روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 584 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 584

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 584

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 584

‫ شنبه‬ ‫شماره ‪80 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 13-‬اوت ‪ /15-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪584‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫مسووالن استانی ملزم به پاسخگو‬ ‫بودن به خبرنگاران هستند‬ ‫‪2‬‬ ‫حدیث نفس‏‬ ‫‪3‬‬ ‫رسانه ها نقش موثری‬ ‫در امنیت غذایی‬ ‫جامعه دارند‬ ‫‪4‬‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۸‬میلیون‬ ‫فرصت شغلی در نهضت‬ ‫ملیمسکن‬ ‫چگونه‬ ‫‪Remote Deskto‬‬ ‫را در ویندوز ‪ 11‬فعال کنیم ؟‬ ‫‪5‬‬ ‫برای ساخت مسکن تاکنون یک میلیون و چهارصد هزار واحد‬ ‫زمین اماده شده است‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه امکانــات و ظرفیت هــای دولــت در‬ ‫زمینــه اختصــاص زمیــن و تامیــن منابــع مالــی گفــت‪ :‬بــرای ســاخت مســکن‬ ‫تاکنــون حــدود یــک میلیــون و چهارصــد هــزار واحــد زمیــن امــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد مخبــر در ایین گشــایش بیســت و دومین‬ ‫نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت ســاختمان کــه در محــل دائمــی نمایشــگاه های‬ ‫بیــن المللــی تهــران برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر اینکــه ســاخت مســکن یکــی از‬ ‫مهمتریــن اقدامــات دولــت اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا در دولــت ســاخت و‬ ‫ســاز مســکن بــرای متقاضیــان خالصــه نمی شــود بلکــه محــور اصلــی ســاخت و‬ ‫ســاز همــه دســتگاه های ذیربــط‪ ،‬بخــش خصوصــی و مــردم در کشــور هســتند و‬ ‫دولــت بــه عنــوان تســهیل گر در کنــار فعــاالن بخــش مســکن قــرار دارد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه متقاضــی و زمیــن الزم بــرای ســاخت‬ ‫مســکن در ‪ ۹۰‬درصــد شــهرهای کشــور محیــا اســت‪ ،‬بــه عنــوان مهمتریــن بخــش‬ ‫ســاخت و ســاز روش هــای تامیــن مالــی را در کشــور برشــمرد و گفــت‪ :‬دولــت‬ ‫برنامه هــا و اقدامــات الزم در زمینــه روش هــای تامیــن مالــی در راســتای تحقــق‬ ‫ســاخت ‪ ۴‬میلیــون واحــد مســکونی را درنظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد‪ :‬نقــش اتــاق تعــاون و بخــش تعاونــی در تحقــق‬ ‫شــعارهای مســکن دولــت بســیار کلیــدی اســت و از بخــش تعــاون می خواهیــم‬ ‫کــه بــا بســیج همــه امکانــات و حمایــت ســایر دســتگاه ها و تشــکیل شــرکت های‬ ‫تعاونــی بــه دولــت بــرای ســاخت مســکن کمــک کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور ادامــه داد‪ :‬ســاخت مســکن و تامیــن نیازهــای‬ ‫متقاضیــان ایــن بخــش در کشــور قطعــا ً بــا کمــک و ورود مــردم شــدنی اســت و‬ ‫زمینه هــای تحقــق ایــن مهــم در دولــت ایجــاد شــده اســت تــا جایــی کــه در ده‬ ‫مــاه پــس از روی کار امــدن دولــت ســیزدهم نزدیــک بــه یــک میلیــون و چهارصــد‬ ‫هــزار واحــد زمیــن بــرای ســاخت مســکن امــاده شــده و نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی نیــز بــا کمــک مــردم و بخــش عمومــی ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫وی اســتفاده از فناوری هــای روز دنیــا و همچنیــن روش هــای نویــن تامیــن‬ ‫مالــی را دو عنصــر مهــم در تســریع ســاخت مســکن در کشــور برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫در بخــش هایــی از کشــور مشــاهده می شــود کــه یــک ســاختمان چنــد طبقــه‬ ‫در بیــش از یــک ســال ســاخته می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه فناوری هــای‬ ‫روز دنیــا بــه ســمتی پیــش مـی رود کــه یــک ســاختمان چنــد ده طبقــه در دو مــاه‬ ‫ســاخته می شــود کــه ایــن نشــان می دهــد بایــد تحولــی جــدی در زمینــه ورود‬ ‫تکنولــوژی هــای روز جهانــی بــرای ســاخت مســکن در کشــور صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫مخبــر بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت امادگــی دارد هــر گونــه روش تامیــن مالــی‬ ‫بــرای ســاخت و ســاز توســط مــردم و انبــوه ســازان را ســاماندهی کنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫روشــهای تامیــن مالــی بــرای هــر بخــش ســاخت مســکن درنظــر گرفتــه می شــود‬ ‫تــا شــاهد تحــول جــدی و ســریع در ســاخت واحدهــای مســکونی تــا پایــان دولــت‬ ‫ســیزدهم باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســکن‪ ۳۰ ،‬درصــد هزینــه ســبد خانــوار ایرانــی را شــامل‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬برداشــتن بــار هزینــه مســکن از دوش ملــت نــه بــا توصیــه‬ ‫بلکــه تنهــا بــا عرضــه مســکن حــل مــی شــود و بایــد بــه نقطــه ای از عرضــه مســکن‬ ‫برســیم کــه هزینــه مســکن در ســبد خانــوار تغییــر اساســی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور همچنیــن بــر ضــرورت صــادرات خدمــات فنــی‬ ‫مهندســی مهندســان ایرانــی بــه ویــژه شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه کشــورهای‬ ‫منطقــه تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬فعالیــت فعــاالن ســاخت و ســاز مســکن‬ ‫نبایــد تنهــا بــه جمعیــت ‪ ۸۵‬میلیــون نفــری کشــور بســنده شــود چــرا کــه در‬ ‫منطقــه ای بــا شــعاع دو هــزار کیلومتــری‪ ۶۰۰ ،‬میلیــون نفــر جمعیــت زندگــی مــی‬ ‫کننــد کــه قطعــا خدمــات فنــی مهندســی ایــران مــی توانــد پاســخگوی نیازهــای‬ ‫انــان باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت های مهندســی و دانــش بنیــان ایرانــی بایــد بــرای‬ ‫ســاخت بزرگــراه‪ ،‬پــل‪ ،‬مســکن و زیرســاخت های اساســی کشــورهای منطقــه‬ ‫هدفگــذاری کننــد چــرا کــه در ایــن صــورت بــرای صنایــع و بخــش هــای جانبــی‬ ‫هماننــد مصالــح ســاختمانی امــکان صــادرات فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫مخبــر بــا بیــان اینکــه بیــن حــدود ‪ ۷۰‬نــوع تولیــد و صنعــت و همچنیــن ‪۳۰۰‬‬ ‫شــغل مختلــف بــا صنعــت مســکن رابطــه و همبســتگی وجــود دارد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬صنعــت مســکن مــی توانــد بــه جــذب نقدینگــی‪ ،‬خلــق ثــروت‪ ،‬اشــتغالزایی‬ ‫و تقویــت ارزش پــول ملــی کمــک نمایــد و تحــرک در ایــن بخــش مــی توانــد تمــام‬ ‫شــاخص هــای کالن اقتصــادی کشــور را تحــت تاثیــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور توجــه بــه معیشــت مــردم‪ ،‬ســامت و مســکن‬ ‫را دغدغــه اصلــی و مهــم دولــت ســیزدهم برشــمرد و گفــت‪ :‬تــا اســفند ســال‬ ‫گذشــته وضعیــت معیشــتی و قیمت هــا در کشــور بــه ثبــات رســیده بــود و تــورم‬ ‫نیــز رونــد کاهشــی خــود را طــی می کــرد و ایــن در حالــی بــود کــه در ابتــدای روی‬ ‫کار امــدن دولــت ســیزدهم وضعیــت کاالهــای اساســی زیــر خــط قرمــز بــود و‬ ‫وضعیــت خزانــه کشــور در شــرایط مناســبی بــه ســر نمی بــرد کــه دولــت توانســت‬ ‫عــاوه بــر افزایــش میــزان ذخایــر کاالهــای اساســی در کشــور بــه بــاالی ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫بــه ســمت ایجــاد درامدزایــی در دولــت گام بــردارد و توانســتیم بــدون اســتقراض‬ ‫از بانــک مرکــزی کشــور را در ســال گذشــته اداره کنیــم‪.‬‬ ‫مخبــر بــا اشــاره بــه شــرایط خــاص کشــور در اوایــل ســال جــاری از جملــه‬ ‫تنش هــای بیــن المللــی و همچنیــن الــزام قانونــی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــرای ســاماندهی ارز ترجیحــی گفــت‪ :‬دولــت چــاره ای جــز اتخــاذ اقداماتــی بــرای‬ ‫از بیــن بــردن خطــرات پیــش روی کشــور نداشــت و بــا اتخــاذ رویکــرد اقتصــادی‬ ‫و الزامــات قانونــی موظــف بــه اصالحــات اقتصــادی کشــور بودیــم و خوشــبختانه‬ ‫بــا تصمیم گیــری هــای مناســب شــاخص های کالن اقتصــادی کشــور بــه ثبــات‬ ‫رســیده اســت و امیدواریــم در اینــده وضعیــت تورمــی ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه اقدامــات دولــت در حــوزه ســامت اشــاره و تاکیــد کــرد‪ :‬بــا‬ ‫طــرح جدیــد دولــت در حــوزه بیمــه و دارو‪ ،‬داروهــای خــارج از حــوزه بیمــه بــه‬ ‫ویــژه بــرای بیمــاری هــای خــاص و اقــام دارویــی گــران ســاماندهی شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور در ادامــه ایــن مراســم بــا حضــور در برخــی غرفه هــای‬ ‫ایــن نمایشــگاه کــه بــا همراهــی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و مســئوالن‬ ‫مربوطــه انجــام شــد‪ ،‬از بخــش هــای مختلــف ایــن نمایشــگاه بازدیــد کرد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬بیســت و دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت‬ ‫ســاختمان کــه بــا همــت اتــاق تعــاون ایــران در محــل دائمــی نمایشــگاه های‬ ‫بیــن المللــی تهــران و بــا حضــور پررنــگ هیات هــای تجــاری و فعــاالن صنعــت‬ ‫ســاختمان داخلــی و خارجــی برپاشــده اســت‪ ،‬ظهــر امــروز بــا حضــور معــاون اول‬ ‫رئیــس جمهــور بــه صــورت رســمی گشــایش یافــت و از بیســت و یکــم تــا بیســت و‬ ‫چهــارم مــرداد ســال جــاری میزبــان مهمانــان و بازدیــد کننــدگان از سراســر کشــور‬ ‫و منطقــه و جهــان اســت‪.‬‬ ‫دلیر مردان تنگستان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫با پول سازهای کسب و کار خانگی‬ ‫به یک درامد عالی برسید‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫ادامــه ‪ :583‬احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و کار‬ ‫خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه اندازی‬ ‫کســب و کار خانگی هســتید و قصد دارید که در منزل و خانه تان کســب درامد داشــته باشــید و از‬ ‫کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینید چگونــه خواهید توانســت بــا راه اندازی‬ ‫کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‪ -‬کسب درامد خانگی از سیستم همکاری در فروش دیجی کاال‬ ‫همانطــور کــه قبــا گفتیــم راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش یکــی از ایده هــای پولســاز و‬ ‫پردرامــد کســب و کار خانگــی اســت‪ .‬امــا بــرای راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش امــکان دارد‬ ‫برایتــان ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه قــرار اســت محصــوالت چــه کســانی را بفروشــیم؟ بــا وجــود اینکــه‬ ‫ممکن اســت شــما قصد راه اندازی این مدل کســب و کار خانگی را داشــته باشــید ‪ ،‬به شــما توصیه‬ ‫مــی شــود کــه بــرای راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش و کســب درامــد از ایــن مــدل همــکاری در‬ ‫فــروش دیجــی کاال بهــره ببریــد‪ .‬قطعــا همانطــور کــه در جریــان هســتید دیجــی کاال بعنــوان یکــی از‬ ‫بزرگتریــن فروشــگاه های اینترنتــی در ایــران اســت کــه در تــو هــر زمینـه ای محصوالتــی بــرای فــروش‬ ‫دارد‪ .‬از محصــوالت لــوازم ارایــش گرفتــه تــا لبــاس‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬محصــوالت دیجیتالــی و…‬ ‫مــی تــوان گفــت کــه ایــن فروشــگاه اینترنتــی بــه تازگــی سیســتم همــکاری در فروشــش را راه انــدازی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬یعنــی اگــر شــما قصــد کســب درامــد از ایــن مــدل را داریــد دیگر جای نگرانی نیســت! چرا‬ ‫کــه شــما مــی توانیــد بــا فــروش محصــوالت دیجــی کاال کســب درامــد کنیــد‪ .‬امــا در اینجــا بــاز ممکــن‬ ‫اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه چگونــه می توانیــم با راه اندازی سیســتم همــکاری در خانه‬ ‫کســب درامــد کنیــم؟ احتمــاال بــه ایــن فکــر خواهیــد کــرد کــه کســب درامــد از سیســتم همــکاری در‬ ‫فــروش دیجــی کاال ممکــن اســت کار بســیار پیچیــده و زمان گیــری باشــد‪ .‬در صورتــی کــه به هیچ وجه‬ ‫ان گونــه کــه فکــر می کنیــد نیســت! شــما مثــل اب خــوردن در منــزل می توانیــد بــا فــروش محصــوالت‬ ‫دیگــران کســب درامــد کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه قــدم بــه قــدم بــا کســب درامــد از سیســتم همــکاری در‬ ‫فــروش دیجــی کاال اشــنا شویدســعی کرده ایــم ایــن موضــوع را بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه به شــما‬ ‫امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫‪ -1‬نخســتین قــدم ثبــت نــام در دیجــی کاال اســت بــرای ثبــت نــام در بخــش سیســتم همــکاری در‬ ‫فــروش دیجــی کاال وارد ایــن لینــک بشــوید ‪ ./https://affiliate.digikala.com‬شــما با هر شــرایطی‬ ‫قادریــد در ایــن سیســتم در کمتــر از چنــد دقیقــه ثبــت نــام کنیــد‪ .‬پــس از ایــن کــه احــراز هویت شــدید‬ ‫و اکانتتــان تاییــد شــد تقریبــا ًکار تمــام شــده اســت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بعــد از اینکــه در سیســتم همــکاری در فــروش دیجــی کاال ثبــت نــام کردیــد و حســابتان تاییــد شــد‬ ‫نوبــت بــه فــروش محصــوالت دیجــی کاال می رســد‪ .‬راه و روش هــای بســیاری برای فــروش محصوالت‬ ‫دیجــی کاال وجــود دارد‪ .‬بــرای اینکــه بتوانیــد از دیجــی کاال کســب درامــد کنیــد بایــد محصــوالت ان را‬ ‫بــا توجــه بــه لینــک اختصاصــی کــه در اختیــار شــما قــرار می گیــرد را بفروشــید‪ .‬حــال اگــر کســی کــه از‬ ‫طریــق لینــک اختصاصــی کــه دیجــی کاال در اختیــار شــما قــرار داده اســت محصولــی را خریــداری کنــد‬ ‫شــما پورســانت خــود را دریافــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بــرای فــروش محصــوالت دیجــی کاال راه و روش هــای بســیار زیــادی وجــود دارد‪ .‬در صورتــی کــه‬ ‫هیــچ گونــه ســرمایه ای بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی نداریــد توصیــه می کنیــم کــه بــرای فروش‬ ‫محصــوالت دیجــی کاال یــک ســایت معمولــی راه انــدازی کنید‪ .‬همانطــور که در مطالب قبل گفتیم در‬ ‫صورتیکــه بخواهیــد یــک وبســایت کامــا حرفـه ای راه انــدازی کنیــد اصــا نیــازی نیســت که علــم برنامه‬ ‫نویســی و کــد نویســی را یــاد بگیریــد‪ .‬شــما مثــل اب خــوردن در کمتــر از یــک ســاعت می توانیــد یــک‬ ‫وب ســایت کامــا ًحرفـه ای بــا تمــام امکانــات راه انــدازی کنیــد و محصــوالت دیجــی کاال را بفروشــید‪.‬‬ ‫‪ .4‬بنابرایــن اگــر می خواهیــد از طریــق سیســتم همــکاری در فــروش اینگونــه فروشــگاه های اینترنتی‬ ‫کســب درامــد کنیــد شــما نیــاز بــه یــک فروشــگاه اینترنتــی شــخصی داریــد‪ .‬لــذا پیشــنهاد می شــود کــه‬ ‫هم اکنــون دســت بــه کار شــوید و خودتــان یــک فروشــگاه اینترنتــی بــرای خودتــان راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد با ما همچنان همراه باشید‪...‬‬ ‫‪335‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز جمعه‬ ‫‪ 21‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 22‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪584‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی گرگان‬ ‫دانشگاه علوم کشاورزی‬ ‫گلستان به سمت‬ ‫بین المللی شدنحرکت‬ ‫می کند‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬حرکــت بــه ســمت بین المللــی شــدن‬ ‫اولویــت ایــن مرکــز امــوزش عالــی در جذب دانشــجویان‬ ‫غیرایرانــی اســت‬ ‫شــعبان شــتایی جویباری اظهارداشــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫ایــن دانشــگاه نزدیــک بــه چهــار هــزار دانشــجو دارد‬ ‫کــه تــاش می کنیــم در اینــده نزدیــک ‪ ۱۰‬درصــد ایــن‬ ‫دانشــجویان از کشــورهای دیگــر جــذب شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬بعــد از رســیدن بــه‬ ‫اهــداف نســل های اول تــا ســوم شــامل توســعه‬ ‫اموزشــی‪ ،‬تحقیقاتــی ‪ -‬پژوهشــی و کارافرینی‪،‬یکــی از‬ ‫بحث هــای مــورد تاکیــد ایــن دانشــگاه‪ ،‬ایجــاد دانشــگاه‬ ‫نســل چهــارم بــه عنــوان مرکــز علمــی فنــاور در کنــار‬ ‫توســعه کیفــی اســت کــه مســیر کســب ایــن هــدف از‬ ‫تقویــت بخــش دانش بنیــان می گــذرد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬چنــدی قبــل مجــوز تاســیس پردیــس‬ ‫علــم و فنــاوری ایــن دانشــگاه اخــذ شــد و بــر اســاس‬ ‫ان امادگــی حرکــت بــه ســمت برطــرف کــردن نیازهــای‬ ‫صنعــت و فنــاوری کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫شــتایی جویباری ادامــه داد‪ :‬در صــورت راه انــدازی‬ ‫پردیــس علــم و فنــاوری کشــاورزی و منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫شــرایط اســتقرار واحدهــای دانش بنیــان و فنــاور مرتبــط‬ ‫بــا حــوزه کشــاورزی و منابــع طبیعــی در ایــن مرکــز‬ ‫امــوزش عالــی فراهــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا حمایت های اســتانی و‬ ‫ملــی‪ ،‬بــرای حــل مشــکالت ایــن حــوزه و تحقــق منویات‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه شــعار ســال‪ ،‬قدم هــای‬ ‫موثــری برداشــته شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گلســتان از نظــر منابــع و ظرفیت هــای انســانی‪،‬‬ ‫نیروهــای توانمنــدی دارد امــا زیرســاخت های ایــن مرکــز‬ ‫امــوزش عالــی نیازمنــد تقویــت بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬کارهــای زیــادی در ایــن دانشــگاه شــده‬ ‫کــه اصحــاب رســانه می تواننــد بــرای ادامــه ایــن مســیر‬ ‫و ســایر اقدامــات مرتبــط بــا رشــد و توســع ه علمــی بــا مــا‬ ‫همــکاری بیشــتری انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫شــتایی جویباری ادامــه داد‪ :‬ایــن دانشــگاه بایــد‬ ‫بــرای تبدیــل بــه برنــد اســتانی‪ ،‬ملــی و بین المللــی‬ ‫مــورد حمایــت همــه جانبــه مجموعــه اســتان باشــد و‬ ‫محدودیت هــای دســت و پاگیــر نبایــد در حرکــت ایــن‬ ‫مرکــز علمــی بــه موفقــت مانعــی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬درگذشــته توافقــات داخلــی و‬ ‫بین المللــی بــا مراکــز علمــی و دانشــگاهی بــرای‬ ‫همــکاری مشــترک در بخــش رشــد و فنــاوری انجــام‬ ‫شــده امــا بــه مرحلــه اجــرا نرســید کــه در دوره جدیــد‬ ‫مدیریتــی بــه دنبــال عمــل بــه ان توافقــات هســتیم‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬ایــن دانشــگاه در بخــش تخصصــی خــود‬ ‫در بیــن دانشــگاه های جهــان اســام رتبــه اول را دارد و‬ ‫بایــد تــاش کنیــم تــا در ســطح ملــی در دیگــر حوزه هــای‬ ‫تخصصــی هــم بــه موفقیت هــای بیشــتری برســیم‪.