روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 581 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 581

‫شنبه‬ ‫شماره ‪77 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫مشاوران امالک‪،‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 6-‬اگوست ‪ /8-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪581‬‬ ‫سمی هستند برای بازار مسکن‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪4‬‬ ‫به هر‬ ‫خبرنگاری‬ ‫هدیهندهیم‬ ‫‪3‬‬ ‫ایین های اقوام‬ ‫و عاشقانه های محرم‬ ‫اغاز جمع اوری ‪ ۵۳‬قلم‬ ‫لوازم یدکی فاقد شناسه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اولین واکسن نوزاد‪،‬‬ ‫شیر مادر است‬ ‫کرونا‪ ،‬دانشگاه و اموزش مجازی‬ ‫دکتر علی قزلسفلو‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫گســترش کرونــا در ســطح کشــور و‬ ‫تعطیلــی دانشــگاه ها‪ ،‬تحــوالت در‬ ‫قالــب تعامــات رفتــار ســازمانی در‬ ‫مراکــز امــوزش عالــی شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن تعامــات رفتــار ســازمانی در‬ ‫ت بــرای راه انــدازی‬ ‫جهــت ایجــاد فرصـ ‬ ‫سیســتم های اموزشــی مجــازی بــرای‬ ‫امــوزش عالــی بــود‪ .‬تقریبــا ًمی تــوان‬ ‫گفــت نظــام اموزشــی مــا امادگــی‬ ‫الزم بــرای تحــول در رفتــار ســازمانی‬ ‫امــوزش عالــی را بــا توجــه بــه زیــر‬ ‫ســاخت هــای کــه در قالــب پدافنــد‬ ‫غیرعامــل دیــده¬ بودنــد را داشــت امــا‬ ‫فرهنــگ ســازمانی در حــوزه واقعیــت‬ ‫مجــازی را نداشــت‪ .‬در مــورد ســاختار‬ ‫امــوزش عالــی بایــد گفــت کــه شــرایط‬ ‫الــزام اوری فراهــم امــد کــه موجــب شــد تــا همــه قســمت ها و ظرفیت هــای کشــور‬ ‫و حتــی بودجــه هــم بســیج شــده تــا بتواننــد رفتــار ســازمانی امــوزش عالــی را مبتنــی‬ ‫بــر واقعیــت مجــازی کننــد‪ .‬البتــه چــاره ای هــم جــز ایــن نبــود و همه ســاختار اموزش‬ ‫عالــی ملــزم بــه چنیــن کاری بودنــد چــرا کــه ناخواســته دچــار تغییــر تعامــل در رفتــار‬ ‫ســازمانی شــدند‪ .‬در نتیجــه رهبــران و مدیــران در امــوزش عالــی مجبــور بــه تغییر در‬ ‫ســاختار و برنامه هــای خــود چــه در ســطح ملــی و چــه در ســطح بین المللــی شــدند‪.‬‬ ‫پاســخ ســریع رهبــران اموزشــی بــرای مدیریــت موثــر ایــن بحــران ضــروری بــود‪ ،‬و‬ ‫بــرای همــه ذینفعــان پیــام واضــح ارســال شــد‪ .‬رهبــران اموزشــی متوجــه شــدند‬ ‫کــه ویــروس کرونــا نمایانگــر یــک مســئله مهــم اســت‪ ،‬و انهــا ایــن مســئله را جــدی‬ ‫گرفتنــد‪ ،‬و بــرای حــل ان بررســی های الزم را انجــام داده انــد‪ .‬‬ ‫بــا اســتفاده از فضــای مجــازی و راه انــدازی سیســتم های جواب دهی‪ ،‬پاســخ ســریع‬ ‫برخی از ســاختار اموزش عالی به بحران کنونی توســط سیســتمهای معتبر رهبری‬ ‫همدالنــه و مشــترک‪ ،‬تســهیل یافــت و امــکان تصمیم گیــری محلــی را به وجــود اورد‬ ‫امــا ‪ %80‬رفتــار ســازمانی اعضــای هیئــت علمــی‪ ،‬کارکنــان و دانشــجوبان در امــوزش‬ ‫عالــی بــه علــت عــدم فرهنــگ ســازمانی در حــوزه دیجیتــال و عــدم اعتمــاد در ایــن‬ ‫بســتر دچــار افــت شــدند‪ .‬کــه باعــث اســیب در رفتــار ســازمانی امــوزش عالــی شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال کــه همه گیــری کویــد ‪ 19‬تهدیدهایــی بــه دلیــل مشــکالت فــوق را بــرای‬ ‫ت علمــی‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬و کارکنــان در‬ ‫اعضــای امــوزش عالــی اعــم از اســاتید هیــا ‬ ‫حیطــه فضــای مجــازی داشــته اســت‪ ،‬نبایــد فرصت هایــی کــه بــا تکیــه بــر نــواوری و‬ ‫دیجیتالــی شــدن برنامه هــا و اقدامــات اموزشــی و پژوهشــی از دل ایــن تهدیدهــا‬ ‫‪5‬‬ ‫لباس های نسل اینده‬ ‫همراه با فناوری های‬ ‫جدید هوش مصنوعی‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫با پول سازهای کسب و کار خانگی‬ ‫به یک درامد عالی برسید‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫مشــخص شــد را نادیــده گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط توجــه مدیــران و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاهها را بــه‬ ‫فرصت هــای ایجــاد شــده از جملــه‪ :‬ظرفیت هــای امــوزش مجــازی (انالیــن و‬ ‫افالیــن)‪ ،‬فراهــم شــدن امــکان نظــارت بــر کیفیــت و کمیــت امــوزش و یادگیــری‪،‬‬ ‫گســترش دامنــه جغرافیایــی بــرای جــذب دانشــجویان بین المللــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫کالس‪ ،‬ســمینارهای بین المللــی‪ ،‬و امــکان مشــارکت بیشــتر در پژوهش هــای‬ ‫بین المللــی‪ ،‬توســعه زیرســاخت های امــوزش مجــازی بــا اســتفاده از فناوری های‬ ‫روز‪ ،‬صــرف هزینه هــای کمتــر بــا ســرعت باالتــر در ارتباط بهتر در ســاختار اموزش‬ ‫عالــی و غیــره معطــوف می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن رفتــار ســازمانی امــوزش عالــی در بحــران کرونا از لحاظ اســتفاده از فناوری‬ ‫فضــای مجــازی قــدم در یــک ســیر تحولــی گذاشــته اســت کــه امیــد اســت بــا تقویــت‬ ‫و ایجــاد زیــر ســاخت فرهنــگ ســازمانی دیجیتــال‪ ،‬ایــن ســیر تحولــی را چــه در دوران‬ ‫کرونــا و چــه پســاکرونا تداوم بخشــد‪.‬‬ ‫کرونا همچنان در کمین است‬ ‫‪7‬‬ ‫احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و کار خانگــی‬ ‫داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه‬ ‫انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد‬ ‫داشــته باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه‬ ‫خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫برای اینکار به هیچ مجوزی نیاز نیست‬ ‫معایــب راه انــدازی کســب و کار خانگــی‪ :‬در بخــش دوم قصــد داریــم تــا شــما را بــا معایــب کســب‬ ‫و کار هــای خانگــی بیشــتر اشــنا کنیــم‪ .‬هــر کســب و کاری نســبت بــه مزایایــی کــه دارد دارای‬ ‫یکســری معایبــی نیزهســت‪ .‬امــا معایــب کســب و کارهــای خانگــی بــه مراتــب نســبت بــه مزایــای‬ ‫انهــا بســیار کمتــر می باشــد چــرا کــه در ادامــه شــما را بــا معایــب کســب و کارهــای خانگــی بیشــتر‬ ‫اشــنا خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اینترنت و کامپیوتر یکی از معایب راه اندازی کسب و کار خانگی هستند و الزم است که شما‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد کســب و کار خانگــی خــود را راه انــدازی کنیــد حتمــا ًیــک خــط اینترنــت پرســرعت و‬ ‫رایانــه داشــته باشــید‪ .‬چــرا کــه ایده هایــی کــه بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد نیازمندبــه اینترنــت و بــه‬ ‫رایانــه هســتند‪ .‬و کســب و کار خانگــی کــه راه انــدازی می کنیــد در بســتر اینترنــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بــه زمــان نیــاز داریــد‪ ،‬بــرای ایــن کــه بتوانیــد کســب و کار خانگــی موفقــی را راه انــدازی کنیــد‬ ‫نیازمنــد بــه زمــان هســتید‪ .‬بــه طــوری کــه شــما نمی توانیــد یــک شــبه بــه درامــد زیــادی در مــاه‬ ‫برســید‪ .‬لــذا ایده هایــی را بــه شــما خواهیــم اموخــت کــه بــرای درامدزایــی کســب و کارتــان حتمــا‬ ‫بایــد بــرای ان وقــت صــرف کنیــد‪ .‬امــا اگــر فکــر می کنیــد کــه بــدون وقــت گذاشــتن می توانیــد‬ ‫موفــق شــوید شــد ســخت در اشــتباه خواهیــد بــود و هرگــز ایــن اتفــاق میســر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پس از این که کســب و کار خانگی تان راه اندازی گردید باید در فکر توســعه ان باشــید و ان را‬ ‫توســعه دهیــد‪ .‬امــا اگــر تــا وقتــی کــه کســب و کارتــان را توســعه ندهیــد درامدتــان نیز رونــد افزایش‬ ‫نخواهد داشــت( شــما بدون هیچگونه هزینه ای می توانید کســب و کارتان را توســعه دهید)‪.‬و…‬ ‫بزرگتریــن معایــب راه انــدازی کســب و کارهــای خانگــی همیــن معایبی بود که گفتیــم و همان طور‬ ‫که شــاهد هســتید مزایای کســب و کارهای خانگی نســبت به معایب شــان بســیار بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫در ادامه مطلب شما را با ایده های راه اندازی کسب و کار خانگی بیشتر اشنا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫کســب و کار خانگــی بــا ‪ 12‬ایــده پردرامــد و پولســاز‪ :‬در ایــن بخــش ایده هایــی را برایتــان معرفــی‬ ‫می کنیــم کــه بــا راه انــدازی انهــا خواهیــد توانســت بــه درامدهــای هنگفتــی در مــاه دســت پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه گفتیــم بــرای راه انــدازی ایــن ایده هــا شــما نیــاز بــه هیــچ ســرمایه خاصــی نداریــد و بــا‬ ‫کمتریــن ســرمایه ممکــن خواهیــد توانســت ایــن ایده هــا را در منــزل راه انــدازی کنیــد‪ .‬پــس همــراه ما‬ ‫باشــید تــا شــما را بــا پولســازترین ایده هــای کســب و کارهــای خانگــی اشــنا کنیــم‪.‬‬ ‫‪\1‬راه انــدازی کســب و کار اموزشــی‪:‬راه اندازی سیســتم اموزشــی یکــی از پــر درامدتریــن و‬ ‫پولســازترین ایده هــای کســب و کار خانگــی اســت کــه هــر شــخصی می توانــد بــا راه انــدازی ان بــه‬ ‫درامدهــای زیــادی در مــاه برســد‪ .‬ایــن مــدل کســب و کار خانگــی مناســب بــرای افــرادی اســت کــه در‬ ‫زمینــه خاصــی تخصــص دارنــد و می توانــد از طریــق امــوزش دادن کســب درامــد کننــد‪.‬‬ ‫در صــورت اینکــه در هــر زمینــه خاصــی دارای مهــارت هســتید می توانیــد بــا راه انــدازی کســب و کار‬ ‫اینترنتی تــان تخصــص و مهــارت ان را بــه دوره هــای اموزشــی تبدیــل کنیــد و بــه مخاطبــان و کاربرانــی‬ ‫کــه بــه محصــول شــما نیــاز دارنــد بفروشــید‪ .‬ایــن مــدل یکــی از پردرامدترین و پولســازترین مدل های‬ ‫کســب و کار خانگــی می باشــد‪ .‬بــه طــور مثــال مــا بیشــتر در قســمت دیجیتــال مارکتینــگ و بازاریابــی‬ ‫اینترنتــی و مطبوعــات و رســانه دارای تخصــص و مهــارت هســتیم‪ .‬و ایــن تخصــص و مهــارت مــا در‬ ‫قالــب دوره هــای اموزشــی همچــون‪ :‬فیلم هــای اموزشــی‪ ،‬دوره هــای انالین‪ ،‬کتاب هــای الکترونیکی‪،‬‬ ‫فایل هــای صوتــی اســت‪ .‬لــذا اگــر بــا خــود فکــر می کنیــد کــه دارای تخصــص هســتید و می توانیــد‬ ‫ایــن مــدل کســب و کار خانگــی را انتخــاب کنیــد می توانیــم بگوئیــم کــه همیــن حــاال ایــن کار را انجــام‬ ‫ادامــه دارد بــا مــا همچنــان همــراه باشــید‪333...‬‬ ‫دهیــد‪.... .‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز جمعه‬ ‫‪ 14‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 15‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪581‬‬ ‫اعتبار ‪ ۵۰‬میلیارد ریالی‬ ‫برای رفع تشنگی عشایر‬ ‫رییــس اداره بهســازی و بودجــه ادار ه کل امــور عشــایر‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســال جــاری تامیــن اب‬ ‫اشــامیدنی بــرای ســه هــزار خانــوار عشــایر دســت کــم‬ ‫نیــاز بــه ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی خانــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اکنــون بایــد دســت کــم ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبار‬ ‫بــرای تامیــن تانکــر مــورد نیاز ابرســانی ســیار‪ ،‬خرید اب‪،‬‬ ‫تامیــن حقــوق راننــدگان تانکرهــا و ســایر هزینــه هــای‬ ‫جــاری تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون بــا تانکــر بــرای ســه هــزار خانــوار‬ ‫عشــایر اســتان ابرســانی صــورت می گیــرد کــه در ایــن‬ ‫خصــوص بــه شــدت بــا کمبــود تانکــر و نــاوگان مــورد نیــاز‬ ‫روبــه رو هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهســازی و بودجــه ادار ه کل امــور‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی افــزود‪ :‬کمبــود منابــع اب‬ ‫و کاهــش دبــی چــاه هــا ســبب شــده تــا راننــدگان‬ ‫بــرای پــر کــردن مخــازن تانکــر هــا بــا مشــکل مواجــه‬ ‫شــوند‪ ،‬روســتاییان در ایــن مــوارد همــکاری دارنــد امــا‬ ‫مشــکالت کمبــود اب همچنــان گریبانگیــر اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون ابرســانی ســیار بــه عشــایر‬ ‫اســتان بــا ‪ ۱۳‬دســتگاه تانکــر در حــال انجــام اســت‪ ،‬ولی‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد از ایــن نــاوگان فرســوده‪ ،‬در دســت تعمیــر و‬ ‫از چرخــه خــارج شــده اســت‪ ،‬در صــورت بــه کارگیــری از‬ ‫تمــام نــاوگان بــرای ابرســانی ســیار نیــاز اســت تــا پنــج‬ ‫دســتگاه دیگــر از ایــن نــاوگان تامیــن شــود‪.‬‬ ‫خانی گفت‪ :‬از این رو نیاز به ابرســانی ســیار برای عشــایر‬ ‫بیشــتر شــده اســت و ایــن قشــر از تولیدکننــدگان بــرای اب‬ ‫اشــامیدنی نیــاز بــه ابرســانی ســیار دارند‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهســازی و بودجــه اداره کل امــور‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تــاش مــی شــود تــا‬ ‫برخــی از چــاه هــا در روســتاها بــه تامیــن اب مــورد‬ ‫نیــاز عشــایر اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۳۵۰‬خانــوار عشــایری خراســان شــمالی‬ ‫شــامل ‪ ۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت بیــش از ‪ ۷۰۰‬هــزار راس‬ ‫دام ســبک در اختیــار دارنــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت‬ ‫اســتان را تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫راهبرد دانشگاه پیام نور جذب‬ ‫رشته های تحصیالت تکمیلی‬ ‫رییس دانشــگاه پیام نور خراســان شــمالی با توجه به‬ ‫اســتقبال دانشــجویان از رشــته های مقاطع کارشناسی‬ ‫ارشــد و دکتــری‪ ،‬گفــت‪ :‬راهبــرد ایــن مرکــز اموزشــی‬ ‫جــذب رشــته هــای تحصیــات تکمیلــی اســت‪.‬‬ ‫جــواد اصغــری راد خواســتار افزایــش رشــته های‬ ‫تحصیــات تکمیلــی در ایــن واحــد اموزشــی شــد و‬ ‫اظهــار داشــت ‪ ۲‬رشــته زبــان و ادبیــات فارســی و جامعــه‬ ‫شناســی در مقطــع کارشناســی ارشــد در ایــن دانشــگاه‬ ‫پذیــرش مــی شــوند‪ ،‬بایــد تعــداد رشــته های تحصیــات‬ ‫تکمیلــی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن دانشــگاه ظرفیــت پذیــرش‬ ‫تحصیــات تکمیلــی رشــته هــای تحصیلــی روانشناســی‪،‬‬ ‫مدیریــت دولتــی و مدیریــت دولتــی (گرایــش رفتــار‬ ‫ســازمانی)‪ ،‬علــوم سیاســی (گرایــش سیاســت گــذاری‬ ‫عمومــی) و علــوم سیاســی (گرایــش روابــط بیــن الملــل)‪،‬‬ ‫گیاهــان دارویــی‪ ،‬روانشناســی اجتماعــی و زیســت‬ ‫شناســی جانــوری را دارد‪.‬‬ ‫اصغــری راد اضافــه کــرد‪ :‬امکانــات و زیــر ســاخت های‬ ‫ایــن دانشــگاه در مرکــز بجنــورد و هفــت واحــد اموزشــی‬ ‫در تمامــی شهرســتان هــای خراســان شــمالی بــرای‬ ‫پذیــرش ایــن هشــت رشــته تحصیلــی در مقطــع‬ ‫کارشناســی ارشــد و دکتــری فراهــم اســت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬دانشــگاه پیام نور خراســان شــمالی‬ ‫در شهرســتان هــای اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اشــخانه‪،‬‬ ‫گرمــه‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬فــاروج و راز و یــک مرکــز در بجنــورد‬ ‫دارای ‪ ۴۵‬عضــو هیــات علمــی‪ ۲۷ ،‬اســتادیار‪ ۱۷ ،‬مربــی‬ ‫و یــک دســتیار دارد‪.‬‬ ‫ت دانشــگاه پیــام‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــدف اصلــی از فعالی ـ ‬ ‫نــور بومی گزینــی دانشــجویان اســت و بیشــتر دانــش‬ ‫اموختــگان ایــن مرکــز در بدنــه مدیریــت داخلــی‬ ‫اســتان و حــوزه هــای کارافرینــی فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫شــمار دانش اموختــگان دانشــگاه پیــام نــور خراســان‬ ‫شــمالی از ابتــدای فعالیــت ان در ســال ‪ ۶۸‬تاکنــون‬ ‫بــه حــدود ‪ ۲۵‬هــزار نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫علم بندی و علم گردانی‬ ‫اییــن هــای عاشــورا همــان بیــرق هــای ســرخ و اغشــته بــه خونــی‬ ‫هســتند کــه هرگــز بــر زمیــن نیفتــاده انــد و هــر ســال در مــاه محــرم‬ ‫افراشــته می شــود و علم بنــدی و علم گردانــی یکــی از ایین هــای کهــن‬ ‫عــزاداری مــاه محــرم در خراســان شــمالی بــه شــمار مــی رود کــه در‬ ‫شهرســتان های بجنــورد‪ ،‬اســفراین و جاجــرم همچنــان متــداول اســت‬ ‫و مــردم بــه ویــژه ســادات‪ ،‬عــزاداری مــاه محــرم را بــا برگــزاری ایــن‬ ‫اییــن اغــاز می کننــد‪.‬‬ ‫ایین های اقوام‬ ‫و عاشقانه های محرم‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫سرویس فرهنگی‪:‬‬ ‫ماه محرم که فرا می رســد‪ ،‬مردم خراســان شــمالی عاشــقانه پای‬ ‫کار مــی اینــد و شــور حســینی را در قالــب اییــن هــای خــاص در ایــن‬ ‫اســتان کــه مامــن اقــوام مختلــف اســت بــه نمایــش می گذارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در دل خــود اقــوام کــرد‪ ،‬تــات‪ ،‬تــرک‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫لــر و بلــوچ را جــای داده اســت و هــر یــک از ایــن اقــوام اییــن هــا‬ ‫و رســوم مختلفــی دارنــد کــه بــا توجــه بــه محــدوده ســکونت خــود‬ ‫ایــن اییــن هــا را برگــزار مــی کننــد و در ایــن بیــن بســیاری از اداب‬ ‫و رســوم مذهبــی ایــن اســتان نیــز در فهرســت میــراث معنــوی‬ ‫ایــن اســتان ثبــت ملــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا نگاهــی بــه ایــن اییــن هــا مــی تــوان دریافــت کــه بــا گــذر صدهــا‬ ‫ســال از عشــق امــام حســین(ع) کــه بــر تــارک باورهــا و عمــق جــان‬ ‫شــیعه جــا خــوش کــرده اســت‪ ،‬ایــن ارادت بــه مکتــب حســینی روز‬ ‫بــه روز و نســل بــه نســل پررنگ تــر شــده اســت و عمــق ایــن عشــق‬ ‫مخلصانــه در ایین هــای عاشــورایی جلــوه نمایــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان رنگارنــگ از قومیــت هــا بــا برگــزاری اییــن هــای‬ ‫مختلــف در ایــام محــرم‪ ،‬نــوای یاحســین(ع) را زنــده نگــه می دارنــد‬ ‫و هــزاران جــوان دلــداده بــه مکتــب حســینی را بــه ســمت خــود مــی‬ ‫کشــانند و شــوری در شــهرها بــه پــا مــی کننــد کــه وصــف هــر کــدام‬ ‫شــنیدنی اســت و از میــان ایــن اییــن هــا مــی تــوان بــه تعــدادی از‬ ‫شــاخص ترین هــا اشــاره کــرد کــه نخــل گردانــی جاجرمــی هــا یکــی‬ ‫از ان هاســت‪.‬‬ ‫نخل گردانی جاجرم‬ ‫هــر ســاله اییــن هایــی ماننــد نخل گردانــی جاجرمــی هــا بــا حضــور‬ ‫هــزاران نفــر از جمعیــت عــزادار و ســوگوار کــه از راه هــای دور و‬ ‫نزدیــک خــود را بــه ایــن شهرســتان رســانده اند‪ ،‬برگــزار می شــود و‬ ‫همــه در کنــار هــم بــا خلــوص و عشــق‪ ،‬نخــل عزای امام حســین(ع)‬ ‫را بــر دوش می گیرنــد و بــه گــردش درمی اورنــد و نــوای یــا حســین(ع)‬ ‫ســر مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن اییــن را مــی تــوان یکــی از رســوم ویــژه و مشــهور عــزاداری‬ ‫امام حســین(ع) در خراســان شــمالی عنوان کرد که در فهرســت‬ ‫میــراث ناملمــوس و معنــوی ملــی نیــز بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫همزمــان بــا عاشــورا گردشــگران زیــادی بــرای دیــدن ایــن مراســم بــه‬ ‫شهرســتان جاجــرم در جنــوب غربــی خراســان شــمالی ســفر می کننــد‪.