روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 583 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 583

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪79 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 10-‬اگوست ‪ /12-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪583‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تغذیه با شیر مادر تضمین سالمت‬ ‫نسل اینده و زیربنای زندگی سالم‬ ‫‪2‬‬ ‫زنده شدن‬ ‫امید مردم‬ ‫برای برقراری‬ ‫پروازها‬ ‫‪3‬‬ ‫روز خبرنگار‬ ‫و دغدغه ها !‬ ‫‪8‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫سطح اب چاه ها نتیجه‬ ‫اصرار به کشت شالی‬ ‫‪5‬‬ ‫راه های تقویت‬ ‫وای فای گوشی های‬ ‫هوشمند‬ ‫به زودی باید این روزها رو به ربات های خبرنگار تبریک گفت!‬ ‫سرویس یادداشت‪ -‬مریم سلیمی‬ ‫دیگــر از ایــن پــس خبرنــگار و گزارشــگر بــودن بــه عنــوان‬ ‫شــغلی در معــرض خطــر تلقــی خواهــد شــد و انچــه ناجــی ایــن‬ ‫حــوزه اســت خالقیــت‪ ،‬نــواوری و ابتــکار‪ ،‬خلــق قالبهــای جدیــد‬ ‫محتوایــی‪ ،‬رســیدن بــه تــوان مولتــی مهارتهــا و ســوادها و تــوان‬ ‫راهبــری رباتهــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مریــم ســلیمی‪ ،‬دکتــرای علــوم ارتباطــات‪ ،‬پژوهشــگر ارتباطــی‬ ‫و تصویــری و دارای ‪ 25‬ســابقه کار مطبوعاتــی و رســانه ای در‬ ‫یادداشــتی نوشــت‪ :‬روزگاری کــه خبــری از هــوش مصنوعــی‪،‬‬ ‫رباتهــا و بــه ویــژه رباتهــای خبرنــگار نبــود‪ ،‬شــاید تســلط بــر‬ ‫مهارتهــای خبرنویســی و خبرنــگاری‪ ،‬یــک تــوان‪ ،‬هنــر و مهــارت‬ ‫شــگرف و خــاص بــود‪ ،‬ولــی اکنــون بخواهیم یــا نخواهیم‪ ،‬همکار‬ ‫رباتهــای خبرنــگار و گزارشــگر بــه رقیبــی اصلــی و اساســی بــرای‬ ‫خبرنــگاران و فعــاالن حــوزه رســانه تبدیــل شــده و می شــوند‪.‬‬ ‫بــه زودی رباتهــای گزارشــگر از صحنــه هــای جنــگ‪ ،‬بحــران و‬ ‫رویدادهــای مختلــف گــزارش خواهنــد داد و رباتهــای خبرنــگار‬ ‫بــه زیبایــی و دقــت هرچــه تمــام تــر خبــر خواهنــد نوشــت‪ .‬حتــی‬ ‫بنابــر شــناخت از جامعــه مخاطبــان و کاربــران‪ ،‬تیترهــا و میــان‬ ‫تیترهــای جــذاب و بنــا بــر نــوع رســانه و پلتفــرم مربوطــه تعــداد‬ ‫کلمــات و‪ ...‬را انتخــاب خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫دیگــر از ایــن پــس خبرنــگار و گزارشــگر بــودن بــه عنــوان‬ ‫شــغلی در معــرض خطــر تلقــی خواهــد شــد و انچــه ناجــی ایــن‬ ‫حــوزه اســت خالقیــت‪ ،‬نــواوری و ابتــکار‪ ،‬خلــق قالبهــای جدیــد‬ ‫محتوایــی‪ ،‬رســیدن بــه تــوان مولتــی مهارتهــا و ســوادها و تــوان‬ ‫راهبــری رباتهــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫انچــه مــی توانــد بــه فعــاالن ایــن حــوزه تــوان ادامــه دهــد‪،‬‬ ‫رســیدن بــه تــوان راهبــری هــوش مصنوعــی و نحــوه مدیریــت و‬ ‫هدایــت انهــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫توجــه بــه دیتاژورنالیســم و تــوان جمــع اوری‪ ،‬اســتخراج و‬ ‫تحلیــل داده هــا و بــه زبانــی مصاحبــه و گزارشــگری بــا داده هــا‪،‬‬ ‫شــاید از جملــه روشــهای راهگشــا در ایــن حــوزه باشــد‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه یــک ربــات و هــوش مصنوعــی مــی توانــد در حداقــل زمــان یــک‬ ‫خبــر را بــه ســبکهای مختلــف و نویــن تنظیــم کــرده و ارائــه کنــد‪ ،‬خبرنــگار بــودن‬ ‫چــه مزیتــی اســت؟‬ ‫خطابــم مشــخصا ً بــه همکارانــم در جامعــه رســانه ای و مطبوعاتــی اســت کــه‬ ‫امــروز را همــه بــه انهــا تبریــک مــی گوینــد‪ ،‬بایــد درک و بــاور کــرد کــه فصــل‬ ‫فعالیــت در ایــن حــوزه رو بــه پایــان اســت مگــر اینکــه بــه ارتقــای مهارتهــا‬ ‫پرداخــت و تــوان تولیــد محتــوا در حــوزه هــای مختلــف را بــه صــورت ترکیبــی و‬ ‫خالقانــه یافــت‪.‬‬ ‫زمانــی مــی گفتنــد کــه یــک خبرنــگار و گزارشــگر موفــق‪ ،‬فــردی اســت کــه‬ ‫تبدیــل بــه خبرنــگار کولــه پشــتی شــود‪ ،‬یعنــی بتوانــد محتــوا را بــه هــر قالــب‬ ‫و شــکلی بــه صــورت مکتــوب‪ ،‬دیــداری و شــنیداری و‪ ...‬تهیــه کنــد و ان را در‬ ‫لحظــه ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫اکنــون همیــن تــوان یکــی از الزامــات اســت و یافتــن مهارتهــای راهبــردی‪،‬‬ ‫خالقانــه و در عیــن حــال در پیونــد بــا تکنولــوژی و تســلط بــر حــوزه هــای ای تــی‬ ‫از دیگــر ایــن الزامــات اســت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫در بیست و هشتمین روز‬ ‫چرا رییس جمهور‬ ‫شهید شد؟‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫با پول سازهای کسب و کار خانگی‬ ‫به یک درامد عالی برسید‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه پیــش بینــی دکتــر محمــد عبدالظاهــر در امــارات‬ ‫در خصــوص روزنامــه نــگاری نســل هفتــم تحقــق نیابــد‪ .‬او پیــش بینــی مــی کنــد‬ ‫کــه در دهــه ‪ ۲۰۴۰‬و یــا شــاید حتــی کمــی زودتــر‪ ،‬رســانه هــای ســنتی‪ ،‬رادیــو‪،‬‬ ‫تلویزیــون و‪ ...‬از بیــن مــی رونــد و تبدیــل بــه میلیونهــا مرکــز اطالعــات در جهــان‬ ‫مــی شــوند و افــراد بــه یــاری اینترنــت رایــگان پرســرعت و بــه یــاری اینترنــت بــدن‬ ‫و میکروچیپهایــی کــه در بدنشــان دارنــد بــه طــور اتوماتیــک قــادر بــه دریافــت‬ ‫اخبــار و اطالعــات خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫بــا ادای احتــرام بــه پیشــگاه پیشکســوتان حــوزه خبرنــگاری و روزنــگاری و تقدیــر‬ ‫از تالشــهای فعــاالن حــوزه هــای رســانه ای و مطبوعاتــی‪ ،‬واقعیتــی هرچنــد تلــخ‬ ‫را بایــد یــاداور شــوم؛ بایــد بــاور کنیــم و درک کنیــم کــه ســونامی رباتهــای خبرنــگار‬ ‫و گزارشــگر در راه اســت و مبــادا‪ ،‬در روزمرگــی هــای حــوزه خودمــان‪ ،‬از تحــوالت‬ ‫تکنولوژیکــی بــی خبــر باشــیم‪.‬‬ ‫بــا درک شــرایط‪ ،‬از هــم اکنــون ســرمایه گــذاری و برنامــه ریــزی بــرای ارتقــا را‬ ‫اغــاز کنیــم کــه فــردا بــه خصــوص بــا امــدن وب ســه و متــاورس و… دیــر اســت‪.‬‬ ‫در غیــر ایــن صــورت فــردا روزی مــی رســد کــه خــود بایــد بــه رباتهــای گزارشــگر و‬ ‫خبرنــگار ایــن روز را تبریــک بگوییــم‪.‬‬ ‫ادامــه ‪ :581‬احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب‬ ‫و کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی‬ ‫بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان‬ ‫کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا‬ ‫ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫لــذا اگــر بــا خــود فکــر می کنیــد کــه دارای تخصــص هســتید و می توانیــد ایــن مــدل کســب و کار‬ ‫خانگــی را انتخــاب کنیــد می توانیــم بگوئیــم کــه همیــن حــاال ایــن کار را انجــام دهیــد‬ ‫بنابرایــن اگــر شــما بــه ایــن فکــر مــی کنیــد کــه در زمینــه خاصــی دارای تخصــص هســتید می توانیــد‬ ‫ایــن مــدل کســب و کار خانگــی را انتخــاب کنیــد و همیــن حــاال بــرای راه انــدازی ان اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه از هــر مهــارت و تخصصــی کــه در اختیــار داریــد می توانیــد کســب درامــد داشــته‬ ‫باشــید بــه طــور مثــال اگــر کتاب هــای زیــادی در زمینــه قانــون جــذب و موفقیــت مطالعــه کر ده ایــد‬ ‫ایــن یــک مهــارت و تخصــص عالــی محســوب می شــود و شــما قادریــد بــا راه انــدازی ایــن نــوع مــدل‬ ‫از کســب و کار خانگــی خیلــی ســاده خواهیــد توانســت قانــون جــذب و موفقیــت را بــه بســیاری از‬ ‫افــراد عالقه منــد امــوزش دهیــد‪ .‬یــا امــکان دارد شــما بتوانیــددر زمینــه کار بــا نــرم افزارهــای گرافیکــی‬ ‫همچــون فتوشــاپ‪ ،‬افتــر افکــت و… دارای تخصــص باشــید‪ ،‬و ایــن یــک توانایی و مهارت بســیار عالی‬ ‫بــرای شــما محســوب می شــود تــا بتوانیــد کســب و کارتــان را در ایــن زمینــه راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫هرگــز مهــارت و تخصصتــان را دســت کــم نگیریــد‪ .‬مطمئــن باشــید افــراد بســیاری هســتند کــه قصد‬ ‫دارنــد در جایگاهــی کــه شــما هســتید قرار بگیرند‪.‬کســب درامــد از این ایده بــه هیچ عنوان نمی تواند‬ ‫کار ســخت و دشــواری باشــد‪ .‬اگــر تصمیــم گرفتیــد ایــن مــدل کســب و کار خانگــی را راه انــدازی کنید ‪.‬‬ ‫‪ \2‬راه اندازی سیستم همکاری در فروش(‪)Affiliate Marketing‬‬ ‫یکــی دیگــر از ایده هــای راه انــدازی کســب و کار خانگــی‪ ،‬سیســتم همــکاری در فــروش می باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــدل خواهیــد توانســت از طریــق سیســتم همــکاری در فــروش کســب درامــد کنیــد‪ .‬امــا اگــر‬ ‫فکــر می کنیــد کــه دارای تخصــص و مهــارت خاصــی نیســتید مــی توانیــد از ایــن روش درامدزایــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬امــا احتمــاال ایــن ســوال برایتــان پیــش خواهــد امــد کــه اصــا سیســتم همــکاری‬ ‫در فــروش چیســت؟در ایــن سیســتم شــما بــا فــروش محصــوالت دیگــران کســب درامــد می کنیــد‪.‬‬ ‫در ایــن ایــده شــما بــه ازای فــروش محصــوالت دیگــران مبالغــی را تحــت عنــوان پورســانت دریافــت‬ ‫خواهیــد کــرد‪ .‬بــه احتمــال زیــاد تصــور می کنیــد کــه کســب درامــد از سیســتم همــکاری در فــروش‬ ‫بســیار انــدک اســت‪ ،‬امــا می تــوان گفــت کــه پــر درامدتریــن مشــاغل دنیــا با اســتفاده از این سیســتم‬ ‫ثروتمنــد شــدند‪.‬می توان بــه بزرگتریــن فروشــگاه اینترنتــی در ایــران کــه دیجــی کاال نــام دارد‬ ‫اشــاره کــرد کــه بــا فــروش محصــوالت دیگــران ( از طریــق سیســتم همــکاری در فــروش)‬ ‫و فــروش محصــوالت خــودش توانســته اســت بــه درامدهــای میلیــاردی برســد‪ .‬بزرگتریــن‬ ‫فروشــگاه اینترنتــی در جهــان کــه امــازون نــام دارد توانســته اســت بــا ایــن مــدل بــه ثــروت‬ ‫عظیمــی برســد‪.‬راه دیگــر ایــن اســت کــه شــما بــه ســراغ فروشــندگان برویــد و محصــوالت‬ ‫انهــا را بــه صــورت اینترنتــی بفروشــید‪ .‬در ایــن روش اصــا نیــاز نیســت شــما محصــوالت‬ ‫دیگــران را بخریــد‪ .‬در ایــن روش شــما محصــوالت و کاالهــای انهــا را تبلیــغ می کنیــد و بــه‬ ‫محــض اینکــه کســی محصــول را ســفارش داد‪ ،‬ســفارش مــورد نظــر را بــه فروشــنده اصلــی‬ ‫ارجــاع می دهیــد‪ .‬و فروشــنده اصلــی وظیفــه دارد ســفارش را بــه دســت مشــتری برســاند‪.‬‬ ‫هــر چنــد وقتــی بــه یکــی از دوســتان مشــاوره دادم توانســت بــا راه انــدازی سیســتم‬ ‫همــکاری در فــروش پــس از ‪ 5‬مــاه بــه درامــد ‪ 35‬میلیــون تومانــی در مــاه برســد‪ .‬او بــا‬ ‫راه انــدازی یــک وب ســایت توانســت محصوالتــی همچــون گوشــی تلفن همــراه‪ ،‬لــوازم‬ ‫جانبــی تلفــن همــراه‪ ،‬ســاعت های مچــی از چنــد فروشــنده را داخــل ســایت اش گذاشــته و‬ ‫ی خــود‬ ‫بفروشــد‪ .‬شــما نیــز خواهیــد توانســت بــا بهــره بــردن از ایــن ایــده کســب و کار خانگـ ‬ ‫ادامــه دارد بــا مــا همچنــان همــراه باشــید‪334...‬‬ ‫را راه انــدازی کنیــد ‪....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز سه شنبه‬ ‫‪ 18‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪583‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫سرویس اموزش‪-‬یونس خادمی‬ ‫بهترین شغل دوم برای‬ ‫کارمندان تمام وقت‬ ‫و پاره وقت‬ ‫پیــدا کــردن شــغل دوم مناســب دغدغــه بســیاری‬ ‫از ما ســت‪ .‬شــاید از شــغل تمــام وقــت خــود راضــی‬ ‫هســتید امــا بــه درامــد بیشــتر نیــاز داریــد‪ .‬شــاید‬ ‫شــغل کارمنــدی دیگــر روحتــان را ارضــا نمی کنــد‪.‬‬ ‫شــاید می خواهیــد مهارت هــای بیشــتری بیاموزیــد‬ ‫یــا عالیقتــان را دنبــال کنیــد‪ .‬امــا بهتریــن شــغل دوم‬ ‫کــه می توانیــد داشــته باشــید چیســت؟ خیلی هــا‬ ‫شــغل های پاره وقــت فراوانــی را امتحــان می کننــد‪:‬‬ ‫از کار در منــزل و کســب درامــد از اینترنــت تــا راه‬ ‫انــدازی کســب و کار بــا ســرمایه کــم‪ .‬امــا پیداکــردن‬ ‫یــک شــغل دوم مناســب بــه ایــن ســادگی ها نیســت!‬ ‫اگــر مــدام به دنبــال پاســخ ایــن ســواالت هســتید و‬ ‫مــدام از خودتــان می پرســید کــه «شــغل دوم چــی‬ ‫خوبــه»‪« ،‬بهتریــن شــغل دوم کــه می تونــم داشــته‬ ‫باشــم چیــه» یــا عبــارت «چگونــه شــغل دوم ایجــاد‬ ‫کنیــم» را هــر روز در گــوگل جســت و جو می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بهترین شغل دوم فریلنسری‬ ‫مشــاغل فریلنســری یکــی از بهتریــن فرصت هــای‬ ‫کســب درامــد در ایران انــد‪ .‬کافی ســت در‬ ‫وب ســایت های فریلنســری عضــو شــوید و‬ ‫مهارت هــا‪ ،‬نمونه کار هــا و ســوابق خــود را در اختیــار‬ ‫کارفرمایــان قــرار دهیــد‪ .‬هــر فــرد می توانــد پــروژه ای‬ ‫خــاص را در ایــن وب ســایت ها تعریــف کنــد و ان‬ ‫را بــه شــما واگــذار کنــد‪ .‬تعــداد فریلنســرهایی‬ ‫کــه فقــط در یکــی از وب ســایت های ایرانــی عضــو‬ ‫هســتند بیــش از ‪ ۲۵۰‬هــزار نفــر اعــام شــده اســت!‬ ‫ایــن بــازار کار بــزرگ مهارت هــای فراوانــی را در بــر‬ ‫ تریــن انهــا را در ادامــه بــا‬ ‫ می گیــرد کــه پر طرف دار‬ ‫ِ‬ ‫هــم بررســی می کنیــم‪ .‬اگــر مهــارت قابل عرضــه ای‬ ‫داریــد‪ ،‬فریلنســری منتظــر شما ســت‪.‬‬ ‫تولید محتوا‬ ‫تولیــد محتــوا کار ســاده ای نیســت امــا به مرورزمــان‬ ‫حرفه ای تــر می شــوید‪ .‬صنعــت تولیــد محتــوا یکــی از‬ ‫بازار هــای بــزرگ و رو به رشــد در ایــران و یکــی ازجملــه‬ ‫بهتریــن شــغل دوم هاســت و طیــف گســترده ای از‬ ‫فعالیت هــا را در بــر می گیــرد‪ :‬از تاســیس صفحــات‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی و وبــاگ نویســی تــا‬ ‫ترجمــه مقــاالت غیرفارســی یــا تالیــف کتــاب و مقالــه‪.‬‬ ‫اگــر احســاس می کنیــد اســتعداد یــا مهــارت ویــژه ای‬ ‫داریــد کــه دیگــران می پســندند‪ ،‬بهتــر اســت صفحــات‬ ‫شــخصی خــود را تاســیس کنیــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪،‬‬ ‫می توانیــد بــا موسســات یــا وب ســایت هایی کــه بــه‬ ‫محتــوا نیــاز دارنــد همــکاری کنیــد‪ .‬بســیاری از افــراد‬ ‫ایــن کار را به عنــوان شــغل پاره وقــت اغــاز می کننــد‬ ‫امــا درنهایــت بــه شــغل اصلــی انهــا تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫موفقیــت در کار تولیــد محتــوا‪ ،‬عــاوه بــر مهــارت و‬ ‫تخصــص‪ ،‬بــه عشــق و عالقــه نیــاز دارد‪ .‬اگــر عاشــق‬ ‫محتــوای تولیــدی خود نباشــید‪ ،‬احتمال پیشــرفت شــما‬ ‫بســیار کــم اســت‪ .‬در تولیــد محتــوا بایــد صبــر و حوصلــه‬ ‫زیــادی بــه خــرج دهیــد و بازخــور د مخاطبان یــا کارفرمای‬ ‫خــود را جــدی بگیریــد‪ .‬کســب درامــد از ایــن شــغل‬ ‫ممکــن اســت قــدری طــول بکشــد امــا به مــرور وضعتــان‬ ‫بهتــر می شــود‪ .‬بــرای شــروع ایــن کار بــه هیــچ ســرمایه‬ ‫خاصــی نیــاز نداریــد و خــروج از ان هــم هزینـه ای ندارد‪.‬‬ ‫واقعــا بــه امتحانــش مـی ارزد‪.‬‬ ‫پشتیبانی فروش‬ ‫تعــداد کســب و کا ر هــا و ســازمان هایی کــه کارمنــدان‬ ‫خانگــی اســتخدام می کننــد روز بــه روز در حــال‬ ‫افزایــش اســت‪ .‬البتــه کار در خانــه برخــی مزیت هــای‬ ‫شــغل های ثابــت ماننــد بیمــه شــدن یــا دریافــت عیــدی‬ ‫و حــق ســنوات را نــدارد‪ .‬در ایــن مشــاغل شــما عمومــا‬ ‫یــا پاســخ گوی تماس هــای مشــتریان هســتید یــا بــه‬ ‫ســواالت و بازخورد هــای انهــا در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫پاســخ می دهیــد‪ .‬بــرای موفقیــت در ایــن کار الزم اســت‬ ‫«بایدهــا و نباید هــای شــرکت» را به خوبــی فرابگیریــد و‬ ‫روابــط عمومــی خوبــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫تدریس اینترنتی‬ ‫تدریــس اینترنتــی بــه دانــش تخصصــی در زمینــه ای‬ ‫خــاص‪ ،‬یــک دســتگاه رایانــه و دســتگاه ضبط صــوت یــا‬ ‫تصویــر نیــاز دارید‪ .‬این شــغل دوست داشــتنی طــرف داران‬ ‫فراوانــی در سراســر جهــان دارد و خوشــبختانه در کشــور‬ ‫مــا هــم رونــق گرفتــه اســت‪ .‬وب ســایت های تدریــس‬ ‫تو جو کنید (جســتجوی گوگل)‬ ‫اینترنتــی را در گــوگل جسـ ‬ ‫و در انهــا ثبت نــام کنیــد‪ .‬بهتــر اســت پیــش از هــر کاری‬ ‫بــه برنــد شــخصی خــود فکــر کنیــد و یــک رزومــه قابل اعتنــا‬ ‫تهیــه کنیــد‪ .‬از محتــوای اموزشــی دیگــران بازدیــد کنیــد و‬ ‫ســعی کنیــد از انهــا بیاموزیــد‪ .‬باید شــیوه های تولید ویدئو‬ ‫یــا صــوت باکیفیــت را هــم بیاموزیــد‪.‬‬ ‫تمــام تــوان و دانــش خــود را بــه کار بگیریــد و بهتریــن‬ ‫محتوای اموزشی ممکن را تهیه و در وب سایت بارگذاری‬ ‫کنیــد‪ .‬نگــران بازخورد هــای منفــی و بی توجهی ها نباشــید‪.‬‬ ‫نو خطــا و صبــوری نیــاز دارد‪ .‬اگــر‬ ‫ایــن کار بــه کمــی ازمو ‬ ‫محتــوای شــما بــاارزش باشــد‪ ،‬قطعــا طــرف داران خــود‬ ‫را پیــدا می کنــد‪ .‬ســعی کنیــد محتــوای اموزشــی تان‬ ‫ســرگرم کننده یــا بامــزه باشــد‪ .‬بــا ایــن کار بازخورد هــای‬ ‫بهتــری دریافــت می کنیــد و محتــوای شــما را بیشــتر بــا‬ ‫دیگــران بــه اشــتراک می گذارنــد‪.‬‬ ‫کنترل و پیشگیری از بسیاری‬ ‫از عفونت های نوزادی‬ ‫کنترل و پیشــگیری از بســیاری از عفونت های نوزادی‪ ،‬کاهش ریســک‬ ‫عفونــت نــوزادی‪ ،‬کاهــش ریســک اســهال و اســتفراغ‪ ،‬کاهــش ریســک‬ ‫تــب و عفونــت هــای دوران شــیرخوارگی‪،‬مرگ ناگهانــی نــوزاد‪ ،‬ســوء‬ ‫تغذیــه‪ ،‬الــرژی‪ ،‬کــم شــدن ریســک کــم وزنــی و کوتاهــی قــد و اختــال‬ ‫رشــد‪ ،‬بــه حداقــل رســیدن ریســک ســرطان هــا‪ ،‬کاهــش ریســک ابتــا‬ ‫بــه چاقــی و ســندرم متابولیــک و کاهــش ریســک ابتــا بــه بیماری هــای‬ ‫قلبــی و عروقــی در اینــده از فوایــد تغذیــه ‪ ۲‬ســال نخســت زندگــی نــوزاد‬ ‫بــا شــیر مــادر اســت‪.‬‬ ‫تغذیه با شیر مادر‬ ‫تضمین سالمت نسل‬ ‫اینده و زیربنای‬ ‫زندگی سالم‬ ‫سرویس تغذیه‬ ‫شــیرمادر ســالم ترین غــذای شناخته شــده بــرای نــوزادان‬ ‫ی بــا سیســتم ایمنــی‬ ‫اســت کــه کودکانــی باهــوش ‪ ،‬ســالم‪ ،‬قــو ‬ ‫بــاال و رشــد ذهنــی و روانــی مناســب را بــه ارمغــان مــی اورد و‬ ‫ترویــج فرهنــگ تغذیــه انحصــاری بــا ایــن اکســیر بــدون جانشــین‬ ‫راهبــردی اساســی بــرای پیشــگیری از بیماری هــای روحــی و‬ ‫جســمی اســت‪.‬‬ ‫تغذیــه مطلــوب بــا شــیر مــادر بــرای ســامتی و رفــاه و تندرســتی‬ ‫زنــان و کــودکان حیاتــی اســت و ســازمان جهانــی بهداشــت(‪)who‬‬ ‫و یونیســف شــروع زود هنــگام تغذیــه بــا شــیرمادر تــا یــک ســاعت‬ ‫اول پــس از تولــد‪ ،‬تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر بــرای ‪ ۶‬مــاه‬ ‫اول زندگــی‪ ،‬ادامــه تغذیــه بــا شــیر مــادر تــا ‪ ۲‬ســالگی یــا بیشــتر‬ ‫همــراه بــا عرضــه غذاهــای کمکــی مغــذی‪ ،‬کافــی و ســالم از پایــان‬ ‫‪ ۶‬ماهگــی بــه بعــد را توصیــه می کننــد‪.‬‬ ‫کنتــرل و پیشــگیری از بســیاری از عفونــت هــای نــوزادی‪ ،‬کاهــش‬ ‫ریســک عفونــت نــوزادی‪ ،‬کاهــش ریســک اســهال و اســتفراغ‪،‬‬ ‫کاهــش ریســک تــب و عفونــت هــای دوران شــیرخوارگی‪،‬مرگ‬ ‫ناگهانــی نــوزاد‪ ،‬ســوء تغذیــه‪ ،‬الــرژی‪ ،‬کــم شــدن ریســک کــم وزنــی و‬ ‫کوتاهــی قــد و اختــال رشــد‪ ،‬بــه حداقــل رســیدن ریســک ســرطانها‪،‬‬ ‫کاهــش ریســک ابتــا بــه چاقــی و ســندرم متابولیــک و کاهــش‬ ‫ریســک ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی در اینــده از فوایــد‬ ‫اهدای خون‬ ‫‪ ۵۲۰‬عزادار‬ ‫گلستانی در تاسوعا و‬ ‫عاشورا حسینی‬ ‫تغذیــه ‪ ۲‬ســال نخســت زندگــی نــوزاد بــا شــیر مــادر اســت‪.