روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 592 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 592

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 592

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 592

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪88 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 1‬شهریور ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 23-‬اوت ‪ /25-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪592‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫خزانه خالی شهر‬ ‫و جرایم حقوقی‬ ‫طرح های‬ ‫اشتغالزا‬ ‫مهمترین‬ ‫برنامه های‬ ‫هفته دولت‬ ‫عدم تعادل بازار‬ ‫به ضرر مصرف کننده‬ ‫تمام می شود‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫‪3‬‬ ‫غم نان سر سفره‬ ‫مجازی می خورند‬ ‫قانون ترک کار؛‬ ‫پیامک جعلی ثنا همچنان‬ ‫قربانیمی گیرد‬ ‫نحوه شکایت کارفرما‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چطور با تولید محتوا‬ ‫کسب و کارمان را رونق دهیم؟‬ ‫جوان اگر‬ ‫جوانی نکند‬ ‫چه کند؟‏‬ ‫از دبیرســتان تــا دانشــگاه و از دانشــگاه تــا‬ ‫حوزه هــای علمیــه و از تمامی مراکــز علمــی و‬ ‫فرهنگــی تــا اقتصــادی یــک حرکــت بیــش از ســایر‬ ‫‏تحــرکات و جنبش هــا بیشــتر و قوی تــر دیــده و‬ ‫احســاس می شــوند و ان حرکــت و حضــور جوانــان‬ ‫اســت‪ .‬جــوان پرانــرژی‪ ،‬ناایســتا‪ ،‬‏ارمانخــواه و‬ ‫مطالبه گــر اســت‪ .‬در تربیــت و امــوزش کــودکان و‬ ‫نوجوانــان و حتــی جوانان بیشــتر عــادت کرده ایم از‬ ‫فعــل نهــی اســتفاده‏کنیــم‪ .‬مــدام خطــاب بــه انــان‬ ‫می گوئیــم نکــن‪ ،‬ایــن کار را نکــن‪ ،‬ایــن فکــر را نکن‪،‬‬ ‫اینگونــه نبــاش و‪ ...‬زیــرا اســتفاده از فعــل نهــی نیاز‬ ‫بــه‏برنامه ریــزی و صــرف هزینــه نــدارد بــه همیــن‬ ‫دلیــل اســت کــه در جامعــه مشــاهده می کنیــم‬ ‫کســانی کــه قصــد اصــاح جامعــه دارنــد اعــم از‬ ‫‏نیروهــای نظامــی و انتظامــی‪ ،‬خطبــا‪ ،‬مداحــان و‬ ‫حتــی مــردم کوچــه و بــازار بیشــتر از فعــل نهــی‬ ‫اســتفاده می کننــد کــه در طــول دوران‏تربیــت چــه‬ ‫در مدرســه و چــه در خانــه همیشــه مــورد خطــاب‬ ‫بوده انــد کــه اینگونــه نبــاش‪ ،‬ایــن کار را نکــن‪ ،‬ایــن‬ ‫عمــل حــرام اســت‪ .‬گنــاه‏اســت‪ .‬لــذا بیشــتر جوانــان‬ ‫را ترســانده ایم از روز قیامــت و بازخواســت الهــی‪،‬‬ ‫حتــی بــرای مــردگان هــم بیشــتر طلــب امــرزش‬ ‫داریــم تــا انکــه‏از خدمــات انهــا و زحماتشــان در‬ ‫سودرســانی بــه خلــق خــدا مطلبــی بــر زبــان اوریــم‪.‬‬ ‫ایــن تــرس و نهــی در ذهــن و روح جــوان یــک خــاء‬ ‫‏ایجــاد می کنــد‪ ،‬یعنــی یــک نیــروی در حــال ظهــور‬ ‫و بــروز مــدام بــا ســدها و موانعــی مواجــه اســت‬ ‫کــه جامعــه بــرای بــر داشــتن ان چنــدان‏رغبتــی‬ ‫نشــان نمی دهــد‪ .‬من بــاب مثــال وقتی ســن ازدواج‬ ‫دختــران و پســران بــاال مــی رود و انهــا براســاس یــک‬ ‫توافــق و عقــد قانونــی و‏شــرعی نمی توانند نیازهای‬ ‫جنســی و روانــی خــود را ارضــا نماینــد یــا بایــد نیازهــا‬ ‫و امیــال خــود را ســرکوب کننــد و یــا در خفــا و دور‬ ‫از‏چشــم ایــن و ان بــا تــرس و احتیــاط دســت بــه‬ ‫ارضــای ان نیازهــا بزننــد و می شــود همیــن جامعــه‬ ‫کنونــی کــه پســران و دختــران بــه دنبــال گــم‏شــده‬ ‫خــود خیابان گــردی کننــد و انــگاه دور از چشــم پــدر‬ ‫‪5‬‬ ‫و مــادر و بســتگان بــه گنــاه و تقصیــر الــوده شــوند‪.‬‬ ‫پــس وقتــی در جهــان کنونــی کــه‏بــرای تحریــک و‬ ‫تشــویق دســت یازیــدن بــه گنــاه و خــاف همــه‬ ‫ابزارهــا فراهــم اســت ایجــاد خــاء در ذهــن و زبــان‬ ‫جــوان می کنیــم و مــدام‏انهــا را از فــان عمــل بــاز‬ ‫می داریــم بایــد برنامــه و هدفــی داشــته باشــیم کــه‬ ‫ان خــاء را پــر کنیــم‏‪.‬‬ ‫بــرای پــر کــردن خــاء ناشــی از ممانعت هــا و‬ ‫بازداشــتن ها فقط یک راه بیشــتر متصور نیســت و‬ ‫ان شــناخت جامعــه کنونــی و تحــوالت و‏تغییراتــی‬ ‫اســت کــه بــه علــت فناوری هــای مهــم روی داده و‬ ‫اجتنــاب از ان غیرممکــن اســت و شــناخت جامعــه‬ ‫ســنتی صــد ســال قبــل که‏می توانســتیم بــه صورت‬ ‫طبیعــی رونــد زندگــی جوانــان را ترســیم کنیــم بــه‬ ‫معنــای دیگــر انســان های چشــم و گــوش بســته‬ ‫تابع تــر‪،‬‏نصیحت پذیرتــر و خام تــر می بودنــد‪ .‬بــه‬ ‫قــول ســعدی‏‪:‬‬ ‫‏«هر که در خردیش ادب نکنند‬ ‫در بزرگی فالح از اوبرخاست‬ ‫چوب تر را چنان که خواهی پیچ‬ ‫نشود خشک‪ ،‬جز به اتش راست‪ ...‬‏»‬ ‫ولــی جــوان امــروز کمتــر نصیحت پذیــر اســت زیــرا‬ ‫هماننــد گذشــته بــه دنبــال شــغل پــدر در طبقــات‬ ‫اجتماعــی نیســت‏‪.‬‬ ‫جــوان امــروز در ‪ 16‬الــی ‪ 17‬ســالگی تــن بــه ازدواج‬ ‫نمی دهــد کــه مجبــور باشــد در اتاقی که پــدر و مادر‬ ‫و ســایر فرزندان زندگی می کنند‏او هم بســترش را‬ ‫انتخــاب کنــد و بــا همســرش بخوابــد یــا همســرش‬ ‫بــا مــادر و پــدر دامــاد هــم کاســه شــوند‪ .‬زمانــه‬ ‫چنــان تحــول افریــن شــده و‏تغییــر کــرده کــه حتــی‬ ‫در طبقــه دوم ســاختمان پــدر هــم عــروس خانــم‬ ‫راضــی بــه زندگــی نمی شــود پــس دو مقولــه بــرای‬ ‫جوانــان امــروز دو‏روی یــک ســکه اند‪ .‬یکــم شــغل‬ ‫و کار مــورد عالقــه و تــوان و دوم همســرگزینی در‬ ‫شــرایطی کــه امکانــات مالــی بتوانــد اســتقالل انــان‬ ‫را‏ضامــن شــود‏‪.‬‬ ‫متاســفانه امــار بــاالی اختالفــات خانوادگــی و‬ ‫طــاق و جدائی هــا ریشــه در مطالبه گری هایــی‬ ‫دارنــد کــه جوانــان امــروز بــه دنبــال اننــد‪ .‬از‏طرفــی‬ ‫روحانیــون و وعــاظ کــه بــه مســائل اجتماعــی و‬ ‫فــردی جوانــان ورود می کننــد و می خواهنــد ســنت‬ ‫اســامی را احیا و پایدار نمایند و‏اصالتا هم در یک‬ ‫جامعــه اســامی جز ایــن انتظــاری از انهــا نمــی رود‬ ‫بــا موانــع و مخالفت هایــی روبرومی شــوند کــه‬ ‫تالش هایشــان جــواب‏نمی دهــد‪ .‬چــرا؟‬ ‫چــون ان جامعــه ســنتی پایبنــد دیــن و اخــاق‬ ‫در محــدوده مرزهــای جغرافیایــی کــه کســی را بــه‬ ‫کســی چنــدان اگاهــی نبــود دیگــر برداشــته شــده‏و‬ ‫صــدای مبلغــان قطــب جنــوب هــم بــه مــا می رســد‬ ‫چــه رســد صداهــای فریبنــده و جــذاب دیگــر و‬ ‫تصاویــری کــه عالــم پیــر را جــوان می کنــد‏‪.‬‬ ‫مــا راهــی نداریــم جــز انکــه بــرای جوانــان شــغل‬ ‫ایجــاد کنیــم و انهــا را بــه گونــه ای تربیــت کنیــم و‬ ‫امــوزش دهیــم کــه بتواننــد بــه بــازار کار‏ورود کننــد‬ ‫و پذیرفتــه شــوند‪ .‬درســت بــه یــاد دارم ‪ 50‬الــی ‪60‬‬ ‫ســال قبــل را کــه هــر دیپلمــی از دبیرســتان مــدرک‬ ‫می گرفــت‪ .‬چشــم امیــد بــه‏شــغل معلمی داشــت‬ ‫و انــدک افــرادی می توانســتند بــه دانشــگاه ها راه‬ ‫یابنــد و بــه مشــاغل دیگــر دلخــوش کننــد بعــد از‬ ‫پیــروزی انقــاب‏اســامی از جوانــان پســر گذشــته‬ ‫دختــران جــوان هــم راهــی دانشــگاه ها شــدند و‬ ‫در هــر شــهر و بخــش و بعضــا روســتایی بــاالی هــر‬ ‫ســاختمانی‏یــک تابلــو دانشــگاه نصــب شــد‪ .‬دختــر‬ ‫شــمالی را دانشــگاه ازاد بــه جنــوب و دختــر جنوبــی‬ ‫را به شــمال پرتاب کرد و از ان برنامه های‏بی بنیاد‬ ‫تحصیلکرده هــای بیــکار فریــب خــورده و رهــا شــده‬ ‫بیــرون امدنــد کــه نه شــغلی دارند و نه توانســته اند‬ ‫زندگــی مشــترکی داشــته‏باشــند ان وقــت مــا مــدام‬ ‫تشــویق می کنیــم بــه فرزنــداوری کــه ان هــم یــک‬ ‫ضــرورت اســت‪.‬‏‬ ‫بــا ایــن وصــف واقع بینانــه همــه مســئوالن‬ ‫امــور بایــد عینــک نــگاه ســنتی از چشــم بردارنــد‬ ‫و واقعیت هــا را ببیننــد و بپذیرنــد کــه جــوان بایــد‬ ‫‏جوانــی کنــد و بــه فرمایــش امــام علــی(ع) فرزنــدان‬ ‫را بــرای فــردا تربیــت کننــد‪ .‬اگــر از این وقایع اتفاقیه‬ ‫درس گرفتــه باشــند‏‪.‬‬ ‫تولیــد محتــوا و بازاریابــی محتــوا اهمیــت روزافزونــی در دنیــای تجــارت و بازاریابــی امــروزی پیــدا کرده اســت‬ ‫و این طــور بــه نظــر می رســد کــه طــی ســالیان اتــی‪ ،‬بــه یکــی از ارکان اصلــی و ضــروری بــرای موفقیــت‬ ‫ـه ازدس ـت دادن بخــش‬ ‫کس ـب وکارها بــدل خواهــد شــد‪ .‬غافل مانــدن از بازاریابــی محتــوا می توانــد به منزلـ ٔ‬ ‫زیــادی از کاربــران و مخاطبانــی باشــد کــه صرفــا بــا تکنیک هــای مورداســتفاده در ایــن نــوع بازاریابــی‬ ‫قابل دسترســی خواهنــد بــود‪ .‬در ادامــه ایــن مطلــب‪ ،‬همــراه ما باشــید تا جزئیات بیشــتری درمــورد بازاریابی‬ ‫محتــوا‪ ،‬دالیــل اهمیــت روزافــزون ان و چگونگــی اثرگــذاری اش بــر پیشــرفت و ترقــی کســب وکارها در‬ ‫اختیارتــان بگذاریــم‪ .‬در بخــش پایانــی هــم شــما را بــا یکــی از شــرکت های فعــال در حــوزه تولیــد محتــوا و‬ ‫بازاریابــی محتــوا اشــنا می کنیــم‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی و بنیــادی در بازاریابــی محتــوا‪ ،‬گــرداوری و به اشــتراک گذاری اطالعــات یــا همــان‬ ‫محتوایــی اســت کــه بــه کســب وکار شــما مربــوط اســت و نــزد مخاطبــان هــدف شــما‪ ،‬ارزشــمند و‬ ‫کاربــردی تلقــی می شــود‪ .‬اســتراتژی های متعــددی هســتند کــه می تــوان از انهــا بــرای بازاریابــی محتــوا‬ ‫و تولیــد محتــوا بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن شــیوۀ جدیدتــر بازاریابــی می توانیــد به طــور غیرمســتقیم‪ ،‬عالقــه و توجــه مخاطبــان و‬ ‫مشــتری ها را بــه کس ـب وکار و برنــد خــود جلــب کنیــد؛ برخــاف شــیوه های ســنتی بازاریابــی کــه در انهــا‬ ‫بــا اســتفاده از تبلیغــات و به طــور مســتقیم‪ ،‬محصــوالت یــا خدمــات را معرفــی می کننــد‪ .‬ایــن مهم تریــن‬ ‫دهــه‬ ‫و اصلی تریــن وجــه تمایــز بازاریابــی محتــوا بــا روش هــای ســنتی بازاریابــی اســت‪ .‬طــی یکــی دو‬ ‫ٔ‬ ‫ت روش هــای ســنتی بازاریابــی زیــاد شــده اســت کــه مــردم از دیــدن مــداوم انهــا‬ ‫گذشــته‪ ،‬به قــدری تبلیغــا ِ‬ ‫در صفحه هــای اینترنتــی و پلتفرم هــای مختلــف عاجــز شــده اند و بیشــتر انهــا حتــی بــدون نگاه کــردن بــه‬ ‫عنــوان یــا موضــوع تبلیــغ‪ ،‬ان را می بندنــد‪.‬‬ ‫بــرای درک بهتــر ایــن تمایــز می توانیــم شــیوه اســتفاده کاربــران از پلتفــرم پخــش ویدئویــی مثــل یوتیــوب‬ ‫را مثــال بزنیــم‪ :‬موضوعــی در ذهنتــان داریــد کــه واقعــا می خواهیــد چیــز تــازه ای درمــورد ان یــاد بگیریــد؛‬ ‫بنابرایــن وارد چنیــن وب ســایتی می شــوید و موضــوع موردنظــر را در فیلــد جسـت وجو وارد می کنید‪ .‬اتفاقی‬ ‫کــه در بیشــتر مواقــع می افتــد‪ ،‬ایــن اســت کــه پیــش از پخــش ویدئــوی موردنظــر شــما‪ ،‬تبلیغــی نشــان داده‬ ‫می شــود؛ امــا به محــض انکــه ثانیه شــمار تبلیــغ بــه صفــر برســد‪ ،‬روی «ردکــردن اگهــی» کلیــک می کنیــد‪.‬‬ ‫تبلیغــی کــه پیــش از پخــش ویدئــوی موردنظــر شــما نشــان داده می شــود‪ ،‬یــک نمونــه از روش های ســنتی‬ ‫بازاریابــی اســت و در ســوی دیگــر‪ ،‬ویدئــوی موردنظــر شــما‪ ،‬مثالــی اســت عالــی از بازاریابــی محتــوا‪ .‬ویدئویی‬ ‫کــه بــرای دیــدن ان جس ـت وجو کرده ایــد حــاوی اطالعــات ارزشــمندی بــرای شماســت و قصــد دیدنــش را‬ ‫ـی باهوشــی ویدئــوی موردنظــر را امــاده کــرده اســت و به این شــکل‪ ،‬شــما را بــه‬ ‫داریــد‪ .‬بازاریــاب محتوایـ ِ‬ ‫شــمار مشــترکان کانــال ویدئویــی خــود اضافــه می کنــد و در نهایــت‪ ،‬شــما را متقاعــد بــه خریــد محصــول یــا‬ ‫اســتفاده از خدماتــی می کنــد کــه در ارتبــاط بــا کانــال ویدئویــی او هســتند‪ .‬این شــیوه متقاعدکردن مشــتری‬ ‫و مخاطــب در مقابــل روش ســنتی تقــای مســتقیم بــرای فــروش محصــول یــا ارائــه خدمــات قــرار می گیرد‪:‬‬ ‫همــان تبلیــغ یــا اگهــی کــه بــرای ردکردنــش لحظه شــماری می کنیــد‪.‬‬ ‫بــا درک بهتــر اهمیــت و مزایــای بازاریابــی محتــوا‪ ،‬حــاال احتمــاال ســوال هایی از جنســی دیگــر در ذهنتــان‬ ‫شــکل گرفتــه اســت‪ :‬اینکــه بــرای اســتفاده از ان و تولیــد محتــوا از کجــا بایــد شــروع کــرد؟ بازاریابــی محتــوا‬ ‫چطــور باعــث موفقیــت و گســترش کســب وکار شــما می شــود؟ تعرفــه تولیــد محتــوا چگونــه اســت؟ و‬ ‫ســوال های دیگــری از ایــن دســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬جــواب ایــن ســوال ها را خواهیــد گرفــت‪.‬‬ ‫ن کســب وکاری را بــرای خریــد محصــول یــا دریافــت خدمــات انتخــاب می کننــد کــه بــه‬ ‫مصرف کننــدگا ْ‬ ‫ان اعتمــاد دارنــد‪ .‬بازاریابــی محتــوا بــه ایجــاد ایــن اعتمــاد کمــک می کنــد‪ :‬شــما بــه مشــتریان بالقوه تــان‬ ‫نشــان می دهیــد متعهدیــد کــه بــه انهــا در پیداکــردن راه حــل بــرای مشکالتشــان کمــک کنیــد‪ .‬اگــر بتوانیــد‬ ‫از اســتراتژی هایی در بازاریابــی محتــوا اســتفاده کنیــد کــه موفقیت تــان را تضمیــن کننــد و متناســب بــا‬ ‫کســب وکارتان باشــند‪ ،‬نه تنهــا در ســطح داخلــی‪ ،‬کــه در ســطح بین المللــی هــم می توانیــد حرف هــای‬ ‫زیــادی بــرای گفتــن داشــته باشــید‪ .‬تولیــد محتــوای ارزشــمند‪ ،‬مفیــد و کاربــردی نقــش بســزایی در موفقیــت‬ ‫کس ـب وکارتان خواهــد داشــت؛ به عــاوه‪ ،‬باعــث تحســین مشــتریان بالقوه تــان می شــود و عامــل مهمــی‬ ‫در تبدیل شــدن انهــا بــه مشــتریان واقعــی و بالفعــل شماســت‪.‬‬ ‫ـه کاری تــان را بیشــتر می کنــد‪ .‬مخاطبــان شــما به مــرور‬ ‫تولیــد محتــوا اعتبــار کسـب وکار شــما در حیطـ ٔ‬ ‫متقاعــد می شــوند کــه شــما بــر کاری کــه می کنیــد‪ ،‬تســلط کامــل داریــد و درنتیجــه‪ ،‬اگــر پــس از خریــد‬ ‫محصــول یــا دریافــت خدمــات شــما بــا مشــکلی مواجــه شــدند‪ ،‬جواب گــوی انهــا خواهیــد بــود و بــا‬ ‫دانــش و تخصــص خــود مشــکل انهــا را برطــرف خواهیــد کــرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز دوشنبه‬ ‫‪ 31‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سهشنبه ‪ 01‬شهریور‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.456.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,432,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 125.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 133,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 75,786,000‬ریــال‪،‬‬ ‫ربــع ســکه ‪ 45,543,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪592‬‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫‪ ۶‬نشانه مهم بی توجهی‬ ‫به مشتریان و راه های حل‬ ‫این مشکل‬ ‫مشــتری مــداری و دادن حــق بــه مشــتریان جــزء‬ ‫خط مشــی های مهــم کســب و کارهــای امــروزی‬ ‫اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬پیچیدگی هــای دنیــای امــروز‬ ‫ظرافت هــای خاصــی را بــرای رفتــار بــا مشــتریان‬ ‫می طلبــد‪ .‬بســیاری از اوقــات‪ ،‬تفــاوت شکســت و‬ ‫پیــروزی یــک شــرکت در روش برخــورد بــا مشــتری‬ ‫هایــش خالصــه می شــود‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬بــه ‪۶‬‬ ‫نشــانه کــه بیانگــر بی توجهــی بــه مشــتریان اســت‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده انــد کــه ‪ ۸۶‬درصــد مشــتریان‬ ‫حاضرنــد بــرای دریافــت خدمــات مطلــوب‪ ،‬هزینــه‬ ‫بیشــتری پرداخــت کننــد‪ ،‬به شــرطی کــه از پشــتیبانی‬ ‫مناســب برخــوردار شــوند‪ .‬هزینه کــردن بــرای جلــب‬ ‫رضایــت مشــتری ‪ ،‬به معنــای دورریختــن پــول نیســت؛ ‬ ‫نوعــی ســرمایه گــذاری اســت کــه شــما بــرای کســب‬ ‫ســود بیشــتر در اینــده انجــام می دهید‪.‬نادیده گرفتــن‬ ‫و بی توجهــی بــه نیازهــای مشــتریان در بلند مــدت‪،‬‬ ‫به شــدت بــه درامدهــای شــرکت شــما اســیب می زنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای جلوگیــری از چنیــن اتفاقــی‪ ،‬الزم اســت‬ ‫کــه برخــی از اشــتباهات رایــج در برخــورد بــا مشــتریان را‬ ‫بشناســید تــا از وقــوع انهــا جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شما از مشتریان خود شناخت ندارید‬ ‫شــاید کســب وکار شــما مشــتریان زیــادی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا ایــا شــما هــم از انهــا شــناخت کافــی داریــد؟‬ ‫مشــتریان شــما دوســت دارنــد از محصــوالت و خدمــات‬ ‫جدیــد مطلــع شــوند‪ .‬تبلیغــات بهتریــن روش بــرای‬ ‫معرفــی انهــا اســت؛ امــا بــدون شــناخت مشــتریان‪،‬‬ ‫تولیــد یــک تبلیــغ مناســب غیرممکــن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مشــتریان بــه شــما دسترســی ندارنــد‪ :‬یکــی از‬ ‫متداول تریــن نقــاط ضعــف کســب وکارها‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫ـتریان محصوالت‬ ‫ضعیــف از مشــتریان اســت‪ .‬اگــر مشـ‬ ‫ِ‬ ‫یــا خدمــات شــما بخواهنــد دربــاره تجربــه خــود نظــری‬ ‫بدهند‪ ،‬باید راهی اســان و ســریع طراحی کرده باشــید‬ ‫تــا بتواننــد حــرف خــود را بــه گــوش شــما برســانند‪.‬یکی‬ ‫از ســاده ترین و درعین حــال نا کارامدتریــن روش هــا‬ ‫اســتفاده از بخــش «تمــاس بــا مــا» اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫بخــش مشــتریان درخواســت خــود را به صــورت پیــام‬ ‫متنــی و ادرس ایمیل شــان را بــرای پاسـخ گویی عوامــل‬ ‫ان کس ـب وکار می نویســند‪ .‬تجربــه نشــان داده اســت‬ ‫کــه پیام هایــی کــه از ایــن طریــق ارســال می شــوند‪،‬‬ ‫معمــوال بی پاســخ می ماننــد‪ .‬ایــن کار باعــث ایجــاد‬ ‫حــس نارضایتــی در مشــتریان می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــه نظــرات مشــتریان خــود گــوش نمی کنیــد‪:‬‬ ‫گــوش دادن بــه نظــرات و شــکایات مشــتریان نقــش‬ ‫مهمــی در مشــتری مداری دارد‪ ،‬صــرف طراحــی یــک کانــال‬ ‫ســریع و اســان بــرای دسترســی مشــتریان بــه شــما کافــی‬ ‫نیســت‪ .‬شــما بایــد افــرادی را امــوزش دهیــد تــا بتواننــد‬ ‫به شــکل مطلــوب بــا مشــتریان ارتبــاط برقــرار کننــد و ب ـا ‬ ‫انهــا تعامــل ســازنده داشــته باشــند‪ .‬اگــر قــرار باشــد فقــط‬ ‫شــنونده شــکایت ها باشــید امــا کاری نکنیــد‪ ،‬خیلــی زود‬ ‫اعتبــار خــود را از دســت خواهیــد داد‪.‬پرســیدن ســواالت‬ ‫مناســب و بجــا از مشــتریان‪ ،‬هنــگام گفت وگــو بــا انهــا‪،‬‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬ایــن کار بــه شــما در فهــم ریشــه‬ ‫مشــکل و دســتیابی بــه راه حــل اساســی کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اهــداف و ارزش هــای کسـب وکارتان را نادیــده می گیریــد‪:‬‬ ‫در شــرایط ناپایــدار اقتصــادی‪ ،‬کســب وکارها‬ ‫کار دشــواری بــرای حفــظ اهــداف و ارزش هــای‬ ‫تعیین شــده دارنــد‪ ،‬امــا بایــد بدانیــد کــه نادیده گرفتــن‬ ‫انهــا‪ ،‬ضربــات جبران ناپذیــری بــر اعتبــار برنــد و‬ ‫تصویــر شــما در ذهــن مشــتریان وارد می کنــد‪.‬‬ ‫امــروزه‪ ،‬مــردم توجــه زیــادی بــه اهــداف‪ ،‬ارزش هــای‬ ‫اخالقــی و کاری و مســئولیت های اجتماعــی شــرکت ها‬ ‫می کننــد؛ مثــا اینکــه یــک کس ـب وکار چــه نگرشــی بــه‬ ‫مســائل نژادی‪ ،‬حقوق اقلیت ها و محیط زیســت دارد‪.‬‬ ‫پــس الزم اســت کــه اهــداف و ارزش هــای شــرکت خــود‬ ‫را بــرای کارکنــان شــفاف و روشــن بیــان کنیــد و انهــا را در‬ ‫تبلیغــات و عملکــرد کسـب وکارتان بگنجانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بخش هــای مختلــف کسـب وکار شــما هماهنــگ نیســتند‪:‬‬ ‫یکــی از مســائلی کــه باعــث نگــرش منفــی مشــتریان‬ ‫دربــاره برنــد شــما می شــود‪ ،‬ناهماهنگــی بیــن گروه های‬ ‫مختلــف شــرکت اســت‪ .‬ایجــاد هماهنگــی بیــن‬ ‫بخش هــای مختلــف ‪ ،‬نــه فقــط در بحــث مشــتریان‪،‬‬ ‫بلکــه در موفقیــت کلــی کسـب وکار بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫الزم اســت کــه مشــتری مداری به عنــوان یــک ارزش‬ ‫مهــم بــرای همــه بخش هــای شــرکت تعریــف و تبییــن‬ ‫شــود و نیــز راهکارهــای ســریع و موثــر بــرای پاسـخ گویی‬ ‫بــه مشــتریان در همــه بخش هــا فراهــم شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬شــفاف نیســتید!‪ :‬در ســال ‪ ،۲۰۱۹‬یــک شــرکت‬ ‫تحقیقاتــی نتایــج بســیار مهمــی را منتشــر کــرد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس یافته هــای انهــا ‪ ۸۰ ،‬درصــد مشــتریان پیــش از‬ ‫اســتفاده از خدمــات یــا محصــوالت یــک شــرکت‪ ،‬بایــد‬ ‫بــه ان اعتمــاد کافــی داشــته باشــند‪.‬بهترین روش بــرای‬ ‫جلــب ایــن اعتمــاد‪ ،‬شــفافیت اســت‪ .‬کس ـب وکارهایی‬ ‫کــه اهــداف‪ ،‬ارزش هــا‪ ،‬ســهام داران و صورت هــای مالی‬ ‫و مالیاتــی خــود را مخفــی می کننــد‪ ،‬نمی تواننــد اعتمــاد‬ ‫مشــتریان را جــذب کننــد‪ .‬ترتیبــی بدهیــد تــا به طــور‬ ‫مرتــب‪ ،‬اوضــاع و احــوال شــرکت و کسـب وکارتان را بــه‬ ‫گــوش مشــتریان برســانید‪ .