روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 585 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 585

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 585

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 585

‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪81 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 14-‬اوت ‪ /16-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪585‬‬ ‫غفلت از صنوف و خدمات‬ ‫در فعالیت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫‏‬ ‫چگونگی تحقق‬ ‫ازادی ها‬ ‫تئودورالســکاریس امپراطــور نیقیــه مــرض خــود را‬ ‫مربــوط بــه جــادو می دانســت‪ .‬اشــخاصی کــه متهــم‬ ‫بــه ایــن قضیــه بودنــد بــرای تبرئــه عالجــی نداشــتند‬ ‫مگــر‏اینکــه یــک تکــه اهــن گــرم گداختــه را بــه‬ ‫دســت گیرنــد‪...‬‬ ‫حماقــت چنیــن حکامــی در ان حــد افراطــی بــود کــه‬ ‫بــرای یــک جنایــت موهــوم و بــدون اســاس نامطمئــن‪،‬‬ ‫دالیــل را می افزودنــد‪.‬‬ ‫تاریــخ بشــر از اغــاز تــا بــه اکنــون راوی جنایت هــا و‬ ‫بــه کارگیــری قوانینــی اســت کــه رابطــه جــرم و متهــم‬ ‫را بــه گونــه ای توجیــه کرده انــد کــه ازادی در دفــاع و‬ ‫‏اســتدالل را محــدود و نقــض می کنــد‪.‬‬ ‫و انســان امــروز بــا گــذر از قرنهــا تــاش بــرای کســب‬ ‫ازادی از خــود ســئوال می کنــد ازادی چیســت؟‬ ‫علیرغــم ارائــه دیدگاه هــای مختلــف حقوقدانــان‬ ‫بــه ویــژه در دوران رنســانس بــه بعــد هنــوز تعریــف‬ ‫جامــع و مــورد قبــول همــه صاحب نظــران از ازادی و‬ ‫نحــوه‏تبییــن ان رســمیت نیافتــه و هــر حکومتــی بــا‬ ‫برداشــت های خــود و یــا متولیــان امــور مبــادرت بــه‬ ‫تصویــب قوانینــی نمــوده اســت کــه می تــوان میــزان‬ ‫ازادی‏افــراد جامعــه را از ان قوانیــن اســتنباط کــرد‪.‬‬ ‫منتســکیو در کتــاب روح القوانیــن در بــاب ازادی‬ ‫اورده اســت‪« :‬ازادی مبــادرت از ایــن اســت کــه انســان‬ ‫حــق داشــته باشــد هــر کاری را کــه قانــون اجــازه داده‬ ‫‏و می دهــد بکنــد و انچــه قانــون منــع کــرده و صــاح او‬ ‫نیســت مجبــور بــه انجامــش نباشــد‪».‬‬ ‫ایــن ســخن منتســکیو زمانــی معقــول اســت کــه‬ ‫قوانیــن مصــوب حریــم ازادی را حفــظ کــرده باشــند‬ ‫چــه بســا قوانینــی تصویــب و اجرائــی شــده اند که خود‬ ‫‏ناقــض ازادی هســتند‪.‬‬ ‫در جایــی دیگــر می خوانیــم «حــد اعــای ازادی‬ ‫انجاســت کــه ازادی بــه حــد اعــا نرســد‪»...‬‬ ‫ایــن ســخن یــاداور ایــن موضــوع اســت که حــد اعالی‬ ‫ازادی منجر به هرج و مرج و انارشیســم می شــود‪.‬‬ ‫پــس اگــر ازادی در چهارچــوب قانون اعتبــار دارد‬ ‫و الغیــر می بایــد قوانیــن مصــوب خــود ناقــض‬ ‫ازادی نباشــند‪.‬‬ ‫فــرض کنیــم در قانــون اساســی بســیاری از کشــورها‬ ‫ازادی بیــان و مطبوعــات صراحتــا ً منظــور شــده‬ ‫باشــد‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه در اجــرا بــا موانــع و‬ ‫‏محدودیت هایــی روبــرو نشــود تــا ان ازادی تحقــق‬ ‫پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫اگــر ازادی سیاســی بــه معنــای امنیــت یــا اعتقــاد‬ ‫بــه وجــود امنیــت تلقــی گــردد‪ .‬ایــن امنیــت هیچــگاه‬ ‫مــورد حملــه واقــع نمی شــود مگــر در زمانــی کــه‬ ‫‪4‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫توجه ویژه کشورهای‬ ‫مختلفجهان‬ ‫به صنایع کوچک‬ ‫‏اتهامی نســبت داده شــود‪ .‬بــرای احــراز اتهــام و‬ ‫رســیدگی عادالنــه نیــاز بــه قوانیــن جزایــی اســت کــه‬ ‫خــوب تدویــن شــده باشــد‪.‬‬ ‫منتســکیو می گویــد‪« :‬پیــروزی ازادی هنگامی اســت‬ ‫کــه قوانیــن جزایــی‪ ،‬هــر کیفــری را از طبیعــت خــاص‬ ‫جــرم اســتخراج کننــد تا هرگونه خودســری خاتمه‏یابد‬ ‫و کیفــر تابــع هــوی و هــوس مقنــن نباشــد بلکــه تابــع‬ ‫طبیعــت جــرم باشــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی اســت کــه‬ ‫یــک انســان نمی توانــد بــه انســان دیگــر اجحــاف‏کنــد‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) می فرمایــد‪« :‬بنــده دیگــری مبــاش کــه‬ ‫خداونــد تــو را ازاد افریــده اســت» اگــر انســان اصالتــا ً‬ ‫ازاد افریــده شــده باشــد ‪ ،‬شــرایط اســت کــه او را از‬ ‫‏ازادی محــروم می کنــد و گاه جبــر اســت کــه امــام‬ ‫جعفــر صــادق(ع) ان را جبــر تکوینــی می نامــد مثــل‬ ‫اینکــه فــردی در یــک کشــور ازاد بــه دنیــا امــده باشــد یــا‬ ‫‏کشــوری تحــت ســلطه و اســتعمار اســتبدادی‪.‬‬ ‫در باب محدودیت های ناشی از موقعیت های‬ ‫زیســتی و جغرافیایــی‪ ،‬جبــر تکوینــی ناقــض‬ ‫ازادی اســت‪.‬‬ ‫در قانــون اساســی جمهــوری اســامی که ملهــم از‬ ‫قوانیــن و ســنت های اســامی و برداشــت هایی از‬ ‫قوانیــن مترقــی جهــان کنونــی اســت صراحتــا ًبــه ازادی‬ ‫‏بیــان‪ ،‬ازادی مطبوعــات‪ ،‬ازادی اجتماعــات و‪ ...‬اشــاره‬ ‫شــده و اصولــی در ایــن بــاب مهــم مصــوب شــده اند‪.‬‬ ‫امــا انچــه ایــن ازادی مــا را اجرائــی می کنــد و مانــع از‬ ‫اجــرای انهــا نمی شــود‪ .‬نخســت مجریــان هســتند کــه‬ ‫نباید با ســایق شــخصی و یا تفســیر موســع از‏قانون‬ ‫برخــورد نمایند‪.‬‬ ‫یعنــی مجریــان قطعــا ً بایــد از قوانیــن مطلــع‬ ‫باشــند‪ ،‬محدودیت ها را بشناســند و معذوریت ها‬ ‫را لحــاظ کننــد‪.‬‬ ‫دوم شــرایط اســت‪ .‬شــرایط زندگــی تعییــن کننــده‬ ‫تحقــق ازادی هــای مصــوب اســت‪ .‬مثــا ًدر زمان جنگ‬ ‫ازادی هــا محــدود می گــردد تــا دشــمن سوءاســتفاده از‬ ‫‏ازادی بیــان نکنــد‪.‬‬ ‫درســت بــه خاطــر دارم وقتــی امریکائی هــا در‬ ‫جنــگ خلیــج فــارس بــا عــراق در حــال جنــگ بودنــد‬ ‫روزنامه نــگاران و خبرنــگاران از انتشــار اخبــار جنــگ‬ ‫ممنــوع‏شــدند و فقــط ان اخبــاری را منتشــر کردنــد کــه‬ ‫راوی ان مســئوالن نظامی بودنــد‪.‬‬ ‫در مــورد ایــران در جنــگ تحمیلــی هــم همیــن‬ ‫سیاســت بــه کار بــرده شــد کــه دشــمن ندانــد چــه‬ ‫تعــداد شــهید یــا مجــروح داشــته ایم‪.‬‬ ‫ســوم فقــر و مشــکالت اقتصــادی اســت کــه ازادی هــا‬ ‫را محــدود می کنــد زیــرا اگــر مــردم فرصــت مطالعــه‬ ‫و اطــاع و اگاهــی از حقوقــی کــه قانونــی برایشــان‬ ‫‏مصــوب کــرده را نداشــته باشــند بالطبــع مطالبه گــری‬ ‫هــم ندارنــد و صرفــا ًنگاهشــان بــه مســائل اقتصــادی‬ ‫معطــوف می شــود‪.‬‬ ‫از دیــدگاه اســام ازادی و اســتقالل دو روی یــک‬ ‫ســکه اند و هــر انچــه خــاف اســام و ســنت و اجمــاع‬ ‫و عقــل نباشــد بــه معنــای ظهــور اراده مشــروع جایــز‬ ‫‏اســت و ازاد‪ .‬لیکــن گاه تعــارض قوانیــن مدنــی بــا‬ ‫شــرع از یــک ســو و از دیگــر ســوی الزامــات فرهنگــی‬ ‫زندگــی ماشــینی ازادی را محــدود و یــا بالعکــس لجــام‬ ‫‏گســیخته و هــرج و مــرج بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫واکسن‬ ‫و باورهای اشتباه والدین‬ ‫روند دادرسی‬ ‫بدون وکیل‬ ‫مستقل‬ ‫عادالنه نخواهد بود‬ ‫اجاره کارت جرم است و‬ ‫پیگرد قانونی به همراه دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫بــه نظــر نگارنــده‪ ،‬ازادی یــک مفهــوم از پیــش تعییــن‬ ‫شــده و قالبــی نیســت‪ .‬ازادی برامــده از روح بالنــده‬ ‫جامعــه ای اســت کــه بــرای کمــال انســانی بــه ان نیــاز‬ ‫‏دارد و بــه تعبیــر دیگــر هــر کــس می بایــد تــا حــدی ازاد‬ ‫باشــد کــه بــه ازادی دیگــران لطمــه نزنــد حتــی ارکان‬ ‫دولــت و حــکام مملکتــی هــم کــه اختیاراتــی قانونــی‬ ‫‏و بعضــا ًفراقانونــی بــرای خــود متصورنــد نبایــد انچنــان‬ ‫ازاد باشــند کــه بــه ازادی احــاد جامعــه لطمــه بزنــد‪.‬‬ ‫سیاست‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬شغل و روابط اجتماعی‬ ‫همــه بــه نوعــی بــا ازادی بــه مفهــوم خــاص ان ســر‬ ‫و کار دارنــد‪ .‬مثــا اگــر کشــوری اجــازه ســرمایه گذاری‬ ‫‏خارجــی در بخــش خصوصــی ندهــد یــک پــای اقتصــاد‬ ‫ان می لنگــد‪ .‬یــا اگــر روابــط تجــاری و اقتصــادی را‬ ‫براســاس ســائق شــخصی و بــدون توجــه بــه رونــد‬ ‫‏اقتصــادی جهانــی بــه تعبیــر علمــی ان و هــر انچــه در‬ ‫حــال اتفــاق اســت در سیاســت خارجــی ترســیم نکنــد‪،‬‬ ‫روح تجــارت ازاد ســرگردان و بی مصــرف می شــود‪.‬‏یــا‬ ‫اگــر انحصــار در واردات و صــادرات موجــب شــود زمینــه‬ ‫رقابــت ازاد محــدود گــردد ازادی محــدود می شــود‪.‬‬ ‫در بــاب فرهنــگ و علــوم هــم همیــن نظریــه‏صــادق‬ ‫اســت‪ .‬زیــرا نمی تــوان و نبایــد دور کشــور دیــواری‬ ‫کشــید و صرفــا یــک دروازه بــاز گذاشــت و ان هــم بــرای‬ ‫کشــورهای خــاص بلکــه بایــد بــا حفــظ‏دیدگاه هــای‬ ‫ایدئولوژیــک و علمــی و کارشناســانه هــر انچــه منافــع‬ ‫ملــی اقتضــا می کنــد اجرائــی کــرد و تعمیــم داد‪.‬‬ ‫رســیدن بــه خودکفایــی در اقتصــاد و هــر بخــش‬ ‫دیگــری از چهــار رکــن اســاس حکومتــداری هــر چنــد‬ ‫بیشــتر یــک ایــده ال و ارزوی ملــی بزرگــی اســت امــا‬ ‫روح‏بالنــده ازادی در تقویــم و بــراورد منفعت طلبــی و‬ ‫پرهیــز از ضــرر ایجــاب می کنــد بیــن تولیــدات داخلــی‬ ‫و واردات خارجــی بــه گونــه ای عمــل شــود کــه رقابــت‬ ‫‏ایجــاد شــود و در ســایه رقابــت تــوان و کیفیــت صنایــع‬ ‫تولیــد داخــل را بــاال بــرد‪.‬‬ ‫پــس ازادی صرفــا یــک مقولــه خــاص و‬ ‫تفکیــک پذیــر نیســت کــه بعضی هــا تصــور کننــد‬ ‫ازادی یعنــی اراده ای شــخصی و ســلیقه ای بــدون‬ ‫معــذورات اخالقــی‏کــه از ایــن ازادی عــده ای بــه‬ ‫خســارت جســمی و یــا روانــی دچــار شــوند‪ .‬گاه‬ ‫بعضــی محدودیت هــای امنیتــی ضامــن ازادی انــد‬ ‫کــه اگــر نباشــند‪ ،‬ازادی تحقــق‏پیــدا نمی کنــد‪.‬‬ ‫بدیــن منظــور در تمامی کشــورهای دنیــا اعــم از‬ ‫حکومت هــای دموکراتیک یا حکومت های اســتبدادی‬ ‫و انــواع دیگــر ان حضــور پلیــس بــرای حفــظ امنیــت و‬ ‫‏پیشــگیری از اراده ای کــه عامــل ارتکاب جرم می‪-‬شــود‬ ‫یــک ضــرورت اســت‪.‬‬ ‫زنــدان بــرای تادیــب و نگهــداری مجرمیــن هــم یــک‬ ‫ضــرورت اســت‪ .‬ســازمان امنیــت و نیروهــای مخفــی‬ ‫امنیتــی هــم یــک ضــرورت اســت‪.‬‬ ‫لیــک مهــم ایــن اســت کــه ایــن دســتگاه ها بیشــتر‬ ‫بــرای حفــظ امنیت انــد یــا حفــظ منافــع افــراد خــاص‬ ‫کــه بیشــتر قــدرت و پــول و ســرمایه را در خدمــت خــود‬ ‫‏دارنــد یــا خدمــت خلــق‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال در ایــن کوتــاه نوشــتار نمی تــوان تمــام‬ ‫ابعــاد ازادی را بــه تفســیر و تحلیــل دراورد‪ .‬نگارنــده‬ ‫ســعی دارد بــرای مخاطبــان ســاده و بی پیرایــه و‬ ‫کوتــاه‏بــه ازادی ورودیــه ای داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫صنایعدستی‬ ‫و هنرهای سنتی‬ ‫استانگلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مهارت کلیدی یک خبرنگار انالین؛هوشمندی است‬ ‫مهتــاب ســرخیل‪ -‬کارشــناس ارشــد ارتباطــات‪ -‬ترکیــب دانــش و اطالعات با انقالب دیجیتــال از جمله ویژگی های‬ ‫عصــر رسانه هاســت و تســلط تکنولوژی هــای جدیــد ارتباطــی موجــب شــده فضــای رســانه ها دســتخوش تغییــر و‬ ‫تحــوالت جــدی گردنــد و بــه ســمت روزنامــه نــگاری ســایبر و وب هدایــت شــوند‪ .‬بی تردیــد گســترش شــیوه های‬ ‫جدیــد ارائــه اطالعــات بــه مخاطبــان‪ ،‬فراملی شــدن جریــان اطالعــات‪ ،‬تعاملــی بــودن‪ ،‬دسترســی نامحــدود‪،‬‬ ‫عدم نیــاز بــه شــبکه توزیــع‪ ،‬عدم محدودیــت زمانــی و مکانــی از جملــه ویژگی هــای قابــل اعتنــا در ایــن عرصه اســت‪.‬‬ ‫ویژگی هایــی کــه تمایــز زیــادی بــرای ایــن رســانه ها فراهــم کــرده اســت‪ .‬از ســویی ســرعت بــاال در تولیــد و انتشــار‬ ‫اخبــار‪ ،‬صرفــه جویــی در وقــت‪ ،‬هزینــه و نیــروی انســانی ازدیگــر مزایــای رســانه های الکترونیــک اســت کــه موجــب‬ ‫برتــری انهــا شــده وعرصــه را بــرای خبرنــگاران انالیــن فراهــم کــرده اســت‪ .‬تمــام ایــن مزایــا و راحــت شــدن نوشــتن‬ ‫و نشــر دادن در فضــای مجــازی باعــث شــده اســت تــا امــروز هرکــس بــا یــک موبایــل و اینترنــت صاحــب رســانه‬ ‫باشــد‪ .‬جایــی خوانــدم در دنیــای امــروز هرکــس مــی توانــد روزنامــه خــود را داشــته باشــد و بــه اطــاع رســانی بــه‬ ‫ســبک خــود بپــردازد امــا بــه عنــوان کســی کــه سالهاســت در عرصــه خبرنــگاری انالیــن فعالیــت دارم معتقــدم در‬ ‫عیــن حــال ایــن امــر هوشــمندی زیــادی می طلبــد‪ .‬شــاید عــده ای از اصحــاب رســانه معتقدنــد بــا ورود تلفن هــای‬ ‫هوشــمند‪ ،‬روزنامه نــگاری از حیطــه حرفـه ای وارد دنیــای شــهروندی شــده و ایــن امر توســعه شــهروند خبرنــگار را به‬ ‫همــراه داشــته اســت‪ .‬گذشــت زمــان امــا ثابــت کــرد کــه تنهــا تجربیــات شــهروندی نمی توانــد جایگزیــن دیدگاه های‬ ‫اصحــاب رســانه شــود و تکنولــوژی به عنــوان فرصتــی جدیــد‪ ،‬تنهــا بســتر اطالع رســانی را در میــان اهل فــن بســط‬ ‫می دهــد ‪ .‬پــس بایــد بدانیــم تنهــا داشــتن رســانه کافــی نیســت و درک مهارتهــا و کســب دانــش الزم بــرای خلــق‬ ‫محتواهــای مناســب و انتشــار اخبــار و رویدادهــا و در کل تبدیــل شــدن بــه یــک خبرنــگار انالیــن بــا هر ســبکی امری‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬بــه عقیــده جاناتــان دوب ناشــر ســایبر جورنالیســت نــت؛ «خبرنــگار انالیــن بایــد بــه طــور همزمــان‬ ‫در ســطوح مختلــف فکــر کنــد‪ :‬کلمــات‪ ،‬ایــده ها‪ ،‬ســاختار گــزارش‪ ،‬طراحی‪ ،‬ابزارهای تعاملی‪ ،‬عکســها‪،‬قضاوتهای‬ ‫خبــری و‪ »...‬یــک خبرنــگار انالیــن می دانــد بــه محــض ایــن کــه محتــوا بــه فضــای وب ارســال می شــود‪ ،‬هرکــس از‬ ‫هرجــای دنیــا می توانــد بــه انهــا دسترســی داشــته باشــد و انهــا را بخوانــد‪ .‬پــس خیلــی مهــم اســت کــه در ایــن بیــن‬ ‫بــه مخاطــب توجــه ویــژه ای شــود چــرا کــه ارتبــاط بــا کاربــران در روزنامه نــگاری نویــن نزدیــک و بی واســطه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا پابلــو ج‪ .‬بوچکوفســکی در کتــاب «دیجیتالــی کــردن خبــر‪ ،‬نــواوری در روزنامه هــای الکترونیــک»‬ ‫می نویســد‪« :‬خبــر الکترونیــک به جــای اینکــه روزنامه نگارمحــور باشــد‪ ،‬کاربرمحــور اســت و در محیــط الکترونیــک‪،‬‬ ‫کاربــران‪ ،‬تاثیــر مســتقیم به مراتــب بیشــتری بــر خبــر دارنــد‪ ».‬ازایــن رو شناســایی مخاطبــان در فضــای تعاملــی کــه‬ ‫خبــر در ان بــه اشــتراک گذاشــته می شــود بســیار مهــم اســت و خبرنــگاران انالیــن بایــد بــه ان توجه کننــد و امادگی‬ ‫رویارویــی بــا نظــرات مخاطبــان را داشــته باشــند‪ .‬بــه نوعــی می تــوان گفــت اطالع رســانی در ایــن نــوع روزنامه نــگاری‬ ‫ماننــد شــیوع ویــروس کرونــا تمــام افــراد جامعــه را درگیــر می کنــد چراکــه تعامــل کاربــر و مخاطــب در ایــن نــوع‬ ‫روزنامه نــگاری بــه حداکثــر می رســد‪ .‬از انجــا کــه جوامــع مــدرن‪ ،‬اطالعــات را از منابــع گوناگــون کــه رقیــب یکدیگرنــد‬ ‫به دســت می اورنــد‪ ،‬خبرنــگاران عصــر اطالعــات نیــز بایــد تکنیک هــای نویــن رقابــت را کــه برخاســته ازتکنولوژی های‬ ‫نویــن اطــاع رســانی اســت بیاموزنــد‪ .‬یــک خبرنــگار انالیــن در هر ســه مرحله تهیه یک خبر که شــامل جمــع اوری‪،‬‬ ‫پــردازش و عرضــه اســت بایــد بتوانــد از فناوری هــای انالیــن بهــره گیــرد‪ .‬خبرنــگار ایــن عرصــه منابــع خبــری انالیــن را‬ ‫می شناســد و جسـت وجو در منابــع انالیــن از مهــارت هــای ضــروری اوســت‪ .‬از جملــه دیگــر ویژگی هایــی کــه یــک‬ ‫خبرنــگار انالیــن الزم دارد‪ ،‬تســلط بــه تایــپ بــا رایانــه یــا گوشــی تلفــن همــراه اســت طــوری کــه به جای کاغــذ و قلم‬ ‫از صفحــه کلیــد بــرای نوشــتن اســتفاده می کنــد‪ ،‬ایــن امــر کــه جــز بــا تمریــن زیــاد میســر نیســت؛ ســرعت زیــاد در‬ ‫امــر اطــاع رســانی و حفــظ ارزش تازگــی خبــر را میســر می کنــد‪ .‬اینکــه خبرنــگار بتوانــد هم زمــان مطالــب مهــم یــک‬ ‫رویــداد را در ذهــن خــود گزینــش و پــس از به خاطــر ســپردن بــا شــیوه های خبرنویســی ان را بــر صفحــه کیبــورد‬ ‫یــا گوشــی خــود جــاری ســازد مهارتــی ویــژه اســت کــه اگــر چــه ســاده بــه نظــر می ایــد بســیار مهــم و کلیــدی اســت‪.‬‬ ‫یــک روزنامه نــگار انالیــن بایــد بدانــد مطلــب وب بایــد بــا یــک نــگاه خوانــده و اســکن شــود‪ ،‬نــه انکــه مخاطــب مجبور‬ ‫باشــد مطلــب را تــا اخــر بخوانــد‪ .‬لــذا ضمــن دارا بــودن مهــارت مختصــر و ســاده نویســی بــا مهــارت شکســتن متــون‬ ‫به وســیله تیترهــا و عالمت هــا و برجســته کــردن کلمــات مهــم بایــد بتوانــد اســکن کــردن مطالــب را بــرای کاربــران‬ ‫اســان تر کنــد‪ .‬یــک متخصــص روزنامــه نــگاری انالیــن بایــد بتوانــد تصمیــم بگیــرد کــه کدام رســانه بهتــر یک مطلب‬ ‫را بیــان می کنــد و فضایــی را بــه عمــوم اختصــاص دهــد تــا بتواننــد عکس العمــل نشــان دهنــد‪ ،‬ارتبــاط برقــرار کننــد‬ ‫یــا حتــی در یــک مطلــب مشــارکت کننــد‪ .‬او بایــد راه هایــی را در نظــر گیــرد کــه مطلبــش با مطالب‪ ،‬ارشــیوها‪ ،‬منابع‬ ‫و بــا لینک هــای دیگــر هــم ارتبــاط داشــته باشــد‪ .‬ازایــن رو اینکــه بپذیریــم تنهــا بــا داشــتن یــک گوشــی همــراه یــا‬ ‫تبلــت می تــوان خبرنــگار انالیــن شــد عقیــده ای اشــتباه اســت‪ ،‬شــاید بتــوان از ایــن ابــزار بــرای صــرف اطــاع رســانی‬ ‫اســتفاده کــرد امــا خبرنــگاری و روزنامه نــگاری حتــی بــه صــورت انالیــن مهارتهــای خــاص خــود را می طلبــد کــه بایــد‬ ‫ان را ارتقــا داد‪ .‬لــذا متخصصــان ایــن امــر بایــد دانــش خــود را درحــوزه فناوری هــای نویــن بـه روز و اطالعــات خــود‬ ‫را وســعت بخشــند‪ .‬حضــور در دوره هــای اموزشــی‪ ،‬کارگاه هــای مختلــف کــه امــروز به واســطه گســترش ایــن فضــا‬ ‫در مراکــز مختلــف تشــکیل می شــود‪ ،‬ارتقــای ســطح مهارتهــای مربوطــه درفضــای انالیــن و گســترش ســطح ســواد‬ ‫رســانه ای از جملــه اصولــی اســت کــه یــک خبرنــگار انالیــن بایــد بــه انهــا بپــردازد‪ .‬بی تردیــد رشــد پدیــده خبرنــگاری‬ ‫انالیــن در جهــان و تاثیــری کــه ایــن موضــوع بــر عرصــه رســانه و اطالع رســانی داشــته اســت جــای بررســی و تامــل‬ ‫بیشــتری دارد کــه می توانــد بــه رونــق هرچــه بهتــر و بیشــتر ایــن پدیــده در کشــور نیــز کمــک کنــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ یکشنبه ‪ 23‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪585‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫اموزش‪-‬مهدی فیروزی‬ ‫ریشه های هر مسئله‬ ‫را چگونه جستجو کنیم؟‬ ‫پرســش های نردبانــی بــه شــما کمــک می کننــد تــا‬ ‫رونــد تحقیــق در مصاحبــه خــود را طــوری اداره کنیــد‬ ‫کــه اطالعــات ارزشــمندی از افــراد مصاحبه شــونده بــه‬ ‫دســت اوریــد‪ .‬ایــن روش می توانــد کمک تــان کنــد تــا‬ ‫حیطــه ی تحقیق تــان را گســترش دهیــد یــا ان را در‬ ‫جایــی متمرکــز کنیــد که در حقیقت ریشـه های مســئله‬ ‫وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫پرســش های نردبانــی نــوع دیگــری از «فراینــد‬ ‫‪ ۵‬چــرا» هســتند‪ .‬ایــده ی اصلــی عبــارت اســت از‬ ‫بــه دســت اوردن اطالعــات بیشــتر و شناســایی‬ ‫علــت ریشــه ای مســئله ی موردنظــر بــا اســتفاده از‬ ‫پرســش هایی کــه بــا «چــرا» شــروع می شــوند‪.‬‬ ‫اصــا چــرا پرسـش های نردبانــی؟ چــون هــر پرسشــی‬ ‫ماننــد پلــه ای از نردبــان عمــل می کنــد‪ .‬شــما بــا‬ ‫اطالعاتــی انــدک شــروع می کنیــد؛ مثــا «مــن واقعــا‬ ‫فــان ویژگــی را دوســت دارم»‪ ،‬و بعــد بــا مطــرح‬ ‫کــردن ایــن پرســش کــه «چــرا ان ویژگــی را این قــدر‬ ‫دوســت داری؟» یــک پلــه پاییــن می رویــد‪.‬‬ ‫طــرف مقابــل پاســخ می دهــد‪« :‬چــون بــه نظــرم‬ ‫مفیدتریــن ویژگــی اســت‪ ».‬بعــد شــما می پرســید‪:‬‬ ‫«چــرا این قــدر برایــت مفیــد اســت؟»‬ ‫او می گویــد‪« :‬چــون واقعــا برایــم مهــم اســت کــه‬ ‫بــا مخاطبینــم در تمــاس باشــم و یــاداوری ِ روز تولــد‬ ‫انهــا‪ ،‬ایــن کار را برایــم اســان تر می کنــد‪».‬‬ ‫اگــر بخواهیــد‪ ،‬حتــی می توانیــد بیشــتر هــم پیــش‬ ‫برویــد‪ .‬می توانیــد بپرســید چــرا بایــد بــا مخاطبیــن در‬ ‫تمــاس بمانــد… و الــی اخــر‪.