‬‬ ‫تغذیه با شیرمادر اساس زندگی شیرخواران در اینده است‬ ‫کارشــناس نــوزادان و کــودکان معاونــت بهداشــتی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬تغذیــه بــا شــیر مــادر کــه محتــوی‬ ‫مــاده ای مغــذی بــوده و در رشــد‪ ،‬تکامــل‪ ،‬تندرســتی‪ ،‬ســامت‬ ‫و بقــای بهتــر شــیرخواران موثــر اســت پایــه و اســاس زندگــی‬ ‫شــیرخوار در اینــده بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫عزیــزه قرنجیــک افــزود‪ :‬کلســتروم یــا اغــوز مــاده بــا ارزش اولیــن‬ ‫شــیری کــه در روزهــای اول پــس از زایمــان تولیــد مــی شــود حــاوی‬ ‫ســلول هــای زنــده و ایمونوگلوبین هایــی اســت کــه بــه محافظــت‬ ‫شــیرخواران در برابــر عفونــت هــای تنفســی‪ ،‬اســهال عفونــت هــای‬ ‫گــوش میانــی کمــک می کنــد و اولیــن واکســن نــوزاد اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد ارتبــاط عاطفــی بیــن مــادر و شــیرخوار‪،‬‬ ‫تکامــل شــخصیتی و اجتماعــی بهتــری کودکانــی کــه بــا شــیر مــادر‬ ‫تغذیــه می کننــد‪ ،‬ضریــب هوشــی بــاال‪ ،‬کاهــش احتمال چاقــی و ابتال‬ ‫بــه دیابــت از دیگــر مزایــای تغذیــه بــا شــیر مــادر بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تغذیــه بــا شــیر مــادر در ســامت مــادر نیــز‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪ .‬مادرانــی کــه بــه نــوزاد شــان شــیر مــی دهنــد‪،‬‬ ‫زودتــر وزن اضافــی خــود را از دســت مــی دهنــد و بــا شــیردهی‪،‬‬ ‫احتمــال ابتــا بــه کــم خونــی‪ ،‬ســرطان پســتان و تخمــدان و پوکــی‬ ‫اســتخوان در مــادر کمتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫قرنجیــک ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬ترشــح هورمونهــای مرتبــط‬ ‫بــا شــیردهی (پروالکتیــن و اکســی توســین) باعــث افزایــش صبــر‬ ‫و تحمــل مــادر شــده و احتمــال افســردگی پــس از زایمــان را نیــز‬ ‫کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد نوزادان گلستانی تغذیه انحصاری با شیر مادر دارند‬ ‫کارشــناس نــوزادان و کــودکان معاونــت بهداشــتی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد نــوزادان زیــر‬ ‫شــش مــاه ایــن اســتان تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر دارنــد و از‬ ‫مــواد غذایــی کمکــی اســتفاده نمی کننــد‪.‬‬ ‫قرنجیــک بــه اهمیــت بانــک شــیر بویــژه در ارتقــا و بقــای‬ ‫نــوزادان نــارس اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬حــدود هشــت تــا ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫نــوزادان اســتان نــارس متولــد می شــوند و در ایــن شــرایط امــکان‬ ‫راه انــدازی بانــک شــیر اســتان در دســت بررســی و پیگیــری‬ ‫اســت کــه راه انــدازی ان نیازمنــد فراهــم نمــودن فضــای فیزیکــی‬ ‫مناســب و تجهیــزات اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هفتــه جهانــی تغذیــه بــا شــیر مــادر (‪world‬‬ ‫‪ )breastfeeding week‬از یکــم تــا ششــم اگوســت برابــر بــا ‪۱۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۶‬مــرداد مــاه برگــزار مــی شــود کــه شــعار امســال ایــن هفتــه‬ ‫«قدمــی بــه جلــو بــرای تغذیــه شــیرخوار بــا شــیر مــادر‪ :‬امــوزش‬ ‫و حمایــت» اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس نــوزادان و کــودکان معاونــت بهداشــتی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان افــزود‪ :‬بهــورزان‪ ،‬مراقبیــن ســامت‪،‬‬ ‫ماماهــا‪ ،‬پرســتاران‪ ،‬متخصصیــن اطفــال و فــوق نــوزادان‬ ‫و متخصصیــن زنــان‪ ،‬اعضــای خانــواده و رســانه‪ ‎‬ها نقــش‬ ‫تاثیرگــذاری در گســترش فرهنــگ تغذیــه بــا شــیر مــادر دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در مراکــز بهداشــت امــوزش مــادران از دوره‬ ‫بــارداری شــروع مــی شــود و در خصــوص مزایــای شــیر مــادر‪،‬‬ ‫تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر تــا ‪ ۶‬ماهگــی و اهمیــت تمــاس‬ ‫پوســت بــا پوســت در ســاعت اول تولــد امــوزش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫کارشــناس نــوزادان و کــودکان معاونــت بهداشــتی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان اظهــار امیــدواری کــرد کــه فرهنــگ تغذیــه‬ ‫بــا شــیر مــادر در اســتان تقویــت شــود و تجویــز و تغذیــه بــا شــیر‬ ‫مصنوعــی کاهــش پیــدا کنــد تــا کــودکان مــا از ایــن نعمــت الهــی‬ ‫محــروم نشــوند‪.‬‬ ‫تغذیــه بــا شــیرمادر از مشــکالت روحــی فرزنــدان در اینــده‬ ‫جلوگیــری مــی کنــد‬ ‫رییــس اداره ســامت روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اعتیــاد معاونــت‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان هــم گفــت‪ :‬تغذیــه‬ ‫نــوزاد بــا شــیر مــادر اهمیــت باالیــی در کاهــش مــرگ و میــر و‬ ‫تامیــن ســامت جســم و روان نــوزاد دارد و بایــد در خصــوص‬ ‫ترویــج ان برنامــه ریــزی کــرد‪.‬‬ ‫ســیده مریــم هاشمی نســب بــه ایرنــا گفــت‪ :‬تغذیــه بــا شــیر‬ ‫مــادر رابطــه عاطفــی بیــن مــادر و فرزنــد را قوی تــر کــرده و‬ ‫تمــاس و توجــه مــادر در هنــگام شــیردادن اثــر مطلوبــی بــر رشــد‬ ‫شــیرخوار دارد و تمــاس پوســتی مــادر و نــوزاد در گــرم نگه داشــتن‬ ‫و بهبــود رشــد و تکامــل نــوزادان نــارس و بیمــار دارای نقــش‬ ‫حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تغذیــه بــا شــیر مــادر نــه تنهــا ســامت جســم کودک‬ ‫را تضمیــن مــی کنــد بلکــه اگــر بــه نــکات مهــم در خصــوص رابطــه‬ ‫مــادر و نــوزاد توجــه شــود‪ ،‬نــوزاد از لحــاظ روحــی مشــکلی نخواهــد‬ ‫داشــت و در اینــده بــا مشــکالت کمتــری مواجــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره ســامت روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اعتیــاد معاونــت‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بــه دنیــا‬ ‫اوردن فرزنــد پرشــعف ترین اتفاقــی اســت کــه در زندگــی مــادران‬ ‫رخ مــی دهــد امــا گاهــی پــس از ایــن اتفــاق شــیرین‪ ،‬مــادران بــه‬ ‫دالیــل مختلــف دچــار افســردگی مــی شــوند و نتایــج تحقیقــات‬ ‫نشــان مــی دهــد در صــورت شــیردهی انحصــاری بــا شــیر مــادر از‬ ‫میــزان ابتــا بــه ‪ PPD‬یــا افســردگی پــس از زایمــان کاســته مــی‬ ‫شــود و شــیوع افســردگی در زنانــی کــه نــوزاد خــود را بــا شــیردهی‬ ‫انحصــاری تغذیــه مــی کننــد‪ ،‬کمتــر اســت‪.‬‬ ‫شیردهی نوزادان افسردگی پس از زایمان مادران را کاهش می دهد‬ ‫هاشــمی نســب افــزود‪ :‬بــه اســتناد ایــن نتایــج مــی تــوان بــا‬ ‫به کارگیــری راهکارهایــی ماننــد تشــکیل گــروه هــای حامــی ترویــج‬ ‫تغذیــه بــا شــیرمادر و امــوزش افــراد خانــواده در حمایــت از تغذیــه‬ ‫انحصــاری بــا شــیرمادر گام بزرگــی بــرای ترغیب مادران به شــیردهی‬ ‫انحصــاری و کاهــش افســردگی پــس از زایمــان برداشــت تــا از نتایــج‬ ‫مضــر ایــن اختــال بــر مــادر و نــوزاد بــر خانــواده و سیســتم بهداشــت‬ ‫و درمــان پیشــگیری یــا دس ـت کم کاســته شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تغذیــه بــا شــیرمادر اهمیــت زیــادی بــرای حفــظ‬ ‫ســامت مــادر و هــم حفــظ ســامت نــوزاد دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره ســامت روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اعتیــاد معاونــت‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬تغذیــه بــا‬ ‫شــیر مــادر امــکان تکلــم بهتــر‪ ،‬هــوش باالتــر و کســب مهارتهــای‬ ‫تکاملــی و تحصیلــی بهتــر را در اینــده فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــیردهی نــوزادان تامیــن کننــده گرمــا‪،‬‬ ‫صمیمیــت‪ ،‬نزدیکــی و تمــاس مــادر و فرزنــد اســت و بــا بهــره‬ ‫منــدی از شــیرمادر و برقــراری پیونــد عاطفــی مســتحکم و متقابــل‬ ‫مــادر و شــیرخوار‪ ،‬بــه تکامــل روحــی و شــناختی کــودک کمــک‬ ‫مــی شــود و همچنیــن بهتریــن عامــل ســامت عمومــی و رشــد‬ ‫و تکامــل اوســت و بــه یقیــن ایــن کــودکان در اینــده از تعــادل‬ ‫روانــی مناســب تــری برخــوردار خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ ۶۲۲ :‬عــزادار حســینی اســتان‬ ‫روزهــای تاســوعا و عاشــورا بــرای اهــدای خــون بــه مراکــز ثابــت و ســیار‬ ‫مراجعــه کردنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۲۰‬نفــر موفــق بــه اهــدا شــدند‪.‬‬ ‫فاطمــه محمــدی اظهارداشــت‪ :‬روزهــای تاســوعا و عاشــورا پایــگاه ‬ ‫ثابــت گــرگان در ســاعات صبــح و بعدازظهــر و پایــگاه ثبــات‬ ‫گنبــدکاووس در ســاعات صبــح و همچنیــن چهــار پایــگاه ســیار‬ ‫در امامــزاده عبداللــه گــرگان‪ ،‬فاطمیــه شــهر ســرخنکالته‪ ،‬مســجد‬ ‫جامــع گالیکــش و مســجد جامــع روســتای نودیجــه بــرای خدمــات‬ ‫رســانی بــه متقاضیــان اهــدای خــون فعــال بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال از مجمــوع ‪ ۵۲۰‬اهــدا کننــده خــون در روزهــای‬ ‫تاســوعا و عاشــورای حســینی ‪ ۵۲‬نفــر خانــم بودنــد و در مجمــوع‬ ‫تعــداد اهــدا کننــدگان در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫‪ ۶۴‬درصــد افزایــش را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان تعــداد متقاضیــان اهــدای خــون‬ ‫در روزهای تاســوعا و عاشــورای ســال گذشــته را ‪ ۴۱۲‬نفر و افرادی‬ ‫کــه موفــق بــه اهــدای خــون شــدند را ‪ ۳۱۷‬نفــر اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۸‬نفــر از انــان بانــوان بودنــد‪.‬‬ ‫محمــدی میــزان ذخیــره فعلــی خــون در گلســتان را مطلــوب‬ ‫ارزیابــی و بیــان کــرد‪ :‬هــم اینــک بــرای ‪ ۱۰‬روز ذخیــره خونــی در‬ ‫اداره کل انتقــال خــون اســتان موجــود اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خون هــای اهدایــی عــاوه بــر تامیــن نیــاز خونــی مراکــز‬ ‫بیمارســتانی بــه مصــرف دســت کم هــزار و ‪ ۲۰۰‬بیمــار مبتــا بــه‬ ‫نارســایی کلیــه (دیالیــزی)‪ ،‬تاالســمی و هموفیلــی و نیــز مصدومــان‬ ‫ســوانح رانندگــی و جراحی هــای پزشــکی می رســد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬امســال ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۱۹۹‬نفــر بــرای اهــدای خــون‬ ‫بــه مراکــز ثابــت و ســیار گلســتان مراجعــه و ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۷۷۶‬نفــر‬ ‫موفــق بــه اهــدا شــدند کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رشــد ‪ ۱۴‬درصــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫زنان و مردان از ‪ ۱۸‬ســال تا ســن ‪ ۶۰‬ســالگی و در صورت اهداکننده‬ ‫مســتمر بــودن تــا ســن ‪ ۶۵‬ســالگی می تواننــد خــون اهدا کنند‪.‬‬ ‫ـان اهــدای خــون و امــاده ســازی ان‬ ‫جم ـع اوری خــون از داوطلبـ ِ‬ ‫بــرای نجــات بیمــاران و مصدومــان‪ ،‬ایجــاد پایــگاه در بیمارســتان ها‬ ‫و واحدهــای ســیار و ثابــت جهــت تهیــه خــون‪ ،‬ثبــت اطالعــات الزم‬ ‫بــه منظــور دعــوت بــرای اهــدای خــون بــه هنــگام ضــرورت و توزیــع‬ ‫خــون و فراورده هــای ان بــه مراکــز درمانــی و بیمارســتان هــا از‬ ‫جملــه وظایــف ســازمان انتقــال خــون ایــران اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫تامین ‪ ۱۷‬هزار تن کود شیمیایی برای کشاورزان خراسان شمالی‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۷ :‬هــزار تــن انــواع کودهــای شــیمیایی ازتــه‪ ،‬فســفاته و پتاســه از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تاکنــون بــرای کشــاورزان ایــن اســتان تامیــن شــد‪.‬‬ ‫محســن نظــام دوســت اظهــار داشــت‪ :‬تامیــن انــواع کودهــای ازتــه‪ ،‬فســفاته و پتاســه در ایــن مــدت ‪ ۱۷‬درصــد نســبت بــه پارســال افزایــش یافــت‬ ‫و از نظــر توزیــع و مصــرف کــود توســط کشــاورزان در ســطح اراضــی نیــز ‪ ۹‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪583‬‬ ‫سرویس امورش‪ -‬جاوید فرجام نیا‬ ‫توصیه های مهم برای اینکه‬ ‫زودتر استخدامتان کنند‬ ‫رهاورد ‪ ۳۰‬میلیارد تومانی‬ ‫دولت برای فرودگاه بجنورد‬ ‫اگــر نگاهــی کلــی بــه زیرســاخت هــای حمــل و نقــل‬ ‫خراســان شــمالی داشــته باشــیم متوجــه ایــن ضعــف‬ ‫عمــده خواهیــم بــود‪ ،‬چــرا کــه ایــن اســتان بــا اینکــه در‬ ‫حــد فاصــل ‪ ۲‬قطــب ســیاحتی و زیارتــی کشــور واقــع‬ ‫اســت و محــور کشــاورزی و دامــداری شمالشــرق کشــور‬ ‫محســوب مــی شــود‪ ،‬تنهــا کمتــر از یــک درصــد بزرگــراه‬ ‫هــا‪ ۱.۷۵ ،‬درصــد از راه هــای فرعــی کشــور و یــک‬ ‫فــرودگاه در بجنــورد را داراســت‪.‬‬ ‫زنده شدن‬ ‫امید مردم برای‬ ‫برقراری پروازها‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫فــرودگاه شــهدای بجنــورد از زیرســاخت های کامــل برخــوردار‬ ‫اســت امــا بــه دلیــل مشــکل جانمایــی و حمایــت نکــردن ایرالین هــا‬ ‫بــا کاهــش ‪ ۴۷‬درصــدی پروازهــا در ایــن فــرودگاه منجــر شــد بــا‬ ‫ایــن وجــود مــردم خراســان شــمالی امیدوارنــد تــا بــا اختصــاص‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار ســفر رییــس جمهــور شــاهد پروازهــای‬ ‫بیشــتری از ایــن فــرودگاه باشــند‪.‬‬ ‫کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه «توســعه و زیــر‬ ‫ســاخت های حمــل و نقــل در بخش هــای مختلــف از جملــه‬ ‫زمینــی‪ ،‬هوایــی و دریایــی از ارکان مهــم توســعه و رونــق‬ ‫اقتصــادی هــر منطقــه ای محســوب می شــود کــه از ان میــان‬ ‫حمــل و نقــل هوایــی و ایجــاد زیرســاخت های فرودگاهــی از‬ ‫جایــگاه و اهمیــت ویــژه ای برخــودار اســت‪.‬‬ ‫اگــر نگاهــی کلــی بــه زیرســاخت هــای حمــل و نقــل خراســان‬ ‫شــمالی داشــته باشــیم متوجــه ایــن ضعــف عمــده خواهیــم‬ ‫بــود‪ ،‬چــرا کــه ایــن اســتان بــا اینکــه در حــد فاصــل ‪ ۲‬قطــب‬ ‫ســیاحتی و زیارتــی کشــور واقــع اســت و محــور کشــاورزی و‬ ‫دامــداری شمالشــرق کشــور محســوب مــی شــود‪ ،‬تنهــا کمتــر از‬ ‫یــک درصــد بزرگــراه هــا‪ ۱.۷۵ ،‬درصــد از راه هــای فرعــی کشــور و‬ ‫یــک فــرودگاه در بجنــورد را داراســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال درامــد ترانزیتــی مهمتریــن و پولســازترین‬ ‫دســتاورد توســعه زیرســاخت هــای حمــل و نقــل اســت کــه در‬ ‫برخــی از اســتان ها یــک منبــع درامــد پایــدار محســوب مــی شــود‬ ‫کــه اســتان مــا از ایــن نعمــت بــی بهــره اســت و ایــن موانــع‪،‬‬ ‫ســایر حــوزه هــا را نیــز تحــت شــعاع خــود قــرار داده اســت و‬ ‫خراســان شــمالی بــرای پاســخ بــه نیــاز ســرمایه گــذاران بایــد ســه‬ ‫هــزار کیلومتــر راه در محورهــای روســتایی‪ ،‬اصلــی و بزرگراهــی‬ ‫احــداث کنــد و مشــکالت فــرودگاه بجنــورد را برطــرف و پروازهــای‬ ‫پایــدار روزانــه برقــرار کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل در مــورد فــرودگاه بجنورد این اســت کــه با وجود‬ ‫زیرســاخت هــای الزم امــا جانمایــی مناســبی بــرای ایــن فــرودگاه‬ ‫انجــام نشــده بــود و ارتفــاع کــوه باباموســی در شــمال شــرقی بانــد‬ ‫فــرودگاه‪ ،‬نشســتن هواپیماهــا بــه خصــوص در فصــول ســرد و‬ ‫بارانــی ســال را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت و کار تــا تراشــیدن‬ ‫بخشــی از کــوه باباموســی نیــز پیــش رفــت و بــا اعتــراض طرفــدارن‬ ‫محیــط زیســت و تبعــات بــد زیســت محیطــی بــرای مرکــز اســتان‬ ‫متوقــف شــد و اکنــون مســووالن بــه دنبــال فــرودگاه دومــی بــرای‬ ‫جلوگیــری از لغــو پروازهــای ایــن فــرودگاه هســتند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه ایــن اســتان بــه توجــه بیشــتر‬ ‫دولتمــردان بــرای حمایــت از ایرالیــن هــا بــرای برقــراری پــرواز‬ ‫در ایــن فــرودگاه نیــاز داشــت و اختصــاص ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار در ســی و ششــمین ســفر اســتانی رییــس جمهــور‬ ‫رهــاوردی بــود کــه مــردم ایــن خطــه را امیــدوار کــرد تــا بــا هزینــه‬ ‫کــرد ایــن اعتبــار شــرایط برقــراری پروازهــا نیــز ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫زیرساخت ناقص حمل و نقل خراسان شمالی‬ ‫بــر اســاس نظــر کارشناســان نبــود زیرســاخت هــای جــاده ای از‬ ‫جملــه ازادراه و بزرگــراه هــا و شــبکه ریلــی را مــی تــوان بزرگتریــن‬ ‫مانــع بــرای توســعه خراســان شــمالی عنــوان کــرد و اگــر نگاهــی‬ ‫بــه وضعیــت حمــل و نقــل اســتان داشــته باشــیم‪ ،‬متوجــه‬ ‫می شــویم کــه بــر اســاس امــار اداره کل راه و شهرســازی اســتان‪،‬‬ ‫طــول بزرگراه هــا در اســتان ‪ ۱۸۱‬کیلومتــر اســت کــه کمتــر از یــک‬ ‫درصــد بزرگــراه هــا و طــول راه هــای فرعــی اســتان ‪ ۷۴۵‬کیلومتــر‬ ‫کــه معــادل ‪ ۱.۷۵‬درصــد از راه هــای فرعــی کشــور اســت و بنــا بــه‬ ‫گفتــه مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی؛ ایــن اســتان در‬ ‫ایــن خصــوص نیــاز بــه ســاخت بیــش از ســه هــزار کیلومتــر راه در‬ ‫محورهــای بزرگراهــی‪ ،‬اصلــی و روســتایی در اســتان اســت‪.‬‬ ‫از انجایی که خراسان شمالی در حد فاصل ‪ ۲‬قطب سیاحتی و‬ ‫زیارتی کشــور واقع اســت و از طرفی نیاز شــدیدی ســرمایه گذاران‬ ‫در ایــن اســتان بــه اتصــال ریلــی و بزرگراهــی اســت امــا در ایــن‬ ‫شــاخص هــا بــا مشــکالت زیــادی مواجه اســت که فــرودگاه بجنورد‬ ‫مــی توانــد تــا حــدودی ایــن بــار را بــه دوش بکشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اجــرای پــروژه ریلــی مشــهد‪ -‬بجنــورد‪ -‬گــرگان از‬ ‫برنامــه هــای دولــت دهــم در اســتان بــود کــه ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر ان‬ ‫از اســتان خراســان شــمالی عبــور می کــرد کــه در حــال حاضــر در‬ ‫ســودای جــذب ســرمایه گــذار بــه ســر مــی بــرد‪.‬‬ ‫مشــکالت راه هــای دسترســی و نبــود حمــل و نقــل ریلــی‬ ‫در ایــن اســتان در حالــی اســت کــه تنهــا فــرودگاه بجنــورد بــا‬ ‫مشــکالت مختلفــی دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد و ایــن فــرودگاه‬ ‫هــم نتوانســته موقعیــت نامناســب حمــل و نقــل ایــن اســتان‬ ‫شمالشــرق کشــور را ســامان بخشــد و هــم اینــک ایــن خطــه‬ ‫همچنــان از زیرســاخت هــای ناقــص رنــج مــی بــرد‪.‬‬ ‫لغو مکرر پروازهای فرودگاه بجنورد‬ ‫بــه گفتــه مســووالن مرتبــط صنعــت هوایــی در کشــور تعــداد‬ ‫زیــادی از هواپیماهــا بــه دلیــل نبــود قطعــات بــه خصــوص‬ ‫موتــور‪ ،‬زمین گیــر شــده انــد و برخــی از هواپیماهــای موجــود‬ ‫بــه دلیــل نبــود منابــع مالــی الزم و محدودیت هــای ناشــی از‬ ‫تحریم هــا بــرای تامیــن قطعــات مــورد نیــاز غیــر فعــال هســتند‬ ‫کــه تمامــی ایــن مــوارد بــر روی تنهــا فــرودگاه خراســان شــمالی‬ ‫نیــز تاثیــر منفــی گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه در ســطح کشــور تعــداد هواپیماهــای فعــال‬ ‫کمتــر شــده اســت‪ ،‬شــرکت هــای هواپیمایــی نیــز بــه دالیــل‬ ‫اقتصــادی برنامــه پــروازی برخــی از فــرودگاه هــا را از جملــه‬ ‫بجنــورد کاهــش داده انــد و یــا در زمــان پــرواز لغــو مــی کننــد کــه‬ ‫ایــن امــر بــه مانعــی بــرای توســعه نــاوگان هوایــی ایــن اســتان‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫صنعــت هوایــی کشــور‪ ،‬بــه دلیــل کمبــود ســرمایه‪ ،‬تحریم هــای‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرســوده و زمین گیــری نــاوگان هــا دچــار مشــکالت‬ ‫زیــادی شــده اســت کــه فــرودگاه هایــی از جملــه فــرودگاه‬ ‫بجنــورد کــه یــک مســیر پــروازی دارنــد در ایــن میــان بیشــتر‬ ‫اســیب دیــده انــد چــرا کــه شــرکت هــای هواپیمایــی بــا توجــه‬ ‫بــه مســایل اقتصــادی و مالــی فــرودگاه هــای پـُـر رفــت و امــد و‬ ‫عــادی را ترجیــح خواهنــد داد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه نظــام حمــل و نقــل هوایــی کشــور‬ ‫اینــک نیازمنــد توســعه نــاوگان و توســعه فرصــت مســافرت‬ ‫هوایــی بــه اقصــی نقــاط کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود مشــکالتی کــه ایــن فــرودگاه بــا ان گریبانگیــر اســت‬ ‫امــا در برخــی از ســال هــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار مســافر از طریــق‬ ‫ایــن نــاوگان هوایــی جــا بــه جــا مــی شــد و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه بســیاری از پروازهــا بــه دلیــل شــرایط اب و هوایــی منطقــه‪،‬‬ ‫مشــکالت فنــی و نبــود صرفــه اقتصــادی لغــو مــی شــد و روزانــه‬ ‫تعــداد زیــادی از شــهروندان خراســان شــمالی از طریــق فرودگاه‬ ‫مشــهد و گــرگان ســفر مــی کردنــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۷‬درصدی پروازهای فرودگاه بجنورد‬ ‫مشــکالت فــرودگاه بجنــورد در ایــن ســال هــا نمــود بیشــتری پیــدا‬ ‫کــرده اســت و متاثــر از رویدادهــای بیــن المللــی بســیاری از پروازهــای‬ ‫بجنــورد بــه تهــران در طــول هفتــه کاهــش یافتــه اســت و عمــا ایــن‬ ‫موضــوع بــه مطالبــه جــدی مــردم ایــن منطقــه تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد در ادامــه از کاهــش ‪ ۴۷‬درصــدی‬ ‫پروازهــای ایــن فــرودگاه خبــر داد و مــی افزاید‪ ۹۶ :‬ســورتی پــرواز در‬ ‫مســیر تهــران ‪ -‬بجنــورد در بهــار امســال در ایــن فــرودگاه انجام شــد‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۴۷‬درصــد کاهــش یافت‪.