روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 582 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 582

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪78 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 18‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 9-‬اگوست ‪ /11-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪582‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫به بهانه روز خبرنگار؛‬ ‫جز احسنت از ایشان نشد بهره ام‬ ‫باران تبربک و چتر حمایتی که نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫بازگشت قیم ‬ ‫ت‬ ‫کاالهای اساسی به‬ ‫شهریور ‪ ۱۴۰۰‬کسری‬ ‫بودجه به همراه دارد‬ ‫دردهای پنهان‬ ‫در البه الی نوشته ها‬ ‫‪2‬‬ ‫کوره های اجرپزی‬ ‫سوزانندهمیراث‬ ‫‪ ۴‬هزار ساله‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کمک به رونق اقتصادی‬ ‫و افزایش کیفیت کاال‬ ‫با اصالح نظام یارانه ها‬ ‫کنترل رشد نقدینگی‪ ،‬با کاهش نرخ رشد مانده تسهیالت بانک ها‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫کارشــناس اقتصــادی گفــت‪ :‬نشــانه هایی مثبتــی از رونــد بهبــود و‬ ‫کنتــرل ترازنامــه بانک هــا و کاهــش نقدینگــی تاثیــر کاهــش مانــده‬ ‫تســهیالت بانک هــای خصوصــی و دولتــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بررسـی های صــورت گرفتــه توســط‬ ‫بانــک مرکــزی گویــای ایــن رونــد اســت کــه مانــده تســهیالت بانک ها‬ ‫نزولــی اســت کــه ایــن رونــد کاهشــی حکایــت از کنتــرل میــزان خلق‬ ‫پــول بانک هــا اســت تــا جایــی کــه رشــد مانده تســهیالت اعطایــی در‬ ‫بانک هــا طــی چهــار ماهــه نخســت ســالجاری در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته‪ ،‬به خودکاهش قابل توجهی داشــته اســت‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی از نیمه دوم ســال گذشــته سیاســت کنتــرل مقداری‬ ‫ترازنامــه بانک هــا را عملیاتــی کــرد کــه بــر اســاس ان رشــد ترازنامــه‬ ‫بانک هــای تجــاری در هــر مــاه ‪ ۲‬درصــد و رشــد ترازنامــه بانک هــای‬ ‫تخصصــی ‪ ۲.۵‬درصــد تعییــن شــد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش‪ ،‬بــر اســاس کیفیــت دارایــی و نســبت انهــا بــا‬ ‫اســتانداردهای بانکــی‪ ،‬دامنــه رشــد ترازنامــه بانک هــا از تیرمــاه‬ ‫ســالجاری در حــدود ‪ ۲.۵‬تــا ‪ ۱.۵‬درصــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دارایــی بانک هــا شــامل مــوارد متعــددی بــوده‪ ،‬امــا مانــده‬ ‫تســهیالت اعطایــی‪ ،‬یکــی از عمده تریــن ایــن دارائی هاســت‪ .‬کــه‬ ‫ایــن دارائی هــا در ســه مــاه نخســت ســال گذشــته رشــد مانــده‬ ‫تســهیالت اعطایــی ‪ ۱۳.۶‬درصــد بــود‪ ،‬امــا ایــن میــزان در ســه ماهه‬ ‫اول امســال بــه ‪ ۳.۶‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫امــار چهــار مــاه رشــد مانــده تســهیالت اعطایــی بــرای کل نظــام‬ ‫بانکــی منتشــر نشــده اســت‪ ،‬امــا امــار عملکــرد ماهانــه ‪ ۱۱‬بانــک‬ ‫بورســی نشــان می دهــد کــه همچنــان ایــن رونــد ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار از بیــن ایــن ‪ ۱۱‬بانــک‪ ،‬رشــد مانــده تســهیالت اعطایــی ‪ ۱۰‬بانــک کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصــد بــوده؛ در حالــی کــه در چهــار مــاه نخســت ســال گذشــته ‪ ۹‬بانــک از ایــن‬ ‫‪ ۱۱‬بانــک رشــد مانــده تســهیالت اعطایــی ‪ ۲‬رقمــی داشــته اند‪ .‬از ایــن ‪ ۹‬بانــک‪ ،‬چهــار‬ ‫بانــک در دامنــه ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد رشــد تســهیالت اعطایــی بــه ثبــت رســانده اند‪.‬‬ ‫ایــن رونــد نشــان از ایــن دارد کــه بانــک مرکــزی در دولــت ســیزدهم توانســته‬ ‫رشــد خلــق پــول بانک هــا را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش داده و ایــن موضــوع‬ ‫زمینه ســاز کنتــرل تــورم طــی ماه هــای اتــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار«محمدعلــی خــادم» کارشــناس اقتصــادی در ایــن‬ ‫خصــوص و نحــوه چگونگــی کنتــرل نقدینگــی و ترازنامــه بانک هــا گفــت‪ :‬کاهــش‬ ‫مانــده تســهیالت بانک هــا نشــانه مثبتــی از رونــد بهبــود کنتــرل ترازنامــه بانک هــا و‬ ‫کاهــش نقدینگــی اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مهم تریــن اقدامــی کــه بانــک مرکــزی بایــد انجــام دهــد کنتــرل‬ ‫وام دهــی بانک هــا و رشــد نقدینگــی اســت کــه ایــن موضــوع اولویــت نخســت بانــک‬ ‫مرکــزی اســت و ایــن امــر بایــد بــا نــگاه چنــد ماهــه صــورت گیــرد تــا منجــر بــه کنتــرل‬ ‫ترازنامــه بانک هــا و کاهــش تســهیالت دهــی بانک هــا شــود و افســار نقدینگــی را‬ ‫بکشــد و زمینــه را بــرای کاهــش تــورم و کنتــرل نــرخ ارز امــاده کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه خلــق نقدینگــی بانک هــا تحت تاثیــر دو عامل اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکــی مربــوط بــه بودجــه دولــت اســت و برخــی بانک هــا بــه دلیــل ارتبــاط بودجـه ای‬ ‫کــه بــا دولــت دارنــد و تســهیالت تکلیفــی کــه دولــت بــر دوش انهــا می گــذارد تــا بــه‬ ‫شــرکت های دولتــی تســهیالت بدهنــد اقــدام بــه خلــق نقدینگــی می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بخــش دیگــر خلــق نقدینگــی بانک هــا کــه بیشــتر شــامل حــال‬ ‫بانک هــای خصوصــی می شــود‪ ،‬خلــق نقدینگــی اســت کــه بانــک خصوصــی بــرای‬ ‫خــود یــا شــرکت های زیرمجموعــه خــود انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫سواد رسانه ای و انبوه‬ ‫فضایارتباطی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫من یک خبرنگارم‪ ،‬نه یک‪...‬‬ ‫مریم مقدم‬ ‫خــادم اظهــار داشــت‪ :‬توصیــه می شــود در بخــش اول کــه خلــق نقدینگــی را دولــت‬ ‫توســط تســهیالت بــه بانک هــا تحمیــل می کنــد در قالــب انتشــار اوراق تامیــن مالــی‬ ‫باشــد‪ ،‬به این معنا که دولت به جای اینکه کســری بودجه خود را توســط تســهیالت‬ ‫از بانک هــا بگیــرد ایــن کســری بودجــه را از طریــق فــروش اوراق و بدهکار کــردن دولت‬ ‫بــه مــردم و بــازار‪ ،‬تامیــن مالــی کنــد کــه اثــار ســوئی خلــق نقدینگــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬کنتــرل نقدینگــی بانک هــا کــه بــه خلــق نقدینگــی بانک هــای‬ ‫خصوصــی از طریــق ســاخت مراکــز فروشــگاهی بــزرگ یــا مــواردی از ایــن دســت‬ ‫انجــام می شــود موضــوع دوم اســت کــه بــه شــدت نیازمنــد نظــارت جــدی بانــک‬ ‫مرکــزی اســت و بــر ایــن اســاس بایــد بــر عملیــات بودج ـه ای بانک هــا نظــارت شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬عــدم رشــد نقدینگــی دولت هــا در ایــن زمــان مربــوط بــه اقدامــات‬ ‫بانــک مرکــزی اســت و اینکــه خلــق نقدینگــی کنتــرل شــده می توانــد ســیگنال مثبتــی‬ ‫اســت از اینکــه بانــک مرکــزی محدودیت هــای جــدی را اعمــال می کنــد و ضــروری‬ ‫اســت کــه ایــن رونــد تــداوم یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای کنتــرل رفتــار ســوء بانکــی کــه در همــه جــای دنیــا ناتــرازی بانــک‬ ‫نامیــده می شــود‪ ،‬از ابــزار کفایــت ســرمایه اســتفاده می شــود یعنــی حــدی بــرای‬ ‫بانــک مشــخص شــود کــه مقــدار قابــل توجهــی از ســرمایه خــود در نظــام بانکــی کــه‬ ‫تســهیالت دهــی می کنــد درگیــر باشــد‪.‬‬ ‫خــادم در پایــان افــزود‪ :‬وضعیــت کفایــت ســرمایه بانک هــای مختلف متاســفانه در‬ ‫سیســتم بانکــی کنونــی کشــور مطلــوب نیســت تــا جایــی کــه حتــی برخــی از بانک هــا‬ ‫کفایــت ســرمایه منفــی دارنــد‪ .‬کــه در اینجــا نظــارت بانکــی مهم تریــن ابــزار کنتــرل‬ ‫ترازنامــه و نقدینگــی اســت و بایــد بــا ایــن موضــوع جــدی برخــورد شــود و مجبــور کند‬ ‫تــا بانک هایــی کــه بــه لحــاظ کفایــت ســرمایه وضعیــت مناســبی ندارنــد یــا اینکــه از‬ ‫طریــق شــیوه های نادرســت افزایــش ســرمایه می دهنــد تعییــن تکلیــف شــوند‪ .‬ابزار‬ ‫کفایــت ســرمایه بایــد توســط بانــک مرکــزی اســتفاده شــود و معیــار عمــل قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مــن یــک خبرنــگارم‪ ،‬در صفحــه‬ ‫تقویــم رســمی کشــورم‪ ،‬الی انبوهــی‬ ‫از وقایــع و اتفاقــات ایــن ســیصدو‬ ‫شــصت و پنــج روز یــک روز مــال مــن‬ ‫اســت ســیصدو شــصت و چهــار روز‬ ‫مــال شــما‪ ،‬هــر چــه گفتیــد نوشــتیم‬ ‫در ایــن یــک روز بگذاریــد مــا حــرف‬ ‫بزنیــم‪.‬‬ ‫هفــده مــرداد متعلــق بــه ماســت؛‬ ‫روزی بــرادری از جنــس مــا‪ ،‬فــردی‬ ‫از عاشــقان قلــم‪ ،‬خــون خــود را نثــار‬ ‫را فرهنــگ و اطــاع رســانی کردتــا‬ ‫هفــده مــرداد روز مــا باشــد‪.‬‬ ‫مــن یــک خبرنــگارم‪ .‬خبرجــان مــن‬ ‫اســت‪ .‬بــا خبرهــا زنــده ام و بــا قلمم‬ ‫جــان مــی گیرم‪.‬مــن خبرنــگارم‪.‬‬ ‫شــاهد همیشــه همراه لحظه های‬ ‫تلــخ و شــیرین زمانــه و خنــده هــا و‬ ‫مــن پــا بــه پــای مدیــری مـی دوم کــه‬ ‫بعــد از انعــکاس گــزارش کارهایــش یــادش میــرود حتــی پشــت ســرش را نــگاه کنیــد و بگویــد‬ ‫خســته نباشــید ‪.‬‬ ‫مــن یــک خبرنــگارم ســاعتهای خــارج ازســاعت کارم بــدون حقــوق و اضافــه کار بــرای‬ ‫کســی کار میکنــم کــه بــرای ســاعتهای کاریــش اضافــه حقــوق و حــق ماموریــت میگیــرد‬ ‫مــن یــک خبرنــگارم تــا وقتــی فعلهــای جملــه هایــم موافــق نظــر مدیــران باشــد ادم خوبــی بــه‬ ‫حســاب مــی ایــم امــا امــان ازفعلهــای منفــی انــروز متهــم میشــوم به هوچی گــری و نــاکار بلدی‬ ‫و میــروم در لیســت ســیاه ادمهــای ممنــوع و ‪....‬‬ ‫من یک خبرنگارم نه یک خبر بیار‬ ‫مــن بــرای حفــظ ابــروی شــهرم شــاید گاهــی نقدهایــم را تیتــر نکنــم و در مشــاوره هــای فــوری‬ ‫بــه مدیــران اطــاع دهــم امــا وقتــی ببینــم اب از اب تــکان نمی خــورد دســت از دســت بــه عصــا‬ ‫رفتــن برمیــدارم و می نویســم انچــه بایــد را ‪....‬‬ ‫مــن یــک خبرنــگارم بــا حداقــل حقــوق و حداکثــر تــوان و عشــق بــه کار از مــن نخواهیــد‬ ‫نقــص هــای کارتــان را نبینــم مــن نبینــم مــن نگویــم از مــن شــاکی شــوید بــرای گفتــن‬ ‫ان رســانه اجنبــی از راه می رســد و انــگ و ننــگ نــاروا را بــه شــما می چســباند و حرمــت‬ ‫ســرزمینم را خدشــه دار میکنــد مــن یــک خبرنــگارم تمــام طــول ســال برایتــان می نویســم‬ ‫اما شــما حتی یک جمله امروز نتوانســتید برای رفع خســتگی کار یک ســالم برای من بنویســید‬ ‫روز ما مبارک ‪..‬‬ ‫انتخــاب شــغل بیــدار و دغدغــه منــد خبرنــگاری را بــه همــکاران خبرنــگار خــود تبریــک گفتــه و‬ ‫ایــن دغدغــه منــدی را در انــان مــی ســتایم و امیــدوارم طوفــان هــا و نامالیمــات خبرنــگاران مــا را‬ ‫از ادامــه مســیر حــق جویــی و حــق طلبــی منصــرف نکنــد‪ .‬قطعا ًچشــمان همه انســان دوســتان‬ ‫و انســانیت خواهــان همــه تاریــخ بشــریت بــه دســت و قلــم خبرنــگاران و رســانه هاســت تــا‬ ‫روزی برســد کــه محقــق شــدن حقــوق انســان هــای مظلــوم در تاریــخ را بــه نظــاره بنشــینند‪.‬‬ ‫به امید ان روز من یک خبرنگارم نه یک خبر بیار‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪582‬‬ ‫ُ‬ ‫گنبدکاووس صاحب کد‬ ‫گمرکی و باجه ارزی می شود‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 63.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,500,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.410.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,900,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,850,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫نبود صنف قدرتمند‬ ‫عامل ضعف خبرنگاران‬ ‫زنــان خبرنــگار همچنــان کــه ممکــن اســت کیــف بچــه بــه دســت و نــوزاد در‬ ‫اغــوش و بــا دوربیــن و دفتــر یادداشــت در جلســات و صحنــه وقــوع حــوادث‬ ‫حاضــر و بــا نــگاه هــای ســنگین مــردان مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از صــدور مجــوز کـُـد‬ ‫گمرکــی و راه انــدازی باجــه ارزی در گنبــدکاووس بــرای‬ ‫تســهیل ارائــه خدمــات بــه فعــاالن اقتصــادی و صــادر‬ ‫کننــدگان ایــن شهرســتان و ســایر شهرســتان های‬ ‫واقــع درشــرق اســتان گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬سیداحســان خانــدوزی‬ ‫درحاشــیه نشســت بــا ائمــه جمعــه شــیعه و اهــل‬ ‫ســنت و مدیــران گنبــدکاووس گفــت‪ :‬صــدور مجــوز کـُـد‬ ‫اقتصــادی بــرای گنبــدکاووس طــی یــک تــا ‪ ۲‬مــاه اینــده‬ ‫و راه انــدازی باجــه ارزی در بانــک صــادرات ظــرف یــک‬ ‫هفتــه اینــده در ایــن شهرســتان محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن ســرانه درامــدی در‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬ایــن اســتان نــه تنهــا در میانگیــن‬ ‫درامــد ســرانه بلکــه در ســایر شــاخص های اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی نیــز دچــار عقــب ماندگی هــای‬ ‫تاریخــی بــوده و از ان رنــج می بــرد‪.‬‬ ‫خانــدوزی اضافــه کــرد‪ :‬تــاش می کنیــم بــا همــکاری‬ ‫اســتاندار و مدیــران گلســتان برخــی زیرســاخت های‬ ‫مــورد نیــاز منطقــه شــرق اســتان را بــا اخــذ مجــوز از‬ ‫وزیــران مرتبــط از جملــه نیــرو و ورزش و جوانــان‪،‬‬ ‫تکمیــل یــا احــداث نماییــم‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫کنــار ایــن موضــوع‪ ،‬مجوزهــای الزم بــرای فعــاالن‬ ‫اقتصــادی و بخــش خصوصــی جهــت ســرمایه گذاری‬ ‫در پروژه هــای زیرســاختی و تولیــدی در اســرع وقــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اداره امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫شهرســتان گالیکــش نیــز در اینــده ای نزدیــک اغــاز‬ ‫بــکار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــه حجــم بــاالی پروژه هــای نیمــه تمــام‬ ‫باقــی مانــده از دولــت قبــل نیــز اشــاره کــرد و بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬تکمیــل ایــن طرح هــا مطابــق اعــام ‪۲‬‬ ‫ســال پیــش ســازمان برنامــه و بودجــه بــه ‪ ۸۰۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد کــه بــا در نظــر گرفتــن‬ ‫قیمت هــای جدیــد و افزایــش هزینه هــا ایــن رقــم‬ ‫بیشــتر هــم خواهــم بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بســیاری از پروژه هــای نیمــه تمــام‬ ‫بــا تصمیم گیری هــای غلــط‪ ،‬بــدون ارزیابی هــای‬ ‫اقتصــادی و مــکان یابــی صحیــح و بعضــا در مقیــاس‬ ‫بــزرگ انجــام شــدند‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬بــا ایــن حــال قانونگــذار دولــت‬ ‫را مکلــف بــه تکمیــل ایــن پــروژه هــا بــا اســتفاد از‬ ‫ظرفیــت بخــش خصوصــی نمــوده اســت زیــرا بــا‬ ‫بودجــه انــدک و قطــره چکانــی دولــت تکمیــل ایــن‬ ‫پروژه هــا کــه زمانبــر خواهــد بــود‪ ،‬منطقــی نیســت‪.‬‬ ‫با حفظ فاصله گذاری و عدم‬ ‫حضور در اماکن سرپوشیده‬ ‫از خود و خانواده مان‬ ‫در مقابل ویروس کرونا‬ ‫محافظتکنیم‬ ‫حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫دالیل کاهش‬ ‫قیمت روغن‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫طــی یکــی دو هفتــه اخیــر شــاهد رونــد کاهشــی‬ ‫قیمــت روغــن خوراکــی در کشــور هســتیم کــه ایــن‬ ‫محصــول خوراکــی بــه خــود گرفتــه کــه یکــی از دالیــل‬ ‫ان را افــت ‪ ۳۰‬درصــدی قیمت هــای جهانــی روغــن‬ ‫خــام اســت‪ ،‬امــا می تــوان علــت دیگــر انــرا در حــذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و صفــر شــدن قاچــاق ایــن کاالی‬ ‫اساســی بــه خــارج از کشــور نیــز دانســت کــه باعــث‬ ‫کاهــش مصــرف ان شــده اســت‪.‬‬ ‫دردهای پنهان‬ ‫در البه الی نوشته ها‬ ‫سرویس فرهنگی ‪ -‬یادداشت ‪ -‬سکینه جافرنوده‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬همــواره بــه جــان تمــام ســختی هــا را بــی تکلــف در وادی‬ ‫روشــنگری خریدارنــد‪ ،‬بــدون انکــه در ایــن وادی کوچکتریــن چشــم‬ ‫داشــتی لباســی بــه رنــگ حقیقــت را بــر تــن دنیــای متظاهــر در رنگ هــا‬ ‫مــی پوشــانند و بــا عشــق برامیختــه از احســاس در کنــار کمتریــن مزایــا و‬ ‫حق الزحمه و حتی داشــتن اندک امتیاز و رفاه نســبی ‪،‬مسئولیت شــان‬ ‫مانــدگار در صحنــه انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اینــان همــان راســتگویان بــی واهمه انــد‪،‬‬ ‫حاضرانــی همیشــه در صحنــه کــه اتفاق هــای تلــخ و شــیرین کلیــد زده‪،‬‬ ‫حرفــه ای ســخت امــا جــذاب و لــذت بخــش دارنــد کــه شــاید توصیــف ان‬ ‫در واژگان کلمــات و جمــات نگنجــد و تنهــا خــود اوســت کــه از دنیــای پــر‬ ‫هیاهــوی ان بــا خبــر اســت‪.‬‬ ‫خبرنــگاران تنهــا قشــر از هــر جامعـه ای هســتند کــه قادرنــد فراتــر از حد‬ ‫ومرزهــا پیــش رونــد و در ایــن بیــن پدیده هــا‪ ،‬اتفــاق هــا و رویدادهایــی‬ ‫را کــه برخــی در تالش انــد تــا ان را پنهــان کننــد‪ ،‬اشــکار و بیــان نماینــد‪.‬‬ ‫به بهانه روز خبرنگار؛‬ ‫جز احسنت از ایشان نشد بهره ام‬ ‫باران تبربک و چتر‬ ‫حمایتی که نیست‬ ‫ سرویس فرهنگی ‪ -‬یادداشت خداداد ابراهیمی‪ /‬روزنامه نگار‬‫ ️هرســاله مــرداد مــاه کــه از راه مــی رســد پیام هــای تبریــک‬‫روزخبرنــگار از ســوی مســئوالن ارشــد کشــوری و اســتانی‪ ،‬داغ تــر از‬ ‫مــرداد‪ ،‬در صفحــات خبرگزاری هــا و فضــای مجــازی منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن پیام هــا‪ ،‬تقریبــا مشــابه و بــا ادبیــات کلیش ـه ای‪ ،‬و کلیدواژه هــای»‬ ‫‪ ۱۷‬مــرداد «‪« ،‬شــهید محمودصارمــی»‪« ، « ،‬خبرنــگار» و «رســانه»‬ ‫درســطح گســترده ای‪ ،‬فهرســت شــده و انتشــار مــی یابد‪.‬نکتــه‬ ‫تلــخ ماجــرا انجاســت؛ ایــن پیام هــا کــه بــه همــت روابط عمومــی‬ ‫هــای تالشــگر تنظیــم مــی شــوند‪ ،‬برخــی مســئوالن و مدیــران‬ ‫کل دوایــر دولتــی حتــی یکبــار هــم ان هــا را مــرور نکرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬دولــت ســیزدهم‬ ‫به منظــور حمایــت از مصرف کننــدگان پــس از حــذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی کاالهــای اساســی‪ ،‬عــاوه بــر تعییــن نــرخ‬ ‫مصــوب بــرای کاالهــای اساســی‪ ،‬تشــدید نظارت هــا بــر‬ ‫عرضــه‪ ،‬جلوگیــری از احتــکار و کاهــش حقــوق ورودی‬ ‫گمرکــی را در دســتور کار خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫توســط انجمــن صنفــی صنایــع روغــن نباتــی فهرســتی‬ ‫جدیــد از قیمــت انــواع روغــن هفتــه گذشــته در راســتای‬ ‫تعامــل و همــکاری بــا دولــت منتشــر شــد و بــر اســاس‬ ‫ان قیمــت روغــن مصرفــی خانــوار ‪ ۱۰‬درصــد و روغــن‬ ‫صنــف و صنعــت ‪ ۱۵‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫طبــق امارهــا نیــاز ســاالنه کشــور بیــن ‪ ۱.۵‬تــا ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تــن اســت کــه البتــه هــر ســاله نزدیــک ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن‬ ‫روغــن خوراکــی از محــل روغن کشــی های داخلــی و‬ ‫مابقــی روغــن خــام موردنیــاز کشــور از محــل واردات‬ ‫تامیــن می شــود؛ امــا بــا توجــه بــه تخصیــص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی و پاییــن بــودن قیمــت برخــی محصــوالت در‬ ‫کشــور مــا نســبت بــه کشــورهای منطقــه قاچــاق روغــن‬ ‫خوراکــی افزایــش پیــدا کــرد تــا جایــی کــه ورود روغــن‬ ‫خــام بــه کشــور بــه مــرز بیــش از ‪ ۲.