روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 588 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 588

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 588

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 588

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪84 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 17-‬اوت ‪ /19-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪588‬‬ ‫رفع فقدان های مراکز درمانی‬ ‫از پای افتاده گنبد در انتظار توجه ویژه‬ ‫دولتمردان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫چطور در هر سنی‬ ‫تیزبینباشیم؟‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫لقمه ای گوارا‏‬ ‫نیازدولــت بــه خشنودســازی مــردم و عمــل بــه‬ ‫وعده هــای انتخاباتــی در شــرایطی کــه پاســخ‬ ‫بــازار بــه سیاســت های پولــی و نــرخ گذاری هــا از‬ ‫‏مطلوبیــت باالیــی برخــوردار نبــوده ‪ ،‬همچنیــن نیــاز‬ ‫مجلــس بــه دالرهــای نفتــی بــرای عبــور از باریکــه‬ ‫راه کســری بودجــه ‪ ،‬ضــرورت‏رســیدن بــه توافــق در‬ ‫ماجــرای برجــام را بیــش از پیــش بــا اهمیــت جلــوه‬ ‫می دهــد و نفــی پیونــد معیشــت مردم با مناســبات‬ ‫بیــن المللــی در حــد‏یک شــعار بــرای تقویت روحیه‬ ‫مــردم و ترغیــب کارگــزاران بــرای تــاش هدفمنــد‬ ‫صرفــا کارکــردی داخلــی دارد و هــم اکنــون پیــر و‬ ‫جــوان‏می داننــد کــه اقتصــاد یــک دانــش انســانی‬ ‫و پرکاربردتریــن واســطه بــرای بهبــود زندگــی و در‬ ‫فهرســت اولویت هــای بدیهــی اســت ‪.‬هر چنــد‬ ‫‏اهمیــت برجــام فراتــر از ان اســت کــه دســتخوش‬ ‫نــگاه هــای جناحــی قــرار گیــرد امــا پیشــی جســتن‬ ‫جریــان هــای سیاســی از یکدیگــر بــرای بــه‏ســامان‬ ‫رســانیدن ان بیانگر این واقعیت اســت که توفیق‬ ‫فعــاالن عرصــه سیاســت خارجــی در راســتای ایجــاد‬ ‫موازنــه بیــن منابــع و مخــارج‏در گــرو بهــره گیــری‬ ‫از فرصت هایــی اســت کــه تغییــر شــرایط جهانــی و‬ ‫منطقــه ای در اختیــار انهــا می گــذارد ‪.‬‏‬ ‫در شــرایطی کــه جنــگ اوکرایــن بســیاری از‬ ‫معــادالت را در ســطح بیــن المللــی بــه هم ریخته‬ ‫و کار را بــه جایــی رســانیده کــه کشــور‏ســوئیس به‬ ‫عنــوان بهشــت اروپــا و نمــاد صلــح و بــی طرفــی‬ ‫نیــز ناچــار بــه موضــع گیــری شــده و بــه دنبــال‬ ‫جایگاهــی مطمئــن بــرای خود در‏صــف بندی های‬ ‫ایجــاد شــده اســت ‪ .‬امریکایی هــا کــه همــواره در‬ ‫انســوی اب هــا از ترکــش انفجارهــای سیاســی در‬ ‫امــان بــوده انــد بــا دامــن زدن‏بــه جنــگ اوکرایــن‬ ‫بــه دنبــال ایجــاد فضایــی دوقطبــی بــا محوریــت‬ ‫جانبــداری از یکــی از طرفیــن درگیــری در ســطح‬ ‫بیــن المللــی هســتند تــا بــا‏قــرار گرفتــن در راس‬ ‫جبهــه ی طرفــداران اوکرایــن بــه تقویــت هژمونــی‬ ‫خــود پرداختــه و بــه موازات ان احســاس نیاز اروپا‬ ‫بــه خــود را هــم‏در بحث نظامــی و هم اقتصادی و‬ ‫خصوصــا انــرژی بازتولیــد کننــد ‪ .‬ناتوانــی نهادهای‬ ‫بیــن المللــی در کاســتن از چالش هــای منطقــه‬ ‫ای ‪ ،‬‏دورنمــای تاریکــی از اینــده ی همگرایــی‬ ‫جهانــی را ترســیم می کنــد ‪ ،‬زیــرا برخوردهــای‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیران گلستان قدرت‬ ‫ریسک باالتری را باید‬ ‫اعمال کنند‬ ‫دوگانــه بــا مفهــوم و مصــداق تجــاوز و اشــغالگری‬ ‫‏در ماجــرای اوکرایــن نشــان داد کــه ســازمان ملــل‬ ‫نهــادی دســت و پــا بســته و اســیر البیگــری و‬ ‫ملعبــه دســت امپراتوری هــای اقتصــادی اســت‏‏!‏‬ ‫رونــد رو بــه رشــد بنیــاد گرایــی کــه اخیــرا حتــی بــه‬ ‫جوامــع مســیحی نیــز رســوخ کــرده و رویکــرد بــه‬ ‫ناسیونالیســم افراطــی کــه بــه دنبــال‏تاثیرگــذاری‬ ‫بــر افــکار عمومی اســت منجــر بــه بیــدار شــدن‬ ‫اژدهــای جنــگ بــا چاشــنی تعصــب نــژادی از خــواب‬ ‫زمســتانی خواهــد شــد ‪.‬‏منازعــات مــرزی برخــی از‬ ‫کشــورها بــر ســر حقابه هــا خصوصــا در کشــورهای‬ ‫مناطــق خشــک و نیمــه خشــک و رخ نمایــی بحــران‬ ‫غذایــی‏تحــت تاثیــر جنــگ در شــرق اروپــا ‪ ،‬پــرده از‬ ‫تالش هــای زیرپوســتی کشــورهای تمامیــت خــواه‬ ‫برداشــته و برای اغلب تماشــاگران وضعیت‏کنونی‬ ‫جهــان مســجل گردیــده کــه در ایــن توفــان همــه‬ ‫گیــر‪ ،‬هــر کشــوری بایــد دســتی بــر کاله خود داشــته‬ ‫باشــد تــا بتوانــد بــا افزایــش ضریــب‏امنیــت غذایــی‬ ‫و تامیــن رفــاه مــردم خــود در ســایه برخــورداری از‬ ‫حمایت هــای داخلــی ‪ ،‬گلیــم خــود را از ایــن گــرداب‬ ‫بیــرون بکشــد ‪ .‬در ایــن‏میــان کشــورهایی کــه در اثر‬ ‫جنــگ و بحران هــای ســریالی اقتصــادی ظــرف چنــد‬ ‫دهــه گذشــته تعــادل اقتصــادی و فرهنگــی خــود را‬ ‫از دســت‏داده و بی ثباتی را در اشــکال گوناگون ان‬ ‫تجربــه کــرده انــد ‪ ،‬بیــش از ســایر کشــورها نیازمنــد‬ ‫کــوچ فصلــی بــه حاشــیه های امــن و‏همزیســتی‬ ‫مســالمت امیزبــا ســایر کشــورها هســتند‏‬ ‫ایــن داعیــه نیــاز بــه اثبــات نــدارد کــه ســهم قــدرت‬ ‫نظامــی در بازدارندگــی مشــروط بــه برخــورداری از‬ ‫پشــتوانه ی اقتصــادی قــوی و حمایــت‏داخلــی زیــر‬ ‫چتــر احســاس هــم سرنوشــتی مــردم بــا دولــت‬ ‫اســت بــه همیــن دلیــل بــاور ایــن واقعیــت کــه‬ ‫تقویــت پایه هــای اقتصــادی ‪ ،‬بهبــود ‏معیشــت‬ ‫مــردم و اعتمــاد بــه نفــس ملــی وقتــی در کنــار‬ ‫قــدرت نظامی قــرار می گیــرد بــه کامــل شــدن ایــن‬ ‫پــازل یــاری می رســاند ‪ ،‬چنــدان دشــوار‏نیســت ‏!‬ ‫امــروزه هــر کشــوری بــه دنبــال اســتفاده از‬ ‫قابلیت هــای خــود بــرای پیــروزی در جنــگ‬ ‫اقتصــادی اســت ؛ در واقــع جنگ هــای عقیدتــی و‬ ‫‏نظامــی و فرهنگــی و اختالفــات سیاســی نیــز بــه‬ ‫چشمداشــت های اقتصــادی برمی گــردد و دشــمنی‬ ‫کشــورها بــا یکدیگــر در واقــع ترجمــه ای‏بزرگنمایــی‬ ‫شــده از رقابــت اقتصــادی اســت وگرنــه شــما مدعی‬ ‫هــر بینشــی هــم کــه باشــی اگــر فراخــور بضاعــت‬ ‫اقتصــادی رفتــاری ‏هوشــمندانه داشــته باشــی‬ ‫در بدبینانــه تریــن وضعیــت بــه صلــح مســلح‬ ‫دســت یافتــه ای و می توانــی خــود را از تیــررس‬ ‫نــگاه ازمندانــه ســایر‏کشــورها دور نگــه داری ‪ .‬کار‬ ‫سیاســی نیــز مفهومی جــز ایــن نــدارد کــه افــرادی‬ ‫اهــل اطــاع و نخبــه و اشــنا بــا دانــش اقتصــاد و‬ ‫پــای بنــد بــه‏منافــع ملــی بــا رایزنــی و مطالعــه ی‬ ‫لحظــه بــه لحظــه ی شــرایط جهــان و منطقــه بــه‬ ‫بهتریــن تصمیــم برســند و مــردم را بــه در پیــش‬ ‫‪4‬‬ ‫داستان‬ ‫بخت گشایی‬ ‫و رفع گرفتاری‬ ‫بــودن‏روزهــای بهتــر امیــدوار ســازند‪ .‬ضمــن ایــن‬ ‫کــه همــواره در پشــت پــرده توافقــات سیاســی ‪،‬‬ ‫انتظــارات اقتصــادی دو طرفــه نیــز وجــود دارد ‪.‬‏بــه‬ ‫همیــن دلیــل کشــورهایی کــه در راســتای صلــح و‬ ‫جبــران عقــب افتادگی هــا قــدم برمی دارنــد بایــد‬ ‫خــود را بــرای تغییــر شــرایط در پیونــد بــا‏تعامــات‬ ‫اقتصــادی بــا محوریــت منافــع ملــی مهیــا ســازند و‬ ‫متن را فدای حاشــیه نکنند و به یاد داشــته باشــند‬ ‫کــه اغلــب کشــورها منافــع خــود‏را در فرصت هایــی‬ ‫کــه کشــورهای دیگــر در اختیــار انهــا می گذارنــد‬ ‫جســتجو می کننــد ‪ .‬وقتــی مــا اصــل وجــود جنــگ‬ ‫و رقابــت در ‏عرصه هــای سیاســی و اقتصــادی و‬ ‫فرهنگــی را می پذیریــم حتمــا می دانیــم کــه شــعار‬ ‫و رجــز خوانــی بخشــی از ایــن جنــگ اســت کــه بــا‬ ‫‏تغییــر معــادالت قابلیــت تعدیــل و چرخــش را‬ ‫دارد و وحــی منــزل نیســت و در دنیــای سیاســت ‪،‬‬ ‫دشــمنی برداشــتی انتزاعــی از رفتــار کســانی‏اســت‬ ‫کــه رقیــب مــا تلقــی می شــوند ‪ .‬انچــه بــه تغییــر‬ ‫چنیــن برداشــتی منجــر می شــود تغییــر رفتــار‬ ‫رقباســت ‪ .‬در چنیــن هنگامــه ای کــه شــرح ان‬ ‫‏رفــت ‪ ،‬منازعــات لفظــی و خودمشــغولی هایی کــه‬ ‫بــه دنبــال دارد ‪ ،‬پدیــده ی اســتحاله ی درونــی را رقــم‬ ‫می زنــد و بــه گونــه ای فرصــت‏افرینــی بــرای رقبــا‬ ‫تلقــی می شــود! تصــور کنیــد کــه دو راس گــوزن بــر‬ ‫ســر انتخــاب جفــت شــاخ بــه شــاخ شــده انــد ؛ تنهــا‬ ‫در این شــرایط اســت‏که کفتارها می توانند هر دو‬ ‫گــوزن را شــکار کننــد بی گمــان در چنین هنگامه ای‬ ‫درگیرشــده گان ‪ ،‬لقمــه ای گــوارا خواهنــد بــود‏‪.‬‬ ‫کروناهمچنان‬ ‫در کمین است؛‬ ‫با تزریق دز یاداور از خود‬ ‫و اعضای خانواده در‬ ‫مقابل این ویروس‬ ‫محافظتکنیم‪.‬‬ ‫عکس‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫کاهش‪۳۰‬‬ ‫کاهش‬ ‫هزینه های کاشت برنج‬ ‫با «خشکه کاری برنج»‬ ‫‪2‬‬ ‫اضطراب قبل از سفر‪،‬‬ ‫راه های مقابله‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ضرورت حمایت از انجمن های صنفی مستقل‬ ‫سرویس یادداشت ‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫انجمــن هــای صنفــی در همــه کشــورهای دنیــا نقشــی تاثیرگــذار و اساســی در حمایــت از حقــوق شــهروندان‪،‬‬ ‫جلوگیــری از قاچــاق کاال‪ ،‬جلوگیــری از ســوء اســتفاده هــای اقتصــادی شــرکت هــای دولتــی و خصوصــی دارنــد‬ ‫و مانــع از انارشیســم یــا هــرج و مــرج در قیمــت گذاری‪،‬کمیــت و کیفیــت محصــوالت تولیــدی و خدمــات مــی‬ ‫شــوند‪ .‬در واقــع ایــن انجمــن هــا بــا رصــد محصــوالت و خدمــات ارائــه شــده توســط ســازمان هــا و نهــاد هــا بــه‬ ‫طــور مســتمر کیفیــت و کمیــت محصــوالت و خدمــات را بررســی مــی کننــد و در صورت بــروز هر گونه بی نظمی‬ ‫و ســوء اســتفاده بــا اعــام قبلــی بــه شــرکت مــورد نظــر زمینــه برخورد با شــرکت مــورد را در اشــکال مختلف نظیر‬ ‫فراهــم مــی کننــد کــه موثــر تریــن و قویــن تریــن ایــن تنبیهــات تحریــم اســت‪ .‬ایــن تحریــم هــا ممکــن اســت‬ ‫ســاعتی و یــا حتــی چنــد مــاه طــول بکشــد و از مــردم بخواهنــد از خدمــات یــا محصــوالت انهــا اســتفاده نکننــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه اکثــر شــرکت هــا در سیســتم یکپارچــه اقتصــادی در اختیــار بخــش خصوصــی هســتند و ســهام‬ ‫انهــا نیــز در بــورس ارزشــگذاری مــی شــود‪ ،‬بــه شــدت از انجمــن هــای صنفــی هــراس دارنــد و همــواره ســعی‬ ‫در کســب رضایــت مشــتریان دارنــد‪ .‬انجمــن هــای صنفــی نیــز دارای رویکردهــای خاصــی هســتند کــه بــه هیــچ‬ ‫عنــوان از انهــا عــدول نمــی کننــد‪ .‬داشــتن اســتقالل‪ ،‬عــدم وابســتگی بــه جریــان هــای سیاســی مطــرح کشــور‬ ‫و عــدم ورود بــه ســایر حــوزه هــای غیــر مرتبــط بــا اهــداف و وظایــف تعییــن شــده بــرای انجمنهــای صنفــی مــی‬ ‫توانــد در جلوگیــری از کژتابــی هــای گســترده اقتصــادی در واحــد هــای صنفــی کشــور موثــر باشــد‪ .‬در کشــور مــا‬ ‫نیــز انجمــن هــای صنفــی فعــال هســتند ولــی به دالیــل گوناگون اثرگــذاری مطلوبــی ندارند و ســاختار اقتصادی‬ ‫و فرهنگــی جامعــه بــه گونــه ای اســت کــه ایــن انجمنهــا را در ســایه قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫متاســفانه مــا در ســال هــای اخیــر در کشــورمان شــاهد تولیــد محصــوالت متنوعــی هســتیم کــه همــه روزه‬ ‫از غلظــت‪ ،‬ســایز‪ ،‬حجــم‪ ،‬انــدازه و کیفیــت انهــا کــم مــی شــود و بــدون هیــچ توجیهــی قیمــت انهــا افزایــش‬ ‫پیــدا مــی کنــد‪ .‬ایــن بــی احترامــی بــه مشــتری در خدمــات برخــی شــرکت هــا و موسســات نظیــر بانــک هــا و‬ ‫بیمــه نیــز مشــاهده مــی شــود کــه قوانیــن دســت و پاگیــر انهــا گاهــی اوقــات موجبــات ورشکســتگی افــراد‬ ‫یــا شــرکت هــا خــرد را فراهــم مــی ســازد‪ .‬در واقــع شــرکت هــای مختلــف بــا انــواع و اقســام بهانــه هــا نظیــر‬ ‫افزایــش قیمــت جهانــی مــواد اولیــه‪ ،‬بــاال و پائیــن شــدن نــرخ دالر‪ ،‬باالرفتــن نــرخ بیمــه و ‪ ...‬مبــادرت بــه‬ ‫افزایــش قیمــت مــی کننــد و وقتــی بهانــه ای جدیــد بــرای ایــن افزایــش قیمــت نمــی یابنــد اقــدام بــه کاهــش‬ ‫کیفیــت‪ ،‬اســتفاده از مــواد اولیــه نامرغــوب و ارزان‪ ،‬کوچکتــر یــا رقیــق تــر کــردن محصــوالت و حتــی حــذف‬ ‫برخــی از وســایل جانبــی مــی کننــد کــه در اخریــن مــورد از ایــن جنایــت هــای اقتصــادی شــاهد حــذف‬ ‫زه بغــل درب پرایــد بودیــم کــه بــه نوعــی توهیــن بــه شــعور و اگاهــی خریــداران محســوب مــی شــود!‬ ‫گســترش روز افــزون مــوارد تخلفــات صنفــی در اکثــر تولیــدات بــه ویــژه های شــرکت های بزرگ و اســمی حاکی‬ ‫از ان اســت کــه نظــارت و مبــارزه دولتــی در قالــب فعالیــت هــای ادارات اماکــن‪ ،‬تعزیــرات‪ ،‬انجمــن حمایــت از‬ ‫مصــرف کننــده و ‪ ...‬صــدور جریمــه هــای میلیونــی و حتــی میلیــاردی چــاره کار نیســت ؛ بلکــه ایــن جریمــه چنــد‬ ‫صبــاح دیگــر از جیــب مــردم برداشــته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ضــرورت وجــود انجمــن هــای صنفــی در کنتــرل ناهنجــاری هــای اقتصــادی جــا دارد مســئوالن نوع‬ ‫نــگاه خــود را بــه مقولــه انجمــن هــای صنفــی تغییــر داده و از انهــا بــه عنــوان اهــرم کنتــرل مصائــب اقتصــادی‬ ‫بهــره ببرنــد‪ .‬چــرا کــه وجــود ایــن انجمــن هــا و پیگیری مطالبات صنفــی از طریق مبادی قانونــی و همکاری توده‬ ‫مــردم عــاوه بــر رضایمنــدی شــهروندان‪ ،‬مانــع از شــکل گیــری تجمعــات صنفــی پراکنــده و غیــر واحــد و خطــر‬ ‫افریــن بــرای امنیــت کشــور خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مســتقل بــودن انجمــن هــای صنفــی اولیــن اصــل و رکــن ایــن رویکــرد محســوب مــی شــود‪ .‬هــر چنــد در حــال‬ ‫حاضــر دســتور العمــل و نحــوه ثبــت ایــن انجمــن هــا از ســوی وزرات تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی پیگیــری و‬ ‫مدیریــت مــی شــود کــه شــاید بــه نوعــی شــائبه دخالــت دولــت یــا شــبه دولتــی شــدن ایــن انجمــن هــا را در‬ ‫ذهــن متبــادر ســازد!‬ ‫از ســوی دیگــر اگــر انجمــن هــای صنفــی بــا نــگاه و رویکــرد صنفــی و اســتقالل طلبانــه در مســیر اصــاح امــور‬ ‫گام بردارنــد‪ ،‬نقــش انــان پایــدار و موثــر خواهــد بــود و گاه از عهــده اموراتــی برخواهنــد امــد کــه شــاید انجــام ان‬ ‫در تــوان دولــت و حاکمیــت نیــز نباشــد‪.‬‬ ‫بــدوت تعــارف بایــد بپذیریــم مبــارزه بــا مافیــای اقتصــادی اعــم از مافیــای خــودرو‪ ،‬دخانیــات ‪ ،‬واردات انــواع و‬ ‫اقســام محصــوالت بــه ســادگی امــکان پذیــر نخواهــد بــود و بــا نفــوذ اعضــای ایــن بانــد هــا بــه بدنــه قــوای ســه‬ ‫گانــه کشــور عمــا ًمبــارزه فرسایشــی و نمایشــی خواهــد بــود‪ .‬امــا وجــود یــک انجمــن صنفــی مســتقل منشــاء‬ ‫بــرکات و مزایــای گســترده اقتصــادی بــه ویــژه در مبــارزه بــا قاچــاق کاال و حمایــت از کاالی ایرانــی خواهــد بــود و‬ ‫ایــن در صورتــی محقــق خواهــد شــد کــه در وهلــه اول حاکمیــت در خصــوص فعالیــت هــای انجمــن هــای‬ ‫صنفــی در زمیــن گیــر کــردن و از رده خــارج کــردن شــرکت هــای متقلــب و کــم کار مانــع تراشــی نکنــد‬ ‫و فعالیــت انجمــن هــای صنفــی را بــا موضوعــات سیاســی نیامیــزد!‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز سه شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪588‬‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫چطور مهارت یادگیری‬ ‫را تقویت کنیم؟‬ ‫بســیاری تصــور می کننــد توانایــی یادگیــری فقــط‬ ‫وابســته بــه هــوش فــرد اســت‪ .‬به نظــر انهــا یادگیــری‬ ‫ویژگــی تغییرناپذیــری اســت کــه ماننــد رنــگ چشــم‬ ‫بــه ارث می رســد‪ .‬به خاطــر همیــن هــم به جــای‬ ‫توجــه بــه اســتراتژی یادگیــری‪ ،‬می گوینــد کــه بیشــتر‬ ‫تمرین کــردن همه چیــز را درســت می کنــد‪ .‬واقعــا‬ ‫بــا تکرارکــردن یــک مهــارت می تــوان ان را اموخــت؟ ‬ ‫پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه مهــارت یادگیــری‬ ‫اموختنــی اســت نــه ارثــی‪ .‬بــا تمرین کــردن اگاهانــه و‬ ‫اســتفاده از اســتراتژی های بهبــود توانایــی یادگیــری‪،‬‬ ‫می توانیــم ســریع تر و مؤثرتــر بیاموزیــم‪.‬‬ ‫یادگیری چیست؟‬ ‫یادگیــری صرفــا مختــص محیط های اموزشــی نیســت‪.‬‬ ‫تقریبــا هــر کاری کــه می کنیــم نتیجــه چیــزی اســت کــه‬ ‫در گذشــته اموخته ایــم‪ .‬مثــا در کودکــی یــاد می گیریــم‬ ‫کــه غــذا بخوریــم‪ ،‬توجــه دیگــران را به خــود جلب کنیم‪،‬‬ ‫چهاردســت وپا راه برویــم و روی پــای خــود بایســتیم‪.‬‬ ‫وقتــی هــم کــه بزرگ تــر می شــویم‪ ،‬طیــف وســیعی از‬ ‫مهارت هــا را می اموزیــم‪.‬‬ ‫یادگیــری فراینــدی مســتمر اســت کــه از تولــد شــروع‬ ‫می شــود و تــا زمــان مــرگ ادامــه می یابــد‪ ،‬فراینــدی کــه‬ ‫در ان از تجربیــات خــود بــرای مواجهــه بــا موقعیت هــای‬ ‫جدیــد و ایجــاد روابــط اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫بیشتر چیزها را تصادفی و در طول زندگی می اموزیم‪،‬‬ ‫مثــا بــا خوانــدن روزنامــه‪ ،‬تماشــای برنامه هــای خبــری‪،‬‬ ‫صحبت کــردن بــا دوســتان و همــکاران یــا تجربیــات‬ ‫غیرمنتظــره‪ .‬بســیاری از تجربیــات در زندگــی فرصتــی‬ ‫را بــرای یادگیــری فراهــم می کننــد و مــا انتخــاب کنیــم‬ ‫کــه از انهــا چیــزی بیاموزیــم یــا خیــر‪ .‬ایــن یادگیــری‬ ‫تجربــی بــا روش هــای رســمی تر یادگیــری ماننــد‬ ‫تربیــت (‪ ،)training‬منتورینــگ‪ ،‬مربیگــری و تدریــس‬ ‫متفــاوت اســت‪ ،‬زیــرا همــه انهــا نوعــی ســاختار دارنــد‬ ‫و امــوزش برنامه ریزی شــده ای هســتند کــه تســهیلگر‬ ‫(‪ )facilitator‬بــه پیشبردشــان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫تدریــس‪ ،‬تربیــت و ســایر انــواع یادگیری ســاختارمند‬ ‫فعالیت هایــی هســتند کــه در انهــا یــک نفــر چیــزی را‬ ‫بــه دیگــری می امــوزد‪ ،‬ولــی مهــارت یادگیــری یعنــی‬ ‫خــود فــرد چیــزی را یــاد می گیــرد‪.‬‬ ‫یادگیــری بســیار فراتــر از تفکــر اســت‪ .‬یادگیــری‬ ‫شــامل کل شــخصیت ماســت یعنــی حــواس‪،‬‬ ‫احساســات‪ ،‬شــهود‪ ،‬باورهــا‪ ،‬ارزش هــا و اراده‪ .‬اگــر‬ ‫اراده ای بــرای یادگیــری نداشــته باشــیم‪ ،‬چیــزی یــاد‬ ‫نمی گیریــم و اگــر چیــزی بیاموزیــم‪ ،‬بایــد بــه شــکلی‬ ‫تغییــر کنیــم‪ .‬اگــر یادگیــری تفاوتــی در مــا ایجــاد‬ ‫نکنــد‪ ،‬فقــط تفکــرات و ایده هایــی تصادفــی خواهــد‬ ‫بــود کــه در اگاهــی مــا شــناور شــده اند‪.‬‬ ‫یادگیــری بایــد نیــازی شــخصی را بــراورده کنــد‪.‬‬ ‫تشــخیص اینکــه یکــی از نیازهــای مــا برطــرف شــده‬ ‫اســت موجــب می شــود بفهمیــم یادگیــری مــا‬ ‫ارزشــمند و موفــق بــوده اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫اصول مهم یادگیری‬ ‫افــراد زمانــی بهتــر یــاد می گیرنــد کــه بــا احتــرام بــا‬ ‫انهــا رفتــار شــود و تحقیــر نشــوند‪.‬‬ ‫در صــورت امــکان‪ ،‬بایــد میــان موقعیــت یادگیــری و‬ ‫تجربــه مثبتــی در گذشــته ارتبــاط برقــرار شــود‪ .‬ایــن امــر‬ ‫نیازمنــد خوداگاهــی یادگیرنــده و درک و همدلــی از ســوی‬ ‫تســهیلگر اســت‪ .‬تجربه هــای منفــی گذشــته می تواننــد‬ ‫مانع یادگیری شــوند‪ ،‬مثال کســانی که از مدرســه متنفرند‬ ‫نمی تواننــد حضــور در محیــط کالس را تحمــل کننــد‪.‬‬ ‫در صــورت امــکان‪ ،‬یادگیرنــده بایــد در برنامه ریــزی‬ ‫بــرای فعالیت هــای یادگیــری شــرکت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بایــد یادگیرنــده را به ســمتی ســوق داد کــه خودجــوش‬ ‫هدف گــذاری کنــد‪ ،‬زیــرا موجــب بهبــود تعهــد و‬ ‫انگیــزه می شــود و مشــارکت را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫تســهیلگر بایــد هنــگام شــروع دوره یــا جلســه‪،‬‬ ‫انتظــارات یادگیرنــده را ارزیابــی کنــد تــا بتوانــد او را بــه‬ ‫هدف گــذاری تشــویق کنــد‪.