‬‬ ‫محمدابراهیم قدمگاهی می گوید‪ :‬در مدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۸۰‬ســورتی پــرواز رفــت و برگشــت در مســیر تهــران ‪ -‬بجنــورد انجــام‬ ‫شــده بــود و در ایــن مــدت پنــج هــزار و هفــت نفــر بــا ‪ ۳۸‬هــزار و ‪۵۶۷‬‬ ‫کیلوگــرم بــار نیــز بــا نــاوگان هوایــی جــا بــه جــا شــد‪.‬‬ ‫وی زمین گیــری نــاوگان هواپیماهــای ای تــی ار (‪ )ATR‬ایــران ایــر و‬ ‫فوکــر ‪ ۱۰۰‬بــه دلیــل نبــود قطعــات ناشــی از تحریم هــا و نبود صرفه‬ ‫اقتصــادی بــرای برخــی از ایــرالن هــا را عامــل اصلــی کاهــش ایــن‬ ‫پروازهــا دانســت و مــی افزایــد‪ :‬موقعیــت اقلیمــی و کوهســتانی‬ ‫ایــن منطقــه نیــز در لغــو پروازهــا بــی تاثیــر نبــوده اســت و ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۸‬پــرواز بــه دلیــل بــدی اب و هــوا از ایــن فــرودگاه لغــو‬ ‫شــد کــه در مقایســه بــا ســایر فــرودگاه هــا امــار باالیــی نیســت‪.‬‬ ‫افزایش مسیرهای پروازی؛ خواسته مردم‬ ‫مســووالن اســتانی بــر ایــن باورنــد کــه فــرودگاه شــهدای بجنــورد بــا‬ ‫چ کمبــودی نــدارد‬ ‫وجــود اینکــه از نظــر زیــر ســاختی و امکانــات هیـ ‬ ‫ولــی تنهــا یــک مســیر پــروازی از بجنــورد بــه تهــران دارد که اســتمرار‬ ‫برقــراری پروازهــا بــه ســایر نقــاط کشــور در ایــن فــرودگاه نیازمنــد‬ ‫حمایــت دولــت از ایرالین هــا و ســرمایه گذاران اســت‪.‬‬ ‫مــردم خراســان شــمالی خواســتار افزایــش پــرواز بــه مقاصــد‬ ‫مختلــف کشــور از جملــه کیــش‪ ،‬عســلویه و حتــی عتبــات عالیــات‬ ‫هســتند چــرا کــه بســیاری از جوانــان ایــن اســتان بــرای اشــتغال بــه‬ ‫صــورت فصلــی بــه ایــن مناطــق در رفــت و امــد هســتند‪.‬‬ ‫فــرودگاه بجنــورد جــزو فرودگاه هــای بــا امکانــات مناســب در‬ ‫ســطح کشــور محســوب می شــود کــه تعــداد پــرواز هــا در هفتــه‬ ‫نیــز در ســال گذشــته بســیار متغیــر بــوده اســت و ایــن تعــداد‬ ‫پــرواز حتــی بــه ‪ ۱۱‬پــرواز در هفتــه نیــز رســیده بــود امــا متاســفانه‬ ‫در حــال حاضــر شــرکت هــای هواپیمایــی بیشــتر پــرواز هــای‬ ‫ایــن مســیر را لغــو و بــه چهــار پــرواز در هفتــه اکتفــا کــرده انــد‪،‬‬ ‫کــه ایــن امــر موجــب گالیــه شــهروندان شــده اســت‪.‬‬ ‫مســووالن ایــن حــوزه بــر ایــن باورنــد کــه فــرودگاه بجنــورد ظرفیتــی‬ ‫اســت کــه از ان بایــد بــرای انتفــاع و توســعه متــوازن خراســان‬ ‫شــمالی بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کــرد و حمایــت هــای دولــت‬ ‫را چــاره افزایــش تعــداد مســیرها مــی داننــد و ایــن موضــوع بایــد‬ ‫توســط مســووالن اســتانی پیگیــری و رایزنــی شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه مســووالن ایــن فــرودگاه اعــام کــرده انــد کــه در شــرایط‬ ‫کنونــی ‪ ۶۵‬درصــد ظرفیــت هــای پــرواز بجنــورد بــه تهــران تکمیــل‬ ‫اســت و اگــر پروازهــا روزانــه انجــام شــود ایــن ظرفیــت بــه ‪۸۵‬‬ ‫درصــد هــم مــی رســد ولــی اینکــه چــرا ایــن شــرایط فراهــم‬ ‫نمی شــود جــای ســوال دارد و جــواب ایــن پرســش در گفــت و گــو‬ ‫بــا مدیــر فــرودگاه بجنــورد پاســخ داده مــی شــود‪.‬‬ ‫حمایت همه جانبه دولت تنها راهکار رونق فرودگاه‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد بــا بیــان اینکــه حمایــت‬ ‫همــه جانبــه دولــت تنهــا راهــکار رونــق ایــن فــرودگاه اســت‬ ‫مــی گویــد‪ :‬فــرودگاه بجنــورد از نظــر زیــر ســاختی کامــل اســت‬ ‫و هیــچ مشــکلی در خصــوص تجهیــزات و امکانــات و کمبــود‬ ‫اعتبــار نــدارد و تنهــا نیــاز ایــن فــرودگاه‪ ،‬برقــراری پــرواز از ســوی‬ ‫شــرکتهای هواپیمایــی اســت‪.‬‬ ‫قدمگاهــی مــی گویــد‪ :‬فــرودگاه بجنــورد قابلیــت پــرواز بــرای‬ ‫هواپیماهــای بــزرگ را نــدارد و پروازهــا بــا هواپیماهــای کوچــک زیــر ‪۳۵‬‬ ‫نفــر انجــام مــی شــود کــه ایــن امــر موجب بی رغبتی بســیاری از شــرکتها‬ ‫مــی شــود و پروازهــا توســط ایــن شــرکت هــا لغــو مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ایرالین هــا بایــد بــه شــکل دســتوری از ســوی دولــت‬ ‫اجبــار و مجــاب بــه ارایــه خدمــات بــه ایــن فــرودگاه شــوند ضمــن‬ ‫اینکــه دولــت بایــد ســرمایه گــذاران بــرای خریــد هواپیمــا را مــورد‬ ‫حمایــت قــرار دهــد کــه بــا ارایــه تســهیالت ایــن مهــم انجــام شــود‪.‬‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد مــی گویــد‪ :‬اولویــت اول تمــام‬ ‫ایرالیــن هــا صرفــه اقتصــادی اســت و حتــی شــرکت هــای دولتــی‬ ‫نیــز صرفــه اقتصــادی را در نظــر مــی گیرنــد چــرا کــه بایــد پاســخ‬ ‫هزینــه هــا و حقــوق کارکنــان خــود باشــند‪.‬‬ ‫جانمایی نامناسب و نیاز به فرودگاه دوم‬ ‫بررســی کارشناســی نشــان مــی دهــد کــه فعالیــت پــروازی فــرودگاه‬ ‫بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی بــه ‪ ۱۷‬ســال گذشــته ( ‪)۱۳۸۳‬‬ ‫همزمــان بــا انتــزاع ایــن اســتان از خراســان بــزرگ بــر مــی گــردد و بــا‬ ‫وجــود هزینــه هــای زیــاد بــرای تجهیــزات فرودگاهــی‪ ،‬اعــم از خریــد‬ ‫دســتگاه ایلــس‪ ،‬کاهــش ارتفــاع کــوه هــای اطــراف و افزایــش طــول‬ ‫بانــد همچنــان در اکثــر روزهــای بارانــی و برفــی پروازهــا لغــو می شــود‬ ‫بــه گونــه ای کــه حداقــل ســاالنه ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد پروازهــای ایــن‬ ‫فــرودگاه لغــو مــی شــود و ایــن رویــه در زمســتان بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫موقعیــت بــد اســتقرار از جملــه قــرار گیــری در نزدیکــی کــوه بابــا‬ ‫موســی در شــمال بجنــورد از یــک ســو و وضعیــت جغرافیایــی‬ ‫نامناســب جــوی‪ ،‬مــکان اســتقرار فــرودگاه بجنــورد کــه از لحــاظ اب‬ ‫و هوایــی بــه دلیــل نزدیکــی بــه کــوه روزهــای افتابــی کمتــری دارد‬ ‫و بیشــتر مواقــع نیــر مــه گیرتــر از ســایر نقــاط شــهری اســت‪ ،‬دو‬ ‫مشــکل اصلــی ایــن فرودگاه محســوب می شــود کــه اهمیت تجهیز‬ ‫فــرودگاه جاجــرم را بــه عنــوان فــرودگاه دوم را دو چنــدان کــرد‪.‬‬ ‫در واقــع لغــو مکــرر پــرواز از فــرودگاه بجنــورد مرکــز خراســان‬ ‫شــمالی موجــب شــد تــا بــار دیگــر نگاه هــای مســوالن اســتانی‬ ‫و کارشناســان بــه راه انــدازی فــروگاه جاجــرم کــه در حــدود ‪۱۴۰‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب غربــی بجنــورد قــرار دارد‪ ،‬معطــوف شــود‬ ‫و ایــن فــرودگاه از لحــاظ کارشناســی بــه دلیــل قرارگیــری در‬ ‫منطقــه گــرم و خشــک حداقــل حــدود ‪ ۱۰‬مــاه از ســال دارای‬ ‫روزهــای افتابــی اســت و ایــن شــرایط اب و هوایــی اجــاره فــرود‬ ‫و فــراز هواپیمــا را در هــر شــرایط زمانــی فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر موقعیــت جغرافیایــی شهرســتان جاجــرم‪ ،‬وجــود‬ ‫فرودگاهــی بــا تجهیــزات نیــم بنــد شــامل بانــد‪ ،‬ســاختمان اداری‬ ‫و وجــود ‪ ۵۵۰‬هکتــار زمیــن در منطقــه موجــب شــد تــا راه انــدازی‬ ‫فــرودگاه ایــن شهرســتان کــم هزینه تریــن کار برای ایجــاد فرودگاه‬ ‫دوم در اســتان در نظــر گرفتــه شــود تــا در صــورت لغــو پروازهــا‬ ‫از فــرودگاه بجنــورد‪ ،‬ایــن پروازهــا بــه ایــن شهرســتان منتقــل و‬ ‫تــا حــدودی رضایــت ســرمایه گــذاران و کارافرینــان جلــب شــود و‬ ‫امادگــی مجتمــع الومینــای ایــران بــرای تامیــن هزینــه تجهیــز ایــن‬ ‫فــرودگاه در تنگنــای مالــی‪ ،‬عــزم مســووالن اســتانی را بــرای فعــال‬ ‫کــردن ایــن فــرودگاه دو چنــدان کــرد‪.‬‬ ‫فرودگاه جاجرم در بالتکلیفی‬ ‫فــرودگاه جاجــرم در ســال ‪ ۱۳۷۶‬حــدود ‪ ۲۱‬ســال گذشــته بــرای‬ ‫جابــه جایــی متخصصــان کارخانــه الومینــای ایــران تنهــا واحد تولید‬ ‫کننــده پــودر الومینــا بــرای صنعــت الومینیــوم ســازی در کشــور‬ ‫کــه بســیاری از انهــا کارشناســان خارجــی بودنــد‪ ،‬راه انــدازی شــد‬ ‫و بــه مــرور زمــان بــا کــم شــدن تعــداد ایــن افــراد و نداشــتن صرفــه‬ ‫اقتصــادی مدتهاســت کــه غیرفعــال شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اســتخدام شــدن فرایندی پیچیده اســت‪ .‬برای اینکه کارفرماها‬ ‫و کارشناســان منابــع انســانی از بیــن صدهــا یا هــزاران متقاضی‬ ‫جویــای کار‪ ،‬شــما را انتخــاب کننــد بایــد بــه خیلــی از نکته هــا و‬ ‫ریزه کاری هــا توجــه کنیــد‪ ،‬از وضــع ســر و لبــاس گرفتــه تــا رزومه‬ ‫کاری‪ .‬اگــر جــزو کســانی هســتید کــه بــرای پیــدا کــردن شــغل‬ ‫مناســب تــاش می کننــد امــا هنــوز موفــق نشــده اند‪ ،‬خوانــدن‬ ‫ایــن ‪ ۱۵‬نکتــه می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬از بخــش جس ـت وجوی پیشــرفته ســایت های کاریابــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‬ ‫ایــن روزهــا اســتفاده از وب ســایت ها و شــبکه های کاریابــی‬ ‫مجــازی رونــق زیــادی پیــدا کرده اســت‪ .‬بســیاری از شــرکت ها‬ ‫و کارفرمایــان اگهی هــای شــغلی خــود را در ایــن بخش هــا‬ ‫منتشــر می کنند‪ .‬هرکدام از این وب ســایت ها به موتورهای‬ ‫جس ـت وجویی مجهزنــد تــا هــم کارفرمایــان بتواننــد رزومــه‬ ‫افــراد متقاضــی را جسـت وجو کننــد و هم متقاضیــان بتوانند‬ ‫فرصــت هــای شــغلی موردنظرشــان را بیابنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــرای مشــاغلی درخواســت بفرســتید کــه مناســب‬ ‫وضعیــت شــما باشــند‬ ‫فرســتادن رزومه و پرکردن فرم درخواســت برای هر شــغلی‬ ‫کــه دم دســتتان می رســد‪ ،‬ایــده خوبــی نیســت‪ .‬ایــن کار‬ ‫باعــث اتــاف وقــت و انــرژی شــما می شــود‪ .‬به دنبــال شــغلی‬ ‫باشــید که با وضعیت و توانایی های شــما همخوانی داشــته‬ ‫باشــد؛ به این ترتیــب شــانس بیشــتری خواهیــد داشــت کــه‬ ‫بــرای مصاحبــه دعــوت شــوید‪ .‬پیــش از شــروع کاریابــی‪ ،‬اول‬ ‫از خودتــان بپرســید چــه نــوع مشــاغلی مناســب شــما اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬منتظر پاسخ یک کارفرما نمانید‬ ‫اگــر بــرای شــغلی درخواســت فرســتاده اید و هنــوز خبــری‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬نیــازی نیســت تــا اعــام نتیجــه صبــر کنیــد؛‬ ‫چــون ایــن کار باعــث اتــاف وقــت می شــود و حتــی ممکــن‬ ‫اســت بــا رد درخواســت قبلــی‪ ،‬فرصت هــای جدیــدی را‬ ‫از دســت بدهیــد‪ .‬به جــای اینکــه بی انگیــزه شــوید‪ ،‬بــه‬ ‫جس ـت وجو‪ ،‬ارســال رزومــه و شــرکت در ســایر مصاحبه هــا‬ ‫ادامــه دهیــد تــا بــه نتیجــه برســید‪ .‬از قدیم گفته اند‪« :‬ســنگ‬ ‫مفــت و گنجشــک مفــت»‪.‬‬ ‫‪ .۴‬چکیده رزومه خود را بررسی کنید‬ ‫اغلــب کارفرمایــان فقــط چنــد ثانیــه صــرف نگاه کــردن بــه‬ ‫چکیــده رزومــه شــما می کننــد‪ .‬انهــا می خواهنــد بداننــد شــما‬ ‫بــه درد کارکــردن در شــرکت ایشــان می خوریــد یــا خیــر؛ پــس‬ ‫نــگارش چکیــده ای جــذاب‪ ،‬دقیــق و مختصــر کــه مناســب‬ ‫همــان کار طراحــی شــده باشــد‪ ،‬تاثیــر قابل توجهــی در‬ ‫برگزیده شــدن شــما بــرای ســایر مراحــل اســتخدام دارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬رزومه خود را بررسی و ویرایش کنید‬ ‫نه تنهــا چکیــده بلکــه خــود رزومــه هــم مهــم اســت‪ .‬رزومــه شــما‬ ‫بایــد مــدام بازبینــی و به روزرســانی شــود‪ .‬ســعی کنیــد رزومــه‬ ‫خــود را طــوری طراحــی کنیــد کــه بیشــترین همخوانــی را بــا‬ ‫مشــاغل موردنظرتــان داشــته باشــد‪ .‬اغلــب شــرکت های بــزرگ از‬ ‫نرم افزارهــای خاصــی برای غربالگری رزومه ها اســتفاده می کنند؛‬ ‫پــس هرقــدر رزومه تــان همخوانــی بیشــتری بــا شــغل مدنظرتــان‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬احتمــال انتخــاب شــما بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬نیــازی نیســت همــه تجربه هــای شــغلی خــود را در‬ ‫رزومــه وارد کنیــد!‬ ‫برخــی خیــال می کننــد هرچــه رزومــه مفصل تــری داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬بهتــر اســت؛ چــون نشــان دهنده تجربــه و دانــش‬ ‫فــراوان انهــا اســت‪ .‬ایــن تصــور غلطــی اســت‪ .‬بســیاری از‬ ‫ت ســال ها تجربــه‬ ‫کارفرمایــان به دنبــال دانســتن همــه جزئیــا ِ‬ ‫شــما نیســتند‪ .‬انهــا فقــط می خواهنــد نیــاز کاری خــود را رفــع‬ ‫کننــد‪ .‬از طرفــی‪ ،‬برخــی مشــاغل تجربــه چندانــی الزم ندارنــد‬ ‫و اتفاقــا تجربــه زیــاد کــه گاهــی نشــانه ســن بیشــتر متقاضی‬ ‫اســت‪ ،‬احتمــال دارد بــه عاملــی منفــی در اســتخدام تبدیــل‬ ‫شــود‪ .‬فقــط اطالعــات الزم و مفیــد را وارد رزومــه خــود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اطالعات غیرشغلی را هم در رزومه بنویسید‬ ‫بــرای داشــتن رزومــه ای مناســب‪ ،‬الزم نیســت فقــط بــه‬ ‫نوشــتن ســوابق کاری بســنده کنید‪ .‬شــاید مدتی بیکار شــده‬ ‫و در ایــن مــدت‪ ،‬مهارت هــای گوناگونــی اموختــه باشــید‪.‬‬ ‫می توانیــد مهارت هــا‪ ،‬نگرش هــای حرفــه ای‪ ،‬فعالیت هــای‬ ‫داوطلبانــه و… را وارد رزومه تــان کنیــد تــا شــخصیت غنــی و‬ ‫چندوجهــی خــود را بهتــر نمایــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بــه لبــاس و ســرووضع خــود درهنــگام مصاحبــه‬ ‫شــغلی توجــه کنیــد‬ ‫شــاید بگوییــد ظاهــر ادم هــا نبایــد مهــم باشــد‪ .‬قطعــا‬ ‫همین طــور اســت! امــا ایــن به معنــی بی توجــه شــدن بــه‬ ‫لبــاس و ظاهرتــان نیســت‪ .‬چند دقیقه نخســت اولیــن دیدار‬ ‫همیشــه مهــم اســت و بیشــترین تاثیــر مثبــت یــا منفــی را‬ ‫در نگــرش افــراد ایجــاد می کنــد؛ پــس الزم اســت لبــاس و‬ ‫ظاهــر شــما طــوری باشــد کــه بیشــترین تاثیــر مثبــت را در‬ ‫مصاحبه کننــدگان بــه وجــود اورد‪ .‬هــر شــغلی الزامــات‬ ‫ظاهــری خاصــی دارد‪ .‬متناســب بــا محیــط کاری لبــاس‬ ‫بپوشــید کــه قصــد ورود بــه ان را داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬در مصاحبه شغلی‪ ،‬خودتان باشید!‬ ‫جواب هــای تمرین شــده‪ ،‬لبخند هــای ســاختگی و حرف هایــی‬ ‫کــه فکــر می کنیــد باعــث جلب نظــر کارفرمــا می شــوند (به جــای‬ ‫انچــه واقعــا بــاور داریــد)‪ ،‬کارفرمــا را گمــراه می کننــد‪ .‬کارفرمایــان‬ ‫می خواهنــد بداننــد واقعــا چــه کســی را اســتخدام می کننــد‪.‬‬ ‫پنهان کــردن شــخصیت نیــز به مــدت طوالنــی غیرممکــن اســت‪.‬‬ ‫خودتــان باشــید و بــا صداقــت بــه پرس ـش ها پاســخ دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬هرگز بدگویی نکنید!‬ ‫یکــی از اشــتباه های بــزرگ کارجویــان‪ ،‬بدگویــی از شــغل‬ ‫قبلــی و رئیــس و همــکاران پیشــین اســت‪ .‬بــا ایــن کار‪،‬‬ ‫اولیــن ســوالی کــه در ذهــن مصاحبه کننــده نقــش‬ ‫می بنــدد‪ ،‬ایــن اســت کــه چنیــن فــردی اگــر از ایــن شــرکت‬ ‫بــرود‪ ،‬دربــاره مــا چــه خواهــد گفــت؟!‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪583‬‬ ‫تعریض جاده‬ ‫ازادشهر ‪ -‬شاهرود مطالبه‬ ‫ساکنان شرق گلستان‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۱۰‬میلیارد‬ ‫ریالی طرح جهش تولید‬ ‫دیمزارهای گلستان‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر تســریع در بهســازی و تعریــض جــاده‬ ‫ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود واقع در مســیر کریدور شــمال ‪ -‬جنوب‬ ‫کشــور را مطالبــه مــردم از دولــت دانســت و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫تخصیــص اعتبــار هشــت هــزار میلیــارد ریالی از محــل ماده‬ ‫‪ ۵۶‬بــه پیشــرفت فیزیکــی بهتــر ایــن پــروژه کمــک می شــود‪.‬‬ ‫ســیدجواد کریمــی اظهارداشــت‪ :‬عملیــات ســاخت ایــن‬ ‫پــروژه مهــم اقتصــادی ســال ‪ ۸۵‬اغــاز شــد امــا بــه علــت‬ ‫کمبــود اعتبــار و صــرف ‪ ۱۱۱‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــه پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی حــدود ‪ 20‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫وی رونــد عملیــات اجرایــی این پروژه را بســیار کند دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬بــرای تکمیــل ان نیــاز بــه ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اســت کــه در ســفر غیــر رســمی ‪ ۱۶‬مــرداد ســید احســان‬ ‫خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه منطقــه‪،‬‬ ‫درخواســت تامیــن اعتبــار ضــروری هشــت هــزار میلیــارد‬ ‫ریالــی از محــل اعتبــارات مــاده ‪ ۵۶‬بــرای ایــن پــروژه بــه‬ ‫صــورت مکتــوب بــا امضــای اســتاندار گلســتان تحویــل وزیــر‬ ‫اقتصــاد شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۵۶‬قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات‬ ‫مالــی دولــت «بــه منظــور تســریع در عملیــات اجرایــی‬ ‫طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای ملــی و طرح هــای‬ ‫ملــی اســتانی بــه دســتگاه های اجرایــی طرح هــای منــدرج‬ ‫در پیوســت شــماره(‪ )۱‬قوانیــن بودجــه ســنواتی و طرح هــای‬ ‫ملــی اســتانی شــده‪ ،‬اجــازه داده می شــود پــس از تاییــد‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی نســبت بــه انعقــاد قــرارداد‬ ‫تســهیالت مالــی بــا تامیــن کننــدگان منابــع مالــی مشــتمل‬ ‫بــر پیمانــکار یــا ســازنده طــرح‪ ،‬اشــخاص حقیقــی یــا حقوقی‬ ‫ایرانــی‪ ،‬بانک هــا و ســایر موسســات اعتبــاری مالــی و پولــی‬ ‫در قالــب عقــود اســامی منــدرج در قانــون عملیــات بانکــی‬ ‫بــدون ربــا اقــدام نماینــد»‪ .‬طــرح ملــی بهســازی و تعریــض‬ ‫جــاده کوهســتانی ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود (خــوش ییــاق) بــه‬ ‫طــول ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر کــه ‪ ۵۷‬کیلومتــر ان در حــوزه جغرافیایی‬ ‫گلســتان واقــع اســت بــا هــدف بهبــود عبــور و مــرور و ایمــن‬ ‫ســازی کریــدور مهــم زمینــی ارتباط دهنــده شــمال بــه جنوب‬ ‫کشــور و همچنیــن جــاده ترانزیتــی حمــل کاال بــه مــرز اینچه‬ ‫بــرون گنبــدکاووس و کشــورهای همســایه شــمال ایــران‬ ‫ابتــدا در ســال ‪ ۸۵‬شــروع شــد کــه پــس از ‪ ۲‬ســال انجــام‬ ‫کار متوقــف گردید‪.‬اجــرای ایــن طــرح پــس از وقــوع ســیل‬ ‫ســال ‪ ۹۳‬و وارد شــدن خســارت جــدی بــه بخش هایــی‬ ‫از ایــن جــاده دوبــاره بــه صــورت رســمی و بــا بــراورد اعتبــار‬ ‫اولیــه ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اغــاز شد‪.‬ســرعت‬ ‫بخشــیدن بــه عملیــات بهســازی و تعریــض ایــن جاده کــه از‬ ‫زیرســاخت های مهم و تاثیرگذار توســعه گلســتان به شــمار‬ ‫مـی رود‪ ،‬بــه اعتقــاد کارشناســان انــکار ناپذیــر اســت چراکــه‬ ‫بــه ســبب واقــع شــدن ایــن جــاده ترانزیتــی در منطق ـه ای‬ ‫کوهســتانی و نیــز مواجــه بــودن بــا خطــر ریــزش و رانــش‬ ‫هنــگام بارش هــای فصلــی و وقــوع ســیالب های ناشــی از‬ ‫ت مــادی و جانــی قابــل توجهــی را بــه این محور‪،‬‬ ‫ان‪ ،‬خســارا ‬ ‫مــردم منطقــه و راننــدگان وارد می کنــد‪.‬‬ ‫تصویری از میدان جمهوری اسالمی ازادشهر‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر گفــت‪ :‬همچنیــن در ایــن دیــدار بــر ضــرورت‬ ‫اجــرای طــرح زیرگــذر و اصــاح هندســی و تامیــن اعتبــار ‪ ۲‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریالــی ان از محــل مــاده ‪ ۵۶‬بحــث و تبــادل نظــر صورت‬ ‫گرفــت و درخواســت کتبــی ایــن تقاضــا بــا امضــای اســتاندار‬ ‫گلســتان تحویــل وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی شــد‪.