روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 594 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 594

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 594

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 594

‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪90 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 03‬شهریور ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 25-‬اوت ‪ /27-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪594‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫برای پتروشیمی گلستان گام های‬ ‫‪ 12‬گانه ترسیم شده است‬ ‫توجه به اشتغال‬ ‫خانواده محور‬ ‫و ایجاد صندوق‬ ‫ضمانتتسهیالتزنان‬ ‫سرپرستخانوار‬ ‫گام‏اثرگذاردولت‬ ‫درباره اختالس‏‬ ‫‪3‬‬ ‫تشدید نظارت بر بازار‬ ‫در استانه بازگشایی‬ ‫مدارس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معرفی ‪ ۶۵‬نانوایی‬ ‫متخلف به تعزیرات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نکاتی که باید در امنیت‬ ‫حساباینستاگرام‬ ‫رعایت شود‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز چهار شنبه‬ ‫‪ 02‬شهریور‬ ‫‪1401‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬شهریور‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪594‬‬ ‫بهره برداری از نخستین‬ ‫بند الستیکی خراسان شمالی‬ ‫بــرای تامیــن اب یکهــزار هکتــار از زمین هــای‬ ‫کشــاورزی شهرســتان مانــه و ســملقان نخســتین بنــد‬ ‫الســتیکی خراســان شــمالی همزمــان بــا اغــاز هفتــه‬ ‫دولــت بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار در اییــن افتتــاح ایــن‬ ‫بنــد الســتیکی مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی در شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بــا اعتبــار ‪ ١٨۵‬میلیــارد ریــال ایــن طــرح‬ ‫افتتــاح و ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال از ایــن اعتبــار بــا مشــارکت‬ ‫بنیــاد علــوی هزینــه شــد‪.‬‬ ‫ســیدعقیل مرتضــوی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن بنــد در‬ ‫نزدیکــی ‪ ۲‬روســتای کوشــکی راجــی و کوشــکی ترکمــن‬ ‫بــا طــول ‪ ٣٩‬متــر و ارتفــاع ســه متــر در شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان احــداث شــد و یکهــزار هکتــار از‬ ‫زمینهــای کشــاورزی منطقــه را پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی تجمیــع برداشــت هــای اب منطقــه را هــدف از‬ ‫ســاخت ایــن بنــد الســتیکی در قالــب یــک ایســتگاه‬ ‫متمرکــز و تامیــن اب بــرای بخــش کشــاورزی اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬پمپــاژ اب بــا هــوا از مزیــت هــای ایــن‬ ‫بنــد الســتیکی اســت کــه اب بــا ایــن روش ارتفــاع‬ ‫بیشــتری بــرای پمپــاژ مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی ادامــه داد‪ :‬ایــن بنــد همچنیــن قابلیــت عبــور‬ ‫ســیالب را از طریــق تخلیــه هــوا و کاهــش ارتفــاع‬ ‫بنــد را دارد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬خراســان شــمالی بــی ســابقه تریــن‬ ‫خشکســالی را در طــی ‪ ۵۰‬ســال اخیــر تجربــه مــی کنــد و‬ ‫ضــرورت دارد تــا از منابــع ابــی نهایــت اســتفاده را کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۷۴۳‬طــرح بــا اعتبــار یکهــزار و ‪ ۹۴۸‬میلیــارد تومــان‬ ‫همزمــان بــا هفتــه دولــت در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫بهره بــرداری و کلنگ زنــی مــی شــود‪.‬‬ ‫احیای ‪ ۳۰‬واحد صنعتی راکد‬ ‫با اشتغالزایی ‪ ۲۵۶‬نفر‬ ‫حضور مدیر عامل شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان‬ ‫گلســتان در قــرارگاه خبــری شــهید همدانــی مســتقر در‬ ‫اســتانداری گلســتان ویــژه هفتــه دولــت ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رضــا شــهمرادی مدیــر‬ ‫عامــل در قــرارگاه خبــری شــهید همدانــی ویــژه هفتــه‬ ‫دولــت بــه اقدامــات صــورت گرفتــه طی یکســال گذشــته‬ ‫در شــرکت شــهرکهای صنعتــی پرداخــت‬ ‫وی گفــت‪ ۲۳ :‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی بــا مجمــوع ‪۸۷۳‬‬ ‫واحــد بهره بــردار در اســتان وجــود دارد کــه از این تعــداد ‪۶۱۶‬‬ ‫واحــد بــا حــدود ‪ ۱۰‬هــزار نفــر اشــتغال فعال اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از مــرداد مــاه ســال گذشــته تعــداد ‪۱۵۴‬‬ ‫قــرارداد واگــذاری زمیــن در شــهرک هــا و نواحی صنعتی‬ ‫اســتان بــه مســاحت ‪ ۸۷‬هکتــار و پیش بینــی اشــتغال‬ ‫‪ ۳۷۵۷‬نفــر انجــام شــده اســت‪ .‬از این تعــداد ‪ ۱۲‬قرارداد‬ ‫در قالــب ‪ ۵‬هکتــار بــا پیش بینــی ســرمایه گذاری ‪۲۲۲‬‬ ‫میلیارد تومان و اشــتغال ‪ ۱۷۵‬از ابتدای امســال تاکنون‬ ‫بــه ســرمایه گذاران جدیــد واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫در هفتــه دولــت افتتــاح تعــداد ‪ ۲۲‬پــروژه عمرانــی و‬ ‫زیربنایــی بــا مبلــغ ‪ ۲۹‬میلیــارد تومــان در شــهرک هــا‬ ‫و نواحــی صنعتــی اســتان‬ ‫شــهمرادی گفــت‪ :‬مــدول دوم تصفیه خانــه شــهرک‬ ‫صنعتــی اق قــا بــا ‪ ۱۳‬میلیارد تومــان اعتبار‪ ،‬تصفیه خانه‬ ‫ناحیــه صنعتــی بنــاور در بندرترکمــن‪ ،‬رمــپ ورودی‬ ‫ناحیــه صنعتــی گلســتان‪ ،‬اســفالت‪ ،‬تکمیــل زیرســازی‬ ‫وخیابان کشــی‪ ،‬تکمیــل روشــنایی معابــر‪ ،‬حفــر و تجهیــز‬ ‫‪ ۲‬حلقــه چــاه‪ ،‬خریــد خــودروی اتشنشــانی از جملــه‬ ‫پروژه هــای مهــم قابــل افتتــاح در شــهرک هــا و نواحــی‬ ‫صنعتــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت ‪ :‬در هفتــه دولــت امســال‬ ‫تعــداد ‪ ۲۱‬واحــد تولیــدی بــا ‪ ۸۹۲‬میلیــارد تومــان‬ ‫ســرمایه گذاری و اشــتغال ‪ ۴۷۵‬نفــر در شــهرک هــا و‬ ‫نواحــی صنعتــی اســتان بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫در ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان ‪ ۴۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای زیرســاخت های شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫اســتان عمدتــا در حــوزه برق رســانی مصــوب شــد کــه تــا‬ ‫االن ‪ ۱۵‬میلیــارد تومــان ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای تصفیه خانه هــا نیــز ‪ ۳۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان مصــوب شــد کــه ‪ ۸‬میلیــارد تومــان ان تاکنــون‬ ‫اختصــاص یافتــه و در حــال حاضــر تجهیــزات ایــن‬ ‫پروژه هــا خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی گفت‪:‬بــا توجــه‬ ‫بــه وجــود ظرفیــت و پتانســیل در روســتای عطاابــاد‬ ‫بــرای خوشــه مبلمــان و مصنوعــات چوبــی ایجــاد ناحیــه‬ ‫صنعتــی تخصصــی مبلمــان را در ایــن روســتا در دســتور‬ ‫کار داریــم کــه حــدود ‪ ۱۵‬هکتــار زمیــن خریــداری شــده و‬ ‫در حــال انجــام طراحــی ان ناحیــه هســتیم‪.‬‬ ‫شــهمردای در پایــان گفــت‪ :‬در یکســال گذشــته ‪۳۰‬‬ ‫واحد صنعتی راکد با ‪ ۲۵۶‬نفر اشــتغالزایی در شــهرکها‬ ‫و نواحــی صنعتــی احیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.456.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,432,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 125.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 133,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 75,786,000‬ریــال‪،‬‬ ‫ربــع ســکه ‪ 45,543,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار با نگاه‬ ‫خانواده محور‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایــدار بــا نــگاه خانــواده محــور بــرای زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار از دیگــر برنامه هــای معاونــت امــور زنــان‬ ‫و ‏خانــواده ریاســت جمهــوری اســت کــه بــه همیــن منظــور‬ ‫کمیســیون اجتماعی درباره توانمندســازی زنان سرپرســت‏خانوار‬ ‫گزارشــی در دســتور کار دارد که در این راســتا طرح جامعی برای‬ ‫کســب و کار مبتنــی بــر ایجــاد پایــدار‏اشــتغال بــا نــگاه بــه خانــواده‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تنظیــم شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫یکسال با دولت سیزدهم؛‬ ‫گام‏اثرگذاردولت‬ ‫سیزدهم‬ ‫توجه به اشتغال‬ ‫خانواده محور‬ ‫و ایجاد صندوق‬ ‫ضمانت تسهیالت زنان‬ ‫سرپرستخانوار‬ ‫گزارش‬ ‫یکســال از فعالیــت دولــت ســیزدهم می گــذرد‪ ،‬روزهایــی کــه ایــن‬ ‫دولــت روی کار امــد مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬‏سیاســی‬ ‫و فرهنگــی از گذشــته بــه جــا مانــده بــود امــا ایــن دولــت مردمــی‬ ‫برنامه هــای خــود را بــا قــدرت بــه اجــرا گذاشــت؛‏نمونــه ای از ایــن‬ ‫اقدامــات اثرگــذار از دولــت مردمــی در حــوزه زنــان و خانــواده اســت‏‪.‬‬ ‫زمــان فعالیــت دولــت چالش هــای فراوانــی در عرصه هــای مختلــف‬ ‫کشــور وجــود داشــت امــا بــا همــه مشــکالت کالن‏اقتصــادی‪ ،‬کســری‬ ‫بودجــه‪ ،‬تــورم بــاال و هــزاران مســاله در عرصــه اجتماعــی‪ ،‬سیاســی‬ ‫و فرهنگــی‪ ،‬امــروز در حــوزه زنــان‏و خانــواده بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫حوزه هــای کاری دولــت شــاهد تحوالتــی چشمگیرهســتیم‏‪.‬‬ ‫از انجــا کــه زنــان بــه عنــوان نیمــی از جامعــه ایــران در عرصه هــای‬ ‫اقتصــادی و اشــتغال فعالیــت دارنــد‪ ،‬پــس از گذشــت‏یکســال از زمان‬ ‫اســتقرارو در اختیــار گرفتــن ســکان اداره کشــور بــرای حــوزه زنــان و‬ ‫خانــواده برنامه هــای عملیاتــی و‏اقدامــات مهمــی را انجــام داده اســت‬ ‫کــه مهمتریــن ایــن برنامــه هــا و اهــداف در حــوزه معاونــت امــور زنــان‬ ‫و خانــواده در‏ادامــه ایــن گــزارش امــده اســت‏‪.‬‬ ‫معاونــت امــور زنــان و خانواده ریاســت جمهوری در یکســال فعالیت‬ ‫دولــت برنامه هــا و اهــداف مهمــی همچــون توجــه ‏بــه اشــتغال‬ ‫بانــوان‪ ،‬حمایــت از زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬تشــکیل صندوق ضمانت‬ ‫تســهیالت بــرای زنــان سرپرســت‏خانــوار‪ ،‬ارتقــای ســاختار و جایــگاه‬ ‫مشــاوران بانوان‪،‬ایجــاد اشــتغال پایــدار بــا نــگاه خانــواده محــور‪،‬‬ ‫اصــاح ســبک زندگــی‪،‬‏ترویــج حجــاب و عفــاف‪ ،‬فرزنــداوری و افزایش‬ ‫جمعیتــو پیگیــری الیحــه حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان در برابــر‬ ‫‏خشــونت داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫راه انــدازی طــرح کســب و کار پایــدار و تدویــن طــرح توانمندســازی‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬مقابلــه بــا اســیب های‏اجتماعــی بــه ویــژه‬ ‫اســیب طــاق‪ ،‬فعال ســازی طــرح کســب و کار پایــدار بانــوان و‬ ‫راه انــدازی پلتفــرم بــازار بــرای معرفــی‏کســب و کارهــای نویــن جوانــان‬ ‫و زنــان سرپرســت خانــوار از دیگــر برنامه هــای معاونــت امــور زنــان و‬ ‫خانــواده ریاســت‏جمهــوری در دولــت سیزدهماســت‏‪.‬‬ ‫تدویــن برنامــه مشــاوره زوجیــن جهــت ســال های اول تــا چهــارم‬ ‫زندگــی مشــترک‪ ،‬هماهنگــی جهــت اعطــای وام دهــه‏شــصتی و‬ ‫تحویــل مســکن بــه خانــواده چهارقلوهــا بــرای سیاســت جمعیتــی و‬ ‫ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب‪ ،‬بازنگــری‏در شــاخص های عدالــت‬ ‫جنســیتی و معرفــی زن ایرانــی بــه جهــان و مطالبه گــری از غــرب از‬ ‫طریــق مشــارکت فعــال در‏مجامــع بین المللــی و تصــدی ریاســت‬ ‫کارگــروه توانمندســازی اقتصــادی زنــان ایــورا از دیگــر اقدامــات ایــن‬ ‫معاونــت در‏یکســاله گذشــته بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫حمایــت از زنــان سرپرســت خانــوار بــا تشــکیل صنــدوق ضمانــت‬ ‫تســهیالت‏‬ ‫یکــی از برنامه هــای عملیاتــی کــه در دولــت ســیزدهم بــه اجــرا‬ ‫گذاشــته شــد تشــکیل ســتاد ملــی زن و خانــواده بــا حضــور‏شــخص‬ ‫رئیــس جمهــور بــود کــه در ایــن ســتاد طرح هــای مهمــی بــرای حــوزه‬ ‫بانــوان بــه تصویــب رســید کــه البته‏مهمترین طــرح ان ایجاد صندوق‬ ‫ضمانــت تســهیالت در حــوزه اشــتغال بــرای زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫فاقــد پوشــش‏حمایتــی بــود چــرا کــه ایــن گــروه بانــوان بــه دلیــل‬ ‫نداشــتن ضامــن امــکان دریافــت تســهیالت را نداشــتند و بــا تشــکیل‬ ‫‏ایــن صنــدوق از ایــن پــس دولــت بــه عنــوان ضامــن انهــا می شــود‏‪.‬‬ ‫در راســتای اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬تخصیــص اولیــه مبلــغ ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال توســط صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری ‏تعــاون‪ ،‬صــدور‬ ‫ضمانت نامــه بــرای تســهیالت تــا ســقف یــک هــزار میلیــون ریــال در‬ ‫حــوزه اشــتغال توســط صنــدوق تعــاون‏و اختصــاص پنــج برابــر میــزان‬ ‫اعتبــاری کــه تزریــق می شــود بــرای صــدور ضمانت نامــه بــرای ایــن‬ ‫گــروه از زنــان توســط‏صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری و هماهنگــی‬ ‫بــا بانــک رفــاه کارگــران جهــت تامیــن اعتبــارات بــه مبلــغ ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏ریــال انجــام شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ارتقای جایگاه تشکیالتی مشاوران امور بانوان‏‬ ‫یکی دیگر از مصوبات ســتاد ملی زن و خانواده در دولت ســیزدهم‬ ‫ارتقــای جایــگاه تشــکیالتی مشــاوران زنــان و‏خانــواده در دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــود تــا از ایــن پــس مشــاوران هــم ردیــف مدیــرکل یــا‬ ‫معاونــان در دســتگاه ها ارتقــاء ‏جایــگاه داشــته باشــند‪ ،‬ســتاد در‬ ‫جلســه ‪ ۲۷‬فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬بــا حضــور رییــس جمهــوری مصوبــه ای‬ ‫مربــوط بــه ســاختار‏معاونــت و ســاختار مشــاوران مرتبــط بــا معاونــت‬ ‫زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری داشــت چــون ایــن مشــاوران در‬ ‫‏وزارتخانه هــا و ســازمان های گوناگــون اســتقرار دارنــد‪ ،‬بنابرایــن ارتبــاط‬ ‫معاونــت بــا ایــن مشــاوران و جایــگاه انهــا در‏وزارتخانه ها و ســازمان ها‬ ‫بررســی شــد‏‪.‬‬ ‫براســاس ایــن مصوبــه‪ ،‬بایــد جایگاهــی بــه ایــن افــراد اختصــاص‬ ‫داده شــود کــه در ســطح معــاون و مدیــرکل باشــد و‏همیــن طــور در‬ ‫تصمیم گیری هــای کالن ســازمان ها و وزارتخانه هــا ایــن مشــاوران‬ ‫دخالــت داده شــوند و صاحــب رای‏و نظــر در شــورا باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬پیگیری الیحه حفظ کرامت بانوان در برابر خشونت‬ ‫معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری در دولــت ســیزدهم‬ ‫بــه موضــوع حمایــت از زنــان نیــز ورود کــرد کــه پیگیــری‏الیحــه حفــظ‬ ‫کرامــت و حمایــت از زنــان در برابــر خشــونت از جملــه برنامه هــای‬ ‫عملیاتــی ایــن معاونــت بــود چــرا کهایــن‏الیحه حــدود ‪ ۱۰‬ســال معطل‬ ‫مانــده بــود و اخیــرا فراینــد بررســی الیحــه حفــظ کرامــت و حمایــت‬ ‫از زنــان در برابــر‏خشــونت‪ ،‬در کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــه پایــان رســیده اســت‏‪.‬‬ ‫قــرار اســت بــزودی ایــن الیحــه در صحــن علنــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی مطــرح شــود تــا در نهایــت پــس از تصویــب‏زمینــه اجرایــی‬ ‫پیــدا کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار با نگاه خانواده محور‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایــدار بــا نــگاه خانــواده محــور بــرای زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار از دیگــر برنامه هــای معاونــت امــور زنــان و‏خانــواده ریاســت‬ ‫جمهــوری اســت کــه بــه همیــن منظــور کمیســیون اجتماعــی دربــاره‬ ‫توانمندســازی زنان سرپرســت‏خانوار گزارشــی در دســتور کار دارد که‬ ‫در ایــن راســتا طــرح جامعــی بــرای کســب و کار مبتنــی بــر ایجــاد پایدار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏اشــتغال بــا نــگاه بــه خانــواده تنظیــم شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫براســاس ایــن طــرح جامــع‪ ،‬پایــداری مشــاغل طــی چهــار ســال مــورد‬ ‫توجــه قــرار گرفــت؛ ازدواج دهــه شــصتی ها و ارائــه‏تســهیالت بــرای‬ ‫پیشــگیری از خودسرپرســتی زنــان مطــرح شــد‪ ،‬همچنیــن اشــکاالتی‬ ‫در ارائــه وام هــای خوداشــتغالی‏‏‪ ۵۰‬میلیــون تومانــی وجــود داشــت‬ ‫کــه بعضــا ًافــراد بــه ‪ ۳‬ضامــن نیــاز داشــتند‪ ،‬امــا اکنــون ایــن وام هــا بــه‬ ‫صــورت‏قرض الحســنه و بــا یــک ضامــن ارائــه می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اتصــال زنــان سرپرســت خانــوار بــه شــرکت ها و بکارگیری انهــا در این‬ ‫مجموعه ها از دیگر اقداماتانجام شــده اســت‪،‬‏همچنین ســطح ارائه‬ ‫تســهیالت بــرای زنــان سرپرســت خانــوار نیــز متفــاوت از قبل شــد و در‬ ‫ایــن میــان بــا توجــه بــه‏اینکــه نیمــی از زنــان سرپرســت خانــوار در بــازه‬ ‫ســنی ‪ ۵۵‬تــا ‪ ۶۰‬ســال قــرار دارنــد‪ ،‬ایجــاد اشــتغال بــرای فرزنــدان انهــا‬ ‫در‏دســتور کار قــرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حمایت از کسب و کارهای خانگی زنان سرپرست خانوار‬ ‫معاونــت رییــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده حمایــت از‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی زنــان بدسرپرســت‪ ،‬بــی‏سرپرســت و‬ ‫سرپرســت خانوارهــا را بــه عنــوان محورهــای کلیــدی مــورد توجــه‬ ‫دولــت ســیزدهم در برنامــه دارد؛ کــه‏توســعه و تقویــت کســب و‬ ‫کارهــای خانگــی زنــان و بــه ویــژه بانــوان سرپرســت خانــوار فرصتــی‬ ‫بــرای اســتفاده از ظرفیــت‏تــک تــک اعضــای خانــوار بــه منظور کمک‬ ‫بــه تامیــن معیشــت‪ ،‬افزایــش درامــد و انتقــال دانــش بومــی بــرای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اشــتغالزایی‏بانــوان اس ـ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ایــن معاونــت بــا حرکــت جهــادی اشــتغال زنــان را دنبــال‬ ‫می کنــد کــه بــه همیــن منظــور موافقتنامــه‏همکاری هــای مشــترک‬ ‫بــا وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی امضــا شــده اســت