روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 589 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 589

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 589

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 589

‫ شنبه‬ ‫شماره ‪85 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 20-‬اوت ‪ /22-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪589‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در معمای دیپلماسی اقتصادی‬ ‫‪3‬‬ ‫مهار تورم ناشی‬ ‫از حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی با کنترل‬ ‫نقدینگی‬ ‫اغاز پاکسازی پارک‬ ‫ملی گلستان از زباله‬ ‫مشاوره خانواده‬ ‫چیست؟‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫جهان بعد از‬ ‫امضاء برجام‪‎‎‬‬ ‫امریــکای امــروز بــا امریــکای زمــان بــوش‪ ،‬اوبامــا‬ ‫و ترامــپ یــک تفــاوت عمــده دارد و ان تجربــه‬ ‫جنگ هایــش در عــراق‪ ،‬افغانســتان و طعــم‏تلــخ‬ ‫واقعــه ســپتامبر اســت کــه اثــرات روانــی و مخــرب‬ ‫اقتصــادی ان تــا ســالیان درازی قابــل ترمیــم‬ ‫نیســت‪ .‬تلفــات ســربازان امریــکا و ‏کشــورهای‬ ‫عضــو ناتــو در عــراق و افغانســتان کــه از حجــم‬ ‫وســیع قبرســتان ها در ایــاالت متحــده پیداســت از‬ ‫یــک ســو و از دیگــر ســوی‏نارضایتــی مــردم امریــکا‬ ‫و بــه ویــژه خانــواده کشــته شــدگان جنــگ و نهایتــا‬ ‫عملیــات تروریســتی و گســترش دامنــه ان و نیــز‬ ‫عملکــرد پلیــس‏امریــکادر ســال های اخیــر با رنگین‬ ‫پوســتان‪ ،‬ازادی هــای مدنــی و امنیــت را در امریــکا‬ ‫خدشــه دار نمــوده و دیگــر از ان حضــور ظاهــری‬ ‫‏پلیــس بــه انگونــه کــه مــردم از وجــود انها احســاس‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫امنیــت می کردنــد پذیرفتنــی نیســ ‪‎‬‬ ‫ایــن شــرایط و خســارات جانــی و مالــی ناشــی از‬ ‫ادامــه بیمــاری کرونــا کوویــد ‪ 19‬و بی اعتمــادی شــرکا‬ ‫و متحدیــن امریــکا بــه ویــژه در‏منطقــه خاورمیانــه‬ ‫بیــن کشــورهای عــرب منطقــه و ایــران و پاکســتان‬ ‫و افغانســتان می بایــد بایــدن رئیــس جمهور امریکا‬ ‫را بــه‏اقدامی ترغیــب می کــرد کــه بــار خســارت های‬ ‫مالــی و جانــی را کاهــش دهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بایــدن بــا فــرار از افغانســتان‪ ،‬نشــان داد کــه‬ ‫امریــکا در افغانســتان هیــچ دســتاوردی جــز خرابــی‬ ‫و کشــتار و اوارگــی مــردم بی دفــاع و مظلــوم‬ ‫‏افغانســتان نداشــته و بــه قــول وزیــر امــور خارجــه‬ ‫امریــکا بــرای پیشــگیری از خســارت های بیشــتر‬ ‫مــا افغانســتان را تــرک کردیــم امــروز‏دیگــر همــه‬ ‫مــردم جهــان می داننــد کــه گروه هــای تروریســتی‬ ‫نظیــر داعــش و القاعــده و طالبــان و هــر گــروه‬ ‫شناســنامه دار و نــدار تولیــد‏امریکاســت کــه بــه دو‬ ‫صــورت از انهــا اســتفاده ابــزاری می‪-‬کننــد‪ .‬یکــم کــه‬ ‫‪6‬‬ ‫ســابقه طوالنــی هــم دارد ســازمان های تروریســتی‬ ‫مخالــف بــا‏حکومت هــای زادگاه خــود را تقویــت و‬ ‫تحت الحفــظ در اب نمــک می گذارنــد تــا یــا در زمان‬ ‫مناســب انهــا را بــرای برانــدازی گســیل کننــد و‏یــا‬ ‫در مذاکــرات سیاســی انهــا را در طــرح معاملــه و‬ ‫فــروش قــرار دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســگ های تربیــت شــده در بعضــی مواقــع‬ ‫کــه نواله هایشــان بــه دهــان نرســد چــه بســا‬ ‫صاحبانشــان را هــم گاز بگیرنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه هــر تقدیــر رئیــس جمهــور فعلــی امریــکا کاری‬ ‫کــه ترامــپ نتوانســت انجــام دهــد و بــه روش هــا‬ ‫و سیاســت های ان اشــنا نبــود قصــد دارد‏بــرای‬ ‫جلــب قلــوب مــردم امریــکا در انتخابــات اینــده‬ ‫انجــام دهــد و دســت پــری از اقدامــات دیربــازده‬ ‫داده باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یکــی از انهــا دخالــت دادن روســیه در جنــگ بــا‬ ‫اوکرایــن اســت کــه از ان اهــداف زیــر متصــور بــوده‬ ‫است‪‎:‎‬‬ ‫الــف‪ :‬تضعیــف نظامــی و اقتصــادی ســوریه و‬ ‫گ‪‎.‬‬ ‫محــک زدن توانایــی نظامــی ان در میــدان جنــ ‪‎‬‬ ‫ب‪ :‬ایجــاد تــرس در دولتمــردان مــردم اروپــا از‬ ‫اقدامــات پوتیــن بــه منظــور پــر کــردن خــاء دوری‬ ‫اروپــا از امریــکا کــه می تــوان گفــت در‏ایــن بــازی‬ ‫سیاســی موفق عمل کرده و دوباره چشــم حمایت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫از دولتمــردان اروپــا را بــه خــود بــاز گذاشــته اس ـ ‪‎‬‬ ‫ج‪ :‬بهانه جویــی بــرای تحریــم و تضعیــف روســیه و‬ ‫انتقام گیــری از پوتیــن بــه دلیل شکســت امریکا در‬ ‫جنگ هــای داخلــی ســوریه کــه اروپــا‏را نیــز در ایــن‬ ‫هــدف بــا خــود همــراه نمــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫د‪ :‬و نهایتــا ًفشــار بــر اروپــا بــرای پذیــرش مهاجــران‬ ‫اوکراینــی کــه بــار اقتصــادی و اجتماعــی زیــادی را‬ ‫بعــد از مهاجــران ســوری‪ ،‬عراقــی‪ ،‬‏افغانســتانی‬ ‫و ایرانــی و دیگــر کشــورهای افریقایــی بــه اروپــا‬ ‫تحمیــل نمــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دوم‪ :‬ایران هراســی کــه میــراث روســای جمهــور‬ ‫خلــف امریــکا هــم بــوده بــه منظــور بــه صــدا در‬ ‫اوردن زنــگ چندبــاره قــدرت نظامی بــه ‏روســا و‬ ‫امیــران عــرب تــا ســاح بیشــتری بــه فــروش رود‬ ‫و بخشــی از کســری بودجــه دولــت امریــکا ترمیــم‬ ‫شــود‪ .‬امــا ایــن بــار باج گیــری بــه‏گونــه دیگــری در‬ ‫حــال انجــام اســت و ان تــاش در جهــت راضــی‬ ‫کــردن ایــران بــرای امضــاء ســند جدیــد برجــام اســت‬ ‫از تــرس اینکــه مبــادا‏در اینــده نزدیــک ایــران هــم‬ ‫هماننــد کــره شــمالی اعــام کنــد بمــب اتمــی را‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســاخته و ازمایــش کــرده اســ ‪‎‬‬ ‫هرچنــد اســرائیل بــه انحــاء مختلــف تــاش نموده‬ ‫کشورهای عربی و همسایه را با حمایت امریکا در‬ ‫جنگــی منطقــه ای بــر علیــه ایــران‏تحریــک و تهییــج‬ ‫نمایــد کــه هنــوز در ایــن کار چنــدان دســتاوردی‬ ‫نداشــته اســت‪ .‬امریــکا و اروپــا بارها اعــام کرده اند‬ ‫کــه اگــر ایــران‏براســاس توافــق برجامی دســت از‬ ‫غنی ســازی بیــش از ‪ 20‬درصــد بکشــد جهــان در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫امنیــت بیشــتری قــرار خواهــد گرفـ ‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بررسی مزایا‬ ‫و معایب شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫ناگفتــه پیداســت کــه بعــد از تحریــک روســیه بــرای‬ ‫حملــه بــه اوکرایــن اینــک قصــد دارد چیــن را نیــز در‬ ‫یــک درگیــری نظامی بــرای حملــه به‏تایــوان تحریک‬ ‫کنــد کــه مانورهــای نظامی چیــن در ســواحل تایــوان‬ ‫حکایــت از ایــن رویــداد دارد تــا چــه پیــش ایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پــس جهــان پــس از امضــاء برجــام حتمــا ًجهــان‬ ‫امنی نخواهد بود زیرا عملکرد امریکا و کشورهای‬ ‫عضــو ناتــو زخم هایــی بر پیکر‏کشــورهای جنــگ زده‬ ‫ایجــاد کرده انــد کــه چــون ناســور شــده‪ ،‬درد و‬ ‫عفونــت ان دشــمنی هایی را دامــن زده کــه بــه ایــن‬ ‫اقدامــات بهبــود نخواهــد‏یافــت و رشــد تروریســم را‬ ‫بیشــتر و فنی تــر دامــن خواهــد ز ‪‎‬‏د‪‎.‬‬ ‫به لحاظ اقتصادی اگر برجام به امضاءکشــورهای‬ ‫‪ 5+1‬برســد و ایــران هــم از ایــن اقــدام راضــی باشــد‬ ‫بالطبــع محدودیت هــای اقتصــادی بــه‏مــرور رفــع‬ ‫می شــوند و ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی در‬ ‫کشــور مــا فعــال خواهنــد شــد و رونــق اقتصــادی‬ ‫در مقاطــع زمانــی ایجــاد‏می گــردد ولــی ایــا امریــکا‬ ‫دســت از ســر مــا برمــی دارد ‏؟‬ ‫ایــن ســئوالی اســت کــه پاســخ ان منــوط بــه‬ ‫میــزان تامیــن منافعــی اســت کــه امریــکا از منطقــه‬ ‫انتظــار دارد‪ .‬هــدف امریــکا و اســرائیل در یــک‏کفــه‬ ‫تــرازو همیشــه بــه تعــادل و توافــق رســیده اســت‪.‬‬ ‫و ان درگیــر کــردن کشــورهای اســامی در جنگــی‬ ‫فرسایشــی اســت کــه منافــع هــر دو را‏تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫چنانکــه جنــگ ‪8‬ســاله تحمیلــی ایــران و عــراق‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نمونــه ای از ان اس ـ ‪‎‬‬ ‫جنــگ عربســتان و امــارات بــا یمــن نمونــه دوم‬ ‫اســت‪ .‬جنگ هــای داخلــی ســوریه‪ ،‬لیبــی‪ ،‬کــره‬ ‫شــمالی و جنوبــی‪ ،‬ویتنــام شــمالی و جنوبــی و‬ ‫‏امثالهــم نمونه هــای دیگــری هســتند‪ .‬درگیــر کــردن‬ ‫ترکیــه بــا کردهــای مخالــف و تجزیه طلــب مــورد‬ ‫حمایــت امریــکا نیــز نمونه های دیگری‏هســتند که‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫هم اکنــون نیــز شــاهد انیــ ‪‎‬‬ ‫نتیجــه بحــث اینکــه نبایــد انتظــار داشــت ناامنــی‬ ‫جهــان صرفــا بــه غنی ســازی اورانیــوم و احتمــال‬ ‫ســاخت بمــب اتــم توســط ایــران مربــوط شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جهــان از ابتــدای پیدایــش پیوســته در حــال جنــگ‬ ‫بــوده و مــن بعــد هــم خواهــد بــود و تاریــخ گــواه‬ ‫رویدادهــای خونینــی بــوده کــه روی چنگیــز‏و هالکو‬ ‫و اتیــا و امپراطوری هــای روم و امثالهــم را ســپید‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کــرده اسـ ‪‎‬‬ ‫جنگ هــای نیابتــی بدتریــن نــوع اننــد کــه مردمــان‬ ‫جنــگ زده نمی داننــد کــی و کجــا برایشــان تصمیــم‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬امیــد اســت امضــاء برجــام‏بــرای مــردم‬ ‫ایــران رونــق اقتصــادی ایجــاد کنــد و مدیریــت‬ ‫اقتصــادی کشــور توســط کســانی کــه اقتصــاد‪،‬‬ ‫سیاســت و مردم را به خوبی فهم‏می کنند اجرائی‬ ‫شــود و ایــران عزیــز و مــردم شــجاع و بــااراده ان‬ ‫دیگــر روی فقــر و جنــگ و تبعیــض و ناکارامــدی‬ ‫را نبیننــد و هوشــیار‏باشــند کــه در هــر شــرایطی‬ ‫موفقیــت و بهــروزی بــا اتحــاد و یکپارچگــی میســر‬ ‫اســت وال غیــ ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کودتای ‪ 28‬مرداد؛‬ ‫دشنه دشمنی انگلیس‬ ‫در جان ملت ایران‬ ‫‪8‬‬ ‫گلستان قطب گردشگری‬ ‫کشاورزی کشور‬ ‫سرویس گزارش ‪ -‬سکینه جافرنوده‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان دارای‬ ‫باالتریــن ظرفیــت گردشــگری کشــاورزی بــا داشــتن ‪ ۱۹‬مزرعــه گردشــگری فعــال در جهت خدمت رســانی‬ ‫بــه گردشــگران‪ ،‬کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــ ه گــزارش بــازار کســب و کار رحمــان فرمانــی در نشســت هم اندیشــی راهنمایــان گردشــگری‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬مــزارع گردشــگری اســتان بــا مســاحت کل ‪ ۵۹‬هکتــار در شهرســتان های گــرگان‪ ،‬رامیــان‪،‬‬ ‫کاللــه‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گنبــدکاووس و مراوه تپــه واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬در گلســتان تنــوع قومیتــی و اقلیمــی باعــث شــده تــا مــزارع گردشــگری‬ ‫کشــاورزی خدماتــی متنــوع و مطابــق بــا اقلیــم و فرهنــگ منطقــه را در شهرســتان ها ارائــه دهنــد کــه‬ ‫ایــن موضــوع وجــه تمایــز گردشــگری در اســتان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ای ـن کــه در کشــور گردشــگری کشــاورزی شــاخه ای نوپــا و جدیــد اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫مــزارع گردشــگری در ایــن اســتان بــرای رفــاه حــال گردشــگران خدماتــی از جملــه عرضــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬انــواع درختــان و میوه هــا‪ ،‬صیفی جــات‪ ،‬پــرورش اســب‪ ،‬دامــداری‪ ،‬پــرورش ماهــی‪،‬‬ ‫اسـب دوانی‪ ،‬خدمــات اقامتــی و پذیرایــی‪ ،‬ارائــه غذاهــای بومــی و محلــی‪ ،‬محصــوالت ارگانیــک‪ ،‬صنایـع ‬ ‫دســتی و مــوارد دیگــر ارائــه می شــود و امکانــات رفاهــی شــامل نمازخانــه‪ ،‬ســرویس بهداشــتی‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬مســیر دسترســی هــم فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫رحمانــی گفــت‪ :‬در کمیســیون مربوطــه هفــت پرونــده گردشــگری کشــاورزی تاییــد و در حــال گذرانــدن‬ ‫مراحــل اخــذ مجــوز اســت کــه بــا صــدور پروانــه ایــن هفــت مزرعــه‪ ،‬تعــداد مــزارع گردشــگری گلســتان‬ ‫بــه ‪ ۲۶‬واحــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان در خصــوص صــدور‬ ‫نخســتین مجــوز صــادر شــده کشــور در ایــن بخــش یــاداور شــد‪ :‬اولیــن مجــوز مزرعــه گردشــگری کشــور‬ ‫در ایــن اســتان صــادر شــده و بــا توجــه بــه ظرفیت هــای غنــی کــه گلســتان در ایــن حــوزه داشــته و مــورد‬ ‫اســتقبال در ایجــاد مــزارع گردشــگری قــرار گرفتــه‪ ،‬در اینــده نزدیــک ایــن اســتان بــه دســتاوردهای‬ ‫قابل توجــه جــذب و اقامــت گردشــگر در ایــن حــوزه خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ان کــه یکــی از شــاخص های اصلــی ســند چشـم انداز توســعه اســتان‬ ‫گردشــگری محســوب می شــود از دســتگاه های ذی ربــط و همچنیــن جامعــه خبــری و فعــاالن حــوزه‬ ‫گردشــگری گلســتان تقاضــا داریــم همــکاری الزم را بــا ایــن اداره کل در زمینــه معرفــی و بازاریابــی‬ ‫مــزارع گردشــگری اســتان را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســهیال برزگــر رییــس انجمــن حرف ـه ای راهنمایــان گردشــگری گلســتان بــه برنامه هــا و فعالیت هــای‬ ‫انجمــن اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن انجمــن ســعی دارد در جهــت ارتقــاء و ســطح اگاهــی راهنمایــان‬ ‫نشســت های تخصصــی برگــزار نمایــد‪.‬‬ ‫مدیــر مزرعــه گردشــگری کشــاورزی توســکا در ایــن نشســت عنــوان کــرد‪ :‬نخســتین مزرعــه گردشــگری‬ ‫ایــران مزرعــه توســکا اســت کــه بــا پنــج هکتــار شــامل بــاغ تمشــک‪ ،‬مــزارع تــوت فرنگــی‪ ،‬ســبزیجات‪،‬‬ ‫صیفی جــات‪ ،‬حیوانــات و کارگاه اموزشــی اســت‪.‬‬ ‫مجیــد زمانــی ادامــه داد‪ :‬گردشــگری کشــاورزی در واقــع عملــی بــرای جــذب گردشــگران بــه منطقــه‬ ‫بــا اهــداف کشــاورزی اســت و ایــن نــوع گردشــگری منجــر بــه جــذب گردشــگران بــه شــکل اموزشــی‪،‬‬ ‫تفریحــی می شــود کــه رونــدی رو بــه رشــد در بــازار گردشــگری دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬گردشــگری کشــاورزی در بســیاری از کشــورهای جهان به عنوان یک روش کســب درامد‬ ‫تبدیل شــده و باعث حفظ منابع طبیعی و ترغیب گردشــگران به مواد غذایی ســالم شــده اســت‪.‬‬ ‫زمانــی اظهارداشــت‪ :‬راهنمایــان گردشــگری نقــش موثــر و اساســی در جــذب گردشــگران دارنــد و‬ ‫می تواننــد بــه رونــق و توســعه گردشــگری کشــاورزی اســتان کمــک کننــد‪.‬‬ ‫نقــش راهنمایــان گردشــگری در معرفــی و ظرفیت هــای گردشــگری کشــاورزی اســتان و چالش هــا و‬ ‫راهکارهــای حــوزه راهنمایــان گردشــگری هــم در ایــن جلســه مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز جمعه‬ ‫‪ 28‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.630.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,400,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,786,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪589‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫ایا افزایش شانس‬ ‫واقعا ممکن است؟‬ ‫به نظرتــان ادم خوش شانســی هســتید؟ تعریــف‬ ‫شــما از خوش شانســی چیســت؟ همــه مــا بــا توجــه‬ ‫بــه تجربه هایمــان در زندگــی‪ ،‬بارهــا پیــش خودمــان‬ ‫و دیگــران اعتــراف کرده ایــم کــه خوش شــانس‬ ‫یــا بدشــانس هســتیم‪ .‬افــراد چیزهــای زیــادی را‬ ‫افزایش دهنــده شــانس می داننــد؛ یکــی بــه معجــزه‬ ‫عــددی خــاص بــاور دارد و می گویــد فــان عــدد عــدد‬ ‫شــانس من اســت‪ ،‬در حالی که دیگری یکی از روزهای‬ ‫هفتــه را به عنــوان روز شانســش انتخــاب کــرده اســت‪.‬‬ ‫خیلــی از مــا شانســمان را به چیزهــا و اتفاقات گوناگون‬ ‫ربــط می دهیــم و انهــا را نمــاد شــانس می دانیــم‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬می خواهیــم دربــاره روش هــای افزایــش‬ ‫شــانس صحبــت کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫شانس چیست؟‬ ‫معمــوال مــردم شــانس را فرصتــی خــاص تعریــف‬ ‫می کننــد کــه رخ دادنــش ورای خواســته ماســت‪،‬‬ ‫امــا دانشــمندان علــوم اجتماعــی شــانس را به گونــه‬ ‫دیگــری تعریــف می کننــد‪ .‬انهــا شــانس را نتیجــه اعمال‬ ‫شــخصی‪ ،‬تجربیــات و منتظــر فرصــت بــودن می داننــد‪.‬‬ ‫ویژگی های افراد خوش شانس چیست؟‬ ‫اســتفان مــارک‪ ،‬عضــو انجمــن علمــی بریتانیــا‪ ،‬معتقــد‬ ‫اســت کســانی کــه خــود را خوش شــانس می داننــد‬ ‫رفتــار بســیار متفاوتــی دارنــد‪ .‬طبــق مشــاهدات مــارک‪،‬‬ ‫همــه افــراد خوش شــانس ایــن ویژگی هــا را دارند‪:‬منظم‬ ‫روتیــن و محیــط خــود را تغییــر می دهند؛بــا گــروه‬ ‫وســیعی از مــردم ارتبــاط برقــرار می کننــد‪.‬‬ ‫بــه عقیــده او‪ ،‬ایــن مثبت اندیشــی منجــر بــه ایجــاد‬ ‫تجربیــات جدیــد و اشــتیاق بــرای اســتفاده از فرصت هــا‬ ‫می شــود‪ .‬او متوجــه شــد کــه هرچــه روتیــن فــرد‬ ‫متنوع تــر باشــد‪ ،‬شــانس بیشــتری بــرای قرارگرفتــن در‬ ‫معــرض فرصت هــا و تجربیــات جدیــد خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫هرچــه هــم فــرد در معــرض فرصت هــای بیشــتری‬ ‫باشــد‪ ،‬پتانســیل بیشــتری بــرای کســب نتایــج خــوب‬ ‫خواهــد داشــت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه بقیــه ان‬ ‫را شــانس می داننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن حــرف‪ ،‬او عامــل خوش شانســی اش را‬ ‫اتــکا بــه خــودش می دانــد‪ .‬جابــز در زندگ ـی اش دســت بــه‬ ‫ریسـک های شــخصی بزرگــی زد و این طــوری نظریــه مــارک را‬ ‫هــم تاییــد کــرد کــه افــراد خوش شــانس ریســک می کننــد‪.‬‬ ‫ریچــارد وایزمــن نویســنده ای اســت کــه اتفاقــا کارش‬ ‫را به عنــوان شــعبده باز حرفـه ای اغــاز کــرد‪ .‬او معتقــد‬ ‫اســت در درجــه اول عادت هــای فــرد خوش شانســی‬ ‫یــا بدشانســی او را تعییــن می کننــد‪ .‬او ایــن فرضیــه‬ ‫را مطــرح کــرد کــه افــراد خوش شــانس تمایــل دارنــد‬ ‫برون گــر ا باشــند و خــود را وقــف کارشــان می کننــد‬ ‫و همیــن باعــث می شــود پتانســیل بیشــتری بــرای‬ ‫کســب نتایــج مثبــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وایزمن عوامل شــانس را در پروژه تحقیقاتی ‪۱۰‬ســاله ای‬ ‫بررســی کــرد‪ .‬ایــن پــروژه تحقیقاتــی شــامل ‪ ۴۰۰‬مــرد و زن‬ ‫‪ ۱۸‬تــا ‪۸۴‬ســاله از همــه اقشــار جامعــه بــود‪.‬‬ ‫طبــق مشــاهدات او‪ ،‬چنــد عــادت مشــترک بیــن افراد‬ ‫خوش شــانس عبارت انــد از‪:‬افــراد خوش شــانس در‬ ‫ایجــاد فرصت هــای جدیــد و توجــه بــه انهــا مهــارت‬ ‫دارند؛انهــا بــه حــرف قلبشــان گــوش می دهنــد‪،‬‬ ‫بــه شهودشــان اعتمــاد می کننــد و بــر اســاس ان‬ ‫عمــل می کنند؛ایــن افــراد خواسته هایشــان را در‬ ‫قالــب اینــده ای مثبــت ترســیم می کنند؛نگــرش‬ ‫انعطاف پذیــری دارنــد و به ســرعت از اتفاقــات و‬ ‫تجربیــات بــد عبــور می کننــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن ویژگی هــا در افــراد‬ ‫انعطاف پذیــر هــم دیــده می شــوند‪ .‬وجــه اشــتراک‬ ‫افــراد منعطــف و خوش شــانس ایــن اســت کــه هــر‬ ‫دو ســختی را می پذیرنــد‪ ،‬هنــگام مواجهــه بــا بحــران‬ ‫یــا ناامیــدی از تجربه شــان درس می گیرنــد و مســیر‬ ‫امیدوارکننــده جدیــدی را انتخــاب می کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫هیچ وقــت در اتفاقــات بــد غــرق نمی شــوند‪.‬‬ ‫ویژگی های افراد بدشانس چیست؟‬ ‫افــراد بدشــانس در مقایســه بــا افــراد خوش شــانس‬ ‫مضطرب تــر هســتند‪ .‬اضطــراب انهــا باعــث می شــود‬ ‫فرصت هــا را کمتــر ببیننــد و در نتیجــه کمتــر بتواننــد از انهــا‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬افــراد بدشــانس ممکــن اســت ناخواســته‬ ‫تجربیــات منفــی خــود را بــه بدشانسی شــان ربــط بدهنــد‪.‬‬ ‫می دانیــد وقتــی افــراد خوش شــانس بــا بدشانســی یــا نتایــج‬ ‫بــد روبــه رو می شــوند چــه اتفاقــی می افتــد؟ روان شناســان‬ ‫اجتماعــی می گوینــد طبــق مشاهداتشــان‪ ،‬افــراد خوش شــانس‬ ‫خوش بیــن هســتند کــه بــا تکیــه بــر مکانیس ـم های مقابل ـه ای‬ ‫مناســب بــرای عبــور از موانــع‪ ،‬بــه مشــکالت رســیدگی می کننــد‪.‬‬ ‫انهــا همیشــه نیمــه پــر لیــوان را می بیننــد و معتقدنــد شکســت‬ ‫نردبانــی بــرای رشــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بگوییــد «چــرا مــن نه؟»‪:‬وقتــی اتفــاق بــد یــا‬ ‫بدشانســی ســر راه شــما قــرار می گیــرد‪ ،‬نگوییــد «چــرا‬ ‫مــن؟» بلکــه بگوییــد «چــرا مــن نــه؟»‬ ‫شکســت را به عنــوان یکــی از درس هــای زندگــی‬ ‫بپذیریــد‪ .‬افــراد خوش شــانس تمایــل دارنــد از تفکــر‬ ‫خالف واقــع اســتفاده کننــد و بــا ایــن تفکــر کــه ممکــن‬ ‫بــود اتفاقــی بدتــر از ایــن رخ بدهــد‪ ،‬از ســختی ها و‬ ‫مشــکالت عبــور می کننــد‪ .