روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 587 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 587

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 587

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 587

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪83 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 16-‬اوت ‪ /18-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪587‬‬ ‫تقویت و هم افزایی دستگاه ها نگاه دولت‬ ‫سیزدهم در ارائه خدمات به جامعه است‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫شغلی ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫و بدون مرخصی!‬ ‫پرداخت ‪ ۲‬برابر‬ ‫حقبیم همتقاضیان‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫برجام را‬ ‫چه کسانی‬ ‫نمی خواهند؟‏‬ ‫برجــام بــا همــه نقطــه ضعــف و قوت هایــش چنــد‬ ‫ســالی اســت در راس خبرهــای رســانه ای قــرار دارد‬ ‫و حاشــیه هایی بر ان اویزان می شــود‏که ســنگینی‬ ‫ان متــن اصلــی را بــه فراموشــی می بــر ‪‎‬‏د‪‎.‬‬ ‫اگــر از مــردم کوچــه و بــازار ســئوال شــود کــه‬ ‫برجــام چیســت بــه نــدرت افــرادی پیــدا شــوند از‬ ‫کــم و کیــف ان اظهــار اگاهــی کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫می گوینــد وقتــی پادشــاهی وزیــر خــود را صــدا‬ ‫کــرد و از او طلــب پالــوده نمــود‪ ،‬پــس از انکــه‬ ‫پالــوده را خــورد و دســتی بــر ســبیل مبــارک‬ ‫‏کشــید‪ ،‬خطــاب بــه وزیــر گفــت‪ :‬در ســرزمین مــن‬ ‫کســی را ســراغ داری کــه پالــوده را نشناســد و یــا‬ ‫نخــورده باشــد؟‬ ‫وزیــر گفــت‪ :‬بســیار ادم هاینــد کــه چنیــن چیــزی‬ ‫را نخــورده و نشناســن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــاه گفــت‪ :‬یکــی از انهــا را بــه دربــار اور تــا مــن‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫او را بشناســم و بــا وی تفریــح کنـ ‪‎‬‬ ‫وزیــر دســتور داد چوپانــی را از بیابان هــای‬ ‫اطــراف بیاورنــد تــا بــه نــزد شــاه بــرو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چوپــان بــه حضــور شــاه رســید‪ .‬پالــوده ای را‬ ‫کــه تــدارک شــده بــود خــورد‪ .‬بعــد از ان شــاه از‬ ‫وی خواســت بگویــد چــه خــورده اســت‪ .‬چوپــان‬ ‫‏گفــت پــدر خــدا بیامــرزم می گفــت اصفهــان یــک‬ ‫مســجد خوبــی دارد و یــک و حمــام خــوب‪ ،‬انچــه‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫خــوردم یــا مســجد اســت یــا حمــا ‪‎‬‬ ‫شــاه خنــده ای کــرد و براشــفت و فهــم کــرد کــه‬ ‫عامــه مــردم تــا چــه میــزان بــا شــاه و دربــار و شــهر‬ ‫و دیــار فاصلــه دارنـد‪‎...‎‬‬ ‫این حکایت کســانی اســت که اگر از انها ســئوال‬ ‫شــود برجــام چیســت می گوینــد کــه تــورم‪ ،‬گرانــی‬ ‫و اختالفــات مــا بــا کشــورهای اروپایــی و‏امریــکا‬ ‫ناشــی از عــدم پذیــرش برجــام اســت‪ .‬ایــن ســخن‬ ‫بــدان معنــی نیســت کــه مــردم مــا نســبت بــه‬ ‫نیمی از ظرفیت‬ ‫بیمارستان هایدولتیگلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫فاقد پزشک متخصص‬ ‫وقایــع انقــاب و تحلیــل و تفســیر ان‏بیگانه انــد‪.‬‬ ‫بلکــه برعکــس مربــوط می شــود بــه اینکــه مــا در‬ ‫رســانه ها و اخبــاری کــه منتشــر می کنیــم چــه‬ ‫میــزان بــه مــردم اطالع رســانی ‏کرده ایــم کــه‬ ‫اصــوال ً انــرژی هســته ای و فناوری هــای ناشــی از‬ ‫ان چــه مشــکالتی از کشــور و ملــت را حــل و‬ ‫برطــرف می کن ـد‏‪‎.‎‬‬ ‫درســت بــه خاطــر دارم وقتــی از یکــی مدیــران در‬ ‫‪ 15‬ســال قبــل ســئوال کــردم انــرژی هســته ای بــه‬ ‫چــه دردی می خــورد‪ .‬پاســخ داد‪ :‬چنــد‏گــرم ان‬ ‫شــهری را بــرق دار می کنـ ‪‎‬د‏‪‎.‬‬ ‫هنــوز خــودم هــم کــه ســرم در اخبــار‬ ‫شــبانه روزی اســت نمی دانــم ایــن ســخن درســت‬ ‫اســت یــا خیــر‪ .‬بــه هــر تقدیــر از اینکــه انــرژی‬ ‫هســته ای ‏بــرای اســتفاده در مــوارد پزشــکی‬ ‫و علــوم فنــی مهندســی مثــل تامیــن ســوخت‬ ‫نیروگاه هــای هســته ای یــک مــاده ضــروری‬ ‫اســت شــکی نیســت‏امــا رســانه های مخالــف بــا‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی مدام تبلیــغ می کننــد‬ ‫کــه ایــران می خواهــد بــرای ســاخت بمــب اتــم‬ ‫از ذخائــر اورانیــوم ‪60‬‏درصــد بــه بــاال اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬لــذا تمــام حقــوق‪ ،‬هویــت و موجودیــت‬ ‫ایــران در اقتصــاد‪ ،‬سیاســت‪ ،‬فرهنــگ و تعامــات‬ ‫اجتماعــی را بــه ان گــره ‏می زننــد و غوغــا راه‬ ‫می اندازنــد کــه ایــران هدفــی جــز ســاخت بمــب‬ ‫اتــم نــدارد هــر چنــد بارهــا ایــران اعــام کــرده از‬ ‫دیــدگاه ایدئولوژیــک ‏نظــام و مســائل اخالقــی‬ ‫در اســام مــا اجــازه نداریــم بــه ســاخت و بــه‬ ‫کارگیــری جنگ افــزار کشــتار جمعــی دســت‬ ‫بزنیــم‪ .‬ولــی ایــا انهــا بــاور ‏می کننــد؟ و اگــر‬ ‫بــاور کننــد اعــام می کننــد کــه بــاور کردیــم؟‬ ‫خیــر! زیــرا منافــع انهــا در ایران هراســی اســت‪.‬‬ ‫بــرای ســلطه بیشــتر سیاســی و ‏اقتصــادی بــر‬ ‫همســایگان عــرب کــه از فــروش نفــت ذخائــر‬ ‫فراوانــی از دالر و ارز در بانک هــای داخــل و‬ ‫خــارج پس انــداز کرده انــد هرچنــد‏در طــول ‪70‬‬ ‫ســال گذشــته بارهــا انهــا را بیشــتر بــرای خریــد‬ ‫ســاح هزینــه کرده انــد و هم اکنــون نیــز می کننــد‬ ‫غوغاســاالری راه می اندازنــد و‏خاورمیانــه جدیــد‬ ‫را مطــرح می کننــد بــا ایــن هــدف کــه هیــچ کشــور‬ ‫نفت خیــز اســامی نبایــد بــه اســتقالل سیاســی‬ ‫و اقتصــادی برســد‪ .‬حــال اگــر‏ایــران از تحریم هــا‬ ‫خــاص شــود و ازادانــه هماننــد کشــورهای دیگــر‬ ‫بــه داد و ســتدخارجی بپــردازد چــه کشــورهایی‬ ‫ضــرر می کننــد؟‏‬ ‫طبیعی اســت در مرحله نخســت دشــمنانی مانند‬ ‫اســرائیل و عربســتان و امــارات و هــم دوســتانی‬ ‫ماننــد ترکیــه ضــرر می کننــد کــه اشــاره بــه‏دالئــل و‬ ‫مســتندات ان در ایــن خالصــه گفتــار نمی گنج ـ ‪‎‬‏د‪‎.‬‬ ‫در همیــن چنــد هفتــه گذشــته کــه احتمــال‬ ‫امضــای برجــام قــوت گرفتــه و طرفیــن دعــوی‪،‬‬ ‫تقریبــا بــه هــر انچــه پیش نویــس برجــام خوانــده‬ ‫‏می شــود تــا حــدودی رضایــت دارنــد‪ .‬ببینــم چــه‬ ‫امنیت شبکه های اجتماعی‬ ‫در هاله ای از ابهام‬ ‫‪5‬‬ ‫اتفاقاتــی افتــاده کــه بیشــتر اخبــار را بــر ضــد‬ ‫ایــران رقــم زده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یکــم مســئله خبــر ایســتادن یــک فــرد مســلح‬ ‫در نزدیکــی محــل ســکونت مســیح علــی نــژاد‪،‬‬ ‫مخالــف خــوان ایرانــی در امریــکا کــه از مویــی‬ ‫‏کوهــی ســاخته ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دوم اعــام افشــای طــرح تــرور پمپئــو‪ ،‬وزیــر‬ ‫خارجــه دولــت ترامــپ و جــان بولتــون و تنــی چنــد‬ ‫از مســئوالن دولــت ترامــپ‪‎.‎‬‬ ‫ســوم تــرور ســلمان رشــدی توســط هــادی مطــر‬ ‫کــه امریکائــی اســت و پــدرش تبــار لبنانــی دارد‬ ‫و تــاش همــه رســانه های مخالــف بــا جمهــوری‬ ‫‏اســامی در خــارج بــرای نســبت دادن ایــن اعمــال‬ ‫بــه ایــران و مــوارد دیگ ـ ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه از ابتــدای شــروع مذاکــرات‬ ‫بــرای امضــای برجــام چــه قبــل از ترامــپ‪ ،‬چــه در‬ ‫زمــان ترامــپ و چــه بعــد از ان در حــال‏حاضــر‬ ‫اســرائیل بــه انحــاء مختلــف و بــا جاسوســی های‬ ‫مســتمر قصــد دارد امریــکا و اروپــا را بــه جنــگ بــر‬ ‫علیــه ایــران ترغیــب کنــد تــا هیــچ‏ســند برجامــی را‬ ‫امضــاء نکنن ـ ‪‎‬د‏‪‎.‬‬ ‫حــال تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان از ایــن‬ ‫مجمــل زیــرا فتــوای امــام خمینــی(ره) در تکفیــر‬ ‫و قتــل ســلمان رشــدی مــرز نمی شناســد و هیــچ‬ ‫‏مســلمانی اجــازه نمی دهــد بــه مقدســات و پیامبــر‬ ‫اســام(ص) توهین شــود و چه بســا افرادی دســت‬ ‫بــه ایــن کار بزننــد کــه هیــچ ارتباطــی بــا‏مســئوالن‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی هم نداشــته باشــن ‪‎‬‏د‪‎.‬‬ ‫نکتــه اخــر اینکــه انقــاب اســامی ایران از‬ ‫همــان ابتــدای پیــروزی تاکنــون خــار در چشــم‬ ‫و اســتخوان در گلــوی مســئوالن امریــکا و‬ ‫‏کشــورهای اروپایــی کــه منافعشــان در ایــران از‬ ‫میــان رفتــه بــوده و اگــر بــه هــر دلیــل بــا ایــران‬ ‫کنــار بیاینــد و زبانشــان بــه دوســتی و روابــط‏بــاز‬ ‫شــود قلبشــان بــه ایــن دوســتی راضــی نیســت‪.‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه هــر کشــوری منافــع خــود را‬ ‫می بینــد و بــرای تحقــق ان حتــی حاضــر اســت‬ ‫‏دســت بــه جنــگ و خونریــزی هــم بزنــد امــا انچــه‬ ‫مســلم اســت و مــردم مــا را هوشــیارتر‪ ،‬متحدتــر‪،‬‬ ‫مقاوم تــر و بی دغدغه تــر می کنــد اگاهــی از‏رونــد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫امــور داخلــی و خارجــی کشــور اســ ‪‎‬‬ ‫هــم دولــت و هــم رســانه های دولتــی و بخــش‬ ‫خصوصــی براســاس رســالت مطبوعاتــی و خبــری‬ ‫وظیفه دارند به شــبهات و ســئواالت مردم‏پاســخ‬ ‫دهند‪ .‬مســلما ً هر پاســخ شــفاهی اسیب رســانی‬ ‫شــبکه های خبــری مخالــف و معانــد را خنثــی‬ ‫می کنــد مثــا ً بــه صــورت مــوردی مــردم‏متوجــه‬ ‫می شــوند کــه اوال فناوری هــای هســته ای بــه چــه‬ ‫دردی می خورنــد و چــه اســتفاده های علمــی از‬ ‫ان می تــوان کــرد ثانیــا ً چــرا دشــمنان‏ایــران همــه‬ ‫تــاش خــود را بــه کار می گیرنــد تــا بــه مــردم مــا‬ ‫تفهیــم کننــد چــون نفــت داریــم نیــاز بــه انــرژی‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫هســته ای نداری ـ ‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تبیینجاودانگی‬ ‫و حقانیت قیام امام‬ ‫حسین علیه السالم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سوت کشی نرخ خودرو در بازار‬ ‫کاهشی شد‬ ‫انعــکاس خبرهــای منتشــر شــده مثبت‬ ‫ارزیابــی کــردن توافــق احتمالــی برجــام‪،‬‬ ‫در بازار خودرو بســیاری را فروشــنده کرد‬ ‫و در یکــی دو روز گذشــته قیمت هــا بــه‬ ‫خــود رونــد نزولــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ثبــات‬ ‫قیمت هــا هرچنــد طــی ‪ ۸۰‬روز گذشــته‬ ‫در بــازار خــودرو راکــد بــوده‪ ،‬امــا طــی ایــن‬ ‫یکــی دو روز خودروهــای داخلــی ســاز‬ ‫کاهشــی بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عمــده تریــن نــرخ کاهشــی مربــوط بــه‬ ‫قیمــت پــژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیــک مــدل ‪۱۴۰۱‬‬ ‫اســت کــه در دو رنــگ اتفــاق افتــاد‪ ،‬تــا‬ ‫جایــی کــه در بیســتم تیرمــاه‪ ،‬از محــدوده قیمتــی ‪ ۵۶۰‬میلیــون تومانــی بــه حــدود ‪ ۴۸۵‬میلیــون تومــان‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه عرضــه ســایپا در هفته هــای اخیــر خــوب بــوده شــاهد‬ ‫کاهــش قیمت هــای بــازاری محصــوالت ان هســتیم‪ .‬به طــوری کــه کوئیــک‪ ،‬ســاینا و تیبــا هــر یــک بیــن ســه‬ ‫تــا هفــت میلیــون تومــان افــت قیمــت داشــته اند‪.‬‬ ‫در گــروه صنعتــی ایران خــودرو نیــز از ابتــدای هفتــه تاکنــون شــاهد افــت ‪ ۲‬میلیــون تومانــی پــژو ‪ ۲۰۶‬تیــپ‬ ‫دو‪ ،‬کاهــش ســه تــا چهــار میلیــون تومانــی قیمــت ســمند و افــت چهــار میلیــون تومانــی پــژو پــارس بوده ایــم‪.‬‬ ‫در عیــن حــال‪ ،‬قیمــت خودروهــای مونتــاژی و خارجــی تغییــر چندانــی نســبت بــه یکــی دو مــاه گذشــته‬ ‫نشــان نمی دهــد‪.‬‬ ‫«ســعید موتمنــی» رییــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودروی پایتخــت در ایــن خصــوص می گویــد‪ :‬افــت‬ ‫قیمت هــا را در روزهــای گذشــته بــا دریافــت پالس هــا و ســیگنال های مثبــت از احتمــال امضــا شــدن برجــام‬ ‫و در کنــار ان پاییــن امــدن نــرخ ارز‪ ،‬شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــازار خــودرو دوبــاره ایــن روزهــا درگیــر ســکون مطلــق شــده و افــراد دســت از معاملــه کشــیده اند‬ ‫تــا ببیننــد نتیجــه مذاکــرات چه می شــود؟‬ ‫موتمنــی‪ ،‬دلیــل کاهــش حــدود ‪ ۷۵‬میلیــون تومانــی قیمت پژو ‪ ۲۰۷‬را عرضه خوب ان از ســوی خودروســاز‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود ‪ :‬هــر خودرویــی کــه بــا کاهــش عرضــه مواجه شــود‪ ،‬افزایش قیمت خواهد داشــت‪.‬‬ ‫وی در خصوص برجام معتقد اســت‪ :‬اگر مذاکرات به نتیجه برســد‪ ،‬اثر روانی ان ســبب می شــود حداقل‬ ‫در هفته های ابتدایی شــوک شــدیدی در بازار شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیان داشــت‪ :‬در عیــن حــال نحــوه و میــزان عرضــه خــودرو از ســوی خودروســازان داخلــی نیــز‬ ‫می توانــد بــر قیمت هــا تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫در روزهــای جــاری بررســی ســایت های خودرویــی و فضــای مجــازی حاکــی از ان اســت کــه هر دســتگاه پراید‬ ‫‪ ۱۱۱‬مــدل ‪ ۹۹‬صفــر کیلومتــر ‪ ۲۰۲‬میلیــون تومــان‪ ،‬پرایــد ‪ ۱۳۱‬حــدود ‪ ۱۸۳‬میلیــون تومــان‪ ،‬کوئیک دنــده ای ‪۲۰۱‬‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬کوئیــک ار (دو رنــگ) ‪ ۲۰۸‬میلیــون تومــان‪ ،‬کوئیــک دنــده اتوماتیــک ‪ ۳۱۰‬میلیــون تومــان‪،‬‬ ‫ســاینا ‪ ۲۰۳‬میلیــون تومــان و ســاینا اس ‪ ۲۱۶‬میلیــون تومــان قیمت گــذاری شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در گــروه ایران خــودرو‪ ،‬هــر دســتگاه پــژو ‪ ۲۰۶‬تیــپ دو ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬پــژو پــارس معمولــی‬ ‫‪ ۳۱۲‬میلیــون تومــان و پــژو ‪ ۲۰۷‬دنــده ای ســقف شیشـه ای ‪ ۴۰۴‬میلیــون تومــان ارزشــگذاری شــد‪.‬‬ ‫در دســته مونتاژی هــا نیــز هــر دســتگاه جــک اس ‪ ۵‬کرمان موتــور یــک میلیــارد و ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬هایمــا‬ ‫اس‪ ۷‬ایران خــودرو ‪ ۹۶۵‬میلیــون تومــان و پــژو ‪ ۲۰۰۸‬ایران خــودرو (مــدل ‪ )۱۳۹۹‬یــک میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان قیمــت دارند‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز دوشنبه‬ ‫‪ 24‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪587‬‬ ‫جشنواره رسانه ای ابوذر‬ ‫مطرح ترین جشنواره‬ ‫رسانه ای کشور‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫کار بیش از اندازه برای‬ ‫قلب خطرناک است‬ ‫انجــام کارهــای خانــه باوجــود مزایایــی کــه بــرای ســامتی‬ ‫دارد امــا بــه همــان انــدازه فعالیــت بیش ازانــدازه در خانــه‬ ‫می توانــد بــرای ســامت قلــب خطرنــاک باشــد‪ .‬مطالعــه‬ ‫دانشــمندان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه پیتســبرگ‬ ‫در ایاالت متحــده نشــان داد کــه کارهــای خانــه ماننــد‬ ‫پخت وپــز‪ ،‬تمیــز کــردن و خریــد مایحتــاج خانــه می توانــد‬ ‫اســترس زاتر از حضــور در محــل کار باشــد‪.‬‬ ‫جشــنواره ابــوذر ‪ 1401‬مقــارن بــا برگــزاری هشــتمین‬ ‫دوره ایــن رویــداد رســانه اســت‪ ،‬کــه در نــوع خــود در‬ ‫ســطح کشــور شــاید‏یکــی از بــا ســابقه تریــن و بــه‬ ‫نوعــی مطــرح تریــن جشــنواره رســانه ای در حــوزه‬ ‫اهــل رســانه و قلــم محســوب مــی شــود‪.‬‏‬ ‫اســتان گلســتان هــم ایــن افتخــار را دارد کــه همــراه‬ ‫بــا تــراز کشــوری ایــن جشــنواره هشــتمین جشــنواره‬ ‫رســانه ای ابــوذر را در‏ســطح اســتان برگــزاری مــی کنــد‬ ‫و جــز معــدود اســتان هایــی هســت کــه ایــن رتبــه از‬ ‫برگــزاری جشــنواره را در کارنامــه خــود‏دارد‪.‬‏‬ ‫در جشــنواره امســال تــاش بــر ایــن اســت کــه هم نظر‬ ‫کمــی و هــم از لحــاظ کیفــی شــاهد رشــد اثار ارســالی به‬ ‫جشــنواره بــوده‏و اصحــاب رســانه اســتقبال درخــوری از‬ ‫ایــن جشــنواره داشــته باشــند‪ .‬جشــنواره ابــوذر متعلــق‬ ‫بــه خــود اصحــاب رســانه اســت و‏حضــور و تقویــت‬ ‫ان توســط اصحــاب رســانه‪ ،‬فصــل شــکوفایی و رونــق‬ ‫تولیــدات رســانه ای محســوب مــی شــود‏‪.‬‬ ‫در ســال جــاری جشــنواره ابــوذر تغییــرات متعــددی‬ ‫در حــوزه اجــرا بــه خــود شــاهد بــوده‪:‬‏‬ ‫‏‪1‬‏‪ -‬اســتاندارد ســازی جشــنواره در ســطح کل کشــور‪.‬‬ ‫مقــرر شــده اســت کــه جشــنواره بــه صــورت اســتاندارد‬ ‫بــا یــک ‏ســاختار و قالــب یکســان و ســرفصل هــای‬ ‫مشــخص در کل اســتان هــا برگــزار گــردد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬بارگــذاری تمامــی اثــار ارســالی بــرای ســطح کشــوری‬ ‫‏‏‬ ‫جشــنواره‪ .‬تمامــی اثــار ارســال بــه جشــنواره در ســطح‬ ‫ســایت‏کشــوری جشــنواره نیــز بارگــزاری مــی گــردد‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬‏هماهنگــی کامــل بــا وزارت ارشــاد برای تعریف ســطح‬ ‫ترجمه جشــنواره در مراجع ذیصالح رســانه ای کشــور‏‪.‬‬ ‫در بخش موضوعات جشــنواره ســعی شــده اســت که‬ ‫بــه نوعــی جامعیــت اثــار مطــرح حــوزه رســانه پوشــش‬ ‫داده شــود بیشــتر‏موضوعــات اصلــی و پرکاربــرد و نیــاز‬ ‫جامعــه انتخــاب گردیــده اســت‏‪.‬‬ ‫موضوعات جشنواره امسال‪:‬‏‬ ‫تحقق شعار سال‬ ‫‏‪-1‬‏ ‬ ‫جهاد تبیین‬ ‫‏‪-2‬‏ ‬ ‫پیوند رسانه و صنعت‬ ‫‏‪-3‬‏ ‬ ‫مقابله با اسیب های اجتماعی‬ ‫‏‪-4‬‏ ‬ ‫دستاورد های انقالب اسالمی‬ ‫‏‪-5‬‏ ‬ ‫بسیج و حوزه های اقدام‬ ‫‏‪-6‬‏ ‬ ‫بیانیه گام دوم‬ ‫‏‪-7‬‏ ‬ ‫مکتب شهید سلیمانی‬ ‫‏‪-8‬‏ ‬ ‫امید و نشاط افرینی‬ ‫‏‪-9‬‏ ‬ ‫خانواده‪ ،‬جامعه ‪ ،‬فرزند اوری‬ ‫‏‪-10‬‏ ‬ ‫سبک زندگی ایرانی اسالمی‬ ‫‏‪-11‬‏ ‬ ‫تقریب اقوام و مذاهب‏‬ ‫‏‪-12‬‏ ‬ ‫در بخــش قالــب هــای جشــنواره هم تمامی قالب های‬ ‫اصلی کار رســانه ای پیش بینی شــده اســت‏‪.‬‬ ‫قالب های جشنواره‪:‬‏‬ ‫گزارش تحلیلی و تحقیقی‬ ‫‏‪-1‬‏ ‬ ‫گزارش خبری‬ ‫‏‪-2‬‏ ‬ ‫مصاحبه‬ ‫‏‪-3‬‏ ‬ ‫یادداشت‬ ‫‏‪-4‬‏ ‬ ‫تیتر‬ ‫‏‪-5‬‏ ‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫‏‪-6‬‏ ‬ ‫موشن گرافیک‬ ‫‏‪-7‬‏ ‬ ‫عکس‬ ‫‏‪-8‬‏ ‬ ‫کلیپ و گزارش ویدوئویی‬ ‫‏‪-9‬‏ ‬ ‫مستند‬ ‫‏‪-10‬‏ ‬ ‫پادکست‬ ‫‏‪-11‬‏ ‬ ‫دبیــر جشــنواره امســال‪ ،‬بــا توجــه بــه ســابقه و‬ ‫تجربــه موفــق جنــاب اقــای ولــی اللــه شــهابی در‬ ‫دبیــری جشــنواره ســال گذشــته‪،‬‏امســال نیــز ایشــان‬ ‫بــه عنــوان دبیــر جشــنواره انتخــاب گردیــده اســت‪.‬‏‬ ‫‏ بــرای مهلــت ارســال اثــار بــه دبیرخانــه جشــنواره تــا ‪20‬‬ ‫اذر ‪ 1401‬مــی باشــد و اصحــاب رســانه مــی تواننــد اثــار‬ ‫خــود را بــه‏دبیرخانــه جشــنواره به شــماره ‪09215667838‬‬ ‫ارســال نماینــد‏‪.