کــه مطابــق‬ ‫ان‪ ،‬حــذف قوانیــن دســت‏و پــا گیــر و تســریع در مجوزهــای مشــاغل‬ ‫خانگــی پیگیــری می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار‬ ‫تدویــن طــرح توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار در راســتای‬ ‫اجــرای بنــد «ت» مــاده ‪ ۸۰‬قانــون برنامــه ششــم‏توســعه نیــز از‬ ‫دیگــر برنامه هــای ایــن معانــت بــه شــمار م ـی رود اهــداف ایــن طــرح‬ ‫شــامل تدویــن‪ ،‬نظــارت و ارزیابــی بــر‏اجــرای الگــوی توانمندســازی‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار در حوزه هــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬حقــوق و‬ ‫اقتصــادی براســاس‏امایــش ســرزمین تغییــر رویکــرد از نــگاه اســیبی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حمایتــی بــه توانمندســازی و توان افزایــی اســ ‪‎‬‬ ‫تهیــه مســتندات و تدویــن الیحــه طــرح جامــع توانمندســازی زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار بــه عنــوان تکلیــف قانونــی معاونــت‏امــور زنــان‬ ‫و خانــواده ریاســت جمهــوری مبتنــی بــر بنــد «ت» مــاده ‪ ۸۰‬قانــون‬ ‫ششــم توســعه اســت کــه در چهــار بخــش‏مشــاوره‪ ،‬اموزش‪،‬اشــتغال‬ ‫و امــور حمایتــی تنظیــم و بــه کمیســیون های فرهنگــی واجتماعــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫هیــات دولــت ارســال‏شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫اقدامات اشتغالزایی حوزه زنان و خانواده در دولت سیزدهم‬ ‫راه انــدازی و فعال ســازی طــرح کســب و کار پایــدار بانــوان و خانــواده‪،‬‬ ‫تدویــن طــرح ملــی شــبکه کســب و کار پایــدار‏خانــواده محــور و‬ ‫اجــرای طــرح توانمندســازی اقتصــادی‪ ،‬زمینه ســازی بــرای حضــور‬ ‫و نقش افرینــی موثــر زنــان در حوزه هــای ‏دارای مزیــت از طریــق‬ ‫توانمندســازی زنــان بــه ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار و کارافریــن‪،‬‬ ‫انعقــاد ‪ ۱۲‬موافقت نامــه بــرای‏اجــرای طــرح توانمندســازی اقتصــادی‬ ‫زنان سرپرســت خانوار و حمایت از زنان کارافرین با ‪ ۱۲‬اســتان برای‬ ‫‏حمایــت از ‪ ۳۸۷‬کارافریــن و یــک هــزار و ‪ ۶۰۰‬زن سرپرســت خانــوار در‬ ‫‪ ۶۲‬حرفــه در تمــام بخش هــای کشــاورزی و‏ایجــاد ‪ ۲۰۰‬ســایت تولیــد‬ ‫محصــول و حمایــت از ‪ ۱۰۰‬شــرکت تعاونــی زنــان از دیگــر فعالیت های‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حــوزه زنــان و‏خانــواده در یکســال فعالیــت دولــت ســیزدهم اسـ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ســاماندهی و یکپارچه ســازی داده هــای موجــود در حــوزه‬ ‫زنــان و خانــواده‪ ،‬تحکیــم بنیــان خانــواده و ترویج‏فرهنــگ تعدد فرزند‬ ‫در خانواده هــای نوپــا و افزایــش نــرخ جمعیــت و شناســایی‪ ،‬تفکیــک‬ ‫و طبقه بنــدی زنــان کارافریــن‏براســاس شــاخص های عملیاتــی و‬ ‫شبکه ســازی از ظرفیت هــای انــان‪ ،‬تدویــن طــرح نظــام امــاری زنــان‬ ‫و خانــواده‪ ،‬ارائــه‏طــرح مشــاوره فعــال بــرای زوجیــن نوپــا‪ ،‬تدویــن‬ ‫اطلــس ملــی زنــان کارافریــن‪ ،‬تدویــن طــرح حمایــت از نومــادران در‬ ‫‏هفتــه اول والدت نــوزاد‪ ،‬طــرح اموزشــی زیســت عفیفانــه خــاص‬ ‫والدیــن و مربیــان دانش امــوزان‪ ،‬تدویــن ایین نامــه‏تشــکیل کارگــروه‬ ‫طــرح جامــع ملــی بازارایــی وضعیــت اشــتغال زنــان از دســتاوردهای‬ ‫معاونــت زنــان در یــک ســال‏گذشــته بــود‏‪.‬‬ ‫برنامه های بخش بین الملل در حوزه زنان و خانواده‏‬ ‫فعال ســازی دیپلماســی فرهنگــی و عمومــی در زمینــه حقــوق بشــر‪،‬‬ ‫مقابلــه بــا فســاد و توانمندســازی زنــان‪ ،‬ریاســت‏دوســاالنه بــر گــروه‬ ‫توانمندســازی اقتصــادی زنــان اتحادیــه کشــورهای اقیانــوس هنــد‪،‬‬ ‫ایجــاد کارگــروه بین المللــی زنــان و‏مقابلــه بــا فســاد بــا همــکاری بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬کشــور همســو‪ ،‬توســعه مناســبات موثــر و گســترش تعامــات‬ ‫منطقــه‪‎‬ای و‏بین المللــی در حــوزه زنــان و خانــواده‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫ ‏‬ ‫اثرگــذار‬ ‫موثربــا وزرای زن ومدیــران امورزنــان درکشــورهای منطقــه وجهــان‪،‬‬ ‫اعطــای جایــزه‏ســاالنه بین المللــی بــه زنــان تاثیرگــذار تحــت عنــوان‬ ‫بانــوی خردمنــد‪ ،‬تدویــن ‪ ۱۵‬عنــوان گــزارش مســتند ملــی بــرای‬ ‫‏انعــکاس وضعیــت پیشــرفت خانواده هــای ایرانــی‪ ،‬امضــای ‪ 6‬ســند‬ ‫همــکاری مشــترک دو جانبــه بــا ســایر کشــورها‪،‬‏نشســت بــا گزارشــگر‬ ‫تحریــم النادوهــان و تبییــن اثــر تحریــم بــر زنــان و کــودکان‪ ،‬انجــام‬ ‫‪ ۵۰‬دیــدار رســمی بــا مســئوالن‏زن کشــورهای خارجــی نیــز در حــوزه‬ ‫بین الملــل معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری انجــام‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫همانند بنزین‪ ،‬مصرف اب و برق را نیز جدی بگیریم‪.‬‬ صفحه 2 ‫به شایعات توجه نکنید مشکلی در تامین سوخت نداریم‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع و پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه گلســتان گفــت‪ :‬بــرای تامیــن ســوخت در اســتان هیــچ مشــکلی نیســت و دولــت بنــا‬ ‫نــدارد کــه قیمــت حامل هــای انــرژی از جملــه بنزیــن را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیدمحمد حســینی بــا بیــان اینکــه نبــود خودروهــای حامــل انــرژی‪ ،‬سوخت رســانی بــه جایگاه هــا و پمپ بنزین هــای‬ ‫گلســتان را بــا مشــکل مواجــه کــرده بــود‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬البتــه ایــن نبــود خــودرو‪ ،‬دالیــل خــاص و مســاله ای از ســوی راننــدگان نبــوده کــه برخــی بــه‬ ‫دنبــال شــایعه پراکنی و ایجــاد رعــب و وحشــت و ناامیــدی در جامعــه بودنــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 03‬شهریور‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪594‬‬ ‫چرا باید مانع دسترسی‬ ‫کودکان به بازی های‬ ‫رایانه ای شویم؟‬ ‫سود بانکی همانی که‬ ‫در اسالم ربا تعریف‏شده‬ ‫ســئوال ایــن اســت کــه چــرا در کشــور مــا ایــن همــه‬ ‫اختالس هــای کالن در طــول ســال ها انجــام می شــود‬ ‫و وقتــی کــه از قاعــده هــرم بــه بــاالی‏ان می رســد قــوه‬ ‫قضاییــه و ســایر دســتگاه های امنیتــی و نظارتــی متوجــه‬ ‫می شــوند و بگیــر و ببنــد راه می افتــد و خســارت دیــدگان‬ ‫در‏موضــع دفاعــی قــرار می گیرنــد؟‬ ‫درباره اختالس‏‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫روایــت کرده انــد کــه عقیــل بــرادر امــام علــی(ع) نابینــا بــود‪ .‬او از‬ ‫بیت المــال ســهمی داشــت‪ .‬از امــام تقاضــا کــرد ســهم بیشــتری‬ ‫بــه او بدهــد‪ .‬‏امــام دلیــل مــی اورد امــا او نمی پذیرفــت و بــر‬ ‫خواســته خــود اصــرار داشــت‏‪.‬‬ ‫امــام فرمــود عقیــل دســتت را بــاز کــن‪ .‬عقیــل تصــور می کــرد‬ ‫چنــد ســکه بیشــتر در دســتش خواهــد گذاشــت امــا چنیــن نبــود‪.‬‬ ‫امــام ســیخی را کــه‏در اتــش داغ کــرده بــود بــه دســت های عقیــل‬ ‫نزدیــک کــرد‪ .‬عقیــل برافروختــه و خشــمگین گفــت‪« :‬ایــن چــه‬ ‫»‬ ‫کاری بــود کــه بــا مــن کــردی؟ ‏‬ ‫امــام فرمــود‪ :‬اتــش جهنــم از ایــن ســیخ داغ‪ ،‬ســوزنده تر اســت‪.‬‬ ‫تــو می خواهــی مــن بــا اتــش جهنــم بســوزم؟ اقایــان وعــاظ و‬ ‫ســخنرانان و چــه بســا نویســندگان کتاب هــای مذهبــی ایــن‬ ‫رویــداد معــروف را بــرای مــردم بازگــو کرده انــد‏‪.‬‬ ‫امــا پیــدا کنیــد مســلمانانی کــه ایــن خصوصیــت اخالقــی را در‬ ‫مســئولیت خویــش داشــته و یــا دارنــد کــه اگــر ایــن چنیــن بــود‬ ‫مــا شــاهد ســرقت‏بیت المــال و اختالس هــای کالن نبودیــم؟‬ ‫راســتی چــرا بعضــی کســانی کــه در صــف اول نمــاز جماعــت‬ ‫می ایســتند و مــورد اعتمــاد مــردم و نظــام هســتند بــه هنگامــه‬ ‫فرصتــی کــه از ‏اختیــارات پســتی بــه دســت می اورنــد چنــان‬ ‫فریفتــه مــال دنیــا می شــوند کــه دســت خــود را بــه قــوت الیمــوت‬ ‫مــردم فــرو می برنــد و خونابــه فقــر‏را بــه عنــوان شــربتی گــوارا‬ ‫بــه گلــو می ریزنــد‪ .‬گلویــی گشــاد کــه حقوق هــای نجومــی و‬ ‫درامدهــای حاشــیه ای کــه از متــن هــم بیشــترند ‏راضی شــان‬ ‫نمی کنــد‪ .‬فقــط بــه یــک تعبیــر می تــوان گفــت کــه اینگونــه افــراد‬ ‫مســلمان نیســتند‪ .‬زیــرا مســلمانی براســاس قوانیــن و مقــررات‬ ‫‏اســام ضابطــه و قوانیــن و اصولــی دارد‪ .‬فقــط صــرف ظاهرســازی‬ ‫و ریــاکاری نیســت‏‪.‬‬ ‫مگــر در قــران نیامــده کســانی کــه طــا و نقــره جمــع می کننــد‬ ‫و در راه خــدا انفــاق نمی کننــد روز قیامــت ایــن امــوال اتشــی‬ ‫خواهنــد شــد و تــن‏و بدنشــان را خواهــد ســوزاند؟ مــا در یــک‬ ‫کشــور اســامی زندگــی می کنیــم و نظــام حکومتــی مــا اســامی‬ ‫اســت‪ ،‬ایــا سیســتم اقتصــادی و‏اداری مــا هــم اســامی اســت؟‬ ‫درســت بــه خاطــر دارم در ســال های اغازیــن پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی بحــث سیســتم اقتصــادی در میــان صاحب نظــران‬ ‫مطــرح بــود‪ .‬کســانی‏گفتنــد و نوشــتند کــه اســام اقتصــاد دارد‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان‬ ‫گلستان دارای جذب‬ ‫ظرفیتبالقوه ای‬ ‫در ایجاد فرصت های‬ ‫شغلی است‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی گلســتان گفــت‪ :‬اجــرای ‪۲‬‬ ‫و عقــود اســامی نمونه هایــی از ایــن اقتصــاد اســت‪ .‬کتــاب‬ ‫«اقتصــاد مــا» نوشــته مرحــوم صــدر هــم‏بارهــا مطــرح شــده‬ ‫اســت اقتصاد لیبرالی «ســرمایه داری» و اقتصاد سوسیالیســتی‬ ‫هــم از طــرف بعضی هــا حتــی بــه طنــز و کنایــه هــم‏مطــرح شــد‪.‬‬ ‫امــا قــرار شــد نظــام بانکــی کشــور بــا اقتصــاد اســامی اداره شــود‏‪.‬‬ ‫اقتصــاد اســامی در شــرایطی امکانپذیــر اســت کــه مــاک داد‬ ‫و ســتدها بــا پــول یــا طــا و نقــره دارای ارزش ثابــت باشــند نــه‬ ‫پولــی کــه ســال‏بــه ســال و لحظــه بــه لحظــه بــه هــر دلیــل دارای‬ ‫افــت و خیــز و کاهــش شــدید ارزش بــوده و در بی ثباتــی مســتمر‬ ‫اســکناس های بــدون پشــتوانه‏بــه چــاپ رســیده اند‏‪.‬‬ ‫نظام هــای بانکــی براســاس سیســتم های اقتصــاد ســرمایه داری‬ ‫و ســوداوری تعریــف شــده اند‪ .‬ســود بانکــی همــان کــه در اســام‬ ‫ربــا تعریــف‏شــده و خداونــد فرمــوده‪« :‬اهــل اللــه بیــع و حــرم‬ ‫الربــا» معاملــه بــه معنــای داد و ســتد حــال و ربــا حــرام اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر بعضــی از علمــای‏روحانــی عقــود مدنــی کــه در بانــک هــا‬ ‫تنظیــم مــی شــود نوعــی کاله شــرعی اســت کــه بانک هــا بــر ســر‬ ‫مشــتریان خــود می گذارنــد‪ .‬حــال‏فــرض کنیــم بانک هــا براســاس‬ ‫قوانیــن اســام بخواهنــد وام قرض الحســنه بدهنــد‪ .‬یعنــی وامــی‬ ‫کــه از بابــت ان هیــچ ســودی دریافــت نمی شــود‏‪.‬‬ ‫دو مانــع بــزرگ پیــش رو دارنــد یکــم هزینه هایــی کــه می بایــد‬ ‫بابــت حقــوق کارکنــان و ســایر نیازهــای دیگــر بپردازنــد‪ .‬در شــرایط‬ ‫تــورم‏بــاالی ‪ 50‬درصــد کــه ارزش پــول مــدام کــم می شــود حتــی‬ ‫وام بــا بهــره ‪ 18‬یــا ‪ 20‬درصــد هــم بــه ضــرر بانک هاســت و بــه نفــع‬ ‫وام گیرنــده‪.‬‏اگــر از پس اندازهــای مــردم‪ ،‬بانک هــا در بخش هــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی و خدماتــی ســرمایه گذاری کننــد و از درامــد‬ ‫انهــا ســودی کســب‏نماینــد می تواننــد وام قرض الحســنه هــم‬ ‫بدهنــد بــدون انکــه ضــرر کننــد‏‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم‪ ،‬انحــراف از معیارهــای اقتصــادی اســت کــه فقــر‪،‬‬ ‫دزدی و اختــاس و نابســامانی اقتصــادی را ســبب می شــود و‬ ‫نیــز تــورم و ‏کاهــش ارزش پــول ملــی اســت و نداشــتن یــک‬ ‫سیســتم اقتصــادی کــه بتوانــد بــا سیســتم های اقتصــادی دنیــا‬ ‫مرتبــط شــود‏‪.‬‬ ‫ســئوال ایــن اســت کــه چــرا در کشــور مــا این همــه اختالس های‬ ‫کالن در طــول ســال ها انجــام می شــود و وقتــی کــه از قاعــده‬ ‫هــرم بــه بــاالی‏ان می رســد قــوه قضاییــه و ســایر دســتگاه های‬ ‫امنیتــی و نظارتــی متوجــه می شــوند و بگیــر و ببنــد راه می افتــد و‬ ‫خســارت دیــدگان در‏موضــع دفاعــی قــرار می گیرنــد؟‬ ‫جــواب عاقالنــه و کارشناســی شــده ایــن اســت کــه نخســت‬ ‫سیســتم بانکــداری توصیه طلــب و وابســته بــه شــرکت های‬ ‫جزیره ای خودســر از‏یک ســو و از دیگر ســوی عدم رعایت مدیران‬ ‫بانک هــا درخصــوص قوانیــن بانکــی اســت کــه بعضــا خــود را در‬ ‫ســودی شــریک می بیننــد‏کــه غــل و غــش فــراوان دارد‏‪.‬‬ ‫دوم ســازمان های نظارتــی و بازرســی هســتند کــه بعضــا یــا چشــم‬ ‫بــاز ندارنــد و یــا چشمشــان را بــرای بعضــی دیدنی هــا می بندنــد‪.‬‬ ‫‏ســازمان های نظارتــی در واقــع شــناگران در باتالقنــد‪ ...‬و نهایتــا ً‬ ‫سیســتم اقتصــادی معیــوب کــه بــه افــرادی فرصــت می دهــد از‬ ‫هــر طریــق‏مشــروع و نامشــروع‪ ،‬قانونــی و غیرقانونــی کارهــای‬ ‫اقتصــادی خــود را پیــش ببرنــد‪ .‬ذکــر ایــن نکته نیــز در این باب مهم‬ ‫اســت کــه از‏وقتــی سیســتم های بانکــی اینترنتــی شــده اند ســرقت‬ ‫و اختالس هــای کالن اســان تر و فنی تــر جــواب داده اســت‪ .‬قطعــا ً‬ ‫اگــر در صــدر اســام هــم‏چنیــن سیســتم هایی دائــر می بودنــد‬ ‫افــرادی کــه مســتعد تقلــب و خــاف و گنــاه و تقصیــر بودنــد دســت‬ ‫بــه اختــاس می زدنــد زیــرا از شــتردزدی‏اســان تر می بــود‏‪.‬‬ ‫در کشــورهای دیگــر و در دنیــای امــروز هــم شــاهد اختــاس و‬ ‫دزدی و تــورم کــم و بیــش هســتیم امــا در هیــچ کشــوری ایــن‬ ‫همــه ‏اختالس هــای کالن را ندیــده و نخوانــده و نشــنیده ایم‪.‬‬ ‫نتیجــه بحــث اینکــه سیســتم اقتصــادی کشــور می بایــد مــورد‬ ‫بازبینــی و تغییــر قــرار‏گیــرد و قانونــی مصــوب شــود کــه هیــچ‬ ‫مســئول در پســت های کلیــدی حــق ســرمایه گذاری و یــا شــراکت‬ ‫در ســرمایه گذاری نداشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫دارایــی افــراد صاحب نــام ماننــد نماینــدگان مجلــس‪ ،‬وزراء‪،‬‬ ‫رئیس جمهــور و مدیــران کل و معاونــان و ســایر شــخصیت های‬ ‫مطــرح‏کشــوری قبــل از احــراز پســت می بایــد بــراورد و تقویــم و‬ ‫ثبــت شــود تــا اگــر غیــر معقوالنــه ارقــام نجومــی بــه دارایی هــای‬ ‫انــان اضافــه شــود‏مــورد ســئوال و محاکمــه قــرار گیرنــد‏‪.‬‬ ‫ضوابطــی بــر اســتخدام مدیــران بانک هــا و شــرکت های بــزرگ‬ ‫اقتصــادی حاکــم شــود کــه از تــرس مقامــات باالتــر بــرای حفــظ‬ ‫موقعیــت شــغلی‏خــود در برابــر توصیه هــای غیرقانونــی کوتــاه‬ ‫نیاینــد و یــا در جرائــم دیگــر شــریک نشــوند‏‪.‬‬ ‫نقــل موثــق کرده انــد کــه وقتــی نیروهــای امنیتــی گزارشــی‬ ‫درخصــوص فعالیت هــای اقتصــادی فرزنــدان مرحــوم هاشــمی‬ ‫در مقــام ریاســت‏جمهــوری بــه ایشــان ارائــه می کننــد ایشــان در‬ ‫پاســخ گفته انــد هیــچ اشــکالی نــدارد کــه نیروهــای اطالعاتــی و‬ ‫امنیتــی هــم بــه کارهــای‏اقتصــادی بپردازنــد‪ .‬در واقــع بــه نوعــی‬ ‫ایــن ســخن تشــویق نیروهــای امنیتــی بــرای ســکوت در برابــر‬ ‫انحراف هــای اقتصــادی اســت‏‪.‬‬ ‫کــه اگــر نیروهــای امنیتــی و اطالعاتــی بــه کارهــای تجــاری و‬ ‫اقتصــادی مشــغول شــوند از کار اصلــی خــود بــاز می ماننــد و نیــز‬ ‫ان هــا کــه‏خــود می بایــد ناظــر اعمــال دیگــران باشــند چــه کســانی‬ ‫ناظــر اعمــال ان هاســت‪ .‬لــذا ســخن مرحــوم هاشــمی منطقــی و‬ ‫مصلحــت انگیــز نبــوده‏اســت‏‪.‬‬ ‫اگــر ظــروف مرتبطــه اقتصــادی از سرچشــمه گل الــود شــود تمام‬ ‫شــبکه های ارتباطــی را مســموم می کنــد‪ .‬قاطعیــت قــوه قضاییــه‬ ‫بــا افــرادی‏کــه دســت بــه اختالس هــای میلیــاردی می زننــد تــا‬ ‫حــد اعــدام می توانــد پیشــگیرانه باشــد امــا اصــاح امــور بــرای‬ ‫پیشــگیری قــدم اول اســت‏‪.‬‬ ‫در خبرهــا امــده بــود کــه چنــد ســال قبــل یکــی از مســئوالن‬ ‫کلیــدی دولــت ژاپــن متهــم بــه اختــاس شــد‪ .‬قبــل از محاکمــه‬ ‫خودکشــی کــرد‪ .‬زیــرا ‏ســرافکندگی چنیــن افــرادی در جامعــه‬ ‫بدتریــن شــرایط روحــی روانــی را ســبب می شــود‪.‬‏‬ ‫زندانــی کــردن اختالس گــران حتــی بــرای مدت هــای طوالنــی‬ ‫عــاج درد نیســت و چنــدان بازدارنــده نمی باشــد‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫همــه پول هــای‏ســرقت شــده را برگرداننــد‪ .‬بــه قــول ســعدی خــدا‬ ‫»‬ ‫بیامــرز‪« :‬کلــوخ انــداز را پــاداش ســنگ اســت‪ .‬‏‬ ‫پــروژه ایــن اســتان در حوزه هــای حمــل و نقــل و تولیــد درب‬ ‫و پنجــره «یــو پــی وی ســی» در بــازه زمانــی پنــج مــاه نخســت‬ ‫ســالجاری و بــا وجــود ادامــه رونــد تحریم هــای ظالمانــه علیــه‬ ‫کشــور‪ ،‬موفــق بــه دریافــت مجــوز ســرمایه گذاری بــه ارزش ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــون دالر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار روح اللــه صلبــی در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر مــورد ذکــر شــده‪ ،‬بــرای جــذب ‪۲۸‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار دالر ســرمایه گذاری خارجــی جدیــد بــه دنبــال‬ ‫دریافــت مجــوز در اســتان در حوزه هــای گردشــگری و دخانیــات‬ ‫در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬ایــن در صورتــی اســت کــه در حوزه هــای‬ ‫مختلــف ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار دالر طــی ‪ ۱۰‬ســال گذشــته ( ‪ ۹۱‬تــا‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬مجــوز جــذب ســرمایه گذاری خارجــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫گلستان مستعد جذب سرمایه گذاران خارجی‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر می تــوان گفــت کــه در اینــده ایــن اســتان شــمالی‪،‬‬ ‫مســتعد جــذب ســرمایه گذاران خارجــی بــوده و بیشــترین تــاش‬ ‫در دولــت ســیزدهم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دولــت ســیزدهم بــا ایــن رویکــرد بــه جــد در‬ ‫اســتان بــه دنبــال جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی بــوده و در‬ ‫ایــن خصــوص بــرای ایجــاد امیــد افزینــی نــزد مــردم اســتان‬ ‫رســانه های اســتان هــم مــی تواننــد بــرای همراهــی در ایــن زمینــه‬ ‫نقــش پُررنگــی ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه صلبــی‪ ،‬گلســتان بــرای ایجــاد فرصت هــای شــغلی‬ ‫در حوزه هــای گردشــگری‪ ،‬کشــاورزی و صنعــت‪ ،‬ظرفیتــی‬ ‫بالقــوه ی در جــذب ســرمایه گذاری خارجــی دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۸‬فرصت سرمایه گذاری در گلستان شناسایی شدند‬ ‫وی افــزود‪ ۱۶۸ :‬فرصــت ســرمایه گذاری در ایــن اســتان هــم‬ ‫اکنــون مــورد شناســایی قــرار گرفتــه کــه ‪ ۱۰۸‬فرصــت ان امــاده‬ ‫معرفــی بــه ســرمایه گذاران خارجــی از جملــه در حوزه هــای‬ ‫گردشــگری‪ ،‬کشــاورزی و صنعــت اســت‪.