‬‬ ‫وی بــه ایجــاد ارتبــاط بــا دســتگاه های اجرایــی مرتبــط‬ ‫و همســو بــا حــوزه تخصصــی دانشــگاه بــرای حــل‬ ‫مشــکالت گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا ایــن‬ ‫دســتگاه ها جلســاتی برگــزار شــده تــا کمیته ای مشــترک‬ ‫بــر محــور تحقیقــات‪ ،‬مطالعــات و اجــرا شــکل بگیــرد‬ ‫و پــس از ریشــه یابی مشــکالت اســتان بــرای حــل ان‬ ‫برنامه ریــزی شــود‪.‬‬ ‫واکسن تنها‬ ‫راه درامان ماندن‬ ‫در مقابل کرونا‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫رسانه های بخش خصوصی‬ ‫را بارسانه های دولتی مقایسه‬ ‫نکنید‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار ‪ -‬رســانه های بخــش خصوصــی را در‬ ‫کنــار رســانه های دارای بودجــه دولتــی یکســان نبینید چــرا که اگر اینگونه‬ ‫رســانه ها قــادر باشــند ‪ 6‬مــاه هماننــد رســانه های بخــش خصوصــی بدون‬ ‫هیچگونه بودجه ای در راســتای امر اطالع رســانی و روشــن ســازی افکار‬ ‫عمومــی فعالیــت داشــته باشــند انــگاه بیائیــد و بگوییــد کــه رســانه های‬ ‫بخــش خصوصــی هماننــد رســانه های دولتــی و یــا رســانه های دارای‬ ‫بودجــه مصــوب تولیــد محتــوی داشــته باشــند پــس رســانه های بخــش‬ ‫خصوصــی را بارســانه های دولتــی مقایســه نکنیــد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان گلستان‬ ‫مسووالن استانی‬ ‫ملزم به پاسخگو‬ ‫بودن به خبرنگاران‬ ‫هستند‬ ‫سرویس گزارش‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــرای خان ـه دار شــدن بخــش روســتایی و شــهری اصحــاب رســانه‬ ‫و خبرنــگاران‪ ،‬روزنامه نــگاران و فعــاالن رســانه ای چنانچــه از‬ ‫امکانــات و فرصت هــای دولتــی اســتفاده نکــرده باشــند‪ ،‬مشــمول‬ ‫حمایت هــای تامیــن مســکن می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد رعیــت در گفــت و گــوی‬ ‫ویــژه خبــری اظهارداشــت‪ :‬اصحــاب رســانه اگــر طــی ســال های‬ ‫گذشــته از امکانــات دولتــی اعــم از تســهیالت دولتــی و مســکن‬ ‫دولتــی اســتفاده نکــرده و یــا مالــک خصوصــی نباشــند می توانــد‬ ‫بــه واحــد مطبوعــات اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مراجعــه‬ ‫و مشــخصات خــود را اعــام کننــد تــا بــا تاکیــد اســتاندار گلســتان‬ ‫بــه صــورت ویــژه مــورد حمایت هــای خــاص قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مــردم بــا انتخابــی شایســته دولتــی را انتخــاب‬ ‫کــرده کــه اولویتــش مــردم اســت بنابرایــن شــاهد تســهیالت ویــژه‬ ‫و کــم ســودی کــه در اختیــار افــراد از جملــه خبرنــگاران بــوده کــه‬ ‫از ایــن خدمــات بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬فرصت هایــی در اســتان بــا توجــه بــه شــعار ســال‬ ‫در خصــوص اشــتغالزایی کــه مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬دولــت ســیزدهم و اســتاندار گلســتان بــوده ایجــاد‬ ‫کردنــد کــه فعــاالن رســانه ای بــه ازای یــک اشــتغال افرینی ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان تســهیالت ‪ ۱۲‬درصــد بــا یکســال تنفــس تعلــق‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه در‬ ‫بخــش تســهیالت خانگــی اســتفاده از ایــن فرصــت بــرای مشــاغل‬ ‫خانگــی کــه تــا ســال گذشــته میــزان اعتبــار ان ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان‬ ‫بــوده تــا ســقف ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان بــرای هــر فعــال رســانه ای‬ ‫در حــال افزایــش می باشــد کــه البتــه نیــاز بــه زمــان داشــته تــا‬ ‫مصوبــات ان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬بــه لطــف امکانــات و‬ ‫نــرم افزارهــای روز کــه در اختیــار افــراد اســت و بــه یقیــن با شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا کــه ســرعت اســتفاده از امکانــات الکترونیکــی و‬ ‫اینترنتــی بیــش از گذشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬اصحــاب رســانه بــا مراجعــه بــه ســایت اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی گلســتان و میزخدمتی که در انجاســت‬ ‫می تواننــد مجوزهــای مرتبــط بــا حــوزه رســانه و کارت خبرنــگاری‬ ‫احساسامنیت‬ ‫را در جامعه رسانه ها‬ ‫تقویتمی کنند‬ ‫درخواســت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه هدیــه اینترنــت بــه خبرنــگاران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫وزارت ارتباطــات فرصــت ویــژه ای بــرای حمایــت از خبرنــگاران و‬ ‫فعــاالن رســانه ای شناســایی شــده بــا ثبــت مشــخصات در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده و اینترنــت بــا پهنــای بهتــر و متناســب بــا ایــن ایــام‬ ‫بــه خبرنــگاران تعلــق خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬اســتان گلســتان حــدود ‪ ۱۷۰‬مجــوز‬ ‫رســانه ای دارد کــه نیمــی از ان مکتــوب و نیمــی دیگــر الکترونیــک‬ ‫اســت کــه در راســتای فعالیت هــای رســانه ای و اگاهی بخشــی بــه‬ ‫جامعــه را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬قانــون مطبوعــات‬ ‫تکلیــف حمایــت از اصحــاب رســانه را مشــخص کــرده کــه بخشــی‬ ‫از اعتمــاد و ضریــب اطمینــان شــغلی ارتبــاط بــا صاحبــان امتیــاز‬ ‫و مدیــران مســوول نشــریات داشــته کــه براســاس قانــون بایــد‬ ‫امنیــت شــغلی بــا بیمــه فعــاالن رســانه ای و خبرنــگاران خــود را‬ ‫تامیــن و ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬دولت هــا در نظــام جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫ســرانه حمایتــی خوبــی را در بخــش بیمــه اصحــاب رســانه‬ ‫پیش بینــی کــرده کــه تــا ســقف پنــج نفــر از خبرنــگاران هــر رســانه‬ ‫را بــه صــورت ســرانه ویــژه حمایــت می شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬رســانه ها بــه عنــوان یــک بخــش خصوصــی‬ ‫فعــال دارای مجــوز رســمی هســتند و براســاس قوانیــن و‬ ‫مقــررات بــه فعالیــت می پردازنــد کــه یکــی از قوانیــن مرتبــط‬ ‫امنیــت شــغلی بــوده کــه قانونگــذار پیش بینــی کــرده بحــث بیمــه‬ ‫خبرنــگاران اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬وزارت ارشــاد‬ ‫و بــه ویــژه دولــت ســیزدهم بــا شــعار حمایــت از مــردم و فعــاالن در‬ ‫ایــن بخــش بــه یقیــن بی تفــاوت نبــوده کــه نمونـه اش جــدا از مــوارد‬ ‫حمایتــی و بیم ـه ای کــه رســانه ها انجــام می دهنــد بخــش صنــدوق‬ ‫حمایــت از روزنامه نــگاران‪ ،‬هنرمنــدان و نویســندگان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬گلســتان بــه‬ ‫عنــوان یکــی از اســتان هــای محــور در احصــا اهــم نظــام مســائل‬ ‫کشــور در حــوزه مطبوعــات و رســانه ها بــوده کــه ‪ ۱۸‬موضــوع‬ ‫مهــم در نظــام مســائل رســانه های کشــور شناســایی کــرده و بــه‬ ‫عنــوان نماینــده کشــور توســط مدیــران کل کشــور ایــن مســائل را‬ ‫مســتقیم بــه ســمع و نظــر وزیــر رســانده اســت‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬یکــی از مــوارد ‪ ۱۸‬گانــه عضویــت خبرنــگاران و‬ ‫روزنامــه نــگاران در صنــدوق هنــر بــوده کــه تســهیل شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در زمــان حاضــر در ســامانه رســانه معاونــت‬ ‫مطبوعاتــی ورود‪ ،‬بررســی‪ ،‬نظــر و تاییــد کــرده و هیــچ اســتانی‬ ‫دخیــل نبــوده و نظــر نمی دهــد کــه پیشــنهاد بــه وزیــر شــد تــا‬ ‫ایــن مــورد بــه اســتان ها واگــذار شــود چــرا کــه اســتان ها‬ ‫نســبت بــه ارتبــاط و شــناخت بهتــر فعــاالن رســانه ای دقیق تــر‬ ‫و موشــکافانه تر هســتند و ســرعت بــه کار خواهنــد بخشــید‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬خانــه مطبوعــات اســتان گلســتان ‪ ۲۱۰‬نفــر عضــو‬ ‫داشــته کــه حــدود ‪ ۹۰‬نفــر از ایــن اعضــا دارای بیمــه از ســوی‬ ‫صاحبــان دارای مجــوز و یــا صنــدوق هنــر هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬تــا زمانــی کــه امــوزش‬ ‫مناســب اصحــاب رســانه نباشــد بی شــک بهــره وری خوبــی‬ ‫نخواهیــم داشــت کــه پیــرو ایــن موضــوع بــه صــورت ویــژه اولویــت‬ ‫در حــوزه امــوزش حرفـه ای و تخصصــی اصحــاب رســانه اســت کــه‬ ‫چهــار دوره حرف ـه ای کارگاهــی و عملیاتــی بــا تدریــس اســتادان‬ ‫مطــرح کشــوری بــرای خبرنــگاران شــرق اســتان در گنبــدکاووس‬ ‫در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬نــگاه فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‬ ‫تخصصــی شــدن حوزه هــای خبرنــگاران و فعــاالن رســانه ای از‬ ‫قبیــل فرهنگــی و هنــری‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و اقتصــاد اســت‬ ‫کــه خبرنــگاران بــا توجــه بــه عالقــه خــود و نیازهــای احصــا شــده‬ ‫رســانه بایدحــوزه اش را انتخــاب کننــد کــه در ایــن خصــوص‬ ‫حمایت هــای ویــژه ای در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان مســووالن اســتان را ملــزم بــه پاســخگویی بــه‬ ‫خبرنــگاران کــرده اســت‬ ‫وی بــا تاکیــد بــه جوابگویــی مســووالن دربرابــر ســواالت‬ ‫خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬مســووالن بایــد بــه رســمیت فعــاالن‬ ‫رســانه ای را بشناســند و بعــد ان ارتباطــات دوســویه مدیــران‪،‬‬ ‫مســووالن و رســانه ها تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گلســتان بــه عنــوان اولیــن اســتان مطــرح کننــده‬ ‫صــدور کارت خبرنــگاری بــه صــورت رســمی بــود کــه فعــاالن‬ ‫رســانه ای بــا مراجعــه بــه ســایت و تکمیــل مشــخصات خــود بــه‬ ‫صــورت غیرحضــوری نســبت بــه کارت خبرنــگاری رســمی اداره‬ ‫کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اقــدام کننــد کــه ایــن موضــوع‬ ‫مقدمــه ای بــرای ارتبــاط مســتقیم‪ ،‬ازادانــه و مطمئن تــر بــا‬ ‫مدیــران‪ ،‬مســووالن‪ ،‬نهادهــا و دســتگاه های اجرایــی اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان گفت‪ :‬رســانه ها‬ ‫بــا ایــن کارت هــا و هویــت بخشــی رســمی بــه صــورت مســتحکم تر‪،‬‬ ‫بــا صالبت تــر و اقتــدار بیشــتر می تواننــد مطالبــه‪ ،‬خواســته و‬ ‫پرســش های خــود را از مدیــران و مســووالن پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬اســتاندار گلســتان مدیــران و روابــط عمومی هــای‬ ‫دســتگاه ها را ملــزم دانســته بــا خبرنــگاران دارای کارت هویتــی‬ ‫رســمی تعامــل داشــته باشــند و ازادانــه بــه صــورت دقیــق و‬ ‫کامــل ایــن ارتبــاط رســانه ای را بــرای پاســخگویی بــه پرسـش های‬ ‫مردمــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬قانــون دسترســی ازاد بــه اطالعــات دقیقــا‬ ‫مشــخص کــرده هیــچ مدیــر و مســئولی اجــازه کتمــان اطالعــات‬ ‫و داده هــا را نداشــته و بایــد در اختیــار پرسشــگران و رســانه ها‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬اســتاندار گلســتان مدیــران و مســووالن را ملــزم دانســته‬ ‫تــا خدمــات‪ ،‬داده هــا و اطالعــات را صحیــح و ســریع در اختیــار‬ ‫رســانه ها قــرار دهنــد و اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی هــم‬ ‫حامــی خبرنــگاران خواهــد بــود‬ ‫وی گفــت‪ ۲۰ :‬مردادمــاه بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی در نظــر داشــتیم مراســم بــزرگ و متمرکــزی بــرای‬ ‫خبرنــگاران اســتان داشــته باشــیم ولــی بــه دلیــل ســفر ریاســت‬ ‫جمهــوری بــه اســتان کرمــان و ضــرورت همراهــی وزیــر بــا ایشــان‪،‬‬ ‫ایــن برنامــه بــه هفتــه اینــده ‪ ۲۸‬مردادمــاه موکــول شــد‪.‬‬ ‫رعیــت در پایــان گفــت‪ :‬در ارتقــای دانــش و اگاهی رســانی بــه‬ ‫مــردم خبرنــگاران و فعــاالن رســانه ای بــا پویایــی تــاش کــرده‬ ‫و بــرای شــکوفا شــدن جامعــه شــبانه روز و لحظــه بــه لحظــه در‬ ‫کوشــش هســتند‪.‬‬ ‫رسانه های بخش خصوصی را بارسانه های دولتی مقایسه نکنید‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار ‪ -‬رســانه های بخــش خصوصــی‬ ‫را در کنــار رســانه های دارای بودجــه دولتــی یکســان نبینیــد چــرا کــه‬ ‫اگــر اینگونــه رســانه ها قــادر باشــند ‪ 6‬مــاه همانند رســانه های بخش‬ ‫خصوصــی بــدون هیچگونــه بودجه ای در راســتای امر اطالع رســانی‬ ‫و روشــن ســازی افکار عمومی فعالیت داشــته باشــند انگاه بیائید‬ ‫و بگوییــد کــه رســانه های بخــش خصوصــی هماننــد رســانه های‬ ‫دولتــی و یــا رســانه های دارای بودجــه مصــوب تولیــد محتوی داشــته‬ ‫باشــند پــس رســانه های بخــش خصوصــی را بارســانه های دولتــی‬ ‫مقایســه نکنید‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل دو بــازار کســب و کار ‪ -‬رســانه های هــر اســتان‬ ‫قاعدتــا مطبوعــات بومــی ان اســتان هســتند نــه ‪ ...‬خبرگزاریهــا و‬ ‫مطبوعــات سراســری اساســا ًدر جایــگاه دوم مطبوعــات هــر اســتان‬ ‫قــرار دارنــد و ایــن را بایــد مدیــران دســتگاه های اجرایــی رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل ســوم بــازار کســب و کار‪ -‬مدیــران دســتگاه های‬ ‫اجرایــی توجــه داشــته باشــند کــه رســانه های هــر اســتان مرجــع‬ ‫اصلــی انتقــال و اطــاع رســانی اخبــار را دارند نه پیچ ها و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بنابرایــن همــواره ســعی کنند برای انتشــار اخبار و مطالب‬ ‫خود به دنبال اطالع رســانی ان از طریق رســانه های شناســنامه دار‬ ‫باشــند تــا ‪....‬‬ ‫معــاون هماهنگ کننــده فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا تاکیــد‬ ‫بــر تــاش ایــن نهــاد بــرای تامیــن امنیــت گفــت‪ :‬احســاس امنیــت‬ ‫جامعــه بــا توجــه بیشــتر رســانه ها بــه انعــکاس خبرهــای صحیــح‬ ‫انتظامــی‪ ،‬را مــورد تقویــت قــرار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ منصــور ایــزدی اظهارداشــت‪ :‬احســاس امنیــت در جامعــه هر‬ ‫چــه رســالت خبرنــگاران بــه خوبــی انجــام شــود‪ ،‬افزایــش خواهــد یافت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬در تامیــن امنیــت پایــدار پلیــس‬ ‫مســوولیت خطیــری برعهــده دارد و در ایــن مســیر از حمایــت‬ ‫رســانه ها و خبرنــگاران در کنــار خــود اســتقبال می کنــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنــگ کننــده فرمانــده انتظامــی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫در شــرایطی کــه دشــمن تــاش می کنــد ناکارامــدی مدیــران و‬ ‫مســووالن را بــه جامعــه القــا کنــد‪ ،‬جلــب اعتمــاد عمومــی بــا کمــک‬ ‫رســانه ها رضایتمنــدی عمومــی را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنــگ کننــده فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬پــس‬ ‫از جنگ هــای نظامــی و اقتصــادی‪ ،‬دشــمن بــه ســمت جنــگ نــرم‬ ‫گرایــش پیــدا کــرده کــه در ایــن شــرایط الزم اســت رســانه ها بــه‬ ‫خوبــی مطالــب را منتشــر و بازنشــر کننــد تــا دشــمن نتوانــد بــه‬ ‫اهــداف و برنامه هایــش برســد‪.‬‬ ‫ایــزدی ادامــه داد‪ :‬دشــمنان در حــال ضربــه زدن بــه ارزش هــای‬ ‫انقــاب اســت کــه اقــدام بــه موقــع بــرای معرفــی چهــره واقعــی از‬ ‫نیروهــای انقالبــی بــا کمــک رســانه ها‪ ،‬دشــمن را در رســیدن بــه‬ ‫ایــن اهــداف شــوم نــاکام خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنــگ کننــده نیــروی انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬خبــر‬ ‫و اطالع رســانی از مشــاغل دشــوار اســت و خبرنــگاران از تهیــه تــا‬ ‫تولیــد و توزیــع اخبــار‪ ،‬مســوولیت ســنگینی برعهــده دارنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫بیشتر ارد مورد نیاز را خشکه پذی های خراسان شمالی خارج از شبکه تامین می کنند‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســهم اختصــاص یافتــه بــه صنــف و صنعــت اســتان بــه طــور کامــل جــذب نشــده اســت‬ ‫بنابرایــن احتمــال مــی رود کــه بیشــتر ارد یارانــه ای بــه خشــکه پــزی هــا فروختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ســید جــال موســوی اظهــار داشــت‪ ۱۱۲ :‬واحــد صنــف و صنعــت در زمینــه تولیــد شــیر مــال پــز‪ ،‬خشــکه پــزی‪ ،‬فانتــزی‪ ،‬نــان هــای حجیــم و نیمــه‬ ‫حجیــم مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه ارد ســهمیه خــود را از طریــق ســامانه ســیما خریــداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 22‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪584‬‬ ‫سرویس امورش‪ -‬جاوید فرجام نیا‬ ‫توصیه های مهم برای اینکه‬ ‫زودتر استخدامتان کنند‬ ‫فساد‬ ‫وقتــی مســئول بلنــد پایــه ای در یــک کشــورصرفا بــه‬ ‫خاطــر اســتفاده خصوصــی از تلفــن محــل کار ناگزیــر بــه‬ ‫اســتعفا می شــود بایــد دیــد در‏چنیــن جامعــه ای چــه‬ ‫اخبــاری در صــدر قــرار دارد کــه اجــازه رشــد بــه فســاد‬ ‫داده نمی شــود ؟ ‏‬ ‫حدیث نفس‏‬ ‫مقاله‪ -‬محمد عسلی‬ ‫ایــا ایــن خبــر اســت کــه مــرا بــه ســوی خــود می خوانــد یا کســانی‬ ‫مــرا بــه ســمت خبــر هــل می دهنــد ؟ تاکنــون در ژرفــای خبــری‬ ‫غــرق شــده ای‏کــه تــو را بــا خــود بــه اعمــاق بکشــاند ؟ خبــری‬ ‫بی ســاحل بــا گرداب هــای دهــان گشــوده در نیمه شــبی ظلمانی‬ ‫و صاعقــه ای کــه بــرای یــک‏لحظــه فضــا را روشــن می کنــد و‬ ‫بــاز هــم تــو می مانــی و تختــه پــاره ای بازیچــه ی دســت امــواج‬ ‫واژه هــای تهــی شــده از معنــا ! در چنیــن‏شــرایط وانفســایی‬ ‫ایــن پرســش جوانــه می زنــد کــه وظایــف مــرا بــه عنــوان خبرنــگار‬ ‫چــه کســانی تعریــف می کننــد ؟ مــن چــه نســبتی بــا خبــر‏دارم و‬ ‫ایــن خویشــاوندی بــه کجــا بازمیگــردد ؟‬ ‫پاســخ بالبداهــه بــه چنیــن پرسشــی بســیار دشــوار اســت ؛ چــرا‬ ‫کــه خبرنــگاران در مــواردی‏نقــش ثبــت کننــده ی یــک رویــداد‬ ‫را ایفــا می کننــد بی انکــه نــگاه خــود را در ان دخالــت دهنــد‬ ‫وعینکــی بــر چشــم داشــته باشــند و در جایــی دیگــر ‏صرفــا‬ ‫دیــدگاه مســئولین پیرامــون یــک رویــداد را بازتــاب می دهنــد ‪.‬‬ ‫جایــی دیگــر بــا وصلــه کــردن مقدمــه ای از جنــس نــگاه خــود در‬ ‫پیشــانی‏خبــر نقــش یــک تابلــو راهنمــا را بــرای مخاطــب ایفــا‬ ‫می کننــد ‪ .‬گاهــی یــک خبرنــگار بــا اشــاره بــه پیشــینه ی موضــوع‬ ‫خبــر تــاش می کنــد‏نگاهــی پازلــی و جورچینانــه بــه ان داشــته‬ ‫باشــد ‪ .‬حتــی در مــواردی کــه خبرنــگاران از کنــار یــک رویــداد‬ ‫بــی اعتنــا می گذرنــد بــی اهمیــت‏بــودن ان را بازتــاب می دهنــد‬ ‫یعنــی همــان بهتــر کــه کســی ندانــد !‏‬ ‫مــا در طــول شــبانه روز شــاهد رویدادهــای فراوانــی هســتیم‬ ‫کــه یــک خبرنــگار در خــوش بینانــه تریــن حالــت بــا توجــه بــه‬ ‫محدودیــت فضــا و‏همچنیــن کمبــود وقــت بــا نگاهــی گزینشــی‬ ‫بــه ســراغ انهــا مــی رود تــا خبــر جایگاهــی فراخــور اهمیــت خــود‬ ‫داشــته باشــد ‪ .‬موضوعــی کــه‏منجــر بــه شــکل گیــری شــخصیت‬ ‫خبرنــگار و هویــت رســانه ها می شــود ‪.