روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 586 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 586

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 586

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 586

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪82 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 24‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 15-‬اوت ‪ /17-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪586‬‬ ‫کالف سر در گم‏‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫درامد باالی‬ ‫کشت درخت‬ ‫پالونیا‬ ‫‪3‬‬ ‫متقاضی پساب‬ ‫تصفیه خانه گرگان‬ ‫ افزایشفعالیتمددجویان‬ ‫شهروندان از ارسال مدارک‬ ‫نوغانداری‬ ‫خودداری کنند‬ ‫کمیته امداد در امر‬ ‫‪4‬‬ ‫سامانه رتبه بندی معلمان از ‪۲۶‬‬ ‫مرداد ً‬ ‫رسما اغاز به کار خواهد کرد‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش گفــت‪ :‬ســامانه رتبه بنــدی معلمــان از امــروز بازشــده اســت‬ ‫و بـ ه صــورت ازمایشــی همــکاران می تواننــد کارهــای خــود را انجــام دهنــد‪ ،‬امــا از ‪۲۶‬‬ ‫مردادمــاه ســامانه به صــورت رســمی شــروع بــه کار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬یوســف نــوری در گفت وگویــی تلویزیونــی اظهــار کــرد‪ :‬محــور تحول‬ ‫در اموزش وپــرورش معلــم اســت و یکــی از کارهایــی کــه بــرای معلمــان بایــد انجــام‬ ‫شــود ان اســت کــه معلــم در موقعیتــی قــرار بگیــرد تــا بتوانــد بــه افزایــش کیفیــت‬ ‫نظــام تعلیــم و تربیــت کمــک کنــد‪ .‬الیحــه رتبه بنــدی فرهنگیان براســاس ســند تحول‬ ‫بنیادیــن نوشته شــده اســت و اجــرای ان در طــول ایــن ســال ها بــا موانعــی مواجه شــد‬ ‫کــه نهایتــا ًدر ســال گذشــته الیحــه خامــی از ســوی دولــت دوازدهــم بــه مجلــس ارائــه‬ ‫شــد کــه دولــت تامیــن مالــی نشــده بــود‪ .‬پــس از روی کار امــدن دولــت ســیزدهم‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل این کــه برنامــه دولــت اجــرای قانــون رتبه بنــدی معلمــان بــود و بــه دلیــل اینکــه‬ ‫ایــن الیحــه دولــت قبــل تامیــن مالــی نشــده بــود‪ ،‬می توانســت ان را پــس بگیــرد‪ ،‬امــا‬ ‫دولــت ایــن کار را نکــرد و بــا همــکاری مجلــس بــرای ســال ‪ ۱۴۰۱‬بودجـه ای بــرای الیحــه‬ ‫رتبه بنــدی معلمــان‪ ،‬مصــوب شــد‪.‬‬ ‫سامانه رتبه بندی از ‪ ۲۶‬مردادماه در دسترس معلمان قرار خواهد گرفت‬ ‫وی‪ ،‬قانــون رتبه بنــدی معلمــان را در راســتای ارتقــاء نظــام تعلیــم و تربیــت و‬ ‫صالحیت هــای معلمــی و ایجــاد رقابــت در نظــام تعلیــم و تربیــت و بهبــود معیشــت‬ ‫فرهنگیــان دانســت و افــزود‪ :‬در مــورد قانــون رتبه بنــدی فرهنگیــان فقــط نبایــد‬ ‫موضــوع ســوم ان دیــده شــود و کلیــت ایــن قانــون کــه بــه نفــع نظــام تعلیــم و تربیــت‬ ‫اســت بایــد بیــان شــود‪.‬‬ ‫نــوری بابیــان این کــه پــس از رفــع ایــرادات ایین نامــه اجرایــی رتبه بنــدی معلمــان‬ ‫کــه توســط کمیســیون تلفیــق مجلــس اعالم شــده بــود‪ ،‬ایــن ایــرادات اصــاح شــد‬ ‫و در پانزدهــم مردادمــاه ســال جــاری ایین نامــه اجرایــی رتبه بنــدی معلمــان نهایــی‬ ‫شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ســامانه رتبه بنــدی معلمــان هم اکنــون بــرای تعــدادی از معلمــان‬ ‫به صــورت ازمایشــی بازشــده اســت تــا مــدارک خــود را در ان بارگــذاری کننــد و‬ ‫فرایندهــای ان انجــام گیــرد و پــس از بررســی و رفــع مشــکالت‪ ،‬از بیســت و ششــم‬ ‫مردادمــاه‪ ،‬ســامانه رتبه بنــدی فرهنگیــان بــرای تمامــی معلمــان بازخواهــد شــد تــا‬ ‫مــدارک خــود را در ان بارگــذاری کننــد‪.‬‬ ‫مذاکــره بــا ســازمان برنامه وبودجــه بــرای اضافــه پرداخت هــای رتبه بنــدی به صــورت‬ ‫علی الحســاب‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ســازمان برنامه وبودجــه مذاکراتــی صــورت گرفتــه اســت تــا بخشــی‬ ‫از اضافــه پرداخت هــای ناشــی از رتبه بنــدی تــا زمانــی کــه رتبه هــای معلمــان به طــور‬ ‫کامــل مشــخص شــود به صــورت علی الحســاب بــه معلمــان پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش خاطرنشــان کــرد‪ :‬برخــی از تاخیرهایــی کــه در اجــرای قانــون‬ ‫رتبه بنــدی معلمــان بــه وجــود امــد بــه دلیــل ایــن بــود کــه تعــدادی از فرهنگیــان‬ ‫شــامل ایــن قانــون نمی شــدند کــه بــا اصالحاتــی کــه در قانــون صــورت گرفــت و‬ ‫رفت وبرگشـت هایی کــه پیــدا کــرد‪ ،‬انــان نیــز مشــمول ایــن قانــون شــدند و در حــال‬ ‫حاضــر بیــش از ‪ ۸۰۰‬هــزار نفــر از معلمــان‪ ،‬مشــمول قانــون رتبه بنــدی فرهنگیــان‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه اقدامــات تحولــی در یــک ســال گذشــته در وزارت اموزش وپــرورش‪ ،‬اشــاره و‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬وزارت اموزش وپــرورش بایــد سیاسـت ها و برنامه هــای خــود را بر اســاس‬ ‫فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری برنامه ریــزی کند‪ .‬یکــی از اولویت هــای رهبر معظم‬ ‫انقــاب اجــرای ســند تحــول بنیادیــن اموزش وپرورش اســت‪ ،‬لذا یکــی از اولویت های‬ ‫اموزش وپــرورش اجــرای ســند تحــول بنیادیــن اموزش وپــرورش بــود و اولیــن اقــدام‬ ‫تحولــی ایجــاد تحــول در مرکــز ثقــل اموزش وپــرورش یعنــی تربیت معلــم و دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان به عنــوان متولــی ایــن امــر بــود‪.‬‬ ‫درصدد بهبود نسبت هیات علمی به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان هستیم‬ ‫‪5‬‬ ‫هویتی به سایرین‬ ‫عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم ادامــه داد‪ :‬دانشــگاه فرهنگیــان ابتــدا مراکــز‬ ‫تربیت معلــم بــوده اســت کــه در دهــه‪ ۹۰‬بــه دانشــگاه تبدیل شــد‪ ،‬اما این دانشــگاه از‬ ‫همــان ابتــدای کار دارای مشــکالت و نقایصــی بــود کــه یکــی از اصلی تریــن ان هــا‪ ،‬کم‬ ‫بــودن نســبت اســتاد بــه دانشــجو اســت کــه در حــال حاضــر بــه ازای هــر‪ ۱۱۰‬دانشــجو‬ ‫یــک عضــو هیئت علمــی در ایــن دانشــگاه حضــور دارد‪ ،‬درحالی کــه کــه در برنامــه‬ ‫ششــم توســعه دانشــگاه ها بایــد بــه ازای هــر‪ ۲۰‬دانشــجو یــک اســتاد داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن نســبت در دانشــگاه های دیگــر حداکثــر ‪ ۱‬بــه ‪ ۲۴‬اســت‪ ،‬لــذا‬ ‫اولیــن کاری کــه بــرای بهبــود شــرایط دانشــگاه انجــام شــد‪ ،‬جــذب هیئت علمــی در‬ ‫ایــن دانشــگاه بــود کــه بــا همــکاری وزارت علــوم و ریاســت جمهــوری ایــن نســبت در‬ ‫حــال تغییــر اســت‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۱۰۰۰‬دکتر معلم در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫نــوری از قصــد اموزش وپــرورش بــرای جــذب هــزار نفــر دکتــر معلــم‪ ،‬در دانشــگاه‬ ‫ش و پــرورش در ایــن دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان و ‪ ۳۰۰‬نفــر از نخبــگان در خــارج از امــوز ‬ ‫خبــر داد و اظهــار کــرد‪ :‬در اموزش وپــرورش ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬دکتــر معلــم وجــود دارد‬ ‫کــه از بیــن ان هــا هــزار دکتــر معلــم برتــر بــرای دانشــگاه فرهنگیــان جــذب خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬جــذب دکتــر معلمــان ایــن مزیــت را دارد کــه ایــن افــراد در مدرســه مشــغول‬ ‫بــه تحصیــل بوده انــد و زیســت بوم اموزش وپــرورش و مدرســه و کالس درس را‬ ‫به خوبــی می شناســند و قابلیــت انتقــال بهتــری از فضــای اموزش وپــرورش و مدرســه‬ ‫را بــرای دانشــجو معلمــان دارنــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد اقــدام تحولــی بعــدی در دانشــگاه فرهنگیــان گفــت‪ :‬دانشــجویان‬ ‫ایــن دانشــگاه تاکنــون ازمــون جامــع نمی دادنــد یــا توانایی هــای ان هــا در مــورد‬ ‫فنــاوری اطالعــات ارزیابــی نمی شــد کــه اکنــون ایــن کار بــا نرم افزارهــای رشــته های‬ ‫ب شــده اســت کــه هــر دانشــجو معلــم‬ ‫تخصصی شــان ازمــوده خواهــد شــد و تصویـ ‬ ‫بــرای گواهــی صالحیــت معلمــی بایــد حتما ًازمون جامع اســتاندارد بدهــد و ‪ ۶‬مهارت‬ ‫را داشــته باشــد تــا بتوانــد گواهــی صالحیت هــای معلمــی را اخــذ نمایــد‪ ،‬لــذا اگــر ایــن‬ ‫فارغ التحصیــان گواهــی صالحیــت معلمــی نداشــته باشــند نمی تواننــد از مزایــای‬ ‫رتبه بنــدی معلمــان بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقات ورزشی معلمان پس از ‪ ۱۴‬سال وقفه‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش افــزود‪ :‬مســابقات فرهنگــی و ورزشــی معلمــان ‪ ۱۴‬ســال بــود‬ ‫کــه انجــام نمی شــد‪ ،‬امــا امســال باهمــت همــکاران بــار دیگــر احیــا شــد کــه رویــداد‬ ‫بــزرگ و خوبــی در جامعــه اموزش وپــرورش بــود‪.‬‬ ‫کمک ‪ ۳۴۰۰‬میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز‬ ‫عضــو کابینــه دولــت مردمــی گفــت‪ :‬خیریــن ســال گذشــته ‪ ۳۴۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫هزینــه کردنــد‪ ،‬امســال هــم نیــز ‪ ۸۰۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار پیش بینــی کرده انــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص هزینــه مــدارس دولتــی و غیردولتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــدارس‬ ‫بــه ســه دســته؛ دولتــی‪ ،‬غیردولتــی و مــدارس خــاص تقســیم می شــوند‪ .‬دربــاره‬ ‫مــدارس غیردولتــی اگــر تخلفــی صــورت گرفتــه اســت بــا توجــه بــه شــهریه هایی‬ ‫کــه بــه نســبت بــه هــر مدرســه تعییــن کرده ایــم‪ ،‬مــردم می تواننــد اعتــراض خــود را‬ ‫اعــام کننــد و حتمــا ًبــه ان رســیدگی می شــود‪ .‬یکــی از شــاخص های تعییــن شــهریه‬ ‫مــدارس‪ ،‬موفقیت هــای مــدارس در ســال های گذشــته اســت کــه شــورای مــدارس‬ ‫غیردولتــی ایــن ارقــام و قیمت هــا را بــرای مــدارس تعییــن کرده انــد و امســال در‬ ‫ایــن رابطــه مشــکل نداریــم‪ .‬تاکنــون بیــش از ‪ ۴۰‬مدرســه بــه دلیــل بعضــی تخلفــات‬ ‫شناسایی شــده اند‪.‬‬ ‫نــوری ادامــه داد‪ :‬مــورد دوم‪ ،‬مــدارس دولتــی خــاص هســتند مثــل مــدارس ســمپاد؛‬ ‫کــه هزینــه ثبــت نــام کمــی از والدیــن می گیرنــد کــه میانگیــن کشــوری ‪ ۳‬میلیــون‬ ‫تومــان اســت کــه بــه ‪ ۴۰‬درصــد افــراد تخفیف هایــی نیــز تعلــق می گیــرد‪.‬‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش تصریــح کــرد‪ :‬بایدکیفیــت تمــام مــدارس را افزایــش دهیــم‬ ‫و همــه در مــدارس باکیفیــت درس بخواننــد‪ .‬وجــود مــدارس غیردولتــی ازنظــر کمــی‬ ‫کمــک بــه اموزش وپــرورش اســت‪ ،‬امــا اگــر بررســی شــود اختالفاتــی را ایــن موضــوع‬ ‫در کشــور بــه وجــود اورده اســت‪ .‬در دنیــا مــدارس ابتدایــی غیردولتــی و خصوصــی‬ ‫به نــدرت داریــم و به نوعــی مــا در جهــان خــاص هســتیم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امســال ‪ ۷۵‬درصــد قبولی هــای مــا دولتــی بــود‪ ،‬امــا متاســفانه در‬ ‫جامعــه گفتــه می شــود ســمپاد دولتــی نیســت‪ ،‬درحالی کــه مــدارس اســتعدادهای‬ ‫درخشــان نیــز دولتــی محســوب می شــود‪ .‬بــرای مردم ذهنیت اشــتباهی ایجــاد کردند‬ ‫کــه مــدارس ســمپاد غیردولتــی هســتند‪.‬‬ ‫می گفتند اجازه‬ ‫پخش نخواهی گرفت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫مهمترین جهت گیری دولت‬ ‫سیزدهم مردمی بودن است‬ ‫رئیــس جمهــور مردمــی بــودن را اصلی تریــن جهت گیــری دولــت ســیزدهم خوانــد و گفــت‪ :‬بــه‬ ‫عنــوان گفتمــان اصلــی دولــت مردمــی بــودن و عدالــت محــوری‪ ،‬نیازمنــد تبییــن دقیــق اســت‪.‬‬ ‫ایــن را بایــد جامعــه درک کنــد کــه در اقتصــاد‪ ،‬سیاســت‪ ،‬فرهنــگ و ســایر عرصه هــا مردمــی‬ ‫بــودن چــه معنایــی می توانــد داشــته باشــد و حامــل کــدام مولفه هــای عملکــردی اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه هیــات دولــت بــا اشــاره بــه نامگــذاری ‪ ۲۳‬مــرداد بــه‬ ‫عنــوان روز مقاومــت اســامی در تقویــم رســمی کشــور‪ ،‬بــا پاسداشــت مفهــوم بلنــد و متعالــی‬ ‫مقاومــت‪ ،‬گفــت‪ :‬تجربــه تاریخــی بــه مــا می گویــد کــه ملت هــای جهــان هــر کجــا در مواجهــه بــا‬ ‫جریــان ســلطه و اســتکبار‪ ،‬راه مقاومــت و ایســتادگی را در پیــش گرفتنــد‪ ،‬توفیــق پیــدا کردنــد و‬ ‫بــه عــزت و اســتقالل رســیدند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور‪ ،‬گفتمــان مقاومــت را تنهــا راهــکار ِ موثــر ِ غلبــه بــر مســائل جهــان اســام بــه ویــژه‬ ‫مســاله فلســطین دانســت و بــا گرامیداشــت نــام و یــاد ســرداران بــزرگ مقاومــت‪ ،‬شــهیدان حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی و حــاج حســین همدانــی‪ ،‬گفــت‪ :‬ملــت ایــران و همــه ازادیخواهــان منطقــه و‬ ‫جهــان قــدردان رادمــردی و مجاهــدت فرماندهــان و رزمنــدگان مقاومــت هســتند‪.‬‬ ‫رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنانش «مردمــی بــودن» را اصلی تریــن جهت گیــری دولــت‬ ‫ســیزدهم خوانــد و گفــت‪ :‬مردمــی بــودن و عدالــت محــوری بــه عنــوان گفتمــان اصلــی دولــت‪،‬‬ ‫نیازمنــد تبییــن دقیــق اســت‪ .‬جامعــه بایــد ایــن را بدانــد کــه مردمــی بــودن در اقتصــاد‪ ،‬سیاســت‪،‬‬ ‫فرهنــگ و ســایر عرصه هــا چــه معنایــی دارد و حامــل کــدام مولفه هــای عملکــردی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت ســازمان های مردم نهــاد در اداره کشــور‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬امــروز بســیاری از تشــکل ها‪ ،‬ســمن ها و چهره هــای معتمــد مردمــی کــه در ســاحت های‬ ‫مختلــف اجتماعــی فعالیــت دارنــد امــاده کمــک بــه دولــت هســتند و نبایــد از توانمندی هــا و‬ ‫ظرفیت هــای انهــا در ارتقــای خدمت رســانی بــه احــاد جامعــه غفلــت شــود‪.‬‬ ‫رئیســی همچنیــن از گروه هــای جهــادی و بســیج مردمــی بــه عنــوان گروه هــای مرجــع در‬ ‫جامعــه یــاد کــرد کــه می تواننــد در صحنه هــای مختلــف حضــور موثــر داشــته و بــار بزرگــی از‬ ‫دوش دولــت و دولتمــردان بردارنــد‪.‬‬ ‫ضــرورت تبییــن دســتاوردهای دولــت در اســتانه اولیــن ســالگرد اغــاز بــه کار دولــت مردمــی‪،‬‬ ‫دیگــر محــور مهــم ســخنان رئیــس جمهــور در جلســه هیــات دولــت بــود‪ .‬رئیســی ارتبــاط مســتمر‬ ‫بــا مــردم‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت رســانه ای موجــود در کشــور و اطالع رســانی دقیــق و کامــل بــه‬ ‫مــردم را گام مکمــل سیاس ـت ها و اقدامــات دولــت خوانــد و گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه دشــمنان‬ ‫و بدخواهــان کشــور‪ ،‬بــه کمــک ابزارهــای رســانه ای و جریان ســازی های دروغیــن‪ ،‬بــه دنبــال‬ ‫نفــی کارامــدی نظــام اســامی هســتند‪ ،‬بی اعتنایــی بــه افــکار عمومــی یــا انفعــال در ایــن زمینــه‬ ‫خطایــی نابخشــودنی اســت‪ .‬همــه دســتگاه ها بایــد ارتبــاط موثــری بــا مــردم برقــرار کننــد و‬ ‫مســتمرا اقدامــات و دســتاوردهای خــود را بــه ســمع و نظــر انــان برســانند‪.‬‬ ‫رئیســی در ادامــه بــه موضــوع پیشــرفت های کشــور در حــوزه علــم و فنــاوری پرداخــت و بــا‬ ‫اشــاره بــه ارتقــای ســطح علمــی دانشــگاه های کشــور و افزایــش حمایت هــا از شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در ایــن دولــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیــان توفیقــات دولــت در چنیــن عرصه هایــی‪ ،‬هــم‬ ‫بــرای مــردم امیدافریــن اســت و هــم انگیــزه خدمــت در همــکاران دولــت را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫«بیمــه فعــاالن بخــش صنایــع دســتی» از جملــه موضوعــات مطــرح در نشســت امــروز هیــات‬ ‫دولــت بــود کــه رئیــس جمهــور پــس از اســتماع گــزارش وزیــر میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی‪ ،‬بــه وزرای مرتبــط در ایــن زمینــه ماموریــت داد بــرای حــل مشــکل بیمــه فعــاالن‬ ‫ایــن حــوزه را تصمیم گیــری کننــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز یکشنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪62.550.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.660.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,650,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,553,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪586‬‬ ‫خبر‬ ‫رمز موفقیت کارافرینی‪،‬‬ ‫مهارت اموزی است‬ ‫کارافرینــی مفهومــی اســت کــه همــواره همــراه بشــر‬ ‫بــوده و بــه عنــوان یــک پدیــده نویــن نقــش موثــری را‬ ‫در توســعه و پیشــرفت اقتصــادی خانــوار و در نتیجــه‬ ‫کشــورها یافتــه اســت بــه طــوری کــه در اقتصــاد رقابتــی‬ ‫و مبتنــی بــر بــازار امــروزه دارای نقــش کلیــدی اســت از‬ ‫ایــن تضمیــن حیــات و بقــاء کشــورها نیازمنــد نــواوری‪،‬‬ ‫ابــداع و خلــق محصــوالت و خدمــات جدیــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان نقــش امــوزش هــای مهارتــی در توســعه‬ ‫کارافرینی بسیار پررنگ است‪.‬نیروی انسانی مهمترین‬ ‫ســرمایه هــر کســب و کار اســت و کســب و کارهــا را‬ ‫نیروهــای انســانی قــوی و توانمنــد رشــد مــی دهنــد‪.‬‬ ‫گــر شــما تمــام دانــش و تکنولــوژی الزم را بــرای رشــد‬ ‫کســب و کارهــا داشــته باشــید امــا نیــروی انســانی‬ ‫کارامــد نداشــته باشــید بــه جایــی نخواهیــد رســید‪.‬‬ ‫عمومــا کارامدتریــن نیروهــا عــاوه بــر علــم و دانــش ‪،‬‬ ‫ماهــر نیــز هســتند‪.‬مهارت امــوزی در توســعه کســب‬ ‫و کارهایــی کــه توســط کارافرینــان احــداث شــده انــد‬ ‫نقــش کلیــدی بــازی مــی کنــد‪.‬‬ ‫در شهرســتان گــرگان جوانــی ‪ ۲۷‬ســاله توانســته‬ ‫بــا تلفیــق تکنولوژی‪،‬مهــارت و ســرمایه گــذاری‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬محصولــی را تولیــد کنــد و‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬نفــر را مشــغول کار کــرده اســت‪.‬‬ ‫مهــران محمــدی کارافریــن گرگانــی تولیــد کننــده انــواع‬ ‫وال پســت هــای مــدرن بــرای مقــاوم ســازی ســاختمان‬ ‫هــا در برابــر زمیــن لــرزه اســت کــه بــا کمــک و یــاری‬ ‫مربیــان امــوزش فنــی و حرفــه ای شهرســتان گــرگان‬ ‫در خصــوص تامیــن نیــروی انســانی ماهــر و دوره دیــده‬ ‫در مراکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای‪ ،‬تولیــد و بازاریابــی‬ ‫و فــروش توانســته در ســطح کشــور در تولیــد ایــن‬ ‫محصــول مهــم بــه عنــوان یــک برنــد معرفــی شــود‪.‬‬ ‫شــرکت مهــران پــوالد بــه عنــوان کارگاه مهــارت امــوزی‬ ‫در محیــط کار واقعــی‪ ،‬نیروهــای انســانی شــاغل در ایــن‬ ‫شــرکت را بــا کمــک مربیــان اداره کل امــوزش فنــی و‬ ‫حرفــه ای اســتان گلســتان در خصــوص بــه روزرســانی‬ ‫مهــارت هــا‪ ،‬امــوزش مــی دهــد‪.‬‬ ‫حمــزه کرایلــو مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان‬ ‫گلســتان ضمــن بازدیــد از کارگاه هــای تولیــدی شــرکت‬ ‫مهــران پــوالد‪ ،‬در خصــوص تامیــن نیروهــای انســانی ماهر‬ ‫و کمــک بــه گســترش تولیــد محصــول قــول مســاعد داد‪.