روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 590 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 590

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 590

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 590

‫ یکشنبه‬ ‫شماره ‪86 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 21-‬اوت ‪ /23-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪590‬‬ ‫تعلل در قیمت گذاری‬ ‫به ضرر کشاورزان است‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫پایان حرکت‬ ‫رو به جلو برنج‬ ‫‪5‬‬ ‫برای تجار خراسان شمالی‬ ‫ظرفیتی که بازار ترکمنستان‬ ‫تسهیلمی کند‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫گندم از گندم‬ ‫بروید‪ ،‬جو ز جو‬ ‫‏‬ ‫زمانــی کــه خــرده مالک هــا در ایــران قــادر نبودنــد‬ ‫در نبــود تراکتــور و کمبایــن بــه تنهایــی زمیــن را‬ ‫شــخم بزنند و شــیار کنند و بکارند و برداشــت کنند‬ ‫بــه ایــن‏فکــر افتادنــد کــه بــا کمــک هــم بــه نوبــت‬ ‫روی زمیــن یکدیگــر کار کننــد و بدیــن ترتیــب اولین‬ ‫تعاونی هــا شــکل گرفــت ان هــم بــدون تشــکیل‬ ‫اتــاق و میــز و‏دفتــر و شــماره حســاب و مجــوز و‬ ‫حقــوق و اضافــه کار و بگیــرو ببنــد و برگــزاری‬ ‫انتخابــات و واریــز پــول و گردهمایی هــای مطالبــه‬ ‫افــزا و وعده هــای وســوه‏کننــده !! ‪ .‬شــاید هنــوز‬ ‫هــم در گوشــه و کنــار ایــن ســرزمین باســتانی و در‬ ‫البــای دره هــا و بــر فــراز ارتفاعاتــی کــه امکان بردن‬ ‫تراکتــور و کمبایــن وجــود ندارد ‪،‬‏کشــاورزانی باشــند‬ ‫کــه بــا همیــن شــیوه کار خــود را جلــو می برنــد ‪ .‬هم‬ ‫اکنــون نیــز دامپرورانی هســتند که بــه نوبت گله ی‬ ‫روســتا کــه خــود هــم در ان ســهیم‏هســتند را بــه‬ ‫چــرا می برنــد کــه ایــن هــم نمونــه ای از همــکاری‬ ‫و تعــاون اســت ‪ .‬کشــاورزان و دامپــروران ایــن‬ ‫ســرزمین طــی صدهــا بلکــه هــزاران ســال بــا ایــن‬ ‫‏شــیوه از همــکاری زندگــی کــرده انــد ‪ .‬اکنــون ایــن‬ ‫پرســش مطــرح اســت کــه چــرا اغلــب تعاونی هــای‬ ‫تولیــد و توزیــع و مســکن و مصــرف بــا ان همــه‬ ‫دفتــر و‏دســتک و هزینــه و همایــش و انتخابــات‬ ‫و قانــون مصــوب و مــدون بــه مشــکل برمی خورنــد‬ ‫و دســت اخــر کار بــه راهروهــای دادگســتری و‬ ‫تحقیــق و تفحــص‏کشــیده می شــود ؟ اگــر کســی‬ ‫اهــل امــار باشــد و یــا اخبــار ریــز و درشــت مرتبــط‬ ‫بــا تبانی هــا و اختالس هــا و کالهبرداری هــای رخ‬ ‫داده در تعاونی هــای‏مســکن ظــرف چنــد دهــه ی‬ ‫اخیــر را دنبــال کــرده باشــد بــه ایــن نتیجــه می رســد‬ ‫قطارکاهشی‬ ‫به حبوبات رسید‬ ‫‪3‬‬ ‫کــه اگــر ایــن تعاونی هــا ماننــد همــان کشــاورزان و‬ ‫دامپــروران بــی ســواد امــا‏صــادق و درســتکار کار‬ ‫خــود را مطابــق قانــون پیــش بــرده و همــکاری در‬ ‫چنیــن امــوری را نهادینــه کــرده بودنــد مــا اکنــون‬ ‫بــا ایــن همــه بــی خانمــان از یکســو و‏صاحبــان‬ ‫خانه هــای خالــی از ســوی دیگــر مواجــه نبودیــم ‪.‬‬ ‫از تعاونی هــای مســکن گذشــته حتــی صندوق هــا‬ ‫نیــز کــه شــاخه ای از فعالیت هــای مبتنــی بــر‬ ‫تعــاون هســتند بــا مشــکل ســوء مدیریــت دســت‬ ‫بــه گریباننــد و ‏یکــی از صندوق هایــی کــه از‬ ‫ایــن نظــر شــهره ی افــاق اســت صنــدوق ذخیــره‬ ‫فرهنگیــان اســت کــه سالهاســت بــه حیــات خلــوت‬ ‫افــراد ذی نفــوذ تبدیــل شــده‏بــود و عــده ای در‬ ‫راس ان قــرار گرفتــه بودنــد کــه کمتریــن توجهــی‬ ‫بــه منافــع اعضــای صنــدوق نداشــتند ‪ .‬تحقیــق و‬ ‫تفحــص صــورت گرفتــه در بــازه زمانــی ســال‏‏‪89‬‬ ‫و ‪ 90‬مشــخص کــرد کــه مدیــر صنــدوق در هیــات‬ ‫مدیره هــای گوناگــون عضــو بــوده و پاداش هــای‬ ‫مجزایــی دریافــت می کــرده و مبــادرت بــه تاســیس‬ ‫‏شــرکت های مختلفــی زیــر چتــر صنــدوق کــرده کــه‬ ‫اغلــب زیــان ده بــوده انــد و کارشــکنی های زیــادی از‬ ‫طــرف او و حامیانــش صــورت گرفتــه تــا نظارت هــا‬ ‫و‏بررســی ها بــه نتایــج مــورد انتظــار ختــم نشــود ‪.‬‬ ‫کشــف ‪ 14‬هــزار میلیــارد تومــان فســاد رخ داده‬ ‫در صنــدوق ظــرف ســال های ‪ 92‬تــا ‪ 95‬نیــز منجــر‬ ‫بــه صــدور حکــم ‪ 170‬ســال حبــس بــرای متهمــان‬ ‫و‏بازگردانــدن پــول گردیــد در حالــی کــه صنــدوق‬ ‫ذخیــره فرهنگیــان در ســال ‪ 74‬بــا هــدف بهبــود‬ ‫معیشــت و رفــاه فرهنگیــان تاســیس شــده بــود ‪.‬‬ ‫پرونده هــای موجــود در محاکــم دادگســتری در‬ ‫پیونــد بــا کالهبرداری هــای صــورت گرفتــه توســط‬ ‫گرداننــدگان برخــی از تعاونی هــای مســکن ادارات‬ ‫و ‏ســازمان ها نشــان می دهــد کــه تشــکل های‬ ‫مبتنــی بــر تعــاون در جامعــه مــا بســیار اســیب‬ ‫پذیــر هســتند ‪ .‬نفــوذ افــراد برخــوردار از رانــت در‬ ‫تشــکیالتی از ایــن‏دســت موجــب افزایــش اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس انهــا بــرای انجــام تخلــف می شــود ‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب کــه از یــک ســو شــاهد انجــام تخلــف‬ ‫هســتیم و از ســویی دیگر‏افرادی مانع از به نتیجه‬ ‫رســیدن تفحص هــا و بازرســی ها می شــوند ‪.‬‬ ‫هــم اکنــون هــم اگــر بــه شــکایت هایی کــه از‬ ‫وضعیــت صنــدوق بازنشســتگی فرهنگیــان مطــرح‬ ‫اســت رســیدگی نشــود ممکــن اســت در اینــده ای‬ ‫نــه چنــدان‏دور شــاهد اوج گیــری نارضایتی هــا از‬ ‫نحــوه ی اداره ی ان باشــیم ‪.‬‬ ‫برخــی از بازنشســتگانی کــه اقســاط وام انهــا از‬ ‫حقوقشــان کســر گردیــده و بــه حســاب صنــدوق‬ ‫واریــز شــده مشــمول جریمــه دیرکــرد شــده انــد‬ ‫و از طــرف ‏بانــک بــا انهــا تمــاس می گیرنــد و از‬ ‫موجــودی انهــا برداشــت صــورت می گیــرد ‪ .‬ایــن یک‬ ‫تخلــف اشــکار اســت کــه هیــچ کس پاســخگوی ان‬ ‫نیســت ‪ .‬بــه چــه دلیــل‏بانــک از بازنشســته ای کــه‬ ‫قســط خــود را پرداختــه جریمــه ی دیرکــرد میگیــرد و‬ ‫‪4‬‬ ‫نیازمند توجه ویژه دولت‬ ‫سیزدهم برای حل مشکالت‬ ‫خبرنگارانهستیم‬ ‫زمانــی هــم که بازنشســته بــه اداره مراجعه می کند‬ ‫کســی پاســخگوی او ‏نیســت و شــخصی کــه در‬ ‫مرکــز نشســته در پاســخ بــه پیگیــری کارمنــد اداره‬ ‫بازنشســتگی مرکز اســتان می گوید به شــما مربوط‬ ‫نیســت ‪ .‬پــس بــه چــه کســی‏مربــوط اســت ؟‬ ‫در حــال حاضــر بازنشســتگان ســهمی در اداره ی‬ ‫صنــدوق بازنشســتگی ندارنــد و حتــی روســای‬ ‫کانون هــای اســتانی هــم از ایــن بابــت کــه در‬ ‫جریــان برخــی‏تصمیــم گیری هــا قــرار نمی گیرنــد‬ ‫گالیــه منــد هســتند ‪ .‬ظاهــرا مکاتبــات ســریالی انها‬ ‫بــا مســئولین رده هــای بــاال نیــز تاکنــون نتیجــه ای‬ ‫در بــر نداشــته و ‏اقدامــی در جهــت خشــنودی‬ ‫بازنشســتگان صــورت نگرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫دغدغــه ی قصــه ی پرغصــه ی بیمــه تکمیلــی بــه‬ ‫یکــی از عوامــل تشــنج روحــی بــرای بازنشســتگان‬ ‫تبدیــل گردیــده در حالــی کــه بیمــه تکمیلــی یعنــی‬ ‫ایــن کــه‏بازنشســته نبایــد کوچکتریــن پرداختــی‬ ‫بابــت مراجعــه بــه مراکــز درمانی داشــته باشــد ‪ .‬چرا‬ ‫یــک بازنشســته بــرای گرفتــن گواهــی ضمانــت بایــد‬ ‫تحقیــر شــود ؟‬ ‫مســئولین محتــرم توجــه داشــته باشــند کــه وقتــی‬ ‫یــک بازنشســته زیــر اوار مشــکالت توســط فرزنــدان‬ ‫و نوه هــای خــود مــورد ســئوال قــرار می گیــرد کــه از‬ ‫‏گذشــته ی خــود ســخن بگویــد ‪ ،‬پرواضــح اســت کــه‬ ‫او ممکــن اســت زیــر بــار چنیــن فشــاری تصویــری‬ ‫دلپذیــر از گذشــته ترســیم کنــد و زبــان بــه اظهــار‬ ‫پشــیمانی‏بگشــاید ‪ .‬مقصــر ایــن ســیاه نمایی هــا‬ ‫همــان کســانی هســتند کــه در مرکــز نســبت بــه‬ ‫مطالبــات کانون هــای بازنشســتگی اســتان ها‬ ‫کــه ســخنگوی بازنشســتگان‏هســتند بی اعتنایــی‬ ‫می کننــد ‪ .‬کســی کــه جــو مــی کارد گنــدم درو‬ ‫نمی کنــد ‪ .‬مگــر از جمعیــت بازنشســتگان و جایــگاه‬ ‫اجتماعــی انهــا و تاثیــر سخنانشــان ان ‏هــم در‬ ‫شــرایطی کــه ارد خــود را بیختــه و الــک خــود را‬ ‫اویختــه انــد خبــر نداریــد کــه ایــن گونــه ناراضــی‬ ‫تراشــی می کنیــد ؟ گاهــی بــا یــک خطــای راهبــردی‬ ‫‏حقوقــی پایمــال می شــود کــه در اینــده اگــر صــد‬ ‫برابــر ان هــم بــرای رفــع شــبهات ایجــاد شــده‬ ‫هزینــه شــود ‪ ،‬بــی فایــده اســت ‪ .‬بــه خودتــان بیایید‬ ‫و شــرایطی‏ایجــاد نکنیــد کــه ایــن طیــف بــه بــازی‬ ‫گرفتــه شــده ناگزیــر بــه تغییــر ادبیــات خــود بــرای‬ ‫پیگیــری مطالباتشــان باشــند ‪ .‬یــک جــا میلیاردهــا‬ ‫تومــان بــرای تبلیغــات‏هزینــه می شــود و جایــی‬ ‫دیگــر یــک مســئول ناشــی باایجــاد نارضایتــی همــه‬ ‫رشــته ها را پنبــه می کنــد ! بــه خودتــان بیاییــد !‬ ‫شــما کــه بــا بچــه طــرف نیســتید ‪.‬‏بازنشســتگان در‬ ‫ردیــف باتجربــه تریــن ‪ ،‬دنیادیده تریــن و اگاه ترین‬ ‫افــراد جامعــه هســتند که در صــدر گروه های مرجع‬ ‫اجتماعــی قــرار دارنــد کــه حتــی بــا‏نگاه معنادارشــان‬ ‫هــم می تواننــد کار خــود را پیــش ببرنــد ‪ .‬اگــر هیــچ‬ ‫کاری از دســتتان برنمی اید حداقل کار خودشــان را‬ ‫به خودشــان بســپارید و انها را در‏تصمیم گیری ها‬ ‫ســهیم کنیــد ‏‪.‬‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه پیش قلعه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫برای اصالحات اقتصادی‪،‬‬ ‫گام دوم برداشته می شود‬ ‫سرویس اقتصادی ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی خبــر‬ ‫از اصــاح نظــام بانکــداری کشــور‬ ‫در پــی توافــق دولــت و مجلــس‬ ‫داد و گفــت‪ :‬مجلــس مصمــم‬ ‫در برداشــتن گام دوم اصالحــات‬ ‫ســاختاری نظــام بانکــداری اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا پورابراهیمــی تدویــن‬ ‫طــرح اصــاح نظــام بانکــی کشــور‬ ‫را یکــی از اقدامــات مهــم مجلــس‬ ‫یازدهــم خوانــد و گفــت‪ :‬پیــش‬ ‫از ایــن در کمیســیون اقتصــادی‬ ‫و صحــن علنــی مجلــس کلیــات‬ ‫ایــن طــرح تصویــب شــد امــا بــرای‬ ‫بررســی دقیق تــر طــرح دوشــوری‬ ‫شــده و مجــددا بــه کمیســیون ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اقــدام همزمــان بــا اســتقرار دولــت ســیردهم بــود لــذا بعــد از اســتقرار دولــت بــا‬ ‫هماهنگــی کامــل تیــم اقتصــادی اعــم از وزیــر اقتصــاد و رییــس کل بانــک مرکــزی طــرح فــوق مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح نتیجــه بیــش از ‪ ۳۰‬جلســه تخصصــی کمیســیون‬ ‫اقتصــادی بــا رئیــس کل بانــک مرکــزی و وزیــر اقتصــاد اســت نقطــه نظــرات دولــت در متــن اعمــال شــده‬ ‫اســت لــذا ایــن طــرح مــورد توافــق جمع بنــدی دولــت و مجلــس اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از روز یکشــنبه بررســی طــرح اصــاح نظــام بانکــداری در دســتور کار صحــن‬ ‫علنــی مجلــس قــرار خواهــد گرفــت‪ ،‬گفــت‪ :‬تصویــب ایــن طــرح موجــب اقتــدار بانــک مرکــزی در حــوزه‬ ‫ماموریت هایــش خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود‪ :‬قطعــا ً افزایــش اقتــدار بانــک مرکــزی می تــوان شــاهد‬ ‫افزایــش ظرفیــت اقتصــادی کشــور و جلوگیــری از انحــراف اقتصــادی و بانکــی می شــود کــه ایــن امــر‬ ‫باعــث نگرانــی برخــی شــده اســت و موجــب افزایــش مخالفت هــا در فضــای رســانه ای شــده اســت‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه خامــوش کــردن موتــور تــورم اولویــت اصلــی نظــام اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ناتــرازی نظــام بانکــی را می تــوان یکــی از دالیــل تــورم دانســت کــه ناشــی از نواقــص در قوانیــن‬ ‫و مقــررات اداره بانــک مرکــزی می شــود‪.‬اصالح قانــون بانــک مرکــزی اقتــدار و جایــگاه بانــک مرکــزی را‬ ‫ارتقــاء داده و موجــب فعالیــت حرفـه ای ایــن نهــاد اقتصــادی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گام دوم بــرای اصالحــات بــزرگ اقتصــادی در کشــور را اصــاح قانــون بانــک مرکــزی خوانــد و‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬بانــک مرکــزی بــه ســاماندهی بانک هــا تــا امــروز بــا کمــک مصوبــات ســران قــوا می پرداخــت‬ ‫امــا ایــن مصوبــات یکســاله اســت و بایــد قانــون دائمــی بــرای جلوگیــری از خلــق پــول و نقدینگــی بــه‬ ‫تصویــب برســد‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی بــا عنــوان ایــن ســوال کــه چــرا برخــی نگــران افزایــش اقتــدار بانــک مرکــزی و ســاماندهی‬ ‫نظــام بانکــی کشــور هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬اضافــه برداشــت هایی در ســال های گذشــته از طریــق بانــک‬ ‫مرکــزی انجــام شــده کــه تکلیــف انهــا نامشــخص اســت و پرونــده ایــن تخلفــات هنــوز بــاز اســت‪ .‬در‬ ‫فضــای رســانه ای عــده ای خــرج می کننــد تــا تکلیــف ایــن پرونده هــا روشــن نشــود امــا حساســیت و عــزم‬ ‫مجلــس بــرای طــرح بانکــداری جمهــوری اســامی ایــران را ایــن مخالفت هــا دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز جمعه‬ ‫‪ 28‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪590‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‬ ‫شناسایی و توقیف‬ ‫‪ 6‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اموال متهمان پولشویی‬ ‫در گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از شناســایی و توقیــف‬ ‫امــول متهمــان پرونــده پولشــویی بــه ارزش ‪ 6‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا بیــان ایــن کــه ایــن امــوال بــرای‬ ‫جلوگیــری از حیــف و میــل بیــت المــال و بــا تحقیقــات‬ ‫گســترده دادگســتری اســتان و کمــک ســربازان گمنــام‬ ‫امــام زمــان عــج در اداره کل اطالعــات گلســتان‬ ‫شناســایی شــد افــزود‪ :‬امــاک‪ ،‬شــمش طــا‪ ،‬کدهــای‬ ‫بورســی‪ ،‬خودروهــای ســنگین و دو کارخانــه مربــوط‬ ‫بــه متهمــان کــه همگــی حاصــل از جــرم بــود ‪ ،‬از جملــه‬ ‫امــوال شناســایی و توقیــف شــده در اســتان اســت‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ 30 :‬متهــم ایــن پرونــده بــا برداشــت‬ ‫هــزار و ‪ 650‬میلیــارد تومــان در قالــب ‪ 2‬هــزار و ‪350‬‬ ‫حســاب بانکــی از منابــع بانــک مرکــزی ‪ ،‬بــه اخالل عمده‬ ‫در نظــام پولــی و بانکــی کشــور متهــم شــده اند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ایــن پرونــده بــرای رســیدگی بــه دادگاه ویــژه رســیدگی‬ ‫بــه پرونــده اخــال گــران نظــام اقتصــادی مســتقر در‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬ارجــاع شــد کــه پــس از بررســی بــا‬ ‫نظــر قضــات ایــن دادگاه بــرای تکمیــل تحقیقــات و‬ ‫رفــع نقــص بــه دادســرای گــرگان ارجــاع شــد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬رســیدگی ایــن پرونــده پــس از‬ ‫رفــع نقــص‪ ،‬در دادگاه ویــژه رســیدگی بــه پرونــده‬ ‫اخــال گــران نظــام اقتصــادی مســتقر در اســتان‬ ‫گلســتان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان افــزود‪:‬در خــال‬ ‫رســیدگی بــه ایــن پرونــده ی ‪ 30‬هــزار صفحــه ای‪،‬‬ ‫‪ 285‬نفــر بــه دادســرا احضــار و از انــان بازجویــی و‬ ‫تحقیــق شــد و چنــد هیئــت کارشناســی هــم‪ ،‬بررســیها‬ ‫بــرای کشــف وســعت تخلفــات مالــی صــورت گرفتــه از‬ ‫ســوی اعضــای ایــن بانــد را‪ ،‬انجــام دادنــد کــه مجمــوع‬ ‫ایــن اقدامــات همــراه بــا پیچیدگــی پرونــده‪ ،‬علــت‬ ‫زمــان بـَـر شــدن تحقیقــات بــرای تکمیــل ایــن پرونــده‬ ‫‪ 155‬جلــدی اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز‬ ‫مدارس خراسان شمالی‬ ‫برای ساخت مدرسه ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه می شود‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۶۰۰ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫از محــل منابــع اســتانی و مشــارکت خیــران بــرای‬ ‫ســاخت مدرســه در اســتان هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫امیــن فــاح کوشــکی اظهارداشــت‪ :‬ایــن میــزان‬ ‫اعتبــار بــرای ســاخت مدرســه و فضــای اموزشــی در‬ ‫طــی ‪ ۲‬ســال هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫توســط وزارت امــوزش و پــرورش از محــل فــروش‬ ‫امــاک مــازاد‪ ۱۵۰ ،‬میلیــارد تومــان توســط نیکــوکاران‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان توســط ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫کشــور و ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان از محــل منابــع اســتانی‬ ‫تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫خراســان شــمالی در ادامــه افــزود‪ :‬یکهــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫مدرســه در قالــب هفــت هــزار و ‪ ۴۰۰‬کالس درس در‬ ‫اســتان فعــال اســت کــه از ایــن تعــداد؛ ‪ ۱۵۰‬مدرســه‬ ‫نیــاز بــه بازســازی دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬میانگیــن تخریــب و بازســازی‬ ‫فضاهــای اموزشــی در کشــور ‪ ۱۹.۵‬درصــد اســت کــه‬ ‫در اســتان ‪ ۱۱.۲‬درصــد بــراورد مــی شــود و خراســان‬ ‫شــمالی در رتبــه ‪ ۱۰‬کشــوری ایــن شــاخص قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬همچنیــن ســرانه فضــای‬ ‫اموزشــی در کشــور بــه ازای هــر دانــش امــوز ‪۵.۲‬‬ ‫مترمربــع اســت و در ســطح اســتان بــه ازای هــر‬ ‫دانــش امــوز ‪ ۵.۳‬مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در بیش از ‪ ۲‬هزار باب اموزشــگاه‬ ‫اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی‬ ‫کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانــش امــوز‬ ‫در مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫کرونا در کمین‬ ‫است مراقب باشید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.630.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,400,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,786,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫هجوم ناگهانی یک محصول‬ ‫یا عدم کشت ان‬ ‫قیمــت گــذاری ســویا اصــا مناســب نبــود و باعــث شــد کــه‬ ‫کشــاورز نســبت بــه کشــت ایــن محصــول دلســرد شــده و‬ ‫بــه کشــت محصــوالت دیگــر همچــون شــالی روی اوردنــد‪.‬‬ ‫ایــن هجــوم ناگهانــی بــه ســمت یــک محصــول و یــا عــدم‬ ‫کشــت محصــوالت دیگــر باعــث مــی شــود کــه تعــادل کشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بهــم بخــورد‪.‬‬ ‫بازار کسب و کار پارس بررسی‬ ‫می کند‪:‬‬ ‫تعلل در قیمت گذاری‬ ‫به ضرر کشاورزان‬ ‫است‬ ‫سرویس کشاورزی ‪ -‬هنگامه خاندوزی‬ ‫هــر ســاله تعییــن نــرخ محصــوالت کشــاورزی در شــورای‬ ‫قیمت گــذاری انجــام مــی شــود و شــروع هــر ســال زراعــی از‬ ‫طریــق رســانه ها بــه کشــاورزان اعــام مــی شــود تــا زارعــان بداننــد‬ ‫بــرای فصــل کشــاورزی چــه محصولــی را بــا توجــه نــرخ خریــد‬ ‫تضمینــی کشــت کننــد تــا بــه ســود دهی برســند امــا از انجایی که‬ ‫قیمــت گذاری هــای دولــت همیشــه بــه موقــع اعــام نمــی شــود‬ ‫و از طرفــی تــا پایــان ســال زراعــی نــرخ تعییــن شــده محصــول‪،‬‬ ‫شــاید دچار تغییرات شــود‪ ،‬کشــاورز برای کشــت دچار ســردگمی‬ ‫مــی شــود بــرای همیــن اســت کــه زراعــت همیشــه همــراه بــا‬ ‫ریســک و تردیــد اســت‪.‬‬ ‫توتــون کاران محصــول خــود را برداشــت کردنــد امــا هنوز نمی دانند‬ ‫بــا چــه قیمتــی ان را بــه فــروش خواهنــد رســانید؟ ســیب زمینــی‬ ‫کاران همیشــه در قیمتگذاری دولت متضرر هســتند اما باز کشــت‬ ‫ایــن محصــول طرفــداران زیــادی دارد‪ .‬نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم‬ ‫ســال گذشــته بــا رقــم متفاوتــی در زمــان برداشــت مواجــه شــد‪.