‬‬ ‫زمانــی بهتــر یــاد می گیریــم کــه محیــط فیزیکــی مــا‬ ‫راحــت باشــد‪ .‬در موقعیت هــای گروهــی‪ ،‬وجــود محیــط‬ ‫عاطفــی و حمایتــی مثبــت نیــز مهــم اســت‪ .‬افــراد زمانــی‬ ‫بهتریــن یادگیــری را دارنــد کــه می تواننــد بــا ســایر‬ ‫اعضــای گــروه معاشــرت کننــد و تعامــل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫تعامــل بــا تســهیلگر اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬افــراد بایــد‬ ‫بتواننــد بــه انچــه می اموزنــد واکنــش نشــان دهنــد‪،‬‬ ‫ســؤال بپرســند و نظراتشــان را بیــان کننــد‪ .‬به طــور کلی‪،‬‬ ‫در موقعیت هــای گروهــی بایــد اعضــای ســاکت تر را‬ ‫بامالیمــت تشــویق کنیــم کــه نظــرات خــود را بیــان کننــد‪.‬‬ ‫فعالیت هــا و مطالــب بایــد متنــوع باشــند و ســبک های‬ ‫یادگیــری گوناگــون را پوشــش دهنــد تــا یادگیرنــده‬ ‫راحت تــر عالقــه و انگیــزه خــود را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫پاداش هــای فــوری مؤثرنــد‪ .‬اگــر نتیجــه یــا پــاداش‬ ‫یادگیری مشــخص باشــد و در طول یادگیری یا بالفاصله‬ ‫پــس از ان ارائــه شــود‪ ،‬افــراد بهتــر یــاد می گیرنــد‪.‬‬ ‫خودارزیابــی و تمریــن انعکاســی (‪reflective‬‬ ‫‪ )practice‬مهــم اســت‪ .‬تمریــن انعکاســی توانایــی‬ ‫تامــل دربــاره اعمــال خــود بــرای درگیرشــدن در فراینــد‬ ‫یادگیــری مســتمر اســت‪ .‬بایــد یادگیرندگان را تشــویق‬ ‫کــرد کــه دربــاره اموخته هــای خــود تأمــل کننــد و بــه‬ ‫روش هــای گســترش دانــش خــود بیندیشــند‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ ‫ممنوعیت ها برای کشت‬ ‫شالی کار ساز نیستند‬ ‫علــی رغــم هشــدارهای جهــاد کشــاورزی گلســتان و‬ ‫ممنوعیــت کشــت برنــج بــا اب زیرزمینــی‪ ،‬ســود اقتصــادی‬ ‫حاصــل از کشــت برنــج باعــث شــده کشــاورزان بــه ســمت‬ ‫تولیــد ایــن محصــول تابســتانه کــه مصــرف اب باالیــی‬ ‫دارد‪ ،‬گرایــش یابنــد‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫هزینه ها کاشت برنج‬ ‫با «خشکه کاری برنج»‬ ‫کشــاورز موفــق گلســتانی گفــت کــه خشــکه کاری برنــج‬ ‫ضامــن بقــای کشــت شــالی بــوده و بــا اجــرای ایــن روش ‪۳۰‬‬ ‫درصــد هزینــه هــای زراعــت کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫برنــج بــا ســطح تقریبــی ‪ ۵۵۰‬هــزار هکتــار رتبــه دوم ســطح‬ ‫کشــت را بعــد از گنــدم در کشــور داشــته و بنــا بــر اظهــارات‬ ‫کارشناســان جهــاد کشــاورزی‪ ،‬در اســتان گلســتان هــم‬ ‫امســال بیــش از ‪ ۶۵‬هــزار هکتــاراز اراضــی کشــاورزی بــه‬ ‫کشــت شــالی اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫علــی رغــم هشــدارهای جهــاد کشــاورزی گلســتان و‬ ‫ممنوعیــت کشــت برنــج بــا اب زیرزمینــی‪ ،‬ســود اقتصــادی‬ ‫حاصــل از کشــت برنــج باعــث شــده کشــاورزان بــه ســمت‬ ‫تولیــد ایــن محصــول تابســتانه کــه مصــرف اب باالیــی دارد‪،‬‬ ‫گرایــش یابنــد‪.‬‬ ‫مهم تریــن چالــش کشــت برنــج بــا روش رایــج و ســنتی‪،‬‬ ‫مصــرف فــراوان اب و زحمــت زیــاد کشــاورزان اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی و کاهــش منابــع ابــی جــاری و‬ ‫زیرزمینــی کشــور‪ ،‬می طلبــد پژوهــش و ترویــج در اقلیم هــای‬ ‫مختلــف کشــور بــه ســمت روش هایــی بــا مصــرف اب کمتــر‬ ‫و ســهولت و بهــره وری بیشــتر‪ ،‬پیــش بــرود تــا کشــاورزان در‬ ‫شــرایط کم ابــی‪ ،‬از فوایــد و عوایــد حاصــل از ایــن کشــت‬ ‫ســودمند محــروم نشــوند و تولیــد ایــن محصــول در کشــور‬ ‫رونــق داشــته باشــد‪.‬‬ ‫«هادی جرجان»‪ ،‬کشــاورز ‪ ۴۷‬ســاله گلســتانی ســاکن شــهر‬ ‫ســرخنکالته موفــق شــده‪ ،‬برنــج را بــه روش خشــکه کاری‬ ‫و بــدون مصــرف اب زیــاد کشــت کــرده و محصولــی بســیار‬ ‫باکیفیــت و بــا عملکــردی برابــر بــا روش کشــت غرقابــی‪،‬‬ ‫برداشــت کنــد‪.‬‬ ‫*چــه مــدت بــه حرفــه کشــاورزی اشــتغال داشــته و در چــه رشــته‬ ‫ای تحصیــل کــرده ایــد؟‬ ‫مــدت ‪ ۲۷‬ســال اســت کــه بــه حرفــه کشــاورزی اشــتغال‬ ‫داشــته و از ‪ ۲۰‬ســالگی زراعــت را اغــاز کــردم‪ .‬تحصیــات مــن‬ ‫هــم مرتبــط بــا شــغلم بــوده و بنــده تــا مقطــع کاردانــی در‬ ‫‪ ۵۶‬درصد‬ ‫از روستاهای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫تحت پوشش بیمه‬ ‫سالمت هستند‬ ‫رشــته کشــاورزی تحصیــل کــردم‪.‬‬ ‫*چنــد هکتــار زمیــن زراعــی داریــد و بیشــتر چــه محصوالتــی‬ ‫کشــت مــی کنیــد؟‬ ‫حــدود ‪ ۲۴‬هکتــار زمیــن کشــاورزی داشــته و بیشــتر برنــج‪،‬‬ ‫ذرت‪ ،‬گنــدم‪ ،‬ســیب زمینــی و باقــا کشــت مــی کنــم‪.‬‬ ‫*چنــد ســال اســت کــه برنــج را بــه روش خشــکه کاری کشــت‬ ‫مــی کنیــد؟‬ ‫تقریبــا بــه مــدت هفــت ســال اســت کــه برنــج را بــه صــورت‬ ‫خشــکه کاری کشــت مــی کنــم ‪ ،‬در ایــن روش‪ ،‬برخــاف روش‬ ‫ســنتی کشــت برنــج کــه بــه صــورت غرقابــی انجــام مــی شــود‪،‬‬ ‫بــذر برنــج در بســتر خشــک بــه صــورت مســتقیم‪ ،‬کشــت‬ ‫شــده و ابیــاری ان برخــاف روش غرقــاب مرســوم و رایــج‪،‬‬ ‫بــه صــورت دوره ای و برحســب نیــاز و شــرایط خــاک انجــام‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫*جرقــه کشــت شــالی بــه صــورت خشــکه کاری چطــور بــه ذهــن‬ ‫شــما رســید؟‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۷‬زمانــی کــه شــالی را در خزانــه ریختــم‬ ‫مشــاهده کــردم مقــداری از دانــه هــای شــالی در فضــای‬ ‫بیــرون خزانــه در زمیــن خشــک و بــدون اســتفاد اب زیــاد‬ ‫ســبز شــده انــد‪ .‬دیــدن دانــه هــای شــالی ســبز شــده در زمیــن‬ ‫خشــک اولیــن جرقــه کشــت برنــج بــه روش خشــکه کاری را در‬ ‫ذهــن مــن ایجــاد کــرد و در همــان ســال اولیــن بــار برنــج را بــه‬ ‫روش خشــک‪ ،‬کشــت کــردم ولــی متاســفانه بــه دلیــل عــدم‬ ‫اســتفاده از روش ابیــاری تحــت فشــار و کنتــرل علــف هــای‬ ‫هــرز نتوانســتم محصــول برداشــت کنــم‪.‬‬ ‫بــرای بــار دوم در ســال ‪ ۱۳۹۴‬تصمیــم گرفتــم بــه روش‬ ‫خشــکه کاری شــالی کشــت کنــم و ایــن بــار از ابیــاری تحــت‬ ‫فشــار هــم اســتفاده کــردم و بــه جــرات مــی توانــم بگویــم کــه‬ ‫اولیــن کشــاورز در ایــران هســتم کــه برنــج را بــه روش خشــکه‬ ‫کاری بــا اســتفاده از ابیــاری تحــت فشــار ابــداع کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــرای بــار دوم موفــق شــدم محصــول برداشــت کنــم امــا‬ ‫نتیجــه بــاز هــم مطلــوب نبــود و دالیلــی مثــل عــدم کشــت‬ ‫برنــج در زمــان مناســب‪ ،‬نداشــتن تجربــه و مهــارت کافــی در‬ ‫کنتــرل علــف هــای هــرز در ایــن کار دخیــل بــود‪.‬‬ ‫ولــی در ســال هــای بعــد متوجــه ظرافــت هــای کشــت بــه‬ ‫روش خشــکه کاری شــدم و توانســتم محصــول بســیار بــا‬ ‫کیفیــت‪ ،‬بــا تنــاژ بــاال و در عیــن حــال بــا مصــرف اب کــم‬ ‫تولیــد کنــم و امســال هفتمیــن ســال اســت کــه برنــج بــه روش‬ ‫خشــکه کاری کشــت مــی کنــم‪.‬‬ ‫*مزایای کشت برنج به روش خشکه کاری را توضیح دهید؟‬ ‫بزرگتریــن مزیــت کشــت برنــج بــه روش خشــکه کاری صرفــه‬ ‫جویــی در مصــرف اب اســت در ایــن روش حداقــل مصــرف‬ ‫اب ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش مــی یابــد ‪ .‬بــا توجــه بــه خشکســالی‬ ‫کــه کشــورمان بــا ان دســت بــه گریبــان اســت موضــوع بســیار‬ ‫مهمــی بــوده کــه نمــی تــوان نســبت بــه ان بــی تفــاوت بــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر مصــرف اب کمتــر‪ ،‬ابیــاری محصــول هــم بــرای‬ ‫کشــاورز اســان تــر بــوده و هزینــه کمتــری خواهــد داشــت بــه‬ ‫طــوری کــه حداقــل ‪ ۳۰‬درصــد در هزینــه هــای کاشــت صرفــه‬ ‫جویــی مــی شــود‪ .‬بــه طــور مثــال مــن ‪ ۲۴‬هکتــار شــالیزار را‬ ‫بــا اســتفاده از دو کارگــر ابیــاری کــردم درصورتــی کــه در روش‬ ‫ســنتی نیــاز بــه نیــروی کار زیــادی اســت‪.‬‬ ‫ســهولت کاشــت برنــج مزیــت دیگــر کشــت برنــج بــه روش‬ ‫خشــکه کاری اســت‪ ،‬در ایــن روش دیگــر نیــاز بــه گِل کــردن‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۵۰ :‬هــزار نفــر‬ ‫معــادل ‪ ۵۶‬درصــد از جمعیــت ‪ ۸۰۰‬هــزار نفــری زیــر پوشــش‬ ‫بیمــه ســامت ایــن اســتان در روســتاها ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر محســن رعنایــی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬حــدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار نفــر از جمعیــت یــک میلیــون نفــری ایــن اســتان زیــر‬ ‫پوشــش بیمــه ســامت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از مجمــوع بیمــه شــدگان زیــر پوشــش ایــن‬ ‫ســازمان ‪ ۴۵۰‬هــزار نفــر ســاکن روســتاها‪ ،‬عشــایر و شــهرهای‬ ‫زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر هســتند کــه تمامــی خدمــات بــه جامعــه هــدف‬ ‫بــه صــورت رایــگان ارایــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت خراســان شــمالی افزود‪ ۳۵۰ :‬هزار نفر در‬ ‫ایــن اســتان زیــر پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی قــرار دارنــد و ایــن‬ ‫امــار بیــش از جمعیــت اســتان اســت و در مــواردی ســاکنان ایــن‬ ‫اســتان دارای چنــد دفترچــه بیمــه هســتند کــه این شــرایط بــا اجرای‬ ‫نســخه نویســی الکترونیکــی بــه مــرور ســامان مــی یابــد‪.‬‬ ‫رعنایــی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس امــار رســمی حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از‬ ‫جمعیت کشــور زیر پوشــش بیمه ســامت قرار دارند که خراســان‬ ‫شــمالی بــه دلیــل جمعیــت زیاد روســتایی‪ ،‬عشــایری و نبــود صنایع‬ ‫در این شــاخص از میانگین کشــوری پیشــی گرفته اســت‪.‬‬ ‫وی بــر بیمــه ســامت همگانــی در جامعــه تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬از‬ ‫زمــان شــیوع کرونــا تاکنــون تعــداد زیــادی از جمعیــت ایــن اســتان که‬ ‫زمیــن و نشــاء نداریــم و بــا خطــی کار گنــدم در عــرض یــک روز‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬هکتــار زمیــن را زیــر کشــت شــالی مــی بریــم‪.‬‬ ‫در روش خشــکه کاری بــذر بســیار کمتــری نیــاز اســت و تنهــا‬ ‫‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬کیلوگــرم بــذر در هــر هکتــار اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از ســموم کمتــر‪ ،‬عــدم فرســایش خــاک و کاهــش‬ ‫‪ ۳۰‬درصــدی هزینــه کشــت برنــج از مزایــای خشــکه کاری‬ ‫استاســتفاده از ســموم کمتــر‪ ،‬ســهولت سمپاشــی و عــدم‬ ‫فرســایش خــاک از دیگــر مزیــت هــای مهــم روش خشــکه‬ ‫کاری برنــج اســت‪ .‬کشــت برنــج بــه روش غرقابــی تمــام مــواد‬ ‫الــی زمیــن را مــی کشــد و عملکــرد محصــول بعــدی بــه شــدت‬ ‫پاییــن مــی ایــد در حالــی کــه در زمینــی کــه بــه روش خشــکه‬ ‫کاری اســت‪ ،‬کشــت محصــول دوم هــم بــا ســهولت بیشــتری‬ ‫انجــام مــی شــود و هــم عملکــرد باالتــری دارد‪.‬‬ ‫*چالش های کشت برنج به روش خشکه کاری چیست؟‬ ‫مهمتریــن نکتــه در کشــت برنــج بــه روش خشــکه کاری‬ ‫کاشــتن بــه موقــع محصــول اســت نبایــد در کشــت تاخیــر‬ ‫داشــته باشــیم و در اردیبهشــت مــاه کار کشــت محصــول را‬ ‫انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫نکتــه بعــدی مهــار افــت اســت کــه کشــاورزان بایــد با هوشــیار‬ ‫بــوده و رســیدگی بــه موقــع مانــع از افــت زدگــی محصــول‬ ‫شــوند تــا بتواننــد تنــاژ باالیــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫*نظــر شــما در مــورد طــرح ممنوعیــت کشــت برنــج بــرای حفــظ‬ ‫اب هــای زیــر زمینــی چیســت؟‬ ‫قانــون ممنوعیــت کشــت برنــج چنــد ســالی اســت کــه از‬ ‫ســوی مســئوالن وضــع شــده اســت امــا عمــا ً راه بــه جایــی‬ ‫نبــرده و کشــاورزان هرســاله برنــج کشــت مــی کننــد و ایــن بــه‬ ‫دلیــل ان اســت کــه هیــچ محصــول جایگزینــی کــه بتوانــد از‬ ‫لحــاظ اقتصــادی بــا برنــج رقابــت کنــد‪ ،‬نداریــم‪.‬‬ ‫مســئوالن بــه جــای ممنوعیــت کشــت برنــج‪ ،‬کشــاورزان را‬ ‫حمایــت کننــد و خشــکه کاری را ترویــج کننــد تــا هــم معیشــت‬ ‫کشــاورز تامیــن شــود و هــم منابــع اب و خــاک کشــاورزی‬ ‫حفــظ شود‪«.‬خشــکه کاری برنــج» ضامــن زراعــت در‬ ‫خشکســالی‪ ۳۰/‬درصــد هزینــه هــا کــم شــد‬ ‫*چرا خشکه کاری برنج در کشور در سطح وسیع انجام نمی شود؟‬ ‫بــرای خشــکه کاری برنــج نیــاز اســت اراضــی کشــاورزی بــه‬ ‫روش نویــن ابیــاری تحــت فشــار مجهــز شــود و ایــن مســئله‬ ‫هزینــه زیــادی بــرای کشــاورزان در پــی دارد‪ ،‬اگــر جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــا دادن تســهیالت ارزان قیمــت کشــاورزان را‬ ‫حمایــت کنــد تــا ان هــا بتواننــد اراضــی خــود را بــه سیســتم‬ ‫ابیــاری نویــن مجهــز کننــد‪ ،‬قطعــا کشــاورزان از خشــکه کاری‬ ‫اســتقبال خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه کاهــش ذخایــر اب هــای زیــر زمینــی و‬ ‫خشکســالی‪ ،‬حمایــت دولــت از کشــاورزان ضــرورت دارد و‬ ‫عملکــرد محصــول هزینــه هــا را جبــران مــی کنــد‪.‬‬ ‫*ایــا بــرای گســترش کشــت شــالی بــه روش خشــکه کاری اقدامــی‬ ‫هــم انجــام داده ایــد؟‬ ‫صفحــات مجــازی بــرای ترویــج خشــکه کاری تشــکیل داده‬ ‫و امــوزش هــای الزم را از ایــن طریــق در اختیــار کشــاورزان‬ ‫قــرار مــی دهــم‪.‬‬ ‫کشــاورزان زیــادی هــم حضــوری مراجعــه کــرده و بــدون‬ ‫هیــچ چشــم داشــتی بــه ان هــا امــوزش دادم ‪ ،‬کشــاورزانی‬ ‫از اســتان هــای دیگــر کشــور هــم بــا مــن تمــاس گرفتنــد و‬ ‫امــروزه بــا روش خشــکه کاری برنــج کشــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫هیــچ بیمـه ای نداشــتند‪ ،‬تحــت پوشــش بیمــه ســامت قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫رعنایــی تصریــح کــرد‪ :‬طــرح بیمــه ســامت همگانــی در راســتای‬ ‫حمایــت از افــرادی کــه زیــر پوشــش هیــچ گونــه بیمه ای نیســتند در‬ ‫ایــن اســتان اجــرا مــی شــود و ایــن افــراد از طریــق دفاتــر پیشــخوان‬ ‫طــرف قــرارداد و یــا ســامانه خدمــات شــهری بیمــه ســامت ثبت نام‬ ‫مــی کننــد و زیــر پوشــش ایــن ســازمان بیمــه گــر قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اقشــار‬ ‫مختلــف جامعــه کــه تاکنــون زیــر پوشــش هیــچ نــوع بیمــه ای‬ ‫نیســتند‪ ،‬فرصــت را غنیمــت بشــمارند و بــا ثبــت نــام در ایــن‬ ‫طــرح از خدمــات بیمــه بهــره منــد شــود تــا در زمــان بیمــاری و بــه‬ ‫خصــوص بســتری بــا مشــکل مواجــه نشــوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫خریداری ‪ ۳۲۰۰‬راس دام سبک با قیمت مصوب در گلستان‬ ‫مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۲۰۰‬راس دام ســبک بــه وزن ‪ ۱۲۵‬تــن از دامــداران اســتان بــا قیمــت مصــوب و حمایــت از ایــن قشــر‬ ‫خریــداری شــد‪.‬محمدرضا جامــی اظهارداشــت‪ :‬ایــن اداره کل بــرای هــر کیلوگــرم دام زنــده ‪ ۸۵‬هــزار ریــال پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫به گفته وی در مجموع ‪ ۱۲۳‬میلیارد ریال برای خرید دام زنده به دامداران منطقه به ویژه عشایر پرداخت شده است‪.‬‬ ‫جامی اضافه کرد‪ :‬طرح خرید دام سبک از دامداران استان تا زمان ایجاد تعادل در بازار ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪588‬‬ ‫مهدی فیروزی‬ ‫خوداشتغالی؛ رئیس خود‬ ‫بودن چه مزایایی دارد؟‬ ‫گنبدکاووس که به لحاظ‬ ‫جمعیت دومین شهر‬ ‫گلستان‬ ‫گنبــدکاووس کــه بــه لحــاظ جمعیــت دومیــن و بــه لحــاظ‬ ‫وســعت بــا پنــج هــزار ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع بزرگتریــن‬ ‫شهرســتان گلســتان اســت از دیربــاز مرکــز و محــور ‪۶‬‬ ‫شهرســتان دیگــر منطقــه شــرق ایــن اســتان شــمالی‬ ‫یعنــی «رامیــان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه‬ ‫و مراوه تپــه» باجمعیــت تقریبــی ‪ ۵۵۰‬هــزار نفــر بــوده و‬ ‫بیشــتر اهالــی ایــن خطــه بــرای انجــام امــورات مختلــف از‬ ‫جملــهدرمــانبــهایــنشهرســتانمــرزیمراجعــهمی کننــد‪.‬‬ ‫رفع فقدان های‬ ‫مراکز درمانی‬ ‫از پای افتاده گنبد‬ ‫در انتظار توجه‬ ‫ویژه دولتمردان‬ ‫شهرســتان ‪ ۴۱۱‬هــزار نفــری گنبــدکاووس هفــت بیمارســتان بــا‬ ‫مجمــوع ‪ ۷۵۰‬تخــت دارد کــه پنــج بیمارســتان ان بــا عمــر بــاالی‬ ‫‪ ۵۰‬ســال و کمبــود تخــت‪ ،‬نیازمنــد توجــه ویــژه دولــت بــرای حــل‬ ‫مشــکل کمبــود فضــای درمانــی و تجهیزاتــی بــرای ارائــه خدمــت‬ ‫بهتــر بــه شــهروندان شــرق گلســتان اســت‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس کــه بــه لحــاظ جمعیــت دومیــن و بــه لحــاظ وســعت‬ ‫بــا پنــج هــزار ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع بزرگتریــن شهرســتان گلســتان‬ ‫اســت از دیربــاز مرکــز و محــور ‪ ۶‬شهرســتان دیگــر منطقــه شــرق‬ ‫ایــن اســتان شــمالی یعنــی «رامیــان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه» باجمعیــت تقریبــی ‪ ۵۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫بــوده و بیشــتر اهالــی ایــن خطــه بــرای انجــام امــورات مختلــف از‬ ‫جملــه درمــان بــه ایــن شهرســتان مــرزی مراجعــه می کننــد‪.‬‬ ‫از مجمــوع هفــت بیمارســتان گنبــدکاووس چهــار بیمارســتان‬ ‫دولتــی «شــهید مطهــری‪ ،‬شــهدای ‪ ۱۲‬دی‪ ،‬طالقانــی و پیامبــر‬ ‫اعظــم(ص)»‪ ۲ ،‬بیمارســتان خصوصــی «برزویــه و بســکی»‬ ‫و یــک بیمارســتان نیمــه دولتــی (خاتــم االنبیــاء) متعلــق بــه‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی اســت کــه ‪ ۷۵۰‬تخــت فعــال ایــن‬ ‫مراکــز درمانــی در حالــت عــادی و بــا اغمــاض تنهــا جوابگــوی‬ ‫جمعیــت ‪ ۴۱۱‬هــزار نفــری ایــن شهرســتان هســتند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اهالــی گنبــدکاووس جمــع زیــادی از مردمــان ‪۶‬‬ ‫ن دیگــر واقــع در شــرق گلســتان بــه دالیــل مختلــف‬ ‫شهرســتا ‬ ‫از جملــه نداشــتن بیمارســتان یــا کمبــود پزشــک متخصــص در‬ ‫شهرشــان بــرای ســیر مراحــل درمانــی خــود بــه دومیــن شــهر‬ ‫بــزرگ اســتان یعنــی گنبــد مراجعــه می کننــد کــه امــار انهــا‬ ‫در چنــد ســال اخیــر بویــژه از زمــان شــیوع ویــروس کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫(کرونــا) تاکنــون بشــدت افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫قدمــت بــاالی برخــی بیمارســتان های دولتــی گنبــدکاووس‬ ‫ماننــد «شــهدای ‪ ۱۲‬دی‪ ،‬طالقانــی و شــهید مطهــری» و‬ ‫فرســودگی ســاختمان و کمبــود فضــای فیزیکــی ان هــا از یــک‬ ‫ســو و حجــم بــاالی مراجعــه کنننــده از ســوی دیگــر ســبب شــد‬ ‫تــا پــس از ســال ها پیگیــری مســووالن شهرســتانی و اســتانی و‬ ‫نیــز نماینــدگان مــردم ایــن خطــه در مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫متولیــان وزارت بهداشــت و درمــان و امــوزش پزشــکی در‬ ‫دولــت دهــم قــول ســاخت بیمارســتان جدیــد بــا ظرفیــت ‪۸۰۰‬‬ ‫تخت خوابــی را در گنبــدکاووس دادنــد‪.