روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 591 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 591

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 591

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 591

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪86 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 31‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 22-‬اوت ‪ /24-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪591‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫اموزش سواد مالی به کودکان‬ ‫یا خرید قلک؟‬ ‫‪3‬‬ ‫هر ایرانی‬ ‫صاحب یک‬ ‫کد اقتصادی‬ ‫تصویبمشوق هایجدید‬ ‫برای توسعه اشتغال در کشور‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫‪4‬‬ ‫مهارت های مورد توجه‬ ‫در استخدام مدیران‬ ‫فناوری اطالعات و ‪CISO‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرداخت وام‬ ‫برای خرید دام‬ ‫‪7‬‬ ‫تا ز بر خاکی ای درخت برومند‬ ‫نشســته ایســتاده ام در برابــر تصویرهــای خشــم‪،‬‬ ‫خشــمی کــه از درامــد دالری ســخنگویان ســوار بــر‬ ‫امــواج می بینــم و می شــنوم هــر انچــه نمی خواهم‬ ‫و بــاور نــدارم‪ ،‬نمی بینــم‏و نمی شــنوم هــر انچــه‬ ‫می خواهــم و بــاور دارم‏‪.‬‬ ‫می بینــم کــه جزیــی تریــن مســایل اجتماعــی ‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی بــا ترکیبــی از راســت و دروغ‬ ‫کینــه توزانــه بــه تصویــر می کشــند بــه ایــن امیــد کــه‬ ‫امنیــت‪ ،‬نظــم و امیــد را‏مخــدوش نماینــد‪.‬‏‬ ‫یره خــواران وطــن فروختــه ای کــه بــه دروغ و ریــا‬ ‫طبــل خالــی امریــکا را صــدادار می کننــد‪ .‬امریکائــی‬ ‫کــه منافــع خــود را در مخــدوش کــردن امنیــت‪،‬‬ ‫شــورش‪ ،‬بی نظمــی‪ ،‬تــرور‏شــخصیت ها‪ ،‬تحریــک‬ ‫و تهیــج مــردم بــه اعتراض هــای پی درپــی و مــداوم‬ ‫می دانــد و بــه ایــن طریــق اســتعمار نویــن جنــگ‬ ‫ســرد را بــر کشــورهای مســتقل و ایســتاده در برابــر‬ ‫‏ظلــم اعمــال می نمایــد‪.‬‏‬ ‫بــا تهاجــم امــواج مســلح بــه ســاح تصویــر و کالم!‬ ‫از ایــن روســت کــه پــول ملــی را کم بهــا و بــی ارزش‬ ‫جلــوه می دهــد و نــرخ ان را شــناور اعــام می کنــد‪،‬‬ ‫نخبــگان و نوابــغ جــوان‏را می ربایــد‪ ،‬مرزهــای ابــی‬ ‫و خاکــی را بــه روی صــادرات و واردات می بنــدد و‬ ‫تحریــم همــه جانبــه را اعمــال می کنــد تــا مــردم‬ ‫مــا ناامیدانــه بــه ارتجــاع رو بیاورنــد و در یــاس و‬ ‫‏ناامیــدی‪ ،‬کشــور را بــه دشــمن تســلیم کننــد و یــا‬ ‫بــا فــرار از ایــن اب و خــاک دل بگســلند و نیــروی در‬ ‫اختیــار شــوند بــرای ابــراز نارضایتــی‏‪.‬‬ ‫بلنــد می شــوم در کتابخانــه‪ ،‬خــود را محبــوس‬ ‫می کنــم‪ .‬دوســت دارم هیــچ صدایــی نشــنوم و بــه‬ ‫گذشــته و حــال و اینــده نیاندیشــم امــا فریادهــا از‬ ‫درون قفســه کتاب هــا بلنــد‏اســت‪ ،‬تاریــخ گذشــته‬ ‫ایران را می گشــایم‪ .‬از ســر ســطر صفحات اغازین‬ ‫تــا پایــان‪ ،‬بیشــترین واژه هــای معنــی دار را جنــگ‬ ‫می بینــم و می خوانــم و بــا گریــه از مســیرها و‬ ‫‏گدارهــای ســخت ان عبــور می کنــم‏‪.‬‬ ‫اریوبــرزن را در کنــار ســلیمانی و ســورنا را همــراه بــا‬ ‫عبــاس دوران‪ ،‬عبــاس میــرزا را بــا همــت در تقاطــع‬ ‫چنــد عصــر بــه درازای جنــگ‪ ،‬رزمنــده و تماشــایی‬ ‫می بینــم‪ .‬از کــوروش و ‏داریــوش و خشایارشــاه‬ ‫کــه بــر روی صندلــی پایــه بلنــد نشســته اند و روی‬ ‫دوش ســربازان ســوارند می پرســم چرا به هر انچه‬ ‫داشــتید و کــم هــم نبــود راضــی نشــدید و روی بــه‬ ‫‏جهــان دیگــری در غــرب نهادیــد و اتــن را بــه اتــش‬ ‫کشــیدید تــا مگــر وســعت امپراطــوری خــود را‬ ‫گســترش دهیــد و دادیــد امــا نصیــب مــردم از انچــه‬ ‫خواســتید و کردیــد چــه بــود؟‬ ‫جــز انکــه اســکندر امــد و همــه دســتمایه هایتان‬ ‫و دســتاوردهایتان را بــه اتــش کشــید و بــه بــاد‬ ‫داد تــا فصــل انتقامــی دیگــر بــرای اســاف شــما‬ ‫برســد و جنگ هــا ادامــه یابــد‪ .‬چــرا کــه بــا دســترنج‬ ‫روســتائیان در هــر ســفر دراز از‏شــرق تــا غــرب و از‬ ‫شــمال تــا جنــوب نــان و زاد و قــوت ســربازان ســواره‬ ‫و پیاده نظــام امپراطوری تــان را تــا جنگــی دیگــر‬ ‫تامیــن کردیــد‏‪.‬‬ ‫فتوحاتــی کــه نماندنــد تــا امــروز مــا بــه انهــا افتخــار‬ ‫کنیــم‪ .‬کل مــام میهــن هــم دســتخوش تهاجمــات‬ ‫و حمــات همســایگان و دورتــر کشــورها بوده انــد‬ ‫از تــرس انکــه مبــادا خانــه و خانواده هایشــان را از‬ ‫دســت بدهنــد‏‪.‬‬ ‫سلســله های پادشــاهی یکــی پــس از دیگــری راه‬ ‫خــاف خــود را رفتنــد و همــه قــوا و تــوان را بــرای‬ ‫جنــگ و جنــگ بــه کار گرفتنــد‪ .‬اینــک از انچــه باقــی‬ ‫مانــده از کاخ هــا‪ ،‬اثــاری اســت امــا از خانه هــای‬ ‫پوشــالی و خشــت و گلــی‏مــردم در تمــام اعصــار‬ ‫مختلــف تاریخــی اثــاری هســت؟البته کــه نیســت‬ ‫و نمی دانیــم مردمــی کــه زیــر یــوغ و فشــار شــاهان‬ ‫در اســارت بوده انــد چگونــه زندگــی کــرده و از اب و‬ ‫خــاک خــود بهــره برده انــد‏‪.‬‬ ‫انوشــیروان کــه تــاج عدالــت بــر ســر داشــت در‬ ‫یــک شــب هــزاران نفــر از دگــر اندیشــان را بــه بهانــه‬ ‫شکســت در محاجــه لفظــی دســتور قتــل عــام داد‏‪.‬‬ ‫اقــا محمدخــان هــزاران نفــر را در کرمــان کــور کــرد‪.‬‬ ‫نــادر و شــاه اســماعیل حتــی بــه فرزنــدان غیــور خــود‬ ‫رحــم نکردنــد و دیگــر شــاهان جــز ایــن نکردنــد‪ ،‬یــا‬ ‫مخالفــان را در ســیاه‏چال هــا شــکنجه کردنــد و یــا به‬ ‫جوغــه اعــدام ســپردند و یــا از شــهر و دیــار راندنــد‏‪.‬‬ ‫دیگــر امپراطوری هــا و پادشــاهان سراســر گیتــی‬ ‫هــم جــز این نکردند‪ .‬اســکندر‪ ،‬چنگیزخــان‪ ،‬هالکو‪،‬‬ ‫ســلطان محمــد عثمانــی‪ ،‬اتیــا‪ ،‬هیتلــر‪ ،‬بــوش‪،‬‬ ‫ترامــپ و امثالهــم‪ .‬همــه در‏قــدرت‪ ،‬جنگ هــا و‬ ‫کشتارهای خونین راه انداختند‪ .‬زر و زور و تزویر از‬ ‫گذشــته دور تــا بــه اینــک قدرتــی اســت که فســاداور‬ ‫اســت‪ .‬چنانکــه امــام علــی(ع) را هــم تــاب نیاوردنــد‬ ‫‏و معاویه هــا او را و فرزنــدان او را و فرزنــد فرزنــدان‬ ‫او را و‪ ...‬تــاب نیاوردنــد و بــه شــهادت رســاندند‏‪.‬‬ ‫ایــا ایــن سرشــت گــردش روزگار‪ ،‬حاصــل حرکــت و‬ ‫رونــد تاریــخ اســت؟‬ ‫اگــر چنیــن نبــود چــرا شــاعری دلســوخته در‬ ‫گذشــته های دور بــرای تهییــج و تحریــک لشــکریان‬ ‫چنیــن ســروده اســت؟‬ ‫‏«تا ز بر خاکی ای درخت برومند‬ ‫مگسل از این اب و خاک رشته پیوند‬ ‫مادر توست این وطن که در طلبش خصم‬ ‫نار تطاول به خاندان تو افکند‬ ‫هیچت اگر غیرت است و دانش و ناموس‬ ‫مادر خود را به دست دشمن مپسند‬ ‫تاش نبرده اسیر و نیست بر او چیر‬ ‫معرفی ابشارهای‬ ‫استان گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اجازه نمایش اثار مشکل دار را نمی دهیم‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫در وزارتخانــه همــکاران مــا نــگاه جهــادی بــه امــور‬ ‫دارنــد و نیامدیــم کــه اینجــا شــعار بدهیــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در سیاســت های وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫نــگاه هــای جناحــی و حزبــی را دخیــل نخواهیــم کــرد‬ ‫و معتقدیــم کــه مشــکالت درجــا بایــد حــل شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه برخــی بــا جریــان ســازی رســانه ای بــه دنبــال‬ ‫ایــن هســتند کــه‪ ،‬سیســتم تصمیــم گیــری مــا را‬ ‫منفعــل کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــه برخــی مســائل‬ ‫امــروز گروهــی از جریانــات هنــری منتقــد بــوده‪.‬‬ ‫لــذا بــر اســاس وظیفــه قانونــی وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی اجــازه نمایــش برخــی اثــار مشــکل دار را نــداده و نخواهــد داد‪.‬‬ ‫اســماعیلی در ادامــه افــزود‪ :‬بــه هــر کســی در هــر جایگاهــی اجــازه نخواهیــم داد کــه بخواهــد بــر‬ ‫خــاف منافــع ملــی مثــا ً از قانــون در ارتبــاط بــا تحریم هــای ظالمانــه عــدول کنــد؛ بلکــه کامــا در حــال‬ ‫اجــرای قانــون هســتیم‪ .‬فشــار رســانه ای بــر مــا تاثیــری نخواهــد گذاشــت و بــا جریاناتــی کــه صــدای بلنــد‬ ‫دارنــد‪ ،‬مواجــه هســتیم و ایــن صــدای بلنــد افــراد را منفعــل مــی کنیــم‪.‬‬ ‫از اهالی فرهنگ و هنر رسانه تمام عیار دفاع می کنیم‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد داشــت‪ :‬بنــای را بــر ایــن نهادیــم تــا بــه هیــچ وجــه از صداهــای بلنــد نهراســیم؛‬ ‫چــرا کــه معتقدیــم شــخصیت هــا و افــراد نجیــب ‪،‬بخــش عمــده اصلــی اهالــی فرهنــگ و هنــر هســتند‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر از همــه انهــا در مقابــل ناهنجاری هــا دفــاع می کنیــم و اگــر حمایــت از انهــا انفعــال‬ ‫اســت‪ ،‬مــن منفعــل هســتم‪.‬‬ ‫در حوزه دانش بنیان شبکه خانگی را فرصت می دانیم‬ ‫رییــس شــورای هنــر کشــور دربــاره شــبکه نمایــش خانگــی گفــت‪ :‬یکــی از انفعــاالت صــورت گرفتــه در‬ ‫ســنوات گذشــته ایــن بــود کــه موضــوع شــبکه هــای نمایــش خانگــی یــک ســره در رفــت و برگشــت بــود امــا‬ ‫حــال اینکــه نقــش وزارت ارشــاد و دســتگاه های نظارتــی ایــن اســت کــه بهتریــن راه حــل را بتوانیــم بــرای‬ ‫اســتفاده از ایــن شــبکه گســترده داشــته باشــیم‪ .‬کــه شــاهد اثــار ان امــروز هســتیم‪ .‬در حــوزه دانــش بنیــان‬ ‫شــبکه خانگــی و وی‪ .‬او‪ .‬دی هــا را فرصــت دانســته‪ .‬بــه خاطــر اینکــه عــده ای مخاطــب عمومــی مــا نیســتند‬ ‫امــا مخاطــب اصلــی شــبکه هــای خانگــی می باشــند و ایــن یــک فرصــت مغتنــم اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی معتقد اســت‪ ،‬باید بخش عمده ای از مشــکالت اصالح شــود‪ .‬از اعمال ســلیقه های شــخصی‬ ‫بخشــی از مشــکالت بــه وجــود امــده اســت‪ .‬حــوزه تنظیم گــری در اختیــار وزارت ارشــاد اســت و از ان همــه‬ ‫بایــد تبعیــت کننــد‪ .‬بایــد جلــوی ان را اگــر عــدول از قانــون وجــود دارد‪ ،‬بگیریــم‪ .‬بنــده متضمــن اجــرای امــور‬ ‫در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی هســتم و بــا تمــام تــوان ایــن مســیر را پیــش مــی بــرم‪.‬‬ ‫تا پایان امسال احتمال تصویب الیحه جامع روزنامه نگاری‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی از وظایــف ذاتــی وزارتخانــه موضــوع مســائل صنفــی اهالــی فرهنــگ و‬ ‫هنــر را برشــمرد و گفــت‪ :‬بحــث الیحــه جامــع روزنامه نــگاری مدتهــا اســت کــه مطــرح می باشــد امــا از‬ ‫اغــاز ایــن دولــت طــی هشــت تــا ‪ ۹‬مــاه گذشــته ‪،‬نظــرات و پیشــنهادات تمامــی اهالــی رســانه و دیگــر‬ ‫کارشناســان و صاحــب نظــران جمــع اوری شــد و االن خوشــبختانه الیحــه در کمیســیون فرهنگــی‬ ‫دولــت تصویــب و بــه مجلــس شــورای اســامی بــرای تصویــب نهایــی ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه وی‪ ،‬نظــام حقوقــی روشــنی بــرای خبرنــگاران و روزنامــه نــگاران‪ ،‬در ایــن الیحه‪،‬خواهیــم‬ ‫داشــت و در ایــن الیحــه انهــا از همــه مزایــا و موضوعــات صنفــی اســتفاده خواهنــد کــرد و موضوعاتــی‬ ‫کــه دارنــد‪ ،‬حــل خواهــد شــد‪ .‬در دوران قبــل‪ ،‬دیگــران شــعار دادنــد‪ ،‬مــا ان را اجــرا کردیــم و بــه احتمــال‬ ‫زیــاد تــا پایــان ســال ایــن الیحــه بــا کمــک مجلــس شــورای اســامی نهایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی در ادامــه بــه خدمــات ارائــه شــده بــه خبرنــگاران و روزنامــه نــگاران اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫زمانــی کــه دولــت را تحویــل گرفتیــم‪ ،‬همــه فعالیــت هــا را کرونــا تعطیــل کــرده بــود مبلــغ پنــج هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان بــه صنــدوق هنــر بــا کمــک دولــت و شــخص اقــای رئیــس جمهــور کمــک شــد‪ .‬یکــی از‬ ‫ویژگــی هــای دولــت ایــن بــود کــه از موانــع دوران کرونــا بــا تعامــل و ارائــه تســهیالت‪ ،‬توانســت عبــور‬ ‫کنــد‪ .‬در کمتــر از یــک ســال حــدود ‪ ۵۰‬ســفر اســتانی داشــته و بــه طــور جــدی تــر اقــای رئیــس جمهــور‬ ‫بــه دنبــال رفــع مشــکالت هســتند‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز یکشنبه‬ ‫‪ 30‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪591‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.456.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,432,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 125.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 133,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 75,786,000‬ریــال‪،‬‬ ‫ربــع ســکه ‪ 45,543,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫چطور وقت بیشتری را با‬ ‫خانواده مان سپری کنیم؟‬ ‫بیشــتر مــا در دنیــای پرهیاهویــی اســیر شــده ایم کــه‬ ‫از ابتــدای هفتــه تــا اخــر ان مشــغول به کار هســتیم‪.‬‬ ‫هفتــه را بــه شــوق روزهــای تعطیــل پایانــی اش بــه‬ ‫ســر می کنیــم و ان هــم در یــک چشــم به هــم زدن‬ ‫تمــام می شــود و روز از نــو و روزی از نــو؛ رســیدگی بــه‬ ‫کار و اوضــاع زندگــی معمولــی‪ ،‬معاشــرت بــا اقــوام و‬ ‫وظایــف رنگارنــگ‪ .‬در میــان این همــه کار و مشــغله‪،‬‬ ‫بایــد زمانــی را هــم بــه گذرانــدن وقــت بــا خانــواده و‬ ‫عزیزانمــان اختصــاص بدهیــم‪ .‬برخــی از خانواده هــا و‬ ‫دوســتان تصمیــم می گیرنــد کــه در روزهــای تعطیــل‪،‬‬ ‫دورهمی هایــی داشــته باشــند‪ .‬ایــن دورهمی هــا‬ ‫باعــث می شــود کــه تجربه هــای تــازه و خوشــایندی‬ ‫در کنــار هــم بســازند و از روزمرگی هــا کمــی فاصلــه‬ ‫بگیرنــد‪ .‬البتــه راهــکار بهبــود روابــط خانوادگــی فقــط‬ ‫مهمانی هــای اخرهفتــه نیســت‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫دربــاره ‪ ۳۰‬روش کاربــردی بــرای ســپری کردن زمانــی‬ ‫خــوش در کنــار خانــواده خواهیــد خوانــد‪.‬‬ ‫برای کودکانتان وقت بگذارید‬ ‫ســپری کردن وقــت بــا فرزنــدان ســاده اســت؛ چــون‬ ‫برخــاف بســیاری از روابــط دیگــر‪ ،‬انهــا هــم دوســت‬ ‫دارنــد کــه بــا شــما در ارتبــاط مــداوم قــرار داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬انهــا از اینکــه بخــش مهمــی از زندگی تــان‬ ‫را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬به شــدت لــذت می برنــد؛ امــا‬ ‫بــرای وقت گذرانــی بــا فرزنــدان چــه بایــد کــرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬باهم شام بخورید‬ ‫برنامــه شــام خوردن باهــم را به شــکل عادتــی مهــم‬ ‫دربیاوریــد؛ یعنــی هــر عضــو خانــواده هرجــا کــه باشــد‬ ‫یــا هــر کاری کــه داشــته باشــد‪ ،‬بایــد ســر زمــان معینــی‬ ‫بــرای شــام خوردن بــه دیگــران بپیونــدد‪ .‬وقتــی کــه شــما‬ ‫و اعضــای خانواده تــان بــا یکدیگــر شــام می خوریــد‪،‬‬ ‫گفت وگوهایــی میانتــان شــکل می گیــرد کــه شــما‬ ‫را بــه هــم نزدیک تــر می کنــد‪ .‬بــا صحبت کــردن و‬ ‫پرسش وپاســخ هایی کــه باهــم داریــد‪ ،‬از برنامه هــای‬ ‫روزانــه یکدیگــر باخبــر می شــوید و ارتباطات تــان‬ ‫نزدیک تــر و صمیمی تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬باهم تعمیرات خانه را به عهده بگیرید‬ ‫ایــا ســینک ظرف شــویی خانه تــان خــراب شــده اســت؟‬ ‫اتــاق مطالعــه نیــاز بــه رنگ شــدن دارد؟ یادتــان باشــد‬ ‫کــه فرزندانتــان خیلــی دوســت دارنــد کــه در تعمیــرات‬ ‫منــزل‪ ،‬در کنارتــان باشــند‪ .‬شــاید بــرای شــما ایــن ‬ ‫کارهــا چنــدان دلپذیــر و خوشــایند بــه نظــر نرســند‪ ،‬امــا‬ ‫کــودکان کنجکاونــد و دوســت دارنــد بــا شــرکت در ایــن‬ ‫فعالیت هــا‪ ،‬از همه چیــز ســر دربیاورند‪.‬به عنوان مثــال‪،‬‬ ‫بــرای انهــا جالــب اســت کــه زیــر ســینک ظرف شــویی‬ ‫چــه می گــذرد‪ ،‬رنگ کــردن دیــوار چطــور پیــش م ـی رود‬ ‫یــا طــرز کارکــردن شــیر اب چگونــه اســت‪ .‬زمانــی کــه در‬ ‫همــکاری بــا کــودکان مشــغول بــه تعمیرات یا رســیدگی‬ ‫بــه اوضــاع منــزل می شــوید‪ ،‬نوعــی تعامــل میــان شــما‬ ‫شــکل می گیــرد کــه بســیار ســازنده و مفیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بعد از شام‪ ،‬با خانواده قدم بزنید‬ ‫شــما کــه توانســته اید برنامه هایتــان را بــرای‬ ‫شــام خوردن در کنــار خانــواده هماهنــگ کنیــد‪۳۰ ،‬‬ ‫دقیقــه دیگــر هــم کنــار بگذاریــد تــا بــا انهــا قــدم بزنید‪.‬‬ ‫ایــن کار در برخــی فرهنگ هــا‪ ،‬مثــا ســنگاپور رایــج‬ ‫اســت و بیشــتر خانواده هــا قــدم زدن بــا عزیزانشــان را‬ ‫بهتریــن بخــش شــبانه روز می داننــد‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه شــام را نوش جــان کردیــد و ظرف هــا را هــم‬ ‫شســتید‪ ،‬بــه حوالــی منزلتــان برویــد و کمــی قــدم بزنیــد‪.‬‬ ‫بــا فرزندانتــان دربــاره محلــه و تغییــرات ان صحبــت کنید‪.‬‬ ‫این شــکل از معاشــرت باعث بروز صمیمیتی میان شــما‬ ‫و فرزنــدان می شــود کــه بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی‪ ،‬کــودکان و نوجوانــان می تواننــد‬ ‫از مشــکالت و دل مشغولی هایشــان راحت تــر‬ ‫صحبــت کننــد؛ چــون تمرکــز بــر پیــاده روی اســت‬ ‫و دیگــر بــرای انهــا ســخت نیســت کــه موضــوع‬ ‫پــس ذهنشــان را برایتــان بازگــو کننــد‪.‬‬ ‫نگران کننــده‬ ‫ِ‬ ‫‪ .۴‬برای اعضای خانه پیام بگذارید‬ ‫کــودکان عاشــق هیجــان و غافل گیــری هســتند؛‬ ‫پــس اگــر صبح هــا زودتــر از انهــا از منــزل خــارج‬ ‫می شــوید و فرصــت معاشــرت صبحگاهــی نداریــد‪،‬‬ ‫برایشــان پیامــی نوشــتاری یــا ویدئویــی بگذاریــد‪ .‬ایــن‬ ‫کار جالــب اســت و انهــا را خوش حــال می کنــد‪ .‬ضمــن‬ ‫اینکــه متوجــه می شــوند باوجوداینکــه نتوانســته اید‬ ‫بــا انهــا ارتبــاط کافــی داشــته باشــید‪ ،‬امــا دلتــان‬ ‫برایشــان می تپــد و بــه فرزنــدان خــود توجــه داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬باهم مطالعه کنید‬ ‫یکــی دیگــر از بهتریــن روش هــای گذرانــدن وقــت‬ ‫بــا خانــواده‪ ،‬مطالعه کــردن در کنــار یکدیگــر اســت‪.‬‬ ‫حــدود نیم ســاعت در روز را بــرای کتاب خوانــدن‬ ‫کنــار بگذاریــد؛ باهــم کتــاب بخوانیــد یــا در کنــار‬ ‫هــم‪ .‬انتخــاب کتاب هــا بــرای مطالعــه و حــرف زدن‬ ‫درباره شــان فرصتــی ایدئــال بــرای به اشــتراک گذاری‬ ‫ایده هــا و ارزش هاســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به دنبــال فرزنــدان در مدرســه یــا کالس هــای‬ ‫مختلــف برویــد‬ ‫ن و اوردن فرزندتــان بــه‬ ‫زمانــی را کــه صــرف بــرد ‬ ‫مدرســه یــا کالس هــای فوق العــاده و جانبــی می کنیــد‪،‬‬ ‫بــه فرصتــی بــرای باهم بــودن بــدل کنیــد‪ .