‬‬ ‫کریمــی افــزود‪ :‬میــدان جمهــوری ازادشــهر مشــهور‬ ‫بــه (اللــه)‪ ،‬بــه عنــوان پنــج راه ارتباطــی گــرگان ‪ -‬مشــهد ‪-‬‬ ‫گنبــدکاووس ‪ -‬شــاهرود و مدخــل ورودی شــهر و همچنیــن‬ ‫محــل تــردد زائــران امــام رضــا(ع) بــه دلیــل نداشــتن‬ ‫اســتاندارد الزم و نبــود زیــر گــذر در بیشــتر مواقــع درگیــر‬ ‫ترافیــک ســنگین اســت کــه منجــر بــه بــروز حــوادث رانندگــی‬ ‫همــراه بــا تلفــات جانــی و مالــی می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نیــاز بــه اصــاح مهندســی ورودی شــهر و‬ ‫اجــرای زیرگــذر بــرای میــدان اللــه بــه یکــی از دغدغه هــا و‬ ‫مطالبــات برحــق مــردم و مســووالن شهرســتانی و اســتانی‬ ‫تبدیل شــده چرا که ازادشــهر به لحاظ موقعیت اقتصادی‪،‬‬ ‫ارتباطــی و تجــاری بــه عنــوان مــرز اتصــال اســتان های‬ ‫خراســان شــمالی ‪ -‬ســمنان و نیــز جــاده بین المللــی بــه‬ ‫کشــور ترکمنســتان هــم محســوب می شــود‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬بــا هدف اجــرای طرح جهش‬ ‫تولیــد در دیمزارهــای اســتان و بهره گیــری از طرح هــای دانش بنیــان در حــوزه تولیــد کشــاورزی از ســال‬ ‫گذشــته تاکنــون ‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی افــزود‪ :‬از ایــن اعتبــار‪ ،‬حــدود ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال وام ارزان قیمــت خریــد ادوات‬ ‫کشــاورزی بــا کارمــزد چهــار درصــد و بازگشــت پنــج ســاله اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت بــه بهــره بــرداران در دیمزارهــای گلســتان بــا مشــارکت‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ( ره ) پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان هــدف از اجــرای طــرح جهــش تولیــد در‬ ‫دیمزارهــا را افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح‪ ،‬کمــک بــه بهبــود معیشــت اقشــار مناطــق محــروم‪ ،‬اصــاح‬ ‫الگــوی کشــت‪ ،‬اســتفاده از بــذور گواهــی شــده اســتاندارد‪ ،‬تنــاوب زراعــی و کشــت مســتقیم دانســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬کلــزا‪ ،‬کاملینــا‪ ،‬گیاهــان دارویــی‪ ،‬علوفــه‪ ،‬نخــود و عــدس محصــوالت زیــر‬ ‫پوشــش ایــن طــرح هســتند و بهــره بــرداران مــی تواننــد از مزایــای ان در تولیــد محصــول اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬امســال بــرای اجــرای طــرح مزبــور پوشــش ‪ ۲۱۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی دیمــزار اســتان برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫طــرح جهــش تولیــد در دیم زارهــای کم بــازده کشــور از جملــه گلســتان توســط ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫امــام (ره) در مــدت زمــان پنــج ســاله برنامه ریــزی و بــه اجــرا در امــده اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح جهــش تولیــد توســط ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام در گلســتان از ســال زراعــی ‪۹۹‬‬ ‫ ‪ ۹۸‬با نظارت این ســتاد و هماهنگی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان اغاز شــد که در نخســتین ســال‬‫‪ ۲۰‬هــزار هکتــار کلــزا در دیم زارهــای کم بــازده شــمال گلســتان زیــر کشــت رفــت و در دومیــن ســال اجــرا‬ ‫بــه ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار بــا کشــت گنــدم و کلــزا در اســتان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫پیشــتر محمــد برزعلــی رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان بــه ایرنــا اعــام کــرده بــود‪ :‬این اســتان‬ ‫شــمالی در اجــرای طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــا و در میــان ‪ ۱۵‬اســتان کشــور رتبــه ســوم را در ســال‬ ‫زراعــی جــاری از ان خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وســعت بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫جنــگل‪ ۶۵۳ ،‬هــزار هکتــار زمیــن زراعــی‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۲‬هــزار هکتــار بــاغ و چهــار میلیــون واحــد دامــی دارد‪.‬‬ ‫همچنین اســتان گلســتان در تولید دانه های روغنی کلزا‪ ،‬ســویا و افتابگردان‪ ،‬هلو‪ ،‬توتون و گوشــت‬ ‫مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک (برنــج) پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبه‬ ‫رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تامین زمین برای احداث‬ ‫مسکن ایثارگران‬ ‫تقاضای‪ ۳۹‬فعال خبری گلستان‬ ‫برای دریافت مجوز رسانه ای‬ ‫ابالغ ‪ ۳۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫سفر رییس جمهور به بهزیستی‬ ‫سرپرســت معاونــت امــاک و حقوقــی اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬در اخرین جلســه هیئت نمایندگی اســتان گلســتان‬ ‫تخصیــص بخشــی از اراضــی ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــرای‬ ‫احــداث مســاکن اقشــار ویــژه تصویــب شــد‪.‬‬ ‫جمشــید شــعبانیان اظهــار کــرد‪ :‬قانــون جامــع خدمــت رســانی بــه‬ ‫ایثارگــران یکــی از جملــه قوانینــی اســت که هر ســاله به این دســتگاه‬ ‫تکلیــف مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت امــاک و حقوقــی اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس ایــن قانــون دولــت موظــف اســت بــا‬ ‫تامیــن مســکن بــرای ایــن قشــر نســبت بــه رفــع دغدغه هــای انــان در‬ ‫ایــن حــوزه اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا در اخریــن جلســه هیــات نمایندگــی‬ ‫استان که وظیفه ی تصمیم گیری در خصوص اراضی سازمان‬ ‫ملی زمین و مسکن را برعهده دارد‪ ،‬مصوب شد تا ‪ ۱.۳‬هکتار‬ ‫از اراضی این ســازمان به جامعه ایثارگری اســتان واگذار شــود‪.‬‬ ‫شــعبانیان در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬طــی تصویــب ایــن طــرح‪،‬‬ ‫‪ ۴۷‬قطعــه زمیــن در شــهر بندرترکمــن بــه ایــن قشــر تخصیــص‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫رییس اداره رسانه و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫گفــت‪ ۳۹ :‬فعــال رســانه ای اســتان بــا ارائــه درخواســت رســمی‪ ،‬در نوبــت‬ ‫دریافــت مجــوز رســمی از هیــات نظــارت بــرای اغــاز فعالیــت خبــری در‬ ‫حوزه هــای مکتــوب‪ ،‬پایــگاه خبــری تحلیلــی و نشــریه الکترونیــک هســتند‪.‬‬ ‫ایــرج رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعداد‪ ۲۰ ،‬درخواســت در‬ ‫حــوزه نشــریه مکتــوب‪ ۱۳ ،‬درخواســت پایــگاه خبــری تحلیلــی و‬ ‫‪ ۶‬درخواســت بــرای فعالیــت نشــریه الکترونیــک اســت‪.‬‬ ‫مجــوز انتشــار بــرای فعالیــت رســانه ای بــا موافقــت هیــات‬ ‫نظــارت بــر مطبوعــات معاونــت مطبوعاتــی و اطالع رســانی‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی صــادر می شــود‪.‬‬ ‫رمضانــی رســانه هــای مجــوز گرفتــه در ســال جــاری را هفته نامه هــای‬ ‫ســتاره خــزر بــه مدیــر مســوولی محدثــه اســدی نیــا و توســعه گلســتان بــه‬ ‫مدیــر مســوولی وحیــد عــرب احمــدی‪ ،‬فصلنامــه ‪lranian journal of‬‬ ‫‪ health and development‬دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــه زبــان‬ ‫انگلیســی و بــه مدیــر مســوولی محمــد جــواد کبیــر‪ ،‬پایــگاه هــای خبــری‬ ‫تحلیلــی شــامل اوای کردکــوی‪ ،‬بیــان همــت و ســاالرنیوز بــه ترتیــب بــه‬ ‫مدیــر مســوولی یعقــوب محمــودی‪ ،‬عین اللــه تاجیــک و ســاالر احمــدی‬ ‫لیوانــی و نشــریه الکترونیــک فصلنامــه اجتماعیــات بــا محــور ادبیــات‬ ‫فارســی و دانشــگاه گلســتان بــه مدیــر مســوولی وحیــد رویانــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۰ :‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــه بهزیســتی ایــن اســتان از محــل ســفر رییــس‬ ‫جمهــور بــرای احــداث واحــد هــای مســکونی و تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫محســن توحیــدی مقــدم اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار در‬ ‫بخــش هــای مختلــف ایــن ســازمان حمایتــی از جملــه ســاخت‬ ‫مســکن بــرای نیازمنــدان مددجــو‪ ،‬تســهیالت اشــتغالزایی و‬ ‫ســایر مــوارد هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بهزیســتی خراســان شــمالی ‪ ۷۰۰‬واحــد مســکونی‬ ‫مددجویــی را امســال در برنامــه دارد کــه بیشــتر ایــن اعتبــار‬ ‫در ایــن بخــش و مابقــی نیــز بــرای تســهیالت طــرح هــای‬ ‫اشــتغالزایی هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن تفاهــم نامــه ای نیــز بیــن ایــن نهــاد حمایتــی و ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام(ره) در اســتان امضــاء شــد و بــر ایــن‬ ‫اســاس اختصــاص ‪ ۵۶‬دســتگاه ویلچــر‪ ،‬کمــک بــه بیمــاران‬ ‫ســخت عــاج و نابــارور توســط بنیــاد احســان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫افزایش اعتبارات ابرسانی‬ ‫استان گلستان در دولت‬ ‫سیزدهم به بیش‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫مدیرعامــل اب منطقـه ای گلســتان گفــت‪ :‬در ســفر دولــت ســیزدهم بــه اســتان کــه با جهــش اعتباری‬ ‫همــراه بــود‪ ،‬حجــم اعتبــارات ‪ ۶‬طــرح ابرســانی بــه ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان افزایــش پیــدا کــرد که حــدود ‪310‬‬ ‫میلیــارد تومــان ان تخصیص یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب منطقـه ای گلســتان در خصــوص وضعیــت طرح هــای ابرســانی به برخی شــهرهای اســتان‬ ‫از جملــه گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬تــا ســال ‪ 1394‬وضعیــت اعتبــاری بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی نســبتا‬ ‫مطلــوب بــود امــا از ســال ‪ 95‬اعتبــارات در حــوزه طرح هــای ابرســانی بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫حســینی افــزود ‪ :‬بیــن ســال های ‪ 95‬تــا ‪ 99‬مجمــوع اعتبــارات بــرای ‪ 6‬طــرح ابرســانی کــه برعهــده‬ ‫شــرکت اب منطق ـه ای گلســتان قــرار داشــت ســاالنه کمتــر از ‪ 20‬میلیــارد تومــان بــود کــه در زمــان‬ ‫تخصیــص‪ ،‬ایــن اعتبــارات کمتــر می شــد و بــه ‪ 15‬میلیــارد تومــان هــم نمی رســید و عمــا بــرای برخــی‬ ‫شــهرها حتــی اعتبــار حداقلــی هــم نداشــتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای گلســتان خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬نتیجــه ایــن شــرایط ســبب شــده بــود تــا‬ ‫بســیاری از طرح هــا نیمــه تمــام و ناقــص بمانــد و یــا پیشــرفت فیزیکــی بســیار کنــدی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬از اواســط ســال ‪ 99‬بــا پیگیری هــای شــرکت و حمایــت نماینــدگان اســتان در‬ ‫مجلــس و همراهــی مدیریــت اســتانی تــا قبــل از ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان در اســفندماه‬ ‫ســال ‪ 1400‬ســرجمع اعتبــارات طرح هــای ابرســانی اســتان بــه ‪ 200‬میلیــارد تومــان رســیده بــود‬ ‫کــه در ســفر دولــت ســیزدهم بــه اســتان کــه بــا جهــش اعتبــاری همــراه بــود‪ ،‬حجــم اعتبــارات‬ ‫بــه ‪ 400‬میلیــارد تومــان افزایــش پیــدا کــرد کــه حــدود ‪ 310‬میلیــارد تومــان ان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫حســینی عنــوان کــرد‪ :‬بــا وجــود اینکــه ایــن اعتبــارات ‪ 28‬اســفند وارد اســتان شــد امــا بــا علــم بــه اینکــه در‬ ‫ماه هــای اینــده پــول بــه طرح هــای ابرســانی تزریــق می شــود از چنــد مــاه قبــل تقریبــا کار را شــروع کردیــم‪.‬‬ ‫وی دربــاره اقداماتــی کــه در خصــوص افزایــش ظرفیــت تامیــن اب شــرب در گــرگان انجــام شــده‬ ‫اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در نیمــه دوم ســال گذشــته ســه حلقــه چــاه حفــر‪ ،‬تجهیــز و برق رســانی و ‪ 2‬هــزار‬ ‫مترمکعــب مخــزن بــه همــراه ایســتگاه پمپــاژ ایجــاد شــد کــه مجموعــه ایــن اقدامــات ‪ 75‬لیتــر بــر ثانیــه‬ ‫بــه ظرفیــت ابرســانی شــهر گــرگان اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مقاوم سازی ‪ ۶۳‬درصد منازل‬ ‫روستاییان خراسان شمالی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۰۳ :‬هــزار واحــد‬ ‫مســکن روســتایی در اســتان وجــود دارد کــه ‪ ۶۳‬درصــد از ایــن تعــداد مقــاوم ســازی شــد‪.‬‬ ‫امیــن کالتــه اظهــار داشــت‪ ۶۳ :‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬واحــد مســکونی در خراســان شــمالی بــا‬ ‫اســتفاده از تســهیالت طــرح ویــژه مســکن روســتایی مقــاوم ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۳۷ :‬درصــد از مســکن روســتاییان خراســان شــمالی غیرمقــاوم اســت و بــا‬ ‫توجــه بــه لــرزه خیــز بــودن اســتان و حادثــه هــای مخربــی کــه در ســالیان گذشــته رخ داده‬ ‫اســت‪ ،‬مقــاوم ســازی مســکن روســتایی در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خانــه‬ ‫هــای خشــتی و گلــی در روســتاها در برابــر بارندگــی هــا مســتعد تخریــب اســت‪ ،‬ایــن بناهــا در‬ ‫برابــر زلزلــه اســتحکام و مقاومــت الزم را ندارنــد و بایــد در ایــن زمینــه چــاره جویــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعتبــار بیمــه منــازل روســتاییان اســتان در اردیبهشــت مــاه پارســال بــه اخــر‬ ‫رســید و بیــش از یــک ســال اســت کــه منــازل ایــن قشــر زیــر پوشــش بیمــه نیســت و در ایــن‬ ‫زمینــه نگــران جبــران خســارت هــای احتمالــی هســتیم‪.‬‬ ‫کالتــه بــا اشــاره بــه مخاطــرات طبیعــی در اســتان و حادثــه خیــز بــودن مناطــق مختلــف ایــن‬ ‫خطــه از کشــور گفــت‪ :‬تمــام مناطــق اســتان بــا خطــرات و تهدیدهــای طبیعــی روبــه رو اســت‬ ‫بــه طــوری کــه ســاکنان ایــن مناطــق حادثــه هــای مختلــف از جملــه ســیل‪ ،‬زلزلــه و رانــش‬ ‫زمیــن را تجربــه کــرده انــد و در بســیاری مــوارد متحمــل خســارت هــای زیــاد شــده انــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــر اســاس براوردهــای انجــام شــده در ســال گذشــته بــرای بیمــه رایــگان‬ ‫منــازل روســتاییان اســتان‪ ،‬اعتبــار مــورد نیــاز در ایــن زمینــه ‪ ۹‬میلیــارد تومــان اعــام شــد‪ ،‬امــا‬ ‫بــه یقیــن اکنــون اعتبــاری بیــش از ایــن نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش ســهم خراســان شــمالی از پرداخــت تســهیالت طــرح ویــژه مســکن‬ ‫روســتایی‪ ،‬پرداخــت ســاالنه پنــج هــزار فقــره تســهیالت ارزان قیمــت اســت‪ .‬ســقف ایــن‬ ‫تســهیالت اکنــون ‪ ۲‬میلیــارد ریــال بــرای هــر واحــد مســکونی اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪583‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫سطح اب چاه ها نتیجه‬ ‫اصرار به کشت شالی‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ســطح اب چاه هــای شــرب ایــن شهرســتان‬ ‫در چنــد روز اخیــر بــا توجــه بــه اســتفاده بیــش از حــد بــرای کشــت شــالی ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش یافــت‬ ‫کــه در نتیجــه ان بخشــی از مــردم درگیــر مشــکل افــت فشــار و یــا قطعــی اب شــدند‪.‬‬ ‫حســین ســعیدی راد اظهارداشــت‪ :‬تامیــن اب اشــامیدنی پایــدار‪ ،‬ســالم و بهداشــتی بــرای مــردم در‬ ‫شــرایط ســخت کنونــی کــه بــا تــداوم خشکســالی و افزایــش دمــای هــوا مواجــه هســتیم همــواره‬ ‫یکــی از اولویت هــای مهــم مجموعــه امــور اب و فاضــاب گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه کمبــود منابــع تامیــن اب اشــامیدنی و پاییــن امــدن ســطح مخــازن و‬ ‫متعاقــب ان افزایــش مصــرف اب در چنــد روز گذشــته از ابتــدای شــب تــا بامــداد در بعضــی از‬ ‫مناطــق شــهری و روســتاهای اقمــاری بــا افــت فشــار یــا قطــع اب مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب گنبــدکاووس گفــت‪ :‬روزهــای اخیــر همزمــان بــا اســتفاده بیــش از حــد‬ ‫از چاه هــای کشــاورزی بــرای کشــت شــالی‪ ،‬ســطح اب چاه هــای شــرب پاییــن امــده و بــا وجــود وارد‬ ‫مــدار شــدن چاه هــای جدیــد ذخیــره مخــازن به شــدت کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ســعیدی راد ادامــه داد‪ :‬ایــن امــر باعــث افــت فشــار و یــا قطعــی اب برخــی روســتاهای اقمــاری‬ ‫و نقــاط شــهری شــده و همچنــان رونــد افزایشــی مصــرف اب ادامــه داد کــه باعــث بیشــتر شــدن‬ ‫ســطح قطعــی اب در شهرســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پایان کار سارق‬ ‫موتورسیکلت ها با ‪ 5‬فقره‬ ‫سرقت در فاروج‬ ‫بــا تــاش مامــوران کالنتــری ‪ 11‬فرماندهــی انتظامــی فــاروج یــک‬ ‫ســارق ســابقه دار دســتگیر و تعــداد ‪ 5‬فقــره ســرقت‏موتورســیکلت‬ ‫نیــز کشــف شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج صبــح امــروز در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر افــزود‪:‬‏در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت موتورســیکلت در‬ ‫ســطح شهرســتان فاروج‪ ،‬بالفاصله موضوع در دســتور‏کارماموران‬ ‫کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬مامــوران تجســس‬ ‫کالنتــری در بررســی محل هــای وقــوع ســرقت و‏انجــام یکســری اقدامــات‬ ‫میدانــی و اطالعاتــی‪ ،‬موفــق شــدند ســارق را شناســایی کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهــم طــی یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه در منزلــش دســتگیر شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‏بازرســی‬ ‫از منزل متهم مقادیر زیادی قطعات موتورســیکلت های مســروقه‬ ‫کشــف و جهــت بررســی بیشــتر بــه کالنتــری‏‏‪ 11‬منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج بابیــان اینکــه ســارق در‬ ‫بازجویی هــا بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت موتورســیکلت و اماکــن‏خصوصــی‬ ‫اعتــراف کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬مالباختــگان بــرای شناســایی بــه کالنتــری‬ ‫دعــوت و همگــی قطعــات موتورســیکلت های‏مســروقه خــود را‬ ‫شناســایی کردنــد‏‪.