‬در مواجهــه بــا بحران هــا‪ ،‬‬ ‫صادقانــه و شــفاف عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫بی ثباتی بازار‬ ‫بــی ثباتــی بــازار ســبب شــده کــه پــرورش دهنــدگان ماهــی‬ ‫گلســتان بــازار فروشــی بــرای تولیــدات خــود در ایــن اســتان‬ ‫نداشــته باشــند و اصــوال در بــازار اســتان مازنــداران کــه‬ ‫گرایــش مــردم بــه ســمت خــوردن ماهــی بــا کیفیــت زیــاد‬ ‫اســت فــروش ماهــی و ان هــم بــه صــورت زنــده فروشــی‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫در گفتگو با بازار کسب و کار پارس‬ ‫مطرح شد‪:‬‬ ‫عدم تعادل بازار‬ ‫به ضرر مصرف‬ ‫کننده تمام می شود‬ ‫سرویس بازار ‪ -‬هنگامه خاندوزی‬ ‫وضعیــت بــازار ماهــی چنــد ســالی مــی شــود کــه شــهر بــدون‬ ‫دوازه اســت و از هــر کجــای ایــران بــی کیفیــت تریــن ماهی هــا‬ ‫وارد اســتان گلســتان مــی شــود و از طــرف دیگــر از انجایــی‬ ‫کــه بــرای تولیــد ماهــی رتبــه بنــدی نشــده و مــردم نیــز تــوان‬ ‫تشــخیص ماهــی بــی کیفیــت از ماهــی بــا کیفیــت را نــدارد‬ ‫همــه اینهــا ســبب شــده کــه بــازار ماهــی از ثبــات خوبــی‬ ‫برخــوردار نباشــد‪.‬‬ ‫ایــن بــی ثباتــی بــازار ســبب مــی شــود کــه تولیــد کننــده در‬ ‫برخــی از مواقــع بــرای اینکــه بتوانــد ماهــی خــود را بــه فــروش‬ ‫برســاند کمتــر از ظرفیــت اســتخر ماهــی ریــزی انجــام مــی‬ ‫دهــد و در نهایــت بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه هــا بــا زمانــی کــه‬ ‫ظرفیــت اســتخر کامــل مــی شــد یکــی اســت‪ ،‬مصــرف کننــده‬ ‫قیمــت نهایــی مصــرف ماهــی را افزایــش مــی دهــد و ایــن‬ ‫افزایــش قیمــت هــا ســبب شــده کــه مــردم گلســتان نتواننــد‬ ‫ماهــی خــوب و بــا کیفیــت بخورنــد و ایــن موضــوع عاملــی‬ ‫اســت کــه تاکنــون ماهــی بــه عنــوان کاالی اساســی در ســبد‬ ‫غذایــی خانــوار جایــی نــدارد‪.‬‬ ‫بــازار کســب و کار پــارس بــرای بررســی چالــش هــای پیــش‬ ‫روی تولیــد کننــدگان ماهــی در گلســتان‪ ،‬گفتگــوی بــا ســید‬ ‫مصطفــی حســینی پــرورش دهنــده ماهــی در شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد داشــته اســت‪.‬‬ ‫چند سال است در این حوزه فعالیت دارید؟‬ ‫تحصیالتــم در زمینــه شــیالت اســت و فــوق لیســانس ایــن‬ ‫رشــته دارم بــرای همیــن تصمیــم گرفتــم فعالیتــم را نیــز در‬ ‫ایــن زمینــه ادامــه دهــم و ‪ 12‬ســال در ایــن رشــته فعالیــت‬ ‫مــی کنــم و شــش ســال اســت کــه یــک اســتخر بــا ظرفیــت ‪40‬‬ ‫تــن در ســال پــرورش ماهــی قــزل اال را در شهرســتان علــی‬ ‫ابــاد کتــول و در محــدوده جنــگل شــیراباد را تاســیس کــردم‪.‬‬ ‫چنــد نفــر ایجــاد اشــتغال داشــته ایــد و ایــا ایــن حــوزه از درامــد‬ ‫چرا باید برای توسعه‬ ‫کسب وکارمان از دیجیتال‬ ‫مارکتینگ استفاده کنیم؟‬ ‫حــاال می دانیــم کــه اینــده کس ـب وکارها تــا حــد زیــادی وابســته بــه‬ ‫توســعه نقــش تکنولــوژی و اســتفاده از ابزارهــای دیجیتــال اســت‪.‬‬ ‫امــا اگــر هنــوز بــه انــدازه کافــی توجیــه نشــده اید ‪ ،‬توصیــه می کنیــم تــا‬ ‫انتهــای مطلــب همــراه مــا باشــید‪ .‬در ادامــه‪ ،‬دالیــل اهمیــت اســتفاده‬ ‫از دیجیتــال مارکتینــگ در توســعه کس ـب وکار را برخواهیــم شــمرد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬فرقــی نــدارد ابعــاد کســب وکارتان چقــدر اســت؛ دیجیتــال‬ ‫مارکتینــگ کســب وکارتان را رونــق می دهــد‬ ‫شــاید کســب وکاری کوچــک بــه راه انداختــه باشــید و در حــال‬ ‫حاضــر‪ ،‬وقــت‪ ،‬ســرمایه و نیــروی انســانی ان چنــان زیــادی در اختیار‬ ‫خوبــی برخــوردار اســت ؟‬ ‫در حــال حاضــر چهــار نفــر نیــروی بیمــه شــده در ایــن‬ ‫مجموعــه بــه صــورت مســتقیم فعالیــت دارنــد‬ ‫امــا در خصــوص درامــد متاســفانه بــازار فــروش بــا ورود‬ ‫ماهــی بــی کیفیــت اســتخر و چــاه هــای مــزارع اســتان هــای‬ ‫دیگــر اشــباع شــده اســت و بــا عرضــه نشــدن ماهــی براســاس‬ ‫کیفیــت و بــا توجــه بــه اینکــه مــردم تــوان تشــخیص ماهــی بــا‬ ‫کیفیــت از ماهــی بــی کیفــت را ندارنــد بــا توجــه بــه قیمــت ایــن‬ ‫محصــول را خریــداری مــی کننــد و از انجایــی ماهــی هــای بــی‬ ‫کیفــت اســتخرها دارای بــوی نامطبــوع هســتند گرایــش مــردم‬ ‫بــه ســمت خــوردن ماهــی هــر روز کمتــر شــود‪.‬‬ ‫متاســفانه دولــت نیــز شــرایط را بــه گونــه ای رقــم زده کــه‬ ‫هــر کســی بــا حداقــل امکانــات مــی توانــد در ایــن حــوزه ورود‬ ‫پیــدا کنــد و نظارتــی بــر رونــد تولیــد ماهــی و گریــد بنــدی ایــن‬ ‫محصــول وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــی ثباتــی بــازار ســبب شــده کــه پــرورش دهنــدگان ماهــی‬ ‫گلســتان بــازار فروشــی بــرای تولیــدات خــود در ایــن اســتان‬ ‫نداشــته باشــند و اصــوال در بــازار اســتان مازنــداران کــه گرایــش‬ ‫مــردم بــه ســمت خــوردن ماهــی بــا کیفیــت زیــاد اســت فــروش‬ ‫ماهــی و ان هــم بــه صــورت زنــده فروشــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وضعیت ابزپروی در گلستان چگونه است؟‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در کشــور وجــود دارد اعتقــاد دارم‬ ‫تولیــد اشــتباه اســت و در کنــار ان تولیــد موجــودات زنــده‬ ‫اشــتباهی بزرگتــر اســت‪.‬‬ ‫دولــت بــرای تولیــد مــرغ شــرایط بهتــری فراهــم کــرده و بــا‬ ‫مدیریــت بــازار و خریــد مــرغ مــازاد بــه تولیدکننــده کمــک‬ ‫می کنــد کــه عرضــه و تقاضــا متعــادل پیــش بــرود امــا در حــوزه‬ ‫پــرورش ماهــی هیــچ گونــه حمایتــی وجــود نــدارد و در عیــن‬ ‫حــال دولــت شــرایط را بــه گونــه ای رقــم زده کــه هــر کســی بــا‬ ‫حداقــل امکانــات وارد ایــن حــوزه شــود‪.‬‬ ‫در هفتــه هــای گذشــته ســیل بــه بخــش هــای از تاسیســات‬ ‫پــرورش گاهــای ماهــی در گلســتان خســارت زد‪ ،‬امــا کســی‬ ‫ســراغی از مــا نگرفــت و متاســفانه دولــت ایــن بخــش را در‬ ‫ردیــف تولیــد کننــده گان مــواد غذایــی محســوب نمــی کنــد و‬ ‫مــی تــوان گفــت بــه نوعــی رهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫تســهیالت بانــک هــا نیــز بســیار ســختگیرانه اســت و بانــک هــا‬ ‫بــا قوانیــن خودشــان پرداخــت مــی کننــد نــه انچــه کــه مســئوالن‬ ‫تاییــد مــی کنــد‪ ،‬مثــا بــرای پــرورش ماهــی کــه دارم دولــت یــک‬ ‫رقمــی بــرای تســهیالت مصــوب کــرد امــا زمانــی کــه بانــک معرفی‬ ‫شــدم پرداخــت ایــن تســهیالت نصــف شــده و وقتــی اعتــراض‬ ‫کــردم کــه دولــت تصویــب کــرده ایــن میــزان باشــد در جــواب‬ ‫گفتنــد کــه بانــک هــا قانــون خودشــان را دارنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه نامالیمتی در حوزه ابزی پروری و شــیال زیاد اســت‪،‬‬ ‫ســال گذشــته کــه ماهــی گــران شــد‪ ،‬و گرانــی نامتعارفــی بــه‬ ‫وجــود امــد مصــرف ماهــی بســیار کــم شــد و امســال بــا حــذف‬ ‫ارز و ازاد شــدن قیمــت نهــاده هــا شــاهد افزایــش بســیار قیمــت‬ ‫ماهــی خواهیــم بــود و همــه اینهــا ســبب شــده کــه ماهــی در‬ ‫ســبد غذایــی خانــواده هــا جایــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫سازمان شیالت چه حمایتی از شما دارد؟‬ ‫متاســفانه هــر مدیــری کــه در شــیالت حضــور پیــدا مــی کنــد‬ ‫تنهــا بــه دنبــال ارائــه گــزارش عملکــرد اســت کــه مثــا بگویــد‬ ‫فــان مقــدار تولیــد داشــتیم در ســال جدیــد ایــن میــزان بــه‬ ‫ان اضافــه شــده اســت‪ ،‬امــا بــرای ایــن مدیــران اصــا مهــم‬ ‫نیســت کــه ایــن میــزان ماهــی کــه اضافــه شــده چــه کیفیتــی‬ ‫نداشــته باشــید‪ .‬ایــرادی نــدارد؛ حتــی در ایــن شــرایط هــم می توانید‬ ‫از دیجیتــال مارکتینــگ اســتفاده کنیــد و از مزایــای ان بــرای‬ ‫کسـب وکارتان بهره منــد شــوید‪ .‬تمامــی انچــه نیــاز داریــد دسترســی‬ ‫به اینترنت‪ ،‬یک دســتگاه الکترونیکی و برنامه ریزی مشــخص برای‬ ‫فعالیت هــای دیجیتــال مارکتینــگ اســت‪.‬با برنامه ریــزی درســت و‬ ‫اصولــی در دیجیتــال مارکتینــگ می توانیــد کســب وکار کوچکتــان‬ ‫را رونــق دهیــد و در میــان رقیب هــای پــراوازه خــود‪ ،‬حرفــی بــرای‬ ‫گفتــن داشــته باشــید‪ :‬هدفــی کــه بــا اســتفاده از روش هــای ســنتی‬ ‫بازاریابــی بــه هیــچ وجــه برایتــان محقــق نخواهد شــد‪ .‬امــا فراموش‬ ‫نکنیــد کــه برنامه ریــزی‪ ،‬مشــخص کردن رونــد فعالیت هــا و صــرف‬ ‫وقــت کافــی‪ ،‬اهمیــت زیــادی دارد و تعیین کننــده موفقیــت یــا عدم‬ ‫موفقیــت شــما در ایــن مســیر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هزینه فعالیت ها در دیجیتال مارکتینگ کمتر و به صرفه تر است‬ ‫بــا اســتفاده از دیجیتــال مارکتینــگ‪ ،‬نه تنهــا در وقت تــان‬ ‫صرفه جویی خواهید کرد و نیازتان به نیروی انســانی کمتر خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬بلکــه از لحــاظ هزینه هــا هم بار ســبک تری بــه دوش خواهید‬ ‫کشــید‪ .‬در دیجیتــال مارکتینــگ‪ ،‬همان طــور کــه پیش تــر هم اشــاره‬ ‫شــد‪ ،‬تنهــا بــه دســتگاهی الکترونیکــی و اینترنــت نیــاز داریــد و اگــر‬ ‫دانــش انجــام کار را داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد بالفاصلــه کارتــان را‬ ‫دارد؟ بــازار فــروش ان چگونــه تامیــن مــی شــود؟ ســود دهــی‬ ‫داشــتند یــا خیــر؟‬ ‫نــگاه حمایــت از تولیــد کننــده ندارنــد‪ ،‬در حالــی کــه بارهــا‬ ‫درخواســت دادیــم کــه قســمت بــازار را نیــز مدیریــت کنیــد تــا من‬ ‫پــرورش دهنــده ماهــی کــه کلــی هزینــه هــای زندگــی ام را بــرای‬ ‫تاســیس ایــن اســتخر بنــا گذاشــتم بــا خســارت روبــه رو نشــوم‪.‬‬ ‫ورود و خــروج ماهــی کنتــرل شــود ؟ گونــه مختلــف ماهــی‬ ‫وجــود دارد گریــد بنــدی شــود امــا متاســفانه دولــت بــا هیــچ‬ ‫کــدام از ایــن هــا کاری نــدارد و تنهــا تاکیــد ان بــر روی تولیــد‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫ارز دولتــی از نهــاده برداشــته شــده اســت و خــوراک کیلــو ‪20‬‬ ‫هــزار تومــان امســال بــه ‪ 40‬هــزار تومــان رســیده اســت‪ ،‬ســال‬ ‫گذشــته بــرای تامیــن خــوراک ماهیــان یک میلیــارد تومان هزینه‬ ‫کــردم و امســال ایــن رقــم دو میلیــارد تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫چرا ماهی در سبد غذایی خانواده ها جایی ندارد؟‬ ‫چــون فرهنــگ ســازی نشــده و شــیالت اســتان در ایــن‬ ‫خصــوص کــم کاری کــرده اســت و هــر ســال مســابقات‬ ‫اشــپزی ماهــی مــی گــذارد در حــد ‪ 20‬نفــر و در هــر شــهر کــه‬ ‫مــی رویــد مــی بینیــد همــان ‪ 20‬نفــر حضــور دارنــد‬ ‫بایــد درهــر شهرســتان یــک رســتوران دریایــی وجــود داشــته‬ ‫باشــد امــا انقــدر ســنگ انــدازی وجــود دارد کــه کســی رغبــت‬ ‫نمــی کنــد در ایــن مســئله ورود پیــدا کنــد‬ ‫مــا یــک فروشــگاه زنــده فروشــی در گــرگان داریــم و بــه دنبــال‬ ‫ایــن بودیــم کــه بــا ایجــاد االچیــق شــرایط را فراهــم کنیــم هــر‬ ‫کســی کــه بــرای خریــد ماهــی امــد بتوانیــم ماهــی کبــاب هــم‬ ‫بــه ان بدهیــم و ماهــی را در همــان مــکان تهیــه و مصــرف‬ ‫کنــد امــا متاســفانه ســنگ انــدازی کردنــد کــه االچیــق هــای را‬ ‫هــم تــا حــدودی ســاختیم ولــی ادامــه ندادیــم‪.‬‬ ‫شــیراباد اســتخر ماهــی داریــم کــه هفــت ابشــار دارد رودخانه و‬ ‫جنــگل و یــک پکیــچ کامــل گردشــگری اســت و بــه جــز دریــا همــه‬ ‫جذابیــت هــای طبیعــی و گردشــگری در این منطقه وجــود دارد و‬ ‫در اســتخر ماهــی فضــای ایــن را داریــم کــه بــا ایجــاد ‪ 20‬االچیــق‬ ‫مــردم را در ایــن فضــا بــه خــوردن ماهــی بــا کیفیــت ترغیــب کنیم‬ ‫و حتــی خــود گردشــگری ایــن پیشــنهاد را بــه مــا داد امــا زمانی که‬ ‫خواســتیم کار را شــروع کنیــم انقــدر ســختگیری در زمینــه مجــوز‬ ‫داشــت کــه منصرف شــدیم‪.‬‬ ‫تولیــد کننــدگان از نامــه و نامــه نــگاری هــا بــرای طــی رول‬ ‫مجــوز خســته شــدند و امیدواریــم شــرایطی فراهــم شــود کــه‬ ‫بســیاری از ایــن نامــه نــگاری هــا از بیــن بــرود‬ ‫خواسته شما از مسئوالن چیست؟‬ ‫مســئوالن بــه جــای شــعار دادن عمــل کننــد‪ ،‬جلســه ای‬ ‫رفــع موانــع تولیــد کــه تولیــد کننــده در ان حضــور نــدارد‬ ‫هیــچ خروجــی مثبتــی بــه همــراه نخواهــد داشــت و بایــد از‬ ‫بیــن تولیدکننــدگان واقعــی یــک نماینــده تعییــن کننــد کــه‬ ‫مشــکالت را بــه ســمع و نظرشــان برســاند‪.‬‬ ‫جلســه ای کــه همیشــه بــرای رفــع موانــع تولیــد برگــزار‬ ‫می شــود بــه همیــن دلیــل خروجــی مثبتــی نــدارد و مــن بــه‬ ‫عنــوان یــک تولیــد کننــده معتقــدم مســئوالن بــرای مــا مانــع‬ ‫جدیــد ایجــاد نکننــد خودمــان بــا مشــکالت قدیــم کنــار میایــم‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه مســئوالن اهــرم فشــاری بــر روی بانــک هــا‬ ‫ندارنــد کــه تســهیالت مصــوب شــده را درســت پرداخــت کننــد‬ ‫و هیــچ مدیریتــی بــرای بــازار وجــود نــدارد وضعیــت تولیــد‬ ‫همین اش و کاســه اســت و مســئوالن ارشــد اســتانی باید در‬ ‫ایــن حــوزه وقــت بگذارنــد و بــه دنبــال رفــع ایــن موانــع باشــند‪.‬‬ ‫شــروع کنیــد‪ .‬البتــه بــد نیســت اگر دسـت کم در ابتــدای کار از کمک‬ ‫و تجربــه متخصــص هــم بهــره بگیریــد‪ .‬هزینــه انجــام ایــن کار را‬ ‫مقایســه کنیــد بــا زمانــی کــه قرار اســت بــرای کسـب وکارتان بیلبورد‬ ‫یــا تابلــوی تبلیغاتــی اجــاره کنیــد‪ .‬ایــن مقایســه درک بســیار خوبــی‬ ‫ـه هزینه هــای دیجیتــال مارکتینگ در مقایســه بــا روش های‬ ‫از صرفـ ٔ‬ ‫ســنتی بازاریابــی بــه شــما خواهــد داد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پیگیری کــردن رونــد تغییــرات نــرخ تبدیــل در دیجیتــال‬ ‫مارکتینــگ بســیار اســان اســت‬ ‫دلیل دیگری که نقش استفاده از دیجیتال مارکتینگ در توسعه‬ ‫کســب وکار را پررنــگ و مهــم می کنــد‪ ،‬ســاده بودن پیگیــری رونــد‬ ‫تغییــرات نــرخ تبدیــل و امــکان باالبــردن نــرخ تبدیــل بــا اســتفاده‬ ‫از ان اســت‪ .‬در دیجیتــال مارکتینــگ‪ ،‬بــا تمامــی برنامه هــای‬ ‫مختلفــی کــه در دســترس داریــد‪ ،‬پیگیری کــردن روند تغییــرات نرخ‬ ‫تبدیــل برایتــان بــه ســادگی اب خــوردن خواهــد بــود‪ .‬عــاوه بــر ان‪،‬‬ ‫می توانیــد کار پیگیــری را به طــور جزئی تــری انجــام دهیــد و ببینیــد‬ ‫کــدام بخــش از فعالیت هــای دیجیتــال مارکتینــگ بیشــترین نــرخ‬ ‫تبدیــل را برایتــان داشــته اســت و روی انهــا‪ ،‬وقــت و انرژی بیشــتری‬ ‫بگذاریــد (مثــا بازاریابــی در شــبکه های اجتماعــی در مقایســه بــا‬ ‫ایمیــل مارکتینــگ)‪.‬‬ صفحه 2 ‫گلستان پیشرو در رونق گردشگری مزرعه‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان بــا اشــاره بــه پیشــتازی ایــن اســتان در راه انــدازی واحدهــای گردشــگری‬ ‫کشــاورزی در کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون بــرای ‪ ۲۰‬واحــد گردشــگری کشــاورزی بــه صــورت پراکنــده در ســطح اســتان از جملــه شهرســتان های ازادشــهر‪،‬‬ ‫رامیــان‪ ،‬گــرگان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬گنبــدکاووس و گالیکــش پروانــه بهــره بــرداری صــادر شــد کــه همگــی مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی اظهارداشــت‪ ۲۰ :‬واحــد گردشــگری کشــاورزی و یــا همــان گردشــگری مزرعــه هــم در اســتان امــاده دریافــت مجــوز و صــدور پروانــه‬ ‫هســتند کــه امیدواریــم تــا پایــان امســال همگــی انهــا فعــال شــود‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬شهریور‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪592‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫دالیلی برای استفاده‬ ‫از دیجیتال مارکتینگ‬ ‫در توسعه کسب وکارها‬ ‫گلستان پیشرو توسعه‬ ‫گردشگری کشاورزی‬ ‫ایجاد فرصت های شــغلی متعدد و تامین درامد مســتمر‬ ‫و فــراوان در کنــار مزایــای ایــن بخــش اســت کــه گلســتان در‬ ‫ایــن بخــش پیشــرو توســعه ان به شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫در حفاظــت و حراســت از ظرفیت هــا و عرصه هــای‬ ‫طبیعــی در ســفر اســتانی دولــت ســیزدهم بــه گلســتان‬ ‫تصویــب اعتبــار پنــج هــزار میلیارد ریالی نشــانه عــزم و باور‬ ‫جــدی دولتمــردان اســت‪.‬‬ ‫طرح های اشتغالزا‬ ‫مهمترین برنامه های‬ ‫هفته دولت‬ ‫سرویس اقتصاد و اشتغال ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار؛ مدیــران چهــار دســتگاه‬ ‫اجرایــی اســتان گلســتان درششــمین نشســت خبــری قــرارگاه‬ ‫شــهید همدانــی بــا ارائــه گزارشــات خــود نســبت بــه اعتبــارات‬ ‫جــذب شــده در خصــوص طــرح هــای عمرانــی بــه ســواالت‬ ‫خبرنــگاران پاســخ دادنــد‬ ‫تقویــت زیرســاخت های تولیــدی و اشــتغال از مصوبــات ســفر‬ ‫دولــت بــه گلســتان‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫اعتبــارات ســفر اســتانی رئیــس جمهــور بــه اســتان تاکنــون بــه‬ ‫صــورت نقــدی ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫قدرت اللــه عابــدی اظهــار داشــت‪ :‬اعتبــارات فراوانــی در راســتای‬ ‫تقویــت زیرســاخت های تولیــدی و اشــتغال‪ ،‬بخــش جــاده ای و‬ ‫ریلــی و بخــش اب و ســامت‪ ،‬تزریــق شــده تــا بتــوان از ایــن‬ ‫طریــق بخشــی از محرومیتهــای اســتان را برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود ‪ :‬در ســفری که رییس جمهور به گلســتان‬ ‫اســفند ســال گذشــته داشــت در بخــش جهــاد کشــاورزی ‪۱۴‬‬ ‫مصوبــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال‪،‬‬ ‫در بخــش راه و شهرســازی هفــت مصوبــه بــا اعتبــار ‪ ۲۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬در بخــش نیــرو ( اب و بــرق )‪۱۱‬مصوبــه‬ ‫بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬میلیــارد ریــال و بخــش‬ ‫ســامت بــا پنــج مصوبــه بــا اعتبــار ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫پیــش بینــی شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬تــا ‪ ۱۴۰۴‬اعتبــارات ســفر بــه گلســتان تزریــق‬ ‫خواهــد شــد و اعتبــار تعییــن شــده بــه عنــوان تعهــدات دولــت‬ ‫در ســفر میباشــد بــرای ســال ‪ ۱۴۰۰‬رقــم هشــت هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال‪ ،‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬اســت کــه حــدود ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد ریــال‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۲‬حــدود ‪ ۳۷‬هــزار میلیــارد ریــال‪ ،‬در ســال ‪۱۴۰۳‬‬ ‫مبلــغ ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال و در ســال ‪ ۱۴۰۴‬مبلــغ پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تکمیــل ســد نرمــاب مینودشــت‪،‬‬ ‫توســعه زیرســاخت شــهرک میگــو و ماهیــان خاویــاری گمیشــان‪،‬‬ ‫ایجــاد مرکــز لجســتیک منطقــه ازاد اینچه بــرون ‪ ،‬احیــای خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬خریــد تجهیــزات اطفــای حریــق بــرای پیشــگیری از‬ ‫اتــش ســوزی در عرصه هــای طبیعــی‪ ،‬احــداث جایــگاه ســوخت‬ ‫فــرودگاه کاللــه‪ ،‬طــرح ابرســانی بــه گــرگان بــا برنامــه کوتــاه‬ ‫مــدت‪ ،‬راه انــدازی مرکــز فنــی و حرفــه ای ” نی تپــه ” رامیــان‪،‬‬ ‫اجــرای زیرســاخت هــا و تکمیــل تصفیــه خانــه فاضــاب شــهرکها‬ ‫و نواحــی صنعتــی‪ ،‬اجــرای طــرح بافــت بــا ارزش روســتایی و‬ ‫گردشــگری را از جملــه طرح هــای مهــم در دســت اجــرا در‬ ‫راســتای مصوبــات ســفر دولــت ســیزدهم بــه گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫عابــدی گفــت ‪ :‬دولــت ســیزدهم ‪ ۱۱۲‬مصوبــه بــرای اجــرای ‪۵۲۶‬‬ ‫پــروژه را در ســفر اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬بــه گلســتان بــا بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۲۷‬میلیــارد تومــان منابــع مالــی بــا خــود بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــا نــگاه راهبــردی و بهــره گرفتــن از خــرد و دانــش جمعــی‬ ‫دانشــگاهیان‪ ،‬صاحــب نظــران در حــوزه توســعه و کارشناســان‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی‪ ،‬ســند امایــش اســتان تهیــه و تدویــن‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫عابــدی در پایــان افــزود‪ :‬بــرای اجــرای طــرح هــای عمرانی اســتان از‬ ‫‪ ۴۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب تاکنــون ‪ ۳۱‬هــزار و ‪۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال معــادل ‪ ۷۲‬درصــد تخصیص یافت‪.‬‬ ‫نشــانه توجــه دولــت بــه منابــع طبیعــی گلســتان اعتبــار ‪ ۵‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریالــی ســفر اســتانی‪ ،‬اســت‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬در حفاظت‬ ‫و حراســت از ظرفیت هــا و عرصه هــای طبیعــی در ســفر اســتانی‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه گلســتان تصویــب اعتبــار پنــج هــزار میلیــارد‬ ‫ریالــی نشــانه عــزم و بــاور جــدی دولتمــردان اســت‪.