‬‬ ‫مــردم گنبــدکاووس بــا شــنیدن خبــر ســاخت بیمارســتان ‪۸۰۰‬‬ ‫تخت خوابــی خوشــحال شــدند و مدیــران ایــن شهرســتان نیــز‬ ‫پیگیــری بــرای تامیــن زمیــن مناســب ایــن پــروژه را اغــاز کردنــد‬ ‫امــا تــاش انهــا نــه تنهــا تــا کنــون نتیجــه نــداده بلکــه ســبب شــد‬ ‫تــا چنــد ســال بعــد متولیــان وزارت بهداشــت شــمار تخت هــای‬ ‫بیمارســتانی کــه فقــط در حــد شــعار باقــی مانــده بــود را بــه‬ ‫‪ ۴۰۰‬تخــت کاهــش دهنــد و معاونــت درمــان ایــن وزارتخانــه‬ ‫نیــز موافقــت اصولــی ســاخت ان را بــا نــام «بیمارســتان ‪۴۰۰‬‬ ‫تختخوابــی رازی گنبــدکاووس» در تاریــخ ‪ ۱۹/۰۱/۱۳۹۳‬بــه مــدت‬ ‫‪ ۷۲‬مــاه صــادر و یکســال هــم تمدیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــا همــه ایــن اوصــاف و فراینــد طــی شــده صــدور مجــوز ســاخت‬ ‫بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تختخوابــی گنبــدکاووس هنــوز مســووالن‬ ‫ایــن شهرســتان موفــق بــه تامیــن زمیــن مناســب بــرای شــروع‬ ‫عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه حیاتــی و ضــروری بــرای بهبــود‬ ‫شــاخص ها و ارائــه خدمــات درمانــی بــه مــردم منطقــه نشــدند‬ ‫و بــه گفتــه مردمــان و برخــی مدیــران گنبــدکاووس‪ ،‬سرنوشــت‬ ‫بیمارســتان جدیــد هنــوز در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــر بودجــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی‬ ‫درمانــی گلســتان دیمــاه پارســال گفتــه بــود کــه بــرای ســاخت‬ ‫بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی گنبــدکاووس حداقــل بــه ‪ ۱۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد ریــال نیــاز اســت کــه عملیــات ســاخت ان بــا‬ ‫شــرایط موجــود تخصیــص اعتبــارت حــدود هشــت ســال زمــان‬ ‫می بــرد و دانشــگاه پزشــکی اســتان تــاش دارد پــروژه ســاخت‬ ‫ایــن بیمارســتان را بــه قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا ســپاه‬ ‫پاســداران واگــذار کنــد‪.‬‬ ‫علیرضــا کمــال غریبــی افــزوده بــود‪ :‬اگرچــه مهلــت هفــت‬ ‫ســاله ســاخت بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخــت خوابــی گنبــدکاووس پایــان‬ ‫یافتــه امــا بایــد تــاش کــرد بــا توجــه بــه تامیــن زمیــن مــورد نیــاز‬ ‫و اعتبــار ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال پیــش بینــی شــده در بودجــه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫عملیــات اجرایــی ایــن طــرح اغــاز شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ســعید گل فیــروزی رییــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان هــم اردیبهشــت امســال در جمــع مدیــران‬ ‫گنبــدی بــا اذعــان بــه اینکــه گنبــدکاووس از شهرســتان های‬ ‫محــوری در ارائــه خدمــات درمانــی بــه مــردم اســتان بویــژه‬ ‫نواحــی شــرق ان اســت‪ ،‬گفتــه بــود کــه احــداث بیمارســتان ‪۴۰۰‬‬ ‫تخت خوابــی از نیازهــای ایــن شهرســتان مــرزی و بــزرگ اســت‬ ‫و بــه محــض تحویــل زمیــن کــه واگــذاری ان در مراحــل نهایــی‬ ‫می باشــد‪ ،‬عملیــات اجرایــی احــداث ان شــروع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیگیری هــا حاکــی از ان اســت کــه هنــوز خبــری از واگــذاری‬ ‫زمیــن چهــار هکتــاری کــه قــرار اســت شــهرداری گنبــدکاووس‬ ‫انــرا از محــل ســهم خــود بابــت تفکیــک زمیــن هشــت هکتــاری‬ ‫متعلــق بــه بنیــاد مســتضعفان بدســت اورد‪ ،‬نیســت و طرفیــن‬ ‫هنــوز بــه تفاهــم نهایــی نرســیدند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال جمــع زیــادی از شــهروندان و بیمــاران مراجعــه کننــده‬ ‫بــه مراکــز درمانــی گنبــدکاووس از وضعیــت نامناســب ســاختمان‪،‬‬ ‫کمبــود تخــت و تجهیــزات پزشــکی و نیــز شــمار باالی بیمــاران بویژه‬ ‫در چهار بیمارســتان دولتی این شهرســتان گالیه کرده و خواســتار‬ ‫توجه ویژه دولت و مدیران دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان برای‬ ‫رفــع کمبودهــای حــوزه درمــان گنبد شــدند‪.‬‬ ‫یکــی از مراجعــه کننــدگان بــه بیمارســتان تخصصــی کــودکان‬ ‫ایــت اللــه طالقانــی گنبــدکاووس کــه بــه ســبب کمبــود تخــت‬ ‫ســرم در بغــل گرفتــه‬ ‫فرزنــد خردســال و بیمــارش را همــراه بــا ُ‬ ‫و روی نیمکــت درب ورودی نشســته بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫ایــن بیمارســتان ویــژه کــودکان همیشــه شــلوغ اســت زیــرا از‬ ‫شــهرهای مختلــف فرزنــدان خــود را بــه ایــن مرکــز می اورنــد‪.‬‬ ‫ای گل ســخاوی افــزود‪ :‬ســایر مراکــز درمانــی دولتــی‬ ‫گنبــدکاووس از پذیــرش کــودکان خــودداری می کننــد و مــا‬ ‫مجبوریــم فرزنــدان خــود را بــه بیمارســتان طالقانــی بیاوریــم‬ ‫ضمــن اینکــه هزینه هــای ان نســبت بــه بیمارســتان ها و مراکــز‬ ‫خصوصــی بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مســووالن بایــد فکــری بــه حــال ایــن بیمارســتان و‬ ‫توســعه ان بکننــد تــا بیمــاران و همراهــان ان دچــار زحمــت نشــوند‪.‬‬ ‫در داخــل بخــش اورژانــس بیمارســتان طالقانــی هــم چنــد‬ ‫ســرم بــه فرزندشــان وصــل اســت‪،‬‬ ‫پــدر و مــادر در حالــی کــه ُ‬ ‫در ســالن انتظــار نشســته و یــا ســرپا ایســتاده اند ضمــن اینکــه‬ ‫تمــام تخت هــای موجــود در بخــش بســتری ان پُــر بــود‪.‬‬ ‫یکــی از دیگــر مراجعــه کننــدگان بــه ایــن مرکــز درمانــی‬ ‫گفــت‪ :‬سال هاســت در رســانه ها می شــنویم و می خوانیــم‬ ‫کــه مســووالن قــول دادنــد‪ ،‬بجــای بیمارســتان های فرســوده‬ ‫و قدیمــی گنبــدکاووس‪ ،‬بیمارســتان ‪ ۸۰۰‬یــا ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی‬ ‫احــداث کننــد ولــی خبــری از تحقــق ان نیســت و حتــی زمیــن ان‬ ‫هــم تامیــن نشــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا زمانــی افــزود‪ :‬گنبــدکاووس زمین هــای زیــادی در‬ ‫داخــل شــهر و حومــه ان دارد کــه مســووالن می تواننــد از ان‬ ‫بــرای ســاخت بیمارســتان اســتفاده کننــد و بــه وضعیــت موجــود‬ ‫و اســف بــار مراکــر درمانــی فرســوده و قدیمــی پایــان دهنــد‪،‬‬ ‫مــن شــنیدم کــه در جریــان ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان‪،‬‬ ‫اعتبــارات خوبــی بــرای احــداث ‪ ۲‬بیمارســتان در مرکــز اســتان‬ ‫پیــش بینــی شــده و الزم اســت مســووالن بــرای ایــن شهرســتان‬ ‫هــم اعتبــارات ویــژه تخصیــص دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــر بیمارســتان تخصصــی کــودکان ایــت اللــه طالقانــی‬ ‫گنبــدکاووس ‪ ۱۲‬مــرداد مــاه جــاری و در جریــان بازدیــد رییــس‬ ‫مجمــع خیریــن گلســتان و برخــی اعضــای مجمــع خیریــن ایــن‬ ‫شهرســتان از ایــن مرکــز درمانــی گفتــه بــود که بیمارســتان طالقانی‬ ‫گنبــد شــرق گلســتان را پوشــش می دهــد و بــا وجــود اینکــه ظرفیت‬ ‫پذیــرش ‪ ۲۰۰‬بیمــار را دارد امــا روزانــه تــا ‪ ۲‬برابــر پذیــرش دارد‪.‬‬ ‫مهیــار کلــوی بابیــان اینکــه بــه علت پذیرش باالی بیمــار و نیز کمبود‬ ‫تخــت بعضــا بیمــاران در راهروهــا نگهــداری می شــوند‪ ،‬افــزوده بــود‪:‬‬ ‫پذیــرش ‪ ۲‬برابــری بیمــار عــاوه بر مضاعف کــردن فعالیت همکاران‪،‬‬ ‫فشــار زیــادی بــه تجهیــزات پزشــکی وارد کــرده و هزینه هــای نگهداری‬ ‫و تعمیــر انهــا را بشــدت افزایش داده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬فرســودگی تجهیــزات پزشــکی بویــژه در بخــش‬ ‫ازمایشــگاهی و دندانپزشــکی و ضــرورت خریــد تجهیــزات‬ ‫جدیــد‪ ،‬قدمــت بــاالی ســاختمان و ضــرورت بهســازی ان و نیــز‬ ‫انجــام جراحــی کــودکان از نیازهــای اصلــی بیمارســتان تخصصــی‬ ‫کــودکان طالقانــی گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن وضعیــت بیمارســتان شــهید مطهــری گنبــدکاووس‬ ‫بــه عنــوان مرکــز ترمــای حادثــه دیــدگان ســوانح رانندگــی شــرق‬ ‫گلســتان بهتــر از بیمارســتان طالقانــی نیســت و بــه گفتــه‬ ‫مدیــر ایــن مرکــز درمانــی طــی ســال گذشــته ‪ ۱۲۰‬هــزار خدمــت‬ ‫بــه بیمــاران منطقــه ارائــه کــرده کــه ‪ ۵۳‬هــزار مــورد ان عمــل‬ ‫جراحــی منجــر بــه بســتری بــود‪.‬‬ ‫رســول صالحــی افــزود‪ :‬مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مــردم‬ ‫از یــک ســو و ارائــه خدمــات بــا تعرفــه دولتــی از ســوی دیگــر‬ ‫ســبب شــده تــا امــار مراجعــه کننــده بــه مراکــز درمانــی دولتــی از‬ ‫جملــه بیمارســتان شــهید مطهــری همــواره بــاال باشــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬فرســودگی ســاختمان بیمارســتان و کمبود فضای‬ ‫فیزیکــی و برخــی تجهیــزات پزشــکی اگرچــه ســختی هایی را بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات بــه بیمــاران بــرای همــکاران مــا ایجــاد کــرده امــا‬ ‫تــاش داریــم بــا بهســازی فضاهــای موجــود و اســتقرار تجهیــزات‬ ‫پزشــکی ایــن مشــکالت بــه حداقــل برســد ضمــن اینکــه قــرار اســت‬ ‫چهــار بیمارســتان دولتــی گنبــدکاووس از جملــه بیمارســتان شــهید‬ ‫مطهــری از مهرمــاه امســال اموزشــی شــوند‪.‬‬ ‫دکتــر صالحــی ادامــه داد‪ :‬بــرای رفــع کمبودهــا و مشــکالت‬ ‫مراکــز درمانــی دولتــی گنبــدکاووس بایــد نــگاه ویــژه ای بــه ایــن‬ ‫شهرســتان از ســوی مســووالن در ســطح ملــی و اســتانی و نیــز‬ ‫نیکــوکاران بــرای ســاخت بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی و تامیــن‬ ‫تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز شــود‪.‬‬ ‫وضعیــت بیمارســتان شــهدای ‪ ۱۲‬دی گنبــدکاووس کــه‬ ‫قدیمی تریــن مرکــز درمانــی ایــن شهرســتان و ســاختمان ان نیــز‬ ‫قبــل از پیــروزی انقــاب ســاخته شــده و اکنــون در حــوزه زنــان‬ ‫و زایمــان خدمــات می دهــد بهتــر از ‪ ۲‬بیمارســتان طالقانــی و‬ ‫شــهید مطهــری نیســت‪.‬‬ ‫در ایــن مرکــز درمانــی هــم بــه علــت کمبــود فضــای فیزیکــی و‬ ‫تخــت‪ ،‬برخــی بیمــاران مجبــور بــه اســتفاده از نیمکــت و تخ ـت ‬ ‫راهروهــا و محوطــه بیمارســتان هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس بیمارســتان شــهدای ‪ ۱۲‬دی گنبــدکاووس‪ ،‬ایــن‬ ‫مرکــز درمانــی کــه حــوزه زنان و زایمان شــرق گلســتان را پوشــش‬ ‫می دهــد در بخــش ســخت افــزاری و فراهــم کــردن فضاهــای‬ ‫فیزیکــی و تجهیــزات مــورد نیــاز‪ ،‬بــه حمایــت بیشــتر مدیــران و‬ ‫جامعــه نیکــوکاران در ســطح ملــی‪ ،‬اســتانی و شهرســتانی دارد‪.‬‬ ‫شــهریار قلــی زاده معتقــد اســت کــه ایــن بیمارســتان کــه از‬ ‫مراکــز درمانــی قدیمــی و فرســوده گنبــدکاووس اســت‪ ،‬بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات بهتــر بــه قشــر بانــوان و نــوزادان انهــا و نیــز فراهــم‬ ‫کــردن شــرایط بــرای اموزشــی شــدن نیــاز بــه نــگاه ویــژه مدیــران‬ ‫بــرای جبــران کمبودهــا و رفــع مشــکالت دارد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس هــم‪ ،‬ضمن تایید‬ ‫کمبودهــای زیرســاختی و تجهیــزات پزشــکی در مراکــر درمانــی‬ ‫دولتــی ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬باتوجــه بــه اینکــه مراکــز درمانــی‬ ‫دولتــی گنبــد مــورد اســتفاده بیمــاران و اهالــی شــرق گلســتان‬ ‫اســت‪ ،‬بــه توجــه ویــژه جهــت ایجــاد و تکمیــل زیرســاخت ها و‬ ‫تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز دارد‪.‬‬ ‫فرهــاد بدیعــی افــزود‪ :‬پیگیری هــای الزم بــرای احــداث‬ ‫بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی گنبــدکاووس کــه در مراحــل نهایــی‬ ‫تحویــل زمیــن ان هســتیم‪ ،‬ادامــه دارد و عملیــات اجرایــی ان‬ ‫درســال جــاری اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬رفــع کمبودهــای زیرســاختی و تجهیــزات‬ ‫پزشــکی در گنبــدکاووس عــاوه بــر نــگاه ویــژه مدیــران ملــی و‬ ‫اســتانی بــه حمایــت نیکــوکاران نیــاز دارد و امیدواریــم جامعــه‬ ‫خیریــن اســتان و ایــن شهرســتان بیــش از پیــش بــه کمــک‬ ‫مجموعــه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس بیاینــد‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد رییــس مجمــع خیریــن گلســتان گفــت‪ :‬توســعه‬ ‫متــوازن حــوزه بهداشــت و درمــان اســتان بویــژه در نواحــی شــرقی‬ ‫ان یــک مطالبــه مردمــی از دولــت و مســووالن متولــی ان اســت‪.‬‬ ‫محمــد شــهرکی افــزود‪ :‬بجــز بیمارســتان پیامبــر اعظــم(ص) کــه‬ ‫ســاختمان ان نوســاز اســت‪ ،‬ســه بیمارســتان شــهید مطهــری‪،‬‬ ‫ایــت اللــه طالقانــی و شــهدای ‪ ۱۲‬دی‪ ،‬ســاختمان های فرســوده‬ ‫بــا قدمــت بــاالی ‪ ۵۰‬ســال دارنــد کــه بــه هیــچ وجــه زیبنــده‬ ‫مــردم و بیمــاران نیســت ضمــن اینکــه در صــورت وقــوع حــوادث‬ ‫طبیعــی احتمالــی بشــدت اســیب خواهنــد دید‪/.‬ایرنــا‬ ‫تــا بــه حــال تصــور راه انــدازی کسـب وکاری بــرای خودتــان‬ ‫بــه ذهن تــان خطــور کــرده اســت؟ شــاید پیــش از ایــن‬ ‫مســیر را اغــاز کــرده باشــید‪.‬‬ ‫حقیقــت ایــن اســت کــه تقریبــا همـه ی ادم هــا در مرحله ای‬ ‫ی خــود‪ ،‬بــه رئیــس خــود بــودن می اندیشــد‪،‬‬ ‫از زندگــی حرفـه ا ‬ ‫امــا بــرای موفقیــت در ایــن مســیر واقعــا چــه بایــد کــرد؟ و ایــا‬ ‫واقعــا ایــن همــان مســیری اســت کــه می خواهیــد برگزینیــد؟‬ ‫ایــده ی خوداشــتغالی‪ ،‬فرصت هــای هیجان انگیــزی ماننــد‬ ‫کنتــرل بهتــر وقــت و درامــد بســیار باالتــر را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫احتمــاال اینهــا دو انگیــزه ی اصلــی بــرای افرادی هســتند که تغییر‬ ‫از اســتخدام‪ ،‬بــه خوداشــتغالی را مــد نظــر قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫امــا خوداشــتغالی هــم چالش هــای قابــل توجهــی دارد‪:‬‬ ‫مشــتریان یــا ارباب رجوع هــای خــود را از کجــا پیــدا‬ ‫می کنیــد؟ ایــا می توانیــد مدیریــت کس ـب وکار را هم زمــان‬ ‫بــا ارائـه ی خدمــات بــه مشــتریان تان کنتــرل کنیــد؟ چگونــه‬ ‫می توانیــد بــدون وجــود شــبکه ای حمایتــی از همــکاران در‬ ‫اطراف تــان‪ ،‬از عهــده ی ایــن کار بربیاییــد؟‬ ‫اگــر جــدا ًبــه خوداشــتغالی فکــر می کنیــد‪ ،‬ابتــدا بنشــینید و‬ ‫در مــورد تصمیــم خــود فکــر کنیــد‪ .‬بایــد بازارتــان را درســت‬ ‫ـی دقیقــی را از پایــه‬ ‫مــورد بررســی قــرار دهیــد و طــرح عملیاتـ ِ‬ ‫تنظیــم کنیــد‪ .‬شــاید بخواهیــد قبــل از تصمیم گیــری‪ ،‬حوزه ی‬ ‫موردنظر را بررســی کنید و ســپس در مســیری که به ســمت‬ ‫اهداف تــان برنامه ریــزی کرده ایــد‪ ،‬گام برداریــد‪.‬‬ ‫دالیل اصلی این تصمیم چه چیزهایی هستند؟‬ ‫در مــورد ایــده ی محصــول یــا خدمــت جدیــد فکرهایــی‬ ‫داریــد و مطمئــن هســتید کــه هم چــون طوفانــی بــازار را‬ ‫در بــر خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫شــاید فعالیــت موردعالقه تــان در اوقــات فراغــت بــه‬ ‫ایــده ی خوبــی بــرای کســب وکار تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫مهارت هایــی خــاص‪ ،‬دانــش فنــی و ارتباطاتــی در حــوزه ی‬ ‫فعلــی فعالیت تــان کســب کرده ایــد کــه اگــر ایــن راه را‬ ‫ادامــه دهیــد‪ ،‬ترکیــب برنــده ای خواهــد ســاخت‪.‬‬ ‫ایــن صنعــت پتانســیل های دســت نخورده ای دارد کــه‬ ‫می توانیــد بــا توجــه بــه اســتعدادهای خــاص خــود از انهــا‬ ‫بهره بــرداری کنیــد‪.‬از مســیری کــه تاکنــون شــغل تان بــر‬ ‫اســاس ان شــکل گرفتــه‪ ،‬راضــی نیســتید‪.‬‬ ‫ایــن دالیــل هــر چــه باشــند‪ ،‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه‬ ‫بــه خاطــر دالیــل مثبــت و نــه دالیــل منفــی‪ ،‬تغییــر ایجــاد‬ ‫می کنیــد‪ .‬هــر چــه باشــد‪ ،‬مــرغ همســایه غــاز اســت و بایــد‬ ‫مطمئــن شــوید کــه ایــن تنهــا راه «فــرار» از شــرایطی کــه‬ ‫در حقیقــت بایــد بــا ان کنــار بیاییــد‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫برخی فرضیات مشترک را به چالش بکشید‬ ‫وقتــی تصمیــم می گیریــد کــه از شــغل اداری منظــم‪،‬‬ ‫بــه خوداشــتغالی تمــام وقــت تغییــر وضعیــت دهیــد‪،‬‬ ‫شــاید از واقعیت هــای موجــود چشم پوشــی کنیــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا دیدگاه هایــی در مــورد وضعیــت خوداشــتغالی ارائــه‬ ‫می کنیــم کــه شــاید در مســیر جدیـّـت و اشــتیاق شــما بــه‬ ‫ایــن تغییــر‪ ،‬نادیــده گرفتــه شــده باشــند‪.‬‬ ‫مــن بــه هیچ کــس جــز خــودم‪ ،‬پاســخ گو نیســتم‪ .‬وقتــی‬ ‫کسـب وکار خودتان را راه می اندازید‪ ،‬نه به مقامات دولتی‪،‬‬ ‫بلکــه بــه ادم هــای زیــادی‪ ،‬مثــل مشــتریان‪ ،‬تأمین کننــدگان‪،‬‬ ‫کارکنــان و ســایر ذی نفعــان پاســخ گو هســتید‪ .‬به عنــوان‬ ‫صاحــب کسـب وکار‪ ،‬مســئولیت های بســیار بیشــتری داریــد‬ ‫کــه بایــد بــه بهتریــن نحــو انجــام دهیــد و بــا فشــار هایی کــه‬ ‫بــرای راضــی نگــه داشــتن هم ـه ی افــرادی کــه در موفقیــت‬ ‫کس ـب وکارتان از اهمیــت برخوردارنــد نیــز مواجــه هســتید‪.‬‬ ‫کنتــرل بیشــتری روی وقــت خــود دارم‪ .‬خیلــی از افــرادی‬ ‫کــه در خانــه کار می کننــد یــا اســتارت اپ دارنــد‪ ،‬متوجــه‬ ‫می شــوند کــه در مقایســه بــا همتایــان اداری شــان‪،‬‬ ‫ســاعات بســیار طوالنی تــری بایــد کار کننــد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫به عنــوان صاحــب کســب وکار ایــن کار را انجــام ندهیــد‪،‬‬ ‫هیچ کســی ان را انجــام نخواهــد داد‪ .‬وقــت شــما تمامــا‬ ‫صــرف مســائل جزئــی و عمــده ای می شــود کــه نیــاز بــه‬ ‫توجــه دارنــد‪ ،‬مثــل ارســال و پاســخ بــه ایمیل هــا‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫مدیریــت و ســایر مــوارد‪ .‬پــس بــرای کاری بســیار ســخت‬ ‫امــاده باشــید!‬ ‫مدیریــت کســب وکار خــودم‪ ،‬از کار بــرای ســازمان ها‬ ‫اســان تر اســت‪ .‬بــرای مدیریــت کسـب وکار خــود‪ ،‬بایــد فــردی‬ ‫چنــد وجهــی باشــید کــه از تمامــی مهارت هــا و اســتعدادهای‬ ‫الزم بــرای موفقیــت در کسـب وکار برخــوردار اســت‪ .‬معمــوال‬ ‫کار در یــک ســازمان یعنــی فقــط مســئول یکــی از فعالیت هــا‬ ‫هســتید‪ ،‬مثــل فــروش‪ ،‬بازاریابــی‪ ،‬حساب رســی یــا تولیــد‪.‬‬ ‫امــا وقتــی بــه خودتــان متکــی هســتید‪ ،‬بایــد کل صحنــه را تــا‬ ‫کوچک تریــن جزئیاتــش مدیریــت کنیــد (حداقل تــا زمانی که‬ ‫کس ـب وکار پــا می گیــرد)‪.‬‬ ‫اگاهی از انچه برای موفقیت الزم است‬ ‫ویژگی هــا و عوامــل شــخصی مهــم و خاصــی وجــود دارند که‬ ‫به عنوان صاحب کسـب وکار‪ ،‬باید از انها برخوردار باشــید‪.‬‬ ‫منظــم و باانگیــزه باشــید‪ :‬شــما ســکان را در دســت داریــد‬ ‫و کِشــتی بــدون شــما حرکــت نخواهــد کــرد‪ .‬اگــر بــه تنهایــی‬ ‫کار می کنیــد‪ ،‬بــدون داشــتن نظــم و انگیــزه‪ ،‬بی هــدف بــه‬ ‫این ســو و ان ســو خواهیــد رفــت‪ .‬اگــر کارکنانــی داریــد‪ ،‬انهــا‬ ‫کوچک تریــن حــرکات شــما را زیــر نظــر خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫انهــا بــه احتمــال زیــاد توســط رهبــری کــه دارای نظــم‬ ‫شــخصی و الهام بخــش باشــد برانگیختــه می شــوند‪ ،‬نــه‬ ‫فــردی کــه راه هــای میانبــر را برمی گزینــد و انــرژی نــدارد‪.‬‬ ‫توصیه‪:‬‬ ‫وقتــی رئیــس خودتــان هســتید‪ ،‬هــر ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه‪ ،‬خودتان‬ ‫عملکردتــان را مــورد ارزیابــی قــرار دهید‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ..‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪588‬‬ ‫تحقق ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫از تعهد ملی‬ ‫اشتغال در گلستان‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬روستای گلستان‬ ‫در طرح هادی نیازمند‬ ‫بازنگری مجدداند‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تعهــد ایجــاد اشــتغال اســتان در ســطح ملــی‬ ‫‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۳۱۰‬نفــر اســت کــه تاکنــون ‪ ۲۷‬درصــد ان‬ ‫معــادل هشــت هــزار و ‪ ۵۹۴‬نفــر از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تاکنــون محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫حســینعلی خواجه مظفــری در جمــع مدیــران اســتانی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬البتــه از ســوی مســوولین اســتان ایــن‬ ‫ســهمیه ‪ ۴۱‬هــزار و پنــج نفــر تعییــن شــده کــه تحقــق‬ ‫ان براســاس درصــد بــه ‪ ۲۱‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬براســاس ایــن امــار و همچنیــن‬ ‫شــاخص ثبــت در ســامانه رصــد‪ ،‬گلســتان در رتبــه‬ ‫یازدهــم قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه تســهیالت روســتایی و عشــایری‬ ‫و بانک هــای عامــل ان و عملکــرد انــان پرداخــت و‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬ســهم چهــار بانــک عامــل اســتان هفــت‬ ‫هــزار و ‪ ۱۱۲‬طــرح اســت کــه ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۲۳‬طــرح بــه‬ ‫ارزش پنــج هــزار و ‪ ۴۶۵‬میلیــارد ریــال بــرای اشــتغال‬ ‫‪ ۹‬هــزار و ‪ ۴۷۵‬نفــر بــه بانک هــا معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بــا‬ ‫بیــان ایــن کــه درصــد جــذب نســبت بــه معرفــی ‪۷۲‬‬ ‫درصــد اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از مجمــوع طرح هــای معرفــی‬ ‫شــده ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۴۹‬طــرح تســهیالتش بــه ارزش پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۱۳۹‬میلیــارد ریــال بــرای اشــتغال ‪ ۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۷۹‬نفــر پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری افــزود‪ :‬ســهم اعتبــار تســهیالت‬ ‫مشــاعل خانگــی در ســال جــاری ‪ ۹۹۸‬میلیــارد ریــال‬ ‫اســت کــه بیــن چهــار بانــک عامــل تقســیم شــده و‬ ‫‪ ۴۷۵‬طــرح را بــه ارزش ‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال معرفــی‬ ‫کردیــم کــه تاکنــون بــا درصــد جــذب نســبت بــه‬ ‫معرفــی بــه میــزان ‪ ۲‬درصــد‪ ۱۳ ،‬طــرح بــه میــزان ســه‬ ‫میلیــارد ریــال پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در راســتای بهبــود فضــای کســب و کار و تســهیل‬ ‫در صــدور مجــوز‪ ،‬وزارت تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫پیشــرو بــوده و ‪ ۴۸۶‬مجــوز بصــورت انــی صــادر می نمایــد‬ ‫و ‪ ۲۳‬مجــوز ظــرف ســه روز صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در خصــوص افزایــش صــدور‬ ‫مجوزهــای مشــاغل خانگــی در یــک ســال اخیــر چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۲۴۳‬مجــوز صــادر نمــوده کــه نســبت بــه ســال‬ ‫قبــل ‪ ۶۲۹‬مــورد بــه میــزان ‪ ۵۷۴‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بــا بیــان‬ ‫ایــن کــه در مــورد افزایــش میــزان اعتبــارات مشــاغل‬ ‫خانگــی نســبت بــه ســال گذشــته بــه میــزان ‪ ۶۴‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬متقاضیــان پشــتیان و پیشــران‬ ‫در اولویــت دریافــت تســهیالت مشــاغل خانگــی هســتند‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری افــزود‪ :‬تعهــد اشــتغال کشــوری‬ ‫مشــاغل خانگی اســتان در ســال جاری ‪ ۹‬هزار و ‪۹۸۰‬‬ ‫نفــر بــوده کــه در جایــگاه ‪ ۲۴‬کشــوری قــرار داریــم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬میــزان درصــد جــذب نســبت بــه‬ ‫معرفــی در عملکــرد اعتبــارات بنــد (الــف) تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫قانــون بودجــه ســال گذشــته ‪ ۲۵‬درصــد بــوده و از ایــن‬ ‫محــل ‪ ۳۷۵‬طــرح بــرای ‪ ۲‬بانــک عامــل در نظــر گرفتــه‬ ‫شــد کــه از مجمــوع ‪ ۸۷‬طــرح معرفــی شــده بــه ارزش‬ ‫‪ ۳۹۹‬میلیــارد ریــال‪ ،‬تنهــا ‪ ۳۵‬طــرح بــه ارزش ‪۹۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نــرخ مشــارکت اقتصــادی و نــرخ بیــکاری‬ ‫اســتان در بهــار ســال جــاری بــه ترتیــب ‪ ۳۷.۲‬درصــد‬ ‫و ‪ ۸.۲‬درصــد اعــام شــده کــه ایــن امــار در متوســط‬ ‫کشــوری بــه ترتیــب ‪ ۴۰.۹‬درصــد و ‪ ۹.۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری گفــت‪ ۱۶ :‬دســتگاه اجرایــی‪ ،‬علیرغــم‬ ‫پیگیری هــای مکــرر تاکنــون بــرش شهرســتانی ســهم‬ ‫اشــتغال خــود را اعــام نکرده انــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح کارورزی‬ ‫فارغ التحصیــان دانشــگاهی از ابتــدای ســال گذشــته‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۴۰‬قــرارداد منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫عامالن چاقوکشی در کردکوی‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫کشف مواد مخدر‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫کشف ‪ 10‬کیلو تریاک‬ ‫در گالیکش‬ ‫ســرهنگ «امیــر باقــری» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬برابــر‬ ‫اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر یــک مــورد نــزاع‬ ‫و درگیــری بــا ســاح ســرد در ســطح شــهر‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی شهرســتان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران بالفاصلــه در محــل حاضــر شــدند‬ ‫و طــی بررســی انجــام شــده مشــخص شــدچند نفــر بــا ســاح‬ ‫ســرد‪ ،‬یکدیگــر را مجــروح کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ باقــری تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت‬ ‫موضــوع‪ ،‬مامــوران بالفاصلــه موفــق شــدند ‪3‬نفــر ازمتهمــان را‬ ‫شناســایی و در یــک عملیــات ضربتــی دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان کردکــوی بــا بیــان اینکــه متهمــان‬ ‫انگیــزه خــود را از انجــام عمــل مجرمانــه اختالفــات شــخصی‬ ‫اعــام کردنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در تشــریح ایــن خبــر گفت‪:‬‬ ‫مامــوران کالنتــری ‪ 11‬گنبــدکاووس بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫موفــق بــه شناســایی توزیــع کننــدگان موادمخــدر در ســطح‬ ‫شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی و‬ ‫درعملیات هــای موفــق امیــز و بازرســی از منــزل متهــم مقــدار ‪2‬‬ ‫کیلــو و ‪ 50‬گــرم موادمخــدر از نــوع تریــاک کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــی ایــن عملیــات ‪2‬متهــم‬ ‫دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس در پایــان ضمــن تاکیــد بــر عــزم‬ ‫جــدی پلیــس در برخــورد بــا قاچاقچیــان و خــرده فروشــان مــواد‬ ‫مخــدر از شــهروندان خواســت‪ ،‬در صــورت اطــاع از فعالیــت‬ ‫ایــن افــراد مراتــب را دراســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فریــدون جهــان تیــغ»‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در اجــرای‬ ‫طــرح کنتــرل محــور هــای مواصالتــی‪ ،‬مامــوران انتظامی گالیکش‬ ‫بــه دو دســتگاه خــودرو مشــکوک و انهــا را متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بازرســی از خودرو های مورد نظر‪ ،‬مقدار‪10‬کیلو‬ ‫گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود‪ ،‬کشف شد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گالیکــش تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن راســتا دو‬ ‫متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فریــدون جهــان تیــغ»‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫بــه دنبــال کســب خبــری مبنــی بــر تــردد یــک دســتگاه کامیــون‬ ‫حامــل گنــدم فاســد در یکــی از مناطــق گالیکــش‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫مامــوران انتظامــی شهرســتان بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬بــا ســرعت عمــل‬ ‫پلیــس‪ ،‬کامیــون مــورد نظــر شناســایی و در بازرســی صــورت‬ ‫گرفتــه از ان مقــدار ‪ 25‬تــن گنــدم فاســد کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گالیکــش گفــت‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫یــک متهــم دســتگیر کــه پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل‬ ‫مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫مدیران گلستان قدرت ریسک‬ ‫باالتری را باید اعمال کنند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش گلستان‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان بــا اشــاره بــه تمــام شــدن افــق طــرح هــادی در برخــی‬ ‫از روســتاهای اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬طــرح هــادی ‪ ۲۸۰‬روســتای گلســتان بازنگــری شــده و ‪۴۰۰‬‬ ‫روســتا هــم نیازمنــد بازنگــری مجــدد اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی اظهارکــرد‪ :‬طــرح هــادی ‪ ۲۸۰‬روســتای گلســتان بازنگــری شــده و‬ ‫‪ ۴۰۰‬روســتا هــم نیازمنــد بازنگــری مجــدد اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان افــزود هــر ‪ ۱۰‬ســال یــک بــار بــر اســاس مطالعــات طــرح‬ ‫هــادی بازبینــی شــده و فضاهــای مــورد نیــاز روســتا بــه ان اضافــه مــی شــود‪.‬‬ ‫طبق گفته وی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بازنگری ‪ ۱۵۲‬روســتا در دســتور کار بنیاد مســکن گلســتان‬ ‫قــرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان بــا بیــان اینکــه شــاخص تهیــه طــرح هــادی در اســتان‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬در بخــش اجــرا‪ ،‬شــاخص برخــورداری شــروع طــرح هــادی‬ ‫در کشــور ‪ ۵۴‬درصــد بــوده و در اســتان ایــن عــدد ‪ ۷۴‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬ســه هــزار کیلومتــر شــبکه معابــر روســتایی گلســتان بــوده کــه در‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬کیلومتــر بهســازی معابــر انجــام شــده و الباقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۲۴۲‬میلیــارد تومــان بــرای طرح هــای هــادی اختصــاص‬ ‫یافــت و حــدود هــزار و ‪ ۷۸‬طــرح و پــروژه کوچــک و بــزرگ در ‪ ۴۴۵‬روســتای اســتان‬ ‫اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان تمــام پروژه هــای شــروع شــده تــا شــهریور‬ ‫مــاه بــه اتمــام خواهــد رســید‪.‬‬ ‫استقبال ‪ ۸۶‬درصدی دانش‬ ‫اموزان گلستان از طرح‬ ‫جبرانی افت تحصیلی‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬برخــی از مدیــران گلســتان قــدرت ریســک و روحیــه «مــا مــی توانیــم»‬ ‫ضعیفــی در اجــرای پــروژه هــا دارنــد کــه بایــد ایــن مســاله تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه اظهارکــرد‪ :‬ســند چشــم انــداز توســعه گلســتان تدویــن شــده و مطابــق ایــن‬ ‫ســند بایــد درامــد ناخالــص اســتان از ‪ ۵۶‬همــت بــه بیــش از ‪ ۲۲۵‬همــت برســد کــه لیــن امــر عــزم‬ ‫و اراده جــدی همــه را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬همــه گلســتانی هــا اعم از کارشناســان‪ ،‬اصنــاف‪ ،‬مدیران‪ ،‬مســئوالن‪ ،‬همه‬ ‫اقشــار بایــد ایــن چش ـم انداز را در ذهــن خــود ایجــاد کننــد و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ســرانه تولیــد در‬ ‫اســتان بــه میانگیــن کشــوری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از ابتــدای فعالیــت در گلســتان بنــده یــک حــس نامطلوبــی را در برنامــه مدیریتــی برخی‬ ‫از مدیــران احســاس کــردم و برخــی از انهــا قــدرت ریســک و روحیــه «ما می توانیم» ضعیفــی در اجرای‬ ‫پــروژه هــا دارند‪.‬‬ ‫زنگانــه اضافــه کــرد‪ :‬بــه دالیــل مختلــف کــه مــی تــوان گفــت‪ ،‬ســایه مدیــران غیربومــی اســت‪،‬‬ ‫باعــث شــده مدیــران بومــی قــدرت ریســک پذیــری کمتــری داشــته و بایــد ان را بشــکنیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای اســتان اعــم از اقالیــم مختلــف‪ ،‬معــادن و غیــره‬ ‫گفــت‪ :‬مــزارع پــرورش میگــو و خاویــار‪ ،‬صحــرا‪ ،‬پــس کرانــه ســاحل و غیــره داریــم و بایــد از ایــن‬ ‫ظرفیــت هــا بــه درســتی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬طــرح جبرانــی افت تحصیلــی تا ‪ ۱۲‬شــهریور ماه در‬ ‫حــال اجــرا اســت و ‪ ۸۶‬درصــد دانــش امــوزان گلســتانی در مقطــع ابتدایی از ان اســتقبال کردند‪.‬‬ ‫ســیدرضا نظــری اظهــار کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۲‬رتبــه کشــوری گلســتان در کنکــور هشــت بــود کــه‬ ‫هــم اکنــون بیســت و هفتمیــن اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان بیــان کــرد‪ :‬برنامــه ریــزی جــدی بــرای افزایــش رتبــه‬ ‫کنکــور اغــاز شــده و تــاش می کنیــم تــا بــا ارائــه مشــاوره ها و اموزش هــای جدیــد در مــدارس‬ ‫جایــگاه واقعــی خــود را بــه دســت اوریــم‪.‬‬ ‫نظــری همچنیــن بــا اشــاره بــه افــت تحصیلــی ناشــی از امــوزش غیرحضــوری‪ ،‬گفــت‪ :‬کالس هــای‬ ‫تقویتــی از تابســتان در دســتور کار قــرار گرفــت و بــرای دانــش امــوزان کالس برگــزار شــد‪.‬طبق گفتــه‬ ‫وی در امــوزش ابتدایــی و متوســطه دو طــرح تثبیــت یادگیــری و طــرح تعمیــق یادگیــری شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان بیــان کــرد‪ :‬اولیــا و خانــواده هــا از ایــن طرح اســتقبال کرده‬ ‫و بیــش از ان چیــزی کــه مطابــق دســتورالعمل بــرای اســتان تعریــف شــده بــود‪ ،‬دانــش امــوزان‬ ‫در کالس حاضــر شــدند‪.‬‬ ‫نظــری گفــت‪ :‬در ایــن راســتا ازمونــی شــهریور مــاه از دانــش امــوزان گرفتــه شــده و اگــر نمــره‬ ‫خوبــی کســب کننــد‪ ،‬جایگزیــن نمــره خــرداد انهــا می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن کالس هــا تــا ‪ ۱۲‬شــهریور مــا در حــال اجــرا اســت و ‪ ۸۶‬درصــد دانــش‬ ‫امــوزان در مقطــع ابتدایــی از ان اســتقبال کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬معلــم در اســتان کمبــود داریــم کــه فــارغ التحصیــان دانشــگاه فرهنگیــان ‪ ۹۰۰‬نفــر‬ ‫هســتند و بقیــه را از مــاده ‪ ،۲۸‬نیروهــای بازنشســته و خریــد خدمــت تامیــن می کنیــم‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪588‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫‪ ۳۰‬هزار هکتار از اراضی دیم‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫زیر کشت می رود‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۰ :‬هــزار هکتــار از اراضــی دیــم اســتان در‬ ‫ســال زراعــی پیــش رو (‪ )۱۴۰۲-۱۴۰۱‬در قالــب طــرح جهــش تولیــد بــه زیــر کشــت مــی رود‪.‬‬ ‫محمــد محمــد زاده اظهــار داشــت‪ :‬از ‪ ۲۶۱‬هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی خراســان شــمالی ‪ ۱۴۷‬هــزار‬ ‫هکتــار دیــم و ‪ ۱۱۴‬هــزار ان ابــی اســت کــه بــا اجــرای طــرح کشــت محصــوالت مهــم کشــاورزی در اراضــی‬ ‫دیــم‪ ،‬کشــاورزان در ایــن زمینــه بــه بهــره وری مناســبی مــی رســند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کشــاورزان بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد و دیمزارهــای قابــل کشــت را بــه ویــژه‬ ‫اراضــی شــیب دار بــرای کشــت غــات و گیاهــان دارویــی امــاده کننــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬کشــاورزان بــرای کشــت در اراضــی دیــم از‬ ‫انــواع بــذور اصــاح شــده و مرتبــط بــا دیمزارهــا‪ ،‬مناطــق کــم اب طلــب و مقــاوم بــه خشــکی اســتفاده‬ ‫کننــد و همچنیــن تنــاوب کشــت را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــر کشــت بــه موقــع زراعــت در دیمزارهــا نیــز تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬کشــاورزان کشــت محصــوالت را با‬ ‫توجــه بــه شــرایط اب و هوایــی هــر منطقــه و متناســب بــا فصول مناســب ســال کشــت کنند‪.‬‬ ‫محمــدزاده عنــوان کــرد‪ :‬ســال زراعــی جــاری ‪ ۹۶‬هــزار هکتــار از اراضــی دیــم اســتان زیــر کشــت گنــدم و‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار هکتــار زیــر کشــت جــو رفــت کــه غــات کاران بــا رعایــت کشــت تنــاوب در ســطح اراضی با شــیب‬ ‫مناســب نســبت بــه کشــت غــات اقــدام کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میانگیــن تولیــد گنــدم در اراضــی دیــم اســتان ‪ ۹۵۰‬کیلوگــرم بــه ازای هــر یــک هکتــار اســت‬ ‫کــه تــاش مــی شــود بــا کشــت بــذور مناســب و مقــاوم بــه خشــکی میانگیــن تولیــد را افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــر اهمیــت امنیــت غذایــی و بــاال بــردن درامــد‬ ‫کشــاورزان و توســعه دیمزارهــا تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬از کشــاورزان مــی خواهیــم از یافتــه هــای‬ ‫تحقیقاتــی کارشناســان در حــوزه مرتبــط بــا کشــت در دیمزارهــا را مــد نظــر قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از‬ ‫ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار کشــتزار اســت و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن‬ ‫حــوزه فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ‪ ۴۴‬درصد از جمعیت ان در روستاها سکونت دارند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری عامل انتشار‬ ‫اخبار کذب در فضای مجازی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین گفــت‪ :‬در پــی انتشــار خبــری با محتوای‬ ‫مجرمانــه در فضــای مجــازی در ســطح ایــن شهرســتان توســط فــردی‬ ‫در خصــوص پمــب بنزیــن هــا کــه موجــب تشــویش اذهــان عمومــی‬ ‫شــده بــود مامــوران متهــم مــورد نظــر را در شهرســتان جاجــرم‬ ‫شناســایی و در یــک اقــدام ضربتــی وی را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــد روهنــا بــا اشــاره بــه اینکــه در بازرســی از مخفیــگاه‬ ‫متهــم چهــار دســتگاه ادلــه دیجیتالــی مخابراتــی و یــک عــدد فلــش‬ ‫کشــف و ضبــط شــد گفــت‪ :‬متهــم دســتگیر شــده در بازجویــی صــورت‬ ‫گرفتــه پلیــس رفتــار مجرمانــه خــود راپذیرفتــه و اظهــار ندامــت نمــود‪.‬‬ ‫شناسایی عامل تهدید شهروند بجنوردی در فضای مجازی‬ ‫رییــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی ناشــناس‬ ‫وی را تهدیــد کــرده و از او اخــاذی نیــز مــی کنــد‪ ،‬موضــوع در‬ ‫دســتور کار مامــوران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ یوســف شــاکری با اشــاره به اینکه با تالش کارشناســان‬ ‫پلیس فتا‪ ،‬متهم شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر‬ ‫و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متهــم بعــد از‬ ‫انتقــال بــه مقــر انتظامــی و انجــام بازجویــی هــای انجــام شــده بــه بزه‬ ‫ارتکابــی خــود علیــه ایــن شــهروند اعتــراف و در نهایــت بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫حجم گاز دریافتی گلستان تا‬ ‫ابتدای تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۱‬متر مکعب بوده است‬ ‫علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان بابیــان خبــر فــوق از‬ ‫دریافــت ‪ 901‬میلیــون مترمکعــب گاز در فاصلــه زمانــی ابتــدای فروردیــن تــا‬ ‫پایــان خردادمــاه ســال ‪ 1401‬در ایــن اســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن میـزان مربــوط بــه بخش هــای مختلــف گازرســانی اعــم از بخش‬ ‫خانگــی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬نیــروگاه‪ ،‬کارخانــه ســیمان و جایگاه هــای ســوخت‬ ‫‪ CNG‬هســت کــه در ‪ 3‬ماهــه ســال دریافــت و بــه مصــرف رســیده اســت‪.