‬‬ ‫رویداد ملی تانا هفته‬ ‫جاری در گلستان‬ ‫برگزار خواهد شد‬ ‫رئیــس پــارک علم و فناوری گلســتان از برگــزاری رویداد‬ ‫بــزرگ تانــا (توســعه اکوسیســتم نــواوری اســتان ها) در‬ ‫راســتای رفــع نیازهــای فناورانــه دســتگاه های اجرایــی و‬ ‫بخــش خصوصــی در روز چهارشــنبه ‪ 26‬مــرداد ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫ایــن اســتان خبــر داد‪.‬رویــداد ملــی تانــا هفتــه جــاری در‬ ‫گلســتان برگــزار خواهــد شــد‬ ‫دکتــر مهــدی غفــاری بــا بیــان اینکــه قــرار دادن‬ ‫دســتگاه های دولتــی و بخــش خصوصــی در کنــار هــم‬ ‫بــرای احصــاء نیازهــا و ارائــه راهکارهــای مناســب هــدف‬ ‫اصلــی از برگــزاری رویــداد تانــا اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن رویداد‬ ‫برای ســومین بار در کشــور به میزبانی اســتان گلســتان‬ ‫ت شــهرک های صنعتــی‬ ‫و بــا همــکاری ایــن پــارک‪ ،‬شــرک ‬ ‫و شــتابدهنده اینومکــث برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر غفــاری تصریــح کــرد‪ :‬کلیــه واحدهــای فنــاور و‬ ‫صاحبان ایده از جمله دانشــجویان‪ ،‬اســاتید‪ ،‬نخبگان و‬ ‫شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان می تواننــد بــرای ارائــه‬ ‫راه حــل جهــت رفــع نیازهــای فناورانــه در حوزه هایــی از‬ ‫قبیــل انــرژی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬ای تــی و الکترونیــک‬ ‫و ‪ ...‬در ایــن رویــداد شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر غفــاری خاطرنشــان ســاخت‪ :‬روز چهارشــنبه ‪26‬‬ ‫مــرداد ‪ 1401‬رویــداد مذکــور برگــزار خواهــد شــد و صاحبــان‬ ‫ایــده در حضــور داوران‪ ،‬روســای پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫کشــور و نماینــدگان وزارت علــوم بــه ارائــه راه حل هــای‬ ‫مــورد نظــر بــرای حــل مشــکالت خواهنــد پرداخــت‪.‬‬ ‫دکتــر غفــاری در ادامــه بــا اشــاره بــه تســهیالت مالــی‬ ‫کــه بــه صاحبــان ایده هــای برگزیــده ارائــه خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــه برگزیــدگان ایــن رویــداد مبلــغ ‪30‬‬ ‫میلیــون تومــان حمایت هــای بالعــوض پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری گلســتان‪ 300 ،‬میلیــون تومــان تســهیالت در‬ ‫گردش(درصــورت عقــد قــرارداد نهایــی) و ‪ 100‬میلیــون‬ ‫تومــان تســهیالت در قالــب تســهیالت طــرح شــهید‬ ‫احمــدی روشــن پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سکونت اپارتمانی‬ ‫در حــال حاضــر اول ایــن کــه جمعیــت شهرنشــین غلبــه محسوســی‬ ‫بــر جمعیــت روســتا نشــین پیــدا کــرده و ســنت هایی کــه بــه پایــداری‬ ‫‏خانواده هــا می انجامیــد نیــز کمرنــگ شــده و از همــه مهمتــر ایــن کــه‬ ‫ســکونت دراپارتمان هایــی بــا مســاحت زیــر ‪ 100‬متــر و روزافزونــی‬ ‫‏مخــارج زندگــی موجــب گردیــده کــه فرزنــداوری بــه عنــوان دلیــل اصلی‬ ‫ازدواج مطــرح نباشــد در صورتــی کــه در چارچــوب فرهنــگ‏ســنتی بــر‬ ‫ایــن بــاور بودنــد کــه زن تــا زمانــی کــه مــادر نشــود ‪ ،‬بیگانــه اســت ‪.‬‬ ‫کالف سر در گم‏‬ ‫مقاله ‪ -‬محمدعسلی‬ ‫خانــواده کوچکتریــن واحــد همزیســتی اســت کــه جامعــه بــر‬ ‫اســاس ان بنــا می شــود بــه همیــن دلیــل در تمامی جوامــع بــا‬ ‫همیــن ویژگــی بــه‏رســمیت شــناخته شــده و فرزنــدان بخشــی از‬ ‫دوران تربیــت و رشــد را در خانــواده ســپری می کننــد ‪ .‬در جوامــع‬ ‫ســنتی بــه دلیــل پــر رنــگ‏بــودن گرایش هــای قومــی و قبیلــه ای و‬ ‫وابســتگی انهــا بــه زمیــن ‪ ،‬خانواده هــا حتــی بــدون دخالت هــا و‬ ‫حمایت هــای دولتــی نیــز در وضعیــت‏پایــداری نســبی قــرار دارنــد‬ ‫چــرا کــه خانــواده هویــت خــود را از وابســتگی بــه طایفــه و قبیلــه و‬ ‫خانــدان می گیــرد و بــه الزامــات ان نیــز پــای‏بنــد اســت ‪.‬‬ ‫چنیــن وضعیتــی تــا زمانــی کــه جمعیــت روســتایی بــر جمعیــت‬ ‫شهرنشــین غلبــه دارد بــا افــت و خیزهایــی قابلیــت تــداوم دارد‬ ‫امــا بــا‏غلبــه ی جمعیــت شهرنشــین و کــم رنــگ شــدن مناســبات‬ ‫ســنتی دیگــر شــاهد ان همگرایــی نســبتا پایــدار نیســتیم ‪ .‬بــرای‬ ‫نمونــه یــک خانــواده‏روســتایی را در نظــر بگیریــد کــه از طریــق‬ ‫دامــداری و کشــاورزی روزگار می گذراننــد و بهــره وری از زمیــن و‬ ‫دام ‪ ،‬هــم سرنوشــتی را‏بــرای انــان رقــم می زنــد زیــرا بهره منــدی‬ ‫از زمیــن در گــرو پــای بنــدی بــه ســنت ها و رعایــت مناســباتی‬ ‫اســت کــه بــا محوریــت بــزرگ خانــدان‏هویــت بخــش اســت ‪.‬‬ ‫مســلما احســاس وابســتگی همیــن خانــواده نســبت بــه یکدیگــر‬ ‫کــه بــه هــر دلیــل زمیــن و دام خــود را رهــا کــرده و یــا‏می فروشــند‬ ‫و بــه شــهر می اینــد ماننــد گذشــته نخواهــد بــود ‪.‬‬ ‫در گذشــته خانواده هــای بــه هــم پیوســته ســنتی بــرای حفــظ‬ ‫زمیــن بــر ایــن بــاور‏بودنــد کــه عقــد پســرعمو و دختــر عمــو را در‬ ‫اســمان ها بســته انــد تــا بــه ایــن وســیله از قطعــه قطعــه شــدن‬ ‫زمیــن پــس از بــه ارث رســیدن ان‏جلوگیــری کننــد و زمیــن از‬ ‫مالکیــت خانــدان خــارج نشــود ‪ .‬ســاخت زیارتــگاه محلــی بــرای‬ ‫جلوگیــری از خــارج شــدن نــذورات از روســتایی‏بــه روســتای دیگــر‬ ‫نیــز تمهیــدی بــود کــه در همیــن راســتا اندیشــیده می شــد ‪.‬‬ ‫تــاش بــرای فرزنــد اوری در شــرایط رواج مــرگ و میــر‏کــودکان‬ ‫بــه دلیــل فقــدان بهداشــت و نبــود پزشــک و همچنیــن نیــاز بــه‬ ‫نیــروی کار خــودی در شــرایطی کــه از تراکتــور و کمبایــن خبــری‬ ‫‏نبــود نیــاز بــه تبلیــغ و امتیازدهــی نداشــت زیــرا صاحــب زمیــن و‬ ‫صاحــب گلــه گوســفند بــدون برخــورداری از یــاری فرزنــدان قــادر‬ ‫بــه درامــد‏زایــی مطلــوب نبــود ‪.‬‏‬ ‫در حــال حاضــر اول ایــن کــه جمعیــت شهرنشــین غلبــه‬ ‫محسوســی بــر جمعیــت روســتا نشــین پیــدا کــرده و ســنت هایی‬ ‫کــه بــه پایــداری‏خانواده هــا می انجامیــد نیــز کمرنــگ شــده و از‬ ‫همــه مهمتــر ایــن کــه ســکونت دراپارتمان هایــی بــا مســاحت‬ ‫زیــر ‪ 100‬متــر و روزافزونــی‏مخــارج زندگــی موجــب گردیــده کــه‬ ‫فرزنــداوری بــه عنــوان دلیــل اصلــی ازدواج مطــرح نباشــد در‬ ‫صورتــی کــه در چارچــوب فرهنــگ‏ســنتی بــر ایــن بــاور بودنــد‬ ‫کــه زن تــا زمانــی کــه مــادر نشــود ‪ ،‬بیگانــه اســت ‪ .‬در گذشــته‬ ‫زنــان بخشــی از قــدرت خــود در خانــواده را مرهــون‏فرزنــدان خــود‬ ‫بودنــد و حتــی در ایــن زمینــه بــا زنــان دیگــر رقابــت می کردنــد ‪.‬‬ ‫در خانواده هــای روســتایی مهریــه زنــان اغلــب ســرمایه بــود نــه‬ ‫‏پــول ‪ .‬بــه همیــن دلیــل زنــان بــرای افــزودن بــر ارزش ســرمایه‬ ‫خــود روی زمیــن و انچــه مهریــه انهــا شــده بــود کار می کردنــد ‪ .‬در‬ ‫واقــع‏هویــت خانــواده بــا زمیــن و گلــه و محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫لبنــی و پشــم و قالــی و صنایــع دســتی گــره خــورده بــود و در هــر‬ ‫خانــه ی‏روســتایی روزانــه ده هــا کار از قالــی بافــی و پشــم ریســی‬ ‫گرفتــه تــا شــیر دوشــی و تولیــد ماســت و پنیــر صــورت می گرفــت‬ ‫بــه طــوری کــه‏قطــع ارتبــاط روســتا بــا شــهر جــز در پیونــد بــا دارو‬ ‫و درمــان و تحصیــل مشــکلی بــرای انهــا ایجــاد نمی کــرد ‪ .‬حتــی‬ ‫تعــداد واژه هایــی کــه‏اهالــی یــک روســتا بــا ان تکلــم می کردنــد‬ ‫محــدود بــود بــه طــوری کــه بعضــا قــادر بــه فهــم ســخنان یــک‬ ‫شهرنشــین پیرامــون موضوعــات‏غیرمبتالبــه نبودنــد ‪ .‬باورهــا و‬ ‫اعتقاداتشــان هــم ســطحی بــود وعمــق چندانــی نداشــت و ذهــن‬ ‫خــود را بــا امــا و اگرهــای وسوســه کننــده درگیــر‏نمی کردنــد زیــرا‬ ‫باورهایشــان نیــز می توانســت پاســخگوی چارچوبــی کــه بــرای‬ ‫انهــا تعریــف شــده بــود ‪ ،‬باشــد ‪.‬‏‬ ‫ظــرف چنــد دهــه ی گذشــته شــاهد درهــم امیــزی فرهنــگ‬ ‫شــهری و روســتایی بــا یکدیگــر هســتیم و کمتــر کســی متوجــه‬ ‫نتایــج ایــن درامیختگــی ‏می شــود ‪ .‬ناســازگاری ســاکنان‬ ‫اپارتمان هــا خصوصــا در حاشــیه شــهرها در حــدی اســت کــه‬ ‫نیــاز بــه راه انــدازی دادگاهــی ویــژه بــرای رفــع و‏رجــوع انچــه رخ‬ ‫می دهــد دارد ‪ .‬ناپایــداری ازدواج هــا ســر در ابشــخور بــی ثباتــی‬ ‫روحیــات ‪ ،‬تغییــر ســبک زندگــی و نبــود دغدغــه ی مشــترک‏دارد ‪.‬‏‬ ‫تفــاوت بیــن وعــده ی ســر خرمــن کــه مبتنــی بــر فرهنــگ‬ ‫روســتایی اســت بــا وعــده ی ســر بــرج کــه برخاســته از فرهنــگ‬ ‫شهرنشــینی اســت‏روی کاهــش انگیــزه ی افــراد بــرای کار و تــاش‬ ‫تاثیــر زیــادی دارد ‪ .‬یــک فــرد بدهــکار در روســتا می دانســت کــه‬ ‫تنهــا بــا کار روی مزرعــه‏می توانــد بــه وعــده ی ســر خرمــن خــود‬ ‫عمــل کنــد امــا یــک کارمنــد بــا کــم کاری و اضافــه کاری و احتمــاال‬ ‫خالفــکاری امیــدوار اســت کــه‏بتوانــد اقســاط ماهیانــه خــود را‬ ‫بپــردازد و هزینه هــای روزافــزون را تامیــن کنــد ‪.‬‏‬ ‫غربی هــا پــس از روبــرو شــدن بــا مشــکالت ناشــی از اســیب های‬ ‫وارد شــده بــه خانواده هــا و جدایــی فرزنــدان تــاش کردنــد بــا‬ ‫قانونگــذاری‏بخشــی از مشــکالت ایجــاد شــده را برطــرف کننــد امــا در‬ ‫جامعــه بیمــار و اســیب دیــده ی مــا گــره خوردگی مشــکالت در حدی‬ ‫اســت کــه‏نمی تــوان روی کارایــی قوانیــن قبلــی و جدیــد حســاب‬ ‫بــاز کــرد زیــرا قانونگذاری هــا اکادامیــک و مبتنــی بــر پژوهش هــای‬ ‫کارشناســانه و‏اســیب شناســی های صــورت گرفتــه نیســت ‪.‬‏‬ ‫در یــک جــا بــرای جلوگیــری از فروپاشــی خانواده هــا تــاش‬ ‫می شــود کــه شــرایط ســختگیرانه ای بــرای طــاق در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود کــه‏نتیجــه ی ان افزایــش امار طالق عاطفــی و درگیری های‬ ‫فیزیکــی بیــن زن و شــوهر ‪ ،‬فــرار مــردان از خانــه و احیانــا بــی‬ ‫وفایــی و خیانــت ‏اســت ‪ .‬از یــک ســو بــرای مهریــه مالیــات و‬ ‫عــوارض در نظــر می گیرنــد تــا ســقف ان را پاییــن بیاورنــد و از‬ ‫ســویی دیگــر دیــده می شــود کــه‏عــروس و دامــاد حتــی قــادر بــه‬ ‫پرداخــت مالیــات تعییــن شــده بــرای مهریــه هــم نیســتند و چــه‬ ‫بســا ایــن اقــدام را گونــه ای ایجــاد درامــد بــرای‏دولــت قلمــداد‬ ‫کننــد ‪ .‬از یــک ســو تبلیــغ می شــود کــه زنــان ترجیحــا بــه خانه داری‬ ‫بپردازنــد تــا امــکان فرزنــد اوری بیشــتر فراهــم شــود و از‏ســویی‬ ‫دیگــر حضــور کارکنــان زن را در تمامــی ادارات و ســازمان ها و‬ ‫مــدارس و بیمارســتان ها بــرای انجــام امــور مربــوط بــه زنــان و‬ ‫‏دختــران الزم می داننــد و ایــن کالف ســردرگم همچنــان همــه را‬ ‫بــه خــود مشــغول داشــته اســت ‪.‬‏‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫با ارزیابی کیفی شماره ‪ 1401/1‬خ ش ‪ -‬نوبت اول‬ ‫اداره کل پســت اســتان خراســان شــمالی درنظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای واگــذاری کلیــه امــور خدماتــی‪،‬‬ ‫نظافتــی‪ ،‬باربــری ‪،‬‏نامــه رســانی و امــور مرتبــط خــود را درســطح اســتان بــه شــرکتهای خدماتــی واجــد صالحیــت مــورد تاییــد‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‏اجتماعــی بشــماره فراخــوان ‪ 2001001377000001‬را از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولت(ســتاد)‬ ‫بــه ادرس‏‪www.setadiran.ir‬‏ برگــزار نمایــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1401/05/23‬می باشد‪.‬‏‬ ‫مهلــت زمــان دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت‪ :‬ســاعت ‪11‬صبــح روز یــک شــنبه مــورخ ‪ 1401/05/23‬لغایــت روز ‏پنــج شــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1401/05/27‬ســاعت ‪ 19‬‏‪.‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 8‬صیح روز شنبه مورخ ‪. 1401/06/12‬‏‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز شنبه مورخ ‪ . 1401/06/12‬‏‬ ‫شماره تماس دستگاه مناقصه گذار‪ :‬تلفن‪05832237369 :‬‏‬ ‫‏‪-1‬‏تضمین شرکت در مناقصه (ارجاع کار) ‪ :‬بر اساس ایین نامه تضمین شماره ‪/123402‬ت‪ 50659‬ه مورخ‏‏‪94/09/22‬‏‬ ‫‏‪-2‬‏هزینه درج اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‏‬ ‫اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‏‬ ‫مرکز تماس ‪ 021 -41934‬دفتر ثبت نام ‪ 05832225955‬داخلی ‪ 510‬مروتی‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫((کمیسیون معامالت اداره کل پست استان خراسان شمالی))‏‬ صفحه 2 ‫تحقق ‪ ۷۲‬درصدی از اعتبارات عمرانی‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی گلســتان گفــت‪ :‬از ‪ ۴۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب بــرای اجــرای طــرح هــای عمرانــی اســتان تاکنــون ‪۳۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال معــادل ‪ ۷۲‬درصــد تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫به گفته وی این اعتبارات با تالش استاندار ‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی و دستگاه های اجرایی در حال جذب است‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ارزو داشتن‬ ‫به چه معناست؟‬ ‫پالونیا‪ ،‬فرصت یا تهدید‬ ‫یکــی دیگــر از موانــع اصلــی گســترش زراعــت چــوب در‬ ‫کشــور زمانبــر بــودن ایــن فراینــد و عــدم حمایــت مناســب‬ ‫بخــش دولتــی اســت‪ ،‬بــه عبــارت دیگــر‏کشــاورز پــس از‬ ‫شــروع ایــن پــروژه تــا پایــان ان نــه تنهــا درامــدی نخواهــد‬ ‫داشــت بلکــه بــه دلیــل هزینه هــای نگهــداری و مدیریــت‬ ‫زراعــت چــوب کــه ســالیانه‏بــه پــروژه تزریق می شــوذ مجبور‬ ‫بــه ســرمایه گذاری مســتمر در یــک دوره هشــت ســاله‬ ‫خواهــد بــود کــه را ه حــل ان اگروفارســتری پالونیــا بــا گنــدم‬ ‫در تراکــم‏‏‪ 6/2‬متــر بــا امــکان ورود کمبایــن بــه زمیــن اســت‬ ‫کــه درامــد کشــاورز در دوره چهــار ســاله اول تامیــن میشــود‏‪.‬‬ ‫زراعت چوب در خارج از اراضی‬ ‫ملی تنها راه نجات جنگل ها‬ ‫از نابودی کامل است‬ ‫‏‏‬ ‫درامد باالی کشت‬ ‫درخت پالونیا‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬هنگامه خاندوزی‪:‬‏‬ ‫چــوب یکــی از کاالهــای اساســی مــورد نیــاز تمــام کشــورهای دنیــا‬ ‫اســت کــه بــه عنــوان مــاده اولیــه در صنایــع گوناگــون مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار میگیــرد و بــا توجــه‏بــه اینکــه در قــرن اخیــر عرضــه چــوب بــه‬ ‫مقــدار محــدود و ان هــم از طریــق برداشــت از عرصه هــای جنگلــی‬ ‫تامیــن شــده اســت‪ ،‬باعــث کاهــش مســاحت‏جنگلهــا شــده اســت‏‪.‬‬ ‫نابــودی جنگلهــا بــه طــور حتــم طبعــات اقتصــادی و اجتماعــی‬ ‫فراوانــی خواهــد داشــت و جایگزیــن کــردن منابــع تامیــن چــوب از‬ ‫عرصه هــای جنگلــی طبیعــی‏بــه واحدهــای کاشــته شــده مصنوعــی‬ ‫در زراعــت چــوب میتوانــد راهــکار مناســب بــرای بــرون رفــت از بحران‬ ‫کمبــود چــوب و حفاظــت از جنگلهــای طبیعــی‏باشــد‏‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مســئله گفتگــوی داشــته ایــم بــا یــک‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه منابــع طبیعــی گــرگان‪ ،‬کــه عــاوه‬ ‫بــر تحقیقــات علمــی در ایــن‏زمینــه در حــوزه زراعــت چــوب نیــز‬ ‫فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫خودتــان را معرفــی بفرماییــد و چــه شــد کــه در حــوزه زراعــت‬ ‫چــوب فعــال شــدید؟‬ ‫حســن ســلطانلو دانشــیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫گــرگان و رئیــس هیــات مدیــره شــرکت دانش بنیــان زیســت فراینــد‬ ‫تولیــد پایــدار هســتم‏و بــا توجــه به عالقهــای وافری که از گذشــته به‬ ‫موضوع حفظ اکوسیســتمهای طبیعی و جنگلها داشــتم‪ ،‬به عنوان‬ ‫اســتاد دانشــگاه‪ ،‬زراعت چوب در‏خارج از اکوسیســتمهای طبیعی و‬ ‫تولید چوب در مزارع کشــاورزان را تنها راه نجات جنگلهای طبیعی‬ ‫از نابــودی کامــل میدانم‏‪.‬‬ ‫بــرای تولیــد چــوب چــه درختــی را کشــت میکنیــد و درامــد ان‬ ‫چگونــه اســت؟‬ ‫دانشــگاه گــرگان ســابقه ســه دهــه تحقیقــات بــر روی گیــاه پالونیــا‬ ‫را دارد و اینجانــب نیــز بــه عنــوان عضــو هیــات علمــی ایــن دانشــگاه‬ ‫زمانــی کــه تحقیقــات‏خــود بــرای بهینه ســازی تکثیــر گیــاه پالونیــا از‬ ‫طریــق کشــت بافــت را شــروع کــردم‪ ،‬بــه تدریــج متوجــه شــدم کــه‬ ‫پالونیــا بــه دلیــل داشــتن نــرخ تبدیــل بــاالی‏گازکربنیــک اتمســفر بــه‬ ‫چــوب میتوانــد یــک گیــاه ارزشــمند بــرای برونرفــت از هــر دو مشــکل‬ ‫گرمایــش جهانــی و تخریــب جنگلهــای طبیعــی باشــد‏‪.‬‬ ‫‪ C‬بــا داشــتن ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی‬ ‫پالونیــا بــه عنــوان گیــاه‏‪ 4‎‬‏‬ ‫چــون انجــام فتوســنتز بــا کارایــی بــاال‪ ،‬ایــن توانایــی را دارد کــه بــه‬ ‫میــزان ‪ 10‬برابــر ســایر‏گونه هــای گیاهــی اکســیژن تولیــد کنــد و بــا‬ ‫تامیــن چــوب مــورد نیــاز بشــر دســت انــدازی بــه جنگلهــای طبیعــی‬ ‫را کاهــش دهــد‏‪.‬‬ ‫بــه ایجــاد بــاغ بــا درختــان تنــد رشــد غیرمثمــر زراعــت چــوب گفتــه‬ ‫میشــود و در جهــان بــرای زراعــت چــوب از ســه گونــه گیاهــی پالونیــا‪،‬‬ ‫صنوبــر و اکالیپتــوس‏مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه در میــان‬ ‫انهــا درخــت پالونیــا بــه دلیــل داشــتن خصوصیاتــی چــون رشــد‬ ‫باالتــر‪ ،‬امــکان تولیــد الــوار صنعتــی بــا قطــر بــاال‪ ،‬چــوب‏مســتحکم‪،‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪586‬‬ ‫انعطاف پذیــر‪ ،‬ســبک‪ ،‬بــا نقطــه اشــتعال باال و مقاومــت به تخریب‪،‬‬ ‫پوســیدگی قارچــی و موریانــه در سراســر کشــورهای جهــان مــورد‬ ‫اســتقبال‏قــرار گرفتــه اســت‏‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ویژگیهــای مفیــد گیــاه پالونیــا در تولیــد اکســیژن‪ ،‬یکــی از‬ ‫دالیــل اقبــال کشــاورزان در سراســر جهــان بــه کشــت پالونیــا میــزان‬ ‫درامــد بــاالی زراعــت‏چــوب اســت بــه طــوری کــه در زراعــت چــوب‬ ‫پالونیــا میتــوان در هــر هکتــار ‪ 625‬درخــت پالونیــا بــا تراکــم چهــار‬ ‫در چهــار متــر کشــت کــرد و تــا شــش دوره‪ ،‬هــر‏هشــت ســال یکبــار‬ ‫اقــدام بــه برداشــت ‪ 450‬متــر مکعــب چــوب پالونیــا کــرد کــه در تیــر‬ ‫مــاه ‪ 1401‬قیمــت هــر متــر مکعــب چــوب پالونیــا بــا قطــر بــاالی ‪35‬‬ ‫‏ســانتیمتر حــدود هفــت میلیــون تومــان خریــد و فــروش میشــود‪.‬‬ ‫البتــه رکــن کلیــدی موفقیــت اعمــال مدیریــت صحیــح کشــت و‬ ‫کاشــت نهال هــای عــاری از‏بیمــاری بــا ژنتیــک مشــخص اســت و‬ ‫اساســا تمــام ارقــام پالونیــا مناســب زراعــت چــوب نمیباشــند‏‪.‬‬ ‫همچنیــن پالونیــا بــه عنــوان گیــاه هــدف بــرای صنعــت زنبــورداری‬ ‫(دارای گلهــای معطــر و درشــت) و دامپــروری (گیــاه علوف ـه ای) نیــز‬ ‫مطــرح اســت و جنبه‏هــای دیگــر کاربــرد ایــن گیــاه از جملــه ایجــاد‬ ‫جنــگل مصنوعــی بــرای اگروتوریســم (گردشــگری کشــاورزی) و‬ ‫اگروفارســتری (کشــت گیاهــان زراعــی در ترکیــب‏بــا درخــت) نیــز از‬ ‫فوایــد دیگــر زراعــت چــوب پالونیــا اســت‏‪.‬‬ ‫زراعت چوب چه مزیت های می تواند داشته باشد؟‬ ‫بــه دلیــل کمبــود چــوب و عــدم امــکان برداشــت بیــش از حــد چــوب‬ ‫از عرصه هــای جنگلهــای طبیعــی‪ ،‬ناگزیــر ســالیانه حــدود شــش‬ ‫میلیــون متــر مکعــب‏واردات چــوب انجــام میشــود که با گران شــدن‬ ‫دالر فشــار مضاعفــی را بــر دوش اقتصــاد ملــی وارد ســاخته اســت‏‪.