‬‬ ‫بــرای محصوالتــی نظیــر کلــزا‪ ،‬چغنــدر‪ ،‬گوجــه و دیگــر محصــوالت‬ ‫کشــاورزی هــم همیشــه در قیمتگــذاری تعلــل هایــی وجــود داشــته‬ ‫و دارد کــه در بســیاری از مواقــع باعــث خســارت کشــاورزان شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا اینحــال هنــوز هــم بــرای حــل ایــن مشــکل راهــکار درســتی‬ ‫از ســوی مدیــران مربوطــه ارائــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫قیمت خرید تضمینی کارشناسی نیست‬ ‫در همیــن رابطــه یــک کشــاورز گلســتانی در خصــوص قیمتگــذاری‬ ‫محصــوالت کشــاورزی گفــت‪ :‬در مناطــق ســرد ســیر کشــت گنــدم و‬ ‫کلــزا از شــهریور مــاه انجــام مــی شــود و زمانــی کــه انهــا قصــد دارنــد در‬ ‫ایــن خصــوص برنامــه ریــزی انجــام دهند باید در تابســتان بدانند که از‬ ‫باکم کاری‬ ‫جایگاه داران‬ ‫برخورد می شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬جایــگاه داران مکلــف هســتند کــه ســوخت مــورد‬ ‫نیــاز مــردم را بــه موقــع تامیــن کننــد و در ایــن بــاره بــا تخلــف و‬ ‫کم کاری هــا برخــورد قانونــی می شــود‪.‬‬ ‫مجتبــی شــکوری اظهــار داشــت‪ :‬نبــود نقدینگــی بهانــه تعــدادی‬ ‫از جایــگاه داران خراســان شــمالی در تامیــن ســوخت اعــام‬ ‫شــده اســت ولــی ‪ ۴۸‬ســاعت بــه ایــن بهــره بــرداران مهلــت داده‬ ‫شــدتا ایــن مشــکل را برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کــم کاری تعــدادی از جایــگاه داران خراســان‬ ‫شــمالی در تامیــن ســوخت از دغدغــه هــای ایــن روزهــای‬ ‫مــردم اســتان محســوب مــی شــود و تدابیــر الزم در ایــن مــورد‬ ‫هر محصولی چه میزان کشــت داشــته باشــند‪ .‬دولت معموال قیمت‬ ‫خریــد تضمینــی را دیــر اعــام مــی کنــد و کشــاورزان نمــی تواننــد بــه‬ ‫موقــع در زمینــه کشــت محصــوالت خــود برنامــه ریــزی کننــد‪.‬‬ ‫شــهاب قربانیــان بــا بیــان ایــن نکتــه کــه قیمتگــذاری محصــوالت‬ ‫هــم کارشناســی نیســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬قیمــت گــذاری ســویا اصــا‬ ‫مناســب نبــود و باعــث شــد کــه کشــاورز نســبت بــه کشــت ایــن‬ ‫محصــول دلســرد شــده و بــه کشــت محصــوالت دیگــر همچــون‬ ‫شــالی روی اوردنــد‪ .‬ایــن هجــوم ناگهانــی بــه ســمت یــک محصــول و‬ ‫یــا عــدم کشــت محصــوالت دیگــر باعــث مــی شــود که تعادل کشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بهــم بخــورد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــرکت تعاونــی یــک خریــد توافقــی بــرای ذرت‬ ‫علوفــه ای بــا کشــاورز داشــت کــه حــدود دو هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومــان‬ ‫قیمتگــذاری شــد و از طــرف دیگــر تضمینــی نیــز بــرای خریــد وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اســتقبال کشــاورزان از کشــت ایــن محصــول تــا‬ ‫حــدی زیــاد شــد کــه باعــث شــد بــذر ایــن محصــول گــران و کمیــاب‬ ‫شــود از ســوی دیگــر برخــی کشــاورزان بذرهــای ســال گذشــته را‬ ‫کشــت کردنــد کــه کیفیــت کمتــری خواهــد داشــت و همــه اینهــا‬ ‫باعــث شــد کــه ســطح کشــت ذرت بیــش انــدازه افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫ایــن تولیــد کننــده گلســتانی بــا اشــاره به اینکه عرضــه زیاد منجر به‬ ‫کاهــش تقاضــا مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬همیــن امر در ســویا و محصوالت‬ ‫دیگــر نیــز بــه دفعــات اتفــاق مــی افتــد‪ .‬اگــر قیمــت گــذاری بــه موقــع‬ ‫از ســوی دولت انجام شــده و قیمت ها کارشناســی باشــد‪ ،‬کشــاورز‬ ‫مــی توانــد بــرای کشــت محصــول و انتخــاب درســت و برنامــه ریــزی‬ ‫شــده بهتــر عمــل کند‪.‬‬ ‫قیمتگذاری دولتی اشتباه است‬ ‫بــه باورکارشناســان‪ ،‬قیمــت گــذاری محصــوالت کشــاورزی از ســوی‬ ‫دولــت یــک اقدامــی کامــا اشــتباه اســت و خســارت هــای ناشــی از‬ ‫ایــن تصمیــم گیــری نادرســت را کشــاورز بایــد پرداخــت کنــد‪ .‬علــی‬ ‫جبلــی کشــاورز گلســتانی در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار بــازار گفــت‪:‬‬ ‫در بســیاری مــوارد هزینــه تولیــد کشــاورزی بــا فــروش محصــوالت‬ ‫در خریــد تضمینــی همخوانــی نــدارد و اینگونــه قیمــت گــذاری هــا‬ ‫بــه نفــع کشــاورز نیســت و ســودی نصیــب انهــا نخواهــد شــد لــذا‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری بــه نفــع کشــاورز گلســتانی نیســت و دولــت‬ ‫بایــد اجــازه دهــد کــه محصــوالت کشــاورزی بــر مبنــای کیفیــت‪،‬‬ ‫عرضــه و تقاضــا در بــازار خریــد و فــروش شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قیمــت گــذاری دســتوری در هیــچ شــرایطی بــه نفــع‬ ‫اقتصــاد نیســت؛ چــه در ســطح کالن اقتصــادی یــا در قیمــت گــذاری‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــه صــاح مصــرف کننــده نیســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس کشــاورزی بــا تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی کیفیــت محــور اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیشــتر تولیــدات‬ ‫کشــاورزی براســاس کیفیــت از قیمــت هــای متفاوتــی برخــوردار‬ ‫هســتند مگــر محصــوالت ماننــد گنــدم و کلــزا کــه بــه صــورت تــازه‬ ‫اســتفاده نمــی شــوند و مــی توانــد در خریــد تضمینــی قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫قیمت گذاری دســتوری در هیچ شــرایطی به نفع اقتصاد نیســت؛‬ ‫چــه در ســطح کالن اقتصــادی یــا در قیمــت گــذاری محصــوالت‬ ‫کشــاورزی بــه صــاح مصــرف کننــده نیســت‬ ‫عدم توازن قیمت‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورز گلســتان نیــز قیمــت گــذاری بــه موقــع و‬ ‫اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی منطقــه‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن زمینــه یــک جایــگاه دار بــه‬ ‫علــت تامیــن نکــردن ســوخت‬ ‫شــهروندان جریمــه شــد و‬ ‫دیگــر جایــگاه داران نیــز در‬ ‫تیــررس بازرســی مــا قــرار‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان‬ ‫خــود بــا اشــاره بــه افزایــش‬ ‫مصــرف بنزیــن در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا رونــد افزایــش‬ ‫مصــرف ایــن فــراورده‪ ،‬نگرانــی‬ ‫در ایــن بــاره وجــود دارد و‬ ‫بــا تــاش شــبانه روزی ایــن‬ ‫مشــکالت برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫شــکوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫مــردم و مســافران انتظــار مــی‬ ‫رود در مصــرف بنزیــن صرفــه‬ ‫جویــی کننــد تــا از بــروز مشــکل در ایــن زمینــه جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬میــزان مصــرف بنزیــن در اســتان در چهــار ماهــه‬ ‫امســال بــه دلیــل افزایــش ســفرها نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۳۲‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫مناســب بــرای کشــت محصــوالت را یــک ضــرورت دانســت ودر ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬شــورای قیمــت گــذاری طبــق قانــون وظیفــه دارد‬ ‫قبــل از ســال زراعــی قیمــت هــا را براســاس نــگاه کارشناســی در‬ ‫خصــوص هزینه هــای تولیــد‪ ،‬تــورم‪ ،‬بــازار جهانــی‪ ،‬نــرخ مبادلــه و‬ ‫دیگــر موضوعــات تعییــن و ابــاغ کنــد تــا کشــاورزان تصمیــم بگیرنــد‬ ‫چــه نــوع کشــتی را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫علــی قلــی ایمانــی اظهــار کــرد‪ :‬بــه دلیل عدم ثبات اقتصــادی که در‬ ‫کشــور وجــود دارد زمانــی کــه قیمــت یــک محصــول اعــام می شــود‬ ‫نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه در یــک ســال اینــده نــرخ تعییــن‬ ‫شــده بــرای ان محصــول پایــدار بمانــد همچنیــن بایــد تاکیــد کــرد کــه‬ ‫ســال گذشــته در شــورای قیمــت گــذاری بــر اســاس چارچــوب هــای‬ ‫مشــخص شــده‪ ،‬قانــون گــذار نــرخ محصــوالت را مشــخص کرد مثال‬ ‫گنــدم را هفــت هــزار و ‪ ،۵۰۰‬کلــزا ‪ ۱۵‬هــزار تومــان نــرخ گــذاری شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــاورز بایــد بدانــد کــه چــه محصولــی را‬ ‫کشــت کنــد کــه بــه ســوددهی برســد امــا از انجایــی کــه تنــاوب و‬ ‫تــوازن در قیمــت گــذاری محصــوالت کشــاورزی وجــود نــدارد در‬ ‫برخــی مواقــع شــاهد کشــت بیــش از انــدازه یــک محصــول هســتیم‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬زمانــی کــه یــک محصــول بیــش از نیــاز بــازار کشــت شــود‬ ‫تعــادل عرضــه و تقاضــا از بیــن مــی رود و کشــاورزان خســارت زیادی‬ ‫خواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫قیمت گذاری عادالنه شود‬ ‫نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان نیــز قیمــت گــذاری در حــوزه‬ ‫محصــوالت کشــاورز در بســیاری از مواقــع ناعادالنــه دانســت گفــت‪:‬‬ ‫در طــی ســال هــای گذشــته برنامــه مدونــی بــرای خریــد تضمینــی‬ ‫و قیمــت گــذاری محصــوالت کشــاورزی وجــود نداشــت‪ .‬اگــر مــی‬ ‫خواهیــم در اجــرای الگــوی کشــت موفــق باشــیم اولیــن گام ایــن‬ ‫اســت کــه یــک برنامــه مشــخص و بــا قیمتگــذاری عادالنــه وجــود‬ ‫داشــته باشــد تــا کشــاورز بتوانــد بــر مبنــای ان کشــت محصــول را‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫قیمــت گــذاری در حــوزه محصــوالت کشــاورز در بســیاری از‬ ‫مواقــع ناعادالنــه اســت‬ ‫امیــر یوســفی بــا بیــان اینکــه گنــدم در همــه جــای کشــور بــه یــک‬ ‫نــرخ خریــداری مــی شــود امــا چــرا خریــد محصوالتــی اســتراتژیکی‬ ‫ماننــد گنــدم براســاس کیفیــت قیمــت گــذاری نمــی شــود؟‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر ایــن اقــدام انجــام شــود کشــاورز تمرکــز بیشــتری بــر روی‬ ‫تولیــد محصــول بــا کیفیــت خواهــد داشــت کــه بــه نفــع تولیــد کننده‬ ‫و مصــرف کننــده خواهــد بــود لیکــن انتظــار مــا از دولــت ایــن اســت‬ ‫کــه قیمتگــذاری محصــوالت کشــاورزی بــه موقــع و عادالنــه انجــام‬ ‫شــود و قیمــت گــذاری بــر مبنــای قیمــت جهانــی شــکل بگیــرد تــا‬ ‫شــاهد قاچــاق و دیگــر موضوعــات نباشــیم‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه تعییــن خرید تضمینی از ســوی دولــت یا بخش‬ ‫خصوصــی تاثیــر زیــادی در فراوانــی یــا کاهــش کشــت تولیــدات‬ ‫کشــاورزی مــی شــود و نظــر بــه اینکــه صنعت کشــاورزی بــرای تامین‬ ‫معــاش مــردم و زارعــان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت بــه نظــر‬ ‫مــی رســد دولــت بیــش از گذشــته نســبت بــه اعــام زمــان خریــد‬ ‫تضمینــی محصــوالت کشــاورزی حســاس باشــد تــا برابــر نیــاز هــر‬ ‫منطقــه و انچــه امــروز بــه هنــوان الگــوی کشــت در سیاســت کالن‬ ‫کشــاورزی مطــرح اســت‪ ،‬بــه بهتریــن نحــو عمــل شــود‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۵۵‬جایــگاه عرضــه بنزیــن و ‪ ۳۰‬جایــگاه‬ ‫ســوخت ســی‪ .‬ان‪ .‬جــی فعــال اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور و در حدفاصــل‬ ‫‪ ۲‬قطــب ســیاحتی و زیارتــی کشــور واقــع اســت و ســاالنه‬ ‫میلیون هــا مســافر از ایــن اســتان گــذر مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫بهره مند شدند افزون بر ‪ ۱۶‬هزار دانش اموز از برنامه های اوقات فراغت‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۶ :‬هــزار و ‪ ۵۳۲‬دانــش امــوز اســتان از برنامه هــای اوقــات فراغــت بهره منــد شــدند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۷۶۹‬نفــر دختــر و مابقــی پســر هســتند‪.‬‬ ‫محمد عقیقی اظهار داشــت‪ :‬از این تعداد؛ ‪ ۹‬هزار و ‪ ۷۶۹‬دانش اموز دختر و مابقی دانش اموز پســر در طرح های تابســتانی اوقات فراغت اســتان مشــارکت‬ ‫کردند‪.‬که در مجموع‪ ۱۰ ،‬هزار و ‪ ۲۳۱‬دانش اموز مقطع ابتدایی و مابقی در مقطع متوســطه در کالس های اوقات فراغت تابســتان امســال شــرکت کردند‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ایا ربات های تلگرام قادر به‬ ‫هک کردن کاربران هستند؟‬ ‫تالش دستگاه دیپلماسی‬ ‫برای تسهیل ارتباط تجاری‬ ‫اگــر قــرار اســت کــه از توانمندی هــای اســتان اســتفاده‬ ‫شــود‪ ،‬بایــد الزامــات اجــرای ایــن کار و ارتبــاط بــا کشــورهای‬ ‫اســیای میانــه فراهــم شــود کــه دولــت ســیزدهم برخــاف‬ ‫دولــت هــای گذشــته عــزم جــدی بــرای برقــراری روابــط بــا‬ ‫همســایگان و احیــای ظرفیــت هــای مــرزی اســتان هــا دارد‪.‬‬ ‫برای تجار‬ ‫خراسان شمالیظرفیتی‬ ‫که بازار ترکمنستان‬ ‫تسهیلمی کند‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫ارتبــاط بــا کشــور ترکمنســتان در اولویــت مســووالن خراســان‬ ‫شــمالی قــرار دارد و بــرای ارتبــاط دوســویه و مســالمت امیــز‬ ‫بایــد اشــتراکات اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی شناســایی و‬ ‫زیرســاختهای الزم بــرای ســرمایه گــذاران ‪ ۲‬کشــور فراهــم شــود‪.‬‬ ‫گرچــه وجــود مــرز مشــترک بیــن خراســان شــمالی بــا ترکمنســتان‬ ‫سال هاســت به عنــوان فرصتــی بــرای توســعه اقتصــادی ایــن‬ ‫اســتان مطــرح اســت امــا در حــال حاضــر تجــار این خطه با داشــتن‬ ‫‪ ۲۸۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا ایــن کشــور و مشــترکات فرهنگــی‬ ‫بهــره چندانــی از ظرفیــت بــازار همســایه نداشــته انــد‪.‬‬ ‫ظرفیتــی کــه اگــر زیرســاخت هــای مختلــف بــرای ســرمایه گــذاری‬ ‫ان فراهــم شــود‪ ،‬ســاالنه بســیاری از کاالهــای اســتان نــه تنهــا بــه‬ ‫ترکمنســتان بلکــه بــه دیگــر کشــورهای اســیای میانــه صــادر خواهــد‬ ‫شــد و ســکوی پــرش بــرای توســعه اقتصــادی اســتانی خواهــد بــود کــه‬ ‫بــا حــدود یــک میلیــون نفــر جمعیــت و داشــتن ظرفیت هــای فــراوان‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬ســامت و صنعتــی رتبــه ‪ ۲۹‬تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی را در بیــن اســتان هــا بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان دولــت ســیزدهم برخــاف دولــت هــای گذشــته‬ ‫عــزم سیاســی بیشــتری در ســطح ملــی بــرای توســعه روابــط بــا‬ ‫همســایگان و اســتفاده از ظرفیــت هــای مــرزی برداشــته اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه در ‪ ۱۰‬مــاه گذشــته راهــی متفــاوت در ارتبــاط بــا‬ ‫جهــان برگزیــده و بــه دنبــال گشــایش فصــل جدیــدی از روابــط بــا‬ ‫کشــورهای منطقــه و بــه ویــژه ترکمنســتان اســت تــا بــا یــک نــگاه‬ ‫کارشناســی از ظرفیت اســتان های مرزی در راســتای تامین منافع‬ ‫و ســفره مــردم بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا رییــس جمهــور کشــورمان‪ ،‬بــا دعــوت رســمی از‬ ‫رییــس جمهــور جدیــد ترکمنســتان و انعقــاد تفاهــم نامــه هــای‬ ‫تجــاری در پــی شــروع فصــل جدیــدی بــرای دیپلماســی اقتصــادی‬ ‫کشــور اســت کــه خراســان شــمالی بعنــوان در محــور تفاهمنامــه‬ ‫اخــال و ترکمنســتان می توانــد بــا ســرمایه گذاری های بیشــتر و‬ ‫تقویت روابط با کشــورهای همســایه نقشــی ویژه در تکمیل پازل‬ ‫مــراودات تجــاری بــا همســایگان ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫امــا ســراغاز ایفــای نقــش خراســان شــمالی در تحقــق دیپلماســی‬ ‫اقتصــادی کشــور‪ ،‬فراهــم ســازی برخــی زیرســاخت هــای‬ ‫ســرمایه گذرای در اســتان اســت کــه مســووالن خراســان شــمالی‬ ‫بــا درک ایــن موضــوع در حــال همــوار کــردن ایــن مســیر مهــم در‬ ‫دیــدار چهــره بــه چهــره و رایزنــی بــا برخــی مســووالن همانند معاون‬ ‫اقتصــادی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه هســتند‪.‬‬ ‫خراسان شمالی در معمای دیپلماسی اقتصادی‬ ‫ســفر ســردار بــردی محمــداف‪ ،‬رییــس جمهــور ترکمنســتان در ‪۲۵‬‬ ‫خردادمــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــه ایــران و امضــای ‪ ۱۳‬ســند همــکاری افــق روشــنی‬ ‫را بــرای روابــط تجــاری بیــن دو کشــور ترســیم کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬ســند همــکاری و تفاهــم نامــه بیــن ایــران و ترکمنســتان بــا‬ ‫حضــور روســای جمهــور دو کشــور بــه امضــاء رســید و خراســان‬ ‫شــمالی در محــور ایــن همــکاری هــا قــرار داشــت‪ ،‬هرچنــد کــه در‬ ‫گفت و گو با مســووالن خراســان شــمالی محتوای ســندهای امضا‬ ‫شــده مربــوط بــه خراســان شــمالی بــه طــور کامــل واضــح نیســت‬ ‫ولــی انچــه کــه مســلم اســت ایــن دیــدار و رایزنــی هــا بــه نفــع‬ ‫اقتصــاد ایــن خطــه از شمالشــرق رقــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ایــن خصــوص بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫ایــن اســتان در محوریــت تفاهــم نامــه ایــران و ترکمنســتان قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬الزمــه تحقــق بندهــای تفاهم نامــه‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫زمینه هــای مناســب بــرای ســرمایه گــذاری اســت بــه گونــه ای کــه‬ ‫هــر دو طــرف بایــد زمینه هــای مناســب بــرای ســرمایه گــذاری‪،‬‬ ‫فعالیت هــای مشــترک بازرگانــی را از طریــق مشــوق های ســرمایه‬ ‫گــذاری‪ ،‬توســعه بازارهــا و کاالهــا بــه وجــود اورنــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪590‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد بــا بیان اینکه ســند تفاهــم نامه همکاری‬ ‫در ‪ ۱۷‬بند از جمله کشــاورزی‪ ،‬بهداشــت و گردشــگری منعقد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬ایــن مبادلــه موافقــت نامه متناســب با ظرفیت‬ ‫اســتان های خراســان شــمالی‪ ،‬رضــوی و گلســتان در هفــده بنــد‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتان اخــال در میانــه تقســیم بنــدی کشــور‬ ‫ترکمنســتان قــرار دارد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬مشــترکات بســیاری از حیــث‬ ‫اداب و فرهنــگ وجــود دارد کــه در تمامــی مفــاد ان ایــن موضــوع‬ ‫مــورد توجــه و تاکیــد قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد خاطــر نشــان مــی کنــد‪ :‬بنــد اول در حــوزه صنعــت‪،‬‬ ‫انــرژی‪ ،‬حمــل و نقــل‪ ،‬کشــاورزی و ســایر بندهــا در حوزه هــای علــوم‪،‬‬ ‫فرهنــگ و هنــر‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬ورزش‪ ،‬منابــع طبیعــی و‬ ‫حفــظ محیــط زیســت اســت و امیدواریــم بــا تقویــت ارتبــاط بیشــتر و‬ ‫انعقــاد قراردادهــای مختلــف تحولــی در اســتان و مباحــث تجــاری و‬ ‫تحقــق شــعار ســال بــه وجــود ایــد‪.‬‬ ‫تالش دستگاه دیپلماسی برای تسهیل ارتباط تجاری‬ ‫حــاال کــه قــرار اســت‪ ،‬خســران بــی توجهــی هــای گذشــته در ایــن زمینه‬ ‫جبــران و سیاســت منطقــی تجــاری بــا در نظــر گرفتــن منافــع کشــور‬ ‫اتخــاذ شــود‪ ،‬ایــن اســتان از هــر حیــث امادگــی دارد تا مــورد توجه جدی‬ ‫قــرار گیــرد بــه گونــه ای کــه مســووالن خراســان شــمالی ســعی دارنــد از‬ ‫فرصــت بوجــود امــده در انعقــاد تفاهــم نامــه اخــال و خراســان شــمالی‬ ‫بــرای توســعه ایــن خطــه بهــره گیرنــد زیــرا که ایــن اســتان دارای ظرفیت‬ ‫ویــژه ای در حوزه هــای کشــاورزی‪ ،‬بهداشــت و ســامت‪ ،‬محصــوالت‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬محصــوالت فــوالدی‪ ،‬مصالــح ســاختمانی و بنگاه هــای‬ ‫کوچــک تولیــدی اســت کــه در صــورت تســهیل شــرایط تجــاری ایــن‬ ‫مبــادالت‪ ،‬رشــد گســترده ای را در در دیــار قومیتهــا شــاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه در ســفر تیرمــاه‬ ‫ســالجاری بــه خراســان شــمالی نیــز بــر ایجــاد بازارچــه مــرزی در منطقــه‬ ‫پرســه ســو راز و جــرگالن تاکیــد کــرد و مــی گویــد‪ :‬تعمیــق روابــط بــا‬ ‫همســایگان از اولویت های سیاســت خارجی جمهوری اســامی اســت‬ ‫کــه راه انــدازی ایــن گــذر مــرزی نیــز در ایــن راســتا حمایــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی صفــری مــی افزایــد‪ :‬رییــس جمهــور در ســفر اخیــر خــود به‬ ‫خراســان شــمالی بــر ایجــاد بازارچــه مــرزی تاکیــد داشــت و بــا توجه‬ ‫بــه اینکــه پنــج نوبــت بــا رییــس جمهــور ایــن کشــور مالقــات داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن موضــوع را هــم پیگیــر بودنــد‪.