‬‬ ‫طالبــی تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن راســتا در مدت زمــان اشاره شــده حجــم‬ ‫گاز دریافتــی در بخش هــای خانگــی‪ ،‬تجــاری و صنعتــی (دیافراگمــی) ‪494‬‬ ‫میلیــون‪ ،‬بخــش نیروگاهــی ‪ 316‬میلیــون‪ ،‬کارخانــه ســیمان ‪ 24‬میلیــون و‬ ‫جایگاه هــای ‪ CNG‬اســتان نیــز بالغ بــر ‪ 67‬میلیــون مترمکعــب بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان افــزود‪ :‬سیاســت دولــت کاهــش‬ ‫مصــرف ســوخت های مایــع و جایگزیــن کــردن گاز طبیعــی بجــای ایــن‬ ‫ســوخت ها اســت کــه خوشــبختانه ایــن امــر به صــورت مطلوبــی محقــق‬ ‫شــده و در حال حاضر با تالش صورت گرفته در ســطح اســتان توانســتیم‬ ‫تمامــی ‪ 33‬شــهر اســتان‪ 924 ،‬روســتا‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ 1042‬واحــد صنعتــی‬ ‫عمــده و همچنیــن ‪ 65‬جایــگاه ‪ CNG‬را گازرســانی نمانیــم‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان حرفه ای‬ ‫در بجنورد‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد‬ ‫مــورد ســرقت در ســطح شهرســتان بجنــورد‪ ،‬مامــوران موفــق‬ ‫شــدند متهمــان را شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه ســه‬ ‫نفــر را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار ســعید مطهــری زاده افــزود‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه‬ ‫ایــن پرونــد ‪ ۹‬نفــر مالخــر نیــز شناســایی و بــا هماهنگــی هــای‬ ‫انجــام شــده ایــن افــراد نیــز دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهمــان در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه‬ ‫‪ ۷۲‬فقــره ســرقت در ســطح شهرســتان بجنــورد اعتــراف کردنــد‪،‬‬ ‫یــاد اور شــد‪ :‬ســرقت منــزل‪ ،‬مغــازه‪ ،‬اماکــن خصوصــی و دولتی‪،‬‬ ‫خــوردو و موتورســیکلت و جیــب بــری از جملــه ســرقتهای انجــام‬ ‫شــده توســط ایــن افــراد بــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در نهایــت متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫تخصیص‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت‬ ‫به واحدهای‬ ‫فناورکشاورزی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاروی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪۳۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت ســفر رییــس جمهــور بــه واحدهــای‬ ‫فنــاور در حــوزه کشــاورزی اختصــاص یافــت کــه پرداخــت ســریع‬ ‫تســهیالت بــه ایــن واحدهــا در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قربانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه اینکــه خراســان‬ ‫شــمالی جــزو هــای اســتان فعــال در حــوزه کشــاورزی اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن شــرکت های دانــش بنیانــی کــه در امــر کشــاورزی‬ ‫فعالیــت مــی کننــد در اولویــت همــکاری قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گرچــه ســایر شــرکت دانــش بنیــان نیــز در حــوزه ای‬ ‫تــی و صنعــت مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد امــا ایــن اعتبــار بــا‬ ‫توجــه بــه نیازســنجی هــای اســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫قربانــی بــا بیــان اینکــه افزایــش کمــی و کیفــی شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان یکــی از برنامــه هــای پیــش روی ایــن مجموعــه‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ارتقــای ســطح پــارک علــم و فنــاوری اســتان از‬ ‫ســطح ســه بــه باالتــر و افزایــش ‪ ۱۵‬هکتــار زمیــن دیگــر بــه اراضــی‬ ‫ایــن پــارک از برنامــه هــای در دســتور کار ایــن نهــاد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســووالن بــرای تامیــن اراضــی پــارک هــای‬ ‫علــم و فنــاوری در شهرســتان هــا همــکاری کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه‬ ‫لحــاظ فضــای فیزیکــی در شهرســتان هــای شــیروان‪ ،‬اســفراین‬ ‫و مانــه و ســملقان مشــکلی وجــود نــدارد ولــی مســووالن بــرای‬ ‫واگــذاری زمیــن در شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬رازوجــرگالن و جاجــرم‬ ‫بایــد کمــک حــال پــارک علــم و فنــاوری باشــند‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی در قانــون جدیــد جهــش تولیــد دانــش بنیــان‬ ‫پــارک هــا مجــاز هســتند تــا امــاک‪ ،‬زمیــن و ســاختمان های خــود را‬ ‫بــرای اســتقرار شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان واگــذار کننــد‪.‬‬ ‫قربانــی بــا اشــاره بــه حمایــت از شــرکت هــای تعاونــی دانــش‬ ‫بنیــان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در صورتــی کــه شــرکتی تعاونــی در زمینــه‬ ‫فنــاوری‪ ،‬کشــاورزی و صنایــع دســتی فعالیــت و بــرای افــراد‬ ‫زیــادی اشــتغال ایجــاد کنــد از حمایــت پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫برخــوردار مــی شــود کــه «اراد لیــان» بــا اشــتغالزایی مســتقیم‬ ‫بــرای ‪ ۴۰۰‬نفــر از جملــه ایــن شــرکت هــا محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫کلنــگ احــداث مجتمــع نمایشــگاه و تحقیقــات و فنــاروی‬ ‫«گلچیــن فــوم» در محــل پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی‬ ‫در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع بــر زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هزار نفر جمعیت دارد و این اســتان دارای ‪۳۳‬‬ ‫دانشــگاه دولتــی و غیردولتــی‪ ،‬موسســه و مرکــز امــوزش عالــی اســت و‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار دانشــجو در ایــن دانشــگاه هــا تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫چهــار مرکــز رشــد‪ ۱۴۲ ،‬شــرکت و واحــد فنــاور‪۳۰ ،‬شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان و ‪ ۲۳‬صنعــت خــاق زیــر پوشــش پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫خراســان شــمالی فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ضرورت حمایت از انجمنهای‬ ‫صنفیمستقل‬ ‫انجمــن هــای صنفــی در همــه کشــورهای دنیا نقشــی تاثیرگذار‬ ‫و اساســی در حمایت از حقوق شــهروندان‪ ،‬جلوگیری از قاچاق‬ ‫کاال‪ ،‬جلوگیــری از ســوء اســتفاده هــای اقتصــادی شــرکت هــای‬ ‫دولتــی و خصوصــی دارنــد و مانع از انارشیســم یا هــرج و مرج در‬ ‫قیمــت گذاری‪،‬کمیــت و کیفیــت محصــوالت تولیــدی و خدمــات‬ ‫مــی شــوند‪ .‬در واقــع ایــن انجمــن هــا بــا رصــد محصــوالت و‬ ‫خدمــات ارائــه شــده توســط ســازمان هــا و نهادهــا بــه طــور‬ ‫مســتمر کیفیــت و کمیــت محصــوالت و خدمــات را بررســی‬ ‫می کننــد و در صــورت بــروز هــر گونــه بــی نظمــی و ســوء اســتفاده‬ ‫بــا اعــام قبلــی بــه شــرکت مــورد نظــر زمینــه برخــورد بــا شــرکت‬ ‫مــورد را در اشــکال مختلــف نظیــر فراهــم مــی کننــد کــه موثــر‬ ‫تریــن و قوین تریــن ایــن تنبیهــات تحریــم اســت‪ .‬ایــن تحریــم‬ ‫ها ممکن اســت ســاعتی و یــا حتــی چنــد مــاه طــول بکشــد و از‬ ‫مــردم بخواهنــد از خدمــات یــا محصــوالت انهــا اســتفاده نکننــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه اکثــر شــرکت هــا در سیســتم یکپارچــه اقتصــادی‬ ‫در اختیــار بخــش خصوصــی هســتند و ســهام انهــا نیــز در بورس‬ ‫ارزشــگذاری میشــود‪ ،‬بــه شــدت از انجمنهــای صنفــی هــراس‬ ‫دارنــد و همــواره ســعی در کســب رضایــت مشــتریان دارنــد‪.‬‬ ‫انجمنهــای صنفــی نیــز دارای رویکردهــای خاصــی هســتند که به‬ ‫هیــچ عنــوان از انهــا عــدول نمــی کننــد‪ .‬داشــتن اســتقالل‪ ،‬عــدم‬ ‫وابســتگی بــه جریــان هــای سیاســی مطــرح کشــور و عــدم ورود‬ ‫بــه ســایر حــوزه هــای غیــر مرتبــط بــا اهــداف و وظایــف تعییــن‬ ‫شــده بــرای انجمــن هــای صنفــی مــی توانــد در جلوگیــری از‬ ‫کژتابــی هــای گســترده اقتصــادی در واحدهــای صنفــی کشــور‬ ‫موثــر باشــد‪ .‬در کشــور مــا نیــز انجمنهــای صنفــی فعــال هســتند‬ ‫ولــی بــه دالیــل گوناگــون اثرگــذاری مطلوبــی ندارنــد و ســاختار‬ ‫اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه بــه گونه ای اســت که این انجمنها‬ ‫را در ســایه قــرار مــی دهــد‪ .‬متاســفانه مــا در ســالهای اخیــر در‬ ‫کشــورمان شــاهد تولیــد محصــوالت متنوعــی هســتیم کــه همه‬ ‫روزه از غلظــت‪ ،‬ســایز‪ ،‬حجــم‪ ،‬انــدازه و کیفیــت انهــا کــم مــی‬ ‫شــود و بــدون هیــچ توجیهــی قیمــت انهــا افزایــش پیــدا مــی‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن بــی احترامــی بــه مشــتری در خدمــات برخــی شــرکتها‬ ‫و موسســات نظیــر بانــک هــا و بیمــه نیــز مشــاهده مــی شــود کــه‬ ‫قوانیــن دســت و پاگیــر انهــا گاهــی اوقات موجبات ورشکســتگی‬ ‫افــراد یــا شــرکت هــا خــرد را فراهــم مــی ســازد‪ .‬در واقــع شــرکت‬ ‫هــای مختلــف بــا انــواع و اقســام بهانــه هــا نظیــر افزایش قیمت‬ ‫جهانــی مــواد اولیــه‪ ،‬بــاال و پائیــن شــدن نــرخ دالر‪ ،‬باالرفتــن‬ ‫نــرخ بیمــه و ‪ ...‬مبــادرت بــه افزایــش قیمــت مــی کننــد و وقتــی‬ ‫بهانــه ای جدیــد بــرای ایــن افزایــش قیمــت نمــی یابنــد اقــدام‬ ‫بــه کاهــش کیفیــت‪ ،‬اســتفاده از مــواد اولیــه نامرغــوب و ارزان‪،‬‬ ‫کوچکتــر یــا رقیــق تــر کــردن محصــوالت و حتــی حــذف برخــی از‬ ‫وســایل جانبــی مــی کننــد کــه در اخریــن مــورد از ایــن جنایــت‬ ‫هــای اقتصــادی شــاهد حــذف زه بغــل درب پرایــد بودیــم کــه‬ ‫بــه نوعــی توهیــن بــه شــعور و اگاهــی خریــداران محســوب مــی‬ ‫شــود! گســترش روز افــزون مــوارد تخلفــات صنفــی در اکثــر‬ ‫تولیــدات بــه ویژه هــای شــرکت هــای بــزرگ و اســمی حاکــی‬ ‫از ان اســت کــه نظــارت و مبــارزه دولتــی در قالــب فعالیتهــای‬ ‫ادارات اماکــن‪ ،‬تعزیــرات‪ ،‬انجمــن حمایــت از مصرف کننده و ‪...‬‬ ‫صــدور جریمه هــای میلیونــی و حتــی میلیــاردی چاره کار نیســت‬ ‫؛ بلکــه ایــن جریمــه چنــد صبــاح دیگــر از جیــب مــردم برداشــته‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬بــا توجــه بــه ضــرورت وجــود انجمــن هــای صنفــی‬ ‫در کنتــرل ناهنجــاری هــای اقتصــادی جــا دارد مســئوالن نــوع‬ ‫نــگاه خــود را بــه مقولــه انجمــن هــای صنفــی تغییــر داده و از‬ ‫انهــا بــه عنــوان اهــرم کنتــرل مصائــب اقتصــادی بهــره ببرنــد‪ .‬چرا‬ ‫کــه وجــود ایــن انجمــن هــا و پیگیــری مطالبــات صنفــی از طریــق‬ ‫مبــادی قانونــی و همــکاری تــوده مــردم عــاوه بــر رضایمنــدی‬ ‫شــهروندان‪ ،‬مانــع از شــکل گیــری تجمعــات صنفــی پراکنــده‬ ‫و غیــر واحــد و خطــر افریــن بــرای امنیــت کشــور خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مســتقل بــودن انجمــن هــای صنفــی اولیــن اصــل و رکــن‬ ‫ایــن رویکــرد محســوب مــی شــود‪ .‬هــر چنــد در حــال حاضــر‬ ‫دســتورالعمل و نحــوه ثبــت ایــن انجمــن هــا از ســوی وزرات‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی پیگیــری و مدیریــت می شــود کــه‬ ‫شــاید بــه نوعــی شــائبه دخالــت دولــت یــا شــبه دولتــی شــدن‬ ‫ایــن انجمنهــا را در ذهــن متبــادر ســازد!از ســوی دیگــر اگــر‬ ‫انجمــن هــای صنفــی بــا نــگاه و رویکــرد صنفــی و اســتقالل‬ ‫طلبانــه در مســیر اصــاح امــور گام بردارنــد‪ ،‬نقــش انــان پایــدار‬ ‫و موثــر خواهــد بــود و گاه از عهــده اموراتــی برخواهنــد امــد‬ ‫کــه شــاید انجــام ان در تــوان دولــت و حاکمیــت نیــز نباشــد‪.‬‬ ‫بــدوت تعــارف بایــد بپذیریــم مبــارزه بــا مافیــای اقتصــادی اعــم از‬ ‫مافیــای خــودرو‪ ،‬دخانیــات ‪ ،‬واردات انــواع و اقســام محصــوالت‬ ‫بــه ســادگی امــکان پذیــر نخواهــد بــود و بــا نفــوذ اعضــای ایــن‬ ‫بانــد هــا بــه بدنــه قــوای ســه گانــه کشــور عمــا ًمبارزه فرسایشــی‬ ‫و نمایشــی خواهــد بــود‪ .‬امــا وجــود یــک انجمــن صنفی مســتقل‬ ‫منشــاء بــرکات و مزایــای گســترده اقتصــادی بــه ویــژه در مبــارزه‬ ‫بــا قاچــاق کاال و حمایــت از کاالی ایرانــی خواهــد بــود و ایــن‬ ‫در صورتــی محقــق خواهــد شــد کــه در وهلــه اول حاکمیــت در‬ ‫خصــوص فعالیــت هــای انجمــن هــای صنفــی در زمیــن ‪-‬گیــر‬ ‫کــردن و از رده خــارج کــردن شــرکت هــای متقلــب و کــم کار مانع‬ ‫تراشــی نکنــد و فعالیــت انجمــن هــای صنفــی را بــا موضوعــات‬ ‫سیاســی نیامیــزد!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪588‬‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫نکات موثر و کاربردی‬ ‫برای افزایش تمرکز‬ ‫تمرکــز رمــز موفقیــت در یادگیــری اســت‪ .‬یادگیــری‬ ‫هــم مهم تریــن چیــزی اســت کــه در ایــن دنیــا بایــد‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬یادگیــری فقــط به معنــای کســب علــم‬ ‫و دانــش نیســت؛ بلکــه نوعــی توانایــی اســت کــه بــه‬ ‫مــا در فکــر کــردن بهتــر و تصمیم ســازی های دقیق تــر‬ ‫زندگــی کمــک می کنــد‪ .‬یکــی از مجریــان خبــر باســابقه‬ ‫و موفــق دنیــا‪ ،‬دایــان ســایر (‪ )Diane Sawyer‬در‬ ‫پاســخ بــه اینکــه رمــز موفقیتــش در گویندگــی اخبــار‬ ‫چیســت‪ ،‬پاســخ بســیار جالبــی داده اســت‪« :‬درســی‬ ‫کــه مــن اموختــه ام ایــن اســت کــه هیچ چیــز جــای‬ ‫توجــه را نمی گیــرد»‪ .‬امــا چطــور می تــوان توجــه و‬ ‫تمرکــز را افزایــش داد؟‬ ‫قانون «پنج تا بیشتر»‬ ‫‪.۱‬‬ ‫ِ‬ ‫ادم هــای دنیــا بــه دو دســته تقســیم می شــوند‪:‬‬ ‫کســانی کــه کار کــردن در خــال ســختی و خســتگی را‬ ‫یــاد گرفته انــد و کســانی کــه ارزو می کننــد کاش ایــن‬ ‫مهــارت را داشــتند‪ .‬از ایــن بــه بعــد بــا قانــون «پنــج تــا‬ ‫بیشــتر» بــه تمــام خســتگی ها و وسوس ـه های حیــن‬ ‫کار غلبــه کنیــد‪ .‬ایــن قانــون بســیار ســاده اســت‪:‬‬ ‫هــرگاه خواســتید کــه از میانــه کاری‪ ،‬ان را تــرک‬ ‫کنیــد و بــه عبــارت بهتــر‪ ،‬تمرکزتــان بــه هــم خــورد‪،‬‬ ‫بــه خودتــان بگوییــد کــه پنــج دقیقــه دیگــر از جایــم‬ ‫بلنــد می شــوم یــا پنــج صفحــه دیگــر می خوانــم یــا‬ ‫پنــج مســئله درســی دیگــر را حــل می کنــم و بعــد کار‬ ‫را تمــام می کنــم‪.‬‬ ‫دونــدگان دقیقــا در زمانــی جانــی تــازه می گیرنــد و‬ ‫می تواننــد بــه دویــدن ادامــه بدهنــد کــه باوجــود اینکــه‬ ‫بدن شــان ظاهــرا دیگــر کشــش دویــدن نــدارد بــه کار‬ ‫خــود ادامــه می دهنــد و بــه اصطــاح عامیانــه‪ ،‬کــم‬ ‫نمی اورنــد‪ .‬شــما هــم در زمانــی کــه اراده تــان شــروع‬ ‫بــه بازیگوشــی می کنــد و در اســتانه کــم اوردن قــرار‬ ‫می گیــرد بایــد بــه مســیر ادامــه بدهیــد و نگذاریــد‬ ‫تمرکزتــان مخــدوش شــود‪ .‬زمانــی کــه ذهن تــان‬ ‫خســته شــده اســت بکوشــید تمرکزتــان را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار راه توســعۀ دامنــه توجــه (‪)attention span‬‬ ‫و ایجــاد پایــداری ذهنــی اســت؛ یعنــی ایــن کار بــه‬ ‫شــما کمــک می کنــد ذهن تــان را امــاده نگــه داریــد و‬ ‫بــه کارتــان ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬قانون «تمرکز روی یک مسئله»‬ ‫دقــت کرده ایــد زمانــی کــه غــرق در افــکار خــود‬ ‫هســتیم‪ ،‬گیــج بــه نظــر می رســیم؟ فکرکــردن بیــش از‬ ‫حــد بــه چنــد موضــوع هم زمــان باعــث اشفته شــدن‬ ‫می شــود‪ .‬بــرای رفــع نگرانــی و گیجــی بایــد بــا مغــز‬ ‫یــک قــرارداد بســته شــود‪ ،‬قــراردادی کــه قطعــا از ان‬ ‫اســتقبال می کنــد‪ .‬بــاور کنیــد کــه مغــز در رشــوه گرفتن‬ ‫و تلقیــن بســیار تبحــر دارد‪ .‬پــس بــه او رشــوه بدهیــد‪.‬‬ ‫به جــای اینکــه در افــکار و دل نگرانی هــای مختلــف‬ ‫غوطــه ور شــوید‪ ،‬بــه خودتــان بگوییــد کــه در زمانــی‬ ‫خــاص بــه موضــوع موردنظــر فکــر می کنــم‪.‬‬ ‫مثــا به جــای اینکــه در محــل کار غــرق در فکرکــردن‬ ‫دربــاره قرض هــا و پرداخــت وام هــا شــوید‪ ،‬بــه‬ ‫مغزتــان بگوییــد کــه شــب بــه ایــن موضــوع فکــر‬ ‫خواهیــد کــرد؛ در عــوض بــا برنامــه ریــزی‪ ،‬زمانــی‬ ‫مشــخص را بــه فکرکــردن دربــاره ســخنرانی خــود بــرای‬ ‫مدیران تــان و ارائــه پــروژه کاری اختصــاص بدهیــد‪.‬‬ ‫مثــا بگوییــد کــه از ســاعت یــک تــا یــک و سـی دقیقــه‬ ‫روی ارائــۀ خــود کار می کنیــد تــا بیانــی شــیوا و اثرگــذار‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬بــه چنــد مســئله به طــور هم زمــان‬ ‫فکــر نکنیــد‪ .‬ایــن کار نتیجـه ای جــز اشــفتگی بــه دنبــال‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اگــر بــاز هــم نتوانســتید از دســت افــکار متعــدد و‬ ‫مختلــف خــاص شــوید‪ ،‬انهــا را روی یــک تکــه کاغــذ‬ ‫یادداشــت کنیــد و فکرکــردن بــه هریــک را بــه زمــان‬ ‫مناســبش حوالــه دهیــد‪ .‬بــا نوشــتن دل مشــغولی ها‬ ‫دیگــر الزم نیســت مــدام بــه مغزتــان فشــار بیاوریــد و‬ ‫در نگرانــی دائمــی بــه ســر ببریــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬شــما‬ ‫یــک فهرســت اولویــت بنــدی شــده از کارهای تــان‬ ‫داریــد کــه به ترتیــب بــرای رســیدگی بــه هــر کار بــه ان‬ ‫مراجعــه خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬قانون «مبارزه با به تعویق انداختن کارها»‬ ‫حس وحــال تمرکزکــردن نداریــد؟ کار یــا پروژه تــان‬ ‫را مــدام بــه تعویــق می اندازیــد؟ عقــب انداختــن‬ ‫کارهــا باعــث می شــود کــه درگیــر فراینــدی طوالنــی و‬ ‫فرسایشــی شــوید‪ .‬مدت زمانــی طوالنــی درگیــر کاری‬ ‫خواهیــد شــد کــه اگــر ســریع تصمیــم بــه انجامــش‬ ‫می گرفتیــد‪ ،‬زود تمــام می شــد و تکلیفــش معلــوم‬ ‫می شــد‪ .‬هــر بــار کــه خواســتید کاری را بــه تعویــق‬ ‫بیندازیــد بــا خــود ســه پرســش مهــم و کلیــدی را‬ ‫مطــرح کنید‪:‬ایــا اجبــاری در انجــام ایــن کار وجــود‬ ‫دارد؟ایــا می خواهــم ایــن کار را تمــام کنــم تــا دیگــر‬ ‫فکــرم را مشــغول نکند؟ایــا موکول کــردن ان کار بــه‬ ‫بعــدا باعــث می شــود کــه انجامــش ســاده تر شــود؟‬ ‫ایــن پرسـش ها باعــث می شــود بــا خودتــان روراســت‬ ‫باشــید و یادتــان بمانــد کــه از مســئولیت های تان‬ ‫گریــزی نیســت‪ .‬به تعویق انداختــن کارهــا فقــط باعــث‬ ‫می شــود احســاس گنــاه بیشــتری از انجام ندادن شــان‬ ‫بــه شــما دســت بدهــد‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه انجــام‬ ‫مســئولیت ها ضــروری هســتند‪ ،‬بــا عقب انداختــن‬ ‫ناپدیــد نمی شــوند و از میــزان دشواری شــان هــم‬ ‫کاســته نمی شــود‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ..‬‬ ‫چطور در هر سنی تیزبین باشیم؟‬ ‫النار طرزمنی‬ ‫ن روزهــا خیلــی از مــا از فراموشــی و کندشــدن ذهنمــان‬ ‫ایــ ‬ ‫می نالیــم! ایــن مشــکل هــم ماننــد بســیاری مشــکل های دیگــر‬ ‫راه حــل دارد‪ .‬همــان طــور کــه فعالیــت بدنــی ســامت جســم را‬ ‫تقویــت می کنــد‪ ،‬ورزش ذهــن هــم بــه افزایــش قــدرت مغــز‪،‬‬ ‫تقویــت حافظــه و مهارت هــای فکــری کمــک می کنــد‪ .‬بــرای ورزش ‬ ‫ذهــن هیچ وقــت دیــر نیســت‪ .‬در ایــن مطلــب روش هایــی را بــرای‬ ‫ورزش مغــز‪ ،‬مهم تریــن ماهیچــه بــدن معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫هرچنــد برخــی دانشــمندان معتقدنــد توصیه هــا دربــاره روش هــای‬ ‫تقویــت ذهــن اغلــب اغراق امیــز و حتــی گمراه کننده انــد‪،‬‬ ‫پژوهش هــای بســیاری تاثیــر برخــی ترفندهــا را بــر بهبــود عملکــرد‬ ‫مغــز اثبــات کــرد ه اســت‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬ترفندهــا و روش هایــی را‬ ‫بــه شــما معرفــی می کنیــم کــه اثرگــذاری انهــا اثبــات شــده اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن تمرین هــا می توانیــد تیزبینــی و تیزهوشـی تان را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ورزش کنید و فعالیت بدنی داشته باشید‬ ‫ذهــن ســالم در بــدن ســالم اســت‪ .‬انچــه بــرای جســم خــوب‬ ‫اســت بــرای ذهــن هــم مفیــد اســت‪ .‬ورزش منظــم‪ ،‬حتــی در‬ ‫انــداز ه یــک پیــاده روی ســاده‪ ،‬نقــش چشــمگیری در تقویــت‬ ‫حافظــه و مهارت هــای شــناختی دارد‪ .‬بنــا بــر پژوهش هــا‪ ،‬در‬ ‫هنــگام پیــاده روی پاهــا امواجــی را بــه رگ هــا ارســال می کننــد‬ ‫کــه باعــث افزایــش جریــان خــون می شــود‪ .‬ایــن امــر بــه ســامتی‬ ‫ذهــن کمــک می کنــد‪ .