‬‬ ‫بــا انجــام زراعــت چــوب هــم منافــع اقتصــادی کشــور تامیــن خواهد‬ ‫شــد و از طرف دیگر با اشــتغالزایی مســتقیم و غیرمســتقیم حاصل‬ ‫از ‪ 150‬هــزار هکتــار‏زراعــت چــوب بخشــی از مشــکالت اجتماعــی‬ ‫اشــتغال جوانــان برطــرف خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫یــک درخــت پالونیــا میتوانــد بــه تنهایــی نقــش ‪ 10‬درخــت از ســایر‬ ‫گونه هــای گیاهــی را در تبدیــل گاز کربنیــک بــه چــوب داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫زراعــت چــوب پالونیــا نــه تنهــا بخشــی از چــوب مــورد نیــاز کشــور‬ ‫را تامیــن خواهــد کــرد‪ ،‬بلکــه بــا گســترش زراعــت چــوب‪ ،‬کاهــش‬ ‫عرصــه جنگلهــای طبیعــی‏بــه دلیــل برداشــت بــی رویــه چــوب نیــز‬ ‫متوقــف خواهــد شــد‪ .‬از طــرف دیگــر بــا ایجــاد فضــای ســبز مــواردی‬ ‫چــون پــروش زنبــور عســل‪ ،‬دامپــروری و‏اگروتوریســم نیز امکان پذیر‬ ‫خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫اصلیترین چالش و مشکالت شما در این حوزه چیست؟‬ ‫یکــی از اصلیتریــن چالشــهای زراعــت چــوب پالونیــا ایــن اســت کــه‬ ‫متاســفانه بخــش دولتــی تاکنــون هیــچ رقــم اصــاح شــده مناســبی‬ ‫بــرای کشــاورزان‏معرفــی نکــرده اســت و کشــاورزان اقــدام بــه کاشــت‬ ‫نهالهایــی میکننــد کــه بــه دلیل ژنتیک نامشــخص اغلب تــوان تولید‬ ‫چــوب انهــا پایینتــر از ارقــام‏اصالحشــده اســت‏‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از موانــع اصلــی گســترش زراعــت چوب در کشــور زمانبر‬ ‫بــودن ایــن فراینــد و عــدم حمایــت مناســب بخــش دولتــی اســت‪،‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‏کشــاورز پــس از شــروع ایــن پــروژه تــا پایــان ان نــه‬ ‫تنهــا درامــدی نخواهــد داشــت بلکــه بــه دلیــل هزینه هــای نگهــداری‬ ‫و مدیریــت زراعــت چــوب کــه ســالیانه‏بــه پــروژه تزریــق مــی شــوذ‬ ‫مجبور به ســرمایه گذاری مســتمر در یک دوره هشــت ســاله خواهد‬ ‫بــود کــه را ه حــل ان اگروفارســتری پالونیــا با گنــدم در تراکم‏‏‪ 6/2‬متر‬ ‫بــا امــکان ورود کمبایــن بــه زمیــن اســت کــه درامــد کشــاورز در دوره‬ ‫چهــار ســاله اول تامیــن میشــود‏‪.‬‬ ‫ازانجایــی کــه اغلــب کشــاورزان بــا درامــد ســالیانه خــود ارتــزاق‬ ‫می کننــد‪ ،‬طرحهــای زراعــت چــوب بایــد در قالــب اگروفارســتری و در‬ ‫ترکیــب بــا کشــت گیاهــان‏زراعــی در بیــن درختــان انجــام شــود تــا‬ ‫کشــاورز بتوانــد از همــان ســال اول زراعــت چــوب بــه درامــد برســد‏‪.‬‬ ‫‏ متاســفانه بخــش دولتــی علیرغــم گنجانده شــدن زراعت چــوب در‬ ‫برنامه هــای چندســاله توســعه کشــور بــه دلیــل نیــاز بــه هماهنگــی‬ ‫و همــکاری چندیــن‏نهــاد دولتــی تاکنــون نتوانســته اســت بــا فراهــم‬ ‫در مرکز نواوری پست استان گلستان انجام شد‬ ‫کارگاه اموزشی مدیریت و‬ ‫افزایش فروش برای انالین شاپها‬ ‫کــردن راهکارهــای اجرایــی الزم‪ ،‬واحدهــای خــرد و کالن زراعــت‬ ‫چــوب در کشــور را شــکل دهــد‏‪.‬‬ ‫‏ یکــی از دالیــل اصلــی ایــن موضــوع مشــکل چــارت ســازمانی‬ ‫مدیریــت زراعــت چــوب کشــور اســت‪ .‬بــه طــور ســنتی از نظــر‬ ‫ســاختاری واحد زراعت چوب در‏دل ســازمان جنگلها و مراتع کشــور‬ ‫شــکل گرفتــه اســت در صورتــی کــه هــدف از زراعــت چــوب کشــت‬ ‫گیاهــان تنــد رشــد در داخــل اکوسیســتمها طبیعــی‏نیســت و چــارت‬ ‫ســازمانی مدیریت زراعت چوب کشــور میبایســت از همان ابتدا در‬ ‫ذیــل معاونــت باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی شــکل می گرفــت‏‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر بحــث زراعــت چــوب یــک موضــوع بینرشــتهای بــوده‬ ‫و هماننــد باغبانــی گیاهــان مثمــر‪ ،‬باغبانــی گیاهــان غیرمثمــر نیــز به‬ ‫چندیــن تخصــص از‏جملــه‪ ،‬گیاه پزشــکی‪ ،‬خاکشناســی‪ ،‬اّبیــاری‪،‬‬ ‫زراعــت و باغبانــی در کنــار تخصــص جنگلــداری نیازمنــد اســت‏‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مشــکالت زراعــت چــوب این اســت که برخــی از مراکز‬ ‫تحقیقاتــی بــه دلیــل تمرکــز تحقیقاتــی انحصــاری روی یکــی از ســه‬ ‫گونــه گیاهــی پالونیــا‪،‬‏اکالیپتــوس و صنوبــر‪ ،‬گونه هــای دیگــر را کنــار‬ ‫گذاشــته و انهــا را رقیــب گیــاه هــدف خــود قلمــداد کــرده و دو گیــاه‬ ‫دیگــر را مــورد بی مهــری قــرار دادنــد‏‪.‬‬ ‫بنابرایــن عالقــه و توصیــه وافــر بــه اســتفاده از یکی از این ســه گونه‬ ‫باعــث ایجــاد دوگانگــی در اســتفاده از دو گونــه دیگــر بــرای زراعــت‬ ‫چــوب در واحدهــای‏تصمیم گیرنــده دولتــی شــده و نهایتــا عوامــل‬ ‫ذکــر شــده منجــر بــه عــدم حصــول برنامه هــای توســعه ای کشــور در‬ ‫نیــل بــه اجــرای زراعــت چــوب شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ایا بستر توسعه این زراعت در گلستان فراهم است؟‬ ‫گلســتان بــه دلیــل وجــود تنــوع اقلیمــی و دارا بــودن مــزارع گنــدم با‬ ‫وســعت بــاال دارای بســتر توســعه ای بیشــتر بــرای انجــام پروژه هــای‬ ‫بزرگ اگروفارســتری‏زراعت گندم ـ پالونیا نســبت به ســایر اســتانهای‬ ‫کشــور است‏‪.‬‬ ‫‏ از طــرف دیگــر گلســتان بــه دلیــل اتصــال مســتقیم ریلــی بــه‬ ‫کشــورهای حــوزه اوراســیا می توانــد نقــش پررنگــی در صــادرات‬ ‫محصــوالت مرتبــط بــه زراعــت ‏چــوب داشــته باشــد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه اســتان یکــی از قطبهــای تولیــد گنــدم کشــور اســت‪ ،‬در‬ ‫صــورت اجــرای طــرح اگروفارســتری میتــوان امیــدوار بــود‏رتبــه خوبــی‬ ‫در زراعــت چــوب نیــز کســب کنــد‪ .‬زیــرا چیــن توانســته اســت ‪25‬‬ ‫میلیــون هکتــار از اراضــی کشــاورزی خــود را به صورت اگروفارســتری‬ ‫بــه زراعــت‏چــوب پالونیــا اختصــاص دهــد‏‪.‬‬ ‫در ســطح ‪ 400‬هــزار هکتــار از اراضــی میانبنــد گلســتان امــکان‬ ‫اگروفارســتری پالونیــا ـ گنــدم وجــود دارد‏‪.‬‬ ‫‏ گلســتان دارای یــک مرکــز دانشــگاهی معتبــر بــا قدمــت بــاال در‬ ‫خــود اســت کــه خوشــبختانه تنهــا مرکــز تحقیقاتــی ایــران بــوده که‬ ‫ســه دهــه تحقیقــات وســیع‏روی زراعــت چــوب پالونیــا را انجــام‬ ‫داده اســت کــه منجــر بــه پذیرش دانشــگاه گــرگان به عنوان مرجع‬ ‫علمــی پالونیــای کشــور شــده اســت‪ .‬اســتان گلســتان‏در ســالهای‬ ‫اخیــر توانســته اســت از نظــر تولیــد نهــال گیــاه پالونیــا در کشــور‬ ‫برنــد شــود‪.‬‏‬ ‫توســعه ایــن صنعــت چــه دســتاوردهایی میتوانــد بــرای اســتان‬ ‫داشــته باشــد؟‬ ‫بــا انجــام زراعــت چــوب پالونیــا و احــداث کارگاههــای بــزرگ تولیــد‬ ‫مبلمــان و اتصــال ایــن اســتان به گمــرک اینجه برون امــکان صادرات‬ ‫مســتقیم مبلمان‏ســاخته شــده با چوب پالونیا به کشــورهای حوزه‬ ‫اوراســیا وجــود دارد‏‪.‬‬ ‫در دو ســال اخیــر حــدود ‪ 400‬هــزار اصلــه نهال کشــتبافتی پالونیا به‬ ‫ایــن کشــورها صــادر شــده اســت و بــا توجــه بــه گســترش و توســعه‬ ‫زراعــت چــوب ‏پالونیــا در کشــورهای مختلــف‪ ،‬امــکان افزایــش‬ ‫صــادرات نهــال تــا پنــج میلیــون اصلــه در ســال نیــز فراهــم اســت‬ ‫و گلســتان میتوانــد بــا ســرمایه گذاری‏روی تولیــد نهالهــای پالونیــا‬ ‫گواهــی شــده‪ ،‬صــادرات انــواع محصــوالت مرتبــط بــه ایــن گیــاه را‬ ‫افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫در راســتای اهــداف اصلــی مراکــز نــواوری پســت‪ ،‬لجســتیک پیشــرفته و تجــارت الکترونیــک کــه‬ ‫کمــک بــه اســتارت اپ هــا و حــوزه تجــارت الکترونیــک مــی باشــد اولیــن دوره اموزشــی مدیریــت و‬ ‫افزایــش فــروش بــرای انالیــن شــاپها در مرکــز نــواوری پســت اســتان گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫این کارگاه با حضور بیش از ‪ 20‬فروشــگاه از اســتانهای گلســتان‪ ،‬مازندران و ســمنان با همکاری‬ ‫شــرکت داتــام فنــاوری خوارزمــی اریــن کــه عضــو مرکــز نــواوری پســت اســتان می باشــد‪ ،‬برگزار شــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر مــی باشــد مدیــرکل فنــاوری اطالعــات اســتان‪ ،‬مشــاور اســتاندار و مدیرعامــل شــرکت‬ ‫مشــاوره مدیریــت نویــن کارافریــن هیــرکان‪ ،‬مجــری کارگــروه ســند چشــم انــداز و برنامــه راهبــردی‬ ‫اســتان گلســتان و عجمــی نماینــده نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان از ایــن کارگاه اموزشــی بازدیــد‬ ‫بعمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫ارزو داشــتن یکــی از لذت بخش تریــن و زیباتریــن‬ ‫قســمت های زندگــی اســت‪ .‬همیــن ارزوهــا و رویاهایمــان‬ ‫هســتند کــه بــه افــکار و اعمــال مــا جهــت می دهنــد‬ ‫و انگیــزه مــا بــرای برداشــتن هــر قــدم هســتند‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه دربــاره انــواع مختلــف ارزوهــا‪ ،‬تاثیرشــان بــر زندگــی‬ ‫و نحــوه رســیدن بــه انهــا صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫نشانه های ارزو داشتن‬ ‫ارزوهایــی کــه افــراد دارنــد می تواننــد از نظــر میــزان‬ ‫دست یافتنی بودنشــان بــا هــم متفــاوت باشــند‪ .‬بعضــی‬ ‫از افــراد ارزوهــای ســاده ای دارنــد و بــر اهدافــی متمرکــز‬ ‫هســتند کــه دســتیابی بــه انهــا نســبتا اســان اســت‪ .‬برخــی‬ ‫دیگــر ارزوهــای بزرگ تــری دارنــد کــه رســیدن بــه انهــا‬ ‫به مراتــب ســخت تر اســت‪.‬‬ ‫برخــی از نشــانه های داشــتن ارزوهــای بــزرگ در زندگــی‬ ‫عبارت انــد از‪:‬‬ ‫رویاپردازی درباره ارزوهای بزرگ؛‬ ‫فکرکردن به گام بعدی خود برای رسیدن به ارزوها؛‬ ‫تجسم ارزو در ذهن؛‬ ‫ارزیابی نقاط ضعف برای قوی ترشدن؛‬ ‫ســخت کارکــردن بــرای تبدیل شــدن بــه بهتریــن نســخه‬ ‫خــود‪.‬‬ ‫کوچکــی یــا بزرگــی ارزویتــان ممکــن اســت بــا احســاس‬ ‫ارزشــمندی شــما مرتبــط باشــد‪ .‬داشــتن ارزوهــای‬ ‫بــزرگ می توانــد انگیزه دهنــده باشــد و ممکــن اســت‬ ‫نشــان دهنده ایــن باشــد کــه بــه توانایــی خــود بــرای‬ ‫دســتیابی بــه ان ارزوهــا ایمــان داریــد‪ .‬ارزوهــای کوچــک‬ ‫نیــز می تواننــد نشــان دهنده کمبــود خودبــاوری باشــند‪.‬‬ ‫انواع ارزوها‬ ‫به گفتــه محققــان ‪ ۲‬نــوع ارزوی اصلــی داریــم کــه‬ ‫هرکــدام بــه دســته های کوچک تــری تقســیم می شــوند‪.‬‬ ‫در ادامــه انــواع ارزوهــا را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ارزوهای درونی‬ ‫ارزوهای درونی اغلب بر مواردی متمرکز هستند مانند‪:‬‬ ‫ایجاد روابط معنادار با دیگران (وابستگی)؛‬ ‫کمک به جامعه و جهان (تولید)؛‬ ‫داشتن رفاه جسمی و روانی خوب (سالمت)؛‬ ‫رشد فردی‪.‬‬ ‫نمونه هایی از ارزوهای درونی عبارت اند از‪:‬‬ ‫اجتماعــی‪ :‬ارزوهــای اجتماعــی می تواننــد شــامل مــواردی‬ ‫ماننــد دوســت یابی‪ ،‬ایجــاد روابــط و داوطلب شــدن بــرای‬ ‫انجــام کاری بــرای کمــک بــه جامعــه باشــند‪.‬‬ ‫خانوادگــی‪ :‬ایــن ارزوهــا می تواننــد شــامل انجــام کارهایــی‬ ‫ماننــد شــروع رابطــه‪ ،‬ازدواج و بچه دارشــدن باشــند‪.‬‬ ‫مهارتــی‪ :‬گاهــی اوقــات ارزوی کســب مهارتــی را داریــم‬ ‫کــه بــه ان عالقه مندیــم‪ .‬مثــا ممکــن اســت ارزو داشــته‬ ‫باشــیم موســیقی دان یــا هنرمنــدی حرف ـه ای شــویم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ارزوهای بیرونی‬ ‫هــدف ارزوهــای بیرونــی اغلب دســتیابی به چیزهایی مانند‬ ‫جذابیت جســمی‪ ،‬ثروتمندشــدن یا محبوب بودن اســت‪.‬‬ ‫نمونه هایی از ارزوهای بیرونی عبارت اند از‪:‬‬ ‫ارزوهــای مالــی‪ :‬ارزوهــای مرتبــط بــا پــول ارزوهــای‬ ‫رایجــی هســتند‪ .‬ایــن ارزوهــا اغلــب شــامل رســیدن بــه‬ ‫هــدف مالــی خــاص (ماننــد اســتقالل مالــی) یــا کســب‬ ‫مقــدار مشــخصی پــول هســتند‪ .‬ارزوهــای مالــی اغلــب بــا‬ ‫نتایــج منفــی نیــز مرتبــط هســتند‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‪،‬‬ ‫افــرادی کــه ارزش خــود را بــر اســاس موفقیــت مالــی‬ ‫می ســنجند‪ ،‬بیشــتر مســتعد اســترس‪ ،‬اضطــراب و‬ ‫کاهــش اســتقالل هســتند‪.‬‬ ‫ارزوهــای مبتنــی بــر شــهرت‪ :‬جلــب احتــرام دیگــران یکــی‬ ‫از ارزوهــای بیرونــی رایــج اســت کــه ممکــن اســت هــدف‬ ‫از ان معروف شــدن در مقیــاس بــزرگ باشــد‪ .‬البتــه گاهــی‬ ‫هــم ممکــن اســت هــدف محبوب شــدن در گروه هــای‬ ‫اجتماعــی محــدود و کوچک تــر باشــد‪.‬‬ ‫ارزوهــای شــغلی می تواننــد در هــر ‪ ۲‬دســته قــرار‬ ‫بگیرنــد‪ .‬ایــن ارزوهــا شــامل کســب مهــارت ‪ ،‬تجربــه یــا‬ ‫دســتاوردهای شــغلی هســتند‪ .‬درســت اســت کــه گاهــی‬ ‫ایــن ارزوهــا ماننــد ثروتمندشــدن بیرونــی هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫می تواننــد هدفــی درونــی هــم داشــته باشــند‪ ،‬مثــل رشــد‬ ‫شــخصی‪ ،‬خوداگاهــی و مشــارکت در جامعــه‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات افــراد ارزوهــای بــزرگ و زیــادی بــرای‬ ‫زندگی شــان دارنــد‪ ،‬امــا گاهــی هــم واقعــا مطمئــن نیســتند کــه‬ ‫چــه ارزوهایــی دارنــد‪ .‬اگــر در تــاش بــرای پیداکردن یــا پرورش‬ ‫ارزوهایتــان هســتید‪ ،‬کارهایــی هســت کــه بــا انجام دادنشــان‬ ‫می توانیــد از تاثیــر مثبــت ایــن ارزوهــا مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬از خودتان سوال بپرسید‬ ‫فکــر کــردن دربــاره رویاهــا یــا عالیقتــان می توانــد بــه شــما‬ ‫اطالعاتــی دربــاره چیزهایــی بدهــد کــه می خواهیــد‪.‬‬ ‫برخــی از چیزهایــی کــه ارزو داریــد روزی بــه دســت‬ ‫بیاوریدشــان یــا تجربه شــان کنیــد چیســتند؟‬ ‫بعضــی از فعالیت هایــی کــه انجــام می دهیــد و بیشــترین‬ ‫هیجــان یــا اشــتیاق را بــه انهــا دارید چیســتند؟‬ ‫‪ .۲‬به خودتان زمان بدهید‬ ‫اگرچــه ارزوهــا می تواننــد انگیزه دهنــده و الهام بخــش‬ ‫باشــند‪ ،‬نیــازی نیســت کــه همیــن حــاال بــرای فهمیــدن‬ ‫همه چیــز بــه خودتــان فشــار بیاوریــد‪ .‬بــه خودتــان فرصــت‬ ‫یادگیــری و رشــد بدهیــد‪ .‬چیزهــای جدیــد را امتحــان کنیــد‪،‬‬ ‫اطالعاتــی دربــاره خودتــان جم ـع اوری کنیــد و ســپس بــه‬ ‫ایــن فکــر کنیــد کــه اموخته هایتــان چگونــه می تواننــد‬ ‫شــما را بــه ارزوهایتــان برســانند‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪...‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ًصــاف‪ .‬بیشــینه ‪ 36‬سیلســیوس‪ .‬جنــوب شــرق وزش بــاد و تغییــر ســرعت ان شــمال شــمال غربــی از‬ ‫‪ 15‬بــه ‪ 25‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪586‬‬ ‫ندای حق طلبی را رسانه های‬ ‫گلستان به گوش جوانان‬ ‫برسانند‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال ارزش‬ ‫اقتصادی گیاهان دارویی‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۵۰۰ :‬میلیــارد ریــال بــراورد ارزش اقتصــادی‬ ‫گیاهــان دارویــی ایــن اســتان شــده اســت و اولویــت‬ ‫افزایــش ســطح زیــر کشــت ایــن گیاهــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد محمــدزاده‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع حــدود ‪ ۴۴۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫مربــوط بــه ارزش اقتصــادی زعفــران و مابقــی بــه‬ ‫ســایر گیاهــان دارویــی اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر تکمیــل زنجیــره ارزش افــزوده گیاهــان‬ ‫دارویــی افــزود‪ :‬در تالشــیم مــی تــا بــه ایــن مهــم دســت‬ ‫یافتــه کــه عایــد بهره بــرداران و واحد هــای تولیــدی و‬ ‫ســایر فعــاالن ایــن حــوزه ســود بیشــتری شــود‪.‬‬ ‫محمــدزاده بــا اشــاره بــه اینکــه در عرصــه هــای‬ ‫طبیعــی و زراعــی اســتان کشــت گیاهــان دارویــی در‬ ‫اولویــت قــرار دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬حتــی بیــش از ایــن‬ ‫میــزان ایــن ظرفیــت و پتانســیل در اســتان نیــز وجــود‬ ‫دارد و رشــد ‪ ۲۰‬درصــدی در ایــن زمینــه هدفگــذاری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امســال زیــر کشــت بهــاره گیاهــان دارویــی‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۶۰۴‬هکتــار از اراضــی ایــن اســتان رفــت‬ ‫و پیــش بینــی مــی شــود کــه یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬تــن گیــاه‬ ‫دارویــی برداشــت شــود‪.‬‬ ‫محمــدزاده افــزود‪ :‬بــرای نخســتین بــار در ایــن اســتان‬ ‫امســال شــورای تخصصــی توســعه گیاهــان دارویــی و‬ ‫فراورده هــای طبیعــی خراســان شــمالی تشــکیل شــد‬ ‫کــه در ایــن جلســه تولیــد کننــده هــای گیاهــان دارویــی‪،‬‬ ‫کشــاورزان و فعــاالن بخــش فــروش گیاهــان دارویــی بــه‬ ‫بحــث و گفــت و گــو در ایــن خصــوص پرداختنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬زعفــران‪ ،‬گل محمــدی‪،‬‬ ‫اســطوخودوس‪ ،‬بانگــو‪ ،‬بابونــه المانــی‪ ،‬نعناع فلفلی‪،‬‬ ‫موســیر‪ ،‬گل گاوزبــان‪ ،‬زیــر ســیاه‪ ،‬باریــژه‪ ،‬اویشــن‪،‬‬ ‫رزمــاری‪ ،‬شــیرین بیــان‪ ،‬ســیاه دانــه‪ ،‬بومــادران‪ ،‬تخــم‬ ‫کــدوی کاغــذی‪ ،‬شــیرین بیــان‪ ،‬خارشــتر‪ ،‬مریــم گلــی و‬ ‫تخــم شــربتی از جملــه گیاهــان دارویــی اســت کــه در‬ ‫اراضــی خراســان شــمالی کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬حتــی گیــاه خارشــتر کــه در کنــار جــاده هــای‬ ‫ایــن اســتان و بیابــان هــا مــی رویــد نیــز دارای ارزش‬ ‫اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ســطح گلخانــه هــای ایــن اســتان نیــز‬ ‫برخــی از گونــه هــای گیاهــان دارویــی کشــت مــی‬ ‫شــود کــه ایــن امــر بایــد گســترش یابــد چــرا کــه بیشــتر‬ ‫ایــن گیاهــان نیــز کــم اب طلــب هســتند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه از ایــن وســعت یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار‬ ‫بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫کــه در ایــن بیــن بیــش از ‪ ۴۲۵‬گونــه گیــاه دارویــی در‬ ‫رویشــگاه هــای طبیعــی اســتان شناســایی شــده و تــا‬ ‫کنــون خــواص مــاده موثــره ‪ ۷۵‬گونــه از انهــا کشــف‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان بــرای روشــنگری و اگاه ســازی جامعــه بــا تقدیــر از تــاش رســانه های‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬بــا انســجام و وحــدت در مقابــل بمبــاران فضــای مجــازی اصحــاب رســانه و خبرنــگاران‬ ‫اســتان ایســتادگی الزم را کــرده و تــاش کردنــد تــا بــه گــوش جوانــان نــدای حق طلبــی را برســانند‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ســردار علی ملک شــاهکوهی اظهارداشــت‪:‬می توان در مقابل امپراطوری‬ ‫رســانه ای ســنگین غــرب بــا انســجام و وحــدت در رســانه های انقــاب اســامی کــه بــا فرماندهــی‬ ‫شــبکه های امریکایــی کــه هدایتگــر صهیونیســتها هســتند ایســتادگی کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬اصحــاب رســانه قادرنــد تــا بــا تبییــن درســت از جوانــان در مقابــل بمبــاران‬ ‫رســانه ای دشــمن حفاظــت کننــد و خدمــات ارزشــمند نظــام را بــا تکیــه بــر جهــاد تبییــن بــه گــوش‬ ‫انــان برســانند‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکوهی بــا اشــاره بــه ســابقه تــاش دشــمنان بــرای اســیب رســاندن بــه ایــران‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬در دفــاع مقــدس بــا ایــران اســامی تنهــا یــک کشــور ان هــم صرفــا بــه صــورت زبانــی‬ ‫و نــه عملیاتــی همراهــی کــرد و در ایــن بیــن همــه کشــورهای دنیــا علیــه مــا بودنــد و قصــد نابــودی‬ ‫مــا را بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم داشــتند امــا بــا عنایــت خداونــد بــه موفقیــت رســیدیم‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان بیــان داشــت‪ :‬پــس از گذشــت ‪ ۴۳‬ســال از پیــروزی شــکوهمند‬ ‫انقــاب اســامی و تنومنــد شــدن ایــن درخــت بــا اعتقــاد بــه اینکــه «عــزت‪ ،‬ذلــت‪ ،‬پیــروزی و‬ ‫شکســت دســت خداســت» گام هــای خــود را هــر چــه قــوی تــر از گذشــته برداشــتیم و نتایــج ان بــا‬ ‫پیشــرفت در عرصه هــای گوناگــون اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایســتادگی و مقاومــت مــردم ایــران در جبهه هــا تبدیــل بــه نمــادی بــرای ایســتادگی‬ ‫مبــارزان ‪ ،‬عــراق‪ ،‬لبنــان‪ ،‬فلســطین و یمــن شــد و در ایــن بیــن شکسـت های فراوانــی را بــه امریــکا‬ ‫و تحمیــل کــرد کــه ایــن مقاومــت نتیجــه صبــر و صبــوری ملــت ایــران بــود‪.