‬‬ ‫معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه مــی گویــد‪ :‬ایــران‬ ‫بــا کشــور ترکمنســتان روابــط تجــاری دیرینــه ای داشــته اســت‬ ‫ولــی در ســال هــای اخیــر ایــن روابــط محــدود شــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫در ســفر محمــداف‪ ،‬رئیس جمهــور ترکمنســتان‪ ،‬در صــدر هیاتــی‬ ‫عالــی رتبــه بــرای نخســتین بــار در مقــام رئیــس جمهــور بــه تهــران‬ ‫‪ ۱۳‬ســند همــکاری بیــن دو کشــور امضــاء شــد و ایــن روابــط نشــان‬ ‫از ارتباطــات دوســویه و مســالمت امیــز دارد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬تــاش مــی کنیــم تا صــادرات را با اولویت کشــورهای‬ ‫همســایه توســعه دهیــم کــه اخیــرا نیــز رفــت و امدها به این کشــورها‬ ‫افزایــش یافتــه و نتایــج خوبی نیز حاصل شــده اســت‪.‬‬ ‫شناسایی ظرفیت ها برای ارتباط دوسویه‬ ‫یکــی از فعــاالن اقتصــادی خراســان شــمالی در خصــوص عــدم‬ ‫بهــره منــدی تجــار ایــن اســتان از بــازار ترکمنســتان مــی گویــد‪:‬‬ ‫گرچــه تحریــم هــای ظالمانــه در ایــن زمینــه بــی تاثیــر نیســت ولــی‬ ‫نبــود عــزم دولتمــردان گذشــته بــر ایــن ارتبــاط دوســویه مهمتریــن‬ ‫چالشــی کــه موجــب شــده اســت تــا در ارتبــاط بــا ایــن همســایه‬ ‫شــمالی توفیقــی حاصــل نشــود‪.‬‬ ‫محمــد پرتــوی مــی افزایــد‪ :‬اگــر قــرار اســت کــه از توانمندی هــای‬ ‫اســتان اســتفاده شــود‪ ،‬بایــد الزامــات اجــرای ایــن کار و ارتبــاط‬ ‫بــا کشــورهای اســیای میانــه فراهــم شــود کــه دولــت ســیزدهم‬ ‫برخــاف دولــت هــای گذشــته عــزم جــدی بــرای برقــراری روابــط بــا‬ ‫همســایگان و احیــای ظرفیــت هــای مــرزی اســتان هــا دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬گرچــه نداشــتن امــکان حمــل و نقــل‬ ‫هوایــی و ریلــی و مســائل مربــوط بــه بانک هــا در برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــا کشــورهای اســیای میانــه تاثیرگــذار اســت ولــی امیــدوار هســتیم‬ ‫بــا انعقــاد تفاهــم نامــه جدیــد اخــال و خراســان شــمالی افق جدید‬ ‫بــرای اقتصــاد خراســان شــمالی ترســیم شــود‪.‬‬ ‫پرتــوی مــی گویــد‪ :‬خدمــات پزشــکی و ســامت از ضعــف هــای‬ ‫کشــورهای اســیای میانــه و ترکمنســتان اســت و ظرفیــت ایــن نــوع‬ ‫گردشــگری بــا توجــه بــه مــرز مشــترک خراســان شــمالی بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬در این اســتان وجود دارد که متاســفانه این ظرفیت‬ ‫بالفعــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت هــای همــکاری بیــن ‪ ۲‬کشــور بایــد‬ ‫شناســایی شــود مــی افزایــد‪ :‬محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬اصنــاف‬ ‫تولیــدی و بنگاه هــای کوچــک خراســان شــمالی از دیگــر ظرفیتهایی‬ ‫اســت کــه اگــر بــه ســمت کســب و کار خارجــی هدایــت مــی شــدند‪،‬‬ ‫وضعیــت اقتصــادی انهــا زیــر و رو می شــد‪ ،‬امــا متاســفانه بــه انهــا‬ ‫توجــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫احیای ظرفیت مرزی‬ ‫حــال معرفــی مزیــت هــای صنعتــی و تجــاری خراســان شــمالی‬ ‫بــا داشــتن ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی‪ ،‬ظرفیــت هــای فــراوان کشــاورزی‪،‬‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬صنایع‪ ،‬حوزه ســامت و ظرفیت های گردشــگری‪ ،‬به‬ ‫نحــو مقتضــی از ســوی دولــت ســیزدهم مــورد توجــه جــدی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و امیــد بــه اقتصــادی شــکوفا در مــردم ایــن منطقــه‬ ‫زنــده شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی نیــز بــا بیــان اینکه احیای ظرفیــت مناطق مــرزی از اولویتهای‬ ‫دولــت ســیزدهم اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــر اســاس انچــه تاکنــون از‬ ‫مواضــع رییــس جمهــور کشــورمان مــی تــوان اســتنباط کــرد‪ ،‬نــگاه‬ ‫دولــت بــه موضــوع بازارچــه هــای مــرزی تغییــر کــرده بــه گونـه ای کــه‬ ‫در پــی بهــره بــرداری از ایــن ظرفیــت بــه نفــع تجــارت کشــور اســت کــه‬ ‫ایــن شــرایط بــه معیشــت مرزنشــینان و توســعه اســتان بــه شــکلی‬ ‫ابرومندانــه کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســعید پورابــادی مــی افزایــد‪ :‬همچنین ســفر اخیــر رییس جمهور‬ ‫ترکمنســتان بــه کشــور و انعقــاد تفاهــم نامــه با محوریت خراســان‬ ‫شــمالی نشــان مــی دهــد کــه سیاســتهای کالن تجــاری در جهتــی‬ ‫قــرار مــی گیــرد کــه اســتفاده از ظرفیتهــای بالقــوه بازارچــه هــای‬ ‫مــرزی را میســر مــی کنــد بــه گونـه ای کــه اینک فعال ســازی بازارچه‬ ‫مــرزی خراســان شــمالی در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬در ایــن میــان رایزنــی هــای الزم نیــز بیــن‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی و اســتاندار اخــال ترکمنســتان بــرای‬ ‫گشــایش مــرز پرســه ســو انجــام شــده اســت که بایــد با هــم افزایی‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی از ایــن فرصــت پیــش امــده بــه نفــع اســتان‬ ‫اســتفاده کــرد زیــرا کــه راه انــدازی بازارچــه پرســه ســو عــاوه بــر‬ ‫تســهیل تجــارت خراســان شــمالی بــا ترکمنســتان‪ ،‬گذرگاهــی بــرای‬ ‫مبادالت تجاری اســتان های همجوار از قبیل گلســتان‪ ،‬خراســان‬ ‫رضــوی و مازنــدران بــا جمهــوری قزاقســتان نیــز گشــوده مــی شــود‪.‬‬ ‫پورابــادی بــا بیــان اینکــه برخــی کمبودهــا بــرای ارتبــاط بــا کشــور‬ ‫همجــوار همچنــان باقــی اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــا وجــود ظرفیــت هــای‬ ‫ویــژه اقتصــادی ایــن کشــور ‪ ۶‬میلیــون نفــری کــه دروازه ورود بــه‬ ‫کشــورهای اســیانه میانــه محســوب مــی شــود‪ ،‬هنــوز بســیاری از‬ ‫مولفــه هــا بــرای برقــراری مــراودات تجــاری بــا ترکمنســتان در اســتان‬ ‫ایجــاد نشــده اســت و بــرای ارتبــاط بهتر تجاری بایــد ایجاد منطقه ویژه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬خــط ریلــی و فــرودگاه بیــن المللــی در خراسان شــمالی راه‬ ‫انــدازی و یــا تقویــت شــود‪.‬‬ ‫پورابــادی مــی افزایــد‪ :‬گشــایش نشــدن اعتبــارات ال ســی از ســوی‬ ‫بانک هــا و ســختی صــدور روادیــد از دیگــر مشــکالتی اســت کــه‬ ‫تجــار اســتان بــا ان دســت و پنجــه نــرم مــی کنند که باید مســووالن‬ ‫نــگاه ویــژه ای بــه ایــن حــوزه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬خراســان شــمالی ظرفیت های خوبی در بخشــهای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬گردشــگری و ســامت دارد کــه بــا جمــع بنــدی‬ ‫درخواســت هــا و اعــام ان هــا مــی تــوان گام بــه گام بــه ســمت‬ ‫ایجــاد کانالــی بــرای ارتقــا و افزایــش مبــادالت بیــن ایــن اســتان و‬ ‫ترکمنســتان پیــش رفــت‪.‬‬ ‫کشــور ترکمنســتان‪ ،‬بــا مســاحت حــدود ‪ ۴۸۸‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع‪ ،‬بــا جمعیــت حــدود شــش میلیــون نفــر و ‪ ۹۹۰‬کیلومتــر مــرز‬ ‫مشــترک خاکــی و ‪ ۲۲۸‬کیلومتــر مــرز مشــترک ابــی دارای اهمیــت‬ ‫ویــژه ای بــه لحــاظ ژئواکونومــی و ژئواســتراتژیکی بــرای جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران اســت‪.‬‬ ‫ریشــه های تاریخی و فرهنگی و مســلمان بودن بیشــتر جمعیت‬ ‫ایــن کشــور‪ ،‬ظرفیــت هــای اقتصــادی ایــن کشــور بــه خصــوص در‬ ‫بخــش نفــت و گاز‪ ،‬عضویــت ترکمنســتان در ســازمان همکاریهــای‬ ‫اکــو و اهمیــت ایــن ســازمان بــرای ایــران را نیــز مــی تــوان از دالیــل‬ ‫اهمیــت ایــن کشــور در سیاســت خارجــی ایــران شــمرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی براســاس امــار سرشــماری نفــوس و مســکن‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬حدود ‪ ۸۶۳‬هزار نفر جمعیت و ‪ ۲۸‬هزار کیلومتر مساحت‬ ‫دارد کــه ‪ ۲۸۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان دارد و‬ ‫اســتان اخــال یکــی از پنــج اســتان کشــور ترکمنســتان و همجــوار بــا‬ ‫خراســان شــمالی محســوب مــی شــود کــه حــدود ‪ ۹۷‬هــزار کیلومتر‬ ‫مســاحت و افــزون بــر ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر نیــز جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫میــزان مبــادالت تجــاری خراســان شــمالی بــا ترکمنســتان چهــار‬ ‫درصــد از مجمــوع مبــادالت اقتصــادی اســتان خراســان شــمالی را‬ ‫تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫کشــوری کــه مــرز مشــترک بــا اســتان خراســان شــمالی دارد ولــی تجــار‬ ‫ایــن اســتان تاکنــون بهــره ای مطلــوب به عنوان اســتان همجــوار از این‬ ‫کشــور ‪ ۶‬میلیــون نفــری نبــرده انــد در حالــی کــه مــی توانــد بــا پیگیــری‬ ‫تفاهــم نامــه اخــال و خراســان شــمالی نقــش خــود را بــه خوبــی در‬ ‫تکمیــل پــازل مــراودات تجــاری بــا همســایگان ایفــا کنــد و ســهمی از‬ ‫بــازار چنــد میلیــون نفــری در منطقــه پیرامونی مــان داشــته باشــد‪/.‬ایرنا‬ ‫یکــی از شــایعاتی کــه دربــاره ربــات هــای تلگــرام وجــود دارد‬ ‫ایــن اســت کــه ربــات هــای تلگــرام هکر هســتند یا جاســوس‬ ‫بــوده و اطالعــات کاربــران را بــه ســرقت مــی برنــد‪.‬‬ ‫در پاســخ بــه ایــن شــایعه مــی تــوان در یــک جملــه گفــت کــه‬ ‫امــکان هــک کــردن کاربــران از طریــق ربــات تلگــرام وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ربات ها و قانونی به نام ‪Privacy Mode‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن کارهــای ربــات هــا ایــن اســت کــه بــه‬ ‫گــروه هــای مختلــف اضافــه مــی شــوند و در بیــن ارتباطات‬ ‫انســانی‪ ،‬وظیفــه اصلــی خــود از جملــه خبــر رســانی‪،‬‬ ‫جســتجو و ماننــد ان را انجــام مــی دهنــد‪ .‬زمانــی کــه‬ ‫رباتــی را بــه گــروه اضافــه مــی کنیــد‪ ،‬ایــن ســوال همیشــه‬ ‫در ذهــن شــما وجــود دارد کــه از کجــا مطمئــن باشــم ایــن‬ ‫ربــات اطالعــات مــن را نمــی دزدد؟ایــن همــان پرسشــی‬ ‫اســت کــه منجــر بــه پیــدا شــدن شــایعه اخیــر در مــورد‬ ‫جاسوســی ربــات هــا در تلگــرام شــده اســت‪ .‬پاســخ ایــن‬ ‫ســوال در مکانیــزم ‪ Privacy Mode‬اســت؛‬ ‫رباتــی کــه در حالــت ‪ Privacy‬کدنویســی و اجــرا شــده اســت‪،‬‬ ‫همــه پیــام هــای گــروه را دریافــت نخواهــد کرد بلکــه پیام هایی‬ ‫را دریافــت مــی کنــد کــه ویژگــی هــای زیــر را داشــته باشــند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تمــام پیــام هایــی کــه بــا ‪ /‬شــروع شــده باشــند‪All ’/‘ .‬‬ ‫‪messages that start with a slash‬‬ ‫‪ -۲‬پیــام هایــی کــه توســط @ بــه ربــات مربوطــه منشــن‬ ‫شــده باشــند‪Messages that @mention the bot by .‬‬ ‫‪username‬‬ ‫‪ -۳‬پیــام هایــی کــه بــه ربــات پاســخ داده باشــند‪.‬‬ ‫‪Replies to the bot’s own messages‬‬ ‫‪ -۴‬پیــام هــای سیســتمی گــروه ماننــد ورود یــا خــروج‬ ‫کاربــران (‪Service messages (people added or‬‬ ‫‪removed from the group‬‬ ‫ایــن محدودیــت هــم به خاطــر افزایش امنیت کاربران هســت‬ ‫و هــم بــرای صرفــه جویــی در منابــع ســرور ربات‪.‬ایــن مکانیــزم‬ ‫بــه طراحــان ربــات کمــک مــی کنــد از میلیونهــا پــردازش اضافــی‬ ‫جلوگیــری کننــد‪ .‬ایــن مکانیــزم بــه شــکل پیــش فــرض فعــال‬ ‫اســت امــا مــی توانــد غیــر فعــال شــود‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬ربــات‬ ‫همــه پیــام هــای رد و بــدل شــده را رصــد مــی کنــد تا دســتورهای‬ ‫احتمالــی را از بیــن انهــا بیــرون کشــیده و پــردازش کنــد‪.‬‬ ‫امــا حتــی اگــر مکانیــزم ‪ Privacy Mode‬نیز غیر فعال شــده‬ ‫باشــد‪ ،‬خوانــدن همــه پیــام هــا بــه وســیله ربــات بــه معنــی‬ ‫جاسوســی نیســت‪ .‬در واقــع حتــی در ایــن حالــت‪ ،‬ربــات از‬ ‫همــه پیــام هــای شــما ســر درنمــی اورد و تنهــا پیــام هایــی‬ ‫کــه بــرای ربــات تعریــف شــده و معنــی دار باشــد‪ ،‬پــردازش‬ ‫میشــوند‪ .‬در نتیجــه حتــی خــارج از ‪ Privacy Mode‬نیــز یــک‬ ‫ربــات تــوان جاسوســی چندانــی بــه خــودی خود ندارد‪.‬مســاله‬ ‫بعــدی اینکــه ایــا ربــات مــی توانــد پیــام هــای خصوصــی را‬ ‫جمــع اوری کــرده و عمــا در اختیــار طــراح گــذارد؟ ایــن‬ ‫موضــوع نیــز منتفــی اســت‪ .‬بــه چنــد دلیــل؛‬ ‫دلیــل اول محدودیــت حافظــه ربــات هــا اســت‪ .‬تمامــی‬ ‫پیامهایــی کــه پــردازش شــوند‪ ،‬بعــد از مدتــی از حافظــه‬ ‫‪ Cloud‬در ســرور پــاک خواهنــد شــد و تلگــرام ایــن گونــه ادعــا‬ ‫مــی کنــد کــه ایــن پیــام هــا هرگــز در ســرور نمــی مانــد‪.‬‬ ‫دلیــل دوم انکــه عمــا حتی در صورت جمــع اوری اطالعاتی‬ ‫نظیــر پیــام هــا و شــماره تلفــن هــا‪ ،‬طــراح ربــات دسترســی‬ ‫مســتقیم بــه انهــا نــدارد و همــه ایــن اطالعــات از طریــق‬ ‫پروتــکل رمزنــگاری شــده تلگــرام بــه ســرور واســطه منتقــل و‬ ‫در انجــا پــردازش و ذخیــره مــی شــوند‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از حمالت‬ ‫‪ DDOS‬چه اقداماتی باید‬ ‫انجام دهیم؟‬ ‫حمــات ‪ DDOS‬یــا حمــات انســداد ســرویس توزیع شــده‪،‬‬ ‫دســتگاه های متصــل بــه شــبکه اینترنــت را هــدف قــرار‬ ‫می دهــد کــه در ان مجموعــه ی متعــددی از کامپیوترهــا‬ ‫اقــدام بــه ارســال بســته های متعــدد بــه یــک ســرور یــا منبــع‬ ‫شــبکه کــرده و ان را از دســترس خــارج می کننــد‪ ،‬در ایــن نــوع‬ ‫حمــات نفوذگــر امــکان دارد از کامپیوتــر شــما بــرای حملــه‬ ‫بــه سیســتم دیگــری اســتفاده کنــد بــه شــکلی کــه کنتــرل‬ ‫کامپیوتــر شــما را بــه دســت گرفتــه و از ان بــرای حملــه بــه‬ ‫دیگــر ســرویس ها اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫راه کارهای مقابله با حمالت‬ ‫‪ .1‬فایــروال را بــر روی سیســتم خــود نصــب و ان را بــه‬ ‫گونــه ای پیکربنــدی نماییــد تــا تعــداد ترافیــک ورودی و‬ ‫خروجــی از سیســتم محــدود شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬اســتفاده از انتــی ویــروس معتبــر و بروزرســانی ان در‬ ‫بازه هــای زمانــی کوتــاه‬ ‫‪ .3‬ایمــن ســازی بــا اســتفاده ‪ CDN‬یــا شــبکه توزیــع‬ ‫محتــوا ماننــد کلــود فلــر‬ ‫‪ .4‬استفاده از سخت افزار و نرم افزار ضد حمالت ‪DDoS‬‬ ‫‪ .5‬استفاده از ارئه دهندگان امنیت وب‬ ‫‪ .6‬بســتن دسترســی فایل هــای خطرنــاک سیســتم عامــل‬ ‫بــرای امنیــت بیشــتر بــا اســتفاده از افزونــه‬ ‫‪ .7‬استفاده از سیستم های کشف نفوذ‬ ‫‪ .8‬حرکــت بــه ســمت فضــای ابــری‪ :‬ابــر دارای پهنــای‬ ‫بانــد بیشــتری نســبت بــه منابــع پیــش فــرض اســت‪ ،‬و‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد ماهیــت ابــر بــه ایــن صــورت اســت‬ ‫کــه بســیاری از ســرورها در یــک مــکان قــرار ندارنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪590‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان در ادامــه افــزود‪ :‬در ســفر اســفندماه ســال‬ ‫گذشــته هیــات دولــت عــاوه بــر اعتبــارات لحــاظ شــده‪ ،‬بــرای پــروژه هــای راه گلســتان در روزهــای‬ ‫اخیــر هــم اعتبــارات مناســبی ابــاغ شــد کــه اختصــاص ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال بــرای تعمییــرات گارد‬ ‫ریــل‪ ۲۰ ،‬میلیــارد ریــال بــرای روشــنایی جــاده رامیــان ‪ -‬علــی ابــاد و ‪ ۷۰‬میلیــارد افزایــش ابــاغ‬ ‫روشــنایی کمربنــدی گــرگان از جملــه ایــن اعتبــارات جدیــد اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــا اعتبــار ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــزودی ایمن ســازی جــاده کردکــوی ‪ -‬بندرترکمــن‬ ‫عملیاتــی مــی شــود و بلــوک هــای جــدا کننــده مفصلــی در ایــن مســیر بارگــذاری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫میقانــی در ادامــه گفــت ‪ ۲ :‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای اجــرای طــرح هایــی از جملــه ســاخت‬ ‫راه هــای روســتایی‪ ،‬رفــع نقــاط پرتصــادف‪ ،‬خریــد ماشــین االت راهســازی و اجــرای حفــاظ ایمنــی‬ ‫در محورهــای ارتباطــی گلســتان مصــوب شــده کــه ایــن اعتبــار طــی ســه ســال بــه اســتان تخصیص‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫میقانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه چالــش هــای فــراروی ایــن اداره کل و گفــت ‪ :‬از جملــه مشــکالت‬ ‫ســد راه مســتهلک بــودن تجهییــزات راه ســازی و ســرقت تابلــوی عالیــم اســت کــه بــرای حــل ان‬ ‫بایــد چــاره اندیشــی کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت گلســتان افــزون بــر پنــج هــزار کیلومتــر بــزرگ راه‪ ،‬راه اصلــی‪ ،‬فرعــی و روســتایی‬ ‫دارد کــه بیــش از ســه هــزار کیلومتــر ان در مناطــق روســتایی قــرار دارد‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن اســتان شــمالی بــا جمعیــت ‪ ۲‬میلیــون نفــری در شــمال کشــور‬ ‫قــرار داشــته کــه ‪ ۴۷‬درصــد از جمعیــت ان را روســتاییان تشــکیل می دهنــد کــه در بیــش از هــزار‬ ‫روســتا مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان از جنــوب بــا ســمنان‪،‬از غــرب بــا مازنــدران‪ ،‬از غــرب بــا خراســان شــمالی و از شــمال بــا‬ ‫کشــور ترکمنســتان همســایه می باشــد و بیشــترین مبــادی ورودی و خروجــی ان هــم بــا اســتانهای‬ ‫ســمنان‪ ،‬مازنــدران و خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫سرقت تابلوی عالیم و مستهلک‬ ‫بودنتجهییزاتمهمترینمشکل‬ ‫حمل و نقل جاده ای گلستان‬ ‫فرمانده یگان حفاظت منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری گلستان‬ ‫نیروی متخصص اطفای‬ ‫حریق در گلستان وجود ندارد‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬منابــع طبیعــی اســتان بــا وجــود‬ ‫برخــورداری از هــزاران هکتــار جنــگل و مرتــع‪ ،‬نیــروی‬ ‫متخصــص اطفــای حریــق نــدارد و کــه بایــد بــرای‬ ‫ارائــه عملکــرد بهتــر در زمــان اتش ســوزی از ظرفیــت‬ ‫نیروهــای اموزش دیــده اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ عیســی گلبینــی اظهارداشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی در کنــار ســایر‬ ‫ماموریت هــای خــود ماننــد مقابلــه بــا قاچــاق چــوب‬ ‫و نظــارت بــر مراتــع در مواقــع لــزوم بــرای اطفــای‬ ‫حریــق در عرصه هــای جنگلــی و مرتعــی وارد میــدان‬ ‫می شــوند امــا تخصــص نیروهــای اتــش نشــان‬ ‫شــهری را ندارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عرصه هــای منابــع طبیعــی بندرگــز‪ ،‬گرگان‬ ‫و کاللــه ســه پایــگاه اطفــای حریــق دارد کــه بایــد بــه‬ ‫جــای اســتفاده از نیروهــای شــرکتی کــه هــر ســال بــا‬ ‫مناقصــه انتخــاب می شــوند از نیروهــای متخصــص‬ ‫اتش نشــان در ایــن پایگاه هــا بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان ادامــه داد‪ :‬در صــورت تامیــن نیــروی انســانی‬ ‫مختصــص و تجهیــزات الزم در ‪ ۱۱‬شهرســتان دیگــر‬ ‫هــم پایــگاه اطفــای حریــق ثابــت مســتقر می شــود‪.