‬‬ ‫در روز عاشــورا هیات هــا و دســته های زنجیرزنــی بــا نظمــی‬ ‫خــاص در حســینیه بــزرگ جاجــرم گردهــم می اینــد و از هــر‬ ‫هیــات یــک نفــر چنــد دقیق ـه ای نوحه خوانــی می کنــد و دیگــران‬ ‫ســینه و زنجیــر می زننــد و ایــن ســینه زنی و عــزاداری از صبــح تــا‬ ‫ظهــر عاشــورا ادامــه دارد‪.‬‬ ‫پیــش از عــزاداری‪ ،‬مــردم جاجــرم بــر اســاس ســنتی چنــد‬ ‫صدســاله‪ ۲ ،‬نخــل چوبــی و فلــزی را در میــدان حســینیه ایــن‬ ‫شــهر برپــا مــی کننــد و ایــن نخل هــا را بــا پارچه هــای ســیاه و ســبز‬ ‫متبــرک بــه اســامی امــام حســین(ع) و حضــرت ابوالفضــل(ع)‬ ‫می پوشــانند و بــر بلنــدای ‪ ۲‬نخــل نیــز علم هایــی شــبیه نیزه هــای‬ ‫جنگــی بــا اشــعاری روی تیغه هــای ان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ده هــا نفــر در حمــل ایــن نخل هــا مشــارکت مــی کننــد و پــس‬ ‫از ورود نخل هــا بــه میــدان‪ ،‬حرکــت انهــا ســرعت می گیــرد و‬ ‫عــزاداران پشــت ســر نخل هــا حرکــت می کننــد و ســپس نخل هــا‬ ‫را دور میــدان می چرخاننــد و پــس از چنــد چرخــش‪ ،‬نخل هــا در‬ ‫محل هایــی مخصــوص بــر زمیــن گذاشــته می شــود‪.‬‬ ‫ســپس مــردم بــه ســوی بقعــه «خواجــه مهزیــار» از یــاران خاصــه‬ ‫حضــرت امــام رضــا(ع) کــه در جاجــرم دفــن اســت‪ ،‬حرکــت و‬ ‫ســپس بــر مــزار امــوات حضــور پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــ ع دســتی و‬ ‫گردشــگری‪ ،‬اییــن نخل گردانــی در جاجــرم افــزون بــر ‪ ۴۰۰‬ســال قدمــت‬ ‫دارد و ســال ‪ ۱۳۹۰‬در فهرســت اثــار معنــوی بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫سینه زنی امام حسن(ع) و امام حسین(ع)‬ ‫ســینه زنی امام حســن(ع) و امام حســین(ع) از ایین های عزاداری‬ ‫ایــن مــاه اســت کــه در شهرســتان جاجــرم بــه شــکل ویــژه ای و در‬ ‫ادامــه علم گردانــی برگــزار می شــود و در ایــن اییــن پــس از رســیدن‬ ‫علــم بــه صحــن مســجد‪ ،‬فــردی در میانــه میــدان‪ ،‬علــم را در دســت‬ ‫می گیــرد و دیگــران در حالــی کــه دســت در کمــر یکدیگــر می اندازنــد‪،‬‬ ‫دور علــم می چرخنــد و بــا دســت دیگــر بــر ســینه می زننــد‪.‬‬ ‫انهــا در ‪ ۲‬گــروه نــام امامــان حســن(ع) و حســین(ع) را تکــرار‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه شــکلی کــه گروهــی بــا صــدای بلنــد یــا حســن(ع)‬ ‫گفتــه و گــروه دیگــر نــام یــا حســین(ع) را فریــاد می زننــد‪.‬‬ ‫علم بندی و علم گردانی‬ ‫اییــن هــای عاشــورا همــان بیــرق هــای ســرخ و اغشــته بــه خونــی‬ ‫هســتند کــه هرگــز بــر زمیــن نیفتــاده انــد و هر ســال در مــاه محرم‬ ‫افراشــته می شــود و علم بنــدی و علم گردانــی یکــی از ایین هــای‬ ‫کهــن عــزاداری مــاه محــرم در خراســان شــمالی بــه شــمار مـی رود‬ ‫کــه در شهرســتان های بجنــورد‪ ،‬اســفراین و جاجــرم همچنــان‬ ‫متــداول اســت و مــردم بــه ویــژه ســادات‪ ،‬عــزاداری مــاه محــرم را‬ ‫بــا برگــزاری ایــن اییــن اغــاز می کننــد‪.‬‬ ‫مــردم ایــن مناطــق روی یــک تیــر چوبــی بــه ارتفــاع ‪ ۳‬تــا ‪ ۵‬متــر‪،‬‬ ‫پارچه هــای ســیاه و ســبزی کــه نــذر کرده انــد یــا ســال های پیــش‬ ‫بــر علــم اویختــه شــده بــود را دوبــاره بــه ان می بندنــد و نمــادی از‬ ‫بیــرق کربــا می ســازند‪ ،‬ســپس کســانی کــه قــدرت بیشــتر و انــدام‬ ‫ورزیده تــری دارنــد‪ ،‬علــم را بــر دوش می گیرنــد و پیشــاپیش‬ ‫جمعیــت عــزادار و نوحه خــوان بــه حرکــت درمی اورنــد‪.‬‬ ‫ایین حلیم پزان‬ ‫اییــن حلیم پــزان خراســان شــمالی نیــز در فهرســت میــراث‬ ‫ناملمــوس ملــی قــرار دارد؛ ایینــی کــه از نخســتین شــب مــاه‬ ‫محــرم در همــه شهرســتاهای ایــن اســتان اجــرا می شــود و هــر‬ ‫شــب پــس از عــزاداری‪ ،‬حلیــم توزیــع می شــود‪ .‬حلیــم مــاه محــرم‬ ‫از گنــدم و گوشــت تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫پخــت حلیــم ویــژه محــرم بــا اداب و ترتیــب خــاص و مشــارکت‬ ‫همــه مــردم همــراه اســت و قدمــت ان بــه ‪ ۲۵۰‬ســال قبــل‬ ‫بازمی گــردد و از دوره صفویــه کــه محــرم و صفــر و ایین هــای‬ ‫شــیعه جــدی گرفتــه شــد‪ ،‬اغــاز و در دوره قاجاریــه تثبیــت شــد‪.‬‬ ‫مطابــق بــا مجلســی کــه برگــزار می شــود‪ ،‬هــر شــب یــک یــا چنــد‬ ‫گوســفند نــذری بــا مراســم و دعاهــای خــاص بــرای پخــت حلیــم‬ ‫ذبــح می شــود و ســپس فــردی مومــن و معتمــد‪ ،‬دســت خــود‬ ‫را داخــل گنــدم امــاده شــده بــرای ایــن خــوراک می کنــد و دعــا‬ ‫می خوانــد‪ .‬همــه مراحــل پخــت حلیــم بــا صلــوات و یــاد امــام‬ ‫حســین(ع) همــراه اســت‪.‬‬ ‫زمــان پخــت حلیــم طوالنــی و مرحلــه ای خــاص بــه نــام‬ ‫چومبه زنــی وجــود دارد کــه انجــام ان تــا چندیــن ســاعت طــول‬ ‫می کشــد و ایــن مرحلــه بســیار ســخت اســت و بــه قــدرت بــازوی‬ ‫زیــادی نیــاز دارد بــه طــوری کــه جوانــان و عــزاداران برای مشــارکت‬ ‫در ایــن کار بــه صــف می ایســتند‪.‬‬ ‫ایین یازدهم محرم در کوران اسفراین‬ ‫ایــن اییــن خــاص ریشــه در اعتقــادات تمــام خانــواده هــای‬ ‫اســفراینی دارد و هــر یــک از مــردم ایــن شــهر حتــی اگــر در‬ ‫دورتریــن نقطــه جغرافیــا زندگــی کننــد تمــام تــاش خــود را بــه‬ ‫کار مــی گیرنــد تــا بــه ایــن روز برســند و در مراســم ان شــرکت‬ ‫کننــد و در واقــع ایــن حضــور عظیــم و دیدنــی‪ ،‬نشــان از عشــقی‬ ‫دارد کــه در دل و بــاور مــردم خانــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫اییــن یازدهــم محــرم در «امامــزاده کــوران» بــه عنــوان یکــی از‬ ‫رســوم دیریــن و شــاخص مــردم شهرســتان اســفراین اســت کــه‬ ‫اهالــی اعتقــاد عجیبــی بــه ان دارنــد و هــر ســال در ایــن روز عــده‬ ‫زیــادی از عــزاداران حســینی‪ ،‬طبــق رســمی کهــن‪ ،‬از شــهرها و‬ ‫روســتاهای اطــراف در امامــزاده کــوران گردهــم می اینــد تــا شــهادت‬ ‫امــام ســوم شــیعیان را بــه ایــن امامــزاده تســلیت گوینــد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم بــا برافراشــتن علم هــا‪ ،‬بیرق هــا و برپایــی‬ ‫دســته های عــزاداری و تعزیه خوانــی همــراه اســت و حتــی هیــات‬ ‫عــزاداری بانــوان نیــز در ایــن مراســم شــرکت دارد و همــه کســانی‬ ‫کــه نــذر دارنــد‪ ،‬نــذور خــود را در ایــن محــل توزیــع می کننــد و تــا‬ ‫بعــد از نمــاز ظهــر نیــز در محــل می ماننــد‪.‬‬ ‫ایین بیل گردانی‬ ‫ایــن اییــن بــه یــاد تدفیــن شــهدای کربــا توســط قبیلــه بنــی اســد‬ ‫در روز دوازدهــم محــرم در شهرســتان گرمــه برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫مســیر حرکــت هیــات هــای عــزاداری کنــار مســجد الحســین‬ ‫(مســجد در قلعــه) اغــاز و پــس از عبــور از محلــه قدیمــی شــهر‬ ‫(محلــه باغمــزار)‪ ،‬تعزیــه را در میــدان اصلــی شــهر بــه ایــن‬ ‫صــورت اجــرا مــی کننــد کــه عــده ای از اهالــی شــهر گرمــه بــا بــر تــن‬ ‫کــردن نیم تنــه بلنــد عربــی (کفنــی) و بیــل بــه دســت بــه نشــانه‬ ‫مــردان قبیلــه بنــی اســد کــه جهــت دفــن پیکرهــای مطهــر شــهدا‬ ‫بــه کربــا امــده بودنــد بــه اجــرای تعزیــه می پردازنــد و پـس از ان‬ ‫ســینه زن ها وارد می شــوند و شــورافرینی مــی کننــد‪.‬‬ ‫اییــن بیــل گردانــی بــا شــماره ‪ ۴۲۶‬در فهرســت اثــار معنــوی ملــی‬ ‫کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایین سنگ زنی‬ ‫بســیاری از ســالخوردگان منطقــه بــام و صفی ابــاد از زمانــی‬ ‫کــه بــه خاطــر دارنــد و پدرانشــان بــه یــاد می اورده انــد‪ ،‬شــاهد‬ ‫برگــزاری مراســم ســنگ زنــی بوده انــد و بــه گفتــه اهالــی ایــن‬ ‫منطقــه اییــن ســنگ زنی بــه چندیــن نســل قبــل می رســد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم را از این جهــت ســنگ زنی می نامنــد کــه صــدای‬ ‫زدن ‪ ۲‬چــوب توســط عــزاداران صدایــی شــبیه زدن ‪ ۲‬ســنگ بــه‬ ‫هــم ایجــاد می کنــد و بــ ه عنــوان یکــی از مجموعــه روش هــای‬ ‫عــزاداری محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫عــزاداران در حیــن خوانــدن مرثیــه در ســوگ امــام حســین (ع)‬ ‫همــراه بــا ریتــم خــاص نوحــه‪ ،‬بــا زدن ‪ ۲‬تکه چوب دایره ای شــکل به‬ ‫یکدیگــر همــراه بــا حرکت هــای هماهنــگ بــه عــزاداری می پردازنــد‪.‬‬ ‫اییــن ســنگ زنی بــا شــماره ‪ ۱۹۱۷‬در فهرســت اثــار ناملمــوس‬ ‫کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫شام غریبان‬ ‫ایــن اییــن معنــوی یکــی از رســوم دیریــن مــردم خراســان‬ ‫شــمالی اســت کــه در عــزاداری مــاه محــرم و در دهمیــن شــب‬ ‫محــرم برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫هیــات هــا و مــردم عــزادار خراســان شــمالی بــا حضــور در‬ ‫مســاجد و حســینیه هــای شــهرها و روســتاها بــا نوحــه ســرایی و‬ ‫مداحــی بــرای غربــت و تنهایــی قافلــه ســاالر دشــت نینــوا زینــب‬ ‫کبــری (س) در شــب شــام غریبــان بــا شــمع هایی کــه در دســت‬ ‫دارنــد‪ ،‬محلــه بــه محلــه مــی رونــد و در تاریکــی شــب و در هــر‬ ‫منطقــه ای توقــف کــرده و بــه عــزاداری و همــدردی بــا اســرای‬ ‫کاروان امــام حســین(ع)‪ ،‬اقــدام بــه نوحــه ســرائی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایین هایــی ماننــد شــبیه خوانی‪ ،‬تعزیه خوانــی و پرده خوانــی‬ ‫نیــز در ایــن اســتان رواج دارد و برپایــی ایــن ایین هــا در روز‬ ‫عاشــورا بــه اوج خــود می رســد‪ ،‬بــه طــوری کــه هــر یــک از اقــوام‬ ‫کــرد و تــرک اســتان‪ ،‬مراســم تعزیه خوانــی خــاص خــود را دارنــد‬ ‫کــه بــا گویــش ویــژه ان اقــوام اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫ایین های اهل سنت در ماه محرم‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد از جمعیــت خراســان شــمالی را اهــل ســنت تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد کــه در راز و جــرگالن و بخشــی از مانــه و ســملقان‬ ‫ســکونت دارنــد و ایــن افــراد نیــز در ایــام محــرم و عــزاداری ســاالر‬ ‫شــهیدان مراسـم هایی خــاص برگــزار می کننــد کــه ختــم ‪ ۷۰‬هــزار‬ ‫بــار «ال الــه اال اللــه‪ ،‬محمــدا رســول اللــه» از ایــن جملــه اســت‬ ‫کــه تهلیــل نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫صدقــه و نــذری هــم همیشــه از برنامه هــای مــاه محــرم اهــل‬ ‫ســنت خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫هــر ســال در روز عاشــورا یــک رســم ‪ ۵۰‬ســاله هــم در روســتای‬ ‫«تازه یــاب» برگــزار می شــود و در ایــن روز اهــل ســنت بــا تجمــع‬ ‫در جــوار امامــزاده شــیرعلی(ع) فرزنــد امــام موســی کاظــم(ع) در‬ ‫مانــه و ســملقان بــه عــزاداری می پردازنــد‪.‬‬ ‫اهــل ســنت حرمــت ایــام محــرم و صفــر را نگــه می دارنــد و‬ ‫در ایــن ‪ ۲‬مــاه برنامه هــای شــادی و عروســی خــود را متوقــف‬ ‫می کننــد و در محــرم کــه اغــاز ســال جدیــد هجــری اســت‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر قرائــت قــران‪ ،‬مراســم اطعــام نیــز برگــزار مــی کننــد و در ایــن‬ ‫روز بــه خانــه افــرادی می رونــد کــه ســال قبــل در دهــه اول محــرم‬ ‫از دنیــا رفته انــد‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۱۵‬اثر عاشورایی در فهرست میراث ملی‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۱۵‬اییــن و مراســم مذهبــی ویــژه ایــام محــرم و‬ ‫عاشــورای اســتان در فهرســت میــراث معنــوی ثبــت ملــی شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان بــا بیــان اینکــه اقــوام اســتان نیــز هماننــد‬ ‫ســایر اقــوام در جای جــای کشــور دارای مراســم و ائین هــای‬ ‫مذهبــی هســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعزیــه ترک هــای شــمال‬ ‫خراســان‪ ،‬تعزیــه کردهــای شــمال خراســان‪ ،‬تعزیــه بنــی اســد‬ ‫(بیــل گردانــی)‪ ،‬اییــن نخــل گردانــی خراســان شــمالی و اییــن‬ ‫علم گردانــی در جاجــرم از جملــه ایــن اییــن هــا اســت‪.‬‬ ‫مســتوفیان افــزود‪ :‬هنــر پرده خوانــی روز عاشــورا خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬هنــر تعزیه خوانــی در بجنــورد‪ ،‬ائین شــام غریبان‪ ،‬ایین‬ ‫عَلَــم بنــدان‪ ،‬اییــن سینه زنی(حســن‪ ،‬حســین) اســتان خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬اییــن یازدهــم محــرم امامــزاده کوران(اســفراین)‪،‬‬ ‫حلیم پــزان‪ ،‬رســم ســنگ زنی و اییــن مقتل خوانــی از دیگــر‬ ‫ایین هــای ثبــت شــده مربــوط بــه محــرم و صفــر اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی مسافر بررسی و پیگیری شد‬ ‫تخلفــات ‪ 6‬راننــده در بخــش حمــل و نقــل عمومــی مســافر اســتان گلســتان بــا حضــور مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای در کمیســیون‬ ‫مــاده ‪ 11‬کــه تخلفــات راننــدگان را بررســی مــی کنــد‪ ،‬پیگیــری شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‪ ،‬ایــن کمیســیون بــا حضــور معــاون حمــل و نقــل‪ ،‬رئیــس و کارشناســان اداره حمــل و نقــل مســافر‪،‬‬ ‫رئیــس اداره شهرســتان کاللــه‪ ،‬حراســت‪ ،‬واحــد حقوقــی و نیــز راننــدگان متخلــف و رئیــس صنــف انهــا در اداره کل برگــزار شــد و عــدم رعایــت بخشــنامه و‬ ‫دســتورالعمل ســازمانی و دریافــت کرایــه اضافــی موضوعــات مطــرح شــده در ان بــود‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 15‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪581‬‬ ‫سرویس امورش‬ ‫چرا ترموستات را باید‬ ‫تعویض کنیم؟‬ ‫جایگزین های هدیه برای‬ ‫خبرنگاران‬ ‫منشــور اخالقــی انجمــن روزنامه نــگاران حرفــه ای‬ ‫ایــاالت متحــده می گویــد روزنامه نــگاران بایــد «از هدایــا‪،‬‬ ‫لطف هــا‪ ،‬هزینه هــا‪ ،‬ســفر رایــگان و رفتــار ویــژه‪ ...‬کــه‬ ‫ممکــن اســت صداقــت یــا بی طرفــی را بــه خطــر بیندازنــد‪،‬‬ ‫خــودداری کننــد»‪.‬‬ ‫البتــه ایــن یــک قانــون الــزام اور نیســت‪ .‬اینجاســت کــه‬ ‫صنایــع مختلــف بــر مبنــای ماهیــت کاری خــود تصمیــم‬ ‫می گیرنــد کــه ایــا بــه خبرنــگار حــوزه هدیــه دهنــد یــا نــه‪.‬‬ ‫به هر خبرنگاری‬ ‫هدیه ندهیم‬ ‫سرویس اجتماعی‪ -‬علی شاکر‬ ‫روز خبرنــگار بهانــه ای اســت بــرای قدردانــی از زحمــات‬ ‫خبرنــگاران‪ .‬بــرای همیــن بــازار اهــدای هدیــه ســازمانی بــه‬ ‫روزنامه نــگاران در ایــن روزهــا گــرم اســت‪.‬‬ ‫امــا ســوال مهــم اینجاســت کــه ایــا بــه بهانــه ی چنیــن روزی‬ ‫می بایســت همـه ی خبرنــگاران هدیــه دهیــم تــا قــدردان زحمــات‬ ‫انــان باشــیم؟‬ ‫نکتــه اینجاســت کــه در چنیــن روزی بیشــتر روابط عمومی هــای‬ ‫ســازمان ها بــدون رعایــت برخــی نــکات‪ ،‬تنهــا بــه دادن کارت‬ ‫هدیــه (هدیـه ی نقــدی) اکتفــا می کننــد بــدون اینکــه بداننــد چــرا‬ ‫و بــه کــدام خبرنــگار بایــد هدیــه بدهنــد‪.‬‬ ‫هدیه های روزنامه نگاران از چه نوعی است؟‬ ‫در کار روزنامه نــگاری بــا موسســه ها و نهادهــای مختلفــی‬ ‫ســر و کار داریــم‪ .‬خاصیــت برخــی از حوزه هــا ایــن اســت کــه‬ ‫محصــول یــا خدمــات خــود را در درجــه ی نخســت در اختیــار‬ ‫خبرنــگار قــرا می دهنــد‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬ایــن کار میــان شــرکت های حــوزه ی ســفر و‬ ‫ســرگرمی معمــول اســت‪ .‬همچنیــن کاالهــای مرتبــط بــا مُــد‬ ‫و مــواد ارایشــی نیــز محصــول خــود را بــه خبرنــگاران بــه طــور‬ ‫رایــگان هدیــه می کننــد تــا مقدم ـه ای باشــد بــرای تولیــد محتــوا‬ ‫در ایــن زمینــه‪.‬‬ ‫امــا مــا بــه عنــوان یــک متخصــص روابط عمومــی بایــد مطمئــن‬ ‫شــویم کــه ایــا هدیـه ای کــه تــدارک دیده ایــم بــه کار روزنامه نــگار‬ ‫می ایــد یــا تنهــا بهانه اســت بــرای رفــع تکلیــف ســالیانه‪.‬‬ ‫بنابرایــن بهتــر اســت بــه جــای اینکــه منتظــر روز خبرنــگار‬ ‫اغاز جمع اوری ‪ ۵۳‬قلم‬ ‫لوازم یدکی فاقد شناسه‬ ‫ســخنگوی وزارت صمــت گفــت‪ :‬در تولیــد و توزیــع لــوازم یدکی قاچاق و‬ ‫غیــر اســتاندارد ســوداگری بــا جــان و مــال مــردم پایــان خواهــد یافــت و در‬ ‫گام نخســت از امــروز و‪ ۵۳ ،‬قلــم لــوازم یدکــی کــه ‪ ۸۰‬درصد مصرف بازار‬ ‫را شــامل می شــود‪ ،‬الــزام بــه درج شناســه و کــد رهگیــری می باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬امیــد قالیبــاف» بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫بــرای ‪ ۵۳‬قلــم لــوازم یدکــی از امــروز (شــنبه‪ ۱۵ ،‬مــرداد) فرصــت ثبــت‬ ‫شناســه کاال و کــد رهگیــری بــه اتمــام خواهــد رســید اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بازرســان لــوازم یدکــی مشــمول طــرح را اگــر پــس از ایــن تاریخ‪،‬بــدون‬ ‫شناســه در ســطح عرضــه مشــاهده کننــد‪ ،‬طبــق قانــون کاالی مذکــور‬ ‫قاچــاق محســوب شــده و نســبت بــه جم ـع اوری ان اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۳۰‬درصدی لوازم یدکی قاچاق و بی کیفیت‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــراورد مــی شــود ‪ ۳۰‬درصــد کاالی قاچــاق و تولیــدات‬ ‫بی کیفیــت کــه بــه ارزش ‪ ۱۳‬میلیــارد دالری بــازار لــوازم یدکــی‪ ،‬باشــد‬ ‫کــه بــه ترتیــب ســه میلیــارد دالر ســهم قاچــاق و یــک میلیــارد دالر‬ ‫هــم ســهم تولیــد غیــر اســتاندارد اســت‪.‬‬ ‫قالیبــاف در ادامــه بیان داشــت‪ :‬بــرای کاالهایــی کــه بــا جــان مــردم‬ ‫بمانیــم‪ ،‬از هدیــ ه دادن بــه عنــوان یــک تکنیــک ارتباطــی‬ ‫اســتفاده کنیــم نــه اینکــه بــه همــه ی روزنامه نــگاران هدیــه‬ ‫دهیــم‪ .‬چــون گاهــی هدیــه دادن باعــث ســوتفاهم می شــود‪.‬‬ ‫پس باید مراقب باشیم هدیه ی ما وجه رشوه پیدا نکند‪ .‬چون در‬ ‫مسیر تشکر از روزنامه نگاران می بایست تعادل را رعایت کنیم‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه دســتورالعمل مشــخصی نداریــم دربــاره ی اینکــه‬ ‫چــه چیــزی هدیــه اســت و چــه چیــزی رشــوه‪ ،‬عنصــر کلیــدی‬ ‫پشــت هــر هدیــه ای‪ ،‬هــدف ان اســت‪ .‬یعنــی اگــر هدیــه ای‬ ‫بــودن توقــع اهــدا شــود‪ ،‬ایــن دیگــر رشــوه نیســت‪.‬‬ ‫منشــور اخالقــی انجمــن روزنامه نــگاران حرفـه ای ایــاالت متحده‬ ‫می گویــد روزنامه نــگاران بایــد «از هدایــا‪ ،‬لطف هــا‪ ،‬هزینه هــا‪،‬‬ ‫ســفر رایــگان و رفتــار ویــژه‪ ...‬کــه ممکــن اســت صداقــت یــا‬ ‫بی طرفــی را بــه خطــر بیندازنــد‪ ،‬خــودداری کننــد»‪.‬‬ ‫البتــه ایــن یــک قانــون الــزام اور نیســت‪ .‬اینجاســت کــه صنایــع‬ ‫مختلــف بــر مبنــای ماهیــت کاری خــود تصمیــم می گیرنــد کــه‬ ‫ایــا بــه خبرنــگار حــوزه هدیــه دهنــد یــا نــه‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬هیــچ خبرنــگاری نبایــد دربــاره ی یــک مقصــد‬ ‫گردشــگری بنویســد‪ ،‬مگــر اینکــه خــودش بــه ایــن ســفر رفتــه باشــد‬ ‫و اطالعــات قابــل اطمینــان بــرای مخاطبــان فراهــم کــرده باشــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر ایــن ســفر بهان ـه ای باشــد بــرای اینکــه روابط عمومــی‬ ‫از خبرنــگار بخواهــد چیــزی بنویســد کــه مــورد تاییــد ســازمان‬ ‫باشــد‪ ،‬روزنامه نــگار نبایــد ایــن میزبانــی (هدیــه) را قبــول کنــد‪.