۵‬میلیــون تــن در‬ ‫ســال رســید کــه بخــش عمــده این محصــول به خــارج از‬ ‫خبرنــگاران واقعــی قــدم در راه هــای پــر فــراز و نشــیب را بــدون هیــچ‬ ‫گونــه چشــم داشــتی مــی گذارنــد و بــه جــان ســختی هــا را خریــده و‬ ‫برایشــان فرقــی نمــی کنــد کــه در ســرمای زمســتان‪ ،‬ســیل‪ ،‬بــارش بــاران‬ ‫وظیف ـه ای کــه بــرای ان متولــد شــده اند را انجــام دهنــد و بــرای کمــک‬ ‫بــه مــردم‪ ،‬جامعــه و حتــی طبیعــت در زلزلــه‪ ،‬اتــش ســوزی‪ ،‬گرمــای‬ ‫تابســتان دلســوزانه بشــتابند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه دغدغــه هــای خودشــان کمتــر از دغدغه هــای‬ ‫مردمشــان نیســت و ایــن دغدغــه هــای مشــترک راویــان حقیقــت پــر‬ ‫رنگ تــر از حقایــق نگاشــته و تحریــر شــده خودشــان اســت‪.‬‬ ‫اری گهــگاه خبرنــگاران‪ ،‬درد هــای خــود را در البــه الی نوشــته ها‬ ‫و تحریریــه هایشــان پنهــان کــرده و اینگونــه التیــام بخــش االم‬ ‫خــود هســتند‪.‬‬ ‫چــه رســد بــه اینکــه زن باشــند و از دیــد جامعــه نــگاه زن بــودن هــم بــه‬ ‫کار و حرفــه شــان ســنگینی کنــد و متاســفانه نــگاه جنســیتی کار را بــرای‬ ‫زن هــا دشــوارتر مــی کنــد‪.‬‬ ‫زنــان خبرنــگار همچنــان کــه ممکــن اســت بــا یــک دســت کیــف بچــه‬ ‫بــه دســت و نــوزاد در اغــوش و بــا دســتان دیگــر خــود دوربیــن و دفتــر‬ ‫یادداشــت بــه دســت در جلســات و صحنــه وقــوع حــوادث حاضــر و بــا‬ ‫نــگاه هــای ســنگین مــردان مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫حــال اینکــه چــه فرقــی مــی کنــد کــه راوی حقیقــت زن باشــد یــا مــرد‪،‬‬ ‫زنــی ســاک کــودک بــه دوش باشــد و یــا مــردی شــیک پــوش و اراســته بــا‬ ‫کــت و شــلوار اتــو کشــیده‪.‬‬ ‫می تــوان تنهــا گوش ـه ای از دردهــای یــک خبرنــگار را شــنیدن توهیــن‪،‬‬ ‫برخوردهــای نامتعــارف‪ ،‬حــرف هــای زننــده‪ ،‬کــم محلی هــا و گاهــی‬ ‫شــکایت و حضــور در دادگســتری هــا اســت کــه اینگونــه دســت مــزدش‬ ‫را می گیــرد‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات ســاعت هــا بــرای برگــزاری یــک جلســه کــه حتــی خروجــی‬ ‫مناســبی هــم نــدارد بایــد زمــان صــرف کنــد و پشــت درهــای بســته بمانــد‬ ‫و وقــت پــر بهایــش را تلــف کنــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بــا وجــود همــه تــاش و دوندگــی شــان حقــوق و مزایــای‬ ‫اندکــی داشــته کــه ایــن حقــوق ناچیــز هــم بایــد صــرف رفــت و امــد و‬ ‫کرایــه‪ ،‬پرداخــت حــق بیمــه‪ ،‬اینترنــت و ســایر امورات شــود و بــا این حال‬ ‫کارشــان را دوســت دارنــد و همچنــان حرفــه شــان را دنبــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫نداشــتن امنیــت شــغلی و بیمــه‪ ،‬وضــع بد اقتصادی‪ ،‬دســتمزد کــم‪ ،‬دو‬ ‫شــغله بــودن‪ ،‬ســختی تامیــن مســکن و نبــود حمایــت نهادهــای دولتــی‬ ‫از جملــه مشــکالت فــراروی جامعــه خبــری اســت‪.‬‬ ‫بایــد در نظــر داشــت کــه تعــدادی از خبرنــگاران بــه علــت ضرورت هــای‬ ‫زندگــی و مشــکل درامــد بــه ســمت مســائل مالــی می غلتنــد که در شــان‬ ‫اخــاق حرفــه ای رســانه ای نبــوده و ایــن مشــکل بــه ســاختار ایــن حرفــه‬ ‫اســیب هــای زیــادی وارد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نهــادی متمکــن و برخــوردار از اختیــارات الزم کــه بتوانــد در‬ ‫جهــت اســتیفای حــق و حقــوق خبرنــگاران گام بــردارد‪ ،‬وجــود‬ ‫نــدارد و سال هاســت کــه در قانــون مطبوعــات جــای حقــوق‬ ‫خبرنــگاران خالــی اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن ایرادهــا در گرفتــن حــق و حقــوق خبرنــگاران نبــود‬ ‫تشــکل صنفــی قدرتنمــد خبرنــگاران دانســت و ایــن خــا موجــود بــرای‬ ‫خبرنــگاران برابــر بــا انباشــت مشــکالت فــراوان اســت‪.‬‬ ‫در طــی ســالیان اخیــر بــا وجــود رشــد بــی رویــه تــورم و گرانــی هــا حقــوق‬ ‫خبرنگاران هیچ گونه افزایش و بهبودی در ان ایجاد نداشــته و در اکثر‬ ‫رســانه هــا تعدیــل نیــرو و کاهــش حقــوق و مزایا وجود داشــته اســت‪.‬‬ ‫ضمــن قدردانــی و حق شناســی از روابــط عمومی هــای زحمتکــش‬ ‫و مدیــران محتــرم امضــاء کننــده ایــن پیام هــا‪ ،‬اثــر معنــوی ایــن‬ ‫تبریک هــا بــر کســی پوشــیده نیســت ام ـ ا بــه نظــر مــی رســد وقــت ان‬ ‫رســیده کــه اســتانداران و مدیــران از ایــن رونــد تکــراری عــدول کــرده و‬ ‫تکریــم خبرنــگاران را بــا رویکــردی بنیــادی‪ ،‬اثرگــذار و امیدبخــش پیگیــری‬ ‫نماینــد‪ .‬نکوداشــت ســاالن ه خبرنــگاران حرفــه ای و جربــان ســاز و نیــز‬ ‫توجــه ویــژه بــه ثبــات شــغلی و تقویــت اقتصــاد اصحــاب رســانه بــه‬ ‫شــکل جــدی و پایــدار‪ ،‬موضوعــات و مطالبــات اساســی خبرنــگاران‬ ‫اســت کــه ضــرورت دارد در اســتانه روزخبرنــگار‪ ،‬در دســتور کار دولــت و‬ ‫مجلــس قــرار گرفتــه و بــه ان اهتمــام شــود ‪ .‬وگرنــه وقتــی بــرای تکریــم‬ ‫جایــگاه خبرنــگاران و ارتقــای شــغلی و معیشــت انــان‪ ،‬کاری زیربنایــی‬ ‫انجــام نشــده‪ ،‬تحســین ومرحبــا گفتــن خشــک وخالــی چــه ســود؟! ‬ ‫که دراین راستا باید گفت؛ «جزاحسنت از ایشان نشد بهره ام‪»...‬‬ ‫بــاور کنیــد فرهنگ ســازی‪ ،‬مداومــت مســئوالنه در ســپهر رســانه و‬ ‫ایفــای نقــش ســازنده و موثــر خبرنــگاران و روزنامــه نــگاران در توســعه‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬از بیهــوده کاری برخــی وزیــران و مســئوالن‪ ،‬بــرای‬ ‫کشــور ارزنده تــر و ســازنده تر اســت‪.‬لذا بایســته اســت متولیــان رســانه ای‬ ‫و فرهنگــی کشــور ‪ ،‬بــه حرفــه شــریف خبرنــگاری‪ ،‬نگاهــی ژرف و جامــع‬ ‫االطــراف داشــته باشــند و بــا تصویــب قوانیــن حمایتــی و تامیــن امنیــت‬ ‫شــغلی و معیشــت پایــدار انــان‪ ،‬جامعــه اطــاع رســانی را تکریــم نماینــد‪.‬‬ ‫ نگارنــده پیشــنهاد مــی کنــد؛ بــه میمنــت روز خبرنــگار‪ ،‬دولــت مــوارد‬‫مطروحــه زیــر را پیگیــری کــرده و جامــه عمــل بپوشــاند؛‬ ‫‪ )۱‬از انجــا کــه حرفـه ی خبرنــگاری از مشــاغل ســخت و زبــان اور بــه شــمار‬ ‫می ایــد و خبرنــگاران در تمــام فــراز و فرودهــای جامعـ ه حضــوری ملموس‬ ‫و مخاطــره امیــز دارنــد‪ ،‬دولــت و مجلــس باید امنیت حرفه ای و معیشــتی‬ ‫انــان را بــه نحــو جــدی و قانونمنــد تامیــن کننــد‪ .‬چــرا کــه ایــن موضــوع‪،‬‬ ‫ت لــذا یــک بــار بــرای‬ ‫دغدغــه دائمــی و نگرانــی همیشــگی انــان بــوده اسـ ‬ ‫همیشــه ایــن نگرانی هــا بایــد خاتمــه یابــد‪.‬‬ ‫‪ )۲‬تجربــه نشــان داده کــه رســانه های وابســته همــواره از حمایت هــای‬ ‫فراگیــری برخــوردار بوده انــد و بیــن رســانه های دولتــی و رســانه های‬ ‫مســتقل‪ ،‬تبعیضــی فاحــش حاکــم بــوده اســت‪ .‬اینجاســت کــه ضــرورت‬ ‫دارد مجلــس بــا مصوبــه ای قانونــی ‪،‬دولــت را موظــف کنــد بــا نگاهــی‬ ‫عادالنــه‪ ،‬همــه اهالــی رســانه‪ ،‬بــه یــک میــزان از حمایت هــای دولتیــان‬ ‫برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫‪ )۳‬اطــاع رســانی شــفاف و افشــای جســورانه پشــت پرده هــا‪ ،‬هرگــز بــه‬ ‫مــذاق قــدرت خــوش نیامــده اســت‪.‬از ایــن رو خبرنــگاران مردمــی و متهور‬ ‫بارهــا باشــکایت وزیــران‪ ،‬اســتانداران و مدیــران‪ ،‬یــا زندانــی شــده اند و‬ ‫یــا روزهــای دلهــره اوری را در راهروهــای دادگاه هــا ســپری کرده انــد‪.‬‬ ‫بهتراســت دولــت طــی یــک بخشــنامه از مدیــران خــود بخواهــد شــکایت‬ ‫از خبرنــگاران را پــس بگیرند‪.‬تــا گــردش ازاد اطالعــات و اطالع رســانی‬ ‫شــفاف در جامعه‪ ،‬مانع رشــد مفاســد مالی‪ ،‬اخالقی و رانتخواری شــود‪.‬‬ ‫‪ )۴‬مدیــران و مســئوالن ارشــد‪،‬خبرنگاران و روزنامــه نــگاران را بــه عنــوان‬ ‫مصــداق واقعــی رکــن چهــارم دموکراســی بــاور کننــد‪ .‬و از تمهیــد هــر‬ ‫گونــه محدودیــت و محرومیــت بــرای انــان قویــا ًپرهیــز نماینــد تــا بــه یُمن‬ ‫اطالع رســانی واقعــی‪ ،‬توســعه فرهنگــی و رســانه ای امکان پذیرشــود‪.‬‬ ‫‪)۵‬انتخــاب خبرنــگار نمونــه ســال در مرحلــه شهرســتان‪ ،‬اســتان و‬ ‫کشــوری‪ ،‬مطالبـه ای مغفــول اســت کــه پــس از ســالیان متمــادی‪ ،‬هنــوز‬ ‫ابتــر مانــده اســت‪ .‬انتخــاب خبرنــگار نمونــه بــا تعییــن شــاخص های‬ ‫حرفه ای‪،‬تجربــی و علمــی هماننــد سایر مشــاغل( معلــم نمونــه‪ ،‬کارگــر‬ ‫نمونــه و ‪ ) ...‬بــه تقویــت انگیــزه شــغلی خبرنــگاران ‪ ،‬ارتقــای کیفــی تولیــد‬ ‫محتواهــای رســانه ای و رقابــت ســالم و ســازنده بیــن اصحــاب رســانه‬ ‫منجــر خواهــد شــد‪.‬که ضــرورت دارد صنــوف مطبوعاتــی بــا همــکاری‬ ‫معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ســاز وکار این مهم‬ ‫را تمهیــد و اجرایــی کننــد‪.‬‬ ‫کشــور قاچــاق می شــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت بــه خاطــر ارزان بــودن روغــن خوراکــی‬ ‫در ایــران نســبت بــه ســایر کشــورهای همســایه‪ ،‬طــی‬ ‫ســال های اخیــر ایــن محصــول بــه کشــورهای عــراق‪،‬‬ ‫افغانســتان و پاکســتان قاچــاق می شــد و منابــع ارزی‬ ‫ملــت ایــران بــه جیــب کشــورهای همســایه می رفــت‪.‬‬ ‫امــا بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬احتکار روغن‪ ،‬افزایش‬ ‫بی رویــه صــادرات محصــوالت حــاوی روغــن و خــروج‬ ‫غیرقانونــی روغــن از کشــور کاهــش پیــدا کــرد؛ ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه پیــش از ایــن بــه دلیــل پاییــن بــودن‬ ‫نــرخ روغــن خوراکــی داخلــی نســبت بــه کشــورهای‬ ‫همســایه بــا قاچــاق ایــن محصــول مواجــه بودیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن ســال گذشــته بــا تقاضــای کاذب مصــرف‬ ‫روغــن خوراکــی در کشــور روبــرو بودیــم کــه بــا حــذف‬ ‫و اصــاح ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و واقعــی شــدن قیمت هــا‬ ‫عــاوه بــر کاهــش قاچــاق‪ ،‬مصرف نیز به ســمت واقعی‬ ‫شــدن حرکــت کــرد؛ امارهــا در کشــور نشــان می دهــد‬ ‫کــه یکــی از پرمصرف تریــن کشــورها در مصــرف روغــن‬ ‫خوراکــی بودیــم کــه بــا اصــاح نظــام یاران ـه ای مصــرف‬ ‫ایــن محصــول بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد در ماه هــای اخیــر‬ ‫کاهــش یافــت کــه همیــن امــر در ســامت جامعــه نیــز‬ ‫اثرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــا در پــی حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و اصــاح نظــام‬ ‫یارانــه ای و واقعــی شــدن قیمــت روغــن خوراکــی در‬ ‫کشــور قاچــاق به طــور عمــده کاهــش یافــت تــا جایــی‬ ‫کــه ســرانه مصــرف ایــن محصــول بــه امارهــای واقعــی‬ ‫نزدیــک شــده اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت فعلــی بــازار نشــان از درســتی تصمیــم اجرای‬ ‫طــرح مردمــی کــردن یارانه هــا اســت کــه منفعــت‬ ‫جامعــه را بــه دنبــال داشــته تــا جایــی کــه به تازگــی‬ ‫معــاون ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز نتایــج تصمیــم‬ ‫دولــت در حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی را بــا کاهــش ‪۵۰‬‬ ‫درصــدی قاچــاق کاالهــای اساســی بــه خــارج از کشــور‬ ‫و صفــر شــدن قاچــاق عمــده ارد و روغــن در ‪ ۴‬مــاه‬ ‫نخســت امســال را مثبــت ارزیابــی کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن به تازگــی طبــق مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار‬ ‫ســود بازرگانــی بــرای واردات روغــن خــام و دانــه روغنــی‬ ‫بــا عــزم جــدی وزارت صمــت بــرای رفــع موانــع تولیــد و‬ ‫حمایــت عملــی از حقــوق مصرف کننــدگان صفــر شــد‪.‬‬ ‫واکنــون بــا گذشــت نزدیــک به‪3‬مــاه از اجــرای طــرح و‬ ‫وفور کاال در کشــور‪ ،‬در فروشــگاه های زنجیره ای قیمت‬ ‫روغــن خوراکــی رونــد نزولــی بــه خــود گرفتــه تاجایــی‬ ‫کــه برخــی از شــرکت ها اقــدام بــه کاهــش قیمــت و‬ ‫تخفیفــات ‪ ۲۰‬درصــدی روی کاالهــای خــود کرده انــد‪.‬‬ ‫همچنیــن برخــی تولیدکنندگان و شــرکت های تولیدی‬ ‫طــی یــک تــا دو هفتــه اخیــر قیمــت روی محصوالتشــان‬ ‫را نزدیــک ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش قیمــت دادنــد به طــوری‬ ‫کــه دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران نیــز هفتــه گذشــته از‬ ‫کاهــش ‪ ۱۰۰‬هزارتومانــی قیمــت روغــن نباتــی حلــب ‪۱۶‬‬ ‫کیلوگرمــی در بــازار خبــر داده بــود‪ .‬پیــش از ایــن قیمــت‬ ‫هــر حلــب روغــن نباتــی ‪ ۱۶‬کیلوگرمی یک میلیــون و ‪۸۰‬‬ ‫هــزار تومــان بــرای مصرف کننــدگان بــود کــه اکنــون در‬ ‫بــازار ‪ ۹۶۰‬هــزار تومــان شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی گفتــه بــود‪:‬‬ ‫ایــن کاهــش قیمــت در پــی کاهــش حــدود ‪ ۳۰‬درصــدی‬ ‫قیمــت جهانــی روغــن خــام بــه دلیــل تفاهمــات بــر ســر‬ ‫عرضــه غــات از بنــادر اوکرایــن اســت‪.‬‬ ‫امیــر هوشــنگ بیرشــک دبیــر انجمــن صنایــع روغــن‬ ‫نباتــی کشــور پیــش از ایــن نیــز در خصــوص وضعیــت‬ ‫تولیــد و توزیــع روغــن نباتــی در کشــور گفتــه بــود‪ :‬روغن‬ ‫موردنیــاز کشــور در حــال حاضــر تامیــن اســت و در ایــن‬ ‫خصــوص کمبــودی نداریــم و همچنیــن بــا اصــاح نظــام‬ ‫یاران ـه ای قیمــت روغــن اصالح شــده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫بازرسی استاندارد از ‪ 300‬نازل بنزین در گلستان‬ ‫رئیس اداره اندازه شناسی‪ ،‬اوزان و مقیاسهای استاندارد گلستان از بازرسی ‪ 300‬نازل عرضه سوخت مایع در استان خبر داد‪.‬‬ ‫احسان اخوان راد اظهار داشت‪ :‬در استان حدود ‪ 800‬نازل فعال سوخت مایع وجود دارد که ساالنه دو بار مورد بازرسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر دور اول بازرسی های استاندارد از نازلها در تمامی شهرهای استان در حال انجام است‪.‬‬ ‫اخــوان راد در ادامــه گفــت‪ :‬دور دوم بازرســی هــا معمــوال در نیمــه دوم برنامــه ریــزی و اجــرا مــی شــود‪.‬نازلهای غیراســتاندارد پلمــب مــی شــوند و تــا رفــع‬ ‫نقــص‪ ،‬بازرســی مجــدد و تاییــد کارشــناس‪ ،‬مجــاز بــه فــک پلمــب و بهــره بــرداری نمــی باشــند‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪582‬‬ ‫سرویس امورش‬ ‫‪ VirusTotal‬نرم افزاری که بیشترین‬ ‫بدافزار ها را اشکار می کند‬ ‫‪ ۳۶‬هکتار خاک باستانی‬ ‫در کوره های اجرپزی‬ ‫کــوره هــای اجرپــزی در طــی ســالیان گذشــته ‪ ۳۳‬هکتــار‬ ‫از محوطــه تاریخــی تپــه ریــوی را تخریــب کــرده اســت امــا‬ ‫بــا فعالیــت ایــن اداره کل طــی ‪ ۱۰‬ســال گذشــته در ایــن‬ ‫منطقــه‪ ،‬شــرایط و ضوابطــی بــرای فعالیــت کــوره هــا اتخــاذ‬ ‫شــد تــا از ادامــه تخریــب هــا جلوگیــری شــود ‪،‬به طــوری که‬ ‫خــاک بــرداری توســط ایــن کــوره هــا در ایــن منطقــه بــه طور‬ ‫کامــل ممنــوع شــده اســت و اکنــون خــاک ایــن کــوره هــا از‬ ‫مــکان هــای دیگــر تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫کوره های اجرپزی‬ ‫سوزاننده میراث‬ ‫‪ ۴‬هزار ساله‬ ‫سرویس تاریخ‬ ‫ســملقان خراســان‬ ‫و‬ ‫مانــه‬ ‫«ریــوی»‬ ‫باســتانی‬ ‫خــاک محوطــه‬ ‫ٰ‬ ‫شــمالی انســان هــا را بــه اعمــاق تاریــخ چهــار هــزار ســاله ای‬ ‫می بــرد کــه رازهــای زیــادی را در خــود نهفتــه اســت‪ ،‬امــا در‬ ‫کمــال نابــاوری ایــن خــاک ســر از کوره هــای اجرپــزی در مــی اورد‬ ‫تــا دیــوار خانه هــای مــردم محلــی را بــاال ببــرد‪.‬‬ ‫خــاک را خشــت مــی زننــد و بــه کــوره مــی برنــد تــا اجــر شــود‬ ‫و ســپس همیــن اجرهــا را کامیــون کامیــون بــار مــی زننــد و بــه‬ ‫شــهرهای اطــراف ارســال مــی کننــد‪.‬‬ ‫کســی چــه مــی دانــد کــه ایــن اجرهــا بــا خاکــی ســاخته شــده‬ ‫اســت کــه قدمــت ان بــه هــزاره هــای باســتانی بازمــی گــردد و‬ ‫ده هــا بــرج و بــارو را در اغــوش خــود پنهــان کــرده و مامــن و‬ ‫مدفــن زنــان و مردانــی اســت کــه در حاشــیه توفان هــای جنــگ‬ ‫و صلــح در شــهر باســتانی چهــار هــزار ســاله ریــوی زیســته انــد‪.‬‬ ‫محوطــه ای کــه بناهــای زیرخاکــی ان اکنــون بــه همــت‬ ‫باستان شناســان تــک بــه تــک از اعمــاق خــاک خــارج شــده‬ ‫اســت و مرمــت مــی شــود و در معــرض دیــد مــردم قــرار‬ ‫می گیــرد و اخریــن ان هــم مرمــت ســاختمان خشــتی موســوم‬ ‫بــه خزانــه بــود کــه از تابســتان ‪ ۱۳۹۶‬و همزمــان بــا کاوش هــای‬ ‫باستان شناســی حفــظ‪ ،‬مرمــت و احیــای ان اغــاز شــد تــا ایــن‬ ‫کــه بخــش اخــر ایــن طــرح بــزرگ امســال بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫محوطــه باســتانی ریــوی‪ ،‬گســتره ای ‪ ۱۱۰‬هکتــاری بــا ‪ ۹‬فصــل‬ ‫کاوش اســت کــه ایــن کاوش هــا قدمــت ان را بــه عهــد مفــرغ‬ ‫مربــوط مــی کنــد و کاوش هــای ایــن اثــر بیانگــر ایــن اســت‬ ‫کــه ایــن محــل یــک ســاتراپی هخامنشــی و یکــی از مهم تریــن‬ ‫اســتقرارگاه هــای تاریخــی در شمالشــرق کشــور اســت کــه‬ ‫بقایــای باستان شناســی از دوره هــای مفــرغ‪ ،‬اهــن‪ ،‬هخامنشــی‪،‬‬ ‫اشــکانی‪ ،‬ساســانی و اســامی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن محــل در ســال ‪ ۱۳۴۶‬بــا شــماره ‪ ۷۲۰‬در فهرســت اثــار‬ ‫ملــی کشــور بــه ثبــت رســید و هفــت فصــل از کاوش هــای ایــن‬ ‫محوطــه تاریخــی بــا همــکاری باستان شناســان المانــی بــه انجــام‬ ‫رســید و ‪ ۲‬فصــل دیگــر نیــز بــا توجــه بــه همــه گیــری کرونــا و‬ ‫عــدم امــکان حضــور المانــی هــا‪ ،‬توســط هیــات باستان شناســی‬ ‫کشــور اجــرا شــد‪.‬‬ ‫ریــوی ایــن روزهــا حــال و روز خوشــی نــدارد و پیکــر ایــن‬ ‫محوطــه باســتانی زخــم خــورده از بــرج هــای اجرپــزی اســت کــه‬ ‫در طــی ســال هــا خاکــش را از ایــن میــراث چهــار هــزار ســاله‬ ‫تغذیــه مــی کردنــد‪ ،‬اگرچــه در ســال هــای اخیــر فعالیــت ایــن‬ ‫کــوره هــای اجرپــزی ممنــوع شــده اســت ولــی ایــن عمــل در‬ ‫حکــم «نوشــدارو بعــد از مــرگ ســهراب اســت‪».‬‬ ‫ریوی؛ دری ناشناخته به سوی تاریخ هخامنش‬ ‫ســال هــا بــود کــه در مــورد قدمــت محوطــه باســتانی ریــوی‬ ‫زیــاد شــنیده بــودم امــا امســال شــرایط فراهــم شــد تــا بــه همــراه‬ ‫جمعــی از عکاســان و کارشناســان میــراث فرهنگــی خراســان‬ ‫شــمالی بــرای بازدیــد از ایــن میــراث چهــار هــزار ســاله بــه‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان ســفر کنــم‪.‬‬ ‫در یــک روز گــرم تابســتانی از بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی‬ ‫بــه ســمت غــرب حرکــت کردیــم و پــس از حــدود ‪ ۵۰‬کیلومتــر‬ ‫بــه شــهر اشــخانه مرکــز شهرســتان مانــه و ســملقان رســیدیم و‬ ‫پــس از طــی ‪ ۲‬کیلومتــر در مناطــق شــمالی ایــن شــهر کورهــای‬ ‫اجرپــزی رخ نمایــی مــی کنــد و در بــدو ورود بــه ریــوی‪ ،‬خــاک‬ ‫و اجــر بــه چشــم مــی خــورد ولــی مــا کمــر بــه اکتشــاف ایــن‬ ‫محــدوده مــی بندیــم و بــه گوشــه و کنــار ان ســر مــی زنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن گســتره تاریخــی مــی تــوان اثــار ‪ ۹‬فصــل کاوش‬ ‫باستان شناســی را مشــاهده کــرد؛ امــا انچــه بــرای بیننــده‬ ‫تعجــب اور و متاثــر کننــده اســت کــوره هــای اجــر پــزی هســتند‬ ‫کــه در مرکــز و جنــوب ایــن گــذرگاه تاریخــی ســر برافراشــته انــد و‬ ‫در کنــار ان هــا چیدمانــی از اجرهــا دیــده مــی شــود کــه چندیــن‬ ‫متــر ارتفــاع دارد کــه در همــان ابتــدای ورود بــه ایــن گســتره‪،‬‬ ‫چــون خراشــی بــزرگ بــر چهــره تاریــخ بــه چشــم مــی خــورد و ازار‬ ‫دهنــده و ســوال برانگیــز اســت کــه چــرا در محلــی بــا ایــن قدمــت‬ ‫بایــد کــوره هــای اجــر پــزی فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫چندیــن نفــر در ایــن محــل مشــغول بــه کارنــد و تپــه هایــی از‬ ‫خــاک را قالــب مــی زننــد و در کــوره هــا مــی پزنــد تــا خشــت هــای‬ ‫ریــوی اجــر دیوارهــای خانــه هــای مــردم شــود‪.