‬‬ ‫کشف ‪ 6‬کیلوگرم مواد مخدر‬ ‫سنتی در اسفراین‬ ‫دستگیری سارقان‬ ‫مدارس شهرستان فاروج‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 6‬کیلــو مــواد مخــدر‬ ‫ســنتی از نــوع تریــاک در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام خبــری‏مبنــی بــر اینکــه فــردی قصد انتقــال مقادیری مــواد مخدر‬ ‫از کــوره راه هــای جویــن بــه قاســم خــان بــه اســتفاده از یــک‏دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت را دارد‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار ماموران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدر شهرســتان‬ ‫بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی‪ ،‬فنــی و پلیســی‏موفــق بــه شناســایی متهــم‬ ‫و موتورســیکلت مذکــور شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی بــا مقــام قضایــی‬ ‫موتورســیکلت‏موردنظــر توقیــف و متهــم دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در ایــن خصوص یک ســوداگر مرگ‬ ‫دســتگیر و موتورســیکلت نیــز بــه پارکینــگ منتقــل‏شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم‬ ‫بــه همــراه مــواد مکشــوفه بــه منظــور انجــام مراحــل قانونــی تحویــل‬ ‫مراجــع قضایــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس‬ ‫به هیچ عنــوان اجــازه جــوالن بــه ســوداگران مــرگ و‏افــرادی کــه ســامت‬ ‫جامعــه را بــه خطــر می اندازندنمی دهــد از شــهروندان خواســت تــا در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‏مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج از دســتگیری ‪ 2‬ســارق حرفـه ای بــا ‪ 3‬فقــره‬ ‫ســرقت از مــدارس و هنرســتان های ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» صبــح امــروز در ایــن رابطــه افــزود‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت از‏مــدارس و هنرســتان های‬ ‫ســطح شهرســتان فــاروج‪ ،‬موضــوع در دســتورکار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی در‬ ‫بررســی از محل هــای وقــوع ســرقت و انجــام یکســری اقدامــات‬ ‫فنــی و‏پلیســی‪ ،‬ســرنخ هایی بــه دســت اورده کــه نهایتــا ً موفــق‬ ‫شــدند ســارقان را شناســایی کننــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج بابیــان اینکــه در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه ‪ 2‬نفــر ســارق دســتگیر شــدند‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ســارقان ‏در بازجویی هــای به عمل امــده بــه ‪ 3‬فقــره‬ ‫ســرقت از مــدارس و هنرســتان ها اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بابیــان اینکــه پلیــس تمــام‬ ‫تــوان خــود را بــرای پیشــگیری از ســرقت ها بــکار گرفتــه‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن ســارقان‏بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی و درنهایــت‬ ‫روانــه زنــدان شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دریافت ‪ ۶‬درصدی‬ ‫از جمعیت هدف‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫برای ُدز یاداور‬ ‫رییــس گــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای واگیــردار دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۱۵‬هــزار دُز یــاداور‬ ‫واکســن کرونــا در اســتان بــرای مقابلــه بــا مــوج هفتــم شــیوع‬ ‫ایــن ویــروس تزریــق شــده اســت کــه ایــن رقــم مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫فیــض اللــه برزگــر اظهــار داشــت‪ :‬بــرای مقابلــه بــا مــوج هفتــم کرونــا‪،‬‬ ‫افــرادی کــه ‪ ۶‬مــاه از دریافــت اخریــن دُز واکســن گذشــته اســت بایــد بــرای‬ ‫دریافــت دُز یــاداور اقــدام کننــد تــا ضریــب ایمنــی جامعــه افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۴۲۰ :‬مرکــز تجمیعــی‪ ،‬پایــگاه ســامت و خانــه‬ ‫بهداشــت تحــت پوشــش ایــن دانشــگاه پذیــرای مــردم بــرای‬ ‫تکمیــل واکسیناســیون و تزریــق دز یــاداور هســتند امــا اســتقبال‬ ‫شــهروندان از دُزهــای یــاداور چنــدان مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫برزگــر ادامــه داد‪ :‬جــدای از واکسیناســیون‪ ،‬رعایــت شــیوه نامــه‬ ‫هــای بهداشــتی نیــز در اســتان مطلــوب نیســت بــه گونــه ای کــه‬ ‫تنهــا هشــت درصــد مــردم اســتان از ماســک اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه واکســن کرونــا عــوارض بیمــاری بــرای فــرد‬ ‫تزریــق کننــده نــدارد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از‬ ‫شــیوع بیشــتر کرونــا و ایجــاد ایمنــی جمعــی در کشــور تزریــق‬ ‫واکســن اســت کــه بایــد در کنــار اســتفاده از ماســک و فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی مــردم نســبت بــه دریافــت ان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رییــس گــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای واگیــردار دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان افــزود‪ :‬همــه افــراد می تواننــد اطالعــات مربــوط‬ ‫بــه دریافــت دُز یــاداور واکســن را از مراکــز بهداشــت سراســر‬ ‫اســتان دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۶۰‬درصــد جامعــه هــدف در اســتان دُز ســوم‪ ۸۸ ،‬درصــد دز‬ ‫دوم و ‪ ۹۷‬درصــد نیــز دز اول واکســن کرونــا را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫اینــک ‪ ۱۵۳‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در مراکــز درمانــی خراســان‬ ‫شــمالی بســتری و تحــت مراقبــت هــای پزشــکی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون ‪ ۶‬مــوج از ایــن بیمــاری را پشــت‬ ‫سرگذاشــته اســت و بــه گفتــه مســووالن علــوم پزشــکی اســتان‬ ‫از هفتــه گذشــته صــدای زنــگ مــوج هفتــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬و‬ ‫ســویه جدیــد ان ‪ BA۵‬بــه صــدا درامــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‪،‬‬ ‫کرونــا از اســفند ‪ ۱۳۹۸‬تــا بــه امــروز ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۳۱‬نفــر قربانــی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی شــهرها کــه از‬ ‫ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اعــام‬ ‫شــد‪ ،‬شهرســتان هــای اســفراین‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و شــیروان‬ ‫در وضعیــت قرمــز‪ ،‬بجنــورد و فــاروج در وضعیــت نارنجــی و‬ ‫رازوجــرگالن و مانــه و ســملقان نیــز در رنگبنــدی زرد کرونایــی‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫به صورت کلی از هرگونه تماس نزدیک (دست دادن‪ ،‬روبوسی و دراغوش گرفتن)‬ ‫با سایر افراد حتی به ظاهر سالم پرهیز کنید‪.‬‬ ‫علمکرد دولت‬ ‫و دست های زعفرانی!‬ ‫ایــن روز هــا کــه ســجاد غریبــی در یــک اقــدام ناباورانــه‬ ‫لقــب هالــک ایرانــی از روی اســمش برداشــته‪ ،‬همزمــان‬ ‫قیمــت بلیــط تهــران ‪ -‬چیــن بــه ‪ ۱۷۵‬میلیــون تومــان رســیده‬ ‫اســت و قیمــت ناخــن گیــر بــدون ســوهان در ســراباالیی‬ ‫هــای اهــواز بــه بیــش از بیســت هــزار تومــان رســیده‪ ،‬در‬ ‫خبرهــا خواندیــم ســازمان برنامــه و بودجــه اعــام کــرده تــورم‬ ‫بــاالی ‪ ۵۰‬درصــد از نتایــج عملکــرد دولــت قبــل اســت!‬ ‫به حق چیزهای ندیده و نشنیده ‪...‬‬ ‫تورم؟!‬ ‫عملکرددولت قبل؟!‬ ‫نتیجه عملکرد؟!‬ ‫اوال ً تــورم یــه ذهنیــت خودســاخته و تمایــل ناخــوداگاه‬ ‫قیمــت هــا بــه نظمــی اســت و نــه ماهیــت وجــودی مســتقلی‬ ‫دارد کــه بتــوان ان را بــه عنــوان یــک نتیجــه‪ ،‬بــرون داد‬ ‫یــا خروجــی انــدازه گیــری گرفــت و تجزیــه و تحلیــل‬ ‫کــرد نــه شــکل و شــمایل اقتصــادی مناســب کــه بتــوان‬ ‫ان را اچارکشــی کــرد و چمــاق کــرد روی ســر ایــن و ان‪.‬‬ ‫چــرا کــه اخیــرا ً بــه قــول اســتاد جمــال زاده جنــاب تــورم‬ ‫واترقیــده انــد و پــک و پــوزش هــم کریــه تــر شــده اســت!‬ ‫در ثانــی فــرض محــال اگــر تــورم قابــل لمــس و رویــت و‬ ‫انــدازه گیــری و حســاب کشــی هــم باشــد‪ ،‬علــی االصــول باید‬ ‫ماحصل نداشــتن عملکرد و برنامه باشــد نه نتیجه عملکرد!‬ ‫بــاز خــدا پــدر ســازمان برنامــه و بودجــه را بیامــرزد فقــط تــورم‬ ‫را گــردن عملکــرد دولــت قبــل انداخــت و چیــزی از گرانــی و‬ ‫گــران فروشــی هــای اخیــر و رتبــه بنــدی و بــورس و کوپــن‬ ‫الکترونیــک و‪ ...‬نگفــت‪ .‬شــاید هــم دوســتان همــه تخــم‬ ‫مــرغ هــا را در یــک ســبد قــرار نــداده انــد و برنامــه چیــده‬ ‫انــد ســایر مــوارد را بعــدا ً بیاندازنــد گــردن دولــت فعلــی!‬ ‫به قول شاعر ‪:‬‬ ‫مقصر دست های زعفرانی تو بود‬ ‫که اینگونه ارغوانی عاشقت شدم‬ ‫حاال بیا و تقصیر را گردن من بیانداز!‬ ‫البتــه بــا ایــن خوانــدن ایــن خبــر شــاید شــما هــم شــاخک‬ ‫هایتــان عیــن پهپــاد گــرا بدهنــد کــه اگــر تــورم ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫اســت پــس چــرا افزایــش حقــوق هــا بــا تــورم تناســبی‬ ‫نــدارد؟! شــاخک هایتــان دقیقــا ً بــه هــدف زدنــد و بــه‬ ‫ســیگنال خوبــی اشــاره کردنــد‪.‬‬ ‫چــون اصــا ً تــورم وجــود خارجــی نــدارد کــه ســر جایــش‬ ‫بنــد شــود تــا بتــوان رویــش حســاب کــرد‪ .‬بالتشــبیه مثــل‬ ‫دم جنبانــک اســت و دائــم از ایــن شــاخه بــه ان شــاخه مــی‬ ‫پــرد‪ .‬حــاال شــما ممکــن اســت بفرمائیــد دولــت بایــد افزایــش‬ ‫حقــوق هــا را بــا تــورم تنظیــم کنــد‪ .‬فــرض کنیــم تنظیــم کــرد‬ ‫و حقــوق شــما ‪ 50‬درصــد افزایــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫گــر دو روز دیگــر تــورم شــد ‪ 10‬درصــد شــما پاســخگو‬ ‫هســتید؟! نــه شــمایی کــه انتقــاد مــی کنیــد پاســخگوی ایــن‬ ‫حجــم عظیــم خســارت بــه بیــت المــال هســتید؟‬ ‫اختــاس ‪ 3000‬میلیــاردی نیســت کــه کســی گــردن نگیــرد‬ ‫تــا اینکــه خــاوری نامــی پیــدا شــود و پیــدا شــود و همــه را‬ ‫دوش بگــذارد و بــا فرســت کالس تــا کانــادا ببــرد و همســایه‬ ‫نمــی دونــم فــان خواننــده شــود! صحبــت از ‪ 50‬درصــد‬ ‫افزایــش حقــوق اســت‪.‬‬ ‫کوتاه کردن زمان‬ ‫دوش گرفتن‬ ‫بعضی از بررسیها نشان‬ ‫می دهد با کاهش یک‬ ‫دقیقه دوش گرفتن موجب‬ ‫‪ ۶۸۰‬لیتر کاهش‏مصرف‬ ‫در ماه می شود‪.‬‏‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪583‬‬ ‫سرویس رشد و توسعه فردی‪-‬صدف دژالود‬ ‫ایا شما هم ویژگی های‬ ‫یک دوست خوب را دارید‬ ‫داشــتن دوســت خــوب یکــی از لذت بخش تریــن‬ ‫تجربه هــای زندگــی اســت‪ .‬ارســطو‪ ،‬فیلســوف نامــدار یونــان‬ ‫باســتان‪ ،‬دوســت خــوب را بــه منزلـه ی یــک روح در دو بــدن‬ ‫می دانــد‪ .‬امــا هیــچ وقــت بــا خودتــان فکــر کرده ایــد چــه‬ ‫تعــداد از افــرادی کــه در حــال حاضــر دوســت خطاب شــان‬ ‫می کنیــد‪ ،‬نمونـه ی یــک دوســت خــوب و تمــام عیارنــد؟ بــه‬ ‫نظرتــان کــدام یــک از دوســتی هایی کــه تــا بــه الان برقــرار‬ ‫کرده ایــد تــا اخــر عمــر دوام خواهنــد شــد؟ فکــر می کنیــد‬ ‫یــک دوســت خــوب چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد تــا‬ ‫همیشــه دوس ـت تان باقــی بمانــد؟ در ادامــه بــا مــا همــراه‬ ‫باشــید تــا‪ ۹‬مــورد از ویژگی هــای دوســت خــوب را بشناســید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬دوســت خــوب کمک مــان می کنــد بــا خودمــان مهربان تــر‬ ‫باشیم‬ ‫شــاید چــون نتوانســته اید در مصاحبــه ی کاری ِ اخیرتــان‬ ‫ان طــور کــه می خواســتید عمــل کنیــد‪ ،‬حســابی از دســت‬ ‫خودتــان دلگیــر هســتید یــا شــاید بــه هــر دلیلــی حتــی از‬ ‫دیــدن تصویــر خودتــان در اینــه بدتان می اید‪ .‬بســیاری از ما‬ ‫هــر وقــت زندگــی بــه کام مان نباشــد‪ ،‬عادت داریــم خودمان‬ ‫را ســرزنش کنیــم‪ .‬در چنیــن شــرایطی‪ ،‬یــک دوســت خــوب‬ ‫می توانــد نظــر مــا را دربــاره ی خودمــان تغییر بدهد‪ .‬دوســت‬ ‫خــوب اگــر احســاس کنــد از خودمــان بدمــان می ایــد‪،‬‬ ‫ســعی می کنــد بــه طریقــی حال مــان را خــوب کنــد‪ .‬دقیقــا‬ ‫ت داشــتن دوســتان‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬کســانی کــه از نعم ـ ِ‬ ‫صمیمــی برخــوردار هســتند‪ ،‬احســاس خیلــی بهتــری‬ ‫نســبت بــه خودشــان دارنــد‪ ،‬چــرا کــه دوستان شــان باعــث‬ ‫دلگرمی شــان می شــوند و پشت شــان را خالــی نمی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دوست خوب اشتباهات مان را گوشزد می کند‬ ‫هم ـه ی مــا گاهــی بــدون اینکــه متوجــه باشــیم‪ ،‬مرتکــب‬ ‫خطاهایــی می شــویم کــه شــاید در اینــده برای مــان گــران‬ ‫تمــام بشــوند‪ .‬دوســت خــوب می توانــد چنیــن خطاهایــی‬ ‫را تشــخیص دهــد و اشــتباهات مان را ســر بزنــگاه گوشــزد‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا نــه بــه منظــور مچ گیــری یــا کینه تــوزی‪ ،‬بلکــه از‬ ‫روی خیرخواهــی‪ .‬چنیــن صداقتــی موجــب شــکل گیری‬ ‫دوســتی های واقعــی می شــود‪ .‬در دوســتی های بی اساســی‬ ‫کــه مــدت زیــادی از شــکل گرفتن شــان نمی گــذرد و‬ ‫همچنیــن دوســتی های تصنعــی‪ ،‬مطمئــن باشــید طــرف‬ ‫مقابل تــان چیــزی جــز خوشــایندتان نخواهــد گفــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دوســت خــوب وقتــی بــا شماســت‪ ،‬جــز بــه همــان‬ ‫لحظــه بــه هیــچ چیــز دیگــری فکــر نمی کنــد‬ ‫دوســت خوب کســی اســت که همه ی هوش و حواســش‬ ‫بــه لحظـه ی بــا هــم بودن مــان اســت‪ ،‬طــوری کــه احســاس‬ ‫کنیــم حضــورش در زندگی مــان یــک اصــل حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫دوســت خــوب عــاوه بــر نیازهــای خــودش به نیازهــای طرف‬ ‫مقابلــش هــم توجــه می کنــد و وقتــی در کنــار دوســتش‬ ‫وقــت می گذرانــد‪ ،‬فکــرش فقــط و فقــط همانجاســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دوست خوب شنونده ی خوبی است‬ ‫ایــا تــا بــه حــال برای تــان پیــش امــده کــه موقــع درد دل‬ ‫کــردن‪ ،‬دوســت تان یک دفعــه وســط حرف تــان بپــرد و‬ ‫دربــاره ی مســائل مربــوط بــه خــودش شــروع بــه صحبــت‬ ‫کنــد؟ در چنیــن مواقعــی چه حســی دارید؟ حتما احســاس‬ ‫کرده ایــد کــه رونــد گفت وگــو رضایت بخــش نیســت‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه دوسـت تان فقــط ســعی دارد دربــاره ی موضوعاتــی کــه‬ ‫بــه خــودش مربــوط می شــوند‪ ،‬صحبــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دوست خوب در سختی ها حمایت مان می کند‬ ‫اینکــه فقــط در خوشـی ها کنــار یکدیگــر باشــیم‪ ،‬بــرای یــک‬ ‫دوســتی واقعــی کافــی نیســت‪ .‬دوســت خــوب کســی اســت‬ ‫کــه در تمامــی فــراز و نشــیب های زندگــی پشــت مان را‬ ‫خالــی نکنــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬دوســت خــوب کســی اســت‬ ‫کــه ســعی کنــد در خوشــی ها‪ ،‬ناراحتی هــا‪ ،‬موفقیت هــا‪،‬‬ ‫شکســت ها و خالصــه در تمامــی تجربه هــای زندگــی‪،‬‬ ‫شــریک احساســات مان شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دوست خوب اضطراب مان را کم می کند‬ ‫دوســت خــوب بایــد بتوانــد عواملــی را کــه طــرف مقابلــش‬ ‫را بــه اضطــراب و تنــش دچــار می کنــد بشناســد‪ .‬دوســت‬ ‫خــوب وقتــی تحــت فشــار روانــی هســتیم‪ ،‬درک مــان‬ ‫می کنــد و می توانــد کمک مــان کنــد کــه در چنیــن شــرایطی‬ ‫درســت تصمیــم بگیریــم‪ .‬حتــی زمانــی کــه نیــازی بــه‬ ‫هم فکــری نداشــته باشــیم‪ ،‬حضــور یــک دوســت خــوب‬ ‫می توانــد حســابی ارامش بخــش باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬دوست خوب نمی گذارد مغرور شویم‬ ‫دوســت خــوب کســی اســت کــه از دســتاوردها و‬ ‫موفقیت های مــان خرســند شــود و البتــه کمک مــان کنــد‬ ‫کــه هرگــز بــه خاطــر داشــته های مان دچــار غــرور نشــویم‪.‬‬ ‫حتمــا شــما هــم دوســتانی داریــد که از ایــام قدیم یکدیگر را‬ ‫بو کارتان‬ ‫می شناســید و خیلــی قبل تــر از زمانــی که در کسـ ‬ ‫اســم و رســمی بــه هــم بزنیــد‪ ،‬بــا هــم دوســت بوده ایــد‪.‬‬ ‫چنیــن دوســتانی خــود ِ واقعی مــان را می شناســند‪ .‬در‬ ‫نتیجــه نــه تنهــا در موفقیت هــا همراهی مــان خواهنــد‬ ‫کــرد‪ ،‬بلکــه هــر زمــان کــه احســاس کننــد مغــرور شــده ایم‪،‬‬ ‫یادمــان می اندازنــد کــه فروتنــی پیشــه کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۸‬دوست خوب برای با هم بودن مان وقت می گذارد‬ ‫گاهــی دوســتی ها بــه دلیــل مشــغله های کاری یــا‬ ‫خانوادگــی کم رنــگ می شــوند‪ ،‬امــا دوســتان واقعــی هیــچ‬ ‫وقــت اجــازه نمی دهنــد کــه مشــغله های زندگــی روی‬ ‫روابط شــان تاثیــر بگــذارد‪ .‬دوســت خــوب ســعی می کنــد‬ ‫بــا هم ـه ی مشــغله هایی کــه دارد‪ ،‬بــاز هــم بــرای بــا هــم‬ ‫بودن مــان وقــت بگــذارد یــا حتــی شــده تلفــن بزنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬دوست خوب باگذشت است‬ ‫هم ـه ی مــا گاهــی در روابط مــان قضاوت هــای نادرســت‬ ‫می کنیــم‪ .‬دوســتان واقعــی بــه جــای اینکــه دلخوری شــان‬ ‫را از یکدیگر پنهان کنند‪ ،‬مشکل شــان را مســتقیما مطرح‬ ‫می کننــد تــا ســوء ِتفاهم ها از بیــن بــرود‪ .‬دوســتان خــوب‬ ‫یکدیگــر را درک می کننــد و بــه همیــن دلیــل می تواننــد‬ ‫نســبت بــه هــم بخشــنده و باگذشــت باشــند‪.‬‬ ‫اعتیاد به تلویزیون چه ضررهایی دارد؟‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬صدف دژالود‬ ‫کــم نیســتند کســانی کــه زندگی شــان بــدون تلویزیــون‬ ‫فلــج می شــود‪ .‬ایــن جــور ادم هــا بــه محــض اینکــه بــه خانــه‬ ‫برمی گردنــد‪ ،‬در یــک چشــم بــه هــم زدن بــه ســمت کنتــرل‬ ‫تلویزیــون شــیرجه می رونــد و حتــی ثانیــه ای از برنامــه ی مــورد‬ ‫عالقه ی شــان چشــم برنمی دارنــد‪ .‬بــرای بســیاری از مــا‪ ،‬تلویزیــون‬ ‫بــه پــای ثابــت لــوازم منــزل تبدیــل شــده‪ ،‬طــوری کــه زندگــی بــدون‬ ‫ان برای مــان قابــل تصــور نیســت‪ .‬عــده ای معتقدنــد حضــور‬ ‫دائمــی ایــن جعبـه ی جادویــی بــه منشــاء خشــونت های اجتماعــی‬ ‫و مصرف گرایــی تبدیــل شــده اســت‪ .‬امــا خیلــی از انهایــی کــه بــه‬ ‫دیــدن ســریال های درام یــا مجموعه هــای اکشــن عــادت دارنــد‪،‬‬ ‫خودشــان هــم نمی داننــد کــه ایــن قبیــل برنامه هــا چــه تنشــی را‬ ‫بــه زندگی شــان وارد می کنــد و چطــور مغزشــان را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬در ایــن مقالــه قصــد داریــم ان دســته از بیننــدگان‬ ‫پروپاقرصــی را کــه بدجــور بــه تماشــای فیلــم و ســریال عــادت‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــا اثــار ســوء ایــن رفتــار اشــنا کنیــم‪.‬‬ ‫پژوهشــگران بســیاری اثــار زیانبــار تماشــای طوالنی مــدت تلویزیون‬ ‫را مــورد مطالعــه قــرار داده انــد‪ .‬بــه اعتقــاد ادام لیپســون (‪Adam‬‬ ‫ـن ایــن مطالعــات‬ ‫‪ ،)Lipson‬جــراح مغــز و اعصــاب‪ ،‬یکــی از بهتریـ ِ‬ ‫در دانشــگاه توهوکــو در ژاپــن انجــام گرفتــه اســت‪ .‬در ایــن مطالعــه‪،‬‬ ‫پژوهشگران دریافتند قشر قطبی پیشانی (‪ )frontpolar cortex‬در‬ ‫افــرادی کــه زیــاد تلویزیــون تماشــا می کننــد ضخیم تــر می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫ناحیــه از مغــز بــا قابلیــت اســتدالل کالمــی در ارتبــاط اســت و گفتــه‬ ‫می شــود ضخیم تــر شــدن ان بــا کاهــش بهــره ی هوشــی یــا همــان‬ ‫‪ IQ‬همــراه خواهــد بــود‪ .‬در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد عــاوه بــر‬ ‫قشــر قطبی پیشــانی‪ ،‬قشــر بینایــی (‪ )visual cortex‬نیــز کــه در لوب‬ ‫اُکســیپیتال (‪ )occipital lobe‬و هیپوتاالمــوس (‪)hypothalamus‬‬ ‫واقــع شــده در اثــر تماشــای بی روی ـه ی تلویزیــون ضخیم تــر خواهــد‬ ‫م شــدن ایــن ناحیــه از مغــز‬ ‫شــد‪ .‬پژوهشــگران گمــان می کننــد ضخیـ ‬ ‫بــا حــس پرخاشــگری مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتـه ی لیپســون‪ ،‬مطالعــات روی بزرگســاالن نشــان داده اســت‬ ‫نشســتن طوالنــی پــای تلویزیــون احتمــال ابتــا بــه دیابــت نــوع ‪،۲‬‬ ‫افســردگی و حتــی ارتــکاب جــرم را افزایــش می دهــد‪ .‬او می گویــد‪:‬‬ ‫«مطالعــات بســیاری حاکــی از اثــار ســوء تماشــای تلویزیــون بیــش از‬ ‫یــک ســاعت در روز اســت‪ .‬در پژوهش هــای الکتروانســفالوگرافی‬ ‫(‪ )EEG‬مشــاهده شــده کــه فعالیــت الکتریکــی مغــز حیــن تماشــای‬ ‫تلویزیــون از امــواج بتــا بــه الفــا تغییــر می کنــد‪ .‬امــروزه می دانیــم کــه‬ ‫امــواج الفــا بــا حالــت خیال پــردازی و کاهــش اســتفاده از مهارت های‬ ‫تفکــر انتقــادی همراهنــد‪».‬‬ ‫دیدگاه دکتر اریک بِراوِرمان (‪ ،)Eric Braverman‬موســس و مدیر‬ ‫بنیــاد پَــث در نیویــورک کــه بــه پژوهش های ســامت مغز اختصاص‬ ‫دارد‪ ،‬کمــی تنــد و تیزتــر بــه نظــر می رســد‪ .‬او معتقد اســت‪:‬‬ ‫براورمــان در توضیــح ایــن ادعــا می گویــد کــه افــراد در اثــر تماشــای‬ ‫تلویزیــون هیپنوتیــزم شــده و بــه بینندگانــی ک ُنِش پذیــر تبدیــل‬ ‫می شــوند کــه اگرچــه از قــدرت تفکــر برخوردارنــد‪ ،‬در نتیجــه ی‬ ‫فریبندگــی تلویزیــون بــه حالــت منفعــل درامــده و از فعالیت هــای‬ ‫عقالنی شــان کاســته می شــود‪ .‬بــه عقیــده ی او‪ ،‬مطالعــه کــردن‬ ‫جایگزیــن خیلــی بهتــری بــرای مغــز و خالقیــت اســت‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫مطالعـه ی کتاب هــای داســتانی و غیرداســتانی‪ ،‬چــرا کــه ایــن قبیــل‬ ‫کتاب هــا هــر دو نیمکــره ی مغــز را بــه فعالیــت وامی دارنــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬ویلِــر وینســتون دیکســون (‪Wheeler‬‬ ‫‪ ،)Winston Dixon‬اســتاد مطالعــات فیلــم در دانشــگاه نِبراســکا‬ ‫نیــز نوشــته اســت‪« :‬تلویزیــون بــه طــرز چشــمگیری بــه پخــش‬ ‫برنامه هــای خشــونت امیزی اختصــاص یافتــه کــه بیننــده را در‬ ‫یــک حالــت تــرس دائمــی نگــه می دارنــد‪ .‬تلویزیــون همچنیــن‬ ‫مثــل ارام بخــش عمــل می کنــد‪ ،‬یــک جــور رهایــی مجــازی‪ ،‬امــا از‬ ‫نوعــی کــه هرگــز ارضاءکننــده نیســت و فقــط باعــث می شــود کــه‬ ‫بیننــده بــه همــان پوچــی‪ ،‬بیشــتر احســاس نیــاز کنــد‪».‬‬ ‫ایا واقعا شانس وجود دارد؟‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬میثم عقیلی‬ ‫وقتــی صحبــت از شــانس می شــود‪ ،‬ایــن ادم هــای خوش شــانس‬ ‫هســتند کــه حســابی فحــش می خورنــد‪ ،‬امــا بگذاریــد همیــن اول کار‬ ‫خیال تــان را راحــت کنــم‪ ،‬پدیــده ای بــه نــام شــانس وجــود خارجــی نــدارد‪.‬‬ ‫ان نعــل اســبی کــه بــاالی در اویــزان کرده ایــد دکــور خوشــگلی اســت‪،‬‬ ‫امــا مطمئــن باشــید برایتــان شــانس نخواهــد اورد‪ .