‬اجرای‬ ‫برنامه هــای بزرگداشــت هفتــه‏ازدواج در ســطح ملــی و اســتانی‬ ‫اعــم از برگــزاری جشــن ملــی ازدواج بــا حضــور ریاس ـت جمهوری‬ ‫در تــاالر وحــدت‪،‬‏برگــزاری بیــش از ‪ 200‬جشــن وصــال در ‪ 31‬مرکــز‬ ‫اســتان و شهرســتان ها بــه مناســبت هفتــه ازدواج‪ ،‬تجلیــل از‏هزار‬ ‫و ‪ 791‬نفــر از خادمــان و فعــاالن عرصــه ازدواج و خانــواده در ســطح‬ ‫کشــور‪ ،‬ارایــه خدمــات حمایتــی بــه ‪ 2‬هــزار‏و ‪ 686‬مــورد از جوانــان‬ ‫در اســتانه ازدواج توســط خیــران و فعــاالن مردمــی خودجــوش در‬ ‫ســطح کشــور نیز در این‏راســتا و با هدف تشــویق و ترغیب نســل‬ ‫جــوان بــه ازدواج و تشــکیل خانــواده رقــم خــورد‪.‬‏‬ ‫ارایــه خدمــات مشــاوره رایــگان بــه ‪ 3‬هــزار و ‪ 129‬مــورد از‬ ‫مراجعــان جــوان توســط مراکــز تخصصــی مشــاوره ازدواج و‬ ‫‏خانــواده‪ ،‬اجــرای ‪ 508‬برنامــه الگویــی و اموزشــی بــا بهره منــدی از‬ ‫ظرفیت هــای موجــود اســتان‪ ،‬برگــزاری ‪285‬‏نشســت تخصصــی‬ ‫بــا صاحبنظــران عرصــه ازدواج و خانــواده در ســطح کشــور‪،‬‬ ‫اجــرای ‪ 784‬برنامــه ویــژه ماننــد‏مســابقات فرهنگــی و ورزشــی‬ ‫به مناســبت هفته ازدواج در ســطح کشــور نیز از دیگر تعهدات‬ ‫انجــام شــده در ایــن‏حیطــه اســت‪.‬‏‬ ‫تولیدبیش از ‪ 250‬محصول رسانه ای در زمینه «ازدواج اسان ‏»‬ ‫تولیدبیــش از ‪ 250‬محصــول رســانه ای در موضوعــات ازدواج‬ ‫اســان‪ ،‬مهارت هــای زندگی‪،‬انتخــاب همســر‪ ،‬فرزنــداوری ‏و‬ ‫فرزندپــروری‪ ،‬ســواد رســانه ای در خانواده هــای جــوان‪ ،‬عفــاف و‬ ‫حجــاب‪ ،‬اعتیــاد در خانــواده در قالــب انیمیشــن‪،‬‏موش ـن گرافی‪،‬‬ ‫فیلــم کوتــاه‪ ،‬مســتند‪ ،‬کلیــپ اموزشــی‪ ،‬پادکســت‪ ،‬اینفوگرافــی‪،‬‬ ‫پوســتر و کاریکاتــور نیــز در ایــن دوره‪،‬‏توســط ادارات کل ورزش و‬ ‫جوانــان اســتان ها در سراســر کشــور انجــام پذیرفــت‪.‬‏‬ ‫رصد پرداخت وام های ازدواج به صورت ماهانه‏‬ ‫رصــد وپیگیــری مســتمر موضــوع وام قرض الحســنه ازدواج بــه‬ ‫صــورت ماهانــه از بانــک مرکــزی وتحلیــل و ارســال بــه اســتان ها در‬ ‫‏نخســتین ســال فعالیــت دولــت مردمی نیز یکی دیگــر از اقدامات‬ ‫مهــم ایــن حــوزه اســت کــه نشــان از توجــه ویــژه دولــت‏ابراهیــم‬ ‫رئیســی بــه مقولــه ازدواج و خانــواده دارد‪.‬‏‬ ‫در ایــن دوره همچنیــن ‪ 897‬هــزار و ‪ 925‬مورد وام قرض الحســنه‬ ‫ازدواج بــه مبلــغ ‪ 918507157‬میلیــون‏ریــال بــه زوج هــای جــوان‬ ‫متقاضــی تســهیالت ازدواج پرداخــت شــده اســت‏‪.‬‬ ‫بی شــک نــگاه دولــت مــردم بــه مقولــه مهارت امــوزی‪ ،‬اشــتغال‬ ‫و ازدواج نســل جــوان می توانــد نقشــی حیاتــی در تقویــت‏ازدواج‬ ‫جوانــان و تشــکیل خانــواده داشــته و در ســال های اتــی ایــران‬ ‫را از گــرداب پیــری جمعیــت نجــات دهــد و‏فرصــت اســتفاده‬ ‫بهینــه از اســتعداد ها و توانمندی هــای فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم‬ ‫را فراهــم ســازد‏‪.‬‬ ‫چهارم شهریورماه‬ ‫برتمامی زحمت کشان این عرصه گرامی باد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!