‬از ایــن اوقــات‬ ‫بــرای نزدیک ترشــدن بــه هــم بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫چه زمانی بهترین موقع‬ ‫برای شروع و یادگیری‬ ‫اموزش های مالی است؟‬ ‫هیـچ گاه بــرای یادگیــری نیســت‪ .‬شــما ممکــن اســت فــرد‬ ‫جــوان‪ ،‬میانســال و بازنشســته باشــید‪ .‬در هــر ســنی کــه‬ ‫قــرار داریــد بایــد بــا اســتراتژی های مالــی مناســب ســن و‬ ‫ســرمایه خــود شــما اشــنا باشــید‪ .‬بــه عنــوان مثــال؛ دوران‬ ‫جوانــی بایــد بــه افزایــش ثــروت فکــر کنیــم و ریســک‬ ‫بیشــتری نجــام دهیــم‪ ،‬زیــرا فرصــت جبــران بیشــتری‬ ‫داریــم‪ .‬یــا اســتراتژی مناســب در میانســالی؛ از یــک طــرف‬ ‫افزایــش ثــروت و از طــرف دیگــر اقــدام جــدی بــرای چیــدن‬ ‫برنامــه بازنشســتگی مان اســت‪.‬‬ ‫اموزش سواد مالی‬ ‫به کودکان‬ ‫یا خرید قلک؟‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫در گفتگــو ســید محمدباقــر غــروی نخجوانــی‪ ،‬از مدیــران‬ ‫اجرایــی و عملیاتــی بــازار هــای ســرمایه ای مــی خوانیــد‪:‬‬ ‫اموزش سواد مالی به کودکان یا خرید قلک؟‬ ‫ســید محمدباقــر غــروی نخجوانــی‪ ،‬از مدیــران اجرایــی و‬ ‫عملیاتــی بــازار ســرمایه و عضــو هیئــت مدیــره چندیــن شــرکت‬ ‫ســرمایه گذاری و مشــاور شــرکت های فعــال در حــوزه بــازار‬ ‫ســرمایه و هلدینگ هــا اســت‪ .‬نخجوانــی عــاوه بــر ایــن‬ ‫تجربیــات‪ ،‬در موسســه ای کــه خــود بنیان گــذار ان اســت در‬ ‫زمینــه فرهنگ ســازی و امــوزش ســواد مالــی فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫و معتقــد اســت هیــچ گاه بــرای امــوزش مالــی دیــر نیســت‬ ‫و در هرســنی مــی تــوان بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی خــود‬ ‫اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه گفتگویــی بــا ایشــان در زمینــه ســواد مالــی داریــم کــه‬ ‫می توانــد پاســخگوی برخــی از ســواالت مــا در ایــن زمینــه باشــد‪.‬‬ ‫تعریف شما از سواد مالی چیست؟‬ ‫چرا یادگیری ان ضروری است؟‬ ‫وقتــی صحبــت از ســواد مالــی می شــود چــون خیلــی از افــراد‬ ‫اشــنایی چندانــی بــا ایــن مفهــوم ندارنــد‪ ،‬تصــور می کننــد‬ ‫ســوادمالی بــه معنــای یادگیــری فرمول هــای پیچیــده ریاضــی‬ ‫اســت‪ .‬در حالــی کــه این طــور نیســت؛ ســواد مالــی یعنــی‬ ‫اینکــه دودوتــا چهارتــای مالــی زندگی مــان را یــاد بگیریــم و‬ ‫عــادات درســت مالــی و مهارت هــای ســاده ای را در خودمــان‬ ‫پــرورش بدهیــم تــا بتوانیــم امــور مالــی یــا بهتــر بگویــم‬ ‫جیب مــان را مدیریــت کنیــم‪.‬‬ ‫امــا در مــورد اینکــه چــرا یادگیــری ان ضــروری اســت جــواب‬ ‫مشــخص اســت چــون در دنیــای امــروز اگــر کســی مهــارت‬ ‫عادی انگاری فقر‬ ‫و فساد؛ یک چالش‬ ‫یا یک رویکرد؟‬ ‫مدیریــت پــول و دانــش کافــی برای اســتفاده از پول را نداشــته‬ ‫باشــد بــدون شــک نمی توانــد خــود را بــا شــرایط اقتصــادی ‪-‬‬ ‫مثــل شــرایط تورمــی – هماهنــگ کنــد و ممکــن اســت ایــن‬ ‫مســاله اســیب هــای مالــی جــدی را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫نابرایــن هــر فــردی بــرای گرفتــن تصمیمــات مالــی درســت و‬ ‫مدیریــت زندگــی مال ـی اش نیــاز بــه دانــش مالــی دارد‪.‬‬ ‫چــرا ادم هــا بــه یادگیــری ســواد مالــی اهمیــت چندانــی‬ ‫نمی دهنــد؟ بــه صــورت کلــی مــا زمانــی بــه یــک موضــوع‬ ‫اهمیــت می دهیــم کــه در گام اول بــا ان موضــوع اشــنا‬ ‫شــویم و در گام بعد ضرورت ان را حس کنیم‪ .‬متاســفانه در‬ ‫دوران مدرســه و حتــی دانشــگاه و ســایر دوره هــای اموزشــی‪،‬‬ ‫اهمیــت چندانــی بــه پــول و اصــول مدیریــت مالــی داده نشــده‬ ‫اســت بنابرایــن بســیاری از مــا تبدیــل بــه تحصیل کردگانــی‬ ‫همیشــه مقــروض شــده ایم؛ بــدون انکــه اموزشــی در مــورد‬ ‫مســائل پولــی و مالــی دیــده باشــیم‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫یــک موضــوع هــر قــدر هــم مهــم باشــد تــا زمانــی کــه بــه ان‬ ‫پرداختــه نشــود‪ ،‬اهمیــت ان بــرای مــردم اشــکار نمی شــود‪.‬‬ ‫البتــه اوضــاع رو بــه بهبــود اســت و موسســات خصوصــی‬ ‫اقدامــات خوبــی را بــرای گســترش ایــن دانــش اغــاز کرده انــد‪.‬‬ ‫مهــم ایــن اســت کــه بدانیــم بــا یادگیــری می توانیــم تغییــرات‬ ‫مثبتــی را در زندگــی خــود ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫چــه زمانــی بهتریــن موقــع بــرای شــروع و یادگیــری‬ ‫اموزش هــای مالــی اســت؟ هی ـچ گاه بــرای یادگیــری نیســت‪.‬‬ ‫شــما ممکن اســت فرد جوان‪ ،‬میانســال و بازنشســته باشــید‪.‬‬ ‫در هــر ســنی کــه قــرار داریــد بایــد بــا اســتراتژی های مالــی‬ ‫مناســب ســن و ســرمایه خــود شــما اشــنا باشــید‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال؛ دوران جوانــی بایــد بــه افزایــش ثــروت فکــر کنیــم و‬ ‫ریســک بیشــتری نجــام دهیــم‪ ،‬زیــرا فرصــت جبــران بیشــتری‬ ‫داریــم‪ .‬یــا اســتراتژی مناســب در میانســالی؛ از یــک طــرف‬ ‫افزایــش ثــروت و از طــرف دیگــر اقــدام جــدی بــرای چیــدن‬ ‫برنامــه بازنشســتگی مان اســت‪.‬‬ ‫وران بازنشســتگی هــم اســتراتژی خــودش را دارد‪ .‬در دوران‬ ‫بازنشســتگی مــا در حــال خــرج ثروتــی هســتیم کــه ســال ها‬ ‫برایــش تــاش کرده ایــم‪ .‬بنابرایــن نمی توانیــم ریســک های‬ ‫خیلــی بــزرگ انجــام دهیــم‪ .‬بــا توجــه بــه مخــارج ایــن دوران‬ ‫و ظرفیــت جســمی و روحــی خــود بایــد محتاطانه تــر رفتــار‬ ‫کنیــم تــا بــه مشــکل برنخوریــم‪ .‬در حــال امــا بهتریــن زمــان‬ ‫بــرای یادگیــری از نظــر کارشناســان دوران کودکــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن اموزش هــا حتــی از ســه ســالگی قابــل اجــرا هســتند‬ ‫کــه توســط والدیــن بــه کــودکان منتقــل می شــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫والدیــن می تواننــد از طریــق اشــنایی بــا روش هــای صحیــح‬ ‫امــوزش مالــی بــه کــودکان‪ ،‬ان هــا را بــرای توانمنــد شــدن بــه‬ ‫لحــاظ مالــی در بزرگســالی امــاده کننــد‪.‬‬ ‫امــوزش مالــی بــه کــودکان یکــی از مهــم تریــن توانمنــدی هایی‬ ‫اســت کــه والدیــن نبایــد نســبت بــه ان بی تفــاوت باشــند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه محدودیت هــای منابــع اموزشــی در ایــن‬ ‫زمینــه چــه کاری می تــوان انجــام داد کــه بــه درک درســتی‬ ‫از امورمالــی شــخصی برســیم و زندگــی مالی مــان را بهتــر‬ ‫چنــد روز قبــل مهــدی غضنفــری رییــس هیــات عامــل صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی در نشســت حکمرانــی اقتصــادی مدرســه شــهید‬ ‫بهشــتی اظهــار داشــت‪ :‬کل اقتصــاد بــه ماننــد ارابــه اســت کــه‬ ‫ارابــه ران ماهــر می خواهــد!‬ ‫نــه مــاه قبــل هــم دولــت در اقدامــی فراگیــر اقــدام بــه یــک‬ ‫جراحــی بــزرگ اقتصــادی در ســطح کالن نمــود‪.‬‬ ‫در حقیقــت مــا متوجــه نشــدیم اقتصــاد مملکــت ارابــه ران‬ ‫ماهــر نیــاز دارد یــا جــراح حــاذق؟!‬ ‫ناگفتــه نمانــد در طــول ایــن ســال هــا اقدامــات دیگــری هــم‬ ‫در راســتای بهبــود اقتصــاد مملکــت و معیشــت مــردم صــورت‬ ‫گرفتــه اســت کــه تــا کنــون دســتاورد خاصــی ( البتــه بــرای مــا‬ ‫معمولی هــا) مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫چــون اگــر قــرار باشــد هــر کــس بیایــد و بــا تشــبیه اقتصــاد‬ ‫مملکــت نســبت بــه یــک تخصــص خــاص‪ ،‬اقــدام بــه جراحــی‪،‬‬ ‫ارابــه رانــی‪ ،‬اچــار کشــی‪ ،‬عصــب کشــی‪ ،‬جــرم گیــری‪ ،‬فیلرگیــری‪،‬‬ ‫صافــکاری‪ ،‬تنظیــم بــاد و ‪ ...‬اقتصــاد کنــد ســنگ روی ســنگ بنــد‬ ‫نمــی شــود و نتیجــه از پیــش قابــل حــدس اســت کــه نمونــه‬ ‫کوچکــی از ان در فــوالد مبارکــه رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫انچــه عیــان اســت ایــن کــه اقتصــاد مملکــت نیــاز بــه جــراح‪،‬‬ ‫ارابــه ران‪ ،‬لوکوموتیــوران‪ ،‬مکانیــک‪ ،‬صافــکار‪ ،‬اپاراتــی و ‪...‬‬ ‫نــدارد‪ .‬چــرا کــه در ایــن مــدل حکمرانــی بــر اقتصــاد تنهــا بــر فقــر‬ ‫فقــرا و ثــروت ثروتمنــدان افــزوده مــی شــود و فقــر و فســاد در‬ ‫جامعــه عــادی انــگاری مــی شــود‪.‬‬ ‫قصــه انجــا غصــه نــاک مــی شــود کــه ایــن دســت فســاد هــای‬ ‫گســترده کــه دزدی خــاوری هــا در برابــر ان افتابــه دزدی هــم‬ ‫مدیریــت کنیــم؟‬ ‫می توانیــم امــوزش بینیــم‪ .‬امــروزه کتاب هــا‪ ،‬مجــات و‬ ‫منابــع رایــگان فراوانــی بــه صــورت انالیــن در دســترس مــا‬ ‫قــرار دارد کــه بــه موضــوع ســواد مالــی می پردازنــد‪ .‬خیلــی از‬ ‫موسســات نیــز دوره هــای اموزشــی برگــزار می کننــد‪ .‬مشــاوره‬ ‫و گفت و گــو بــا افــراد موفــق هــم می توانــد روش خوبــی بــرای‬ ‫افزایــش دانــش مالــی باشــد‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه نســبت بــه‬ ‫ایــن مســئله ی مهــم بی تفــاوت نباشــیم و از هــر راهــی کــه‬ ‫می تونیــم دانــش خــود را افزایــش دهیــم‪ .‬شــرایط اقتصــادی‬ ‫پیچیــده اســت و بایــد بتوانیــم همــگام بــا اوضــاع اقتصــادی‬ ‫گام برداریــم و بــرای تغییــرات امــاده باشــیم و بتوانیــم‬ ‫عکس العمــل مناســبی نشــان دهیــم‪ .‬بهبــود اوضــاع مالــی‪،‬‬ ‫نــه تنهــا کیفیــت مالــی زندگــی را افزایــش می دهــد بلکــه‬ ‫می توانــد ذهــن مــا را نیــز از اســترس رهایــی دهــد و روابــط مــا‬ ‫بــا اطرافیان مــان را نیــز بهبــود دهــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما چرخــه ثــروت و فقــر و شــاید بهتــر باشــد‬ ‫بگوییــم موفقیــت یــا عــدم موفقیــت مالــی‪ ،‬چگونــه شــکل مــی‬ ‫گیــرد؟ برخــی افــراد فکــر می کننــد کــه داشــتن یــا نداشــتن‬ ‫پــول‪ ،‬شــرط الزم و کافــی بــرای موفقیــت یــا عــدم موفقیــت‬ ‫مالــی اســت‪.‬‬ ‫عنــی معتقدنــد تنهــا کســانی بــه موفقیــت مالــی می رســند‬ ‫کــه والدیــن ثروتمنــد داشــته اند و در غیــر ایــن صــورت هیــچ‬ ‫شانســی بــرای موفقیــت ندارنــد‪ .‬در حالــی کــه واقعیــت‬ ‫اینگونــه نیســت‪.‬‬ ‫حقیقــات نشــان داده نیمــی از افــراد ثروتمنــد جهــان‪،‬‬ ‫خانــواده ثروتمنــدی نداشــته اند‪ .‬ان چــه بــه ایــن افــراد کمــک‬ ‫کــرده کــه موفــق شــوند‪ ،‬تالشــی اســت کــه بــا دانــش همــراه‬ ‫کرد ه انــد‪.‬‬ ‫نابرایــن ابتــدا بایــد نگــرش درســتی بــه امــور مالــی داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬اگــر فکــر کنیــم تــاش و مطالعــه جــواب نمی دهــد‬ ‫و هیــچ اقدامــی هــم نکنیــم‪ ،‬در اغــاز راه بــه خــود باخته ایــم‪.‬‬ ‫مســیر موفقیــت مالــی اســان نیســت ولــی طــی نمــودن‬ ‫ان غیرممکــن نیســت و تنهــا کســانی موفــق می شــوند کــه‬ ‫اگاهانــه در ایــن مســیر گام بردارنــد‪.‬‬ ‫شــما بــه عنــوان کارشــناس مالــی و کســی کــه ســال ها در‬ ‫ایــن زمینــه کار کــرده‪ ،‬مــی توانیــد منبعــی را بــرای مطالعــه‬ ‫بیشــتر معرفــی کنیــد؟ بلــه‪ .‬یکــی از ســایت هایی کــه به طــور‬ ‫ویــژه بــه موضــوع ســواد مالــی می پــردازد ســایت «علــف‬ ‫خــرس» اســت‪.‬‬ ‫در ایــن ســایت اموزش هــای زیــادی در زمینه هــای مدیریــت‬ ‫مالــی شــخصی (شــامل بودجه بنــدی‪ ،‬مدیریــت هزینــه و‬ ‫خــرج‪ ،‬پس انــداز‪ ،‬ســرمایه گذاری)‪ ،‬روانشناســی و موفقیــت‬ ‫مالــی‪ ،‬امــوزش ســواد مالــی بــه کــودکان‪ ،‬امــوزش ســواد‬ ‫مالــی بــه خانم هــا و خریــد هوشــمندانه دسترســی داریــم‪.‬‬ ‫انتشــار مجلــه چاپــی «راهنمــای ســرمایه گذاری» و نشــریه‬ ‫الکترونیــک «نقشــه وزیــری» کــه اولیــن نشــریه چند رســانه ای‬ ‫در زمینــه ســواد مالــی اســت‪ ،‬از دیگــر امکاناتــی اســت کــه در‬ ‫ایــن ســایت در دســترس اســت‪.‬‬ ‫محســوب نمــی شــود در حالــی در کشــور بــه وقــوع پیوســته‬ ‫کــه در شــرایط تحریــم قــرار داریــم و درامــد کشــور بــه شــدت‬ ‫کاهــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬حــال اگــر دود ســفیدی از کلبــه‬ ‫توافــق برجــام برخیــزد و انــدک گشایشــی در اقتصــاد کشــور‬ ‫حاصــل شــود و درامــد ســرانه کشــور افزایــش پیــدا کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫نظــر مــی تــوان میــزان اختــاس هــای پیــش رو و احتمالــی را‬ ‫حــدس یــا تخمیــن زد؟‬ ‫بــی تردیــد بایــد پذیرفــت هیــچ کــدام از طــرح هــا و اقدامــات‬ ‫نظارتــی دولــت هــا در برابــر مقابلــه بــا فســاد اثرگــذار نبــوده‬ ‫اســت و رانــت و فســاد بــه صــورت سیســتماتیک در حــال توســعه‬ ‫و گســترش اســت‪.‬‬ ‫اجــرای غلــط و ناقــص اصــل ‪ ،44‬نواقــص قانونــی‪ ،‬تــرک‬ ‫تشــریفات و عــدم برخــورد جــدی بــا مفســدان اقتصــادی دانــه‬ ‫درشــت‪ ،‬زمینــه را بــرای فتــح بــاب و گســترش چنیــن ســفره هایی‬ ‫اســان تــر کــرده اســت و تــرک فعــل هــا‪ ،‬کــم کاری هــا‪ ،‬حــق‬ ‫الســکوت هــا و مبالغــی کــه تحــت عناویــن مختلــف بــه متنفذیــن‬ ‫محلــی و ملــی‪ ،‬سیاســیون‪ ،‬مقامــات ( بــه ویــژه در دولــت قبــل)‬ ‫نهــاد هــای باالدســتی و نظارتــی‪ ،‬رســانه هــا و ‪ ...‬پرداخــت‬ ‫میشــود‪ ،‬اساســا ً مبــارزه بــا هــن کــردن چنیــن ســفره هایــی را‬ ‫دشــوار ســاخته اســت‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه اختــاس در ایــن حجــم و وســعت‪ ،‬زلزلــه کــه‬ ‫نــه‪ ،‬حتــی یــک پــس لــرزه کوچــک هــم ایجــاد نکــرده اســت و‬ ‫چنــد روز دیگــر ایــن داســتان نیــز مثــل اختــاس ‪ 123‬میلیــاردی‬ ‫ســالهای دور و اختــاس ‪ 3000‬میلیــاردی خــاوری بــه خاطــره هــا‬ ‫می پیونــد! بــه هــوش‪...‬‬ صفحه 2 ‫تخصیص ‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریالی از اعتبارات سفر استانی دولت به گلستان‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال از اعتبــارات ســفر اســتانی رئیــس جمهــور بــه اســتان بــه صــورت نقــدی‬ ‫تخصیص یافت‪.‬قدرت الله عابدی اظهار داشــت ‪ :‬در راســتای تقویت زیرســاخت های تولیدی و اشــتغال‪ ،‬بخش جاده ای و ریلی و بخش اب و ســامت‪ ،‬اعتبارات فراوانی‬ ‫تزریق شــده و در حال تخصیص اســت تا بخشــی از محرومیت مزمن این اســتان برطرف شــود‪.‬وی افزود ‪ :‬در ســفر اســفند پارســال رییس جمهور به گلســتان در بخش‬ ‫جهــاد کشــاورزی ‪ ۱۴‬مصوبــه بــا ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬در بخــش راه و شهرســازی هفــت مصوبــه بــا اعتبــار ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬در بخــش نیــرو ( اب و بــرق‬ ‫)‪۱۱‬مصوبــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬میلیــارد ریــال و بخــش ســامت بــا پنــج مصوبــه بــا اعتبــار ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬میلیــارد ریــال پیــش بینــی شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪591‬‬ ‫بازگشت ‪ ۲۳‬واحد صنعتی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫به چرخه تولید‬ ‫خشکسالی‪ ،‬گرانی نهاده های‬ ‫دامی و ناتوانی در تامین خوراک‬ ‫دام سبب عدم هم خوانی دخل‬ ‫و خرج دامداران‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه خشکســالی‪ ،‬گرانــی نهاده هــای‬ ‫دامــی و ناتوانــی در تامیــن خــوراک دام موجــب شــده‬ ‫تــا دخــل و خــرج دامــداران خراســان شــمالی همخوانــی‬ ‫نداشــته باشــد و بــه همیــن علــت دام هــای مولــد بــه‬ ‫ویــژه گوســفندان نــژاد افشــار‪ ،‬مغــان و کــردی راهــی‬ ‫کشــتارگاه ها می شــوند و ایــن قصــه درنــاک هــر ســاله‬ ‫تکــرار مــی شــود‪.‬‬ ‫تحقق وعده رییس جمهور بعد از ‪۲‬ماه‬ ‫پرداخت وام‬ ‫و خرید دام‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫انجام شد‬ ‫خریــد حمایتــی دام‪ ،‬پرداخــت تســهیالت و تهاتــر گوشــت بــا‬ ‫نهــاده از جملــه وعــده هایــی بــود کــه رییــس جمهــور در ســفر‬ ‫دوم تیرمــاه بــه دامــداران خراســان شــمالی داد‪ ،‬اینــک بعــد از‬ ‫‪ ۲‬مــاه ایــن وعــده هــا محقــق شــد و صنعــت دامپــروری در ایــن‬ ‫خطــه جــان دوبــاره گرفــت‪.‬‬ ‫الشــه هــای الغــر در قصابــی هــای خراســان شــمالی حکایــت‬ ‫روشــنی از وضعیــت دشــوار و ســخت بخــش دامپــروری در ایــن‬ ‫خطــه از شمالشــرق کشــور را دارد و نالــه هــای دامــداران بــه‬ ‫دلیــل گرانــی نهــاده هــای دامــی کــه در تابســتان گــرم و زمســتان‬ ‫ســخت ایــن منطقــه کوهســتانی دســت از تولیــد بــر نمــی دارنــد‬ ‫بــه خوبــی گــواه شــرایط دردنــاک و پیچیــده ایــن قشــر از تولیــد‬ ‫کننــدگان و زحمتکشــان خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه خشکســالی‪ ،‬گرانــی نهاده هــای دامــی و‬ ‫ناتوانــی در تامیــن خــوراک دام موجــب شــده تــا دخــل و خــرج‬ ‫دامــداران خراســان شــمالی همخوانــی نداشــته باشــد و بــه‬ ‫همیــن علــت دام هــای مولــد بــه ویــژه گوســفندان نــژاد افشــار‪،‬‬ ‫مغــان و کــردی راهــی کشــتارگاه ها می شــوند و ایــن قصــه‬ ‫درنــاک هــر ســاله تکــرار مــی شــود‪.‬‬ ‫دام هــای الغــر‪ ،‬بــره هــای نــارس و مولــد کــه امیــد تکثیــر و‬ ‫افزایــش جمعیــت ایــن موجــود بــا ارزش را مــی دهــد بــه ایــن‬ ‫ترتیــب در چرخــه مــواد غذایــی کمرنــگ مــی شــود و ایــن ذخایــر‬ ‫اســتراتژیک دامــی از بیــن مــی رونــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی کــه بــا دارا بــودن بیــش از ‪ ۲‬میلیــون راس‬ ‫دام ســبک و حــدود ‪ ۸۰‬هــزار راس دام ســنگین از ان بــه عنــوان‬ ‫قطــب دامپــروری کشــور یــاد مــی شــود در ایــن ســال هــا گرفتــار‬ ‫خشکســالی‪ ،‬کاهــش بارندگــی و فقــر مراتــع و کمبــود علوفــه‬ ‫شــده اســت و دامــداران بــه ناچــار بخشــی از دام هــای خــود را‬ ‫بــرای تامیــن نقدینگــی بــه بــازار عرضــه مــی کننــد و واســطه گــران‬ ‫از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و ســهم زیــادی از ایــن زحمــت را‬ ‫نصیــب خــود مــی کننــد‪.‬‬ ‫دالالن در اشــفته بــازار علوفــه و نهــاده هــای دامــی بــه حــدی‬ ‫پــا را فراتــر گذاشــته بودنــد کــه عــاوه بــر اینکــه نــرخ علوفــه‬ ‫را تعییــن مــی کردنــد‪ ،‬همــان کاه و یونجــه را از روســتاییان‬ ‫خریــداری و در فصــل ســرما بــا چنــد برابــر قیمــت در بــازار عرضــه‬ ‫مــی کردنــد ضمــن اینکــه واســطه گــران بــه ترویــج شــایعاتی‬ ‫بــا ایــن ترفنــد کــه وجــوه طــرح خریــد تضمینــی دام عشــایر بــه‬ ‫موقــع پرداخــت نمــی شــد‪ ،‬تــاش مــی کننــد تــا دامــدار از عرضــه‬ ‫دام بــه ایــن طــرح منصــرف و خــود دالل بــا قیمــت باالتــر از‬ ‫دامــدار خریــداری کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه دردنــاک ایــن اســت کــه بســیاری از دام هــای ســبک و‬ ‫ســنگین مولــد کــه بــه عنــوان ذخایــر ژنتیــک اســتان محســوب‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬راهــی کشــتارگاه هــا مــی شــوند و ایــن رونــد صنعــت‬ ‫دامــداری اســتان را بــه شــدت تهدیــد می کنــد و تمامــی ایــن‬ ‫مــوارد موجــب کمبــود دام بــه خصــوص در فصــل زمســتان و‬ ‫افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز مــی شــود‪.