‬‬ ‫صرفــا ایــن جملــه کــه «مــن واقعــا فــان ویژگــی را‬ ‫دوســت دارم» اطالعــات زیــادی بــه شــما نمی دهــد‪،‬‬ ‫امــا بــا اســتفاده از پرســش های نردبانــی می توانیــد‬ ‫دالیــل مهمــی را کــه پشــت ایــن جملــه پنهــان‬ ‫هســتند‪ ،‬کشــف کنیــد‪.‬‬ ‫مواجهه ی غیرمستقیم با یک مسئله‬ ‫در ایــن شــیوه‪ ،‬از نردبانــی بــه نردبــان دیگــر رفتــن‬ ‫هــم امکان پذیــر اســت‪ .‬در ایــن مــوارد الزم نیســت‬ ‫بپرســید چــرا‪ ،‬بلکــه پرســش های دیگــری مطــرح‬ ‫می کنیــد کــه بــه طــرف مقابل تــان کمــک می کننــد‬ ‫کــه از حــوزه ای بــه حــوزه ی دیگــر بــرود‪ .‬بــرای مثــال‪،‬‬ ‫اگــر بــا کســی روی پــروژه ای کار می کنیــد و از او‬ ‫می پرســید کــه بــه نظــرش مهم تریــن فاکتــور بــرای‬ ‫تجرب ـه ی کاربــری محصــول شــما چیســت و او پاســخ‬ ‫می دهــد «طراحــی تعاملــی»‪ ،‬می توانیــد پرســش‬ ‫بعــدی را این گونــه مطــرح کنیــد‪« :‬بــه نظــر تــو کــدام‬ ‫شــکل‬ ‫ی منجــر بــه بهتریــن‬ ‫روش هــای تحقیقاتــ ‬ ‫ِ‬ ‫طراحــی تعاملــی می شــوند؟»‬ ‫هــر روشــی کــه فــرد در جــواب ســؤال شــما بــه زبــان‬ ‫مـی اورد؛ بــه ماننــد نردبــان جدیــدی بــرای شــما خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بعــد می توانیــد روی هــر یــک از نردبان هــا پاییــن‬ ‫برویــد تــا بفهمیــد کــه چــرا ان شــخص فکــر می کنــد‬ ‫کــه طراحــی تعاملــی بســیار مهــم اســت و چــرا چنیــن‬ ‫روش هایــی را توصیــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از پرســش های نردبانــی چــه وقــت‬ ‫مفیــد هســتند؟اینها چنــد مثــال از مــوارد کاربــرد‬ ‫پرســش های نردبانــی هســتند‪:‬‬ ‫بررسی ارزش ها و فرهنگ سازمان یا کسب وکار‬ ‫بهبود سایر روش های تحقیقاتی‬ ‫بــه دســت اوردن دانــش و فهــم مــورد نظــر از دیگــر‬ ‫حوزه هــا یــا کارشناســان‬ ‫بررســی چگونگــی تأثیــر ویژگی هــا یــا مزایــای یــک‬ ‫محصــول‬ ‫کشــف داده هــای عملــی (داده هایــی مفیــد کــه بــه‬ ‫راحتــی قابــل بــه کارگیــری و ردیابــی باشــند)‬ ‫مزایای پرسش های نردبانی‬ ‫چندیــن مزیــت مهــم در اســتفاده از پرســش های‬ ‫نردبانــی در مصاحبــه بــا افــراد مــورد تحقیــق وجــود‬ ‫دارد‪ .‬ایــن مزایــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫توانایــی در تعییــن چرایــی بــروز رفتــاری خــاص یــا‬ ‫انتخــاب گزینــه ای خــاص توســط شــخص‪.‬‬ ‫توانایــی در اشکارســازی اطالعــات بیشــتر‪ ،‬در‬ ‫مــواردی کــه اطالعــات اندکــی ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫نقاط ضعف بالقوه ی پرسش های نردبانی‬ ‫موقــع اســتفاده از پرســش های نردبانــی‪ ،‬مســائلی‬ ‫هــم ممکــن اســت پیــش بیاینــد‪:‬‬ ‫همچــون دیگــر انــواع مصاحبــه‪ ،‬ممکــن اســت کــه‬ ‫در پرســش های نردبانــی هــم تنهــا بــه انچــه کــه‬ ‫افــراد می گوینــد برســید‪ ،‬نــه انچــه کــه واقعــا در عمــل‬ ‫انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫پرســش های نردبانــی طبــق ماهیتــی کــه دارنــد‪،‬‬ ‫اغلــب تکــرار می شــوند و ممکــن اســت بــرای‬ ‫مصاحبه شــوندگان ازار دهنــده شــوند‪ .‬بهتریــن‬ ‫روش بــرای مقابلــه بــا ایــن ضعــف ایــن اســت کــه‬ ‫ل کنندگانــی را امــوزش دهیــد کــه تــا کنــون‬ ‫تســهی ‬ ‫از ایــن روش اســتفاده نکــرده باشــند‪ ،‬این گونــه بــا‬ ‫ایــن مســئله مشــکلی نخواهنــد داشــت و می تواننــد‬ ‫بــا یادگیــری ترکیــب کــردن ســبک های گوناگــون‬ ‫پرســش‪ ،‬یکنواختــی را از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫شــاید افــراد از پاســخ بــه پرســش های عمیــق‬ ‫خوش شــان نیایــد‪ .‬ایــن مــورد اغلــب زمانــی اتفــاق‬ ‫می افتــد کــه سیاســت های شــرکت‪ ،‬علــت ریشــه ای‬ ‫مســئله هســتند‪.‬‬ ‫تبدیل لیسانسه های حقوق‬ ‫به وکالی بیکار‪ ،‬خطرافرین است‬ ‫نایــب رییــس کانــون وکالی دادگســتری گلســتان‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫تســهیل مجوزهــای کســب و کار بعنــوان مهــم تریــن اثــر ســوء در‬ ‫حــوزه وکالــت را تبدیــل لیسانســه هــای حقــوق بــه وکالی بیــکار‬ ‫برشــمرد و افزود‪:‬بــرای جامعــه لیسانســه هــای حقــوق بــه طــور بالقــوه‬ ‫هیچگونــه خطــری ندارنــد امــا خطــر از ان زمانــی شــروع می شــود کــه‬ ‫ایــن قشــر تبدیــل بــه وکیــل دادگســتری شــوند چراکــه مــردم بــه انهــا‬ ‫بــه بــا داشــتن پروانــه وکالــت‪ ،‬در جایــگاه یــک وکیــل اعتمــاد خواهنــد‬ ‫کــرد بــدون انکــه بداننــد ایــن دســته از وکال چگونــه و بــا چــه ســطح از‬ ‫دانــش حقوقــی پروانــه وکالــت دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫رییس کانون وکالی دادگستری‬ ‫گلستان‬ ‫روند دادرسی بدون‬ ‫وکیل مستقل عادالنه‬ ‫نخواهد بود‬ ‫سرویس حقوق‪-‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫«غالمرضــا اتحادیــه» بــا اشــاره بــه مشــکالت و چالــش هــای پیــش‬ ‫روی نهــاد وکالــت کــه اســتقالل وکیــل را نشــانه رفتــه اســت‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬در جامعــه ای کــه وکیــل مســتقل نباشــد دفــاع از حقــوق‬ ‫شــهروندان بــه درســتی اتفــاق نمــی افتــد و رونــد دادرســی نیــز‬ ‫عادالنــه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫رییــس کانــون وکالی دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه نقــش‬ ‫و جایــگاه خبرنــگاران در اگاهــی بخشــی جامعــه گفــت‪ :‬داشــتن‬ ‫واقع نگــری و رفتــار متعهدانــه خبرنــگار بــا پرهیــز از احساســات‬ ‫شــخصی و گرایــش هــای قومــی و حزبــی‪ ،‬یکــی از ابزارهــای‬ ‫کلیــدی رســالت یــک خبرنــگار اســت و در ایــن بیــن کانــون وکالی‬ ‫دادگســتری گلســتان عــاوه بــر حمایــت از حــق گویــی ایــن‬ ‫قشــر بــی ادعــا‪ ،‬در صورتــی کــه هرگونــه برخــورد غیرقانونــی و‬ ‫غیرمنصفانــه بــا ایــن قشــر از جامعــه صــورت گیــرد را محکــوم و‬ ‫از ان دفــاع مــی کنیــم‪.‬‬ ‫«غالمرضــا اتحادیــه» بــا اشــاره بــه چالش هــای پیــش روی نهــاد‬ ‫وکالــت کــه اســتقالل وکیــل مــورد هــدف قــرار داده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬قطعــا ً دفــاع از حقــوق شــهروندان در جامع ـه ای کــه فاقــد‬ ‫وکیــل مســتقل باشــد بــه درســتی صــورت نمــی گیــرد و در ایــن‬ ‫بیــن رونــد دادرســی نیــز عادالنــه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه خدمــات رایــگان کانــون هــای وکالی‬ ‫دادگســتری کشــور بیــان کــرد‪ :‬وکالی دادگســتری بــه شــهروندان‬ ‫در محــل کانــون وکال‪ ،‬زنــدان هــا و دادگســتری هــا بــه صــورت‬ ‫گلستان در اینده‬ ‫با سیالب های بیشتری‬ ‫مواجه خواهد شد‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬تحقیقــات‬ ‫اینــده پژوهــی حــوزه اب در اســتان تــا ســال ‪ ۲۰۵۰‬تهیــه شــده و طبــق‬ ‫ایــن تحقیــق کــه نتایــج ان مشــخص شــده اســت‪ ،‬میــزان بــارش در‬ ‫اســتان طــی ایــن مــدت تغییــر محسوســی نخواهد داشــت ولــی تعداد‬ ‫روزهــای بارانــی کاهــش خواهــد داشــت کــه نشــانه بــروز ســیالبهای‬ ‫بــزرگ خواهــد بــود و همچنیــن طــی ایــن مطالعــه امــکان ایجــاد‬ ‫ســیالب های جدیــد در بهمــن نیــز در گلســتان متصــور اســت‪.‬‬ ‫رایــگان مشــاوره حقوقــی ارایــه مــی دهنــد‪ ،‬همچنیــن طــی تفاهــم‬ ‫نامــه کانــون وکال بــا بهزیســتی‪ ،‬بــه مددجویــان ایــن ســازمان کــه‬ ‫متقاضــی داشــتن وکیــل در پرونــده هــای حقوقــی هســتند وکیــل‬ ‫معرفــی مــی شــود ضمــن انکــه در پرونــده هــای کیفــری نیــز‬ ‫وکالی تســخیری بــه صــورت رایــگان دفــاع مــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس کانــون وکالی دادگســتری گلســتان در ادامــه تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬کســانیکه وکالــت را بعنــوان یــک کســب و کار تلقــی مــی‬ ‫کننــد شــفافانه بگوینــد یــک مجموعــه ی خودگــردان چگونــه بــدون‬ ‫دریافــت حتــی ریالــی از بودجــه دولــت و بــا ایــن ســطح از خدمــات‬ ‫رایــگان بــه جامعــه قــادر اســت کســب و کار تلقــی شــود؟‬ ‫«اتحادیــه» بــا اشــاره بــه اینکــه «قانونگــذاری بایــد کارشناســانه‬ ‫باشــد» اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه نماینــدگان مجلــس صرفــا ً بــا‬ ‫شــعار ایجــاد اشــتغال و بــا نگاهــی غیرکارشناســانه طرحــی را در‬ ‫حــوزه وکالــت مصــوب نمودنــد کــه بــا افزایــش چندبرابــری تعــداد‬ ‫وکیــل بــدون توجــه بــه ظرفیــت و نیــاز جامعــه‪ ،‬فســاداور بــوده و‬ ‫در ایــن بیــن نگرانــی مــا نیــز بــرای تاثیــرات منفــی ایــن طــرح در‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫تبدیل لیسانسه های حقوق به وکالی بیکار‪ ،‬خطرافرین است‬ ‫نایــب رییــس کانــون وکالی دادگســتری گلســتان‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫تســهیل مجوزهــای کســب و کار بعنــوان مهــم تریــن اثــر ســوء در‬ ‫حــوزه وکالــت را تبدیــل لیسانســه هــای حقــوق بــه وکالی بیــکار‬ ‫برشــمرد و افزود‪:‬بــرای جامعــه لیسانســه هــای حقــوق بــه طــور‬ ‫بالقــوه هیچگونــه خطــری ندارنــد امــا خطــر از ان زمانــی شــروع‬ ‫می شــود کــه ایــن قشــر تبدیــل بــه وکیــل دادگســتری شــوند‬ ‫چراکــه مــردم بــه انهــا بــه بــا داشــتن پروانــه وکالــت‪ ،‬در جایــگاه‬ ‫یــک وکیــل اعتمــاد خواهنــد کــرد بــدون انکــه بداننــد ایــن دســته‬ ‫از وکال چگونــه و بــا چــه ســطح از دانــش حقوقــی پروانــه وکالــت‬ ‫دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫«حمیدرضــا مومــن» در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬وکیــل بیــکار دســت‬ ‫بــه هــر کاری بــرای کســب درامــد خواهــد زد و نتیجــه ی ســوء ایــن‬ ‫اتفــاق عــاوه بــر حــوزه وکالــت‪ ،‬فســاد در دســتگاه قضایــی را نیــز‬ ‫بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه خدمــات عمومــی کانــون وکالی‬ ‫دادگســتری از جملــه مشــاوره حقوقــی رایــگان و وکالــت هــای‬ ‫تســخیری و معاضدتــی‪ ،‬یــاداور شــد‪ ۹۱۷ :‬نفــر وکیــل دادگســتری‬ ‫ســال گذشــته در پرونــده هــای کیفــری و حقوقــی معرفــی شــده‬ ‫و از حقــوق شــهروندان بــه طــور رایــگان در مجامــع قضایــی‬ ‫دفــاع کردنــد کــه امــار قابــل توجهــی اســت؛ ایــا وکالــت بــا چنیــن‬ ‫خدماتــی بــه جامعــه مــی توانــد کســب و کار باشــد؟‬ ‫برخوردهــا بــا صنــف وکالــت و خبرنــگاری‪ ،‬حرفــه ای و حمایتــی‬ ‫نبــوده اســت‬ ‫رییــس کمیســیون کارامــوزی و اختبــار کانــون وکالی دادگســتری‬ ‫گلســتان نیــز بــا اشــاره بــه هجمــه هــای وارده علیــه نهــاد وکالــت‬ ‫ماننــد صنــف خبرنــگاری‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه علــی رغــم‬ ‫وظایــف و مســئولیت هــای اجتماعــی کــه هــر دو صنــف در دفــاع‬ ‫از حقــوق شــهروندی داریــم امــا برخوردهایــی کــه بــا مــا صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬حرفــه ای و حمایتــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر «علــی طالــع زاری» در ادامــه بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح‬ ‫ســید محســن حســینی اظهار کــرد‪ :‬کاهــش روزهــای بارانــی‪،‬‬ ‫افزایــش بــارش هــای رگبــاری‪ ،‬عــدم فرصــت بــارش هــا بــرای‬ ‫نفــوذ در خــاک وکاهــش منابــع اب زیرزمینی ‪ ،‬افزایش اســتفاده‬ ‫از اب ســطحی بــرای کشــاورزی از جملــه نتایــج تغییــر اقلیــم و‬ ‫کاهــش روزهــای بارانــی در گلســتان اســت کــه هــم اکنــون همــه‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط بایــد بــرای نتایــج ایــن مطالعــات چــاره‬ ‫اندیشــی کننــد‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی افزود‪:‬افزایــش پوشــش گیاهــی در باالدســت‪،‬‬ ‫افزایــش فعالیــت هــای ابخیــزداری ‪ ،‬مدیریــت اراضــی شــیبدار ‪،‬‬ ‫کاهــش ســطوح عایــق شــهری ‪ ،‬توســعه سدســازی در مــکان هــای‬ ‫مناســب‪ ،‬و ســاماندهی رودخانــه هــای اســتان و بهینــه ســازی پلهــا‬ ‫و ســازه هــای تقاطعــی از جملــه راهکارهایــی اســت کــه مــی توانــد‬ ‫بــه مدیریــت وکاهــش خطــرات ســیالب در اینــده اســتان کمــک‬ ‫بیشــتری نمایــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل اب منطقــه ای گلســتان بــا اشــاره بــه نقــش رســانه ها‬ ‫در توســعه اســتان اظهــار کــرد‪ :‬رســانه از دیــدگاه مــا کار کنتــرل‬ ‫کیفیــت را بــرای مدیــران انجــام مــی دهــد و بــه مــا مــی گویــد کار مــا‬ ‫درســت اســت یــا غلــط و ایــن موضــوع مــی تواند در کیفیت بخشــی‬ ‫بــه کار و اصــاح نقــاط ضعــف ســازمان هــا موثــر باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬در افــق ‪ 1425‬میــزان اب شــرب مــورد‬ ‫نیــاز اســتان ‪ 180‬میلیــون متــر مکعــب اســت کــه تنهــا ‪ 70‬میلیون‬ ‫مترمکعــب ان بایــد از اب زیرزمینــی تامیــن شــود و مابقــی بایــد‬ ‫از اب ســدها و شــیرین ســازی اب دریــا تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اســتفاده بهینــه از اب شــرب در زمــان مصــرف‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 95‬درصــد اب شــرب اســتان‬ ‫تســهیل برخــی مجوزهــای کســب و کار گفــت‪ :‬بارهــا گفتــه ایــم و‬ ‫بــاز هــم تاکیــد مــی کنیــم ایــن طــرح بیــش از انکــه بــه نهــاد وکالــت‬ ‫لطمــه وارد کنــد بــه جامعــه و بنیــان هــای حقــوق شــهروندی اســیب‬ ‫مــی رســاند و نتیجــه ی مضــر اجــرای چنیــن طــرح هایــی را قطعــا ًدر‬ ‫ســال هــای اتــی در جامعــه خواهیــم دیــد‪.‬‬ ‫وی بــا تشــریح فراینــد جــذب کارامــوز وکالــت در کانــون وکالی‬ ‫دادگســتری‪ ،‬تعــداد فعلــی کارامــوزان وکالــت ایــن اســتان را ‪۷۰‬‬ ‫نفــر اعــام و عنــوان کــرد‪ :‬ایــن کارامــوزان بــه عنــوان پذیرفتــه‬ ‫شــدگان ازمــون ورودی ســازمان ســنجش‪ ،‬پــس از تاییــد مراجــع‬ ‫ذیصــاح‪ ،‬ضمــن حضــور در دادگاه هــا جهــت تهیــه گــزارش از‬ ‫پرونــده هــا و گذرانــدن حداقــل ‪ ۱۰۰‬ســاعت امــوزش هــای حقوقی‬ ‫و در پایــان نیــز قبولــی در ازمــون اختبــار موفــق بــه دریافــت‬ ‫پروانــه وکالــت مــی شــوند در حالیکــه در طــرح تســهیل مجوزهــای‬ ‫کســب و کار بــا افزایــش چندبرابــری ظرفیــت جــذب بــدون توجــه‬ ‫بــه دانــش حقوقــی افــراد و توانمنــدی الزم در امــر دفــاع و بــدون‬ ‫در نظــر گرفتــن ظرفیــت هــای کمــی و کیفــی کانــون هــای وکال‬ ‫و دســتگاه قضایــی و نامتناســب بــا نیــاز حقوقــی جامعــه ایــن‬ ‫تعــداد چنــد برابــر خواهــد شــد و بــا ایــن وصــف قطعــا ً امــکان‬ ‫پیــش بینــی فراینــد امــوزش و کارامــوزی حرف ـ ه ای بــرای کانــون‬ ‫وکال و دادگســتری میســر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫«طالــع زاری» بــا بیــان اینکــه «حساســیت مــا صرفــا ً حساســیت‬ ‫درون صنفــی نیســت» تاکیــد کــرد‪ :‬مــا در قبــال حقــوق شــهروندی‬ ‫مســئولیم و تاکیــد مــی کنیــم اجــرای چنیــن طــرح هــای‬ ‫غیرکارشناســانه‪ ،‬نظــم عمومــی جامعــه را نیــز بــا چالــش ج ـدّی‬ ‫مواجــه خواهــد کــرد بــه گونــه ای کــه جریــان هــای واســطه گــری‬ ‫و کارچــاق کنــی‪ ،‬وکیــل را از جایــگاه واقعــی خــود دور کــرده و بــه‬ ‫جریــان فســاد در دســتگاه قضایــی نیــز دامــن خواهــد زد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون کارامــوزی و اختبــار کانــون وکالی دادگســتری‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه تــاش مدیــران نهــاد وکالــت قبــل از‬ ‫تصویــب ایــن طــرح طــی جلســات مکــرر بــا نماینــدگان مجلــس‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر تعــداد وکال بیــش از نیــاز جامعــه‬ ‫اســت و نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی بداننــد حال‬ ‫کــه تمــام تــاش خــود را بــا توجیــه اشــتغالزایی بــرای تصویــب و‬ ‫اجــرای چنیــن طــرح هایــی بــه کار گرفتنــد در شــرایط کنونــی الزم‬ ‫اســت کــه فکــری بــرای خیــل عظیــم وکالی بیــکاری کــه بــا تصویــب‬ ‫چنیــن طــرح هایــی بــه کانــون وکال و جامعــه تحمیــل مــی شــوند‪،‬‬ ‫نماینــد و بــا تنظیــم طــرح هــای راهگشــا‪ ،‬حضــور وکیــل را در‬ ‫پرونــده هــای مهــم حقوقــی و کیفــری اجبــاری نماینــد ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه در حــال حاضــر حضــور وکیــل صرفــا ً در مــوارد‬ ‫خــاص و انگشــت شــماری در قانــون بــه صــورت تکلیــف قانونــی‬ ‫تصریــح شــده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو در طــرح هــای دیگــری کــه نماینــدگان مجلــس‬ ‫طراحــی نمــوده انــد امــکان مداخلــه بــرای افــراد غیــر وکیــل در‬ ‫دعــاوی پیــش بینــی شــده اســت کــه سیاســت یــک بــام و دو هــوا‬ ‫ک طــرف تعــداد کمّــی وکال را‬ ‫اســت بــه نحــوی کــه مجلــس از ی ـ ‬ ‫افزایــش داده و از دیگــر ســو صالحیــت هــای حرفــه ای وکال را‬ ‫کاهــش داده اســت کــه ادامــه ایــن سیاســت هــا لطمــات جبــران‬ ‫ناپذیــری بــه نظــام حقوقــی و قضایــی کشــور وارد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫از منابــع زیرزمینــی تامیــن مــی شــود و بــا توجــه بــه اینکــه ســرانه‬ ‫مصــرف اب در اســتان باالتــر از نــرم کشــوری اســت بایــد بازنگــری‬ ‫جــدی در مصــرف صــورت گیــرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تقویت جنبه های روشنگرانه و نقادانه در رسانه ها ضروری است‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬تقویــت روحیــه مطالبه گــری رســانه ها باعــث رشــد و توســعه دســتگاه ها‪ ،‬نهادهــا و ســازمان های‬ ‫گلســتان می شــود و بــه همیــن دلیــل تقویــت جنبه هــای روشــنگرانه و نقادانــه در رســانه ها ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ســیدرضا نظــری اظهــار داشــت‪ :‬اصحــاب رســانه و خبرنــگاران چشــم تیزبیــن و دیده بــان جمهــوری اســامی ایــران هســتند و بــا گــزارش و تولیــدات خــود‪ ،‬صــدای‬ ‫نظــام را بــه گــوش جهانیــان و مشــکالت مــردم را بــه گــوش مســووالن می رســانند‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪585‬‬ ‫سرویس امورش‪ -‬جاوید فرجام نیا‬ ‫وابی سابی فلسفه‬ ‫لذت بردن از کاستی ها‬ ‫‪ ۲۰‬درصد تخت های اطفال‬ ‫در اشغال بیماران کرونایی‬ ‫بســیاری از مراجعــه کننــدگان کــودک بــه ایــن پزشـک ها‬ ‫بــه کرونــا مبتــا هســتند کــه بــرای بــرون رفــت از ایــن‬ ‫چالــش خطرنــاک بایــد میــزان رعایــت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی و تزریــق واکســن در بیــن گــروه ســنی کــودکان‬ ‫فراگیــر شــود‪.‬‬ ‫واکسن و باورهای‬ ‫اشتباه والدین‬ ‫سرویس سالمت‬ ‫مراکــز درمانــی خراســان شــمالی همــه روزه شــاهد مراجعــه‬ ‫کودکانــی بــا عالئــم ســرماخوردگی اســت کــه کارشناســان عــدم‬ ‫تزریــق واکســن کرونــا را دلیــل ان مــی داننــد‪ ،‬بــا ایــن وجــود‬ ‫خانــواده هــا همچنــان نســبت بــه ایمــن ســازی کــودکان خــود‬ ‫مــردد هســتند و دل بــه شــایعات بــی اســاس ســپرده اند‪.‬‬ ‫ارام ارام دورهمی هــا و دیدوبازدیدهــا اغــاز و ســفرها پــا گرفــت‪،‬‬ ‫الــکل هــای ضدعفونــی در خانــه جــا ماندنــد و مــردم بــه مــدد‬ ‫واکسیناســیون خــود را پیــروز فــرض کردنــد و ســپر ماســک را‬ ‫کنــار گذاشــتند‪ ،‬شــاید بــا نابــاوری امــا خوشــحالی پنهــان گفتیــم‪:‬‬ ‫«کرونــا تمــام شــد‪».