‬‬ ‫ســردار ملک شــاهکوهی در ادامــه افــزود‪ :‬بیــان نمونه هــای صبــوری و اســتقامت مــردم ایــران در‬ ‫جنــگ تحمیلــی بخشــی از جهــاد تبییــن بــوده و در ایــن راســتا بایــد بــه گــوش مــردم ایــران حقایقــی‬ ‫کــه در انقــاب اســامی شــکل گرفتــه را برســانیم ‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــرای انتقــال پیــام انقــاب اســامی بــه گــوش جوانــان ســپاه و بســیج بــه اصحــاب‬ ‫رســانه و خبرنــگاران کمــک کــرده و در کنــار انــان خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در چنــد دهــه اخیــر عملکــرد انقــاب اســامی‬ ‫درخشــان و قابــل افتخــار اســت امــا دشــمنان بــا تکیــه بــر رســانه های خــود بــه دنبــال وارانــه نشــان‬ ‫دادن ایــن حقایــق هســتند‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکوهی در پایــان افــزود‪ :‬در چشــم دشــمنان خداونــد مســلمانان را بــزرگ و‬ ‫قدرتمنــد کــرده وانــان را پیــروز مــی کنــد کــه بارهــا بــه چشــم در هشــت ســال دفــاع مقــدس ایــن‬ ‫مــورد را شــاهد بــوده ام‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫باید موانع توسعه ‪FTTH‬‬ ‫به سرعت در گلستان رفع شود‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در جلســه بررســی پیشــرفت‬ ‫پــروژه توســعه ‪ FTTH‬در اســتان بــر رفــع موانــع اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه تاکیــد کــرد ‪.‬‬ ‫در جلســه بررســی پیشــرفت پــروژه توســعه ‪ FTTH‬در‬ ‫اســتان کــه بــا حضــور دکتــر غالمعلــی شــهمرادی برگــزار شــد‬ ‫بــرای رفــع موانــع اجــرای زیرســاختهای الزم فنــی و فراینــد‬ ‫تحویــل ســرویس ‪ FTTH‬راهکارهــای الزم را ارائــه کــرد ‪.‬‬ ‫وی برنامــه ریــزی در خصــوص افزایــش دایری ســرویس ‪FTTH‬‬ ‫را الزم دانســت و افــزود ‪ :‬اشــنایی مــردم بــا ایــن ســرویس و‬ ‫اگاهــی بخشــیدن جهــت اســتفاده بهینــه از ان بایــد در دســتور‬ ‫کار قــرار گیــرد تــا هــم اســتانی هــا بتواننــد بــا بهــره منــدی از این‬ ‫ســرویس تجربــه خوبــی از ارتباطــات مخابراتــی کســب نماینــد ‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه معاونــت شــبکه ‪ ،‬مدیریــت تجــاری ‪،‬‬ ‫مدیریــت مخابــرات شهرســتان گــرگان و تنــی چنــد از مدیــران‬ ‫‪ ،‬روســا وکارشناســان مرتبــط نیــز حضــور داشــتند بــر انعقــاد‬ ‫تفاهــم نامــه هــا بــا نظــام مهندســی و اداره فنــی حرفــه ای‬ ‫در خصــوص امــوزش پیمانــکاران ‪ ،‬ناظریــن و ســازندگان‬ ‫ســاختمانها و ارائــه ســرفصل هــای الزم جهــت امــوزش در حــوزه‬ ‫هــای مربوطــه تاکیــد شــد ‪.‬‬ ‫برخی از شرکتهای تعاونی درک‬ ‫درست و دقیقی از ماهیت‬ ‫تعاونی ها ندارند‬ ‫تخصیص اعتبار ‪ ۲۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان به طرح های نیمه تمام‬ ‫ورزشی خراسان شمالی‬ ‫مدیــر کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تعاونــی معــادل ‪ ۶۷‬درصــد از تعاونــی هــای اســتان‬ ‫غیــر فعــال هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مهــدی اســام خــواه اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در این اســتان بیش از ســه هزار شــرکت تعاونی راه اندازی شــده‬ ‫کــه از ایــن تعــداد؛ ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تعاونی فعال هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مدیریــت شــرکتها مهمتریــن علــت غیــر فعــال و‬ ‫نیمــه فعــال بــودن شــرکتهای تعاونــی در ایــن اســتان مربــوط بــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫درک درســت و دقیقــی از ماهیــت تعاونــی هــا برخــی از شــرکتهای‬ ‫تعاونــی در ایــن اســتان ندارنــد و در مرحلــه ایجــاد اقداماتــی را‬ ‫انجــام مــی دهنــد و مدیریــت را رهــا می کننــد‪.‬‬ ‫اســام خــواه در بخــش دیگــری بــا اشــاره بــه نبــود ســواد و اگاهــی در‬ ‫خصــوص قوانیــن مربــوط بــه شــرکت هــای تعاونــی در اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از ایــن مــوارد قوانیــن مربــوط بــه بیمــه و مالیــات اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــدادی از شــرکت هــا نیــز مربــوط بــه شــرکت هــای‬ ‫تعاونــی مســکن هســتند کــه بــا اتمــام پــروژه هــا بــه نوعــی غیــر‬ ‫فعــال شــده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ورزش و امــور جوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از محــل‬ ‫ســفر رییــس جمهــور ‪ ۲۷۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ایــن اســتان‬ ‫بــرای تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام ورزشــی اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حمیــد امیــری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای تکمیــل ‪ ۲‬اســتخر شــنا در شهرســتان هــای فــاروج و گرمــه از‬ ‫مجمــوع ایــن میــزان اعتبــار ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬همچنیــن بــرای تکمیــل پــروژه هــای ورزشــی‬ ‫‪ ۸۰‬میلیارد تومان اعتبار نیز برای شهرســتان شــیروان و اســفراین‬ ‫در نظــر گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫امیــری در ادامــه گفــت‪ ۱۲۰ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــز بــرای‬ ‫ســالن ‪ ۶‬هــزار نفــری در مجموعــه ‪ ۱۹‬مهــر تختــه ارکان بجنــورد‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان بــرای توســعه زمیــن هــای چمــن مصنوعــی‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان بــرای پــروژه ورزشــگاه چنــد منظــوره بانــوان‬ ‫بجنــورد اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ورزش و امورجوانــان خراســان شــمالی افــزود‪ :‬چهــار اســتخر‬ ‫شــنا در ایــن اســتان بعــد از چهــار ســال تعطیلــی تعمیــر شــده اســت‬ ‫کــه بــه زودی بــرای فعالیــت بــه بخــش خصوصــی واگــذار مــی شــود‪.‬‬ ‫عدم اصالح قیمت ها با هر دلیل‬ ‫و توجیهی غیر قابل پذیرش است‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬بــا هــر دلیــل و توجیهــی از هــر‬ ‫بخــش و تولیــدی تغییــر و اصــاح نکــردن قیمت هــا قابــل قبــول و پذیرفتنــی نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ ســیدمحمد دهنــوی در جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بــا بازدیــد از چنــد فروشــگاه زنجیــره ای بــزرگ مشــاهده شــد کــه قیمــت برخــی اقــام‬ ‫مصرفــی بــا قیمــت مصــوب متفــاوت بــوده و وقتــی کــه بــه مدیــر فروشــگاه تذکــر الزم داده شــد‬ ‫ســامانه مــا ملــی اســت و بایــد از طریــق مرکــز اصــاح قیمــت صــورت گیــرد بــه هیــچ وجــه ایــن‬ ‫توجیــه غیــر قابــل پذیــرش اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬درخصــوص فعالیــت فروشــگاه های زنجیره ای‪ ،‬با بررســی میدانــی و گزارش های‬ ‫مردمــی دســتور برخــورد ســریع بــا فروشــگاه های متخلــف در توزیــع اقالم اساســی صادر شــد‪.‬‬ ‫دهنــوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد نظارت هــا بــر بــازار افزایــش یابــد و دســتگاه های نظارتــی نیــز بــا‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫ضامن سالمتی جامعه‬ ‫تقویــت تیم هــای نظارتــی ســطح نظــارت را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر قــرار اســت کســی از قانــون تمکیــن نکنــد قطعــا ً بــا او برخــورد قانونــی انجــام‬ ‫خواهــد شــد و در ایــن بــاره بــا کســی تعــارف نداریــم‪.‬‬ ‫دهنــوی بــا اشــاره بــه فعالیــت موکب هــای اربعیــن گفــت‪ :‬در مســیر نجــف تــا کربــا امســال تعــداد‬ ‫موکب هــای گلســتانی افزایــش خواهــد یافــت و تعــداد زائــران اعزامــی بــر اســاس پیش بینی هــا از‬ ‫گلســتان نیــز در مراســم پرفیــض و بــزرگ پیــاده روی اربعیــن نیــز افزایشــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اشــاره کــرد‪ :‬بایــد در انــدازه تــوان و بضاعــت بتوانیــم بــه ایــن مراســم بــزرگ کمــک‬ ‫کنیــم و اقــام اساســی را بــر اســاس نیــاز تزریــق کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســهمیه ها در ســتاد اربعیــن بررســی و مدیریــت خواهــد شــد و اقــام بــه تمــام‬ ‫موکب هــا اختصــاص خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫دهنــوی جهــاد کشــاورزی را مکلــف کــرد هرچــه ســریعتر ســاز و کار خریــد و فــروش برنــج در‬ ‫اســتان را تعییــن تکلیــف کنــد تــا تنظیــم بــازار برنــج برهــم نخــورد و بــه مشــکل برخــورد نکنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کوتاهــی بخــش خصوصــی در پرداخــت طلــب برخــی گندمــکاران و کلــزاکاران‬ ‫اســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در جلســه بعــدی ســتاد تنظیــم بــازار بــه بررســی ویــژه ایــن موضــوع و حــل‬ ‫مشــکالت مطــرح شــده پرداختــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار ‪ -‬موضوعــی کــه مــردم مدت هاســت منتظــر ان هســتند امــا‬ ‫گویــا در ایــن بیــن مدیــران و مســئولین بیشــتر بــرای دل خــود صحبــت مــی کننــد تــا عمــل مــردم بــر‬ ‫ایــن باورنــد کــه مدتهاســت شــعار دادن نزدشــان عمــر خــود را بــه پایــان داده اســت و حــال وقــت‬ ‫ان رســیده کــه مســئولین در کنــار مــردم و همراه شــان در عرصــه میــدان باشــند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫مجتمع پتروشیمی گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫متقاضی پساب تصفیه خانه‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان گفــت‪ :‬پتروشــیمی گلســتان بــرای تامیــن اب‬ ‫مــورد نیــاز مجتمــع در حــال ســاخت خــود متقاضــی اســتفاده از پســاب تصفیه خانــه در حــال‬ ‫بهره بــرداری شــهر گــرگان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ایــرج حیدریــان اظهار داشــت‪ :‬شــرکت اب و فاضالب گلســتان‬ ‫امادگــی خــود را بــرای واگــذاری پســاب تصفیــه خانــه شــهر گــرگان بــه مجتمــع پتروشــیمی‬ ‫گلســتان اعــام کــرده کــه بــرای انجــام ایــن کار بایــد مراحــل اداری ان طــی شــود‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه حیدریــان‬ ‫تصفیــه خانــه شــهر گــرگان‬ ‫ظرفیــت تحویــل ســاالنه ‪۷.۵‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب پســاب را‬ ‫بــه بخــش صنعــت دارد‪.‬‬ ‫در ابــان مــاه ‪ ۸۵‬پذیــره‬ ‫نویســی ســاخت مجتمــع‬ ‫پتروشــیمی گلســتان مــورد‬ ‫اســتقبال مــردم گلســتان قــرار‬ ‫گرفــت و افــزون بــر ‪ ۹۴‬هــزار‬ ‫نفــر ســهام ایــن شــرکت را‬ ‫خریــد کردنــد‪.‬‬ ‫از جملــه مطالبــه هــای مــردم‪،‬‬ ‫راه اندازی مجتمع پتروشــیمی گلســتان از مســووالن ارشــد نظام بود که در ســفر اذرماه پارســال‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه بــه ایــن خطــه برحــل ان تاکیــد شــد کــه مطابــق گــزارش تیرمــاه ســال جــاری‬ ‫حیــدر اســیابی رییــس کل دادگســتری گلســتان‪ ،‬بــرای از ســرگیری ســاخت ایــن طــرح مهــم در‬ ‫اســتان یــک شــرکت ســرمایه گــذار داخلــی بــا بودجــه ‪ ۲۲۰‬هــزار میلیــارد ریالــی پــای کار امــده و بــه‬ ‫زودی فعالیــت رســمی خــود را اغــاز مــی کنــد‪.‬‬ ‫در ســفر اســتانی ســال ‪ ۸۴‬هیــات دولــت ســاخت مجتمــع پتروشــیمی گلســتان مصــوب‬ ‫شــده بــود و ســال ‪ ۸۶‬هــم عملیــات ســاخت ان اغــاز شــد ولــی ایــن ســالها پیشــرفت‬ ‫چندانــی نداشــت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 37‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪586‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫ افزایش فعالیت مددجویان‬ ‫کمیته امداد در امر نوغانداری‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان بــا اشــاره بــه ورود این نهاد به زنجیــره نوغانداری‬ ‫گفــت‪ :‬در نوغانــداری گلســتان از مناطــق پیشــرو بــوده و در نتیجــه فراهم کــردن زیرســاخت های‬ ‫مناســب بــرای فعالیــت در ایــن بخــش‪ ،‬در صنعــت نوغانــداری فعالیــت مددجویــان کمیتــه امــداد‬ ‫گلســتان روبه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ عیســی بابایــی اظهارداشــت‪ :‬برخــورداری از بــرگ درخــت تــوت بــه‬ ‫عنــوان خــوراک اصلــی کــرم ابریشــم بعنــوان یکــی از ملزومــات فعالیــت در نوغانــداری‪ ،‬اســت کــه در‬ ‫ایــن خصــوص ایــن نهــاد تغذیــه مــورد نیــاز کــرم ابریشــم تحــت پــرورش مددجویــان خــود بــا ایجــاد‬ ‫توتســتان ‪ ۵۰‬هکتــاری‪ ،‬را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬واگــذاری نوغــان بــه خانــواده هــای مددجویــان عالقمنــد بــه فعالیــت در‬ ‫ایــن بخــش پــس از مهیــا کــردن توتســتان بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن نیازهــای پــرورش کــرم‬ ‫ابریشــم‪ ،‬گســترش یافــت بــه گونــه ای کــه واگــذاری پیلــه تــر ابریشــم از ســال ‪ ۴۰۰‬تخــم در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬بــه افــزون بــر ســه هــزار تخــم در ســال جــاری رســید‪.‬‬ ‫براســاس گفته هــای وی تولیــد کــرم ابریشــم کــه در دوره ‪ ۴۵‬روزه انجــام مــی شــود بــرای هــر‬ ‫خانــواده تحــت پوشــش درامــد تــا ســقف ســه میلیــون تومــان بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مردمــی کــردن ارائــه خدمــات‪ ،‬یکــی از برنامــه هــای مهــم کمیتــه امــداد اســت تــا از‬ ‫طریــق ان بــا دایــر کــردن مراکــز نیکــوکاری در محــات و روســتاها‪ ،‬بســتر کمــک هدفمنــد بــه تعــداد‬ ‫بیشــتری از خانــواده هــای نیازمنــد فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بابایــی افــزود‪ :‬در ایــن مراکــز نیکــوکاری ســال گذشــته ‪ ۹۰‬میلیــارد تومــان کمــک مردمــی جمــع اوری‬ ‫و بــرای تامیــن نیازهــای خانوارهــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد در مناطــق گوناگــون اســتان در‬ ‫بخــش مســکن‪ ،‬درمــان و ماننــد ان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان ادامــه داد‪ :‬سیاســت کمیتــه امــداد بــرای‬ ‫مددجویــان‪ ،‬توانمندســازی انــان بــا تامیــن درامــد ثابــت و پایــدار اســت کــه در ایــن راســتا دولــت‬ ‫نیمــی از تســهیالت اشــتغال امســال کشــور را بــرای پرداخــت بــه مددجویــان ایــن نهــاد در نظــر‬ ‫گرفتــه کــه رقــم تســهیالت ایــن بخــش در اســتان ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تســهیالت اشــتغال امســال گلســتان در مقاســیه بــا ســال گذشــته ‪ ۲.۵‬برابــر شــده‬ ‫و امیدواریــم بــا صــرف درســت ایــن اعتبــارات کــه دوره بازپرداخــت ان هفــت ســاله بــا کارمــزد‬ ‫چهاردرصــد اســت‪ ،‬مشــاغل جدیــد و پایــدار بــرای افــرد ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫بابایــی گفــت‪ :‬بــرای تشــویق صاحبــان کســب و کار و کارخانــه هــا یکــی از طــرح هــای کمیتــه امــداد‬ ‫به کارگیــری مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد بســته هــای تشــویقی اســت کــه در یکــی از‬ ‫طــرح هــا‪ ،‬کارفرمایــان بــه ازای اســتخدام هــر مددجــو و افــراد دهک هــای یــک تــا پنــج ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان وام بــا بهــره چهــار درصــد گرفتــه و حــق بیمــه مددجویــان در مناطــق محــروم تــا ‪ ۲‬ســال‬ ‫توســط دولــت پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫توقیف ‪ 12‬دستگاه‬ ‫موتورسیکلت متخلف‬ ‫در شیروان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان گفــت‪‎: ‎‬در اجــرای‬ ‫طــرح برخــورد بــا موتورســیکلت ســواران متخلــف‪ 12 ،‬دســتگاه‬ ‫‏موتورســیکلت توقیــف شــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه منظــور‏برخــورد بــا موتورســیکلت ســواران‬ ‫متخلفــی کــه ارامــش را ســلب و باعــث نارضایتــی شــهروندان‬ ‫هســتند‪ ،‬طــرح ارتقــاء‏امنیــت اجتماعــی در پــارک هــای کوثــر و‬ ‫تفرجــگاه شــیرکوه شهرســتان شــیروان اجــرا شــد‪.‬‏‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در این رابطه ‪ 12‬دســتگاه موتورســیکلت‬ ‫توقیــف و روانــه پارگینــگ شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬متخلفــان بــا‏تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان بــا بیــان ایــن کــه اجــرای ایــن طــرح‬ ‫هــا‪ ،‬موجــب رضایتمنــدی مــردم و مســئوالن شــده و تقدیــر و‬ ‫‏تشــکر انــان را بــه همــراه داشــته اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مخــان‬ ‫نظــم و امنیــت عمومــی بداننــد پلیــس هرگــز مجــال قــدرت‬ ‫‏نمائــی را بــه متخلفــان نخواهــد داد و بــا تمــام تــوان در راســتای‬ ‫برقــراری نظــم و امنیــت شــهر تــاش مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫رییس هیات ورزش روستایی‬ ‫و بازی های بومی محلی گلستان‬ ‫نگاه ما در ورزش‬ ‫روستایی‪،‬برگزاری‬ ‫مسابقاتفوتبال‬ ‫و والیبال روستایی‬ ‫نیست‬ ‫سرویس ورزش‬ ‫رییــس هیــات ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی محلــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه ایــن هیــات ورزشــی این اســتان دارای ‪ ۱۵۵‬خانــه ورزش‬ ‫روســتایی می باشــد که در یک ســال گذشــته ‪ ۳۵‬خانه جدید از شــروع‬ ‫فعالیــت دوره جدیــد مدیریتــی‪ ،‬احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار فرید اصغری اظهارداشــت‪ :‬معتقدیم‬ ‫ایــن تجهیــزات در هــر روســتا بایــد حالــت بومــی و متناســب بــا ســایق‬ ‫جوانان و ورزشــکاران ان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی محلــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در کل ‪ ۱۲۰‬خانــه ورزش روســتایی در مجموعــه هیــات پیــش‬ ‫از حضــور مــا‪ ،‬در اســتان وجــود داشــت‪ ،‬امــا برخــی از دهیــاران و‬ ‫اعضــای شــورای روســتا از ان بی اطــاع بودنــد و زمانــی کــه مدیریــت‬ ‫واژگونی پراید ‪ 3‬مصدوم‬ ‫برجای گذاشت‏‬ ‫دستگیری سارق اماکن‬ ‫خصوصی در مانه و سملقان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از واژگونــی یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی پرایــد بــا ‪ 3‬مصــدوم در ایــن شهرســتان خبــر‏دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مســعود وحیــدی» در تشــریح ایــن حادثــه گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی اعــام مرکــز‏فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر واژگونــی یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی پرایــد در محــور فرعــی ایــوب نبــی محــدوده‬ ‫روســتای ‏قلعــه جــق‪ ،‬بالفاصلــه گشــت تصادفــات بــه همــراه‬ ‫نیروهــای امــدادی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن حادثــه بــه علت واژگونی یک دســتگاه خودروی‬ ‫پرایــد‪ 3 ،‬نفــر از سرنشــینان مصــدوم و توســط تیــم‏فوریــت هــای‬ ‫پزشــکی بــه مراکــز درمانــی منتقل شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫برابــر اعــام کارشناســان پلیــس راه علــت ایــن حادثــه‏نقــص فنــی‬ ‫حــادث در اثــر ترکیدگــی الســتیک خــودرو مــی باشــد‪ ،‬از رانندگانــی‬ ‫کــه قصــد تــردد در جــاده هــا را دارنــد‏خواســت تــا بــا رعایــت قوانیــن‬ ‫راهنمایی و رانندگی و بازدید و رفع نقص از وســیله ی نقلیه خود‬ ‫ســفری ایمــن بــرای‏خــود و دیگــران رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫ســارق اماکــن خصوصــی بــا ‪ 9‬فقــره ســرقت توســط‏مامــوران‬ ‫فرماندهــی انتظامــی بخــش مانــه خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیات ایــن خبر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در‏پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی در‬ ‫روســتاهای بخــش مانــه موضــوع بــا جدیت در دســتور کار ماموران‬ ‫‏انتظامــی بخــش مانــه قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســرانجام تــاش شــبانه روزی مامــوران منجــر بــه‬ ‫شناســایی ســارق در یکــی از روســتاها شــد کــه نهایتــا‏متهــم در‬ ‫یــک عملیــات غافلگیرانــه در محــل اختفایــش دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫مهــران فــر گفــت‪ :‬بیشــتر‏ایــن ســرقت هــا از اماکــن خصوصــی‬ ‫شــامل خانــه بــاغ هــا‪ ،‬گلخانه هــا و در یــک مــورد اهــن االت‬ ‫مســجد بــوده اســت کــه‏متهــم پــس از تکمیــل پرونــده جهــت‬ ‫رســیدگی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان در پایــان از‬ ‫شــهروندان خواســت تــا بــا رعایــت نــکات پیشــگیرانه از قبیــل‬ ‫‏اســتفاده از دوربیــن مداربســته و نگهبــان و همچنیــن حفــاظ‬ ‫درب از وقــوع ســرقت اماکــن خصوصــی پیشــگیری نماینــد‪.