‬‬ ‫بازدید رییس جمهور از شهرک دام‬ ‫بســیاری از مشــکالت دامــداران ایــن خطــه در بیســت و‬ ‫ششــمین ســفر رییــس جمهــور پاســخ داده شــد و ایــت اللــه‬ ‫رییســی کــه در دوم تیرمــاه جــاری بــه خراســان شــمالی ســفر‬ ‫کــرد در بــدو ورود از شــهرک دامپــروری «قارلــق» بجنــورد بازدیــد‬ ‫و چندیــن راهــکار ارایــه کــرد و اکنــون ایــن راهکارهــا بســیاری از‬ ‫مشــکالت ایــن قشــر زحمتکــش را برطــرف کــرده اســت‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور در بازدیــد از شــهرک دامپــروری قارلــق از نزدیــک‬ ‫در گفــت و گــو بــا دامــداران در جریــان مشــکالت‪ ،‬خواســته ها و‬ ‫مســائل ایــن قشــر تولیــد کننــده قــرار گرفــت و راهکارهــای الزم‬ ‫را ارایــه کــرد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی در ایــن بازدیــد بــر رفــع مشــکالت دامــداران‪،‬‬ ‫خریــد حمایتــی و تضمینــی از دامــداران و تســهیل در پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــه قشــر تولیــد کننــده تاکیــد کــرد و حتــی ایــن‬ ‫موضــوع را در شــورای اداری نیــز مطــرح کردنــد و چالــش هــای‬ ‫ایــن بخــش کــه بــه دغدغــه ای بــرای تولیــد کننــده هــا تبدیــل‬ ‫شــده بــود را مــورد بررســی بیشــتر قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور همچنیــن در ایــن بازدیــد ضمــن انتقــاد از‬ ‫ضعــف خراســان شــمالی در زیرســاخت هــای صنایــع تبدیلــی‬ ‫دســتور داد تــا زنجیــره صنایــع لبنــی در ایــن خطــه از شمالشــرق‬ ‫کشــور تکمیــل شــود و اکنــون رایزنــی هــای الزم بــرای احــداث‬ ‫کارخانــه لبنیــات در بجنــورد انجــام شــد و تســهیالت ویــژه ای نیــز‬ ‫بــرای ان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی کــه در ایــن بازدیــد رییــس جمهــور را‬ ‫همراهــی مــی کــرد در ایــن شــهرک‪ ،‬خراســان شــمالی را پایلــوت‬ ‫تهاتــر گوشــت بــا نهــاده دامــی معرفــی کــرد و بــر اســاس ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬دولــت گوشــت دامــدار را بــه صــورت حمایتــی خریــد مــی‬ ‫کنــد و نهــاده دامــی را در اختیــار انهــا قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫شــهرک دامپــروی قارلــق شهرســتان بجنــورد یکــی از بزرگتریــن‬ ‫شــهرک هــای دامپــروری خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫تحقــق وعــده رییس جمهــور بعــد از ‪۲‬مــاه‪ /‬پرداخــت وام و‬ ‫خریــد دام در خراسان شــمالی انجــام شــد‬ ‫تهاتر گوشت با نهاده ‬ ‫شــاید مهمتریــن رهــاورد ســفر هیــات دولــت بــه خراســان‬ ‫شــمالی کــه بــرای دامــداران کشــور رقــم خــورد‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫تهاتــر گوشــت تولیــدی دامــداران بــا نهــاده اســت کــه ایــن طــرح‬ ‫بــه صــورت پایلــوت در ایــن اســتان اغــاز شــد و ایــن طــرح کمــک‬ ‫شــایانی بــه ایــن قشــر خواهــد کــرد و دســت واســطه هــا را از‬ ‫خریــد دام زنــده بــا قیمــت پاییــن کوتــاه مــی شــود و دامــداران‬ ‫بــرای خریــد نهــاده دیگــر دغدغــه ای نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی کــه رییــس جمهــور را در ســفر بــه‬ ‫خراســان شــمالی همراهــی مــی کــرد بــر خریــد تضمینــی گوشــت‬ ‫قرمــز دامــداران تاکیــد کــرد و در ایــن زمینــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫گوشــت تولیــدی دامــداران ســطح کشــور بــا نهاده هــای دامــی‬ ‫تهاتــر می شــود کــه ایــن طــرح بــه صــورت پایلــوت از خراســان‬ ‫شــمالی اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫ســیدجواد ســاداتی نژاد افــزود‪ :‬تامیــن نهــاده هــای دامــی از‬ ‫دغدغــه هــای اصلــی دامــداران محســوب مــی شــود و بــا ایــن‬ ‫راهــکار مشــکل اصلــی ایــن قشــر برطــرف و دســت واســطه گــران‬ ‫نیــز از بــازار گوشــت دام کوتــاه مــی شــود و دامــدار بیشــترین‬ ‫بهــره را خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫امــا دولــت در ســفر بــه خراســان شــمالی تنهــا بــه ایــن راهکارهــا‬ ‫اکتفــا نکــرد و بــا اختصــاص ‪ ۲۱۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار به عشــایر‬ ‫اســتان بــه عنــوان مهمتریــن قشــر تولیدکننــده دام در اســتان‬ ‫نقطــه روشــنی را در ایــن حــوزه ترســیم کــرد کــه ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان از ایــن اعتبــار بــرای اجــرای پــروژه هــای مختلــف در‬ ‫ایـل راه هــا و خریــد ماشــین االت راهســازی‪ ۶۰ ،‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای تامیــن اب اشــامیدن مــورد نیــاز عشــایر و ‪ ۵۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای ســایر اقدامــات زیربنایــی هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫از طرفــی ســه هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار در ایــن ســفر بــه‬ ‫بخــش کشــاورزی مصــوب شــد کــه ‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫بخــش اب و خــاک و یکهــزار میلیــارد تومــان ان بــرای ایجــاد خــط‬ ‫اعتبــاری بــرای توســعه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی از جملــه راه‬ ‫انــدازی کشــتارگاه صنعتــی اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اختصــاص اعتبــار ویــژه‪ ،‬تجهیــز و راه انــدازی‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی تــا حــد زیــادی چرخــه معیــوب عرضــه گوشــت‬ ‫در ایــن اســتان را اصــاح مــی کنــد ضمــن اینکــه خریــد حمایتــی‬ ‫گوشــت و صــادرات گوشــت بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس‬ ‫در دســتور کار مســووالن اســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫خرید حمایتی پنج هزار و ‪ ۷۷۰‬راس دام‬ ‫خریــد حمایتــی دام از دیگــر رهاوردهــای ســفر رییــس جمهــور‬ ‫بــه خراســان شــمالی محســوب مــی شــود کــه ایــت اللــه رییســی‬ ‫در ایــن ســفر بــرای برطــرف کــردن مشــکل دامــداران دســتور‬ ‫خریــد حمایتــی را دادنــد و ایــن اقــدام بعــد از یــک هفتــه‬ ‫عملیاتــی شــد و خریــد حمایتــی دام در دســتور ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اگرچــه قبــل از ســفر رییــس جمهــور بــه ایــن اســتان طــرح‬ ‫خریــد تضمینــی ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد قیمــت دام زنــده را در ایــن‬ ‫اســتان افزایــش داد‪ ،‬ولــی مشــکالت مدیریتــی تنهــا کشــتارگاه‬ ‫نیمــه صنعتــی بجنــورد موجــب شــد تــا ان طــور کــه انتظــار مــی‬ ‫رفــت ایــن خریدهــا تاثیــر مثبتــی بــر بــازار نداشــته باشــد ولــی در‬ ‫حــال حاضــر بــا واگــذاری ایــن کشــتارگاه بــه بخــش خصوصــی‬ ‫مشــکل ایــن بخــش نیــز برطــرف شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی در‬ ‫این بــاره مــی گویــد‪ :‬خریــد حمایتــی دام یــک هفتــه بعــد از ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان عملیاتــی شــد و تاکنــون پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬راس دام ســبک و ‪ ۷۰‬راس دام ســنگین از دامــداران ایــن‬ ‫اســتان خریــد حمایتــی شــد‪.‬‬ ‫مهــدی شــکاری مــی افزایــد‪ :‬در ایــن طــرح قیمــت دام نــر ســبک‬ ‫زنــده بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۸۵‬هــزار تومــان‪ ،‬گوســاله ‪ ۸۸‬هــزار‬ ‫تومــان توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام اســتان خریــداری و بــه‬ ‫صورت گوشــت قرمز منجمد و بســته بندی شــده به ســایر اســتان‬ ‫هــا ارســال شــد‪ .‬ایــن اقــدام در قالــب دســتورالعمل طــرح «خریــد‬ ‫گوشــت قرمــز منجمــد از محــل مــازاد تولیــد کشــور» انجــام مــی‬ ‫شــود کــه از دامــداران دام نــر پــروراری خریــد مــی شــود‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲۲۸‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫عــاوه بــر خریــد حمایتــی دام از دامــداران بــرای رفــع کمبــود‬ ‫نقدینگــی نیــز از ســوی دولــت «دامــدار کارت» بــرای ایــن قشــر‬ ‫در نظــر گرفتــه شــد کــه بــا اختصــاص ان بخشــی از مشــکالت‬ ‫ایــن قشــر بــرای خریــد انــواع علوفــه دامــی برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس دولــت در قالــب «دامــدار کارت» تــا ســقف‬ ‫اعتبــاری ‪ ۲‬میلیــارد ریــال و نــرخ ســود ‪ ۱۰‬درصــد در حمایــت از‬ ‫تامیــن نهــاد ه بــه دامــدار تســهیالت مــی دهــد و اولویــت اول‬ ‫بانــک کشــاورزی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬حمایــت از تامیــن نهاده هــای‬ ‫کشــاورزی در قالــب دامــدار کارت و ســامانه بــازارگاه اســت و‬ ‫افزایــش ســقف اعتبــاری دامــدار کارت از ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان‬ ‫بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬کاهــش نــرخ ســود ایــن تســهیالت از‬ ‫‪ ۱۱‬بــه ‪ ۱۰‬درصــد‪ ،‬تســهیل شــرایط اعتبارســنجی و اخــذ تضامیــن‬ ‫و بســیج تمــام شــعب بانــک کشــاورزی در سراســر کشــور بــرای‬ ‫صــدور دامــدار کارت و پرداخــت تســهیالت خریــد نهاده هــای‬ ‫دامــی‪ ،‬از جملــه اقداماتــی اســت کــه بانــک کشــاورزی بــرای‬ ‫رونــق واحدهــای تولیــدی در دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫موضــوع قابــل توجــه در رابطــه بــا ایــن تســهیالت‪ ،‬تاکیــد‬ ‫وزیــر کشــاورزی اســت مبنــی بــر انکــه قوانیــن ســخت رایــج بــر‬ ‫دریافــت وام هــای بانکــی نبایــد در ایــن موضــوع توســط بانــک‬ ‫هــا اعمــال و ایــن نــوع از حمایــت تــا حــدی مشــکالت دامــداران‬ ‫را برطــرف خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی در‬ ‫این بــاره مــی گویــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۲۸‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫بانکــی ســرمایه در گــردش در قالــب دامــدار کارت بــه فعــاالن‬ ‫بخش هــای امــور دام‪ ،‬شــیالت‪ ،‬ابزیــان‪ ،‬طیــور و زنبــور عســل‬ ‫ایــن اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫محمــد محمــد زاده مــی افزایــد‪ :‬ایــن تســهیالت بــا هــدف کمــک‬ ‫بــه تامیــن نقدینگــی دامــداران بــرای تهیــه نهاده هــای دامــی از‬ ‫مراکــز توزیــع معرفــی شــده از ســوی جهــاد کشــاورزی در اختیــار‬ ‫بهره بــرداران قــرار می گیــرد و در مجمــوع ایــن میــزان تســهیالت‬ ‫ســرمایه در گــردش دامــدار کارت بــه چهــار هــزار و ‪ ۲۳۲‬پرونــده در‬ ‫اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون؛ ‪ ۱۰‬هــزار و ‪۸۶۷‬‬ ‫پرونــده بــا ‪ ۶۳۳‬میلیــارد تومــان اعتبــار در بخــش هــای امــور‬ ‫دام‪ ،‬شــیالت و ابزیــان و طیــور و زنبــور عســل بــه بانــک هــای‬ ‫عامــل معرفــی شــد کــه از مجمــوع ایــن تعــداد ‪ ۱۰‬هــزار و ‪۷۲۹‬‬ ‫پرونــده بــا مبلــغ ‪ ۱۶۹‬میلیــارد تومــان مربــوط بــه دام ســبک‬ ‫و ســنگین اســت و ایــن پرونــده هــا در حــال بررســی اســت و‬ ‫تســهیالت بــه نوبــت پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫طبــق امــار تنهــا در ‪ ۶‬مــاه ســال گذشــته خشکســالی چهــار هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال بــه دامــداران و زنبــورداران اســتان خســارت‬ ‫زد کــه بیشــترین ان در بخــش دامــداری بــوده اســت‪.‬‬ ‫دامــداران اســتان بیشــتر بــه صــورت ســنتی فعــال هســتند و‬ ‫بخــش بیشــتر دام ســبک اســتان در اختیــار خانوارهــای عشــایری‬ ‫اســت کــه خشکســالی بــه مرانــع اســیب زده اســت و اینــک بایــد‬ ‫بــرای تغذیــه دامــی بــه ایــن بهــره بــرداران کمــک شــود تــا دام‬ ‫خــود را در چرخــه تولیــد نگهــداری کننــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۸۳۶‬هــزار نفــر جمعیــت اســت کــه ‪۴۴‬‬ ‫درصــد ان در نواحــی روســتایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت معــدن و تجــارت خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه احیــای واحدهــای صنعتــی راکــد از رویکردهــای‬ ‫اصلــی دولــت ســیزدهم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر ایــن اســاس راه‬ ‫انــدازی ‪ ۲۳‬واحــد راکــد اســتان در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو در نشســت احیــای واحدهــای‬ ‫تولیــدی راکــد خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ ۳۴۳ :‬واحــد‬ ‫صنعتــی در اســتان دارای پروانــه بهــره بــرداری اســت کــه‬ ‫‪ ۲۳‬واحــد از ایــن تعــداد بــه دالیــل گوناگــون از چرخــه‬ ‫تولیــد دور مانــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۲۰‬واحــد صنعتــی اســتان نیــز نیمــه‬ ‫فعــال اســت کــه فعالیــت ایــن واحدهــا بــا حمایــت هــای‬ ‫دولــت و اجــرای طــرح نهضــت احیــای واحدهــای تولیــدی‬ ‫راکــد در دســتور کار قــرار دارد و ایــن واحدهــا بــه زودی بــه‬ ‫چرخــه تولیــد بــاز مــی گردنــد‪.‬‬ ‫احیای واحدهای راکد رویکرد دولت‬ ‫سرپرســت معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی هــم در ایــن نشســت عنــوان کــرد‪ :‬بســیاری از‬ ‫مشــکالت واحدهــای راکــد در اســتان قابــل حــل نیســت و‬ ‫ایــن مــوارد بایــد شناســایی و در ســطح ملــی بررســی شــود‪.‬‬ ‫ناصــر فخرموحــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد فضــای جدیــد‬ ‫و هدفمنــدی بــرای حــل مشــکالت واحدهــای صنعتــی و‬ ‫احیــای واحدهــای راکــد در اســتان شــکل گیــرد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کمیتــه پایــش بــه ســرعت در اســتان شــکل گیــرد‬ ‫و برنامــه هــا بــا اهــداف ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫هماهنــگ شــود‪.‬‬ ‫پایین بودن واحدهای مشمول دریافت تسهیالت‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫هــم در ادامــه ایــن نشســت گفــت‪ :‬طــرح حمایــت از‬ ‫واحدهــای تولیــدی غیرفعــال و نیمــه فعــال اقــدام ارزنــده‬ ‫دولــت اســت‪ ،‬امــا تعــداد کمــی از واحدهــای تولیــدی‬ ‫اســتان مشــمول ایــن حمایــت هــا قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مهدی اســام خواه اظهار داشــت‪ :‬براســاس دســتورالعمل؛‬ ‫داشــتن ‪ ۱۰‬شــاغل از شــروط برخورداری واحدهای تولیدی از‬ ‫تســهیالت حمایتــی اســت در حالــی کــه بیشــتر کارگاه هــای‬ ‫اســتان کمتــر از ‪ ۱۰‬نفــر شــاغل دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دانــش بنیــان بــودن نیــز از دیگــر شــروط‬ ‫بــرای پرداخــت تســهیالت حمایتــی اســت کــه شــمار ایــن‬ ‫واحدهــا هــم در اســتان کــم و ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه نظــر مــی رســد کــه ســهم اســتان از‬ ‫بهــره منــدی از ایــن تســهیالت پاییــن باشــد و اعتبــارات‬ ‫خوبــی در ایــن زمینــه جــذب نشــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد خراســان شــمالی بــر مبنــای کشــاورزی بنــا نهــاده‬ ‫شــده اســت و حــوزه صنعــت بــه دلیــل نبــود زیر ســاخت های‬ ‫الزم‪ ،‬رونــق بخــش کشــاورزی را نــدارد و طبیعــی اســت کــه‬ ‫مجمــوع واحدهــای تولیــدی در ایــن اســتان بــه انــدازه یکــی از‬ ‫شــهرهای اســتان همجــوار خراســان رضــوی نباشــد‪.‬‬ ‫همچنــان کــه تعــداد واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در ایــن‬ ‫اســتان در مقایســه بــا ســایر اســتان ها کمتــر اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بــه تناســب تعــداد واحدهــای راکــد نیــز کــم اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫کــه ‪۴۴‬درصــد ان هــا در روســتاها زندگــی مــی کننــد و ایــن‬ ‫اســتان دارای ‪ ۹‬شــهرک و ‪ ۹‬ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫در نواحــی و شــهرک هــای صنعتــی ایــن اســتان ‪ ۳۲۷‬واحــد‬ ‫صنعتــی جــواز بهــره بــرداری دارنــد کــه میــزان اشــتغالزایی‬ ‫ان هــا ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۹۱۱‬نفــر و میــزان ســرمایه گــذاری در ایــن‬ ‫واحدهــا نیــز ‪۸‬هــزار و ‪ ۶۲۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫من ماسک میزنم‬ ‫برای سالمتی‬ ‫خود و خانواده ام‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪591‬‬ ‫برپایی ‪ ۱۲‬موکب‬ ‫خراسان شمالی در مسیر‬ ‫راهپیمایی اربعین‬ ‫اغاز طرح نظارتی‬ ‫ویژه نظارت و بازرسی‬ ‫از نانوایی ها‬ ‫سرپرســت معاونــت سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۲‬موکــب از ایــن اســتان‬ ‫بــرای خدمــت رســانی بــه زائــران اربعیــن پــس از ‪ ۲‬ســال‬ ‫محدودیت هــای کرونــا در کشــور عــراق برپــا مــی شــود‪.‬‬ ‫حســن ناهیــدی در جلســه شــورای اداری‬ ‫خراسان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬پنــج موکــب در کربالی‬ ‫معلــی‪ ،‬یــک موکــب در نجــف اشــرف و ‪ ۲‬موکــب در‬ ‫مــرز مهــران بــه زائــران اربعیــن امســال خدمــت رســانی‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن یــک موکــب همــراه بــا‬ ‫زائــران و ‪ ۲‬موکــب فرهنگــی در عمــود یکهــزار و ‪ ۱۵۲‬و‬ ‫محلــی کــه ابومهــدی الهمنــدس پایــه گــذار موکــب ان‬ ‫بــود‪ ،‬برپــا مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت سیاســی و اجتماعــی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن موکــب هــا‬ ‫تمامــی امکانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز را بــرای زائــران‬ ‫فراهــم مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص معتبــر بــودن گذرنامــه زائــران نیــز‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی زائــران در ایــن ســفر معنــوی‬ ‫گذرنامــه همــراه داشــته باشــند و رایزنــی هایــی مبنــی‬ ‫بــر پذیرفتــن گذرنامــه بــدون اعتبــار انجــام شــده اســت‬ ‫و مهــر الزم بــرای اعتبــار در اختیــار اســتان هــا قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ناهیــدی گفــت‪ :‬مرحلــه پیــش ثبت نــام در ســامانه‬ ‫ســماح بــه معنــای اعــزام قطعــی متقاضیــان نیســت و‬ ‫همــه زائــران بایــد حداقــل ‪ ۲‬دُز واکســن کرونــا تزریــق‬ ‫کــرده باشــند تــا امــکان اعــزام بــه عــراق در ایــام‬ ‫اربعیــن را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار نفــر از مشــتاقان ســفر اربعیــن خراســان‬ ‫شــمالی از اغــاز فراینــد پیــش ثبت نــام (‪ ۱۰‬تیرمــاه) تــا‬ ‫هفتــه گذشــته در ســامانه ســماح نام نویســی کردنــد‪.