‬‬ ‫‪ ۳۶‬هکتار خاک باستانی در کوره های اجرپزی‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه فعالیــت هــای کوره هــای اجرپــزی از ســال‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬در ایــن محــل اغــاز شــد و در طــول ‪ ۳۰‬ســال ایــن کــوره هــا‬ ‫خــاک ایــن محــل را بــه توبــره کشــیدند و اجــر کردنــد و چــه بســا‬ ‫خشــت بــه خشــت خانــه هایــی کــه در ایــن ســال هــا ســاخته‬ ‫شــد‪ ،‬هــر یــک رازهایــی از مردمانــی در دل خــود دارد کــه بقایــای‬ ‫ان هــا در گســتره ای بــه وســعت ‪ ۱۱۰‬هکتــار و بــه قدمــت چهــار‬ ‫هــزار ســال وجــود داشــت‪.‬‬ ‫اگــر چــه نمــی تــوان بــه مالکانــی خــرده گرفــت کــه صفــر تــا صــد‬ ‫کار ان هــا بــا مجوزهــای قانونــی انجــام شــده اســت امــا غفلــت‬ ‫و نادیــده گرفتــن قوانیــن توســط مســووالن موجــب شــد تــا در‬ ‫طــی ســه دهــه فعالیــت ایــن کــوره هــا ‪ ۳۳‬درصــد(‪ ۳۶‬هکتــار) از‬ ‫محوطــه باســتانی ریــوی از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه فعالیــت ایــن کــوره هــا یکــی از‬ ‫تپــه هــای مرکــزی و مهــم تاریخــی را بــه طــور کامــل و در حــدود‬ ‫ســه چهــارم از یــک تپــه دیگــر را نیــز تخریــب و محــو کــرده انــد‬ ‫کــه در نقشــه هــای هوایــی در ســال های قبــل از تخریــب واضــح‬ ‫اســت و اکنــون نمایــان نیســت‪.‬‬ ‫اگرچــه نمــی تــوان منکــر فعالیــت هــا و پیگیــری هــای دلســوزان‬ ‫میــراث فرهنگــی و مســووالنی شــد کــه بعــد هــا در شهرســتان و‬ ‫اســتان حضــور یافتنــد و بــا توجــه بــه درک اهمیــت ایــن محوطــه‬ ‫باســتانی بــرای جلوگیــری از ادامــه خاکبــرداری هــا و تخریــب‬ ‫ایــن اراضــی اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫مالکان؛ اراضی تعیین تکلیف شود‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه کاوش هــای ریــوی در روشــن شــدن‬ ‫زوایــای تاریــک تاریــخ در شمالشــرق کشــور دارد‪ ،‬اقدامــات‬ ‫زیــادی از بــدو تاســیس خراســان شــمالی در ســال ‪ ۸۳‬بــرای‬ ‫توقــف فعالیــت در ایــن محوطــه انجــام شــد‪ ،‬امــا ایــن محــدوده‬ ‫مالــکان زیــادی دارد کــه کشــاورزند و جلــب رضایــت ان هــا بــرای‬ ‫توقــف فعالیــت هــا کار ســختی اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کشــاورزان ایــن محــدوده کــه مایــل بــه ذکــر نــام خــود‬ ‫در ایــن گــزارش نیســت در این بــاره مــی افزایــد‪ :‬ایــن محــدوده‬ ‫دارای بیــش از ‪ ۳۰‬مالــک کشــاورز اســت و اکنــون بخشــی از‬ ‫فعالیــت هــای کشــاورزی ان هــا محــدود شــده اســت و در ایــن‬ ‫محوطــه بــه جــزء فعالیــت هــای کشــاورزی کــه فقــط در ســطح‬ ‫خــاک انجــام مــی شــود‪ ،‬هــر فعالیتــی ممنــوع اســت کــه ایــن‬ ‫موجــب ســردرگمی مــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اراضــی محــدوده ریــوی در مالکیــت پــدران‬ ‫و اجــداد ان هــا بــوده اســت مــی گویــد‪ :‬مــا مالــکان خواهــان‬ ‫تعییــن و تکلیــف و فــروش اراضــی خــود در ایــن محــل‬ ‫هســتیم‪،‬حتی مالــکان کــوره هــای اجرپــزی نیــز بــا وجــود هزینــه‬ ‫هنگفــت بــرای خریــد تجهیــزات و زمیــن‪ ،‬فعالیــت هــای خــود را‬ ‫متوقــف کــرده انــد؛ بــا ایــن حــال مســووالن نیــز بایــد شــرایط مــا‬ ‫را درک کننــد و ایــن اراضــی را تعییــن تکلیــف کننــد‪.‬‬ ‫میراث؛ فعالیت کوره ها ممنوع است‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن زمینــه مــی گویــد‪ :‬کــوره هــای اجرپــزی‬ ‫در طــی ســالیان گذشــته ‪ ۳۳‬هکتــار از محوطــه تاریخــی تپــه‬ ‫ریــوی را تخریــب کــرده اســت امــا بــا فعالیــت ایــن اداره کل‬ ‫طــی ‪ ۱۰‬ســال گذشــته در ایــن منطقــه‪ ،‬شــرایط و ضوابطــی بــرای‬ ‫فعالیــت کــوره هــا اتخــاذ شــد تــا از ادامــه تخریــب هــا جلوگیــری‬ ‫شــود ‪،‬بــه طــوری کــه خــاک بــرداری توســط ایــن کــوره هــا در ایــن‬ ‫منطقــه بــه طــور کامــل ممنــوع شــده اســت و اکنــون خــاک ایــن‬ ‫کــوره هــا از مــکان هــای دیگــر تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان مــی افزایــد‪ :‬بخــش هــای تخریــب شــده نیــز‬ ‫محافظــت مــی شــود و مذاکراتــی بــا ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خراســان شــمالی انجــام شــد تــا ایــن کــوره هــا بــه خــارج‬ ‫محوطــه انتقــال داده شــوند‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬در حــال حاضــر یکــی از ایــن کــوره هــا تعییــن‬ ‫تکلیــف شــده اســت و بــا توجــه بــه اجــرای طــرح گردشــگری‬ ‫در ایــن منطقــه باســتانی‪ ،‬ایــن واحدهــای اجرپــزی بــا تغییــر‬ ‫کاربــری‪ ،‬تولیــد کاشــی ســنتی را در دســتور کار قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ریــوی بخــش بزرگــی از زوایــای تاریخــی را در دل خــود پنهــان‬ ‫کــرده اســت و مشــخص نیســت در قســمت هــای تخریــب شــده‬ ‫چــه مقــدار از شــواهد تاریخــی از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫در هــر حــال ان چــه در ایــن محــل روی داد و تمــام اقدامــات‬ ‫کشــاورزی و دیگــر فعالیــت هــای اقتصــادی کــه بــه تخریــب ‪۳۳‬‬ ‫هکتــار از ایــن محوطــه انجامیــد؛ قابــل جبــران نیســت و اکنــون‬ ‫بایــد بــه فکــر بــود تــا پــس از ایــن شــاهد تخریب هــای دیگــر در این‬ ‫محــل و دیگــر گســتره هــای تاریخــی خراســان شــمالی نباشــیم‪.‬‬ ‫اهمیت ریوی‬ ‫رییــس پایــگاه میــراث فرهنگــی ریــوی و سرپرســت هیــات‬ ‫باستان شناســان دربــاره ‪ ۹‬فصــل کاوش ایــن گســتره باســتانی‬ ‫مــی گویــد‪ :‬محوطــه تاریخــی ریــوی یکــی از مهم تریــن‬ ‫محوطه هــای دوران تاریخــی شمالشــرق کشــور واقــع در‬ ‫نزدیکــی روســتای نجــف در شهرســتان مانــه و ســملقان اســت‬ ‫کــه در فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســیدجواد جعفــری مــی افزایــد‪ :‬محوطــه باســتانی ریــوی کــه ‪۱۱۰‬‬ ‫هکتــار گســتره دارد بــه عنــوان قدیمــی تریــن اســتقرارگاه انســان‬ ‫در شمالشــرق کشــور اســت کــه قدمــت ان بــا توجــه بــه شــواهد‬ ‫تاریخــی بــه عصــر مفــرغ بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه کاوش هــای باســتان شناســی شــواهد اثــار‬ ‫یــک اســتقرار قــوی در ایــن دوران را نشــان مــی دهــد‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«اشــک» نخســتین پادشــاه پــارت در شــهری بــه نــام اســاک‬ ‫تاجگــذاری کــرد و نــام ایــن شــهر بارهــا در متــون تاریــخ بــه کار‬ ‫بــرده شــده و بــا توجــه بــه محــدوده و شــواهدی کــه در ایــن شــهر‬ ‫پیــدا شــده اســت‪ ،‬احتمــال مــی رود کــه ایــن نقطــه همــان اســاک‬ ‫تاریخــی باشــد امــا بایــد شــواهدمان تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫جعفــری مــی افزایــد‪ :‬در ایــن گســتره‪ ،‬شــهری زیــر خــاک خفتــه‬ ‫اســت کــه کاوش هــای مــا اثــاری از امپراتــوری های هخامنشــی‪،‬‬ ‫ساســانی و اشــکانی و حتــی عهــد مفــرغ را در ان یافتــه انــد‪.‬‬ ‫جعفــری بــا بیــان ایــن کــه بیــش از ‪ ۵۰‬ســال از ثبت این محوطه‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی خراســان مــی گــذرد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬اگــر چــه‬ ‫بخشــی از ایــن محوطــه تخریــب و تصــرف شــده اســت امــا در‬ ‫باقیمانــده ایــن محوطــه انقــدر شــواهد قــوی باستان شناســی‬ ‫وجــود دارد کــه بــه ادامــه کار لطمــه وارد نمــی کنــد‪.‬‬ ‫وی قدیمــی تریــن بخــش ایــن محوطــه را گورســتانی مــی دانــد کــه‬ ‫قدمــت ان بــه ســه هــزار و ‪ ۷۰۰‬ســال قبــل بــاز مــی گــردد و در ایــن‬ ‫مــورد مــی گویــد‪ :‬از حفــاری ایــن محــل ‪ ۱۲‬اســکلت انســان پیدا شــد‬ ‫و همچنین ‪ ۹۰۰‬قلم اشــیای باســتانی نیز یافت شــده اســت که در‬ ‫مــوزه مــردم شناســی بجنــورد نگهــداری می شــود‪.‬‬ ‫ایــن باستان شــناس مــی گویــد‪ :‬از ایــن مــکان کــه محــل انبــار‬ ‫گردانــی بــوده خمــره هایــی مهــر و مــوم شــده بــا امضــاء پیــدا شــد‬ ‫کــه ایــن امضــا هــا مــا را بــه تعامــات اجتماعــی و اقتصــادی ان‬ ‫دوره مــی رســاند‪.‬‬ ‫از یکهــزار و ‪ ۳۱۵‬اثــر تاریخــی شــناخته شــده خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۶۵۵‬اثــر در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده کــه ‪ ۵۱۱‬مــورد ان‬ ‫اثــر تاریخــی‪ ۵۴ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۰‬اثــر منقــول‬ ‫تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع شــده اســت و‬ ‫بــر اســاس اخریــن امــار سرشــماری جمعیــت ایــن اســتان ‪۸۶۳‬‬ ‫هــزار نفــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ســکونتگاه اقــوام کــرد‪ ،‬تــرک‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬تــات‪ ،‬لــر و‬ ‫بلــوچ اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫برای با هم بودن نوبت یاداور واکسن کرونا را فراموش نکنیم‬ ‫عوامــل تهدیــد بــه طــور فزاینــده ای از برنامــه هــای کاربــردی‬ ‫قانونــی ماننــد ‪ Skype، Adobe Reader‬و ‪ VLC Player‬بــه‬ ‫عنــوان وســیله ای بــرای سوءاســتفاده از اعتمــاد مــردم بــه‬ ‫ایــن نــرم افــزار هــا و افزایــش احتمــال حملــه موفقیــت امیــز‬ ‫مهندســی اجتماعــی از ایــن طریــق تقلیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل ‪ VirusTotal‬نشــان مــی دهــد کــه ســایر‬ ‫برنامــه هــای مشــروع کــه توســط نمــاد جعــل هویــت مــی شــوند‬ ‫عبارتنــد از ‪Zip، TeamViewer، CCleaner، Microsoft-7‬‬ ‫‪ Edge، Steam، Zoom‬و ‪ WhatsApp. VirusTotal‬در‬ ‫گزارشــی روز سه شــنبه گفــت‪« :‬یکــی از ســاده ترین ترفندهــای‬ ‫مهندســی اجتماعــی کــه دیده ایــم ایــن اســت کــه یــک نمونــه‬ ‫بدافــزار را در یــک برنامــه قانونــی بیاوریــم»‪ .‬نمــاد ایــن برنامــه ها‬ ‫یــک ویژگــی حیاتــی اســت کــه بــرای متقاعــد کــردن قربانیــان بــه‬ ‫قانونــی بــودن ایــن برنامه هــا اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫جــای تعجــب نیســت کــه عوامــل تهدیــد بــا فریــب دادن‬ ‫کاربــران ناخواســته بــرای دانلــود و اجــرای فایــل هــای اجرایــی‬ ‫بــه ظاهــر بــی ضــرر‪ ،‬بــه روش هــای مختلفــی بــرای بــه خطــر‬ ‫انداختــن نقــاط پایانــی متوســل مــی شــوند‪ .‬ایــن‪ ،‬بــه نوبــه‬ ‫خــود‪ ،‬در درجــه اول بــا اســتفاده از دامنــه هــای واقعــی در‬ ‫تــاش بــرای دور زدن دیــواره اتــش مبتنــی بــر ‪ IP‬بــه دســت‬ ‫مــی ایــد‪ .‬برخــی از بزرگتریــن دامنه های مورد ســوء اســتفاده‬ ‫عبارتنــد از ‪discordapp[.]‎com، squarespace[.]‎com،‬‬ ‫‪ amazonaw[.]‎com، mediafire[.]‎com‬و ‪.qq[.]‎com‬‬ ‫در مجمــوع‪ ،‬کمتــر از ‪ 2.5‬میلیــون فایــل مشــکوک دانلــود‬ ‫شــده از ‪ 101‬دامنــه متعلــق بــه ‪ 1000‬وب ســایت برتــر الکســا‬ ‫شناســایی شــده اســت‪ .‬ســوء اســتفاده از ‪ Discord‬بــه خوبــی‬ ‫مســتند شــده اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه شــبکه تحویــل محتــوای‬ ‫ایــن پلتفــرم (‪ )CDN‬بــه یــک بســتر مناســب بــرای میزبانــی‬ ‫بدافــزار در کنــار تلگــرام تبدیــل شــده اســت‪ ،‬در حالــی کــه یــک‬ ‫«مرکــز ارتباطــی عالــی بــرای مهاجمــان» را نیــز ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از تکنیک هــای پرکاربــرد‪ ،‬امضــای بدافــزار بــا‬ ‫گواهی هــای معتبــر دزدیــده شــده از ســایر ســازندگان نرم افــزار‬ ‫اســت‪ .‬ســرویس اســکن بدافــزار اعــام کــرد کــه بیــش از یــک‬ ‫میلیــون نمونــه مخــرب را از ژانویــه ‪ 2021‬پیــدا کــرده اســت که از‬ ‫ایــن تعــداد ‪ 87‬درصــد در اولیــن بارگــذاری در پایــگاه داده خــود‬ ‫دارای امضــای قانونــی بودنــد‪ VirusTotal .‬همچنیــن گفــت که‬ ‫از ژانویــه ‪ 2020‬تاکنــون ‪ 1816‬نمونــه را کشــف کــرده اســت کــه‬ ‫بــا بســته بنــدی بدافــزار در نصــب کننــده هــای نــرم افزارهــای‬ ‫محبــوب دیگــر ماننــد ‪Google Chrome، Malwarebytes،‬‬ ‫‪ Zoom، Brave، Mozilla Firefox‬و ‪ ،Proton VPN‬به عنوان‬ ‫نــرم افــزار قانونــی ظاهــر شــده اســت‪ .‬چنیــن روش توزیعــی‬ ‫همچنیــن می توانــد منجــر بــه حملــه زنجیــره تامیــن شــود‪،‬‬ ‫زمانــی کــه دشــمنان موفــق می شــوند بــه ســرور به روزرســانی‬ ‫نرم افــزار قانونــی نفــوذ کننــد یــا بــه کد منبع دسترســی غیرمجاز‬ ‫پیــدا کننــد‪ ،‬و امــکان نفــوذ بدافــزار را بــه شــکل باینری هــای‬ ‫تروجانــی فراهــم می کند‪.‬متناوبــا‪ ،‬نصب کننده هــای قانونــی‬ ‫در فایل هــای فشــرده همــراه بــا فایل هــای حــاوی بدافــزار‬ ‫بســته بندی می شــوند‪ ،‬در یــک مــورد شــامل نصب کننــده‬ ‫قانونــی ‪ Proton VPN‬و بدافــزاری کــه باج افــزار ‪ Jigsaw‬را‬ ‫نصــب می کنــد‪.‬‬ ‫روش ســوم‪ ،‬هــر چنــد پیچیــده تــر‪ ،‬مســتلزم گنجانــدن‬ ‫نصــب کننــده قانونــی بــه عنــوان یــک منبــع اجرایــی قابــل‬ ‫حمــل در نمونــه مخــرب اســت بــه طــوری کــه نصــب کننــده‬ ‫نیــز در هنــگام اجــرای بدافــزار اجــرا مــی شــود تــا ایــن توهــم‬ ‫ایجــاد شــود کــه نــرم افــزار همانطــور کــه در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت کار مــی کنــد‪ .‬زمانــی کــه بــه کلیــت ایــن تکنیک هــا فکر‬ ‫می کنیــم‪ ،‬می تــوان نتیجــه گرفــت کــه عوامــل فرصت طلــب‬ ‫بــرای ســوء اســتفاده مهاجمــان (ماننــد گواهی هــای ســرقت‬ ‫شــده و‪ )...‬در کوتاه مــدت و میان مــدت اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪582‬‬ ‫اجرا ی قریب به ‪ 4‬هزار‬ ‫پروژه راهداری ساالنه‬ ‫در طول راههای کشور‬ ‫نماینــده مجلــس گفــت‪ :‬بــا اصــاح نظــام یارانــه و ایجــاد ثبــات ارزی بایــد ای ـن انتظــار را داشــت کــه در‬ ‫حوزه هــای کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬واحدهــای تولیــدی و بخــش هــای مختلــف کــه بــه رونــق کشــاورزی و‬ ‫اقتصــادی ارتبــاط پیــدا می کنــد‪ ،‬گشــایش های خوبــی را شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ابراهیــم عزیــزی‪ ،‬نماینــده شــیراز در مجلــس‪ ،‬بــا بیــان اینکه صدمه ی بســیاری‬ ‫کشــور بــه لحــاظ امنیــت غذایــی و اقتصــادی ارز ترجیحــی ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی وارد کــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا راه‬ ‫حــل ایــن مشــکل گام برداشــتن بــه ســمت اصــاح رویه هــای غلــط می باشــد و بــرای ایــن کار بایــد یــک اقــدام‬ ‫کامــا ًهوشــمندانه بــه اجــرا بگذاریــم؛ بــه نحــوی کــه همزمــان از مــردم حمایــت کنیــم و مانــع از تــاراج امــوال‬ ‫عمومــی شــویم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بابــت کاالهــای اساســی بــود امــا ایــن گرانــی همچنــان‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در حقیقــت توزیــع یارانه هــا فقــط در اختیــار افــراد اندکــی قــرار می گرفــت و ایــن بــه‬ ‫دور از عدالــت بــود بنابرایــن در گذشــته بی تردیــد شــیوه ای کــه جهــت توزیــع ارز دولتــی انجــام شــد بــه‬ ‫شــدت فســادزا بــود؛ بــه همیــن خاطــر دولــت ســیزدهم بایــد در تــاش باشــد تــا جلــوی هرگونــه فســاد را‬ ‫بگیــرد و بــرای جلوگیــری از فســادهای موجــود تنهــا راهــکار‪ ،‬هدفمندســازی یارانه هــا اسـت ‪.‬‬ ‫نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه منشــا اصلــی رانــت و فســاد تخصیــص ارز ترجیحــی بــه واردات‬ ‫معــاون راهــداری ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای کشــور در ســفر یکــروزه بــه گــرگان از اجــرای‬ ‫ســاالنه قریــب بــه ‪ 4‬هــزار پــروژه راهــداری در طــول‬ ‫راههــای کشــور خبــرداد و گفت‪:‬برنامــه ریــزی مــی شــود‬ ‫کــه ظــرف یکســال مالــی ایــن پــروژه هــا بــه پایــان برســند‪.‬‬ ‫رضــا اکبــری در حاشــیه بازدیــد از پروژه هــای راهــداری‬ ‫اســتان گلســتان افزود‪:‬بعضــی از ایــن پــروژه هــا ماننــد‬ ‫روکــش اســفالت از پــروژه هــای جــاری هســتند و برخــی‬ ‫دیگــر شــامل ســاخت ابنیــه فنــی‪ ،‬پــل هــا و نقــاط حادثــه‬ ‫خیــز مــی شــود کــه امســال بــرای اجــرای ایــن پــروژه هــا‬ ‫در اســتان هــا حــدود ‪ 20‬هــزار میلیــارد تومــان از منابــع‬ ‫ملــی و اســتانی انعقــاد قــرارداد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪،‬در اســتان گلســتان هــم اکنــون یکصــد‬ ‫پــروژه راهــداری فعــال اســت کــه ‪ 20‬پــروژه ماننــد تقاطــع‬ ‫فاضل ابــاد‪ ،‬تعریــض محــور اق قال‪-‬بندرترکمــن‪ ،‬اجــرای‬ ‫روشــنایی کمربنــدی ســرخنکالته‪ ،‬تعریــض محــور‬ ‫ســنگدوین بــه بــدراق‪ ،‬روکــش اســفالت محوراصلــی از‬ ‫بندرگز تا خراســان شــمالی و اجرای روشــنایی وحفاظ بتنی‬ ‫در مقاطــع مختلــف از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫اکبــری ادامــه داد‪:‬حــدود ‪ 200‬میلیــارد تومــان از ابتــدای‬ ‫ســال تاکنــون بــرای ایــن پــروژه هــا در اســتان اختصــاص‬ ‫یافتــه و تــا اخــر ســال مالــی امســال نیــز بــه تناســب‬ ‫پیشــرفت انهــا اعتبــارات جدیــدی تزریــق می شــود تــا در‬ ‫پایــان ســال بــه بهــره بــرداری برســند‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫یاداورشــد‪ :‬تقاطــع فاضــل ابــاد یکــی از پروژه هــای مهــم‬ ‫گلســتان اســت کــه بنــا بــه مشــکالت شــرکت زیرســاخت‬ ‫بــا پیمانــکار قبلــی‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬تکمیــل‬ ‫عملیــات ان را بــا حــدود ‪ 60‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی به‬ ‫ســازمان واگــذار کــرد‪.‬‬ ‫به گفته اکبری‪ ،‬ســازمان نیز برای تســریع در تکمیل ان‬ ‫و رفــع ایــن نقطــه حادثــه خیــز کــه از درخواســتهای مردمــی‬ ‫و تاکیــد نماینــده مــردم شهرســتان بوده‪ ،‬بالفاصلــه بعد از‬ ‫تحویــل پــروژه‪ ،‬بــراورد کارهــای باقیمانــده را انجــام داد و‬ ‫بخشــی از انهــا را بــه مناقصــه گذاشــت و در تعــدادی دیگر‬ ‫با اســتفاده از ماشــین االت ملکی و اجاره ای ســازمان به‬ ‫اجــرا درامــد و بــرای بقیــه کار نیــز تــا یکمــاه اینــده پیمانــکار‬ ‫مــورد نظــر مشــخص و تمــام تــاش مــی شــود کــه ظــرف‬ ‫شــش مــاه بــه پایــان برســاند‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلســتان نیز‬ ‫در حاشــیه ایــن بازدیدهــا اظهارداشــت‪ :‬نقــاط پرتصــادف‬ ‫شناســایی شــده اســتان براســاس کروکی پلیس راه ‪48‬‬ ‫نقطــه اســت کــه تقاطــع فاضــل ابــاد یکــی از انهاســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مهــدی میقانــی‪ ،‬طبــق حمایــت هــای ســازمان‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای کشــور از اســتان ‪ ،‬رفع‬ ‫ایــن نقــاط در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫اکبــری معــاون راهــداری ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جاده ای کشــور با ســفر به گلســتان از راههای اســتحفاظی‬ ‫اســتان بازدیــد کــرد و از نزدیــک در جریــان رونــد عملیــات‬ ‫اجرایــی پــروژه هــای در دســت اجــرا از جملــه عملیــات‬ ‫تقاطــع غیرهمســطح فاضــل اباد(تقاطــع علــی ابــاد بــه‬ ‫فاضل اباد)‪،‬عملیــات تعریــض و بهســازی محــور ســنگدوین‬ ‫بــه بــدراق مــا در علــی ابــاد‪ ،‬اجــرای اســفالت گــرم محــور اق‬ ‫قال به گنبدکاووس‪ ،‬شــبکه روشــنایی کمربندی سرخنکالته‬ ‫و تعریــض محــور بندرترکمــن‪ ،‬بازدیــد از تجهیــزات وماشــین‬ ‫االت راهــداری اداره راهــداری وحمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫شهرســتان گــرگان بــا حضــور مهنــدس ســنگدوینی نماینــده‬ ‫محتــرم مجلــس شــورای اســامی شهرســتان گــرگان و‬ ‫اق قــا‪ ،‬نقــاط مســتعد حادثــه در محــور خوش ییــاق (تنهــا‬ ‫محــور ترانزیتــی کوهســتانی اســتان گلســتان) و وضعیــت‬ ‫پــل پــادگان نوده خانــدوز در محــور ترانزیتــی خوش ییــاق‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫توزیع افزون بر ‪ ۶‬میلیارد تومان‬ ‫لوازم خانگی بین نیازمندان‬ ‫کسب رتبه تک رقمی کنکور‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬چهار دانش اموز شیروانی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بیــن مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد ‪ ۶‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۴۲۰‬میلیــون تومــان لــوازم خانگــی شــامل یخچــال‪ ،‬بخــاری و‬ ‫کولــر توزیــع شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اقــام توزیــع شــده شــامل یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬عــدد بخــاری بــه ارزش‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومــان‪ ۲۲۰ ،‬یخچــال بــه ارزش یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۳۴‬میلیــون تومــان و ‪ ۸۳۴‬دســتگاه کولــر بــه ارزش‬ ‫ســه میلیــارد و ‪ ۵۸۶‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســال گذشــته نیــز ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬قلــم شــامل‬ ‫یخچــال‪ ،‬بخــاری‪ ،‬ابگرمکــن و کولــر بــه ارزش ‪ ۱۸‬میلیــارد تومــان‬ ‫بیــن مددجویــان زیــر پوشــش کمیتــه امــداد امــام(ره) توزیــع شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینی(ره) خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫ایــن کاالهــای ضــروری و مــورد نیــاز خانــواده هــای تحــت حمایت با‬ ‫نیــاز ســنجی و بــر اســاس اولویــت زنــان سرپرســت خانــوار و ایتــام‬ ‫از محــل اعتبــارات دولتــی و کمــک افــراد خیــر تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری حــدود ‪۶۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیر پوشــش‬ ‫خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه اداره کل امــوزش و پــرورش خراســا ‬ ‫ن‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در کنکــور سراســری ‪ ۱۴۰۱‬چهــار دانــش امــوز‬ ‫شهرســتان شــیروان در گروه هــای علــوم انســان و زبــان انگلیســی‬ ‫موفــق بــه کســب رتبــه تــک رقمــی منطقــه ای شــدند‪.