‬‬ ‫حمیــد ســامتی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای تاکیــدات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در حفاظــت از عرصــه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫کشــور و گلســتان ســرمایه گــذاری دولــت ســیزدهم نشــانه‬ ‫اهمیــت دادن بــه ایــن بخــش و جلوگیــری از تخریــب ایــن منابــع‬ ‫ملــی اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــرای اجــرای طــرح هــای اولویــت دار‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ســفر دولــت‬ ‫ســیزدهم بــه گلســتان تخصیــص یافتــه و اجــرای ان در دســت‬ ‫اقــدام اســت ‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫اعتبــارات مصــوب شــده بــرای اجــرای طــرح هــای موردنیــاز از‬ ‫جملــه حفاظــت‪ ،‬کاهــش رســوب ‪ ،‬جلوگیــری فرســایش خــاک‪،‬‬ ‫جمــع اوری اب ســبز و ترزیــق ان بــه منابــع زیرزمینــی‪ ،‬مقابلــه‬ ‫بــا بیابان زایــی و حفــظ مراتــع هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه هــای ســامتی از جملــه طرح هــای در دســت‬ ‫اجــرای منابــع طبیعــی گلســتان بــرای ایجــاد پوشــش ســبز در‬ ‫مناطــق بیابانــی شــمال اســتان در گنبــدکاووس‪ ،‬مــراوه تپــه‬ ‫و اق قــا ‪ ،‬تولیــد نهــال تکمیــل و حدنــگاری در عرصه هــای‬ ‫منابــع طبیعــی و خریــد بــذر مرتعــی ویــژه بیابان زدایــی از محــل‬ ‫اعتبــارات ســفر دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد داشــت‪ ۱۰۰ :‬هــزار هکتــار از مراتــع نــوار‬ ‫شــمالی گلســتان در ســال هــای اخیــر بــا توجــه بــه شــدت‬ ‫خشکســالی فقیــر شــده و نیازمنــد مدیریــت بــرای اصــاح و احیــا‬ ‫می باشــد تــا از ورود ریزگــرد صحــرای قــره قــوم ترکمنســتان بــه‬ ‫کشــور جلوگیــری شــود ‪.‬‬ ‫ســامتی بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــا اتــش ســوزی و حفاظــت از‬ ‫عرصــه هــای جنگلــی و مرتعــی گفــت‪ :‬نیــاز ضــروری بــه اســتقرار‬ ‫بالگــرد و توجــه بیشــتر در تامیــن تجهیــزات بــا توجــه بــه ســیطره‬ ‫خشکســالی در منطقــه از جملــه خودرویــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬طــرح منابــع طبیعــی گلســتان در هفتــه دولــت افتتــاح‬ ‫می شــو د‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬در هفتــه‬ ‫دولــت بــا اعتبــار ‪ ۲۱۰‬میلیــارد ریــال ‪ ۱۶‬طــرح منابــع طبیعــی در‬ ‫اســتان مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ســامتی ادامــه داد‪ :‬کاهــش رســوب ‪ ،‬جلوگیــری از فرســایش خــاک‬ ‫و ایجــاد پوشــش گیاهــی از اهــداف اجــرای ایــن طرحهــا اســت‪.‬‬ ‫هفتــه دولــت اغــاز ســاخت جایــگاه ســوخت فــرودگاه کاللــه بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریالــی‬ ‫فرمانــدار کاللــه بــا اشــاره بــه اغــاز ســاخت ‪ ۴۹۰‬پــروژه اقتصــادی‪،‬‬ ‫اشــتغالزا و عمرانــی و بهره بــرداری ان در ایــن شهرســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن پروژه هــای هفتــه دولــت در ایــن منطقــه‬ ‫اغــاز ســاخت جایــگاه ســوخت فــرودگاه کاللــه بــا اعتبــار ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریالــی ســازمان فرودگاه هــای کشــور و وزارت نفــت اســت‪.‬‬ ‫فرهــاد شــیبک اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن طرح هــا‪۹۷ ،‬‬ ‫پــروژه اقتصــادی بــا اعتبــاری بالــغ بــر هــزار و ‪ ۴۷۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫و ‪ ۳۹۳‬پــروژه تولیــدی و اشــتغالزا بــا اعتبــار ‪ ۲۰۰‬میلیــارد اســت‬ ‫کــه افتتــاح ایــن طرح هــا ‪ ۴۲۸‬فرصــت شــغلی ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اعتبــارات اســتانی ســال گذشــته دولــت بــه‬ ‫گلســتان و گفــت‪ ۱۰ :‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫کاللــه در ایــن ســفر مصــوب شــد کــه مراحــل ان در حــال‬ ‫تخصیــص اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــرای محرومیــت‬ ‫زدایــی قــرارگاه امــام حســن (ع) بــه کاللــه گفــت‪ :‬بــرای بهبــود‬ ‫زیرســاخت هــای ابرســانی در مجمــوع ‪ ۱۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫مناطــق محــروم کاللــه اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫شــیبک در پایــان گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بــا تانکــر به ‪ ۱۲‬روســتای‬ ‫شهرســتان کاللــه ابرســانی صــورت می گیــرد کــه بــا مشــارکت‬ ‫قــرارگاه امــام حســن (ع) در حــال رفــع ایــن مشــکل هســتیم‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار در خصــوص ابرســانی‬ ‫بــه مناطــق محــروم را مــی تــوان در مدیریــت ضعیــف دانســت‬ ‫چــرا کــه مــردم ایــن منطقــه از دیــر بــاز بــا وجــود اب انبارهــای‬ ‫کــه در منــازل خــود داشــتند مشــکلی در تامیــن اب اشــامیدنی‬ ‫نداشــتند کــه مــی شــد بــا مدیریــت صحیــح و عملیــات ضــد‬ ‫عفونــی کــردن اب داخــل ایــن اب انبارهــا در کنــار اب لولــه‬ ‫کشــی نســبت بــه مدیریــت بحــران اب در ایــن مناطــق هــم در‬ ‫جهــت خنــک ســازی منــازل و هــم اب شــرب اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫گلستان پیشرو توسعه گردشگری کشاورزی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان با‬ ‫اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۱۹‬مزرعــه گردشــگری کشــاورزی در ایــن اســتان‬ ‫گفت ‪ :‬ایجاد فرصت های شــغلی متعدد و تامین درامد مســتمر‬ ‫و فــراوان در کنــار مزایــای ایــن بخــش اســت کــه گلســتان در ایــن‬ ‫بخــش پیشــرو توســعه ان بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬مجــوز نخســتین‬ ‫مزرعــه گردشــگری کشــور در گلســتان می باشــد کــه اکنــون ‪۱۰۹‬‬ ‫متقاضــی بــه دلیــل اثــرات مثبــت و فوایــد اقتصــادی ان‪ ،‬عالقمنــد‬ ‫راه انــدازی مزرعــه کشــاورزی بــه گردشــگری هســتند‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا ‪ ۲۲۱‬هــزار بهــره بــردار از قطــب هــای مهــم‬ ‫کشــاورزی کشــور بــا ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان رتبــه هــای اول تــا پنجــم کشــور را در تولیــد ‪۱۵‬‬ ‫محصــول کشــاورزی در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۵‬طرح در هفته دولت‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــا اشــتغال زایــی پایــدار ‪ ۲۵‬طــرح بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال در هفتــه دولــت امســال بــرای ‪ ۱۰۴‬نفــر بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫فرمانــی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد توســط بخــش خصوصــی‬ ‫‪ ۲۲‬طــرح بــا اعتبــار ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال امــاده و راه انــدازی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــی در ادامــه گفــت ‪ :‬بــرای ‪ ۱۴‬بســته بــا دریافــت مجــوز‬ ‫امــاده جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی هســتیم ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــرای جــذب ســرمایه گــذاران ایــن اداره‬ ‫کل ‪ ۵۵‬بســته امــاده کــرده کــه ‪ ۳۰‬بســته ان در مناطــق نمونــه‬ ‫گردشــگری اســت ‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان از دیگــر برنامه هــای مهــم ایــن اداره کل در ســال جــاری‬ ‫را تــاش بــرای ثبــت جهانــی دیــوار دفاعــی گــرگان‪ ،‬تکمیــل‬ ‫مــوزه روســتایی قــرق از محــل اعتبــارات ســفر دولــت ســیزدهم‪،‬‬ ‫برپایــی جشــنواره اقــوام ایــران زمیــن و پرداخــت تســهیالت از‬ ‫محــل تبصــره ‪ ۱۸‬بــه فعــاالن صنایــع دســتی برشــمرد‪.‬‬ ‫فرمانــی در پایــان خبــر از صــادرات چمدانــی صنایــع دســتی‬ ‫تولیــدات ایــن اســتان از ابتــدای ســالجاری بــه ارزش ‪ ۲۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۲۵‬دالر داد و گفــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن ‪ ۶۱‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال صنایــع دســتی تولیــدی اســتان در ســالجاری در ‪۲۲‬‬ ‫بازارچــه موقــت و ‪ ۲۰‬نمایشــگاه هــا بــه فــروش رفــت‪.‬‬ ‫اغاز ابرسانی به ‪ ۱۰‬روستای مراوه تپه در هفته دولت‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه در منتهــی الیــه شــمال شــرق گلســتان‬ ‫از شــروع عملیــات اجرایــی مرحلــه نخســت ابرســانی بــه ‪۱۰‬‬ ‫روســتای ایــن شهرســتان مــرزی طــی هفتــه دولــت ( ‪ ۲‬تا هشــت‬ ‫شــهریور) امســال خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬خانــوار معــادل پنــج هــزار نفــر جمعیــت ایــن روســتاها از‬ ‫اب اشــامیدنی ســالم برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫لقمــان قربانــی افــزود‪ :‬بــرای مرحلــه نخســت ابرســانی بــه ایــن‬ ‫‪ ۱۰‬روســتا کــه در قالــب طــرح «زاو» اجــرا می شــود و فعــا هفــت‬ ‫روســتای «قــزل اتــاق‪ ،‬اق تقــه‪ ،‬کــورک‪ ،‬بقجــه‪ ،‬داشــلی الــوم‪،‬‬ ‫چاتــال و خوجــه لــر» را شــامل می شــود ‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریــال از‬ ‫منابــع تملــک دارایی هــای اســتان هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن روســتاها فاقــد تاسیســات ابرســانی هســتند‬ ‫و اب مــورد نیــاز خــود را از چشــمه ها تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫قربانــی همچنیــن از افتتــاح یــا اغــاز عملیــات اجرایــی ‪۱۴۵‬‬ ‫پــروژه عمرانــی‪ ،‬تولیــدی‪ ،‬اقتصــادی و اشــتغالزا مــراوه تپــه در‬ ‫هفتــه دولــت امســال خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬بــرای عملیــات‬ ‫اجــرای ایــن طرح هــا کــه ‪ ۱۲۹‬مــورد ان افتتاحــی و ‪ ۱۶‬پــروژه ان‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی اســت‪ ،‬در مجمــوع هــزار و ‪ ۳۳۸‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۸۹۰‬میلیــون ریــال هزینــه شــده و خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از مجمــوع طرح هــای قابــل افتتــاح و کلنــگ زنــی‬ ‫مراوه تپــه در هفتــه دولــت ‪ ۱۰۴‬پــروژه ان عمرانــی و زیرســاختی اســت‬ ‫کــه اعتبــار هزینــه و پیــش بینــی شــده ان هــزار و ‪ ۱۴۸‬میلیــارد و ‪۷۱۰‬‬ ‫میلیــون ریــال و بقیــه نیــز طــرح هــای تولیــدی‪ ،‬اقتصــادی و اشــتغالزا‬ ‫بــا ســرمایه گذاری ‪ ۱۹۰‬میلیــارد و ‪ ۱۸۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه بیــان داشــت‪ :‬بــا افتتــاح طرح هــای عمرانــی‬ ‫و زیرســاختی ‪ ۵۶‬هــزار و ‪ ۷۴۲‬نفــر از جمعیــت حــدود ‪ ۷۰‬هــزار‬ ‫نفــری ایــن شهرســتان از مزایــای ان برخــوردار خواهنــد شــد ضمــن‬ ‫ح تولیــدی و اقتصــادی نیــز بــرای ‪۸۰‬‬ ‫اینکــه بــا بهره بــرداری ‪ ۴۱‬طــر ‬ ‫نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طرح هــای قابــل افتتــاح و کلنــگ زنــی مراوه تپــه در هفتــه‬ ‫دولــت توســط ادارات و نهادهــای مختلــف از جملــه «راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‪ ،‬بنیــاد مســکن‪ ،‬ورزش و جوانــان‪،‬‬ ‫اب و فاضــاب و شــرکت اب منطقـه ای‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪ ،‬صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت‪ ،‬تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و مخابــرات‪،‬‬ ‫بنیــاد علــوی و بخــش خصوصــی» اجــرا شــده یــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اینــده پژوهــی و دیجیتــال مارکتینــگ دو مفهــوم کلیــدی‬ ‫و بســیار مهــم در دنیــای کســب وکار امــروزی هســتند‪.‬‬ ‫احتمالــی‬ ‫در علــم اینــده پژوهــی به طــور کلــی‪ ،‬شــرایط‬ ‫ِ‬ ‫اینــده پیش بینــی می شــود و تخمینــی نســبی دربــاره ان‬ ‫زده می شــود (کــه اینــده کســب وکار و عرصــه دیجیتــال‬ ‫مارکتینــگ را هــم در بــر می گیــرد)؛ در دیجیتــال مارکتینــگ‬ ‫هــم بــا اســتفاده از اینترنــت و دســتگاه های الکترونیکــی‪،‬‬ ‫خدمــات و محصــوالت را بــه مشــتریان و مخاطبــان هــدف‬ ‫معرفــی می کننــد‪.‬‬ ‫اینده پژوهی چیست و چه نقشی در توسعه کسب وکارها دارد؟‬ ‫اینــده پژوهــی از شــاخه های علــوم اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی از اینــده پژوهــی در دنیــای کســب وکار‬ ‫شناســایی ترندهــای (‪ )Trend‬رایــج در اینــده اســت‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬بــا به کارگیــری دانــش اینــده پژوهــی‬ ‫ســعی می کننــد متوجــه شــوند کــه دنیــای کس ـب وکار بــه‬ ‫چــه ســمت و ســویی پیــش مــی رود و در اینــده‪ ،‬بیشــتر‬ ‫از کــدام فناوری هــا و تکنولوژی هــا بــرای گســترش و‬ ‫توســعه کســب وکارها‪ ،‬بازاریابــی و فعالیت هــای مرتبــط‬ ‫بــا دیجیتــال مارکتینــگ اســتفاده خواهــد شــد‪ .‬ایــن کار را‬ ‫بــا بررســی ترندهــای رایــج در گذشــته و امــروز در دنیــای‬ ‫کس ـب وکار انجــام می دهنــد و بــا اســتفاده از دانشــی کــه‬ ‫بــه دســت می اورنــد‪ ،‬به طــور نســبی‪ ،‬اینــده فعالیت هــا در‬ ‫کســب وکارها را پیش بینــی می کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از دیجیتــال مارکتینــگ در توســعه کسـب وکار و‬ ‫شــرح مفهــوم اینــده پژوهــی‬ ‫نقــش اینــده پژوهــی بــرای توســعه کســب وکارها بســیار‬ ‫مهــم و حیاتــی اســت؛ چراکــه بــا به کارگیــری دانــش‬ ‫حاصل شــده از اینــده پژوهــی کســب و کار‪ ،‬سیاســت های‬ ‫کاری شــرکت ها و مســیری کــه قــرار اســت بــرای رســیدن بــه‬ ‫پیشــرفت و توســعه کاری طــی کننــد مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫چــرا شــرکت ها بــرای توســعه و دوام در اینــده نیازمنــد صرف‬ ‫وقت و هزینه در حوزه دیجیتال مارکتینگ هســتند؟‬ ‫اگــر اشــنایی چندانــی بــا دنیــای کســب وکار و دیجیتــال‬ ‫مارکتینــگ نداریــد‪ ،‬ابتــدا بایــد بدانیــد کــه دیجیتــال‬ ‫مارکتینــگ یعنــی چــه‪ .‬بــه بیــان ســاده‪ ،‬دیجیتــال‬ ‫مارکتینــگ بــه هــر نــوع فعالیــت بازاریاب ـی ای اشــاره دارد‬ ‫کــه بــا اســتفاده از اینترنــت و دســتگاهی الکترونیکــی‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬در واقــع تمامــی فعالیت هــای بازاریابــی‬ ‫کــه در فضــای مجــازی و اینترنــت صــورت می گیرنــد‪،‬‬ ‫زیرمجموعــه دیجیتــال مارکتینــگ و جــزء ان خواهنــد بــود‪:‬‬ ‫فعالیت هایــی مثــل بازاریابــی در شــبکه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫بازاریابــی محتــوا‪ ،‬ایمیــل مارکتینــگ و ســئو‪.‬‬ ‫دیجیتــال مارکتینــگ از چنــد ســال گذشــته تــا بــه امــروز‬ ‫گســترش و رشــد چشــمگیری داشــته اســت و دلیــل ان‬ ‫هــم بســیار ســاده اســت‪ :‬تمامــی دنیــا امــروزه متکــی بــر‬ ‫اینترنــت اســت و بخــش عمــده فعالیت هــای کاری و‬ ‫شــخصی بــا اســتفاده از ان پیــش م ـی رود‪ .‬بنــا بــه برخــی‬ ‫تخمین هــا‪ ،‬بیشــتر مــردم دس ـت کم حــدود ‪ ۲۴‬ســاعت از‬ ‫وقتشــان در هفتــه را صــرف اســتفاده از اینترنــت می کننــد‬ ‫(معمــوال هــم بــا موبایــل هوشــمند)‪ .‬نمی تــوان انــکار‬ ‫کــرد کــه روزبــه روز بــه تعــداد کاربــران اینترنــت افــزوده‬ ‫می شــود‪ .‬پــس اگــر صاحــب کس ـب وکار هســتید و قصــد‬ ‫پیشــرفت و موفقیــت داریــد‪ ،‬حتمــا بایــد بــه ایــن کاربــران‬ ‫توجــه کنیــد و از ایــن فرصــت کمــال اســتفاده را ببریــد‪.‬‬ ‫ابزارهــای دیجیتــال برندینــگ ‪ -‬اســتفاده از دیجیتــال مارکتینگ‬ ‫در توســعه کسب وکار‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬تمامــی شــرکت ها و کســب وکارها‪،‬‬ ‫فــارغ از انــدازه شرکت شــان و میــزان ســرمایه ای کــه در‬ ‫اختیــار دارنــد‪ ،‬ملــزم بــه صــرف وقــت و هزینــه در حــوزه‬ ‫دیجیتــال مارکتینــگ هســتند‪ ،‬البتــه اگــر بخواهنــد میــان‬ ‫رقیبانشــان حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند و چشـم انداز‬ ‫روشــن تری از اینــده پیــش رو داشــته باشــند‪ .‬نظــر بــه‬ ‫اهمیــت دیجیتــال مارکتینــگ در دنیــای کســب وکار‪،‬‬ ‫متخصصــان اینــده پژوهــی بیشــتر انــرژی خــود را صــرف‬ ‫شناســایی ترندهــای رایــج در اینــده ٔ دیجیتــال مارکتینــگ‬ ‫می کننــد تــا به این صــورت‪ ،‬بتواننــد زمینه ســاز موفقیــت‬ ‫کس ـب وکارها شــوند و بــه سیاس ـت ها و برنامه ریزی هــای‬ ‫انهــا جهــت بدهنــد‪.‬‬ ‫اینــده پژوهــی چطــور بــه شناســایی روش هــای مناســب‬ ‫فعالیــت در حــوزه دیجیتــال مارکتینــگ کمــک می کنــد؟‬ ‫پیش تــر اشــاره کردیــم کــه هــدف اصلــی در اینــده‬ ‫پژوهــی‪ ،‬شناســایی ترندهــای رایــج در اینــده دیجیتــال‬ ‫مارکتینــگ و جهت دهــی بــه سیاســت های کســب وکارها‬ ‫بــر اســاس دانــش حاصل شــده از ایــن بررس ـی ها اســت؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اینــده پژوهــی نقــش مهمــی در فعالیت هــای‬ ‫مرتبــط بــا تحقیــق و توســعه کســب و کار دارد‪ .‬بــرای انکــه‬ ‫درک بهتــری از موضــوع پیــدا کنیــد‪ ،‬در ایــن بخــش از‬ ‫مطلــب بــه شــما خواهیــم گفــت کــه چطــور بــا به کارگیــری‬ ‫علــم اینــده پژوهــی‪ ،‬ترندهــای احتمالــی رایــج در اینــده‬ ‫دنیــای دیجیتــال مارکتینــگ را شناســایی می کننــد‪.‬‬ ‫اینــده پژوهــی ‪ -‬شناســایی روش هــای مناســب فعالیــت‬ ‫در حــوزه دیجیتــال مارکتینــگ بــا کمــک اینــده پژوهــی‬ ‫فناوری هــای تقریبــا نوظهــوری مثــل هــوش مصنوعــی‪،‬‬ ‫عینک هــای واقعیــت مجــازی و دســتگاه های پرینتــر‬ ‫ســه بعدی ازجملــه مــواردی هســتند کــه در علــم اینــده‬ ‫پژوهــی اهمیــت زیــادی بــه انهــا داده می شــود‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ..‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سهشنبه ‪ 01‬شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪592‬‬ ‫تولیــدی گلخانــه در ایــن اســتان وجــود دارد کــه ایــن تولیــد کننــدگان ســال گذشــته بیــش از ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان درامــد کســب کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬درامــد گلخانــه داران اســتان ســاالنه حــدود یــک دهــم کل محصــوالت باغــی‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫محمــد زاده افــزود‪ :‬در گلخانــه هــای اســتان ســاالنه ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۰‬هــزار تــن انــواع محصــول در فصــل‬ ‫و خــارج از فصــل تولیــد مــی شــود کــه ظرفیــت و پتانســیل خوبــی بــرای افزایــش تولیــدات بخــش‬ ‫کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه ازای هــر نیــم هکتــار فضــای گلخانــه ای بــرای حــدود ‪ ۱۰‬نفــر شــغل مســتقیم‬ ‫ایجــاد مــی شــود تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی و کاهــش بارندگــی‪ ،‬چــاره ای جــزء فعالیــت‬ ‫در فضاهــای کنتــرل شــده نیســت‪.‬‬ ‫محمــدزاده بــر تنــوع بخشــی در کشــت گلخانــه ای تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬انــواع صیفــی و ســبزی‪،‬‬ ‫گیاهــان خوراکــی و دارویــی‪ ،‬انــواع گیاهــان زینتــی و انــواع نشــاء هــا در گلخانــه هــای ایــن اســتان‬ ‫تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال هفــت هــزار و ‪ ۶۰۴‬هکتــار از اراضــی ایــن اســتان زیــر کشــت بهــاره‬ ‫گیاهــان دارویــی رفــت و پیــش بینــی مــی شــود کــه یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬تــن گیــاه دارویــی برداشــت شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی ارزش اقتصــادی گیاهــان دارویــی ایــن‬ ‫اســتان را ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان بــراورد کــرده اســت‬ ‫ســهم بخــش کشــاورزی اســتان ‪ ۱.۱‬درصــد از تولیدناخالــص بخــش کشــاورزی کشــور اســت کــه‬ ‫مهمتریــن بخــش تولیــدی اســتان بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان شــمالی ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار اســت‪ ،‬کل اراضــی اســتان‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح بــه بخــش کشــاورزی‬ ‫اختصــاص دارد و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضــی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫معاون جهاد کشاورزی گلستان خبرداد؛‬ ‫افزایش ‪ ۲۸‬درصدی تولید‬ ‫تخم مرغ در گلستان‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۰‬طرح‬ ‫کشاورزی در هفته دولت‬ ‫سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۰ :‬طــرح در حوزه هــای مختلــف‬ ‫کشــاورزی ایــن اســتان بــا ‪ ۷۶‬میلیــارد تومــان اعتبــار در هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن پــروژه هــا شــامل طــرح هــای ابیــاری نویــن‪ ،‬ایجــاد گلخانــه‪،‬‬ ‫واحــد هــای تولیــد و بســته بنــدی گیاهــان دارویــی اســت و راه انــدازی ایــن طــرح هــا بــرای ‪۶۲۸‬‬ ‫نفــر اشــتغال ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته یکهــزار هکتــار از اراضــی ایــن اســتان مجهــز بــه ســامانه هــای ابیــاری‬ ‫نویــن شــد کــه در مجمــوع راندمــان ابیــاری در ایــن اســتان از ‪ ۳۲‬درصــد بــه ‪ ۴۶‬درصــد طــی ســالهای‬ ‫گذشــته ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۳۳۹‬واحــد‬ ‫سرپرســت معاونــت دام و طیــور جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان از افزایــش ‪ ۲۸‬درصــدی تولیــد تخــم مــرغ در‬ ‫اســتان خبــرداد و گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۲۰‬درصــد تولیــد تخــم‬ ‫مــرغ در گلســتان مصــرف و مابقــی بــه اســتان هــای‬ ‫دیگــر ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد خیراندیــش اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر تولیــد‬ ‫تخــم مــرغ نســبت بــه تولیــد مشــابه ســال قبــل افزایش‬ ‫خوبــی داشــته و رشــد ‪ ۲۸‬درصــدی را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت دام و طیــور جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬میــزان تولیــد تخــم مــرغ در گلســتان‬ ‫در ماه هــای گــرم ســال بــه ‪ ۱۵۰‬تــن و در مــاه دیگــر بــه‬ ‫‪ ۲۰۰‬تــن می رســد‪.