روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 593 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 593

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 593

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 593

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪89 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 02‬شهریور ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 24-‬اوت ‪ /26-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪593‬‬ ‫کودک ‬ ‫ی‬ ‫فرزندان‬ ‫خود را فدای‬ ‫کنکورنکنیم‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تغییرنگاهجامعه‬ ‫به زنان؛ بسترساز شهر دوستدار زنان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثبات در بازار ارز‬ ‫بدون ارزپاشی‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫دمیدن روح‬ ‫در کالبد مساجد‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫کارکــرد مســاجد از بــدو تاســیس انهــا همــواره مــورد‬ ‫توجــه والیان و زمامداران ســرزمین های اســامی بوده‬ ‫اســت ‪ .‬بهــره گیــری از مســاجد در طــول ســالیان‬ ‫متمــادی تحــت‏تاثیرالگــوی ارائــه شــده توســط پیامبــر‬ ‫اکــرم (ص) در مســجدالنبی ظــرف ‪ 10‬ســال حضــور‬ ‫ایشــان در مدینــه قــرار داشــته اســت ‪.‬بر اســاس‬ ‫روایت هــای تاریخــی مســجدالنبی‏صرفــا بــه عنــوان‬ ‫محــل برگــزاری نمــاز مطمــح نظــر نبــوده بلکــه در‬ ‫مــواردی کــه پیامبــر (ص) قصــد ســخنرانی یــا بیعــت‬ ‫گرفتــن ‪ ،‬گــرداوری لشــکر و مشــورت بــا مســلمانان‬ ‫داشــته‏انــد از ایــن مــکان عمومی اســتفاده می کردنــد ‪.‬‏‬ ‫در جریــان فتوحــات اســامی برخی از عبادتگاه هــا ‪،‬‬ ‫قصرهــا و عمارت هــای بــزرگ در ســرزمین های فتــح‬ ‫شــده بــا انــدک تغییراتــی بــه عنــوان مســجد مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گرفــت ‪.‬‏مســجد جامــع در شــهرها از‬ ‫لحــاظ ظرفیــت و موقعیــت مکانــی جایــگاه ویــژه ای‬ ‫داشــته و ائمــه جمعــه موظــف بودنــد نــام خلفــا و‬ ‫حکمرانــان را در خطبه هــای خــود بیاورنــد و ایــن‏اقــدام‬ ‫بــه منزلــه بیعــت مســتمر و نشــانه ی تــداوم حاکمیــت‬ ‫خلفــا بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫از جملــه اداب ‪ ،‬ســنت ها و قوانیــن مرتبــط بــا‬ ‫مســجد کــه ظــرف صدهــا ســال تدویــن و نهادینــه‬ ‫شــده در راســتای توصیه هایــی کــه بــرای احــداث‬ ‫و ابادانــی مســاجد وجــود‏داشــته ‪ ،‬جایــگاه تثبیــت‬ ‫شــده ای را بــرای مســاجد در شــهرها فراهــم کــرده‬ ‫و در برخــی از کشــورهای اسالمی ســازمان و یــا‬ ‫وزرات اوقــاف بــر ســاخت و تعمیــر و ترمیــم مســاجد‬ ‫‏نظــارت می کننــد ‪ .‬در برخــی از کشــورها نظیــر ایــران‬ ‫بــر اســاس اعتقــادات مذهبــی ســاخت حســینیه ‪،‬‬ ‫مهدیــه ‪ ،‬فاطمیــه و حتــی عباســیه در کنــار مســاجد‬ ‫رواج دارد کــه برخــی از‏ممنوعیت هــای رایــج در بــاره‬ ‫مســاجد در انهــا رعایــت نمی شــود ‪.‬‬ ‫عمومی بــودن فضــای مســجد در گذشــته زمینــه ی‬ ‫حضــور تمامی اقشــار و صنــوف را فراهــم می کــرد‬ ‫و کســانی کــه بــه عنــوان امــام جماعــت در مســاجد‬ ‫اقامــه ی نمــاز می کردنــد‏ارتبــاط مســتقیم و تنگاتنگــی‬ ‫با مردم ســاکن در فضای پیرامونی داشــتند به همین‬ ‫دلیــل مســجد بــه عنــوان محــل تبادل نظــر و همچنین‬ ‫دیدارعمومــی و اطــاع مــردم از ‏وضعیــت یکدیگــر‬ ‫مطــرح بــود بــه طــوری کــه اگــر شــخص مســافری‬ ‫بــه شــهری وارد می شــد بــرای اطــاع از چنــد و چــون‬ ‫امــور قبــل از هــر کجــا بــه کاروانســرا یــا مســجد جامــع‬ ‫‪5‬‬ ‫فیلترینگ خانگی‬ ‫کید الگر‬ ‫‏می رفــت ‪ .‬خوانــدن نمــاز شکســته موجــب می شــد‬ ‫کــه همــه او را بــه عنــوان مســافر شناســایی کننــد ‪.‬‬ ‫تشــکیل جلســات علمــی در مســاجد و لــزوم نزدیکــی‬ ‫محــل ســکونت علمــا ‏بــه مســجد زمینــه ای بــرای‬ ‫احــداث بناهــای الحاقــی در کنــار مســاجد فراهــم کــرد‬ ‫و بــه تدریــج روی ســبک معمــاری چنیــن مکان هایــی‬ ‫تاثیــر گذاشــت ‪ .‬در عهــد عباســیان مــدارس‏علمــی و‬ ‫نظامیه هــا بــا محوریــت مســاجد از انچنــان اعتبــاری‬ ‫برخــوردار بودنــد کــه افــراد تحصیــل کــرده در نظامیه ها‬ ‫ضمــن ایــن کــه اجــازه انجــام کارهــای دیوانــی را پیــدا‬ ‫‏می کردنــد ‪ ،‬در موضوعــات گوناگــون از تولــد و مــرگ‬ ‫و ازدواج و تقســیم ارث گرفتــه تــا قضــاوت ‪ ،‬طــرف‬ ‫مشــورت و رجــوع مــردم قــرار می گرفتنــد ‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل بــود کــه رفــت‏و امــد به مســاجد رابطه تنگاتنگی‬ ‫بــا ســهولت چرخــش امــور داشــت و از انجایــی کــه‬ ‫علمــای دینــی هزینــه ی زندگــی و معــاش خــود را بــا‬ ‫وســاطت موقوفــات از محــل نــذورات و ‏همچنیــن‬ ‫وجــوه شــرعی تامیــن می کردنــد از قــدرت چانــه زنــی‬ ‫باالیــی در برابــر قدرت هــای رســمی برای دفــاع از‬ ‫حقــوق مــردم برخــوردار بودنــد و محبوبیــت روحانیــون‬ ‫و برخــی از‏علمــای مردمــی در حــدی بــود کــه حتــی‬ ‫مغــوالن بــرای کســب محبوبیــت ســعی می کردنــد‬ ‫بــا ســاختن مســجد و تاســیس موقوفــات و جلــب‬ ‫نظرعلمــا بــه مــردم نزدیــک شــوند و انهــا‏را بــه همکاری‬ ‫بــا خــود ترغیــب نماینــد‏‪.‬‬ ‫در گذشــته های دور کــه هنــوز از تفکیــک علــوم‬ ‫از یکدیگــر و تقســیم بنــدی رشــته های گوناگــون‬ ‫خبــری نبــود چــه بســا یــک عالــم دینــی در یــک شــهر‬ ‫کوچــک و یــا روســتا در‏تمامی امــور مــردم اجــازه ی‬ ‫دخالــت داشــت بــه طــوری کــه یــک فــرد از بــدو‬ ‫تولــد تــا زمانــی کــه پیــر می شــد و از دنیــا می رفــت‬ ‫تحــت هــر شــرایطی حتــی در حالــت بیمــاری و ســفر‬ ‫و‏ازدواج و طــاق و رفــع اختــاف و تقســیم ارث و‬ ‫یــا ســواداموزی بــا عالــم و روحانــی محلــه و شــهر و‬ ‫روســتای خــود ارتبــاط داشــت ‪.‬‬ ‫عالقــه ی برخــی از روحانیــون در زمــان حاضــر‏بــه‬ ‫اظهــار نظــر پیرامــون مســائل گوناگــون ســر در چنیــن‬ ‫ابشــخوری دارد ‪ .‬هــر چنــد مــردم بــه تدریــج در‬ ‫راســتای انطبــاق دادن رفتــار خــود بــا شــرایط جدیــد‬ ‫زندگــی ترجیــح می دهنــد‏کــه پیرامــون هــر مســئله‬ ‫و موضوعــی بــه متخصــص مربوطــه مراجعــه کننــد ‪.‬‬ ‫در زمــان پهلــوی دوم و بــه دنبــال تاســیس مــدارس‬ ‫جدیــد و تعطیلــی مکتــب خانه هــا و همچنیــن‏تغییر‬ ‫ســازو کارهــای اداری زیــر نظــر وزارت خانه هــای جدید‬ ‫التاســیس بــه تدریــج از نقــش روحانیــون در تعلیــم‬ ‫وتربیــت ‪ ،‬قضــاوت ‪ ،‬وکالــت ‪ ،‬تصــدی موقوفــات‬ ‫و دیــوان‏اســتیفا و‪ ...‬کاســته شــد بــه طــوری کــه‬ ‫هنوزعلــی رغــم میــدان داری روحانیــون در قــوای ســه‬ ‫گانــه نقــش انهــا در رتــق و فتــق امــور مــردم قابــل‬ ‫مقایســه بــا اواخــر عهــد قاجــار‏نیســت ‏!‬ ‫بایــد اذعــان داشــت کــه ظهــور طبقــه ای تحــت‬ ‫عنــوان طبقــه روحانیــون پاســخ بــه نیــازی بــود کــه‬ ‫مقــارن بــا فتوحــات اعــراب بــه چشــم می خــورد ‪ .‬فتــح‬ ‫‪7‬‬ ‫تمایل به تجارت ریلی‬ ‫و زمینی بین تاتارستان‬ ‫و گلستان داریم‬ ‫ســرزمین های جدیــد ایجــاب‏می کــرد بــرای عمــل بــر‬ ‫اســاس احــکام دیــن جدیــد افــرادی اگاه وظیفــه ی‬ ‫راهنمایــی مــردم را بــر عهــده گیرنــد و ایــن وظیفــه‬ ‫ابتــدا بــه اصحــاب پیامبــر و تابعیــن واگــذار شــد ولــی‬ ‫‏در ادامــه نومســلمانان اشــنا بــا تعالیــم اســامی نیز‬ ‫عهــده دار ارشــاد مــردم شــدند و نفــوذ روزافــرون چنین‬ ‫افــرادی در طــول ســالیان دراز موجــب تثبیــت تدریجی‬ ‫جایــگاه انــان‏گردیدبــا ظهــور مذاهــب و فرقه هــای‬ ‫جدیــد اســامی ‪ ،‬علمــای طرفــدار هــر مذهــب در‬ ‫خطــوط مقــدم منازعــات کالمی قــرار داشــتند کــه‬ ‫فراخــور نفــوذ و پیروانــی کــه داشــتند‏نســبت به تنظیم‬ ‫مناســبات خــود بــا حــکام و مــردم اقــدام می کردنــد ‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر مســاجد بــه هــزار و صد دلیــل از رونق‬ ‫گذشــته برخــوردار نیســتند چــرا کــه بســیاری از امــور که‬ ‫قبــا در مســاجد مــورد رســیدگی قــرار می گرفــت بــه‬ ‫نهادهــا و‏ســازمان ها و زیرمجموعه هــای اداری واگــذار‬ ‫گردیــده و بــرای نمونــه می تــوان بــه شــوراهای حــل‬ ‫اختــاف ‪ ،‬دفاتــر اســناد رســمی ‪ ،‬امــوزش و پــرورش ‪،‬‬ ‫ســازمان اوقــاف و امــور ‏خیریــه ‪ ،‬اداره دارایــی و ‪...‬‬ ‫اشــاره کــرد ‪ .‬ظــرف چنــد دهــه ی گذشــته بســیاری از‬ ‫مســاجد بــا تشــکیل هیــات امنــا تــاش کردنــد بــا راه‬ ‫انــدازی کتابخانــه و قرائــت خانــه از جایــگاه‏کانونــی‬ ‫مســاجد حراســت کننــد امــا بــه دالیلــی مســاجد از‬ ‫پیشــینه ی تاریخــی خــود فاصلــه گرفتــه انــد‏‬ ‫تغییــر ســبک زندگــی ‪ ،‬عــدم تناســب فضــای‬ ‫مســجد بــا جمعیــت پیرامونــی ‪ ،‬نبــود امکاناتــی کــه‬ ‫بــرای کــودکان و نوجوانــان و جوانــان جاذبــه داشــته‬ ‫باشــد ‪ ،‬تعریــف نشــدن فضــای‏ســبز بــرای مســاجد ‪،‬‬ ‫حضــور روحانــی و امــام جماعــت در ســاعاتی محدود‬ ‫و صرفــا بــرای اقامــه نمــاز ‪ ،‬یــک طرفــه بــودن طــرح‬ ‫مباحــث و گــرم نبــودن فضــای تعامــل و داد و ســتد‬ ‫‏فکــری پیرامــون شــبهات و مســایل روز ‪ ،‬پاییــن بودن‬ ‫ســعه ی صــدر برخــی از روحانیــون بــرای شــنیدن‬ ‫دیدگاه هــای روزامــد و ناتوانــی انهــا برای پاســخگویی‬ ‫متناســب و متقاعــد ‏کننــده بــه پرســش های‬ ‫نمازگــزاران ‪ ،‬پاییــن بــودن اســتانداردهای بهداشــتی‬ ‫در برخــی از مســاجد‪ ،‬چنــد پیشــه بــودن برخــی از‬ ‫روحانیــون پیشــنماز ‪ ،‬چربش فعالیت های سیاســی‬ ‫‏بر فعالیت های اجتماعی در مســاجد ‪ ،‬نگاه جناحی‬ ‫برخــی از روحانیــون کــه موجــب رمندگــی افــراد‬ ‫وابســته بــه ســایر دیدگاه هــا می شــود ‪ ،‬بــی نتیجــه‬ ‫مانــدن مطالبــات ‏نمازگــزاران کــه امــام جماعــت‬ ‫مســجد مســئول انعــکاس و پیگیــری ان اســت و ‪...‬‬ ‫همــه و همــه موجــب گردیــده کــه خلــوت بــودن‬ ‫مســاجد از نمازگــزار بــه دغدغــه ای بــرای‏دینــداران‬ ‫تبدیــل شــود ‪ .‬بایــد درنظــر داشــت کــه مســجد پیامبر‬ ‫هــر چنــد نــه منــاره داشــته و نــه گنبــد ‪ ،‬نه کاشــیکاری‬ ‫داشــته و نــه اینــه بنــدی ‪ ،‬نــه قالــی دســتباف داشــته‬ ‫و نــه قفــل‏و کلیــد و بلندگــو ولــی در مقابــل روح و‬ ‫کارکــرد و گرمــا و اثرگــذاری داشــته اســت ‪ .‬بــی گمــان‬ ‫بــا بررســی دالیــل کــم رونــق بــودن مســاجد می تــوان‬ ‫در راســتای دمیــدن روح اســامی‏در کالبــد مســاجد‬ ‫گام هــای موثــری برداشــت ‏‪.‬‬ ‫روایاتی از زندگی‬ ‫شهید اندرزگو‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چطور پولمان را بهتر مدیریت کنیم؟‬ ‫ـه شــخصی تان‬ ‫ایــا شــما هــم از فکــر کــردن بــه خــرج و مخــارج خســته و نگــران می شــوید؟ ایــا بودجـ ٔ‬ ‫مطابــق انتظارتــان اســت؟ ایــا می دانیــد ارزش خالــص دارایی هایتــان چقــدر اســت؟ جریــان نقــدی‬ ‫ماهانــه شــما مثبــت اســت یــا منفــی؟ اگــر بــه هریــک از ســواالت بــاال پاســخ منفــی دادیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫مقالــه می توانــد بــه شــما در مدیریــت بهتــر هزینه هایتــان کمــک کنــد‪ .‬یادگیــری چگونگــی مدیریــت‬ ‫ســرمایه تان بــه تــاش و صــرف زمــان نیــاز دارد‪ .‬اگــر مشــغول خوانــدن چنیــن مقال ـه ای هســتید‪ ،‬در‬ ‫ایــن مســیر قــدم گذاشــته اید‪.‬‬ ‫مدیریــت پــول ‪ ۱۰‬مرحلــه دارد‪ .‬پــس از دنبال کــردن ایــن مراحــل‪ ،‬شــما بایــد تصویــر واضحــی از امــور‬ ‫مالــی شــخصی تان بــه دســت اوریــد‪ .‬پــس از طی کــردن ایــن مراحــل‪ ،‬قــادر خواهیــد بــود تغییــرات الزم‬ ‫را ایجــاد کنیــد تــا بــه ازادی مالــی دل خواه تــان برســید‪.‬‬ ‫چطــور پولمــان را بهتــر مدیریــت کنیم‪:‬پیــش از شــروع و غرق شــدن در اصــول و جزئیــات ایــن کار‪،‬‬ ‫بهتــر اســت چنــد نکتــه دربــاره مدیریــت پــول را یــاداوری کنیم‪.‬بـه نظــر می رســد بررســی نقل قول هــای‬ ‫برخــی متخصصــان برنامه ریــزی بودجــه شــخصی از سراســر جهــان‪ ،‬ایــده ٔ خوبــی باشــد‪.‬‬ ‫اهــداف مالی تــان را بشناســید‪ :‬یکــی از ابتدایی تریــن نکته هــا هنــگام قــدم گذاشــتن در مســیر‬ ‫مدیریــت پــول‪ ،‬شــناخت اهــداف مالــی اســت‪ .‬مــا می توانیــم تمــام میان بُرهایــی را بــه شــما ارائــه‬ ‫دهیــم کــه احتمــاال در امــور مالــی به دنبال شــان هســتید؛ امــا اگــر شــما اهــداف مالــی مشــخصی‬ ‫نداشــته باشــید‪ ،‬نمی توانیــد تشــخیص دهیــد کــدام راهکارهــا مفیــد و کدام یــک باعــث انحــراف شــما‬ ‫از مســیر اصلــی خواهــد شــد‪.‬ایا قصــد داریــد زودتــر از موعــد بازنشســته شــوید؟ ایــا قســط و بدهــی‬ ‫داریــد؟ ایــا فرزنــدی داریــد و می خواهیــد هزینه هــای دانشــگاه او را بپردازیــد؟ جزئیــات مدیریــت‬ ‫پــول در دهــه ســوم زندگــی بــا دهــه هفتــم بســیار متفــاوت است‪.‬بســته بــه موقعیــت و اهــداف شــما‪،‬‬ ‫محاســباتی کــه در ایــن مســیر بــه دســت می اوریــد‪ ،‬نتایــج متفاوتــی در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫یــک مســیر احتمالــی رو بــه جلــو داشــته باشــید‪ :‬جزئیــات قدم هــای بعــدی شــما بــرای داشــتن‬ ‫ـه اقداماتــی بســتگی‬ ‫اســتراتژی خــاص مربــوط بــه حســاب های شــخصی تان‪ ،‬تــا حــد زیــادی بــه نتیجـ ٔ‬ ‫خواهــد داشــت کــه در ادامــه بــه انهــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫هرچنــد به صــورت کلــی‪ ،‬بهتــر اســت از تمــام ایــن مراحــل و حســاب وکتاب ها اگاه شــوید تــا تصویــر‬ ‫جامع تــری دربــاره نــکات الزم بــرای مدیریــت پــول و اموال تــان بــه دســت اوریــد‪.‬‬ ‫ایــا اول می خواهیــد قس ـط هایتان را پرداخــت کنیــد‪ ،‬ســپس بــرای بازنشســتگی پس انــداز کنیــد و در‬ ‫اخــر بازپرداخت هــای وام را انجــام دهیــد؟ یــا اول قصــد خریــد خان ـه شــخصی تان را داریــد‪ ،‬ســپس‬ ‫قســط ها و در اخــر پس انــداز بــرای بازنشســتگی؟ توصیــه مــا ایــن اســت کــه پیــش از هــر چیــز‪،‬‬ ‫اولویت هایتــان را مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫انگیــزه و اشــتیاقتان را حفــظ کنیــد‪ :‬ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید کــه اگــر پرداخــت قسـط هایتان‬ ‫بخــش بزرگــی از اســتراتژی مدیریــت مالــی شماســت‪ ،‬در ایــن زمینــه تنهــا نیســتید و بســیاری از مــردم‬ ‫هــم این گونــه هســتند‪ .‬شــما بایــد امادگــی الزم بــرای رویارویــی بــا مشــکالت پیــش رو را داشــته باشــید؛‬ ‫البتــه گاهــی ایــن مشــکالت کمــی بیــش از حــد طوالنــی می شــوند‪.‬فراموش نکنیــد کــه پــس از هــر قــدم‬ ‫و رســیدن بــه هــر نتیجـه ای (حتــی اگــر پرداخــت یــک قســط بــه ارزش یــک میلیــون تومــان باشــد) جلــوی‬ ‫کارهــا یــک تیــک بزنیــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬شــما در مســیر درســت و در حــال پیشــرفت خواهیــد بود‪.‬تمــام‬ ‫چیــزی کــه بــرای مدیریــت مالــی بــه بهتریــن شــکل بــه ان نیــاز خواهیــد داشــت وجــود انگیــزه اســت‪.‬‬ ‫ـه مــا‬ ‫نقــاط ضعفتــان را بشناســید و از کمــک یــا مشــاورۀ مناســب دریــغ نکنیــد‪ :‬اشــکالی نــدارد کــه همـ ٔ‬ ‫به صــورت ذاتــی حســابدار‪ ،‬ســرمایه گذار بانکــی یــا معامله گــر بــورس نیستیم‪.‬بســیاری از مــا زمانــی کــه‬ ‫ـئله مهمــی مثــل امــور مالیاتــی یــا پس انــداز بــرای دوران بازنشســتگی روب ـه رو می شــویم‪ ،‬بــه‬ ‫بــا مسـ ٔ‬ ‫کمــک حرف ـه ای نیــاز خواهیــم داشــت‪.‬اگر بــرای تصمیم گیــری انتخــاب بهتریــن مســیر بــرای خودتــان‬ ‫دچــار مشــکل شــده اید‪ ،‬بــه فکــر اســتخدام یــک فــرد متخصــص باشــید تــا بــه شــما در مدیریــت امــور‬ ‫مالــی کمــک کند‪.‬حفــظ غــرور و به تنهایــی کلنجــار رفتــن بــا موضوعــات مالــی‪ ،‬بــدون داشــتن دانــش‬ ‫کافــی‪ ،‬اخریــن کاری اســت کــه بخواهیــد انجــام دهیــد‪ .‬نتایــج نامطلــوب ایــن کار خیلــی زود افــراد را‬ ‫متوجــه اشــتباه بــزرگ و هــدردادن وقت شــان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫از ابــزار موردنیازتــان اســتفاده کنیــد و اگــر الزم بــود‪ ،‬به فکــر ابــزار جدیــد باشــید‪ :‬البتــه کــه بــرای‬ ‫بریــدن یــک تکــه چــوب‪ ،‬وســایل و روش هــای مختلفــی وجــود دارد؛ امــا هرکــس بایــد ابــزار مناســب بــا‬ ‫موقعیــت خــودش را انتخــاب کند‪.‬ممکــن اســت شــما طــرف دار روش هــای ســنتی و اســتفاده از قلــم و‬ ‫کاغــذ بــرای ثبــت امــور مالی تــان باشــید‪ .‬شــاید هــم به دنبــال ابــزار جدیــد و کامل تــر ماننــد برنامه هــا و‬ ‫وب ســایت های مرتبــط در ایــن زمینــه باشــید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز دسه شنبه‬ ‫‪ 01‬شهریور‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 02‬شهریور‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪593‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.456.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,432,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 125.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 133,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 75,786,000‬ریــال‪،‬‬ ‫ربــع ســکه ‪ 45,543,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫چگونه شماره کارت‬ ‫یا حساب خود را به‬ ‫شماره شبا تبدیل کنیم؟‬ ‫تعییــن شــماره حســاب در بانک هــای کشــور بــه‬ ‫شــیوه های مختلفــی انجــام می شــود‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫انجــام برخــی تراکنش هــای مالــی مثــل انتقــال وجــه‬ ‫بین بانکــی بــا اتــکا بــه شــماره حســاب یــا شــماره کارت‬ ‫محدودیت هایــی دارد‪ .‬بــه بیــان دیگــر اگــر مشــتریان‬ ‫بخواهنــد بــا شــماره حســاب یــا شــماره کارت ایــن‬ ‫تراکنش هــای مالــی را انجــام بدهنــد‪ ،‬بــه دردســر خواهند‬ ‫افتــاد و بایــد پروســه های مالــی و اداری متعــددی را از‬ ‫ســر بگذراننــد‪ .‬خــب راه چــاره چیســت و چطــور می تــوان‬ ‫از ایــن دردســرهای احتمالــی دوری کــرد؟ بــا اســتفاده از‬ ‫شــماره شــبا (‪ .)Sheba‬در ادامــه ایــن مقالــه اطالعــات‬ ‫بیشــتری در اختیارتــان خواهیــم گذاشــت و خواهیــم‬ ‫گفــت شــماره شــبا چیســت‪ ،‬چــه مزایایــی دارد و بــرای‬ ‫دریافــت شــماره شــبا از چــه راهکارهایــی می توانیــد‬ ‫اســتفاده کنید‪ ،‬راهکارهایی مثل تبدیل شــماره حســاب‬ ‫بــه شــبا‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫شماره شبا چیست و چه کاربردهایی دارد؟‬ ‫ن باره داشــته‬ ‫پیــش از هــر چیــز الزم اســت اطالعاتــی در ایـ ‬ ‫باشــید که شــماره شــبا چیســت و چه کاربردهایی دارد‪.‬‬ ‫بانک هــای جهانــی و بین المللــی سیســتم شــماره گذاری‬ ‫منحصربه فــردی دارنــد کــه به اختصــار ‪IBAN (Internet‬‬ ‫‪ )Bank Account Number‬نامیــده می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫سیســتم شــماره گذاری بــا هــدف یکپارچه ســازی‬ ‫حســاب های بانکــی مختلــف و تســهیل مبــادالت و‬ ‫تراکنش هــای بین بانکــی طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شــبا نیــز مخفــف «شناســه حســاب بانکــی‬ ‫شــماره ِ‬ ‫ایــران» اســت کــه به تقلیــد از سیســتم شــماره گذاری ِ‬ ‫جهانــی ‪ IBAN‬طراحــی شــده و بانــک مرکــزی ایــران ان را‬ ‫اجــرا کــرده اســت‪ .‬بــا داشــتن شــماره شــبا می توانیــد بــه‬ ‫ســاده ترین شــکل ممکــن انــواع نقــل و انتقال هــای مالی‬ ‫را بیــن تمــام ســامانه های بانکــی کشــور انجــام دهیــد‪،‬‬ ‫زیــرا بــا داشــتن شــماره شــبا بــرای انجــام تراکنش هــای‬ ‫بین بانکــی و بین المللــی‪ ،‬دیگــر نــه بــه نــام بانــک نیــازی‬ ‫خواهیــد داشــت‪ ،‬نــه بــه نــام شــعبه و نــوع حســاب و‬ ‫جزئیات دیگر‪ .‬شــماره شــبا شــماره ای ‪۲۶‬رقمی اســت که‬ ‫تمــام ایــن اطالعــات را در بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫دریافت شماره شبا از طریق سایت رده‬ ‫تبدیــل شــماره حســاب بــه شــبا راهکار اصلی بــرای تعیین‬ ‫ایــن شــماره کاربــردی و انجــام تراکنش هــا و مبــادالت‬ ‫بین بانکــی اســت‪ .‬بــرای ایــن کار کافــی اســت بــه وب ســایت‬ ‫بانکــی وارد شــوید کــه در ان حســاب بــاز کرده ایــد و در‬ ‫بخــش مربــوط بــه دریافــت شــماره شــبا‪ ،‬شــماره حســاب‬ ‫خــود را وارد و شــماره شــبا را دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫البتــه روی تمــام کارت هــای بانکــی شــماره حســاب درج‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬پــس شــاید دریافــت شــماره شــبا برایتــان‬ ‫دردسرســاز شــود و نیــاز باشــد کــه بــرای دریافــت شــماره‬ ‫حســاب بــه شــعب ه بانکــی مراجعــه کنیــد کــه در ان‬ ‫حســاب داریــد‪( .