‬‬ ‫غافــل از انکــه ایــن اســودگی هــای خاطــر باعــث شــده اســت تــا‬ ‫امــار مجمــوع بســتری شــده هــای کرونایــی پــس از ‪ ۲‬مــاه بــار دیگــر‬ ‫ســه رقمــی شــود و همچنــان رونــد افزایشــی تعــداد تخت هــای‬ ‫اِشــغال شــده بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ادامــه دار باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان توصیــه هــای بــی پشــتوانه علمــی هماننــد‬ ‫«واکســن عــوارض دارد» و «موجــب بیمــاری هــای خطرنــاک می‬ ‫شــود» نیــز مســیر را بــرای ورود خزنــده مــوج هفتــم کرونــا بــه‬ ‫خراســان شــمالی همــوار کــرد‪ ،‬طــوری کــه ایــن روزهــا بــا انتشــار‬ ‫ایــن شــایعاتی بــی اســاس در فضــای مجــازی و یــا محافــل‬ ‫دوســتانه تــا حــدود زیــادی حرکــت واکسیناســیون عمومــی‬ ‫و واکســن کــودکان ک ُنــد شــده اســت در حالــی کــه بــه اعتقــاد‬ ‫بســیاری از کارشناســان ســامت رونــد کاهشــی فوتــی هــای‬ ‫کرونایــی در مــاه هــای اخیــر مدیــون واکسیناســیون اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه ســویه جدیــد بــه کــودکان هــم‬ ‫رحــم نمــی کنــد و مطمئــن تریــن راه پیشــگیری از ابتــا هــم‬ ‫واکسیناســیون اســت بــا ایــن وجــود والدیــن خراســان شــمالی‬ ‫تحــت تاثیــر برخــی شــایعات بــرای تــزرق واکســن کــودکان خــود‬ ‫بــر ســر دوراهــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد بــا گذشــت حــدود ‪ ۶‬مــاه از اغــاز‬ ‫عملیــات اجرایــی تزریــق واکســن کرونــا بــه گــروه ســنی پنــج‬ ‫تــا ‪ ۱۲‬ســال‪ ،‬بســیاری از والدیــن خراســان شــمالی همچنــان‬ ‫تمایلــی بــه واکسیناســیون کودکانشــان ندارنــد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬درصــد تخــت هــای اطفــال اســتان در اشــغال کــودکان‬ ‫مبتــا بــه ایــن بیمــاری اســت‪ ،‬کارشناســان بهداشــتی هشــدار‬ ‫مــی دهنــد‪ ،‬بــا ادامــه ایــن رونــد بــه طــور حتــم احتمــال ابتــا‬ ‫کــودکان بــه کرونــا بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از روز ‪ ۲۰‬بهمــن ‪ ۱۴۰۰‬همزمــان بــا اغــاز فراخــوان تزریــق واکســن‬ ‫کرونــا بــه کــودکان از ‪ ۶۸‬هــزار کــودک ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۲‬ســاله واجــد تزریــق‬ ‫واکســن کرونــا در اســتان تنهــا ‪ ۴۱‬درصــد جمعیــت هــدف دُز اول و‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد نیــز دُز دوم را تزریــق کــرده انــد‪ ،‬امــاری کــه کمتــر از حــد‬ ‫انتظــار کارشناســان ســامت بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن بیماری‬ ‫اســت و چنگــی بــه دل نمــی زنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بســیاری از خانــواده هــا پارســال همیــن موقــع‬ ‫بــرای ایمــن ســازی خــود بــا روز شــماری بــه دنبــال کاهــش‬ ‫ســن واکسیناســیون بودنــد‪ ،‬امــا نــه تنهــا قدمــی بــرای خــروج‬ ‫دُز چهــارم واکسیناســیون عمومــی اســتان از مــدار ‪ ۲.۵‬درصــد‬ ‫نیســتند بلکــه بــا تکیــه بــر دیــوار سســت شــایعات رغبتــی بــر‬ ‫ایمــن ســازی کــودکان خــود نیــز ندارنــد‪.‬‬ ‫بی رغبتی کودکان به واکسیناسیون‬ ‫مشــاهدات میدانــی خبرنــگاران نشــان می دهــد کــه مراجعــان‬ ‫بــه مرکــز تجمیعــی تزریــق واکســن کرونــا در فرهنگســرای‬ ‫شــهرداری بجنــورد هــر از چندگاهــی فقــط میانســاالن و جوانــان‬ ‫هســتند‪ ،‬بــه گونــه ای کــه در مــدت حضــور خبرنــگار ایرنــا در ایــن‬ ‫مرکــز هیــچ کودکــی بــرای واکســینه شــدن توســط والدیــن بــه‬ ‫ایــن مرکــز مراجعــه نکــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از پرســتاران ایــن مرکــز تجمیعــی دربــاره اســتقبال‬ ‫از واکسیناســیون کــودکان ‪ ۵‬ســال بــه بــاال بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫می گویــد‪ :‬همزمــان بــا بازگشــایی مــدارس و حضــوری شــدن‬ ‫شــاهد حضــور هــر روزه کــودکان بودیــم‪ ،‬ولــی االن میــزان‬ ‫مراجعــات خیلــی کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬باالخــره شــایعاتی در جامعــه پراکنده شــده اســت‬ ‫و پــدر و مادرهــا از تزریــق واکســن بــه کــودکان خــود تــرس دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن پرســتار مــی گویــد‪ :‬وقتــی بــه دوســتان یــا اشــنایان می گوییــم‬ ‫کــه چــرا بــرای تزریــق واکســن فرزنــد خــود مراجعــه نمی کنیــد‪ ،‬در‬ ‫جــواب مــی گوینــد؛ واکســن عــوارض دارد‪ ،‬بعدشــم کرونــا تمــام‬ ‫شــده اســت و لزومــی بــه تزریــق واکســن نیســت‪.‬‬ ‫ایــن پرســتار مــی افزایــد‪ :‬بــا ایــن وجــود کمتــر کســی تمایــل‬ ‫بــه تزریــق واکســن کرونــا دارد در حالــی کــه بایــد کارشناســان‬ ‫ســامت بــا اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی و یــا رســانه هــا‬ ‫مــردم را قانــع کننــد کــه تزریــق واکســن هیچگونــه عوارضــی‬ ‫بــرای فرزنــدان انهــا نــدارد و تمامــی ازمایشــات بالینــی ان انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫در نزدیکــی ایــن مرکــز واکسیناســیون از پــدری کــه روی پایــش‬ ‫پســرش نشســته و در حــال گریــه کــردن اســت‪ ،‬مــی پرســم‬ ‫ایــا بــرای تزریــق واکســن اقــازاده اقــدام کردیــد؟ مــی گویــد‪:‬‬ ‫واقعیتــش از تزریــق واکســن مــی ترســیم‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬همچنیــن شــنیده ام در بســیاری از کشــورها‪،‬‬ ‫خانــواده هــا تمایلــی بــه تزریــق واکســن کودکانشــان نداشــته‬ ‫انــدف بنابرایــن مــن و همســرم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم فعــا‬ ‫واکســن نزنیــم‪ ،‬چــون باالخــره واکســن عــوارض دارد و بــدن ایــن‬ ‫بچــه نیــز تــاب و تــوان مقابلــه نــدارد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬خــدارو شــکر تــا االن کــه کرونــا نگرفتــه اســت‪،‬‬ ‫انشــالله بعــد از ایــن نیــز مبتــا نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫والدین به شایعات عوارض واکسن توجهی نکنند‬ ‫رییــس گــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای واگیــر دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬والدیــن نبایــد بــه فضــا‬ ‫ســازی های بی اســاس نســبت بــه تزریــق واکسیناســیون‬ ‫کــودکان در محافــل دوســتانه و یــا فضــای مجــازی توجهــی‬ ‫داشــته باشــند زیــرا کــه واکســن همــواره ایمــن تریــن راهــکار‬ ‫پیشــگیری از ابتــای کــودکان بــه ســویه هــای جدیــد اســت‪.‬‬ ‫فیــض اللــه برزگــر مــی افزایــد‪ :‬متاســفانه ایــن روزهــا بــا انتشــار‬ ‫شــایعاتی بــی اســاس در فضــای مجــازی و یــا محافــل دوســتانه‬ ‫بســیاری از خانــواده هــا بــدون توجــه بــه نظــرات کارشناســان‬ ‫ســامت از تزریــق واکســن کــودکان خــود امتنــاع مــی کننــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه ســویه هــای جدیــد کرونــا ســن و ســال نمــی شناســد‬ ‫و واکســن همــواره کاراتریــن راهــکار بــرای پیشــگیری اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در واقــع خانواده هــا بایــد بــه کارشناســان بهداشــت‬ ‫و حــوزه ســامت در ایــن زمینــه‪ ،‬اعتمــاد و بــرای واکسیناســیون‬ ‫کــودکان خــود اقــدام کننــد و واکس ـن هایی کــه بــرای کــودکان در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت بــه هیچ عنــوان عــوارض نخواهد داشــت و‬ ‫ازمایش هــای بالینــی را طــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫برزگــر بــا بیــان اینکــه اســتقبال کــودکان خراســان شــمالی کمتــر‬ ‫از حــد انتظــار اســت‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬حــدود ‪ ۶۸‬هــزار کــودک ‪ ۵‬تــا‬ ‫‪ ۱۲‬ســاله در اســتان واجــد تزریــق واکســن کرونــا هســتند کــه از‬ ‫ایــن تعــداد ‪ ۴۱‬درصــد جمعیــت هــدف دُز اول و ‪ ۲۵‬درصــد نیــز‬ ‫دُز دوم را تزریــق کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬حــدود ‪ ۶‬مــاه از اغــاز واکسیناســیون کــودکان‬ ‫مــی گــذرد و زیرســاخت هــای تزریــق واکســن کرونــا در اســتان‬ ‫فراهــم اســت‪ ،‬ولــی کــودکان اســتقبال خوبــی نکــرده انــد و بــر‬ ‫اســاس مصوبــه کمیتــه ملــی واکســن کوویــد ‪ ،۱۹‬واکســن هــای‬ ‫پاســتوکووک و ســینوفارم بــرای رده ســنی پنــج ســال بــه بــاال‬ ‫مــورد تاییــد اســت‪.‬‬ ‫متخصــص اپیدمیولــوژی معاونــت بهداشــت دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی نیــز در ایــن بــاره مــی گویــد‪:‬‬ ‫ســویه های جدیــد ســن و ســال نمــی شناســد بــه گونــه ای کــه‬ ‫کــودک ‪ ۱۰‬ماهــه نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده اســت و ایــن‬ ‫ســویه عالئمــی شــبیه ســرماخوردگی همچــون ابریــزش بینــی‪،‬‬ ‫ســردرد‪ ،‬گلــودرد‪ ،‬ســرفه و تــب دارد و ایــن روزهــا کــودکان زیادی‬ ‫بــا ایــن عالئــم بــه مراکــز درمانــی مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر حمیدرضــا شــرکا بــا بیــان اینکــه افــراد واکســینه شــده نیــز در‬ ‫معــرض ابتــا قــرار دارنــد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬واکســن هــا در پیشــگیری از‬ ‫مــوارد شــدید کوویــد موثــر هســتند و تزریــق یــاداوری واکســن در‬ ‫پیشــگیری از بیمــاری بســیار کمــک کننــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر رعایــت جــدی شــیوه نامــه هــای بهداشــتی‬ ‫می افزایــد‪ :‬ســویه جدیــد قــدرت ســرایت باالیــی دارد و نیــاز اســت تا‬ ‫افــراد بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی به خصــوص فاصله گذاری‬ ‫و ماســک زدن از تجمعــات بــی مــورد جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد تخت های اطفال در اشغال بیماران کرونایی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی نیــز بــا اشــاره بــه رونــد افزایشــی بیمــاران‬ ‫کرونایــی‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬براســاس اظهــار نظــر متخصصــان اطفــال‬ ‫بســیاری از مراجعــه کننــدگان کــودک بــه ایــن پزشــک هــا بــه‬ ‫کرونــا مبتــا هســتند کــه بــرای بــرون رفــت از ایــن چالــش‬ ‫خطرنــاک بایــد میــزان رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و‬ ‫تزریــق واکســن در بیــن گــروه ســنی کــودکان فراگیــر شــود‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی مــی افزایــد‪ :‬اینــک حــدود ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫تخــت هــای اطفــال اســتان در اشــغال کــودکان مبتــا بــه ایــن‬ ‫بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬متاســفانه ایــن روزهــا شــاهد افزایــش مــوارد‬ ‫مراجعــه بــا عالئــم کرونایــی در اســتان هســتیم بــه گونــه ای کــه بــه‬ ‫طــور میانگیــن روزانــه ‪ ۲۰۰‬نفــر بــا عالئــم مشــکوک بــه کرونا بــه مراکز‬ ‫درمانــی مراجعــه مــی کننــد و بــه طــور میانگین روزانــه ‪ ۵۰‬بیمار مبتال‬ ‫بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در مراکــز درمانــی اســتان بســتری مــی شــوند‪.‬‬ ‫پورنقــی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت درمانــی خراســان شــمالی در حــوزه‬ ‫اطفــال ضعیــف اســت‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬در ســویه هــای قبلــی نگرانــی‬ ‫در مــورد رده هــای ســنی بــاالی ‪ ۷۰‬ســال وجــد داشــت ولــی اینــک‬ ‫کــودکان و حتــی شــیرخوارگان نیــز درگیــر شــده انــد‪ ،‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه بــرای بزرگســاالن ‪ ۱۰۰‬تخــت و بــرای کــودکان تنهــا هشــت‬ ‫تخــت ای‪ .‬ســی‪ .‬یــو وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اخرین وضعیت واکسیناسیون در خراسان شمالی‬ ‫مــی گویــد‪ :‬اکنــون ‪ ۲.۵‬درصــد دُز چهــارم‪ ۶۰ ،‬درصــد جامعه هدف در‬ ‫اســتان دُز ســوم‪ ۸۸ ،‬درصد دز دوم و ‪ ۹۶‬درصد نیز دز اول واکســن‬ ‫کرونــا را دریافــت کــرده اند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه‬ ‫بی توجهــی مــردم اســتان بــه دســتورالعمل های بهداشــتی نگــران‬ ‫کننــده اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬اگــر جمعیــت هــدف در اســتان بــه طــور‬ ‫کامــل واکســینه شــود دیگــر نگرانــی زیــادی از بابــت شــروع پیــک‬ ‫جدیــد کرونــا نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫اینــک ‪ ۱۸۲‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در مراکــز درمانــی خراســان‬ ‫شــمالی بســتری و تحــت مراقبــت هــای پزشــکی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری ویــروس‬ ‫کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون ‪ ۶‬مــوج از ایــن بیمــاری را پشــت سرگذاشــته‬ ‫اســت و بــه گفتــه مســووالن علــوم پزشــکی اســتان از هفتــه گذشــته‬ ‫صــدای زنــگ مــوج هفتــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬و ســویه جدیــد ان ‪BA۵‬‬ ‫بــه صــدا درامــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‪،‬‬ ‫کرونــا از اســفند ‪ ۱۳۹۸‬تــا بــه امــروز ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۳۰‬نفــر قربانــی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی شــهرها کــه‬ ‫از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اعــام شــد‪،‬‬ ‫شهرســتان هــای اســفراین‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و شــیروان در وضعیــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬بجنــورد و فــاروج در وضعیــت نارنجــی و رازوجــرگالن و مانــه و‬ ‫ســملقان نیــز در رنگبنــدی زرد کرونایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز ســواری پرایــد تیــپ ‪ 132SE‬رنــگ نــوک مــدادی متالیــک مــدل ‪ ۱۳۹۵‬به شــماره شاســی ‪ NAS411100G3605668‬و شــمار موتــور‪M13 /5696776‬‬ ‫و شــماره پــاک ایــران ‪ ۹۷۱ - ۵۹‬س ‪ ۲۳‬بــه نــام خانــم نــدای غالمــی بــه شــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۷۰۸۵۹۱‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار میباشــد‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم در چنــد کلمــه وابــی ســابی را تعریــف کنیــم‪،‬‬ ‫یعنــی درک زیبایــی چیزهــای ناقــص و ناتمــام‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫توصیــف بــرای ایــن مفهــوم عمیــق و ریشـه دار ژاپنــی بیــش‬ ‫از حــد ســاده انگارانه اســت‪ .‬وابــی ســابی در واقــع چیــزی‬ ‫بیــن مفهومــی هنــری‪ ،‬فلســفه ای بــرای زندگــی و احساســی‬ ‫شــخصی اســت‪ .‬ایــن مفهــوم زیبــا در تمــام بخش هــای‬ ‫فرهنــگ ژاپنــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وابی سابی چیست؟‬ ‫وابــی‪ :‬در قــرن پانزدهــم به معنــی دقت کــردن بــه‬ ‫زیبایی هــای مراســم چــای ژاپنــی و مــکان و اشــیای‬ ‫استفاده شــده در ایــن اییــن ســنتی بــود‪ .‬امــروزه ایــن واژه‬ ‫معانــی مختلفــی دارد مثــل حــس تنهایــی و قدردانــی از‬ ‫زندگــی ارام بــه دور از هیاهــوی شــهری‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ســابی‪ :‬این واژه در قرن هشــتم ابداع شــد و به معنی لذ ِ‬ ‫فکرکــردن دربــاره چیزهــای کهنــه و فرســوده اســت‪ .‬همچنین‬ ‫بــرای صحبــت از زیبایــی چیزهــای پژمــرده از واژه ســابی‬ ‫اســتفاده می شــد‪ .‬ایــن واژه به معنــی ارامــش وصف ناپذیــر ِ‬ ‫چیزهــای قدیمــی و ظریــف یــا زنـگ زده هــم هســت‪.‬‬ ‫وابــی ســابی بــرای مــردم ژاپــن به معنــی احساســی‬ ‫نگفتنــی اســت کــه در چیزهــای زیبــا می تــوان دیــد‪ .‬ایــن‬ ‫مفهــوم را می تــوان در چنیــن چیزهایــی احســاس کــرد‪:‬‬ ‫گل ارایی؛ادبیات؛فلسفه؛شعر؛مراسم سنتی چای‪.‬‬ ‫در ژاپــن وابــی ســابی نامحســوس اســت امــا همه جــا‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬مثــا در‪:‬تَــرک روی قوری؛چــوب دری قدیمــی؛‬ ‫خــزه ســبزرنگ روی ســنگ؛منظره مه الود؛فنجــان‬ ‫کج وکوله؛انعــکاس مــاه روی اب برکه‪.‬انــدرو جونیپــر در‬ ‫ـی فانی بودن»‪ ،‬این مفهــوم را‬ ‫کتــاب «وابــی ســابی؛ هنــر ژاپنـ ِ‬ ‫ـی زودگــذر‬ ‫ـ‬ ‫زیبای‬ ‫ـهودی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫«درک‬ ‫این طــوری تعریــف می کنــد‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫در دنیــای مــادی‪ .‬ایــن درک از زیبایــی جریــان برگشـت ناپذیر‬ ‫زندگــی در دنیــای معنــوی را منعکــس می کنــد‪».‬‬ ‫هدف از وابی سابی‪:‬‬ ‫ـی محکــوم بــه نابــودی مناظــر‪ ،‬اشــیاء و حتــی‬ ‫درک زیبایـ ِ‬ ‫انســان؛فکرکردن دربــاره چیزهایــی کــه به مــرور زمــان‬ ‫جذاب تــر و زیباتــر می شــوند‪.‬‬ ‫اصطالح وابی سابی از کجا امده است؟‬ ‫مفهــوم وابــی ســابی کــه همیشــه بخشــی از فرهنــگ‬ ‫س ـن نو ریکیــو‬ ‫ژاپنــی بــوده از ماجــرای مــرد جوانــی به نــام ِ‬ ‫ســن نو ریکیــو راهبــی در قــرن‬ ‫نشــئت گرفتــه اســت‪ِ .‬‬ ‫شــانزدهم بــود کــه مراســم چــای را به شــکلی طراحــی کــرد‬ ‫کــه امــروزه اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫طبــق افســانه های ژاپنــی‪ ،‬ریکیــو مشــتاق یادگیــری‬ ‫فوت وفــن اییــن اجــدادی چــای بــود و بــرای یادگرفتــن ایــن‬ ‫مراســم ســراغ اســتاد مشــهوری به نــام تاکینوجــو رفــت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد بــرای محــک زدن توانایی هــای ریکیــو‪ ،‬از او‬ ‫خواســت از باغــش مراقبــت کنــد‪ .‬ریکیو باغ را سروســامان‬ ‫داد‪ ،‬امــا پیــش از انکــه کارش تمــام شــود‪ ،‬درخــت گیــاس‬ ‫را تــکان داد و چنــد شــکوفه گیــاس (ســاکورا) بــه زمیــن‬ ‫افتــاد‪ .‬ایــن شــکوفه های کوچــک باعــث زیبایــی بــاغ‬ ‫شــدند‪ .‬همیــن مســئله باعــث شــد مفهــوم وابــی ســابی‬ ‫بــرای اولیــن بــار شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫ســن نو ریکیــو یکــی از بزرگ تریــن و تاثیرگذارتریــن‬ ‫ِ‬ ‫اســتادان مراســم چــای در تاریــخ اســت‪ .‬مراســم چــای‬ ‫به کمــک او بــا ظــروف مجلــل طراحــی شــد‪ .‬زیبایــی‬ ‫مراســم چــای از ســادگی وصف ناپذیــر اشــیاء و فضــای‬ ‫مینیمالیســتی ان نشــئت می گیــرد‪.‬‬ ‫ریکیــو بــا اســتفاده از اشــیاء معیــوب و اغلــب شکســته و‬ ‫تعمیرشده در اتاقی عاری از چیزهای اضافی‪ ،‬لحظه نوشیدن‬ ‫ص نیــت‪ ،‬احترام‬ ‫چــای را بــه لحظـه ای همــراه بــا همدلــی‪ ،‬خلــو ‬ ‫و ارامــش تبدیــل کــرد‪ .‬ایــن مراســم بــه مراســم «وابی چــا» هــم‬ ‫معــروف اســت‪ .‬چــا در زبــان ژاپنــی یعنــی چــای‪.‬‬ ‫امــروزه نیــز اصیل تریــن مراســم های چای خــوری بــا‬ ‫فنجان هــای چندصدســاله و ظــروف عتیقــه برگــزار‬ ‫می شــوند‪ .‬زیبایــی وابــی ســابی در بســیاری از هنرهــای‬ ‫ژاپنــی دیــده می شــود کــه اییــن ســنتی چــای فقــط یکــی‬ ‫از انهاســت‪.‬‬ ‫وابی سابی در هنر ژاپنی‬ ‫وابــی ســابی همان قــدر کــه حســی زودگــذر زیبایی شناســانه‬ ‫اســت‪ ،‬حساســیتی هنــری هــم هســت‪ .‬در ایــن ســبک هنــری‪،‬‬ ‫گــذر زمــان و اســیب های ناشــی از ان جشــن گرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫در بســیاری از هنرهــای ژاپنــی ایــن مفهــوم وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬هایکو‬ ‫می توانیــد وابــی ســابی را در شــعرهای هایکــو حــس‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن ســبک شــعری بیــان زیبایــی زودگــذر و انــی را‬ ‫ســاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شاکوهاچی‬ ‫شــاکوهاچی یــک فلــوت ســنتی ژاپنــی اســت کــه مفهــوم‬ ‫وابــی ســابی را تداعــی می کنــد‪ .‬ایــن فلــوت ســاختار ســاده ای‬ ‫دارد‪ .‬شــاکوهاچی یــک نــی بامبــوی ســخت اســت کــه دو‬ ‫طرفــش بــاز اســت‪ .‬روی ایــن بامبــو ‪ ۵‬ســوراخ وجــود دارد‬ ‫و بخــش انتهای ـی اش از ریشــه بامبــو ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ممکن اســت این فلوت ســاختار ســاده ای داشــته باشــد‪ ،‬اما‬ ‫اثــر هنــری زیبایــی اســت و بــرای نواختــن قطعــات موســیقی‬ ‫هونکیوکــو اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بُن سای‬ ‫بــه درختــان مینیاتــوری معــروف ژاپنــی بُن ســای‬ ‫می گوینــد کــه اغلــب ســاقه های به هم بافته شــده دارنــد‬ ‫و تکه هایــی از گیاهــان خشــکیده بــا تنه هــای توخالــی‬ ‫کنارشــان قــرار می گیرنــد‪ .‬هــدف از پــرورش ایــن گیاهــان‬ ‫تاکیــد بــر گــذر زمــان و زیبایی هــای طبیعــت اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ یکشنبه ‪ 23‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪585‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پدیــده خشکســالی و وضعیــت نامناســب منابع‬ ‫ابــی موجــب شــد تــا امســال ‪ ۸۰‬درصــد از حجــم ســدهای ایــن اســتان خالــی باشــد بنابرایــن منابــع ابــی بایــد‬ ‫بــه خوبــی مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫ســید عقیــل مرتضــوی اظهــار داشــت‪ :‬وضعیــت حجــم مخــازن ســدهای ایــن اســتان تــا حــدودی در ســال‬ ‫گذشــته خــوب بــود امــا در ســال جــاری اثــرات خشکســالی خــود را نشــان داده اســت و وضعیــت ایــن منابــع‬ ‫ابــی روز بــه روز کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ورودی اب بــه ســدهای ایــن اســتان بســتگی بــه بــارش بــاران‪ ،‬بــرف و ســیالب زمســتانه دارد کــه‬ ‫متاســفانه وضعیــت بارندگــی در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته و حتــی طوالنــی مــدت کاهشــی بــوده‬ ‫اســت و ایــن منابــع ابــی امســال نیــز از ســیالب تابســتانه بــی بهــره بودنــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی اظهــار داشــت‪ :‬اخیــرا در بیشــتر اســتان هــا ســیالب جــاری شــد و حتــی برخــی از ســدها وضعیــت‬ ‫مناســبی نیــز پیــدا کردنــد‪ ،‬ولــی خراســان شــمالی همچنــان بــا پدیــده خشکســالی دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد‬ ‫کــه در ‪ ۵۰‬ســال گذشــته بــی ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بخشــی از اب شــرب مــورد نیــاز ایــن اســتان از ســه ســد شــیرین دره در مانــه و ســملقان‪،‬‬ ‫رئیــس اداره انــدازه شناســی‪ ،‬اوزان و مقیــاس هــای‬ ‫اســتاندارد گلســتان گفــت‪ :‬در ‪ 4‬ماهــه نخســت ســال‬ ‫جــاری‪ 304 ،‬تاییدیــه ایمنــی اسانســور در گلســتان‬ ‫صــادر شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال‬ ‫قبــل‪ ،‬حــدودا ‪ 20‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار احســان اخــوان راد‬ ‫افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ 203‬تاییدیــه مربــوط بــه‬ ‫اسانســورهایی بــوده کــه بــه تازگــی نصــب شــده و‬ ‫مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه انــد و ‪ 99‬تاییدیــه نیــز‬ ‫بــه صــورت ادواری و بــرای اسانســورهایی صــادر شــده‬ ‫کــه پیــش از ایــن موفــق بــه دریافــت تاییدیــه ایمنــی‬ ‫اولیــه شــده بودنــد‪.