‬‏‬ ‫در حــال حاضــر مــردم بــه منابــع گوناگونــی بــرای کســب خبــر‬ ‫دسترســی دارنــد بــه همیــن دلیــل ارزیابــی کمــی و کیفــی‬ ‫خبرهــای بازتــاب داده‏شــده در یــک رســانه بــه انهــا می فهمانــد‬ ‫کــه فــان رســانه بــرای چــه رویــدادی اهمیــت قائــل اســت و از‬ ‫کنــار چــه رویــدادی بــی اعتنــا عبــور‏می کنــد ‪.‬‏‬ ‫گاهــی بزرگنمایــی یــک خبــر جهانــی و منطقــه ای منجــر بــه‬ ‫ســایه نشــینی اخبــار مهــم داخلــی می شــود در حالــی کــه خبــر‬ ‫داخلــی تاثیــر قابــل‏مالحظــه ای روی بــازار و بــورس و صــادرات‬ ‫و واردات گذاشــته اســت ‪.‬‏‬ ‫گاهــی مناســبت های ثابــت ســالیانه ‪ ،‬اخبــار مهــم داخلــی و‬ ‫خارجــی را می بلعنــد و بــه محــاق می برنــد ‪.‬‏‬ ‫حتمــا تاکنــون شــنیده ایــد کــه می گوینــد بگــو بــا چــه کســانی‬ ‫همنشــین هســتی تــا بگویــم کیســتی ! در مــورد یــک رســانه‬ ‫هــم چنیــن فرمولــی ‏کاربــرد دارد یعنــی می تــوان گفــت هــر‬ ‫رســانه ای را بــا توجــه بــه حساســیتی کــه نســبت بــه برخــی اخبــار‬ ‫دارد می تــوان مــورد قضــاوت قــرار‏داد و شناســنامه ای برایــش‬ ‫ترتیــب داد !‏‬ ‫تصــور کنیــد در یــک مقطــع زمانــی اعــام می شــود کــه فــان‬ ‫دریاچــه خشــکید و یــا بــه دلیــل احــداث غیــر اصولــی ســد در‬ ‫فــان منطقــه بــه‏میــزان شــوری اب رودخانه هــا افــزوده شــد‬ ‫‪ .‬مــردم حــق دارنــد بپرســند کــه در زمــان طراحــی ســد ‪ ،‬چــرا‬ ‫زمینــه ای بــرای اظهــار نظــر ‏کارشناســان در رســانه ها فراهــم‬ ‫نگردیــده اســت ؟‏‬ ‫اگــر فــردی بــا حوصلــه ‪ ،‬مبــادرت بــه تهیــه کتابــی موضوعــی‬ ‫پیرامــون امــار اخبــار گوناگــون طــی چنــد ده ســال اخیــر کنــد ‪،‬‬ ‫خواننــدگان چنیــن‏کتابــی پــس از ارزیابــی امارهــا و مقایســه ی‬ ‫انهــا دچــار شــگفتی خواهنــد شــد چــرا کــه در برخــی مــوارد‬ ‫کمتریــن دســتاوردها مربــوط بــه‏اخبــاری اســت کــه بســامد و‬ ‫فراوانــی باالیــی داشــته انــد و برعکــس بــه مــواردی برمی خوریــم‬ ‫کــه برخــی از موضوعاتــی کــه در رســانه ها ‪،‬‏خصوصــا رســانه های‬ ‫رســمی مورد بی اعتنایــی قــرار گرفتــه انــد اهمیتــی حیاتــی داشــته‬ ‫اســت ‪ .‬گاهــی خبــر خودکفایــی در تولیــد گنــدم و‏احــداث یــک‬ ‫ســد غیراســتاندارد بــه انــدازه ای همــه را بــه خــود مشــغول‬ ‫می کنــد کــه هیــچ کــس بــه فرونشســت اب هــا و شــوری‬ ‫رودخانه هــا کــه ‏نتیجــه ی غوغاســاالری هایی از ایــن دســت‬ ‫اســت نمی اندیشــد !‏‬ ‫وقتــی بــه جمــع خبرنــگاران می رویــم می بینیــم کــه اکثریــت‬ ‫انهــا افــرادی روشــن و دغدغــه منــد هســتند ولــی ســمت گیــری‬ ‫اخبــاری کــه انهــا ‏بازتــاب داده انــد بــا روحیاتشــان تناســبی‬ ‫نداشــته و بــا صراحــت هــم می گوینــد کــه چنیــن خبرهایــی را‬ ‫در حالتــی کــه اســیر روزمــره گــی بــوده‏انــد بازتــاب داده انــد ‪.‬‏‬ ‫مــا بایــد بــاور کنیــم کــه موضــوع اخبــار و کــم و کیــف انهــا ‪،‬‬ ‫جهــت دهنــده هســتند ‪ .‬خبــر درســت کــردن کیــک یــک تنــی و‬ ‫اش ‪ 50‬تنــی نبایــد بــه‏خبــر اول و دوم رســانه ها تبدیــل شــود‬ ‫ولــی خبــر احــداث درمانگاهــی کوچــک در منطقــه ای محــروم‬ ‫توســط یــک فــردی نیکوکاربــه محــاق‏بــرود‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن کــه‬ ‫ارزش گــذاری رفتارهــا بــا اســتفاده از مهندســی اخبــار جایگاهــی‬ ‫ویــژه ای در جوامــع توســعه یافتــه دارد بایــد از‏خــود بپرســیم‬ ‫نگاه حرفه ای رسانه ها‪ ،‬بیان‬ ‫خدمات نظام از زبان مردم است‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان گفــت‪ :‬اینکــه رســانه ها بخواهنــد گزارش هــا را از نــگاه مــردم ارائــه‬ ‫کننــد‪ ،‬نگاهــی جدیــد و حرفـه ای اســت و ایــن موضــوع دلگرمــی مــردم را در پــی خواهــد شــد کــه دولــت و‬ ‫نظــام در حــال ارائــه خدمــت بــه انــان هســتند‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی اظهارداشــت‪ :‬بــا هماهنگی هــای صــورت گرفتــه در نظــر داریــم تــا در برخــی نقــاط‬ ‫کــه تنهــا یــک اپراتــور دارای دکل ارتباطــی اســت‪ ،‬اپراتورهــای دیگــر بــا نصــب تجهیــزات فنــی بــر روی‬ ‫همــان دکل موجــود بــه مــردم ارائــه خدمــت نماینــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬وظیفــه و مســوولیت رســانه ها رفــع افــکار ســوء اســتفاده شــونده توســط‬ ‫رســانه ای معانــد اســت‪ ،‬چــرا کــه شــرکت مخابــرات خدمــات بســیاری انجــام داده کــه بــه خوبــی‬ ‫اطالع رســانی نشــده و مــردم از ایــن خدمــات اگاهــی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان ســاخت‪ :‬قطعا ًبر کســی اهمیت خبر و رســانه و مســوولیت خبرنگاران پوشــیده نیست‬ ‫و ایــن نقــش در دســتگاه ها بــه ویژه دســتگاه های خدمت رســان بیشــتر نمــود دارد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان گفــت‪ :‬همه خبرهــا و گزارش ها در رســانه ها و حتی نقد و انتقادهای‬ ‫انعــکاس اخبــاری کــه هیــچ پیونــدی بــا نیــاز اساســی جامعــه‬ ‫نــدارد چــه دردی را دوا می کنــد ؟‏‬ ‫وقتــی مســئول بلنــد پایــه ای در یــک کشــورصرفا بــه خاطــر‬ ‫اســتفاده خصوصــی از تلفــن محــل کار ناگزیــر بــه اســتعفا‬ ‫می شــود بایــد دیــد در‏چنیــن جامعــه ای چــه اخبــاری در صــدر‬ ‫قــرار دارد کــه اجــازه رشــد بــه فســاد داده نمی شــود ؟‏‬ ‫در برخــی جوامــع یــک خبرنــگار در حالــی کــه حقوقــی مکفــی‬ ‫می گیــرد امــا در طــول یــک مــاه تنهــا یــک مصاحبــه و یــا یــک‬ ‫گــزارش تهیــه ‏می کنــد البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بــرای تهیــه‬ ‫همیــن یــک مصاحبــه صدهــا کتــاب و مطلــب مطالعــه می کنــد‬ ‫و بــه منابــع گوناگــون مراجعــه می کنــد‏تــا بــر اســاس امــار و‬ ‫ســند حــرف بزنــد‪ .‬ولــی در همیــن شــهر شــیراز خبرنگارانــی‬ ‫هســتند کــه روزانــه چندیــن افیــش دارنــد و جلســات زیــادی را‬ ‫‏پوشــش می دهنــد و چــون ناگزیــر از اداره ای بــه اداره ی دیگــر‬ ‫می رونــد قــادر بــه تشــکیل پرونــده بــرای برخــی از موضوعــات‬ ‫مهــم خبــری‏کــه نیازمــد پیگیــری اســت نیســتند و بــه امــار ریــز‬ ‫و درشــت هــم دسترســی چندانــی ندارنــد ‪ .‬چنیــن خبرنگارانــی‬ ‫زمانــی متوجــه برخــی از‏رویدادهــای تلــخ می شــوند کــه دیگــر کار‬ ‫از پیشــگیری و امــوزش و تخصیــص بودجــه گذشــته و فاجعــه‬ ‫رخ داده اســت‪ .‬‏‬ ‫مــا گاهــی اصطالحاتــی بــه کار می بریــم کــه مفهــوم ان را بــه‬ ‫درســتی درک نمی کنیــم مثــا می گوییــم خبرنــگار چشــم بینــای‬ ‫مــردم اســت ‪ .‬ایــا‏نبایــد از خبرنــگاری کــه ایــن وظیفــه خطیــر را‬ ‫بــر دوش او گذاشــته ایــم بپرســیم تــو بــرای فهــم و درک و بازتــاب‬ ‫انچــه در جامعــه می گــذرد‏چــه مشــکلی داری ؟ خبرنــگاری را‬ ‫ســراغ دارم کــه بیــش از ربــع قــرن فعالیــت می کنــد و تاکنــون‬ ‫چندیــن جایــزه بیــن المللــی در بخــش‏کاریکاتــور نصیــب خــود‬ ‫کــرده امــا دیــروز پــس از مراجعــه بــه ســایت متوجــه شــد کــه‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه فعالیــت او بــه اداره مخابــرات‏داده نشــده‬ ‫تــا بتوانــد بســته اینترنتــی رایــگان بــه او بدهــد و او بــه شــوخی‬ ‫می گفــت مــن اگــر ظــرف ایــن مــدت چوپانــی هــم کــرده بــودم در‬ ‫‏دامپزشــکی پرونــده ای داشــتم ! ‏‬ ‫در شــرایط مطلــوب ‪ ،‬خبرنــگار بایــد بــه گونــه ای مــورد حمایــت‬ ‫قــرار گیــرد کــه تنهــا دغدغــه اش کشــف حقیقــت بــا بررســی‬ ‫جــزء بــه جــزء‏واقعیت هــا باشــد نــه ایــن کــه خــودش بــا هــزاران‬ ‫مشــکل دســت و پنجــه نــرم کنــد و ناگزیــر بــه پوشــش اخبــار‬ ‫چندیــن اداره و ســازمان و نهــاد ‏هــم باشــد و بــه دلیــل قــرار‬ ‫گرفتــن در موضــع منفعالنــه ‪ ،‬گــوش خــود را وقــف شــنیدن‬ ‫خــرده فرمایش هــای ایــن و ان در خصــوص نحــوه ی‏انعــکاس‬ ‫فــان عکــس و خبــر کــم اهمیــت کنــد ‪ .‬زمانــی بــود کــه برخــی‬ ‫نماینــدگان مجلــس خبرنــگاران را مجبــور بــه انعــکاس خبــر حفــر‬ ‫‏چاه هــای عمیــق بــه عنــوان عملکــرد خودشــان می کردنــد تــا برای‬ ‫دور بعــدی رای جمــع کننــد ‪ ،‬اکنــون انهــا کجــا هســتند تــا در کنــار‬ ‫دریاچــه‏خشــک شــده ی پریشــان بــه عنــوان دســتاورد اقدامــات‬ ‫نابجــای خــود عکــس بگیرنــد ؟ ‪ .‬خالصــه و مختصــر و مفیــد‬ ‫بایــد گفــت ‪ :‬ایــن کــه یــک‏اقــدام در مقطعــی مهمتریــن خبــر‬ ‫تلقــی شــود و در مقطعــی دیگــر زیانبارتریــن خبــر ‪ ،‬نشــانه ای از‬ ‫توســعه نیافتگــی اســت ‪.‬‏‬ ‫کارشناســی و ســازنده در راســتای کار بهتــر و رونــد ارائــه خدمــات بهتــر بــوده و هیــچ رســانه ای قصــد‬ ‫مچ گیــری بــدون نــگاه بــه ظرفیت هــا را نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســایر رســانه ها نیــز بایــد بــا الگوبــرداری از ایــن شــیوه همــکاری بــه کمــک دســتگاه ها‬ ‫بیاینــد و در مــردم دلگرمــی ایجــاد کننــد و برخــی مســائل چــون خــوب و به موقع و درســت بیان نمی شــود‬ ‫و برخــی رســانه ها نیــز نــکات منفــی را جلــوه می دهنــد باعــث می شــود تــا مــردم ناامیــد شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬اینکــه رســانه ها گزارش هــای خــود را بخواهنــد از نگاه مــردم انعکاس دهند‪،‬‬ ‫نــگاه جدیــد و حرفـه ای اســت و ایــن موضــوع قطعــا ًدلگرمــی مــردم در پــی خواهــد داشــت کــه دولــت و‬ ‫نظــام در حــال ارائــه خدمــت بــه ان هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان گفــت‪ :‬ایــن کار همچنیــن باعــث خواهــد شــد تــا دشــمنان دیگــر قــادر‬ ‫نباشــند نقــاط منفــی را تیتــر و ضعــف را بــه مــردم القــاء کنــد‪.‬‬ ‫گران بودن تجهیزات مانع از تجمیع همه اپراتورها در یک نقطه می شود‬ ‫شــهمرادی افــزود‪ :‬شــرکت هایی کــه ماهیتــی خصوصــی دارنــد معمــوال در جاهــا و مکان هایــی ســرمایه‬ ‫گــذاری می کننــد کــه بتواننــد در کمتریــن زمــان ممکــن بــه اصــل ســرمایه و ســود خــود برســند امــا شــرکت‬ ‫مخابــرات کــه ماهیتــی خصوصــی دارد بــه منظــور ارائــه خدمــت و ایجــاد امیــدواری در جامعــه و نشــاط و‬ ‫شــادابی بــه مــردم‪ ،‬حتــی در مناطقــی ســرمایه گذاری می کنــد کــه حتــی ممکــن اســت بازگشــت ســرمایه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۵‬ســال هــم طــول بکشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هزینه هــای بــاالی تکنولــوژی باعــث تــا خدمــات یــک اپراتــور در برخــی مناطــق ارائــه شــود و‬ ‫همیــن مســاله ســبب شــده تــا مــردم بــه علــت نداشــتن اگاهــی از مخابــرات ناراضــی باشــند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در حــوزه برخــی خدمــات‪ ،‬مــردم گمــان می کننــد اگــر اپراتــوری در بخشــی بــه سیســتم‬ ‫تلفــن همــراه انتن دهــی می کنــد و اپراتــور دیگــر انتــن نــدارد یــا سیســتم اینترنــت در خصــوص ســرعت‬ ‫دارای کاهــش یــا افزایــش اســت‪ ،‬مشــکل را از مجموعــه مخابــرات می بیننــد‪ ،‬در صورتــی کــه گــران بــودن‬ ‫تجهیــزات مانــع از تجمیــع همــه اپراتورهــا در یــک نقطــه می شــود‪.‬‬ ‫اســتخدام شــدن فرایندی پیچیده اســت‪ .‬برای اینکه کارفرماها‬ ‫و کارشناســان منابــع انســانی از بیــن صدهــا یا هــزاران متقاضی‬ ‫جویــای کار‪ ،‬شــما را انتخــاب کننــد بایــد بــه خیلــی از نکته هــا و‬ ‫ریزه کاری هــا توجــه کنیــد‪ ،‬از وضــع ســر و لبــاس گرفتــه تــا رزومه‬ ‫کاری‪ .‬اگــر جــزو کســانی هســتید کــه بــرای پیــدا کــردن شــغل‬ ‫مناســب تــاش می کننــد امــا هنــوز موفــق نشــده اند‪ ،‬خوانــدن‬ ‫ایــن ‪ ۱۵‬نکتــه می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬از بخــش جس ـت وجوی پیشــرفته ســایت های کاریابــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‬ ‫ایــن روزهــا اســتفاده از وب ســایت ها و شــبکه های کاریابــی‬ ‫مجــازی رونــق زیــادی پیــدا کرده اســت‪ .‬بســیاری از شــرکت ها‬ ‫و کارفرمایــان اگهی هــای شــغلی خــود را در ایــن بخش هــا‬ ‫منتشــر می کنند‪ .‬هرکدام از این وب ســایت ها به موتورهای‬ ‫جس ـت وجویی مجهزنــد تــا هــم کارفرمایــان بتواننــد رزومــه‬ ‫افــراد متقاضــی را جسـت وجو کننــد و هم متقاضیــان بتوانند‬ ‫فرصــت هــای شــغلی موردنظرشــان را بیابنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــرای مشــاغلی درخواســت بفرســتید کــه مناســب‬ ‫وضعیــت شــما باشــند‬ ‫فرســتادن رزومه و پرکردن فرم درخواســت برای هر شــغلی‬ ‫کــه دم دســتتان می رســد‪ ،‬ایــده خوبــی نیســت‪ .‬ایــن کار‬ ‫باعــث اتــاف وقــت و انــرژی شــما می شــود‪ .‬به دنبــال شــغلی‬ ‫باشــید که با وضعیت و توانایی های شــما همخوانی داشــته‬ ‫باشــد؛ به این ترتیــب شــانس بیشــتری خواهیــد داشــت کــه‬ ‫بــرای مصاحبــه دعــوت شــوید‪ .‬پیــش از شــروع کاریابــی‪ ،‬اول‬ ‫از خودتــان بپرســید چــه نــوع مشــاغلی مناســب شــما اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬منتظر پاسخ یک کارفرما نمانید‬ ‫اگــر بــرای شــغلی درخواســت فرســتاده اید و هنــوز خبــری‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬نیــازی نیســت تــا اعــام نتیجــه صبــر کنیــد؛‬ ‫چــون ایــن کار باعــث اتــاف وقــت می شــود و حتــی ممکــن‬ ‫اســت بــا رد درخواســت قبلــی‪ ،‬فرصت هــای جدیــدی را‬ ‫از دســت بدهیــد‪ .‬به جــای اینکــه بی انگیــزه شــوید‪ ،‬بــه‬ ‫جس ـت وجو‪ ،‬ارســال رزومــه و شــرکت در ســایر مصاحبه هــا‬ ‫ادامــه دهیــد تــا بــه نتیجــه برســید‪ .‬از قدیم گفته اند‪« :‬ســنگ‬ ‫مفــت و گنجشــک مفــت»‪.‬‬ ‫‪ .۴‬چکیده رزومه خود را بررسی کنید‬ ‫اغلــب کارفرمایــان فقــط چنــد ثانیــه صــرف نگاه کــردن بــه‬ ‫چکیــده رزومــه شــما می کننــد‪ .‬انهــا می خواهنــد بداننــد شــما‬ ‫بــه درد کارکــردن در شــرکت ایشــان می خوریــد یــا خیــر؛ پــس‬ ‫نــگارش چکیــده ای جــذاب‪ ،‬دقیــق و مختصــر کــه مناســب‬ ‫همــان کار طراحــی شــده باشــد‪ ،‬تاثیــر قابل توجهــی در‬ ‫برگزیده شــدن شــما بــرای ســایر مراحــل اســتخدام دارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬رزومه خود را بررسی و ویرایش کنید‬ ‫نه تنهــا چکیــده بلکــه خــود رزومــه هــم مهــم اســت‪ .‬رزومــه شــما‬ ‫بایــد مــدام بازبینــی و به روزرســانی شــود‪ .‬ســعی کنیــد رزومــه‬ ‫خــود را طــوری طراحــی کنیــد کــه بیشــترین همخوانــی را بــا‬ ‫مشــاغل موردنظرتــان داشــته باشــد‪ .‬اغلــب شــرکت های بــزرگ از‬ ‫نرم افزارهــای خاصــی برای غربالگری رزومه ها اســتفاده می کنند؛‬ ‫پــس هرقــدر رزومه تــان همخوانــی بیشــتری بــا شــغل مدنظرتــان‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬احتمــال انتخــاب شــما بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬نیــازی نیســت همــه تجربه هــای شــغلی خــود را در‬ ‫رزومــه وارد کنیــد!‬ ‫برخــی خیــال می کننــد هرچــه رزومــه مفصل تــری داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬بهتــر اســت؛ چــون نشــان دهنده تجربــه و دانــش‬ ‫فــراوان انهــا اســت‪ .‬ایــن تصــور غلطــی اســت‪ .‬بســیاری از‬ ‫ت ســال ها تجربــه‬ ‫کارفرمایــان به دنبــال دانســتن همــه جزئیــا ِ‬ ‫شــما نیســتند‪ .‬انهــا فقــط می خواهنــد نیــاز کاری خــود را رفــع‬ ‫کننــد‪ .‬از طرفــی‪ ،‬برخــی مشــاغل تجربــه چندانــی الزم ندارنــد‬ ‫و اتفاقــا تجربــه زیــاد کــه گاهــی نشــانه ســن بیشــتر متقاضی‬ ‫اســت‪ ،‬احتمــال دارد بــه عاملــی منفــی در اســتخدام تبدیــل‬ ‫شــود‪ .‬فقــط اطالعــات الزم و مفیــد را وارد رزومــه خــود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اطالعات غیرشغلی را هم در رزومه بنویسید‬ ‫بــرای داشــتن رزومــه ای مناســب‪ ،‬الزم نیســت فقــط بــه‬ ‫نوشــتن ســوابق کاری بســنده کنید‪ .‬شــاید مدتی بیکار شــده‬ ‫و در ایــن مــدت‪ ،‬مهارت هــای گوناگونــی اموختــه باشــید‪.‬‬ ‫می توانیــد مهارت هــا‪ ،‬نگرش هــای حرفــه ای‪ ،‬فعالیت هــای‬ ‫داوطلبانــه و… را وارد رزومه تــان کنیــد تــا شــخصیت غنــی و‬ ‫چندوجهــی خــود را بهتــر نمایــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بــه لبــاس و ســرووضع خــود درهنــگام مصاحبــه‬ ‫شــغلی توجــه کنیــد‬ ‫شــاید بگوییــد ظاهــر ادم هــا نبایــد مهــم باشــد‪ .‬قطعــا‬ ‫همین طــور اســت! امــا ایــن به معنــی بی توجــه شــدن بــه‬ ‫لبــاس و ظاهرتــان نیســت‪ .‬چند دقیقه نخســت اولیــن دیدار‬ ‫همیشــه مهــم اســت و بیشــترین تاثیــر مثبــت یــا منفــی را‬ ‫در نگــرش افــراد ایجــاد می کنــد؛ پــس الزم اســت لبــاس و‬ ‫ظاهــر شــما طــوری باشــد کــه بیشــترین تاثیــر مثبــت را در‬ ‫مصاحبه کننــدگان بــه وجــود اورد‪ .‬هــر شــغلی الزامــات‬ ‫ظاهــری خاصــی دارد‪ .‬متناســب بــا محیــط کاری لبــاس‬ ‫بپوشــید کــه قصــد ورود بــه ان را داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬در مصاحبه شغلی‪ ،‬خودتان باشید!‬ ‫جواب هــای تمرین شــده‪ ،‬لبخند هــای ســاختگی و حرف هایــی‬ ‫کــه فکــر می کنیــد باعــث جلب نظــر کارفرمــا می شــوند (به جــای‬ ‫انچــه واقعــا بــاور داریــد)‪ ،‬کارفرمــا را گمــراه می کننــد‪ .‬کارفرمایــان‬ ‫می خواهنــد بداننــد واقعــا چــه کســی را اســتخدام می کننــد‪.‬‬ ‫پنهان کــردن شــخصیت نیــز به مــدت طوالنــی غیرممکــن اســت‪.‬‬ ‫خودتــان باشــید و بــا صداقــت بــه پرس ـش ها پاســخ دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬هرگز بدگویی نکنید!‬ ‫یکــی از اشــتباه های بــزرگ کارجویــان‪ ،‬بدگویــی از شــغل‬ ‫قبلــی و رئیــس و همــکاران پیشــین اســت‪ .‬بــا ایــن کار‪،‬‬ ‫اولیــن ســوالی کــه در ذهــن مصاحبه کننــده نقــش‬ ‫می بنــدد‪ ،‬ایــن اســت کــه چنیــن فــردی اگــر از ایــن شــرکت‬ ‫بــرود‪ ،‬دربــاره مــا چــه خواهــد گفــت؟!‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 22‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 22‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪584‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان‬ ‫امام جمعه بجنورد‬ ‫مسئوالن مشکالت‬ ‫را شناسایی و برطرف کنند‬ ‫خانه دار شدن ‪ ۷‬هزار روستایی‬ ‫با اعتبارات سفر استانی دولت‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت‪ :‬درســالجاری متقاضیــان ســاخت هفــت‬ ‫هــزار خانــه روســتایی بــرای دریافــت وام مســکن در راســتای اجــرای مصوبــات اســتانی دولــت‬ ‫ســیزدهم در حــوزه بنیــاد مســکن‪ ،‬بــه بانک هــای عامــل معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر از میــان متقاضیــان معرفــی شــده‬ ‫بــه بانــک موفــق بــه عقــد قــرارداد شــدند و در در حــال حاضــر در مرحلــه دریافــت تســهیالت هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۵۰‬درصــد تســهیالت مصــوب ســفر اســتانی دولــت بــرای ســاخت خانــه روســتایی بــه‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط دهک هــای یــک تــا پنــج اختصــاص خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬در ‪ ۶۰‬درصــد روســتاها تامیــن زمیــن مــورد نیــاز ســاخت بــرای ایــن‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬مشــکالت و نیازهــای‬ ‫اســتان را مســووالن شناســایی و اولویــت را در برطــرف‬ ‫کــردن ایــن چالــش هــا قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجت االســام رضــا نــوری‬ ‫در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه مرکــز خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــه یکبــاره مشــکالت اقتصــادی‬ ‫جامعــه در شــرایط کنونــی رفــع نخواهــد شــد و حــل ایــن‬ ‫چالــش هــا نیازمنــد بــه بررســی و نیازســنجی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬از جملــه طــرح هــای کــه احداث شــد‬ ‫ورزشــگاه ‪ ۱۵‬هــزار نفــری بجنــورد بــود کــه بــه دلیــل عــدم‬ ‫توجــه بعضــی مســووالن ایــن طــرح رهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری در ادامــه بــه بیمارســتان راز‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬احــداث ایــن بیمارســتان در گذشــته‬ ‫انجــام شــد و ضــرورت دارد تــا رســییدگی بیشــتری بــه‬ ‫ایــن بیمارســتان شــود‪.‬‬ ‫وی بــه موقعیــت اســتخدامی در دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی نیــز اشــاره کــرد و یــاداور شــد‪ :‬تمامــی افــراد‬ ‫واجــد الشــرایط متقاضــی اســتخدام در ایــن دســتگاه ها‬ ‫هســتند ولــی بایــد دقــت شــود کــه افــراد بوســیله‬ ‫اشــنایی بــا مســوول و یــا مدیــری خــاص در دایــره‬ ‫اســتخدام قــرار نگیــرد چــرا کــه در اینصــورت مرتکــب‬ ‫گنــاه و معصییــت مــی شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد در ادامــه ســخنانش بــه ازادگان‬ ‫دفــاع مقــدس اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تمامــی انهــا از جــان‬ ‫و مــال خــود گذشــتند تــا ازاده بماننــد و نســبت بــه وطــن‬ ‫و ســرزمین خــود غیــرت داشــتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد از رشــادت هــای ایــن عزیــزان‬ ‫کتاب هــای بســیاری بــه تحریــر دراورد‪ ،‬چــرا کــه انهــا‬ ‫الگــو و سرمشــق اینــدگان هســتند‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه‬ ‫مصوبــات ســفر رییــس جمهــور بــه ایــن اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اکنــون ایــن مصوبــات بــه تمامــی دســتگاه هــا‬ ‫ابــاغ شــده اســت و بایــد بــرای احیــای طــرح هــای نیمــه‬ ‫تمــام تــاش کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون اعتبــارات خوبــی بــه اســتان اختصــاص‬ ‫یافتــه اســت و توســعه بــدون پیگیــری مســووالن دســت‬ ‫یافتنــی نیســت‪.‬‬ ‫حجــت الســام نــوری تصریــح کــرد‪ :‬مســووالن اگــر‬ ‫ایــن مصوبــات را جــذب کننــد بــه طــور یقین مشــکالت‬ ‫مــردم بــه حداقــل می رســد و بیکاری در جامعه ریســه‬ ‫کــن مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه بمب گــذاری هــای اخیــر بــه ویــژه روز‬ ‫عاشــورا در برخــی از کشــورهای همســایه اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬مســووالن ان کشــورها بایــد پاســخگو باشــند‬ ‫چــرا کــه امنیــت عــزاداران حســینی را تامیــن نکــرده انــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد همچنیــن رفتارهــای ناشایســت و‬ ‫بــی توجهــی بعضــی از حاکمــان و عــدم پیگیــری امنیــت‬ ‫عــزادارن امــام حســین(ع) را محکــوم کــرد و خواســتار‬ ‫پیگیــری ایــن امــر توســط مســووالن عالــی کشــور شــد‪.‬‬ ‫طالی گلستان‪ ،‬استاندارد است‬ ‫سرپرســت اســتاندارد گلســتان از بررســی مصنوعــات طــا در‬ ‫بــازار گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســید مهــدی حســینی اظهــار داشــت‪ :‬بــا هــدف ســالم ســازی‬ ‫بــازار و از بیــن بــردن احتمــال وجــود طــای تقلبــی‪ ،‬بــا عیــار‬ ‫یــا وزن پاییــن تــر از اســتاندارد و نیــز کمــک بــه حفــظ اقتصــاد‬ ‫خانواده هایــی کــه اقــدام بــه خریــد طــا می کننــد‪ ،‬از مصنوعات‬ ‫طــای موجــود در بــازار و نیــز ســکه های پارســیان نمونه بــرداری‬ ‫بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از مکاتبــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی اســتان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه برخــی ســکه هــای پارســیان پاییــن تــر از عیــار‬ ‫اســتاندارد از برخــی اســتانهای دیگــر در بازارهــای کشــور توزیــع‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اســتاندارد گلســتان اقدام به بازرســی از کارگاه های‬ ‫تولیــدی و مراکــز عرضــه طــا در ســطح اســتان نمــود‪.‬‬ ‫حســینی اظهــار داشــت‪ :‬در خــال ایــن بازرســی هــا کــه در‬ ‫قالــب تیمــی مشــترک بــا اتحادیــه طــا و جواهــر‪ ،‬ســازمان‬ ‫تعزیــرات حکومتــی و پلیــس امنیــت اقتصــادی فــا‪ .‬اســتان‬ ‫گلســتان انجــام شــد‪ ،‬از مصنوعــات طــا و نیــز ســکه هــای‬ ‫پارســیان نمونــه بــرداری و بررســی بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســینی‪ :‬از انجایــی کــه بررســی کیفیــت مســکوکات‬ ‫از جملــه ســکه بهــار ازادی‪ ،‬بــه عهــده بانــک مرکــزی مــی باشــد‪،‬‬ ‫نظــارت اســتاندارد بــر مســکوکات تنهــا شــامل ســکه هــای‬ ‫پارســیان مــی شــد‪.‬‬ ‫مدیــر پشــتیبانی امــور دام گلســتان گفــت‪ :‬اصحــاب رســانه اســتان نقــش موثــری در احســاس‬ ‫امنیــت غذایــی دارنــد و ارامــش را در جامعــه بــا اخبــار امیدبخــش خــود برقــرار می کننــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا جامــی اظهارداشــت‪ :‬رســانه ها در تامیــن امنیــت غذایــی‪ ،‬ارامــش‪ ،‬تنظیــم و کنتــرل‬ ‫بــازار دام و طیــور‪ ،‬نهاده هــای دامــی و ذخایــر اســتراتژیک نقــش اساســی دارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬گلســتان دومیــن تولیــد کننــده گوشــت ســفید بــا داشــتن افــزون بــر هــزار واحــد‬ ‫تولیــد مــرغ‪ ،‬اســت کــه مســوولیت اســتان در حفــظ تولیــد در راســتای ثبــات بــازار را بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر پشــتیبانی امــور دام اســتان ادامــه داد‪ :‬گلســتان در کنــار تامیــن مــرغ مــورد نیــاز خــود‪ ،‬بــا ارســال روزانه‬ ‫‪ ۵۰۰‬تــن گوشــت ســفید کــه نزدیــک بــه یــک ســوم گوشــت ســفید مــورد نیــاز بــازار تهــران را تامیــن می کنــد‬ ‫و بــا بهبــود زیرســاخت های ایــن صنعــت قــادر بــه تهیــه و تولیــد ‪ ۷۰‬درصــد مــرغ مــورد نیــاز تهــران اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه وی‪ ،‬بــه طــور متوســط ماهانــه در واحدهــای پــرورش مــرغ گوشــتی ‪ ۱۲‬میلیــون‬ ‫جوجه ریــزی گلســتان انجــام می شــود ایــن در صورتــی اســت کــه ظرفیــت اســتان ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫قطعــه در مــاه اســت و ثبــات در بــازار داخــل و اطمینــان صادرکننــده از برقــراری همیشــگی مســیر‬ ‫صــادرات موجــب افزایــش تولیــد گوشــت ســفید در اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جامــی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬حــدود ‪ ۳۵۰‬میلیــارد تومــان ایــن مجموعــه از ابتــدای ســال تاکنــون‬ ‫مــرغ را خریــداری کــرده تــا مانــع واردشــدن خســارت بــه تولیــد کننــده ضــرر شــود و ایــن ذخایــر در‬ ‫زمــان مناســب روانــه بــازار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان هــزار و ‪ ۹‬واحــد پــرورش مــرغ گوشــتی با ظرفیــت جوجه ریزی ‪ ۳۰‬میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫قطعــه در هــر دوره پــرورش در اســتان دارد و میانگیــن ســاالنه جوجه ریــزی ایــن واحدهــا بیــن چهــار تــا‬ ‫پنــج نوبــت اســت کــه مطابــق گــزارش مســووالن ســازمان جهادکشــاورزی اســتان روزانــه بیــن ‪ ۶۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۷۰۰‬تــن و حتــی تــا ‪ ۸۰۰‬تــن گوشــت مــرغ تولیــد و روانــه بــازار مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬کشــتارگاه صنعتــی طیــور بــا ظرفیــت اســمی ذبــح ‪ ۴۴‬هــزار قطعــه مــرغ زنــده در ســاعت در اســتان‬ ‫گلســتان فعــال اســت کــه ‪ ۶‬کشــتارگاه ان دارای کــد «ای ار» بیــن المللــی بــرای صــادرات هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان از قطب هــای مهــم صنعــت پــرورش مــرغ در کشــور و جــزو ســه اســتان برتــر‬ ‫تولیدکننــدگان گوشــت مــرغ محســوب می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــه ســبب برخــورداری از شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی و بهــره منــدی از هــزاران هکتــار‬ ‫اراضــی قابــل کشــت و زرع از قطب هــای اصلــی کشــاورزی در کشــور محســوب می شــود و از‬ ‫گذشــته های دور تاکنــون تامیــن بخشــی از اقــام راهبــردی در حــوزه مــواد غذایــی را بــر عهــده‬ ‫داشــت و بــه طــور متوســط ســاالنه حــدود ‪ ۵‬میلیــون تــن محصــول در حوزه هــای دام‪ ،‬زراعــت‪،‬‬ ‫باغبانــی‪ ،‬شــیالت و ابزیــان و جنــگل و مرتــع در ایــن اســتان تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان در بخــش کشــاورزی بــا داشــتن ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی‪ ،‬چهــار میلیــون‬ ‫واحــد دامــی‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ۲۲۱ ،‬هــزار بهره بــردار فعالیــت‬ ‫دارنــد کــه ‪ ۷۰‬هــزار نفــر از انهــا در حــوزه دامپــروری اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫کلنگ طرح انتقال پساب‬ ‫بجنورد به پتروشیمی تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫اینده زده می شود‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه گفــت‪ ۱۴۳ :‬نانوایــی دولتــی و ‪ ۴۶‬نانوایی نیمه دولتی‬ ‫در مناطــق شــهری و روســتایی ایــن شهرســتان فعــال اســت کــه همــه‬ ‫انهــا بــه دســتگاه کارت خــوان هوشــمند مجهز شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از فرمانــداری کاللــه‪ ،‬فرهــاد شــیبک‬ ‫در نشســت کارگــروه ســاماندهی ارد و نــان شهرســتان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه مجهــز شــدن خبازی هــای شــهری و روســتایی کاللــه بــه‬ ‫دســتگاه کارت خــوان هوشــمند‪ ،‬بخشــی از نظارت هــا بــه صــورت‬ ‫هوشــمند و غیرحضــوری انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬خبــازان کاللــه تــا پایــان شــهریور مــاه ‪ ۱۴۰۱‬فرصــت‬ ‫دارنــد مجهــز بــه دســتگاه دوگانــه ســوز شــوند کــه در ان صــورت بــا‬ ‫افزایــش ســهمیه ارد تشــویق پی شــوند‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه گفــت‪ :‬خبــازان ســوپر ازادپــزی کــه بــدون مجــوز‬ ‫فعالیــت دارنــد و یــا ارد مصرفــی خــود را خــارج از ســامانه تهیه کرده اند‬ ‫بــه تعزیــرات حکومتــی معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫شــیبک از اعضــا کارگــروه خواســت خبازانــی کــه بــدون تخلــف‪ ،‬نــان بــا‬ ‫کیفیــت در زمــان تعییــن شــده بــه مــردم عرضــه می کننــد را تشــویق‬ ‫کــرده و اســامی انــان را اعــام کننــر‪.‬‬ ‫رحیــم دانشــور مدیــر جهادکشــاورزی کاللــه گفــت‪ :‬در یک ماهــه‬ ‫گذشــته بــر اســاس بازدیدهــای انجــام شــده ‪ ۲۹‬خیــاری متخلــف ‪۲۳۰‬‬ ‫میلیــون ریــال جریمــه شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مجــوز چهــار طــرح اقتصــادی بــا ســرمایه گــذاری خارجــی هشــت‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۴۰‬هــزار دالر در ایــن اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫مجیــد درخشــانی اظهارداشــت‪ :‬احــداث نیــروگاه مقیــاس کوچک‬ ‫بــرق در شــهرک صنعتــی بیــدک بجنــورد‪ ،‬تولیــد گاز ســنتز صنعتی‬ ‫در منطقــه ویــژه اقتصــادی توســط ســرمایه گــذران امارتــی و طــرح‬ ‫تولیــد مــواد شــوینده در شــهرک صنعتــی بیــدک توســط ســرمایه‬ ‫گــذار افغانســتانی مجــوز فعالیــت دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ در مجمــوع هفــت میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار دالر‬ ‫بــرای ایــن ســه طــرح ســرمایه گــذاری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نیــروگاه مقیــاس کوچــک تولیــد بــرق بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســید و ‪ ۲‬طــرح دیگــر در حــال ســاخت اســت و تــا‬ ‫پایــان امســال تکمیــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یــک طــرح گردشــگری نیــز در بجنــورد بــا‬ ‫مشــارکت ســرمایه گــذار ایرانــی مقیــم المــان بــا ‪ ۵۴۰‬هــزار دالر‬ ‫مصــوب شــده اســت و بــه زودی اجرایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاری هــای خارجــی در خراســان شــمالی تاکنــون‬ ‫محــدود بــه یــک واحــد فــراوری برنــج در منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫بجنــورد اســت کــه از ‪ ۳‬ســال قبــل کار خــود را در ایــن اســتان و‬ ‫بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۵۰۰‬هــزار دالر اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫رسانه ها نقش موثری در امنیت غذایی جامعه دارند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجهیز همه نانوایی های کالله‬ ‫به دستگاه کارت خوان هوشمند‬ ‫صدور مجوز ‪ ۴‬طرح‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫مدیر پشتیبانی امور دام گلستان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫واحدهــا مــورد شناســایی قــرار گرفتــه کــه تملــک ان بــا همــکاری دســتگاه هــای مرتبــط در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان ادامــه داد‪ :‬از میــان واحدهــای معرفــی شــده بــه‬ ‫بانــک‪ ،‬پنــج هــزار واحــد در مرحلــه پی کنــی‪ ،‬چهــار هــزار و ‪ ۷۵۰‬واحــد در مرحلــه اجــرای فونداســیون‪،‬‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۹۰۰‬واحــد در مرحلــه اســکلت بنــدی‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۸۰۰‬واحــد اجــرای ســقف و ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬واحــد در مرحلــه دیــوار چینــی اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مهلــت در نظــر گرفتــه بــرای تکمیــل و بهــره بــرداری از ایــن واحدهــا‪ ،‬یکســاله‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫باید سرمایه گذاری در گلستان روستامحور باشد‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت‪ :‬ســرمایه گذاری در ایــن اســتان شــمالی‬ ‫روســتا محــور بایــد باشــد چــون غالــب اشــتغال ان بــر پایــه کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اداره کل بــه دنبــال افزایــش زیرســاخت های توســعه روســتایی بــرای حفــظ‬ ‫جمعیــت و مهاجــرت معکــوس بــه ایــن مناطــق اســت کــه دریافــت چهــار مصوبــه بــا برنامــه ســه‬ ‫ســاله از ســفر اســفندماه پارســال دولــت ســیزدهم بــه اســتان در حــوزه بهســازی بافــت بــا ارزش‬ ‫روســتایی بــه مبلــغ ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬ایمــن ســازی روســتاها در برابــر حــوادث پیــش بینــی نشــده‬ ‫بــه مبلــغ ‪ ۵۵۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن روســتایی و تامیــن زمیــن در ســطح‬ ‫‪ ۷۰۰‬هکتــار از جملــه مصادیــق ان اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گفته هــای حســینی از محــل اعتبــار ســفر دولــت ســیزدهم در حــوزه بهســازی بافــت‬ ‫بــا ارزش و تاریــخ روســتاها و ایمــن ســازی ایــن مناطــق بــرای هرکــدام ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫اختصــاص یافتــه و عملیــات اجرایــی در روســتاهای هــدف و اولوی ـت دار اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت اســتان گلســتان ‪ ۹۳۳‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار دارای طــرح هــادی دارد و ‪۴۷‬‬ ‫درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری ایــن اســتان روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و راز و جــرگالن در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬انتقــال پســاب (اب خاکســتری) بجنــورد بــه پتروشــیمی خراســان در‬ ‫نهایــت در بــازده زمانــی ‪ ۲‬ماهــه کلنــگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫محمدپاکمهــر اظهــار داشــت‪ :‬موضــوع انتقــال پســاب شــهر بجنــورد (اب خاکســتری) بــه‬ ‫مجتمــع پتروشــیمی خراســان و اســتفاده از اب مزبــور از ســال ‪ ۹۹‬مطــرح شــده اســت و‬ ‫اکنــون مقدمــات کلنــگ زنــی ایــن طــرح مهــم در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬رایزنــی هــای زیــادی در ایــن مــورد بــا شســتا و وزارت نیــرو بــرای اجــرای ایــن‬ ‫طــرح انجــام و قــول مســاعد بــرای اجــرای ایــن پــروژه داده شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینده پنج شــهر خراســان شــمالی افزود‪ :‬در گام نخســت قیمت پســاب مشــخص و در هفته‬ ‫اینــده بــه مدیــرکل اب منطقــه ای خراســان شــمالی و رییــس هیــات مدیــره مجتمــع پتروشــیمی‬ ‫خراســان اعــام و ســپس ایــن طــرح در ‪ ۲‬هفتــه اینــده بــه مناقصــه گذاشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬تــاش مــی کنیــم تــا از منابــع اب خاکســتری در ایــن واحــد‬ ‫تولیــدی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫پیشــتر‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی گفتــه بــود کــه یــک میلیــارد‬ ‫متــر مکعــب اب مصرفــی اســتان در ســال اســت کــه از ایــن میــزان تنهــا ‪ ۲۵‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب اب کــه حــدود ‪ ۲‬درصــد مــی شــود‪ ،‬توســط صنایــع مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس؛ پتروشــیمی خراســان حــدود پنــج میلیــون متــر مکعــب اب مصــرف مــی کنــد‬ ‫کــه از مجمــوع ایــن میــزان دو و نیــم میلیــون متــر مکعــب اب از منابــع اب زیرزمینــی و دو‬ ‫نیــم میلیــون متــر مکعــب اب از منابــع اب ســطحی برداشــت دارد‪.