‬‬ ‫شغلی ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫و بدون مرخصی!‬ ‫سرویس زندگی ‪ -‬هدی سادات پاک نهاد‬ ‫مطالعــه دانشــمندان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه پیتســبرگ‬ ‫در ایاالت متحــده نشــان داد کــه کارهــای خانــه ماننــد‬ ‫پخت وپــز‪ ،‬تمیــز کــردن و خریــد خانــه می توانــد اســترس زاتر‬ ‫از حضــور در محــل کار باشــد‪.‬‬ ‫تعریــف خانــه داری از گذشــته تــا امــروز تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫درگذشــته نــگاه بــه خانـه داری محــدود بــه شســتن و پختــن بــود‬ ‫امــا ایــن روزهــا خانـه داری بســیار تغییــر کــرده اســت‪ .‬قدیمی هــا‬ ‫بــه دلیــل تعــداد فرزنــدان زیــاد وقــت کمتــری را صــرف تربیــت‬ ‫و بــازی بــا کودکانشــان می کردنــد و تعــداد خواهــر و برادرهــا‬ ‫انقــدر زیــاد بــود کــه بچه هــا خودشــان را بــا همدیگــر ســرگرم‬ ‫می کردنــد؛ وقتــی هــم کــه بچه هــا بــزرگ می شــدند کارهــای‬ ‫خانــه تقســیم می شــد و بــار بزرگــی از روی دوش مــادر خانــه‬ ‫برداشــته می شــد امــا امــروزه نظافــت و تهیــه غــذا بخشــی جزئــی‬ ‫از وظایــف یــک زن خانــه دار اســت؛ تربیــت و رســیدگی بــه‬ ‫کــودکان‪ ،‬خریــد مایحتــاج خانــه‪ ،‬رســیدگی بــه همســر و گاهــی‬ ‫کار بیــرون از خانــه بخشــی دیگــر از وظایــف زنــان خانـه دار اســت‬ ‫کــه گاهــی فشــار مضاعفــی را بــه ان هــا وارد می کنــد‪.‬‬ ‫کاری بدون حتی یک روز مرخصی‬ ‫زن خانـه دار یــک وظیفــه معیــن نــدارد بلکــه مجموعـه ای وظایــف‬ ‫از مدیریــت امــور داخلــی خانــه تــا برنامه ریزی هــای خانــواده را‬ ‫بــر عهــده دارد‪ .‬همــه مشــاغل ســاعت کاری مشــخصی دارنــد امــا‬ ‫زنــان خان ـه دار تمــام روز مشــغول کارهــای خانــه هســتند‪ .‬ان هــا‬ ‫اغلــب گالیــه می کننــد کــه‪ »:‬هیــچ زمانــی بــرای یک روز اســتراحت‬ ‫کامــل را نداریــم»‪« ،‬هیچ وقــت نشــده بتوانیــم یــک ســریال را‬ ‫بــدون دغدغــه تــا اخــر نــگاه کنیــد‪ -‬همیشــه اخــر فیلم هــا را از‬ ‫تمامی واحدهای‬ ‫مسکونی روستایی‬ ‫غیرمقاوم و فرسوده‬ ‫تا سال ‪ ۱۴۱۰‬بهسازی‬ ‫و نوسازی می شوند‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان گفــت‪ :‬تــا پایــان ســال ‪۱۴۱۰‬‬ ‫تمامــی واحدهــای مســکونی فرســوده و غیرمقــاوم روســتایی‬ ‫دســت می دهیــم»‪« ،‬هــرروز بایــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه بــرای‬ ‫ناهــار و شــام چــی درســت کنیــم کــه همــه دوســت داشــته‬ ‫باشــند»‪« ،‬هیــچ زمــان ازادی بــرای ورزش یــا کتــاب خوانــدن‬ ‫نداریــم»‪« ،‬مــا از وقتــی کــه از خــواب بیــدار می شــویم تــا اخــر‬ ‫شــب کــه چراغ هــا را خاموش کنیــم در حــال فعالیــت هســتیم»‪.‬‬ ‫باوجــود ســختی های خانـه داری‪ ،‬تصــور کنیــد یــک زن شــاغل هــم‬ ‫باشــد‪ ،‬در ایــن صــورت می تــوان گفــت کــه ســخت ترین شــغل‬ ‫جهــان‪ ،‬شــاغل بــودن در کنــار مــادری و خان ـه داری اســت‪.‬‬ ‫کار خانه نوعی ورزش کردن است‬ ‫اگرچــه انجــام کارهــای خانــه خســته کننده و کسـل کننده اســت‬ ‫امــا مطالعــات بســیاری نشــان می دهــد کــه انجــام کارهــای خانــه‬ ‫می توانــد اثــری مشــابه دویــدن‪ ،‬پیــاده روی و شــنا داشــته و طــول‬ ‫عمــر را افزایــش دهــد‪ .‬بــر اســاس پژوهش هــای انجام شــده‪،‬‬ ‫انجــام کارهــای خانــه می توانــد ســبب حفــظ ســامت بدن شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬انجــام کارهــای خانــه در ســوزاندن کالــری مفیــد‬ ‫اســت؛ به طوری کــه بــا حــدود ‪ ۳۰‬دقیقــه جاروکشــیدن ‪۱۳۰‬‬ ‫کالــری ســوزانده می شــود‪.‬‬ ‫کار زیاد خطرناک است‬ ‫انجــام کارهــای خانــه باوجــود مزایایــی کــه بــرای ســامتی دارد‬ ‫امــا بــه همــان انــدازه فعالیــت بیش ازانــدازه در خانــه می توانــد‬ ‫بــرای ســامت قلــب خطرنــاک باشــد‪ .‬مطالعــه دانشــمندان‬ ‫دانشــکده پزشــکی دانشــگاه پیتســبرگ در ایاالت متحــده‬ ‫نشــان داد کــه کارهــای خانــه ماننــد پخت وپــز‪ ،‬تمیــز کــردن‬ ‫و خریــد مایحتــاج خانــه می توانــد اســترس زاتر از حضــور در‬ ‫محــل کار باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن مطالعــه‪ ،‬دانشــمندان بیــش از ‪ ۱۰۰‬مــرد و زن شــاغل‬ ‫را مــورد ازمایــش قراردادنــد و دریافتنــد زنــان کــه بیشــتر‬ ‫مســئولیت اداره خانــه را بــر عهــده می گیرنــد نســبت بــه‬ ‫مــردان‪ ،‬به طــور قابل توجهــی فشــارخون باالتــری داشــتند‪.‬‬ ‫همچنیــن یــک گــزارش جدیــد نشــان داد کــه کار بیــش از‬ ‫‪ ۵۵‬ســاعت در هفتــه بــا افزایــش خطــر مــرگ مرتبــط اســت‬ ‫امــا کارشناســان می گوینــد کــه ایــن ســاعت کار ِ مشــخص‬ ‫همیشــه بــه ایــن معنــی نیســت کــه فــردی بیش ازحــد کار‬ ‫کــرده اســت؛ ان هــا می گوینــد بایــد بــه دنبــال نشــانه هایی‬ ‫باشــید کــه نشــان می دهــد کار شــما را خســته می کنــد و بــر‬ ‫ســامت شــما تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت‪ ،‬کار بیش ازحــد منجــر‬ ‫بــه مــرگ ‪ ۷۴۵۰۰۰‬نفــر براثــر ســکته مغــزی و بیمــاری قلبــی‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬شــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬محافظــت از خــود در برابــر کار‬ ‫بیش ازحــد می توانــد بــه معنــای واقعــی کلمــه یــک موضــوع‬ ‫مــرگ وزندگــی باشــد امــا ایــن مســئله بــرای زنــان خانــه دار‬ ‫و به ویــژه زنــان شــاغلی کــه مســئولیت کار خانــه را نیــز بــر‬ ‫عهده دارنــد یــک مشــکل جــدی اســت‪.‬‬ ‫راه های تشخیص عالئم تاثیرگذار کار خانه بر سالمتی‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت در گــزارش خــود‪ ،‬کار بیش ازحــد‬ ‫در خانــه و خــارج از خانــه را بیــش از ‪ ۵۵‬ســاعت در هفتــه‬ ‫تعریــف کــرده اســت‪ .‬ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ‪ ۵۵‬ســاعت‬ ‫یــا بیشــتر کار کــردن در هفتــه‪ ،‬در مقایســه بــا ‪ ۳۵‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫گلســتایی بهســازی و نوســازی مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی بنیــاد مســکن‬ ‫گلســتان ســید محمــد حســینی اظهــار کــرد‪ :‬بنیــاد مســکن گلســتان‬ ‫در کنــار دولــت هــر انچــه کــه بــرای خانــه دار شــدن مــردم روســتاها‬ ‫نیــاز بــوده را فراهــم مــی کنــد تــا مــردم بتواننــد بــا شــرایط مناســب‬ ‫صاحــب خانــه شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در طــول‬ ‫چهــار ســال در روســتاها نیــاز بــه ‪ ۷۰۰‬هکتــار زمیــن بــوده کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۰‬درصــد از اراضــی داخــل محــدوده روســتایی شناســایی‬ ‫شــده و هرانچــه اراضــی در روســتاها بــرای احــداث مســکن نیــاز‬ ‫اســت قابــل تامیــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای ســرعت‬ ‫بخشــیدن بــه اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در دولــت‬ ‫ســیزدهم همــکاری بانــک هــای عامــل و تامیــن زمیــن نیــاز اصلــی‬ ‫بــوده و مــردم مــی بایســت همــکاری الزم را بــرای تکمیــل پرونــده‬ ‫بانکــی خــود و دریافــت تســهیالت بــا شــبکه بانکــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه طــرح بهســازی و نوســازی واحدهــای مســکونی‬ ‫روســتایی ادامــه داد‪ :‬طــرح بهســازی و نوســازی واحدهــای‬ ‫مســکونی فرســوده و غیرمقــاوم روســتایی از ســال ‪ ۸۴‬اغــاز شــده‬ ‫و طــی ‪ ۱۶‬ســال گذشــته فقــط ‪ ۷‬درصــد ایمــن ســازی و مقــاوم‬ ‫ســازی شــدند‪.‬‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬بــا حمایــت دولــت ســیزدهم ایــن طــرح بــا‬ ‫جدیــت بیشــتر ادامــه یافــت و در حــال حاضــر حــدود ‪ ۵۲‬درصــد از‬ ‫واحدهــای غیرمقــاوم روســتایی مقــاوم شــدند‪ .‬از تعــداد ‪ ۲۲۸‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی روســتایی در گلســتان تاکنــون تعــداد ‪ ۱۲۸‬هــزار‬ ‫ســاعت کار در هفتــه‪ ۳۵ ،‬درصــد بیشــتر خطــر ســکته مغــزی‬ ‫و ‪ ۱۷‬درصــد بیشــتر خطــر مــرگ ناشــی از بیمــاری ایســکمیک‬ ‫قلبــی را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بــه ایــن تعریــف نــگاه کنیــد و بگوییــد کــه در‬ ‫حــال کار بیش ازحــد هســتید امــا چگونــه می توانیــد عالئمــی‬ ‫را کــه بــر ســامتی شــما تاثیــر می گــذارد‪ ،‬تشــخیص دهیــد؟‬ ‫دکتــر مارشــا بــراون‪ ،‬روانشــناس بالینــی و کارشــناس‬ ‫بهداشــت روان می گویــد‪« :‬فرقــی نمی کنــد خانــه دار باشــید‬ ‫یــا بیــرون از خانــه اشــتغال داشــته باشــید‪ ،‬به طورکلــی کار‬ ‫بیش ازحــد بــر مــا تاثیــر فیزیکــی نمی گــذارد‪ ،‬بلکــه بــه طــرق‬ ‫مختلــف ظاهــر می شــود‪ .‬برخــی از عالئمــی کــه بایــد مراقــب‬ ‫ان هــا باشــید‪ ،‬عبارت انــد از‪:‬‬ ‫روان شــناختی‪ :‬احســاس ناراحتــی‪ ،‬مشــکل در حــل‬ ‫مشــکالت‪ ،‬بدخلقــی یــا تحمــل کمتــر نســبت بــه مســائل کار‬ ‫وزندگــی‪.‬‬ ‫جســمانی‪ :‬احســاس خســتگی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬احســاس تنــش یــا‬ ‫ارامــش نداشــتن‪ ،‬احســاس تهــوع یــا معــده درد‪.‬‬ ‫عاطفــی‪ :‬همیشــه مضطــرب یــا نگــران بــودن‪ ،‬احســاس‬ ‫تــرس و درماندگــی‪.‬‬ ‫بین فردی‪ :‬درگیری بیشتر با عزیزان در خانه‪.‬‬ ‫رفتــاری‪ :‬بیشــتر اشــتباه کــردن‪ ،‬کمتــر خوابیــدن و کمتــر‬ ‫اســتراحت داشــتن‪».‬‬ ‫چگونــه از ســامت خــود در برابــر فشــار کار خانــه محافظــت‬ ‫کنیــم؟‬ ‫گاهــی برخــی زنــان عــاوه بــر مســئولیت کار خان ـه ی خــود‪،‬‬ ‫مســئولیت مراقبــت و نگهــداری از والدینشــان را نیــز بــر‬ ‫عهده دارنــد و برخــی دیگــر نیــز درکنــار خانــه داری بیــرون‬ ‫از خانــه شــاغل هســتند؛ در چنیــن شــرایطی فشــار کاری‬ ‫مضاعفــی بــر روی ایــن زنــان وارد می شــود و ازانجایی کــه‬ ‫امــکان تــرک کار و شــانه خالــی کــردن از مســئولیت های‬ ‫زندگــی وجــود نــدارد‪ ،‬الزم اســت ایــن دســته از زنــان بــا انجــام‬ ‫راهکارهایــی از ســامت جســم و روانشــان مراقبــت کننــد‪:‬‬ ‫بــرای مقابلــه بــا فشــار کار‪ ،‬زمانــی را بــرای ورزش‪ ،‬پیــاده روی‬‫یــا حتــی مدیتیشــن اختصــاص دهیــد‪ .‬ایــن گام هــای به ظاهــر‬ ‫کوچــک نه تنهــا بــه کاهــش اســترس شــما کمــک می کنــد‬ ‫بلکــه بهــره وری شــما را در بلندمــدت افزایــش می دهــد و بــا‬ ‫انجــام ایــن کارهــا احســاس مفیــد بــودن خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــرای انجــام کارهــای خانــه حدومــرز قائــل شــوید و برخــی از‬‫مســئولیت ها مثــل خریــد و شســتن ظرف هــا را بــا اعضــای‬ ‫خانــواده تقســیم کنیــد‪.‬‬ ‫لزومــی نــدارد بــرای اینکــه همــه کارهــا را در یــک روز تمــام‬‫کنیــد‪ ،‬بــه خودتــان فشــار وارد کنیــد‪ .‬بــرای انجــام کارهــای‬ ‫خانــه برنامه ریــزی کنیــد و در هفتــه یــک روز را به طــور کامــل‬ ‫بــه خودتــان اســتراحت دهید‪/.‬ایرنــا‬ ‫واحــد مســکونی مقــاوم ســازی شــدند‪.‬‬ ‫وی ابــراز کــرد‪ :‬کمتــر از ‪ ۱۰۰‬هــزار واحــد مســکونی در گلســتان‬ ‫غیرمقــاوم بــوده و ســاالنه حــدود ‪ ۳‬هــزار واحــد مســکونی مقــاوم‬ ‫ســازی مــی شوند‪.‬مشــارکت مــردم روســتا در طــرح بهســازی و‬ ‫نوســازی واحدهــای مســکونی تاثیــر بســزا و مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫مدیــر کل بنیــاد مســکن گلســتان بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح هــادی‬ ‫در روســتاها در ارتقــاء ســطح زندگــی و اقتصــاد روســتا نقــش مهمــی‬ ‫دارد خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای طــرح هــادی و بازنگــری ان در توســعه‬ ‫همــه جانبــه روســتا‪ ،‬ارتقــاء ســطح زندگــی و اقتصــاد مــردم روســتا‪،‬‬ ‫مهاجــرت معکــوس و اقتصــاد و اشــتغال روســتائیان نقــش مهمــی‬ ‫داشــته و در حــال حاضــر اجــرا و بازنگــری طــرح هــادی بــه مبلــغ ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان در قالــب یکهــزار پــروژه در ‪ ۴۳۳‬روســتا در حــال اجــرا‬ ‫بــوده و بخشــی از ان هــم اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تــاش داریــم در پایــان ســال ‪ ۱۴۱۰‬مقــاوم ســازی و‬ ‫نوســازی تمامــی واحدهــای مســکونی روســتایی گلســتان را جشــن‬ ‫گرفتــه و هیــچ واحــد مســکونی روســتایی در اســتان فرســوده و‬ ‫غیرمقــاوم نباشــد‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی گفــت‪ :‬بــا همــکاری قــرارگاه جهــادی توســعه‬ ‫روســتایی طــرح اقتصــاد روســتایی در ‪ ۱۱۰‬روســتای گلســتان در‬ ‫حــال اجــرا اســت‪.‬در ایــن طــرح گــروه هــای جهــادی از روســتاهای‬ ‫موفــق در حــوزه صنعــت و اقتصــاد ماننــد روســتای وامنــان از توابــع‬ ‫ازادشــهر در حــوزه زعفــران‪ ،‬روســتای پنــج پیکــر از توابــع شهرســتان‬ ‫بنــدر ترکمــن در حــوزه پارچــه و روســتای عطاابــاد از توابــع اق قــا‬ ‫الگوبــرداری کــرده و بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای روســتا و شــرایط‬ ‫جــوی در حــوزه اقتصــادی انهــا را توانمنــد مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تقویت جنبه های روشنگرانه و نقادانه در رسانه ها ضروری است‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬تقویــت روحیــه مطالبه گــری رســانه ها باعــث رشــد و توســعه دســتگاه ها‪ ،‬نهادهــا و ســازمان های‬ ‫گلســتان می شــود و بــه همیــن دلیــل تقویــت جنبه هــای روشــنگرانه و نقادانــه در رســانه ها ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ســیدرضا نظــری اظهــار داشــت‪ :‬اصحــاب رســانه و خبرنــگاران چشــم تیزبیــن و دیده بــان جمهــوری اســامی ایــران هســتند و بــا گــزارش و تولیــدات خــود‪ ،‬صــدای‬ ‫نظــام را بــه گــوش جهانیــان و مشــکالت مــردم را بــه گــوش مســووالن می رســانند‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪587‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫توسعه و پیشرفت در گرو‬ ‫شبکه سازی نخبگانی‬ ‫تحقق‪ ۲۷‬درصدی تعهد‬ ‫ملی اشتغال در گلستان‬ ‫نــرخ مشــارکت اقتصــادی و نــرخ بیــکاری اســتان در‬ ‫بهــار ســال جــاری بــه ترتیــب ‪ ۳۷.۲‬درصــد و ‪ ۸.۲‬درصــد‬ ‫اعــام شــده کــه ایــن امــار در متوســط کشــوری بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۴۰.۹‬درصــد و ‪ ۹.۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫تقویت و هم افزایی‬ ‫دستگاه ها نگاه دولت‬ ‫سیزدهم در ارائه‬ ‫خدمات به جامعه است‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه قــرار گرفتــن در اســتانه هفتــه دولــت‪ ،‬گفــت‪ :‬انســجام‪،‬‬ ‫وحــدت ملــی‪ ،‬همدلــی و هم افزایــی نــگاه دولــت ســیزدهم برگــزاری‬ ‫برنامه هــای گرامیداشــت هفتــه دولــت اســت کــه بیــن دســتگاه های‬ ‫اجرایــی در ارائــه خدمــات هرچــه بهتــر بــه جامعــه‪ ،‬تقویــت شــود‪.‬‬ ‫فرهــاد ســمیعی در نشســت خبــری قــرارگاه خبــری شــهید همدانــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بهتریــن فرصــت بــرای امیدافرینــی و اعتمادبخشــی‬ ‫در جامعــه هفتــه دولــت می باشــد کــه بــرای افزایــش ایــن مهــم‬ ‫رییــس جمهــور مردمــی و مجموعــه ان همــت و انــرژی فراوانــی بــه‬ ‫کار گرفته انــد تــا بــه مــردم ایــن حــس بیشــتر دســت داده و اینــده‬ ‫روشــنی را بــرای انهــا رقــم زده شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر حــذر داشــتن در تبلیغــات شــخص محور‬ ‫در هفتــه دولــت کــه تاکیــد دولــت ســیزدهم نیــز میباشــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫دولــت فعلــی بــر ایــن بــاور اســت کــه عملکــرد دولــت بــا حــذف‬ ‫تبلیغــات شــخص محور‪ ،‬بــه نمایــش گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری گلســتان ادامه‬ ‫داد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬برنامه هــای گرامیداشــت هــم از تشــریفاتی باید‬ ‫خــارج شــده تــا بیشــتر ارتبــاط دو ســویه بیــن مــردم دولتمــردان در‬ ‫راســتای حــل ســریع مشــکالت‪ ،‬تقویــت شــود‪.‬‬ ‫ســمیعی گفت‪ ۱۷ :‬کمیته در قالب ســتاد بزرگداشــت هفته دولت‬ ‫در اســتانداری تشــکیل شــده اســت و در روزهــای اینــده اطالعــات و‬ ‫جمع بنــدی نهایــی بــه اطــاع اصحــاب محتــرم رســانه و مردم شــریف‬ ‫اســتان خواهد رســید‪.‬‬ ‫وی با اشــاره تشــکیل «قرارگاه خبری شــهید همدانی» خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬تقویــت انســجام و وحــدت ملــی و همدلــی و همچنیــن‬ ‫هم افزایــی بیــن دســتگاه های اجرایــی و امیدافرینــی در جامعــه از‬ ‫جملــه اهــداف تشــکیل «قــرارگاه خبــری شــهید همدانــی» اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫سمیعی همچنین از اعالم دو هزار و ‪ ۴۷۹‬طرح اعم از بهره برداری‬ ‫و اغــاز عملیــات اجرایــی در ایــن اســتان توســط دســتگاه های اجرایــی‬ ‫تاکنــون خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن طرح هــا در حــوزه عمرانــی هــزار و ‪۱۱۶‬‬ ‫مــورد و در حــوزه اقتصــادی هــزار و ‪ ۳۶۳‬مورد اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه زودی جمع بنــدی نهایــی طرح هــای قابل‬ ‫بهره بــرداری و اغــاز عملیــات اجرایــی هفتــه دولــت اطالع رســانی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای دریافــت خدمــات در گلســتان هیــچ مددجــوی پشــت‬ ‫نوبتــی وجــود نــدارد‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان گفت‪ :‬در ســال جاری هیچ‬ ‫مددجــوی بــا وجــود برنامه ریزی هایــی کــه داشــتیم‪ ،‬بــرای دریافــت‬ ‫خدمــات از ایــن اداره کل تــوی نوبتــی نداریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار عــارف کیانــی بــه مناســبت‬ ‫هفتــه دولــت در قــرارگاه خبــری شــهید همدانی اظهارداشــت‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۵۷‬هــزار معلــول در حــوزه توانبخشــی را تحــت پوشــش داریــم که از‬ ‫ایــن تعــداد ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر مســتمری بگیر مــا هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه ویــژه دولــت بــه ایــن افــراد‪ ،‬دریافتــی انــان‬ ‫بــه ‪ ۴‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار رســیده و هــر تعــداد اعضــای تحــت تکفــل‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬بــه انــان نیــز ایــن مســتمری پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬گلســتان دارای ‪ ۵۶‬مرکــز روزانــه‬ ‫توانبخشــی اســت کــه اقدامــات اموزشــی و هنردرمانــی در انجــا بــا‬ ‫حضــور رواشــناس و مــددکار انجــام می شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان یــاداور شــد‪ :‬ایــن مراکــز‬ ‫دارای ظرفیــت حداقــل ‪ ۳۳‬و حداکثــر ‪ ۵۰‬نفــر هســتند و بــا توجــه بــه‬ ‫درجه بنــدی یــک و دو بــه میــزان هــر نفــر مددجــو بــه مدیــر مرکــز بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۱۳‬میلیــون و ‪ ۱۲‬میلیــون ریــال پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫کیانــی اضافــه کــرد‪ :‬تــا پیــش از ســال جــاری ‪ ۲۰‬مرکــز شــبانه روزی‬ ‫توانبخشــی در اســتان داشــتیم کــه امســال بــا افتتــاح یــک مرکز دیگر‬ ‫تعــداد ایــن مراکــز افتتــاح شــد کــه در ایــن مراکــز بــرای هــر فــرد کــه‬ ‫دارای خانــواده باشــد ‪ ۱۸‬میلیــون ریــال و هــر فــردی کــه بی سرپرســت‬ ‫باشــد ‪ ۲۴‬میلیــون ریــال پرداخــت می کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن مراکــز پزشــکان هــر روز ســه ســاعت‬ ‫مددجویــان انجــا را ویزیــت می کننــد و در همــه ایــن مراکــز واریزی ها‬ ‫بــه صــورت متمرکــز از تهــران انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته ایــن اداره کل ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای پروتــز و اندام هــای مصنوعــی بــه ‪ ۴۰۶‬نفــر پرداخــت شــد کــه‬ ‫امســال بــا تغییــر شــیوه پرداخــت ایــن عــدد بــه ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن بــرای‬ ‫خریــد وســایل توانبخشــی در ســال گذشــته ‪ ۴۷‬میلیــارد ریــال‬ ‫پرداخــت شــد و از ابتــدای ســال جدیــد تاکنــون ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫در ایــن بخــش هزینــه شــده و پیــش بینــی می شــود تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری بــه ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال برســد‪.