‬سباســتین مارشــال‬ ‫عاشــق ایــن اســت کــه ذهنیت هــای کهنــه را بــه چالــش بکشــد‪ .‬او ایــن‬ ‫بــار «شــانس» را مــورد هــدف قــرار داده اســت‪ .‬بخوانیــد‪ ،‬بیاموزید و لذت‬ ‫ببریــد و ببینیــد کــه ایــا شــانس وجــود دارد‪.‬‬ ‫اگــر بــه وجــود شــانس و بخــت معتقدیــد‪ ،‬ناگزیــر بایــد یــا بــاور داشــته‬ ‫باشــید کــه‪ .۱ :‬برخــی ادم ‏هــا بــه طــور مــداوم قانــون احتمــاالت را زیــر‬ ‫ســبیلی رد می‏ کننــد‬ ‫یا اینکه‪:‬‬ ‫‪ .۲‬بعضی چیزها حاصل رابطه ی علت و معلولی نیست‪.‬‬ ‫همــه می دانیــم کــه زندگــی سلســله ای از احتمــاالت اســت‪ .‬هــر روز ایــن‬ ‫احتمــال وجــود دارد کــه چیزهــای خاصــی اتفــاق بیفتنــد‪ .‬اگــر بخواهیــد‬ ‫زندگــی موفقیت امیــزی داشــته باشــید‪ ،‬بایــد خودتــان را در معــرض‬ ‫تمــام چیزهایــی قــرار دهیــد کــه امــکان موفقیــت را بــاال می برنــد و امــکان‬ ‫شکســت را پاییــن می اورنــد‪ .‬البتــه ممکــن اســت کارهــا‪ ،‬انطــور کــه‬ ‫انتظــار داریــد‪ ،‬نتیجــه ندهنــد؛ امــا اگــر خودتــان را در معــرض چیزهــای‬ ‫خــوب قــرار دهیــد و از چیزهــای بــد پرهیــز کنیــد‪ ،‬احتمــاال عاقبــت خوبــی‬ ‫نصیبتــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مطالعــه کنیــد‪ ،‬اجتماعــی باشــید‪ ،‬همــت کنیــد و پروژه هایتــان را تمــام‬ ‫کنیــد‪ ،‬شــروع کنیــد بــه نوشــتن‪ ،‬چیــزی بســازید‪ ،‬مهــارت جدیــدی یــاد‬ ‫بگیریــد و بــا مــردم خــوب برخــورد کنیــد‪ .‬حــاال اگــر بخواهیــد در زندگــی‬ ‫شکســت بخوریــد‪ ،‬خودتــان را در موقعیتــی قــرار بدهیــد کــه احتمــاالت‬ ‫بــد‪ ،‬شــانس زیــادی داشــته باشــند و احتمــاالت خــوب از شــانس کمــی‬ ‫داستان یک تجربه‬ ‫روزی اِســتِفانی ووزا (‪ ،)Stephanie Vozza‬نویســنده و بالگِــر‬ ‫ســاکن میشــیگان‪ ،‬بــه همــراه همســرش تصمیــم گرفــت کــه‬ ‫عــادت تلویزیــون تماشــا کــردن را بــه کل کنــار بگــذارد‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫بــا اســتفانی همــراه می شــویم و روایتــی را کــه از ایــن تصمیــم‬ ‫چالش برانگیــز بــه تصویــر کشــیده بــا یکدیگــر می خوانیــم‪.‬‬ ‫چنــد روز اول نمی دانســتیم چــه کار کنیــم‪ .‬عــادت کــرده بودیــم‬ ‫بعــد از شــام تلویزیــون ببینیــم‪ ،‬هــر برنامـه ای کــه داشــت پخــش‬ ‫می شــد فرقــی نمی کــرد‪ .‬امــا بعــد از ایــن تصمیــم‪ ،‬یــک دفعــه‬ ‫ذهن مــان از هــر ایــده ای خالــی شــده بــود‪ .‬پــس ســاعت ‪۸:۳۰‬‬ ‫دقیق ـه ی شــب بــه رختخــواب رفتیــم‪.‬‬ ‫بعــد از مدتــی زندگی مــان روال جدیــدی بــه خــود گرفــت‪ .‬کم کــم‬ ‫شــروع کردیــم بــه اینکــه بــا هــم اشــپزی کنیــم‪ ،‬ســگ ها را بــه‬ ‫پیاده روی هــای طوالنی تــر ببریــم‪ ،‬امــوری را در خانــه ســر و ســامان‬ ‫بدهیــم کــه مدت هــا بــود قصــد انجام دادن شــان را داشــتیم و َ‬ ‫ســر ِ‬ ‫خــوردن یــک لیــوان نوشــیدنی کلــی بــا هــم گــپ بزنیــم‪ .‬شـب های‬ ‫جمعــه و شــنبه اگــر بــا دوســتان مان برنامــه ای نداشــتیم‪ ،‬تئاتــر‬ ‫معمایــی رادیــو سـی بی اِس (‪ )CBS Radio Mystery Theater‬را‬ ‫از یوتیــوب گــوش می کردیــم‪ ،‬برنامـه ای کــه هــر دوی ِ مــا از بچگــی‬ ‫عاشــقش بودیــم‪.‬‬ ‫هفتـه ی اول مــدام در تــاش بودیــم جلــوی خودمــان را بگیریــم‬ ‫کــه تلویزیــون روشــن نکنیــم و در عــوض بــه دنبــال فعالیت هــای‬ ‫جایگزیــن بگردیــم‪ ،‬امــا هفتـه ی دوم و ســوم تغییراتــی بــه لحــاظ‬ ‫جســمی و ذهنــی در خــودم حــس کــردم‪ .‬بیشــتر از همــه اینکــه‬ ‫کمتــر مضطــرب بــودم‪ .‬در بیشــتر برنامه هایــی کــه عــادت داشــتیم‬ ‫ببینیــم عنصــر تعلیــق‪ ،‬درام و خشــونت وجــود داشــت‪ .‬ایــا ایــن‬ ‫چیزهــا داشــتند روی مــن اثــر می کردنــد؟ دیگــر اینکــه احســاس‬ ‫کــردم وقتــی بیــرون می رفتیــم کمتــر عجلــه بــه خــرج م ـی دادم‪،‬‬ ‫چــون تلویزیونــی در کار نبــود کــه خــودم را بــه خاطــرش زودتــر بــه‬ ‫خانــه برســانم‪ .‬وقتــی در صــف فروشــگاه مــواد غذایــی بــودم یــا‬ ‫بــا پســرم مشــغول خریــد لبــاس بودیــم‪ ،‬اصــا بــه زمــان توجهــی‬ ‫نداشــتم؛ انــگار صبــرم بیشــتر شــده بــود‪.‬‬ ‫پایــان یــک مــاه بی تلویزیونــی‪ ،‬توانســتم کار ِ انبــوه مجالتــی‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫را کــه روی پاتختــی و عســلی جمــع شــده بودنــد بــه ســرانجام‬ ‫برســانم؛ کمــدم را مرتــب کــردم؛ همیشــه می خواســتم یــک کمــد‬ ‫لبــاس کپســولی درســت کنــم کــه باالخــره انجامــش دادم (کمــد‬ ‫لبــاس کپســولی شــامل فقــط چنــد تکــه لبــاس اســت کــه می تــوان‬ ‫ف لبــاس‬ ‫ت مختلــ ِ‬ ‫ســ ِ‬ ‫از ترکیــب همــان تکه هــای محــدود چنــد ِ‬ ‫درســت کــرد)؛ ده ســاک از وســایلی را کــه در خانــه بــه کارمــان‬ ‫نمی امدنــد بــه نیازمنــدان دادم؛ بــه تماشــای مســتندی راجــع بــه‬ ‫مینیمالیســم (تقلیل گرایــی) رفتــم؛ بــرای شــرکت در کنفرانــس‬ ‫یــک نویســنده بــه نیویــورک ســفر کــردم و پســرم را هــم بــا خــودم‬ ‫بــردم و مثــل توریســت ها بــا هــم وقــت گذراندیــم‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫اینهــا‪ ،‬ســه جلــد کتــاب خوانــدم و از یکی شــان اینقــدر خوشــم‬ ‫امــد کــه دارم همــان را دوبــاره می خوانــم‪.‬‬ ‫االن کــه اینهــا را می نویســم ‪ ۳۳‬روز از شــروع تصمیم مــان‬ ‫می گــذرد و مــن در ایــن مــدت هیــچ برنام ـه ی تلویزیون ـی ای نــگاه‬ ‫نکــرده ام‪ ،‬امــا شــوهرم چــرا (شــب ها کانــال فوتبــال را دنبــال‬ ‫می کنــد)‪ .‬بهتریــن نتیجــه ای کــه از ایــن تجربــه گرفتــم حــس‬ ‫ارامشــی بــود کــه در زندگــی ام برقــرار شــد و موجــی از رضایــت‬ ‫کــه نمی دانــم از کجــا روانــه می شــود‪ .‬شــاید فکــر کنیــد دیوانــه‬ ‫شــده ام‪ ،‬امــا حقیقــت دارد‪ .‬مــن تصمیــم نــدارم بــه گذشــته‬ ‫برگــردم‪ ،‬حداقــل فعــا‪.‬‬ ‫همه چیز در حد اعتدال‬ ‫براورمــان تاکیــد می کنــد کــه تلویزیــون انقدرهــا هــم بــد نیســت‪،‬‬ ‫چــرا کــه برنامه هــای خیلــی زیــادی هــم هســتند کــه مغــز را بــه‬ ‫چالــش می کشــند‪ ،‬مثــل مســتندهای تاریخــی‪ .‬او می گویــد‪:‬‬ ‫«زندگــی ایــن نیســت کــه هــر لحظــه را بــه یادگیــری بگذرانیــم‪.‬‬ ‫تلویزیــون یــک منبــع بالقــوه ی فوق العــاده اســت بــه شــرط اینکــه‬ ‫درســت اســتفاده شــود‪ .‬مشــکل اینجاســت کــه تلویزیــون از‬ ‫جملــه ابزارهایــی اســت کــه کنتــرل کردنــش دشــوار اســت‪ .‬بعضــی‬ ‫چیزهــا خصوصیت هــای مخــرب بیشــتری دارنــد و تلویزیــون یکــی‬ ‫شــکر کــه یــک مــاده ی غذایــی گول زننــده‬ ‫از انهاســت‪ .‬درســت مثــل ِ‬ ‫اســت‪ ،‬تلویزیــون نیــز یــک نمایــش فریبکارانــه از زندگــی اســت‪».‬‬ ‫براورمــان ادامــه می دهــد‪:‬‬ ‫شــادکامی از تعامــل بیــن انگیــزه و پشــتکار بــه دســت می ایــد‪.‬‬ ‫هــر چیــزی کــه انســان ها را از تــاش بــرای رســیدن بــه اهــداف‬ ‫الهام بخــش بــازدارد یــک تصــور دروغیــن اســت و نیــز یــک بیراهـه ی‬ ‫ناتمــام کــه نمی گــذارد بــه همــه ی توانایی های تــان برســید‪.‬‬ ‫کالم اخر‪:‬حتمــا می پرســید باالخــره تلویزیــون نــگاه کنیــم یــا نــه؟‬ ‫اصــا چنــد ســاعت تماشــای تلویزیــون در شــبانه روز مجــاز اســت؟‬ ‫در ایــن مــورد‪ ،‬توصیــه می کنیــم از فرمــول براورمــان اســتفاده‬ ‫کنیــد‪« :‬همــه ی ادم هــا روزانــه بــه یــک ســاعت ورزش هــوازی‬ ‫نیــاز دارنــد‪ .‬اگــر روزی یــک ســاعت ورزش کنیــد‪ ،‬می توانیــد یــک‬ ‫ســاعت تلویزیــون ببینیــد‪ ».‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬بــه ازای ســاعات‬ ‫ورزش کردن تــان در روز اجــازه داریــد کــه پــای تلویزیــون بنشــینید‪.‬‬ ‫براورمــان هشــدار می دهــد کــه ســاعات تماشــای تلویزیــون بــه‬ ‫هیــچ وجــه نبایــد از ســاعات ورزش کردن تــان جلــو بزنــد‪ .‬پــس‬ ‫الزم نیســت بــه کل از تماشــای تلویزیــون دســت بکشــید‪ ،‬فقــط‬ ‫اینکــه ســعی کنیــد بــه عــادات ناســالم گرفتــار نشــوید‪.‬‬ ‫برخــوردار باشــند‪ .‬از ایــن مدل هــا کــه بــرای گرفتــن نتیجـه ی کوتــاه مــدت‪،‬‬ ‫بایــد هزینـه ی بلندمدتــی پرداخــت‪ :‬مثــل ســیگار کشــیدن‪ ،‬روی هــوا پول‬ ‫قــرض کــردن و بســت پــای تلویزیــون نشســتن‪ .‬اگــر بــه قــرار دادن خــود‬ ‫در معــرض کارهایــی کــه احتمــال موفقیــت را بــاال می برنــد و ناموفقیــت‬ ‫را محــدود می کننــد‪ ،‬ادامــه بدهیــد‪ ،‬خــود بــه خــود «خوش شــانس»‬ ‫شــغل تــوپ یــا قــرارداد خفنــی نصیبتــان شــد‬ ‫خواهیــد شــد‪ .‬اگــر‬ ‫ِ‬ ‫کــه شــانس دریافــت ان ‪ ۱‬بــه ‪ ۱۰۰۰‬بــود‪ ،‬ایــا معنیــش ایــن اســت کــه‬ ‫خوش شــانس هســتید؟ نــه‪ ،‬مخصوصــا وقتــی کــه بــرای هــزار جــا‪ ،‬فُــرم‬ ‫تقاضــا پــر کــرده باشــید و مــخ هــزار نفــر را بــه کار گرفتــه باشــید‪ .‬اگــر بــه‬ ‫خودتــان بگوییــد‪« ،‬خیلــی خــب‪ ،‬مــن تــا روزی کــه بــه فــان چیــز دســت‬ ‫پیــدا نکــردم بــه تالشــم ادامــه می دهــم» نهایتــا ان چیــز را بــه دســت‬ ‫خواهیــد اورد‪ .‬اینهایــی کــه چیزهــای خــوب را صرفــا بــه وســیله ی بــه دنیــا‬ ‫امــدن بــه دســت اورده انــد چــه؟ اینهــا مگر خرشــانس نیســتند؟ نه‪ ،‬قطعا‬ ‫نــه – هــر کدامشــان پیش زمین ـه ی خودشــان را دارنــد‪ ،‬تمرینات شــان‪،‬‬ ‫کشــوری کــه در ان زندگــی می کننــد‪ ،‬شــهری کــه ســاکن ان هســتند‬ ‫و چیزهــای دیگــر – و ایــن چیزهــا نتیجــه ی زحمــات و تصمیم هــای‬ ‫اگاهان ـه ی ادم هــای قبــل از خودشــان اســت‪.‬‬ ‫چه ربطی به شانس دارد؟‬ ‫پــدر ِ پدربزرگــم گدا‪-‬گُشــنه و خشــتک پاره بــود‪ .‬یعنــی‪ ،‬رســما شــلوار پــاره‬ ‫پایــش بــود‪ .‬پدربزرگــم هــم ادم فقیــر و تنگدســتی بــود‪ .‬وقتــی کــه پــس‬ ‫از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬از خدمــت ســربازیش در اقیانــوس ارام مرخــص‬ ‫شــد و برگشــت‪ ،‬با مادربزرگم ازدواج کرد و صاحب ‪ ۹‬بچه شــد‪ .‬همیشــه‬ ‫هشت شــان گــروی نُه شــان بــود‪ .‬مــادر مــن بچـه ی هشــتم ایــن خانــواده‬ ‫بــود‪ .‬او (و متعاقبــا مــن) تنهــا بــه ایــن دلیــل وجــود داریــم که ایــن خانواده‬ ‫فکــر می کردنــد بچــه اوردن کار مهمــی اســت‪ .‬همیــن‪ .‬مــادرم ســخت کار‬ ‫کــرد تــا از فالکــت در بیایــد و مــن در حالــی بــه دنیــا امــدم کــه نســبت‬ ‫بــه نســل قبلـی ام‪ ،‬یــک کوچولــو فرصــت بیشــتری داشــتم‪ .‬همچنیــن از‬ ‫تمامــی مخترعیــن و دانشــمندان و مهندســین و ت ُجــاری کــه دنیــا را قبــل‬ ‫از بــه دنیــا امــدن مــن‪ ،‬ســاختند و بهبــود بخشــیدند‪ ،‬صمیمانــه قدردانــی‬ ‫می کنــم‪ .‬امــا ایــا ایــن چیــزی کــه نصیــب مــن شــده شــانس اســت؟ نــه‪.‬‬ ‫ایــن‪ ،‬اقدامــات اگاهانــه و تعمــدی انســان ها بــرای ســاختن دنیاســت‪.‬‬ ‫ایــا ت ُخــم و ت َرَکـه ی راتشــیلد (‪ )Mayer Rothschild‬بنیان گــذار امپراتــوری‬ ‫بانکــی راتشــیلد‪ ،‬ادم هــای خرشانســی هســتند؟ نــه‪ ،‬علــت موفقیتشــان‬ ‫ایــن بــود کــه بابایشــان تصمیــم گرفــت ســخت کار کنــد‪ ،‬پولــش را ذخیــره‬ ‫کنــد‪ ،‬بچه هایــش را خــوب بــزرگ کنــد و نســل بعــدی را بســازد‪ ،‬نــه اینکــه‬ ‫فقــط هــر چیــزی دم دســتش رســید را خــودش بخــورد و مثــل بیشــتر‬ ‫مــردم «خوشــگل زندگــی کنــد» و بــرود پــی کارش‪.‬‬ ‫شــانس چــی؟ نــه‪ .‬تمامــش حاصــل روابــط علــت و معلولــی بــود‪ ،‬بــا‬ ‫چاشــنی کمــی از «احتمــاالت»‪ .‬ادم هایــی کــه بــر اثــر زمین لرزه جانشــان‬ ‫را از دســت می دهنــد چــه؟ بدشــانس اند؟ یــا اینکــه بــه انــدازه ی کافــی‬ ‫ســاختمان های محکمــی نســاخته اند و برایشــان راه پلــه ی اضطــراری‬ ‫تعبیــه نکرده انــد؟ حــاال چــون مــن می گویــم «شــانس وجــود نــدارد»‬ ‫معنیــش ایــن نیســت کــه «همــه چیــز تحــت کنترل ماســت» – امــا جداً‪،‬‬ ‫اگــر دو ســال ازگار پولتــان را پــس انــداز نکــرده بودیــد و ان را در چنــد‬ ‫فعالیــت تجــاری نخوابانــده بودیــد‪ ،‬ایــا اکنــون کــه روز مبــادا فــرا رســیده‪،‬‬ ‫بــه فالکــت نمی افتادیــد؟ اگــر می افتادیــد اســمش بدشانســی بــود؟ ایــا‬ ‫ارزش نداشــت در ســال های قبــل چنــد چیــز را فــدا کنیــد تــا امــاده ی‬ ‫چنیــن وضعیتــی (تــورم ناگهانی‪/‬ســقوط بــازار بورس‪/‬تغییــرات وضعیــت‬ ‫سیاســی‪/‬هر چیــزی) باشــید؟‬ ‫ولــی ســوال های بهتــری می تــوان پرســید‪ :‬ایــا از زندگی تــان بــه‬ ‫شــیوه ای درســت اســتفاده می‏ کنیــد؟ بهتریــن کاری کــه از دســتتان‬ ‫برمی ایــد را انجــام می دهیــد؟ ایــا بــه دنبــال چیــز معنــاداری در زندگــی‬ ‫خــود می گردیــد؟ بهتریــن چیزهــا را یــاد می‏ گیریــد؟ اســتعداد خودتــان را‬ ‫شــکوفا می‏ کنیــد؟ وقت تــان را بــه خوبــی می گذرانیــد؟ بــه مــردم خدمــت‬ ‫می ‏کنیــد؟ قــدر زندگــی را می دانیــد؟‬ ‫اگــر جــواب مثبــت باشــد‪ ،‬ان وقــت نیــازی نیســت از مُــردن خــود شــرمنده‬ ‫باشــیم‪ .‬ایــن شــتری اســت کــه در ِ خانـه ی همـه ی ماهــا می خوابــد‪ .‬اینجــا‬ ‫هــم شانســی وجــود نــدارد – تمامــش روابــط علــت و معلولــی و قانــون‬ ‫احتمــاالت اســت‪ .‬مثــا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه فــردا نتوانیــد نفــس‬ ‫بکشــید و امــروز اخریــن روز زندگی تــان باشــد اگــر از وقتــم بــه خوبــی‬ ‫اســتفاده کــرده باشــم‪ ،‬موقعــی کــه شــتر خوابیــد‪ ،‬بدشانســی نیــاورده ام‪،‬‬ ‫چــون باالخــره کــه ایــن شــتر لعنتــی می ایــد می خوابــد‪ .‬فرقــی هم نمی کند‬ ‫کِــی بخوابــد‪ ،‬چــون زمــان مثــل بــرق و بــاد می گــذرد‪ .‬امــا هــر چیــزی در ایــن‬ ‫مــورد دخیــل باشــد‪ ،‬شــانس هیــچ دخلــی بــه ایــن قضیــه نــدارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ن‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با اولویت برخورد با سارقان در اسفرای ‪‎‬‬ ‫فرمانده انتظامی اسفراین از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با اولویت برخورد با سارقان‏طی ‪ 24‬ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد‬ ‫ســرهنگ «محمد روهنا» در تشــریح جزئیات این خبر گفت‪:‬‏در راســتای افزایش احســاس امنیت در بین شــهروندان‪ ،‬اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی‬ ‫بــا‏اولویــت برخــورد بــا ســارقان بــا همــکاری چنــد اکیــپ از مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی‪ ،‬پلیــس اگاهــی‪،‬‏کالنتــری ‪ 11‬و پاســگاه ایــرج در ســطح شهرســتان‬ ‫اســفراین طــی ‪ 24‬ســاعت گذشــته بــه مرحلــه اجــرا‏گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬مرداد‬ ‫‪ 7‬راه برای ایمن‬ ‫کردن تلفن هوشمند‬ ‫خود در برابر‬ ‫مهاجمان‬ ‫صاحبــان مشــاغل کوچــک کامــا ً اگاه هســتند کــه حمایــت از‬ ‫دارایــی هــای انهــا اولویــت اصلــی اســت‪ .‬متاســفانه ‪ ،‬بســیاری‬ ‫از کارافرینــان هنــگام صحبــت از امنیــت ســایبری ‪ ،‬نقطــه کــوری‬ ‫دارنــد‪ .‬برخــی از صاحبــان ‪ SMB‬معتقدنــد کــه بعیــد اســت بــه‬ ‫دلیــل انــدازه ان هــا‪ ،‬هــدف مهاجمــان قــرار نگیــرد‪ .‬انهــا تصــور‬ ‫مــی کننــد کــه مهاجمــان بــا داشــتن اطالعــات بیشــتر بــرای‬ ‫ســرقت ‪ ،‬احتمــاال ً بنگاه هــای بزرگتــر را هــدف قــرار میدهنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات از ایــن ایــده پشــتیبانی نمیکنــد‪ .‬در حقیقــت ‪ ،‬مطابق‬ ‫گــزارش تحقیقــات مربــوط بــه نقــض اطالعــات ورژن ‪، 2019‬‬ ‫«‪ ٪43‬تخلفــات درگیــر صاحبــان مشــاغل کوچــک اســت‪».‬‬ ‫عــاوه بــر ذخیــره اطالعــات حســاس در لــپ تــاپ و دســکتاپ‬ ‫‪ ،‬مشــاغل کوچــک امــروز بــه شــدت بــه دســتگاههای تلفــن‬ ‫همــراه ماننــد تلفنهــای هوشــمند متکــی هســتند تــا کار خــود را‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬تلفــن هــای هوشــمند تجــاری ‪ ،‬یــا توســط شــغل‬ ‫یــا کارمنــد ارائــه می شــوند ‪ ،‬بــرای طیــف وســیعی از فعالیتهــای‬ ‫تجــاری اســتفاده میشــوند‪ :‬کنتــرل موجــودی ‪ ،‬روابــط مشــتری‬ ‫‪ ،‬تبلیغــات و بازاریابــی ‪ ،‬بانکــی و مــوارد دیگــر‪ .‬بــه همیــن‬ ‫ترتیــب ‪ ،‬انهــا بــه مخــزن دادههــای ارزشــمندی تبدیــل میشــوند‬ ‫کــه میتواننــد توســط مهاجمــان و بدافزارهــا مــورد هــدف قــرار‬ ‫گیرنــد‪.‬در اینجــا ‪ 7‬روش ســاده بــرای ایمــن نگــه داشــتن‬ ‫دادههــای تلفنهــای هوشــمند کســب و کار شــما وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬فورا ً سیستم عامل و برنامه های خود را به روز کنید‪.‬‬ ‫اکثــر افــراد مقصــر هســتند کــه بــه روزرســانی سیســتم عامــل و به‬ ‫روزرسانیهای برنامه را نادیده گرفته یا نادیده میگیرند ‪ ،‬اما انجام‬ ‫ایــن کار بــه طــور مرتــب میتوانــد شــما را بــه نقــض داده بــاز کنــد‪.‬‬ ‫مهاجمان میدانند چگونه اسیب پذیریها را در سیستم شناسایی‬ ‫و ســوء اســتفاده کننــد‪ .‬از انجایــی کــه ایــن اســیب پذیریهــا بــرای‬ ‫شــرکت شــناخته شــده انــد ‪ ،‬پیشــرفتهایی بــرای افزایــش امنیــت و‬ ‫رفــع نقــاط ضعــف انجــام شــده اســت‪ .‬هرچــه مدت بیشــتری برای‬ ‫بــه روزرســانی تلفــن یــا لــپ تــاپ خــود منتظــر بمانیــد ‪ ،‬سیســتم‬ ‫هــای شــما قدیمــی تــر خواهــد بــود و ایــن امــر شــما را بــه هــدف‬ ‫اســانی بــرای مهاجمــان تبدیــل میکنــد‪.‬‬ ‫راه های تقویت‬ ‫وای فای‬ ‫گوشی های هوشمند‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در ایــن مطلــب اموزشــی امــروز ســایت پلیــس فتــا قصــد داریــم‬ ‫نحــوه تقویــت کــردن ســیگنال وای فــای گوش ـی های اندرویــدی‬ ‫را توضیــح دهیــم‪.‬‬ ‫پیدا کردن بهترین نقطه دسترسی به وای فای‬ ‫جــدا از خامــوش و روشــن کــردن دســتگاه وای فــای کــه همیشــه‬ ‫اولیــن گزینــه بــرای حــل مشــکل ارتبــاط اســت‪ ،‬یـک راه دیگــر هــم‬ ‫وجود دارد و ان اســتفاده از اپلیکیشــن ‪ Wi-Fi analyzer‬اســت‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه بهتریــن کانــال را بــرای اســتفاده از وای فــای انتخــاب‬ ‫می کنــد‪ .‬بــدون اشــاره بــه جزییــات‪ ،‬بــه شــما اجــازه می دهــد تــا‬ ‫شــبکه را بررســی و بهتریــن شــبکه را بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط‬ ‫قــوی برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن برنامــه امکانــات دیگــری از قبیــل اطالعــات شــبکه‬ ‫و ‪ IP address ،network gateway ،DNS‬و… را به راحتــی در‬ ‫اگــر مشــاغل کوچــک شــما از خــط مشــی ‪ BYOD‬اســتفاده‬ ‫میکنــد ‪ ،‬یــک برنامــه امــوزش و اگاهــی را بــرای کارمنــدان خــود‬ ‫ایجــاد کنیــد‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کارکنــان شــما میداننــد‬ ‫هنــگام اســتفاده از تلفنهــای هوشــمند و تبلــت هــای خــود‪ ،‬از‬ ‫جملــه اجــرای بــه روزرســانیهای منظــم و نســبت بــه دریافــت‬ ‫برنامههــا ‪ ،‬از اقدامــات امنیتــی احتمالــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دستگاه های خود را قفل کنید‪.‬‬ ‫مطمئنــا ًقفــل کــردن قفــل تلفــن خــود همیشــه اســان اســت زیــرا‬ ‫میتوانیــد ســریعتر بــه ایمیــل ‪ ،‬دوربیــن ‪ ،‬متــون و ســایر ویژگیهــای‬ ‫خــود دسترســی پیــدا کنیــد ‪ ،‬امــا فقــط فکــر کنیــد کــه اگــر یــک شــخص‬ ‫غریبــه تلفــن شــما را روی صندلــی اتوبــوس پیــدا کرد یا اینکــه در کافی‬ ‫شــاپ و فقــط میتوانیــد روی برنامههــای تجــاری ‪ ،‬مخاطبیــن و حتــی‬ ‫اطالعــات بانکــی خــود ضربــه بزنیــد‪ .‬اگــر تلفــن شــما حــاوی اطالعــات‬ ‫مشــتری اســت ‪ ،‬شــما حتی میتوانید در موقعیت شــرم اور به اطالع‬ ‫مشــتریان خــود مبنــی بــر اینکــه دادههــای انهــا بــه خطــر بیافتــد ‪،‬‬ ‫اساســا ًبــه دلیــل ســهل انــگاری‪ ،‬پایــان یابــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از وقــوع ایــن اتفــاق ‪ ،‬همیشــه رمــز عبــور چهــار یا‬ ‫شــش رقمــی را درگیــر کنیــد ‪ -‬یــا یــک کد الفبایــی طوالنی تر تنظیم‬ ‫کنیــد ‪ -‬بــه گونــه ای کــه اگــر هــر وقت تلفنتــان را از دســت میدهید‬ ‫‪ ،‬تمــام تجــارت شــما بــه غریبــه بــاز نمیشــود‪ .‬اســتفاده از اســکن‬ ‫اثــر انگشــت و شناســایی چهــره نیــز گزینــه ای عالــی اســت ‪ ،‬زیــرا‬ ‫ســریعتر و اســان تــر از بــه خاطــر اوردن کــد قفــل اســت‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ،‬از تمــام برنامههــای تلفــن همــراه حــاوی داده هــای شــخصی ‪،‬‬ ‫ماننــد بانکــداری ‪ ،‬ایمیــل و حســاب امــازون خود ‪ ،‬محافظت کنید‪.