‬‬ ‫پتروشــیمی خراســان بزرگتریــن بنــگاه اقتصــادی شــمال شــرق کشــور اســت کــه بــا اســتمرار‬ ‫تولیــد بــرای بیــش از یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و بیــش از ســه هــزار نفــر بــه‬ ‫صــورت غیــر مســتقیم فرصــت شــغلی داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجتمــع ســاالنه ‪ ۶۲۰‬هــزار تــن کــود شــیمیایی اوره‪ ۳۳۰ ،‬هــزار تــن امونیــاک‪ ۲۰ ،‬هــزار‬ ‫تــن کریســتال مالمیــن و ‪ ۵۰۰‬تــن ازت مایــع تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫اکنــون حــدود ‪ ۵۹‬درصــد از پهنــه اســتان ‪ ۲۸‬هــزار کیلومتــر مربعــی خراســان شــمالی واقــع‬ ‫در شــمال شــرق کشــور درگیــر خشکســالی و تحــت تاثیــر ایــن پدیــد قــرار دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد صنعتــی در ان‬ ‫دایــر اســت؛ صنایــع بــزرگ اســتان شــامل پتروشــیمی‪ ،‬فــوالد‪ ،‬ســیمان‪ ،‬الومینــا اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 22‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 22‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪584‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫پایان شهریور هر کس رمزارز رسمی استخراج شده‬ ‫دارد‪ ،‬می تواند اقدام به واردات کند‬ ‫رئیــس ســازمان توســعه تجــارت تاکیــد کــرد‪ :‬مــا در ‪ ۲‬حــوزه رمزارزهــا را بــه رســمیت شــناختیم کــه یکــی از انهــا‬ ‫ایــن اســت کــه واردات در ازای رمزارزهایــی کــه در داخــل بــه صــورت قانونــی اســتخراج شــده انــد ازاد اســت و‬ ‫هــر کســی کــه رمــزارز رســمی اســتخراج شــده دارد‪ ،‬از پایــان شــهریور می توانــد بــا ان اقــدام بــه واردات کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان توســعه تجــارت‪ ،‬علیرضــا پیمــان پــاک‪ ،‬رئیــس‬ ‫ســازمان توســعه تجــارت بــا حضــور در برنامــه میــز اقتصاد شــبکه خبر کــه به موضوع تاثیر انعقــاد پیمان های‬ ‫پولــی دو جانبــه میــان کشــورها و حــذف دالر از معامــات اختصــاص داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬تمــام تــاش مــا تســهیل‬ ‫تجــارت خارجــی اســت‪ .‬یکــی از ابــزار هــای توســعه تجــارت خارجــی‪ ،‬تســهیل تبــادالت مالی اســت‪ ،‬در گذشــته‬ ‫دولــت بابــت فــروش نفــت و تجــارت بخــش دولتــی بــرای معامــات خــود راههایــی در نظــر گرفتــه بــود امــا در‬ ‫ایــن بخــش بــه بخــش خصوصــی کــم توجهــی شــده بــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صمــت افــزود‪ :‬در دوره فعلــی نــگاه ویــژه بــه تجــارت بخــش خصوصــی و بهــره منــدی انهــا از‬ ‫مزایــای تجــارت خارجــی هســتیم‪ .‬بــه همیــن علــت راه هایــی را دنبــال مــی کنیــم کــه تجــارت غیــر نفتــی نیــز‬ ‫بتوانــد رشــد کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در موضــوع ایــران و روســیه نیــز پیگیری هــای روســای جمهــور موجــب شــد تــا بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫البتــه بایدبگوییــم کــه بانــک مرکــزی مــا فعال تــر از بانــک مرکــزی روســیه بــود‪.‬‬ ‫پیمــان پــاک گفــت‪ :‬ایــن پیمــان موجــب مــی شــود کــه بازگشــت ارز تســهیل شــود و هزینه هــای اضافی بابت‬ ‫انتقــال ارز در شــرایط تحریــم پرداخــت نشــود‪ .‬البتــه ایــن پیمــان در کنار راهکارهای مختلف مانند شــیوه های‬ ‫جایگزیــن ال ســی مــی تواند موفق باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پیمــان نمــی توانــد یــک شــبه بــه طــور کامل اجرا و تاثیر کامل داشــته باشــد گفت‪:‬‬ ‫طبیعتــا تجــارت دو کشــور در واردات و صــادرات بایــد تــراز باشــد امــا ایــن تــراز بــودن نیــاز بــه عوامــل مختلفــی‬ ‫ماننــد لجســتیک و حمــل و نقــل و تولیــد کاال دارد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان توســعه تجــارت از رشــد ‪ ۱۳۰‬درصــدی صــادرات به روســیه خبــر داد و گفــت‪ :‬امیدواریم میزان‬ ‫صــادرات مــا بــه روســیه امســال به یــک میلیارد دالر برســد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اخریــن مصوبــات در جهــت تســهیل تجــارت خارجــی گفــت‪ :‬رفــع تعهــد ارزی کلیــه‬ ‫صادرکنندگان به کشــورهای اوراسیا(روســیه بالروس قزاقزســتان قرقیزســتان و ارمنســتان) از طریق واگذاری‬ ‫کوتــاژ بــه واردادکننــدگان کاال از روســیه امــکان پذیــر شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه حجــم گســترده تجــارت روســیه بــا چیــن و چیــن بــا ایــران‪ ،‬روســها پیشــنهاد‬ ‫دادنــد تــا چیــن بــه عنــوان کشــور ثالــث بــه ایــن پیمــان پولــی اضافــه شــود و اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد تــراز‬ ‫تجــاری تــراز مــی شــود‪.‬‬ ‫پیمــان پــاک گفــت‪ :‬طبــق موافقتنامــه ای کــه میــان اقایــان صالــح ابــادی و فاطمــی امیــن منعقــد شــد‪،‬‬ ‫اســتفاده از رمــزارز هــا بــه عنــوان یــک ابــزار توســعه تجــارت مطــرح شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بانــک مرکــزی کشــورها رمــزارز را بــه رســمیت شــناختند گفــت‪ :‬مقاومت ها بــه زودی از بین‬ ‫مــی رود و بــه همیــن علــت مــا برنامــه ریــزی جهــت اســتفاده از این ظرفیــت را انجــام دادیم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان توســعه تجــارت تاکیــد کــرد‪ :‬مــا در ‪ ۲‬حــوزه رمزارزهــا را بــه رســمیت شــناختیم کــه یکــی از انهــا‬ ‫ایــن اســت کــه واردات در ازای رمزارزهایــی کــه در داخــل بــه صــورت قانونــی اســتخراج شــده انــد ازاد اســت‪ .‬بــه‬ ‫عبارتــی هــر کســی کــه رمــزارز رســمی اســتخراج شــده دارد‪ ،‬از پایــان شــهریور مــی توانــد بــا رمــزارز خــود واردات‬ ‫انجــام دهــد و فعــا بحــث صــادرات را نداریم‪.‬بــر اســاس بالکچیــن در خــارج از مرزهــا بســتری فراهــم کردیــم‬ ‫کــه تاجــر مــا می توانــد رمــزارز بگیــرد و در ازای ان واردات انجــام دهــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫قاچاق ‪ 4‬تن ارد خارج‬ ‫از شبکه توزیع‬ ‫کشف ‪ 6‬کیلوگرم مواد مخدر‬ ‫سنتی در اسفراین‬ ‫پایان کار سارق موتورسیکلت ها‬ ‫با ‪ 5‬فقره سرقت‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 4‬تن و ‪ 640‬کیلو‬ ‫ارد خــارج از شــبکه توزیــع در عملیــات مامــوران پلیــس‏امنیــت‬ ‫عمومــی ایــن فرماندهــی خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در رابطــه بــا ایــن خبر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی دریافــت‏اطالعاتــی مبنــی بــر اینکــه فــردی در زمینــه نگهداری‬ ‫و توزیــع خــارج از شــبکه ارد در ســطح شهرســتان فعالیــت می کنــد‪،‬‬ ‫‏بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا شناســایی محــل نگهــداری ارد خــارج از‬ ‫شــبکه توزیــع‪ ،‬مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان‏بــه ان‬ ‫مــکان اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن مــکان مقــدار ‪ 4‬تن و‬ ‫‪ 460‬کیلوگــرم ارد خــارج از شــبکه توزیــع کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه در ایــن رابطه‬ ‫یــک نفــر دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‏مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان مربوطــه ارزش ایــن مقــدار ارد ‪ 800‬‏میلیــون ریــال‬ ‫بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش پلیــس‬ ‫بــه منظــور مبــارزه بــا اخاللگــران اقتصــادی بــا تمــام تــوان ادامــه‬ ‫دارد‏و بــا ســودجویان در ایــن زمینــه در چارچــوب قانــون برخــورد‬ ‫قاطعانــه می شــود‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 6‬کیلــو مــواد مخــدر‬ ‫ســنتی از نــوع تریــاک در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار «محمــد روهنــا» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری‏مبنــی بــر اینکــه‬ ‫فــردی قصــد انتقــال مقادیــری مــواد مخــدر از کــوره راه هــای جویــن‬ ‫بــه قاســم خــان بــه اســتفاده از یــک‏دســتگاه موتورســیکلت را دارد‪،‬‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی بــا مقــام قضایــی موتورســیکلت‏موردنظــر‬ ‫توقیــف و متهــم دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران در بازرســی از موتورســیکلت‬ ‫متهــم مقــدار ‪ 6‬کیلوگــرم مــواد مخــدر ســنتی از نــوع‏تریــاک کشــف و‬ ‫ضبــط کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم بــه همــراه مــواد مکشــوفه بــه منظــور انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس‬ ‫به هیچ عنــوان اجــازه جــوالن بــه ســوداگران مــرگ و‏افــرادی کــه ســامت‬ ‫جامعــه را بــه خطــر می اندازندنمی دهــد از شــهروندان خواســت تــا در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‏مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه از طریق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫بــا تــاش مامــوران کالنتــری ‪ 11‬فرماندهــی انتظامــی فــاروج یــک‬ ‫ســارق ســابقه دار دســتگیر و تعداد ‪ 5‬فقره ســرقت‏موتورســیکلت‬ ‫نیــز کشــف شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار‪ ،‬فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫فــاروج در تشــریح ایــن خبــر افــزود‪:‬‏در پــی وقــوع چندیــن فقــره‬ ‫ســرقت موتورســیکلت در ســطح شهرســتان فــاروج‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع در دســتور‏کارمامــوران کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫تجســس کالنتــری در بررســی محل هــای وقــوع ســرقت و‏انجــام‬ ‫یکســری اقدامــات میدانــی و اطالعاتــی‪ ،‬موفــق شــدند ســارق را‬ ‫شناســایی کننــد‏‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‏بازرســی از منــزل متهــم مقادیــر زیــادی‬ ‫قطعــات موتورســیکلت های مســروقه کشــف و جهــت بررســی‬ ‫بیشــتر بــه کالنتــری‏‏‪ 11‬منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج افــزود‪ :‬مالباختــگان بــرای شناســایی بــه‬ ‫کالنتــری دعــوت و همگــی قطعــات موتورســیکلت های‏مســروقه‬ ‫خــود را شناســایی کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده جهــت ســیر مراحــل قضایــی بــه دادســرای عمومــی و‬ ‫‏انقــاب شهرســتان فــاروج معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ملــی مســکن و ســاخت ‪ ۴‬میلیــون مســکن در ‪ ۴‬ســال نیــاز اســت کــه‬ ‫هرچنــد ایــن منابــع‪ ،‬منابعــی بــه غیــر از هزینــه تامین زمیــن و خدمات‬ ‫و مصالــح ان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬از ایــن رقــم ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان گــردش‬ ‫مالــی بــرای تامیــن مصالــح ســاختمانی مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای ســاخت هــر واحــد مســکونی ‪ ۱۱۰‬متــری حــدود‬ ‫‪ ۲.۲‬نفــر اشــتغال ایجــاد می شــود کــه در ســاخت ‪ ۴‬میلیــون مســکن‬ ‫پیش بینــی می شــود ‪ ۸.۵‬میلیــون فرصــت شــغلی ایجــاد و یــا پایــدار‬ ‫شــود‪ .‬بنابرایــن نهضــت ملــی مســکن تنهــا ســاخت مســکن نیســت و‬ ‫اثــار اقتصــادی از جملــه ایجــاد اشــتغال هــم دارد‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفته هــای محمــودزاده‪ ،‬در نهضــت ملــی مســکن ‪۳.۵‬‬ ‫میلیــون نفــر متقاضــی هســتند تــا کنــون ‪ ۲۵‬تفاهم نامــه مختلــف بــا‬ ‫دســتگاه های مختلــف ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫تامین مالی مهمترین مسئله نهضت ملی مسکن‬ ‫اقبــال شــاکری نماینــده مجلــس نیــز در ایــن مراســم عنوان کــرد‪ :‬یکی‬ ‫از مهمتریــن مســائل نهضــت ملــی مســکن روش تامیــن مالــی ان‬ ‫اســت بگونـه ای کــه تونــل زیردریایــی بیــن فرانســه و المــان مهمتریــن‬ ‫ویژگــی کــه داشــت تامیــن مالــی از طریــق انتشــار اوراق بــود‪ ،‬در بخــش‬ ‫مســکن هــم مهمتریــن روش تامیــن مالــی و بیمــه و تضمیــن کیفیــت‬ ‫ســاخت و ســاز اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬یکــی از مهمتریــن موانــع بــرای ســاخت ‪ ۴‬میلیــون مســکن‬ ‫شــبکه بانکــی اســت کــه ایــن ‪ ۴‬میلیون مســکن فقــط مربوط بــه وزارت‬ ‫راه و شهرســازی نیســت و کل دولت باید کمک کند تا مشــکالت ســر‬ ‫راه احــداث ‪ ۴‬میلیــون مســکن حل شــود‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون عمــران مجلس گفــت‪ :‬اورده مــردم در نهضت ملی‬ ‫مســکن بایــد بــه تدریــج و حداکثــر ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان باشــد و اقســاط‬ ‫وام طرح ملی مســکن هم نباید بیش از ‪ ۳ ،۲‬میلیون تومان باشــد‪.‬‬ ‫بانک هــا بایــد بــه تعهــدات خــود در اینکــه ‪ ۲۰‬درصــد تســهیالت را بــه‬ ‫مســکن اختصــاص دهنــد عمــل کنند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬هــم دولــت‪ ،‬مجلــس و شــورای شــهر بایــد کمــک کننــد و‬ ‫مســوولیت نهضــت ملــی مســکن فقــط بــر عهــده دو وزارتخانــه راه و‬ ‫شهرســازی و تعــاون نیســت و ایــن وظیفــه همــه اســت کــه در ایــن‬ ‫طــرح بــزرگ مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جهــش تولیــد مســکن از ‪ ۶۰۰‬هــزار واحــد مســکونی بــه ‪۴‬‬ ‫میلیــون یــک رکــورد بی نظیــر بــه شــمار مـی رود و مهمتریــن مشــکل ان‬ ‫تامیــن مالــی اســت کــه بایــد حــل شــود‪.‬‬ ‫اصالح رویکرد تولید مسکن‬ ‫رضــا تقی پــور نماینــده دیگــر مجلــس و عضــو کمیســیون صنعــت‬ ‫ی بــرای مصالــح‬ ‫نیــز در ادامــه ایــن مراســم گفــت‪ :‬بایــد صنعتی ســاز ‬ ‫ســاختمانی و شــیراالت در پیــش گرفتــه شــود و مــدل انبوه ســازی‬ ‫قطعــات ســاختمان ماننــد انبوه ســازی قطعــات خــودرو دنبــال شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬بــرای ســاخت ‪ ۴‬میلیــون مســکن نیــاز بــه اصــاح‬ ‫رویکــرد تولیــد مســکن داریــم کــه بایــد بــه روش صنعتــی انجام شــود و‬ ‫کارگروه هــای مســکن در دولــت و مجلــس بــه مســاله صنعتی ســازی‬ ‫ســاختمان و قطعــات مــورد نیــاز بایــد توجــه کننــد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس گفــت‪ :‬ســاخت ‪ ۴‬میلیــون‬ ‫مســکن ظــرف ‪ ۴‬ســال در دنیــا بی ســابقه اســت و مــا چــاره ای جــز‬ ‫صنعتــی ســازی نداریــم و بایــد مســائل ســاخت مســکن را در نظــر‬ ‫بگیریــم وگرنــه تامیــن ‪ ۴‬میلیــون مســکن نیاز بــه ‪ ۴‬میلیون میلیارد‬ ‫تومــان دارد کــه ایــن رقــم عــددی نیســت کــه بــا اقتصــاد کنونــی‬ ‫کشــور بتوانیــم تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫چــرخ اشــتغال کشــور را صنعــت ســاختمان می توانــد بــه حرکــت‬ ‫دراورد‬ ‫در ایــن مراســم احمــد نــادری نماینــده مجلس گفــت‪ :‬چــاره ای نداریم‬ ‫جــز بــه ســمت صنعتی ســازی پیــش برویــم و صنعــت ســاختمان‬ ‫می توانــد چــرخ اشــتغال کشــور را بــه حرکــت دراورد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬بــرای شــرکت های دانش بنیــان در کمیســیون‬ ‫امــوزش و تحقیقــات قانونــی تصویــب شــد کــه می توانــد شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان را فعــال کنــد و تحــول ایجــاد کنــد و تصویــب چنیــن‬ ‫قانونــی در ‪ ۴۰‬ســال اخیــر بی ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گفتــه ای نــادری‪ ،‬بایــد از شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫صنعتی ســازی ســاختمان در ســاخت مســکن بهــره بگیریــم‪.‬‬ ‫همچنیــن احمــد امیرابــادی فراهانــی عضــو هیــات رئیســه مجلــس‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم بیــان داشــت ‪ :‬صنعــت ســاختمان چندیــن هــزار‬ ‫گــروه شــغلی را می توانــد بــه حرکــت دراورد و از منابــع انســانی تــا‬ ‫معــدن را می توانــد فعــال کنــد‪ .‬بانک هــا بایــد بــه کمــک نهضــت ملــی‬ ‫مســکن بیاینــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات رئیســه مجلــس ادادمــه داد‪ :‬چنــد قانون خــوب از جمله‬ ‫تســهیل فضــای کســب و کار و حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫قانــون جدیــد مالیــات بــر ارزش افــزوده را مجلس یازدهم را در دســتور‬ ‫کار خــود قــرار داده و ان را هــم تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گفته هــای امیرابــادی فراهانــی‪ ،‬دولــت بایــد از فعــاالن‬ ‫بخــش مســکن بــرای اجــرای قانــون جهــش مســکن کــه دولــت را‬ ‫مکلــف می کنــد ســاالنه یــک میلیــون مســکن در کشــور ســاخته شــود‬ ‫دولــت هــم اهتمــام ویــژه ای بــه ان دارد اســتفاده کنــد االن در بخــش‬ ‫مســکن مهــر مشــکالت چندانــی نداریــم و دولــت در ســال جــاری بایــد‬ ‫یــک میلیــون مســکن تحویــل دهــد و ایــن نیــاز بــه همــکاری بانک هــا‪،‬‬ ‫بــازار ســرمایه و ســایر بخش هــا دارد‪.‬‬ ‫ایجاد بیش‬ ‫از ‪ ۸‬میلیون فرصت‬ ‫شغلی در نهضت‬ ‫ملیمسکن‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫معــاون وزارت راه و شهرســازی گفــت‪ :‬در قالــب نهضــت ملــی‬ ‫پیش بینــی می شــود در ســاخت ‪ ۴‬میلیــون مســکن ‪ ۸.۵‬میلیــون‬ ‫فرصــت شــغلی ایجــاد و یــا پایــدار شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مهــدی مســکنی در اییــن افتتــاح‬ ‫نمایشــگاه صنعــت ســاختمان اظهــار داشــت‪ :‬بــه وســیله تعاونی هــای‬ ‫مســکن ‪ ۸۴۰‬هــزار واحــد مســکونی هــم احــداث شــده اســت و الگــوی‬ ‫تعــاون اینگونــه اســت کــه مــردم بــه صــورت مشــترک و جمعــی بــه‬ ‫منــزل می رســند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود ‪ :‬امســال اتــاق تعــاون ایــران جــز هیــات مدیــره‬ ‫مجمــع جهانــی تعــاون قــرار گرفتــه اســت و مــا در ســاخت مســکن‬ ‫مهــر می توانیــم تجربــه کشــور را بــا سایرکشــورهای جهــان بــه‬ ‫اشــتراک گذاری کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای تحقــق نهضــت ملــی مســکن بــه ‪۴‬هــزار هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫تامیــن مالــی نیــاز اســت‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی نیــز در ایــن همایــش اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تامیــن منابــع مالــی ‪ ۴‬هــزار هــزار میلیــارد تومان بــرای تحقــق نهضــت‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بادبزن صدا و سیما‬ ‫و هالک ایرانی ؟‬ ‫درســت اســت کــه هفتــه گذشــته پهلــوان پنبــه یــا همــان‬ ‫هالــک ایرانــی در مقابلــه بــا گوریــل قزاقســتان خیلــی زود‬ ‫و قبــل از اینکــه هــوک اول بــه هــوک دوم تبدیــل شــود‪،‬‬ ‫ضربــه فنــی شــد‪ ،‬ولــی قبــول کنیــم اشــتباه محاســباتی‬ ‫و تاکتیکــی هــم بخشــی از زندگــی یــک ورزشــکار اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــده خــدا هــم در تعییــن حریــف دچــار اشــتباه‬ ‫محاســباتی شــد و بــه جــای مبــارزه بــا بزمجــه یــا شــاغال‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬بــه اشــتباه بــا گوریــل قزاقســتان سرشــاخ شــد‬ ‫کــه پایــان داســتان را دیدیــم!‬ ‫هــر چنــد اشــتباه اول ایشــان ایــن بــود کــه نمــی دانســت‬ ‫لزومــا ً بــرای شــرکت در مســابقات ورزشــی ان هــم در ایــن‬ ‫ســطح‪ ،‬تنهــا داشــتن اضافــه وزن‪ ،‬بــازوی کلفــت( ولــو‬ ‫فتوشــاپی) و سلســله جبــال چربــی و کلســترول کافــی‬ ‫نیســت و یــک ســری فنــون و قواعــد هــم بایــد اموخــت!‬ ‫مگــر اینکــه هــدف جــذب فالــوور و دیــده شــدن باشــد‬ ‫کــه بــاز هــم در ان صــورت کتــک خــوردن نیــاز بــه داشــتن‬ ‫اضافــه وزن‪ ،‬بــازوی کلفــت( ولــو فتوشــاپی) و سلســله‬ ‫جبــال چربــی و کلســترول نــدارد و مطالعــه زندگــی و‬ ‫احــواالت مالنصرالدیــن بــه ویــژه در ســفر بــه ســایر بــاد‬ ‫بیشــتر بــه کار مــی ایــد!