‬‬ ‫اخــوان در ادامــه خواســتار توجــه مالــکان‪ ،‬مدیــران و‬ ‫ســاکنین ســاختمان هــای دارای اسانســور بــه نکاتــی‬ ‫در خصــوص تاییدیــه ایمنــی اسانســورها شــد و گفت‪:‬‬ ‫اخــذ تاییدیــه ایمنــی بــرای اسانســورهای نصــب شــده‬ ‫در ســاختمان هــای تــازه احــداث الزامــی اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫صــدور گواهــی پایانــکار بــرای ســاختمان‪ ،‬منــوط بــه‬ ‫ارائــه تاییدیــه اسانســور بــه شــهرداری هاســت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری ایــن مطلــب کــه تاییدیــه هــای صــادر‬ ‫شــده اعتبــار یــک ســاله دارنــد و انجــام بازرســی و اخــذ‬ ‫تاییدیــه ادواری بــه منظــور اطمینــان از تــداوم شــرایط‬ ‫ایمــن در اسانســور ضــرورت دارد گفــت‪ :‬مســئولیت‬ ‫اخــذ تاییدیــه ادواری بــا مالــکان‪ ،‬مدیــران و ســاکنین‬ ‫ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اخــوان بیمــه نامــه اسانســورهایی کــه‬ ‫تاییدیــه ایمنــی (اولیــه یــا ادواری) ندارنــد‪ ،‬فاقــد اعتبــار‬ ‫حقوقــی اســت و پــس از دریافــت تاییدیــه ایمنــی برای‬ ‫اسانســور (اولیــه یــا ادواری) و در طــول اعتبــار یــک‬ ‫ســاله ان‪ ،‬انجــام یــک ســرویس و نگهــداری منظــم‬ ‫و اصولــی توســط شــرکت عرضــه کننــده اسانســور‬ ‫ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫اخــوان تاکیــد کــرد قــرارداد نصــب و دریافــت خدمــات‬ ‫بــرای اسانســور‪ ،‬حتمــا ً بــا شــرکت هایــی منعقــد‬ ‫شــود کــه دارای پروانــه طراحــی و مونتــاژ اسانســور از‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــه شــهروندان یــاداور شــد جهــت اطالع‬ ‫از وضعیــت اعتبــار تاییدیــه ایمنــی اسانســور‪ ،‬کــد ‪10‬‬ ‫رقمــی نصــب شــده در داخــل کابیــن اسانســور را بــه‬ ‫ســامانه ‪ 10001517‬پیامــک نماینــد و هــر گونــه گــزارش‬ ‫در خصــوص اسانســورهای فاقــد تاییدیــه ایمنــی را‬ ‫از طــرق ســامانه پیامکــی ‪ 30001517‬بــا اســتاندارد در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تا پایان مرداد گلستانی ها چشم‬ ‫انتظار بارش باران نباشند‬ ‫اخرین وضعیت نوزاد رهاشده‬ ‫در بندرگز تشریح شد‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان از خــروج ســامانه ناپایــدار جــوی‬ ‫از ایــن اســتان در شــامگاه گذشــته خبــر داد و گفــت ‪ :‬اهالــی ایــن‬ ‫اســتان تــا پایــان مــرداد چشــم انتظــار بــاران بــاران نباشــند‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس تحلیــل نقشـه های‬ ‫پیش یابــی‪ ،‬در روزهــای اینــده و تــا پایــان مــرداد شــاهد افزایــش‬ ‫دمــا در گلســتان خواهیــم بــود و مناطــق شــمالی اســتان در ســاعات‬ ‫عصرگاهــی وزش بــاد شــدید و وزش گــرد و خــاک را تجربــه میکننــد‪.‬‬ ‫وی بــه ثبــت ‪ ۸۳‬میلی متــر بــاران در منطقــه صوفی شــیخ‬ ‫انصــاری شهرســتان کاللــه در اواخــر هفتــه گذشــته اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بیشــترین میــزان بارندگــی ‪ ۲۰‬ســال اخیــر کاللــه مربــوط بــه‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬بــه میــزان ‪ ۱۵۳‬میلی متــر بــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۶‬ایســتگاه و ســامانه هواشناســی از انــواع مختلــف شــامل‬ ‫ن ســنجی‪ ،‬جــاده ای‪ ،‬جــو بــاال‪،‬‬ ‫«ســینوپتیک‪ ،‬اقلیــم شناســی‪ ،‬بــارا ‬ ‫بــاران ســنجی خــودکار و پایــش گــرد و غبــار» در اســتان گلســتان‬ ‫فعــال اســت‪.‬‬ ‫گلستان با گستره افزون بر ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر مربع و برخورداری‬ ‫از هفــت اقلیــم اب و هوایــی از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از شــرق بــا‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران و از شــمال بــا ترکمنســتان‬ ‫همســایه اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان اخریــن وضعیــت نــوزاد‬ ‫رهاشــده در مقابــل اورژانــس اجتماعــی ایــن اداره در شهرســتان‬ ‫بندرگــز را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫عــارف کیانــی اظهارداشــت‪ :‬یــک خانــواد ه در روز پنجشــنبه نــوزاد‬ ‫دختــر ‪ ۲‬روزه خــود را کــه هنــوز بندنافــش جدانشــده بــود مقابــل‬ ‫اداره بهزیســتی بندرگــز رهــا کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن نــوزاد پــس از هماهنگــی بــا دادســتان‬ ‫بــرای طــی کــردن مراحــل قانونــی و پزشــکی به دلیــل ایکتــر نــوزادی‬ ‫(زردی) در مرکــز درمانــی تحــت نظــر اســت‪.‬‬ ‫کیانــی ادامــه داد‪ :‬حــال عمومــی نــوزاد مســاعد بــوده و در چنــد‬ ‫روز اینــده بــا دســتور قضایــی بــه شــیرخوارگاه بهزیســتی منتقــل‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان یــاداور شــد کــه یکــی از‬ ‫وظایــف اورژانــس اجتماعــی رســیدگی بــه بحران هــای این چنینــی‬ ‫بــوده و همــواره مــردم می تواننــد بــا شــماره گیــری ‪ ۱۲۳‬از خدمــات‬ ‫ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫یارانه به تولیدکننده در همه‬ ‫جای دنیا است داده می شود‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫ضامن سالمتی جامعه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پرداخت افزون بر ‪ ۳‬هزار فقره‬ ‫تسهیالت مسکن ملی‬ ‫معــاون شــعب بانــک مســکن خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن تاکنــون ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۴۳‬فقــره تســهیالت در شــعب ایــن بانــک پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫محمــود خاقانــی در گفــت وگــو بــا خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ایــن طــرح بــرای ســاخت هــر واحــد مســکونی در مرکــز اســتان ســه‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال و در ســایر شــهرها ســه میلیون ریال‬ ‫پرداخــت مــی شــود و در مجمــوع تاکنــون ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۳۶‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت در ایــن زمینــه پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پارســال ‪ ۳۶۲‬فقــره تســهیالت بــه مبلــغ یکهــزار و‬ ‫‪ ۱۳۲‬میلیــارد ریــال و امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۸۱‬فقــره تســهیالت بــه‬ ‫مبلــغ هشــت هــزار و ‪ ۹۰۴‬میلیــارد ریــال در قالــب طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون شــعب بانــک مســکن خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫تســهیالت بــا نــرخ ‪ ۱۸‬درصــد و مــدت بازپرداخــت بــا احتســاب‬ ‫دوره مشــارکت ‪ ۲۰‬ســاله در اختیــار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ســال گذشــته تاکنــون ‪ ۷۴۷‬فقــره تســهیالت‬ ‫ازدواج بــه مبلــغ ‪ ۷۵۲‬میلیــارد ریــال‪ ۱۲۲ ،‬فقــره تســهیالت‬ ‫فرزنــد اوری بــه مبلــغ ‪ ۴۵‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال و ‪۳۳۹‬‬ ‫فقــره تســهیالت بافــت فرســوده بــه مبلــغ ‪ ۳۸۵‬میلیــون ریــال‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫قائــم مقــام وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در امــور بازرگانــی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای‬ ‫طــرح مردمی ســازی و بــاز توزیــع عادالنــه یارانه هــا‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح باعــث شناســایی‬ ‫دهک هایــی بــا درامــد پایین تــر شــده و همچنیــن شــبکه توزیــع ســالم تر و بــدون رانــت کار‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت صمــت‪ ،‬محمدصــادق مفتــح بــا اشــاره بــه دســتاوردهای‬ ‫طــرح مردمی ســازی و بازتوزیــع عادالنــه یارانه هــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح از ایجــاد مفاســد‬ ‫و رانــت در تامیــن ارز سوبســید داری کــه در اختیــار نظام هــای مختلــف وارداتــی و تولیــد قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حلقه هــای متعــددی ایجــاد شــده از واردات مــواد اولیــه تولیــد تــا تحویــل محصول‬ ‫بــه دســت مصرف کننــده‪ ،‬افــزود‪ :‬به عنــوان مثــال نهاده هــای دامــی کــه در اختیــار مرغــداران قــرار‬ ‫می گیــرد ‪ 5‬یــا ‪ 6‬حلقــه را طــی می کنــد‪ ،‬لــذا اختصــاص ارز یارانــه ای بــه واردکننــده مــواد اولیــه‬ ‫به عنــوان اولیــن حلقــه‪ ،‬زمینــه ایجــاد فســاد سیســتماتیک و ســازمان یافتــه را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫قائــم مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی بــا ابــراز تاســف از اینکــه طــی ســال های گذشــته شــاهد‬ ‫رانت هــای بزرگــی در ایــن زمینــه بوده ایــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــه میزانــی کــه کشــور متحمــل هزینــه‬ ‫بــرای تامیــن ارزهــای ارزان می شــد‪ ،‬مصــرف کننده هــای نهایــی کــه گــروه هــدف دولــت بودنــد‪،‬‬ ‫منتفــع نمی شــدند‪.‬‬ ‫مفتــح بــا تاکیــد بــر اینکــه در همــه جــای دنیــا بــه حلقــه نهایــی کــه تولیدکننــده اســت یارانــه داده‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح باعــث شناســایی دهک هایــی بــا درامــد پایین تــر شــده و‬ ‫همچنیــن شــبکه توزیــع ســالم تر و بــدون رانــت کار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫غفلت از صنوف و خدمات‬ ‫در فعالیت های دانش بنیان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بــارزو در شــیروان و بیــدواز در اســفراین تامیــن مــی شــود کــه اینــک حجــم مخزن ســد بارزو خالی اســت و مدار‬ ‫اب شــرب نیــز از ایــن منبــع ابــی قطــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت نامناســب ســدهای خراســان شــمالی در حالــی اســت کــه اینــک ‪ ۲۲‬درصــد اب شــرب مــورد نیــاز این‬ ‫اســتان از ســه ســد تامیــن می شــود کــه بــه نوعــی نیازمنــد اب پایــدار هســتیم‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬حجــم مخــزن ســد بــارزو در شهرســتان شــیروان بــه عنــوان دومیــن ســد بــزرگ خراســان‬ ‫شــمالی اکنــون خالــی اســت کــه ایــن وضعیــت نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬منابــع ابــی ‪ ۲‬ســد شــیرین دره و بیــدواز نیــز بســیار کاهــش یافتــه اســت و حتــی بــه دلیــل‬ ‫ایــن کاهــش طعــم اب ســد شــیرین دره بــرای تامیــن اب شــرب بجنــورد مناســب نیســت که بعضا شــهروندان‬ ‫در ایــن خصــوص گالیــه منــد هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین کاهــش ســدهای ایــن اســتان در ســدهای بیــدواز و بــارزو اســت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اینــک مخــازن ســه ســد مهــم تامیــن اب شــرب اســتان اب کافــی نــدارد در حالیکــه گنجایــش ایــن ســازه هــا‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۱‬میلیــون مترمکعــب اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬از کشــاورزان و هــم اســتانی ها مــی‬ ‫خواهیــم کــه در مصــرف اب صرفــه جویــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســد شــیرین دره پــر اهمیــت تریــن ســد اســتان بــه لحــاظ تــوان تنظیــم اب و تامیــن اب شــرب‬ ‫مرکــز اســتان اســت‪.‬‬ ‫پهنــه بنــدی شــاخص خشکســالی ‪ SPEI‬کــه توســط مرکــز ملــی پایــش و هشــدار خشکســالی ارایــه مــی شــود‬ ‫و اکنــون مناطــق مختلــف اســتان بــا درجــات مختلــف درگیــر تبعات خشکســالی اســت که در شهرســتان های‬ ‫بجنــورد‪ ،‬اســفراین و راز جــرگالن ایــن درصــد درگیــری خشکســالی بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۴۳۳‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و باغــی دارد کــه بــه نوعــی کشــاورزی و دامپــروری از‬ ‫پیشــران های اقتصــادی محســوب مــی شــود و خشکســالی در ســال هــای اخیــر کشــاورزی اســتان را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫اثرات خشکسالی در سال‬ ‫جاری خود را نشان داده‬ ‫صدور ‪ 304‬تاییدیه ایمنی‬ ‫اسانسور در گلستان‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫گلســتان رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــا همــکاری‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری واحدهــای تولیــدی و صنعتــی کــه بــه تازگــی جــواز تاســیس می گیرنــد و‬ ‫جنبــه دانــش بنیان شــدن دارنــد در ایــن مســیر قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬در تنویــر افــکار‬ ‫عمومــی و توســعه اســتان گلســتان بــه ویــژه در حــوزه اقتصــادی اصحــاب رســانه نقــش ویــژه ای‬ ‫دارنــد کــه در اجــرای طــرح مردمــی کــردن یارانــه هــا نقــش رســانه ها قابــل توجــه و تحســین بــود‪.‬‬ ‫«درویشــعلی حســن زاده» بــا قدردانــی از زحمــات خبرنــگاران در حــوزه اطالع رســانی و‬ ‫اگاهی بخشــی‪ ،‬افــزود‪ :‬می تــوان گفــت کــه امــروز دولــت مردمــی و نظــام مقــدس جمهوری اســامی‬ ‫و بــا ماموریت هــا و شــرایط ویــژه ای روبــه رو اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن مســئله می طلبــد اصحــاب‬ ‫رســانه بــا تاســی شــعار امیدافرینــی و انتشــار اخبــار خــوب و امیدبخــش اســت گام بردارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــعار امســال مقــام معظــم رهبــری مبنی بر «تولیــد‪ ،‬دانش بنیان‬ ‫و اشــتغال افرین» یــاداور شــد‪ :‬صرفــا ً تحقــق شــعار ســال نبایــد منــوط بــه ســالجاری باشــد و‬ ‫حرکــت در مســیر فرامیــن معظم لــه بایــد در همــه زمان هــا اســتمرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان در ایــن بیــن متذکــر شــد‪ :‬بــه ایــن‬ ‫مهــم از ســنوات گذشــته معتقــد بودیــم کــه تولیــد کاال بایــد بــا مزیــت رقابتــی و دارای کیفیــت و‬ ‫قیمــت تمام شــده باشــد و در ایــن راســتا اقدامــات خوبــی را در دســتور کار قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫حسـن زاده بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه و تقویــت واحدهــای تحقیقــی و توســعه در دســتور‬ ‫کار مــا قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬واحدهایــی در حــوزه دانــش بنیــان در ســنوات گذشــته‬ ‫شــکل گرفتــه کــه امــروز بــه پیشــرفت باالیــی رســیده و حرفــی بــرای گفتــن دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت افزایــش ارتبــاط بــا دانشــگاه و اســتفاده از ظرفیــت جهاددانشــگاهی و مراکــز‬ ‫رشــد دانشــگاهی و بنیــاد نخبــگان تاکیــد کــرد و یــاداور شــد‪ :‬بایــد بــه ســمت تجــاری ســازی‪،‬‬ ‫بازارشناســی و بازاررســانی محصــوالت تولیــدی حرکــت کنیــم تــا بــه جــای نفــت بــه صــادرات‬ ‫غیرنفتــی اتــکا کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مراکــز رشــد و واحدهــای دانشــگاهی در حــوزه علمــی و فنــی فعــال‬ ‫هســتند‪ ،‬متذکــر شــد‪ :‬مــا درصــدد هســتیم ایــن واحدهــا را شناســایی کــرده و تجاری ســازی‪،‬‬ ‫بازاریابــی و صــادرات محصــوالت تولیــدی ان را فعــال کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان از هدایــت واحدهــای‬ ‫تازه تاســیس بــه ســمت دانش بنیــان شــدن خبــر داد و یــاداور شــد‪ :‬واحدهــای تولیــدی‬ ‫و صنعتــی کــه بــه تازگــی جــواز تاســیس می گیرنــد و جنبــه دانــش بنیــان شــدن دارنــد بــا‬ ‫همــکاری پــارک علــم و فنــاوری بــه ایــن ســمت هدایــت مــی شــوند تــا از همــان ابتدا در مســیر‬ ‫دانــش بنیــان قــرار گیرنــد البتــه برخــی از واحدهــا دیگــر امــکان دانــش بنیان شــدن را ندارنــد‬ ‫چراکــه ورود انهــا بــه ایــن ســمت هزینه هــای هنگفتــی را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪585‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫توجه ویژه کشورهای مختلف‬ ‫جهان به صنایع کوچک‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه رقابــت شــدید شــرکت ها و بنگاه هــا در جهــان امــروز‪،‬‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬ارتقــای فناورانــه بنگاه هــای کوچــک و متوســط و نوســازی و بازســازی انهــا حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫«علی رســولیان» اظهار داشــت‪ :‬امروز کشــورهای مختلف جهان توجه ویژه ای به صنایع کوچک در مســیر‬ ‫توســعه یافتگی خــود دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران بیان داشــت‪ :‬ایــن دســته از صنایــع بــا‬ ‫ت اشــتغال زایی خــوب بــا ســرمایه گذاری انــدک‪ ،‬مــورد توجــه سیاســتگزاران کشــورمان نیــز قــرار‬ ‫توجــه بــه قابلیـ ‬ ‫داشــته و دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در عیــن حــال‪ ،‬ایــن صنایــع بــا انــدک نوســانات و تکانه هــای اقتصــادی ممکــن اســت دچــار چالــش‬ ‫و مشــکل شــده یــا بــه تعطیلــی کشــیده شــوند و بــر ایــن اســاس نیازمنــد مراقبــت بیشــتری نیز هســتند‪.‬‬ ‫رســولیان بــا اشــاره بــه ثبــات اقتصــادی بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن سیاس ـت های دولــت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن راســتا‪ ،‬صنایــع کوچــک نیازمنــد ان هســتند تــا در مباحــث تامیــن مالــی‪ ،‬مالیات هــا و حتــی مســائل‬ ‫اجتماعــی به طــور ویــژ ه دیــده شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬از انجایــی کــه بنگاه هــا و صنایــع کوچــک از قــدرت و توانایــی مالــی کمتــری برخوردارنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بانک هــا حداکثــر توجــه را بــه انهــا داشــته باشــند و ایــن مهــم در دســتورالعمل های بانــک مرکــزی نیــز دیــده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صمــت‪ ،‬همچنیــن بــا اشــاره به رقابت شــدید شــرکت ها و بنگاه هــا در جهان امــروز‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این راســتا ارتقای فناورانه بنگاه های کوچک و متوســط و نوســازی و بازســازی انها حائز اهمیت اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬مــدل حرکتــی کشــورهایی همچــون کــره جنوبــی‪ ،‬ترکیــه و همچنیــن ســازمان توســعه‬ ‫صنعتــی ملــل متحــد (یونیــدو) در حمایــت از بنگاه هــای کوچــک و متوســط و توســعه انهــا‪ ،‬الگــوی خوبــی‬ ‫بــرای همــه کشــورها و کشــورمان اســت کــه بــا تقویــت انهــا‪ ،‬اســتفاده از روش هــای جدیــد تولیــد و ارتقــای‬ ‫فناوری هایشــان‪ ،‬گام هــای خوبــی در راســتای توســعه صنعتــی برداشــتند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران در خاتمــه تاکیــد کــرد‪ :‬تحقــق ایــن مهــم در‬ ‫کشــورمان نیازمنــد همراهــی جــدی همــه دســتگاه ها اســت تــا حداقــل بــا ارتقــای ســطح فناوری هــا‪ ،‬نوســازی و‬ ‫بازســازی ماشــین االت شــاهد رونــق بیــش از پیــش فعالیــت بنگاه هــای کوچــک و متوســط باشــیم‪.