‬البتــه اگــر بــه خدمــات اینترنتــی بانــک‬ ‫مدنظــر دسترســی نداشــته باشــید‪).‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن مســائل‪ ،‬پیشــنهادمان اســتفاده از‬ ‫خدمــات وب ســایت های معتبــری چــون رده اســت‪.‬‬ ‫عضویــت در ایــن وب ســایت مزایایــی دارد کــه در ادامــه‬ ‫کمــی بیشــتر راجــ ع بــه ان توضیــح داده ایــم‪.‬‬ ‫مزایای دریافت شماره شبا از طریق سایت رده‬ ‫تبدیل شماره حساب به شبا‬ ‫دریافت شماره شبا در وب سایت رده‬ ‫گفتیــم کــه تبدیل شــماره حســاب به شــبا راهــکار اصلی‬ ‫تعییــن ایــن شــماره اســت و اگــر از شــماره حســاب خــود‬ ‫مطلــع نباشــید‪ ،‬بایــد بـ ه بانکــی مراجعــه کنیــد کــه در ان‬ ‫حســاب بــاز کرده ایــد‪.‬‬ ‫شــاید مهم تریــن مزیــت عضویــت در وب ســایت رده‬ ‫امکاناتــی باشــد کــه بــرای تبدیــل شــماره کارت بــه شــبا‬ ‫در اختیــار کاربــر می گــذارد‪ .‬وقتــی در ایــن وب ســایت‬ ‫عضــو شــوید‪ ،‬بــرای دریافــت شــماره شــبا دیگــر بــه شــماره‬ ‫حســاب نیــازی نخواهیــد داشــت و فقــط بــا داشــتن‬ ‫شــماره کارت می توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫کافــی اســت در وب ســایت رده ثبت نــام کنیــد و بــا‬ ‫کلیک کــردن روی گزینــه «دریافــت شــماره شــبا» در‬ ‫قســمت باالیــی صفحــه اصلــی ایــن وب ســایت‪ ،‬بــه‬ ‫خدمــت مدنظــر دسترســی پیــدا کنیــد و از امکاناتــی چون‬ ‫تبدیــل شــماره کارت بــه شــبا بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫تبدیــل شــماره کارت بــه شــبا بــا اســتفاده از خدمــات‬ ‫وب ســایت رده بــرای بیشــتر بانک هــا امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫مزیــت دیگــر اســتفاده از خدمــات وب ســایت رده‬ ‫اطالعاتــی اســت کــه می توانیــد دربــاره دو ســامانه ســاتنا‬ ‫(ســامانه تســویه ناخالــص انــی) و پایــا (ســامانه پایــای‬ ‫الکترونیکــی) بــه دســت اوریــد‪ .‬ایــن دو ســامانه مربــوط‬ ‫بــه تراکنش هــای مالــی بین بانکــی هســتند کــه بــرای‬ ‫اســتفاده از انهــا بــه شــماره شــبا نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد دانش اموزان ترک‬ ‫تحصیل می کنندا‬ ‫یــک درصــد دانــش امــوزان کــه بیشــتر از دهــک اول و‬ ‫دهک هــای بــاال هســتند و در مــدارس ســرامد پولــی درس‬ ‫می خواننــد در دانشــگاه های تــراز اول قبــول می شــوند‪ .‬انــان‬ ‫مدیــران و دانشــمندان اینــده کشــور هســتند و ‪ ۹۹‬درصــد‬ ‫دانش امــوزان و فرزنــدان طبقــات ضعیــف شانســی برای کســب‬ ‫موقعیت هــای ممتــاز ندارنــد‬ ‫ی فرزندان خود‬ ‫کودک ‬ ‫را فدای کنکور نکنیم‬ ‫سرویس اموزش افشین شاعری‬ ‫مــدارس ایــران بــا اســیب های زیــادی دس ـت وپنجه نــرم می کننــد‪ .‬در‬ ‫نــگاه تجــاری و طبقاتــی حاکــم بــر نظــام اموزشــی‪ ،‬گروهــی در رقابــت‬ ‫نفس گیــر و فرسایشــی بــرای کنکــور دوران بــازی و کودکــی را از دســت‬ ‫می دهنــد؛ گروهــی نیــز در مــدارس عــادی کیفیــت پاییــن امــوزش و‬ ‫خشــونت و ناامیــدی از اینــده را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫در بخــش نخســت ایــن گــزارش بــه بررســی وضعیــت مــدارس کشــور‬ ‫پرداختیــم‪ .‬مدارســی کــه بــه شــکل های مختلــف و بــا تنــوع فــراوان‬ ‫خدمــات متفاوتــی را بــه دانــش امــوزان ارائــه مــی کننــد‪ .‬مدارســی کــه‬ ‫می تــوان در نــگاه کلــی انهــا را بــه مــدارس بــا کیفیــت و بی کیفیــت‬ ‫طبقه بنــدی کــرد‪.‬‬ ‫مــدارس بــا کیفیــت امکانــات و خدمــات بهتــری ارائــه می کننــد و البتــه‬ ‫بــرای ورود بــه انهــا بایــد از ســد معــدل و ازمــون و پرداخــت شــهریه های‬ ‫بــاال عبــور کــرد و مــدارس عــادی کــه ورود بــه انهــا بــا توجــه بــه نزدیکــی در‬ ‫محلــه اســان اســت امــا در انهــا از کالس هــای رنگارنــگ خبــری نیســت‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان ایــران بایــد میــان «زندگی گلخانـه ای» و درس خواندن‪،‬‬ ‫حفــظ کــردن‪ ،‬تســت زدن شــبانه روزی‪ ،‬دوری از بــازی بــا همســاالن‪،‬‬ ‫وقــت تلــف کــردن و بــازی و شــیطنت های دوران کودکــی و نوجوانــی‬ ‫و البتــه اســیب های اجتماعــی کــه پیــدا و پنهــان زیــر پوســت مــدارس‬ ‫در جریــان اســت‪ ،‬یکــی را انتخــاب کننــد‪ .‬یــا افــرادی منــزوی و افتــاب‬ ‫ندیــده بــا محفوظــات و شــانس بــاال بــرای قبولــی در رشــته های خــوب‬ ‫دانشــگاه باشــند یــا افــرادی بــا ســطح اموزشــی و شــانس قبولــی پاییــن‬ ‫در رشــته های خــوب دانشــگاه امــا درگیــر حاشــیه ها و دوســتی های گاه‬ ‫اســیب زا در جمــع همســاالن‪.‬‬ ‫«دکتــر ابراهیــم ســحرخیز» کارشــناس امــوزش و پــرورش و معــاون‬ ‫اســبق ایــن وزارتخانــه در بخــش نخســت ایــن گــزارش بــه تشــریح‬ ‫و اسیب شناســی نظــام طبقاتــی و تجــاری اموزشــی در ایــران و‬ ‫بی عدالتی هــای ان پرداخــت؛ در قســمت دوم ایــن گــزارش‪ ،‬در ادامــه‬ ‫گفت وگــو بــا ایــن کارشــناس نظــام اموزشــی‪ ،‬بــه بررســی پیامدهــای‬ ‫اجتماعــی مــدارس و نظــام حاکــم بــر امــوزش و پــرورش ایــران و راه حــل‬ ‫اصــاح ایــن سیســتم پرداختیــم‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش بازار است‬ ‫ســحرخیز می گویــد‪ :‬امارهــای مرکــز امــار ایــران نشــان می دهــد در‬ ‫دهه هــای اخیــر میانگیــن ســهم امــوزش و پــرورش از بودجــه عمومــی‬ ‫دولــت هیــچ وقــت بــه ‪ ۱۱‬درصــد نرســیده و همــواره میــان ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۱‬درصــد‬ ‫بــوده اســت‪ .‬البتــه در زمــان جنــگ در برخــی ســال ها حــدود ‪ ۱۶‬درصــد از‬ ‫بودجــه عمومــی کشــور خــرج امــوزش و پــرورش شــده اســت امــا بعــد از‬ ‫ســال های جنــگ در مــورد ســهم امــوزش و پــرورش از بودجــه عمومــی‬ ‫کشــور ســیر نزولــی داشــته ایم‪.‬‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬کاهــش ســهم امــوزش و پــرورش از بودجــه عمومــی‬ ‫دولــت در حالــی اســت کــه بودجــه عمومــی درصــد کمــی از کل بودجــه‬ ‫کشــور بــوده کــه ســهم بــزرگ ان بودجــه شــرکت های دولتــی اســت و‬ ‫امــوزش و پــرورش هیــچ ســهمی از ان نــدارد‪ .‬شــاید بــه جــز افغانســتان‬ ‫هیــچ کشــوری در دنیــا نباشــد کــه ســهم امــوزش و پــرورش ان از بودجــه‬ ‫دولتــی ایــن قــدر کــم باشــد‪ .‬بنابرایــن دولــت منتــی بــر ســر امــوزش و‬ ‫پــرورش نــدارد کــه مســئوالن دولتــش می گوینــد‪ ،‬امــوزش و پــرورش‬ ‫گــران تمــام می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس امــوزش و پــرورش می گویــد‪ :‬نتیجــه ایــن رویکــرد بــه‬ ‫امــوزش و پــرورش ایــن اســت کــه نظــام اموزشــی ایــران طبقاتــی شــده؛‬ ‫برخــی تنوریســین های ایــن رویکــرد از دولت هــای گذشــته بــه دنبــال‬ ‫خصوصی ســازی امــوزش و پــرورش ایــران هســتند‪.‬‬ ‫در این رویکرد دولت باید خود را از ســاخت و ســاز مدرســه و اســتخدام‬ ‫و تربیــت معلــم رهــا کنــد و نظــام «تقاضــا محــور» را در بــازار امــوزش‬ ‫و پــرورش اجــرا کنــد‪ .‬هــر کــس پــول بیشــتری داشــته باشــد‪ ،‬مدرســه‬ ‫بهتــری م ـی رود‪ .‬بــرای طبقــات فقیــر هــم دولــت مبلغــی را بــه عنــوان‬ ‫یارانــه یــا «کوپــن تحصیــل» فرزنــدان اختصــاص می دهــد تــا حداقل هــا‬ ‫را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬در ایــن رویکــرد دولــت همــه چیــز را بــه مدیــر مدرســه‬ ‫واگــذار می کنــد‪ .‬مدیــر بــرود ســاخت و ســاز کــرده و معلــم اســتخدام‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر پــول دارد ســاختمان بخــرد‪ .‬ایــن اتفاقــی اســت کــه اکنــون هــم‬ ‫کــم و بیــش در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫دولــت کمتریــن میــزان ســرانه را بــرای مــدارس دولتــی اختصــاص‬ ‫می دهــد و حتــی در همیــن مــدارس عــادی دولتــی کــه هیــچ امکاناتــی‬ ‫ندارنــد نیــز ‪ ۳۰‬درصــد هزینه هــا را مــردم پرداخــت می کننــد‪ .‬حتــی در‬ ‫روســتاها هــم وقتــی روســتاییان فرزندانشــان را ثبــت نــام می کننــد بایــد‬ ‫پــول اب و بــرق و برگــه امتحانــی و بیمــه و پرداخــت کننــد‪ .‬اگــر والدیــن‬ ‫پــول ندارنــد بایــد چــک بدهنــد‪ .‬اگــر پــول ندهنــد‪ ،‬کارنامــه فرزنــد انهــا را‬ ‫گــرو نگــه می دارنــد‪.‬‬ ‫«در هیــچ مدرسـه ای والدیــن کمتــر از ‪ ۳۰‬درصــد هزینه هــای مدرســه‬ ‫را پرداخــت نمی کننــد‪ .‬در همیــن شــرایط هــم برخــی متولیــان امــوزش‬ ‫و پــرورش بــه دنبــال تعطیــل کــردن دانشــگاه تربیــت معلــم هســتند و‬ ‫می خواهنــد ســهم و نقــش امــوزش و پــرورش در تامیــن معلــم مــدارس‬ ‫را از بیــن ببرنــد‪.‬‬ ‫معــاون اســبق وزارت امــوزش و پــرورش می گویــد‪ :‬در دولــت قبــل‬ ‫حداقــل ‪ ۳۰‬هــزار معلــم حق التدریــس جــذب شــدند‪ .‬در ایــن سیســتم‬ ‫مدیــر مدرســه افــرادی را کــه تحصیالتــی دارنــد‪ ،‬بــا حداقــل حقــوق بــه‬ ‫صــورت حق التدریــس بــه کار می گیــرد‪ .‬تــا چنــد ســال پیــش بــه ایــن‬ ‫معلمــان هــر مــاه دو میلیــون تومــان حقــوق می دادنــد‪ .‬در زمــان وزارت‬ ‫اقــای فانــی کــه ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان بــه ایــن معلمــان می دادنــد‪ .‬ایــا از ایــن‬ ‫مــدارس رتبــه برتــر کنکــور بیــرون می ایــد؟‬ ‫جایگاه مدارس ایران در رتبه بندی جهانی‬ ‫دو شــاخص رتبه بنــدی بین المللــی و معتبــر بــرای مــدارس وجــود دارد‬ ‫کــه شــاخص تیمــز (ریاضــی) و پرلز(خوانــدن و نوشــتن) اســت و مدارس‬ ‫پایــه چهــارم و هشــتم کشــورها را مــی ســنجند‪ .‬رتبــه شــاخص امــوزش‬ ‫پــرورش ایــران در ایــن شــاخص در بیــن ‪ ۵۸‬کشــور دنیــا رتبــه ‪ ۵۰‬اســت‪.‬‬ ‫یعنــی فقــط هشــت کشــور وضعیــت بدتــری نســبت بــه ایــران دارنــد‪.‬‬ ‫ازمــون تیمــز هــم رونــد امــوزش ریاضــی و علــوم در دو پایــه چهــارم و‬ ‫هشــتم را می ســنجد و ازمــون پرلــز‪ ،‬پیشــرفت ســواد خوانــدن ادبــی و‬ ‫معلوماتــی دانش امــوزان را در پایــه چهــارم ارزیابــی می کنــد‪ .‬انجمــن‬ ‫بین المللــی ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی بــا هــدف محــک و ارزیابــی‬ ‫نظام هــای اموزشــی در کشــورهای مختلــف و میــزان موفقیــت نظــام‬ ‫اموزشــی و عملکــرد انهــا ایــن ارزیابــی را انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫تیمــز هــر ‪ ۴‬ســال یکبــار و پرلــز هــر ‪ ۱۰‬ســال یکبــار بــرای بخــش عملکــرد‬ ‫کشــورها در امــوزش علــوم و ریاضیــات و ســواد خوانــدن تکــرار می شــود‬ ‫تــا رونــد تغییــرات اموزشــی و حتــی میــزان کاهــش و افزایــش عملکــرد‬ ‫دانش امــوزان کشــورهای شــرکت کننده در ایــن ســال ها مشــخص‬ ‫شــود‪ .‬ایــران از ســال ‪ ۱۹۹۱‬بــه طــور رســمی همــکاری خــود را بــا ایــن‬ ‫انجمــن اغــاز کــرد و رتبــه ایــران نســبت بــه کشــورهای شــرکت کننده در‬ ‫ازمون هــای تیمــز و پرلــز همــواره پایین تــر از میانگیــن ســطح جهانــی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬خروجــی ایــن مــدارس و دانشــگاه ها در اینــده مدیــران و‬ ‫دانشــمندان مملکــت هســتند‪ .‬کســانی کــه مناصــب کلیــدی کشــور را به‬ ‫دســت می گیرنــد‪ .‬ایــن افــراد یــک درصــد جمعیــت دانــش امــوزی کشــور‬ ‫بــوده و در واقــع ‪ ۹۹‬درصــد دانــش امــوزان هرگــز شانســی بــرای کســب‬ ‫موقعیت هــای ممتــاز در کشــور ندارنــد و فرزنــدان کارگران برای همیشــه‬ ‫کارگــر می ماننــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد دانش اموزان ترک تحصیل می کنندا‬ ‫و می گویــد‪ :‬وضعیــت البتــه از ایــن هــم بدتــر اســت‪ .‬امارهــای مرکــز‬ ‫امــار ایــران در اخریــن سرشــماری نشــان می دهــد حــدود ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬دوره متوســطه را تمــام نمی کننــد‪ .‬میــزان تــرک تحصیــل‬ ‫در دوره متوســطه دوم حــدود ‪ ۲۰‬درصــد اســت و فکــر می کنــم از ایــن‬ ‫نظــر بــه جــز افغانســتان و پاکســتان از بقیــه کشــورها بدتریــم‪ .‬البتــه‬ ‫در دوره ابتدایــی حــدود ‪ ۹۹‬درصــد پوشــش تحصیلــی داریــم‪ .‬در دوره‬ ‫متوســطه اول هــم پوشــش تحصیلــی خــوب اســت امــا میــزان تــرک‬ ‫تحصیــل در دوره متوســطه دوم در ایــران فاجعه امیــز اســت‪ .‬‬ ‫دانــش امــوزان فقیــر و مناطــق محــروم بــه کالس کنکــور و تسـت زنی و‬ ‫بــه خصــوص معلمــان متخصــص دروس تخصصــی دسترســی ندارنــد‪.‬‬ ‫حــذف دروس عمومــی و دو بــار برگــزار شــدن کنکــور‪ ،‬ناخواســته خدمتی‬ ‫بــه بچــه پولدارهاســت«در شــرایطی کــه ‪ ۲۰‬درصــد ترک تحصیــل داریم‪،‬‬ ‫امــوزش و پــرورش طبقاتــی اســت‪ .‬ورودی هــای رشــته های خــوب کنکــور‬ ‫از بیــن پولدارهاســت‪ .‬امــوزش و پــرورش هــم بــه دنبــال برون ســپاری‬ ‫اســت و اگــر تاکنــون نشــده بــه خاطــر مقاومــت مجلس بوده اســت‪ ،‬چه‬ ‫سرنوشــتی بــرای کشــور رقــم مــی خــورد؟»‬ ‫ایــن کارشــناس امــوزش و پــرورش می افزایــد‪ :‬جداکــردن دانــش اموزان‬ ‫پولــدار و غیــر پولــدار و تربیــت گلخان ـه ای عــوارض بســیار وحشــتناک و‬ ‫غیــر قابــل جبــران دارنــد‪ .‬در هــر کالس بایــد همــه نــوع دانــش امــوز‬ ‫باشــد؛ دانــش امــوز زرنــگ و تنبــل‪ ،‬پولــدار و فقیــر بایــد در کنــار هــم‬ ‫باشــند‪ .‬همــه ایــن بچه هــا بایــد در کنــار هــم باشــند‪ ،‬زیــرا می تواننــد‬ ‫مکمــل تربیــت هــم باشــند و بــه هــم کمــک کننــد‪.‬‬ ‫«مدرســه بایــد نمونــه جامعــه بزرگتــر باشــد امــا مــدارس را دســته بندی‬ ‫کرده ایــم و متاســفانه در مــدارس عــادی دانش امــوزی از خانــواده بــا‬ ‫وضعیــت مالــی مناســب نمی بینیــد‪ .‬کــدام نماینــده مجلــس‪ ،‬کــدام‬ ‫مدیرکل‪ ،‬کدام رئیس اداره‪ ،‬کدام اســتاد دانشــگاه فرزندش در مدرســه‬ ‫عــادی دولتــی درس می خوانــد؟ ایــا فرزنــدان همــه ایــن افــراد تیزهــوش‬ ‫و نخبــه هســتند؟ فقــط فرزنــدان کارگــران و مســتضعفان در مــدارس‬ ‫عــادی دولتــی درس می خواننــد‪».‬‬ ‫راهکار چیست؟ســحرحیز در پاســخ به پرســش پژوهشــگر ایرنا درباره‬ ‫راه حــل مشــکالت نظــام اموزشــی ایــران می گویــد‪ :‬راه حل این مشــکالت‬ ‫بســیار تاســف برانگیــز ایــن اســت کــه دولــت یکبــار بــرای همیشــه تنــوع‬ ‫مــدارس را بــردارد‪ .‬هــدف مــدارس در دنیــا دیگــر تربیــت نخبــه نیســت‪.‬‬ ‫وظیفــه مــدارس در دنیــا امــوزش مهارت هــای زندگــی بــه دانــش امــوزان‬ ‫اســت‪ .‬نیــازی بــه ایــن همــه تنــوع در مــدارس نیســت؛ چــه نیــازی بــه‬ ‫مدرس ـه های تیزهوشــان‪ ،‬شــاهد‪ ،‬انــرژی اتمــی و ‪ ...‬وجــود دارد‪ .‬فقــط‬ ‫دو نوع مدرســه در کشــور باید وجود داشــته باشــد‪ .‬دولتی و غیردولتی‪.‬‬ ‫مــدارس غیردولتــی هــم تکلیفــش مشــخص اســت و بــا نظــارت درســت‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش می توانــد مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫راهــکار ایــن مشــکالت بســیار تاســف برانگیــز ایــن اســت کــه دولــت‬ ‫یکبــار بــرای همیشــه تنــوع مــدارس را بــردارد‪ .‬هــدف مــدارس در‬ ‫دنیــا دیگــر تربیــت نخبــه نیســت‪ .‬وظیفــه مــدارس در دنیــا امــوزش‬ ‫مهارت هــای زندگــی بــه دانش امــوزان اســت‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬البتــه مــدارس غیردولتــی اکنــون اســیب های زیــادی‬ ‫دارنــد و بــه راحتــی بــا پرداخــت پــول نمــره خریدنــی اســت‪ .‬اگــر امتحــان‬ ‫نهایــی نبــود‪ ،‬دانــش امــوزان ایــن مــدارس شــرط معــدل را بــرای ورود بــه‬ ‫دانشــگاه ها در انحصــار داشــتند‪ .‬گــر چــه حتــی نمــره امتحــان نهایی هم‬ ‫قابــل خریــدن اســت‪ .‬بــا ایجــاد شــرط معــدل بــرای ورود بــه دانشــگاه ها‬ ‫تــا حــاال رقابــت و مافیــا در کالس هــای کنکــور بــود حــاال مافیــا و خریــد‬ ‫و فــروش نمــره هــم بــه ان اضافــه شــد چــون خانواده هــای پولــدار پــول‬ ‫خــرج می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬مســاله دیگــر ایــن اســت کــه در مناطــق محــروم بیشــتر ِ‬ ‫دانــش امــوزان در دوره متوســطه بــه رشــته های علــوم انســانی می روند‪.‬‬ ‫چــون در روســتاها و مناطــق محــروم دبیــر متخصــص ریاضــی و فیزیــک‬ ‫و شــیمی و زیســت نداریــم‪ ،‬کالس تقویتــی ندارنــد‪ .‬پولــی هــم بــرای‬ ‫ایــن کار ندارنــد‪ ،‬بــه همیــن علــت معــدل ایــن دانــش امــوزان در امتحــان‬ ‫نهایــی پاییــن اســت‪.‬‬ ‫«اکنــون می خواهنــد کنکــور هــم دو بــار در ســال برگــزار شــود‪ .‬تنهــا‬ ‫خاصیــت ایــن تصمیــم ایــن اســت کــه اســترس بچــه پولدارهــا کــم‬ ‫می شــود‪ .‬دروس عمومــی هــم در کنکــور حــذف شــده اســت‪ .‬در واقــع‬ ‫ناخواســته خدمتــی بــه بچه هــای پولــدار شــد کــه در دروس تخصصــی‬ ‫وضعیــت بهتــری دارنــد‪».‬‬ ‫کودکی فرزندانشان را قربانی دانشگاه می کنند‬ ‫ســحرخیز می گویــد‪ :‬البتــه بچــه پولدارهــا هــم در ایــن سیســتم دچــار‬ ‫اســیب می شــوند؛ بیشــتر ایــن بچه هــا از کالس ســوم و چهــارم ابتدایــی‬ ‫دغدغــه کنکــور دارنــد‪ .‬دانــش امــوزان پولــدار اول تــاش می کننــد کــه‬ ‫کالس هفتــم بــه مدرســه تیزهوشــان برونــد بنابرایــن کالس تقویتــی و‬ ‫تسـت زنی را از پایــه ســوم یــا چهــارم شــروع مــی کننــد‪.‬‬ ‫«در ایــن سیســتم‪ ،‬زندگــی امــروز کــودک را قربانــی ‪ ۱۲‬ســال بعــد و‬ ‫کنکــور می کننــد‪ .‬چــون اجــازه نمی دهیــم بــازی و زندگی کنــد‪ .‬ورزش کند‬ ‫و در گــروه همســاالن دوســت پیــدا کنــد‪».‬‬ ‫بایــد ایــن تفکــر اصــاح شــود کــه مــردم فکــر کننــد بــرای داشــتن یــک‬ ‫زندگــی خــوب و پولــدار شــدن فقــط بایــد از مســیر دانشــگاه عبــور‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن تفکــر ِ اشــتباه‪ ،‬در کشــورهای دیگــر اصــاح شــده اســت‪.‬این‬ ‫کارشــناس اموزشــی ادامــه می دهــد ‪ :‬راه حــل این بحــران بزرگ اجتماعی‬ ‫ایــن اســت کــه بایــد ایــن تفکــر را اصــاح کنیــم کــه اینــده جوانــان بــه‬ ‫کنکــور بســتگی دارد‪ .‬نبایــد ایــن طــور باشــد کــه مــردم فکــر کننــد بــرای‬ ‫داشــتن یــک زندگــی خــوب و پولــدار شــدن فقــط بایــد از مســیر دانشــگاه‬ ‫عبــور کننــد‪ .‬ایــن تفکــر ِ اشــتباه در کشــورهای دیگــر اصــاح شــده اســت‪.‬‬ ‫در اروپــا یــک دانــش امــوز و خانــواده اش ایــن طــور فکــر نمی کننــد کــه‬ ‫اگــر می خواهــد پولــدار شــود یــا زندگــی خوبــی داشــته باشــد حتمــا بــا یــد‬ ‫بــه دانشــگاه بــرود‪.‬‬ ‫ایــن تفکــر در ایــران بــا بیــکاری بــاالی فــارغ التحصیــان بــه مراتــب‬ ‫اشــتباهتر اســت‪ .‬امارهــای رســمی مرکــز امــار ایــران نشــان می دهــد‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬درصــد فارغ التحصیــان دانشــگاه ها بیکارنــد و فقــط ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫انهــا در مراکــز شــغلی جــذب می شــوند‪.‬‬ ‫باید کاری کنیم کنکور این قدر متقاضی نداشته باشد و هر سال ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــون نفــر دفترچــه کنکــور بگیرنــد‪ .‬وقتــی متفاضــی کــم شــد‪ ،‬اموزش‬ ‫و پــرورش و امــوزش عالــی هــم جایــگاه درســت خــود را پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫مردم باید این خواســته را از تصمیم گیرندگان و سیاسـت گذاران کشــور‬ ‫مطالبــه کننــد‪ .‬دولــت نیــز بایــد نســبت بــه نســل جــوان و مســتضعفان‬ ‫جامعــه ادای دیــن کنــد و بــرای امــوزش و پــرورش و مهــارت امــوزی انــان‬ ‫هزینــه کنــد‪ .‬چــون اینــده کشــور بــه انهــا نیــاز دارد‪.‬‬ ‫اذعــان مســئوالن اموزش وپــرورش بــر ســهم انــدک مــدارس‬ ‫دولتــی در قبولــی کنکورنکاتــی کــه ســحرخیر می گویــد‪ ،‬بخشــی‬ ‫از واقعیــت موجــود در نظــام اموزشــی و مــدارس ایــران اســت کــه بــر‬ ‫مدیــران و مســئوالن ایــن وزارتخانــه پنهــان نیســت‪« .‬میثــم زاغــه»‬ ‫مشــاور جــوان وزیــر امــوزش و پــرورش بــه تازگــی گفتــه اســت‪ :‬ضعـف ‬ ‫نظــام اموزشــی در مدرس ـه های دولتــی ســبب شــده تــا ســهم قبولــی‬ ‫انهــا در کنکــور امســال بســیار کــم باشــد و بایــد ایــن ســهم افزایــش یابد‪.‬‬ ‫ضعف هــای زیــادی در مدرسـه های دولتــی وجــود دارد و در برخــی از انها‬ ‫تدریــس درســت و مطلوبــی صــورت نمی گیــرد‪.‬‬ ‫وجــود ‪ ۲۳‬نــوع مدرســه ایــراد بزرگــی اســت«احمد الشــکی»‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزیــر امــوزش و پــرورش می گویــد‪:‬‬ ‫وجــود ‪ ۲۳‬نــوع مدرســه در کشــور ایــراد بزرگــی اســت کــه بایــد بــه ســمت‬ ‫رفــع ان برویــم‪ .‬اکنــون ‪ ۲.۵‬تــا ‪ ۳‬میلیــون دانش امــوز در مدارســی غیر از‬ ‫دولتــی هســتند و ‪ ۱۲.