‬‬ ‫از کلمه عبور یکســان برای همه حســابهای خود اســتفاده نکنید و‬ ‫کلمــات عبــور خــود را گاه بــرای انــدازه گیــری مناســب تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اســتفاده از مدیریــت دســتگاه تلفــن همــراه ‪ ،‬ســبک‬ ‫تجــاری کوچــک‪.‬‬ ‫اگــر تلفــن کار از بیــن رفتــه یــا بــه ســرقت رفتــه باشــد ‪ ،‬مــی توانیــد بــا‬ ‫اســتفاده از ویژگــی هــای اساســی تلفــن هوشــمند ‪ ،‬خســارت را وارد‬ ‫کنیــد‪ .‬اپــل و ‪ Google‬هــر دو ســرویس یافتــن دســتگاه را پیــدا مــی‬ ‫کننــد ‪ ،‬ماننــد ‪ Find My iPhone‬و یافتــن دســتگاه مــن ‪، Android‬‬ ‫کــه میتواننــد تلفــن شــما را روی نقشــه بیابنــد و بــه طــور خــودکار ان را‬ ‫غیرفعــال کننــد‪ .‬ایــن سرویســها همچنیــن میتوانند تلفن شــما را زنگ‬ ‫بزننــد ‪ ،‬یــا بــه دزد زنــگ هشــدار دهنــد یــا فقــط تلفنــی را پیــدا کنیــد کــه‬ ‫بــه طــور موقــت از دســت داده باشــید‪ .‬شــما حتــی مــی توانیــد پــس از‬ ‫‪ 5‬تــا ‪ 10‬بــار رمــز عبــور کاذب ‪ ،‬تلفــن را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای صاحبــان مشــاغل کوچــک کــه کنتــرل بیشــتری میخواهند‬ ‫‪ ،‬نــرم افــزار مدیریــت مقــرون بــه صرفــه دســتگاه تلفــن همــراه‬ ‫گزینــه مناســبی اســت‪ .‬اگــر در حــال حاضــر تجــارت شــما از‬ ‫‪ 365 Microsoft Office‬اســتفاده میکنــد ‪ ،‬بایــد از طریــق‬ ‫مدیریــت دســتگاه تلفــن همــراه بــرای ‪ 365 Office‬بــه ویژگــی‬ ‫هــای ‪ MDM‬دسترســی داشــته باشــید‪ .‬همچنیــن محصــوالت‬ ‫‪ MDM‬مســتقل ماننــد ‪( AirWatch›s Workspace ONE‬یــک‬ ‫محصــول ‪ )VMware‬و ‪ Hexnode‬وجــود دارد ‪ ،‬امــا بــا وجــود‬ ‫ارائــه راه حــل هــای ‪ 365 SMB MDM Office‬بــرای بیشــتر‬ ‫صاحبــان مشــاغل کوچــک بســیار مناســب تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬از ‪ Wi-Fi‬و بلوتوث عاقالنه استفاده کنید‪.‬‬ ‫اکثــر مــردم فکــر نمیکننــد کــه دو بــار بــه پــرش از یــک اتصــال‬ ‫‪ Wi-Fi‬رایــگان عمومــی بپردازنــد ‪ ،‬امــا افــرادی کــه دســتگاههای‬ ‫دارای اطالعــات حســاس در مــورد انهــا کار میکننــد ‪ ،‬بایــد احتیــاط‬ ‫کننــد‪ .‬مســافران تجــاری اغلــب از ‪ Wi-Fi‬از هتــل یــا مرکــز همایــش‬ ‫اســتفاده میکننــد‪ .‬بــه طــور کلــی ‪ ،‬ایــن یــک عمــل خــوب اســت‬ ‫زیــرا مشــاغلی ماننــد هتلهــای معتبــر و مکانهــای برگــزاری رویــداد‬ ‫بــه حفــظ امنیــت کاربــران ‪ Wi-Fi‬خــود عالقــه منــد هســتند‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال ‪ Wi-Fi ،‬رایــگان عمومــی در مناطقــی ماننــد مراکــز خریــد ‪،‬‬ ‫کافه هــا ‪ ،‬فرودگاه هــا ‪ ،‬پارک هــا یــا ســالنهای بدنســازی ‪ ،‬اغلــب بــه‬ ‫مراتــب کــم امنیــت تــر اســت‪.‬‬ ‫ســعی کنید در هر زمان ممکن فقط از اتصال همراه خود اســتفاده‬ ‫کنیــد و هــر زمــان کــه در مــکان عمومــی هســتید ‪ Wi-Fi‬را از طریــق‬ ‫تلفــن همــراه خــود خامــوش کنیــد‪ .‬و مطمئنــا ً‪ ،‬در شــبکه هــای بــاز‬ ‫بــدون رمزگــذاری وارد سیســتم نشــوید‪ .‬اگــر ایــن امــکان پذیــر نیســت‬ ‫‪ ،‬اســتفاده از ‪ VPN‬را در نظــر بگیریــد ‪ ،‬امــا بــا دقــت انتخــاب کنیــد ‪،‬‬ ‫زیرا همه برابر نیســتند‪ VPN .‬ترافیک شــبکه شــما را از طریق اتصال‬ ‫رمزگــذاری شــده بــه یــک ســرور مســتقر در یــک مــکان دیگــر تونــل مــی‬ ‫کنــد‪ .‬مگــر اینکــه از ســاعت هوشــمندی اســتفاده کنیــد کــه بــه عملکرد‬ ‫‪ Bluetooth‬نیــاز بــه اتصــال بلوتــوث دارد ‪ ،‬همچنیــن غیرفعــال کــردن‬ ‫بلوتــوث هنــگام خــارج شــدن و رفتــن ‪ ،‬ایــده خوبــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬در هر کجا ممکن از احراز هویت دو عاملی استفاده کنید‪.‬‬ ‫احــراز هویــت دو عاملــی (‪ )2FA‬یکــی از کمتریــن گزینــه هــای‬ ‫امنیتــی اطــراف اســت زیــرا همانطــور کــه از نــام ان پیداســت ‪ ،‬بــه‬ ‫یــک مرحلــه اضافــی نیــز نیــاز دارد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬ایــن یــک مانــع‬ ‫محکــم دیگــر بــرای دسترســی بــه اطالعــات خصوصــی شــما را ارائــه‬ ‫مــی دهــد ‪ ،‬و تاییــد هویــت دو عاملــی اکنــون بســیار راحــت تــر (بــه‬ ‫لطف اســکنرهای بیومتریک و ویژگیهای صرفه جویی در پســورد)‬ ‫از ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .6‬مجوزهای برنامه را مدیریت کنید‪.‬‬ ‫بــرای تعییــن اینکــه ایــا امتیــازات بیشــتری نســبت بــه انچــه‬ ‫بــرای انجــام کار دارنــد نیــاز دارنــد ‪ ،‬برنامــه هــای تلفــن خــود را‬ ‫بررســی کنیــد‪ .‬مــی توانیــد مجــوز برنامــه هایــی ماننــد دسترســی‬ ‫بــه دوربیــن ‪ ،‬میکروفــون ‪ ،‬مخاطبیــن و موقعیــت مکانــی خــود‬ ‫را اعطــا کنیــد‪ .‬از مجوزهایــی کــه بــه کــدام برنامــه هــا داده ایــد ‪،‬‬ ‫پیگیــری کنیــد و مجوزهــای مــورد نیــاز را لغــو کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای ایفــون هــا ‪ ،‬بــه تنظیمــات رفتــه و روی «حریــم خصوصــی»‬ ‫ضربــه بزنیــد ‪ ،‬جایــی کــه لیســتی از همــه مجوزهــا و برنامــه هایــی‬ ‫کــه بــه انهــا اعطــا کــرده ایــد را مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬کاربــران‬ ‫‪ Android‬مــی تواننــد در برخــی از نســخه هــای ‪Android‬‬ ‫مجوزهــای برنامــه را در ‪ Manager Application‬در قســمت‬ ‫‪ Device> Application‬پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬ایمیل های ناخواسته و فیشینگ را نادیده بگیرید‪.‬‬ ‫یکــی از اســانترین راه هــا بــرای دسترســی مهاجمــان بــه اطالعــات‬ ‫شــرکت شــما از طریــق صنــدوق نامههــای ایمیل کارمند شماســت‪.‬‬ ‫حتــی شــرکتهای بــزرگ نیــز بــه دلیــل کالهبــرداری فیشــینگ دچــار‬ ‫نقــض شــده انــد‪ .‬امــوزش امنیــت ایمیــل را بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫رویــه اصلــی پــردازش خــود وارد کنیــد و مطمئــن شــوید کــه کارکنان‬ ‫اگاه هســتند کــه نبایــد روی پیوندهــای ایمیــل تبلیغاتــی کلیــک‬ ‫کننــد ‪ ،‬پیوســتهای مشــکوک را بــاز نکنیــد یــا بــه روزرســانی هایــی‬ ‫را کــه از طریــق ایمیــل از شــما خواســته مــی شــود ‪ ،‬اجــرا نکنیــد‬ ‫(از جملــه مــواردی کــه مــی گوینــد مســتقیم از انهــا امــده اســت‪.‬‬ ‫شــرکتی مثــل مایکروســافت)‪.‬‬ ‫اختیارتــان قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫قــرار دادن دســتگاه وای فــای در بهتریــن نقطــه منــزل‬ ‫یــا محــل کار‬ ‫یکــی دیگــر از راه هــای تقویــت ســیگنال وای فــای‪،‬‬ ‫یافتــن بهتریــن مــکان بــرای قــرار دادن مــودم‬ ‫اســت‪ .‬بــرای یافتــن بهتریــن مــکان بــرای قــرار دادن‬ ‫دســتگاه وای فــای بهتــر اســت از اپلیکیشــن ‪Wi-Fi‬‬ ‫‪ FDTD solver‬اســتفاده کنیــد کــه بــه کاربــر نمایــی‬ ‫از فعالیــت ســیگنال دســتگاه وای فــای می دهــد تــا‬ ‫بهتریــن نقطــه را در محیــط اطــراف خــود پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫تاثیر محافظ گوشی بر روی ارتباط وای فای‬ ‫شــاید بــاور نکنیــد امــا محافــظ گوشــی می توانــد روی‬ ‫ارتبــاط وای فــای تاثیــر بگــذارد و ان را ضعیف تــر‬ ‫کنــد‪ .‬بــرای اینکــه بفهمیــد قــاب روی اتصــال تاثیــر‬ ‫گذاشــته یــا نــه‪ ،‬بایــد از اپلیکیشــن ‪Ookla speed‬‬ ‫‪ test‬اســتفاده کنیــد‪ .‬یک بــار قــاب را برداریــد و‬ ‫ســرعت اینترنــت را بســنجید‪ ،‬بــار دیگــر بــا گذاشــتن دوبــاره قــاب‪،‬‬ ‫ایــن تســت را انجــام دهیــد‪ .‬اگــر در ســرعت تفاوتــی ایجادشــده‬ ‫بــود‪ ،‬یعنــی قــاب گوشــی شــما در ارتبــاط گوشــی و دســتگاه وای‬ ‫فــای اختــال ایجــاد می کنــد و بایــد ان را جــدا کنیــد تــا از اینترنــت‬ ‫بهتــری بهره منــد شــوید‪.‬‬ ‫تغییر باند فرکانس وای فای به ‪5GHz‬‬ ‫بیشــتر دســتگاه های اندرویــدی به خوبــی بــا بانــد فرکانــس ‪2.4‬‬ ‫‪ GHz‬کار می کننــد امــا می تواننــد بــه همیــن خوبــی بــا فرکانــس‬ ‫‪ GHz 5‬نیــز کار کننــد‪.‬‬ ‫در فرکانس هــای باالتــر ماننــد ‪۵‬گیگاهرتــز‪ ،‬فضــای بیشــتری‬ ‫بــرای طیــف مــوج ایجــاد می شــود‪ .‬در هــر شــبکه ‪۵‬گیگاهرتــزی‪،‬‬ ‫‪۲۳‬کانــال ‪۲۰‬مگاهرتــزی موجــود اســت کــه ایــن تعــداد‪۱۴ ،‬عــدد از‬ ‫کانــال ‪۲.۴‬گیگاهرتــزی بیشــتر اســت‪ .‬پــس بــا انجــام ایــن کار از‬ ‫ارتبــاط وای فــای بهتــری بهره منــد خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫تنظیمات مربوط به اندروید مارشمالو‬ ‫اگــر دســتگاه وای فــای بــا بانــد ‪۵‬گیگاهرتــز فعالیــت کنــد بــه‬ ‫تنظیمــات گوشــی مراجعــه کنیــد و بــه ادرس ‪Settings > Wi-‬‬ ‫‪ Fi > Advanced > Wi-Fi frequency band‬رفتــه و ‪ Auto‬را‬ ‫لمــس کنیــد‪ . .‬ایــن کار بــه شــما تضمیــن می دهــد کــه تلفــن‬ ‫شــما بــا بانــد ‪۵‬گیگاهرتــز کار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تنظیمات مربوط به اندروید نوقا‬ ‫دســتگاه های اندرویــد هیــچ گاه بــه کاربــر ایــن اجــازه را‬ ‫نمی دهنــد کــه بانــد وای فــای را تغییــر دهیــد امــا اپلیکیشــن‬ ‫‪ Wi-FiAnalyzer‬بــه شــما ایــن اجــازه را خواهــد داد کــه بتوانیــد‬ ‫بانــد وای فــای را به راحتــی تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫بروز کردن رادیو یا سخت افزار‬ ‫اگــر شــرکت تولیدکننــده‪ ،‬اپدیت هــای ‪ OTA‬را ارائــه می کنــد‬ ‫ممکــن اســت بــکار شــما نیایــد امــا اگــر شــما در حــال اســتفاده از‬ ‫‪ ROM‬دلخــواه خــود هســتید می توانیــد رادیــو را به طــور دســتی‬ ‫تغییــر دهیــد‪ .‬همچنیــن بایــد از اخریــن نســخه اندرویــد اســتفاده‬ ‫کنیــد تــا از پــردازش ان مطمئــن باشــید‪ .‬بــرای انجــام ایــن کار‬ ‫بــه تنظیمــات دســتگاه رفتــه و بــه ادرس ‪About > Software‬‬ ‫‪ updates‬مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫تنظیمات مربوط به ندرویده ای قدیمی‬ ‫در منــوی تنظیمــات اندرویــد‪ ،‬گزینــه بســیار خوبــی وجــود دارد‬ ‫کــه بــه کاربــر ایــن اجــازه را می دهــد تــا بــه دســتگاه دســتور‬ ‫دهــد کــه بــه ســیگنال های ضعیــف وای فــای وصــل نشــود و در‬ ‫مواقعــی کــه در حــال اســکن کــردن امــواج وای فــای موجــود در‬ ‫فضــای اطــراف اســت‪ ،‬از انتخــاب امــواج ضعیف تــر پرهیــز کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کار باعــث می شــود تــا باتــری دســتگاه کمتــر مصــرف شــود‪.‬‬ ‫بــرای دادن ایــن دســتور بــه تنظیمــات دســتگاه رفتــه و وارد بخــش‬ ‫مربــوط بــه ‪ WiFi‬شــوید‪ .‬ســپس گزینــه ‪ Advanced‬را انتخــاب‬ ‫کنیــد و گزینــه ‪ avoid poor connections‬را تیــک بزنیــد‪.‬‬ ‫اطالعیه تاسیس انجمن کارفرمایی‬ ‫نمایندگان بیمه دانا شرق گلستان ( گرگان ‪ ،‬اق قال‪ ،‬بندرترکمن‪ ،‬بندرگز‪ ،‬کردکوی و سیمین شهر)‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ ۱۳۱‬قانــون کار و اییــن نامــه مصــوب ‪ ۷۱/۱۰/۰۶‬هیئــت وزیــران‪ ،‬انجمــن صنفــی بــا عنــوان فــوق در شــرف تاســیس میباشــد‪.‬کلیه کارفرمایــان شــاغل در صنــف مزبــور در صــورت تمایــل‬ ‫بــه عضویــت‪ ،‬از تاریــخ انتشــار ایــن اطالعیــه ظــرف مــدت ‪ ۷‬روز می تواننــد درخواســت کتبــی خــود را بــه نشــانی گــرگان خیابــان ‪ ۵‬اذر مقابــل بلــوار حســام مجتمــع امیر طبقــه دوم دفتــر بیمه دانا و شــماره‬ ‫تمــاس ‪ 01732232758 - 09112758215‬ارســال یــا فاکــس نمایند‪.‬‬ ‫هیئت موسس ‪ -۱ :‬حسین حقی ‪ -۲‬حسین سیفی ‪ -۳‬زهرا بهلول‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪583‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫هر انچه باید‬ ‫از سیستم عامل‬ ‫گوشی های هوشمند‬ ‫بدانیم؟‬ ‫نکتــه خیلــی مهــم بــرای خریــد گوشـی های هوشــمند‬ ‫ایــن اســت کــه سیســتم عامل ایــن نــوع گوش ـی ها را‬ ‫کــه می خواهیــد بخریــد بــا اخریــن نســخه اندرویــد‬ ‫به روزرســانی کنیــد‪.‬‬ ‫نکتــه خیلــی مهــم بــرای خریــد گوش ـی های هوشــمند‬ ‫ایــن اســت کــه سیســتم عامل ایــن نــوع گوشــی ها‬ ‫را کــه می خواهیــد بخریــد بــا اخریــن نســخه اندرویــد‬ ‫به روزرســانی کنیــد‪.‬‬ ‫چرا باید گوشی های هوشمند را به روزرسانی کرد؟‬ ‫ایا نسخه قدیمی اندروید بهتر و سریع تر است؟‬ ‫ایا با نصب نسخه جدید‪ ،‬سیستم کند می شود؟‬ ‫در جــواب این گونــه ســواالت بایــد گفــت کــه اکثــر کاربــران‬ ‫اشــتباه فکــر می کننــد‪ .‬اوال ًمی بایســت همــه چیــز را ‪Update‬‬ ‫و به روزرســانی کــرد مثــل اپلیکیشــن‪ ،‬اندرویــد‪ IOS ،‬و یــا هــر‬ ‫چیــز دیگــر و حتــی بایــد مــودم‪ ،‬تلویزیون هــای هوشــمند و‬ ‫هم ـه ی ایــن دســتگاه هایی را کــه می شــود ‪ Update‬کــرد را‬ ‫بایــد ‪ Update‬کــرد چــه برســد بــه تلفن هــای هوشــمند‪.‬‬ ‫هــزار و یک جــور حفــره امنیتــی در سیســتم هایی‬ ‫اســت کــه ســازنده ها بــه مــرور متوجــه می شــوند و در‬ ‫به روزرســانی ها‪ ،‬همــه ان مشــکالت را رفــع می کننــد و‬ ‫حــال اگــر ‪ Update‬نکنیــد ان حفره هــا و ایــرادات مثــل‬ ‫دروازه بــرای هکرهــا و بــد افزارهــا عمــل می کنــد بــرای‬ ‫اینکــه بــه سیســتم شــما حملــه کننــد‪.‬‬ ‫امــا عــاوه بــر همــه این هــا نســخه های جدیــد اندرویــد‬ ‫یــک ویژگــی خــاص دارنــد کــه بایــد حتمــا ًدنبــال ارتقــا بــه ایــن‬ ‫نســخه ها باشــید‪.‬‬ ‫ایا می دانید که این ویژگی ها چه هستند؟‬ ‫همان طــور کــه کاربــران می داننــد مــا روزب ـه روز بیشــتر بــه‬ ‫ســرویس های گــوگل وابســته می شــویم‪ ،‬تقریبــا ًروزانــه از‬ ‫‪Gmail، Google Docs، Google Photos، Google‬‬ ‫‪ ،Drive‬خالصــه همــه زندگی مــان در داخــل گــوگل اســت‪.‬‬ ‫ان هــم نه فقــط در کامپیوتــر‪ ،‬هم زمــان از طریــق تبلــت‪،‬‬ ‫تلفــن همــراه و تمــام دســتگاه هایمان از اکانــت اصلی گوگل‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫نکتــه امنیتــی دیگــر ایــن اســت کــه حتمــا ًبایــد سیســتم‬ ‫تشــخیص دومرحلـه ای را فعــال کــرده باشــید؛ مثال ًیکی‬ ‫از دســتگاه هایتان گــم شــود یــا یــک فــرد بخواهــد بــه‬ ‫‪ Gamil‬شــما دسترســی پیــدا کنــد؛ قبــل از ان اندرویــد‬ ‫برایتــان یــک پیامــک ارســال می نمایــد کــه مثــا ًکامپیوتر‬ ‫فــان جــای دنیــا می خواهــد وارد اکانــت شــما شــود و‬ ‫شــما بایــد تاییــد کنیــد‪.‬‬ ‫گــوگل بــه تدریــج ان سیســتم را تغییــر داد و بــه جــای‬ ‫پیامــک از همیــن تلفــن هوشــمندتان بــه عنــوان کلیــد‬ ‫اســتفاده نمــود یعنــی بــدون پیامــک‪ ،‬وقتــی شــخصی‬ ‫بــدون اجــازه وارد اکانــت شــما شــود روی همیــن صفحــه‬ ‫تلفــن از شــما ســوال می کنــد کــه ایــا تاییــد می کنیــد یــا‬ ‫خیــر! یعنــی گوشـی های جدیــد اندرویــدی درســت مثــل‬ ‫کلیــدی اســت کــه در را بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت گوگل حتی شــروع به درســت کردن کلیدهای‬ ‫ســخت افزاری کــرده اســت کــه کاربــران می توانیــد ان را‬ ‫بــا خــود حمــل کــرده و از ان بــرای ورود بــه اکانــت هــای‬ ‫گــوگل اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه گوشــی های هوشــمندتان بــا پســورد‬ ‫مطمئــن در داخــل جیبتــان اســت‪ .‬شــما در برابــر خیلــی‬ ‫از تهدیدهــا محافظــت می شــوید؛ فــرض کنیــد هــر‬ ‫نــوع فعالیــت مشــکوک یــا غیرعــادی روی اکانــت شــما‬ ‫مشــاهده شــود‪ ،‬اندرویــد بالفاصلــه شــما را خبــر می کند‬ ‫و شــما خیلــی ســاده می توانیــد ان فعالیــت را بــاک یــا‬ ‫پســوردتان را عــوض کنیــد‪.‬‬ ‫از تماس نزدیک‬ ‫با هر کسی که عالئم‬ ‫سرماخوردگی مانند تب‬ ‫و سرفه دارد‪ ،‬پرهیز کنید‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -583‬سال هشتم‬ ‫‪-583-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/12‬محرم‪/‬‬ ‫اگوست‪12 - 2022 //‬‬ ‫‪// 10‬اگوست‬ ‫‪10-- 1401 //05‬‬ ‫چهارشنبه ‪05//19‬‬ ‫‪79‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫یادداشت مدیرمسئول‪ -‬عبدالرضا عزیزکمالی‬ ‫روز خبرنگار‬ ‫و دغدغه ها !‬ ‫در اســتانه روز خبرنــگار قــرار داریــم و بهتریــن فرصــت اســت تــا در راســتای‬ ‫شــناخت مســائل و مشــکالت جامعه خبری تالش کرده و از همه ظرفیتها‬ ‫و فرصــت هــا بــرای بهبــود دغدغــه هــای ایــن قشــر شــریف و ســخت کــوش‬ ‫گام برداریــم‪.‬‬ ‫خبرنگاران از جمله اقشــار اثرگذار جامعه هســتند که همواره در برنامه ها‬ ‫و رویدادهــای مختلــف حضــور داشــته و بــه نوعــی تریبون مردم و مســئولین‬ ‫بــرای بیــان مســائل و مشــکالت و تشــریح اقدامــات صــورت گرفتــه هســتند‪.‬‬ ‫خبرنگاران باتالش و غیرت واالی خود نســبت به تحقق رســالت خبریشــان‬ ‫گام برداشــته و از جملــه اقشــار گرامــی جامعــه و مــورد اعتمــاد و احترام احاد‬ ‫مردم هستند‪.‬‬ ‫متاســفانه در ســال هــای اخیــر‪ ،‬مشــکالت حــوزه خبرنــگاران روز بــه روز‬ ‫افزایــش پیــدا کــرده و نیــاز مــی رود برنامــه ریــزی جــدی و ســازمان دهــی‬ ‫شــده اســت از ســوی دســتگاههای متولــی امــر بــرای ســاماندهی وضعیــت‬ ‫خبرنــگاران و تحقــق مطالباتشــان وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نبــود امنیــت شــغلی از مهــم تریــن دغدغــه هــای خبرنــگاران اســت کــه‬ ‫متاســفانه قشــر خــدوم خبرنــگار را درگیــر خــود کــرده و ان هــم بــه دلیل عدم‬ ‫اجبــار مدیــران رســانه هــا بــرای بیمــه تامیــن اجتماعــی اســت کــه مدیــران‬ ‫مســئول هــم بــرای خــود اســتدالالتی دارنــد امــا ضــرورت پیــدا مــی کنــد‬ ‫معاونــت مطبوعاتــی و امــور اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫نســبت بــه اختصــاص ســهمیه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــرای خبرنــگاران بــا‬ ‫کمتریــن نــرخ مصــوب اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫دغدغــه معیشــتی از جملــه دیگــر مشــکالت خبرنــگاران اســت کــه ضــرورت‬ ‫پیــدا مــی کنــد نــگاه ویــژه ای بــه ایــن مســئله همــراه گــردد و پیشــنهادی در‬ ‫ایــن خصــوص ارائــه مــی گــردد کــه خبرنــگاران رســمی وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی همچــون مدیــران رســانه هــا از یارانــه ای متناســب بــا میــزان کارایــی‬ ‫خــود بهره منــد گردنــد‪.‬‬ ‫تزریــق افــرادی بــا عنــوان خبرنگارنمــا در جامعــه خبــری از جملــه دیگــر‬ ‫مســائل و مشــکالت ایــن حرفــه اســت کــه شــاهد هســتیم عــده ای بــه دلیــل‬ ‫جذابیــت کار خبــری و ارتباطاتــی کــه مــی تــوان بــا منابــع قــدرت محلی و ملی‬ ‫برقــرار کــرد وارد ایــن حرفــه شــده و بــرای تحقــق اهدافشــان از واژه خبرنــگار‬ ‫اســتفاده مــی کننــد کــه متاســفانه هیــچ فیلتــری در ایــن خصــوص وجــود‬ ‫نــدارد همــان طــور کــه شــاهد هســتیم بــرای صــدور مجــوز نشــریه و یــا پایگاه‬ ‫خبــری‪ ،‬هیــچ نیــاز مبــرم بــه ســوابق کار خبــری نبــوده و هــر عزیزی مــی تواند‬ ‫مجــوز دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫ســاماندهی وضعیــت توزیــع اگهــی هــا از جملــه دیگــر مطالبــات اســت تــا‬ ‫اگهی هــای هــر شهرســتان در میــان خبرنــگاران فعــال و دارای اثــر همــان‬ ‫شهرســتان توزیــع گــردد نــه اینکــه هــر فــردی بــا صرفــا یــک معرفــی نامــه از‬ ‫رســانه ای بتواننــد اگهــی هــا را دریافــت نمایــد کــه چنیــن افــرادی بیشــتری‬ ‫اگهــی هــا را در برخــی مــوارد جــذب مــی کننــد‪.‬‬ ‫خانــه مطبوعــات در سراســر کشــور تاســیس گردیــد تــا زبــان گویــا و پیگیــر‬ ‫مشــکالت جامعــه خبــری باشــد امــا این نهاد از رســالت اصلــی خویش خارج‬ ‫گردیــده و بــر مــدار تحقــق منافــع هیئــت مدیــره این خانه در اســتان هــا اداره‬ ‫مــی گــردد و برنامــه خاصــی بــرای بهبــود وضعیــت دغدغــه هــای معیشــتی و‬ ‫شــغلی ندارد‪.‬‬ ‫در پایــان امیدواریــم همــه تــاش هــا و پتانســیل هــا در راســتای رفــع‬ ‫مطالبــات جامعــه عزیــز و شــریف خبــری وجــود داشــته باشــد و بــه ایــن‬ ‫نکتــه توجــه داشــته باشــیم؛ خبرنــگاری مســتقل اســت کــه ذهنــش عــاری از‬ ‫دغدغــه هــا و مطالبــات بــه بــاد فراموشــی ســپرده باشــد!‬ ‫تزریق نوبت یاداور واکسن یکی از راه های‬ ‫در امان ماندن در برابر کرونا است‬ ‫در بیست و هشتمین‬ ‫روز چرا رییس‬ ‫جمهورشهیدشد؟