‬دفعــه بعــد کــه بــا اتفاقــی‬ ‫ناراحت کننــده روبـه رو شــدید‪ ،‬شــما هــم ایــن رویــه را‬ ‫در پیــش بگیریــد و از ان عبــور کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ ‫هیچکس شبیه دیگری نیست‬ ‫در ایــن دنیــا دو شــخصی مثــل هــم بــا دیــدگاه ههــای مثــل‬ ‫هــم حتــی خیلــی خیلــی شــبیه بــه هــم هــم نمــی تــوان پیــدا‬ ‫کــرد هــر فــردی بــا توجــه بــه پوشــش و شــخصیت بــرای‬ ‫دیگــران شــناخته شــده اســت شــاید بــرای شــما هــم اتفــاق‬ ‫افتــاده باشــد کــه بــه یــک جمــع دوســتانه مثــا تولــد دعــوت‬ ‫شــده ایــد یــا هــر مراســم دیگــری و اولیــن چیــزی کــه در‬ ‫ان لحظــه ی دعــوت ذهنتــان را بــه خــود مشــغول کــرده‬ ‫اســت « وای خــدا حــاال چــی بپوشــم «بــو ده اســت چــرا کــه‬ ‫طــرز پوشــش و نــوع لبــاس از نظــر دیگــران نشــان دهنــده‬ ‫شــخصیت و خلــق و خــوی ماســت‪.‬‬ ‫نه همین لباس‬ ‫زیباست نشان‬ ‫ادمیت‬ ‫یادداشت ‪ -‬سهیال عالءالدین‬ ‫انســان هــا در هــر رده ســنی و در زمــان و مــکان مشــخصی بــا‬ ‫توجــه بــه فــرم لبــاس و شــخصیت هــای متفاوتــی کــه دارنــد‬ ‫از دیــدگاه متفــاوت ســنجیده مــی شــوند یکــی عاشــق لبــاس‬ ‫اســپرت بــا شــخصیت هنــری اســت ویکــی هــم عاشــق کنجــکاوی‬ ‫و ماجراجویــی بــا لبــاس بســیار ســاده و یکــی هــم عاشــق تنهایــی‬ ‫و خلــوت امــا بــا فــرم لبــاس رســمی و کــت و شــلواری و‪ ....‬همــه‬ ‫ی اینهــا باعــث ایجــاد شــخصیت بــرای انســان مــی شــود در‬ ‫ایــن دنیــا دو شــخصی مثــل هــم بــا دیــدگاه ههــای مثــل هــم‬ ‫حتــی خیلــی خیلــی شــبیه بــه هــم هــم نمــی تــوان پیــدا کــرد هــر‬ ‫فــردی بــا توجــه بــه پوشــش و شــخصیت بــرای دیگــران شــناخته‬ ‫شــده اســت شــاید بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده باشــد کــه بــه‬ ‫یــک جمــع دوســتانه مثــا تولــد دعــوت شــده ایــد یــا هــر مراســم‬ ‫دیگــری و اولیــن چیــزی کــه در ان لحظــه ی دعــوت ذهنتــان را بــه‬ ‫خــود مشــغول کــرده اســت « وای خــدا حــاال چــی بپوشــم «بــو ده‬ ‫اســت چــرا کــه طــرز پوشــش و نــوع لبــاس از نظــر دیگــران نشــان‬ ‫دهنــده شــخصیت و خلــق و خــوی ماســت‪.‬‬ ‫اقــای رســتاقی مدیــر شــرکت تبیــان طــرح بــا ‪8‬نفــر کارمنــد بــا‬ ‫ظاهــری اراســته و شــیک وارد شــرکتش مــی شــودعطرمخصوص‬ ‫خــود را هــم زده اســت تمــام کارکنــان شــرکتش لبــاس فــرم‬ ‫خاصــی دارنــدو هــر کارمنــدی در حیطــه ی کاری خــود بــا فــن‬ ‫بیــان بســیار عالــی و جــذاب بــا مشــتری و اربــاب رجــوع در‬ ‫حــال صحبــت هســتند وی معتقــد اســت ‪ :‬اگــر همــه ی ادمهــا‬ ‫بازگشایی گذرگاه‬ ‫مرزی «پرسه سو»‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬راه انــدازی گــذرگاه «پرســه ســو»‬ ‫در مــرز بیــن ایــن اســتان و کشــور ترکمنســتان کــه در ســال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫مصــوب شــده بــود‪ ،‬در نهایــت تــا پایــان امســال بازگشــایی مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در این بــاره اظهــار داشــت‪ :‬پیــرو تماس‬ ‫تلفنــی بــا ســفیر ایــران در ترکمنســتان و معــاون دیپلماســی‬ ‫اقتصــادی وزارت امــور خارجــه بــه زودی نشســتی بــا حضــور‬ ‫مقامــات اســتان خراســان شــمالی و اســتان های همجــوار در‬ ‫کشــور ترکمنســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تمامــی مقدمــات الزم بــرای ایجــاد ایــن گــذرگاه‬ ‫همانطــور کــه بــه زیبایــی هــا توجــه مــی کننــد تــا اعتمــاد دیگــران‬ ‫را بــه ســمت خــود جلــب کننــد بــا داشــتن شــخصیت خــوب و‬ ‫پســندیده و بــا پوشــیدن لبــاس مناســب مــی تواننــد دلهــای ادمهــا‬ ‫را هــم بــه ســمت خــود جــذب کننــد‪.‬‬ ‫هانیــه ‪22‬ســاله دانشــجواما نــه بــا فــرم دانشــجویی ‪ ,‬فقــط از‬ ‫فــرم دانشــجویی مقنعــه اش مناســب اســت مــی گویــد‪ :‬مــن‬ ‫قبــول نــدارم کــه پوشــش لبــاس نشــان دهنــده ی شــخصیت‬ ‫خــوب یــا بــد مــن اســت مــا نبایــد بــه خودمــان اجــازه بدهیــم کــه‬ ‫از نــوع پوشــش شــخص ‪ ,‬او را قضــاوت کنیــم چــه بســا هســتند‬ ‫ادماهایــی کــه در شــرکت و ادارت مختلــف بــا ســمت هــای بــاال‬ ‫کار مــی کننــد و بــه قــول خودشــان انجــام وظیفــه مــی کننــد‬ ‫لبــاس رســمی هــم پوشــیدند شــیک و اتــو کشــیده (کــت وشــلوار)‬ ‫امــا در درو ن و باطــن ادمهــای درســتی نیســتند و مرتکــب صــد‬ ‫نــوع خــاف هســتند و کســی بــه انهــا خــرده هــم نمــی گیــرد‬ ‫همیــن ادمهــای بــه ظاهــر متشــخص و بــا کالس در ســمت هــای‬ ‫مختلــف و در جایگاههــای متفــاوت بــا زندگــی خیلــی هــا بــازی‬ ‫کــرده انــد و اعتبــار و ابــروی انهــا را بــه خطــر انداختــه انــد و حتــی‬ ‫قانــون را هــم دور زده انــد و بــا چــرب زبانــی و لبــاس شــیک‬ ‫پوشــیدن حقــی را نــا حــق کــرده انــد‪.‬‬ ‫هــر کســی ظاهــرش را مــی بینــد فکــر مــی کنــد واقعــا یــک‬ ‫کارگــر ســاده اســت و بــه نــان شــب خــود محتــاج؛ ‪70‬ســال ســن‬ ‫دارد بــا قــدی کوتــاه و موهــای ســفید کــه مدتهاســت رنــگ قیچــی‬ ‫ارایشــگر را بــه خــود ندیــده اســت عبــاس اقــا تامیــن کننــده‬ ‫کیســه های ارد و بســته بنــدی ‪ 3....‬دهنــه مغــازه در بهتریــن‬ ‫نقطــه ی شــهر بــا گزافتریــن قیمتهــا ‪2,‬تــا اپارتمــا در شــهری کــه‬ ‫زندگــی میکنــد و باغــی بــه هکتــار بــاال در نزدیکتریــن روســتا بــه‬ ‫شــهر‪ ,‬از ســرمایه هــر چــه بگویــم کــم اســت دو فرزنــد دارد کــه هــر‬ ‫دو را ســر و ســامان داده و در خــارج از کشــور بــه ســر می برنــد‬ ‫عبــاس اقــا همیشــه لبخنــد بــر لــب دارد وکال ادم دســت بــه‬ ‫خیــری اســت در حــد تــوان خــود بــه دیگــران کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫دفتــری را دســت دارد کــه از بعضــی مشــتریانش حســابهای‬ ‫میلیونــی پرداخــت نشــده و چــک هــای پــاس نشــده دارد ایــن‬ ‫دفتــر را همیشــه بــا خــودش بــه همــراه دارد کــه مبــادا ناخواســته‬ ‫نــگاه شــخصی بــه داخــل دفتــر بیفتــد و اســرار مشــتریانش لــو‬ ‫بــرود کال برخــاف ظاهــرش ادم بــا شــخصیت و خــوش قلبــی‬ ‫اســت و تمــام بازاریــان بــر ســرش قســم مــی خورنــد ‪.‬‬ ‫یکــی از همــکاران مــی گفــت‪ :‬پــدر بــزرگ خــدا بیامــرزش هــر‬ ‫وقــت مــی خواســت در مــوردی شــخصی نظــر بدهــد اول از همــه‬ ‫بــدون توجــه بــه پوششــی کــه دارد در مــورد شــخصیت درونـی اش‬ ‫مــی گفــت و بــاور داشــت کــه ؛ ظاهــر ادمهــا انهــا را زیبــا نمــی‬ ‫ســازد انچــه کــه زیبایــی تــو را جــا و رونــق مــی دهــد زیبایــی درون‬ ‫اســت و مــن هــم براســاس همــان طــز پــدر بــزرگ هیــچ کــس را‬ ‫مــورد قضــاوت قرارنمــی دهــم ‪.‬‬ ‫هــر شــخصی بــرای موفــق شــدن در هــر زمینــه ای بــه اعتمــاد‬ ‫مــردم نیــاز دارد مردمــی کــه شــاید نــه انهــا را در طــول عمــر دیــده‬ ‫مــرزی انجــام شــده اســت و تــا پایــان امســال راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه بازگشــایی گــذرگاه مــرزی پرســه‬ ‫ســو‪ ،‬موجــب رشــد و توســعه اســتان در مــراودات بیــن المللــی‬ ‫مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬گرچــه ارتبــاط تجــاری نیــز بیــن تجــار اســتان‬ ‫اخــال ترکمنســتان و خراســان شــمالی وجــود دارد‪ ،‬امــا گشــایش‬ ‫گــذر مــرزی موجــب رونــق اقتصــادی و تولیــدات ایــن خطــه و‬ ‫افزایــش درامــد خانــوار هــای مــرزی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬خراســان شــمالی قطــب تولیــدات کشــاورزی در‬ ‫برخــی از ارقــام اســت و بایــد تــاش شــود تــا تولیــدات بــا کیفیــت‬ ‫از ایــن اســتان صــادر شــود و ایــن اســتان بــا ‪ ۲۰۰‬هکتــار شــهرک‬ ‫کشــاورزی مــکان مناســبی بــرای ســرمایه گــذاری در بخــش‬ ‫گلخانــه و صــادرات بیشــتر بــه ترکمنســتان اســت‪.‬‬ ‫طــرح ایجــاد بازارچــه مــرزی «پرســه ســو» در بهم ـن مــاه ‪۸۳‬‬ ‫توســط هیــات وزیــران مصــوب شــد کــه بــه دلیــل عــدم فعالیــت‬ ‫ایــن بازارچــه و عــدم تمایــل کشــور ترکمنســتان در راه انــدازی‬ ‫بازارچــه مذکــور در شــهریور ســال ‪ ۹۰‬طبــق مصوبــه هیــات ‬ ‫وزیــران بازارچــه پرســه ســو از لیســت بازارچه هــای مــرزی کشــور‬ ‫حــذف شــد و تاکنــون ایــن طــرح بالتکلیــف مانــده بــود‪.‬‬ ‫بــا ســفر رییــس جمهــور در تیرمــاه ســالجاری بــه خراســان شــمالی‬ ‫ایــن موضــوع مطــرح و مــورد تاکیــد قــرار گرفــت بــه گونــه ای کــه‬ ‫مســووالن دولــت ســیزدهم نیــز بــه خوبــی اهمیــت ایــن طــرح را‬ ‫درک کردنــد و رابطــه بــا همســایه شــمالی را در اولویــت هــای ایــن‬ ‫اســتان مــرزی قــرار دادنــد و خواهــان افزایــش و توســعه همــکاری‬ ‫هــای متقابــل اقتصــادی‪ ،‬گســترش بازارهــای محلــی‪ ،‬بهبــود زیــر‬ ‫ســاخت هــا و خدمــات در راه انــدازی گــذرگاه مــرزی در منطقــه‬ ‫پرســه ســو شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن شــدند‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی و شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن بــه‬ ‫دلیــل قــرار گرفتــن در بــن بســت جغرافیایــی و دوری از مرکــز‬ ‫انــد نــه انهــا را مــی شناســند بــه همیــن خاطــر بــرای تاثیرگــزاری‬ ‫روی ایــن افــراد بدنبــال یــک لبــاس مناســب بــرای ارتبــاط‬ ‫مســتقیم و جلــب توجــه مــی رونــد در ایــن بیــن افــرادی هــم‬ ‫هســتند کــه در یــک نــگاه شــاید ایــن پوشــش را دوســت نداشــته‬ ‫باشــند و دیــدگاه منفــی نســبت بــه شــخص مــورد توجــه پیــدا‬ ‫کننــد ‪.‬درســت مثــل ایــن ضــرب المثــل قدیمــی کــه ؛ روزی بهلــول‬ ‫را بــه مهمانــی دعــوت کردنــد‪ .‬بهلــول بــا لبــاس کهنــه و منــدرس‬ ‫بــه ان مهمانــی رفــت و در صــدر مجلــس نشســت‪.‬‬ ‫همانهــا یکــی پــس از دیگــری وارد مجلــس شــدند و انقــدر بــه‬ ‫بهلــول گفنتنــد ‪« :‬یــک خــرده پاییــن تــر‪ ،‬یــک خــورده پاییــن تــر»‬ ‫تــا بهلــول دم در نشســت و روی کفشــهای مهمانهــا غــذا خــورد‪.‬‬ ‫بعد از چند روز دوباره بهلول به همان مجلس دعوت شد ‪.‬‬ ‫یــن دفعــه لبــاس نــو و تــازه ای عاریــت گرفــت و بــه تــن کــرد و بــه‬ ‫مهمانــی رفــت‪ .‬از همــان اول خــودش دم در نشســت‪ .‬امــا هــر‬ ‫کــس از در وارد مــی شــد نگاهــی بــه او مــی کــرد و مــی گفــت‪:‬‬ ‫«اقــا بهلــول چــرا اینجــا نشســته ای؟ یــک خــرده بفرماییــد باالتــر‪.‬‬ ‫» انقــدر بفرماییــد بــاال‪ ،‬بفرماییــد بــاال « تکــرار شــد تــا موقــع شــام‬ ‫خــوردن‪ ،‬بهلــول در صــدر مجلــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وقتــی شــام اوردنــد و غذاهــای الــوان را چیدنــد و همــه مشــغول‬ ‫غــذا خــوردن شــدند‪ ،‬بهلــول اســتین لباســش را در بشــقاب پلــو‬ ‫کــرد و مرتــب مــی گفــت‪ « :‬اســتین نــو بخــور پلــو « حاضریــن‬ ‫مجلــس تعجــب کردنــد و از او پرســیدند ‪ « :‬ایــن چــه کاری اســت‬ ‫کــه مــی کنــی؟ اخــر مگــر اســتین هــم غــذا مــی خــورد؟ « بهلــول‬ ‫در جــواب گفــت‪ « :‬مــن همــان شــخصی هســتم کــه فــان شــب‬ ‫اینجــا مهمــان بــودم و کســی بــه مــن اعتنایــی نکــرد و ناچــار دم‬ ‫در غــذا خــوردم ‪ .‬حــاال هــم ایــن تشــریفات مــال مــن نیســت‬ ‫بلکــه مــال لبــاس مــن اســت و جــا دارد کــه بگویــم ‪ « :‬اســتین نــو‬ ‫بخــور پلــو » عاقــان مجلــس از کــرده خــود شــرمنده شــدند و بــر‬ ‫شــیرین کاری هــای بهلــول افریــن گفتنــد‪.‬‬ ‫شــاید بــا خــود بگوییــد تــا ایــن میزان قضــاوت کردن از روی پوشــش‬ ‫افــراد کمــی زیــاده‪‎‬روی اســت امــا در دنیایــی کــه مــردم کمتــر وقــت‬ ‫شــناخت هــم را دارنــد ایــن یــک حقیقــت عریــان کــه فضاوت‪‎‬هــا‬ ‫بیشــتر از روی ظاهــر افــراد صــورت می‪‎‬گیــرد تا باطنشــان را نمی‪‎‬توان‬ ‫نادیــده گرفــت‪ .‬امــا بــاز هــم نبایــد نادیــده گرفــت کــه ؛ گاهــی اوقــات‬ ‫نــه بلکــه اکثــرا تنهــا چیــزی کــه روی شــناخت ادمهــا مــی توانــد تاثیــر‬ ‫گــزار باشــد شــخصیت و تصمیــم هــای ماســت زیبایــی ظاهــر و‬ ‫جذابیــت واقعــی اگرچــه چشــم نــواز اســت و مطبــوع و خواســتنی‬ ‫امــا بــی شــک گــذرا اســت و احساســی کــه ایجــاد مــی کنــد در گــروی‬ ‫زمــان و مــکان اســت امــا …‬ ‫زیبایــی درون نــه تکــراری مــی شــود و نــه از چشــم مــی افتــد‪ ،‬نــه‬ ‫خدشــه دار مــی شــود و نــه مــی میــرد … زیبایــی درون تــا ابــد در عمق‬ ‫وجــود ادم هــای خــوب ادامــه دارد و نــور مــی پاشــد بــه هــر ان چــه‬ ‫در اطرافــش اســت یــا بــه قــول شــعر فــوق العــاده زیبــای در غزلیــات‬ ‫حضــرت ســعدی کــه مــی فرمایــد‪ :‬تــن ادمــی شــریف اســت بــه جان‬ ‫ادمیــت نــه همیــن لبــاس زیباســت نشــان ادمیــت‬ ‫از وجــود زیرســاخت هــای توســعه ای بــه ویــژه در زمینــه راه‬ ‫هــای ارتباطــی‪ ،‬امــوزش‪ ،‬بهداشــت و درمــان‪ ،‬حــوزه ورزشــی و‬ ‫رفاهــی بــا محرومیــت روبــرو اســت و یکــی از مزیــت هــای بــاز‬ ‫شــدن بازارچــه و گمــرک در ایــن محــل‪ ،‬نزدیکــی جغرافیایــی‬ ‫محــل اســتقرار بازارچــه پرســه ســو بــه عشــق ابــاد مرکــز جمهــوری‬ ‫ترکمنســتان اســت و عــاوه بــر ایــن ســکونت قومیــت هــای‬ ‫مشــترک بــه قطــع ایــن مرکــز تجــاری را از دیگــر بازارهــای مــرزی‬ ‫متمایــز مــی کنــد‪.‬‬ ‫کشــور ترکمنســتان‪ ،‬بــا مســاحت حــدود ‪ ۴۸۸‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع‪ ،‬بــا جمعیــت حــدود شــش میلیــون نفــر و ‪ ۹۹۰‬کیلومتــر‬ ‫مــرز مشــترک خاکــی و ‪ ۲۲۸‬کیلومتــر مــرز مشــترک ابــی دارای‬ ‫اهمیــت ویــژه ای بــه لحــاظ ژئواکونومــی و ژئواســتراتژیکی بــرای‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اســت‪.‬‬ ‫ریشــه هــای تاریخــی و فرهنگــی و مســلمان بــودن بیشــتر‬ ‫جمعیــت ایــن کشــور‪ ،‬ظرفیــت هــای اقتصــادی ایــن کشــور‬ ‫بــه خصــوص در بخــش نفــت و گاز‪ ،‬عضویــت ترکمنســتان در‬ ‫ســازمان همــکاری هــای اکــو و اهمیــت ایــن ســازمان بــرای ایــران‬ ‫را نیــز مــی تــوان از دالیــل اهمیــت ایــن کشــور در سیاســت‬ ‫خارجــی ایــران شــمرد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی براساس امار سرشماری نفوس و مسکن ‪۱۳۹۰‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت و ‪ ۲۸‬هــزار کیلومتر مســاحت دارد‬ ‫کــه ‪ ۲۸۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان دارد و اســتان‬ ‫اخال یکی از پنج اســتان کشــور ترکمنســتان و همجوار با خراســان‬ ‫شــمالی محســوب مــی شــود کــه حــدود ‪ ۹۷‬هزار کیلومتر مســاحت‬ ‫و افــزون بــر ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر نیز جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫میــزان مبــادالت تجــاری خراســان شــمالی بــا ترکمنســتان چهــار‬ ‫درصــد از مجمــوع مبــادالت اقتصــادی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫احداث ساالنه ‪ ۱۲‬هزار واحد مسکونی در خراسان شمالی‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســاخت ‪ ۱۲‬هــزار واحــد مســکونی در ایــن اســتان در قالــب طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن برنامــه ریــزی شــده اســت کــه گامــی مهــم بــرای خانـه دار شــدن مــردم اســت‪.‬‬ ‫مهــدی رشــیدی در نشســت هماهنگــی تامیــن زیرســاخت نهضــت ملــی مســکن در خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس برنامــه ریــزی هــای‬ ‫انجــام شــده‪ ۴۸ ،‬هــزار واحــد مســکونی در چهــار ســال اینــده در مناطــق مختلــف اســتان تکمیــل و تحویــل متقاضیــان مســکن شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بر این اساس زمین مورد نیاز در شهرهای مختلف استان تامین شده است و نگرانی خاص در این باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫علت تفاوت نگاه زنان‬ ‫و مردان به دوستی چیست؟‬ ‫مرز مشترک فرصتی برای توسعه‬ ‫اقتصادی خراسان شمالی‬ ‫گرچــه وجــود مــرز مشــترک بیــن خراســان شــمالی بــا‬ ‫ترکمنســتان سال هاســت به عنــوان فرصتــی بــرای توســعه‬ ‫اقتصــادی ایــن اســتان مطــرح اســت امــا در حــال حاضــر‬ ‫تجــار ایــن خطــه بــا داشــتن ‪ ۲۸۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا‬ ‫ایــن کشــور و مشــترکات فرهنگــی بهــره چندانــی از ظرفیت‬ ‫بــازار همســایه نداشــته انــد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در معمای‬ ‫دیپلماسی اقتصادی‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫ارتبــاط بــا کشــور ترکمنســتان در اولویــت مســووالن خراســان‬ ‫شــمالی قــرار دارد و بــرای ارتبــاط دوســویه و مســالمت امیــز بایــد‬ ‫اشــتراکات اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی شناســایی و زیرســاخت‬ ‫هــای الزم بــرای ســرمایه گــذاران ‪ ۲‬کشــور فراهــم شــود‪.‬‬ ‫گرچــه وجــود مــرز مشــترک بیــن خراســان شــمالی بــا ترکمنســتان‬ ‫سال هاســت به عنــوان فرصتــی بــرای توســعه اقتصــادی ایــن‬ ‫اســتان مطــرح اســت امــا در حــال حاضــر تجــار این خطه با داشــتن‬ ‫‪ ۲۸۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا ایــن کشــور و مشــترکات فرهنگــی‬ ‫بهــره چندانــی از ظرفیــت بــازار همســایه نداشــته انــد‪.‬‬ ‫ظرفیتــی کــه اگــر زیرســاخت هــای مختلــف بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری ان فراهــم شــود‪ ،‬ســاالنه بســیاری از کاالهــای اســتان‬ ‫نــه تنهــا بــه ترکمنســتان بلکــه بــه دیگــر کشــورهای اســیای میانــه‬ ‫صــادر خواهــد شــد و ســکوی پــرش بــرای توســعه اقتصــادی‬ ‫اســتانی خواهــد بــود کــه بــا حــدود یــک میلیــون نفــر جمعیــت و‬ ‫داشــتن ظرفیت هــای فــراوان اقتصــادی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬ســامت و‬ ‫صنعتــی رتبــه ‪ ۲۹‬تولیــد ناخالــص داخلــی را در بیــن اســتان هــا‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان دولــت ســیزدهم برخــاف دولــت هــای گذشــته‬ ‫عــزم سیاســی بیشــتری در ســطح ملــی بــرای توســعه روابــط بــا‬ ‫همســایگان و اســتفاده از ظرفیــت هــای مــرزی برداشــته اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه در ‪ ۱۰‬مــاه گذشــته راهــی متفــاوت در ارتبــاط بــا‬ ‫جهــان برگزیــده و بــه دنبــال گشــایش فصــل جدیــدی از روابــط بــا‬ ‫کشــورهای منطقــه و بــه ویــژه ترکمنســتان اســت تــا بــا یــک نــگاه‬ ‫کارشناســی از ظرفیــت اســتان هــای مــرزی در راســتای تامیــن‬ ‫منافــع و ســفره مــردم بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا رییــس جمهــور کشــورمان‪ ،‬با دعوت رســمی از‬ ‫رییــس جمهــور جدیــد ترکمنســتان و انعقــاد تفاهــم نامــه هــای‬ ‫تجــاری در پــی شــروع فصــل جدیــدی بــرای دیپلماســی اقتصادی‬ ‫کشــور اســت کــه خراســان شــمالی بعنــوان در محــور تفاهمنامــه‬ ‫اخــال و ترکمنســتان می توانــد بــا ســرمایه گذاری های بیشــتر و‬ ‫تقویــت روابــط بــا کشــورهای همســایه نقشــی ویــژه در تکمیــل‬ ‫پــازل مــراودات تجــاری بــا همســایگان ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫امــا ســراغاز ایفــای نقــش خراســان شــمالی در تحقــق دیپلماســی‬ ‫اقتصــادی کشــور‪ ،‬فراهــم ســازی برخــی زیرســاخت هــای ســرمایه‬ ‫گــذرای در اســتان اســت کــه مســووالن خراســان شــمالی بــا درک‬ ‫ایــن موضــوع در حــال همــوار کــردن ایــن مســیر مهــم در دیــدار‬ ‫چهــره بــه چهــره و رایزنــی بــا برخــی مســووالن هماننــد معــاون‬ ‫اقتصــادی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه هســتند‪.