‬‬ ‫پیــاده روی اربعیــن شــرکت کردنــد کــه پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود بــرای ســال جــاری ‪ ۲۰‬درصــد بیــش از ایــن‬ ‫تعــداد ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫زائــران بــرای حضــور در پیــاده روی اربعیــن بایــد‬ ‫در ســامانه «ســماح» بــه نشــانی اینترنتــی ‪http://‬‬ ‫‪ www.samah.haj.ir‬ثبــت نــام کننــد کــه ورود بــه‬ ‫ایــن ســامانه بســیار اســان و بــا اســتفاده از تلفــن‬ ‫همراه(موبایــل) و رایانــه خانگــی قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫ثبــت نــام قطعــی در ســامانه ســماح بــرای تمامــی‬ ‫زائــران الزامــی اســت و ایــن ســامانه حکــم روادیــد را‬ ‫دارد و در حــال حاضــر محدودیتــی بــرای ثبــت نــام‬ ‫ایجــاد نشــده اســت‪.‬‬ ‫طــرح نظارتــی ویــژه بازرســی از عملکرد واحدهــای نانوایی‬ ‫در اداره کل تعزیــرات‏حکومتــی اســتان اغــاز گردید‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل تعزیــرات حکومتــی ‪،‬مدیــرکل‬ ‫تعزیــرات حکومتــی اســتان ضمــن بیــان ایــن مطلــب‬ ‫اعــام داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‏افزایــش شــکایات مردمــی‬ ‫از عملکــرد نانوایــی هــا از تاریــخ ‪ 1401/5/29‬بــه مــدت‬ ‫یــک‏هفتــه در مرکزاســتان و شــهر هــای تابعــه طــرح‬ ‫نظارتــی از نانوایــی هــا برگــزار خواهــد شــد‪ .‬‏‬ ‫تقــی حســام در ادامــه گفــت‪ :‬هــدف از اجــرای طــرح حمایــت از حقــوق مصــرف کننــد گان‬ ‫و‏برخــورد قاطــع و ســریع بــا تخلفــات مــی باشــد‪ .‬ایــن طــرح در اســتان گلســتان ‪ ،‬همزمــان‬ ‫بــا‏ســایر اســتانهای کشــور و بــا همــکاری بازرســان ســازمان صمــت ‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬اتــاق‬ ‫‏اصنــاف و ‪ ...‬انجــام خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫عضــو شــورای قضایــی اســتا ن افــزود‪ :‬در ایــن طــرح نظارتــی تخلفــات گرانفروشــی‪،‬کم‬ ‫‏فروشــی‪،‬عرضه خــارج از شــبکه ارد ‪،‬خریــد خــارج از شــبکه ؛ وجــود اردهــای یارانــه ای و‏ســوء‬ ‫اســتفاده از کارت خــوان هــا در نانوایــی هــا مــورد بازرســی و نظــارت قــرار مــی گیــرد‪.‬‏‬ ‫ایشــان در خاتمــه گفــت‪ :‬ایــن اداره کل جهــت خدمــت رســانی بــه مــردم در ســاعات اداری‬ ‫و‏غیــر اداری امــاده پاســخگویی میباشــد لــذا از کلیــه هموطنــان تقاضــا مــی گــردد درصــورت‬ ‫‏مشــاهده هرگونــه گرانفروشــی ‪،‬کــم فروشــی فریاالچــاق ارد ‪ ،‬عرضــه خــارج از شــبکه ارد‏ویــا‬ ‫ســایر تخلفــات اقتصــادی ‪ ،‬موضــوع را بــه صــورت حضــوری‪ ،‬یــا بــا تلفــن ‪ 135‬یــا ســامانه‬ ‫‏اینترنتی‪135‬بــه تعزیــرات حکومتــی یــا بــا تلفن‪124‬بــه ســازمان صمــت و جهــاد کشــاورزی‬ ‫‏گــزارش نماینــد‪.‬‏‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اغاز معامالت توافقی‬ ‫در کانال ‪ ۲۶‬هزار تومان‬ ‫ریزش قیمت دالر ادامه دارد‬ ‫معامــات توافقــی دالر از روز (یکشــنبه ‪ ۳۰ ،‬مردادمــاه) در‬ ‫کانــال قیمتــی ‪ ۲۶‬هــزار تومــان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫فعالیــت بــازار توافقــی بــازار ارز‪ ،‬بــا دالر ‪ ۲۶‬هــزار و ‪۵۶۵‬‬ ‫تومانــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫معامــات توافقــی دالر در دو روز گذشــته معامالتــی (شــنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۹‬مردادمــاه) کار خــود را بــا ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان اغــاز کــرده‬ ‫بــود و در پایــان بــا نــرخ ‪ ۲۹‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬تومــان بــه کار خــود‬ ‫پایــان داد‪ .‬حجــم معامــات دالر توافقــی در پایــان ایــن روز‬ ‫هفــت میلیــون و ‪ ۵۱٫‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تومــان بــود‪.‬‬ ‫اواخــر خردادمــاه بــود کــه بانــک مرکــزی بــرای ســاماندهی‬ ‫بــازار ارز در تعامــل بــا کانــون صرافی هــا‪ ،‬صرافی هــای معتبــر‬ ‫و صادرکننــدگان بــه ایــن جمع بنــدی رســید کــه بــازار توافقــی‬ ‫عرضــه و تقاضــا راه انــدازی شــود‪ .‬ســپس امــکان معامــات‬ ‫توافقــی ارز در صرافی هــا و بــازار متشــکل ارزی فراهــم شــد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 11‬پروژه تسهیالتی‬ ‫و عمرانی شیالت در هفته‬ ‫دولت سال جاری‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان ‪ ،‬اســماعیل جبــاری گفــت ‪ :‬پــروژه‬ ‫های تســهیالتی قابل افتتاح شــیالت اســتان‪ ،‬شــامل ‪ 4‬مزرعه‬ ‫پــرورش میگــو در شهرســتان گمیشــان دو مزرعــه پــرورش‬ ‫ماهیــان گرمابــی در شهرســتانهای ازادشــهر و رامیــان‪ ،‬یــک‬ ‫اســتخر پــرورش ماهــی بــا اســتفاده دو منظــوره اب چاههــای‬ ‫مجــاز کشــاورزی در شهرســتان بندرترکمــن و دو مزرعــه پــرورش‬ ‫ماهیان گرمابی در شهرستان های کردکوی و بندرگز می باشد‪.‬‬ ‫همچنیــن الیروبــی کانــال ابرســان ‪ SC2‬مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫گمیشــان و فــاز اول احــداث ســایت پشــتیبان مــزارع پــرورش‬ ‫ماهــی در قفــس و اســکله شــناوری صیــادی شــامل احــداث‬ ‫حوضچــه پهلوگیــری شــناورها و الیروبــی مســیر رودخانــه و‬ ‫مصــب گرگانــرود و دریــا نیــز از جملــه طــرح هــای عمرانــی قابــل‬ ‫افتتــاح در هفتــه دولــت امســال اســت کــه بــا افتتــاح ایــن طــرح‬ ‫هــا پــرورش دهنــدگان فــاز یــک مجتمــع پــرورش میگو گمیشــان‬ ‫و همچنیــن پــرورش دهنــدگان قفــس و پــن و جامعــه صیــادی‬ ‫اســتان جــزو بهــره منــدان از ایــن طــرح هــا خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫رییس امور استان ها و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه‪:‬‬ ‫در کشور ‪ ۵۴‬هزار پروژه‬ ‫ناتمام وجود دارد‬ ‫کرونا در کمین است‬ ‫مراقب باشید‬ ‫تاکید بر رفع موانع تملیک‬ ‫جهت احداث سایت همراه اول‬ ‫در دیــدار مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا دادســتان مرکــز‬ ‫اســتان ‪ ،‬بــر رفــع موانــع تملیــک جهت احداث ســایت هــای همراه‬ ‫اول تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی در دیــدار بــا محمــود اســپانلو ‪،‬‬ ‫درخواســت همــکاری و رفــع موانــع تملیــک جهــت احــداث ســایت‬ ‫هــای همــراه اول را داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار کــه بــا هــدف تبــادل نظــر در خصــوص ارائــه‬ ‫راهکارهــای پیشــگیری از ســرقت و رفــع موانــع تملیــک جهــت‬ ‫احــداث ســایت هــای همــراه اول برنامــه ریزی شــده بود ‪ ،‬اســپانلو‬ ‫بــا اعــام امادگــی همــه جانبــه دســتگاه قضــا در مــواردی کــه‬ ‫موجب توســعه مخابرات خواهد شــد خبر داد و گفت ‪ :‬اقدامات‬ ‫الزم جهــت همــکاری بــا مخابــرات انجــام خواهــد شــد تــا موانــع‬ ‫توســعه برطــرف گــردد‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه حجــم‬ ‫ســرقت تجهیــزات مخابراتــی کــه موجــب اختــال در ارتباطــات‬ ‫و نارضایتــی مــردم شــده اســت گفــت‪ :‬بــا دادســتان شهرســتان‬ ‫گــرگان در ایــن زمینــه گفتگــو الزم انجــام و راههــای کاهــش و‬ ‫پیشــگیری از ســرقت بررســی شــد ‪.‬‬ ‫رییــس امــور اســتان ها و توســعه منطقــه ای ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت‪ ۵۴ :‬هــزار پــروژه‬ ‫ناتمــام در کشــور وجــود دارد کــه اتمــام ایــن طرح هــا در اولویــت دولــت ســیزدهم قــرار دارد‪.‬‬ ‫علیرضــا نعمتــی در حاشــیه اییــن تکریــم و معارفــه رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫خراســان شــمالی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهارداشــت‪ :‬شــمار پــروژه هــای ناتمــام در‬ ‫اســتان هــای مختلــف کشــور در ســال هــای اخیــر کاهــش یافتــه اســت و تــاش مــی شــود تــا‬ ‫بهره بــرداری از دیگــر طــرح هــا در اولویــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ ســال ‪ ۱۳۹۶‬تعــداد پــروژه هــای ناتمــام کشــور در حــدود ‪ ۸۲‬هــزار طــرح گــزارش‬ ‫شــده بــود کــه ایــن رقــم در دولــت ســیزدهم کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس امــور اســتان ها و توســعه منطق ـه ای ســازمان برنامــه و بودجــه افــزود‪ :‬سیاســت دولــت‬ ‫کاهــش پــروژه هــای ناتمــام اســت و اعتبــارات مناســبی نیــز در ایــن زمینــه اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه لــزوم واگــذاری پــروژه هــای نیمــه تمــام بــه‬ ‫بخــش خصوصــی گفــت‪ :‬ظرفیــت قانونــی خوبــی بــرای واگــذاری پــروژه هــا بــه بخــش غیردولتــی‬ ‫وجــود دارد و در برخــی اســتان هــا اقدامــات خوبــی در ایــن بــاره انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫نعمتــی ادامــه داد‪ :‬پروژه هــا بــه صــورت اجــاره و یــا واگــذاری در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار مــی‬ ‫گیــرد و امیــد مــی رود در خراســان شــمالی هــم گام هــای مثبتــی در ایــن زمینــه برداشــته شــود‪.‬‬ ‫رییــس امــور اســتان ها و توســعه منطقــه ای ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای شــرکت در اییــن‬ ‫تکریــم و معارفــه رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی بــه ایــن اســتان ســفر‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تصویب مشوق های جدید‬ ‫برای توسعه اشتغال در کشور‬ ‫در جلســه شــورای عالی هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا‪ ،‬مشــوق هایی بــرای حفــظ و توســعه‬ ‫اشــتغال در کشــور تصویب شــد که براســاس ان کارفرمایانی که کارگران شــاغل خود را افزایش‬ ‫دهنــد از بخشــودگی جرائــم بدهــی بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی برخــودار خواهند شــد‪.‬‬ ‫در نشســت شــورای عالی هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا بــه ریاســت ایت اللــه ســیدابراهیم‬ ‫رئیســی‪ ،‬مشــوق هایی بــرای حفــظ و توســعه اشــتغال در کشــور تصویــب شــد کــه بــه موجب این‬ ‫مصوبــه‪ ،‬کارفرمایانــی کــه کارگــران شــاغل خــود را افزایــش دهنــد از بخشــودگی جرائــم بدهــی بــه‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی برخــودار خواهند شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن گزارشــی از ســوی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی گزارشــی دربــاره‬ ‫اجــرای قانــون ســاماندهی مودیــان و پایانه هــای فروشــگاهی ارائــه شــد کــه بــر اســاس ان بــا‬ ‫تــاش مجدانــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ایــن ســامانه هم اکنــون امــاده بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫اعضــای شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا نیــز با پیشــنهاد اجرای تدریجی اشــتراک‬ ‫مودیــان بــرای صــدور صورتحســاب های الکترونیکــی و ارائــه تمهیدات و تســهیالت الزم بــرای رفع‬ ‫دغدغــه مودیــان موافقــت کــرد کــه بخشــودگی جرائــم تاخیــر در پرداخــت را نیز شــامل می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه رئیــس مجلــس شــورای اســامی اصــاح نظــام مالیاتــی کشــور را یکــی از‬ ‫مهم تریــن و اساس ـی ترین کارهــای دولــت ســیزدهم دانســت و گفــت‪ :‬ایــن اقــدام ارزشــمند از‬ ‫خدمــات کم نظیــر در دوران پــس از انقــاب اســامی و گامــی در جهــت انضبــاط مالــی و تحقــق‬ ‫نظــام مالیاتــی عادالنــه بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی همچنیــن موضــوع تغییــر کاربــری غیــر مجــاز در اراضــی‬ ‫زراعــی و باغ هــا را بــر اســاس گــزارش دادســتان کل کشــور بررســی و روش منــد کــردن قواعــدی را‬ ‫بــرای جلوگیــری از رانت خــواری و مقابلــه بــا ســودجویان بــه تصویــب رســاند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪591‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫توسعه میز خدمت روستایی‬ ‫در دستور کار وزارت تعاون‬ ‫مدیــر کل امــور اســتان هــای وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــر برگــزاری میــز خدمــت در‬ ‫روســتاها تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ایــن رویکــرد بــا هــدف حــل مشــکالت و جلــب اعتمــاد مــردم در‬ ‫روســتاها توســعه مــی یابــد‪.‬‬ ‫حبیــب الــه جلیلــی در جلســه شــورای اداری خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫در دیــدار دولــت ســیزدهم بــه بحــث اعتمــاد مردمــی اشــاره کــرد چــرا کــه ایــن مهــم در جامعــه مــا‬ ‫تــا حــدی اســیب دیــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس رییــس جمهــور همــواره بــر ترمیــم اعتمــاد از دســت رفتــه مــردم تاکیــد‬ ‫دارنــد و زمانــی ایــن مهــم اتفــاق خواهــد افتــاد کــه قــول و عمــل مســووالن بــا هــم یکــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــور اســتان هــای وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیان اینکه اعتماد مردمی به شــدت‬ ‫نیــاز بــه ترمیــم دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬عملکــرد دولتــف عملکرد نظام مقدس جمهوری اســامی اســت و در‬ ‫ایــن خصــوص اقدامــات مثبــت تمامــی ســازمان هــا و دســتگاه ها اثر گذار اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی دســتگاه هــا و ســازمان هــا بایــد عملکــرد حــوزه مربــوط بــه خــود را‬ ‫اطــاع رســانی کننــد و بــه دشــمنان اجــازه داده نشــود تــا در فضــای مجــازی از فرصــت اســتفاده کــرده‬ ‫و در مــورد عملکــرد دولــت ســیاه نمایی کنــد‪.‬‬ ‫جلیلــی ادامــه داد‪ :‬میــز خدمــت اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی امــروز‬ ‫در روســتای چخماقلــو شهرســتان محــروم مانــه و ســملقان برگــزار مــی شــود کــه ‪ ۱۰‬دســتگاه زیــر‬ ‫مجموعــه ایــن اداره کل در ایــن روســتا حضــور خواهنــد یافــت و در تمامــی زمینــه هــا خدمــات‬ ‫رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی از تمامــی ســازمان هــا و دســتگاه هــا خواســت کــه میــز خدمــت را در مناطــق محــروم برپــا کننــد‬ ‫تــا اقشــار مختلــف جامعــه از نزدیــک شــاهد خدمــت مســووالن باشــند چــرا کــه دسترســی مــردم‬ ‫مناطــق محــروم بــه اداره هــا و مســووالن ســخت تــر اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــور اســتان هــا وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه‬ ‫هفتــه دفــاع مقــدس نیــز اشــاره ای کــرد و اظهــار داشــت‪ ۳۸ :‬هــزار اســیر عراقــی در ایــران وجــود‬ ‫داشــت کــه تعــدا زیــادی از ایــن اســرا بعــد از ازادی خواهــان اقامــت در ایــران بودنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۲۰ :‬هــزار نفــر اســیر عراقــی در کشــور باســواد‪ ۶۰۰ ،‬نفــر حافــظ قــران و ‪ ۶‬هــزار نفــر‬ ‫حافــظ بخشــی از قــران شــدند و ایــن نشــان از مهــر مــردم ایــران دارد‪.‬‬ ‫جلیلــی ضمــن گرامیداشــت هفتــه دولــت افــزود‪ :‬شــهیدان باهنــر و رجایــی بــا وجــود فرصــت کمــی‬ ‫کــه بــرای خدمــت بــه مــردم داشــتند بــا اقدامــات شایســته خــود بــه الگــو تبدیــل شــدند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫مهلت یک هفته ای دادستان‬ ‫برای حذف اگهی های فروش‬ ‫زمین های کشاورزی‬ ‫از ‪ 2‬سایت نیازمندی‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان بــه مدیــران ‪ 2‬ســایت درج‬ ‫نیازمنــدی ‪ ،‬یــک هفتــه فرصــت داد اطالعیــه هــای مربــوط بــه‬ ‫فــروش اراضــی کشــاورزی اســتان را‪ ،‬از ســایت خــود حــذف کننــد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬در قســمت تبلیغــات زمیــن در ایــن‬ ‫دو ســایت و اپلیکیشــن‪ ،‬اگهــی فــروش زمیــن هــای مرغــوب‬ ‫کشــاورزی اســتان بــدون توجــه بــه کاربــری ان در قالب قطعات‬ ‫خــرد و بــرای ســاخت ویــا قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو بــا اشــاره بــه ایــن کــه تغییــر کاربــری و‬ ‫خــرد شــدن ِغیرمجــاز زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی ‪ ،‬جــرم‬ ‫اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬انتشــار تبلیغــات فــروش ایــن زمیــن هــا‬ ‫در ایــن دو ســایت و اپلیکیشــن ســبب شکســتن قبــح جــرم‬ ‫و رشــد ســاخت و ســازهای غیرمجــاز مــی شــود و بــه اســتناد‬ ‫مــاده ‪ 21‬و ‪ 52‬قانــون جرایــم رایانــه ای مصــداق تبلیــغ‬ ‫محتــوای مجرمانــه اســت و قابلیــت تعقیــب کیفــری دارد ‪.‬‬ ‫شناسایی و توقیف ‪ 6‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اموال متهمان‬ ‫پولشویی در گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از شناســایی و توقیــف امــول‬ ‫متهمــان پرونــده پولشــویی بــه ارزش ‪ 6‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا بیــان ایــن کــه ایــن امــوال بــرای جلوگیــری از‬ ‫حیــف و میــل بیــت المــال و بــا تحقیقــات گســترده دادگســتری‬ ‫اســتان و کمــک ســربازان گمنــام امــام زمــان عــج در اداره کل‬ ‫اطالعــات گلســتان شناســایی شــد افــزود‪ :‬امــاک ‪ ،‬شــمش‬ ‫طــا‪ ،‬کدهــای بورســی‪ ،‬خودروهــای ســنگین و دو کارخانــه‬ ‫مربــوط بــه متهمــان کــه همگــی حاصــل از جــرم بــود ‪،‬از جملــه‬ ‫امــوال شناســایی و توقیــف شــده در اســتان اســت ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ 30 :‬متهــم ایــن پرونــده با برداشــت هــزار و ‪ 650‬میلیارد‬ ‫تومــان در قالــب ‪ 2‬هــزار و ‪ 350‬حســاب بانکــی از منابــع بانــک مرکــزی‬ ‫‪ ،‬بــه اخــال عمــده در نظــام پولــی و بانکــی کشــور متهــم شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در گلســتان گفــت‪ :‬ایــن پرونــده‬ ‫بــرای رســیدگی بــه دادگاه ویــژه رســیدگی بــه پرونــده اخــال‬ ‫گــران نظــام اقتصــادی مســتقر در اســتان گلســتان‪ ،‬ارجــاع شــد‬ ‫کــه پــس از بررســی بــا نظــر قضــات ایــن دادگاه بــرای تکمیــل‬ ‫تحقیقــات و رفــع نقــص بــه دادســرای گــرگان ارجــاع شــد ‪.‬‬ ‫واژگونی موتورسیکلت‬ ‫در بجنورد ‪ 3‬نفر مجروح‬ ‫بر جای گذاشت ‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از واژگونــی یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت و مجروحیــت ‪ 3‬نفــر در ایــن رابطــه خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار‪ ،‬سرهنگ«مســعود وحیدی»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏یــک مــورد‬ ‫واژگونــی موتورســیکلت در حوالــی ‪ 32‬متــری شــهربازی بجنــورد‪،‬‬ ‫بالفاصلــه گشــت انتظامــی و راهــور بــه همــراه‏عوامــل اورژانــس بــه‬ ‫محــل اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه علــت وقــوع ایــن حادثــه عــدم توانایــی‬ ‫در کنتــرل وســیله نقلیــه ناشــی از عــدم رعایــت ســرعت مطمئنــه‬ ‫‏اعــام شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه ‪ 3‬نفــر بــه شــدت‬ ‫مجــروح کــه بالفاصلــه توســط تیــم اورژانــس حاضــر در صحنــه‬ ‫بــرای‏مــداوا بــه بیمارســتان منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا بیــان اینکــه همــواره‬ ‫عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی باعــث‬ ‫وقــوع ‏اینگونــه حــوادث مــی شــود‪ ،‬از شــهروندان عزیــز‬ ‫خواســت تــا بــا رعایــت ایــن قوانیــن‪ ،‬از بــروز اینگونــه حــوادث‬ ‫پیشــگیری کننــد‪.