‬ ‫سرویس خاطرات انقالب‬ ‫معلــم‪ ،‬وزیــر امــوزش و پــرورش‪ ،‬اولیــن‬ ‫نخســت وزیــر و دومیــن رییــس جمهــور ایــران‪.‬‬ ‫مــردی بــا تــه ریــش و ســبیل کــه بــرای رفتــن بــه‬ ‫دیــدار دوســتانش از دســت محافظانــش فــرار‬ ‫مــی کــرد‪ ۲۸ .‬روز بعــد از رییــس جمهــور شــدن‬ ‫بــه فجیع تریــن شــکل ممکــن در دفتــر نخســت‬ ‫وزیــری همــراه بــا نخســت وزیــر محبوبــش تکــه‬ ‫تکــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬امــروز دوم‬ ‫مردادمــاه چهلمیــن ســالگرد انتخــاب محمدعلــی‬ ‫رجایــی بــه عنــوان دومیــن رییــس جمهــور ایــران‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۶۰‬اســت‪.‬‬ ‫بــا رد همــه پیشــنهادهای سیدابوالحســن بنــی‬ ‫صــدر بــرای نخســت وزیــری‪ ،‬شــورایی مشــترک‬ ‫بیــن مجلــس و دولــت تشــکیل شــد و محمدعلی‬ ‫رجایــی را از بیــن ســه نامــزد تعییــن شــده انتخــاب‬ ‫و بــه مجلــس معرفــی کــرد و رجایــی در تاریــخ ‪۱۸‬‬ ‫مــرداد ‪ ۱۳۵۹‬بــا ‪ ۱۵۳‬رای موافــق‪ ۲۴ ،‬رای مخالــف‬ ‫و ‪ ۱۹‬رای ممتنــع اولیــن نخســت وزیر جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران شــد‪.‬‬ ‫با ادامه یافتن تنشها بین بنی صدر و نیروهای‬ ‫انقــاب و رای مجلــس بــه عــدم کفایــت سیاســی‬ ‫وی و عــزل او از ریاســت جمهــوری‪ ،‬مــردم ایــران‬ ‫در کمتــر از پنــج مــاه بعــد بــار دیگــر پــای صنــدوق‬ ‫رای رفتنــد و در دومیــن انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری شــرکت کردنــد و از بیــن چهــار نامــزد‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬نخســت وزیــر محمدعلــی‬ ‫رجایــی را بــا بیــش از ‪ ۱۳‬میلیــون رای بــه عنــوان‬ ‫دومیــن رییــس جمهــوری ایــران انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫غائله اولین رییس جمهور‬ ‫سیدابوالحســن بنــی صــدر پــس از ورود به ایران‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۲‬بهمــن ‪ ۱۳۵۷‬و برگــزاری جلســات‬ ‫ســخنرانی در دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا حکــم‬ ‫امــام خمینــی تــا پایــان ماموریــت‪ ،‬عضــو شــورای‬ ‫انقــاب اســامی شــد‪ .‬او مدتــی بعــد بــه معــاون‬ ‫وزیــر اقتصــاد و دارایــی شــد و در پــی اســتعفای‬ ‫دســته جمعــی دولــت موقــت دکتــر مهــدی‬ ‫بــازرگان مدتــی بــه ســمت وزیــر اقتصــاد و دارایــی‬ ‫منصــوب شــد‪ .‬بــا قبــول اســتعفای دولــت موقــت‬ ‫از ســوی امــام خمینــی و در خــاء حضــور شــورای‬ ‫نگهبــان کــه ‪ ۲۶‬تیــر ‪ ۱۳۵۹‬تاســیس شــد‪ ،‬شــورای‬ ‫انقــاب مســوول برگــزاری انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری شــد‪ ۹۶ .‬نفــر نامــزد انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری شــدند‪ .‬بنــی صــدر هــم یکــی از نامزدهــا‬ ‫بــود و اصلی تریــن رقیــب او یعنــی حزب جمهوری‬ ‫اســامی بــه علــت تاکیــد ایــت اللــه خمینــی‬ ‫بــر دوری روحانیــون از امــور اجرایــی نتواســت‬ ‫کاندیــدای قدرتمنــدی بــرای رقابــت بــا او معرفــی‬ ‫کنــد و کاندیــدای مــورد حمایــت حــزب جمهــوری‬ ‫اســامی یعنــی جــال الدیــن فارســی کــه افغانــی‬ ‫االصــل بــود بــه علــت منــع قانونــی‪ ،‬از انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری کنــاره گرفت‪ .‬بنی صــدر پس از‬ ‫دیــدار بــا امــام خمینــی نامــزدی خــود در انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری را اعــام کــرد و جامعــه‬ ‫روحانیــت مبــارز از نامزدیــش حمایــت کــرد‪.‬در‬ ‫میــان تاییــد صالحیــت شــدگان سیدابوالحســن‬ ‫بنــی صــدر بــا حــدود ‪ ۱۱‬میلیــون رای پنجــم بهمــن‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۵۸‬بــا کســب ‪ ۷۶‬درصــد ارا شــرکت‬ ‫کننــدگان بــه عنــوان اولیــن رییــس جمهــور ایــران‬ ‫انتخــاب شــد‪ .‬ســه هفتــه بعــد از رییــس جمهــور‬ ‫شــدن سیدابوالحســن بنــی صــدر‪ ،‬امــام خمینــی‬ ‫مســوولیت فرماندهــی کل قــوا را نیــز بــر عهــده‬ ‫او گذاشــت‪ .‬بــا برگــزاری انتخابــات نخســتین دوره‬ ‫مجلس شــورای اســامی در اسفند ‪ ،۱۳۵۸‬حزب‬ ‫جمهــوری اســامی اکثریــت مجلــس را در دســت‬ ‫گرفــت و بــه رقیــب فکــری جــدی رییــس جمهــور‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬کنــت کاتزمــن دلیــل مخالفــت حزب‬ ‫جمهــوری اســامی بــا بنــی صــدر را دو عامــل‬ ‫دانســت‪ .‬اول‪ ،‬مخالفــت بنــی صــدر بــا حضــور‬ ‫روحانیــون در امــور اجرایــی و در ترکیــب دولــت‬ ‫و دوم حمایــت او از ســازمان مجاهدیــن خلــق‪.‬‬ ‫تنــش جــدی بیــن حــزب جمهــوری اســامی و‬ ‫بنــی صــدر در معرفــی نخســت وزیــر بــه مجلــس‬ ‫شــورای اســامی رقــم خــورد‪ .‬مجلــس همــه‬ ‫پیشــنهادهای بنــی صــدر بــرای نخســت وزیــری‬ ‫را رد کــرد‪ .‬ایــن اتفــاق موجــب تشــکیل شــورایی‬ ‫مشــترک بیــن مجلــس و دولــت شــد‪ .‬راه حــل‬ ‫ایــن شــورا‪ ،‬محمدعلــی رجایــی بــرای ایــن ســمت‬ ‫بــود‪ ،‬تصمیمــی کــه بــا وجــود مخالفــت بنــی صــدر‬ ‫اجرایــی شــد بــه ایــن ترتیــب پــای محمدعلــی‬ ‫رجایــی بــه عنــوان نخســت وزیــر بــه نهــاد ریاســت‬ ‫جمهــوری کشــور بــاز شــد‪.‬‬ ‫انتخــاب محمدعلــی رجایــی بــه عنــوان نخســت‬ ‫وزیــر اولیــن و اخریــن تنــش بیــن بنــی صــدر و‬ ‫نیروهــای انقــاب نبــود‪ .‬تنــش بیــن او و حــزب‬ ‫جمهــوری اســامی بــه انتخــاب و معرفــی اعضــای‬ ‫کابینــه بــه مجلــس‪ ،‬کشــیده شــد مدتــی بعــد و‬ ‫بــا اغــاز جنــگ‪ ،‬مخالفــت بنــی صــدر بــا نیروهــای‬ ‫انقالبــی بــه ویــژه در بــی توجهــی عمــدی به تامین‬ ‫نیازهــای جبهــه هــای جنــگ بــه ســرعت موجــب‬ ‫تنــزل جایــگاه بنــی صــدر نــزد بنیانگــذار جمهــوری‬ ‫اســامی و خلع او از فرماندهی کل قوا در تاریخ‬ ‫‪ ۲۰‬خــرداد ‪ ۱۳۵۹‬شــد‪.‬‬ ‫پنــج روز پــس از عــزل سیدابوالحســن بنــی صدر‬ ‫از فرماندهــی کل قــوا‪ ،‬مخالفــان بنــی صــدر در‬ ‫تاریــخ ‪ ۲۵‬خــرداد ‪ ۱۳۵۹‬تظاهــرات اعتراضــی‬ ‫گســترده ای در تهــران و دیگــر شــهرهای ایــران‬ ‫برگــزار کردنــد و خواســتار محاکمــه و اعــدام او‬ ‫شــدند‪ .‬یــک روز بعــد برخــی نماینــدگان مجلــس‬ ‫شــورای اســامی طــرح دو فوریتــی بــرای ســلب‬ ‫کفایــت سیاســی رییــس جمهــور در مجلــس‬ ‫تهیــه و بــه جریــان انداختنــد و بــا تصویــب‬ ‫کلیــات طــرح‪ ،‬ظــرف مــدت پنــج روز جزییــات‬ ‫طــرح بحــث داغ روز شــد و در اخــر در تاریــخ ‪۳۱‬‬ ‫خــرداد ‪ ۱۳۵۹‬مجلــس بــا اکثریــت قاطــع اراء عدم‬ ‫کفایــت سیاســی بنــی صــدر را تصویب کردنــد و با‬ ‫رســیدن خبــر عــزل سیاســی بنــی صــدر از ریاســت‬ ‫جمهــوری بــه امــام خمینــی‪ ،‬ایشــان حکــم عــزل‬ ‫او از ریاســت جمهــوری را پــس از گذشــت حــدود‬ ‫پنــج مــاه از ریاســت جمهــوری بنــی صــدر طبــق‬ ‫قانــون اساســی صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫پــس از عــزل ســید ابوالحســن بنــی صــدر از‬ ‫ریاســت جمهــوری شــورایی ســه نفــره متشــکل‬ ‫از اکبــر هاشــمی رفســنجانی‪ ،‬ســیدعبدالکریم‬ ‫موســوی اردبیلــی و محمدعلــی رجایــی بــرای‬ ‫اداره کشــور تشــکیل شــد ایــن شــورا بــا انتخــاب‬ ‫و معرفــی حجــت االســام محمدرضــا مهــدوی‬ ‫کنــی بــه عنــوان کفیــل ریاســت جمهــوری زمینــه‬ ‫برگــزاری زودهنــگام دومیــن انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری را بــه وجــود اوردنــد‪.‬‬ ‫انتخــاب دومیــن رییــس جمهــور‪ :‬محمدعلــی‬ ‫‪ ۲۵‬خــرداد ‪ ۱۳۱۲‬شمســی در شــهر قزویــن متولــد‬ ‫شــد‪ .‬پــدرش عبدالصمــد‪ ،‬پیشـه ور بــود و در بــازار‬ ‫قزویــن مغــازه خــرازی فروشــی داشــت‪ .‬او در‬ ‫ســالگی محمدعلــی درگذشــت و تامیــن‬ ‫چهــار‬ ‫ِ‬ ‫مخــارج زندگــی بــه دوش مــادر‪ ،‬دایــی و بــرادرش‬ ‫کــه ‪ ۱۰‬ســال از او بزرگتــر بــود‪ ،‬افتــاد‪.‬‬ ‫محمدعلــی تــا ششــم ابتدایــی درس خوانــد و‬ ‫بعــد از ان تــرک تحصیــل کــرد و در مغــازه خــرازی‬ ‫فروشــی داییــش‪ ،‬شــاگردی کــرد‪ .‬در ‪ ۱۴‬ســالگی‬ ‫بــرای یافتــن کار بــه تهــران نــزد بــرادرش کــه زودتر‬ ‫از او بــه تهــران مهاجــرت کــرده بــود‪ ،‬مهاجــرت‬ ‫کــرد‪ .‬ابتــدا در بــازار اهــن فروشــان مشــغول کار‬ ‫شــد و بــه علــت ســنگینی کار مدتــی بعــد بــه‬ ‫دستفروشــی روی اورد‪ .‬او بعــد از دستفروشــی‬ ‫دوبــاره بــه بــازار تهــران برگشــت و در چنــد حجــره‬ ‫بــه شــاگردی پرداخــت‪.‬‬ ‫نیــروی هوایــی ارتــش شاهنشــاهی در ســال‬ ‫‪ ۱۳۳۰‬جوانانــی را کــه مــدرک ششــم ابتدایــی‬ ‫داشــتند بــا درجــه گروهبانــی اســتخدام می کــرد‪.‬‬ ‫رجایــی داوطلــب خدمــت در ایــن نیــرو شــد‪.‬‬ ‫ســه مــاه از دوره اموزشــی گروهبانــی را گذرانــده‬ ‫بــود کــه بــا گــروه فداییــان اســام اشــنا شــد و در‬ ‫جلســات ایــن گــروه شــرکت کــرد و بــه پیشــنهاد‬ ‫لطف الله میثمی و محمدعلی لطفیان ســرگزی‬ ‫همکاریــش بــا اعضــای ایــن گــروه را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫گروهبــان رجایــی پــس از طــی کــردن دوره‬ ‫اموزشــی در نیــروی هوایــی و دریافــت درجــه‬ ‫گروهبانــی‪ ،‬در کنــار کار بــه تحصیــل ادامــه داد‬ ‫و در ســال ‪ ۱۳۳۲‬دیپلــم گرفــت و قصــد شــرکت‬ ‫در کنکــور سراســری داشــت امــا چــون در شــهریور‬ ‫مــاه دیپلــم گرفتــه بــود نمی توانســت در ازمــون‬ ‫ورودی دانشــگاه شــرکت کنــد بــه همیــن دلیــل‬ ‫بــه شهرســتان بیجــار مهاجــرت کــرد و در یــک‬ ‫دبیرســتان دبیــر زبــان شــد‪.‬‬ ‫بــا اتمــام ســال تحصیلــی‪ ،‬بــه تهــران بازگشــت و‬ ‫در دانشســرای عالــی تربیــت معلــم بــه تحصیــل‬ ‫پرداخــت و ســپس بــه دانشســرای عالــی رفــت‬ ‫و پــس از دو ســال‪ ،‬مــدرک کارشناســی ریاضــی‬ ‫گرفــت و بــه اســتخدام امــوزش و پــرورش‬ ‫درامــد‪ .‬ابتــدا بــه شهرســتان مالیــر رفــت امــا بــا‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش اختــاف پیــدا کــرد و‬ ‫بــه خوانســار رفــت و مشــغول تدریــس شــد و‬ ‫بــا پایــان ســال تحصیلــی بــه تهــران برگشــت و‬ ‫بــا موفقیــت در ازمــون دوره فــوق لیســانس در‬ ‫رشــته امــار مشــغول بــه تحصیــل شــد و هم زمان‬ ‫در مدرســه کمــال تدریــس کــرد‪.‬‬ ‫رجایــی همزمــان بــا ورود بــه نیــروی هوایــی‬ ‫ارتــش بــا جلســات مرحــوم طالقانــی در مســجد‬ ‫هدایــت تهــران اشــنا شــد و نزدیــک بــه ‪ ۲۷‬ســال‬ ‫در جلســات او شــرکت کــرد‪ .‬رجایــی در جلســات‬ ‫مرحــوم طالقانــی‪ ،‬بــا مهــدی بــازرگان و یداللــه‬ ‫ســحابی‪ ،‬از فعــاالن سیاســی ضــد پهلــوی‪ ،‬اشــنا‬ ‫شــد و در ســال ‪ ۱۳۳۹‬شمســی در دبیرســتان‬ ‫کمــال تهــران بــه ریاســت یداللــه ســحابی معلــم‬ ‫شــد‪ .‬دبیرســتان کمــال در مناســبت های مذهبــی‬ ‫از فعــاالن سیاســی ضــد حکومــت پهلــوی ماننــد‬ ‫شــهید بهشــتی‪ ،‬مطهــری‪ ،‬مرحــوم مهــدی‬ ‫بــازرگان و محمدتقــی شــریعتی بــرای ســخنرانی‬ ‫دعــوت می کــرد‪ .‬رجایــی در ســال‪ ۱۳۴۶‬بــه دلیــل‬ ‫اختالف نظــر بــا یداللــه ســحابی در اداره مدرســه‪،‬‬ ‫همــکاری خــود بــا دبیرســتان کمــال را قطــع کــرد‪.‬‬ ‫او پــس از کناره گیــری از دبیرســتان کمــال در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۴۶‬بــا کمــک اکبــر هاشــمی رفســنجانی‪،‬‬ ‫محمدجــواد باهنــر‪ ،‬بازمانــدگان هیــات موتلفــه‬ ‫اســامی و گروهــی از تاجــران‪ ،‬موسســه خیریــه‬ ‫رفــاه و تعــاون را تاســیس کــرد‪ .‬هــدف از تشــکیل‬ ‫ایــن موسســه در ظاهــر کمــک بــه نیازمنــدان و در‬ ‫حقیقــت کمــک مالــی بــه خانواده هــای زندانیــان‬ ‫سیاســی بــود‪ .‬ایــن موسســه متشــکل از مــدارس‬ ‫ســه گانه دبســتان‪ ،‬راهنمایــی و دبیرســتان بــود‬ ‫و بیشــتر اعضــای هایــت مدیــره و معلمــان ان‪،‬‬ ‫دارای گرایش هــای سیاســی بودنــد و علیــه‬ ‫حکومــت پهلــوی فعالیــت سیاســی داشــتند‪.‬‬ ‫رجایــی از اعضــای هیــات مدیــره و مدیــر مدرســه‬ ‫رفــاه بــود‪ .‬ایــن مدرســه در پــی بازجویی هــای‬ ‫حکومــت پهلــوی در ســال ‪ ۱۳۵۳‬منحــل شــد‬ ‫البتــه از محــل مدرســه رفــاه در روزهــای پیــش‬ ‫از پیــروزی انقــاب اســامی بــرای بازداشــت و‬ ‫نگهــداری ســران حکومــت پهلــوی و نیروهــای‬ ‫ســاواک اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۳۴۱‬بــا عاتقــه صدیقــی معــروف بــه‬ ‫پــوران رجایــی‪ ،‬دختــر یکــی از بســتگانش ازدواج‬ ‫کــرد‪ .‬صدیقــی در ســال ‪ ۱۳۴۹‬بــه تشــویق رجایــی‬ ‫وارد فعالیت هــای ضــد حکومــت پهلــوی شــد‬ ‫و پــس از پیــروزی انقــاب در مجالــس دوم و‬ ‫ســوم‪ ،‬نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی شــد‪ .‬او هنگامی که در مدرســه احمدیه‬ ‫تهــران‪ ،‬از مــدارس تحــت مدیریــت جامعــه‬ ‫تعلیمــات اســامی بــا مدیریــت عبــاس لطفیــان‬ ‫ســرگزی درس می خواندبــه عضویــت گروهــی‬ ‫بــه نــام شــیعیان درامــد‪ .‬گــروه شــیعیان توســط‬ ‫برخــی دانش امــوزان مدرســه تاســیس شــده بــود‬ ‫و فعالیت هــای فرهنگــی و اموزشــی داشــت‪.‬‬ ‫همکاری با گروه های ضد حکومت پهلوی‬ ‫محمدعلــی رجایــی بــا گروه هــای سیاســی‬ ‫مخالــف حکومــت پهلوی بــا گرایش های مختلف‬ ‫همــکاری داشــت از جملــه بــا جمعیــت فدائیــان‬ ‫اســام‪ .‬او در زمــان خدمتــش در نیــروی هوایــی‬ ‫طــی ســالهی ‪ ۱۳۲۸‬تــا ‪ ۱۳۳۲‬بــا ایــن اشــنا شــد‬ ‫و در جلســات ان شــرکت کــرد‪ .‬بــه گفتــه رجایــی‬ ‫او جــذب ایــن شــعارهای فدائیــان اســام شــد کــه‬ ‫می گفتنــد‪« :‬همــه کار و همــه چیــز تنهــا بــرای‬ ‫خدا» و «اســام برتر از همه چیز [اســت] و هیچ‬ ‫چیــز برتــر از اســام نیســت‪ ».‬بــه گفتــه رجایــی ان‬ ‫روزهــا بیشــترین مبــارزه مذهبی هــا بــا تــوده ایهــا‬ ‫بــود کــه او نیــز در ایــن زمینــه فعالیــت داشــت‪.‬‬ ‫او همچنیــن بــا نهضــت ازادی ایــران همــکاری‬ ‫داشــت‪.‬رجایی بــا ســازمان مجاهدیــن خلــق‬ ‫نیــز همــکاری داشــت‪ .‬او بــا بیشــتر بنیانگــذاران‬ ‫ســازمان مجاهدین خلق از دوره دانشــگاه و بعد‬ ‫از ان در جلســات ســید محمــود طالقانــی اشــنا‬ ‫بــود‪ .‬ســعید محســن یکــی از موسســان ســازمان‬ ‫مجاهدیــن در ســال ‪ ۱۳۴۷‬بــه رجایــی پیشــنهاد‬ ‫عضویــت در ایــن ســازمان را داد امــا بــه گفتــه‬ ‫رجایــی‪ ،‬بــه علــت اختــاف برداشــت نســبت بــه‬ ‫مبــارزه‪ ،‬عضویــت ایــن ســازمان نشــد‪ .‬بــا اینکــه به‬ ‫عضویــت ســازمان مجاهدیــن خلــق درنیامــد ولی‬ ‫در برخــی امــور بــه انهــا مشــورت مـی داد‪ .‬به گفته‬ ‫صدیقــه عاتقــی همســر رجایــی ســازمان به عنوان‬ ‫یــک واســطه مهــم روی او حســاب می کــرد‪.‬‬ ‫رجایــی پــس از مشــاهده نشــانه هایی از تغییــر‬ ‫ایدئولــوژی ســازمان از اســام بــه مارکسیســم‬ ‫همــکاری خــود را بــا انــان قطــع کــرد‪.‬‬ ‫او در اذر ‪ ۱۳۵۳‬بــه دلیــل ارتبــاط بــا بنیان گــذران‬ ‫ســازمان مجاهدیــن خلــق توســط ســاواک‬ ‫دســتگیر شــد امــا از افشــای نــام مخالفــان‬ ‫حکومــت پهلــوی خــودداری کــرد و بــه مــدت ‪۱۴‬‬ ‫مــاه شــکنجه شــد‪ .‬بــار دیگــر در همــان ســال‬ ‫بــه دلیــل ارتبــاط نزدیــک بــا ســازمان مجاهدیــن‬ ‫زندانــی شــد‪ .‬بــه گفتــه خــودش هفته هــا تحــت‬ ‫شــکنجه قــرار گرفــت‪ .‬ســرانجام در روز عیــد غدیــر‬ ‫خــم در ابــان ‪ ۱۳۵۷‬پــس از چهــار ســال زندانــی‪،‬‬ ‫ازاد شــد‪ .‬مرحــوم اکبــر هاشــمی رفســنجانی او را‬ ‫نمونـه ای کم نظیــر در تحمــل شــکنجه ها و افشــا‬ ‫نکــردن اســرار مبــارزان مــی دانســت‪.‬‬ ‫رجایــی بالفاصلــه پــس از ازادی از زنــدان بــا‬ ‫تاســیس انجمــن اســامی معلمــان بــه مبــارزه‬ ‫علیــه حکومــت پهلــوی ادامــه داد‪ .‬بــه محــض‬ ‫انتشــار خبــر قصــد امــام خمینــی بــرای بازگشــت‬ ‫بــه کشــور بــه عضویــت کمیتــه اســتقبال درامــد‪.‬‬ ‫او پــس از عــزل بنــی صــدر از ریاســت جمهــوری‬ ‫بــه عنــوان نامــزد دومیــن انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری بــه رقابــت بــا ســیدعلی اکبــر پــرورش‪،‬‬ ‫عبــاس شــیبانی و حبیــب اللــه عســگراوالدی‬ ‫پرداخــت و بــا حمایــت اکثریــت قریــب بــه اتفــاق‬ ‫احــزاب و تشــکلهای سیاســی و اجتماعــی دهــه‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬موفــق شــد حــدود ‪ ۹۰‬درصــد ارای شــرکت‬ ‫کننــدگان در ایــن انتخابــات را جلــب کنــد‪ .‬رای‬ ‫رجایــی در انتخابــات ‪ ۱۲‬میلیــون و ‪ ۷۷۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰‬رای از مجمــوع ‪ ۱۴‬میلیــون و ‪ ۵۷۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۰۳‬رای بــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی رجایــی در ‪ ۱۱‬مــرداد ‪ ۱۳۶۰‬در حضــور‬ ‫امــام امــت و مقامــات لشــکری و کشــوری قســم‬ ‫یــاد کــرد و حکــم ریاســت جمهوریــش توســط‬ ‫ســید روح اللــه موســوی خمینــی بــه وی تنفیــض‬ ‫شــد و ‪ ۲۸‬روز بعــد در هشــتم شــهریور ‪۱۳۶۰‬‬ ‫بــر اثــر انفجــار بمــب توســط مســعود کشــمیری‬ ‫از اعضــای ســازمان منافقیــن در دفتــر نخســت‬ ‫وزیــری بــه همــراه محمدجــواد باهنــر تکــه تکــه‬ ‫شــد‪ .‬نامــش گرامــی و راهــش پــر رهــرو بــاد‪.‬‬ ‫تنفیــذ رجایــی‪ :‬امــام خمینــی در مراســم تفیــذ‬ ‫حکم ریاســت جمهوری رجایی در تاریخ ‪ ۱۱‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬گفتنــد‪« :‬رغــم تبلیغــات دشــمنان خــارج و‬ ‫داخــل‪ ،‬بــا اکثریــت قاطــع افــزون از دورۀ ســابق‪،‬‬ ‫جنــاب اقــای محمدعلــی رجایی ـ ایـّـده الله تعالی‬ ‫ـ را بــه ریاســت جمهــوری کشــور اســامی ایــران‬ ‫برگزیــده و ایــن مســئولیت بــزرگ و بــار ســنگین را‬ ‫بــر عهــدۀ او گذاشــته اســت‪ .‬و چــون مشــروعیت‬ ‫ان بایــد بــا اینجانــب رای ملــت شــریف را تنفیــذ و‬ ‫ایشــان را بــه ســمت ریاســت جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران منصــوب نمــودم‪ ،‬و مــادام کــه ایشــان در‬ ‫خــط اســام عزیــز و پیــرو احــکام مقــدس ان مــی‬ ‫باشــند و از قانــون اساســی ایــران تبعیــت و در‬ ‫مصالــح کشــور و ملــت عظیــم الشــان در حــدود‬ ‫اختیــارات قانونــی خویــش کوشــا باشــند و از‬ ‫فرامیــن الهــی و قانــون اساســی تخطــی ننماینــد‪،‬‬ ‫ایــن نصــب و تنفیــذ بــه قــوت خــود باقــی اســت‪».‬‬ ‫ایشــان ادامــه دادنــد‪« :‬اگــر خــدای ناخواســته‬ ‫بــر خــاف ان عمــل نماینــد‪ ،‬مشــروعیت ان را‬ ‫خواهم گرفتو باید ایشــان توجه داشــته باشــند و‬ ‫از عمــل ملــت دریافتــه باشــند کــه ملــت دالور نیــز‬ ‫رای خــود را بــر ایــن اســاس بــه ایشــان داده انــد‪،‬‬ ‫و مــن امیــدوارم کــه در حفــظ ایــن امانــت الهــی‬ ‫و مســئولیتی کــه ملــت بــر عهــدۀ ایشــان گذاشــته‬ ‫اســت‪ ،‬بــا تمــام تــوان کوشــش نمــوده و از ان‬ ‫پاســداری نماینــد و وفــادار بــه پیمــان خــود در‬ ‫مقابــل خداونــد مقتــدر حاضــر و ناظــر و ملــت‬ ‫حاضــر در صحنــه و مراقــب احــوال و اوضــاع‬ ‫باشــند و بــه فرمــان خداونــد تبــارک و تعالــی ـ کــه‬ ‫مومنــان را بــه رحمــت و عطوفــت در بیــن خــود و‬ ‫شــدت در مقابــل کفــار و مخالفــان اســام دعــوت‬ ‫فرمــوده اســت تمــام جدیــت عمــل کــرده و در‬ ‫عمــل بــه حــق از کســی و از مالمــت بدخواهــان‬ ‫نهراســند‪».‬‬ ‫رهبــر فقیــد انقــاب اســامی تصریــح کردنــد‪:‬‬ ‫«در نظــارت برقــوای ثالثــه‪ ،‬طــرف حــق را در نظــر‬ ‫گیرنــد و در خدمــت بــه خلــق خدا‪ ،‬خصوصــا ًتوده‬ ‫هــای مســتضعف‪ ،‬احســاس غــرور و ســرافرازی‬ ‫نماینــد‪ ،‬کــه ایناننــد وفــاداران بــه اســام و‬ ‫هــواداران جمهــوری اســامی‪ .‬و امیــد اســت در‬ ‫ایــن موقــع کــه دشــمنان خــارج و داخــل دســت‬ ‫بــه دســت هــم داده تــا جمهــوری اســامی را بــه‬ ‫تباهــی کشــند‪ ،‬قشــرهای مختلــف ایــران از علمــا‬ ‫و متفکــران و محققــان گرفتــه تــا قــوای مســلح و‬ ‫از دهقانــان و کارگــران و کارمنــدان و کارفرمایــان‬ ‫تا بازرگانان و بازاریان و عشــایر و سرحدنشــینان‪،‬‬ ‫همفکــر و هــم صــدا بــا رئیــس جمهــور محتــرم‬ ‫و دولــت و مجلــس و ســایر ارگانهــای اســامی‬ ‫دســت جنایتــکاران و خائنــان را قطــع و در تشــو‬ ‫تاییــد جمهــوری اســامی کوشــا بــوده و در‬ ‫ســاختن ایرانــی مســتقل و ازاد فــداکار باشــند و‬ ‫بــا وحــدت کلمــه بــه کشــور خــود و مــردم محــروم‬ ‫ان خدمــت کننــد‪.‬‏»‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!