‬‬ ‫خراسان شمالی در معمای دیپلماسی اقتصادی‬ ‫ســفر ســردار بــردی محمــداف‪ ،‬رییــس جمهــور ترکمنســتان در‬ ‫‪ ۲۵‬خردادمــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــه ایــران و امضــای ‪ ۱۳‬ســند همــکاری افــق‬ ‫روشــنی را بــرای روابــط تجــاری بیــن دو کشــور ترســیم کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬ســند همــکاری و تفاهــم نامــه بیــن ایــران و ترکمنســتان بــا‬ ‫حضــور روســای جمهــور دو کشــور بــه امضــاء رســید و خراســان‬ ‫شــمالی در محــور ایــن همــکاری هــا قــرار داشــت‪ ،‬هرچنــد کــه‬ ‫در گفت و گو با مســووالن خراســان شــمالی محتوای ســندهای‬ ‫امضــا شــده مربــوط بــه خراســان شــمالی بــه طــور کامــل واضــح‬ ‫نیســت ولــی انچــه کــه مســلم اســت ایــن دیــدار و رایزنــی هــا بــه‬ ‫نفــع اقتصــاد ایــن خطــه از شمالشــرق رقــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ایــن خصــوص بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫ایــن اســتان در محوریــت تفاهــم نامــه ایــران و ترکمنســتان قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬الزمــه تحقــق بندهــای تفاهم نامــه‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫‪589‬‬ ‫زمینه هــای مناســب بــرای ســرمایه گــذاری اســت بــه گونــه ای کــه‬ ‫هــر دو طــرف بایــد زمینه هــای مناســب بــرای ســرمایه گــذاری‪،‬‬ ‫فعالیت هــای مشــترک بازرگانــی را از طریــق مشــوق های ســرمایه‬ ‫گــذاری‪ ،‬توســعه بازارهــا و کاالهــا بــه وجــود اورنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه ســند تفاهــم نامــه‬ ‫همــکاری در ‪ ۱۷‬بنــد از جملــه کشــاورزی‪ ،‬بهداشــت و گردشــگری‬ ‫منعقــد شــده اســت‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬ایــن مبادلــه موافقــت نامــه‬ ‫متناســب بــا ظرفیــت اســتان های خراســان شــمالی‪ ،‬رضــوی و‬ ‫گلســتان در هفــده بنــد انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتان اخــال در میانــه تقســیم بنــدی‬ ‫کشــور ترکمنســتان قــرار دارد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬مشــترکات بســیاری از‬ ‫حیــث اداب و فرهنــگ وجــود دارد کــه در تمامــی مفــاد ان ایــن‬ ‫موضــوع مــورد توجــه و تاکیــد قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد خاطــر نشــان مــی کنــد‪ :‬بنــد اول در حــوزه صنعــت‪،‬‬ ‫انــرژی‪ ،‬حمــل و نقــل‪ ،‬کشــاورزی و ســایر بندهــا در حوزه هــای‬ ‫علــوم‪ ،‬فرهنــگ و هنــر‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬ورزش‪ ،‬منابــع‬ ‫طبیعــی و حفــظ محیــط زیســت اســت و امیدواریــم بــا تقویــت‬ ‫ارتبــاط بیشــتر و انعقــاد قراردادهــای مختلــف تحولــی در اســتان‬ ‫و مباحــث تجــاری و تحقــق شــعار ســال بــه وجــود ایــد‪.‬‬ ‫تالش دستگاه دیپلماسی برای تسهیل ارتباط تجاری‬ ‫حــاال کــه قــرار اســت‪ ،‬خســران بــی توجهــی هــای گذشــته در ایــن‬ ‫زمینــه جبــران و سیاســت منطقــی تجــاری بــا در نظــر گرفتــن منافــع‬ ‫کشــور اتخــاذ شــود‪ ،‬ایــن اســتان از هــر حیــث امادگــی دارد تــا مــورد‬ ‫توجــه جــدی قــرار گیــرد بــه گونه ای که مســووالن خراســان شــمالی‬ ‫ســعی دارنــد از فرصــت بوجــود امــده در انعقاد تفاهم نامه اخال و‬ ‫خراســان شــمالی بــرای توســعه ایــن خطــه بهــره گیرنــد زیرا کــه این‬ ‫اســتان دارای ظرفیــت ویــژه ای در حــوزه های کشــاورزی‪ ،‬بهداشــت‬ ‫و ســامت‪ ،‬محصــوالت پتروشــیمی‪ ،‬محصــوالت فــوالدی‪ ،‬مصالح‬ ‫ســاختمانی و بنــگاه هــای کوچــک تولیــدی اســت کــه در صــورت‬ ‫تســهیل شــرایط تجــاری ایــن مبــادالت‪ ،‬رشــد گســترده ای را در در‬ ‫دیــار قومیــت هــا شــاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه در ســفر‬ ‫تیرمــاه ســالجاری بــه خراســان شــمالی نیــز بــر ایجــاد بازارچــه‬ ‫مــرزی در منطقــه پرســه ســو راز و جــرگالن تاکیــد کــرد و مــی‬ ‫گویــد‪ :‬تعمیــق روابــط بــا همســایگان از اولویــت هــای سیاســت‬ ‫خارجــی جمهــوری اســامی اســت کــه راه انــدازی ایــن گــذر‬ ‫مــرزی نیــز در ایــن راســتا حمایــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی صفــری مــی افزایــد‪ :‬رییــس جمهــور در ســفر اخیــر خــود‬ ‫بــه خراســان شــمالی بــر ایجــاد بازارچــه مــرزی تاکیــد داشــت و‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه پنــج نوبــت بــا رییــس جمهــور ایــن کشــور‬ ‫مالقــات داشــته اســت‪ ،‬ایــن موضــوع را هــم پیگیــر بودنــد‪.‬‬ ‫معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه مــی گویــد‪:‬‬ ‫ایــران بــا کشــور ترکمنســتان روابــط تجــاری دیرینــه ای داشــته‬ ‫اســت ولــی در ســال هــای اخیــر ایــن روابــط محــدود شــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال در ســفر محمــداف‪ ،‬رئیس جمهــور ترکمنســتان‪ ،‬در صــدر‬ ‫هیاتــی عالــی رتبــه بــرای نخســتین بــار در مقــام رئیــس جمهــور‬ ‫بــه تهــران ‪ ۱۳‬ســند همــکاری بیــن دو کشــور امضــاء شــد و ایــن‬ ‫روابــط نشــان از ارتباطــات دوســویه و مســالمت امیــز دارد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬تــاش مــی کنیــم تــا صــادرات را بــا اولویت کشــورهای‬ ‫همســایه توســعه دهیــم کــه اخیــرا نیــز رفــت و امــد هــا بــه ایــن کشــور‬ ‫هــا افزایــش یافتــه و نتایــج خوبــی نیــز حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫شناسایی ظرفیت ها برای ارتباط دوسویه‬ ‫یکــی از فعــاالن اقتصــادی خراســان شــمالی در خصــوص عــدم‬ ‫بهــره منــدی تجــار ایــن اســتان از بــازار ترکمنســتان مــی گویــد‪:‬‬ ‫گرچــه تحریــم هــای ظالمانــه در ایــن زمینــه بــی تاثیــر نیســت‬ ‫ولــی نبــود عــزم دولتمــردان گذشــته بــر ایــن ارتبــاط دوســویه‬ ‫مهمتریــن چالشــی کــه موجــب شــده اســت تــا در ارتبــاط بــا ایــن‬ ‫همســایه شــمالی توفیقــی حاصــل نشــود‪.‬‬ ‫محمــد پرتــوی مــی افزایــد‪ :‬اگــر قــرار اســت کــه از توانمندی هــای‬ ‫اســتان اســتفاده شــود‪ ،‬بایــد الزامــات اجــرای ایــن کار و ارتبــاط‬ ‫بــا کشــورهای اســیای میانــه فراهــم شــود کــه دولــت ســیزدهم‬ ‫برخــاف دولــت هــای گذشــته عــزم جــدی بــرای برقــراری روابــط‬ ‫بــا همســایگان و احیــای ظرفیــت هــای مــرزی اســتان هــا دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬گرچــه نداشــتن امــکان حمــل و نقــل‬ ‫هوایــی و ریلــی و مســائل مربــوط بــه بانک هــا در برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــا کشــورهای اســیای میانــه تاثیرگــذار اســت ولــی امیــدوار‬ ‫هســتیم بــا انعقــاد تفاهــم نامــه جدیــد اخال و خراســان شــمالی‬ ‫افــق جدیــد بــرای اقتصــاد خراســان شــمالی ترســیم شــود‪.‬‬ ‫پرتــوی مــی گویــد‪ :‬خدمــات پزشــکی و ســامت از ضعــف هــای‬ ‫کشــورهای اســیای میانــه و ترکمنســتان اســت و ظرفیــت ایــن‬ ‫نــوع گردشــگری بــا توجــه بــه مــرز مشــترک خراســان شــمالی بــا‬ ‫کشــور ترکمنســتان‪ ،‬در ایــن اســتان وجــود دارد کــه متاســفانه‬ ‫ایــن ظرفیــت بالفعــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت هــای همــکاری بیــن ‪ ۲‬کشــور بایــد‬ ‫شناســایی شــود مــی افزایــد‪ :‬محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬اصنــاف‬ ‫تولیــدی و بنگاه هــای کوچــک خراســان شــمالی از دیگــر ظرفیــت‬ ‫هایــی اســت کــه اگــر بــه ســمت کســب و کار خارجــی هدایــت‬ ‫مــی شــدند‪ ،‬وضعیــت اقتصــادی انهــا زیــر و رو می شــد‪ ،‬امــا‬ ‫متاســفانه بــه انهــا توجــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫احیای ظرفیت مرزی‬ ‫حــال معرفــی مزیــت هــای صنعتــی و تجــاری خراســان شــمالی‬ ‫بــا داشــتن ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی‪ ،‬ظرفیــت هــای فراوان کشــاورزی‪،‬‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬حــوزه ســامت و ظرفیت هــای گردشــگری‪،‬‬ ‫بــه نحــو مقتضــی از ســوی دولــت ســیزدهم مــورد توجــه جــدی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت و امیــد بــه اقتصــادی شــکوفا در مــردم ایــن‬ ‫منطقــه زنــده شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی نیــز بــا بیــان اینکــه احیای ظرفیــت مناطق مــرزی از اولویت‬ ‫هــای دولــت ســیزدهم اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــر اســاس انچــه تاکنــون‬ ‫از مواضــع رییــس جمهــور کشــورمان مــی تــوان اســتنباط کــرد‪ ،‬نگاه‬ ‫دولــت بــه موضــوع بازارچــه هــای مــرزی تغییــر کــرده بــه گونــه ای‬ ‫کــه در پــی بهــره بــرداری از ایــن ظرفیــت بــه نفــع تجــارت کشــور‬ ‫اســت کــه ایــن شــرایط بــه معیشــت مرزنشــینان و توســعه اســتان‬ ‫بــه شــکلی ابرومندانــه کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســعید پورابــادی مــی افزایــد‪ :‬همچنیــن ســفر اخیــر رییــس‬ ‫جمهــور ترکمنســتان بــه کشــور و انعقــاد تفاهــم نامــه بــا‬ ‫محوریــت خراســان شــمالی نشــان مــی دهــد کــه سیاســت هــای‬ ‫کالن تجــاری در جهتــی قــرار مــی گیــرد کــه اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫هــای بالقــوه بازارچــه هــای مــرزی را میســر مــی کنــد بــه گونــه‬ ‫ای کــه اینــک فعــال ســازی بازارچــه مــرزی خراســان شــمالی در‬ ‫حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬در ایــن میــان رایزنــی هــای الزم نیــز بیــن‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی و اســتاندار اخــال ترکمنســتان‬ ‫بــرای گشــایش مــرز پرســه ســو انجــام شــده اســت کــه بایــد بــا‬ ‫هــم افزایــی دســتگاه هــای اجرایــی از ایــن فرصــت پیــش امــده‬ ‫بــه نفــع اســتان اســتفاده کــرد زیــرا کــه راه انــدازی بازارچــه پرســه‬ ‫ســو عــاوه بــر تســهیل تجــارت خراســان شــمالی بــا ترکمنســتان‪،‬‬ ‫گذرگاهــی بــرای مبــادالت تجــاری اســتان هــای همجــوار از قبیــل‬ ‫گلســتان‪ ،‬خراســان رضــوی و مازنــدران بــا جمهــوری قزاقســتان‬ ‫نیــز گشــوده مــی شــود‪.‬‬ ‫پورابــادی بــا بیــان اینکــه برخــی کمبودهــا بــرای ارتبــاط بــا کشــور‬ ‫همجــوار همچنــان باقــی اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــا وجــود ظرفیــت های‬ ‫ویــژه اقتصــادی ایــن کشــور ‪ ۶‬میلیــون نفــری کــه دروازه ورود بــه‬ ‫کشــورهای اســیانه میانــه محســوب مــی شــود‪ ،‬هنــوز بســیاری از‬ ‫مولفــه هــا بــرای برقــراری مراودات تجاری با ترکمنســتان در اســتان‬ ‫ایجــاد نشــده اســت و بــرای ارتبــاط بهتــر تجــاری بایــد ایجــاد منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی‪ ،‬خــط ریلــی و فــرودگاه بیــن المللــی در خراســان‬ ‫شــمالی راه انــدازی و یــا تقویــت شــود‪.‬‬ ‫پورابــادی مــی افزایــد‪ :‬گشــایش نشــدن اعتبــارات ال ســی از‬ ‫ســوی بانک هــا و ســختی صــدور روادیــد از دیگــر مشــکالتی‬ ‫اســت کــه تجــار اســتان بــا ان دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد کــه‬ ‫بایــد مســووالن نــگاه ویــژه ای بــه ایــن حــوزه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬خراســان شــمالی ظرفیــت هــای خوبــی در‬ ‫بخــش هــای کشــاورزی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬گردشــگری و ســامت دارد‬ ‫کــه بــا جمــع بنــدی درخواســت هــا و اعــام ان هــا مــی تــوان گام‬ ‫بــه گام بــه ســمت ایجــاد کانالــی بــرای ارتقــا و افزایــش مبــادالت‬ ‫بیــن ایــن اســتان و ترکمنســتان پیــش رفــت‪.‬‬ ‫کشــور ترکمنســتان‪ ،‬بــا مســاحت حــدود ‪ ۴۸۸‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع‪ ،‬بــا جمعیــت حــدود شــش میلیــون نفــر و ‪ ۹۹۰‬کیلومتــر‬ ‫مــرز مشــترک خاکــی و ‪ ۲۲۸‬کیلومتــر مــرز مشــترک ابــی دارای‬ ‫اهمیــت ویــژه ای بــه لحــاظ ژئواکونومــی و ژئواســتراتژیکی بــرای‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اســت‪.‬‬ ‫ریشــه هــای تاریخــی و فرهنگــی و مســلمان بــودن بیشــتر‬ ‫جمعیــت ایــن کشــور‪ ،‬ظرفیــت هــای اقتصــادی ایــن کشــور‬ ‫بــه خصــوص در بخــش نفــت و گاز‪ ،‬عضویــت ترکمنســتان در‬ ‫ســازمان همــکاری هــای اکــو و اهمیــت ایــن ســازمان بــرای ایــران‬ ‫را نیــز مــی تــوان از دالیــل اهمیــت ایــن کشــور در سیاســت‬ ‫خارجــی ایــران شــمرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی براســاس امار سرشــماری نفوس و مســکن ‪۱۳۹۰‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت و ‪ ۲۸‬هــزار کیلومتــر مســاحت دارد‬ ‫کــه ‪ ۲۸۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان دارد و اســتان‬ ‫اخــال یکــی از پنــج اســتان کشــور ترکمنســتان و همجــوار بــا خراســان‬ ‫شــمالی محســوب می شــود که حدود ‪ ۹۷‬هزار کیلومتر مســاحت و‬ ‫افــزون بــر ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر نیــز جمعیــت دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫تصــور کنیــد شــوهرتان ســر میــز شــام خبــر جداشــدن‬ ‫یکــی از دوســتانش را بــه شــما می دهــد‪ .‬شــما دوســت‬ ‫داریــد جزئیــات بیشــتری بدانیــد؛ چــرا ایــن اتفــاق افتــاده؟‬ ‫کــی از هــم جــدا شــده اند؟ اکنــون چــه می کننــد؟ امــا‬ ‫همســرتان بــا بی تفاوتــی شــانه بــاال می انــدازد و می گویــد‬ ‫از جزئیــات ماجــرا خبــر نــدارد‪ .‬پیــش خودتــان می گوییــد‬ ‫اگــر چنیــن اتفاقــی بــرای یکــی از دوســتان خودتــان افتــاده‬ ‫بــود‪ ،‬حتمــا تــه و تــوی ماجــرا را درمی اوردیــد‪.‬‬ ‫سبک و سیاق دوستی های زنانه‬ ‫دوســتی خانم هــا معمــوال بــر اســاس صمیمــت و ارتبــاط‬ ‫عاطفــی شــکل می گیــرد و رشــد می کنــد‪ .‬خانم هــا خیلــی‬ ‫دوســت دارنــد دربــاره احساســات خــود حرف بزنند‪ ،‬صمیمانه‬ ‫یکدیگــر را بغــل کننــد‪ ،‬رودرروی هــم باشــند‪ ،‬تماس چشــمی‬ ‫برقــرار کننــد و ارتبــاط احساســی کامــل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫تاکنــون پژوهش هــای مختلــف بارهــا اهمیــت دوســتی‬ ‫زنــان را تاییــد کرده انــد‪ .‬یکــی از ایــن پژوهش هــای معتبــر‬ ‫نشان داد زنان در مراحل اولیه سرطان سینه اگر دوستان‬ ‫زن زیادی نداشــته باشــند‪ ۴ ،‬برابر بیشــتر در معرض خطر‬ ‫مــرگ خواهنــد بــود و زنانــی کــه در مراحــل اولیــه بیمــاری‬ ‫بــا دوســتان بیشــتری در ارتبــاط هســتند‪ ،‬احتمــال بقــای‬ ‫بیشــتری دارنــد‪ .‬به نظرتــان علتــش چیســت؟‬ ‫زن هــا راحت تــر بـ ه هــم تکیــه می کننــد‪ ،‬راحت تــر نصحیــت‬ ‫می کننــد و می پذیرنــد‪ ،‬روی شــانه دوستشــان گریــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬اسرارشــان را بــا هــم در میــان می گذارنــد و انهــا‬ ‫را حفــظ می کننــد‪ ،‬عزت نفــس دوســت خــود را بــاال می برنــد‬ ‫و بــرای هــم گــوش شــنوا هســتند‪ .‬همــه اینهــا در کنــار‬ ‫هــزاران مزیــت دیگــر باعــث می شــود دوســتی زنانــه محکــم‬ ‫و امیدبخــش زندگــی هــر زنــی باشــد‪.‬‬ ‫روابــط صمیمانــه در بــدن خانم هــا هورمــون اکسی توســین‬ ‫تولیــد می کنــد کــه بــه ان هورمــون پیونــد یــا عشــق هــم‬ ‫می گوینــد‪ .‬امــا می دانســتید اســترس هــم در خانم هــا‬ ‫اکسی توســین تولیــد می کنــد؟ یعنــی پاســخ طبیعــی انــان‬ ‫در مواجهــه بــا شــرایط اســترس زا‪ ،‬اهمیـت دادن و همراهــی‬ ‫اســت‪ .‬حتــی برخــی معتقدنــد اکسی توســین دلیــل اصلــی‬ ‫غریــزه مــادری زنــان اســت‪ .‬در نتیجــه دوســتی های زنــان هــم‬ ‫کامــا از جنــس صمیمــت و ارتبــاط عاطفــی اســت‪.‬‬ ‫سبک و سیاق دوستی های مردانه‬ ‫روابــط دوســتانه مــردان بیشــتر جنبــه تعاملــی دارد‪.‬‬ ‫مــردان ذاتــا بــه روابطــی تمایــل دارنــد کــه بیشــتر مبتنــی‬ ‫بــر فعالیت هــای مشــترک مثــل بــازی و ســرگرمی اند‬ ‫تــا روابــط صمیمــی و رودررو‪ .‬کمتــر مــردی تمایــل دارد‬ ‫دربــاره جزئیــات و ریــز تغییــرات زندگــی خــود بــا دوســتش‬ ‫صحبــت کنــد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت ماه هــا و ســال ها‬ ‫دوســتی اش را بــا کســی ادامــه دهــد و او را دوســت‬ ‫صمیمــی خــود بدانــد بــدون انکــه بــا او در ارتبــاط باشــد‪،‬‬ ‫چــون ارتبــاط همیشــگی را الزم نمی دانــد‪.‬‬ ‫زن اگــر مــدام بــا دوســت خــود در تمــاس نباشــد‪ ،‬کم کــم‬ ‫احســاس می کنــد دوستی شــان بــه هــم خــورده اســت یــا‬ ‫طــرف مقابــل دیگــر عالقــه ای بــه ادامــه دوســتی نــدارد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر تــا االن بــدون هیــچ مشــکلی دوســت خــوب‬ ‫هــم بــوده باشــند! بـ ه همیــن خاطــر اگرچــه رفاقــت مردانــه‬ ‫رنگ و بــوی کمتــری دارد‪ ،‬محکم تــر و پایدارتــر اســت‪.‬‬ ‫مردهــا احساســات را قاتــی روابــط دوســتانه نمی کننــد‪ ،‬از‬ ‫انگیزه هــای هــم نمی پرســند و به اســم صمیمیــت از رازهــا و‬ ‫جزئیــات زندگــی هــم ســر درنمی اورنــد‪ .‬در حالــی کــه ارتبــاط‬ ‫صمیمــی خانم هــا معمــوال بــا درمیان گذاشــتن رازهــای مگــو‬ ‫شــکل می گیــرد‪ .‬حتمــا می دانیــد ایــن زیــاد دانســتن چقــدر‬ ‫می توانــد در دوســتی نوســان ایجــاد کنــد‪ ،‬به خصــوص اگــر‬ ‫یک طرفــه باشــد‪ ،‬یعنــی همیشــه یــک نفــر بگویــد و دیگــری‬ ‫فقــط گــوش بدهد‪.‬مــردان به جــای اینکــه عمیق تریــن‬ ‫و پنهان تریــن احساســات خــود را بــا دوســتان صمیمــی‬ ‫مردشــان در میــان بگذارنــد‪ ،‬ترجیــح می دهنــد انهــا را بــه‬ ‫همســر‪ ،‬خواهــر یــا دوســتان خانــم خــود بگوینــد‪.‬‬ ‫تعــداد دوســتان مــردان معمــوال بیشــتر و عمــق دوســتی‬ ‫انــان کمتــر اســت‪ .‬از طرفــی زنــان بیشــتر از مــردان بــه‬ ‫روابــط صمیمــی تمایــل دارنــد و بیشــتر احتمــال دارد‬ ‫کســی را بهتریــن دوســت خــود معرفــی و او را به راحتــی از‬ ‫دوســتان معمولــی متمایــز می کننــد‪.‬‬ ‫به کاربــردن کلمــه «دوســت» بــرای مــردان راحت تــر اســت‬ ‫و از دوســتان خــود انتظــارات کمتــری دارنــد‪ .‬بــرای خانم هــا‬ ‫حمایــت عاطفــی اولویــت بیشــتری دارد‪ ،‬یعنــی کســی کــه‬ ‫دستشــان را بگیــرد و هنــگام ســختی ها پشتیبانشــان باشــد‪.‬‬ ‫ریشه تفاوت دوستی زنان و مردان‬ ‫تاکنــون از خودتــان پرســیده اید چــرا معیارهــای دوســتی‬ ‫مــرد ان و زنــان این قــدر متفــاوت اســت؟ برخــی معتقدنــد‬ ‫ریشــه ایــن تفــاوت بــه زندگــی روزمــره مــردان و زنــان اولیــه‬ ‫برمی گــردد‪ .‬ان زمــان مــردان گروهــی ســفر می کردنــد و‬ ‫زنــان نزدیکــی خانــه می ماندنــد و غــذا و اذوقــه جمــع اوری‬ ‫می کردنــد‪ .‬مــردان بــرای ســایر مــردان گــروه کــه شــکارچیان‬ ‫و جنگجویــان ماهــری بودنــد ارزش بیشــتری قائــل بودنــد‪.‬‬ ‫وجــود انهــا اطمینــان خاطــر بــود‪ ،‬مخصوصــا بــرای کســی کــه‬ ‫بــا چنیــن فــردی روابطــی دوســتانه داشــت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر زنانــی کــه بــه قبیلــه شــریک زندگــی خــود‬ ‫می رفتنــد‪ ،‬اغلــب از قبیلــه خویشــاوندان خــود حــذف‬ ‫می شــدند و در محلی قرار می گرفتند که هیچ خویشــاوندی‬ ‫نداشــتند تــا بــرای تربیــت فرزنــدان‪ ،‬تقســیم غــذا و دفــاع از‬ ‫خــود بــه او تکیــه کننــد‪ .‬بنابرایــن بــرای اینکــه از پــس ایــن‬ ‫چالش بربیایند‪ ،‬باید می توانســتند زنان دیگر را بشناســند و‬ ‫افــرادی معتمــد و وفــادار پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪589‬‬ ‫اغاز پاکسازی پارک ملی‬ ‫گلستان از زباله‬ ‫تخصیص اعتبار ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫تومانی برای تجهیز‬ ‫کتابخانه های عمومی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مرحلــه نخســت پاکســازی پــارک ملــی گلســتان از‬ ‫زبالــه در ســالجاری بــا حضــور افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬نفــر از‬ ‫نیروهــای دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬جوامــع محلــی و‬ ‫دوســتداران طبیعــت امــروز پنجشــنبه در محــدوده‬ ‫شهرســتان گالیکــش اغــاز شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش بیــان کــرد‪ :‬در نتیجــه برگــزاری‬ ‫نشســت بــا دســتگاه های مختلــف مرحلــه نخســت‬ ‫پاکســازی پــارک ملــی گلســتان از زبالــه در ســالجاری‬ ‫بــا همراهــی بخشــداری‪ ،‬دهیــاران و شــورای اســامی‬ ‫بخــش «لــوه» و نیروهــای میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫راهــداری‪ ،‬منابــع طبیعــی و محیــط زیســت شهرســتان‬ ‫در کنــار تشــکل های مــردم نهــاد اغــاز شــد‪.‬‬ ‫علــی جــوان حاذق خــواه ارتقــای فرهنــگ عمومــی‬ ‫نظافــت عرصه هــای طبیعــی و پرهیــز از ریختــن زبالــه‬ ‫و ضایعــات انســانی را از مهمتریــن اهــداف اجــرای‬ ‫برنامه هــای ایــن چنینــی اعــام کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫برنامــه کــه تــا عصــر امــروز ادامــه دارد‪ ،‬نیروهــای‬ ‫مردمــی از روســتای دشــت خراســان شــمالی هــم بــه‬ ‫تیم هــای حاضــر محلــق می شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا همراهــی دوســتاران طبیعــت‬ ‫پــارک ملــی گلســتان از محــل تفرجــگاه گلچشــن‬ ‫(مــوزه حیــات وحــش) بــه ســمت ابشــار گلســتان از‬ ‫زبالــه پاکســازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش اظهارداشــت‪ :‬امســال طبــق‬ ‫برنامه ریــزی قــرار اســت در صــورت فراهــم بــودن شــرایط‬ ‫ماهــی یــک بــار برنامــه پاکســازی پــارک ملــی گلســتان از‬ ‫زبالــه بــا همراهــی تشــکیل های مردمــی اجــرا شــود‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان به عنوان یکــی از ذخیره گاه های‬ ‫زیســت کــره ثبــت شــده در میــراث جهانــی ‪۱۳۵۰‬‬ ‫گونــه گیاهــی و ‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری از جملــه نیمــی از‬ ‫گونه هــای پســتانداران ایــران را در بیــش از ‪ ۹۲‬هــزار‬ ‫هکتــار گســتره جــای داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن پــارک از بهتریــن زیســتگاه های پســتانداران‬ ‫بزرگــی چــون پلنــگ‪ ،‬خــرس قهــوه ای‪ ،‬گــرگ‪ ،‬وشــق‪،‬‬ ‫مــرال‪ ،‬شــوکا‪ ،‬گوســفند وحشــی و بــز وحشــی‪ ،‬اهــوی‬ ‫ایرانــی و گــراز بــوده و بویــژه بخاطــر جمعیــت فــراوان‬ ‫قــوچ و میــش اوریــال معــروف اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان دارای ســه نــوع اب و هــوای‬ ‫متفــاوت خشــک‪ ،‬نیمــه خشــک و نیمــه مرطــوب اســت‬ ‫کــه همیــن ویژگــی باعــث شــده این پــارک دارای پوشــش‬ ‫گیاهــی متنــوع از اســتپ خشــک تــا جنــگل انبــوه باشــد‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬نخســتین پــارک ملــی ایــران‬ ‫شــد کــه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه‬ ‫عنــوان یکــی از ‪ ۵۰‬ذخیــره گاه زیســت محیطــی کــره‬ ‫زمیــن بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر گســتره پــارک در اســتان گلســتان‪ ،‬حــدود ‪۳۴‬‬ ‫درصــد ان در خراســان شــمالی و بخــش ناچیــزی نیــز‬ ‫در ســرزمین اســتان ســمنان قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۵ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل‬ ‫ســفر رییــس جمهــور بــرای تکمیــل و تجهیــز کتابخانه هــای عمومــی اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫مهــدی اریــان در بازدیــد از ایرنــای خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬کتابخانــه عمومــی شــوقان‪،‬‬ ‫سنخواســت‪ ،‬طبــر‪ ،‬گرمــه‪ ،‬اشــخانه‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج و اســفراین از جملــه پــروژه هــای نیمــه تمــام‬ ‫اســتان هســتند کــه بــا ایــن میــزان اعتبــار تکمیــل و تجهیــز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع ‪ ۷۷‬بــاب کتابخانــه عمومــی فعــال در اســتان؛ ‪ ۴۴‬بــاب در مناطــق شــهری‪،‬‬ ‫‪ ۳۲‬بــاب در نواحــی روســتایی و یــک کتابخانــه ســیار روســتایی اســت‪.