‬‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران و شــرکت های اســتانی تابعــه ان اکنــون بــا دارا بــودن‬ ‫‪ ۵۰۹‬شــهرک و ‪ ۳۳۸‬ناحیــه صنعتــی و پنــج منطقــه ویــژه اقتصــادی درحــال بهــر ه بــرداری‪ ۸۴ ،‬شــهرک و ناحیــه‬ ‫صنعتیتخصصــی‪ ۶ ،‬شــهرک فنــاوری‪ ۴۰ ،‬مرکــز خدمــات فنــاوری و کســب و کار‪ ،‬دو مجتمــع فنــاوری اطالعــات‬ ‫و خدمــات نــر م افــزاری‪ ۹۹ ،‬هــزار و ‪ ۱۴۳‬قــرارداد منعقــده و بهــره بــرداری از ‪ ۴۹‬هــزار و ‪ ۵۲۹‬واحــد صنعتــی و‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۲۴۵‬واحــد کارگاهــی‪ ،‬زمینــه اشــتغال مســتقیم ‪ ۹۸۷‬هــزار و ‪ ۷۵‬نفــر را در سراســر کشــور فراهــم‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫موتورسیکلت قاچاق‬ ‫توقیف شد‏‬ ‫بــا تــاش مامــوران پلیــس اگاهــی جاجــرم یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت‪cc» ‎ 250 ‎ « CRM‬قاچــاق بــه ارزش یــک‬ ‫میلیــارد و ‏‏‪ 500‬میلیــون ریــال توقیــف شــد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» دربــاره جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬ماموران‬ ‫پلیــس اگاهــی‏شهرســتان بــا همــکاری پلیــس امنیــت عمومــی در‬ ‫اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پــس از شناســایی مــکان‬ ‫هــای‏مــورد نظــر و اخذ دســتور قضایی‪ ،‬یک دســتگاه موتورســیکلت‬ ‫«‏‪CRM ‎‬‏‪ 250‬‏‪cc‬‏» قاچــاق را شناســایی کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران پــس از بررســی‪ ،‬متوجــه شــدند کــه‬ ‫موتورســیکلت مذکــور فاقــد اســناد و مــدارک گمرکــی بــوده و‏بــه‬ ‫صــورت قاچــاق بارگیــری و وارد شهرســتان شــده اســت‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم ضمــن اشــاره بــه توقیــف‬ ‫ایــن موتورســیکلت و دســتگیری متهــم تصریــح کــرد‪ :‬برابــر‬ ‫‏اعــام کارشناســان‪ ،‬ارزش ایــن موتورســیکلت یــک میلیــارد و‬ ‫‪ 500‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قنــدی بــا بیــان اینکــه موتورســیکلت قاچــاق بــه‬ ‫پارکینــگ منتقــل و متهــم بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از‬ ‫‏شــهروندان خواســت در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد کــه‬ ‫ضربــه ســنگینی بــه اقتصــاد کشــور وارد مــی کنــد بالفاصلــه‬ ‫‏مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫برای منازل‬ ‫و کسب وکارها‪ ،‬دولت‬ ‫سیزدهم‪ ،‬به دنبال‬ ‫ایجاد ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫پوشش فیبرنوری است‬ ‫سرویس فناوری‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در اســتانه یک ســالگی دولــت‬ ‫ســیزدهم گفــت‪ :‬توســعه فنــاوری فیبرنــوری در کشــور‪ ،‬پــروژه ای‬ ‫اســت در ایــن دولــت بــا جدیــت دنبــال مــی شــود و تــا پایــان دولــت‬ ‫بیســت میلیــون از خانوارهــا و کســب و کارهــای کشــور تحــت پوشــش‬ ‫فیبرنــوری قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬عیســی زارع پــور» وزیــر ارتباطــات و‬ ‫فناوری اطالعات در اســتانه یک ســالگی اســتقرار دولت ســیزدهم در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا توســعه پــروژه فیبرنــوری منــازل ‬ ‫و کســب وکارها‪ ۲ ،‬برابــر شــدن تزانزیــت ترافیــک اینترنــت از خــاک‬ ‫ایــران‪ ،‬تنــوع بخشــیدن بــه مســیرها و منابــع تامیــن اینترنت را بخشــی‬ ‫از مهم تریــن گام هــای دولــت در حــوزه ارتباطــات دانســت‪.‬‬ ‫شتاب بیشتر در پروژه فیبرنوری‬ ‫مهمترین نیاز هر جامعه‬ ‫انسانی بهره مندی از عنصر‬ ‫امنیت و ارامش است‬ ‫دستگیری عامالن انتشار‬ ‫تصاویر غیر اخالقی‬ ‫در فضای مجازی‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان در حاشــیه نشســت خبــری بــا‬ ‫اصحــاب رســانه بــه مناســبت روز خبرنــگار‪،‬‏مهمتریــن نیــاز هــر جامعــه‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫انســانی را بهــره منــدی از عنصــر امنیــت و ارامــش دانس ـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور»‬ ‫در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه بــه مناســبت‏روز خبرنــگار گفــت‪:‬‬ ‫مهمتریــن و بــا ارزش تریــن نیازهــای هــر جامعــه انســانی در زندگــی فــردی‬ ‫و اجتماعــی‪ ،‬بهــره منــدی‏از عنصــر امنیــت و ارامــش بــوده اســت و در طــول‬ ‫تاریــخ‪ ،‬جامعــه بشــری ســعی داشــته بــا فراهــم نمــودن اســباب مختلــف‬ ‫‏ایــن نیــاز اصلــی خــود را برطــرف نمایــد و موانــع پیشــروی ان را بــردارد‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســه ماهــه اول ســال ‪ 1401‬فرماندهــی انتظامــی شهرســتان‬ ‫شــیروان رتبــه اول اشــراف و کارنامــه یگانــی‏را در اســتان کســب کــرد‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان با اشــاره به اینکه خوشــبختانه‬ ‫در کالهبــرداری هــا‪ ،‬جرایــم مالــی و ایجــاد‏مزاحمــت رونــد کاهشــی‬ ‫داشــته ایــم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بحــث ســرقت هــای خــرد دارای‬ ‫افزایــش هســتیم کــه کنتــرل‏ایــن ســرقت هــا تالش همه دســتگاه ها‬ ‫و ارگان هــا را مــی طلبــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬تصادفــات درون شــهری ‪33‬‬ ‫درصــد در فوتــی و ‪ 27‬جرحــی افزایــش داشــته امــا‏در حــوزه تصادفات برون‬ ‫شــهری فوتــی ‪ 29‬درصــد و جرحــی ‪ 16‬درصــد دارای کاهــش اســت‏‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از‬ ‫شناســایی و دســتگیری ‪ 4‬نفــر کــه اقــدام بــه انتشــار‏تصاویــر‬ ‫و فایــل هــای غیــر اخالقــی در صفحــات شــخصی مــی کردنــد‪،‬‬ ‫توســط مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی اســتان خبــر‏داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «ســجاد نامــور» در تشــریح ایــن خبــر خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در پــی رصــد‏انتشــار تصاویــر و فایــل هــای غیــر اخالقــی‬ ‫در صفحــات شــبکه هــای اجتماعــی موضــوع بــه صــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار‏مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی اســتان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‏وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدمــات اطالعاتــی و فنــی‪،‬‬ ‫مامــوران ‪ 4 ،‬متهــم را شناســایی کردنــد‪.‬‏‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫متهمــان کــه هــر کــدام بــا ایجــاد صفحــات‏شــخصی بــا ترفندهایی خــاص و‬ ‫بــه منظــور جــذب عضو بیشــتر اقدام به انتشــار فیلــم و تصاویر غیراخالقی‬ ‫مــی کردنــد‏در عملیــات پلیــس دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ نامــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه متهمــان پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــدند بــه کاربــران و‏مخاطبــان‬ ‫کانــال هــا و گــروه هــا در شــبکه هــای مجــازی توصیه کــرد‪ :‬هرگونه‬ ‫محتــوا و برنامــه مشــکوک را از طریــق ســایت‏پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‏‪www.Cyberpolice.ir‬‏ بــا پلیــس فتــا در میــان بگذارنــد‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫وی در تشــریح گام هایــی کــه دولــت ســیزدهم‬ ‫در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات برداشــته‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از مهم تریــن گام هــا‪،‬‬ ‫تحقــق و پیشــرفت پــروژه فیبرنــوری منــازل و‬ ‫کسـب وکارها اســت‪ .‬دولت سیزدهم کاری که از‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬ســال قبــل روی زمیــن مانــده را اغاز کرد‬ ‫و پیشــرفت ان تــا کنــون قابــل قبول اســت‪ .‬البته‬ ‫معتقدیــم ایــن پــروژه بایــد شــتاب بیشــتری پیــدا‬ ‫کنــد و در هفته هــای اتــی نیــز بــا افتتــاح پــروژه ‬ ‫دیگــری ســرعت بیشــتری بــه خــود می گیــرد‪.‬‬ ‫بارهــا تاکیــد کــردم کــه نســخه شــفابخش حــل‬ ‫مشــکالت اینترنــت در کشــور رســاندن فیبرنــوری‬ ‫بــه منــازل و کســب و کارهــا اســت و تــا پایــان‬ ‫دولــت ســیزدهم طبــق برنامه ریــزی صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ۸۰ ،‬درصــد خانوارهــای کشــور یعنــی‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬میلیــون خانــوار و کســب و کار تحــت‬ ‫پوشــش فیبرنــوری قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات افــزود‪ :‬تزانزیــت ترافیــک‬ ‫اینترنــت از خــاک ایــران گام مهــم بعــدی اســت‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬مــاه گذشــته میــزان اینترنتــی کــه از خــاک‬ ‫ایــران بــه کشــورهای همســایه می رســد ‪ ۲‬برابــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن کار تــوان فنــی داخــل کشــور‬ ‫بــه رایزنی هایــی از جنــس مذاکــره و تعامــل بــا کشــورهای دیگــر نیــاز‬ ‫داشــت کــه بــه ســرانجام رســیده اســت‪.‬‬ ‫ظرفیت ترانزیت دیتا از خاک کشور ‪ ۲.۵‬ترابیت بر ثانیه است‬ ‫زارع پــور بــا بیــان اینکــه طبــق وعــده ای کــه وی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی داده‪ ،‬وزارت ارتباطــات بایدظرفیــت ترانزیــت دیتــا از خــاک‬ ‫ایــران را بــه پنــج ترابیــت بــر ثانیــه برســاند‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون ظرفیــت‬ ‫ترانزیــت دیتــا از خــاک کشــور ‪ ۲.۵‬ترابیــت بــر ثانیــه اســت‪ .‬بــا‬ ‫پیشــرفتی کــه در ایــن یــک ســال اخیــر صــورت گرفتــه امیدواریــم هــر‬ ‫چــه زودتــر بــه هــدف نهایــی کــه ترســیم شــده اســت‪ ،‬دســت پیــدا‬ ‫کنیــم‪ .‬بــا تحقــق ایــن هــدف ایــران بــه «هــاب منطق ـه ای ترانزیــت‬ ‫دیتــا» تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا محقــق شــدن ایــن هــدف‪ ،‬نــه تنهــا می تــوان‬ ‫بــه درامدزایــی رســید‪ ،‬بلکــه بــرای تامیــن اینترنــت نیــز ضمانتــی‬ ‫ایجــاد می کنــد تــا در ایــن خصــوص دچــار مخاطــره نشــویم‪ ،‬از‬ ‫هــر منظــری نــگاه کنیــم ایــن اقــدام بزرگــی اســت‪.‬‬ ‫گام بعــدی کــه وزیــر ارتباطــات بــر ان تاکیــد کــرد تنــوع بخشــیدن‬ ‫بــه مســیرها و منابــع تامیــن اینترنــت کشــور اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫هوای تازه چینی رسید!‬ ‫تــا همیــن چنــد ســال قبــل هیــچ کــس فکــر نمــی کــرد روزی بــرای‬ ‫نفــس کشــیدن هــم بایــد برنامــه ریــزی کــرد؛ چــرا کــه ظاهــرا ً راحــت‬ ‫تریــن و ارزان تریــن کار همیــن نفــس کشــیدن اســت‪ .‬کافــی اســت‬ ‫در همــان بــدو ورود بــه ایــن کــره اســفالته پرســتار یــا مامــای محتــرم‬ ‫دو ضربــه محکــم بــه پشــت نــوزاد وارد کنــد تــا صــدای گریــه بچــه‬ ‫بــرای اولیــن بــار دربیایــد و از همــان لحظــه الــی قیــام یــوم الدیــن‬ ‫مفــت و مجانــی‪ ،‬بــدون هیــچ محدودیتــی نفــس بکشــد؛ مگــر اینکــه‬ ‫ســهمیه نفــس کشــیدن بــه پایــان برســد و از واریــز ســهمیه جدیــد‬ ‫خبــری نباشــد! امــا بــا اوضــاع بــه وجــود امــده شــاید در ادامــه ملــت‬ ‫مجبــور شــوند در نفــس کشــیدن هــم صرفــه جویــی کننــد و یــا دولــت‬ ‫بــه جــای طــرح «هــر دم یــک بــاز دم» رویکــرد «هــر دم دو یــا ســه بــاز‬ ‫دم» را اجــرا کنــد و قــس علــی هــذا‪...‬‬ ‫یــاد ایــام گذشــته بــه خیــر‪ ...‬تــا همیــن چنــد ســال قبــل کــه‬ ‫هنــوز اوضــاع هــوا و نفــس کشــیدن کشمشــی نبــود و مــردم مــی‬ ‫توانســتند در پــارک هــا ورزش کننــد و قــدم بزننــد؛ هــر از گاهــی خلــق‬ ‫اللــه دســت نامزدشــان را مــی گرفتنــد و زیــر نــم نــم بــاران بــه پــارک‬ ‫یــا باغــات مــی رفتنــد و بــا خودشــان زمزمــه مــی کردنــد« بگذاریــم کــه‬ ‫احســاس هوایــی بخــورد!» ولــی ظاهــرا ً قــرار اســت بــه زودی نفــس‬ ‫کشــیدن در پــارک هــا و باغــات کانالیــزه شــود و روی حســاب و کتــاب‬ ‫باشــد‪ .‬اســتارت ایــن کار هــم توســط چینــی هــای چشــم بادامــی زده‬ ‫شــده اســت‪ .‬اصــل ماجــرا بــه روایــت جرایــد‪...‬‬ ‫«شــرایط زیســت محیطــی پکــن پایتخــت چیــن‪ ،‬در وضــع بــدی‬ ‫قــرار دارد و بــرای زندگــی بســیار نامســاعد شــده اســت‪ .‬مقامــات‬ ‫چیــن بــه تازگــی قوانیــن جدیــدی را تصویــب کردنــد و بــه منظــور‬ ‫کنتــرل و مبــارزه بــا الودگــی هــوا در پکــن کــه طــی چنــد مــاه اخیــر بــه‬ ‫بیشــترین میــزان خــود رســیده‪ ،‬برنامــه هــای کالنــی تصویــب کــرده و‬ ‫میلیاردهــا یــوان هزینــه صــرف کــرده انــد‪ .‬بــه تازگــی شــرکت معمــاری‬ ‫اور پراجکــت‪ ،‬پیشــنهاد ســاخت ســایبانی مهــر و مــوم شــده مملــو‬ ‫از هــوای پــاک را بــه مســئوالن شــهرداری پکــن ارائــه کــرده کــه در‬ ‫ان حبــاب هایــی روی باغــات و پــارک هــا کشــیده میشــود‪ ،‬تــا واحــه‬ ‫هایــی از محیــط هــای تحــت کنتــرل بســازند کــه دمــا و رطوبــت انهــا‬ ‫ســالم و کنتــرل شــده اســت‪ .‬ایــن واحــه هــا عــاوه بــر فراهــم کــردن‬ ‫فضایــی ســبز و ســالم‪ ،‬ســاختمان هــای اطــراف از جملــه اپارتمانهــا‪،‬‬ ‫ادارات و ســاختمان هــای پزشــکی نیــز مــی تواننــد از سیســتم‬ ‫کنتــرل هــوای ایــن طــرح بهــره منــد شــوند و هــوای مصرفــی خــود‬ ‫را از ایــن واحــه هــا تامیــن کننــد‪ ( ».‬بــه نقــل از روزنامــه جــام جــم)‬ ‫مالحظــه فرمودیــد‪ .‬ظاهــرا ً منبعــد زوج هــای چینــی بایــد روی کارت‬ ‫تبریــک عروســی شــان بنویســند« واحــه ای ســاخته ایــم؛ ســایبانش‬ ‫همــه بــاد و حصــارش همــه تکــرار هــوا و الــی اخــر‪...‬‬ ‫البتــه اگــر ایــن طــرح در پکــن جــواب بدهــد‪ ،‬هیــچ ضمانتــی بــرای‬ ‫اجــرای ان در تهــران و ســایر کالن شــهر هــای مملکــت مــا وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬چــرا کــه بــر اســاس مشــاهدات میدانــی ‪ ،‬تــا همیــن االن نصــف‬ ‫باغــات کالن شــهر هــا بــه بــرج تبدیــل شــده انــد و مابقــی نیــز در‬ ‫انتظــار خشــک شــدن درختــان شــان‪...‬‬ ‫علــی ای حــال بــا وجــود دوســتان چینــی چنــدان هــم جــای نگرانــی‬ ‫نیســت‪ .‬چــون ایــن چینــی هایــی کــه مــا دیدیــم حاضرنــد خودشــان‬ ‫از ماســک اکســیژن اســتفاده کننــد ولــی هــوای تولیــدی واحــه هــای‬ ‫اکســیژن شــان را بــه کشــور هــای دیگــر صــادر کننــد‪ .‬خالصــه اگــر دو‬ ‫روز دیگــر روی شیشــه مغــازه هــا عبــارت « هــوای تــازه چینــی رســید‪».‬‬ ‫دیدیــد‪ ،‬تعجــب نکنیــد!‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان ‪:‬‬ ‫تقویت تیم بهینه سازی‬ ‫شبکه همراه اول‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون از کشــورها و مســیرهای فیزیکــی‬ ‫مختلــف‪ ،‬اینترنــت مــورد نیــاز کشــور را تامیــن می کنیــم تــا اگــر‬ ‫در بخشــی دچــار قطعــی شــدیم‪ ،‬مــردم در اســتفاده از اینترنــت‬ ‫دچــار ســختی نشــوند‪.‬‬ ‫اختالل عمومی در اینترنت نداریم‬ ‫وزیــر ارتباطــات گفــت‪ :‬اکنــون نزدیــک یــک ترابیــت بــر ثانیــه از‬ ‫ظرفیــت اینترنــت در جنــوب قطــع شــده اســت و وجــود مســیرهای‬ ‫جایگزیــن باعــث شــده اختــال جــدی ایجــاد بــه وجــود نیایــد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه در اوایــل دولــت‪ ۴۳۰ ،‬گیــگ از ترافیــک قطــع شــد و‬ ‫دچــار اختــال شــدیم امــا اکنــون ‪ ۲‬برابــر قطعــی داریــم و مــردم‬ ‫ان را احســاس نمی کننــد‪ .‬بایــد بــر ایــن مســئله تاکیــد کنــم‪،‬‬ ‫اختالل هایــی کــه در هفته هــای گذشــته شــاهد ان بودیــم بــه‬ ‫دالیــل اتش ســوزی کابل هــای فرســوده و حوضچــه مخابراتــی‬ ‫بــود و در شــبکه ارتباطــی کشــور اختــال عمومــی نداشــته ایم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه وجــود نیامــدن اختــال جــدی در دسترســی‬ ‫بــه اینترنــت بــه دلیــل پیش بینــی ظرفیــت پشــتیبان بــه میــزان‬ ‫مناســب اســت تــا اگــر هــر کــدام از مســیرها دچــار مشــکل شــد‪،‬‬ ‫در زیرســاخت اینترنــت کشــور خدشــه ای ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در جلســه کنتــرل پــروژه‬ ‫ارتباطــات ســیار بــر لــزوم برنامــه ریــزی منســجم بــه منظــور‬ ‫بهینــه ســازی پوشــش ارتباطــی همــراه اول تاکیــد کــرد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان در‬ ‫جلســه کنتــرل پــروژه ارتباطــات ســیار کــه بــا حضــور دکتــر‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی برگزارشــد بــر تقویــت بیــش از پیــش تیــم‬ ‫بهینــه ســازی شــبکه ســیار اســتان تاکیــد و برنامــه ریــزی الزم‬ ‫در ایــن زمینــه انجــام شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه مدیــر ارتباطات ســیار‪ ،‬روســا وکارشناســان‬ ‫ایــن حــوزه نیــز حضــور داشــتند مشــکالت ارتباطــی همــراه اول‬ ‫بــه ویــژه در مرکــز اســتان بررســی و بــر رفــع انهــا بــر اســاس‬ ‫برنامــه ریــزی انجــام شــده تاکیــد شــد ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان شناســایی نقاطــی کــه‬ ‫مشــکل پوشــش ارتباطــی دارنــد را از اولویــت هــای اصلــی‬ ‫دانســت و گفــت ‪ :‬بــا بررســی پیــک ترافیــک اینترنــت ‪،‬‬ ‫توســعه شــبکه دسترســی و پهنــای بانــد مــی تــوان تــا حــدودی‬ ‫مشــکالت اینترنــت همــراه را رفــع نمــود تــا موجــب رضایتمنــدی‬ ‫حداکثــری مشــتریان شــبکه همــراه اول اســتان شــود‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا پــروژه افزایــش ارتفــاع دکل هــای همــراه اول‬ ‫در ســطح شــهر گــرگان بــرای ‪ ۱۴‬نقطــه ســایت تعریــف و در‬ ‫دســت اجراســت و همچنیــن ظرفیــت زیرســاخت پهنــای بانــد‬ ‫ایــن شــبکه از ابتــدای ســال تاکنــون بــه میــزان ‪ 26G‬در ســطح‬ ‫اســتان افزایــش پیــدا کــرده و بــا نصــب و راه انــدازی تجهیــزات‬ ‫جدیــد در شــبکه تجمیــع ســیار تــا پایــان ســال بــه پهنــای بانــد‬ ‫موجــود اضافــه خواهــد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردنــد کــه درگاه ارتبــاط مردمــی ‪۹۹۹۰‬‬ ‫همــراه اول بصــورت ‪ ۲۴‬ســاعته پاســخگوی مشــکالت مردمــی‬ ‫بــوده و اطالعــات الزم جهــت بهینــه ســازی شــبکه از ایــن درگاه‬ ‫وصــول و پیگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫ یکشنبه ‪ 23‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪585‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬نیلوفر شهدوست‬ ‫ایده های جذاب‬ ‫برای سرگرمی زنان‬ ‫خانه دار مدرن‬ ‫خانــه داری یکــی از پرمشــغله ترین حرفه هاســت‪.‬‬ ‫قبــول داریــد؟ رســیدگی بــه اوضــاع خانــه‪ ،‬به ویــژه بــا‬ ‫وجــود فرزنــدان‪ ،‬از جملــه ســخت ترین کارهاســت‬ ‫کــه بــرای خــوب پیش رفتــن نیــاز بــه مدیریتــی دقیــق‬ ‫دارد‪ .‬حجــم کارهــا و مســئولیت های افــراد خانــه دار‬ ‫کــه معمــوال بانــوان هســتند گاهــی ان قــدر زیــاد اســت‬ ‫کــه حتمــا نیــاز بــه اختصــاص وقتــی بــرای اســتراحت‬ ‫و ســرگرمی پررنــگ می شــود‪ .‬منتهــا ســرگرمی زنــان‬ ‫خانــه دار چه چیزهایــی می توانــد باشــد؟ چه کارهایــی‬ ‫روحیــه خانــم خانــه را تقویــت می کننــد و او را از‬ ‫خســتگی های فراوانــی کــه تجربــه می کنــد اندکــی‬ ‫دور می کننــد؟‬ ‫‪ .۱‬به گروه های هنری و فرهنگی بپیوندید‬ ‫شــرکت در کالس هــای هنــری ماننــد نقاشــی‪ ،‬تئاتــر‬ ‫یــا هرچیــز دیگــری کمکتــان می کنــد روحیه تــان را‬ ‫شــاداب و باطــراوت نگــه داریــد و اوقــات معمولــی‬ ‫زندگــی را کمــی رنگی تــر و جذاب تــر کنیــد‪.‬‬ ‫قــرار نیســت اســکار بگیریــد یــا ســیمرغ جشــنواره‬ ‫فجــر را از ان خــود کنیــد‪ .‬کافــی اســت بــه موسسـه ای‬ ‫فرهنگــی و هنــری برویــد و در کالس هایــی ماننــد‬ ‫بازیگــری یــا شــعرخوانی یــا هــر چیــز دیگــری در‬ ‫زمینــه فرهنــگ و هنــر شــرکت کنیــد‪ .‬ایــن کالس هــا‬ ‫متنــوع و مفرح انــد و ضمــن اینکــه کمکتــان می کننــد‬ ‫لحظاتــی خــاص و تــازه را تجربــه کنیــد‪ ،‬دوســتان‬ ‫تــازه ای برایتــان بــه ارمغــان می اورنــد و ســاعاتی‬ ‫ســرگرم کننده برایتــان رقــم می زننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دوچرخه سواری کنید‬ ‫دوچرخه ســواری بلدیــد؟ عالــی اســت‪ .‬اگــر هــم‬ ‫هنــوز یــاد نگرفته ایــد‪ ،‬اصــا نگــران نباشــید‪ .‬هیــچ‬ ‫ســخت نیســت‪ .‬کمــی تمریــن کنیــد و یــاد بگیریــد و‬ ‫بعــد دوچرخه تــان را برداریــد و صبح هــا یــا هــر زمــان‬ ‫مناســب دیگــری رکاب بزنیــد‪ .‬دوچرخه ســواری‪،‬‬ ‫هــم ورزش اســت و هــم تفریــح‪ .‬حتــی می توانیــد‬ ‫بــه گروه هایــی بپیوندیــد کــه به طــور دســته جمعی‬ ‫دوچرخه ســواری می کننــد‪ .‬روحیه تــان بــا ایــن کار‬ ‫تقویــت می شــود‪ ،‬ســرگرمی بــه زندگی تــان راه می یابــد‬ ‫و البتــه‪ ،‬خوش انــدام می شــوید و ورزش می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در دل طبیعت چادر بزنید‬ ‫تورهــا و گروه هایــی هســتند کــه در دل طبیعــت‬ ‫چــادر می زننــد و به اصطــاح بــه کمپینــگ می رونــد‪.