‬‬ ‫روزنامه نــگاران ازاد یــا وبالگ نویســانی کــه بــا روابط عمومــی‬ ‫ســازمان مــا همراه انــد ممکــن اســت راحت تــر هدیــه را قبــول‬ ‫کننــد ولــی همیــن افــراد نیــز می بایســت از خــود بپرســند ایــا‬ ‫قبــول ایــن هدیــه می توانــد تاثیــر بــدی روی پوشــش خبــری‬ ‫انــان داشــته باشــد یــا نــه‪.‬‬ ‫ســوال دیگــری کــه پیــش از هدیــه دادن یــا میزبانــی بایــد از‬ ‫خودمــان بپرســیم‪ ،‬ایــن اســت کــه ایــا تنهــا راه بازارگرمــی بــرای‬ ‫محصول یا خدمات ما این است ان را به خبرنگاران اهدا کنیم؟‬ ‫بــرای نمونــه اگــر روزنامه نــگاری در زمینــه دوچرخه هــای‬ ‫کوهســتان می نویســد بــد نیســت لــوازم جانبــی دوچرخــه را بــه‬ ‫او هدیــه کنیــم‪.‬‬ ‫اینجاســت کــه هــدف نهایــی مــا از هدیــه دادن اهمیــت زیــادی‬ ‫دارد‪ .‬مهمتر اینکه باید مطمئن شویم به هیچ وجه روزنامه نگار‬ ‫«مجبــور» بــه نوشــتن ایــن مطلــب نیســت‪ .‬چــرا کــه چنیــن‬ ‫کاری روی کس ـب وکار مــا در بلندمــدت تاثیــر منفــی می گــذارد‪.‬‬ ‫روزنامه نــگار بــا اخــاق دوســت نــدارد بــا حــوزه ی کار خــود بــه‬ ‫مثابــه دســتگاه خودپــرداز برخــورد کنــد ؛ چــون بــه ایــن ترتیــب‬ ‫اعتمــاد مخاطبــان رســانه را نیــز از دســت می دهــد‪.‬‬ ‫جایگزین های هدیه برای خبرنگاران‬ ‫دادن هدیــه الزامــا ً کنــش نامناســبی نیســت‪ .‬موضــوع ایــن‬ ‫اســت کــه صــرف کارت هدیــه دادن نمی توانــد رابطــه ی مــا بــا‬ ‫خبرنــگار را بهبــود بخشــد و در راســتای منافــع ســازمان باشــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو بهتــر اســت بدانیــم چــه چیزهایــی را جایگزیــن‬ ‫هدیه هــای مالــی کنیــم‪.‬‬ ‫·‪        ‬بــا اطالعــات شــفاف و بــه موقــع خبرنــگاران را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫·‪        ‬بــرای پاســخ بــه پرســش های خبرنــگاران در دســترس‬ ‫باشــید و ارتبــاط میــان مدیــران ســازمان و روزنامه نــگار را‬ ‫تســهیل کنیــد‪.‬‬ ‫·‪        ‬یکــی از روش هــای موثــر تشــکر از روزنا مه نــگار‪ ،‬دادن‬ ‫«اخبــار اختصاصــی» بــه اوســت‪.‬‬ ‫·‪        ‬مطالبــی در اختیــار روزنامه نــگار بگذاریــم کــه وجــه‬ ‫مشــترکی بیــن عالقــه ی مخاطــب‪ ،‬روزنامه نــگار بــا منافــع‬ ‫ســازمان در ان باشــد‪.‬‬ ‫·‪«        ‬تشــکر کنیــم‪ ».‬گاهــی یادمــان مـی رود از خبرنــگار بــرای‬ ‫پوشــش ســازمان خــود تشــکر کنیــم‪ .‬همیــن تشــکر می توانــد‬ ‫مســیر ارتبــاط اینــده را هموارتــر کنــد‪ .‬یــک تلفــن‪ ،‬ایمیــل یــا‬ ‫حتــی پیــام می توانــد خیلــی موثــر باشــد‪.‬‬ ‫·‪        ‬ایــن تشــکر نبایــد خیلــی پــر طمطــراق و همــراه بــا‬ ‫تعارفــات غیرواقعــی باشــد‪.‬‬ ‫·‪        ‬ایــن طــور نباشــد کــه فقــط وقتــی بــا خبرنــگار کار داریــم بــه‬ ‫او زنــگ بزنیــم‪ .‬گاهــی خــوب اســت بــدون بهانــه احوالــی از خبرنــگار‬ ‫حــوزه بپرســیم‪ .‬بــدون اینکــه توقــع یــا کاری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫·‪        ‬خبرنــگار وســیله ای نیســت کــه بــا ان بــه اهــداف خــود‬ ‫برســیم‪ ،‬بلکــه همــکار ماســت کــه بایــد بــا او رابط ـه ای برد‪-‬بــرد‬ ‫را تجربــه کنیــم‪.‬‬ ‫·‪        ‬حتمــا کار روزنامه نــگار را بخوانیــم و خــوب اســت بــه‬ ‫روزنامه نــگار بگوییــد از کــدام بخــش گزارشــش خوش تــان امــده‪.‬‬ ‫·‪        ‬گاهــی یــک نقــد خــوب می توانــد ایــن حــس را بــه‬ ‫روزنامه نــگار بدهــد کــه مطلبــش خوانــده شــده و اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫·‪        ‬واکنــش صادقانــه بــه خبرنــگار هــم حــس مهــم بــودن بــه‬ ‫کار او می دهــد و هــم باعــث می شــود تــا در گزارش هــای بعــدی‬ ‫نــکات مــد نظــر مــا رعایــت شــود‪.‬‬ ‫·‪        ‬خــوب اســت در شــبکه های اجتماعــی خبرنــگار را خطــاب‬ ‫(‪ )Mention‬کنیــم‪ .‬ایــن تاییــد در جمــع بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫·‪        ‬فراتــر از تاییــد اجتماعــی‪ ،‬بــه اشــتراک گذاری دوبــاره ی‬ ‫مطلــب خبرنــگار اســت‪ .‬پــس مــا هــم کمــک کنیــم تــا مطلــب‬ ‫خبرنــگار دربــاره ی ســازمان مــا بیشــتر خوانــده شــود‪.‬‬ ‫·‪        ‬عالئــق روزنامه نــگار را دنبــال کنیــم‪ .‬گاهــی فرســتادن‬ ‫یــک مقالــه بــرای او می توانــد بهانــه ای باشــد کــه هــم‬ ‫ســرگرمی های خــود را دنبــال کنــد و هــم بدانــد کــه در جایــی‬ ‫کســی بــه دغدغه هــای ایــن روزنامه نــگار اهمیــت می دهــد‪.‬‬ ‫موضــوع مهــم ایــن اســت کــه تشــکر از خبرنــگار نبایــد بــه یــک‬ ‫رویــداد ســالیانه محــدود شــود ؛ چــون بــرای مــا اســتمرار رابطــه بــا‬ ‫خبرنــگار بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫یادمــان باشــد روزنامه نــگاران پیــش از هــر چیــز یــک انســان اند‬ ‫بــا خواســته ها و احساســات مشــابه دیگــران؛ پــس می توانیــم‬ ‫گاهــی خودمــان را جــای روزنامه نــگار بگذاریــم و از خویــش‬ ‫بپرســیم ایــا صــرف دادن پــول می توانــد تکنیــک خوبــی باشــد‬ ‫بــرای مدیریــت ارتبــاط میــان ســازمان و خبرنــگاران؟‬ ‫ســر و کار دارنــد ایــن حجــم وســیع از قاچــاق و تولیــد بی کیفیــت‪ ،‬بــه‬ ‫هیــچ وجــه قابــل توجیــه و پذیــرش نبــوده و در دولت ســیزدهم یکی‬ ‫از اولویت هــای وزارت صمــت ســاماندهی بــازار لــوازم یدکــی اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ ،:‬در گام نخســت ‪ ۵۳‬قلــم لــوازم یدکــی کــه ‪ ۸۰‬‬ ‫درصــد مصــرف بــازار را شــامل می شــود ا پــس از ماه هــا جلســات‬ ‫هماهنگی با بیش از ‪ ۱۱‬دستگاه حاکمیتی و اتحادیه ها و تشکل های‬ ‫خصوصیــز ‪ ۱۵‬مــرداد الــزام بــه درج شناســه و کــد رهگیــری دارنــد‪.‬‬ ‫قالیبــاف یــاداور شــد‪ :‬پیــش از ایــن‪ ،‬باتری و کمک فنر نیز مشــمول‬ ‫درج شناســه کاال و کد رهگیری شــده بودند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای نخســتین بــار از یــک مــدل تعاملــی_ اقناعــی بــرای‬ ‫ســاماندهی یکــی از پیچیــده تریــن بازارهــا اســتفاده شــده و قــرار‬ ‫اســت بــا پایــش و رصــد بــازار لوازم یدکــی‪ ،‬عــاوه بــر رفــع نقــاط‬ ‫ضعــف در اجــرا‪ ،‬نتایــج ان نیــز بــه اســتحضار مــردم رســانیده شــود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬نتیجــه ایــن مــدل جدیــد‪ ،‬ان شــده کــه اجمــاع خوبــی‬ ‫میــان تولیدکننــدگان و توزیع کننــدگان ایجــاد شــود کــه اجــرای طــرح‬ ‫را اســان تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت صمت‪ ،‬لوازم یدکی موجود در بازار را در چهار گروه‬ ‫قاچــاق محــرز‪ ،‬بــدون منشــاء‪ ،‬تولیــد داخــل و واردات‪ ،‬تقســیم بندی‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬تکلیــف کاالی قاچــاق محــرز کــه طبــق قانــون مشــخص‬ ‫اســت امــا‪ ،‬اگــر در شــبکه توزیــع کاالهایــی وجــود دارنــد کــه از ان بــا‬ ‫عنــوان «بــدون منشــاء» نــام مــی بریــم‪ ،‬واحــد عرضــه کننــده بــا تاییــد‬ ‫کمیتــه فنــی اتحادیــه ذی ربــط یــک هفتــه زمــان دارد تــا نســبت بــه اخــذ‬ ‫شناســه کاال از طریــق ســامانه جامــع تجــارت اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫قالیباف‪ ،‬گام دوم ســاماندهی بازار لوازم یدکی را شــامل ‪ ۱۵۰‬قلم‬ ‫ذکــر کــرد کــه پــس از اتمــام عملیــات اجرایــی مرحلــه نخســت اغــاز‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬روی دیگــر ســکه حــذف قاچــاق لــوازم یدکــی‪،‬‬ ‫دادن بــازاری بــه ارزش چهــار میلیــارد دالر بــه قطعه ســازان اســت که‬ ‫بایــد از ایــن فرصــت به خوبــی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬هــدف بــزرگ دیگــری کــه ســاماندهی بــازار لــوازم‬ ‫یدکــی دنبــال می کنــد‪ ،‬بــه روز شــدن اســتانداردها اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫به دلیــل عــدم شــفافیت در ایــن بــازار در برخــی مــوارد اســتانداردها‬ ‫‪ ۵۰‬ســال اســت بـه روز نشــده کــه ایــن مشــکل‪ ،‬عــاوه بــر اشــکال در‬ ‫ایمنــی وســایل نقلیــه‪ ،‬بــر الودگــی هــوا نیــز موثــر اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت صمــت پیش بینــی کــرد‪ :‬بــازار لوازم یدکی در ســطح‬ ‫عرضــه شــاهد یــک دگرگونــی اساســی باشــد و از شــکل ســنتی کنونــی‬ ‫بــه ســمت شــیوه های نویــن و قابــل نظــارت نظیــر هایپرهــای لــوازم‬ ‫یدکــی یــا فــروش از طریــق شــبکه های مجــازی تغییــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫قالیبــاف بــا یــاداوری فرســودگی وســایل نقلیــه‪ ،‬گفــت‪ :‬بــراورد‬ ‫می شــود ســه میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار خــودرو و بیــش از ‪ ۹‬میلیــون‬ ‫موتورســیکلت در شــرایط اســقاط قــرار داشــته باشــند کــه فعــا از انهــا‬ ‫اســتفاده می شــود و پایــش بــازار لــوازم یدکــی بــه ایــن بخــش‪ ،‬تــا‬ ‫رســیدن بــه ســازوکارهای تشــویقی بــرای اســقاط‪ ،‬کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از طریــق ســامانه مصرف کننــدگان نیــز‬ ‫قادرنــد تــا نســبت بــه اطمینــان از اصالــت خریــد کاالی خــود مطمئــن‬ ‫شــوند‪ ،‬تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬حــذف لــوازم یدکــی بــدون اســتاندارد‬ ‫و قاچــاق بــدون همراهــی مصــرف کننــدگان ممکــن نخواهــد بــود‬ ‫و از ایــن رو وزارت صمــت از همــه مصــرف کننــدگان لــوازم یدکــی‬ ‫درخواســت می کنــد از فروشــگاه های معتبــر و دارای شناســه خریــد‬ ‫لــوازم یدکــی خــود را خریــد کننــد‪.‬‬ ‫ ترموستات هم مانند بقیه وسایل امکان خرابی دارد‬‫و بــه دلیــل وظیفــه مهــم بایــد مورد رســیدگی قــرار گیرد‬ ‫حــال اگــه دمــای ال پاییــن تــر از حــد نرمــال باشــد و یا از‬ ‫حــد گفتــه شــده در ابتدای مبحــث (دما های فن کند و‬ ‫تند) باالتر رود نشان از ایراد رد ترموستات هست که‬ ‫در صورت رســیدگی نکردن دچار مشــکل خواهیم شــد‬ ‫تعویــض ترموســتات زمــان مشــخصی نــداره و بــرای‬ ‫تعویضــش میتونیــد بــه بچنــد نکتــه توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫ حرکــت امپــر اب ‪ :‬اگــه شــما یــک راننــده اگاه باشــین‬‫و بــه امپــر اب دقــت کنیــد میتونیــد ســامت یــا عــدم‬ ‫ســامت ترموســتات رو تشــخیص بدیــن بــه ایــن‬ ‫صــورت کــه وقتــی خــوردو ســرد هســت و شــما موتــور‬ ‫رو روشــن میکنیــد‪.‬‬ ‫ امپــر کــم کــم بــاال میــاد و وقتــی بــه ‪ ۹۰‬یــا ‪( ۹۱‬بســته‬‫بــه ترموســتات شــما) میرســه بــه علــت بــاز شــدن‬ ‫ترموســتات دمــا کمــی پاییــن میــاد‪ .‬در غیــر ایــن صورت‬ ‫ترموســتات خــراب هســت‬ ‫ در زمــان حرکــت در ســرعت بــاال و یــا ســرازیری ها‬‫دمــای اب نبایــد پاییــن تــر از دمــای ترموســتات بیــاد‪.‬‬ ‫ البتــه امــکان داره کمــی پاییــن تــر بیــاد (حــدود ‪۵‬‬‫درجــه) کــه ان هــم در شــرایط جــوی بســیار ســرد‬ ‫ چــک کــردن گــرم شــدن لولــه رابــط ترموســتات بــه‬‫رادیــات و مقایســه اون بــا دمــای امپــر‬ ‫چرا ترموستات ها خراب میشوند؟‬ ‫ ترموســتات بــه وســیله یــک فنــر و در اثــر انبســاط و‬‫انقبــاض کار میکنــه پــس یکــی از دالیــل خرابــی از بیــن‬ ‫رفتــن مــواد بــه کارفتــه در ترموســتات هســت‬ ‫ دلیــل بعــدی وجــود کثیفــی در ســیتم اب هســت که‬‫بعــد از مدتــی جــرم میگیــره و گیــر میکنه‬ ‫ به این دالیل ترموستات امکان داره دیر باز کنه‬‫– دیــر ببنــده – کال بــاز بمونــه – و در بدتریــن حالــت‬ ‫کال بســته بمونــه‪.‬‬ ‫چند نکته برای اینکه خودرویی سالم داشته باشید‬ ‫‪ -1‬از رانندگــی بــا ســرعت زیــاد در جــاده هــای ناهمــوار یــا‬ ‫دارای ســنگ ریــزه خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬بدنــه خــودرو خــود را همیشــه تمیــز نگــه داریــد و از الــوده‬ ‫شــدن بــه مــواد روغنــی ‪،‬جلوگیــری نمایید‪.‬‬ ‫‪ -3‬از پــارک کــردن خــودرو در فضاهــای الــوده‪ ،‬محیــط هــای‬ ‫صنعتی‪،‬کارگاههای ساختمانی ‪،‬زیر درختان‪،‬انبارهای دارای‬ ‫رطوبــت و زیــر نــور شــدید افتــاب خــودداری کنید‪.‬درصــورت‬ ‫ضــرورت حتمــا از چــادر خــودرو اســتفاده کنید‪ .‬بهترین مکان‬ ‫پــارک (توقــف) خــودرو فضاهای سرپوشــیده با جریــان هوای‬ ‫ازاد اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬لکــه هــای احتمالــی‪ ،‬رنگهــای مزاحــم‪ ،‬قیــر و‪ ...‬را قبــل از‬ ‫شســت و شــوی ‪ ،‬بــا حاللهــای مناســب کــه بــه رنــگ اصلــی‬ ‫خــودرو‪ ،‬اســیبی وارد نمیکننــد پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬نقاطــی از خــودرو کــه قابــل رویــت نیســتند مثــل زیــر‬ ‫گلگیرهــا را همیشــه از رســوبات تمیــز کنیــد تــا باعــث‬ ‫پوســیدگی بدنــه خــودرو نشــوند‪.‬‬ ‫‪ -6‬بعــد از انجــام رانندگــی بعلــت وجــود نمــک و ســنگ ریــزه‬ ‫در گل والی و بــرف ‪،‬خــودرو را بشــوئید‪.‬‬ ‫‪ -7‬در صــورت نشــت اب بــه صنــدوق عقــب و قســمت های داخلی‬ ‫خودرو ان را حتما خشــک کنید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 15‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 15‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس‪ .‬جنوب شــرق وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪581‬‬ ‫مشاوران امالک‪ ،‬سمی هستند‬ ‫برای بازار مسکن‬ ‫حضور ‪ ۷‬هزار دانش اموز‬ ‫در سوگواره «احلی من‬ ‫العسل»‬ ‫یــک کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه رفتــار اقتصــادی مشــاوران امــاک قابــل نظــارت نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‬ ‫برچیــده شــدن مشــاوران امــاک‪ ،‬می تــوان ســاختار واســطه گری در ایــن حــوزه را پایــان و بــازار امــاک را در‬ ‫بســتر ای‪.‬تــی تشــکیل داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «فرهــاد بیضایــی» بــا گالیــه از مشــاوران امــاک کــه اقــدام ارســال ســیگنال‬ ‫افزایــش قیمتــی بــه بــازار مســکن می فرســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬دریافــت کمیســیون از طرفیــن مــورد معاملــه‬ ‫درصــدی از ثمــن معاملــه اســت و هــر چقــدر میــزان ایــن ثمــن باالتــر رود‪ ،‬درصــدی کــه به مشــاور امالک تعلق‬ ‫می گیــرد‪ ،‬قاعدتــا بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫بیضایــی گفــت‪ :‬راه حــل کاهــش ایــن ســوداگری ها تعییــن یک ســری بلــوک قیمتــی ثابــت بــرای مشــاوران‬ ‫امــاک اســت‪ ،‬چــرا کــه دفترچــه معامالتــی هــم پاســخگوی رفــع مشــکالت فعلی نیســت؛ چــرا کــه در این بین‬ ‫قیمت گذاری هــا بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود در بــازار بــه دفترچــه معامالتــی قیمت هــا افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫برای بازار مسکن سیستم قارچ گونه مشاوران امالک‪ ،‬سم است‬ ‫وی در ادامــه بــا طــرح ایــن ســوال کــه چگونــه می شــود ممانعــت از تــداوم افزایــش قیمــت مســکن از طریــق‬ ‫فعالیــت مشــاوران امالکــی داشــت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بســاط مشــاوران امــاک را بایــد جمــع کنیــم‪ ،‬و در ایــن ارتبــاط‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل امــوزش و‬ ‫پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هفــت هــزار دانــش‬ ‫امــوز اســتان بــا نــدای «لبیــک یــا حســین» در همایــش‬ ‫«احلی من العســل» شــرکت کردنــد تــا بــا ارمــان بلنــد امام‬ ‫حســین(ع) و یــاران باوفایــش اعــام وفــاداری کننــد‪.‬‬ ‫مهــدی عقیقــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ایین همزمــان در‬ ‫بقــاع متبرکــه و اماکــن مذهبــی خراســان شــمالی برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این ســوگواره در بجنورد مرکز اســتان‬ ‫بــا مشــارکت یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬دانــش امــوز در امامــزاده ســید‬ ‫عبــاس(ع) برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬ســوگواره احلــی مــن العســل» در‬ ‫تمامــی شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین‪،‬‬ ‫گرمــه‪ ،‬جاجــرم و مانــه و ســملقان برگــزار شــد و دانــش‬ ‫امــوزان پســر مقطــع متوســطه اول‪ ،‬دوم و پایــه ‪ ۶‬ابتدایــی‬ ‫در فراخوانــی بــه ایــن اییــن مذهبــی دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن مراســم بــه مــدت ‪ ۱۲‬ســال‬ ‫اســت کــه بــه صــورت ملــی در روز ششــم مــاه محــرم و‬ ‫روز بزرگداشــت حضــرت قاســم بــن الحســن(ع) توســط‬ ‫دانش امــوزان و نوجوانــان مســلمان بــا تبعیــت از مقــام‬ ‫واالی حضــرت قاســم بــن الحســن و حضــرت عبداللــه بــن‬ ‫الحســن(ع) برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی امــوزش و پــرورش خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬امســال نیــز ایــن مراســم بــا مشــارکت‬ ‫جمعــی از فرهنگیــان‪ ،‬هیــات رزمنــدگان اســام‪ ،‬بســیج‬ ‫محــات و ســازمان اوقــاف و خیریــه برگــزار شــد تــا‬ ‫نوجوانــان‪ ،‬والیتمــداری را تجربــه کــرده و بــا ارمان هــای‬ ‫بــزرگ امــام حســین (ع) تجدیــد میثــاق کننــد‪.‬‬ ‫عقیقــی هــدف از ایــن مراســم را اشــنایی دانــش امــوزان‬ ‫به فلســفه قیام سیدالشــهدا (ع) و احیای امربه معروف‬ ‫و نهــی از منکــر عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫عبــارت احلــی مــن العســل یــا شــیرین تر از عســل‪ ،‬بــه‬ ‫حضرت قاســم فرزند امام حســن (ع) منســوب اســت که‬ ‫در شــب عاشــورا وقتی عمویش امام حســین (ع) پرســید‪:‬‬ ‫مــرگ نــزد تــو چگونــه اســت؟ او پاســخ داد‪« :‬بــرای مــن‬ ‫شــیرین تر از عســل اســت‪».‬‬ ‫در ســال های اخیــر ششــم محــرم ســوگواره ای بــا‬ ‫حضــور دانش امــوزان برگــزار می شــود کــه بــه تاســی‬ ‫از نوجوانــان عاشــورایی و گرامیداشــت یــاد و نــام‬ ‫حضــرت قاســم بــن الحســن(ع) «احلی من العســل»‬ ‫نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۷‬هــزار و ‪ ۷۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪۱۹‬‬ ‫هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانــش امــوز در مقطــع ابتدایــی و‬ ‫مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫خسارت بیش از ‪ ۳۲‬میلیارد‬ ‫ریالی سیل به بخش کشاورزی‬ ‫تشدید نظارت دامپزشکی‬ ‫بر ذبح دام در ایام محرم‬ ‫ارتقا سهم ‪ ۳.