‬‬ ‫خیراندیــش بیــان کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۲۰‬درصــد تولیــد تخــم‬ ‫مــرغ در داخــل اســتان اســتفاده شــده و مابقــی هــم‬ ‫بــه تهــران و اســتان های مجــاور صــادر می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افزایــش تولیــد تخــم مــرغ در‬ ‫گلســتان بــه دلیــل افتتــاح یــک کارخانــه تولیــد تخــم‬ ‫مــرغ در گلســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت دام و طیــور جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان همچنیــن بــا اشــاره به کاهــش جوجه ریــزی در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال تاکنــون هفــت میلیــون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هــزار قطعــه جوجه ریــزی در ســطح مرغداری هــا‬ ‫انجــام شــده کــه ایــن امــار نســبت بــه مشــابه ســال قبــل‬ ‫کاهشــی ‪ ۱۵‬درصــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫خیراندیــش بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای حمایــت از‬ ‫تولیــد کننــدگان برنامه هــای خوبــی پیــش بینــی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬در حــال حاضــر پشــتیبانی دام و‬ ‫طیــور اقــدام بــه خریــد مــرغ معمولــی بــا کیلویــی ‪۵۸‬‬ ‫هــزار تومــان و همچنیــن مــرغ نــژاد اریــن بــا کیلویــی‬ ‫‪ ۶۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه بــه دلیــل افزایــش قیمــت مــرغ‬ ‫قــدرت خریــد مــردم کاهــش داشــته و البتــه کاهــش‬ ‫صــادرات از جملــه دالیلــی بــود کــه باعــث کاهــش‬ ‫جوجه ریــزی در اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫خوشبختانه در تابستان سال‬ ‫جاری خاموشی برق نداشتیم‬ ‫ســید احمــد موســوی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع‬ ‫بــرق گلســتان گفــت‪:‬از ‪ ۲۸‬اردیبهشــت ســال گذشــته‬ ‫شــاهد تجــارب بســیار تلخــی در خاموشــی های‬ ‫گســترده بودیــم امــا در دولــت ســیزدهم بــرای گــذر‬ ‫از تابســتان بــدون خاموشــی ‪ ۱۰۰‬برنامــه عملیاتــی‬ ‫پیش بینــی و اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در اوج مصــرف بــرق در تابســتان‬ ‫امســال تاکنــون ‪ ۱۴۷۷‬مــگاوات بــرق در اســتان‬ ‫توزیــع شــد و بــا تدابیــری کــه اندیشــیده شــد‬ ‫خوشــبختانه خاموشــی برنامه ریــزی شــده نداشــتیم‬ ‫موســوی یــاداور شــد ‪ :‬نیــروگاه علی ابادکتــول ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مــگاوات ظرفیــت تولیــد بــرق دارد و بــا تکمیــل‬ ‫ســیکل ترکیبــی ‪ ۵۴۰‬مــگاوات بــه ظرفیــت ان افــزوده‬ ‫می شــود کــه در ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان‬ ‫مصوبــه ‪ ۴۳۰‬میلیــون یورویــی بــرای ان اخــذ گردیــد ‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه جهاد تبیین‬ ‫در استاندارد‬ ‫انصراف بیش از ‪ ۴‬هزار نفر‬ ‫متقاضی مسکن ملی در شیروان‬ ‫خاکی بودن ‪ ۱۵۰‬کیلومتر‬ ‫از راه های روستایی شیروان‬ ‫کارگــروه جهــاد تبییــن در حــوزه هــای اقتصــادی در اســتاندارد‬ ‫گلســتان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫اداره کل اســتاندارد گلســتان دبیــری کارگــروه جهــاد تبییــن در حــوزه‬ ‫هــای اقتصــادی را کــه بــا حضــور مدیــران روابــط عمومــی دســتگاه‬ ‫هــای همخانــواده تولیــد‪ ،‬صنعــت و معــدن تشــکیل شــد‪ ،‬بــر عهــده‬ ‫گرفــت و بــه طــرح مســائل ایــن حــوزه و راهکارهــای ان پرداخــت‪.‬‬ ‫مدیــران روابــط عمومــی دســتگاه هــای اجرایــی ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬شــرکت شــهرکهای‬ ‫صنعتــی اســتان‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و اســتاندارد در‬ ‫ایــن جلســه ضمــن طــرح مســائل و مشــکالت حــوزه اطــاع‬ ‫رســانی بــه هــم نظــری بــرای گــذار از موانــع موجــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان در ایــن جلســه بــر ضــرورت هــم‬ ‫افزایــی و اســتفاده از ظرفیــت هــای بیــن دســتگاهی بــرای حــل‬ ‫ایــن مســائل تاکیــد کــرد و ایــن نــوع نشســت هــا و تشــکل هــا را‬ ‫منشــاء خیــر بــرای اعتمادســازی بیــن مــردم و خدمــت گیرنــدگان‬ ‫دولــت دانســت‪.‬‬ ‫ایــن کارگــروه در اســتانه هفتــه دولــت و بــا هــدف تبییــن و‬ ‫اطــاع رســانی خدمــات دولــت در اداره کل اســتاندارد گلســتان‬ ‫تشــکیل شــد و مقــرر شــد تــا بــه طــور فصلــی بــا حضــور‬ ‫دســتگاه های مرتبــط بــا صنعــت و تولیــد اســتمرار یابــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره راه و شهرســازی شهرســتان شــیروان در‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬چهــار هــزار و ‪ ۲۶۸‬متقاضــی مســکن‬ ‫ملــی ایــن شهرســتان انصــراف و رد درخواســت دادنــد‪.‬‬ ‫بــال اکبرپــور اظهــار داشــت‪ ۹ :‬هــزار و ‪ ۳۶۶‬نفــر ثبــت نــام‬ ‫اولیــه طــرح مســکن ملــی در ایــن شهرســتان را انجــام دادنــد کــه‬ ‫از ایــن تعــداد؛ چهــار هــزار و ‪ ۸۰‬نفــر افتتــاح حســاب و اورده‬ ‫اولیــه خــود را بیــن ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال واریــز کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع ســه هــزار و ‪ ۴۷۵‬نفــر رد درخواســت‬ ‫و ‪ ۷۸۲‬نفــر انصــراف و ‪ ۱۱‬نفــر متقاضــی مســکن ملــی در ایــن‬ ‫شهرســتان حــذف شــدند‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره راه و شهرســازی شهرســتان شــیروان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ســهمیه شهرســتان از نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬ســاخت ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۰۰‬واحــد در طــی چهــار ســال اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ ۸۴ :‬هکتــار زمیــن واقــع در محــدوده میــدان‬ ‫معلــم ایــن شهرســتان بــرای احــداث مســکن ملــی در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت و توافــق نهایــی بــا ‪ ۱۹۱‬مالــک انجــام شــد و‬ ‫بــرای اجــرای طــرح نیــاز بــه تغییــر کاربــری اســت‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی و کلنــگ زنــی ‪ ۲‬هــزار واحــد طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن در شهرســتان شــیروان بــا حضــور معــاون وزیــر‬ ‫راه و شهرســازی در نیمــه اول فروردیــن مــاه جــاری اغــاز شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار شــیروان گفــت‪ ۱۵۰ :‬کیلومتــر از راه هــای روســتایی‬ ‫ایــن شهرســتان خراســان شــمالی خاکــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دولــت اســماعیل زاده شــنبه شــب‬ ‫در جمــع خبرنــگاران شــیروان بــا بیــان اینکــه ‪ ۸۰‬درصــد مــردم‬ ‫شهرســتان از جــاده مناســب برخوردارنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مســیر ‪۵۰‬‬ ‫روســتای شهرســتان بــه طــول ‪ ۱۵۰‬کیلومتــر کــه اکثــرا مســیر فرعی‬ ‫دارد خاکــی اســت کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۲‬روســتا امســال اســفالت‬ ‫خواهــد شــد و ســال اینــده ‪ ۲۱‬روســتا انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال‪ ۵۰ ،‬کیلومتــر راه روســتایی در ســه‬ ‫بخــش مرکــزی‪ ،‬ســرحد و قوشــخانه شهرســتان از محــل اعتبــارات‬ ‫ملــی‪ ،‬محرومیــت زدایــی و شهرســتانی اســفالت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هــم اینــک مجمــوع کل راه هــای روســتایی ایــن شهرســتان ‪۶۵۰‬‬ ‫کیلومتر اســت که بیش از ‪ ۵۰۰‬کیلومتر ان اســفالت اســت و ‪۸۶‬‬ ‫کیلومتــر بزرگــراه در دو بانــد شــمالی و جنوبــی دارد‪.‬‬ ‫اســماعیل زاده بــا اشــاره بــه اب روســتایی شهرســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکثــرا روســتاهای شهرســتان ابرســانی شــده‬ ‫انــد و چــاه هایــی احــداث شــده کــه بــا تامیــن منابــع بــرق‬ ‫رســانی خواهــد شــد و اینــک چهــار مجتمــع ابرســانی شهرســتان‬ ‫در حــال اجــرا اســت کــه بــا بهــره بــرداری ان از اب پایــدار‬ ‫برخــوردار خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫دستگیری سه حفار غیرمجاز‬ ‫در شهرستان کردکوی‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان‬ ‫از دســتگیری ســه حفــار غیرمجــاز حیــن حفــاری چاهــی بــه عمــق ‪10‬متــر در یکــی از روســتاهای‬ ‫شهرســتان کردکــوی خبــر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان‪ ،‬ســرهنگ ســیدفرامرز میــر ‪ 1401‬بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪« :‬برابــر اخبــار‬ ‫واصلــه از میراث بانــان افتخــاری مبنــی بــر حفــاری غیرمجــاز در حیــاط منزلــی مســکونی در یکــی‬ ‫از روســتاهای شهرســتان کردکــوی توســط ســودجویان مواریــث فرهنگــی به منظــور کشــف امــوال‬ ‫تاریخی‪-‬فرهنگــی‪ ،‬موضــوع در دســتور کار ایــن یــگان قــرار گرفــت‪».‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬پــس از بررســی صحــت خبــر و ســایر اقدامــات اطالعاتــی و شناســایی منطقــه محــل‬ ‫حفــاری‪ ،‬اکیپــی متشــکل از تیــم عملیاتــی ســتاد فرماندهــی یــگان حفاظــت میراث فرهنگــی اســتان‬ ‫و همچنیــن نیروهــای پایــگاه عملیاتــی یــگان مرکــز و غــرب اســتان بــا همــکاری نیــروی انتظامــی‬ ‫شهرســتان کردکــوی بــه منطقــه اعــزام شــدند‪».‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪« :‬مامــوران اعزامــی پــس از کســب نیابــت قضایــی و بــا عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫وارد محــل حفــاری شــدند و تعــداد ســه نفــر از حفــاران غیرمجــاز را حیــن حفــاری چاهــی بــه عمــق‬ ‫‪10‬متــر دســتگیر کردنــد‪ .‬ایــن افــراد بــا تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی و قضایــی تحویــل‬ ‫نیــروی انتظامــی شــدند‪».‬‬ ‫ســرهنگ میــر در پایــان گفــت‪« :‬نیروهــای یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی اســتان گلســتان به صــورت شــبانه روزی در حــال نظــارت مناطــق تاریخــی ســطح‬ ‫اســتان هســتند و هرگونــه گــزارش و اخبــار تخلــف به ســرعت پیگیــری خواهــد شــد؛ از همــه مــردم‬ ‫اســتان درخواســت داریــم در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوردی در ایــن خصــوص مراتــب را بــا‬ ‫ســامانه ‪ 09662‬و یــا شــماره تمــاس ‪ 017-32241557‬در میــان بگذارنــد‪».‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جان ِ دوباره به دو محکوم به قصاص‬ ‫در گلستان در قالب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پویش « به عشق امام حسین‬ ‫علیه االسالم می بخشم»‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬دو محکــوم بــه قصــاص ایــن هفتــه بــا پادرمیانــی اعضای‬ ‫شــورای حــل اختــاف اســتان و گذشــت بــزرگ ِ اولیــای دم‪ ،‬از قصــاص نجــات یافتنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬یکــی از ایــن محکومــان‪ ،‬مــرد ِ ‪ 48‬ســاله ایســت کــه تیرمــاه ِ امســال‪،‬‬ ‫در دعــوای ارث و میــراث‪ ،‬ناخواســته‬ ‫ســبب مــرگ پــدرش شــد و اولیــای دم‬ ‫بــه حرمــت مــاه محــرم‪ ،‬از درخواســت‬ ‫قصــاص چشــم پوشــیدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در‬ ‫گلســتان ادامــه داد‪ :‬دومیــن محکوم‬ ‫بــه قصــاص هــم مــرد ‪ 39‬ســاله‬ ‫ای اســت کــه چهــار ســال پیــش در‬ ‫دعــوای خانوادگــی‪ ،‬مــرگ همســرش‬ ‫را رقــم زد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬به درخواســت‬ ‫اولیــای دم حکــم قصــاص پرونــده‬ ‫صــادر شــد و از ســه ســال پیــش در‬ ‫نوبــت اجــرا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اعضــای شــورای حــل اختــاف زنــدان گــرگان از دو ســال پیــش تــاش برای کســب‬ ‫رضایــت از اولیــای دم را اغــاز کردنــد کــه بــی نتیجــه بــود ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال پــس از تعییــن تاریــخ اجــرای حکــم ‪ ،‬بــار دیگــر تــاش هــا بــرای ســازش‬ ‫اغــاز شــد و ایــن بــار خانــواده مقتــول بــه حرمــت ایــام محــرم‪ ،‬بزرگوارانــه از حــق شــرعی و قانونــی‬ ‫خــود گذشــتند و از اجــرای حکــم منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون بــه یــازده محکــوم بــه قصــاص در اســتان به لطف‬ ‫گذشــت بــزرگ ِ اولیــای دم ‪ ،‬فرصــت زندگــی دوبــاره‪ ،‬داده شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬شهریور‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪592‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان‪:‬‬ ‫هفته دولت کارخانه ریسندگی‬ ‫به بهره برداری می رسد‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬در یکســال گذشــته ‪ ۴۲‬واحــد صنعتــی راکــد بــا‬ ‫اشــتغال ‪ ۳۵۲‬نفــر در اســتان احیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫درویش علــی حســن زاده اظهارکــرد‪ :‬در هفتــه دولــت ‪ 40‬طــرح صنعتــی بــا ســرمایه گذاری ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیاردتومــان و اشــتغال ‪ ۷۰۰‬نفــر در ‪ ۱۳‬شهرســتان بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬کارخانــه ریســندگی در علی ابــاد بــا‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان‪ ،‬کارگاه تولیــدی روکــش ام دی اف بــا بیــش از ‪ ۴۳‬میلیــارد‬ ‫تومــان در بندرگــز و واحــد تولیــد کامپونــد و گرانــول پلیمــری بــا ‪ ۴۶‬میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری از‬ ‫پروژه هــای مهــم قابــل افتتــاح در هفتــه دولــت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در یکســال گذشــته ‪ ۴۲‬واحــد صنعتــی راکــد بــا اشــتغال ‪ ۳۵۲‬نفــر در اســتان احیــا شــده‬ ‫اســت‪ .‬در زمینــه صــدور جــواز تاســیس در حــوزه صنعــت معــدن ‪ ۵۰۲‬مجــوز بــا اشــتغال ‪ ۱۲۲۰۰‬نفــر‬ ‫صــادر شــد کــه نســبت بــه ســال قبــل ان ‪ ۱۲۰‬درصــد رشــد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫حسـن زاده افــزود‪ :‬از محــل گمــرکات اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۲۰۸‬میلیــون دالر صــادرات‬ ‫داشــتیم کــه از نظــر ارزش دالری شــاهد رشــد ‪ ۶۱‬درصــدی هســتیم‪ .‬همچنیــن کل صــادرات اســتان‬ ‫از ســایر گمــرکات ‪ ۲۲۷‬میلیــون دالر بــوده کــه از نظــر دالری ‪ ۵۲‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــداد کشــورهای هــدف صادراتــی اســتان تــا پایــان تیرمــاه پارســال ‪ ۲۵‬کشــور بــود کــه‬ ‫اکنــون بــه ‪ ۳۰‬کشــور رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬در حــوزه صــدور پروانه هــای بهره بــرداری‬ ‫‪ ۱۴۰‬پروانــه بــا ‪ ۱۹۴۰‬اشــتغالزایی و ســرمایه گــذاری بیــش از ‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومــان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از ماموریت هــای مــا در حــوزه مشــاغل خانگــی بــا ‪ ۷۰‬رشــته کاری اســت کــه ‪ ۳۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیون پرونده تشــکیل شــد که ‪ ۵۰‬درصد ســهم مشــاغل خانگی اســتان را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫حسـن زاده اظهارکــرد‪ :‬در حــوزه رشــد ‪ ۸‬درصــدی کــه از اذرمــاه پارســال تکلیــف شــد ‪ ۲۳‬طــرح بــا‬ ‫‪ ۸۲۷‬میلیــارد تومــان اعتبــار تســهیالتی و اشــتغالزایی ‪ ۵۷۰‬نفــر احیــا شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســفر دولــت شــرکت شــهرک های صنعتــی ‪ ۷۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای‬ ‫توســعه زیرســاخت ها و ایجــاد پایانــه صادراتــی محصــوالت کشــاورزی نیــز مصــوب شــد کــه در حــال‬ ‫جــذب ســرمایه گذاری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در راســتای طــرح مردمی ســازی یارانه هــا در بحث هــای نظارتــی نقش افرینــی‬ ‫کردیم و در یکسال گذشته ‪ ۳۳‬هزار مورد بازرسی داشتیم که ‪ ۸۸‬درصد رشد داشته است‪ .‬در این‬ ‫مدت ‪ ۳۱۴۴‬مورد پرونده با ‪ ۳۲۹۳‬میلیارد ریال جریمه تشکیل شد که به تعزیرات ارسال کردیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان افــزود‪ :‬پارســال ســهم اشــتغال حــوزه صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت ‪ ۱۰‬هــزار نفــر بــود کــه ‪ ۱۰۵۰۰‬فرصــت شــغلی ایجــاد کردی ـم و ‪ .۵ ۳۴‬درصــد کل اشــتغال‬ ‫اســتان را شــامل می شــد‪ .‬ســهم امســال مــا ‪ ۱۰‬هــزار نفــر اســت کــه تــا االن ‪ ۳‬هــزار نفــر در ســامانه‬ ‫رصــد ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری تبعه بیگانه‬ ‫غیر مجاز در جاجرم‏‬ ‫بیش از ‪ 600‬نخ سیگار قاچاق‬ ‫در شیروان کشف شد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری تبعــه‬ ‫خارجــی کــه بــه صــورت غیــر مجــاز وارد کشــور و در نهایــت بــه‬ ‫ایــن‏شهرســتان شــده بــود‪ ،‬خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»رضا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام‏شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه یــک‬ ‫تبعــه کشــور خارجــی در ایــن شهرســتان حضــور داشــته و بــرای‬ ‫ســاکنان نیــز‏ایجــاد مزاحمــت کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس امنیــت عمومــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بــی وقفــه و بررســی اظهــارات‬ ‫شــاکیان پرونــده‪ ،‬محــل حضــور ایــن فــرد شناســایی و در یــک‬ ‫‏عملیــات غافلگیرانــه وی دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم بعــد از هماهنگــی هــای الزم بــرای طــرد از‬ ‫‏کشــور بــه اردوگاه اتبــاع غیــر مجــاز منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قنــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس هرگز اجــازه نخواهد‬ ‫داد تــا امنیــت و ارامــش و خصوصــا احســاس ارامــش در بیــن‬ ‫‏شــهروندان جامعــه مختــل شــود‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا‬ ‫در صــورت ازالع از حضــور اینگونــه افــراد کــه بــه صــورت غیــر‬ ‫مجــاز وارد‏کشــور شــده انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 600‬نــخ‬ ‫ســیگار قاچــاق خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»مجید یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫‏داشــت‪ :‬طــرح برخــورد بــا قاچــاق کاال در ســطح شهرســتان‬ ‫شــیروان بــا جدیــت در دســتور کار قــرار‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬یــک بــاب مغــازه‬ ‫مــورد بازرســی قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‏بازرســی از ایــن مغــازه‬ ‫تعــداد ‪ 600‬نــخ ســیگار قاچــاق کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه یــک نفــر‬ ‫قاچاقچــی نیــز دســتگیر و بعــد از تشــکیل‏پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس در رابطــه بــا‬ ‫کاالی قاچــاق و برخــورد‏بــا قاچاقچیــان از هیــچ تالشــی فروگــذار‬ ‫نخواهــد کــرد و انتظــار مــا از مــردم عزیــز ایــن اســت کــه در‬ ‫‏صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‏اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از توقیــف یــک دســتگاه‬ ‫کامیونــت حامــل ‪ 2‬هــزار لیتــر گازوئیــل قاچــاق‏خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «علیرضــا‬ ‫پوربــه» گفــت‪ :‬در پــی گــزارش رســیده از پلیــس امنیــت اقتصــادی‬ ‫اســتان مبنــی بــر تــردد یــک دســتگاه خــودروی‏کامیونــت حامــل‬ ‫ســوخت قاچــاق‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران انتظامــی جهــت توقیــف وارد‬ ‫عمــل شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان فــاروج بــا‬ ‫همــکاری گشــت‏کالنتــری ‪ 11‬در میــدان مرکــزی شــهر بــا برپایــی تــور‬ ‫ایســت و بازرســی ‪ ،‬موفــق شــدند کامیونــت موردنظــر‏را متوقــف کننــد‏‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بررســی هــای بعمــل امــده ‪،‬‏مشــخص‬ ‫شــد کامیونــت حامــل مقــدار ‪ 2‬هــزار لیتــر ســوخت قاچــاق از‬ ‫نــوع گازوئیــل بــه ارزش ‪ 600‬میلیــون‏ریــال مــی باشــد‪.‬‏‬ ‫پوربــه ‏تصریــح کــرد‪ :‬راننــده متخلــف پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫قضایــی بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه دادســرا‏معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬پدیــده قاچــاق عــاوه بــر ضربــه زدن به اقتصاد‬ ‫کشــور‪ ،‬زمینــه ســاز جرایــم دیگــری نیــز‏در ســطح جامعــه مــی شــود؛‬ ‫بــر همیــن اســاس تشــدید اقدامــات مقابلــه ای در ایــن حــوزه‪،‬‬ ‫همــواره یکــی‏از اولویــت هــای کاری پلیــس بــه شــمار مــی رود‏‪.‬‬ ‫مهــر گفــت‪ :‬شــهرداری ها یکــی از دســتگاه های پرمشــتری ســازمان‬ ‫بازرســی بــوده و مراجعــات و پرونده هــای انهــا زیــاد اســت‪.