۵‬میلیــون دانش امــوز در مــدارس دولتــی تحصیل‬ ‫می کنند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫حادثه غرق شدگی دختر سیزده ساله در سدکوثر نومل‬ ‫موســی الرضــا صفــری رییــس اتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان جزئیــات حادثــه را اینگونــه بیــان نمــود ‪ :‬حوالــی ســاعت ‪ 18‬عصــر‬ ‫امــروز دوشــنبه بــا اعــام حادثــه مبنــی بــر غــرق شــدگی دختــر بچــه ســیزده ســاله در ســدکوثر نومــل بــه ســامانه ‪ 125‬بــا هماهنگــی ســتاد فرماندهــی‬ ‫تیــم ویــژه غواصــی ســازمان مجهــز بــه تجهیــزات ویــژه عملیــات جســتجو در اب بــه محــل حادثــه اعــزام گردیدنــد ‪.‬‬ ‫صفــری ادامــه داد ‪ :‬متاســفانه خانــواده ای مســافری کــه در کنــار ســد جهــت اســتراحت و تفریــح متوقــف شــده بودنــد ‪ ،‬دختــر ســیزده ســاله خانــواده‬ ‫مشــغول بــازی بــوده کــه بدلیــل ناهمــواری کــف بــه داخــل اب افتــاده و غــرق مــی شــود ‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬شهریور‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪593‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫چه زمانی به شماره شبا‬ ‫نیاز داریم؟‬ ‫عدالت؛ شاخصی مهم‬ ‫در تحقق شهر دوستدار زنان‬ ‫بیــش از انکــه فضــای پارک هــا بــه لحــاظ کالبــدی و‬ ‫امکانــات فیزیکــی اهمیــت داشــته باشــد‪ ،‬جــو حاکــم بــر‬ ‫ایــن مراکــز و احســاس امنیــت و راحتــی اهمیــت دارد‬ ‫تغییر نگاه جامعه‬ ‫به زنان؛ بسترساز‬ ‫شهر دوستدار زنان‬ ‫سرویس خانواده‬ ‫کارشناســان مســائل اجتماعــی و حــوزه زنــان می گوینــد‪ :‬ایجــاد‬ ‫امنیــت و عدالــت شــاخص هایی مهــم در تحقــق شــهر دوســتدار‬ ‫زنــان هســتند؛ شــاخص هایی کــه خــود جــز بــا اصــاح نــگاه‬ ‫جامعــه بــه زنــان‪ ،‬حاصــل نمی شــوند‪.‬‬ ‫اصــاح نــگاه جنســیت زده جامعــه بــه زنــان و نقــش اجتماعــی‬ ‫انــان‪ ،‬ارتقــای شــاخص عدالــت در توزیــع امکانــات شــهری‬ ‫و فراهــم اوردن زیرســاخت ها در افزایــش امنیــت فضاهــای‬ ‫شــهری بــرای حضــور و فعالیــت بانــوان در جامعــه‪ ،‬همگــی در‬ ‫ایجــاد شــهرهای دوســتدار زنــان موثــر هســتند‪.‬‬ ‫شــهرها بــه عنــوان فضــای زیســت عمومــی‪ ،‬بایــد از ســاختارها‬ ‫و امکانــات مناســبی بــرای حضــور و فعالیــت همـــه گـــروه های‬ ‫اجتماعــی برخــوردار باشــند تــا همــه شــهروندان فــارغ از ســن‪،‬‬ ‫جنســیت‪ ،‬قومیــت و ‪ ...‬بتواننــد در زندگــی عمومــی مشــارکت‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زنــان نیمــی از جمعیــت ‪ ۸۰‬میلیــون نفــری ایــران را تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ ،‬ولــی بیشــتر شــهرهای کشــور‪ ،‬امکانــات و بســترهای‬ ‫الزم را بــرای اســتفاده بهینــه از فضــای شــهری بــرای انــان فراهــم‬ ‫نکــرده اســت‪.‬‬ ‫زنــان نیمــی از جمعیــت ‪ ۸۰‬میلیــون نفــری ایــران را تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ ،‬امــا بیشــتر شــهرهای کشــور‪ ،‬امکانــات و بســترهای الزم‬ ‫را بــه منظــور اســتفاده بهینــه از فضــای شــهری بــرای انــان فراهــم‬ ‫نکــرده اســتپررنگ تر شــدن نقــش زنــان در جامعــه در قیــاس بــا‬ ‫گذشــته‪ ،‬فضــا و بســترهایی متناســب بــا شــرایط جدیــد می طلبــد‪.‬‬ ‫امــروزه جبــران کم توجهــی بــه نیازهــای زنــان در محیط هــای شــهری‬ ‫از الزامــات توســعه اجتماعــی قلمــداد می شــود‪.‬‬ ‫پــروژه «شــهر دوســتدار زنــان» بــر راهبردهــای کالن بــرای رفــع‬ ‫محدودیت هــا‪ ،‬ارتقــای اســتانداردها و مناسب ســازی فضــای‬ ‫شــهری بــرای حضــور و فعالیــت اجتماعــی زنــان مبتنــی اســت‪.‬‬ ‫حضــور بانــوان در فضاهــای شــهری نیازمنــد الزاماتــی اســت‬ ‫کــه مدیــران و برنامه ریــزان شــهر بایــد ان هــا را متناســب بــا‬ ‫ویژگی هــای ملــی در برنامه هــا و طرح هــای توســعه شــهری‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گلستان‪:‬‬ ‫احیای ‪ ۴۲‬واحد صنعتی تعطیل‬ ‫حس ـن زاده گفــت‪ :‬در یکســال گذشــته ‪ ۴۲‬واحــد صنعتــی راکــد‬ ‫بــا اشــتغال ‪ ۳۵۲‬نفــر در اســتان احیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان‪ ،‬درویش علــی‬ ‫حســن زاده در قــرارگاه خبــری شــهید همدانــی اظهارکــرد‪:‬‬ ‫در هفتــه دولــت ‪ 40‬طــرح صنعتــی بــا ســرمایه گذاری ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیاردتومــان و اشــتغال ‪ ۷۰۰‬نفــر در ‪ ۱۳‬شهرســتان بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬کارخانــه‬ ‫ریســندگی در علی ابــاد بــا ســرمایه گذاری ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان‪،‬‬ ‫کارگاه تولیــدی روکــش ام دی اف بــا بیــش از ‪ ۴۳‬میلیــارد‬ ‫مدنظــر قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان علــوم اجتماعــی و حــوزه زنــان دیدگاههــای‬ ‫متفاوتــی ارائــه کرده انــد‪ .‬ایــن کارشناســان در اظهــارات خــود‬ ‫بــه تشــریح ابعــاد و حوزه هــای سیاســت گذاری شــهری و‬ ‫محیطــی متناســب بــا نیازهــای زنــان در کشــور پرداخته انــد‪.‬‬ ‫امنیت‪ ،‬نیاز اصلی زنان در شهر‬ ‫«مهدیــه منافــی» کارشــناس ارشــد مطالعــات زنــان و مســئول‬ ‫پایــگاه علمی‪-‬تحلیلــی مومنــات‪ ،‬در نظــر گرفتــن نیازهــای زنــان‬ ‫در ابعــاد مختلــف زندگــی شــهری و ایجــاد امکانــات متناســب‬ ‫را از مهمتریــن اهــداف ایجــاد شــهر دوســتدار زنــان می دانــد‪.‬‬ ‫بیــش از انکــه فضــای پارک هــا بــه لحــاظ کالبــدی و امکانــات‬ ‫فیزیکــی اهمیــت داشــته باشــد‪ ،‬جــو حاکــم بــر ایــن مراکــز و‬ ‫احســاس امنیــت و راحتــی اهمیــت دارد‬ ‫بــه گفتــه منافــی‪ ،‬زنـــان بــا مشــکالتی در حــوزه حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی‪ ،‬پارک هــا و فضاهــای عمومــی در فضاهــای شــهری‬ ‫مواجــه هســتند و مــادران دشــواری های مذکــور را به طــور‬ ‫مضاعفــی متحمــل مـــی شوند‪ .‬همــراه داشــتن کــودکان در‬ ‫فضاهــای شــهری بــا ســطوح ناهمــوار و پله هــای متعــدد‪ ،‬وجــود‬ ‫موانــع متعــدد در مســیرهای رفــت و امـــد و نیــاز بــه مکان هایــی‬ ‫بــرای شــیردهی فرزنــدان دشــواری های مضاعفــی بــرای مـــادران‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشــناس ارشــد مطالعــات زنــان‪ ،‬امنیــت بــر تمــام‬ ‫نیازهــای شــهری یــک زن ســایه می انــدازد‪ .‬نیازهــای یــک زن‬ ‫بــرای داشــتن مکان هــای امــن بــرای خلــوت از ضروری تریــن‬ ‫مســائل ایــن قشــر از اجتمــاع بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن‪ ،‬بســـیاری از پارک هــای همگانــی بــه لحــاظ امنیــت‬ ‫و راحتــی فضــای مناســبی بــرای حضــور زنــان‪ ،‬به ویــژه زنــان تنهــا‪،‬‬ ‫ندارنــد‪ .‬از نظــر زنــان فضــای پارک هــا بیــش از انکــه بــه لحــاظ‬ ‫کالبــدی و امکانــات فیزیکــی اهمیــت داشــته باشــد‪ ،‬جــو حاکــم‬ ‫بــر ایــن تفرجگاه هــا و احســاس امنیــت و راحــت بــودن در انهــا‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫عدالت؛ شاخصی مهم در تحقق شهر دوستدار زنان‬ ‫«حامــد اخگــر» کارشــناس شهرســازی در گفت وگویــی‬ ‫رســانه ای هــدف از تحقــق شــهر دوســتدار زنــان را نــه فقــط‬ ‫تخصیــص منابــع بــرای قشــر خاصــی از جامعــه‪ ،‬بلکــه توجــه‬ ‫بــه رعایــت عدالــت اجتماعــی در تخصیــص فضاهــای شــهری‬ ‫می دانــد تــا ایــن قشــر از جامعــه بتواننــد بــا داشــتن امنیــت‬ ‫بیشــتری در فضاهــای شــهری حضــور پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس شهرســازی می افزایــد‪ ،‬تامیــن امنیــت یکــی از‬ ‫شــاخص های اساســی در تحقــق شــهر پایــدار و ســالم اســت‬ ‫کــه بایــد از ســوی بخش هــای مختلــف اعــم از مدیریــت شــهری‬ ‫و شــهروندان مــورد توجــه باشــد‪ .‬نیــاز اســت در حــوزه کالبــد و‬ ‫فیزیــک شــهر بسترســازی مناســب صــورت گیــرد و مولفه هایــی‬ ‫ماننــد نــور‪ ،‬ازدحــام‪ ،‬دسترســی بــه حمــل و نقــل عمومــی‪ ،‬فــرم‬ ‫فضــا‪ ،‬اطالعــات محیطــی گمــراه کننــده‪ ،‬اســایش بصــری و‬ ‫محیطــی‪ ،‬کنتــرل نفوذپذیــری‪ ،‬کیفیــت فعالیت هــا و کاربــری‬ ‫زمیــن در ایــن خصــوص مدنظــر قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫هــدف از تحقــق شــهر دوســتدار زنــان نــه فقــط تخصیــص منابــع‬ ‫بــرای قشــر خاصــی از جامعــه‪ ،‬بلکــه توجــه بــه رعایــت عدالــت‬ ‫اجتماعــی در تخصیــص فضاهــای شــهری اســت‬ ‫بــه گفتــه اخگــر‪ ،‬حضــور بانــوان در فضاهــای شــهری نیازمنــد‬ ‫الزاماتــی اســت کــه بایــد مدیــران و برنامــه ریــزان شــهر ان هــا‬ ‫را در برنامه هــا و طرح هــای توســعه شــهری مدنظــر قــرار‬ ‫دهنــد‪ .‬مشــارکت زنــان در ســاخت فضاهــای شــهری‪ ،‬مدیــران و‬ ‫برنامه ریــزان را در اجــرای بهتــر برنامه هــای خــود یــاری می کنــد‪.‬‬ ‫تغییر نگاه جامعه به زنان؛ بسترساز شهر دوستدار زنان‬ ‫«الهــام ســوری» طــراح شــهری و مــدرس دانشــگاه در‬ ‫گفت وگویــی رســانه ای در مــورد تقلیــل ایــده شــهر دوســتدار‬ ‫زنــان بــه اقدامــات کالبــدی ماننــد نــوع کف ســازی و رنگ امیــزی‬ ‫جداره هــا هشــدار داده و می گویــد‪ :‬نــوع نــگاه بــه زن در جامعــه‬ ‫بایــد تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫ســوری تاکیــد می کنــد‪ ،‬نــگاه کنونــی جنســی شــده اســت‬ ‫و بیشــتر بــر جنبه هــای فیزیکــی و ظاهــری زن تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫شــهرداری بــا اســتفاده از ابزارهایــی کــه در اختیــار دارد (ماننــد‬ ‫تابلوهــای تبلیغاتــی) تــا حــد زیــادی می توانــد شــهروندان را در‬ ‫مــورد تغییــر ایــن نــگاه‪ ،‬امــوزش دهــد‪.‬‬ ‫از نــگاه ایــن مــدرس دانشــگاه‪ ،‬فضاهــای امــن خــارج از خانــه‪،‬‬ ‫هویتــی فراتــر از خان ـه داری بــه زنــان می دهنــد کــه بــه خــودی‬ ‫خــود پتانســیل شــکل گیری یــک عرصــه عمومــی برابــر را افزایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬بــا افزایــش حضــور‪ ،‬مشــارکت و تصمیم گیــری زنــان‬ ‫در عرصــ ه عمومــی و فراگیــری سیاســت های کالنــی کــه کل‬ ‫جامعــه را متاثــر می ســازد‪ ،‬ایــن بســتر فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫جداسازی ها نگاه جنسیتی را تقویت می کند‬ ‫«شــهین برمکــی» کارشــناس ارشــد جامعه شناســی در‬ ‫گفت وگویــی رســانه ای تفکیــک کــردن فضاهــای شــهری بــرای‬ ‫خانم هــا و اقایــان از جملــه در پارک هــا‪ ،‬متــرو و اتوبــوس را‬ ‫موجــب تقویــت نــگاه جنســیتی جامعــه دانســت‪.‬‬ ‫از دیــد ایــن کارشــناس اگرچــه خیلــی از خانم هــا موافــق‬ ‫ایــن تفکیک هــا هســتند و ان را موجــب امنیــت و راحتــی‬ ‫خــود می داننــد امــا بایــد قبــول کــرد کــه ایــن امــر بــه صــورت‬ ‫زیرپوســتی بــه جــای ان کــه بــه امنیــت زنــان منجــر شــود‪ ،‬نــگاه‬ ‫غالــب بــر جامعــه را جنســیتی تر می کنــد‪.‬‬ ‫شــهرداری بــا اســتفاده از ابزارهایــی کــه در اختیــار دارد تــا حــد‬ ‫زیــادی می توانــد شــهروندان را در مــورد تغییــر نــگاه جنسی شــده‬ ‫بــه زنــان امــوزش دهــد‬ ‫ایــن جامعه شــناس پیشــنهاد می کنــد‪ :‬بهتــر اســت بــه جــای‬ ‫اقــدام کــردن بــه تفکیک هــا در هــر زمینــه و حــوزه ای‪ ،‬تمرکــز‬ ‫مســئوالن و نیــز تــاش رســانه ها روی فرهنگســازی مــدام و‬ ‫مســتمر باشــد تــا خانم هــا و اقایــان همزیســتی محترمانــه و‬ ‫غیراســیب زا را یــاد بگیرنــد و در کنــار هــم امنیــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ،‬تحقــق شــهر دوســتدار زنــان ترکیبــی از اقدام هــای‬ ‫جــدی در حــوزه ذهنــی و فیزیکــی جامعــه را می طلبــد‪ .‬اصــاح‬ ‫نــگاه جنســیت زده جامعــه بــه زنــان و نقــش اجتماعــی انــان‪،‬‬ ‫ارتقــای شــاخص عدالــت در توزیــع امکانــات شــهری و فراهــم‬ ‫اوردن زیرســاخت ها در افزایــش امنیــت فضاهــای شــهری‬ ‫بــرای حضــور و فعالیــت بانــوان در جامعــه‪ ،‬همگــی در ایجــاد‬ ‫شــهرهای دوســتدار زنــان نقــش بســیار موثــری دارنــد‪.‬‬ ‫برنامه ریــزان و مدیــران شــهری بایــد ضمــن توجــه بــه ایــن‬ ‫مســائل‪ ،‬بــرای تحقــق شــهر دوســتدار زنــان‪ ،‬از ظرفیــت خــود‬ ‫بانــوان هــم بهــره بگیرند‪/.‬ایرنــا‬ ‫تومــان در بندرگــز و واحــد تولیــد کامپونــد و گرانــول پلیمــری‬ ‫بــا ‪ ۴۶‬میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری از پروژه هــای مهــم قابــل‬ ‫افتتــاح در هفتــه دولــت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در یکســال گذشــته ‪ ۴۲‬واحــد صنعتــی راکــد بــا‬ ‫اشــتغال ‪ ۳۵۲‬نفــر در اســتان احیــا شــده اســت‪ .‬در زمینــه صــدور‬ ‫جــواز تاســیس در حــوزه صنعــت معــدن ‪ ۵۰۲‬مجــوز بــا اشــتغال‬ ‫‪ ۱۲۲۰۰‬نفــر صــادر شــد کــه نســبت بــه ســال قبــل ان ‪ ۱۲۰‬درصــد‬ ‫رشــد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫حسـن زاده افــزود‪ :‬از محــل گمــرکات اســتان از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۰۸‬میلیــون دالر صــادرات داشــتیم کــه از نظــر ارزش‬ ‫دالری شــاهد رشــد ‪ ۶۱‬درصدی هســتیم‪ .‬همچنین کل صادرات‬ ‫اســتان از ســایر گمــرکات ‪ ۲۲۷‬میلیــون دالر بــوده کــه از نظــر‬ ‫دالری ‪ ۵۲‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــداد کشــورهای هــدف صادراتــی اســتان تــا پایــان‬ ‫تیرمــاه پارســال ‪ ۲۵‬کشــور بــود کــه اکنــون بــه ‪ ۳۰‬کشــور رســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در حــوزه صــدور پروانه هــای بهره بــرداری ‪ ۱۴۰‬پروانــه بــا ‪۱۹۴۰‬‬ ‫اشــتغالزایی و ســرمایه گــذاری بیــش از ‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از ماموریت هــای مــا در حــوزه مشــاغل خانگــی‬ ‫بــا ‪ ۷۰‬رشــته کاری اســت کــه ‪ ۳۳‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون پرونــده‬ ‫تشــکیل شــد کــه ‪ ۵۰‬درصــد ســهم مشــاغل خانگــی اســتان را‬ ‫شــامل می شــود‪.‬‬ ‫حسـن زاده اظهارکــرد‪ :‬در حــوزه رشــد ‪ ۸‬درصــدی کــه از اذرمــاه‬ ‫پارســال تکلیــف شــد ‪ ۲۳‬طــرح بــا ‪ ۸۲۷‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫تســهیالتی و اشــتغالزایی ‪ ۵۷۰‬نفــر احیــا شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســفر دولــت شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫‪ ۷۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای توســعه زیرســاخت ها و ایجــاد‬ ‫پایانــه صادراتــی محصــوالت کشــاورزی نیــز مصــوب شــد کــه در‬ ‫حــال جــذب ســرمایه گذاری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در راســتای طــرح مردمی ســازی یارانه هــا‬ ‫در بحث هــای نظارتــی نقش افرینــی کردیم و در یکســال گذشــته‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار مــورد بازرســی داشــتیم کــه ‪ ۸۸‬درصــد رشــد داشــته‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مــدت ‪ ۳۱۴۴‬مــورد پرونــده بــا ‪ ۳۲۹۳‬میلیــارد‬ ‫ریــال جریمــه تشــکیل شــد کــه بــه تعزیــرات ارســال کردیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان افــزود‪ :‬پارســال‬ ‫ســهم اشــتغال حــوزه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ‪ ۱۰‬هــزار نفــر‬ ‫بــود کــه ‪ ۱۰۵۰۰‬فرصــت شــغلی ایجــاد کردیــم و ‪ .۵ ۳۴‬درصــد‬ ‫کل اشــتغال اســتان را شــامل می شــد‪ .‬ســهم امســال مــا ‪۱۰‬‬ ‫هــزار نفــر اســت کــه تــا االن ‪ ۳‬هــزار نفــر در ســامانه رصــد ثبــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه بــا گســترش خدمات ارائه شــده در حــوزه بانکداری‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه کــد‪ ،‬شناســه‬ ‫یــا شــماره ای نیــاز اســت کــه بــا اســتفاده از ان بتــوان‬ ‫بــدون دردســرهای اضافــی و طی کــردن انــواع پروسـه های‬ ‫اداری‪ ،‬کارهــای مختلفــی مثــل انجــام تراکنش هــای مالــی‬ ‫بین بانکــی را انجــام داد‪ .‬در ایــران بــرای تســهیل ایــن‬ ‫فرایندهــا از شــماره ای اســتفاده می شــود به نــام شــماره‬ ‫شــبا کــه به دســتور بانــک مرکــزی کشــور و به تقلیــد از‬ ‫ِ‬ ‫شــماره ‪ IBAN‬بانکــداری بین المللــی تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه خواهیــم گفــت شــماره شــبا چیســت و‬ ‫اجــزای تشــکیل دهنده ان چــه هســتند‪ .‬اطالعاتــی هــم‬ ‫دربــاره کاربردهــای مختلــف شــماره شــبا و نحــوه دریافــت‬ ‫ان در اختیارتــان خواهیــم گذاشــت‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫شماره شبا چیست؟‬ ‫شــبا مخفــف عبــارت «شناســه بانکــداری الکترونیکــی»‬ ‫اســت‪ .‬بانک هــای مختلــف کشــور هــر یــک قوانیــن و قواعد‬ ‫خاصــی بــرای شــماره گذاری حســاب های بانکــی مشــتریان‬ ‫خــود دارنــد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن مســئله اگــر بخواهیــد وجهــی‬ ‫را از بانکــی بــه بانــک دیگــر انتقــال بدهیــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫به خاطــر ایــن کدگذاری هــای متفــاوت بــه دردســر بیفتیــد‪.‬‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه شــماره شــبا چیســت بایــد‬ ‫گفــت کــد یــا شــماره ای اســت کــه بــا هــدف برطرف کــردن‬ ‫ایــن تفاوت هــا تعریــف شــده و بــا داشــتن ان‪ ،‬رونــد‬ ‫انتقــال وجــه بیــن حســاب های بانک هــای مختلــف‬ ‫راحت تــر انجــام می شــود‪.‬‬ ‫شــماره شــبا شــماره ای اســت کــه بــا هــدف یکپارچه ســازی‬ ‫حســاب های بانک هــای مختلــف‪ ،‬در قالــب مــدل جهانــی‬ ‫‪ )IBAN (Internet Bank Account Number‬و مطابــق‬ ‫بــا اســتاندارد ‪ 13616-ISO‬و به دســتور بانــک مرکــزی‬ ‫تعریــف و تبییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫شــماره شــبا ‪ ۲۴‬رقــم دارد کــه پــس از دو کاراکتــر ابتدایــی‬ ‫می اینــد‪ .‬اینهــا اجــزای تشــکیل دهنده شــماره شــبا‬ ‫هســتند و تمــام اطالعــات حســاب بانکــی اعــم از کشــوری‬ ‫کــه حســاب متعلــق بــه ان اســت‪ ،‬نــوع حســاب‪ ،‬نــام بانــک‬ ‫و شــماره حســاب را در بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن وقتــی شــماره شــبای حســاب فــردی را در اختیــار‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬دیگــر نیــازی بــه دانســتن ســایر جزئیــات‬ ‫حســاب او نداریــد مثــا اینکــه حســاب متعلــق بــه کــدام‬ ‫بانــک اســت یــا نــوع حســاب چیســت و به ســادگی‬ ‫می توانیــد مبــادالت و تراکنش هــای مالــی بین بانکــی را از‬ ‫طریــق ان انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن شــماره شــبای فرضــی را در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫‪IR060170000000100324200001‬‬ ‫دو کاراکتــر ابتدایــی کــد یــا شناســه کشــور هســتند (مثــا‬ ‫دو کاراکتــر ‪ IR‬کــد کشــورمان ایــران هســتند)؛‬ ‫دو رقم ابتدایی کد کنترل درستی ساختار هستند؛‬ ‫ســه رقــم بعــدی کــد یــا شناســه بانکــی هســتند کــه فــرد‬ ‫در ان حســاب دارد؛‬ ‫یــک رقــم بعــدی کــد یــا شناســه نــوع حســاب بانکــی‬ ‫اســت (صفــر بــرای حســاب ســپرده و یــک بــرای حســاب‬ ‫تســهیالت)؛‬ ‫شــش صفــری کــه پــس از ان می اینــد صفرهــای پرکننــده‬ ‫شــماره شــبا هستند؛‬ ‫دوازده رقم پایانی هم شماره حساب فردند‪.‬‬ ‫کاربــرد شــماره شــبا چیســت و چــه زمان هایــی بــه ان نیــاز‬ ‫داریم؟‬ ‫احتمــاال ســوال مهــم دیگرتــان دربــاره مــوارد اســتفاده‬ ‫از شــماره شــبا اســت؛ اینکــه کاربردهــای شــماره شــبا‬ ‫چیســت و از ان بــرای انجــام چــه کارهایــی می تــوان‬ ‫اســتفاده کرد‪.‬مــوارد اســتفاده از شــماره شــبا و کاربردهــای‬ ‫اصلــی ان عبارت انــد از‪:‬انتقــال وجــه پایــا و ســاتنا (دو‬ ‫ســامانه کــه مختــص انتقــال الکترونیکــی وجــه بین بانکــی‬ ‫هســتند و بــدون شــماره شــبا امــکان اســتفاده از انهــا را‬ ‫نخواهیــد داشــت)؛دریافت دســتگاه کارت خــوان یــا پــوز‬ ‫(‪)POS‬؛دریافــت درگاه اینترنتی‪.‬مــواردی کــه ذکــر شــد‬ ‫کاربردهــای اصلــی شــماره شــبا هســتند و مــوارد اســتفاده‬ ‫از شــماره شــبا محــدود بــه اینهــا نمی شــود‪.‬‬ ‫بــرای دریافــت ســود ســهام عدالــت‪ ،‬اســتفاده از خدمــات‬ ‫ســایت هایی کــه در حــوزه تجــارت الکترونیــک فعالیــت‬ ‫می کننــد و انجــام تراکنش هــای مالــی بین المللــی و‬ ‫حواله هــای ارزی نیــز بــه ایــن شــماره نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫بــرای دریافــت شــماره شــبا راهکارهــای مختلفــی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬ســاده ترین راهــکار ان اســت کــه بــا در دســت‬ ‫داشــتن شــماره حســاب خــود‪ ،‬بــه درگاه اینترنتــی بانــک‬ ‫مدنظرتــان مراجعــه کنیــد و بــا واردکــردن شــماره حســاب‪،‬‬ ‫شــماره شــبا را دریافــت کنیــد‪ .‬راهــکار دیگــر ان اســت کــه‬ ‫بــه یکــی از شــعبه های بانکــی کــه در ان حســاب داریــد‬ ‫مراجعــه کنیــد و ایــن شــماره کاربــردی را دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫روی برخــی از کارت هــای بانکــی هــم شــماره شــبا درج‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه احتمــال دارد بــه شــماره حســاب خــود دسترســی‬ ‫نداشــته باشــید یــا نتوانیــد از خدمــات اینترنتــی بانک هــای‬ ‫کشــور اســتفاده کنیــد‪ .