۷‬درصدی‬ ‫خراسان شمالی از راه های اصلی کشور‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان اســفراین گفــت‪ :‬باران هــای‬ ‫سیل اســای اخیــر ‪ ۳۲‬میلیــارد و ‪ ۲۱۵‬میلیــون ریــال بــه تولیــدات و‬ ‫تاسیســات بخــش کشــاورزی ایــن شهرســتان خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫محســن برغمــدی اظهارداشــت‪ :‬ســیل عصــر روز دوشــنبه(‪۱۰‬‬ ‫مردادمــاه) بــه ‪ ۳۴‬هکتــار از اراضــی زراعــی و ‪ ۱۵‬هکتــار اراضــی‬ ‫باغــی شهرســتان اســفراین خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬میــزان خســارت مالــی بــه اراضــی باغــی شهرســتان‬ ‫ســه میلیــارد و ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال و در بخــش زراعــی ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۴۰‬میلیــون ریــال بــراورد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی اســفراین تصریــح کرد‪ :‬ســیالب همچنین‬ ‫بــه ‪ ۲۳‬کلنــی زنبــور عســل و یــک رشــته قنــات و بخشــی از‬ ‫کانال هــای اب و تاسیســات کشــاورزی ایــن شهرســتان هشــت‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۲۵‬میلیــون ریــال خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫ســامانه بارشــی کــه هفتــه گذشــته بــه شــکل رگبــار‪ ،‬بــاران‬ ‫پراکنــده و مــه بــه ارتفاعــات و مناطــق کوهســتانی خراســان‬ ‫شــمالی وارد شــد بــا بــاران هــای سیل اســا همــراه بــود و بــه‬ ‫بخــش هایــی از شهرســتان های شــیروان‪ ،‬اســفراین و راز و‬ ‫جــرگالن ایــن اســتان خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد غذایــی اداره‬ ‫کل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نظــارت بهداشــتی و‬ ‫شــرعی بــر ذبــح دام و توزیــع فــراورده هــای خــام دامــی در ایــام‬ ‫محــرم در ایــن اســتان تشــدید شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم تقوایــی اظهــار داشــت‪ :‬هــر ســاله طــرح ویــژه نظــارت‬ ‫بهداشــتی و شــرعی دام هــای قربانــی در ایــام محــرم توســط‬ ‫دامپزشــکی اجــرا مــی شــود و امســال نیــز در ایــن زمینــه‬ ‫دســتورالعمل هایــی بــه ادارات دامپزشــکی شهرســتان هــا‬ ‫ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ناظــران بهداشــتی از جملــه دامپزشــک‪،‬‬ ‫کارشناســان‪ ،‬تکنســین هــا و مهندســان بهداشــتی بــه همــراه‬ ‫روحانیــون بعنــوان ناظــران شــرعی در قالــب تیــم هــای ثابــت و‬ ‫ســیار در ایــن طــرح مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫رییس اداره نظارت بر بهداشــت عمومی و مواد غذایی اداره کل‬ ‫دامپزشــکی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬تهیــه و توزیــع نذرهــای‬ ‫نیکــوکاران و افزایــش مصــرف فراورده هــای دامــی بــه ویژه گوشــت‬ ‫در دهــه اول مــا ه محــرم افزایــش مــی یابــد بــه همیــن دلیــل‬ ‫نظارت هــای دامپزشــکی در ایــن زمینــه بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت مهندســی و ســاخت اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســهم ایــن اســتان از راه هــای‬ ‫اصلــی کشــور بــا ارتقــای چهــار محــور فرعــی بــه اصلــی از ‪ ۱.۶‬درصد‬ ‫بــه ‪ ۳.۷‬درصــد ارتقــا مــی یابــد‪.‬‬ ‫عطاءاللــه فضیلــت زاده اظهــار داشــت‪ :‬خراســان شــمالی نســبت‬ ‫بــه ســایر اســتان ها بهــره منــدی پایینــی از راه هــای اصلــی کشــور‬ ‫را دارد بــه طــوری کــه طــول راه هــای اصلــی اســتان ‪ ۳۹۸‬کیلومتــر‬ ‫اســت کــه ‪ ۱.۶‬درصــد از راه هــای اصلــی را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬علــت ایــن عقــب ماندگــی‪ ،‬کمبــود بودجــه و تخصیــص‬ ‫پاییــن منابــع اعتبــاری اســت‪ ،‬تخصیص اعتبــار به صورت اســناد خزانه‬ ‫انجــام مــی شــود و ایــن امــر در اجــرای پــروژه هــا تاثیــر گــذار اســت‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس تــاش مــی شــود تــا‬ ‫ارتقــای چهــار محــور روســتایی و فرعــی اســتان بــه راه اصلــی انجام‬ ‫شــود و بــا ارتقــای ایــن محورهــا‪ ،‬ســهم اســتان از راه اصلــی بــه‬ ‫نســبت کل کشــور از ‪ ۱.۶‬درصــد بــه ‪ ۳.۷‬درصــد تغییــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫فضیلــت زاده گفــت‪ :‬اکنــون ارتقــای محــور قــره ســیالب شــیرین‬ ‫دره ‪ -‬راز ‪ -‬غالمــان ‪ -‬پرســه ســو بــه راه اصلــی در حــال مطالعــه‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن محــور حــدود ‪ ۸۵‬کیلومتــر طــول دارد و ارتقــای ان بــه‬ ‫راه اصلــی در ســفر دولــت مجــوز مــاده ‪ ۲۳‬دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫اولینازمایشگاهغربالگریخون‬ ‫در خراسان شمالی اماده افتتاح شد‬ ‫یکی از راه های در امان‬ ‫ماندن از ابتال به کرونا‬ ‫تزریق نوبت یاداور است‬ ‫سرپرســت اداره کل انتقــال خــون خراسان شــمالی گفــت‪ :‬نخســتین ازمایشــگاه غربالگــری‬ ‫تشــخیص بــه موقــع و درمــان انــواع کــم خونــی بــا اختصــاص ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان اعتبــار امــاده‬ ‫افتتــاح شــد و در هفتــه دولــت امســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار هــادی نــوری اظهــار داشــت‪ :‬ازمایــش هــای غربالگــری خــون‬ ‫خراســان شــمالی تاکنــون در اســتان های همجــوار از جملــه شــهر مشــهد انجــام مــی شــد کــه بــار‬ ‫مالــی زیــادی را بــرای مــردم منطقــه ایجــاد می کــرد و راه انــدازی ایــن مرکــز موجــب اســتقالل ایــن‬ ‫اســتان از ســایر اســتان هــا در جهــت انجــام ایــن ازمایشــات خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نبایــد هیچگونــه تعارفــی داشــت‪ .‬چــرا کــه ایــن سیســتم غیرقابــل نظــارت و قــارچ گونـه ای اســت کــه مشــاوران‬ ‫امــاک در پیــش دارنــد‪ ،‬و ادامــه ایــن رونــد قطعــا ًبــرای بــازار مســکن ســم اســت‪.‬‬ ‫بیضایــی ادامــه داد‪ :‬مگــر مشــاوران امــاک در دنیــا وجــود دارنــد؟ بــرای خریــد‪ ،‬فــروش و اجــاره اپراتورهــای‬ ‫واســطه گری در دنیــا وجــود دارنــد کــه واســطه بیــن موجــر و مســتاجر همیــن اپراتورهــا هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اتفاقــا ًایــن اپراتورهــا در مقیــاس محــدود بــوده‪ ،‬حــال ممکــن اســت کــه ایــن دفاتــر نمایندگی هــای‬ ‫نیــز بــرای خــود داشــته باشــند و سیســتماتیک نیــز بــه صــورت ســامان ه بــه کــد رهگیــری و ســامانه امــاک وصــل‬ ‫شــوند و مشــخص اســت کــه چــه رفتــار اقتصــادی و چقــدر در افزایــش قیمــت نقــش دارنــد؛ دولــت در ایــن‬ ‫صــورت می توانــد فعالیــت رگالتــوری انجــام دهــد‪.‬‬ ‫در حوزه امالک باید ساختار واسطه گری را تغییر دهیم‬ ‫وی در ادامــه کــه ایــا می تــوان بــر فعالیــت ‪ ۲۰۰‬هــزار مشــاور امــاک نظــارت داشــت؟‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن صنــف‬ ‫درســت مثــل تاکســیرانی شــده اند‪ ،‬ایــا بــا ایــن تعــداد دفاتــر امالک می شــود قاعــده گذاری کــرد؟؛ بایــد در حوزه‬ ‫امــاک ســاختار واســطه گری را تغییــر دهیــم‪ .‬و قطعــا ًمی بایســت مکانیســم کنونــی تغییــر کنــد‪،‬و تنهــا راهکار‬ ‫بــرای ایــن کار ایجــاد بــازار مــوازی اســت‪ .‬اپراتورهــا را می توانیــم از طریــق شــبکه ای‪.‬تــی بــه وجــود اوریــم و انــرا‬ ‫مدیریــت کنیــم تــا بــازار به هوشمندســازی برســد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی اظهــار کــرد‪ :‬اگــر قاعــده گــذاری را همیــن االن به درســتی انجام شــود‪ ،‬ترجیح مردم‬ ‫ایــن اســت کــه معامــات امــاک را در بســتر ای‪.‬تی انجــام دهند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اکنــون از طریــق نرم افزارهــا و برنامه هــای کاربــردی مــردم بســیاری از واحدهــای خــود را در‬ ‫معــرض فــروش و اجــاره قــرار می دهنــد و همیــن قاعــده بایــد مــورد توســعه و برنامه ریــزی قــرار گیــرد ‪ .‬اگــر‬ ‫داخــل ایــن سیســتم امــاک را وارد کنیــم‪ ،‬اوضــاع از اینــی کــه هســت ســاماندهی خواهــد شــد‪ ،‬ضمــن اینکــه‬ ‫همیــن حــاال مشــاوران امــاک بــا برنامه هــای کاربــردی و نرم افزارهــای مرتبــط بــا این کار همــکاری خوبی دارند‬ ‫و تنهــا راه بایــد ثبــت رســمی شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬امــکان رصــد و نظــارت دولــت اگــر معامالت در بســتر ای‪.‬تی باشــد‪،‬قطعا افزایش‬ ‫خواهــد یافت‪.‬‬ ‫تحت درمان قرار گرفتن‬ ‫حدود ‪ ۲۲‬هزار معتاد‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ازمایشــات غربالگــری مجموعــه ای از تســت هــای خــون و ســونوگرافی اســت‬ ‫کــه بــه منظــور بررســی ســامت جنیــن و غربالگــری گــروه هــای پرخطــر از لحــاظ بیمــاری هــای‬ ‫عفونــی‪ ،‬ســندروم داون و برخــی دیگــر از نقایــص ژنتیکــی و ناهنجــاری هــای فیزیکــی در مــاه هــای‬ ‫مختلــف بــارداری انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل انتقــال خــون خراسان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬مراکــز خونــی از جهت اینکــه خون دهی‬ ‫مــردم را تســهیل می کنــد‪ ،‬دارای اهمیــت اســت و تنهــا در شهرســتان هــای بجنــورد و شــیروان ایــن‬ ‫مراکــز دایــر اســت و در ‪ ۶‬شهرســتان دیگــر اســتان نیــز بــه صــورت ســیار انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مرکــز خونگیــری شهرســتان اســفراین بــه صــورت ســیار در روزهای شــنبه و دوشــنبه‬ ‫فعــال اســت و بــه تازگــی زمینــی بــه مســاحت ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع بــرای احــداث مرکــز خونگیــری در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت کــه در هفتــه دولــت کلنــگ زنــی مــی شــود‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۲‬دستگاه اتوبوس خونگیری‬ ‫سرپرســت اداره کل انتقــال خــون خراسان شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬در ســفر دوم تیرمــاه رییــس‬ ‫جمهــور بــه خراســان شــمالی برنامــه ریــزی بــرای تامیــن ‪ ۲‬دســتگاه اتوبــوس خونگیــری بــرای اســتان‬ ‫انجــام شــد و تامیــن ایــن دســتگاه هــا بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫نــوری بــا اشــاره بــه اینکــه اختصــاص ایــن اتوبــوس هــا بــرای اولیــن بــار در خراســان شــمالی و در دولــت‬ ‫ســیزدهم پیگیری شــد‪ ،‬افزود‪ :‬ارزش هر ‪ ۲‬دســتگاه اتوبوس ‪ ۲۰‬میلیارد تومان براورد شــده اســت که‬ ‫بــه زودی توســط ســازمان انتقــال خــون تامیــن مــی شــود و در اختیــار اســتان قــرار می گیرد‪.‬‬ ‫انتقــال خــون خراســان شــمالی نیــاز خونــی ‪ ۱۲‬بیمارســتان را بــراورده مــی کنــد و پاســخگوی تمامــی‬ ‫نیازهــای خونــی مراکــز درمانی اســتان اســت‪.‬‬ ‫دبیــر شــواری مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۱ :‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬هــزار نفــر از‬ ‫معتــادان ایــن اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون در چرخــه درمــان اعتیــاد قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫ابوالحســن نجفــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن افــراد در مراکــز مــاده ‪ ۱۵‬کــه درمــان اعتیــاد اختیــاری‬ ‫اســت و معمــوال بــه صــورت ســرپایی و بســتری بــا کســب مجــوز از اداره کل بهزیســتی و‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان فعالیــت می کننــد‪ ،‬در چرخــه درمــان قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در مراکــز مــاده ‪ ۱۶‬کــه درمــان اعتیــاد اجبــاری اســت‪ ،‬معتــادان متجاهر‬ ‫و فاقــد ســرپناه ســه تــا ‪ ۶‬مــاه بــه صــورت رایــگان نگهــداری و تحــت درمــان قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬اینک ‪ ۲‬مرکــز بازتوانی معتادان‬ ‫و کمــپ تــرک اعتیــاد در مرکــز اســتان‪ ۱۵ ،‬مرکــز اقامتــی‪ ،‬یــک مرکــز کاهــش اســیب دی ای ســی‪،‬‬ ‫شــلتر‪ ،‬یــک مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬و ‪ ۷۰‬مرکــز ســرپایی درمــان اعتیــاد در اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایجــاد اشــتغال بــرای معتــادان بهبودیافتــه‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه معتــادان بعــد‬ ‫از تــرک اعتیــاد و ترخیــص از مراکــز مــاده ‪ ۱۶‬دوبــاره بعــد از جمــع اوری توســط دســتگاه های‬ ‫قانونــی بــه ایــن مراکــز بــر مــی گردنــد کــه الزمــه جلوگیــری از ایــن امــر نیازمنــد اتصــال‬ ‫بهبودیافتــگان بــه بــازار کار و اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫نجفــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایجــاد اشــتغال و حمایــت هــای اجتماعــی از افــراد بهبودیافتــه امــر‬ ‫مهمــی اســت کــه بــا اجرایــی کــردن ان دیگــر کمتــر شــاهد بازگشــت ایــن افــراد بــه ســمت‬ ‫اعتیــاد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر یــک ســری امتیازاتــی ماننــد حــق بیمــه‬ ‫بــه کارافرینــان تخصیــص مــی دهــد بــه گونــه ای کــه در صــورت بکارگیــری افــراد بهبودیافتــه در‬ ‫کارگاه هــا ‪ ۵۰‬درصــد حــق بیمــه انهــا را شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 15‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 15‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪581‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫واکسیناسیون روستاها باید‬ ‫خانه به خانه اجرا شود‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی فرمانــدار گنبــدکاووس بــرای پیشــگیری از بحرانی شــدن وضعیــت‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونا‪،‬بــا اشــاره بــه اهمیــت تزریــق نوبت هــای اول‪ ،‬دوم‪ ،‬ســوم و یــاداور واکســن کرونــا در‬ ‫مناطــق روســتایی ایــن شهرســتان برضــرورت اجــرای واکسیناســیون خانــه بــه خانــه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رضــا اصالتــی در جلســه کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬باوجــود اینکــه از‬ ‫شــروع واکسیناســیون دُز یــاداور کرونــا چنــد هفتـه ای اغــاز شــده امــا گروه هــای هــدف از ایــن طــرح اســتقبال‬ ‫بســیار کمــی داشــتند و وضعیــت شهرســتان از مرحلــه ابــی بــه قرمــز را در فاصلــه کوتاهــی نزدیــک کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر کارکنــان دســتگاه های دولتــی‪ ،‬دهیــاران و اعضــای شــوراهای اســامی در روســتاها و‬ ‫شــهرها کــه موظــف بــه تزریــق دُز یــاداور کرونــا هســتند‪ ،‬همــه افــراد بــاالی ‪ ۱۲‬ســال گنبــدکاووس در مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی بایــد نســبت بــه دریافــت واکســن اقــدام کننــد تــا خــود‪ ،‬خانــواده و ســایر همنوعانشــان در‬ ‫برابــر بیمــاری مصــون مانــده و مجبــور بــه اعمــال محدودیت هــا نشــویم‪.‬‬ ‫اصالتــی اضافــه کــرد‪ :‬مطابــق امارهــای ارائــه شــده توســط شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس هــم اکنــون‬ ‫دریافــت دُز یــاداور واکســن کرونــا در مجمــوع جمعیــت بــاالی ‪ ۱۸‬ســال این شهرســتان ســه درصــد و در مناطق‬ ‫روســتایی کمــی بیــش از نیــم درصد اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بایــد از ظرفیــت طــرح شــهید ســلیمانی بــرای واکسیناســیون کرونــا در گنبــدکاووس بویــژه‬ ‫مناطــق روســتایی ان بــا همــکاری خانه هــای بهداشــت و دهیــاران بیشــتر اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس همچنیــن بــا قدردانــی دســتگاه های متولــی بــرای شناســایی‬ ‫محــل انتشــار بــوی نامطبــوع چنــد روز پیــش در برخــی نقــاط شــهری و اخطــار بــه واحــد تولیــدی متخلــف‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در بحــث مســائل اجتماعــی کــه ســبب نارضایتــی مــردم و یــا ســامت عمومــی انهــا را بــه خطــر بینــدازد‪،‬‬ ‫فرمانــداری و دســتگاه های متولــی نبایــد هیــچ مماشــاتی بــا افــراد خاطــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اصالتــی بــا تاکیــد برضــرورت چــاره اندیشــی اساســی بــرای جلوگیــری از تکــرار حــوادث مشــابه و نیــز برخــورد‬ ‫جــدی بــا دهیــاران یــا خودروهــای حمــل فاضــاب کــه اقــدام بــه تخلیــه زبالــه در حاشــیه جاده هــا بویــژه جــاده‬ ‫موســوم بــه نفــت می کننــد‪ ،‬برضــرورت انجــام کار کارشناســی بــرای اســتفاده دوبــاره از ســایت ‪ ۱۰۰‬هکتــاری‬ ‫تخلیــه زبالــه متعلــق بــه شــهرداری گنبــدکاووس تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس نیــز در ایــن جلســه گزارشــی از اخریــن وضعیــت شــیوع کرونــا و‬ ‫واکسیناســیون ان در ایــن شهرســتان ارائــه کــرد و گفــت‪ :‬از ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس در اواخــر ســال ‪۹۸‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۲۰۶‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا در مراکــز درمانــی گنبــد بســتری شــدند کــه ‪ ۳۶‬درصــد انهــا از‬ ‫اهالــی شــهرهای همجــوار بودنــد‬ ‫پالیــده در ادامــه افــزود‪ :‬در مراکــز درمانــی گنبــدکاووس هــم اکنون ‪ ۸۳‬بیمار کرونایی بســتری هســتند که ‪۱۸‬‬ ‫نفــر انهــا در بخــش مراقبت هــای ویــژه (ای ســی یــو) تحــت درمــان قــرار دارنــد ضمــن اینکــه ‪ ۴۶‬درصــد بیمــاران‬ ‫بســتری دارای بیمــاری زمینـه ای و بقیــه نیــز دُز یــاداور واکســن خــود را تزریــق نکردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از ‪ ۱۵‬تیر امســال تاکنون در مجموع ‪ ۳۶۹‬بیمار کرونایی در بیمارســتان های گنبدکاووس بســتری‬ ‫شــدند که ‪ ۵۰‬درصد انها از مناطق شــهری و ‪ ۵۰‬درصد هم از مناطق روســتایی این شهرســتان هســتند‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی فرمانــدار گنبــدکاووس در پایــان نســبت بــه امــار واکسیناســیون کرونــا‬ ‫در گنبــدکاووس گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۷‬درصــد از جمعیــت بــاالی ‪ ۱۸‬ســال ایــن شهرســتان دُز اول‪ ۸۹ ،‬درصــد دُز‬ ‫دوم‪ ۴۵ ،‬درصــد دُز ســوم و ســه درصــد دُز یــاداور را از اغــاز طــرح تزریــق واکســن دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کشف ‪‎‎19‬کیسه ارد قاچاق در اسفراین‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 19‬کیســه ارد‬ ‫قاچــاق غیــر مجازبــه ارزش ‪130‬‏میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمــد روهنــا » بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‏راســتای اجــرای طــرح عملیاتــی مبــارزه‬ ‫بــا کاالی قاچــاق در ســطح شهرســتان‪ ،‬مامــوران پلیــس‏اطالعــات و‬ ‫امنیــت عمومــی موفــق بــه شناســائی افرادی کــه اقدام بــه نگهداری‬ ‫مقادیــری ارد قاچــاق‏و غیــر مجــاز درواحدهــای صنفــی خــود کــرده‬ ‫بودند‪ ،‬شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران در معیــت بازرســان اداره صمــت و‬ ‫اتــاق اصنــاف در‏بازدیــد از دو واحــد صنفی متخلف تعداد ‪ 19‬کیســه‬ ‫‪ 40‬کیلوئــی ارد قاچــاق و غیــر مجــاز را کشــف‏کردنــد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در بررســی هــای بعمــل امــده ارزش ریالــی کیســه هــای ارد غیــر‬ ‫مجــاز ‪130‬‏میلیــون ریــال بــراورد گردیــده اســت‏‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‏متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه اداره تعزیــرات حکومتــی معرفــی‏شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایــان بــا تاکیــد بــر‬ ‫تشــدید اقدامــات پلیــس در راســتای ‏مبــارزه بــا کاالی قاچــاق‬ ‫درســطح شهرســتان گفــت‪ :‬نیــروی انتظامــی بــاورود هرگونــه کاالی‬ ‫قاچــاق‏کــه بــه اقتصــاد کشــور ضربــه میزنــد بــه شــدت برخوردکــرده‬ ‫و از شــهروندان انتظــار مــی رود درصــورت‏اطــاع ازایــن گونــه اخبــار‬ ‫موضــوع را ازطریــق شــماره تلفــن ‪110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫اولین واکسن نوزاد‪،‬‬ ‫شیر مادر است‬ ‫سرویس تغذیه ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫بــرای نــوزادان ســالم ترین غــذای شناخته شــده شــیرمادر اســت کــه‬ ‫ی بــا سیســتم ایمنــی بــاال و رشــد ذهنــی‬ ‫کودکانــی باهــوش ‪ ،‬ســالم‪ ،‬قــو ‬ ‫و روانــی مناســب را بــه ارمغــان مــی اورد و ترویــج فرهنــگ تغذیــه‬ ‫انحصــاری بــا ایــن اکســیر بــدون جانشــین راهبــردی اساســی بــرای‬ ‫پیشــگیری از بیماری هــای روحــی و جســمی اســت‪.