‬‬ ‫در ایــن گروه هــا عضــو شــوید و مقصــدی متنــوع و‬ ‫جــذاب انتخــاب کنیــد؛ مثــا کمپینــگ در کویــر یــا دل‬ ‫جنــگل و خوابیــدن زیــر ســقف اســمان می توانــد‬ ‫یکــی از ناب تریــن تفریحــات بــرای شــما باشــد‪ .‬شــاید‬ ‫زندگــی بــرای بانویــی خان ـه دار کمــی یکنواخــت شــود‪.‬‬ ‫مســئولیت های تکــراری روزانــه گاهــی خســته کننده‬ ‫می شــوند‪ .‬بــا کاری ماننــد کمپینــگ از کســالت‬ ‫روزمرگی هــا دور خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه بعــد از بازگشــت از ایــن ســفر‬ ‫حســابی بــه حمــام نیــاز داریــد و کمــی خســته اید‪،‬‬ ‫به جایــش روحیه تــان تقویــت می شــود و حــال دلتــان‬ ‫خــوب‪ .‬کمپینــگ را به عنــوان ســرگرمی زنــان خانــه‬ ‫دار فرامــوش نکنیــد‪ .‬زدن بــه دل طبیعــت همیشــه‬ ‫لذت بخــش اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مهارت های موردعالقه تان را پیگیری کنید‬ ‫بیشــتر ســرگرمی ها مبتنــی بــر فعالیت هــای‬ ‫جســمانی اند؛ امــا نبایــد مغــز را فرامــوش کــرد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه دوره هــای اموزشــی فراوانــی وجــود‬ ‫دارنــد‪ ،‬یادگیــری اصــا دشــوار نیســت‪ .‬بــا ثبت نــام در‬ ‫کالســی اموزشــی‪ ،‬هــم ســرگرم شــوید و هــم چیــزی‬ ‫بــه دانســته هایتان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫دیگــر ایــن بــه شــما وابســته اســت کــه دوســت‬ ‫داریــد در چــه زمین ـه ای از یادگیــری وارد شــوید‪ .‬اهــل‬ ‫شــیرینی پزی هســتید؟ بــه هنــر عالقــه داریــد؟ از‬ ‫اقتصــاد خوشــتان می ایــد؟ می خواهیــد کســب وکار‬ ‫را یــاد بگیریــد؟ هــر عالقــه ای کــه داریــد‪ ،‬پیگیــری‬ ‫دوره هــای مربــوط بــه ان برایتــان ســرگرمی و نیــز راهــی‬ ‫بــرای ارتقــای ســطح دانــش و زندگی تــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کلکسیون درست کنید‬ ‫جمع کــردن کلکســیون و تشــکیل دادن مجموعــه ای‬ ‫از اشــیاهایی کــه بــه انهــا عالقــه داریــد ســرگرمی‬ ‫جــذاب و مفرحــی اســت‪ .‬دیگــر انتخــاب بــا شماســت‬ ‫کــه چــه مجموعــه ای بــرای خــود تهیــه کنیــد؛ بــرای‬ ‫نمونــه‪ ،‬اگــر بــه موســیقی و فیلــم عالقــه داریــد‪،‬‬ ‫بایگانــی و مجموعـه ای از مــوارد دوست داشــتنی بــرای‬ ‫خــود را تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫حتمــا نبایــد پــای چیزهایــی ماننــد عتیقــه بــه‬ ‫میــان باشــد‪ .‬می توانیــد دســت بــه جمع کــردن‬ ‫گوشــواره های موردعالقه تــان بزنیــد‪ .‬درســت کردن‬ ‫کلکســیون ســرگرم کننده و شــادی اور اســت‪ .‬ان را‬ ‫هــم بــه فهرســت انــواع ســرگرمی بــرای زنــان خانــه دار‬ ‫اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬عکاسی یاد بگیرید‬ ‫ایــن روزهــا همــه تلفن همراهــی دارنــد کــه بــا‬ ‫کیفیت هــای مختلــف تصویربــرداری می کنــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد جــذاب بعــدی بــرای ســرگرمی زنــان خانــه‬ ‫دار عکاســی اســت‪ .‬عکاســی بــا دوربیــن حرف ـه ای یــا‬ ‫عکاســی بــا موبایــل فرقــی نــدارد‪.‬‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫برنامه ای منظم صبحگاهی‬ ‫برای جنگ افسردگی بروید‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬محمدرضا عاشوری‬ ‫اغــاز روز بــرای بســیاری از مــا زمــان دشــواری اســت‪ .‬تــازه‬ ‫از خــواب بیــدار شــده ایم و کمــی زمــان نیــاز اســت تــا ســرحال‬ ‫بیاییــم و بتوانیــم رونــد فعالیت هــای روزمــره را از ســر بگیریــم‪.‬‬ ‫دشــواری صبح هنــگام بــرای مبتالیــان بــه افســردگی به مراتــب‬ ‫بیشــتر می شــود‪ .‬کســی کــه افســرده باشــد گاهــی حتــی دلیلــی‬ ‫بــرای بیرون امــدن از تختخــواب نمی بینــد و ایــن ذهنیــت کمــی‬ ‫همه چیــز را پیچیده تــر می کنــد‪ .‬یکــی از راهکارهــای موثــر و‬ ‫کاربــردی کــه روان درمانگــران و محققــان بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫موضــوع پیشــنهاد می کننــد داشــتن برنامــه صبحگاهــی منظــم‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬خواهیــم گفــت کــه داشــتن برنامــه صبحگاهــی‬ ‫چطــور بــه مقابلــه بــا افســردگی کمــک می کنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬از‬ ‫شــرح توصیه هــا و راهکارهایــی بــرای اجــرای برنامــه صبحگاهــی‬ ‫خواهیــد خوانــد‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫چرا وقتی افسرده ایم صبح ها از تختخواب دل نمی کنیم؟‬ ‫بیرون امــدن از تختخــواب‪ ،‬بنــا بــه برخــی دالیــل بیولوژیکــی‪ ،‬برای‬ ‫همــه نســبتا دشــوار اســت‪ .‬منتهــا انــواع خاصــی از افســردگی نظــم‬ ‫شــبانه روزی (ســاعت بــدن‪ )Circadian Rhythm /‬را تحت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهنــد کــه خــود باعــث اختالل هــای مرتبــط بــا خــواب‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬علــت انکــه بخــش اعظــم مبتالیــان بــه افســردگی بــا‬ ‫اختالل هایــی چــون بــی خوابــی یــا خوابیــدن بیش ازحــد ســروکار‬ ‫دارنــد نیــز همیــن اســت‪.‬‬ ‫نداشــتن انــرژی و انگیــزه از دیگــر عالئــم افســردگی اســت‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ،‬وقتــی بــه ایــن ناراحتــی مبتــا باشــید‪ ،‬به محــض‬ ‫بیدارشــدن از خــواب‪ ،‬افــکار و ذهنیــات منفــی ســراغتان خواهــد‬ ‫امــد‪ .‬ایــن حــاالت و احساســات بیرون امــدن از تختخــواب را‬ ‫به مراتــب دشــوارتر خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫اگــر قصــد غلبــه بــر افســردگی را داریــد‪ ،‬پیــش از هرچیــز بایــد‬ ‫بدانیــد اتــکا بــه قــرص و دارو کافــی نیســت‪ .‬بایــد بــا تــاش و‬ ‫پشــتکار در خــود ایجــاد انگیــزه کنیــد و از هــر راهــکار موثــری بــرای‬ ‫ایــن منظــور بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫تغییــرات مرتبــط بــا ســبک زندگــی در ایــن مســیر یــارای شــما‬ ‫خواهنــد بــود؛ مثــا اگــر ســالم تر غــذا بخوریــد‪ ،‬حتمــا روحیه تــان‬ ‫بهتــر می شــود‪ .‬فرضــا به جــای انکــه صبحانــه خوراکی هــای بــا‬ ‫کربوهیــدرات بــاال یــا چیزهــای شــیرین بخوریــد‪ ،‬بــه انتخاب هــای‬ ‫ســالمی مثــل تخم مــرغ و قهــوه روی بیاوریــد کــه انــرژی بیشــتر‬ ‫و ســالم تری در اختیارتــان می گذارنــد‪ .‬تغییــر بعــدی در ســبک‬ ‫زندگــی ایجــاد و داشــتن برنامــه صبحگاهــی منظــم اســت؛‬ ‫برنامـه ای مثــل اینکــه هــر روز صبــح از خــواب بیــدار شــوید‪ ،‬کمــی‬ ‫حــرکات کششــی انجــام دهیــد‪ ،‬دوش بگیریــد و امــاده شــوید‪.‬‬ ‫البتــه چنــدان اهمیتــی نــدارد چــه کارهایــی را در برنامــه‬ ‫می گنجانیــد‪ .‬ایــن مســئله تــا حــدود زیــادی بــه صالحدیــد خودتــان‬ ‫بســتگی دارد‪ .‬مهــم ان اســت کــه کارهــای انتخاب شــده را هــر‬ ‫روز‪ ،‬دقیقــا راس ســاعتی کــه از قبــل مقــرر کرده ایــد انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫پی گرفتــن ایــن رونــد در روزهــای اول برایتــان دشــوار خواهــد بــود؛‬ ‫امــا به مــرور برایتــان عــادت می شــود و به طــور خــودکار‪ ،‬بــدون‬ ‫انکــه چنــدان زحمتــی بــه خــود دهیــد‪ ،‬انجامشــان خواهیــد داد‪.‬‬ ‫داشــتن برنامــه صبحگاهــی منظــم بســیار خــوب و مفیــد اســت‬ ‫و کمــک می کنــد بــا انگیــزه و انــرژی دوچنــدان روزتــان را شــروع‬ ‫کنیــد؛ انــرژی و انگیــزه ای کــه به ویــژه بــرای مقابلــه بــا افســردگی‬ ‫و افــکار و ذهنیــات منفــی ناشــی از ان مفیــد خواهــد بــود‪ .‬وقتــی‬ ‫افســرده باشــید‪ ،‬نمی توانیــد هــر روز خــود را متقاعــد کنیــد کــه‬ ‫ســرحال و بــا انــرژی روز را از ســر بگیریــد‪ .‬منتهــا اگــر برنامــه‬ ‫صبحگاهــی منظــم برایتــان عــادت شــود‪ ،‬دیگــر فکــر خــود را خیلــی‬ ‫درگیــر ایــن ذهنیــات منفــی و بازدارنــده نخواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫بســته بــه عــادات و ویژگی هــای دیگــر‪ ،‬هریــک از مــا صبح هــا زمانــی‬ ‫را صــرف رســیدن بــه خــود و کارهــای دیگــر می کنیــم‪ .‬برخــی زودتــر از‬ ‫خــواب بیــدار می شــویم و برخــی دیرتــر‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬بــازه زمانــی‬ ‫برنامــه مــا از ‪ ۲۰‬دقیقــه تــا ‪ ۱‬یــا حتــی ‪ ۲‬ســاعت متفــاوت خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬اگــر صبح هــا بیشــتر از ‪ ۲۰‬دقیقــه فرصــت نداریــد‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫انچــه را بیــش از همــه درگیرتــان کــرده شناســایی و فکــری بــه حالش‬ ‫کنیــد؛ مثــا اگــر فرصــت درسـت کردن صبحانــه نداریــد‪ ،‬از شــب قبــل‬ ‫وعــده ای ســالم امــاده کنیــد و دم دســت بگذاریــد‪.‬‬ ‫البتــه پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه صبح هــا زودتــر از خــواب بیــدار‬ ‫شــوید و کارهــای دیگــری را هــم در برنامــه بگنجانیــد؛ به ویــژه اگــر‬ ‫هدفتــان از ایجــاد و داشــتن برنامــه صبحگاهــی منظــم مقابلــه بــا‬ ‫افســردگی و غلبــه بــر ان اســت‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد برنامــه صبحگاهــی بــرای خــود طرح ریــزی کنیــد‪،‬‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم فعــا کارهایــی ســاده و معمولــی در برنامه بگنجانید‬ ‫کــه انجامشــان چنــدان دشــوار نباشــد‪ .‬به مــرور کــه بــه انجــام ایــن‬ ‫کارهــای ســاده تر عــادت کردیــد‪ ،‬می توانیــد پیگیــر فعالیت هــای دیگــر‬ ‫شــوید‪ .‬دوش گرفتــن‪ ،‬چنــد دقیقــه مراقبــه‪ ،‬چنــد حرکت کششــی ســاده‬ ‫و کارهــای دیگــری نظیــر اینهــا بــرای شــروع کار عالی انــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خوب بخوابید‬ ‫اگــر خــوب نخوابیــده باشــید‪ ،‬صبــح کار ســخت تری بــرای‬ ‫پی گرفتــن رونــد فعالیت هــا خواهیــد داشــت‪ .‬بهتــر اســت کار را‬ ‫بــا ایجــاد برنامـه ای مشــخص و موثــر بــرای خوابیــدن شــروع کنیــد‪،‬‬ ‫بــرای داشــتن خــواب خــوب بایــد چنیــن مســائلی را رعایــت کنیــد‪:‬‬ ‫اتاق خــواب تهویــه خوبــی داشــته باشــد؛هر شــب راس ســاعت‬ ‫مشــخصی بــه تختخــواب بروید؛اتاقــی کــه در ان می خوابیــد‬ ‫کامــا تاریــک و ســاکت باشــد؛و… ‪.‬‬ ‫خــواب کافــی‪ ،‬اگــر باکیفیــت و عمیــق باشــد‪ ،‬شــدت عالئــم‬ ‫اختالل هــای روانــی مثــل اضطــراب و روان پریشــی را کاهــش‬ ‫می دهــد‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬خــواب بیش ازحــد یــا بی خوابــی عالئــم‬ ‫را تشــدید خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از شب قبل‪ ،‬همه چیز را اماده کنید‬ ‫کار دیگــری کــه بــرای کاهــش اســترس صبح هنــگام از دســتتان‬ ‫برمی ایــد فراهم کــردن تمامــی انچــه نیــاز داریــد از شــب‬ ‫قبــل اســت‪ :‬همه چیــز را بــرای صبحانــه از قبــل امــاده کنیــد‪،‬‬ ‫لباس هایتــان را هــم همین طــور‪ ،‬کلیــد را جایــی دم در بگذاریــد‪،‬‬ ‫و کارهــای دیگــری از ایــن دســت‪ .‬بــه ایــن شــکل همه چیــز نظــم‬ ‫بهتــری پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬افتاب بگیرید‬ ‫صبــح وقتــی از خــواب بیــدار می شــوید‪ ،‬اگــر ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬دقیقــه در‬ ‫افتــاب قــرار بگیریــد‪ ،‬روحیه تــان بســیار بهتــر می شــود و زودتــر‬ ‫ســرحال خواهیــد امــد‪ .‬اگــر بــه نــور طبیعــی دسترســی نداریــد‪۵ ،‬‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬دقیقــه چــراغ اتاقتــان را روشــن کنیــد‪.‬‬ ‫نقــش و اهمیــت نــور کافــی صبح هنــگام را در مقابلــه بــا‬ ‫افســردگی دس ـت کم نگیریــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬کســانی کــه در نقــاط‬ ‫تاریک تــر کــره زمیــن زندگــی می کننــد بیشــتر از مــردم عــادی‬ ‫اختــال افســردگی فصلــی (‪ )SAD‬را تجربــه می کننــد‪ .‬یکــی از‬ ‫نتایــج مســتقیم ایــن اختــال به هم ریختــن نظــم خــواب اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تخت خوابتان را مرتب کنید‬ ‫وقتــی روزتــان را بــا نظـم دادن و مرتب کــردن شــروع کنیــد اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس بیشــتری می یابیــد و احتمــال انکــه در ادامــه روز هــم بــه‬ ‫ایــن رونــد پایبنــد باشــید‪ ،‬یعنــی در انجــام تمامــی کارهــای دیگــر‬ ‫هــم منظــم باشــید‪ ،‬بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هنــوز دقیقــا مشــخص نیســت کســانی کــه خوش حال تــر و‬ ‫باانرژی ترنــد بــه مرتب کــردن تختخــواب میــل نشــان می دهنــد یــا‬ ‫انکــه مرتب کــردن تختخــواب در درجــه اول باعــث خوش حالــی و‬ ‫ثبــات ایــن احســاس در انهــا می شــود؛ امــا بــه هــر حــال اثــرات‬ ‫مثبــت ان بــرای پیداکــردن ذهنیــت مثبت تــر و غلبــه بــر افســردگی‬ ‫بــر کســی پوشــیده نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اب کافی بنوشید‬ ‫طبیعــی اســت کــه بعــد از ‪ ۷‬یــا ‪ ۸‬ســاعت خــواب شــبانه‪ ،‬بــدن‬ ‫در صبح هنــگام اب کافــی در اختیــار نخواهــد داشــت‪ .‬پــس از‬ ‫نخســتین کارهایــی کــه بایــد انجــام دهیــد نوشــیدن اب کافــی‬ ‫اســت‪ .‬البتــه منظــور ایــن نیســت کــه فرضــا بــا نوشــیدن اب کافــی‬ ‫بــر افســردگی غلبــه خواهیــد کــرد‪ .‬منتهــا مطمئنــا بــرای کاهــش‬ ‫شــدت عالئــم ان نظیــر خســتگی و کالفگــی موثــر اســت‪ .‬به عــاوه‪،‬‬ ‫بخشــی از انــرژی بــدن متکــی بــه اب موجــود در ان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬وعده صبحانه را جدی بگیرید‬ ‫وعده صبحانه و اهمیت ان در برنامه صبحگاهی‬ ‫اگــر تــا ‪ ۱‬ســاعت بعــد از بیدارشــدن از خــواب چیــزی بخوریــد‪،‬‬ ‫ایــن کار نقــش موثــری در تنظیــم قنــد خــون و تثبیــت انــرژی‬ ‫الزم بــرای انجــام ســایر فعالیت هــای برنامــه صبحگاهــی خواهــد‬ ‫داشــت؛ به ویــژه اگــر صبحانــه ای کــه می خوریــد حــاوی چربــی و‬ ‫کربوهیــدرات ســالم و سرشــار از پروتئیــن باشــد‪ .‬صبحانــه خــوب‬ ‫روحیــه را بهتــر می کنــد و انرژی بخــش اســت‪.‬‬ ‫پژوهش هــای بســیاری دراین بــاره انجــام گرفته انــد و تقریبــا همگــی‬ ‫بــر نقــش و اهمیــت وعــده صبحانــه بــرای غلبــه بــر افســردگی و‬ ‫حــاالت ناشــی از ان تاکیــد دارنــد؛ مثــا در نتیجــۀ یکــی از ایــن‬ ‫پژوهش هــا مشــخص شــد افــرادی کــه عــادت بــه خــوردن صبحانــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬در مقایســه بــا کســانی کــه ایــن عــادت را ندارنــد‪ ،‬ترشــح‬ ‫هورمــون کورتیــزول در بدنشــان کمتــر اســت؛ هورمونــی کــه ترشــح‬ ‫ان ایجــاد اســترس می کند‪.‬اجیــل و ماســت و تخم مــرغ از جملــه‬ ‫خوراکی هایی انــد کــه لحاظ کردنشــان در وعــده صبحانــه برای کســانی‬ ‫کــه اضطــراب دارنــد بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬شکرگزار باشید‬ ‫قدرشناســی و شــکرگزاربودن ویژگــی مهمــی اســت کــه‬ ‫پاداش هــای بســیاری بــرای دارنــده ان خواهــد داشــت‪ .‬احســاس‬ ‫خوش حالــی و خشــنودی بیشــتر‪ ،‬پیشــرفت در روابــط و بهترشــدن‬ ‫احساســی کــه بــه خــود داریــد همگــی از نتایــج مســتقیم‬ ‫قدرشناسـی اند‪ .‬بــرای انکــه خــود را بــه شــکرگزاری تمریــن دهیــد‪،‬‬ ‫هــر روز صبــح ‪ ۳‬چیــز را کــه به خاطــر داشتنشــان قــدردان خداونــد‬ ‫و زندگــی هســتید جایــی یادداشــت کنیــد و تمــام طــول صبــح انهــا‬ ‫را در ذهــن داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬برای خودتان انگیزه ایجاد کنید‬ ‫ایجــاد انگیــزه بــرای بیرون امــدن از تختخــواب نقــش کلیــدی‬ ‫دارد‪ ،‬به ویــژه بــرای مبتالیــان بــه افســردگی‪ .‬اگــر چیــزی نباشــد‬ ‫کــه به خاطــر ان حاضــر بــه بیدارشــدن باشــید ‪ ،‬مطمئنــا کار‬ ‫دشــواری بــرای بلندشــدن پیــش رو خواهیــد داشــت‪ .‬پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم یکــی از کارهــای موردعالقه تــان را در برنامــه صبحگاهــی‬ ‫بگنجانیــد؛ مثــا چنــد دقیق ـه ای بــا ســگ خانگــی بیــرون از خانــه‬ ‫قــدم بزنیــد یــا قهــوه جدیــدی را کــه تهیــه کرده ایــد امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫تغییــرات خلقــی صبحگاهــی یــا افســردگی صبحگاهــی یکــی‬ ‫از مســائلی اســت کــه برخــی مبتالیــان بــه افســردگی تجربــه‬ ‫می کننــد‪ .‬در ایــن شــرایط روحــی‪ ،‬بیدارشــدن از خــواب و‬ ‫ازســرگرفتن فعالیت هــای روزمــره بســیار دشــوار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگــر چنیــن احساســاتی را تجربــه می کنیــد‪ ،‬حتمــا بــا متخصــص‬ ‫صحبــت کنیــد و رونــد درمانــی مناســب را از ســر بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬اول صبح سراغ گوشی نروید‬ ‫اســتفاده درســت از فنــاوری ان را بــه ابــزاری بــرای تقویــت روحیــه‬ ‫تبدیــل خواهــد کــرد‪ .‬منتهــا متاســفانه چک کــردن موبایــل هنــگام‬ ‫بیدارشــدن از خــواب بــرای بیشــتر مــا رفتــاری غیــرارادی اســت کــه‬ ‫به جــای تقویــت روحیــه‪ ،‬بــه فرســودگی ذهنــی دامــن می زنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده نامناســب از موبایــل‪ ،‬طبــق نتایــج برخــی پژوهش هــا‪،‬‬ ‫عالئــم افســردگی و اضطــراب را تشــدید می کنــد‪.‬‬ ‫پیگیــری اخبــار و اتفاقــات در ســاعات اولیــه صبــح چنــدان‬ ‫خوشــایند نیســت‪ .‬انجــام ایــن کار باعــث نگرانــی و افــت روحیــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬مدیتیشن کنید‬ ‫مراقبــه یــا مدیتیشــن فعالیتــی فوق العــاده ســودمند بــرای‬ ‫ســامت روح و روان اســت‪ .‬بــا ‪ ۱۵‬دقیقــه مراقبــه در صبح هنــگام‬ ‫می توانیــد همان قــدر از اســترس کــم کنیــد کــه بــا رفتــن بــه‬ ‫گــردش در تعطیــات ایــن کار را می کنیــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم حتمــا جایــی در برنامــه صبحگاهــی بــرای‬ ‫مراقبــه کنــار بگذاریــد‪ .‬صبح هــا ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۵‬دقیقــه را صــرف انجــام‬ ‫ایــن کار کنیــد‪ .‬راهــی ســاده بــرای مراقبــه ایــن اســت کــه جایــی‬ ‫ســاکت بنشــینید‪ ،‬چشــمانتان را ببندیــد و روی لحظــه و تنفســتان‬ ‫تمرکــز کنیــد‪ .‬هشــدار ســاعت یــا تایمــر کمکتــان می کنــد تــا زمــان‬ ‫مشــخصی را بــرای مراقبــه کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫بهبــود وضعیــت افســردگی و کاهــش اســترس و اضطــراب و‬ ‫حتــی درد از دیگــر نتایــج ثابت شــده مدیتیشــن هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬فهرست کارهای روز را بنویسید‬ ‫کارهــای مهمــی را کــه در طــول روز بایــد انجــام دهیــد‪ ،‬همــان اول‬ ‫صبــح‪ ،‬جایــی بــرای خودتــان یادداشــت کنیــد‪ .‬ببینیــد انجــام کــدام‬ ‫کارهــا واجب تــر اســت و کــدام را می شــود بــه تعویــق انداخــت‪.‬‬ ‫ایــن طــور بهتــر می توانیــد زمانتــان را در روز ســازمان دهی کنیــد و‬ ‫بــه کارهــا و فعالیت هایتــان نظــم بهتــری بدهیــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬انجــام‬ ‫ایــن کار کمــک می کنــد وظایفتــان را فرامــوش نکنیــد و چیــزی از‬ ‫قلــم نیفتد‪.‬بــرای یادداشــت اهــداف و وظایــف روزانــه بهتــر اســت‬ ‫کار را بــا نوشــتن مهم تریــن اهــداف و وظایــف شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫توضیحــات بایــد کوتــاه‪ ،‬واقع بینانــه و متمرکــز باشــند‪ .‬وظایــف‬ ‫کم اهمیت تــر را کــه نقــش چندانــی در رســیدن بــه اهدافتــان‬ ‫ندارنــد کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬ورزش کنید‬ ‫اگــر روزهــای پرمشــغله ای داریــد و کمتــر بــرای ورزش کــردن‬ ‫فرصــت می یابیــد‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم ورزش را صبــح اول‬ ‫وقــت انجــام دهیــد‪ .‬تردیــدی در نقــش ورزش کــردن در کاهــش‬ ‫اســترس و بهبــود وضعیــت افســردگی نیســت‪ .‬اگــر به قصــد غلبــه‬ ‫بــر افســردگی برنامــه صبحگاهــی طرح ریــزی می کنیــد‪ ،‬توصیــه‬ ‫می کنیــم ورزش و فعالیــت جســمانی را حتمــا در ان بگنجانیــد‪.‬‬ ‫البتــه نبایــد حتمــا فعالیتــی ســنگین انجــام دهیــد؛ مثــا اینکــه‬ ‫بخواهیــد بــرای دویــدن بیــرون از خانــه برویــد‪ .‬انجــام چنــد حرکــت‬ ‫کششــی ســاده بــرای مــدت مشــخص یــا حرکت هــای ســاده ای چــون‬ ‫پروانــه هــم بــرای داشــتن فعالیــت جســمانی صبح هنــگام کافــی‬ ‫خواهــد بود‪.‬ورزش کــردن ســبب ترشــح هورمــون اندورفیــن در بــدن‬ ‫می شــود‪ .‬اندورفیــن مســکنی طبیعــی اســت کــه ســبب کاهــش‬ ‫اضطراب و اســترس می شــود‪ .