‬‬ ‫گلبینــی گفــت‪ :‬عــاوه بــر نبــود نیروهــای متخصــص‬ ‫اطفــای حریــق‪ ،‬خودروهــای اتــش نشــانی منابــع‬ ‫طبیعــی در بعضــی از ارتفاعــات بــه دلیــل ســخت‬ ‫گــذر بــودن امــکان تــردد نــدارد و بــرای حمــل نیــرو و‬ ‫تجهیــزات نیازمنــد اســتفاده از بالگــرد هســتیم کــه‬ ‫انجــام هماهنگــی در ایــن رابطــه زمان بــر اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تیمــی از ســازمان بازرســی اســتان در‬ ‫حــال شناســایی کمبودهــا و مشــکالت حــوزه یــگان‬ ‫حفاظــت منابــع طبیعــی اســت تــا بعــد از جمــع بنــدی‬ ‫پیشــنهادات کارشناســی بــرای حــل انهــا از جملــه‬ ‫اســتفاده از نیروهــای امــوزش دیــده در اطفــای حریــق‬ ‫و فراهــم کــردن شــرایط اســتقرار دائمــی بالگــرد بــه‬ ‫ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری ارســال شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬امســال در کنــار ‪ ۵۰۰‬مامــور یــگان حفاظت‬ ‫اســتان‪ ۴۰ ،‬نفــر بــه صــورت شــرکتی بــه عنــوان دیدبــان‬ ‫حریــق بــه مــدت ســه مــاه فصــل تابســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن امســال از محــل اعتبــارات‬ ‫اســتانی چهــار میلیــارد ریــال تجهیــزات انفــرادی‬ ‫اطفــای حریــق بــرای نیروهــای یــگان حفاظــت و‬ ‫دیدبانــان حریــق گلســتان خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫گلبینــی افــزود‪ ۱۰۰ :‬گــروه ‪ ۱۱‬نفــره از مــردم بومــی‬ ‫روســتاهای همجــوار عرصه هــای منابــع طبیعــی بــا‬ ‫هــدف کمــک بــه نیروهــای یــگان حفاظــت اســتان‬ ‫بــرای اطفــای حریــق در حــال امــوزش هســتند تــا‬ ‫بتــوان از ظرفیــت انهــا در مواقــع لــزوم اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی عامــل اصلــی اتش ســوزی در عرصه هــای جنگلــی‬ ‫و مرتعــی اســتان گلســتان را انســانی اعــام کــرد و از‬ ‫مــردم خواســت از اتــش افــروزی در جنــگل خــودداری‬ ‫کــرده و یــا در صــورت روشــن کــردن اتــش نســبت بــه‬ ‫خامــوش شــدن ان اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان در اشــاره بــه فعــال بــودن ‪ ۳۳‬پــروژه‬ ‫راه ســازی در اســتان گفــت‪ :‬از راه دســترس اســفالته ‪ ۹۸.۵‬درصــد ســاکنان روســتاهای بــاالی ‪۲۰‬‬ ‫خانــوار ایــن اســتان برخوردارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی میقانــی اظهارداشــت‪ :‬بــا اعتبــار ‪ ۹۶۰‬میلیــارد ریــال اجــرای‬ ‫پوشــش اســفالت بــرای ‪ ۹۰‬کیلومتــر از راه هــای روســتایی گلســتان در حــال اجراســت ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫گلستان چهار درجه خنک تر می شود‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان از کاهــش گرمــای هــوا طــی‬ ‫روزهــای اینــده خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا ورود ســامانه خنــک و‬ ‫کم فشــار‪ ،‬وقــوع بارش هــای رگبــاری در مناطــق کوهپایــه ای‬ ‫اســتان دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار نوربخــش داداشــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬براســاس تحلیــل نقشــه های پیش یابــی افزایــش‬ ‫ابرناکــی اســمان و وزش بــاد شــدید در ســاعات اینــده بــرای‬ ‫مناطــق گوناگــون گلســتان محتمــل اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا ورود ســامانه خنــک و کــم فشــار‪ ،‬دمــای هــوا در‬ ‫اغلــب مناطــق گلســتان بیــن ‪ ۲‬تــا چهــار درجـ ه کمتــر خواهــد شــد‬ ‫کــه ایــن کاهــش دمــا در مناطــق کوهپای ـه ای مشــهودتر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتمرار خشک ســالی و کم بارشــی در مــاه‬ ‫پایانــی (شــهریور) ســال ابــی زراعــی (مهــر ‪ ۱۴۰۰‬تاکنــون) گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن مــدت میانگیــن بــارش بــاران و بــرف در اســتان ‪۱۵‬‬ ‫درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس پیش بینــی بلندمــدت‪ ،‬در‬ ‫مــاه پایانــی ســال ابــی جــاری بــاران محسوســی نخواهــد باریــد‬ ‫و رخــداد خشکســالی و افزایــش دمــا و تبخیــر در گلســتان‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۱۵۶‬ایســتگاه و ســامانه هواشناســی از انــواع مختلــف‬ ‫شــامل ســینوپتیک‪ ،‬اقلیم شناســی‪ ،‬باران ســنجی‪ ،‬جــاده ای‪ ،‬جــو‬ ‫بــاال‪ ،‬بــاران ســنجی خــودکار و پایــش گــرد و غبــار دارد‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی گلستان دارای‬ ‫سند راهبردی می شود‬ ‫‪ ۳۸‬درصد روستاییان تحت پوشش‬ ‫بیمه اجتماعی قرار گرفتند‬ ‫ت بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی گلســتان گف ـ ‬ ‫هرچــه بهتــر در حــوزه درمــان بــه جمعیــت زیــر پوشــش تامیــن‬ ‫اجتماعی اســتان ‪ :‬ســند راهبرد توســعهدر افق ‪ ۱۴۰۴‬ترســیم می شــود‬ ‫و عــاوه بــر ایــن در پایــان برنامــه جــزو ســه دســتگاه برتر اســتانی و پنج‬ ‫اداره برتــر حــوزه درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی کشــور قــرار بگیــرم‪.‬‬ ‫رمضــان زینلــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون نزدیــک بــه ‪ ۸۹۰‬هــزار نفــر‬ ‫از جمعیــت ایــن اســتان زیــر پوشــش خدمــات درمانــی ســازمان‬ ‫ن اجتماعــی قــرار دارنــد کــه ایــن جمعیــت از خدمــات درمانــی‬ ‫تامیـ ‬ ‫هــزار و ‪ ۴۵۰‬مرکــز دولتــی‪ ،‬دانشــگاهی‪ ،‬خیریــه و خصوصی طرف‬ ‫قــرارداد اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وی مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعــی گلســتان‬ ‫دارای دو بیمارســتان در گــرگان و گنبــدکاووس و هشــت درمانــگاه‬ ‫عمومــی و تخصصــی در اســتان بــوده و خدمــات درمانــی رایــگان را‬ ‫در ایــن مراکــز بــه بیمه شــدگان ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هزینــه بســتری بیمه شــدگان تامیــن‬ ‫اجتماعــی در بخش هــای ‪ NICU‬و ‪ ICU‬بیمــاری از مراکــز ملکــی‬ ‫تامیــن اجتماعــی بــه مراکــز دانشــگاهی ارجــاع داده می شــود‪،‬‬ ‫هزینه هــای بســتری و درمــان ان رایــگان اســت‪.‬‬ ‫زینلــی ادامــه داد‪ :‬ارایــه خدمــات درمانــی بــه بیمــاران پیونــدی‪،‬‬ ‫رادیوتراپــی ‪ ،‬ســرطان و بیمــاران خــاص رایــگان اســت‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۷۰ :‬هــزار نفــر معــادل ‪ ۳۸‬درصــد از جمعیــت‬ ‫مشــمول در مناطــق روســتایی و عشــایری اســتان تحــت پوشــش‬ ‫بیمــه ایــن صنــدوق قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده اظهــار داشــت‪ :‬طبــق بــراورد امــاری ‪۱۸۰‬‬ ‫هــزار نفــر از جمعیــت روســتایی‪ ،‬عشــایری و شــهرهای زیــر ‪۲۰‬‬ ‫هــزار نفــر ایــن اســتان کــه ســن انــان بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۵۰‬ســال اســت‪،‬‬ ‫مشــمول بیمــه اجتماعــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیــش از یــک ســوم ایــن جمعیــت زیــر پوشــش‬ ‫بیمــه اجتماعــی قــرار دارنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬از جامعــه هدف که هیچگونه‬ ‫بیمــه پایــه ای ندارنــد‪ ،‬تقاضــا مــی شــود تــا نســبت بــه ایــن مهــم‬ ‫اقــدام کننــد و از مزایــای صنــدوق بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫غالمزاده تصریح کرد‪ :‬مستمری پیری‪ ،‬مستمری بازنشستگان‪،‬‬ ‫مســتمری از کارافتادگــی کلــی و نقــل و انتقــال ســوابق بیمــه ای از‬ ‫مزایــای عضویــت در صنــدوق بیمه اجتماعی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تمامــی زنــان و مــردان متاهــل و مجــرد ســاکن در‬ ‫روســتا و مناطــق عشــایری‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬زنبــورداران‪ ،‬قالی بافــان و‬ ‫هنرمندان صنایع دســتی غیر ســاکن در روســتا‪ ،‬شــاغالن فصلی‬ ‫و ســاکنان شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر مشــمول عضویــت در‬ ‫صنــدوق هســتند‪.‬‬ ‫مطابق با ضوابط روند اعطای‬ ‫تسهیالت به هموطنان‬ ‫در همه بانک ها جریان دارد‬ ‫بانــک مرکــزی اعــام کــرد‪ :‬مطابــق بــا ضوابــط و مقــررات رونــد اعطــای تســهیالت بــه هموطنــان‬ ‫گرامــی در همــه بانک هــا‪ ،‬جریــان دارد و بانــک مرکــزی هیچ گونــه دســتوری مبنــی بــر توقــف‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــه شــبکه بانکــی ابــاغ نکــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در پــی انتشــار گزارشــی مبنــی بــر متوقــف شــدن پرداخت تســهیالت‬ ‫در برخــی بانک هــا بــه دســتور بانــک مرکــزی‪ ،‬در ایــن خصــوص روابــط عمومــی بانــک مرکــزی‬ ‫توضیحاتــی بــه ایــن شــرح ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی بانــک مرکــزی‪ ،‬افزایــش اضافــه برداشــت برخــی بانک هــا‪ ،‬اگرچــه‬ ‫برخــاف سیاسـت های ضدتورمــی بانــک مرکــزی مبنــی بــر جلوگیــری از خلــق پــول در شــبکه بانکــی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بانــک مرکــزی تاکیــد دارد کــه اقدامــات انضباطــی در ایــن راســتا بــه هیــچ وجــه نبایــد‬ ‫منجــر بــه بــروز اختــال در خدمــات رســانی بانک هــا بــه مشــتریان شــبکه بانکــی شــود و از ایــن رو‪،‬‬ ‫همــه بانک هــا مکلف انــد رونــد اعطــای تســهیالت خــرد بــه هموطنــان را در چارچــوب قوانیــن و‬ ‫مقــررات انجــام دهنــد‪ .‬بدیهــی اســت توقــف اعطــای تســهیالت مذکــور بــه بهانــه اضافــه برداشــت‪،‬‬ ‫تخلــف و مشــمول رســیدگی بانــک مرکــزی اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬در مــواردی کــه اضافــه برداشــت برخــی بانک هــا از حــد مشــخصی تجــاوز کنــد‪ ،‬بانــک‬ ‫مرکــزی در راســتای انتظــام بخشــی بــه عملکــرد بانــک‪ ،‬بــه طــور موقــت محدودیت هایــی را صرفــا ً در‬ ‫اعطــای «تســهیالت کالن» بــرای بانــک مذکــور ایجــاد می کنــد تــا بانــک نســبت بــه مدیریــت منابــع‬ ‫و مصــارف و کاهــش رقــم اضافــه برداشــت‪ ،‬به عنــوان یکــی از مهم تریــن علــل رشــد پایــه پولــی‬ ‫اقــدام کنــد‪ .‬محدودیت هــای اعمــال شــده‪ ،‬بــه هیــچ وجــه شــامل تســهیالت خــرد نبــوده و پــس از‬ ‫تعدیــل رقــم اضافــه برداشــت توســط بانــک‪ ،‬در خصــوص تســهیالت کالن نیــز مرتفــع می شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت بانــک مرکــزی در راســتای سیاســت دولــت مبنــی بــر کنتــرل تــورم‪ ،‬اصــاح‬ ‫رابطــه بانک هــا بــا بانــک مرکــزی‪ ،‬به عنــوان یکــی از محورهــای س ـه گانه اصــاح نظــام بانکــی را بــه‬ ‫طــور جــدی در دســتور کار داشــته و در عیــن حــال‪ ،‬تســهیل در ارائــه خدمــات بــه مشــتریان‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه متقاضیــان تســهیالت خــرد را در قالــب ضوابــط مشــخص بــه شــبکه بانکــی ابــاغ کــرده اســت‪،‬‬ ‫لــذا از همــکاران خــدوم شــبکه بانکــی انتظــار دارد بیــش از پیــش در ایــن راســتا گام بردارنــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫قطار کاهشی به حبوبات رسید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کاهــش قیمــت مــواد غذایــی بــه‬ ‫حبوبــات رســیده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در عمــد ه فروشـی ها قیمــت دو محصــول لپــه و عــدس اکنــون‬ ‫بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد (‪ ۱۰‬هــزار تومــان) کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار«قاســمعلی حســنی» در بــازار خبــر از کاهــش قیمــت حبوبــات‬ ‫داد و اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت هــر کیلوگــرم لپــه ‪ ۴۰‬هــزار تومــان و عــدس ‪ ۴۶‬هــزار تومــان‬ ‫پیــش از ایــن بــود کــه امــروز شــاهد رونــد کاهشــی قیمــت ‪ ۱۰‬هــزار تومانــی در ایــن محصوالت‬ ‫شــده ایم کــه نــرخ هــر کیلوگــرم لپــه را بــه ‪ ۳۰‬هــزار تومــان و عــدس را بــه ‪ ۳۶‬هــزار تومــان‬ ‫رســانده اســت کــه ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد کاهــش قیمــت را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن کاهــش قیمت هــا بــه دلیــل فصــل گرمــا و کاهــش مصــرف‬ ‫حبوبــات در پــی افــت قیمت هــای جهانــی حبوبــات‪ ،‬واردات انبــوه‪ ،‬وفــور کاال در انبارهــا‪،‬‬ ‫نزدیــک شــدن بــه برداشــت محصــول تــازه اســت کــه واردکننــدگان بــه منظــور رقابــت پذیــری‬ ‫بــا یکدیگــر ناچــار بــه کاهــش قیمــت ایــن محصــوالت شــده اند‪.‬‬ ‫دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران‬ ‫مــواد غذایــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫قطعــا ً کاهــش قیمــت دو‬ ‫محصــول لپــه و عــدس‬ ‫می توانــد در افــت نــرخ‬ ‫ســایر حبوبــات نیــز تاثیرگــذار‬ ‫باشــد کــه کمکــی بــه اقشــار‬ ‫اســیب پذیر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حســنی در ادامــه بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه از شــهریورماه اغــاز‬ ‫برداشــت حبوبــات از جملــه‬ ‫نخــود‪ ،‬لوبیــا چیتــی و لوبیــا‬ ‫قرمــز تولیــد داخــل اســت ‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬هــم اکنــون ن‬ ‫نســبت بــه دو تــا ســه هفتــه گذشــته قیمــت هــر کیلوگــرم نخــود ترکیــه و ارژانتیــن ‪ ۳۸‬هــزار‬ ‫تومــان‪ ،‬نخــود ایرانــی ‪ ۴۰‬هــزار تومــان‪ ،‬لوبیــا قرمــز ‪ ۳۸‬هــزار تومــان‪ ،‬لوبیــا چیتــی ‪ ۴۹‬هــزار‬ ‫تومــا اندکــی کاهــش قیمــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــواهد حکایــت از ان دارد کــه در ســالجاری هماننــد برنــج تولیــد حبوبــات‬ ‫نیــز بــا افزایــش همــراه باشــد کــه در کاهــش قیمت هــا می توانــد اثــر مثبتــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی در پایــان گفــت‪ :‬ایــران واردکننــده عمده عــدس از کانادا‬ ‫و روســیه‪ ،‬نخــود از ترکیــه‪ ،‬ارژانتیــن و اتیوپــی‪ ،‬لوبیــا از قرقیزســتان و چیــن اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪590‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫نیازمند توجه ویژه دولت‬ ‫سیزدهم برای حل مشکالت‬ ‫خبرنگاران هستیم‬ ‫رییــس هیــات مدیــره و مدیرخانــه مطبوعــات گلســتان گفــت‪ :‬اصحــاب رســانه‪ ،‬قلــم و خبرنــگاران‬ ‫طالیـه داران همــه عرصه هــا به خصــوص در بحران هــای مختلــف هســتند امــا تاکنــون بــه مشــکالت‬ ‫و دغدغه هــای ایــن قشــر توجــه زیــادی نشــده کــه حــل ان نیازمنــد مدیریــت جهــادی و برنامه ریــزی‬ ‫هوشــمندانه دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬هــادی علمــدار در اییــن تجلیــل از خبرنــگاران گلســتان در‬ ‫گنبــدکاووس بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود همــه محرومیتهــا‬ ‫و ســختی هــا‪ ،‬خبرنــگاران گلســتانی تالشــگرانه بــه انجــام وظیفــه ذاتــی خــود در اطــاع رســانی‬ ‫مشــغول بــوده و در صــف اول میــدان جهــاد تبییــن ایســتاده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه مطبوعــات و رســانه های گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬از لحــاظ تامیــن معیشــت برخــی‬ ‫از فعــاالن رســانه ای اســتان در ســختی بــه ســر مــی برنــد و در تامیــن ابتدایــی تریــن خواســته هــای‬ ‫زندگــی خــود ناتــوان هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پایــگاه هــای خبــری گلســتان بــا مشــکل نداشــتن بیمــه دســت و پنجــه نــرم می کننــد‬ ‫و بــا وجــود فعالیــت زیــاد پایــگاه هــای خبــری در اســتان اغلــب از حمایــت بیم ـه ای برخــوردار نیســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــه دلیــل برخــی شــرایط عضویــت خبرنــگاران در صنــدوق هنرمنــدان دشــوار‬ ‫اســت کــه بــرای حــل ایــن مشــکل نیــاز اســت تــا برخــی از اختیــارات بــه اســتان هــا داده شــود‪.‬‬ ‫علمــدار گفــت‪ :‬هــر روز‪ ،‬روز خبرنــگار بــوده و در هــر میــدان و مناســبتی خبرنــگاران حضــور دارنــد‬ ‫و در ایــن را مــردم و مســئولین بایــد خبرنــگاران را بهتــر بشناســند‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه مطبوعــات و رســانه های گلســتان افــزود‪ :‬بــه ســومین جشــنواره مطبوعات گلســتان بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬اثر ارســال شــد و هفته اینده فراخوان چهارمین جشــنواره مطبوعات گلســتان منتشــر خواهد‬ ‫شــد و امیدواریــم در ســال بعــد جشــنواره مطبوعاتــی را بــه صــورت تخصصی برگــزار کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد کــه در دولــت انقالبــی ســیزدهم اتفاقــات خوبــی بیفتــد تــا عقــب‬ ‫ماندگــی گلســتان جبران شــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ضایعاتی هایمتخلف فاروج‬ ‫پلمپ شدند‬ ‫سارق موتورسیکلت کمتر از کشف موتورسیکلت میلیاردی‬ ‫‪ 24‬ساعت در گرمه دستگیر شد‬ ‫قاچاق در جاجرم‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار موتورســیکلت کمتــر از ‪ 24‬ســاعت در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ «محمدرضــا‬ ‫قائمــی نــژاد» در رابطــه بــا ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام خبــر ســرقت ‏یــک دســتگاه موتورســیکلت دریکــی از‬ ‫شهرســتان های اطــراف و اطــاع از تــردد ســارق در ســطح‬ ‫شهرســتان گرمــه بالفاصلــه موضــوع بــا‏جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســارق موتورســیکلت نیــز بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قائمــی نــژاد در پایــان از مــردم خواســت تــا وســایل‬ ‫نقلیــه خــود را داخــل کوچــه و محله هــای خلــوت رهــا نکننــد و‬ ‫حتمــا ً وســایل‏نقلیــه خــود را بــا وســایل ایمنــی از قبیــل دزدگیــر‪،‬‬ ‫قفــل فرمــان و زنجیــر و‪ ...‬تجهیــز نماینــد و در صــورت مشــاهده‬ ‫افــراد معلوم الحــال در‏ســاعات مختلــف شــبانه روز و پرســه زدن‬ ‫ایــن افــراد در حوالــی منزلشــان‪ ،‬موضــوع را ســریعا ً از طریــق‬ ‫ســامانه تلفنــی ‪ 110‬بــا پلیــس در‏میــان بگذارنــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از کشــف یــک‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت قاچــاق بــه ارزش ‪ 1‬میلیــارد ریــال در ایــن‬ ‫‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی‬ ‫طاهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی ‏شهرســتان جاجــرم در حیــن گشــت زنــی در‬ ‫ســطح حــوزه اســتحفاظی یــک دســتگاه موتورســیکلت ســوزوکی‬ ‫‪ 250‬سی ســی قاچــاق را‏رویــت و بــا هماهنگــی انجام شــده ان‬ ‫را توقیــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مالــک موتورســیکلت نیــز بــا هماهنگــی‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬بعــد از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی شــد‪،‬‏افــزود‪ :‬در بررسـی های صــورت گرفتــه ارزش ایــن‬ ‫موتورســیکلت قاچــاق ‪ 1‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی مبــارزه بــا پدیــده قاچــاق را یکــی از‬ ‫اولویت هــای پلیــس عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬امــروزه تنــگ‬ ‫شــدن عرصــه بــرای‏فعالیــت قاچاقچیــان بــه واســطه تالش هــای‬ ‫شــبانه روزی پلیــس اســت و برخــورد قاطعانــه بــا قاچاقچیــان بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار پلیــس‏قــرار دارد‪.‬‏‬ ‫پایان حرکت رو به جلو‬ ‫بــرای رشــد قیمــت برنــج در ایــن ماه هــا دالیــل مختلفــی اعــام شــد‬ ‫کــه می تــوان از جملــه انهــا بــه ممنــوع شــدن واردات هم زمــان بــا‬ ‫کاهــش تولیــد در ســال گذشــته اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر و بــا شــروع فصــل برداشــت برنــج‪ ،‬خبرهــا حکایــت‬ ‫از رونــد حرکــت رو بــه عقــب قیمــت برنــج در کشــور دارد‪ .