‬ ‫بــاز خــدا امــوات مارتیــن فــورد را بیامــرزد؛ نــور بــه قبــر‬ ‫امواتــش بتابــد کــه مــرام گذاشــت و بــی خیــال مبــارزه‬ ‫بــا هالــک ایرانــی شــد وگرنــه معلــوم نبــود شــب عیــدی‬ ‫بایــد چنــد دکتــر ارتوپــد را زابــه راه مــی کردیــم کــه بیاینــد‬ ‫و اســتخوان هــای فتوشــاپی ایــن بابــا را ســرهم کننــد!‬ ‫حــاال مســابقه تمــام شــده و گوریــل قزاســتان و داور و‬ ‫فالوررهــا یقــه هالــک را ول کــرده انــد‪ ،‬رســانه ملــی تــازه‬ ‫یــادش امــده علیــه ایشــان اقامــه دعــوی کنــد!‬ ‫صدا و ســیما چند روز قبل کاســه داغ از تر از اش شــده‬ ‫و گــزارش رفتــه کــه بــه محــض ورود بــه کشــور هالــک را‬ ‫دســتگیر مــی کننــد!‬ ‫جــل االخالــق ! بــه حــق چیزهــای ندیــده و نشــنیده! از‬ ‫کــی تــا بحــال کتــک خــوردن و بــی عرضگــی از مصادیــق‬ ‫جــرم شــده اســت؟!‬ ‫شــما اگــر از یــک دانشــجوی تــرم ‪ ۲‬رشــته ی حقــوق کــه‬ ‫دروســی ماننــد مقدمــه ی علــم حقــوق و جــزای عمومــی ‪۱‬‬ ‫را پــاس کــرده مشــورت بگیریــد یــا در اینترنــت نگاهــی بــه‬ ‫مــاده ‪ ۲‬قانــون مجــازات اســامی بیاندازیــد یــا راجــع بــه‬ ‫تعریــف جــرم و رفتــار مجرمانــه جســتجوی کوتاهــی انجــام‬ ‫دهیــد متوجــه مــی شــوید کــه ایــن بنــده خــدا مرتکــب جــرم‬ ‫نشــده بلکــه ایــن شــما هســتید کــه تخلــف مــی کنیــد و‬ ‫بــا پخــش چنیــن گــزارش هایــی‪ ،‬اتــش شــهرت پهلــوان‬ ‫پنبه هایــی از ایــن دســت را بــاد مــی زنیــد!‬ ‫مــا متوجــه نشــدیم کــه بادبــزن صــدا و ســیما دســت چــه‬ ‫کســانی اســت کــه هــر از گاهــی بــا پخــش یــک ســری‬ ‫برنامه هــا و ســریال هــا قواعــد حقوقــی را نادیــده می گیرنــد‬ ‫و اتــش بــر هــم زدن قواعــد بــازی را بــاد می زننــد؟‬ ‫شــاید هــم بــا خودشــان گمــان مــی کننــد وقتــی یــک نفــر‬ ‫مــی توانــد بــا پــک و پهلــوی فتوشــاپی و عنــوان مجعــول‬ ‫هالــک و ‪ 150‬کیلــو چربــی یــک میلیــون فالوئــر جــذب‬ ‫کنــد‪ ،‬چــرا مــا نتوانیــم؟!‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005001438‬مــورخ ‪1401/4/16‬هیــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر‪ .‬در واحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک بصــورت‬ ‫سلســله ایــادی از مالــک حــاج ایــوب باباکــردی تصرفــات مالکانــه بــا‬ ‫معــارض کالســه ‪ 1401114412005000012‬تقاضــای خانــم عــذرا شــکی‬ ‫ب ـه شــماره شناســنامه ‪ 27‬کدملــی ‪ 2269628462‬صــادره از _ علــی‬ ‫ابــاد فرزنــد دوســت محمــد در شــش دانــگ عرصــه و اعیــان یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مســقف بـه مســاحت ‪ 50/28‬متــر مربــع مفــروض مجــزا‬ ‫ت الحــاق ب ـ ه پــاک ‪ 284‬فرعــی از‬ ‫شــده از پــاک از ‪ _ 29‬اصلی(جه ـ ‬ ‫‪ _ 29‬اصلــی) واقــع در علــی ابــاد کتــول _ خیابــان کبــودوال _ باالتــر‬ ‫از دبیرســتان تکتــم بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول اســتناد‬ ‫مجــوز شــماره ‪ 4050/1401‬مــورخ ‪ 1401/3/9‬شــهرداری علــی ابــاد تاییــد‬ ‫گردیــد‪ .‬مراتــب در دو نوبــت بـه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی‬ ‫و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی ک ـ ه نســبت ب ـه ‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــ ه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی؛‬ ‫دادخواســت خــود را مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/5/22:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/6/7:‬‬ ‫محمــود خانــدوزی رییــس اداره ثبــت اســناد علــی ابــاد کتــول‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 22‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪584‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬فاطمه زاهدی‬ ‫اهمیت انجام کار خانه‬ ‫برای بچه ها؛ برای هر سنی‬ ‫چه کاری مناسب است؟‬ ‫در بســیاری از خانواده هــا بــرای انجــام کارهــای خانــه‬ ‫تقســیم وظایــف می شــود‪ .‬واگذارکــردن کارهــای متناســب‬ ‫بــا ســن بچـه ‪ ،‬عزت نفــس او را افزایــش می دهــد‪ ،‬اهمیــت‬ ‫انجــام کار در موعــد مقــرر را بــه او نشــان می دهــد و‬ ‫مســئولیت پذیری را بــه او یــاد می دهــد‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫دربــاره کارهــای متناســب بــا رده هــای مختلف ســنی بچه ها‬ ‫صحبــت می کنیــم و ســپس نــکات مهــم دربــاره واگذارکــردن‬ ‫کارهــا بــه بچه هــا را می گوییــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫اهمیت انجام کارهای خانه برای کودکان‬ ‫جیــم فــی (‪ ،)Jim Fay‬کارشــناس فرزندپــروری‬ ‫می گویــد‪« :‬همــه مــا نیــاز داریــم احســاس مفیدبــودن‬ ‫کنیــم و بدانیــم در حــال انجــام کاری مفیــد هســتیم‪،‬‬ ‫حتــی بچه هــا؛ امــا اگــر کارهــای خانــه را بــه انهــا واگــذار‬ ‫نکنیــد‪ ،‬چنیــن احساســی نخواهنــد داشــت‪».‬‬ ‫راجــر و‪ .‬مک اینتایــر (‪ ،)Roger W. McIntire‬اســتاد‬ ‫روان شناســی دانشــگاه مریلند و نویسنده کتاب «تربیت‬ ‫بچه هــای خــوب در زمان هــای ســخت»‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«کــودک بایــد مســئولیت هایی داشــته باشــد‪».‬‬ ‫بســیار خــوب‪ ،‬می بینیــم کــه واگــذار کــردن کارهــای‬ ‫خانــه بــه بچه هــا برایشــان مفیــد اســت و بــرای اینکــه‬ ‫کــودک مــا مســئولیت پذیر بــار بیایــد الزم اســت کارهــای‬ ‫ت بعدی‬ ‫متناســب با ســنش را به او بســپاریم‪ .‬در قســم ‬ ‫مقالــه کارهــای متناســب بــا هــر ســن را می خوانیــد‪.‬‬ ‫برای هر سنی چه کاری مناسب است؟‬ ‫فرزنــد شــما ممکــن اســت بتوانــد کارهایــی فراتــر از‬ ‫تصــور شــما انجــام بدهــد‪ .‬کودکــی کــه بــه بازی هــای‬ ‫کامپیوتــری پیچیــده مســلط اســت‪ ،‬می توانــد به راحتــی‬ ‫ماشین ظرفشــویی را هــم روشــن کنــد‪.‬‬ ‫کار برای بچه ‪ ۲‬تا ‪۳‬ساله‬ ‫جمع کردن اسباب بازی ها؛‬ ‫پرکردن ظرف غذای حیوان خانگی؛‬ ‫قراردادن لباس های کثیف در سبد؛‬ ‫پاک کردن کثیفی از سطح؛‬ ‫جمع کردن کتاب ها و مجالت‪.‬‬ ‫کار برای بچه ‪ ۴‬تا ‪۵‬ساله‬ ‫هریک از کارهای باال‪ ،‬به عالوه کارهای زیر‪:‬‬ ‫مرتب کردن تخت؛‬ ‫خالی کردن سبد زباله اتاقش؛‬ ‫تمیزکردن میز؛‬ ‫تمیزکردن سطح با جارودستی؛‬ ‫اب دادن به گل ها؛‬ ‫بیرون اوردن ظروف از ماشین ظرفشویی؛‬ ‫شستن ظروف پالستیکی در سینک‪.‬‬ ‫کار برای بچه ‪ ۶‬تا ‪۷‬ساله‬ ‫هر یک از کارهای باال‪ ،‬به عالوه کارهای زیر‪:‬‬ ‫مرتب کردن لباس ها؛‬ ‫جاروکردن کف اتاق؛‬ ‫کمک کردن در چیدن میز غذا؛‬ ‫مرتب کردن اتاقش‪.‬‬ ‫کار برای بچه ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬ساله‬ ‫هر یک از کارهای باال‪ ،‬به عالوه کارهای زیر‪:‬‬ ‫چیدن ظروف داخل ماشین ظرفشویی؛‬ ‫چیدن مواد غذایی داخل کابینت؛‬ ‫جاروبرقی کشیدن؛‬ ‫همکاری در درست کردن غذا؛‬ ‫شستن ظرف ها بعد از غذا؛‬ ‫جمع کردن لباس های شسته شده؛‬ ‫چیدن میز صبحانه؛‬ ‫پاک کردن کف زمین؛‬ ‫بردن حیوان خانگی به پیاده روی‪.‬‬ ‫کار برای بچه ‪ ۱۲‬ساله و بزرگ تر‬ ‫هر یک از کارهای باال‪ ،‬به عالوه کارهای زیر‪:‬‬ ‫بیرون اوردن لباس ها از ماشین ظرفشویی؛‬ ‫تاکردن لباس های شسته شده؛‬ ‫تمیزکردن حمام؛‬ ‫شستن پنجره ها؛‬ ‫شستن ماشین؛‬ ‫اتوکردن لباس ها؛‬ ‫تمیزکردناشپزخانه؛‬ ‫نگــه داری از خواهــر و بــرادر نــوزادش (بــا بزرگ ســاالن‬ ‫در خانــه)‪.‬‬ ‫نکاتی که باید رعایت کنید‪...‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫‪ ۱۰‬توصیه اثربخش که چطور انسان بهتری باشیم‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬فاطمه زاهدی‬ ‫انســان بــودن و تــاش بــرای ادم بهتــری شــدن‬ ‫هدفــی اســت کــه نتیجــه بســیار دلنشــینی دارد‪.‬‬ ‫وقتــی تــاش می کنیــم انســان بهتــری باشــیم‪،‬‬ ‫عــاوه بــر اینکــه تاثیــر مثبتــی روی دیگــران‬ ‫می گذاریــم‪ ،‬به زیســتی ذهنــی خودمــان را‬ ‫هــم تقویــت می کنیــم‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬دربــاره‬ ‫چیزهایــی صحبــت می کنیــم کــه بــه مــا می گوینــد‬ ‫چطــور ادم بهتــری باشــیم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫خوب بودن یعنی چه؟‬ ‫چگونــه می فهمیــد انســان خوبــی هســتید؟‬ ‫ن خــوب ‬ ‫برخــی از ویژگی هایــی کــه بــرای انســا ‬ ‫مطــرح می شــوند عبارت انــد از‪:‬‬ ‫نوع دوستی؛‬ ‫یکدلی؛‬ ‫انصاف؛‬ ‫سخاوتمندی؛‬ ‫مفیدبودن؛‬ ‫صداقت؛‬ ‫مهربانی؛‬ ‫مودب بودن؛‬ ‫مسئولیت پذیری‪.‬‬ ‫بعضــی از نشــانه های اینکــه شــما ادم خوبــی‬ ‫هســتید‪:‬‬ ‫مردم از معاشرت با شما لذت می برند؛‬ ‫حس شفقت و همدلی دارید؛‬ ‫به حرف های دیگران گوش می دهید؛‬ ‫مسئولیت اشتباهات تان را می پذیرید؛‬ ‫صادق هستید؛‬ ‫با دیگران مهربان هستید؛‬ ‫با خودتان مهربان هستید؛‬ ‫حامی دیگران هستید‪.‬‬ ‫چگونه انسان بهتری باشیم؟‬ ‫تبدیل شــدن بــه ادم بهتــر ان قدرهــا هــم کــه فکــر‬ ‫می کنیــد ســخت نیســت‪ .‬نشــان دادن شــفقت‪،‬‬ ‫همدلــی و مهربانــی در تعامــات روزمــره خــود بــا‬ ‫دیگــران راز رســیدن بــه ایــن هــدف اســت‪ .‬برخــی‬ ‫از کارهایــی را کــه بایــد در راســتای رســیدن بــه ایــن‬ ‫هــدف انجــام بدهیــد در ادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬با مهربانی رفتار کنید‬ ‫ب بــودن یعنــی رفتــار مهربانانــه‬ ‫انســان خــو ‬ ‫بــا دیگــران‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬مهربانــی‬ ‫می توانــد اثــر مثبتــی بــر مغزتــان بگــذارد‪ .‬رفتــار‬ ‫محبت امیــز باعــث ازادشــدن اکســی توســین‪،‬‬ ‫اندورفیــن و ایجــاد ارتباطــات عصبــی جدیــد‬ ‫می شــود‪ .‬همان طــور کــه خودتــان هــم می دانیــد‬ ‫ایــن ‪ ۲‬هورمــون هورمون هــای ارامش بخــش و‬ ‫مفیــد هســتند‪ .‬همــه مــا مشــتاق احســاس خــوب‬ ‫مهربانــی هســتیم و عمــل مهربانانــه مــا به راحتــی بــه دیگــران‬ ‫هــم ســرایت می کنــد و باعــث می شــود انهــا هــم مهربانانــه رفتــار‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بیش از حد انتقاد نکنید‬ ‫وقتــی افــکار منفــی شــما را احاطــه می کننــد‪ ،‬خوب بــودن و‬ ‫خوب رفتارکــردن ســخت تر می شــود‪ .‬وقتــی می خواهیــد از کســی‬ ‫انتقــاد کنیــد‪ ،‬ســعی کنیــد ذهنیــت مثبتــی داشــته باشــید و کمــی‬ ‫خوش بیــن باشــید‪ .‬می پرســید چگونــه؟ اجــازه بدهیــد بــا مثــال‬ ‫جــواب ایــن ســوالتان را بدهیــم‪ .‬مثــا اگــر همکارتــان اشــتباهی‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬قبــل از اینکــه از او و اشــتباهش انتقــاد کنیــد‪ ،‬کمــی‬ ‫فکــر کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد به جــای اینکــه از او ناراحــت شــوید و او را‬ ‫ســرزنش کنیــد‪ ،‬از اشــتباهش بــه عنــوان فرصتــی بــرای کمــک بــه‬ ‫او اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬صادق باشید‬ ‫بــه خودتــان و ارزش هایتــان وفــادار بمانیــد‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫خــود را به خوبــی بیــان کنیــد و در عیــن حــال صــادق باشــید‪.‬‬ ‫خوب بــودن بــه ایــن معنــا نیســت کــه هرگــز بــه مــردم «نــه»‬ ‫نگوییــد یــا کارهایــی را انجــام دهیــد کــه نمی خواهیــد‪ .‬تعییــن‬ ‫مرزهــای مشــخص بــه ایــن معنــی اســت کــه از ســامت روانــی و‬ ‫عاطفــی خودتــان مراقبــت می کنیــد‪ .‬مهربانــی بــا دیگــران زمانــی‬ ‫می توانــد طبیعی تــر باشــد کــه احســاس امنیــت و احتــرام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬با خودتان مهربان باشید‬ ‫نحــوه رفتــار مــا بــا خودمــان‪ ،‬نقــش مهمــی در نحــوه رفتارکــردن‬ ‫مــا بــا دیگــران دارد‪ .‬تــا بــه حــال توجــه کرده ایــد کــه بــا خودتــان‬ ‫چطــور صحبــت می کنیــد و وقتــی مشــکلی پیــش می ایــد چگونــه‬ ‫واکنــش نشــان می دهیــد؟ ایــا خودتــان را ســرزنش یــا مجــازات‬ ‫می کنیــد؟ شــما می توانیــد بــا تمریــن مهربان بــودن بــا خودتــان‪،‬‬ ‫بــا دیگــران هــم بهتــر رفتــار کنیــد و ادم بهتــری باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬روشن فکر باشید‬ ‫زندگــی پــر از تغییــر اســت‪ .‬وقتــی بــا ایده هــا‪ ،‬موقعیت هــا یــا‬ ‫افــرادی مواجــه می شــویم کــه برایمــان نااشــنا هســتند‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت احساســات منفــی بــه وجــود بیاینــد کــه خوب بودن را دشــوار‬ ‫می کننــد‪ .‬داشــتن ذهــن بــاز الزمــه یادگیــری و جــذب اطالعــات‬ ‫فــارغ از هــر قضاوتــی اســت‪ .‬بازنگه داشــتن ذهــن می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد موقعیت هــای مختلــف و نااشــنا را تجربــه کنیــد‬ ‫و در عیــن حــال ارام باشــید‪ .‬وقتــی بــا خودتــان و محیطتــان راحــت‬ ‫باشــید‪ ،‬خوب بــودن خیلــی اســان تر می شــود‪ ،‬حتــی در میــان‬ ‫تغییــرات زیــادی کــه زندگــی برایتــان تــدارک دیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مودب باشید‬ ‫درســت اســت کــه ادب فقــط یکــی از جنبه هــای انســان بــودن‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ویژگــی مهمــی بــرای داشــتن لحــن مثبــت در تعامــات‬ ‫اجتماعــی محســوب می شــود‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه رفتــار‬ ‫دیگــران نبایــد باعــث رفتــار بی ادبانـ ه شــما شــود‪ .‬اگــر دیگــران تنــد‬ ‫یــا بی ادبانــه رفتــار می کننــد‪ ،‬پاســخ مودبانــه شــما می توانــد راهــی‬ ‫بــرای تغییــر نحــوه تعامــل باشــد‪ .‬به کاربــردن کلمــات ســاده ای‬ ‫ماننــد «لطفــا» و «متشــکرم» در مکالمــات روزمــره می توانــد‬ ‫بســیار تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬دنبال راه هایی برای مفیدبودن باشید‬ ‫ســعی کنیــد بــا انجــام کارهــای حتــی به ظاهــر کوچــک در‬ ‫تعامــات روزانــه خــود بــا دیگــران مفیــد باشــید‪ ،‬از لبخنــدزدن بــه‬ ‫دیگــران در فروشــگاه مــواد غذایــی گرفتــه تــا کمــک بــه همکارتــان‬ ‫بــرای انجــام پــروژه‪ .‬مفیدبــودن می توانــد راهــی عالــی بــرای‬ ‫تمریــن خوب بــودن در طــول روز باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بخشش را تمرین کنید‬ ‫رهاکــردن رنجش هــای گذشــته و بخشــیدن دیگــران ســبب‬ ‫می شــود راحت تــر رو بــه جلــو حرکــت کنیــد‪ .‬وقتــی بــه دیگــران‬ ‫احســاس خوبــی داریــد‪ ،‬انســان بــودن و خوب تــر رفتارکــردن‬ ‫اســان تر اســت‪ .‬بخشــیدن خودتــان هــم مهــم اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫ســعی کنیــد تجربیــات منفــی گذشــته را رهــا کنیــد‪ .‬ایــن تجربیــات‬ ‫اجــازه نمی دهــد ذهــن بــاز و تفکــر مثبــت داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬قدردانی را تمرین کنید‬ ‫چنــد دقیقــه از روزتــان را صــرف فکرکــردن بــه چیــزی کنیــد کــه‬ ‫بابتــش شــکرگزار هســتید‪ .‬حتــی می توانیــد ایــن مــوارد را هــر روز‬ ‫در دفترچ ـه ای بنویســید‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬قدردانــی فوایــد‬ ‫بســیاری بــرای ســامتی دارد کــه کاهــش اســترس و افزایــش‬ ‫شــادی نمونه هایــی از انهــا هســتند‪ .‬تمرکــز بــر افــکار مثبــت‬ ‫باعــث می شــود نگــرش مثبت تــری داشــته باشــید و کنارامــدن بــا‬ ‫مشــکالت روزمــره زندگــی برایتــان اســان تر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬به دیگران احترام بگذارید‬ ‫همدلــی و احتــرام هــم مولفه هــای مهمــی بــرای انســان بــودن‬ ‫هســتند‪ .‬ســعی کنیــد در طــول روز مســائل مختلــف را از دیــد‬ ‫ســایر افــراد هــم ببینیــد و بــه کارهایــی فکــر کنیــد کــه می توانیــد‬ ‫بــرای احتــرام بــه نیازهــای انهــا انجــام دهیــد‪ .‬بــه وقــت دیگــران‬ ‫هــم احتــرام بگذاریــد‪ .‬مثــا اگــر بــا دوســتی مالقــات می کنیــد‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد به موقــع ســر قــرار حاضــر شــوید‪ ،‬در طــول مکالمــه‬ ‫از موبایــل اســتفاده نکنیــد و گــوش دادن فعــال را تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫فواید ادم خوبی بودن‬ ‫‪ .۱‬افزایش جذابیت در رابطه‬ ‫خوب بــودن می توانــد شــما را بــه شــریک عاطفــی جذاب تــری‬ ‫تبدیــل کنــد‪ .‬بــر اســاس پژوهشــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۹‬منتشــر شــد‪،‬‬ ‫شــرکت کنندگان گفتــه بودنــد مهربانــی تنهــا ویژگــی مهــم شــریک‬ ‫زندگی شــان اســت‪ .‬ایــن یعنــی ادم خوبــی بــودن از وضعیــت‬ ‫مالــی‪ ،‬جذابیــت فیزیکــی و حــس شــوخ طبعــی مهم تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خلق وخوی بهتر‬ ‫خوب بــودن حــس خوبــی دارد‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬انجــام‬ ‫کارهــای محبت امیــز و مفیــد ســبب بهبــود خلق وخــو می شــود‪.‬‬ ‫محققــان دریافتنــد انجــام فعالیت هــای محبت امیــز به مــدت‬ ‫‪ ۷‬روز پشت ســر هــم باعــث افزایــش احســاس شــادی و رفــاه‬ ‫می شــود‪ .‬همچنیــن ایــن پژوهــش نشــان داد هرچــه افــراد‬ ‫کارهــای محبت امیــز بیشــتری انجــام بدهنــد‪ ،‬احســاس شــادی‬ ‫بیشــتری می کننــد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کــه فرقــی نداشــت ایــن‬ ‫کارهــای محبت امیــز در رابطــه بــا دوســتان‪ ،‬غریبه هــا یــا حتــی‬ ‫خــود شــخص انجــام شــوند و همــه تاثیــرات مثبــت یکســانی‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاهش استرس‬ ‫انســان بــودن و تــاش بــرای ادم بهتــری شــدن می توانــد در‬ ‫کاهــش اســترس هــم نقــش داشــته باشــد‪ .‬محققــان دریافتنــد‬ ‫افــرادی کــه کارهــای محبت امیــز انجــام می دهنــد‪ ،‬کمتــر دچــار‬ ‫اســترس و منفی گرایــی می شــوند‪.‬‬ ‫نکاتی که باید در نظر بگیرید‬ ‫در حالــی کــه انســان خوبــی بــودن مزایــای زیــادی دارد‪ ،‬می توانــد‬ ‫معایبــی هــم داشــته باشــد‪ .‬ایــن مســئله به خصــوص در صورتــی‬ ‫صــادق اســت کــه نیــاز بــه خوب بــودن مانــع از برقــراری ارتبــاط‬ ‫واقعــی شــود‪ .‬برخــی از پیامدهــای منفــی ســرکوب احساســات‬ ‫واقعــی در تــاش بــرای خوب بــودن عبارت انــد از‪:‬‬ ‫فوران هــای عاطفــی‪ :‬اگــر دائــم افــکار و احساســات واقعی تــان‬ ‫را فقــط به خاطــر ارائــه شــخصیتی خــوب ســرکوب می کنیــد‪،‬‬ ‫به احتمــال زیــاد ایــن احساســات باالخــره فــوران خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫فشــار ناشــی از ایــن اتفــاق ممکــن اســت ان قــدر ادامــه یابــد کــه‬ ‫باعــث ایجــاد اســترس واکنشــی شــود‪.‬‬ ‫احســاس رنجــش‪ :‬پنهان کــردن احساســات واقعــی خــود یــا انــکار‬ ‫انچــه واقعــا می خواهیــد‪ ،‬می توانــد منجــر بــه احســاس رنجــش‬ ‫شــود‪ .‬ایــن مســئله می توانــد اثــری معکــوس ایجــاد کنــد و بــر‬ ‫روابــط شــما بــا دیگــران تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫روابــط ســطحی‪ :‬اگــر چیزهایــی را کــه واقعــا از رابطــه می خواهیــد‬ ‫به خاطــر اجتنــاب از تعــارض و خوب بــودن بیــان نمی کنیــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫خــود واقعی تــان را بــرای دیگــران اشــکار نمی کنیــد‪ .