‬راهــکار ســاده تر دریافــت شــماره‬ ‫شــبا بــا اســتفاده از شــماره کارت اســت‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار الزم اســت از خدمــات وب ســایت هایی‬ ‫اســتفاده کنیــد کــه بــا ارائــه شــماره کارت‪ ،‬شــماره شــبا را‬ ‫در اختیــار شــما می گذارنــد چــون در درگاه هــای اینترنتــی‬ ‫بانک هــای کشــور فقــط بــا داشــتن شــماره حســاب می توانیــد‬ ‫ایــن کار را انجــام بدهیــد و شــماره کارت را قبــول نمی کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ..‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 02‬شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪593‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گلستان‬ ‫تخصیص ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫اعتبارات مصوبات سفر‬ ‫رییس جمهور در حوزه‬ ‫بنیاد مسکن‬ ‫با رصد حفاظت و اطالعات دادگستری گلستان؛‬ ‫دستگیری کارچاق کن ِ خوش اشتها ؛‬ ‫دریافت ‪ 16‬واحد اپارتمان‬ ‫در ازای ادعای نفوذ در‬ ‫دادگستری‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان گفت‪:‬حــدود ‪۵۰‬‬ ‫درصــد از مجمــوع اعتبــار ‪ ۹۵‬میلیــارد تومانــی پیــش‬ ‫بینــی شــده در ســفر ســال گذشــته رییــس جمهــور‬ ‫بــرای بهســازی بافــت بــاارزش روســتاهاو ایمن ســازی‬ ‫ابــادی هــای در معــرض خطــر بــه ایــن اســتان‬ ‫تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کارســیدمحمد حســینی‬ ‫در هفتمیــن روز از قــرارگاه خبــری شــهید همدانــی‬ ‫در گفــت‪ :‬در ســفر دولــت ســیزدهم بــه اســتان ‪۴۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بهســازی بافــت بــاارزش‬ ‫روســتاها پیــش بینــی شــد کــه ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان ان‬ ‫تخصیــص نقــدی پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫حســینی گفــت ‪ :‬همچنیــن بــرای ایمن ســازی‬ ‫روســتاهای در معــرض خطــر نیــز ‪ ۵۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫در ســفر دولــت بــه تصویــب رســید کــه ‪ ۲۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان ان تخصیــص یافــت‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در هفتــه دولــت امســال ‪ ۹۱‬طــرح‬ ‫و پــروژه عمرانــی بــا اعتبــار ‪ ۸۰‬میلیــارد و ‪ ۱۴۰‬میلیــون‬ ‫تومــان افتتــاح یــا کلنگ زنــی می شــود کــه ‪ ۲۳‬هــزار‬ ‫خانــوار روســتایی از خدمــات ان برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬هزار و ‪ ۴۱۵‬واحد مســکن روســتایی هم‬ ‫بــا پرداخــت بیــش از ‪ ۱۱۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد ‪ ۹۳۳ :‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار‬ ‫اســتان دارای طــرح هــادی مصــوب اســت کــه ‪۳۰۰‬‬ ‫روســتا بازنگــری شــده و ‪ ۴۰۰‬روســتا هــم نیازمنــد‬ ‫بازنگــری شــده اســت‪.‬‬ ‫بگفتــه وی از محــل اعتبــارات ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز بازنگــری‬ ‫‪ ۱۵۰‬روســتا در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل بنیــاد مســکن گلســتان ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫بخــش ســاخت مســکن بــرای خانواده هــای دارای دو‬ ‫عضــو معلــول و بیشــتر‪ ،‬ســهمیه اســتان ‪ ۱۹۵‬واحــد‬ ‫بــود کــه بــا پیگیری هــای انجــام شــده ایــن تعــداد بــه‬ ‫‪ ۳۰۱‬واحــد رســید کــه همــه ایــن واحدهــا کارســازی‬ ‫شــده و تســهیالت و کمــک بالعــوض دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ ۹ :‬روســتای دارای بافــت بــاارزش‬ ‫در اســتان بــرای بهســازی بافــت بــه بنیــاد مســکن‬ ‫معرفــی شــده کــه ایــن طرح هــا در هفــت روســتا در‬ ‫حــال انجــام اســت و در دو روســتای دیگــر از جملــه‬ ‫زیــارت و فارســیان بــه اتمــام رســیده اســت‪.‬‬ ‫بگفتــه حســینی بــرای اجــرای طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن در روســتاهای اســتان بــرای ‪ ۴‬ســال ‪۷۰۰‬‬ ‫هکتــار زمیــن خالــص نیــاز داریــم کــه ‪ ۲۰۰‬هکتــار ان‬ ‫تامیــن شــده اســت ‪.‬‬ ‫هفته دولت ‪ ۱۰۰‬پروژه‬ ‫زیرساختی مخابرات گلستان‬ ‫به بهره برداری می رسد‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان گفــت ‪ :‬همزمــان بــا هفتــه‬ ‫دولــت امســال ‪ ۱۰۰‬پــروژه بــا ســرمایه گذاری هــزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریالــی بــا محوریــت توســعه زیرســاخت روســتایی در‬ ‫گلســتان بــه بهره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی در هشــتمین روز از قــرارگاه خبــری‬ ‫شــهید همدانــی اظهــار داشــت ‪ :‬ارتقــای ســطح خدمــات‬ ‫اینترنــت‪ ،‬ارتقــای تکنولــوژی ســایت ها و تاســیس و راه انــدازی‬ ‫ســایت های همــراه اول از جملــه مهمتریــن ایــن پروژه هاســت ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طــی ســه مــاه گذشــته ‪ ۱۷۴‬پــروژه مخابراتــی بــا‬ ‫ســرمایه گذاری حــدود ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریالــی در گلســتان بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫وی از اجــرای طــرح نجمــا در دولــت ســیزدهم خبــر داد و گفــت‬ ‫در ایــن پــروژه ظرفیــت شــبکه فیبــر نــوری گلســتان افزایــش‬ ‫خواهــد یافــت و بــا پیــش بینــی اعتبــارات الزم در اینــده نزدیــک‬ ‫درصــد پوشــش فیبــر نــوری بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهمرادی افــزود ‪ :‬همچنیــن در راســتای افزایــش ســطح‬ ‫دسترســی بــه اینترنــت ‪ ۴G‬در اینــده نزدیــک ‪ ۲۴‬روســتای‬ ‫گلســتان بــه اینترنــت پرســرعت دســت پیــدا مــی کننــد ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گلســتان بــه مناســبت هفتــه دولــت اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای اعتبــارات مصــوب ســفر رییــس‬ ‫جمهــور مقــرر اســت کــه پنــج دســتگاه کشــنده و پنــج دســتگاه ســیم تریلــر اســتاندارد بــرای‬ ‫گلســتان خریــداری شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه روزانــه ‪ ۹۰۰‬تــن زبالــه خانگــی‪ ۱۵ ،‬تــن زبالــه پزشــکی و ‪ ۱۰۰‬تــن زبالــه صنعتــی در‬ ‫گلســتان تولیــد می شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬باوجــود فرســوده بــودن نــاوگان حمــل زبالــه اســتان بویــژه‬ ‫در مناطــق روســتایی‪ ،‬گلســتان بــا ســه ســایت بازیافــت زبالــه خانگــی و یــک بازیافــت زبالــه صنعتــی‬ ‫از اســتان های پیشــرو در مدیریــت پســماند کشــور اســت‪.‬‬ ‫ســمیعی گفــت ‪ :‬بــا هــدف مســاعدت در رفــع چالــش هــای مدیریــت پســماند مازنــدران و بــا توجــه‬ ‫بــه چالــش هــای زیســت محیطــی منطقــه‪ ،‬بخشــی از زبالــه ایــن اســتان در گلســتان پــردازش و‬ ‫دفــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند گلســتان گفــت‪ :‬در همیــن راســتا و بــر اســاس قــرارداد‬ ‫منعقــده در ازای دریافــت هــر کیلــو زبالــه ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬ریــال هزینــه پــردازش و دفــن زبالــه‬ ‫دریافــت می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه حمایــت هــای منظــور شــده دولــت از ســازمان پســماند مقــرر اســت‬ ‫تــا ‪ ۱۴۰۴‬زنجیــره مدیریــت پســماندها کامــل شــود‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند گلســتان‪ ،‬ســفر اســتانی پارســال رییــس جمهــور‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال مصوبــه بــرای پســماند اســتان داشــت کــه ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تخصیــص یافــت و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال در ســال جــاری و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال دیگــر هــم در ســال‬ ‫اینــده اختصــاص خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫با راه اندازی کارگاه تولیدی‬ ‫خانگی ‪ ۳۰۰‬بانوی گنبدی‬ ‫صاحب شغل می شوند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب ایــران محــور توســعه منطقــه اســت‬ ‫و گلســتان امــاده اســت در مــورد اجــرای ایــن کریــدور و‬ ‫همکاری هــای مشــترک بــا جمهــوری تاتارســتان مشــارکت کنــد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی در جلســه جمع بنــدی مذاکــرات بــا هیــات‬ ‫تجــاری و اقتصــادی جمهــوری تاتارســتان بــا حضــور اســتاندار‬ ‫گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب یکــی از‬ ‫موضوعــات اساســی اســت کــه بایــد در روزهــای پیــش رو بــه‬ ‫ان بپردازیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حاضریــم بــه همــراه گروه هــای تخصصــی‬ ‫مشــترک بیــن گلســتان و تاتارســتان جلســات فشــرده و موثــری‬ ‫بــا حضــور نماینــدگان دولت هــای مرکــزی ‪ ۲‬کشــور برگــزار کنیــم‬ ‫تــا در مــورد اجــرای ایــن کریــدور تصمیم گیــری شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬بــر اســاس مطالعــات و تحقیقــات علمــی و میدانــی‬ ‫مســیر ریلــی اینچه بــرون‪ ،‬گــرگان‪ ،‬گرمســار ‪ ۲‬برابــر ظرفیــت‬ ‫انتقــال بــار را افزایــش خواهــد داد و معتقدیــم می توانیــم از‬ ‫طریــق دولــت ‪ ۲‬کشــور بــرای انجــام ســرمایه گذاری در بلنــد‬ ‫مــدت اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دســتگاه های اجرایــی بــا‬ ‫بهره گیــری از امکانــات موجــود نســبت بــه بیــان و روشــنگری‬ ‫دســتاوردها و خدمــات نظــام بــه ویــژه بــرای جوانــان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضا حســین نژاد در ایین گلنگ‬ ‫زنی مســجد قبا در بجنورد با گرامیداشــت یاد و خاطر شــهیدان باهنر‬ ‫و رجایــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬هفتــه دولــت یــاداور ایثــار فرزنــدان انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬شــهیدان باهنــر و رجایــی اســت کــه همــواره خدمــت بــه‬ ‫مــردم و اســام را رویکــرد اصلــی خــود مــی دانســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن شــهدای گرانقــدر الگــوی واقعــی مدیران هســتند‬ ‫کــه بایــد از زندگــی و شــیوه خدمــت کــردن و برخــورد ان هــا بــا‬ ‫مــردم درس گرفــت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه هفتــه دولــت فرصتــی غنمیــت بــرای‬ ‫تبییــن دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در طــول ایــن ‪ ۴۳‬ســال دســتاوردهای‬ ‫ارزشــمندی در حــوزه هــای گوناگــون پزشــکی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬دفاعــی‪،‬‬ ‫عمــران و ابادانــی شــهر و روســتاها داشــته اســت کــه بایــد بــرای‬ ‫مــردم تبییــن شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بایــد در شــرایطی کــه دشــمن بــه دنبــال ایجــاد‬ ‫ناامیــدی در جامعــه اســت‪ ،‬مســووالن بایــد بــا روشــنگری اعتماد و‬ ‫امیــد را در جامعــه زنــده کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند گلســتان از خریــد ســه دســتگاه ســیم تریلــر اســتاندارد‬ ‫در حــوزه حمــل زبالــه بــا اعتبــار‪ ۳۳‬میلیــارد ریــال بــرای ایــن اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬مجمــوع‬ ‫اعتبــارات مصــوب ســفر بــرای ایــن مدیریــت هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال و در حــال تخصیــص اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محســن ســمیعی در قــرارگاه خبــری شــهید همدانــی اســتانداری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محور توسعه منطقه کریدور‬ ‫شمال ‪ -‬جنوب است‬ ‫برای تبیین دستاوردهای نظام‬ ‫هفته دولت فرصتی مناسب‬ ‫تجهیزات حمل زباله گلستان‬ ‫نوسازی می شود‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از دســتگیری یــک کارچــاق کــن و همدســت او در‬ ‫شهرســتان گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در قالــب طــرح کنتــرل ورود و خــروج افــراد بــه دادگســتری هــا‬ ‫و محوطــه بیرونــی مجتمــع هــای قضایــی اســتان‪ ،‬کارشناســان حفاظــت و اطالعــات‬ ‫دادگســتری اســتان بــه رفــت و امدهــا و پرســه بــی مــورد یــک نفــر مشــکوک شــدند و پــس‬ ‫از بررســی متوجــه شــدند ایــن فــرد کارچــاق کــن اســت و بــا ادعــای نفــوذ در دادگســتری از‬ ‫افــراد پــول دریافــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ایــن فــرد در یــک فقــره از فعالیــت هــای مجرمانــه خــود ادعــا‬ ‫کــرده بــود بــا زد و بنــد و نفــوذ در دادگســتری مــی توانــد نظــر کارشناســی و رای قاضــی را‬ ‫در پرونــده اختالفــی ِ مربــوط بــه ‪ 60‬واحــد اپارتمــان در گــرگان بــه نفــع یکــی از طرفیــن‬ ‫پرونــده‪ ،‬تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬ایــن کارچــاق در ازای ایــن ادعــا ‪ 16 ،‬واحــد اپارتمــان را بــه عنــوان ِ دســت‬ ‫خــوش گرفتــه بــود کــه بــا رصــد اطالعاتــی حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان هنــگام‬ ‫نقــل و انتقــال ِ صلــح نامــه ایــن واحدهــا‪ ،‬دســتگیر شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن کارچــاق کــن و همدســت او فعــا بازداشــت‬ ‫هســتند و تحقیقــات دربــاره ایــن پرونــده ادامــه دارد ‪.‬‬ ‫اســیابی از مراجعــان بــه مجتمــع هــای قضایــی اســتان خواســت‪ :‬فریــب مدعیــان نفــوذ در‬ ‫دســتگاه قضایــی را نخورنــد و پرونــده خــود را از مســیر قانونــی دنبــال کننــد ‪.‬‬ ‫حفاظــت و اطالعــات دادگســتری گلســتان هــم چنــدی پیــش بــا اعــام شــماره موبایــل‬ ‫‪ 09111758367‬از مــردم خواســته بــود در شناســایی ســوء جریــان هــای مالــی و فســاد‬ ‫اداری و مدعیــان نفــوذ در دســتگاه قضایــی و ســازمان هــای تابعــه قــوه قضاییــه در اســتان‬ ‫‪ ،‬مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کرونا را جدی بگیرید‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مســوول حــوزه بانــوان فرمانــداری گنبــدکاووس گفــت‪ :‬پــس از ســفر اســتانی اســفند ســال‬ ‫گذشــته دولــت بــه گلســتان و مصوبــات موثــر بــرای بهبــود شــرایط زندگــی بانــوان‪ ۳۰۰ ،‬بانــوی‬ ‫ایــن شهرســتان بــا راه انــدازی مشــاغل خانگــی در هفتــه دولــت صاحــب شــغل می شــوند‪.‬‬ ‫فاطمــه اســدالله پور اظهارداشــت‪ :‬هفتــه دولــت امســال بــا رشــد ‪ ۱۰‬درصــدی در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۳۶‬طــرح در حوزه هــای مختلــف بــا همــکاری تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬صنــدوق کارافرینــی امیــد و میــراث فرهنگــی ویــژه‬ ‫بانــوان شهرســتان افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خانــه صنایــع البســه محلــی‪ ،‬کارگاه هــای خیاطــی و ارایشــگری‪ ،‬فروشــگاه لبــاس‪،‬‬ ‫کارگاه ســوزندوزی‪ ،‬زنبــورداری‪ ،‬اشــپزخانه و پــرورش گاو شــیری را از جملــه طرح هــا بانــوان‬ ‫گنبــدکاووس برشــمرد کــه بــا اســتفاده از تســهیالت صنــدوق کارافریــن امیــد و همراهــی اداره‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی موفــق بــه راه انــدازی واحدهــای خــود شــدند‪.‬‬ ‫مســوول حــوزه بانــوان فرمانــداری گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان ‪ ۳۳‬بانــوی کارافریــن‬ ‫شــاخص در بخش هــای مختلــف دارد کــه بــا مدیریــت قــوی خــود زمینــه اشــتغالزایی بــرای‬ ‫خیلــی از اقشــار را از جملــه زنــان سرپرســت خانــوار فراهــم کردنــد‪.‬‬ ‫اســدالله پور بیــان کــرد‪ :‬رییــس جمهــور نــگاه ویــژه ای بــه رفــع محرومیت هــا و بهبــود شــرایط‬ ‫معیشــتی مــردم اســت لــذا بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت بانــوان سرپرســت خانــوار در‬ ‫گنبــدکاووس الزم اســت از فرصــت دولــت ســیزدهم بــرای کمــک بــه اشــتغالزایی بیشــتر ایــن‬ ‫قشــر اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی طــاق‪ ،‬فــوت و یــا ازکار افتادگــی همســر را از جملــه دالیــل افزایــش امــار زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار در گنبــدکاووس برشــمرد و اظهارداشــت‪ :‬طبــق اخریــن بررسـی ها جمعیــت ایــن قشــر از‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفــر در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه حــدود ‪ ۵۰۰‬نفــر رســیده کــه افزایــش ‪ ۲۰‬درصــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مســوول حــوزه بانــوان فرمانــداری گنبــدکاووس در اســتانه هفتــه دولــت بــه همراهــی‬ ‫جمعــی از بانــوان هیات هــای اندیشــه ورز و نخبــگان و فعــاالن اقتصــادی و بســیجی روز‬ ‫گذشــته بــا امــام جمعــه گنبــدکاووس دیــدار کردنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه حضــور بانــوان روحیــه انقالبی گــری‬ ‫را در جامعــه تقویــت می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬حضــور بانــوان شهرســتان در عرصه هــای مهــم‬ ‫ورزشــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی یــاداور جایــگاه زنــان قهرمــان تاریــخ اســام از‬ ‫جملــه حضــرت مریــم و اســیه اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬شهریور‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪593‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫معاون نخست وزیر تاتارستان‪:‬‬ ‫تمایل به تجارت ریلی و زمینی‬ ‫بین تاتارستان و گلستان داریم‬ ‫معــاون نخســت وزیــر و وزیــر صنایــع و تجــارت جمهــوری تاتارســتان گفــت‪ :‬در شــرایط کنونــی‬ ‫بهتریــن راه افزایــش حجــم تجــارت و مبــادالت بیــن تاتارســتان و ایــران از طریــق اســتان گلســتان و‬ ‫راه اهــن و حمــل و نقــل زمینــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬الــک کاریچنکــو عصــر دوشــنبه در جلســه جمــع بنــدی مذاکــره هیــات‬ ‫تجــاری جمهــوری تاتارســتان بــا اســتان گلســتان کــه بــا حضــور اســتاندار گلســتان برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬دیــروز و امــروز بازدیدهــای بســیار خوبــی را از ظرفیت هــای تجــاری‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬تولیــدی در‬ ‫بخش هــای مختلــف داشــتیم و اســتان گلســتان را اســتانی توانمنــد دیدیــم‪.‬‬ ‫معــاون نخســت وزیــر و وزیــر صنایــع و تجــارت جمهــوری تاتارســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬حجــم‬ ‫مبــادالت جمهــوری تاتارســتان و ایــران طــی چنــد مــاه اخیــر بســیار بــاال رفتــه و مناطــق مختلــف‬ ‫روســیه هــم عالقمندنــد ایــن ارتبــاط و اقدامــات مشــترک بــا ایــران را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫کاریچنکــو گفــت‪ :‬یکــی از بزرگتریــن شــرکت های تامیــن انــرژی جمهــوری تاتارســتان امــروز قــرارداد‬ ‫بزرگــی را بــرای صــادرات ژنراتورهــای تولیــد بــرق از ایــران بــه تاتارســتان امضــاء خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مــا از صنعــت خودروســازی ایــران بازدیــد کردیــم و اگاهــی داریــم و می توانیــم‬ ‫همکاری هــای مشــترکی را در ایــن عرصــه بــا همدیگــر داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون نخســت وزیــر و وزیــر صنایــع و تجــارت جمهــوری تاتارســتان تصریــح کــرد‪ :‬در رونــد توســعه‬ ‫همکاری هــا توســعه نــاوگان حمــل و نقــل بســیار مهــم اســت و در ایــن عرصــه اقدامــات مشــترک‬ ‫مهمــی را می توانیــم انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫کاریچنکــو تاکیــد کــرد‪ :‬بــه نظــر مــن یکــی از اقتصادی تریــن روش هــای حمــل و نقــل بیــن ایــران و‬ ‫تاتارســتان می توانــد ظرفیــت ابــی و دریایــی باشــد و مــا مذاکراتــی را بــا شــرکت های کشتی ســازی و‬ ‫بانک هــا داشــته ایم و قــول حمایت هایــی را در ایــن عرصــه و افزایــش نــاوگان دریایــی گرفته ایــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امــا تــا ان زمــان معتقــدم مســیر راه اهــن و حمــل و نقــل زمینــی می توانــد بهتریــن‬ ‫مســیر بــرای افزایــش حجــم مبــادالت تجــاری و واردات و صــادرات بیــن دو کشــور باشــد و مــا‬ ‫مشــتاق افزایــش تجــارت بیــن دو کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫سارق موتورسیکلت کمتر‬ ‫از ‪ 24‬ساعت در گرمه‬ ‫دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار موتورســیکلت کمتــر از ‪ 24‬ســاعت در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ «محمدرضــا‬ ‫قائمــی نــژاد» در رابطــه بــا ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام خبــر ســرقت ‏یــک دســتگاه موتورســیکلت دریکــی از‬ ‫شهرســتان های اطــراف و اطــاع از تــردد ســارق در ســطح‬ ‫شهرســتان گرمــه بالفاصلــه موضــوع بــا‏جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســارق موتورســیکلت نیــز بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قائمــی نــژاد در پایــان از مــردم خواســت تــا وســایل‬ ‫نقلیــه خــود را داخــل کوچــه و محله هــای خلــوت رهــا نکننــد و‬ ‫حتمــا ً وســایل‏نقلیــه خــود را بــا وســایل ایمنــی از قبیــل دزدگیــر‪،‬‬ ‫قفــل فرمــان و زنجیــر و‪ ...