‬‏‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی‪:‬‬ ‫هر ایرانی صاحب‬ ‫یک کد اقتصادی‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رئیـس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ایجــاد کــد اقتصــادی بــرای هــر‬ ‫ایرانــی را یکــی از برنامه هــای اتــی نظــام مالیاتــی برشــمرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اقــدام در حــوزه مالیاتــی باعــث تحــول جــدی می شــود‪.‬‬ ‫داود منظــور از ســازمان مالیاتــی ایــران‪،‬در نشســتی کــه بــا‬ ‫حضــور دکتــر بابــک نگاهــداری‪ ،‬رئیــس مرکــز پژوهش هــای‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و جمعــی از مدیــران و کارشناســان دو‬ ‫مجموعــه برگــزار شــد‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬جلــوی بســیاری از مشــکالت‬ ‫حوزه هــای مختلــف اقتصــادی و فــرار مالیاتــی ماننــد ثبــت‬ ‫شــرکت های صــوری‪ ،‬فاکتــور فروشــی‪ ،‬ســند ســازی ها و‪ ...‬را‬ ‫ایــن اتفــاق مســدود می کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬اســتفاده حداکثــری از داده هــا و ســامانه ها‬ ‫در چارچــوب رویکــرد تحول افرینــی‪ ،‬بــرای انجــام راهبردهــای نظــام‬ ‫مالیاتــی در دســتور کار قــرار گرفتــه و ضمــن تشــکیل کارگــروه‬ ‫حکمرانی داده ها و اســتفاده از نظرات اندیشــمندان و خبرگان داخل‬ ‫و خــارج از ســازمان‪ ،‬تــاش شــده تــا نقشــه راه اســتفاده از داده هــا‬ ‫بــرای شناســایی و مقابلــه بهتــر بــا فــرار مالیاتــی میســر شــود‪.‬‬ ‫وی از اولویت هــای اصلــی ســازمان امــور مالیاتــی را مبــارزه بــا فــرار‬ ‫مالیاتــی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ضعــف اطالعــات و بــه عبارتــی کثیــف‬ ‫بــودن داده هــا بــه معنــای ناقــص بــودن‪ ،‬اشــتباه یــا به موقــع ارســال‬ ‫نشــدن اطالعــات یکــی از عمــده مشــکالت در ایــن خصــوص‪ ،‬اســت‬ ‫که به دنبال طراحی وب ســرویس هایی در این راســتا‪ ،‬هســتیم که‬ ‫قــادر باشــد تــا اطالعــات بــروز و ســالم را از ســازمان ها و مراکــز دارای‬ ‫اطالعــات اقتصــادی دریافــت کند‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی‬ ‫از رویه هــای گذشــته‪ ،‬طبــق ریل‪‎‬گــذاری جدیــد‪ ،‬تغییــر کــرده‬ ‫افــزود‪ :‬برنامه هــای جدیــدی در حــال تدویــن و تبییــن اســت و‬ ‫بایــد به گونــه ای عمــل شــود کــه اوال ً زمینــه شناســایی فعــاالن‬ ‫اقتصــادی کــه تاکنــون مــودی نبوده انــد‪ ،‬فراهــم شــود‪ .‬ثانیــاً‪،‬‬ ‫کتمــان درامدهــا بــرای هیــچ فعــال اقتصــادی میســر نباشــد تــا‬ ‫گام هــای اساســی در حــوزه تحــول نظــام مالیاتــی مبتنــی بــر‬ ‫اطالعــات دقیــق اقتصــادی و ایجــاد پروفایــل اقتصــادی فعــاالن‬ ‫بــر مبنــای هویــت اقتصــادی به منظــور شفاف ســازی اطالعــات‬ ‫اقتصــادی و امــکان رصــد و بررســی و ثبــت تعامــات اقتصــادی‬ ‫برداشــته شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در ادامــه بــا اشــاره‬ ‫بــه اجــرای قانــون پایانه هــای فروشــگاهی گفــت‪ :‬تحقــق قانــون‬ ‫پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان‪ ،‬نه تنهــا باعــث رشــد‬ ‫چشــمگیر وصولــی مالیــات بــر ارزش افــزوده و شفاف ســازی‬ ‫ایــن امــر می شــود‪ ،‬بلکــه در جهــت رفــع چالش هــای مالیاتــی و‬ ‫مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی گام بزرگــی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫منظــور در ادامــه‪ ،‬داروی درمــان اصلــی اقتصاد کشــور را مالیات‬ ‫دانســته و گفــت‪ :‬رهایــی از وابســتگی بــه درامدهــای نفتــی را‬ ‫تحــوالت نظــام مالیاتــی قــادر اســت تــا بــا هدف گــذاری کالن‬ ‫محقــق کــرده و بــا تامیــن هزینه هــای دولــت‪ ،‬درامدهــای نفتــی‬ ‫صرفــا بــرای عمــران بیشــتر و ابادانــی و تقویــت زیرســاخت های‬ ‫کشــور صــرف شــود‪.‬‬ ‫بابــک نگاهــداری‪ ،‬رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز در ایــن نشســت‪ ،‬خبــر از اعــام امادگــی کامــل ایــن‬ ‫مرکــز بــرای کمــک بــه اســتمرار و گســترش تحــوالت نظــام مالیاتــی‬ ‫داد و گفــت‪ :‬باروحیــه جهــادی و عدالت خواهــی ‪،‬کارشناســان مرکــز‬ ‫پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی امادگی کامل بــرای همکاری‬ ‫کامــل جهــت تحقــق اهــداف و برنامه هــای ارزشــمند ســازمان امــور‬ ‫مالیاتــی در حوزه هــای تقنینــی و حوزه هــای نظارتــی دارنــد‪.‬‬ ‫در پایان این نشســت‪ ،‬مقرر شــد گزارش ها و طرح های پژوهشــی‬ ‫مشــترک را بــا تشــکیل کارگــروه مشــترک و تبــادل همکاری هــای‬ ‫دوجانبــه و امضــای تفاهم نامــه مربوطــه‪ ،‬انجــام گیــرد و ان را در‬ ‫اختیــار نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و ســایر مراجــع و مراکز‬ ‫ذی ربــط از طریــق مرکــز پژوهش هــا قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫یل خودرو سازان‬ ‫و شیران تویی!‬ ‫از وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫و رســانه هــای بیــن المللــی‪ ،‬پنهــان‬ ‫نیســت‪ ،‬از شــما چــه پنهــان‪ ،‬چنــد‬ ‫روز قبــل مدیرعامــل ایــران خــودرو در‬ ‫نشســت بــا رســانه های بین المللــی‬ ‫افاضــات فرمــوده انــد کــه امــاده‬ ‫رقابــت بــا خودروهــای وارداتــی هســتیم‪ .‬توجــه بفرمائیــد‬ ‫رســانه هــای بیــن المللــی!‬ ‫بعد از انتشــار اظهارات شــاد مهدی خطیبی‪ ،‬شــنیده شــده‬ ‫«اکیــو تویــودا»‪ ،‬رئیــس فقیــد شــرکت تویوتــا‪ ،‬نــان بربــری در‬ ‫روغــن ترمــز تلیــت کــرده و روزی ســه وعــده تنــاول می کنــد‬ ‫و هــر کــس هــم بخواهــد مانعــش شــود‪ ،‬جیــغ می کشــد!‬ ‫هرچنــد چنیــن چنیــن اظهاراتــی بــرای مــا رســانه هــای‬ ‫داخلــی طبیعــی اســت و بــه قولــی‪« :‬یــل خودروســازان و‬ ‫شــیران تویــی!»؛ ولــی خدایــی جلــوی نمایندگان رســانه های‬ ‫خارجــی ابــرو داری کنیــد‪ .‬بــا ایــن حــال تحقیقــات میدانــی‬ ‫و چالــه میدانــی نشــان می دهنــد کــه دالیــل ایــراد چنیــن‬ ‫اظهارتــی از ســه حــال خــارج نیســت‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ یــا ایــن بنــده خــدا تــا بحــال خــودروی وارداتــی از نزدیــک‬ ‫ندیــده اســت؛‬ ‫‪۲‬ـ یا از مفهوم رقابت اگاه نیست؛‬ ‫‪۳‬ـ و یــا اینکــه کســی از صنعــت فــوق پیشــرفته خــودرو‬ ‫ســازی جهــان چیــزی بــه ایــن بابــا نگفتــه!‬ ‫یعنــی یــک نفــر نیســت از ایــن بنــده خــدا بپرســد‪:‬‬ ‫«چــه گویــی‪ ،‬چــه ســازی‪ ،‬چــه پاســخ دهــی؟»‪ .‬مرد حســابی!‬ ‫خودرویــی کــه بــا کوچکتریــن تصــادف‪ ،‬بــه چنــد قســمت‬ ‫نامســاوی تقســیم می شــود و در صورتــی ‪ 200‬میلیــون‬ ‫تومــان مـی ارزد کــه دســتکم ‪ 190‬میلیــون داخــل داشــبوردش‬ ‫باشــد(!)؛ بعــد شــما از رقابــت صحبــت می کنیــد؟!‬ ‫در ژاپــن اگــر شــرکت هــا چنیــن خودرویــی تولیــد کننــد‪،‬‬ ‫رئیــس کمپانــی اگــر از هاراگیــری جــان ســالم بــه درد ببــرد‪،‬‬ ‫فرمــان خــودرو را از پهنــا تــوی حلقــش می کننــد تــا این چنین‬ ‫بــا جــان مــردم بــازی نکنــد!‬ ‫بــا ایــن وجــود بایــد اذعــان کــرد کــه صنعــت خودروســازی در‬ ‫کشــور مــا هنــوز یکــی از شــاهکار هــا و شــگفتانه هــای نظــام‬ ‫اقتصــادی در سراســر دنیــا محســوب می شــود‪.‬‬ ‫چــرا کــه همیــن خودروهــای کــم طمطــراق و پــر مدعــا‪ ،‬در‬ ‫مــژه بــر هــم زدنــی پیــش فــروش می شــوند و مــردم بــرای‬ ‫خریــد چهــار چرخــی کــه نوع‪،‬مدل‪،‬قیمت‪،‬رنــگ بدنــه‪،‬‬ ‫بیمــه‪ ،‬تاریــخ تحویــل‪ ،‬محــل تحویــل‪ ،‬قیمــت نهایــی و‬ ‫اجــزای باقیمانــده روی بدنــه ان مشــخص نیســتند‪ ،‬صــف‬ ‫می کشــند و برای ثبت نام چنین خودروهای سوفســطایی‬ ‫هــم بایــد متوســل بــه برخــی واســطه هــا شــوند و پــول‬ ‫چایــی و شــیرینی هــم بپردازنــد! بــه هــر روی‪ ،‬از قدیــم هم‬ ‫گفتــه اند‪«:‬بــه حــد خویــش هــر نقصــی کمــال اســت‪».‬‬ ‫حــاال در کشــور مــا صنعــت خــودرو و خــودرو هــا‪ ،‬بیــش‬ ‫از حــد باکمــاالت هســتند و ایــن تقصیــر تولیــد کننــدگان‬ ‫داخلــی نیســت و مــردم هــم بایــد کمتــر اِن قلــت بیاورنــد و‬ ‫ایــن کمــاالت را تحمــل کننــد‪.‬‬ ‫در خاتمــه بــا عنایــت بــه ایــن کــه صنعــت خــودرو ســازی‬ ‫نیــاز بــه حمایــت جانــی و مالــی بیشــتری دارد‪ ،‬چنــد راهــکار‬ ‫سوفســطایی و فلــک فرســا در خصــوص رونــق ایــن صنعــت‬ ‫افاضــه می کنیــم؛ علــی برکــت اللــه‪:‬‬ ‫الف) الزام مسئوالن به استفاده از خودروهای داخلی‪:‬‬ ‫بــه منظــور تقویــت بیشــتر صنعــت خودروســازی بخشــنامه‬ ‫ای صــادر شــود و همــه مســئوالن‪ ،‬مدیــران و نماینــدگان‬ ‫مجلــس و خانــواده هــای انهــا بــه اســتفاده از خودروهــای‬ ‫داخلــی ( بــا اولویــت پرایــد) ملــزم شــوند‪.‬‬ ‫ب) مقایسه قطعه به قطعه‪:‬‬ ‫در راســتای توجیــه مــردم در خصــوص عــدم تفــاوت هــای‬ ‫ماهــوی بیــن خــودرو هــای داخلــی و خارجــی و اســتاندارد‬ ‫بــودن محصــوالت داخلــی ‪ ،‬پیشــنهاد می شــود در یک برنامه‬ ‫زنــده تلویزیونــی بــا حضــور کارشناســان‪ ،‬تــک تــک قطعــات‬ ‫مختلــف ایــن خــودرو هــا بــا یــک خــودروی میلیــاردی مثــل‬ ‫بــی ام و یــا بنــز‪ ،‬مقایســه شــوند و مــردم متوجــه شــوند کــه‬ ‫خــودرو هــای تولیــد داخــل هیــچ چیــز کمتــر از خودروهــای‬ ‫روز دنیــا ندارنــد‪.‬‬ ‫از فرمــان و بــوق و ترمــز و کوئــل و دلکــو گرفتــه تــا صندلی‬ ‫و اینــه و قالپــاق و الســتیک زاپــاس و جــک و … تــازه اگــر‬ ‫مــدل خــودرو را بــه سرشــماره ارســال کننــد‪ ،‬کــت و شــلوار‬ ‫خــودرو هــم در بســته بنــدی منحصــر بــه فــرد بــه ادرس‬ ‫شــان ارســال می گــردد‪.‬‬ ‫پ) شبیه سازی تصادف‪:‬‬ ‫در ایــن روزهــای طالیــی رســانه ملــی کــه در برنامــه هــای‬ ‫تبلیغاتــی در مقابــل انظــار میلیــون هــا بیننــده‪ ،‬لکــه چــای‬ ‫و قورمــه ســبزی و جوهــر خودنویــس را از روی لبــاس هــا‬ ‫پــاک می کننــد‪ ،‬پیشــنهاد می شــود در حمایــت از صنعــت‬ ‫خودرســازی داخلــی هــم جنــاب محجــوب و روســای‬ ‫خودروســازی داخلــی مملکــت‪ ،‬دســته جمعــی در یک برنامه‬ ‫تلویزیونــی حضــور پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫انــگاه در حیــاط رســانه ملــی‪ ،‬بــا نشســتن داخــل خــودروی‬ ‫پرایــد‪ ،‬بــا ســرعت ‪ ۱۰‬کیلومتــر در ســاعت‪ ،‬بــه صــورت نمادین‬ ‫وبــه قــول عــادل فردوســی پــور خیلــی مِلــو‪ ،‬بــا یــک میلــه‬ ‫والیبالــی‪ ،‬نهــال درختــی‪ ،‬گلدانــی‪ ،‬تنــه بامبویــی یــا چیــز‬ ‫مشــابهی‪ ،‬تصــادف مختصــری داشــته باشــند؛ بعــد اگــر‬ ‫پزشــکان اجــازه دادنــد‪ ،‬در صــورت تمایــل‪ ،‬در بیمارســتان‬ ‫راجــع بــه اســتاندارد هــای ‪ ۸۵‬گانــه‪ ،‬کیفیــت و ایمنــی‬ ‫خودروهــای داخلــی اظهــار نظــر نماینــد!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪591‬‬ ‫سهیال مرادی‬ ‫زندگی بعد از ‪ ۳۰‬سالگی‬ ‫چگونه خواهد بود؟‬ ‫وقتــی بــه ‪۳۰‬ســالگی می رســیم‪ ،‬چــه نگرشــی از‬ ‫خــود داریــم؟ چــه اینــده ای را تجســم می کنیــم؟‬ ‫زندگــی بعــد از ‪ ۳۰‬ســالگی بــرای مــا چگونــه اســت؟‬ ‫بــرای خیلی هــا ‪۳۰‬ســالگی شــروع دوران پختگــی و‬ ‫رســیدن بــه کمــال زندگــی اســت‪ .‬بــرای برخــی امــا‬ ‫‪۳۰‬ســالگی شــاید به معنــای تمام شــدن دوره پرشــور‬ ‫جوانــی باشــد‪ .‬در ایــن یادداشــت‪ ،‬پــای صحبــت فــردی‬ ‫می نشــینیم کــه به تازگــی ‪۳۰‬ســالگی را پشت ســر‬ ‫گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫جــو توچــی‪۳۰ ،‬ســاله‪ ،‬طــراح گرافیــک‪ ،‬دربــاره‬ ‫نگرش هــا و دغدغه هایــش در ‪۳۰‬ســالگی صحبــت‬ ‫می کنــد‪« :‬وقتــی بهــش فکــر می کــردم‪۳۰ ،‬ســالگی‬ ‫را بــا اغــاز پیــری اشــتباه می گرفتــم‪ .‬فکــر می کــردم‬ ‫دخترهــا بیشــتر از پســرها نگــران رســیدن بــه ایــن‬ ‫ســن اند؛ امــا متوجــه شــدم کــه تفــاوت چندانــی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬بــرای مــن امــا نگران کننــده نبــود‪.‬‬ ‫شــروع ســال ‪۳۰‬ام زندگ ـی برایــم خــوب بــود‪ .‬تصــور‬ ‫می کنــم زندگــی ام تــازه شــروع شــده اســت‪ .‬هنــوز‬ ‫چیزهــای زیــادی اســت کــه بایــد یــاد بگیــرم‪ .‬کارهــای‬ ‫زیــادی هســت کــه بایــد انجــام دهــم‪ .‬وقتــی بزرگ تــر‬ ‫می شــوید‪ ،‬تجربــه بیشــتری پیــدا می کنیــد و افــق‬ ‫دیدتــان وســیع تر می شــود‪ .‬حــاال می دانــم کــه‬ ‫می خواهــم در شــغلم بــه کجــا برســم‪».‬‬ ‫زندگی بعد از ‪ ۳۰‬سالگی ‪ -‬پیشرفت شغلی‬ ‫توچــی دربــاره اهــداف شــغلی خــود در ایــن دهــه‬ ‫می گویــد‪۳۰« :‬ســالگی فرصتــی اســت تــا از یــک دهــه‬ ‫تحصیــل و کســب تجربــه بــرای ارتقــای شــغلی خــود در‬ ‫ایــن دوران اســتفاده کنیــم‪ .‬مــن می خواهــم در ایــن‬ ‫دهــه تالشــم را بــرای کســب درامــد بیشــتر انجــام بدهــم‬ ‫تــا در ‪۴۰‬ســالگی بــه ثبــات و اندوخته مالی کافی رســیده‬ ‫باشــم‪ .‬همچنیــن‪ ،‬در ایــن دهــه می خواهــم در شــغل‬ ‫خــودم هــم پیشــرفت کنــم و بــه خبــره در کارم تبدیــل‬ ‫شــوم‪ .‬ایــن فقــط درامــدم را بیشــتر نمی کنــد‪ ،‬بلکــه مــرا‬ ‫بــه ادمــی تاثیرگــذار مبــدل می کنــد‪».‬‬ ‫توچــی دربــاره نقــش پــول در ایــن دهــه معتقــد‬ ‫اســت‪« :‬در دهــه قبــل‪ ،‬شــاید پــول خیلــی برایــم مهــم‬ ‫نبــود‪ .‬منتهــا حــال کــه ســنم بیشــتر شــده اســت‪،‬‬ ‫نقــش مهم تــری پیــدا کــرده اســت‪ .‬در دنیایــی ایدئــال‬ ‫تــا اخــر عمــر فقــط به دنبــال نقاشــی‬ ‫می توانســتم ‬ ‫بــروم‪ ،‬امــا ایــن یعنــی کنارامــدن بــا بی پولــی‪ .‬ایــن برایــم‬ ‫قابل تحمــل نیســت‪ .‬بــرای همیــن اســت کــه کار طراحــی‬ ‫گرافیــک انجــام می دهــم‪ .‬ایــن شــغلی اســت کــه‬ ‫معیشــت مــن را تامیــن می کنــد تــا در کنــارش بتوانــم‬ ‫بــه عالقــه قلبــی خــود برســم‪ .‬پــول نمی توانــد همه چیــز‬ ‫را بــرای شــما بخــرد‪ ،‬امــا نبــودش می توانــد دردســرهای‬ ‫کوچــک را بــه دردســرهای بــزرگ تبدیــل کنــد‪».‬‬ ‫تفاوت های ‪۳۰‬سالگی با ‪۲۰‬سالگی‬ ‫جــو توچــی دربــاره مقایســه ‪۳۰‬ســالگی بــا ‪۲۰‬ســالگی اش‬ ‫می گویــد‪« :‬در دوران ‪۲۰‬ســالگی‪ ،‬شــما خیلــی خــوش‬ ‫می گذرانیــد و ســرعت زندگــی باالســت‪ .‬ان زمــان مــدام بــا‬ ‫دوســتان بیــرون می رفتیــم و مشــغول گشـت وگذار بودیــم‪.‬‬ ‫حــاال امــا همه چیــز بــا ارامــش و تامــل بیشــتری انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬دهــه قبــل‪ ،‬مثــل سوارشــدن بــه ترن هوایــی‬ ‫بــود؛ ســرگرم کننده و بــا کلــی باالوپاییــن عاطفــی همــراه بــا‬ ‫تجربیاتــی تلــخ کــه از انهــا درس عبــرت گرفتــم‪.‬‬ ‫مثــا وقتــی ‪۲۰‬ســاله بــودم مــدام اســکی می رفتم و ریســک‬ ‫زیــادی هــم می کــردم‪ ،‬امــا حــاال کــه ‪۳۰‬ســاله شــده ام‬ ‫احتیــاط بیشــتری می کنــم‪ .‬ســرعت و هیجــان زندگــی بعــد‬ ‫از ‪۳۰‬ســالگی کاهــش می یابــد‪ .‬شــروع ‪۳۰‬ســالگی بــه مــن‬ ‫نشــان داد کــه همــه کارهــای کــرده و نکــرده در دهــه قبــل‬ ‫مــرا بــه ایــن نقط ـه ای کــه در ان هســتم رســانده اســت‪».‬‬ ‫‪۳۰‬سالگی و تصمیم برای ازدواج و تشکیل خانواده‬ ‫او درمورد مسئله ازدواج و تشکیل خانواده و ارتباطش‬ ‫بــا ایــن دهــه معتقــد اســت‪« :‬خیلی ها از من می پرســند‬ ‫چطــور هنــوز ازدواج نکــرده ای؟ البتــه مــن هــم می توانــم‬ ‫چنیــن ســوالی را از انهــا بپرســم! واقعیــت ایــن اســت که‬ ‫امادگــی ازدواج دارم ولــی هنــوز فــردی را کــه مناســب‬ ‫مــن اســت پیــدا نکــرده ام؛ امــا زندگــی به خاطــر ایــن‬ ‫مســئله از حرکــت نایســتاده اســت‪ .‬مــن شــغل خوبــی‬ ‫دارم و در حــال طی کــردن مســیر زندگ ـی ام هســتم‪ .‬در‬ ‫دهــه قبــل بــا افــرادی اشــنا شــدم‪ ،‬امــا ان ارتبــاط عمیــق‬ ‫کــه الزمــه ازدواج اســت بیــن مــا شــکل نگرفــت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا خیلی هــا ترجیــح می دهنــد در فضــای‬ ‫مجــازی به دنبــال زوج مناســب خــود باشــند؛ امــا مــن‬ ‫ترجیــح می دهــم روش هــای قدیمی تــر را امتحــان کنــم‪.‬‬ ‫نمی خواهــم بــه اب واتــش بزنــم‪ ،‬امــا وقــت ان رســیده‬ ‫که به دنبال تشــکیل خانواده باشــم‪ .‬خیلی از ازدواج ها‬ ‫به شکســت می انجامند؛ پس عجله ای در کار نیســت‪.‬‬ ‫مــن از ان دســت ادم هایــی هســتم کــه دوســت دارنــد‬ ‫خانــواده تشــکیل دهنــد‪ .‬بــه داشــتن فرزند عالقــه دارم‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد مــن انچــه پــس از مــا برجــا می مانــد همیــن‬ ‫فرزندان هســتند‪ .‬زندگی ما چیزی بیشــتر از کارکردن و‬ ‫پرداخــت قبــوض اســت‪ .‬ازدواج کــردن بــدون فرزن د برایم‬ ‫دشــوار اســت‪».‬‬ ‫توچــی در توضیــح تفــاوت انتظــارات و انچــه واقعــا در‬ ‫شــروع ‪۳۰‬ســالگی محقــق شــده می گویــد‪« :‬فکــر می کنــم‬ ‫همــه می توانیــم توافــق کنیم کــه ‪۳۰‬ســالگی ان طورکه قبال‬ ‫انتظــار داشــتیم نیســت‪ .‬در گذشــته‪ ،‬پــدران و مــادران مــا در‬ ‫‪۳۰‬ســالگی خانــواده تشــکیل داده بودنــد و صاحــب یــک یــا‬ ‫چنــد فرزنــد بودنــد‪ .‬منتهــا امــروزه دیگــر کمتــر کســی چنیــن‬ ‫راهــی را در دهــه ســوم زندگ ـی اش طــی می کنــد‪.‬‬ ‫چطور انسان بهتری باشیم؛ ‪ ۱۰‬توصیه اثربخش‬ ‫سرویس مشاوره ‪ -‬فاطمه زاهدی‬ ‫ی شــدن هدفــی اســت کــه نتیجــه‬ ‫انســان بــودن و تــاش بــرای اد م بهتــر ‬ ‫بســیار دلنشــینی دارد‪ .‬وقتــی تــاش می کنیــم انســان بهتــری باشــیم‪،‬‬ ‫عــاوه بــر اینکــه تاثیــر مثبتــی روی دیگــران می گذاریــم‪ ،‬به زیســتی ذهنی‬ ‫خودمــان را هــم تقویــت می کنیــم‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬دربــاره چیزهایــی‬ ‫صحبــت می کنیــم کــه بــه مــا می گوینــد چطــور ادم بهتــری باشــیم‪ .‬بــا‬ ‫مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫خوب بودن یعنی چه؟‬ ‫چگونــه می فهمیــد انســان خوبــی هســتید؟ برخــی از ویژگی هایــی کــه‬ ‫ب مطــرح می شــوند عبارت انــد از‪:‬نوع دوســتی؛یکدلی؛‬ ‫ن خــو ‬ ‫بــرای انســا ‬ ‫انصاف؛سخاوتمندی؛مفیدبودن؛صداقت؛مهربانی؛مودب بودن؛‬ ‫مسئولیت پذیری‪.