‬‬ ‫صلبــی ادامــه داد‪ :‬اکنــون ‪ ۵۵‬فرصــت ســرمایه گذاری بــه دو‬ ‫زبــان فارســی و انگلیســی از فرصت هــای ســرمایه گذاری امــاده‬ ‫معرفــی اســتان گلســتان تدویــن شــده کــه در ســامانه وزارت‬ ‫اقتصــاد و دارایــی ‪ ۴۱‬فرصــت ان بارگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی گلســتان در ادامــه خبــر از‬ ‫بارگــذاری فرصت هــای ســرمایه گــذاری اســتان گلســتان در‬ ‫ســامانه وزارت امــور خارجــه مطابــق هماهنگــی بــا معاونــت‬ ‫دیپلماســی اقتصــادی ایــن وزارتخانــه داد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت از جملــه ظرفیت هــای جــذب ســرمایه گذاران‬ ‫داخلــی خارجــی ایــن اســتان شــمالی کــه بــا وســعت ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربــع در شــمال کشــور قــرار گرفتــه کــه وجــود هفــت‬ ‫اقلیــم در گلســتان‪ ،‬هــم مــرز بــودن گلســتان بــا ترکمنســتان‬ ‫و فراهــم بــودن زمینــه ارتبــاط زمینــی و ریلــی بــا کشــورهای‬ ‫اســیایی‪ ،‬فعــال بــودن گمــرک اینچه بــرون در شــرق اســتان‪،‬‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گــرگان‪ ،‬فعالیــت منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫اتــرک و ســایر شــهرک های صنعتــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود اقتصــاد اصلــی گلســتان بــا جمعیــت یــک میلیــون و ‪۸۶۹‬‬ ‫هــزار نفــری بــر پایــه کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از نــرم افزارهــای فیلتــر اینترنــت این قابلیت‬ ‫را دارنــد کــه مانــع از دسترســی کــودکان بــه بــازی هــای‬ ‫رایانــه ای شــوند‪ .‬حــال ایــن ســوال مطــرح مــی شــود‬ ‫کــه‪ ،‬مگــر ایــن بــازی هــا چــه مشــکلی دارنــد؟ بچــه هــا‬ ‫بایــد بــازی کننــد‪ ،‬درســت اســت؟ در پاســخ بــاد گفــت‬ ‫البتــه کــه بــازی کــردن ثمــرات فراوانــی بــرای فرزندانمان‬ ‫دارد‪ .‬بــازی کــردن باعــث ســرگرمی و افزایــش اگاهــی‬ ‫هــای فرزندانمــان مــی شــود‪ ،‬توانایی خوانــدن تصاویر‪،‬‬ ‫نمودارهــا و تحلیــل موضوعــات را بطــور همزمــان بــرای‬ ‫ایشــان فراهــم مــی اورد‪ .‬اگــر یــک کــودک توجــه کمــی‬ ‫بــه اطرافــش داشــته باشــد‪ ،‬بــازی کــردن مــی توانــد‬ ‫موجــب افزایــش تمرکــز وی شــود‪ .‬بهرحــال‪ ،‬دالیــل‬ ‫خوبــی بــرای بســیاری از والدیــن وجــود دارد کــه‪ ،‬از نــرم‬ ‫افزارهایــی جهــت کنتــرل و مســدود کــردن دسترســی‬ ‫فرزندانشــان بــه بــازی هــای رایانــه ای شــوند‪.‬‬ ‫بــازی هــای رایانــه ای فاقــد تحــرک و فعالیــت هــای فیزیکــی‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن دنبــال کــردن یــک ورزش همــراه بــا فعالیــت‬ ‫بدنــی کــه باعــث افزایــش اســتقامت فیزیکــی شــود کامــا‬ ‫مفیدتــر خواهــد بــود‪ .‬بــازی هــای رایانــه ای نمــی تواننــد‬ ‫تفکیکــی بــرای ســن کاربــر خــود قائــل شــوند‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل‪ ،‬ممکــن اســت گاهــا شــامل محتوایــی باشــند کــه‬ ‫مناســب شــخص کاربــر نیســت‪ .‬قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت‬ ‫در معــرض خشــونت بســیاری از بــازی هــای مشــهور‪ ،‬مــی‬ ‫توانــد روی احساســات افــراد در هــر ســنی اثــر گــذار باشــد و‬ ‫باعــث کاهــش عواطــف انســانی ایشــان گــردد‪.‬‬ ‫توجــه بــه اســتفاده از نــرم افزارهــای فیلترینــگ بــرای‬ ‫تنظیــم زمــان دسترســی کــودکان بــه بــازی هــای رایانــه ای‪،‬‬ ‫باعــث افزایــش ســامت جســمی فرزندانمــان مــی شــود‪.‬‬ ‫حقیقــت اینســت کــه انجــام ایــن بــازی هــا در حالــت‬ ‫ســاکن انجــام مــی شــود و کامــا در خــاف فعالیــت هــای‬ ‫بدنــی اســت‪ ،‬ایــن خــود دلیلــی محکــم بــرای محدودیــت‬ ‫دسترســی فرزندانمــان بــه اینگونــه بــازی هاســت‪ .‬بــازی‬ ‫هــای رایانــه ای خطراتــی را بــرای ســامتی افــراد بوجود می‬ ‫اورد از جملــه ان هــا مــی تــوان چاقــی‪ ،‬خســتگی چشــم‪،‬‬ ‫مشــکالت عضالنــی و مفصلــی را نــام بــرد‪ .‬البتــه‪ ،‬بــازی‬ ‫هــای غیــر خشــن معمــوال مفیــد هــم هســتند‪ ،‬امــا بــازی‬ ‫کــردن بیــش از حــد همیشــه مضــر اســت‪.‬‬ ‫ضررهــای بــازی کــردن بیــش از حــد تنهــا محــدود بــه‬ ‫مشــکالت جســمی نمــی شــوند‪ .‬بلکــه ممکــن اســت‬ ‫منجربــه مشــکالت روانــی بــرای فــرد از جملــه اعتیــاد بــه‬ ‫بــازی هــای رایانــه ای شــود کــه خــود ایــن امــر زندگــی‬ ‫روزمــره فــرد را نیــز تحــت تاثیــر خــود قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫خطــر ایــن اعتیــاد منــزوی شــدن فــرد از جامعــه را در‬ ‫پــی خواهــد داشــت کــه تمامــی ارتباطــات و انــرژی او‬ ‫صرفــا محــدود بــه بــازی هــای رایانــه ای مــی شــود‪،‬‬ ‫ایــن وضعیــت درحالیســت کــه ایــن انــرژی بایــد صــرف‬ ‫دســتیابی فــرد بــه خواســته هایش در زندگــی شــود‪.‬‬ ‫یافتــه هــای دانشــمندان روانشــناس تاکنــون متناقــض‬ ‫و بــی نتیجــه بــوده اســت‪ .‬امــا در ایــن تناقضــات یــک‬ ‫نقطــه مشــترک وجــود دارد و ان اینکــه‪ ،‬کودکانــی کــه‬ ‫در حــال حاضــر از نظــر بیولوژیکــی تمایــل بــه خشــونت‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــه احتمــال بســیار زیــاد تحــت تاثیــر بــازی هــای‬ ‫خشــن قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫البتــه تاکنــون هیــچ اتفــاق نظــری بــرای مضــر بــودن ایــن‬ ‫بــازی هــا در ســامت روان وجــود نداشــته اســت‪ .‬ســال ‪،2011‬‬ ‫در کشــور هلنــد‪ ،‬یــک مــرد ‪ 24‬ســاله بــا اســتفاده از ســاح‬ ‫گــرم ‪ 6‬نفــر را در یــک مرکــز تجــاری بــه قتــل رســاند‪ .‬او پیــش‬ ‫از ایــن اقــدام یــک بــازی ویدئویــی خشــن بــازی کــرده بــود‪،‬‬ ‫صحنــه هــای بــازی بســیار شــبیه بــه جنایــت واقعــی بــود کــه‬ ‫در ان مــکان روی داد‪ .‬یکســال قبــل از ایــن حادثــه هولنــاک‪،‬‬ ‫در کشــور فرانســه یــک فــرد کــه در بــازی بصــورت مجــازی بــا‬ ‫چاقــو شــخصیت هــای بــازی را مــی کشــت‪ ،‬در دنیــای واقعــی‬ ‫نیــز ان جنایــت را تکــرار کــرد و یــک فــرد را بــا ضــرب چاقــو بــه‬ ‫قتــل رســاند‪ .‬ســال پیــش از ان نیــز‪ ،‬یــک نوجــوان ‪ 17‬ســاله‬ ‫بــه تقلیــد از یــک بیمــار روانــی در یــک بــازی ویدیویــی خشــن‬ ‫بــا یــک تبــر بــه چنــد نوجــوان حملــه کــرد و ســپس یــک زن‬ ‫میانســال را بــا ضربــات تبــر از پــای دراورد‪.‬‬ ‫ایــا ایــن جنایــات وحشــیانه بدلیــل اثــرات بــازی های خشــن‬ ‫اســت؟ و ایــا ایــن خشــونت بــه ایــن دلیــل ان هــا را مجــذوب‬ ‫خــود مــی کنــد کــه ان هــا ذاتا شــیفته ی خشــونت هســتند؟‬ ‫مــا نمــی دانیــم و البتــه نبایــد از کنــار دالیل اینچنین جنایاتی‬ ‫بــه ســادگی بگذریــم‪ .‬امــا‪ ،‬اگــر قصــد داریــد کــه دسترســی‬ ‫فرزندانتــان را بــه اینچنیــن بــازی هایــی محــدود کنیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد از نــرم افزارهــای فیلترینــگ کمــک بخواهیــد تــا‬ ‫زمانــی کــه شــما در منــزل نیســتید بتوانــد فرزندتــان را جهــت‬ ‫عــدم دسترســی بــه چنیــن بــازی هــای خشــنی کنتــرل کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫پنج شنبه ‪ 03‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪594‬‬ ‫سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫فرماندار شهرستان گرمه‬ ‫سرمایه گذاری ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیارد تومانی برای واحد‬ ‫تولیدی شمش منیزیم‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫تشدید نظارت بر بازار‬ ‫در استانه بازگشایی مدارس‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نظــارت بــر‬ ‫فعالیــت واحدهــای صنفــی ایــن اســتان بــه ویــژه فروشــگاه های عرضــه کیــف‪ ،‬کفــش و‬ ‫لبــاس در اســتانه بازگشــایی مــدارس تشــدید می شــود‪.‬‬ ‫ناصــر فخرموحــدی در نشســت کارگــروه تنظیــم بــازار خراســان شــمالی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫لــوازم التحریــر‪ ،‬لبــاس فــرم مــدارس‪ ،‬کیــف و کفــش و پوشــاک از جملــه کاالهــای مــورد‬ ‫فرمانــدار شهرســتان گرمــه در خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۱۵۰ :‬میلیــارد تومــان از محــل تســهیالت تبصــره‬ ‫‪ ۱۸‬و بخــش خصوصــی بــرای تکمیــل واحــد تولیــدی‬ ‫شــمس در ایــن شهرســتان ســرمایه گــذاری شــد‪.‬‬ ‫عبدالحســین قاضــوی اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای واحــد‬ ‫صنعتــی تولیــد شــمش منیزیــم بــه ظرفیــت یکهــزار‬ ‫تــن در ســال در ناحیــه صنعتــی شــهید محمــدزاده‬ ‫شهرســتان گرمــه در حــال اجــرا اســت و تاکنــون ‪۴۰‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای پــروژه تولیــد شــمش منیزیــم‬ ‫گرمــه حــدود ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان از بخــش خصوصــی‬ ‫و ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬بــه‬ ‫ســرمایه گــذار پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان گرمــه بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه‬ ‫تــا یــک ســال اتــی بــه بهــره بــرداری مــی رســد اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن واحــد صنعتــی در زمینــی بــه مســاحت پنــج‬ ‫هکتــار و هشــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع ســوله ایجــاد‬ ‫خواهــد شــد کــه بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح بــرای ‪۸۰‬‬ ‫نفــر اشــتغال ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی و پیگیــری هــا‬ ‫بــرای اجــرای فــاز دوم تولیــد شــمش منیزیــم‬ ‫در گرمــه افــزود‪ :‬بــا اجــرای فــاز دوم ایــن پــروژه‪،‬‬ ‫تــوان تولیــد شــمش منیزیــم بــه ‪ ۱۲‬هــزار تــن در‬ ‫ســال خواهــد رســید‪.‬‬ ‫قاضــوی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح توســعه الفــا‬ ‫الومینیــوم در گرمــه نیــز گفــت‪ :‬ایــن طــرح بعنــوان‬ ‫بزرگتریــن پــروژه تولیــد الفــا الومینیــوم در کشــور ‪۴۰‬‬ ‫هــزار تــن در ســال ظرفیــت تولیــد دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بهــره بــراری از پــروژه هــای الفــا‬ ‫الومینیــوم و شــمش منیزیــم بــرای ‪ ۹۰‬نفــر بــه صــورت‬ ‫مســتقیم اشــتغال زایــی دارد‪.‬‬ ‫الومینــای ایــران در شهرســتان جاجــرم‪ ،‬واحــد‬ ‫تولیــدی منحصربه فــرد و تنهــا تولیدکننــده پــودر‬ ‫الومینــا در کشــور اســت کــه ایــن محصــول بــه عنــوان‬ ‫مــاده اولیــه چهــار واحــد تولیــدی از جملــه ایرالکــو‪،‬‬ ‫المهــدی‪ ،‬ســالکو و نیــز تولیــد شــمش در جاجــرم بــه‬ ‫مصــرف می رســد‪.‬‬ ‫مجتمــع الومینــای ایــران در شهرســتان جاجــرم در‬ ‫‪ ۱۵۰‬کیلومتــری جنــوب بجنــورد و پنــج کیلومتــری‬ ‫شــمال شــهر جاجــرم واقــع بــوده کــه در ســال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫بــه بهره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجتمــع صنعتــی‪ ،‬کــه قطــب تولیــد پــودر‬ ‫الومینیــوم در کشــور اســت‪ ،‬تاکنــون ســه هــزار و ‪۵۴۰‬‬ ‫نفــر فرصــت شــغلی مســتقیم داشــته اســت‪.‬‬ ‫نیــاز خانــواده هــا در اســتانه بازگشــایی مــدارس اســت کــه بــرای جلوگیــری از تخلفــات‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬نظــارت بــر بــازار ایــن کاالهــا بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بازرســان اصنــاف اســتان در ایــن بازرســی هــا بــا تخلفاتــی همچــون گــران‬ ‫فروشــی‪ ،‬کــم فروشــی‪ ،‬درج نکــردن قیمــت‪ ،‬عــدم صــدور فاکتــور‪ ،‬تبلیــغ خــاف واقــع و‬ ‫حــراج غیــر قانونــی برخــورد مــی کننــد ‪.‬‬ ‫فخرموحــدی گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه بایــد مشــکل کمبــود بــازرس در بــازار جبــران شــود کــه‬ ‫بــا هماهنگــی هــای انجــام شــده و بــا اســتفاده از تــوان نیروهــای بســیجی ایــن کمبــود‬ ‫جبــران مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا‬ ‫پایــان شــهریورماه جــاری بــه تدریــج ‪ ۲۰‬نفــر بــه شــمار بازرســان اســتان افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬دســتگاه هــای مختلــف از جملــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬تعزیــرات حکومتــی و اتــاق اصنــاف بــر بــازار کاالی اساســی و نحــوه عرضــه‬ ‫اجنــاس مــورد نیــاز مــردم از جملــه برنــج و روغــن خوارکــی را نظــارت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫فخــر موحــد در بخــش دیگــر ســخنان خــود از اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان‬ ‫بــه علــت گــزارش نــدادن اقدامــات مربــوط بــه خــروج گنــدم از اســتان گالیــه و از مدیــر ان‬ ‫انتقــاد کــرد‪.‬‬ ‫کمبود دارو‬ ‫فخرموحــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه کمبــود برخــی اقــام دارویــی در بــازار اســتان گفــت‪:‬‬ ‫ایــن مشــکل کشــوری اســت و در ایــن بــاره پیگیــری الزم انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر‬ ‫اســاس گــزارش هــای رســیده کمبــود اقــام دارویــی بیشــتر مربــوط بــه سوسپانســیون و‬ ‫برخــی داروهــای مــورد نیــاز اطفــال اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اتش ‪ ۱۵۰۰‬متر مربع‬ ‫از جنگل های کالله و مراوه تپه‬ ‫را در خود سوزاند‬ ‫فرمانــدار کاللــه گفــت‪ :‬بــر اثــر اتــش ســوزی ‪ ۱۵۰۰‬متــر مربــع از‬ ‫جنگل هــای دســت کاشــت منطقــه مــا بیــن ‪ ۲‬شهرســتان کاللــه‬ ‫و بخــش گلیــداغ مراوه تپــه خســارت دیــد‪.‬‬ ‫فرهــاد شــیبک اظهارداشــت‪ :‬عصــر روز سشــنبه نیروهــای‬ ‫منابــع طبیعــی ایــن ‪ ۲‬شهرســتان بــا اطــاع از یــک مــورد شــروع‬ ‫اتــش ســوزی در منطقــه بیلــی داغ بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬نیروهــای منابــع طبیعــی بــا همراهــی‬ ‫مــردم بعــد از چنــد ســاعت تــاش از گســترش حریــق جلوگیــری‬ ‫کــرده و موفــق بــه اطفــای ان شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه در ادامــه گفــت‪ :‬حــدود هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر‬ ‫مربــع بــر اثــر ایــن اتــش ســوزی از جنگل هــای دســت کاشــت و‬ ‫علف هــای خشــک منطقــه خســارت دیــد‪.‬‬ ‫کاللــه واقــع در شــرق اســتان گلســتان دارای ‪ ۱۲۳‬هــزار هکتــار‬ ‫منابــع طبیعــی اســت کــه از ایــن میــزان ‪ ۲۳‬هــزار هکتــار جنــگل‬ ‫دســت کاشــت ســوزنی بــرگ‪۴۵ ،‬هــزار هکتــار جنــگل طبیعــی و‬ ‫بقیــه مرتــع هســتند‪.‬‬ ‫سهم پرداختی بیمه ها در طرح‬ ‫دارویار افزایش خواهد یافت‬ ‫افتتاح ‪ ۹۲۰‬واحد مسکونی‬ ‫در روستاهای خراسان شمالی‬ ‫رییــس اداره بیمــه ســامت شهرســتان شــیروان در خراسان شــمالی‬ ‫گفت‪ :‬طرح دارویار پوشــش بیمه بیشــتری را برای دارو اعمال می کند‬ ‫و ســهم بیمــه از پرداخــت هزینــه داروهــا نیــز افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫ابراهیم مقدس اظهارداشــت‪:‬پس از اجرای طرح های نسخه نویســی‬ ‫الکترونیکــی؛ بیمــه ســامت همگانــی رایــگان دهک هــای ‪ ۲ ،۱‬و ‪،۳‬‬ ‫پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع طــرح دارویــار بــا هــدف عــدم افزایــش‬ ‫هزینــه پرداختــی از ســمت مــردم اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طــرح دارویــار تمامــی افزایــش قیمــت دارو توســط‬ ‫بیمــه پوشــش داده مــی شــود و بیمــاران هیچگونــه افزایــش‬ ‫پرداختــی ندارنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بیمــه ســامت شهرســتان شــیروان تصریــح کــرد‪ :‬بــا‬ ‫اجــرای طــرح دارویــار ‪ ۳۴‬بازدیــد از داروخانــه هــای شهرســتان انجــام‬ ‫شــد و در ایــن زمینــه مشــکلی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال طــرح پوشــش رایــگان مــادران بــاردار فاقــد‬ ‫پوشــش بیمــه تــا پایــان دوران شــیردهی و کــودکان زیــر پنــج ســال‬ ‫انــان نیــز توســط بیمــه ســامت اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫مقــدس خاطرنشــان کــرد‪ ۱۱۸ :‬هــزار و ‪ ۶۹۷‬نفــر از جمعیــت‬ ‫ایــن شهرســتان زیــر پوشــش بیمــه ســامت همگانــی قــرار‬ ‫دارنــد کــه ‪ ۷۵‬درصــد از ایــن جمعیــت از خدمــات رایگان درمانی‬ ‫بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫سرپرســت بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬همزمــان بــا هفتــه دولــت ‪ ۹۲۰‬واحــد مســکن روســتایی بــه‬ ‫ارزش ‪ ۸۲۸‬میلیــارد ریــال در روســتاهای اســتان افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫علــی محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن واحدهــای روســتایی در‬ ‫ســالهای اخیــر بــا اســتفاده از تســهیالت طــرح ویــژه مســکن‬ ‫روســتایی ســاخته و مقــاوم ســازی شــدند و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۶۰‬نفــر از‬ ‫مزایــای داشــتن خانــه مســتحکم بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صــدور ‪ ۸۵۰‬جلــد ســند مالکیــت روســتایی و ‪ ۶۱۰‬جلــد‬ ‫ســند مالکیــت شــهری بــرای امــاک شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر و‬ ‫‪ ۱۱‬پــروژه اســفالت در روســتاهای اســتان از جملــه مهمتریــن ایــن‬ ‫طــرح هــا اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا بهــره بــردای از طــرح هــای مزبــور ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۲۵‬نفر در روســتاها و یکهزار و ‪ ۵۲۵‬نفر در شــهرهای اســتان‬ ‫از مزایــای ان برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫سرپرســت بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه طــرح هــادی در ‪ ۴۳۳‬روســتا معــادل ‪ ۶۰‬درصــد از‬ ‫مناطــق اســتان اجــرا شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در اســتان ‪ ۶۳‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی معــادل ‪ ۶۳‬درصــد از منــازل روســتاییان اســتان‬ ‫مقــاوم ســازی شــده اســت و در ایــن شــاخص هفــت درصــد از‬ ‫میانگیــن کشــوری باالتــر هســتیم‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرکات گلستان‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬درصدی ارزش‬ ‫صادرات گمرکات گلستان‬ ‫در سالجاری‬ ‫هنگام استفاده از تلفن همراه‬ ‫در خیابان و معابر خلوت‬ ‫بیشتر مراقب باشیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان در پنــج ماهــه نخســت امســال از مبــادی گمرکــی اســتان ‪ ۱۴۴‬هــزار تــن‬ ‫انــواع کاال بــه ارزش ‪ ۸۵‬میلیــون دالر صــادرات شــده خبــر داد و گفــت ‪ :‬نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته ارزش صــادرات ‪ ۵۰‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســیدابراهیم حســینی در قــرارگاه خبــری شــهید همدانــی‬ ‫اســتانداری گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬از طریــق گمــرکات اســتان مــی تــوان گفــت در ایــن مــدت‬ ‫هشــت هــزار تــن انــواع کاال بــه ارزش ‪ ۱۵‬میلیــون دالر وارد کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۲۰۰‬درصــدی ترانزیــت کاال طــی پنــج مــاه اخیــر نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته گفــت‪ :‬از مســیر گمــرکات گلســتان در ایــن مــدت ‪ ۱۱‬هــزار تــن انــواع کاال ترانزیــت شــد‪.