‬‬ ‫ســید خلیــل احمــدی موســوی اظهــار داشــت‪ :‬محمــد جــواد دلیــر‬ ‫رتبــه یــک در رشــته علــوم انســانی‪ ،‬عمــاد پــور حســنی رتبــه پنــج‬ ‫زبــان انگلیســی‪ ،‬هانیــه ترقــی اوغــاز و ایســان گیالنی رتبــه ‪ ۹‬علوم‬ ‫انســانی منطقــه ‪ ۳‬کنکــور سراســری ســال ‪ ۱۴۰۱‬را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۲۱ :‬نفــر از دیگــر دانــش امــوزان اســتان نیــز رتبــه هــای‬ ‫‪ ۲‬رقمــی و ‪ ۱۴۱‬نفــر هــم رتبــه زیــر هــزار را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال در ازمــون سراســری دانشــگاه ها‪ ۱۸ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۷۲‬دانش امــوز از ایــن اســتان داوطلــب شــرکت در ایــن ازمــون‬ ‫بودنــد کــه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۲۳۵‬نفــر از انهــا را دختــران تشــکیل دادنــد‪.‬‬ ‫احمدی موســوی افزود‪ :‬در خراســان شــمالی ‪ ۵۳۲‬نفر در رشــته‬ ‫هنــر‪ ،‬یکهــزار و ‪ ۱۷۶‬داوطلــب در رشــته هــای علــوم ریاضــی‪ ،‬پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۹۳۱‬داوطلــب انســانی‪ ۶ ،‬هــزار و ‪ ۶۸۵‬داوطلــب در رشــته‬ ‫علــوم تجربــی و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۶۵‬داوطلــب نیــز در رشــته زبــان هــای‬ ‫خارجــی در کنکــور سراســری شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫خرید حمایتی پنج هزار و ‪ ۷۷۰‬راس دام‬ ‫از دامداران‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفت‪ :‬با هــدف حمایت از دامــداران و تامین‬ ‫ذخیره گوشــتی اســتان پنج هزار و ‪ ۷۰۰‬راس دام ســبک و ‪ ۷۰‬راس دام ســنگین خرید حمایتی شــد‪.‬‬ ‫مهدی شــکاری اظهار داشــت‪ :‬دســتور خرید حمایتی دام از روســتاییان و عشــایر در ســفر دوم تیرماه‬ ‫جــاری رییــس جمهــور بــه خراســان شــمالی و بازدیــد از شــهرک دامپــروری قارلــق از توابــع شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬توســط ایشــان صــادر شــد کــه پــس از یــک هفتــه اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این راســتا خرید دام روســتایی شــامل بره نر و گوســاله نر از دامداران در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت و یــک هفتــه بعد اجرایی شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام‬ ‫اســتان در ایــن طــرح قیمــت دام نــر ســبک زنــده بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۸۵‬هــزار تومــان‪ ،‬گوســاله ‪ ۸۸‬هــزار‬ ‫تومــان خریــداری و بــه صــورت گوشــت قرمــز منجمــد و بســته بنــدی شــده بــه ســایر اســتان هــا ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اقــدام در قالــب دســتورالعمل طــرح «خرید گوشــت قرمز منجمــد از محل مازاد تولید‬ ‫کشــور» انجــام مــی شــود کــه از دامــداران دام نــر پــروراری خرید می شــود‪.‬‬ ‫شــکاری در ادامــه کمبــود زیــر ســاخت در حــوزه کشــتارگاه را یکــی از مشــکالت ایــن اســتان دانســت‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪5‬‬ ‫برای صادرات دام‬ ‫زیرساخت های الزمر فراهم است‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پویش به حرمت حسین (ع) می بخشم‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از بخشــش یــک محکــوم بــه‬ ‫قصــاص در علــی ابــاد کتــول خبــر داد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬محکــوم بــه قصــاص ‪ 18‬ســال پیــش در‬ ‫پــی یــک دعــوای لفظــی متاســفانه نتوانســت خشــم خــود را کنترل‬ ‫کنــد و مــرگ یــک جــوان ‪ 21‬ســاله را رقــم زد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬پــس از رســیدگی پرونــده و بــه درخواســت‬ ‫اولیــای دم‪ ،‬حکــم قصــاص ایــن جــوان صــادر شــد و پــس از طــی‬ ‫تشــریفات قانونــی در نوبــت اجــرا‪ ،‬قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از پنــج ســال پیــش تــاش بــرای کســب رضایــت‬ ‫اولیــای دم اغــاز شــد امــا هــر بــار ایــن تــاش هــا و پادرمیانــی هــا‬ ‫بــی نتیجــه مانــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مــاه محــرم و در قالــب پویــش « بــه حرمــت امــام‬ ‫حســین علیه الســام می بخشــم» بار دیگر دادســتان علی اباد‬ ‫کتــول و اعضــای شــعبه هفتــم شــورای حل اختالف این شهرســتان‬ ‫همــراه بــا بــزرگان و ریــش ســفیدان منطقــه‪ ،‬تــاش بــرای کســب‬ ‫رضایــت را اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی ادامــه داد‪ :‬ایــن بــار پادرمیانــی هــا بــه ثمــر نشســت‬ ‫و اولیــای دم بــه حرمــت شــب هــای محــرم بزرگوارنــه از حــق شــرعی‬ ‫و قانونــی خــود گذشــتند و از اجــرای حکــم قصــاص منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬محکــوم بــه قصــاص هــم کــه حــاال در‬ ‫اســتانه ‪ 40‬سالگیســت از زنــدان ازاد شــد ‪.‬‬ ‫و بیــان کــرد‪ :‬بــا وجــود اینکــه خراســان شــمالی قطــب دامپــروری محســوب مــی شــود ولــی تنهــا یــک‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی فعــال دارد و بایــد زیرســاخت هــای ایــن حــوزه فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ظرفیــت ایــن کشــتارگاه روزانــه کشــتار ‪ ۳۰۰‬راس دام ســبک و ‪ ۲۰‬راس دام ســنگین‬ ‫را دارد و ایــن میــزان ظرفیــت بــرای اســتان کافــی نیســت و دامــداران بــه دلیــل کمبــود ظرفیــت بایــد در‬ ‫نوبــت بماننــد کــه ایــن امــر نیــز باعــث گالیــه انــان شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬خشکســالی و گرانــی نهاده هــای‬ ‫دامــی موجــب شــده تــا دخــل و خــرج دامــداران ایــن خطــه همخوانــی نداشــته باشــد که در ســفر رییس‬ ‫جمهــور بــه اســتان جــزو مهــم تریــن مشــکالت ایــن قشــر عنــوان شــد‪.‬‬ ‫قیمت خرید حمایتی در هر اســتان براســاس دســتور العمل توســط کمیته های اســتانی به ریاســت‬ ‫اســتاندار هــر اســتان بــه عنــوان رییــس تنظیــم بــازار‪ ،‬اتحادیــه هــا‪ ،‬تعاونــی هــا و ســایر دســتگاه های‬ ‫مرتبــط بــا توجــه بــه نــوع دام‪ ،‬وضعیــت و قیمــت موجــود در اســتان تعییــن مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی با دارا بودن بیش از ‪ ۲‬میلیون راس دام ســبک و حدود ‪ ۸۰‬هزار راس دام ســنگین‬ ‫قطــب دامپــروری کشــور اســت و معیشــت بســیاری از مــردم بــه ایــن بخــش گــره خــورده اســت امــا ایــن‬ ‫صنعــت ایــن روزهــا گرفتــار خشکســالی و کاهش بارندگی شــده اســت‪.‬‬ ‫دامداران اســتان بیشــتر به صورت ســنتی فعال هســتند و بخش بیشــتر دام ســبک اســتان در اختیار‬ ‫خانوارهــای عشــایری اســت کــه خشکســالی بــه مرانــع اســیب زده اســت و اینک باید بــرای تغذیه دامی‬ ‫بــه ایــن بهــره بــرداران کمــک شــود تــا دام خــود را در چرخــه تولید نگهــداری کنند‪.‬‬ ‫در ســال هــای عــادی تنهــا در فصــل کــوچ عشــایر در فروردیــن مــاه و در زمســتان نیــز در ســه تــا چهــار‬ ‫مــاه علوفــه دســتی بــه دامــداران اختصــاص مــی یافــت امــا در چنــد ســال اخیــر حتــی در فصــل بهــار نیــز‬ ‫بهــره بــرداران‪ ،‬بخــش بیشــتری از نیــاز خــوراک دام را بــا تعذیــه دســتی جبــران کردنــد‪.‬‬ ‫کارشناس مسوول اداره قرنطینه و امنیت‬ ‫زیستی دامپزشکی خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــود‪ ،‬اظهــار نمــود‪ :‬نظــام ارزی کشــور دارای ایــراد و اشــکاالت بزرگــی بــود و بــه‬ ‫عبــارت دیگــر منشــا اصلــی فســاد اقتصــادی‪ ،‬رانــت خــواری و ایجــاد مشــکل بــرای واحدهــای مختلــف‬ ‫تولیــدی و صنعتــی چنــد نرخــی بــودن ارز بــود‪.‬‬ ‫ن انتظــار را داشــت کــه در حوزه هــای‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اصــاح نظــام یارانــه و بازگشــت بــه ثبــات ارزی بایــد ای ـ ‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬واحدهــای تولیــدی و بخــش هــای مختلــف گشــایش های خوبــی را شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫عزیــزی بــا اشــاره بــه اینکــه راهــکار دســتیبابی بــه اهــداف اصــاح نظــام یارانــه پرهیــز از اقدامــات‬ ‫ســلیقه ای اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــرای دقیــق قانــون توســط مجریــان و پرهیــز از اقدامــات ســلیقه ای و‬ ‫رفتارهــای خلق الســاعه موجــب شــده بــه اهــداف حــذف ارز ترجیحــی دســت یابیــم و شــخصه معتقــدم‬ ‫کــه بــا اجــرای درســت قانــون و مطابــق بــا معیــار قانــون بــه خیلــی از اهــداف بلندمــدت‪ ،‬کوتــاه و میــان‬ ‫مــدت اقتصــادی می رســیم‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه نظــارت کامــل از الزامــات اجــرای قانــون اصــاح نظــام یارانــه اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مســئوالن بایــد در تــاش باشــند تــا از هــر اقدامــی کــه باعــث خدشـه دار شــدن اقتصــاد کنــد‪،‬‬ ‫اجتنــاب کننــد و قطعــا ً اگــر بــر مقــام سیاســتگذاری و اجــرا نظــارت و کنتــرل داشــته باشــیم‪ ،‬در اقتصــاد‬ ‫شــاهد تاثیــرات مثبتــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای قانــون رفتارهــای عجوالنــه و ســلیقه ای اثــار منفــی خواهــد گذاشــت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬حمایــت از مصرف کننــده نهایــی بــا اصــاح نظــام یارانــه‪ ،‬بایــد محقــق شــود؛ هرچنــد در خــط‬ ‫مقدم فعالیــت هــای اقتصــادی‪ ،‬تولیدکننــدگان واحدهــای تولیــدی هســتند کــه بایــد مــورد حمایــت همــه‬ ‫جانبــه دولــت و قــوه قانــون گــذار باشــند‪.‬‬ ‫عزیــزی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه رهاشــدگی برخــی واحدهــای صنفــی و بی توجهــی بــه قوانیــن و مقــررات‬ ‫منجــر بــه نارضایتــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا حــذف ارز ترجیحــی و رقابــت در میــان رقبــا‪ ،‬ارتقــای محصــول‬ ‫تولیــدی از بعــد کیفــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا در نهایــت منجــر بــه رضایتمنــدی مصــرف کننــده شــود‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار ‪ :‬موضوعــی کــه سالهاســت مســئولین و نماینــدگان بــه ان اشــاره میکننــد‬ ‫و مــردم منتظرنــد تــا اجــرا شــود امــا همچنــان عــده ای خــاص هــر روز فربه تــر می شــوند ‪ ،‬عــده ای دیگــر ‪...‬‬ ‫کمک به رونق اقتصادی و افزایش‬ ‫کیفیت کاال با اصالح نظام یارانه ها‬ ‫معاون راهداری سازمان راهداری‬ ‫و حمل و نقل جاده ای کشور‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول اداره قرنطینــه و امنیــت زیســتی دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫صــادرات دام زنــده بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بایــد در اســتان زیرســاخت هــای الزم از‬ ‫جملــه خدمــات قرنطینــه ای فراهــم اســت‪.‬‬ ‫فریــدون اوغازیــان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در گمــرک اســتان پســت قرنطینــه دامــی‬ ‫فعــال اســت و بــرای خدمــات قرنطینــه ای و ترخیــص خدمــات رســانی مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬بــرای صــادرات دام زنــده در صــورت اعــام امادگــی صادرکننــدگان‪،‬‬ ‫ظرفیتهــای الزم در ایــن زمینــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫کارشــناس دامپزشــکی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬دام موجــود در اســتان مــازاد بــر نیــاز اســت‬ ‫و بخشــی از دام تولیــدی بــه ناچــار از گلــه هــا بایــد خــارج و روانــه کشــتار شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن اســتان ‪ ۲‬میلیــون راس دام ســبک و حــدود ‪ ۶۰‬هــزار راس دام ســنگین‬ ‫نگهداری می شــود و ســاالنه معادل ‪ ۵۰‬درصد جمعیت دام ســبک و ‪ ۳۰‬درصد از دام ســنگین‪،‬‬ ‫بــه جمعیــت دام هــای اســتان افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫اوغازیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســاالنه ‪ ۱۰۰‬هــزار راس دام ســبک و هفــت هــزار دام ســنگین در‬ ‫کشــتارگاه هــای اســتان کشــتار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جابه جایــی غیرمجــاز دام در محورهــای فرعــی یکــی از دغدغه هــای اســتان اســت و‬ ‫بایــد نظــارت هــا در جــاده هــای فرعــی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫اوغازیــان بــا بیــان اینکــه اولویــت در ایــن زمینــه‪ ،‬تقویــت کنتــرل و نظــارت در محــور اســفراین‪-‬‬ ‫ســبزوار و نیــز اســفراین‪ -‬گرمــه اســت گفــت‪ :‬گشــت هــای بازرســی اداره کل دامپزشــکی اســتان‬ ‫بــا همــکاری نیــروی انتظامــی در حــال انجــام اســت‪ ،‬امــا بــراورد مــی شــود کــه ‪ ۱۰‬هــزار راس دام‬ ‫ســبک در اســتان بــه صــورت غیرمجــاز جابــه جــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬کشــف و شناســایی قاچاق دام زنده از اســتان در چهار ماهه امســال نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۳۵‬درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه بخــش زیــادی از ان مربــوط بــه‬ ‫دام هــای انتقــال داده شــده از شهرســتان هــای خراســان رضــوی اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول قرنطینــه اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در چهــار‬ ‫ماهــه امســال ‪ ۷۱۵‬راس دام ســبک قاچــاق در اســتان کشــف شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار واحــد دامــی در‬ ‫ایــن اســتان نگهــداری و پــرورش داده مــی شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪582‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫در هدایت و روشنگری افکار عمومی‬ ‫خبرنگاران جایگاه ویژه ای دارند‬ ‫معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان ســنجش امــوزش کشــور در پیامــی بــا گرامیداشــت روز خبرنــگار‪،‬‬ ‫از زحمــات اصحــاب رســانه به ویــژه خبرنگارانــی کــه بــرای اطالع رســانی بــه داوطلبــان ازمون هــا تــاش‬ ‫می کننــد قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه علــم و امــوزش بــازار کســب و کار از ســازمان ســنجش‪ ،‬در پیــام «عبدالرســول‬ ‫پورعبــاس» امــده اســت‪ :‬هفدهــم مردادمــاه روز خبرنــگار‪ ،‬یــاداور نقــش فعــاالن عرصــه اطالع رســانی‬ ‫در اگاهــی بخشــی جامعــه اســت‪ .‬قیــام امــام حســین (ع) نیــز در ذات خــود رســانه ای بــه عظمــت همــه‬ ‫تاریــخ اســت و تقــارن روز خبرنــگار بــا عاشــورای حســینی فرصــت مناســبی اســت تــا ابعــاد نهضــت ســرخ‬ ‫حضــرت سیدالشــهدا (ع) از منظــر رســانه مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ایــن پیــام اورده اســت‪ :‬خبرنــگاران و فعــاالن عرصــه رســانه در هدایــت و روشــنگری‬ ‫افــکار عمومــی و جامعــه اســامی جایــگاه و نقشــی ارزنــده و موثــر دارنــد و در شــرایطی کــه بــا پیشــرفت‬ ‫فناوری هــا انــواع رســانه ها توســعه یافتــه و نفــوذ فرهنگــی ابعــاد جدیــد یافتــه اســت نقــش و وظیفــه‬ ‫خبرنــگاران در ارائــه اطالعــات صحیــح و دقیــق بیــش از گذشــته اهمیــت یافتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم در پیــام خــود تاکیــد کــرد‪ :‬زحمــات اصحــاب رســانه به ویــژه عزیزانــی کــه در حــوزه‬ ‫فرهنگــی کشــور و اطالع رســانی بــه داوطلبــان ازمون هــا تــاش مــی کننــد‪ ،‬شایســته تقدیــر و تشــکر‬ ‫فــراوان اســت و برگــزاری رضایت بخــش ازمون هــا کــه بــا ارامــش داوطلبــان همــراه اســت بــا حضــور و‬ ‫یــاری عزیــزان ایــن عرصــه امکان پذیــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در خاتمه پیام خود اورده اســت‪ :‬با گرامیداشــت روز خبرنگار‪ ،‬یاد و خاطره همه شــهدای خبرنگار‬ ‫را گرامــی مـی دارم و بــرای همــه تالشــگران عرصــه فرهنــگ و اگاهــی و بــه ویــژه خبرنــگاران و اصحــاب‬ ‫رســانه حــوزه امــوزش کشــور ارزوی توفیــق روزافــزون دارم‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫اعتراف به سرقت سارق‬ ‫ادوات کشاورزی در شیروان‬ ‫به ‪ 10‬فقره‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق ادوات‬ ‫کشــاورزی بــا ‪ 10‬فقــره ســرقت در‏ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت ادوات کشــاورزی در‬ ‫این شهرســتان‪ ،‬موضوع در‏دســتور کار ماموران انتظامی کالنتری‬ ‫‪ 11‬ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بالفاصلــه اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی خــود را در ایــن رابطــه اغــاز‏کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران‬ ‫کالنتــری ‪ 11‬ایــن شهرســتان موفــق شــدند ‪ 2‬نفــر ســارق و یــک نفــر‬ ‫مال خــر را‏در ایــن رابطــه دســتگیر کننــد‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان این کــه متهــم در بازجویی هــا و تحقیقــات پلیســی‬ ‫تاکنــون بــه ‪ 10‬فقــره‏ســرقت تجهیــزات و ادوات کشــاورزی‪ ،‬موتــور‬ ‫اب و اب پــاش و لولــه در بخــش زیــارت شــیروان اعتــراف‏کــرد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در بازدیــد از مخفیــگاه متهــم مقادیــر قابل توجهــی‬ ‫امــوال مســروقه کشــف و متهــم‏پــس از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان مدارس‬ ‫قاچاق ‪ 4‬تن ارد‬ ‫خارج از شبکه توزیع‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج از دســتگیری ‪ 2‬ســارق حرف ـه ای بــا‬ ‫‪ 3‬فقــره ســرقت از مــدارس و هنرســتان های ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» صبــح امــروز در ایــن رابطــه افــزود‪ :‬در‬ ‫پی وقوع چندین فقره ســرقت از‏مدارس و هنرســتان های ســطح‬ ‫شهرســتان فــاروج‪ ،‬موضــوع در دســتورکار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی در‬ ‫بررســی از محل هــای وقــوع ســرقت و انجــام یکســری اقدامــات‬ ‫فنــی و‏پلیســی‪ ،‬ســرنخ هایی بــه دســت اورده کــه نهایتــا ًموفــق‬ ‫شــدند ســارقان را شناســایی کننــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج بابیان اینکــه در یک عملیات‬ ‫غافلگیرانه ‪ 2‬نفر ســارق دســتگیر شــدند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬سارقان‬ ‫‏در بازجویی هــای به عمل امــده بــه ‪ 3‬فقــره ســرقت از مــدارس و‬ ‫هنرســتان ها اعتــراف کردنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه در پایــان بابیــان اینکــه پلیــس تمــام تــوان خــود را‬ ‫بــرای پیشــگیری از ســرقت ها بــکار گرفتــه‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫ســارقان‏بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی و درنهایــت روانــه زنــدان شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 4‬تــن و ‪640‬‬ ‫کیلــو ارد خــارج از شــبکه توزیــع در عملیــات مامــوران پلیــس‬ ‫‏امنیــت عمومــی ایــن فرماندهــی خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ســرهنگ «مجید یگانه پور»‬ ‫در رابطــه بــا ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی دریافــت‏اطالعاتــی‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی در زمینــه نگهــداری و توزیــع خــارج از شــبکه‬ ‫ارد در ســطح شهرســتان فعالیــت می کنــد‪،‬‏بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا شناســایی محــل نگهــداری ارد خــارج از‬ ‫شــبکه توزیــع‪ ،‬مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان‏بــه ان‬ ‫مــکان اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن مــکان مقــدار ‪ 4‬تــن‬ ‫و ‪ 460‬کیلوگــرم ارد خــارج از شــبکه توزیــع کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه در ایــن‬ ‫رابطــه یــک نفــر دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫برابــر اعــام کارشناســان مربوطــه ارزش ایــن مقــدار ارد ‪800‬‬ ‫‏میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‏‬ ‫وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش پلیــس بــه منظــور مبــارزه با‬ ‫اخاللگــران اقتصــادی بــا تمــام تــوان ادامــه دارد‏و بــا ســودجویان در‬ ‫ایــن زمینــه در چارچــوب قانــون برخــورد قاطعانــه می شــود‏‪.