‬اخیــرا ًدبیــر‬ ‫انجمــن برنــج ایــران در گفت وگــوی بــا اشــاره بــه رشــد ‪ ۲۰‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫دبیــر انجمــن برنــج اخیــرا خبــر از کاهــش قیمت برنــج در روزهای‬ ‫اتــی رشــد بــا تولیــد چشــمگیر ایــن محصــول داد بــه طــوری کــه‬ ‫شــاهد رشــد ‪ ۳۰‬درصــدی تولیــد بــا اغــاز فصــل برداشــت هســتیم‪،‬‬ ‫باعــث شــده تــا دالالن عرضــه برنج هــای احتــکار شــده را در بــازار‬ ‫افزایــش دهنــد کــه بــا ایــن رونــد کاهــش انتظــارات قیمتــی‪ ،‬برنــج‬ ‫را در سراشــیبی قیمــت قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬طــی ماه هــای اخیــر تــا حــد زیــادی‬ ‫قیمــت برنــج ایرانــی بــا رونــد صعــودی در حــال حرکــت رو بــه جلــو‬ ‫بــود تــا جایــی کــه قیمــت ایــن محصــول پرطــرف دار در برخــی نقــاط‬ ‫کشــور بــه ازای هــر کیلــو از مــرز ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان هم عبور کــرده بود‪.‬‬ ‫درصــدی تولیــد برنــج در کشــور طــی ســال جــاری‪ ،‬از کاهــش قیمــت‬ ‫ایــن محصــول در روزهــا و هفته هــای پیــش رو خبــر داد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت برنج در پی رشد ‪ ۳۰‬درصدی تولید‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار«جمیل علیزاده شــایق» گفته اســت‪:‬‬ ‫امســال برخــاف انچــه کــه متصــور بــود کــه بــا کاهــش تولیــد ایــن‬ ‫محصــول پــر طرفــدار روبــرو شــویم‪ ،‬امــا بارندگی هــای اخیــر موجــب‬ ‫افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد برنــج در شــمال کشــور شــد که همین‬ ‫امــر در رونــد کاهــش قیمــت ایــن محصــول اثرگــذار اســت‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن برنــج ایراناســتقبال کشــاورزان از کشــت دوم برنــج‬ ‫(برنــج رتــون) را یکــی دیگــر از دالیــل افزایــش تولیــد برنــج را عالوه‬ ‫بــر شــرایط اب وهوایــی مناســب‪ ،‬دانســت و افــزود‪ :‬عمــده ای از‬ ‫کشــاورزان مازندرانــی بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت ایــن محصــول‬ ‫در کشــور اقــدام بــه کشــت دوم ایــن محصــول کــرده کــه موجــب‬ ‫افزایــش تولیــد ان شــده اســت‪.‬‬ ‫علیــزاده شــایق در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬میــزان تولیــد برنــج بــه نظــر‬ ‫می رســد کــه امســال بــر اســاس براوردهــا بیــش از دو میلیــون و‬ ‫‪ ۲۵۰‬هــزار تــن باشــد کــه ایــن رقــم ‪ ،‬رقــم خوبــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اســفندماه کشــاورزان بــه طــور معمــول بــرای‬ ‫کشــت دوم برنــج‪ ،‬خزانــه برنــج می گیرنــد‪ ،‬هــر چنــد کــه امســال ایــن‬ ‫اقــدام در بهمن مــاه رخ می دهــد و برداشــت ایــن محصــول در اوایــل‬ ‫مردادمــاه صــورت می گیــرد؛ و در ایــن فاصلــه کشــاورز فــورا ًاقــدام‬ ‫بــه کشــت دوم می کنــد و در گاهــی مواقــع حتــی بــرای ســرعت عمــل‬ ‫به جــای نشــاکاری‪ ،‬کشــت مســتقیم انجــام می دهــد و اواخــر مهــر و‬ ‫ابان مــاه برنــج کشــت دوم نیــز روانــه بــازار می شــود‪.‬‬ ‫برنج های احتکار شده به بازار عرضه می شوند‬ ‫بررس ـی ها نشــان از ان دارد کــه دالالن عرضــه برنج هــای احتــکار‬ ‫کــرده شــده خــودرا بــه بــازار بــا نزدیــک شــدن بــه فصل برداشــت برنج‬ ‫و در اســتانه ورود برنج هــای تــازه بــه بــازار‪ ،‬اغــاز کرده انــد تــا کــه‬ ‫مبــادا بــا ورود برنج هــای تــازه‪ ،‬برنج هــای احتــکاری روی دستشــان‬ ‫بــاد کــرده و غیرقابــل مصــرف شــود؛ لــذا ایــن اتفــاق باعــث افزایــش‬ ‫فشــار عرضــه و در نتیجــه کاهــش قیمــت در بــازار شــده اســت‪.‬‬ ‫مردم در انتظار ورود برنج های تازه‬ ‫بســیاری از مــردم دســت از خریــد برنج هــای موجــود در بــازار در‬ ‫اســتانه ورود برنج هــای تــازه‪ ،‬کشــیده و در انتظــار ورود برنج هــای‬ ‫تــازه مانده انــد؛ ایــن موضــوع باعــث شــده هم زمــان بــا افزایــش‬ ‫عرضــه برنج هــای ســال گذشــته از ســوی دالالن بــه بــازار‪ ،‬تقاضــا‬ ‫بــرای ایــن برنج هــا کمتــر شــود و بدیــن ترتیــب قیمــت برنــج رونــد‬ ‫کاهشــی را بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور محسوســی انتظــارات قیمتــی طــی روزهــای اخیــر در‬ ‫جامعــه کاهــش یافتــه اســت‪ .‬مصادیــق کاهــش انتظــارات قیمتــی‬ ‫را می تــوان در افــت قابــل توجــه قیمت هــا در بازارهــای ارز‪ ،‬ســکه‪،‬‬ ‫خــودرو مشــاهده کــرد‪ .‬همیــن موضــوع به تدریــج بــه بازارهــای دیگــر‬ ‫هــم ســرایت کــرده و بســیاری از مــردم قیمت هــای فعلــی را واقعــی‬ ‫نمی داننــد و منتظــر کاهــش جــدی قیمت هــا هســتند‪ .‬همیــن‬ ‫موضــوع عامــل دیگــری در طــی روزهــا اخیــر بــا کاهــش تدریجــی‬ ‫قیمــت برنــج و تــداوم بیشــتر ان در روزهــا اتــی بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه پیش بینــی هــای صــورت گرفتــه افزایــش تولیــد و‬ ‫رکــود در بــازار‪ ،‬بــراورد مــی شــود کــه باعــث می شــود تــا قیمــت‬ ‫برنــج کاهــش یابــد؛ هــر چنــد کــه ایــن رونــد نزولــی اغــاز شــده‬ ‫و بــازار در حــال نزدیــک شــدن بــه تعــادل و ثبــات شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فاروج از پلمــپ ‪ 4‬واحد ضایعاتی‬ ‫فاقــد مجــوز کــه داخل شــهر فعالیت‏داشــتند‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ «علیرضــا‬ ‫پوربــه» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر افــزود‪:‬‏پلیــس امنیــت‬ ‫عمومــی و اداره صنعــت و معــدن شهرســتان در راســتای انجــام‬ ‫گشــت های مشــترک از‏واحدهــای صنفــی ضایعاتــی بازدیــد‬ ‫کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه واحدهای ضایعاتــی باید در‬ ‫بیــرون از شــهر فعالیــت کننــد‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‏در بررس ـی های‬ ‫میدانــی ایــن گشــت مشــترک مشــخص شــد تعــداد ‪ 4‬واحــد‬ ‫صنفــی ضایعاتــی ضمــن‏فعالیت در ســطح شــهر‪ ،‬فاقــد پروانه‬ ‫کســب نیــز می باشــند‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فاروج در پایان خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫مامــوران بــا هماهنگــی قضایــی هــر ‪4‬‏واحــد صنفــی ضایعاتــی‬ ‫متخلــف را پلمــپ کردند‏‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫رتبه ‪ 144‬دنیا و تحقق ارزوهای‬ ‫دیجیتال!‬ ‫خــدا را کــرور کــرور شــکر ایــن روزهــا دولــت در تــاش اســت‬ ‫البــای مذاکــرات برجامــی و اجــرای رتبــه بنــدی فرهنگیــان و‬ ‫جلوگیــری از خشــک شــدن تــاالب هــا و ‪ ...‬پهنــای باند اینترنت‬ ‫را افزایــش دهــد و اگــر خریــد خانــه‪ ،‬مســکن‪ ،‬خــودرو‪ ،‬اجــاق‬ ‫گاز‪ ،‬یخچال و ‪ ...‬برایمان تبدیل به رویا شــده اســت‪ ،‬دســتکم‬ ‫ارزوهــای دیجیتــال مــا در حــال تحقــق هســتند!‬ ‫البتــه بــه شــرطی کــه مــردم هــم توقــع شــان را پاییــن‬ ‫بیاورند و همین که مای کامپیوتر و کنترل پنل کامپیوترشــان‬ ‫بــدون فیلتــر شــکن بــاز مــی شــود‪ ،‬خــدا را شــکر کننــد و ان را‬ ‫بــه فــال نیــک بگیرنــد!‬ ‫در جریــان هســتید کــه ایــن روزهــا برخــی مــردم گیــر داده انــد‬ ‫بــه اینترنــت و از کیفیــت اینترنــت اظهــار نارضایتــی کرده انــد‬ ‫کــه معــاون وزیــر ارتباطــات پاســخ مســتدل و مشعشــعی بــه‬ ‫هموطنــان ارائــه نمــود‪ .‬اصــل داســتان بــه روایــت جرایــد ‪....‬‬ ‫باقــری اصــل‪ ،‬معــاون وزیــر ارتباطــات گفت‪ :‬علــت نارضایتی‬ ‫مــردم از کیفیــت اینترنــت رشــد شــتابان تقاضاســت‪ ،‬البتــه‬ ‫کیفیت پایین نیامده و امارها این را اثبات می کند‪ ،‬اما سطح‬ ‫توقــع مــردم از ســرویس ها افزایــش یافتــه و تعــداد کاربرانــی‬ ‫که از ســرویس ها اســتفاده می کنند نیز افزایش یافته اســت‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬وی افــزود‪ :‬در حــوزه زیرســاخت های اقتصاد‬ ‫دیجیتــال دسـت کم بایــد پهنــای بانــد ‪ ۱۰۰‬مــگا بیــت بــر ثانیــه‬ ‫را فراهــم کنیــم‪ .‬شــورای عالــی فضــای مجــازی حکمی داشــت‬ ‫کــه طــی ان بایــد امــکان دسترســی بــه ‪ ۲۰‬میلیــون پــورت‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫باقــری اصــل ادامــه داد‪ :‬ســرعت و پهنــای بانــد کنونــی بــرای‬ ‫تحــول در اقتصــاد دیجیتــال کافــی نیســت‪ .‬متوســط ســرعت‬ ‫اینترنــت ثابــت مــا زیــر ‪ ۱۰‬مــگ اســت و رتبــه ‪ ۱۴۴‬دنیاییــم‪ .‬در‬ ‫اینترنــت همــراه ســرعت نزدیــک ‪ ۳۰‬اســت و رتبــه مــا بیــن ‪۷۱‬‬ ‫تــا ‪ ۷۳‬اســت‪ .‬اگــر پهنــای بانــد کافــی فراهــم نشــود‪ ،‬ارزوهــای‬ ‫دیجیتالمــان محقــق نمی شــود‪.‬‬ ‫مــردم انتظــار کیفیــت بهتــر اینترنــت دارنــد‪ ،‬ایــن توقــع حــق‬ ‫انهاست و مردم می خواهند از این پلتفرم کسب درامد کنند‬ ‫مالحظــه فرمودیــد داســتان از چــه قــرار اســت؟ قابــل توجــه‬ ‫دوســتانی که بســاط راه انداخته اند در این پلفتفرم با فروش‬ ‫لیــف و تــاس حمــام و روشــور و ســرخاب ســفیداب در حــال‬ ‫کســب درامــد هســتند‪ .‬ایــن دوســتان عــاوه بــر اینکــه معــاون‬ ‫وزیــر را بــه زحمــت انداختــه انــد‪ ،‬مانــع از تحقــق ارزوهــای‬ ‫دیجیتــال مــا نیــز شــده انــد!‬ ‫بــا ایــن حــال ناگفتــه نمانــد به ســوی همین چراغ مودم قســم‬ ‫در ایــن شــرایط حســاس مــا بــه هیــچ عنــوان راضــی بــه دردســر‬ ‫افتادن دولت و تالش برای تغییر رتبه ‪ 144‬بین کشورهای دنیا‬ ‫نیستیم و به قول شاعر « قانعیم بیشتر از این چه بخواهیم‬ ‫از تــو ایــن کــه ‪ /‬گاهگاهــی نــت ما وصل شــود هم کافیســت!»‬ ‫در ضمــن همیــن کــه ایــن بــار ســرعت کــم اینترنــت را گــردن‬ ‫کوســه هــا نیانداختیــد کــه کابــل هــای اینترنــت زیــر اب را گاز‬ ‫زده انــد یــا فــان کشــتی ســیم اینترنــت را قطــع کــرده اســت‪،‬‬ ‫پرچــم باالســت! هیــچ چیــز بهتــر از صداقــت نیســت!‬ ‫اگهی مجمع عمومی انجمن‬ ‫صنفی نمایندگان بیمه دانا‬ ‫احترامــا بدینوســیله از کلیــه اعضــای شــافل وعضــد‬ ‫انجمــن بیمــه دانــا دعــوت مــی گــردد درمجمــع عمومــی‬ ‫مــورخ‪ ۱۴۰۱/۶/15‬راس ســاعت ‪9/۳۰‬دقیقــه‪ -‬صبــح درمــکان‬ ‫ســالن جلســات دفتــر مرکــزی بیمــه دانــا ‪ -‬واقــع در خ ‪ ۵‬اذر‬ ‫کــه بــا دســتور کار ذیــل صــورت مــی پذیــرد شــرکت نماینــد‬ ‫ضمنــا افــرادی کــه تمایــل بــه عضویــت در هیــات مدیــره‬ ‫وبازرســان انجمــن را دارنــد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی بمــدت‬ ‫یــک هقتــه فرصــت دارنــد درخواســت کتبــی خــودرا بــه ادرس‬ ‫دفتــر مرکــزی بیمــه دانــا خ ‪ ۵‬اذر تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫دستورجلسه‬ ‫‪ -۱‬انتخاب روزنامه کثیرالنتشار‬ ‫‪ -۲‬تصویب اساسنامه‬ ‫‪-۳‬انتخــاب اعضــای اصلــی و علــی البــدل هیئــت مدیــره‬ ‫بازرســان‬ ‫با تشکر کمیته موقت موسس بیمه دانا‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪590‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬جاوید فرجام نیا‬ ‫‪ ۲۰‬توصیه کاربردی برای‬ ‫کنار امدن با بازنشستگی‬ ‫بســیاری از مــا رویاهــای زیــادی بــرای دوران بازنشســتگی‬ ‫خــود داریــم؛ مســافرت کردن‪ ،‬تفریحــات دلخــواه‪،‬‬ ‫بیشــتر وقت گذرانــدن بــا خانــواده و عزیــزان یــا صرفــا‬ ‫اســتراحت کردن و گذرانــدن روزهــا بــدون انکــه کار‬ ‫خاصــی انجــام بدهیــم‪ .‬اغلــب بــرای تحقــق ایــن رویاهــا‬ ‫بــه پیش نیازهــای مالــی توجــه می کنیــم و از جنبه هــای‬ ‫روان شــناختی بازنشســتگی غافــل می شــویم‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه‪ ،‬دربــاره ایــن جنبه هــا و چگونگــی کنــار امــدن بــا‬ ‫بازنشســتگی صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫چرا بازنشستگی استرس زاست؟‬ ‫بازنشســتگی اول مــا را هیجــان زده می کنــد؛ دیگــر مجبــور‬ ‫نیســتیم هــر روز مســافتی را بــرای رســیدن بــه محــل کار‬ ‫طــی کنیــم‪ ،‬دیگــر الزم نیســت بــا اربــاب رجــوع یــا مدیر خود‬ ‫ســروکله بزنیــم‪ .‬انــگار بــار بزرگــی از دوش ما برداشــته شــده‬ ‫اســت و احســاس راحتــی داریــم‪ .‬امــا ایــن همــه داســتان‬ ‫نیســت‪ .‬چنــد مــاه طــول می کشــد تــا جنبه هــای پنهــان‬ ‫بازنشســتگی اشــکار شــوند‪ .‬حــاال مــا دلمــان بــرای روزهــای‬ ‫کاری‪ ،‬شــوخی های همــکاران‪ ،‬چالش هــای روزمــره محیــط‬ ‫کار و چیزهــای دیگــر تنــگ می شــود‪ .‬به تدریــج ممکــن‬ ‫اســت احســاس پوچــی و کســالت کنیــم‪ ،‬روزهــا برایمــان‬ ‫تکــراری و یکنواخــت شــوند و حوصلــه نداشــته باشــیم‪ .‬حاال‬ ‫اســترس ایــن را داریــم کــه چطــور روزهــای سراســر بیــکاری‬ ‫خــود را بــا فعالیتــی مناســب پــر کنیــم‪.‬‬ ‫ممکــن اســت ایــن شــرایط منجــر بــه اضطــراب و‬ ‫افســردگی شــود‪ .‬حــاال واقعیــت بازنشســتگی خــود را بــه‬ ‫مــا نشــان داده اســت‪ .‬ایــن واقعیــت را علــم هــم تاییــد‬ ‫می کنــد‪ .‬بــر اســاس پژوهش هــا‪ ،‬افــرادی کــه ســال اول‬ ‫بازنشســتگی را می گذراننــد ‪۴۰‬درصــد بیشــتر از شــاغالن‬ ‫در معــرض خطــر ســکته قلبــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بازنشســتگی تغییــری بــزرگ در زندگــی اســت کــه به رغــم‬ ‫مزیت هایــش‪ ،‬چالش هایــی نیــز دارد‪ .‬مــا می توانیــم‬ ‫از مزیت هایــش بهره منــد شــویم و چالش هایــش‬ ‫را مدیریــت کنیــم‪ .‬در ادامــه‪ ،‬برخــی از متداول تریــن‬ ‫چالش هــای دوران بازنشســتگی را بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫چالش های دوران بازنشستگی میزان و تعدد چالش های‬ ‫ایــن دوران تــا حــدی بــه وضعیــت شــغلی و ســامتی‬ ‫شــما بســتگی دارد‪ .‬اگــر شــغلتان را دوســت نداشــته اید و‬ ‫ســال ها ان را به زحمــت تحمــل کرده ایــد‪ ،‬بدیهــی اســت‬ ‫کــه بازنشســتگی را موهبــت و فرصتــی بــرای رهایــی تلقــی‬ ‫خواهیــد کــرد‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬به شــرط داشــتن وضعیــت‬ ‫جســمی مناســب‪ ،‬بازنشســتگی فرصتی جدید خواهد بود و‬ ‫کمتــر دچــار چالش هــای دوران بازنشســتگی خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫اگــر شــغلتان را دوســت داشــته اید‪ ،‬بخــش مهمــی از‬ ‫زندگی تــان بــوده اســت و حتــی چیزهایــی را فدایــش‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬بازنشســتگی بــرای شــما تغییــری بــزرگ و‬ ‫نگران کننده اســت‪ .‬اگر وضعیت ســامتی شــما مناســب‬ ‫باشــد و بــا خــود فکــر کنیــد کــه هنــوز می توانیــد کار کنیــد‪،‬‬ ‫چه بســا نگرانی شــما بیشــتر هم بشــود‪ ،‬چون خودتان را‬ ‫به چشــم فــردی توانــا امــا بیــکار خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫چالش هــای دوران بازنشســتگی را می تــوان در چنیــن‬ ‫فهرســتی خالصه کرد‪:‬تغییر حس وحال کار به وضعیتی‬ ‫کــه بایــد مــدام در حــال اســتراحت باشــید‪.‬‬ ‫ نگرانــی بابــت زمــان زیــاد بیــکاری و چگونــه گذرانــدن‬‫ایــن زمــان بــا فعالیتــی مفیــد و مناســب‪ - .‬ازدس ـت دادن‬ ‫هویــت‪( .‬بخشــی از هویــت شــما شــغلتان اســت‪ .‬حــال‬ ‫کــه دیگــر مشــغول بــه کار نیســتید‪ ،‬شــاید بــا این پرســش‬ ‫روبــه رو شــوید‪ :‬مــن کــه هســتم؟) ‪ -‬احســاس انــزوا و‬ ‫دورافتادگــی به خاطــر نداشــتن تعامــل کاری‪ - .‬کاهــش‬ ‫اعتمادبه نفــس به دلیــل پایــان فعالیت هــای کاری‪ - .‬تغییــر‬ ‫برنامــه روزمــره زندگــی و حفــظ اســتقالل فــردی در شــرایط‬ ‫جدیــد‪ -.‬احســاس عــذاب وجــدان بابت دریافت مســتمری‬ ‫بــدون کارکــردن‪( .‬ایــن مســئله کمتــر ممکــن اســت پیــش‬ ‫بیایــد‪ ،‬امــا در برخــی بازنشســتگان مشــاهده شــده اســت‪).‬‬ ‫اگــر دچــار هرکــدام از ایــن حالت هــا شــدید‪ ،‬نگــران‬ ‫نشــوید‪ .‬بــرای کنــار امــدن بــا بازنشســتگی روش هــای‬ ‫موثــری وجــود دارد کــه در ادامــه معرفی شــان می کنیــم‪.‬‬ ‫چگونه با دوران بازنشستگی کنار بیاییم؟‬ ‫کنارامــدن بــا هیــچ تغییــری اســان نیســت‪ ،‬امــا‬ ‫همان طــور کــه بــا موفقیــت دوره هــای مختلــف زندگــی را‬ ‫پشت ســر گذاشــتیم‪ ،‬می توانیــم از دوران کاری بــه دوران‬ ‫بازنشســتگی نیــز بــا موفقیــت گــذر کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نگــرش خــود را تغییــر دهیــددوران بازنشســتگی را نــه‬ ‫به چشــم مقصــد‪ ،‬بلکه به چشــم مســیر ببینیــد‪ .‬بــه خودتان‬ ‫زمــان بدهیــد تــا دربــاره جنبه هــای مختلــش فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد به جــای تمرکــز روی چیزهــای ازدس ـت رفته‪ ،‬روی‬ ‫چیزهایــی تمرکــز کنیــد کــه بــا بازنشســتگی کســب می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬انعطاف پذیــر باشــیدهرچه انعطــاف ذهنــی شــما‬ ‫بیشــتر باشــد‪ ،‬بهتــر بــا تغییــرات ســازگار خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫انعطاف پذیــری و داشــتن نگــرش بــاز‪ ،‬در تمــام مراحــل‬ ‫زندگــی بــه کارتــان می ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬احساســات خــود را بپذیریدچیــزی به نــام احســاس‬ ‫درســت و نادرســت بــه مســائل پیش امــده نداریــم‪ .‬پــس‬ ‫نیــازی نیســت خــود را وادار بــه پذیــرش احساســاتی خــاص‬ ‫درباره بازنشستگی کنید‪ .‬اگر احساس عصبانیت‪ ،‬ناراحتی‪،‬‬ ‫نگرانی و استرس دارید‪ ،‬همه انها را بپذیرید و این واقعیت‬ ‫را بــه خــود یــاداوری کنیــد کــه ایــن احساســات ناپایــدار و گــذرا‬ ‫هســتند‪ .‬دربــاره احساســات خــود بــا دوســتان نزدیکتــان‬ ‫صحبــت کنیــد یــا انهــا را در دفتــر خاطــرات بنویســید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بــا چیزهایــی کــه نمی توانیــد تغییــر دهیــد‪ ،‬کنــار‬ ‫بیاییددرافتــادن بــا چیزهایــی کــه نمی تــوان تغییرشــان‬ ‫داد بیهــوده اســت و باعــث درماندگــی می شــود‪ .‬انچــه را‬ ‫رخ داده بپذیریــد و به جــای تــاش بــرای تغییــرش‪ ،‬روی‬ ‫واکنــش خــود بــه ان تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬هویت خود را بازتعریف کنید‪...‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‬ ‫مشکالتی که فرزندان وسط را تهدید می کند‬ ‫سرویس مشاوره ‪ -‬ناهید اکبری‬ ‫” ســندروم فرزند میانی” یک وضعیت روانشــناختی اســت که در میان‬ ‫بچــه هایــی کــه قبــل و بعــد از بچــه ی دیگــری دنیــا مــی اینــد وجــود دارد‬ ‫یعنــی در بچــه هــای وســطی کــه تــازه متولــد شــده انــد‪ .‬ان هــا اغلــب‬ ‫گرفتــار احساســات منفــی بیهودگــی‪ ،‬بــی ارزشــی‪،‬کمبود و حســادت مــی‬ ‫شــوند و دچــار عــزت نفــس پاییــن و منــزوی بودن بیش از حد می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر ایــن بیمــاری درمــان نشــود‪ ،‬در برخــی مــوارد‪ ،‬ایــن چیزهــا بعدهــا در‬ ‫زندگــی و در رشــد کــودک منجــر بــه رفتارهــای روانــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقالــه بینــش عمیقــی در مــورد ایــن ســندروم بــه شــما مــی دهــد‪،‬‬ ‫کــه کامــا نرمــال اســت امــا بــه ان توجــه زیــادی نمــی شــود و همچنیــن‬ ‫ایــده هایــی بــرای پیشــگیری از ان را بــا شــما در میــان مــی گــذارد‬ ‫سندروم بچه دوم یا میانی چیست؟‬ ‫ســندروم فرزنــد میانــی یــک وضعیــت روان شــناختی اســت کــه کودکی‪،‬‬ ‫کــه بیــن دوخواهــر بــرادرش وســطی اســت‪ ،‬احســاس مــی کنــد نادیــده‬ ‫انگاشــته مــی شــود و یــا بــه حاشــیه رانــده شــده اســت‪ .‬رفتــار فرزند میانی‬ ‫نســبت بــه خواهــر برادرهایــش منفــی اســت‪ .‬او درد حســادت و ناالیــق‬ ‫بــودن را مــی چشــد‪ ،‬عــزت نفــس پایینــی دارد و درون گــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫ایا همه بچه های میانی از این سندروم رنج می برند؟؟‬ ‫وجــود ســندروم فرزنــد میانــی موضوعــی اســت کــه قابــل بحــث اســت‪.‬‬ ‫دیــده شــده اســت کــه همــه ی بچــه هــای میانــی ایــن خصیصــه یــا‬ ‫ســندروم را ندارنــد‪ .‬اگرچــه‪ ،‬ایــن مــی توانــد بــه دلیــل تفــاوت در شــیوه‬ ‫هــای فرزندپــروری والدیــن باشــد‪ ،‬کــه مــی توانــد از خانــواده ای بــه‬ ‫خانــواده دیگــر متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫اگــر والدیــن بــه انــدازه کافــی مراقــب رفتارشــان باشــند کــه بــا هــر کــدام‬ ‫از بچــه هایشــان رفتــار متفاوتــی نداشــته باشــند و طــوری رفتــار نکننــد که‬ ‫بچــه ای احســاس نادیــده شــدن کنــد‪ ،‬در ایــن صــورت فرزنــد میانــی هیچ‬ ‫کــدام از ایــن مشــکالت روانشــناختی را نخواهــد داشــت‪ .