‬‬ ‫کیانــی افــزود‪ :‬در حــوزه اشــتغال تعهــد مــا هــزار و ‪ ۴۴‬نفــر بــود کــه‬ ‫بــرای هــزار و ‪ ۱۴۰‬نفــر اشــتغال ایجــاد کردیــم و در ایــن بخــش ‪۵۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار داشــتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه اشــتغال چنانچــه کارگاهــی از توانبخشــان‬ ‫مــا اســتفاده کنــد از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬بــرای هــر نفــر ‪ ۲‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال پرداخــت می شــود و ‪ ۴۰‬درصــد حــق بیمــه را هــم‬ ‫دولــت می دهــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــوزه زنــان و معتادیــن بهبود یافتــه‪ ،‬پرداخت ‪۲۳‬‬ ‫درصــد حــق بیمــه از ســوی دولــت بــرای افــرادی کــه این مددجویــان را‬ ‫بکارگیــری کننــد‪ ،‬پرداخت می کند‪.‬‬ ‫کیانــی اضافــه کــرد‪ :‬از محــل تبصــره ‪ ۱۶‬هــم هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال در اختیــار ایــن اداره کل قــرار داده شــده تــا بــه متقاضیان واجد‬ ‫شــرایط پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ســال گذشــته در مجمــوع ‪ ۲۸‬میلیــارد ریــال‬ ‫پرداخــت بالعــوض بــه کارفرمایــان در راســتای طرح هــای تشــویقی‬ ‫داشــتیم‪ ،‬گفت‪ :‬در اســتان دو هزار و ‪ ۹۹۶‬خانواده دارای دو معلول‬ ‫و بیشــتر وجــود دارد کــه در ســال گذشــته ‪ ۴۴۰‬میلیــارد ریــال کمــک‬ ‫بالعــوض بــرای ســاخت مســکن انــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان گفت‪ :‬این اســتان دومین‬ ‫اســتان کشــور بعــد از تهــران اســت کــه مجــوز مرکــز قرنطیــه تحــت‬ ‫سرپرســتی را اخــذ کــرده و همچنیــن پنــج هــزار زن سرپرســت خانوار‬ ‫تحــت پوشــش ایــن اداره کل قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫فراهم شدن زمینه اشتغال یکهزار و ‪ ۱۱۲‬نفر‬ ‫فرمانــدار گــرگان در قــرارگاه خبــری شــهید همدانــی گفــت‪:‬در‬ ‫هفتــه دولــت ‪ ۲۹۱‬پــروژه بــا اعتبــار یکهــزار و ‪ ۴۵۱‬میلیــارد و ‪۸۸۳‬‬ ‫میلیــون تومــان در بخش هــای عمرانــی و زیربنایــی و همچنیــن‬ ‫تولیــدی‪ ،‬اقتصــادی و اشــتغالزا افتتــاح و کلنگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫پائیــن محلــی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۲۰۴‬پــروژه عمرانــی‬ ‫و زیربنایــی بــا اعتبــار یکهــزار و ‪ ۳۳۷‬میلیــارد تومــان و ‪ ۸۷‬طــرح‬ ‫اقتصــادی تولیــدی و اشــتغالزایی بــا ســرمایه گذاری ‪ ۱۱۴‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۸۸۳‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا بهــره بــرداری از پروژه هــای عمرانــی و زیربنایــی‬ ‫‪ ۱۳۶‬هــزار و ‪ ۲۳۸‬خانــوار از خدمــات ان برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫پائیــن محلــی افزود‪:‬همچنیــن بــا افتتــاح طرح هــای اقتصــادی و‬ ‫تولیــدی زمینــه اشــتغال یکهــزار و ‪ ۱۱۲‬نفــر فراهــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬تعهــد‬ ‫ایجاد اشــتغال اســتان در ســطح ملی ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۳۱۰‬نفر اســت‬ ‫کــه تاکنــون ‪ ۲۷‬درصــد ان معــادل هشــت هــزار و ‪ ۵۹۴‬نفــر از‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تاکنــون محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫تحقق‪ ۲۷‬درصدی تعهد ملی اشتغال در گلستان‬ ‫حســینعلی خواجه مظفــری اظهارداشــت‪ :‬البتــه ایــن ســهمیه از‬ ‫ســوی مســوولین اســتان ‪ ۴۱‬هــزار و پنــج نفــر معیــن شــده کــه‬ ‫براســاس درصــد تحقــق ان بــه ‪ ۲۱‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان داشــت‪ :‬طبق این امار و شــاخص ثبت شــده در‬ ‫ســامانه رصد‪ ،‬گلســتان در رتبه یازدهم قرار دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه تســهیالت روســتایی و عشــایری و بانک هــای‬ ‫عامــل ان و عملکــرد انــان پرداخــت و گفــت‪ :‬ســهم چهــار بانــک‬ ‫عامــل اســتان هفــت هــزار و ‪ ۱۱۲‬طــرح اســت کــه ‪ ۶‬هــزار و ‪۳۲۳‬‬ ‫طــرح بــه ارزش پنــج هــزار و ‪ ۴۶۵‬میلیــارد ریــال بــرای اشــتغال ‪۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۷۵‬نفــر بــه بانک هــا معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بــا بیــان ایــن‬ ‫کــه درصــد جــذب نســبت بــه معرفــی ‪ ۷۲‬درصــد اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫از مجمــوع طرح هــای معرفــی شــده ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۴۹‬طــرح‬ ‫تســهیالتش بــه ارزش پنــج هــزار و ‪ ۱۳۹‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫اشــتغال ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۱۷۹‬نفــر پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری در ادامــه افــزود‪ :‬در ســال جــاری ‪ ۹۹۸‬میلیــارد‬ ‫ریــال ســهم اعتبــار تســهیالت مشــاغل خانگــی اســت کــه بیــن‬ ‫چهــار بانــک عامــل تقســیم شــده و ‪ ۴۷۵‬طــرح را بــه ارزش‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال معرفــی کردیــم کــه تاکنــون بــا درصــد جــذب‬ ‫نســبت بــه معرفــی بــه میــزان ‪ ۲‬درصــد‪ ۱۳ ،‬طــرح بــه میــزان ســه‬ ‫میلیــارد ریــال پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫در وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی راســتای بهبــود فضــای‬ ‫کســب و کار و تســهیل در صــدور مجــوز‪ ،‬پیشــرو بــوده و ‪۴۸۶‬‬ ‫مجــوز بصــورت انــی صــادر می نمایــد و ‪ ۲۳‬مجــوز ظــرف ســه‬ ‫روز صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در یــک ســال اخیــر در خصــوص افزایــش‬ ‫صــدور مجوزهــای مشــاغل خانگــی چهــار هــزار و ‪ ۲۴۳‬مجــوز‬ ‫صــادر نمــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل ‪ ۶۲۹‬مــورد بــه میــزان‬ ‫‪ ۵۷۴‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بــا بیــان ایــن‬ ‫کــه در مــورد افزایــش میــزان اعتبــارات مشــاغل خانگــی نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته بــه میــزان ‪ ۶۴‬درصــد افزایــش داشــته‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫متقاضیــان پشــتیان و پیشــران در اولویــت دریافــت تســهیالت‬ ‫مشــاغل خانگــی هســتند‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری افــزود‪ :‬تعهــد اشــتغال کشــوری مشــاغل‬ ‫خانگــی اســتان در ســال جــاری ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۹۸۰‬نفــر بــوده کــه در‬ ‫جایــگاه ‪ ۲۴‬کشــوری قــرار داریــم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬میــزان درصــد جــذب نســبت بــه معرفــی در‬ ‫عملکــرد اعتبــارات بنــد (الــف) تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲۵‬درصــد بــوده و از ایــن محــل ‪ ۳۷۵‬طــرح بــرای‬ ‫‪ ۲‬بانــک عامــل در نظــر گرفتــه شــد کــه از مجمــوع ‪ ۸۷‬طــرح‬ ‫معرفــی شــده بــه ارزش ‪ ۳۹۹‬میلیــارد ریــال‪ ،‬تنهــا ‪ ۳۵‬طــرح بــه‬ ‫ارزش ‪ ۹۲‬میلیــارد ریــال پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نــرخ مشــارکت اقتصــادی و نــرخ بیــکاری اســتان‬ ‫در بهــار ســال جــاری بــه ترتیــب ‪ ۳۷.۲‬درصــد و ‪ ۸.۲‬درصــد‬ ‫اعــام شــده کــه ایــن امــار در متوســط کشــوری بــه ترتیــب ‪۴۰.۹‬‬ ‫درصــد و ‪ ۹.۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری ادامــه داد‪ :‬علیرغــم پیگیری هــای مکــرر ‪۱۶‬‬ ‫دســتگاه اجرایــی‪ ،‬تاکنــون بــرش شهرســتانی ســهم اشــتغال خــود‬ ‫را اعــام نکرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪:‬در راســتای اجــرای طــرح کارورزی فارغ التحصیــان‬ ‫دانشــگاهی از ابتــدای ســال گذشــته تاکنــون ‪ ۱۴۰‬قــرارداد منعقــد شــده‬ ‫اســت‪ .‬و در ایــن راســتای عملکــرد طــرح مهــارت امــوزی در محیــط کار‬ ‫واقعــی در ســال جــاری در ‪ ۴۶۷‬کارگاه بــرای ‪ ۹۳۳‬نفــر قــرارداد بســته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۱۲‬هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد گلستان‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫امســال ایجــاد ‪ ۱۲‬هــزار فرصــت شــغلی در بــرش اســتانی بــر‬ ‫عهــده ایــن نهــاد در اســتان گذاشــته شــده کــه نســبت بــه برنامــه‬ ‫محقــق شــده ســال قبــل حــدود ‪ ۳۰‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی روز در نشســت خبــری قــرارگاه خبــری شــهید همدانی‬ ‫اســتانداری گلســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬ایجــاد ایــن تعداد فرصت شــغلی توســط‬ ‫ایــن نهــاد در گلســتان در راســتای عمــل بــه اعتمــاد دولــت ســیزدهم‬ ‫بــه کمیتــه امــداد بــرای تحقــق ‪ ۵۰‬درصــد از تعهــد شــغلی و سیاســت‬ ‫توانمندســازی خانواده هــای واجــد شــرایط در ســال جــاری اســت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬صرفا برای مددجویان اجرای سیاســت توانمندســازی‬ ‫خانواده هــای‪ ،‬نیســت بلکــه شــامل دهک هــای اول تــا پنجــم جامعــه‬ ‫متقاضــی را شــامل مــی شــود و ایــن دســته از متقاضیــان می تواننــد از‬ ‫خدمــات کمیتــه امــداد اســتان در ایــن زمینــه برخوردار شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اعتبــارات بــرای ایجــاد فرصــت شــغلی کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان در ســال جــاری ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــارارازان‬ ‫قیمــت چهــار درصــد بــا بازپرداخــت هفــت ســاله در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده کــه ایــن اعتبــار ‪ ۲.۵‬برابــر نســبت بــه ســال قبــل رشــد دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســال قبــل کمیتــه امــداد گلســتان توانســته بــود‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬فرصــت شــغلی را از طریــق منابــع در اختیــار قــرار‬ ‫داده شــده‪ ،‬بــرای متقاضیــان واجــد شــرایط زیــر پوشــش ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی ( ره ) گلســتان بــا تاکیــد‬ ‫بــر ســرمایه گذاری در حــوزه زنجیــره تولیــد و ایجــاد فرصــت‬ ‫شــغلی و پایــداری ان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن طــرح از ســال قبــل در اســتان‬ ‫بــرای مددجویــان واجــد شــرایط عملیاتــی شــده و امســال هــم بــا‬ ‫اولویــت قــرار دادن ان پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬یکــی از زنجیــره هــای تولیــد ســرمایه گذاری‬ ‫در صنعــت نوغانــداری بــوده کــه ‪ ۵۰‬هکتــار توتســتان را ایــن نهاد‬ ‫در اســتان ایجــاد کــرده و عــاوه بــر ایــن ‪ ۴.۵‬هکتــار قلمســتان‬ ‫تــوت را راه انــدازی کــه ظرفیــت تولیــد و توزیــع ‪ ۶۰۰‬هــزار قلــم‬ ‫تــوت را بــرای پــرورش را بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬توجه‬ ‫بــه هویــت ســازمانی و تــاش بــرای ارتقــا جایــگاه ضــروری‬ ‫اســت و بــی شــک توجــه بــه جوانــان نخبــه و شــبکه ســازی‬ ‫بــا حضــور افــراد دغدغــه منــد و دلســوز حــوزه فرهنــگ بــرای‬ ‫توســعه و پیشــرفت بایــد در اولویــت قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد رعیت در نخســتین‬ ‫جلســه شــورای اداری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گلســتان در ســال جــاری افــزود‪ :‬بایــد بکوشــیم کارو تــاش‬ ‫مــا خالصانــه و بــدور از ریــا باشــد و تــا مادامــی کــه مــا‬ ‫در بیــن خودمــان فرهنگــی را اصــاح نکنیــم نمی توانیــم‬ ‫نقشــی موثــر در فرهنــگ داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر خودمــان را اصــاح کنیــم اداره و‬ ‫ســپس جامعــه نیــز اصــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رعیــت بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئله اخــاق بــرای فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی در اولویــت اســت بــر ضــرورت برپایــی‬ ‫مســتمر و فصلــی شــورای اداری اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان همچنیــن بــر‬ ‫ارتبــاط مســتمر بــا کانــون هــای مســاجد و بســیج هنرمنــدان‬ ‫و تشــکل هــای مــردم نهــاد دارای مجــوز تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫خدمــت صادقانــه و بــا کیفیــت‪ ،‬پاســخ گویــی منظــم بــه‬ ‫نامه هــای اداری‪ ،‬حفــظ بیــت المــال و حضــور مســتمر‬ ‫میدانــی‪ ،‬برپایــی میزخدمت صنــدوف اعتباری هنر و پیگیری‬ ‫مصوبــات مهــم بــوده و بــر ان هــا تاکیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان همچنیــن‬ ‫گفــت‪ :‬بــه مناســبت ایــام محــرم و صفــر‪ ،‬رویــداد ملــی‬ ‫ســوگواره تعزیــه و اییــن هــای عاشــورایی بــه میزبانــی‬ ‫اســتان گلســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫رعیــت افزود‪:‬ایــن رویــداد بــه صــورت رقابتــی و غیــر‬ ‫رقابتــی برگــزار مــی شــود و بــرای بخــش غیــر رقابتــی دعــوت‬ ‫از گــروه هــای تعزیــه و اییــن هــای ســوگواری کشــوری در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای اییــن هــای عاشــورایی‬ ‫و تعزیــه هنرمنــدان اســتان نیــز در بخــش غیــر رقابتــی‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بخــش رقابتــی را‬ ‫بــرای تولیــدات تعزیــه نوجوانــان و نیــز عکــس و پژوهــش‬ ‫مدنظــر گرفتــه ایــم‪.‬‬ ‫گلســتان مطابق سرشــماری نفوس و مســکن ســال ‪ ،۹۵‬یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیت متشــکل از اقــوام و مذاهب‬ ‫مختلف در ‪ ۳۴‬نقطه شــهری و هزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد‪.‬‬ ‫رسالت اصلی خبرنگاران مطالبه گری‬ ‫و انتقاد سازنده باشد‬ ‫فرمانــدار بجنــورد بــا بیــان اینکــه رســالت اصلــی خبرنگاران‬ ‫مطالبه گــری و انتقــاد ســازنده بــرای رفــع کــم و کاســتی ها‬ ‫در جامعــه اســت گفــت‪ :‬ایرنــا وظیفــه خــود را در ایــن‬ ‫زمینــه بــه خوبــی ایفــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمدباقــر باقرپــور در بازدیــد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬انتقــاد ســازنده بــرای پیشــرفت جامعــه و شــهر‬ ‫موثــر خواهــد بــود‪ ،‬امــا در ایــن بیــن فضاســازی های بــه دور از‬ ‫واقعیــت همــراه بــا تخریــب افــراد و شــخصیت ها بــه معنــای‬ ‫انتقــاد قلمــداد نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مطالبه گــری اصحــاب رســانه بــه‬ ‫واکاوی نیــاز دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬مطالبه گــری بایــد در راســتای‬ ‫عدالت خواهــی و منصفانــه باشــد تــا خبرهــای صحیــح و‬ ‫بــه دور از ابهــام دســت مــردم برســد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد جمــع اوری اطالعــات و عناصــر خبــری‬ ‫از منابــع موثــق و پرهیــز از تقطیــع ســخنان را الزمــه‬ ‫اطالع رســانی جامعــه دانســت و بیــان کــرد‪ :‬در امــر مهــم‬ ‫اطالع رســانی بایــد بــه خواســته ها و نیازهــای افــکار‬ ‫عمومــی نیــز پاســخ داده شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬نقــش رســانه بــه عنــوان عنصــر اگاه بخــش‬ ‫و تاثیــر گــذار در جامعــه بســیار برجســته اســت و رســانه هــا‬ ‫بایــد در جهــت امیدافرینــی بــه مــردم و جامعــه تالش کنند و‬ ‫از ایجــاد یــاس و ناامیــدی در جامعــه خــودداری کنــد‪.‬‬ ‫باقرپــور امانــت داری را ضــرورت دیگــر رســانه هــا دانســت‬ ‫افــزود‪ :‬خبرنــگار در گفتــار و نوشــته هــا بایــد صداقــت و‬ ‫امانــت را مــد نظــر داشــته باشــد و رســانه هــا نبایــد در‬ ‫فضــای ناپیــدای مجــازی گــم شــوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪587‬‬ ‫دستگاه انژیوگرافی بیمارستان‬ ‫صیاد شیرازی گرگان‬ ‫در گرو بانک‬ ‫‪ ۴۳‬درصد اعتبارات سفر‬ ‫استانی دولت در گلستان‬ ‫مربوط به طرح های‬ ‫ابرسانی‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی گلســتان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۳‬درصــد از مجمــوع ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫تخصیــص یافتــه از محــل ســفر دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫ایــن اســتان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬مربــوط بــه اجــرای طرح هــای‬ ‫ابرســانی از جملــه ســد نرمــاب مینودشــت اســت‪.‬‬ ‫قــدرت الــه عابــدی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هــم از محــل اعتبــارات ســفر بایــد هشــت هــزار‬ ‫میلیــارد اعتبــار اختصــاص مــی یافــت کــه بــا پیگیــری‬ ‫فــراوان چهــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال ان از محــل‬ ‫اعتبــارات ســال ‪ ۱۴۰۱‬دریافــت شــد‪.