‬‬ ‫بــرای ســامتی و رفــاه و تندرســتی زنــان و کــودکان ‪ ،‬تغذیــه مطلــوب بــا‬ ‫شــیر مادر حیاتی اســت و شــروع زود هنگام تغذیه با شــیرمادر تا یک‬ ‫ســاعت اول پــس از تولــد‪ ،‬تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر بــرای ‪ ۶‬مــاه‬ ‫اول زندگــی‪ ،‬ادامــه تغذیــه بــا شــیر مــادر تــا ‪ ۲‬ســالگی یــا بیشــتر همــراه‬ ‫بــا عرضــه غذاهــای کمکــی مغــذی‪ ،‬کافــی و ســالم از پایــان ‪ ۶‬ماهگــی به‬ ‫بعــد را ســازمان جهانــی بهداشــت(‪ )who‬و یونیســف توصیــه می کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از عفونــت هــای نــوزادی‪ ،‬کاهــش ریســک عفونــت نــوزادی‪،‬‬ ‫کاهــش ریســک اســهال و اســتفراغ‪ ،‬کاهــش ریســک تــب و عفونــت‬ ‫هــای دوران شــیرخوارگی‪،‬مرگ ناگهانــی نــوزاد‪ ،‬ســوء تغذیــه‪ ،‬الــرژی‪،‬‬ ‫کــم شــدن ریســک کــم وزنــی و کوتاهــی قــد و اختــال رشــد‪ ،‬بــه حداقل‬ ‫رســیدن ریســک ســرطان ها‪ ،‬کاهش ریســک ابتال به چاقی و ســندرم‬ ‫متابولیــک و کاهــش ریســک ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی در‬ ‫اینــده از فوایــد تغذیــه ‪ ۲‬ســال نخســت زندگــی نــوزاد با شــیر مــادر قابل‬ ‫کنتــرل و پیشــگیری اســت‪.‬‬ ‫اساس زندگی شیرخواران در اینده تغذیه با شیرمادر است‬ ‫کارشــناس نــوزادان و کــودکان معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬ســامت و بقــای بهتــر شــیرخواران بــا‬ ‫تغذیــه شــیر مــادر کــه حــاوی مــاده ای مغــذی بــوده در رشــد‪ ،‬تکامــل‪،‬‬ ‫تندرســتی نــوزاد موثــر اســت و در اینــده پایــه و اســاس زندگــی‬ ‫شــیرخوار محســوب می شــود‪.‬‬ ‫عزیــزه قرنجیــک در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬اولین شــیری کــه در روزهای‬ ‫اول پــس از زایمــان تولیــد مــی شــود کلســتروم یــا اغــوز‪ ،‬مــاده ای بــا‬ ‫ارزش کــه حــاوی ســلول هــای زنــده و ایمونوگلوبین هایــی اســت کــه در‬ ‫برابــر عفونــت هــای تنفســی‪ ،‬اســهال عفونــت های گــوش میانی کمک‬ ‫برمال شد‏ن راز قتل مردشیروانی‬ ‫بعد ‪ 19‬سال در دورهمی شبانه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان خبــر از کشــف راز قتــل شــهروند شــیروانی‬ ‫بعــد از ‪ 19‬ســال در یــک دورهمــی شــبانه و دســتگیری قاتــل و‬ ‫‏همدســتش داد‪‎ .‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏یــک مــورد فقدانــی در‬ ‫ســال ‪ 1382‬در ســطح شهرســتان شــیروان‪ ،‬موضوع به ســرعت در ان‬ ‫زمــان در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا پیگیــری هــای مســتمر پلیــس در ایــن رابطه فــردی که با‬ ‫مفقودی‏ارتباط داشــت مورد شناســایی قرار گرفت‏‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با بررســی های انجام شــده در این رابطه مشــخص‬ ‫مــی شــود کــه فــرد مفقــود شــده در ســال‏‏‪ 1382‬بــه علــت مشــکالت‬ ‫شــخصی کــه وجــود داشــت بــا یکــی از دوســتانش درگیــر و بــه وســیله‬ ‫ضربــات چاقــو بــه قتــل مــی‏رســد‏‪.‬‬ ‫یگانــه پــور تصریــح کــرد‪ :‬متهــم چنــد روز بعــد از وقــوع قتــل بــه یکــی‬ ‫از شهرســتان هــای شــمالی کشــور عزیمــت‏کــرده و در انجــا ســاکن و‬ ‫مشــغول کار مــی شــود‏‪.‬‬ ‫وی یــاد اور شــد‪ :‬در ایــن پرونــده قاتــل و همدســتش دســتگیر و بعــد‬ ‫از تکمیــل تحقیقــات‏بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی‬ ‫معرفــی و در نتیجــه هــر دو متهــم راهــی زنــدان شــدند‏‪.‬‬ ‫بــه محافظــت شــیرخواران می کنــد و اولیــن واکســن نــوزاد اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد ارتبــاط عاطفــی بیــن مــادر و شــیرخوار‪،‬‬ ‫تکامــل شــخصیتی و اجتماعــی بهتــری کودکانــی کــه بــا شــیر مــادر‬ ‫تغذیــه می کننــد‪ ،‬ضریــب هوشــی بــاال‪ ،‬کاهــش احتمــال چاقــی و ابتــا‬ ‫بــه دیابــت از دیگــر مزایــای تغذیــه بــا شــیر مــادر بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تغذیــه بــا شــیر مــادر در ســامت مــادر نیــز تاثیرگذار اســت‪.‬‬ ‫مادرانــی کــه بــه نــوزاد شــان شــیر مــی دهنــد‪ ،‬زودتــر وزن اضافــی خــود‬ ‫را از دســت مــی دهنــد و بــا شــیردهی‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه کــم خونــی‪،‬‬ ‫ســرطان پســتان و تخمــدان و پوکــی اســتخوان در مــادر کمتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫قرنجیــک ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬ترشــح هورمونهــای مرتبــط‬ ‫بــا شــیردهی (پروالکتیــن و اکســی توســین) باعــث افزایــش صبــر‬ ‫و تحمــل مــادر شــده و احتمــال افســردگی پــس از زایمــان را نیــز‬ ‫کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد نوزادان گلستانی تغذیه انحصاری با شیر مادر دارند‬ ‫کارشــناس نــوزادان و کــودکان معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد نــوزادان زیــر شــش‬ ‫مــاه ایــن اســتان از مــواد غذایــی کمکــی اســتفاده نمی کننــد و تغذیــه‬ ‫انحصــاری بــا شــیر مــادر دارنــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت بانــک شــیر بویــژه در ارتقــا و بقــای نــوزادان‬ ‫نــارس افــزود‪ :‬تولــد هشــت تــا ‪ ۱۰‬درصــد نــوزادان اســتان نــارس اســت‬ ‫و امــکان راه انــدازی بانــک شــیر در ایــن شــرایط در دســت بررســی و‬ ‫پیگیــری اســت کــه فراهــم نمودن فضــای فیزیکی مناســب و تجهیزات‬ ‫الزمــه راه انــدازی ان اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬از یکــم تــا ششــم اگوســت همزمــان بــا ‪ ۱۰‬تــا ‪۱۶‬‬ ‫مــرداد مــاه هفته جهانی تغذیه با شــیر مــادر (‪world breastfeeding‬‬ ‫‪ )week‬برگــزار مــی شــود کــه «قدمــی بــه جلــو بــرای تغذیــه شــیرخوار‬ ‫بــا شــیر مــادر‪ :‬امــوزش و حمایــت» شــعار امســال ایــن هفتــه اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس نــوزادان و کــودکان معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان ادامه داد‪ :‬در گســترش فرهنگ تغذیه با شــیر مادر‬ ‫بهورزان‪ ،‬مراقبین ســامت‪ ،‬ماماها‪ ،‬پرســتاران‪ ،‬متخصصین اطفال و‬ ‫فــوق نــوزادان و متخصصیــن زنــان‪ ،‬اعضــای خانــواده و رســان ‪‎‬ه ها نقــش‬ ‫تاثیرگــذاری دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در مراکــز بهداشــت امــوزش مــادران از دوره بــارداری‬ ‫شــروع مــی شــود و در خصــوص مزایــای شــیر مــادر‪ ،‬تغذیــه انحصــاری‬ ‫بــا شــیر مــادر تــا ‪ ۶‬ماهگــی و اهمیــت تمــاس پوســت بــا پوســت در‬ ‫ســاعت اول تولــد امــوزش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫تغذیــه بــا شــیرمادر از مشــکالت روحــی فرزنــدان در اینــده جلوگیــری‬ ‫مــی کنــد‬ ‫رییــس اداره ســامت روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اعتیــاد معاونــت بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬اهمیــت باالیــی در کاهــش‬ ‫اعتراف به ‪ 8‬فقره کالهبرداری میلیاردی‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری کالهبــردار‬ ‫حرفــه ای بــا ‪ 8‬مــورد کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 1‬میلیــارد و ‪114‬‬ ‫‏میلیــون ریــال در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ«محمد غالمــی» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد‬ ‫‏مــورد شــکایت مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا ترفنــد هــای مختلــف‬ ‫از جملــه فــروش اپارتمــان و خــودرو از شــهروندان کالهبــرداری‬ ‫کــرده‏انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده با تالش مســتمر‬ ‫کاراگاهــان و همچنیــن بررســی اظهــارات شــاکیان‏پرونــده‪ ،‬فــرد‬ ‫کالهبــردار شناســایی و تحــت تعقیــب قــرار گرفت‪.‬‏‬ ‫وی یــاد اور شــد‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪8‬‬ ‫مــورد‏کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 1‬میلیــارد و ‪ 114‬میلیــون ریــال در‬ ‫بجنــورد اعتــراف و در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی‏معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان در پایــان بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه امنیــت و ارامــش شــهروندان خــط قرمــز پلیــس اســت از‬ ‫‏شــهروندان عزیــز خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‬ ‫‏داده و حتمــا توصیــه هــا و هشــدار هــای پلیــس را در خصــوص‬ ‫پیشــگیری از وقــوع کالهبــرداری مــورد توجــه قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫مــرگ و میــر و تامیــن ســامت جســم و روان نــوزاد تغذیــه نــوزاد با شــیر‬ ‫مــادر در پــی دارد و در ایــن خصــوص بایــد ترویــج و برنامــه ریــزی کــرد‪.‬‬ ‫ســیده مریــم هاشمی نســب اظهــار داشــت‪ :‬رابطــه عاطفــی بیــن مــادر‬ ‫و فرزنــد را تغذیــه بــا شــیر مــادر قوی تــر کــرده و تمــاس و توجــه مــادر‬ ‫در هنــگام شــیردادن اثــر مطلوبــی را بــر رشــد شــیرخوار خواهــد داشــت‬ ‫و تمــاس پوســتی مــادر و نــوزاد در گــرم نگه داشــتن و بهبــود رشــد و‬ ‫تکامــل نــوزادان نــارس و بیمــار دارای نقــش حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬نــه تنهــا تغذیــه بــا شــیر مــادر ســامت‬ ‫کــودک را تضمیــن مــی کنــد بلکــه اگــر به نــکات مهم در خصــوص رابطه‬ ‫مــادر و نــوزاد توجــه شــود‪ ،‬از لحــاظ روحینیــز نــوزاد مشــکلی نخواهــد‬ ‫داشــت و بــا مشــکالت کمتــری در اینــده مواجــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره ســامت روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اعتیــاد معاونــت بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بــه دنیــا اوردن فرزنــد‬ ‫پرشــعف ترین اتفاقــی اســت کــه در زندگــی مــادران رخ مــی دهــد امــا‬ ‫گاهــی پــس از ایــن اتفــاق شــیرین‪ ،‬مــادران بــه دالیــل مختلــف دچــار‬ ‫افســردگی مــی شــوند و نتایــج تحقیقــات نشــان مــی دهــد در صــورت‬ ‫شــیردهی انحصــاری بــا شــیر مــادر از میــزان ابتــا به ‪ PPD‬یا افســردگی‬ ‫پس از زایمان کاســته می شــود و شــیوع افســردگی در زنانی که نوزاد‬ ‫خــود را بــا شــیردهی انحصــاری تغذیــه مــی کننــد‪ ،‬کمتــر اســت‪.‬‬ ‫شــیردهی نــوزادان افســردگی پــس از زایمــان مــادران را کاهــش‬ ‫می دهــد‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه اســتناد ایــن نتایــج مــی تــوان بــا به کارگیــری‬ ‫راهکارهایــی ماننــد تشــکیل گــروه هــای حامــی ترویــج تغذیــه بــا‬ ‫شــیرمادر و امــوزش افــراد خانــواده در حمایــت از تغذیــه انحصــاری‬ ‫بــا شــیرمادر گام بزرگــی بــرای ترغیــب مــادران بــه شــیردهی انحصاری‬ ‫و کاهــش افســردگی پــس از زایمــان برداشــت تــا از نتایــج مضــر ایــن‬ ‫اختــال بــر مــادر و نــوزاد بــر خانــواده و سیســتم بهداشــت و درمــان‬ ‫پیشــگیری یــا دســت کم کاســته شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره ســامت روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اعتیــاد معاونــت بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬تغذیــه بــا شــیر مــادر امــکان‬ ‫تکلــم بهتــر‪ ،‬هــوش باالتــر و کســب مهــارت هــای تکاملــی و تحصیلــی‬ ‫بهتــر را در اینــده فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــیردهی نــوزادان تامیــن کننــده گرما‪ ،‬صمیمیت‪ ،‬نزدیکی‬ ‫و تمــاس مــادر و فرزنــد اســت و بــا بهــره منــدی از شــیرمادر و برقــراری‬ ‫پیونــد عاطفــی مســتحکم و متقابــل مادر و شــیرخوار‪ ،‬بــه تکامل روحی‬ ‫و شــناختی کودک کمک می شــود و همچنین بهترین عامل ســامت‬ ‫عمومــی و رشــد و تکامــل اوســت و بــه یقیــن ایــن کــودکان در اینــده از‬ ‫تعــادل روانــی مناســب تــری برخــوردار خواهنــد بود‪.‬‬ ‫وی در پایــان بیــان کــرد‪ :‬اهمیــت زیــادی تغذیــه شــیرمادر بــرای حفــظ‬ ‫ســامت مــادر و هــم حفــظ ســامت نــوزاد دارد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مدیریت تصویر‬ ‫یا «تصویر مدیر»؟!‬ ‫«مدیریــت تصویــر» فراینــدی اســت میــان رشــته ای کــه بــه‬ ‫مفاهیمــی نظیــر مدیریــت خبــر و مدیریــت رســانه نزدیــک‬ ‫اســت‪ .‬ایــن فراینــد بــه دنبــال ایجــاد و ارائــه انگاره هایــی از‬ ‫اشــخاص‪ ،‬رویــداد هــا و موضوعاتــی اســت کــه متناســب بــا‬ ‫اهــداف یــک رســانه اســت‪ .‬در ایــن رویکــرد تــاش مــی شــود‬ ‫بــا بهــره گیــری از ظرفیت هــای بــی شــمار صــوت و تصویــر‬ ‫و قابلیت هــای رســانه ای متعــدد‪ ،‬ماهیــت و مختصاتــی‬ ‫حســاب شــده و مطلــوب از افــراد و رویدادهــا بــه‬ ‫مخاطبــان منتقــل شــود‪ .‬امــروزه مدیریــت تصویــر بــه ابــزاری‬ ‫مهــم در حیــات رســانه ای قــرن ‪ 21‬تبدیــل شــده اســت بــه‬ ‫طــوری کــه اکثــر سیاســتمداران و حتــی افــراد شــاخص غیــر‬ ‫سیاســی بــه اهمیــت طراحــی تصویــر خــود و تصاویــر پــروژه‬ ‫هــا و طرح هــای مربــوط بــه حــوزه ســرزمینی فعالیــت شــان‬ ‫در ذهــن مخاطبــان‪ ،‬واقــف شــده اند و از «اســتراتژی هــای‬ ‫نویــن مدیریــت تصویــر» بهــره مــی برنــد‪ .‬ایــن رونــد مبتنی بر‬ ‫افزایــش نقــش تصاویــر در دنیــای رســانه و خبرگــزاری هــا بــا‬ ‫شــتاب فزاینــده ای همچنــان در حــال رشــد اســت ‪.‬‬ ‫بــه بیــان ســاده تــر مدیریــت تصویــر تنهــا بخشــی از‬ ‫کلیــات یــک برنامــه یــا پــروژه اســت کــه مدیــران روابــط‬ ‫عمومــی ســعی دارنــد بــا بهــره گیــری از ایــن فراینــد‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر جــذب مخاطــب‪ ،‬مختصــات و جزئیــات و ابعــاد ان‬ ‫پــروژه یــا رویــداد را بــه صورتــی حرفــه ای‪ ،‬اثربخــش و مانــا‬ ‫بــه ذهــن مخاطــب القــا کننــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه ایــن فراینــد بــه هیــچ عنــوان هــدف غایــی‬ ‫یــک طــرح محســوب نمــی شــود‪ ،‬امــا در برخــی ســازمان هــا‬ ‫و نهــاد هــا شــاهد هســتیم تمــام تــاش مدیــران معطــوف‬ ‫بــه ایــن ماجــرا شــده و بــدون اینکــه هــدف یــا مختصــات‬ ‫طــرح عنــوان شــود‪ ،‬خروجــی طرح تنها انتشــار چند تصویر‬ ‫و کلیــپ از زوایــای مختلــف اســت کــه در تمــام انهــا مدیــر‬ ‫حضــور دارد! بــرای ایــن مدیــران کــه عمدتــا ً بــدون عــکاس‬ ‫عکــس خبــر از‬ ‫و فیلمبــردار جایــی نمــی رونــد‪ ،‬انتشــار‬ ‫ِ‬ ‫خــود خبــر بیشــتر اهمیــت دارد تــا جایــی کــه گاهــی اوقــات‬ ‫اصــرار دارنــد بــرای انعــکاس خبــر حضورشــان در مناطــق‬ ‫ســیل زده حتمــا ً کفــش هــای گل الودشــان بــه صــورت‬ ‫ویــژه نمایــش داده شــود! انتشــار تصاویــر و کلیــپ هــای‬ ‫مختلــف از بازدیــد هــا‪ ،‬نشســت های صمیمــی‪ ،‬بحــث و‬ ‫تبــادل و نظــر‪ ،‬برگــزاری جلســات بــا اقشــار و گروه هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬حضــور در مراســم رســمی و غیــر رســمی‪ ،‬حضــور‬ ‫در مســابقات ورزشــی و یــا تمریــن تیم هــا‪ ،‬دیــدار بــا مــردم‬ ‫و مقامــات و ‪ ...‬بــا ژســت هــای ژورنالیســتی بــدون مطــرح‬ ‫شــدن ابعــاد و ماهیــت رخــداد یــا عــدم انتشــار مصوبــات‬ ‫جلســات و نشسـت ها و ‪ ...‬فراینــد مدیریــت تصویــر را بــه‬ ‫فراینــد انتشــار «تصویــر مدیــران» بــدل ســاخته اســت!‬ ‫بــی تردیــد امــروزه در عرصــه اطــاع رســانی و خبــر‪،‬‬ ‫انتشــار تصاویــر و عکــس هــای مختلــف‪ ،‬نقــش تزئینــی‬ ‫یــا اضافــی نــدارد‪ ،‬بلکــه بــه بخشــی از خبــر تبدیــل شــده‬ ‫اســت کــه نبــود یــا نقصــان ان‪ ،‬اصــل خبــر را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬در حقیقــت عکــس هــا و تصاویــر نقــش‬ ‫اعتبــاری دارنــد و بــه عنــوان جــز تکمیــل کننــده خبــر‬ ‫محســوب مــی شــوند تــا جایــی کــه اخبــار بــدون عکــس‬ ‫مخاطــب کمتــری دارنــد و حتــی در برخــی مــوارد اصــا ً‬ ‫دیــده و خوانــده نمــی شــوند‪ .‬امــا اینکــه هــدف و خروجــی‬ ‫یــک پــروژه و رویــداد تنهــا انتشــار چنــد تصویــر باشــد‪ ،‬بــا‬ ‫هیــچ ســاختار مدیریتــی و رســانه ای همپوشــانی نــدارد‪.‬‬ ‫چــرا کــه تجزیــه و تحلیــل یــک پــروژه و کســب اطالعــات‬ ‫جانبــی مربــوط بــه ان از روی یــک عکــس یــا تصویــر‪ ،‬اگــر‬ ‫نگویــم بالذاتــه محــال اســت بســیار دشــوار اســت و ظاهــرا ً‬ ‫ایــن مهــارت تنهــا در یــد همــان مدیرانــی اســت کــه بــا ایــن‬ ‫سیســتم در حــال مدیریــت هســتند!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 15‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪581‬‬ ‫معرفی کتاب ‪ -‬مژگان امیر ی‬ ‫معرفی بهترین کتاب های‬ ‫علمی برای نوجوانان‬ ‫ادم های موفق چطور به استقبال خواب می روند؟‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬صدف دژالود‬ ‫ایــن روزهــا ســرگرمی های زیــادی بــرای اوقــات‬ ‫فراغــت نوجوانــان وجــود دارد‪ .‬بــا ایــن حــال خیلــی‬ ‫از نوجوانــان ترجیــح می دهنــد در هــر فرصتــی بــه‬ ‫دنیــای جادویــی کتاب هــا ســفر کننــد و عــاوه بــر‬ ‫وقت گذرانــدن‪ ،‬مطالبــی مفیــد هــم یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقالــه بــرای نوجوانــان کتاب دوســت و پــدر و‬ ‫مادرهایشــان مفیــد اســت‪ .‬در ادامــه بهتریــن کتــاب‬ ‫هــای علمــی بــرای نوجوانــان را بــه شــما معرفــی‬ ‫خواهیــم کــرد‪ .‬همــه ایــن کتاب هــا به دقــت انتخــاب‬ ‫شــده اند و بــرای حــال و اینــده فرزنــد نوجــوان شــما‬ ‫مفیــد هســتند‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪419‬‬ ‫‪ .۴‬مجموعه شگفتی های…‬ ‫احتمــاال شــما کــه در حــال خوانــدن مطلبــی دربــاره‬ ‫بهتریــن کتــاب هــای علمــی بــرای نوجوانــان هســتید‪،‬‬ ‫نوجوانــی کنجــکاو در خانــه داریــد کــه می خواهــد بداند‬ ‫در اقیانوس هــا‪ ،‬زمیــن یــا فضــا چــه خبــر اســت! یــا‬ ‫حتــی از شــما دربــاره گذشــته های دور و انســان های‬ ‫اولیــه ســوال می کنــد‪ .‬مجموعه کتاب هــای‬ ‫«شــگفتی های…» شــامل پنــج جلــد زیــر اســت‪:‬‬ ‫شگفتی های دزدان دریایی؛‬ ‫شگفتی های فضا؛‬ ‫شگفتی های اقیانوس ها؛‬ ‫شگفتی های زمین؛‬ ‫شگفتی های انسان های اولیه‪.‬‬ ‫ایــن مجموعه کتــاب تقریبــا بــرای هــر پرســش‬ ‫نوجوانــان پاســخی در اســتین دارد! نکت ـه ای کــه ایــن‬ ‫کتــاب را از برخــی کتاب هــای مشــابه متمایــز می کنــد‪،‬‬ ‫تصویری بودنــش اســت‪ .‬ایــن ویژگــی خیلــی راحت تــر‬ ‫توجــه نوجوانــان بازیگــوش را بــه کتــاب جلــب و‬ ‫ذهــن انهــا را از دنیــای مجــازی یــا بازی هــای موبایلــی‬ ‫بی فایــده دور می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬یک میلیــون نکتــه دانســتنی تاریــخ اثــر جــو‬ ‫فا لمــن‬ ‫ایــن کتــاب دارای اطالعــات تاریخــی خوبــی بــرای‬ ‫خواننــده ات ســو دریچــه ای بــه دنیــای شــگفت انگیز‬ ‫ســرزمین های مختلــف می گشــاید‪ .