‬شــاید برخــی از‬ ‫بچــه هــا بــه حــد کافــی بالــغ باشــند کــه ایــن فــرق گذاشــتن هــا را بهتــر‬ ‫مدیریــت کننــد و نگذارنــد هیــچ احســاس منفــی بــه ان هــا دســت دهــد‪.‬‬ ‫عالئم و نشانه های سندروم فرزند میانی چیست؟‬ ‫بــه دلیــل احســاس بــه حاشــیه رانــده شــدن و فــرق داشــتن بــا خواهــر‬ ‫برادرهــا‪ ،‬ممکــن اســت فرزنــد میانــی از ایــن ســندروم رنــج ببــرد‪ .‬عالئــم‬ ‫رنــج بــردن کــودک از ایــن ســندرم در قســمت زیــر اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫او ممکن است عزت نفس پایینی داشته باشد‪.‬‬ ‫احســاس رانــده شــدن‪ ،‬تبعیــض قائــل شــدن و دوســت نداشــته شــدن‬ ‫توســط والدیــن تاثیــر منفــی ای بــر روی فرزنــد میانــی مــی گــذارد‪ ،‬و باعث‬ ‫مــی شــود عــزت نفــس پایینــی داشــته باشــد‪.‬ممکن اســت رفتــارش غیــر‬ ‫اجتماعــی بــه نظــر برســد‪.‬ممکن اســت ایــن کــودک خــودش را از محیــط‬ ‫هــای بیــرون یــا همســن و ســال هــای خــود در شــرایط اجتماعــی بــه دور‬ ‫نگــه دارد‪ ،‬بــه ایــن دلیــل کــه مــی ترســند دیگــران هــم بــا ان هــا هماننــد‬ ‫والدیــن شــان رفتــار کنند‪.‬شــاید احســاس بــی ارزشــی کند‪.‬ممکــن اســت‬ ‫کــودک در انتخــاب مســیری کــه بایــد بــرای زندگــی اش بــردارد احســاس‬ ‫گــم شــدن و شکســت کنــد‪ .‬او ایــن حــس را دارد کــه الیــق چیزهایــی‬ ‫کــه دارد یــا در مســیر زندگــی اش بــا ان برخــورد مــی کنــد را ندارد‪.‬شــاید‬ ‫احســاس نــا امیــدی کند‪.‬احســاس بــی لیاقتــی‪ ،‬تنهایــی و بــی هدفــی در‬ ‫زندگــی مــی توانــد او را ناامیــد کند‪.‬ممکــن اســت رفتارهــای توجــه طلبــی‬ ‫از خــود نشــان دهد‪.‬نیــاز بــه توجــه یــک عالمــت بســیار عادی در ســندروم‬ ‫فرزنــد میانــی اســت‪ .‬ان هــا بــه شــدت نیازمنــد توجــه هســتند و همیشــه‬ ‫مــی خواهنــد دیگــران بــه ان هــا توجــه کننــد بــه خصــوص والدیــن شــان‪.‬‬ ‫کــه ایــن مــی توانــد منجــر بــه ایــن شــود که بــه خاطر کوچــک ترین چیزها‬ ‫عصبــی شــوند و داد و بیــداد کننــد‪.‬او ممکــن اســت رفتارهــای افراطــی از‬ ‫خــود بــروز دهد‪.‬بچــه هایــی که ســندروم فرزند میانی دارند ممکن اســت‬ ‫گاهــی اوقــات بــا همــه خــوش برخــورد باشــند‪ .‬نــا امیــدی ای کــه بــه خاطــر‬ ‫نادیــده انگاشــته شــدن توســط دیگــران رخ مــی دهــد ممکن اســت باعث‬ ‫شــود رفتارهایی همانند سرکشــی و یا نوســان رفتاری در او ظاهر شــود‪.‬‬ ‫او ممکــن اســت مشــکل اعتمــاد کــردن داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کودکــی کــه ایــن ســندروم را دارد ممکــن اســت بــا اعتمــاد کــردن مشــکل‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬همــه افــراد ایــن موضــوع را یــاد مــی گیرنــد کــه زمانــی‬ ‫کــه بــا دیگــران صمیمــی مــی شــوند یــا احســاس دوســت داشــتن مــی‬ ‫کننــد بــه ان شــخص اعتمــاد کننــد‪ .‬بچــه هایــی کــه چنیــن مشــکالتی‬ ‫دارنــد نمــی توانــد ازادانــه صحبــت کننــد و یــا بــه هــر کســی اعتمــاد کننــد‪.‬‬ ‫اگرچــه‪ ،‬همــه بچــه هایــی کــه ســندرم فرزنــد میانــی را دارنــد از مشــکل‬ ‫بــی اعتمــادی رنــج نمــی برنــد‪ .‬برخــی از ان هــا ممکــن اســت کــه بــه مــردم‬ ‫تکیــه کننــد یــا بهشــان اعتمــاد کنند‪.‬ممکن اســت بــه خواهــر برادرهایش‬ ‫بــه عنــوان رقیــب بنگــرد‪.‬‬ ‫ســندروم فرزنــد میانــی باعــث مــی شــود کــودک از خواهــر برادرهایــش‬ ‫بــه خاطــر توجــه و مراقبتــی کــه از والدیــن و دیگــران دریافــت مــی کننــد‬ ‫دل خوشــی نداشــته باشــند‪ .‬کــه ایــن می توانــد حــس حســادت را در‬ ‫کــودک ایجــاد کنــد و در عــوض باعــث شــود بــا ان هــا بــه عنــوان رقبایــی‬ ‫کــه بایــد بــا ان هــا رقابــت کنــد رفتــار کنــد‪.‬‬ ‫ایا ترتیب تولد بر روی شخصیت کودک تاثیر می گذارد؟‬ ‫رشــد شــخصیتی یــک رونــد پیچیــده اســت و ترتیــب تولــد بچه ها بــر این‬ ‫رونــد تاثیرگــذار اســت‪ .‬در مــوارد عــادی‪ ،‬فرزنــد اول تمام عشــق و مراقبت‬ ‫و توجــه را از والدیــن دریافــت مــی کنــد کــه در همیــن زمــان انتظــار مــی‬ ‫رود کــودک کوچــک تــر هــم همیــن توجهــات را دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫پــس در حالــی کــه او اعتمــاد بــه نفــس پیــدا مــی کنــد و بالــغ مــی شــود‬ ‫و قــادر اســت تــا چیزهــای زیــادی را مدیریــت کنــد او مجبــور اســت فشــار‬ ‫عالــی شــدن را نیــز تحمــل کنــد‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬شکســت خــوردن در‬ ‫جلــب توجــه والدیــن مــی توانــد باعــث ایــن شــود کــه از خواهــر برادرهــای‬ ‫کوچکــش برنجد‪.‬فرزنــد دوم از والدینــی متولــد می شــود که به خودشــان‬ ‫در مــورد بچــه دوم اطمینــان بیشــتری دارنــد و بنابرایــن ان هــا از ایــن‬ ‫اطمینــان ســود مــی برنــد‪ .‬داشــتن یــک خواهــر بــرادر بزرگتــر باعــث مــی‬ ‫شــود از او تقلیــد کنــد و یــاد بگیــرد و زودتــر بــا همــه چیــز کنــار بیایــد امــا‪،‬‬ ‫شــاید مجبــور باشــد فشــار خــوب بــودن در برابــر الگوهایــی کــه خواهــر‬ ‫برادرهایــش ایجــاد مــی کننــد را تحمــل کنــد‪ .‬در نهایــت‪ ،‬این بچه ی عزیز‬ ‫همــان خانــواده اســت کــه ممکــن اســت اخریــن بچــه ای باشــد کــه دنیــا‬ ‫امــده یــا خواهــر بــرادر دیگــری دارد کــه فرزنــد میانــی خانــواده محســوب‬ ‫مــی شــود‪.‬اکنون فرزنــد میانــی نــه کوچکتریــن بچــه اســت(نوزاد خانــه)‬ ‫نــه بزرگتریــن ان ها(فــرد مســئولیت پذیــر)‪ ،‬و بیــن دو بچــه ی دیگــر قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬او مــی خواهــد کــه حداقــل توجــه را داشــته باشــد در حالــی‬ ‫کــه بــا خواهــر برادرهایــش مقایســه مــی شــود‪ .‬ایــن باعــث مــی شــود او‬ ‫در ارزوی توجه بیشــتری از ســمت والدین باشــد و اگر غیر این باشــد او‬ ‫(سندروم فرزند میانی)‬ ‫احســاس نادیــده انگاشــتن و دوســت نداشــته شــدن مــی کنــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن باعــث مــی شــود بــه عنوان یــک کودک و بعدها در بزرگســالی‬ ‫بیشــتر مســتقل شــود‪ .‬همچنیــن یــاد مــی گیــرد کــه بــه عنــوان یــک فــرد‬ ‫ارام رفتــار کنــد و شــنونده ی خوبــی باشــد چــون در برخــورد بــا دیگــر‬ ‫خواهــر برادرهایــش ایــن موضــوع را یــاد گرفتــه اســت‪ .‬احســاس” نادیــده‬ ‫انگاشــتن ” ممکــن اســت باعــث شــود او یــک فــرد غیــر اجتماعــی شــود یــا‬ ‫ســخت تــاش کنــد تــا بــه کســی تکیــه کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ممکــن اســت تــا تبدیــل بــه شــخصی خجالتــی و درونگرایــی‬ ‫شــود که به ســختی به ســمت کســی برود یا شــخصی را دوســت بنامد‪.‬‬ ‫فرزنــد میانــی زمانــی کــه احســاس کنــد توســط اعضــای خانــواده نادیــده‬ ‫گرفتــه مــی شــود ارتبــاط عاطفــی اش بــا ان هــا بســیار کــم مــی شــود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی این سندروم‬ ‫مــا نمــی توانیــم بگوییــم کــه کــودک بــدون هیــچ دلیــل و منطقــی‬ ‫افــکار یــا احساســات منفــی را در ذهــن خــود بــه وجــود مــی اورد‪ .‬اگــر‬ ‫عمیق تــر کنــکاش کنیــد دلیلــی خواهیــد یافــت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬پیداکــردن‬ ‫ریشــه مشــکل مــی توانــد بــه حــل مشــکل کمــک کنــد‪ .‬در قســمت زیــر‬ ‫برخــی از ایــن مشــکالتی کــه کــودک دارای ایــن ســندروم بــا ان روبــرو‬ ‫مــی شــود وجــود دارد‪.‬‬ ‫بحران هویت‬ ‫ایــن یکــی از اصلــی تریــن دالیــل ســندروم فرزنــد میانــی اســت‪ .‬فرزنــد‬ ‫میانــی در مــورد اینکــه چــه چیــزی مناســب اســت و چــه انتظــاری از او‬ ‫مــی رود ســردرگم اســت‪ .‬او هیــچ وقــت ایــن فرصــت را نداشــته کــه ”‬ ‫تنهــا فرزنــد” خانــه باشــد یــا زمــان خیلــی کمــی داشــته کــه ” نــوزاد” خانــه‬ ‫باشد‪.‬شــاید ایــن حــس را داشــته باشــد کــه بزرگترین بچــه برای موفقیت‬ ‫هایــش مزایــای بیشــتر و تحســین بیشــتری دریافــت مــی کنــد‪ .‬احســاس‬ ‫مهــم نبــودن‪ ،‬دیــده و شــنیده نشــدن ممکــن اســت باعــث ایجــاد حالــت‬ ‫سرگشــتگی در او شــود‪ .‬قــرار گرفتــن در بیــن عالقــه منــدی هــای ظاهــری‬ ‫والدیــن باعــث مــی شــود او در تنهایــی اش رنــج بکشــد‪.‬‬ ‫عدم سیستم حمایت‬ ‫فرزنــد میانــی ممکــن اســت احســاس نادیــده انگاشــتن و تنهایــی کنــد‬ ‫چــون شــخص خاصــی نــدارد کــه بــه ســمتش بــرود‪ .‬ایــن احســاس عــدم‬ ‫حمایــت و تکیــه داشــتن مــی توانــد باعــث شــود او احســاس تنهایــی کنــد‬ ‫و او را غــرق در افســردگی کنــد‬ ‫توصیه هایی برای جلوگیری از این سندروم‬ ‫بــرای والدینــی کــه ســه بچــه دارنــد( بــه خصــوص بــا یــک جنســیت)‬ ‫واجــب اســت کــه هنــگام تربیــت ان هــا از قوانیــن خاصی متابعت کنند‪.‬‬ ‫لیســت زیــر توصیــه هایــی اســت کــه شــما مــی توانیــد از ان هــا پیــروی‬ ‫کنیــد تــا از داشــتن فرزنــدی بــا ایــن ســندروم جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫به دست اوردن اطالعات در مورد سندروم فرزند میانی‬ ‫بــرای اطمینــان از اینکــه فرزنــد شــما دچــار ایــن ســندروم نشــده اســت‪،‬‬ ‫مهــم اســت کــه در مرحلــه اول در مــورد ایــن ســندروم اطالعــات داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬در صورتــی کــه شــما متوجــه شــدید کــه فرزنــد میانــی شــما‬ ‫نشــانه ها و عالئــم ایــن ســندروم را از خــود نشــان مــی دهــد ان را‬ ‫بشناســید و بــا همدیگــر بــرای حــل ان مشــکل زمــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫صبور بودن‬ ‫هــر بچــه ای بــرای والدیــن منحصــر بــه فــرد اســت‪ .‬اگرچــه‪ ،‬اگــر فرزنــد‬ ‫میانــی شــما غیــر از ایــن فکــر مــی کنــد صبــور باشــید‪ .‬کامــا ایــن امــکان‬ ‫وجــود دارد کــه حتــی بــا صحبــت کــردن هــای مکــرر بــا او و تــاش بــرای‬ ‫اینکــه بــه او حــس دوســت داشــتن بدهیــد او غیــر از ایــن فکــر کند و شــما‬ ‫احســاس یــاس کنیــد‪ .‬بــه صحبــت کــردن بــا او ادامــه دهیــد روزی نتیجــه‬ ‫را خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫توجه کردن بیشتر به فرزند میانی‬ ‫اگــر بعــد از نزدیــک شــدن بــه او بــاز احســاس خواســته نشــدن و دوســت‬ ‫داشــته نشــدن کــرد‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه بیشــتر بــا او ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫تمــام توجهــی کــه خواســتارش اســت را بــه او بدهیــد‪ .‬بــه همــان طریقــی‬ ‫کــه بــا خواهــر بــرادر هایــش برخــورد مــی کنیــد بــه او هــم حــس خــاص‬ ‫بــودن و متفــاوت بــودن بدهیــد‪ .‬ممکــن اســت زمان هایی باشــد که شــما‬ ‫بــا او مخالــف هســتید‪ .‬امــا بــا ایــن حــال‪ ،‬بــه خاطــر داشــته باشــید تــا بــه‬ ‫او گــوش دهیــد تــا احســاس کنــد کــه نظراتــش شــنیده مــی شــود و بــه او‬ ‫اهمیــت داده مــی شــود‪.‬‬ ‫دادن حس اهمیت داشتن‬ ‫همــه مــی خواهنــد کــه احســاس مهــم بــودن کننــد‪ .‬اگرچــه‪ ،‬در فرزنــد‬ ‫میانــی‪ ،‬ایــن نیــاز اغلــب اوقــات دیــده نمــی شــود‪ .‬شــما مــی توانیــد‬ ‫تعــدادی مســئولیت بــه او بدهیــد کــه زمانــی کــه ان هــا را تمــام کــرد از او‬ ‫قدردانــی کنیــد‪ .‬ایــن کار باعــث مــی شــود احســاس کنــد که بــرای خانواده‬ ‫اش مهــم و دوســت داشــتنی اســت‪.‬‬ ‫تشویق او به چیزهایی که در ان ها برتری دارد‬ ‫تشــویق و انگیــزه دادن بــه فرزنــد میانــی خــود در تمــام کارهایــی کــه‬ ‫برایــش تــاش مــی کنــد اهمیــت دارد‪ ،‬امــا همچنیــن‪ ،‬بــر تمــام کارهــای‬ ‫خــاص و چیزهایــی کــه در ان جــا نقــاط قــوت زیــادی از خــود نشــان مــی‬ ‫دهــد توجــه کنیــد‪ .‬در چیزهایــی کــه در ان برتــری دارنــد ان هــا را تشــویق‬ ‫کنیــد تــا باعــث شــود در ان زمینــه بدرخشــند و موفــق شــوند‪.‬‬ ‫امــوزش بــه فرزنــد میانــی کــه بــه خــود تکیــه کنــد(روی پــای‬ ‫خــودش بایســتد)‬ ‫از او بخواهیــد کــه بــه نیازهــا‪ ،‬نگرانــی هــا و عقایــد خــود گــوش فــرا دهــد‬ ‫بــه جــای اینکــه بــه خواهــر بــرادر هایــش یــا هــر شــخص دیگــر کــه بــا او‬ ‫بــازی مــی کنــد و یــا بــا او ارتبــاط دارد گــوش فــرا دهــد‪ .‬بــه او یــاد دهیــد‬ ‫بــه خــود تکیــه کنــد و حتــی در طــول هــر مشــاجره و دعوایــی هــم مطیــع‬ ‫و تســلیم نباشــد‪.‬‬ ‫گوش فرا دادن و همدردی با او‬ ‫بــه منظــور اینکــه کاری کنیــد کــه حــس دوســت داشــتن و اهمیــت‬ ‫داشــتن کنــد بایــد بــه حــرف هایــش مشــتاقانه تــر گــوش دهیــد و زمانــی‬ ‫کــه هــر گونــه شــکایتی دارد بــا او همــدردی کنید‪ .‬این کار باعث می شــود‬ ‫تا احســاس مهم بودن و دوســت داشــته شــدن به عنوان یک “شــخص‬ ‫خــاص” کــه همیشــه در ارزویــش بــوده کنــد‪.‬‬ ‫دادن حس خاص بودن به او‬ ‫بــه او حــس مهــم بــودن هماننــد ســایر اعضــای خانــواده بدهیــد‪ .‬بــه‬ ‫خواهــر برادرهایــش بیشــتر از او توجــه نکنیــد یــا بــا ان هــا نســبت بــه او‬ ‫بهتــر رفتــار نکنیــد‪ .‬ایــن رفتارهــا موجــب مــی شــود تــا نســبت بــه خواهــر‬ ‫بــرادر هایــش یــا حتــی خــود شــما احســاس غیــظ و دلخــوری داشــته‬ ‫باشد‪.‬تحســین کــردن اوهماننــد هــر شــخص دیگــری‪ ،‬فرزنــد میانی شــما‬ ‫نیــاز دارد تــا مــورد تحســین و ســتایش شــما بــه خاطــر موفقیــت هایــش‬ ‫قــرار بگیــرد‪ .‬ایــن کار اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس او را بــاال خواهــد‬ ‫بــرد‪ .‬حتــی اگــر احســاس کردیــد کــه خیلــی کار پرارزشــی انجــام نــداده‬ ‫کــه ســزاوار تحســین باشــد بــا ایــن حــال او را بــه خاطــر هــر چیــز کوچکــی‬ ‫تشــویق کنیــد‪ .‬بعــد از ایــن‪ ،‬تحســین هــای شــما بــه نفــع او خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نشــان دادن احتــرام خــود بــه او هماننــد هــر فــرد دیگــر یــا حتــی خواهــر‬ ‫برادرهایــش‪ ،‬او ایــن حــق را دارد کــه احساســات‪ ،‬عواطــف و عقایــد خــود‬ ‫را بیــان کنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بــا گــوش دادن بــه او و احتــرام گذاشــتن بــه‬ ‫شــخصیتی کــه دارد بــا او جــدی رفتــار کنید‪.‬گذرانــدن یــک روز در هفتــه یــا‬ ‫مــاه بــا ان هاهــر هفتــه یــا هــر مــاه روزی را بــا هــر کــدام از بچــه هایتــان‬ ‫بگذرانیــد‪ .‬ایــن روزهــا‪ ،‬شــما مــی توانیــد کودکتــان را بــا خــود بیــرون ببریــد‬ ‫یــا بــا او بــازی کنیــد یــا کاری انجــام دهیــد کــه او از انجامــش لــذت مــی‬ ‫بــرد‪ .‬ایــن کار باعــث مــی شــود او متوجــه شــود کــه شــما بیــن او و دیگــر‬ ‫بچــه هــا تبعیــض قائــل نمــی شــوید و همــان طــور که به بقیــه کودکانتان‬ ‫اهمیــت مــی دهیــد او هــم مهــم اســت‪ .‬ایــن یــک روز در هفتــه یــا مــاه‬ ‫ایــن فرصــت را بــه او مــی دهــد تــا بــا شــما صحبــت کنــد و ازادانــه بــا شــما‬ ‫حــرف بزنــد و بــه شــما نزدیــک تــر شــود‪ .‬ممکن اســت به جای دوســتانش‬ ‫روی شــما حســاب کنــد و بــه شــما اعتمــاد کند‪.‬مقایســه نکــردن هیــچ‬ ‫دو نفــری نیســتند کــه یکســان باشــند‪ .‬هــر کســی نقــاط قــوت و ضعــف‬ ‫خــودش را دارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬هیــچ گاه دو بچــه ی دیگــر خــود را بــا فرزنــد‬ ‫میانــی خــود مقایســه نکنیــد و یــا برعکــس‪ .‬ایــن کار فقط تاثیر بد بــر روی‬ ‫تمــام کــودکان شــما مــی گــذارد ‪ ،‬ان هــا را بــه خاطــر چیــزی کــه هســتند‬ ‫و شــخصیتی کــه دارنــد دوســت بداریــد و برایشــان ارزش قائــل شــوید‪.‬‬ ‫جنبه های مثبت فرزند میانی بودن‬ ‫علــی رغــم تمــام چالــش هــا و مشــکالتی کــه در مــوردش بحــث شــد‪،‬‬ ‫فرزنــد میانــی بــودن ویژگــی هــا و مهــارت هــای خاصــی دارد کــه بــی همتــا‬ ‫هســتند هماننــد ویژگــی هــای زیــر‪.‬‬ ‫مذاکره کننده بسیار عالی‬ ‫بــه عنــوان کــودک یــا حتــی یــک فــرد بزرگســال‪ ،‬بــزرگ شــدن بیــن دو‬ ‫خواهــر و بــرادر‪ ،‬باعــث مــی شــود فرزنــد میانــی بتوانــد دیگــران را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار دهــد‪ .‬ایــن رفتــار باعــث مــی شــود تــا بتوانــد بــا دیگــران بــه‬ ‫راحتــی ســازش کنــد‪ .‬همچنیــن او بــه لطــف مهــارت خوب گــوش دادنش‬ ‫بــه نــکات جزیــی ای توجــه مــی کنــد کــه زمانــی کــه الزم باشــد بــا بحرانــی‬ ‫روبــرو شــود از ایــن اســتعداد خــود اســتفاده خوبــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫منصف و با عدالت‬ ‫مــی توانــد دو روی ســکه را از ســن کــم ببینــد‪ ،‬فرزنــد میانــی دقیقــا مــی‬ ‫دانــد وقتــی بــا کســی غیــر منصفانــه رفتــار مــی شــود دقیقــا چــه حســی‬ ‫دارد‪ .‬بنابرایــن او معمــوال نســبت بــه هــر چیــز و هــر کــس بــا عدالــت و‬ ‫منصــف اســت‪.‬‬ ‫ریسک پذیر‬ ‫گاهــی اوقــات‪ ،‬بــه لطــف توجهــی کــه دریافــت نمــی کند(باتشــکر از‬ ‫موفقیــت هــای خواهــر برادرهایــش و یــا کــم اهمیــت دانســتن مضحــک‬ ‫او) فرزنــد میانــی مــی توانــد از عهــده شــرایط خــاص بربیایــد‪ .‬کــه بــه ایــن‬ ‫معناســت که او این شــانس را دارد یا تمایل دارد که شــرایط مختلف را‬ ‫وارســی کنــد و ریســک بــه جــان بخــرد کــه فرزنــد بــزرگ یــا کوچک خانــواده‬ ‫را از ایــن موقعیــت هــا دوری کنــد‪.‬‬ ‫منعطف‬ ‫در وســط بــودن و پذیرفتــن شــرایط و تغییــرات دائمــی باعــث شــده‬ ‫او بســیار منعطــف و ســازگار شــود‪.‬فرزند میانــی ممکــن اســت نقــاط‬ ‫منف ـی ای در خــود داشــته باشــد امــا بــا ایــن حــال شــخصی اســت کــه‬ ‫نقــاط مثبــت زیــادی در شــخصیت خــود دارد‪ .‬والدیــن بایــد تــاش کنند تا‬ ‫ایــن رفتارهــای مثبــت را شناســایی و تشــویق کننــد و ســعی کنند بهترین‬ ‫صفــات او را اشــکار ســازند‪.‬‬ صفحه 6 ‫چگونه مجرمان سایبری از ‪ IPFS‬برای حمالت فیشینگ استفاده می کنند؟‬ ‫بــا افزایــش مســتمر پذیــرش خدمــات ابــری‪ ،‬مجرمــان ســایبری از سیســتم فایــل بین ســیاره ای (‪ )IPFS‬به عنــوان یــک زمیــن بــازی جدیــد برای حمالت فیشــینگ اســتفاده می کنند‬ ‫‪.‬در ایــن روش شــبکه غیر متمرکــز ‪ ،P2P‬فایل هــای بین ســیاره ای را بــه بســتر مناســبی بــرای انتقــال و ذخیــره داده هــا توســط عوامــل تهدیــد تبدیــل می کنــد ‪،‬به شــکلی کــه حتــی‬ ‫اگرســرور یــا شــبکه خامــوش باشــد‪ ،‬بــاز هــم داده هــا در دســترس باقــی می ماننــد‪ ،‬بــا اســتفاده از ایــن روش فیشــینگ‪ ،‬مجرمان ســایبری انعطاف بیشــتری برای ایجــاد انواع جدید‬ ‫‪ URL‬هــای فیشــینگ دارنــد و می تواننــد به راحتــی فعالیت هــای خــود را بــا میزبانــی محتــوای خــود در یــک ســرویس میزبانــی وب قانونــی اســتتار کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫اسیب پذیری‬ ‫‪ zoom‬می تواند‬ ‫به مهاجمان اجازه‬ ‫دهد مک شما را‬ ‫در اختیار بگیرند‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫نقــص امنیتــی ‪ zoom‬می توانــد بــه مهاجمــان اجــازه دهــد کــه از‬ ‫راه دور مــک شــما را در اختیــار بگیرنــد‬ ‫چنــدی پیــس دو مــورد از اســیب پذیری ها در بروزرســانی خــودکار‬ ‫‪ zoom‬رفــع شــده بودنــد‪ ،‬امــا یکــی از اســیب پذیری های فعــال‪،‬‬ ‫هنــوز باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫کاربران ویندوز‪،‬‬ ‫لینوکس و ‪macOS‬‬ ‫هدف قرار گرفته اند‬ ‫کاربران ویندوز‪ ،‬لینوکس و ‪ macOS‬توســط گروه جاسوســی‬ ‫چینــی ‪Iron Tiger APT‬هــدف قــرار گرفته اند‬ ‫بد افــزار جاسوســی چینــی بــه نــام ببــر اهنیــن معــروف بــه‬ ‫(‪ )LuckyMouse‬کاربــران وینــدوز‪ ،‬لینوکــس و ‪macOS‬را بــا‬ ‫نصب کننده هــای برنامــه ‪MiMi Chat‬الــوده‪ ،‬هــدف قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫شــرکت های امنیــت ســایبری‪Trend Micro‬و ‪SEKOIA‬‬ ‫یــک کمپیــن بد افــزار جدیــد از ‪ ،Iron Tiger‬یــک گــروه ‪APT‬‬ ‫چینــی کــه بــا نام هــای ‪Emissary Panda، Goblin Panda‬‬ ‫‪Conimes، Cycldek، Bronze Union، LuckyMouse،‬‬ ‫‪ APT27‬و ‪ ‪(TG3390-)‬3390 Threat Group‬نیــز شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬شناســایی کرده اند‪.