‬‬ ‫وی اجــرای ســد نرمــاب مینودشــت‪ ،‬زیرســاخت هــای‬ ‫شــهرک میگــو و ماهیــان خاویــاری در گمیشــان‪ ،‬ایجــاد‬ ‫مرکــز لجســتیک اینچــه بــرون ‪ ،‬احیــای خلیــج گــرگان‪،‬‬ ‫تجهیــزات امکانــات بــه اطفــای حریــق بــرای پیشــگیری از‬ ‫اتــش ســوزی در عرصــه هــای طبیعــی‪ ،‬ایجــاد ســوخت‬ ‫رســانی فــرودگاه قــدس کاللــه‪ ،‬طــرح ابرســانی بــه شــهر‬ ‫گــرگان بــا برنامــه کوتــاه مــدت‪ ،‬راه انــدازی مرکــز فنــی‬ ‫و حرفــه ای « نــی تپــه « شهرســتان رامیــان‪ ،‬اجــرای‬ ‫زیرســاخت هــا و تکمیــل تصفیــه خانــه فاضــاب در‬ ‫شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی اســتان‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫هــای بافــت بــا ارزش روســتایی و گردشــگری را از جملــه‬ ‫طرح هــای مهــم در دســت اجــرا مصوبــه هــای ســفر‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه گلســتان برشــمرد ‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم در ســفر ‪ ۱۳‬اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬بــه‬ ‫گلســتان ‪ ۱۱۲‬مصوبــه بــرای اجــرای ‪ ۵۲۶‬پــروژه بــا بیــش‬ ‫از ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۵۲۷‬میلیــارد تومــان منابــع مالــی داشــت‪.‬‬ ‫تدوین سند امایش برای گلستان‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ســند امایــش بــا نــگاه راهبــردی و بهــره گیــری‬ ‫از خــرد جمعــی دانشــگاهیان‪ ،‬صاحــب نظــران در‬ ‫حــوزه توســعه و کارشناســان دســتگاه هــای اجرایــی‪،‬‬ ‫تهیــه و تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســند امایــش تدویــن شــده قابلیــت‬ ‫اجــرا تــا افــق ‪ ۱۴۱۴‬را دارد و ایــن ســند بــا تنظیــم‬ ‫ســندهای بخشــی و با اولویت کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری‪،‬‬ ‫صنعــت و صــادرات پیگیــری مــی شــود ‪.‬‬ ‫عابــدی گفــت ‪ :‬ایــن اولویــت ســرمایه گــذاری در‬ ‫اســتان مطابــق ســند امایــش در برنامــه هــای ‪ ۵ ،۴‬و ‪۶‬‬ ‫توســعه قــرار گرفتــه و محوریــت توســعه منطقــه در کنار‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ســایر بخش هــای توجــه ویــژه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ایــن ســند طــرح هــای مهــم‬ ‫زیرســاختی و توســعه ای اســتان از جملــه منطقــه‬ ‫ازاد تجــاری اینچــه بــرون و ایجــاد راه اهــن اینچــه‬ ‫بــرون ‪ -‬گنبــد کاووس‪ -‬ازاد شــهر‪ -‬شــاهرود بــه بافــق و‬ ‫یــزد وجــود دارد کــه در دســتور پیگیــری و اجــرا و بهــره‬ ‫بــرداری از انهــا هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه گلســتان در مقایســه‬ ‫بااســتان هــای پیشــرو فاصلــه زیــادی تــا رســیدن بــه‬ ‫توســعه دارد خاطرنشــان کــرد ‪ :‬بــرای دســتیابی بــه‬ ‫توســعه بایــد از ظرفیــت هــای منطقــه بــرای شــتاب‬ ‫دادن بــه اجــرای هــای مهــم بــه خوبــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی‬ ‫با تبلیغات رسانه ای است‬ ‫باید موانع توسعه ‪FTTH‬‬ ‫به سرعت در گلستان رفع شود‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬دشــمن بــا تبلیغــات رســانه ای بــه دنبــال ایجــاد‬ ‫ناامیــدی در بیــن مــردم اســت تــا بــه خیــال خــود پایــه هــای‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی را تضعیــف کنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در دیــدار دانشــجویان دانشــکده‬ ‫دفــاع ملــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در بجنــورد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬دشــمنان از ابتــدای انقــاب اســامی بــه دنبــال‬ ‫تضعیــف نظــام هســتند و ایــن توطئــه را بــا تحریــم دارویــی یــا‬ ‫غذایــی و ابــزار تــرور انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمنان در رســانه هــای خــود تــاش مــی کننــد‬ ‫تــا مباحــث مدیریتــی نظــام اســامی را ضعیــف نشــان دهنــد‬ ‫و بــا ترویــج یــاس و ناامیــدی مــردم را از ارزش هــای انقــاب‬ ‫دلســرد کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬دشــمن بــا القــای افــکار‬ ‫شــوم و بــی تدبیــری مســووالن دلســوز نظــام ســعی در‬ ‫تشــویش اذهــان جوانــان دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬حکومتــی‬ ‫مبتنــی بــر فقــه اســامی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ائمــه اطهــار و محبــان‬ ‫اهــل بیــت(ع) از ابتــدای اســام همــواره مــورد ظلــم دشــمنان‬ ‫واقــع شــده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در جلســه بررســی پیشــرفت‬ ‫پــروژه توســعه ‪ FTTH‬در اســتان بــر رفــع موانــع اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه تاکیــد کــرد ‪.‬‬ ‫در جلســه بررســی پیشــرفت پروژه توســعه ‪ FTTH‬در اســتان‬ ‫کــه بــا حضــور دکتــر غالمعلــی شــهمرادی برگــزار شــد بــرای‬ ‫رفــع موانــع اجــرای زیرســاختهای الزم فنــی و فراینــد تحویــل‬ ‫ســرویس ‪ FTTH‬راهکارهــای الزم را ارائــه کــرد ‪.‬‬ ‫وی برنامــه ریــزی در خصــوص افزایــش دایــری ســرویس‬ ‫‪ FTTH‬را الزم دانســت و افــزود ‪ :‬اشــنایی مــردم بــا ایــن‬ ‫ســرویس و اگاهــی بخشــیدن جهــت اســتفاده بهینــه از ان بایــد‬ ‫در دســتور کار قــرار گیــرد تــا هــم اســتانی هــا بتواننــد بــا بهــره‬ ‫منــدی از ایــن ســرویس تجربــه خوبــی از ارتباطــات مخابراتــی‬ ‫کســب نماینــد ‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه معاونــت شــبکه ‪ ،‬مدیریــت تجــاری ‪،‬‬ ‫مدیریــت مخابــرات شهرســتان گــرگان و تنــی چنــد از مدیــران‪،‬‬ ‫روســا وکارشناســان مرتبــط نیــز حضــور داشــتند بــر انعقــاد‬ ‫تفاهــم نامــه هــا بــا نظــام مهندســی و اداره فنــی حرفــه ای‬ ‫در خصــوص امــوزش پیمانــکاران ‪ ،‬ناظریــن و ســازندگان‬ ‫ســاختمانها و ارائــه ســرفصل هــای الزم جهــت امــوزش در‬ ‫حوزه هــای مربوطــه تاکیــد شــد ‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲‬برابر حق بیمه ‬ ‫متقاضیان از سوی دولت‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشــایر گلســتان گفــت‪ :‬جامعــه هــدف ایــن‬ ‫اداره بــرای ثبت نــام بیمــه اجتماعــی روســتائیان و عشــایر می تواننــد بــه دفاتــر کارگــزاری صنــدوق در ‪۵۸‬‬ ‫نقطــه جغرافیایــی در شــهرها‪ ،‬روســتاها و مناطــق عشــایری اســتان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫دانیــال پوالدونــد اظهارداشــت‪ :‬مراحــل عضویــت در صنــدوق اســان بــوده و ظــرف مــدت کوتاهــی‬ ‫کار متقاضیــان و مراجعه کننــدگان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬متقاضــی بــا مراجعــه بــه یکــی از کارگزاری هــا‪ ،‬در انجــا بــا ارائــه تاییدیــه محــل‬ ‫ســکونت یــا معرفی نامــه از ســازمان ها و نهادهــا و یــا اشــتغال بــه کشــاورزی‪ ،‬امضــای قــرارداد‪،‬‬ ‫ارائــه یــک قطعــه عکــس و یــک بــرگ کپــی شناســنامه و کپــی کارت ملــی‪ ،‬امضــای قــرارداد و واریــز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫همیاری سازمان عمران‬ ‫و بازافرینی شهرداری گرگان‬ ‫به چرخه توسعه شهری‬ ‫شــهردار گــرگان از تاســیس ســازمان عمــران و بازافرینــی‬ ‫شــهرداری خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن ســازمان بــه چرخــه توســعه‬ ‫شــهری کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس محمدرضــا ســبطی در هشــتاد و یکمیــن جلســه‬ ‫شــورای اســامی شــهر گــرگان بــه تشــکیل ســازمان جدیــد‬ ‫در شــهرداری اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســازمان عمــران و‬ ‫بازافرینــی شــهری در ‪ 6‬مــاه ابتدایــی دوران مســئولیتم‬ ‫تاســیس شــد و بــه اســتناد مــاده ‪ 56‬قانــون شــهرداری هــا‪،‬‬ ‫مالکیتــش بــه طــور کامــل در اختیــار شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫ســبطی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن ســازمان‪ ،‬مــا در‬ ‫ســطح اســتان مــی توانیــم فعالیــت هــای عمرانــی انجــام دهیــم‬ ‫و منبــع درامــدی پایــدار جدیــدی را بــرای شــهرداری ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با اهتمام استاندار و معاون عمرانی او اولین کار‬ ‫ســازمان عمــران و بازافرینــی شــهرداری‪ ،‬اجرای پــروژه کمربندی‬ ‫غربــی گــرگان بــه طــول ‪ 13‬کیلومتر به شــکل انتنــی خواهد بود‪.‬‬ ‫ســبطی اظهــار امیــدواری کــرد‪ :‬امیــدوارم ایــن ســازمان بــه‬ ‫عنــوان بــازوی پیمانــکاری و درامدزایــی شــهرداری بتوانــد بــه‬ ‫چرخــه توســعه شــهری کمــک کنــد‪.‬‬ ‫فیــش حــق بیمــه بــه بانــک کشــاورزی و یــا بانــک ملــت عضــو صنــدوق می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولــت در ایــن صنــدوق‪ ،‬دو برابــر حــق بیم ـه ای را کــه هــر فــرد می پــردازد‪،‬‬ ‫پرداخــت می کنــد کــه ایــن مبلــغ‪ ،‬کمــک ویــژه دولــت بــرای افــراد تحــت پوشــش بیمــه اجتماعــی‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشــایر اســت‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشــایر گلســتان گفــت‪ :‬مبنــای وصــول‬ ‫حــق بیمه هــا براســاس جــدول ســطوح هشـت گانه درامــد ماهیانــه خواهــد بــود کــه از ‪ ۱۰‬میلیــون‬ ‫ریــال تــا ‪ ۲۶‬میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار ریــال مبلــغ درامــد ماهیانــه مبنــای وصــول حــق بیمــه اســت کــه‬ ‫پنــج درصــد حــق بیمــه ســهم بیمــه شــده از بابــت یــک مــاه و همیــن میــزان درصــد حــق بیمــه ســهم‬ ‫بیمــه شــده از بابــت یــک ســال در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫پوالدونــد ادامــه داد‪ :‬مزایــا و خدماتــی کــه براســاس تکالیــف قانونــی صنــدوق بایــد بــه‬ ‫کشاورزان‪،‬روســتاییان و عشــایر کشــور ارائــه کنــد‪ ،‬شــامل پرداخــت ‪ ۷۰‬درصــدی حــق بیمــه ســالیانه‬ ‫روســتاییان و عشــایر توســط دولت به عنوان کارفرما‪ ،‬پرداخت مســتمری دوران پیری (بازنشســتگی)‪،‬‬ ‫پرداخــت مســتمری از کارافتادگــی کلــی ناشــی از کار و غیرناشــی از کار‪ ،‬پرداخــت مســتمری بازمانــدگان‬ ‫متوفی بر اثر حوادث ناشــی از کار و غیرناشــی از کار و همچنین نقل و انتقال ســوابق بیمه ای از بیمه‬ ‫روســتائیان و عشــایر بــه ســایر صندوق هــای بیم ـه ای و بالعکــس اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬جوامــع هــدف صنــدوق کــه می تواننــد بیمــه شــوند‪ ،‬شــامل روســتائیان (کســانی‬ ‫کــه بــا هــر شــغلی در روســتا زندگــی می کننــد)‪ ،‬ســاکنین مناطــق عشــایری‪ ،‬کشــاورزان غیرســاکن‬ ‫در روســتاها ( شــامل ‪ ۲۳۰‬شــغل در حــوزه کشــاورزی) و ســاکنین شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت ( بــدون در نظــر گرفتــن شــغل انهــا) اســت‪.‬‬ ‫توقف روند ابتالی ابزیان‬ ‫مزارع پرورش گلستان‬ ‫به امراض نوپدید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی گلســتان اعــام کــرد کــه دســتگاه انژیوگرافــی بالتکلیــف در مرکــز‬ ‫اموزشــی درمانــی شــهید صیــاد شــیرازی گــرگان مربــوط بــه بخــش خصوصــی و در توقیــف‬ ‫بانــک اســت‪.‬‬ ‫در اطالعیــه اعــام شــده از ســوی روابــط عمومــی ایــن دانشــگاه کــه در اختیــار خبرنــگار‬ ‫ایرنــا قــرار گرفتــه‪ ،‬امــده اســت؛ در پــی انعــکاس مطالبــی در رســانه ها مبنــی بــر وضعیــت‬ ‫دســتگاه انژیوگرافــی بالتکلیــف در محوطــه بیمارســتان شــهید صیــاد شــیرازی گــرگان و‬ ‫مطالبــه نماینــده محتــرم مجلــس و افــکار عمومــی نســبت بــه پاســخگویی در ایــن خصــوص‬ ‫بــه اســتحضار می رســاند کــه طبــق بررس ـی های کارشناســی صــورت گرفتــه دســتگاه مــورد‬ ‫نظــر مربــوط بــه یــک شــرکت خصوصــی بــوده کــه در ســال ‪ ۱۳۹۲‬وارد مرکــز اموزشــی درمانی‬ ‫شــهید صیــاد شــیرازی شــد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان اعــام داشــت؛ امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه‬ ‫نصــب و راه انــدازی ان در گــرو تســویه حســاب بخــش خصوصــی بــا بانــک عامــل بــوده‪،‬‬ ‫بدلیــل اقســاط معــوق دســتگاه مذکــور‪ ،‬توســط بانــک عامــل توقیــف مــی گــردد‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه خاطرنشــان شــده؛ همچنیــن بــر اســاس نظریــه کارشــناس دادگســتری‬ ‫ایــن دســتگاه کارکــرده بــوده و هیچگونــه بــرگ ســبز گمرکــی نــدارد کــه طبــق دســتورالعمل‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬امــکان نصــب بــرای دســتگاه های غیــر اکبنــد و بــدون مجــوز وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان یــاداور شــده کــه بــه دلیــل پیگیــری‬ ‫نشــدن توســط بخــش خصوصــی و بانــک عامــل و حکــم قضایــی در ســال ‪ ۱۳۹۵‬مبنبــی بــر‬ ‫توقیــف دســتگاه‪ ،‬بــا وجــود پیگیری هــا و مکاتبــات مکــرر ریاســت های وقــت بیمارســتان‬ ‫هنــوز هیــچ اقدامــی از ســوی بخــش خصوصــی و بانــک عامــل جهــت انتقــال ان دســتگاه‬ ‫صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫مدیرکل شــیالت گلســتان با اشــاره به ضرورت خودکفایی اســتان در زمینه تکثیر بچه میگو در‬ ‫مــزارع پــرورش ابزیــان اســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه برقرارنبــودن اتصــال دریــای خــزر به ابهــای ازاد و‬ ‫انجام مســتمر اقدامات پیشــگیرانه از ورود بیماری های نوپدید در مراکز پرورش متوقف شــد‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری در نشســت بررســی پروژه هــای دانش بنیــان شــیالت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تکثیــر و تولیــد بچــه میگــو در اســتان مانــع انتقــال بیمــاری از طریــق محموله هــای زنــده ســایر‬ ‫مناطــق می شــود و ضمــن ارتقــای ضریــب بهداشــتی صنعــت در مدیریــت بهتــر پــرورش و‬ ‫اقتصــاد و اشــتغال اســتان موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬ارتقــای ضریــب بهداشــتی مــزارع پــرورش میگــو از جملــه‬ ‫اهــداف شــیالت اســت کــه تکثیــر بچــه میگــوی بومــی بــا شــرایط اقلیمــی و هیدرولــوژی‬ ‫گلســتان نقــش مهمــی در تحقــق ایــن رویکــرد دارد ‪.‬‬ ‫جبــاری گفــت‪ :‬یکــی از سیاسـت های مهــم شــیالت در کنــار پــرورش میگــو توســعه پــرورش‬ ‫ماهیــان خاویــاری و افزایــش مــزارع خــرد در ســطح اســتان اســت کــه امیدواریــم در ایــن‬ ‫عرصــه هــم بتوانیــم از تجــارب شــرکت هــای دانــش بنیــان بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان افــزود‪ :‬مجتمــع پرورش میگو گمیشــان یکی از مهم تریــن پروژه های‬ ‫اقتصــادی اســتان اســت و قابلیــت بســیار زیــادی دارد کــه فعالیــت در ایــن مجتمــع و راه انــدازی‬ ‫فــاز ‪ ۲‬ان از نظــر اقتصــادی و اشــتغال زایی تاثیــر بســزایی در رشــد و توســعه گلســتان دارد‪.‬‬ ‫جبــاری ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر تولیــد دانــش‬ ‫بنیــان امیدواریــم امســال بتوانیــم بــا همــکاری جوامــع تحقیاتــی‪ ،‬دانشــگاهی‪ ،‬مراکــز علمــی‬ ‫و پــارک علــم و فنــاوری اســتان‪ ،‬بــا اســتفاده از تکنولــوژی و علــم روز گام هــای موثــری در‬ ‫فعالیت هــای ابــزی پــروری برداریــم‪.‬‬ ‫گلســتان به ســبب شــرایط جغرافیایی‪ ،‬واقع شــدن در دامنه سلســله جبال البرز و شــمال ایران و‬ ‫ویژگــی هــای اقلیمــی در زمــره مناطــق بــا قابلیت دسترســی باال به منابع اب محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وجــود رودخانــه هــای دایمــی اتــرک‪ ،‬گــرگان رود و قره ســو و چندیــن تــاالب بین المللــی ماننــد‬ ‫المــاگل ‪ ،‬اج ـی گل و االگل و بیــش از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر نــوار ســاحلی در کرانه هــای خــزر و خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬گلســتان را بــه اســتانی بــا قابلیــت بــاالی فعالیــت هــای شــیالتی تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار حلقــه چــاه کشــاورزی‪ ،‬چنــد صــد اب بنــدان ذخیــره اب روســتایی و‬ ‫چندیــن ســد و ســازه مهندســی ذخیــره اب از دیگــر ظرفیت هــای گلســتان بــرای صنعــت‬ ‫شــیالت اســت کــه بایــد از انهــا بهــره بــرداری وافــر بــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪587‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫نیاز یکهزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی برای بازسازی مدارس‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای بازســازی ‪ ۱۵۰‬مدرســه اســتان در قالــب ‪ ۸۰۰‬کالس درس نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح کوشــکی اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع در ســطح خراســان شــمالی یکهــزار و ‪ ۶۰۰‬مدرســه در‬ ‫قالــب هفــت هــزار و ‪ ۴۰۰‬کالس درس فعــال اســت کــه از ایــن تعــداد؛ ‪ ۱۵۰‬مدرســه نیــاز بــه بازســازی دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬میانگیــن تخریــب و بازســازی فضاهــای اموزشــی در کشــور ‪ ۱۹.۵‬درصــد اســت کــه در‬ ‫اســتان ‪ ۱۱.۲‬درصــد بــراورد مــی شــود و خراســان شــمالی در رتبــه ‪ ۱۰‬کشــوری ایــن شــاخص قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی افــزود‪ :‬همچنیــن ســرانه فضــای اموزشــی در کشــور‬ ‫بــه ازای هــر دانــش امــوز ‪ ۵.۲‬مترمربــع اســت و در ســطح اســتان بــه ازای هــر دانــش امــوز ‪ ۵.۳‬مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســرانه فضــای اموزشــی خراســان شــمالی ‪ ۱۰‬ســانتیمتر مربــع از میانگیــن‬ ‫کشــوری باالتــر اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن ســرانه در شهرســتان هــای گرمــه و بجنــورد از میانگیــن کشــوری‬ ‫پایین تــر و ســایر شهرســتان هــا در موقعیــت مناســبی قــرار دارد‪.‬‬ ‫فــاح کوشــکی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هدفگــذاری بــرای توســعه فضاهــای اموزشــی شهرســتان گرمــه‬ ‫هدفگــذاری شــده اســت و از ســال گذشــته تاکنــون در مجمــوع ‪ ۲۷‬کالس درس بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــرح جمــع اوری بخــاری‬ ‫هــای نفتــی از ســال ‪ ۱۳۹۷‬در ایــن اســتان اغــاز شــد و در طــی ‪ ۲‬ســال تمامــی سیســتم گرمایشــی‬ ‫مــدارس اســتان اســتاندارد ســازی شــد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬یکهزار و ‪ ۵۰۰‬بخاری نفتی در ‪ ۲‬مرحله از کالس های درس استان جمع اوری شد‪.