‬‬ ‫محمدتقــی مشــهدی بیــان کــرد‪ :‬پروژه هــای شــهرداری خالــی از‬ ‫ایــراد نیســت و ممکــن اســت پیمانــکار و مــردم ناراضــی باشــند که به‬ ‫فراخــور حــال بــه ایــن قضیــه ورود کرده ایــم و منجــر بــه برخوردهــای‬ ‫اداری و قضائــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه تعــداد هــر پــروژه شــهرداری گــرگان ممکــن اســت یــک یــا چنــد‬ ‫پرونــده قضائــی تشــکیل شــودوی اضافــه کــرد‪ :‬در زمــان اجــرا‪ ،‬در‬ ‫حیــن و بعــد از اجــرای پــروژه ممکــن اســت مشــکالتی ایجــاد شــود و‬ ‫مــا هشــدارها و تذکــرات الزم را ارائــه می کنیــم‪.‬‬ ‫مشــهدی بــا بیــان اینکــه گاهــی ورود مــا بــه هنــگام نیســت چــون‬ ‫گزارشــی از ایــرادات نداشــتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬دســتگاه نظارتــی در مباحــث‬ ‫فنــی پــروژه ورود نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه تعــداد هــر پــروژه ممکــن اســت یــک یا چنــد پرونده‬ ‫قضائــی داشــته باشــیم کــه بعضــا ًمحکوم شــده یا تبرئه می شــوند‪.‬‬ ‫محرزنبودن تعارضات قبل از اجرای پروژه ها‬ ‫فرمانــدار گــرگان گفــت‪ :‬مصوبــه شــورا و شــهرداری بــا اســتعالمات الزم‬ ‫بــه کمیتــه انطبــاق فرمانــداری امــده و در انجــا چارچوب هــای قانونــی‬ ‫مــورد بررســی قــرار می گیــرد و مــا نقشــی در اجــرا ندارد‪.‬عیســی پاییــن‬ ‫محلــی بیــان کــرد‪ :‬ایــن پروژه هــا بررســی شــده امــا وجــود معارضــان‬ ‫بــرای فرمانــداری محــرز نبــوده کــه بــه ایــن مســاله ورود کننــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقدامات کارشناســانه برای پروژه ها در شــهرداری‬ ‫انجــام و از قســمت های مختلــف اســتعالم گرفتــه می شــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫هــم اکنــون اگــر یــک شــخص بخواهــد قطعــه زمینــی را بخــرد بایــد‬ ‫بــه چندیــن قســمت مراجعــه کنــد ولــی شــهرداری بــه راحتــی از ایــن‬ ‫مســاله گذشــته و ســهل انــگاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫پاییــن محلــی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه ایــن مســائل از گذشــته وجــود‬ ‫داشــته و هــم اکنــون هــم ادامــه دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــروژه شــهربازی‬ ‫گــرگان‪ ،‬شــهرداری محکــوم شــده و بایــد بــه مالــکان خســارت دهد یا‬ ‫زمیــن را بــه مالــکان برگردانــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۳‬میلیارد تومان محکومیت در ‪ ۲‬پروژه‬ ‫بــرای اطــاع از رونــد بررســی پروژه هــا در شــهر گــرگان تالش کردیم‬ ‫تا با رئیس شــورای شــهر گفتگو کنیم اما وی حاضر به پاســخگویی‬ ‫نشــد امــا رئیــس ســابق شــورای شــهر گــرگان بــه خبرنــگار مهــر گفت‪:‬‬ ‫مهم تریــن دلیــل محکومیــت شــهرداری گــرگان در اجــرای پروژه هــا‪،‬‬ ‫عــدم دقــت و بــی توجهــی بــوده و هــم اکنــون ایــن نهــاد در پــارک‬ ‫جهــان نمــا و میــدان مــدرس بــه پرداخــت ‪ ۷۳‬میلیــارد تومــان‬ ‫محکــوم شــده اســت‪.‬‬ ‫صفرعلــی پاییــن محلــی بــا بیــان اینکــه ســایر پروژه هــا و امــاک هم مانند‬ ‫افســران معــارض دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬معمــوال ًدر امضــای قراردادهــا دقــت کافــی‬ ‫وجــود نداشــته و در ادامــه بــه مشــکل برخــورد می کنیــم‪.‬وی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫بایــد پروژه هــا در کمیســیون نظــارت و اداری مالــی شــورا بررســی شــده و‬ ‫ســپس به صحن بیاید و بررســی شــود ایا زمینی که خریداری شــده ســند‬ ‫دارد یــا قولنامـه ای اســت؟پایین محلــی بــا اشــاره بــه تکــرار بــی توجهی هــا‬ ‫در شــهربازی گــرگان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن پــروژه هــم معــارض داشــته و شــهرداری‬ ‫بــی دقتــی کــرده و هزینــه ان را مــردم بایــد بپردازنــد‪.‬‬ ‫شهربازی ‪ ۱۰‬معارض دارد‬ ‫دیگــر عضــو شــورای اســامی شــهر گــرگان هــم در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬برخــی از محــات و اراضــی شــهر گــرگان از جملــه باکرمحلــه‪،‬‬ ‫افســران و غیــره معارضــان زیــادی داشــته و تنهــا پروژه هــای‬ ‫شــهرداری را شــامل نمی شــود‪.‬‬ ‫مهــران کاظــم نــژاد بــا بیــان اینکــه تــک برگــی شــدن اســناد امــاک‬ ‫بایــد ‪ ۵۰‬ســال پیــش اجرایــی می شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در محــدوده ای‪ ،‬ملــک‬ ‫اوقافــی بــوده و شــهرداری زمیــن را مــی خــرد و در ادامــه بــا تناقــض‬ ‫قانونــی محکــوم می شــویم‪.‬‬ ‫کاظــم نــژاد اضافــه کــرد‪ :‬در انجیــراب‪ ،‬مالــک زمین هــای خــود را‬ ‫قطعه بنــدی کــرده و فروختــه و هــم اکنــون مــا را بــا مــردم درگیر کرده‬ ‫اســت و انهــا بــدون پروانــه ســاخت و ســاز می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در میــدان مــدرس هــم ‪ ۳۰‬ســال پیــش مالــک زمین‬ ‫را قطعه بنــدی و خیابانــی ایجــاد شــده تــا ملکــش ارزش پیــدا کنــد‬ ‫امــا هــم اکنــون مدعــی بــوده و شــهرداری را محکــوم کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن عضــو شــورای اســامی شــهر گــرگان بیــان کــرد‪ :‬در منطقــه‬ ‫چنــاران هــم مالــک‪ ،‬زمیــن خــود را قطعه بنــدی کــرده و رفتــه امــا هــم‬ ‫اکنــون مدعــی اســت و مــردم هــم امکانــات جانبــی می خواهنــد‪.‬‬ ‫کاظــم نــژاد در خصــوص شــهربازی هــم گفــت‪ ۱۸ :‬هکتــار زمیــن‬ ‫توســط مدیریــت شــهری اســبق در هزارپیــچ خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬منطقــه هزارپیــچ ابتــدا بــه عنــوان فضــای ســبز و‬ ‫در محــدوده شــهر گــرگان بــود امــا در ادامــه از محــدوده خــارج شــد و‬ ‫شــرکت های تعاونــی بــه صــورت غیرمجــاز ان را خریــداری کردنــد و بعد‬ ‫بیــان شــد کــه نبایــد در انجــا ســاخت و ســاز انجــام شــود و شــهرداری‬ ‫ایــن امــاک را از مالــکان توافقــی خریــداری کــرد و هــم اکنون حــدود ‪۱۰‬‬ ‫نفــر معتــرض بــوده و بــا توجــه بــه اینکــه قــرار اســت در انجا پــروژه اجرا‬ ‫شــود‪ ،‬مدعــی شــده اند‪.‬کاظم نــژاد عنــوان کــرد کــه پیشــنهاد داده شــده‬ ‫کــه قبــل از اجــرای پــروژه بــا نصــب نوشــته ای اعــام شــود کــه در ایــن‬ ‫منطقــه اگــر معارضــی وجــود دارد‪ ،‬اعــام کنــد‪.‬‬ ‫شــهروندان گرگانــی انتظــار دارنــد تــا مدیران شــهری و اعضای شــورا‬ ‫بــه وظایــف خــود عمــل کــرده و در راســتای حفــظ و صیانــت از امــوال‬ ‫و دارایی هــا شــهر تــاش کنند‪/.‬مهــر‬ ‫خزانه خالی شهر‬ ‫و جرایم حقوقی‬ ‫افزایــش محکومیت هــای مالــی شــهرداری گــرگان در پــروژه هــای‬ ‫عمرانــی‪ ،‬عــاوه بــر هدررفــت اعتبــارات‪ ،‬شــائبه کــم توجهــی و نبــود‬ ‫نظارت کافی شــورا و مدیران شــهری در صیانت از بیت المال را تشــدید‬ ‫کــرده است‪.‬شــهروندان گرگانــی ســال ها اســت بــا دغدغه هــای متعددی‬ ‫روبــرو هســتند‪ ،‬برخــی از ایــن چالش هــا ماننــد ترافیــک‪ ،‬کمبــود فضــای‬ ‫ســبز‪ ،‬خرابــی اســفالت معابــر و حتــی باکس هــا زباله به یکی از مســائل‬ ‫روزمــره شــهر تبدیــل شــده اما چالش اساسـی تر به اشــکاالت و ایــرادات‬ ‫در اجــرای پروژه هــا و معارضــات بــر می گــردد‪.‬‬ ‫مشــکالت حقوقــی و قانونــی پروژه هایــی همچــون زیرگــذر و‬ ‫روگذرهــا در کمربنــدی و بلــوار ناهارخــوران‪ ،‬عــدم اجــرای دقیــق‬ ‫تعهــدات در پروژه هــا و نارضایتــی پیمانــکاران‪ ،‬میلیاردهــا تومــان بــه‬ ‫خزانــه شــهرداری خســارت وارد کــرده اســت‪ .‬در هفته هــای اخیــر‬ ‫هــم شــاهد ان هســتیم کــه در برخــی از پروژه هــا ماننــد پــارک جهان‬ ‫نمــا‪ ،‬میــدان مــدرس و بلــوار افســران‪ ،‬شــهرداری گــرگان بــه دلیــل‬ ‫عــدم رعایــت ملزومــات قانونــی در محاکــم قضائــی‪ ،‬بــه پرداخــت‬ ‫میلیاردهــا ریــال خســارت محکــوم شــده اســت‪.‬‬ ‫نبــود دقــت نظــر در جانمایــی پروژه هــا و ســهل انــگاری در بررســی‬ ‫مباحــث مالکیــت عرصه هــای محــل اجــرا از جملــه موضوعاتــی بوده‬ ‫کــه در پرونده هــای اخیــر منجــر بــه محکومیــت شــهرداری گــرگان‬ ‫شــده اســت‪ .‬در اخریــن نمونــه ایــن مســاله‪ ،‬می تــوان بــه وجــود ‪۱۰‬‬ ‫معــارض در پــروژه شــهربازی گــرگان اشــاره کــرد؛ پــروژه ای کــه قــرار‬ ‫اســت صدهــا میلیــارد تومــان در ان ســرمایه گــذاری شــود‪.‬‬ ‫ایــن مباحــث بیانگــر ان اســت کــه مدیریــت شــهری گــرگان از درد‬ ‫مزمنــی رنــج می بــرد کــه کــم توجهــی بــه ایــن مســاله بــه هــر دلیــل‪،‬‬ ‫خســارات بســیاری را متوجــه شــهر و شــهروندان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نبــود نظــارت کافــی یــا ضعــف کمیســیون نظــارت و بررســی بــه‬ ‫شــکایات شــورا و نهادهــای باالدســتی از جملــه دالیــل بــروز و تکــرار‬ ‫ایــن رخــداد تلــخ در شــهر اســت‪.‬‬ ‫شهرداری مشتری سازمان بازرسی‬ ‫مدیــرکل ســازمان بازرســی گلســتان در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار‬ ‫کشف ‪ 2‬هزار لیتر سوخت‬ ‫قاچاق در فاروج‏‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫رتبه ‪ 144‬دنیا و تحقق‬ ‫ارزوهای دیجیتال!‬ ‫خــدا را کــرور کــرور شــکر ایــن روزهــا‬ ‫دولــت در تــاش اســت البــای‬ ‫مذاکــرات برجامــی و اجــرای رتبــه‬ ‫بنــدی فرهنگیــان و جلوگیــری از‬ ‫خشــک شــدن تــاالب هــا و ‪ ...‬پهنــای‬ ‫بانــد اینترنــت را افزایــش دهــد و اگــر‬ ‫خریــد خانــه‪ ،‬مســکن‪ ،‬خــودرو‪ ،‬اجاق‬ ‫گاز‪ ،‬یخچــال و ‪ ...‬برایمــان تبدیــل بــه رویــا شــده اســت‪،‬‬ ‫دســتکم ارزوهــای دیجیتــال مــا در حــال تحقــق هســتند!‬ ‫البتــه بــه شــرطی کــه مــردم هــم توقــع شــان را پاییــن‬ ‫بیاورنــد و همیــن کــه مــای کامپیوتــر و کنتــرل پنــل‬ ‫کامپیوترشــان بــدون فیلتــر شــکن بــاز مــی شــود‪،‬‬ ‫خــدا را شــکر کننــد و ان را بــه فــال نیــک بگیرنــد!‬ ‫در جریــان هســتید کــه ایــن روزهــا برخــی مــردم گیــر داده‬ ‫انــد بــه اینترنــت و از کیفیــت اینترنــت اظهــار نارضایتــی‬ ‫کــرده انــد کــه معــاون وزیــر ارتباطــات پاســخ مســتدل و‬ ‫مشعشــعی بــه هموطنــان ارائــه نمــود‪ .‬اصــل داســتان بــه‬ ‫روایــت جرایــد ‪....‬‬ ‫باقــری اصــل‪ ،‬معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت‪ :‬علــت‬ ‫نارضایتــی مــردم از کیفیــت اینترنــت رشــد شــتابان‬ ‫تقاضاســت‪ ،‬البتــه کیفیــت پاییــن نیامــده و امارهــا ایــن‬ ‫را اثبــات می کنــد‪ ،‬امــا ســطح توقــع مــردم از ســرویس ها‬ ‫افزایــش یافتــه و تعــداد کاربرانــی کــه از ســرویس ها‬ ‫اســتفاده می کننــد نیــز افزایــش یافته اســت‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬وی افــزود‪ :‬در حــوزه زیرســاخت های‬ ‫اقتصــاد دیجیتــال دســت کم بایــد پهنــای بانــد ‪ ۱۰۰‬مــگا‬ ‫بیــت بــر ثانیــه را فراهــم کنیــم‪ .‬شــورای عالــی فضــای‬ ‫مجــازی حکمــی داشــت کــه طــی ان بایــد امــکان دسترســی‬ ‫بــه ‪ ۲۰‬میلیــون پــورت فراهــم شــود‪.‬‬ ‫باقــری اصــل ادامــه داد‪ :‬ســرعت و پهنــای بانــد کنونــی‬ ‫بــرای تحــول در اقتصــاد دیجیتــال کافــی نیســت‪ .‬متوســط‬ ‫ســرعت اینترنــت ثابــت مــا زیــر ‪ ۱۰‬مــگ اســت و رتبــه ‪۱۴۴‬‬ ‫دنیاییــم‪ .‬در اینترنــت همــراه ســرعت نزدیــک ‪ ۳۰‬اســت‬ ‫و رتبــه مــا بیــن ‪ ۷۱‬تــا ‪ ۷۳‬اســت‪ .‬اگــر پهنــای بانــد کافــی‬ ‫فراهــم نشــود‪ ،‬ارزوهــای دیجیتالمــان محقــق نمی شــود‪.‬‬ ‫مــردم انتظــار کیفیــت بهتــر اینترنــت دارنــد‪ ،‬ایــن توقــع‬ ‫حــق انهاســت و مــردم می خواهنــد از ایــن پلتفــرم کســب‬ ‫درامــد کننــد‬ ‫مالحظه فرمودید داســتان از چه قرار اســت؟ قابل توجه‬ ‫دوســتانی کــه بســاط راه انداختــه انــد در ایــن پلفتفــرم بــا‬ ‫فــروش لیــف و تــاس حمام و روشــور و ســرخاب ســفیداب‬ ‫در حــال کســب درامــد هســتند‪ .‬ایــن دوســتان عــاوه بــر‬ ‫اینکــه معــاون وزیــر را بــه زحمــت انداختــه انــد‪ ،‬مانــع از‬ ‫تحقــق ارزوهــای دیجیتــال مــا نیــز شــده انــد!‬ ‫بــا ایــن حــال ناگفتــه نمانــد بــه ســوی همیــن چــراغ‬ ‫مــودم قســم در ایــن شــرایط حســاس مــا بــه هیــچ‬ ‫عنــوان راضــی بــه دردســر افتــادن دولــت و تــاش بــرای‬ ‫تغییــر رتبــه ‪ 144‬بیــن کشــورهای دنیــا نیســتیم و بــه قــول‬ ‫شــاعر « قانعیــم بیشــتر از ایــن چــه بخواهیــم از تــو ایــن‬ ‫کــه ‪ /‬گاهگاهــی نــت مــا وصــل شــود هــم کافیســت!»‬ ‫در ضمــن همیــن کــه ایــن بــار ســرعت کــم اینترنــت را گــردن‬ ‫کوســه هــا نیانداختیــد کــه کابــل هــای اینترنت زیــر اب را گاز‬ ‫زده انــد یــا فــان کشــتی ســیم اینترنــت را قطــع کــرده اســت‪،‬‬ ‫پرچــم باالســت! هیــچ چیــز بهتــر از صداقــت نیســت!‬ ‫رشد ‪ 200‬درصدی افزایش‬ ‫مشترکین فعال ‪adsl‬‬ ‫مخابرات مراوه تپه‬ ‫مشــترکین فعــال ‪ adsl‬مخابــرات در شهرســتان مــراوه تپــه‬ ‫‪ 200‬درصــد رشــد داشــته اســت ‪.‬‬ ‫مهنــدس عنایــت از رشــد ‪200‬درصــدی افزایــش مشــترکین‬ ‫فعــال ‪ adsl‬مخابــرات در شهرســتان مــراوه تپــه خبــر داد‬ ‫و گفــت ‪ :‬اســتقبال مــردم مــراوه تپــه از ســرویس ‪adsl‬‬ ‫مخابــرات زیــاد بــوده و بــا توجــه بــه کیفیــت خدمــات و‬ ‫ســرویس هــای مخابراتــی ارایــه شــده ‪ ،‬رضایــت مــردم در‬ ‫ایــن زمینــه کســب شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی ارتقــاء کیفیــت اینترنــت مخابــرات را از برنامــه هــای‬ ‫مــورد اهمیــت دانســت و گفــت ‪ :‬ارائــه خدمــات و ســرویس‬ ‫هــای بــا کیفیــت بــا تــاش بیشــتر همــکاران ادامــه دارد و‬ ‫کســب رضایــت حداکثــری مشــتریان هــدف اســت‪.‬‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان جــزء اســتانهای برتــر در دایــری‬ ‫‪ADSL,VDSL‬وخدمــات دیتــا‬ ‫در جلسه شورای مدیران شرکت مخابرات ایران ‪ ،‬مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان جــزء اســتانهای برتــر در دایری‪ADSL,VDSL‬وخدمــات دیتا‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫در جلســه شــورای مدیــران شــرکت مخابــرات ایــران کــه بــا‬ ‫حضــور مدیــران مناطــق مخابراتــی بصــورت ویدئــو کنفرانســی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬مخابــرات منطقــه گلســتان جــزء اســتانهای‬ ‫برتــر در دایری‪ADSL,VDSL‬وخدمــات دیتــا معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن جلســه کــه بصــورت هفتگــی برگــزار میشــود شــاخصهای‬ ‫مختلــف مــورد بررســی و پیشــرفت و رشــد شــاخصها تحلیــل‬ ‫شــده و علــل عــدم رشــد هــر کــدام از شــاخص هــا شناســایی و‬ ‫راهکارهــای پیشــرفت در مناطــق ارائــه مــی شــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫سهشنبه ‪ 01‬شهریور‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪592‬‬ ‫امنه صرامی‬ ‫قانون ترک کار؛‬ ‫نحوه شکایت کارفرما‬ ‫بــرای پایــان دادن بــه قراردادهــا بایــد قوانیــن و مقــررات‬ ‫مربــوط بــه ان را رعایــت کنیــد‪ .‬قراردادهایــی کــه بــا‬ ‫شــرکت ها و موسســات مختلــف امضــا می کنیــد هــم از‬ ‫ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند‪ ،‬بنابرایــن نمی توانیــد بعــد از‬ ‫توافــق بــا شــرکتی بــرای انجــام کاری ناگهانــی و بــدون هیــچ‬ ‫مقدم ـه ای تعهــدات خــود را زیــر پــا بگذاریــد و از کار بــرای‬ ‫ان شــرکت انصــراف بدهیــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬دربــاره مفهــوم‬ ‫تــرک کار و تفاوتــش بــا غیبــت کاری یــا خاتمــه قــرارداد‬ ‫می گوییــم‪ .‬پــس از ان‪ ،‬قانــون تــرک کار‪ ،‬عواقبــی کــه بــرای‬ ‫ان پیش بینــی شــده اســت و نحــوه شــکایت کارفرمــا از ترک‬ ‫کار را بررســی می کنیــم‪ .‬در پایــان هــم بــه ‪ ۱۰‬ســوال رایــج‬ ‫دربــاره قانــون تــرک کار اداره کار پاســخ می دهیــم‪.‬‬ ‫مفهوم ترک کار چیست؟‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۲۵‬قانــون کار‪« :‬هــرگاه قــرارداد کار بــرای‬ ‫مــدت موقــت و یــا بــرای انجــام کار معیــن منعقــد شــده‬ ‫باشــد‪ ،‬هیــچ یــک از طرفیــن به تنهایــی حــق فســخ ان را‬ ‫ندارد‪».‬همچنیــن مطابــق بنــد اول دســتورالعمل شــماره ‪۱۷‬‬ ‫روابــط کار کــه وزارت کار و امــور اجتماعــی در ســال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫صــادر کــرده اســت‪« :‬تــرک کار عبــارت اســت از فســخ‬ ‫یک جانبــه قــرارداد کار از طــرف کارگــر بــدون مجــوز قانونــی‪.‬‬ ‫بــرای محقق شــدن تــرک کار‪ ،‬کارگــر می بایــد قصــد و نیــت‬ ‫انجــام چنیــن عمــل حقوقــی را داشــته باشــد‪ ،‬بنابرایــن در‬ ‫صورتــی کــه قصــد و نیــت فســخ قــرارداد وجــود نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬عمــل انجام شــده (عــدم حضــور در کارگاه) تــرک کار‬ ‫محســوب نمی شــود‪».‬به زبان ســاده تر‪ ،‬تــرک کار مربــوط بــه‬ ‫زمانــی اســت کــه بــدون اطــاع دادن بــه کارفرمــا و شــرکتی‬ ‫کــه بــرای ان کار می کنیــد‪ ،‬یک طرفــه و بــدون هیــچ دلیــل‬ ‫موجــه و قانونــی از ادامــه همــکاری خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫تفاوت غیبت کاری و ترک کار چیست؟‬ ‫حضورنیافتــن در محــل کار همیشــه به معنــای انصــراف از‬ ‫ادامــه همــکاری نیســت‪ .‬گاهــی اوقــات ممکــن اســت فــرد بــه‬ ‫بیمــاری ســختی مبتــا شــود یــا مشــکالت مختلــف مانــع از ایــن‬ ‫شــوند کــه به موقــع و مثــل همیشــه در محــل کار حاضــر شــود‪.‬‬ ‫در ایــن مواقــع‪ ،‬بــه عملــی کــه فــرد انجــام می دهــد تــرک کار‬ ‫نمی گوینــد‪ ،‬بلکــه غیبــت کاری محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس بنــد ســوم دســتورالعمل شــماره ‪ ۱۷‬وزارت کار و‬ ‫امــور اجتماعــی‪« :‬تفــاوت غیبــت بــا تــرک کار در ایــن اســت‬ ‫کــه در غیبــت قصــد فســخ قــرارداد وجــود نــدارد‪ ».‬به زبــان‬ ‫ســاده تر‪ ،‬هنــگام غیبــت کاری‪ ،‬قصــد نداریــد کــه از کارتــان‬ ‫اســتعفا بدهیــد‪ ،‬بلکــه فقــط مشــکلی پیــش امــده اســت و‬ ‫به دلیــل ایــن مشــکل نتوانســته اید در موعــد مقــرر در محل‬ ‫کارتــان حاضــر بشــوید یــا ســفارش کارفرمــا را انجــام بدهید‪.‬‬ ‫بنابرایــن همه چیــز بــه نیت تــان بســتگی دارد‪ .‬البتــه گاهــی‬ ‫ممکــن اســت کــه غیبــت طوالنی مــدت در محــل کار نشــانه ‬ ‫بی تمایلــی بــه ادامــه همــکاری باشــد‪ .‬بررســی و تشــخیص‬ ‫ایــن موضــوع بــر عهــده مرجــع حــل اختــاف میــان کارگــر و‬ ‫کارفرمــا یــا همــان اداره کار اســت‪.‬‬ ‫تفاوت خاتمه قرارداد کار و ترک کار چیست؟‬ ‫قراردادهــای کاری تــا ابــد ادامــه پیــدا نمی کننــد و ممکــن‬ ‫اســت بنــا بــه شــرایطی ایــن قراردادهــا به اصطــاح خاتمــه‬ ‫یابنــد‪ .‬در مــاده ‪ ۲۱‬قانــون کار‪ ،‬دربــاره ایــن شــرایط صحبــت‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــرایطی کــه طبــق ایــن مــاده قانونــی باعــث‬ ‫خاتمــه قراردادهــای کاری می شــوند عبارت انــد از زمانــی کــه‬ ‫کارگر‪:‬فــوت کند؛بازنشســت ه شــود؛ازکارافتاده شود؛اســتعفا‬ ‫بدهد‪.‬به عــاوه‪ ،‬در ایــن مواقــع نیــز قــرارداد خاتمــه پیــدا‬ ‫می کند‪:‬زمــان قــرارداد کار بــا مــدت موقــت تمــام شــود و بــه‬ ‫صــورت صریــح یــا ضمنــی تمدیــد نشــود؛پایان یافتن کار در‬ ‫قراردادهایــی کــه بــرای انجــام کار معینــی منعقــد شــده اند‪.‬‬ ‫در تبصــره ایــن مــاده نیــز بــرای اســتعفای کارگــر شــرایطی‬ ‫تعییــن شــده اســت‪ .‬طبــق ایــن تبصــره‪ ،‬کارگــری کــه قصــد‬ ‫ک مــاه قبــل‬ ‫اســتعفا از کارش را دارد بایــد موضــوع را از ی ـ ‬ ‫بــه صــورت کتبــی بــه کارفرمایــش اطــاع بدهــد‪ .‬رعایــت‬ ‫قوانیــن و عــرف کاری بــرای اســتعفا بــه شــکلی مناســب‪ ،‬در‬ ‫وجهــه حرف ـه ای شــما و دریافــت توصیه نامــه از شــرکت ها‬ ‫تاثیر گــذار اســت‪.‬‬ ‫در نتیجــه اگــر کســی بــدون اعــام قبلــی کارش را انجــام ندهــد‬ ‫یــا محــل کارش را بــرای همیشــه تــرک کنــد‪ ،‬مشــمول قانــون‬ ‫تــرک کار می شــود و بایــد عواقــب قانون ـی اش را متحمــل شــود‪.‬‬ ‫ترک کار چه عواقب قانونی ای دارد؟‬ ‫همان طــور کــه پیــش از ایــن گفتیــم‪ ،‬وزارت کار و امــور‬ ‫اجتماعــی در ســال ‪ ۱۳۹۰‬دســتورالعملی دربــاره مقــررات تــرک‬ ‫کار صــادر کــرده اســت‪ .‬بــر اســاس بندهــای چهــارم و پنجــم‬ ‫ایــن بخش نامــه‪ ،‬در صورتــی کــه کارگــری تــرک کار کنــد‪،‬‬ ‫مســتحق دریافــت مزایــای پایــان کار و حــق ســنوات نیســت‪.‬‬ ‫حــق ســنوات بــه مبلغــی گفتــه می شــود کــه مطابــق بــا‬ ‫مــاده ‪ ۲۴‬قانــون کار‪ ،‬کارفرمــا در پایــان هــر ســال موظــف‬ ‫بــه پرداخــت ان اســت‪ .‬ایــن مبلــغ برابــر بــا حقــوق یــک مــاه‬ ‫کارگــر اســت‪.‬‬ ‫بندهــای چهــارم و پنجــم از دســتورالعمل شــماره ‪ ۱۷‬روابــط‬ ‫کار تــا زمانــی معتبــر بــود کــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت‬ ‫اداری کشــور در ایــن خصــوص حکمــی نــداده بــود‪ .‬این هیئت‬ ‫عمومــی در اســفندماه ســال ‪ ۱۳۹۵‬در پاســخ بــه دادنامــه‬ ‫شــماره ‪ ،۱۳۴۷ ،۱۳۴۸ ،۱۳۴۹‬در حکمــی بندهــای چهــارم و‬ ‫پنجــم دســتورالعمل وزارت کار را باطــل اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در حــال حاضــر‪ ،‬کارفرمــا وظیفــه دارد کــه مزایای پایان‬ ‫کار و حــق ســنوات پایــان خدمــت کارکنانــش را نســبت بــه مــدت‬ ‫زمانــی کــه برایــش کار کرده انــد تمــام و کمــال بپــردازد‪ .