‬گــروه جاسوســی ســایبری‬ ‫مرتبــط بــا چیــن‪ ،‬کاربــران وینــدوز‪ ،‬لینوکــس‪ macOS،‬و ‪iOS‬‬ ‫را از طریــق نســخه های الــوده نصب کننده هــای برنامــه چــت‬ ‫‪ MiMi‬هــدف قــرار داده اســت‪ .‬اهــداف اولیــه ببــر اهنیــن در‬ ‫بدافزار ‪SOVA‬‬ ‫قابلیت باج افزار‬ ‫را برای رمزگذاری‬ ‫دستگاه هایاندرویدی‬ ‫اضافه می کند‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫تروجــان بانکــی اندرویــد ‪ SOVA‬بــا افــزودن یــک ویژگــی جدیــد‬ ‫بــاج افــزار کــه فایــل هــا را در دســتگاه هــای تلفــن همــراه‬ ‫رمزگــذاری مــی کنــد بــه تکامــل خــود ادامــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫اخریــن نســخه بدافــزار ‪ SOVA‬اکنــون بیــش از ‪ 200‬برنامــه‬ ‫بانکــی‪ ،‬صرافــی ارزهــای دیجیتــال و کیــف پــول دیجیتــال‬ ‫را هــدف قــرار داده و ســعی در ســرقت داده هــای حســاس و‬ ‫کوکی هــای کاربــران را دارد‪ ،‬عــاوه بــر ایــن کدهــای اصالح شــده‬ ‫و بهبودیافتـه ای دارد کــه بــه ان کمــک می کنــد تــا مخفیانه تــر بــر‬ ‫گزینــه به روزرســانی خــودکار زوم می توانــد بــه کاربــران ایــن‬ ‫اطمینــان را دهــد کــه اخریــن و ایمن تریــن نســخه نرم افــزار‬ ‫کنفرانــس ویدیویــی را دارنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬یکــی از محققــان‬ ‫ی را‬ ‫امنیتــی مــک‪ ،‬در خصــوص ایــن اپلیکیشــن اســیب پذیری های ‬ ‫گزارش داده اســت که در ان مهاجمان می توانند با سوءاســتفاده‬ ‫از ان هــا کنتــرل کامــل کامپیوتــر قربانــی را در دســت بگیرنــد‪.‬‬ ‫به گــزارش انگجــت‪ ،‬پاتریــک واردل در کنفرانــس ‪ DefCon‬دو‬ ‫اســیب پذیری امنیتــی مرتبــط بــا این برنامــه را معرفی کرده اســت‪.‬‬ ‫اولیــن مــورد را می تــوان در بررســی امضــای برنامــه پیــدا کــرد کــه‬ ‫یکپارچگــی به روزرســانی در حــال نصــب را تاییــد می کنــد و ان را‬ ‫بررســی می کنــد تــا مطمئــن شــود کــه نســخه جدیــدی از ‪Zoom‬‬ ‫اســت یــا خیــر‪ .‬بــه عبــارت دیگر‪ ،‬مســئول مســدود کــردن مهاجمان‬ ‫از فریــب نصــب کننــده بروزرســانی خــودکار بــرای دانلــود نســخه‬ ‫قدیمی تــر و اســیب پذیرتر برنامــه اســت‪.‬‬ ‫واردل متوجــه شــد کــه مهاجمــان می تواننــد بــا نامگــذاری فایــل‬ ‫بدافــزار خــود بــه روشــی خــاص‪ ،‬بررســی امضــا را دور بزننــد‪ .‬و‬ ‫هنگامــی کــه وارد شــدند‪ ،‬می تواننــد دسترســی روت سیســتم را‬ ‫بدســت بگیرنــد و مــک قربانــی را کنتــرل کننــد‪ Verge .‬مــی گویــد‬ ‫‪ Wardle‬در دســامبر ‪ 2021‬ایــن بــاگ را بــرای ‪ Zoom‬فــاش کــرد‪،‬‬ ‫امــا اصالحــی کــه ارائــه کــرد حــاوی یــک اشــکال دیگــر بــود‪ .‬ایــن‬ ‫اســیب پذیری دوم می توانســت بــه مهاجمــان راهــی بــرای دور‬ ‫زدن زوم حفاظتــی تنظیــم شــده بــرای اطمینــان از ارائــه اخریــن‬ ‫نســخه برنامــه به روزرســانی ارائــه دهــد‪ .‬طبــق گزارش هــا‪ ،‬واردل‬ ‫دریافــت کــه می تــوان ابــزاری را فریب داد که توزیع به روزرســانی‬ ‫زوم را تســهیل می کنــد تــا نســخه قدیمی تــر نرم افــزار کنفرانــس‬ ‫ویدیویــی را بپذیــرد‪.‬‬ ‫‪ Zoom‬قبــا ًایــن نقــص را نیــز برطــرف کــرده بــود‪ ،‬امــا واردل یــک‬ ‫اســیب پذیری دیگــر پیــدا کــرد کــه ان را نیز در کنفرانــس ارائه کرده‬ ‫اســت‪ .‬او کشــف کــرد کــه بیــن تاییــد نصــب کننــده خــودکار بســته‬ ‫نرم افــزاری و فراینــد نصــب واقعــی یــک نقطــه زمانــی وجــود دارد‬ ‫کــه بــه مهاجــم اجــازه می دهــد کــد مخــرب را بــه بروزرســانی تزریــق‬ ‫کنــد‪ .‬بســته دانلــود شــده بــرای نصــب ظاهــرا ًمی توانــد مجوزهــای‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪590‬‬ ‫بدافزار جدید اندروید در‬ ‫فروشگاه ‪ Google Play‬با‬ ‫بیش از ‪ 3‬میلیون دانلود‬ ‫خوانــدن و نوشــتن اصلــی خــود را حفــظ کنــد و بــه هــر کاربــری‬ ‫اجــازه دهــد ان را تغییــر دهــد‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه حتــی‬ ‫کاربــران بــدون دسترســی بــه روت سیســتم می تواننــد محتویــات‬ ‫ان را بــا کدهــای مخــرب تعویــض کننــد و کنتــرل کامپیوتــر مــورد‬ ‫نظــر را بدســت اورنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت بــه ‪ Verge‬اعــام کــرد کــه ادر حــال حاضــر در حــال‬ ‫کار بــر روی یــک وصلــه بــرای اســیب پذیری جدیــدی اســت کــه‬ ‫‪ Wardle‬فــاش کــرده اســت‪ .‬همانطــور کــه ‪ Wired‬اشــاره می کنــد‪،‬‬ ‫مهاجمــان بایــد دسترســی موجــود بــه دســتگاه کاربــر را داشــته‬ ‫باشــند تــا بتواننــد از ایــن نقص هــا سوءاســتفاده کننــد‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫هیــچ خطــر فــوری بــرای اکثــر افراد وجود نداشــته باشــد‪ zoom ،‬به‬ ‫کاربــران توصیــه می کنــد کــه هــر زمــان کــه برنامــه منتشــر می شــود‬ ‫«اخریــن نســخه را بـه روز نگــه دارنــد»‪.‬‬ ‫ایــن کمپیــن در تایــوان و فیلیپیــن قــرار داشــتند‪.‬‬ ‫‪ Trend Micro‬می توانــد یکــی از قربانیــان را شناســایی کنــد‪،‬‬ ‫یــک شــرکت توســعه بــازی مســتقر در تایــوان بــا ســیزده نهــاد‬ ‫مــورد هــدف قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تحلیل تفصیلی کمپین جاسوسی ببر اهنین‬ ‫ایــن گــروه قبــا ً کمپین هــای جاسوســی ســایبری بــا انگیــزه‬ ‫سیاســی‪ ،‬ســود جویانه و جمــع اوری اطالعــات را راه انــدازی‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬به عنــوان مثــال‪ ،‬در ژوئــن ‪Iron Tiger ، 2018‬‬ ‫‪APT‬در حــال هــدف قــرار دادن مرکــز داده ملــی یــک کشــور‬ ‫نا شــناخته اســیای مرکــزی بــا اســتفاده از یــک حملــه چالــه ابــی‬ ‫هــدف قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در مــارس ‪ ، 2018‬همیــن گــروه در یــک حملــه ســایبری علیــه‬ ‫زیر ســاخت های دولــت پاکســتان شناســایی شــد‪،‬در اوریــل‬ ‫‪ IronTiger APT ،2021‬بــار دیگــر در حــال جاسوســی از دولــت‬ ‫و ســازمان های نظامــی ویتنــام بــا ‪FoundCore RAT‬هــدف‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬اخریــن کمپیــن ‪Iron Tiger‬در مــاه ژوئــن پــس از‬ ‫اینکــه محققــان ‪Trend Micro‬ننســخه های الــوده نســخه ‪iOS‬‬ ‫‪ MiMi‬را دانلــود کردنــد‪ ،‬شناســایی شــد‪.‬‬ ‫در ایــن کمپیــن‪،‬روش عملیــات ‪ Iron Tiger‬شــامل‬ ‫به خطر انداختــن ســرور های برنامــه ‪ MiMi Chat‬بــرای‬ ‫الوده کــردن دســتگاه های کاربــران نـا اگاه اســت‪ ،‬ایــن برنامــه از‬ ‫چار چــوب کــراس پلتفــرم ‪ElectronJS‬بــرای نســخه دســکتاپ‬ ‫خــود اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ‪ ،Sekoia‬ایــن کمپیــن همــه عناصــر یــک حملــه‬ ‫زنجیــره تامیــن را دارد‪ ،‬زیــرا ســرور های پشــتیبان برنامــه‬ ‫کــه میزبــان نصب کننــدگان قانونــی ‪MiMi‬هســتند ‪،‬توســط‬ ‫مهاجمــان کنتــرل می شــوند‪ ،‬نصب کننده هــای اصالح شــده‬ ‫‪MiMi‬یــک درب پشــتی سفارشــی بــه نــام ‪HyperBro‬در‬ ‫حافظــه را روی دســتگاه مــورد نظــر دانلــود می کننــد‪.‬‬ ‫مهاجمــان به طــور مــداوم نصب کننده هــای برنامــه چــت را‬ ‫بــرای ارائــه بد افــزار تغییــر می دهنــد‪.‬‬ ‫محققــان تاییــد کردنــد کــه ‪Iron Tiger‬شــروع بــه دسترســی‬ ‫بــه ســرور میزبــان ‪MiMi‬در نوامبــر ‪ 2021‬کــرد‪ ،‬زمانــی کــه‬ ‫توســعه دهنــدگان نســخه های جدیــد برنامــه چــت ‪MiMi‬را‬ ‫منتشــر کردنــد‪ ،‬اپراتور هــای بد افــزار بیشــتر از دسترســی ان هــا‬ ‫بــه ســرور های میزبــان بــرای اصــاح ســریع نصب کننده هــا‬ ‫سوء اســتفاده کردنــد‪ .‬تنهــا یــک ســاعت و نیــم طــول کشــید‬ ‫تــا ااپراتور هــای بد افــزار نصب کننده هــای قانونــی را تغییــر‬ ‫دهنــد‪ ،‬در حالــی کــه بــرای نســخه های قدیمی تــر‪ ،‬انجــام‬ ‫اصالحــات فقــط یــک روز طــول می کشــید‪.‬‬ ‫قابلیت های بد افزار‬ ‫طبــق پســت منتشــر شــده در وبــاگ مربــوط بــه خود شــان ‪،‬‬ ‫‪Trend Micro‬نمونه هــای مختلــف ‪rshell‬را کشــف کــرد‪ ،‬از‬ ‫جملــه نمونـه ای کــه لینوکــس را هــدف قــرار مـی داد‪ ،‬محققــان‬ ‫نمونــه ‪iOS‬را تجزیــه و تحلیــل کردنــد و تشــخیص دادنــد کــه‬ ‫درب پشــتی ‪rshell‬بــرای ‪macOS‬واکشــی شــده و می توانــد‬ ‫داده هــای سیســتم را جم ـع اوری کــرده و بــه ســرور ‪C2‬منتقــل‬ ‫کند‪،‬همچنیــن می توانــد دســتورات مهاجمــان را اجــرا کنــد و‬ ‫نتایــج را بــه همــان ســرور ‪C2‬ارســال کنــد‪.‬‬ ‫بررســی بیشــتر نشــان داد کــه درب پشــتی می توانــد دســتورات‬ ‫را در یــک پوســته باز‪/‬بســته‪/‬اجرا کنــد‪ ،‬فایل هــا را بخوانــد‪،‬‬ ‫حــذف کنــد‪ ،‬یــا ببنــدد‪ ،‬فهرسـت های فهرســت را فهرســت کنــد و‬ ‫فایل هــا را بــرای اپلود‪/‬دانلــود امــاده کنــد‪ ،‬طبــق گفتــه محققــان‪،‬‬ ‫قدیمی تریــن نمونــه در ژوئــن ‪ 2021‬بار گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫چرا برنامه ‪Backdoored‬مشکوک نشد؟‬ ‫محققــان خاطر نشــان کردنــد کــه نســخه های پشــتی برنامــه‬ ‫چــت ‪ MiMi‬مــورد توجــه قــرار نگرفــت و هیــچ عالمــت قرمــزی‬ ‫نشــان داده نشــد ‪،‬زیــرا نصب کننده هــای قانونــی امضــا نشــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬ایــن بــدان معناســت کــه کاربــران هنــگام نصــب برنامــه‬ ‫چندیــن هشــدار سیســتم را دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫روی دســتگاه اســیب دیده کار کنــد‪ ،‬در حالــی کــه اخریــن نســخه‬ ‫ان یــک مــاژول باج افــزار اضافــه می کنــد‪.‬‬ ‫تکامل سریع‬ ‫تحلیلگــران در شــرکت امنیــت موبایــل ‪ Cleafy‬تکامــل ‪SOVA‬‬ ‫را از زمــان اعــام پــروژه در ســپتامبر ‪ 2021‬دنبــال کردنــد و‬ ‫گــزارش دادنــد کــه توســعه ان در ســال ‪ 2022‬بــه ســرعت‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬در مــارس ‪ SOVA ،2022‬نســخه ‪ 3‬را‬ ‫منتشــر کــرد و رهگیــری ‪ ،2FA‬ســرقت کوکــی و تزریق هــای‬ ‫جدیــد را بــرای چندیــن بانــک در سراســر جهــان اضافــه کــرد‪،‬‬ ‫تزریق هــا پوش ـش هایی هســتند کــه روی درخواس ـت های ورود‬ ‫قانونــی نشــان داده می شــوند کــه بــرای ســرقت اعتبــار اســتفاده‬ ‫می شــوند‪ ،‬ماننــد مــواردی کــه بــرای برنامه هــای بانــک انالیــن‬ ‫اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫در ژوئیــه ‪ ،2022‬تیــم توســعه ‪ SOVA‬نســخه ‪ 4‬را منتشــر‬ ‫کــرد کــه برنامــه هــای مــورد نظــر را تــا ‪ 200‬عــدد افزایــش داد و‬ ‫قابلیتهــای ‪( VNC‬محاســبات شــبکه مجــازی) را بــرای کالهبرداری‬ ‫روی دســتگاه اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫بدافــزار لیســتی از برنامــه هــای نصــب شــده را بــه ‪ C2‬می فرســتد‬ ‫و یــک ‪ XML‬حــاوی لیســتی از ادرس هــا دریافــت می کنــد کــه بــه‬ ‫همپوشــانی هــای صحیــح اشــاره مــی کنــد تــا زمانــی کــه قربانــی‬ ‫برنامــه مــورد نظــر را بــاز مــی کنــد‪ ،‬بارگــذاری شــود‪.‬‬ ‫چهارمیــن نســخه اصلــی همچنیــن از دســتوراتی ماننــد گرفتــن‬ ‫اســکرین شــات‪ ،‬انجــام کلیــک هــا و کشــیدن انگشــت‪ ،‬کپــی‬ ‫کــردن فایــل هــا‪ ،‬و نمایــش صفحــات همپوشــانی بــه درخواســت‪،‬‬ ‫پشــتیبانی مــی کنــد‪ ،‬ایــن نســخه همچنیــن شــاهد تغییــر قابــل‬ ‫توجهــی در کــد مکانیــزم ســرقت کوکــی بــود کــه اکنــون ‪Gmail،‬‬ ‫‪ GPay‬و ‪ Google Password Manager‬را هــدف قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫‪ SOVA v4‬برخــی از محافظت هــا را در برابــر اقدامــات دفاعــی‬ ‫اضافــه کــرد و از مجوزهــای دسترســی ســوء اســتفاده کــرد تــا در‬ ‫صــورت تــاش بــرای حــذف دســتی برنامــه‪ ،‬کاربــر را بــه صفحــه‬ ‫اصلــی بازگردانــد‪ ،‬در نهایــت‪ ،‬نســخه چهــارم بــا اســتفاده از یــک‬ ‫مــاژول اختصاصــی کــه بــرای ســرقت عبــارت ‪ seed‬مخفــی کاربــر‬ ‫ایجــاد شــده بــود‪ ،‬بــر روی بایننس و پلتفرم برنامه «تراســت والت»‬ ‫متمرکــز شــد‪.‬‬ ‫ماژول جدید باج افزار‬ ‫اخیــرا ً ‪ Cleafy‬نســخه اولیــه ‪ SOVA v5‬را منتشــر کــرد کــه بــا‬ ‫پیشــرفت هــای متعــدد کــد و افــزودن ویژگی هــای جدیــد ماننــد‬ ‫مــاژول باج افــزار همــراه بــود‪.‬‬ ‫ایــن مــاژول از رمزگــذاری ‪ AES‬بــرای قفــل کــردن همــه فایل هــا‬ ‫در دســتگاه های الــوده اســتفاده می کنــد و پســوند «‪ »enc.‬را‬ ‫بــه فایل هــای رمزگذاری شــده تغییــر نــام یافتــه اضافــه می کنــد‪.‬‬ ‫«ویژگــی بــاج افــزار بســیار جالــب اســت زیــرا هنــوز در چشــم‬ ‫انــداز تروجــان هــای بانکــداری اندرویــد رایــج نیســت‪ .‬ایــن ویژگــی‬ ‫بــه شــدت از فرصــت هــای پیــش امــده در ســال هــای اخیــر‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪ ،‬زیــرا دســتگاه هــای تلفــن همــراه بــرای اکثــر‬ ‫مــردم بــه ذخیــره ســازی مرکــزی بــرای داده هــای شــخصی و‬ ‫تجــاری تبدیــل شــده انــد‪Cleafy – ».‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬نســخه پنجــم هنــوز بــه طــور گســترده منتشــر‬ ‫نشــده اســت و مــاژول ‪ VNC‬ان در نمونــه هــای اولیــه وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬بنابرایــن بــه احتمــال زیــاد ایــن نســخه هنــوز در حــال‬ ‫توســعه اســت‪ .‬بــه گفتــه ‪ Cleafy‬حتــی در شــکل فعلــی و ناتمــام‬ ‫خــود‪ SOVA v5 ،‬بــرای گســترش انبــوه امــاده اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بــه همــه کاربــران اندرویــد توصیــه می شــود کــه هوشــیار باشــند‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬بــه نظــر مــی رســد کــه نویســنده بدافــزار مصمــم اســت‬ ‫و مــی توانــد بــه وعــده هــای ســپتامبر ‪ 2021‬خــود عمــل کنــد و بــه‬ ‫جــدول زمانــی توســعه پایبنــد باشــد و هــر چنــد مــاه یکبــار ویژگیهــای‬ ‫پیشــرفته ای را اضافــه کنــد‪ .‬ایــن امــر ‪ SOVA‬را بــه یــک تهدیــد بــا‬ ‫شــدت فزاینــده تبدیــل می کنــد زیــرا تروجان بانکی اکنون خــود را به‬ ‫عنــوان یکــی از پیشــگامان فضــای باج افزار موبایلــی که هنوز کاوش‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫بدافــزار جدیــد اندرویــدی بــه نــام ‪ Autolycos‬کــه بیــش از ‪ 3‬میلیــون‬ ‫بــار از طریــق گــوگل پلــی دانلــود و نصــب شــده اســت‪ ،‬بــا اشــتراک‬ ‫مخفیانــه کاربــران در ســرویس های پرمیــوم خــود‪ ،‬در فروشــگاه‬ ‫‪ Google Play‬در حــال فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫یــک محقــق امنیتــی بــه نــام ‪ ،Maxime Ingrao‬ایــن بدافــزار‬ ‫اندرویــدی جدیــد را در حالــی کــه کمــاکان در فروشــگاه ‪Goole‬‬ ‫‪ Play‬فعــال بــوده اســت‪ ،‬پیــدا کــرد‪ .‬همچنیــن دو برنامــه دیگــر‪ ،‬بــه‬ ‫نام هــای « ‪ »Funny Camera‬بــا بیــش از ‪ 500000‬نصــب و «‪Razer‬‬ ‫‪ »Keyboard & Theme‬بــا بیــش از ‪ 50000‬نصــب‪ ،‬نیــز بــه عنــوان‬ ‫بدافــزار شناســایی شــدند کــه در بروزرســانی جدیــد‪ ،‬گــوگل ایــن دو‬ ‫برنامــه را از فروشــگاه ‪ Google Play‬حــذف کــرد‪.‬‬ ‫عملکرد بدافزار ‪Autolycos‬‬ ‫ایــن بدافــزار جدیــد بــه جــای اســتفاده از ‪ ،Android Webview‬کــه‬ ‫روش استاندارد فراخوانی صفحات اینترنتی می باشد‪ URL،‬ها را در‬ ‫مرورگــر راه دور اجــرا مــی کنــد کــه ایــن مــورد شــامل درخواسـت های‬ ‫‪ HTTP‬نیــز می شــود‪ .‬کارشناســان مــی گوینــد ایــن موضــوع باعــث‬ ‫می شــود کــه فعالیت هــای مشــکوک ایــن بدافــزار توســط کاربــر و‬ ‫انتــی ویروس هــا مــورد شناســایی قــرار نگیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن شــش اپلیکیشــن دیگــر کــه اســم ان هــا در ادامــه امــده‬ ‫اســت نیــز از فروشــگاه گــوگل پلــی حــذف شــدند‪:‬‬ ‫اپلیکیشن ‪ Vlog Star Video Editor‬با بیش از ‪ 1‬میلیون دانلود‬ ‫اپلیکیشن ‪ 3D Launcher Creative‬با بیش از ‪ 1‬میلیون دانلود‬ ‫اپلیکیشن ‪ Wow Beauty Camera‬با بیش از ‪ 100‬هزار دانلود‬ ‫اپلیکیشن ‪ Gif Emoji Keyboard‬با بیش از ‪ 100‬هزار دانلود‬ ‫اپلیکیشن ‪ Freeglow Camera‬با بیش از ‪ 5‬هزار دانلود‬ ‫اپلیکیشن ‪ Coco Camera‬با بیش از هزار دانلود‬ ‫کارشناســان هشــدار می دهنــد کــه دســتگاه هوشــمند کاربرانــی کــه‬ ‫ایــن برنامه هــا را بــر روی تلفــن همــراه خــود نصــب کرده انــد در‬ ‫معــرض خطــر الودگــی هســتند لــذا از کاربــران خواســته مــی شــود تــا‬ ‫بــا اســتفاده از نــرم افــزار انتــی ویــروس یــا ســایر راه حــل هــای حــذف‬ ‫بدافــزار‪ ،‬انهــا را از دســتگاه خــود حــذف کننــد‪.‬‬ ‫گزارش هــا حاکــی از ان اســت کــه گــروه ســازنده ایــن بدافزارهــا‪،‬‬ ‫برنامه هــای خــود را بــرای هــک کــردن کاربــران جدیــد بــا چندیــن‬ ‫کمپیــن رســانه های اجتماعــی تبلیــغ کــرده اســت‪ .‬ایــن گــروه‬ ‫همچنیــن ربات هــای مختلفــی را ایجــاد کــرد کــه بــرای کاربــران جدیــد‬ ‫یــا کاربرانــی کــه از فعالیــت ‪ Autolycos‬بی اطــاع هســتند‪ ،‬مشــروع‬ ‫بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬برنامه هــای مخــرب پــس از نصــب بــر روی دســتگاه‪،‬‬ ‫اجــازه خوانــدن محتــوای ‪ SMS‬را درخواســت می کننــد و بــه برنامه هــا‬ ‫اجــازه می دادنــد بــه پیام هــای متنــی قربانــی دسترســی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬کارشناســان بــه کاربــران توصیــه مــی کننــد نــرم‬ ‫افزارهــا را از منابــع تاییــد شــده دانلــود کننــد‪ ،‬امــا ‪ App Store‬و ‪Play‬‬ ‫‪ Store‬در برابــر حمــات محافظــت نمــی شــوند‪.‬‬ ‫کاربــران اندرویــد بایــد بــر روی داده هــای اینترنــت و مصــرف باتــری‬ ‫پس زمینــه نظــارت کافــی داشــته باشــند‪ ،‬همچنیــن ‪Play Protect‬‬ ‫را فعــال نگــه دارنــد و ســعی کننــد تعــداد برنامه هایــی را کــه بــر روی‬ ‫گوشـی های هوشــمند خــود نصــب می کننــد کاهــش دهنــد‪ .‬کاربران‬ ‫بایــد دائمــا ً مراقــب دســتگاه های خــود بــوده و انهــا را بــه روز نگــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬یــک راه حــل مناســب‪ ،‬نصــب انتــی ویــروس و فایــروال بــرای‬ ‫نظــارت بــر داده هــای ورودی و خروجــی اســت کــه کاربــران می تواننــد‬ ‫از ایــن راهــکار اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫شوهر سابق عامل انتشار‬ ‫مستندات پرونده اختالف‬ ‫خانوادگی در واتساپ‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــه دلیــل کینــه قبلــی‪،‬‬ ‫مســتندات پرونــده اختــاف خانوادگــی بــا همســر ســابقش را‬ ‫در شــبکه اجتماعــی واتســاپ انتشــار داده بــود ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «قــدرت الوانــی» ر در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫خانمــی جــوان بــه پلیــس فتــا مراجعــه و بــا ارائــه شــکوائیه‬ ‫اعــام داشــت مســتندات پرونــده اختــاف خانوادگــی مــن در‬ ‫شــبکه اجتماعی واتســاپ منتشــر شــده و باعث تضعیف ابرو‬ ‫و حیثیــت مــن در میــان فامیــل و همشــهریان گردیــده اســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ «قــدرت الوانــی» افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اقدامــات‬ ‫تخصصــی صــورت گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫متهــم کــه شــوهر ســابق وی بــود ‪،‬شناســایی و بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضایــی بــه ایــن پلیــس احضارشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در ابتــدا منکــر بــزه ارتکابــی شــد‪،‬ولی‬ ‫پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده‬ ‫توســط کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف‬ ‫گشــود و بــزه انتســابی را پذیرفــت‪.