‬تجهیــز نماینــد و در صــورت مشــاهده‬ ‫افــراد معلوم الحــال در ‏ســاعات مختلــف شــبانه روز و پرســه‬ ‫زدن ایــن افــراد در حوالــی منزلشــان‪ ،‬موضــوع را ســریعا ً از‬ ‫طریــق ســامانه تلفنــی ‪ 110‬بــا پلیــس در‏میــان بگذارنــد‪.‬‏‬ ‫ثبات در بازار ارز‬ ‫بدون ارزپاشی‬ ‫طــی روزهــای اخیــر بــازار ارز بــا کاهــش محســوس قیمت هــا همراه‬ ‫شــده اســت؛ فعــاالن بــازار از افزایــش فشــار فروشــنده ها در بــازار‬ ‫می گوینــد و تاکیــد دارنــد کــه در صــورت ادامــه همیــن رونــد می تــوان‬ ‫بـه زودی شــاهد ریــزش بیشــتر قیمت هــا در بــازار بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار در شــرایط کنونــی بــازار ارز‪،‬‬ ‫بــا ریــزش قیمــت دالر ازاد‪ ،‬توافقــی و متشــکل در کنــار رشــد‬ ‫تدریجــی نیمــا تــا حــدودی شــاهد همگــرا شــدن همــه نرخ هــا‬ ‫هســتیم‪ .‬بــه بیــان بهتــر طــی روزهــای اخیــر قیمــت دالر در بــازار‬ ‫متشــکل ارزی و صرافــی ملــی هــم بــا کاهــش روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کاهــش به ویــژه در نــرخ صرافــی ملــی موجــب شــد تــا نــرخ‬ ‫ایــن ارز پــس از حــدود ‪ ۶‬مــاه بــار دیگــر بــه قیمــت دالر در ســامانه‬ ‫نیمــا برســد‪.‬‬ ‫حــال بــا توجــه بــه انکــه نرخ هــای بازارهــای مختلــف در حــال‬ ‫اجمــاع روی نــرخ نیمایــی هســتند‪ ،‬برخــی معتقدنــد ایــن بهتریــن‬ ‫فرصــت بــرای دولــت ســیزدهم بــرای بــه رســمیت شــناختن بــازار‬ ‫ازاد و تک نرخــی کــردن دالر اســت‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان ایــن امــر را حاکــی از تعمیــق ســامانه نیمــا دانســت‬ ‫کــه بــه نوعــی قطــب نمــای اقتصــاد در حــوزه ارزی تلقــی می شــود‬ ‫و همان طــور کــه علــی صالح ابــادی‪ ،‬رئیــس کل بانــک مرکــزی‬ ‫نیــز اشــاره کــرده اســت در چهــار ماهــه امســال حــدود ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫رشــد تامیــن ارز در ســامانه نیمــا رخ داده اســت و همچنــان مــازاد‬ ‫عرضــه نســبت بــه تقاضــا در ســامانه نیمــا وجــود دارد‪ .‬ایــن بــازار‬ ‫عمــق بســیار خوبــی پیــدا کــرده و روزانــه بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــون دالر‬ ‫بیــن صرافی هــا معاملــه در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان‬ ‫مدارس شهرستان فاروج‬ ‫موتورسیکلت قاچاق‬ ‫توقیف شد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج از دســتگیری ‪ 2‬ســارق حرفـه ای بــا ‪ 3‬فقــره‬ ‫ســرقت از مــدارس و هنرســتان های ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» صبــح در ایــن رابطــه افــزود‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت از‏مــدارس و هنرســتان های ســطح‬ ‫شهرســتان فــاروج‪ ،‬موضــوع در دســتورکار مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی در‬ ‫بررســی از محل هــای وقــوع ســرقت و انجــام یکســری اقدامــات‬ ‫فنــی و‏پلیســی‪ ،‬ســرنخ هایی بــه دســت اورده کــه نهایتــا ً موفــق‬ ‫شــدند ســارقان را شناســایی کننــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج بابیــان اینکــه در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه ‪ 2‬نفــر ســارق دســتگیر شــدند‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ســارقان ‏در بازجویی هــای به عمل امــده بــه ‪ 3‬فقــره‬ ‫ســرقت از مــدارس و هنرســتان ها اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بابیــان اینکــه پلیــس تمــام‬ ‫تــوان خــود را بــرای پیشــگیری از ســرقت ها بــکار گرفتــه‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن ســارقان‏بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی و درنهایــت‬ ‫روانــه زنــدان شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا تــاش مامــوران پلیــس اگاهــی جاجــرم یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت‪cc» ‎250 ‎« CRM‬قاچــاق بــه ارزش یــک میلیــارد‬ ‫و‏‏‪ 500‬میلیــون ریــال توقیــف شــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» دربــاره جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی‏شهرســتان بــا همــکاری پلیــس امنیــت عمومــی در‬ ‫اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پــس از شناســایی مــکان‬ ‫هــای‏مــورد نظــر و اخــذ دســتور قضایــی‪ ،‬یک دســتگاه موتورســیکلت‬ ‫«‏‪CRM ‎‬‏‪ 250‬‏‪cc‬‏» قاچــاق را شناســایی کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران پــس از بررســی‪ ،‬متوجــه شــدند کــه‬ ‫موتورســیکلت مذکــور فاقــد اســناد و مــدارک گمرکــی بــوده و‏بــه‬ ‫صــورت قاچــاق بارگیــری و وارد شهرســتان شــده اســت‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم ضمــن اشــاره بــه توقیــف‬ ‫ایــن موتورســیکلت و دســتگیری متهــم تصریــح کــرد‪ :‬برابــر‬ ‫‏اعــام کارشناســان‪ ،‬ارزش ایــن موتورســیکلت یــک میلیــارد و‬ ‫‪ 500‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قنــدی بــا بیــان اینکــه موتورســیکلت قاچــاق بــه‬ ‫پارکینــگ منتقــل و متهــم بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از‬ ‫‏شــهروندان خواســت در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد کــه‬ ‫ضربــه ســنگینی بــه اقتصــاد کشــور وارد مــی کنــد بالفاصلــه‬ ‫‏مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫البتــه امــروز نیــز اصغــر ابوالحســنی هســتیانی‪ ،‬قائــم‬ ‫مقــام بانــک مرکــزی نیــز بــا صحبت هــای خــود بــر‬ ‫ایــن مهــم صحــه گذاشــت؛ وی عنــوان کــرد کــه بانــک‬ ‫مرکــزی در تــاش اســت تــا در سیاســت های بانــک‬ ‫مرکــزی تــا حــد ممکــن شــرایط ارزی تثبیــت شــود و‬ ‫نوســان وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه قائــم مقــام بانــک مرکــزی تثبیــت سیاســت‬ ‫ارزی فعــاالن اقتصــادی قــدرت برنامه ریــزی خواهنــد‬ ‫داشــت و بــا ریســک باالیــی روبــرو نخواهنــد بــود‪ .‬ایــن‬ ‫صحبت هــای مقــام مســئول بانــک مرکــزی را شــاید‬ ‫بتــوان گواهــی بــر ادعــای یکســان ســازی و نزدیــک کــردن‬ ‫هــر چــه بیشــتر نرخ هــا بــه یکدیگــر دانســت‪.‬‬ ‫در ماه های اخیر در بازار ارز چه گذشت؟‬ ‫بــا ایــن نــگاه و در صورتــی کــه ســاماندهی بــازار ارز‬ ‫همــواره ازجملــه وظایــف ذاتــی بانــک مرکــزی تلقــی کنیــم‪ ،‬انــگاه‬ ‫در راس ان بانــک مرکــزی از همــان ابتــدای شــروع فعالیــت‬ ‫ســاماندهی بــازار ارز را در راس برنامه هــای خــود قــرارداد‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن اقدامــات بانــک مرکــزی در یــک ســال‬ ‫گذشــته کــه بــه اواخــر خردادمــاه بازمی گــردد کــه بانــک مرکــزی‬ ‫بــرای ســاماندهی بــازار ارز در تعامــل بــا کانــون صرافی هــا‪،‬‬ ‫صرافی هــای معتبــر و صادرکننــدگان بــه ایــن جمع بنــدی رســید‬ ‫کــه بــازار توافقــی عرضــه و تقاضــا راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بانــک مرکــزی در راســتای ثبــات بخشــی بــه بــازار ارز و‬ ‫جلوگیــری از اثــرات نامطلــوب نوســانات و تالطمــات شــدید نــرخ‪-‬‬ ‫هــای ارز بــر انتظــارات تورمــی اقدامــات قابــل توجهــی در راســتای‬ ‫مدیریــت تقاضــای ارز‪ ،‬مهــار و کنتــرل فعالیت هــای ســفته بازانه‬ ‫و قاچــاق ارز‪ ،‬اولویت بنــدی نیازهــای وارداتــی انجــام داده اســت‬ ‫کــه مهم تریــن اثــار ان کاهــش ‪ ۵۴.۷‬درصــدی انحــراف معیــار‬ ‫نــرخ دالر در بــازار غیررســمی و تامیــن ارز موردنیــاز بــرای واردات‬ ‫کاالهــا بــه کشــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫امارهــا حاکــی از ان اســت کــه در چهارماهــه اول ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مجموعــا ًحــدود ‪ ۲۰.۱‬میلیــارد دالر ارز بــرای واردات کاالهای موردنیاز‬ ‫کشــور تامیــن شــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه مبلــغ تامیــن ارز طــی‬ ‫چهارماهه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۴.۲‬میلیارد دالر بوده اســت‪.‬‬ ‫از کل تامین ارز چهارماهه اول سال جاری‪ ،‬حدود ‪ ۷۴۳.۲‬میلیون‬ ‫دالر بــا نــرخ ترجیحــی (از محــل ســهمیه ســال ‪ )۱۴۰۰‬و حــدود ‪۲.۰‬‬ ‫میلیــارد دالر ان بــا نــرخ بــازار ثانویــه و مابقــی از محل ســامانه نیما و‬ ‫ارزش اشــخاص بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیریت عرضه و تقاضای ارز و نرخ توافقی‬ ‫مدیریــت بــازار ارز در مواجهــه بــا نوســانات بــازار بــا تقویــت بــازار‬ ‫متشــکل ارزی از طریــق فراهــم ســاختن امــکان فــروش ارزهــای‬ ‫صادراتــی بــا نــرخ توافقــی بــه صرافی هــا و امــکان معاملــه‬ ‫توافقــی ارز در بــازار متشــکل ارزی و نیــز تســهیل مقــررات‬ ‫مربــوط بــه تقاضــای بــازار در حــوزه اســکناس ازجملــه مهم تریــن‬ ‫اقدامــات بانــک مرکــزی در یــک ســال گذشــته به منظــور ثبــات‬ ‫بخشــی بــه بــازار ارز بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫همچنیــن تفکیــک تقاضــای مبادالتــی (تقاضــای ارز بــرای‬ ‫واردات کاالهــا و خدمــات) و ســفته بازی (تقاضــای ارز به منظــور‬ ‫ســرمایه گذاری و یــا حفــظ ارزش پــول) و اولویت بنــدی نیازهــای‬ ‫وارداتــی و مهــار و کنتــرل فعالیت هــای ســفته بازانه و قاچــاق‬ ‫ارز از طریــق «اعمــال محدودیــت بــر ســقف تراکنش هــا»‪،‬‬ ‫«ســاماندهی چک هــای تضمینــی» و « اعمــال نظــارت بــر‬ ‫جابجایــی مبالــغ کالن» از دیگــر سیاســت های موثــر بانــک‬ ‫مرکــزی در حــوزه ارزی در دولــت ســیزدهم بــوده اســت‪.‬‬ ‫مقررات گذاری با هدف انتظام بخشی به بازار ارز‬ ‫در خصــوص مقــررات گــذاری بــا هــدف انتظام بخشــی بــه‬ ‫بــازار ارز می تــوان بــه اعــام ممنوعیــت واردات کاال بــه کشــور‬ ‫بــدون ثبــت ســفارش و تعییــن منشــا ارز (کلیــه مبــادی ورودی)‬ ‫بــا هــدف ســاماندهی و انتظام بخشــی بــه ســمت تقاضــای ارز‪،‬‬ ‫اعــام معافیــت ورود هــر میــزان ارز بــه کشــور (اعــم از اســکناس‬ ‫و حوالــه) از پرداخــت مالیــات توســط اشــخاص حقیقــی و‬ ‫حقوقــی‪ ،‬فراهم ســازی بســترهای مقرراتــی بــرای ایجــاد اطمینــان‬ ‫نــزد ســپرده گذاران ارزی و الــزام پرداخــت ســود نقــدی ارزی بــه‬ ‫ســپرده های ارزی بــا منشــا اســکناس توســط شــبکه بانکــی و‬ ‫ممنوعیــت معامــات فردایــی ســکه و ارز اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بیمه برجام یا فوالد‬ ‫مبارکه!‬ ‫حتمــا ً بــا دیــدن عنــوان مطلــب امــروز چنیــن گمــان بردیــد کــه‬ ‫مــا امــروز قصــد داریــم از نمــد برجــام‬ ‫کالهــی بــرای شــرکت های بیمــه ببافیم‪.‬‬ ‫امــا زهــی خیــال باطــل‪ ...‬مــا پلنــگ کــی‬ ‫باشــیم کــه بــه بیمــه هــا خدمــت کنیــم‪.‬‬ ‫همــان روزی کــه بیمــه هــا شــروع کــردن‬ ‫بــه بیمــه کــردن موبایــل مــا متوجــه‬ ‫شــدیم مشــاوران ایــن شــرکت هــا خیلی‬ ‫ناقــا تــر از مــا هســتند‪ .‬بگذریــم ‪ ....‬حقیقــت امــر دوســتانی‬ ‫کــه حقــوق نجومــی مــی گیرنــد قطعــا ً مغزشــان بیشــتر از مــا‬ ‫فســفر مــی ســوزاند و بــا ارائــه طــرح هــا و ایــده هــای تراریختــه‬ ‫و سوفســطایی کــه گاهــی منشــا تحــوالت اساســی و بنیادیــن‬ ‫در جامعــه مــی شــوند‪ ،‬مــا را مســتفیض مــی کننــد‪ .‬طــرح‬ ‫هایــی مثــل بیمــه شــخص ثالــث‪ ،‬بدنــه خــودرو‪ ،‬اتــش ســوزی‪،‬‬ ‫موبایــل‪ ،‬محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬مســئولیت‪ ،‬مهریــه‪ ،‬بیمــه‬ ‫اعضــاء و جــوارح هنــر منــدان و ورزشــکاران و ‪ ...‬حتــی طــرح‬ ‫مانــدگار و اصیــل «بیمــه اوقــات فراغــت و تحصیــل جوانــان»‬ ‫کــه چنــد ســال قبــل از ان رونمایــی شــد‪ .‬باالخــره ایــن اوقــات‬ ‫فراغــت جوانــان نســل جدیــد بــرای خــودش مراتبــی دارد و‬ ‫مثــل گذشــته نیســت کــه « کنجــی و فراغتــی و یــک شیشــه ی‬ ‫مــی» و یــا « فراغتــی و کتابــی و گوشــه چمنــی» و در حقــش‬ ‫دعــا! در واقــع امــروز تــا اوقــات فراغــت غنــی ســازی نشــود و‬ ‫بــا مخلفــات و ادویــه اصــل چیــن ســفرا ارایــی و تزئیــن نشــود‪،‬‬ ‫کســی ســراغش نمــی رود و جوانــان بــه همــان دود ســرطانزای‬ ‫قلیــان بســنده می کنند! امــا اصــل داســتان بــه رویــات جرایــد‬ ‫بــه گــزارش «تابنــاک»‪ ،‬محســن طالیــی ماهانــی‪ ،‬مدیــرکل طرح‬ ‫هــای ملــی جوانــان وزارت ورزش و جوانــان وقــت از اغــاز طرحــی‬ ‫بــه منظــور بیمــه فراغــت و تحصیــل خبــر داده بــود و در تشــریح‬ ‫ان چنیــن گفتــه بــود‪ :‬در بحــث اوقــات فراغــت زمینه هایــی‬ ‫وجــود دارد کــه مــی توانــد منجــر بــه بــروز اســیب هایــی بــه‬ ‫افــراد شــود و بیمــه یعنــی جبــران خســارات و اســیب هــای‬ ‫احتمالــی کــه بــه افــراد تحــت حمایــت تعلــق می گیــرد‪ .‬موضــوع‬ ‫دیگــری کــه بــه دنبــال اجــرای ان هســتیم «بیمــه تحصیــل»‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن بیمــه بــه نوعــی ســرمایه گــذاری بــرای تحصیــل‬ ‫جوانــان اســت و از همــان بــدو تولــد فــرد ایــن امــکان وجــود‬ ‫دارد تــا خانــواده او را تحــت پوشــش بیمــه تحصیــل قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫حــاال چقــدر اوقــات فراغــت ان ســال هــا بیمــه شــد و چــه‬ ‫پول هایــی رد و بــدل شــد‪ ،‬خــدا مــی دانــد! فقــط خلــق اللــه‬ ‫مانــده انــد بــا ایــن همــه خدمــات بیمــه هــا و حــال خــوش چــه‬ ‫کننــد‪ .‬طــرف زمیــن کشــاورزی را بیمــه مــی کنــد‪ .‬بعــد از ســیل‬ ‫کارشــناس پرداخت خســارات می گوید‪ :‬ســیل از ســمت شــمال‬ ‫وارد زمیــن شــما شــده اســت و مــا زمیــن شــما را بــه جهــت ســیل‬ ‫جنوبــی بیمــه کــرده بودیــم! و قــس علــی هــذا القیــاس‪...‬‬ ‫با این وجود از انجا که قدما هم بر اهمیت بیمه واقف بودند‬ ‫و معتقــد بودنــد «بیمــه بــر هــر درد بــی درمــان بی دواســت»‪ ،‬ما‬ ‫نیــز چنــد پیشــنهاد درخــور شــان ادارات بیمــه افاضــه مــی گــردد‪:‬‬ ‫الــف) بیمــه ســپرده هــای بانکــی‪ :‬ایــن روزهــا بــه مــدد رویکــرد‬ ‫اقتصــادی نویــن در هــر کــوی و بــرزن و کوچــه‪ ،‬یــک بقالــی‪،‬‬ ‫یــک بنــگاه معامالتــی ‪ ،‬یــک بانــک و چنــد موسســه مالــی‬ ‫مجــاز و غیــر مجــاز مشــغول خدمترســانی بــه خلــق اللــه‬ ‫هســتند؛ فلــذا مــردم بخــش اعظمــی از نقدینگــی خــود را در‬ ‫ایــن مراکــز ســپرده گــذاری کــرده انــد‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود در‬ ‫کنــار بررســی طــرح اخــذ مالیــات از ســپرده هــا‪ ،‬طــرح «بیمــه‬ ‫ســپرده بانکــی» هــم مطــرح شــود‪ .‬چــون بــه همــان تعــداد‬ ‫کــه هــر روز بانــک هــای جدیــد افتتــاح مــی شــوند‪ ،‬بانــک و‬ ‫موسســه قدیمــی تعطیــل شــده و بانــک مرکــزی درب انهــا را کاه‬ ‫گل مــی گیــرد و خلــق اللــه ســفیل و ســرگردان مــی شــوند‪ .‬بــا‬ ‫ایــن رویکــرد جدیــد عــاوه بــر درامــد هنگفــت بیمــه هــا‪ ،‬زمینــه‬ ‫ســپرده گــذاری ســایر افــراد جامعــه نیــز فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫بیمــه برجــام‪ :‬حــاال کــه امریکایــی هــا در اجــرای مفــاد یــا‬ ‫همــان مخلفــات برجــام دبــه کــرده انــد و هــر روز بهانــه‬ ‫جدیــد مــی اورنــد پیشــنهاد مــی شــود در صــورت ادامــه‬ ‫مذاکــرات و لــزوم امضــای برجــام هــای بعــدی‪ ،‬قبــل از‬ ‫پذیــرش و امضــاء‪ ،‬برجــام جدیــد را بیمــه کنیــم تــا در صــورت‬ ‫دبــه کــردن طــرف مقابــل مثــل لغــو بازیهــای دوســتانه‬ ‫فوتبــال‪ ،‬از بیمــه مرکــزی جهانــی غرامــت دریافــت کنیــم!‬ ‫بیمــه اختــاس کارخانجــات‪ :‬در نهایــت پیشــنهاد مــی شــود‬ ‫کارخانجــات در قبــال اختــاس هــم خودشــان را بیمــه کننــد‬ ‫کــه خطــرات اختــاس از هــر ســیل و اتــش ســوزی و زلزلــه و‬ ‫طوفانــی خطرنــاک اســت‪ .‬بــاور نمــی کنیــد از بچــه هــای تحقیــق‬ ‫و تفحــص بپرســید‪ .‬مجلــس دهمــی هــا کــه ســکوت کــرده انــد!‬ ‫فاصله (ایمن) را در‬ ‫اجتماعات حفظ کنید‬ ‫کرونا در کمین است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 02‬شهریور‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫شمـاره ‪593‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬مجید مجیدی‬ ‫تاثیر گوش دادن همدالنه‬ ‫در فروشندگی‬ ‫و جذب مشتری‬ ‫هنگامــی کــه کلمــه ی فروشــنده را می شــنوید‪ ،‬چــه‬ ‫تصویــری در ذهــن شــما تداعــی می شــود؟ ادمــی‬ ‫کــه بــا پرحرفــی‪ ،‬زرنگــی‪ ،‬ســماجت و زبان ریختــن‬ ‫محصولــی را بــه شــما می فروشــد کــه بعــدا تعجــب‬ ‫می کنیــد چــرا ایــن محصــول را خریــدم؟ اگــر ایــن‬ ‫تصویــر در ذهــن شماســت‪ ،‬بایــد بدانیــد کــه هنــوز‬ ‫ســیر می کنیــد‪ .‬امــروزه‬ ‫در دوران فروشــندگی ســنتی ِ‬ ‫بــه مشــاورانی حرف ـه ای نیــاز داریــم کــه می تواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از روش هــای علمــی و حرفــه ای ارتباطــات‬ ‫و متقاعــد کــردن دیگــران بــه خواســته های واقعــی‬ ‫مشــتری برســند و بیــن منفعــت محصــول خــود و‬ ‫نیــاز مشــتری پیونــد ایجــاد کننــد‪ .‬بــرای تبدیــل شــدن‬ ‫بــه یــک فروشــنده حرفــه ای مــدرن‪ ،‬قطعــا اولیــن‬ ‫گام‪ ،‬شــناخت مشــتری و خواســته ی واقعــی اوســت‬ ‫و مهم تریــن ابــزار بــرای ایــن کار «گــوش دادن‬ ‫همدالنــه» اســت‪.‬‬ ‫همــراه مــا باشــید‪ ،‬در ایــن مقالــه بــه یکــی از‬ ‫ســاده ترین و درعین­ حــال مهم تریــن ابزارهــای‬ ‫تاثیرگــذاری بــر دیگــران و خصوصــا مشــتریان یعنــی‬ ‫مهــارت گــوش دادن همدالنــه خواهیــم پرداخــت‬ ‫تــا ایــن عصــای جادویــی را هــم بــه جعبــه ی ابــزار‬ ‫فروشــندگی خــود اضافــه کنیــد و از قــدرت ان بهــره­‬ ‫ منــد شــوید‪.‬‬ ‫بخــش زیــادی از عمــر مــا صــرف برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫دیگــران می شــود‪ ،‬جالــب تــر اینکــه بخــش زیــادی از‬ ‫ایــن برقــراری ارتبــاط هــم صــرف شــنیدن می شــود‪،‬‬ ‫امــا در حقیقــت خیلــی از ایــن کلمــات و جمــات را‬ ‫واقعــا نمی شــنویم!‬ ‫شــاید ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه ایــا شــنیدن هــم‬ ‫نیــاز بــه یادگیــری دارد؟ شــنیدن عملــی غیــرارادی‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی شــما خــواه یــا ناخــواه صداهــای اطــراف‬ ‫خــود را می ­شــنوید‪ ،‬امــا گــوش دادن همدالنــه امــری‬ ‫ارادی اســت کــه نیــاز بــه یادگیــری دارد‪ .‬در گــوش‬ ‫دادن همدالنــه و موثــر‪ ،‬روی معانــی کالمــی کــه مـی ­‬ ‫شــنویم تمرکــز می کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن عالوه بــر درک منطــق و معنــی صحبــت ­‬ ‫هــای طــرف مقابــل‪ ،‬بــه حــاالت روحــی‪ ،‬احساســات‪،‬‬ ‫تجربیــات قبلــی‪ ،‬شــخصیت‪ ،‬زبــان بــدن‪ ،‬لحــن صــدا‪،‬‬ ‫مکث­ هــا و تاکیدهــای کالمــی‪ ،‬حــاالت بــدن و چهــره و‬ ‫در یــک کالم بــه هــر جنبــه ­ای از طــرف مقابــل کــه در‬ ‫ارســال پیــام و برداشــت مــا از ایــن پیــام موثــر اســت‬ ‫توجــه می­ کنیــم‪ .‬درواقــع هنــگام شــنیدن‪ ،‬فقــط‬ ‫گوش­ هــای مــا فعــال اســت‪ ،‬امــا در گــوش دادن‬ ‫همدالنــه بــا چشــم و قلــب و ســایر حــواس خــود‪،‬‬ ‫ابعــاد مختلــف پیــام مخاطــب را ادراک می ­کنیــم‪.‬‬ ‫به عنــوان یــک فروشــنده یــا هــر فــردی کــه به دنبــال‬ ‫تاثیرگــذاری اســت‪ ،‬بایــد به جــای شــنیدن غیــرارادی‪،‬‬ ‫تمریــن کنیــم تــا ارتبــاط موثــر و فعاالنـه ای بــا مشــتری‬ ‫خــود برقــرار کنیــم‪.‬‬ ‫وقتــی شــما تمــام توجه تــان را بــه مخاطــب مــی ­‬ ‫دهیــد‪ ،‬جنبه ­هــای مختلــف پیــام او را درک می ­کنیــد‪،‬‬ ‫پاســخ ­های مناســبی می ­دهیــد و مخاطــب هــم ایــن‬ ‫توجــه شــما را درک می کنــد؛ در نتیجــه یــک فراینــد‬ ‫گــوش دادن همدالنــه شــکل گرفتــه اســت‪ .‬یادگیــری‬ ‫و اجــرای گــوش دادن همدالنــه منافــع بســیار زیــادی‬ ‫دارد کــه برخــی از ان­هــا عبارت انــد از‪:‬ایجــاد روابــط‬ ‫عمیــق بیــن ِ ­فردی؛حــس همدلی؛محبوبیــت بیــن‬ ‫دیگــران و جذابیــت رفتاری؛یادگیــری بهتر؛تصمیــم‬ ‫گیــری صحیح؛افزایــش اعتمــاد ­بــه ­ نفس‪.‬موانــع‬ ‫گــوش دادن همدالنــه‬ ‫درحال صحبت با یک فروشــنده هســتید‬ ‫فرض کنید‬ ‫ِ‬ ‫تــا بتوانیــد محصــول مطلــوب خــود را خریــداری کنیــد‪.‬‬ ‫او در حیــن صحبت ­هــای شــما مــدام تلفــن همراهــش‬ ‫را نــگاه می ­کنــد‪ ،‬زبــان بــدن و حالــت مناســبی نســبت‬ ‫بــه صحبت­ هــای شــما نــدارد‪ ،‬چنــد بــار صحبــت­‬ ‫ هایتــان را قطــع می ­کنــد‪ ،‬اجــازه نمی ­دهــد ســواالت‬ ‫شــما کامــل شــود و ســریع پاســخ می ­دهــد‪ ،‬مــدام بــه‬ ‫شــما توصیــه می ­کنــد کــه کــدام محصــول را بخریــد و‬ ‫در یــک کالم مثــل خیلــی از افــراد امــروز جامعـه ی مــا‪،‬‬ ‫نمی ­توانــد بــا شــما یــک ارتبــاط همدالنــه ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫چقــدر احتمــال دارد از چنیــن فروشــنده ­ای خریــد‬ ‫کنیــد؟ احتمــال خریــد نزدیــک بــه صفــر اســت‪.‬‬ ‫چنیــن واکنش ­هایــی ســیاه­ چاله ­های مســیر گــوش‬ ‫دادن همدالنــه و موثــر هســتند و مانــع ایجــاد ارتبــاط‬ ‫همدالنــه می­ شــوند‪ .‬درادامــه‪ ،‬فهرســتی از ایــن‬ ‫ســیاه چاله­ ها ارائــه شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬انجام چند کار همزمان‬ ‫هم ­زمــان چنــد کار را انجــام می­ دهیــم یــا بــه بیــش‬ ‫از یــک گفت وگــو گــوش می ­کنیــم‪ .‬فــرض کنیــد شــما‬ ‫ـال صحبت هســتید‬ ‫به عنــوان مشــتری بــا فروشــنده درحـ ِ‬ ‫کــه تلفــن همــراه او زنــگ می زنــد و او بــه تمــاس تلفنــی‬ ‫پاســخ می دهــد‪ .‬بعــد از پایــان تمــاس و درحالی کــه‬ ‫دوبــاره بــرای بیــان خواســته ی خــود تــاش می کنیــد‪،‬‬ ‫یــک نفــر از کارکنــان ســراغ فروشــنده می ایــد و مطلبــی‬ ‫را خیلــی کوتــاه و ســریع بــه او اطــاع می دهــد و در ایــن‬ ‫ـال گــوش کــردن بــه مشــتری اش‬ ‫بیــن‪ ،‬او همچنــان درحـ ِ‬ ‫یعنــی شماســت‪ ،‬امــا در حقیقــت هیــچ درکــی از‬ ‫خواســته ی شــما پیــدا نکــرده اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪. ...‬‬ ‫چگونه هزینه های درمان زنان سرپرست خانوار پوشش داده می شود؟‬ ‫سرویس سالمت‬ ‫طبــق قانــون‪ ،‬زنــان سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) و ســازمان بهزیســتی‬ ‫کشــور از تاریــخ ‪۲۱‬‏‏‏‏‏‏‏‪۱۲/‬‏‏‏‏‏‏‏‪ ۱۳۸۹/‬مشــمول تعهــدات‬ ‫قانونــی بیمــه شــامل بازنشســتگی‪ ،‬ازکارافتادگــی‪،‬‬ ‫فــوت و خدمــات درمانــی قــرار گرفتنــد‪ ،‬امــا بیمــه ایــن‬ ‫زنــان مســیر پــر پیــچ و خمــی را طــی کــرد بــه طــوری‬ ‫کــه تــا مدت هــا ســازمان های مختلــف ایــن قانــون را‬ ‫پاســکاری کردنــد و در نهایــت بــا بیمه شــدن تعــدادی از‬ ‫ایــن زنــان درهــای بیمــه به روی مابقی این افراد بســته‬ ‫شــد‪ .‬می تــوان گفــت امــار دقیقــی از زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار در دســترس نیســت چراکــه تنهــا بخشــی از انها‬ ‫تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی قــرار دارند و بخشــی‬ ‫دیگــر تحــت پوشــش هیــچ نهــادی نیســتند‪.‬‬ ‫تامیــن مخــارج یــک خانــواده بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫نامطلــوب اقتصــادی فعلــی کــه کرونــا نیــز ان را شــدت‬ ‫بخشــیده بــه خــودی خــود امــری دشــوار محســوب‬ ‫می شــود و از همیــن رو اســت کــه در بســیاری از‬ ‫خانواده هــا زن و مــرد هــردو بــرای تامیــن مخــارج‬ ‫خانــواده مجبــور بــه اشــتغال هســتند‪ ،‬چنین شــرایطی‬ ‫کــه عرصــه را بــرای زنــان سرپرســت خانــوار تنگ تــر‬ ‫کــرده؛ بــار دیگــر جــای حمایت هــای بیمــه ای از ایــن‬ ‫بانــوان احســاس می شــود‪ .‬در همیــن راســتا ایرنــا‬ ‫زندگــی گفت وگویــی را دربــاره اخریــن وضعیــت بیمــه‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار بــا مهــدی شــکوری مدیــر امــور‬ ‫بیمــه شــدگان ســازمان تامیــن اجتماعــی انجــام داده‬ ‫کــه در ادامــه مشــروح ان را می خوانیــد‪.‬‬ ‫وضعیــت بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار در حــال‬ ‫حاضــر بــه چــه شــکل اســت؟ بســیاری از ایــن بانــوان‬ ‫کــه از اقشــار ضعیــف جامعــه هســتند بیــان می کننــد‬ ‫کــه بــرای تحــت پوشــش قــرار گرفتــن بــا چالــش مواجــه شــده اند‬ ‫دلیــل ایــن موضــوع چیســت؟‬ ‫بــا توجــه بــه قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی مصــوب ‪۱۴‬‏‏‏‏‪۱۲/‬‏‏‏‏‪ ۹۵/‬مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬منابــع مالــی مربــوط بــه بیمــه زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار تخصیــص نیافــت‪ .‬بنابرایــن فعــا پذیــرش متقاضیــان جدیــد‬ ‫(زنــان سرپرســت خانــوار) میســر نیســت و اگــر منابع مالــی الزم بابت‬ ‫پرداخــت بخشــی و یــا کل حق‏بیمــه تامیــن شــود‪ ،‬ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬امادگــی همــکاری در ایــن زمینــه را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫شــرایط بیمــه بــرای زنــان سرپرســت خانــوار چیســت؟ ایــا شــرط‬ ‫ســنی هــم وجــود دارد؟‬ ‫برخــورداری از پوشــش بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار ماننــد بســیاری‬ ‫از شــرایط بیمه هــای دیگــر تابــع شــرط ســنی اســت‪ .‬شــرط ســنی‬ ‫پذیــرش تقاضــا بــرای برخــورداری از پوشــش بیمــه زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار حداقــل ‪ ۱۸‬ســال و حداکثــر ‪ ۵۰‬ســال تمــام اســت‪.‬‬ ‫اگــر شــخصی هنــگام ارائــه درخواســت‪ ،‬بیــش از ‪ ۵۰‬ســال داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬الزم اســت معــادل مــازاد ســنی خــود ســابقه پرداخــت‬ ‫حق بیمــه در ســازمان تامین اجتماعــی داشــته باشــد‪ .‬بــه عنــوان مثال‬ ‫اگر شــخصی در تاریخ تقاضای بیمه‪ ۵۳ ،‬ســال ســن داشــته باشــد‪،‬‬ ‫در صورتــی کــه از قبــل دارای ‪ ۳‬ســال ســابقه پرداخــت حق بیمــه در‬ ‫تامین اجتماعــی باشــد‪ ،‬تقاضــای او قابــل قبــول اســت و می توانــد بــا‬ ‫ارائــه معرفــی نامــه از مراجــع ذکــر شــده و بــا مراجعــه بــه شــعب و‬ ‫یــا کارگــزاری رســمی ســازمان و در صــورت تامیــن و تخصیــص منابــع‬ ‫مالــی الزم بــرای قــرارداد بیمــه خــود اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اگــر متقاضــی حداقــل ‪ ۱۰‬ســال ســابقه پرداخــت حق بیمه‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬از ایــن شــرط ســنی معــاف اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪،‬‬ ‫افرادی که ‪ ۱۰‬ســال ســابقه بیمه داشــته باشــند در هر ســنی حتی در‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬سپهر نیکزاده‬ ‫فروش انالین لباس‬ ‫با ‪ 7‬توصیه‬ ‫که موفقیت تان‬ ‫را تضمین می کند‬ ‫بــازار فــروش انالیــن لبــاس به شــکل قابل توجهــی رونــق پیــدا کــرده‬ ‫اســت و راه هــای کســب درامــد اضافــی از ایــن طریــق‪ ،‬از همیشــه بیشــتر‬ ‫شــده اســت‪ .‬بنابرایــن افــرادی کــه ســریع تر از ایــن فرصــت اســتفاده کنند‬ ‫چــون فرصــت بیشــتری بــرای گســترش کسب وکارشــان دارنــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫موفقیت شــان بیشــتر اســت‪ .‬اگــر شــما نیــز قصــد فــروش انالیــن لبــاس‬ ‫داریــد‪ ،‬در ادامـ ٔ‬ ‫ـه ایــن مقالــه بــا مــا همــراه باشــید تــا توصیه هایــی دربــاره ٔ‬ ‫چگونگــی ایــن کار و نتیجه بخــش شــدن فعالیت هــای حاصــل از ان‪ ،‬در‬ ‫اختیارتــان قــرار بدهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬برای فروشگاه خود اسمی انتخاب کنید‬ ‫پیــش از هــر چیــز توصیــه می شــود دربــاره ٔ انچــه قصــد فروشــش‬ ‫ســنین میانســالی و کهنســالی نیــز می تواننــد بــا پرداخــت حــق بیمــه‬ ‫کامــل از پوشــش بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫حق بیمه پرداختی چگونه است؟‬ ‫ســهم حــق بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار بــر عهــده ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور و یــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال مراجــع مذکــور مکلــف هســتند پــس از شــروع بیمــه‪ ،‬حق بیمه‬ ‫کامــل هــر مــاه را حداکثــر تــا اخریــن روز دو مــاه بعــد پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫اگــر بیــن اخریــن مــاه پرداخــت حــق بیمــه تــا تاریــخ پرداخــت مجــدد‬ ‫بیــش از ســه مــاه فاصلــه باشــد‪ ،‬در ایــن صــورت از تاریــخ قطــع‬ ‫پرداخــت حــق بیمــه‪ ،‬قــرارداد لغــو می شــود و بــرای بیمــه شــدن‪،‬‬ ‫مجــددا بایــد مراحــل درخواســت ‪ ،‬موافقــت ســازمان و عقــد قــرارداد‬ ‫جدیــد بــا رعایــت شــرایط طــی شــود‪.‬‬ ‫ایــا زنــان سرپرســت خانــوار بــرای بیمــه شــدن حتمــا بایــد تحــت‬ ‫پوشــش بهزیســتی یــا کمیتــه امــداد باشــند؟‬ ‫مراجــع معرفــی و پرداخــت کننــده ایــن نــوع بیمــه‪ ،‬بســته بــه‬ ‫شــرایط ان شــخص‪ ،‬ســازمان بهزیســتی کشــور و یــا کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) هســتند‪ .‬بــر همیــن اســاس متقاضــی بایــد تحــت‬ ‫پوشــش ایــن مراجــع باشــد‪.‬‬ ‫ایــا افــراد تحــت تکفــل زنــان سرپرســت خانــوار نیــز بیمــه درمانــی‬ ‫می شــوند؟‬ ‫طبــق توافقــات بــا ســازمان بهزیســتی کشــور و یــا کمیتــه امــداد امام‬ ‫خمینــی (ره) انعقــاد قــرارداد بیمــه بــا این افراد‪ ،‬بــدون حمایت درمان‬ ‫اســت و در واقــع ایــن مراجــع نســبت بــه ارائــه خدمــات درمانــی بــه‬ ‫افــراد تحــت پوشــش اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫برنامه ای برای بیمه تکمیلی این قشر از بانوان دارید؟‬ ‫موضــوع بیمــه تکمیلــی زنــان سرپرســت خانــوار در حیطــه وظایــف‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی نیســت‪ ،‬امــا ایــن افــراد می تواننــد از طریق‬ ‫بیمه هــای خصوصــی اقــدام بــه انجــام ایــن نــوع بیمــه کننــد‪ ،‬البتــه‬ ‫اولویــت ســازمان بیمــه تامیــن اجتماعــی کاهش هزینه هــای درمانی‬ ‫افــراد اســت کــه در صــورت مراجعــه ایــن گــروه از افــراد بــه مراکــز‬ ‫طــرف قــرارداد بــا ســازمان مــا می تواننــد خدمــات درمانــی را بــا مبلــغ‬ ‫ناچیــز دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ایا این بانوان با پرداخت حق بیمه بازنشسته می شوند؟‬ ‫بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار فرصتــی اســت تــا ایــن قبیــل افــراد‬ ‫بتواننــد در دوران میانســالی و کهنســالی از مزایــای بازنشســتگی و‬ ‫دریافــت مســتمری برخــوردار شــوند و در صــورت فــوت بیمــه شــده‬ ‫اصلــی‪ ،‬بازمانــدگان واجــد شــرایط می توانند از مســتمری بازماندگان‬ ‫بهره‏منــد شــوند‪ .‬بــه هــر حــال شــرایط بازنشســتگی این قبیــل از افراد‬ ‫تابــع مقــررات عــام قانــون تامیــن اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫ایاپرداخت بیمه باید به شیوه خویش فرما صورت بگیرد ؟‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه رابطــه اســتخدامی و مــزد بگیــری در ایــن‬ ‫بیمه‏شــدگان وجــود نــدارد‪ ،‬بیمــه انــان اختیــاری اســت‪.‬‬ ‫همــکاری تامیــن اجتماعــی بــا بهزیســتی و کمیتــه امــداد در زمینــه‬ ‫حــل مشــکالت بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار بــه چــه شــکل اســت؟‬ ‫بــا توجــه بــه تعامــات ســازنده بیــن ایــن ســازمان و کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) و ســازمان بهزیســتی کشــور خوشــبختانه افــراد‬ ‫تحــت پوشــش از خدمــات ســازمان بهره‏منــد هســتند‪.‬‬ ‫افــرادی کــه تحــت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی نیســتند‬ ‫چگونــه می تواننــد خدمــات درمانــی دریافــت کننــد؟‬ ‫ایــن افــراد طبــق قانــون می تواننــد از طریــق ازمــون وســع تحــت‬ ‫پوشــش بیمــه همگانــی ســامت قــرار گیرنــد‪ ،‬البتــه بســیاری از ایــن‬ ‫افــراد بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش بیمــه ســامت قــرار گرفتــه‬ ‫و هزینه هــای درمانــی انهــا پوشــش داده می شــود‪ .‬هــر یــک از ایــن‬ ‫افــراد از هیــچ بیم ـه ای برخــوردار نیســتند می تواننــد بــا مراحعــه بــه‬ ‫دفاتــر پیشــخوان بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫را داریــد بــه خوبــی فکــر کنیــد و بــرای فروشــگاه کوچــک خــود اســمی‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه بــا ان ســازگاری داشــته باشــد‪ .‬می توانیــد بــرای‬ ‫ایــن کار از اســم خودتــان اســتفاده کنیــد‪ :‬مثــا فروشــگاه ِ مینــا؛ یــا‬ ‫ـلیقه خــود اســم دیگــری انتخــاب کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫اینکــه بــه صالحدیــد و سـ‬ ‫ٔ‬ ‫لباس هایــی کــه قصــد فــروش انالین شــان را داریــد‪ ،‬متعلــق بــه برنــد‬ ‫بخصوصــی باشــند‪ ،‬می توانیــد از نــام ان برنــد ‪ ،‬یــا ترکیبــی از ان هــم‬ ‫بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به فروش یکی دو نوع بخصوص از لباس بسنده کنید‬ ‫بــه هنــگام فــروش انالیــن لبــاس نمی توانیــد نیازهــای تمامی خریــداران‬ ‫را برطــرف کنیــد‪ .‬در حقیقــت اگــر چنیــن قصــدی داشــته باشــید‪ ،‬احتمــاال‬ ‫میــزان موفقیت تــان کمتــر می شــود‪ .‬به جــای ایــن کار بهتــر اســت یکــی‬ ‫دو نــوع بخصــوص از لباســی کــه قصــد فــروش انالینــش را دارید انتخاب‬ ‫کنیــد و تــا حــد امــکان بــه همــان انــواع لبــاس پایبنــد باشــید‪ .‬بــرای نمونــه‬ ‫می توانیــد اقــدام بــه فــروش لباس هــای ســایز بــزرگ یــا لباس هــای شــب‬ ‫زنانــه کنیــد و کار خــود را بــا یکــی دو نــوع لبــاس پیــش ببریــد‪ .‬اگــر احیانــا‬ ‫نــوع ســومی اضافــه کنیــد یــا فــروش دو نــوع یــاد شــده را متوقــف کنیــد‪،‬‬ ‫برای تــان ســودمند نخواهــد بــود‪ ،‬چراکــه امــکان خریدهــای مکرر از ســوی‬ ‫مشــتری های ثابــت دیگــر وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬منبع لباس هایی را که می فروشید مشخص کنید‬ ‫بــرای فــروش انالیــن لبــاس نیــازی نیســت خودتــان تولیدکننــده باشــید‪.‬‬ ‫می توانیــد از عمده فروشــان لبــاس خریــد کنیــد یــا پیشــنهاد همــکاری‬ ‫خــود را بــه تولیدی هــای لبــاس یــا برندهــا ارائــه دهیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد‬ ‫بــه هنــگام فــروش نــام ان را درج کنیــد‪ .‬مهم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه‬ ‫در دنیــای انالیــن بــه بهتریــن شــکل حضــور پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از لباس ها عکس های خوب و باکیفیت بگیرید‬ ‫پــس از انکــه لباس هایــی کــه قصــد فــروش انالین شــان را داریــد‬ ‫گــرداوری کردیــد‪ ،‬توصیــه می شــود کار عکس بــرداری از ان هــا را شــروع‬ ‫کنیــد‪ .‬بهتــر اســت بــرای ایــن کار از یــک دوربیــن باکیفیت اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫ـلیقه خود مــدل بدهید‬ ‫لباس هــا را جایــی اویــزان کنیــد‪ ،‬تــا کنیــد یــا بــه سـ ٔ‬ ‫و شــروع بــه عکــس گرفتــن کنیــد؛ فرامــوش نکنیــد کــه بایــد از جلــو‪،‬‬ ‫عقــب‪ ،‬هرگونــه جزئیــات‪ ،‬بــرای مثــال جیبــی بــه رنــگ متفــاوت از لبــاس‬ ‫یــا طرحــی بخصــوص‪ ،‬مــارک یــا لیبلــی روی لبــاس هــم عکــس بگیریــد‪.‬‬ ‫بســیاری از برندهــا و تولیدکننــگان لبــاس‪ ،‬بخشــی از تولیدات شــان‬ ‫ایراداتــی دارد کــه حاضــر می شــوند انهــا را بــا قیمــت کمتــر عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫اگــر تصمیــم گرفتیــد ایــن گونــه لباس هــا را هــم بفروشــید‪ ،‬از پارگــی و‬ ‫لــک لبــاس هــم بــه دقــت عکــس بگیریــد‪ .‬بــرای اینکــه انــدازه ٔ پارگــی یــا‬ ‫لــک لبــاس را مشــخص کنیــد‪ ،‬می توانیــد ســکه ای نزدیــک ان بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬جدول سایزبندی و اندازه ها را تهیه و ضمیم ٔه عکس های لباس کنید‬ ‫نکتــه دیگــری کــه بــه هنــگام فــروش انالیــن لبــاس بایــد بــه خاطــر‬ ‫ٔ‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬مشــخص کــردن برخــی اندازه هــای لباس هاســت‪ .‬دور‬ ‫ســینه‪ ،‬دور کمــر و قــد‪ ،‬اندازه هایــی هســتند کــه معمــوال مشــتری ها‬ ‫تمایــل بــه دانستن شــان دارنــد‪ .‬زمانــی کــه در حــال نوشــتن توضیحــات‬ ‫مربــوط بــه لباس هــا هســتید بهتــر اســت ایــن اندازه هــا را هــم درج کنید‪.‬‬ ‫اگــر لبــاس قابلیــت کــش امــدن هــم داشــته باشــد‪ ،‬برخــی مشــتری ها‬ ‫احتمــاال می خواهنــد بداننــد در ایــن هنــگام انــدازه ٔ لبــاس چقــدر بزرگ تــر‬ ‫می شــود‪ ،‬بنابرایــن بهتــر اســت اندازه هــا را در ایــن حالــت هــم بگیریــد و‬ ‫یادداشــت کنیــد (بــرای اینکــه همزمــان لبــاس را کــش بیاوریــد و انــدازه‬ ‫بگیریــد‪ ،‬احتمــاال بــه کمــک کــس دیگــری نیــاز خواهیــد داشــت)‪.‬‬ ‫‪ .۶‬در اینترنت به دنبال عکس هایی از لباس هایی که می فروشید‪ ،‬بگردید‬ ‫ـه ان از جنــس خــز‬ ‫فــرض کنیــد قصــد فــروش ژاکتــی را داریــد کــه دور یقـ ٔ‬ ‫اســت و دقیقــا همیــن مــدل در ســایت ان برنــد یــا یکــی از فروشــگاه های‬ ‫اینترنتــی عرضــه می شــود‪ .‬می توانیــد بــه هنــگام معرفــی لباس خــود‪ ،‬ان‬ ‫عکس هــا را هــم ضمیمــه کنیــد‪ .‬ایــن یکــی دیگــر از راهکارهــای موثر برای‬ ‫فــروش انالیــن لبــاس اســت و خریــداران‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه می تواننــد‬ ‫چنــد عکــس حرفـه ای از لبــاس شــما مشــاهده کنند‪ ،‬ایــده ای کلــی درباره ٔ‬ ‫ســت کننــد پیــدا خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫لباس هــای دیگــری کــه می تواننــد بــا ان ِ‬ ‫‪ .۷‬هر چیزی را که برای فروش دارید معرفی کنید‬ ‫توصیــه می شــود بــه هنــگام درج اطالعــات مرتبــط بــا لبــاس‪ ،‬عبارتــی‬ ‫نظیــر «اینجــا می توانیــد ســایر لباس هایــی را کــه بــرای فروش گذاشــته ام‬ ‫مشــاهده کنیــد‪ ».‬هــم جایــی لحــاظ کنیــد تــا در معــرض دیــد خریــداران‬ ‫باشــد‪ .‬ان هــا ممکــن اســت قصــد خریــد همزمــان چنــد تکــه لبــاس‬ ‫مختلــف داشــته باشــند یــا شــاید هــم بــه محصــوالت شــما عالقه منــد‬ ‫شــده باشــند و در ایــن صــورت‪ ،‬امــکان دسترســی بیشــتری بــه شــما و‬ ‫محصوالت تــان خواهنــد داشــت‪ .‬بــا چطــور همــراه مــا باشــید‪...‬‬ صفحه 6 ‫سایت های واسط فروش‪ ،‬بستر فروش یا بستر کالهبرداری؟!‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا ایــام از وقــوع کالهبــرداری در ســایت هــای واســط خبــر داد و گفــت‪ :‬معاملــه بصــورت حضــوری و پرداخــت هرگونــه وجــه بعــد از مشــاهده و اطمینــان از‬ ‫صحــت کاال انجــام شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی رضــا یعقوبــی اظهــار داشــت‪ :‬در روزهــای اخیــر یکــی از شــهروندان اســتان کــه بــا وسوســه قیمــت پاییــن کاال در یــک معاملــه انالیــن از وی کالهبــرداری شــده بــود بــا‬ ‫در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی درخواســت رســیدگی بــه موضــوع را داشــت کــه بالفاصلــه در دســتور کار فنــی ســایبری کارشناســان پلیــس فتــا ایالم قــرار گرفت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬شهریور‬ ‫‪ 35‬برنامه مخرب‬ ‫در فروشگاه‬ ‫‪Google Play‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫تالش هــای فزاینــده مجرمــان ســایبری بــرای فهرســت کــردن‬ ‫برنامه هــای مخــرب در فروشــگاه ‪ Google Play‬باعــث شــده‬ ‫اســت کــه برخــی از پرکاربردتریــن برنامه هــای کاربــردی گوش ـی های‬ ‫هوشــمند در ســال های اخیــر در معــرض بدافزارهــا و تروجان هــای‬ ‫بانکــی قــرار بگیرنــد‪ .‬علی رغــم تالش هــای گــوگل بــرای افزایــش‬ ‫امنیــت‪ ،‬محققــان همچنــان بــه افشــای کمپین هــای مخربــی کــه از‬ ‫تاکتیک هــای نواورانــه بــرای دورزدن کنترل هــای ایمنــی شــرکت ها‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫اکنــون‪ ،‬محققــان امنیــت فنــاوری اطالعــات در ‪Bitdefender‬‬ ‫‪ 35‬برنامــه مخــرب را در پلی اســتور بــا بیــش از دو میلیــون دانلــود‬ ‫شناســایی کرده انــد‪ .‬ایــن برنامه هــا بــا روش هایــی طراحــی شــده اند‬ ‫کــه بــه ان هــا اجــازه می دهــد بــا تغییــر نــام و نمادهــای خــود و‬ ‫بمبــاران دســتگاه قربانــی بــا تبلیغــات‪ ،‬خــود را به عنــوان برنامه هــای‬ ‫قانونــی معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ‪ ،Bitdefender‬ایــن تبلیغــات بــه مجرمــان ســایبری‬ ‫کمــک می کنــد تــا بــه اهــداف پولــی خــود دســت یابنــد و قربانیــان‬ ‫را بــه ســایت های مخــرب یــا پیوندهایــی کــه بدافــزار اضافــی را روی‬ ‫دســتگاه های موردنظــر قــرار می دهنــد هدایــت می کننــد‪.‬‬ ‫در پســت وبــاگ خــود‪ ،‬تیــم تحقیقاتــی ‪ BitDefender‬اظهــار‬ ‫داشــت کــه مجرمــان ســایبری پشــت ایــن کمپیــن از روش هــای‬ ‫مختلفــی بــرای فریــب قربانیــان بــرای نگهــداری برنامه هــای مخــرب‬ ‫در دستگاه هایشــان اســتفاده می کننــد‪ .‬به عنوان مثــال‪ ،‬برخــی از‬ ‫برنامه هــا نســخه های به روزرســانی هایی را ارائــه می کردنــد کــه بــه‬ ‫مهاجمــان اجــازه مـی داد تــا از شناســایی روی دســتگاه پنهــان شــده و‬ ‫از شناســایی فــرار کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از برنامه هــای قانونــی تبلیغــات را بــه کاربــران خــود ارائــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬امــا ایــن برنامه هــا تبلیغــات را از طریــق چارچــوب‬ ‫خــاص خــود نشــان می دهنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه می تواننــد انــواع‬ ‫دیگــری از بدافزارهــا را نیــز بــه قربانیــان خــود ارائــه دهنــد‪ .‬در بیشــتر‬ ‫مواقــع‪ ،‬کاربــران می تواننــد درصورتی کــه برنامــه را دوســت ندارنــد‪،‬‬ ‫حــذف کننــد‪ .