‬‬ ‫فالح کوشــکی یاداور شــد‪ ۲ :‬هزار کالس درس در این اســتان که از بخاری های غیر اســتاندارد اســتفاده‬ ‫می کردند‪ ،‬اســتاندارد ســازی گرمایشــی شــدند و این دانش اموزان زمســتان ایمنی را ســپری می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۷‬هــزار و ‪ ۷۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪۱۹‬‬ ‫هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانــش امــوز در مقطــع ابتدایــی و‬ ‫مابقی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری سارق متکدی‬ ‫در مانه و سملقان‬ ‫اتش سوزی انبار علوفه‬ ‫درشیروان‬ ‫‪‎‎6‬میلیارد خسارت اتش سوزی‬ ‫انبار علوفه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫ســارق منــزل و مغــازه کــه در پوشــش متکــدی اقــدام بــه‬ ‫شناســایی و ‏ســرقت اماکــن خصوصــی می کــرد‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پلیــس ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر»در تشــریح جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد فقــره‏ســرقت از منــازل و‬ ‫مغازه هــای ســطح شــهر اشــخانه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار مامــوران تجســس کالنتــری ‪ 11‬ایــن شهرســتان قــرار‏گرفت‪.‬‏وی‬ ‫افــزود‪ :‬در بررســی های اولیــه مامــوران بــه یــک نفــر متکــدی در‬ ‫ســطح شــهر کــه بــا مراجعــه بــه منــازل و مغازه هــا اقدام بــه گدایی‬ ‫‏می نمــود مشــکوک شــده و ســپس در حیــن ســرقت منــزل وی را‬ ‫دســتگیر کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ســارق بــا رفتــن بــه درب منــازل در پوشــش متکــدی اقــدام بــه‬ ‫‏شناســایی اماکــن نمــوده و ســپس در یــک فرصــت مناســب اقــدام‬ ‫بــه ســرقت می نمــود کــه بــا هوشــیاری مامــوران دســتگیر شــد و‬ ‫در‏بازجویی هــای تخصصــی بــه ‪ 8‬مــورد ســرقت مشــابه اعتــراف‬ ‫نمــود کــه پــس از تکمیــل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان از اتش ســوزی انبــار علوفــه در‬ ‫روســتای «توده»خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پور»اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران انتظامــی‬ ‫از ‏طریــق مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬از اتش ســوزی انبــار‬ ‫علوفــه و یونجــه یکــی از اهالــی روســتای «تــوده»‏شهرســتان‬ ‫شــیروان مطلــع و بالفاصلــه بــه محــل اعــزام شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بررس ـی های صــورت گرفتــه مشــخص شــد‪،‬‬ ‫علوفه هــای انبــار مذکــور بــه عللــی نامعلــوم‏طعمــه حریــق شــده‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و در حــال ســوختن اسـ ‪‎‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان کــرد‪ :‬بــا تــاش گروه هــای امــدادی و‬ ‫کارکنــان پلیــس نهایتــا ً حریــق مهــار شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا اشــاره بــه ســوختن ‪8‬‬ ‫تــن علوفــه یونجــه و کاه بــه ارزش ‪ 400‬میلیــون‏ریــال در حادثــه‬ ‫اتش ســوزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خوشــبختانه ایــن حادثــه خســارت‬ ‫جانــی نداشــته و علــت وقــوع‏ایــن حادثــه از ســوی کارشناســان‬ ‫مربوطــه در حــال پیگیــری اســت‏‪.‬‬ ‫در پــی اتــش گرفتــن انبــار علوفـه ای در روســتای کــوران ترکیــه‬ ‫شهرســتان فــاروج بیــش از ‪ 6‬میلیــارد ریــال‏خســارت وارد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج در تشــریح‏جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر افــزود‪ :‬در پــی اعــام یــک فقــره اتش ســوزی در روســتای‬ ‫کــوران ترکیــه‪ ،‬بالفاصلــه گشــت‏انتظامــی پاســگاه نجف ابــاد بــه‬ ‫محــل اعــزام شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬در بررســی‬ ‫مامــوران مشــخص شــد انبــار علوفــه در‏منــزل یکــی از اهالــی‬ ‫روســتا بــه علــت نامعلومــی دچــار حریــق شــده و عوامــل‬ ‫اتش نشــانی شهرســتان ‏فــاروج و تیتکانلــو نیــز در محــل‬ ‫مشــغول خامــوش کــردن اتــش هســتند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه علیرغــم حجــم بــاالی‬ ‫اتــش نهایتــا ً بــا کمــک اهالــی روســتا و اتش نشــانی‏خامــوش‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مالــک انبــار اظهــار داشــته در ایــن‬ ‫اتش ســوزی حــدود ‪ 50‬تــن کاه‪ 25 ،‬تــن‏یونجــه‪ 27 ،‬تــن گنــدم‬ ‫و جــو‪ 3 ،‬دســتگاه موتورســیکلت‪ ،‬یــک دســتگاه سـم پاش‪ ،‬یــک‬ ‫دســتگاه دینــام بلــوک‏زنــی‪ ،‬یــک دســتگاه خرمن کــوب و یــک‬ ‫دســتگاه بیــل جلــوی لــودر کامــا ً ســوخته اســت‪.‬‏‬ ‫نیمی از ظرفیت‬ ‫بیمارستان های‬ ‫دولتی گلستان فاقد‬ ‫پزشک متخصص‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی گلســتان گفــت‪ :‬چالــش اصلــی حــوزه بهداشــت و درمــان‬ ‫اســتان ایــن اســت کــه ‪ ۵۵‬درصــد ظرفیــت بیمارســتان های‬ ‫دولتــی خالــی از پزشــک متخصــص و فوق تخصــص اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســعید گل فیــروزی در مراســم تجلیــل از خبرنــگاران ایــن‬ ‫حــوزه اظهارداشــت‪ :‬البتــه همیــن امــار متوســط کشــوری هــم‬ ‫اســت بنابرایــن مــی تــوان گفــت خوشــبختانه وضــع گلســتان‬ ‫بــه نســبت اســتان های دیگــر خــوب و در مجمــوع در وضعیــت‬ ‫متوســط قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا خــود بــا همــه گلــه و انتقــادات بــه ایــن‬ ‫مســاله قائــل هســتیم کــه بــه شــرایط مطلــوب نرســیدیم‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬البتــه وزارت‬ ‫از اواخــر مهــر مــاه نیروهــای متخصــص را تقســیم می کنــد‬ ‫و از ســوی دیگــر تــاش می کنیــم متخصصیــن بومــی خــود از‬ ‫اســتان های دیگــر را بــه گلســتان بــاز گردانیــم‪.‬‬ ‫گل فیــروزی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده دلیــل نبــود متخصــص و‬ ‫فوق تخصــص در مراکــز درمانــی دولتــی پاییــن بــودن تعرفه هــای‬ ‫پزشــکی و پرداختی هــای ماهانــه بــه انــان بــه نســبت مراکــز‬ ‫درمانــی خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ادامــه تحصیــل نــدادن پزشــکان عمومــی‬ ‫بــرای تخصــص و باالتــر و گرایــش انــان بــه کارهــای ازاد‬ ‫همچــون عمل هــای زیبایــی نیــز در کمبــود پزشــکان متخصــص و‬ ‫فوق تخصــص تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن از طریــق فراخوان هــای مختلــف‬ ‫از جملــه جــذب هیــات علمــی نیــز تــاش داریــم بخشــی از ایــن‬ ‫کمبــود را جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان‬ ‫بــه ویــژه در بخــش شــرقی‪ ،‬قطــب ســرطان اســت و بــه علــت‬ ‫مشــکل داشــتن در بخــش جــراح متخصــص بســیاری از بیمــاران‬ ‫ســرطانی گلســتان بــه مشــهد و تهــران می رونــد‪.‬‬ ‫گل فیــروزی تاکیــد کــرد‪ :‬در بخــش جــراح قلــب و فوق تخصــص‬ ‫قلــب هــم مشــکالتی داریــم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬البتــه در بخــش تقاضــای مهاجــرت پزشــکان‬ ‫گلســتانی بــه خــارج کشــور در اســتان‪ ،‬تعــداد بســیار محــدودی‬ ‫داریــم‪ ،‬امــا در بخــش خصوصــی ایــن امــار بــاال اســت و امــار ان‬ ‫در اختیــار ســازمان نظــام پزشــکی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان‬ ‫در حــوزه عمرانــی بهداشــت و درمــان چهــار پــروژه بــا حــدود ‪۱۳‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬پــروژه‬ ‫بیمارســتان ایت اللــه طاهــری در غــرب گــرگان کــه توســط شــرکت‬ ‫مــادر تخصصــی وزارت در حــال ســاخت اســت‪ ۲۵ ،‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد و بــا توجــه بــه حــل مشــکالت پــروژه‬ ‫بیمارســتان جایگزیــن کــودکان ایت اللــه طالقانــی ‪ ،‬بــه زودی کار‬ ‫ســاخت ان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گل فیــروزی ادامــه داد‪ :‬بیمارســتان گالیکــش هــم پیشــرفت‬ ‫خوبــی دارد امــا بیمارســتان گمیشــان بــا توجــه بــه ضعیــف بــودن‬ ‫نســبی پیمانــکار‪ ،‬پیشــرفت کار مطلــوب نیســت‪ ،‬امــا منابــع خوبــی‬ ‫بــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا احــداث بیمارســتان های گالیکــش‬ ‫و گمیشــان بــدون شــک بــا کمبــود پزشــکان متخصــص و‬ ‫فوق تخصــص مواجــه خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬نقــش و‬ ‫شــغل خبرنــگاری بســیار مهــم و ایــن شــغل حتــی از معلمــی‬ ‫ســخت تر اســت‪.‬‬ ‫گل فیــروزی افــزود‪ :‬اگــر عشــق و عالقــه در کار نباشــد‪ ،‬بــا حقــوق‬ ‫انــدک نمی تــوان کار خبرنــگاری انجــام داد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ایــن شــغل‪ ،‬هنــر و حرفــه نقــش مهمــی در‬ ‫تبییــن‪ ،‬اگاه ســازی و شفاف ســازی افــکار احــاد جامعــه دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مــا مســوولین اگــر می خواهیــم در جهــت رشــد‪،‬‬ ‫توســعه و خدمــت گام برداریــم بایــد تمریــن کنیــم تــا ظرفیــت‬ ‫پذیــرش نقــد را داشــته باشــیم‪ ،‬امــا نقــد بــا تخریــب بســیار‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مدیریت نوین‬ ‫با اینستاگرام!‬ ‫حقیقــت امــر یکــی از مشــکالت مــا طنــز نویســان در‬ ‫مقاطعــی‪ ،‬پیــدا کــردن ســوژه اســت و یکــی از دیگــر از‬ ‫مشــکالت مــا در مقاطــع مشــابه‪ ،‬حجــم بــاالی ســوژه‬ ‫هــا اســت کــه بــا ایــن قیمــت بــاالی اینترنــت ایــن تعــداد‬ ‫ســوژه جــز ضــرر بــرای مــا چیــز دیگــری نــدارد و فقــط حجــم‬ ‫حافظــه داخلــی مــان را اشــغال مــی کنــد! در جریــان‬ ‫قیمــت و ســرعت اینترنــت هــم کــه هســتید‪.‬‬ ‫یعنــی اگــر شــما ماشــین دربســت بگیریــد و کلیــپ‬ ‫فایــل ده مگابایتــی را خودتــان بــرای گیرنــده بــه منزلــش‬ ‫ببریــد و نشــانش دهیــد بــاز هــم بــه صرفــه تــر از اپلــود و‬ ‫ارســال از طریــق یــک پیــام رســان شناســنامه دار و دارای‬ ‫مجــوز اســت!‬ ‫البتــه ایــن رویکــرد مختــص کشــور مــا اســت و قــدر‬ ‫اینترنــت را فقــط مســئوالن مــا مــی داننــد کــه خیلــی از‬ ‫چالــه چولــه هــای مخابــرات را بــا مبالــغ دریافتــی از فروش‬ ‫ان جبــران مــی کننــد وگرنــه ملــت ســایر بــاد بــرای داشــتن‬ ‫اینترنــت مشــکل چندانــی ندارنــد‪.‬‬ ‫تــا جایــی عــده ای بــرای کســب درامــد بیشــتر از اینترنــت‬ ‫مایــه مــی گذارنــد! مشــت نمونــه خــروار همیــن مســئوالن‬ ‫هتل«‪ »chain Ibis‬در ســوئیس ‪ ...‬هتل «‪»chain Ibis‬‬ ‫در ســوئیس بــه مشــتریانش خدمــات جدیــدی بــه نــام‬ ‫«راحــت باشــید‪ ،‬مــا اینســتاگرام شــما را اپلــود مــی کنیــم»‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫در ایــن سیســتم مشــتریان هتــل در طــول اقامتشــان‬ ‫مــی تواننــد بــا خیــال راحــت بــه دور از فضــای اینســتاگرام‬ ‫اســتراحت کننــد و اکانــت شــان را در اختیــار ســرویس‬ ‫هتــل قــرار دهنــد‪ .‬ان هــا از بــزرگ تریــن متخصصــان‬ ‫اینســتاگرام کمــک مــی گیرنــد تــا بــا کیفیــت تریــن عکــس‬ ‫هــا را بــا بهتریــن نوشــته هــا در اینســتاگرام مشــتریان‬ ‫منتشــر کننــد و حتــی خودشــان پاســخ کامنــت هــا را‬ ‫بدهنــد تــا مشــتری از تعطیالتــش لــذت ببــرد!‬ ‫بــا ایــن وجــود علــی رغــم محدودیــت هــای متعــدد‬ ‫فرهنگــی و اخالقــی‪ ،‬بــه کار گیــری ایــن شــیوه مرضیــه در‬ ‫کشــور مــا چنــدان هــم بــد نیســت‪.‬‬ ‫مانگونــه کــه مســتحضر هســتید بســیاری از مســئوالن‬ ‫بــا وجــود فیلترینــگ اســطقس دار اینترنــت کمــاکان‬ ‫بخــش اعظمــی از مدیریــت کشــور را از طریــق توئیتــر و‬ ‫اینســتاگرام و ‪ ...‬رتــق و فتــق مــی کننــد!‬ ‫عزیــزان در ایــن فضــا راهــکار مــی دهنــد؛ بــه معترضــان‬ ‫و منتقــدان پاســخ اینســتاگرامی و توئیتــری مــی دهنــد‪،‬‬ ‫بــه جنــاح رقیــب تیکــه مــی اندازنــد؛ دولــت ماقبــل دولــت‬ ‫قبلــی را زیــر ســوال مــی برنــد؛ از دانــش امــوزان مــی‬ ‫خواهنــد در صــورت بــارش بــرف ســنگین بــه درختــان لگــد‬ ‫بزننــد‪ ،‬پاســخ تهدیــدات غــرب و امریــکا را مــی دهنــد‪،‬‬ ‫کلیــپ گاف هــای همدیگــر را در گــروه «کابینــه دور‬ ‫دوم» فــوروارد مــی کننــد و از خنــده ریســه مــی رونــد و ‪...‬‬ ‫فلــذا بــا توجــه بــه حجــم بــاالی کار و ضــرورت تســلط بــه‬ ‫تمامــی جوانــب ایــن فضــا‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود مســئوالن‬ ‫هماننــد مشــتریان هتــل«‪ »chain Ibis‬در ســوئیس‪،‬‬ ‫اکانــت شــان را در اختیــار مــردم قــرار دهنــد تــا خودمــان‬ ‫بــه صــورت نوبتــی جمــات ســنگین و نغــز‪ ،‬عکــس هــا و‬ ‫فایــل هــای پرمعنــا برایشــان اپلــود کنیــم‪ ،‬گرفتــاری هــای‬ ‫مملکــت را توجیــه کنیــم و گــردن تحریــم هــا ‪ ،‬امریــکا‬ ‫و در صــورت لــزوم دولــت ماقبــل دولــت قبلــی و ماقبــل‬ ‫دولــت قبلــی بیاندازیــم؛ اصــا ً مشــکالت را گــردن دوره‬ ‫مــاد هــا بیاندازیــم‪.‬‬ ‫پاســخ مســتدل و مشــروح بــه کامنــت هــا بدهیــم؛ نــرخ‬ ‫تــورم را مهندســی کنیــم؛ دالیــل گرانــی کاال هــا و خدمــات‬ ‫را بــا رســم شــکل توضیــح دهیــم‪ ،‬جــواب مخالفــان‬ ‫و منتقــدان بــی ســواد و بــدون اتیکــت را بدهیــم و ‪...‬‬ ‫مســئوالن هــم از دوران مدیریــت شــان بیشــتر لــذت‬ ‫ببرنــد و اگــر جلســه ای‪ ،‬معاملــه ای‪ ،‬معاهــده ای‪ ،‬کار‬ ‫روی زمیــن مانــده ای چیــزی دارنــد‪ ،‬بــه انهــا برســند! خیــر‬ ‫از مدیریــت تــان ببینیــد‪...‬‬ ‫کرونا‬ ‫در کمین است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪587‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬مهدیه منصوری‬ ‫استرس پنهان‬ ‫در تکنولوژی که نباید‬ ‫از ان غافل باشیم‬ ‫فنــاوری در تاروپــود زندگــی بشــر رخنــه کــرده و بــا‬ ‫خــودش اســترس اورده اســت‪ .‬خودمــان کــم نگران ـی ‬ ‫داشــتیم‪ ،‬حــاال تــرس دوری از گوش ـی های هوشــمند‬ ‫هــم اضافــه شـد ه اســت‪ .‬شــروع کرده ایــم بــه مقایســه‬ ‫زندگــی خــود بــا تصاویــر خانواده هــای خوشــبخت و‬ ‫خنــدان‪ .‬ســعی می کنیــم مثــل انهــا شــویم‪ ،‬چــون‬ ‫دیگــر از خودمــان راضــی نیســتیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ترس دوری از تلفن همراه هوشمند‬ ‫گوشــی هوشــمندی کــه در جیبمــان می گذاریــم‬ ‫و همه جــا بــا خــود می بریمــش‪ ،‬خیلــی وقت هــا‬ ‫گــره از کارمــان بــاز می کنــد و به قــدری بــه زندگــی‬ ‫مــا گــره خــورده کــه نبودنــش مایــه دردســر اســت‪.‬‬ ‫مشــغول هــر کاری کــه باشــیم‪ ،‬پــس از شــنیدن‬ ‫صــدای دینــگ پیــام مقاومــت در برابــر بازکــردن قفــل‬ ‫صفحــه و دیــدن ان پیــام واقعــا ســخت اســت‪ .‬کافــی‬ ‫اســت لحظــه ای احســاس بی حوصلگــی و تنهایــی‬ ‫کنیــم تــا در چشــم به هم زدنی برویــم ســراغ گوشــی‬ ‫هوشــمندمان‪.‬‬ ‫ابان تتر‬ ‫بــا پیداشــدن ســروکله اینترنــت و امــکان دسترســی‬ ‫بــه بانکــداری انالیــن‪ ،‬موســیقی انالیــن و کلــی چیــز‬ ‫دیگــر‪ ،‬وابســتگی بــه تلفــن همــراه دیگــر مســئله‬ ‫عجیبــی نیســت‪ .‬ایــن گوشــی ها تبدیــل شــده اند‬ ‫بــه تمــام زندگــی مــا و تــرس نبــودن انهــا همیشــه‬ ‫بــا ماســت‪ .‬نوموفوبیــا اســمی اســت کــه روی تــرس‬ ‫ازدســت دادن تلفــن همــراه گذاشــته اند‪ ،‬ترســی کــه‬ ‫رفته رفتــه زمینــه احســاس اســترس و اضطــراب را در‬ ‫مــا ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫برای حل این مشکل چه کار کنیم؟‬ ‫چطــور بــا ایــن تــرس و اســترس مقابلــه کنیــم؟‬ ‫اصــا چطــور مانــع بــروزش شــویم؟ توصیــه پزشــکان‬ ‫مرزگــذاری اســت‪ ،‬مــرزی کــه در هــر شــرایطی بــه ان‬ ‫پایبنــد باشــیم‪ .‬مثــا می توانیــم بــرای اســتفاده از‬ ‫تلفــن همــراه در زمــان غذاخــوردن‪ ،‬در موقعیت هــای‬ ‫اجتماعــی مثــل مهمانی هــا یــا قبــل از خــواب‬ ‫مــرز تعییــن کنیــم‪ .‬حتــی می توانیــم بــا اعمــال‬ ‫محدودیت هــای زمانــی‪ ،‬مدت زمــان اســتفاده از‬ ‫گوشــی را بــه حداقــل برســانیم‪ .‬البتــه اولــش ســخت‬ ‫اســت و کمــی طــول می کشــد کــه بــه ایــن حدومرزهــا‬ ‫عــادت کنیــم‪ .‬امــا برقــراری تعــادل ایــن حــس را بــه مــا‬ ‫خواهــد داد کــه اختیــار فنــاوری در دســت ماســت‪ ،‬نــه‬ ‫اختیــار مــا در دســت فنــاوری‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اضطراب چت کردن و پیام دادن‬ ‫انســان ذاتــا مشــتاق توجــه بــه ریزتریــن جزئیــات‬ ‫اســت‪ .‬ایــن خصلــت موقــع چت کــردن هــم اشــکار‬ ‫می شــود‪ ،‬مثــا جمل ـه ای کوتــاه در پاســخ بــه پیامــی‬ ‫طوالنــی می توانــد مثــل شــانه باال انداختنی ســرد‬ ‫و از ســر بی تفاوتــی باشــد‪ .‬پیامــی کــه بالفاصلــه‬ ‫خوانــد ه شــده امــا پاســخی نگرفتــه اســت‪ ،‬حــس‬ ‫نادیده گرفته شــدن را القــا می کند‪:‬یعنــی کار‬ ‫اشــتباهی انجــام داده ام؟دیگــر از مــن خوشــش‬ ‫نمی اید؟نکنــد ناراحتــش کــرده باشــم؟‬ ‫حتــی عــده ای زمانــی کــه طــرف مقابــل در حــال‬ ‫نوشــتن پیــام اســت و کنــار اســمش نقطه چیــن‬ ‫می بیننــد هــم دچــار اســترس زیــادی می شــوند‪.‬‬ ‫نگرانــی بیــش از حــد بابــت ایــن جزئیــات بی اهمیــت‬ ‫بیــش از انکــه کمکــی بــه حــال مــا کنــد‪ ،‬بــه مــا اســیب‬ ‫می زنــد‪ .‬اگــر موقــع چت کــردن غــرق اســترس و‬ ‫اضطــراب می شــوید‪ ،‬ابتــدا از خودتــان بپرســید اصــا‬ ‫دلیــل موجهــی بــرای چنیــن احساســی داریــد یــا نــه‪ .‬بعد‬ ‫دنبــال راهــی بــرای کاهــش اضطــراب خودتــان باشــید‪.‬‬ ‫برای حل این مشکل چه کار کنیم؟‬ ‫خیلــی وقت هــا بهتریــن راهــکار فاصله گرفتــن‬ ‫از تلفــن همراهتــان اســت‪ .‬خــود را بــا چیزهایــی‬ ‫مشــغول کنیــد کــه باعــث شــادی شــما می شــوند‪،‬‬ ‫فعالیت هــای مثل‪:‬تفریح؛پیاده روی؛وقت گذرانــدن‬ ‫بــا خانواده؛تمرکــز روی کار؛‬ ‫رفتن به باشگاه‪.‬‬ ‫‪ .۳‬احساس وابستگی به بازی های ویدئویی‬ ‫بازی هــا فوق العــاده ســرگرم کننده و هیجان انگیــز‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا بعضــی از انهــا طــوری طراحــی شــده اند‬ ‫کــه به راحتــی فــرد را دچــار اعتیــاد بــه بازی هــای‬ ‫کامپیوتــری کننــد‪ .‬شــاید در طــول بــازی بــا اعضــای‬ ‫گروهمــان احســاس اتحــاد کنیــم و بــه حــس جــذاب‬ ‫عضــو چیزی بــودن بیــش از حــد وابســته شــویم‪،‬‬ ‫ان قــدر زیــاد کــه ورزش و تغذیــه و عــادات ســالم را‬ ‫کامــا کنــار بگذاریــم و بیشــتر وقــت خــود را مشــغول‬ ‫بــازی باشــیم‪.‬‬ ‫استرس بازی های ویدیوئی و انالین‬ ‫بازی هــای ویدئویــی بــرای عــده ای مثــل زندگــی دوم‬ ‫هســتند‪ .‬ســاعت های زیــادی درگیــر مبــارزه‪ ،‬رقابــت‬ ‫و تمریــن هســتند تــا بــه موفقیــت برســند‪ .‬همیــن‬ ‫باعــث می شــود هــر دقیقــه ای کــه صــرف فعالیــت‬ ‫دیگــری می کننــد‪ ،‬دچــار اســترس و اضطــراب بشــوند‬ ‫و احســاس کننــد از بــازی عقــب افتاده انــد و وقــت‬ ‫عزیــز خــود را هــدر کرده انــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ..‬‬ ‫چگونه کاف ه جهانی (کافه دانش) راه اندازی کنیم؟‬ ‫مهدی فیروزی‬ ‫ایجــاد محیطــی پذیرنــده بــرای گفت وگــو و اســتخراج ایده هــا از‬ ‫کارکنــان و همــکاران تاثیــر پررنگــی در شناســایی ایده هــای ارزنــده‬ ‫و فرصت هــای ارزشــمند دارد‪ .‬یکــی از ابزارهــای کارامــد بــرای‬ ‫ایــن منظــور کافــه جهانــی یــا کافــه دانــش اســت‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫توضیــح می دهیــم کــه کافـه ی جهانــی یــا کافــه دانــش چیســت و‬ ‫بــرای چــه کارهایــی می توانیــد از ان اســتفاده کنیــد‪ .‬مــا چگونگــی‬ ‫راه انــدازی کافــه دانــش را توضیــح می دهیــم و نگاهــی هــم بــه‬ ‫نقــاط ضعــف و قــوت ان می اندازیــم‪.‬‬ ‫«خوبــه اللــه جــان! حســاب و کتــاب بــا مــن‪ .‬تــو دیگــه بــرو خونــه‪».‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬فریبــا از شــش مــاه پیــش کــه ســالن زیبایــی کمنــد‬ ‫را تحویــل گرفتــه‪ ،‬از عملکــرد گروهــش راضــی اســت‪ .‬ایــن ســالن‬ ‫کــه یکــی از ســه ســالن زنجیــره ای در تهــران اســت‪ ،‬افزایــش فــروش‬ ‫داشــته و مشــتریان هــم راضــی بــه نظــر می رســند‪.‬‬ ‫امــا فریبــا ایــن را هــم می دانــد کــه نبایــد زیــادی از خــودش راضــی باشــد‪.‬‬ ‫البتــه کــه او اهــداف عملکــردی مهمــی بــرای خــودش دارد‪ ،‬امــا دیــدن‬ ‫خرده فروشــانی کــه هــر مــاه بــه فروشــگاه ِ او رفت وامــد داشــته اند‪،‬‬ ‫شــاهدی بــر محیــط بســیار رقابت ـی ای اســت کــه در ان کار می کنــد‪.‬‬ ‫فریبــا ایده هایــی بــرای پیشــرفت دارد‪ ،‬امــا نمی خواهــد انهــا را‬ ‫صرفــا بــه دیگــران تحمیــل کنــد‪ .‬او می خواهــد نظــرات اعضــای‬ ‫گروهــش را بدانــد‪ ،‬نــه فقــط بــه ایــن خاطرکــه اجــرای انچــه توافــق‬ ‫می کننــد بــر عهــده ی انهــا خواهــد بــود‪ .‬تصمیمــی کــه او می گیــرد‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه اعضــای گروهــش را در کاف ـه ی جهانــی دور هــم‬ ‫جمــع کنــد‪ ،‬فراینــدی کــه شــرایط گفتگــوی ازاد و صادقانــه‪،‬‬ ‫ایده هــای خالقانــه و بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش را بــه روشــی‬ ‫ســاختاری و در عیــن حــال ازاد فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫درک کافه های جهانی‬ ‫ایــده ایجــاد فضاهایــی کافه ماننــد کــه در ان دانــش و اگاهــی‬ ‫بــه اشــتراک گذاشــته می شــود‪ ،‬توســط تعــدادی از دانشــگاهیان‬ ‫و مشــاوران محــل کار در دهـه ی ‪ ۱۹۹۰‬شــکل گرفــت‪« .‬کافه هــای‬ ‫دانــش» کلــی‪ ،‬شــامل ان چیــزی مــی شــوند کــه دیویــد گرتیــن‬ ‫(‪« )David Gurteen‬تســهیل گر مکالمــه» ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬مشــخصا بــه بررســی مفهــوم کافــه ی جهانــی‬ ‫می پردازیــم کــه دو دانشــگاهی بــه نام هــای جوانیتــا بــراون (‪Juanita‬‬ ‫‪ )Brown‬و دیویــد ایزاکــز (‪ )David Isaacs‬توســعه دادنــد‪.‬‬ ‫مفهــوم کافــه دانــش‪ ،‬بســیار ســاده اســت‪ .‬اصــا شــما چــرا بــه کافــه‬ ‫می رویــد؟ بــرای دیــدن دوســتان‪ ،‬غیبــت کــردن و یــا اینکه انهــا را بهتر‬ ‫بشناســید‪ .‬در اینجــا عبــارت «دوســتان» را بــا «تیــم» عــوض کنیــد‪،‬‬ ‫ســپس «غیبــت» را بــا «اطالعــات» یــا «دانــش» عــوض کنیــد‪ .‬حــاال‬ ‫تــا حــدی‪ ،‬چگونگــی کار ِ کافـه ی جهانــی را درک کرده ایــد‪.‬‬ ‫حتمــا انتظــار داریــد کــه کافـه ای معمولــی‪ ،‬محیطــی دوســتانه و مبتنی‬ ‫بــر رضایــت طرفیــن داشــته باشــد کــه در ان احســاس ارامــش و راحتــی‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن مســئله در مــورد کافـه ی جهانــی هــم صــدق می کنــد‪.‬‬ ‫کافــ ه جهانــی‪ ،‬محیطــی کافــه ماننــد در محــل کار اســت کــه‬ ‫«هــوش جمعــی» را از طریــق گفتگــو‪ ،‬تولیــد ایــده‪ ،‬خــاق بــودن‬ ‫و انتقــال دانــش تقویــت می کنــد‪ .‬ایــن دانــش می توانــد از طریــق‬ ‫اعضــای گــروه بــه کار گرفتــه شــود یــا شــما می توانیــد ان را بــه‬ ‫شــکلی رســمی تر‪ ،‬در فرایندهــای ســازمانی تان بگنجانیــد‪.‬‬ ‫منشاء ایده کافه جهانی‬ ‫داســتان از انجــا شــروع شــد کــه بــراون و ایزاکــز‪ ،‬گروهــی از‬ ‫دانشــگاهیان و مدیــران کس ـب وکار را در منزل شــان در کالیفرنیــا‬ ‫مالقــات کردنــد‪ .‬بــاران برنام ـه ی اصلــی انهــا را بــرای کار خــارج از‬ ‫محیــط اداری در قالــب گروهــی بــزرگ برهــم زده بــود‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫انهــا بــه داخــل رفتنــد و خــود بــه خــود‪ ،‬بــه صــورت گروه هــای‬ ‫کوچک تــری دور چنــد میــز نشســتند‪ ،‬در حالــی کــه افــراد از‬ ‫یــک میــز بــه میــز دیگــر می رفتنــد و نظراتشــان را روی دســتمال‬ ‫ســفره هایی کــه روی میزهــا بودنــد‪ ،‬ثبــت می کردنــد‪.‬‬ ‫براون و ایزاکز متوجه شــدند که این گفتگوهای دور میزی‪ ،‬الگوهای‬ ‫فکــری را ایجــاد می کننــد کــه گفتگوهــای بعــدی را تقویــت می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن امــر در قالــب مجموع ـه ای متشــکل از هفــت اصــل طراحــی (در‬ ‫ادامــه می بینیــد) و مفهــوم مدیریــت گفتگــو توســعه یافــت‪.‬‬ ‫یکــی از محاســن کاف ـ ه جهانــی‪ ،‬منعطــف بــودن ان اســت‪ .‬هیــچ‬ ‫راه «مشــخصی» بــرای انجــام ان وجــود نــدارد‪ .‬شــما می توانیــد ان‬ ‫را متناســب بــا نیازهــای گــروه یــا ســازمان تان‪ ،‬موضوعــی کــه بایــد‬ ‫دربــاره اش بیشــتر بیاموزیــد‪ ،‬یــا مشــکل خاصــی کــه می خواهیــد حل‬ ‫کنیــد‪ ،‬تنظیــم نماییــد‪.‬‬ ‫بــراون و ایزاکــز‪ ،‬بــا اســتفاده از ایــن هفــت اصــل طراحــی‪،‬‬ ‫روش شناســی پنــج نکتـه ای ســاده ای بــرای میزبانــی موثــر رویــداد‬ ‫کاف ـ ه جهانــی طراحــی کردنــد‪ .‬بــرای کمــک بــه تشــریح چگونگــی‬ ‫انجــام ایــن کار‪ ،‬بیاییــد بــه داســتان فریبــا در تهــران برگردیــم و‬ ‫ببینیــم کافــه ی جهانــی اش را چگونــه راه انــدازی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬میزها و صندلی های تان را بچینید‬ ‫بــراون و ایزاکــز‪ ،‬پیشــنهاد می کننــد کــه بــرای هــر میــز‪ ،‬چهــار‬ ‫صندلــی بگذاریــد‪ ،‬اگــر نفــرات زیــاد اســت‪ ،‬تعــداد صندلی هــا‬ ‫بیشــتر از پنــج تــا نشــود‪.‬‬ ‫گــروه فریبــا ‪ ۱۲‬عضــو دارد‪ ،‬بنابرایــن او ســه میــز می چینــد‪ .‬فریبــا‬ ‫بــرای اینکــه فضایــی شــاد و کافــه ماننــد ایجــاد کنــد‪ ،‬روی هــر میــز‪،‬‬ ‫رومیــزی کاغــذی شــطرنجی پهــن می کنــد و پارچــی حاوی یک قاشــق‬ ‫چوبــی شماره گذاری شــده و یــک دفترچــه یادداشــت قــرار داد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬فرایند را بررسی کنید‬ ‫نمی توانیــد انتظــار داشــته باشــید فضــا را ایجــاد کنیــد و بعــد یــک‬ ‫راســت بحــث داغــی شــکل بگیرنــد‪ .‬بنابرایــن در روزهــای قبــل از‬ ‫برگــزاری رویــداد کاف ـ ه جهانــی‪ ،‬زمانــی بگذاریــد و بــه اعضــای گــروه‬ ‫توضیــح دهیــد کــه چــه اتفاقــی قــرار اســت بیفتــد و تاکیــد کنیــد کــه‬ ‫ایــن‪ ،‬همــان چیــزی اســت کــه همگــی انتظــار داشــتند برگــزار شــود‪.‬‬ ‫همیــن کــه همگــی دور هــم جمــع شــدند‪ ،‬روش کار کافــه را بــه‬ ‫طــور مختصــر توضیــح دهیــد‪ ،‬هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد را‬ ‫مشــخصی کنیــد و مشــکالتی کــه می خواهیــد همــه درباره شــان‬ ‫بحــث کننــد را مطــرح کنیــد‪.‬‬ ‫فریبــا تصمیــم گرفــت ســالن را یــک ســاعت زودتــر تعطیــل کنــد‬ ‫تــا هم ـه ی اعضــای گــروه بتواننــد حضــور یابنــد‪ .‬او ســه حــوزه ای‬ ‫کــه می تواننــد باعــث پیشــرفت ســالنش شــوند را شناســایی‬ ‫کــرده و پرســش هایش را در ایــن زمینه هــا مطــرح کــرد‪ :‬چگونــه‬ ‫می تــوان تجربــه مشــتری را بهبــود بخشــید‪ ،‬چگونــه می تــوان‬ ‫فــروش محصــول را افزایــش داد و چــه خدمــات دیگــری می تــوان‬ ‫ارائــه داد‪ .‬فریبــا تصمیــم گرفــت کــه هــر میــزی‪ ،‬روی یکــی از ایــن‬ ‫حوزه هــا تمرکــز کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی رویــداد کافــه ی جهانــی را میزبانــی می کنیــد‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫شــرکت کنندگان بخواهید که در هر میزی‪ ،‬روی جنبه های متفاوت‬ ‫ســوال یــا موضــوع خــاص تمرکــز کننــد‪ ،‬یــا می توانیــد از همــه ی‬ ‫شــرکت کنندگان بخواهیــد بــه یــک پرســش اساســی بپردازنــد‪.‬‬ ‫می توانیــد اجــازه دهیــد تــا گفتگــو جریــان خــودش را داشــته‬ ‫باشــد و یــا مثــال فریبــا را دنبــال کنیــد‪ :‬او قاشــق چوبــی را بــه‬ ‫عنــوان «میکروفونــی چوبــی» درون پــارچ قــرار داد‪ .‬اعضــای گــروه‬ ‫بایــد ایــن قاشــق را دور میــز دســت بــه دســت کننــد تــا مطمئــن‬ ‫شــوند کــه همــه فرصــت صحبــت کــردن بــه دســت می اورنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در قالب گروه های کوچک «دورهای» گفتگویی داشته باشید‬ ‫بــراون و ایزاکــز پیشــنهاد می کننــد کــه بایــد حداقــل ســه «دور»‬ ‫گفتگو وجود داشــته باشــد و هر کدام حدود ‪ ۲۰‬دقیقه طول بکشــد‪.‬‬ ‫در پایــان هــر دور‪ ،‬اعضــای گــروه بــه ســراغ میــز دیگــری می رونــد‪.‬‬ ‫فریبــا زمــان محــدودی در اختیــار دارد‪ ،‬بنابرایــن تصمیــم می گیــرد‬ ‫بــرای هــر دور ‪ ۱۵‬دقیقــه کافــی اســت و خــودش هــم نقــش‬ ‫هماهنگ کننــده و زمــان نگ ـه دار را ایفــا می کنــد‪ .‬ایــن شــیوه‪۴۵ ،‬‬ ‫دقیقــه فرصــت گفتگــو بــه او می دهــد کــه ‪ ۳۰‬دقیقــه هــم تســهیل‬ ‫و بازخــورد بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه گــروه او نســبتا کوچــک اســت‪ ،‬تصمیــم می گیــرد بــرای‬ ‫هــر میــز «میزبــان میــز» تعییــن نکنــد‪ .‬میزبــان میــز کســی اســت‬ ‫کــه ســر هــر میــز می ایســتد‪ ،‬شــرکت کنندگان را معرفــی می کنــد‬ ‫و برخــی از ایده هــا یــا مســائل مهمــی کــه بایــد مــورد بحــث قــرار‬ ‫بگیرنــد را عنــوان می کنــد‪ .‬ایــن روش موجــب می شــود بحــث‬ ‫ســریع تر شــروع شــود و بــه هــر گروهــی کمــک می کنــد تــا بــا‬ ‫گفتگــو ارتبــاط برقــرار کــرده و بحــث را اغــاز کنــد‪.‬‬ ‫در عــوض او از هــر گــروه خواســت میزبانــی معرفــی کننــد تــا‬ ‫بــرای مــدت کوتاهــی ســر میــز بایســتد و بــه تازه واردهــا توضیــح‬ ‫دهــد کــه دربــاره ی چــه موضوعــی بحــث شــده اســت‪ ،‬و ســپس‬ ‫ســریعا بــه گــروه خــودش ملحــق شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مطمئن شوید که اطالعات ثبت می شوند‬ ‫در طــول مباحثــه‪ ،‬اعضــای گــروه تشــویق می شــوند تــا یادداشــت‬ ‫برداشــته‪ ،‬طراحــی یــا حتــی نقاشــی کننــد‪ .‬انهــا وقتــی میــز را تــرک‬ ‫می کننــد‪ ،‬بایــد ایــن نوشــته ها یــا نقاش ـی ها را روی میــز بگذارنــد‬ ‫و برونــد‪ .‬افــراد تــازه وارد ایده هــا یــا نکاتــی کــه درباره شــان بحــث‬ ‫شــده را می بیننــد و می تواننــد انهــا را دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫می توانیــد از گروه تــان بخواهیــد کــه ســر هــر میــز یــک نفــر را‬ ‫معرفــی کننــد تــا گفتگوهــا را ثبــت کنــد‪ .‬هــر چنــد ایــن شــخص‬ ‫دیگــر نتوانــد بــه اســانی در مباحثــه شــرکت کنــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه دفترچــه یادداشـت هایی بــه اعضــای گــروه فریبــا داده شــده‪،‬‬ ‫امــا انهــا رومیزی هــای کاغــذی بزرگــی کــه روی میزهــا پهــن شــده را‬ ‫ترجیــح می دهنــد و روی انهــا نقشـه های ذهنــی درســت می کننــد کــه‬ ‫بــا مشــارکت هــر کــدام از گروه هــا مــدام رشــد بیشــتری می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬گفتگوها را جمع اوری کنید و از انها بیاموزید‬ ‫درک و بــه کار گیــری ِ اموخته هــا‪ ،‬کلیــد موفقیــت کافــه اســت‬ ‫و بــراون و ایزاکــز‪ ،‬ایــن مســئله «برداشــت محصــول» توصیــف‬ ‫کردنــد‪ .‬در اینجــا چنــد گزینــه داریــد‪.‬‬ ‫می توانیــد ایــن رویــداد را بــا گــرد هــم اوردن دوبــاره ی کل گــروه‬ ‫بــرای بحــث پیرامــون نظــرات و ایده هــای مشــترک بــه پایــان‬ ‫برســانید‪ .‬یــا اصــا می توانیــد از همــه تشــکر کنیــد‪ ،‬همــه ی‬ ‫ایده هــا و مطالــب را جمــع کــرده و از انهــا بــرای اخــذ تصمیــم‬ ‫نهایــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫قریبــا اعضــای گروهــش را دوبــاره دور هــم جمــع کــرد تــا از ایده هــای‬ ‫موجــود در نقش ـه های ذهنی شــان برداشــت کنــد‪ .‬بعــد هــم برخــی‬ ‫از ایــن ایده هــا را در قالــب برنامـه ای عملیاتــی توســعه خواهــد داد‪.‬‬ ‫یکــی از راه هایــی کــه بــا اســتفاده از ان می توانیــد فراتــر از رویــداد‬ ‫کافــه بــه گفتگــو و تولیــد ایــده ادامــه دهیــد‪ ،‬زاه انــدازی «انجمــن‬ ‫کافــه» انالیــن اســت‪ .‬امــا حتمــا بایــد توجــه داشــته باشــید که چگونه‬ ‫بــر ایــن کار نظــارت می شــود‪ ،‬چــه کســی نظــارت مــی کند‪ ،‬انجــام این‬ ‫کار بــرای چــه امــوری مناســب خواهــد بــود و ایده هایــی کــه از ایــن‬ ‫طریــق تولیــد می شــوند را چگونــه بــه کار خواهیــد گرفــت‪.‬‬ ‫مزیــت اصلــی کافــه ی جهانــی ایــن اســت کــه افــراد را قــادر‬ ‫می ســازید تــا دیدگاه هــای متفاوتــی را بــه اشــتراک بگذارنــد و‬ ‫چیزهایــی جدیــدی را در ایــن فراینــد کشــف کننــد‪.‬‬ ‫برپایــی و راه انــدازی ِ رویــداد کافــه ی جهانــی می توانــد بســیار‬ ‫ســاده و کم هزینــه باشــد‪ .‬می توانیــد کاری کنیــد کــه ایــن رویــداد‬ ‫مفــرح و صمیمــی بشــود و بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬همــه ســطوح ســازمان‬ ‫بــا شــما مشــارکت کننــد‪ .‬همچنیــن فرصتــی اســت بــرای بررســی‬ ‫مســائل‪ ،‬چالش هــا یــا مشــکالت موجــود و در عیــن حــال‪،‬‬ ‫ســازما ن یافته‪.‬‬ ‫در کافـه ی جهانــی می توانیــد محیــط و فرهنــگ ســازمانی جمعــی‬ ‫را توســعه دهیــد‪ ،‬خالقانــه بــه حــل مشــکالت بپردازید و مشــارکت‬ ‫افــراد در گروه تــان را شناســایی کنیــد‪ .‬ایــن کار می توانــد بخــش‬ ‫مفیــدی از برنامـه ی وســیع تر نــواوری عملــی نیــز باشــد‪.‬‬ ‫‪ ۷‬اصل طراحی براون و ایزاکز‬ ‫بــا بــه کار گیــری ِ هفــت اصــل طراحــی بــراون و ایزاکــز‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بســیاری از ایــن مزایــا را بــه دســت بیاوریــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬زمینــه را فراهــم کنیــد‪ .‬وقتــی شــرکت کنندگان‪ ،‬هــدف و‬ ‫پارامترهــای جلســه را بفهمنــد‪ ،‬می تواننــد روی مهم تریــن نــکات‬ ‫گفتگوهــا تمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬فضــای دوســتانه ای ایجــاد کنیــد‪ .‬وقتــی افــراد احســاس امنیت‬ ‫می کننــد‪ ،‬می تواننــد بهتــر فکــر‪ ،‬صحبــت و بهتــر گــوش کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پرســش هایی را مطــرح کنیــد کــه مهــم هســتند‪ .‬مبحثــی را‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه بــا دغدغه هــای زندگــی واقعــی گــروه مرتبــط‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن‪ ،‬بــه افــراد کمــک می کنــد تــا انــرژی جمعــی‪ ،‬بینــش و‬ ‫اقــدام مثبــت تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬همــه را تشــویق بــه مشــارکت کنیــد‪ .‬این طــوری ایده هــای‬ ‫بیشــتری دریافــت می کنیــد و دانــش بیشــتری را بــه اشــتراک‬ ‫می گذاریــد کــه منجــر بــه نتایــج بهتــری می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬چش ـم اندازهای مختلــف را بــه هــم ارتبــاط دهیــد‪ .‬مالقــات بــا‬ ‫افــراد جدیــد و شــنیدن ایده هــا و تجربیــات متفــاوت‪ ،‬اعضای گــروه را‬ ‫از الگوهــای فکــری همیشگی شــان دور کــرده و بــرای انهــا قابل توجه‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬هــر چــه باشــد ایــن کافـه ای «جهانــی» اســت!‬ ‫‪ .۶‬بــرای یافتــن الگوهــا و بینش هــا بــه هم دیگــر گــوش‬ ‫کنیــد‪ .‬بــراون و ایزاکــز‪ ،‬چنیــن اســتدالل می کننــد کــه‬ ‫ کنندگان کافــه‪ ،‬بــا توجــه کــردن بــه موضوعاتــی کــه‬ ‫شــرکت‬ ‫ِ‬ ‫پیــش می ایــد‪« ،‬احســاس می کننــد بــا کل بزرگتــری ارتبــاط‬ ‫برقــرار کرده انــد»‪.‬‬ ‫‪ .۷‬یافته هــای جمعی تــان را بــه اشــتراک بگذاریــد‪ .‬اگــر اظهــارات‬ ‫همــه را ثبــت کنیــد‪ ،‬انهــا می تواننــد دربــاره ی چیزهایــی کــه گفتــه‬ ‫شــده‪ ،‬فکــر کــرده و ایده هــای بیشــتری تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫نقاط ضعف کافه ی جهانی‬ ‫توجه به نقاط ضعف بالقوه ی این رویکرد نیز مهم است‪.‬‬ ‫ـهیل مشــارکت‪ ،‬تعامــل و بــه اشــتراک‬ ‫کاف ـه ی جهانــی بــرای تسـ ِ‬ ‫گــذاری دانــش طراحــی شــده اســت‪ ،‬نــه رســیدن بــه راه حل هــای‬ ‫ســخت و ســریع‪ .‬یعنــی همیشــه ایــن ریســک وجــود دارد‬ ‫کــه بحث هــا‪ ،‬نتیجــه ای مفیدتــر از حــس دوســتانه ای بیــن‬ ‫شــرکت کنندگان نداشــته باشــد! بنابرایــن‪ ،‬تســهیل و پیگیــری ِ‬ ‫ماهرانــه مهــم اســت‪.‬‬ ‫هم زمــان‪ ،‬وسوســه نشــوید کــه وارد فراینــدی بــا مجموعــه ای از‬ ‫نتیجه گیری هــای ذهنــی شــوید کــه انتظــار «پاسـخ هایی» را داشــته‬ ‫باشــند کــه شــما می خواهیــد‪ .‬اگــر چنیــن کاری کنیــد‪ ،‬اعتمــاد اعضای‬ ‫گــروه نســبت بــه خودتــان و دیگــران را از بیــن می بریــد‪ .‬در ضمــن‬ ‫بایــد انتظــارات موجــود دربــاره ی چیســتی و چگونگــی ایده هایــی کــه‬ ‫از ایــن رویــداد منتــج می شــوند را مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫امــا کافــه ی جهانــی را نبایــد بــا عجلــه راه انــدازی کــرد‪.‬‬ ‫اگــر زمــان کمــی در اختیــار داریــد‪ ،‬و مشــکل پرفشــار و‬ ‫پیچیــده ای را بایــد حــل کــرده یــا تصمیمــی دربــاره اش‬ ‫بگیریــد‪ ،‬احتمــاال ایــن فراینــد مناســب شــما نیســت‪ ..‬بــه‬ ‫همیــن شــیوه‪ ،‬اگــر گروهــی قــوی بــا عملکــرد بــاال داریــد‬ ‫کــه اعضــای ان ابتــکار عمــل فوق العــاده ای دارنــد‪ ،‬خــاق‬ ‫هســتند و دانــش خــود را بــه اشــتراک می گذارنــد‪ ،‬نیــازی بــه‬ ‫کاف ـه ی جهانــی نیســت‪ ،‬ایده هــا خودشــان در هــر صــورت‬ ‫جریــان می یابنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫فریب کالهبرداران در ایام محرم را نخورید‬ ‫یکــی از اقدامــات مجرمانــه کالهبــرداران ســایبری در ایــام محــرم و صفــر‪ ،‬ارائــه فایل هــا و ادعیه هــای مذهبــی بــرای دانلــود اســت کــه گاه برخــی از‬ ‫انهــا الــوده بــه بدافــزار بــوده و بــه محــض دانلــود‪ ،‬بــه سیســتم قربانــی نفــوذ کــرده و بــه دنبــال عملــی کــردن اهــداف طــراح و ســرقت اطالعــات اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن کاربــران بایــد نســبت بــه دریافــت فایل هــا از منابــع نا معتبــر دقــت الزم را داشــته باشــند و در هنــگام دانلــود و نصــب ایــن گونــه نرم افزارهــا از‬ ‫دادن مجــوز دسترس ـی های مشــکوک خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬مرداد‬ ‫امنیت‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫در هاله ای از ابهام‬ ‫سرویس امنیت فناوری‬ ‫یکــی از تاثیــر گذارتریــن ســرویس هــای ارائــه در اینترنــت ‪،‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی هســتند کــه بــه نوبــه خــود تحــول شــگرفی را‬ ‫در نظــام اجتماعــی دنیــا ایجــاد کــرده اســت ‪.