‬‏‬ ‫جدیــد را برعهــده گرفتیــم‪ ،‬هیچ وســیله ای در این خانه هــای ورزش‬ ‫وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای ســال جــاری مجــوز احــداث ‪ ۲۰‬خانــه ورزش‬ ‫روســتایی در اســتان اخــذ شــده کــه تــاش داریــم تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری انهــا را بــه بهره بــرداری برســانیم‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی و محلــی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــا احیــای بازی هــا‪ ،‬ورزش هــا و اداب و ســنن‬ ‫روســتایی در تالش هســتیم تا بتوانیم توریســت ورزشــی را در این‬ ‫اســتان برقــرار کنیــم و معتقدیــم بوم گــردی تنهــا غذا و رقص نیســت‬ ‫و بایــد در ایــن بخــش کارهــای بیشــتری انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خانــه ورزش روســتایی پیــش از دوره جدیــد‪،‬‬ ‫دارای میــز پینگ پنــگ‪ ،‬فوتبــال دســتی و تاتامــی بــود کــه مــا‬ ‫معتقدیــم امکانــات ایــن خانه هــای ورزش باید براســاس و متناســب‬ ‫بــا وضعیــت‪ ،‬ظرفیــت و پتانســیل روســتاها تجهیــز شــوند‪.‬‬ ‫بردن پول به سمت والیبال و فوتبال روستایی اشتباه است‬ ‫اصغــری ادامــه داد‪ :‬نــگاه مــا در ورزش روســتایی‪ ،‬برگــزاری مســابقات‬ ‫فوتبــال و والیبــال روســتایی نیســت‪ ،‬زیــرا ایــن رشــته ها خــود هیــات‬ ‫مســتقل دارنــد و حتــی معتقدیــم ایــن هیات هــا بایــد بــرای کشــف‬ ‫اســتعدادها در ایــن رشــته ها‪ ،‬در روســتاها ســرمایه گذاری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نبایــد پــول را تنهــا بــه ســمت والیبــال و فوتبــال‬ ‫روســتایی بــرد چــرا کــه اینــکار بــه واقــع اشــتباه می باشــد‪ ،‬چــرا بایــد‬ ‫بــه ســمت احیــای بازی هــا‪ ،‬ورزش هــا و اداب و ســنن روســتایی‬ ‫کــه بــر جامعــه ســاکن در ان مناطــق تاثیرگــذاری دارنــد‪ ،‬برویــم و‬ ‫اســتعدادها و ظرفیت های روســتائیان را در این بخش ها کشــف‬ ‫و بــرای رشــد و شــکوفایی انهــا‪ ،‬برنامه ریــزی نماییــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اتحــادی کــه بــا توجــه به وجود ‪ ۱۷‬قــوم در جامعه‬ ‫روســتایی اســتان وجــود دارد‪ ،‬در کمتــر اســتانی بــا ایــن تعــداد اقــوام‬ ‫ایــران زمیــن مشــاهده می شــود کــه بتــوان ورزش هــا و بازی هــای‬ ‫انــان را احیــا کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بخشــی از وظیفــه مــا در حــوزه بانــوان اســت و بــا‬ ‫توجــه بــه ایــن کــه جمعیــت زیــادی از بانــوان در روســتاها زندگــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬می توانیــم در ایــن بخــش کارهــا و برنامه هــای زیــادی‬ ‫را بــه ظهــور و بــروز برســانیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬در گلســتان تحصیلکرده هــای ورزشــی‬ ‫بیــکاری وجــود دارنــد کــه حاضــر هســتند در راســتای ســامت و‬ ‫ســاختار قامتــی زنــان روســتایی در حــوزه ورزش بانــوان‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫هیــات همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه برگــزاری برخــی مســابقات و رشــته های ورزشــی ماننــد‬ ‫هفت ســنگ‪ ،‬یــک قُــل دو قُــل‪ ،‬چوب کشــی و حتــی طناب کشــی‬ ‫اشــاره کــرد و یــاداور شــد‪ :‬ایــن مســابقات در ســطح اســتان مــورد‬ ‫اســتقبال عمــوم بــه ویــژه روســتاییان و از همــه مهمتــر مــورد‬ ‫توجــه بانــوان قــرار گرفتــه‪ ،‬بطــوری کــه در مســابقات چوب کشــی‬ ‫قهرمانــی و انتخابــی تیــم اســتان‪ ،‬تعــداد ورزشــکاران بانــوان‬ ‫بیشــتر از تعــداد مــردان بــود‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ورزش روســتایی و بازی هاهــی بومــی و محلــی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬شــاید ایــن بازی هــا و مســابقات بیشــتر جنبــه‬ ‫ســرگرمی و دورهمــی خانوادگــی داشــته باشــند‪ ،‬امــا برخــی‬ ‫از همیــن بازی هــا و رشــته های ورزشــی‪ ،‬نــه تنهــا لیگ هــا و‬ ‫مســابقات داخلــی و قهرمانــی کشــور‪ ،‬بلکــه رقابت هــای جهانــی‪،‬‬ ‫بین المللــی و اســیایی و حتــی المپیکــی دارنــد‪.‬‬ ‫اصغــری افــزود‪ :‬در بخــش ک ُشــتی‪ ،‬پنــج کشــتی ســنتی در‬ ‫اســتان فعــال اســت کــه از جملــه ان «ک ُشــتیت ســنتی باشــال»‬ ‫اســت کــه زیرمجموعــه ایــن هیــات قــرار دارد و تــاش داریــم تــا‬ ‫ایــن رشــته از رشــته های مختلــف کشــتی را بــه نــام اســتان خــود‬ ‫بــه ثبــت برســانیم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬کشــتی گــورش کــه ثبــت ملــی شــده‪ ،‬کشــتی‬ ‫بــا شــال نیســت و مــردم بایــد بــا اطالع رســانی کــه از طریــق‬ ‫رســانه های رســمی و معتبــر از جملــه خبرگــزاری جمهــوری‬ ‫اســامی انجــام می شــود‪ ،‬تفــاوت ایــن رشــته ها را بداننــد و بــه‬ ‫ســمت و ســوی رشــته های بومــی اســتان گرایــش داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی در پایــان صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه برگــزاری مســابقات‬ ‫فوتبــال جــام پرچــم ویــژه روســتاییان گفــت‪ :‬ایــن مســابقات‬ ‫در اســتان کــه هــزار و ‪ ۵۲‬روســتا دارد‪ ،‬بــا هــزار و ‪ ۷۶۴‬تیــم‬ ‫برگــزار خواهــد شــد و گلســتان بــه لحــاظ تعــداد تیم هــای شــرکت‬ ‫کننــده‪ ،‬ســومین اســتان برتــر کشــور بعــد از اســتان های فــارس‬ ‫و کرمانشــاه هســتیم‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار؛ مــواردی کــه رئیــس هیــات ‬ ‫ورزش روســتایی و بــازی هــای بومــی محلــی در خصــوص احیــای‬ ‫ورزش هــا و بازی هــای بومــی محلــی بســیار ســتودنی اســت کــه‬ ‫بــرای ایــن کار نیازمنــد توجــه ویــژه مســئولین مربوطــه در ایــن‬ ‫خصــوص اســت کــه می طلبــد تــا در ایــن خصــوص بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن اعتبــارات ویــژه نســبت بــه احیایــی ورزش هــای ســنتی راه‬ ‫را بــرای جــذب گردشــگر و ایجــاد اشــتغال پایــدار و معرفــی اداب‬ ‫و ســنن اســتان قــدم بردارنــد‪.‬‬ ‫و در ایــن بیــن وظایــف شــوراها و دهیــاران روســتاهای اســتان‬ ‫شناســایی و معرفــی بازی هــا و از ســوی احیــای ان بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر بایــد باشــد تــا عاملــی باشــد بــرای جــذب ســرمایه و‬ ‫توســعه روســتاها ‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مدیریت نوین‬ ‫با اینستاگرام!‬ ‫حقیقــت امــر یکــی از مشــکالت مــا طنــز نویســان در‬ ‫مقاطعــی‪ ،‬پیــدا کــردن ســوژه اســت و یکــی از دیگــر از‬ ‫مشــکالت مــا در مقاطــع مشــابه‪ ،‬حجــم بــاالی ســوژه‬ ‫هــا اســت کــه بــا ایــن قیمــت بــاالی اینترنــت ایــن تعــداد‬ ‫ســوژه جــز ضــرر بــرای مــا چیــز دیگــری نــدارد و فقــط حجــم‬ ‫حافظــه داخلــی مــان را اشــغال مــی کنــد! در جریــان‬ ‫قیمــت و ســرعت اینترنــت هــم کــه هســتید‪.‬‬ ‫یعنــی اگــر شــما ماشــین دربســت بگیریــد و کلیــپ‬ ‫فایــل ده مگابایتــی را خودتــان بــرای گیرنــده بــه‬ ‫منزلــش ببریــد و نشــانش دهیــد بــاز هــم بــه صرفــه‬ ‫تــر از اپلــود و ارســال از طریــق یــک پیــام رســان‬ ‫شناســنامه دار و دارای مجــوز اســت!‬ ‫البتــه ایــن رویکــرد مختــص کشــور مــا اســت و‬ ‫قــدر اینترنــت را فقــط مســئوالن مــا مــی داننــد کــه‬ ‫خیلــی از چالــه چولــه هــای مخابــرات را بــا مبالــغ‬ ‫دریافتــی از فــروش ان جبــران مــی کننــد وگرنــه‬ ‫ملــت ســایر بــاد بــرای داشــتن اینترنــت مشــکل‬ ‫چندانــی ندارنــد‪ .‬تــا جایــی عــده ای بــرای کســب‬ ‫درامــد بیشــتر از اینترنــت مایــه مــی گذارنــد! مشــت‬ ‫نمونــه خــروار همیــن مســئوالن هتــل«‪»chain Ibis‬‬ ‫در ســوئیس ‪ ...‬هتــل «‪ »chain Ibis‬در ســوئیس‬ ‫بــه مشــتریانش خدمــات جدیــدی بــه نــام «راحــت‬ ‫باشــید‪ ،‬مــا اینســتاگرام شــما را اپلــود مــی کنیــم»‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫در ایــن سیســتم مشــتریان هتــل در طــول‬ ‫اقامتشــان مــی تواننــد بــا خیــال راحــت بــه دور از‬ ‫فضــای اینســتاگرام اســتراحت کننــد و اکانــت شــان‬ ‫را در اختیــار ســرویس هتــل قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ن هــا از بــزرگ تریــن متخصصــان اینســتاگرام‬ ‫کمــک مــی گیرنــد تــا بــا کیفیــت تریــن عکــس هــا‬ ‫را بــا بهتریــن نوشــته هــا در اینســتاگرام مشــتریان‬ ‫منتشــر کننــد و حتــی خودشــان پاســخ کامنــت هــا را‬ ‫بدهنــد تــا مشــتری از تعطیالتــش لــذت ببــرد!‬ ‫بــا ایــن وجــود علــی رغــم محدودیــت هــای متعــدد‬ ‫فرهنگــی و اخالقــی‪ ،‬بــه کار گیری این شــیوه مرضیه‬ ‫در کشــور مــا چنــدان هــم بــد نیســت‪ .‬همانگونــه کــه‬ ‫مســتحضر هســتید بســیاری از مســئوالن بــا وجــود‬ ‫فیلترینــگ اســطقس دار اینترنــت کمــاکان بخــش‬ ‫اعظمــی از مدیریــت کشــور را از طریــق توئیتــر و‬ ‫اینســتاگرام و ‪ ...‬رتــق و فتــق مــی کننــد!‬ ‫عزیــزان در ایــن فضــا راهــکار مــی دهنــد؛ بــه‬ ‫معترضــان و منتقــدان پاســخ اینســتاگرامی و‬ ‫توئیتــری مــی دهنــد‪ ،‬بــه جنــاح رقیــب تیکــه مــی‬ ‫اندازنــد؛ دولــت ماقبــل دولــت قبلــی را زیــر ســوال‬ ‫مــی برنــد؛ از دانــش امــوزان مــی خواهنــد در صــورت‬ ‫بــارش بــرف ســنگین بــه درختــان لگــد بزننــد‪ ،‬پاســخ‬ ‫تهدیــدات غــرب و امریــکا را مــی دهنــد‪ ،‬کلیــپ‬ ‫گاف هــای همدیگــر را در گــروه «کابینــه دور دوم»‬ ‫فــوروارد مــی کننــد و از خنــده ریســه مــی رونــد و ‪...‬‬ ‫فلــذا بــا توجــه بــه حجــم بــاالی کار و ضــرورت‬ ‫تســلط بــه تمامــی جوانــب ایــن فضــا‪ ،‬پیشــنهاد مــی‬ ‫شــود مســئوالن هماننــد مشــتریان هتــل«‪chain‬‬ ‫‪ »Ibis‬در ســوئیس‪ ،‬اکانــت شــان را در اختیــار مــردم‬ ‫قــرار دهنــد تــا خودمــان بــه صــورت نوبتــی جمــات‬ ‫ســنگین و نغــز‪ ،‬عکــس هــا و فایــل هــای پرمعنــا‬ ‫برایشــان اپلــود کنیــم‪ ،‬گرفتــاری هــای مملکــت را‬ ‫توجیــه کنیــم و گــردن تحریــم هــا ‪ ،‬امریــکا و در‬ ‫صــورت لــزوم دولــت ماقبــل دولــت قبلــی و ماقبــل‬ ‫دولــت قبلــی بیاندازیــم؛ اصــا ً مشــکالت را گــردن‬ ‫دوره مــاد هــا بیاندازیــم‪.‬‬ ‫پاســخ مســتدل و مشــروح بــه کامنــت هــا بدهیــم؛‬ ‫نــرخ تــورم را مهندســی کنیــم؛ دالیــل گرانــی کاال هــا‬ ‫و خدمــات را بــا رســم شــکل توضیــح دهیــم‪ ،‬جــواب‬ ‫مخالفــان و منتقــدان بــی ســواد و بــدون اتیکــت را‬ ‫بدهیــم و ‪ ...‬مســئوالن هــم از دوران مدیریــت شــان‬ ‫بیشــتر لــذت ببرنــد و اگــر جلســه ای‪ ،‬معاملــه ای‪،‬‬ ‫معاهــده ای‪ ،‬کار روی زمیــن مانــده ای چیــزی دارنــد‪،‬‬ ‫بــه انهــا برســند! خیــر از مدیریــت تــان ببینیــد‪...‬‬ ‫کرونا در کمین است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪586‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬نیلوفر شهدوست‬ ‫ایده های جذاب‬ ‫برای سرگرمی زنان‬ ‫خانه دار مدرن‬ ‫ادامه شماره ‪585‬‬ ‫خانــه داری یکــی از پرمشــغله ترین حرفه هاســت‪.‬‬ ‫قبــول داریــد؟ رســیدگی بــه اوضــاع خانــه‪ ،‬به ویــژه بــا‬ ‫وجــود فرزنــدان‪ ،‬از جملــه ســخت ترین کارهاســت‬ ‫کــه بــرای خــوب پیش رفتــن نیــاز بــه مدیریتــی دقیــق‬ ‫دارد‪ .‬حجــم کارهــا و مســئولیت های افــراد خانــه دار‬ ‫کــه معمــوال بانــوان هســتند گاهــی ان قــدر زیــاد اســت‬ ‫کــه حتمــا نیــاز بــه اختصــاص وقتــی بــرای اســتراحت‬ ‫و ســرگرمی پررنــگ می شــود‪ .‬منتهــا ســرگرمی زنــان‬ ‫خانــه دار چه چیزهایــی می توانــد باشــد؟ چه کارهایــی‬ ‫روحیــه خانــم خانــه را تقویــت می کننــد و او را از‬ ‫خســتگی های فراوانــی کــه تجربــه می کنــد اندکــی‬ ‫دور می کننــد؟‬ ‫‪ .۷‬کتاب بخوانید‬ ‫خوانــدن کتاب هــای مختلــف‪ ،‬هــم اموزنــده اســت‬ ‫و هــم ســرگرم کننده‪ .‬در اوقاتــی کــه بــرای خــود‬ ‫کنــار می گذاریــد‪ ،‬بــه خوانــدن کتاب هــای مختلــف‬ ‫فکــر کنیــد‪ .‬بــه گروه هــای کتاب خوانــی بپیوندیــد‬ ‫تــا بــا ادم هــای دیگــر کتابــی مشــترک را مطالعــه‬ ‫کنیــد و بعــد بــا انهــا دربــاره اش حــرف بزنیــد و وارد‬ ‫گفت وگــو شــوید‪ .‬در ســطح فضــای مجــازی نیــز چنیــن‬ ‫گروه هایــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اهل موسیقی و شعر و اواز شوید‬ ‫اگــر برایتــان مقــدور اســت‪ ،‬در کالس هــای موســیقی‬ ‫و اواز شــرکت کنیــد‪ .‬حــرکات مــوزون یــا شــعرخوانی‬ ‫هــم گزینه هــای دیگری انــد کــه می تواننــد در فهرســت‬ ‫ســرگرمی زنــان خانــه دار قــرار بگیرنــد و حــال شــما‬ ‫را خــوب کننــد‪ .‬شــادی‪ ،‬شــور و یادگیــری از جملــه‬ ‫دســتاوردهای شــرکت در کالس هــا و فعالیت هــای‬ ‫این چنینــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۹‬به گل وگیاه و باغبانی روی خوش نشان بدهید‬ ‫باغبانــی و گل کاری روحیه تــان را از ایــن رو بــه ان رو‬ ‫می کنــد‪ .‬حتمــا نبایــد باغــی بــزرگ یــا باغچــه داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬حتــی اگــر بالکــن هــم نداریــد‪ ،‬چنــد گلــدان‬ ‫زیبــا و بــر اســاس ســلیقه و فضــای خانــه تهیــه کنیــد‬ ‫و گل کاری را در برنامه هــای ســرگرم کننده تان قــرار‬ ‫بدهیــد‪ .‬رســیدگی بــه گل هــا شــما را شــاد و ســرگرم و‬ ‫فضــای محــل زندگی تــان را هــم زیباتــر و پرطراوات تــر‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬خطاطی یاد بگیرید‬ ‫پیش تــر دربــاره شــرکت در کالس هــای فرهنگــی و‬ ‫هنــری پیشــنهادهایی دادیــم‪ .‬گزینـ ه دیگــری کــه در این‬ ‫زمینــه وجــود دارد یادگیــری خطاطــی اســت‪ .‬می توانید با‬ ‫شــرکت در کالس هــای حضــوری یــا انالیــن یــا حتــی بــا‬ ‫خریــد کتاب هــای خودامــوز و کمک گرفتــن از اینترنــت‪،‬‬ ‫اقــدام بــه یادگیــری خطاطــی کنیــد‪.‬‬ ‫خط نوشــتن بســیار جــذاب و ســرگرم کننده اســت و‬ ‫یادگیــری ان از راه هــای مختلــف مقــدور خواهــد بــود‪.‬‬ ‫خطاطــی یکــی از انــواع ســرگرمی بــرای زنــان خانــه دار‬ ‫اســت کــه اگــر اهــل ان باشــید‪ ،‬هــم اوقاتــی خــوش‬ ‫بــرای خــود فراهــم می کنیــد و هــم بــه هنــری ارزشــمند‬ ‫مســلط خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬بازی های ویدئویی و رایانه ای را امتحان کنید‬ ‫بازی هــای ویدئویــی و رایانــه ای دنیایــی از تنــوع و‬ ‫ســرگرمی را پیــش رویتــان قــرار می دهنــد‪ .‬معمــوال‬ ‫خانم هــا دوروبَــر ایــن زمینــه نمی چرخنــد و این طــور‬ ‫رایــج شــده کــه چنیــن بازی هایــی بــرای کــودکان یــا‬ ‫مــردان اســت‪ .‬اصــا و ابــدا این طــور نیســت‪.‬بازی های‬ ‫ویدئویــی و رایان ـه ای را امتحــان کنیــد‪ .‬حتمــا خوشــتان‬ ‫خواهــد امــد‪ .‬یکــی از دالیلــی کــه تاکنــون بــه انهــا بــه‬ ‫چشــم ســرگرمی بــرای زنــان خانــه دار نــگاه نکرده ایــد‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه روش انجامشــان را بلــد نبوده ایــد‪ .‬یــاد‬ ‫بگیریــد و تجربه هــای جدیــد و شــاد بــرای خــود بســازید‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬پازل درست کنید‬ ‫پازل هــای متنوعــی بــا طرح هــای بســیار جــذاب در‬ ‫بــازار وجــود دارنــد‪ .‬اگــر اهــل ایــن کار باشــید‪ ،‬بــا خریــد‬ ‫پازلــی هزارتکــه یــا حتــی قطعاتــی بیشــتر می توانیــد‬ ‫خــود را در اوقــات بیــکاری ســرگرم کنیــد‪ .‬بعــد از اینکــه‬ ‫ایــن کار ِ فکــری و در عیــن حــال جــذاب را بــه پایــان‬ ‫می رســانید هــم نتیجــه زیبــای ان را قــاب کنیــد و بــه‬ ‫دیــوار بیاویزیــد‪ .‬چه چیــزی از ایــن بهتــر؟‬ ‫‪ .۱۳‬جواهرسازی کنید‬ ‫جواهرســازی هــم می توانــد ســرگرمی زنــان خانــه دار و‬ ‫تمــام کســانی باشــد کــه از ســاختن مصنوعــات ظریــف‬ ‫خوششــان می اید‪ .‬در کالس های جواهرســازی شــرکت‬ ‫کنیــد یــا بــا خریــد کیت هــای مخصــوص ایــن کار و‬ ‫اموزش هــای موجــود در ســطح اینترنــت‪ ،‬راهتــان را در‬ ‫ایــن زمینــه بیابیــد و پیــش برویــد‪ .‬حتی با خبره شــدن در‬ ‫ایــن مهــارت و هنــر می توانیــد کس ـب وکاری انالیــن یــا‬ ‫حضــوری هــم راه بیندازیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬دونده شوید و بدوید‬ ‫دویــدن هــم ماننــد دوچرخه ســواری بســیار مفــرح و‬ ‫جــذاب اســت و بــه تناســب اندامتــان کمــک شــایانی‬ ‫می کنــد‪ .‬بدویــد‪ ،‬بــا گروه هایــی کــه ایــن کار را حرفــه ای‬ ‫انجــام می دهنــد یــا خودتــان به تنهایــی و دورواطــراف‬ ‫خانــه‪ .‬دونده شــدن حــس خاصــی دارد و شــما را بــه فــردی‬ ‫بــااراده بــدل می کنــد کــه هدف هایــش را بــا تــاش و‬ ‫تمرکــز پیــش می بــرد‪ .‬ایــن عالــی اســت‪ .‬امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪. ..‬‬ ‫سرطان رحم‪ ،‬یکی از شایع ترین سرطان بین بانوان‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫سرطان رحم‪ ،‬یکی از شایع ترین سرطان بین بانوانسرطان دهانه‬ ‫رحــم نوعــی از ســرطان اســت کــه در دهانــه رحــم یعنــی قســمت‬ ‫پایینــی رحــم در محــل اتصــال رحــم بــه واژش مــن بــروز می کنــد‪.‬‬ ‫علل ابتال به سرطان دهانه رحم‬ ‫ســرطان دهانــه رحــم هنگامــی شــروع می شــود کــه تغییراتــی‬ ‫(موتاســیون) در ‪ DNA‬ســلول های دهانــه رحــم ایجــاد شــود‪DNA .