‬‬ ‫اریــان اضافــه کــرد‪ :‬در کتابخانــه هــای عمومــی ایــن اســتان بخــش هــای مختلــف از جملــه مخــزن‬ ‫اصلــی کتــاب در بخــش هــای مختلــف‪ ،‬بخــش ویــژه کــودک‪ ،‬نابینایــان و کــم بینایــان‪ ،‬کتــاب هــای‬ ‫صوتــی و ســالن مطالعــه وجــود دارد کــه بــا ایــن اعتبــار و بــر اســاس اســتاندارد هــا ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر نهادینــه شــدن فرهنــگ کتابخوانــی در جامعــه تاکیــد کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬در رشــد و ارتقــای جایــگاه فرهنــگ مولفــه هــای مختلفــی از جملــه موســیقی‪ ،‬تئاتــر‪ ،‬ســینما‬ ‫و ســایر مــوارد تاثیــر گــذار اســت کــه کتــاب مهــم تریــن و اثرگذارتریــن بخــش را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫مدیر کل کتابخانه های عمومی خراســان شــمالی با بیان اینکه رســانه ها در نهادینه ســازی فرهنگ‬ ‫کتــاب نقــش مهمــی ایفــا مــی کننــد تصریــح کــرد‪ :‬باید از این ظرفیت فرهنگی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر امانــت کتــاب در کتابخانــه هــای عمومــی ایــن اســتان اینــک در ایــن‬ ‫فضاهــای فرهنگــی برنامــه هــای مختلفــی از جملــه انجمــن هــای ادبــی و مفاخــر ادبــی‪ ،‬معرفــی‬ ‫کتــاب‪ ،‬قصــه گویــی و انــواع دوره هــای اموزشــی مرتبــط برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرانه زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومــی خراســان شــمالی ‪ ۲‬متــر و ‪ ۹۳‬ســانتی متــر و بیــش از‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت کــه در ایــن شــاخص ســرانه زیــر بنــای کتابخانــه هــای عمومــی بــه ازای هــر‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر جمعیــت محاســبه مــی شــود‪ ،‬ایــن میانگیــن در کشــور یــک متــر و ‪ ۸۶‬ســانتی متــر اســت‪.‬‬ ‫ســرانه تعــداد کتابخانــه هــای کشــور نیــز بــه ازای هــر ‪ ۲۵‬نفــر ســنجیده مــی شــود کــه میانگیــن‬ ‫ایــن ســرانه در کشــور ‪ ۱.۸۶‬و اســتان ‪ ۲.۲۰‬کتابخانــه اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پلمب یک مرکز ترک اعتیاد‬ ‫در بندرترکمن‬ ‫خدمات اورژانس اجتماعی‬ ‫نیازمند همراهی مردم است‬ ‫بــا دســتور دادســتان بندرترکمــن یــک مرکــز تــرک اعتیــاد در ایــن‬ ‫شهرســتان تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان ترکمن گفت‪ :‬اســتاندارد‬ ‫نبــودن مرکــز‪ ،‬غــذای بــی کیفیت‪ ،‬رعایت نکــردن نظافت در محیط‬ ‫خــواب مددجویــان و محوطــه و مشــاهده گوشــت و مــواد غذایــی‬ ‫بــدون تاریــخ تولیــد و انقضــا از علــل تعطیلــی ایــن مرکــز اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا مزیــدی افــزود‪ :‬مددجویــان ایــن کمــپ نیــز بــرای‬ ‫ادامــه درمــان بــه یــک مرکــز تــرک اعتیــاد دیگــر منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫دادســتان مزیــدی گفــت‪ :‬پیشــتر در بازدیــد از ایــن مرکــز‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت تذکــر و فرصــت داده شــده بــود امــا در‬ ‫بازدیــد امــروز مشــخص شــد بــرای رفــع مشــکالت این مرکــز از‬ ‫ســوی مســئوالن ان کاری انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫دادســتان مزیــدی افــزود‪ :‬بــرای مســئوالن ایــن مرکــز هــم‬ ‫بــه اتهــام تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی در دادســرای ایــن‬ ‫ن تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫شهرســتا ‬ ‫بــرای ارایــه خدمــات بهتــر و ســریعتر اورژانــس اجتماعــی‬ ‫نیازمنــد همراهــی مــردم هســتیم‪.‬‬ ‫عــارف کیائــی سرپرســت بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬پــس‬ ‫از انتشــار مطلبــی در فضــای مجــازی بــا موضــوع ســالمند‬ ‫مجهــول الهویــه در شــهرگرگان بالفاصلــه تیــم اورژانــس‬ ‫اجتماعــی بــه محــل اعــزام پــس از هماهنگــی بــا مراجــع‬ ‫قضایــی ایــن پــدر ســالمند را در مرکــز شــبانه روزی ســرای‬ ‫ســالمندان ســاماندهی کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از عمــوم مــردم گلســتان در همراهــی بــا ســازمان‬ ‫بهزیســتی قدردانــی می کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت بهزیســتی گلستان اظهار داشــت‪ :‬برای تسریع ارایه‬ ‫خدمــات بــه هــم اســتانی هــای عزیــز نیازمنــد همــکاری جامعــه و‬ ‫دغدغــه منــدان حــوزه هــای ماموریت این ســازمان هســتیم‪.‬‬ ‫کیائــی تصریــح کــرد‪ :‬همکاران ما در اورژانس اجتماعی با شــماره‬ ‫تلفن ‪ ۱۲۳‬در طول شــبانه روز اماده ارائه خدمت هســتند‪.‬‬ ‫‏برخورد قاطع با قاچاقچیان‬ ‫چوب جنگلی در اولویت کاری‬ ‫تعزیرات حکومتی‬ ‫کرونا‬ ‫در کمین است‬ ‫‏‪ 3‬نفــر قاچاقچــی چــوب در تعزیــرات حکومتــی محکــوم بــه جــزای نقــدی ‪،‬ضبــط کاال و تعلیــق‬ ‫‏گواهینامــه رانندگــی بــه مــدت ‪ 2‬ســال شــدند‪.‬‏‬ ‫‏ بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل تعزیــرات حکومتــی ‪:‬‏مدیــر کل‬ ‫تعزیــرات حکومتــی اســتان گفــت‪ :‬باتوجــه بــه اینکــه اســتان گلســتان ازاســتانهای شــمالی کشــور‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نیازهای فناورانه خود‬ ‫را تنها ‪ ۹‬دستگاه اجرایی‬ ‫گلستان اعالم کردند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬گندم‬ ‫کاران اســتان تاکنــون ‪ ۹۷‬هــزار تــن محصــول تولیدی مــازاد بر نیاز‬ ‫خــود را بــا قیمــت تضمینــی بــه دولــت تحویــل دادند‪.‬‬ ‫ســید جالل موســوی اظهار داشــت‪ :‬ارزش ریالی گندم های خریداری‬ ‫شــده در اســتان یکهــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان اســت کــه تاکنــون ‪۸۸۳‬‬ ‫میلیــارد ریــال از وجــوه ان بــه حســاب کشــاورزان واریــز شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر ایــن اســاس ‪ ۹۸‬درصــد از وجــوه گنــدم های‬ ‫خریــداری تــا ‪ ۲۹‬تیرمــاه جاری در اســتان پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫خوشــبختانه وضعیــت ذخیــره ســازی گنــدم در اســتان مناســب‬ ‫اســت و البتــه خریــد ایــن محصــول هنــوز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برداشــت گنــدم در خراســان شــمالی از نیمــه‬ ‫هــای خردادمــاه اغــاز و تــا اواخــر مردادمــاه ادامــه دارد افــزود‪ :‬گنــدم‬ ‫بــه صــورت تضمینــی و بــا قیمــت مصــوب ‪ ۱۰۵‬هــزار ریــال و بــا‬ ‫احتســاب ‪ ۱۰‬هــزار ریــال بــه عنــوان هدیــه در مجمــوع بــه قیمــت ‪۱۱۵‬‬ ‫هــزار ریــال خریــداری مــی شــود و خریــد گنــدم تنها از طریق ســامانه‬ ‫جامــع پهنــه بنــدی ســازمان جهــاد کشــاورزی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــوده‏ودرختــان هیرکانــی چندیــن هــزار ســاله دارد متاســفانه افــرادی ســودجومبادرت بــه قطــع‬ ‫وقاچــاق درختــان جنگلــی‏کمیاب‪،‬تهیــه ذغــال و‪ ..‬نمــوده واز انجائیکــه حفــظ وحراســت از جنــگل و‬ ‫درختــان کهنســال وکمیــاب مــورد تاکیــد‏مســئولین ارشــد اســتانی و تــک تــک افرادجامعــه میباشــد‪..‬‬ ‫لــذا تعزیــرات حکومتــی درراســتای وظایــف قانونــی‏محولــه ‪،‬گزارشــات منابــع طبیعــی وابخیــزداری‬ ‫رادر ایــن راســتا موردرســیدگی قــرار مــی دهــد‬ ‫تقــی حســام گفــت ‪:‬بــا عنایــت بــه ارســال گــزارش اداره منابــع طبیعــی و ابخیــز داری علــی ابــاد‬ ‫کتــول مبنــی بــر‏حمــل غیــر مجــاز و بــدون پروانــه چــوب االت جنگلــی بــه ارزش بیــش از دو میلیــارد‬ ‫و چهارصــد میلیــون ریــال‏توســط ‪ 3‬نفــر قاچاقچــی چــوب بــه تعزیــرات حکومتــی لــذا در دســتور‬ ‫کار شــعبه تعزیــرات حکومتــی علــی ابــاد‏قــرار گرفــت ‪.‬‏‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان گفــت ‪ :‬متهمیــن احضــار وپــس از اســتماع دفاعیــات و اســتعالمات‬ ‫الزم ازمنابــع طبیعــی‏ودیگــر ادارات ذیربــط‪ ،‬شــعبه عــاوه برضبــط کاالبــه نفــع مرجــع کاشــف‬ ‫مســتند بــه بنــد ز مــاده ‪ 2‬قانــون مبــارزه بــا‏قاچــاق کاال و ارز متهــم نفــر اول را بــه پرداخــت مبلــغ‬ ‫چهــار میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال جــزای نقــدی و‏تعلیــق گواهینامــه رانندگــی بــه مــدت ‪2‬‬ ‫ســال و راننــده کامیــون را بعنــوان حامــل ‪ ٌ،‬بــه مبلــغ بیــش از یــک میلیــارد‏ریــال جــزای نقــدی در‬ ‫حــق دولــت محکــوم نمــود‪.‬‏‬ ‫ایشــان از تمامــی شــهروندان درخواســت کــرد درصــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف در خصــوص‬ ‫قاچــاق درختــان‏جنگلــی وتخلفــات چــوب‪،‬و‪ ..‬موضــوع را حضــوری و یــا از طریــق تلفــن‪ 135‬یــا‬ ‫ســامانه اینترنتــی ‪135‬بــه تعزیــرات‏حکومتــی ویــا بــا تلفــن ‪ 1407‬بــه منابــع طبیعــی و یــا جهــاد‬ ‫کشــاورزی گــزارش نماینــد‪.‬‏‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫ُ‬ ‫خریداری ‪ ۹۷‬هزار تن‬ ‫گندم مازاد کشاورزان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان هــم بــا بیــان اینکــه از دســتگاه های مختلــف اســتان‬ ‫خواســته شــده تا نیازهای فناورانه خود را اعالم که توســط واحدهای تحقیق و توســعه برطرف‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون در ایــن اســتان‪ ،‬تنهــا ‪ ۹‬دســتگاه اجرایــی بــه ایــن خواســته پاســخ داده کــه‬ ‫در جمع بنــدی ایــن درخواس ـت ها بــه ‪ ۸۳‬نیــاز فناورانــه رســیدیم‪.‬‬ ‫مهــدی غفــاری در ایــن رویــداد اظهارداشــت‪ :‬ایــن نیازهــا بــا حضــور کارگــزاری تجاری ســازی و‬ ‫فن بــازار بــا کار کــردن بــر روی انهــا برطــرف خواهــد شــد و ایــن خواســته مــا از دســتگاه ها در قالــب‬ ‫رویــداد تانــا اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو همچــون اب‪ ،‬بــرق و گاز‪ ،‬مخابــرات‪ ،‬اداراتــی‬ ‫همچون صنعت ‪ -‬معدن و تجارت‪ ،‬محیط زیســت و دادگســتری‪ ،‬شــرکت شــهرک های صنعتی‬ ‫و دانشــگاه گلســتان نیازهــا و خواســته های خــود را براســاس ان درخواســت اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن بــرای رفــع ایــن نیازهــا ‪ ۵۹‬تیــم اعــام امادگــی کــرده کــه هفتــه‬ ‫گذشــته یکــی از ایــن تیم هــا بنــا بــه درخواســت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بــرای‬ ‫سیســتم اعــام حریــق در پــارک ملــی گلســتان و موضوعــات مربوطــه بــا هــم وارد مذاکــره شــده و‬ ‫بــه نتایــج خوبــی در ایــن حــوزه و رفــع ایــن نیــاز دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫غفــاری گفــت‪ :‬مــا در پــارک علــم و فنــاوری اســتان براســاس وظیفــه ذاتــی در تــاش اســت تــا‬ ‫ایــن تیم هــا را بــه دســتگاه های اجرایــی وصــل کنــد و از ســوی دیگــر بــرای تیم هــای رفــع نیــاز‪،‬‬ ‫حمایت هایــی همچــون کمک هــای بالعــوض و تســهیالت کم بهــره‪ ،‬پیش بینــی کرده ایــم‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه رویــداد تانــا ســومین رویــداد ملــی کشــور و اولیــن رویــداد در ایــن اســتان‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن کار شــروع یــک جریــان خــوب و رونــد ان ادامـه دار باشــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰۰‬عضــو هیــات علمــی‪ ،‬اســاتید دانشــگاهی و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی در‬ ‫کنــار ‪ ۵۶‬شــرکت دانش بنیــان‪ ،‬حــدود ‪ ۱۶۰‬واحــد فنــاور و تعــداد قابــل توجهــی مراکــز رشــد در‬ ‫اســتان گلســتان وجــود دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫‪589‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫رشد نواوری با حمایت جدی‬ ‫دولت محقق می شود‬ ‫مشــاور معــاون فنــاوری و نــواوری وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری (وزیــر عتــف) گفــت‪ :‬یــک نــواور زمانــی‬ ‫کــه خــود و محصولــش از ســوی هــر دولتــی مــورد توجــه و حمایــت واقعــی و جــدی قــرار بگیــرد‪ ،‬بــدون شــک‬ ‫رشــد و توســعه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مصطفــی صفــدری در رویــداد بــزرگ تانــا (توســعه اکوسیســتم نــواوری‬ ‫دســتگاه ها) در محــل کارخانــه نــواوری گلســتان در گــرگان اظهارداشــت‪ :‬وقتــی نــواوران بــه عنــوان بازیگــران‬ ‫اصلــی حــوزه فنــاوری بــا یکدیگــر تعامــل و همــکاری و همفکــری داشــته باشــند‪ ،‬شــاهد نــواوری بیشــتر در‬ ‫بخش هــای مربوطــه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬دســتاورد نــواوری در حوزه هــای مختلــف نتیجــه تعامــل بــا ســایر کنشــگران و نــواوران‬ ‫خواهــد بــود کــه ایــن مهــم نشــان می دهــد‪ ،‬فعــاالن ایــن حــوزه بایــد بیشــتر بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی نــواوری را ماننــد پیــروزی در یــک مســابقه ورزشــی همچــون بــه ثمــر رســیدن گل در فوتبــال دانســت‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن پیــروزی همــان نــواوری اســت کــه نتیجــه و حاصــل یــک بــازی جمعــی‪ ،‬تعامــل و‬ ‫همــکاری بــا هــم و حتــی مجموعه هایــی کــه بــه نوعــی ارتبــاط غیرمســتقیم بــا ان دارنــد‪ ،‬بــه ثمــر می رســد‪.‬‬ ‫مشــاور معــاون فنــاوری و نــوراوری وزیــر عتــف نمی تــوان و نبایــد نقــش ایــن بازیگــران را در ایــن زیســت‬ ‫بــوم نادیــده گرفــت‪ ،‬گفــت‪ :‬حمایــت برخــی دولت هــا در جهــان و حتــی در کشــور مــا از نواوری هــا حتــی بــه‬ ‫مرحلــه پیش خریــد محصــوالت نواورانــه رســیده کــه ایــن کار ســبب توســعه نــواوری و ایجــاد انگیــزه و کار‬ ‫در ایــن بخــش توســط نــواوران می شــود‪.‬‬ ‫صفــدری تاکیــد کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر در کنــار حمایــت دولت هــا از نواوری هــا و نیــز تعامــل نــواوران بــا‬ ‫یکدیگــر‪ ،‬نیازمنــد نقــش و توجــه مشــتریان در ایجــاد و بــه دســت اوردن نواوری هــا هســتیم و بایــد براســاس‬ ‫نیــاز بــازار نــواوران بــه محصــول دســت یابنــد کــه ایــن نشــان می دهــد بایــد بیــن نیــاز و کشــش بــازار بــا‬ ‫محصــول توجــه جــدی داشــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در زنجیــره ارزش بایــد نقــش دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشــگاه ها‪ ،‬بانک هــا و ســایر کنش گــران و‬ ‫بازیگــران حــوزه فنــاوری مشــخص شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هرچنــد نــواوری و تکنولــوژی نیــاز بــه پــول دارد‪ ،‬بایــد از ســوی دیگــر قوانیــن و مقــررات‬ ‫و اســتانداردهای حاکــم نیــز همســو بــا نــواوری باشــد کــه در غیــر ایــن صــورت بســیاری از فناوری هــا راهــی‬ ‫گورســتان ایده هــا شــده و خــاک خواهنــد خــورد‪.‬‬ ‫صفــدری افــزود‪ :‬ایــن مســیر استانداردســازی بایــد حکمرانــی و ریل گــذاری درســتی شــود‪ ،‬بــه طــوری‬ ‫برخ ـی کار تحقیــق و توســعه‪ ،‬بعضــی در حــوزه اعتبــارات و تســهیالت پروژه هــا و گروهــی دیگــر همچــون‬ ‫دانشــگاه ها نیــروی انســانی را تقویــت‪ ،‬پــرورش و توســعه و انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن برخی هــا کــه همــان تعامــل و همفکــری بازیگــران و اثرگــذاران‬ ‫اصلــی اســت باعــث بــه ثمــر رســیدن و شــکل گیری یــک نــواوری مــورد نیــاز بــازار می شــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فلزیاب غیرمجاز در شیروان‬ ‫کشف شد‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی مقابله با‬ ‫خرده فروشان در شیروان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫فلزیــاب غیرمجــاز بــه ارزش ‪450‬‏میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ «مجید یگانه پور»‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‏راســتای اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬مامــوران انتظامــی در بازرســی از یک منــزل مســکونی‏در‬ ‫شــهر لوجلــی یــک دســتگاه فلزیــاب غیرمجــاز را کشــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش ایــن دســتگاه فلزیــاب توســط‬ ‫کارشناســان ‪ 450‬میلیــون ریــال بــراورد‏شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم دســتگیر و یــک دســتگاه خــودرو نیــز‬ ‫توقیــف شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضایــی معرفــی و خــودرو نیز‬ ‫بــه پارکینــگ منتقــل شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ضمــن اینکــه برخــورد بــا‬ ‫‏ســودجویان و مقابلــه بــا قاچاقچیــان بــه صــورت مســتمر در دســتور‬ ‫کار پلیــس قــرار دارد‪ ،‬از شــهروندان‏نیــز انتظــار داریــم تــا در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مشــکوک مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫‏پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از اجــرای طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی بــا محوریــت مقابلــه بــا‏خرده فروشــان مــواد‬ ‫مخــدر در شــهر «لوجلــی» شــیروان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار «ســرهنگ مجیــد یگانــه‬ ‫پــور» بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‏طــرح ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعــی باهــدف مقابلــه بــا خرده فروشــان مــواد مخــدر در‬ ‫شــهرلوجلی و توابــع‏اجــرا ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح از ‪ 6‬مــکان الــوده و پاتــوق‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر در ســطح شــهر لوجلــی و ‏روســتاهای‬ ‫اطــراف بازدیــد و در همیــن رابطــه ‪ 5‬نفــر فروشــنده مــواد مخــدر‬ ‫دســتگیر و مقــدار ‪ 200‬گــرم‏مــواد مخــدر ســنتی و صنعتــی از‬ ‫انــان کشــف و ضبــط ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بررسـی ها نشــان می دهــد افــراد معتــاد در بســیاری از‏جرائــم و‬ ‫اســیب هاازجمله وقــوع ســرقت ها‪ ،‬نــزاع و درگیــری‪ ،‬مشــکالت‬ ‫خانوادگــی و بســیاری ‏بزه کاری هــای دیگــر نقــش دارنــد و‬ ‫خانواده هامی بایســت بــا دقــت بیشــتری مراقــب فرزنــدان خــود‬ ‫‏باشــند تــا در دام اعتیــاد گرفتــار نشــوند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری ‪ 2‬ســارق‬ ‫ســابقه دار احشــام بــا ‪ 9‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ «رضــا قنــدی»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد‬ ‫مــورد ‏ســرقت احشــام از دامداری هــای ســطح شهرســتان‬ ‫جاجــرم بالفاصلــه پیگیــری موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار مامــوران پلیــس‏اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی شهرســتان‬ ‫جاجــرم بــا بررســی اظهــارات مالباختگان و ســرنخ هایبه جامانده‪،‬‬ ‫‪ 2‬ســارق و ‏یــک نفرمال خــر را شناســایی کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬هــر‬ ‫‪ 3‬متهــم در عملیــات غافلگیرانــه پلیســی دســتگیر و بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‏قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهمــان در بازجویی هــای‬ ‫انجام شــده بــه ‪ 9‬فقــره ســرقت احشــام بــه ارزش ریالــی یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ 600‬‏میلیــون ریــال اعتــراف کردنــد‪ ،‬بــه دامــداران‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬بــا اســتفاده از درب و حفاظ هــای اســتاندارد بــرای‬ ‫دامداری هــا و محل هــای ‏نگهــداری احشــام خــود از ان هــا‬ ‫محافظــت کنیــد و بــا گــزارش ســریع مــوارد مشــکوک بــه مرکــز‬ ‫فوریتــی ‪ 110‬پلیــس را در مقابلــه بــا‏قانون شــکنان یــاری کنیــد‪.‬‏‬ ‫می کنیــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬همان طــور کــه می دانیــد در خردادمــاه‬ ‫شــاهد رشــد تاریخــی تــورم ناشــی از حــذف ارز ترجیحــی بودیــم‬ ‫کــه در تیرمــاه بــه رونــد قبلــی خــود برگشــت‪ .