‬‬ ‫وی در طــی ایــن مــدت‪ ،‬درامــد وصولــی گمــرکات اســتان را ‪ ۵۷۰‬میلیــارد ریــال ذکــر کــرد و گفــت‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ایــن میــزان درامــد ‪ ۱۳۰‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــه ترتیــب ســیمان‪ ،‬لولــه پروفیــل‪ ،‬لبنیــات‪ ،‬خرمــا‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬یــد و‬ ‫پلــی اســتایرن از مهمتریــن اقــام صادراتــی گلســتان اســت کــه بــه کشــورهای مختلــف از جملــه‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬بلغارســتان‪ ،‬رومانــی‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬روســیه‪ ،‬قرقیزســتان‪،‬‬ ‫ازبکســتان و پاکســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫حســینی در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬عمــده کاالهــای وارداتــی بــه کشــور شــامل اســتابالیزر‪ ،‬پارچــه‪،‬‬ ‫واکــس مصنوعــی و انتــی اســتاتیک بــود کــه از کشــورهای چیــن‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬لهســتان و‬ ‫ویتنــام وارد ایــران شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی اســتان گلســتان مــرز زمینــی اینچــه‬ ‫بــرون اســت کــه در بخــش داشــلی بــرون از توابــع شهرســتان ‪ ۳۷۰‬هــزار نفــری گنبــدکاووس در‬ ‫مــرز ایــران و ترکمنســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرمایه گذاری هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیارد ریالی دولت سیزدهم‬ ‫در حوزه فرهنگ هنر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬بــرای توســعه زیرســاخت های فرهنگــی‬ ‫بــه ســرمایه گذاری هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریالــی دولــت ســیزدهم اشــاره کــرد کــه بخــش عمــده‬ ‫مشــکالت زیرســاختی و تجهیزاتــی فرهنــگ و هنــر اســتان بــا تخصیــص ایــن اعتبــارات‬ ‫برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار محمــد رعیــت در قــرارگاه خبــری شــهید همدانــی‬ ‫اســتان گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬اعتبــارات جــذب شــده بــرای مراکــز فرهنگــی ازادشــهر‪،‬‬ ‫کردکــوی‪ ،‬گالیکــش ‪ ،‬نگین شــهر‪ ،‬انبارالــوم‪ ،‬نگارخانــه تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی و تــاالر‬ ‫مرکــزی گــرگان هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا فعالیــت هــای صــورت گرفتــه توســط اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫طــی ســال گذشــته گفــت‪ :‬از مهمتریــن رویکردهــای ایــن اداره کل توجــه بــه مناطــق‬ ‫کم برخــوردار بــوده کــه در ایــن ‪ ۱۱۸‬فیلــم در مناطــق مــرزی‪ ،‬روســتایی و محــروم اســتان‬ ‫اکــران شــد‪.‬‬ ‫رعیــت در ادامــه افــزود‪ :‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬نفــر از فعــاالن فرهنــگ و هنــر و رســانه اســتان بــه‬ ‫عضویــت صنــدوق اعتبــاری هنــر درامدنــد و ‪ ۸۰۰‬نفــر مشــمول بیمــه تامیــن اجتماعــی شــده‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬خانــواده نیــز تحــت پوشــش بیمــه تکمیلــی شــده اند‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۶۰‬نفــر از هنرمندان شــاخص‬ ‫اســتان موفــق بــه کســب درجــه هنــری شــده و ماهیانــه ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان کمــک مســتمری‬ ‫دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫رعیــت در ادامــه افــزود‪ :‬در غالــب تســهیالت قــرض الحســنه ‪ ۳۰۰‬نفــر از فعــاالن رســانه ای‬ ‫و هنــری موفــق بــه دریافــت ایــن نــوع تســهیالت شــده اند و در قالــب بســته های معیشــتی‬ ‫نیــز هــزار و ‪ ۵۴۹‬نفــر از بســته های حمایتــی بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت ســال گذشــته بــه جمعیــت هــدف ایــن اداره کل ‪ ۱۲۹‬میلیــارد و ‪۸۳۰‬‬ ‫میلیــون ریــال مســاعدت مالــی انجــام شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫پنج شنبه ‪ 03‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 03‬شهریور‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪594‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان‬ ‫معرفی ‪ ۶۵‬نانوایی متخلف‬ ‫به تعزیرات حکومتی‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیروان گفــت‪ ۶۵ :‬نانوایــی متخلــف در ایــن شهرســتان از‬ ‫ابتــدای طــرح هوشمندســازی یارانــه نــان در خراســان شــمالی طــی ‪ ۲‬مــاه گذشــته شناســایی و بــا‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫علــی باقــرزاده در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه نظــارت مســتمر و برنامــه ریــزی شــده بــر کار‬ ‫نانوایی هــا در ‪ ۲‬مــاه گذشــته از ســوی جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت‪ ۱۴۴ :‬مــورد بازرســی طــی ایــن‬ ‫مــدت از واحدهــای تهیــه و عرضــه نــان در ایــن شهرســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان نســبت بــه پهنــه بنــدی و تعییــن بازرســان‬ ‫بــا همــکاری نیروهــای بســیجی و اتحادیــه نانوایــان اقــدام موثــر را انجــام داده اســت و بــا متخلفــان‬ ‫برخــورد مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه برخــی از فروشــگاه هــا نــان را باالتــر از‬ ‫قیمــت مصــوب بــه فــروش مــی رســانند اضافــه کــرد‪ :‬فــروش نــان در فروشــگاه هــا بــه جــزء نــان‬ ‫بســته بنــدی ازادپــز ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه صــف طوالنــی نانوایــی هــا در شهرســتان شــیروان گفــت‪ :‬میــزان ارد بــا توجــه بــه‬ ‫جمعیــت توزیــع مــی شــود و امــار جمعیتــی ایــن شهرســتان مربــوط بــه ســال ‪ ۱۳۹۵‬اســت در حالــی‬ ‫کــه طــی ایــن ســال هــا جمعیــت شهرســتان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫باقــرزاده عنــوان کــرد‪ :‬مهاجــرت فصلــی و کــوچ ییالقــی عشــایر از دیگــر دالیــل طوالنــی شــدن صــف‬ ‫نانوایــی هــا اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نظــارت هــا در ســطح شهرســتان توســط هشــت ناظــر و بــازرس تشــدید شــده اســت‬ ‫و در اخریــن مــورد ‪ ۱۱۶‬کیســه ارد خــارج از عرضــه شــبکه کشــف شــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیروان ادامــه داد‪ :‬مــردم بایــد نــان را بــه انــدازه مصــرف خریــد‬ ‫کننــد و دور ریــز نــان را رعایــت و ایــن برکــت الهــی را در مصــارف غیرخوراکــی اســتفاده نکننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه طــرح هوشمندســازی یارانــه نــان در شــیروان گفــت‪ ۹۷ :‬درصــد نانوایــی هــای‬ ‫ایــن شهرســتان بــه دســتگاه کارتخــوان هوشــمند مجهــز شــدند و تنهــا ســه نانوایــی فاقــد کارتخــوان‬ ‫هســتند کــه بــه زودی مجهــز مــی شــوند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫جهیزیه ‪ 4‬میلیاردی عروس‬ ‫طعمه حریق شد‏‬ ‫در پــی اتــش گرفتــن یــک واحــد مســکونی در روســتای حصــار‬ ‫انــدف شهرســتان فــاروج‪ ،‬جهیزیــه‏یــک زوج جــوان بــه ارزش ‪4‬‬ ‫میلیــارد ریــال طعمــه حریــق شـد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس‪،‬فرماندهــی انتظامــی‬ ‫شهرســتان فــاروج افــزود‪ :‬در پــی اعــام یــک فقــره اتــش ســوزی‬ ‫در روســتای حصــار انــدف‪،‬‏بالفاصلــه گشــت انتظامــی پاســگاه‬ ‫نجــف ابــاد بــه محــل اعــزام شــد‪.‬‏‬ ‫ســرگرد «علــی اکبــر برهانــی» در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬بــا حضــور‬ ‫مامــوران در محــل مشــخص شــد منــزل‏مســکونی یکــی از اهالــی‬ ‫روســتا بــه علــت نامعلومــی دچــار حریــق شــده و عوامــل اتــش‬ ‫نشــانی در محــل‏مشــغول خامــوش کــردن اتــش هســتند‏‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مالــک منــزل اظهــار داشــته‏در ایــن اتــش‬ ‫ســوزی جهیزیــه دختــرش شــامل ‪ 32‬قلــم انــواع لــوازم خانگــی‬ ‫کــه در داخــل کارتــن هــا پلمــپ‏بــوده‪ ،‬کامــا در اتــش ســوخته‬ ‫و غیــر قابــل اســتفاده مــی باشــند‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فــاروج همچنیــن بــا‬ ‫بیــان اینکــه در ایــن اتــش ســوزی ســقف‏اتاقــی کــه جهیزیــه‬ ‫در ان بــوده‪ ،‬بعلــت چوبــی بــودن کامــا تخریــب شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مالــک اظهــار داشــته ‏در ایــن اتــش ســوزی مبلــغ ‪4‬‬ ‫میلیــارد ریــال خســارت وارد شــده اســت‪.‬‏‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫برای پتروشیمی‬ ‫گلستان گام های‬ ‫‪ 12‬گانه ترسیم‬ ‫شده است‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۹۹‬هــزار و ‪۲۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال ســه هــزار و ‪ ۲۱۵‬پــروژه و طــرح همزمــان بــا هفتــه‬ ‫دولــت امســال بــه بهره بــرداری خواهــد رســید و یــا عملیــات‬ ‫اجرایــی ان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام یکــی از برنامــه هــای مهــم بــرای‬ ‫بهره منــدی ســریع ســاکنین اســتان‪ ،‬از مزایــا و مواهــب ان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عملیات اجرایی ‪ ۳۷۵‬پروژه در بخش های مختلف‬ ‫و همزمــان بــا هفتــه دولــت منجملــه تکمیــل زیرســاخت های‬ ‫اقتصــادی و عمرانــی در اســتان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زنگانــه در ادامــه گفــت‪ :‬بــرای هفتــه دولــت ‪ ۸۸‬درصــد‬ ‫پروژه هــای پیــش بینــی شــده شــامل ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۴۰‬پــروژه بــه‬ ‫دستگیری رمال و دعانویس در شیروان‏ عامل انتشار محتویات غیر اخالقی‬ ‫در فضای مجازی دستگیر شد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان‪ ،‬از دســتگیری ‪ ،‬فــردی‬ ‫کــه بــا رمالــی و فالگیــری اقــدام به‏کالهبــرداری از شــهروندان می‬ ‫نمــود خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ مجیــد «یگانــه پــور» گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه دریافــت مبنــی‬ ‫بــر فعالیــت‏فــردی در امــر رمالــی و فالگیــری و ترویــج خرافــه گرایــی‬ ‫در ســطح یکی از روســتا های شــیروان بررســی موضوع در دســتور‬ ‫کار مامــوران‏انتظامــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران پلیــس پــس از هماهنگــی بــا مقامــات‬ ‫قضائــی‪ ،‬تحقیقــات خــود را در محــل زندگــی ایــن فــرد اغــاز کــرده‬ ‫و متوجــه‏شــدند کــه وی بــا اســتفاده از ترفندهایــی ماننــد بخــت‬ ‫گشــایی و حــل مشــکالت خانوادگــی از شــهروندان بــه ویــژه بانــوان‬ ‫اقــدام بــه اخــاذی‏و رواج خرافــه گرایــی‪ ،‬رمالــی و فــال گیــری کــرده و‬ ‫از ایــن طریــق بــرای خــود کســب درامــد مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای‏انجــام شــده بــه کســب درامــد‬ ‫از طریــق رمالــی و فالگیــری از طریــق فریــب شــهروندان بــه بهانــه‬ ‫هــای رفــع بیمــاری‪ ،‬گرفتــاری‪ ،‬مشــکالت‏خانوادگــی و مالــی و ‪...‬‬ ‫اعتــراف و بــه دادســرا معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان بــه ایــن نکتــه توجــه‬ ‫داشــته باشــند کــه افــراد رمــال و فالگیــر هیــچ کمکــی بــرای ‏رفــع‬ ‫مشــکالت‪ ،‬بیمــاری هــا و گرفتــاری هــای خانواده هــا نکــرده و هدف انها‬ ‫کســب درامــد از طریــق فریــب شــهروندان بــوده و چــه بســا‏زمینــه ســاز‬ ‫مشــکالت و گرفتــاری هــای دیگــری بــرای خانــواده هــا خواهنــد شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری فــردی‬ ‫کــه در ســطح شهرســتان اقــدام بــه‏بارگــذاری محتویــات غیــر‬ ‫اخالقــی در فضــای مجــازی مــی کــرد خبــر داد‪ ‎. ‎‬ســرهنگ «مجید‬ ‫یگانــه پــور» در ایــن رابطــه اظهــار داشــت‪ :‬در پــی انتشــار تعــداد‬ ‫‏زیــادی تصاویــر غیراخالقــی و خــاف عفــت و اخــاق عمومــی در‬ ‫بســتر فضــای مجــازی‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع توســط‏کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا شهرســتان تحــت پیگیــری قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان بــا انجــام اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی و ســرعت عمــل خــود در حــوزه رصــد فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫‏موفــق شــدند عامــل انتشــار ایــن تصاویــر غیــر اخالقــی را‬ ‫شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه وی را دســتگیر کننــد‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس هرگــز‬ ‫اجــازه نمــی دهــد تــا هنجارشــکنان در فضــای حقیقــی و‏مجــازی‬ ‫اســایش و ارامــش جامعــه را مختــل کننــد از شــهروندان عزیــز‬ ‫خواســت تــا در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد‪ ،‬‏بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق تلفــن ‪ 110‬و همچنیــن ســامانه ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریــت هــای ســایبری پلیــس فتــا اعــام کننــد‪.‬‏‬ ‫بهره بــرداری می رســد کــه بیانگــر عــزم جــدی‬ ‫دولــت ســیزدهم بــرای تکمیــل پــروژه هــای‬ ‫نیمــه تمــام اســتان و مولدســازی منابــع و‬ ‫ســرمایه هــای موجــود گلســتان اســت ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بســیاری از پروژه هــا‬ ‫سال هاســت کــه بــه صــورت نیمــه تمــام معطــل‬ ‫مانــده کــه در هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری‬ ‫می رســد تــا جایــی کــه عمــر برخــی از پــروژه هــا‬ ‫از یــک دهــه نیــز عبــور کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ضمــن قدردانــی از زحمــات‬ ‫خبرنــگاران و رســانه های اســتان بــرای مشــارکت‬ ‫در قــرارگاه خبــری شــهید همدانــی افــزود‪:‬‬ ‫اصحــاب رســانه در زمــره افســران پیشــگام‬ ‫در جنــگ روایــت هــا هســتند کــه بــا حداکثــر‬ ‫ظرفیــت و انــرژی‪ ،‬بازگــو کننــده زحمــات و‬ ‫کوشــش دولتمــردان می باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــرایط گلســتان از نظــر ســرانه‬ ‫درامــد ناخالــص ملــی گفــت ‪ :‬ایــن ســرانه کــه در‬ ‫حــال حاضــر بــا ترســیم چشــم انــداز اســتان نصــف میانگیــن کشــور‬ ‫اســت افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درامــد ناخالــص فعلــی گلســتان ‪ ۵۶‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان اســت کــه بایــد بــه ‪ ۱۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان برســد‬ ‫کــه بــرای تحقــق ایــن هــدف نیازمنــد ســرمایه گذاری ‪ ۲۲۴‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومانــی در اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد ‪ :‬در مــاه هــای اخیــر و در راســتای‬ ‫اعتبــارات ســفر اســتانی هیــات دولــت در قالــب ریالــی و ارزی و‬ ‫همچنیــن ســرمایه گــذاری ارزی و ریالــی پیــش بینــی شــده بــرای‬ ‫پتروشــیمی گلســتان رقمــی معــادل ‪ ۵۸۰‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا اشــاره بــه اخریــن رونــد پیشــرفت پتروشــمی اســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬در حــال حاضــر بــرای نهایــی شــد ایــن طــرح بــزرگ گامهای‬ ‫‪ ۱۲‬گانــه ایــی ترســیم شــده و در ایــن راســتا هفتــه گذشــته بــا‬ ‫رییــس مجلــس شــورای اســامی مذاکــرات مطلوبــی انجــام شــده‬ ‫تــا حــل برخــی دغدغه هــا شــتاب بگیــرد‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن گلســتان بــه تولیــد ســرانه متوســط کشــور بایــد‬ ‫برنامــه هــای متفاوتــی در ذیــل ســند چشــم انــداز ‪ ۱۴۰۴‬اســتان‬ ‫اجــرا شــود کــه در ایــن مســیر ‪ ۳۰‬برنامــه طراحــی شــده کــه یکــی‬ ‫از ان هــا‪ ،‬افزایــش صــادرات بــه ‪ ۵۰۰‬میلیــون دالر در ســال اســت‬ ‫کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای گردشــگری و کشــاورزی و صنعتــی‬ ‫گلســتان امــر ممکــن و دســت یافتنــی اســت ‪.‬‬ ‫وی بــه ارتقــای تعامــات دیپلماســی گلســتان بــا کشــورهای‬ ‫مشــترک المنافــع اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در دولــت ســیزدهم و بــر‬ ‫مبنــای طــرح دولــت‪ ،‬اســتان هــای مــرزی بایــد مناســبات مــرزی‬ ‫و خارجــی خــود را بــا کشــورهای پیرامونــی افزایــش دهنــد کــه در‬ ‫همیــن خصــوص توســعه همــکاری بــا ترکمنســتان ‪ ،‬قزاقســتان‬ ‫و اســتان منگســتائو و تاتارســتان روســیه در دســتور قــرار دارد ‪.