‬ارامشــی که از ورزش کردن نصیبتان‬ ‫می شــود در بخــش اعظــم روز پایــدار خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫در پایــان‪ :‬نقــش و اهمیــت داشــتن برنامــه صبحگاهــی منظــم‬ ‫بــرای غلبــه بــر افســردگی را دســت کم نگیریــد‪ .‬وقتــی انجــام‬ ‫کارهــای خــوب برایتــان عــادت شــد‪ ،‬دیگــر نبایــد بــا خودتــان بــرای‬ ‫بیرون امــدن از تختخــواب کلنجــار برویــد و در اخــر هــم حوصلــه‬ ‫نکنیــد‪ .‬عادت شــدن ایــن فعالیت هــا کمــک می کنــد هــر روز صبــح‬ ‫به صــورت خــودکار ســراغ انجامشــان برویــد؛ چــون حــاال دیگــر‬ ‫می دانیــد مثــا راس ســاعتی مشــخص مدتــی را صــرف انجــام‬ ‫فعالیتــی بخصــوص خواهیــد کــرد‪ .‬همچنیــن می دانیــد بــرای‬ ‫حفــظ ســامت روح و روانتــان بایــد بــه برنامــه ای کــه ریخته ایــد‬ ‫پایبنــد بمانیــد‪ .‬بــا همیــن قدم هــای کوچــک می توانیــد اینــده‬ ‫بهتــری پیــش رویتــان متصــور شــوید‪.‬‬ صفحه 6 ‫رمز وای فای ذخیره شده در گوشی اندرویدی را چطور ببینیم؟‬ ‫بــرای مشــاهده رمــز وای فــای ذخیــره شــده در گوشــی بــا اندرویــد ‪ ۱۰‬یــا ‪ ۱۱‬بــه تنظیمــات برویــد و گزینــه شــبکه و اینترنــت (‪)Network & Internet‬‬ ‫را انتخــاب کنیــد‪ .‬روی گزینــه وای فــای ضربــه بزنیــد تــا شــبکه ای کــه هــم اکنــون بــه ان متصــل هســتید را در بــاالی صفحــه ببینیــد‪ .‬همیــن شــبکه یــا‬ ‫شــبکه هایی کــه در گذشــته بــه ان هــا وصــل شــده اید را انتخــاب کنیــد‪.‬در صفحــه جدیــد‪ ،‬روی گزینــه اشــتراک گذاری (‪ )Share‬ضربــه بزنیــد‪ .‬بــرای ادامــه‬ ‫فراینــد بایــد از چهــره‪ ،‬اثــر انگشــت یــا پیــن کــد اســتفاده کنیــد‪ .‬پــس از اینــکار‪ ،‬رمــز وای فــای زیــر یــک کــد ‪ QR‬بــه نمایــش گذاشــته می شــود‪.‬‬ ‫اگــر بــه هــر دلیلــی قــادر بــه دیــدن رمــز وای فــای نبودیــد و بــه نمایــش گذاشــته نشــد‪ ،‬می توانیــد بــا یــک دســتگاه دیگــر کــد ‪ QR‬را اســکن کنیــد تــا شــبکه‬ ‫بــه ان اضافــه شــود‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬مرداد‬ ‫چگونه سطح روشنایی‬ ‫را در ویندوز کمتر از‬ ‫حد پیش فرض کنیم؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در وینــدوز مــی توانیــد از حداقــل عالمــت ســطح روشــنایی فراتر رفته‬ ‫و از ســایه تیــره تــری از نــور بــر روی صفحــه نمایــش رایانه لذت ببرید‪.‬‬ ‫روشــن کــردن چــراغ شــب یــک گزینــه اســت‪ .‬احتمــاال ًکاهــش ســطح‬ ‫روشــنایی از طریــق کنتــرل پنــل گرافیکی اینتل و تنظیمــات ‪ AMD‬نیز‬ ‫مــی توانــد کمــک کننــده باشــد‪.‬برای اطــاع از کل فراینــد مــی توانیــد‬ ‫راهنمــای زیــر را دنبــال کنید‪.‬‬ ‫از طریق کنترل پنل گرافیکی اینتل‬ ‫در صفحه خالی دسکتاپ‪ ،‬روی صفحه کلیک راست کنید‪.‬‬ ‫گزینه ‪ Intel Graphics Settings‬را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‪ Display‬را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫ســپس روی گزینــه ‪ Color Settings‬از پنــل ســمت چــپ‬ ‫کلیــک کنیــد‪ .‬اکنــون نــوار لغزنــده گزینــه ‪Brightness and‬‬ ‫‪ Contrast‬را کاهــش دهیــد‪ .‬بعــد‪ ،‬دکمــه ‪ Apply‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫تغییر روشنایی و کنتراست از طریق تنظیمات گرافیکی اینتل‬ ‫تاییدیه درخواست خواهد کرد‪ .‬روی گزینه ‪ Yes‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫از طریق تنظیمات ‪AMD‬‬ ‫در صفحــه خالــی دســکتاپ‪ ،‬روی صفحــه کلیــک راســت کنیــد‪ .‬روی‬ ‫گزینــه ‪ AMD Radeon Settings‬کلیــک کنید‪.‬‬ ‫تب ‪ Display‬را از پنل باال انتخاب کنید‪.‬‬ ‫کاربران باید رنگ سفارشی را برای تنظیم روشنایی فعال کنند‪.‬‬ ‫اکنــون نــوار لغزنــده روشــنایی را بکشــید‪ .‬مــی توانیــد ان را تــا ‪100‬‬ ‫کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫تروجان دسترسی از راه دور‬ ‫جدید بوسیله فایل های‬ ‫مایکروسافت افیس‬ ‫یک تروجان دسترســی از راه دور جدید به نام ‪ Woody Rat‬را کشــف‬ ‫شــده اســت کــه نهادهــای روســی را بــا اســتفاده از فریــب در قالــب فایل‬ ‫ارشــیو و اســناد افیــس بــا اســتفاده از اســیب پذیــری ‪ Follina‬هــدف‬ ‫قــرار مــی دهد‪.‬محققــان اظهــار داشــتند که مهاجمان با اســتفاده از این‬ ‫اســیب پذیــری یــک ســازمان هوافضــا و نهــاد دفاعــی روســیه را مــورد‬ ‫هــدف قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫کشف کالهبرداری ‪ 9‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی توسط پلیس فتا‬ ‫‪AMD GraphicsControlPanel‬‬ ‫ســپس بــا کلیــک بــر روی دکمــه ‪ Close‬از منــوی تنظیمــات‬ ‫خــارج شــوید‪.‬‬ ‫تغییر نور شب‬ ‫ابتدا نوار جستجو را از نوار وظیفه باز کنید‪.‬‬ ‫ســپس ‪ Night light‬را تایــپ کــرده و ‪ Enter‬را در صفحــه کلیــد‬ ‫فشــار دهیــد‪ .‬تنظیمــات نــور شــب را بــاز مــی کنــد‪.‬‬ ‫روی ‪ Turn on now‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫ســپس نــوار لغزنــده را بــه ســمت راســت بکشــید تــا ‪ Strength‬را‬ ‫افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫چراغ شب را روشن کنید‬ ‫همچنیــن مــی توانیــد چــراغ شــب ‪ Schedule‬را روشــن کنیــد و‬ ‫زمــان بنــدی روشــن و خامــوش کــردن را تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫استفاده از برنامه های شخص ثالث‬ ‫یــک برنامــه شــخص ثالــث همچنیــن می توانــد به کاهش روشــنایی‬ ‫از حداقــل پیــش فــرض دســتگاه شــما کمــک کنــد‪ .‬انهــا یــک پوشــش‬ ‫فیلتــر ایجــاد مــی کننــد و کنتراســت رنــگ را بــرای کاهــش روشــنایی‬ ‫تغییــر مــی دهنــد‪.‬در زیــر لیســتی از چندیــن برنامــه شــخص ثالــث‬ ‫وجــود دارد کــه می توانیــد انهــا را از فروشــگاه دانلــود ‪ App‬مربوطــه‬ ‫دســتگاه خــود دانلــود و امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫ویژگی روشنایی خودکار چگونه کار می کند؟‬ ‫هنگامــی کــه از یــک محیــط بــه محیــط دیگــر مــی رویــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت نیــاز باشــد ســطح روشــنایی در ‪ iPhone، Android‬یــا رایانــه‬ ‫شــما تغییــر کنــد‪ .‬همــان میــزان روشــنایی کــه در یــک محیــط روشــن‬ ‫اســتفاده مــی کنیــد مــی توانــد در یــک محیــط کــم نــور بــرای شــما‬ ‫خیلــی زیــاد باشــد‪.‬با ایــن حــال‪ ،‬بــا ویژگــی روشــنایی خــودکار‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه دســتگاه خــود اجــازه دهیــد شــرایط نــور را مطابــق با‬ ‫محیــط اطــراف تغییــر دهد‪.‬ویژگــی روشــنایی خــودکار از سنســور نور‬ ‫محیــط بــرای تشــخیص و تنظیــم ســطح روشــنایی بــا توجــه بــه محیط‬ ‫شــما اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫تروجان دسترسی از راه دور – ‪Woody Rat‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان‪ Woody Rat ،‬بــا اســتفاده از دو فرمــت مختلــف‬ ‫یعنــی فایــل هــای ارشــیو و اســناد افیــس بــا اســتفاده از اســیب پذیــری‬ ‫‪ Follina‬توزیــع شــده اســت‪ .‬اســیب پذیــری ‪ Follina‬بــه مهاجــم اجــازه‬ ‫مــی دهــد تــا کــد دلخــواه را بــا اســتفاده از یــک فایــل ‪ Word‬مخــرب‬ ‫ل کننده هــای دخلــی ‪URL MS‬‬ ‫اجــرا کنــد‪ .‬ایــن اســیب پذیری از کنتــر ‬ ‫بــرای راه انــدازی ‪ msdt.exe‬اســتفاده می کنــد‪ ،‬ســپس می تــوان از ایــن‬ ‫فراینــد بــرای اجــرای دســتورات ‪ PowerShell‬اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫روش های توزیع تروجان ‪woody‬‬ ‫نســخه هــای اولیــه ایــن تروجــان در یــک فایل فشــرده بایگانی می شــد‬ ‫کــه وانمــود مــی کــرد ســندی خــاص بــرای یــک گــروه روســی اســت‪ .‬در‬ ‫روش فایــل هــای ارشــیو‪ ،‬تروجــان ‪ Woody‬در یــک فایــل ارشــیو قــرار‬ ‫مــی گرفــت و بــرای قربانیــان ارســال مــی شــود‪ .‬بــه نظــر مــی رســد کــه‬ ‫ایــن فایــل هــای ارشــیو بــا اســتفاده از ایمیــل هــای جعلــی و فیشــینگ‬ ‫توزیــع شــده انــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ :‬فایــل ‪anketa_brozhik.doc.zip‬‬ ‫حــاوی تروجــان ‪ woody‬بــا همیــن نــام ‪Anketa_Brozhik.doc.exe‬‬ ‫ایجــاد مــی کرنــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن روش هــا اطالعــات سیســتم را جمــع اوری‬ ‫می کننــد‪ ،‬پوش ـ ه هــا و فرایندهــای در حــال اجــرا را فهرســت می کننــد‪،‬‬ ‫ت شــده از ســرور فرمــان و کنتــرل (‪)C2‬‬ ‫دســتورات و فایل هــای دریاف ـ ‬ ‫ی کننــد‪ ،‬فایــل هــا را در ماشــین های الــوده دانلــود‪ ،‬اپلــود و‬ ‫را اجــرا م ـ ‬ ‫حــذف مــی کننــد و از صفحــه نمایــش عکــس مــی گیرنــد‪ .‬کارشناســان‬ ‫مــی گوینــد ایــن تروجــان مــی توانــد کدهــای دات نــت و دســتورات‬ ‫‪ PowerShell‬و اســکریپت هــای دریافتــی از ســرور ‪ C2‬خــود را بــا‬ ‫اســتفاده از دو فایــل ‪ DLL‬بــه نــام هــای ‪ WoodySharpExecutor‬و‬ ‫‪ WoodyPowerSession‬اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫گــروه هــای هکــری چینــی ماننــد تیــم تونتــو بعــاوه کانــی کــره شــمالی‪،‬‬ ‫روســیه را هــدف قــرار داده انــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بــر اســاس انچــه کــه مــا‬ ‫توانســتیم جمــع اوری کنیــم‪ ،‬هیــچ ادلــه محکمــی بــرای نســبت دادن‬ ‫ایــن کمپیــن بــه یــک مهاجــم خــاص وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫اجاره کارت جرم‬ ‫است و پیگرد قانونی‬ ‫به همراه دارد‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه اینکــه مســئولیت تمــام تراکنش هــای‬ ‫یــک کارت بانکــی بــر عهــده دارنــده ان اســت؛ تصریــح کــرد ‪:‬‬ ‫اجــاره کارت جــرم اســت و پیگــرد قانونــی بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا؛ ســرهنگ جــواد‬ ‫جهانشــیری در تشــریح خبــر گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ارجــاع تعــدادی‬ ‫شــکوائیه مبنــی بــر خریــد کاال بــا پرداخــت بیعانــه از ســایت اگهــی‬ ‫محــور دیــوار بــا موضــوع کالهبــرداری مالــی رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫در دســتور کار کارشناســان تیــم عملیــات ویــژه فضــای ســایبری‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وجــوه ســرقت شــده از حســاب شــکات در‬ ‫کارت هــای عابــر بانــک افــراد معلــوم الحالــی بــه گــردش درامــده‬ ‫و در نهایــت پــس از گــردش مالــی وجــوه ســرقت شــده بــا خریــد‬ ‫کاال و پرداخــت وجــه از طریــق دســتگاه کارت خــوان یــا بــه صــورت‬ ‫وجــه نقــد از دســتگاه خــود پــرداز از چرخــه کالهبــرداری خــارج‬ ‫مــی شــود و تــاش کارشناســان بــرای جســتجوی حقیقــت و‬ ‫عوامــل اجــاره کارت عابــر بانــک اغــاز شــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افــزود‪ :‬در بررســی هــای صــورت گرفتــه‬ ‫توســط کارشناســان تیــم عملیــات ویــژه تعــداد شــش تــن از افــراد‬ ‫در ارتبــاط بــا همیــن موضــوع شناســایی و جهــت توضیحــات‬ ‫بیشــتر بــه مــکان پلیــس فتــا منتقــل شــدند ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اعترافــات ایــن افــراد مشــخص شــد بــه‬ ‫پیشــنهاد فــردی ناشــناس در قبــال تامیــن یــک وعــده غــذا و‬ ‫مکانــی بــرای خــواب بــرای همــان شــب کارت عابــر خــود را تــا صبح‬ ‫بــه فــرد ناشــناس ســپرده و صبــح همــان روز کارت عابــر خــود را‬ ‫تحویــل گرفتــه و بدنبــال کار خــود رفتــه انــد امــا در نهایــت متوجــه‬ ‫مســدود شــدن حســاب و احضارشــان بــه پلیــس شــده انــد‪.‬‬ ‫جهانشــیری افــزود‪ :‬در پــی تالش هــای فنــی و پلیســی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪585‬‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا دو متهــم کــه بــا شــگرد فــروش کاال و‬ ‫اخــذ بیعانــه در ســایت هــای اگهــی محــور فعالیــت داشــتند بــا‬ ‫هماهنگــی قضایــی دســتگیر شــدند ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬دو متهــم دســتگیر شــده کــه در گــروه تلگرامــی‬ ‫نیــز فعالیــت داشــته و بــا اجــاره کارت بانکــی ‪ ،‬بــرای ســایر‬ ‫کالهبــرداران در ســرار کشــور پولشــویی مــی کردنــد بــا رویــت‬ ‫شــواهد فنــی بــه جــرم خــود اعتــراف و انگیــزه خــود را کســب‬ ‫درامــد عنــوان نمودنــد کــه تحقیقــات نســبت بــه تعــداد و رقــم‬ ‫دقیــق کالهبــرداری صــورت گرفتــه ادامــه دارد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری بــه کلیــه کاربــران فضــای مجــازی توصیــه‬ ‫کــرد ‪ :‬مســئولیت قانونــی و حقوقــی کلیــه تخلفاتــی کــه از طریــق‬ ‫حســاب اجــاره ای انجــام مــی شــود بــر عهــده صاحــب حســاب‬ ‫خواهــد بــود و فــرد فریــب خــورده بــا مشــکالت عدیــده ای از‬ ‫جملــه قطــع خدمــات بانکــی رو بــه رو خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــیادان ممکــن اســت بــرای‬ ‫کالهبــرداری‪ ،‬فــرار مالیاتــی‪ ،‬پــول شــویی و … اقــدام بــه اجــاره‬ ‫حســاب نماینــد‪ ،‬شــخص فریــب خــورده نیــز ممکــن اســت بــه‬ ‫مجــازات مقــرر بــرای مباشــرت‪ ،‬مشــارکت و یــا معاونــت در هــر‬ ‫یــک از ایــن جرائــم محکــوم شــودو بــه موجــب مــاده ‪ 2‬قانــون‬ ‫مبــارزه بــا پولشــویی‪ ،‬بــه مجــازات مقــرر در مــاده ‪ 9‬همــان قانــون‬ ‫یعنــی اســترداد درامــد و عوایــد حاصــل از ارتــکاب جــرم مشــتمل‬ ‫بــر اصــل و منافــع حاصــل و جــزای نقــدی بــه میــزان یــک چهــارم‬ ‫عوایــد حاصــل از جــرم محکــوم شــود‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان گفــت ‪ :‬افــراد تحت هیچ شــرایطی‬ ‫حســاب خــود را در اختیــار دیگــری قــرار ندهنــد تــا از عواقــب‬ ‫ســوء چنیــن اقداماتــی مصــون بماننــد‪ .‬از ایـن رو بــه همــه توصیــه‬ ‫می شــود بــه هیــچ عنــوان و تحــت هیــچ شــرایطی‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫اجــاره حســاب یــا کارت بانکــی را بــا هیــچ مبلغــی نپذیرنــد‬ ‫گفتنــی اســت ؛ شــهروندان گرامــی جهــت ارســال گــزارش و یــا‬ ‫در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و حادثــه ای در فضــای ســایبر‬ ‫بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز فوریت های ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات‬ ‫اورژانــس ســایبری توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهرمنــد گردنــد‬ ‫و یــا بــا ادرس الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از‬ ‫بــروز تریــن اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه‬ ‫فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا فراجا از کشــف کالهبرداری ‪ 9‬هــزار و ‪230‬‬ ‫میلیــارد تومانــی خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص ‪ 6‬نفــر‬ ‫کــه بــه متهــم اصلــی در امــر خریــد و فــروش امــاک کمــک‬ ‫می کردنــد نیــز دســتگیر و روانــه زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ‪ :‬ســردار «وحیــد مجیــد» در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهار داشــت‪ :‬برابر رصدهــای صورت گرفته‬ ‫در فضــای مجــازی و اخبــار واصلــه مبنــی بــر اینکــه شــخصی‬ ‫ناشــناس اقــدام بــه خریــد و فــروش کالن امــاک و زمیــن های‬ ‫شــهری بــا ارز دیجیتــال در ســطح کشــور و همچنیــن اســتان‬ ‫زنجــان مــی کنــد‪ ،‬موضــوع بالفاصلــه در دســتور کار فنــی‬ ‫ســایبری کارشناســان پلیــس فتــا زنجــان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد ســایبری ادامــه داد‪ :‬در بررســی هــای اولیــه‬ ‫مشــخص شــد کــه موضــوع صحــت داشــته و فــردی بــا هویــت‬ ‫معلــوم ســاکن تهــران بــا شناســایی انبــوه ســازان زنجــان اقدام‬ ‫بــه خریــد گســترده واحدهــای مســکونی و تجــاری در ســطح‬ ‫ایــن اســتان در قبــال پرداخــت ارز دیجیتــال کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا فراجــا افــزود‪ :‬بــا شناســایی مشــاور امالکی‬ ‫کــه مبایعــه نامــه هــا در انجــا تنظیــم شــده بــود مشــخص شــد‬ ‫که معامالت در ســطح کالن اســت و یکی از معامالت تعداد‬ ‫‪ 77‬ملــک اعــم از تجــاری و مســکونی بــه ارزش بالــغ بــر مبلــغ‬ ‫‪ 131‬میلیــون دالر معــادل ‪ 4‬هــزار و ‪ 500‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در ادامــه بررســی هــای انجــام شــده‪،‬‬ ‫هویــت فروشــنده امــاک مــورد شناســایی قــرار گرفــت و از وی‬ ‫در خصــوص نحــوه معاملــه و تعــداد واحدهــای بــه فــروش‬ ‫رســیده تحقیقــات جامعــی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد گفــت‪ :‬در ادامــه تحقیقــات از فروشــنده امالک‬ ‫مشــخص شــد وی با شــخصی که اهل و ســاکن تهران اســت‬ ‫اقــدام بــه معاملــه تعــداد زیــادی واحــد مســکونی و تجــاری‬ ‫در ســطح شهرســتان زنجــان کــرده و ثمــن معاملــه از طریــق‬ ‫بازکــردن حســاب خارجــی و انتقــال ارز دالر بــه کیــف پــول‬ ‫دیجیتــال پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس ســایبری کشــور اظهــار داشــت‪ :‬در بررســی‬ ‫فنــی کیــف پــول مــورد ادعــا‪ ،‬توســط کارشناســان ایــن پلیــس‬ ‫مشــخص شــد ارزهای نمایش داده شــده در داخل کیف پول‬ ‫صــوری‪ ،‬حبــاب و فاقــد ارزش بــوده و قابلیــت تبدیــل شــدن به‬ ‫ارزهــای دیگــری را نداشــته و فقــط امــکان جابــه جایــی داخلــی‬ ‫بیــن کیــف پــول هــای همــان اپلیکیشــن وجــود دارد ‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی عنوان کرد‪ :‬متهم بدین وســیله با نمایش‬ ‫عــددی مبلــغ بــه دالر و بــا توجــه بــه عــدم اشــنایی فروشــنده‬ ‫بــا ارزهــای دیجیتــال و مفــاد مبایعــه نامــه تنظیــم شــده کــه در‬ ‫انهــا قیــد شــده بــود عیــن ثمــن معاملــه نقــدا پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بــا اخــذ وکالــت فــروش از فروشــنده و تعییــن موعــد ‪3‬‬ ‫ماهــه نقــد شــدن ارزهــای دیجیتــال صــوری نمایــش داده شــده‬ ‫مــورد ادعــا‪ ،‬امــکان هرگونــه معامــات بعــدی را به صــورت کامال‬ ‫قانونــی بــرای خــود فراهــم کــرده بــود‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد افــزود‪ :‬از طرفــی خریــدار بــا ادعــای داشــتن مــدرک‬ ‫دکتــرا و بــا معرفــی خــود بــه عنــوان مدیــر عامــل‪ ،‬رئیــس و عضــو‬ ‫هیئــت مدیــره چنــد شــرکت پتروشــیمی بــا انجام معامــات کالن‬ ‫مالــی بیــن المللــی و صــادرات نفــت و محصــوالت پتروشــیمی‬ ‫بــه خــارج از کشــور اعتمــاد کامــل فروشــنده را جلــب کــرده و بــه‬ ‫صــورت کامــا حرف ـه ای و حســاب شــده اقــدام بــه فریــب مــال‬ ‫باختــگان و کالهبــرداری از انــان کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت‬ ‫و ابعــاد گســترده پرونــده‪ ،‬شناســایی و دســتگیری متهــم در‬ ‫دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت و طــی کارهــای اطالعاتــی‬ ‫مشــخص شــد متهم در حال تردد در شهرســتان های اردبیل‪،‬‬ ‫البــرز‪ ،‬تهــران‪ ،‬همــدان و زنجــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه بــا اقدامــات فنــی صــورت گرفتــه‬ ‫مشــخص شــد متهــم اقــدام بــه فــروش واحدهــای خریــداری‬ ‫شــده در یکــی از مشــاورین امــاک شهرســتان زنجــان کــرده‬ ‫کــه ســریعا پــس از هماهنگی هــای صــورت گرفتــه بــا مرجــع‬ ‫قضائــی وی بــه همــراه همدســتانش دســتگیر و کلیــه ابــزار‬ ‫دیجیتالــی انهــا توقیــف شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد ســایبری ادامــه داد‪ :‬در اســتعالمات صــورت‬ ‫گرفتــه مشــخص شــد وی دارای مــدرک کاردانــی ســاختمان از‬ ‫یکــی از دانشــگاه هــا بــوده و مــدرک دکتــرای مــورد ادعــای وی‬ ‫جعلــی و بنــا بــه ادعــای خــود‪ ،‬معــادل ســازی از مدیرعاملــی‬ ‫وی از یکی از موسســات غیرمرتبط اســت و همچنین شــرکت‬ ‫مذکــور نیــز در ســال ‪ 97‬تاســیس شــده کــه تــا روز جــاری‬ ‫هیــچ معاملــه ای هــم ثبــت نگردیــده و شــرکت بــه صــورت‬ ‫کاغــذی ثبــت شــده و گــردش مالــی شــرکت در طــول ‪ 4‬ســال‪،‬‬ ‫‪ 5‬میلیــون تومــان اســت و کلیــه ادعاهــای وی کــذب و بــرای‬ ‫فریــب قربانیــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا فراجــا بیــان داشــت‪ :‬در بررســی گوشــی‬ ‫توقیــف شــده از متهــم معلــوم شــد وی بــا چــرب زبانــی‪،‬‬ ‫قربانیــان و مــال باختــگان خــود را مــورد شناســایی قــرار‬ ‫می دهــد و ســپس اقــدام بــه درج ارز بــه داخــل کیــف پــول‬ ‫کــرده و هیــچ گونــه پشــتوانه مالی نــدارد و ارزهای موجود هیچ‬ ‫گونــه قابلیــت جابــه جــای بــه کیــف پــول دیگــر را نــدارد و تنهــا‬ ‫می تــوان پــول هــا را بــه کیــف پــول هــم نــوع خــود انتقــال داد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در ادامــه رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 6‬نفر دیگر‬ ‫کــه متهــم اصلــی را در امــر خریــد و فــروش امــاک کمــک کــرده و‬ ‫بــا وی در ارتــکاب جــرم همــکاری داشــتند نیــز دســتگیر و بــا حکــم‬ ‫مقــام قضائــی بــا صــدور قــرار میلیــاردی روانــه زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس ســایبری کشــور خبــر داد‪ :‬بــا بررســی ســایر‬ ‫معامالت و کالهبرداری های انجام شــده متهم به روش مشــابه‬ ‫مشــخص شــد کــه وی بــا همیــن شــیوه و شــگرد اقــدام به معامله‬ ‫بــا ‪ 3‬شــخص دیگــر در اســتان هــای زنجــان بــه مبلغ ‪ 2‬هــزار و ‪500‬‬ ‫میلیــارد تومــان و در همــدان بــه مبلــغ یکصــد و ‪ 70‬میلیــارد تومان‬ ‫و در البــرز بــه مبلــغ ‪ 2‬هــزار و ‪ 60‬میلیــارد تومــان کــرده کــه در‬ ‫مجمــوع ارزش کل معامــات انجــام شــده توســط متهــم بــه ایــن‬ ‫روش مبلــغ ‪ 9‬هــزار و ‪ 230‬میلیــارد تومــان محاســبه و اســتخراج‬ ‫شــده و مراحــل قضائــی ان تحــت رســیدگی اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫مراسم تعزیه خوانی‬ ‫مسجد المهدی صاحب الزمان (کوی بازرگانی)‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -585‬سال هشتم‬ ‫‪-585-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/16‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪16 - 2022 //‬‬ ‫‪// 14‬اوت‬ ‫‪14-- 1401 //05‬‬ ‫یکشنبه ‪05//23‬‬ ‫‪81‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫صنایع دستی‬ ‫و هنرهای سنتی استان گلستان‬ ‫نساجی سنتی‬ ‫ابریشم بافی‪:‬‬ ‫بافــت پارچــه هــای ابریشــم الــوان بــا طــرح هــای ســاده راه راه‪ ،‬چهارخانــه را‬ ‫ابریشــم بافــی مــی گوینــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬الیاف ابریشمی الوان‪،‬سیم های طالیی و نقره ای‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه ابریشــم بافــی (نورد‪،‬قرقره‪،‬گــورد و شــانه) ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره‬ ‫کوچــک و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ نــخ ریســی و چرخجــه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس ‪،‬روسری ‪ ،‬شال گردن ‪ ،‬چادرشب ‪ ،‬نوار ابریشمی ‪ ،‬حوله ‪،‬سفره و ‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬رامیان ‪ ،‬مینودشت ‪ ،‬کردکوی ‪ ،‬کالله و روستاهای کوهپایه ای استان‬ ‫مناطــق تولیــد ابریشــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬روســتاهای کاللــه ‪ ،‬پیــش کمــر ‪ ،‬قــازان‬ ‫قایــه ‪ ،‬شــارلق و ‪....