‬اینکــه گفتــه می شــد‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی نبایــد باعــث تــورم شــود‪ ،‬غیرمنطقــی بــود‬ ‫و شــاهد افزایــش تــورم در خردادمــاه بودیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برخــی معتقد بودند که حــذف ارز ترجیحی نباید‬ ‫باعــث افزایــش تــورم شــود یــا حتــی بایــد کاهــش تــورم را بــه دنبــال‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬واقعیــت ایــن اســت کــه منظــور موافقــان‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی ایــن بــود کــه تــورم ناشــی از افزایــش حجــم‬ ‫نقدینگــی در اثــر حــذف ارز ترجیحــی رخ خواهــد داد‪.‬‬ ‫تــداوم ارز ترجیحــی باعــث کســری بودجــه ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــاردی‬ ‫می شــد‬ ‫دارابــی ادامــه داد‪ :‬دلیــل ایــن ادعــا ان بــود کــه اگــر تخصیــص‬ ‫ارز ترجیحــی ادامــه پیــدا می کــرد‪ ،‬دولــت مجبــور بــود ارز را بــا‬ ‫قیمــت پایین تــری بفروشــد و حتــی بــه خاطــر افزایــش تقاضــا تــا‬ ‫ارز را بــا قیمــت ‪ ۲۶‬تــا ‪ ۲۷‬هــزار تومــان از ســامانه نیمــا خریــداری‬ ‫بــا قیمــت ‪ ۴۲۰۰‬تومــان تخصیــص دهــد و مابه التفــاوت ان را از‬ ‫بانــک مرکــزی اســتقراض کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ارزی و مســائل تجــارت بین الملــل اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫چیــزی حــدود ‪ ۲۱‬میلیــارد دالر درامــد نفتــی در بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫دولــت در نظــر گرفتــه شــده کــه اگــر ایــن ‪ ۲۱‬میلیــارد دالر را بــا‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی تســعیر کنیــم رقــم ســنگینی بــه شــکل کســری‬ ‫بودجــه نمایــان خواهــد شــد‪ .‬اگــر ارز ترجیحــی حــذف نمی شــد‪،‬‬ ‫کســری بودجــه ناشــی از تســعیر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و الــزام دولــت‬ ‫بــه خریــداری ارز از ســامانه نیمــا باعــث کســری حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫میلیــاردی در بودجــه می شــد کــه حــدود ‪ ۵۰‬درصــد پایــه پولــی‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫جلوگیــری از ابرتــورم‪ /‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از افزایــش تــورم‬ ‫ناشــی از رشــد پایــه پولــی جلوگیــری کــرد‬ ‫دارابــی بــا بیــان اینکــه اگــر قــرار بــود نصــف پایــه پولــی از بانــک‬ ‫مرکــزی یــا نظــام بانکــی اســتقراض صــورت بگیــرد‪ ،‬شــاهد تــورم‬ ‫وحشــتناکی بودیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از افزایــش‬ ‫تــورم ناشــی از رشــد پایــه پولــی جلوگیــری کــرد‪ .‬شــاید تــا پایــان‬ ‫ســال هــم تــورم ‪ ۴۰‬درصــدی باقــی بمانــد و ایــن بــه معنــای بــی‬ ‫اثــر بــودن حــذف ارز ترجیحــی نیســت‪ ،‬ولــی از بــروز ابــر تــورم‬ ‫جلوگیــری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه تــورم بــا حــذف‬ ‫ارز ترجیحــی برطــرف شــود؛ چراکــه عوامــل موثــر دیگــری نظیــر‬ ‫همســان ســازی حقــوق‪ ،‬افزایــش حقــوق معلمــان و حداقــل‬ ‫حقــوق و دســتمزد و ‪ ...‬در ایــن موضــوع دخیــل هســتند‪ .‬در نظــر‬ ‫بگیریــد کــه ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان کســری ناشــی از تخصیــص‬ ‫ارز ترجیحــی هــم بــه ایــن موضــوع اضافــه می شــد‪ ،‬در واقــع بــا‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از بــروز ابرتــورم جلوگیــری شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر ارز ترجیحــی حــذف نمی شــد‪ ،‬ســال ها تــورم در اقتصــاد‬ ‫را داشــتیم‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بیــان کــرد‪ :‬حــذف ارز ترجیحــی بــرای‬ ‫کاهــش تــورم در حقیقــت کاهــش تــورم انتظــاری بــوده اســت نــه‬ ‫اینکــه نســبت بــه ســال قبــل تــورم کاهــش پیــدا کنــد‪ .‬منطقــی‬ ‫اســت کــه اگــر بخواهیــم تــورم نســبت بــه ســال قبــل کاهــش‬ ‫پیــدا کنــد‪ ،‬بایــد اقدامــات بیشــتری انجــام شــود و تنهــا بــا حــذف‬ ‫ارز ترجیحــی ایــن اتفــاق رخ نمی دهــد‪.‬‬ ‫دارابــی توضیــح داد‪ :‬تــورم خردادمــاه یک بــار اتفــاق افتــاد و بــه‬ ‫پایــان رســید‪ ،‬امــا اگــر حــذف ارز ترجیحــی صــورت نمی گرفــت‬ ‫ایــن تــورم بــا رشــد نقدینگــی مانــدگار بــود و ســال ها ایــن تــورم را‬ ‫در اقتصــاد شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫وی در مــورد ایــن ســوال کــه انتقــال یارانــه کاالهــای اساســی‬ ‫بــه انتهــای زنجیــره و اعطــای یارانــه نقــدی مســتقیم بــه مــردم‪،‬‬ ‫موجــب افزایــش اصابــت ایــن یارانــه بــه خانــوار و درنتیجــه‬ ‫کاهــش ضریــب جینــی و تحقــق عدالــت بیشــتر خواهــد شــد‪،‬‬ ‫پاســخ داد‪ :‬به طــور کلــی پرداخــت یارانــه بــه ابتــدای زنجیــره چنــد‬ ‫مشــکل اساســی دارد؛ اول اینکــه ایــن یارانــه از زنجیــره خــارج و‬ ‫باعــث فســاد می شــد؛ همچنیــن ایــن یارانــه از زنجیــره خــارج و‬ ‫نهاده هــای ارزان غذایــی بــه صادرکننــدگان مــواد غذایــی ماننــد‬ ‫تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت و لبنیــات می رســید و مــورد‬ ‫دیگــر هــم توزیــع بــود‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر اقتصــادی افــزود‪ :‬یارانــه ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه ایــن‬ ‫معنــا بــود کــه هــر فــردی بیشــتر مصــرف کنــد‪ ،‬یارانــه بیشــتری را‬ ‫دریافــت می کــرد‪ .‬قاعدتــا ً اگــر یارانــه در انتهــای زنجیــره توزیــع‬ ‫شــود‪ ،‬بــاز توزیــع بــه شــکل بهتــری صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫دارابــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تورمــی کــه بــا حــذف ارز‬ ‫ترجیحــی ایجــاد شــده ایــا گــذرا خواهــد بــود؛ توضیــح داد‪ :‬بــه‬ ‫لحــاظ اقتصــادی تورمــی کــه بــا رشــد نقدینگــی همــراه نباشــد‪،‬‬ ‫گــذرا اســت‪ ،‬خوشــبختانه بانــک مرکــزی توانســت تــا حــدی بــا‬ ‫افزایــش قیمــت ناشــی از حــذف ارز ترجیحــی‪ ،‬رشــد نقدینگــی‬ ‫را کنتــرل کنــد‪ .‬اگــر رشــد نقدینگــی کنتــرل نمی شــد شــاهد تــورم‬ ‫باالیــی می بودیــم کــه همیــن اتفــاق هــم افتــاد‪ .‬بــه دلیــل کنتــرل‬ ‫رشــد نقدینگــی از ســوی بانکــی دیدیــم کــه در خردادمــاه یــک‬ ‫تــورم باالیــی رخ داد و در تیرمــاه بــه روال قبلــی خــود برگشــت‪.‬‬ ‫مهار تورم ناشی‬ ‫از حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی با کنترل‬ ‫نقدینگی‬ ‫سرویس اقتصادی‬ ‫یــک کارشــناس مســائل ارزی و اقتصــادی بــا بیــان اینکــه حــذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از بــروز ابــر تــورم در اقتصــاد ایــران جلوگیــری‬ ‫کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬حــذف ارز ترجیحــی اقــدام درســتی بــود کــه بــا‬ ‫همراهــی بانــک مرکــزی و کنتــرل رشــد نقدینگــی اتفــاق افتــاد‪،‬‬ ‫وگرنــه شــاهد ادامـه دار شــدن تــورم بــاالی خردادمــاه در ماه هــای‬ ‫اینــده بودیــم‪.‬‬ ‫«مهــدی دارابــی» در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه حــذف ارز‬ ‫ترجیحــی را در کاهــش تــورم مزمــن و فراگیــر را چگونــه ارزیابــی‬ ‫سارقان احشام در جاجرم به‬ ‫مرجع قضایی معرفی شدند‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کاهش اب بهای خانگی!‬ ‫از وزیــر نیــرو و جهــاد کشــاورزی و ســایر دســت انــدرکاران‬ ‫حــوزه اب پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان‪ ،‬ایــن ماجــرای‬ ‫کــم ابــی هــم یــواش یــواش دارد بــرای خــودش ســری‬ ‫بیــن ســر هــا پیــدا مــی کنــد و اگــر بــا همیــن فرمــان پیــش‬ ‫بــرود مثــل ماجــرای رتبــه بنــدی فرهنگیــان‪ ،‬الودگــی هــوا یــا‬ ‫صنعــت خــودرو ســازی چکــش خــور ملســی پیــدا مــی کنــد‬ ‫و بــه یــک پــای ثابــت ســتون مختلــف اخبــار و جرایــد تبدیــل‬ ‫مــی شــود‪ .‬البتــه بخشــی از ایــن بریــز و بپــاش اب مربــوط‬ ‫مــی شــود بــه شــعرا و علمــای اعصــار گذشــته ‪ ...‬نــور بــه‬ ‫قبرشــان ببــارد هــر جــا کــه مــی خواســتند شــعری بســرایند‬ ‫یــا ســخن حکیمانــه ای افاضــه کننــد‪ ،‬از اب مایــه مــی‬ ‫گذاشــتند‪ .‬البتــه نــه مثــل صــدا و ســیما کــه بــه کل داســتان‬ ‫اب مــی بنــدد! بلکــه بیــس یــا اســاس مطلــب را مختصــری‬ ‫ابــدار مــی گرفتنــد؛ مثــل اب در هــاون کوبیــدن‪ ،‬اب کــه از‬ ‫ســر گذشــت‪ ،‬اب بــه اب شــده‪ ،‬داســتان از کجــا اب مــی‬ ‫خــوره و قــس علــی هــذا‪ ...‬البتــه فراوانــی اب باعــث شــده‬ ‫بــود تــا مــردم حتــی موقــع خوابیــدن هــم جایــی بخوابنــد کــه‬ ‫اب زیرشــان نــرود ولــی االن دوره و زمانــه حســابی پشــت و‬ ‫رو شــده و مــردم کــم کــم بایــد به خشــک شــویی عادت کنند‪.‬‬ ‫یعنــی قبــا ًاگــر از محــل کار بــه خانــه تشــریف مــی بردیــد‬ ‫ســر و صورتــان را بــا چنــد مشــت اب خنــک و یارانــه ای مــی‬ ‫شســتید و جگرتــان حــال مــی امــد‪ ،‬االن اوضــاع عوض شــده‬ ‫و کــم کــم بایــد عــادت کنیــد بــه همــان تکانــدن لبــاس هــا و‬ ‫خشــک کــردن عــرق صــورت بــا دســتمال پارچــه ای و کاغذی!‬ ‫هــر چنــد در والیــت مــا چندیــن رودخانــه و ســد و اب‬ ‫بنــدان وجــود دارد و مــا فــی الحــال هیــچ گونــه کمبــود ابــی‬ ‫احســاس نمــی کنیــم ولــی ایــن دلیــل نمی شــود در خصوص‬ ‫معضــل جهانــی اب بــی تفــاوت باشــیم و بــه ارائــه نظــر و‬ ‫رهنمــود نپردازیــم‪ .‬البتــه همیــن جــا هــم شــب هــا اب بــه‬ ‫طــور کامــل قطــع مــی شــود و اگــر خــدای ناکــرده یــک اتــش‬ ‫ســوزی مختصــر در حــد اتــش گرفتــن یــک جعبــه مــوز‬ ‫هــم صــورت بگیــرد‪ ،‬احتمــال خامــوش کــردن ان بــا اب‬ ‫منتفــی اســت و بایــد روی قــدرت فــوت تــان حســاب کنیــد‪.‬‬ ‫فلــذا در راســتای مصــرف بهینــه اب و راهکارهــای‬ ‫عملیاتــی پــروژه نجــات اب نکاتــی را یــاداور مــی شــویم‪:‬‬ ‫(بــاور بفرمائیــد مــا اگــر در هــر کشــور دیگــری ســاکن بودیــم‬ ‫بابت این پیشــنهادات سوفســطایی و فلک فرســا میلیون ها‬ ‫چــوق عایدمــان مــی شــد ولــی چــه کنیــم کــه گــره کار از کار‬ ‫خلــق گشــودن را‪ ،‬راســته کار مــان قــرار داده ایــم!)‬ ‫الــف) ارزان ســاختن اب‪ :‬بــدون شــک گــران کــردن اب‬ ‫نــه تنهــا تاثیــری در کاهــش مصــرف نــدارد چــه بســا باعــث‬ ‫افزایــش مصــرف نیــز مــی شــود؛ مشــت نمونــه خــروار‪،‬‬ ‫جهــش چنــد میلیــون لیتــری مصــرف بنزیــن در ســال هــای‬ ‫اخیــر ‪ ...‬بــا کاهــش قیمــت اب مــردم نســبت بــه ان بــی‬ ‫تفــاوت مــی شــوند و کمتــر مصــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫ب) کارواش رایــگان‪ :‬بــی تعــارف ‪ 99‬درصــد مــردم ماشــین‬ ‫خودشــان را بــا اب تصفیــه شــده مــی شــویند‪ ،‬از جملــه‬ ‫حقیــر‪ ...‬پیشــنهاد مــی شــود در هــر شــهر ‪ 4‬تــا کارواش‬ ‫رایــگان راه انــدازی کننــد‪ ،‬تــا خلــق اللــه بــرای شســتن یــک‬ ‫پرایــد ‪ 200‬میلیونــی ‪ 2000‬لیتــر اب هــدر ندهنــد‪.‬‬ ‫پ) هوشــمند ســازی‪ :‬بــه منظــور اســتفاده بهینــه از اب‪،‬‬ ‫دولــت یکــی دو مــاه یارانــه را نصــف کنــد و بــا ان کنتــور هــا و‬ ‫شــیر هــای اب را هوشــمند ســازی کنــد‪ .‬بــاور کنیــد چنــد مــاه‬ ‫بعــد دو برابــر یارانــه نصــف شــده‪ ،‬عایــدش مــی شــود‪ .‬از مــا‬ ‫گفتــن بــود‪...‬‬ ‫ت) گرانــی مســکن‪ :‬هــر چنــد همیــن االن هــم در برخــی‬ ‫شــهر هــای کشــور اب بــه صــورت کارتــی عرضــه مــی شــود ولــی‬ ‫خواهشــا ًایــن کارتهــا مثــل کارت ســوخت بــا ســند خانــه جابجــا‬ ‫نشــود کــه شــر درســت مــی شــود‪ .‬چــون همیــن طــوری قیمــت‬ ‫خانــه هــا ســیر و ســلوک صعــودی دارنــد؛ در ضمــن ممکــن‬ ‫اســت در اینــده بــا چنیــن اطالعیــه هایــی در جرایــد مواجــه‬ ‫شــویم‪« :‬یــک واحــد مســکونی ‪ 400‬متــری بــا ســوئیت ‪، VIP‬‬ ‫چهــار خوابــه‪ ،‬صــد متــر تــراس‪ ،‬بــا ســه پارکینــگ مجــزا و کارت‬ ‫اب ده هــزار لیتــری در منطقــه زعفرانیــه ‪ ،‬قیمــت توافقــی! »‬ ‫کرونا را با واکسن‬ ‫زدن زمین گیر کنیم‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪589‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬نیلوفر شهدوست‬ ‫نکات موثر و کاربردی‬ ‫برای افزایش تمرکز‬ ‫تمرکــز رمــز موفقیــت در یادگیــری اســت‪ .‬یادگیــری‬ ‫هــم مهم تریــن چیــزی اســت کــه در ایــن دنیــا بایــد‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬یادگیــری فقــط به معنــای کســب علــم‬ ‫و دانــش نیســت؛ بلکــه نوعــی توانایــی اســت کــه بــه‬ ‫مــا در فکــر کــردن بهتــر و تصمیم ســازی های دقیق تــر‬ ‫زندگــی کمــک می کنــد‪ .‬یکــی از مجریــان خبــر باســابقه‬ ‫و موفــق دنیــا‪ ،‬دایــان ســایر (‪ )Diane Sawyer‬در‬ ‫پاســخ بــه اینکــه رمــز موفقیتــش در گویندگــی اخبــار‬ ‫چیســت‪ ،‬پاســخ بســیار جالبــی داده اســت‪« :‬درســی‬ ‫کــه مــن اموختــه ام ایــن اســت کــه هیچ چیــز جــای‬ ‫توجــه را نمی گیــرد»‪ .‬امــا چطــور می تــوان توجــه و‬ ‫تمرکــز را افزایــش داد؟‬ ‫پــس بهتــر اســت به جــای ایجــاد احساســات بــد دربــاره‬ ‫موکول کــردن انهــا بــه زمانــی دیگــر‪ ،‬ســریع تر دسـت به کار‬ ‫شــوید و تمرکزتــان را بــاال ببریــد تــا کارهــا پیــش برونــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬قانون «تمرکز روی زوایای مشخص»‬ ‫فــرض کنیــم مغــز یــک دوربیــن اســت و‬ ‫چشــم های مان لنــز ان هســتند‪ .‬بیشــتر اوقــات بــا‬ ‫صحنه هــای متعــددی رو ب ـه رو هســتیم کــه از دریچــۀ‬ ‫لنــز وارد ایــن دوربیــن می شــوند‪ .‬ایــن صحنه هــا در‬ ‫نمایــی وســیع وارد مغــز می شــوند و مــا می توانیــم‬ ‫به طــور هم زمــان تمــام تصاویــر را وارد دوربین مــان‬ ‫کنیــم‪ .‬مثــا دقــت کرده ایــد کــه هــم می توانیــم‬ ‫مشــغول رانندگــی باشــیم و هــم بــا دوســت مان‬ ‫در صندلــی بغلــی صحبــت کنیــم و ضمــن اینکــه‬ ‫حواس مــان بــه جــاده و ماشــین های دیگــر اســت بــه‬ ‫رادیــو هــم گــوش بدهیــم؟‬ ‫امــا بــرای افزایــش تمرکــز بایــد یــاد بگیریــم کــه گاهــی‬ ‫ایــن زاویــه وســیع را محــدود کنیــم‪ .‬بایــد بتوانیــم روی‬ ‫زاویــه ای مشــخص از انچــه می بینیــم تمرکــز داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬گاهــی الزم اســت کــه صددرصــد حواس مــان‬ ‫را معطــوف بــه چیــزی خــاص کنیــم‪ .‬پــس بعضــی‬ ‫وقت هــا بایــد دســتان مان را دور چشــم ها حلقــه‬ ‫کنیــم و زاویــه دیــد را محــدود بــه چیزهــای مهم تــری‬ ‫کنیــم کــه بــرای درک شــان نیــاز بــه تمرکــز اســت‪.‬‬ ‫دربــاره «ســگ پاولــوف» چیــزی شــنیده اید ؟ ماجــرای‬ ‫شرطی شــدن ان را می دانید؟ پاولوف یک فیزیولوژیســت‬ ‫روســی بــود کــه فراینــد شرطی ســازی را روی ســگ ها‬ ‫ازمایــش می کــرد‪ .‬او بــا به صــدادراوردن یــک زنــگ‪ ،‬بــه‬ ‫ســگ غــذا مــی داد‪ .‬در واقــع‪ ،‬به شــرط به صدادرامــدن‬ ‫زنــگ‪ ،‬بــه ســگ غــذا داده می شــد‪ .‬ایــن رونــد بــرای ســگ‬ ‫عــادت شــده بــود؛ به طوری کــه دیگــر می دانســت زمانــی‬ ‫کــه زنــگ بــه صــدا درمی ایــد‪ ،‬غــذا در انتظــار اوســت و بــا‬ ‫شــنیدن زنــگ‪ ،‬بــزاق دهانــش شــروع بــه ترشــح می کــرد‪.‬‬ ‫بــرای افزایــش تمرکــز روی مــوارد خــاص و کوچک کــردن‬ ‫زاویــه دیــد بــا لنــز چشـم ها هــم بایــد دســتان تان را دور‬ ‫چش ـم ها حلقــه کنیــد و در هنــگام نیــاز بــه تمرکــز روی‬ ‫یــک موضــوع خــاص‪ ،‬زاویــه دیــد و وســعت موضوعــات‬ ‫ذهن تــان را محــدود کنیــد‪ .‬هــر بــار کــه دســتان تان‬ ‫را روی چشــم ها حلقــه کنیــد تــا زاویــه دیــد را به طــور‬ ‫معنــوی کاهــش بدهید‪ ،‬مغزتان از طریق شرطی شــدن‬ ‫یــاد می گیــرد کــه زمــان تمرکــز بیشــتر فــرا رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬قانون «نگاه کردن برای نخستین یا اخرین بار»‬ ‫بــرای افزایــش تمرکــز بایــد بــه همه چیــز طــوری نــگاه‬ ‫کنیــد کــه انــگار نخســتین بــار اســت کــه انهــا را می بینیــد‬ ‫یــا اخریــن فرصتــی اســت کــه می توانیــد بــه انهــا دقــت‬ ‫و توجــه کنیــد‪ .‬همیشــه نخســتین دیــدار یــا اخریــن‬ ‫فرصــت بــرای دیــدار بــا دقــت و توجــه بیشــتری همــراه‬ ‫اســت‪ .‬مثــا زمانــی کــه صبح هــا چشــم تان را بــاز‬ ‫می کنیــد‪ ،‬چشــم بــه همــۀ محیــط دقــت زیــادی دارد و‬ ‫همــه اطالعــات را به دقــت دریافــت می کنــد؛ انــگار کــه‬ ‫نخســتین بــار اســت کــه بــه روی دنیــا بــاز می شــود‪ .‬بــا‬ ‫ایــن کار تمرکزتــان بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــا چنیــن دقــت و توجهــی‪ ،‬تمرکزتــان دربــاره موضــوع‬ ‫موردمشــاهده افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬اگــر هــم بــا ایــن‬ ‫ دیــدن‬ ‫دیــد بــه چیزهــا بنگریــد کــه انــگار دیگــر فرصت‬ ‫ِ‬ ‫دوبــاره وجــود نخواهــد داشــت‪ ،‬بــاز هــم دقت تــان بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬نگذاریــد کــه افــکار متنوع و متعــدد ْ حواس تان‬ ‫را در لحظــات زندگــی پــرت کننــد‪ .‬گیجــی ناشــی از حضــور‬ ‫قلبــی در چنــد جــا‪ ،‬تمرکــز را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫مثــا زمانــی کــه فرزندتــان را در اغــوش خــود‬ ‫می خوابانیــد‪ ،‬نگرانــی دربــاره ســفر فردای تــان باعــث‬ ‫می شــود کــه از لحظــه غافــل شــوید؛ درنتیجــه‪،‬‬ ‫نمی توانیــد ان عشــقی را کــه فرزندتــان بــه شــما‬ ‫منتقــل می کنــد‪ ،‬دقیــق و عمیــق احســاس کنیــد‪ .‬پــس‬ ‫حواس تــان را بــه کاری بدهیــد کــه در حــال انجــام ان‬ ‫هســتید و تمام وکمــال در اختیــار لحظــۀ حــال قــرار‬ ‫بگیریــد‪ .‬طــوری بــه لحظــۀ حــال دقــت کنیــد کــه انــگار‬ ‫نخســتین بــار اســت ان را تجربــه می کنید یــا گویی دیگر‬ ‫تکــرار نخواهــد شــد‪ .‬پــس بــار دیگــر که فکرتــان به جایی‬ ‫دیگــر پــرواز کــرد‪ ،‬نگاهــی بــه دورواطراف تــان بیندازیــد و‬ ‫به خاطــر چیزهایــی کــه اکنــون داریــد‪ ،‬شــکرگزار باشــید و‬ ‫انهــا را بــا تمــام وجــود احســاس کنیــد‪.‬‬ ‫امــو فیلیپــس (‪ ،)Emo Phillips‬اســتنداپ کمدین‬ ‫امریکایــی‪« :‬مــن فکــر می کــردم مغــز انســان‬ ‫جذاب تریــن بخــش بــدن اوســت‪ ،‬امــا حــاال کــه فکــر‬ ‫می کنــم بــه ایــن نتیجــه می رســم کــه چــه چیــزی‬ ‫ایــن نکتــه را بــه مــن گفتــه اســت؟ [کار ْ کار خــود‬ ‫مغــز اســت‪ .‬مغــز بــرای خــودش تبلیــغ می کنــد؟ ایــن‬ ‫جملــه اشــاره بــه اهمیــت تمرکــز دارد]‪».‬‬ ‫در ادامه با ما با چطور همراه باشید‪. ..‬‬ ‫مشاوره خانواده چیست؟ چقدر موثر است؟‬ ‫سرویس مشاوره ‪ -‬فاطمه مهراسبی‬ ‫می دانیــد مشــاوره خانــواده چیســت و چــرا الزم اســت؟ ممکــن‬ ‫اســت اعضــای خانــواده ویژگی هــای رفتــاری و شــخصیتی متفاوتــی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬گاهــی ایــن تفاوت هــا منجــر بــه چالش هایــی‬ ‫بیــن اعضــای خانــواده می شــوند کــه اگــر به درســتی حــل نشــوند‪،‬‬ ‫نتایجــی چــون طــاق یــا جدایــی عاطفــی را در پــی خواهند داشــت‪.‬‬ ‫هیــچ چالشــی هــم خودبه خــود حــل نمی شــود‪ .‬در ایــن مواقــع‪،‬‬ ‫مشــاور خانــواده می توانــد چالش هــای کوچــک را حــل کنــد تــا بــه‬ ‫مشــکالت جــدی تبدیــل نشــوند‪.‬‬ ‫مشاوره خانواده چیست؟‬ ‫مشــاوره خانــواده روشــی بــرای ایجــاد و حفــظ روابــط ســالم‬ ‫بیــن اعضــای خانــواده اســت‪ .‬در ایــن رونــد‪ ،‬مشــاور وظیفــه دارد‬ ‫مشــکالت و چالش هــای احتمالــی خانــواده را بررســی کنــد و بــرای‬ ‫حــل انهــا راهــکار بدهــد‪ .‬ایــن چالش هــا ممکــن اســت روانــی‪،‬‬ ‫رفتــاری یــا عاطفــی باشــند‪.‬‬ ‫در خانــواده رفتــار تمــام اعضــا از یکدیگــر تاثیــر می پذیــرد و‬ ‫اگــر یکــی از اعضــای خانــواده چالشــی داشــته باشــد و خانــواده‬ ‫به خاطــر او از حالــت تعــادل خــارج شــود‪ ،‬همــه اعضــا بــرای‬ ‫برگشــتن بــه تعــادل تــاش خواهنــد کــرد‪ .‬راهکارهــای مشــاوره‬ ‫خانــواده هــم بــر همیــن اســاس ارائــه می شــوند‪.‬‬ ‫مشاوره و تراپی خانواده با هم فرق دارند؟‬ ‫ایــن ‪ ۲‬اصطــاح معمــوال به جــای هــم بــه کار می رونــد و تفــاوت‬ ‫زیــادی ندارنــد‪ ،‬چــون هــدف هــر دو کمــک بــه حــل مشــکالت‬ ‫خانواده هــا بــا صحبت کــردن و یافتــن راهــکار مناســب اســت‪ .‬تنهــا‬ ‫تفاوتشــان ایــن اســت کــه معمــوال تراپیسـت ها روش هــای درمانــی‬ ‫حرفه ای تــری را در پیــش می گیرنــد و تخصصی تــر عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫انواع روش های مشاوره خانواده چیست؟‬ ‫مشــاوره خانــواده انــواع مختلفــی دارد کــه نــوع مناســب هــر‬ ‫خانــواده بــا توجــه بــه ترجیــح اعضــای خانــواده تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬ایــن روش هــا را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مشاوره کاربردی‬ ‫در ایــن روش‪ ،‬اعضــای خانــواده ‪ ۸‬تــا ‪ ۳۰‬جلســه بــا مشــاور‬ ‫صحبــت می کننــد‪ .