‬کارکنــان‬ ‫هــم طبــق قراردادشــان موظــف بــه انجــام تعهداتشــان هســتند‬ ‫و در صــورت تــرک کار و عــدم انجــام به موقــع وظایفشــان بایــد‬ ‫خســارات واردشــده بــه کارفرمــا را جبــران کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ..‬‬ ‫هرگز دوران بارداری نباید از لوازم ارایشی استفاده کرد‬ ‫سرویس سالمت ‪ -‬هدی سادات پاک نهاد‬ ‫اغلــب زنــان پــس از شــنیدن خبــر بــارداری بــرای حفــظ ســامت جنیــن‬ ‫خــود ســعی مــی کننــد تــا برخــی از جنبه هــای زندگیشــان را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن دوران اغلــب رژیــم غذایــی و فعالیــت بدنــی تنظیــم مــی شــود‪،‬‬ ‫ازمایش هــای پزشــکی به طــور مرتــب انجــام می شــود و حتــی مراقبــت از‬ ‫پوســت نیــز تغییــر می کنــد‪.‬‬ ‫برخــی از زنــان بــاردار بــه دلیــل تغییــرات هورمونــی و پوســتی تمایــل‬ ‫بیشــتری بــه اســتفاده از محصــوالت زیبایــی و ارایشــی پیــدا مــی کنند اما‬ ‫در این دوره‪ ،‬حرف وحدیث های فراوانی درباره اســتفاده از لوازم ارایشــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬برخــی خطــرات اســتفاده از لوازم ارایشــی را افســانه و‬ ‫دروغ می داننــد و برخــی دیگــر در خصــوص اســتفاده از لوازم ارایشــی‬ ‫بــه زنــان بــاردار هشــدار جــدی می دهنــد امــا ازنظــر علمــی کــدام بــاور‬ ‫درســت اســت؟ زنــان بــاردار بــه چــه صورتــی می تواننــد از لوازم ارایشــی‬ ‫اســتفاده کنند؟محققــان توصیــه می کننــد محصــوالت مراقبت شــخصی‬ ‫و لوازم ارایشــی در دوران بارداری باید با دقت انتخاب و اســتفاده شــوند‬ ‫چراکــه مــواد شــیمیایی موجــود در ایــن محصــوالت می تواننــد از طریــق‬ ‫جــذب از پوســت (ماننــد کرم هــا و لوســیون ها)‪ ،‬دهــان (ماننــد رژلــب) و‬ ‫استنشــاق (ماننــد عطرهــا) وارد بــدن انســان شــوند‪ .‬ســازمان غــذا و دارو‬ ‫(‪ )FDA‬توصیــه می کنــد کــه قبــل از خریــد لوازم ارایشــی بررســی کنیــد‬ ‫کــه ان هــا به درســتی برچســب خــورده باشــند و دســتورالعمل اســتفاده‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬همچنیــن اطمینــان حاصــل کنیــد کــه محصــوالت دارای‬ ‫مــواد ســمی نیســتند زیــرا قرار گرفتــن در معرض موادی ماننــد پارابن ها‪،‬‬ ‫ســدیم لوریــل ســولفات‪ ،‬فتاالت هــا و غیــره می توانــد باعــث بثــورات‬ ‫پوســتی و حتی ســرطان پوســت شــود‪ .‬چنین ترکیبات شــیمیایی ســمی‬ ‫کــه اغلــب در کرم هــای پوســت‪ ،‬رژ لــب و الک ناخــن وجــود دارنــد‪ ،‬بــرای‬ ‫مــادران بــاردار بســیار خطرنــاک هســتند‪.‬‬ ‫در دوران بارداری با احتیاط ارایش کنید‬ ‫به گزارش ســازمان غذا و دارو (‪ ،)FDA‬مواد شــیمیایی ســمی می توانند‬ ‫تاثیــر قابل توجهــی در دوران بــارداری یــا بــر ســامت بــاروری داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬مــادران بــاردار بایــد قبــل از خریــد هرگونــه لوازم ارایشــی بــه دنبال‬ ‫عباراتــی ماننــد «بــدون ‪« ،»BPA‬بــدون عطــر»‪« ،‬بــدون ‪« ،»DEA‬بــدون‬ ‫پارابــن» و «بــدون فتــاالت» باشــند‪ ،‬بــه ســراغ لوازم ارایشــی ارگانیــک‬ ‫فاقــد گلوتــن برونــد و اگــر در مورد مواد شــیمیایی موجــود در محصوالت‬ ‫مطمئــن نیســتند‪ ،‬بایــد کمــی تحقیــق کــرده و بــرای عــوارض جانبــی بــا‬ ‫پزشــک متخصــص خــود مشــورت کننــد‪.‬‬ ‫استفاده از کدام مواد ارایشی در دوران بارداری مضر است؟‬ ‫‪ .1‬رژ لب‬ ‫رژلــب یکــی از محصــوالت ارایشــی پرطرفــدار در بیــن خانم هــا اســت‬ ‫امــا وارد شــدن رژلــب داخــل دهــان و خــوردن ان‪ ،‬می توانــد بــرای کــودک‬ ‫مضــر باشــد لــذا زنــان بــاردار بایــد از رژلب هــای حــاوی مــواد ســمی ماننــد‬ ‫ســرب‪ ،‬رتینیــل پالمیتــات‪ ،‬توکوفریــل اســتات و غیــره اجتنــاب کننــد زیــرا‬ ‫می توانــد خطــرات بالقــوه ای بــرای ان هــا ایجــاد کننــد‪ .‬رنگ دانه هــا نیــز بــه‬ ‫همــان انــدازه مضــر هســتند‪.‬‬ ‫خانم هــای بــاردار بــه جــای رژلب هــای شــیمیایی می تواننــد رژلب هــای‬ ‫ارگانیــک ساخته شــده از مــواد طبیعــی ماننــد مــوم زنبورعســل‪ ،‬روغــن‬ ‫کنجــد‪ ،‬روغــن بــادام‪ ،‬روغــن جوجوبا‪ ،‬روغن گل رز‪ ،‬روغن ارگان‪ ،‬عســل‪،‬‬ ‫کــره کاکائــو و حتــی کــره شــفاف را امتحــان کننــد‪ .‬این رژلب هــا ماندگاری‬ ‫طوالنــی دارد و هیــچ تهدیــدی بــرای ســامت جنیــن ایجــاد نمی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کرم صورت‬ ‫ابتــا بــه اکنــه در دوران بــارداری بســیاری رایــج اســت امــا در‬ ‫انتخــاب کرم هــای پوســت در ایــن دوران بایــد دقــت شــود‪.‬‬ ‫بنزوئیــل پراکســید‪ ،‬اســید سالیســیلیک و رتینوئیدهــا مــوادی‬ ‫هســتند کــه می تواننــد منجــر بــه نقــص مــادرزادی شــوند و بــر‬ ‫رشــد جنیــن تاثیــر بگذارنــد لــذا بــرای اســتفاده از کــرم صــورت‬ ‫بایــد بــه دنبــال عباراتــی ماننــد «هیپوالرژنیــک»‪« ،‬بــدون عطــر»‪،‬‬ ‫«ارگانیــک» و غیــره باشــید تــا مطمئــن شــوید کــه هیــچ مــاده‬ ‫مصنوعــی یــا مــواد شــیمیایی در ان استفاده نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪-3‬الک ناخن‬ ‫الک هــای ناخــن ترکیبــی بــه نــام تولوئــن دارنــد کــه اگــر توســط‬ ‫خانم هــای بــاردار استنشــاق شــود‪ ،‬ممکــن اســت باعــث نقــص‬ ‫رشــد جنیــن شــود‪ .‬ایــن ترکیبــات شــیمیایی همچنیــن باعــث‬ ‫تحریــک پوســت و چشــم‪ ،‬حالــت تهــوع و ســرگیجه می شــود‪.‬‬ ‫بســیاری از مــواد ســمی دیگــر در ان وجــود دارد کــه می توانــد‬ ‫مانــع رشــد کــودک شــود؛ بنابرایــن در دوران بــارداری بهتــر اســت‬ ‫از مصــرف الک ناخــن خــودداری کنیــد و اگــر مجبــور بــه اســتفاده‬ ‫از ان بــرای مناســبتی هســتید‪ ،‬حتمــا ً از مارکــی اســتفاده کنیــد کــه‬ ‫با خبرچینی کودکان چگونه‬ ‫برخوردکنیم؟‬ ‫سرویس روانشنانسی‪ -‬معصومه نیکنام‬ ‫رفتــار خــود والدیــن بزرگتریــن دلیــل خبرچیــن شــدن کــودکان‪ ،‬اســت‬ ‫چــرا کــه درک حریــم خصوصــی و اهمیــت حفــظ ان بــرای کــودکان‬ ‫ســخت اســت‪.‬‬ ‫بــه دالیــل مختلفــی بچه هــا دســت بــه خبرچینــی می زننــد‪ .‬و اکثــرا ً‬ ‫نمی داننــد کــه ایــن کار اشــتباه اســت و ان را نبایــد تکــرار کننــد و معمــوال‬ ‫انگیزه هــای متفــاوت بچگانــه دارنــد‪ .‬مثــا برخــی از انگیزه هــای کــودکان‬ ‫بــرای خبرچینــی کردنــد عبــارت اســت از‪ :‬ناراحــت و عصبی شــدن از کســی‬ ‫مثــل خواهــر‪ ،‬بــرادر‪ ،‬مــادر‪ ،‬پــدر و ‪ ...‬یــا حــس حســادت به بــرادر یا خواهر‬ ‫یــا یکــی از دوســتان خــود‪ ،‬کــه والدیــن بایــد بــا توجــه بــه هــر انگیــزه کــودک‬ ‫رفتــار مناســب از خــود نشــان دهد‪.‬مهمتریــن دلیــل خبرچیــن شــدن‬ ‫کــودکان‪ ،‬رفتــار خــود والدیــن اســت‪ .‬زیــرا درک حریم خصوصی و اهمیت‬ ‫حفــظ ان بــری کــودکان ســخت اســت‪.‬برخی از رفتارهــای اشــتباه والدیــن‬ ‫کــه منجــر بــه لجبــازی کــودکان در مســائل مختلــف می شــود‪ ،‬تنبیــه‬ ‫کردن‪ ،‬فریاد کشــیدن و توبیخ کودک خبرچین در حضور دیگران اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارهــا نــه تنهــا تاثیــری در رفتــار کــودک نخواهد داشــت بلکــه لجبازی‬ ‫و اصــرار بــر انجــام کار غلــط را در او بیشــتر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تولوئــن نــدارد‪.‬‬ ‫‪-4‬رژ گونه و سایه چشم‬ ‫رژ گونه هــا و ســایه چشــم ها همچنیــن حــاوی تعــداد زیــادی‬ ‫ترکیبــات شــیمیایی همچــون پارابــن و ســولفات ســدیم هســتند‬ ‫کــه می تواننــد بــرای ســامت مــادر و جنیــن مضــر باشــند لــذا بــرای‬ ‫اســتفاده از ایــن مــواد ارایشــی بــه دنبــال یــک مــارک ارگانیــک‬ ‫باکیفیــت خــوب برویــد و از ایمنــی ان اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬کرم پوست‬ ‫زن بــاردار بــه دلیــل تغییــرات هورمونی ممکن اســت عالئمی همچون‬ ‫تــرک پوســتی‪ ،‬تیرگــی پوســت‪ ،‬خــط ســیاه و رگ هــای واریســی را تجربــه‬ ‫کنــد امــا انجمــن اکادمــی پوســت امریــکا (‪ )AAD‬توصیــه می کنــد کــه‬ ‫بــرای درمــان ترک هــای پوســتی از یــک متخصــص پوســت مشــورت‬ ‫بگیریــد و از هــر کرمــی اســتفاده نکنیــد زیــرا برخــی کرم هــا‪ ،‬لوســیون ها‬ ‫و ژل هــا اگرچــه ترک هــای پوســتی را درمــان می کننــد امــا حــاوی رتینــول‬ ‫هســتند کــه می توانــد بــه جنیــن اســیب برســاند‪.‬‬ ‫‪ -6‬کرم ضد افتاب شیمیایی‬ ‫کرم هــای ضــد افتــاب ممکــن اســت حــاوی مختل کننده هــای‬ ‫هورمونــی ماننــد اکســی بنــزون​​یــا اووبنــزون​​باشــند کــه می تواننــد‬ ‫در رشــد سیســتم عصبــی کــودک اختــال ایجــاد کننــد؛ بنابرایــن‬ ‫به جــای ضــد افتاب هــای شــیمیایی به صــورت طبیعــی‪ -‬بــا‬ ‫اســتفاده از کاله یــا چتــر‪-‬از خــود در برابــر افتــاب محافظــت کنیــد‬ ‫یــا از ضــد افتاب هــای غیــر شــیمیایی اســتفاده نماییــد‪.‬‬ ‫ریمل خطرناک نیست‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه محصــوالت مراقبــت از پوســت بــه‬ ‫دلیــل انکــه جــذب پوســت می شــوند‪ ،‬خطرنــاک هســتند امــا‬ ‫ازانجایی کــه مژه هــای مــا از موهــای مــرده هســتند‪ ،‬در صــورت‬ ‫اســتفاده از ریمــل چیــزی جــذب بــدن نمی شــود لــذا اســتفاده از‬ ‫ریمــل در دوران بــارداری اســیب زا نیســت‪.‬‬ ‫ایا استفاده از رنگ مو در دوران بارداری بی خطر است؟‬ ‫مــواد شــیمیایی موجــود در رنــگ موهــای دائمــی و نیمــه دائمــی‬ ‫خیلــی ســمی نیســتند‪ .‬اکثــر تحقیقــات‪ ،‬اگرچــه محدود هســتند‪ ،‬اما‬ ‫نشــان می دهنــد کــه رنــگ کــردن موهــا در دوران بــارداری بی خطــر‬ ‫اســت‪ .‬برخــی از مطالعــات نشــان داده انــد کــه دوزهــای بســیار بــاالی‬ ‫مــواد شــیمیایی موجــود در رنــگ مــو ممکــن اســت باعــث اســیب‬ ‫شــود؛ بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت بــرای رنــگ کــردن موهــای خــود‬ ‫تــا ‪ 12‬هفتــه اول بــارداری‪ -‬زمانــی کــه خطــر اســیب مــواد شــیمیایی به‬ ‫کــودک بســیار کمتــر اســت‪ -‬صبــر کنیــد و اگــر خودتــان موهایتــان را‬ ‫رنــگ می کنیــد بــه نــکات زیــر توجــه نماییــد‪:‬‬ ‫هنگام رنگ کردن دستکش بپوشید‬‫رنگ را در حداقل زمان روی سرتان نگه دارید‬‫در یک اتاق با تهویه مناسب این کار را انجام دهید‬‫پس از رنگ‪ ،‬پوست سر خود را به طور کامل بشویید‬‫دقــت کنیــد مــواد شــیمیایی موجــود در رنــگ توســط موهــای شــما‬ ‫جــذب می شــود نــه توســط پوســت ســر شــما؛ بنابرایــن ســعی‬ ‫کنیــد تــا حــد امــکان از رنگ هــای گیاهــی خالــص نیمــه دائمــی‬ ‫ماننــد حنــا کــه فاقــد مــواد شــیمیایی اســت‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه بــارداری می توانــد بــر وضعیــت طبیعــی‬ ‫موهــای شــما تاثیــر بگــذارد‪ .‬به عنوان مثــال‪ ،‬موهــای شــما ممکــن اســت‬ ‫گ نشــان دهــد و تــا حــدودی وز شــود؛‬ ‫واکنــش متفاوتــی نســبت بــه رنـ ‬ ‫بنابرایــن توصیــه می کنیــم قبــل از رنــگ کــردن مــو قســمتی از مویتــان را‬ ‫رنــگ کنیــد و ســپس تصمیــم بــه رنــگ کــردن تمــام مــو بگیریــد‪.‬‬ ‫تاتو ممنوع!‬ ‫ایــن روزهــا تاتــو بــه نمــادی بــرای زینــت و زیبایــی در بیــن برخــی از‬ ‫زنــان تبدیل شــده امــا نگرانــی اصلــی انجــام تاتــو در دوران بــارداری‬ ‫خطــر ابتــا بــه عفونت هایــی ماننــد هپاتیــت ‪ B‬و ‪ HIV‬اســت؛‬ ‫اگرچــه خطــر کمــی دارد امــا توصیــه می شــود تــا قبــل از تولــد‬ ‫نــوزاد از انجــام تاتــو در قســمت های مختلــف بــدن ازجملــه ابــرو‪،‬‬ ‫چشــم و ســایر قســمت های بــدن اجتنــاب شــود چراکــه فــارغ از‬ ‫بیماری هــای عفونــی‪ ،‬ایــن احتمــال وجــود دارد کــه مــواد شــیمیایی‬ ‫موجــود در رنــگ‪ ،‬بــر رشــد کــودک در ‪ 12‬هفتــه اول تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫برخی از زنان نیز ممکن اســت شــنیده باشــند که اگر روی پشــت‬ ‫خــود خالکوبــی کننــد‪ ،‬نمی تواننــد اپیــدورال (بی حســی نخاعــی)‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬مطالعــات بســیار کمــی دراین بــاره انجام شــده‬ ‫اســت‪ .‬تاکنــون هیچ یــک از ایــن مطالعــات به طــور قطعــی هیــچ‬ ‫داده ای را پیــدا نکــرده اســت کــه نشــان دهــد خطراتــی وجــود دارد‪،‬‬ ‫بنابرایــن اکثــر متخصصــان بیهوشــی مشــکلی بــرای اپیــدورال بــه‬ ‫یــک زن بــا خالکوبــی پشــت ندارنــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای زیبا به نظر رسیدن بدون ارایش‬ ‫اغلــب زنــان در دوران بــارداری کم وبیــش بــا مشــکالت پوســتی‬ ‫دســت وپنجه نــرم می کننــد و بــه همیــن منظــور بــرای حفــظ زیبایــی‬ ‫خــود بــه اســتفاده از مــواد ارایشــی رو می اورنــد امــا بــا توجــه بــه‬ ‫خطــرات لوازم ارایشــی بــرای مــادر و جنیــن‪ ،‬راه هــای دیگــری وجــود دارد‬ ‫کــه می توانــد بــه شــما کمــک کنــد بــدون هیــچ ارایشــی خیره کننــده بــه‬ ‫نظــر برســید‪:‬‬ ‫غــذای ســالم بخوریــد‪ ،‬اب میوه هــای تــازه بنوشــید و مقــدار‬‫زیــادی ســبزیجات بخوریــد‪ .‬همــه ایــن غذاهــا بــرای تغذیــه پوســت‬ ‫و شــاداب و جــوان بــه نظــر رســیدن پوســت مفیــد هســتند‪.‬‬ ‫مکمل هــای مناســب مصــرف کنیــد‪ .‬ویتامیــن ‪ C، E‬یــا بیوتیــن بــه‬‫حفــظ رطوبــت در پوســت کمــک می کنــد و بــه پوســت درخشــندگی‬ ‫تــازه ای می بخشــد‪.‬‬ ‫مقــدار زیــادی اب بنوشــید تــا پوســت شــما انعطاف پذیــر و‬‫هیدراتــه بمانــد‪ .‬اب ســموم را از بیــن می بــرد و پوســت شــما را‬ ‫ســالم نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫ از مرطوب کننــده هــای ارگانیــک اســتفاده کنیــد تــا منافــذ‬‫پوســت را بــه حداقــل برســانید و خطــوط ریــز را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه همــه زنــان زیبــا هســتند و ایــن ارایــش‬ ‫نیســت کــه شــما را بــه بهتریــن شــکل ظاهــر می کنــد‪ ،‬بلکــه زیبایــی‬ ‫درونــی شماســت کــه شــما را بــه انچــه هســتید‪ ،‬تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از محصــوالت زیبایــی می تواننــد بــرای کــودک شــما مضــر‬ ‫باشــند‪ ،‬بنابرایــن بهتــر اســت از مصــرف ان هــا در دوران بــارداری‬ ‫خــودداری کنیــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬اگــر اصــرار بــه ارایــش کــردن داریــد‪،‬‬ ‫بهتــر اســت بــه دنبــال محصــوالت ارگانیــک باشــید تــا هــم خودتــان‬ ‫و هــم کودکتــان ایمــن بمانید‪/.‬ایرنــا‬ ‫اسیه اناری روانشناس بالینی کودک و نوجوان درباره خبرچینی گفت‪:‬‬ ‫خبرچینــی دارای دو حالــت می باشــد‪ .‬بدیــن معنــا کــه ایــن گونــه رفتــار را‬ ‫کــودک از جایــی اموختــه اســت‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه الگــوی خانوادگــی در‬ ‫ایــن مســئله دخالــت می کنــد‪ .‬یــا ایــن کــه وقتــی کــودک خبــر را بــه جایــی‬ ‫می بــرد و یــا مـی اورد مــورد تشــویق بزرگترهــای خــود قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬کــودکان بیــش از دبســتان حــدود ســن ‪۶- ۵‬‬ ‫ســالگی بســیار طبیعــی اســت کــه مســائل درون خانــه را بــه همــه بازگــو‬ ‫می کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال کــودک ممکــن اســت بگویــد مــا دیشــب شــام‬ ‫قورمــه ســبزی خوردیــم و یــا دیشــب پــدر و مــادرم دعــوا کردنــد و‪ ..‬کــه ایــن‬ ‫حالــت بــرای بچه هــا خبرچینــی محســوب نمی شــود‪ ،‬بلکــه از نظــر ان هــا‬ ‫نوعــی ارتبــاط برقــرار کــردن اســت‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس ادامــه داد‪ :‬والدیــن اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهنــد‬ ‫ایــن اســت کــه اگــر الگــو هســتند بایــد مراقــب رفتارهــای خــود باشــند‪.‬‬ ‫والدیــن بایــد کــودک را موقــع خبــر اوردن و خبــر بــردن تشــویق نکننــد‪.‬‬ ‫کــودکان بیــش از دبســتان بــه علــت سنشــان خبــر را ناخــود اگاه بیــرون از‬ ‫منــزل می برنــد کــه در ایــن صــورت والدیــن نبایــد بــا کــودکان خــود دعــوا‪،‬‬ ‫ســرزنش‪ ،‬تنبیــه و تهدیــد کننــد‪ .‬زیــرا ایــن کار ســبب می شــود کــه کــودک‬ ‫در کار خــودش قاطع تــر عمــل کنــد‪ .‬بلکــه بــه جــای تنبیــه و دعــوا بایــد بــا‬ ‫کــودک صحبــت شــود‪.‬‬ ‫انــاری تصریــح کــرد‪ :‬اگــر خبرچینــی در بــاالی ســن ‪ ۷‬ســالگی زمانــی‬ ‫کــه بچه هــا بــه مدرســه می رونــد ادامــه پیــدا کــرد بــا وجــود ایــن کــه‬ ‫والدیــن الگــو نیســتند و بــه صــورت مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم‬ ‫کــودکان خــود را تشــویق نمی کننــد‪ ،‬حتمــا بایــد کــودک را بــه یــک‬ ‫روانشــناس کــودک و نوجــوان بــرد تــا علــل ایــن کار او را پیــدا کنــد و‬ ‫راه حــل مناســبی ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس اظهــار کــرد‪ :‬درمــورد خبرچینــی کــه اگــر از ســن پیــش‬ ‫دبســتانی کــودک بگــذرد و پــدر و مــادر بــا رفتــار مناســب بــا او رفتــار کنــد‬ ‫یعنــی بــرای هیــچ گونــه خبــری کــه اورد تشــویق نکننــد و بــه نوعــی بــه این‬ ‫خبرچینــی او بــال و پــر ندهنــد‪ ،‬بعــد از مدتــی از بیــن خواهــد رفــت‪ .‬بــا‬ ‫تحــول و بــا بــاال رفتــن ســن ایــن موضــوع حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هر چند ممکن اســت خبرچینی کودکتان ازاردهنده باشــد‪ ،‬اما فرصتی‬ ‫اســت تــا بــه او کمــک کنیــد یــاد بگیــرد مشــکالتش را خــودش حــل کنــد و‬ ‫همچنیــن بــه او نشــان دهیــد کــه چگونــه از حــق دیگــران دفــاع کند‪.‬‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت خبرچینــی را صرفــا ًبــرای اعمــال قــدرت‪ ،‬بــرای‬ ‫تقویــت عــزت نفــس خــود‪ ،‬یــا فقــط بــرای جلــب توجــه انجــام دهنــد‪ .‬ایــن‬ ‫کار بــه کــودک اجــازه داده تــا بــر همنوعانــش برتــری پیــدا کنــد و مــورد‬ ‫لطــف والدیــن یــا معلــم واقع شــود‪.‬در صورتیکه فضولی در کــودکان مورد‬ ‫توجــه و رســیدگی واقــع نشــود ایــن عــادت بــا بزرگ تــر شــدن کــودک‪ ،‬در‬ ‫او شــکل گرفتــه و ریشــه می دوانــد و منشــا رفتارهــای ناپســندی می شــود؛‬ ‫بــه همیــن خاطــر بــا اگاهــی و رعایــت صحیح تریــن روش برخــورد از ایــن‬ ‫موضــوع بــا کــودک فضــول و خبرچیــن جلوگیــری کنید‪.‬گاهــی کــودک‬ ‫دســت بــه خبرچینــی زمانــی می زنــد کــه مــورد کــم توجهــی خانــواده و‬ ‫والدیــن یــا حتــی معلم هــای مدرســه قــرار گرفتــه باشــد‪ .‬در اینجــا بایــد‬ ‫والدیــن و بزرگترهــا بــه او توجــه نماینــد؛ و برایــش زمــان کافــی بگذارنــد تــا‬ ‫بــه او نشــان دهنــد بــرای جلــب محبــت از ســوی ان هــا به خبرچینی کردن‬ ‫احتیاجــی نیســت‪ .‬وقتــی کــه کودک خبرچینی می کنــد‪ ،‬بزرگترها نباید به‬ ‫او بخندنــد و او را مــورد تشــویقش قــرار دهنــد‪ .‬امــا ایــن را هــم فرامــوش‬ ‫نبایــد کــرد کــه بــا او بــد و خشــن برخــورد کــرد تــا لجبازتــر شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫سایت های واسط فروش‪ ،‬بستر فروش یا بستر کالهبرداری؟!‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا ایــام از وقــوع کالهبــرداری در ســایت هــای واســط خبــر داد و گفــت‪ :‬معاملــه بصــورت حضــوری و پرداخــت هرگونــه وجــه بعــد از مشــاهده و اطمینــان از‬ ‫صحــت کاال انجــام شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی رضــا یعقوبــی اظهــار داشــت‪ :‬در روزهــای اخیــر یکــی از شــهروندان اســتان کــه بــا وسوســه قیمــت پاییــن کاال در یــک معاملــه انالیــن از وی کالهبــرداری شــده بــود بــا‬ ‫در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی درخواســت رســیدگی بــه موضــوع را داشــت کــه بالفاصلــه در دســتور کار فنــی ســایبری کارشناســان پلیــس فتــا ایالم قــرار گرفت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬شهریور‬ ‫خدمات پزشکی بدون مجوز‬ ‫درفضای سایبری‬ ‫‪ 5‬عاملی که سرعت‬ ‫وای فای را کاهش‬ ‫می دهند‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫قبــل از اینکــه بــه مشــکالت مربــوط بــه ســرعت وای فــای‬ ‫بپردازیــم‪ ،‬ابتــدا بایــد چنــد نکتـه ی مهــم در ایــن مــورد مطــرح‬ ‫کنیــم‪ .‬اول از همــه بــرای تســت ســرعت دقیــق‪ ،‬نبایــد از‬ ‫گوشــی (یــا لپ تــاپ متصــل بــه وای فــای) اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن ابتــدا بــا کابــل تســت ســرعت بگیریــد تــا از ســرعت‬ ‫دقیــق اینترنــت خــود خبــردار شــوید‪.‬‬ ‫اول از همه وضعیت عمومی شبکه را بررسی کنید‬ ‫گفتنــی اســت حتــی اگــر از اینترنــت فوق ســریع اســتفاده‬ ‫می کنیــد (کــه در ایــران پدیــده ی نــادری محســوب می شــود)‪،‬‬ ‫وای فــای محدودیت هایــی دارد و بنابرایــن ممکــن اســت‬ ‫نتوانیــد از حداکثــر تــوان ان بهــره ببریــد‪ .‬امــا بــا در نظــر گرفتن‬ ‫ایــن نــکات اگــر می بینیــد ســرعت وای فــای از حــد معمــول‬ ‫پایین تــر اســت‪ ،‬بایــد بــه مــواردی کــه در ادامــه بــه ان هــا اشــاره‬ ‫می کنیــم‪ ،‬توجــه نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬قدیمی بودن مودم‬ ‫کمتــر کســی بــه پــول خــرج کــردن عالقــه دارد امــا در هــر‬ ‫صــورت واقعیــت ایــن اســت کــه ســخت افزار مربــوط بــه وای فــای‬ ‫روز بــه روز بهتــر می شــود و نمی توانیــد به روز رســانی ان هــا را‬ ‫بــرای همیشــه پشــت گــوش بیندازیــد‪ .