‬‬ ‫بررســی ایجــاد مســیرهای ترانزیــت ترکیبــی بیــن تاتارســتان و‬ ‫گلســتان‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ســفر اخیــر هیــات تاتارســتانی‬ ‫بــه گلســتان گفــت ‪ :‬در مذاکــرات صــورت گرفتــه مقــرر گردیــد‬ ‫تــا راه هــای ترانزیتــی ترکیبــی شــامل ریلــی‪ ،‬دریایــی و جــاده ای‬ ‫را کارشناســان و شــرکت هــای اقتصــادی مــورد بررســی قــرار‬ ‫دهنــد تــا در قالــب مســیرهای دریایــی ریلــی و جــاده ای اتصــال‬ ‫روســیه از محــور تاتارســتان بــه اینچه بــرون و ســپس بندرعبــاس‬ ‫امکان پذیــر شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬قــرار اســت تــا بــه دلیــل زمان بــر بــودن مطالعــه ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬در حــال حاضــر افزایــش حجــم و ارزش مبــادالت بــا تکیــه‬ ‫بــر کریدورهــای ترانزیتــی جــاده ای در دســتور کار قــرار بگیــرد ‪.‬‬ ‫زنگانــه پایــان اظهــار داشــت‪ :‬انتظارم ـی رود تــا در چشــم انــداز‬ ‫یکســاله و بــر اســاس ظرفیــت هــای موجــود ســطح مبــادالت بــا‬ ‫ایــن کشــورها بــه حداقــل ســه برابــر رقــم فعلــی افزایــش یابــد ‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫«وزرات بحران و حوادث‬ ‫غیر مترقبه!»‬ ‫مــا ایرانــی هــا اساســا ً در زمــان اظهــار‬ ‫نظــر اعتقــادی بــه لــزوم داشــتن‬ ‫تخصــص نداریــم و هــر گاه فرصتــی‬ ‫دســت دهــد در حوزه هــای مختلــف‬ ‫اعــم از اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫ورزشــی و ‪ ...‬خــود را صاحــب ایــده و رای مــی دانیــم و در‬ ‫شــرایط مختلــف اعــم از بحرانــی و غیــر بحرانــی‪ ،‬اطرافیــان‬ ‫را از ایــده هــای سوفســطایی خــود بــی بهــره نمــی گذاریــم!‬ ‫بــر اســاس همیــن قانــون نانوشــته خودمــان دعــاوی‬ ‫حقوقــی اطرافیــان را راســا ً مدیریــت و نظــارت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫در مناقشــه حریــم جغرافیایــی نیمکــت پســرمان بــا بغــل‬ ‫دســتی اش و دعــوای زناشــویی باجنــاق پســرخاله مــان‬ ‫بــا همســرش بــه یــک انــدازه ایفــای نقــش مــی کنیــم‪ .‬بــا‬ ‫اینکــه خــودرو نداریــم و بالتبــع چیــزی از مکانیــک خــودرو‬ ‫ســر در نمــی اوریــم ســر در کاپــوت هــر ماشــین در راه‬ ‫مانــده ای مــی کنیــم‪ ،‬تجویــز چــای نبــات بــا نعنــاع راه‬ ‫چــاره اصلــی بســیاری از امــراض عروقــی و دماغــی مــی‬ ‫دانیــم و قــس علــی هــذا‪...‬‬ ‫شــوربختانه ایــن ســبک و ســیاق در مدیریــت بحــران‬ ‫کشــور نیــز دیــده مــی شــود و روســای ســتاد بحــران در‬ ‫منطقــه‪ ،‬شهرســتان‪ ،‬اســتان و حتــی کشــور نیــز معمــوال ً‬ ‫بــدون داشــتن تخصــص‪ ،‬تجربــه و حتــی عالقــه و روحیــه‬ ‫بــه ایــن ســمت گمــارده مــی شــوند و بایــد در تمــام حــوادث‬ ‫اعــم از ســیل‪ ،‬اتــش ســوزی‪ ،‬رانــش زمیــن‪ ،‬الودگــی‬ ‫هــوا‪ ،‬ریزگــرد و ‪ ...‬بــدون داشــتن تخصــص اظهــار نظــر‬ ‫کننــد و بــه مدیریــت ماجــرا بپردازنــد! مــا حصــل ایــن‬ ‫مدیریــت بــدون پشــتوانه انچــه اســت کــه در حــوادث‬ ‫اخیــر امســال و ســال های گذشــته شــاهد بودیــم و نیــازی‬ ‫بــه تعریــف و بــاز تعریــف نیســت‪ .‬نبــود تخصــص و علــم‬ ‫مدیریــت بحــران‪ ،‬قــرار نگرفتــن در شــرایط مشــابه‪ ،‬فشــار‬ ‫افــکار عمومــی‪ ،‬انتشــار شــایعات بــا ضعــف در اطــاع‬ ‫رســانه از طریــق رســانه ملــی و ‪ ...‬منجــر بــه اتخــاذ‬ ‫تصمیم گیری هــای هیجانــی‪ ،‬شــتابزده و گاهــا ً غیــر‬ ‫منطقــی مــی شــود کــه در برخــی مواقــع حتــی منجــر بــه‬ ‫تشــدید بحــران می شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال بحــران الودگــی‬ ‫هــوای تهــران از دهــه ‪ 40‬بــر اســاس اطالعــات و اخبــار‬ ‫منتشــره در جرایــد ان دوران اغــاز شــده اســت‪ .‬یعنــی‬ ‫ایــن پدیــده در اثــر فعالیــت بشــر در نیــم قــرن اخیــر بــه‬ ‫وجــود امــده اســت‪ .‬امــا دوســتان قصــد دارنــد ان را در‬ ‫عــرض چنــد ســال حــل کننــد کــه امــکان مرتفــع ســاختن‬ ‫در عــرض چنــد ســال روی کاغــذ ممکــن نیســت چــه برســد‬ ‫بــه اینکــه بخواهــد اجرایــی شــود‪ .‬حــل اصولــی‪ ،‬علمــی و‬ ‫ریشــه ای معضــل اب دریاچــه ارومیــه تقریبــا ً بیــش از‬ ‫یــک صــد یــا یکصــد و پنجــاه ســال زمــان خواهــد بــرد و‬ ‫ایــن قضیــه بایــد بــا طــرح هــای کوتــاه مــدت‪ ،‬میــان مــدت‬ ‫و دراز مــدت حــل شــود کــه در عمــل اراده ای بــرای طــرح‬ ‫هــای علمــی دیــده نمی شــود و متاســفانه بیشــتر طــرح‬ ‫هــا در ایــن گونــه مــوارد رای محــور هســتند و پشــتوانه ای‬ ‫علمــی در تصمیمــات دیــده نمــی شــود!‬ ‫شــاید وقــت ان رســیده باشــد کــه دولتمــردان نــگاه شــان‬ ‫را بــه مقولــه مدیریــت بحــران تغییــر دهنــد و بپذیرنــد‬ ‫کــه مدیریــت بحــران نیــز بــه مثابــه ســایر مدیریــت هــا‪،‬‬ ‫یــک علــم اســت و چــه خوشــمان بیایــد یــا نیایــد‪ ،‬بایــد‬ ‫ان را اموخــت‪ .‬در حــال حاضــر نیــز رشــته ای نیــز بــه‬ ‫همیــن نــام در دانشــگاه هــا تدریــس مــی شــود‪« .‬رشــته‬ ‫مدیریــت بحــران رشــته ای کاربــردی اســت کــه بــه وســیله‬ ‫مشــاهده سیســتماتیک بحرانهــا و تجزیــه و تحلیــل انهــا‬ ‫در جســتجوی یافتــن ابــزاری اســت کــه بوســیله انهــا بتــوان‬ ‫از بــروز بحــران هــا ‪ ،‬پیشــگیری نمــود و یــا در صــورت بــروز‬ ‫ان در خصــوص کاهــش اثــرات ان امادگــی الزم امــداد‬ ‫رســانی ســریع و بهبــودی اوضــاع اقــدام نمــود‪».‬در واقــع‬ ‫بایــد افــرادی را کــه در ایــن رشــته ها تحصیــل نمــوده‬ ‫انــد شناســایی کــرد و بــا برگــزاری دوره هــای مختلــف کار‬ ‫امــوزی در داخــل و خــارج از کشــور‪ ،‬علــم انهــا را از حالــت‬ ‫تجربــی بــه عملــی گرایــش داد و از وجــود انهــا در شــرایط‬ ‫بحرانــی کمــک گرفــت‪.‬‬ ‫فقــط خــدا کنــد در ایــن دوران بــی پولــی دولــت‪ ،‬دوســتان‬ ‫بــرای حــل ریشــه ای مشــکل بحــران هــای کشــور کــه‬ ‫تعــداد انهــا هــم کــم نیســت بــه ابــداع «وزرات بحــران و‬ ‫حــوادث غیــر مترقبــه» فکــر نکننــد کــه ماحصــل ان بشــود‬ ‫پاداشــهای میلیــاردی بــرای مدیــران خســته و بازنشســته‪،‬‬ ‫حجیــم شــدن بدنــه دولــت‪ ،‬بــاز تولیــد بخشــنامه هــای‬ ‫کاغــذی و پــرورش تعــدادی کارمنــد نــا کارامــد کــه در‬ ‫مواقــع بحرانــی یــک نفــر بایــد انهــا را مدیریــت بحــران کنــد‬ ‫و از جلــوی دســت و پــا جمــع کنــد!‬ ‫کرونا را با تزریق‬ ‫نوبت یاداور و رعایت‬ ‫دستورالعملهایبهداشتی‬ ‫زمین گیر کنیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬شهریور‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫شمـاره ‪594‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬مجید مجیدی‬ ‫تاثیر گوش دادن همدالنه‬ ‫در فروشندگی‬ ‫و جذب مشتری‬ ‫هنگامــی کــه کلمــه ی فروشــنده را می شــنوید‪ ،‬چــه‬ ‫تصویــری در ذهــن شــما تداعــی می شــود؟ ادمــی‬ ‫کــه بــا پرحرفــی‪ ،‬زرنگــی‪ ،‬ســماجت و زبان ریختــن‬ ‫محصولــی را بــه شــما می فروشــد کــه بعــدا تعجــب‬ ‫می کنیــد چــرا ایــن محصــول را خریــدم؟ اگــر ایــن‬ ‫تصویــر در ذهــن شماســت‪ ،‬بایــد بدانیــد کــه هنــوز‬ ‫ســیر می کنیــد‪ .‬امــروزه‬ ‫در دوران فروشــندگی ســنتی ِ‬ ‫بــه مشــاورانی حرف ـه ای نیــاز داریــم کــه می تواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از روش هــای علمــی و حرفــه ای ارتباطــات‬ ‫و متقاعــد کــردن دیگــران بــه خواســته های واقعــی‬ ‫مشــتری برســند و بیــن منفعــت محصــول خــود و‬ ‫نیــاز مشــتری پیونــد ایجــاد کننــد‪ .‬بــرای تبدیــل شــدن‬ ‫بــه یــک فروشــنده حرفــه ای مــدرن‪ ،‬قطعــا اولیــن‬ ‫گام‪ ،‬شــناخت مشــتری و خواســته ی واقعــی اوســت‬ ‫و مهم تریــن ابــزار بــرای ایــن کار «گــوش دادن‬ ‫همدالنــه» اســت‪.‬‬ ‫همــراه مــا باشــید‪ ،‬در ایــن مقالــه بــه یکــی از‬ ‫ســاده ترین و درعین­ حــال مهم تریــن ابزارهــای‬ ‫تاثیرگــذاری بــر دیگــران و خصوصــا مشــتریان یعنــی‬ ‫مهــارت گــوش دادن همدالنــه خواهیــم پرداخــت‬ ‫تــا ایــن عصــای جادویــی را هــم بــه جعبــه ی ابــزار‬ ‫فروشــندگی خــود اضافــه کنیــد و از قــدرت ان بهــره­‬ ‫ منــد شــوید‪.‬‬ ‫بخــش زیــادی از عمــر مــا صــرف برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫دیگــران می شــود‪ ،‬جالــب تــر اینکــه بخــش زیــادی از‬ ‫ایــن برقــراری ارتبــاط هــم صــرف شــنیدن می شــود‪،‬‬ ‫امــا در حقیقــت خیلــی از ایــن کلمــات و جمــات را‬ ‫واقعــا نمی شــنویم!‬ ‫شــاید ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه ایــا شــنیدن هــم‬ ‫نیــاز بــه یادگیــری دارد؟ شــنیدن عملــی غیــرارادی‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی شــما خــواه یــا ناخــواه صداهــای اطــراف‬ ‫خــود را می ­شــنوید‪ ،‬امــا گــوش دادن همدالنــه امــری‬ ‫ارادی اســت کــه نیــاز بــه یادگیــری دارد‪ .‬در گــوش‬ ‫دادن همدالنــه و موثــر‪ ،‬روی معانــی کالمــی کــه مـی ­‬ ‫شــنویم تمرکــز می کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن عالوه بــر درک منطــق و معنــی صحبــت ­‬ ‫هــای طــرف مقابــل‪ ،‬بــه حــاالت روحــی‪ ،‬احساســات‪،‬‬ ‫تجربیــات قبلــی‪ ،‬شــخصیت‪ ،‬زبــان بــدن‪ ،‬لحــن صــدا‪،‬‬ ‫مکث­ هــا و تاکیدهــای کالمــی‪ ،‬حــاالت بــدن و چهــره و‬ ‫در یــک کالم بــه هــر جنبــه ­ای از طــرف مقابــل کــه در‬ ‫ارســال پیــام و برداشــت مــا از ایــن پیــام موثــر اســت‬ ‫توجــه می­ کنیــم‪ .‬درواقــع هنــگام شــنیدن‪ ،‬فقــط‬ ‫گوش­ هــای مــا فعــال اســت‪ ،‬امــا در گــوش دادن‬ ‫همدالنــه بــا چشــم و قلــب و ســایر حــواس خــود‪،‬‬ ‫ابعــاد مختلــف پیــام مخاطــب را ادراک می ­کنیــم‪.‬‬ ‫به عنــوان یــک فروشــنده یــا هــر فــردی کــه به دنبــال‬ ‫تاثیرگــذاری اســت‪ ،‬بایــد به جــای شــنیدن غیــرارادی‪،‬‬ ‫تمریــن کنیــم تــا ارتبــاط موثــر و فعاالنـه ای بــا مشــتری‬ ‫خــود برقــرار کنیــم‪.‬‬ ‫وقتــی شــما تمــام توجه تــان را بــه مخاطــب مــی ­‬ ‫دهیــد‪ ،‬جنبه ­هــای مختلــف پیــام او را درک می ­کنیــد‪،‬‬ ‫پاســخ ­های مناســبی می ­دهیــد و مخاطــب هــم ایــن‬ ‫توجــه شــما را درک می کنــد؛ در نتیجــه یــک فراینــد‬ ‫گــوش دادن همدالنــه شــکل گرفتــه اســت‪ .‬یادگیــری‬ ‫و اجــرای گــوش دادن همدالنــه منافــع بســیار زیــادی‬ ‫دارد کــه برخــی از ان­هــا عبارت انــد از‪:‬ایجــاد روابــط‬ ‫عمیــق بیــن ِ ­فردی؛حــس همدلی؛محبوبیــت بیــن‬ ‫دیگــران و جذابیــت رفتاری؛یادگیــری بهتر؛تصمیــم‬ ‫گیــری صحیح؛افزایــش اعتمــاد ­بــه ­ نفس‪.‬موانــع‬ ‫گــوش دادن همدالنــه‬ ‫درحال صحبت با یک فروشــنده هســتید‬ ‫فرض کنید‬ ‫ِ‬ ‫تــا بتوانیــد محصــول مطلــوب خــود را خریــداری کنیــد‪.‬‬ ‫او در حیــن صحبت ­هــای شــما مــدام تلفــن همراهــش‬ ‫را نــگاه می ­کنــد‪ ،‬زبــان بــدن و حالــت مناســبی نســبت‬ ‫بــه صحبت­ هــای شــما نــدارد‪ ،‬چنــد بــار صحبــت­‬ ‫ هایتــان را قطــع می ­کنــد‪ ،‬اجــازه نمی ­دهــد ســواالت‬ ‫شــما کامــل شــود و ســریع پاســخ می ­دهــد‪ ،‬مــدام بــه‬ ‫شــما توصیــه می ­کنــد کــه کــدام محصــول را بخریــد و‬ ‫در یــک کالم مثــل خیلــی از افــراد امــروز جامعـه ی مــا‪،‬‬ ‫نمی ­توانــد بــا شــما یــک ارتبــاط همدالنــه ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫چقــدر احتمــال دارد از چنیــن فروشــنده ­ای خریــد‬ ‫کنیــد؟ احتمــال خریــد نزدیــک بــه صفــر اســت‪.‬‬ ‫چنیــن واکنش ­هایــی ســیاه­ چاله ­های مســیر گــوش‬ ‫دادن همدالنــه و موثــر هســتند و مانــع ایجــاد ارتبــاط‬ ‫همدالنــه می­ شــوند‪ .‬درادامــه‪ ،‬فهرســتی از ایــن‬ ‫ســیاه چاله­ ها ارائــه شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬انجام چند کار همزمان‬ ‫هم ­زمــان چنــد کار را انجــام می­ دهیــم یــا بــه بیــش‬ ‫از یــک گفت وگــو گــوش می ­کنیــم‪ .‬فــرض کنیــد شــما‬ ‫ـال صحبت هســتید‬ ‫به عنــوان مشــتری بــا فروشــنده درحـ ِ‬ ‫کــه تلفــن همــراه او زنــگ می زنــد و او بــه تمــاس تلفنــی‬ ‫پاســخ می دهــد‪ .‬بعــد از پایــان تمــاس و درحالی کــه‬ ‫دوبــاره بــرای بیــان خواســته ی خــود تــاش می کنیــد‪،‬‬ ‫یــک نفــر از کارکنــان ســراغ فروشــنده می ایــد و مطلبــی‬ ‫را خیلــی کوتــاه و ســریع بــه او اطــاع می دهــد و در ایــن‬ ‫ـال گــوش کــردن بــه مشــتری اش‬ ‫بیــن‪ ،‬او همچنــان درحـ ِ‬ ‫یعنــی شماســت‪ ،‬امــا در حقیقــت هیــچ درکــی از‬ ‫خواســته ی شــما پیــدا نکــرده اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪. ...‬‬ ‫چگونه هزینه های درمان زنان سرپرست خانوار پوشش داده می شود؟‬ ‫سرویس سالمت‬ ‫طبــق قانــون‪ ،‬زنــان سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) و ســازمان بهزیســتی‬ ‫کشــور از تاریــخ ‪۲۱‬‏‏‏‏‏‏‏‪۱۲/‬‏‏‏‏‏‏‏‪ ۱۳۸۹/‬مشــمول تعهــدات‬ ‫قانونــی بیمــه شــامل بازنشســتگی‪ ،‬ازکارافتادگــی‪،‬‬ ‫فــوت و خدمــات درمانــی قــرار گرفتنــد‪ ،‬امــا بیمــه ایــن‬ ‫زنــان مســیر پــر پیــچ و خمــی را طــی کــرد بــه طــوری‬ ‫کــه تــا مدت هــا ســازمان های مختلــف ایــن قانــون را‬ ‫پاســکاری کردنــد و در نهایــت بــا بیمه شــدن تعــدادی از‬ ‫ایــن زنــان درهــای بیمــه به روی مابقی این افراد بســته‬ ‫شــد‪ .‬می تــوان گفــت امــار دقیقــی از زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار در دســترس نیســت چراکــه تنهــا بخشــی از انها‬ ‫تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی قــرار دارند و بخشــی‬ ‫دیگــر تحــت پوشــش هیــچ نهــادی نیســتند‪.‬‬ ‫تامیــن مخــارج یــک خانــواده بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫نامطلــوب اقتصــادی فعلــی کــه کرونــا نیــز ان را شــدت‬ ‫بخشــیده بــه خــودی خــود امــری دشــوار محســوب‬ ‫می شــود و از همیــن رو اســت کــه در بســیاری از‬ ‫خانواده هــا زن و مــرد هــردو بــرای تامیــن مخــارج‬ ‫خانــواده مجبــور بــه اشــتغال هســتند‪ ،‬چنین شــرایطی‬ ‫کــه عرصــه را بــرای زنــان سرپرســت خانــوار تنگ تــر‬ ‫کــرده؛ بــار دیگــر جــای حمایت هــای بیمــه ای از ایــن‬ ‫بانــوان احســاس می شــود‪ .‬در همیــن راســتا ایرنــا‬ ‫زندگــی گفت وگویــی را دربــاره اخریــن وضعیــت بیمــه‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار بــا مهــدی شــکوری مدیــر امــور‬ ‫بیمــه شــدگان ســازمان تامیــن اجتماعــی انجــام داده‬ ‫کــه در ادامــه مشــروح ان را می خوانیــد‪.‬‬ ‫وضعیــت بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار در حــال‬ ‫حاضــر بــه چــه شــکل اســت؟ بســیاری از ایــن بانــوان‬ ‫کــه از اقشــار ضعیــف جامعــه هســتند بیــان می کننــد‬ ‫کــه بــرای تحــت پوشــش قــرار گرفتــن بــا چالــش مواجــه شــده اند‬ ‫دلیــل ایــن موضــوع چیســت؟‬ ‫بــا توجــه بــه قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی مصــوب ‪۱۴‬‏‏‏‏‪۱۲/‬‏‏‏‏‪ ۹۵/‬مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬منابــع مالــی مربــوط بــه بیمــه زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار تخصیــص نیافــت‪ .‬بنابرایــن فعــا پذیــرش متقاضیــان جدیــد‬ ‫(زنــان سرپرســت خانــوار) میســر نیســت و اگــر منابع مالــی الزم بابت‬ ‫پرداخــت بخشــی و یــا کل حق‏بیمــه تامیــن شــود‪ ،‬ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬امادگــی همــکاری در ایــن زمینــه را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫شــرایط بیمــه بــرای زنــان سرپرســت خانــوار چیســت؟ ایــا شــرط‬ ‫ســنی هــم وجــود دارد؟‬ ‫برخــورداری از پوشــش بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار ماننــد بســیاری‬ ‫از شــرایط بیمه هــای دیگــر تابــع شــرط ســنی اســت‪ .‬شــرط ســنی‬ ‫پذیــرش تقاضــا بــرای برخــورداری از پوشــش بیمــه زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار حداقــل ‪ ۱۸‬ســال و حداکثــر ‪ ۵۰‬ســال تمــام اســت‪.‬‬ ‫اگــر شــخصی هنــگام ارائــه درخواســت‪ ،‬بیــش از ‪ ۵۰‬ســال داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬الزم اســت معــادل مــازاد ســنی خــود ســابقه پرداخــت‬ ‫حق بیمــه در ســازمان تامین اجتماعــی داشــته باشــد‪ .‬بــه عنــوان مثال‬ ‫اگر شــخصی در تاریخ تقاضای بیمه‪ ۵۳ ،‬ســال ســن داشــته باشــد‪،‬‬ ‫در صورتــی کــه از قبــل دارای ‪ ۳‬ســال ســابقه پرداخــت حق بیمــه در‬ ‫تامین اجتماعــی باشــد‪ ،‬تقاضــای او قابــل قبــول اســت و می توانــد بــا‬ ‫ارائــه معرفــی نامــه از مراجــع ذکــر شــده و بــا مراجعــه بــه شــعب و‬ ‫یــا کارگــزاری رســمی ســازمان و در صــورت تامیــن و تخصیــص منابــع‬ ‫مالــی الزم بــرای قــرارداد بیمــه خــود اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اگــر متقاضــی حداقــل ‪ ۱۰‬ســال ســابقه پرداخــت حق بیمه‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬از ایــن شــرط ســنی معــاف اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪،‬‬ ‫افرادی که ‪ ۱۰‬ســال ســابقه بیمه داشــته باشــند در هر ســنی حتی در‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬سپهر نیکزاده‬ ‫فروش انالین لباس‬ ‫با ‪ 7‬توصیه‬ ‫که موفقیت تان‬ ‫را تضمین می کند‬ ‫بــازار فــروش انالیــن لبــاس به شــکل قابل توجهــی رونــق پیــدا کــرده‬ ‫اســت و راه هــای کســب درامــد اضافــی از ایــن طریــق‪ ،‬از همیشــه بیشــتر‬ ‫شــده اســت‪ .‬بنابرایــن افــرادی کــه ســریع تر از ایــن فرصــت اســتفاده کنند‬ ‫چــون فرصــت بیشــتری بــرای گســترش کسب وکارشــان دارنــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫موفقیت شــان بیشــتر اســت‪ .