‬ایــن جلســات هفتگــی برگــزار می شــوند و بــرای‬ ‫خانواده هایــی مناســب اند کــه کــودک یــا نوجــوان انهــا مشــکالت‬ ‫رفتــاری یــا عاطفــی دارد‪ .‬اعضــای خانــواده در ایــن جلســات یــاد‬ ‫می گیرنــد چــه برخــوردی بــا مشــکل کــودک یــا نوجــوان داشــته باشــند‬ ‫و بــه چــه روش هایــی می تواننــد روابطشــان را بهبــود بخشــند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مشاوره چندسیستمی‬ ‫ایــن روش هــم بــرای خانواده هایــی بــه کار م ـی رود کــه کــودک یــا‬ ‫نوجوانشــان اختــاالت رفتــاری یــا عاطفــی دارد‪ .‬البتــه خانواده هایــی‬ ‫از ایــن روش اســتفاده می کننــد کــه چالش هــای رفتــاری فرزندشــان‬ ‫بــه محیــط خانــه محــدود نمی شــود و در جوامــع بیرونــی مثل مدرســه‬ ‫یــا مهــد کــودک هــم همــان رفتارهــای اشــتباه را نشــان می دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع مشــاوره مســائل گســترده تری را بررســی می کنــد و راهکارهــای‬ ‫متنوع تــری ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مشاوره بین نسلی‬ ‫یکــی از دالیــل اختالفــات خانوادگــی شــکاف بیــن نســل والدیــن و‬ ‫فرزنــدان اســت‪ .‬پدرهــا و مادرهــا ســعی می کننــد مســائل کنونــی‬ ‫فرزندشــان را بــر اســاس اموخته هــای گذشــته خــود حــل کننــد‪ .‬در ایــن‬ ‫روش‪ ،‬مشــاور بررســی می کنــد کــه ایــن رویکــرد والدیــن چــه تاثیــری‬ ‫بــر فرزنــدان گذاشــته و چــه مشــکالتی بــرای انهــا ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روش مشــاوره زمانــی کاربــرد دارد کــه الگوهــای رفتــاری و‬ ‫چالش هــا بیــن نســل های مختلــف ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت احتمــاال مشــاور می توانــد مشــکالتی کــه در اینــده بــرای‬ ‫خانــواد ه بــه وجــود می ایــد را پیشــبینی کنــد‪ ،‬زیــرا یــک الگــوی‬ ‫تکــرار شــونده در خانــواده وجــود دارد‪.‬‬ ‫مشاوره خانواده استراتژیک‬ ‫ایــن روش درمانــی دوره کوتــاه مــدت ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۶‬جلس ـه ای دارد و‬ ‫بــا هــدف تغییــر الگوهــای تعاملــی بیــن اعضــای خانــواده انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن جلســات‪ ،‬مشــاور مشــکالت خانوادگــی را‬ ‫بررســی می کنــد کــه فرزنــدان را تحــت تاثیــر قــرار داده و منجــر بــه‬ ‫بــروز عالئــم مشــکالت رفتــاری در ان هــا شــده‪.‬‬ ‫درمان های ساختاری‬ ‫در ایــن روش‪ ،‬مشــاور بــه بررســی مشــکالتی کــه بخاطــر ســاختار‬ ‫خانــواده بــه وجــود امــده را بررســی و حــل می کنــد‪ .‬مشــاور تــاش‬ ‫می کنــد در نهایــت یــک سلســله مراتــب اصولــی در خانــواده ایجــاد‬ ‫کنــد و بیــن هرکــدام از اعضــای خانــواده در ایــن سلســله مراتــب‪،‬‬ ‫مــرز مشــخصی وجــود داشــته باشــد‪ .‬در درمان هــای ســاختاری‪،‬‬ ‫مشــاور بــه جــای تمرکــز روی رفتارهایــی کــه مشــکل ایجــاد کــرده‪،‬‬ ‫روی ســاختار مشکل ســاز خانــواده تمرکــز می کنــد‪.‬‬ ‫مزایای کار مشاوره خانواده چیست؟‬ ‫مزیت هــای اســتفاده از خدمــات مشــاوره بــرای خانواده هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬متفــاوت اســت‪ .‬در ادامــه بررســی می کنیــم‬ ‫عمومی تریــن مزیت هــای مشــاوره خانــواده چیســت‪:‬‬ ‫ایجــاد مرزهــای درســت و مشــخص بیــن اعضــای خانواده؛تفویت‬ ‫روابــط عاطفــی و خانوادگی؛تعریــف درســت نقش هــای خانــواده‬ ‫بــرای همــه اعضا؛ایجــاد صمیمیــت بیــن اعضــای خانــواده؛‬ ‫توانمندســازی اعضــای خانــواده بــرای برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر‬ ‫و حــل مشــکالتی کــه بیــن ان هــا وجــود دارد؛حــذف کنش هــا و‬ ‫واکنش هــای غیرکاربــردی بیــن اعضــا کــه فقــط تنش هــا را زیــاد‬ ‫می کند؛برطرف کــردن چالش هــای موجــود در برقــراری ارتبــاط‬ ‫و ابــراز احساســات بیــن اعضا؛حــل تنش هــای بیــن خواهــران و‬ ‫بــرادران یــا مــادر و پــدر و فرزندان؛حــل مشــکالت زناشــویی؛‬ ‫کمــک بــه حــل چالش هــای روانــی ناشــی از طــاق بــرای‬ ‫فرزندان؛کنــار امــدن بــا تغییــرات قابــل توجهــی کــه در خانــواده‬ ‫ایجــاد می شــود (مثــل مهاجــرت بــه کشــور دیگــر)؛‬ ‫حــل چالش هــای ناشــی از ورود یــک فــرد جدیــد بــه خانــواده‬ ‫(مثــل همســر پــدر یــا مــادر یــا فرزنــد جدید)؛کنــار امــدن بــا بیمــاری‬ ‫جــدی یــا مــرگ همســر یــا یکــی از اعضــای خانواده؛افزایــش قــدرت‬ ‫حــل مســئله بیــن اعضــای خانــواده‪.‬‬ ‫مزایای مشاوره خانواده‬ ‫مشــاوره خانــواده می توانــد بــه درمــان مشــکالت کــودکان و‬ ‫نوجوانــان کمــک کنــد‪ .‬ایــن مشــکالت عبــارت اســت از‪:‬اختــاالت‬ ‫رفتاری؛مصــرف مــواد مخدر؛رفتــار توهین امیــز بــا ســایر اعضــای‬ ‫خانــواده یــا حتــی افــراد دیگر؛افســردگی‪.‬‬ ‫حــل اختــاالت رفتــاری در ســنین پاییــن می توانــد از بــروز‬ ‫مشــکالت روانــی در ســنین باالتــر پیشــگیری کنــد‪.‬‬ ‫ایا تراپی خانواده واقعا موثر است؟‬ ‫تحقیقــات بســیاری دربــاره میــزان تاثیــر مشــاوره خانــواده‬ ‫انجــام شــده و همــه ان هــا دربــاره موثــر بــودن ایــن فراینــد‪،‬‬ ‫اتفــاق نظــر دارنــد‪ .‬تحقیقــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۸‬انجــام شــد‪،‬‬ ‫نشــان داد رویکردهــای خانــواده محــور مثــل مشــاوره و امــوزش‬ ‫والدیــن‪ ،‬مشــکالتی کــه در ادامــه نــام می بریــم را حــل کــرده‬ ‫است‪:‬مشــکالت خــواب‪ ،‬تغذیــه و وابســتگی نوزادان؛کــودک ازاری‬ ‫و بی توجهــی بــه کودک؛چالش هــای رفتاری؛اختــاالت خــواب یــا‬ ‫غــذا خوردن؛مشــکالت ســامت روان نوجوانــان‪.‬‬ ‫محققــان می گوینــد نوجوانــان در خانواده هایــی کــه در ایــن برنامه هــا‬ ‫شــرکت داشــتند‪ ،‬مشــکالت درونــی و بیرونــی کم تــری را گــزارش‬ ‫کرده انــد‪ .‬والدیــن هــم اعــام کرده انــد کــه روش هــای فرزندپــروری را‬ ‫یــاد گرفته انــد و صمیمیــت در خانواده شــان بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫یک جلسه مشاوره چطور پیش می رود؟‬ ‫جلســات مشــاور خانــواده ممکــن اســت بــه صــورت حضــوری‬ ‫در خانــه یــا کلینیــک یــا انالیــن برگــزار شــوند‪ .‬در ایــن جلســات‬ ‫یــا همــه اعضــای خانــواده حضــور دارنــد یــا بــه صــورت فــردی بــا‬ ‫مشــاور صحبــت می کننــد؛ گاهــی هــم فراینــد مشــاوره بدیــن‬ ‫شــکل اســت کــه تعــدادی از جلســات فــردی و تعــدادی گروهــی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬طــول هــر جلســه معمــوال ‪ ۵۰‬دقیقــه اســت و یکبــار‬ ‫در هفتــه برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫اعضــای خانــواده در طــول جلســه بایــد دربــاره مشــکالت و‬ ‫نگرانی هایشــان صحبــت کننــد‪ ،‬پــس الزم اســت مشــاوری انتخــاب‬ ‫کننــد کــه بــا او احســاس راحتــی دارنــد و حــس می کننــد فــردی‬ ‫قابــل اعتمــاد اســت‪ .‬مشــاور یــا تراپیســت بعــد از گــوش کــردن بــه‬ ‫صحبت هــای اعضــای خانــواده‪ ،‬مشــکل را تشــخیص می دهــد؛‬ ‫گاهــی اوقــات الزم اســت بــه اعضــای خانــواده بگویــد چــه مشــکلی‬ ‫وجــود دارد و گاهــی هــم بــدون اینکــه اطالعــی در ایــن بــاره بدهــد‪،‬‬ ‫هلیله سیاه یکی از گیاهان پرطرف دار هندی‬ ‫هلیلــه ســیاه یکــی از گیاهــان پرطــرف دار هنــدی اســت کــه در هنــد هاریتاکــی (‪ )haritaki‬نامیــده‬ ‫می شــود‪ .‬هاریتاکــی میــوه ای اســت کــه درخشــندگی را بــرای پوســت به ارمغان مـی اورد و بــرای ازبین بردن‬ ‫بیماری هــا‪ ،‬دفــع ســموم و مــواد زائــد از سراســر بــدن‪ ،‬بهبــود هضــم و کاهــش وزن اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫هلیلــه ســیاه چیســت؟ هلیلــه ســیاه بــا اســم علمــی ترمینالیــا چبــوال (‪)Terminalia Chebula‬‬ ‫گیاهــی اســت کــه در شــرق هنــد و نپــال‪ ،‬جنــوب غربــی چیــن و ســریالنکا‪ ،‬مالــزی و ویتنــام رشــد‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن گیــاه به دلیــل فوایــد فراوانــش در طــب ایــورودای هنــدی «مــادر گیاهــان دارویــی» یــا‬ ‫«شــاه داروهــا» نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫فواید هلیله سیاه برای سالمتی‬ ‫‪ .۱‬بهبــود هضــم و گــوارش‪ :‬مصــرف منظــم هلیله ســیاه می توانــد موجــب تقویــت عملکــرد مجــرای‬ ‫گوارشــی و روده هــا و افزایــش جــذب مــواد مغــذی از غــذای مصرفــی شــود‪ .‬همچنیــن پــودر هلیلــه‬ ‫ســیاه بــه بهبــود دفــع‪ ،‬تقویــت و پاکســازی روده بــزرگ و جلوگیــری از یبوســت کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫فراینــد درمــان را اغــاز می کنــد‪ .‬مشــاور بعــد از تشــخیص بــرای‬ ‫درمــان برنامه ریــزی می کنــد و در طــول جلســات بــا اعضــای‬ ‫خانــواده صحبــت می کنــد و تــا جلســه بعــدی بــه ان هــا تمریــن‬ ‫یــا تکالیفــی می دهــد‪.‬‬ ‫شــیوه مشــاوره بــرای هــر خانــواده متفــاوت اســت و بــا توجــه بــه‬ ‫مشــکالت و ترجیــح اعضــای خانــواده انتخــاب می شــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫نمی تــوان دقیــق پیش بینــی کــرد کــه ســناریوی جلســات مشــاوره‬ ‫خانــواده چیســت‪.‬‬ ‫چطــور تشــخیص دهیــم یــک مشــاور خانــواده بــرای مــا مناســب‬ ‫اســت یــا خیــر؟‬ ‫درمانگــر فــردی اســت کــه خانواده هــا خصوصی تریــن رازهایشــان‬ ‫را بــا او در میــان می گذارنــد‪ ،‬پــس بایــد قابل اعتمــاد باشــد و‬ ‫مراجعــان بــا او احســاس راحتــی کننــد‪ .‬ممکــن اســت اعضــای‬ ‫خانــواده بعــد از صحبــت بــا چنــد درمانگــر مختلــف‪ ،‬فــرد مناســب‬ ‫را پیــدا کننــد‪ .‬پــس اگــر تصــور می کنیــد بایــد مشــاورتان را تغییــر‬ ‫بدهیــد‪ ،‬حتمــا ایــن کار را بکنیــد‪.‬‬ ‫به طــور کلــی هیــچ ویژگــی مشــخصی بــرای درمانگــر خــوب وجــود‬ ‫نــدارد؛ ممکــن اســت فــردی کــه به نظــر شــما خــوب اســت‪ ،‬به نظــر‬ ‫خانــواده ای دیگــر درمانگــر خوبــی نباشــد‪ .‬پــس ازمــون و خطــا تنهــا‬ ‫روش پیداکــردن درمانگــر مناســب اســت‪ .‬می توانیــد ایــن نــکات را‬ ‫بــرای پیداکــردن درمانگــر خــوب در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫اگــر اشــنایانتان تجربــه مشــاوره خانــواده را دارنــد‪ ،‬از انهــا‬ ‫راهنمایــی بگیریــد‪.‬در اینترنــت جســت وجو کنیــد‪ ،‬بــا مشــاوران‬ ‫مختلــف اشــنا شــوید و نظــرات کاربــران را دربــاره انهــا بخوانیــد‪.‬‬ ‫از پزشــک خانــواده راهنمایــی بگیرید‪.‬ممکــن اســت معلمــان و‬ ‫مســئوالن مدرســه فرزندتــان هــم درمانگــر مناســبی را بشناســند‪.‬‬ ‫روانشان خانواده حرفه ای‬ ‫بعــد از پیداکــردن مشــاور‪ ،‬بــا او تمــاس بگیریــد و از او بخواهیــد‬ ‫کــه در صــورت امــکان جلس ـه ای بــرای معارفــه در نظــر بگیریــد و‬ ‫در طــی جلســه ایــن مــوارد را بررســی کنیــد‪:‬‬ ‫ســبک درمانگــر چیســت و قــرار اســت چــه رونــدی را برای مشــاوره‬ ‫شــما پیــش بگیرد‪.‬فاصلــه جلســاتی کــه درمانگــر بــرای شــما در‬ ‫نظــر گرفتــه چقــدر اســت و طــول دوره درمــان چقــدر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هزینــه ویزیــت درمانگــر بــرای خانــواده شــما مناســب اســت یــا‬ ‫نه‪.‬ایــا همــه اعضــای خانــواده بــا او احســاس راحتــی می کننــد و‬ ‫بــه او اعتمــاد دارنــد یــا نــه‪.‬‬ ‫البتــه ممکــن اســت در همــان جلســه اول‪ ،‬پاســخ همــه ایــن‬ ‫ســوال ها را پیــدا نکنیــد‪ .‬در هــر صــورت بــه محــض اینکــه متوجــه‬ ‫شــدید درمانگــر نمی توانــد ان طــور کــه بایــد بــه شــما کمــک کنــد‪،‬‬ ‫بــرای تغییــر مشــاور اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر احســاس می کنیــد از رونــد درمــان نتیجــه نمی گیریــد‪،‬‬ ‫درمــان را رهــا نکنیــد و فقــط مشــاورتان را تغییــر بدهیــد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫در ایــن مقالــه بررســی کردیــم مشــاوره خانــواده چیســت و‬ ‫چــه کمکــی بــه خانواده هــا می کنــد‪ .‬اعضــای خانــواده تقریبــا‬ ‫هیچ وقــت نمی خواهنــد بــرای یکدیگــر مشــکلی ایجــاد کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫ندانســتن شــیوه های درســت رفتــاری منجــر بــه مشــکالت بســیاری‬ ‫می شــود‪ .‬بــا امــوزش صحیــح و مشــاوره خانــواده می تــوان ایــن‬ ‫مشــکالت را برطــرف و از بــروز مشــکالت جدی تــر پیشــگیری‬ ‫کــرد‪ .‬اگــر احســاس می کنیــد جــو خانه تــان نــاارام اســت‪ ،‬توصیــه‬ ‫می کنیــم بــا مشــاوری حرفــه ای مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حفاظــت انتی اکســیدانی و ضدباکتریایــی‪ :‬پــودر هلیلــه ســیاه منبعــی غنــی از انتی اکســیدان های قــوی‬ ‫اســت‪ ،‬از جمله‪:‬االجیــک اســید؛گالیک اســید؛چبولیک اســید؛فالونول گلیکوزیدها؛ســلنیوم؛ویتامین ث (‪.)C‬‬ ‫این مواد از بدن شما در برابر سرطان و سایر بیماری های جدی محافظت می کنند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاهــش اســید معــده و محافظــت در برابــر زخــم معــده‪ :‬هلیله ســیاه می توانــد اســید اضافــی معــده‬ ‫را کاهــش دهــد و حتــی بــا افزایــش مخــاط در معــده از زخــم معــده و درد معــده جلوگیــری کنــد‪ .‬میــوه‬ ‫هلیلــه ســیاه غنــی از انتی اکســیدان های پلی فنــول ماننــد گالیــک اســید و االجیــک اســید اســت کــه بــا‬ ‫هلیکوباکترپیلــوری مبــارزه می کننــد و خطــر پیشــرفت زخــم معــده را کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بهبــود دیابــت و ســندروم متابولیکــی‪ :‬قنــد خــون بــاال و کاهــش حساســیت بــه انســولین به علــت‬ ‫رژیــم غذایــی نامناســب عوامــل اصلــی ابتــا بــه دیابــت نــوع ‪ ۲‬و زمینه ســاز ســندروم متابولیــک هســتند‪.‬‬ ‫ترکیبــات موجــود در هلیله ســیاه تــا حــدی ســبب کاهــش قنــد خــون و افزایــش حساســیت به انســولین‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه الزم اســت بیمــاران دیابتــی قبــل از مصــرف هلیلــه ســیاه بــا پزشــک مشــورت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کمــک بــه کنتــرل وزن‪ :‬بــه خــواص هلیلــه ســیاه بــرای الغــری هــم اشــاره شــده اســت چــون بــرای‬ ‫تنظیــم وزن مفیــد اســت‪ .‬ایــن گیــاه معــده را شست وشــو می دهــد و بــه سیســتم هضــم و جــذب مــواد‬ ‫در معده کمک می کند‪ .‬همچنین در افزایش ســرعت متابولیســم بدن موثر اســت و با تقویت ترشــح‬ ‫صفــرا بــه مصــرف چربی هــای بــدن کمــک و چاقــی را مهــار می کنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫کشف مواد مخدر در گنبدکاووس‬ ‫ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬مامــوران کالنتــری ‪ 11‬گنبــدکاووس بــا اشــراف اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی توزیــع کننــدگان‬ ‫موادمخدر در ســطح شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از هماهنگی با مراجع قضائی و درعملیات های موفق امیز و بازرسی از منزل متهم مقدار ‪ 2‬کیلو و ‪ 50‬گرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد‪.‬‬ ‫سرهنگ علی فر خاطرنشان کرد‪ :‬طی این عملیات ‪2‬متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫داستان تبلیغ‬ ‫جذاب برای سفر‬ ‫گردشگری‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری و تورهــای مختلــط‪ ،‬همیشــه‬ ‫پیشــنهادی جــذاب بــرای نســل پرانــرژی و جــوان اســت‪ ،‬یکــی‬ ‫از موضوعــات داغ بــرای اغفــال و کالهبــرداری‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫کانــال و صفحــات مجــازی تحــت عناویــن گردشــگری‪ ،‬البتــه‬ ‫فاقــد مجــوز یــا حتــی جعلــی در شــبکه هــای اجتماعــی مــی‬ ‫باشــد‪ ،‬دوســتی های عاطفــی و روابــط خــارج از عــرف‪ ،‬بســتری‬ ‫ایــده ال جهــت اغفــال و اخــاذی از کاربــران را مهیــا مــی ســازد‪.‬‬ ‫عاشــق مســافرت های گردشــگری و ســیاحتی هســتم‪2 ،‬‬ ‫ســال قبــل تــوی کانال هــای مختلــف گردشــگری در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی عضــو شــده بــودم‪ ،‬تــوی کانال هــای یکــی از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی در حــال نــگاه بــه پیشــنهادهای گردشــگری بــودم کــه‬ ‫یکــی از فراخــوان هــای گردشــگری باعــث جلــب توجــه مــن شــد‪،‬‬ ‫خدمــات‪ ،‬برنامــه ســفر و قیمــت عالــی بــود‪ ،‬ســریع بــرای ادمیــن‬ ‫کانــال پیــام فرســتادم و درخواســت راهنمایــی داشــتم‪ ،‬بعــد از ‪5‬‬ ‫دقیقــه شــخص راهنمــا بــا ادبیاتــی شــیرین و جــذاب شــروع بــه‬ ‫تبلیــغ کانــال و پــرس و جــو از عالئــق مــن بــرای گردشــگری کــرد‪،‬‬ ‫یــک ســاعتی بــا هــم چــت داشــتیم‪.‬‬ ‫نکاتی که در امنیت‬ ‫حساب اینستاگرام‬ ‫باید رعایت شود‬ ‫در اینســتاگرام شــما مشــخصات هویتــی و احتمــاال موقعیــت مکانی تــان‬ ‫را نیــز ثبــت می کنیــد‪ ،‬می توانیــد کاربــران دیگــر را در دایــره دوســتان خــود‬ ‫بررسی مزایا‬ ‫و معایب شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪ 76‬درصــد افــراد بزرگســال در امریــکا از شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ماننــد فیســبوک‪ ،‬اینســتاگرام‪ ،‬توییتــر و غیــره اســتفاده‬ ‫می نماینــد‪ .‬از ســال ‪ 2008‬تــا ژوئیــه ســال ‪ 2015‬ایــن رقــم‬ ‫افزایــش ‪ 26‬درصــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫در رســانه های اجتماعــی‪ ،‬کاربــران ممکــن اســت زندگی نام ـه ای‬ ‫از خــود در قالــب پروفایــل ایجــاد کننــد‪ ،‬بــا دوســتان و غریبه هــا‬ ‫ارتبــاط برقرارکننــد‪ ،‬تحقیــق کننــد و افــکار‪ ،‬تصاویــر‪ ،‬موســیقی ها‪،‬‬ ‫لینک هــا و مــوارد دیگــر را بــه اشــتراک بگذارنــد‪.‬‬ ‫طرفــداران ســایت های شــبکه های اجتماعــی می گوینــد جوامــع‬ ‫انالیــن باعــث افزایــش تعامــل بــا دوســتان و خانــواده می شــوند‬ ‫وبــه معلمــان‪ ،‬کتــاب داران و دانشــجویان دسترســی ارزشــمندی بــه‬ ‫پشــتیبانی و مــواد اموزشــی داده؛ تغییــرات اجتماعــی و سیاســی را‬ ‫تســهیل کــرده و انتشــار اطالعــات مفیــد را ســرعت می بخشــد‪.‬‬ ‫مخالفــان شــبکه های اجتماعــی می گوینــد کــه ســایت ها‪ ،‬از‬ ‫ارتباطــات چهــره بــه چهــره جلوگیــری می کننــد‪ .‬زمــان را در اثــر‬ ‫فعالیت هــای بیهــوده هــدر می دهنــد؛ مغــز و رفتــار کــودکان را‬ ‫تغییرمی دهنــد و انهــا را بــرای بیــش فعالــی مســتعد می ســازند‬ ‫و نیــز کاربــران را در معــرض خظــر شــکارچیانی ماننــد کــودک‬ ‫ازاران و ســارقین قــرار می دهنــد‪ .‬بطــور کلــی اطالعــات نادرســت‬ ‫و بالقــوه ی خطرنــاک‪ ،‬در چنیــن محیط هایــی منتشــر می گــردد‪.‬‬ ‫جنبــه مثبــت‪ :‬شــبکه های اجتماعــی اطالعــات را ســریع تر از هــر‬ ‫رســانه دیگــر پخــش می کننــد‪.‬‬ ‫‪ 78.5‬درصــد از خبرنــگاران رســانه های ســنتی‪ ،‬بــرای بررســی‬ ‫اخبــار فــوری از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد‪59 .‬‬ ‫درصــد از کاربــران توییتــر و ‪ 31‬درصــد از کاربــران فیس بــوک‬ ‫عکس هایــی از خــودش بــرای مــن فرســتاد و گفــت لیــدر‬ ‫تــور هــم هســت‪ ،‬همچنیــن گفــت فضولــی کــرده و نگاهــی‬ ‫بــه عکس هــای پروفایــل اکانــت مجــازی مــن انداختــه اســت‪،‬‬ ‫خالصــه بارهــا بــا هــم چــت کردیــم و تصمیــم گرفتیــم تــوی‬ ‫واتــس اپ چــت صوتــی داشــته باشــیم و بعــد از مدتــی‬ ‫پیشــنهاد خواســتگاری بــه مــن داد‪ ،‬همچنیــن از دنبــال کننــده‬ ‫هــای صفحــه اینســتاگرام خصوصــی مــن شــد‪.‬‬ ‫مدتــی گذشــت و ناگهــان موقــع چــت از مــن خواســت مبلــغ‬ ‫‪ 5‬میلیــون تومــان بــه کارتــش واریــز کنــم‪ ،‬در غیرایــن صــورت‬ ‫اقــدام بــه ارســال عکــس هــای خصوصــی و چــت هــای ردوبــدل‬ ‫شــده بــرای اشــنایان در اینســتاگرام مــی کنــد‪ ،‬متاســفانه بــا‬ ‫زحمــت ایــن مبلــغ رو جــور کــردم و بــه کارت بانکــی او ریختــم‬ ‫تــا مدتــی خبــری از ایــن شــخص نبــود امــا مزاحمت هــا و‬ ‫اخــاذی دوبــاره شــروع شــد‪.‬‬ ‫تصمیــم گرفتــم از دختــر خالــه ام کــه خیلــی صمیمــی بودیــم‬ ‫مشــورت بگیــرم‪ ،‬دخترخالــه از مــن خواســت از تمــام چــت هــا‬ ‫مستندســازی و پرینــت تهیــه کنــم همچنیــن بــرای اثبــات پــول‬ ‫واریــز شــده بــه کارت بانکــی ایــن شــخص کالهبــردار‪ ،‬بــرم‬ ‫بانــک عامــل و پرینــت حســاب بگیــرم و بــه دادســرا شــکایت‬ ‫کنــم‪ ،‬پــس از ایــن مراحــل بــه پلیــس فتــا رفتــم و عاقبــت‬ ‫ایــن ادم حقــه بــاز دســتگیر شــد و تمــام مســتندات چــت از‬ ‫روی گوشــی و لــپ تــاپ ایــن تبهــکار حــذف شــد‪ ،‬پــول هــم‬ ‫برگشــت‪ ،‬تجربــه خیلــی تلخــی بــود و تــوی ایــن مــدت قــرص‬ ‫اعصــاب میخــوردم و حســابی منــزوی شــده بــودم‪.‬‬ ‫در اخــر کارشــناس پلیــس فتــا توصیــه هــای ارزشــمندی بیان نمود‬ ‫و از مــن خواســت حتمــا ًبــه دوســتان و اشــنایان اطــاع دهم‪.