‬اگــر همچنــان از یــک‬ ‫مــودم قدیمــی کــه مثــا ‪ ۵‬ســال قبــل خریده ایــد اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬دیگــر وقــت ان رســیده کــه بــه فکــر خریــد مــودم‬ ‫جدیــدی باشــید‪ .‬البتــه ایــن خریــد فقــط زمانــی منطقــی اســت‬ ‫کــه اینترنــت خانــه یــا محــل کار شــما به انــدازه ی کافــی پرســرعت‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر ســرعت اینترنــت پاییــن اســت‪ ،‬بــا تغییــر مــودم هــم‬ ‫معجــزه ای اتفــاق نمی افتــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اشتباه در مکان قرارگیری مودم‬ ‫اگــر مــودم را در مــکان نامناســبی قــرار دهیــد‪ ،‬کیفیت ســیگنال‬ ‫بــه طــور قابــل توجهــی ضعیف تــر از حــد انتظــار می شــود‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کار کافــی اســت ببینیــد بیشــتر در چــه مکان هایــی از خانــه‬ ‫یــا محــل کار بــه ســیگنال وای فــای نیــاز داریــد و نقطـه ی مرکــزی‬ ‫مربــوط بــه ایــن مکان هــا را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تعداد زیاد گجت های متصل به مودم‬ ‫یکــی از مهم تریــن مزایــای مودم هــای جدیدتــر وای فــای‬ ‫نســبت بــه نســل های قبلــی ایــن اســت کــه در کنــار افزایــش‬ ‫امکانــات و ســرعت‪ ،‬بــا بهره گیــری از نســل های جدیدتــر‬ ‫اســتاندارد وای فــای‪ ،‬مودم هــا می تواننــد تعــداد بیشــتری از‬ ‫گجت هــا را مدیریــت کننــد‪ .‬حتــی اگــر از اینترنــت فوق ســریعی‬ ‫اســتفاده نمی کنیــد‪ ،‬در صورتی کــه در خانــه یــا محــل کار تعــداد‬ ‫زیــادی دســتگاه بــه مــودم متصــل اســت‪ ،‬بهتــر اســت از بیــن‬ ‫مودم هــای جدیــد دســت بــه انتخــاب بزنیــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان مثــا می توانیــم بــه دوربین هــای مداربســته ی‬ ‫متصــل بــه مــودم اشــاره کنیــم کــه در کنــار دیگــر دســتگاه ها‬ ‫می تواننــد بخــش قابــل توجهــی از پهنــای بانــد را اشــغال کننــد‪.‬‬ ‫در کنــار لپ تــاپ ‪ ،‬تبلــت و گوشــی‪ ،‬ایــن روزهــا تقریبــا انــواع‬ ‫و اقســام دســتگاه ها ماننــد تلویزیون هــا و دســتگاه های‬ ‫اســتریمینگ بــه اینترنــت وصــل می شــوند و بایــد بــه فکــر ان هــا‬ ‫هــم باشــید‪ .‬اگرچــه بــا اســتفاده از مودم هــای جدیــد کیفیــت‬ ‫اتصــال چندیــن گجــت و دســتگاه بــه اینترنــت بهبــود پیــدا‬ ‫می کنــد‪ ،‬امــا در کل توصیــه می کنیــم در مواقعــی کــه بــه برخــی‬ ‫از ایــن دســتگاه ها نیــازی نداریــد‪ ،‬اتصــال ان هــا بــه اینترنــت را‬ ‫قطــع کنیــد‪.‬‬ ‫‪.4‬ســخت افــزار و کابــل هــای قدیمــی ســرعت را کاهــش مــی‬ ‫دهنــد‬ ‫اگــر خیلــی اهــل شــبکه نیســتید‪ ،‬نادیــده گرفتــن ایــن‬ ‫یکــی واقعــا اســان اســت‪ .‬در حالــی کــه خــود روتــر ‪ Wi-Fi‬و‬ ‫قابلیت هــای ‪ Wi-Fi‬دســتگاه های نقطــه پایانــی ماننــد تلفــن‬ ‫هوشــمند یــا تلویزیــون هوشــمند شــما بخــش بزرگــی از پــازل‬ ‫عملکــرد ‪ Wi-Fi‬هســتند‪ ،‬شــما نمی خواهیــد از بخش هــای‬ ‫فیزیکــی ســاده ای کــه شــبکه شــما را بــه هــم متصــل می کنــد‬ ‫غافــل شــوید‪.‬‬ ‫‪ .5‬شلوغی بیش از حد کانال وای فای‬ ‫شــلوغی کانــال وای فــای زمانــی اتفــاق می افتــد کــه چندیــن‬ ‫گجــت به طــور همزمــان از یــک کانــال یــا بانــد اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اگــر تنظیمــات مــودم وای فــای همســایه ماننــد شــما‬ ‫باشــد و فاصلــه ی کمــی بــا ایــن مــودم داشــته باشــد‪ ،‬تعــداد‬ ‫زیــادی از گجت هــا در یــک کانــال مشــابه قــرار می گیرنــد و در‬ ‫نتیجــه کیفیــت ســیگنال افــت پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع بیشــتر بــرای دســتگاه های مبتنــی بــر بانــد ‪۲.۴‬‬ ‫گیگاهرتــز اتفــاق می افتــد و در صــورت بهره گیــری از بانــد ‪۵‬‬ ‫گیگاهرتــز معمــوال چنــدان بــا ایــن مشــکل روبــرو نمی شــوید‪.‬‬ ‫امــا در هــر صــورت اگــر در یــک اپارتمــان یــا مناطــق مســکونی‬ ‫بــا تراکــم بــاال زندگــی می کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت بــا اســتفاده از‬ ‫اپلیکیشـن های مخصوصــی کــه بــرای ایــن موضــوع ارائــه شــده‪،‬‬ ‫ایــن مشــکل را برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬افزایــش بــرد و کاهــش ســرعت وای فــای بــا دســتگاه های‬ ‫تقویت کننــده‬ ‫دســتگاه های اکســتندر یــا تقویت کننــده ی وای فــای اگرچــه‬ ‫بــرد ســیگنال را افزایــش می دهنــد‪ ،‬ولــی از طــرف دیگــر تاثیــر‬ ‫منفــی روی ســرعت وای فــای می گذارنــد‪ .‬در صورتیکــه از ایــن‬ ‫دســتگاه ها اســتفاده می کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت موقتــا ان هــا را‬ ‫غیرفعــال کنیــد تــا عملکــرد وای فــای را بــدون تاثیــر ان هــا مــورد‬ ‫بررســی قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات تنظیمــات نادرســت ایــن دســتگاه ها منجــر بــه بــروز‬ ‫چنیــن مشــکالتی می شــود‪ .‬از طــرف دیگــر ممکــن اســت دســتگاه ها‬ ‫در فاصله ی بســیار زیادی نســبت به مودم قرار گرفته باشــند که در‬ ‫ایــن صــورت احتمــاال مــودم از تــوان کافــی بــرای ارائـه ی ایــن پوشــش‬ ‫بهــره نمی بــرد‪ .‬بــه همیــن خاطــر اگــر افزایــش بــرد وای فــای اهمیــت‬ ‫زیــادی بــرای شــما دارد‪ ،‬بهتــر اســت بــا صــرف هزینه ی بیشــتر به فکر‬ ‫بهره گیــری از شــبکه ی مــش باشــید‪.‬‬ ‫دیسک بازنشانی رمز‬ ‫عبور چیست؟ چگونه‬ ‫ان را ایجاد کنیم؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫دیســک بازنشــانی رمــز عبــور یــک درایــو فلــش ‪ USB‬یــا کارت ‪SD‬‬ ‫اســت کــه بــه شــما امــکان مــی دهــد در صــورت فراموشــی رمــز عبــور‬ ‫خــود را بازنشــانی کنیــد‪ .‬بــرای ایجاد دیســک بازنشــانی بایــد از برنامه‬ ‫سیســتمی ‪ Forgotten Password Wizard‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر رمــز عبــور خــود را فرامــوش کــرده باشــید‪،‬‬ ‫امــکان ایجــاد ایــن دیســک وجــود نــدارد‪ .‬بــرای روش کامــل‪،‬‬ ‫ابتــدا بایــد وارد شــوید و رمــز عبــور خــود را بــرای بــار دوم در‬ ‫‪ Forgotten Password Wizard‬وارد کنیــد‪ .‬ســپس فایلــی بــه‬ ‫نــام ‪ userkey‬ایجــاد مــی کنــد‪ psw .‬در درایــو فلــش یــا کارت‬ ‫‪ ،SD‬مــی توانیــد بــرای تنظیــم مجــدد رمــز عبــور خــود اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬ایجــاد یــک دیســک بازنشــانی رمــز عبــور اســان اســت اگــر‬ ‫بدانیــد در حــال انجــام چــه کاری هســتید‪ .‬شــما فقــط بــه رایانــه‬ ‫و یــک دســتگاه ذخیــره ســازی اضافــی نیــاز داریــد‪ .‬مــی توانیــد‬ ‫دیســک تنظیــم مجــدد را بااســتفاده از فلــش درایــو اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا قابــل حمــل اســت و بــرای فایــل ریســت نیــازی بــه‬ ‫فضــای ذخیــره ســازی زیــادی نداریــد‪.‬‬ ‫روش ایجــاد دیســک ریســت در هــر نســخه وینــدوز از وینــدوز‬ ‫ویســتا تــا وینــدوز ‪ 11‬یکســان اســت‪ .‬در اینجــا نحــوه انجــام ایــن‬ ‫کار در وینــدوز امــده اســت‪:‬‬ ‫یــک درایــو ‪ USB‬یــا رســانه ذخیــره ســازی خارجــی دلخــواه خــود‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪592‬‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری ‪ 6‬فعــال ســایبری کــه بــا عنــوان‬ ‫خدمــات زیبایــی درفضــای ســایبری اقــدام به جذب مشــتری‬ ‫بــا ســوء اســتفاده از تصاویــر بانــوان در کلینیــک هــای فاقــد‬ ‫مجــوز مــی کردنــد ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح‬ ‫خبراظهــار داشــت‪ :‬در پــی رصــد و پایــش فضــای ســایبری‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا اســتان تعــدادی پیــج‬ ‫اینســتاگرامی بــا دنبــال کننــده قابــل توجــه شناســایی شــد‬ ‫کــه ضمــن سوءاســتفاده از تصاویــر بانــوان ارائــه هرگونــه‬ ‫خدمــات پزشــکی در پیــج هــای مذکوربــا شــرایط ویــژه و‬ ‫تخفیــف دار جهــت ارائــه بــه مشــتریان ارائــه مــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا پــس از بررســی هــای‬ ‫الزم دریافتنــد مالکیــن پیــج هــای اینســتاگرامی کــه وعــده‬ ‫ارائــه خدمــات پزشــکی و زیبایــی را در پیــج هــای مذکــور‬ ‫داده بودنــد عــاوه بــر اینکــه فاقــد هرگونــه مجــوز قانونــی‬ ‫بودنــد از تصاویــر بانــوان بــرای تبلیــغ وافزایــش دنبــال کننده‬ ‫ســوء اســتفاده مــی کردنــد کــه اقدامــات الزم در جهــت‬ ‫شناســایی گرداننــدگان پیــج هــای موصــوف بــا هماهنگــی‬ ‫قضایــی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا تــاش‬ ‫شــبانه روزی موفــق شــدند متهمیــن را شناســایی و‬ ‫بــا هماهنگــی مراجــع قضائــی پنــج تــن از ایــن افــراد را‬ ‫درمشــهد و یکی از انها را در یکی از شهرســتانها ‪ ،‬در محل‬ ‫کلینیــک دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «جهانشــیری» بــا بیــان اینکــه متهمیــن در‬ ‫بازجویــی اولیــه انگیــزه خــود را کســب درامــد و منفعــت‬ ‫مالــی عنــوان داشــتند‪ ،‬گفــت‪ :‬متهمیــن بــه همــراه پرونــده و‬ ‫مســتندا ت موجــود جهــت کســب تکلیــف نهایــی بــه دادســرا‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران فضــای ســایبری توصیــه کــرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫عزیــز فریــب تبلیغــات دلفریــب فضــای مجــازی و جلوه های‬ ‫ویــژه ایــن فضــا را نخورنــد و حتمــا در مــورد مســائل پزشــکی‬ ‫و درمــان خــود پــس از کســب اعتمــاد و اطمینــان کامــل‪،‬‬ ‫اقــدام بــه دریافــت خدمــات پزشــکی نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬در‬ ‫صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪( www.cyberpolice.ir‬مرکــز ثبــت‬ ‫فوریــت هــای ســایبری) یــا بــا شــماره ‪ 096380‬بــا مــا در‬ ‫ارتبــاط باشــند‪.‬‬ ‫پیامک جعلی ثنا همچنان‬ ‫قربانی می گیرد‬ ‫را وصــل کنیــد‪( .‬ایــن فراینــد درایــو شــما را فرمــت نمــی کنــد‪).‬‬ ‫کلید میانبر ‪ Windows + R‬را فشار دهید تا ابزار ‪ Run‬باز شود‪.‬‬ ‫کنترل را وارد کنید تا کنترل پنل باز شود‪.‬‬ ‫در کنتــرل پنــل روی ‪ User Accounts‬کلیــک کنیــد و دوبــاره‬ ‫‪ User Accounts‬را فشــار دهیــد‪( .‬در نمــای دســته بنــدی)‬ ‫بــرای بــاز کــردن ‪ Forgotten Password Wizard‬روی ‪Create‬‬ ‫‪ a password reset disk‬ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مــی توانیــد ‪ rundll32‬را تایــپ کنیــد‪exe keymgr. .‬‬ ‫‪ dll، PRShowSaveWizardExW‬را در کادر ‪ ،Run‬بــرای بــاز‬ ‫کــردن مســتقیم ‪ Forgotten Password Wizard‬بفرســتید‪.‬‬ ‫برنامه باز کردن رمز عبور فراموش شده را اجرا کنید‪.‬‬ ‫در ‪ ،Forgotten Password Wizard‬روی ‪ Next‬کلیــک کنیــد‬ ‫و درایــو خارجــی خــود را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ایجاد دیسک بازنشانی رمز عبور‬ ‫رمــز عبــور حســاب کاربــری فعلــی خــود را تایــپ کنیــد‪( .‬اگــر رمــز‬ ‫عبــور نداریــد‪ ،‬مــی توانیــد ان را خالــی بگذاریــد‪).‬‬ ‫پــس از ایجــاد فایــل بازنشــانی رمــز عبــور‪ ،‬روی ‪ Finish‬ضربــه‬ ‫بزنیــد‪.‬‬ ‫پــس از انجــام ایــن روش مــی توانیــد ان را در جــای امنــی کــه در‬ ‫خاطرتــان بمانــد نگهــداری کنیــد‪ .‬همیشــه مــی توانیــد از ان بــرای‬ ‫بازنشــانی رمــز عبــور رایانــه خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫توجــه‪ :‬شــما فقــط مــی توانیــد یــک دیســک بازنشــانی‬ ‫بــرای حســاب هــای محلــی ایجــاد کنیــد‪ ،‬نــه حســاب هــای‬ ‫مایکروســافت‪ .‬اگــر در حســاب کاربــری مایکروســافت هســتید‪،‬‬ ‫ایــن گزینــه در تنظیمــات حســاب کاربــری کنتــرل پنــل نشــان‬ ‫داده نخواهــد شــد‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬مــی توانیــد ‪Forgotten‬‬ ‫‪ Windows Wizard‬را بــا جســتجو در کنتــرل پنــل بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫امــا‪ ،‬هنــگام ایجــاد دیســک تنظیــم مجــدد‪ ،‬همیشــه خطــای رمــز‬ ‫عبــور اشــتباه را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــرای حســاب هــای مایکروســافت‪ ،‬مــی توانیــد مســتقیما ًرمز عبور‬ ‫خــود را بــه صــورت انالیــن یــا از دســتگاه دیگــری بازنشــانی کنیــد‪.‬‬ ‫مــواردی کــه هنــگام ایجــاد دیســک بازنشــانی رمــز عبــور بایــد بــه‬ ‫خاطــر بســپارید‬ ‫در حالــی کــه ایجــاد یــک دیســک بــرای تنظیــم مجــدد رمــز عبــور‬ ‫بســیار ســاده اســت‪ ،‬بهتــر اســت ایــن مــوارد را در نظــر داشــته‬ ‫باشــید تــا ان را بــه درســتی تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫دیســک بازنشــانی رمــز عبــور یــک حســاب شــخصی شــما فقط در‬ ‫ان حســاب کار مــی کنــد‪ .‬در هیــچ حســاب دیگــری کار نخواهــد‬ ‫کــرد‪ ،‬حتــی اگــر در همــان رایانــه باشد‪.‬شــما نمــی توانیــد چندیــن‬ ‫دیســک بــرای یــک حســاب ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری عامــل کالهبــرداری بــا ترفنــد‬ ‫ارســال پیامــک جعلــی ثنــا‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ اکبــر نصرتــی در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اظهــار کــرد‪ :‬بــا وصــول مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر اینکه‬ ‫شــاکیان پرونــده از طریــق پیامــک جعلــی در دام مجرمیــن‬ ‫ســایبری گرفتــار شــده اند‪ ،‬موضــوع بــه لحــاظ حساســیت بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن ترفنــد فــرد یــا افــراد خاطــی بــا‬ ‫ارســال پیامــک جعلــی ابــاغ الکترونیــک قضایــی‪ ،‬کابــران را‬ ‫فریــب داده و بــا وادار نمــودن انــان بــا کلیــک بــر روی لینــک‬ ‫موجــود در متــن پیامــک جهــت مشــاهده ابالغیــه‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری از شــهروندان می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬بــه منظــور پیشــگیری از وقــوع‬ ‫مــوارد مشــابه و افزایــش تعــداد قربانیــان‪ ،‬موضــوع بــه جــد‬ ‫پیگیــری و بــا اقدامــات فنــی و پلیســی‪ ،‬متهــم بــه هویــت‬ ‫معلــوم‪ ،‬در یکــی از شهرســتان ها دســتگیر و تحویــل‬ ‫مقامــات قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پرونــده بــا فریــب اعضــای خانــواده‬ ‫خــود و بــا اســتفاده از تلفــن همــراه انــان‪ ،‬پیامک هایــی را‬ ‫بــا مضمــون ابــاغ الکترونیــک قضایــی بــه دیگــران ارســال‬ ‫نمــوده کــه از ایــن طریــق توانســته بــود بــه اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی ‪ 111‬نفــر از شــهروندان دسترســی یابــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتــی بــا اشــاره بــه اینکــه پیامــک اصلــی‬ ‫ســامانه ثنــا‪ ،‬از سرشــماره های شــخصی ارســال نمی شــود‪،‬‬ ‫بــه شــهروندان هشــدار داد‪ :‬جهــت پیشــگیری از گرفتــاری‬ ‫در دام افــراد کالهبــردار‪ ،‬بــه هیــچ عنــوان بــه پیامک هــای‬ ‫ارســالی از منابــع ناشــناس توجهــی نکــرده و از کلیــک بــر‬ ‫روی لینک هــا خــودداری نماییــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫ابندان روستای توشن‪-‬گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -592‬سال هشتم‬ ‫‪-592-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/25‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪25 - 2022 //‬‬ ‫‪// 23 - 1401 //06‬اوت‬ ‫سه شنبه ‪06//01‬‬ ‫‪88‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی‪ -‬معرفی کتاب‪-‬زهرا سارایی‬ ‫بهترین رمان های روانشناختی‬ ‫که نباید از دست بدهید‬ ‫رمــان هــای روانشــناختی دســته ای از رمان هــا هســتند کــه نویســنده‬ ‫در ان دنبــال چیــزی فراتــر از داســتان اســت‪ .‬مســائل روان شــناختی و‬ ‫خودشناســی در ایــن دســت رمان هــا هــدف اصلــی نویســنده اند و در‬ ‫واقــع داســتان وســیله ای می شــود بــرای انتقــال مفاهیــم روان شــناختی‬ ‫مدنظــر نویســنده‪ .‬در ادامــه‪ ،‬تعــدادی از بهتریــن رمان هــای روانشــناختی‬ ‫را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬دن کیشــوت‪ :‬کتــاب دن کیشــوت را می تــوان یکــی از معروف تریــن‬ ‫رمان هــای جهــان دانســت‪ .‬شــخصیت اصلــی ایــن رمــان دن کیشــوت‬ ‫نــام دارد و در زمانــه ای کــه دیگــر شــوالیه ها وجــود ندارنــد‪ ،‬ارزوی‬ ‫شوالیه شــدن را در ســر دارد‪ .‬او کــه در تخیــل و توهماتــش بــ ه ســر‬ ‫می بــرد‪ ،‬لبــاس شــوالیه ای می پوشــد و بــا به خدمت گرفتــن یــک نوکــر بــه‬ ‫دنبــال معشــوق خیالــی اش مــی رود‪.‬‬ ‫در سراســر رمــان‪ ،‬شــاهد فــرار عجیــب دن کیشــوت از واقعیــت زندگــی و‬ ‫زمانـه ای هســتیم کــه در ان زندگــی می کنــد‪ .‬حــرکات و رفتارهــای دن کیشــوت‬ ‫اگرچــه مســخره و خنــده دار ب ـ ه نظــر می رســند‪ ،‬طنــزی تلــخ در خــود دارنــد‪.‬‬ ‫به رغــم اینکــه ســال ها از خلــق ایــن رمــان گذشــته اســت‪ ،‬هنــوز بــرای مخاطــب‬ ‫امــروزی تــازه و اشــنا ب ـ ه نظــر می رســد‪ .‬دلیــل شــاهکار بــودن ایــن اثــر هــم‬ ‫همیــن مســئله اســت‪ .‬ســروانتس به خوبــی روان دن کیشــوت و ضعــف‬ ‫شــخصیت او را در قالــب داســتانی طنزالــود بـ ه تصویــر می کشــد‪.‬ممکن اســت‬ ‫حقیقــت بــه باریکــی مــو شــود‪ ،‬امــا هیــچ وقــت از هــم گسســته نمی شــود و‬ ‫همیشــه‪ ،‬ماننــد شــناوربودن روغــن در اب‪ ،‬باالتــر از دروغ قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تــرز راکــن‪ :‬تــرز راکــن داســتان زوجــی به نام هــای تــرز و کامیــل اســت‪.‬‬ ‫انهــا قبــل از اینکــه زوج باشــند‪ ،‬پســرعمو و دخترعمــو هســتند‪ .‬کامیــل‬ ‫شــخصیت خودخواهــی دارد و همیــن مســئله زندگــی زناشــویی را بــر‬ ‫تــرز ســخت می کنــد‪ .‬واکنــش تــرز بــه ایــن مســئله منجــر بــه اتفاقاتــی‬ ‫می شــود کــه اوضــاع را اشــفته تر می کنــد‪.‬‬ ‫امیــل زوال‪ ،‬نویســنده فرانســوی ایــن کتــاب‪ ،‬دربــاره پس زمینــه‬ ‫روان شــناختی ایــن اثــر می گویــد‪« :‬در تــرز راکــن‪ ،‬قصــد مــن مطالعــه‬ ‫طبــع انســان ها بــوده و نــه منــش انهــا‪ .‬مــن شــخصیت هایی را انتخــاب‬ ‫کــرده ام کــه تــا بیشــترین حــد ممکــن در ســلطه اعصــاب و خونشــان‬ ‫باشــند و هــر عمــل زندگی شــان را تهــی از اختیــار و بنــا بــر جبــر تنشــان‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬تــرز و لــوران حیواناتــی انســان گونه اند و نــه بیشــتر‪.‬‬ ‫کوشــیده ام کــه جــزء بــه جــزء‪ ،‬فعالیــت ناملمــوس امیــال‪ ،‬اســتیالی‬ ‫ی را کــه در پــی تشــنج عصبــی روی می دهــد‪ ،‬در‬ ‫غریــزه و اختــاالت ذهنـ ‬ ‫ایــن حیوانــات بررســی کنــم‪».‬‬ ‫روزهــای دل انگیــز تابســتان‪ ،‬وقتــی خورشــید بــا تمــام تــوان خیابان هــا را‬ ‫تفــت می دهــد‪ ،‬نــوری ســفیدرنگ از ایــن شیش ـه های چــرک می گــذرد و‬ ‫بــا بی حالــی وارد گــذر می شــود‪ .‬روزهــای دلگیــر زمســتان‪ ،‬در صبح هــای‬ ‫مه گرفتــه‪ ،‬شیش ـه ها فقــط ســایه ای تیــره بــر ســنگ فرش های چســبناک‬ ‫می افکننــد‪ ،‬ســایه ای کــه چرکیــن و نفرت انگیــز اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دختــری در قطار‪:‬دختــری در قطــار رمانــی روان شــناختی بــا چاشــنی‬ ‫معمــا و تــرس اســت‪ .‬داســتان دربــاره زنــی به نــام ریچــل اســت کــه‬ ‫رابطــه او و همســرش تــام بــه جدایــی ختــم شــده‪ .‬ریچــل کــه خــود را‬ ‫زنــی شکس ـت خورده می دانــد در مواجهــه بــا ایــن اتفــاق بــه الــکل روی‬ ‫مـی اورد ایــن کار او را بیــش از پیــش از لحــاظ روحــی تضعیــف می کنــد و‬ ‫دســت بــه کارهایــی می زنــد کــه شــرایط او را پیچیده تــر می کننــد‪.‬‬ ‫نویســنده هم زمــان بــا پیش بــردن داســتان معمایــی کتــاب و توصیــف‬ ‫شــرایطی کــه ریچــل در ان قــرار دارد‪ ،‬مــا را بــا شــخصیت و درونیــات او‬ ‫اشــنا می کنــد‪ .‬نویســنده بــرای شــناخت بهتــر ریچــل مــا را بــه گذشــته او‬ ‫می بــرد‪ .‬ریچــل‪ ،‬تــام و زنــان دیگــری کــه در رمــان هســتند همگــی از افــراد‬ ‫عــادی جامعه انــد و توصیفــی کــه از هرکــدام از انهــا می خوانیــم تصویــری‬ ‫از خــود یــا اشــناهایمان را در ذهــن تداعــی می کنــد‪ .‬کتــاب در ســال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫منتشــر شــد و در ســال ‪ ،۲۰۱۶‬بــر اســاس ایــن رمــان فیلمــی به کارگردانــی‬ ‫تیــت تیلــور ســاخته شــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بیمــار خامــوش‪ :‬داســتان کتــاب «بیمــار خامــوش» دربــاره زوجــی‬ ‫هنرمنــد و موفــق اســت کــه به ظاهــر زندگــی خوبــی دارنــد‪ .‬در پایــان روزی‬ ‫معمولــی‪ ،‬الیشــیا همســرش گابریــل را بــا گلولــه بــه قتــل می رســاند و پــس‬ ‫از ان ســکوت اختیــار می کنــد‪ .‬تیــو روان درمانگــر جنایــی درصــدد اســت کــه‬ ‫الیشــیا را بــه حــرف بیــاورد و ایــن معمــا را حــل کنــد‪ .‬همان طور کــه از ماجرای‬ ‫کتــاب معلــوم اســت‪ ،‬عــاو ه بــر رمانــی روان شــناختی‪ ،‬اثــری معمایــی هم به ‬ ‫حســاب می ایــد و همیــن جذابیتــش را بیشــتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫نوشــتن یــک جــور ازادســازی اســت‪ .