‬‬ ‫ســلول‪ ،‬حامــل دســتورالعمل هایی اســت کــه بــه ســلول نشــان‬ ‫می دهــد چــه کارهایــی را بایــد انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ســلول های ســالم بــا ســرعتی مشــخص رشــد و تکثیــر می یابنــد‬ ‫و طبیعتــا در یــک دوره زمانــی خــاص می میرنــد‪ ،‬امــا ســلول های‬ ‫موتاســیون یافته به طــور غیرقابــل کنترلــی رشــد کــرده و تکثیــر‬ ‫می یابنــد و اصــوال نمی میرنــد‪ .‬تجمــع ســلول هایی کــه بــه ســرعت‬ ‫رشــد می کننــد و نمی میرنــد‪ ،‬تــوده ای را ایجــاد می کننــد کــه بــه‬ ‫ان «تومــور» گفتــه می شــود‪ .‬ســلول های ســرطانی می تواننــد بــه‬ ‫بافت هــای مجــاور هجــوم بــرده و یــا از تــوده اصلــی جــدا شــده و بــه‬ ‫هرجایــی از بــدن منتقــل شــوند (متاســتاز)‪.‬‬ ‫مشــخص نیســت چــه چیــز باعــث ســرطان دهانــه رحــم می شــود‪،‬‬ ‫ولــی یقینــا ویــروس پاپیلومــای انســانی در ان نقــش دارد‪ .‬ویــروس‬ ‫پاپیلومــای انســانی بســیار شــایع اســت‪ ،‬ولــی اغلــب افــرادی کــه بــه‬ ‫ان مبتــا می شــوند‪ ،‬هرگــز بــه ســرطان دچــار نمی شــوند‪ .‬ایــن بدیــن‬ ‫معناســت کــه عواملــی ماننــد محیــط و نــوع زندگــی افــراد در اینکــه‬ ‫یــک نفــر مبتــا بــه ســرطان شــود‪ ،‬موثــر اســت‪.‬‬ ‫نشانه ها و عالئم شایع سرطان دهانه رحم‬ ‫مراحــل ابتدایــی ســرطان دهانــه رحــم به طــور کلــی هیــچ عالمتــی‬ ‫نــدارد‪ .‬عالیــم مراحــل پیشــرفته تر دهانــه رحــم شــامل مــوارد زیــر‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫خونریــزی واژینــال بعــد از مقاربــت یــا بیــن دوره هــای قاعدگــی یــا‬ ‫بعــد از یائســگی‬ ‫ترشــحات رقیــق خونــی از واژن کــه ممکــن اســت شــدید بــوده و بوی‬ ‫نامطبوع داشــته باشند‬ ‫درد لگن‬ ‫درد هنگام مقاربت‬ ‫چه موقع به پزشک مراجعه کنیم؟‬ ‫چنانچــه عالیمــی ماننــد عالئــم بــاال در مــا بــروز پیــدا کنــد الزم اســت‬ ‫حتمــا بــه پزشــک مراجعــه کنیــم‪.‬‬ ‫روش های تشخیص سرطان دهانه رحم‬ ‫بــرای تشــخیص ســرطان دهانــه رحــم ابتــدا از بیوپســی یعنــی‬ ‫برداشــت تکــه بســیاری کوچکــی از بافــت ان و ســپس کورتــاژ دهانــه‬ ‫رحــم یــا برداشــت قســمتی از بافــت دهانــه رحــم از طریــق خراشــیدن‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه نتیجــه ازمایــش ایــن نمونــه کوچک مشــکوک باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه نمونــه برداری هــای وســیع تری نیــاز داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫تعیین مرحله سرطان دهانه رحم‬ ‫بعــد از ازمایش هــا اگــر تشــخیص ســرطان دهانــه رحــم داده‬ ‫شــود‪ ،‬نیــاز اســت کــه بــرای تعییــن پیشــرفت ســرطان مرحلــه یــا‬ ‫‪ stage‬ان تعییــن گــردد‪.‬‬ ‫بــرای تعییــن مرحلــه ســرطان دهانــه رحــم از روش هایــی ماننــد‬ ‫رادیوگرافــی‪ ،‬ســی تــی اســکن‪ ،‬ام ار ای و پت اســکن و همچنیــن‬ ‫معاینــات دقیــق مثانــه‪ ،‬واژن‪ ،‬رحــم و رکتــوم اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫راه های جلوگیری از بروز سرطان دهانه رحم‬ ‫سرویس زندگی ‪ -‬امنه صرامی‬ ‫چطور از چرخه‬ ‫یکنواخت زندگی‬ ‫خارج شویم؟‬ ‫مــدام کارهــای قدیمــی را تکــرار می کنیــد امــا بــه نظــر می رســد‬ ‫کــه بــه جایــی نمی رســید؟ چیزهایــی کــه قبــا برایتــان جــذاب‬ ‫بــوده‪ ،‬شــما را هیجــان زده نمی کنــد؟ به جــای انکــه به ســمت‬ ‫ک جــا گرفتــار شــده اید؟ همــه ایــن‬ ‫اهدافتــان گام برداریــد‪ ،‬یــ ‬ ‫احساســات می توانــد انســان را تــا مــرز ِ ناامیــدی ِ مطلــق پیــش‬ ‫ببــرد‪ .‬همــه مــا در دوره هایــی از زندگــی احســاس کرده ایــم کــه‬ ‫در چرخــه یک نواخــت زندگــی گرفتــار شــده ایم‪ .‬در واقــع‪ ،‬اصــا‬ ‫غیرطبیعــی نیســت اگــر گاهــی حــس کنیــم کارهــا را از روی‬ ‫عــادت انجــام می دهیــم‪ ،‬درجــا می زنیــم یــا اینکــه در یــک نقطــه‬ ‫گرفتــار شــده ایم؛ امــا راه امیدوارکننــده ای هــم هســت‪ .‬کارهایــی‬ ‫هســت کــه بــا انجام دادن شــان می توانیــد بفهمیــد چــرا در چرخــه‬ ‫یک نواخــت زندگــی گرفتــار شــده اید و چطــور دوبــاره انگیــزه و‬ ‫هیجانتــان را به دســت بیاوریــد‪.‬‬ ‫نشانه هایی که به شما می گویند دچار یک نواختی شده اید‬ ‫بــرای کاهــش خطــر ابتــا بــه ســرطان دهانــه رحــم‪ ،‬خــوب اســت‬ ‫مــوارد زیــر را در نظــر داشــته باشــیم‪:‬‬ ‫بــا پزشــکمان دربــاره واکســن ویــروس پاپیلومــای انســانی‬ ‫مشــورت کنیــم‪ .‬در صــورت صالحدیــد پزشــک‪ ،‬دریافــت ایــن‬ ‫واکســن می توانــد خطــر ابتــا بــه ســرطان دهانــه رحــم و دیگــر‬ ‫بیماری هــای مرتبــط بــا ایــن ویــروس را به طــور قابــل مالحظ ـه ای‬ ‫کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫به طــور مرتــب پــاپ اســمیر انجــام دهیــم‪ .‬بــا پــاپ اســمیر می تــوان‬ ‫تغییــرات پیش ســرطانی را تشــخیص داد و بــه ایــن طریــق‪ ،‬بــا درمان‬ ‫مناســب از ایجــاد ســرطان دهانــه رحــم پیشــگیری کــرد‪.‬‬ ‫در روابــط جنســی مالحظــات الزم بــرای پیشــگیری از عفونت هــای‬ ‫مقاربتــی را در نظــر داشــته باشــیم‬ ‫از مصــرف دخانیــات اجتنــاب کنیــم و در صــورت اســتعمال مــداوم‪،‬‬ ‫بــرای تــرک بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــم‪.‬‬ ‫درمان سرطان دهانه رحم‬ ‫انتخــاب درمــان ســرطان دهانــه رحــم بــه عوامــل مختلفــی ماننــد‬ ‫مرحله ســرطان‪ ،‬وضعیت ســامت بیمار و … بســتگی دارد‪ .‬جراحی‪،‬‬ ‫رادیوتراپــی و شــیمی درمانی یــا ترکیبــی از ایــن ســه ممکــن اســت‬ ‫درمــان انتخابــی باشــد‪.‬‬ ‫رادیوتراپی‬ ‫رادیوتراپــی از اشــعه هایی بــا انــرژی بــاال ماننــد اشــعه ایکــس یــا‬ ‫پروتــون بــرای از بیــن بــردن ســلول های ســرطانی اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن روش درمانــی بــه دو روش خارجــی و داخلــی و یــا ترکیبــی از هر‬ ‫دو انجــام می شــود‪.‬‬ ‫در روش خارجــی‪ ،‬اشــعه از خــارج از بــدن و در روش داخلــی از‬ ‫طریــق واژن بــه تــوده ســرطانی تابیــده می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت‬ ‫ایــن نــوع درمــان در خانم هایــی کــه یائســه نشــده اند می توانــد باعــث‬ ‫یک نواختــی چیــزی اســت کــه ممکــن اســت در ابتــدا متوجهــش‬ ‫نشــوید‪ .‬ایــن حــس به ارامــی و بــا گذشــت زمــان ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫ممکــن اســت هــر روز همــان کارهــای همیشــگی را انجــام‬ ‫بدهیــد‪ ،‬امــا در نهایــت‪ ،‬یــک روز بــه ایــن نتیجــه برســید کــه بــه‬ ‫هیچ جــا نمی رســید و فقــط وقت تــان را تلــف می کنیــد‪ ۵ .‬نشــانه‬ ‫از نشــانه هایی کــه بــه شــما می گویــد بــه یک نواختــی رســیده اید‬ ‫را بــا هــم مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬روزها هیچ فرقی باهم ندارند‬ ‫ممکــن اســت تمــام روزهــا برایتــان تکراری شــده باشــند‪ .‬در بعضی‬ ‫از مواقــع هــم ممکــن اســت نتوانیــد بــه یــاد بیاوریــد کــه در کــدام‬ ‫روز هفتــه هســتید؛ دوشــنبه اســت یــا جمعــه؟ شــاید هــم ایــن‬ ‫موضــوع برایتــان مهــم نباشــد چــون روزهــای هفتــه را نمی توانیــد از‬ ‫هــم تشــخیص بدهیــد و فرقــی نــدارد کــه دوشــنبه باشــد یــا جمعــه‪.‬‬ ‫‪ .۲‬احساس می کنید فقط روزها را به شب می رسانید‬ ‫یک نواختــی یعنــی فقــط صبــح را بــه شــب رســاندن‪ .‬هــر روز‬ ‫به ســختی تــاش می کنیــد تــا یــک قــدم بــه جلــو برویــد‪ .‬هیــچ‬ ‫هیجــان و منبــع الهام بخشــی هــم نداریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هیچ انگیزه ای ندارید‬ ‫شــاید بخواهیــد کارهــای جدیــدی انجــام بدهیــد یــا فعالیت هــای‬ ‫خالقانــه ای در ســر داشــته باشــید‪ ،‬امــا بــه نظــر می رســد‬ ‫انگیــزه ای نداریــد‪ .‬این طــور کــه معلــوم اســت نمی توانیــد هیــچ‬ ‫کار جدیــدی را شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬احساس ناکامی رهایتان نمی کند‬ ‫ممکــن اســت حــس کنیــد زندگــی کســالت بار و خســته کننده‬ ‫اســت‪ .‬بــا وجــود اینکــه دوســت داریــد چیزهــای جدیــد را امتحــان‬ ‫کنیــد امــا نمی دانیــد کــه بایــد از کجــا شــروع کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از تغییر می ترسید‬ ‫همیشــه هــم این طــور نیســت کــه دوســت نداشــته باشــید‬ ‫تغییــری در زندگی تــان اتفــاق بیفتــد‪ ،‬نــه‪ .‬ممکــن اســت خواهــان‬ ‫ـی در پــی ان بــه تــرس از‬ ‫تغییــر باشــید امــا ناراحتی هــای موقتـ ِ‬ ‫تغییــر می انجامــد‪ .‬می دانیــد کــه تغییــر در درازمــدت شــما را‬ ‫خوشــحال تر می کنــد‪ ،‬امــا وضعیــت فعلــی را ادامــه می دهیــد‪،‬‬ ‫ـل هیــچ درد و شکســتی نخواهیــد بــود‪.‬‬ ‫چــون مجبــور بــه تحمـ ِ‬ ‫گاهــی اوقــات ممکــن اســت احساســاتی کــه گفتیــم زودگــذر‬ ‫ت‬ ‫نباشــند‪ .‬اگــر ایــن احساســات دائمــی شــوند‪ ،‬ممکــن اســت عالمـ ِ‬ ‫اختــال افســردگی مــداوم (‪ )PDD‬باشــند‪.‬‬ ‫مســائل جدی تــری مثــل‬ ‫ِ‬ ‫اختــال افســردگی مــداوم خفیف تــر از افســردگی اســت‪ ،‬امــا‬ ‫ِ‬ ‫اغلــب همیشــگی اســت و نشــانه هایی خفیف تــر از ان دارد‪.‬‬ ‫مــردم معمــوال ســال ها چنیــن حســی را تجربــه می کننــد‪ ،‬بــدون‬ ‫ایجــاد یائســگی زودرس شــود‪.‬‬ ‫شیمی درمانی‬ ‫ی درمانــی یــک درمــان دارویــی اســت کــه بــا اســتفاده‬ ‫شــیم ‬ ‫از مــواد شــیمیایی باعــث از بیــن بــردن ســلول های ســرطانی‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن مــواد شــیمیایی می تواننــد به صــورت تزریقــی و‬ ‫یــا خوراکــی تجویــز شــوند‪ .‬بــرای برخــی از ســرطان های دهانــه‬ ‫رحــم شــیمی درمانــی بــا دوز پاییــن همــراه بــا رادیوتراپــی تجویــز‬ ‫می شــود؛ چراکــه بــه نظــر می رســد شــیمی درمانــی می توانــد‬ ‫تاثیــر رادیوتراپــی را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫ی درمانــی بــا دوزهــای باالتــر‬ ‫در مــوارد پیشــرفته تر ســرطان‪ ،‬شــیم ‬ ‫بــرای کنتــرل عالیــم ســرطان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫تارگت تراپی (درمان هدفمند)‬ ‫تمرکــز تارگت تراپــی روی نقــاط ضعــف ســلول های ســرطانی اســت‪.‬‬ ‫داروی درمــان هدفمنــد بــا مهــار کــردن ســلول در محــل ایــن نقــاط‬ ‫ضعــف‪ ،‬باعــث مــرگ ســلول های ســرطانی می شــود‪ .‬ایــن درمــان‬ ‫معمــوال بــا شــیمی درمانــی ترکیــب شــده و گزینــه ای بــرای مــوارد‬ ‫ســرطان بســیار پیشــرفته اســت‪.‬‬ ‫ایمونوتراپی‬ ‫ایمونوتراپــی یــک درمــان دارویــی اســت کــه بــه سیســتم ایمنــی‬ ‫کمــک می کنــد تــا بــا ســرطان مبــارزه کنــد‪ .‬در حالت معمول ســرطان‪،‬‬ ‫ممکــن اســت سیســتم ایمنــی بــر علیــه ســلول های ســرطانی فعــال‬ ‫نشــود؛ چراکــه ســلول های ســرطانی پروتئین هایــی تولیــد می کننــد‬ ‫کــه انهــا را از دیــد ســلول های ایمنــی مخفــی می نمایــد‪ .‬ایمونوتراپــی‬ ‫بــر مبنــای شــناخت ایــن پروتئین هــا کار می کنــد‪.‬‬ ‫جراحی‬ ‫در مراحــل ابتدایــی درمــان ســرطان دهانــه رحــم به طــور معمــول‬ ‫جراحــی اســت‪.‬‬ ‫انکــه بداننــد انچــه گرفتــارش شــده اند در واقــع نوعــی افســردگی‬ ‫اســت‪ .‬نشــانه های ایــن نــوع از افســردگی عبارت انــد از‪:‬احســاس‬ ‫ناخوشــی؛کاهش انرژی؛ازدس ـت دادن عالقــه بــه زندگــی‪.‬‬ ‫اگــر مشــکوک بــه چنیــن نشــانه هایی هســتید‪ ،‬حتمــا بــا یــک‬ ‫روان شــناس باتجربــه مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫شدن زندگی‬ ‫دلیل یک نواخت‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ممکــن اســت متوجــه شــوید کــه در چرخــه یک نواخــت زندگــی‬ ‫گرفتــار شــده اید‪ ،‬امــا ندانیــد گام بعــدی چیســت‪ .‬انچــه بایــد بــه‬ ‫خاطــر بســپارید ایــن اســت کــه همــه مثــل هــم ایــن احســاس را‬ ‫تجربــه نمی کننــد‪ .‬قبــل از هــر چیــزی بایــد بفهمیــد چــه چیــزی‬ ‫نارضایتــی شــما از زندگــی شــده اســت‪ .‬بــرای ایــن کار‬ ‫باعــث‬ ‫ِ‬ ‫می توانیــد از یــک مشــاور یــا روان درمانگــر کمــک بخواهیــد‪.‬‬ ‫ـاس یک نواختی ممکن اســت دالیل بسیاری داشته باشد‪.‬‬ ‫احسـ ِ‬ ‫مهم تریــن دالیــل ایــن احســاس عبارت انــد از‪:‬وجــود ِ مشــکالت‬ ‫ط عاطفــی بــا شــریک زندگی؛مشــکالت شــغلی؛وضعیت‬ ‫در روابـ ِ‬ ‫سالمتی؛مشــکالت خانوادگی؛دوستان؛نداشــتن سرگرمی؛‬ ‫مشکالت مربوط به خانه و محل سکونت‪.‬‬ ‫هــر وقــت علــت اصلــی احساســتان را کشــف کردیــد‪ ،‬خودتــان‬ ‫را ســرزنش نکنیــد‪ .‬به راحتــی می توانیــد مشــکل را حــل کنیــد؛‬ ‫پــس ســعی کنیــد بــه چنیــن احساســاتی اهمیــت ندهیــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت بــه خودتــان بگوییــد‪« :‬مــن کــه زندگــی خوبــی دارم» یــا‬ ‫«حــق نــدارم چنیــن احساســاتی داشــته باشــم» امــا ایــن افــکار‬ ‫ســمی نتیجــه معکــوس دارنــد و شــما را گرفتــار می کننــد‪ .‬ممکــن‬ ‫ن طــور کــه هســتند خــوب باشــند‪.‬‬ ‫اســت به نظرتــان چیزهــا همــا ‬ ‫اگــر این طــور نیســت‪ ،‬شــاید زمــان ان رســیده کــه تغییراتــی‬ ‫ایجــاد کنیــد و دوبــاره نشــاط را بــه زندگــی برگردانیــد‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه احساســات تان را پذیرفتیــد‪ ،‬نوبــت بــه امتحــان‬ ‫کــردن راه هایــی بــرای خالص شــدن از ایــن احساســات می رســد‪.‬‬ ‫روش هــای مختلفــی بــرای حــذف احساســات منفــی و حرکــت رو‬ ‫بــه جلــو وجــود دارد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه شــما ‪ ۶‬راه معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مراقب خودتان باشید‬ ‫هــر وقــت حــس کردیــد در یــک نقطــه گرفتــار شــده اید‪ ،‬ســعی‬ ‫کنیــد بــا مراقبــت از خــود بــر ایــن حــس غلبــه کنیــد‪ .‬مهربانــی‬ ‫بــه خــود بــرای حفــظ ســامت روان ضــروری اســت‪ .‬می توانیــد‬ ‫ایــن کار را بــا یــک ارزیابــی ســریع از اینکــه چقــدر از خودتــان‬ ‫مراقبــت می کنیــد‪ ،‬شــروع کنیــد‪ .‬کافی ســت کــه ایــن ســواالت‬ ‫را از خودتــان بپرســید‪:‬ایا خــوب غــذا می خورم؟به انــدازه کافــی‬ ‫می خوابم؟بــا کســانی کــه بــه مــن اهمیــت می دهنــد و از مــن‬ ‫حمایــت می کننــد‪ ،‬به انــدازه کافــی وقــت می گذرانــم؟‬ صفحه 6 ‫دستگیری سارق احشام با ‪ 11‬فقره سرقت در کردکوی‬ ‫ســرهنگ «امیــر باقــری» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت احشــام در ســطح شهرســتان کردکــوی‪ ،‬موضــوع بــه منظــور شناســایی و دســتگیری‬ ‫ســارق یــا ســارقان بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران کالنتــری ‪ 11‬شهرســتان پــس از بررســی صحنــه هــای ســرقت و انجــام یکســری اقدامــات اطالعاتــی‪ ،‬موفــق‬ ‫شــدند ســارق را شناســایی و در عملیاتــی ضربتــی دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬مرداد‬ ‫اموزش‬ ‫اقداماتی که‬ ‫در هنگام فروش‬ ‫و یا تعویض‬ ‫تجهیزات هوشمند‬ ‫بایستی انجام داد‬ ‫یکــی از دغدغه هــای کاربــران بــرای فــروش یــا تعویــض‬ ‫لپ تــاپ‪ ،‬گوشــی یــا تبلــت‪ ،‬نگرانــی از اطالعــات داخــل حافظــه‬ ‫ان هاســت‪ .‬قبــل از تحویــل این گونــه دســتگاه ها بــه خریــدار‬ ‫اقداماتــی را بایــد انجــام داد‪.‬‬ ‫اقــدام اول‪ :‬اطالعــات مهــم دســتگاهتان را بــه یــک هــارد‬ ‫اکســترنال منتقــل کنیــد؛‬ ‫توصیــه می شــود ایــن هــارد را بــه دســت افــراد مــورد اعتمادتــان‬ ‫دهیــد و یــا ان را در جــای مطمئــن نگهــداری و رمزگــذاری کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای رمزگــذاری فایل هــا و اطالعاتتــان از اپلیکیشــن ‪AES‬‬ ‫‪ Crypt‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اقــدام دوم‪ :‬از تمــام حســاب های کاربــری خــارج و مطمئــن‬ ‫شــوید یوزرنیــم و پســورد ان هــا بــه صــورت اتوماتیــک ذخیــره‬ ‫نشــده باشــند‪ ،‬چــون در ایــن صــورت افــراد ناشــناس می تواننــد‬ ‫فقــط بــا کلیــک روی ان گزینــه ‪ Login‬و وارد حســابتان شــوند‪.‬‬ ‫شهروندان از ارسال‬ ‫مدارک هویتی‬ ‫به سایرین‬ ‫خودداری کنند‬ ‫مهارت های مورد توجه‬ ‫در استخدام مدیران‬ ‫فناوری اطالعات و ‪CISO‬‬ ‫اقــدام ســوم‪ :‬حتمــا ً ایمیلتــان را چــک و پیام هــای حســاس و‬ ‫مهــم را پاک کنیــد‪ .‬وقتــی ایمیل هــا را از قســمت ‪ Inbox‬پــاک‬ ‫کردیــد حتمــا ًبــه بخــش ‪ Trash‬برویــد و انجــا را هــم خالــی کنیــد تــا‬ ‫مطمئــن شــوید امــکان بازگردانــدن ان هــا بــه ‪ Inbox‬وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫همچنیــن فایل هــای مهمــی کــه در ضمیمــه ایمیلتــان داریــد حتما ً‬ ‫دانلــود‪ ،‬رمزگــذاری و در فضاهــای امــن ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫اقــدام چهــارم‪ :‬بــه شــبکه های اجتماعــی کــه در ان هــا‬ ‫فعالیــت داشــته اید مراجعــه و اطالعــات مهمــی کــه در انجــا‬ ‫داریــد را ذخیــره کنیــد و اگــر می خواهیــد امنیتتــان کامــا ً حفــظ‬ ‫شــود توصیــه می شــود حســاب کاربری تــان را بــرای همیشــه‬ ‫پاک کنیــد‪ ،‬تاکیــد می شــود حــذف دائــم نــه غیرفعــال کــردن‬ ‫موقــت‪ ،‬چراکــه اگــر حســابتان را موقتــا ً غیرفعــال کنیــد ممکــن‬ ‫اســت کســانی کــه بــه دســتگاه های شــما دسترســی دارنــد‬ ‫بتواننــد بــا انجــام شــیوه هایی ایــن حســاب ها را فعــال کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا تبلیغــات کاریابــی و‬ ‫اســتخدام افــراد در پــی دســتیابی بــه اطالعــات هویتــی انهــا بــوده و بــا انگیــزه‬ ‫اســتفاده از ایــن مــدارک در ارتــکاب جرایــم‪ ،‬ســعی در فریــب کاربــران دارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا تصریــح کــرد‪ :‬سوءاســتفاده از مــدارک‬ ‫هویتــی افــراد توســط مجرمیــن ســایبری پدیــده ای اســت کــه‬ ‫متاســفانه در بســیاری از پرونده هــا بــا ان مواجــه هســتیم کــه‬ ‫افــراد زیــادی‪ ،‬قربانــی ایــن نــوع کالهبــرداری شــده و بــه عنــوان‬ ‫متهــم از ســوی مراجــع قضایــی مــورد پیگــرد قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬مشــکالت اقتصــادی و شــرایط کرونــا در‬ ‫کشــور‪ ،‬باعــث افزایــش تمایــل افــراد بــه کار در منــزل شــده و ایــن‬ ‫همــان فرصتــی اســت کــه مجرمیــن ســایبری دنبــال ان هســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا ادامــه داد‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا قــرار دادن اگهــی کاریابــی‬ ‫ر ســایت هــای واســط و یــا انجــام تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی بــا‬ ‫عنــوان کار در منــزل‪ ،‬افــراد را فریــب داده و از انــان درخواســت ارســال‬ ‫مــدارک هویتــی مــی کننــد و پــس از دریافــت مــدارک کاربــر‪ ،‬ارتبــاط خــود را‬ ‫درحالی کــه بــا حــذف دائــم اکانــت‪ ،‬امــکان دسترســی به حســاب‬ ‫شــما وجــود نخواهــد داشــت‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلــی نخواســتید‬ ‫حســاب های کاربری تــان را در شــبکه های مجــازی پاک کنیــد‪،‬‬ ‫تنظیمــات امنیتــی را بــرای ان هــا حتمــا ً اعمــال کنیــد و فرامــوش‬ ‫نکنیــد بــا پــاک نکــردن دائمــی حســابتان حواســتان بــه اطالعــات‬ ‫موجــود در ان هــا باشــد‪.‬‬ ‫اقــدام پنجــم‪ :‬پــس از پاک ســازی حســاب هایتان در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬ایمیــل و فضاهــای ذخیره ســازی‪،‬‬ ‫فایل هــای مهــم روی سیســتم تــان را بــه روش درســت و دائمــی‬ ‫حــذف کنیــد‪ .‬شــما کاربــران می توانیــد بــرای ایــن کار از برنامــه‬ ‫‪ CCleaner‬اســتفاده کنیــد‪ .