‬ایــن اغلــب‬ ‫منجــر بــه روابطــی می شــود کــه عمــق و صمیمیــت عاطفــی ندارنــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت مشــاجره و درگیــری در ایــن روابــط کــم باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫عمقشــان هــم کــم اســت‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫به نظــر شــما انســان بــودن و تبدیل شــدن بــه ادم بهتــر چگونــه‬ ‫محقــق می شــود؟ تــا بــه حــال ســعی کرده ایــد ادم بهتــری‬ ‫باشــید؟ لطفــا نظــرات ارزشــمندتان را بــا مــا و کاربــران عزیزمــان‬ ‫در میــان بگذاریــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫عامل ایجاد مزاحمت دانش اموز در برنامه شاد دستگیر شد‬ ‫پلیس فتا از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد مزاحمت و ارسال مطالب نامتعارف در برنامه شاد برای یک دانش اموزان دوازده ساله خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی عباســی کســانی در تشــریح ایــن خبــر اعــام کــرد‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و ارائــه مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر ایجــاد مزاحمــت و ارســال‬ ‫مطالــب نامناســب و الفــاظ رکیــک توســط شــخصی ناشــناس بــرای پســر نوجوانــش در برنامــه شــاد‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 22‬مرداد‬ ‫یادداشت ‪ -‬سهیال عالالدین‬ ‫دفاع در برابر وب‬ ‫سایت های مخرب را‬ ‫‪Microsoft Edge‬‬ ‫با حالت امنیتی‬ ‫پیشرفته تقویت می کند‬ ‫سرویس امنیت فضای مجازی‬ ‫مایکروســافت یــک ویژگــی اختیــاری را در مرورگــر ‪Edge‬‬ ‫خــود معرفــی کــرده اســت کــه هنــگام بازدیــد کاربــران از‬ ‫وب ســایت های نااشــنا‪ ،‬کنترل هــای امنیتــی دقیق تــری را‬ ‫اعمــال می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مایکروســافت‪ ،‬حالــت امنیتــی پیشــرفته‬ ‫اســیب پذیری های مرتبــط بــا حافظــه را بــا غیرفعــال کــردن‬ ‫کامپایــل جــاوا اســکریپت به موقــع (‪ )JIT‬کاهــش می دهــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه حفاظت هــای اضافــی سیســتم عامــل بــرای مرورگــر‬ ‫ماننــد محافــظ کــد دلخــواه و حفاظــت پشــته ای ســخت افزاری را‬ ‫فعــال می کنــد‪ .‬او گفــت کــه ایــن تغییــرات بــا ســخت تر کــردن‬ ‫اســتفاده از اســیب پذیری های اصالح نشــده بــرای ســایت های‬ ‫مخــرب بــه منظــور نوشــتن روی کدهــای اجرایــی در حافظــه‪،‬‬ ‫«دفــاع عمیــق» ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت گفــت کــه ارائــه یــک «تجربــه مــرور غنــی بــا‬ ‫اســتفاده از فنــاوری هــای قدرتمنــد ماننــد جــاوا اســکریپت»‬ ‫خطــرات بازدیــد از ســایت هــای مخــرب را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ردمونــد گفــت‪« :‬بــا حالــت امنیتــی پیشــرفته‪ ،‬مایکروســافت‬ ‫اج بــا اعمــال خــودکار تنظیمــات امنیتــی محافظه کارانه تــر در‬ ‫ســایت های نااشــنا‪ ،‬بــه کاهــش خطــر حملــه کمــک می کنــد و‬ ‫در طــول زمــان بــا ادامــه مــرور‪ ،‬ســازگار می شــود»‪.‬‬ ‫اولین در نوع خود‬ ‫مرورگرهــای رقیــب کــروم و فایرفاکــس در حــال حاضــر‬ ‫فاقــد ویژگــی هــای مشــابه هســتند‪ ،‬اگرچــه مــی تــوان انهــا‬ ‫را بــرای غیرفعــال کــردن ویژگــی هایــی ماننــد ‪ JIT‬پیکربنــدی‬ ‫کــرد‪ .‬در مــورد ســافاری‪ ،‬اپــل اخیــرا ً یــک ویژگــی امنیتــی‬ ‫جدیــد را بــا هــدف دفــاع از کاربــران در معــرض خطــر بالقــوه‬ ‫حمــات ســایبری بســیار هدفمنــد اعــام کــرد کــه ‪ JIT‬و ســایر‬ ‫فناوری هــای پیچیــده وب را نیــز غیرفعــال می کنــد‪ ،‬مگــر اینکــه‬ ‫کاربــر یــک ســایت مــورد اعتمــاد را حــذف کنــد‪ .‬ایــن ویژگــی‬ ‫کــه ‪ Lockdown Mode‬نــام دارد بــرای محافظــت از روزنامــه‬ ‫به چه صورتی‬ ‫‪Remote Deskto‬‬ ‫را در ویندوز ‪11‬‬ ‫فعال سازی کنیم ؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫نحــوه اســتفاده از ‪ Remote Desktop‬در وینــدوز ‪ 11‬یــک ویژگــی‬ ‫کمتــر شــناخته شــده در وینــدوز مــی باشــد کــه بســیاری از افــراد از‬ ‫ان اطــاع ندارنــد و بــا ایــن حــال می توانــد یکــی از پرکاربردتریــن‬ ‫ابزارها باشــد‪.‬‬ ‫ریمــوت دســکتاپ در وینــدوز ‪ ١١‬راهــی بــرای کنتــرل ایــن سیســتم‬ ‫عامــل از راه دور اســت! بهتــر اســت بدانیــد کــه ایــن ابــزار بــا‬ ‫در نظــر گرفتــن کاربــران تجــاری و فنــی طراحــی شــده‪ ،‬پــس بــه‬ ‫نوعــی می توانــد کنتــرل از راه دور یــا ارائــه پشــتیبانی از راه دور‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن ویژگــی همچنیــن می توانــد بــرای کارهــای ســاده تری‬ ‫ماننــد کنتــرل سیســتمی کــه در طبقــه بــاال خانــه یــا شــرکت قــرار‬ ‫گرفتــه‪ ،‬بــا اســتفاده از لــپ تاپــی کــه در طبقــه پاییــن قــرار دارد‪،‬‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫اول از همــه تنظیمــات را بــاز کنیــد‪ .‬می توانیــد ایــن کار را بــا‬ ‫کلیــک کــردن روی دکمــه ‪ Start‬و ســپس کلیــک روی تنظیمــات‬ ‫انجــام دهیــد‪ ،‬یــا اینکــه از میانبــر صفحــه کلیــد ‪Windows + I‬‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬در لیســت ســمت چــپ‪ ،‬بــه بخــش ‪System‬‬ ‫برویــد و ســپس روی ‪ Remote Desktop‬در ســمت راســت‬ ‫کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس می توانیــد ایــن ابــزار را بــا گذاشــتن دکمــه ‪Remote‬‬ ‫‪ Desktop‬روی حالــت ‪ On‬فعــال کنیــد‪ .‬حــال یــک پــاپ اپ‬ ‫ظاهــر می شــود تــا دوبــاره بررســی کنیــد کــه می خواهیــد ایــن‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪584‬‬ ‫روز خبرنگار نمی خواهیم‬ ‫انگار خدا از دلها رفته است‬ ‫نــگاران‪ ،‬سیاســتمداران و فعــاالن حقــوق بشــر در برابــر نــرم‬ ‫افزارهــای جاسوســی طراحــی شــده اســت‪ .‬تیــم امنیتــی‬ ‫مایکروســافت اج تجزیــه و تحلیــل نتایــج ازمایشــات خــود را‬ ‫بــا ویژگــی جدیــد در اگوســت ‪ 2021‬و فوریــه ‪ 2022‬منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی در نســخه ‪ 104‬مایکروســافت اج کــه در ‪ 5‬اگوســت‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬عرضــه شــد‪.‬‬ ‫سه سطح امنیتی‬ ‫ویژگــی جدیــد کــه بــه طــور پیــش فــرض خامــوش اســت‪ ،‬مــی‬ ‫توانــد بــه عنــوان یکــی از ســه حالــت فعــال شــود‪.‬‬ ‫مایکروســافت توضیــح داد کــه در پیکربنــدی «پایــه» (توصیــه‬ ‫شــده خــود)‪ ،‬ویژگــی «حفاظــت امنیتــی اضافــه شــده بــرای‬ ‫ســایت هــای کمتــر بازدیــد شــده» را اعمــال مــی کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫«تجربــه کاربــر را بــرای محبــوب تریــن ســایت هــای وب حفــظ‬ ‫مــی کنــد»‪ .‬حالــت پایــه بــا رفتــار کاربــر ســازگار نیســت‪ .‬در‬ ‫مقابــل‪ ،‬حالــت «متعــادل» «بــر اســاس رفتــار کاربــر در یــک‬ ‫دســتگاه خــاص‪ ،‬و درک مایکروســافت از خطــر در سراســر وب‬ ‫اســت تــا بــه ســایت هایی کــه کاربــران بــه احتمــال زیــاد از انهــا‬ ‫اســتفاده می کننــد و بــه ان اعتمــاد دارنــد‪ ،‬دسترســی کامــل بــه‬ ‫پلتفــرم وب را ایجــاد می کنــد‪ ،‬در حالــی کــه مــی تواننــد مــوارد‬ ‫ســایت هــا جدیــد و نااشــنا را محــدود می کنــد‪ .‬در نهایــت‪،‬‬ ‫تنظیمــات «ســخت» حفاظــت هــای پیشــرفته را بــه طــور جهانی‬ ‫در برابــر همــه ســایت هــا اعمــال مــی کنــد‪ .‬بــه دلیــل پیکربنــدی‬ ‫اضافــی مــورد نیــاز بــرای کاربــران «بــرای انجــام وظایــف عــادی‬ ‫خــود»‪ ،‬بــرای اکثــر کاربــران نهایــی توصیــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫در هــر ســه حالــت‪ ،‬کاربــران می تواننــد اســتثناهایی را بــرای‬ ‫وب ســایت های قابــل اعتمــاد ایجــاد کننــد‪ ،‬و بــرای مدیــران‬ ‫ســازمانی کــه می تواننــد لیســت های «مجــاز» و «رد کــردن»‬ ‫ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫ســایت هایــی کــه از‬)‪ ،WebAssembly ‪(WASM‬یــک فرمــت‬ ‫دســتورالعمل باینــری بــرای ماشــین هــای مجــازی مبتنــی بــر‬ ‫پشــته اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬در حــال حاضــر توســط ایــن ویژگــی‬ ‫پشــتیبانی نمــی شــوند‪ .‬ســایت هایــی کــه بــه ‪ WASM‬نیــاز‬ ‫دارنــد را مــی تــوان بــه لیســت ســایت هــای اســتثنا اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه حالــت امنیتــی پیشــرفته بــرای یــک ســایت خــاص‬ ‫فعــال مــی شــود‪ ،‬یــک بنــر «امنیــت افــزوده» در نــوار پیمایــش‬ ‫‪ URL‬ظاهــر مــی شــود‪.‬‬ ‫ویژگــی را فعــال کنیــد یــا نــه‪ .‬در ســمت راســت‬ ‫کلیــد تــاگل‪ ،‬دکمــه کوچکــی را مشــاهده خواهیــد‬ ‫کــرد کــه دارای یــک فلــش رو بــه اســت‪ .‬اگــه روی‬ ‫ایــن مــورد کلیــک کنیــد‪ ،‬گزینه هــای اضافــی ظاهــر‬ ‫می شــوند؛ البتــه حواس تــان باشــد کــه تغییــر‬ ‫ایــن تنظیمــات ایــده خوبــی نیســت‪ ،‬مگــر اینکــه‬ ‫دلیــل خاصــی بــرای ایــن کار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫به طــور پیش فــرض‪ ،‬ریمــوت دســکتاپ وینــدوز‬ ‫‪ ۱۱‬بــه دســتگاه هایی نیــاز داره کــه از تاییــد هویــت‬ ‫ســطح شــبکه بــرای برقــراری اتصــال اســتفاده کند‪،‬‬ ‫امــا اگــر مشــکلی وجــود دارد یــا مثــا پیکربنــدی‬ ‫شــبکه پیچیــده ای داریــد‪ ،‬می توانیــد بــا برداشــتن‬ ‫تیــک در کادر گزینــه‪ ،‬ان را نمایــش دهیــد‪ .‬در‬ ‫تصویــر زیــر مشــاهده می کنیــد کــه وینــدوز بــه‬ ‫شــما یــک عــدد پــورت نشــان می دهــد کــه توســط‬ ‫ریمــوت دســکتاپ اســتفاده می شــود و در صــورت نیــاز می توانیــد‬ ‫ان رو یادداشــت کنیــد‪ .‬در ســومین قســمت از راهنمــای فعــال‬ ‫ســازی ‪ Remote Desktop‬در وینــدوز ‪ ،11‬بخــش جدیــدی بــه‬ ‫نمایــش گذاشــته می شــود کــه بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد‬ ‫اســم سیســتم خودتــان را بدانیــد‪ ،‬چــون بعــدا ً بــرای ایجــاد اتصــال‬ ‫بــه ان نیــاز خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫ممکــن اســت شــما اســم سیســتم خودتــان را بدانیــد یــا اینکــه‬ ‫اســم ان را انتخــاب کــرده باشــید و ایــن همــان اســمیه کــه‬ ‫بــرای شناســایی رایانــه شــما در شــبکه ‪ hoe‬خودتــان اســتفاده‬ ‫میشــود‪ .‬بهتــره بدونیــن کــه اگــه بــه هــر دلیلــی مایــل بــه تغییــر‬ ‫نــام هســتید‪ ،‬بــه بخــش ‪ System‬در تنظیمــات برگردیــن و روی‬ ‫پیونــد تغییــر نــام در ســمت راســت بــاالی پنجــره کلیــک کنیــد‪،‬‬ ‫اســم مــورد نظرتــون رو وارد کنیــد و قبــل از راه انــدازی مجــدد‬ ‫وینــدوز در صــورت درخواســت‪ ،‬روی گزینــه ‪ Next‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫االن کــه دیگــر ‪ Remote Desktop‬رو فعــال کردیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫از ابزارهــای مختلفــی بــرای اتصــال و کنتــرل از راه دور رایانــه‬ ‫خودتــون اســتفاده کنیــد‪ .‬البتــه خــود وینــدوز‪ ،‬برنامــه ‪Remote‬‬ ‫‪ Desktop Connection‬رو داره کــه می تونیــن اون رو در منــوی‬ ‫اســتارت پیــدا کنیــن‪ ،‬پــس االن میریــم ســراغ ایــن یکــی و نحــوه‬ ‫فعــال ســازی ‪ Remote Desktop‬در وینــدوز ‪ 11‬رو تــو ایــن مــورد‬ ‫بررســی میکنیــم‪:‬‬ ‫برنامــه رو از منــوی اســتارت رایانــه دوم اجــرا کنیــد و اســم‬ ‫دســتگاهی رو کــه می خواهیــد بهــش متصــل بشــین تایــپ کنیــد‪.‬‬ ‫االن می توانیــد بــه طــور مســتقیم وارد اون بشــوید و روی دکمــه‬ ‫‪ Connect‬کلیــک کنیــد‪ ،‬یــا اینکــه می تونیــن گزینه هــای اضافــی رو‬ ‫همانطــور کــه در مرحلــه بعــد توضیــح داده شــده پیکربنــدی کنیــد‪.‬‬ ‫روی فلــش کنــار ‪ Show Options‬کلیــک کنیــد و ســپس اون‬ ‫اســم کاربــری کــه می خواهیــد بــرای ارتبــاط ازش اســتفاده کنیــد‬ ‫رو مشــخص کنیــد‪ .‬بــا حرکــت بــه تــب نمایــش (‪،)display‬‬ ‫می توانیــد بــا اســتفاده از اســایدر انــدازه پنجــره ریمــوت‬ ‫دســکتاپ خودتــون و همچنیــن عمــق رنگــی رو کــه بایــد اســتفاده‬ ‫بشــه مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫در تــب منابــع محلــی (‪ )local resources‬می توانیــد نحــوه‬ ‫مدیریــت صــدا بیــن جلســه از راه دور و محلــی رو بــه خوبــی‬ ‫اینکــه چــه منابعــی بایــد بیــن دســتگاه ها بــه اشــتراک گذاشــته‬ ‫بشــود‪ ،‬مثــل چاپگرهــا و محتــوای کلیــپ بــورد‪ ،‬انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر هــم اتصــال کنــدی داریــد‪ ،‬از تــب ‪Experience to dial‬‬ ‫‪ back‬اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای برقــراری ارتبــاط روی ‪Connect‬‬ ‫کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫ششــمین قــدم بــرای راه انــدازی ریمــوت دســکتاپ در وینــدوز‬ ‫‪ 11‬اینــه کــه شــما بایــد اعتبــار ورود بــه سیســتم رو بــرای رایانـه ای‬ ‫کــه مــی خواهیــد بهــش متصــل بشــوید ارائــه بدهیــد‪ -‬منظــور مــا‬ ‫از اعتبــار همــان رمــز عبوریــه کــه معمــوال ً بــرای الگیــن شــدن بــه‬ ‫ویندوزتــون اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬بعــدش هــم کافیــه فقــط روی‬ ‫‪ OK‬کلیــک کنیــد‪ .‬حــاال میتوانیــد نتیجــه کار خودتــان را مشــاهده‬ ‫کنیــد! شــما وارد سیســتم دیگــه خودتــان شــده ایــد و همــه چــی‬ ‫امــاده اســت تــا از طریــق یــه پنجــره کاری کــه می خواهیــد رو روی‬ ‫سیســتم دیگــه انجــام بدهیــد!‬ ‫اگــه می خواهیــد از دسترســی ریمــوت خــارج بشــوید‪ ،‬فقــط‬ ‫کافیــه روی ایکــون ‪ clos‬کلیــک کنیــد و ســپس پیغــام تاییــد بــرای‬ ‫شــما ظاهــر خواهــد شــد‪ ،‬انــرا هــم تاییــد کنیــد تــا اتصــال شــما‬ ‫کامــا ً قطــع بشــود!‪.‬‬ ‫بــرای چندمیــن ســال دوبــاره روز خبرنــگار رســید و مشــکالت‬ ‫حــل نشــده ی خبرنــگاران هــم خیلــی جــدی تــر از ســالهای‬ ‫قبــل بــر دوش خبرنــگاران ســنگینی و بــر دیــوار برگــه هــای‬ ‫کاغــذ ســفید ‪ ,‬ســیاه ‪,‬خاکســتری و ابــی هرچــه پــر رنگتــر‬ ‫نقــش نمایــی مــی کنــد ‪.‬‬ ‫مــی گوینــد روز خبرنــگار تقدیــر از زحمــات کســانی اســت‬ ‫کــه پــر اســترس و پــر از خطــر امــا بــا مســئولیت و ازادی‬ ‫و تحمــل ســختی های فــراوان بــه نگاشــتن حقایقــی‬ ‫می پردازنــد کــه رشــد و توســعه جامعــه را ثمــر می بخشــد ‪,‬‬ ‫خبرنگارانــی کــه بدنبــال ســوژه حقیقتهــا و ارمانهــای زیبــای‬ ‫جامعــه قلــم مــی زننــد و در عــوض بــا نابرابــری و فراموشــی‬ ‫بعضــی از وجدانهــا در تعقیــب هــا و تهدیدهــا ‪ ,‬خســته و‬ ‫بــی روح قــدم مــی زننــد‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه قلــه هــای پیشرفت‪،‬ســربلندی و ســعادت‬ ‫کشــور ؛ مراقبــت از منافــع ملــی و مصالــح مــردم و‬ ‫ارمان هــای ارزشــمند انقــاب اســامی ‪ ,‬حــق جویــی و‬ ‫مجاهــدت در عرصــه اگاهــی را وظیفــه ی خــود مــی دانــد‪,‬‬ ‫درد می کشــد و بــدون هیــچ منطقــی مجــازات مــی شــود ‪.‬‬ ‫بیچــاره خبرنــگار ســادگی بســیار ســاده ای دارد بــه هــر‬ ‫شــکلی واســطه ی حقیقــت و بــاور نهفتــه و اشــکار اجتمــاع‬ ‫در مســیر ترقــی هاســت و قانونــی و بــا مســتندات از همــه‬ ‫حمایــت مــی کنــد فریــاد زن ‪ ,‬فریادهــای بــی صداســت‬ ‫امــا فریــادش را کســی نمــی شــنود و از جایــی حمایــت‬ ‫قانونــی نمــی شــود و در زمینــه معیشــتی ‪ ,‬شــخصیت و‬ ‫تامیــن اتیــه ‪.....‬از جانــب ادارات مســئول در هالــه ای‬ ‫از ابهــام و گــم شــده گــی بســر مــی بــرد و هرلحظــه بــه‬ ‫بهانــه هــای مختلــف ســر از زنــدان حذفیــات در مــی اوردو‬ ‫انــگار وجدانهــا بــه فــروش رســیده انــد و خــدا از دلهــای‬ ‫مســئولین مرتبــط مدتهاســت کــه رفتــه اســت ودر بــی‬ ‫خبــری بــه ســر مــی برنــد از ســادگی مــن خبرنــگار ‪ ,‬گــرگ‬ ‫درونشــان بیــدار شــده اســت ‪.....‬‬ ‫بگذریــم بیشــتر از ایــن مجــال صحبــت نیســت و اگــر هــم‬ ‫باشــد تبدیــل بــه شــعارها و حرفهایــی مــی شــود کــه ســالیان‬ ‫ســال بــا وعــده هــای عملــی نشــده در روز خبرنــگار گفتــه‬ ‫مــی شــود و خریــداری بــرای ان نیســت ‪.‬‬ ‫ودر نهایــت مــا مناســبت و تبریــک ‪ ,‬روز خبرنــگار را بــا ایــن‬ ‫همــه مشــکالت حــل نشــده و مجــازات و تهدیدهــای روزانــه‬ ‫نمــی خواهیــم‪ .‬مــا بــدون گرایشــات سیاســی ســاماندهی و حــل‬ ‫مشــکالت بــه معنــای واقعــی و حقیقــی می خواهیم نه در شــرف‬ ‫تصمیــم گیــری ومراحــل اجرایــی کــه بــه نتیجــه نمــی رســد‪.‬‬ ‫کالهبرداری ‪ 4‬هزار دالری‬ ‫ارزدیجیتال به فرجام نرسید‬ ‫پلیــس فتــا از بازگردانــدن مبلــغ ‪ 4‬هــزار دالر رمــزارز کالهبــرداری‬ ‫شــده بــه حســاب یکــی از شــهروندان بــزه دیــده توســط افســران‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا خبــر داد‪.‬‬ ‫‪،‬ســرهنگ «محســن محمــودی» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و با ارائه شــکوائیه‬ ‫خــود مبنــی بــر کالهبــرداری از وی در حــوزه ارز دیجیتــال از پلیــس‬ ‫درخواســت رســیدگی به موضوع را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در راســتای رســیدگی بــه موضــوع و احقاق حق‬ ‫ایــن شــهروند بــزه دیــده کارشناســان پلیــس فتــا ضمــن تشــکیل‬ ‫پرونــده قضائــی بــرای فــرد یــا افراد کالهبــردار بالفاصله شناســایی‬ ‫و رســیدگی بــه موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــاکی در اظهــارات خــود بیــان مــی کنــد کــه در یکــی‬ ‫از شــبکه هــای اجتماعــی بــا تبلیــغ ارزهــای دیجیتــال مواجــه مــی‬ ‫شــود کــه ســود بســیار باالیــی دارد کــه پــس از ارتبــاط بــا ایــن افــراد‬ ‫مدعــی و تبلیــغ کننــده‪ ،‬کیــف پــول وی خالــی و کل ارزهــای خــود‬ ‫را از دســت مــی دهــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی اذعــان داشــت‪ :‬در بررســی هــای‬ ‫اولیــه مشــخص گردیــد کــه شــاکی بــا وسوســه شــدن برای بدســت‬ ‫اوردن ســود کالن بــا ایــدی اعالمــی توســط مجرمــان ســایبری در‬ ‫یکــی از شــبکه هــای اجتماعــی ارتبــاط برقــرار مــی کنــد کــه پــس از‬ ‫فریــب خــوردن‪ ،‬رمــز هــر دو کیــف پــول خــود را در اختیــار این افراد‬ ‫کالهبــردار قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا اقدامــات کارشناســی و فنــی و بررســی های‬ ‫به عمل امــده از کیــف پــول شــاکی و ســایر اقدامــات انجام شــده‪،‬‬ ‫متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت کــه پــس از هماهنگــی الزم‬ ‫اقدامــات قضائــی در ایــن خصــوص صــورت گرفــت‪.‬‬ صفحه 7 ‫شالیزار ‪....‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -584‬سال هشتم‬ ‫‪-584-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/15‬محرم‪/‬‬ ‫اوت‪15 - 2022 //‬‬ ‫‪// 13‬اوت‬ ‫‪13-- 1401 //05‬‬ ‫شنبه ‪05//22‬‬ ‫‪80‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه‬ ‫شهرســتان کردکــوی محــدود میشــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و بخشــی‬ ‫در دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمانهای‬ ‫تاریخــی وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از‬ ‫بافتهــای تاریخــی و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه‪:‬‬ ‫نام قدیم‪ :‬هیرکانا‪ ،‬ورکانه‪ ،‬جرجان‪ ،‬استراباد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه‪ :‬نــام گــرگان صــورت فارســی شــده جرجــان اســت‪ .‬جرجــان‬ ‫برگرفتــه از نــام یونانــی «هیرکانــا» اســت‪ .‬بــه خاطــر وجــود درختــان‬ ‫هیرکانــی کــه از انــواع درخــت بلــوط در نواحــی جنــوب و جنوب شــرقی‬ ‫دریــای خــزر اســت؛ بــه ایــن منطقــه هیرکانــا گفته انــد‪.‬‬ ‫جمعیت ‪( 329,536 :‬نفر)‬ ‫مساحت ‪( 16,158 :‬کیلومترمربع)‬ ‫موزه باستان شناسی گرگان‬ ‫مــوزه باســتان شناســی گــرگان در ســال ‪ 1355‬خورشــیدی بــا عنــوان‬ ‫«مــوزه ســنگ مــزار» اغــاز و در بهمــن مــاه ســال ‪ 1367‬بــا افــزوده شــدن‬ ‫مجموعــه ارزشــمندی از اشــیاء باســتانی‪ ،‬بــا نــام مــوزه باســتان شناســی‬ ‫بــه کار خــود ادامــه داد‪ .‬ایــن مــوزه از ســال ‪ 1391‬تحــت مرمــت و بهســازی‬ ‫قــرار گرفــت و در نهایــت مــورخ ‪ 17‬خــرداد مــاه ‪ 1396‬خورشــیدی بــا فــرم‬ ‫و محتــوای جدیــد‪ ،‬فعالیــت نویــن خــود را از ســر گرفــت‪.‬‬ ‫موزه امیرلطیفی گرگان ‪:‬‬ ‫بــه دلیــل تنــوع فرهنگــی و هنــری و وجــود صنایــع دســتی و‬ ‫هنرهــای ســنتی گوناگــون در ســطح اســتان کــه دلیــل ان وجــود‬ ‫قومیــت هــای مختلــف در ایــن منطقــه اســت‪ ،‬لــذا کارشناســان‬ ‫ایــن ســازمان بــر ان شــدند تــا مــوزه ای بــا عنــوان مــوزه صنایــع‬ ‫دســتی و هنرهــای ســنتی در مرکــز اســتان و شهرســتان گــرگان‬ ‫راه انــدازی نماینــد و بــه همیــن ســبب ســاختمان امیــر لطیفــی‬ ‫جهــت ایــن امــر و بــا عنــوان مــوزه صنایــع دســتی انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه انــواع صنایــع دســتی از قبیــل‪ :‬قالــی بافــی‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی‪ ،‬نمدمالــی‪ ،‬ابریشــم بافــی‪ ،‬خورجیــن دوزی‪ ،‬نواربافــی‪،‬‬ ‫چادرشــب بافــی‪ ،‬جاجیــم بافــی‪ ،‬گلیــم بافــی و‪ ...‬نیــز در فضاهــای‬ ‫موجــود در ایــن ســاختمان بــه نمایــش گذاشــته خواهنــد شــد ‪ .‬بــرای‬ ‫ایجــاد چنیــن مــوزه ای نیــاز بــه تعــدادی مجســمه وجــود دارد تــا هــر‬ ‫کــدام از ایــن حــرف را نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫کاخ موزه‪:‬‬ ‫کاخ شــهر گــرگان کــه یکــی از ‪ ۱۲‬کاخ خانــواده پهلــوی در کشــور و محــل‬ ‫اقامــت ایــن خانــواده در منطقــه بــوده اســت‪ ،‬پــس از مرمــت بــه کاخ‬ ‫مــوزه گــرگان تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ مــوزه اولیــن مــوزه شــمال‪،‬‬ ‫چهارمیــن مــوزه تخصصــی باســتان شناســی و بیســت و چهارمیــن مــوزه‬ ‫کشــور محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه در بنایــی تاریخــی مربــوط بــه دوره پهلــوی اول در محیطــی‬ ‫سرســبز واقــع در مرکــز شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫کاخ مــوزه گــرگان شــامل دو بخــش همکــف و طبقــه باالســت کــه در‬ ‫طبقــه همکــف مــوزه ‪ ۳۰‬تــن از مشــاهیر اســتان گلســتان از قــرن ســوم‬ ‫تــا دوره پهلــوی معرفــی شــد ه انــد و در طبقــه بــاال ‪ ۱۰۰‬قلــم از لــوازم و‬ ‫اشــیای دوره پهلــوی‪ ،‬اســتراحتگاه خانــواده پهلــوی بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫شــده اند‪ .‬در حیــاط مــوزه ســنگ قبرهایــی از قــرن ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۴‬قمــری بــه‬ ‫ن شناســی ان نیز زوایایی‬ ‫تماشــا گذاشــته شــده اســت‪ .‬در ســالن باستا ‬ ‫از تاریــخ ســرزمین باســتانی گــرگان از ‪ ۵۰۰۰‬ســال پیــش تــا اواخــر دوره‬ ‫قاجاریــه بــه نمایــش درامــده اســت‪ .‬در بخــش دیگــر مــوزه‪ ،‬فضایــی‬ ‫تحــت عنــوان نمایشــگاه موقــت قــرار دارد کــه بــه نمایــش موضوعــات‬ ‫مختلــف تاریخــی و هنــری خواهــد پرداخــت‪.‬‬ ‫موزه تخصصی سنگ و گوهر امتیست‬ ‫مــوزه زمیــن شناســی گــرگان در ابتــدا بــا نــام تجاری مجموعه ســنگ و گوهر‬ ‫امتیســت از تیر ماه ســال ‪ 1389‬فعالیت خود را با هدف ارتقاء ســطح علم‬ ‫زمیــن شناســی اغــاز نمــوده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه توانســته اســت بــا تــاش‬ ‫مــداوم در داخــل کشــور و ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر کشــورها‪ ،‬اقــدام بــه جمــع‬ ‫اوری نمونــه هــای نــادری از ســنگ هــا‪ ،‬گوهرهــا‪ ،‬کانــی هــا و فســیل های‬ ‫مختلــف نمایــد‪ .‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 150‬نــوع نمونــه بــی نظیــر و زیبــا از‬ ‫کشــورهای مختلــف جهــان در ایــن مــکان نگهــداری می گــردد‪.‬‬ ‫اماکن گردشگری مذهبی‬ ‫ امامــزاده نــور (امامــزاده اســحاق) گــرگان در محلــه سرچشــمه گــرگان‬‫در بخــش مرکــزی گــرگان واقــع اســت‪.‬‬ ‫امامــزاده اســحاق بــن موســی بــن جعفــر یکــی از مفاخــر معنــوی و‬ ‫روحانــی شــهر گــرگان اســت کــه گفتــه می شــود بــرادر امــام رضــا بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬مــردم ایــن شــهر از ســر ارادت‪ ،‬او را شــاهزاده اســحاق نامیــده و‬ ‫از قــرن ششــم هجــری قمــری مرقــدی زیبــا برایــش بنــا نهادنــد‪.‬‬ ‫امامــزاده نــور کــه بــه شــکل کثیراالضــاع ســاخته شــده اســت دارای‬ ‫تزئینــات اجــری‪ ،‬محــراب گــچ بــری و دو لنگــه در قدیمــی و صنــدوق‬ ‫چوبــی نفیــس اســت کــه تاریــخ ‪ ۸۶۷‬ه‪.‬ق در روی ان حــک شــده اســت‪.‬‬ ‫دلیرمردانتنگستان‬ ‫سرویس ‪ -‬روایت تاریخ‬ ‫رئیســعلی دلــواری و یــاران و همرزمانــش ســاحل خلیــج فــارس‬ ‫را بــه کابوســی فرامــوش نشــدنی بــرای متجاوزیــن تبدیــل کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه وبگــردی بــازار کســب و کار؛رئیســعلی دلــواری‬ ‫دلیرمــرد جنــوب در مقابــل هجــوم انگلیسـی ها بــه بوشــهر همــراه‬ ‫با یاران و همرزمانش ایستاد و مقاومتی جسورانه و هوشمندانه‬ ‫داشــت و درس بزرگــی بــه اســتعمار و اســتکبار داد کــه هی ـچ گاه‬ ‫نبایــد فرامــوش کنند‪.‬متجــاوزان انگلیســی در اوضــاع نابســامان‬ ‫جنــگ جهانــی اول اقــدام بــه حملــه بــه بنــادر جنوبــی ایــران کردنــد‬ ‫و در حالــی کــه در زمــان غــارت دیگــر ســرزمین ها مقاومتــی را در‬ ‫مقابــل خــود نمی دیدنــد‪ ،‬دســت بــه غــارت و چپاول و اســتعمار این‬ ‫کشــور ها می زدنــد‪.‬‬ ‫بــه خیــال خــام ان هــا ایــران نیــز اینگونــه خواهــد بــود و بــا چهــار‬ ‫کشــتی جنگــی و پنــج هــزار ســرباز و هــزار گلولــه تــوپ بــه ســمت‬ ‫ایــران امدنــد‪ ،‬امــا مدافعــان خلیــج فــارس بــه خوبــی در مقابــل‬ ‫ان هــا ایســتادند‪.‬‬ ‫رئیســعلی دلــواری و یــاران و همرزمانــش کــه فتــوای علمای دینی‬ ‫را نیــز بــه عنــوان پشــتوانه ای محکــم همــراه خــود داشــتند‪ ،‬ســاحل‬ ‫خلیــج فــارس را بــه کابوســی فرامــوش نشــدنی بــرای متجاوزیــن‬ ‫تبدیــل کردنــد‪.‬‬ ‫رئیســعلی و همرزمانــش دســت بــه جهــاد زدنــد و در مقابــل‬ ‫ظلــم و زور ایســتادند؛ ان هــا بــا دســتان خالــی و اســلحه های‬ ‫محــدود بــه جنــگ دشــمنی کــه تــا بیــخ دنــدان مســلح بــود و بــا‬ ‫قــوای کامــل بــه بوشــهر حملــه کــرده بــود رفتنــد‪.‬‬ ‫پــس از حملــه انگلیســی ها بــه ســمت دلــوار‪ ،‬بــا شــبیخون‬ ‫شــبانه رئیســعلی مواجه می شــوند و تعداد کثیری از نیرو های‬ ‫انگلیســی و هنــدی کــه بــا ان هــا بــه ایــن منطقــه امــده بودنــد‪،‬‬ ‫کشــته شــدند‪.‬‬ ‫بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب اســامی «امــروز‬ ‫رئیســعلی های دلــواری کــم نیســتند و تنهــا هــم نیســتند»‬ ‫روبــاه پیــر هــم در مقابــل از هیــچ اقدامــی بــر علیــه رئیســعلی‬ ‫دلــواری فروگــذار نکــرد و گمــرک و دریــا را کــه محــل ارتــزاق‬ ‫مــردم بــود را تحــت ســیطره خــود دراوردنــد تــا مــردم بــرای امــرار‬ ‫و معــاش خــود بــا مشــکل روبــرو باشــند‪.‬‬ ‫انگلیسـی ها بــرای متوقــف کردن رئیســعلی دلــواری و یارانش‬ ‫دســت بــه اقدامــات متعــددی زدنــد‪ ،‬ولــی بــا تطمیــع و تهدیــد‬ ‫و تحریــم راه بــه جایــی نبردنــد‪ ،‬ولــی باالخــره رئیســعلی ایــن‬ ‫مــرد بــزرگ تنگســیر کــه هیچــگاه در نبــرد مســتقیم بــا دشــمن‬ ‫شکســت نخــورد‪ ،‬اینبــار از پشــت توســط یــک فرد خائــن داخلی‬ ‫مــورد اصابــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫البتــه قیــام رئیســعلی دلــواری پایــان ایســتادگی و مقاومــت‬ ‫مــردم در مقابــل اســتعمارگران در کنــار خلیــج فــارس نبــوده‬ ‫اســت و انگلیس ـی ها و امریکایی هــا بار هــا و بار هــا در خلیــج‬ ‫فــارس تحقیــر شــده اند‪.‬‬ ‫رئیسعلی های دلواری کم نیستند‬ ‫راه رئیسعلی دلواری همچنان ادامه دارد و هزاران رئیسعلی‬ ‫دیگــر امــاده دفــاع از ایــن اب و خــاک هســتند‪ .‬بــه فرمــوده‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی «امــروز رئیســعلی های دلــواری‬ ‫کــم نیســتند و تنهــا هــم نیســتند»‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در مــورد رئیســعلی دلــواری‬ ‫می فرماینــد‪ :‬شــهید رئیســعلی دلــواری از نام هایــی اســت‬ ‫کــه همیشــه دل هایــی مومــن را در سراســر کشــور کــه‬ ‫اشــنایی بــه وضــع او و مبــارزات او داشــته اند بــه خــود جــذب‬ ‫می کــرده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای گفــت‪ :‬پــس از پیــروزی انقــاب‬ ‫ایــن نامــی کــه ســعی می شــد پنهــان بمانــد و ایــن چهــره‬ ‫ناشــناخته بمانــد بــر ســر زبان هــا افتــاد و همــه او را شــناختند و‬ ‫مظلومیــت و شــهادت او را دانســتند‪.‬‬ ‫مختصری از زندگی رئیسعلی‬ ‫رئیــس علــی فرزنــد زائــر محمد و شــهین در دلوار دهســتانی از‬ ‫توابــع بوشــهر بــه دنیــا امــد‪ .‬او در عصر مشــروطیت‪ ،‬جوانی ‪۳۰‬‬ ‫ســاله‪ ،‬بلنــد همــت‪ ،‬شــجاع‪ ،‬در صــدق و صفــا کــم ماننــد و در‬ ‫حــب وطــن و تــوکل بــه خــدا‪ ،‬ضــرب المثــل بــود‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن کــه قــوای اشــغالگر انگلیــس جنــوب ایــران را‬ ‫بــه تصــرف خــود دراوردنــد‪ ،‬بــا شــجاعتی وصف ‏ناپذیــر بــه‬ ‫مقابلــه بــا تجاوزگــران پرداخــت و شکسـت‏های ســنگینی بــر‬ ‫انــان وارد کــرد‪.‬‬ ‫پــس از اشــغال بوشــهر نیرو هــای انگلیســی قصــد تصــرف‬ ‫دلــوار را کردنــد‪ .‬محلــی کــه پیــش از ان‪ ،‬چنــد بــار ســربازان‬ ‫انگلیســی بــه انجــا یــورش بــرده و هــر بــار طعــم تلــخ شکســت‬ ‫را چشــیده بودنــد‪ .‬رئیســعلی ســواره و پیــاده خــاک تنگســتان‬ ‫و دشــتی را پیمــود و ســران ایــات و عشــایر را در مقابــل‬ ‫انگلیســی ها بــا هــم متحــد کــرد‪.‬‬ ‫او بــا تکیــه بــر خــدای متعــال و فتــوای علمــای بنــام‪ ،‬چــون‬ ‫مجاهــد برازجانــی‪ ،‬مجتهــد اهرمــی‪ ،‬ســید عبداللــه بــادی‬ ‫همــراه بــا یــاران خــود‪ ،‬علیــه اشــغالگران وارد نبــرد شــده و‬ ‫نیرو هــای متجــاوز را تــار و مــار کــرد‪.‬‬ ‫انگلیس ـی ها کــه بــا تطمیــع و تهدیــد نتوانســتند ایــن ســردار‬ ‫جــوان را بــا خــود همــراه کننــد بــرای از پــای دراوردن او‪ ،‬یکــی‬ ‫از خیانــت پیشــگان داخلــی را فریفتــه و او را بــه مقابلــه بــا‬ ‫رئیســعلی فرســتادند‪.‬‬ ‫پاســداری از بوشــهر‪ ،‬دشتســتان و تنگســتان بــه عنــوان‬ ‫منطقــه ســکونت خــود و جلوگیــری از نفــوذ قــوای بیگانــه بــه‬ ‫درون ســرزمین ایــران‪ ،‬دفــاع از اســتقالل وطــن و جلوگیــری‬ ‫از غــارت ســرمایه های ملــی در کرانــه خلیــج فــارس از اهــداف‬ ‫قیــام او بــود‪.‬‬ ‫جنــگ میــان رئیســعلی و یارانــش بــا انگلیسـی ها بــه اوج خــود‬ ‫رســیده بــود‪ .‬انگلیس ـی ها کــه بــا تطمیــع و تهدیــد نتوانســتند‬ ‫ایــن ســردار جــوان‪ ،‬امــا مومــن و شــجاع را بــا خــود همــراه کننــد‬ ‫بــرای از پــای دراوردن او بــا توطئــه یکــی از خیانــت پیشــگان‬ ‫داخلــی را فریفتــه و او را بــه مقابلــه بــا رئیســعلی فرســتادند‪.‬‬ ‫ســرانجام رئیســعلی دلــواری کــه بــا یــاران خــود بــا تــدارک‬ ‫حملـه ای ســنگین قصــد شــبیخون بــه بوشــهر و تهاجــم علیــه‬ ‫انگلیســی ها را داشــتند در منطقــه تنــگک صفــر در حومــه‬ ‫بوشــهر بــه تیــر غالمحســین نامــی از خائنــان داخلــی از پشــت‬ ‫مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفــت و بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید مرتضــی مجتهد اهرمــی از علمای بــزرگ زمان‬ ‫بــر پیکــر پــاک او نمــاز بپــا کــرد و پیکــر پــاک ایــن ســردار شــجاع و‬ ‫نــام اور در وادی اســام نجــف اشــرف در جــوار مــوالی متقیــان‬ ‫علــی (ع) بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫استان بوشهر پایتخت مبارزات ضد استعماری‬ ‫نماینــده‪ ،‬ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعه بوشــهر با اشــاره‬ ‫بــه ســالروز شــهادت رئیســعلی دلــواری ســردار بــزرگ مبــارزه‬ ‫بــا اســتعمار گفــت‪ ۱۲ :‬شــهریور ســالروز شــهادت رئیســعلی‬ ‫دلــواری در مبــارزه بــا انگلیــس در بوشــهر و تنگســتان بــه عنوان‬ ‫روز مبــارزه بــا اســتعمار پیــر انگلیــس لقــب گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه غالمعلــی صفایــی بوشــهری‪ ،‬بــا بیــان اینکــه شــهید‬ ‫رئیســعلی دلــواری بــا قیــام خــود درســی بــه تاریــخ اموخــت کــه‬ ‫نان زنجبیلی (زنجفیلی )‬ ‫نــان زنجبیلی(زنجفیلــی)‪ ،‬یکــی از شــیرینی های ســنتی گــرگان مــی باشــد کــه جایــگاه خوبــی‬ ‫در مهمانــی هــای مــردم ایــن شــهر دارد‪ .‬نــان زنجبیلــی از ارد گنــدم‪ ،‬شــکر‪ ،‬روغــن و زنجبیــل‬ ‫تهیــه مــی شــود و عمومــا از نظــر شــکل ظاهــری لــوزی اســت‪ .‬ترکیــب زنجبیــل طعــم عالــی بــه‬ ‫ایــن شــیرینی مــی دهــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مصــرف شــیرینی زنجبیلــی‪ ،‬بدلیــل زنجبیــل موجــود‬ ‫خــواص درمانــی بســیاری دارد‪.‬کــه تعــدادی از ان اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫هیچــگاه انگلیــس از یــاد نمی بــرد خاطــر نشــان کــرد‪ :‬قیــام‬ ‫رئیســعلی دلــواری نشــان داد کــه می توانیــم بــا دســت خالــی‬ ‫جلــو قدرت هــای زور و تزویــر بایســتیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اســتان بوشــهر را پایتخت مبارزات ضد اســتعماری ایران‬ ‫دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬پایتخــت مبــارزات ضــد اســتعماری بــه‬ ‫ســبب مبــارزات ســرداران بزرگــی ماننــد رئیســعلی دلــواری در‬ ‫مقابلــه بــا اســتعمار بــه اســتان بوشــهر لقــب گرفــت‪.‬‬ ‫خطیــب نمــاز جمعــه بوشــهر بــا بیــان اینکــه انگلیــس چهــار بار‬ ‫در طــول ‪ ۲‬قــرن بــه اســتان بوشــهر حملــه کــرد افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫چهــار بــار علمــا‪ ،‬ســرداران و مــردم از خــود حماســه افریدنــد و‬ ‫بــه عنــوان تاریــخ پرشــکوه در اســتان بوشــهر ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیسعلی تاج سر کرانه خلیج فارس است‬ ‫امــام جمعــه دلــوار بــا اشــاره ‪ ۱۲‬شــهریور ســالروز شــهادت‬ ‫ســردار شــهید رئیســعلی دلــواری و روز ملــی مبــارزه با اســتعمار‬ ‫گفــت‪ :‬همــه ایــران و خصوصــا بوشــهر همــواره مدیــون‬ ‫رشــادت های رئیســعلی دلــواری اســت و بحــق رئیســعلی‪ ،‬تــاج‬ ‫ســر کرانــه خلیــج فــارس اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام علــی زاهددوســت بیــان کــرد‪ ۱۰۳ :‬ســال پیــش‬ ‫در چنین روز هایی رئیســعلی دلواری با شــجاعت و ایســتادگی‬ ‫خــواب راحــت را از چشــم اســتعمار و ایــادی انــان گرفــت و‬ ‫حرکــت انــروز او بــرای امــروز مــا مایــه درس و عبــرت شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مهمتریــن درســی کــه از ایــن مبــارزه می تــوان‬ ‫گرفــت ایــن اســت کــه انســان هایی کــه در مقابــل اســتکبار‬ ‫و اســتعمار تســلیم نشــدند عزت منــد شــدند و انــان کــه ســر‬ ‫ســازش بــا اســتکبار داشــتند در تاریــخ جــز خفــت و خیانــت از‬ ‫ان هــا نــام و نشــانی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه دلــوار افــزود‪ :‬بایــد بدانیــم تــا وقتــی ملتــی ماننــد‬ ‫رئیســعلی دلــواری هوشــیار و بیــدار باشــد خــواب را از چشــم‬ ‫دشــمنان می گیــرد‪ ،‬ولــی اگــر ملــت و مســئوالن ان از دشــمن‬ ‫غافــل شــوند از انــان ضربــه خواهنــد خــورد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرح شــجاعت ها و ســیره و‬ ‫مجاهدت هــای رئیســعلی را بایــد مطالعــه کنیــم خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬نهضــت معرفی رئیســعلی بایــد بوجود بیاید و این ســردار‬ ‫شــجاع و مومــن را بصــورت واقعــی بــه جامعــه و خصوصــا‬ ‫جوانــان و دانــش امــوزان معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫استعمار و استکبار از تاریخ درس بگیرند‬ ‫بدخواهــان ملــت ایــران بایــد از قیــام رئیســعلی و مقاومــت‬ ‫مــردم درس بگیرنــد‪ .‬ان هایــی کــه بــر طبــل تهدیــد می کوبنــد و‬ ‫از تحریــم می گوینــد بایــد بداننــد کــه مــا همچنــان ایســتاده ایم‬ ‫و ایــن صحنــه را خالــی نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫اگــر رئیســعلی دلــواری بــا دسیســه و خیانــات بــه شــهادت‬ ‫می رســد‪ ،‬ولــی از خــاک گهربــار ایــران هــزار رئیســعلی دیگــر‬ ‫می رویــد کــه تفنــگ او را بردارنــد و بــار دیگــر درس عبرتــی بــزرگ‬ ‫بــه دشــمنان بدهنــد‪.‬‬ ‫گورســتان انگلیسـی ها در بوشــهر نشــانه ای از شکســت ان ها‬ ‫در ایــن ســرزمین اســت؛ از ایــن دســت نشــانه ها در ایــران‬ ‫اســامی کــم نیســت و در صورتــی کــه دســت از پــا خطــا کننــد‬ ‫بــار دیگــر نشــانه های دیگــری از شکســت ذلت بــار انــان ثبــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬زنجبیل باعث گرمی بدن می شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬برای سرما خوردگی و سرفه مفید است‪.‬‬ ‫‪ .3‬زنجبیل در درمان گرفتگی های عضالت هم موثر است‪.‬‬ ‫‪ .4‬برای بیماری های معده مفید می باشد‪.‬‬ ‫اگــر تاکنــون از ایــن شــیرینی هــای خوشــمزه نخــورده ایــد در ســفر بــه گــرگان ان را امتحــان‬ ‫کنیــد و همچنیــن بــه عنــوان ســوغاتی خوشــمزه گــرگان همــراه خــود ببریــد‬ ‫ســرغربیلی‪ :‬ســرغبیلی شــیرینی ســنتی دیگــر‪ ،‬مخصــوص شــهر گــرگان اســت کــه ارد‪ ،‬مایــه‬ ‫خمیــر‪ ،‬پــودر قنــد‪ ،‬شــیر و شــکر از مــواد اصلــی تهیــه ان اســت‪ .‬ســرغبیلی مــی توانــد ســوغات‬ ‫بســیار مناســبی باشــد زیرا افراد زیادی با شــکل و طعم ان اشــنا نیســتند و این امر باعث شــده‬ ‫اســت بــر جذابیــت ایــن شــیرینی می افزایــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!