‬بــا انجــام فعالیت هایــی ماننــد پیــاده روی‬ ‫در طبیعــت یــا کوه هــای اطــراف‪ ،‬تنیــس‪ ،‬ســگ گردانی‪ ،‬یــوگا یــا‬ ‫تــای چــی‪ ،‬ایروبیــک در اب‪ ،‬امادگــی کارکــردی و وزنه بــرداری بــه‬ ‫افزایــش جریــان خــون در مغــز کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مطالعه کنید و بخوانید‬ ‫در پژوهشــی مشــخص شــد خوانــدن و نوشــتن منظــم در ســن‬ ‫بــاال‪ ،‬زوال عقــل را تــا ‪ ۳۲‬درصــد کاهــش می دهــد‪ .‬بــرای افزایــش‬ ‫زمــان مطالعــه می توانیــد بــه گروه هــای کتابخوانــی بپیوندیــد‪ ،‬بــرای‬ ‫نوه هایتــان (یــا فرزنــدان) کتــاب بخوانیــد‪ ،‬اشــتراک روزنامه هــا یــا‬ ‫مجله هــا را تهیــه کنیــد‪ ،‬روزانــه زمانــی را به خوانــدن اختصاص دهید‬ ‫و صدالبتــه چیزهایــی را بخوانیــد کــه دوســت داریــد (اشــکالی نــدارد‬ ‫اگــر متــن یــا کتابــی را نیمـه کاره رهــا کنیــد)‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خوراک سالم بخورید‬ ‫احتمــاال از تاثیــر اجیــل و ماهــی بــر ســامتی مغــز اگاهیــد‪ .‬بــرای‬ ‫تقویــت مغــز ایــن خوراکی هــا را در رژیــم غذایــی خودتــان قــرار دهیــد‪:‬‬ ‫ماهــی ســالمون سرشــار از امــگا ‪ ۳‬اســت و امــگا‪ ۳‬مــاده اصلــی‬ ‫تشــکیل دهنده ســلول های مغــزی اســت‪.‬‬ ‫چــای ســبز هوشــیاری و تمرکــز را افزایــش می دهــد و سرشــار از‬ ‫پلی فنــول و انتــی اکســیدان اســت کــه در کاهــش احتمــال ابتــا‬ ‫بــه الزایمــر و پارکینســون موثرنــد‪.‬‬ ‫پرفروش ترین انواع چای سبز را ببینید‬ ‫تخــم مــرغ سرشــار از مــواد مغــذی ســودمند بــرای مغــز اســت‪.‬‬ ‫کولیــن موجــود در تخم مــرغ بــه تولیــد نوعــی انتقال دهنــده ‬ ‫عصبــی به نــام اســتیل کولین کمــک می کنــد‪ .‬اســتیل کولین در‬ ‫تنظیــم احــوال و حافظــه موثــر اســت‪.‬‬ ‫زغال اختــه ابــی (‪ )Blueberries‬دارای انتی اکســیدان هایی‬ ‫اســت کــه ارتبــاط بیــن ســلول های مغــز را افزایــش می دهــد‪،‬‬ ‫ضعــف حافظــه کوتــاه مــدت را بــه تاخیــر می انــدازد و التهــاب را‬ ‫کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مراقب حالت بدنتان باشید‬ ‫اگــر در کودکــی مــادر یــا معلمتــان مــدام تاکیــد می کرده انــد‬ ‫صــاف بنشــینید و قــوز نکنیــد حــق داشــته اند‪ .‬بــدن راس ـت قامت‬ ‫بــه افزایــش گــردش و جریــان خــون در مغــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫توصیه هــای زیــر بــرای بهبــود و حفــظ حالــت بدنــی مناســب بــه‬ ‫شــما کمــک می کننــد‪:‬‬ ‫طــوری بخوابیــد کــه ســتون مهره هــا در یــک راســتا قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫خوابیــدن بــه پشــت یــا پهلــو فشــار کمتــری بــه ســتون مهره هــا‬ ‫وارد می کنــد‪ .‬اگــر بــه پهلــو می خوابیــد‪ ،‬ســر را در وضعیــت خنثــی‬ ‫قــرار دهیــد‪ ،‬طــوری کــه جهــت چانــه بــه روب ـه رو باشــد‪.‬‬ ‫بــه تقویــت تعــادل اهمیــت دهیــد‪ .‬تعــادل احتمــال افتــادن را‬ ‫کاهــش می دهــد و ایــن بــرای ســتون مهره هــا مفیــد اســت‪ .‬یکــی‬ ‫از راه هــای موثــر تقویــت تعــادل یــوگا اســت‪.‬‬ ‫وزن مناســب را حفــظ کنیــد‪ .‬افزایــش وزن فشــار بیشــتری بــه‬ ‫ماهیچه هــا وارد می کنــد‪ .‬ایــن امــر حفــظ حالــت بدنــی مناســب‬ ‫را دشــوارتر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬خواب کافی داشته باشید‬ ‫اختــاالت خــواب می توانــد بــه ضعــف حافظــه‪ ،‬تمرکــز و‬ ‫دیگــر اختــاالت شــناختی منجــر شــود‪ .‬خاطــرات و مهارت هــای‬ ‫کتاب داستان برای یادگیری‬ ‫زبان انگلیسی؛ نکاتی که باید‬ ‫در نظر بگیرید‬ ‫اگــر بــه خوانــدن رمــان‪ ،‬زندگی نامــه ‪ ،‬کتاب هــای تاریخــی یــا‬ ‫علمی تخیلــی عالقــه داریــد‪ ،‬ایــن مقالــه مخصــوص شماســت!‬ ‫خوانــدن کتــاب داســتان بــرای یادگیــری زبــان انگلیســی یکــی از‬ ‫بهتریــن روش هاســت‪ .‬این طــوری هــم مهــارت خوانــدن زبــان‬ ‫انگلیســی خــود را تقویــت می کنیــد و هــم دایــره واژگانتــان را‬ ‫گســترش می دهیــد‪ .‬در ایــن مقالــه خواهیــم گفــت کــه چــه‬ ‫کتاب هایــی را انتخــاب کنیــد و چطــور ایــن کار را انجــام بدهیــد‪.‬‬ ‫روشــی هــم بــرای دسترســی بــه کتاب هــا معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کتاب ‪ ،Fantastic Mr. Fox‬نوشته رولد دال‬ ‫تازه اموختــه‪ ،‬هنــگام خــواب بــه بخش هــای ماندگارتــر منتقــل‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن کار یــاداوری انهــا را ســاده تر می کنــد‪ .‬وقتــی خــواب‬ ‫کافــی نداشــته باشــید‪ ،‬ایــن فراینــد به انــدازه کافــی رخ نمی دهــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر نظــر بنیــاد ملــی خــواب امریــکا‪ ،‬افــراد ‪۶۵‬ســاله و مسـن تر‬ ‫بایــد در شــبانه روز ‪ ۷‬تــا ‪ ۸‬ســاعت بخوابنــد‪ .‬بــرای ‪ ۲۶‬تــا ‪۶۴‬‬ ‫ســاله ها‪ ،‬ایــن مــدت ‪ ۷‬تــا ‪ ۹‬ســاعت اســت‪ .‬بــرای خــواب خــوب و‬ ‫کافــی‪ ،‬توصیه هــای زیــر را بــه کار بگیریــد‪:‬‬ ‫زمــان معینــی را بــرای خــواب در نظــر بگیریــد‪ .‬داشــتن برنامــه ای‬ ‫منظــم و همیشــگی کیفیــت خــواب را افزایــش می دهــد‪ .‬در همیــن‬ ‫راســتا‪ ،‬اخــر هفته هــا هــم در ســاعتی مشــخص بیــدار شــوید‪.‬‬ ‫غذای ســنگین نخورید‪ .‬غذای ســنگین ممکن اســت با تحریک شــکم‬ ‫باعــث بــی خوابــی شــود‪ .‬وقتــی شـب ها احســاس گرســنگی می کنیــد‪،‬‬ ‫خودتــان را بــا خوراکی هــای ســبک مثــل اجیــل یــا میــوه ســیر کنیــد‪.‬‬ ‫مصــرف محرک هــا را محــدود کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد از ‪ ۶‬ســاعت پیــش‬ ‫از خــواب‪ ،‬قهــوه‪ ،‬نوشــابه‪ ،‬ســیگار و شــکالت مصــرف نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از بازی و نقاشی غافل نشوید‬ ‫فرقــی نمی کنــد شــاهکاری هنــری باشــد یــا خط خطی هــای‬ ‫ناشــیانه؛ انجــام کارهــای هنــری خالقانــه بــرای مغــز مفیــد اســت‪.‬‬ ‫بازی کــردن نیــز روش ســودمند و ســاده ای بــرای تقویــت ذهــن‬ ‫اســت‪ .‬بازی هــای ذهنــی ماننــد ســودوکو‪ ،‬شــطرنج‪ ،‬تخته نــرد و‬ ‫بیست ســوالی بــرای مغــز ســودمندند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬موسیقی گوش کنید یا ساز بزنید‬ ‫گــوش دادن بــه موســیقی یــا نواختــن ســاز بــرای خیلی هــا‬ ‫لذت بخــش اســت؛ امــا ایــن تنهــا تاثیــر موســیقی نیســت و تقویــت‬ ‫عملکــرد ذهــن را هــم بــه ان اضافــه کنیــد‪ .‬ایــن روزهــا‪ ،‬بــا وجــود‬ ‫فنــاوری و پلتفرم هــای مختلــف‪ ،‬یافتــن موســیقی موردعالقــه و‬ ‫یادگیــری نواختــن ســاز ماننــد گذشــته دشــوار نیســت‪ .‬می توانیــد‬ ‫از اپلیکیشــن هایی ماننــد اســپاتیفای‪ ،‬یوتیــوب و ســاوندکالود‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬زبان جدید یاد بگیرید‬ ‫حتــی اگــر قصــد ســفر خارجــی نداریــد‪ ،‬یادگیــری زبانــی جدیــد‬ ‫برایتــان مفیــد اســت‪ .‬یادگیــری زبــان عملکردهــای شــناختی را‬ ‫بهبــود می بخشــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬سرگرمی یا مهارت جدید پیدا کنید‬ ‫یادگیــری مهــارت یــا ســرگرمی جدیــد‪ ،‬عــاوه بــر تقویــت ذهــن‪،‬‬ ‫باعــث ســرزندگی هــم می شــود‪ .‬شــرکت در برنامه هــای اموزشــی‬ ‫رایــگان یــا کم هزینــه بــرای افــراد بالــغ و به ویــژه مسـن تر ســودمند‬ ‫اســت‪ .‬پخــت غذایــی جدیــد باشــد یــا بهبــود مهارت هــای کار بــا‬ ‫رایانــه‪ ،‬یادگیــری نقــش مهمــی در تقویــت ذهــن دارد‪ .‬شــما بــه‬ ‫چــه فعالیتــی عالقــ ه داریــد؟ بــد نیســت بــه یادگیــری نجــاری‪،‬‬ ‫دوخ ـت ودوز‪ ،‬باغبانــی‪ ،‬اشــپزی‪ ،‬عکاســی و بافندگــی فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬به طور منظم بنویسید‬ ‫نوشــتن حافظــه و مهارت هــای ارتباطــی را تقویــت می کنــد‪ .‬مهــم‬ ‫نیســت دربــاره چــه می نویســید؛ مهــارت نوشــتن و توصیف کــردن‬ ‫فعالیــت مغــز را افزایــش می دهــد‪ .‬می توانیــد مهارتتــان را در‬ ‫نوشــتن داســتان های خالقانــه‪ ،‬شــعر‪ ،‬نامــه‪ ،‬ایمیــل و وبــاگ‬ ‫نویســی بــه کار بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬نقشه شهرتان را بکشید‬ ‫احتمــاال می توانیــد مســیر خیابان هــای اطرافتــان را چشم بســته‬ ‫تجســم کنید‪ .‬خوب اســت بدانید کشــیدن نقشــه شــهر یا دسـت کم‬ ‫محــل زندگی تــان مغــز را بــه چالــش می کشــد و باعــث تقویــت‬ ‫ذهــن می شــود‪ .‬پــس از کشــیدن نقشــه‪ ،‬ان را بــا نقشــه واقعــی‬ ‫محــل مقایســه کنیــد‪ .‬شــاید اگاهــی از اینکــه چه چیزهایــی را از‬ ‫قلــم انداخته ایــد شــگفت زده تان کنــد‪ .‬اگــر ایــن کار برایتــان ســاده‬ ‫بــود‪ ،‬کشــیدن نقشــه مکان هــای کمتــر اشــنا را امتحــان کنیــد؛ مثــا‬ ‫کشــیدن نقشــه ایــران بــا مشــخص کردن مــکان و نــام هریــک از‬ ‫اســتان ها‪ .‬می توانیــد مســیر رفتــن بــه محــل کار‪ ،‬مطــب پزشــک یــا‬ ‫خانــه دوســتتان را هــم بکشــید‪.‬‬ ‫یــاداوری‪ :‬کشــیدن و نام گــذاری مکان هــای مختلــف‪ ،‬بخش هــای‬ ‫مختلــف مغــز را بــه کار می گیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬از دستی که غالب نیست استفاده کنید‬ ‫اســتفاده از دســت غیرغالــب کاری چالش برانگیــز اســت کــه بــه‬ ‫تقویــت مغــز کمــک می کنــد‪ .‬هنــگام خــوردن یــا نوشــتن از دســت‬ ‫غیرغالبتــان اســتفاده کنیــد‪ .‬احتمــاال کار دشــواری اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫دقیقــا بــه همیــن دلیــل بــرای مغــز ســودمند اســت‪ .‬اثربخش تریــن‬ ‫فعالیت هــای ذهنــی لزومــا ســاده نیســتند‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬معاشرت کنید‬ ‫بنــا بــر پژوهش هــا‪ ،‬در افــرادی کــه از نظــر اجتماعــی فعال انــد‪،‬‬ ‫احتمــال بــروز الزایمــر کمتــر اســت‪ .‬معاشــرت کردن بخش هــای‬ ‫مختلفــی از مغــز را درگیــر می کنــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬بســیاری از‬ ‫فعالیت هــای اجتماعــی ماننــد ورزش گروهــی نیازمنــد فعالیــت‬ ‫فیزیکــی هــم هســتند‪.‬‬ ‫حتــی اگــر فــردی درون گــرا و تــودار باشــید‪ ،‬معاشــرت و روابــط‬ ‫اجتماعــی منافــع کوتاه مــدت و بلندمدتــی بــرای مغزتــان دارد‪.‬‬ ‫می توانیــد بــه گروه هــای مختلــف بپیوندیــد‪ ،‬بــا دوســتانتان در‬ ‫ارتبــاط باشــید یــا کار داوطلبانــه انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬مراقبه کنید‬ ‫شــاید تاثیــر مراقبــه و مدیتیشــن بــر بهبــود عملکــرد مغــز عجیــب‬ ‫بــه نظــر برســد‪ .‬ذهــن اگاهــی را بســیاری از روان شناســان‪ ،‬مدیــران‪،‬‬ ‫رهبــران و کارشناســان ســامت به طــور ویــژه توصیــه می کننــد‪.‬‬ ‫پژوهش هــا نشــان داده کــه تمرین هــای ذهن اگاهــی گذرگاه هــای‬ ‫عصبــی تــازه را درگیــر می کنــد‪ .‬ایــن کار بــه تقویــت مهارت هــای خــود‬ ‫ ـ مشــاهده گری و انعطاف پذیــری ذهنــی کمــک می کنــد‪ .‬بنــا بــر‬ ‫پژوهش هــا‪ ،‬مراقبــه در تقویــت توجــه‪ ،‬تمرکــز و همدلــی و حتــی‬ ‫سیســتم ایمنــی نیــز موثــر اســت‪ .‬همچنیــن مراقبــه ممکــن اســت در‬ ‫افزایــش ظرفیــت حافظــه هــم تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫شــما چقــدر بــا فراموشــی و احســاس ضعــف ذهنــی دس ـت وپنجه‬ ‫نــرم می کنیــد؟ چــه راه هایــی بــرای مقابلــه بــا ان داریــد؟ تاثیرگــذاری‬ ‫روش هــای شــما چقــدر اســت؟ پیــش از ایــن هیچ کــدام از‬ ‫توصیه هــای ایــن مطلــب را بــه کار گرفته ایــد؟ چــه روش هــای دیگری‬ ‫را می توانیــد پیشــنهاد دهیــد؟‬ ‫ایــن کتــاب دربــاره روباهــی اســت خانــواده اش بــه غــذا نیــاز‬ ‫دارنــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد راهــی بــرای زنده مانــدن و دورمانــدن از‬ ‫دســت کشــاورزان پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کتاب ‪ ،The Cat in the Hat‬نوشته دکتر زئوس‬ ‫ایــن کتــاب ماجــرای گربــه ای عجیــب و بامــزه اســت کــه بــه‬ ‫دیــدن دو بچــه مــی رود کــه از مادرشــان دور هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مجموعه کتاب های ‪ ،Diary of a Wimpy Kid‬نوشته جف کینی‬ ‫ایــن کتــاب راجــع بــه گِــرگ هفلــی و زندگــی او در مدرســه‬ ‫راهنمایــی اســت‪ .‬او دو بــرادر بزرگ تــر از خــود دارد کــه مــدام‬ ‫در حــال ازار و اذیــت گـِـرگ هســتند‪ .‬ایــن مجموعــه چندجلــدی‬ ‫فضایــی شــاد و ســرگرم کننده دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کتاب ‪ ،The Happy Prince‬نوشته اسکار وایلد‬ ‫ایــن کتــاب ماجــرای شــاهزاده ای شــاد و یــک پرســتو را روایــت‬ ‫می کنــد و داســتانش زیبــا و شــاعرانه اســت‪.‬‬ ‫مجموعه کتــاب پرفــروش هــری پاتــر دربــاره پســربچه ای‬ ‫جادوگــر اســت کــه بــه مدرســه جادوگرهــا مـی رود‪ .‬ایــن مجموعه‬ ‫را حتمــا بخوانیــد‪ .‬مجموعــه فیلم هایــی کــه بــا اقتبــاس از ایــن‬ ‫کتاب هــا ســاخته شــده اند هــم به شــدت پیشــنهاد می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬کتاب ‪ ،Bird box‬نوشته جاش مال ِرمن‬ ‫در ایــن رمــان‪ ،‬ماجــرای یــک مــادر و دو فرزنــدش را در دنیایــی‬ ‫اخرالزمانــی و پــر از هیوالهــای ناشــناخته دنبــال می کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫کتــاب متنــی بســیار ســاده و داســتانی هیجان انگیــز دارد‪ .‬مطمئــن‬ ‫باشــید کــه در کمتریــن زمــان خواندنــش را تمــام می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬کتــاب ‪ ،The Wonderful Magician of Oz‬نوشــته ال‬ ‫فرانــک بــاوم‬ ‫ایــن کتــاب سرگذشــت دختربچ ـه ای یتیــم به نــام دوروتــی اســت‬ ‫کــه همــراه ســگش بــه ســرزمین خیالــی اُز ســفر می کند‪ .‬ایــن رمان‬ ‫کالســیک بی نظیــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .7‬مجموعه کتاب هــای ‪A Series of Unfortunate‬‬ ‫‪ ،Events‬نوشــته دنیــل هندلــر‬ ‫رمانــی دربــاره ســه بچه یتیــم بســیار بدشــانس اســت کــه ســعی‬ ‫می کننــد از دســت دشــمن درجه یــک خــود فــرار کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫مجموعــه کتــاب خواندنــی هــم به شــدت پیشــنهاد می شــود‪.‬‬ ‫‪ .8‬مجموعــه کتاب هــای ‪ ،Lord of the Rings‬نوشــته جــی‬ ‫ار ار تالکیــن‬ ‫ایــن مجموعه کتــاب ســه گانه کالســیک ادبیــات فانتــزی‬ ‫انگلیســی اســت‪ .‬تالکیــن نویســنده مشــهوری اســت کــه به دلیــل‬ ‫ســبک خــاص نوشــتار و تســلط کاملــش بــه زبــان انگلیســی‬ ‫طــرف داران بســیاری دارد‪ .‬فیلم هایــی کــه بــر اســاس ایــن‬ ‫مجموعــه کتــاب ســاخته شــده اند هــم بســیار دیدنــی هســتند‪.‬‬ صفحه 6 ‫توصیه پلیس فتا در زمان هک تلفن همراه از طریق نصب اپلیکیشن های جعلی‬ ‫‪ -1‬بالفاصله اینترنت خود را قطع کنید‪-2 .‬برنامه نصب شده را لغو نصب کنید‪.‬‬ ‫‪-3‬از انتی ویروس بروز استفاده کنید و یا انتی ویروس بروز نصب کنید‬ ‫‪-4‬اگــر پــس از نصــب نرم افــزار از گوشــی هوشــمند پیامکــی بــه مخاطبیــن ارســال شــد‪ .‬ســریعا ً پیامکــی بــا محتــوای اینکــه گوشــی شــما هــک شــده اســت‬ ‫تهیــه و بــه مخاطبیــن ارســال کنیــد تــا سوءاســتفاده دیگــری صــورت نگیــرد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬مرداد‬ ‫داستان‬ ‫بخت گشایی‬ ‫و رفع گرفتاری‬ ‫یکــی از شــگردهای مجرمانــه بــرای فریــب افــراد ســاده‬ ‫لــوح در فضــای مجازی‪،‬ســوء اســتفاده از گرفتــاری هــا و‬ ‫گــره هــای بــه وجــود امــده در زندگــی افــراد مــی باشــد‪،‬تا بــه‬ ‫واســطه ایــن رخنــه هــا بــه بهانــه هــای متنــوع بــه ویــژه بخــت‬ ‫گشــایی ‪،‬طلســم و علــوم غریبــه بــا باورهــای قربانیــان بــازی‬ ‫و نقشــه های مجرمانــه اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫ســام مــن یــک خانــم متاهــل هســتم ســاکن شهرســتان‬ ‫بندرعبــاس متاســفانه پارســال در تلــه یــک حقــه بــاز بــه‬ ‫ظاهــر فالگیــر گرفتــار شــدم و مشــکالت زیــادی بــرای مــن‬ ‫بــه وجــود امــد‪.‬‬ ‫در ادامــه مــی خواهــم جزییــات ایــن ماجــرای عبــرت امــوز‬ ‫را بــرای شــما عزیــزان بازگــو کنــم تــا هوشــیار باشــید و فریــب‬ ‫شــیادان بــه کمیــن نشســته در فضــای مجــازی را نخوریــد‪.‬‬ ‫پاییــز ســال ‪ 1397‬بــود کــه متاســفانه شــوهرم چنــد ماهــی‬ ‫بیــکار شــده بــود و شــرایط اقتصــادی خوبــی نداشــتیم‪،‬بگو‬ ‫مگوهــای زیــادی بــا شــوهرم داشــتم البتــه او پیگیــر کار‬ ‫دیگــری بــود‪.‬‬ ‫روز پنجشــنبه بود‪،‬حــدود ســاعت ‪ 1500‬طبــق معمــول‬ ‫تصمیــم گرفتــم بــرم ســراغ واتــس اپ‪ ،‬پیــام هــای اشــنایان‬ ‫را بخوانــم و پاســخ دهــم ‪،‬واقعیتــش دلــم خیلــی گرفتــه بــود‬ ‫و احســاس خوبــی بــرای اینــده زندگــی نداشتم‪،‬همســرم‬ ‫بــا دوســتانش بیــرون بــود و پســر خردســالم خیلــی نــاز و‬ ‫شــیرین خــواب بود‪،‬وقتــی تــوی خــواب نگاهــش میکــردم‬ ‫دلــم از وضعیــت زندگــی اتیــش میگرفــت‪ ،‬البتــه پــدر‬ ‫و مــادرم هــر وقــت نیــاز بــه کمــک مالــی داشــتیم در حــد‬ ‫توانشــون بــه مــا کمــک میکــردن ‪،‬رفتــم ســراغ گوشــی و‬ ‫الگــوی رمــز گوشــی را وارد کردم‪،‬اینترنــت را فعــال و برنامــه‬ ‫واتــس اپ را گشــودم‪.‬‬ ‫پیامــی در واتــس اپ بــه ایــن شــرح بــرای مــن ارســال‬ ‫شــده بــود کــه مــن فالگیــر هســتم‪،‬یکی از دوســتان‪ ،‬شــما را‬ ‫معرفــی کرد‪،‬مــن نــذر بخــت گشــایی‪ ،‬رفــع گرفتــاری و ابطــال‬ ‫ســحر بــرای خانــم هــای متاهــل و مجــرد دارم‪،‬عکــس و فیلــم‬ ‫خصوصــی خــودم و تصاویــر نظــرات مشــتریان در تلگــرام‬ ‫اسیب پذیری روز صفر‬ ‫(‪ )zero-day‬چیست؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫اســیب پذیری روز صفــر در واقــع یــک بــاگ در قطع ـه ای از یــک‬ ‫نــرم افــزار اســت کــه بــرای برنامــه نویســان‪ ،‬فروشــنده و مســئول‬ ‫برنامــه ناشــناخته اســت و از انجایــى کــه هیــچ اطالعاتــى از ایــن‬ ‫اســیب پذیری در دســترس نیســت‪ ،‬در نتیجــه وصلــه امنیتــی نیــز‬ ‫موجــود نخواهــد داشــت‪.‬به عبارتــی دیگــر‪ ،‬ایــن اســیب پذیری‪،‬‬ ‫توســط شــخص یــا اشــخاصى کــه بطــور مســتقیم درگیــر ایــن نــرم‬ ‫افــزار نیســتند‪ ،‬کشــف می شــود‪.‬‬ ‫اســیب پذیری روز صفــر در واقــع یــک بــاگ در قطع ـه ای از یــک‬ ‫نــرم افــزار اســت کــه بــرای برنامــه نویســان‪ ،‬فروشــنده و مســئول‬ ‫برنامــه ناشــناخته اســت و از انجایــى کــه هیــچ اطالعاتــى از ایــن‬ ‫اســیب پذیری در دســترس نیســت‪ ،‬در نتیجــه وصلــه امنیتــی نیــز‬ ‫موجــود نخواهــد داشــت‪ .‬بــه عبارتــی دیگــر‪ ،‬ایــن اســیب پذیری‪،‬‬ ‫توســط شــخص یــا اشــخاصى کــه بطــور مســتقیم درگیــر ایــن نــرم‬ ‫افــزار نیســتند‪ ،‬کشــف می شــود‪.‬‬ ‫اصطــاح روز صفــر بــه روزهــای بیــن زمــان کشــف یــک‬ ‫اســیب پذیری و اولیــن حملــه از طریــق ان اشــاره دارد و پــس‬ ‫از انکــه اســیب پذیری روز صفــر کشــف و اعــام شــد‪ ،‬از ان بــه‬ ‫عنــوان اســیب پذیری روز ‪n‬ام (‪ )n-day‬یــاد می شــود‪.‬‬ ‫در اینجــا نحــوه کار و جــدول زمانــی اســیب پذیری روز صفــر‬ ‫اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫را برایــت میفرســتم‪،‬تماس کوتــاه هــم میگیــرم تــا مطمئــن‬ ‫شــوی خانــم هســتم‪،‬اطالع دارم کــه مشــکالت عدیــده ای در‬ ‫زندگــی زناشــویی داری‪،‬عکــس و فیلــم خصوصــی خــودت را‬ ‫برایــم بفرســت تــا بــه واســطه دعــا و علــوم غریبــه گشــایش‬ ‫هــای شــگفت انگیــزی در زندگــی تــو انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫متاســفانه بــا چــرب زبانــی هــای ایــن تبهــکار اغفــال‬ ‫شــدم‪،‬همچنین مطابــق درخواســت او اقــدام بــه معرفــی‬ ‫چنــد نفــر از دوســتان و اشــنایان کــردم کــه گرفتــاری هــای‬ ‫خاصــی در زندگــی شــان داشــتند و مــن اطــاع داشــتم‪.