‬در اخــر وینــدوز سیســتم تــان را‬ ‫عــوض کنیــد و پــس از نصــب وینــدوز جدیــد تمــام درایورهــای‬ ‫هــارد را فرمــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــا وی قطــع کــرده و از مــدارک کاربــر در ارتــکاب جرایــم اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان‬ ‫قبــل از اطمینــان از صحــت اگهی هــا و تبلیغــات موجــود در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬مــدارک شــخصی خــود را بــرای کســی ارســال‬ ‫نکنیــد‪ ،‬زیــرا ممکــن اســت شــما بــه عنــوان متهــم بــه پرونده هــای‬ ‫ســایبری شناســایی شــوید‪.‬‬ ‫نحوه رمزگذاری‬ ‫فایل ها و پوشه ها در‬ ‫ویندوز ‪10‬‬ ‫اگــر از سیســتم عامل وینــدوز ‪ 10‬اســتفاده کرده ایــد‪ ،‬احتمــاال ً‬ ‫اهمیــت رمزگــذاری را می دانیــد‪ .‬وینــدوز مایکروســافت انطــور کــه‬ ‫فکــر می کنیــد ایمــن نیســت و خطــر ســرقت داده هــا همیشــه‬ ‫روی سیســتم عامــل زیــاد اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬داشــتن یــک نــرم‬ ‫افــزار رمزگــذاری مهــم اســت‪.‬‬ ‫وینــدوز یــک ابــزار رمزگــذاری داخلــی بنــام ‪ BitLocker‬دارد کــه یــک‬ ‫روش ترجیحــی و مطمئن تریــن روش بــرای رمزگــذاری فایل هــا و‬ ‫پوشـه ها اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بســیاری از مــردم نمی داننــد چگونــه‬ ‫از ابــزار ‪ BitLocker‬در وینــدوز ‪ 10‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫نحوه رمزگذاری فایل ها و پوشه ها در ویندوز‬ ‫در ایــن مطلــب‪ ،‬قصــد داریــم بهتریــن روش بــرای رمزگــذاری‬ ‫فایل هــا و پوشــه ها در وینــدوز ‪ 10‬رایانــه را بــه اشــتراک بگذاریــم‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .1‬ایتــدا‪ ،‬روی هــر فایــل یــا پوشــه ای کــه می خواهیــد‬ ‫در سیســتم عامــل وینــدوز خــود رمزگــذاری کنیــد‪ ،‬کلیــک راســت‬ ‫کنیــد‪ .‬اکنــون روی ‪ properties‬کلیــک کنیــد و کادر گفتگــو‬ ‫ظاهــر می شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .2‬اکنــون گزینــه ‪ Advanced‬را از گزینه هــای زیــر‬ ‫کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .3‬اکنــون در کادر نمایــش داده شــده بایــد گزینــه‬ ‫«‪ »Encrypt contents to secure data‬را انتخــاب و ســپس‬ ‫بــر روی دکمــه ‪ ok‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .4‬اکنــون یــک پنجــره ظاهــر می شــود کــه عملکــرد را تاییــد‬ ‫می کنــد و از شــما مــی خواهــد کــه گزینــه اعمــال فقــط در ان فایــل‬ ‫یــا پوشــه یــا تمــام فایل هــا و پوشــه های موجــود در ان پوشــه را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ ،‬گزینــه مناســب را در انجــا انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫اکنــون یــک عالمــت رمزگــذاری شــده در ان فایــل یــا پوشــه را‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪586‬‬ ‫مشــاهده خواهیــد کــرد و ایــن داده هــا در حافظــه وینــدوز و در‬ ‫قالب هــای رمزگــذاری شــده قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫کلمات کلیدی ‪:‬‬ ‫امنیت سایبری رمزنگاری هشدارهای امنیتی امنیت ویندوز ‪10‬‬ ‫مطالب اموزشی مرتبط‬ ‫‪1‬نکاتــی کــه والدیــن در خصــوص ایمــن نگــه داشــتن فرزنــدان در‬ ‫فضــای مجــازی بایــد بداننــد‬ ‫حریم خصوصی فرزندان‬ ‫نــکات اساســی حفــظ امنیــت و حریــم خصوصــی فرزنــدان در‬ ‫فضــای مجــازی‬ ‫انچــه کــه والدیــن بایــد در خصــوص حضــور فرزنــدان خــود در‬ ‫فضــای مجــازی بداننــد‬ ‫کودکان و شبکه های اجتماعی‬ ‫کودکان و شبکه های اجتماعی‬ ‫‪1‬چگونــه ریســک بــه اشــتراک گــذاری انالیــن تصاویـر فرزندانمــان‬ ‫را کاهــش دهیــم؟‬ ‫بهترین راه های ایمن سازی شبکه ‪ Wifi‬خانگی‬ ‫بهترین راه های ایمن سازی شبکه ‪ Wifi‬خانگی‬ ‫پربازدیدترین کلی‬ ‫دستگیری عامل هتک حیثیت واتساپی‬ ‫کالهبــردار ‪ 200‬میلیــارد تومانــی در پوشــش فروشــنده موبایــل‬ ‫دســتگیر شــد‬ ‫مراقــب اگهــی و تبلیغــات جعلــی « فــروش فــوری یــا خــارج از‬ ‫نوبــت خــودرو « باشــید‬ ‫بدافــزار جدیــد اندرویــد در فروشــگاه ‪ Google Play‬بــا بیــش از‬ ‫‪ 3‬میلیــون دانلــود‬ ‫دستگیری کالهبرداران مقدس نما در پایتخت‬ ‫کالهبرداری سایبری با فروش مدارک هویتی‬ ‫دوست صمیمی ؛ اخاذ اینترنتی از اب درامد‬ ‫کشف کالهبرداری ‪ 9‬هزار میلیارد تومانی توسط پلیس فتا‬ ‫راه انــدازی مرکــز فوریت هــای ســایبری در مرکــز اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد‬ ‫اجاره کارت جرم است و پیگرد قانونی به همراه دارد‬ ‫کالهبرداری از طریق پیام رسان واتس اپ‬ ‫راه اندازى صفحه فیشنگ با ترفند خرید شارژ تلفن همراه‬ ‫ارسال پیامک جعلی ثنا یکی از شگردهای مجرمان سایبری‬ ‫دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی درفضای مجازی‬ ‫دستگیری بزرگترین باند هک ‪ 6000‬اکانت اینستاگرام در کشور‬ ‫متالشــی شــدن بانــد کالهبــرداری تلفنــی بــا عنــوان مســافر در‬ ‫راه مانــده‬ ‫افزایش شمار مالباختگان سایبری در حوزه ارز رمز ها‬ ‫کالهبرداری ‪ 500‬میلیون ریالی از طریق ارسال‬ ‫اســتخدام و اخــراج می توانــد یکــی از وقت گیرتریــن و‬ ‫پرهزینه تریــن تالش هایــی باشــد کــه بســیاری از شــرکت ها‬ ‫انجــام می دهنــد‪ ،‬اگــر اشــتباه عمــل کنیــد طولی نمی کشــد که‬ ‫مشــکالتی در تیــم شــما ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه نیــاز بــه اســتخدام بــرای نقش هــای فنــی داریــد کــه‬ ‫ممکن اســت خارج از حوزه دانش شــما باشــد؛ کار پیچیده تر‬ ‫می شــود‪ ،‬برخــی از چالــش برانگیزتریــن موقعیت هــا بــرای‬ ‫اســتخدام‪ ،‬کســانی هســتند کــه بــا کدنویســی‪ ،‬امنیــت و ســایر‬ ‫نقش هــای فنــی ســرو کار دارنــد‪ ،‬امــا بایــد بدانیــم امنیــت‬ ‫ســایبری بــرای هــر شــرکتی کــه هــرکاری را بــه صــورت انالیــن‬ ‫انجــام می دهــد حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان صاحــب یــک کســب و کار بایــد مطمئــن شــوید کــه‬ ‫فــرد مجــرب و واجــد شــرایط مســلط بــه امنیــت ســایبری را در‬ ‫تیــم خــود داریــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال پریمتــر ‪ 81‬یــک راه حــل‬ ‫امنیتــی ‪ SASE‬را ارائــه می دهــد کــه می توانیــد ان را بــا یــک‬ ‫تیــم ترکیــب کنیــد تــا یــک چارچــوب امنیتــی مناســب بــرای کار‬ ‫ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫چرا کسب و کار شما به امنیت سایبری نیاز دارد‬ ‫در چنــد ســال گذشــته افزایــش قابــل توجهــی در مشــاغلی‬ ‫وجــود داشــته اســت کــه از روش ترکیبــی کار یــا اســتخدام‬ ‫کامــا از راه دور اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــن بــدان معناســت کــه‬ ‫افــراد بیشــتری بــه شــبکه کســب و کار شــما دسترســی دارنــدو‬ ‫برخــی از انهــا ممکــن اســت امــوزش مناســبی بــرای اطمینــان‬ ‫از ایمــن بــودن کاری کــه انجــام می دهنــد نداشــته باشــند‪،‬‬ ‫داشــتن یــک تیــم امنیــت ســایبری بــه ایــن معنــی اســت‬ ‫اطالعــات حســاس‪ ،‬سیســتم ها و تمــام داده هــای ارزشــمند‬ ‫شــما ایمــن نگــه داشــته می شــوند‪ ،‬وقتــی یــک شــرکت راهبــرد‬ ‫امنیت ســایبری قوی نداشــته باشــد‪ ،‬اگر مورد حمله ســایبری‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬قــادر بــه دفــاع از خــود نخواهــد بــود‬ ‫جهــان بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــه هــم متصــل شــده‬ ‫اســت و بــا همــه پیشــرفت ها خطــر حملــه ســایبری افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ ،‬بــه همــان ســرعتی کــه یــک کســب و کار فنــاوری‬ ‫جدیــدی اتخــاذ می کنــد‪ ،‬مجرمــان ســایبری راهــی بــرای نفــوذ‬ ‫بــه سیســتم ها پیــدا می کننــد‪ ،‬داشــتن یــک تیــم از جملــه‬ ‫مدیــران ماهــر تنهــا خــط دفاعــی اســت کــه مجرمــان ســایبری‬ ‫احتمالــی را در مســیر متوقــف می کنــد‪.‬‬ ‫مزایای استخدام مدیر ‪ CISO‬و مدیر فناوری اطالعات چیست؟‬ ‫یکــی از پیچیده تریــن و چالــش برانگیزتریــن جنبه هــای هــر‬ ‫کســب و کار ســرعت تکامــل امنیــت اســت‪ ،‬مهــم نیســت‬ ‫کــه شــرکت شــما چــه قــدر بــزرگ یــا کوچــک اســت‪ ،‬شــما در‬ ‫معــرض خطــر نقــض امنیــت هســتید و متاســفانه ایــن یــک‬ ‫واقعیت اســت که این نقض ها در حال رایج شــدن هســتند‪،‬‬ ‫یــک افســر ارشــد امنیــت اطالعــات دیگــر عضــوی نیســت کــه‬ ‫داشــتن ان خــوب باشــد؛ بلکــه ایــن یــک امــر ضــروری اســت‪،‬‬ ‫ایــن می توانــد بــه صــورت یــک نقــش از راه دور‪ ،‬داخلــی‪،‬‬ ‫موقــت یــا از طریــق یــک شــرکت متخصــص باشــد‪ ،‬مهــم ایــن‬ ‫اســت کــه شــما فــردی را داریــد کــه امنیــت کســب و کار شــما را‬ ‫همیشــه در ذهــن دارد‪.‬‬ ‫انهــا اولیــن کســانی هســتند کــه خواســتار امــوزش در مــورد‬ ‫خطــرات و مدیریــت انهــا خواهنــد بــود‪ ،‬نــه تنهــا ایــن بلکــه‬ ‫یــک ‪ CISO‬حــرف اخــر را در مــورد همــه مــوارد امنیــت ســایبری‬ ‫خواهــد زد و پیشــنهادات مبتنــی بــر اطالعــات را ارائــه خواهــد‬ ‫کــرد‪ ،‬یــک مدیــر فنــاوری اطالعــات بایــد اطمینــان حاصــل‬ ‫کنــد کــه راهبــرد موجــود بــرای شــرکت بهتریــن اســت‪ ،‬مدیــر‬ ‫فنــاوری اطالعــات شــما اهــداف تجــاری شــما را درک می کنــد و‬ ‫می توانــد شــما وگــروه را بــرای اینــده امــاده می کنــد‪.‬‬ ‫کاهش هزینه ها‬ ‫در حالــی کــه برخــی از مهارت هــا بــر اســاس نقشــی کــه دارنــد‬ ‫متفــاوت خواهنــد بــود امــا مهارت هــا و ویژگی هایی وجــود دارد‬ ‫کــه در هــر دو بــه دنبــال ان خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫ارزیابی و مدیریت خطر‬ ‫مدیــران ‪ IT‬و مدیــران ‪ CISO‬بایــد یــک ارزیابــی و تجربــه‬ ‫مدیریتی با ریســک پذیری باال داشــته باشــند‪ ،‬هنگام بررســی‬ ‫ســوابق و در طــول مصاحبــه ایــن مــوارد بایــد مــورد ســوال قــرار‬ ‫گیــرد‪ ،‬اکثــرا هیئــت مدیــره و ذینفعــان بــه دنبــال مدیریــت‬ ‫ریســک پذیر هســتند‪.‬‬ ‫مقررات و انطباق‬ ‫هنــگام اســتخدام بــرای ایــن نقش هــا‪ ،‬فــرد بایــد در رعایــت‬ ‫مقــررات متخصــص باشــد‪ ،‬ایــن چیــزی اســت کــه کســب و کار‬ ‫شــما را محافظــت و مطابــق بــا اســتاندارد نگــه مـی دارد‪ ،‬تمــام‬ ‫خــط مشـی های شــما بایــد مرتبــط و موثــر باشــد‪.‬‬ ‫مهارت های نظارتی‬ ‫ممکــن اســت انتخــاب کنیــد کــه یــک تیــم داشــته باشــید یــا‬ ‫بــا یــک شــرکت کار کنیــد‪ ،‬در هــر صــورت مدیــر ‪ CISO‬شــما‬ ‫بــه مهارت هــای رهبــری نیــاز دارد‪ ،‬در هــر زمــان بایــد مطمئــن‬ ‫شــوید کــه گــروه شــما در مســیر درســت قــرار دارد‪ ،‬بــا هــم‬ ‫خــوب کار می کنــد‪ ،‬گروهــی کــه درگیــر و حمایــت می شــود‬ ‫بــه طــور مــداوم از گروه هایــی کــه فاقــد مهارت هــای نظارتــی‬ ‫مناســب در رهبــری هســتند؛ بهتــر عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫مدیریت حوادث‬ ‫اگــر فــردی کــه اســتخدام می کنیــد بــا هیــچ حادثه هــای‬ ‫برخــورد نکــرده باشــد نمی توانیــد اطمینــان داشــته باشــید‬ ‫کــه در حالــت پــر اســترس درســت کار می کنــد‪ ،‬انهــا بایــد‬ ‫رویکــرد سیســتماتیک نســبت بــه کاری کــه انجــام می دهنــد‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬بــرای مدیریــت یــک حادثــه بایــد مراحــل‬ ‫اماده ســازی‪ ،‬شناســایی‪ ،‬اصــاح‪ ،‬فعالیــت پــس از حادثــه‬ ‫نحــوه انجــام ان مراحــل می توانــد متفــاوت باشــد‪ ،‬امــا اینهــا‬ ‫اصــول اولیــه هســتند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 24‬مرداد تشکیل نخستین مجلس خبرگان رهبری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -586‬سال هشتم‬ ‫‪-586-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/17‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪17 - 2022 //‬‬ ‫‪// 15‬اوت‬ ‫‪15-- 1401 //05‬‬ ‫دوشنبه ‪05//24‬‬ ‫‪82‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫صنایع دستی‬ ‫و هنرهای سنتی استان گلستان‬ ‫نساجی سنتی‬ ‫ابریشم بافی‪:‬‬ ‫بافــت پارچــه هــای ابریشــم الــوان بــا طــرح هــای ســاده راه راه‪ ،‬چهارخانــه را‬ ‫ابریشــم بافــی مــی گوینــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬الیاف ابریشمی الوان‪،‬سیم های طالیی و نقره ای‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه ابریشــم بافــی (نورد‪،‬قرقره‪،‬گــورد و شــانه) ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره‬ ‫کوچــک و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ نــخ ریســی و چرخجــه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس ‪،‬روسری ‪ ،‬شال گردن ‪ ،‬چادرشب ‪ ،‬نوار ابریشمی ‪ ،‬حوله ‪،‬سفره و ‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬رامیان ‪ ،‬مینودشت ‪ ،‬کردکوی ‪ ،‬کالله و روستاهای کوهپایه ای استان‬ ‫مناطــق تولیــد ابریشــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬روســتاهای کاللــه ‪ ،‬پیــش کمــر ‪ ،‬قــازان‬ ‫قایــه ‪ ،‬شــارلق و ‪....‬‬ ‫چوغا ‪:‬‬ ‫«چوقــا» یــا «چقــا» یــا «چوغــا» در منطقــه گلســتان به کت کوتاه پشــمی گفته‬ ‫می شــود کــه در بعضــی مناطــق دارای اســتین و در بخشــی دیگــر بــدون اســتین‬ ‫و بــه شــکل جلیقــه مــی باشــد کــه مــردان روســتایی روی لبــاس خود می پوشــند‪.‬‬ ‫ایــن کــت دارای شــلوار از همــان جنــس مــی باشــد و در فصــل زمســتان مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم ‪ ،‬پنبه‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه بافــت ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره کوچــک و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ و چرخجــه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس مردان‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستاهای استان‬ ‫جاجیــم ‪:‬جاجیــم یــا جاجــم دســتبافته ای‪ ،‬ضخیــم و بــدون پــرز از جنــس پشــم‬ ‫و پنبــه دارای چلــه کشــی بلنــد بــوده و بصــورت راه راه و رنگیــن بافتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم و پنبه‬ ‫ابزار ‪ :‬دستگاه بافت (شانه ‪ ،‬گورد ‪ ،‬نورد و قرقره ) ‪ ،‬ماکو ‪ ،‬ماسوره کوچک و بزرگ‬ ‫کاربرد ‪ :‬زیرانداز ‪،‬پادری و کیف‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستای زیارت گرگان ‪ ،‬روستاهای کردکوی‬ ‫ساخت ساز‬ ‫ســاخت ســاز دو تار ‪ :‬ســاز مخصوص ترکمن ها دارای دو ســیم و ‪ 11‬پرده اســت‬ ‫که با چوب و اســتخوان و ســیم ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫ســاز ســازی در اســتان گلســتان بیــن ترکمــن هــا و کتولــی هــا رواج دارد‪ .‬نــی و‬ ‫کمانچــه از دیگــر ســازهای مرســوم در بیــن مــردم ایــن دو قــوم اســت‪.‬‬ ‫مــواد اولیــه ‪ :‬چــوب تــوت و گــردو ‪ ،‬چســب ‪ ،‬ســیم ‪ ،‬اســتخوان یــا شــاخ بــز‬ ‫ابزار ‪ :‬اره ‪ ،‬سوهان ‪ ،‬سمباده ‪ ،‬مغارهای قاشقی ‪ ،‬چکش‬ ‫کاربرد ‪ :‬ساز‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬کالله ‪ ،‬بندرترکمن ‪ ،‬اق قال و ‪....‬‬ ‫نوار بافی کتول‪:‬‬ ‫نوار دستبافی است که جهت تزیین در لبه لباس ‪ ،‬سر استین ‪ ،‬دور یقه ‪ ،‬دور‬ ‫پیــش جامــه ‪ ،‬حاشــیه دامــن ‪ ،‬دور قــاب ایینــه ‪ ،‬قــاب قیچی ‪ ،‬قاب شــانه و غیره‬ ‫بــکار رفتــه و عمدتــا از کامــوای ســیاه و ســفید ‪ ،‬ســیم گالبتــون نقــره ای و طالیــی‬ ‫ابزار ‪ :‬کارگاه نواربافی ‪ ،‬نی تراش خورده‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزییین لباس محلی ‪ ،‬رومیزی ‪ ،‬کوسن و ‪....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬علی اباد کتول‬ ‫نــوار بافــی ترکمن‪:‬نوارهــای دســتبافی اســت کــه جهــت تزییــن البســه محلــی‪،‬‬ ‫تزییــن فضــای زندگی(االچیــق ترکمــن ‪،‬بــه عنــوان چشــم زخــم) کاربــرد دارد و‬ ‫عمدتــا از نــخ هــای پنبــه ای و ابریشــم رنگــی بافتــه مــی شــود کــه بــه نــام هــای‬ ‫ســچک ‪ ،‬جهــک ‪ ،‬بــاالق یــوپ و االجــه معــروف اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پنبه ‪ ،‬نخ ابریشمی رنگین (یوفک)‬ ‫ابزار ‪ :‬قیچی (مراحل بافت صرفا توسط دست انجام میشود‪).‬‬ ‫کاربــرد ‪ :‬تزییــن لبــاس ترکمــن ‪ ،‬دور کیــف ‪ ،‬بــه عنــوان چشــم زخــم در بــاالی‬ ‫پنجــره ‪ ،‬در و ‪.....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫صنایع فلزی‬ ‫زیــوراالت ترکمــن ‪:‬زیــوراالت ترکمــن شــامل زیــور زنــان ‪ ،‬مــردان ‪ ،‬کــودکان و‬ ‫حیوانــات مــی باشــد کــه توســط تعــداد معــدودی از صنعتگــران ترکمــن تولیــد‬ ‫می شــود ‪ .‬ایــن زیورهــا اغلــب از نقــره ســاخته شــده بدیــن خاطــر بــدان نقــره‬ ‫کاری نیــز مــی گوینــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از زیــوراالت نــزد ترکمنــان در درجــه اول جنبــه تزیینــی و‬ ‫خودارایی‪،‬مذهبی‪،‬ایینــی و بــه عنوانســرمایه زنــان کاربــرد داشــته اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نقره ‪ ،‬طال ‪ ،‬عقیق و‪....‬‬ ‫ابزار ‪ :‬کوره ‪ ،‬نورد ‪ ،‬حدیده ‪ ،‬چکش ‪ ،‬انواع انبر و ‪.....‬‬ ‫کاربرد‪:‬النگو ‪،‬انگشتر ‪ ،،‬تزئینات مو‪ ،‬الحاقات‬ ‫پوشاک سنتی‪ ،‬زیور کودکان‪ ،‬حیوانات (اسب) و‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬اق قال و گمیشان‬ ‫رودوزیهای سنتی‬ ‫ســوزندوزی ترکمــن‪ :‬ســوزندوزی ترکمــن کــه بــدان ســیاهدوزی نیــز اطــاق‬ ‫می شــود ‪ ،‬در جامعــه ســنتی ترکمــن بــرای تزییــن لباس هــای مــردان ‪ ،‬زنان‬ ‫و کــودکان و همچنیــن پــرده هــا نیــز اســتفاده مــی شــد امــا امــروز عمداتــا در‬ ‫لبــاس زنــان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫نــوع دوخــت ان زنجیــره فشــرده و بســیار ریــز مــی باشــد کــه در ترکمنــی بــه‬ ‫ان « ســانجیم » مــی گوینــد و بیشــتر از نقــوش هندســی و قرینــه بصــورت‬ ‫ذهنــی بهــره مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نخ ابریشمی (یوفک) ‪ ،‬انواع پارچه‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن کرول ‪ ،‬انگشتانه ‪ ،‬قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزیین لباس ‪ ،‬پرده ‪ ،‬کوسن ‪ ،‬رومیزی و ‪.....‬‬ ‫همه چیز درباره اولین‬ ‫مجلس خبرگان رهبری‬ ‫سرویس انقالب‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از تاریــخ ایرانــی‪ ،‬مجلــس‬ ‫خبــرگان رهبــری نمونــۀ تکامل یافتـه ای از مجلــس خبــرگان قانــون‬ ‫اساســی بــود کــه چهــار ســال پــس از پیــروزی انقــاب زمینه هــای‬ ‫شــکل گیری اش فراهــم شــد‪.‬بر اســاس اصــل یکصــد و هفتــم‬ ‫قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مصــوب ســال ‪،۵۸‬‬ ‫«هــر گاه یکــی از فقهــای واجــد شــرایط مذکــور در اصــل پنجــم‬ ‫ایــن قانــون از طــرف اکثریــت قاطــع مــردم بــه مرجعیــت و رهبــری‬ ‫شــناخته و پذیرفتــه شــده باشــد‪ ،‬همانگونــه کــه در مــورد مرجــع‬ ‫عالیقــدر تقلیــد و رهبــر انقــاب ایت‏ الله‏ العظمــی امــام خمینــی‬ ‫چنیــن شــده اســت‪ ،‬ایــن رهبــر‪ ،‬والیــت امر و همه مســئولیت های‬ ‫ناشــی از ان را بــر عهــده دارد‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت خبرگان منتخب‬ ‫مــردم دربــاره همــه کســانی کــه صالحیــت مرجعیــت و رهبــری‬ ‫دارنــد بررســی و مشــورت می کننــد‪ ،‬هــر گاه یــک مرجــع را دارای‬ ‫برجســتگی خــاص بــرای رهبــری بیابنــد او را بــه عنــوان رهبــر بــه‬ ‫مــردم معرفــی می نماینــد‪ ،‬وگرنــه ســه یــا پنــج مرجــع واجــد شــرایط‬ ‫رهبــری را بــه عنــوان اعضــای شــورای رهبــری تعییــن و بــه مــردم‬ ‫معرفــی می کننــد‪».