‬امــا ایــن برنامه هــای مخــرب جدیــد قربانیــان را فریــب‬ ‫می دهنــد تــا ان هــا را نصــب کننــد‪ ،‬فقــط نــام و نمادهــای ان هــا را‬ ‫تغییــر می دهنــد و حتــی برخــی اقدامــات اضافــی بــرای پنهــان کــردن‬ ‫حضورشــان در دســتگاه انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬یکــی از جنبه هــای مثبــت ایــن گــزارش این اســت که بیت‬ ‫دیفنــدر بــا اســتفاده از فنــاوری رفتــاری (ب ـه زودی معرفــی می شــود)‬ ‫کــه بــرای تجزیه وتحلیــل فعالیــت برنامه هــای مخــرب پــس از نصــب‬ ‫طراحی شــده اســت‪ ،‬کمپین مخرب را شناســایی کرد‪ .‬فناوری رفتاری‬ ‫در امنیــت ســایبری می توانــد بــرای ردیابــی رفتــار بدافــزار در همــه‬ ‫مراقب این شش نقطه‬ ‫خطرناک در اینترنت باشید‬ ‫کانال هــا‪ ،‬از جملــه وب ســایت ها و پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی‬ ‫اســتفاده شــود‪ .‬ســپس می تــوان از ایــن داده هــا بــرای بهبــود امنیــت و‬ ‫تجربــه کاربــر در زمــان واقعــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ Bitdefender‬برنامه هــای مخــرب را بــا اســتفاده از یــک فنــاوری‬ ‫رفتــاری جدیــد در زمــان واقعــی کــه بــرای شناســایی دقیــق ایــن‬ ‫اقدامــات خطرنــاک طراحــی شــده اســت‪ ،‬شناســایی کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫فنــاوری جدیــد به ارامــی در پایــگاه مشــتریان مــا عرضــه می شــود و در‬ ‫ماه هــای اینــده بــرای همــه در دســترس خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لیست برنامه های مخرب‬ ‫‪gb.tolltwentytwo.ikey‬‬ ‫‪com.smart.tools.wifi‬‬ ‫‪jkdf.gds.gds.g‬‬ ‫‪com.newsoft.camera‬‬ ‫‪hj.jk.jikj.jkj‬‬ ‫‪finze.lockgti.dae.cag‬‬ ‫‪kk.f.ea.tew.t‬‬ ‫‪sc.qs.vak‬‬ ‫‪zzhse.ge.ge.ge.e‬‬ ‫‪ice.ccylice.volume‬‬ ‫‪ck.lad.secret‬‬ ‫‪smart.ggps.lockakt‬‬ ‫‪am.asm.master‬‬ ‫‪com.charging.show‬‬ ‫‪joao.de.def.e.aew‬‬ ‫‪ifa.nod.vys‬‬ ‫‪qu.motor.astrolog‬‬ ‫‪ice.ccylice.colorize‬‬ ‫‪gb.blindthirty.funkeyfour‬‬ ‫‪com.voice.sleep.sounds‬‬ ‫‪com.creator.smartqrcreator‬‬ ‫‪com.xmas.girlsartwallpaper‬‬ ‫‪gb.theme.twentythreetheme‬‬ ‫‪gb.fiftysubstantiated.wallsfour‬‬ ‫‪com.xmas.artgirlswallpaperhd‬‬ ‫‪gb.packlivewalls.fournatewren‬‬ ‫‪gb.labcamerathirty.mathcamera‬‬ ‫‪gb.mega.sixtyeffectcameravideo‬‬ ‫‪gb.actualfifty.sevenelegantvideo‬‬ ‫‪de.eightylamocenko.editioneight‬‬ ‫‪gb.helectronsoftforty.comlivefour‬‬ ‫‪gb.crediblefifty.editconvincingeight‬‬ ‫‪gb.convenientsoftfiftyreal.threeborder‬‬ ‫‪gb.sixtycreativecyber.magiceleganttwo‬‬ ‫‪gb.convincingmomentumeightyverified.‬‬ ‫‪realgamequicksix‬‬ ‫محافظت در برابر برنامه های مخرب‬ ‫بــا بیــش از دو میلیــارد دســتگاه اندرویــدی فعــال‪ ،‬جــای تعجــب‬ ‫نیســت کــه فروشــگاه ‪ Google Play‬هــدف توســعه دهندگان‬ ‫بدافــزار باشــد‪ .‬بــر کســی پوشــیده نیســت کــه فروشــگاه ‪Google‬‬ ‫‪ Play‬خانــه برخــی بدافزارهــای مخــرب از جملــه ‪DawDropper،‬‬ ‫‪ Joker، SharkBot، Xenomorph‬و بســیاری دیگــر اســت‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬درعین حــال‪ ،‬یکــی از امن تریــن پلتفرم هــا بــرای دانلــود‬ ‫برنامه هــای اندرویــد اســت؛ بنابرایــن چگونــه می توانیــد از گوشــی خــود‬ ‫در برابــر همــه چیزهــای بــد محافظــت کنیــد؟ اینجــا نکاتــی وجــود دارد‪:‬‬ ‫ابتــدا مطمئــن شــوید کــه اخریــن نســخه اندرویــد را اجــرا می کنیــد‪.‬‬ ‫گــوگل بــه طــور مــداوم در تــاش اســت تــا امنیــت ایــن پلتفــرم را‬ ‫بهبــود بخشــد‪ ،‬بنابرایــن نســخه های جدیدتــر اندرویــد کمتــر در برابــر‬ ‫حملــه اســیب پذیر هســتند‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد‪ ،‬قبــل از نصــب هــر چیــزی از ‪ ،Play Store‬بــه‬ ‫مجوزهــای برنامــه نگاهــی بیندازیــد‪ .‬اگــر برنامــه ای مجوزهــای‬ ‫بیشــتری از انچــه نیــاز دارد درخواســت کنــد‪ ،‬ایــن یــک پرچــم قرمــز‬ ‫اســت کــه ممکــن اســت خــوب نباشــد‪ .‬یــک برنامــه امنیتــی معتبــر‬ ‫از ‪ Play Store‬نصــب کنیــد‪ .‬ایــن یک الیــه حفاظتــی اضافــی بــه‬ ‫دســتگاه شــما اضافــه می کنــد و هــر بدافــزاری را کــه از بین شــکاف ها‬ ‫می لغــزد‪ ،‬دســتگیر می کنــد‪.‬‬ ‫برنامه هــا را فقــط از منابــع مطمئــن دانلــود کنیــد‪ .‬ایــن بــدان معنــی‬ ‫اســت کــه از فروشــگاه ها و وب ســایت های برنامــه شــخص ثالــث‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪ .‬در نهایــت‪ ،‬قبــل از دانلــود یــک برنامــه‪ ،‬نظــرات را‬ ‫بررســی کنیــد‪ .‬اگــر یــک برنامــه نقدهــای منفــی زیــادی داشــته باشــد‪،‬‬ ‫احتمــاال ًارزش وقــت شــما را نــدارد‪.‬‬ ‫فیلترینگ خانگی‬ ‫کید الگر‬ ‫ایــن محصــول ایــن امــکان را بــه افــراد مــی دهــد تا با نصــب برنامه‪،‬‬ ‫مدیریــت رایانــه‪ ،‬موبایــل‪ ،‬نــوت بــوک و‪ ...‬را در اختیــار گرفــت و‬ ‫گزارشــات انالیــن همــراه را بــا جزئیــات در مــورد ردیابــی زمانــی ایجــاد‬ ‫داد‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن نــرم افــزار مــی تــوان فهمیــد کاربر(فرزنــد و یا‬ ‫پرســنل تحــت نظــر) چقــدر بــا کامپیوتر کار می کنند‪ ،‬لیســت برنامه‬ ‫های اســتفاده شــده‪ ،‬بیشــترین مخاطبین مورد اســتفاده در تلفن‬ ‫همــراه‪ ،‬رد یابــی زمانــی و محیــط کاری‪ ،‬مانیتورینــگ انالیــن‪ ،‬نظارت‬ ‫موبایــل و کامپیوتــر از راه دور و‪...‬را کنتــرل نمــود‪.‬‬ ‫مــا همــواره بــه ایمــن نگــه داشــتن فرزندانمــان در فضــای مجــازی‬ ‫نیازمندیــم‪ .‬ایمنــی در چــت روم هــا‪ ،‬میــزان و نــوع روابط بــا دیگران‪،‬‬ ‫ســایت هــای بازدیــد شــده‪ ،‬زمــان اســتفاده از فضــای مجــازی و نــوع‬ ‫فعالیــت‪ ،‬مســتندات ارائــه شــده‪ ،‬تاریخچــه ای کامــل از ارتباطــات و‬ ‫‪ .....‬در این جزوه ســعی شــده اشــنایی مختصری در این رابطه به‬ ‫کاربــران و بــه خصــوص والدیــن ارائــه شــود‪.‬‬ ‫مراحل نصب برنامه‪:‬‬ ‫روی فایل ‪ Setup‬برنامه کلیک کرده تا اجرا شود‬ ‫حــال شــما پنجــره خــوش امــد گویــی بــه برنامــه کیــد الگــر را‬ ‫مشــاهده مــی کنیــد و توصیــه هــای الزم بــرای نصــب برنامــه در‬ ‫ایــن پنجــره ارائــه شــده‪ .‬بــرای ادامــه نصــب برنامــه بــروی کلیــد‬ ‫بعــدی کلیــک نماییــد و مســیر نصــب برنامــه را انتخــاب نمــوده و‬ ‫ســایر مراحــل نصــب کــه اســان و معمولــی بــوده انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫اموزش کار با نرم افزار‪:‬‬ ‫در گام نخســت بایــد پســورد مناســبی در قســمت ‪option‎/‬‬ ‫‪ password protect kidlogger application‬بــرای محیــط‬ ‫کاری خــود انتخــاب نمایید‪.‬ســپس مســیری کــه مــی خواهیــد‬ ‫گزارشــات در ان مســیر ثبــت شــوند را در قســمت‪log files‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪593‬‬ ‫‪ storage folder‬انتخــاب نماییــد‪.‬‬ ‫ایــن نــرم افــزار قابلیــت انتخــاب منــو هــا و فعالیــت ای مختلفــی‬ ‫را دارد کــه بنــا بــه ســلیقه کاربــر مــی توانــد تنظیــم شــود‪.‬‬ ‫در تــب ‪ general‬گزینــه هــای مربوطــه وجــود دارد گزینــه هایــی‬ ‫مثل ‪:‬‬ ‫‪Keystrokes‬‬ ‫‬)‪Clipboard content ‪(only text‬‬ ‫‪Usb removable media insertions‬‬ ‫‬)‪Log im chats ‪(skype‬‬ ‫‪Log web sites url‬‬ ‫‪Log any user on this pc‬‬ ‫‪Delete log files older then‬‬ ‫کــه بــا تنظیــم هــر گزینــه مــی تــوان نــوع خاصــی از اطالعــات را‬ ‫بــه دســت اورد‪ .‬اطالعاتــی از جملــه‪ :‬اتصــاالت رســانه هــای قابــل‬ ‫حمــل‪ ،‬گــزارش گیــری ادرس لینــک هــا و وب ســایت هــا‪ ،‬گــزارش‬ ‫گیــری الگ هــر کاربــر در رایانــه‪ ،‬حــذف فایــل هــای قدیمــی بعــد‬ ‫از مــدت تنظیمــی و‪....‬‬ ‫همچنیــن ایــن نــرم افــزار مــی توانــد بــا ایمیــل شــما ارتبــاط‬ ‫داشــته باشــد و گزارشــات بــه وســیله ایمیــل بــرای مدیــر نــرم افــزار‬ ‫ارســال گــردد‪ .‬ایــن قابلیــت را مــی تــوان در تــب ‪kidlogger.net‬‬ ‫بــا وارد کــردن ادرس پســت الکترونیکــی تمامــی فعالیــت هایــی‬ ‫کــه توســط سیســتم مــورد نظــر انجــام مــی شــود بــرای مدیــر‬ ‫سیســتم(والدین) ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از قابلیــت هــای ایــن نــرم افــزار ضبــط صــدا از طریــق‬ ‫فعــال کــردن گزینــه ‪ sound recorder‬مــی باشــد‪ .‬همچنیــن در‬ ‫بخــش ‪ screen capture‬مــی تــوان مشــخص کــرد کــه در هــر‬ ‫چنــد دقیقــه از محیــط کاری و حتــی برقــراری تمــاس تصویــری‬ ‫از طریــق اســکایپ تصویــری را ثبــت نمایــد کــه مشــخص کننــده‬ ‫اســتفاده کاربــر از بخــش هــای مختلــف مــی باشــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع بایــد گفــت در قســمت ‪ wiew current log‬تمامــی‬ ‫گزارشــات و صفحــات بازدیــد شــده و بــه طــور کلــی تمامــی کارهایــی‬ ‫کــه کاربــر انجــام داده اســت را مــی تــوان مشــاهده نمــود‪.‬‬ ‫چنــد ســالی می شــود کــه گــوگل بــه جــزء جدایــی ناپذیــر‬ ‫زندگــی امــروزه کاربــران تبدیــل شــده اســت‪ .‬تــا جائیکــه‬ ‫نتایــج جســتجوی ان پاســخ اکثــر ســواالت ان هــا را در هــر‬ ‫زمین ـه ای می دهــد‪ .‬امــا همیــن فنــاوری بــه شــدت پیچیــده‬ ‫می توانــد دردســرهای جــدی هــم بــه لحــاظ امنیتــی بــرای‬ ‫کاربــران فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫کاربــران اینترنــت معمــوال ًبــرای یافتــن عکس هــا‪ ،‬ویدئوهــای‬ ‫خنــده دار‪ ،‬مقــاالت علمــی و‪ ...‬خــود در گــوگل جســتجو‬ ‫می کننــد امــا ممکــن اســت در خــال همیــن جســتجوها‬ ‫بــه یکبــاره سیســتم ان هــا بــا مشــکالت جــدی روبــرو شــود‪.‬‬ ‫بســیاری از متخصصــان امنیتــی‪ ،‬محیــط مجــازی را بــه‬ ‫میــدان میــن تشــبیه کرده انــد چراکــه درســت زمانیکــه شــما‬ ‫فکــر می کنیــد همــه جوانــب امنیتــی را رعایــت کرده ایــد‪ ،‬بــه‬ ‫بدافزارهــای کالهبــرداری انالیــن الــوده می شــوید‪.‬‬ ‫از ایــن رو بــه تازگــی وزارت امنیــت داخلــی امریــکا اقــدام به‬ ‫بررســی درجــه و میــزان خطرافرینــی هــر یــک از محیط هــای‬ ‫مجــازی در فضــای اینترنــت کــرده و براســاس رنــگ‪ ،‬درجــه‬ ‫خطــر هــر یــک را طبقــه بنــدی کــرده اســت‪ .‬ایــن گــزارش‬ ‫همچنیــن شــش نقطــه پرخطــر را در اینترنــت معرفــی و در‬ ‫نهایــت راه مقابلــه و محافظــت از کاربــران را در هــر یــک از‬ ‫ایــن فضاهــا عنــوان کــرده اســت‪.‬‬ ‫براســاس طبقــه بنــدی وزارت امنیــت داخلــی امریــکا‪ ،‬وب‬ ‫ســایت ها در پنج ســطح ابی‪ ،‬ســبز‪ ،‬زرد‪ ،‬نارنجی و قرمز از ایمن‬ ‫تــا خیلــی خطرنــاک دســته بنــدی شــده اند‪.‬بر ایــن اســاس ســطح‬ ‫ابــی شــامل وب ســایت هایی اســت کــه کامــا ًامــن بــوده و امکان‬ ‫وجــود هیــچ گونــه خطــر امنیتــی در ان هــا وجــود ندارد‪.‬ســطح‬ ‫بعــدی ســبز رنــگ اســت کــه اگــر کاربــری بــه دنبــال ریس ـک های‬ ‫امنیتــی باشــد‪ ،‬شــاید بتوانــد نــوع خفیفــی از ان را پیــدا کند اما به‬ ‫هیــچ عنــوان اســیب جــدی بــه حســاب نمی ایــد‪.‬‬ ‫ســطح زرد رنــگ وب ســایت های خطرناکــی را در بــر‬ ‫می گیــرد کــه بــه خــودی خــود الــوده نیســتند امــا لینک هــای‬ ‫رد و بــدل شــده در انهــا می توانــد الــوده باشــد و یــک کلیــک‬ ‫کاربــر می توانــد او را بــا مشــکالت جــدی روبــرو کنــد‪.‬‬ ‫ســطح نارنجــی وب ســایت های خطرنــاک را در بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫در ایــن وب ســایت ها الودگــی بــه کاربــر بســیار نزدیــک بــوده و‬ ‫بهتــر اســت کاربــر اصــا ًبــه ان هــا مراجعــه نکنــد ‪.‬‬ ‫در نهایــت ســطح قرمــز وب ســایت های بســیار خطرنــاک و‬ ‫الــوده را شــامل می شــود کــه کاربــر بــه محــض بازدیــد از ان هــا‬ ‫قطعــا ًالــوده خواهــد شد‪.‬براســاس این گــزارش‪ ،‬وزارت امنیت‬ ‫داخلــی امریــکا بــه بررســی موقعیت های خطرناک و همچنین‬ ‫محیط هــای ناامنــی پرداختــه اســت کــه کاربــران در مواجهــه‬ ‫بــا ایــن محیط هــا و موقعیت هــا بایــد هوشــیاری بیشــتری بــه‬ ‫خــرج داده و بیشــتر از قبــل نــکات امنیتــی را رعایــت کننــد‪ .‬در‬ ‫ادامــه بــه بررســی هــر یــک از ایــن موقعیت هــا می پردازیــم‪:‬‬ ‫ موقعیت اول‪ :‬فایل های مخرب فلش‬‫محیط خطرافرین‪ :‬وب سایت های حاوی فایل های فلش‬ ‫طــی ســال های اخیــر نــرم افزارهــای گرافیکــی ادوبــی فلــش‬ ‫بــه هــدف مطلــوب بدافزارهــا تبدیــل شــده اند‪ .‬بطوریکــه‬ ‫ایــن شــرکت بــه طــور مــداوم در حــال انتشــار اصالحیــه هــای‬ ‫امنیتــی اســت! امــا انچــه در ایــن نــرم افــزار محــل خطــر اســت‪،‬‬ ‫کوکی هــای فلــش اســت کــه بــه ســازندگان ان ایــن امــکان را‬ ‫می دهــد تــا تنظیمــات کمتــری بــر روی فلــش اعمــال کننــد و‬ ‫از ایــن طریــق ســایت هایی کــه شــما بازدیــد کرده ایــد را ردیابــی‬ ‫کننــد‪ .‬بدتــر از ان زمانیســت کــه حتــی بــا حــذف کوکی هــای‬ ‫مرورگــر‪ ،‬بــاز هــم کوکی هــای فلــش در پشــت صحنــه باقــی‬ ‫می ماننــد‪ .‬پــس اگــر شــما از یــک وب ســایت حــاوی فلــش‬ ‫بازدیــد کردیــد‪ ،‬بــه منظــور حفاظــت در برابــر حمــات مبتنــی بــر‬ ‫فلــش‪ ،‬پالگیــن فلــش مرورگــر خــود را بروز نگه داشــته و قبل از‬ ‫هرگونــه دانلــود ان را بــا تنظیمــات مرورگــر خــود بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫ موقعیت دوم‪ :‬لینک های کوتاه شده‬‫از زمــان ایجــاد توییتــر‪ ،‬کالهبــردان اینترنتــی ســعی‬ ‫می کننــد تــا بــا اســتفاده از لینــک هــای کوتــاه شــده کاربــران‬ ‫را بــرای کلیــک بــر روی لینــک هــای مخــرب ترغیــب کننــد‪.‬‬ ‫چراکــه پنهــان کــردن بدافزارهــا پشــت لینک هــای کوتــاه کار‬ ‫بســیار ســاده تــری اســت‪.‬‬ ‫پــس هــر زمــان کــه بــه ســایت توییتــر ســر زدیــد بــه هیــچ‬ ‫وجــه بــر روی هیــچ لینکــی کلیــک نکنیــد‪ .‬اگــر هــم مــی‬ ‫خواهیــد لینــک هــای مخــرب را از ســالم تشــخیص دهیــد‬ ‫از برنامــه ‪ Tweet Deck‬کــه دارای ویژگــی نمایــش کامــل‬ ‫لینــک هــا قبــل از ورود بــه ســایت اســت‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫موقعیت سوم‪ :‬ایمیل ها و فایل های پیوست‬ ‫محیط خطرافرین‪ Inbox :‬ایمیل شما‬ ‫اگرچــه کالهبــرداری هــای فیشــینگ و حمــات مخــرب‬ ‫بــه ایمیل هــا اتفــاق تــازه ای نیســت امــا روش هــای ایــن‬ ‫کالهبــرداری هــا دائمــا ً در حــال تحــول اســت‪ .‬بطوریکــه‬ ‫ایــن روزهــا پیام هــای عــادی از پیام هــای مخــرب قابــل‬ ‫تشــخیص نیســتند‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل بــه کاربــران توصیــه می شــود بــه هرانچــه‬ ‫کــه بــه ‪ Inbox‬شــان وارد می شــود‪ ،‬اعتمــاد نکــرده و بــه‬ ‫جــای کلیــک بــر روی لینک هــای ارســال شــده بــه صــورت‬ ‫مســتقیم بــه وب ســایت مربوطــه مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫موقعیت چهارم‪ :‬موزیک ها‪ ،‬ویدئوها و نرم افزارها‬ ‫ســایت های دریافــت (‪ )Download‬موزیــک‪ ،‬ویدئــو و نــرم‬ ‫افــزار‪ ،‬گنجینــه ای از نــرم افزارهــای مخــرب در لبــاس مبــدل‬ ‫هســتند! بســیاری از متخصصــان امنیتــی معتقدنــد وب‬ ‫ســایت های ایــن چنینــی یکــی از خطرناک تریــن محیط هــا‬ ‫بــرای بازدیــد هســتند‪ .‬چراکــه اغلــب ایــن وب ســایت ها یــک‬ ‫مــدل مشــخص از کســب و کار و همچنیــن اعتبــار امنیتــی‬ ‫کافــی ندارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوم شهریور سالروز شهادت شهید سیدعلی اندرزگو‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -593‬ســال‬ ‫‪-593-- 1444‬‬ ‫‪/‬محــرم‪1444/‬‬ ‫‪/26‬محــرم‪/‬‬ ‫اوت‪26 - 2022 //‬‬ ‫‪// 24 - 1401 //06‬اوت‬ ‫چهــار شــنبه ‪06//02‬‬ ‫‪89‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی‪ -‬معرفی کتاب‪ -‬شراره رحیمی‬ ‫‪ 9‬کتاب برای پرورش تفکر انتقادی‬ ‫تفکــر انتقــادی مهارتــی اســت کــه همــه مــا بــه ان نیــاز داریــم‪ .‬نقدپذیــری و‬ ‫نقادبــودن در جامعــه مــا چالش برانگیــز اســت و خوانــدن کتــاب بــرای پــرورش‬ ‫تفکــر انتقــادی تاثیــر بســزایی دارد‪ .‬بنابرایــن تصمیم گرفتیم شــما را با کتاب هایی‬ ‫اشــنا کنیــم کــه بتوانیــد بــا کمــک انهــا ایــن مهــارت را هــم در خودتــان تقویت کنید‬ ‫و هــم در اطرافیانتــان‪ .‬مخاطبــان کتاب هــای تفکــر انتقــادی کســانی هســتند کــه‬ ‫مایل انــد دنیــا را بهتــر بشناســند و بــا بقیــه در صلــح زندگــی کننــد‪ .‬کیفیــت زندگــی‬ ‫بــرای ایــن افــراد مهــم اســت و در پــی کشــف چرایــی مســائل مختلف هســتند‪ .‬اگر‬ ‫شــما هــم در پــی کشــف حقایــق هســتید و بهبــود کیفیــت زندگــی برایتــان مالکــی‬ ‫مهــم اســت‪ ،‬معرفــی کتــاب امــروز بــرای شماســت تــا بــا ‪ ۱۰‬کتــاب بــرای پــرورش‬ ‫تفکــر انتقــادی از بهترین هــا اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬هنــر شــفاف اندیشــیدن‪ :‬رولــف دوبلــی در کتــاب «هنــر شــفاف‬ ‫اندیشــیدن» شــیوه نقــد ِ تفکــر خودمــان را بــه مــا امــوزش می دهــد‪ .‬مــا‬ ‫گاهــی درگیــر تفکــرات و رویاهایــی می شــویم کــه هیــچ ضرورتــی ندارنــد و‬ ‫تنهــا تاثیرشــان اتــاف وقــت اســت‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬نمی توانیــم ایــن افــکار‬ ‫را به خوبــی مهــار کنیــم‪ ،‬چراکــه انهــا را به قــدر کافــی نمی شناســیم‪ .‬هنــر‬ ‫شــفاف اندیشــیدن همیــن نکتــه را بــه مــا گوشــزد می کنــد‪ .‬در واقــع بــه مــا‬ ‫نشــان می دهــد چگونــه افــکار نادرســت را شناســایی کنیــم و انهــا را کنــار‬ ‫بگذاریــم‪ .‬ایــن شــیوه شناســایی افــکار نادرســت‪ ،‬شــکلی از نقــد و ارزیابــی‬ ‫تفکــرات خودمــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬قواعــد مباحثــه‪ ،‬کتــاب بــرای پــرورش تفکــر انتقــادی‪ :‬مشــاجره و مباحثــه‬ ‫بــا دوســتان و نزدیــکان اتفاقــی پرتکــرار اســت‪ .‬شــاید بــرای شــما هــم پیـش ‬ ‫امــده باشــد کــه در پایــان چنیــن گفت وگوهایــی طرفیــن از هــم ناراحــت‬ ‫شــده باشــند یــا شــکل روابــط عــوض شــده باشــد‪ .‬در واقــع بحث کــردن‬ ‫امــری ضــروری و جــذاب بــرای شــکل گیری درســت تصمیم هــای مهــم مــا‬ ‫در زندگــی اســت‪ ،‬امــا همیــن بحث کــردن بــه اصــول و قواعــد نیــاز دارد‪ .‬اگــر‬ ‫مــا ایــن اصــول را بشناســیم‪ ،‬می توانیــم بحث هــا را بهتــر پیــش ببریــم و از‬ ‫ایجــاد احســاس های نامطلــوب جلوگیــری کنیــم‪ .‬هدایــت درســت مباحثــه‬ ‫بــا مهــارت «درســت انتقادکــردن» ممکــن می شــود‪ ،‬بنابرایــن کتــاب «قواعــد‬ ‫مباحثــه» یکــی از کتاب هــای انتخابــی مقالــه امــروز اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تفکــر ســریع و اهســته‪ :‬شــاید بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده باشــد‬ ‫کــه در داوری هایتــان دچــار اشــتباه شــده باشــید‪ .‬معمــوال وقتــی درگیــر‬ ‫بحثــی می شــویم یــا دربــاره کســی قضــاوت می کنیــم‪ ،‬بــه خودمــان‬ ‫اطمینــان داریــم‪ .‬امــا ایــا همیشــه حــق بــا ماســت؟ امــکان اشــتباه یــا‬ ‫ســوگیری وجــود نــدارد؟ چطــور بایــد ایــن اشــتباهات را تشــخیص بدهیــم‬ ‫و از رخ دادن انهــا پیشــگیری کنیــم؟ چطــور بایــد تفکــرات خودمــان را قبــل‬ ‫از بیان کردنشــان ارزیابــی کنیــم؟‬ ‫‪ .۴‬تصمیــم؛ ‪ ۵۰‬الگــو بــرای تفکــر راهبــردی‪« :‬ناکامی هــای مــا به دلیــل‬ ‫شکســت هایمان نیســت‪ ،‬بلکــه به دلیــل اختالفاتــی اســت کــه در انهــا‬ ‫شــرکت نمی کنیــم‪ ».‬ایــن جملــه یکــی از جمــات مفهومــی و تاثیرگــذار‬ ‫کتــاب «تصمیــم» اســت‪ .‬به راســتی بخــش زیــادی از مشــکالت مــا در‬ ‫روابــط بــه همیــن مســئله برمی گــردد‪ :‬ناتوانــی در شــرکت در بحث هــا و‬ ‫تالش نکــردن بــرای رفــع اختالفــات‪.‬‬ ‫‪ .۵‬چگونــه دربــاره چیزهــای عجیــب بیندیشــیم‪ :‬دنیــای مــا اتفاقــات و‬ ‫واقعیت هــای رمزالــودی در خــود دارد کــه نمی تــوان انهــا را به اســانی درک کــرد‪.‬‬ ‫گاهــی می ترســیم دربــاره چرایــی انهــا صحبــت کنیــم و گاهــی حتــی در تنهایــی‬ ‫خــود از بررســی مفهومــی رمزالــود واهمه داریم‪ .‬کتاب «چگونــه درباره چیزهای‬ ‫عجیــب بیندیشــیم» بــه مــا می امــوزد چگونــه ســردرگم کننده ترین باورهــا دربــاره‬ ‫پدیده هــای فراطبیعــی و رازالــود را درســت بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬پنــج رکــن تفکــر موثــر‪ :‬همــه مــا قــوه تفکــر داریــم‪ .‬همــه مــا‬ ‫می توانیــم بــه بهتریــن شــکل ممکــن بیندیشــیم و تصمیــم بگیریــم‪،‬‬ ‫امــا ایــن اتفــاق همیشــه رخ نمی دهــد‪ .‬گاهــی اشــتباهاتمان ان قــدر‬ ‫زیــاد می شــود کــه بــه توانایی هــای خودمــان شــک می کنیــم‪ .‬واقعیــت‬ ‫ایــن اســت کــه درســت فکرکــردن را می تــوان یــاد گرفــت‪ .