‬‬ ‫بازگشتقیم ‬ ‫ت‬ ‫کاالهای اساسی به‬ ‫شهریور ‪ ۱۴۰۰‬کسری‬ ‫بودجه به همراه دارد‬ ‫کارشــناس مســائل اقتصادی گفت‪ :‬برای بازگشــت قیمت کاالهای‬ ‫اساســی به شــهریور ســال گذشــته تکلیف مجلس شــورای اسالمی‬ ‫در قانــون بودجــه ســال جــاری موجــب از دســت رفتــن دســتاوردهای‬ ‫دولــت و مجلــس در ایجــاد ثبــات اقتصادی خواهد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬توســط دولت الیحــه اصالحی قانون‬ ‫بودجــه امســال بــه مجلــس ارســال شــد‪ .‬در الیحــه ارســالی یکــی از‬ ‫ت کاالهای اساســی‬ ‫بندهــای تاثیــر گــذار در خصــوص بازگشــت قیمـ ‬ ‫بــه شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬پــس از حــذف ارز ترجیحــی اســت‪.‬‬ ‫در حقیقــت ایــن حکــم مجلــس‪ ،‬شــیوه جایگزیــن یارانه های نقدی‬ ‫‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬هــزار تومانــی اســت کــه دولــت در ســال جــاری پــس از‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه ‪ ۹۰‬درصــد جامعــه پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه قیمــت انــواع کاالهــای اساســی‬ ‫و نهاده هــا در یــک ســال اخیــر و پــس از جنــگ اوکرایــن رشــد ‪۸۰‬‬ ‫درصــدی داشــت؛ در نتیجــه ان بهــای کاالهــای وارداتــی هــم رشــد‬ ‫قابــل توجهــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس عقیــده بســیاری از کارشناســان اینکــه دولــت را موظــف‬ ‫کنیــم تــا قیمــت کاالهــای اساســی را بــه یک ســال گذشــته بازگرداند‬ ‫امکان پذیــر نبــوده‪ ،‬چــرا کــه در افزایــش کســری بودجــه تاثیرگــذار‬ ‫اســت و چــاپ پــول و ناتــرازی بودجــه را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن امارهــا تبعــات تورمــی حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬در دو‬ ‫مــاه خــرداد و تیــر تقریبــا ًبــه طــور کامــل تخلیــه شــد و از مــاه جــاری‬ ‫نــرخ تــورم بــه ســطوح قبــل از حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بازخواهــد‬ ‫گشــت‪ .‬ایــن مهــم جــز بــا کنتــرل دقیــق پایــه پولــی و احتــراز دولــت‬ ‫از چــاپ پــول‪ ،‬میســر نبــود؛ امــا در صورتــی کــه مجلــس بــه مصوبــه‬ ‫خــود بــرای اعطــای کاالبــرگ بــه مــردم بــا قیمــت شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬اصــرار‬ ‫و دولــت را مجبــور بــه اجــرای ان کنــد‪ ،‬تمام توفیقــات دولت در مهار‬ ‫پایــه پولــی تحت الشــعاع قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــا ارســال اصالحیــه جدیــد برخــی نماینــدگان بــه ایــن اصالحیــه‬ ‫واکنــش نشــان دادنــد‬ ‫«میثــم خســروی» در مــورد ایــن موضــوع و الیحــه اصالحیه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬گفــت‪ :‬اینکــه دولــت در بودجه ســالجاری مکلــف به بازگرداندن‬ ‫قیمــت کاالهــای اساســی بــه نــرخ شــهریور ســال گذشــته شــده‪،‬‬ ‫به طــور طبیعــی بــرای دولــت بــار مالــی ســنگینی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن کاالهــا از یــک طــرف تــورم جهانــی دارد‬ ‫و از ســوی دیگــر در داخــل کشــور نیــز تــورم داریــم‪ ،‬بنابرایــن محــل‬ ‫ایجــاد کســری بودجــه بــه صــورت دائمــی و بــا نــرخ رشــدی برابــر نــرخ‬ ‫رشــد تــورم ایــن کاالهاســت کــه رقــم باالیــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی تاکیــد کــرد‪ :‬بازگشــت قیمت هــا بــه‬ ‫شــهریور ســال گذشــته اقــدام خطرناکــی اســت و اینکــه در اصالحیــه‬ ‫بودجــه امســال بــر حــذف ایــن الیحــه تاکیــد شــده اقــدام درســت و‬ ‫نــگاه مثبتــی اســت‪.‬‬ ‫ت اقــام‬ ‫میثــم خســروی در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬بازگشــت قیمــ ‬ ‫اساســی بــه نــرخ ســال گذشــته می توانــد منجــر بــه کســری بودجــه و‬ ‫از دســت رفتــن دســتاوردهای دولــت و مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫ایجــاد ثبــات اقتصــادی شــود‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کســب و کار ‪ :‬در این راســتا دولت و مجلس‬ ‫بایــد بیــش از بیــش بــه فکــر اقشــار کــم درامــد و همچنیــن بحــران‬ ‫بوجــود امــده در بحــث اقتصــاد معیشــت جامعــه باشــد و معیشــت‬ ‫جامعــه را در ظاهــر چنــد اشــراف زاده نبینــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه وزیــر جهــاد کشــاورزی در صحبت هــای خــود گفت در‬ ‫تمــام دنیــا زمــان تعطیــات قیمــت یــک بقلمــون بــه انــدازه قیمــت‬ ‫یــک پفــک می شــود امــا در ایــران ‪ 180‬درجــه قیمتهــا تغییــر مــی کنــد‬ ‫و چــرا بایــد در ســایر کشــورها اینگونــه باشــد انهــا بــر ایــن باورنــد کــه‬ ‫فــروش و ســود خــود را طــی یکســال انجــام داده انــد و حــال در ایــام‬ ‫تعطیالت زمانش رســیده که همه اقشــار جامعه از محصوالتشــان‬ ‫برخــوردار شــوند و نــه عــده ای خــاص ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد کــه بــرای اینــکار بایــد بــا صنعــت بــه یــک توافــق کلــی‬ ‫برســیم چــرا کــه ایــن حــق همــه مــردم اســت و نــه عــده ای خــاص‪.‬‬ ‫به بهانه هفته خبرنگار‬ ‫انتقاد انتقام نیست!‬ ‫امــروز ‪ 17‬مــرداد مصــادف بــا شــهادت محمــود صارمــی و روز‬ ‫خبرنــگار اســت‪ .‬تقــارن ایــن روز در ســال جــاری بــا ســالروز‬ ‫حماســه ســرور ازادگان‪ ،‬فرصتــی ارزشــمند بــرای مداقــه در‬ ‫بیــان واقعیــت هــا‪ ،‬تبلیــغ حقانیــت و انتشــار واقعیــت هــای‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫نقــش رســانه هــا بــه ویــژه در عصــر کنونــی‪ ،‬نقشــی اوانــگارد‬ ‫و پیشــرو در همــه امــورات اســت و افزایــش ســرعت انتقــال‬ ‫اخبــار در هــزاره نــو‪ ،‬ایــن نقــش را پــر رنــگ تــر ســاخته اســت‪.‬‬ ‫بــر همیــن پیوســت دولتمــردان کشــور هــای مختلــف‬ ‫بــا تــاش در جهــت اســتفاده بهینــه از ایــن ابــزار تــاش هــای‬ ‫گســترده ای را اغــاز کــرده انــد‪ .‬در کشــور مــا نیــز تالش هایــی‬ ‫بــرای ســاماندهی حــوزه رســانه صــورت گرفتــه کــه بــه دالیــل‬ ‫مختلــف سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگی‪،‬اقتصــادی‪ ،‬اموزشــی‬ ‫و ‪ ...‬نتیجــه چنــدان مطلــوب نیســت‪ .‬بــا ایــن وجــود همــه‬ ‫ســاله در هفتــه خبرنــگار‪ ،‬جلســات متعــددی برگــزار مــی شــود‬ ‫و خبرنــگاران در ایــن هفتــه‪ ،‬چشــم هــای بینــا جامعــه و زبــان‬ ‫گویــای مــردم و نماینــده افــکار عمومــی لقــب مــی گیرنــد و‬ ‫مدیــران دو مقولــه «مطالبــه گــری» و «انتقــاد ســازنده» را از‬ ‫واجبــات ایــن حرفــه بیــان مــی کننــد و خــود را ســراپا منتظــر و‬ ‫مشــتاقانتقادهــایســازندهاصحــابرســانهنشــانمــیدهنــد‪.‬‬ ‫در پایــان نیــز لــوح تقدیــر و بــرگ ســبزی بــه پــاس زحمــات و‬ ‫تــاش در امــر روشــنگری و انتشــار صحیــح و بــه موقــع اخبــار‬ ‫بــه خبرنــگاران اهــدا مــی شــود و عکس یادگاری و ‪ ...‬تا ســال‬ ‫دیگــر و تکــرار همین ســناریو‪....‬‬ ‫یعنــی اگــر هفتــه خبرنــگار مثــل جــام جهانــی بــود‪ ،‬مــا شــاید‬ ‫چهــار ســال یــک بــار هــم روی برخــی مســئوالن را زیــارت نمــی‬ ‫کردیــم! بگذریــم ‪ ...‬امــا بعــد از هفتــه خبرنــگار ‪ ،‬اوضــاع بــا ان‬ ‫هفتــه تفــاوت دارد‪ .‬انجــا کــه مطالبــه گــری حــق رســانه هــا‬ ‫عنــوان مــی شــد‪ ،‬اینجــا بــا ممنوعیــت مصاحبــه بــا مســئوالن‬ ‫مواجــه هســتیم و مدیــران تــوپ را هــم در زمیــن حراســت اداره‬ ‫کل شــان قــل مــی دهنــد! حــاال از کی حراســت ادارات کل مرجع‬ ‫صــدور اجــازه مصاحبــه بــه مدیــران شــده انــد‪ ،‬دســتکم مــا از ان‬ ‫بــی خبریم!البتــه پــا روی انصــاف نگذاریــم چنــد اداره ای هــر از‬ ‫گاهــی نشســت خبــری برگــزار مــی کننــد کــه اگــر ایــن هــم نبــود‪،‬‬ ‫بایــد رســانه و خبرنــگاری را در شهرســتان تعطیــل مــی کردیــم‪.‬‬ ‫بــی هیــچ تردیــد حلقــه مفقــوده و دلیــل گســترش چنیــن رویــه‬ ‫ای در شــهر ماحصــل نبــود یــا کمبــود ســواد رســانه اســت‪.‬‬ ‫ای کاش مــی توانســتیم مســئوالن شــهر را متقاعــد کنیــم‬ ‫کــه رســانه بــا پیــام رســان تفــاوت دارد و فاکــس و تلفــن و‬ ‫ایمیــل و واتــس اپ و تلگــرام و اینســتاگرام رســانه نیســتند!‬ ‫ای کاش ایــن تــوان را داشــتیم کــه فرمانــدار را کــه باالتریــن‬ ‫مقــام شــهر اســت‪ ،‬مجــاب کنیــم ‪ ،‬مســئوالنی را کــه از انهــا‬ ‫در رســانه انتقــاد مــی شــود‪ ،‬مجبــور بــه نوشــتن جوابیــه و‬ ‫توضیــح بــه افــکار عمومــی کنــد‪.‬‬ ‫ای کاش مــی توانســتیم بــه مســئوالن توضیــح دهیــم‬ ‫رســانه ها روابــط عمومــی ادارات و ســازمان هــا نیســتند کــه‬ ‫فقــط اخبــار مثبــت و پیــام هــای تبریــک و تشــکر و تصاویــر‬ ‫مدیــران را منتشــر کننــد‪.‬‬ ‫ای کاش توانایی این را داشــتیم که مدیران را توجیه کنیم‬ ‫خبرنــگاران علــم لدنــی ندارنــد کــه اخبــار را از غیــب دریافــت‬ ‫کننــد‪ .‬بــرای انتشــار اخبــار یــا بایــد بــه مراســم دعــوت شــان‬ ‫کــرد یــا اخبــار را برایشــان فرســتاد‪.‬‬ ‫ای کاش مدیــران بــه جــای رســانه هراســی و خبرنــگار گریــزی‪،‬‬ ‫یــک مشــاور رســانه ای بــرای خودشــان انتخــاب مــی کردنــد تــا‬ ‫بــه انهــا توضیــح دهــد کــه خبرنــگاران و روزنامــه نــگاران صــورت‬ ‫جلســه نویــس نیســتند کــه مطالــب بــاب میــل مدیــر تنظیــم‬ ‫شــود‪ .‬تنظیــم و انتشــار اخبــار قواعــد خــاص خــودش را دارد!‬ ‫ای کاش وعــده هــر مــاه یــک نشســت خبــری بــا یــک مســول‬ ‫کــه چهــار اســت خبرنــگاران دنبــال تحقــق ان هســتند عملــی‬ ‫مــی شــد و روســای برخــی از ادارات را از نزدیــک مــی دیدیــم‪.‬‬ ‫ای کاش قــادر بودیــم بــه مدیــران شــهر بقبوالنیــم خبرنــگاری‬ ‫در شهرســتان هــا نــه تنهــا درامــدی نــدارد بلکــه هزینــه ســایت و‬ ‫کاغــذ نشــریات را هــم بایــد از جیــب شــان پرداخــت کننــد و مزید‬ ‫اطــاع اگــر کل بــرگ ســبزهای هفتــه خبرنــگار را تحویل چاپخانه‬ ‫دهنــد‪ ،‬هزینــه زینــک یــک شــماره از نشــریه مکتــوب هــم‬ ‫نمی شــود!ای کاش می توانســتیم مســئوالنی را کــه دو دســتی‬ ‫بــه صندلــی مدیریــت چســبیده انــد و پاســخگوی افــکار عمومــی‬ ‫نیســتند‪ ،‬توجیــه کنیــم کــه ایــن صندلــی ارثیــه پدری تان نیســت‬ ‫و بــرای هــر صندلــی مدیریتــی در کشــور ‪ ۷۳‬شــهید داده ایــم‪.‬‬ ‫فقــط یادمــان باشــد شــهر و شــهروندان ‪ ،‬رســانه و خبرنــگاران‬ ‫امدنــی و رفتنــی نیســتند‪ .‬امــا مســولیت و مدیریــت‪ ،‬داســتان‬ ‫علیحــده ای دارد و اگــر ماندنــی بــود بــه شــما نمــی رســید‪.‬‬ ‫انتقــاد انتقــام نیســت و انتقــاد شــنیدن و الزام به پاســخگویی‬ ‫وظیفه مســئوالن اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪582‬‬ ‫سرویس رشد و توسعه فردی‪-‬الهه زینالی‬ ‫انتقاد از خود چیست؟‬ ‫معمــوال خیلــی از افــراد ادعــا می کننــد انتقــاد از خــود‬ ‫را بلدنــد‪ ،‬ولــی در عمــل نادیــده اش می گیرنــد‪ .‬اگــر‬ ‫شــما در مســیر خودشناســی گام برداشــته اید‪ ،‬انتقاد‬ ‫از خــود بهتریــن ســراغاز در ایــن راه اســت‪ .‬انتقــاد از‬ ‫خــود بــر عزت نفســتان تاثیــر می گــذارد و می توانیــد‬ ‫بــا شناســایی الگوهــای ضعیــف رفتاری تــان‪ ،‬زمینــه‬ ‫خودســازی را بــرای خــود بــه ارمغــان اوریــد‪.‬‬ ‫انتقاد از خود با سرزنش خود چه تفاوتی دارد؟‬ ‫بایــد در نظــر داشــته باشــید که انتقــاد از خــود (‪Self-‬‬ ‫‪ )Criticism‬تفــاوت بســیار زیــادی بــا ســرزنش خــود‬ ‫(‪ )Self-Deprecation‬دارد‪ .‬بــرای شناســایی تفــاوت‬ ‫هریــک از انهــا بــا تعریــف مختصــری اغــاز می کنیــم‪.‬‬ ‫در ســرزنش خــود یــا خودکم بینــی‪ ،‬فــرد خــود را‬ ‫بی رحمانــه زمیــن می زنــد و به مــرور اعتمادبه نفــس‬ ‫خــود را از دســت می دهــد‪ .‬در ســرزنش‪ ،‬حرف هــای‬ ‫درونــی و ذهنــی دنیایــی از قضــاوت و مقایســه و‬ ‫کوچک شــمردن خــود اســت‪ .‬ممکــن اســت بــا خــود‬ ‫ن حرف هــا فقــط شــوخی اند و‬ ‫بگوییــد‪« :‬نــه‪ ،‬ایــ ‬ ‫مــن خــودم را خیلــی هــم دوســت دارم!» یــا فکــر‬ ‫کنیــد حرف هــای درونی تــان تاثیــری بــر شــخصیت‬ ‫شــما ندارنــد‪.‬‬ ‫بایــد ایــن موضــوع را بپذیریــد کــه خودگویــی درونــی‬ ‫شــما اهمیت بســیار باالیی دارد‪ .‬به عالوه‪ ،‬در تعیین‬ ‫شــخصیت وجودی تــان و نیــز در افزایــش عزت نفــس‬ ‫شــما هــم نقــش بســیار مهمــی را ایفــا می کنــد‪ .‬همــه‬ ‫مــا در ذهــن منتقــدی بســیار ناعــادل و ظالــم داریــم‪.‬‬ ‫ایــن منتقــد هــر لحظــه در حــال صحبــت دربــاره‬ ‫نقایــص و نداشــته های ماســت و به راحتــی مــا را بــا‬ ‫دیگــران مقایســه می کنــد و در نهایــت‪ ،‬احساســات‬ ‫منفــی در مــا ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫منتقــد ذهنتــان را طــوری پــرورش دهید که فقط ان‬ ‫دســته از اشــتباه و ایراداتی را شناســایی کند که شــما‬ ‫را از رســیدن بــه اهــداف خــود دور می کننــد یــا شــما را‬ ‫بی انگیــزه می کننــد و اراد ه شــما را از بیــن می برنــد‪.‬‬ ‫انتقــاد از خــود‪ ،‬عــاوه بــر ســخت گیری‪ ،‬در عیــن حــال‬ ‫بایــد صمیمانــه و بــا دلســوزی همــراه باشــد‪ .‬انتقــاد‬ ‫از خودتــان بایــد ســبب پیشــرفت و ارامــش ذهنــی‬ ‫شــما شــود‪.‬‬ ‫شــما بایــد میــان انتقــاد از خــود و ســرزنش خــود‬ ‫تعــادل ایجــاد کنیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــرای خودســازی‪،‬‬ ‫فقــط بایــد اشــتباه ها و ایــرادات خــود را مشــخص‬ ‫کنیــد و بعــد‪ ،‬درصــدد اصــاح انهــا باشــید‪ .‬اگــر شــما‬ ‫بتوانیــد بیــن انتقــاد از خــود و ســرزنش از خود تفاوت‬ ‫قائــل شــوید‪ ،‬در زندگــی موفقیت هــای زیــادی بــه‬ ‫دســت خواهیــد اورد‪.‬فرامــوش نکنیــد انتقــاد از‬ ‫خودتــان یعنــی یافتــن نقایــص و اشــتباه هایتان‬ ‫و ســپس اقــدام بــرای اصــاح انها‪.‬انتقــاد از خــود‪،‬‬ ‫نقشــه راه بــرای ایجــاد تغییــرات مثبــت در زندگــی‬ ‫ایــا بارهــا تــاش کرده ایــد کــه تغییــرات مثبــت و‬ ‫بســزایی در زندگــی خــود ایجــاد کنیــد؟ شــما بــا انتقــاد‬ ‫و ارزیابــی خــود می توانیــد چشــمانتان را نســبت بــه‬ ‫رفتارهــای مشکل ســاز خــود بــاز کنیــد و بــا بررســی‬ ‫دقیــق و کامــل انهــا بــه بهتریــن نســخه خــود تبدیــل‬ ‫شــوید‪ .‬نقــد خودتــان باعــث رســیدن ســریع شــما بــه‬ ‫اهــداف و ارزوهــا می شــود‪.‬‬ ‫افکار شما بر احساسات و رفتارهای شما تاثیر‬ ‫بسزایی می گذارد‪ .‬طرز تفکر شما قدرت تبدیل شدن‬ ‫به یک پیشگویی خودشکوفا را دارد‪.‬‬ ‫ــ امی مورین ‪ ،‬روانشناس و نویسنده بریتانیایی‬ ‫روش حسابرسی و تجزیه وتحلیل رفتارهای اشتباه‬ ‫اگــر شــما رفتارهایتــان را به خوبــی بتوانیــد‬ ‫تجزیه وتحلیــل کنیــد‪ ،‬در نهایــت می توانیــد با تصحیح‬ ‫رفتارهــای نادرســت‪ ،‬ســرزنش خــود و خودکم بینــی را‬ ‫کامــا از بیــن ببریــد و منتقــد منفــی و سرزنشــگر ذهن‬ ‫خــود را خامــوش کنیــد و فضــا را بــرای منتقــد مثبــت و‬ ‫ن کار‪ ،‬در نهایت زندگی‬ ‫دلســوز خــود خالــی کنید‪ .‬با ایـ ‬ ‫بهتــری بــرای خــود خواهیــد ســاخت‪.‬‬ ‫موفق تریــن شــرکت ها را در نظــر بگیریــد‪ .‬ایــن‬ ‫شــرکت ها بــرای تشــخیص عملکــرد خــود‪ ،‬یــک‬ ‫حسابرســی الزم و دقیــق از مشــخصات محصــوالت‬ ‫خــود‪ ،‬میــزان فــروش چنــد مــاه گذشــته‪ ،‬انتقــادات‪،‬‬ ‫و نیازهــای مشــتریان خــود بــراورد می کننــد و بــا‬ ‫بررســی کامــل ایــن حسابرســی‪ ،‬بــه مشــکالت خــود‬ ‫پــی می برنــد‪.‬‬ ‫سلســله مراتبی کــه حســابرس شــرکت صــرف‬ ‫تشــخیص و بررســی مشــکالت می کنــد‪ ،‬باعــث‬ ‫می شــود در مراحــل کار شــرکت‪ ،‬تغییــرات مثبــت و‬ ‫بخصوصــی بــه وجــود بیاید‪ .‬همیشــه ایــن روش برای‬ ‫شــرکت ها بهتریــن نتیجــه را دارنــد‪.‬‬ ‫شــما نســب بــه خودتــان نیــز می توانیــد ایــن ‬ ‫ی اســت‬ ‫حسابرســی را انجــام دهیــد‪ .‬فقــط کافــ ‬ ‫به عنــوان حسابرســی دانــا و مثبت اندیــش‪،‬‬ ‫عملکردتــان را به صــورت روزانــه یــا ماهانــه و حتــی‬ ‫ســاالنه بررســی کنیــد و تمامــی اشــکاالت و ایــرادات‬ ‫رفتــاری و شــخصیت خــود را به طــور دقیــق و بــا‬ ‫قضــاوت کامــا عادالنــه یادداشــت کنیــد‪ .‬ســپس‬ ‫نقشــه راهــی بــرای اصــاح یا ازبین بــردن این ایــرادات‬ ‫ن کار‬ ‫لحــاظ کنیــد‪ .‬بــه شــما اطمینــان می دهیــم بــا ایـ ‬ ‫به راحتــی می توانیــد تغییــرات مثبــت و ســازنده ای در‬ ‫زندگــی خــود ایجــاد کنیــد‬ ‫با چطور با ما همراه باشید‪...‬‬ ‫سواد رسانه ای و انبوه فضای ارتباطی‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬دکتری تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت های ارتباطی‏‬ ‫داشــتن ســواد‪،‬در طــول تاریــخ بشــر بــرای‬ ‫ادامــه حیــات اهمیــت به ســزایی داشــته اســت‪.‬‬ ‫در تعریــف ســنتی‪ ،‬ســواد‏توانایــی خوانــدن و‬ ‫نوشــتن اســت اما در تعریف امروزی باســوادی‬ ‫مهــارت شــناخت‪ ،‬درک‪ ،‬تفســیر‪ ،‬ایجــاد و از همــه‏مهمتــر برقــراری‬ ‫ارتبــاط اســت‪ .‬مطابــق شــاخص ســازمان یونســکو‪ ،‬باســواد کســی‬ ‫اســت کــه همزمــان عــاوه بــر تحصیــات‏عالــی دانشــگاهی‪ ،‬بــا‬ ‫رایانــه اشــنا و بــه یــک زبــان بین المللــی مســلط باشــد و در عیــن‬ ‫حــال ســواد رســانه ای داشــته باشــد‪.‬‏بدیهــی اســت تغییــرات بــه‬ ‫وجــود امــده در مفهــوم ســواد‪ ،‬ناشــی از تحــوالت گســترده وســایل‬ ‫ارتباطــی اســت کــه‏بــه خصــوص در عصــر حاضــر ســرعت زیــادی‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪.‬توانایی برقــراری ارتبــاط بامحیــط‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫تاثیرپذیــری‏شــدید از رســانه ها و عملکــرد وســیع انهــا‪ ،‬مســتلزم‬ ‫مهارت هایــی اســت کــه تعریــف حوزه هــای ســواد را متنــوع کــرده‬ ‫ت‪‎.