‬هــر قســمت از‬ ‫ایــن کتــاب مختــص بــه تاریــخ و سرگذشــت مــکان‪،‬‬ ‫فــرد یــا قومــی خــاص اســت‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫تمدن های باستانی؛‬ ‫دادوستد در دوران قدیم؛‬ ‫اعتقادات مایاها و خداهایشان؛‬ ‫روش تجارت مردم باستان؛‬ ‫خاورمیانه؛‬ ‫مخترعان یونانی؛‬ ‫ارتش رم و چین‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مجموعه کتاب های شاهد عینی‬ ‫ایــن مجموعه کتــاب شــامل موضوعــات علمــی‬ ‫مختلــف اســت از جملــه‪:‬‬ ‫پرندگان؛‬ ‫دوزیستان؛‬ ‫پستاندارن؛‬ ‫گرم شدن کره زمین‪.‬‬ ‫در ایــن کتاب هــا حقایــق علمــی جالبــی بیــان‬ ‫می شــوند کــه بــرای نوجوانــان جذابیــت زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫مثــا اینکــه چــرا گربه ســانان ســبیل دارنــد و از ان چــه‬ ‫اســتفاده ای می کننــد؟ یــا اینکــه هــزاران ســال پیــش‪،‬‬ ‫چــه پرندگانــی در جهــان می زیســته اند؟‬ ‫خوانــدن ایــن کتــاب را بــه ان دســته از نوجوانــان‬ ‫کنجــکاو و اهــل علــم پیشــنهاد می کنیــم کــه تمایــل‬ ‫دارنــد در جمــع دوســتان خــود حرف هــای تــازه ای بــرای‬ ‫گفتــن داشــته باشــند!‬ ‫‪ .۷‬خودت اختراع کن اثر اندرو ری و لیزا ریگان‬ ‫خالقیــت همیشــه مزایایــی دارد‪ ،‬به ویــژه بــرای‬ ‫نوجوانــان کــه قــرار اســت بــه زودی وارد دنیــای‬ ‫بزرگ ســاالن شــوند و بایــد مهارت هــای مختلفــی را در‬ ‫خــود پــرورش دهنــد‪ .‬کتــاب «خــودت اختــراع کــن»‬ ‫‪ ۳۰‬تمریــن کاربــردی دارد کــه در پــرورش خالقیــت‬ ‫موثرنــد و بــه نوجوانــان جســارت می دهنــد کــه‬ ‫ایده هــای خــود را بــه بوتــه ازمایــش بگذارنــد‪.‬‬ ‫ایــن اختراعــات شــاید مفیــد باشــند یــا بی فایــده‪،‬‬ ‫خوردنــی باشــند یــا دورانداختنــی‪ ،‬مســخره باشــند‬ ‫یــا هیجان انگیــز‪ ،‬امــا همگــی ایــن واقعیــت را بــه‬ ‫نوجوانــان نشــان می دهنــد کــه شــاید روزی ایــده ای‬ ‫احمقانــه دنیــا را زیــر و رو کنــد!‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫همـه ی مــا شــنیده ایم ادم هــای موفــق از صبــحِ اول وقــت شــروع‬ ‫بــه کار می کننــد و خیلــی زودتــر از ان کــه مــا اولیــن لقم ـه ی نــان‬ ‫و پنیرمــان را بــه دهــان گذاشــته باشــیم‪ ،‬جهــان را فتــح کرده انــد‪.‬‬ ‫امــا بقیــه ی روز ِ ادم هــای موفــق چطــور می گــذرد؟ انهــا بــه‬ ‫جــز اینکــه ســحرخیز هســتند‪ ،‬چــه عــادات قابــل توجــه دیگــری‬ ‫دارنــد؟ مثــا هیــچ وقــت شــنیده اید ش ـب ها قبــل از خــواب چــه‬ ‫کار می کننــد؟ در ادامــه‪ ،‬شــش مــورد از عــادات قبــل از خــواب‬ ‫غول هــای موفقیــت را مــرور می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬یک ساعت مطالعه می کنند‬ ‫بیــل گیتــس‪ ،‬بنیانگــذار میلیــاردر مایکروســافت‪ ،‬عاشــق کتــاب‬ ‫خوانــدن اســت و هــر شــب یــک ســاعت قبــل از خــواب دربــاره ی‬ ‫موضوعــات مختلــف مطالعــه می کنــد‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود مطالعـه ی روزانــه در کاهــش اســترس و تقویــت‬ ‫حافظــه موثــر اســت‪ .‬بــر اســاس پژوهشــی کــه در ســال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫ســکس انجــام شــد‪ ،‬دانشــمندان دریافتنــد حداقــل‬ ‫در دانشــگاه ا ِ ِ‬ ‫شــش دقیقــه مطالعــه در روز می توانــد میــزان اســترس را تــا‬ ‫م شــبانه‬ ‫‪ ۶۸‬درصــد کاهــش دهــد‪ .‬دیگــر مزیــت مطالع ـه ی منظ ـ ِ‬ ‫تقویــت حافظـه ی بلندمــدت اســت‪ .‬هــر بــار کــه مطالعــه می کنید‪،‬‬ ‫ذهن تــان ورزش می کنــد‪ .‬نتایــج یــک پژوهــش دیگــر نیــز نشــان‬ ‫داد احتمــال بــروز زوال عقــل در کســانی کــه بــه ذهن شــان ورزش‬ ‫می دهنــد‪ ،‬حــدود ‪ ۳۲‬درصــد کمتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با موبایل نمی خوابند‬ ‫ـن‬ ‫روزی اریانــا هافینگتـُـن‪ ،‬موســس و ســردبیر شــبکه ی خبــری انالیـ ِ‬ ‫هافینگتن پُســت‪ ،‬از شــدت خســتگی ناگهان غش کرد و اســتخوان‬ ‫گونـه اش در اثــر برخــورد بــه میــز شکســت‪ .‬ایــن اتفــاق در حالــی رخ‬ ‫داد کــه اریانــا ســرش در گوشــی موبایــل بــود و داشــت ایمیل هایــش‬ ‫را چــک می کــرد‪ .‬او پــس از بهبــودی تصمیــم گرفــت عاداتــی را کــه‬ ‫ســامتی اش را بــه مخاطــره انداختــه بودنــد تــرک کنــد‪ .‬اریانــا حــاال‬ ‫دیگــر عــادت کــرده اســت شـب ها قبــل از خــواب موبایلــش را از خــود‬ ‫دور کنــد تــا خــواب کافــی و بــا کیفیت تــری داشــته باشــد‪ ،‬چیــزی کــه‬ ‫مدت هــا از ان محــروم مانــده بــود‪.‬‬ ‫دکتــر چارلــز زایســلِر‪ ،‬پژوهشــگر اختــاالت خــواب در‬ ‫دانشــگاه هاروارد‪ ،‬معتقــد اســت نــور صفحــه ی موبایــل ریتــم‬ ‫شــبانه روزی بــدن را بــه هــم می ریــزد و اختــال ریتــم شــبانه روزی‬ ‫موجــب می شــود فعــل و انفعــاالت شــبانه ی بــدن بــه تعویــق بیفتــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬مغــز مانــع ترشــح هورمون هایــی خواهــد شــد که شـب ها‬ ‫در بــدن ازاد می شــوند‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه اگر مــدت طوالنی‬ ‫قبــل از خــواب بــه صفحـه ی موبایــل نــگاه کنیــد‪ ،‬ســخت تر خواب تــان‬ ‫خواهــد بــرد‪ .‬پــس بــرای ایــن کــه شـب ها راحت تر بخوابید‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم از اوردن موبایــل بــه اتــاق خــواب جــدا ًخــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پیاده روی می کنند‬ ‫شــاید از اپلیکیشــن بافــر (‪ )Buffer‬اســتفاده کــرده باشــید‪ .‬بافــر‬ ‫یــک اپلیکیشــن مدیریــت محتــوا‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی اســت کــه‬ ‫هــم اکنــون بیــش از ســه میلیــون‬ ‫کاربــر دارد‪ .‬جوئــل گَســکوین‪،‬‬ ‫مدیــر عامــل ایــن شــرکت موفــق‬ ‫عــادت دارد هــر شــب قبــل از‬ ‫خــواب پیــاده روی کنــد‪ ،‬ان هــم‬ ‫یــک پیــاده روی تنــد‪ .‬جوئــل معتقــد‬ ‫اســت پیــاده روی باعــث می شــود‬ ‫ذهــن اش را از مشــغله های کاری‬ ‫خالــی کنــد و بــرای یــک خــواب‬ ‫راحــت امــاده شــود‪.‬‬ ‫پیــاده روی شــبانه بــه ویــژه بــرای‬ ‫ادم هــای پرمشــغله ای مثــل‬ ‫جوئــل کــه تمــام روز در تکاپــو‬ ‫هســتند‪ ،‬راهــکار مناســبی اســت‬ ‫که خودشــان را از اســترس روزانه‬ ‫رهــا کننــد و ســالم تر بماننــد‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان می دهــد پیــاده روی منظــم در افزایــش خالقیــت‬ ‫نیــز نقــش بســزایی دارد‪ .‬هنــگام پیــاده روی‪ ،‬فشــار ذهنــی کمتــر‬ ‫اســت و در نتیجــه‪ ،‬ایده هــای خالقانــه مجــال بیشــتری بــرای‬ ‫بــروز خواهنــد داشــت‪ .‬پــس اگــر بــا مشــکلی مواجــه شــدید کــه‬ ‫راه حلــش را نمی دانســتید‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم وقتــی در حــال‬ ‫پیــاده روی هســتید بــه ان فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مدیتیشن می کنند‬ ‫اُپــرا وینفــری‪ ،‬مجــری مشــهور برنامه هــای تلویزیونــی‪ ،‬طرفــدار‬ ‫سرســخت مدیتیشــن اســت‪ .‬ادم هــای موفقــی مثــل اپــرا بــدون‬ ‫شــک برنامــه ی کاری پرمشــغله ای دارنــد و فقــط چنــد دقیقــه‬ ‫مدیتیشــن متمرکــز در پایــان یــک روز ســخت کاری می توانــد‬ ‫حســابی ان هــا را ســر حــال بیــاورد‪.‬‬ ‫فوایــد مدیتیشــن همــواره مــورد بحــث بــوده اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫نتایــج پژوهشــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۴‬انجــام شــد‪ ،‬دانشــمندان‬ ‫دریافتنــد مدیتیشــن در کاهــش اســترس‪ ،‬افســردگی و درد موثــر‬ ‫اســت‪ .‬پــس اگــر بــه انجــام تمرینــات مدیتیشــن تمایــل نداریــد‪،‬‬ ‫حداقــل فوایــد ان را هــم انــکار نکنیــد‪ .‬پیشــنهاد می کنیــم بــا هــر‬ ‫طــرز فکــری کــه بــه مدیتیشــن نــگاه می کنیــد‪ ،‬دســت کــم یــک‬ ‫بــار در زندگــی لــذت مدیتیشــن را تجربــه کنیــد‪ .‬بــرای شــروع‬ ‫کافــی اســت در یــک محــل ارام بنشــینید و در حالــی کــه فقــط بــه‬ ‫نفــس کشــیدن تان توجــه داریــد‪ ،‬روی همیــن لحظـه ای کــه در ان‬ ‫هســتید تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کارهای خالقانه انجام می دهند‬ ‫وِرا وَنــگ از مشــهورترین طراحــان مــد امریکاســت کــه عــادت‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬امین ادراکی‬ ‫چند راه ساده‬ ‫برای تقویت فن بیان‬ ‫راز افــرادی کــه در ارتبــاط برقــرار کــردن مهــارت دارنــد‪ ،‬چیســت؟ همه چیــز بــه رســاندن پیــام مربــوط‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه ی ایــن مقالــه یــاد می گیریــم چگونــه فــن بیان مــان را تقویــت کنیــم و واضح تــر‬ ‫صحبــت کنیــم‪ .‬مدیــران کســب وکار بــه ارتباطــات اهمیــت زیــادی می دهنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫ارتباطــات موثــری برقــرار کنیــد‪ ،‬تســلط بــر انچــه الزم اســت بگوییــد و چگونگــی بیــان ان‪ ،‬فاکتورهــای‬ ‫مهمــی هســتند‪ .‬هرچنــد یکــی از عناصــر ارتبــاط کالمــی معمــوال اهمیــت بیش تــری دارد‪ ،‬شــیوه ی‬ ‫صحبــت کــردن‪ ۱۱ .‬راه زیــر در زمینــه تقویــت فــن بیــان بــه شــما کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫اهمیت نفوذ کالم و فن بیان در زندگی‬ ‫فــن بیــان و ســخنرانی چیزهایــی نیســتند کــه ایــن روزهــا مــد شــده باشــد! برخــاف تصــور بعضی هــا‬ ‫کــه فکــر می کننــد چنــد ســالی بیشــتر نیســت کــه ادم هــا بــرای بــه کرســی نشــاندن حرفشــان خــوب‬ ‫صحبــت کــردن را اموخته انــد‪ ،‬اهمیــت نفــود کالم از همــان روزهــای اول کــه بشــر بــه توانایــی حــرف‬ ‫زدن دســت یافــت‪ ،‬احســاس شــد‪.‬‬ ‫هرچنــد ســخنرانی بــه همــان ســرعت بــه مفهومــی کــه امــروز می شناســیم تبدیــل نشــد‪ .‬اولیــن‬ ‫کتابــی کــه بــا جزئیــات درمــورد ســخنرانی و امــوزش ان پرداختــه اســت بــه ‪ ۴۵۰۰‬ســال پیــش‬ ‫برمی گــردد‪ .‬البتــه بیشــتر تکنیک هایــی کــه امــروزه درمــورد هنــر نفــوذ کالم و قانــع کــردن دیگــران‬ ‫می دانیــم بــه ارســطو‪ ،‬فیلســوف یونانــی قــرن ســوم پیــش از میــاد برمی گــردد‪ .‬نکت ـه ی جالــب در‬ ‫اموزش هــای ارســطو ایــن اســت کــه تاریــخ انقضــای انهــا نگذشــته اســت و ســخنرانان معروفــی‬ ‫ماننــد جــان اف کنــدی و مارتیــن لوتــر کینــگ هــم از تکنیک هــای مشــابهی بــرای افزایــش نفــوذ کالم‬ ‫خــود اســتفاده می کرده انــد و ایــن نــکات هنــوز هــم ایــن روزهــا کاربــرد دارنــد و قدیمــی نشــده اند‪.‬‬ ‫امــا اصــا چــرا بایــد نفــوذ کالم بیاموزیــم؟ حداقــل بــه ایــن ‪ ۳‬دلیــل هرکســی بایــد تــا حــدی بــا فنــون‬ ‫ســخنرانی و نفوذ کالم اشــنایی داشــته باشــد‪:‬‬ ‫تقریبــا هــر کســی در زندگ ـی اش در شــرایطی قــرار می گیــرد کــه بایــد بــرای جمعــی صحبــت کنــد‪،‬‬ ‫بخواهــد از عقایــدش دفــاع کنــد یــا الزم باشــد کســی را متقاعــد کنــد‪ .‬پــس بهتــر اســت خودمــان را‬ ‫بــرای ان روز امــاده کنیــم‪.‬‬ ‫کارمنــدان بــا هــر ســمتی کــه داشــته باشــند‪ ،‬بــر اســاس توانایــی ســخنرانی در جمــع و مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مهارت هایــی کــه بایــد کســب کننــد رتبــه بنــدی می شــوند و‬ ‫پیشــرفت می کننــد‪.‬‬ ‫نفــوذ کالم و توانایــی متقاعــد کــردن دیگــران بــا هــر موقعیــت اجتماعــی کــه داشــته باشــید می توانــد‬ ‫در کار شــما‪ ،‬در زندگی تــان یــا حتــی در دنیــا تغییــرات بزرگــی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫ســر و کار داشــته ایم کــه صدای شــان خیلــی گوش خــراش‪،‬‬ ‫همــه ی مــا تــا به حــال بــا افــرادی َ‬ ‫دارد ش ـب ها قبــل از خــواب بــه طرح هــای جدیــد فکــر کنــد‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه معتقــد اســت ســکوت شــب بهتریــن فرصــت بــرای بــروز افــکار‬ ‫خالقانــه اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس نتایــج پژوهشــی کــه در کالــج البیــون در امریــکا انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬توصیــه شــده اســت امــوری را کــه نیــاز بــه خالقیت بــاال دارند به‬ ‫شــب موکــول کنیــد‪ .‬پــس اگــر اول صبــح بــه دنبــال ظهــور ایده هــای‬ ‫خالقانــه می گردیــد‪ ،‬بدانیــد کــه جرق ـه ی خالقیــت ش ـب ها ان هــم‬ ‫درســت قبــل از خــواب بــه ســرتان خواهــد زد‪ .‬دلیلش هم این اســت‬ ‫کــه وقتــی موقــع خــواب بــه موضوعــی فکــر می کنیــد‪ ،‬چــون خســته‬ ‫هســتید بــا دیــد منطقــی کمتری بــه قضیه نگاه خواهید کــرد و دقیقا‬ ‫همیــن فکــر کــردن بی قیــد و منطــق اســت کــه گاهــی زمینه ســاز‬ ‫ظهــور ایده هــای خالقانــه می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬برای روز بعد برنامه ریزی می کنند‬ ‫شــنولت‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت خدمــات مالــی امریکــن‬ ‫کِنِــث ِ‬ ‫اکســپرس‪ ،‬عاشــق برنامه ریــزی اســت‪ .‬کِنـ ِـث عــادت دارد شـب ها‬ ‫قبــل از خــواب بــرای ســه مــورد از کارهایــی کــه بایــد روز بعــد‬ ‫انجــام دهــد برنامه ریــزی کنــد‪ .‬او بــه ایــن ترتیــب می توانــد بــه‬ ‫محــض ایــن کــه روزش را اغــاز کــرد‪ ،‬یــک راســت بــه ســمت انجــام‬ ‫مهم تریــن وظایــف ان روز شــیرجه بزنــد‪.‬‬ ‫در یــک مطالعــه‪ ،‬پژوهشــگران عملکــرد گروهــی از دانش امــوزان‬ ‫دبیرســتانی را بــه مــدت چهــار ســال تــا زمــان ورود بــه دانشــگاه‬ ‫مــورد بررســی قــرار دادنــد‪ .‬نتایــج نشــان داد دانش اموزانــی کــه‬ ‫مهــارت بیشــتری در مدیریــت زمــان داشــتند‪ ،‬در ازمــون ورودی‬ ‫دانشــگاه ها موفق تــر از کســانی عمــل کــرده بودنــد کــه اســتعداد‬ ‫تحصیلــی باالتــری داشــتند‪.‬‬ ‫نــازک یــا مصنوعــی بــوده اســت‪ .‬صحبــت کــردن بعضــی افــراد انقــدر ناخوشــایند اســت کــه پیــام‬ ‫گفته شــده را کامــا خــراب می کنــد‪ .‬شــما در چنــد قــدم می توانیــد کیفیــت‪ ،‬لحــن‪ ،‬حالــت بیــان‬ ‫و صدای تــان را بهتــر کنیــد‪ .‬فقــط بــه دانســتن چنــد فوت و فــن ســاده و تمریــن انهــا نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫از فرصــت اســتفاده کنیــد تــا صدای تــان‪ ،‬توانایــی متقاعــد کــردن افــراد و تعهدتــان بــه متنــی‬ ‫کــه می خوانیــد را تقویــت کنیــد‪ .‬ایــن یعنــی کســب وکار و میــزان رضایــت مشــتری های تــان‬ ‫ارتقــا می یابــد و خدمــات شــما را بیشــتر بــه دیگــران توصیــه می کننــد‪ .‬حتــی بــا اینــکار می توانیــد‬ ‫ســخنرانی حیرت انگیــزی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شمرده صحبت کنید‬ ‫بــا هــر صــدا و ســرعتی کــه صحبــت می کنیــد‪« ،‬وضــوح» کلیــد موفقیت تــان اســت‪ .‬شــنونده بایــد‬ ‫قــادر باشــد تمــام کلمــات را بشــنود‪ ،‬بنابرایــن هــر عبــارت مبهمــی می توانــد ایــن وضــوح را از بیــن‬ ‫ببــرد‪ .‬درســت صحبــت کــردن را بــا تلفــظ و ادای صحیــح کلمــات تمریــن کنیــد‪ .‬کِیتــی شــوارتز‪،‬‬ ‫مدیــر شــرکت دورام‪ ،‬در کارگاهــی کــه بــا موضــوع بهبــود مهــارت ســخنرانی و تقویــت فــن بیــان‬ ‫بــرای کسـب وکار در کالیفرنیــای شــمالی برگــزار شــد‪ ،‬بــه نکتـه ی مهمــی اشــاره کــرده اســت‪« :‬یکــی‬ ‫از کارهایــی کــه می توانیــد انجــام دهیــد تــا وضــوح کالم تــان را بیشــتر کنیــد‪ ،‬کــم کــردن ســرعت‬ ‫اســت‪ ».‬افــراد وقتــی نگــران هســتند یــا دربــاره ی انچــه می گوینــد تردیــد دارنــد‪ ،‬تمایــل دارنــد ســریع‬ ‫صحبــت کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن او می گویــد‪« :‬شــمرده صحبــت کــردن نه تنهــا فهــم شــنونده را از صحبت هــای شــما‬ ‫تقویــت می کنــد‪ ،‬بلکــه باعــث می شــود مطمئــن و ارام بــه نظــر برســید‪ ».‬معیــاری خــوب وجــود دارد‬ ‫ت ســرعت صحبت تــان را ارزیابــی کنیــد‪ ،‬فــرض کنیــد کــه شــماره تلفنــی را می خوانیــد‪،‬‬ ‫تــا کیفیــ ِ‬ ‫ت گفتــار‪،‬‬ ‫فــردی کــه گوشــش بــا شماســت‪ ،‬بایــد بتوانــد ان را یادداشــت کنــد‪ .‬بــرای تمریــن ســرع ِ‬ ‫رشــته ی بلنــدی از اعــداد را بخوانیــد و حیــن انجــام ایــن کار انهــا را در هــوا یادداشــت کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫تکنیــک بــرای رســیدن بــه ضرب اهنگــی عالــی اســت و اینگونــه می توانیــد نفــوذ کالم داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با اعتمادبه نفس صحبت کنید‬ ‫متاســفانه بایــد بگویــم کســی بــه ادامــه ی ایــن ســخنرانی گــوش نمی کنــد‪ .‬این مثال نشــان می دهد‬ ‫کــه چگونــه نداشــتن اعتمادبه نفــس بــه همه چیــز لطمــه می زنــد‪ ،‬مخصوصــا بــه صدای تــان‪.‬‬ ‫احســاس کنیــد حرفــی کــه می زنیــد‪ ،‬متعلــق بــه خودتــان اســت‪ .‬بــا تمــام اعتمادبه نفســی کــه در‬ ‫دنیــا وجــود دارد‪ ،‬صحبــت کنیــد‪ .‬فــرض کنیــد می خواهیــد بــا کاراته بــازی‪ ،‬تعــدادی بلــوک محکــم را‬ ‫بشــکنید‪ .‬اندکــی تردیــد باعــث می شــود بــه جــای بلوک هــا دس ـت های شــما بشــکنند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به چیزی که می گویید اعتقاد داشته باشید‬ ‫نکتــه ی قبــل در مــورد اعتمادبه نفــس موقــع صحبــت کــردن بــود و ایــن نکتــه درمــورد ارتباطــی اســت‬ ‫کــه شــما بــا موضوعــی کــه درمــورد ان صحبــت می کنیــد برقــرار کرده ایــد‪ :‬بایــد خودتــان چیــزی کــه‬ ‫می گوییــد را بــاور داشــته باشــید‪.‬‬ ‫وقتــی بــا اشــتیاق صحبــت می کنیــد‪ ،‬مــردم تفــاوت را حــس می کننــد‪ .‬شــاید ایــن نکتـه ‪ ،‬بســیار لطیف و‬ ‫کمــی نامحســوس باشــد امــا در حقیقــت وقتــی در متن تــان طنین انــداز شــود‪ ،‬صدای تــان قابل باور تــر و‬ ‫متقاعد کننده تــر بــه نظــر خواهــد رســید و ایــن یکــی از راه هــای تقویــت قــدرت بیــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خودپرستی را کنار بگذارید‬ ‫مایک تایسون می گوید‪:‬‬ ‫باید در زندگی فروتن باشید‪ ،‬اگر فروتن نباشید‪ ،‬زندگی شما را فروتن می کند‪.‬‬ ‫بــرای تقویــت ایــن مــورد می توانیــد خودتــان را بــا افــرادی احاطــه کنیــد کــه بهتــر از شــما هســتند‪.‬‬ ‫می توانیــد از هم جــواری بــا انهــا درس هــای زیــادی یــاد بگیریــد کــه از روش هــای دیگــر‪ ،‬اموختــن‬ ‫ایــن درس هــا امکان پذیــر نیســت و مهارت تــان را ارتقــا دهیــد‪ .‬در کالس هــا و کارگاه هایــی شــرکت‬ ‫کنیــد کــه از افــرادی تشــکیل شــده اســت کــه در حرفه شــان از شــما بهتــر هســتند‪ .‬بــه تجربیات شــان‬ ‫گــوش کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت ســخت باشــد امــا قطعــا بــه بهتــر شــدن تان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫با چطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫دستگیری بزرگترین باند هک ‪ 6000‬اکانت اینستاگرام در کشور‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی ودســتگیری بانــد کالهبــرداری کــه بــا دسترســی غیرمجــاز بــه حســاب کاربــری ‪ 6000‬هموطنــان در اینســتاگرام اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری ســی و پنــج میلیاردریالــی از دوســتان وبســتگان قربانیــان می کردنــد ‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد اعــام کــرد‪ :‬درپــی مراجعــه چنــد تــن از شــهروندان بــه مراجــع قضائــی وانتظامــی شــخصی ناشــناس بــا دسترســی غیرمجــاز بــه‬ ‫حســاب کاربــری ان هــا دراینســتاگرام اقــدام بــه کالهبــرداری ازاشــنایان و دنبــال کننده هــا می کنــد از ایــن رو موضــوع در دســتورکار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 15‬مرداد‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫در مورد برنامه های‬ ‫مخرب گوگل کاری‬ ‫انجام نخواهد داد‪،‬‬ ‫برای حذف انها‬ ‫خودتان اقدام کنید‬ ‫در یــک بررســی دیگــر توســط تیــم امنیتــی‪ ،‬گــزارش عمیــق‬ ‫دیگــری در مــورد فقــدان امنیــت ‪ ، Google Play‬لیســت‬ ‫جدیــدی از برنامه هــای بــه ظاهــر قانونــی اندرویــد را نشــان‬ ‫می دهــد کــه در واقــع بایــد بــه هــر قیمتــی از انهــا اجتنــاب کــرد‪.