‬‬ ‫متاســفانه پــس از گذشــت ‪ 3‬مــاه ایــن شــخص حقــه بــاز‬ ‫شــروع بــه تهدیــد و اخــاذی از مــن و ســایر فریــب خــوردگان کــرد‬ ‫و گفــت اگــر شــکایت کنیــد تصاویــر خصوصــی شــما در فضــای‬ ‫مجــازی منتشــر خواهــد شــد‪،‬بله اعتمــاد بیجــا و باورهــای غیــر‬ ‫الهــی حســابی بــرای مــا مشــکل ســاز شــده بــود‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫چشــمانم از اشــک پشــیمانی و حماقــت خیــس بــود بــا افــراد‬ ‫اشــنا و فریــب خــورده صحبــت کــردم تــا اقــدام بــه شــکایت و‬ ‫مراجعــه بــه پلیــس فتــا کنیــم‪.‬‬ ‫البتــه مــن و یکــی از دوســتان تنهــا اقــدام بــه شــکایت‬ ‫کردیم‪،‬البتــه عــده ای هــم تســلیم ایــن بــاج خواهــی شــده و‬ ‫مبالغــی را بــرای ایــن شــیاد پلیــد واریــز کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫پــس از گذشــت مدتــی کوتــاه بــا اقدامــات فنــی و‬ ‫کاراگاهــی کارشناســان پلیــس فتــا ایــن شــیاد شناســایی‬ ‫و دســتگیر‪،‬همچنین تجهیــزات دیجیتــال شــخص مذکــور‬ ‫توقیــف شــد‪،‬جالب اینجــا بــود کــه متهــم اقــدام بــه داســتان‬ ‫ســازی و دروغ پــردازی بــه ایــن شــرح مــی کنــد کــه مــن ان‬ ‫فریــب فالگیــر و رمــال جعلــی نیســتم‪،‬به انگیــزه شــریک‬ ‫شــدن در ثــواب گشــایش بــا ان شــخص ناشــناس از طریــق‬ ‫تلگــرام اشــنا و همــکاری نمودم‪،‬بنابرایــن ان فــرد حیلــه‬ ‫بــاز و مــکار از طریــق شــماره ســیم کارت دوم اینجانــب و‬ ‫دریافــت کدهــای فعــال ســازی اقــدام بــه نصــب واتــس اپ‬ ‫و تلگــرام کرد‪،‬طبــق خواســته فالگیــر بــا قربانیــان تمــاس‬ ‫کوتاهــی داشــتم‪،‬حتی گاهــی اوقــات بــه ســیم کارت انهــا‬ ‫در قالــب پیامــک فراخــوان همــکاری ارســال مــی کــردم‪ ،‬از‬ ‫ایــن عمــل مجرمانــه و چــت هــای انجــام شــده بــی اطــاع‬ ‫هســتم‪،‬هیچ مســتنداتی و شــماره ای از شــخص تبهــکار‬ ‫بــرای اثبــات ایــن ادعــا نــدارم!‬ ‫البتــه شــواهد و مــدارک دیجیتــال حاصلــه پلیــس فتــا‬ ‫بســیار محکــم بــود و ســرانجام متهــم بــه جرائــم انجــام شــده‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫بــه ســایر فریــب خــوردگان هــم بــرای شــکایت اطــاع‬ ‫رســانی شــد و خوشــبختانه مبالــغ اخــاذی شــده عــودت‬ ‫شــد‪،‬فیلم هــا و تصاویــر خصوصــی افــراد فریــب خــورده هــم‬ ‫توســط کارشــناس پلیــس فتــا حــذف شــد و ایــن شــخص‬ ‫بــرای کســب تکلیــف بــه دادســرا فرســتاده شــد‪.‬‬ ‫البتــه پــس از ایــن قضیــه مــن و همســرم بــرای مدتــی بــه‬ ‫مشــاورین مجــرب خانــواده و کارشناســان مذهبــی مراجعــه‬ ‫کردیــم و بــا دریافــت راهنمایــی و ارشــادهای بســیار اثربخش‬ ‫و اقدامــات کافی‪،‬بــه لطــف خالــق عدالــت و انســانیت موفــق‬ ‫بــه عبــور از گرفتــاری هــای زندگــی شــدیم‪.‬‬ ‫کارشــناس مذهبــی بــا اســتناد بــه ‪ 2‬ایــه قــران کریــم‬ ‫(النحــل‪ 99 ،‬و ‪ )100‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«ایمــان و تــوکل» بهتریــن و قوی تریــن و مطمئن تریــن‬ ‫ســپر و محافــظ بــرای جلوگیــری از تاثیــر هــر رفتــار و وسوســه‬ ‫شــیطانی‪ ،‬از جملــه ســحر اســت و می اموزیــم کــه نپذیرفتــن‬ ‫والیــت شــیطانی‪ ،‬یعنــی سرپرســتی شــیطانی‪ ،‬چــه در‬ ‫اعتقــاد و چــه در عمــل‪ ،‬خــود موثرتریــن پادزهــر و خنثــی‬ ‫کننــد ه ســحر اســت‪.‬‬ ‫امیــدوارم از ایــن خاطــره پندامــوز عبــرت گرفتــه باشــید‪،‬در‬ ‫پایــان توصیــه هــای کارشــناس پلیــس فتــا بــرای پیشــگیری از‬ ‫ایــن گونــه جرائــم ســایبری بــرای شــما عزیــزان بازگــو میکنــم‬ ‫تــا هیــچ وقــت در دام صیــادان فضــای مجــازی گرفتــار‬ ‫نشــوید‪.‬الهی امیــن‬ ‫‪ -1‬در زمــان گرفتــاری هــا و پیدایــش گــره هــای زندگــی از‬ ‫راهکارهــای متعــارف منطقــی و الهــی بهــره گیرید‪،‬شــیادان‬ ‫و فریبــکاران در فضــای مجــازی بــا عناویــن رمــال و فالگیــر‬ ‫اقــدام بــه شناســایی یــا تلــه گــذاری بــرای فریــب اشــخاص‬ ‫مــی کننــد کــه منجــر بــه تهدیــد و اخــاذی مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬بهــره گیــری از مشــاورین مجــرب خانواده‪،‬کارشناســان‬ ‫مذهبــی ‪،‬پزشــکان متبحــر یــا ســازمان بهزیســتی بهتریــن‬ ‫و کارســازترین انتخــاب بــرای گــره گشــایی از مشــکالت‬ ‫زناشــویی بــه جهــت دریافــت راهکارهــای علمــی و اقدامــات‬ ‫الزم مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬در پیــام رســان هــای فضــای مجــازی از ارســال عکــس و‬ ‫فیلــم هــای خصوصــی بــه هــر بهانــه ای پرهیــز نمایید‪،‬زیــرا‬ ‫تبهــکاران ســایبری بــرای عملــی ســازی نقشــه هــای مجرمانــه‬ ‫بــه اطالعــات خصوصــی شــما بســیار نیازمنــد هســتند‪.‬‬ ‫‪ -4‬در فضــای مجــازی هــر چیــزی قابــل جعل و شــبیه ســازی‬ ‫مــی باشــد پــس لطفــا ً خــوش بــاور و عجــول نباشــید‪،‬برای‬ ‫پیشــگیری از اتفاقــات ناخواســته اقــدام بــه تحقیــق و‬ ‫بررســی دقیــق موضــوع بــرای اطمینــان از صحــت ادعــا و‬ ‫پیشــنهادات ســوژه نماییــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مجرمیــن ســایبری بــرای فــرار از قانــون و محکومیــت‪،‬از‬ ‫هویــت هــای پوششــی اســتفاده مــی کننــد تــا افــراد دیگــری‬ ‫بــه جــای انهــا در معــرض اتهــام قــرار گیرند‪،‬بنابرایــن‬ ‫هوشــیار و محتــاط باشــید تــا مجرمیــن از طریــق شــما‪،‬موفق‬ ‫بــه اقــدام مجرمانــه نشــوند‪.‬‬ ‫‪ -6‬از ارائــه اطالعــات شــخصی و شــرح زندگــی دیگــران‬ ‫بــه افــراد ناشــناس پرهیــز کنیــد زیــرا برخــی از جــرم هــای‬ ‫نوظهــور بــه واســطه شــبکه ســازی و همــکاری قربانیــان‬ ‫گســترش مــی یابــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬بــه صــورت مســتمر بــرای مطالعــه اخبــار جرائــم ســایبری‬ ‫‪ ،‬مصونیــت از شــگردهای مجرمانــه و گــزارش جرائــم ســایبری‬ ‫بــه وب ســایت ‪ ‎www.cyberpolice.ir‬مراجعــه نماییــد‪.‬‬ ‫یــک شــخص یــا شــرکت قطعــه ای از یــک نــرم افــزار کــه شــامل‬ ‫اســیب پذیری اســت را ایجــاد می کنــد‪ ،‬امــا ایــن موضــوع بــراى‬ ‫توســعه دهندگان و برنامه نویســان ان نــرم افــزار ناشــناخته اســت‪.‬‬ ‫معمــوال قبــل از اینکــه مســئوالن و توســعه دهنده نــرم‬ ‫افزارمشــکل اســیب پذیــری را شناســایی و رفــع کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫اســیب پذیــری توســط افــراد دیگــرى شناســایی می شــود‪.‬‬ ‫کســی کــه اســیب پذیری را کشــف می کنــد‪ ،‬بــرای ایــن اســیب‬ ‫پذیــری یــک کــد مخــرب ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫کد مخرب ساخته و منتشر می شود‪.‬‬ ‫مســئوالن و توســعه دهندگان نــرم افــزار از حفــره امنیتــی‬ ‫محصــول خــود مطلــع می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری‪ ،‬دیگــر بــه عنــوان یــک اســیب پذیــری روز‬ ‫صفــر محســوب نمی شــود‪.‬‬ ‫یک وصله امنیتى براى رفع اسیب پذیرى منتشر می شود‪.‬‬ ‫هشــدار‪ :‬بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت کــه حتمــا وصله هــای‬ ‫امنیتــى کــه بــراى محصــوالت نــرم افــزارى منتشــر مى شــوند را‬ ‫دریافــت و نصــب کنیــد تــا از خطــرات اســیب پذیری ها در نســخه‬ ‫هــای قبلــی ان نــرم افــزار مصــون بمانیــد‪.‬‬ ‫اغلــب اوقــات‪ ،‬اســیب پذیــری روز صفــر بــه ســرعت کشــف‬ ‫نمى شــود و ممکــن اســت روزهــا یــا ماه هــا طــول بکشــد تــا ایــن‬ ‫نقــص شناســایى شــود و ایــن همــان چیــزی اســت کــه ایــن نــوع‬ ‫از اســیب پذیری هــا را بســیار خطرنــاک می کنــد‪.‬‬ ‫در مورد اسیب پذیری روز صفر چه کاری می توانید انجام دهید؟‬ ‫کارهــای زیــادی وجــود نــدارد کــه بــه عنــوان یــک مدیــر و یــا‬ ‫کاربــر بخواهیــد انجــام دهیــد‪ .‬بهتریــن کاری کــه می توانیــد بــه‬ ‫عنــوان کاربرانجــام دهیــد ایــن اســت کــه هرگــز از نســخه اولیــه یــا‬ ‫ازمایشــى یــک نــرم افــزار اســتفاده نکــرده و ســعى کنیــد از نســخه‬ ‫نهایــى ان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه از اولیــن نســخه یــک محصــول نرم افــزارى‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪ ،‬ممکــن اســت در برابــر خطــرات اســیب پذیری‬ ‫روز صفــر در امــان بمانیــد‪ .‬البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت کــه‬ ‫حتمــا نســخه هاى اولیــه‪ ،‬خطــر روز صفــر را داشــته باشــند امــا‬ ‫در صورتــی کــه ایــن اســیب پذیری در ان نســخه وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬احتمــال دارد تــا ارائــه نســخه بعــدی‪ ،‬کشــف نشــده باقــی‬ ‫بمانــد‪ .‬چنانکــه کمــاکان می شــنویم کــه اســیب پذیری هــای‬ ‫جدیــدى در برخــى از نــرم افزارهــا شناســایى مى‪‎‬شــوند کــه‬ ‫مدت هــا کشــف نشــده بودنــد‪.‬‬ ‫اگــر شــما یــک توســعه دهنده نــرم افــزار هســتید‪ ،‬بهتریــن کاری‬ ‫کــه مى توانیــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه افــرادی را اســتخدام‬ ‫کنیــد تــا نســخه بتــا یــا ازمایشــی محصــول شــما را مــورد تســت‬ ‫قــرار دهنــد‪ .‬در ایــن خصــوص می تــوان گفــت کــه نــرم افزارهــای‬ ‫منبــع بــاز(‪ )open source‬نســبت بــه نــرم افزارهــاى اختصاصــی‬ ‫ایمن تــر هســتند‪ .‬چــرا کــه نســخه ازمایشــی نرم افزارهــاى منبــع‬ ‫بــاز پــس از انتشــار در اختیــار همــه افــراد قــرار می گیــرد تــا‬ ‫بتواننــد ان را تســت کننــد‪ .‬امــا نــرم افزارهــای اختصاصــی اغلــب‬ ‫نســخه های ازمایشــى را در دســترس عمــوم قــرار نمــی دهنــد‪.‬‬ ‫فلــذا وقتــی کــه یــک برنامــه کاربــردی تعــداد کاربــران تســت‬ ‫کننــده محــدودی داشــته باشــد‪ ،‬اشــکاالت کمتــری کشــف خواهــد‬ ‫شــد و ایــن امــر ممکــن اســت احتمــال اســیب پذیری روز صفــر‬ ‫را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫در پایــان‪ ،‬کاربــران عــادى بایــد از پذیــرش نســخه های ازمایشــى‬ ‫منتشــر شــده خــودداری کننــد و همچنیــن طراحــان محصــوالت‬ ‫نرم افــزارى نیــز بایــد قبــل از انتشــار هــر نســخه‪ ،‬ان را ازمایــش کننــد‪.‬‬ ‫کاری کــه شــما بــه عنــوان یــک کاربــر اســتفاده کننــده می توانیــد‬ ‫انجــام دهیــد ایــن اســت کــه گزارش هــای مربــوط بــه اشــکاالت را‬ ‫بــه توســعه دهندگان و شــرکت ها اعــام کنیــد‪ .‬گــزارش اشــکاالت‬ ‫راهــی عالــی بــرای بــرای برنامه نویســان و طراحــان نــرم افــزاری‬ ‫اســت تــا مشــکالت موجــود در نــرم افزارهایشــان را حــل کننــد‬ ‫چراکــه ممکــن اســت مشــکلی کــه شــما گــزارش می کنیــد منجــر‬ ‫بــه شناســایی و کشــف یــک اســیب پذیرى روز صفــر شــود‪.‬‬ ‫کمیسیون نظارت شهرستان علی اباد کتول‬ ‫هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی‬ ‫اگهی فراخوان اعضای اتحادیه صنف رستوران؛ ساندویچی و فروشندگان مرغ و گوشت قرمز شهرستان به منظور شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس‪.‬‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 11‬اصالحیــه اییــن نامــه اجرایــی انتخابــات هیــات مدیــره و بازرســان اتحادیــه هــای صنفــی (موضــوع تبصــره ‪ 3‬مــاده ‪22‬و ‪ 23‬قانــون نظــام صنفــی) بدینوســیله از کلیــه اعضــای دارای پروانه‬ ‫ـر از ســاعت ‪ 10‬الــی ‪ 12‬روز دوشــنب ه مــورخ ‪ 1401/6/7‬جهــت شــرکت در انتخابــات هیئت‬ ‫ـایی معتبـ‬ ‫ـا کارت شناسـ‬ ‫ـب یـ‬ ‫ـر پروانه کسـ‬ ‫ـا تصویـ‬ ‫ـل یـ‬ ‫ن اتحادیــه دعــوت می گــردد بــا در دســت داشــتن اصـ‬ ‫کســب ا ‬ ‫ـاف شهرســتان مراجعــه و نماینــدگان مــورد نظــر خــود را از بیــن افــراد ذیل بــه تعــداد ‪ 5‬نفر اعضــای اصلــی و ‪ 2‬نفــر اعضــای علی البــدل و ‪ 1‬نفر بــازرس‬ ‫ـاق اصنـ‬ ‫ـانی اتـ‬ ‫مدیــره و بــازرس اتحادیــه شــخصا بــه نشـ‬ ‫ب نمایــد‪ .‬اســامی داوطلبــان عضویــت در هیــات مدیــره و بازرســی بــه ترتیــب حــروف الفبــا ‪ :‬داوطلبیــن هیات مدیره ‪ - 1‬علی اســانی کتولــی ‪ -2‬مهدی اکبری‬ ‫اصلــی و ‪ 1‬نفــر عضــو علــی البــدل بازرســی انتخــا ‬ ‫‪ - 3‬محمــد جعفــری ‪ - 4‬حســن دیلــم ‪ - 5‬ابوالقاســم زنگانــه ‪ - 6‬محســن علمشــاهی ‪ - 7‬فاطمــه عمارلــو ‪ - 8‬محمــد حســین مهــدوی ‪ - 9‬ســید محمــد میرکتولــی ‪ - 10‬مریــم نوربخــش‪ .‬داوطلبیــن بازرســی‬ ‫‪ -1‬مریــم اســفندیاری ‪ -2‬ایــوب اودک ‪ - 3‬محمــد زمانــی‬ ‫عبدالرضا کریمی ‪ :‬رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان علی اباد کتول‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪588‬‬ ‫توصیه های امنیـتی استفاده‬ ‫از خدمات اینترنت بانک‬ ‫و پرداخت اینترنتی‬ ‫‪ .1‬بــرای عملیــات بانکــی خــود‪ ،‬ورود بــه سیســتم اینترنــت‬ ‫بانــک یــا پرداخــت اینترنتــی هرگــز از مکان هــای عمومــی ماننــد‪:‬‬ ‫کافی نت هــا و رایانــه افــراد ناشــناس اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬هرگــز بــه تقاضاهایــی کــه بــا ایمیــل یــا پنجره هــای ‪pop-up‬‬ ‫اطالعــات شــخصی شــما را می خواهنــد ؛پاســخ ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬توجــه داشــته باشــید نشــانی ســایت ســامانه اینترنــت بانــک‬ ‫یــا پرداخــت اینترنتــی در مرورگــر بایــد بــا ‪ https‬اغــاز شــود‪.‬و بــا‬ ‫دقــت بــه ادرس اینترنتــی توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬حتی االمــکان در محیــط اینترنــت‪ ،‬از ورود اطالعــات کارت‬ ‫بانک‪ ،‬خودداری شــود (در محیط اینترنت بیشــتر از طریق خرید‬ ‫کارت هــای هدیــه اســتفاده شــود)‪.‬‬ ‫‪ .5‬حتــی االمــکان بــرای عملیاتــی همچــون انتقــال وجــه از یــک‬ ‫از حســاب بــه بــه حســاب هــای دیگــر شــبکه بانکــی ‪ -‬تخصیــص‪/‬‬ ‫تغییــر رمــز دوم کارت ‪ -‬مســدود کــردن کارت بانــک مفقــودی ‪-‬‬ ‫پرداخــت قبــوض خدمــات شــهری ‪ -‬تعییــن مبلــغ چــک ‪ -‬دریافــت‬ ‫صورتحســاب از سیســتم اینترنــت بانــک اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬از انجام پرداخت های اینترنتی از طریق ســایت های متعلق‬ ‫به موسسات غیرمعتبر و ناشناس در اینترنت خودداری کنید‪.‬‬ ‫‪ .7‬اســتفاده از صفحه کلید مجازی ســایت راهی مطمئن برای‬ ‫وارد کــردن رمز اســت‪.‬‬ ‫هنــگام خریــد یــا پرداخــت قبــض در اینترنــت‪ ،‬حتمــا از صفحــه‬ ‫کلیــد مجــازی بــرای وارد کــردن رمــز خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬در انتخــاب نــام کاربــری و کلمــه عبــور خــود دقــت کنیــد تــا‬ ‫دیگــران نتواننــد ان را حــدس بزننــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬بــه هیــچ وجــه ابــزار و توکــن هایــی را کــه بانــک جهــت ورود‬ ‫بــه سیســتم اینترنــت بانــک و بــه منظــور بــاال بــردن ســطح امنیــت‬ ‫بــه شــما تحویــل میدهــد‪ ،‬در اختیــار ســایر افــراد قــرار ندهیــد و در‬ ‫نگهــداری ان کوشــا باشــید‪.‬‬ ‫‪ .10‬پس از دریافت توکن های امنیتی‪ ،‬در اســرع وقت نســبت‬ ‫بــه تغییــر رمــز عبور ان اقــدام کنید‪.‬‬ ‫‪ .11‬انتقــال وجــه بــا اینترنــت بانــک‪ ،‬فقــط بــا داشــتن رمــز‬ ‫ن پذیــر اســت‪.‬‬ ‫مخصــوص اینترنــت بانــک امــکا ‬ ‫‪ .12‬بــرای خریدهــای اینترنتــی داشــتن رمــز دوم الزامــی اســت‪.‬‬ ‫بــرای دریافــت رمــز دوم بــه دســتگاه خودپــرداز بانــک صادرکننــده‬ ‫کارت خــود مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .13‬شــماره پیگیــری صــادر شــده در سیســتم اینترنــت بانــک‪،‬‬ ‫رســید تاییــد عملیــات اســت و بایــد بــرای حفــظ و نگهــداری ان‬ ‫اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫‪ .14‬درخواســت ارســال پیامــک در انجــام تراکنش هــا و ورود بــه‬ ‫خدمــات غیرحضــوری ماننــد اینترنــت بانک‪ ،‬و غیره ســبب اگاهی‬ ‫مشــتری از ســوء اســتفاده احتمالی و جلوگیری از ســوء اســتفاده‬ ‫بیشــتر اســت‪ .‬بــه محــض دریافــت چنیــن پیامکــی در صورتــی‬ ‫کــه خودتــان تراکنشــی انجــام نداده ایــد بــرای تعویــض رمــز خــود‬ ‫اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .15‬بدون خروج قطعی از اینترنت بانک‪ ،‬رایانه را ترک نکنید‪.‬‬ ‫دوست یابی اینترنتی‬ ‫و خطرات ان برای نوجوانان‬ ‫و جوانان‬ ‫امــروزه اینترنــت‪ ،‬گوشـی های هوشــمند و رایانــه جــزء وســایل‬ ‫جدایــی ناپذیــر زندگــی افــراد بــه خصــوص نوجوانــان و جوانــان‬ ‫شــده اســت و همیــن باعــث شــده اســت کــه بســیاری از‬ ‫نوجوانــان و جوانــان در ایــن فضــا بــه دنبــال ایــن باشــند کــه بــا‬ ‫یــک نفــر ارتبــاط برقــرار کــرده و مســائل و درد و دل هــای خــود را‬ ‫بــا ان هــا مطــرح کننــد‪ .‬ســایت های دوسـت یابی‪ ،‬محیط هــای‬ ‫گفتگــوی اینترنتــی و شــبکه های اجتماعــی ایــن روزهــا بســتری‬ ‫بــرای انجــام این گونــه فعالیت هــا را فراهــم ســاخته اســت‪ .‬امــا‬ ‫بســیاری از کاربــران از ایــن موضــوع غافــل هســتند کــه ایــن‬ ‫گونــه فعالیت هــا می توانــد موقعیتــی ســوء بــرای انجــام انــواع‬ ‫کالهبرداری هــا‪ ،‬مزاحمت هــا‪ ،‬هتــک حرمــت و حیثیت هــا از‬ ‫طریــق فریــب و دسترســی بــه اطالعات شــخصی‪ ،‬خانوادگی و‬ ‫نقــض حریــم خصوصی شــان را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫خطرات سایت ها و کانال های دوست یابی‪:‬‬ ‫* وابســتگی عاطفــی شــدید بیــن بعضــی از جوانــان کــه‬ ‫ممکــن اســت در نهایــت بــه ازدواج ختــم شــود‪ .‬متاســفانه‬ ‫در بســیاری از ایــن مــوارد چــون افــراد شــناخت کافــی از‬ ‫یکدیگــر نداشــته اند و صرفــا ً در فضــای مجــازی بــا هــم اشــنا‬ ‫شــده اند بــه طــاق منجــر می شــود‪.‬‬ ‫* فرار افراد به خصوص دختران از خانه‬ ‫* سوء استفاده های جسمی و جنسی‬ ‫* دسترســی بــه اطالعــات شــخصی‪ ،‬خانوادگــی و نقــض‬ ‫حریــم خصوصــی افــراد‬ ‫*مزاحمت های اینترنتی‬ ‫توصیه هایی به نوجوانان و جوانان‪:‬‬ ‫* به یاد داشــته باشــید‪ ،‬دوســتی اینترنتی‪ ،‬روابط و گفتگوها‬ ‫هرگــز نمی توانــد ماننــد گفتگــو بــا یــک شــخص واقعــی باشــد‪.‬‬ ‫اگــر واقعــا ً نیــاز بــه صحبــت کــردن داریــد‪ ،‬ســعی کنیــد بــا‬ ‫دوســتان واقعــی و یــا افــراد خانــواده ی خــود صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫* بــه هیــچ وجــه بــا کســانی کــه در اتاق های گفتگو و شــبکه های‬ ‫اجتماعی اشــنا می شــوید‪ ،‬قرار مالقات حضوری نگذارید‪.‬‬ ‫*در موقــع ارتباط هــای اینترنتــی هرگــز نــام واقعــی‪ ،‬تاریـخ ‬ ‫تولــد‪ ،‬ادرس خانــه یــا مدرســه و هرچیــزی کــه ممکــن اســت‬ ‫از ان سوءاســتفاده شــود‪ ،‬ارســال نکنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای پارک جنگلی جعفراباد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -588‬سال هشتم‬ ‫‪-588-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/19‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪19 - 2022 //‬‬ ‫‪// 17‬اوت‬ ‫‪17-- 1401 //05‬‬ ‫چهار شنبه ‪05//26‬‬ ‫‪54‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‪ -‬حمیده کریمی‬ ‫اضطراب قبل از سفر‪،‬‬ ‫راه های مقابله‬ ‫بســیاری از افــراد بــرای ســفررفتن دچــار اضطــراب می شــوند‪ .‬اضطــراب‬ ‫قبــل از ســفر بعضــی مواقــع بــه قــدری زیــاد اســت کــه حتــی شــاید باعــث‬ ‫شــود افــراد به کلــی قیــد ســفرکردن را بزننــد‪ .‬اگــر شــما هــم دچــار ایــن‬ ‫اضطــراب می شــوید‪ ،‬ایــن مطلــب را بخوانیــد تــا روش هــای کنار امــدن‬ ‫بــا ان را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫ایا اضطراب قبل از سفر داریم؟‬ ‫تــرس دیــدن مکان هــای تــازه و نااشــنا و اســترس انجام شــدن‬ ‫برنامه هــای ســفر طبــق برنامــه‪ ،‬ممکــن اســت بــه شــرایطی منجــر شــوند‬ ‫کــه بــه ان «اضطــراب قبــل از ســفر» می گوینــد‪ .