‬‬ ‫همچنیــن در اصــل یکصــد و هشــتم قانــون اساســی امــده بــود‪:‬‬ ‫«قانــون مربــوط بــه تعــداد و شــرایط خبــرگان‪ ،‬کیفیــت انتخاب انها‬ ‫و ایین‏ نامــه داخلــی جلســات انــان بــرای نخســتین دوره بایــد بــه‬ ‫وســیله فقهــای اولیــن شــورای نگهبان تهیــه و با اکثریــت ارای انان‬ ‫تصویب شــود و به تصویب نهایی رهبر انقالب برســد‪ .‬از ان پس‬ ‫هــر گونــه تغییــر و تجدیدنظــر در ایــن قانــون در صالحیــت مجلس‬ ‫خبــرگان اســت‪».‬بر همیــن اســاس بــود کــه برگــزاری انتخابــات‬ ‫خبــرگان رهبــری در دســتور کار نهادهــای انقالبــی قــرار گرفــت امــا‬ ‫هــر چنــد ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت مجلــس خبــرگان رهبــری در ‪ 21‬مــاده و‬ ‫ﺷﺶ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرﺧﻪ ‪ ۱۰/۷/۱۳۵۹‬فقهــای شــورای نگهبــان‬ ‫بــه تصویــب رســیده بــود‪ ،‬برگــزاری نخســتین دوره ایــن انتخابــات‬ ‫بــه دلیــل همزمانــی بــا دوران حیــات بنیانگــذار جمهــوری اســامی‬ ‫و وجــود برخــی ابهامــات در خصــوص چگونگــی انجــام وظیفــه ایــن‬ ‫مجلــس‪ ،‬حساســیت هایی را بــه وجــود اورد‪ .‬ان زمــان ایــن شــبهه‬ ‫بــرای برخــی از افــراد بــه وجــود امــده بــود کــه ایــا برگــزاری انتخابــات‬ ‫مجلــس خبــرگان کــه وظیفــه اصلــی ان انتخــاب رهبــر‪ ،‬نظــارت و‬ ‫عــزل وی اســت بــه نوعــی تضعیــف امــام خمینــی (ره) محســوب‬ ‫نمی شــود؟دهم مردادمــاه ســال ‪ ۱۳۶۱‬علی اکبــر ناطــق نــوری‪ ،‬وزیــر‬ ‫وقت کشــور در کابینۀ اول مهندس موســوی‪ ،‬پس از گذشــت ‪۳۲‬‬ ‫مــاه از همه پرســی قانــون اساســی و تصویــب ان توســط مــردم‪،‬‬ ‫از برگــزاری انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری ســخن گفــت‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬از نظــر وزارت کشــور‪ ،‬مقدمــات کار انتخابات مجلس‬ ‫خبــرگان انجــام شــده اســت و در ایــن مــورد پــس از اعــام امادگــی‬ ‫شــورای نگهبــان و اجــازه امــام اقــدام خواهــد شــد‪».‬‬ ‫تو گــو‪ ،‬وزیــر کشــور نامـه ای‬ ‫دو مــاه و نیــم پــس از انجــام ایــن گف ‬ ‫بــه رهبــر انقــاب ارســال و دربــاره تشــکیل مجلــس خبرگان کســب‬ ‫تکلیــف کــرد‪ 28 .‬مهرمــاه ‪ ۱۳۶۱‬پاســخ رهبــر انقــاب مبنــی بــر‬ ‫موافقت با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان منتشــر شــد‪ .‬شــاید‬ ‫در نــگاه اول کســب تکلیــف وزیــر کشــور دربــاره مســاله ای کــه در‬ ‫قانــون اساســی پیش بینــی شــده بــود عجیــب بــه نظــر برســد ولــی‬ ‫شــاید بــا دانســتن ایــن واقعیــت کــه در ان زمــان عــده ای تشــکیل‬ ‫مجلس خبرگان را که وظیفه اصلی ان انتخاب رهبری محســوب‬ ‫می شــد‪ ،‬تضعیــف جایــگاه مقــام رهبــری می دانســتند‪ ،‬ایــن کار‬ ‫بــرای پیشــبرد کار ضــروری بــه نظــر اید‪.‬نامــه تاییدیــه امــام وقتــی‬ ‫منتشــر شــد کــه ‪ ۱۰‬روز از تصویــب ایین نامــه اجرایــی انتخابــات‬ ‫مجلــس خبــرگان در جلســۀ فقهــای شــورای نگهبــان می گذشــت و‬ ‫همــه چیــز بــرای برگــزاری نخســتین انتخابــات ایــن مجلــس فراهــم‬ ‫بود‪.‬بدیــن ترتیــب وزیــر کشــور ‪ ۱۹‬اذر ‪ ۱۳۶۱‬را بــه عنــوان موعــد‬ ‫برگــزاری انتخابــات نخســتین دورۀ مجلــس خبــرگان رهبــری اعــام‬ ‫کــرد‪ .‬ثبت نــام داوطلبــان از ‪ ۱۶‬ابان مــاه اغــاز شــد و بــا دو بــار تمدیــد‬ ‫مهلــت ثبت نــام‪ ،‬اوایــل اذرمــاه بــه پایــان رســید و در پایــان مهلــت‬ ‫قانونــی‪ ۱۶۸ ،‬نفــر بــرای شــرکت در رقابت هــای انتخاباتــی ثبت نــام‬ ‫کردند که از این تعداد ‪ ۱۲‬نفر رد صالحیت شدند‪.‬مســاله مهم در‬ ‫ایــن انتخابــات کــه مــورد اعتــراض برخــی گروه هــای سیاســی واقــع‬ ‫شــد‪ ،‬ان بود که تنها کســانی می توانســتند نامزد نمایندگی شــوند‬ ‫کــه «مجتهــد در علــوم فقهــی» باشــند‪ .‬در قانــون مصــوب شــورای‬ ‫نگهبــان دربــاره ایــن مجلــس بــر طبــق اصــل ‪ ۱۰۸‬قانــون اساســی‬ ‫امــده بــود‪« :‬خبــرگان مــردم باید دارای شــرایط زیر باشــند‪ :‬اشــنایی‬ ‫کامــل بــه مبانــی اجتهــاد بــا ســابقه تحصیــل در حوزه هــای علمیــه‬ ‫بــزرگ در حــدی کــه بتواننــد افــراد صالــح بــرای مرجعیــت و رهبــری‬ ‫را تشــخیص دهنــد‪ ».‬دو تبصــره مهــم نیــز بــر ایــن بنــد افــزوده‬ ‫می شــد‪« :‬تبصــره ‪ -۱‬تشــخیص واجــد بــودن شــرایط بــا گواهــی ســه‬ ‫نفــر از اســتادان معــروف درس خــارج حوزه هــای علمیــه می باشــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ -۲‬کســانی کــه رهبــری صریحــا و یــا ضمنــی اجتهــاد انهــا را‬ ‫تاییــد کــرده اســت و کســانی کــه در مجامــع علمــی و یــا نــزد علمــای‬ ‫بلــد خویــش شــهرت بــه اجتهــاد دارنــد نیازمنــد بــه ارائــه گواهــی‬ ‫مذکــور نمی باشــند‪».‬انتخابات نخســتین دورۀ خبــرگان رهبــری در‬ ‫شــرایطی در روز ‪ ۱۹‬اذرمــاه ‪ ۶۱‬برگــزار شــد کــه بیــش از دو ســال از‬ ‫تجــاوز رژیــم صــدام بــه خــاک ایــران می گذشــت‪ .‬بخش عمــده ای از‬ ‫توان کشــور صرف مقاومت در مناطق جنگی می شــد و در فضای‬ ‫داخلــی نیــز گروه هــای چریکــی همســو بــا رئیس جمهــور مخلــوع و‬ ‫ســازمان های چپ گــرا همچــون مجاهدیــن خلــق (منافقیــن) کــه‬ ‫بــه صــف مخالفــان پیوســته بودنــد‪ ،‬بــه حمــات و ترورهــای کــور‬ ‫علیــه نیروهــای انقــاب ادامــه می دادنــد‪ .‬در همــان زمــان صــدام‬ ‫حســین رئیــس دولــت بعثــی عــراق بــا حمایــت از منافقیــن‪ ،‬روی‬ ‫خســتگی مــردم و مشــروعیت زدایی از نظــام حســاب ویــژه ای بــاز‬ ‫کــرده بــود تــا جایــی کـ ه همــان روز هــا خواســتار برگــزاری رفرانــدوم‬ ‫میــان مــردم ایــران و عــراق بــرای ســنجش محبوبیــت حاکمــان دو‬ ‫کشــور شــد‪ .‬در ایــن شــرایط برگــزاری باشــکوه نخســتین انتخابــات‬ ‫خبــرگان رهبــری موقعیــت سیاســی نظــام جمهــوری اســامی را‬ ‫تحکیــم بخشــید‪.‬روزنامه جمهــوری اســامی فــردای ان روز در‬ ‫گزارشــی ذیــل عنــوان «ملــت بــا رای یکپارچۀ خــود‪ ،‬ارکان جمهوری‬ ‫اســامی را تکمیــل کــرد»‪ ،‬فضــای روز رای گیــری را توصیــف کــرد و‬ ‫نوشــت‪« :‬امــت مســلمان ایــران در سرتاســر میهــن اســامی دیروز‬ ‫بــه پــای صندوق هــای رای رفتنــد تــا بــار دیگــر بــه جهانیــان شــهادت‬ ‫دهنــد کــه در جمهــوری اســامی ایــران مــردم هســتند کــه تصمیــم‬ ‫گرفته انــد دیــن خــدا را یــاری دهنــد و نیــز مــردم هســتند کــه بــا‬ ‫حضــور خــود در صحنــه‪ ،‬نهادهــای جمهــوری اســامی را یــک بــه‬ ‫یــک بــه دســت خــود مســتقر می کننــد‪ .‬از ســاعت ‪ ۷‬صبــح دیــروز‬ ‫مســلمانان ایــران بــرای هشــتمین بــار در مــدت کمتــر از ‪ ۴‬ســال بــه‬ ‫نــدای امــام خــود لبیــک گفتنــد و در پــای صندوق هــای رای حاضــر‬ ‫شــدند تــا ثبــات قــدم خــود را در حمایــت از جمهــوری اســامی بــه‬ ‫دشــمنان دین خدا نشــان دهند‪ .‬دیروز مردم مســلمان کشــورمان‬ ‫بــا ریختــن ارای خــود در صندوق هــا بــرای انتخــاب خبــرگان اخریــن‬ ‫امیــد دشــمنان انقــاب اســامی را بــه یــاس مبــدل کــرده و بــا ایــن‬ ‫انتخــاب اینــدۀ جمهــوری اســامی را نیــز بیمــه کردنــد‪ .‬گــزارش‬ ‫خبرنــگاران جمهــوری اســامی در ایــن زمینــه حاکیســت جمعیــت‬ ‫میلیونــی حزب اللــه بامــداد دیــروز بــا حرکــت سیل اســا بــه ســوی‬ ‫شــعب اخذ رای و شــرکت یکپارچه در انتخابات مجلس خبرگان و‬ ‫میــان دوره ای مجلــس شــورای اســامی ارادۀ خود برای پایــان دادن‬ ‫بــه توطئه هــای اســتکبار جهانــی و ایــادی مــزدورش علیــه نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران را بــه نمایــش گذاشــتند‪ .‬بــر اســاس ایــن‬ ‫گــزارش همانطــور کــه انتظــار می رفــت علی رغــم ســرمای زمســتانی‬ ‫شــعب اخــذ رای در تهــران از ســاعت ‪ ۷‬صبــح بــا حضــور بی نظیــر‬ ‫امــت مبــارز تهــران روبــرو بــود و مــردم از نخســتین ســاعات بامــداد‬ ‫بــا تشــکیل صف هــای طوالنــی در مقابــل شــعب اخــذ رای چهــرۀ‬ ‫شــهر را دگرگــون ســاختند‪ .‬گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری جمهــوری‬ ‫اســامی در ســاعت ‪ ۸‬بامــداد دیــروز از مقابــل شــعبه اخــذ رای‬ ‫مســتقر در میدان جمهوری اســامی حاکیســت که انبوه جمعیت‬ ‫مســلمان ایــن منطقــه بــا دریایــی از شــور و حرکــت و ایمــان بــه‬ ‫اســام در کمــال ارامــش و نظــم در دو صــف خواهــران و برداران در‬ ‫انتظــار فــرا رســیدن نوبــت خــود بــرای دادن رای بودنــد‪».‬‬ ‫در پــی برگــزاری انتخابــات اولیــن دورۀ مجلــس خبــرگان رهبــری‪،‬‬ ‫عبــاس اخونــدی معــاون سیاســی ‪ -‬اجتماعــی وزیــر وقــت کشــور‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬اســتقبال مــردم از شــرکت در انتخابــات مجلــس‬ ‫چ یــک از انتخابات قبلی‬ ‫خبــرگان رهبــری بــه حــدی بــوده کــه در هیـ ‬ ‫ســابقه نداشــته اســت‪».‬ناطق نــوری‪ ،‬وزیــر کشــور نیــز یــک روز‬ ‫بعــد بــا تاییــد ســخنان معاونــش گفــت‪« :‬بــا فضــل خــدا انتخابــات‬ ‫خبــرگان و میــان دوره ای مجلــس شــورای اســامی بــه نحــو احســن‬ ‫برگــزار شــد و شــاید بتــوان گفــت از بهتریــن انتخاباتــی بــود کــه تــا‬ ‫بــه حــال هــم از نظــر حضــور فعــال مــردم و هــم از نظــر حفــظ‬ ‫امنیــت انجــام شــد‪ .‬خــود مــن از چنــد صنــدوق در جنــوب شــهر‬ ‫بازدیــد داشــتم‪ .‬از اصفهــان نیــز دیــدار کــردم‪ .‬در ایــن رفرانــدوم‬ ‫ماننــد رفرانــدوم حکومــت جمهــوری اســامی اســتقبال خوبــی شــد‬ ‫و جوابــی بــود بــه صــدام کــه درخواســت رفرانــدوم می کــرد‪ .‬مــردم‬ ‫بــه لحــاظ تقویــت رهبــری شــرکت فعــال داشــتند و انگیــزۀ اصلــی‬ ‫شــرکت در انتخابــات نیــز همیــن بــوده اســت‪ .‬مشــارکت مــردم‬ ‫طــوری بــود کــه حتــی علی رغــم تهدیــد گروهک هــا و صــدام کــه‬ ‫گفتــه بــود در ایــام اگــر مــردم شــرکت کننــد بمبــاران می کنیــم‪،‬‬ ‫هیــچ کاری نتوانســتند بکننــد‪ ،‬همــۀ مــردم نیــز در این شــهر به پای‬ ‫صندوق هــای رای رفتنــد و از صحنــه خــارج نشــدند‪».‬‬ ‫بــر اســاس نتایــج انتخابــات خبــرگان رهبــری کــه یــک هفتــه‬ ‫بعــد بــه صــورت کامــل مشــخص شــد در مجمــوع ‪ ۱۸‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۱۴۰‬هــزار و ‪ ۹۸۵‬نفــر در ایــن انتخابــات شــرکت کردنــد کــه‬ ‫بــر اســاس ارای مــردم ‪ ۷۶‬نماینــده تعییــن شــدند و در ‪ ۶‬حــوزه‬ ‫انتخابیــه جریــان انتخابــات بــه دور دوم کشــیده شــد و در دور‬ ‫دوم نیــز هفــت نفــر انتخــاب شــدند‪.‬در اســتان تهــران بــه عنــوان‬ ‫مهم تریــن و پرنماینده تریــن اســتان در میــان ‪ ۲۴‬اســتان کشــور‪،‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۱۸۹‬هــزار و ‪ ۵۳۰‬بــرگ کل ارای ماخــوذه‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬نفــر شــامل حضــرات ایــات عظــام و حجــج اســام ســیدعلی‬ ‫خامنــه ای‪ ،‬علی اکبــر هاشــمی رفســنجانی‪ ،‬ســیدعبدالکریم‬ ‫موســوی اردبیلــی‪ ،‬علی اکبــر مشــکینی‪ ،‬محمــد امامــی کاشــانی‪،‬‬ ‫محمــد محمــدی گیالنی‪ ،‬یوســف صانعی‪ ،‬محمدباقــر باقری کنی‪،‬‬ ‫محمدباقــر اســدی خوانســاری‪ ،‬غالمرضــا رضوانــی‪ ،‬احمــد اذری‬ ‫قمــی‪ ،‬ســیدهادی خسروشــاهی و حســین راســتی حائــز اکثریــت‬ ‫ارا شــدند و انتخــاب نفــر چهاردهــم حــوزه انتخابیــه اســتان تهــران‬ ‫از میــان دو کاندیــدا بــه نام هــای صــادق خلخالــی و ســیدمجید‬ ‫مهاجــری ایروانــی بــه دور دوم کشــیده شــد‪.‬اولین دورۀ مجلــس‬ ‫خبــرگان رهبــری کــه در واقــع دومیــن «مجلــس خبــرگان» پــس‬ ‫از انقــاب بــود‪ ،‬در روز ‪ ۲۴‬مردادمــاه ‪ ۱۳۶۲‬بــا قرائــت پیــام امــام‬ ‫خمینــی (ره) افتتــاح شــد‪ .‬در پیــام بنیانگــذار جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بــه مناســبت افتتــاح مجلس خبرگان رهبــری امده بــود‪...« :‬‬ ‫و اکنــون شــما ای فقهــای شــورای خبــرگان و ای برگزیــدگان ملــت‬ ‫ســتمدیده در طول تاریخ شاهنشــاهی و ستمشــاهی! مســئولیتی‬ ‫را قبــول فرمودیــد کــه در راس همــه مسوولیت هاســت و اغــاز بــه‬ ‫کاری کردیــد کــه سرنوشــت اســام‪ ،‬ملــت رنجدیــده‪ ،‬شــهید داده و‬ ‫داغدیــده در گــرو ان اســت‪ .‬تاریــخ و نسـل های اینــده دربــاره شــما‬ ‫قضــاوت خواهنــد کــرد و اولیــاء بــزرگ خــدا ناظــر اراء و اعمــال شــما‬ ‫می باشــند‪ .‬کوچکتریــن ســهل انگاری و مســامحه و کوچکتریــن‬ ‫اعمــال نظرهــای شــخصی و خــدای نخواســته تبعیــت از هواهــای‬ ‫نفســانی کــه ممکــن اســت ایــن عمــل شــریف الهــی را بــه انحــراف‬ ‫کشــاند‪ ،‬بزرگتریــن فاجعــۀ تاریــخ را بــه وجــود خواهــد اورد‪ .‬اگــر‬ ‫اســام عزیــز و جمهــوری اســامی نوپــا بــه انحــراف کشــیده شــود‪،‬‬ ‫ســیلی بخورد و به شکســت منتهی شــود‪ ،‬خدای نخواســته اســام‬ ‫بــرای قرن هــا بــه طــاق نســیان ســپرده می شــود و بــه جــای ان‬ ‫اســام شاهنشــاهی و ملوکــی جایگزیــن ان خواهــد شــد‪ .‬شــما‬ ‫برگزیــدگان مســتضعفان می دانیــد کــه بــا کوتــاه شــدن دســت‬ ‫ابرقدرت هــای چپاولگــر از کشــور اســامی شــما‪ ،‬انــان و وابســتگان‬ ‫بــه انهــا ماهیــت اســام و قــدرت الهــی ان را لمــس نمودنــد و چــون‬ ‫افعــی زخم خــورده در کمیــن نشســته اند کــه از هــر راهــی بتواننــد‬ ‫ـروان از خــدا بی خبــر ِ خــود ایــن نظــام الهــی را‬ ‫خــود یــا بــه وســیله پیـ ِ‬ ‫از مســیر خــود منحــرف نماینــد‪ .‬و باال تریــن انحــراف کــه منجــر بــه‬ ‫انحــراف تمــام ارگان هــا می شــود‪ ،‬انحــراف رهبــری اســت کــه امــروز‬ ‫شــما نقــش اول ان را داریــد‪ .‬شــما دیدیــد و شــنیدید کــه بــا اصــل‬ ‫پنجــم قانــون اساســی چــه مخالفت هــا شــد و چــه جــار و جنجال ها‬ ‫بــه پــا کردنــد و بحمداللــه تعالــی موفــق نشــدند ماموریــت خــود را‬ ‫انجــام دهنــد و اخیــرا ًبــا همیــن تعیین خبرگان نیــز مخالفت کردند‬ ‫و سمپاشــی نمودنــد و بحمداللــه بــا شکســت مواجــه شــدند‪ .‬امــروز‬ ‫هــم شــما نبایــد از کیــد ســاحران و وسوســۀ خناســان غافــل باشــید‪.‬‬ ‫راه خــود را بــا قــدرت الهــی و تعهــد بــه اســام بــزرگ و قوت ایمانی و‬ ‫روحــی ادامــه دهیــد و بــه هیــچ چیــز اال مصالــح اســام و مســلمین‬ ‫فکر نکنید و در این صورت خداوند تعالی پشــت و پناه شماســت‪.‬‬ ‫الزم اســت بــه رهبــر محتــرم اتیــه یا شــورای رهبری تذکــری برادرانه‬ ‫و مخلصانــه بدهــم‪ :‬رهبــر و رهبــری در ادیــان اســمانی و اســام‬ ‫بزرگ چیزی نیســت که خود به خود ارزش داشــته باشــد و انســان‬ ‫ن همان‬ ‫را خــدای نخواســته بــه غــرور و بزرگ اندیشــی خــود وادارد‪ .‬ا ‬ ‫اســت کــه مــوالی مــا علــی ابــن ابی طالب دربــاره ان گوشــزد فرموده‬ ‫اســت‪ .‬اساســا ًانبیــاء خــدا صلوات اللــه و ســامه علیهــم مبعــوث‬ ‫شــدند بــرای خدمــت بــه بنــدگان خــدا‪ ،‬خدمت هــای معنــوی و‬ ‫ارشــادی و اخــراج بشــر از ظلمــات بــه نــور و خدمــت بــه مظلومــان‬ ‫و ســتمدیدگان و اقامــه عــدل‪ ،‬عــدل فــردی و اجتماعی‪.‬شــما کــه‬ ‫خــود را پیــروان اصحــاب وحــی و اولیــاء عظیم الشــان می دانیــد و‬ ‫بحمداللــه هســتید‪ ،‬خــود را جــز خدمتگــزار به ملت های ســتمدیده‬ ‫ندانیــد و بایــد بدانیــد کــه تبهــکاران و جنایت پیشــگان بیــش از هــر‬ ‫کــس چشــم طمــع بــه شــما دوخته انــد و بــا اشــخاص منحــرف‬ ‫نفــوذی در بیــوت شــما بــا چهره هــای صددرصــد اســامی و انقالبــی‬ ‫ممکــن اســت خــدای نخواســته فاجعــه بــه بــار اورنــد و بــا یــک عمــل‬ ‫انحرافــی نظــام را بــه انحــراف کشــانند و بــا دســت شــما بــه اســام‬ ‫و جمهــوری اســامی ســیلی زننــد‪ .‬اللــه اللــه در انتخــاب اصحــاب‬ ‫خــود‪ ،‬اللــه اللــه در تعجیــل تصمیم گیری خصوصــا ًدر امور مهمه و‬ ‫باید بدانید و می دانید که انســان از اشــتباه و خطا مامون نیســت‪.‬‬ ‫بــه مجــرد احــراز اشــتباه و خطــا از ان برگردیــد و اقــرار بــه خطــا کنید‪،‬‬ ‫کــه ان کمــال انســانی اســت‪ ،‬توجیــه و پافشــاری در امــر خطــا‪،‬‬ ‫نقــص و از شــیطان اســت‪ .‬در امــور مهمــه بــا کار شناســان مشــورت‬ ‫کنیــد و جانــب احتیــاط را مراعــات نماییــد‪ .‬اینجانــب مطالبــی را‬ ‫در ســی صفحــه بــه عنــوان وصیت نامــه نوشــته ام و یــک نســخه‬ ‫ان را در مجلــس مبــارک خبــرگان امانــت می گــذارم کــه پــس از‬ ‫مــرگ اینجانــب منتشــر خواهــد شــد‪»...‬در اولیــن نشســت مجلس‬ ‫خبــرگان رهبــری‪ ،‬ایت اللــه علی اکبــر مشــکینی بــه عنــوان رئیــس‪،‬‬ ‫علی اکبــر هاشــمی رفســنجانی نایــب رئیــس و اقایــان مومــن و‬ ‫طاهــری خرم ابــادی‪ ،‬بــه عنــوان منشــی هیــات رئیســه انتخــاب‬ ‫شــدند‪ .‬ایــن دوره از مجلــس خبــرگان ســه اجــاس فوق العــاده‬ ‫برگــزار کــرد‪ .‬اجــاس اول ‪ ۱۹‬ابــان ‪ ۱۳۶۴‬بــود کــه در ان ایت اللــه‬ ‫منتظــری بــه عنــوان قائم مقــام رهبــری انتخــاب شــد‪ ،‬هرچنــد‬ ‫بعد هــا حوادثــی پیــش امــد کــه منجــر بــه اســتعفای ایت اللــه‬ ‫منتظــری و عــزل وی از قائم مقامــی رهبــری شــد‪ .‬دومیــن اجــاس‬ ‫در خــرداد ‪ ۱۳۶۸‬بــرای تعییــن دومیــن رهبر جمهوری اســامی پس‬ ‫از رحلــت امــام بــود و ســومین اجــاس هــم در مــرداد ‪ ۱۳۶۸‬بعــد‬ ‫از تصویــب بازنگــری قانــون اساســی توســط مردم برگزار شــد‪.‬تعداد‬ ‫جلســات رســمی ایــن مجلــس‪ ،‬هــر ســال یــک جلســه و در مجموع‬ ‫هشــت جلســه بــود و چنانچــه ســه جلســه فوق العــاده نیــز بــر ان‬ ‫افــزوده شــود‪ ،‬ایــن مجلــس یــازده جلســه در ظــرف هشــت ســال‬ ‫دوره فعالیــت خــود برگــزار کرد‪.‬نخســتین مجلــس خبــرگان رهبری‪،‬‬ ‫عــاوه بــر تنظیــم و تصویــب مقدماتــی ایین نامــه خــود و تاســیس‬ ‫دبیرخان ـه ای دائمــی در قــم‪ ،‬چنــد مصوبــه مهــم و سرنوشت ســاز‬ ‫داشــت‪ .‬امــا مهم تریــن و ســریع ترین مصوبــه خبــرگان اول بــه‬ ‫دنبــال درگذشــت رهبــر انقــاب و بالفاصلــه پــس از ان در انتخــاب‬ ‫رهبــر جدیــد بــود‪ .‬در چهاردهــم خــرداد ســال ‪ ۱۳۶۸‬و بــه دنبــال‬ ‫رحلــت امــام خمینــی و در حالــی کــه هنــوز مراســم تشــییع پیکــر‬ ‫ایشــان برگــزار نشــده بــود‪ ،‬نماینــدگان خبــرگان بالفاصلــه تشــکیل‬ ‫جلســه دادنــد و حضــرت ایت اللــه خامنـه ای رئیس جمهــور وقــت را‬ ‫بــه عنــوان رهبــر جدیــد جمهــوری اســامی ایــران انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫در پــی ایــن انتخــاب‪ ،‬اکثــر مراجــع تقلیــد بــا صــدور پیام هایــی بــه‬ ‫رهبــری جدیــد‪ ،‬بــر تصمیــم خبــرگان صحــه گذاشــته و بــا رهبــری‬ ‫جدیــد بیعــت کردنــد‪ .‬پــس از برگــزاری همه پرســی قانــون اساســی‬ ‫در ‪ ۶‬مــرداد ‪ ۱۳۶۸‬خبــرگان رهبــری در اجالســیه فوق العــاده ای بــار‬ ‫دیگــر رهبــری ایت اللــه خامنـه ای را مــورد تاییــد قــرار داد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه انتخــاب رهبــر جدیــد در زمانــی انجــام گرفــت کــه هنوز‬ ‫قانــون اساســی تغییــر نکــرده بــود و در ان قانــون‪ ،‬مرجعیــت از‬ ‫شــرایط رهبــری تعییــن شــده بــود‪ ،‬تاییــد مجــدد خبــرگان بــرای‬ ‫جلوگیــری از شــبهات احتمالــی در ایــن زمینــه صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫تاکنــون در مجمــوع چهــار دورۀ انتخابــات مجلس خبرگان رهبری‬ ‫برگزار شــده اســت و اکنون چهارمین دورۀ این مجلس با ریاســت‬ ‫ایت اللــه مهــدوی کنی مشــغول به کار است‪/.‬ایســنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!