‬‬ ‫گرایــش بــه شــبکه هــای اجتماعــی و برنامــه هــای پیــام رســان‬ ‫در سراســر دنیــا رو بــه رشــد اســت بــه طــوری کــه هــر روز تعــداد‬ ‫کاربــران شــبکه های اجتماعــی بیشــتر می شــود و شــبکه های‬ ‫ارســال پیــام بیــش از پیــش جــای خــود را در بیــن اپلیکیشـن های‬ ‫تلفن هــای هوشــمند بــاز می کننــد ‪.‬‬ ‫زندگــی در عصــر ارتباطــات و حضــور هم ه جانبه در فضای مجازی‬ ‫بــا اتصــال ســریع بــه شــبکه های اجتماعــی موجــب شــده تــا برخــی‬ ‫افــراد فرصــت طلــب بــا ســوء اســتفاده از ایــن بســتر و نااشــنایی‬ ‫برخــی کاربــران‪ ،‬ایــن فرصــت را تبدیــل بــه تهدیــد بــزرگ نماینــد‪.‬‬ ‫امــا چقــدر می تــوان اطمینــان داشــت کــه مکالمات شــما از طریق‬ ‫یک شــخص ســوم قابل دسترســی نیســت؟‬ ‫یــا عکس هــای خصوصــی کــه رد و بدل می شــوند تنها در دســتگاه‬ ‫تلفن شــما و شــخص گیرنده ذخیره خواهد شــد؟‬ ‫طبــق گفتــه ســازنده هــای ایــن نرم افزارهــا‪ ،‬خود به تمــام اطالعات‬ ‫افــراد از جملــه ادرس ایمیــل‪ ،‬تماس هــای کاربــران (در محیــط نــرم‬ ‫افــزار ) و ‪ ...‬دسترســی دارنــد کــه ایــن امــر موجــب کــم رنــگ شــدن‬ ‫مفهومــی بــه نــام حریــم خصوصــی در فضــای مجــازی شــده اســت‪.‬‬ ‫بایــد بدانیــد کــه وقتــی ایــن برنامــه هــا را در تلفــن خــود نصــب و‬ ‫اجــرا مــی کنیــم اطالعــات شــما روی یــک ســرور ذخیــره نمــی شــود‬ ‫و برخــی شــرکت هــای اینترنتــی و شــبکه هــای اجتماعــی بــزرگ‬ ‫نقایصهستهلینوکس‬ ‫را گوگل می خواهد با‬ ‫افزایشامنیتبهبودبخشد‬ ‫اصالحــات امنیتــی جدیــد در هســته لینوکــس باعــث دشــوار‬ ‫شــدن بهره بــرداری از بیشــتر اســیب پذیری ها مــی شــود‪.‬‬ ‫گــوگل مــی گویــد از لینوکــس در تقریبــا ً همــه چیــزاز کــروم‬ ‫بــوک گرفتــه تــا فضــای ابــری اســتفاده مــی کنــد‪ .‬اکنــون در حــال‬ ‫افزایــش پــاداش بــرای محققــان امنیتــی اســت کــه مــی تواننــد در‬ ‫لینوکــس اســیب پذیری امنیتــی را تشــخیص دهنــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ،2020‬گــوگل پــروژه‬)‪ Capture-the-Flag ‪(CTF‬مبتنــی بــر‬ ‫کنترل بروزرسانی ویندوز ‪10‬‬ ‫خود را در دست بگیرید‬ ‫مجبورنــد بــرای ارائــه خدمــات بهتر‪ ،‬اطالعات شــما را در چند ســرور‬ ‫نگهــداری کننــد ‪ .‬فــرض کنیــد زمانــی کــه بــا شــخصی از طریــق یــک‬ ‫برنامــه ی پیام رســان صحبــت می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت شــخص‬ ‫ســومی از محتــوای ان بــا خبــر شــود‪ ،‬درســت ماننــد ایــن کــه البــوم‬ ‫عکــس هــای شــخصی و خانوادگــی شــما جایــی افتــاده اســت‬ ‫مســلما خطــر ایــن کــه شــخص ســومی ان را بــردارد و عکس هــای‬ ‫ان را بــه دســت اورد در باالتریــن حــد مــی باشــد ‪.‬‬ ‫پــس هــر چــه اطالعــات مــا بیشــتر در جهــان منتشــر شــود‪ ،‬میزان‬ ‫اســیب پذیــری انهــا افزایــش مــی یابــد‪ .‬همیــن مســئله موجــب‬ ‫شــده کارشناســان امنیتــی هشــدار دهنــد کــه هنــگام انتشــار‬ ‫اطالعــات شــخصی در شــبکه هــای اجتماعــی دقــت بیشــتری خرج‬ ‫دهیــد و توجــه بیشــتر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫تمامــی ایــن نقایــص ایــن نکتــه را بــه وضــوح نشــان می دهــد‬ ‫کــه برنامه هــای پیــام رســان اینترنتــی انقدرهــا کــه شــما فکــرش را‬ ‫می کنیــد امــن نیســتند‪.‬‬ ‫بعــاوه هرگونــه اطالعاتــی هرقــدر بی اهمیــت و زودگــذر نیــز بــه‬ ‫نظــر برســد‪ ،‬بــرای همیشــه در شــبکه اینترنــت ذخیــره خواهــد شــد‬ ‫و حــذف نمــی شــوند و مــی تواننــد مــورد اســتفاده اژانــس هــای‬ ‫اطالعاتــی کشــور هــای بیگانــه و یــا هکــر هــا قــرار گیرنــد‬ ‫بــا در نظــر داشــتن ایــن نــکات‪ ،‬کاربــران برنامه هــای پیــام رســان‬ ‫‪ Kubernetes‬را بــه نــام ‪ kCTF‬اجــرا کــرده اســت کــه بــه محققــان‬ ‫اجــازه مــی دهــد بــه نمونــه هــای ‪Google Kubernetes Engine‬‬ ‫‬)‪ ‪(GKE‬متصل شــوند و ســعی کنند انها را هک کنند تمامی ســعی‬ ‫و تــاش هایــی کــه تاکنــون موفقعیــت امیــز بــود بــه کشــف اســیب‬ ‫پذیــری در هســته لینوکــس بــوده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون گــوگل مجموعــه ای از اقدامــات کاهشــی و اصالحاتــی‬ ‫امنیتــی ایجــاد کــرده اســت کــه معتقــد اســت بهره بــرداری از بیشــتر‬ ‫اســیب پذیری ها و سوءاســتفاده هایی کــه در ســال گذشــته‬ ‫دریافــت کــرده اســت را دشــوارتر می کنــد‪ .‬گــوگل اعــام کــرده اســت‬ ‫کــه تــا ‪ 133337‬دالر بــه هکرهایــی کــه مــی تواننــد ایــن کاهــش ها‬ ‫و اصالحــات امنیتــی جدیــد را شکســت دهنــد پــاداش خواهــد داد‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ 21000‬دالر اضافــی بــرای اکســپلویت های جدیــد ارائــه‬ ‫می کنــد کــه اخریــن هســته لینوکــس را بــه خطــر می انــدازد و‬ ‫‪ 21000‬دالر دیگــر بــرای هکرهایــی کــه می تواننــد «بــه وضــوح»‬ ‫کاهش هــای اکســپلویت ازمایشــی ان را در نمونــه سفارشــی ان‬ ‫دور بزننــد‪ ،‬ارائــه می کنــد‪ .‬ایــن کل جوایــز را تــا حداکثــر ‪133337‬‬ ‫دالر بــه ارمغــان مــی اورد‪.‬‬ ‫پــروژه ‪ kCTF‬بــر یافتــن اکســپلویت هــای جدیــد در برابــر هســته‬ ‫موبایلــی می تواننــد بــا انجــام کارهــای ذیــل از لــو رفتــن اطالعــات‬ ‫و مکالمــات شخصی شــان و در دســترس قــرار دادن اطالعــات بــه‬ ‫هکرهــا در امــان باشــند ‪:‬‬ ‫از موبایل هایتــان بــا برنامه هــای امنیتــی و رمــز هــای عبــور‬‫پیچیــده محفاظــت کنیــد ‪.‬‬ ‫اگــر چــه هکرهــا بــه ســختی می تواننــد بــه برخــی از اطالعــات تلفــن‬ ‫همــراه شــما دسترســی پیــدا کننــد اما اگــر برای تلفن های هوشــمند‬ ‫یــا ســایر وســایلتان ارتباطی تــان رمــز عبــور نگذاریــد‪ ،‬هــر فــرد عــادی‬ ‫بــه ســرعت می توانــد تمــام اطالعــات شــما را بــه دســت بیــاورد‪.‬‬ ‫از فرســتادن اطالعــات حســاس و مهــم از طریــق نــرم افزارهــای‬‫پیــام رســان پرهیــز کنیــد ‪.‬‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــی و هرگونــه عکــس شــخصی از جملــه‬ ‫اطالعاتــی اســت کــه بایــد از ارســال انهــا از طریــق ایــن برنامــه هــا‬ ‫خــودداری کنیــد و در تلفــن همــراه نگــه داری نکنیــد ‪ ،‬چــون ممکن‬ ‫اســت گوشــی شــما بــه ســرقت و یــا مفقــود شــود ‪.‬‬ ‫از اتصــال بــه اینترنــت وای فــای (‪ )WiFi‬عمومــی و ارســال‬‫پیام هــای شــخصی از طریــق ان خــودداری کنیــد ‪.‬‬ ‫هکرهــا از طریــق کاربرانــی کــه بــه شــبکه اینترنــت عمومــی‬ ‫متصــل شــده اند بــه راحتــی می تواننــد بــه اطالعــات شــما‬ ‫دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫بــه جــای اســیب پذیــری هــای جدیــد تاکیــد دارد‪ .‬گــوگل مشــتاق‬ ‫اســت تــا بــرای هســته لینوکــس کــه در اندرویــد‪ ،‬کــروم بــوک‬ ‫و بارهــای کاری ‪ Google Cloud‬اســتفاده مــی شــود‪ ،‬حفاظــت‬ ‫ایجــاد کنــد‪ .‬گــوگل همچنیــن پــس از معرفــی ایــن محــدوده‬ ‫پــاداش بــه طــور موقــت در مــاه فوریــه ‪ ،‬اکنــون بیــن ‪ 20000‬تــا‬ ‫‪ 91337‬دالر بــرای بهــره بــرداری هــای هســته جدیــد بــه طــور‬ ‫نامحــدود ارائــه مــی دهــد ‪.‬‬ ‫یکــی از کارشناســان گــوگل می گوید‪:‬به جــای اینکــه صرفــا ً‬ ‫در مــورد وضعیــت فعلــی هســته های پایــدار بیاموزیــم‪ ،‬از‬ ‫نمونه هــای جدیــد بــرای درخواســت از جامعــه بــرای کمــک بــه‬ ‫ارزیابــی ارزش کاهش هــای امنیتــی اخیــر و ازمایشـی تر اســتفاده‬ ‫می کنیم‪.‬بــا پــروژه‪ ، kCTF‬مــا در حــال ایجــاد خــط لولــه ای بــرای‬ ‫تجزیــه و تحلیــل‪ ،‬ازمایــش‪ ،‬انــدازه گیــری و ایجــاد کاهــش هــای‬ ‫امنیتــی هســتیم تــا بــا کمــک جامعــه امنیتــی‪ ،‬هســته لینوکــس‬ ‫را تــا انجــا کــه مــی توانیــم ایمــن کنیــم‪ .‬امیدواریــم بــا گذشــت‬ ‫زمــان‪ ،‬ایــن کار را انجــام دهیــم‪ .‬قــادر بــه ایجــاد کاهــش هــای‬ ‫امنیتــی اســت کــه بهــره بــرداری از اســیب پذیــری هــای هســته‬ ‫لینوکــس را تــا حــد امــکان ســخت مــی کنــد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫با ارزیابی کیفی شماره ‪ 1401/1‬خ ش ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫اداره کل پســت اســتان خراســان شــمالی درنظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای واگــذاری کلیــه امــور خدماتــی‪،‬‬ ‫نظافتــی‪ ،‬باربــری ‪،‬‏نامــه رســانی و امــور مرتبــط خــود را درســطح اســتان بــه شــرکتهای خدماتــی واجــد صالحیــت مــورد تاییــد‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‏اجتماعی بشــماره فراخوان ‪ 2001001377000001‬را از طریق ســامانه الکترونیکی دولت(ســتاد)‬ ‫بــه ادرس‏‪www.setadiran.ir‬‏ برگــزار نمایــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1401/05/23‬می باشد‪.‬‏‬ ‫مهلــت زمــان دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت‪ :‬ســاعت ‪11‬صبــح روز یــک شــنبه مــورخ ‪ 1401/05/23‬لغایــت روز ‏پنــج شــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1401/05/27‬ســاعت ‪ 19‬‏‪.‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 8‬صیح روز شنبه مورخ ‪. 1401/06/12‬‏‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز شنبه مورخ ‪ . 1401/06/12‬‏‬ ‫شماره تماس دستگاه مناقصه گذار‪ :‬تلفن‪05832237369 :‬‏‬ ‫‏‪-1‬‏تضمیــن شــرکت در مناقصــه (ارجــاع کار) ‪ :‬بــر اســاس اییــن نامــه تضمیــن شــماره ‪/123402‬ت‪ 50659‬ه مــورخ‬ ‫‏‏‪ 94/09/22‬‏‬ ‫‏‪-2‬‏هزینه درج اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‏‬ ‫اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‏‬ ‫مرکز تماس ‪ 021 -41934‬دفتر ثبت نام ‪ 05832225955‬داخلی ‪ 510‬مروتی‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪587‬‬ ‫((کمیسیون معامالت اداره کل پست استان خراسان شمالی))‏‬ ‫اجــازه ندهیــد یــک بروزرســانی ناگهانــی وینــدوز‪ ،‬شــما را‬ ‫غافلگیــر کنــد‪ .‬وینــدوز ‪ 10‬را بــرای کنتــرل نحــوه و زمــان نصــب‬ ‫به روزرســانی های وینــدوز پیکربنــدی کنیــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت بــا وینــدوز ‪ 10‬سیاســت تهاجمــی تــری را‬ ‫بــرای بــروز نگــه داشــتن سیســتم عامــل اتخــاذ کــرده اســت‪.‬‬ ‫بروزرســانی های سیســتم بــه تدریــج مطابــق بــا مشــخصات‬ ‫ســخت افزار سیســتم رایانــه منتشــر می شــوند‪( .‬ابتــدا‬ ‫رایانه هــای جدیدتــر بــه روز رســانی هــا را دریافــت مــی کننــد‪).‬‬ ‫هنگامــی کــه مایکروســافت رایانــه شــما را بــرای بروزرســانی‬ ‫انتخــاب می کنــد‪ ،‬فایل هــای الزم به طــور خــودکار توســط‬ ‫‪ Windows Update‬دانلــود می شــوند و طبــق تنظیمــات‬ ‫بروزرســانی و امنیــت شــما نصــب می شــوند‪ .‬اگــر انتظــار‬ ‫بروزرســانی را نداریــد‪ ،‬ایــن کار می توانــد ناخوشــایند باشــند‪،‬‬ ‫بنابرایــن مایکروســافت چندیــن گزینــه را در اختیــار شــما قــرار‬ ‫می دهــد تــا انهــا را تــا حــد امــکان مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید‬ ‫گزینــه هــای لیســت شــده در اینجــا در وینــدوز ‪ 10‬پــرو‬ ‫موجــود هســتند‪ .‬اگــر سیســتم عامــل شــما ‪Windows‬‬ ‫‪ Home 10‬اســت‪ ،‬اطالعــات و گزینــه هــای موجــود در‬ ‫تنظیمــات ‪ Windows Update‬را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫تنظیم کنید که به روزرسانی های شما چه زمانی رخ دهد‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد تنظیمــات در مــورد زمــان بنــدی و رفتــار‬ ‫‪ Windows Update‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ Settings‬را بــاز کنیــد‪ :‬منــوی ‪ Start‬خــود را بــاز و روی نمــاد‬ ‫چــرخ دنــده کلیــک کنیــد‪ .‬یــا ‪ Win + X‬را فشــار دهیــد (کلیــد‬ ‫وینــدوز را نگــه داریــد و ‪ X‬را فشــار دهیــد) و تنظیمــات را از‬ ‫منــوی ‪ Power User Tasks‬انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫تنظیمات ‪ Windows Update‬خود را باز کنید‪:‬‬ ‫از نمــای خانــه تنظیمــات‪Update & Security‬را انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ .‬بایــد اخریــن مــورد روی صفحــه باشــد‪.‬‬ ‫در نمــای ‪ Update & Security، Windows Update‬را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ساعات فعالیت خود را تنظیم کنید‪:‬‬ ‫‪ Active Hours‬پنجــره زمانــی اســت کــه وینــدوز‬ ‫بروزرســانی ها را روی رایانــه شــما نصــب نمی کنــد‪.‬‬ ‫ساعات فعال خود را مشاهده یا تغییر دهید‪:‬‬ ‫در تنظیمــات ‪Windows Update، Change active‬‬ ‫‪ hours‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ساعت شروع و پایان ساعت فعال خود را تنظیم کنید‪.‬‬ ‫پس از اتمام کار‪ ،‬روی ‪ Save‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید‬ ‫ســاعات فعــال شــما نمــی توانــد بیشــتر از ‪ 18‬ســاعت‬ ‫باشــد‪ .‬وینــدوز ‪ 10‬بــرای نصــب اپدیــت هــا حداقــل بــه یــک‬ ‫پنجــره شــش ســاعته نیــاز دارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اشــکالی‬ ‫نــدارد کــه ســاعات فعــال خــود را روی ‪ 5:00‬صبــح تــا ‪11:00‬‬ ‫بعــد از ظهــر تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫گزینه های راه اندازی مجدد خود را تغییر دهید‪:‬‬ ‫در گزینه های ‪ ،Restart Options‬می توانید ‪Schedule a time‬‬ ‫کنیــد تــا رایانه تــان مجــددا ًراه انــدازی شــده و یــک به روزرســانی در‬ ‫انتظــار را نصــب کنیــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد اعالن هــای بیشــتری‬ ‫را نشــان دهیــد تــا قبــل از راه انــدازی مجــدد برنامه ریزی شــده بــه‬ ‫شــما اطــاع داده شــود‪.‬‬ ‫گزینه های راه اندازی مجدد خود را تغییر دهید‪:‬‬ ‫در تنظیمــات ‪ ،Windows Update‬گزینــه ‪ Restart‬را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای تنظیــم روز و ســاعت بــرای نصــب به روزرســانی‬ ‫بعــدی‪ Schedule a time ،‬را فعــال کنیــد‪ .‬ســپس‪ ،‬زمانــی‬ ‫را انتخــاب کنیــد کــه بــرای حداقــل یــک ســاعت‪ ،‬نیــازی بــه‬ ‫اســتفاده از رایانــه نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــرای دریافــت اعــان وینــدوز در مــورد راه انــدازی هــای‬ ‫برنامه ریــزی شــده‪ ،‬نمایــش بیشــتر اعــان هــا را فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫به روزرسانی ها را با گزینه های پیشرفته متوقف کنید‪:‬‬ ‫بــا اســتفاده از ‪ ،Advanced Options‬می توانیــد روی تمــام‬ ‫به روزرســانی های وینــدوز‪ ،‬تــا پنــج هفتــه‪»press pause« ،‬‬ ‫را فشــار دهیــد‪ .‬پــس از اتمــام زمــان‪ ،‬بــه روزرســانی ها از ســر‬ ‫گرفتــه مــی شــوند‪ .‬توقــف موقــت به روزرســانی ها می توانــد‬ ‫یــک پنجــره زمانــی در اختیــار شــما قــرار دهــد کــه می توانیــد‬ ‫مطمئــن شــوید کــه به روزرســانی هرگــز اعمــال نمی شــود‪.‬‬ ‫برای توقف موقت به روزرسانی ها‪:‬‬ ‫در تنظیمــات بروزرســانی وینــدوز‪.Advanced Options ،‬‬ ‫را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ Pause updates‬را فعــال کنیــد‪ .‬هــر زمــان کــه بخواهیــد‬ ‫مــی توانیــد انهــا را بــه صــورت دســتی لغو‪-‬مکــث نمائیــد‪ .‬ایــن‬ ‫بــه طــور خــودکار پــس از ‪ 35‬روز از ســر گرفتــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫تاریخچه بروزرسانی خود را مشاهده کنید‪:‬‬ ‫بــرای مشــاهده تاریخچــه همــه بروزرســانی های اعمــال شــده‬ ‫در رایانــه‪ ،‬از جملــه خالصه هــای مختصــر و شــماره های شناســه‬ ‫به روزرســانی منحصربه فــرد‪:‬در تنظیمــات ‪Settings—Windows‬‬ ‫‪ Update، View installed update history‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫نکته ای در مورد بروزرسانی ویندوز‪:‬‬ ‫مایکروســافت ســعی کرده به روزرســانی های ســخت گیرانه تر‬ ‫و منظم تــر را بــه عنــوان اســتراتژی تقویــت وینــدوز ‪ 10‬اتخــاذ‬ ‫کنــد‪ .‬به روزرســانی ها بــرای امنیــت کســب وکار و داده هــای‬ ‫شــخصی شــما مهــم هســتند‪ .‬بــرای اینکــه بروزرســانی هــای‬ ‫وینــدوز را در برنامــه خــود بگنجانیــد‪ Windows Update ،‬را‬ ‫همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد پیکربنــدی کنیــد‪.‬‬ ‫اطالعات بیشتر از مایکروسافت‪:‬‬ ‫بــرای اطالعــات دقیــق دربــاره یــک بروزرســانی خــاص یــا‬ ‫مشــاهده ارشــیو توصیه هــای امنیتــی مایکروســافت‪ ،‬از راهنمای‬ ‫به روزرســانی امنیتــی ‪ Microsoft TechNet‬بازدیــد کنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای پارک جنگلی قرق‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -587‬سال هشتم‬ ‫‪-587-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/18‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪18 - 2022 //‬‬ ‫‪// 16‬اوت‬ ‫‪16-- 1401 //05‬‬ ‫سه شنبه ‪05//25‬‬ ‫‪83‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫تبیینجاودانگی‬ ‫و حقانیت قیام امام‬ ‫حسین علیه السالم‬ ‫مینودشت و زیبای هایش‬ ‫روستای ساسنگ شهرستان مینودشت‬ ‫ساســنگ‪ ،‬روســتایی در قســمتی از بلنــدای جنگل هــای هیرکانــی‬ ‫(ارتفــاع ‪۹۰۰‬متــری از ســطح دریــا) اســت‪.‬‬ ‫ساســنگ روســتایی بــا قدمتــی چنــد صــد ســاله کــه اهالــی ان‬ ‫اصالــت‪ ،‬ســادگی و مهربانــی خویــش را همچنــان حفــظ کرده انــد‪.‬‬ ‫اثــاری از قزلباش هــا کــه در دوران صفویــه زندگــی می کردنــد در‬ ‫ایــن روســتا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساســنگی ها از دو طایفــه مصطفی لــو و قــول هســتند‪.‬این روســتای‬ ‫ییالقــی در ‪ ۲۲‬کیلومتــری شهرســتان مینودشــت واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫بافــت روســتا ســنتی اســت کــه باعــث گردیــد جذابیتــش را بــرای‬ ‫شهرنشــینان دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ساســنگ بــه شــغل دامپــروری‪ ،‬تولیــد محصــوالت دامــی‪،‬‬ ‫زعفــران‪ ،‬عســل و صنایــع دســتی مختلــف از جملــه پــرورش پیلــه‬ ‫ابریشــم و ابریشــم بافی مشــغولند‪.