‬اگــر شــما نیــز قصــد فــروش انالیــن لبــاس‬ ‫داریــد‪ ،‬در ادامـ ٔ‬ ‫ـه ایــن مقالــه بــا مــا همــراه باشــید تــا توصیه هایــی دربــاره ٔ‬ ‫چگونگــی ایــن کار و نتیجه بخــش شــدن فعالیت هــای حاصــل از ان‪ ،‬در‬ ‫اختیارتــان قــرار بدهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬برای فروشگاه خود اسمی انتخاب کنید‬ ‫پیــش از هــر چیــز توصیــه می شــود دربــاره ٔ انچــه قصــد فروشــش‬ ‫ســنین میانســالی و کهنســالی نیــز می تواننــد بــا پرداخــت حــق بیمــه‬ ‫کامــل از پوشــش بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫حق بیمه پرداختی چگونه است؟‬ ‫ســهم حــق بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار بــر عهــده ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور و یــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال مراجــع مذکــور مکلــف هســتند پــس از شــروع بیمــه‪ ،‬حق بیمه‬ ‫کامــل هــر مــاه را حداکثــر تــا اخریــن روز دو مــاه بعــد پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫اگــر بیــن اخریــن مــاه پرداخــت حــق بیمــه تــا تاریــخ پرداخــت مجــدد‬ ‫بیــش از ســه مــاه فاصلــه باشــد‪ ،‬در ایــن صــورت از تاریــخ قطــع‬ ‫پرداخــت حــق بیمــه‪ ،‬قــرارداد لغــو می شــود و بــرای بیمــه شــدن‪،‬‬ ‫مجــددا بایــد مراحــل درخواســت ‪ ،‬موافقــت ســازمان و عقــد قــرارداد‬ ‫جدیــد بــا رعایــت شــرایط طــی شــود‪.‬‬ ‫ایــا زنــان سرپرســت خانــوار بــرای بیمــه شــدن حتمــا بایــد تحــت‬ ‫پوشــش بهزیســتی یــا کمیتــه امــداد باشــند؟‬ ‫مراجــع معرفــی و پرداخــت کننــده ایــن نــوع بیمــه‪ ،‬بســته بــه‬ ‫شــرایط ان شــخص‪ ،‬ســازمان بهزیســتی کشــور و یــا کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) هســتند‪ .‬بــر همیــن اســاس متقاضــی بایــد تحــت‬ ‫پوشــش ایــن مراجــع باشــد‪.‬‬ ‫ایــا افــراد تحــت تکفــل زنــان سرپرســت خانــوار نیــز بیمــه درمانــی‬ ‫می شــوند؟‬ ‫طبــق توافقــات بــا ســازمان بهزیســتی کشــور و یــا کمیتــه امــداد امام‬ ‫خمینــی (ره) انعقــاد قــرارداد بیمــه بــا این افراد‪ ،‬بــدون حمایت درمان‬ ‫اســت و در واقــع ایــن مراجــع نســبت بــه ارائــه خدمــات درمانــی بــه‬ ‫افــراد تحــت پوشــش اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫برنامه ای برای بیمه تکمیلی این قشر از بانوان دارید؟‬ ‫موضــوع بیمــه تکمیلــی زنــان سرپرســت خانــوار در حیطــه وظایــف‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی نیســت‪ ،‬امــا ایــن افــراد می تواننــد از طریق‬ ‫بیمه هــای خصوصــی اقــدام بــه انجــام ایــن نــوع بیمــه کننــد‪ ،‬البتــه‬ ‫اولویــت ســازمان بیمــه تامیــن اجتماعــی کاهش هزینه هــای درمانی‬ ‫افــراد اســت کــه در صــورت مراجعــه ایــن گــروه از افــراد بــه مراکــز‬ ‫طــرف قــرارداد بــا ســازمان مــا می تواننــد خدمــات درمانــی را بــا مبلــغ‬ ‫ناچیــز دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ایا این بانوان با پرداخت حق بیمه بازنشسته می شوند؟‬ ‫بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار فرصتــی اســت تــا ایــن قبیــل افــراد‬ ‫بتواننــد در دوران میانســالی و کهنســالی از مزایــای بازنشســتگی و‬ ‫دریافــت مســتمری برخــوردار شــوند و در صــورت فــوت بیمــه شــده‬ ‫اصلــی‪ ،‬بازمانــدگان واجــد شــرایط می توانند از مســتمری بازماندگان‬ ‫بهره‏منــد شــوند‪ .‬بــه هــر حــال شــرایط بازنشســتگی این قبیــل از افراد‬ ‫تابــع مقــررات عــام قانــون تامیــن اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫ایاپرداخت بیمه باید به شیوه خویش فرما صورت بگیرد ؟‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه رابطــه اســتخدامی و مــزد بگیــری در ایــن‬ ‫بیمه‏شــدگان وجــود نــدارد‪ ،‬بیمــه انــان اختیــاری اســت‪.‬‬ ‫همــکاری تامیــن اجتماعــی بــا بهزیســتی و کمیتــه امــداد در زمینــه‬ ‫حــل مشــکالت بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار بــه چــه شــکل اســت؟‬ ‫بــا توجــه بــه تعامــات ســازنده بیــن ایــن ســازمان و کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) و ســازمان بهزیســتی کشــور خوشــبختانه افــراد‬ ‫تحــت پوشــش از خدمــات ســازمان بهره‏منــد هســتند‪.‬‬ ‫افــرادی کــه تحــت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی نیســتند‬ ‫چگونــه می تواننــد خدمــات درمانــی دریافــت کننــد؟‬ ‫ایــن افــراد طبــق قانــون می تواننــد از طریــق ازمــون وســع تحــت‬ ‫پوشــش بیمــه همگانــی ســامت قــرار گیرنــد‪ ،‬البتــه بســیاری از ایــن‬ ‫افــراد بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش بیمــه ســامت قــرار گرفتــه‬ ‫و هزینه هــای درمانــی انهــا پوشــش داده می شــود‪ .‬هــر یــک از ایــن‬ ‫افــراد از هیــچ بیم ـه ای برخــوردار نیســتند می تواننــد بــا مراحعــه بــه‬ ‫دفاتــر پیشــخوان بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫را داریــد بــه خوبــی فکــر کنیــد و بــرای فروشــگاه کوچــک خــود اســمی‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه بــا ان ســازگاری داشــته باشــد‪ .‬می توانیــد بــرای‬ ‫ایــن کار از اســم خودتــان اســتفاده کنیــد‪ :‬مثــا فروشــگاه ِ مینــا؛ یــا‬ ‫ـلیقه خــود اســم دیگــری انتخــاب کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫اینکــه بــه صالحدیــد و سـ‬ ‫ٔ‬ ‫لباس هایــی کــه قصــد فــروش انالین شــان را داریــد‪ ،‬متعلــق بــه برنــد‬ ‫بخصوصــی باشــند‪ ،‬می توانیــد از نــام ان برنــد ‪ ،‬یــا ترکیبــی از ان هــم‬ ‫بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به فروش یکی دو نوع بخصوص از لباس بسنده کنید‬ ‫بــه هنــگام فــروش انالیــن لبــاس نمی توانیــد نیازهــای تمامی خریــداران‬ ‫را برطــرف کنیــد‪ .‬در حقیقــت اگــر چنیــن قصــدی داشــته باشــید‪ ،‬احتمــاال‬ ‫میــزان موفقیت تــان کمتــر می شــود‪ .‬به جــای ایــن کار بهتــر اســت یکــی‬ ‫دو نــوع بخصــوص از لباســی کــه قصــد فــروش انالینــش را دارید انتخاب‬ ‫کنیــد و تــا حــد امــکان بــه همــان انــواع لبــاس پایبنــد باشــید‪ .‬بــرای نمونــه‬ ‫می توانیــد اقــدام بــه فــروش لباس هــای ســایز بــزرگ یــا لباس هــای شــب‬ ‫زنانــه کنیــد و کار خــود را بــا یکــی دو نــوع لبــاس پیــش ببریــد‪ .‬اگــر احیانــا‬ ‫نــوع ســومی اضافــه کنیــد یــا فــروش دو نــوع یــاد شــده را متوقــف کنیــد‪،‬‬ ‫برای تــان ســودمند نخواهــد بــود‪ ،‬چراکــه امــکان خریدهــای مکرر از ســوی‬ ‫مشــتری های ثابــت دیگــر وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬منبع لباس هایی را که می فروشید مشخص کنید‬ ‫بــرای فــروش انالیــن لبــاس نیــازی نیســت خودتــان تولیدکننــده باشــید‪.‬‬ ‫می توانیــد از عمده فروشــان لبــاس خریــد کنیــد یــا پیشــنهاد همــکاری‬ ‫خــود را بــه تولیدی هــای لبــاس یــا برندهــا ارائــه دهیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد‬ ‫بــه هنــگام فــروش نــام ان را درج کنیــد‪ .‬مهم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه‬ ‫در دنیــای انالیــن بــه بهتریــن شــکل حضــور پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از لباس ها عکس های خوب و باکیفیت بگیرید‬ ‫پــس از انکــه لباس هایــی کــه قصــد فــروش انالین شــان را داریــد‬ ‫گــرداوری کردیــد‪ ،‬توصیــه می شــود کار عکس بــرداری از ان هــا را شــروع‬ ‫کنیــد‪ .‬بهتــر اســت بــرای ایــن کار از یــک دوربیــن باکیفیت اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫ـلیقه خود مــدل بدهید‬ ‫لباس هــا را جایــی اویــزان کنیــد‪ ،‬تــا کنیــد یــا بــه سـ ٔ‬ ‫و شــروع بــه عکــس گرفتــن کنیــد؛ فرامــوش نکنیــد کــه بایــد از جلــو‪،‬‬ ‫عقــب‪ ،‬هرگونــه جزئیــات‪ ،‬بــرای مثــال جیبــی بــه رنــگ متفــاوت از لبــاس‬ ‫یــا طرحــی بخصــوص‪ ،‬مــارک یــا لیبلــی روی لبــاس هــم عکــس بگیریــد‪.‬‬ ‫بســیاری از برندهــا و تولیدکننــگان لبــاس‪ ،‬بخشــی از تولیدات شــان‬ ‫ایراداتــی دارد کــه حاضــر می شــوند انهــا را بــا قیمــت کمتــر عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫اگــر تصمیــم گرفتیــد ایــن گونــه لباس هــا را هــم بفروشــید‪ ،‬از پارگــی و‬ ‫لــک لبــاس هــم بــه دقــت عکــس بگیریــد‪ .‬بــرای اینکــه انــدازه ٔ پارگــی یــا‬ ‫لــک لبــاس را مشــخص کنیــد‪ ،‬می توانیــد ســکه ای نزدیــک ان بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬جدول سایزبندی و اندازه ها را تهیه و ضمیم ٔه عکس های لباس کنید‬ ‫نکتــه دیگــری کــه بــه هنــگام فــروش انالیــن لبــاس بایــد بــه خاطــر‬ ‫ٔ‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬مشــخص کــردن برخــی اندازه هــای لباس هاســت‪ .‬دور‬ ‫ســینه‪ ،‬دور کمــر و قــد‪ ،‬اندازه هایــی هســتند کــه معمــوال مشــتری ها‬ ‫تمایــل بــه دانستن شــان دارنــد‪ .‬زمانــی کــه در حــال نوشــتن توضیحــات‬ ‫مربــوط بــه لباس هــا هســتید بهتــر اســت ایــن اندازه هــا را هــم درج کنید‪.‬‬ ‫اگــر لبــاس قابلیــت کــش امــدن هــم داشــته باشــد‪ ،‬برخــی مشــتری ها‬ ‫احتمــاال می خواهنــد بداننــد در ایــن هنــگام انــدازه ٔ لبــاس چقــدر بزرگ تــر‬ ‫می شــود‪ ،‬بنابرایــن بهتــر اســت اندازه هــا را در ایــن حالــت هــم بگیریــد و‬ ‫یادداشــت کنیــد (بــرای اینکــه همزمــان لبــاس را کــش بیاوریــد و انــدازه‬ ‫بگیریــد‪ ،‬احتمــاال بــه کمــک کــس دیگــری نیــاز خواهیــد داشــت)‪.‬‬ ‫‪ .۶‬در اینترنت به دنبال عکس هایی از لباس هایی که می فروشید‪ ،‬بگردید‬ ‫ـه ان از جنــس خــز‬ ‫فــرض کنیــد قصــد فــروش ژاکتــی را داریــد کــه دور یقـ ٔ‬ ‫اســت و دقیقــا همیــن مــدل در ســایت ان برنــد یــا یکــی از فروشــگاه های‬ ‫اینترنتــی عرضــه می شــود‪ .‬می توانیــد بــه هنــگام معرفــی لباس خــود‪ ،‬ان‬ ‫عکس هــا را هــم ضمیمــه کنیــد‪ .‬ایــن یکــی دیگــر از راهکارهــای موثر برای‬ ‫فــروش انالیــن لبــاس اســت و خریــداران‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه می تواننــد‬ ‫چنــد عکــس حرفـه ای از لبــاس شــما مشــاهده کنند‪ ،‬ایــده ای کلــی درباره ٔ‬ ‫ســت کننــد پیــدا خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫لباس هــای دیگــری کــه می تواننــد بــا ان ِ‬ ‫‪ .۷‬هر چیزی را که برای فروش دارید معرفی کنید‬ ‫توصیــه می شــود بــه هنــگام درج اطالعــات مرتبــط بــا لبــاس‪ ،‬عبارتــی‬ ‫نظیــر «اینجــا می توانیــد ســایر لباس هایــی را کــه بــرای فروش گذاشــته ام‬ ‫مشــاهده کنیــد‪ ».‬هــم جایــی لحــاظ کنیــد تــا در معــرض دیــد خریــداران‬ ‫باشــد‪ .‬ان هــا ممکــن اســت قصــد خریــد همزمــان چنــد تکــه لبــاس‬ ‫مختلــف داشــته باشــند یــا شــاید هــم بــه محصــوالت شــما عالقه منــد‬ ‫شــده باشــند و در ایــن صــورت‪ ،‬امــکان دسترســی بیشــتری بــه شــما و‬ ‫محصوالت تــان خواهنــد داشــت‪ .‬بــا چطــور همــراه مــا باشــید‪...‬‬ صفحه 6 ‫سایت های واسط فروش‪ ،‬بستر فروش یا بستر کالهبرداری؟!‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا ایــام از وقــوع کالهبــرداری در ســایت هــای واســط خبــر داد و گفــت‪ :‬معاملــه بصــورت حضــوری و پرداخــت هرگونــه وجــه بعــد از مشــاهده و اطمینــان از‬ ‫صحــت کاال انجــام شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی رضــا یعقوبــی اظهــار داشــت‪ :‬در روزهــای اخیــر یکــی از شــهروندان اســتان کــه بــا وسوســه قیمــت پاییــن کاال در یــک معاملــه انالیــن از وی کالهبــرداری شــده بــود بــا‬ ‫در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی درخواســت رســیدگی بــه موضــوع را داشــت کــه بالفاصلــه در دســتور کار فنــی ســایبری کارشناســان پلیــس فتــا ایالم قــرار گرفت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 03‬شهریور‬ ‫اهمیت راه حل های امنیت‬ ‫سایبری برای کسب و کار‬ ‫شما‬ ‫نکاتی که باید‬ ‫در امنیت حساب‬ ‫اینستاگرام رعایت‬ ‫شود‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در اینســتاگرام شــما مشــخصات هویتــی و احتمــاال موقعیــت‬ ‫مکانی تــان را نیــز ثبــت می کنیــد‪ ،‬می توانیــد کاربــران دیگــر را در‬ ‫دایــره دوســتان خــود بپذیریــد و عکس هایتــان را بــا ان هــا بــه‬ ‫اشــتراک بگذاریــد‪ .‬ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت‪،‬‬ ‫ایــا اقدامــات امنیتــی الزم در مــورد اینســتاگرام را رعایــت‬ ‫می کنیــد ؟‬ ‫‪ -۱‬حساب کاربری خود را ‪ Private‬کنید‪.‬‬ ‫یکــی از نکته هــای مهــم حفــظ امنیــت حســاب اینســتاگرام‬ ‫محــدود کــردن ان بــه دوســتانی اســت کــه انهــا را می شناســید‪.‬‬ ‫فقــط بــه دوســتان مــورد اعتمادتــان اجــازه دهیــد عکس هــای‬ ‫شــما و خانــواده و یــا هــر عکــس دیگــری کــه منتشــر می کنیــد‬ ‫ببیننــد‪ .‬بــرای ایــن کار بایــد حســاب کاربــری اینســتاگرامتان‬ ‫‪ Private‬باشــد ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬افراد ناشناسی که شما را ‪ Follow‬می کنند را ‪ Block‬کنید‬ ‫بســیار خــوب در مرحلــه قبــل شــما حســاب تان را ‪Private‬‬ ‫کردیــد امــا همچنــان افــرادی کــه شــما ا ‪ Follow‬می کننــد‬ ‫قــادر هســتند عکس هــا و همچنیــن موقعیــت مکان ـی ان هــا‬ ‫یعنــی موقعیــت شــما را ببیننــد‪ .‬در پسـت های قبلــی در مــورد‬ ‫شــبکه های اجتماعــی نوشــته بودیــم کــه بــا کســانی در ارتبــاط‬ ‫باشــید کــه ان هــا را می شناســید‪ ،‬پــس نگاهــی بــه ‪Follow‬‬ ‫هــای خــود بیندازیــد و ببینیــد ا افــرادی هســتند کــه هویــت‬ ‫ان هــا بــرای شــما مشــخص نیســت ؟ انهــا را ‪ Block‬کنیــد‪ .‬بــه‬ ‫اهمیت رمزهای عبور‬ ‫ایمن را نمی توان به‬ ‫اندازه کافی مورد‬ ‫تاکید قرار داد‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫مجرمــان ســایبری معمــوال ً بــه رمزهــای عبــور ضعیــف بــرای‬ ‫نفــوذ بــه حســاب های انالیــن قربانیــان نــااگاه متکــی هســتند‬ ‫کــه اغلــب منجــر بــه عواقــب شــدید می شــود‪ .‬امــا علیرغــم درک‬ ‫اهمیــت رمزهــای عبــور قــوی بــه عنــوان بهتریــن روش امنیتــی‬ ‫حیاتــی‪ ،‬بــرای اکثــر کاربــران ســهولت بــه خاطــر ســپردن تنهــا چنــد‬ ‫کلمــه عبــور و اســتفاده مجــدد از انهــا در همــه جــا بیشــتر از‬ ‫افزایــش خطــر امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری معمــوال ًبــه رمزهــای عبــور ضعیــف بــرای نفــوذ بــه‬ ‫حســاب های انالیــن قربانیــان نــااگاه متکــی هســتند کــه اغلــب منجــر‬ ‫بــه عواقــب شــدید می شــود‪ .‬امــا علیرغــم درک اهمیــت رمزهــای عبــور‬ ‫قــوی بــه عنــوان بهتریــن روش امنیتــی حیاتــی‪ ،‬بــرای اکثــر کاربــران‬ ‫ســهولت بــه خاطــر ســپردن تنهــا چنــد کلمــه عبور و اســتفاده مجــدد از‬ ‫انهــا در همــه جــا بیشــتر از افزایــش خطــر امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش جهانــی ســال ‪ 2021‬مــا در مــورد امنیــت ســایبری‬ ‫و رفتارهــای انالیــن‪ ،‬کمــی بیــش از نیمــی ‪ 10000‬مصرف کننده مورد‬ ‫بررســی‪ ،‬از یــک یــا چنــد رمــز عبــور در حســاب های انالیــن خــود‬ ‫اســتفاده می کننــد و تقریبــا ًیــک چهــارم از یــک رمــز عبــور ســاده‬ ‫بــرای همــه حســاب های انالیــن خــود اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫انتخاب اسان برای مجرمان سایبری‬ ‫ایــن گــزارش خاطرنشــان می کنــد کــه مصــرف کننــدگان در مــورد‬ ‫تهدیــدات انالیــن‪ ،‬از جملــه کالهبــرداری مالــی و جعــل هویــت در‬ ‫یــک شــبکه اجتماعــی‪ ،‬احســاس نگرانــی می کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪594‬‬ ‫ایــن ترتیــب فقــط افــرادی را در قســمت ‪Follower‬هــای خــود‬ ‫خواهیــد داشــت کــه می شناســید و بــه ان هــا اعتمــاد داریــد‪.‬‬ ‫ی اینستاگرام تان را ‪ Private‬نگاه دارید‬ ‫‪ -۳‬اطالعات حساب کاربر ‬ ‫در قســمت معرفــی خودتــان اطالعــات بیــش انــدازه ننویســید‬ ‫و ســعی کنیــد بــا منتشــر نکــردن اطالعــات مهــم در بــاره‬ ‫خودتــان‪ ،‬حریــم شــخصی تان را حفــظ کنیــد‪ .‬وارد قســمت‬ ‫‪ EDIT PROFILE‬حســاب کاربری تــان شــوید و اطالعــات بیــش‬ ‫از انــدازه و مهم تــان را حــذف کنیــد‪ .‬ایــن قســمت بــه خــود‬ ‫شــما بســتگی دارد‪ ،‬ممکــن اســت حتــی نوشــتن اســم فرزندتــان‬ ‫حریــم شــخصی تان را بــه خطــر بینــدازد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬موقعیت خود را منتشر نکنید‬ ‫یکــی دیگــر از اقدامــات امنیتــی اینســتاگرام بــرای حفــظ‬ ‫اطالعــات شناســایی شــما و همچنیــن جلوگیــری از خطــرات‬ ‫دنیــای دیجیتــال و واقعــی‪ ،‬مخفــی نــگاه داشــتن موقعیت تــان‬ ‫اســت‪ .‬مطمئــن شــوید کــه ســرویس ‪ location‬یــا همــان‬ ‫موقعیــت مکانــی شــما در حســاب کاربــری اینســتاگرام تان‬ ‫خامــوش یــا غیــر فعــال اســت‪ .‬فرامــوش نکنیــد در قــدم اول‬ ‫خودتــان در عنوان هــای عکس هایــی کــه منتشــر می کنیــد‬ ‫موقعیت تــان را ننویســید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬گزینه تگ کردن را به حالت تائید دستی تغییر دهید‬ ‫تصــور کنیــد فــردی بــرای خصومــت و یــا هــر دلیلــی حســاب‬ ‫اینســتاگرام شــما را در عکــس نامناســبی تــگ (‪)Tagging‬‬ ‫بکنــد‪ .‬و یــا شــما عکســی را بــا دوســت تان انداخته ایــد کــه‬ ‫نمی خواســتید منتشــر کنیــد ولــی دوس ـت شــما ایــن عکــس را‬ ‫در اینســتاگرام منتشــر می کنــد و شــما را تــگ می کنــد یعنــی‬ ‫نــام شــما و حســاب کاربــری اینســتاگرام تان بــه ان عکــس‬ ‫اضافــه می شــود!‬ ‫بــرای اینــکار بایــد گزینــه تــگ کــردن را بــه حالــت دســتی تغییــر‬ ‫دهیــد بــه ایــن معنــی کــه شــما تشــخیص بدهیــد کــدام عکــس‬ ‫بــه شــما تعلــق دارد یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ -۶‬احراز هویت دو عامله را فعال کنید‬ ‫یکــی از نکته هــای مهــم حفــظ امنیــت حســاب اینســتاگرام‬ ‫فعــال کــردن احــراز هویــت دو عاملــه اســت‪ .‬احــراز هویــت دو‬ ‫عاملــه در واقــع یــک الیــه امنیتــی دیگــری بــرای حفاظــت از‬ ‫حســاب انالیــن شــما اضافــه می کنــد‪ .