‬رســانه ها بــه عنــوان واســطه بــه جــای اینکــه مــا را بــه طــور‬ ‫‏اس ‪‎‬‬ ‫مســتقیم بــه جهــان متصــل کننــد از طریــق مجموعــه ای‏وســیع‬ ‫از وســایل ارتبــاط جمعــی نوظهــور ماننــد تلویزیــون‪ ،‬ســینما‪،‬‬ ‫ویدئــو‪ ،‬رادیــو‪ ،‬عکــس‪ ،‬روزنامــه‪ ،‬مجــات‪ ،‬بازی هــای ‏رایانــه ای‬ ‫و اینترنــت مجراهایــی را فراهــم می کننــد تــا خواننــدگان بتواننــد‬ ‫تصاویــر برگرفتــه از جهــان را بــه صــورت‏غیرمســتقیم از طریــق ان‬ ‫مشــاهده نماینــد‪.‬‏‬ ‫در دنیــای امــروز بــه کســی می تــوان باســواد رســانه ای گفــت‬ ‫کــه شــاخص های ســواد رســانه ای را دارا باشــد و امــروزه ایــن‬ ‫‏شــاخص ها نــه تنهــا قــدرت تفکیــک و شناســایی رســانه ها‬ ‫و تولیــدات و خوراک هــای فکــری انهاســت؛ بلکــه توانایــی‬ ‫‏تاثیرگــذاری متقابــل و خط دهــی و جهت دهــی بــه عنــوان یــک‬ ‫مخاطــب فعــال را نیــز شــامل می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه بیــان شــیوا ســواد رســانه¬ای نوعــی درک متکــی بــر مهــارت‬ ‫اســت کــه می تــوان بــر اســاس ان انــواع رســانه ها را از‏یکدیگــر‬ ‫تمیــز داد و انــواع تولیــدات رســانه ای را از یکدیگــر تفکیــک و‬ ‫شناســایی کــرد‪ .‬ســواد رســانه ای ســعی دارد‏اگاهــی احــاد افــراد‬ ‫جامعــه را بــه شــکل های مختلــف پیــام‪ ،‬در زندگــی روزانــه‬ ‫افزایــش دهــد و بــه همــگان یــاری دهــد تــا‏بینش هــا و باورهــای‬ ‫مــردم را ارزیابــی کــرده‪ ،‬فراینــد شــکل گیری فرهنــگ عمومــی را‬ ‫مــورد بررســی قــرار دهــد‪.‬‏‬ ‫در زندگــی روزمــره مــا محتواهایــی کــه بــر اســاس تالش هــای‬ ‫پیــدا و پنهــان صاحبــان ثــروت و دارنــدگان منابــع قــدرت‏به منظــور‬ ‫کســب فرصت هــای بیشــتر شــکل گرفتــه فــراوان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫نهادهــا بــا در اختیــار گرفتــن رســــانه های فراگیــر ‏و اســتفاده‬ ‫از توانایــی نفــوذ و قــدرت اقناعــی رســانه ها‪ ،‬ســعی دارنــد در‬ ‫مخاطبــان بــرای مصــرف بیشــتر و همســو کــردن‏نگــرش انهــا در‬ ‫مصــرف بــا منافــع خــود‪ ،‬نوعــی نیــاز کاذب ایجــاد کننــد‪ .‬بــا وجــود‬ ‫ایــن واقعیــت‪ ،‬ســواد رســانه ای می توانــد‏مخاطــب را بــه تحلیــل‬ ‫پیام هــای رســانه ای قــادر ســازد و انهــا را در برابــر ســیل تبلیغــات‬ ‫تــا حــدودی مصــون نگــه دارد‪.‬‏‬ ‫بــه اعتقــاد دکتــر محسنیان راد‪«،‬ســواد رســانه ای ســوادی اســت‬ ‫کــه در حالــت انبوه شــدن‪ ،‬در ســپهر ارتباطــی مخاطــب ‏قــرار‬ ‫می گیــرد؛ اینکــه مخاطــب چگونــه بــه اســانی پیام هــای مــورد نیــاز‬ ‫خــود را پیــدا کنــد و بــه عبارتــی‪ ،‬توانایــی‏تشــخیص پیام هاســت‬ ‫و اینکــه مخاطــب بدانــد‪ ،‬رســانه ها کــدام پیــام را بــا هــدف‬ ‫خبررســانی منتشــر می کننــد یــا قصــد‏تبلیغــات سیاســی دارنــد»‪.‬‏‬ ‫نتایــج تحقیقــات موجــود نشــان داده انــد کــه ایــن مهــارت‬ ‫اموختنــی بایــد از ســنین پاییــن اموزشــی‪ ،‬در مــدارس و‏همچنیــن‬ ‫دانشــگاهها مــورد توجــه قــرار گیــرد‪ .‬افــرادی کــه بــا ایــن گروه هــای‬ ‫ســنی جامعــه ســر و کار دارنــد‪ ،‬خــود لزومــا ً‏بایــد از ســواد رســانه ای‬ ‫کافــی برخــوردار باشــند تــا بتواننــد مهــارت فــوق را امــوزش‬ ‫دهنــد‪ .‬بدیهــی اســت ایــن موضــوع در ‏مــورد خانواده هــا هــم‬ ‫کــه بیشــترین تمــاس و ارتبــاط را بــا فرزندانشــان دارنــد‪ ،‬صــدق‬ ‫می کنــد تــا بــا اموزش هــای‏غیرمســتقیم‪ ،‬کــودکان را بــرای زندگــی‬ ‫اتش بس‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬ناهید اکبری مقدم‬ ‫جنــگ جهانــی اول‪ ،‬زمســتان ‪، ۱۹۱۴‬المانی هــا ماه هاســت کــه بــا انگلیسـی ها و فرانســوی ها میجنگنــد‪.‬‬ ‫ازهردوطــرف صدهــا هــزار ســرباز مــرده انــد و جنــگ تنهــا چنــد مــاه بــه قدمــت دارد‪ .‬تصــور کنیــد شــما‬ ‫یــک ســرباز انگلیســی در بلژیــک هستید‪،‬ســردتان اســت‪ ،‬خیــس شــدهاید ‪ ،‬گرســنه و کثیــف هســتید‬ ‫و در یــک گــودال گل الــود و پــر از مــوش زندگــی مــی کنیــد‪ .‬از خانــه بســیار دور هســتید و از مــردن نیــز‬ ‫مــی ترســید ‪ .‬همچنــان کــه هــوا تاریــک و ســرد تــر مــی شــود نمــی توانیــد بــاور کنیــد کــه فــردا کریســمس‬ ‫اســت ‪ .‬ناگهــان نــوری بــاالی گــودال المانــی هــا مــی بینیــد‪ .‬نمــی توانیــد انچــه میبینیــد را بــاور کنیــد ‪.‬یــک‬ ‫درخــت کریســمس تزییــن شــده بــا شــمع انجــا وجــود دارد و ســرود کریســمس کــه المان هــا بــا زبــان‬ ‫متفــاوت و ریتــم مشــابه شــما مــی خواننــد‪ .‬اســتنلی ویــن تــراب در کتــاب «شــب ساکت»داســتان اتش‬ ‫بــس کریســمس در جنــگ جهانــی اول را توصیــف مــی کنــد کــه چــه اتفاقــی افتــاد‪ .‬بعــد از اینکــه چنــد‬ ‫در عصــر دیجیتــال و ارتباطــات نویــن توانمندتــر کننــد‪.‬‏‬ ‫رشــد ســواد رســانه ای بــه عنــوان یــک راهــکار فرهنگــی و مــورد‬ ‫قبــول صاحب نظــران می توانــد وحــدت نظــر خوبــی را در ‏میــان‬ ‫مســئوالن‪ ،‬نخبــگان و احــاد جامعــه بــه وجــود اورد و در اینــده‬ ‫بــا رشــد ســواد رســانه ای شــاهد رشــد روحیــه ‏منتقادانــه در‬ ‫جوانــان بــود تــا هــر محتوایــی بــه راحتــی بــر روی اعتقــادات و‬ ‫داشته هایشــان تاثیــر نگــذارد؛ امــا موفقیــت ‏طرحهــای بــزرگ‬ ‫فرهنگــی در هــر جامع ـه ای نیازمنــد هم افزایــی و مشــارکت همــه‬ ‫نهادهــا و بــه خصــوص پذیــرش ان از‏ســوی خانواده هــا بــه عنــوان‬ ‫اولیــن نهادهــا در شــکل گیری هویــت افــراد مطــرح اســتچراکه‬ ‫مــا نیــاز داریـــم بـــدانیم در‏چنیــن فضایــی چگونــه از رســانه ها و‬ ‫منابــع اطالعـــاتی انهـــا بهـــره بگیریــم‪ ،‬چـــه چیزهایــی را انتخــاب و‬ ‫چــه‏اطالعاتــی را پــس بزنیــم و در کل بـــه شــناختی از زنـــدگی در‬ ‫ایــن عصــر برســیم‪ .‬بــدون شــک ایــن فراینــد مســتلزم‏دســتیابی‬ ‫بـــه ســطح معقولــی از مهارت هــا و دانــش اســت تــا بــر پایــه ان‬ ‫بتــوان ارتبــاط بـــا رســـانه ها را در پیــش گرفــت‏و از حالــت انفعالــی‬ ‫و یکســویه بــا رســانه های جدیــد خــارج شــد‪.‬‏‬ ‫درخــت دیگــر روشــن شــدند انگلیسـی ها کنجکاوتــر شــدند و بــه ســمت انهــا ســینه خیــز رفتنــد تــا ببیننــد‬ ‫و بشــنوند و پــس از مدتــی انهــا شــروع بــه خوانــدن کردنــد‪ .‬در صبــح کریســمس در زمینــی بــدون مالــک‬ ‫بیــن گــودال هــای پــر از ســرباز‪ ،‬رفتارهــا دوســتانه شــده بــود ‪.‬بــا هــم هدیــه و اذوقــه رد و بــدل مــی کردند‬ ‫و اواز مــی خواندند‪.‬جنازه هــا را بیــن گــودال دفــن مــی کردنــد‪ .‬انهــا حتــی بــا هــم فوتبال هم بــازی کردند‪.‬‬ ‫اتش بــس کریســمس یکــی از بخش هــای خــارق العــاده در تاریــخ بشــریتا ســت‪ .‬ارتش هــای رقیبــی کــه‬ ‫یکدیگــر را بــا بی رحمــی می کشــتند ســاح های خــود را بــه زمیــن گذاشــتند از گــودال هــای خــود بیــرون‬ ‫امدنــد و بــا یکدیگــر دوســت شــدند بــا هــم اواز خواندنــد و بــه همدیگــر هدیــه دادنــد شــکالت‪ ،‬کیــک بــا‬ ‫قوطــی هــای کنســرو و خالــی از غــذا فوتبــال بــازی کردنــد‪ .‬متاســفانه اتــش بــس فقــط چنــد روز دوام‬ ‫داشــت‪ .‬امــا از ارزش ایــن واقعــه چیــزی کاســته نشــد ایــن نشــان می دهــد کــه حتــی در وســط جنگــی‬ ‫بــی رحمانــه پتانســیل بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ارزش هــای انســانی وجــود دارد یــک ســوال میپرســم ایــا‬ ‫اختالفــات زندگــی زناشــویی از جنــگ جهانــی هــم بدتــر اســت؟ایا مــی شــود اتــش بــس را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وصل کردن‬ ‫می توانیــم از ایــن داســتان عبــرت بگیریــم ‪ .‬گاهــی انقــدر درگیــر کشــمکش بــا همســرمان می شــویم‬ ‫کــه ارتباطمــان بــا قلــب مــان را از دســت می دهیــم بــا خشــم و رنجــش و تلخــی امــاده ایــم کــه بــه جنــگ‬ ‫برویــم و می خواهیــم بــه هــر قیمتــی برنــده باشــیم یــا در گودالمــان بــه تنهایــی منتظــر فرصتــی بــرای‬ ‫ضربــه زدن می مانیــم ‪.‬هیــچ نشــاطی در ایــن موضــوع نیســت امــا در اخــر بدبخــت و تنهــا و خســته مــی‬ ‫شــویم خوشــبختانه جــای امیــدواری هســت مــا در هــر لحظــه مــی توانیــم اتــش بــس اعــام کنیــم اگــر‬ ‫بخواهیــم مــی توانیــم دعــوا را متوقــف کنیــم و بــه همســرمان برســیم می توانیــم خرابــی هــا را ترمیــم‬ ‫کنیــم‪ ،‬هــر چقــدر زودتــر تصمیــم بگیریــم کــه ایــن کار را انجــام دهیــم بــرای هــر دو مــا بهتــر اســت‪ .‬هــر‬ ‫تالشــمان بــرای توقــف دعــوا‪ ،‬ارتبــاط و اتصــال‪ ،‬یــک پیــام مهــم مــی فرســتد و بــه تــو اهمیــت می دهــم‬ ‫ایــن عمــل مــا را بــه قلــب مــان وصــل مــی کنــد و بــر مــا یــاداوری مــی کنــد کــه ایــن رابطــه در مــورد چــه‬ ‫چیزهایــی هســت‪.‬‬ ‫هر دو اسیب می بینید!‬ ‫ایــا تــا بــه حــال فیلمــی را دیــده ایــد کــه بــا مشــت بــه صــورت قهرمــان داســتان بزنند؟ خیلی وحشــتناک‬ ‫اســت‪ .‬ایــا دیــده ایدکــه چگونــه در صحنــه اهســته نزدیــک‪ ،‬قطــره هــای عــرق و خــون در هــوا پاشــیده‬ ‫می شــود ؟بــا اینکــه کــه مــی دانیــد ایــن فقــط یــک فیلــم اســت ببینیــد کــه چقــدر مــی ترســید‪ .‬یــا خودتان‬ ‫را عقــب مــی کشــید‪ .‬اگــر چــه ایــن را مــی دانیــد امــا تــا حــدی درگیــر فیلــم می شــوید‪ .‬از خودتــان ســوال‬ ‫کنیــد ایــا ایــن مضحــک نیســت کــه دردی را کــه در واقــع وجــود نــدارد بــه شــخصیت یــک فیلــم ســاختگی‬ ‫نســبت می دهیــم ‪ ،‬امــا اغلــب انــدوه و درد واقعــی کســانی کــه دوســت داریــم را فرامــوش می کنیــم؟‬ ‫در رابطه با اموری که مربوط به قلب می شــود بیشــتر ما شــبیه به هم هســتیم ما می خواهیم‬ ‫دوســت داشــتنی باشــیم ‪ ،‬مــورد احتــرام واقــع شــویم و از مــا مراقبــت کننــد‪ .‬می خواهیــم همــراه‬ ‫دیگــران باشــیم و اوقــات خوشــی را بــا انهــا داشــته باشــیم‪ .‬وقتــی کــه بــا دیگــران مشــاجره مــی کنیم‬ ‫انهــا را طــرد مــی کنیــم و یــا از کســانی کــه دوستشــان داریــم فاصلــه میگیریــم‪ ،‬احســاس خوبــی‬ ‫نداریــم‪ .‬زمانــی کــه انهــا بــا مــا مشــاجره مــی کننــد‪ ،‬مــا را طــرد مــی کننــد‪ ،‬یــا از مــا فاصلــه می گیرنــد‬ ‫احســاس بدتــری داریــم! بنابرایــن وقتــی کــه بــا همســرتان مشــاجره مــی کنیــد هــر دو صدمــه مــی‬ ‫بینیــد‪ .‬همــه مــا پتانســیل ارتبــاط بــر اســاس ارزش هــای انســانی را داریــم پــس بیاییــد در مســیر‬ ‫ارزش هــای خویــش حرکــت کنیــم تــا بتوانیــم زندگــی زناشــویی پربــاری را تجربــه کنیــم‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫برای با هم بودن نوبت یاداور واکسن کرونا را فراموش نکنیم‬ صفحه 6 ‫دستگیری عامل هتک حیثیت شهروند گرگانی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه اقــدام بــه هتــک حیثیــت و انتشــار تصاویــر شــخصی شــاکیه در بســتر اینســتاگرام‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مبنــی بــر انتشــارتصاویر و ویدیوهــای شــخصی وی در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چگونه هکرها‬ ‫قادرند به اطالعات‬ ‫شما در سیستم تان‬ ‫دسترسی پیدا کنند‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫روشــهایی کــه هکرهــا بــا کمــک انهــا مــی تواننــد بــه اطالعــات‬ ‫شــما در سیســتم تــان دسترســی پیــدا کننــد‪ ،‬عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ Social Engineering -1‬یا مهندسی اجتماعی ‪:‬‬ ‫در ایــن روش هکرهــا خــود را بــه جــای فــردی کــه مــی شناســید‬ ‫معرفــی مــی کننــد ســپس بــرای شــما لینکــی از رســانه هــای‬ ‫اجتماعــی ارســال تــا شــما را وادار بــه کلیــک کــردن روی ان‬ ‫نماینــد‪ .‬کاربــر پــس از کلیــک بــررو لینــک بــه صفحــه ای هدایــت‬ ‫مــی شــود کــه در ان از کاربــر خواســته مــی شــود بــه حســاب‬ ‫گــوگل‪ ،‬اپــل یــا حســاب هایــی از ایــن دســت الگیــن نماییــد امــا‬ ‫ایــن صفحــه جعلــی مــی باشــد و بــرای ســرقت اطالعــات شــما‬ ‫طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫‪Keylogger:‎-2‬‬ ‫یــک بدافــزار یــا قطعــه ای ســخت افــزاری اســت کــه بــه‬ ‫منظــور جاسوســی مخفیانــه از قربانیــان طراحــی شــده اســت‬ ‫و می توانــد هــر چیــزی را کــه بــر روی صفحــه کلیــد خــود‬ ‫تایــپ مــی کنیــد و هــر دســتوری را کــه اجــرا مــی کنیــد مثــا»‬ ‫رمــز هــای عبور‪،‬شــماره کارت بانکــی ‪ ،‬ضربــه زدن بــه کلیــد و‬ ‫تاریخچــه مرورگــر را ضبــط کنــد‪ Keylogger .‬هــای نــرم افــزاری‬ ‫از طریــق لینــک هــا و پیوســت هــای الــوده بــه صــورت مخفیانــه‬ ‫وارد سیســتم شــما مــی شــوند اگرهکرهــا بــه سیســتم شــما‬ ‫دسترســی فیزیکــی داشــته باشــند مــی تواننــد ‪ keylogger‬هــای‬ ‫ســخت افــزاری را روی ان نصــب نماینــد‪.‬‬ ‫‪ Public Wi-Fi Eavesdropping -3‬یا شنود وای فای عمومی ‪:‬‬ ‫شــنود وای فــای عمومــی را مــی تــوان اینگونــه تعریــف کــرد‪،‬‬ ‫همچنان فروش‬ ‫اطالعات کارت های‬ ‫اعتباری در دارکوب‬ ‫یک چالش است‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫‪ Cybersixgill‬اعــام داشــت کارت هــای اعتبــاری بــا تراشــه های‬ ‫امنیتــی بــه کاهــش فــروش داده هــای کارت هــای ســرقت شــده در‬ ‫دارک وب کمــک کرده انــد‪ ،‬امــا ایــن مشــکل به ویــژه در ایاالت متحــده‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اطالعــات کارت اعتبــاری دزدیده شــده همیشــه یــک کاالی داغ‬ ‫بــرای فــروش در دارک وب اســت‪ ،‬به خصــوص اگــر به جــز شــماره‬ ‫کارت‪ ،‬تاریخ انقضا و کد ‪ CVV‬را نیز داشته باشد‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از کالهبــرداری‪ ،‬موسســات بانکــی و اعتبــاری مدت هاســت‬ ‫کــه از کارت هــای نــواری بــه کارت هایــی بــا تراشــه های امنیتــی‬ ‫تعبیه شــده روی اورده انــد کــه نه تنهــا از رمزگــذاری بــرای ایمــن‬ ‫کــردن تراکنش هــا اســتفاده می کننــد‪ ،‬بلکــه شبیه ســازی ان هــا‬ ‫نیــز دشــوارتر اســت‪ .‬گــزارش اخیــر ‪ Cybersixgill‬ارائه دهنــده‬ ‫اطالعــات ســایبری در خصــوص وضعیــت فعلــی کالهبــرداری از‬ ‫کارت اعتبــاری در دارک وب اســت‪.‬‬ ‫حقایق و ارقام کارت های اعتباری در دارک وب‬ ‫‪ Cybersixgill‬در گزارشــی به عنــوان کالهبــرداری مالــی زیرزمینــی‬ ‫منتشــر که ان امده اســت بیش از ‪ 4.5‬میلیون کارت ســرقت شــده‬ ‫در نیمه اول ســال ‪ 2022‬در دارک وب برای فروش قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن تعــداد نســبت به پیــش‪ ،‬بیــش از ‪ 68‬درصــد کاهــش‬ ‫قابل توجهــی دارد امــا ‪ 14‬میلیــون کارت از ایــن قبیــل کــه در نیمــه‬ ‫اخــر ســال ‪ 2021‬کشــف شــد‪ ،‬نشــان دهنده مقــدار قابل توجهــی از‬ ‫کالهبــرداری اســت‪.‬‬ ‫تقریبــا ًنیمــی (‪ )٪45‬از کارت هــای فــروش در بازارهــای زیرزمینــی‬ ‫در ایاالت متحــده صادرشــده اســت‪ .‬یکــی از دالیــل احتمالــی ایــن‬ ‫اســت کــه ایاالت متحــده بیــش از یــک میلیــارد کارت اعتبــاری‬ ‫دارد‪ .‬بــر اســاس گــزارش ‪ ،Experian‬یــک مصرف کننــده امریکایــی‬ ‫ســرقت اطالعــات حیاتــی شــما بعــد از بهــره بــرداری هکرهــا‬ ‫ازیــک شــبکه وای فــای عمومــی ناامــن‪ .‬از انجایــی کــه‬ ‫برخــی از وای فــای هــای عمومــی امــکان انتقــال ناامــن‬ ‫داده هــا را فراهــم مــی کننــد‪ ،‬اطالعــات حیاتــی شــما و فایــل‬ ‫هایــی کــه رمزگــذاری نشــده انــد در معــرض خطــر هکرهــا‬‫می باشــند‪ .‬یکــی دیگــراز ترفندهایــی کــه هکرهــا اســتفاده‬ ‫مــی کننــد ایــن اســت کــه هــات اســپات خــود را بــر اســاس‬ ‫نــام کســب و کار خــود‪ ،‬مرکزخریــد و ‪ ..‬نــام گــذاری می کننــد‬ ‫تــا مخاطبــان را بــه اســتفاده از ایــن وای فــای هــا احتمــاال ً‬ ‫رایــگان و بــدون رمزعبــور تشــویق نماینــد‪ .‬زمانــی کــه بــه‬ ‫وای فــای هکــر متصــل می شــوید‪ ،‬هکــر هــر کاری را که شــما‬ ‫انجــام می دهیــد می توانــد ببینــد و اطالعــات شــخصی شــما‬ ‫نظیــر رمــز عبورتــان و ترافیــک شــبکه را بــه ســرقت ببــرد‪،‬‬ ‫بنابرایــن شــما بایــد ازاتصــال بــه وای فای هــای عمومــی‬ ‫اجتنــاب کنیــد و از هــات اســپات دســتگاه خــود بــه اضافــه‬ ‫فعــال کــردن ‪ VPN‬اســتفاده نماییــد‪.‬‬ ‫‪ SIM Swap Fraud -4‬یا کالهبرداری تعویض سیم کارت‪:‬‬ ‫کالهبــرداری تعویــض ســیم کارت زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه‬ ‫یــک مجــرم ســایبری بــا ارائــه دهنــده شــبکه تــان تمــاس می گیرد‬ ‫وخــود را بــه جــای شــما معرفــی میکنــد و ادعــا مــی نمایــد کــه‬ ‫ســیم کارت تــان گــم شــده اســت در واقــع می خواهنــد شــماره‬ ‫شــما را بــه یــک ســیم کارت جدیــد تحــت کنتــرل هکرهــا منتقــل‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه‪ ،‬ارائه دهنــده شــبکه شــما بــرای شناســایی هویــت‬ ‫تــان ســواالتی را بــر اســاس اطالعاتــی کــه در مــورد خــود در‬ ‫اکانــت هــای اجتماعــی ارائــه کــرده ایــد مطــرح مــی کنــد‪ .‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه بــه ایــن گونــه ســواالت بــه ســادگی می تــوان‬ ‫پاســخ داد‪( .‬اطالعــات شــخصی خــود را در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه اشــتراک نگذاریــد)‬ ‫و در ایــن زمــان اســت کــه احــراز هویــت دو مرحلــه ای یــا‬ ‫‪ 2FA‬وکــد ‪ USSD‬ســیم کارت شــما مــورد طمــع هکرهــا قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬بنابرایــن وقتــی بــه ســیم کارت شــما نفــوذ مــی کننــد‬ ‫می تواننــد قابلیــت ‪ fa2‬یــا همــان تاییــد دو مرحلــه ای را دور‬ ‫بزننــد و ‪ OTP‬یــا رمــز یکبــار مصــرف شــما را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫کارگزاری هــای معامــات ســهام و فارکــس نیــز اپلیکیشـن های‬ ‫معامــات انالینــی را ارائــه می کننــد کــه از ‪ fa2‬بــرای تاییــد و‬ ‫احــراز هویــت کاربــران اســتفاده می کننــد‪ .‬وقتــی ســیم کارت‬ ‫شــما تعویــض شــد‪ ،‬کــد تاییــد مســتقیما ً بــرای هکرکــه شــماره‬ ‫تلفــن شــما را در دســت دارد ارســال مــی گــردد‪ .‬هکرهــا زمانــی‬ ‫کــه کــد تاییــد را بــه دســت مــی اورنــد می توانــد یــک لینــک بــه‬ ‫حســاب ســرمایه گذاری‪ ،‬کیــف پــول یــا برنامــه تجــاری تــان‬ ‫ایجــاد کننــد و مبالــغ موجــود در انهــا را خــارج نماینــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫می تواننــد از موجــودی حســاب شــما بــرای خریــد ســهام بــی‬ ‫ارزش ســایر کالهبــرداران اســتفاده کننــد کــه در نتیجــه انهــا‬ ‫ثروتمنــد و شــما فقیــر خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ Browser Hijacking -5‬یا ربودن مرورگر ‪:‬‬ ‫هکرهــا می تواننــد مســتقیما ًدر مرورگــر اینترنــت تان بــدون اینکه‬ ‫شــما متوجــه شــوید اقــدام بــه نصــب بدافــزار نماینــد‪ ،‬ایــن امــر‬ ‫امــکان دارد زمانــی اتفــاق بیفتــد کــه بــر روی یــک لینــک ناشــناخته‬ ‫ای کلیــک نماییــد و یــا یــک برنامــه را از یــک فروشــگاه ‪3rdparty‬‬ ‫دانلــود کنیــد‪ .‬غالــب برنامــه هــای چنیــن فروشــگاه هایی تروجــان‬ ‫به طــور متوســط دارای چهــار کارت اعتبــاری اســت‪ ،‬در‬ ‫مقایســه بــا شــهروندان اتحادیــه اروپــا کــه دارای یــک یا‬ ‫دو کارت هســتند‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬عامــل دیگــر ممکــن اســت تاثیــر‬ ‫کارت هــای ‪ EMV‬یــا کارت هــای تراشــه باشــد‪ .‬چنیــن‬ ‫کارت هایــی کــه بــا یــک تراشــه امنیتــی تعبیه شــده‬ ‫تجهیــز شــده اند‪ ،‬بهتــر از کارت هایــی بــا نــوار‬ ‫مغناطیســی از مصرف کننــدگان در برابــر ســرقت‬ ‫محافظــت می کننــد‪ .‬تحقیقــات ‪ Cybersixgill‬نشــان‬ ‫می دهــد کــه از کارت هــای اعتبــاری کشــورهای اروپایی‬ ‫کمتــر از امریکایــی سوءاســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫در طــرف دیگــر‪ ،‬کارت هــای اعتبــاری روســی در‬ ‫دارک وب کمتــر رایــج هســتند و تنهــا حــدود ‪5400‬‬ ‫کارت بــرای فــروش در نیمــه اول ســال ‪ 2022‬دیــده‬ ‫می شــوند‪ .