‬‬ ‫اگــر بــه راحتــی از ایــن نــوع تهدیدهــا و هشــدارهای مکرربــه‬ ‫ســادگی عبــور مــی کنیــد‪ ،‬نادیــده گرفتــن ایــن موضــوع ســخت‬ ‫اســت کــه مــا در حــال بررســی چهارمیــن دســته ای از برنامه های‬ ‫مخــرب هســتیم کــه فقــط در ســه هفتــه گذشــته منتشــر شــده‬ ‫اســت‪ .‬تعــداد کل قربانیــان احتمالــی مــاه جــوالی وارد قلمــرو‬ ‫هشــت رقمــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش‪ ،‬بیــش از ‪ 10‬میلیــون نفرتوســط ده هــا‬ ‫برنامــه فهرســت شــده (در اخریــن بررســی فعالیــت ویــروس‬ ‫در دســتگاه هــای تلفــن همــراه) توســط دکتــر وب ‪ ،‬مــورد‬ ‫اســیب قــرار گرفتــه انــد کــه بدتــر از همــه‪ ،‬ایــن رقــم ممکــن‬ ‫اســت همچنــان بــه افزایــش خــود ادامــه دهــد‪ .‬در اینجــا همــه‬ ‫برنامه هــای جدیــدی وجــود دارد کــه بایــد از انهــا اجتنــاب کنیــد‪،‬‬ ‫لباس های نسل‬ ‫اینده همراه‬ ‫با فناوری های‬ ‫جدید هوش‬ ‫مصنوعی‬ ‫سرویس فناوری‬ ‫کشــف کنیــد کــه چگونــه لبــاس شــما می توانــد‬ ‫زندگــی شــما را بهبــود بخشــد؟‬ ‫لباس هــای هوشــمند کــه اغلــب بــه عنــوان‬ ‫لباس هــای بــا فنــاوری پیشــرفته‪ ،‬لباس هــای‬ ‫هوشــمند‪ ،‬منســوجات الکترونیکــی‪ ،‬نســوجات‬ ‫هوشــمند‪ ،‬لباس هــای مانیتــور یــا پارچه هــای‬ ‫هوشــمند نیــز شــناخته می شــوند‪ ،‬اقالمــی از‬ ‫لباس هایــی هســتند کــه بــا فنــاوری بهبــود یافته اند‬ ‫تــا کارایی هایــی فراتــر از ان هــا اضافــه کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از لباس هــای هوشــمند از منســوجات‬ ‫پیشــرفته بــا مدارهــای در هــم تنیــده اســتفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬در حالی که برخی دیگر از سنســورها و‬ ‫ســخت افزارهای اضافــی بــرای عملکــرد هوشــمند‬ ‫ازان اســتفاده می کننــد‪ .‬بســیاری از لباس هــای‬ ‫هوشــمند می تواننــد بــا اســتفاده از بلوتــوث یــا‬ ‫‪ Wi-Fi‬بــه یــک برنامــه یــا برنامه در دســتگاه ثانویه‬ ‫‪Photo Editor:‎Beauty Filter‬‬ ‫‪Photo Editor:‎Retouch and Cutout‬‬ ‫‪Photo Editor:‎Art Filters‬‬ ‫‪Photo Editor - Design Maker‬‬ ‫‪Photo Editor & Background Eraser‬‬ ‫‪Photo & Exif Editor‬‬ ‫‪Photo Editor - Filters Effects‬‬ ‫‪Photo Filters & Effects‬‬ ‫‪Photo Editor :‎Blur Image‬‬ ‫‪Photo Editor :‎Cut, Paste‬‬ ‫‪Emoji Keyboard:‎Stickers & GIF‬‬ ‫‪Neon Theme Keyboard‬‬ ‫‪Neon Theme - Android Keyboard‬‬ ‫‪Cashe Cleaner‬‬ ‫‪Fancy Charging‬‬ ‫‪FastCleaner:‎Cashe Cleaner‬‬ ‫‪Call Skins - Caller Themes‬‬ ‫‪Funny Caller‬‬ ‫‪CallMe Phone Themes‬‬ ‫‪InCall:‎Contact Background‬‬ ‫‪MyCall - Call Personalization‬‬ ‫‬)‪Caller Theme ‪(com.caller.theme.slow‬‬ ‫‬)‪Caller Theme ‪(com.callertheme.firstref‬‬ ‫‪Funny Wallpapers - Live Screen‬‬ ‫‪4K Wallpapers Auto Changer‬‬ ‫‪NewScrean:‎4D Wallpapers‬‬ ‫‪Stock Wallpapers & Backgrounds‬‬ ‫‪Notes - reminders and lists‬‬ ‫‪Poco Launcher‬‬ ‫‪4K Pro Camera‬‬ ‫‪YouToon - AI Cartoon Effect‬‬ ‫‪Pista - Cartoon Photo Effect‬‬ ‫‪Water Reminder- Tracker & Reminder‬‬ ‫‪Yoga- For Beginner to Advanced‬‬ ‫‪Chat Online‬‬ ‫ایــا فقــط بــه چنــد ویرایشــگر عکــس مختلــف نیــاز داریــد تــا‬ ‫متصــل شــوند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن اتصــال بــی‬ ‫ســیم بــرای طبقه بنــدی یــک لبــاس بــه عنــوان یک‬ ‫نــوع لبــاس هوشــمند ضــروری نیســت‪.‬‬ ‫چند نمونه از لباس های هوشمند‬ ‫بســیاری از شــرکت های کوچــک و بــزرگ شــروع‬ ‫بــه ادغــام فنــاوری در لباس هــای خــود کرده انــد‬ ‫کــه منجــر بــه ظاهــر شــدن لباس هــای هوشــمند‬ ‫تقریبــا ً در هــر دســته بندی مــد شــده اســت‪.‬‬ ‫نمونه هایــی از انــواع مختلــف لباس هــای بــا‬ ‫تکنولــوژی بــاال عبارتنــد از‪:‬‬ ‫جوراب هــای هوشــمند‪ :‬جوراب هــای هوشــمند‬ ‫‪ Sensoria‬می تواننــد تشــخیص دهنــد کــه کــدام‬ ‫قســمت از پــای شــما بیشــترین فشــار را در حیــن‬ ‫دویــدن دریافــت می کنــد و می توانــد ایــن داده هــا‬ ‫را بــه یــک برنامــه تلفــن هوشــمند ارســال کنــد‪.‬‬ ‫‪ • .‬لبــاس کار هوشــمند‪ :‬سامســونگ کــت و‬ ‫شــلوار تجــاری هوشــمندی ســاخته اســت کــه‬ ‫می توانــد کارت ویزیــت دیجیتالــی را مبادلــه کنــد‪،‬‬ ‫قفــل گوشــی را بــاز کنــد و بــا دســتگاه هــای دیگــر‬ ‫تعامــل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ • .‬لبــاس خــواب هوشــمند‪ :‬لبــاس خــواب‬ ‫‪ Under Armour›s Athlete Recovery‬گرمــا را‬ ‫از بــدن فــرد پوشــنده جــذب مــی کنــد و در عیــن‬ ‫حــال نــور مــادون قرمــز را بــرای افزایــش کیفیــت‬ ‫خــواب و بهبــود ریــکاوری عضــات ازاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ • .‬لباس هــای فعــال هوشــمند‪ :‬تی شــرت های‬ ‫‪ PoloTech‬رالــف لــورن بــه یــک برنامــه تلفــن‬ ‫هوشــمند متصــل می شــوند تــا فعالیــت تناســب‬ ‫انــدام را ثبــت کننــد و تمرین هــای جدیــد را بــه‬ ‫پوشــنده توصیــه کننــد‬ ‫‪ • .‬لباس هــای غیررســمی هوشــمند‪ :‬تامــی‬ ‫هیلفیگــر فنــاوری را در برخــی از لباس هــا تعبیــه‬ ‫کــرده اســت تــا اســتفاده از محصــول را ردیابــی‬ ‫کنــد و بــه مشــتریان بــرای زمــان صــرف شــده بــرای‬ ‫پوشــیدن انهــا پــاداش دهــد‪.‬‬ ‫کــدام شــرکت هــا فنــاوری لبــاس هوشــمند تولیــد‬ ‫مــی کننــد؟ تعــداد فزاینــده ای از شــرکت های‬ ‫فنــاوری و برندهــای مــد پــای خــود را وارد بــازار‬ ‫در حین تعمیر گوشی‬ ‫‪Samsung Repair Mode‬‬ ‫تضمین می کند‬ ‫که اطالعات شما‬ ‫به سرقت نرود‬ ‫حــذف کنیــد و دیگــر هرگــز روی تلفــن همــراه خــود نصــب‬ ‫نکنیــد‪.‬‬ ‫متوجــه شــوید کــه دوربیــن شــما انقدرهــا هــم عالــی نیســت؟‬ ‫ایــا ابزارهــای کیبــورد کامــا ً تثبیــت شــده‪ ،‬بررســی شــده و همــه‬ ‫جانبــه در دســترس توســعه دهنــدگان و شــرکت هــای بــزرگ‬ ‫وجــود نــدارد کــه شــما را بــرای یافتــن مــوارد جایگزیــن منصــرف‬ ‫کنــد؟ ایــا کاری بهتــر از دانلــود چیــزی بــه نــام «تمــاس گیرنــده‬ ‫خنــده دار» یــا «تصاویــر پــس زمینــه خنــده دار» در گوشــی‬ ‫خــود نداریــد؟‬ ‫اینهــا تنهــا تعــدادی از ســواالتی هســتند کــه ممکــن اســت‬ ‫بخواهیــد دفعــه بعــد کــه از مــرور لیســت هــای محبــوب و‬ ‫محبــوب تریــن عناویــن ‪ Google Play‬بــه صــورت رایــگان‬ ‫خســته شــدید‪ ،‬از خــود بپرســید‪ .‬کمــی خوداگاهــی و تحقیــق‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا از اشــتراک های غیرمجــاز‬ ‫در ســرویس های جعلــی‪ ،‬نفــوذ در اطالعــات شــخصی ماننــد‬ ‫ادرس هــای ایمیــل و شــماره تلفــن‪ ،‬و بســیاری از کالهبرداری ها‬ ‫و ترفندهــای طراحــی شــده جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫گوگل چه می کند؟!‬ ‫در اکثــر مــوارد تماشــای عناویــن برنامــه هــای مخــرب ماننــد‬ ‫مــوارد فــوق کــه وارد پلــی اســتور می شــوند بــه ســادگی رخ‬ ‫می دهــد و برخــی از کاربــران قبــل از پرچم گــذاری کارشناســان‬ ‫امنیــت ســایبری قربانــی مــی شــوند‪ .‬مــی تــوان گفــت تــا قبــل از‬ ‫ایــن کــه امنیــت ان هــا توســط کارشناســان مــورد بررســی قــرار‬ ‫گیــرد توســط هــزاران نفــر دانلــود و نصــب مــی گردد‪ .‬متاســفانه‪،‬‬ ‫مــواردی نیــز وجــود دارد کــه بــا دور زدن گــوگل اقــدام بــه الــوده‬ ‫کــردن تلفــن همــراه ‪ ،‬ســرقت داده هــا و شــرط بنــدی و ‪...‬‬ ‫می کننــد و تــا قبــل از اینکــه محققــان امنیتــی بهتریــن کار را‬ ‫انجــام دهنــد‪ ،‬تلفن همــراه کاربــران زیــادی را ویــران مــی کننــد‪.‬‬ ‫حداقــل ســه مــورد از برنامه هــای فهرست شــده در بــاال‪ ،‬کــه‬ ‫بــه دالیــل نســبتا ً واضــح بی نــام می ماننــد‪ ،‬در زمــان نــگارش‬ ‫ایــن مقالــه در چنیــن وضعیتــی قــرار دارنــد و علی رغــم اینکــه‬ ‫گناهــکار بودنشــان در مــورد پول هــا و داده هــای هنگفــت ثابــت‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بــه صــورت رایــگان در فروشــگاه برنامــه اندرویــدی‬ ‫قابــل اعتمــاد همــه اجــرا می شــوند‪ .‬همــه ایــن برنامه هــا در‬ ‫نهایــت خاتمــه می یابنــد‪ ،‬امــا بســیاری از برنامــ ه هــا احتمــاال ً‬ ‫بازمی گردنــد‪ ،‬گرســنه تر‪ ،‬پیچیده تــر و حتــی شناســایی ان هــا‬ ‫ســخت تر اســت‪.‬‬ ‫اینهــا تهدیدهــای دائمــی هســتند کــه بایــد یــاد بگیریــد بــا انهــا‬ ‫زندگــی کنیــد و از خــود در برابــر افــرادی کــه منتظــر کمــک زیــادی‬ ‫از ‪ Google‬هســتند محافظــت کنیــد‪ ،‬البتــه بــا حــذف هــر عنــوان‬ ‫پرچــم گــذاری شــده ای کــه در کمیــن دســتگاه اندرویــدی خــود‬ ‫خواهیــد یافــت‪.‬‬ ‫لباس هــای هوشــمند کرده انــد‬ ‫و انتظــار مــی رود در صــورت‬ ‫محبوبیــت مفهــوم لباس هــای‬ ‫هوشــمند‪ ،‬تعــداد بیشــتری بــه‬ ‫انهــا بپیوندنــد‪.‬‬ ‫در میــان برخــی از برندهــای‬ ‫معروفــی کــه بــا لباس هــای‬ ‫هوشــمند ازمایــش مــی‬ ‫کننــد مــی تــوان بــه ‪Under‬‬ ‫‪Armour، Levi›s، Tommy‬‬ ‫‪Hilfiger، Samsung، Ralph‬‬ ‫‪ Lauren‬و ‪ Google‬اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬شــرکت های کوچک تــری‬ ‫کــه در بــازار جــا افتــاده هســتند‬ ‫عبارتنــد از ‪Sensora، Loomia، Komodo‬‬ ‫‪ Technologies‬و ‪.Hexoskin‬‬ ‫در حالــی کــه سامســونگ و گــوگل بــه راحتــی‬ ‫بزرگ تریــن شــرکت های فنــاوری هســتند کــه‬ ‫بــر روی لباس هــای هوشــمند ســرمایه گذاری‬ ‫می کننــد‪ ،‬شــرکت های کوچک تــری ماننــد‬ ‫‪ OmSignal، BioMan‬و ‪ Awear Solutions‬نیــز‬ ‫بــا انتشــار خطــوط لباس هــای خــود یــا همــکاری‬ ‫بــا برچســب های مــد بزرگ تــر‪ ،‬نشــان خــود را‬ ‫ایجــاد می کننــد‪ .‬ایــا لبــاس هــای هوشــمند گــران‬ ‫هســتند؟ بــا توجــه بــه هزینه هــای اضافــی فنــاوری‬ ‫مــورد اســتفاده در لباس هــای هوشــمند‪ ،‬انهــا بــه‬ ‫طــور کلــی گــران تــر از لباس هــای ســنتی هســتند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬یــک ژاکــت معمولــی ممکــن‬ ‫اســت حــدود ‪ 100‬دالر بــه فــروش برســد‪ ،‬امــا یــک‬ ‫ژاکــت هوشــمند بســته بــه برنــد مــی توانــد بیــن‬ ‫‪ 200‬تــا ‪ 500‬دالر قیمــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫لویــس و گــوگل ماننــد بســیاری از محصــوالت‬ ‫فنــاوری و اقــام مــد‪ ،‬مدل هــای لباس هــای‬ ‫هوشــمند قدیمی تــر بــا عرضــه مدل هــای‬ ‫جدیدتــر قیمتشــان کاهــش می یابــد‪ .‬تقلیــد‬ ‫ارزان تــر از محصــوالت محبــوب نیــز بیشــتر و‬ ‫بیشــتر در بازارهــای انالیــن ماننــد ‪ Wish App‬و‬ ‫‪ AliExpress‬ظاهــر می شــود‪ .‬از کجــا می توانــم‬ ‫اگر گوشــی هوشــمند خود را برای چند روز در مرکز تعمیرات رها‬ ‫کنیــد‪ ،‬بدیهــی اســت کــه در مــورد امنیــت داده هــای خــود نگرانــی‬ ‫خاصــی خواهیــد داشــت‪ .‬جوگرنــات کــره ای پاســخی بدیــع بــرای‬ ‫ایــن مشــکل ارائــه کــرده اســت‪ .‬سامســونگ اعــام کــرده اســت کــه‬ ‫یــک ویژگــی حیاتــی بــه دســتگاه هــای خــود در کــره جنوبــی بــه نــام‬ ‫‪ Repair Mode‬اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه ایــن قابلیــت ‪ Repair Mode‬فعــال می شــود‪،‬‬ ‫تضمین می کند که داده های شــخصی گوشــی هوشــمند ‪Galaxy‬‬ ‫شــما حتــی زمانــی کــه تکنســین تعمیــر روی ان کار می کنــد‪ ،‬ایمــن‬ ‫باقــی می مانــد‪ .‬حالــت تعمیــر سامســونگ بــه کاربــران ایــن امــکان‬ ‫را مــی دهــد کــه انتخــاب کننــد چــه داده هایــی را مــی خواهنــد در‬ ‫هنــگام تعمیــر گوشــی خــود فــاش و یــا پنهــان کننــد‪.‬‬ ‫کاربــران همیشــه نگــران لــو رفتن یا ســرقت اطالعــات خصوصی‬ ‫خــود از گوشــی هــای هوشــمند خــود هســتند ‪ ،‬مخصوصــا زمانــی‬ ‫کــه انهــا را بــرای تعمیــر مــی فرســتند‪ .‬ایــن حالــت بــرای ایجــاد‬ ‫ارامــش کاربــران گلکســی سامســونگ امــده اســت‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫لبــاس هوشــمند بخــرم؟ اکثــر لباس هــای‬ ‫هوشــمند بــرای خریــد از وب ســایت یــک برنــد در‬ ‫دســترس هســتند‪ ،‬اگرچــه برخــی فروشــگاه های‬ ‫خرده فروشــی فیزیکــی و فروشــگاه های انالیــن‬ ‫شــخص ثالــث ماننــد امــازون نیــز به عرضــه ان ها‬ ‫معــروف هســتند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬برخــی از فروشــگاه های‬ ‫بــزرگ کاالهــای ورزشــی‪ ،‬لباس هــای هوشــمند‬ ‫‪ Under Armour‬را می فروشــند‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫ویترین هــای رســمی ‪ Levi›s‬لباس هــای هوشــمند‬ ‫برنــد خــود را بــه فــروش می رســانند‪ 7 .‬بهتریــن‬ ‫لبــاس هوشــمند ســال ‪ 2022‬ایــا پوشــیدنی هــا‬ ‫نوعــی لبــاس هوشــمند هســتند؟ «پوشــیدنی ها»‬ ‫معمــوال ً بــه ردیاب هــای تناســب انــدام ماننــد‬ ‫‪ 3 Fitbit Ace‬یــا ‪ Apple Watch‬اشــاره می کنــد‪،‬‬ ‫امــا اغلــب بــه جــای لباس هــای هوشــمند توســط‬ ‫مصرف کننــدگان و شــرکت ها اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتفاده لزومــا ًنادرســت نیســت‪ ،‬زیــرا ایــن‬ ‫اصطــاح بــه معنــای فنــاوری اســت کــه مــی توانیــد‬ ‫بپوشــید‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬معمــوال ًهنــگام صحبــت‬ ‫در مــورد لــوازم جانبــی بــا فنــاوری پیشــرفته ماننــد‬ ‫ســاعت هوشــمند از این نام اســتفاده می شــود‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه لبــاس هــای هوشــمند باید بــه لباس های‬ ‫پیشــرفته ماننــد مایــو‪ ،‬شــورت‪ ،‬تــی شــرت یــا کاله‬ ‫(ماننــد بلوتــوث ‪ )beanies‬اشــاره کننــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد عکس هــا و ویدیوهــای دســتگاه خــود را از در‬ ‫محــل امــن نگــه داریــد‪ ،‬می توانیــد ایــن کار را در حالــت تعمیــر‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫پــس از فعــال شــدن حالــت تعمیــر‪ ،‬کــه در منــوی تنظیمــات >‬ ‫باتــری و مراقبــت از دســتگاه یافــت مــی شــود‪ ،‬گوشــی هوشــمند‬ ‫راه انــدازی مجــدد مــی شــود و پــس از ان هیــچ کــس نمــی توانــد‬ ‫بــه داده هــای شــخصی شــما از جملــه عکــس هــا‪ ،‬پیــام هــا‪،‬‬ ‫حســاب ها و غیــره دسترســی داشــته باشــد و فقــط برنامــه هــای‬ ‫پیــش فــرض قابــل دسترســی خواهنــد بــود‪ .‬بــرای خــارج شــدن از‬ ‫حالــت تعمیــر‪ ،‬کاربــر بایــد بــا راه انــدازی مجــدد دســتگاه و احــراز‬ ‫هویــت از طریــق تشــخیص اثــر انگشــت یــا الگــو از ایــن حالــت‬ ‫خــارج شــود‪.‬‬ ‫حالــت تعمیــر سامســونگ از طریــق بــه روزرســانی گوش ـی های‬ ‫ســری گلکســی ‪ S21‬وارد می شــود و بعــدا ًبــه مدل هــای بیشــتری‬ ‫در اینــده گســترش خواهــد یافــت‪ .‬ســایر کاربــران در مناطــق دیگــر‬ ‫نیــز بایــد بــه زودی ایــن ویژگــی را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪581‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫قابلیت جدید شرکت‬ ‫سامسونگ برای امنیت‬ ‫فایل های شخصی کاربران‬ ‫شــرکت سامســونگ قابلیت جدیدی برای گوشـی های ســری‬ ‫گلکســی ‪ S21‬در کشــور کره جنوبی عرضه کرده اســت‪.‬‬ ‫ســپردن تلفــن همــراه خــود بــه تعمیــرکاران کــه فضــای‬ ‫درون ان حامــل اطالعــات شــخصی و خصوصــی می باشــد‬ ‫ممکن اســت برای صاحبین گوشــی احســاس ناخوشــایندی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بــه هــر حــال‪ ،‬واقعیــت وحشــتناک لــو رفتــن‬ ‫اطالعــات شــما در طــول فراینــد تعمیــر‪ ،‬در واقــع بــرای‬ ‫برخــی از افــراد اتفــاق افتــاده اســت‪ SamMobile .‬یــک‬ ‫بیانیــه مطبوعاتــی از ســایت مطبوعاتــی کــره ای سامســونگ‬ ‫پیــدا کــرد کــه در ان امــده بــود کــه ایــن شــرکت امیــدوار‬ ‫اســت بــا یــک ویژگــی جدیــد حفــظ حریــم خصوصــی بــه‬ ‫نــام ‪( Repair Mode‬از طریــق ‪ )Ars Technica‬بــه ان‬ ‫پایــان دهــد‪ .‬ایــن بــه تکنســین ها دسترســی محــدودی بــه‬ ‫قســمت داخلــی گوشــی شــما می دهــد‪ .‬از صــدای ان‪ ،‬انهــا‬ ‫مــی تواننــد بــه انــدازه کافــی بــرای رفــع مشــکل دسترســی‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬درواقــع دسترســی ان هــا فقــط درحــدی‬ ‫خواهــد بــود کــه بتواننــد مشــکل دســتگاه را رفــع کننــد‪،‬‬ ‫امــا قــادر بــه مشــاهده ی مــواردی مثــل عکس هــای کاربــر‬ ‫نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی بــرای اولیــن بــار در گوش ـی های گلکســی ‪S21‬‬ ‫در کــره جنوبــی ارائــه می شــود‪ .‬ایــن شــرکت قصــد دارد در‬ ‫اینــده پشــتیبانی خــود را بــه مدل هــای دیگــر نیــز گســترش‬ ‫دهــد‪ .‬همان طــور کــه در بیانیــه ی مطبوعاتــی سامســونگ‬ ‫امــده‪ ،‬ویژگــی ‪ Repair Mode‬ازطریــق بخــش مراقبــت ‬ ‫از باتــری و دســتگاه (‪ )Battery and Device Care‬در‬ ‫بخــش تنظیمــات گوشــی دردســترس خواهــد بــود‪ .‬پــس‬ ‫از انجــام ایــن کار‪ ،‬گوشــی بــه حالــت ‪ Repair Mode‬راه‬ ‫انــدازی مجــدد می شــود و ســپس حســاب ها‪ ،‬عکس هــا و‬ ‫پیام هــای شــما مخفــی می شــوند‪ .‬تنهــا برنامه هــای نصــب‬ ‫شــده پیش فــرض توســط تعمیــرکار یــا هــر شــخص دیگــری‬ ‫کــه در طــول فراینــد گوشــی شــما را لمــس می کنــد‪ ،‬قابــل‬ ‫دسترســی خواهنــد بــود‪ .‬و فقــط شــما مــی توانیــد تصمیــم‬ ‫بگیریــد کــه چــه زمانــی حالــت تعمیــر را خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫تــا کنــون‪ ،‬سامســونگ تاییــد نکــرده اســت کــه ایــا ‪Repair‬‬ ‫‪ Mode‬در مناطــق دیگــر وارد خواهــد شــد یــا اینکــه دقیقــا ً‬ ‫کــدام گوشــی از ایــن ویژگــی پشــتیبانی می کنــد‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫همچنیــن درمــورد ســایر مدل هایــی کــه از ایــن ویژگــی‬ ‫پشــتیبانی می کننــد‪ ،‬جزئیاتــی منتشــر نکــرده اســت‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان‬ ‫در نظر دارد یک باب ساختمان‬ ‫واقع در شهرک فرهنگیان با‬ ‫مشخصات ذیل را از طریق مزایده‬ ‫به فروش برساند‪ .‬متقاضیان‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به‬ ‫حوزه عمرانی دانشگاه مراجعه‬ ‫و یا با شماره ‪01732127661‬‬ ‫تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫متراژ زمین ‪ 275 :‬متر مربع‬ ‫متراژ بنا ‪ 155 :‬متر مربع‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -581‬سال هشتم‬ ‫‪-581-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫اگوست‪/88 - 2022 //‬محرم‪/‬‬ ‫‪// 6- 1401 //05‬اگوست‬ ‫شنبه ‪05//15‬‬ ‫‪77‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫کلمات قصار _ علم و ادب و تفکر‬ ‫اب حُل َـ ‬ ‫م وِرَاثـَ ه ٌ ک َرِیمَـهٌ ‪ ،‬و َ الْاد َ ُ ‬ ‫قــال علــی (علیــه الســام) الْعِل ْـ ُ ‬ ‫ل ٌ مُجَـدَّدَهٌ ‪ ،‬و َ الْفِکـ ْـر ُ‬ ‫اه ٌ َصافِی َـ ه ٌ ‪ .