‬در مواقعــی کــه مجرمــان‬ ‫ســایبری از هــر طریقــی بــه رمزعبــور شــما دسترســی داتشــه‬ ‫باشــند‪ ،‬بــا فعــال بــودن احــراز هویــت دو عاملــه نمی تواننــد وارد‬ ‫حســاب انالیــن شــما شــوند زیــرا بــه کــد دوم دسترســی ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬دسترسی اپلیکیشن های دیگر به حساب اینستاگرامتان‬ ‫را قطع کنید‬ ‫احتمــاال بــا حســاب اینســتاگرام خــود در ســرویس های دیگــر‬ ‫حســاب کاربــری ایجــاد کرده ایــد‪ .‬اگــر اینچنیــن اســت بایــد‬ ‫ایــن دسترســی ها را کنتــرل کنیــد و فقــط بــه اپلیکیشــن های‬ ‫مطمئــن و قابــل اعتمــاد امــکان دسترســی بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬درخواست تائید حساب کاربری اینستاگرام‬ ‫ایــن ویژگــی بــرای شــفافیت و صحــت اعتبــار حســاب های‬ ‫برخــی کاربــران اینســتاگرام اســت‪.‬‬ ‫در اینســتاگرام بــر خــاف ســایر شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫گزینه هــای امنیتــی و حریــم شــخصی زیــادی وجــود نــدارد‪ ،‬و‬ ‫ایــن خــود مــا هســتیم کــه بایــد بیشــتر احتیــاط کنیــم‪.‬‬ ‫اقدامــات انهــا بــا نگرانی هــای انهــا مطابقــت نــدارد ‪ -‬بــر اســاس‬ ‫رفتارهــای مربــوط بــه اســتفاده از محصــوالت امنیتــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫رمــز عبــور در سراســر سیســتم عامل هــا و اشــتراک گــذاری جزئیــات‬ ‫حســاب‪ ،‬تقریبــا ‪ ٪60‬از افــراد مــورد نظرســنجی «معــروف» در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــوند‪ .‬از انجایــی کــه مجرمــان ســایبری از شــیوه های‬ ‫ضعیــف امنیــت ســایبری بهــره می برنــد‪ 61 :‬درصــد از کاربــران‬ ‫حداقــل یــک تهدیــد را در ســال گذشــته تجربــه کرده انــد کــه‬ ‫پیام هــای کالهبرداری‪/‬تماس هــای تلفــن همــراه (‪ 36‬درصــد) و‬ ‫فیشــینگ (‪ 23‬درصــد) بیشــتر اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫گذرواژه هــای ضعیــف یــک راه اســان بــرای ســوء اســتفاده‬ ‫مجرمــان ســایبری فراهــم می کننــد‪ .‬انهــا می تواننــد ایــن‬ ‫اطالعــات را در وب تاریــک بفروشــند یــا از ان بــرای انجــام‬ ‫حمــات بیشــتر اســتفاده کننــد‪ .‬اگــر رمزهــای عبــور ســاده‪ ،‬کوتــاه‬ ‫و (بیــش از حــد) رایــج باشــند‪ ،‬هکرهــا می تواننــد بــه ســرعت انهــا‬ ‫را بــا اســتفاده از ابزارهــای در دســترس بشــکنند‪ .‬در واقــع‪ ،‬رمــز‬ ‫عبــور حــاوی کمتــر از هشــت کاراکتــر می توانــد در عــرض چنــد‬ ‫ثانیــه بــه خطــر بیفتــد‪.‬‬ ‫اگــر هکرهــا قبــا ًاطالعاتــی در مــورد قربانــی داشــته باشــند ‪ -‬شــاید‬ ‫بــا خریــد ان در وب تاریــک یــا از طریــق یــک نفــوذ جداگانــه ‪ -‬انهــا‬ ‫همچنیــن می تواننــد رمــز عبــور را حــدس بزنند‪/‬اســتنتاج کننــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه اطمینــان از تغییــر همــه رمزهــای عبور پس‬ ‫از نشــت داده هــای بــزرگ مشــکوک بســیار مهــم اســت ‪ -‬حتــی اگــر‬ ‫کاربــر بــاور نداشــته باشــد رمــز عبــور او بــه خطــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫مجرمان ســایبری همچنین از ایمیل های فیشــینگ و کمپین های‬ ‫بدافــزار به عنــوان روشــی متــداول بــرای ســرقت اطالعــات ورود بــه‬ ‫سیســتم اســتفاده می کننــد‪ ،‬و مــوارد دیگــر‪ :‬کوکی هــا و داده هــای‬ ‫کارت اعتبــاری ذخیره شــده در مرورگرهــا‪ ،‬اطالعــات ذخیره شــده در‬ ‫کیــف پول هــای رمزنگاری شــده‪ ،‬گزارش هــای چــت‪ ،‬اعتبارنامــه ورود‬ ‫‪ ،VPN‬متــن از فایل هــا و غیــره‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری پــس از بــه دســت اوردن اعتبــار دزدیــده شــده از‬ ‫انهــا بــرای ارتــکاب ســرقت هویــت و تخلیه حســاب های مالی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا همچنیــن از فــروش اعتبارنامــه هــا در وب تاریــک ســود‬ ‫می برنــد‪ ،‬بنابرایــن قربانــی ممکــن اســت حتــی ندانــد کــه چــه تعــداد‬ ‫عامــل تهدیــد اطالعــات خــود را دارنــد‪ .‬در مــوارد دیگــر‪ ،‬اعتبــار دزدیــده‬ ‫شــده بــرای هــک کــردن و تصاحــب ســایر حســاب های انالیــن (ماننــد‬ ‫حســاب های رســانه های اجتماعــی) اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اعتبــار بــه ســرقت رفتــه ممکــن اســت حتــی پیامدهــای بســیار‬ ‫گســترده تــری نســبت بــه بــه خطــر انداختــن حســاب های شــخصی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬اگــر شــخصی از گذرواژه هــای مشــابه یــا مشــابه بــا‬ ‫حســاب های دیگــر ‪ -‬ماننــد حســاب کاری خــود ‪ -‬اســتفاده کنــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه مجرمــان دریچــه ای بــرای ورود بــه کارفرمایــش‬ ‫منجــر شــود‪ .‬بــرای کســب و کارهــا‪ ،‬نشــت ایــن نــوع می توانــد منجــر‬ ‫بــه زیــان مالــی گســترده و اســیب بــه برنــد شــود‪.‬‬ ‫مصرف کنندگان رمزهای عبور خود را افشا می کنند‬ ‫تلفن هــای همــراه یــک نگرانــی اصلــی و اغلــب نادیــده گرفتــه‬ ‫می شــوند‪ .‬مــا متوجــه شــدیم کــه ‪ 30‬درصــد از پاســخ دهنــدگان‬ ‫از انتــی ویــروس در تلفن هــای خــود اســتفاده نمی کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه انهــا بــه درســتی دســتگاه های خــود را ایمــن‬ ‫نمی کننــد‪ .‬ایــن بــه ویــژه نگــران کننــده اســت زیــرا افــراد جمعیتــی‬ ‫اغلــب در تلفن هــای خــود نیــز کســانی هســتند کــه کمتــر نگــران‬ ‫تهدیــدات و اســیب پذیری هــای انالیــن هســتند‪.‬‬ ‫مدیریــت رمــز عبــور‪ ،‬رمزهــای عبــور ذخیــره شــده در یــک فایــل‬ ‫الکترونیکــی و یــا در قالــب فیزیکــی بیشــتر بــرای دســتگاه های‬ ‫کاری و کمتریــن دفعــات بــرای تلفن هــای شــخصی اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬گزینــه تکمیــل خــودکار و مدیریــت رمــز عبــور بیشــتر‬ ‫توســط افــراد ‪ 25‬تــا ‪ 44‬ســاله اســتفاده می شــود و فرمــت ســخت‬ ‫بیشــتر توســط افــراد بیــن ‪ 55‬تــا ‪ 65‬اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫امــا حتــی اگــر حســاب های کاری امــن باشــند‪ ،‬ایــن بــدان‬ ‫معنــا نیســت کــه اطالعــات حســاس از محــل کار بــه تلفن هــای‬ ‫شــخصی منتقــل نمی شــود‪ .‬ایمیل هــا و برنامه هــای ارتباطــی‬ ‫متصــل بــه حســاب های کاری اغلــب در دســتگاه های شــخصی‬ ‫بارگیــری می شــوند و اگــر شــخصی از رمزهــای عبــور یکســانی در‬ ‫بیــن حســاب ها اســتفاده کنــد‪ ،‬دســتگاه های شــخصی اش در‬ ‫معــرض خطــر قــرار می گیرنــد بــه ایــن معنــی کــه گذرواژه هــای‬ ‫کاری او نیــز بــه خطــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫چگونه ایمن بمانیم‬ ‫کلیــد بهبــود امنیــت عمومــی رمــز عبــور امــوزش بــه مصــرف‬ ‫کننــدگان در مــورد خطــرات مرتبــط بــا رفتارهــای انالیــن انهــا و‬ ‫ارائــه اقدامــات واقــع بینان ـه ای اســت کــه می تواننــد بــرای ایمــن‬ ‫ســازی بهتــر رمزهــای عبــور خــود بــه کار گیرنــد‪.‬‬ ‫اولیــن گام‪ ،‬تنــوع بخشــیدن بــه گــروه رمزهــای عبــور موجــود و‬ ‫پیچیــده تــر کــردن انهاســت‪ .‬مصــرف کننــدگان بایــد از اســتفاده‬ ‫مجــدد از رمــز عبــور یــا اشــتراک گــذاری رمــز عبــور بــا افــراد متعــدد‬ ‫اجتنــاب کننــد‪ .‬از اســتفاده از عبــارات شــناخته شــده (ماننــد‬ ‫مســیرهای صفحــه کلیــد ماننــد ‪ 1234‬یــا ‪ )QAZ‬یــا اطالعــات‬ ‫شــخصی (مثــا ًنــام ‪،‬تولدهــا) در رمــز عبــور خــودداری کنید‪ .‬بهترین‬ ‫روش دیگــر ایــن اســت کــه رمــز عبــور خــود را هــر ســه مــاه یکبــار (یــا‬ ‫بــه محــض دریافــت اعــان نقــض اطالعــات) تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه احــراز هویــت دو مرحلــه ای‬ ‫(‪ )2FA‬را در هــر حســابی کــه از ان پشــتیبانی می کنــد‪ ،‬فعــال‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن یــک الیــه حفاظتــی بســیار مهــم اســت کــه بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد در صــورت دریافــت رمــز عبــور بــه دســت اشــتباه‪،‬‬ ‫حســاب خــود را ایمــن نگــه داریــد‪.‬‬ ‫اگرچــه اینهــا ابتدایــی تریــن مراحــل هســتند‪ ،‬امــا بســیاری از‬ ‫انهــا در انجــام ایــن اقدامــات مــردد هســتند زیــرا نگران فراموشــی‬ ‫رمــز عبــور خــود هســتند‪ .‬مدیریــت رمــز عبــور راه حــل خوبــی بــرای‬ ‫ایــن اســت‪ .‬رمزهــای عبــور تصادفــی‪ ،‬قــوی و منحصــر بــه فــرد‬ ‫ایجــاد می کنــد ‪ -‬و ســپس انهــا را ایمــن ذخیــره می کنــد‪.‬‬ ‫احــراز هویــت دو مرحلـه ای همچنیــن می توانــد راه خوبــی بــرای‬ ‫ایمــن کــردن حســاب ها باشــد‪ ،‬حتــی اگــر یــک عامل تهدیــد بتواند‬ ‫رمــز عبــور را حــدس بزنــد‪ ،‬و نرم افــزار انتی ویــروس می توانــد از‬ ‫دســتگاه ها در برابــر بدافــزار ســرقت اطالعــات محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬هنــگام اتصــال بــه یــک شــبکه ناشــناخته‪ ،‬مصــرف‬ ‫کننــدگان بایــد از ‪ VPN‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در امــوزش کاربــران در مــورد امنیــت‪ ،‬تمرکــز ویــژه بایــد بــر روی‬ ‫تلفن هــای همــراه باشــد‪ ،‬زیــرا همانطــور کــه قبــا ًبحــث شــد‪ ،‬انها با‬ ‫اســتفاده کمتــر از محصــوالت ‪ /‬خدمــات امنیتــی و اســتفاده بیشــتر‬ ‫از رمزهــای عبــور ســاده بیشــتر در معــرض دیــد قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫راه انــدازی یــک کســب و کار بــه دالیــل زیــادی مــی تواند چالش‬ ‫برانگیــز باشــد‪ ،‬امــا دسترســی بــه فنــاوری مــدرن قطعــا کار را از‬ ‫ایــن نظــر اســان کــرده است‪.‬متاســفانه‪ ،‬در حالــی کــه فنــاوری‬ ‫مــدرن مزایــای زیــادی بــرای مشــاغل بــه همــراه دارد‪ ،‬خطــرات‬ ‫خاصــی ماننــد تهدیــد جرایــم ســایبری را نیــز بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫برای همه مشــاغل بســیار مهم اســت که نیازهای خود را در‬ ‫مورد راه حل های امنیت ســایبری ارزیابی کنند‪ .‬ســپس شــما‬ ‫را قــادر مــی ســازد راه حــل هــای مناســب بــرای کســب و کار‬ ‫خــود و همچنیــن بودجــه خــود را تعییــن کنیــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی‬ ‫کــه مــی توانیــد بهتــر از کســب و کار خــود محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه چــرا یافتــن راه حــل هــای مناســب‬ ‫در ســال هــای اخیــر بســیار مهــم شــده اســت‪ .‬در حالــی کــه ایــن‬ ‫روزهــا راه حل هــای امنیتــی پیچیده تــر شــده اند‪ ،‬روش هــای‬ ‫مــورد اســتفاده مجرمــان ســایبری بــرای حملــه بــه سیســتم ها‬ ‫و تخریــب کســب وکارها نیــز پیچیده تــر شــده اند‪ .‬اطمینــان از‬ ‫یافتــن راه حــل عالــی بــرای محافظــت از کسـب وکارتان می توانــد‬ ‫از بســیاری جهــات تفــاوت بزرگــی ایجــاد کنــد و می توانــد شــما‬ ‫را از مشــکالت زیــادی در اینــده نجــات دهــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫بــه اهمیــت اطمینــان از یافتــن راه حل هــای امنیــت ســایبری‬ ‫مناســب بــرای کســب وکارتان می پردازیــم‪.‬‬ ‫برخی از مزایای راه حل مناسب‬ ‫بــه عنــوان یــک صاحــب کســب و کار‪ ،‬زمانــی کــه راه حــل های‬ ‫مناســب بــرای محافظــت از کســب و کار خــود در برابــر حمالت‬ ‫ســایبری داشــته باشــید‪ ،‬مــی توانیــد منتظــر مزایــای بســیاری‬ ‫باشــید‪ .‬برخــی از ایــن مــوارد عبارتنــد از‪:‬‬ ‫حفاظت در برابر طیف وسیعی از مسائل‬ ‫بــا راه حــل مناســب امنیــت ســایبری‪ ،‬مــی توانید از کســب و کار‬ ‫خــود در برابــر طیــف وســیعی از مســائل و مشــکالت محافظــت‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن روزهــا انــواع مختلفــی از حمــات ســایبری انجام می‬ ‫شــود کــه بســیاری از انهــا مشــاغل را هــدف قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫راه حــل مناســب مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا خطــر‬ ‫قربانــی شــدن در ایــن طیــف گســترده از مســائل را کاهــش‬ ‫دهیــد و ایــن بــدان معنــی اســت کــه مــی توانیــد بهتر از کســب‬ ‫و کار خــود محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫سطح باالتر امنیت‬ ‫بــا راه حــل مناســب‪ ،‬مــی توانیــد از امنیــت بســیار باالتــری‬ ‫بــرای کســب و کار خــود بهــره منــد شــوید و ایــن مــی توانــد در‬ ‫درازمــدت از اســترس‪ ،‬ســردرد و حتــی پــول شــما جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه راه حل هــای اساســی وجــود دارد کــه می توانیــد در‬ ‫نظــر بگیریــد‪ ،‬ایــن راه حل هــا اغلــب بــرای تامیــن ســطح امنیــت‬ ‫و حفاظتــی کــه بــرای کس ـب وکارتان نیــاز داریــد‪ ،‬کافــی نیســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بــا یافتــن راه حــل مناســبی کــه محافظت جامع‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪ ،‬مــی توانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد که کســب‬ ‫و کار شــما از امنیــت الزم بــرای جلوگیــری از مســائل جرایــم‬ ‫ســایبری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ارامش خاطر‬ ‫نگرانــی هــا و چالــش هــای زیــادی وجــود دارد کــه صاحبــان‬ ‫کســب و کار بایــد بــا ان دســت و پنجــه نــرم کننــد و امنیــت‬ ‫ســایبری اغلــب در ایــن لیســت قــرار دارد‪ .‬اخریــن چیــزی کــه‬ ‫مــی خواهیــد ایــن اســت کــه دائمــا ًدر مــورد راه حــل هــای‬ ‫امنیتــی خــود و اینکــه ایــا کســب و کار شــما بــه درســتی‬ ‫محافظــت مــی شــود نگــران باشــید‪ .‬ایــن مــی توانــد باعــث‬ ‫اســترس غیــر ضــروری شــود و بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما‬ ‫نمــی توانیــد بــر روی اجــرای واقعــی کســب و کار تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫بــا راه حــل مناســب‪ ،‬می توانیــد از ارامــش بســیار بیشــتری‬ ‫بهــره منــد شــوید‪ ،‬زیــرا می توانیــد بــا اگاهــی از اینکــه ســطح‬ ‫امنیتــی عالــی در محــل داریــد‪ ،‬ایمــن باشــید‪ .‬اینهــا برخــی از‬ ‫دالیلــی هســتند کــه بــرای اطمینــان از ســرمایه گــذاری در راه‬ ‫حــل مناســب بــه ان نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫برای تکرار دوباره‬ ‫باه هم بودن هر‬ ‫چه زودتر واکسن‬ ‫کرونا بزنیم‬ صفحه 7 ‫شهریور ‪ 1320‬ایران به اشغال قوای متفقین در امد و بزرگترین‬ ‫خیانت دیکتاتور چکمه پوش به مردم وطن صورت گرفت‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -594‬سال هشتم‬ ‫‪-594-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/27‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪27 - 2022 //‬‬ ‫‪// 25 - 1401 //06‬اوت‬ ‫پنج شنبه ‪06//03‬‬ ‫‪90‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگ انقالب‬ ‫مروری بر زندگی شهید عراقی‬ ‫مقدمــه‪ :‬شــهید حــاج مهــدی عراقــی پــس از ازادی از زنــدان محمدرضاشــاه‬ ‫در بهمــن ‪ ،۱۳۵۵‬گفتــه بــود‪« :‬تــا رهبــرم بــه کشــور برنگــردد‪ ،‬تــا طاغــوت بــر‬ ‫مــا حکمرانــی کنــد‪ ،‬مــن از ازادیــم لــذت نخواهــم بــرد‪ ».‬هــم او کــه بــه تعبیــر‬ ‫خــودش در مــدت مبــارزه و فعالیــت ‪ ۳۴‬ســاله­اش هیـچ‏گاه خــود را در طبقـ ‏ه‬ ‫بندیــی قــرار نــداد و همیشــه در برابــر ســتایش نزدیــکان می‏گفــت‪« :‬مــن فرزنــد‬ ‫انقــاب هســتم‪ ».‬فــردی کــه در روزهــای پیــش از شــهادت در دفتــر مرکــزی‬ ‫حــزب جمهــوری اســامی‪ ،‬بــه یکــی از دوســتان نزدیــک و همــرزم خــود گفتــه‬ ‫بــود‪« :‬از زنــدان ازاد شــدیم‪ ،‬نهضــت تبدیــل بــه انقــاب شــد‪ ،‬نکنــد کــه مــا‬ ‫در رختخــواب حــرام شــویم و از فیــض شــهادت محــروم گردیــم‪ .‬مــا همــراه‬ ‫شــهیدان فراوانــی بودیــم‪ .‬همــه شــهیدان را بــه خــاک ســپردیم‪ ،‬ولــی خــود‬ ‫زنده ایــم‪ ،‬نکنــد حــرام شــویم‪ ».‬اری! فرزنــد انقــاب؛ بــرادر امــام(ره) و مــردی که‬ ‫بــه گفتــه امــام بــه تنهایــی بیســت نفــر بــود یعنــی شــهید عراقــی‪ ،‬حــرام نشــد و‬ ‫از فیــض شــهادت بی بهــره نگردیــد‪.‬‬ ‫زندگینامــه و اموختـ ­ه هــا‪ :‬فدایــی اســام و مجاهــد نســتوه و خســتگی ناپذیر‬ ‫جنبــش امــام و انقــاب اســامی‪ ،‬حــاج مهــدی عراقــی‪ ،‬در ‪ ۱۳۰۹‬در پاچنــار‪،‬‬ ‫یکــی از حمله هــای مذهبــی جنــوب شــهر تهــران‪ ،‬پــا بــه جهــان نهــاد‪ .‬مهــدی‪،‬‬ ‫در دامــان مــادری پاکدامــن و پــدری پاکــدل پــرورش یافــت‪ .‬پــدر بزرگــوارش‪،‬‬ ‫پیشــروی دینــدار و درســتکار بــود و فرزنــد را برپایــه بــه اداب اســامی بــاراورد و‬ ‫فرزنــد هــم در همــان دوران کودکــی در انجــام فرایــض الهــی کوشــا بــود‪ .‬پس از‬ ‫ســپری کردن دوره دبســتان‪ ،‬برای ادامه تحصیل به دبیرســتان مروی و ســپس‬ ‫دارالفنــون تهــران رفــت‪ ،‬ولــی ناگزیــر بــه تــرک تحصیــل شــد‪ .‬او بــرای کســب و‬ ‫کار بــه بــازار روی اورد‪ .‬انچــه مهــدی را بــه رهــا نمــودن تحصیــل واداشــت‪ ،‬شــور‬ ‫پــا گذاشــتن بــه پهنــه مبــارزه و همراهــی بافداییــان اســام و ارتبــاط او بــا رهبــر‬ ‫ب صفــوی‪ ،‬بــود‪.‬‬ ‫فداییــان‪ ،‬شــهید حجت االســام ســیدمجتبی نــوا ­‬ ‫شهید در پیش از انقالب اسالمی‪ :‬مهدی عراقی در شانزده سالگی هنگامی‬ ‫کــه دوران دبیرســتان را ســپری می­کــرد‪ ،‬بــه ســبب شــرکت در هیات هــای‬ ‫مذهبــی‪ ،‬بــا تشــکل فداییــان اســام اشــنا شــد و بــه عضویــت ان درامــد‪ .‬او‬ ‫کــه مــراد خــود را در چهــره نــواب صفــوی یافتــه بــود‪ ،‬بــه مریــدی او گــردن نهــاد‪.‬‬ ‫مهــدی‪ ،‬پــس از ایــن اشــنایی توانســت بــه اتــاق فکــر فداییــان اســام راه یابــد‪.‬‬ ‫وی در یــک دهــه دوران پیــکار فداییــان اســام علیــه اســتعمارگران‪ ،‬در همــه‬ ‫فعالیت­هــای انهــا نقشــی ویــژه داشــت و بــازوی توانمنــد شــهید نــواب صفــوی‬ ‫بشــمار می رفــت‪ .‬نخســتین همــکاری وی بــا ایــن گــروه را می­تــوان در حرکــت‬ ‫شــهید سیدحســن امامــی بــه هنــگام اعــدام انقالبــی احمــد کســروی در ‪۲۰‬‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۲۴‬ردیابــی کــرد‪ .‬برابــر اســناد برجــای مانــده از ســاواک‪ ،‬مهــدی جــوان‬ ‫در بیشــتر نشسـت های فداییان اســام حضور پیوســته داشــته اســت‪ .