‬‬ ‫بعضی از نشــانه های اینکه شــما ادم خوبی هســتید‪:‬مردم از معاشــرت‬ ‫بــا شــما لــذت می برند؛حــس شــفقت و همدلــی دارید؛بــه حرف هــای‬ ‫دیگــران گــوش می دهید؛مســئولیت اشــتباهات تان را می پذیرید؛صادق‬ ‫هســتید؛با دیگــران مهربــان هســتید؛با خودتــان مهربان هســتید؛حامی‬ ‫دیگران هســتید‪.‬‬ ‫چگونه انسان بهتری باشیم؟‬ ‫تبدیل شــدن بــه ادم بهتــر ان قدرهــا هــم کــه فکــر می کنیــد ســخت‬ ‫نیســت‪ .‬نشــان دادن شــفقت‪ ،‬همدلــی و مهربانــی در تعامــات‬ ‫روزمــره خــود بــا دیگــران راز رســیدن بــه ایــن هــدف اســت‪ .‬برخــی از‬ ‫کارهایــی را کــه بایــد در راســتای رســیدن بــه ایــن هــدف انجــام بدهید‬ ‫در ادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬با مهربانی رفتار کنید‬ ‫ب بــودن یعنــی رفتــار مهربانانــه بــا دیگــران‪ .‬بــر اســاس‬ ‫ن خــو ‬ ‫انســا ‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬مهربانــی می توانــد اثــر مثبتــی بــر مغزتــان بگــذارد‪ .‬رفتــار‬ ‫محبت امیــز باعــث ازادشــدن اکســی توســین‪ ،‬اندورفیــن و ایجــاد‬ ‫ارتباطــات عصبــی جدیــد می شــود‪ .‬همان طــور کــه خودتــان هــم‬ ‫می دانیــد ایــن ‪ ۲‬هورمــون هورمون هــای ارامش بخــش و مفیــد‬ ‫هســتند‪ .‬همــه مــا مشــتاق احســاس خــوب مهربانــی هســتیم و عمــل‬ ‫مهربانانــه مــا به راحتــی بــه دیگــران هــم ســرایت می کنــد و باعــث‬ ‫می شــود انهــا هــم مهربانانــه رفتــار کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بیش از حد انتقاد نکنید‬ ‫وقتــی افــکار منفــی شــما را احاطــه می کننــد‪ ،‬خوب بــودن و‬ ‫خوب رفتارکــردن ســخت تر می شــود‪ .‬وقتــی می خواهیــد از کســی انتقــاد‬ ‫کنیــد‪ ،‬ســعی کنیــد ذهنیــت مثبتــی داشــته باشــید و کمــی خوش بیــن‬ ‫باشــید‪ .‬می پرســید چگونــه؟ اجــازه بدهیــد بــا مثــال جــواب ایــن ســوالتان‬ ‫را بدهیــم‪ .‬مثــا اگــر همکارتــان اشــتباهی کرده اســت‪ ،‬قبل از اینکــه از او‬ ‫و اشــتباهش انتقــاد کنیــد‪ ،‬کمــی فکــر کنید‪ .‬ســعی کنید به جــای اینکه از‬ ‫او ناراحت شــوید و او را ســرزنش کنید‪ ،‬از اشــتباهش به عنوان فرصتی‬ ‫بــرای کمــک بــه او اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬صادق باشید‬ ‫بــه خودتــان و ارزش هایتــان وفــادار بمانیــد‪ .‬شــما می توانیــد خــود‬ ‫را به خوبــی بیــان کنیــد و در عیــن حــال صــادق باشــید‪ .‬خوب بــودن‬ ‫بــه ایــن معنــا نیســت کــه هرگــز بــه مــردم «نــه» نگوییــد یــا کارهایــی‬ ‫را انجــام دهیــد کــه نمی خواهیــد‪ .‬تعییــن مرزهــای مشــخص بــه‬ ‫ایــن معنــی اســت کــه از ســامت روانــی و عاطفــی خودتــان مراقبــت‬ ‫می کنیــد‪ .‬مهربانــی بــا دیگــران زمانــی می توانــد طبیعی تــر باشــد کــه‬ ‫احســاس امنیــت و احتــرام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬با خودتان مهربان باشید‬ ‫نحــوه رفتــار مــا بــا خودمــان‪ ،‬نقــش مهمــی در نحــوه رفتارکــردن مــا‬ ‫بــا دیگــران دارد‪ .‬تــا بــه حــال توجــه کرده ایــد کــه بــا خودتــان چطــور‬ ‫صحبــت می کنیــد و وقتــی مشــکلی پیــش می ایــد چگونــه واکنــش‬ ‫نشــان می دهیــد؟ ایــا خودتــان را ســرزنش یــا مجــازات می کنیــد؟ شــما‬ ‫می توانیــد بــا تمریــن مهربان بــودن بــا خودتــان‪ ،‬بــا دیگــران هــم بهتــر‬ ‫رفتــار کنیــد و ادم بهتــری باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬روشن فکر باشید‬ ‫زندگــی پــر از تغییــر اســت‪ .‬وقتــی بــا ایده هــا‪ ،‬موقعیت هــا یــا افــرادی‬ ‫مواجه می شــویم که برایمان نااشــنا هســتند‪ ،‬ممکن اســت احساســات‬ ‫منفــی بــه وجــود بیاینــد کــه خوب بــودن را دشــوار می کننــد‪ .‬داشــتن ذهن‬ ‫بــاز الزمــه یادگیــری و جــذب اطالعــات فــارغ از هــر قضاوتــی اســت‪.‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬جاوید فرجام نیا‬ ‫اضطراب شروع‬ ‫هفته کاری؛ دالیل‬ ‫و روش های مقابله‬ ‫تــا بــه حــال برایتــان پیــش امــده اســت کــه غــروب جمعــه‬ ‫احســاس ناخوشــایندی داشــته باشــید؟ یــا مضطــرب و نگــران‬ ‫هفتــه پیــش رو باشــید؟ اگــر پاســختان مثبــت اســت‪ ،‬انچــه‬ ‫تجربــه کرده ایــد اضطــراب شــروع هفتــه کاری بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه دربــاره ایــن اضطــراب‪ ،‬دالیــل و شــیوه های مهــارش‬ ‫صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫اضطراب یا استرس شروع هفته کاری چیست؟‬ ‫اضطــراب شــروع هفتــه کاری نوعــی اضطــراب اینــده اســت‪،‬‬ ‫اضطرابــی کــه بــه هفتــه کاری پیــش رو مربــوط می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫بازنگه داشــتن ذهــن می توانــد به شــما کمــک کند موقعیت های مختلف‬ ‫و نااشــنا را تجربــه کنیــد و در عیــن حــال ارام باشــید‪ .‬وقتــی بــا خودتــان و‬ ‫محیطتــان راحــت باشــید‪ ،‬خوب بــودن خیلــی اســان تر می شــود‪ ،‬حتــی در‬ ‫میــان تغییــرات زیــادی کــه زندگــی برایتــان تــدارک دیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مودب باشید‬ ‫درســت اســت کــه ادب فقــط یکــی از جنبه هــای انســان بــودن اســت‪،‬‬ ‫امــا ویژگــی مهمــی بــرای داشــتن لحــن مثبــت در تعامــات اجتماعــی‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه رفتــار دیگــران نبایــد باعــث‬ ‫رفتــار بی ادبانـ ه شــما شــود‪ .‬اگــر دیگــران تنــد یــا بی ادبانــه رفتــار می کننــد‪،‬‬ ‫پاســخ مودبانــه شــما می توانــد راهــی بــرای تغییــر نحــوه تعامــل باشــد‪.‬‬ ‫به کاربــردن کلمــات ســاده ای ماننــد «لطفــا» و «متشــکرم» در مکالمــات‬ ‫روزمــره می توانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬دنبال راه هایی برای مفیدبودن باشید‬ ‫ســعی کنیــد بــا انجــام کارهای حتی به ظاهــر کوچک در تعامــات روزانه‬ ‫خــود بــا دیگــران مفید باشــید‪ ،‬از لبخنــدزدن به دیگران در فروشــگاه مواد‬ ‫غذایــی گرفتــه تــا کمــک بــه همکارتــان بــرای انجــام پــروژه‪ .‬مفیدبــودن‬ ‫می توانــد راهــی عالــی بــرای تمریــن خوب بــودن در طــول روز باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بخشش را تمرین کنید‬ ‫رهاکــردن رنجش هــای گذشــته و بخشــیدن دیگــران ســبب می شــود‬ ‫راحت تــر رو بــه جلــو حرکــت کنیــد‪ .‬وقتــی بــه دیگــران احســاس خوبــی‬ ‫داریــد‪ ،‬انســان بــودن و خوب تــر رفتارکــردن اســان تر اســت‪ .‬بخشــیدن‬ ‫خودتــان هــم مهــم اســت‪ ،‬بنابرایــن ســعی کنیــد تجربیــات منفــی‬ ‫گذشــته را رهــا کنیــد‪ .‬ایــن تجربیــات اجــازه نمی دهــد ذهــن بــاز و تفکــر‬ ‫مثبــت داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬قدردانی را تمرین کنید‬ ‫چنــد دقیقــه از روزتــان را صــرف فکرکــردن بــه چیــزی کنیــد کــه بابتــش‬ ‫شــکرگزار هســتید‪ .‬حتــی می توانیــد ایــن مــوارد را هــر روز در دفترچـه ای‬ ‫بنویســید‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬قدردانــی فوایــد بســیاری برای ســامتی‬ ‫دارد کــه کاهــش اســترس و افزایــش شــادی نمونه هایــی از انها هســتند‪.‬‬ ‫تمرکــز بــر افــکار مثبــت باعــث می شــود نگــرش مثبت تــری داشــته باشــید‬ ‫و کنارامــدن بــا مشــکالت روزمــره زندگــی برایتــان اســان تر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬به دیگران احترام بگذارید‬ ‫همدلــی و احتــرام هــم مولفه هــای مهمــی بــرای انســان بــودن‬ ‫هســتند‪ .‬ســعی کنیــد در طــول روز مســائل مختلــف را از دیــد‬ ‫ســایر افــراد هــم ببینیــد و بــه کارهایــی فکــر کنیــد کــه می توانیــد‬ ‫بــرای احتــرام بــه نیازهــای انهــا انجــام دهیــد‪ .‬بــه وقــت دیگــران هــم‬ ‫احتــرام بگذاریــد‪ .‬مثــا اگــر بــا دوســتی مالقــات می کنیــد‪ ،‬ســعی‬ ‫کنیــد به موقــع ســر قــرار حاضــر شــوید‪ ،‬در طــول مکالمــه از موبایــل‬ ‫اســتفاده نکنیــد و گــوش دادن فعــال را تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫فواید ادم خوبی بودن‬ ‫‪ .۱‬افزایش جذابیت در رابطه‬ ‫اضطــراب به خصــوص در غــروب جمعــه ســراغ خیلــی از مــا‬ ‫می ایــد و عالئمــش عبارت انــد از‪:‬ناراحتــی معده؛بی قــراری؛‬ ‫کج خلقی؛حس مبهم ناراحتی‪.‬‬ ‫ایــن حــس معمــوال غــروب جمعــه و پیــش از شــروع هفتــه‬ ‫کاری بــه ســراغمان می ایــد‪ ،‬امــا می توانــد در هــر روز هفتــه‬ ‫نیــز تکــرار شــود‪ .‬مثــا کســانی کــه شــیفتی کار می کننــد یــا اخــر‬ ‫هفته هــا نیــز مشــغول کارنــد‪ ،‬ممکــن اســت در روزهــای دیگــر‬ ‫هــم دچــار ایــن اضطــراب بشــوند‪.‬‬ ‫ســاده ترین دلیــل‪ ،‬پایــان تعطیــات اخــر هفتــه و شــروع‬ ‫هفتــه کاری اســت‪ .‬البتــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه مســائلی‬ ‫عمیق تــر باعــث بــروز ان شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬فرسودگی شغلی‬ ‫از منظــر روان شــناختی‪ ،‬اضطــراب شــروع هفتــه کاری نوعــی‬ ‫واکنــش بــه رویداد ناخوشــایندی اســت کــه به زودی اتفــاق می افتد‪.‬‬ ‫رویــداد مدنظــر در ایــن حالــت‪ ،‬شــروع کار اســت‪ .‬گاهــی اوقــات مــا‬ ‫غــرق کار می شــویم و برایــش انــرژی زیــادی صــرف می کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع می توانــد باعــث بــروز اضطــراب در مــا شــود‪ .‬بیــش از حــد‬ ‫کارکــردن مــا را دچــار فرســودگی شــغلی می کنــد‪ .‬چنــان در کارمــان‬ ‫غــرق می شــویم کــه زندگی کــردن را از یــاد می بریــم‪ .‬ایــن شــرایط بــه‬ ‫ی منجــر می شــود‪.‬‬ ‫مشــکالت روانــی و جســم ‬ ‫‪ .۲‬مشکالت روانی پنهان‬ ‫گاهــی اوقــات اضطــراب شــروع هفتــه کاری نشــانه وجــود‬ ‫مشــکالتی پنهــان در روان ماســت‪ .‬اینکــه اندکــی بــرای شــروع‬ ‫هفتــه پیــش رو اضطــراب داشــته باشــیم طبیعــی اســت‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر از کارمــان لــذت نمی بریــم‪ ،‬در محیــط کاری ســمی گیــر‬ ‫افتاده ایــم یــا مشــکالت شــخصی حل نشــده ای داریــم‪ ،‬همــه‬ ‫ایــن عوامــل می تواننــد خــود را به شــکل اضطــراب شــروع هفتــه‬ ‫کاری نمایــان کننــد‪.‬‬ ‫اضطراب شروع هفته کاری چقدر شایع است؟‬ ‫تحقیــق جامعــی دربــاره شــیوع ایــن اضطــراب انجــام نشــده‬ ‫خوب بــودن می توانــد شــما را بــه شــریک عاطفــی جذاب تــری‬ ‫تبدیــل کنــد‪ .‬بــر اســاس پژوهشــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۹‬منتشــر شــد‪،‬‬ ‫شــرکت کنندگان گفتــه بودنــد مهربانــی تنهــا ویژگــی مهــم شــریک‬ ‫زندگی شــان اســت‪ .‬ایــن یعنــی ادم خوبــی بــودن از وضعیــت مالــی‪،‬‬ ‫جذابیــت فیزیکــی و حــس شــوخ طبعــی مهم تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خلق وخوی بهتر‬ ‫خوب بــودن حــس خوبــی دارد‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬انجــام‬ ‫کارهــای محبت امیــز و مفیــد ســبب بهبــود خلق وخــو می شــود‪.‬‬ ‫محققــان دریافتنــد انجــام فعالیت هــای محبت امیــز به مــدت ‪ ۷‬روز‬ ‫پشت ســر هــم باعــث افزایــش احســاس شــادی و رفــاه می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن پژوهــش نشــان داد هرچــه افــراد کارهــای محبت امیــز‬ ‫بیشــتری انجــام بدهنــد‪ ،‬احســاس شــادی بیشــتری می کننــد‪ .‬جالــب‬ ‫اســت بدانیــد کــه فرقــی نداشــت ایــن کارهــای محبت امیــز در رابطــه‬ ‫بــا دوســتان‪ ،‬غریبه هــا یــا حتــی خــود شــخص انجــام شــوند و همــه‬ ‫تاثیــرات مثبــت یکســانی داشــتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاهش استرس‬ ‫انســان بــودن و تــاش بــرای ادم بهتــری شــدن می توانــد در کاهــش‬ ‫اســترس هــم نقــش داشــته باشــد‪ .‬محققــان دریافتنــد افــرادی کــه‬ ‫کارهــای محبت امیــز انجــام می دهنــد‪ ،‬کمتــر دچــار اســترس و‬ ‫منفی گرایــی می شــوند‪.‬‬ ‫نکاتی که باید در نظر بگیرید‬ ‫در حالــی کــه انســان خوبــی بــودن مزایــای زیــادی دارد‪ ،‬می توانــد‬ ‫معایبــی هــم داشــته باشــد‪ .‬ایــن مســئله به خصــوص در صورتــی صــادق‬ ‫اســت کــه نیــاز بــه خوب بــودن مانــع از برقــراری ارتبــاط واقعــی شــود‪.‬‬ ‫برخــی از پیامدهــای منفــی ســرکوب احساســات واقعــی در تــاش بــرای‬ ‫خوب بــودن عبارت انــد از‪:‬‬ ‫فوران هــای عاطفــی‪ :‬اگــر دائــم افــکار و احساســات واقعی تــان را‬ ‫فقــط به خاطــر ارائــه شــخصیتی خــوب ســرکوب می کنیــد‪ ،‬به احتمــال‬ ‫زیــاد ایــن احساســات باالخــره فــوران خواهنــد کــرد‪ .‬فشــار ناشــی‬ ‫از ایــن اتفــاق ممکــن اســت ان قــدر ادامــه یابــد کــه باعــث ایجــاد‬ ‫اســترس واکنشــی شــود‪.‬‬ ‫احســاس رنجــش‪ :‬پنهان کــردن احساســات واقعــی خــود یــا انــکار‬ ‫انچــه واقعــا می خواهیــد‪ ،‬می توانــد منجــر بــه احســاس رنجــش شــود‪.‬‬ ‫ایــن مســئله می توانــد اثــری معکــوس ایجــاد کنــد و بــر روابــط شــما بــا‬ ‫دیگــران تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫روابــط ســطحی‪ :‬اگــر چیزهایــی را کــه واقعــا از رابطــه می خواهیــد‬ ‫به خاطــر اجتنــاب از تعــارض و خوب بــودن بیــان نمی کنیــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫خــود واقعی تــان را بــرای دیگــران اشــکار نمی کنیــد‪ .‬ایــن اغلــب منجــر‬ ‫بــه روابطــی می شــود کــه عمــق و صمیمیــت عاطفــی ندارنــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت مشــاجره و درگیــری در ایــن روابــط کــم باشــد‪ ،‬امــا عمقشــان‬ ‫هــم کــم اســت‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬امــا نظرســنجی از ‪ ۱۰۰۰‬کاربــر شــبکه لینکدیــن نشــان داد‬ ‫کــه ‪۸۰‬درصدشــان پایــان هفته هــا دچــار ایــن اضطــراب شــده اند‪.‬‬ ‫پــس بایــد گفــت چنیــن اضطرابــی شــایع اســت و خیلی هــا‬ ‫دچــارش می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬به اندازه کافی بخوابید‬ ‫خــواب تســکین دهنده و ارامش بخــش ذهــن و جســم ماســت‪.‬‬ ‫متاســفانه امــروزه بســیاری از مــا بخشــی از زمــان خوابمــان را در‬ ‫طــول هفتــه فــدای کارهــای مختلــف می کنیــم بــه ایــن امید کــه اخر‬ ‫هفتــه بــا خوابــی ســنگین و طوالنــی ایــن کمبــود را جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن کار بی فایــده اســت‪ ،‬چراکــه تحقیقــات نشــان داده خــواب‬ ‫طوالنــی اخــر هفتــه نمی توانــد کم خوابــی طــول هفتــه را جبــران‬ ‫کنــد‪ .‬پــس بهتــر اســت طــوری برنامه ریــزی کنیــم کــه در طــول‬ ‫هفتــه به انــدازه کافــی بخوابیــم‪ .‬چنــد توصیــه مفیــد بــرای انجــام‬ ‫ایــن کار را در ادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫چرخــه زمانــی خــواب و بیــداری را رعایــت کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫ســاعت خــواب و بیداری تــان منظــم باشــد‪ .‬ایــن نکتــه را حتــی در‬ ‫اخــر هفته هــا رعایــت کنیــد‪ .‬بــا رعایــت چرخــه خــواب و بیــداری‬ ‫ســاعت طبیعــی بدنتــان را تنظیــم می کنیــد‪.‬‬ ‫محیــط خــواب مناســبی فراهــم کنیــد‪ .‬تخــت مناســبی بخریــد‬ ‫و اتــاق تاریــک‪ ،‬خنــک و ســاکتی را بــرای خــواب انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫دســت کم ‪ ۱‬ســاعت قبــل از خــواب‪ ،‬تلفــن همــراه خودتــان را‬ ‫کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫حواســتان بــه کافئیــن دریافتــی باشــد‪ ،‬به خصــوص بعدازظهرهــا‬ ‫قهــوه مصــرف نکنیــد‪ .‬کافئیــن موجــود در قهــوه مانــع خــواب‬ ‫کافــی و عمیــق می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بین کار و زندگی تعادل ایجاد کنید‬ ‫بایــد مرز هــای مشــخص و روشــنی بیــن کار و زندگــی ترســیم‬ ‫کنیــد‪ .‬یعنــی هنــگام کار مشــکالت شــخصی را کنــار بگذاریــد و‬ ‫هنگامــی کــه از کار فراغــت پیــدا می کنیــد‪ ،‬مســائل کاری را وارد‬ ‫زندگــی شــخصی نکنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫دستگیری تبعه بیگانه غیر مجاز در جاجرم ‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری تبعــه خارجــی کــه بــه صــورت غیــر مجــاز وارد کشــور و در نهایــت بــه ایــن‏شهرســتان شــده بــود‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬ســرهنگ"رضا قنــدی"‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه یــک تبعه کشــور خارجی در این شهرســتان حضور داشــته و برای ســاکنان‬ ‫نیــز‏ایجــاد مزاحمــت کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس امنیــت عمومــی قــرار گرفــت‪.‬‏وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بــی وقفــه و بررســی اظهــارات‬ ‫شــاکیان پرونــده‪ ،‬محــل حضــور ایــن فــرد شناســایی و در یــک‏عملیــات غافلگیرانــه وی دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم بعــد از هماهنگــی هــای الزم بــرای‬ ‫طــرد از‏کشــور بــه اردوگاه اتبــاع غیــر مجــاز منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬مرداد‬ ‫مهارت های مورد‬ ‫توجه در استخدام‬ ‫مدیران فناوری‬ ‫اطالعات و ‪CISO‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫اســتخدام و اخــراج می توانــد یکــی از وقت گیرتریــن و‬ ‫پرهزینه تریــن تالش هایــی باشــد کــه بســیاری از شــرکت ها‬ ‫انجــام می دهنــد‪ ،‬اگــر اشــتباه عمــل کنیــد طولــی نمی کشــد کــه‬ ‫مشــکالتی در تیــم شــما ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه نیــاز بــه اســتخدام بــرای نقش هــای فنــی داریــد کــه‬ ‫ممکــن اســت خــارج از حــوزه دانــش شــما باشــد؛ کار پیچیده تــر‬ ‫می شــود‪ ،‬برخــی از چالــش برانگیزتریــن موقعیت هــا بــرای‬ ‫اســتخدام‪ ،‬کســانی هســتند کــه بــا کدنویســی‪ ،‬امنیــت و ســایر‬ ‫نقش هــای فنــی ســرو کار دارنــد‪ ،‬امــا بایــد بدانیــم امنیــت‬ ‫ســایبری بــرای هــر شــرکتی کــه هــرکاری را بــه صــورت انالیــن‬ ‫انجــام می دهــد حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان صاحــب یــک کســب و کار بایــد مطمئــن شــوید کــه فــرد‬ ‫مجــرب و واجــد شــرایط مســلط بــه امنیــت ســایبری را در تیــم خــود‬ ‫داریــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال پریمتــر ‪ 81‬یــک راه حــل امنیتــی ‪ SASE‬را‬ ‫ارائــه می دهــد کــه می توانیــد ان را بــا یــک تیــم ترکیــب کنیــد تــا یک‬ ‫چارچــوب امنیتــی مناســب بــرای کار ایجــاد کنید‪.