‬یــک جــور تخلیــه کــه می توانــی بــا‬ ‫ان خــودت را شــرح دهــی‪ .‬به نظــرم چیــزی مثــل درمــان‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ســاالر مگس هــا‪ :‬هواپیمایــی حامــل دانش امــوزان در جزیــره ای‬ ‫ناشــناخته ســقوط می کنــد و تعــدادی از انهــا کــه در رده ســنی ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۲‬‬ ‫ســال قــرار دارنــد‪ ،‬زنــده می ماننــد‪ .‬کســی از انهــا خبــر نــدارد و امیــدی بــه‬ ‫نجاتشــان نیســت‪.‬‬ ‫ایــن بچه هــا کــه هنــوز شخصیتشــان شــکل نگرفتــه و بیشــتر رفتارهــای‬ ‫انهــا از روی غریــزه و اموزش هــای ابتدایــی اســت‪ ،‬دســتمایه نویســنده‬ ‫بــرای خلــق کتابــش هســتند‪ .‬نویســنده از ایــن ویژگــی شــخصیت ها‬ ‫اســتفاده کــرده اســت کــه نشــان بدهــد انســان ها تــا چــه انــدازه قابلیــت‬ ‫رفتارهــای خطرنــاک را دارنــد‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬کتــاب ســاالر مگس هــا اثــری‬ ‫روان شــناختی و از بهتریــن رمان هــای کالســیک بــرای نوجوانــان بــه ‬ ‫حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫غم نان سر سفره‬ ‫مجازی می خورند‬ ‫سرویس پژوهش و اجتماعی ‪:‬‬ ‫مینا اینانلو و محمد موسی کاظمی‬ ‫قــوع ســیالب های اخیــر باعــث شــد تــا متــن و حواشــی تازه تریــن‬ ‫ســانحه غیرطبیعــی کشــور یعنــی متروپــل زیــر ســایه حــوادث‬ ‫طبیعــی قــرار گیــرد‪ .‬بــا ایــن حــال یکــی از مســائلی کــه اهمیــت‬ ‫ان در گــذر زمــان رنــگ نمی بــازد نحــوه انعــکاس ایــن ســوانح در‬ ‫رســانه و شــبکه های اجتماعــی اســت‪.‬در جریــان ســیالب های‬ ‫اخیــر در کشــور کــه نزدیــک بــه ‪ ۹۰‬قربانــی برجــای گذاشــت‪ ،‬نحــوه‬ ‫و اصــل حضــور مســئوالن شــهری و اجرایــی و قانونگــذار در نواحــی‬ ‫ســیل زده مناقش ـه برانگیز شــد و برخــی از انــان را بــه پاســخگویی‬ ‫دربــاره دالیــل حضورشــان واداشــت و نیــز رد اتهــام خودنمایــی و‬ ‫اقدامــات عوام گرایانــه کــه بــا ان مواجــه شــده بودنــد‪.‬‬ ‫فرصــت متروپــل! حــدود دو مــاه پیــش از ســیل های میانــه‬ ‫تابســتان ‪ ۱۴۰۱‬یعنــی دوم خردادمــاه ریــزش ســاختمان متروپــل در‬ ‫ابــادان خبرســاز شــده و نــگاه میلیون هــا نفــر را بــه خــود دوختــه‬ ‫بــود‪ .‬در کنــار بهــت و انــدوه و نیــز خشــمی کــه در پی گیــری تبعــات‬ ‫ایــن حادثــه و از نظــرات و واکنش هــای هــزاران مخاطــب و کاربــر‬ ‫فضــای مجــازی می شــد برداشــت کــرد‪ ،‬شــمایل ایــن رویــداد و‬ ‫توجــه و تمرکــز گســترده عمومــی روی ان بــه گون ـه ای بــود کــه از‬ ‫دیــد برخــی فرصتــی بی نظیــر تلقــی می شــد‪.‬‬ ‫اش فرصت طلبــی برخــی مجازی هــا ان قــدر شــور شــد کــه حتــی‬ ‫تصاویــری از شــو لبــاس روی ویرانه هــای متروپــل انتشــار یافــت و‬ ‫واکنش هــای منفــی متعــددی را برانگیخــت‬ ‫همچنــان کــه پیشــتر در حادثــه پالســکو (دی مــاه ‪ )۹۵‬شــاهد ان‬ ‫بودیــم‪ ،‬عــاوه بــر افــراد عــادی تعــدادی از چهره هــا مخصوصــا‬ ‫ســینمایی ها راهــی چهــارراه اســتانبول شــدند؛ وضعیتــی کــه‬ ‫واکنش نیروهای امدادی را به دنبال داشــت که هشــدار می دانند‬ ‫حضــور ســلبریتی ها و ایجــاد تجمــع در فراینــد امدادرســانی اختالل‬ ‫جــدی ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫در متروپــل هــم شــرایطی تقریبــا مشــابه بــه وقــوع پیوســت بــا‬ ‫ایــن تفــاوت کــه ســلبریتی های محلــی بیشــتر بــر ســر صحنــه‬ ‫حاضــر شــدند و چهره هــای شــناخته شــده در ســطح کشــوری‬ ‫انگشت شــمار بودنــد‪ .‬بــا ایــن حــال فاصلــه میــان تهــران و ابــادان‬ ‫باعــث نشــد گروهــی از اینفلوئنســرهای مجــازی کــه بیشــتر‬ ‫بــه عنــوان کاســبان غــم و غصــه مــردم و نان خورهــای حــوادث‬ ‫اینچنینــی شــناخته می شــوند از ایــن فرصــت چشم پوشــی کننــد‪.‬‬ ‫اش فرصت طلبــی برخــی مجازی هــا ان قــدر شــور شــد کــه حتــی‬ ‫تصاویــری از شــو لبــاس روی ویرانه هــای متروپــل انتشــار یافــت و‬ ‫واکنش هــای منفــی متعــددی را برانگیخــت‪.‬‬ ‫بــا گــذر چنــد مــاه از ایــن حادثــه و حوادثــی مشــابه ایــن ســوال‬ ‫پیــش می ایــد کــه چــرا و چگونــه متروپــل و پالســکو و انــواع و‬ ‫اقســام حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی دســتمایه دکانــداری مجــازی‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫بــرای یافتــن پاســخ ایــن پرســش‪ ،‬پژوهشــگر ایرنــا به ســراغ «امیر‬ ‫مجــرد» متخصــص حــوزه دیجیتــال مارکتینــگ و «حامــد طاهــری‬ ‫کیــا» جامعــه شــناس و متخصــص حــوزه فرهنــگ و رســانه رفتــه و‬ ‫بــا انــان دربــاره ایــن پدیــده بــه گفت وگــو پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫کاالیی که مردم هزینه ان را ناخوداگاه می پردازند‬ ‫امیــر مجــرد در تشــریح نحــوه حضــور ســلبریتی ها در حواشــی‬ ‫مربــوط بــه ســوانح غم بــار می گویــد‪ :‬در رســانه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫خصوصــا در اینســتاگرام اتفاقــی کــه در حــال رخ دادن اســت‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه گاه همــه چیــز بــه مثابــه کاال می شــود‪ .‬وقتــی‬ ‫هــم چیــزی رنــگ و بــوی کاال بگیــرد‪ ،‬تبــادل و خریــد و فــروش‬ ‫برایــش اتفــاق می افتــد و دیگــر ایــن طــور نیســت کــه مــن بــه‬ ‫کســی محبــت داشــته باشــم یــا دغدغــه کســی را داشــته باشــم امــا‬ ‫انتظــار هیــچ منفعــت و عایــدی از ان کار نداشــته باشــم‪ .‬فــردی‬ ‫کــه در اینســتاگرام صفحــه ای دارد و از غــم و درد مــردم عکــس‬ ‫یــا فیلــم می گیــرد‪ ،‬در واقــع ان هــا را تبدیــل بــه یــک کاالی قابــل‬ ‫عرضــه می کنــد‪ .‬در ایــن میــان عــده ای بــدون بررســی دقیــق‪ ،‬درگیر‬ ‫احساســات می شــوند و در نتیجــه واکنــش نشــان می دهنــد و‬ ‫ان چــه بیــن ان هــا خریــد و فــروش می شــود عناصــری ماننــد نظیــر‬ ‫فالوئــر‪ ،‬الیــک‪ ،‬کامنــت و ویــو ‪ ...‬اســت‪ .‬مــردم هــم متاســفانه‬ ‫توجهــی ندارنــد کــه گاه هزینــه کاالیــی را نقــدی و گاه بــه صــورت‬ ‫غیرمســتقیم و غیرنقــدی پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی در ایــن فضــا نوعــی معاملــه صــورت گرفته اســت؛ بین‬ ‫درد مــردم بــا رســانه ان اینفلوئنســر‪ .‬فــرد روی درد و غــم و رنــج‬ ‫مــردم دســت می گــذارد تــا بــه واســطه ان بــه شــهرت و اعتبــاری‬ ‫دســت یابــد و از ان شــهرت و اعتبــار بــه پــول و کســب در امــد‬ ‫برســد و هزینــه ان را بــه صــورت غیــر مســتقیم مــردم کمــک کــرده‬ ‫انــد‪ .‬طبیعــی اســت کــه چنیــن اعتبــار و جایگاهــی در ادامــه ســبب‬ ‫می شــود کــه او را بــه عنــوان کارشــناس و صاحب نظــر در محافــل‬ ‫مختلــف دعــوت کننــد در نتیجــه اهــل فــن حــذف می شــوند و ایــن‬ ‫افــراد بــه صــرف تولیــد محتــوای زرد و ســخیف بــه جایگاهــی کــه‬ ‫ارزوی ان را دارنــد می رســند‪.‬‬ ‫امیــر مجــرد‪ :‬مخاطــب نیازمنــد و تشــنه خــوراک محتوایــی اســت‪،‬‬ ‫اگــر بــه نیــاز او پاســخ درســت داده نشــود‪ ،‬او نیــازش را بــه هــر‬ ‫طریقــی کــه شــده اســت تامیــن می کنــد‬ ‫چگونــه مخاطــب در فضــای مجــازی «رکــب» می خورد‪:‬بــه گفتــه‬ ‫مجــرد‪ ،‬دلیــل دیگــر رونــق دکان ایــن افــراد‪ ،‬پاییــن بــودن ســطح‬ ‫اگاهــی مخاطــب اســت‪ .‬اگرچــه منظورمــان بــه ایــن معنــا نیســت‬ ‫کــه مخاطــب بایــد حتمــا ســواد علمــی یــا اکادمیــک خاصــی داشــته‬ ‫باشــد امــا بایــد ســطحی از اگاهــی اولیــه وجــود داشــته باشــد و بــه‬ ‫راحتــی در ایــن فضــا رکــب نخورنــد‪ .‬از طرفــی دیگــر عوامــل موثــر‬ ‫هــم وقتــی در ایــن زمینــه نــه بسترســازی‪ ،‬نــه تولیــد محتــوا و نــه‬ ‫جریان ســازی هدفمنــد کرده انــد ‪ ،‬ســطح مخطــاب پاییــن می مانــد‬ ‫و خــوراک خــود را از چنیــن رســانه های حداقلــی و زردی دریافــت و‬ ‫یــا حتــی خریــداری می کنــد‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر اگــر چــه تولیدکننــده چنیــن محتواهایــی‪ ،‬فــردی‬ ‫بی هنــر اســت و بی هنــری خــود را عرضــه می کنــد امــا چــون اگاهــی‬ ‫مخاطـب اش حداقلــی اســت متوجــه بی هنــری تولیدکننــده محتوا‬ ‫نمی شــود و در عــوض از طریــق الیــک و کامنــت بــه او بازخــورد‬ ‫مثبــت می دهــد‪ .‬متاســفانه یــک بخشــی از ایــن مســاله هم بخاطر‬ ‫ان اســت کــه مخاطــب نیازمنــد و تشــنه خــوراک محتوایــی اســت‪،‬‬ ‫اگــر بــه نیــاز او پاســخ درســت داده نشــود‪ ،‬او نیــازش را بــه هــر‬ ‫طریقــی کــه شــده اســت تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه جــای رفــع غــم و غصــه ان را نهادینــه می کننــد‪ :‬ایــن کارشــناس‬ ‫دیجیتــال مارکتینــگ می افزایــد‪ :‬اگــر فــردی روی رســانه های‬ ‫اجتماعــی تحقیقــات میدانــی انجــام دهــد‪ ،‬بــه ایــن نتیجه می رســد‬ ‫کــه اینگونــه محتویــات پــر از درد و رنــج‪ ،‬مــردم را بــه ســمت‬ ‫افســردگی و ناامیــدی می برنــد در حالــی کــه نــه قــرار اســت مــا ایران‬ ‫را بــه ســبک مســیح علینــژاد نشــان دهیــم و نــه مــدل هــدا رســتمی‬ ‫کــه بالگــر حــوزه گردشــگری اســت‪ .‬واقعیــت را بایــد ان طــور کــه‬ ‫هســت نشــان داد‪.‬‬ ‫مــا هــم نیــاز بــه امیــد داریــم وهم گاهــی باید اســیب ها را ببینیم‪.‬‬ ‫امــا وقتــی عــده ای روی اخبارهــای ایــن چنینــی تمرکــز می کنند‪ ،‬یک‬ ‫ســری اهدافــی دارنــد و غالبــا هــم اهدافشــان جریان ســازی های‬ ‫زرد و همســو کــردن احساســات مــردم بــا منافــع خودشــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن احســاس نیــز نوعــی احســاس همزادپنــداری کاذب در‬ ‫مخاطــب ایجــاد می کنــد و نتیجــه ایــن می شــود کــه او نیــز در یــک‬ ‫غــم و مصیبــت فــرو مـی رود و حتــی خــود را بخشــی از ان و دارای‬ ‫احســاس گناهــکار بــودن مــی دانــد‪ .‬پــس می تــوان گفت ایــن افراد‬ ‫بــا تولیــد چنیــن محتواهایــی‪ ،‬بــه نهادینــه شــدن غــم در جامعــه‬ ‫کمــک می کننــد در حالــی کــه بــه ظاهــر نشــان می دهنــد هدفشــان‬ ‫رفــع غــم و غصــه از مــردم اســت‪.‬‬ ‫از طرفــی اکثــر دغدغه منــدی ایــن افــراد در تولیــد محتــوا و نمایــش‬ ‫ان متمرکز می شود و تولید محتوایی در مورد بازخورد و نتیجه ان‬ ‫غــم و مصیبــت صــورت نمی گیــرد‪ .‬در حالــی کــه اگــر دغدغــه‪ ،‬رفــع‬ ‫ان غــم و ناراحتــی اســت‪ ،‬چــرا نبایــد بــه انــدازه ان تــاش صــورت‬ ‫گیــرد نمایــش درد و رنــج‪ ،‬راه حــل و بازخــورد نیــز منعکــس شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از نتایــج و پیامدهــای چنیــن کاری شکســته شــدن‬ ‫حریــم خصوصــی افــراد اســت‪ .‬یعنــی ان هــا می خواهنــد دردی را‬ ‫بــدون رعایــت اصــول و قوانیــن اخالقــی و انســانی دوا کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد معمــوال خیلــی راحــت بــه صــورت مخفیانــه یــا اشــکار وارد‬ ‫موقعیــت شــده و از ان صحنــه فیلــم یــا عکــس می گیرنــد‪ .‬یــا ایــن‬ ‫کــه انقــدر بــه رایزنــی و صحبــت بــا فــرد می پردازنــد تــا او برای عکس‬ ‫گرفتــن و فیلمبــرداری قانــع شــود‪ .‬ایــن در حالی اســت که انها قبل‬ ‫از هــر عکــس و یــا فیلمــی بایــد بــه صاحــب غــم احتــرام بگذارنــد‪.‬‬ ‫کاالیــی کــه معلــوم نیســت تبعاتش چیســت ‪:‬به گفتــه امیرمجرد‬ ‫رســانه جــای تعصــب نیســت‪ .‬بلکــه بایــد محتــوا را تولیــد کــرده و‬ ‫در اختیــار مخاطــب قــرار دهیــم و صاحــب تولیــد اثــر هــم صرفــا‬ ‫دغدغه منــدی اش ایــن باشــد کــه بــا اســتراتژی و ســناریویی جلــو‬ ‫رفتــه باشــد کــه حــق و حقــوق قانونــی‪ ،‬اخالقــی و انســانی را رعایــت‬ ‫کــرده باشــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه در بســیاری صفحــات مجازی‬ ‫رونــد برعکــس شــده و اولیــن ظلــم از ســوی خــود ایــن افــراد صورت‬ ‫می گیــرد کــه وارد حریــم خصوصــی افــراد شــده و محتواهــا رنــگ‬ ‫منفعــت فــردی دارنــد شــبیه یــک فــرد بــازاری کــه کاالیــی را بــه هــر‬ ‫قیمتــی بفروشــد و کاری بــه ایــن نداشــته باشــد کــه تبعــات ان کاال‬ ‫چــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مجــرد کارشــناس دیجیتــال مارکتینــگ‪ :‬در بســیاری صفحــات‬ ‫مجــازی در پوشــش ســوانح اولیــن ظلــم از ســوی تولیدکننــده‬ ‫محتــوا صــورت می گیــرد کــه وارد حریــم خصوصــی افــراد شــده و‬ ‫محتواهــا رنــگ منفعــت فــردی دارند؛ شــبیه یــک بــازاری می خواهد‬ ‫کــه کاالیــی را بــه هــر قیمتــی بفروشــد‬ ‫مــا در تولیــد محتــوا وقتــی می خواهیم به غم و غصه بپدازیم باید‬ ‫انــدازه را نگــه داریــم و کاســه داغ تــر از اش نشــویم‪ .‬مصیبت دیــده‬ ‫گاهــی بــه انــدازه مــا بیتابــی نــدارد یــا غیرمنصفانــه بــه داســتان‬ ‫نمی نگــرد‪ .‬متاســفانه تولیــد محتواهــا در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫نوعــی حرکــت موج ســواری شــده اســت تــا بیــان حقیقــت‪.‬‬ ‫رســانه های اجتماعــی فضایــی دارنــد کــه موج ســواری در تولیــد‬ ‫محتــوا و واکنــش نشــان دادن هــای جنجالــی در ان‪ ،‬هــم می توانــد‬ ‫جــذاب باشــد و هــم تخریب گــر‪ .‬زیــرا وقتــی روی مــوج می رویــد‬ ‫همــه بــرای شــما کــف می زننــد در حالــی کــه ان مــوج ممکــن اســت‬ ‫خطرنــاک هــم باشــد و در لحظــه توفــان‪ ،‬ممکــن اســت زیــر مــوج‬ ‫برویــد و دســت و پــا هــم بزنیــد‪ ،‬امــا کســی نتوانــد شــما را نجــات‬ ‫دهــد‪ .‬بنابرایــن گاهــی بــا یــک کامنــت اشــتباه و تولیــد محتــوای‬ ‫اشــتباه‪ ،‬هــم خــود شــخص و هــم یــک جامعــه امــاری کــه او را فالو‬ ‫کرده انــد‪ ،‬شــروع بــه دســت و پــا زدن بــرای فهمیــدن می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫نمی تواننــد خــود را نجــات دهنــد و حتــی گاهــی ایــن افــراد ممکــن‬ ‫اســت اشــتباه خــود را هــم نپذیرنــد و بــه مســیر خــود ادامــه دهنــد‬ ‫زیــرا غالبــا وقتــی تعداد فالوئرشــان باال می رود‪ ،‬میزان پذیرششــان‬ ‫هــم پاییــن می ایــد‪.‬‬ ‫توهــم اینفلوئنس ‪ :‬مجــرد ادامه می دهد‪ :‬اینفلوئنس(اثرگذاری)‬ ‫بــاال‪ ،‬توهمــی اســت کــه پــس از یــک بــازه زمانی بــه دلیل مقبولیت‬ ‫به دســت امــده از طریــق فالــو‪ ،‬الیــک‪ ،‬کامنــت و تاییدهــا و‬ ‫همراهی های با حجم باال شــکل گرفته اســت و ســبب شــده خود‬ ‫را در تمــام حوزه هــا کارشــناس بداننــد‪ .‬اینکــه تجربیاتــی دارنــد و‬ ‫می تواننــد در ان زمینــه صحبت هــای بعضــا مفیــدی داشــته باشــند‬ ‫اشــکالی نــدارد‪ ،‬امــا اینکــه تمــام محتــوای و روش تولیــدی خــود‬ ‫را درســت و تخصصــی بپندارنــد‪ ،‬خطرنــاک اســت! بنابرایــن الزم و‬ ‫ضــروری اســت کــه ایــن افــراد هــم بــه ســراغ اهــل فــن و علــم‬ ‫برونــد و از نظراتشــان اســتفاده کننــد و همــه چیــز را بــا مولفــه هــا‬ ‫و خــط کــش هــای فالــو و الیــک و ‪ ...‬نســنجند؛ بــرای مثــال اگــر‬ ‫مســاله جنایــی اســت بــه ســراغ حقوقــدان و پزشــک و افــراد معتبــر‬ ‫در ایــن زمینــه برونــد‪.‬‬ ‫رســانه های اجتماعــی دانشــگاه نیســتند‪ ،‬امــا رســانه اجتماعــی‬ ‫شــبیه کنــار خیابــان هــم نیســتند‪ .‬قــرار نیســت همــان طــور کــه‬ ‫مطالــب فــان بــه صــورت حداقلــی و ســخیف تولیــد می شــود‪،‬‬ ‫مســائل مهــم را هــم بــا نظــرات و ســلیقه شــخصی ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫بایــد ببینیــم اینفلوئنســرها چرخــش مالــی دارنــد یــا نــه؟ در‬ ‫برابــر دیــدگاه مجــرد‪ ،‬طاهــری کیــا می گویــد‪ :‬مــن خــودم را مقیــد‬ ‫نمی دانــم کــه ایــن افــراد را دکانــدار بدانــم‪ .‬زیــرا بایــد روی انهــا کار‬ ‫کــرد کــه ایــا دکان و چرخــش مالــی دارنــد یــا خیــر؟ بــه همیــن دلیل‬ ‫ترجیــح مــن ایــن اســت کــه بــه ایــن افــراد از زاویه دیگری بنگــرم‪ .‬به‬ ‫ایــن صــورت کــه ایــن افــراد بــه نحــوی از طریــق عکس هــا و فیلم ها‬ ‫یــک توجــه اجتماعــی را بــه مصیبت هــا جلــب می کننــد‪.‬‬ ‫مــا در وضعیتــی هســتیم کــه بــه دلیــل تحریم هــا و مســایل‬ ‫اقتصــادی همــه بــا یــک ســری مصیب هــا رو بــه رو هســتیم و دوره‬ ‫کرونــا ســبب تشــدید ایــن مصیبت هــا شــد و بســیاری عزیزانــی را‬ ‫از دســت دادنــد و از ایــن رو بیشــتر درگیــر مصیبت هایــی از ایــن‬ ‫دســت شــدند‪.‬‬ ‫رویت پذیرســازی بــه جــای اطالق دکانداری‪:‬طاهــری کیا می افزاید‪:‬‬ ‫فضــای اینســتاگرام ایــن امــکان را بــه وجــود مـی اورد کــه افــرادی بــه‬ ‫طور مشــخص تری این مصیبت ها را برمال و اشــکارتر کنند‪ .‬یعنی‬ ‫مصیبــت را رویت پذیــر کننــد و بــه ایجــاد غــم دامــن بزننــد‪ .‬وقتــی‬ ‫مصیبــت را رویت پذیــر می کنیــم و بــه ان دامــن می زنیــم توجهــات‬ ‫بــه ان بیشــتر جلــب می شــود و بایــد بگوییــم کــه ایــا ایــن افــراد‬ ‫بــه مثابــه میدانــی توجــه برانگیــز عمــل می کننــد یــا خیــر؟ یعنــی بــه‬ ‫جــای دکانــداری از ایــن مفهــوم اســتفاده کنیــم‪ .‬ایــا انتشــار تصاویــر‬ ‫مصیبت هــا می توانــد میدانــی از نیروهــای تاثیــر گــذار باشــد کــه‬ ‫توجــه و همــدردی بســیاری را بــه خــود جلــب کنــد؟ اگــر بخواهــم از‬ ‫ایــن دیــدگاه اســتفاده کنــم کــه ایــن افــراد تبدیل بــه موقعیت هایی‬ ‫شــده اند کــه می تواننــد بــه واســطه نشــر غم تاثیــر بگذارنــد ان وقت‬ ‫می توانیــم بهتــر راجــع بــه ایــن مســاله فکــر کنیــم‪.‬‬ ‫بخشــی از رســالت عکس هــای اجتماعــی و خبــری‪ ،‬نشــان‬ ‫دادن وضعیــت جامعــه اســت‪ .‬اینکــه جامعــه در چــه وضعیتــی‬ ‫بــه ســر می بــرد‪ .‬گاهــی جامعــه در رونــق صنعــت و گاهــی در‬ ‫رونــق مســایل مصیبت بــار اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل در طــول‬ ‫تاریــخ شــاهد ایــن هســتم کــه عکاســان وقتــی بــه ســراغ جامعــه‬ ‫می رونــد ســعی می کننــد انچــه را در جامعــه می گــذرد برمــا‪،‬‬ ‫اشــکار و رویت پذیــر کننــد‪ .‬بــرای مثــال یــک عــکاس امریکایــی در‬ ‫اوایــل قــرن بیســتم از محــات فقیرنشــین و کــودکان کار عکاســی‬ ‫می کنــد و باعــث می شــود توجــه قانون گــذاران بــه ایــن مســاله‬ ‫و مصیبــت اجتماعــی جلــب شــوند‪ .‬یــا در دهــه ‪ ۶۰‬ایــران شــاهد‬ ‫ایــن هســتیم کــه عکس هایــی کــه از جنــگ بیــرون می امــد‪ ،‬چقــدر‬ ‫تاثیرگــذار بــود و در مــردم ایجــاد احساســات می کــرد تــا از جنــگ و‬ ‫مــردم پشــتیبانی کننــد‪.‬‬ ‫وقتــی جامع ـه ای داریــم کــه بــا مســایل شــدید اقتصــادی دســت‬ ‫بــه گریبــان اســت و بــا انــواع فشــارها و اســترس های اجتماعــی‪،‬‬ ‫روابــط انســان ها را مختــل می کنــد‪ ،‬نشــان دادن ایــن عکس هــا و‬ ‫یــا فیلم هــا افــراد را مســتعد می کنــد کــه شــکلی از زیســتن غم بــار‬ ‫را از دوبــاره و در قالبــی جدیــد نــگاه کننــد‪ .‬بنابرایــن مــا نمی توانیــم‬ ‫بگوییــم کــه رویت پذیــری مصیبــت و غــم تبدیــل بــه دکان می شــود‬ ‫و بایــد مراقــب ان بــود و بــه معنایــی ان را بــه عنــوان یــک بیزنــس‬ ‫نــگاه کــرد‪ .‬قبــل از ایــن اتفاقــات انچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه‬ ‫اگــر نتوانیــم وضعیــت جامعــه را رویت پذیــر کنیــم‪ ،‬میــزان تهییــج‬ ‫احساســات هــم پاییــن می ایــد‪ .‬وقتــی متروپــل بــه انــدازه کافــی‬ ‫رویت پذیــر شــد‪ ،‬دیدیــم کــه داوطلبــان بســیاری اعــام امادگــی‬ ‫کردنــد و بــرای کمــک و برگــزاری مراســم ســوگواری پرداختنــد‪.‬‬ ‫تعــادل غــم بــا شــادی‪:‬به گفتــه ایــن کارشــناس رســانه‪ ،‬فضــای‬ ‫مجــازی و اینســتاگرام سرشــار از اینفلوئنســرهایی شده اســت کــه‬ ‫از طریــق نمایــش روزمرگــی‪ ،‬ســفر و بــدن ســعی دارنــد شــادی را‬ ‫منعکــس کننــد‪ .‬بنابرایــن مــا بــه انــدازه کافــی صفحــات بالگــری‬ ‫داریــم کــه راجــع بــه دلخوشــی ها صحبــت می کننــد و به طــور‬ ‫طبیعــی بــه انــدازه کافــی هم فالوئــر دارند‪ .‬حتی می توان فهرســتی‬ ‫از اینفلوئنســرهایی را کــه راجــع بــه شــادی و یــا غــم تولیــد محتــوا‬ ‫می کننــد دراورد‪ .‬مــردم هــم در اکثــر مواقــع بــه دنبال محتوای شــاد‬ ‫هســتند‪ .‬بنابرایــن نمی شــود گفــت تصویــر غــم خــوب نیســت و یــا‬ ‫نوعــی دکانــداری اســت‪ .‬مــی تــوان گفــت افــراد بیشــتر بــر اســاس‬ ‫رســالتی که برای نشــان دادن وضعیت نابســامان اجتماعی دارند‪،‬‬ ‫ایــن کار را می کننــد و اتفاقــا او شــاید بیشــتر از همــه فالوئرهــای‬ ‫خــود را از دســت بدهــد زیــرا در جاهایــی حوصلــه ســر بــر شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن الزم اســت مــا راجــع بــه غــم فکــر کنیــم‪ .‬ما نیــاز داریم که‬ ‫راجــع بــه غــم بســیج شــویم تــا ان را رفــع کنیــم‪ .‬مــا بــرای شــادی ها‬ ‫ســریع بســیج می شــویم بــرای مثــال بــرای مســافرت یــا هــر امــر‬ ‫دیگــر درحالــی کــه بــرای غــم چنین امکانی فراهم نیســت‪ .‬بنابراین‬ ‫اینســتاگرام می توانــد بــا رویت پذیــر ســاختن غم هــا و مصیب هــا‬ ‫ایــن امــکان را فراهــم کنــد کــه راجــع بــه وضعیــت حال حاضــر و درد‬ ‫مشــترک فکــر کنیم‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!