‬کتــاب «پنــج‬ ‫رکــن تفکــر موثــر» بــا همیــن هــدف نوشــته شــده اســت‪ ،‬اینکــه بتوانیــم‬ ‫بــر اســاس اســتانداردی مشــخص دربــاره مســائل زندگــی فکــر کنیــم و‬ ‫تصمیــم بگیریــم کــه خالقیــت مــا را هــم محــدود نکنــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬تفکــر هوشــمندانه‪ ،‬کتــاب بــرای پــرورش تفکــر انتقادیــک کتــاب «تفکــر‬ ‫هوشــمندانه» با هدف افزایش کیفیت تفکرات فردی نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب بــرای پــرورش تفکــر انتقــادی روش هــای حفــظ خالقیــت در کنــار‬ ‫پــرورش تفکــر نقادانــه را بــه مخاطــب می امــوزد‪ .‬در واقــع بــا خوانــدن ایــن‬ ‫کتــاب بــه ایــن بــاور می رســیم کــه بــرای بهتــر تصمیم گرفتــن نیــاز داریــم بهتــر‬ ‫فکــر کنیــم و بهتــر فکرکــردن نیازمنــد نقادبــودن و خالق بــودن اســت‬ ‫اگــر شــما هــم مایلیــد نقــاد و خــاق باشــید و همچنیــن ایــن دو‬ ‫مفهــوم را در اطرافیانتــان تشــخیص بدهیــد و بپذیریــد‪ ،‬کتــاب «تفکــر‬ ‫هوشــمندانه» را در فهرســت کتاب هایــی کــه بایــد بخوانیــد قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬منطقی بــودن‪ :‬منطــق هــم علــم اســت و هــم هنــر‪ .‬کتــاب‬ ‫«منطقی بــودن» ترکیــب ایــن دو را بــه مخاطــب می امــوزد؛ چطــور‬ ‫روشـن تر بیندیشــیم و چــرا؟ چطــور اندیشــه دیگــران و حــق را بــا ارامــش‬ ‫بپذیریم‪.‬اگــر احســاس می کنیــد اســتانه تحمــل شــما بــرای شــنیدن‬ ‫صحبت هــای دیگــران بــا ارامــش‪ ،‬پاییــن اســت و نمی توانیــد حــرف حــق‬ ‫را بــه راحتــی بپذیریــد‪ ،‬کتــاب «منطقی بــودن» را بخوانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ذهــن فریبــکار شــما‪ :‬چــرا نیــاز داریــم نقــاد باشــیم؟ چــرا نبایــد‬ ‫مســتقیم از نســخه اولیــه تفکراتمــان پیــروی کنیــم؟ چــرا ذهــن مــا در‬ ‫پــی فریبمــان اســت؟ کتــاب «ذهــن فریبــکار» بــه ایــن پرسـش ها پاســخ‬ ‫می دهــد و همچنیــن اینکــه چطــور‪:‬‬ ‫با تفکر نقادانه در زندگی روزمره پیشرفت کنیم؟‬ ‫کیفیت تصمیمات خودمان را بهبود دهیم؟‬ ‫سرویس انقالب‬ ‫روایاتی از زندگی‬ ‫شهید اندرزگو‬ ‫زندگینامــه‪ :‬شــهید ســید علــی اندرزگــو در رمضــان ســال ‪1318‬‬ ‫شمســی‪ ،‬در خیابــان شــوش تهــران در یــک خانــواده متوســط‬ ‫متولــد شــد‪ .‬بــا وجــود ســختیهای معیشــتی زندگــی‪ ،‬بــه تحصیــل‬ ‫پرداخــت و علــوم حــوزوی را نیــز فــرا گرفــت‪ .‬وی در نوجوانــی بــا‬ ‫شــهید نــواب صفــوی اشــنا شــد‪ .‬منــش و شــخصیت ایــن روحانــی‬ ‫مبــارز در ذهــن و ضمیــر او اثــری ژرف گذاشــت و نتیجــه ی ایــن‬ ‫تاثیــر روحــی‪ ،‬اشــنایی بــا تشــکیالت فدائیــان اســام و راه مبارزاتی‬ ‫ان هــا بــود کــه در تعییــن مشــی مبارزاتــی شــهید اندرزگــو نق ـش ‬ ‫بســیاری داشــت‪.‬‬ ‫شــهید اندرزگــو فعالیت هــای مبارزاتــی خــود علیــه رژیــم را از همــان‬ ‫نوجوانــی اغــاز کــرد و در تــرور «حســنعلی منصــور» نقــش بســزایی‬ ‫داشــت‪ .‬بــا دســتگیری هم ـه ی همراهانــش کــه در تــرور منصــور نقــش‬ ‫داشــتند‪ ،‬شــهید اندرزگــو زندگــی مخفــی خــود را اغــاز کــرد و ســاواک مــدت‬ ‫‪ 15‬ســال ســایه وار دنبــال او می گشــت‪ .‬شــهید اندرزگــو‪ ،‬از اعضــای شــاخه‬ ‫نظامــی هیئت هــای موتلفــه بــود کــه تــا پایــان عمــر مهمترین اشــتغالش‬ ‫مبــارزه و فعالیــت بــرای ســرنگونی رژیــم ستمشــاهی بــود؛ ســرانجام پس‬ ‫از ســال ها مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی‪ ،‬در ‪ 2‬شــهریورماه ســال ‪ 1357‬در‬ ‫کمیــن نیروهــای ســاواک گرفتارشــده و بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫خانــواده‪ :‬پــدر شــهید اندرزگــو بنـّـا بــود و در بازارچــه گمــرک تهــران‬‫حوالــی میــدان شــوش و پاییــن خیابــان صفــاری مغــازه داشــت‪ .‬پدرش‬ ‫پــس از ورشکســتگی بــه خرده فروشــی رو اورد و در همــان حوالــی‬ ‫میــدان شــوش بــه کار و کســب پرداخــت‪ .‬ســید علــی اخریــن فرزنــد‬ ‫خانــواده و دارای ‪ 3‬بــرادر و ‪ 3‬خواهــر بــود‪ .‬شــهید اندرزگــو در ســال‬ ‫ی سیلســپور ازدواج کــرد و حاصــل ایــن ازدواج چهــار‬ ‫‪ ،1349‬بــا کبــر ‬ ‫فرزنــد اســت‪.‬‬ ‫دوران تحصیــل‪ :‬شــهید اندرزگــو تحصیــات ابتدایــی را در‬‫دبســتان فرخــی گذرانــد‪ .‬پــس از بــه پایــان بــردن دوران تحصیــات‬ ‫ابتدایــی‪ ،‬چــون شــاهد زحمــات طاقت فرســای پــدر بــرای تامیــن‬ ‫معــاش بــود‪ ،‬بــرای یاری رســاندن بــه پــدر و کمــک بــه اقتصــاد‬ ‫خانــواده‪ ،‬درس را رهــا کــرد و در نــزد بــرادرش‪ ،‬ســید حســن کــه‬ ‫در بــازار تهــران‪ ،‬دارای شــغل تجــاری بــود مشــغول بــه کار شــد و‬ ‫در حــدود ‪ 10‬ســال در ایــن شــغل مانــد‪ .‬بــا وارد شــدن بــه شــاخه‬ ‫نظامــی هیئت هــای موتلفــه‪ ،‬شــهید اندرزگو‪ ،‬از شــغل خود دســت‬ ‫کشــید و تــا پایــان عمــر‪ ،‬مهم تریــن اشــتغال او مبــارزه و فعالیــت‬ ‫بــرای ســرنگونی رژیــم ستم شــاهی بــود‪.‬‬ ‫ســید علی ‪ 13‬ســال بیشــتر نداشــت که ذهنش معطوف مســائل‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬سیاســی شــد و توســط ســید حســین اندرزگــو‪ ،‬بــرادر‬ ‫بزرگ تــر‪ ،‬بــه گــروه حــاج صــادق امانــی پیوســت و نزد شــهید صادق‬ ‫امانــی‪ ،‬عربــی اموخــت‪ .‬پــس از ان در مســجد قنــدی نــزد ایت الله‬ ‫بروجــردی بــه تحصیــل دروس حــوزوی پرداخــت و طــی ســه ســال‬ ‫دروس مقدماتــی را اموخــت و نــزد میــرزا علــی اصغــر مرنــدی نیــز‬ ‫بــه تلمــذ پرداخــت و جامع المقدمــات‪ ،‬تحف العقــول‪ ،‬نهج البالغه‪،‬‬ ‫فقــه‪ ،‬اصــول و‪ ...‬را فراگرفــت‪ .‬بنابــر شــرایطی کــه بعــد از اعــدام‬ ‫انقالبــی حســنعلی منصــور بــرای او فراهــم شــد‪ ،‬شــهید اندرزگــو‬ ‫ابتــدا مدتــی بــه قــم رفــت و پــس از مدتــی عــازم نجــف شــد‪.‬‬ ‫بازگشــت از عــراق و عزیمــت مجــدد بــه قــم ‪ :‬پــس از بازگشــت‬ ‫از عــراق دوبــاره در حــوزه علمیــه قــم مشــغول بــه تحصیــل شــد‪ .‬وی‬ ‫در مــدت حضــور در قــم‪ ،‬نــزد ایت اللــه مشــکینی و ایــت اللــه مــکارم‬ ‫شــیرازی از درس تفســیر و اخــاق بهــره بــرد و نــزد ایــت اللــه حــاج میــرزا‬ ‫یداللــه دوزدوزانــی «قوانیــن» و «لمعــه» را اموخت‪ .‬ســید علی اندرزگو‬ ‫کــه بــا نــام «شــیخ عبــاس تهرانــی» در حــوزه علمیــه قــم رحــل اقامــت‬ ‫افکنــده بــود‪ ،‬بــه علــت فعالیت هایــی کــه داشــت مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و از لبــاس روحانیــت خــارج شــد‪.‬‬ ‫او بــه چیــذر امــد و در مدرسـه ای کــه توســط حجــت االســام ســید‬ ‫علــی اصغــر هاشــمی تاســیس شــده بــود ‪ ،‬پنــاه گرفــت و در انجــا بــه‬ ‫دروس حــوزوی‪ ،‬ادامــه داد‪ .‬پــس از مدتــی مجــددا ًشناســایی شــد و‬ ‫پــس از رفــت وامدهــای طاقت فرســا بــه افغانســتان و … در کنــار حرم‬ ‫رضــوی ســکنی گزیــد‪ .‬شــهید اندرزگــو در مشــهد نیــز در درس مرحــوم‬ ‫ادیــب نیشــابوری حاضــر شــد و بنــا بــر نقــل همســرش‪ ،‬در مــدت ‪5‬‬ ‫ســال از محضــر ایشــان اســتفاده ها بــرد و در حســینیه اصفهانی هــا‬ ‫در بــازار سرشــور نیــز در درس اقــای موســوی شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫طلبــه شــدن بــه دســت ایــت اللــه خزعلــی ‪ :‬حجــت االســام‬ ‫حســین غفاریــان‪ ،‬یکــی از دوســتان شــهید اندرزگــو در قــم‪،‬‬ ‫می گویــد‪« :‬روزی ایــت اللــه خزعلــی تشــریف اوردنــد قــم و دســت‬ ‫او را گذاشــتند در دســت مــن‪ .‬مــن از شــاگردان ایشــان بــودم‪،‬‬ ‫گفتنــد‪« :‬غفاریــان! مراقــب ایــن بــاش تــا مــن بــه تــو بگویــم چــه‬ ‫کارش کنیــم‪ ».‬چنــد مــاه از او در خانه مــان پذیرایــی کردیــم تــا ایــت‬ ‫اللــه خزعلــی امدنــد و گفتنــد‪« :‬حســنعلی منصــور را ایــن کشــته‪.‬‬ ‫اســمش هــم ســید علــی اندرزگوســت‪ .‬اســمش را عــوض کنیــد‪ .‬جا‬ ‫بــه او بدهیــد‪ .‬معمــم و طلبـه اش کنیــد‪ ».‬خالصــه عمامــه ســرش‬ ‫گذاشــتیم و شــروع کــرد بــه درس خوانــدن‪ .‬مــا‪ ،‬ماه هــای رمضــان‬ ‫و محــرم می رفتیــم تبلیــغ و بــه فرمایــش ایــت اللــه خزعلــی‪ ،‬او را‬ ‫هــم بــا خــود می بردیــم‪».‬‬ ‫شــکل گیری شــخصیت شــهید اندرزگــو‪ :‬در دوران شــکل گیری‬‫شــخصیت شــهید اندرزگــو‪ ،‬کشــور دس ـت خوش حــوادث بســیار بــود‪.‬‬ ‫جنبــش ملــی شــدن نفــت‪ ،‬تغییــر دولت هــا‪ ،‬حکومــت نظامــی مکــرر‬ ‫در تهــران‪ ،‬تــرور شــاه‪ ،‬هژیــر‪ ،‬رزم ارا و دکتــر فاطمــی‪ ،‬اعــدام امامــی‪،‬‬ ‫تبعیــد و بازگشــت ایت اللــه کاشــانی‪ ،‬جلســات مکــرر ایت الله کاشــانی‬ ‫و فدائیــان اســام‪ ،‬تعطیلــی بــازار تهــران و نقــش بازاریــان در ایــن‬ ‫حرکت هــا را می تــوان از ان جملــه برشــمرد‪.‬‬ ‫اشــنایی بــا شــهید نــواب صفــوی و اغــاز فعالیت هــای مســتمر‬‫سیاســی‪:‬گ شــهید اندرزگــو در نوجوانــی بــا شــهید نــواب صفــوی اشــنا‬ ‫شــد‪ .‬منــش و شــخصیت ایــن روحانــی مبــارز در ذهــن و ضمیــر او‬ ‫اثــری ژرف گذاشــت و فراینــد ایــن تاثیــر روحــی‪ ،‬اشــنایی بــا تشــکیالت‬ ‫فدائیان اســام و راه مبارزاتی ان ها بود که در تعیین مشــی مبارزاتی‬ ‫عالقــه زیــادی بــه‬ ‫شــهید اندرزگــو نقش افریــن بــود‪ .‬شــهید اندرزگــو‬ ‫ٔ‬ ‫شــهید نــواب صفــوی داشــت و همیــن مســئله باعــث شــد کــه وی بــا‬ ‫تشــکیالت فدائیــان اســام اشــنا شــود‪.‬‬ ‫وی کــه در ان ســال ها بــه ســاح علــم و ایمــان‪ ،‬خــود را مســلح‬ ‫می ســاخت‪ ،‬ســرانجام بــا درک و لمــس روح نهضــت ‪ 15‬خــرداد‬ ‫ســال ‪ 1342‬بــه رهبــری امــام خمینــی (ره) در ســن ‪ 18‬ســالگی گام‬ ‫بــه عرصــه مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی نهــاد‪ .‬شــهید اندرزگــو در جریــان‬ ‫قیــام ‪ 15‬خــرداد خــود یکــی از عاملیــن تظاهــرات پرشــور مــردم بــود‬ ‫کــه همــان شــب بــا اهــدای کتابــی از حضــرت امــام (ره)‪ ،‬مــورد‬ ‫تقدیــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫حمایــت از مرجعیــت امــام خمینــی (ره) ‪ :‬در اســتانه دهــه‬‫‪ ،1340‬گروه هــای مختلفــی کــه در عرصــه جامعــه فعــال بودنــد و‬ ‫وجهــه مذهبــی و اقتصــادی داشــتند‪ ،‬در رویارویــی روحانیــون بــا‬ ‫رژیــم‪ ،‬بــه نفــع روحانیــت وارد صحنــه شــدند و از مراجــع خــود‬ ‫حمایــت کردنــد‪ .‬افــرادی چــون شــهید اندرزگــو جــزء ان دســته‬ ‫گروه هایــی بودنــد کــه بــه مرجعیــت امــام خمینــی (ره) پــس از‬ ‫وفــات ایــت اللــه بروجــردی گرویــده و از مدت هــا قبــل ارتباط هــای‬ ‫مــداوم بــا قــم و بیــت امــام (ره) را اغــاز کــرده بودنــد و بــا شــروع‬ ‫حــوادث ســال های ‪ 1341‬و ‪ 1342‬فعاالنــه وارد صحنــه مبــارزات و‬ ‫حمایــت از امــام (ره) شــدند‪.‬‬ ‫پــس از ‪ 15‬خــرداد‪ :‬پــس از واقعــه ‪ 15‬خــرداد ســال ‪ ،1342‬شــهید‬‫اندرزگــو در همــان رابطــه دســتگیر و تحــت شــدیدترین شــکنجه ها قرار‬ ‫گرفــت و بــا ایــن کــه در زیــر شــکنجه بی هــوش شــده بــود‪ ،‬بــه ســبب‬ ‫عزمــی محکــم کوچک تریــن کالمــی کــه بتوانــد شــکنجه گــران را بــه‬ ‫مقصودشــان رهنمــون ســازد بــر زبــان نیــاورد‪ .‬پــس از رهایــی از زندان با‬ ‫شــهید حــاج صــادق امانــی و دیگــر دوســتانی کــه از ســابق می شــناخت‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرد و وارد شــاخه نظامــی هیئــت موتلفــه جمعیت هــای‬ ‫اســامی شــد‪ .‬در همین زمان مســئله ترور حســنعلی منصور نخســت‬ ‫وزیــر وقــت مطــرح شــد و او بــه همــراه دیگــر افــراد شــرکت کننده در این‬ ‫تــرور‪ ،‬در مراســم تحلیــف شــرکت کــرد و اولیــن نفــری بــود کــه دســت‬ ‫روی قــران گذاشــت و ســوگند یادکــرد کــه تــا اخریــن قطــره خــون خــود‬ ‫نســبت بــه نهضــت و ارمان هــای اســامی ان وفــادار بمانــد‪.‬‬ ‫تبعیــد امــام (ره) و اغــاز مبــارزه پنهانــی‪ :‬در اســفند ‪،1342‬‬‫کابینــه حســنعلی منصــور بــر ســر کار امــد و الیحــه کاپیتوالســیون‬ ‫را بــه تصویــب رســاند‪ .‬امــام خمینــی (ره) در ‪ 4‬ابان مــاه ســال‬ ‫‪ ،1343‬ســخنرانی شــدیداللحنی علیه الیحه ایراد کردند و متعاقبا ً‬ ‫دســتگیر و بــه ترکیــه تبعیــد شــدند‪ .‬بــا تبعیــد امــام خمینــی (ره)‪،‬‬ ‫نهضــت حالتــی دوگانــه یافــت؛ بخشــی از مبــارزان فعــال پــس از‬ ‫تبعیــد امــام بــه ترکیــه و ســپس بــه عــراق‪ ،‬تصمیــم بــه تــرک ایــران‬ ‫و فعالیــت در کنــار شــخص ایشــان گرفتنــد و مهاجــرت کردنــد و‬ ‫بدین ســان حلقه هــای مبــارزان نهضــت امــام (ره) در خــارج از‬ ‫کشــور شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫بخشــی از مبــارزان نیــز در کشــور ماندنــد و بــه تــداوم نهضــت امام‬ ‫(ره) در داخــل پرداختنــد‪ .‬مســئله مهــم در داخــل کشــور‪ ،‬فراینــد‬ ‫تحولــی ارام و پنهانــی در جمعیتــی بــود کــه مرجــع تقلیــد خــود‬ ‫را در تبعیــد می دیــد‪ .‬یــک شــاخه از ایــن جمعیت هــا کــه بیشــتر‬ ‫تحــت نفــوذ حــاج صــادق امانــی بــود و از دسـت پرورده های فکــری‬ ‫و اخالقــی وی بودنــد‪ ،‬بــا اطــاع حــاج مهــدی عراقــی‪ ،‬ارام ارام‬ ‫بــه ســوی اقدامــات قهــر امیــز گرایــش یافتنــد‪ .‬هســته ایــن گــروه‬ ‫شــامل افــرادی چــون شــهید صــادق امانــی همدانی‪ ،‬شــهید مهدی‬ ‫ابراهیــم عراقــی‪ ،‬شــهید اندرزگــو‪ ،‬شــهید محمــد بخارایــی‪ ،‬شــهید‬ ‫رضــا صفــار هرنــدی و شــهید مرتضــی نیــک نــژاد می شــد‪.‬‬ ‫ایــن طیــف پــس از تبعیــد امــام (ره) ابتــدا خواســتار اقدامــی جدی‬ ‫علیــه رژیــم شــاه شــدند‪ ،‬ولــی بــه درخواســت شــهید مهــدی عراقــی‬ ‫و دیگــران و بــه منظــور برنامه ریــزی درازمــدت و اقدامــات اصولــی‬ ‫صبــر پیشــه کردنــد‪ .‬ایــن عــده بــه تدریــج پــس از تهیــه اســلحه و‬ ‫مــواد منفجــره الزم‪ ،‬بــه تمرینــات نظامــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫نقــش شــهید اندرزگــو در تــرور حســنعلی منصور‪:‬اعــدام‬‫انقالبــی حســنعلی منصــور بــا همــکاری شــهیدان محمّــد بخارایــی‪،‬‬ ‫رضــا صفــار هرنــدی‪ ،‬مرتضــی نیــک نــژاد و حــاج صــادق امانــی‬ ‫جامعه عمل پوشــید‪ .‬شــهید اندرزگو که ‪ 19‬ســال بیشــتر نداشــت‪،‬‬ ‫در ایــن عملیــات مســئولیت ک ُنــد کــردن اتومبیــل منصــور را در‬ ‫محــدوده بهارســتان بــر عهــده داشــت تــا شــهید بخارایــی بتوانــد بــا‬ ‫دقــت عمــل او را از پــای در اورد‪ .‬در ســاعت ‪ 10‬صبــح اول بهمن مــاه‬ ‫‪ 1343‬هنگامــی کــه حســنعلی منصــور بــا غــرور تمــام قصــد پیــاده‬ ‫شــدن از اتومبیــل در جلــوی درب ورودی مجلــس شــورای ملــی‬ ‫را داشــت‪ ،‬هــدف گلولــه شــهید محمــد بخارایــی از اعضــاء شــاخه‬ ‫اجرایــی هیئــت موتلفــه اســامی قــرار گرفــت و چنــد روز بعــد‬ ‫بــه هالکــت رســید‪ .‬همســر شــهید اندرزگــو در مصاحب ـه ای بــا مجلــه‬ ‫«ســروش» راجــع بــه نقــش وی در ایــن عملیــات می گویــد‪« :‬ســید‬ ‫علــی بــا مهارتــی هرچــه تمام تــر کار را شــروع کــرده و خــودش را جلــوی‬ ‫ماشــین یــک پلیــس می انــدازد و ماموریــن بــه خیــال اینکــه او را زیــر‬ ‫گرفته انــد دســتپاچه شــده و نظــم ان هــا بــه هــم می خــورد و اتومبیــل‬ ‫منصــور گیــر می کنــد‪».‬‬ ‫وقتــی کــه شــهید اندرزگــو بــا موفقیــت وظیفــه خود‬ ‫را انجــام داد‪ ،‬منصــور بــه ناچــار در نزدیکــی مجلــس‬ ‫از اتومبیــل پیــاده و عــازم مجلــس شــد و همین امر‬ ‫فرصتــی فراهــم اورد کــه شــهید بخارایــی از ایــن‬ ‫موقعیــت اســتفاده کنــد و خشــم و نفــرت ملــت‬ ‫مســلمان ایــران را بــا گلولـه ای کــه شــلیک کــرد و در‬ ‫گلــوی او نشــاند‪ ،‬ابــراز نمایــد‪ .‬پــس از ایــن حرکــت‪،‬‬ ‫شــهید اندرزگــو بــرای اطمینان از مــرگ منصور‪ ،‬خود‬ ‫را بــه او رســاند و گلولــه دیگــری در مغــزش خالــی‬ ‫کــرد و بــه ســرعت متواری شــد‪ .‬مامــوران در تعقیب‬ ‫خــود موفــق شــدند شــهید بخارایــی را کــه هنــگام‬ ‫فــرار‪ ،‬روی زمیــن ی ـخ زده می لغــزد دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫شــهید اندرزگــو‪ ،‬شــهید نیــک نــژاد و شــهید هرنــدی‪ ،‬پــس از‬ ‫مشــاهده اوضــاع طبــق قــرار بــا شــهید امانــی بــه میــدان شــوش‬ ‫رفتــه و اســلحه ها را تحویــل می دهنــد و مقــرر می شــود تــا یــک‬ ‫هفتــه هیــچ یــک از افــراد بــه خانــه نرونــد و زندگــی مخفــی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬فتــوای قتــل منصــور از جانــب ایت اللَّه ســید محمد هادی‬ ‫میالنــی در مشــهد صــادر شــده بــود‪.‬‬ ‫اغــاز زندگــی مخفــی‪ :‬بــا دســتگیری شــهید محمــد بخارایــی‬‫ســایر مجریــان طــرح اعــدام حســنعلی منصــور جــز ســید علــی‬ ‫اندرزگــو توســط ســاواک شناســایی شــده و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن ماهیــت ســازمان جدیــد هیئت هــای موتلفه نیز بــر انان‬ ‫مکشــوف شــد و شــهید اندرزگــو اغــاز زندگــی مخفــی را تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫ســفر بــه عــراق و نجــف ‪ :‬بــا وجــود تــاش دســتگاه های امنیتــی‬ ‫رژیــم پهلــوی کــه حتــی خانــواده و نزدیــکان شــهید اندرزگــو را نیــز‬ ‫نشــانه گرفتــه بــود‪ ،‬وی توانســت مخفیانــه و بــا زیرکی و هوشــیاری‬ ‫از کشــور خارج شــده و بــه عــراق ســفر کنــد‪.‬‬ ‫ی سیلســپور‪ ،‬همســر شــهید اندرزگــو‪ ،‬در ایــن مــورد می گوید‪:‬‬ ‫کبــر ‬ ‫«ســید بــا شناســنامه جعلــی ســوار برکشــتی می شــود و در کشــتی‬ ‫بــا ترفنــدی ناخــدا را راضــی می کنــد کــه کشــتی را بــه ســوی ســاحل‬ ‫عــراق در ارونــد ببــرد و قبــل از انکــه ناخــدای کشــتی متوجــه شــود‬ ‫پیــاده می شــود (یکــی از دوســتان شــهید نیــز همراهــش بــوده‬ ‫اســت) و بــه ســوی خطــوط مــرزی عــراق حرکــت می کننــد‪ .‬مرزبانان‬ ‫عــراق راه را بــرای انــان می بندنــد و از انــان کارت شناســایی طلــب‬ ‫می کننــد کــه شــهید اندرزگــو می گویــد‪« :‬مــا طلبــه هســتیم و بــرای‬ ‫درس خوانــدن کنــار دریــا امده ایــم و کارت شناســایی در نجــف‬ ‫اســت» و بدیــن صــورت بــه نجــف مـی رود‪».‬‬ ‫بازگشــت بــه ایــران و ادامــه فعالیت هــای انقالبــی‪ :‬شــهید‬ ‫اندرزگــو در ســال ‪ ،1345‬بــه ایــران بازگشــت و درحالی کــه ســاواک‬ ‫بــه شــدت بــه دنبــال دســتگیری وی بــود بــه قــم رفــت و در کســوت‬ ‫روحانیــت در حــوزه علمیــه بــا نام مســتعار «شــیخ عبــاس تهرانی»‬ ‫به تحصیل پرداخت و مجددا ًســرگرم فعالیت های انقالبی شــد‪.‬‬ ‫هــر وقــت فرصتــی پیــش مــی امــد بــا ســخنرانی هــای پرشــور خــود‬ ‫در شــنوندگان تاثیــر بــه ســزایی مــی گذاشــت و انــان را بــه تحــرک‬ ‫وســیله یکــی از منابــع نفــوذی‬ ‫وامی داشــت‪ .‬در ســال ‪ 1346‬بــه‬ ‫ٔ‬ ‫ســاواک بازگشــتش اطــاع داده شــده‪ ،‬امــا ایــن بــار نیــز ســاواک‬ ‫موفــق بــه دســتگیری او نشــد‪.‬‬ ‫در قــم وی بــا وجــود مراقبت هــای شــدید ســاواک‪ ،‬مبــارزه اش علیــه‬ ‫رژیــم پهلــوی را ادامــه داد و در جریــان ســاخت ســینما در قــم که هدف‬ ‫از ان ترویــج فرهنــگ مبتــذل غربــی بــود بــه مبــارزه پرداخــت‪ .‬فعالیــت‬ ‫وی چنــان بــود کــه ســاواک پرونــده ای را بــه نــام «شــیخ علــی تهرانــی»‬ ‫تشــکیل داد‪ .‬افزایــش حساســیت های ســاواک باعــث شــد تــا وی بــه‬ ‫مدرســه علمیــه چیــذر رفتــه و در انجــا بــه وعــظ و اقامــه نمــاز مشــغول‬ ‫شــود‪ .‬در چیــذر تحصیــل علــوم دینــی و مبارزاتــش را از نــو و در بعــدی‬ ‫دیگــر اغــاز کــرد‪ .‬در همیــن جــا بــود کــه ازدواج کــرد و یــک ســال و نیــم‬ ‫در یــک اتــاق اجــاره ای بــا همســرش زندگــی کــرد‪ .‬وی بــه مــرور زمــان‬ ‫بــر وســعت فعالیــت هــای انقالبیــش افــزود و بــرای ایــن کــه شناســایی‬ ‫نشــود‪ ،‬منزلــش را مرتــب عــوض مــی کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1351‬شمســی‪ ،‬یکــی از دوســتان وی دســتگیر و در زیــر‬ ‫شــکنجه هــای طاقــت فرســا بــه مــواردی در رابطــه بــا شــهید اندرزگــو‬ ‫اعتــراف کــرد و ســاواک از ســر نخــی کــه بــه دســت اورده بــود‪ ،‬در‬ ‫صدد دســتگیری وی برامد‪ ،‬اما او توانســت مثل همیشــه از دســت‬ ‫ســاواک بگریــزد و بــه قــم بــرود‪ .‬در قــم مجــددا ًبــا نــام مســتعار و‬ ‫بــا ظاهــری دیگــر‪ ،‬اتاقــی اجــاره کــرد و مشــغول فعالیــت شــد و بــا‬ ‫گــروه هــای مبــارز مســلمان بــه برقــراری ارتبــاط پرداخــت و بــرای انهــا‬ ‫پــول و اســلحه و مهمــات و امکانــات فراهــم ســاخت‪ .‬بــار دیگــر‪،‬‬ ‫ســاواک موفــق بــه شناســایی محــل زندگــی او شــد و ایــن بــار نیــز‪،‬‬ ‫وی از معرکــه گریخــت و بــا نامــی دیگــر و در لباســی مبــدل‪ ،‬خــودرا‬ ‫بــه مشــهد رســاند و در ان شــهر بــا حجــت االســام عبــاس واعــظ‬ ‫طبســی تماس گرفت و با کمک ایشــان توانســت همراه همســرش‬ ‫و بــه طــور پنهانــی از طریــق زابــل و زاهــدان بــه افغانســتان فــرار کنــد‪.‬‬ ‫وی در افغانســتان تنها یک ماه دوام اورد و نتوانســت دور از مبارزه‬ ‫باشــد‪ ،‬لــذا مخفیانــه خــود را بــه مشــهد رســاند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!