‬امــام علــی ( ع )فرمــود‪ :‬علــم و دانــش میــراث گرانبهایــى اســت‪،‬‬ ‫مِـر ْ ‬ ‫اداب (انســانى) لبــاس زیبــا و کهنگى ناپذیــر اســت و فکــر ائینــۀ صافــى اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن بخــش از کلمــات قصــار اشــاره بــه ســه نکتــۀ مهم مى کند‬ ‫نخســت مى فرماید‪«:‬علم و دانش میراث گرانبهایى اســت»‪.‬‬ ‫اشــاره بــه این کــه گرانبهاتریــن میراثــى کــه انســان از خــود بــه یــادگار مى گــذارد‬ ‫علــم و دانــش اســت و بــه ارث گذاشــتن مواهــب مــادى افتخــارى اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ســخن شــبیه روایتــى اســت کــه از رســول خــدا( ص) نقــل شــده کــه مى فرمایــد‪:‬‬ ‫ن وَرَّثـُـوا‬ ‫هماًوَل َک ِـ ْ ‬ ‫ن الْاَن ْبِیَــاء َ ل َـ ْ ‬ ‫ن الْعُلَمَــاء َ وَرَث َـ ه ُ الْاَن ْبِیَــاء ِ ا ِ َّ‬ ‫«ا ِ َّ‬ ‫م یُوَرِّثـُـوا دِینـَـارا ًوَلَ دِر ْ َ‬ ‫ن اَخ َـذ َ مِن ْـ ُه اَخ َـذ َ بِحَظ ٍّـ‍ وَافِــر ٍ دانشــمندان وارثــان انبیــا هســتند چــرا‬ ‫م فَمَ ـ ْ ‬ ‫الْعِل ْـ َ ‬ ‫کــه انبیــا دینــار و درهمــى از خــود بــه یــادگار نگذاشــتند‪ ،‬بلکــه علــم و دانــش بــه‬ ‫ارث گذاشــتند پــس هــر کــس از ان بهــره اى بگیــرد بهــرۀ فراوانــى بــرده اســت»‪.‬‬ ‫در دومیــن جملــه مى فرمایــد‪«:‬اداب (انســانى)‪ ،‬لبــاس زیبــا و کهنگى ناپذیــر‬ ‫اســت»منظور از «اداب» فضایــل اخالقــى مخصوصــا ً چیزهایــى اســت کــه‬ ‫مربوطـ‍ بــه روابطـ‍ اجتماعــى اســت ماننــد‪ :‬تواضــع‪ ،‬امانــت‪ ،‬صداقــت‪ ،‬محبــت‪،‬‬ ‫خوشــرفتارى‪ ،‬فصاحــت و بالغــت در بیــان‪.‬‬ ‫«حُل َل»جمع«حُلَّه»بــه معنــاى لبــاس زینتــى اســت‪« .‬مُجَــدَّدَه» بــه معنــاى‬ ‫چیــزى اســت کــه پیوســته تجدیــد و نــو مى شــود و هرگــز کهنــه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن پایــه‪ ،‬مفهــوم کالم امــام علی(ع)چنیــن اســت کــه ایــن صفات برجســتۀ‬ ‫انســانى همچــون لباس هــاى زیبایــى اســت کــه ادمــى در تــن مى کنــد و هرگــز‬ ‫فرســوده نمى شــود بــر خــاف لباس هــاى ظاهــرى کــه هــم کهنــه مى شــود و‬ ‫هــم ممکــن اســت دســت ســارقان بــه ان دراز شــود و هــم جنبــۀ ظاهــرى دارد‬ ‫و در اعمــاق وجــود انســان تاثیــر گــذار اســت‪ .‬در روایــات اســامى بــراى «ادب»‬ ‫تفســیرهاى گوناگونــى ذکــر شــده کــه در واقــع هــر کدام اشــاره به مصداقــى از ان‬ ‫اســت‪ :‬در حدیثــى از امــام امیــر مومنــان علیــه الســام مى خوانیــم‪:‬‬ ‫ن غَیْــرِک؛ بــراى این که ادب داشــته‬ ‫ـاب مــا ت َکْرَهُـ ُه م ِـ ْ ‬ ‫ســکَ اجْتِنـ ُ ‬ ‫«ک َفــاکَ ادَبــا ًلِنَف ْ ِ‬ ‫باشــى همیــن بــس کــه از انچــه بــراى دیگــران نمى پســندى دورى کنى»‪.‬‬ ‫در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السالم مى خوانیم که فرمود‪:‬‬ ‫ث ‪...‬؛ پدرم من را به ســه چیز ادب کرد» فرمود‪:‬‬ ‫«ادّبْنى ابى علیه الســام بِث َال ٍ‬ ‫سـل َم ومَــن ال یُقَیـَّـد الفاظَه یَنـْدَم‪ ،‬ومَن یَدْخُل‬ ‫صحَــب صاحِـ َ ‬ ‫«مَـ ْ ‬ ‫ن یَ ْ‬ ‫ســوء ال ی َ ْ‬ ‫ـب ال ُ‬ ‫مَداخــل ال ُّ‬ ‫ســوء یُتَّهَــم؛ فرزنــدم کســى کــه بــا رفیــق بــد همنشــین شــود از افــات‬ ‫در امــان نخواهــد بــود و کســى کــه ســخنان خــود را مهــار نکنــد پشــیمان مى شــود‬ ‫و کســى کــه در محل هــاى الــوده وارد گــردد متهــم و بدنــام خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫امــام صــادق( ع) بــه یکــى از دوســتان خــود ســفارش کــرد کــه پیــام او را بــه همــۀ‬ ‫شــیعیان و عالقه مندانش برســاند و فرمود‪《:‬من شــما را به تقواى الهى و ورع و‬ ‫تالش براى خدا و راســتگویى و اداى امانت‪ ...‬و خوشــرفتارى با ســایر مســلمانان‬ ‫دعــوت مى کنــم و هــرگاه کســى از شــما در دینــش ورع داشــته باشــد‪ ،‬راســت‬ ‫بگویــد‪ ،‬اداى امانــت کنــد و بــا مــردم خوش اخــاق باشــد مى گوینــد‪:‬‬ ‫«هذا جَعْفَر ٌّ‬ ‫سرُّنی‪ »...‬و نیز مى گویند‪:‬‬ ‫ى فَی َ ُ‬ ‫ب یُغْنــی‬ ‫در حدیــث کوتــاه دیگــرى از امیــر کالم علــى (ع) مى خوانیــم‪« :‬الْاد َ ُ ‬ ‫ـب ؛ ادب انســان را از شــرافت خانوادگــى و فامیلــى بى نیــاز مى کنــد»‪.‬‬ ‫عَـ ِ ‬ ‫ـن الْحَ َ‬ ‫سـ ِ‬ ‫همان گونــه کــه در بــاال گفتیــم‪ ،‬ادب و اداب مفهــوم وســیعى دارد کــه همــۀ‬ ‫فضایــل اخالقــى مخصوصــا انچــه را مربوطـ‍ بــه اخــاق اجتماعــى اســت در بــر‬ ‫مى گیــرد کــه بزرگتریــن افتخــار ادمــى و مایــۀ ابرومنــدى او در اجتمــاع اســت‪.‬‬ ‫ســپس امــام در ســومین جملــه مى فرماید‪«:‬فکــر ائینــۀ صافــى اســت» ‪ .‬منظــور‬ ‫از فکــر همــان اندیشــیدن پیرامــون مســائل مختلفــى اســت کــه بــر انســان وارد‬ ‫مى شــود و بــه تعبیــر فالســفه حرکتــى ذهنــى اســت بــه ســوى مقدمــات و از‬ ‫مقدمــات بــه ســوى نتیجه هــا‪ .‬هــرگاه ایــن اندیشــه از هوا و هــوس و حجاب هاى‬ ‫معرفــت دور بمانــد‪ ،‬ائینــۀ شــفافى خواهــد بــود کــه چهــرۀ حقایــق را بــه انســان‬ ‫نشــان مى دهــد و راه صحیــح را در پرتــو ان مى یابــد‪ ،‬دوســت را از دشــمن و‬ ‫صــواب را از خطــا و حــق را از باطــل خواهــد شــناخت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل برتریــن عبــادت در روایات اســامى تفکر شــمرده شــده اســت‪:‬‬ ‫در حدیثــى کــه در امالــى شــیخ طوســى امــده اســت مى خوانیــم‪:‬‬ ‫«لَ عِبَــاد َ ه َ کَالتَّفَکـ ُّـر ِفِــی َصن ْ َعـ ه ِ الل َّـ ه ِ عَـز َّ و َ جَــل؛ هیــچ عبادتى برتر از اندیشــیدن‬ ‫در مخلوقــات خداونــد متعــال نیســت»‪ .‬در حدیثــى از امــام صــادق(ع) امــده‬ ‫ســن َه؛ یــک ســاعت اندیشــیدن بهتــر اســت‬ ‫ســاعَ ه ٍ خ َیْـر ٌ م ِـ ْ ‬ ‫ن عِبَــاد َ ه ِ َ‬ ‫اســت‪« :‬تَفَکُّر ُ َ‬ ‫از عبــادت یــک ســال»‪ .‬در واقــع همــۀ اینهــا برگرفتــه از قــران مجیــد اســت کــه‬ ‫ى ثُــ َّ ‬ ‫م‬ ‫ى و َ فُــراد ‬ ‫ن تَقُومُــوا لِلّــ ه ِ مَثْنــ ‬ ‫م بِواحِــد َ ه ٍ ا َ ْ ‬ ‫لْ اِنَّمــا اَعِظُکُــ ْ ‬ ‫مى فرمایــد‪«« :‬قُــ ‬ ‫ت َتَفَکـ َّـرُوا»؛ مــن فقط‍ ـ شــما را بــه یــک چیــز انــدرز مى دهــم و دعــوت مى کنــم و ان‬ ‫این کــه دســته جمعى یــا بــه صــورت فــردى بــراى خــدا برخیزیــد‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۵۵‬تا ‪۵۷‬‬ ‫مروری بر زندگی‬ ‫خلبانشهید‬ ‫عباسبابایی‬ ‫سرویس ایثار و شهادت‬ ‫وی بــرای پیشــرفت ســریع عملیــات بــه نظــارت بــر کارهــا اکتفــا‬ ‫نمی کــرد و علیرغــم ممانعت هایــی کــه بــرای جلوگیــری از پــرواز‬ ‫وی بــه دلیــل ســمتی کــه داشــت بــه وجــود می اوردنــد خود شــخصا‬ ‫در پروازهــای عملیاتــی شــرکت می کــرد و بــا مهــارت و شــجاعتی‬ ‫خــاص بــه مقابلــه بــا دشــمنان اســام می پرداخــت‪ .‬او بــا اینکــه‬ ‫معــاون عملیــات نیــروی هوایــی بــود هیچگاه خــود را از صحنه نبرد‬ ‫جــدا نمی کــرد و همیشــه در میدان ­هــای جنــگ حضــور داشــت و‬ ‫می­ گفــت‪« :‬اگــر پــرواز نکنــم‪ ،‬احســاس ضعــف خواهــم کــرد زیــرا‬ ‫هســتی خــود را در میــدان جنــگ می­ بینــم»‬ ‫پایــگاه مرکــز اســناد انقــاب اســامی؛ ســرتیپ شــهید عبــاس‬ ‫بابایــی معــاون نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی در ‪15‬‬ ‫مــرداد ‪1366‬بــه فیض شــهادت نائل گردیــد‪ .‬وی از خلبانان ماهر‬ ‫و تاثیرگــذار در جنــگ تحمیلــی بــود کــه توانســت ماموریت هــای‬ ‫سوق الجیشــی را در تاریــخ جنــگ بــه ثبــت برســاند‪.‬‬ ‫زندگینامه‬ ‫عبــاس بابایــی در ســال ‪ 1329‬در شهرســتان قزویــن متولــد‬ ‫شــد و پــس از گذرانــدن مــدارج اولیــه تحصیــل در ایــن شــهر‬ ‫در فروردیــن مــاه ســال ‪ 1348‬بــه نیــروی ارتــش پیوســت و‬ ‫در اواخــر ســال ‪ 1351‬بــا درجــه ســتوان دومــی از دانشــکده‬ ‫افســری خلبانــی نیــروی هوایــی فارغ التحصیــل گردیــد‪ .‬وی بــا‬ ‫دختردایی اش «ملیحه حکمت» ‪ 4‬شــهریور ‪ ۱۳۵۴‬ازدواج کرد‬ ‫و صاحــب دختــری بــه نــام «ســلما» و دو پســر بــه نام هــای‬ ‫«محمــد» و «حســین» شــد‪ .‬سرلشــگر عبــاس بابائــی بــه‬ ‫هنــگام شــهادت ‪ 37‬ســال داشــت و از خــود ســه فرزنــد بــه‬ ‫یــادگار گذاشــته اســت‬ ‫تحصیالت‬ ‫شــهید بابائــی‪ ،‬دوران تحصیــات ابتدایــی خــود را در دبســتان‬ ‫دهخــدا ســپری کــرد و دوران متوســطه را نیــز در دبیرســتان‬ ‫نظــام بــا موفقیــت بــه پایــان می رســاند‪ .‬پــس از اخــذ دیپلــم‪،‬‬ ‫بــا شــرکت در کنکــور سراســری در رشــته پزشــکی پذیرفتــه‬ ‫می شــود ولــی بــه دلیــل ایــن کــه بــه خلبانــی عالقــه وافــری‬ ‫داشــت‪ ،‬از ان انصــراف داده و در ســال ‪ 1348‬وارد دانشــکده‬ ‫خلبانــی نیــروی هوایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫هماننــد دیگــر خلبانــان نیــروی هوایــی پــس از گذرانــدن دوره‬ ‫مقدماتــی پــرواز‪ ،‬جهــت تکمیــل خلبانــی و گذرانــدن دوره‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬بــه کشــور امریــکا اعــزام می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از هم­دوره­ ای ­هــای شــهید بابایــی بیــان می­­ کنــد‪« :‬در‬ ‫دوران تحصیــل امــوزش خلبانــی در امریــکا‪ ،‬روزی در بولتــن‬ ‫خبــری پایــگاه اموزشــی «ریــس» کــه هــر هفتــه منتشــر مــی­‬ ‫شــد‪ ،‬مطلبــی نوشــته شــده بــود کــه توجــه همــه مــا را بــه خــود‬ ‫جلــب کــرد‪ .‬مطلــب ایــن بــود‪ :‬دانشــجو بابایــی ســاعت ‪ ۲‬بعــد‬ ‫از نیمــه شــب مــی­ دود تــا شــیطان را از خــود دور کنــد‪ .‬مــن و‬ ‫بابایــی هم اتــاق بودیــم‪ .‬ماجــرای خبــر بولتــن را از او پرســیدم»‪.‬‬ ‫او گفــت‪« :‬چنــد شــب پیــش بی ­خوابــی بــه ســرم زده بــود‪ .‬رفتم‬ ‫میــدان چمــن پایــگاه و شــروع کــردم بــه دویــدن‪ .‬از قضــا کلنــل‬ ‫«باکســتر» فرمانــده پایــگاه بــا همســرش از میهمانــی شــبانه‬ ‫برمی ­گشــتند ان هــا از دیــدن مــن شــگفت زده شــدند‪.‬‬ ‫کلنــل ماشــین را نگــه داشــت و مــرا صــدا زد‪ ،‬نــزد او رفتــم»‪،‬‬ ‫او گفــت‪« :‬در ایــن وقــت شــب بــرای چــه مــی­ دوی؟» گفتــم‪:‬‬ ‫«خوابــم نمی امــد خواســتم کمــی ورزش کنــم تــا خســته‬ ‫شــوم‪ .‬گویــا توضیــح و جــواب مــن بــرای کلنــل قانع کننــده‬ ‫نبــود‪ .‬او اصــرار کــرد تــا واقعیــت را برایــش بگویــم»‪ ،‬بــه او‬ ‫گفتــم‪« :‬مســائلی در اطــراف مــن می گــذرد کــه گاهــی موجــب‬ ‫می شــود شــیطان بــا وسوســه­ هایش مــرا بــه طــرف خــودش و‬ ‫گنــاه بکشــاند و در دیــن مــا توصیــه شــده کــه در چنین مواقعی‬ ‫بدویــم و یــا دوش اب ســرد بگیریــم»‪.‬‬ ‫فعالیت ها در پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫شــهیدبابایی در ســال ‪ ،۱۳۴۹‬بــرای گذرانــدن دوره خلبانــی بــه‬ ‫امریــکا رفــت و پــس از بازگشــت با ورود هواپیماهای پیشــرفته‬ ‫اف‪ -‬ـ‪ 14‬بــه نیــروی هوایــی‪ ،‬وی کــه جــزء خلبان هــای تیزهــوش‬ ‫و ماهــر در پــرواز بــا هواپیمــای شــکاری اف ـ ‪ ۵‬بــود‪ ،‬بــه همــراه‬ ‫تعــداد دیگــری از همــکاران بــرای پــرواز بــا هواپیمــای اف‪۱۴ -‬‬ ‫انتخــاب و بــه پایــگاه هوایــی اصفهــان منتقــل شــد‪ .‬وی در‬ ‫مــدت دانشــجویی علیرغــم گســترش فســاد در بیــن نیروهــای‬ ‫مســلح طاغــوت جــزء متعهدتریــن و تیزهوش تریــن افســران‬ ‫ایرانــی بــود‪.‬‬ ‫بــا اوج گیــری مبــارزات علیــه رژیــم ستمشــاهی‪ ،‬شــهیدبابایی‬ ‫بــه عنــوان یکــی از پرســنل انقالبــی نیــروی هوایــی‪ ،‬در جمــع‬ ‫دیگــر افــراد متعهــد ارتــش بــه میدان مبــارزه وارد شــد‪ .‬همزمان‬ ‫بــا پیــروزی انقــاب اســامی و شــکل­گیری انجمن هــای اســامی‬ ‫در ارتــش‪ ،‬ویژگی­ هــای فــردی و شــخصیتی و جهــد مذهبــی و‬ ‫پایبنــدی او بــه مســائل اعتقــادی و مواضــع دفاعــی او در مقابــل‬ ‫انحرافــات ســبب گردیــد کــه بــه سرپرســتی انجمــن اســامی‬ ‫پایــگاه هشــتم شــکاری اصفهــان انتخــاب شــود‪.‬‬ ‫سال ‪1358‬برای شهید بابائی سال پرکاری بود‪.‬‬ ‫نابســامانی های بســیار‪ ،‬القائــات انحرافــی و دسیســه­ های‬ ‫گروهک ­هــای منافقیــن کــه بــا طــرح انحــال ارتــش قصــد از هــم­‬ ‫ پاشــی نیروهای مســلح را داشــتند کار را ســخت کرده بود‪ ،‬اما او با‬ ‫بینــش و درک عمیــق خــود و نیروهــای مومــن و انقالبــی بــرای حفظ‬ ‫دســتاوردهای انقــاب اســامی از هیــچ تالشــی فروگــذار نکــرد‪.‬‬ ‫فعالیت ها در دفاع مقدس‬ ‫سرلشــگر بابائــی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫رشــادت های فراوانــی در خدمــت بــه انقــاب از خــود نشــان داد‬ ‫و بــه علــت مهــارت و ورزیدگــی کــه در عملیات هــای متعــدد‬ ‫داشــت بــه کســب درجــه ســرهنگی نائــل شــد و در اردیبهشــت‬ ‫مــاه ‪1366‬بــه پیشــنهاد رئیــس شــورایعالی دفــاع و تائیــد‬ ‫امام خمینــی بــه درجــه ســرتیپی رســید‪.‬‬ ‫شــهیدبابائی در طــول خدمــت صادقانــه خــود ســمت های‬ ‫مختلفــی را بــ ه عهــده داشــت از جملــه در مــرداد مــاه ســال‬ ‫‪ 1360‬بــه فرماندهــی پایــگاه هشــتم شــکاری اصفهان منصوب‬ ‫شــد و پــس از ان در اذرمــاه ســال ‪ 1362‬ســمت معاونــت‬ ‫عملیاتــی فرماندهــی نیــروی هوائــی ارتــش جمهــوری اســامی‬ ‫بــه وی محــول گردیــد‪.‬‬ ‫عبــاس بابائــی از جملــه افســران متعهــد نیــروی هوائــی ارتــش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــود کــه همــواره وفــاداری خــود را بــه‬ ‫جمهــوری اســامی بــا انجــام پروازهــای متعــدد در جبهه هــای‬ ‫جنــگ بــه اثبــات رســانید‪ .‬وی در طــول مدت فعالیت شــجاعانه‬ ‫خــود بیــش از ســه هــزار ســاعت پــرواز بــا انــواع هواپیماهــای‬ ‫شــکاری داشــت و تنهــا طــی یــک ســال و نیــم گذشــته بیــش از‬ ‫‪ 60‬ماموریــت جنگــی را بــا موفقیــت کامــل بــه انجــام رســانید‪.‬‬ ‫در طــول جنــگ تحمیلــی سرلشــگر بابائی در عملیات مختلف‬ ‫نظامــی شــرکت داشــت و در شــرایط دشــوار عملیــات همــواره‬ ‫پشــتیبانی رزمنــدگان اســام بــود‪ .‬شــهید بابائــی در قرارگاه های‬ ‫عملیاتــی شــخصا حضــور می یافت و همپــای رزمندگان اســام‬ ‫بــه بررســی طرح ها و نقشـه های عملیات هوایــی می پرداخت‪.‬‬ ‫شــهید بابائــی بــه کمــک همکارانــش در مــدت ایــام حــج ســال‬ ‫‪ 1366‬طرحــی را بــرای عبــور ســالم کشــتی­ های تجــاری در‬ ‫خلیــج فــارس بــه اجــرا دراورد‪ ،‬ماحص ـل اش عبــور امــن چهــل‬ ‫فرونــد کشــتی غول پیکــر تجارتــی از تنگــه خورموســی بــود‪.‬‬ ‫وی بــرای پیشــرفت ســریع عملیــات بــه نظــارت بــر کارهــا اکتفــا‬ ‫نمی کــرد و علیرغــم ممانعت هایــی کــه بــرای جلوگیــری از پــرواز‬ ‫وی بــه دلیــل ســمتی کــه داشــت بــه وجــود می اوردنــد خــود‬ ‫شــخصا در پروازهــای عملیاتــی شــرکت می کــرد و بــا مهــارت و‬ ‫شــجاعتی خــاص بــه مقابلــه بــا دشــمنان اســام می پرداخــت‪.‬‬ ‫او بــا اینکــه معــاون عملیــات نیــروی هوایی بود هیچــگاه خود را‬ ‫از صحنــه نبــرد جــدا نمی کــرد و همیشــه در میدان ­هــای جنــگ‬ ‫حضــور داشــت و می­ گفــت‪« :‬اگــر پرواز نکنم‪ ،‬احســاس ضعف‬ ‫خواهــم کــرد زیــرا هســتی خــود را در میــدان جنــگ می­ بینــم»‬ ‫شهادت‬ ‫در هشــتم اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۳۶۶‬بــه علــت لیاقــت و رشــادت ­‬ ‫هایــی کــه در دفــاع از ارمان­هــای نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران و ســرکوب و دفــع تجــاوزات دشــمنان انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬بــه درجــه ســرتیپی مفتخــر گردیــد‪ ،‬اما ان قــدر خاکی‬ ‫بــود کــه کمتــر کســی او را بــا ایــن درجــه دیــده بــود‪.‬‬ ‫در همــان ســال نامــش بــرای ســفر حــج نوشــته شــد‪ .‬همــه چیــز‬ ‫بــرای زیــارت خانــه خــدا مهیــا بــود امــا ناگهــان در اخریــن لحظــات‬ ‫و در فــرودگاه‪ ،‬از رفتــن بــه حــج صــرف نظــر کــرد‪ .‬وقتــی بــا اصــرار‬ ‫اطرافیــان مواجــه شــد گفــت‪« :‬مکــه مــن ایــن مــرز و بــوم اســت‪.‬‬ ‫مکــه مــن اب­هــای گــرم خلیــج فــارس و کشــتی­هایی هســتند کــه بایــد‬ ‫ســالم از ان عبــور کننــد‪ ،‬تــا امنیــت برقــرار نباشــد‪ ،‬مــن مشــکل‬ ‫می­ توانــم خــودم را راضــی کنــم»‪ .‬خانــواده را فرســتاد امــا خــودش‬ ‫نرفــت‪ .‬در تمــاس تلفنــی کــه همســرش از مکه با او داشــت گفت‪:‬‬ ‫«ان شــاء اللــه خــودم را تــا عیــد قربــان بــه شــما می رســانم»‪.‬‬ ‫در پانزدهــم مردادمــاه ‪ 1366‬روز عیــد قربــان بــا یــک هواپیمای دو‬ ‫کابینــه»اف ‪ »۵-‬در تبریــز بــه اتفــاق ســرهنگ خلبــان علی محمــد‬ ‫نادری(خلبــان کابیــن جلــو) عهده­ــدار انجــام اخریــن ماموریــت‬ ‫پــروازی خــود شــد‪ .‬پــس از بمبــاران مواضــع دشــمن و انجــام‬ ‫ماموریــت خــود را بــرای رســیدن بــه عیــد قربــان امــاده کــرد‪ .‬بایــد به‬ ‫ســرعت بــرای میهمانــی و عیــد قربانــی کــردن نفــس بــر می گشــت‪.‬‬ ‫هواپیمــا غرش کنــان همچــون صاعقــه هــوا را می شــکافت و‬ ‫پیــش می رفــت‪ .‬ناگهــان صــدای اصابــت گلولــه فضــا را متحــول‬ ‫کــرد‪« .‬لبیــک اللهــم لبیــک»‪ ،‬حاجــی خــود را بــه مســلخ عشــق‬ ‫رســاند‪ .‬عبــاس ســال ها بــود کــه نفــس خــود را قربانــی کــرده‪،‬‬ ‫حــال نوبــت بــه جــان دادن اســت و رســیدن بــه محبــوب‪ .‬صــدا‬ ‫در کابیــن طنین انــداز اســت عبــاس جــان‪ ،‬حاجــی‪ ،‬امــا صدایــی‬ ‫نمی ایــد‪ .‬هواپیمــا مــورد اصابــت گلوله هــای تیربــار ضــد هوایی‬ ‫قــرار گرفتــه و گلولــه حنجــره شــهید بابائــی را پــاره کــرده اســت و‬ ‫وی در روز عیــد قربــان‪ ،‬در ســن ‪ ۳۷‬ســالگی ذبیح اللــه شــد‪.‬‬ ‫مراسم خاکسپاری‬ ‫خبرنــگار روزنامــه جمهــوری اســامی در رابطــه بــا خاکســپاری و‬ ‫حضــور گســترده مــردم قزویــن در مراســم وداع بــا پیکــر شــهید‬ ‫بابایــی گــزارش می کنــد‪:‬‬ ‫پیکــر پــاک و مطهــر تیمســار سرلشــگر بابائــی معــاون نیــروی‬ ‫هوایــی کــه در مصــاف بــا دشــمنان اســام بــه درجــه رفیــع‬ ‫شــهادت نائــل امــده بــود بــا شــکوه خاصــی ســاعت چهــار بعــد‬ ‫از ظهــر دیــروز بــا حضــور نماینــده حضــرت امــام و امام جمعــه‬ ‫قزویــن حجت االســام باریک بیــن‪ ،‬وزیــر ســپاه‪ ،‬فرمانــده‬ ‫نیــروی هوائــی ارتــش و پرســنل متعهــد نیــروی هوائــی و‬ ‫نیروهــای نظامــی و انتظامــی و خانواده هــای معظــم شــهدا و‬ ‫ده هــا هــزار تــن از مــردم ایــن شــهر و ده هــا هــزار تــن از مــردم‬ ‫ایــن شــهر بــا شــعارهای کوبنــده پــس از عبــور از خیابان هــای‬ ‫قزویــن تــا امامــزاده حســین(ع) تشــییع شــد و ســپس تیمســار‬ ‫ســتاری فرمانــده نیــروی هوایــی طــی ســخنانی دربــاره مقــام‬ ‫سرلشــکر بابائی و خدمات او در طول بعد از انقالب ســخنانی‬ ‫ایــراد کــرد‪.‬‬ ‫فرازی از وصیت نامه شهید‬ ‫«‪...‬بــه خــدا قســم مــن از شــهدا و خانواده هــای شــهدا‬ ‫خجالــت می کشــم تــا وصیت نامــه بنویســم‪ .‬خدایــا! مــرگ مــرا‪،‬‬ ‫فرزنــدان و همســرم را شــهادت قــرار بــده‪ .‬خدایــا! همســر و‬ ‫فرزندانــم را بــه تــو می ســپارم‪ .‬خدایــا! مــن در ایــن دنیــا چیــزی‬ ‫نــدارم و هــر چــه هســت از ان توســت‪ .‬پــدر و مــادر عزیــرم! مــا‬ ‫خیلــی بــه ایــن انقــاب بدهکاریــم‪.»...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!