‬‬ ‫چرا کسب و کار شما به امنیت سایبری نیاز دارد‬ ‫در چنــد ســال گذشــته افزایــش قابــل توجهــی در مشــاغلی‬ ‫وجــود داشــته اســت کــه از روش ترکیبــی کار یــا اســتخدام کامــا‬ ‫از راه دور اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــن بــدان معناســت کــه افــراد‬ ‫بیشــتری بــه شــبکه کســب و کار شــما دسترســی دارنــدو برخــی‬ ‫از انهــا ممکــن اســت امــوزش مناســبی بــرای اطمینــان از ایمــن‬ ‫بــودن کاری کــه انجــام می دهنــد نداشــته باشــند‪ ،‬داشــتن یــک‬ ‫تیــم امنیــت ســایبری بــه ایــن معنــی اســت اطالعــات حســاس‪،‬‬ ‫سیســتم ها و تمــام داده هــای ارزشــمند شــما ایمــن نگــه داشــته‬ ‫می شــوند‪ ،‬وقتــی یــک شــرکت راهبــرد امنیــت ســایبری قــوی‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬اگــر مــورد حملــه ســایبری قــرار گیــرد‪ ،‬قــادر بــه‬ ‫دفــاع از خــود نخواهــد بــود‬ ‫جهــان بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــه هــم متصــل شــده‬ ‫اســت و بــا همــه پیشــرفت ها خطــر حملــه ســایبری افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ ،‬بــه همــان ســرعتی کــه یــک کســب و کار فنــاوری‬ ‫جدیــدی اتخــاذ می کنــد‪ ،‬مجرمــان ســایبری راهــی بــرای نفــوذ بــه‬ ‫سیســتم ها پیــدا می کننــد‪ ،‬داشــتن یــک تیــم از جملــه مدیــران‬ ‫ماهــر تنهــا خــط دفاعــی اســت کــه مجرمــان ســایبری احتمالــی‬ ‫را در مســیر متوقــف می کنــد‪.‬‬ ‫مزایای استخدام مدیر ‪ CISO‬و مدیر فناوری اطالعات چیست؟‬ ‫یکــی از پیچیده تریــن و چالــش برانگیزترین جنبه های هر کســب‬ ‫و کار ســرعت تکامل امنیت اســت‪ ،‬مهم نیســت که شــرکت شــما‬ ‫چــه قــدر بــزرگ یــا کوچــک اســت‪ ،‬شــما در معــرض خطــر نقــض‬ ‫امنیــت هســتید و متاســفانه ایــن یــک واقعیــت اســت کــه ایــن‬ ‫نقض هــا در حــال رایــج شــدن هســتند‪ ،‬یــک افســر ارشــد امنیــت‬ ‫اطالعــات دیگــر عضــوی نیســت کــه داشــتن ان خوب باشــد؛ بلکه‬ ‫ایــن یــک امــر ضــروری اســت‪ ،‬ایــن می توانــد بــه صــورت یــک نقش‬ ‫از راه دور‪ ،‬داخلــی‪ ،‬موقــت یــا از طریــق یــک شــرکت متخصــص‬ ‫باشــد‪ ،‬مهــم ایــن اســت کــه شــما فــردی را داریــد کــه امنیت کســب‬ ‫و کار شــما را همیشــه در ذهــن دارد‪.‬‬ ‫انهــا اولیــن کســانی هســتند کــه خواســتار امــوزش در مــورد‬ ‫خطــرات و مدیریــت انهــا خواهنــد بــود‪ ،‬نــه تنهــا ایــن بلکــه‬ ‫یــک ‪ CISO‬حــرف اخــر را در مــورد همــه مــوارد امنیــت ســایبری‬ ‫خواهــد زد و پیشــنهادات مبتنــی بــر اطالعــات را ارائــه خواهــد‬ ‫کــرد‪ ،‬یــک مدیــر فنــاوری اطالعــات بایــد اطمینــان حاصــل کنــد‬ ‫کــه راهبــرد موجــود بــرای شــرکت بهتریــن اســت‪ ،‬مدیــر فنــاوری‬ ‫اطالعــات شــما اهــداف تجــاری شــما را درک می کنــد و می توانــد‬ ‫شــما وگــروه را بــرای اینــده امــاده می کنــد‪.‬‬ ‫مزایــای اســتخدام هــر دوی ایــن نقش هــا عبارتنــد از‪:‬افزایــش‬ ‫ســرعت بهبــودی هنــگام وقــوع حــوادث‪ /‬کارکنــان خــوب اموزش‬ ‫دیده‪/‬بهبــود ســوداوری‪ ،‬افزایــش بهره وری‪/‬کاهــش هزینه هــا‬ ‫هنگام استخدام مدیر ‪ CISO‬و ‪ IT‬باید به دنبال چه مهارت هایی بود؟‬ ‫در حالــی کــه برخــی از مهارت هــا بــر اســاس نقشــی کــه دارنــد‬ ‫متفــاوت خواهنــد بــود امــا مهارت هــا و ویژگی هایــی وجــود دارد‬ ‫کــه در هــر دو بــه دنبــال ان خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫ارزیابی و مدیریت خطر‬ ‫مدیــران ‪ IT‬و مدیــران ‪ CISO‬بایــد یــک ارزیابــی و تجربــه‬ ‫مدیریتــی بــا ریســک پذیــری بــاال داشــته باشــند‪ ،‬هنــگام بررســی‬ ‫ســوابق و در طــول مصاحبــه ایــن مــوارد بایــد مــورد ســوال قــرار‬ ‫گیــرد‪ ،‬اکثــرا هیئــت مدیــره و ذینفعــان بــه دنبــال مدیریــت‬ ‫ریســک پذیر هســتند‪.‬‬ ‫مقررات و انطباق‬ ‫هنــگام اســتخدام بــرای ایــن نقش هــا‪ ،‬فــرد بایــد در رعایــت‬ ‫مقــررات متخصــص باشــد‪ ،‬ایــن چیــزی اســت کــه کســب و کار‬ ‫شــما را محافظــت و مطابــق بــا اســتاندارد نگــه م ـی دارد‪ ،‬تمــام‬ ‫خــط مش ـی های شــما بایــد مرتبــط و موثــر باشــد‪.‬‬ ‫مهارت های نظارتی‬ ‫ممکــن اســت انتخــاب کنیــد کــه یــک تیــم داشــته باشــید یــا‬ ‫بــا یــک شــرکت کار کنیــد‪ ،‬در هــر صــورت مدیــر ‪ CISO‬شــما‬ ‫بــه مهارت هــای رهبــری نیــاز دارد‪ ،‬در هــر زمــان بایــد مطمئــن‬ ‫شش مهارت الزم و ضروری‬ ‫برای معاینه فنی‬ ‫ابزار دیجیتالی‬ ‫شــوید کــه گــروه شــما در مســیر درســت قــرار دارد‪ ،‬بــا هــم خــوب‬ ‫کار می کنــد‪ ،‬گروهــی کــه درگیــر و حمایــت می شــود بــه طــور‬ ‫مــداوم از گروه هایــی کــه فاقــد مهارت هــای نظارتــی مناســب‬ ‫در رهبــری هســتند؛ بهتــر عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫مدیریت حوادث‬ ‫اگــر فــردی کــه اســتخدام می کنیــد بــا هیــچ حادثه هــای برخــورد‬ ‫نکــرده باشــد نمی توانیــد اطمینــان داشــته باشــید کــه در حالــت‬ ‫پــر اســترس درســت کار می کنــد‪ ،‬انهــا بایــد رویکــرد سیســتماتیک‬ ‫نســبت بــه کاری کــه انجــام می دهنــد داشــته باشــند‪ ،‬بــرای‬ ‫مدیریــت یــک حادثــه بایــد مراحــل اماده ســازی‪ ،‬شناســایی‪،‬‬ ‫اصــاح‪ ،‬فعالیــت پــس از حادثــه نحــوه انجــام ان مراحــل می توانــد‬ ‫متفــاوت باشــد‪ ،‬امــا اینهــا اصــول اولیــه هســتند‪.‬‬ ‫توسعه سیاست و مدیریت‬ ‫مدیــران ‪ CISO‬و‪ IT‬شــما افــرادی خواهنــد بــود کــه‬ ‫سیاســت های امنیتــی را بــرای بــراوردن نیازهــای کســب و کار‬ ‫توســعه می دهنــد‪ ،‬ایــن سیاسـت ها بایــد بــه راحتــی در سراســر‬ ‫شــرکت قابــل اجــرا باشــند‪ ،‬محیــط شــما را ایمــن کننــد و تمــام‬ ‫مقــررات و الزامــات قانونــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫نرم افزار‬ ‫بســیاری از تیم هــا راه حل هــای خــود را پیــدا خواهنــد کــرد‪،‬‬ ‫راه حل هــای داخلــی زمانــی بــه کار می اینــد کــه مدیریــت ‪ IT‬یــا‬ ‫‪ CISO‬نمی توانــد راه حــل قــوی بــرای کار کــردن پیــدا کننــد‪ ،‬انهــا‬ ‫می تواننــد بــا نرم افزارهــای امنیــت شــبکه‪ ،‬حریــم خصوصــی‬ ‫داده هــا‪ ،‬فنــاوری عملیــات و نرم افــزار اتوماســیون امنیتــی کار‬ ‫کننــد‪ ،‬فقــط چنــد درصــد از مــواردی کــه انهــا اســتفاده می کننــد‬ ‫بــر اســاس کســب و کار شــما متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫تعــداد کمــی از کســب و کارهــا دارای یــک مدیــر تمــام وقــت‬ ‫فنــاوری اطالعــات یــا ‪ CISO‬هســتند و بــه همیــن دلیــل در‬ ‫معــرض خطــر حملــه ســایبری قــرار دارنــد‪ ،‬هزینــه مالــی نقــض‬ ‫داده هــا و شــهرت می توانــد بســیاری از شــرکت های کوچک تــر‬ ‫را مجبــور بــه تعطیلــی کنــد‪.‬‬ ‫نگاهی گذرا‬ ‫به برخی از اسیب‬ ‫پذیری های امنیتی‬ ‫قدیمی و جدید‬ ‫مطابــق بــا پایــگاه داده ملی اســیب پذیــری (‪ ،)NVD‬تقریبــا ًهر روز‬ ‫‪ 45‬مــورد اســیب پذیــری جدیــد کشــف مــی شــوند‪ .‬از ســال ‪، 2016‬‬ ‫‪ NVD‬افزایــش ‪ 130‬درصــدی در کل اســیب پذیری هــای افشــا شــده‬ ‫را مشــاهده کــرده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن میــان‪ ٪60 ،‬از اســیب پذیری هــا بــه «شــدت» یــا «شــدید»‬ ‫و ‪ ٪45‬محصــوالت مایکروســافت تاثیــر مــی پذیرنــد‪ .‬در اینجــا ‪20‬‬ ‫قطعــه برتــر مــورد نیــاز بــرای اســیب پذیری هــای ثبــت شــده از ســال‬ ‫‪ 2016‬اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ - 0708‬نسخه های قدیمی تر مایکروسافت ویندوز‬ ‫ایــن اســیب پذیــری تحت عنــوان «‪ »BlueKeep‬نامیده می شــود‪،‬‬ ‫روی خدمــات دســک تــاپ از راه دور سیســتم های وینــدوز تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬یــک مهاجــم می توانــد بــا موفقیــت از اســیب پذیــری‬ ‫بــرای اجــرای کــد دلخــواه در سیســتم هــدف ســوء اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫‪ - 2725-2019-CVE‬سرور ‪Oracle WebLogic‬‬ ‫یــک اســیب پذیــری کــه منجــر بــه اجــرای کــد از راه دور بــدون احــراز هویــت‬ ‫اســت‪ .‬روی نســخه هــای ســرور ‪ 10.3.6.0‬و ‪ 12.1.3.0‬تاثیــر مــی گــذارد‪.‬‬ ‫‪ - 12130-2018-CVE‬ریزپردازنده های ‪Intel x86‬‬ ‫زیــر مجموعــه ای از اســیب پذیری هــای کانــال جانبــی اجــرای‬ ‫ســوداگرانه ‪ -‬همچنیــن بــه عنــوان نمونــه گیــری از داده هــای پرشــده‬ ‫‪ Microarchitectural Fill‬شــناخته شــده اســت – می توانــد‬ ‫بــه مهاجمــان اجــازه دهــد داده هــای ممتــاز را در مرزهــای اعتمــاد‬ ‫بخواننــد‪ .‬مایکروســافت بــرای کاهــش اســیب پذیــری و ســه نفــر‬ ‫دیگــر ‪ ،‬بــه روزرســانی هــای نــرم افــزاری را منتشــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ - 0802-2018-CVE‬نرم افزار ‪Microsoft Office‬‬ ‫طبقــه بنــدی شــده بــه عنــوان اســیب پذیــری اجــرای کــد از راه دور‪ ،‬ایــن‬ ‫نقــص مــی توانــد بــه مهاجمــان اجــازه دهــد تــا کــد دلخــواه را در زمینــه‬ ‫کاربــر فعلــی اجــرا کننــد‪ .‬ایــن مــی توانــد مهاجمــان را قــادر ســازد کــه‬ ‫برنامــه هــا را نصــب کننــد‪ ،‬داده هــا را مشــاهده‪ ،‬تغییــر یــا حــذف کننــد‪.‬‬ ‫‪ - 10561-2018-CVE‬شبکه ‪DASAN‬‬ ‫در مــاه ژوئیــه‪ ،‬گــزارش شــد کــه یــک هکــر یــک بوتنــت ‪ IoT‬بــا‬ ‫‪ 18،000‬دســتگاه مبتنــی بــر هــواوی را در یــک روز بــرای بهــره بــرداری‬ ‫از ایــن نقــص ســاخته اســت‪.‬‬ ‫‪ - 7600-2018-CVE‬دروپال‬ ‫ایــن نقــص را می تــوان مــورد ســوء اســتفاده قــرار داد تــا بــه‬ ‫مهاجمــان اجــازه دهــد کــد دلخــواه را اجــرا کننــد‪ .‬ایــن دروپــال را قبل‬ ‫از ‪ 8.3.9.8.4.6 ، 7.58‬و ‪ 8.5.1‬تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪WinRAR - 20250-2018-CVE‬‬ ‫ایــن اســیب پذیــری بــه طــور وحشــیانه در یــک حملــه هدفمنــد‬ ‫علیه ســازمانها در صنعت ماهواره و ارتباطات مورد ســوء اســتفاده‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬مهاجمــان می تواننــد از اســیب پذیــری بــرای اجــرای‬ ‫چندیــن روش اجــرای کــد اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪Adobe Flash Player - 4878-2018-CVE‬‬ ‫‪ CERT‬کره جنوبی هشــداری را در مورد ســوء اســتفاده از اســیب پذیری‬ ‫در توزیــع کــد مخــرب مخفــی شــده در اســناد ‪ MS‬منتشــر کــرده بود‪.‬‬ ‫‪‎0.1 Microsoft SMB - 0143-2017-CVE‬‬ ‫یــک مهاجــم می توانــد بــا ارســال یــک بســته دســتکاری شــده خــاص‬ ‫بــه ســرور ‪ SMBv1‬هــدف‪ ،‬از اســیب پذیــری ســوء اســتفاده کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫نقــص می توانــد بــه مهاجمــان اجــازه دهــد کــد را در ســرور هدفمنــد‬ ‫اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫‪ - 8570-2017-CVE‬نرم افزار ‪Microsoft Office‬‬ ‫ایــن اســیب پذیــری توســط مهاجمــان بــرای بارگیــری نــرم افزارهــای‬ ‫مخــرب از قبیــل ‪ Loki‬و ‪ Nanocore‬مــورد ســوء اســتفاده قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬ایــن اســیب پذیــری در ژوئیــه ‪ 2017‬برطــرف شــد‪.‬‬ ‫‪ - 5715-2017-CVE‬اســیب پذیــری هــای ‪ Spectre‬و‬ ‫‪Meltdown‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪591‬‬ ‫ایــن نقــص معــروف بــه حمــات کانــال جانبــی ریــز پردازنــده‪ ،‬ایــن‬ ‫نقــص را بــر پردازنده هــای ‪ ARM‬و ‪ Intel‬تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬راهنمایی‬ ‫کاهــش در اوریــل ‪ 2018‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫‪ - 5638-2017-CVE‬اپاچی ‪Struts‬‬ ‫ایــن اســیب پذیــری بــه نقــض داده هــای ‪ Equifax‬بدنــام مرتبــط‬ ‫اســت‪ .‬ایــن پــچ در مــارس ‪ 2017‬عرضــه شــد‪.‬‬ ‫‪ - 11882-2017-CVE‬نرم افزار ‪Microsoft Office‬‬ ‫مایکروســافت هشــدار داده اســت کــه از یــک اســیب پذیــری‬ ‫گســترده در یــک کارزار اســپم مشــاهده شــده در ژوئــن ‪2019‬‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ .‬اســیب پذیــری فســاد حافظــه‪ ،‬یــک مهاجــم‬ ‫می توانــد بــا اســتفاده از یــک پرونــده دســتکاری شــده خــاص از‬ ‫طریــق ایمیــل‪ ،‬از ایــن نقــص سوءاســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫‪ - 8759-2017-CVE‬چارچوب ‪Microsoft.net‬‬ ‫در ژانویــه ســال ‪ ، 2018‬مهاجمــان از ایــن نقــص بــرای گســترش‬ ‫بدافــزار ‪ Zyklon HTTP‬اســتفاده کردنــد‪ .‬ایــن نقــص در ســپتامبر‬ ‫‪ 2017‬برطــرف شــد‪.‬‬ ‫‪D-Link ، Realtek - 8361-2014-CVE‬‬ ‫نــوع جدیــدی از ‪ botnet Mirai‬شــامل ‪ 13‬بهــره بــرداری از ایــن‬ ‫نقــص اســت‪ .‬ایــن نقــص در مــاه مــه ‪ 2015‬برطــرف شــد‪.‬‬ ‫‪ - 0158-2012-CVE‬کنترل های رایج مایکروسافت‬ ‫اگــر کاربــر از یــک وب ســایت حــاوی مطالــب خــاص تهیــه شــده‬ ‫بازدیــد کنــد‪ ،‬اســیب پذیــری مهــم اجــرای کــد از راه دور می توانــد‬ ‫اجــرای کــد از راه دور را انجــام دهــد‪ .‬بــه روزرســانی امنیتــی ‪ -‬کــه در‬ ‫اوریــل ‪ 2010‬منتشــر شــد ‪ -‬بــا غیرفعــال کــردن نســخه اســیب پذیــر‬ ‫کنتــرل هــای رایــج وینــدوز و جایگزینــی ان بــا یــک نســخه جدیــد کــه‬ ‫شــامل اســیب پذیــری نیســت‪ ،‬بــه اســیب پذیــری اشــاره مــی کنــد‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در حــوزه معاینــه فنــی‪ ،‬ابــزار دیجیتــال‪ ،‬فنــاوری و عدالــت‬ ‫کیفــری بــه یکدیگــر مربــوط می شــوند‪ .‬بررســی فنــی ابــزار‬ ‫دیجتیالــی عبــارت اســت از‪ :‬جمــع اوری‪ ،‬بازیافــت و تحلیــل‬ ‫اطالعــات از انــواع وســایل ذخیره ســاز همچــون رایانــه‪ ،‬گوشــی‬ ‫همــراه‪ ،‬شــبکه ها و‪ ...‬اســت‪ .‬ردزنــی هکــر‪ ،‬بازیابــی اطالعــات‬ ‫ســرقت شــده و پیگیــری حمــات ســایبری از وظایــف فــرد در‬ ‫معاینــه ابــزار دیجیتالــی اســت‪.‬بنابر اعــام شــرکت امنیــت‬ ‫ســایبری ‪ ،LIFARS‬شــش مهــارت ضــروری جهــت انجــام‬ ‫معاینــه فنــی دیجیتالــی بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪-1‬استعداد تحلیلی‪:‬‬ ‫بدیهی اســت در بررســی ابزار دیجیتال‪ ،‬شــخص می بایســت‬ ‫دارای مهارت هــای تحلیلــی الزم بــرای کنــار هــم نهــادن‬ ‫اطالعــات و حــل پرونــده باشــد‪ .‬از ملزومــات اساســی معاینــه‬ ‫ابــزار دیجیتــال‪ ،‬ســرعت بــاال در تفکــر تحلیل گرانــه و قــدرت‬ ‫رصــد دقیــق اســت کــه اغلــب در یگان هــای فــوق پیشــرفته‬ ‫نظامــی و امنیــت ســایبری کســب و در بوت ـه ی ازمایــش قــرار‬ ‫داده می شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهارت های کامپیوتری‪:‬‬ ‫بــه دلیــل تخصصــی بــودن ایــن معاینــات‪ ،‬ســابقه ی کار و‬ ‫مطالعــه قبلــی در رشــته علــوم کامپیوتــری مــورد نیــاز اســت‬ ‫و از ویژگی هــای مهــم کارشناســان ازمایشــگاه بررســی فنــی‪،‬‬ ‫برخــورداری از فهــم عمیقــی از چگونگــی عملکــرد تکنولــوژی‬ ‫است‪ .‬تجربه کار با سیستم های کامپیـوتری‪ ،‬برنامه نویسی‬ ‫و ســایر زیرشــاخه ها‪ ،‬دانــش عمومــی قبلــی در حــوزه ی شــبکه‬ ‫و چگونگــی ارتبــاط سیســتم های دیجیتالــی‪ ،‬همگــی منجــر بــه‬ ‫تســهیل معاینــات ازمایشــگاهی می شــود‪.‬‬ ‫‪ -3‬فهم صحیح امنیت سایبری‪:‬‬ ‫از انجایــی کــه معاینــات ابــزار دیجیتــال در مــورد حل و کشــف‬ ‫جرائــم ســایبری اســت پــس کارشناســان امنیــت ســایبری جزو‬ ‫بهتریــن گزینه هــا هســتند‪ .‬دفــاع در برابــر دسترســی غیرمجاز‬ ‫بــه داده هــا بــدون اطــاع از تکنیک هــای پیــاده شــده بــر‬ ‫م هــدف غیــر ممکــن اســت‪ .‬دانــش امنیــت ســایبری‬ ‫سیســت ‬ ‫عــاوه بــر پیشــگیری از جرائــم‪ ،‬در کشــف ان نیــز کارامــد‬ ‫اســت پــس بســیاری از کارشناســان ازمایشــگاه معاینــه ابــزار‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬در صــورت همــکاری بــا تیم هــای امنیــت ســایبری‬ ‫قطعــا ًتجــارب مفیــدی کســب می نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬نظم و انضباط‪:‬‬ ‫بــا وجــود محیــط کاری به هــم ریختــه‪ ،‬شــاید انجــام معاینــات‬ ‫پزشــکی از ابــزار دیجیتــال امکان پذیــر باشــد امــا برخــورداری‬ ‫از ذهــن ســاماندهی شــده درســت هماننــد ثبــت ســوابق‪،‬‬ ‫از ضروریــات امــر اســت‪ .‬کیفیــت مســتند ســازی یافته هــا و‬ ‫ارائــه ان بــه وکال و قضــات همــه در گــرو برخــورداری از دقــت و‬ ‫انضبــاط فــراوان در معاینــه ابــزار دیجیتــال اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهارت ارتباطی‪:‬‬ ‫بررســی فنــی ابــزار دیجیتــال بصــورت انفرادی ممکن نیســت‪.‬‬ ‫الزم اســت گروهــی کــه بــا ان همــکاری می کنیــد توســط‬ ‫گزارشــات کتبــی یــا شــفاهی شــما در جریــان امــور قــرار گیرنــد‬ ‫پــس برخــورداری از مهــارت بــاال در مکاتبــه و تکلــم در مخابــره‬ ‫هرچــه بهتــر یافته هــای خــود بــه همــکاران و ســایر افــراد‬ ‫ذیربــط از دیگــر ضروریــات امــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬میل به دانش افزایی‪:‬‬ ‫جرائــم ســایبری دائمــا ًدر حــال توســعه می باشــند‪ .‬بنابرایــن‬ ‫الزم اســت در به روزکــردن دانــش و جســتجوی راهــکار بــرای‬ ‫بهبــود کار خــود تــاش کنیــد‪ .‬انتقــاد پذیــری و نگــرش نقادانــه‬ ‫بــه خــود‪ ،‬یکــی از ویژگی هــای مطلــوب جهــت پیشــرفت مداوم‬ ‫در ایــن حرفــه اســت‪.‬‬ ‫مدارک هــای دانشــگاهی در حــوزه بررســی ازمایشــگاهی ابــزار‬ ‫دیجیتــال (بــه خصــوص علــوم کامپیوتــر و یا دوره هــای عدالت‬ ‫کیفــری) موثــر هســتند ولی در صــورت عدم برخــورداری از این‬ ‫مــدارک‪ ،‬گواهینامه هــای معتبــر مختلفــی در ارتبــاط بــا امنیــت‬ ‫ســایبری مثــل ‪ CISSP, ENCE, GCFE/A‬کفایــت می کنــد‪.‬‬ ‫فرامــوش نشــود اعتبــار حرفــه ای شــخص‪ ،‬ماخــوذ از عمــل‬ ‫موشــکافانه معاینــات فنــی ابــزار دیجیتــال می باشــد‪.‬‬ ‫رمز عابر بانک خود‬ ‫را در اختیار غریبه ها‬ ‫قرار ندهید‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -591‬سال هشتم‬ ‫‪-591-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/24‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪24 - 2022 //‬‬ ‫‪// 22 - 1401 //05‬اوت‬ ‫دوشنبه ‪05//31‬‬ ‫‪87‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی‪ -‬معرفی کتاب‬ ‫کتاب روانشناسی زرد؛‬ ‫کتاب هایی که بهتر است نخوانید‬ ‫همــه مــا از بچگــی شــنیده ایم کــه کتــاب یــار مهربــان ماســت و مزایــای‬ ‫زیــادی برایمــان دارد‪ ،‬امــا هیچ کــس بــه مــا نگفتــه اســت ضــرر خوانــدن‬ ‫بعضــی کتاب هــا از فایده شــان بیشــتر اســت‪ .‬قبــل از خوانــدن کتــاب‪،‬‬ ‫بایــد ان را از جنبه هــای مختلــف بررســی کنیــم‪ ،‬مثــا مطمئــن شــویم‬ ‫ب روانشناســی زرد نباشــد‪ .‬اگــر برایتــان ســوال اســت کــه کتــاب‬ ‫کتــا ‬ ‫روانشناســی زرد چیســت و چــه کتاب هایــی در ایــن دســته قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬تــا پایــان ایــن مقالــه مــا را همراهــی کنیــد‪.‬‬ ‫روان شناسی زرد یعنی چه؟‬ ‫روان شناســی زرد یعنــی روان شناســی ســاختگی و غیرواقعــی‪ .‬در زبــان‬ ‫انگلیســی بــه ایــن نــوع روان شناســی «‪ »POP Pysochology‬می گوینــد‬ ‫کــه قســمت اول ان مخفــف «‪ »Popular‬یــا عامه پســند اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫نــوع روان شناســی ممکــن اســت یــک نظریــه ان قــدر گســترش یافتــه‬ ‫باشــد کــه عمــوم مــردم ان را بــاور کننــد‪ .