‬‬ ‫‪ -1‬افــراد تبهــکار بــا شناســایی عواطــف و احساســات درونــی‬ ‫شــما‪ ،‬اقــدام بــه جعــل شــخصیت منطبــق بــا رویــای شــما‬ ‫خواهنــد کــرد و بــا اعتمــاد ســازی موفــق بــه تبدیــل رابطــه‬ ‫رســمی بــه رابطــه صمیمــی و نزدیــک مــی شوند‪،‬ســپس وارد‬ ‫حریــم خصوصــی افــراد گردیــده و بــا جمــع اوری اطالعــات‪،‬‬ ‫قــادر خواهنــد بــود افــراد فریــب خــورده را تحــت فشــار روحــی‬ ‫و روانــی قــرار داده و نقشــه هــای شــوم خــود را اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحــت هیــچ بهانــه ای اقــدام بــه ارســال اطالعات خصوصی‬ ‫و خانوادگــی بــه افــراد غریبــه در شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی‬ ‫نکنیــد‪ ،‬همچنیــن در صــورت تمایــل بــرای گســترش دامنــه‬ ‫بپذیریــد و عکس هایتــان را بــا ان هــا بــه اشــتراک بگذاریــد‪ .‬ســوالی کــه‬ ‫مطــرح می شــود ایــن اســت‪،‬ایا اقدامــات امنیتــی الزم در مــورد اینســتاگرام‬ ‫را رعایــت می کنیــد؟‬ ‫‪ -۱‬حســاب کاربــری خــود را ‪ Private‬کنید‪:‬یکــی از نکته هــای‬ ‫مهــم حفــظ امنیــت حســاب اینســتاگرام محــدود کــردن ان بــه‬ ‫دوســتانی اســت کــه انهــا را می شناســید‪ .‬فقــط بــه دوســتان‬ ‫مــورد اعتمادتــان اجــازه دهیــد عکس هــای شــما و خانــواده و یــا‬ ‫هــر عکــس دیگــری کــه منتشــر می کنیــد ببیننــد‪ .‬بــرای ایــن کار‬ ‫بایــد حســاب کاربــری اینســتاگرامتان ‪ Private‬باشــد ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬افــراد ناشناســی کــه شــما را ‪ Follow‬می کننــد را ‪ Block‬کنیــد‪:‬‬ ‫بســیار خــوب در مرحلــه قبــل شــما حســاب تان را ‪ Private‬کردیــد امــا‬ ‫همچنــان افــرادی کــه شــما ا ‪ Follow‬می کننــد قــادر هســتند عکس هــا‬ ‫ی ان هــا یعنــی موقعیت شــما را ببیننــد‪ .‬در‬ ‫و همچنیــن موقعیــت مکانـ ‬ ‫پسـت های قبلــی در مــورد شــبکه های اجتماعــی نوشــت ه بودیــم کــه بــا‬ ‫کســانی در ارتبــاط باشــید کــه ان هــا را می شناســید‪ ،‬پــس نگاهــی بــه‬ ‫‪Follower‬هــای خــود بیندازیــد و ببینیــد ا افــرادی هســتند کــه هویــت‬ ‫ان هــا بــرای شــما مشــخص نیســت ؟ انهــا را ‪ Block‬کنیــد‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب فقــط افــرادی را در قســمت ‪Follower‬هــای خــود خواهیــد‬ ‫داشــت کــه می شناســید و بــه ان هــا اعتمــاد داریــد‪.‬‬ ‫ی اینســتاگرام تان را ‪ Private‬نــگاه دارید‪ :‬در‬ ‫‪ -۳‬اطالعــات حســاب کاربــر ‬ ‫دنبــال اخبــار جدیــد در ایــن ســایت ها بــوده اند‪.‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی در مقایســه بــا ‪ 66‬درصــد بــرای تلویزیــون‪ 26 ،‬درصــد‬ ‫بــرای روزنامه هــا و ‪ 23‬درصــد بــرای رادیــو‪ ،‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫منابــع خبــری بــرای ‪ 46‬درصــد امریکایی هــا هســتند‪.‬‬ ‫کاربــران شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬مســئول گــزارش وقایــع قبــل از‬ ‫رســانه های ســنتی هســتند‪ ،‬از جملــه بــه حمــات پاریــس در فرانســه‬ ‫در ‪ 13‬نوامبــر ‪ ،2015‬شــیوع ابــوال در نیجریــه و ســیرالئون در مــاه جــوالی‬ ‫‪ ،2014‬بمــب گــذاری در ماراتــن بوســتون در ‪ 15‬اوریــل ‪ 2013‬و تیرانــدازی‬ ‫ســالن تئاتــر در ‪ 20‬ژوئیــه ‪ 2012‬در ‪ Aurora‬امریــکا اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫مقامــات بلنــد پایــه امریکایــی بیــان کرده انــد کــه بــه ســبب‬ ‫گــردش ســریع اطالعــات در شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬مشــتاق‬ ‫اســتفاده از امکانــات انهــا بــوده و بیــان کرده انــد کنفرانس هــای‬ ‫خبــری بــا تاخیــر زیــادی اطالعــات را بــه اطــاع عمــوم می رســانند‪.‬‬ ‫جنبــه منفــی‪ :‬شــبکه های اجتماعــی گســترش اطالعــات غیــر‬ ‫قابــل اعتمــاد و غلــط را ممکــن می ســازند‪.‬‬ ‫‪ ٪64‬از افــرادی کــه از توییتــر بــرای پیگیــری اخبــار اســتفاده می کننــد‬ ‫می گوینــد کــه بــا چیــزی کــه بعدهــا پــی بردنــد «درســت نیســت» مواجــه‬ ‫شــده انــد‪ ٪16 .‬از کاربــران توییتــر بیــان داشــته اند کــه « انهــا خبــری را‬ ‫بازتوییــت یــا توییــت کــرده و بعــدا پی برده انــد کــه دروغ بــوده اســت»‬ ‫در ســه مــاه قبــل از انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ‪2016‬‬ ‫امریــکا خبرهــای دروغیــن دربــاره دو نامــزد درمجمــوع ‪37.6‬‬ ‫میلیــون بــار در فیس بــوک بــه اشــتراک گذاشــته شــد‪ .‬اطالعــات‬ ‫نادرســت از طریــق رســانه های اجتماعــی می توانــد بــه خشــونت‬ ‫یــا تهدیــدات خشــونت منجــر شــود‪.‬‬ ‫در دســامبر ‪ 2016‬یک مرد ‪ 28‬ســاله پس از تیراندازی در رســتورانی‬ ‫در واشــنگتن دســتگیر شــد‪ .‬وی اطالعاتــی نادرســت در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی مبنــی بــر فعالیــت گروهکــی کــودک ازار به رهبــری هیالری‬ ‫کلینتــون در زیرزمیــن اشــپزخانه رســتوران خوانــده بــود‬ ‫تحقیقــات در دانشــگاه میشــیگان حاکــی از ایــن اســت کــه حتــی‬ ‫وقتــی اطالعــات نادرســت اصــاح می شــوند‪ ،‬تعــداد افــرادی کــه‬ ‫اصــاح را از طریــق رســانه های اجتماعــی مشــاهده می کننــد و یــا‬ ‫ان را بــه اشــتراک می گذارنــد‪ ،‬کمتــر از تعــداد افــرادی اســت کــه‬ ‫اطالعــات غلــط را می بیننــد یــا بــه اشــتراک می گذارنــد‪.‬‬ ‫جنبــه ی مثبــت‪ :‬ســایت ها وشــبکه های اجتماعــی بــه‬ ‫دانشــجویان کمــک می کننــد تــا در مدرســه بهتــر عمــل کننــد‪:‬‬ ‫‪ ٪59‬از دانش امــوزان بــا دسترســی بــه اینترنــت گــزارش‬ ‫می دهنــد کــه ازشــبکه های اجتماعــی بــرای بحــث در مــورد‬ ‫موضوعــات اموزشــی اســتفاده می کننــد و ‪ ٪50‬از ســایت ها بــرای‬ ‫صحبــت در مــورد تکالیــف مدرســه اســتفاده می کننــد‪ .‬پــس از‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫‪589‬‬ ‫خطراتی که ممکن است‬ ‫در شبکه های اجتماعی‬ ‫پیش روی افراد باشد‬ ‫رابطــه اجتماعــی در فضــای مجــازی‪ ،‬بــا هماهنگــی و مشــورت‬ ‫بــا خانــواده تصمیــم بگیریــد‪ ،‬فعالیت هــای مخفیانــه موجــب‬ ‫حــوادث و اتفاقــات ناخواســته ای خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬از انتشــار عکس هــای خصوصــی در پروفایــل و صفحــات‬ ‫شــبکه های اجتماعــی مجــازی پرهیــز کنیــد تــا مــورد طمــع افــراد‬ ‫تبهــکار قــرار نگیریــد‪ ،‬همچنیــن مجرمیــن اینترنتــی بــا ایجــاد‬ ‫صفحــات جعلــی و انتشــار عکس هــای دیگــران‪ ،‬قــادر بــه‬ ‫کالهبــرداری‪ ،‬مزاحمــت و تخریــب شــخصیت ان هــا مــی باشــند‪.‬‬ ‫‪ -4‬اگــر مــورد تهدیــد و اخــاذی در فضــای مجــازی قــرار گرفتیــد‪،‬‬ ‫مطمئــن باشــید بــا قبــول اولیــن خواســته تبهــکار‪ ،‬گرفتار نقشــه های‬ ‫شــوم و بــازی هــای جدیــد او خواهیــد شــد‪ ،‬بنابرایــن در اســرع وقــت‬ ‫بــا کارشناســان پلیــس فتــا مشــورت و بــرای شــکایت اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬بــرای هوشــیاری و اگاهــی از اســیب هــا‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫پیشــگیری و اخبــار جرائــم ســایبری‪ ،‬همچنیــن تعامــل بــا‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا بــه وب ســایت ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫مراجعــه نماییــد‪.‬‬ ‫قســمت معرفــی خودتــان اطالعــات بیــش انــدازه ننویســید و ســعی کنیــد‬ ‫بــا منتشــر نکــردن اطالعــات مهــم در بــاره خودتــان‪ ،‬حریــم شــخصی تان را‬ ‫حفــظ کنیــد‪ .‬وارد قســمت ‪ EDIT PROFILE‬حســاب کاربری تــان شــوید و‬ ‫اطالعــات بیــش از انــدازه و مهم تــان را حــذف کنیــد‪ .‬ایــن قســمت بــه خــود‬ ‫شــما بســتگی دارد‪ ،‬ممکــن اســت حتــی نوشــتن اســم فرزندتــان حریــم‬ ‫شــخصی تان را بــه خطــر بینــدازد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬موقعیــت خــود را منتشــر نکنیــد‪ :‬یکــی دیگــر از اقدامــات‬ ‫امنیتــی اینســتاگرام بــرای حفــظ اطالعــات شناســایی شــما و‬ ‫همچنیــن جلوگیــری از خطــرات دنیــای دیجیتــال و واقعــی‪،‬‬ ‫مخفــی نــگاه داشــتن موقعیت تــان اســت‪ .‬مطمئــن شــوید‬ ‫کــه ســرویس ‪ location‬یــا همــان موقعیــت مکانــی شــما‬ ‫در حســاب کاربــری اینســتاگرام تان خامــوش یــا غیــر فعــال‬ ‫اســت‪ .‬فرامــوش نکنیــد در قــدم اول خودتــان در عنوان هــای‬ ‫عکس هایــی کــه منتشــر می کنیــد موقعیت تــان را ننویســید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬گزینــه تــگ کــردن را بــه حالــت تائیــد دســتی تغییــر دهیــد‪ :‬تصــور‬ ‫کنیــد فــردی بــرای خصومــت و یــا هر دلیلی حســاب اینســتاگرام شــما را در‬ ‫عکس نامناسبی تگ (‪ )Tagging‬بکند‪ .‬و یا شما عکسی را با دوست تان‬ ‫ت شــما این عکس‬ ‫انداخته ایــد کــه نمی خواســتید منتشــر کنیــد ولــی دوسـ ‬ ‫را در اینســتاگرام منتشــر می کنــد و شــما را تــگ می کنــد یعنــی نــام شــما و‬ ‫حســاب کاربــری اینســتاگرام تان بــه ان عکــس اضافــه می شــود!‬ ‫انکــه دبیرســتان جــورج در پورتلنــد در اورگان‪ ،‬برنامــه رســانه های‬ ‫اجتماعــی را بــرای مشــارکت دانشــجویان معرفــی کــرد‪ ،‬نمــرات‬ ‫‪ 50‬درصــد افزایــش یافــت‪ ،‬غیبــت مزمــن بــه میــزان ‪ 33‬درصــد‬ ‫کاهــش یافــت و ‪ 20‬درصــد از دانش امــوزان مــدارس بــه طــور‬ ‫داوطلبانــه تکالیــف اضافــی را انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫برابــر مطالعــه ی انجــام شــده در ژانویــه ‪ 2015‬کــه درمجلــه‬ ‫روانشناســی توســعه کاربــردی منتشــر شــده اســت « دانشــجویان‬ ‫ســال اول کالــج بایــد از ســایت های شــبکه های اجتماعــی بــرای‬ ‫ایجــاد شــبکه های دوســتان جدیــد‪ ,‬اشــتراک احساســات اجتماعــی‬ ‫در مــدارس جدیــد و کاهــش خطــر اخــراج شــدن اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫جنبــه ی منفــی‪ :‬دانش اموزانــی کــه از شــبکه های اجتماعــی‬ ‫زیــاد اســتفاده می کننــد‪ ،‬نمــرات کمتــری اخــذ می کننــد‪:‬‬ ‫‪ 31‬درصــد از نوجوانــان می گوینــد کــه اســتفاده از رســانه های‬ ‫اجتماعــی در هنــگام انجــام تکالیــف‪ ،‬کیفیــت کار انهــا را کاهــش‬ ‫مــی دهــد‪ .‬دانش اموزانــی کــه از رســانه های اجتماعــی اســتفاده‬ ‫می نمودنــد‪ ،‬معــدل ‪ 3.06‬را داشــتند‪ ،‬در حالــی کــه معــدل‬ ‫کاربــران غیرمجــاز ‪ 82/3‬بــود‪ .‬دانش اموزانــی کــه درهنــگام‬ ‫مطالعــه از رســانه های اجتماعــی اســتفاده می نمودنــد‪ ،‬در‬ ‫ازمون هــا ‪ 20‬درصــد افــت داشــتند‪.‬‬ ‫نمــرات دانشــجویان بــرای هــر ‪ 93‬دقیقــه بیشــتر از متوســط ‪106‬‬ ‫دقیقــه در روز ‪ ،‬بــه میــزان ‪ 0.12‬امتیــاز کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬یــک‬ ‫مطالعــه نشــان داد مدارســی کــه ممنوعیــت تلفن همراه اعمــال کرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــا بهبــود عملکــرد ‪ 6.41‬درصــد از دانش امــوزان روبــرو شــدند‪.‬‬ ‫اجــرای قانــون از شــبکه های اجتماعــی بــرای بدســت اوردن و‬ ‫پیگیــری مجرمــان اســتفاده می کنــد‪:‬‬ ‫‪ 3‬درصــد از متخصصــان فــدرال‪ ،‬ایالتــی و محلــی در همه پرســی‬ ‫«اظهــار می کننــد» رســانه های اجتماعــی بــه حــل جرائــم ارتــکاب‬ ‫شــده کمــک می کننــد‪ .‬یــک نظرســنجی توســط انجمــن بین الملــل‬ ‫فرماندهــان پلیــس نشــان داد کــه ‪ 85‬درصــد از دفاتــر پلیــس‬ ‫از رســانه های اجتماعــی بــرای حــل جنایــات اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫اداره پلیــس شــهر نیویــورک نیــز از واحــدی بنــام «ردیــاب توییتــر»‬ ‫بــرای دســتگیری مجرمانــی کــه در شــبکه های اجتماعــی فعالیــت‬ ‫و خودســتایی می کننــد! اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫ســایت ها وشــبکه های اجتماعــی بــه پیگــرد قانونــی و محکومیــت‬ ‫تعــدادی از جرایــم کمــک نموده انــد‪ ،‬از جملــه‪ ،‬بــه متهــم نمــودن‬ ‫یــک فوتبالیســت حرف ـه ای در مــورد ارتبــاط نامشــروع بــا فــردی‬ ‫زیــر ســن قانونــی در انگلیــس در ســال ‪ 2016‬و دســتگیری‬ ‫شورشــیان مســابقات هاکــی در ونکــوور در کانــادا در ســال ‪2011‬‬ ‫می تــوان اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫مطمئنــا ً چــه شــما وابســته بــه شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫باشــید یــا یــک کاربــر ســاده‪ ،‬یــا حتــی کســی کــه تــازه بــه‬ ‫فکــر اســتفاده از ایــن شــبکه هــا افتــاده اســت؛ ســواالتی‬ ‫در خصــوص مزایــا و معایــب شــبکه هــای اجتماعــی داریــد‪.‬‬ ‫گاه در شــبکه هــای اجتماعــی بــا مطالــب جالــب و ســرگرم‬ ‫کننــده و اموزنــده ای روبــرو مــی شــویم کــه جنبــه ســرگرمی‬ ‫و امــوزش را دارنــد و گاهــی بــا مــوارد مخــرب و مبتــذل‪.‬‬ ‫اینکــه چگونــه اســتفاده کنیــم و بهــره ببریــم بســتگی بــه‬ ‫خــود فــرد و دیــدگاه وی دارد‪ .‬امــا گاهــی ایــن شــبکه هــا‬ ‫مــی تواننــد امنیــت و ســرمایه مالــی و شــخصی مــا را بــه‬ ‫خطــر بیاندازنــد‪.‬‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی ایــن روزهــا یکــی از ســرگرم کننــده‬ ‫تریــن و جــذاب تریــن تفریحــات جوانــان و نوجوانــان کشــور‬ ‫اســت کــه زمــان زیــادی از ان هــا را در طــی روز بــه خــود‬ ‫اختصــاص مــی دهــد‪.‬‬ ‫ســایت پلیــس فتــا در ایــن مطلــب اموزشــی ســعی بــر ایــن‬ ‫دارد کــه مهــم تریــن خطــرات شــبکه هــای اجتماعــی کــه‬ ‫در کمیــن افــراد نــا اگاه اســت را بــرای اطــاع رســانی شــما‬ ‫کاربــران عزیــز بیــان نمایــد‪.‬‬ ‫‪ . ۱‬تغییر هویت برای اخاذی از دوستان در شبکه های اجتماعی‬ ‫گاهــی افــرادی بــا تغییــر هویــت مجــازی و تصاویــر خــود در‬ ‫حســاب هــای کاربــری شــبکه هــای اجتماعــی از دوســت و‬ ‫اشــنایان خــود یــا حتــی غریبــه هــا در فضــای مجــازی اخــاذی‬ ‫مــی کننــد‪ .‬پلیــس فتــا در بررســی پرونــده هــای خــود بــا مــوارد‬ ‫بســیار زیــادی از ایــن دســت اتفاقــات رو بــه رو مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ . ۲‬حتک حیثیت و اخاذی در پی برهم خوردن‬ ‫روابط در این فضا‬ ‫گاهــی اوقــات افــراد بــه روابــط خــود بــا دیگــران در ایــن‬ ‫فضــا اطمینــان زیــادی دارنــد و فکــر مــی کننــد ایــن ارتبــاط‬ ‫تــا ابــد باقــی مــی مانــد و متعهدانــه اســت بــه همیــن دلیــل‬ ‫اقــدام بــه رد و بــدل کــردن و ارســال عکــس و فیلــم هــای‬ ‫شــخصی خــود بــه ان شــخص مــی نماینــد امــا غافــل از‬ ‫اینکــه پــس از اتمــام ایــن رابطــه‪ ،‬چــه بــر ســر حیثیــت و‬ ‫ابــروی مــا مــی ایــد‪ .‬بنابرایــن مراقــب دوســتی هــای فضــای‬ ‫مجــازی کــه بــه هیــچ وجــه قابــل اطمینــان نیســت باشــید‪.‬‬ ‫‪ . ۳‬ترویج رابطه های خارج از عرف و نا مشروع‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی خصوصــا اینســتاگرام افــراد بــا‬ ‫اشــتراک گــذاری چنــد فیلــم وعکــس زیبــا در یک صفحــه‪ ،‬خود‬ ‫را معرفــی و اقــدام بــه جــذب افــراد ســاده لــوح کــه بــه راحتــی‬ ‫قربانــی مقاصــد شــوم انهــا مــی شــوند‪ ،‬مــی کننــد‪ .‬بــه ایــن‬ ‫صــورت کــه بــا ایجــاد یــک رابطــه دوســتی و ســپس پیشــنهاد‬ ‫رابطــه نامشــروع‪ ،‬پــس از مدتــی شــخص قربانــی را تهدیــد بــه‬ ‫افشــای ایــن رابطــه مــی کننــد و از او اخــاذی مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ . ۴‬خطر سرقت هویت گروه های سنی کودکان‬ ‫و نوجوانان‬ ‫گاهــی کالهبــرداران در ظاهــر دوســت یــا ‪ follower‬در‬ ‫اینســتاگرام بــه نوجوانانــی کــه تجربــه زیــادی ندارنــد نزدیــک‬ ‫شــده و اطالعــات شــخصی انهــا را بدســت مــی اورنــد و‬ ‫ســپس بــا دانســتن ایــن اطالعــات اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫مالــی از انهــا مــی کننــد‪ .‬مثــا از اطالعــات حســاب بانکــی‬ ‫انهــا ســوء اســتفاده و از ان برداشــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ . ۵‬کالهبرداری از طریق تبلیغات دروغین‬ ‫کالهبــرداران در شــبکه هــای اجتماعــی بــا راه انــدازی‬ ‫کانــال یــا صفحــات‪ ،‬بــه ظاهرخــود را فروشــگاه اینتذنتــی‬ ‫یــا اژانــس هواپیمایــی یــا … معرفــی مــی کننــد و در قبــال‬ ‫فــروش کاال یــا بلیطهواپیمــا و تــور‪ ،‬از کاربــران هزینــه هایــی‬ ‫اخــذ مــی کننــد و در صورتــی کــه هیــچ کاال یــا خدماتــی بــرای‬ ‫فــروش وجــود نــدارد و کاربــر فریــب خــورده پــول خــود را از‬ ‫دســت داده اســت‪.‬‬ ‫مشــاهده مــی کنیــد کــه کالهبــرداران مــی تواننــد از‬ ‫ایــن شــبکه هــای اجتماعــی و اطالعــات مــا سوءاســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬بنابرایــن مراقــب اطالعــات مهــم خــود در ایــن‬ ‫شــبکه هــا باشــید و بــه دوســتان مجــازی خــود هیــچ گاه‬ ‫اعتمــاد نکنیــد و هیــچ گاه عکــس‪ ،‬فیلــم‪ ،‬اطالعــات بانکــی و‬ ‫… را در اختیــار کســی نگذاریــد‪.‬‬ ‫در خرید اینترنتی مراقب‬ ‫کالهبرداران باشید‬ صفحه 7 ‫گرامیداشت روز خبرنگار ‪ -‬گنبد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -589‬سال هشتم‬ ‫‪-589-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/22‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪22 - 2022 //‬‬ ‫‪// 20 - 1401 //05‬اوت‬ ‫ شنبه ‪05//29‬‬ ‫‪85‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ‪ -‬مهدی تقوی‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‪ -‬حمیده کریمی‬ ‫اضطراب قبل از سفر‪،‬‬ ‫راه های مقابله‬ ‫بســیاری از افــراد بــرای ســفررفتن دچــار اضطــراب می شــوند‪ .‬اضطــراب‬ ‫قبــل از ســفر بعضــی مواقــع بــه قــدری زیــاد اســت کــه حتــی شــاید باعــث‬ ‫شــود افــراد به کلــی قیــد ســفرکردن را بزننــد‪ .‬اگــر شــما هــم دچــار ایــن‬ ‫اضطــراب می شــوید‪ ،‬ایــن مطلــب را بخوانیــد تــا روش هــای کنار امــدن‬ ‫بــا ان را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪-588‬‬ ‫‪ .۳‬پیش از سفر برای مسئولیت های خانه برنامه ریزی کنید‬ ‫عامــل ایجــاد اضطــراب ســفر در برخــی افــراد فکــر ترک کــردن خانــه‬ ‫اســت‪ .‬ترک کــردن خانــه‪ ،‬بچه هــا یــا حیوانــات خانگــی می توانــد اســترس‬ ‫زیــادی بــرای فــرد ایجــاد کنــد‪ .‬البتــه درســت مثــل برنامه ریزی کــردن بــرای‬ ‫وقایــع ســفر‪ ،‬می توانیــد بــرای مســئولیت هایی کــه در خانــه بــر عهــده ‬ ‫شماســت هــم برنامه ریــزی کنیــد تــا مقــداری از نگرانــی شــما کــم شــود‪.‬‬ ‫از یــک نگهبــان کمــک بگیریــد یــا خانــه را بســپارید بــه یکــی از دوســتانی‬ ‫کــه بــه او اطمینــان داریــد تــا در غیــاب شــما بــه کارهــا رســیدگی کنــد‪ .‬مثــا‬ ‫گلدان هــا را اب بدهــد یــا مراقــب حیوانــات خانگــی باشــد‪ .‬می توانیــد در‬ ‫طــول ســفر مرتــب بــا انهــا در ارتبــاط باشــید تــا از وضعیــت خانــه مطمئــن‬ ‫شــوید و بــدون نگرانــی از ســفر خــود لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برای خودتان حواس پرتی ایجاد کنید‬ ‫کــدام فعالیــت اســت کــه از انجــام دادن ان لــذت می بریــد و اســترس‬ ‫شــما را کــم می کنــد؟ بــرای بعضــی از افــراد بازی هــای ویدئویــی و دیــدن‬ ‫فیلــم و ســریال بهتریــن کار بــرای گذرانــدن زمــان اســت و حــواس انهــا‬ ‫را از نگرانی هــا و افــکار منفــی پــرت می کنــد‪ .‬بعضــی از افــراد هــم‬ ‫فعالیت هــای ارامش بخــش مثــا خوانــدن کتــاب یــا حل کــردن پــازل را‬ ‫دوســت دارنــد‪.‬‬ ‫حواس پرتی هــای لذت بخــش می تواننــد افــکار منفــی را از شــما دور‬ ‫کننــد و بــه شــما مشــغله ای مثبــت بدهنــد کــه روی ان تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تن ارامی یا ریلکسیشن را امتحان کنید‬ ‫قبــل از ترک کــردن خانــه بــرای ســفر‪ ،‬تکنیک هــای تن ارامــی یــا‬ ‫ریلکسیشــن را یــاد بگیریــد و در طــول ســفر از انهــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه ایــن روش هــا‪ ،‬مثــا مراقبــه‪ ،‬می تواننــد‬ ‫بــه میــزان چشــمگیری در کاهــش عالئــم اضطــراب نقــش داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نفس کشــیدن عمیــق و ارام کــردن عضــات هــم کمــک می کننــد کــه ارام‬ ‫شــوید و بــا اضطــراب مقابلــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬با دوستان خود سفر کنید‬ ‫اگر تنها ســفرکردن باعث می شــود که دچار اضطراب شــوید‪ ،‬همراه کســی‬ ‫بــه ســفر برویــد‪ .‬اگــر قصــد داریــد بــا کســی ســفر کنیــد‪ ،‬عــاوه بــر دوســتان و‬ ‫اشــنایان نزدیــک می توانیــد همــراه تورهــای ســفر گروهــی هــم بشــوید‪ .‬اگــر‬ ‫کســی همــراه شــما باشــد‪ ،‬شــاید بــرای ســفرکردن و ماجراجویی هــای جدیــد‬ ‫راحت تــر باشــید و ان را بیشــتر بپذیریــد‪ .‬یکــی از مزایــای ســفرهای گروهــی‬ ‫ایــن اســت کــه تــا انتهــای ســفر می توانیــد چنــد دوســت جدیــد هم پیــدا کنید‬ ‫کــه همیشــه همــراه هــم ســفر کنید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬درمان های دارویی را امتحان کنید‬ ‫اگــر مشــاوره و برنامه ریــزی و ایجــاد حواس پرتــی کمکی به کاهش اســترس‬ ‫ســفر نکــرد‪ ،‬درمــان دارویــی یکــی از گزینه هــای دیگــر خواهــد بــود‪ .‬معمــوال‬ ‫دو نــوع دارو بــرای اضطــراب تجویــز می شــود‪ :‬داروهــای ضدافســردگی و‬ ‫بنزودیازپین هــا‪.‬‬ ‫در صــورت حملــه پانیــک هنــگام مســافرت‪ ،‬بنزودیازپینــی ماننــد لورازپــام‬ ‫می توانــد تســکین فــوری و کوتاه مــدت ایجــاد کنــد‪ .