‬‬ ‫متهــم در پاســخ عنــوان داشــت‪:‬به دلیــل کینــه قبلــی قصــد‬ ‫ازار و اذیــت همســر ســابق و خانــواده اش را داشــتم ‪،‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل مســتندات پرونــده اختــاف خانوادگــی را در‬ ‫شــبکه اجتماعــی واتســاپ انتشــار دادم تــا از ایــن طریــق‬ ‫نامبــرده را اذیــت نمــوده و از وی انتقــام بگیــرم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطر نشــان کــرد ‪:‬متاســفانه ایــن روز هــا‬ ‫بعضــی از زوجیــن دارای اختــاف خانوادگــی ‪،‬دعوا هــای‬ ‫خودشــان را بــه فضــای مجــازی کشــانده و بــا انتشــار‬ ‫بعضــی موضوعــات خانوادگــی در فضــای مجــازی ســعی در‬ ‫انتقام جویــی از طــرف مقابــل را دارنــد ‪،‬غافــل از اینکــه موضــوع‬ ‫بــه لحــاظ قانونــی جــرم بــوده و قابــل پیگیــری می باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 30‬مرداد روز مسجد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -590‬سال هشتم‬ ‫‪-590-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/23‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪23 - 2022 //‬‬ ‫‪// 21 - 1401 //05‬اوت‬ ‫ یکشنبه ‪05//30‬‬ ‫‪86‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫ماجراهای ناپایان‬ ‫«بامزی» و «شلمان»‬ ‫کــودکان دهــه شــصت کارتــون «بامــزی» قوی تریــن خــرس جهــان را‬ ‫بــه یــاد دارنــد‪ .‬ایــن خــرس مهربــان دوســتانی از دل جنــگل داشــت و بــا‬ ‫مادربزرگــش زندگــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫دهــه شــصت دوران بــی تکــراری اســت‪ .‬پــای جعبــه جــادو تــازه بــه‬ ‫خانه هــا بــاز شــده بــود و پخــش برنامــه هــای کــودک بــرای کــودکان‬ ‫جایــگاه ویــژه ای داشــت‪ .‬هرچنــد کــه بیشــتر تلویزیــون هــا ســیاه و ســفید‬ ‫بودنــد و زمــان برنامــه هــای کــودک کــم امــا هنــوز طعــم و مــزه لــذت‬ ‫بخــش ایــن کارتــون هــا زیــر دنــدان کــودکان دهــه شــصتی هســت‪.‬‬ ‫از جملــه ایــن کارتــون هــا کــه هنــوز هــم گاهــی اوقــات از تلویزیــون‬ ‫پخــش مــی شــود‪« ،‬بامــزی» (بــه ســوئدی بــه معنــی بامســه – قــوی‬ ‫تریــن خــرس جهــان) یــک کارتــون ســوئدی اســت کــه ابتــدا بــه عنــوان‬ ‫مجموعــه ای از فیلــم هــای کوتــاه تلویزیونــی و همچنیــن یــک نــوار‬ ‫هفتگــی نیــم صفحــه در ســال ‪ ۱۹۶۶‬ظاهــر شــد‪.‬‬ ‫قبــل از اینکــه ایــن مجموعــه از ســال ‪ ۱۹۷۳‬بــه صــورت دوره ای در‬ ‫مجلــه طنــز منتشــر شــود‪ ،‬فیلــم هــا و کتــاب هایــی نیــز در مــورد ان وجــود‬ ‫داشــت‪ .‬قهرمــان داســتان یــک خــرس قهــوه ای بــه نــام بامســه اســت‬ ‫کــه البتــه مــا او را بــه نــام بامــزی مــی شــناختیم‪ .‬وقتــی او نوعــی عســل‬ ‫بــه نــام عســل خروشــان را کــه مادربزرگــش بــرای او درســت مــی کــرد‪،‬‬ ‫مــی خــورد‪ ،‬قــوی تریــن خــرس جهــان مــی شــد و مــی توانســت همــه‬ ‫مشــکالت را حــل کنــد‪.‬‬ ‫رونــه اندرســون نویســنده کتــاب کــودک قبــل از اختــراع بامــزی‪ ،‬تجربــه‬ ‫زیــادی در نوشــتن کمیــک خــرس داشــت‪ .‬بــه خصــوص یــک کمیــک‪،‬‬ ‫تــدی کــه بــه عنــوان یــک شــخصیت بســیار شــبیه بامــزی بــود‪ .‬تــدی‬ ‫همچنیــن قوی تریــن خــرس جهــان بــود‪ ،‬امــا بــرای قــوی بــودن نیــاز‬ ‫بــه عســل خاصــی نداشــت‪ ،‬بنابرایــن اندرســون بــرای ماجراجویی هــای‬ ‫هیجان انگیــز کار ســختی داشــت‪ .‬بــرای هیجــان انگیزتــر کــردن کمیــک‪،‬‬ ‫او ســپس بامســه را طراحــی کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن حضــور بامســه در یــک ســریال تلویزیونــی ســیاه و ســفید بــود کــه‬ ‫در ‪ ۲۹‬اکتبــر ‪ ۱۹۶۶‬بــه نمایــش درامــد‪ .‬یــک هفتــه بعــد‪ ،‬اولیــن کمیــک‬ ‫ان در مجلــه الــرز منتشــر شــد‪ .‬بامســه تــا ســال ‪ ۱۹۷۰‬هــر هفتــه در ایــن‬ ‫مجلــه منتشــر مــی شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۷۲‬بامســه بــه تلویزیــون بازگشــت‪ .‬یــک مجموعــه تلویزیونــی‬ ‫هفــت قســمتی جدیــد ایــن بــار رنگــی ضبــط شــد کــه در زمســتان ‪-۱۹۷۲‬‬ ‫‪ ۱۹۷۳‬پخش شــد‪ .‬از ژانویه ‪ ،۱۹۷۳‬بامســه نیز انتشــارات خود را داشــت‬ ‫و از ان زمــان تاکنــون بیــش از ‪ ۵۳۰‬بــار منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫بامســه کــه مــا او را بــا نــام بامــزی مــی شناســیم‪ ،‬شــخصیت اصلــی کارتــون‬ ‫و یــک خــرس قهــوه ای اســت کــه بــا خــوردن نوعــی عســل کــه مخصوصــا ً‬ ‫توســط مادربزرگــش بــرای او تهیــه شــده بــود‪ ،‬تبدیــل بــه قوی تریــن خــرس‬ ‫جهــان می شــود و هــر کــس دیگــری کــه ان را بخــورد‪ ،‬بــه غیــر از زنبــور خانگی‬ ‫بامــزی و دختــرش برومــا‪ ،‬در نهایــت بــا ســه روز معــده درد مواجــه مــی شــود‪.‬‬ ‫او همچنیــن مهربــان تریــن خــرس جهــان اســت (طبــق کمیــک) و اغلــب در‬ ‫حــال کمــک بــه نیازمنــدان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫در داســتان هــای بامــزی کــه مــا هیــچ وقــت ندیدیــم!‪ ،‬بروملیســا دختــر‬ ‫یــک جنگلبــان اســت کــه همیشــه مــی توانســت بــه کمــک هــای بامــزی‬ ‫تکیــه کنــد‪ .‬بــه زودی انهــا عاشــق هــم شــدند و پــس از ازدواج پــدر و مــادر‬ ‫صاحــب ســه قلــو شــدند‪ :‬بــروم‪ ،‬تــدی و ماجــا‪ .‬بــروم اســتعداد هنــری‬ ‫دارد امــا تــا حــدودی خجالتــی اســت‪ .‬تــدی زمــان زیــادی را بــه تنهایــی‬ ‫می گذرانــد و عاشــق خوانــدن و یادگیــری اســت و ماجــا برونگراتریــن بچــه‬ ‫اســت و عاشــق ورزش و فعالیــت اســت‪ .‬پــس از مدتــی انهــا صاحــب‬ ‫چهارمیــن فرزنــد خــود نیــز شــدند کــه از بیمــاری رنــج مــی بــرد‪.‬‬ ‫قســمت هایــی از ایــن کارتــون در ایــران نیــز بــه صــورت دوبلــه ســال ها‬ ‫از تلویزیــون پخــش شــد‪.‬البته ایــن قســمت هــا بســیار محــدود بــود و‬ ‫همان هــا بــه صــورت مرتــب بــرای کــودکان تکــرار مــی شــد‪ .‬امــا از جملــه‬ ‫دیگر شــخصیتهای معروف کارتون شــلمان اســت‪ .‬او یک الک پشــت اســت‬ ‫کــه در هیــچ شــرایطی از اصــول اولیــه زندگــی خــود تخطــی نمــی کنــد و از‬ ‫ت خــوردن و خوابیدنــش‬ ‫ویژگیهــای مهمــی کــه داشــت مــی تــوان بــه ســاع ِ‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬ایــن قانــون منــدی شــلمان تــا جایــی بــود کــه در بســیاری مواقــع‬ ‫و ســر بزنــگاه‪ ،‬درســت جایــی کــه بامــزی بــه او نیــاز داشــت‪ ،‬بــروز و ظهــور مــی‬ ‫کــرد و حســابی حــرص مخاطبانــش را در مــی اورد‪.‬‬ ‫مدیــر دوبــاژ ایــن اثــر ژالــه علــو و راوی ان شمســی فضــل الهــی بــود‪.‬‬ ‫گویندگــی نقــش بامــزی را ناهیــد امیریــان شــمس ابــادی برعهــده داشــت‬ ‫و بــه جــای جامپــی کوچولــو کــه یــک خرگــوش ســفید بــود‪ ،‬نوشــابه امیــری‬ ‫حــرف مــی زد‪ .‬همچنیــن گوینــده شــلمان اصغــر افضلــی بــود و نقــش اقــا‬ ‫گرگــه را کنعــان کیانــی مــی گفــت‪ .‬مادربــزرگ بامــزی‪ ،‬جانســون‪ ،‬اقا موشــه و‬ ‫گوینــدگان نقــش هــای فرعــی (خانــواده اقــا روباهه‪ ،‬ماهی‪ ،‬عنکبــوت‪ ،‬فیل‪،‬‬ ‫صاحــب االغ‪ ،‬داور مســابقه و…) نیــز عــاوه بــر افــراد نامبــرده‪ ،‬کنعان کیانی‪،‬‬ ‫مهــدی ارین نــژاد‪ ،‬شــهروز ملک ارایــی و ‪ ...‬بودند‪/.‬ایرنــا‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه پیش قلعه‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سرویس گردشگری ‪ -‬دکتر حسن ستایش‬ ‫پیــش قلعــه شــهری اســت از توابــع شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان کــه بــا مختصــات طــول جغرافیایــی ٰ‪ 57ْ .00‬و‬ ‫عرض جغرافیایی ٰ‪ 37ْ .65‬و ارتفاع ‪ 598‬متر از سطح دریا‬ ‫در ‪ 18‬کیلومتری شــمال اشــخانه و ‪ 46‬کیلومتری شــمال‬ ‫غربــی بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫در مــورد ریشــه شناســی واژه پیــش قلعــه برخــی بــدون‬ ‫توجــه بــه ایــن اصــل کــه نــام هــر ابــادی از نظــر جاینــام‬ ‫شناســی ماننــد خــود ان ابــادی تاریــخ و گذشــته ای دارد‬ ‫کــه طــی ان تحــوالت اوایــی و گاه معنایــی در نــام ان‬ ‫رخ داده اســت دســت بــه ریشــه شناســی از دیــدگاه‬ ‫زبانشناســی همزمانــی مــی زننــد ‪ .‬یعنــی مثــا ًواژه «پیــش‬ ‫قلعــه» را فقــط در ســاختار اشــتقاقی ان مــورد بررســی و‬ ‫تحلیــل قــرار مــی دهنــد ‪.‬‬ ‫با این دیدگاه این واژه مرکب از دو تکواژ ( پیش ‪ +‬قلعه)‬ ‫دانســته مــی شــود کــه بــا توجــه بــه دوگانگــی معنــای واژه «‬ ‫پیــش» دو گونــه وجــه تســمیه بــرای ان ارئــه شــده اســت ‪:‬‬ ‫اول ‪ ،‬پیــش بــه معنــای قیــد زمــان ‪ :‬طبــق اظهــارات برخــی از‬ ‫اهالــی‪ ،‬ایــن روســتا بــه دلیــل اینکــه قدیمــی تریــن ابــادی در‬ ‫بخــش مانــه و ســملقان بــوده اســت بــه پیــش قلعــه معروف‬ ‫اســت‪( .‬فرهنــگ جغرافیــای ابــادی هــای کشــور اســتان‬ ‫خراســان شــمالی شهرســتان مانــه و ســملقان ص ‪.)56‬‬ ‫حقیقــت ایــن اســت کــه بــا شــنیدن لفــظ «پیــش» هیچــگاه‬ ‫معنــای قدیــم تــر بــه ذهــن متبــادر نمــی شــود‪ .‬زیــرا تکــواژ‬ ‫پیــش ماننــد واژگان پشــت و پــا و میــان و پســین در‬ ‫جاینامهــای پشــت بــام‪ ،‬پاکتــل ‪ ،‬پاقلعــه‪ ،‬میــان دشــت و‬ ‫پســین دره قیــد مــکان هســتند و قطعــا ً پیشــوند « پیــش»‬ ‫در جاینامهایــی نظیــر پیــش اســیاب ( همــدان) ‪ ،‬پیــش‬ ‫ربــاط (تایبــاد) ‪ ،‬پیــش کمــر ( مینودشــت) و پیشــکوه‬ ‫(لرســتان) همگــی در معنــای قیــد مــکان بــه کار رفتــه انــد‬ ‫نــه قیــد زمــان‪ .‬بنابرایــن پیشــوند « پیــش » در پیــش قلعــه‬ ‫نمی توانــد ماننــد تعبیــر « پیــش ســاخته» قیــد زمــان باشــد‬ ‫و حکایــت از قلعــه ای بکنــد کــه از لحــاظ زمانــی پیشــتر از‬ ‫قلعــه هــای دیگــر ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫روستای هدف گردشگری‬ ‫قلعه قافه پایین‬ ‫قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت ســنتی‬ ‫ومتراکم اســت‪ .‬و از جمله روســتاهایی اســت که تحت عنوان‬ ‫«روســتای هــدف گردشــگری» شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪-1‬وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‬ ‫«قلعه قافــه پاییــن» از روســتاهای توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان مینودشــت و در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن واژه در‬ ‫اصــل قلعــه قــاف بــوده ولــی بعــدا ًبــه دالیلــی قلعــه قافــه تغییــر‬ ‫پیدا کرده اســت‪ .‬زیرا این روســتا در منطقه ای مرتفع قرار داشــته‬ ‫و بــه دلیــل ارامــش حاکــم بــر ان بــه قٌلــه قــاف کــه النــه ســیمرغ‬ ‫بوده شــباهت داشــته اســت ‪.‬روســتائیان معتقدند قلعه قافه نام‬ ‫قلعـه ای بــوده در قلعــه قافــه پاییــن کــه از ‪ 3‬طرف بــه بریدگی های‬ ‫عمیــق و از یــک طــرف بــه ارتفاعــات بلنــد ختــم مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــازی هــای محلــی دوزیــن ‪:‬از بــازی هــای ایــن منطقــه مــی تــوان‬ ‫بــه هفــت ســنگ ‪ ،‬یــه قولــدو قــل ‪ ،‬یــه لنگــه بــازی ‪ ،‬طنــاب کشــی‬ ‫‪،‬بــا جیســتانک‪ ،‬گرگــم و گلــه مــی بــرم ‪ ،‬بــازی گلــه چــران‬ ‫بازی گله چران ‪ :‬بازی گله چران که فصل بهار و پاییز و در زمان‬ ‫پشــم پینــی انجــام مــی شــد‪ .‬در ایــن فصــول پــدر مادرهــا بــه پشــم‬ ‫چینــی مــی رفتنــد و بچــه هــا بــا هــم جمــع مــی شــدند و یــک دایــره‬ ‫تشــکیل میدادنــد‪ .‬مثــا ‪ 10‬دختــر دســت هــم را مــی گرفتنــد و یــک‬ ‫دایــره تشــکیل مــی دادنــد و یــک مــادر بــزرگ یــا همــان ننــه وســط‬ ‫دایــره قــرار مــی گرفــت و چوپــان دور دایــره در حالــی کــه دســتمالی‬ ‫در دســت داشــت و شــعر گلــه چرانــم رو مــی خوانــد دور میــزد‪.‬‬ ‫دوم ‪ ،‬پیــش بــه معنــای قیــد مــکان‪ :‬برخــی از ایــن لفــظ‬ ‫معنــای قلعــه ای را کــه اراده مــی کننــد کــه پیــش تــر و‬ ‫جلوتــر از قلعــه هــای مجــاور هــم قــرار دارد‪ .‬امــا چنیــن‬ ‫سلســه قلعــه هایــی در جلگــه مانــه کــه ابــادی پیــش قلعــه‬ ‫در مدخــل و ورودی ان باشــد وجــود نداشــته اســت تــا بــه‬ ‫عنــوان اولیــن قلعــه در کنــار ان قلعــه جــات محســوب گــردد‬ ‫و بدیــن ترتیــب اســم بــا مســمایی بــرای ان فراهــم شــود ‪.‬‬ ‫وانگهــی چنیــن موقعیتــی را روســتای کالنتــر هــم دارد کــه‬ ‫در ‪ ۷/۶‬کیلومتــری جنــوب شــرقی پیــش قلعــه واقــع اســت‬ ‫ولــی نــام ان را پیــش قلعــه ننهــاده انــد‪ .‬لــذا ایــن دلیــل بــرای‬ ‫نامگــذاری ابــادی پیــش قلعــه چنــدان وجهــی نــدارد‪.‬‬ ‫البتــه بــا وجــود تپــه هــای باســتانی در ایــن منطقــه ‪ ،‬ایــن‬ ‫ابــادی قدمــت چندانــی نــدارد تــا بتــوان ریشــه ایــن واژه را‬ ‫از نظــر زبانشناســی در زمانــی مــورد بررســی قــرار داد و یــا‬ ‫ســرنخی از ان در کتــب جغرافیــای قدیمــی بــه دســت اورد؛‬ ‫امــا در منابــع تاریخــی متاخــر در دو کتــاب از ایــن ابــادی بــه‬ ‫عنــوان« بــاش قلعــه» یــاد شــده اســت ؛ یکــی تحقیقــات‬ ‫جغرافیایــی راجــع بــه ایــران (نوشــته الفونــس گابریــل)‬ ‫اســت کــه در صفحــه ‪ ۲۹۰‬از ان بــه صــورت پیــش ( بــاش )‬ ‫قلعــه یــاد شــده اســت و دیگــری کتابــی از امیــن اللــه گلــی بــا‬ ‫عنــوان ســیری در تاریــخ سیاســی اجتماعــی ترکمــن هاســت‬ ‫کــه در صفحــه ‪ ۲۲‬ان امــده اســت ‪ « :‬شــیرین چــای از‬ ‫ربــاط و گیفــان سرچشــمه گرفتــه و در شــرق بــاش قلعــه‬ ‫وارد اتــرک مــی شــود » ‪.‬‬ ‫خواننــدگان اشــنا بــه منطقــه مــی داننــد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی‪ ،‬منظــور از شــیرین چــای در ایــن فــراز از‬ ‫کتــاب همــان رودخانــه شــیرین دره اســت و بــاش قلعــه نیــز‬ ‫همــان پیــش قلعــه امــروزی اســت‪ .‬بنابــر ایــن مــی تــوان گفــت‬ ‫پیــش قلعــه در اصــل بــه صــورت« بــاش قلعــه» بــوده کــه در‬ ‫ان تحریــف اوایــی صــورت گرفتــه اســت‪ .‬یــاداوری اینکــه در‬ ‫تحوالت اوایی جاینام ها صامتهای ‪ / p /‬و ‪ / b /‬و مصوتهای‬ ‫‪ / a /‬و ‪ / i /‬قابــل تبدیــل بــه یکدیگــر هســتند‪.‬‬ ‫از نظــر واژه شناســی تکــواژ «بــاش» یــک لغــت مغولــی بــه‬ ‫معنــای ســر ‪ ،‬فرمانــده و رئیــس اســت کــه وارد زبــان ترکــی‬ ‫شــده اســت ( واژه نامــه تاریــخ اجتماعــی دوره مغــول) و‬ ‫قلعــه همــان کالت اســت کــه از فارســی بــه عربــی رفتــه و ان‬ ‫بنایــی بــزرگ اســت بــا دیوارهــای بلنــد و برجهــای دیــده بانــی‪،‬‬ ‫محصــور در میــان خندقهــا یــا موانــع طبیعــی یــا مصنوعــی‬ ‫دیگــر بــرای مقاومــت در برابــر نیروهــای دشــمن و دفــع‬ ‫حملــه انهــا‪ ( .‬فرهنــگ اصطالحــات دوره قاجــار‪ ،‬ص ‪.)268‬‬ ‫از انجــا کــه ترکیــب « بــاش بنــدر » در لغتنامــه دهخــدا‬ ‫بــه معنــای رئیــس امــور مربــوط بــه بنــدر معنــا شــده اســت‬ ‫میتــوان « بــاش قلعــه» را هــم بــه معنــای رئیــس و فرمانــده‬ ‫قلعــه ای دانســت کــه پیــش قلعــه امــروزی مقــر فرماندهــی‬ ‫او بــوده اســت؛ چنانکــه « بــاش کالتــه » روســتایی در‬ ‫دهســتان المــه بخــش ســملقان همیــن معنــا را دارد‪.‬‬ ‫چوپــان مــی خوانــد ‪ ،‬گلــه چرانــم گلــه رو – مــن مــی چرانــم گلــه‬ ‫رو گلــه از راه امــده چریــده و چــاق امــده ‪ ،‬اهــای ننــه ‪ ،‬اهــای ننــه‬ ‫در ایــن جــا ننــه مــی گویــد جــان ننــه ‪ ،‬چوپــان مــی گویــد یــک‬ ‫گوســفند چــاق و چلــه مــی خــوام ‪ ،‬ننــه مــی گویــد یکــی از همیــن‬ ‫گوســفندها را ببــر‪ .‬هــر کجــا کــه شــعر تمــام شــود همــان گوســفند‬ ‫را بــا دســتمال مــی زنــد و دنبــال خــودش مــی بــرد‪ .‬همیــن شــعر‬ ‫را دوبــاره مــی خواننــد و تکــرار مــی کننــد تــا گلــه ننــه تمــام شــود‪.‬‬ ‫چوب پا یا ( لَل َکانو ) ‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ :‬به تعداد دلخواه‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬تمرکــز ‪،‬تعــادل و مهــارت در راه رفتــن بــا‬ ‫چــوب ‪،‬قــدرت عضالنــی پــا چــون در زمــان قدیــم کوچه هــا‬ ‫اســفالت نبــود و مــردم هــم مجبــور بودنــد از گل و الی داخــل‬ ‫کوچــه هــا عبــور نماینــد بــه فکــر ســاختن وســیله ای بــه نــام‬ ‫«چولنــگ» افتادنــد‪ .‬ایــن وســیله بــه ارتفــاع ‪ 2‬متــر مــی باشــد‬ ‫و پاهــای افــراد بــر روی جــای پــای مشــخص شــده قــرار مــی‬ ‫گیــرد‪ .‬ایــن بــازی در مســافت معینــی انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بازیکنــان پشــت خــط قــرار گرفتــه و بــا ســوت داور شــروع بــه‬ ‫راه رفتــن می کننــد هــر بازیکنــی کــه توانســت زودتــر مســافت‬ ‫را طــی کنــد برنــده اعــام می شــود ‪ .‬در حیــن بــازی اگــر هــر‬ ‫کــدام از بازیکنــان تعــادل خــود را از دســت بدهنــد از دور‬ ‫بــازی خــارج می شــوند (چــوب پــا) چــوب بلنــد باریــک کــه‬ ‫ضمائــم چوبــی بــا میــخ بــر ان کوفتــه شــده و ایــن ضمائــم‬ ‫محــل اتــکائ پاهاســت و اطفــال بــر ان بــر شــوند و بــراه رونــد‪.‬‬ ‫چلیک ‪،‬چلیک‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ 2 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 11‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬تقویــت عضــات دســت ‪،‬ســرعت عمــل و‬ ‫هماهنگــی و همکاریشــرح بــازی ‪ :‬ابتــدا بازیکنــان بــه دو گــروه‬ ‫تقســیم مــی شــوند و هــر گــروه بــرای خــود ســر گــروه انتخــاب‬ ‫می کنــد و دو اجــر را بــه فاصلــه معیــن مقابــل هــم مــی گذارنــد‬ ‫و چــوب کوتاهــی بــه انــدازه ‪ 20‬ســانتی متــر روی اجر می گذارند‬ ‫و بعــد بــا چــوب دیگــر کــه تقریبــا ‪ 50‬تا ‪ 70‬ســانتی متر اســت به‬ ‫چــوب ضربــه می زننــد و ســعی می کننــد بــا همان ضربــه ‪،‬چوب‬ ‫کوچــک را بــه طــرف بــاال و جلــو هدایــت نماینــد ‪ .‬بعــد از هــر‬ ‫پرتــاب مســافت طــی شــده چــوب کوچــک‪ ،‬توســط چــوب بلنــد‬ ‫اندازه گیــری می شــود ‪.‬وقتــی همــه بازیکنان‪،‬ایــن عمــل را تکــرار‬ ‫نمودنــد گروهــی کــه امتیــازش بیشــتر باشــد برنــده می شــود ‪.‬‬ ‫بازی گیلدارک‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ 4 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 10‬تا ‪ 13‬سال‬ ‫اهداف بازی ‪ :‬هماهنگی بین چشــم و دســت ‪ ،‬ســرعت عمل‬ ‫و چابکی ‪ ،‬تقویت عضالت دست ‪،‬همکاری و همیاری‬ ‫شــرح بــازی ‪:‬بازیکنــان بــه دو گــروه مســاوی تقســیم مــی شــوند‬ ‫کــه بــه قیــد قرعــه یــک گــروه دارنــده تــوپ و گــروه دیگــر دارنــده‬ ‫چــوب مــی شــوند ‪ .‬گروهــی کــه تــوپ در دســت دارنــد ان را بــه‬ ‫طــرف گــروه مقابــل پرتــاب مــی کنــد و یکــی از افــراد ایــن گــروه کــه‬ ‫چــوب در دســت دارد بــا چــوب ضربــه زده و ان را بــه طــرف گــروه‬ ‫دارنــده تــوپ بــاز مــی گردانــد و ان گــروه بایــد ســعی کنــد قبــل از‬ ‫برخــورد تــوپ بــه زمیــن ان را در هــوا بگیــرد اگــر موفــق بــه انجــام‬ ‫ان شــدند برنــده هســتند و در دور بعــدی جــای گروه هــا بــا هــم‬ ‫عــوض می شــود امــا اگــر نتوانســتند و تــوپ بــه زمیــن برخــورد نمــود‬ ‫فــردی کــه بــا چــوب بــه تــوب ضربــه زده بــود بایــد چــوب را بــه زمیــن‬ ‫انداختــه و خــود را بــه منطقــه ای کــه قبــا مشــخص شــده اســت‬ ‫برســاند ‪ .‬گــروه دارنــده تــوپ بایــد توپ را ســریع از زمین برداشــته و‬ ‫قبــل از اینکــه ان فــرد خــود را بــه منطقــه مشــخص برســاند بــا توپ‬ ‫بــه او ضربــه بزنــد اگــر موفــق بــه انجــام ایــن کار شــدند برنــده انــد‬ ‫امــا اگــر موفــق نشــدند گــروه دیگــر چــوب را بــه دســت مــی گیرنــد و‬ ‫بــا بــازی ادامــه مــی یابــد‪ .‬ایــن بــازی را همســایگان تــرک انهــا تــوپ‬ ‫اقاجــه مــی نامنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!