‬ایــن نظریه هــا اغلــب در مجــات‬ ‫منتشــر می شــوند یــا افــرادی کــه روان شــناس نیســتند در برنامه هــای‬ ‫گفت وگومحــور ِ تلویزیونــی یــا اینترنتــی مطرحشــان می کننــد‪.‬‬ ‫شــاید شــنیده باشــید کــه می گوینــد‪« :‬افــرادی کــه کامــا متضــاد یکدیگــر‬ ‫هســتند‪ ،‬عاشــق هــم می شــوند و بــرای همیشــه بــه خوبــی و خوشــی‬ ‫زندگــی می کننــد‪ ».‬امــا در واقــع زوج هایــی کــه شــغل‪ ،‬شــیوه زندگــی و‬ ‫عقایــد مشــابهی دارنــد بیشــتر در کنــار هــم می ماننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کتــاب یــک نــگاه‪ :‬مالکــوم گلــدول در ایــن کتــاب توضیــح می دهــد کــه‬ ‫گاهــی اوقــات تصمیــم خــوب تصمیمــی اســت کــه بــا درنظرگرفتــن همــه‬ ‫جوانــب امــر گرفتــه نشــده و فــرد فقــط در چنــد دقیقــه و بــا درنظرگرفتــن‬ ‫اصلی تریــن جنبه هــای مســئله بــه جــواب رســیده اســت‪ .‬امــا در واقــع گرفتــن‬ ‫چنیــن تصمیمــی اصــا ســاده نیســت و فــرد تصمیم گیرنــده بایــد در حــوزه‬ ‫مدنظــر تجربــه و تخصــص کافــی داشــته باشــد‪ .‬همچنیــن در ایــن کتــاب‬ ‫نوشــته شــده اســت بهتریــن تصمیم هــا انهایی انــد کــه توضیح دادنــی‬ ‫نیســتند و بــرای اثبــات ایــن موضــوع چنــد مثــال ذکــر شــده اســت‪ ،‬مثــا‬ ‫روان شناســی کــه بــا چنــد دقیقــه گــوش دادن بــه صحبــت زوجیــن می توانــد‬ ‫طــول زندگــی زناشــویی انهــا را پیش بینــی کنــد‪ .‬در ایــن مثــال تاثیــر تخصــص‬ ‫و ســال ها تجربــه روان شــناس در نظــر گرفتــه نشــده اســت‪ ،‬به ویــژه کــه‬ ‫روان شــناس ها معمــوال پــس از چندیــن جلســه نتیجه گیــری می کننــد نــه‬ ‫پــس از چنــد دقیقــه‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کتــاب ایــده اثربخــش‪ :‬همان طــور کــه از اســم کتــاب پیداســت‪،‬‬ ‫می خواهــد بگویــد چطــور می تــوان ایــده ای را مانــدگار و اثرگــذار کــرد و چــرا‬ ‫برخــی از ایده هــا به راحتــی از بیــن می رونــد‪ .‬پاســخش هــم در دو کلمــه‬ ‫خالصــه می شــود‪ :‬ســادگی و باوری پذیری!جــری کاپــان فرصــت پیــدا کــرده‬ ‫بــود تــا ایــده خــود را مقابــل چنــد ســرمایه دار بــزرگ ارائــه بدهــد‪ .‬او در دفتــر‬ ‫کلینـ ِـر پرکینــز منتظــر بــود تــا ایــده خــود را ارائــه دهــد کــه کارافریــن قبلــی از‬ ‫اتــاق ارائــه خــارج شــد و او احســاس کــرد کــه توانایــی الزم را نــدارد‪ ،‬زیــرا فکــر‬ ‫کــرده بــود بــه جلســه معارفــه امــده‪ ،‬امــا اشــتباه متوجــه شــده بــود و بــدون‬ ‫اطالعــات ارائــه و جداول هــا امــده بــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کتــاب پشـت پرده ریــاکاری‪ :‬در کتــاب «پشـت پرده ریــاکاری» همه چیــز‬ ‫را دربــاره ریــا و ریــاکاران خواهیــد اموخــت‪ ،‬امــا دیگــران را زود قضاوت نکنید!‬ ‫طبــق نوشــته های ایــن کتــاب‪ ،‬ممکــن اســت خودتــان هــم جــزو ریــاکاران‬ ‫باشــید!در ایــن کتــاب دربــاره ایــن مســائل صحبــت شــده است‪:‬ریشــه‬ ‫ریاکاری؛میــزان فراگیربــودن ریاکاری؛روش هــای مبــارزه بــا ریاکاری؛عواملــی‬ ‫کــه مــا را ریــاکار می کنند‪.‬جیمــی هشت ســاله از مدرســه بــا یادداشــت‬ ‫معلمــش بــه خانــه برمی گــردد کــه در ان نوشــته اســت‪« :‬جیمــی مــداد‬ ‫بغل دســتی اش را دزدیــده اســت‪ ».‬پــدر جیمــی عصبانــی می شــود و شــروع‬ ‫می کنــد بــه ســخنرانی جانانــه بــرای جیمــی و بــه او می فهمانــد کــه چقــدر از‬ ‫کار او ناراحــت و دلخــور شــده اســت و بــرای تنبیــه به مــدت دو هفتــه او را از‬ ‫تفریحــات محــروم می کنــد‪ .‬پــدرش بــا تحکــم می گویــد‪« :‬جیمــی‪ ،‬اگــر مــداد‬ ‫می خــوای چــرا چیــزی نمی گــی؟ چــرا راحــت نمـی ای بگــی؟ خــوب می دونــی‬ ‫کــه می تونــم از اداره یــه مشــت مــداد بــرات بیــارم‪».‬‬ ‫اگــر بــه ایــن جــوک پوزخنــد می زنیــم‪ ،‬بــه ایــن دلیــل اســت کــه پیچیدگــی‬ ‫ریــاکاری ادمیــزاد را تشــخیص می دهیــم کــه بــه همگی مــان بــه ارث‬ ‫رســیده اســت‪ .‬می فهمیــم پســری کــه مــدادی را از هم کالسـی اش کــش‬ ‫رفتــه بی تردیــد ســزاوار تنبیــه اســت‪ ،‬ولــی خودمــان بــدون لحظــه ای‬ ‫درنــگ هــر چنــد تــا مــداد کــه بخواهیــم از ســر کار برمی داریــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کتــاب جرئــت بســیار‪ :‬ایــن کتــاب دربــاره احســاس اســیب پذیری اســت‪.‬‬ ‫مثــا اینکــه چطــور هنــگام اشــنایی بــا فــردی جدیــد یــا اغازکــردن گفت وگویی‬ ‫دشــوار‪ ،‬احســاس می کنیــم اســیب پذیر هســتیم‪ .‬نویســنده ایــن کتــاب‬ ‫اعتقــاد دارد کــه ایــن اســیب پذیری نشــانه ضعــف مــا نیســت‪ ،‬بلکــه نشــانگر‬ ‫قــدرت ماســت! قدرتــی کــه اگــر نادیــده اش بگیریــم و خــود واقعی مــان را‬ ‫پنهــان کنیــم‪ ،‬فرصت هــای بســیاری را از دســت خواهیــم داد‪.‬‬ ‫نویســنده در ایــن کتــاب شــما تشــویق می کنــد شــجاع باشــید تــا حتــی‬ ‫در شــرایط مبهــم بــا شــجاعت وارد میــدان شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کتاب سگال ناروال یا نارایج بیندیش‬ ‫ایــن کتــاب دربــاره تصمیم گیری هــای روزانــه مــا و حتــی تصمیم هــای‬ ‫مه ـم زندگی مــان اســت‪ .‬چربــی مــا را چــاق می کنــد یــا قنــد؟ چطــور یــک‬ ‫ســرمایه گذاری صحیــح در بــورس داشــته باشــی؟ بــرای پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســواالت‪ ،‬معمــوال فقــط بــه انچــه می دانیــم توجــه می کنیــم و انچــه‬ ‫را نمی دانیــم نادیــده می گیریــم‪ .‬بــا ایــن حــال الزم اســت روی مســئله‬ ‫اصلــی تمرکــز کــرده و مشــکالت را از زوایــای دیگــر نیــز بررســی کنیــم تــا‬ ‫احتمــال یافتــن پاســخ صحیــح بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫معرفی ابشارهای استان گلستان‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری اســتان گلســتان را می خواهیــم‬ ‫بــا ابشــارها و چشــمه های اب گــرم ان شــروع کنیــم‪.‬‬ ‫چشــمه هایی کــه پــر از امــاح معدنــی و مــواد مفیــد هســتند‬ ‫و در همــه جــای دنیــا محبوبیــت خاصــی دارد‪ .‬اســتان‬ ‫گلســتان بــه علــت اب و هــوای مرطــوب و داشــتن بســتر‬ ‫مناســب‪ ،‬چشــمه ها و ابشــارهای متعــددی دارد کــه بازدیــد‬ ‫از ان بــرای عمــوم ازاد بــوده و هــر یــک بــه تنهایــی می تواننــد‬ ‫مقصــد گروهــی گردشــگر باشــند‪ .‬در ادامــه بــا تعــدادی از‬ ‫ایــن چشــمه ها اشــنا خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫ابشــار لــوه‪ :‬دسترســی راحــت‪ ،‬امــکان ایجــاد کمــپ‪ ،‬زیبایــی‬ ‫و سرســبزی در کنــار چشــمه‪ ،‬نزدیــک بــودن اقامتــگاه‪،‬‬ ‫طبیعــت و چشــم انــداز بی نظیــر و گذرانــدن لحظاتــی‬ ‫ارامــش‪ ،‬همگــی از مــواردی هســتند کــه ابشــار لــوه را‬ ‫تعریــف می کننــد‪ .‬اگــر بــه اســتان گلســتان ســفر کردیــد‬ ‫می توانیــد بعــد از عبــور از شــهر مینودشــت بــه شــهر‬ ‫گالیکــش برســید و از ان پــس بــا ‪ ۲۰‬کیلومتــر رانندگــی خــود‬ ‫را درون ابشــار لــوه بیابیــد‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬استان گلستان‪ ،‬واقع در شهر گالیکش‬ ‫ابشــار خضــر دنــدان‪ :‬یکــی از ابشــارهایی کــه بــرای محلی ها‬ ‫و بومیان اســتان گلســتان ارزش معنوی باالیی داشــته و به‬ ‫گفتــه ان هــا خاصیــت شــفا دهــی دارد ابشــار خضــر دنــدان‬ ‫اســت‪ .‬ان هــا بــر ایــن باورنــد کــه اب ایــن چشــمه بــرای رفــع‬ ‫مریضــی دام هــا و گله هــا تاثیرگــذار بــوده و عــده ای هــم‬ ‫بــه نیــت شــفا مقــداری از اب چشــمه را همــراه خــود بــه‬ ‫خانــه می برنــد‪ .‬در زمــان بازدیــد از ایــن ابشــار می توانیــد بــه‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری دیگــری کــه در نزدیکــی ان قــرار دارد‬ ‫دیــدن کنیــد‪ .‬ایــن جاذبه هــای گردشــگری شــامل گورســتان و‬ ‫زیارتــگاه خالــد نبــی و بقعــه چوپــان اتــا اســت‪.‬‬ ‫نشــانی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ۶۲ ،‬کیلومتــری شــمال شــرقی‬ ‫شهرســتان کاللــه‪ ۶ ،‬کیلومتــری روســتای گچــی ســو‪ ،‬بــر فــراز‬ ‫قل ـه ی کــوه گوگجــه داغ‬ ‫ابشــار کبــودوال علــی ابــاد کتــول‪ :‬ابشــار کبــودوال یکــی‬ ‫دیگــر از مناطقــی اســت کــه روح شــما را نــوازش کــرده و‬ ‫لحظــات لذت بخشــی را در کنــار اب روان برایتــان بــه‬ ‫ارمغــان م ـی اورد‪ .‬ایــن ابشــار یکــی از بکرتریــن و زیباتریــن‬ ‫مناطــق گردشــگری اســتان گلســتان بــه شــمار رفتــه و دارای‬ ‫بلندتریــن ابشــار خــزه ای در ایــران اســت‪ .‬در زمــان ســفر بــه‬ ‫گلســتان بــه هیــچ وجــه نگذاریــد کــه بازدیــد از ایــن ابشــار را‬ ‫از دســت بدهیــد‪.‬‬ ‫نشــانی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ۵ ،‬کیلومتــری جنــوب جــاده علــی‬ ‫ابــاد کتــول‪ ،‬جــاده کبــودوال‬ ‫جاهای دیدنی گلستان | راهنمای جامع گلستان گردی‬ ‫ابشــار اق ســو‪ :‬ایــن ابشــار از پــر اب تریــن مناطــق اســتان‬ ‫گلســتان بــه شــمار رفتــه و بــا امکانــات رفاهــی متنــوع‬ ‫کــه شــامل تعــدادی االچیــق‪ ،‬ســرویس بهداشــتی‪ ،‬اب‬ ‫اشــامیدنی‪ ،‬وســایل بــازی کــودکان و همچنیــن نیروهــای‬ ‫پاکبــان اســت؛ توانســته محبوبیــت زیــادی میــان گردشــگران‬ ‫جاذبه هایتاریخی‬ ‫و گردشگری گلستان‬ ‫ســرویس گردشــگری‪ -‬در ایــن قســمت می خواهیــم معرفــی‬ ‫کامل تــری دربــاره جاذبه هــای گردشــگری کــه برخــی عضــو‬ ‫اثــار ملــی ایــران و بعضــی دیگــر زیــر مجموعــه میــراث‬ ‫فرهنگــی اســت را در اختیــار شــما قــرار دهیــم‪ .‬بــا خوانــدن‬ ‫ایــن مطلــب می توانیــد بــرای ســفر خــود برنامــه ریــزی‬ ‫بهتــری داشــته و از زمانتــان بیشــترین اســتفاده را ببریــد‪.‬‬ ‫برج گنبد قابوس‬ ‫احتمــاال ً زیــاد پیــش امــده کــه نــام شــهر گنبــد کاووس را‬ ‫شــنیده باشــید‪ .‬در ایــن شهرســتان مناطــق زیبــا و کهنــی وجــود‬ ‫دارد کــه توجــه هــر فــردی را بــه خــود جلــب کــرده و یکــی از‬ ‫بهتریــن مقاصــد بــرای انتخــاب تــور ایــران گــردی بــه شــمار‬ ‫مـی رود‪ .‬یکــی از ایــن جاذبه هــای گردشــگری برج گنبــد کاووس‬ ‫(قابــوس) اســت کــه اهالــی بومــی ان را بــه اســم میــل گنیــد‬ ‫نیــز می شناســند‪ .‬ایــن کــه هفــت هــزار ســال از زمان ســاختش‬ ‫می گــذرد؛ بلندتریــن برجــی اســت کــه بــا مصالــح اجــری در‬ ‫جهــان ســاخته شــده اســت‪ .‬نــا گفتــه نمانــد در شــهر گنبــد‬ ‫کاووس دیدنی هــای متعــددی وجــود دارد کــه در ادامــه بــه‬ ‫بررســی تــک بــه تــک ان هــا خواهیــم پرداخت‪.‬نشــانی‪ :‬اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬شــهر گنبــد کاووس‬ ‫بــه دســت بیــاورد‪ .‬ارتفــاع ایــن ابشــار حــدود ‪ ۷۰‬متــر گــزارش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬استان گلستان‪ ۷ ،‬کیلومتری شرق کالله‬ ‫ابشــار زیــارت‪ :‬ابشــاری کــه بــا نــام زیــارت شــناخته شــده‬ ‫فرصتــی بــرای دریافــت کمــی ارامــش در دل طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫اگــر بــا تهیــه بلیــط هواپیمــا بــه اســتان گلســتان ســفر کردیــد‬ ‫بازدیــد از ابشــارهای ان را فرامــوش نکنیــد‪ .‬ابشــار زیــارت‬ ‫یــک منطقــه خــوش اب و هــوا و بکــر اســت کــه می توانــد‬ ‫تعطیــات عیــد یــا تابســتانه تان را بــه بهتریــن شــکل‬ ‫مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬استان گلستان‪ ۵ ،‬کیلومتری جنوب روستای زیارت‬ ‫ابشــار رنگــو‪ :‬بــدون شــک می تــوان گفــت بــا ســفر بــه ابشــار‬ ‫رنگــو بــا یکــی از زیباتریــن مناطــق گلســتان رو بــه رو هســتید‪.‬‬ ‫ایــن ابشــار بــا وجــود ارتفــاع کــم‪ ،‬چهــره نیــم کــره ای بــه خــود‬ ‫گرفتــه و بــه جذابیــت و جلــوه بصــری خــود افــزوده اســت‪ .‬البته‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن ابشــار بایــد جــور هندوســتان را بکشــید!‬ ‫زیــرا مســیر کمــی ناهمــوار بــوده و بــرای دسترســی بــه ابشــار‬ ‫رنگــو نیازمنــد تجهیــزات و کفــش مناســب خواهیــد بــود‪ .‬جاذبه‬ ‫هــای طبیعــت گــردی گــرگان بــی حــد و حصــر اســت‪.‬‬ ‫نشــانی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ،‬شــهر گــرگان‪ ۱۵ ،‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب غربــی گــرگان‪ ،‬جنــگل رنگــو‬ ‫ابشــار شــیراباد‪ :‬یکــی دیگــر از ابشــارهایی کــه در زمــان‬ ‫ســفر بــا تــور گردشــگری گلســتان از ان دیــدن خواهیــد کــرد‬ ‫ابشــار شــیراباد اســت‪ .‬ایــن ابشــار می توانــد اوقاتــی مفــرح و‬ ‫لذت بخــش را بــرای شــما و عزیزانتــان رقــم بزنــد‪ .‬فضــای‬ ‫ابشــار شــیراباد به شــدت دنــج اســت و مناســب گذرانــدن‬ ‫یــک بعــد از ظهــر بــه دور از هیاهــو و ســرو صــدای شــهر‬ ‫اســت‪ .‬ناگفتــه نمانــد ایــن ابشــار در ســال ‪ ۱۳۹۳‬بــه عنــوان‬ ‫عضــو میــراث طبیعــی و ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫نشــانی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان رامیان‪ ،‬حدود ‪ ۷‬کیلومتر‬ ‫جنــوب شــهر خــان ببیــن‪ ،‬در نزدیکی روســتای شــیراباد‬ ‫ابشــار الشــو‪ :‬ابشــار الشــو مقصــدی مناســب بــرای یــک‬ ‫ســفر تابســتانه یــا بهــاره اســت‪ .‬ایــن ابشــار زیبــا در میــان‬ ‫جنگلــی سرســبز و وســیع قــرار گرفتــه و فضایــی جــذاب را‬ ‫بــرای گردشــگران بــه وجــود اورده اســت‪ .‬بــرای بازدیــد از‬ ‫ایــن ابشــار می بایســت از شهرســتان ازادشــهر بــه ســمت‬ ‫روســتای فاضــل ابــاد رانندگــی کنیــد‪.‬‬ ‫نشــانی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر‪۲ ،‬‬ ‫کیلومتــری روســتای فاضــل ابــاد‬ ‫ابشار شادان‬ ‫ابشــار هفــت طبقــه ای شــادان در دل جنگل هــای دســت‬ ‫نخــورده و زیبــای کوه هــای البــرز قــرار گرفتــه و ارتفاعــی حــدود‬ ‫‪ ۴۰‬متــر دارد‪ .‬ایــن ابشــار یکــی از بلندتریــن ابشــارهای اســتان‬ ‫گلســتان بوده و متشــکل از دو چشــمه اســت‪ .‬چشمه ای که در‬ ‫ســمت چــپ قــرار دارد کمــی کوچک تــر و ان طــرف هــم چشــمه‬ ‫خروشــان و پــر جنــب و جــوش اصلــی واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬استان گلستان‪ ۷ ،‬کیلومتری جنوب کردکوی‬ ‫بافت قدیم شهر گمیشان‬ ‫یکــی از قدیمی تریــن شــهرهای ترکمــن نشــین ایــران کــه‬ ‫قدمتــی کهــن داشــته و متعلــق بــه دوران حکومــت قاجــار‬ ‫و پهلــوی اســت شــهر گمیشــان بــوده کــه بعــد از گــرگان بــه‬ ‫عنــوان دومیــن شــهر بــا بافــت تاریخــی بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫گمیشــیان در ‪ ۵۵‬کیلومتــری شــمال غــرب گــرگان واقــع‬ ‫شــده و بومیــان ایــن منطقــه ان را بــه نــام گمیــش تپــه بــه‬ ‫معنــای تپــه نقــره ای می شناســند‪ .‬در ایــن محلـه کوچه هــای‬ ‫تــو در تــو بــا خانه هــای چنــد طبقــه قدیمــی وجــود دارد کــه‬ ‫می توانــد دل هــر تاریــخ دوســتی را تصــرف کنــد‪ .‬ناگفتــه‬ ‫نمانــد ســبک معمــاری ایــن خانه هــا مقــداری بــا معمــاری‬ ‫روســی تلفیــق شــده و در بافــت درونــی خانه هــا تاثیــر خــود‬ ‫را گذاشــته است‪.‬نشــانی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ۵۵ ،‬کیلومتــری‬ ‫شــمال غــرب گــرگان‪ ،‬شــهر گمیشــیان‬ ‫ارامگاه مختوم قلی فراغی‬ ‫مختــوم قلــی خــان فراغــی یکــی از شــعرا و عرفــای ترکمــن‬ ‫بــوده کــه درت عبیــری از ان بــه عنــوان فردوســی ترکمن هــا‬ ‫یــاد می کنــد‪ .‬مــزار او در ‪ ۱۵۵‬کیلومتــری شهرســتان گنبــد‬ ‫کاووس واقــع شــده و یکــی از جاذبه هــای گردشــگری اســتان‬ ‫گلســتان بــه شــمار مــی رود‪ .‬اگــر بــا تهیــه انالیــن بلیــط‬ ‫هواپیمــا بــه ایــن شــهر ســفر کردیــد بازدیــد از ایــن ارامــگاه را‬ ‫از قلــم نیندازید‪.‬نشــانی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ۱۵۵ ،‬کیلومتــری‬ ‫شــمال شــرق شهرســتان گنبــد کاووس‬ ‫بازار ساحلی بندر ترکمن‬ ‫بازارهــای محلــی هــر شــهر بــه قــدری روح و تاریــخ ان شــهر را‬ ‫بــه دوش می کشــد کــه می توانــد بــدون هیــچ صحبتــی شــما را‬ ‫بــه فرهنــگ ان منطقــه اشــنا کنــد‪ .‬بــازار ســاحلی بنــدر ترکمــن‬ ‫نیــز یکــی از بازارهــای محلــی اســت کــه بــا توجــه بــه اقالمــی کــه‬ ‫بــرای فــروش دارد مــورد توجــه گردشــگران قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بــازار ســاحلی می توانیــد انــواع پشــتی‪ ،‬قالــی و قالیچــه‬ ‫ترکمنــی‪ ،‬محصــوالت نمــدی‪ ،‬لبــاس و روســری های ترکمــن‪،‬‬ ‫زیــوراالت ترکــم و ‪ ...‬را مشــاهده کــرده و در صــورت نیــاز ان هــا‬ ‫را تهیــه کنید‪.‬نشــانی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ،‬واقــع در بنــدر ترکمــن‬ ‫بازار اینچه برون‬ ‫بــازار مــرزی اینچــه بــرون در شهرســتان گنبــد کاووس قــرار‬ ‫گرفتــه و یکــی از مهم تریــن جاذبه هــای گردشــگری ایــن شــهر‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬ایــن بــازار در ســال ها پیــش بــه عنــوان‬ ‫پــل ارتباطــی گدرالــوم و تــردد مســافران از ایــن منطقــه بــه‬ ‫ترکمنســتان ســاخته شــد‪ .‬شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه‬ ‫بدانیــد رمــان هفــت جلــدی اتــش بــدون دود کــه نوشــته نــادر‬ ‫ابراهیمــی بــوده از کوچه هــای همیــن شــهر کوچــک نشــئت‬ ‫گرفتــه و اینچــه بــرون برایــش محــل اصلــی وقــوع حــوادث‬ ‫است‪.‬نشــانی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ،‬شــهر کوچــک اینچــه بــرون‬ ‫قبرستان و زیارتگاه خالد نبی‬ ‫یــک مجموعــه تاریخــی و گردشــگری که در جاذبه های اســتان‬ ‫گلســتان جــا خــوش کــرده و ســالیانه مقــدار زیــادی توریســت‬ ‫جــذب می کنــد گورســتان و زیارتــگاه خالــد نبــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫منطقــه تاریخــی بــر فــراز کوهــی بــه نــام کــوه گوگجــه داغ قــرار‬ ‫داشــته و بــا رســیدن بــه ان دیگــر هیــچ صدایــی جــز صــدای‬ ‫نســیم در ال بــه الی برگ هــای درختــان نمی شــنوید‪ .‬بــرای‬ ‫بازدیــد از ایــن مجموعــه بایــد وارد جــاده گرگان – بجنورد شــوید‬ ‫و از ان پــس طبــق تابلوهــای راهنمــا مقصدتــان را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مجموعــه قبرســتانی فوق العــاده خــاص و قدیمــی را‬ ‫مشــاهده می کنیــد کــه ســنگ قبرهایــی مرتفــع و ســنگی دارد‪.‬‬ ‫ایــن گورســتان جایــگاه تدفیــن خالــد نبــی و نفراتی دیگــر از هم‬ ‫زیســتان او بــوده اســت‪.‬‬ ‫نشــانی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ۶۲ ،‬کیلومتــری شــمال شــرقی شهرســتان کاللــه‪،‬‬ ‫‪ ۶‬کیلومتــری روســتای گچــی ســو بــر فــراز قلـه ی کــوه گوگجــه داغ‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!