‬‬ ‫چوغا ‪:‬‬ ‫«چوقــا» یــا «چقــا» یــا «چوغــا» در منطقــه گلســتان به کت کوتاه پشــمی گفته‬ ‫می شــود کــه در بعضــی مناطــق دارای اســتین و در بخشــی دیگــر بــدون اســتین‬ ‫و بــه شــکل جلیقــه مــی باشــد کــه مــردان روســتایی روی لبــاس خود می پوشــند‪.‬‬ ‫ایــن کــت دارای شــلوار از همــان جنــس مــی باشــد و در فصــل زمســتان مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم ‪ ،‬پنبه‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه بافــت ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره کوچــک و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ و چرخجــه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس مردان‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستاهای استان‬ ‫جاجیــم ‪:‬جاجیــم یــا جاجــم دســتبافته ای‪ ،‬ضخیــم و بــدون پــرز از جنــس پشــم‬ ‫و پنبــه دارای چلــه کشــی بلنــد بــوده و بصــورت راه راه و رنگیــن بافتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم و پنبه‬ ‫ابزار ‪ :‬دستگاه بافت (شانه ‪ ،‬گورد ‪ ،‬نورد و قرقره ) ‪ ،‬ماکو ‪ ،‬ماسوره کوچک و بزرگ‬ ‫کاربرد ‪ :‬زیرانداز ‪،‬پادری و کیف‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستای زیارت گرگان ‪ ،‬روستاهای کردکوی‬ ‫ساخت ساز‬ ‫ســاخت ســاز دو تار ‪ :‬ســاز مخصوص ترکمن ها دارای دو ســیم و ‪ 11‬پرده اســت‬ ‫که با چوب و اســتخوان و ســیم ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫ســاز ســازی در اســتان گلســتان بیــن ترکمــن هــا و کتولــی هــا رواج دارد‪ .‬نــی و‬ ‫کمانچــه از دیگــر ســازهای مرســوم در بیــن مــردم ایــن دو قــوم اســت‪.‬‬ ‫مــواد اولیــه ‪ :‬چــوب تــوت و گــردو ‪ ،‬چســب ‪ ،‬ســیم ‪ ،‬اســتخوان یــا شــاخ بــز‬ ‫ابزار ‪ :‬اره ‪ ،‬سوهان ‪ ،‬سمباده ‪ ،‬مغارهای قاشقی ‪ ،‬چکش‬ ‫کاربرد ‪ :‬ساز‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬کالله ‪ ،‬بندرترکمن ‪ ،‬اق قال و ‪....‬‬ ‫نوار بافی کتول‪:‬‬ ‫نوار دستبافی است که جهت تزیین در لبه لباس ‪ ،‬سر استین ‪ ،‬دور یقه ‪ ،‬دور‬ ‫پیــش جامــه ‪ ،‬حاشــیه دامــن ‪ ،‬دور قــاب ایینــه ‪ ،‬قــاب قیچی ‪ ،‬قاب شــانه و غیره‬ ‫بــکار رفتــه و عمدتــا از کامــوای ســیاه و ســفید ‪ ،‬ســیم گالبتــون نقــره ای و طالیــی‬ ‫ابزار ‪ :‬کارگاه نواربافی ‪ ،‬نی تراش خورده‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزییین لباس محلی ‪ ،‬رومیزی ‪ ،‬کوسن و ‪....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬علی اباد کتول‬ ‫نــوار بافــی ترکمن‪:‬نوارهــای دســتبافی اســت کــه جهــت تزییــن البســه محلــی‪،‬‬ ‫تزییــن فضــای زندگی(االچیــق ترکمــن ‪،‬بــه عنــوان چشــم زخــم) کاربــرد دارد و‬ ‫عمدتــا از نــخ هــای پنبــه ای و ابریشــم رنگــی بافتــه مــی شــود کــه بــه نــام هــای‬ ‫ســچک ‪ ،‬جهــک ‪ ،‬بــاالق یــوپ و االجــه معــروف اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پنبه ‪ ،‬نخ ابریشمی رنگین (یوفک)‬ ‫ابزار ‪ :‬قیچی (مراحل بافت صرفا توسط دست انجام میشود‪).‬‬ ‫کاربــرد ‪ :‬تزییــن لبــاس ترکمــن ‪ ،‬دور کیــف ‪ ،‬بــه عنــوان چشــم زخــم در بــاالی‬ ‫پنجــره ‪ ،‬در و ‪.....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫صنایع فلزی‬ ‫زیــوراالت ترکمــن ‪:‬زیــوراالت ترکمــن شــامل زیــور زنــان ‪ ،‬مــردان ‪ ،‬کــودکان و‬ ‫حیوانــات مــی باشــد کــه توســط تعــداد معــدودی از صنعتگــران ترکمــن تولیــد‬ ‫می شــود ‪ .‬ایــن زیورهــا اغلــب از نقــره ســاخته شــده بدیــن خاطــر بــدان نقــره‬ ‫کاری نیــز مــی گوینــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از زیــوراالت نــزد ترکمنــان در درجــه اول جنبــه تزیینــی و‬ ‫خودارایی‪،‬مذهبی‪،‬ایینــی و بــه عنوانســرمایه زنــان کاربــرد داشــته اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نقره ‪ ،‬طال ‪ ،‬عقیق و‪....‬‬ ‫ابزار ‪ :‬کوره ‪ ،‬نورد ‪ ،‬حدیده ‪ ،‬چکش ‪ ،‬انواع انبر و ‪.....‬‬ ‫کاربرد‪:‬النگو ‪،‬انگشتر ‪ ،،‬تزئینات مو‪ ،‬الحاقات‬ ‫پوشاک سنتی‪ ،‬زیور کودکان‪ ،‬حیوانات (اسب) و‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬اق قال و گمیشان‬ ‫رودوزیهای سنتی‬ ‫ســوزندوزی ترکمــن‪ :‬ســوزندوزی ترکمــن کــه بــدان ســیاهدوزی نیــز اطــاق‬ ‫می شــود ‪ ،‬در جامعــه ســنتی ترکمــن بــرای تزییــن لباس هــای مــردان ‪ ،‬زنان‬ ‫و کــودکان و همچنیــن پــرده هــا نیــز اســتفاده مــی شــد امــا امــروز عمداتــا در‬ ‫لبــاس زنــان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫نــوع دوخــت ان زنجیــره فشــرده و بســیار ریــز مــی باشــد کــه در ترکمنــی بــه‬ ‫ان « ســانجیم » مــی گوینــد و بیشــتر از نقــوش هندســی و قرینــه بصــورت‬ ‫ذهنــی بهــره مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نخ ابریشمی (یوفک) ‪ ،‬انواع پارچه‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن کرول ‪ ،‬انگشتانه ‪ ،‬قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزیین لباس ‪ ،‬پرده ‪ ،‬کوسن ‪ ،‬رومیزی و ‪.....‬‬ ‫کارگردان «راز ناتمام»‬ ‫می گفتند اجازه‬ ‫پخش نخواهی‬ ‫گرفت‬ ‫سرویس هنر‬ ‫کارگــردان «راز ناتمــام» گفــت‪ :‬مــا در ایــن ســریال بــه روابــط‬ ‫خانوادگــی شــهید باهنــر پرداخته ایم‪.‬ایــن را هــم بگویــم کــه‬ ‫پیــش از مــا کســی تــا بــه حــال ســراغ زندگــی این شــهید بزرگوار‬ ‫نرفته بود و برخی وقتی فهمیدند من چنین کاری را می ســازم‬ ‫گفتنــد کــه در نهایــت اجــازه پخــش نخواهــی گرفــت!‪.‬‬ ‫انقــاب اســامی از بــدو ایجــاد تــا بــه حــال کــه بیــش از ‪۴۰‬‬ ‫ســال از ان مــی گــذرد‪ ،‬بــا خــون شــهدای بســیاری ابیــاری شــده‬ ‫اســت‪ .‬محمدعلــی رجایــی رئیس جمهــور و محمدجــواد باهنــر‬ ‫نخسـت وزیر نیــز از جملــه ایــن شــهدای واال مقــام هســتند کــه‬ ‫در حدود ســاعت ‪ ۳‬بعد از ظهر روز یکشــنبه ‪ ۸‬شــهریور ‪۱۳۶۰‬‬ ‫بــر اثــر انفجــار بمــب بســیار قدرتمنــدی کــه ســازمان تروریســتی‬ ‫منافقین در ســاختمان نخسـت وزیری کار گذاشــته شــده بود‪،‬‬ ‫بــه شــهادت رســیدند‪ .‬مســعود کشــمیری عامــل بمبگــذاری و‬ ‫شــهادت ایــن بزرگــواران‪ ،‬نفــوذی ســازمان مجاهدین خلق‪ ،‬که‬ ‫مزدورانــه و منافقانــه توانســته بــود اعتمــاد شــهید رجایــی را بــه‬ ‫ســوی خــود جلــب نمایــد‪ ،‬در ان برهــه ســمت دبیــری امنیــت‬ ‫ملــی را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫ایــن واقعــه درســت دو مــاه پــس از ان رخ داد کــه ایت اللــه‬ ‫ســید محمــد حســینی بهشــتی و بیــش از ‪ ۷۰‬تــن از چهره هــای‬ ‫سیاســی و اجرایــی عضــو حــزب جمهــوری اســامی در انفجــار‬ ‫دفتــر ایــن حــزب تــرور شــده و بــه شــهادت رســیده بودنــد‪.‬‬ ‫امانــی‪ :‬داســتان ســریال «راز ناتمــام» کامــا واقعــی و‬ ‫تاریخــی اســت‬ ‫حــاال ایــن واقعــه تاریخــی دســتمایه ســاخت ســریالی بــه‬ ‫نــام راز ناتمــام در صداوســیمای مرکــز کرمــان شــده اســت و‬ ‫بناســت از روز شــنبه ‪ ۲۲-‬مردادمــاه‪ -‬روانــه انتــن شــبکه یــک‬ ‫ســیما شــود‪.‬‬ ‫امیــن امانــی کــه کارگردانــی ســریال راز ناتمــام را برعهــده دارد‪،‬‬ ‫در اســتانه پخــش ســریال گفــت‪ :‬ایــن ســریال یــک اتفــاق ویــژه‬ ‫بــرای مــن اســت و تــاش کــردم کــه ســریال از ســطح کیفــی‬ ‫مطلوبــی برخــوردار باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــا بــه حــال دربــاره ایــن مقطع تاریخی ســریالی‬ ‫ســاخته نشــده اســت‪ .‬معمــوال در ســریال هایی کــه بــا موضــوع‬ ‫تاریــخ معاصــر ســاخته شــده‪ ،‬بــه موضــوع شــهادت باهنــر و‬ ‫رجایــی پرداختــه نشــده اســت و شــاید تنهــا اشــارات کوچکــی‬ ‫را در ایــن بــاره دیــده باشــیم‪ .‬داســتان ســریال راز ناتمــام کامــا‬ ‫واقعــی و تاریخــی اســت و همیــن هــم کار را بــرای مــا دشــوار‬ ‫می کــرد‪ .‬مخصوصــا در انتخــاب بازیگــر کــه هــم بایــد شــبیه بــه‬ ‫افــراد حقیقــی می بودنــد و هــم اینکــه وقتــی در کنــار هــم قــرار‬ ‫می گرفتنــد‪ ،‬نســبت اندامــی انهــا ماننــد قــد رعایت شــده باشــد‪.‬‬ ‫همیــن هــم باعــث شــد تــا در بخــش انتخــاب بازیگــر و گریم هــا‬ ‫زمــان زیــادی صــرف کنیــم‪.‬‬ ‫امانــی دربــاره تــن صــدای بازیگرها و شــباهت انها با اشــخاص‬ ‫حقیقــی نیــز توضیــح داد‪ :‬در ســریال صداهــا هــم واقعــی‬ ‫اســت و مربــوط بــه ســرصحنه هســتند‪ .‬در حقیقــت بازیگرهــا‬ ‫صداســازی کرده انــد‪.‬‬ ‫امانــی دربــاره اینکــه کــدام بخــش از واقعــه ‪ ۸‬شــهریور بیشــتر‬ ‫مدنظرش بوده نیز توضیح داد‪ :‬در حقیقت محوریت ســریال‬ ‫شــهید باهنــر و زندگــی ایشــان اســت‪ .‬مــا در ســریال بــه روابــط‬ ‫خانوادگــی او پرداخته ایــم‪ .‬در کنــار ان شــخصیت هــای دیگــر‬ ‫نیــز تصویــر شــده اند‪ .‬ایــن را هــم بگویــم کــه پیــش از مــا کســی‬ ‫تــا بــه حــال ســراغ زندگــی این شــهید بزرگــوار نرفته بــود و برخی‬ ‫وقتــی فهمیدنــد مــن چنیــن کاری را می ســازم گفتنــد کــه در‬ ‫نهایــت اجــازه پخــش نخواهــی گرفــت!‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ولــی مــن بــه ســراغ تاریــخ رفتــه ام و تمــام‬ ‫تالشــم را کــرده ام تــا بــه دور از شــعارزدگی و دروغگویــی تصویر‬ ‫درســتی از این شــخصیت ها به تصویر بکشــم‪ ،‬اما فضاســازی‬ ‫ان دوران کار بســیار ســختی بــود و البتــه اعتقــاد دارم کــه تــا بــه‬ ‫حــال هــم نــگاه شــهید باهنــر روی ایــن کار هســت کــه بــا وجــود‬ ‫پیــش امــدن مشــکالت بســیار‪ ،‬تــا بــه حــال کار خــوب پیــش‬ ‫رفتــه و تمــام موانــع شــکر خــدا رفــع شــده اند‪.‬‬ ‫مشورت با خانواده شهید باهنر‬ ‫وی دربــاره اینکــه در ســاخت ســریال راز ناتمــام تــا چــه میــزان‬ ‫بــا خانــواده شــهید باهنــر نیــز ارتبــاط داشــتید؟ توضیــح داد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه من در گام اول همشــهری شــهید باهنر هســتم‪،‬‬ ‫به ایشــان عالقه بســیاری دارم و همیشــه هم دوســت داشــتم‬ ‫کــه ســریالی دربــاره ایشــان ســاخته شــود‪ .‬در طــول ســاخت‬ ‫ســریال هــم مــدام بــا خانــواده و فرزنــد ایشــان در ارتبــاط‬ ‫بودیــم و از نزدیــک در جریــان ســاخت ســریال قــرار داشــتند‪ .‬در‬ ‫حقیقت با حضور ایشــان توانســتیم اطالعات دقیق و درســتی‬ ‫بــه دســت بیاوریــم و از انهــا در ســاخت ســریال بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫وی در پایــان دربــاره تولیــد کار تاریخــی در زمــان حــال و بــا‬ ‫وجــود شــیوع کرونــا گفــت‪ :‬متاســفانه یکــی از موضوعاتــی‬ ‫کــه ســختی کار مــا را مضاعــف کــرد‪ ،‬موضــوع بیمــاری کرونــا‬ ‫بــود‪ .‬چــون در هیــچ سکانســی‪ ،‬کســی ماســک نمــی زد‪ .‬مــا‬ ‫هــم از بابــت بیمــاری نگــران بودیــم‪ .‬تمــام تالشــمان را کردیــم‬ ‫تــا پروتکل هــا دقیــق رعایــت شــود‪ .‬خوشــبختانه تــا بــه حــال‬ ‫خداونــد کمکمــان کــرد و امیــدوارم مــردم از دیــدن ایــن ســریال‬ ‫تاریخــی لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬تــا بــه حــال ســریال مســتقلی‬ ‫دربــاره شــهید باهنــر و یــا شــهید رجایــی تولیــد نشــده اســت‬ ‫و از ســال گذشــته امیــن امانــی کارگردانــی ســریالی بــا ایــن‬ ‫موضوع را برعهده گرفته اســت‪ .‬در حقیقت ســریال رازهای‬ ‫ناتمــام روایتــی از زندگــی پــر فــراز و نشــیب ایــن شــهدا اســت‬ ‫و بــه مــرور رویدادهــای اوایــل انقــاب و نفــوذ دشــمن را بــه‬ ‫تصویــر مــی کشــد‪.‬‬ ‫بازیگــر نقــش شــهید باهنــر و شــهید رجایــی چــه کســانی‬ ‫هســتند؟‬ ‫فیلمنامــه ایــن ســریال را جــال الدیــن دری نوشــته اســت و‬ ‫فرهــاد جــم در نقــش شــهید باهنــر‪ ،‬رامیــن راســتاد در نقــش‬ ‫ایت اللــه هاشــمی رفســنجانی‪ ،‬مســعود رحیم پــور در نقــش‬ ‫شــهید بهشــتی‪ ،‬ســیدجواد هاشــمی در نقــش شــهید رجایــی‪،‬‬ ‫بهــرام ابراهیمــی در نقــش مهنــدس مهــدی بــازرگان‪ ،‬علیرضــا‬ ‫مهــران در نقــش ایــت اللــه خامنــه ای و شــهرام عبدلــی در نقش‬ ‫مســعود کشــمیری در ایــن ســریال ایفــای نقــش کــرده انــد‪.‬‬ ‫نگیــن معتضــدی در نقــش همســر یــک مامــور امنیتــی‪ ،‬مریم‬ ‫کاویانــی‪ ،‬مریــم خدارحمــی‪ ،‬مهــدی امینی خــواه‪ ،‬مســعود‬ ‫رحیم پــور‪ ،‬مهــدی کوشــکی‪ ،‬محمدرضــا علیرضایــی‪ ،‬ابوالفضــل‬ ‫همــراه‪ ،‬لیــا بوشــهری و ‪ ...‬از دیگــر بازیگــران ایــن ســریال‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫دارابــی‪ :‬شــهیدان رجایــی و باهنــر الگــوی مناســبی بــرای‬ ‫نان زنجبیلی (زنجفیلی )‬ ‫نــان زنجبیلی(زنجفیلــی)‪ ،‬یکــی از شــیرینی های ســنتی گــرگان مــی باشــد کــه جایــگاه خوبــی‬ ‫در مهمانــی هــای مــردم ایــن شــهر دارد‪ .‬نــان زنجبیلــی از ارد گنــدم‪ ،‬شــکر‪ ،‬روغــن و زنجبیــل‬ ‫تهیــه مــی شــود و عمومــا از نظــر شــکل ظاهــری لــوزی اســت‪ .‬ترکیــب زنجبیــل طعــم عالــی بــه‬ ‫ایــن شــیرینی مــی دهــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مصــرف شــیرینی زنجبیلــی‪ ،‬بدلیــل زنجبیــل موجــود‬ ‫خــواص درمانــی بســیاری دارد‪.‬کــه تعــدادی از ان اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫مســئولین هســتند‬ ‫دربــاره ایــن ســریال علــی دارابــی معــاون ســابق امــور‬ ‫اســتان هــای ســازمان صداوســیما گفتــه اســت‪ :‬هفتــه‬ ‫دولــت همیشــه یــاداور دو مــرد بــزرگ در تاریــخ معاصــر‬ ‫کشــورمان اســت‪ ،‬شــهیدان رجایــی و باهنــر کــه ایــن هفتــه‬ ‫هــم بــه مناســبت ســالروز شــهادت انهــا نامگــذاری شــده‬ ‫اســت‪ .‬شــهیدان رجایــی و باهنــر دو معلــم ســاده زیســت‪ ،‬بــا‬ ‫اخــاق‪ ،‬جهــادی‪ ،‬پاکدســت و ایثارگــر‪ ،‬الگــوی مناســبی بــرای‬ ‫خدمتگــزاران و مســئولین هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه همــواره یــاداور شــده یکــی از‬ ‫شــیوه های مناســب و بــه روز بــرای شــناخت بیشــتر ایــن‬ ‫شــخصیت ها و شناســاندن انهــا بــه نســل حاضــر و صــد البتــه‬ ‫کارگــزاران و دولتمــردان امــروز‪ ،‬اســتفاده از قالــب نمایــش‬ ‫اســت خاطرنشــان کرد‪ :‬فیلم های کوتاه و بلند و ســریال هایی‬ ‫کــه همــه یــا بخشــی از زندگــی قهرمانــان واقعــی را بــه تصویــر‬ ‫بکشــد و در ایــن بیــن‪ ،‬راز ناتمــام از همیــن دســت اثــار اســت‬ ‫کــه بــا محوریــت زندگــی شــهید باهنــر در صــدا و ســیمای مرکــز‬ ‫کرمــان تولیــد می شــود ؛ ســریالی کــه تصویربــرداری را پشــت‬ ‫سرگذاشــته و بــه زودی امــاده پخــش خواهــد شــد و در تــاش‬ ‫اســت رازهــای ناگفتــه ای از زندگــی ایــن دولتمــرد بــزرگ را‬ ‫برایمــان تعریــف کنــد‪.‬‬ ‫راســتاد‪ :‬فقــط لهجــه ایــت اللــه رفســنجانی را در بــازی‬ ‫نشــان دادم‬ ‫همــان طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬رامیــن راســتاد در ایــن ســریال‬ ‫نقــش ایــت اللــه هاشــمی رفســنجانی را ایفــا مــی کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫هنرمنــد دربــاره نزدیــک شــدن بــه نقــش و باورپذیرتــر کــردن‬ ‫بــه نقــش وی‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬تــا جایــی کــه توانســتم تمــام‬ ‫ســخنرانی های اقــای رفســنجانی را دیــدم و رصــد کــردم امــا‬ ‫معمــوال دو دهــه اخــر عمــر را بیشــتر به یــاد داریــم و کســی‬ ‫دهــه‪ ۵۰‬زندگــی ایشــان را یــادش نیســت‪ .‬یکــی از جذابیت های‬ ‫قصــه ســریال ایــن بــود کــه مســتقیم وارد تاریــخ نمی شــدیم؛‬ ‫قصــه بــا زمــان حــال شــروع می شــود و در فالش بک هاســت‬ ‫کــه مبــارزات و تاثیــر روحانیــت را می بینیــم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اقای رفســنجانی از ان شــخصیت هایی اســت‬ ‫کــه خیلــی خــوب در ذهــن مخاطــب مانــده و خیلــی از افــراد‬ ‫بــا لحــن و بیــان ایشــان شــوخی می کردنــد‪ .‬مــن هــم ســعی‬ ‫کــردم در ایــن ســریال کــه ‪۳۰‬ســالگی ایشــان را می بینیــم و‬ ‫صدای شــان خیلــی خــش دار نیســت‪ ،‬فقــط لهجه شــان را در‬ ‫بــازی نشــان دهــم و خیلــی کــم ســراغ صدایــی کــه معمــوال از‬ ‫ایشــان شــنیده ایم‪ ،‬رفتــه ام‪.‬‬ ‫راســتاد دربــاره کلیــت ســریال بیــان کــرد‪ :‬مخاطــب را هیــچ‬ ‫وقــت نمی تــوان پیش بینــی کــرد امــا تــا بــه حــال ســریالی درباره‬ ‫ان مقطــع از تاریــخ تــا ایــن حــد کامــل ســاخته نشــده و معموال‬ ‫ایــن شــخصیت ها را در حاشــیه می دیدیــم‪ .‬در ایــن ســریال‬ ‫بــه ایــن شــخصیت ها کامــل پرداختــه می شــود و قصــه شــامل‬ ‫این شــخصیت ها و کشــمکش های سیاســی ان دوران اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن فکــر می کنــم مخاطــب ســریال را دوســت خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬اقــای امانــی هــم از جملــه کارگردان هــای اینــده داری‬ ‫اســت کــه بــه زودی از او بیشــتر خواهیــم شــنید‪.‬‬ ‫‪ .1‬زنجبیل باعث گرمی بدن می شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬برای سرما خوردگی و سرفه مفید است‪.‬‬ ‫‪ .3‬زنجبیل در درمان گرفتگی های عضالت هم موثر است‪.‬‬ ‫‪ .4‬برای بیماری های معده مفید می باشد‪.‬‬ ‫اگــر تاکنــون از ایــن شــیرینی هــای خوشــمزه نخــورده ایــد در ســفر بــه گــرگان ان را امتحــان‬ ‫کنیــد و همچنیــن بــه عنــوان ســوغاتی خوشــمزه گــرگان همــراه خــود ببریــد‬ ‫ســرغربیلی‪ :‬ســرغبیلی شــیرینی ســنتی دیگــر‪ ،‬مخصــوص شــهر گــرگان اســت کــه ارد‪ ،‬مایــه‬ ‫خمیــر‪ ،‬پــودر قنــد‪ ،‬شــیر و شــکر از مــواد اصلــی تهیــه ان اســت‪ .‬ســرغبیلی مــی توانــد ســوغات‬ ‫بســیار مناســبی باشــد زیرا افراد زیادی با شــکل و طعم ان اشــنا نیســتند و این امر باعث شــده‬ ‫اســت بــر جذابیــت ایــن شــیرینی می افزایــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!