‬البتــه اضطــراب قبــل از‬ ‫ســفر به طــور رســمی یکــی از مشــکالت و بیماری هــای ثبت شــده روانــی‬ ‫نیســت‪ ،‬ولــی اضطــراب ســفر می توانــد بــرای برخــی از افــراد بســیار جــدی‬ ‫و حــاد باشــد و انهــا را از ســفررفتن و لذت بــردن از ســفر منــع کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫اضطــراب حتــی می توانــد در روزهــای قبــل از شــروع ســفر‪ ،‬روی زندگــی‬ ‫روزمــره شــما هــم تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫در ادامــه تعــدادی از نشــانه های اضطــراب ســفر را می خوانیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن نکاتــی را دربــاره کنارامــدن بــا ایــن اضطــراب عنــوان می کنیــم‬ ‫کــه می تواننــد بــرای کاهــش اســترس مفیــد باشــند و بــا کمــک انهــا‬ ‫می توانیــد بیشــتر از ســفرتان لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫عالئم اضطراب پیش از سفر‬ ‫عالئــم اضطــراب بــرای افــراد مختلــف متفــاوت اســت‪ .‬البتــه اگــر دچــار‬ ‫اضطــراب ســفر باشــید‪ ،‬موقعــی کــه بــه ســفر رفتــن فکــر می کنیــد ممکــن‬ ‫اســت دچــار ایــن نشــانه ها شــوید‪:‬ضربان قلــب ســریع؛درد در قفســه‬ ‫ســینه یا تنفس دشــوار؛حالت تهوع؛اســهال؛بی قراری و تحریک؛کاهش‬ ‫تمرکــز یــا مشــکل در تمرکز؛مشــکل خــواب یــا بی خوابــی‪.‬‬ ‫اگــر ایــن مشــکالت شــدید باشــند و ادامــه پیــدا کننــد‪ ،‬ممکــن اســت در‬ ‫نهایــت منجــر بــه حملــه پانیــک شــوند‪.‬‬ ‫اضطــراب ســفر و افــکار منفــی دربــاره ان می توانــد ناشــی از تجربه هــای‬ ‫مختلــف باشــد‪ .‬در یکــی از تحقیقــات مشــخص شــده اســت ‪ ۶۵‬درصــد‬ ‫افــرادی کــه یــک تصــادف رانندگــی شــدید را تجربــه کرده انــد معمــوال‬ ‫دچــار اضطــراب قبــل از ســفر می شــوند‪.‬‬ ‫امــکان دارد کــه تجرب ـ ه حمل ـ ه پانیــک در محیط هــای نااشــنا در نهایــت‬ ‫بــه اضطــراب پیــش از ســفر منجــر شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اتفاقــات‬ ‫ســاده ای مثــل شــنیدن تجربه هــای منفــی ســفر هــم می توانــد اضطــراب‬ ‫را در برخــی افــراد تحریــک کنــد‪ ،‬تجربه هایــی مثــل ســقوط هواپیمــا یــا‬ ‫بیماری هــای ناشــناخته‪.‬‬ ‫گاهــی عوامــل زمینه ســاز اضطــراب پیــش از ســفر بیولوژیکــی هســتند‪.‬‬ ‫برخــی تحقیقــات اثبــات کرده انــد کــه گاهــی ژنتیــک در بزرگ ســالی یــا‬ ‫جوانــی اضطــراب ســفر ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫کرونا و اضطراب پیش از سفر‬ ‫کرونــا و نگرانــی ابتــا بــه ان یکــی از عواملــی اســت کــه اضطــراب پیــش‬ ‫از ســفر را در برخــی افــراد افزایــش داده اســت‪ .‬ســفر ضــروری در پیــش‬ ‫داریــد و نگرانــی از کرونــا باعــث اضطــراب شــدیدتان شــده اســت؟ خــب‬ ‫فقــط شــما دچــار ایــن وضــع نیســتید‪ .‬راهکارهایــی کــه در ادامــه عنــوان‬ ‫می کنیــم می تواننــد نگرانی هــای شــما را کاهــش بدهنــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای کنارامدن با اضطراب قبل از سفر‬ ‫اگــر اضطــراب پیــش از ســفر تاثیــرات منفــی روی زندگــی شــما گذاشــته‬ ‫اســت‪ ،‬رعایت کــردن ایــن نــکات می توانــد کمــک کنــد ایــن مشــکالت را‬ ‫حــل کنیــد‪ .‬البتــه مراجعه کــردن بــه مشــاور می توانــد شــما را بــرای کنتــرل‬ ‫ایــن اضطــراب یــاری کنــد‪ .‬گاهــی الزم اســت درمان هــای دارویــی هــم‬ ‫انجــام بدهیــد تــا بهتریــن نتیجــه را بگیریــد؛ درمانگــران داروهــای مناســب‬ ‫را بــه شــما توصیــه خواهنــد کــرد‪ .‬بــا کمــک ایــن نــکات می توانیــد ســفری‬ ‫شــاد و بــدون دغدغــه را پشت ســر بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬عوامل تحریک کننده اضطراب را پیدا کنید‬ ‫عوامــل محــرک اضطــراب‪ ،‬عالئــم اضطــراب را در شــما تشــدید می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن عوامــل محــرک می تواننــد بــه خــود ســفر مربــوط باشــند‪ ،‬مثــل‬ ‫برنامه ریــزی بــرای ســفر یــا ســوار هواپیمــا شــدن‪ ،‬یــا ممکــن اســت‬ ‫تاثیراتــی باشــند کــه از فضــای بیرونــی می گیریــد‪ ،‬مثال‪:‬اخبــاری کــه‬ ‫می شنوید؛استرســی کــه از قبــل دارید؛افــت قنــد خون؛مصــرف کافئیــن‪.‬‬ ‫بــا کمــک روان درمانگــر می توانیــد عوامــل تحریک کننــده اضطــراب خــود‬ ‫را شناســایی کنیــد و قبــل از اینکــه راهــی ســفر شــوید‪ ،‬ایــن عوامــل را‬ ‫بررســی و بــه انهــا رســیدگی کنیــد‪ .‬اگــر نگــران مســائل بهداشــتی هســتید‪،‬‬ ‫بــا برنامه ریزی هــای قبلــی ایــن نگرانــی را کمتــر کنیــد‪ .‬مثــا همراه داشــتن‬ ‫مــواد ضدعفونی کننــده و ماســک بــه مقــدار کافــی و ســایر تمهیــدات الزم‬ ‫بــا توجــه بــه نــوع ســفر‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برای برخی شرایط خاص برنامه ریزی کنید‬ ‫اضطــراب پیــش از ســفر معمــوال ً ناشــی از فکرهایــی اســت کــه دربــاره‬ ‫حــوادث و اتفاقــات طــول ســفر داریــم‪ .‬مثــا فکــر می کنیــد‪« :‬اگــر پولــم‬ ‫تمــام شــود چــه کار کنــم؟» البتــه برنامه ریزی کــردن بــرای تمــام اتفاقــات و‬ ‫حوادثــی کــه ممکــن اســت در ســفر در انتظارمــان باشــند ممکــن نیســت‪،‬‬ ‫امــا می توانیــد بدتریــن اتفاقــات ممکــن را کــه بــه ذهنتــان می رســد در‬ ‫نظــر بگیریــد و برنام ـه ای بــرای مقابلــه بــا ان هــا بریزیــد‪ .‬نمونه هــای زیــر‬ ‫را در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫اگــر پولــم تمــام شــود چــه کار کنــم؟ می توانــم بــا دوســتان و اعضــای‬ ‫خانــواده تمــاس بگیــرم و از ان هــا بخواهــم برایــم پــول بفرســتند یــا‬ ‫می توانــم یــک کارت بانکــی مخصــوص شــرایط اضطــراری همــراه ببــرم‪.‬‬ ‫توصیه هایی‬ ‫برای حفظ‬ ‫بهره وری در‬ ‫محیط پرسروصدا‬ ‫ن افــرادی هســتید کــه کوچک تریــن صدایــی‬ ‫شــما هــم از ا ‬ ‫به راحتــی تمرکزتــان را بـ ه هــم می زنــد؟ اگــر پاســختان مثبــت‬ ‫اســت‪ ،‬حتمــا می دانیــد فکرکــردن و کارکــردن در محیــط‬ ‫پرســروصدا چقــدر عــذاب اور اســت‪ .‬نتیجـ ه هم معمــوال خوب‬ ‫از اب درنمی ایــد‪ .‬البتــه بــا توجــه بــه اینکــه ادارات روز ب ـه روز‬ ‫کوچک تــر و شــلوغ تر می شــوند‪ ،‬چــاره ای نیســت جــز اینکــه‬ ‫راه حلــی بــرای ایــن مشــکل پیــدا کنیــم‪ ،‬راه حل هایــی اساســی‬ ‫کــه ‪ ۸‬مــورد از انهــا را در ادامــه می خوانیــد!‬ ‫‪ .۱‬از گوش گیر یا هدفون استفاده کنید‬ ‫اگــر به راحتــی دچــار حواس پرتــی می شــوید‪ ،‬اولیــن پیشــنهاد‬ ‫مــا بــه شــما اســتفاده از گوش گیــر اســت‪ .‬باورتــان نمی شــود‬ ‫ایــن محافظ هــای کوچــک و بامــزه چقــدر راحــت صــدای‬ ‫پس زمینــه را محــو می کننــد و تمرکزکــردن چقــدر اســان تر‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫حتــی می توانیــد هدفــون روی گوشــتان بگذاریــد و موســیقی‬ ‫محبوبتــان را پخــش کنیــد‪ .‬این طــوری بــا یــک تیــر دو نشــان‬ ‫می زنیــد؛ هــم از ســروصدای محیــط فــرار می کنیــد و هــم‬ ‫طنیــن دل نــواز موســیقی را الهام بخــش کارتــان می کنیــد‪.‬‬ ‫فهرســتی از اهنگ هــای مناســب امــاده کنیــد و هرموقــع‬ ‫ســروصدای دفتــر زیــاد شــد‪ ،‬بــه ان پنــاه ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اتاقی ساکت تر پیدا کنید‬ ‫معمــوال در فضاهــای کاری بــاز‪ ،‬همــه کارمنــدان مکالمــات‬ ‫یکدیگــر را می شــنوند و حتــی گاهــی ناچارنــد ســروصدای‬ ‫تماس هــای شــخصی کارمنــدان و اربــاب رجــوع را هــم تحمــل‬ ‫کننــد‪ .‬فضــای کاری بــاز اگرچــه ارتبــاط بیــن کارمنــدان و حــس‬ ‫همــکاری را تقویــت می کنــد‪ ،‬گاهــی می توانــد بــه بهــره وری‬ ‫انــان اســیب بزنــد‪ .‬اگــر نمی توانیــد روی کارتــان تمرکــز کنیــد‪،‬‬ ‫بگردیــد و فضــای ارام تــری در محیــط دفتــر پیــدا کنیــد‪ ،‬مثــا‬ ‫اتــاق کنفرانســی کــه می دانیــد اکثــر مواقــع بالاســتفاده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســعی کنیــد وظایــف روزانــه را بــا توجــه بــه‬ ‫ســاعت های اوج ازدحــام در دفتــر برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫یعنــی پروژه هــای مهمــی را کــه بــه فکــر بیشــتری احتیــاج‬ ‫دارنــد نگــه داریــد بــرای ســاعت های خلوت تــر‪ .‬هیــچ‬ ‫اشــکالی نــدارد اگــر بخواهیــد ســاعات اوج ســروصدا را در‬ ‫دفتــر ســایر کارکنــان شــرکت بگذرانیــد‪ ،‬پــس این گزینــه را‬ ‫هــم در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬روی یک کار تمرکز کنید‬ ‫بــرای خوانــدن و نوشــتن ایمیــل تاثیرگــذار بــه تمرکــز زیــادی‬ ‫احتیــاج نداریــم‪ ،‬امــا وظایــف مهم تــر مثــل نوشــتن یــا خوانــدن‬ ‫مقاله هــای فنــی یــا ســاخت ویدئــو تمــام توجــه و تمرکــز مــا‬ ‫را می طلبنــد و اگــر در ایــن میــان وقفــه کوتاهــی بیفتــد‪،‬‬ ‫ناچــار می شــویم بــه عقــب برگردیــم و هرچــه را نوشــته ایم و‬ ‫طرز تهیه نان خرمایی‬ ‫نــان خرمایــی یکــی از انــواع شــیرینی هــای خوشــمزه ایرانــی اســت که همان‬ ‫طــور کــه از نامــش مشــخص اســت بــا مغــز خرمــا تهیــه مــی شــود‪ .‬ایــن‬ ‫شــیرینی خوشــمزه یــک گزینــه مناســب بــرای ســرو در کنــار نوشــیدنی هــای‬ ‫گــرم مثــل چــای مــی باشــد‪،‬‬ ‫ارد ســفیدحدود ‪ ۴۰۰‬گرم‪ /‬شــیر ولرم نصف لیوان‪/‬شــکر‪ ۱‬قاشــق چایخوری‪/‬‬ ‫پــودر خمیــر مایــه‪ ۱‬قاشــق غذاخــوری‪ /‬تخــم مــرغ‪ ۲‬عــدد‪ /‬روغن مایــع‪ ۷۵‬گرم‪/‬‬ ‫پــودر هــل نصــف قاشــق چایخوری‪/‬خرمــا‪ ۲۰‬عدد‪/‬مغــز گــردو‪ ۵۰‬گرم‪/‬کــره‪۱۰‬‬ ‫گرم‪/‬دارچیــن یــک چهــارم قاشــق چایخوری‪/‬شــربت بــار یــا عســل‪ ۷۵‬گــرم‬ ‫طرز تهیه نان خرمایی‬ ‫مرحلــه اول‪ :‬ابتــدا شــیر ولــرم را بــه همــراه شــکر داخــل یــک ظــرف درب دار‬ ‫مــی ریزیــم و خــوب مخلــوط مــی کنیــم تا شــکر اب شــود‪ ،‬ســپس پــودر خمیر‬ ‫مایــه را اضافــه مــی کنیــم و درب ظــرف را مــی بندیــم و بــه مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه در‬ ‫یــک جــای گــرم قــرار مــی دهیــم تــا خمیــر مایــه عمــل بیایــد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم‪ :‬تخــم مــرغ هــا را بــه همــراه روغــن مایــع‪ ،‬پــودر هــل‪ ،‬وانیــل و‬ ‫شــربت بــار یــا عســل ( عســل را بایــد بــا اب جــوش کمــی رقیــق کنیــم ) داخــل‬ ‫ک بــار دیگــر مــرور کنیــم تــا دوبــاره در جریــان کار‬ ‫خوانده ایــم یـ ‬ ‫قــرار بگیریــم‪.‬‬ ‫یکــی از اصــول موفقیــت تمرکــز روی یــک کار اســت‪ ،‬چیــزی‬ ‫کــه در دفاتــر اداری خــاف ان را زیــاد می بینیــم؛ هــر کارمنــد‬ ‫در ان واحــد چندیــن کار را انجــام می دهــد تــا زودتــر کارهــا را‬ ‫پیــش ببــرد‪ .‬نشــدنی نیســت‪ ،‬امــا حداقــل بایــد ارامــش نســبی‬ ‫در محیــط برقــرار باشــد تــا حــواس کارکنــان پــرت نشــود‪ .‬بــه یاد‬ ‫داشــته باشــید کــه تمرکــز روی یــک وظیفــه تا تکمیــل ان‪ ،‬یکی‬ ‫از ضروریــات بهبــود بهــره وری در محیــط کار اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خودتان را در معرض صداهای بلند قرار بدهید‬ ‫می دانیــد چــرا صــدای بلنــد این قــدر بــرای مــا ازاردهنــده‬ ‫اســت؟ یــک از دالیــل مهمــش ایــن اســت کــه گــوش مــا بــه‬ ‫ســکوت عــادت کــرده اســت‪ .‬بـه خیــال خودمــان از ســروصدا‬ ‫اجتنــاب می کنیــم تــا کارمــان را بهتــر انجــام بدهیــم و در‬ ‫محیــط کار موفق تــر باشــیم‪ ،‬غافــل از اینکــه همیشــه و‬ ‫همه جــا ســکوت محــض برقــرار نیســت‪ .‬می خواهیــد ایــن‬ ‫مشــکل را برطــرف کنیــد؟ زمــان بیشــتری را در محیط هــای‬ ‫پرســروصدا بگذرانیــد تــا گوشــتان بــه صداهــای پس زمینــه‬ ‫عــادت کنــد‪ .‬بعــد از مــدت کوتاهــی کامــا احســاس‬ ‫می کنیــد حواس پرتــی ناشــی از ســروصدا برایتــان کم رنــگ‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــاید ایــن راهــکار بــرای همــه مفیــد نباشــد‪،‬‬ ‫امــا ارزش امتحان کــردن را دارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬عوامل حواس پرتی را کنار بگذارید‬ ‫ســروصدای دفتــر کار به انــدازه کافــی حواس پرتــی م ـی اورد‪،‬‬ ‫پــس چــرا خودمــان بــا کارهــای حاشــیه ای ایــن حواس پرتــی را‬ ‫بیشــتر کنیــم؟ کمــی دربــاره ترفندهــای خودمدیریتــی تحقیــق‬ ‫و انهــا را اجــرا کنیــد‪ .‬مثــا تلفــن همراهتــان را کنــار بگذاریــد‬ ‫یــا حداقــل صدایــش را قطــع کنیــد‪ .‬مرورگرهــا و برنامه هــای‬ ‫غیرضــروری را ببندیــد و فقــط صفحاتــی را بــاز نگــه داریــد کــه‬ ‫بــا انهــا کار داریــد‪ .‬بــرای خودتــان زمــان اســتراحت تعیین کنید‬ ‫و تــا حــد امــکان بــه ایــن برنامه ریــزی زمانــی پایبنــد باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬صدای مزاحم را با صداهای دیگر محو کنید‬ ‫شــاید ایــده اضافه کــردن صــدای جدیــد بــه محیــط پرســروصدا‬ ‫عجیــب بــ ه نظــر برســد‪ ،‬امــا تاثیــر ان را دســت کم نگیریــد‪.‬‬ ‫گاهــی عامــل حواس پرتــی خــود ســروصدا نیســت‪ ،‬بلکــه نــوع‬ ‫خاصــی از صداســت‪ .‬ســعی کنیــد نزدیــک پنجــره ای بــاز و رو‬ ‫بــه خیابــان بنشــینید تــا صــدای ترافیــک را بشــنوید یــا اتاقتــان‬ ‫را بــا کارکنانــی شــریک شــوید کــه مــدام صحبــت می کننــد تــا‬ ‫صداهــای دیگــر اصــا بــ ه گوشــتان نرســند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫اپلیکیشــن های پخــش صــدا به راحتــی می تواننــد صــدای‬ ‫ریتمیــک پس زمینــه را بــا نویــز ثابــت جایگزیــن کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬برنامه کاری جدید تنظیم کنید‬ ‫یــک کاســه بــزرگ مــی ریزیــم و خــوب مخلــوط مــی کنیــم تــا یکدســت شــوند‪،‬‬ ‫ســپس خمیــر مایــه عمــل امــده را اضافــه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم‪ :‬حــاال ارد را دو مرتبــه الــک مــی کنیــم و کــم کم به مــواد اضافه‬ ‫مــی کنیــم و مخلــوط مــی کنیــم تا خمیر جمع شــود و چســبندگی خیلی کمی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه ارد هــای مختلــف اب خــور متفاوتــی دارنــد‬ ‫مراقــب باشــید کــه بــا زیــادی خمیر را ســفت و خشــک نکنید‪.‬‬ ‫مرحلــه چهارم‪:‬پــس از اینکــه خمیــر جمــع شــد انــرا ‪ ۱۰‬دقیقــه بــا دســت ورز‬ ‫مــی دهیــم و داخــل یــک ظــرف گــود چرب شــده کــه حجمش حداقــل دو برابر‬ ‫حجــم خمیــر باشــد مــی ریزیــم‪ .‬حــاال روی ظــرف را بــا ســلفون و یــک پارچــه‬ ‫تمیــز مــی پوشــانیم و بــه مــدت یــک ســاعت و ‪ ۳۰‬دقیقــه در یــک جــای گــرم‬ ‫اســتراحت مــی دهیــم‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم‪ :‬حــاال هســته هــای خرمــای را خــارج مــی کنــی و اگــر خرماهــا‬ ‫پوســت پوســت بود‪ ،‬پوســت اضافی شــان را هم می گیریم ســپس با گردو‪،‬‬ ‫دارچیــن‪ ،‬کــره مخلــوط مــی کنیــم و بــرای مغــز شــیرینی هــا اســتفاده مــی‬ ‫کنیم‪.‬پــس از گذشــت یــک ســاعت و ‪ ۳۰‬دقیقــه حجــم خمیــر مــا بایــد دو‬ ‫برابــر شــده باشــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ششــم‪ :‬حــاال خمیــر را کمــی ورز مــی دهیــم تــا پــف خمیــر بخوابــد‪ ،‬ســپس‬ ‫خمیــر را بــه چونــه هایــی انــدازه گــردو تقســیم مــی کنیــم‪ .‬ســینی فــر را چــرب مــی‬ ‫کنیــم یــا بــا کاغــذ روغنــی پوشــش مــی دهیم‪ .‬چونه ها روی ســطح ارد پاشــی شــده‬ ‫اگــر احســاس می کنیــد مواقعــی کــه کســی در دفتــر نیســت‬ ‫بیشــترین بازدهی را دارید و می توانید خارج از ســاعات اداری‬ ‫کار کنیــد‪ ،‬ســعی کنیــد قبــل از دیگــر کارکنــان بــه دفتــر برویــد‬ ‫یــا بعــد از خــروج انهــا در دفتــر بمانیــد و بــه کارهــای نیمه تمــام ‬ ‫برســید‪ .‬تــازه اگــر کارکنــان دیگــر هــم مثــل شــما صبــح زود بــه‬ ‫دفتــر امدنــد نگــران نباشــید‪ ،‬چــون ســرصبح کمتــر کســی حــال‬ ‫حــرف زدن دارد!‬ ‫‪ .۸‬مسئله سروصدای دفتر را مطرح کنید‬ ‫اگــر هیچ کــدام از راهکار هــای گفته شــده فایــده ای‬ ‫نداشــتند‪ ،‬دنبــال راهــی بــرای حــل مشــکل ســروصدا‬ ‫بگردیــد‪ .‬اگــر مســئله مربــوط بــه محیــط کار اســت‪ ،‬انتظــار‬ ‫مـی رود مدیــر دفتــر قدمــی بــردارد و بــا کســانی برخــورد کنــد‬ ‫کــه عامــل ســروصدای دفتــر هســتند‪ .‬وظیفــه فرهنگ ســازی‬ ‫بــه عهــده مدیــر دفتــر اســت و او بایــد بتوانــد ســروصدای‬ ‫دفتــر را در حــد مشــخصی نگــه دارد‪.‬‬ ‫در جلســات هفتگی درباره سـر وصدا بگویید و ســایر کارکنان‬ ‫را تشــویق کنیــد ازادانــه دربــاره ایــن مشــکل صحبــت کننــد‪.‬‬ ‫شــاید هنــگام ایــن گفت وگوهــا راه حــل موثــری ارائــه شــود‪.‬‬ ‫اگــر می بینیــد کســی بــا تماس هــای تلفنــی شــخصی‪،‬‬ ‫شــوخی های بیجــا یک تنــه ســروصدای زیــادی ایجــاد می کنــد‪،‬‬ ‫مســتقیم از او بخواهیــد کمــی رعایــت کنــد‪ .‬البتــه اگــر‬ ‫خجالــت می کشــید یــا رویارویــی بــا همکارانتــان بــرای شــما‬ ‫راحــت نیســت‪ ،‬ایــن مســئله را بــا سرپرســت گــروه یــا مدیــر‬ ‫دفتــر در میــان بگذاریــد و بگوییــد صــدای محیــط چقــدر روی‬ ‫عملکردتــان تاثیــر منفــی می گــذارد‪ .‬بــه مدیــر بگوییــد کــه اگــر‬ ‫قوانیــن روشــنی بــرای ایــن مســئله وضع کند‪ ،‬ســطح بهــره وری‬ ‫کارکنــان چقــدر رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫هرجــا زندگــی در جریــان باشــد صــدا هــم هســت‪ .‬نمی توانیم‬ ‫ادم هــا را ســاکت کنیــم‪ ،‬صــدای ترافیــک را قطــع و همــه‬ ‫تلفن هــای دنیــا را خامــوش کنیــم کــه بتوانیــم کار کنیــم! بــرای‬ ‫موفقیــت شــغلی خودمــان هــم کــه شــده‪ ،‬بایــد یــاد بگیریــم با‬ ‫چــه ترفندهایــی در محیط هــای شــلوغ کار کنیــم و بیشــترین‬ ‫بازدهــی را داشــته باشــیم‪ .‬امیدواریــم بعــد از خوانــدن ایــن‬ ‫مقالــه‪ ،‬ایده هــای خوبــی در ذهنتــان شــکل گرفتــه باشــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫محیــط کار شــما چقــدر پرسروصداســت؟ شــما ایــن مســئله‬ ‫را چطــور مدیریــت می کنیــد؟ اگــر هــم دورکار هســتید و در‬ ‫خانــه کار می کنیــد‪ ،‬چطــور تاثیــر صــدای محیــط خانــه روی‬ ‫کارتــان را کــم کرده ایــد؟ منتظــر شــنیدن نظــرات و تجربیــات‬ ‫شــما هســتیم‪.‬‬ ‫بــاز مــی کنیــم و مقــداری از مخلــوط خرمــا داخلشــون مــی گذاریــم‪.‬‬ ‫مرحلــه هفتــم‪ :‬حــاال اطــراف خمیــر را بــه ســمت مرکــز جمــع مــی کنیــم و بــا‬ ‫فشــار دســت بــه هــم مــی چســبانیم‪ .‬بــرای زیباتــر شــدن نــان خرمایــی بــا یــک‬ ‫کارد تیــز چنــد بــرش ســطحی اطــراف خمیــر مــی زنیــم تــا شــبیه گل شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن ترتیــب تمــام چونــه هــا را امــاده مــی کنیــم و در ســینی فــر مــی‬ ‫چینیم‪.‬‬ ‫مرحلــه هشــتم‪ :‬حــاال در همیــن حالــت روی خمیرهــا را بــا یــک پارچــه تمیــز‬ ‫مــی پوشــانیم و بــه مــدت ‪ ۲۰‬دقیقــه دیگــر اســتراحت مــی دهیــم‪ .‬پــس از‬ ‫گذشــت ‪ ۲۰‬دقیقــه اگــر جــای بــرش هــای چاقــو پــر شــده بــود مجددا بــرش ها‬ ‫را تکــرار مــی کنیــم و روی خمیرهــا رومــال مــی زنیــم‪.‬‬ ‫مرحلــه نهــم‪ :‬بــرای رومــال از مخلــوط ‪ ۱‬عــدد تخــم مــرغ‪ ،‬کمــی زعفــران و یک‬ ‫قاشــق غذاخــوری روغــن مایــع اســتفاده مــی کنیــم‪ .‬پــس از رومــال بــه دلخواه‬ ‫مــی توانیــم روی خمیرهــا کمــی کنجــد یا ســیاه دانه هم بپاشــیم‪ .‬فــر را باید از‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقــه قبــل بــا حــرارت ‪ ۱۸۰‬درجــه ســانتیگراد روشــن کنیــم تا گرم شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه دهــم‪ :‬پــس از اینکــه فــر بــه خوبــی گــرم شــد شــیرینی هــا را داخــل‬ ‫فــر قــرار مــی دهیــم‪ .‬بــرای پخــت شــیرینی هــا حــدودا ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬دقیقــه زمــان‬ ‫نیــاز اســت‪ .‬بــرای طالیــی شــدن روی شــیرینی هــا هــم چنــد دقیقــه گریــل‬ ‫را روشــن مــی کنیــم‪ .‬در پایــان اجــازه مــی دهیــم شــیرینی هــا خنــک شــود‬ ‫ســپس انهــا را جمــع مــی کنیــم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!