‬‬ ‫روســتای ساســنگ بــه دلیــل موقعیــت خــاص ان دارای ســه اقامتــگاه‬ ‫بــوم گردی(ساســنگ‪-‬بام ساسنگ‪-‬نارســیس)در حــال فعالیــت مــی‬ ‫باشــد کــه گردشــگران زیــادی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های دینی ( زیارتگاهها و امامزاده ها ) ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ان کــه یــک شهرســتان‬ ‫تاریخــی و کهــن مــی باشــد ‪ ،‬یــک ســرزمین مذهبــی بــا مردمانــی‬ ‫بســیار متدیــن و مومــن اســت‪ ،‬کــه دارای امامــزاده هــا و زیارتگاههــای‬ ‫بســیاری مــی باشــد‪ ،‬کــه همگــی انهــا مــورد احتــرام و تکریــم عمــوم‬ ‫مــردم منطقــه و محــل رجــوع و زیــارت شــیفتگان اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امامزاده جعفر ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در داخــل شــهر مینودشــت و در محلــه پســرک‬ ‫قــرار دارد ‪ ،‬و بــارگاه شــهیدان انقــاب اســامی نیــز در محوطــه ان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬اهالــی محــل و مســافران امــام رضــا ( ع ) همــه روزه بــه زیــارت ان‬ ‫بزرگــوار می اینــد ‪ ،‬محوطــه زیارتــگاه جــدول بنــدی و باغ هــای مشــجر ان‬ ‫را احاطــه کــرده اســت ‪ .‬ایــن زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب کرامــات و مــورد‬ ‫توجــه علمــا و بــزرگان دیــن منطقــه می باشــد‪ .‬دارای مســجد و شبســتان‬ ‫و گازکشــی اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امام عبداله روستای ده عبداله ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال غربــی مینودشــت و در‬ ‫روســتای ده عبدالــه از توابــع بخــش مرکــزی قــرار دارد‪ .‬مقبــره ان در کنــار‬ ‫قبــور مســلمین و شــهیدان انقــاب اســامی واقــع اســت‪ .‬اهالــی منطقــه‬ ‫بعلــت داشــتن کرمــات و معجــزات فــراوان بــه زیــارت می اینــد‪.‬‬ ‫امامزاده اسحاق روستای قلمی ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 7‬کیلومتــری شــهر مینودشــت و در‬ ‫روســتای قلمــی از توابــع بخــش مرکــزی قــرار دارد‪ .‬ایــن امامــزاده در‬ ‫کنــار جــاده ترانزیــت تهــران – مشــهد قــرار دارد‪ .‬نســبت ایشــان بــا ‪6‬‬ ‫واســطه بــه امــام جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫امامزاده موسی روستای بازگیر ‪:‬‬ ‫زیارتــگاه امامــزاده موســی در جنــوب غربــی روســتای بازگیــر‬ ‫و در ‪ 3‬کیلومتــری شــمال غربــی مینودشــت واقــع اســت ایشــان یکــی از‬ ‫پانصــد نفــر از ســادات و یــاران امامــزاده یحیــی بــن زیــد بــوده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫پــس از شــهادت وی توســط دشــمنان دیــن بــه شــهدت رســیدند‪ .‬نســبت‬ ‫ایشــان بــا چنــد واســطه بــه حضــرت موســی بــن جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه سکینه خاتون ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در روســتای قلعــه قافــه از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫مینودشــت قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬و بــا شــهر مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه‬ ‫دارد‪ .‬زیارتــگاه ســکینه خاتــون فاقــد شــجره نامــه بــوده و برابــر بــا اظهــارات‬ ‫بــزرگان و معتمدیــن ‪ ،‬نســبت ایشــان بــه امــام حســین (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫تبییــن جاودانگــی و حقانیــت قیــام امــام حســین علیــه‬ ‫الســام از دیــدگاه عالمــه محمــد تقــی جعفــری و برخــی از‬ ‫اندیشــمندان برجســته جهــان‬ ‫یل الل ّـه ِ اَمْوَاتـًـا بـَلْ اَح ْیــاء‬ ‫ْســب َ َّ‬ ‫ن قُتِلُــوا ْ فِــی َ‬ ‫وَال َ تَح َ‬ ‫ن الَّذِیـ َ‬ ‫ســب ِ ِ‬ ‫ن؛« ایــه ‪ 169‬ســوره ال عمــران»‬ ‫ع ِنـد َ رَب ِّهِـ ْ‬ ‫م یرْز َقُــو َ‬ ‫خداونــد متعــال مــی فرمایــد کســانی کــه شــهید مــی شــوند و‬ ‫جسمشــان از بین می رود‪ ،‬ارتباطشــان با محیط قطع نمی شــود‬ ‫و یــک رزق جدیــد بــه او عطــا مــی شــود و ان رزق حیــات طیبــه‬ ‫اســت‪.‬‏شــهدا زنــده انــد چــه بــه روح و چــه بــه جســم و شــاهد‬ ‫ان اینکــه تمامــی ائمــه معصومیــن مــا همگــی شــهید شــدند‪ ،‬در‬ ‫صورتــی کــه همــه انهــا زنــده هســتند و بــه پیــروان‪ ،‬دوســتداران و‬ ‫دلــداگان خــود‏لطــف ‪ ،‬مهربانــی و انــان را یــاری میدهنــد‪.‬‬ ‫عالمــه محمــد تقــی جعفــری رحمــت اللــه علیــه مــی فرمایــد‪:‬‬ ‫قــدر ایــن جریــان را کــه هــر ســال شــما را چنیــن ملکوتــی‬ ‫تحریــک میکنــد‪ ،‬بدانید‪ .‬داســتان حســین‪ ،‬خیلی مهم اســت‪.‬‬ ‫ایــن حادثــه غصــه‏نیســت بلکــه موتــور و محــرک تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫انچــه کــه تمــام نمیشــود‪ ،‬داســتان حســین اســت‪ .‬ایــن‬ ‫داســتان تــا بقــای دهــر باقــی اســت‪ .‬تــا زمانــی که انســان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تــا زمانــی کــه انســان از بیــن نــرود‪ ،‬تــا زمانــی کــه افتــاب‬ ‫میدرخشــد‪ ،‬داســتان‏حســین بــه بقــای خــود ادامه میدهــد و از‬ ‫بیــن نخواهــد رفــت‪ .‬ایــن حســین کیســت؟‬ ‫امــام حســین علیــه الســام در مختصرتریــن کالم‪ ،‬فرزنــد‬ ‫صاحــب نهــج البالغــه اســت کــه دائرالمعــارف فرهنــگ عالــم‬ ‫اســت‪ .‬فرزنــد یگانــه دخــت پیامبــر حضــرت فاطمــه زهرا ســام‬ ‫اللــه علیهــا اســت‪.‬‏کــه افتخــار عالــم و ادم و فخــر زنــان و‬ ‫بشــریت بــوده و هســت‪ .‬او فرزنــد اگاهــی و ازادی و زندگــی‬ ‫بــرای زندگــی اســت‪.‬‬ ‫حســین‪ ،‬یعنی کســی که صورت ســازیها و تمام حق کشــیها‬ ‫و بیدادگریهــا و حیلــه گریهــای را کــه بــه نــام اییــن مقــدس‬ ‫اســام بــه دســت جــادان میگســاری ماننــد یزیدبــن معاویــه‬ ‫رایــج شــده‏بــود‪ ،‬در روی ریــگ هــای ســوزان دشــت نینــوا بــا‬ ‫یــک ضربــه الهــی متالشــی ســاخت‪.‬‬ ‫اســتاد عالمــه محمــد تقــی جعفــری معتقــد اســت حادثــه‬ ‫کربــا ‪ ،‬تابلویــی مانــدگار بــرای بشــریت بــه یــادگار نهــاد کــه‬ ‫ارزشــهای انســانی در متــن ان بــه زیبایــی بــه نمایــش درامــد‪.‬‬ ‫عاشــورا برجســته‏ترین صحنــه نمایــش حضــور خــدا در زندگــی‬ ‫انســان بــود‪ .‬حســین بــن علــی علیــه الســام موقعــی کــه‬ ‫می خواســت از مکــه خــارج شــود فرمــود‪..« :‬اال فمــن کان فینــا‬ ‫بــاذال ًمهجتــه و موطنــا ًعلــی لقــاء‏اللــه نفســه فلیرحــل معنــا‬ ‫غــدا ًفانـ ّـی راحــل مصبحــا ًان شــاء اللــه»‬ ‫ازادی اسرا؛‬ ‫پیروزی رشادت و غیرت‬ ‫بیســت و ششــمین روز از مردادمــاه یــاداور بازگشــت ســرافرازانه ازادگان بــه میهــن در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۶۹‬و فرصتــی بــرای مــرور رشــادت های ایــن غیــور مــردان اســت‪.‬‬ ‫روز ‪ ۲۶‬مــرداد ســال ‪ ۱۳۶۹‬باالخــره جمهــوری اســامی ایــران بــا ســربلندی توانســت‬ ‫رزمندگانــی را کــه مجاهدانــه از دیــن و شــرف و خــاک کشــور دفــاع کــرده و در دســت دشــمن‬ ‫اســیر شــده بودنــد‪ ،‬بــه وطــن بازگردانــد‪ .‬در ایــن روز اولیــن گــروه ازادگان پــس از ســال ها‬ ‫اســارت در زندان هــای رژیــم بعــث عــراق بــا ســرافرازی بــه کشــور بازگشــتند‪ .‬ازادگان‪ ،‬ازاده‬ ‫نامیــده شــدند‪ ،‬چــرا کــه از قیــد نفــس رهایــی یافتــه بودنــد‪ .‬اســرا در برابــر همــه فشــارهای‬ ‫جســمی و روحــی دشــمنان ایســتادند و روابــط اجتماعــی جامعــه کوچــک اردوگاهی خــود را بر‬ ‫پایــه اخــاق حســنه بنــا نهادنــد و از شــکنجه های مــزدوران بعــث هراســی بــه خــود راه ندادنــد‪.‬‬ ‫انهــا‪ ،‬صبورتــر از ســنگ صبــور و راضی تریــن افــراد بــه قضــای الهــی بودنــد‪ ،‬اســرای‬ ‫ایرانــی از چنــد نقطــه مــرزی بــا تشــریفات وارد کشــور شــدند‪ .‬ســتاد رســیدگی بــه امــور‬ ‫ازادگان کــه در ‪ ۲۲‬مــرداد ‪ ۶۹‬تشــکیل شــده بــود‪ ،‬تبــادل حــدود ‪ ۵۰‬هــزار ازاده را بــا‬ ‫همیــن تعــداد اســیر عراقــی و بــا هماهنگــی دســتگاه های دیگــر برعهــده گرفـت‬ بــا ایــن‬ ‫تفــاوت کــه اســرای انهــا نظامــی و اســرای ایرانــی بیشــتر بســیجی و غیرنظامــی بودنــد‪.‬‬ ‫ن بــه خــاک وطــن‪ ،‬بوســه بــر خــاک ایــران و‬ ‫ن پ ـس‬ از‬ رســید ‬‬ ‫نخســتین واکنــش ازادگا ‬‬ ‫ـ اینــک اگاه باشــید! کســی کــه میخواهــد نفــس و جانــش‬ ‫را امــاده دیــدار خــدا کنــد‪ ،‬بــا مــا حرکــت کنــد‪ .‬مــا بامــدادان‬ ‫حرکت خواهیم کرد‪ .‬انشــاء الله‪ ،‬امام حســین علیه الســام‬ ‫نمی فرمایــد کــه‏میخواهــم بــه دیــدار مــرگ بــروم‪ ،‬نمــی فرمایــد‬ ‫انجــا میرویــم کــه از هســتی خــارج شــویم و بــه کرانــه نیســتی‬ ‫برســیم‪ ،‬بلکــه میفرمایــد اگــر کســی مثــل مــا اشــتیاق دیــدار‬ ‫خــدا را دارد‪ ،‬مــن صبــح‏حرکــت خواهــم کــرد‪ ،‬بــا مــن بیایــد‪...‬‬ ‫کمــی زمــان را نــگاه نکنیــد‪ .‬لحظــات‪ ،‬گاهــی بــوی ابدیــت‬ ‫میدهــد‪ .‬ادم احســاس میکنــد کــه اگــر ان روز تمــام دنیــا از‬ ‫حرکــت حســین بــن علــی علیــه الســام جلوگیــری میکردنــد‬ ‫و میگفتنــد‪:‬‬ ‫یــا ابــا‏عبداللــه قطعــا ً کشــته خواهــی شــد‪ ،‬میگفــت‪« :‬ا َ‬ ‫فبالمــوت تخوفنــی» ایــا مــرا از مــرگ میترســانید؟ اراده او تکیه‬ ‫بــه جــای دیگــر داشــت‪ .‬اراده او منبعــث از انگیزههــای زودگــذر‬ ‫مادیــات نبــود‪.‬‏حســین علیــه الســام گفت‪ :‬میخواهــم ‪ ،‬چون‬ ‫او میخواهــد‪.‬‬ ‫‏ عالمــه محمــد تقــی جعفــری رحمت الله علیه معتقد اســت‬ ‫که ما نیز میتوانیم به ســعادت دســت یابیم و در همســایگی‬ ‫خــدا مســکن گزینیــم و عالــم را بیحضــور خــدا نبینیــم‪ .‬مــا‬ ‫نیــز می‏توانیــم تنهــا مخاطــب خــود را خــدا بدانیــم ‪ .‬او اشــک‬ ‫برحســین را بــر ایــن ادعــا بــه گواهــی میگیرد‪.‬تحلیــل اشــک بــر‬ ‫حســین‪ ،‬در رفتــن بــه ســوی خــدا راهگشاســت و امیدبخــش‪.‬‏‬ ‫بــه هنــگام ارتبــاط عاطفــی بــا حســین‪ ،‬مــا اخــاص را در اوج‪،‬‬ ‫تجربــه میکنیــم‪ .‬مــا تنهــا بــه عشــق حســین اشــک میریزیــم‬ ‫گــواه جاودانگــی امــام حســین علیــه الســام ‪ ،‬گواهــی‬ ‫اندیشــمندان از سراســر جهــان در همــه اعصــار اســت‪:‬‬ ‫ماهاتمــا گانــدی (رهبــر اســتقالل هنــد)‪ :‬مــن زندگــی امــام‬ ‫حســین‪ ،‬ان شــهید بــزرگ اســام را بــه دقــت خوانــد ‏ه ام و‬ ‫توجــه کافــی بــه صفحــات کربــا نمــود ‏ه ام و بــر مــن روشــن‬ ‫شــده اســت کــه اگــر‏هندوســتان بخواهــد یــک کشــور پیــروز‬ ‫گــردد‪ ،‬بایســتی از سرمشــق امــام حســین پیــروی کنــد ‪.‬‏‬ ‫واشــنگتن ایروینــگ (مــورخ امریکایــی) ‪ :‬بــرای امــام حســین‬ ‫(ع) ممکــن بــود کــه زندگــی خــود را بــا تســلیم شــدن بــر اراده‬ ‫یزید نجات بخشــد‪ ،‬لیکن مســیولیت پیشــوا و نهضت بخش‬ ‫ریختــن اشــک شــوق بــود‪ .‬زیــارت مرقــد مطهــر امــام خمینــی (ره) هم‏چنیــن بیعــت بــا‬ ‫حضــرت ایــت‏اللــه خامن ـه ای‪ ،‬از نخســتین برنامه هــا و اقدامــات مشــترک ازادگان بــود‪.‬‬ ‫ســتاد رســیدگی بــه امــور ازادگان در ســال ‪ ۶۹‬تبــادل بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار ازاده و بــه‬ ‫همیــن تعــداد اســیر عراقــی را انجــام داد‪ .‬ایــن ســتاد بــا الهــام از رهنمودهــای رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بیــش از ‪ ۲۷۰‬واحــد ســتادی در سراســر کشــور تشــکیل داد و ارائــه‬ ‫خدمــات بــه ازادگان را در زمینه هــای گوناگــون اغــاز کــرد و در زمینــه اشــتغال نیــز‬ ‫توانســت نزدیــک بــه ‪ ۹۶‬درصــد (بیــش از ‪ ۳۶‬هــزار نفــر) از ازادگان را در دســتگاه های‬ ‫دولتــی و غیردولتــی مشــغول بــه کار کنــد‪ .‬در زمینــه تحصیــل تــا ســال ‪ ،۱۳۷۵‬بیــش از‬ ‫‪ ۵‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر از ازادگان موفــق بــه راهیابــی و تحصیــل در موسســات عالــی کشــور‬ ‫شــده کــه از ایــن عــده ‪ ۳۶۵‬نفــر در رشــته پزشــکی‪ ،‬دندانپزشــکی و داروســازی و ‪۴۰۶‬‬ ‫نفــر در رشــته های مهندســی و ســایر رشــته ها پذیرفتــه شــدند‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری دربــاره ازادگان چنیــن می گوینــد‪« :‬یکــی از چیزهایــی کــه شــما و‬ ‫دل هایتــان را زنــده نگــه می داشــت‪ ،‬پــر امیــد نگــه می داشــت‪ ،‬یــاد ان چهــره و روحیــه‬ ‫پرصالبــت امــام عزیزمــان بــود‪ .‬ان‏بزرگــوار هــم خیلــی بــه یــاد اســرا بودنــد‪ .‬حــال پــدری را که‬ ‫فرزندانــش بــه ایــن شــکل از او دور شــده باشــند‪ ،‬راحــت می شــود فهمیــد‪ .‬مســاله اســارت‬ ‫ت فرزنــدان ایــن ملــت امتحــان دیگــری بــود کــه ملــت مــا بــا موفقیــت ان را بــه‬ ‫طوالنــی مــد ‬‬ ‫انجــام رســانده و اســرای مــا هماننــد ملــت ایــران‪ ،‬از خــود ازادمردی نشــان دادند و ســرانجام‬ ‫بــا موفقیــت و ســرافرازی بــه وطــن بازگشــتند‪ .‬شــما در دوران اســارت‪ ،‬شــرایط ســختی را‬ ‫گذراندیــد‪ ،‬امــا در عیــن حــال بــا حفــظ دیــن و اعتقــادات و دلبســتگی خــود بــه اســام‪ ،‬امــام‬ ‫و انقــاب‪ ،‬موجــب افتخــار و ابرومنــدی ملــت خــود در برابــر دشــمن شــدید‪».‬‬ ‫پیــام رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــه مناســبت ســالروز بازگشــت ازادگان بــه‬ ‫میهــن اســامی‬ ‫معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــا صــدور پیامــی ‪۲۶‬‬ ‫مردادمــاه روز بازگشــت ازادگان بــه میهــن اســامی را بــه همــه ازادگان ســرافراز و‬ ‫اســام‏اجــازه نمــی‏داد کــه او یزیــد را بــه عنــوان خالفــت‬ ‫بشناســد‪ .‬او بــه زودی خــود را بــرای قبــول هــر ناراحتــی و‬ ‫فشــاری بــه منظــور رهــا ســاختن اســام از چنــگال بنــی امیــه‬ ‫امــاده ســاخت‪ ،‬و در‏زیــر افتــاب ســوزان ســرزمین خشــک‪ ،‬و‬ ‫در روی ریــگ هــای تفتیــده عربســتان روح حســین فناناپذیــر‬ ‫اســت‪.‬ای پهلــوان وای نمونــه شــجاعت وای شهســوار مــن‪،‬ای‬ ‫حســین ‪..!.‬‬ ‫جــرج جــرداق (دانشــمند و ادیــب مســیحی) ‪ :‬وقتــی یزیــد‪،‬‬ ‫مــردم را تشــویق بــه قتــل حســین و مامــور بــه خونریــزی مــی‬ ‫‏کــرد‪ ،‬انــان میگفتنــد‪« :‬چــه مبلغ میدهی؟ «‪.‬اما انصار حســین‬ ‫بــه او‏گفتنــد‪ :‬مــا بــا تــو هســتیم؛ اگــر هفتــاد بــار کشــته شــویم‪،‬‬ ‫بــاز میخواهیــم در رکابــت جنــگ کنیــم و کشــته شــویم‪.‬‬ ‫انتــوان بــارا (نویســنده مســیحی)‪ :‬اگــر حســین از ان مــا بــود‪،‬‬ ‫در هــر ســرزمینی بــرای او بیرقــی بــر میافراشــتیم و در هــر‬ ‫روســتایی بــرای او منبــری بــر پــا مینمودیــم و مــردم را بــا نــام‬ ‫‏حســین بــه مســیحیت فــرا میخواندیــم)‪:‬‬ ‫نیکلســون (خاورشــناس معــروف)‪ :‬بنــی امیــه‪ ،‬ســرکش‬ ‫و مســتبد بودنــد‪ ،‬قوانیــن اســامی را نادیــده انگاشــتند و‬ ‫مســلمین را خــوار نمودنــد‪ ...‬و‪ ،‬چــون تاریــخ را بررســی کنیــم‪،‬‬ ‫گوید‪:‬دیــن بــر ‏ضــد فرمانفرمایــی تشــریفاتی قیــام کــرد و‬ ‫حکومــت دینــی در مقابــل امپراتــوری ایســتادگی نمــود‪ .‬بنابــر‬ ‫ایــن‪ ،‬تاریــخ از روی انصــاف حکــم میکنــد که خون حســین (ع)‬ ‫بــه گــردن بنــی امیــه‏اســت‪.‬‬ ‫ســام خدا برشــما باد‪ .‬تا ما هســتیم و تا شــب و روز هســت‪،‬‬ ‫بــار الهــا از تــو توفیــق می‏طلبیــم همــواره در راهــی باشــیم کــه‬ ‫پیشــوایان الهــی کــه بــرای مــا معین فرمــودی بودهانــد‪ .‬بار الها‬ ‫از تــو‏مســئلت داریــم مــا نیــز همیشــه یــارو یــاور حــق باشــیم و‬ ‫دشــمن اشــتی ناپذیــر باطــل‪ .‬مــا نیــز همیشــه امــاده و یــار و‬ ‫یــاور عــدل باشــیم‪ ،‬دشــمن اشــتی‏ناپذیر ظلــم و ظالــم‪ ،‬بار الها‬ ‫از تــو‏می‏خواهیــم امــت اســام را امتــی ســازی کــه در راهــی‬ ‫ی رونــد و‬ ‫کــه پیغمبــر راهنمــای بزرگــت بــه انهــا نشــان داده مـ ‏‬ ‫در ایــن راه از هیــچ گونــه جانبــازی و فــداکاری دریــغ ندارنــد ‪.‬‬ ‫و السالم علیکم و رحمت الله و برکاته‬ ‫مصیب کوهی مشایخ‬ ‫خانواده هــای گرانقــدر انهــا تبریــک و تهنیــت گفــت‪.‬‬ ‫متن پیام سعید اوحدی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«روز ‪ ۲۶‬مــرداد مــاه ‪ ۱۳۶۹‬میهــن اســامی شــاهد حضــور ازادگان ســرافرازی بــود کــه‬ ‫پــس از ســال ها اســارت در زندان هــای رژیــم بعــث عــراق‪ ،‬قــدم بــه خــاک پــاک وطــن‬ ‫نهادنــد‪ .‬صالبــت ایثــار و رشــادت ازادگان عزیــز چــه در دوران دفــاع مقــدس و چــه در‬ ‫ســال های اســارت‪ ،‬بــرگ زریــن دیگــری در تاریــخ ایثارگــری اســت کــه عظمــت ایثارگــران‬ ‫ایــن مــرز و بــوم را بــه جهانیــان و بــه ویــژه قدرت هــای اســتکبار نشــان داد‪ .‬ازادگان‬ ‫عزیــز بــا تاســی از ســیره سیدالشــهدا (ع) بــه عنــوان نمــاد حریــت و ازادگــی در تاریــخ‬ ‫پــر شــکوه اســام‪ ،‬بــار دیگــر ازادگــی‪ ،‬شــرافت و اصالــت در پرتــو ارزش هــای اســام و‬ ‫انقــاب را در جهــان دربنــد اســتکبار و ســتم معنــا کردنــد‪.‬‬ ‫روز باشــکوه بازگشــت افتخارافریــن و پرمهــر و بــا صالبــت ازادگان عزیــز را بــه میهــن‬ ‫اســامی گرامــی می داریــم و بــر ســیره انــان در ایثــار و ایثارگــری در بســتر فرهنــگ غنــی‬ ‫ایثــار و شــهادت فخــر می ورزیــم‪ .‬بی شــک بخــش بزرگــی از اســتواری تاریــخ باعظمــت‬ ‫و ســترگ انقــاب و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران مدیــون ایــن اســتقامت‬ ‫عزتمندانــه ازادگان و ایثارگــران اســت‪ .‬بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری‪« :‬عــزت‪،‬‬ ‫قــدرت و صدرنشــینی هــر ملــت در تاریــخ بــه مجاهــدت فرزندانــش بســتگی دارد و‬ ‫اســتقامت پیــروز عزیــزان ازاده ملــت ایــران را در صــدر نشــانده اســت»‪.‬‬ ‫بازگشــت ازادگان ســرافراز نمــاد خودبــاوری‪ ،‬اســتواری و بــه ثمــر نشســتن ســال ها تــاش و‬ ‫ثبــات قــدم و مداومــت در مســیر نیــل بــه ارمان هــای اســام و انقالب و حقانیت مــا در نبرد با‬ ‫دشــمن بــود‪ .‬بــه رغــم گذشــت ســالیان هنــوز هــم کام مــردم عزیــز و انقالبــی ایــران از حــاوت‬ ‫ایــن رخــداد فرخنــده شــیرین اســت‪ .‬در ایــن روز بــزرگ و بــه یــاد ماندنــی شــان و منزلــت همــه‬ ‫ازادگان عزیــز و خانواده هــای گرانقدرشــان کــه در راه دفــاع از وطــن و پاسداشــت ارزش هــای‬ ‫اســامی و انقالبــی رنــج اســارت را بــه جــان خریدنــد همچنیــن یــاد و خاطــره همــه ازادگان‬ ‫شــهید از جملــه ســید ازادگان حجــت االســام ابوترابــی را گرامــی می داریــم‪».‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!