‬قبــل از شــروع ســفر‬ ‫دربــاره شــرایط خــود بــا پزشــک مشــورت کنیــد تــا اگــر دارویــی نیــاز اســت‪،‬‬ ‫بــرای شــما تجویــز کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬جنبه های مثبت سفر را ببینید‬ ‫مســافرت یکــی از فعالیت هــای تفریحــی محبــوب اســت‪ .‬مــردم از هــر‬ ‫فرصتــی کــه دارنــد بــرای ســفر بــه مناطــق جدیــد و کســب تجربه هــای تــازه‬ ‫اســتقبال می کننــد‪ .‬اشــنایی بــا فرهنگ هــای متفــاوت و اشــپزی های متنــوع‬ ‫و دیــدن مناظــر زیبــا تنهــا گوش ـه ای از جذابیت هــای ســفر هســتند‪.‬‬ ‫قبــل از شــروع ســفر‪ ،‬تمــام جنبه هــای مثبــت مســافرت خــود را پیش بینــی‬ ‫و یادداشــت کنیــد‪ .‬بــه مقصــد فکــر کنیــد و بــرای لذت بــردن از جاذبه هــا و‬ ‫زیبایی هــای ان برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬وقتــی در طــول ســفر دچــار اضطــراب و‬ ‫نگرانــی می شــوید‪ ،‬بــه فهرســت جنبه هــای مثبــت نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫چه زمانی برای اضطراب پیش از سفر به درمانگر مراجعه کنیم؟‬ ‫اضطــراب زمانــی بــه مشــکلی جــدی تبدیــل می شــود کــه نشــانه های ان‬ ‫روی کیفیــت زندگــی روزانــه تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫یکــی از رایج تریــن ابزارهــای تشــخیصی بــرای اختالل هایــی مثــل‬ ‫اضطــراب‪ ،‬اســتفاده از معیــار راهنمــای تشــخیصی و امــاری اختالل هــای‬ ‫روانــی یــا به اختصــار ‪ 5-DSM‬اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن معیــار اگــر‬ ‫نشــانه های زیــر را داریــد‪ ،‬دچــار اختــال اضطــراب هســتید‪:‬‬ ‫به مدت بیش از ‪ ۶‬ماه‪ ،‬بیشتر روزها اضطراب بیش ازحد دارید‪.‬‬ ‫به مــدت بیــش از ‪ ۶‬مــاه‪ ،‬بیشــتر روزهــا حداقــل ‪ ۳‬مــورد از عالئــم شــایع‬ ‫اضطــراب را تجربــه می کنیــد‪.‬‬ ‫نمی توانیــد اضطــراب خــود را کنتــرل کنید‪/.‬اضطــراب شــما باعــث ایجــاد‬ ‫فشــار روانــی و مانــع زندگــی روزمــره شــده اســت‪.‬‬ ‫هیــچ بیمــاری روانــی دیگــری نداریــد کــه عالئــم اضطــراب را ایجــاد کــرده‪/‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگــر تعــداد مشــخصی از ایــن نشــانه ها را داریــد و اضطــراب قبــل از ســفر‬ ‫بــر زندگــی روزمــره شــما تاثیــر منفــی گذاشــته اســت‪ ،‬وقــت ان اســت‬ ‫نگاهی به کودتای ‪ 28‬مرداد‬ ‫در گفت وگو با یعقوب توکلی‬ ‫کودتای ‪ 28‬مرداد؛‬ ‫دشنهدشمنیانگلیس‬ ‫در جان ملت ایران‬ ‫سرویس تاریخ‬ ‫یعقــوب توکلــی گفــت‪ :‬اگــر بخواهیــم بگوییــم این کودتــا به دلیل‬ ‫نــگاه حقوقــی مــردود اســت‪ ،‬دچــار بالهــت حقوقــی هســتیم و‬ ‫گرفتــار نوعــی بــه اصطــاح جمــات تحقیرامیــز کــه حــال اگــر اســیر‬ ‫یــک بــازی نشــویم کودتــا بــه معنــای واقعــی کلمــه در ‪ 28‬مــرداد‬ ‫اتفــاق افتــاد کــه اســتراتژی منطقــه را تغییــر داد‪...‬‬ ‫کودتــای ‪ 28‬مــرداد؛ دشــنه دشــمنی انگلیــس در جــان ملــت‬ ‫ایــران‪ /‬چــرا حکــم عــزل شــبانه بــه مصــدق داده شــد؟‬ ‫خبرگــزاری کتــاب ایران(ایبنــا)‪ ،‬ســالگرد ‪ 28‬مــرداد فرصــت‬ ‫خوبــی اســت تــا از چنــد روز قبــل اســناد‪ ،‬مــدارک و گفت وگــو‬ ‫دربــاره ان صــورت بگیــرد تــا بــه دانســته های مــا اضافــه شــود و‬ ‫همیــن طــور بــه ســواالتی کــه بایــد بــرای پاســخ بــه انهــا ســراغ‬ ‫انچــه برویــم کــه از ایــن رویــداد بــه جا مانده اســت‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫در موافقــت و مخالفــت بــا کودتــای ‪ 28‬مــرداد انبوهــی از اســناد‬ ‫و مــدارک بــه جــا مانــده و همین طــور کتــاب بــه چــاپ رســیده‬ ‫اســت کــه می توانــد بــه تحقیــق و بررســی دربــاره ایــن رویــداد‬ ‫بــه مــا کمــک کنــد‪ .‬هــر چنــد هنــوز بخشــی از اســناد امریکایــی‬ ‫و انگلیســی ان هنــوز بــه چــاپ نرســیده و بایــد منتظــر مانــد‬ ‫تــا از ارشــیوهای محرمانــه بیــرون کشــیده شــوند و بــه چــاپ‬ ‫برســند‪ .‬ان موقــع شــاید بتــوان بــا اشــکار شــدن جزئیــات بیشــتر‬ ‫دربــاره کودتــا بــودن یــا نبــودن ‪ 28‬مــرداد بحــث و گفت وگــو کــرد‪.‬‬ ‫بــرای بررســی ایــن رویــداد بــا یعقــوب توکلــی‪ ،‬پژوهشــگر تاریــخ‬ ‫معاصــر بــه گفت وگــو نشســتیم کــه در ادامــه می توانیــد نقطــه‬ ‫نظــرات ایــن پژوهشــگر را بخوانیــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما ‪ 28‬مــرداد کودتــا بــود یــا خیــر؟ چــه دالیلــی در‬ ‫قبــول کودتــا دارید؟بلــه در ‪ 28‬مــرداد ‪ 1332‬کودتــا صــورت‬ ‫گرفــت‪ .‬اگرچــه برخــی در ایــران ان را کودتــا نمی داننــد نگاهــی‬ ‫بــه شــدت حقوقــی بــه ان دارنــد و بــه نظــرم حقــوق زده هســتند‪.‬‬ ‫کودتــا یعنــی اعمــال زور و بــه میــان امــدن قــوه قهریــه‪ .‬بــه‬ ‫عبارتــی کوتــاه کــردن دســت یــک جریــان از قــدرت بــا تکیــه بــر‬ ‫قــدرت قهریــه‪ .‬ایــن تعریفــی کــه از کودتــا ارائــه کــردم در جریــان‬ ‫‪ 28‬مــرداد روی داد کــه در ان هــم کار اطالعاتــی صــورت گرفــت‬ ‫هــم نیــروی امنیتــی حضــور فعــال داشــت در کنــار تجمیــع‬ ‫اراذل و اوبــاش بــا حضــور نظامیــان کودتایــی را صــورت دادنــد‬ ‫کــه منجــر بــه کنــار رفتــن دولــت مصــدق شــد‪ .‬بــه نظــرم یــک‬ ‫بخــش از کودتــا و یــک جــزء از ان و یکــی از پیچ هــای تغییــر‬ ‫رونــد جامعــه بــاز کــردن پیــچ حقوقــی نامــه بــه اصطــاح عــزل‬ ‫دکتــر مصــدق بــود‪ .‬در غیــر این صــورت اگــر بگوییــم کودتــا نبــود‬ ‫و شــاه در یــک حرکــت قانونــی خواســته تغییــری در ســاختار‬ ‫سیاســی صــورت دهــد‪ ،‬یــک نــوع تقلیــل جــرم واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬در حالــی کــه جــرم اتفــاق افتــاده یــک اقــدام نظامــی‬ ‫خشــن مبتنــی بــر کشــتار‪ ،‬دســتگیری و زندانــی کــردن عــده‬ ‫زیــادی در ایــران بــود‪ .‬لــذا اگــر بخواهیــم بگوییــم ایــن کودتــا‬ ‫بــه دلیــل نــگاه حقوقــی مــردود اســت‪ ،‬دچــار بالهــت حقوقــی‬ ‫هســتیم و گرفتــار نوعــی بــه اصطــاح جمــات تحقیرامیــز کــه‬ ‫حــال اگــر اســیر یــک بــازی نشــویم کودتــا بــه معنــای واقعــی‬ ‫کلمــه در ‪ 28‬مــرداد اتفــاق افتــاد کــه اســتراتژی منطقــه را تغییــر‬ ‫داد و موجــب تغییــر ارایــش سیاســی در منطقــه شــد‪ .‬ضمــن‬ ‫این کــه ســاختار قــدرت را در ایــران تغییــر داد و همــه ایــن‬ ‫تغییــرات بــا اســتفاده از ابــزار زور و خشــونتی از نــوع خشــونت‬ ‫تیمــور بختیــار‪ ،‬سرلشــکر فضــل اللــه زاهــدی و بقیــه نظامیانــی‬ ‫بعــد از ایــن دشــنه دشمنی شــان تــا دســته در جــان ملــت‬ ‫ایــران فــرو رفــت و بــه اصطــاح در روح و روان ملــت ایــران‬ ‫نشســت‪ .‬مادلیــن البرایــت‪ ،‬وزیــر امورخارجــه بــه طــور صریــح بــه‬ ‫نقــش امریــکا در کودتــای ‪ 28‬مــرداد ‪ 1332‬اذعــان کــرد‪« :‬البرایــت‬ ‫‪ ۲۷‬اســفند ‪ ۱۷( ۱۳۷۸‬مــارس ‪ )۲۰۰۰‬در ســخنرانی خــود در انجمــن‬ ‫ایــران و امریــکا وابســته بــه انســتیتو خاورمیانــه دانشــگاه جــورج‬ ‫تــاون گفــت‪« :‬در ســال ‪ ،۱۹۵۳‬امریــکا نقــش بــارزی در ســرنگونی‬ ‫نخسـت وزیر مردمــی ایــران‪ ،‬یعنــی دکتــر محمــد مصــدق داشــت‪.‬‬ ‫دولــت ایزنهــاور در ان زمــان چنیــن می پنداشــت کــه اعمالــش بــه‬ ‫دالیــل اســتراتژیک موجــه اســت‪ .‬امــا ایــن کودتــا‪ ،‬بــرای توســعه‬ ‫سیاســی در ایــران‪ ،‬بــه روشــنی یــک عقب گــرد بــود‪( ».‬برگرفتــه از‬ ‫ســایت تاریــخ ایرانــی) بــه نظرتــان چــرا پــس از ایــن اعتــراف صریــح‬ ‫هنــوز هــم عــده ای در ایــران اصــرار دارنــد کــه بگوینــد در ‪ 28‬مــرداد‬ ‫کودتایــی صــورت نگرفتــه اســت؟‬ ‫بــه نظــرم اختــاف نظــری میــان برخــی اقایــان در فضــای‬ ‫شــکل گرفتــه در جبهــه مقابــل کودتــا وجــود دارد کــه در ایــن‬ ‫بیــن کوتاهی هایــی صــورت گرفــت کــه ایــن کوتاهی هــا همــه‬ ‫رهبــران منطقــه بــود‪ ،‬ایــن ســخنی بــود کــه امــام خمینــی(ره) بــه‬ ‫اقــای کاشــانی گفــت‪ .‬مــن متاســفم کــه ایــن ســخن را می گویــم‬ ‫امــا اقایــان بــاری را پذیرفتنــد و رهبــری نهضتــی را قبــول‬ ‫کردنــد علیــه منافــع حیاتــی و بــه اصطــاح جدی تریــن منافــع‬ ‫امپریالیســم و ســرمایه داری جهانــی امــا بــرای ایــن مقابلــه‬ ‫کوشــش کافــی را بــه کار نبردنــد‪ .‬یکــی کــه ریاســت مجلــس‬ ‫را پذیرفتــه بــود‪ ،‬تــرک مجلــس کــرد و ان دیگــری کــه ریاســت‬ ‫دولــت و کابینــه را بــه عهــده داشــت‪ ،‬در خانــه مانــده بــود و بــا‬ ‫پیژامــه در رختخوابــش امــور را رهبــری می کــرد‪ ،‬اوضــاع بهتــر از‬ ‫ایــن نمی شــد‪ .‬ایــن اشــکال هــم بــر مصــدق و هــم بــر کاشــانی‬ ‫وارد اســت‪ .‬وقتــی ایــن دو ظرفیتــی را قبــول کردنــد کــه بــرای‬ ‫ان مســئولیت تــاش کافــی نکردنــد‪ .‬بــرای ملــی شــدن نفــت‬ ‫جنبشــی را بــه راه انداختنــد کــه بــرای حفــظ ان نبایــد خــواب‬ ‫بــه چشم شــان می امــد‪ .‬در حالــی کــه کاشــانی ســراغ جلســات‬ ‫خــودش رفــت و عرصــه را در مجلــس خالــی کــرد‪ .‬از ان طــرف‬ ‫دکتــر مصــدق ایــران را بــا کشــور ســوئیس اشــتباه گرفــت و‬ ‫تصــور کــرد نخســت وزیری ایــران ماننــد ســوئیس اســت‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه مصــدق سیاســت اشــرافی و فــرو رفتــه انگلیــس‬ ‫در بدنــه سیاســی ایــران را بــه خوبــی می شــناخت‪ .‬لــذا بــرای‬ ‫مقابلــه بــا انگلســتان بایــد هــر دو رهبــر تمــام قــد می ایســتادند‬ ‫و بــرای ایــن مهــم فــداکاری می کردنــد امــا ایــن مقابلــه تمــام قــد‬ ‫و فداکارانــه نبــود‪ .‬در حالــی کــه وقتــی بــه رهبــران کشــورهایی‬ ‫کــه در مقابــل امپراطــوری انگلســتان و فرانســه قــرار گرفتنــد‪،‬‬ ‫جانشــان را از دســت دادنــد‪ .‬بســیاری از انهــا بــه بی رحمانه تریــن‬ ‫شــکل کشــته شــدند‪ .‬لــذا عــرض مــن اینجاســت یکــی از دالیلــی‬ ‫کــه باعــث شــد کودتــا در ‪ 28‬مــرداد بــه ســمت پیــروزی بــرود‪،‬‬ ‫اســتانه پاییــن فــداکاری رهبــران نهضــت و جامعــه بــود‪ .‬حــال‬ ‫مــا در ایــن رابطــه بگوییــم ایــن موضــوع اشــتباه حقوقــی داشــته‬ ‫و همیــن قــدر فــداکاری کــه اتفــاق افتــاده و همــان قــدر ظلمــی‬ ‫کــه دشــمن انجــام داده و ادمکشــی کــه صــورت گرفتــه اســت بــه‬ ‫یــک اتفــاق تقلیــل دهیــم‪ .‬بــه نظــرم ظلــم در حــق ملــت ایــران‬ ‫اســت‪ .‬بــه عبارتــی ان حقوقدانــی کــه اصــرار دارد ‪ 28‬مــرداد‬ ‫کودتایــی صــورت نگرفتــه اســت‪ ،‬ان حقوقــدان‪ ،‬قاتلــی را کــه‬ ‫بــه جنایــت مســلم و اشــکار خــودش اقــرار کــرده‪ ،‬بــرای قاتــل‬ ‫راه فــرار درســت کــرده اســت‪ .‬حــاال بــا رد کودتــا بــه نوعــی بــرای‬ ‫قاتــل وکالــت می کنــد و برایــش راه فــرار بــاز می کنــد‪ .‬در حالــی‬ ‫کــه ‪ 28‬مــرداد در تمــام شــکلش کامــا کودتــا بــود‪ .‬چــرا؟ چــون‬ ‫مســاله ایــن اســت اگــر کودتایــی صــورت نگرفــت چــرا نصــف‬ ‫شــب ســرهنگ نعمت اللــه نصیــری را بــا تانــک بــه در منــزل‬ ‫دکتــر مصــدق فرســتادند تــا حکــم عزلــش را بــه او بدهنــد؟ در‬ ‫اینجــا نبایــد بــه دلیــل رقابــت جناحــی حقایقــی کــه بــر ملــت‬ ‫ایــران رفتــه اســت‪ ،‬تحریــف و تلــف بشــود‪ .‬زمانــی مــن بــا یکــی‬ ‫از مدافعــان ایــن مدعــا بحــث جــدی داشــتم کــه شــما بــا رد یــک‬ ‫واقعیــت تاریخــی در حــق تاریــخ یــک ملــت ظلــم می کنیــد و‬ ‫انگلیــس‪ ،‬امریــکا و اشــرافیت سیاســی ســلطنت طلب در ایــران‬ ‫و نظامیــان وابســته بــه انگلیــس را از جنایــت مســلمی کــه واقــع‬ ‫شــده تبرئــه می کنیــد‪ .‬ایــن نــوع نــگاه بــه وقایــع ‪ 28‬مــرداد‬ ‫خدمــت بــه نهضــت و اقــای کاشــانی هــم نیســت‪.‬‬ ‫در جریــان ملــی شــدن صنعــت نفــت جریان هــای مختلــف‬ ‫سیاســی از جملــه حــزب تــوده حضــور داشــتند‪ .‬یکــی از ادعاهایــی‬ ‫کــه برخــی محققــان معتقدنــد امریــکا را متقاعــد بــه شــرکت در‬ ‫کودتــا علیــه مصــدق کــرد‪ ،‬شــائبه بــه دســت گرفتــن حکومــت از‬ ‫ســوی حــزب تــوده و کمونیســتی شــدن حکومــت ایــران بــود‪ .‬ایــن‬ ‫نــگاه را تــا چــه انــدازه قبــول داریــد؟‬ ‫بخشــی از تجربــه سیاســی مــردم ایــران در اینجــا اتفــاق‬ ‫افتــاد‪ .‬نــه مــا نــه کشــورهای دیگــر تجربــه الزم بــرای مواجــه‬ ‫بــا سیاســت های اشــغال گرانه انگلســتان را نداشــتیم‪ .‬چــون‬ ‫اشــغال گری یــک علــم و ضداشــغالگری خــودش یــک علــم‬ ‫دیگــری اســت‪ .‬بــه ایــن صــورت بــرای این کــه کشــوری را اشــغال‬ ‫بکنیــد و بــرای این کــه ان را در اشــغال نگــه داریــد نیــاز بــه‬ ‫شناســایی جزئیــات زیــادی از ان کشــور داریــد‪ .‬انگلیســی ها‬ ‫بــرای اشــغال ایــران ســال ها مطالعــه کردنــد و اورده گســترده‬ ‫اطالعــی در ایــن رابطــه داشــتند و دارنــد‪ .‬مــا جهــان ســومی ها‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ایــن سیاســت اشــغال گری علــم کافــی در ان‬ ‫زمــان نداشــتیم کــه چــه کار بایــد بکنیــم‪ .‬یکــی از افــرادی کــه‬ ‫توانســت علــم ضداشــغالگری را در ایــران بــه منصــه ظهــور‬ ‫و بلــوغ برســاند و اموزه هــای کافــی ان را ارائــه دهــد‪ ،‬امــام‬ ‫خمینــی بــود‪ .‬در امــام یــک درک ضداشــغال گری عمیــق وجــود‬ ‫داشــت‪ .‬لــذا بــه هیــچ وجــه در رابطــه بــا کودتــای ‪ 28‬مــرداد حــق‬ ‫را بــه اقــای کاشــانی نمی دهــد کــه چــرا از میــدان کنــاره گرفــت‬ ‫تــا ان مســائل بــه وجــود بیایــد‪ .‬امــا در ایــن میــان یــک اشــتباه‬ ‫را هــم نبایــد نادیــده گرفــت کــه نبایــد اقــای کاشــانی و مصــدق‬ ‫را در درک خطــر انگلیــس ماننــد امــام بدانیــم‪ .‬سیاســت امــام‬ ‫تفــاوت زیــادی بــا سیاســت کاشــانی و دکتــر مصــدق داشــت‪ .‬از‬ ‫طرفــی اقایــان تصــور می کردنــد اگــر نفــت را ملــی کننــد جهــان‬ ‫غــرب ان قــدر متمــدن اســت کــه در برابــر ملــی شــدن نفــت انهــا‬ ‫را همراهــی کنــد‪ ،‬امــا در واقــع این طــور نبــود و جهــان غــرب بــه‬ ‫شــدت وحشــی‪ ،‬تمســاح و گــرگ اســت امــا انهــا ایــن گرگ وارگــی‬ ‫را شــاید بــاور نکــرده بودنــد‪ .‬لــذا سیاســتمداران فعــال در عرصــه‬ ‫ملــی شــدن نفــت بــا خیــال راحــت بــه دنبــال کارهــای خودشــان‬ ‫رفتنــد و در صــدد خلــق یــک انقــاب نبودنــد‪ ،‬بلکــه قصد داشــتند‬ ‫یــک پــروژه را ملــی کننــد و وقتــی نفــت را ملــی کردنــد‪ ،‬غــرب‬ ‫ان را نپذیرفــت و بــا کودتــا ان را پــس رانــد‪ .‬لــذا بایــد بگویــم‬ ‫این طــور نیســت کــه وقتــی شــما تســلیم غــرب بشــوید روی‬ ‫ارامــش را خواهیــد دیــد بلکــه اوضــاع بــه هــم می ریزیــد‪ .‬پــس از‬ ‫تســلیم حقــارت در انتظــار شماســت‪ .‬مگــر امــام حســین(ع) در‬ ‫کربــا مقاومــت نکــرد‪ ،‬بــا کشــته شــدن امــام کار اســان شــد‪ ،‬نــه‬ ‫ســخت تر شــد‪ .‬در کربــا مــردان بــه شــهادت رســیدند و زن هــا‬ ‫بــه اســارت رفتنــد‪ .‬چنــد ســال پــس از کربــا جــدا از جامعــه و‬ ‫در بیــرون مدینــه زندگــی می کردنــد‪ .‬این طــور نیســت کــه وقتــی‬ ‫شــما تســلیم بشــوید بــا شــما رفتــار خوبــی داشــته باشــند و روی‬ ‫ارامــش را ببینیــد‪ .‬بــا شــما همراهــی بکننــد‪ .‬همراهــی در کار‬ ‫نیســت‪ .‬تلقــی رهبــران نهضــت ملــی شــدن نفــت تلقــی درســتی‬ ‫از مواجــه بــا اســتعمار نبــود‪.‬‬ ‫چــه ارزیابــی از نقــش نیروهــای امنیتــی و ســرویس اطالعاتــی‬ ‫انگلیــس در کودتــا دارید؟هــر کــدام یــک گوشــه کار را گرفتنــد‪،‬‬ ‫همــه بــا هــم جرقــه زدنــد و حرکــت کردنــد و کودتــا را پیــش‬ ‫بردنــد‪ .‬ســرویس اطالعاتــی انگلیــس اطالعاتــی را گــرداوری و‬ ‫افــرادی را بــرای پیــش بــردن عملیــات کودتــا شناســایی کــرد‪ .‬بعد‬ ‫افــراد را بــه خدمــت گرفــت و ســازماندهی کــرد بــدون این کــه‬ ‫کمتــر کســی متوجــه شــود‪ .‬نیــروی نظامــی بــه خیابــان امــد و‬ ‫اراذل و اوبــاش جــزو باشــگاه شــعبان جعفــری و پــری اژدان‬ ‫قــزی و ملکــه اعتضــادی بــه خیابــان امدنــد و جمعیتــی را بــه‬ ‫راه انداختنــد‪ .‬از طرفــی نیــروی شــهربانی در زمانــی کــه بایــد بــا‬ ‫انهــا مقابلــه می کــرد بــه میــدان نیامــد‪ .‬ارتــش ان بخشــی کــه‬ ‫موافــق کودتــا بــود وارد میــدان شــد و ان بخشــی کــه مخالــف‬ ‫کودتــا بــود‪ ،‬وارد میــدان نشــد‪ .‬در نتیجــه همــه بخش هایــی کــه‬ ‫بایــد بــه وظایفشــان عمــل می کردنــد بــه میــدان نیامدنــد و در‬ ‫نتیجــه کودتــا پیــروز شــد‪ .‬حــال اینجــا بایــد دیــد نقــش چرچیــل‬ ‫کجاســت؟ در اینجــا چرچیــل نقــش اصلــی را داشــت‪ .‬بــه‬ ‫نظــرم اصلی تریــن جانــی علیــه مــردم ایــران‪ ،‬چرچیــل اســت‪.‬‬ ‫او جانی تریــن و جانی تریــن شــخصیت سیاســی تاریــخ علیــه‬ ‫مــردم ایــران اســت‪ .‬چــون او کودتــای ‪ 28‬مــرداد ‪ 1332‬را‬ ‫طراحــی کــرد‪ .‬در جنــگ جهانــی دوم نیروهــای متفقیــن را بــه‬ ‫ســمت ایــران گســیل کــرد‪ ،‬بــه طــوری کــه پــروژه اشــغال ایــران‪،‬‬ ‫ایــده چرچیــل اســت‪ .‬بــه تبــع ان بدبختی هــا و قحطی هایــی کــه‬ ‫دامــن مــردم ایــران را گرفــت‪ ،‬همــه زیــر ســر چرچیــل اســت‪.‬‬ ‫یــک جملــه ای میــان عــوام مطــرح اســت کــه حتمــا شــما هــم‬ ‫شــنیدید کــه می گوینــد مــردم ایــران صبــح درود بــر مصدق گفتند و‬ ‫بعدازظهــر مــرگ بــر مصــدق‪ .‬دربــاره ایــن جملــه چــه نظــری داریــد؟‬ ‫بلــه‪ ،‬صبــح عــده ای از طرفــداران دکتــر مصــدق بــه خیابــان امدنــد و‬ ‫در طرفــداری از او شــعار ســر دادنــد کــه نخسـت وزیر پیــام فرســتاد‬ ‫کــه مــردم بــه خانه هایشــان برگردنــد‪ .‬ایــن ســخن اشــتباه بــود‪.‬‬ ‫وقتــی مــردم حمایــت کننــده از مصــدق بــه خانه هایشــان برگشــتند‬ ‫عرصــه بــرای مخالفــان دکتــر مصــدق خالــی شــد‪ .‬لــذا ایــن تصــور‬ ‫دربــاره مــردم ایــران اشــتباه اســت‪ .‬افــرادی کــه صبــح در حمایــت‬ ‫از مصــدق شــعار ســر دادنــد بــا افــرادی کــه بعدازظهــر فریــاد مــرده‬ ‫بــاد ســر دادنــد‪ ،‬فــرق داشــتند‪ .‬برخــی می گوینــد مــردم کوفــه از‬ ‫امــام حســین(ع) دعــوت کردنــد و بعــد همیــن مــردم کوفــه امــام‬ ‫را در کربــا بــه شــهادت رســاندند! امــا ایــن نــگاه اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫مردمــی کــه از امــام حســین(ع) دعــوت کردنــد بــه کوفــه بیایــد‪ ،‬یک‬ ‫گــروه هســتند و افــرادی کــه کربــا رفتنــد و بــر امــام نیــزه کشــیدند‪،‬‬ ‫گــروه‪ ،‬جریــان و فکــری دیگــری بودنــد‪ .‬بلــه همان طــور کــه اشــاره‬ ‫کــردم صبــح مــردم بــه خیابــان امدنــد و اعــام حمایــت از مصــدق‬ ‫کردنــد و دکتــر مصــدق در پاســخ گفــت بــه خانه هایتــان برگردیــد‬ ‫مــا مســتحضر بــه حمایــت ملــت هســتیم‪ .‬بعدازظهــر همــان روز‬ ‫اراذل و اوبــاش بــه خیابــان امدنــد و بــه نخســت وزیری حملــه‬ ‫کردنــد و رادیــو و تلویزیــون را گرفتنــد‪ .‬ایــن یــک ســخن رســانه ای‬ ‫ط انــداز اســت‪ ،‬مــردم همــان مــردم نبودنــد‪،‬‬ ‫سفســطه امیز و غل ـ ‬ ‫مــردم صبــح بــا مــردم بعدازظهــر فــرق داشــتند‪.‬‬ ‫کودتای ‪ 28‬مرداد برای امروز ما چه نکته و درســی دارد؟درســش‬ ‫ایــن اســت کــه دشــمن در هــر شــرایطی جــز بــه تجزیــه تــام و تمــام‬ ‫مــا رضایــت نمی دهــد و بــه غــارت حداکثــری جامعــه مــا رضایــت‬ ‫نخواهــد داد‪ .‬مهم تــر این کــه حتــی بــه نوکــران خــودش هــم رحــم‬ ‫نمی کنــد؛ مثــل شــاه و فضــل اللــه زاهــدی و دیگــران و دیگــران‪.‬‬ ‫لــذا بــرای حفــظ امنیــت مــردم و حفــظ تمامیــت ســرزمین مان‬ ‫امادگــی حداکثــری حاصــل شــود تا بتوانیم حافظ منافع کشــور‬ ‫باشــیم‪ .‬کودتــا بــه مــا یــاد می دهــد وقتــی شــما رخــت جنــگ از‬ ‫تــن دربیاوریــد‪ ،‬جنــگ شــروع می شــود‪ ،‬نــه زمانــی کــه رخــت‬ ‫جنــگ بــر تــن داریــد‪ .‬وقتــی شــما امــاده بــرای دفــاع هســتید‬ ‫دشــمن بــه شــما حملــه نخواهــد کــرد‪ .‬امــا وقتــی امادگــی‬ ‫دفاعــی شــما از بیــن رفــت ان موقــع حملــه بــه شــما اغــاز‬ ‫می شــود‪ .‬بــرای جنگیــدن و داشــتن امنیــت و ارامــش‪ ،‬امادگــی‬ ‫دائمــی دفاعــی اســت‪ .‬وقتــی امادگــی دفاعــی را کنــار بگذاریــد‬ ‫دشــمنان از هــر طــرف بــه شــما حملــه خواهنــد کــرد‪ .‬بدتریــن‬ ‫اشــتباه اســتراتژیک در زندگــی یــک کشــور و ملــت ایــن اســت‬ ‫کــه ســرزمینی را از حالــت دفاعــی خــارج کنیــد‪ ،‬وقتــی از ایــن‬ ‫حالــت خــارج شــد‪ ،‬تــازه امــاده تجاوز می شــود و همســایگانش‬ ‫بــه او تجــاوز می کننــد‪ .‬وقتــی امــاده دفــاع باشــد بــرای مردمــش‬ ‫امنیــت و ارامــش ایجــاد می کنــد‪( /.‬ایبنــا)‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

شماره : 996
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

شماره : 995
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

شماره : 994
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

شماره : 993
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

شماره : 992
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

شماره : 991
تاریخ : 1403/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!