‬بــه گفتــه ‪ ،Cybersixgill‬دلیــل ان ایــن‬ ‫اســت کــه مجرمــان ســایبری کــه در روســیه فعالیــت‬ ‫می کننــد زمانــی کــه شــهروندان روســیه را هــدف قرار ندهنــد مورد‬ ‫پیگــرد قــرار نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری بــرای گرفتــن اطالعــات کارت اعتبــاری بــه چنــد‬ ‫تاکتیــک متکــی هســتند‪ .‬برخــی ســایت های تجــارت الکترونیــک را از‬ ‫طریــق نقــض داده هــا یــا حمــات فیشــینگ درجایــی کــه می تواننــد‬ ‫داده هــای الزم را بــه ســرقت ببرنــد‪ ،‬هــدف قــرار می دهنــد‪ .‬برخــی‬ ‫دیگــر به صــورت فیزیکــی اســکیمرها را روی دســتگاه های خودپــرداز‪،‬‬ ‫پایانه هــای فــروش و پمــپ هــای پمپ بنزیــن نصــب می کننــد‪ .‬پــس‬ ‫از ســرقت جزئیــات کارت اعتبــاری‪ ،‬کالهبــرداران معمــوال ًان هــا را در‬ ‫دارک وب می فروشــند‪ ،‬جایــی کــه مجرمــان دیگــر ان هــا را می خرنــد‬ ‫و بــرای ارتــکاب کالهبــرداری اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بیشــتر کارت هــای اعتبــاری دزدیده شــده در دارک وب در نیمــه اول‬ ‫ســال توســط چهــار شــبکه اصلــی صادرشــده اند‪ .‬حــدود ‪ 49‬درصــد‬ ‫کارت هــای ویــزا‪ 36 ،‬درصــد مســتر کارت‪ 13 ،‬درصــد امریکیــن‬ ‫اکســپرس و ‪ 2.5‬درصــد از دیســکاور بوده انــد‪ .‬کارت هایــی کــه بــا‬ ‫شــماره های ‪ CVV‬یــا ‪ 2CVV‬فروختــه می شــوند ســود بیشــتری‬ ‫دارنــد بنابرایــن در ‪ Dark Web‬رایج تــر از کارت هایــی هســتند کــه‬ ‫به عنــوان ‪ dump‬فروختــه می شــوند کــه کپی هــای الکترونیکــی از‬ ‫اطالعــات نــوار مغناطیســی روی کارت هســتند امــا بــدون داده هــای‬ ‫‪ .CVV‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬کارت هــای دزدیده شــده بــا شــماره ‪CVV‬‬ ‫ممکن اســت شــامل ادرس‪ ،‬ایمیل و ســایر اطالعات حســاس کاربر‬ ‫باشــد کــه می توانــد بــرای کالهبــرداری هویــت و بــه دســت اوردن‬ ‫حســاب ها نیــز اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫‪ Cybersixgill‬در گــزارش خــود گفــت‪ ،‬علی رغــم تالش هــای‬ ‫مســتمر ســازمان های قانونــی‪ ،‬شــبکه های کارت اعتبــاری‪ ،‬بانک هــا‬ ‫و خرده فروشــان نیــز بایــد بــرای بهبــود امنیــت‪ ،‬مهارت هــا و‬ ‫تکنیک هــای خــود را تطبیــق و افزایــش دهنــد و روش هــای جدیــدی‬ ‫بــرای دریافــت اعتبــار پرداختــی از کارت هــا مشــتریان هــم به صــورت‬ ‫مجــازی و هــم فیزیکــی بیابنــد‪.‬‬ ‫چگونــه مطمئــن شــوید کــه کارت اعتبــاری شــما در ‪Dark Web‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪582‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫‪ 10‬حمله بزرگ‬ ‫سایبری تاریخ‬ ‫هســتند بــه ایــن معنــی کــه ان چیــزی کــه ادعــا مــی کننــد نیســتند‬ ‫و بــا نصــب انهــا در واقــع یــک ویــروس را در مرورگــر خــود نصــب‬ ‫مــی نماییــد‪ .‬ســپس ویــروس نصــب شــده در مرورگــر ‪ ،‬شــما را بــه‬ ‫ســایت هــای تحــت کنتــرل هکرهــا کــه شــبیه ســایت هــای قانونــی‬ ‫هســتند هدایــت می کنــد ودر انجــا رمزهــای عبــور شــما جمــع اوری‬ ‫و بــرای دسترســی بــه حســاب تان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪ -6‬هکــر بــا اســتفاده از یــک ادرس ای پــی جعلــی اتصــال‬ ‫مرورگــر شــما را مــی ربایــد‬ ‫کالهبرداری هــای ‪ Spoofing‬یــا جعــل ‪ ،‬اغلــب در جایــی کــه‬ ‫سیســتم های داخلــی بــه یکدیگــر اعتمــاد مــی کننــد اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ ،‬بــه گونــه ای کــه کاربــران بــدون هیــچ نــام کاربــری و یــا‬ ‫رمــز عبــوری بــه شــرط اتصــال بــه شــبکه می تواننــد دسترســی‬ ‫الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪DNS Spoofing/‎Poisoning -7‬یا جعل دی ان اس ‪:‬‬ ‫اصطــاح جعــل مربــوط بــه جعــل هویــت اســت در ایــن مــورد‬ ‫در واقــع سیســتم یــک هکــر جعــل یــک سیســتم مجــاز در یــک‬ ‫شــبکه اســت‪ ،‬نــام دامنــه بــه ســادگی نــام وب ســایتی ماننــد‬ ‫‪ www.google.com‬اســت‪.‬‬ ‫جعــل ‪ :DNS‬فــرض کنیــد مــی خواهیــد از توییتــر بازدیــد و در‬ ‫مرورگــر خــود نــام دامنــه ‪ ;www.twitter.com&nbsp‬را تایــپ‬ ‫نماییــد‪ ،‬ایــن نــام دامنــه بــه ســرور ‪ DNS‬کــه نــام دامنــه توییتــر‬ ‫را بــه ادرس ای پــی تبدیــل مــی کنــد ارســال مــی شــود ‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال ای پــی ‪ 172.28.213.15‬کــه قــرار اســت ادرس‬ ‫ای پــی ســرور رســمی کامپیوتــر توییتــر باشــد‪.‬‬ ‫هکــر بــا فریــب دادن ســرور دی ان اس ان را جعــل مــی کنــد‬ ‫تــا نــام دامنــه توییتــر را بــه یــک ادرس ای پــی متفــاوت تحــت‬ ‫کنتــرل هکــر تبدیــل کنــد و شــما را بــه جــای ســرور توییتــر بــه‬ ‫ســرور هکــر بفرســتد‪ .‬هکرهــا قادرنــد یــک صفحــه توئیتــر جعلــی‬ ‫طراحــی و ان را در ســرور جعلــی خــود میزبانــی نماینــد و پــس‬ ‫از تــاش کاربــر بــرای ورود بــه سیســتم‪ ،‬انهــا مــی تواننــد رمــز‬ ‫عبــور شــما را بدزدنــد و از ان بــرای دسترســی بــه حســابتان‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬نتیجــه مســمومیت یــا جعــل دی ان اس ان‬ ‫اســت کــه هــر اطالعاتــی کــه ارســال مــی کنیــد قبــل از اینکــه‬ ‫بــه وب برســد از طریــق هکــر هدایــت مــی شــود‪ ،‬ایــن امربــه‬ ‫انهــا امــکان دسترســی بــه رمزعبورتــان و همچنیــن دسترســی‬ ‫بــه حســابهایتان را مــی دهــد‪.‬‬ ‫قــرار نمی گیــرد‬ ‫‪ Cybersixgill‬بــرای کمــک بــه مصرف کننــدگان و‬ ‫کســب وکارها در کاهــش کالهبــرداری از کارت اعتبــاری‬ ‫چندیــن نکتــه را ارائــه می کنــد‪:‬‬ ‫ حساب های بانکی خود را کنترل کنید‪.‬‬‫حســاب های مالــی خــود را بــرای تراکنش هــای مشــکوک یــا تــاش‬ ‫بــرای ورود بررســی کنیــد‪ .‬اگــر فعالیــت مشــکوکی در حســاب شــما‬ ‫شناســایی شــود‪ ،‬بانک هــا بــرای شــما اعالن هــای متنــی یــا ایمیلــی‬ ‫ارســال می کننــد‪.‬‬ ‫ مراقب ایمیل های تائید خرید باشید‪.‬‬‫اگــر ایمیلــی مبنــی بــر تاییــد ســفارش خریــد یــا ارســال محصــول‬ ‫دریافــت کردیــد‪ ،‬مســتقیما ًبــه ایمیــل پاســخ ندهیــد‪ .‬در عــوض‪،‬‬ ‫بــرای بررســی وضعیــت ســفارش خــود‪ ،‬مســتقیما ًوارد وب ســایت‬ ‫مرتبــط شــوید‪.‬‬ ‫ از رمزهای عبور یکسان استفاده نکنید‪.‬‬‫از تکیه بــر رمزهــای عبــور یکســان در وب ســایت ها و ســرویس های‬ ‫مختلــف خــودداری کنیــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬از یــک برنامــه مدیریــت رمــز‬ ‫عبــور بــرای ایجــاد رمزهــای عبــور پیچیــده و منحصربه فــرد بــرای هــر‬ ‫حســاب اســتفاده کنیــد‪ .‬ســپس احــراز هویــت چندعاملــی را فعــال‬ ‫کنیــد تــا بیشــتر از حســاب های خــود در برابــر خطــر محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫ مراقب تخفیف و تبلیغات باشید‪.‬‬‫مراقــب پیشــنهاد ها تخفیــف و تبلیغاتــی باشــید کــه از طریــق‬ ‫متــن یــا ایمیــل بــرای شــما ارســال می شــود‪ .‬بــرای پیگیــری‪ ،‬به جــای‬ ‫لینک هــای موجــود در پیــام بــه دنبــال این پیشــنهاد ها در وب ســایت‬ ‫مرتبــط باشــید‪.‬‬ ‫ بــرای فروشــان‪ ،‬دســتگاه های نقطــه فــروش دارای تراشــه را‬‫نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن دســتگاه ها می تواننــد بهتــر از داده هــای کارت اعتبــاری‬ ‫مشــتریان محافظــت کننــد‪ .‬شبیه ســازی و اســتفاده از کارت هــای‬ ‫اعتبــاری دارای تراشــه بــرای مجرمــان بســیار دشــوارتر اســت‪.‬‬ ‫در طــول تاریــخ حمــات ســایبری مختلفــی روی داده‬ ‫اســت کــه بــه ‪ 10‬مــورد از بزرگ تریــن ان هــا اشــاره ای‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫بــا افزایــش بــه اشــتراک گذاری اطالعــات‪ ،‬اســیب پذیری ها‬ ‫نیــز در مقایســه بــا گذشــته افزایش یافتــه اســت‪ .‬گــزارش‬ ‫ســال ‪ 2020‬حاکــی از ان اســت کــه حمــات ســایبری بــه‬ ‫زیرســاخت ها پنجمیــن خطــر بــوده و انتظــار مـی رود هزینــه‬ ‫جرائــم اینترنتــی تــا ســال ‪ 2025‬بــه ‪ 10.5‬تریلیــون دالر برســد‪.‬‬ ‫ایــن اعــداد هشــداردهنده هســتند و مــا بــرای اینکــه تاثیــر‬ ‫فوق العــاده ای کــه حمــات ســایبری ممکــن اســت بــر‬ ‫شــرکت ها و افــراد داشــته سباشــند را بهتــر درک کنیــم بایــد‬ ‫بــه گذشــته برگردیــم و برخــی از بزرگ تریــن حمــات ســایبری‬ ‫تاریــخ را مــرور کنیــم‪ .‬پایــگاه خبــری البوابــه در گزارشــی بدون‬ ‫اشــاره بــه حملــه بــزرگ ســایبری اســتاکس نت که اســرائیل و‬ ‫امریــکا علیــه تاسیســات هســته ای ایــران راه انداختنــد‪ ،‬از ‪10‬‬ ‫حملــه ســایبری بــزرگ تاریــخ یادکــرده کــه بــه ان هــا اشــاره ای‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫‪-1‬ویــروس ملیســا‪ :‬یکــی از اولیــن و بزرگ تریــن تهدیــدات‬ ‫ســایبری ویــروس ملیســا ‪ Melissa Virus‬بــود کــه در ســال‬ ‫‪ 1999‬توســط برنامه نویســی بــه نــام دیویــد لــی اســمیت‬ ‫‪ ،David Lee Smith‬راه انــدازی شــد‪ .‬او فایلــی را بــرای‬ ‫کاربــران فرســتاد کــه توســط ‪ Microsoft Word‬بــاز می شــد‪.‬‬ ‫ایــن ویــروس بــه صدهــا شــرکت ازجملــه مایکروســافت‬ ‫صدمــه زد‪ .‬بــراورد می شــود هزینــه تعمیــر سیســتم های‬ ‫اســیب دیده حــدود ‪ 80‬میلیــون دالر بــوده باشــد‪.‬‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫جانات‬ ‫‪-2‬حملــه ســایبری ناســا‪ :‬در ســال ‪ ،1999‬جیمــز‬ ‫ِ‬ ‫‪ 15‬ســاله توانســت کامپیوترهــای ناســا را بــه مــدت ‪ 21‬روز‬ ‫هــک و خامــوش کنــد‪ .‬در ایــن حملــه حــدود ‪ 1.7‬میلیــون‬ ‫نرم افــزار بارگیــری شــد کــه هزینــه ای بالغ بــر ‪ 41‬هــزار دالر‬ ‫بابــت تعمیــرات روی دســت ایــن غــول فضایــی گذاشــت‪.‬‬ ‫‪-3‬حملــه ســایبری ‪ 2007‬اســتونی‪ :‬در اوریــل ‪2007‬‬ ‫کشــور اســتونی شــاهد یــک حملــه ســایبری بــود کــه از ان‬ ‫به عنــوان اولیــن حملــه ســایبری بــه تمــام یــک کشــور یــاد‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن حملــه ‪ 58‬وب ســایت کشــور اســتونی‬ ‫ازجملــه وب ســایت های دولتــی‪ ،‬بانک هــا و رســانه ها‬ ‫افالیــن شــدند‪.‬‬ ‫‪ -4‬حملــه ســایبری بــه شــبکه پلی استیشــن ســونی‪ :‬در‬ ‫حملــه ســایبری بــه شــبکه پلی استیشــن ســونی کــه اوریــل‬ ‫‪ 2011‬روی داد‪ ،‬اطالعــات شــخصی ‪ 77‬میلیــون کاربــر بــه‬ ‫ســرقت رفــت‪.‬‬ ‫‪ -5‬حملــه ســایبری بــه برنامــه ‪ :Adobe‬حملــه ســایبری‬ ‫کــه در ابتــدا تصــور می شــد اطالعــات ‪ 2.9‬میلیــون کاربــر‬ ‫فــاش شــده امــا بــه زودی مشــخص شــد کــه اطالعــات‬ ‫شــخصی ‪ 38‬میلیــون کاربــر بــه خطــر افتــاده اســت‪ .‬مالــکان‬ ‫برنامــه ‪ Adobe‬مدعــی بودنــد کــه از ایــن تعــداد رمــز عبــور‬ ‫و اطالعــات کارت اعتبــاری ‪ 2.9‬میلیــون نفــر فــاش شــده و‬ ‫‪ 35.1‬میلیــون نفــر باقی مانــده تنهــا رمــز عبــور و شناســه خود‬ ‫را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬حملــه ســایبری بــه یاهــو در ‪ :2014‬در ســال ‪2014‬‬ ‫یاهــو شــاهد بزرگ تریــن حملــه ســایبری ســال بــود‪ .‬انجایی‬ ‫کــه ‪ 500‬میلیــون حســاب هــک شــدند و ایــن شــرکت مدعی‬ ‫شــد اطالعــات اولیــه و رمزهــای عبــور بــه ســرقت رفتــه نــه‬ ‫اطالعــات بانکــی‪.‬‬ ‫‪-7‬حملــه بــه شــبکه بــرق اوکرایــن‪ :‬حملــه ســایبری ســال‬ ‫‪ 2015‬بــه شــبکه بــرق منطقــه ایوانــو فرانکیوســک اوکرایــن که‬ ‫اولیــن حملــه بــه یــک شــبکه بــرق بــود‪ ،‬موجــب شــد مــردم‬ ‫ایــن منطقــه ســاعت ها بــدون بــرق بماننــد‪.‬‬ ‫‪-8‬حمله سایبری توسط باج افزار واناکرای ‪:WannaCry‬‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن حمــات بــاج افــزاری تاریــخ در ســال ‪2017‬‬ ‫روی داد‪ ،‬زمانــی کــه حــدود ‪ 200000‬کامپیوتــر در بیــش از ‪150‬‬ ‫کشــور جهــان تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد‪ .‬ایــن حملــه تاثیــر‬ ‫گســترده ای در چندیــن صنعــت داشــت و هزینــه جهانــی ان‬ ‫حــدود ‪ 6‬میلیــارد پونــد بــراورد شــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬حملــه ســایبری بــه ماریــوت هتــل ‪Marriott Hotels‬‬ ‫بزرگ تریــن هتــل زنجیــره ای امریــکا‪ :‬حملــه ســایبری بــه‬ ‫بزرگ تریــن هتــل زنجیــره ای امریــکا کــه تا مدت ها مســئوالن‬ ‫ایــن کشــور توجهــی بــه ان نداشــتند تــا زمانــی کــه ایــن هتــل‬ ‫زنجیــره ای هتل هــای اســتاروود ‪ Starwood‬را در ســال ‪2018‬‬ ‫خریــداری کــرد‪ .‬بااین وجــود دسترســی هکرهــا بــه اطالعــات‬ ‫شــخصی مهمانــان همچنــان ادامــه داشــت‪ .‬در ایــن حملــه‬ ‫اطالعــات شــخصی ‪ 339‬میلیــون مهمــان هــک شــد‪ .‬در پــی‬ ‫ایــن حملــه‪ ،‬مســئوالن حریــم خصوصــی داده در انگلســتان‬ ‫هتــل ماریــوت امریــکا را ‪ 18.4‬میلیــون پونــد جریمــه کردنــد‪.‬‬ ‫‪-10‬بزرگ تریــن نشــت رمــز عبــور‪ :‬اوایــل مــاه ژوئــن امســال‬ ‫گــزارش شــد ‪ 8.4‬میلیــارد رمــز عبــور ســایت ‪ RockYou‬هــک‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن بزرگ تریــن نشــت رمــز عبــور اســت ضمــن‬ ‫اینکــه ‪ 32‬میلیــون حســاب ایــن ســایت در ســال ‪ 2009‬هــک‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫مراسم تعزیه خوانی ظهر عاشورا هیات صاحب الزمان کوی انقالب گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -582‬سال هشتم‬ ‫‪-582-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫اگوست‪/1111 - 2022 //‬محرم‪/‬‬ ‫‪// 9- 1401 //05‬اگوست‬ ‫سشنبه ‪05//18‬‬ ‫‪78‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫برترین ها از دیدگاه امام علی (ع)‬ ‫ـل و َ لَ مِیــرَاثَ ‬ ‫ـل وَلَ فَقْــر َ ک َالْجَهْـ ِ ‬ ‫ى ک َال ْ َعقْـ ِ ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام ) لَ غِن ـ ‬ ‫ب ؛ و َ لَ ظَهِیــر َ ک َالْمُشَ ــاوَر َ ه ِ ‪ .‬امــام علــی( علیــه الســام) فرمــود‪ :‬هیــچ‬ ‫ک َالْاَد َ ِ‬ ‫ثــروت و بى نیــازى همچــون عقــل و هیــچ فقــرى همچــون جهــل وهیــچ‬ ‫میراثــى همچــون ادب وهیــچ پشــتیبانى همچــون مشــورت نیســت‪ .‬امــام‬ ‫علــی(ع) در ایــن کالم حکیمانــه و پرمایــۀ خــود در ضمــن چهــار جملــه کوتــاه‬ ‫بــه چهــار مطلــب مهــم اشــاره کــرده‪ ،‬مى فرمایــد‪:‬‬ ‫_«هیچ ثروت و بى نیازى چون عقل»‬ ‫_«و هیچ فقرى همچون جهل»‬ ‫_«و هیچ میراثى چون ادب»‬ ‫_«و هیچ پشتیبانى چون مشورت نمى باشد»‬ ‫دربــارۀ اهمیــت عقــل همیــن بــس کــه اگــر عقــل و تدبیــر باشــد همــه چیــز‬ ‫بــه دنبــال ان خواهــد امــد مــال وثــروت راباعقــل وتدبیربــه دســت مى اورنــد‪،‬‬ ‫مقام و شــخصیت نیز زاییده عقل اســت و اســایش و ارامش و ســعادت دو‬ ‫جهــان بــا عقــل حاصــل مى شــود‪ .‬بــه گفتــۀ بعضــى از شــارحان نهج البالغــه‬ ‫در قــران مجیــد واژه عقــل و علــم و مشــتقات انهــا ‪ ٨٨٠‬مرتبــه امــده وایــن‬ ‫نشــانۀ اهمیــت فوق العــادۀ قــران و اســام بــه مســالۀ عقــل اســت‪ .‬روایــات‬ ‫اســامى نیــز دربــارۀ اهمیــت عقــل فــوق حــد احصــا و شــمارش اســت‪.‬‬ ‫مرحــوم کلینــى در جلــد اول کافــى در کتــاب العقــل والجهــل احادیــث‬ ‫بســیار فــراوان و پرمایــه اى دربــارۀ اهمیــت عقــل از پیغمبــر اکــرم و‬ ‫امامــان معصــوم( ع)نقــل کــرده اســت‪ .‬ابــن ابى الحدیــد بخشــى از ان را‬ ‫در شــرح خــود ذیــل همیــن کالم حکمت امیــز از کتــاب کامــل مبــرد نقــل‬ ‫کــرده از جملــه این کــه رســول خــدا فرمــود‪ « :‬خداونــد هیــچ نعمتــى را‬ ‫برتــر از عقــل در میــان بندگانــش تقســیم نکــرده اســت‪.‬خواب عاقــل‬ ‫از شــب زنــده دارى جاهــل (و عبــادت شــبانۀ او) برتــر و روزه نگرفتنــش از‬ ‫روزۀ (مســتحبى)جاهل برتــر و توقفــش از ســفر جاهــل (بــراى اطاعــت‬ ‫پــروردگار یاجهاد)مهم تــر اســت و خداونــد هیــچ پیامبــرى را مبعــوث نکــرد‬ ‫مگــر این کــه عقلــش کامــل شــدوعقل اوبرتــر ازعقــول تمــام امتــش بــود‪.‬‬ ‫در حدیــث دیگــرى ازامــام صــادق(ع) مى خوانیــم‪ «:‬دوســت هرکــس‬ ‫عقــل اوســت ودشــمنش جهــل اوســت»‪ .‬در نقطــۀ مقابــل عقــل جهــل و‬ ‫نادانــى بدتریــن فقــر و تنگدســتى اســت‪ ،‬زیــرا انســان جاهــل و نــادان هــم‬ ‫ثروتــش را از دســت مى دهــد و هــم ابــرو و حیثیتــش را و در یــک کلمــه‬ ‫دیــن و دنیایــش را تبــاه مى کنــد‪ .‬البتــه منظــور از عقــل‪ ،‬همان گونــه کــه در‬ ‫روایــات اســامى امــده همــان هــوش و فراســتى اســت کــه انســان را بــه‬ ‫خــدا و اطاعــت او نزدیــک مى کنــد و از زشــتى ها دور مى ســازد‪ .‬در دنیــاى‬ ‫دیــروز و امــروز افــراد ظاهــرا ًعاقلــى بوده انــد کــه ســال ها بــر کشــورهایى‬ ‫حکومــت کرده انــد ولــى بســیارى از انهــا فاقــد عقــل بــه معنایــى کــه در‬ ‫بــاال امــد بوده انــد‪ .‬هــوش و ذکاوت انهــا نوعــى شــیطنت بــوده اســت‪،‬‬ ‫همان گونــه کــه در حدیثــى از امــام صــادق (ع)مى خوانیــم کــه بعضــی از‬ ‫یــاران ان حضــرت دربــارۀ عقــل از محضــرش ســوال کردنــد فرمــود‪« :‬‬ ‫عقــل چیــزى اســت کــه انســان بــه وســیلۀ ان خــدا را پرســتش مى کنــد و‬ ‫بهشــت را بــه دســت م ـى اورد»‪ .‬راوى عــرض کــرد مى گوینــد معاویــه عاقــل‬ ‫اس ـت ؟ فرمــود‪ :‬ایــن نوعــى شــیطنت شــبیه عقــل اســت و عقــل نیســت‪.‬‬ ‫امــا در مــورد ادب همیــن بــس کــه امیرمومنــان على(ع)درحدیثــى‬ ‫کــه درغــرر الحکــم امــده مى فرمایــد‪ « :‬بهتریــن چیــزى کــه پــدران‬ ‫بــراى فرزنــدان بــه ارث مى گذارنــد ادب اســت»و در حدیــث دیگــرى‬ ‫ب خ َیْــر ٌ مِــ ْ ‬ ‫ن‬ ‫لُ الْاد َ ِ ‬ ‫در همــان کتــاب از ان حضــرت مى خوانیــم‪« :‬قَلیــ ‬ ‫ــب ؛ کمــى ادب بهتــر از برجســتگى بســیار نســب اســت»‪.‬‬ ‫ک َثِیــر ِ الن َّ َ‬ ‫س ِ‬ ‫منظــور از ادب حســن معاشــرت بــا مــردم و تواضــع در برابــر خلــق و‬ ‫خالــق و برخــورد پســندیده بــا همــۀ افــراد اســت‪ .‬معنــى اصلــى واژۀ‬ ‫ادب دعــوت کــردن اســت و از انجایــى کــه اخــاق نیــک و برخــورد‬ ‫شایســته مــردم را بــه خوبى هــا دعــوت مى کنــد ان را ادب نامیده انــد‪.‬‬ ‫جملــه زیبایــى نیــز از حکیــم ایرانــى بزرگمهــر در ایــن زمینــه نقــل شــده اســت‬ ‫کــه مى گویــد‪ :‬بهتریــن میراثــى کــه پــدران بــراى فرزنــدان گذارده انــد ادب‬ ‫اســت‪ ،‬زیــرا کســى کــه داراى ادب باشــد بــه وســیلۀ ان مى توانــد امــوال‬ ‫فراوانــى کســب کنــد؛ ولــى اگــر پــدر مــال فراوانــى بــدون ادب بــراى فرزنــد‬ ‫گذاشــته باشــد فرزنــد بــا بى ادبــى و نادانــى همــه را تلف کرده و از مــال و ادب‬ ‫تــه دســت مى شــود‪ .‬انچــه امــام( ع)دربــارۀ مشــورت در اینجــا بیان فرمــوده و‬ ‫ان را بهتریــن پشــتیبان شــمرده اســت مطلبــى اســت کــه بــه تعبیــرات دیگــر‬ ‫در ســایر ســخنان امــام (ع) وارد شــده اســت‪.‬حقیقت ایــن اســت کــه اســام‬ ‫دیــن اســتبداد بــه راى نیســت؛ اســام مى گویــد‪ :‬خداونــد تمــام علــم و دانش‬ ‫و عقــل را بــه یــک یــا چنــد نفــر نداده بلکه در میان بندگان خدا تقســیم کرده‬ ‫ـال علــم و دانــش و عقــل برســد بایــد‬ ‫اســت‪ .‬اگــر کســى مى خواهــد بــه کمـ ِ ‬ ‫از افــکار دیگــران اســتفاده کنــد و چــه بســا یــک مشــورت‪ ،‬جلــوى خطاهــاى‬ ‫بســیارى را مى گیــرد بــه خصــوص این کــه کســى کــه قصــد کارى را دارد انچــه‬ ‫را مطابــق میــل اوســت بــر غیــر ان ترجیــح مى دهــد و نمى توانــد بــه قضــاوت‬ ‫بى طرفانه بنشیند و به همین دلیل ممکن است گرفتار اشتباهات وسیعى‬ ‫شــود؛ امــا افــرادى کــه از محــدودۀ کار او خارجنــد بهتــر و روشـن تر مى تواننــد‬ ‫دربــارۀ ان قضــاوت و داورى کننــد‪ .‬نقــل اســت کــه مــرد عربــى مى گفــت‪ :‬مــن‬ ‫هرگــز مغبــون نمى شــوم مگــر این کــه تمــام قبیلــۀ مــن مغبــون شــوند‪ .