‬از میان‬ ‫دیگــر کوشـش های مهــم مهــدی می­تــوان بــه ماموریــت در ‪ ۱۳‬ابــان ‪ ۱۳۲۸‬بــرای‬ ‫ت وزیر محمدرضاشــاه‪،‬‬ ‫همــکاری در اعــدام انقالبــی عبدالحســین هژیر‪ ،‬نخسـ ­‬ ‫ماموریــت در راســتای کشــتن شــاه در هنــگام تشــییع جنــازه رضاخــان در ‪۱۳۲۹‬‬ ‫و ماموریت ‪ ۱۶‬اســفند ‪ ۱۳۲۹‬در اعدام انقالبی حاجیعلی رزم­ارا‪ ،‬نخســت وزیر‬ ‫بیگانه پرســت دیگــر محمدرضاشــاه‪ ،‬اشــاره نمــود‪ .‬شــهید عراقــی بــه هنــگام‬ ‫اوج گیــری جنبــش ملــی شــدن نفــت ایــران‪ ،‬رابــط میــان شــهید نــواب صفــوی‪،‬‬ ‫ایت­الله سیدابوالقاســم کاشــانی و دکتر محمد مصدق بود‪.‬وی از ســخنرانان‬ ‫فداییــان اســام در میــدان بهارســتان تهــران دربــاره دالیــل اعدام انقالبــی رزم­ارا‬ ‫ی رفــت‪.‬‬ ‫هــم بــه شــمار مـ ­‬ ‫شــهید؛ پــس از انقــاب اســامی‪ :‬بــا بازگشــت امــام(ره) در دوازدهــم بهمــن‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۵۷‬بــه ایــران‪ ،‬شــهید عراقــی هــم بــا هواپیمــای امــام بــه ایــران بازگشــت‬ ‫و نگهبانــی از امــام (ره) را بــا جــان و دل پذیــرا شــد‪ .‬بعــدا ًمشــخص شــد کســی‬ ‫کــه پیــش از همــه از هواپیمــا خــارج گردیــد‪ ،‬حــاج مهــدی عراقــی بــود‪ .‬هنــگام‬ ‫امــدن امــام(ره) بــه مدرســه علــوی‪ ،‬مهــدی اداره پــاره ای از کارهــا را بــر عهــده‬ ‫گرفــت‪ .‬انقــاب اســامی در ‪ ۲۲‬بهمــن ‪ ۱۳۵۷‬بــه بــار نشســت؛ پنجــاه هــزار‬ ‫مستشــار نظامــی امریــکا کــه بــر تار و پــود اقتصادی و نظامی کشــور رخنه کرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬اخــراج شــدند؛ نفــت ودارایی هــای کشــور از چنگال ناپاک اســتعمارگران‬ ‫بیرون کشــیده شــد؛ صهیونیسـت ها و سرســپردگان انها رانده شــدند؛ ســفارت‬ ‫اســراییل در تهــران تعطیــل گشــت و حکومــت اســامی کــه خواســت مــردم‬ ‫ایــران بــود‪ ،‬برقــرار گردیــد‪ .‬بــه پیشــنهاد و خواســت شــهید ایت اللــه دکتر محمد‬ ‫حســینی بهشــتی‪ ،‬بــه عضویــت شــورای مرکــزی حــزب جمهــوری اســامی کــه‬ ‫اندکــی پــس از پیــروزی انقــاب در ‪ ۲۷‬اســفند ‪ ۱۳۵۷‬پایه ریــزی شــده بــود‪،‬‬ ‫درامــد‪ .‬شــهید عراقــی‪ ،‬پــس از ان بــا فرمــان امــام(ره) بــه سرپرســتی زنــدان‬ ‫قصــر در تهــران منصــوب گردیــد‪ .‬پــس از چنــدی نیــز با دســتور امام به عضویت‬ ‫شــورای مرکزیبنیــاد مســتضعفان درامــد و در همیــن ســمت بــود کــه در جایگاه‬ ‫مالــی بنیــاد بــه همــراه حــاج حســین مهدیان‪،‬سرپرســتی روزنامــه کیهــان رادر‬ ‫زمانــی کــه انجابــه جوالنگاهــی بــرای ســاواکی­ها‪ ،‬توده­ای هــا و ســلطنت­طلب­هــا‬ ‫تبدیــل شــده بــود‪ ،‬بــه گــردن گرفتنــد‪ .‬بــرای شــهید عراقــی مهــم ان بــود کــه از‬ ‫امــام(ره) و انقــاب اســامی پاســداری کنــد‪ .‬همیــن روحیــه او بــود کــه اتــش‬ ‫خشــم و کینــه ضدانقــاب را نســبت بــه وی برافروختــه می­کــرد و انهــا را بــران‬ ‫می­داشــت تــا در پــی تــرور وی براینــد‪.‬‬ ‫ویژگی­های اخالقی‪ :‬شــهید عراقی‪ ،‬ان چریک پیر و ســرباز قدیمی امام‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه کســانی کــه حقوقشــان پایمــال شــده بــود و یــا بــه مــردم فرودســت جامعــه‪،‬‬ ‫توجــه ویــژه ای داشــت و می کوشــید بــه انهــا کمــک کنــد‪ .‬در دوره مدیریــت حــاج‬ ‫مهــدی در بنیــاد مســتضعفان‪ ،‬شــاید بــرای نیمــی از کســانی کــه خانــه نداشــتند‪،‬‬ ‫بــا وام­هــای دراز مــدت‪ ،‬مســکن فراهــم شــد‪ .‬شــهید عراقــی انســانی پــرکار‪ ،‬خــادم‬ ‫اســام‪ ،‬متکــی بــه فقــه و فقاهــت‪ ،‬مریــد‪ ،‬مقلــد و فدایــی امــام(ره) بــود کــه در‬ ‫این راه هم از جان‪ ،‬مایه گذاشــت‪ .‬او در توســل‪ ،‬انســانی بســیار متوســل بود از‬ ‫ویژگی­هــای چشــمگیر رفتــاری شــهید عراقــی توجــه بــه جوان­هــا و بــا انهــا جوشــیدن‬ ‫بــود‪ .‬از دیگــر نشــان های وی‪ ،‬هــوش سرشــارش بــود‪ .‬شــهید عراقــی‪ ،‬دارای‬ ‫ویژگی هــای دیگــری؛ چــون برنامه ریــزی در کارهــا‪ ،‬شــور مبارزاتــی‪ ،‬پیگیــری کار‬ ‫جهــادی‪ ،‬تســلط بــر پیــکار چریکــی‪ ،‬ارتباط هــای گســترده‪ ،‬پویایــی و فروتنــی بــود‪.‬‬ ‫پســرش‪ ،‬امیــر عراقــی‪ ،‬می گویــد‪« :‬حــاج اقــا‪ ،‬حس ـن های ادم هــا را می گرفــت‬ ‫و بــا همان هــا کار داشــت؛ بــه عیــب ادم هــا چنــدان کاری نداشــت‪ ».‬بــا همیــن‬ ‫شــیوه‪ ،‬توانســته بــود در مرحــوم طیــب رضایــی تاثیــر بســزایی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫سرویس تاریخ‬ ‫ناگفته های سقوط رضاخان‬ ‫چرا ایران در شهریور‬ ‫‪ 1320‬اشغال شد؟‬ ‫رضاخــان بعــد از اشــغال شــهرهای اذربایجــان‪ ،‬بــه جــای‬ ‫ضــرب شســت نشــان دادن بــه دشــمن‪ ،‬بــه فکــر فــرار افتــاد‬ ‫و از تــرس بمبــاران هواپیماهــای شــوروی بــه قــم رفــت‪،‬‬ ‫امــا درپــی کاهــش ســرعت حرکــت روس هــا در شــهرهای‬ ‫شــمالی‪ ،‬دوبــاره مختصــر جرئتــی پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫پایــگاه مرکــز اســناد انقــاب اســامی؛ دوره بیست ســاله‬ ‫خودکامگــی رضاخــان بــا حملــه متفقیــن بــه ایــران‪ ،‬در‬ ‫شــهریور ‪ 1320‬بــه پایــان رســید‪ .‬پهلــوی اول اگرچــه کوشــید‬ ‫بــا اعــان بی طرفــی‪ ،‬خــود را از شــراره اتــش بزرگ تریــن‬ ‫جنــگ تاریــخ جهــان‪ ،‬یعنــی جنــگ بین الملــل دوم‪ ،‬حفــظ‬ ‫کنــد‪ ،‬بــا درک نادرســت از اینــده جنــگ و محتــوم دانســتن‬ ‫پیــروزی نهایــی المــان‪ ،‬سیاســت نزدیکــی بــه رایــش ســوم‬ ‫را در پیــش گرفــت و بــا ایــن کار‪ ،‬ســبب رنجــش گمارنــدگان‬ ‫اولیــه خــود در ســال ‪ 1299‬شــد‪ .‬رضاخــان کــه از شــعور‬ ‫سیاســی ـ نظامــی بهــره چندانــی نداشــت‪ ،‬درنیافــت کــه بــه‬ ‫دلیــل اعــان جنــگ المــان بــه امریــکا و ملحــق شــدن دولــت‬ ‫واشــنگتن بــه اتحــاد انگلیــس و شــوروی و جبهه گیــری انهــا‬ ‫علیــه نازی هــا‪ ،‬هیتلــر بــا وجــود برتــری نظامــی بــر مخاصمــان‬ ‫خــود در ســال ‪ ،1320‬نهایتــا نمی توانــد پیــروز نهایــی ایــن‬ ‫جنــگ باشــد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــری کــه از ناتوانــی رضاخــان در تحلیــل درســت‬ ‫اوضــاع نظامــی و سیاســی جهــان در ان هنگامــه حکایــت‬ ‫می کنــد بی توجهــی وی بــه موقعیــت نیروهــای نظامــی‬ ‫جبهــه متفقیــن (جبهــه مقابــل المــان) بــود‪ .‬ایــران از شــمال‬ ‫بــا شــوروی همســایه بــود و نیــز از ســمت غــرب در معــرض‬ ‫هجــوم نیــروی زمینــی انگلســتان از عــراق قــرار داشــت و از‬ ‫ســمت جنــوب‪ ،‬نــاوگان نیــروی دریایــی ســلطنتی بریتانیــا‬ ‫در خلیــج فــارس‪ ،‬ان را تهدیــد می کــرد؛ بنابرایــن حتــی در‬ ‫صــورت پیــروزی المــان در جبهــه لنینگــراد‪ ،‬ایــران در برابــر‬ ‫نیروهــای روس و انگلیــس اســیب پذیر بــود‪ .‬بــا وجــود ایــن‬ ‫تهدیدهــای چندجانبــه‪ ،‬براســاس خاطــرات حاجعلــی رزم ارا‪،‬‬ ‫ضاخــان فقــط خــود را از جهــت شــمال‪ ،‬در معــرض خطــر‬ ‫حملــه می دیــد و بــه دلیــل بزرگ بینــی در مــورد ارتــش‪،‬‬ ‫تصــور می کــرد کــه درصــورت ایــن حملــه‪ ،‬توانایــی مقابلــه‬ ‫و دفــع انهــا را دارد! او بــه رزم ارا گفتــه بــود کــه بــا مشــاهده‬ ‫هــر گونــه نشــانه ای از قصــد روس هــا بــرای تهاجــم بــه ایران‪،‬‬ ‫چهــارده روز قبــل از ایــن حملــه‪ ،‬بــه او اعــام اماده بــاش‬ ‫خواهــد داد!‬ ‫رزم ارا کــه از کمبــود کامیــون بــرای انتقــال نیــرو و ادوات رزم‬ ‫بــه مرزهــا در ایــن زمــان شــکایت داشــت‪ ،‬گفتــه اســت‪ :‬در‬ ‫ایــن برهــه‪ ،‬رضاخــان‪ ،‬کــه خــود را بــه اعتبــار ارتــش صدهــزار‬ ‫نفــری ایــران‪ ،‬کامــا در موضــع قــدرت می دانســت‪ ،‬در برابــر‬ ‫ارتــش شــوروی اعــام اماده بــاش و دســتور مقابلــه داد‪.‬‬ ‫در عالــم بی اطالعــی رضاشــاه از وضعیــت نیروهــای‬ ‫متخاصــم جنــگ و تــوان دفاعــی ارتــش خــود‪ ،‬شــوروی‪،‬‬ ‫بریتانیــا و امریــکا‪ ،‬پــس از ائتــاف بــر ضــد هیتلــر‪ ،‬تصمیــم‬ ‫گرفتنــد ایــران را پــل پیــروزی خــود قــرار دهنــد و از امکانــات‬ ‫ان بــه نفــع خــود و بــرای یــاری رســاندن بــه جبهــه لنینگــراد‬ ‫در روســیه‪ ،‬کــه امــاج حملــه نازی هــا شــده بــود‪ ،‬اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬انهــا ایــران بی طــرف را ســد راه پشــتیبانی لجســتیکی‬ ‫از جبهه هــای نبــرد شــوروی بــا المــان می دانســتند؛ بنابرایــن‬ ‫بی توجــه بــه موضــع رســمی حکومــت ایــران در ایــن جنــگ و‬ ‫بــه بهانــه حمایــت باطنــی از هیتلــر‪ ،‬دو ســال پــس از شــروع‬ ‫جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬در روز ‪ 3‬شــهریور ‪ ،1320‬نیروهــای‬ ‫شــوروی از شــمال و شــرق‪ ،‬از هــوا و زمیــن بــه ایــران یــورش‬ ‫بردنــد‪ .‬هم زمــان بــا حملــه ارتــش ســرخ از شــمال‪ ،‬نیروهــای‬ ‫زمینــی و دریایــی بریتانیــا از عــراق و خلیــج فــارس پیشــروی‬ ‫خــود را بــه داخــل مرزهــای ایــران شــروع کردنــد و اغازگــر‬ ‫حوادثــی شــدند کــه ایــران را دامنگیــر فاجع ـه ای بــزرگ کــرد‪.‬‬ ‫در پــی حملــه نیروهــای متفقیــن بــه ایــران‪ ،‬ارتــش‬ ‫رضاشــاهی بیــش از هشــتاد ســاعت (یعنــی اندکــی بیــش‬ ‫از ســه روز)‪ ،‬تــاب نیــاورد و بــا فــرار فرماندهــان‪ ،‬نیروهــای‬ ‫متخاصــم بیــش از پیــش در خــاک ایــران پیشــروی کردنــد‪.‬‬ ‫مــردم نیــز ایــن بــار ــــ برخــاف وطن پرســتی نهادینه شــده‬ ‫در هویــت ایرانــی ــــ بــه دلیــل نفــرت شــدید از رضاخــان‬ ‫و ظلــم و ســتم او‪ ،‬تمایلــی بــه مقاومــت در برابــر هجــوم‬ ‫بیگانــگان نداشــتند و گرایــش غالــب بــر ایــن بــود کــه از قــوای‬ ‫روس و انگلیــس بــه منظــور برانــدازی ایــن دیکتاتــور خشــن‬ ‫و ســرکوبگر بهــره برنــد‪ .‬بــه گفتــه علــی ایــزدی‪ ،‬پیشــکار و‬ ‫منشــی رضاخــان‪ ،‬کــه در جزیــره موریــس او را همراهــی‬ ‫می کــرد‪ ،‬رضاخــان در تبعیــدگاه از مــردم و نظامیــان به کــرات‬ ‫می نالیــد کــه چــرا در برابــر بیگانــگان تعمــدا مقاومــت اندکــی‬ ‫کردنــد و از او حمایــت نکردنــد!‪3‬او به درســتی معتقــد بــود‬ ‫کــه ارتــش و مــردم‪ ،‬اگــر می خواســتند‪ ،‬می توانســتند هجــوم‬ ‫دشــمن را حتــی بــا وجــود تــوان نظامــی نابرابــر‪ ،‬در ســر‬ ‫مرزهــا متوقــف کننــد‪.‬‬ ‫پهلــوی اول هرگــز احتمــال فــرار نظامیــان از میــدان جنــگ‬ ‫را نمــی‪‎‬داد؛ بنابرایــن بــه هشــدارهای رزم ارا دربــاره تــوان‬ ‫نظامــی ارتــش‪ ،‬کــه پیــش از تهاجــم متفقیــن گــزارش داده‬ ‫شــده بــود‪ ،‬وقعــی ننهــاد‪ .‬رزم ارا مدتــی پیــش از حملــه‬ ‫متفقیــن بــه ایــران‪ ،‬امــاده نبــودن ارتــش بــرای دفــاع از‬ ‫مرزهــا را بــه عزیزاللــه ضرغامــی‪ ،‬فرمانــده ارتــش‪ ،‬گــزارش‬ ‫داد و پیشــنهاد کــرد بــه دلیــل ناتوانــی نظامــی بــرای مقابلــه‬ ‫بــا شــوروی‪ ،‬از راه هــای سیاســی بــرای رفــع ایــن خطــر اقــدام‬ ‫شــود‪ .‬او کمبــود نفــرات و امکانــات‪ ،‬به ویــژه امکانــات ترابــری‬ ‫موتــوری‪ ،‬را دلیــل اصلــی ایــن ناتوانــی اعــام کــرده بــود‪.‬‬ ‫ضرغامــی گــزارش رزم ارا را بــه شــاه انتقــال داد و شــاه‪ ،‬کــه‬ ‫یــک قــزاق ســنتی بود و از ســاختار مهندســی رزمــی موتوریزه‬ ‫و ارتــش مکانیــزه مــدرن فهــم درســتی نداشــت‪ ،‬کمــی تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار گرفــت و دســتور داد لشــکرهای جدیــد تشــکیل‬ ‫شــود‪ ،‬امــا از صــدور فرمــان امادگــی بــرای دفــاع خــودداری‬ ‫کــرد؛ بدین ترتیــب اندکــی بــه اســتعداد قــوای دفاعــی ایــران‬ ‫افــزوده شــد‪ ،‬امــا درعمــل‪ ،‬تحــول چشــمگیری در ایــن زمینــه‬ ‫رخ نــداد‪.‬‬ ‫در روز نخســت حملــه متفقیــن‪ ،‬رضاخــان قــدری اشــفته‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا ســربازان احتیــاط را بــه نظــام وظیفــه احضــار‬ ‫می کنــد و بــه دولــت امریــکا تلگرافــی مبنــی بردرخواســت‬ ‫عــدم تهاجــم می فرســتد کــه اجابــت نمی شــود‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫کریــم ســنجابی‪ ،‬رضاخــان کمــی قبــل از ایــن رویــداد‪ ،‬بــه‬ ‫علــت توهیــن پلیــس راهنمایــی و رانندگــی امریــکا بــه‬ ‫ســفیر ایــران در واشــنگتن‪ ،‬بــا ان کشــور قطــع رابطــه کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬امــا در روز چهــارم بــا فــرار ایــرج مطبوعــی در جبهــه‬ ‫شــمال غــرب و پیشــروی روس هــا بــه قزویــن و شــنیدن‬ ‫خبــر متالشــی شــدن لشــکرهای تبریــز‪ ،‬رضائیــه‪ ،‬رشــت‪،‬‬ ‫مشــهد‪ ،‬اردبیــل و گــرگان در وضعیــت غافلگیــری‪ ،‬ابتــکار‬ ‫عمــل را بــه کلــی از دســت داد و بــا وجــود انکــه در گذشــته‬ ‫همــواره شــخصیت تزلزل ناپذیــری از خــود بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته بــود‪ ،‬در ایــن زمــان بــه طــرز شــگفت انگیزی‬ ‫خــود را باخــت‪ .‬بــه گفتــه رزم ارا‪ ،‬رضاخــان چنــان خــود‬ ‫را باختــه بــود کــه مرتــب می دویــد و گریــه می کــرد و‬ ‫می گفــت‪ :‬عن قریــب اســت برســند‪ ،‬بگیرنــد و اعداممــان‬ ‫کنــن‪ .‬فردوســت در خاطــرات خــود روایــت کــرده اســت‪:‬‬ ‫در ایــن موقــع‪ ،‬رضاخــان خمیــده شــده بــود و بــدون عصــا‬ ‫نمی توانســت حرکــت کنــد‪ ...‬اراده اش را از دســت داده‬ ‫بــود و حرف هــای ضدونقیــض م ـی زد و هــر کــس هــر چــه‬ ‫می گفــت تصویــب می شــد‪ .‬امــرای ارتــش نیــز بــا مشــاهده‬ ‫عجــز و انکســار در رضاخــان‪ ،‬روحیــه خــود را بــرای مقابلــه‬ ‫بــا نیروهــای متخاصــم از دســت دادنــد و بیــش از پیــش بــه‬ ‫فکــر فــرار از جبهه هــای جنــگ افتادنــد‪.‬‬ ‫رضاخــان بعــد از اشــغال شــهرهای اذربایجــان‪ ،‬بــه جــای‬ ‫ضــرب شســت نشــان دادن بــه دشــمن‪ ،‬بــه فکــر فــرار افتــاد‬ ‫و از تــرس بمبــاران هواپیماهــای شــوروی بــه قــم رفــت‪،‬‬ ‫امــا درپــی کاهــش ســرعت حرکــت روس هــا در شــهرهای‬ ‫شــمالی‪ ،‬دوبــاره مختصــر جرئتــی پیــدا کــرد و بــه تهــران‬ ‫بازگشــت و کوشــید بــر اوضــاع مســلط شــود‪ .‬در ایــن مــدت‪،‬‬ ‫شــهرهای شــمالی ایــران پیوســته امــاج بمب هــای هوایــی‬ ‫و توپ هــای زمینــی ارتــش روســیه قــرار داشــت‪ .‬روز ‪23‬‬ ‫شــهریور اســمیرنوف‪ ،‬ســفیر شــوروی‪ ،‬و بــوالرد‪ ،‬وزیرمختــار‬ ‫انگلیــس‪ ،‬بــا اگاهــی از اینکــه رضاخــان در کشــور نــزد مــردم‬ ‫منفور اســت و کســی از وی پشــتیبانی نخواهد کرد‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه وی گســتاخ تر شــده و بــه او اولتیماتــوم دادنــد کــه اگــر‬ ‫تــا ‪ 26‬شــهریور اســتعفا ندهــد‪ ،‬تهــران اشــغال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه روس هــا بــه قزویــن نزدیــک شــدند‪ ،‬تنهــا تــاش‬ ‫رضاخــان معطــوف بــه ایــن بــود کــه ســلطنت خــود را بــه‬ ‫هــر هزینــه ای حفــظ کنــد؛ بنابرایــن در شــب ‪ 15‬ســپتامبر‬ ‫‪1941‬م‪ 24 /‬شــهریور ‪ ،1320‬فــردی را نــزد ســر ریــدر بــوالرد‪،‬‬ ‫وزیرمختــار بی رحــم بریتانیــا‪ ،‬فرســتاد تــا او را بــه مانــدن‬ ‫خــود راضــی کند‪7،‬امــا ازانجاکــه انگلیــس در ‪ 7‬ســپتامبر (‪16‬‬ ‫شــهریور) بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه نــگاه داشــتن رضــا‬ ‫پهلــوی دیگــر بــه مصلحــت نیســت‪ ،‬بــوالرد پاســخ فرســتاد‬ ‫کــه هیــچ راهــی جــز اســتعفا وجــود ندارد‪8.‬شــاه پهلــوی‪،‬‬ ‫کــه از نظــر روحــی و جســمی بســیار ضعیــف شــده بــود‪،‬‬ ‫ســرانجام بــه نفــع ولیعهــد ‪ 21‬ســاله اش اســتعفا داد و بــه‬ ‫طــرف اصفهــان گریخــت‪.‬‬ ‫شــگفت ان اســت کــه بــا وجــود اشــغال کشــور‪ ،‬انتشــار‬ ‫خبــر اســتعفای وی باعــث خوشــحالی مــردم ایــران شــد‪.‬‬ ‫پهلــوی کــه در زمــان کودتــای ‪ 1299‬در منــزل اســتیجاری‬ ‫در ســنگلج تهــران زندگــی می کــرد‪ ،‬در زمــان اســتعفا‪،‬‬ ‫پانصدمیلیــون دالر در بانک هــای خــارج پس انــداز داشــت‪.‬‬ ‫کریــم ســنجابی گفتــه اســت‪ :‬او ‪ 72‬میلیــون پــول در بانــک‬ ‫ملــی داشــت و بــا وجــود حقــوق چهل هزارتومانــی ســلطنت‪،‬‬ ‫از بودجــه وزارت جنــگ و شــهرداری تهــران سوءاســتفاده‬ ‫می کــرد و ســپرده های او در بانک هــای دیگــر ایــران بالــغ‬ ‫بــر‪ 680/000/000‬ریــال بــود‪.‬‬ ‫براســاس اســناد موجــود در پژوهشــکده تاریــخ معاصــر‪،‬‬ ‫رضاخــان در مــدت ســلطنت‪ 2167 ،‬روســتا را تصاحــب کــرد‪،‬‬ ‫‪ 3000‬ســند روســتایی داشــت و حــدود ‪ 4500‬ســند بــاغ و‬ ‫مراتــع و ‪8‬هــزار ســند ش ـش دانگ دیگــر متعلــق بــه او بــود‬ ‫کــه بــا مجمــوع اســناد دیگــر در ‪ 1320‬بــه ‪ 44‬هــزار ســند‬ ‫رســید‪ 254585 .‬نفــر از مازنــدران تــا خوزســتان رعیــت‬ ‫امــاک رضاخــان بودنــد و درامــد ســاالنه او بــه ارقــام نجومــی‬ ‫می رســید کــه بخــش زیــادی از ان بــه حســاب بانکــی وی در‬ ‫لنــدن واریــز می شــد‪ .‬براســاس همیــن امــوال‪ ،‬ایــن شــاه‬ ‫کاســب هنــگام ســقوط بی گمــان ثروتمندتریــن مــرد جهــان‬ ‫بــود‪ .‬بــا وجــود از میــان رفتــن اســتقالل‪ ،‬غــارت و کشــتار‬ ‫مــردم و ســلب عــزت ملــی توســط بیگانــگان‪ ،‬مــردم از‬ ‫ســقوط رضاخــان خشــنود و دربرانــدازی رضاخــان بــا روس و‬ ‫انگلیــس هم داســتان شــدند و ایــن موضــوع چنــان عریــان‬ ‫بــود کــه رضاخــان تــا واپســین لحظــه حیــات‪ ،‬بــه گفتــه علــی‬ ‫ایــزدی‪ ،‬از ان نــاالن بــود‪ .‬خبرنــگار «نیویورک تایمــز» در ‪9‬‬ ‫ســپتامبر ‪1941‬م‪ 18 /‬شــهریور ‪ ،1320‬دربــاره واکنــش مــردم‬ ‫ایــران بــه برانــدازی وی‪ ،‬از مشــهود بــودن احساســات ضــد‬ ‫شــاهی مــردم ســخن گفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــاری رضاخــان بــه جنــوب ایــران گریخــت و از ســوی بریتانیــا‬ ‫اجــازه یافــت کــه دوران تبعیــد خــود را در ژوهانســبورگ واقــع‬ ‫در افریقــای جنوبــی ســپری کنــد‪ .‬اردشــیر زاهــدی گفتــه‬ ‫اســت‪ :‬در ان زمــان‪ ،‬مــن کــودک بــودم‪ ،‬پــدرم بــرای رضاشــاه‬ ‫بســیار متاســف بــود کــه بــه چنیــن روزی افتــاد و نســبت‬ ‫بــه وفــاداری‪ ،‬تــا اصفهــان او را همراهــی کــرد‪ .‬مــن هــم بــا‬ ‫او رفتــم‪ .‬رضاخــان بــه پــدرم گفــت‪ :‬مــن دیگــر رفتــم؛ شــما‬ ‫برویــد نــزد پســرم؛ او را تنهــا نگذاریــد‪ .‬ســرانجام متفقیــن‬ ‫پذیرفتنــد کــه محمدرضــا پهلــوی بــه جــای او بــر تخــت‬ ‫ســلطنت تکیــه زنــد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!