‬بــه‬ ‫او گفتنــد‪ :‬چــرا و چگونـه ؟ گفــت‪ :‬بــراى اینکــه مــن بــدون مشــورت انهــا کارى‬ ‫انجــام نمى دهــم‪ .‬اگــر همــه اشــتباه کننــد ان گاه مــن هــم اشــتباه مى کنــم‪.‬‬ ‫حضرت موالنا شــاعر حکیم نیز مى گوید‪ :‬مشــورت ادراک و هشــیارى دهد‬ ‫عقل هــا مــر عقــل را یــارى دهــد گفــت پیغمبــر بکــن اى راى زن‬ ‫ست َشار ُ مُوتَمَن‬ ‫مشورت الم ُ ْ‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۴۷‬‬ ‫دکتر رشید جعفرپور‬ ‫ضرورت های پذیرش‬ ‫قطعنامه‪598‬‬ ‫سرویس انقالب ‪ -‬دکتر رشید جعفرپور‬ ‫‪ 27‬تیــر ‪ ،۱۳۶۶‬قطعنامــه ‪ ۵۹۸‬شــورای امنیــت بــرای پایــان دادن‬ ‫بــه جنــگ ایــران و رژیــم بعــث صــدام صادر شــد‪ .‬ایــن قطعنامه از‬ ‫نظــر کمــی و تعــداد واژه هــای بــه کار گرفتــه شــده مفصل تریــن و‬ ‫از نظــر محتــوا اساسـی ترین و از نظــر ضمانــت اجرایــی قوی تریــن‬ ‫قطعنامــه شــورای امنیــت در مــورد جنــگ تحمیلــی رژیــم بعــث‬ ‫علیــه ایــران بوده اســت‪ .‬ایــن قطعنامــه بالفاصلــه از ســوی رژیــم‬ ‫بعــث عــراق پذیرفتــه شــد‪ ،‬امــا دولــت جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫بــه دلیــل بعضــی ضعف هــا و نقایــص قطعنامــه بــه مــدت یــک‬ ‫ســال ان را نپذیرفــت‪ .‬امــا پذیریــش ایــن قطعنامــه هرچنــد‬ ‫انتظــار کامــل جمهــوری اســامی ایــران را بــراورده نکرد‪ ،‬اما اشــاره‬ ‫تلویحــی در بندهــای قطعنامــه در بــاب «تعییــن اغازگــر جنگ» و‬ ‫نیــز «پرداخــت غرامــت»‪ ،‬بــرای جمهــوری اســامی ایــران پیــروزی‬ ‫بزرگــی بــه حســاب امــد‪.‬‬ ‫پایــگاه مرکــز اســناد انقــاب اســامی‪ -‬دکتــر رشــید جعفرپــور؛‬ ‫جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله رژیــم بعــث عــراق علیــه ایــران‬ ‫کــه در ‪ 31‬شــهریور ‪ 1359‬اغــاز شــد‪ ،‬هزینه هــای زیــادی بــرای‬ ‫نظــام اســامی ایــران داشــت‪ .‬اگرچــه در ایــن جنــگ نابرابــر عمــده‬ ‫قــدرت هــای جهانــی و منطقــه ای از رژیــم صــدام حمایــت مــی‬ ‫کردنــد امــا ملــت بــزرگ ایــران بــا اتــکا بــه خــدا و تبعیــت از رهبــری‬ ‫عالمانــه و مقتدرانــه امــام خمینــی(ره) و بــا جانفشــانی رزمنــدگان‬ ‫اســام‪ ،‬دفــاع مقدســی را شــکل دادنــد کــه در تاریــخ ایــن کشــور‬ ‫بــی نظیــر بــوده اســت‪ .‬تاریــخ دفــاع مقــدس یــاداور رشــادت ها و‬ ‫دالورمردی هــای ملتــی اســت کــه بــا تاســی از فرهنــگ عاشــورا‪،‬‬ ‫ذلــت را نپذیرفتــه و تــا اخریــن نفــس از خــاک‪ ،‬ناموس و تمامیت‬ ‫جمهــوری اســامی دفــاع کــرده و در ایــن راه شــهدای گرانقــدری‬ ‫را تقدیــم نمــوده اســت‪ .‬دفــاع از ارمــان هــای انقــاب اســامی‬ ‫بــر اســاس نظریــه ارمانگرایانــه امــام خمینــی واجبــی بــود حجــت‬ ‫شــرعی را بــرای همــه مــردم در جهــاد در راه دفــاع از اســام و‬ ‫میهــن اســامی بــه اثبــات رســانده و تردیــدی در ان وجــود‬ ‫نداشــت‪ .‬امــا واقعیت هــای موجــود در دفــاع مقــدس بــه گونـه ای‬ ‫رقــم خــورد کــه هــم در ســطح داخــل کشــو و هــم در ســطح‬ ‫نظــام بین الملــل ضرورت هایــی بــرای پایــان دادن بــه ایــن جنــگ‬ ‫تحمیلــی بــه وجــود ایــد و رهبــر نظــام اســامی را علیرغــم میــل‬ ‫باطنــی بــه ســمت پذیــرش قطعنامــه ســوق دهــد‪.‬‬ ‫قطعنامــه ‪ ۵۹۸‬شــورای امنیــت یکــی از قطعنامه هــای شــورای‬ ‫امنیــت بــود کــه در ‪ 27‬تیــر ‪ ،۱۳۶۶‬بــرای پایــان دادن بــه‬ ‫جنــگ ایــران و رژیــم بعــث صــدام صــادر شــد‪ .‬ایــن قطعنامــه‬ ‫ویژگی هایــی داشــت کــه ان را از قطعنامه هــای قبلــی متمایــز‬ ‫می کــرد‪ .‬ایــن قطعنامــه از نظــر کمــی و تعــداد واژه هــای بــه کار‬ ‫گرفتــه شــده مفصل تریــن و از نظــر محتــوا اساسـی ترین و از نظر‬ ‫ضمانــت اجرایــی قوی تریــن قطعنامــه شــورای امنیــت در مــورد‬ ‫جنــگ تحمیلــی رژیــم بعــث علیــه ایــران بوده اســت‪.‬‬ ‫قطعنامــه ‪ 598‬کــه چنــد مــاه پــس از اجــرای پیروزمندانــه‬ ‫عملیــات کربــای ‪ 5‬توســط رزمنــدگان اســام‪ ،‬تدویــن و تصویــب‬ ‫شــد‪ ،‬هشــتمین قطعنامــه در دوران جنــگ تحمیلــی بــود؛ امــا‬ ‫ایــن قطعنامــه یــک تفــاوت اساســی بــا قطعنامه هــای پیشــین‬ ‫داشــت و ان ایــن بــود کــه در ایــن قطعنامــه وضعیــت حقوقــی‬ ‫«جنــگ» بیــن دو کشــور ایــران و عــراق را بــه رســمیت شــناخته‬ ‫بــود‪ .‬مشــخصه اصلــی ایــن قطعنامــه نســبت بــه قطعنامه هــای‬ ‫پیشــین ایــن بــود کــه صرفــا ً دو طــرف را دعــوت بــه ارامــش‬ ‫نمی کــرد‪ ،‬بلکــه بــه موضــوع تعییــن متجــاوز و پرداخــت غرامــت‬ ‫نیــز پرداختــه بــود‪ .‬در قطعنامــه برخــی از خواســته های ایــران‬ ‫ماننــد تعییــن متجــاوز و پرداخــت غرامــت مــورد توجــه قــرار گرفته‬ ‫بــود و ایــن در واقــع امتیــازی بــود کــه ایــران را بــرای اغــاز مذاکــرات‬ ‫ترغیــب نمایــد‪.‬‬ ‫با صدور قطعنامه ‪ 598‬از ســوی ســازمان ملل متحد بالفاصله‬ ‫ایــن قطعنامــه از ســوی رژیــم بعــث عــراق پذیرفتــه شــد‪ ،‬امــا‬ ‫دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه دلیــل بعضــی ضعــف هــا‬ ‫و نقایــص قطعنامــه بــه مــدت یــک ســال ان را نپذیرفــت‪ .‬پــس‬ ‫از حملــه عمــدی نــاو جنگــی امریکایــی وینســنس بــه هواپیمــای‬ ‫مســافربری جمهــوری اســامی ایــران بــر فــراز خلیــج فــارس کــه‬ ‫‪ ۲۹۰‬مســافر ان شــامل ده هــا زن و کــودک بــه شــهادت رســیدند‬ ‫و بمبــاران شــیمایی صــدام در داخــل عــراق کــه منجــر بــه قتــل‬ ‫عــام صدهــا هــزار تــن از مــردم شــد‪ ،‬مســئوالن نظــام اســامی‪،‬‬ ‫مصلحــت را در پذیــرش قطعنامــه دانســتند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در ‪ ۲۷‬تیــر ‪ ۱۳۶۷‬رســما ًبــه دکوئه یــار‪ ،‬دبیــرکل‬ ‫ســازمان ملــل متحــد اطــاع داد کــه بــه منظــور جلوگیــری از‬ ‫کشــتار و برقــراری عدالــت و اســتقرار صلــح در منطقــه و جهــان‪،‬‬ ‫قطعنامــه ‪ ۵۹۸‬را می پذیــرد‪.‬‬ ‫امــام خمینــی (ره) در ‪ ۲۹‬تیــر ‪ ۱۳۶۷‬پیامــی دربــاره پذیــرش‬ ‫قطعنامه منتشــر کرد که به «نوشــیدن جام زهر» معروف شــد‪.‬‬ ‫امــام(ره) در پیامــی کــه بــه بهانــه ســالروز کشــتار زائــران ایرانــی در‬ ‫مکه منتشــر شــد‪ ،‬به تشــریح سیاســت جدید جمهوری اســامی‬ ‫در قبــال جنــگ تحمیلــی و دالیــل پذیــرش قطعنامــه پرداخــت‪.‬‬ ‫در ایــن پیــام امــده اســت‪« :‬امــا در مــورد قبــول قطعنامــه کــه‬ ‫حقیقتــا ًمســئله بســیار تلــخ و ناگــواری بــرای همــه و خصوصــا ً‬ ‫بــرای مــن بــود‪ ،‬ایــن اســت کــه مــن تــا چنــد روز قبــل معتقــد‬ ‫بــه همــان شــیوه دفــاع و مواضــع اعــام شــده در جنــگ بــودم‬ ‫و مصلحــت نظــام و کشــور و انقــاب را در اجــرای ان می دیــدم؛‬ ‫ولــی بــه واســطه حــوادث و عواملــی کــه از ذکر ان ً‬ ‫فعل خــودداری‬ ‫مــی کنــم‪ ،‬و بــه امیــد خداونــد در اینــده روشــن خواهــد شــد و‬ ‫بــا توجــه بــه نظــر تمامــی کارشناســان سیاســی و نظامــی ســطح‬ ‫بــاالی کشــور‪ ،‬کــه مــن بــه تعهــد و دلســوزی و صداقــت انــان‬ ‫اعتمــاد دارم‪ ،‬بــا قبــول قطعنامــه و اتش بــس موافقــت نمــودم؛ و‬ ‫در مقطــع کنونــی ان را بــه مصلحــت انقــاب و نظــام می دانــم و‬ ‫خــدا می دانــد کــه اگــر نبــود انگیــزه ای کــه همــه مــا و عــزت و اعتبار‬ ‫مــا بایــد در مســیر مصلحــت اســام و مســلمین قربانــی شــود‪،‬‬ ‫هــر گــز راضــی بــه ایــن عمــل نمی بــودم و مــرگ و شــهادت برایــم‬ ‫گواراتــر بــود‪ .‬امــا چــاره چیســت کــه همــه بایــد بــه رضایــت حــق‬ ‫تعالــی گــردن نهیــم و مســل ّم ملــت قهرمــان و دالور ایــران نیــز‬ ‫چنیــن بــوده و خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مــن در اینجــا از همــۀ فرزنــدان عزیــزم در جبهه هــای اتــش و‬ ‫خــون کــه از اول جنــگ تــا امــروز بــه نحــوی در ارتبــاط بــا جنــگ‬ ‫تــاش و کوشــش نمــوده انــد‪ ،‬تشــکر و قدردانــی مــی کنــم و همۀ‬ ‫ملــت ایــران را بــه هوشــیاری و صبــر و مقاومــت دعــوت می کنــم‪.‬‬ ‫در اینــده ممکــن اســت افــرادی اگاهانــه یــا از روی نــا اگاهــی در‬ ‫میــان مــردم ایــن مســئله را مطــرح نماینــد کــه ثمــره خون هــا و‬ ‫شــهادت هــا و ایثــار هــا چــه شــد‪ .‬ایــن هــا یقینــا ًاز عوالــم غیــب و‬ ‫از فلســفۀ شــهادت بی خبرنــد و نمی داننــد کســی کــه فقــط بــرای‬ ‫رضــای خــدا بــه جهــاد رفته اســت و ســر در طبــق اخالص و بندگی‬ ‫نهــاده اســت حــوادث زمــان بــه جاودانگــی و بقــا و جایــگاه رفیــع‬ ‫ان لطم ـه ای وارد نمی ســازد‪( ».‬صحیفــه امــام‪ ،‬ج ‪ ،۲۱‬ص‪)۹۲‬‬ ‫بــا پذیــرش قطعنامــه کشــور ایــران بــه اتش بــس معتقــد بــود و‬ ‫ان را عملیاتــی نمــود‪ ،‬ولــی رژیــم بعــث صــدام بــه حمــات خــود‬ ‫ادامــه داد و مجــددا ًوارد خــاک ایــران شــد تــا نقاط مهمی از جمله‬ ‫خرمشــهر را بــه دســت بیــاورد تــا بــا اشــغال نقاطــی از کشــور و‬ ‫حتــی بــه دســت اوردن تعــدادی اســیر ایرانــی‪ ،‬وضــع بهتــری‬ ‫در مذاکــرات داشــته باشــد‪ ،‬امــا بــه حــول و قــوه الهــی و دفــاع‬ ‫رزمنــدگان غیــور اســام‪ ،‬موفقیتــی بدســت نیــاورد و نهایتــا ًجنــگ‬ ‫در ‪ ۲۹‬مــرداد ‪ ۱۳۶۷‬پایــان یافــت‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه از اغــاز‬ ‫تــا پایــان جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله‪ ،‬قطعنامه هــای متعــددی‬ ‫توســط شــورای امنیــت ســازمان ملــل صــادر شــد کــه در میــان‬ ‫افــکار عمومــی و رســانه ها کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫قطعنامه ‪ ۴۹۷‬در ششــم مهرماه ســال ‪ ،۱۳۵۹‬قطعنامه ‪ ۵۱۴‬در‬ ‫‪ ،۶۱ /۴ /۲۱‬سومین قطعنامه با شماره ‪ ۵۲۲‬در تاریخ ‪۶۱ /۷ /۱۲‬‬ ‫‪ ،‬قطعنامه چهارم با شماره ‪ ۵۴۰‬در تاریخ ‪ ، ۶۲ /۸/ ۹‬قطعنامه‬ ‫پنجم با شــماره ‪ ۵۵۲‬در تاریخ ‪ ۱۱‬خرداد ‪ ،۱۳۶۳‬قطعنامه ششــم‬ ‫بــا شــماره ‪ ۵۸۲‬در تاریــخ ‪ ،۶۴ /۱۱ /۲۰‬قطعنامــه هفتــم بــا شــماره‬ ‫‪ ۵۸۸‬در تاریــخ ‪ ۶۵ /۷ /۱۶‬توســط شــورای امنیــت صــادر شــد‪.‬‬ ‫نــگاه بــه قطعنامه هــای صــادر شــده و زمــان ارائــه انهــا نشــان‬ ‫می دهــد کــه هــر موقــع رزمنــدگان اســام در مناطــق جنگــی‪،‬‬ ‫پیشــروی جــدی انجــام می دادنــد‪ ،‬ســازمان ملــل دســت بــه کار‬ ‫می شــد و طرفیــن را بــه ســطح و اتــش بــس دعــوت می کــرد و‬ ‫ایــن اقــدام هیــچ موقــع در زمــان پیشــروی رژیــم بعــث عــراق در‬ ‫ســرزمین ایــران اســامی صــورت نگرفــت‪ .‬بــه عنــوان نمونــه در‬ ‫اواخــر ســال ‪ ۶۵‬و اوایــل ســال ‪ ۶۶‬چندیــن عملیــات کوچــک و‬ ‫بــزرگ از جملــه کربــای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬و ‪ ... ۱۰‬و نصــر توســط نیرو هــای‬ ‫ایرانــی طراحــی و اجــرا شــد‪ .‬در عملیــات کربــای ‪ ۵‬شــدیدترین‬ ‫درگیری هــای طــول جنــگ در پشــت دروازه هــای شــهر بصــره و‬ ‫تهدیــد بصــره توســط ایــران بــه وقــوع پیوســت‪ .‬در ایــن دوران‪،‬‬ ‫موازنــه ی قــدرت بــه نفــع ایــران بــود لــذا از اســفند ‪ ۶۵‬تالشــی‬ ‫جهانــی بــرای تهیــه و تنظیــم قطعنامــه هشــتم شــورای امنیــت‬ ‫موســوم بــه ‪ ۵۹۸‬اغــاز شــد کــه در پایــان تیــر مــاه ‪ ۶۶‬بــه تصویب‬ ‫شــورای امنیــت رســید‪ .‬وزارت خارجــه ایــران از پاییــز ‪۱۳۶۵‬‬ ‫تــا تصویــب قطعنامــه ‪ ،۵۹۸‬هیات هــای مختلفــی را جهــت‬ ‫تاثیرگــذاری بــر طــرح ایــن قطعنامــه بــه کشــور های مختلــف‬ ‫اعــزام کــرد‪ .‬تــا جایــی کــه تهیــه کننــدگان پیش نویــس قطعنامــه‬ ‫‪ ۵۹۸‬مجبــور شــدند در مقابــل دیپلماســی فعّال ایــران‪ ،‬بند های‬ ‫‪ ۸ ،۷ ،۶‬را در ان بگنجاننــد کــه تــا انــدازه ای متضمــن نظر هــای‬ ‫ایــران بــود‪.‬‬ ‫عمده ‍تریــن تــاش ایــران در ایــن قطعنامــه ایــن بــود کــه دو‬ ‫موضوع در قطعنامه ذکر شــود‪« :‬تعیین متجاوز» و «تعیین‬ ‫غرامــت»‪ .‬مســئولین سیاســی و نظامــی ایــران پــس از صــدور‬ ‫قطعنامــه ‪ ۵۹۸‬بنــا بــه دالیل مختلف از جملــه قرارگیری ایران‬ ‫در موضــع قــدرت و نیــز لحــاظ نشــدن مالحظــات ایــران مثــل‬ ‫تعییــن متجــاوز ایــن قطعنامــه را مــورد پذیــرش قــرار ندانــد‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬بعــد از تصویــب قطعنامــه در ســال ‪ ۱۳۶۶‬در ایــران‬ ‫دو نظــر متفــاوت نســبت بــه قطعنامــه وجــود داشــت‪ .‬عــده ای‬ ‫معتقــد بودنــد کــه قطعنامــه را بایــد صریحــا ً و کال ً رد کــرد‪،‬‬ ‫ولــی عــده ای دیگــر بــه سیاســت «نــه رد‪ ،‬نــه قبــول»‪ ،‬اعتقــاد‬ ‫داشــتند‪ .‬عــاوه بــر اینهــا‪ ،‬یکــی دیگــر از دالیــل عــدم پذیــرش‬ ‫قطعنامه در ســال ‪ ۱۳۶۶‬اصرار رزمندگان و فرماندهان کشــور‬ ‫بــود کــه بــه نوعــی در خــط مقــدم جبهه هــا حضــور در عرصــه‬ ‫میــدان جنــگ حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫بــه بــاور ان هــا پایــان جنــگ بدون رســیدن به خواســته هایشــان‬ ‫همچــون ســرنگونی صــدام‪ ،‬بازگشــایی راه کربــا‪ ،‬تنبیــه متجــاوز‪،‬‬ ‫پذیرفتــن قطعنامــه غیــر قابــل قبــول بــود‪ .‬بــه هــر حــال در ان‬ ‫دوران دالیــل مهمــی همچــون عــدم اطمینــان بــه اجــرای مفــاد‬ ‫قطعنامــه توســط دشــمن و حامیــان‪ ،‬عــدم معرفــی متجــاوز در‬ ‫متن اولیه قطعنامه‪ ،‬حضور وســیع و گســترده نظامی امریکا در‬ ‫خلیــج فــارس‪ ،‬فاصلــه داشــتن مفــاد قطعنامــه بــا خواســته های‬ ‫ایــران‪ ،‬تهیــه قطعنامــه بــدون مشــورت ایــران و‪ ...‬از جملــه دالیل‬ ‫اصلــی رد قطعنامــه توســط ایــران بــود‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬عــدم پذیــرش قطعنامــه توســط ایــران در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۶۶‬رژیــم بعــث عــراق را وارد مرحلــه جدیــدی از تجــاوزات و‬ ‫حمــات خــود کــرد و نیرو هــای ایــن رژیــم جنایتــکار حمــات خــود‬ ‫را بــه مناطــق شــهری‪ ،‬مســکونی و نفتکش هــای ایرانــی کشــاندند‬ ‫و در واقــع هــدف قــرار دادن مــردم عــادی و نیــز اســیب زدن جــدی‬ ‫به اقتصاد کشــور از طریق حمله به نفتکش ها را در دســتور کار‬ ‫خــود قــرار دادنــد‪ .‬از طرفــی حضــور نظامــی نامشــروع امریــکا بــه‬ ‫بهانــه حمایــت از نفتکش هــای کویتــی در خلیج فــارس‪ ،‬بحــران‬ ‫بیــن دو کشــور را جدی تــر کــرد‪.‬‬ ‫طــی یــک ســال کــه از صــدور قطعنامــه و تصویــب قطعنامــه‬ ‫توســط شــورای امنیــت ســازمان ملــل در تاریــخ ‪۱۳۶۶ /۴ /۲۹‬‬ ‫تــا زمــان پذیــرش ان در تاریــخ ‪ ۱۳۶۷ /۴ /۲۷‬توســط جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬اتفاقــات و حوادثــی رخ داد کــه ایــران را متمایل‬ ‫بــه پذیــرش قطعنامــه ‪ 598‬کــرد‪ .‬تغییــر اســتراتژی و حمایــت‬ ‫مســتقیم کشــور های غربــی از صــدام‪ ،‬معرفــی صــدام به عنوان‬ ‫صلــح طلــب‪ ،‬بکارگیــری ســاح های شــیمیایی توســط عــراق‪،‬‬ ‫تهدیــدات وســیع بیــن المللــی علیــه ایــران‪ ،‬ســلب منطــق دفــاع‬ ‫مشــروع از ایــران‪ ،‬تغییــر رونــد تحــوالت در جبهه هــای نبــرد‬ ‫و تحریــم شــدید تســلیحاتی ایــران از جملــه مــوارد و دالیلــی‬ ‫اســت کــه ایــران را متمایــل بــه پذیرش قطعنامه نمــود‪ .‬علیرغم‬ ‫نقطــه نظــرات متفــاوت و بعضــا تندروی هــای خواســته و‬ ‫ناخواســته ازســوی افــراد مختلــف در نظــام اســامی‪ ،‬رهبــران‬ ‫نظــام اســامی ازجملــه امــام خمینــی(ره) و رئیــس جمهــور‬ ‫وقــت ایت اللــه خامنه ای(مدظلــه) بــه تبییــن ضــرورت پذیــرش‬ ‫قطعنامــه بــه همــه موضوعــات پایــان دادنــد و عزتمندانــه از‬ ‫منافــع نظــام دفــاع نمودنــد‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) در رابطــه بــا قطعنامــه و چرایــی‬ ‫پذیــرش ان فرمودنــد‪ :‬اگــر همــه علــل و اســباب را در اختیــار‬ ‫داشــتیم‪ ،‬در جنــگ بــه اهــداف بلندتــر و باالتــری می نگریســتیم و‬ ‫می رســیدیم‪ ،‬ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه در هــدف اساســی‬ ‫خــود کــه همــان رفــع تجــاوز و اثبــات صالبت اســام بــود‪ ،‬مغلوب‬ ‫خصــم شــده ایم‪ .‬چــه کوته نظرنــد ان هایــی کــه خیــال می کننــد‪،‬‬ ‫چــون مــا در جبهــه بــه ارمــان نهایــی نرســیده ایم پــس شــهادت و‬ ‫رشــادت و ایثــار و از خودگذشــتگی و صالبــت بــی فایــده اســت‪ .‬ما‬ ‫در جنــگ بــرای یــک لحظــه هــم نــادم و پشــیمان از عملکــرد خــود‬ ‫نیســتیم‪ .‬تاخیــر در رســیدن بــه همــه اهــداف دلیــل نمی شــود که‬ ‫مــا از اصــول خــود عــدول کنیــم‪ .‬البتــه معترضیــم کــه در مســیر‬ ‫عمــل‪ ،‬موانــع زیــادی بــه وجــود امــده اســت کــه مجبــور شــده ایــم‬ ‫روش هــا و تاکتیک هــا را عــوض نماییــم‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای نیــز در تاریــخ ‪ ۲۲‬مــرداد مــاه ســال‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬در ایــن بــاره فرمودنــد‪ :‬اعــام قبــول قطعنامــه‪ ،‬بــه وســیله‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران دو فایــده اساســی داشــت؛ اول اتــش‬ ‫بــس را بــه صــاح انقــاب و کشــور دانســتیم‪ .‬دوم بــا اعــام‬ ‫قبــول قطعنامــه ماهیــت رژیــم عــراق علــی رغــم ادعا هــای صلــح‬ ‫طلبــی اشــکار شــد و تحــوالت بعــدی اصالــت هــر دو مصلحــت را‬ ‫مشــخص ســاخت‪.‬‬ ‫اســتراتژی امــام (ره) حفــظ اســام و مصالــح مســلمین بــود و‬ ‫بــرای دفــاع از ایــن اســتراتژی بــاور داشــت اگــر دشــمنان بــا ابــزار‬ ‫نظامــی بــه جنــگ بیاینــد‪ ،‬لزومــا بایــد بــا ابــزار نظامــی مقابلــه کــرد‬ ‫و اگــر بــا ابزارهــای فرهنگــی و سیاســی بــه میــدان بیاینــد‪ ،‬بایــد‬ ‫از ابــزار فرهنگــی و شــیوه هــای سیاســی مناســب اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫امــام خمینــی (ره) بــا قبــول قطعنامــه‪ ،‬موقعیــت راهبــردی نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی را در شــرایط بوجــود امــده حفــظ نمــود و پــس‬ ‫از هشــت ســال دفــاع‪ ،‬دشــمن متجــاوز را از اشــغال حتــی یــک‬ ‫وجــب خــاک ایــران نــا امیــد کــرد کــه ایــن موضــوع در تاریــخ جنــگ‬ ‫هــای ایــران بــه ویــژه دویســت ســال اخیــر‪ ،‬بــی ســابقه اســت‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن تصمیــم بــه منزلــه پایــان مبارزه نبــود‪ ،‬بلکه تغییر اســتراتژی‬ ‫و اتخــاذ شــیوه جدیــدی از مبــارزه در جبهــه فرهنگــی و سیاســی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــرای دفــع تجــاوز‬ ‫احتمالــی دشــمن امــاده و مهیــا باشــیم مــی فرماید‪«:‬مــن در‬ ‫میــان شــما باشــم و یــا نباشــم‪ ،‬بــه همــه شــما وصیــت و ســفارش‬ ‫مــی کنــم کــه نگذاریــد انقــاب بــه دســت نــا اهــان و نامحرمــان‬ ‫بیفتــد‪( ».‬صحیفــه امــام؛ ج ‪ ،۲۱‬ص ‪)۹۳‬‬ ‫در هــر صــورت‪ ،‬قطعنامــه ‪ ۵۹۸‬هرچنــد انتظــار کامــل جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران را بــراورده نکــرد‪ ،‬امــا اشــاره تلویحــی در بندهــای‬ ‫قطعنامــه در بــاب «تعییــن اغازگــر جنــگ» و نیــز «پرداخــت‬ ‫غرامــت»‪ ،‬ایــن پذیــرش بــرای جمهــوری اســامی ایــران پیــروزی‬ ‫بزرگــی بــه حســاب امــد‪ ،‬زیــرا در ســایه مقاومــت رزمنــدگان در‬ ‫«میــدان مبــارزه» و حرکــت دیپلماســی فعّــال ایــران در «صحنــه‬ ‫دیپلماســی» توانســت شــورای امنیــت را متقاعــد کنــد کــه صلــح‬ ‫بــدون تعییــن متجــاوز بــر خــاف عدالــت و امنیــت‪ ،‬و در واقــع‬ ‫عیــن ظلــم اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

شماره : 996
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

شماره : 995
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

شماره : 994
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

شماره : 993
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

شماره : 992
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

شماره : 991
تاریخ : 1403/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!